Skip to main content

Full text of "papers Quaderns de treball HISTORIA"

See other formats


Papers d'Ovnis - 
Ouaderns de treball 


HISTORIA * 


Papers d'Ovnis - Quadertts de treba/l Julio-diciembre 2008) n° 2 


CAROLA RAMIS 
UNA RESSENYA BIOGRÁFICA 

Jordi Ardanuy 


Activitats deis 50 anys del CEI. Xerrada sobre la Carole Ramis 


El passat 26 de setembre el CEI va celebrar una de 
les habituáis vetllades de les Nits del CEI, dins de les 
activitats i trobades dedicades al 50 aniversari de la 
fundació de la nostra entitat. Aquesta vegada l'esde- 
veniment estava dedicat a una curiosa persona. I’an- 
tiga sócia. Carole Ramis. 

L'eix central de la sessió era veure el documental 
«El cas de la Charlotte Duschanek» que Televisió de 
Catalunya va rodar l’any 2007 sobre la protagonista 
dins de la serie «Detectiu», que barrejava dramatit- 
zació i entrevistes. Per a l’elaboració d’aquest do¬ 
cumental es va comptar amb la col laboració del CEI. 

«El cas Charlotte Duschanek» basá el seu guió en 


unes fotos i un passaport que van aparéixer un bon 
dia en la fira d’antiguitats de Sant Cugat (Mercan- 
tic), i que van atreure l’atenció deis realitzadors de 
la pellícula. Sense més dades que aquesta, iniciaren 
les seves indagacions que els portaren a recuperar un 
lot de fotografíes de la Carola - jo l’anomenaré així 
a partir d'ara - i a parlar amb algunes persones que 
la conegueren, encara que les dades que aporten en la 
dramatització són realment minses. 

Aprofítem així aquest moment per a glossar algu¬ 
nes notes sobre la vida i l'obra de la Carola extretes 
de diverses fonts. 


Joventut, arribada a Barcelona 
i matrimoni. 

No coneixem gairebé res deis 
primers anys de Carola Ramis, 
nascuda Duschanek a Viena, l’on- 
ze de novembre de 1923. Sabem 
que va venir a Barcelona l’any 
1942 o 1943, amb la primera ton¬ 
gada d’artistes que formaría la 
Companyia de «Los Vieneses». 
Molts d’ells fugien de la convulsa 
Austria, llavors en mans deis na - 
zis, portant un repertori artístic es¬ 
pectacular. luxós i innovador en la 
gris Barcelona de l’época. Alguns 
deis integrants deis Vienesos en¬ 
cara són recordáis, i a la memoria 
venen noms com Franz Joham, 
Arthur Kaps, Herta Frankel, Mari- 
ka Magiary i d’altres. alguns deis 


quals van fer fortuna posterior- 
ment en solitari. 

El motiu que ella vingués aquí 
en aquell moment ens és perfecta- 
ment desconegut. Les fotografíes 
mostrades en el documental «El 
cas de la Charlotte Duschanek» 
ens mostren La Carola i la 
seva familia quan era petita, 
així com d’altres de joveneta 
a la seva Austria natal. En les 
ultimes que corresponen a la 
serie austríaca apareixen al¬ 
guns homes amb uniformes de 
les SS i del Heer (exercit de 
térra de la Wermacht), pero es 
tracta de soldats i caporals, o 
cárrecs equivalents, sense cap 
rang significatiu. Les fotos ¡nclou- 
en segurament a un familiar i a un 
promés, o amic, i res fa pensar que 


tingués cap relació especial amb el 
régim nazi, tal i com s'insinúa en 
el documental de TVC. L’última 
data que ens consta d’aquesta serie 
d’imatges és de 1940. Les fotos 
deis uniformáis han de correspon- 
dre ais anys 1939 o 1940. 


Instal lada a Barcelona i treba- 
llant per ais Vienesos, no sembla 
que ocupés un 1 loe estel-lar en el 
repertori artístic, sino més aviat Probablement Carola i la seva familia 
Papen d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


podría haver estat una de tantes 
bailarines de conjunt o, fins i tot, 
haver-se encarregat d'altres tas¬ 
ques menors en canvis de quadre, 
entreteniments, o qualssevol altre 
entre bambolines. Pero la seva be- 
Uesa no va passar desapercebuda i 
va casar-se amb Andrés Ramis 
Vanrell, advocat ¡ gerent de la na- 
viliera Mallorquína, que després 
passaria a control de Transmedi¬ 
terránea. 

No tením dates concrets. Un 
conjunt de fotografíes duen l’indi- 
catiu de festíu de 1945 ¡ están pre¬ 
ses en un platja, potser ja a les Ba- 
lears, perqué Carola, després de 
casar-se, va viure a cavall de Ma¬ 
llorca i Barcelona. 

Sabem que el 25 de novembre 


de 1961 ocupava la taula 57 de 
Radio Nacional d’Espanya en la 
festa de la bandereta que recaptava 
diners per a la Creu Roja en el 
PasseigdeGrácia, 1 de Barcelona 
(LV 1961). Aquesta era una activi- 
tat típica de senyores ben situades 
que, per un dia, contribuíen a una 
causa altruista. 

La Carola i el seu marit aparei- 
xen en ressenyes d’esdeveniments 
socials al costat de nobles i altres 
persones de falta societat catalana 
de P época, i la seguirem trobant 
durant els anys 60, després de la 
mort del seu marit el 2 de juliol de 
1963. ais 58 anys d’edat. (LV 
1963). Així, a fináis d’abril de 
1964 ofereix un diñar a Barcelona 
a PArxiduc Andrea-Salvator d’ 


Habsburg-Lorena (LV 1964) que 
passava uns dies a Barcelona a- 
bans de retomar a Austria. O tam¬ 
bé el concert que va donar la pia¬ 
nista Josefina Gómez Toldrá en la 
«elegant residéncia de la senyora 
Carole Duschanek, Vda. de Ra¬ 
mis... després d'una barbacoa o- 
ferta per la senyora de la casa a un 
grup escollit d'amics, i també va 
tocar al piano, a continuació Maia 
Maiska, artista lírica austríaca (LV 
1965). La Vanguardia del 25 de 
novembre de 1966 anunciava que 
havia marxat de viatge a América 
del Nord (LV 1966). 1 peí mateix 
métode ens assabentem el 25 de 
gener de 1968 que la Carola ha 
tomat d'un viatge peí sud d'Espa- 
nya (LV 1968). Papen d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 Fotografía realitzada a casa de la Carola on apareix, a la dreta, 
la célebre artista Freda Josephine McDonald (1906-1975), més 
coneguda com a Josephine Baker 


Contacte amb el CEI 

No sabem tampoc quan es va 
comen 9 ar a interessar pels ovnis, 
la parapsicología i l’ocultisme. 
Vers fany 1969 la Carola es va 
apropar al CEI, que estava en el 
moment de máxima expansió, pe¬ 
ro no va durar-hi massa, perqué el 
juliol de 1971 va marxar junt amb 
catorze socis més com a resultat 
d'una de les tantes desavinences 
de la historia de la nostraAssocia- 
ció (Fió 1998). Ella estava interes- 
sada pels contactes amb els extra- 
terrestres; i. la línia de recerca 
científica que es volia fos predo- 
minant en el CEI, no li interessava 
gaire. Tanmateix, tot i la curta es¬ 
tada, va deixar una forta empremta 
entre molts deis nostres consocis. 
Estava el fet de ser una dona inte- 
ressada en temes de plats voladors 
i parapsicología, cosa no gaire cor- 
rent en aquells anys. Les seves 
conviccions eren fortes; i, el seu 
nivell económic li permetia una 
vida for^a despreocupada com una 
bohémia rica. 

Diversos socis del CEI van pas¬ 
sar per casa seva i van participar 
en algunes de les vetllades que, de 
forma for 9 a habitual se celebraren 
durant anys en el seu pis de l'A- 
vinguda Diagonal 539, damunt del 
Sandor, el famós bar de la plaipa 


Francesc Ma- 
ciá, que encara 
existeix. 

A Carola li 
interessava la 
part més experi¬ 
mental, la vi- 
véncia en pri¬ 
mera persona. 
D'aquí que s’in- 
teressés per les 
psicofonies, per 
la cirurgia psí¬ 
quica i peí con¬ 
tactóme. Ella mateixa estava con¬ 
venida d'haver entrat en comu¬ 
nicado telepática amb extraterres¬ 
tres de Ganímedes. 

Tenia, sens dubte, una vena ar¬ 
tística i es va dedicar a 1' escultura 
amb estany repussat decorada amb 
ágates, coráis, ametistes, topazis o 
caragoles. Una ressenya de prem- 
sa deia que «les trenta obres que 
exposa actualment a la Galería 
Grifé Escoda són una bona mostra 
del seu art- La seva imaginació no 
té límits: d'un espill passa a un 
peix o una lámpada, una pedra flo- 
tant, o ocells cridaners. Treballa f 
estany fins a convertir-lo segons el 
seu gust en una obra d’art, un tant 
abarrocada, és cert, pero que en a- 
torgar-li bellesa revela la seva de¬ 
licada sensibilitat. Posseeix una 
técnica d'orfebre i escultora alho- 
ra, i les seves obres tenen 1’encan¬ 
ten d'una raresa plena d'atractiu» 
(LV 1971). 

Una mica més tard va corneaar 
a dedicar-se al disseny de joies, les 
quals ella considerava mágiques i 
que li van servir per a obtenir in- 
gressos económics. 

CALIMA Di ARTO GRIFt 4 ESCODA 

*»—«b A ■ ftii. i Tfwmm, «4 

*.* m * 

CAROLERAMIS 

Anunci en el diari La Vanguardia del 13 
d’octubre de 1971 


Carola conferenciant, escrip- 
tora i dissenyadora de joies 

Una de les primeres aparicions 
publiques de la Carola, sino la pri¬ 
mera a Catalunya parlant sobre 
ufologia 1 , fou en la II Convenció 
catalana de simbologia organitza- 
da per Karma.7 a Nuria (Ripollés), 
del 5 al 9 de novembre de 1973. 
En concret, el dimecres 7 hi havia 
anunciada una dissertació sobre 
ovnis titulada «Ufologia o las vi¬ 
braciones doradas», que va derivar 
realment cap ais seus interessos 
misticoocultistes. Durant la seva 
presentació va oferir «un extracte 
de molt interessants traduccions 
d'autors que treballen en l'estudi 
del que anomenen “La nova era"» 
(Bruguera 1974). Segons la Caro¬ 
la, «tot el nostre sistema solar a- 
van 9 a cap a una regió cósmica i el 
nostre món quedará net de forces 
negatives. Estem al final de 1’épo¬ 
ca de Piscis. El Planeta nou, a di- 
feréncia de factual, no rebrá la 
llum del Sol, sino que tindrá la se¬ 
va propia llum, será un planeta de 
forces positives i espirituals ...» 
(Bruguera 1974). La propia redac- 
tora de Karma. 7 acaba dient que 
no hi ha lloc per a tot el que la po- 
nent va presentar, «ni tan sois és 
possible fer-ne una selecció, car 
tot ell formava un conjunt d'idees 
cadascuna més sorprenent que F 
anterior per al moment». 

El número de gener de Karma. 7 
va recollir els esdeveniments i ja 
en el número següent, el de febrer, 
apareixia una traducció de la Ca¬ 
rola d'un article aparegut a la re¬ 
vista alemanya Esotera 11 sobre cu¬ 
rado psíquica" 1 . 

El 8 de febrer la Carola organit- 
zava una festa per a commemorar 
el seu retom a Barcelona després 
de passar les festes nadalenques al 
seu país. La Carola duia un psicó- 
Papers d' Ovnis - Quaderns de trebaii Julio-diciembre 2008) n° 2 
La Carola durant la seva xerrada a Núria en el maro 
de la II Convenció catalana de simbologia 


La Carola, entre Franz Seidl, inventor del psicófon, i la seva 
muller, en una fotografía realitzada a Viena 


fon, un aparell expressament dis- 
senyat per a captar psicofonies, 
creació del vienes Franz Seidl' v . La 
sessió es va allargar des de les set 
de la vesprada fins a les tres de la 
matinada. Entre els convidats es 
trobaven Armengou, Rovatti, Far- 
riols i moltes altre persones. Du¬ 
rant la sessió la Carola va exposar 
el funcionament del giny i després 
va passar algunes psicofonies que 
havia enregistrat amb el psicófon. 
A més va amenitzar la vetllada 
amb un col-loqui sobre les nove- 
tats del moment en materia de psi¬ 
cofonies. La resta del temps es va 
dedicar al tema de la cirurgia psí¬ 
quica (Lamich 1974). 

Unsdies després, i tenintdenou 


a la Carola com a amfitriona, es va 
tractar del tema Ummo (Overmei- 
re 2002). 

A Fabril inaugurava una expo- 
sició de joies a una galería d’art de 
Sitges. El febrer de 1975 a Barce¬ 
lona. A Fabril de 1976 repetía a 
Sitges (Comin 1976). Reproduim 
alguns anuncis publicats en el ro- 
tatiu La Vanguardia. 

Donem un salt fins al 9 d’octu- 
bre del mateix any. La revista Kar - 
ma. 7 havia organitzat una taula ro¬ 
dona sobre els plats voladors en el 
restaurant Nit i Día, amb la pre¬ 
sencia de la Carola, Manuel López 
de la Mota, Farriols i Ribera, que 
es va centrar en gran part sobre 
Ummo. La Carola va deixar clara 


la seva posició, que va resumir Gi¬ 
sela Cabarrocas, aleshores secretá- 
ria de redacció de la publicació 
barcelonina. 

«Fa cert temps hi va haver una 
guerra entre dos planetes del cen¬ 
tre de la galáxia. Van perdre els 
Salians i els van desterrar al nostre 
planeta. Així que a la Terra viu la 
llavor negativa d’aquell planeta. 
Per aixó l’home mai podrá supe¬ 
rar la seva naturalesa destructora. 
Pensó que Ummo pot salvar-nos 
de la catástrofe. 

Fa uns dies he vist a Sesma i 
m'ha decebut. Nega Fexisténcia 
d’Ummo i diu que tot ha estat una 
farsa, un frau. 

... Jo cree que els extraterrestres 


^baix, i seguint les agüites d'un rellotge: 1. Anunci aparegut a La Vanguardia del 6 d'abril de 1974. 2. La Carola en una vetllada 
organitzada a la Terrassa Martini, on les seves joies eren les protagonistes. 3. Anunci aparegut a La Vanguardia del 22 de febrei 
de 1975.4. Carola en una de les seves exhibicions de joies. Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


venen de Ganímades, tercer satél- 
lit del planeta Júpiter. 

Els “ganimedians” poden ser 
alts i rossos; i, baixos i morenos, 
es donen els dos tipus de “ganime¬ 
dians”. Em comunico amb ells per 
telepatía» 

Durant el 12 i el 13 d’octubre de 
1974 la trobem en el II Congres 
nacional [espanyol] de parapsico¬ 
logía, coordinat com en Fedició 
anterior peí CEI, al menys de ma¬ 
nera nominal. A més de Finterés 
peí tema de Josep Maria Casas 
Huguet, la nostra entitat contava 
amb un departament de parapsico¬ 
logía que dirigía Francisco Rova¬ 
tti, president del congrés. La Ca¬ 
rola va intervenir el dia 13 en Fa- 
partat de presentació de casos 
práctics, mostrant les suposades 
excel léncies del psicófon (Cabar¬ 
rocas 1974). 

A Fabril de 1975 apareixia una 
altra traducció seva de la revista 
Esotera . aquest cop sobre la supo- 
sada aparició de Fectoplasma de 
Kate Ring el 10 de juliol de 1974 
a Roma 1 . Resulten interessants les 
paraules que afegeix al final de la 
seva versió quan diu que «..., per- 
sonalment celebro enormement 
poder oferir ais meus estimats lec- 
tors, aquest reportatge, d’un fet 
auténtic, succeít a Roma l’any 
passat, car les meves recerques 
personáis en el camp de la Psico- 
fonia han suscitat tantes polémi- 
ques, cercant donar múltiples ex- 
plicacions, com si les veus de la 
Psicofonia, fossin introduídes peí 
nostre subconscient, fins i tot, que 
jo fos ventríloqua» (Ramis 1975). 

Durant els anys 70 les apari- 
cions de la Carola a la premsa se- 
gueixen sent habituals vl en els 
apartats d’ecos de societat. Se la 
pot trobar com a convidada en lu- 
xoses residéncies particulars, o en 
llocs públics com restaurants, F 


hotel Ritz o la Terrassa Martini 
que dirigía llavors Mina Pedros 
Barban. En altres ocasions apareix 
com a amfitriona. El 16 de gener 
de 1976 es podia llegir a La Van¬ 
guardia: «La coneguda dissenya- 
dora de joies i escultora Carole 
Ramis va reunir a diversos amics 
en una grata vetllada vespertina, 
per a ensenyar-los els últims mo- 
dels de les seves creacions exóti- 
ques en matéria d’adomament i 
joies. Al mateix temps, la senyora 
Ramis, que és una especialista en 
Parapsicología i Psicofonia. va 
oferir ais seus convidats les proves 
d’uns aparells magnétics que, en 
opinió deis “iniciats” recullen ru- 
mors i veus astrals. Entre els as- 
sistents estava Factriu Mónica 
Randal, Fartista líric Manuel Au- 
sensi, acompanyat de la seva mu¬ 
ller; les senyores Mercé de 
Senillosa, María Dolores Ruipérez 
i María Teresa Mainé; el decora¬ 
dor Eduardo Gemir, Fempresari 
Xavier Regás i el professor de pa¬ 
rapsicología Sebastiá Arbó» (LV 
1976). 


Mentrestant la Carola es dedi- 
cava al seu negoci de les joies má- 
giques. En un article a Karma. 7™ 
al més d’agostde 1977 comparava 
les seves creacions amb els talis- 
mans: «Cadascuna de les meves 
joies conté una virtut que ha d’in- 
fluenciar la vida del seu portador. 
Com que jo he treballat personal- 
ment el metall, les meves energies 
sumades a les energies que circu¬ 
len per Funivers s’han fos, forjant 
quelcom d’especial. I puc narrar 
alguns fets verídics. És sobre una 
pedra lunar que tiñe incrustada en 
or, safirs, i robís; d’aspecte una 
mica insignificant, pero misterios. 
Després d’una exposició, me la 
volien sostreure; i, amb excuses i 
mentides me la van agafar provi- 
sionalment sota el pretext de vo- 
ler-la analitzar, amb Fesperansa 
que accediria a vendre-la. Jo sabia 
llavors i sé ara que aquesta joia no 
la vendría mai, ja que és el meu 
propi talismá per a la meva propia 
sort... Bé, el cas és que quan em 
van retornar la pedra lunar..., vaig 
veure com havien quedat estam- 
pades - com a foses -, les meves 
iniciáis en la mateixa pedra. Una 
C. i una R. Hagués estat impossi- 
ble que ningú ho fes. i menys na- 
turalment, la persona que volia 
aquesta pe?a a qualsevol preu. No 
existien les iniciáis C. R. abans 
d’incrustar la pedra en or. ¡La pe¬ 
dra volia estar a les meves mans!.» 
(Ramis 1977). 

Més endavant afegeix que feia 
poc que la cantant Concha Piquer 
li havia comprat una joia per al seu 
marit Curro Romero. «Ella, molt 
sensible, va intuir que les meves 
joies tenen un fluid especial, i em 
va dir que volia regalar-li una, per 
tal que tingués sort en les properes 
“corridas”. En tomar de Madrid, 
alió que primer em va dir va ser 
que Curro havia tingut molta sort a 
Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


l'última '‘Feria de Sevilla”...». 

En la premsa es troben bones 
critiques de les seves joies. A La 
Vanguardia del 18 de maig havia 
aparegut un article de María Pilar 
Comin en el que tracta deis seus 
dissenys, entre d'altres: «També 
he vist les ultimes joies de Carole 
Ramis, ¡maginatives ¡ barraques, 
segons la seva línia d’estil. I amb 
reminiscéncies austríaques d’a- 
cord amb Forigen. A mi, de Carola 
Ramis m'interessa la seva barreja 
de materials, alguns d’ells utilit- 
zats tal ¡ com es van extreure de la 
naturalesa» (Comin 1977). 

Llavors les xerrades de la Caro¬ 
la ja eren for?a habituáis i intensi- 
ficava la seva relació amb els 
mitjans paracientífics. Així, el 3 de 
novembre intervenía junt amb 
Márius Lleget i d'altres en una xe- 
rrada-col loqui organitzada per 
Karma.7 a FAssociació de veíns 
del Barri Gótic de Barcelona: «Ca¬ 
role Ramis va comentar les noti¬ 
cies sobre bases submarines d’ 
OVNIS a Eivissa. Volem deixar 
constáncia - diu la publicació - 
que va ser ella qui fa més de tres 
anys, va donar la comunicació so¬ 
bre aquest tipus d’ovnis" 1 '» (K.7 
1978). Igualment, des del número 
61 de Karma. 7, corresponent al 
mes de setembre de 1977, la Ca¬ 
rola h¡ apareix com a col-labora- 
dora. 

Maties Morey ha recollit en la 
seva historia de la ufologia Balear 
que, entre 1977 i 1979, en les ses- 
sions que s’impartien a la seu del 
Centre d’Investigacions Ufológi- 
ques de Balears (CIUB) de Palma, 
«fou especialment memorable la 
[conferencia] impartida per la con¬ 
tactada Carole Ramis. més que res 
peí fet que, per a espant deis assis- 
tents, va caure en tránsit en mig de 
la seva dissertació» (Morey 2001). 

No menys espectacular va re¬ 


sultar la seva breu comunicació en 
el I Congrés Nacional [espanyol] 
d’Ufologia el día 4 de desembre 
de 1977 titulada «El triángulo de 
las Baleares». L'espectacle el van 
donar en aquest cas alguns deis as- 
sistents més racionaliestes del CEI 
- Félix Ares, Vicente Juan Balles- 
ter, David G. López. Miguel 
Guasp, Pere Redon - que van a- 
bandonar la sala aplegats en se- 
nyal de protesta perqué conside- 
raven que aqüestes participacions 
no eren digne d’un acte que prete¬ 
nia ser científic (Ribera 1978; Ca¬ 
bria 1993: 78). Curiosament la re- 
ssenya de Karma.7 omet aquest 
fet i indica que abans d’entrar en 
la base d’ovnis a les Balears «va 
donar unes dades, en primicia, ex- 
tretes deis arxius de la CIA» i que, 
«tot en conjunt, va fer completar 
un comúnicat molt digne» (Maneu 
1978a). Pero Ribera, que havia 
estat president del congrés, estava 
molt indignat amb els fets i, en un 
article aparegut a la revista Mundo 
Desconocido sobre el congrés, es 
va queixar agrament d'aquest 
comportament (Ribera 1978). 

El primer semestre de 1978 el 
passa a Viena (Maneu 1978b), pe¬ 
ro toma a temps per a participar en 
una reunió sobre ovnis a la redac- 
ció de Karma. 7 celebrada el dia 1 
de juliol amb la presencia de Juan- 
jo Benítez, Antoni Ribera, Vicens 
Carrió, Sinesio Damell, Manuel 
de la Mota, entre d’altres. En a- 
questa trabada la Carola comunica 
que «tot el que us vaig dir sobre el 
“triángulo de Balears” ja no exis- 
teix. La base d’ovnis ¡nstal lada 
allá ja ha aixecat el vol, precisa- 
ment com a conseqüéncia de la 
meva conferencia en el Primer 
Congrés Nacional d’Ufologia. Jo 
no vaig dir el punt exacte on eren, 
pero un investigador, que no sé qui 
és, va indagar sobre la meva con¬ 


ferencia, i ais extraterrestres aixó 
no els hi va agradar gens; i, com a 
conseqüéncia, han aixecat la base 
submarina entre Eivissa i Mallor¬ 
ca, marxant cap a un altre lloc». 
(Maneu 1978b). Més endavant 
també explica que havia donat una 
conferéncia a Viena sobre ovnis, 
probablement des d’un punt de 
vista contactista. 

El número 74 de gener de 1979 
és l’últim en que apareix en la dis¬ 
ta de col laboradors de Karma.7. 
Pero en el número de mar? s’in¬ 
forma que s’estan fent gestions per 
a intentar que fací traduccions de 
la revista Esotera i que, alhora, si - 
gui corresponsal de la revista a 
Austria i Alemanya (K7 1979). Es 
possible que hagués tomat a pas- 
sar un cert temps de nou a Viena. 
En el següent número ja apareix 
com a delegada a Austria i Alema¬ 
nya'*, i en el de juny apareixia la 
traducció seva d’un article de la 
publicació alemanya sobre Franz 
Seidl i el psicófon*. En el número 
de juliol-agost apareix una altra 
traducció. en aquest cas sobre re- 
encamació”. En el número d’octu- 
bre surt com a col-laboradora i, a 
més. com a traductora de l’ale- 
many. 

Durant la primavera o l’estiu re- 
alitza probablement un viatge a E- 
gipte (Ramis 1979). I en el núme¬ 
ro de novembre de Karma. 7 signa 
la primera part d’un article*" sobre 
Fexisténcia d’una possible base 
d’ETs a les Balears, que conclou 
en el següent* 1 ' 1 . 

El 28 de novembre de 1979 ofe¬ 
ria una conferencia en el Club de 
La Vanguardia sobre el tema es¬ 
trella del moment, Fexisténcia d’ 
una possible base d’ovnis a les Ba¬ 
lears. En el transcurs de la sessió, 
la Carola va mostrar unes imatges 
noctumes d’un suposat ectoplas- 
ma o ser astral, en les que es veien 


Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


vértebres ¡ sobre el que ja havia 
publicat. Les fotografíes havien 
estat obtingudes en la coberta d’un 
vaixell en la travessia entre Barce¬ 
lona i Eivissa (Ramis 1979; LV 
1979). Ramis tomaría pocs mesos 
després a donar una conferéncia 
per ais subscriptors de La Vangu¬ 
ardia. El 14 de febrer de 1980 ella 
¡niciava el cicle de conferencies 
«El límite de lo desconocido» amb 
una dissertació titulada «Las psi- 
cofonías a través del psicofón o las 
voces del más allá» (LV 1980a; 
1980b). El 29 de febrer tomava a 
assistir-hi oferint la conferéncia 
«Los curanderos de Filipinas y las 
operacions psíquicas» (LV 1980a; 
1980c). 


També va participar en diversos 
actes en el café-teatre Abraxas 
que. des de la seva obertura vers el 
1976, parallelament a Factivitat 
musical va teñir una Marga trajec- 
tória com a local de conferéncies 
ocultistes, cartománcia, quiromán- 
cia, etc., fíns a la seva desaparició 
a fináis deis anys 90* ,v . A La Van¬ 
guardia del 3 de mar? de 1983 


s’informava de la seva conferén¬ 
cia titulada «La nueva era dorada» 
(LV 1983). Una exposició molt 
semblant («La nueva era dorada 
desde el año 2030») Fhauria de 
repetiren Fll lustre Col legi d’Ad- 
vocats de Barcelona el 24 de gener 
de 1984 (LV 1984). 

El declivi 

Pero el temps no passa en va, i 
Finterés que la Carola despertava 
es va reduint. Tanmateix, encara la 
trobem per exemple a Radio 4 la 
marinada del 19 de novembre de 
1987, parlant d’erotisme ¡ parapsi¬ 
cología. També va ser convidada 
per Leandre Avellaneda a donar 
una xerrada el 30 de gener de 
1988 sobre guaridors a Filipi- 
nes a la Casa d’Almeria de 
Barcelona, on es reunía llavors 
el Centre Paracientífic de Cata¬ 
lunya, no causant precisament 
una gran impressió. 

Un deis últims contactes 
amb el món de les paraciéncies 
del que tenim noticies es deu al 
nostre consoci Maties Morey, 
que l’any 1995 va entrar en 
contacte amb ella a Palma, on 
cert temps després encara h¡ 
conservava un apartament 
(Morey 2001). 

Ais últims anys de la seva 
vida, una malaltia la va enca¬ 
denar a una butaca, d’on gai - 
rebé no es movia. Ella, que 
havia estat una dona bella, rica 
¡ ¡nteressant, es veia ara maltrac- 
tada per l’edat i els seus mals, de 
manera que no volia veure a ningú 
(TVC 2007). Finalment, el traspás 
de la Carola es va produir el 30 de 
maig de 2006 quan va ser trobada 
morta en el seient en el que es tro- 
bava Migada. Les seves despulles 
foren enterrades en el cementeri 
de Sant Gervasi de Barcelona, pe - Fotografía del suposat ser astral publicada 
per Karma. 7. (Ramis 1979) 


ró nosaltres preferim recordar-la 
asseguda també en una butaca, pe - 

ró moltes décades abans... 


Agraeixo els detaMs faciMtats 
per en Valentí Ferran, en Martí Fió 
i en Maties Morey per a l’elabora- 
ció del present article. 

Referéncies 

Amanda Bruguera. (1974). «Se cele¬ 
bró en Nuria la II convención catalana de 
simbología». Karma. 7 14 (gener): 13-17. 

Gisela Cabarrocas (1974). «II Con¬ 
greso Nacional». Karma. 7 25 (desem¬ 
bre): 6-9. 

Gisela Cabarrocas (1975). «Mesa re¬ 
donda en tomo a los ovnis». Karma. 7 26 
(gener): 6-9. 

Ignacio Cabria García (1993). Entre 
ufólogos. creyentes y contactados. Una 
historia social de los OVNIs en España. 
Santander. 

María Pilar Comin (1976). «Desde los 
tiempos más remotos ...». La Vanguardia 
(I d’abril): 49. 

Maria Pilar Comin (1977). «El oro y 
su quimera». La Vanguardia (13 de 
maig): 40. 

Martí Fió (1998). «Historia del CEI. 
(V)». Paper d’ovnis, 2a época, 15-18: 35- 
38. 

K.7 (1978). «Últimas noticias». 

Karma.7 (gener): 81-82. 

K7 (1979). «Últimas noticias». 
Karma.7 (mar?): 82. 

José Antonio Lamich (1974). «Una 
muy interesante reunión en Barcelona». 
Karma.7 16 (mar?): 54. 

LV (1961). «Hoy se celebra la tradi¬ 
cional fiesta de la banderita». La Vangu¬ 
ardia (25 de novembre): 30. 

LV (1963). «Necrológicas». La Van¬ 
guardia (3 de juliol): 31. 

LV (1964). «Ecos de Sociedad. Viaje». 
La Vanguardia (30 d’abril): 26. 

LV (1965). «Cociertos benéficos y pri¬ 
vados». La Vanguardia (29 d’abril): 36. 

LV (1966). «Ecos de Sociedad. Viaje». 
La Vanguardia (25 de novembre): 26. 

LV (1968). «Ecos de Sociedad. Viaje». 
La Vanguardia (25 de gener): 27. 

LV (1971). «Carole Ramis, en Grifé 
Escoda». La Vanguardia (28 d’octubre): 
27. 


Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


LV (1976). «Ecos de Sociedad. Re¬ 
uniones». La Vanguardia (15 de gener): 
28. 

LV (1979). «¿Existe una base de ovnis 
en las Baleares?». La Vanguardia (28 de 
novembre): 30. 

LV (1980a). «El límite de lo descono¬ 
cido, en un ciclo del Club de Vanguar¬ 
dia». La Vanguardia (10 de febrer): 27. 

LV (1980b). «“El límite de lo desco¬ 
nocido”». La Vanguardia (14 de febrer): 
22 . 

LV (1980c). «Convocatorias para 
hoy». La Vanguardia (29 de febrer): 28. 

LV (1983). «Conferencias». La Van¬ 
guardia (3 de mar<¿): 57. 

LV (1984). «Conferencias». La Van¬ 
guardia (24 de gener): 65. 

Antonio Maneu Caballería (1978a). 
«Resumen del Primer congreso nacional 
de ufologia». Karma.7 , 63 (febrer): 47- 
51. 

Antonio Maneu Caballería (1978b). 
«Reunión ufológica en la redacción de 
Karma-7». Karma.7 , 70 (setembre): 17- 
21 . 

Maties Morey (2001). «Apuntes para 
una historia de la ufologia balear». Cua¬ 
dernos de Ufologia. Anuario 3a época, 
27:29-81. 

Carole Ramis (1975). «Katie King se 
materializó en Roma». Karma.7 , 15 
(abril): 15-18. 

Carole Ramis (1977). «Las joyas mᬠ
gicas». Karma.7 , 57 (agosto): 75-77. 

Carole Ramis (1979). «¿Existe una 
base extraterrestre en las Baleares?». 
Karma. 7, 84 (novembre): 22-25. 

Antonio Ribera (1978). «I Congreso 
Nacional de Ufologia». Mundo Descono¬ 
cido. , 20 (febrer): 73-75. 

Bartolomé Servera (1977). «El trián¬ 
gulo del silencio». Karma. 7, 60 (novem¬ 
bre): 49-51. 


TVC (2007). «El cas de la Charlotte 
Duschanek». Ir capítol de la série «De- 
tectiu». Televisió de Catalunya. [Primera 
emissió 1 de juliol de 2007, Canal 33]. 

Godelieve van Overmeire (2002 ?). 
Sy ni he se de l 'Um mocar de Darnaude. 
Historique de l'affaire Ummo . Prologue 
[En línia]. <vvww.ummo- 
sciences.org/activ/analyses/ana22. htm>. 
(Consulta 13 de novembre de 2008). 


Notes 

' En la primera convenció catalana de 
simbologia no havia participat, almenys 
com a ponent, i de fet fou Túnica dona 
conferenciant com assenyala Tarticle de 
Karma. 7 que recull la noticia. És molt in- 
teressant el peu que acompanya la foto¬ 
grafía que aquí reproduim. El text diu. «la 
coneguda artista i escriptora Carole 
Ramis, que ens va desvelar els secrets de 
la cosmología». La Carola era prou co¬ 
neguda com a artista, pero, no tant peí seu 
interés ufológic. 

11 El nom complet de la publicació era 
Esotera. Die Herrschaft des Geistes über 
die Materie (El poder de Tesperit sobre 
la matéria). Esotera ha estat una de les re¬ 
vistes bandera de Tocultisme a la germa- 
nofonia. En aquell moment era editada a 
Friburg per Hermán Bauer. 

Carole Ramis. «Operación del cora¬ 
zón desde el “Más Alia”». Karma.7 , 15 
(febrer de 1974): 37-41. 

lv Més informació sobre el dispositiu 
a 

<www.worlditc.org/c_04_s_bridge_l 1 .ht 
m> (Consulta 13 de novembre de 2008). 

v Carole Ramis. «Katie King se mate¬ 
rializó en Roma». Karma.7 , 15 (abril de 
1975): 15-18. 

Vl En vida del seu marit apareixen res- 


senyes que identifiquen a la parella com 
a matrimoni Ramis- Duschanek. Després 
de la mort acostuma a ser identificada 
com a Carola Duschanek vidua de 
Ramis. Pero en els anys 70 passa a ser 
Carola Ramis. Aixó quan els periodistes 
escriuen bé el seu nom ... 

v " Carole Ramis (1977). «Las joyas 
mágicas». Karma.7 , 57 (agosto): 75-77. 

VUI El mes de novembre de 1977 havia 
aparegut un article de Bartolomé Servera 
titulat «El triángulo del silencio» (Ser- 
vera 1977) en el qual, a més de repassar- 
se alguns casos de plats voladors a 
Eivissa, s’esmentava Texisténcia d’un 
territori gairebé triangular, d'uns 30.000 
Km 2 , entre Ses Ules i la costa peninsular, 
que presentaría pertorbacions electro- 
magnétiques que desorienten els coloms. 
Aquesta área geográfica havia estat bate- 
jada com a “zona del silenci” per J. A. Es- 
topiñá, un deis precursors de la 
colombifília en els Paísos Catalans a fi¬ 
náis del segle XIX i principis del XX. Per 
a fautor de Tarticle, aquest triangle era 
un més a afegir ais altres del planeta. 

lx La situació es manté fíns el número 
de gener de 1983 en el qual, coincidint 
amb una modemització de Karma. 7, des- 
apareix la Carola i d'altres col laboradors 
del títols de crédit de la revista. 

x Carole Ramis. «El campo PSI». 
Karma. 7, 79 (juny de 1979): 37-40. 

” Carole Ramis. «La Academia Cató¬ 
lica del Arzobispado de Friburgo tocando 
un “tema candente”: la reencarnación». 
Karma.7 , 80-81 (juliol-agost): 119-122. 

X11 Carole Ramis «¿Existe una base ex¬ 
traterrestre en las Baleares?». Karma.7, 
84 (novembre de 1979): 22-25. 

' UM Carole Ramis «¿Existe una base ex¬ 
traterrestre en las Baleares? (y II». 
Karma.7, 85 (desembre de 1979): 28-32. 
xw Probablement a fináis de 1995. Papers d f Ovnis - 
Quaderns de treball 


CASUÍSTICA 


Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 


UN CAS OVNI 
DE 1982 A 
EXTREMDURA 


Jordi Ardanuy 


Els fets es van produir el 24 de de- 
sembre de 1982 o bé, el dia 25. Els 
dos testimonis, marit i muller van 
sortir de Villanueva de la Serena, que 
deu al nom a la comarca de La Se¬ 
rena, a Extremadura, circulant en 
cotxe per la carretera B A 640 cap a la 
N430, quan van veure una llum po- 
tent que estava molt a prop d’ells i 
semblava perseguir-los. Aquesta pri¬ 
mera observado va ser passades les 
18 hores. 

En trobar-se a la carretera N430, 
viatjant probablement en sentit est, la 
llum va reaparéixer. Tant es posava 
per davant com per darrera:, i, els va 
empaitar, segons el relat. durant uns 
60 quilómetres, causant-los cert es- 
pant. Semblava un disc o una bola. 

La narrado va ser recollit de la 
boca de la testimoni a principis de 
juny de 2008, 15 anys després deis 
fets. No ens consta que el relat hagi 
estat publicat. CEI j¡Centre d'Estudis Interplanetaris, 2008 


Papers d' Ovnis - Quaderns de treball Julio-diciembre 2008) n° 2 

ON SÓN ELS OVNIS? (II) 


Si al 2007 s’han recollit 38 no¬ 
ticies d'avistaments (dues més des 
del darrer Papers ), aquest any que 
s’acaba el nombre ha baixat fins 
els 29, tot i que encara manca revi¬ 
sar les revistes especialitzades en 
misteris, on possiblement hi troba- 
rem algún cas més inédit (no gai- 
res al cap de l'any). 

Seguim així, preguntant-nos on 
són els OVNIs i si la manca d’una 
xarxa de corresponsals o enques- 
tadors és 1’explicado més ferma 
sobre aquest baix índex. 

No fa gaires dies parlava amb 
un col laborador assidu del CEI, 
en Pere León, i molt cabalment em 
feia la pregunta "/per qué no hau- 
ria de ser aquest el nombre real 
d'avistaments?". Comparar-nos 
amb altres paisos per constatar que 
estem a la cua en nombre d'OVNIs 
podría ben be significar aixó, que 
no n’hi han més, que ens trobem 
en una época de baixa activitat, de 
molt baixa activitat. Pero al meu 
parer, el fenomen és impossible si 
ens el mirem des d’una perspecti¬ 


va purament sociológica. Si pre- 
nem els avistaments d'OVNIs sen- 
se teñir en compte l’objecte albi- 
rat sino només el testimoni, el fet 
de mirar. Per qué hauria de decréi- 
xer tant espectacularment el nom¬ 
bre de gent que no és capa 9 d’i- 
dentificar coses al cel? Vull recor¬ 
dar aquí on posem l’accent: la gent 
que mira i veu coses, no pas el fe¬ 
nomen que observa i que, sobint, 
pot ser relativament identificat 
per altres testimonis o avaluadors 
més especialitzats. Al recull de 
premsa de factual número en 
posem un bon exemple d’un cas 
de Canáries que hem indos al ca- 
táleg de 2008 tot i resultá ser un 
meteor. Comparávem el nombre 
recopilat dins les nostres fronteres 
(38) amb el de paísos com Itália 
(760), amb unes característiques 
socioculturals for 9 a semblants a 
les nostres (no podríem dir el ma- 
teix de Xile) i el repartiment geo- 
demográfic, com a mínim, ens 
crida fatenció: 


Itália: 

superficie: 301.230 km 2 

1 cas per cada 396,35 km 2 

població: 58.883.000 d’habi- 
tants 

1 cas per cada 77.477,63 habi- 
tants 

Espanya: 

superficie: 505.988 km 2 

1 cas per cada 13.315,47 km 2 

població: 41.837.894 d’habi- 
tants (2002) 

1 cas per cada 1.110.997,2 ha- 
bitants 

Fins a 14 vegades més italians 
diuen no saber qué han vist al cel. 
Aixó crea molts dubtes i tampoc 
ens conven 9 l’altre fet sociológic, 
els italians no haurien d’estar més 
deslliurats de prejudicis a l’hora 
de denunciar aquests avistaments. 

Jo apostaría per crear una xarxa 
de corresponsals. Sortiríem de 
dubtes. 


Martí Fió 


DIA 

MES 

HORA 

LLOC 

PROVINCIA 

FONT D'INFORMACIY 

Bloc del CEI 

22 

2 

22:45 

sobre el mar, enfront de Premia i Mataró 

Barcelona 

Llistes 

Bloc 

? 

2 


Lleida 

Lleida 

La Mañana (7/07/2008) / Web/ youtube 

Bloc 

29 

2 

06:00 

Teror 

Gran Canaria 

Canarias7 (15/03/2008) 


10 

3 

16.30 

Zafra 

Badajoz 

Netcei 


14 

3 

07:20 

barranco de El Águila 

Gran Canaria 

Canarias7 (14/03/2008)/ Bloc 

Bloc 

1 

4 

03.35 

Platja de Sant Joan, Alacant 

Alacant 

Llistes 

Bloc 

13 

4 

23:35 

Ogíjares 

Granada 

El Ideal / Netcei 


? 

4 

00:00 

Vigo 

Pontevedra 

Faro de Vigo (13/04/08) 


19 

4 

20:50 

Villamarchante 

Valencia 

Llistes 


22 

5 

Nit 

Barañain 

Navarra 

Diario de Noticias (27/05/08) 


12 

6 

00:10 

Monserrat 

Barcelona 

Tele 5 / Web / Bloc 

Bloc 

13 

6 

12:30 


Mallorca 

Llistes 


28 

6 

Nit 

Platja de Santa Pola 

Alacant 

Llistes / Bloc 

Bloc 

28 

7 

14:30 

Castillo de Caracuel 

Ciudad Real 

Llistes 


29 

7 

23:30 

El Paso (La Palma) 

Santa Cruz de Tenerife 

Bloc 


31 

7 

23:05 

Vilanova i la Geltrú 

Barcelona 

Netcei 


2 

8 

05:00 

Las Palmas, Teide 

Gran Canaria 

Canarias Ahora (3/08/2008) / La Provincia (3/08/2008) / Ca¬ 
narias 24 horas (4/08/08) 

Bloc 

8 

8 


Sa Rápita 

Mallorca 

Youtube 

Bloc 

21 

8 

21:00 

Sant Andreu de Llavaneres 

Barcelona 

Llistes 

Bloc 

24 

8 

17:20 

Barcelona 

Barcelona 

Llistes 

Bloc 

29 

8 

22:00 

Alcanada (Alcudia) 

Mallorca 

Mallorca Zeitung / Llistes 

Bloc 

1 

9 


Cala Santanyí 

Mallorca 

Llistes 


2 

9 

23:00 

Barcelona 

Barcelona 

Netcei 

Bloc 

11 

9 


Cadaqués 

Girona 

La Vanguardia (23/12/08) 


25 

10 

20:30 

Calahorra 

La Rioja 

Llistes/ Web 

Bloc 

2 

11 

18:40 

Don Benito 

Badajoz 

Netcei 


8 

11 

19:50 

Gijón 

Asturias 

Netcei 


13 

11 

Tarda 

A Coruña 

A Coruña 

La Voz de Galicia (10/12/2008) 


11 

12 

23:45 

Monserrat 

Barcelona 

Web / Llistes 


I 


Papers d r Ovnis - Quaderns de treball (Julio-diciembre 2008) n. 

Papen d'Ovnis - RecuU depremsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 

GRANADA, 

CIUDAD ABIERTA A LOS OVNI 

Philippe July 

Más de un centenar de personas se concentran en el Llano de la Perdiz, a 
la espera de un fenómeno extraterrestre 

granadahoy corr 9/07 /2oo8 


Cada día siete de julio da lugar 
a una poco habitual concentración 
en el reloj de sol del Llano de la 
Perdiz, donde varias decenas de 
personas se dan cita para 
observar el cielo durante la 
noche en busca de alguna 
hipotética manifestación ex¬ 
traterrestre. 

Esta iniciativa es el fruto 
del grupo '7 del 7', que se 
dedica desde el final de los 
años setenta a organizar 'jor¬ 
nadas de ovnilogía' y 'aler¬ 
tas OVNT con un postulado, 
según el cual “ Granada está 
declarada ciudad abierta a 
los amigos extraterrestres ” 
y “ nuestra especie necesita urgen¬ 
temente volver a conectarse con 
las inteligencias que nos rodean", 
según el representante de la aso¬ 
ciación, Jorge Oyanadel. 

Respecto al nombre de este cír¬ 
culo, que lleva como máxima que 
“«o estamos solos en el universo", 
uno de sus miembros más impli¬ 
cados, Rafael Casares, explica que 
“Oyanadel es experto en numero- 
logia, es decir que lleva procesos 
de adivinación por medio de los 
números, y comprende que el do¬ 
ble 7 conforma una fecha espe¬ 
cial, mágica". 

Casares añade que “ Granada es 
un punto caliente en materia de a- 
vistamientos" de 'no identificados' 
o lo que es lo mismo, de objetos 
volantes observados desde la tie¬ 


rra, de origen desconocido. Expli - 
ca que mediante 'técnicas de cana¬ 
lización' que, supuestamente, per¬ 
miten entrar en relación con seres 


intersiderales, “ se consiguió con¬ 
cretar una cita con formas de vida 
extraterrestre en este preciso lu¬ 
gar, donde la energía telúrica de 
la colina hace que el Llano de la 
Perdiz resulte el lugar óptimo pa¬ 
ra contactar con ellos". 

Este lunes no se vio nada fuera 
de lo normal. Y eso que la actua¬ 
ción musical “mística y sensorial" 
que corrió a cargo del grupo Tan- 
tra Sound debía favorecer los fe¬ 
nómenos celestes y alienígenas al 
dar un concierto “desde la Tierra 
hasta el cielo". 

Los que hicieron el esfuerzo de 
desplazarse esperando avistar una 
nave espacial tuvieron que conten¬ 
tarse, en esta ocasión, con algunas 
estrellas fugaces. Quizá se estre¬ 
mecieron unas personas al obser¬ 


var las luces de posicionamiento 
de un avión. Pero la gente que a- 
cude a las 'alertas OVNT viene 
“para pasar un buen rato, sin ma¬ 
yor pretensión", tal como re¬ 
conocía Rubén Pereira. 
Según él, “ seguro que existen 
formas de vida distintas a la 
nuestra y que quieren comu¬ 
nicar con nosotros, pero no 
encuentran la manera de ha¬ 
cerlo, el canal. Por eso tene¬ 
mos que ser receptivos". 

Los miembros del grupo '7 
del T conoció su hora de glo¬ 
ria cuando, a principios de 
los años noventa, se hacían 
retransmisiones radiofónicas 
en directo durante la velada y has¬ 
ta un millar de personas respondí¬ 
an a la llamada del desconocido. 

Rafael Casares explica que “el 
recuerdo más emocionante se re¬ 
monta al verano de 1993, cuando 
sobre la medianoche se advirtió 
una luz anaranjada en el cielo, 
que se hizo cada vez mayor, se mo¬ 
vía muy rápidamente y llegó a de¬ 
jar en su huella una especie de 
aurora boreal blanca en forma de 
arca". 

Según Jorge Oyanadel, organi¬ 
zador del evento, “hemos podido 
asistir a varios avistamientos des¬ 
de que existe esta iniciativa, aun¬ 
que es verdad que estas mani¬ 
festaciones han ido decayendo 
con los años". La gente acude con la esperanza de que se produzca un 
avistamiento 


Papen d'Ovnis - Re culi de premsa (Julio-diciembre 2008) n* 2 


CITA CON LOS ALIENÍGENAS 


César Rufino 28 / 06/2008 Esta no¬ 
che, respon¬ 
diendo a una 
Alerta 
OVNI 
mundial co- 
ordinada 
desde Espa¬ 
ña, un pu¬ 
ñado de afi- 
c ionados 
sevillanos 
se reunirán 
en un mon¬ 
te de Aznal- 
cóllar a la 
espera de 
que aparez¬ 
can los extraterrestres. Todo el que 
quiera puede apuntarse. Por lo me¬ 
nos, calor no van a pasar. 

Si ya suele ser complicado que 
aparezcan los alienígenas en cir¬ 
cunstancias normales (por ejem¬ 
plo, en Teruel o en New Hamp- 
shire). la expedición sevillana al 
kilómetro 4,3 de la carretera de 
Aznalcóllar-El Alamo se presenta 
especialmente peliaguda, porque 
se trata de que asomen por allí se¬ 
res lo bastante inteligentes como 
para desplazarse por las galaxias 
como el que va al Mercadona. pe¬ 
ro, a la vez, lo suficientemente 
tontos como para venir a Sevilla 
en verano, habiendo sitios en la 
Creación. Plutón, mismo. Un di¬ 


lema. 

En Sevilla, los únicos que han 
sido vistos hasta ahora sacando a 
pasear el platillo son los músicos 
y los cómicos de la calle Tetuán, 
sobre algunos de los cuales cabría 
formular, ciertamente, hipótesis de 
rango parapsicológico. Pero la 
ciencia nunca se cierra puertas a sí 
misma y allí estarán, fieles a su a- 
fición y a su esperanza, mirando al 
cielo, los ufólogos sevillanos pres¬ 
tos a la caza y captura de algún 
destello extraño y formidable; una 
luz que demuestre, de una vez por 
todas, que no estar solos en el Uni¬ 
verso es una cuestión de actitud 
personal. Con lo a gusto que se es - 
tá en la cama. 

Porque la Alerta OVNI comen¬ 


zará a las 22.22 
horas y termi¬ 
nará a las 02.22 
de la madruga¬ 
da. Antes de 
eso, los inte¬ 
grantes del 
convoy queda¬ 
rán de 20.00 a 
20.30 en la ex¬ 
planada del 
centro comer¬ 
cial de la Plaza 
de Armas (la 
que da a Mar¬ 
qués de Para¬ 
das) para hacer 
las presentacio¬ 
nes y emprender juntos la ruta 
hacia la aventura. 

El lugar al que van a ir es, con o 
sin marcianos, espeluznante y ma¬ 
ravilloso. Un clásico de los ufólo¬ 
gos desde hace 20 años. Rodeado 
de pequeñas lomas y bajo una os¬ 
curidad absoluta, en el cielo hay 
más estrellas que negrura. En el 
resto de España y en otros países, 
sendos grupos de amantes de los 
extraterrestres escrutarán el firma¬ 
mento en busca de lo mismo. U- 
nos llevan ordenadores; otros, cᬠ
maras de visión nocturna; otros, 
walky-talkies; algunos, planisfe¬ 
rios celestes: los hay que irán con 
telescopios. Pero lo que deberían 
llevarse todos es unas sillitas. Papers d'Ovnis - Recu/1 de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


EL MISTERIO DE LAS LUCES NOCTURNAS 

EL 112 RECIBE VARIAS LLAMADAS POR UNA "LUZ CELESTIAL” EN PLENA 

MADRUGADA EN GRAN CANARIA Domingo 3 de agosto de 2008 


La centralita del Centro Coordinador de Emer¬ 
gencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2) de la capital 
grancanaria recibió, en la madrugada del viernes al 
sábado, numerosas llamadas de ciudadanos ubicados 
en el municipio de Valsequillo y en el entorno de la 
Avenida Marítima de la capital grancanaria que re¬ 
lataron haber divisado, sobre las cinco de la mañana, 
una ‘iuz celestial” muy potente durante varios se¬ 
gundos sin encontrarle aparentemente explicación al¬ 
guna. 


El citado servicio de auxilio confirmó este hecho 
e informó de estas comunicaciones a la Dirección 
General de Aviación Civil, si bien ayer no se tenía 
conocimiento de algún fenómeno o incidente mete¬ 
orológico ni en el Aeropuerto de Gran Canaria ni en 
el Centro de Control de Tránsito Aéreo, dependiente 
del Ministerio de Fomento. 

El hecho también fue corroborado por un agente 
de la Policía de Telde que en aquella madrugada con¬ 
cluía su tumo y se dirigía hacia la capital. 


VARIOS TESTIGOS ALERTARON AL 112 SOBRE EL SUCESO 


UNA EXTRAÑA LUZ ILUMINÓ GRAN CANARIA DURANTE 
LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO 


canariasahora.es 


Domingo 3 de agosto de 2008 


Varios testigos alertaron al servicio de emergen¬ 
cias 112 de Canarias de que el cielo se iluminó de 
noche en la isla de Gran Canaria, al tiempo que se 
escuchó un enorme estruendo, sin que se haya deter¬ 
minado origen del suceso, explicaron fuentes del 
112 . 

“Recibimos llamadas de varias personas que ase¬ 
guraron haber visto que el cielo se había iluminado 
a la cinco de la madrugada", explicó un portavoz del 
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 
(Ceco 112). 

El avistamiento tuvo lugar la madrugada del pa¬ 


sado sábado y los testigos del suceso llamaron desde 
distintos puntos de la isla, como la Avenida Marítima 
de Las Palmas de Gran Canaria o el municip Valse¬ 
quillo. en las medianías de la isla. 

El 112 avisó de lo ocurrido a Aviación Civil por si 
tenía alguna explicación de lo ocurrido. Uno de lo 
periódicos que se hicieron eco este domingo de la no¬ 
ticia, La Provincia, relató que se trató de una ‘7wz ce- 
lestiaF muy potente que duró varios segundos y que 
fue visto también por un agente de la policía muni¬ 
cipal de Telde, que concluía su tumo y se dirigía 
hacia la capital. 


Papers d’Ovnis - Reculi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


LAS LUCES VISTAS EN GRAN CANARIA PUDIERON SER 

UN METEORO, SEGÚN EL IAC lunes, 4 de agosto de 2008 


EFE. Las Palmas de Gran Canaria ! Las luces vis¬ 
tas la madrugada del pasado sábado en los cielos de 
Gran Canaria, que fueron acompañadas de un gran 
estruendo, pudieron deberse a la caída de un meteo¬ 
rito o bólido, explicó a Efe el astrónomo Javier L¡- 
candro, del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC). 

Testigos alertan de que el cielo se iluminó de 
noche en Gran Canaria Según las descripciones ofre¬ 
cidas por varios testigos a los medios de comunica¬ 
ción locales, “ todo parece indicar que fue algo que 
entró de fuera del espacio, un meteorito que genera 
un bólido, aunque también pudiera ser la caída de 
una pieza de un satélite espacial ”, afirmó Licandro. 

No obstante, el Instituto de Astrofísica de Cana¬ 
rias no tuvo conocimiento directo del avistamiento 
ni ha recibido información oficial sobre la existencia 
del fenómeno. 

Varios testigos alertaron al servicio de emergen¬ 
cias 112 de Canarias de que el cielo se iluminó la ma¬ 
drugada del sábado en la isla de Gran Canaria, al 
tiempo que se escuchó un enorme estruendo, sin que 
se pudiera determinar el origen del suceso, confir¬ 
maron fuentes del 112. 

Según algunos testigos, sobre las cinco de la ma¬ 
drugada vieron una o dos bolas incandescentes de¬ 
jando una estela en el cielo y después escucharon una 
enorme estruendo procedente del lugar. De tratarse 
de un meteoro y si el cielo estaba despejado, en opi¬ 
nión del astrónomo Javier Licandro, debería haberse 


visto “ una especie de "bola" iluminada , normal¬ 
mente dejando una estela y posibles chisporroteos a 
su alrededor, con cambios de color". 

“Un fenómeno así ilumina todo el cielo porque es 
más brillante que la luna llena", añade el experto, 
quien reconoció que el ruido o “ estruendo" percibido 
el sábado en Gran Canaria es habitual en la caída de 
bólidos. 

No obstante, Licandro dijo que no entendía por 
qué el fenómeno, detectado en dirección noroeste a 
sureste, sólo se vio en Gran Canaria y no en Tene¬ 
rife, cuando la distancia entre ambas islas canarias 
es poca. 

Según el investigador del IAC, es bastante normal 
que si se produce en Canarias la caída de un meteo¬ 
rito no se encuentren rastros ya que existe “ una pro¬ 
babilidad altísima de que caiga en el agua”, puesto 
que el archipiélago tiene una extensión de tierra de 
7.446 kilómetros cuadrados sobre un área marítima 
de 100.000 kilómetros cuadrados de océano Atlán¬ 
tico. 

Cuando un meteoro entra en el cielo terrestre ori¬ 
gina un episodio luminoso visible por los testigos, 
que se denomina bólido o bola de fuego, que se pro¬ 
duce cuando el meteoroide, a velocidades típicas 
entre 50.000 y 100.000 kilómetros por hora, encuen¬ 
tra la atmósfera terrestre y su superficie es calentada 
por la fricción que progresivamente produce la frag¬ 
mentación y vaporización de sus componentes mi¬ 
nerales. 

Papen d'Ovnis- Reculi depretnsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


ELUDIR LAS SUPERCHERÍAS 

por Joseba Santamaría 


Diario de Noticias, 27/05/2008 

VARIOS vecinos de Barañáin avistaron la noche 
del jueves unas luces extrañas en el cielo, en forma 
de alineamiento, que se asemejaban según su criterio 
a otras apariciones vinculadas en el imaginario co¬ 
lectivo al fenómeno ovni. No es la primera vez, ni 
será la última. Y al igual que otras tantas veces, nin¬ 
gún organismo oficial pudo aportar dato alguno más 
para aclarar qué surcó el cielo esa noche. Ahora que 
la sonda Phoenix investiga sobre la superficie de 
Marte la existencia de agua en ese planeta. Reino 
Unido acaba de hacer públicos 11.000 documentos 
de diversa credibilidad sobre avistamientos de luces, 
naves y seres extraños entre 1978 y 1987. Es clara la 
premisa de que no hay razón científica que avale la 
imposibilidad de existencia de otras formas de vida 
inteligentes en el Universo y nada demuestra que la 
especie humana sea la única en ese espacio infinito. 


Pero también es cierto que no hay una prueba efec¬ 
tiva que haya podido avalar una respuesta objetiva 
en sentido contrario. Sí que hay, sin embargo, im¬ 
portantes pruebas documentales que sostienen la fal¬ 
sedad de la inmensa mayoría de los testimonios 
vinculados al fenómeno de los avistamientos, con¬ 
tactos extraterrestres, abducciones y viajes espacia¬ 
les, y cuestionan la credibilidad de las teorías 
conspirativas -muy cinematográficas, eso sí- que 
acusan a los gobiernos de ocultar y encubrir el fenó¬ 
meno. Al libro Los ovnis ¡vaya timo! de Ricardo 
Campo le sigue ahora Las abducciones ¡vaya timo! 
de Luis R. González, en la colección de pensamiento 
crítico que dirige el columnista de DIARIO DE NO¬ 
TICIAS Javier Armentia. Todos es posible, menos las 
supercherías. 


EL PULSO DE LA CiUDAD 

EL PROGRESO AMENAZA AL Ú LTIMO MUIÑEIRO DE A 

CORUÑA 

Pablo Portabales v'w; 


.es 


«La gente me va a tomar por loco», dice José 
Manuel cuando le propongo contar su historia en el 
periódico. La tarde del pasado 13 de noviembre salió 
a la terraza su piso en la calle Castrillón, al lado de la 
avenida de los Caídos, para hacer una foto a la torre 
de telefónica. «Soy muy aficionado a la fotografía y 
me gustan los edificios », comenta este hombre que, 
a pesar de la afición, utilizó la cámara de su móvil 
N70, con lo que la calidad no es muy buena. «Ese 
día no vi nada, pero cuando algunos días después 
estaba viendo las fotos en el ordenador descubrí algo 
extraño», comenta. Lo que se ve en la foto que, 
repito, es de deficiente calidad, es la torre, una 
gaviota y una especie de mancha circular que, la ver¬ 
dad, podría ser cualquier cosa. «No tiene forma de 


10 / 12/2008 

avión, ni de helicóptero, ni es un globo», afirma. 
¿Una anomalía de la cámara?, pregunto. «Una man¬ 
cha tampoco es. Fíjate que entre la gaviota y el ob¬ 
jeto hay mucha distancia, kilómetros, y, si te fijas 
bien y la amplías, se ve que es algo que irradia calor 
y hasta se aprecian unas ventanitas redondas», re¬ 
lata sin que pueda disimular mi cara de asombro. A 
José Manuel le pica la curiosidad y busca respuestas 
a su misterio volante, por lo que piensa enviar las fo¬ 
tografías al programa de televisión Cuarto Milenio. 
especializado en estos asuntos. ¿Habrá pasado un 
ovni por el Castrillón? «En temas de extraterrestres 
no voy a entrar, pero seríamos unos ingenuos en pen¬ 
sar que somos únicos. Creo que puede ser un 
proyecto estadounidense o algo así», sentencia mien¬ 
tras señala el lugar donde su cámara captó el miste¬ 
rioso objeto volante no identificado. 


Papers d* Ovnis - 

Recull de premsa 


AVIO 

NES 

FANT 

ASMA 

Papers d'Ovnis - Re culi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


COMARCAS 

UN ESTUDIO DE INTERIOR 
NIEGA LOS VUELOS DE 
AVIONETAS ANTITORMENTAS 


El director de los servicios territoriales del Departament dlnterior, 
Relacions Institucionals i Participado en la Catalunya Central, Caries 
Llussá, explicó ayer jueves que los resultados de las investigaciones 
confirman que no hay "evidencias" de vuelos de avionetas que tiren yoduro 
_ de plata en el Solsonés con el fin de evitar tormentas. _ 


Llussá informó al presidente del 
Consell del Solsonés y a los al¬ 
caldes de cinco municipios de la 
comarca que pidieron que se in¬ 
vestigara sobre esta sospecha. Los 
Mossos d'Esquadra explicaron 
que se han hecho analíticas de 
agua y que se han identificado al¬ 
gunas avionetas pero que no 
tienen “ ninguna relación ’ con la 
siembra de nubes. La investi¬ 
gación se ha dado por cerrada. 

El jefe del Área Básica Policial 
del Solsonés, Juan Carlos Vidal, 
comentó que, durante el verano, se 
tomaron muestras de lluvia pero 
que, en ningún caso, se han en¬ 
contrado ni yoduro de plata ni 
ninguna sustancia extraña en el 
agua. Vidal explicó también que se 
han hecho gestiones con Aviación 
Civil para identificar las avionetas 
que los demandantes habían dicho 


que habían visto unos determina¬ 
dos días. 

En este sentido, Vidal dijo que 
las avionetas pertenecen a empre¬ 
sas reconocidas de Sabadell y de 
fuera de Catalunya y que no tienen 
ninguna posibilidad ” de hacer la 
siembra de nubes. Vidal añadió 
que tampoco se tiene ningún 
“conocimiento ” de avionetas que 
no hayan pasado ningún tipo de 
inspección técnica para llevar a 
cabo esta actividad. 

Juan Carlos Vidal explicó que 
también se han investigado las dos 
empresas que venden yoduro de 
plata en el estado español y que 
éstas han demostrado que han 
hecho ventas de este elemento 
químico pero a empresas que tra¬ 
bajan en la lucha para evitar el 
granizo fuera de Catalunya. 

Por todo ello, el Departament 


d’Interior ha dado por cerrada la 
investigación porque considera 
que no hay “ evidencias ” de esta 
práctica. Aun así, el director de los 
servicios territoriales del Departa¬ 
ment d' Interior. Relacions Institu- 
cionals i Participació en la 
Catalunya Central, Caries Llussá, 
dijo que “ no nos olvidamos del te¬ 
ma” y que, si hiciera falta, se vol¬ 
vería a investigar. Llussá comentó 
que estudios científicos a los cua¬ 
les han tenido acceso no son ¿ con¬ 
cluyentes ' en este tema así como 
tampoco está comprobada la efi¬ 
cacia de ciertos productos quími¬ 
cos. 12 - 12-2008 


Papers d' Ovnis - 
Recull de premsa 


GOBIERNOS 

OVNIS 
Papers d f Ovnis- Recutl de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


ESPAÑA DESCLASIFICÓ 75 EXPEDIENTES CON AVISTAMIEN- 
TOS DE OVNIS SIMILARES A LOS DE REINO UNIDO 


España desclasificó entre 1992 
y 1997 un total de 75 expedientes 
sobre avistamientos de fenómenos 
extraños, registrados desde 1962 y 
que ocupan 1.900 páginas, en las 
que se recoge un total de 97 suce¬ 
sos distintos, entre los que figuran 
casos similares al dado a conocer 
esta semana en Reino Unido. 

Según confirmaron fuentes mi¬ 
litares, una vez desclasificados por 
el Ejército del Aire, estos expe¬ 
dientes fueron trasladados para su 
consulta a la Biblioteca del Cuar¬ 
tel General del Ejército del Aire y 
en la actualidad se encuentran en 
el Archivo Histórico del Ejército 
del Aire, en Villaviciosa de Odón 
(Madrid). 

Entre esos documentos, figuran 
casos de avistamientos de OVNI 
(objeto volador no identificado) 
por parte de pilotos de vuelos co¬ 
merciales y militares o de de capi¬ 
tanes de navio, parecidos al caso 
dado a conocer hoy en Reino 
Unido en el que un avión de Alita- 
lia casi choca con un OVNI en 
1991. 

El proceso de desclasificación 
español comenzó cuando en mayo 
de 1991 la Sección de Seguridad 
de Vuelo, responsable de la custo¬ 
dia de estos archivos, remitió un 
escrito intemo dirigido al general 
a cargo de la División de Opera¬ 
ciones del Ejército del Aire, que 
proponía su desclasificación. Ya el 
14 de marzo de 1992, la Junta de 
Jefes de Estado Mayor acordó re¬ 
bajar su nivel de clasificación y 
dejar la decisión de desclasificar o 
no en manos del jefe del Estado 
Mayor del Aires. 

Finalmente, en septiembre de 
1992 se desclasificaron los prime¬ 


ros expedientes OVNI del Minis¬ 
terio de Defensa. La tarea fue en¬ 
comendada al teniente coronel de 
Estado Mayor Angel Bastida y fue 
concluida por el teniente coronel 
Enrique Rocamora en 1996. 

Un avión de Iberia tuvo un en¬ 
cuentro con un objeto no identifi¬ 
cado que no aparecía en los 
radares 

En un informe oficial militar de 
84 páginas se detalla que la noche 
del24 de noviembre 1974 se suce¬ 
dieron varios avistamientos que 
comenzaron a las 19, 30 horas en 
la isla de Gran Canaria, cuando un 
teniente coronel del Ejército del 
Aire y su hija circulaban por una 
carretera y vieron una luz blanca y 
brillante en el cielo que dejaba una 
corta estela. Esta se desplazaba a 
gran velocidad y pocos segundos 
después desapareció. 

Según relata el investigador es¬ 
pecializado en estos fenómenos 
Vicente Juan Ballester, sólo 15 mi¬ 
nutos más tarde, un avión Fokker- 
27 de Iberia despegaba de Tenerife 
con destino a Las Palmas de Gran 
Canaria. La noche era clara y el 
avión sobrevolaba unos estratos 
nubosos cuando ascendía a nivel 
de vuelo de 2. 100 metros. Enton¬ 
ces los pilotos vieron, justo en 
frente de ellos, una luz potente que 
parecía encontrarse a unos 300 
metros por encima de ellos y que 
se acercaba en dirección contraria 
a lo largo de un corredor habitual¬ 
mente utilizado por el tráfico 
aéreo regular de Las Palmas. 

Cuando el avión se cruzó con la 
luz, el comandante Saura, que pi¬ 
lotaba la aeronave, llamó a la torre 
de control de vuelo de Canarias 
para informar de que se estaban 


cruzando con un ‘‘tráfico proce¬ 
dente de Las Palmas”, pero la 
torre de control respondió que no 
había ningún ‘‘tráfico en ese punto 
y hora”. El operador del radar no 
registró ningún rastro de esa “luz” 
en la pantalla que, sin embargo, la 
tripulación continuaba viendo y 
que se quedó inmóvil situada a sus 
“3” (este) durante un minuto más. 

Posteriormente, el radar militar, 
puesto ya en situación de alerta 
alfa, detectó a las 20. 20 horas un 
eco no controlado en dirección 
norte-nordeste mientras se acer¬ 
caba a unas instalaciones militares 
a una velocidad de más de 900 ki¬ 
lómetros por hora. Desde el exte¬ 
rior del complejo militar W-8, 
varios soldados vieron una luz fija 
en el firmamento o que se movía 
alrededor del centro. 

Tan solo diez minutos más 
tarde, a las 20. 30 horas, la esta¬ 
ción de rádar registró una traza a 
unos 67 kilómetros de distancia, 
que era en realidad otro vuelo de 
Iberia que hacía la ruta Madrid- 
Tenerife. 

Lo curioso es que al mismo 
tiempo se detectó un eco anómalo 
a 85 kilómetros de distancia y vo¬ 
lando con rumbo al sur. Al llegar a 
una distancia de 78 kilómetros, la 
traza se quedó estacionada hasta 
que se cruzó con el vuelo comer¬ 
cial 281 de Iberia. Inmediatamente 
después, la traza desconocida se 
evaporó de repente y según los 
diarios de vuelo, no había ningún 
tráfico aéreo previsto a aquella 
hora. 

EP. MADRID 

ABC, Domingo, 26-10-08 


Papers d'Ovnis- Re culi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


FENÓMENOS SIN EXPLICACIÓN 

¿OTRA VEZ LOS OVNIS? 

Manuel C. Cachafeiro 

Inglaterra acaba de desclasificar un incidente que casi provoca una tragedia aérea. España 
también desveló casos, como el ocurrido en Puente Almuhey 


LA . 

C RONIC A 


Domingo, 26-10-08 


Un avión comercial que se dis¬ 
ponía a aterrizar en el aeropuerto 
londinense de Heathrow estuvo 
cerca de chocar contra un Objeto 
Volador No Identificado (ovni), 
decía un titular de prensa de esta 
misma semana. Los principales 
medios de comunicación de Eu¬ 
ropa, y de España también, se hi¬ 
cieron eco el pasado lunes de unos 
documentos que el Ministerio bri¬ 
tánico de Defensa acaba de des- 
clasificar. El incidente tuvo lugar 
hace 17 años y, según esa infor¬ 
mación oficial, el caso fue investi¬ 
gado por la Autoridad de Aviación 
Civil y el Ejército de Su Majestad. 
Gran Bretaña decidió cerrar el ca¬ 
so como asunto no resuelto tras 
llegar a la conclusión de que no 
era ni un misil, ni un globo mete¬ 
orológico, ni un cohete espacial. 

Y es que los objetos volantes 
vuelven a estar de actualidad. Y no 
sólo en Londres; también aquí en 
León. Según versiones recogidas 
por el portal www.milenio.com 
“tres objetos voladores no identi¬ 
ficados habrían sido filmados el 
pasado domingo 28 de septiembre 
en la ciudad de León, en España 
“Los tres objetos —se explica en 
la página— fueron divisados por 
un grupo de personas que se en¬ 
contraban en las afueras de la Ca¬ 
tedral de esa ciudad española", 


La información se acompaña de 
una supuesta imagen del avista- 
miento: “ Como puede apreciarse 
en las imágenes, a primera impre¬ 
sión, los tres cuerpos extraños pa¬ 
recen nada más que unas luces 
color blanco o globos. Sin embar¬ 
go, al hacer un acercamiento con 
la cámara, dos de los objetos des¬ 
aparecieron en tanto que el terce¬ 
ro comenzó a moverse con fluidez 
y a cambiar su forma 

Los ovnis son como la religión. 
Hay que creer, pero del mismo 
modo que en Inglaterra han salido 
ahora a la luz documentos secre¬ 
tos de supuestos avistamientos, 
también en España y en León se 
hicieron públicos. El Ministerio de 
Defensa tiene desclasificado un 
incidente en Puente Almuhey, pro¬ 
vincia de León. El documento, 
que se puede ‘'bajar' en la página 
web del Ministerio de Defensa, es¬ 
tá fechado en 1968 y corresponde 
a una investigación oficial y confi¬ 
dencial del Estado Mayor, sección 
de Inteligencia. 

Bajo el epígrafe de “ Avistami - 
ento de fenómenos extraños", se 
describen tres supuestas presen¬ 
cias de ovnis los días 24 de no¬ 
viembre y 8 y 10 de diciembre de 
aquel año, en pleno franquismo. 
Por aquel incidente fueron interro¬ 
gadas varias personas y, tras un es¬ 


tudio de las declaraciones, se con¬ 
cluyó que "la escasez de datos im¬ 
pide aventurar hipótesis 
justificativas delfenómeno con un 
grado suficiente de fiabilidad'. 

El primer avistamiento, según el 
informe, tuvo lugar el 24 de novi¬ 
embre de 1968: “ Dos testigos — 
se afirma en el documento— se¬ 
ñalan un objeto avistado sobre las 
22 horas. El fenómeno tiene una 
duración de 10 a 15 minutos (...) 
No tiene movilidad o es muy lenta. 
Coloración rojiza. Existen discre¬ 
pancias en cuanto a su aspecto 
(cuerno con evolución de forma y 
disco que se descompone y rege¬ 
nera". 

El segundo se produjo 15 días 
después, el 8 de diciembre. Esta 
vez no fueron dos sino tres las per¬ 
sonas que vieron supuestamente el 
objeto volante no identificado. 
“La ubicación en espacio y tiempo 
coincide razonablemente" , se afir¬ 
ma en el documento, donde tam¬ 
bién se describen algunas discre¬ 
pancias sobre la forma —círculo, 
esfera, ovoide o farol— y se añade 
que "el color es entre amarillo y 
blanco, con movimiento lento". 

El tercer y último avistamiento, 
el 10 de diciembre, lo ven también 
tres testigos, que afirman que "la 
luz es blanca, la forma ovoide/re¬ 
donda y el movimiento lento". 

Papers d'Ovnis- Recu/i depremsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


Pese a que el documento, firma¬ 
do por el oficial de Inteligencia, 
concluye que “ no se aprecian mo¬ 
tivos que aconsejen mantener el 
expediente como clasificado", 
hasta 30 años después no ha deja - 
do de tener el sello de secreto. 

El expediente añade, además de 
las declaraciones, otros informes. 
Uno de ellos es del teniente gene¬ 
ral de la Primera Región Aérea, 
que el 22 de enero de 1969 achaca 
en una carta dirigida al general je¬ 
fe del Estado Mayor del Aire que 
"de una manera muy remota po¬ 
dría pensarse que el primero de 
los casos —el del 24 de noviem¬ 
bre de 1968— se tratara del ocaso 
de la Luna y el segundo —los días 
8 y 10 de diciembre de ese año— 
a algún planeta, siempre en espe¬ 
ciales condiciones de mala visibi¬ 
lidad o de nubes bajas". 

En la Base Aérea de La Virgen 
del Camino no es que lo tuvieran 
tan claro. De hecho, no llegan a la 
misma conclusión que el máximo 
responsable de la Primera Región 
Area. Además de describir lo que 
supuestamente vieron los testigos 
del fenómeno, sólo añaden de su 
puño y letra en su informe: “ Con¬ 
sultado al meteorólogo del Aeró¬ 
dromo, no encontró similitud con 
ningún fenómeno atmosférico que 
se hubiese producido en esos 
días". 

Juan José Benítez, el máximo 
experto español en este tipo de 
avistamientos, aseguró hace unos 
meses en una conferencia que el 
proceso de desclasificación del ar¬ 
chivo ovni del Ejército del Aire es¬ 
pañol, realizado desde 1992, ha 
sido un “fraude", ya que, según 
afirma, en los expedientes se in¬ 
cluyeron conclusiones de un gru¬ 
po de civiles “ escépticos" con el 
fenómeno. 

En su página web (www.jjbeni- 


tez.com) ha realizado un amplio 
informe sobre los documentos 
desclasificados como el de Puente 
Almuhey y ha llegado a la conclu¬ 
sión de que un grupo de siete civi¬ 
les —seis españoles y un 
estadounidense— colaboraron con 
el Ser- vicio de Inteligencia Mili¬ 
tar del Ejército del Aire en la des- 
clasificación de los expedientes, 
pero con el objetivo de “ refutar" 
los avistamientos. 

Este grupo de civiles, señala 
Benítez, estuvo encabezado por 
Vicente Juan Ballester Olmos, di¬ 
rector de investigaciones de la 
Fundación Anomalía, entidad es¬ 
céptica con el fenómeno ovni, y 
compuesta asimismo por Manuel 
Borraz, Juan Antonio Fernández 
Peris, Miguel Guasp, Joan Plana, 
Willy Smith y Javier Armentia, di¬ 
rector del Planetario de Pamplona. 

Los nombres de estas personas 
y su trabajo “secreto" en la descla- 
sificación ovni figura, según indi - 
ca Benítez. en un total de 58 cartas 
confidenciales que entregó en 
2004 Willy Smith, doctor en Físi¬ 
ca de la Universidad de Michigan 
(Estados Unidos), experto en ener¬ 
gía atómica e investigador ufoló- 
gico, fallecido en 2006. 

Benítez afirma que las conclu¬ 
siones de estas personas eran re¬ 
mitidas al Ejército del Aire y éste, 
si lo consideraba oportuno, las in¬ 
cluía en los informes desclasifica- 
dos. 

Entre 1992 y 1998 fueron des¬ 
clasificados 87 expedientes, con 
algo más de mil ochocientos fo¬ 
lios. 

En ninguno se llega a una con¬ 
clusión, sino que son “informes 
desnudos, que es como se debe¬ 
rían haber desclasijicado". Ade¬ 
más, el investigador sostiene que 
“los documentos en sí mismos es¬ 
tán manipulados, censurados, fal¬ 


tan folios" y también “faltan ex¬ 
pedientes", sobre “los casos gran¬ 
des, los graves, los más espectacu¬ 
lares; esos no han salido nunca a 
la luz ni saldrán, probablemente". 

Por su parte, el astrofísico y el 
director del Planetario de Pamplo¬ 
na, Javier Armentia, reconoce que 
colaboró en este proceso de des¬ 
clasificación de expedientes, pero 
ha resaltado que Benítez “mezcla 
los datos con sus opiniones y ade¬ 
más con ánimo injurioso". 

En el informe de Puente Almu¬ 
hey figuran las declaraciones de 
los testigos, todas ellas con fecha 
de 14 de diciembre de 1968 y con 
el nombre tachado con la palabra 
í confidencial'. Se trata de un guar¬ 
da agujas de Valle de las Casas de 
44 años de edad, una ama de casa 
de Puente Almuhey de 41 años, o- 
tra mujer de 32 años, un industrial 
de 42, el jefe de la estación de 
Puente Almuhey y un mecánico de 
19 años. Si algo pasó, ya nadie se 
acuerda en el pueblo. 

Expediente Puente Almuhey: 
no hubo caso 

En 12 folios, el Estado Mayor 
del Ejército completó un exhausti¬ 
vo informe sobre un supuesto a- 
vistamiento OVNI en Puente Al¬ 
muhey. En pleno franquismo, el 
caso no salió a la luz. Tuvieron 
que pasar décadas para que el Mi¬ 
nisterio de Defensa desclasifícase 
eldocumento. Desde que en 1992 
España decidió abrir sus archivos 
han sido 87 los casos revelados. 
Según algunas fuentes, quedan to¬ 
davía entre 30 y 40 casos más. Los 
informes desclasifícados hacen re¬ 
ferencia a incidentes por toda Es¬ 
paña. La propuesta de desclasifi¬ 
car el caso de Puente Almuhey se 
tomó en 1993. Sin embargo, hasta 
ahora no se habían revelado las 12 
páginas del mismo. 


Papers d f Ovnis - Re culi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 

EXTRAÑOS AVISTAMIENTOS 


EL GOBIERNO BRITÁNICO 
DESCLASIFICA DOCUMEN¬ 
TOS SOBRE OVNIS 


Ovnis al descubierto 

El Ministerio de Defensa inglés 
ha desclasificado documentos en 
los que se reconen avistamientos 
de Objetos Volantes no Identifica¬ 
dos. 

A3N 

Madrid, 21.10.2008 | 08:42 h. 

En uno de estos documentos se 
revela que en 1991 un avión co¬ 
mercial italiano estuvo a punto de 
chocar contra un ovni. En los pró¬ 
ximos cuatro años se conocerán 
otros 200 avistamientos. 

En plena guerra Fría, en 1957, 


el piloto estadounidense Milton 
Torres, destinado en Gran Bretaña 
recibió una extraña orden: Despe¬ 
gar a toda velocidad y disparar 
contra un Objeto Volante No Iden¬ 
tificado. 

El Ovni aparecía en el radar de 
Torres como algo borroso del ta¬ 
maño de un portaaviones: 
“Cuando ya iba a disparar, des¬ 
apareció de repente, tenía que ser 
un Alien", afirma Torres 40 años 
después. 

Su historia forma parte de la se¬ 
gunda tanda de desclasificación de 


archivos de avistamientos que está 
llevando a cabo el Ministerio de 
Defensa, junto a otras. Como el de 
un aparato que casi choca contra 
algo que parecía un misil cuando 
iba a aterrizar en un aeropuerto in¬ 
glés: “El piloto avisó a compañe¬ 
ro, los dos lo vieron y también el 
radar de la torre de control". 

Fue en 1991 con la guerra fría 
ya olvidada. Una investigación 
concluyó que se trataba de un 
OVNI. Magazine, n° 452, Domingo 25 de mayo de 2008 o&mMm* mt mm a ? 
Hom ’akc s i ocx aí a m 
máme A 


... onmKf rm 

STRAKGe ADEN 
CCKTRAPTíÓK, 
PHOrO&UPHED 

ouísídc 

SyCKtNGHAil 


$00* AS ~N£S£ 

ufo * n íúmAttem 

SPÜTTS8* 

s m&wjk 
Jittoápapcr 


Traducción. The Sunday Newspaper: “Reino Unido desclasifica sus Expedientes X". Viñeta 1. El locutor: 
“Señoras y señores telespectadores, vean algunos de los documentos gráficos desclasificados, como estos 
ovnis en formación avistados en Sheffield...”. Viñeta 2. “... O este otro extraño ingenio alienígena, cap¬ 
tado en los alrededores de Buckingham”. Papers d'Ovnis - Reculi depremsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


INGLATERRA REVELA QUE UN AVIÓN CASI 
CHOCÓ CONTRA UN OVNI EN HEATHROW 


Otro archivo desclasificado sobre avistamientos relata la persecución de un 

caza a un objeto no identificado 

Manuel Allende | Corresponsal 21 / 10/2008 


El Ministerio de Defensa britᬠ
nico dio ayer luz verde al Archivo 
Nacional para que publicara por 
Internet 19 archivos sobre avista¬ 
mientos de ovnis, en una segunda 
entrega de los más de 200 que 
continúan clasificados. 

La primera entrega, de ocho ar¬ 
chivos, se publicó en mayo de este 
año. Entre la información descla¬ 
sificada ayer destacan dos sucesos 
que no han podido ser explicados 
hasta el momento: el primero, el 
de un avión de Alitalia que en 
1991 estuvo a punto de chocar con 
un objeto no identificado; y el se¬ 
gundo, el de dos pilotos de com¬ 
bate estadounidenses que en 1957 
recibieron órdenes de derribar un 
ovni. 

Esta segunda entrega -de unas 
1.500 páginas- de los que ya se co¬ 
nocen como los X-Files del Go¬ 
bierno británico corresponde a los 
avistamientos y sucesos relaciona¬ 
dos con ovnis ocurridos entre 
1986 y 1992. 

Uno de los sucesos que no han 
podido ser explicados todavía tuvo 
lugar el 21 de abril de 1991. fecha 
en la que un McDonnell Douglas 
MD80 de la compañía Alitalia que 
cubría la ruta Milán-Londres es¬ 
tuvo a punto de chocar con un 
ovni cuando estaba realizando la 


maniobra de aterrizaje en Heath- 
row, en concreto cuando volaba 
sobre Lydd, en el condado de 
Kent. 

El comandante. Achille Zag- 
hetti, estaba a los mandos del apa¬ 
rato cuando, tal como se recoge en 
su declaración, llamó la atención 
de su copiloto sobre un objeto de 
color café y con forma de misil 
que pasó a gran velocidad a unos 
300 metros por encima de ellos. 
«En cuanto el objeto cruzó, pre¬ 
gunté al operador del centro de 
control de área si había visto algo 
en su pantalla y su respuesta fue: 
"He visto un objetivo desconocido 
a 10 millas náuticas detrás de us¬ 
tedes"», lo que da una idea de la 
velocidad del objeto. 

Ni globo ni misil 

La Autoridad de Aviación Civil 
del Reino Unido y los investiga¬ 
dores militares no consiguieron 
encontrar ninguna explicación de 
este incidente; tras descartar que el 
objeto fuera un misil, un globo 
meteorológico o un cohete espa¬ 
cial, Defensa cerró la investiga¬ 
ción. «Es nuestra intención tratar 
este avistamiento como otro ovni 
y, por lo tanto, no haremos más in¬ 
vestigaciones», indica una nota es¬ 
crita a mano en este archivo. 


El segundo caso es el de dos pi¬ 
lotos de un caza F-86D Sabré es¬ 
tadounidense a quienes en mayo 
de 1957 se les ordenó despegar 
desde la base de la RAF en Mans¬ 
ión (Kent) lo más rápidamente po¬ 
sible y derribar un ovni que volaba 
sobre la zona de East Anglia, In¬ 
glaterra. 

Tras colocarse a 24 kilómetros 
del objeto -según se indica en el 
informe,« del tamaño de un porta- 
viones»-, que se movía de manera 
errática, cuando estaba a escasos 
segundos de disparar, el ovni des¬ 
apareció sin dejar rastro. El piloto 
del caza, el teniente Milton Torres, 
que ahora tiene 77 años y vive en 
Miami. aseguró que el ovni estuvo 
por un instante suspendido en el 
aire antes de alejarse a una veloci¬ 
dad de unos 12.000 kilómetros por 
hora. «Nunca lo olvidaré, esa 
noche recibí órdenes de abrir 
fuego incluso antes de despegar. 
Eso nunca había ocurrido antes», 
indica el ex militar. 


Papers d’Ovnis - Re culi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


UN PILOTO DE COMBATE DE EEUU RECIBIÓ LA 
ORDEN DE ATACAR A UN OVNI SOBRE REINO 
UNIDO DURANTE LA GUERRA FRÍA 


•ffilvigoir: 

Ipffrp pe im |f ftfrfqipf 


Dos pilotos de combate esta¬ 
dounidenses recibieron órdenes de 
despegar lo más rápido posible y 
derribar un Objeto Volador No 
Identificado (OVNI) detectado 
sobre la campiña inglesa el 20 de 
mayo de 1957, durante la Guerra 
Fría, según archivos secretos bri¬ 
tánicos desclasificados hoy y cita¬ 
dos por 'The Times'. 

EUROPA PRESS Uno de los 
pilotos asegura, según el informe, 
haber estado a sólo unos segundos 
de poder disparar 24 misiles con¬ 
tra el OVNI, un objeto que se 
movía erráticamente y que, según 
los datos del radar, tenía un ta¬ 
maño como el de “un portaavio¬ 
nes volador ”, 

El protagonista del incidente, 
Milton Torres, que ahora tiene 77 
años y vive en Miami, aseguró que 
el OVNI pasó varios momentos 
suspendido en el aire antes de po¬ 
nerse a una velocidad estimada de 
12.000 kilómetros por hora. 

Tras el incidente, un personaje 
misterioso, supuestamente perte¬ 
neciente a la Agencia Nacional de 
Seguridad estadounidense, ordenó 
a Torres que nunca hablara del in¬ 
cidente, y desde entonces, durante 
más de 30 años, guardó un celoso 
silencio. En 1988 participó en la 
redacción de un informe para el 
Ministerio de Defensa británico. 

La historia de Torres forma 
parte de las decenas de archivos 


sobre avistamientos de OVNIs del 
Ministerio de Defensa desclasifi¬ 
cados por los Archivos Nacionales 
de Londres. Los archivos pueden 
consultarse en Internet en 
www.nationalarchives/ufos. 

En su informe. Torres describió 
cómo despegó rápidamente con su 
F-86D Sabré desde la base de la 
Real Fuerza Aérea (RAF) en 
Manston, en Kent, en mayo de 
1957 para investigar el OVNI. El 
tiempo era estable y calmado. 
“Sólo era un teniente y no muy 
consciente de la gravedad de la si¬ 
tuación. Me sentí como un cojo en 
un concurso de patear culos ”, 
dijo. “ Recibí orden de disparar 
una ráfaga de cohetes contra el 
OVNI. La verificación era válida 
y seleccioné 24 misiles ”, prosi¬ 
guió. “Tenía el blanco fijado en un 
objeto del tamaño de un portaa¬ 
viones volador. Cuanto más 
grande es el aparato, más fácil es 
fijar el blanco. El punto en el 
radar se Jijó casi sólo", indicó. 

Persecución cancelada 

En el último momento el objeto 
desapareció de la pantalla del 
radar y la persecución fue cance¬ 
lada. Torres volvió a la base y al 
día siguiente dio parte ante un 
hombre anónimo que “parecía un 
comercial de IBM bien vestido ”, 
“Me amenazó con un (delito de) 
violación de la seguridad nacio¬ 
nal si decía una sola palabra a 


nadie", indicó. 

Entre los documentos desclasi- 
ficados no hay ninguna explica¬ 
ción oficial para el incidente, 
ocurrido en una de las épocas de 
mayor tensión de la Guerra Fría. 
Los aviones de combate de las 
bases británicas estaban en alerta 
constante ante un posible ataque 
soviético. 

Entre los archivos hay varios in¬ 
formes que atribuyen los avista¬ 
mientos de OVNIs a globos 
meteorológicos, nubes o aerona¬ 
ves convencionales. 

Torres afirmó que ha estado es¬ 
perando durante 50 años para re¬ 
cibir una explicación. “ Nunca lo 
olvidaré", afirmó en declaraciones 
a 'The Times'. “Esa noche recibí 
órdenes de abrir fuego incluso 
antes de despegar. Eso nunca 
había ocurrido antes", dijo. 

El experto en OVNIs David 
Clarke indicó que este avista¬ 
miento podría deberse a un pro¬ 
yecto secreto estadounidense para 
la creación de un avión invisible al 
radar que pusiera a prueba las de¬ 
fensas antiaéreas soviéticas. 

De hecho, ni Torres ni su com¬ 
pañero, que volaba en otro Sabré 
por detrás de él, vieron el objeto 
en sí. “Quizás lo que este piloto 
vio fue algún tipo de experimento 
de la guerra electrónica, o quizás 
era un OVNI. Ocurrió algo muy 
poco habitual", dijo. 
Papers d'Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


ASTRONAUTA 6POAK 
MltCH&LL AS6CÜKA QU£ VA 
HA HABIDO CONTACTO CON 

eyíKAteircesYues 

jueves 24/07/2008 


MADRID.- 77 años de vida dan 
para mucho. Se puede viajar a la 
Luna, conocer extraterrestres o in¬ 
ventarse historias para sacar de 
quicio a los investigadores de la 
NASA. Esto es lo que ha hecho 
Edgar Mitchell. astronauta de la 
misión 'Apollo' 14 de la NASA, 
que asegura que el ser humano 
ha sido visitado por aliens en los 
últimos 60 años. 

Este antiguo astronauta, de 77 
años, denunció además en una 
entrevista radiofónica que estos 
contactos han sido ocultados 
por la NASA. Mitchell asegura 
que él ha sido consciente de mu¬ 
chas visitas de ovnis a la Tierra 
durante su carrera, pero todas 
han sido encubiertas. 

“Aunque algunas de esas visitas 
se han ido fdtrando y unos pocos 
hemos tenido el privilegio de co¬ 
nocerlo ”, afirma el astronauta. 

Mitchell describe a los extrate¬ 
rrestres como seres pequeños “ que 
nos miraban de forma extraña ”. 
Incluso parece que Steven Spiel- 
berg había tenido algo que ver en 


todo esto, porque Mitchell asegura 
que su apariencia es muy similar a 
la del cinematográfico ET, es 
decir, seres pequeños y con los 
ojos y la cabeza grandes. 

Funcionarios de la NASA han 


desmentido toda esta información. 
"El doctor Mitchell es un gran 
americano, pero no compartimos 
sus opiniones sobre esta cues¬ 
tión", indicando que la agencia 
“no participa en ningún tipo de 
encubrimiento sobre vida extrate¬ 
rrestre en este planeta ni en nin¬ 
gún punto del universo ”. 


El doctor Mitchell viajó a bordo 
del 'Apollo 14' junto con el co¬ 
mandante Alan Shepard y tiene el 
récord por ser el hombre que más 
ha caminado por la superficie 
lunar, durante nueve horas y 17 
minutos, en 1971. 

Mitchell no es, en cualquier 
caso, el primer astronauta que 
asegura tener constancia de con¬ 
tactos con alienígenas. Gordon 
Cooper, que participó en los 
años 60 en el programa 'Gemini' 
de la NASA, también era un 
firme creyente en los extrate¬ 
rrestres, y declaró haber tenido 
varios contactos con ellos. 

También la célebre 'Apollo 
11\ la misión que puso a Arms- 
trong y Aldrin sobre la Luna, dio 
lugar a un pseudoavistamiento 
cuando los astronautas observaron 
una pieza metálica flotando en el 
espacio. En este caso, sin em¬ 
bargo, ningún tripulante creyó que 
fuese de origen extraterrestre. Más 
bien parecía chatarra espacial, 
aunque su origen exacto se desco¬ 
noce. Edgar Mitchell fue el piloto de la misión a 
la luna 'Apollo 14'. (Foto: NASA) 


Papers d' Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n.2 


JIJAN BALLESTER OLMOS El pasado 29 de mayo de 2008 el diario El Mundo organizó un encuentro digital en el que dis¬ 
tintos usuarios de Internet le formularon libremente diversas preguntas sobre su actividad y los 

ovnis en general. 


1. Buenos días Sr Ballester Ol¬ 
mos; Mi pregunta está relacionada 
con un suceso que seguro que es 
de su conocimien to acerca de los 
islotes de Es Vedráy Es Vedranell 
en Ibiza donde muchos ufólogos 
han determinado que ahí existe un 
“punto caliente” en lo que a luces, 
comentarios de pescadores e in¬ 
cluso anotaciones en el libro “ Mis 
conversaciones con la Iglesia" del 
carmelita Francisco Palau acerca 
de estas experiencias extrañas. 
¿Qué opinión le merece la isla de 
Ibiza en lo que a fenómenos ufo- 
lógicos se refiere?. Saludos. 

No estoy muy informado de 
este tema en particular, pero le 
recomendaría hablar con el ufó- 
logo mallorquín Matías Morey, 
presidente de la Fundación Ano¬ 
malía, www.anomalia.org 

2. He leído sobre las acusacio¬ 
nes que hizo contra J.J Benítez al 
acusarle de promover la “desclasi¬ 
ficación” sólo por interés perso¬ 
nal, para publicar los expedientes 
a través de su editorial. ¿En que 
basó tales acusaciones? 

Me temo que no está usted 
muy bien informado sobre 
quién acusa a quien; hay docu¬ 
mentos que señalan que solicitó 
que los archivos del E del Aire, 
en lugar de desclasifícarse públi - 
camente, como hice yo, se le die¬ 
ran para publicar en forma de 


libro, que el lector tendría que 
pagar. Eso es un hecho. 

3. Hola. Como aficionado a es¬ 
tos temas sigo su trayectoria desde 
hace muchos años y creo que mi 
evolución personal ha sido muy si¬ 
milar a la suya (de hecho, le con¬ 
sidero uno de los investigadores 
más serios de este país). Cuando 
dejé de creer que había 'algo' atra¬ 
vesé por un etapa en la que pen¬ 
saba que había perdido el tiempo. 
Ahora creo que esos tiempos me 
enriquecieron y me hicieron más 
escéptico. Tengo amigos que si¬ 
guen pensando que perdimos el 
tiempo, ¿usted que opina? 

No, que va, lejos de perder el 
tiempo la investigación ovni ha 
sido la gran y magnífica excusa 
para pasarnos años y años reci¬ 
clándonos en astronomía, esta¬ 
dística, astronáutica, psicología, 
ha sido y sigue siendo una razón 
para estudiar numerosas mate¬ 
rias científicas, además de a- 
prender mucho sobre la natura¬ 
leza humana, tanto de los testi¬ 
gos como de algunos propagan¬ 
distas que tratar de vivir del 
cuento; sin olvidar el gran nú¬ 
mero de brillantes colegas con 
los que uno se relaciona a diario. 
Una gran inversión -no pérdida- 
de tiempo. 

4. ¿que le parece el nivel actual 
de la ufologia? mejor dicho. 


¿sigue existiendo o solo son cua¬ 
tro chavales y unos vendedores de 
misterios los que siguen en la bre¬ 
cha? 

Los grandes centros u organi¬ 
zaciones mundiales van desapa¬ 
reciendo, el sector de propaga¬ 
dores del misterio van de capa 
caída, la investigación ufológica 
ha hecho progresos importantes 
pero falta consolidarla y hacer 
una gran síntesis, aún queda 
trabajo por hacer en este cam¬ 
po, por eso algunos de nosotros 
seguimos en la brecha. 

5. Anomalía, Nicap, Mufon... 
¿que ha sido de las grandes aso¬ 
ciaciones de investigaciones ufo- 
lógicas? 

Las asociaciones se van agru¬ 
pando, en España muchos de los 
que competíamos en los sesenta 
estamos ahora en la órbita de 
Fundación Anomalía www.ano- 
malia.org En EEUU, MUFON 
sigue muy activa, aunque esco¬ 
rada hacia la ET, para no per¬ 
der socios.... Básicamente, la 
tendencia en a redes de investi¬ 
gadores en internet, como Eu- 
roUFO, la red que reúne al 
mayor cuadro de estudiosos y 
especialistas de Europa. 

6. ¿Cual es el caso más extraño 
que ha investigado a lo largo de su 
carrera? 

Varios, documentados en mis 


Papers d' Ovnis - Recull depremsa (Julio-diciembre 2008) n.J 


libros y trabajos, le remito a mi 
bibliografía http://www.anoma- 
lia.org/bibliogl.pdf 

7. Hace ya casi 30 años del fa¬ 
moso incidente Manises. Hay tres 
hipótesis: Los pilotos del avión se 
confundieron con las luces de es¬ 
combreras; pudo ser un avión es - 
pía americano del Iwo Jima; pudo 
ser un platillo volante. ¿Con cuál 
se queda? 

La mejor investigación de este 
caso la realizó, fruto de más de 
20 años de estudios y encuesta, 
Juan A. Fernández Peris (le re¬ 
comiendo su libro Expediente 
Manises, ver www.anomalia.org 
), dejando sentado que con gran 
probabilidad las luces de la refi¬ 
nería de Escombreras fueron 
responsables del avistamiento. 

8. Después de tantos años in¬ 
vestigando, ¿cree que-aunque sea 
una sola vez- los extraterrestres 
han visitado nuestro planeta? 

Si lo han hecho, no han de¬ 
jado una evidencia incontrover¬ 
tible. 

9. J.J Benítez acaba de publicar 
una serie de cartas que creo que le 
dejan a usted y al ejército en muy 
mal lugar. Usted (y otros) revisa¬ 
ban los expedietnes antes de ha¬ 
cerlos públicos para desprestigiar¬ 
los. ¿sigue haciendo lo mismo? 

Esa es una interpretación tor¬ 
ticera de la realidad, como es 
habitual en ese sector sensacio- 
nalista. La sección de Inteligen¬ 
cia del Ejército del Aires español 
recurrió a mi para ayudarles en 
el proceso de desclasifícación, 
por ello entre 1992 y 1992 un e - 
quipo de cerca de 15 personas 
de toda España asesoró al Man¬ 
do Operativo Aérea en este pro¬ 
ceso; básicamente recibíamos 
los expedientes para aportar do¬ 
cumentación y análisis comple¬ 
mentarios que dieran una pers¬ 


pectiva real y de investiogación 
a lo que eran encuestas pobres o 
imperfectas en muchos casos. La 
limpieza del proceso fue abso¬ 
luta. 

10. Hace aproximadamente un 
año, el gobierno francés comenzó 
a desclasificar unos 1.600 expe¬ 
dientes ovnis. Al principio, algu¬ 
nos ufólogos (es decir, los de 
siempre) se frotaron las manos pe¬ 
ro doce meses después no ha sali¬ 
do un solo documento que valga la 
pena. ¿Cree que va a pasar lo mis¬ 
mo en Gran Bretaña? 

EEUU, Australia, Suecia, Ita¬ 
lia, España, Francia, Reino Uni¬ 
dos, entre otros, son países que 
han desclasifícado sus archivos 
ovni militares, porque nada tie¬ 
nen que ocultar y debido a la so¬ 
licitud de los investigadores. 
Que nadie espere nada extraor¬ 
dinario porque no lo hay, lo 
siento. 

11. ¿Por qué todos los casos son 
tan cutres?. Tanta historia con que 
si salen a la 1 uz o no y, después, en 
efecto, salen a la luz y dejan de ser 
interesantes. 

Bueno, hay de todo, hay expe¬ 
dientes de avistamientos intere¬ 
santes, por testigos cualicados y 
bien investigados, y hasta hay 
algunos casos que presentan a- 
nomalías aparentemente reales - 
por eso yo personalmente sigo 
investigando-, pero no se puede 
saltar a la conclusión de que esos 
casos inexplicados se deban a 
presencia extraterrestre, por 
ejemplo. 

12. hay menos avistamientos úl¬ 
timamente? 

Si y no. Hay un fenómeno cu¬ 
rioso. Casos „clásicos%DComo los 
aterrizajes y humanoides de los 
sesenta, apenas hay, pero se da 
la curiosa paradoja que testimo¬ 
nios gráficos hay más que nun - 


ca.... obviamente debido a que se 
ha multiplicado por mil o por un 
millón el número de cámaras 
disponibles y cualquier insecto o 
pájaro queda impresionado y to¬ 
mado por... un ovni. 

13. Estimado Vicente Juan: Su 
visión escéptica de la ufiología no 
le ha hecho cesar en su árduo tra¬ 
bajo y cada cierto tiempo vemos 
trabajos suyos de investigación 
que son reconocidos intemacio- 
nalmente, ¿Quiere esto decir, que 
en esencia la ufología tiene un fin 
distinto al estudio la existencia de 
vida extratarrestre, a través de 
casos OVNI? 

El estudio de la ufología, para 
mi y para otros muchos colegas 
internacionales, es la recopila¬ 
ción de información y análisis de 
la misma con la finalidad de co¬ 
nocer la naturaleza del fenóme¬ 
no, si es que es un „fenómeno%o 
Como otros colegas, yo empleo 
el término „phenomena%en plu¬ 
ral, porque no parece existir un 
fenómeno único que explique los 
avistamientos, que son un ama¬ 
sijo de casus mundanas de cate¬ 
gorías muy diversas. En efecto, 
estudiamos los ovnis, no necesa¬ 
riamente la vida extraterrestre, 
eso es tema de astrofísicos y de 
biólogos. 

14. Muy buenas. Soy Alfonso J. 
Ramón de Cartagena, en primer 
lugar agradecerle su tesón para 
poner luz en un tema tan especial. 
Mi pregunta: ¿Por qué cree usted 
que los Gobiernos no tratan este 
tema de una manera más natural 
en vez de negar sistemáticamente 
unos fenómenos más que eviden¬ 
tes?. Muchas gracias 

Pedir „naturalidad%<a la bu¬ 
rocracia militar resulta difícil. 
Los ministerios de defensa nun¬ 
ca han sabido qué hacer con las 
denuncias de observaciones ov¬ 


Papers d’Ovnis - Recull depremsa (Julio-diciembre 2008) n.J 


ni, en realidad su interés único 
ha sido determinar si es un fenó¬ 
meno hostil o si representan un 
peligro para la seguridad nacio¬ 
nal. Una vez comprobado que 
no es así, mejor librarse de los 
papeles y darlos a los contribu¬ 
yentes. 

15. Buenos días. El otro día leí 
que el fenómeno de los avista¬ 
mientos OVNI se incrementa en 
épocas de crisis económica, polí¬ 
tica, social. ¿Qué opina de esta 
afirmación? Muchas gracias y un 
saludo. Alf. 

No le diría que hay una corre¬ 
lación entre épocas de crisis e in¬ 
cremento de avistamientos ovni; 
han habido tantas oleadas en 
tantos países que me temo que 
sea difícil establecer dicha rela¬ 
ción, pero ese es uno de los mu¬ 
chos trabajos que resta por 
hacer. 

16. Hola Vicente Juan, encan¬ 
tado de poder hablar contigo. Aun¬ 
que este tema me ha interesado 
desde siempre, soy un escéptico y 
racional (siempre he sido un hom¬ 
bre de ciencia). Quería hacerte dos 
preguntas: de los casos que ha po¬ 
dido estudiar ¿qué porcentaje se 
han esclarecido como producidos 
por una causa explicable (globos 
sonda, aviones, fenómenos meteo¬ 
rológicos, etc.) y cuántos han sido 
inconcluyentes?; por otro lado, he 
leído alguno de tus libros, como 
“Z.O.S 1 OVNIS y la Ciencia'", tam¬ 
bién he seguido algo tus trabajos 
en la Fundación Anomalía, y veo 
que en un principio estabas habi¬ 
tuado a la búsqueda de entrevistas 
personales de testigos, y sin em¬ 
bargo sospecho que ahora has 
cambiado algo el método de traba¬ 
jo, ¿es eso cierto?, ¿cómo trabajas 
actualmente?. Gracias, un saludo. 

En torno al 90-95% de los in¬ 
formes pueden explicarse de for¬ 


ma convencional, como las que 
mencionas. El resto de los casos 
están inexplicados, aunque no 
necesariamente son inexplica¬ 
bles, probablemente les falta 
una investigación más profunda, 
riguroso o bien falta el peritaje 
brillante del analista que piense 
en el estímulo adecuado, es un 
trabajo parte científico, parte 
detectivesco. De todas formas, 
entre la baja proporción de ca¬ 
sos sin resolver, hay algunos que 
merecen ser trabajados más a 
fondo. En cuanto a tu pregunta 
relativa a mi investigación de 
campo, que he hecho y mucha, 
en la actualidad hay escasos in¬ 
cidentes que merezcan la pena, 
los que hay suelen ser encuesta- 
dos localmente y tienen solución. 
En los años noventa mi trabajo 
se centró en la desclasifícación 
española (de la que falta por es¬ 
cribir el volumen final). Desde el 
2000, trabajo en un proyecto im¬ 
portante, FOTOCAT: http://fo- 
tocat.blogspot.com/ 

17. ¿ Qué le parece la decisión 
del Gobierno británico de hacer 
públicos todos sus documentos 
sobre este extraño fenómeno? 

Es su obligación y espero que 
el resto de los países del mundo 
con archivos ovni lo hagan tam¬ 
bién. 

18. ¿Ha tenido usted algún avis¬ 
tamiento OVNI? ¿Dónde y en qué 
circunstancias? 

Nunca. 

19. Buenos días Juan. Me gus¬ 
taría saber la conclusión que sacó 
tras su experiencia como asesor 
del Ejército. ¿Sirvió de algo tener 
un presupuesto, que pagamos to¬ 
dos, para tratar el tema de los ov¬ 
nis o es una auténtica frikada? 
Muchas gracias. RC2 

La experiencia fue magnífica 
porque me permitió conocer a 


admirables militares profesiona¬ 
les y porque me permitió garan¬ 
tizar que TODA la información 
ovni custodiada por el Ejército 
del Aire ha sido trasladada a los 
interesados. Y no, el tema del 
presupuesto de Defensa no tiene 
nada que ver con los ovnis, por¬ 
que nunca se han dedicado re¬ 
cursos a este tema. Este es un 
asunto científico, en todo caso, 
no militar. 

20. La decisión del Gobierno 
británico lleva décadas después de 
la del español, ¿querría decir esto 
que la decisión del español era ab¬ 
solutamente acertada, y que he¬ 
mos sido pioneros en la transpa¬ 
rencia con la sociedad? 

Desde los setenta varios países 
antes, Australia, Suecia, Italia, 
naturalmente EE.UU., han libe¬ 
rado sus archivos OVNI. En Es¬ 
paña se hizo en los noventa, 
poco después, en parte por el e- 
jemplo español, y debido funda¬ 
mentalmente a la existencia de 
la legislación pertinente (Free- 
dom of Información) los investi¬ 
gadores (liderados por mi amigo 
el Dr David Clarke) han solicita¬ 
do se desclasifiquen los archivos 
y eso es lo que se ha hecho. Mis 
contactos internacionales me 
han asegurado que el caso espa¬ 
ñol fue un ejemplo a seguiir y ha 
motivado procesos semejantes 
en otros países de Europa y A - 
mérica. Algo precursores sí he¬ 
mos sido. 

21. ¿Qué objetivo no cumplido 
tiene como investigador? 

El desarrollo del Proyecto 
FOTOCAT, que es la termina¬ 
ción de un catálogo con 10.000 
casos fotográficos y su explota¬ 
ción estadística; he publicado 
varios ensayos y hay en la a- 
genda muchos otros estudios 
más, stay tuned! 
Papers d' Ovnis - Reculi depremsa (Julio-diciembre 2008) n.J 


22. ¿Ha visto la última de In¬ 
diana Jones? Sabe algo del mito de 
esa máscara de cristal? Muchas 
gracias! 

No he visto la peli, lo siento. Y, 
si, lo de la máscara de cristal es 
más mito que otra cosa. 

23. buenos dias, es cierto que la 
mayoría de los avistamientos son 
en realidad experimentos militares 
mayoritariamente de EEUU? 

Varios casos importantes en 
España (Canarias, 1976-1979, 
por ejemplo) y otros países, se 
explican como ensayos con misi¬ 
les intercontinentales u otros in¬ 
genios, pero son los menos, 
aunque hayan tenido mucha 
trascendencia. 

24. ¿No le parece un poco ex¬ 
traño que después de casi 30 años 
de que se publicara Caballo de 
Troya no exista un solo documen¬ 
to o un solo investigador indepen¬ 
diente que haya aportado un dato 
nuevo? ¿O que en EEUU, donde 
se supone que se originó todo, na¬ 
die haya oido hablar de este caso? 
Un abrazo desde Almería 

Bueno, ese libro es una novela 
basada en Los libros de Urantia, 
como bien es sabido, nada tiene 


que ver con los ovnis, pura 
basu... Acción. 

25. Buenos dias !! Como exper¬ 
to en la materia, que opina usted 
sobre el calendario maya y la aper¬ 
tura en Irak en el 2012 de la puerta 
de Istar. Le parece coherente la i- 
dea del dominio de nuestro planeta 
por seres de otras galaxias ? 

Todo eso me parece simple¬ 
mente incoherente, lo siento. 

26. Buenos días. Soy un adicto 
al canal historia y me sorprende la 
gran cantidad de documentales 
británicos o norteamericanos que 
se exhiben dedicados al tema ovni, 
con investigaciones en las que a 
veces participan testigos presen¬ 
ciales. militares o funcionarios gu¬ 
bernamentales que documentan 
supuestos casos de presencias de 
ovnis o supuestas criaturas no te¬ 
rrestres. ¿Que grado de credibili¬ 
dad les concede y a que se puede 
deber este fenómeno mediático? 

Lo que he advertido en esa se¬ 
rie de ancianos que dicen recor¬ 
dar detalles asombrosos, por e- 
jemplo, del caso Roswell, es la 
fragilidad de la memoria y en lo 
extendida que está la demencia 
senil. En realidad, gran parte 


del asunto ovni se sustenta en los 
medios de comunicación, el cine 
y la literatura. 

27. Buenos días Sr Ballester 
Olmos; Yo estoy convencido de 
que hay vida en otros planetas, es 
lógico pensarlo, pero el que este¬ 
mos siendo visitados .... porqué no 
se produce un avistamiento global, 
que involucre a millones de perso¬ 
nas y siempre se tratan de hechos 
aislados? .... 

Yo también estoy convencido 
de la existencia de vida inteli¬ 
gente en el universo, pero me te¬ 
mo que sea imposible la comuni¬ 
cación vis a vis. Ese avistamien¬ 
to global, a lo Indepetidence Day, 
quizás sea imposible dadas las 
vastas distancias a las estrellas. 

Despedida 

Muchas gracias a todos los 
que os habéis tomado el tiempo 
de escribirme, mi correo perso¬ 
nal ballesterolmos@yahoo.es es¬ 
tá disponible para cualquier 
aclaración. Un cordial saludo a 
todos, Vicente-Juan Ballester 
Olmos 


Papers d f Ovnis - 
Recull de premsa 


DEBATI 


CIENCIA 


RELIGIÓN 

Papers d'Ch ttis- Reculi depremsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


ROMA PIERDE AL SACERDOTE QUE DEDICÓ SU VIDA A LUCHAR CONTRA 
EL DEMONIO Y A PREDICAR QUE AL MAL NO HAY QUE ABRIRLE LAS 

PUERTAS 

EXORCISTA DE LA CIUDAD ETERNA 


LA VOZ DE GALICIA Ramón Loureiro 26/9/2008 

La Iglesia ha perdido al más co¬ 
nocido de sus exorcistas. Y el de¬ 
monio tiene hoy en este mundo un 
enemigo menos. Monseñor Corra- 
do Balducci, uno de los grandes 
expertos en demonología de nues¬ 
tro tiempo, conocido popularmen¬ 
te como el Exorcista del Vaticano 
por haber sido durante largos años 
el expulsador de diablos con cargo 
oficial en la archidiócesis de Ro¬ 
ma, ha muerto a los 85 años de e- 
dad. En realidad, y todo hay que 
decirlo, Balducci murió el pasado 
día 20, pero hasta ayer mismo su 
familia no dio a conocer su falle¬ 
cimiento. 

Nacido en el año 1923 en una I- 
talia profundamente católica, estu¬ 
dió en la Pontificia Academia 
Ecclesiastica , de cuyas aulas sur¬ 
gieron buena parte de los nuncios 
papales del pasado siglo, y fue 
amigo personal de Juan Pablo II. 

Un pontífice que, por cierto, tam¬ 
bién se enfrentó al mal cara a cara, 
cuando en abril de 1982. y a peti¬ 
ción del obispo de Spoleto, mon¬ 
señor Alberti, durante una au¬ 
diencia papal rezó ante una pre¬ 
sunta posesa: una mujer italiana, 

Francesca F., que gritaba ante Wo- 
jtyla retorciéndose en el suelo y 
que pareció curarse cuando el Pa¬ 
pa le prometió que diría por ella la 
misa del día siguiente. Balducci, 
autor de varios libros y habitual 
del más amplio abanico de medios 
comunicación, entre los que la te¬ 
levisión no fue el menos fre- El difícil arte de es¬ 
cuchar 

Era, sin duda, un hom¬ 
bre bueno. Un sacerdote 
insobornablemente fiel a 


cuente, creía con firmeza en un di¬ 
ablo de inteligencia humana, pro¬ 
clive a apoderarse de quienes le 
abrían las puertas. En contra de 
quienes sostienen, dentro de la 
propia Iglesia, que lo que difer¬ 
entes culturas han llamado demo¬ 
nio a lo largo de la historia no es 
sino la ausencia de Dios -esa os¬ 
curidad a la que solo la presencia 
divina y la fe pueden hacerle fren¬ 
te-, Corrado Balducci veía a los 
diablos, a los seres salidos del in¬ 
fierno, en las convulsiones, los 
gritos y la desesperación de quie¬ 
nes aparentemente hablaban len¬ 
guas desconocidas, adivinaban la 
presencia de objetos ocultos y sen¬ 
tían la mayor de las aver¬ 
siones hacia los símbolos 
sagrados. « Cuanto más 
quitamos a Dios, más 
ocupa el diablo», repetía 
el exorcista, citando a San 
Agustín. Aunque pedía, 
eso sí, prudencia. Y 
afirmaba que el número 
de verdaderas posesiones 
es mínimo, frente a lo que 
generalmente se cree. 
Aseguraba que en Italia 
solo había habido, que él 
tuviese noticia, unas 
veinte. 


la Iglesia, en cuyo interior quizás 
anidasen escepticismos que su 
personaje público, tan mediático, 
no dejaba adivinar siempre. Tras 
largas décadas dedicado a recibir 
enfermos mentales que se sienten 
poseídos por las fuerzas del av¬ 
erno, aseguraba que la labor de un 
exorcista es hoy, además de un 
«apostolado eclesial ». un «servi¬ 
cio social que consiste en es¬ 
cuchar a las personas». Creía 
firmemente, eso sí, en los ovnis, 
en los extraterrestres. Sin él, quién 
lo duda, la ciudad de Roma ha per¬ 
dido parte de su misterio. 


Papers d'Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


A salto de mata Sensi Pastor y Juan Antonio de los Reyes astrónomos y re¬ 
sponsables del Observatorio Municipal de Murcia-La Murta 

"CUANDO COLABORAMOS CON LA NASA, NOS TEMBLA¬ 
BAN LAS RODILLAS" 

"Cuanto más miras al cielo, menos cosas raras ves. Algunas mañanas nos 

llaman diciendo que un objeto puede ser 
un OVNI, y sólo se trata de Venus" 

ktMaverdad.es 

09.04.08 


De repente, se han hecho famo¬ 
sos, y la culpa la tiene un asteroide 
situado entre Júpiter y Marte que 
nadie había visto antes que ellos. 
Por suerte, la experiencia es un 
grado. En el año 2005, Sensi Pas¬ 
tor y Juan Antonio de los Reyes ya 
obtuvieron cierta repercusión al 
descubrir núcleos de cometas frag¬ 
mentados, pero ahora les ha lla¬ 
mado hasta TVE. Ellos, insisten: 
«No es para tanto». 

- ¿Habrán estado muchas horas 
mirando al cielo para dar con este 
asteroide? 

- Los descubrimientos son por 
sorpresa. Nunca sabes que van a 
pasar, pero sí observamos todas 
las noches. No tanto como nos 
gustaría, porque el observatorio 
está abierto al público y siempre 
lo hacemos después. Unas dos o 
tres horas. 

- ¿Al día? ¿No tendrán proble¬ 
mas de cervicales? Digo, por tanto 
mirar para arriba. 

- No, porque no miramos con el 
telescopio. 

- Tampoco será a simple vista... 

- Ya no se hace con el telesco¬ 
pio. Lo hacemos a través de la 
pantalla del ordenador. Instalamos 
la CCD, un tipo de cámara digital, 
que nos trasmite todos los datos al 
ordenador. La observación visual 
se hace con el público o en las se¬ 


siones con aficionados. 

- Y todo por amor al arte. ¿No 
han pensado en pedir algo? 

- ¿No! (dicen a la vez). Es sufi¬ 
ciente recompensa la satisfacción 
personal. No necesitamos de una 
recompensa económica para sen¬ 
timos bien. 

- ¿Por qué hay tantos aficiona¬ 
dos a la astronomía? 

-Yo creo que en Murcia hay mu¬ 
chos porque la Agrupación Astro¬ 
nómica viene trabajando en esto 
desde hace 26 años, y realiza una 
gran labor de divulgación. 

- ¿No será que hay mucha gente 
deseando encontrar extrater¬ 
restres? 

- No creo. Sabemos que puede 
existir vida en otros sistemas o ga¬ 
laxias, pero están tan lejos que 
nunca vamos a tener un contacto 
directo. 

-Así que no han visto nada raro 

- No. Cuanto más miras el cielo, 
menos cosas raras ves. Cuando no 
entiendes, puedes ver cualquier 
cosa, pero si sabes un poco... Por 
ejemplo, a las siete de la mañana 
nos llaman diciendo que ven un 
objeto que puede ser un OVNI, y 
es Venus. 

- ¿Qué es lo lo más interesante 
que han visto? 

- Esto y las fragmentaciones de 
núcleos de cometas. Y claro, cola - 


borar con la NASA. Nos tembla¬ 
ban las rodillas. 

- La misión se llamaba Deep 
Impact. ¿Está en peligro la Tierra? 

- No. Al contrario. No hay nin - 
gún asteroide que amenace a la 
Tierra. Estamos a salvo. Nos se¬ 
leccionaron para observar un co¬ 
meta al que lanzaron un proyectil, 
para hacer pruebas. Estuvimos una 
semana casi sin dormir. 

- Vaya subidón . 

- Esto lo sabe muy poca gente, 
pero el responsable del proyecto 
de la NASA, lleva en sus confer¬ 
encias por el mundo las medidas 
del observatorio de Murcia-La 
Murta, como primera referencia. 

- ¿Y ahora qué les gustaría? 

- Descubrir un neo, un asteroide 
de los que se acerca más a la 
Tierra. 

- Pero este observatorio, es bas¬ 
tante modesto. 

- Sí, por eso tiene importancia 
lo que hemos hecho, aunque en 
otros observatorios lo hagan todos 
los días. 

- Pídanle algo al Ayuntamiento, 
ahora que pueden... 

- No, no, nada. 

- Están bien enseñados... 

- Bueno, una PDA, para que po¬ 
damos conectamos a internet 
desde el observatorio. Nos hace 
mucha falta. 
Papers d f Ovnis- Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


Luis Ruiz de Gopegui astrofísico 

«En la Tierra no hay un solo tornillo de proce¬ 
dencia extraterrestre» 

El ex director de la NASA en España, jurado del Premio de Cooperación, señala 
el año «2100 para que el hombre llegue a Marte» 


Alberto Piquero 


elcomerciodigilal.com 28.05.08 


Doctor en Ciencias Físicas, di¬ 
rector de los programas de la 
NASA en España de 1984 a 1994, 
Luis Ruiz de Copegui asiste a las 
deliberaciones del Premio Prínci¬ 
pe de Asturias de Cooperación In¬ 
ternacional mostrando un excelen 
te humor y con plena lucidez crí¬ 
tica. 

-El lunes se posó la sonda 'Pho- 
enix' sobre la superficie del Polo 
Norte de Marte. ¿Qué cabe espe¬ 
rar de sus exploraciones? 

-En principio, no cabe duda de 
que se trata de un alarde técnico 
magnífico. Pero yo no creo que 
vaya a resolver las incógnitas a- 
cerca de la existencia de vida en el 
planeta. Será lo que se busque en 
los posibles indicios de hielo del 
subsuelo: sin embargo, dudo que 
se encuentre ninguna bacteria. 
Marte ya está muy explorado. Y la 
vida -como ocurre en la Tierra- 
tiende a ser expansiva. Sería im¬ 
probable que hubiera vida en un 
rincón y no en otro. Si no ha ha¬ 
bido ningún hallazgo hasta ahora, 
será difícil que se produzca en esta 
misión. Pienso que en el Sistema 
Solar sólo hay seres vivos en la 
Tierra. 

-¿Ni siquiera cree en la even¬ 
tualidad de que Marte pudiera al¬ 
bergar vida microbiana fosilizada? 


-Sería más factible, pero tampo¬ 
co me parece probable. Aparte de 
que esos vestigios tendrían que so¬ 
meterse a interpretaciones. 

-¿Cuál ha sido la contribución 
que ha prestado España a este via¬ 
je interplanetario? 

-El control del seguimiento de 
la nave durante ocho horas al día, REFLEXIVO. Luis Ruiz Copegui, ayer, en 
Oviedo, antes de las deliberaciones del ju¬ 
rado Príncipe de Asturias. I MARIO ROJAS 


dependiendo de la rotación de la 
Tierra, desde la Estación de Ro¬ 
bledo de Chabela. Las otras dieci¬ 
séis horas se repartieron entre 
Australia y California. Es una con¬ 
tribución importante. 

-¿Cuándo empezó usted a inte¬ 
resarse por lo que veía en los cie¬ 
los? 

-Siempre me ha atraído mucho 
el cielo. De chiquillo, solía ir al 
campo a tumbarme en una roca y 
quedar sorprendido por esa mag¬ 
nificencia, aunque ignoraba lo le - 


jos que estaban las estrellas. Hoy 
todavía me maravilla más saber 
que contemplamos objetos tan le¬ 
janos que ya no existen. 

-Tras cincuenta años de consen¬ 
so, se empieza a poner en duda la 
teoría del 'Big-Bang'. ¿Qué opina? 

-El Big-Bang es una hipótesis 
acerca del origen del Universo, 
que siempre ha tenido críticas. Lo 
que sucede es que no se han pre¬ 
sentado alternativas convincentes 
y sólidas. Se habla de un estado 
estacionario. No obstante, las ex¬ 
ploraciones del satélite 'Cobe' y 
sus sucesores confirman el 'Big- 
Bang'. 

-Otra novedad es la que afirma 
que la materia oscura se expandió 
en el espacio hace aproximada¬ 
mente 4.000 millones de años (al 
Universo se le calcula una edad de 
14.000 millones), ¿hay alguna ex¬ 
plicación? 

-La materia oscura ha sido una 
gran sorpresa para los científicos. 
Y no está nada claro qué es, por 
qué esta ahí y por qué ha apare¬ 
cido. Pero aun más intrigante que 
la materia oscura, es la energía os¬ 
cura. 

-Lo que no quiere decir que 
nada de ello nos conduzca al en¬ 
cuentro con extraterrestres... 

-Hay gente muy aficionada a los 


Papers d'Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


misterios. Por desgracia, de los ex¬ 
traterrestres no hay ninguna prue¬ 
ba. En la Tierra, no existe un sólo 
tornillo de procedencia extrate¬ 
rrestre. Los viajes del hombre a la 
Luna, han dejado allí más de 40 
toneladas de materiales. Además, 
¿cómo entender un viaje desde lu¬ 
gares remotos, complejo y cos¬ 
toso, para llegar a un descampado 
de Extremadura, por ejemplo, y 
salir corriendo al día siguiente? 
Ningún observatorio ha podido 


detectar nada en ese sentido. 

-¿A qué fenómenos naturales 
atribuiría posibles confusiones con 
presencias alienígenas? 

-Van desde las alucinaciones 
colectivas a micro-meteoritos o 
simples piezas de satélites. 

-El Vaticano ha admitido la 
eventualidad de 'hermanos extra- 
terrestres' ... 

-Es la opinión de un astrónomo 
del Vaticano. Yo creo que pueden 
existir, pero ni yo los voy a ver, ni 


las siguientes generaciones. 

-Más modestamente, ¿en qué 
año pondrá el hombre los pies en 
Marte? 

-Tampoco lo veremos. En 2100. 

-¿Por qué candidatura apuesta 
en el Premio de Cooperación In¬ 
ternacional ? 

-Por las organizaciones que lu¬ 
chan contra la malaria en Africa. 
Con pocos medios, se enfrentan a 
un azote tremendo para que el 
continente salga adelante. 


LA VIDA EN EL UNIVERSO 

Más allá de dudosas afirmaciones y de deseos, lo cierto es 
que la ciencia sigue sin resolver si existen otros seres 

fuera de nuestro planeta 

M. Schwartz 


elcomerciodigital.com 


En el mundo de la ciencia, no 
basta que alguien diga «yo lo vi» 
para aceptar algo, ni una prueba 
que pudiera ser falsificada: se 
debe contar con una evidencia 
contundente y reproducible. 

Lo mismo ocurre en el caso de 
la posibilidad de que fuera de nue¬ 
stro planeta haya vida como la en¬ 
tendemos nosotros o, aún más, 
vida desarrollada hasta tener una 
inteligencia o conocimientos su¬ 
periores a los de la especie hu¬ 
mana. La idea de que existe tal 
vida inteligente, y los argumentos 
a favor y en contra, han estado 
presentes en las culturas humanas 
desde que existen registros, y el 
debate ha sido tanto filosófico 


como religioso. En el mundo oc¬ 
cidental, para una cristiandad que 
consideraba a la Tierra el centro 
del universo, la vida fuera del 
planeta era impensable, salvo la 
del reino sobrenatural. Pero la rev¬ 
olución copemicana, que degradó 
a la Tierra a sólo un cuerpo celes¬ 
tial más, abrió el debate de la posi¬ 
bilidad de vida extraterrestre, y en 
el siglo XVI, el filósofo, sacerdote 
y cosmólogo Giordano Bruno ar¬ 
gumentó en favor de un universo 
infinito y eterno donde cada es¬ 
trella estaba rodeada de planetas, 
en su propio sistema solar, ¡dea 
que colaboró para que fuera que¬ 
mado en la hoguera por la Inquisi¬ 
ción en 1600, error que finalmente 


fue lamentado por el Vaticano en 
el año 2000. Galileo y Copérnico 
habían sentado las bases del estu¬ 
dio científico del universo, lo que 
hoy llamamos cosmología, y sig¬ 
los de debates filosóficos desem¬ 
bocaron en el siglo XIX y XX en 
dos fenómenos relacionados entre 
sí. De una parte, la velocidad del 
cambio científico y tecnológico 
empezó a incidir en la sociedad 
como nunca antes, abriendo las 
puertas a una nueva forma de 
creación que se ocupaba de la 
ciencia y de sus posibilidades, in¬ 
cluida la del viaje a otros mundos 
habitados y las visitas extrater¬ 
restres, la ciencia ficción. 

Conforme conocemos mejor los 
Papen d’Ovnis - Recu/l de prentsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


demás planetas de nuestro sistema 
solar, es casi evidente que encon¬ 
traremos algún tipo de vida prim¬ 
igenia. por ejemplo bacterias, en 
cuerpos celestes como Marte y las 
lunas Europa y Ganímedes, de 
Júpiter, y Titán, de Saturno. Pero 
por emocionante que fuera cientí¬ 
ficamente hallar seres unicelulares 
extraterrestres, serán una decep¬ 
ción para quienes tienen esperan¬ 
zas más del tipo E. T., Flash 
Gordon y Superman. Por ello, la 
pregunta de ¿cuántas civiliza¬ 
ciones podría haber en el uni¬ 
verso? ha sido también abordada. 
El astrofísico Frank Drake tomó 
en cuenta los datos que se tenían 
en 1961 en cuanto a estrellas ade¬ 
cuadas para la vida que contengan 
planetas similares a la Tierra, y de¬ 
sarrolló una ecuación según la 
cual podía haber vida inteligente 
capaz de comunicarse con 
nosotros en unos 10.000 planetas 
de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
Aunque la 'ecuación de Drake' se 
cita con frecuencia por los entusi¬ 
astas, desarrollándola con los 
datos que tenemos en la actuali¬ 
dad, el número de planetas de 
nuestra galaxia con vida in¬ 
teligente que se pueden comunicar 
con nosotros es de sólo 2.3. En 
todo caso, no deja de ser una con¬ 
jetura. 


tacto» con extraterrestres de lo 
más variados, o que eran «se¬ 
cuestrados» por extraterrestres con 
mayor o menor asiduidad. 

Distintas personas suponen que 
la ciencia debería aceptar que 
seres inteligentes de otros planetas 
nos visitan asiduamente, pero para 
ello nunca han podido ofrecer 
ninguna prueba, ninguna eviden¬ 
cia tan sólida como un ornitor¬ 
rinco vivo. Anécdotas, 
afirmaciones, relatos, 
efectos físicos que se po¬ 
drían obtener de otro 
modo (como trozos de 
metal que son indistin¬ 
guibles de otros trozos ter¬ 
restres. o huellas en la 
tierra que podrían ser for¬ 
mada por cualquier medio 
no alienígena) no pueden 
ser considerados como ev¬ 
idencia suficiente, por 
mucho que esto ilusionara 
a los más entusiastas de lo 
extraterreno. 

Quizás algún día en¬ 
traremos en comunicación 
con extraterrestres. Pero 
hasta ahora no parece 
haber ocurrido, y son los 
científicos los más interesados en 
hacer ése que sería, sin duda, uno 
de los mayores descubrimientos 
de la historia humana. 
identificar de inmediato, cualquier 
punto en un radar, eran «naves ex¬ 
traterrestres», y otros empezaron a 
asegurar que estaban en «con¬ 


como un elemento colateral, y 
precisamente por el deseo de en¬ 
trar en comunicación con elemen¬ 
tos trascendentes o superiores, que 
en el pasado pudieron ser brujas, 
ángeles o espíritus, consciente o 
inconscientemente algunas per¬ 
sonas retomaron diversos elemen¬ 
tos de la ciencia ficción y 
empezaron a asegurar que 
cualquier luz en el cielo, cualquier 
objeto volador que no pudieran Papers d f Ovni s - 
Recull de premsa 


Papers d'Ovnis- Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


¿SON LOS EXTRATERRESTRES LOS 
CULPABLES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO? jueves, 24 de abril de 2008 


La Universidad de Murcia ha 
sido el escenario elegido por un 
'amigo de los OVNIS para expo - 
ner su teoría sobre la relación de 
os extraterrestres con el cambio 
climático. 

Mientras los científicos de me¬ 
dio mundo miran al cielo para en¬ 
contrar alguna de las múltiples 
claves que explican el cambio cli¬ 
mático, otros lo hacen en busca de 
OVNIS caprichosos que se cuelan 
en el interior de los volcanes para 
desestabilizar el equilibrio natural 
de nuestro planeta. 

Uno de estos 'visionarios' res¬ 
ponde al nombre de Sixto Paz 
Wells, definido por sus ideológi¬ 
camente allegados como “ uno de 
los pocos contactados que ha da¬ 
do prueba de su contacto y de los 
mensajes recibidos de seres que 
habitan en otros planetas y di¬ 
mensiones [...] Verdad, intuición e 
inteligencia son las cualidades 
que hacen que sea uno de los lla¬ 
mados para que el planeta Tierra 
reciba el conocimiento de otros 
mundos ”. 

Como 'elegido' que es en otros 
mundos, en éste no podía ser me¬ 
nos. El Centro Social Universi¬ 
tario de la Universidad de Murcia 
le ha invitado a presentar sus teo - 
rías en las aulas. Así, ni corto ni 
perezoso, Sixto Paz ha pronuncia - 
do la conferencia “ Los OVNIS y el 


cambio climático global" y ha a - 
provechado para presentar su li¬ 
bro "Abriendo los ojos a otra 
realidad'. 

Para creyentes y escépticos 
Qué! aconseja la lectura de la pre¬ 
sentación del acto. ¡No tiene des¬ 
perdicio!: " Nuestro mundo se en¬ 
cuentra en la actualidad en¬ 
frentando un evidente Cambio 
Climático violento, acompañado 
de la inestabilidad del sol y de 
una gran cantidad de otras 
catástrofes naturales, pero pocas 
personas saben que la emisión de 
Gases Invernadero provocados 
por el ser humano, sólo han acel¬ 
erado el proceso, el cual iba a 
ocurrir indefectiblemente por 
cuanto su origen es cíclico y cós¬ 
mico. 

Y aunque nos 
resulte difícil cre¬ 
erlo. los gobier¬ 
nos de las gran¬ 
des potencias lo 
saben y no están 
haciendo nada 
para evitarlo ni 
para pre- parar a 
la humanidad. 

Recientes docu¬ 
mentos desclasiji 
cados de la NASA 
así lo demues¬ 
tran. 

Hace 26.000 a¬ 


ños atrás los Mamuts murieron 

congelados súbitamente, 

quedando sus cuerpos perfecta¬ 
mente conservados en el hielo de 
la Siberia; y hace 13,000 años 
atrás la última gran glaciación 
casi extingue a la especie hu¬ 
mana. 

¿ Estamos cerca de que esto se 
repita? ¿Tiene algo que ver la 
presencia de los Ovnis entrando 
en el interior de los volcanes en 
plena actividad en diversas partes 
del mundo? Ciertamente que sí, y 
tenemos mucho que decir al re¬ 
specto junto con imágenes exclu¬ 
sivas nunca antes vistas en los 
medios de comunicación". Que!/Fotos: Francisco J. Manzanero 


Papers d'Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


CONTACTO EXTRATERRESTRE 


Desde hace años, el peruano Sixto Paz afirma tener contacto con seres de 

procedencia extraterrestre 


ÁNGEL DEL POZO 


NC 


NORTECASTILLA.ES 


16.07.08 


Desde la más remota 
antigüedad existen extraños inci¬ 
dentes que parecen indicar la pres¬ 
encia en la Tierra de seres ajenos a 
nuestro planeta. En el desierto Sa¬ 
hara, al sur de la cordillera de Tas- 
sili, Argelia, se hallan más de 
cinco mil pinturas en distintas 
oquedades. Henri Lhote fue el 
primero en explorarlas, en 1933, y 
las bautizó como 'los marcianos'. 
Contienen una información detal¬ 
lada de la vida del hombre pre¬ 
histórico, reproducen 
animales con gran fideli¬ 
dad, pero junto a ellos ex¬ 
traños seres de enorme 
cabeza redonda provista de 
un solo ojo. ¿De donde 
sacaron esas extrañas rep¬ 
resentaciones los artistas 
que los plasmaron? ¿Por 
qué guardan tal semejanza 
con los modernos casos de 
contacto extraterrestre? 

Otro ejemplo es el caso 
de los Dogon. Esta tribu 
africana vive en la República de 
Malí y, curiosamente, disponían 
desde hace más de cinco mil años 
de una información privilegiada 
en referencia a la estrella Sirio, 
imposible de adquirir sin los mod¬ 
ernos conocimientos astronómi¬ 
cos. 


En 1931 el antropólogo francés 
Marcel Griaule visitó por primera 
vez a los Dogon y descubrió que 
sus tradiciones más sagradas 
hablaban de una estrella com¬ 
pañera de Sirio y de la que, in¬ 
cluso, conocían el tiempo que 
tarda en completar su órbita. Los 
Dogon también sabían que es ex¬ 
traordinariamente densa y habla¬ 
ban de una tercera estrella de la 
que, dicen, es mucho más ligera. 
Todos estos datos han podido ser 


cotejados, cinco mil años después, 
por D. Benest y J. L. Duvent 
quienes dedujeron en 1995 que la 
nueva Sirio C es una 'enana roja' 
quinientas veces menos densa que 
nuestro Sol. 

Los conocimientos de la tribu 
viene dada por una extraña 


leyenda: «un Dios hacedor del 
Universo mandó a nuestro planeta 
a un Dios menor y éste trajo semi¬ 
llas de plantas, implantó a los ani¬ 
males y creó la primera pareja de 
humanos». 

En las escrituras sagradas del 
hinduismo hallamos de nuevo alu¬ 
siones a estos «instructores» ex¬ 
traterrestres y a la «importación» 
de algunos frutos, en este caso el 
trigo: «Frutos y granos, descono¬ 
cidos sobre la Tierra hasta en¬ 
tonces, fueron traídos 
desde otras lokas (esferas 
o planetas) por los 
Señores de la Sabiduría». 
Precisamente allí se gen¬ 
eró la leyenda de Osiris, 
el Dios egipcio que. entre 
muchas otras cosas, en¬ 
señó a los habitantes del 
Valle del Nilo a vivir en 
ciudades y la agricultura. 
Osiris, según la leyenda, 
descendió del cielo en un 
barco volador. 

Son muchos los que aseguran 
que esos contactos con seres ex¬ 
traterrestres se siguen produciendo 
hoy en día. Quizás el contactado 
más afamado del planeta sea el pe¬ 
ruano Sixto Paz, quien sostiene 
desde el año 1974 que mantiene 
contacto con seres ajenos a nue- Sixto Paz señala el lugar donde asegura que vio un 
objeto volante no identificado 

Papers d'Ovnis- Recuil de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


stro mundo. Paz, autor de cinco li¬ 
bros, estará a partir del próximo 
24 de julio en la localidad 
zamorana de Villalpando para im¬ 
partir una conferencia y un taller 
titulado: 'Despertando la magia del 
ser interior'. 

Sixto Paz tuvo su primer con¬ 
tacto extraterrestre en 1974. Llev¬ 
aba un año practicando 
meditación cuando su madre su 
hermano y él se plantearon «la 
posibilidad de utilizar nuestro 
cerebro como antena receptora 
natural», según explica él mismo. 
El 22 de enero de 1974, en la sala 
de estar de la familia Paz. «cogi¬ 
mos papel y lápiz, nos relajamos e 
iniciamos la concentración. A los 
15 minutos vino a mí un deseo ir¬ 
refrenable de escribir y el lápiz 
empezó a hacer garabatos, pero 
luego salieron una serie de pal¬ 
abras: 'Sala de hogar buena para 
comunicación. Me llamo Oxalc, 
soy de Morlen, luna de Júpiter. 
Ustedes le llaman Ganímedes, 
podemos tener contacto. Pronto 
nos verán'». 

Al día siguiente la sala se llenó 
de personas que esperaban un 
nuevo mensaje de Ganímedes. 
Sixto no creía que fuera a pasar 
nada, «pero cuál sería mi sorpresa 
cuando en el nuevo mensaje de 


aquel día. el extraterrestre nos 
citaba el 7 de febrero a las 9 de la 
noche a 60 kilómetros al sur de 
Lima, en el desierto. Nos presen¬ 
tamos con 24 horas de antelación. 
Cuando llegó la hora de la cita, un 
objeto en forma de disco apareció 
por el horizonte y se situó a 80 
metros de los allí congregados». 
Sintieron pánico y terror, «cada 
uno mirábamos al lugar hacia 
donde podíamos salir corriendo», 
nos comenta Sixto. 

Los avistamientos continuaron. 
El que cambió el destino de Sixto 
Paz ocurrió en julio de 1974, du¬ 
rante el transcurso de otro avis- 
tamiento 'previa cita'. «Venía 
caminando por Chilca en com¬ 
pañía de otras veinte personas y de 
repente me encuentro sólo, dos 
kilómetros por delante de los 
demás. Vi una media luna dorada, 
brillante, en el suelo». 

Era un 'xendra', una especie de 
puerta en el tiempo y el espacio. 
Paz asegura que medía 5 metros 
de diámetro y que se sentía atraído 
por ese extraño objeto. «Vi en su 
interior a un ser alto, de pelo largo, 
rasgos mongoloides...que me indi¬ 
caba que me acercara». Sixto 
atravesó la luz, que le llevó «a un 
lugar muy distinto a Chilca. Al 
fondo había unas grandes cúpulas 


que según me dijo Oxalc eran la 
ciudad de Cristal o Matriz. Al 
fondo de un valle entre montañas 
se podía ver una ciudad com¬ 
puesta por gigantescos domos o 
cúpulas de cristal, donde todo era 
redondeado y no había ángulos. 
De un momento a otro me encon¬ 
traba a seiscientos millones de 
kilómetros de la Tierra». 

El ser le habló de un gobierno 
conformado por un Concejo de 24 
Ancianos, cuya labor, según ex¬ 
plica el contactado «es impedir 
que nadie intervenga en tal o cual 
lugar de la Galaxia». «Me mostró 
también en una pantalla como de 
gas suspendida en el aire, de un 
color verde con fogonazos de 
color naranja, una serie de imᬠ
genes de lo que según ellos podría 
llegar a ser el futuro planetario, 
con las advertencias respectivas 
para que nos comprometamos con 
revertir el futuro», asegura Sixto 
Paz. 

Los contactos han continuado a 
lo largo de los años, con multitud 
de avistamientos y vivencias; con 
nuevos pasos interdimensionales 
Xendra. que han involucrando a 
personas procedente de más de 
cuarenta países. 


Papers^ d' Ovni s - 

Recuil de premsa 


SEÑALES EN 


LOS CULTIVOS Papers d'Ovnis- Recull depremsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 

APAKBWA WCARMéí UN 06 ROL 6 t>£ 

eounes 


Els amants d'alló paranormal ja tenen un altre fenomen per estudiar a Catalunya. Al terme municipal de 
Vacarisses (Valles Occidental) hi ha aparegut un cercle de collites, que és el nom que reben les marques que 
algú deixa en un camp de conreu i que poden teñir significats diferents. Un usuari del 3cat24, que s'identi- 
fica com a Massaguer, ha fet la fotografía del cercle, situat en un camp al costat de la carretera C-16, en di- 
recció al túnel del Cadí. Concretament, és entre els punts quilométrics 34 i 35. Segons aquest usuari, és la 
primera vegada que un fenomen com aquest apareix a Catalunya. De moment, se'n desconeix l'origen. 


Arreu del món hi ha exemples 
de cercles de collites, molts deis 
quals espectaculars, i la majoria 
d'origen desconegut. Hi ha qui hi 
troba una explicació científica. 


com per exemple la má de l'home 
o anomalies geológiques, i també 
qui hi veu una acció d'extrater- 
restres. 

El cercle més antic registrat 
apareix en un gravat del segle 
XVII anomenat El dimoni 
segador. S'hi pot veure un ésser 
que crea un disseny circular en un 
camp de blat. La imatge va 
aparéixer en un pamflet deis 


agricultors, que van assegurar que 
preferien teñir el diable segant la 
collita que pagar el salari que els 
exigía el segador. 


A partir deis anys 70, el 
fenomen va guanyar popularitat, 
especialment per l'aparició de més 
cercles al Regne Unit. Primer eren 
senzills, de fins a 10 metres de 
diámetre, pero amb el temps en 
van aparéixer de més complicáis i 
en altres pa'ísos, com Alemanya o 
Nova Zelanda. 

L'any 1991, dos jubilats, Doug 
Bower i Dave Chorley, van con- 


fessar ser els autors deis primers 
cercles i van mostrar a la premsa 
com els fe ¡en. Van explicar que tot 
havia sortit com una broma, fruit 
d'una nit en un pub. I que feien 
servir planxes de fusta, una corda, 
barrets i cable per aixafar les es¬ 
pigues. Eren capaes de crear un 
cercle de 12 metres de diámetre en 
només un quart d'hora. Al Regne 
Unit, fins i tot es va organitzar un 
concurs de creació de cercles de 
collites. L'afició per aquest 
fenomen ha derivat fins i tot en un 
1 loe web. 

Conscients del potencial d'aque- 
stes marques, algunes companyies 
comerciáis h¡ han trobat una man¬ 
era d'anunciar-se, ja siguí fent cer¬ 
cles reais o a través de l'ordinador. 
Així, per exemple, h¡ ha hagut cer¬ 
cles de collites de Helio Kitty, 
Mitsubishi o Mozilla Firefox. Tot 
siguí per promocionar-se. 


3cat El cercle és al costat de la C-16. (Foto: Massaguer) 


Papers d'Ovnis- Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


APARECEN SÍMBOLOS SIMILARES A LOS DE LA 
PELÍCULA 'SEÑALES 1 EN CAMPOS DE MADRID, 
BILBAO, MÁLAGA Y BARCELONA 

Los símbolos han aparecido en los campos agrícolas con menos de urna 

semana de diferencia 


LA VANGUARDIA 


06/07/2008 


MADRID. (EUROPA PRESS). 
Una serie de símbolos muy pare¬ 
cidos a los que aparecen en la 
película de extraterrestres 'Señales' 
han aparecido con menos de una 
semana de diferencia en distintos 
campos agrícolas de Madrid, Bil¬ 
bao, Málaga y Barcelona, según 
documentación a la que ha tenido 
acceso Europa Press, donde apare¬ 
cen fotos de personas que han es¬ 
tado '¡n situ. 

En el caso de Madrid, la señal 
ha aparecido a la altura del 
kilómetro 23 de la Carretera de 
Burgos (A-3) en dirección a 
Cobeña, en medio de una zona 
cultivada, que como suele ocurrir 
en estos casos, apareció de la 
noche a la mañana. Otras personas 
han asegurado y demostrado tam¬ 
bién con material gráfico haber 
encontrado este tipo de señales en 
el Monte Banderas, del cordal de 
Artxanda, en Bilbao, o en 
Catalunya, por la C-16, a la altura 
de Vacarisses (Barcelona). 

No obstante, el comentario de la 
persona que hizo la foto descarta 
la posible intervención en la obra 
de 'ovnis', pues asegura que la 
zona está muy próxima al Aerop¬ 
uerto de Barajas, y si hubiese 
habido algo fuera de lo normal lo 


hubieran captado los contro¬ 
ladores aéreos. 

En castellano a estas señales se 
les conoce con diversos nombres, 
como círculos en el sembrado, en 
el pasto o en las cosechas. En in¬ 
glés, se les conoce como 'crop cir- 
cles', y son dibujos, que como en 
este caso, suelen aparecer en cam¬ 
pos de trigo o maíz, y que a ras del 
suelo pueden pasar de¬ 
sapercibidos, pero que en vista 
área se pueden observar con una 
forma completamente definida. 

Las leyendas urbanas siempre 
han situado su origen en la proce¬ 
dencia paranormal o extrater¬ 
restre. Según los seguidores de 
esta hipótesis, un claro ejemplo de 
esta procedencia sería el mal fun¬ 
cionamiento de algunos aparatos 
que utilizan cualquier tipo de en¬ 
ergía, como los eléctricos y las 
brújulas, y las descargas de 
baterías. El rastro del trigo que 
dejan no está aplastado ni roto, 
sino que está como doblado y 
sigue creciendo. 

Se supone que esa inclinación 
surge del hecho que se le ha apli¬ 
cado un calor en la base de la 
planta. 

Otra de las hipótesis que se 
barajan es la creación humana, 


que realizaría los círculos por las 
noches. También se baraja la 
creación de estos círculos por la 
acción del viento u otras causas 
ambientales. El círculo de cosecha 
más antiguo registrado está repre¬ 
sentado en un grabado del siglo 
XVII llamado “El demonio de 
segar”, cuya imagen representa a 
una criatura extraña que crea un 
diseño circular en un trigal. Se 
dice que la imagen aparecía en 
varios panfletos donde los agricul¬ 
tores de la época expresaban su 
preferencia por tener “al mismo 
diablo” segando la cosecha antes 
que pagar el salario que su segador 
exigía por su trabajo. 

Papers d'Ovnis- Reculi de premsa (Julio-diciembre 2008) n 0 2 


Lñ5 5EfiñLE5 ’ñLiEníGEnñE’ En un 
CñMPO 5E HICIEROn PñRfí 

RODñR un nnuncio de cervezp 


Los símbolos han aparecido en los campos agrícolas con menos de urna 

semana de diferencia 


minutos.es 


La grabación se 
hizo en un cultivo de 
Vacarisses 
(Barcelona). 

El propietario dice 
que las señales se 
hicieron a finales de 
junio. 

El alcalde de la lo¬ 
calidad dice que los 
dibujos han suscitado 
mucho interés. 

Unas enigmáticas 
marcas circulares que 
una productora ha re¬ 
alizado en un campo 
de Vacarisses 

(Barcelona) para rodar un anun¬ 
cio han despertado el interés de 
numerosas personas, sitios web y 

medios de comunicación, que 
no han dudado en relacionar estos 
signos con fenómenos paranor¬ 
males. 

Las señales, situadas junto a la 
autopista C-16, recuerdan a los ex¬ 
traños círculos que hace años que 

aparecieron en campos de cul¬ 
tivo de Estados Unidos y que al¬ 
gunos sectores atribuyen a un 
origen 

extraterrestre o, como menos. 
s / 

• P» 3 

V,,:* * iW 

/ - 


Señales en un cultivo de Vacarisses (Barcelona). 


EFE 

08.07.2008 

junio y que fueron 
hechas por un 
equipo de unas diez 
personas que 
trabajó de las 
06.00 a las 11.00 
horas de la mañana. 
"Una explicación 
bien sencilla, pues, 
para algo que ha 
despertado un 
gran interés entre 
los aficionados a los 
hechos paranor¬ 
males y los medios 
de comunicación", 
ha señalado el 


desconocido. 

En el caso de Vacarisses, las 
marcas cilindricas, que 
conforman una hélice, no son 
un suceso paranormal ni 
tienen nada que ver con el leg¬ 
endario misterio de la 

cercana montaña de Montserrat, 
sino que la responsable es una pro¬ 
ductora que grababa un anuncio 
de una 

marca de cerveza. 

El propietario del campo. Ignasi 
Gibert, ha aclarado que las 
marcas se realizaron a finales de 


Ayuntamiento de Vacarisses. 


Papers d*Ovnis - Reculi de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


DESVELADO EL ENIGMA DEL BANDERAS 


El enigma del símbolo del monte Banderas ha sido desvelado. Se trata de una 
campaña publicitaria del nuevo ron Seven Tiki, marca de la empresa Bacardi, que 

se presentará en breve. 


DE1A • f~nm 


08-07-2008 


El símbolo del monte Banderas es un círculo per¬ 
fecto, está inspirado en los dioses de los Islas Fidji y 
anuncia un ron de la casa Bacardi. 

La marca, en un campo de Madrid. 

EL misterioso pictograma aparecido en el monte 
Banderas, cerca del alto de Enekuri, hace menos de 
un mes, ha resultado ser un símbolo que forma parte 
de una campaña publicitaria del nuevo ron Seven 
Tiki, marca propiedad de la empresa Bacardi. La be¬ 
bida alcohólica, que tiene su origen en las afrodisía¬ 
cas islas Fidji, vincula su nombre con los siete dioses 
que protegen este archipiélago del Pacífico. 

Cuando DEIA destapó su presencia en el monte el 
pasado mes de junio ya adelantaba que podía tratarse 
de una operación de reclamo publicitario. De hecho, 
uno de nuestros lectores anticipaba en los foros que 
podía considerarse un ejemplo de publicidad viral. 
Una campaña publicitaria para hablar del producto 
sin que se conozca y que curiosamente no ha tenido 
impacto alguno en el público aún, según indicaban 
fuentes de la firma Bacardi, ya que no ha empezado 
a correr la voz más que a través de internet. 

Cuando a través de blogs y foros se supo el pasado 
viernes que además de en Bilbao la marca había 
aparecido en también en Madrid, Barcelona y 
Málaga, estaba claro que el interés publicitario y 
económico estaba detrás de toda la operación. 
Además hay que tener en cuenta que las imágenes 
sólo se aprecian con nitidez o desde el cielo o desde 
una altura paralela como ocurre en Bilbao. Las fotos 
obtenidas desde una avioneta que pululan por la red 
son una prueba más de la intencionalidad. 

CON CORTACESPED 

Retocado para el BBK Live 

El mantenimiento de la marca se desveló también 
esta semana pasada cuando apareció de nuevo con 


todo su esplendor tras la correspondiente labor de 
cortacésped. La celebración del Bilbao BBK Live 
Festival y la visión perfecta del símbolo desde el 
monte Kobeta llevó a los promotores publicitarios a 
marcar aún más el emblema. 

En Bilbao, las líneas misteriosas se encuentra en 
un terreno de tierra húmeda al que resulta práctica¬ 
mente imposible acceder, puesto que se encuentra to¬ 
talmente cercado con una valla de espinas metálicas, 
pero en otras ubicaciones como la de Madrid, se 
ubica en un campo de cereales, al lado de un camino 
y de unas viviendas. 

El peculiar jeroglífico trajo de cabeza a más de 
uno, puesto que nadie parecía vislumbrar a ciencia 
cierta el origen de tan enigmática imagen. Es más, la 
asociación de vecinos del barrio de Arangoiti, situado 
a los pies del emblema, inició una investigación par¬ 
ticular que, sin embargo, no acabó de resolver la mis¬ 
teriosa insignia. 

Las primeras hipótesis lanzadas, a pesar de los es¬ 
cépticos, apuntaban a que la procedencia de estas 
representaciones no eran fruto de la mano del hom¬ 
bre, es decir, que provenían del mundo paranormal. 
Incluso el conductor del programa de televisión de 
misterio, Iker Jiménez, hizo referencia a estos em¬ 
blemas en su emisión de la semana pasada. Las líneas 
de Nazca, en Perú, y su supuesto origen extrater¬ 
restre, fueron puestas sobre la mesa por los más creí¬ 
dos aunque para la mayoría el único misterio que 
había que desvelar era qué marca quería impactar con 
esta fórmula peculiar de publicidad. 

Aún hoy. entre la crecida hierba del monte Ban¬ 
deras no hay más que asomarse a la ventana o echar 
un vistazo en los foros (www.deia.com). para poder 
contemplar el símbolo simétrico que surgió de la 
noche a la mañana aquí, y en otras ciudades del Es¬ 
tado y que ya ha dejado de ser un enigma. 
Papers d'Ovnis- Recu/l de premsa (Julio-diciembre 2008) n° 2 


SENYALS ENIGMATICS 
EN UN CAMP DE BLAT ABANDONAT 

L'AJUNTAMENT DE VACARISSES HA REBUT UNA ALLAU DE TRUCADES 
DE PERSONES DARREU DE CATALUNYA INTERESSADES A VISITAR EL 

MUNICIPI PER VEURE EL DIBUIX 


avui 


cat 


08.07.2008 


Montserrat, la muntanya mági¬ 
ca per excelléncia, sempre ha es- 
tat un deis centres d'atenció per 
ais amants deis efectes paranor- 
mals. H¡ ha diverses teories sobre 
el perqué de la seva peculiar silue¬ 
ta i, fins i tot, h¡ ha un grup de per¬ 
sones que s'hi reúne ixen cada mes 
per divisar ovnis a Fhoritzó. 

Amb la majestuosa muntanya 
com a paisatge de fons. en un 
camp de blat sec i abandonat al 
peu del quilómetre 36 de l’auto- 
pista C-16 i al costat de l’antiga 
carretera que va a Castellbell i el 
Vi lar, han aparegut el que s’anom- 
ena, en Fargot deis experts en 
aqüestes qüestions, un cercle de 
col lita atribuíble a éssers extrater¬ 
restres. 

Per ais més escéptics: un cercle 
de grans dimensions que conté fi¬ 
gures geométriques i que ha estat 
gravat al camp aixafant el blat. 

Diversos veíns de la zona aler- 
taven dimecres a les autoritats lo¬ 
cáis de la seva aparició. 

Activitat humana 

Aquesta curiositat ha suscitat I' 
interés de periodistes d’arreu de 
Catalunya i apassionats deis efec¬ 
tes paranormals que no han deixat 
de trucar a l'Ajuntament de Vaca- 
risses demanant explicacions i in¬ 
formado d'allotjament a la lo 
calitat per tal d'anar a veure el cer¬ 
cle durant aquest cap de setmana. 


L’afluéncia de visitants, pero, 
no ha estat important o, almenys, 
no s'ha deixat notar especialment 
ais restaurants del poblé. Si més 
no. algún establiment reconeix 
que els comensals han estat més a - 
nimats del que és habitual a causa 
d'aquest tema. 

Davant d'aquesta situació. la 
Policía Local va decidir acompan- 
yar l’ATERRASSA al lloc on s' 
han trobat les marques per tal d" 
aclarir i identificar possibles indi- 
cis que aclareixin els fets. 

El camí d’accés al camp de blat 
és abrupte i difícil si no es fa amb 
un vehicle apte per transitar ter- 
renys de muntanya. Per arribar al 
punt exacte cal ser coneixedor de 
la zona, tot i que es pot divisar des 
de l’autopista C-16. 

El camp de blat afectat no ha es¬ 
tat treballat des de fa temps i el 
conreu és sec. De fet, el propietari 
encara no s’havia posat en contac¬ 
te amb els agents per aclarir la 
qüestió. 

A la parcel la 
hi ha signes evi- 
dents d’activitat 
humana, trepit- 
jades i marques 
de pneumátics, 
així que la hipó¬ 
tesi més evident 
és que es tracti 
de I’obra d’un 
grup de perso- 


Ester Núñez 


nes que hagin utilitzat máquines 
per aixafar el terreny. es veu peí 
camí d'entrada. i que ho hagin fet 
durant la nit. 

Les Claus 

El mes de les figures al camp 

L’aparició del cercle de collita 
no ha estat noticia aquests dies no- 
més a Vacarisses. Durant les darre- 
res setmanes, els mitjans de co¬ 
municado s'han fet ressó d'una 
figura geométrica de 40 metres 
d’amplada que s’ha trobat en un 
camp de blat de Ronda, a Málaga. 

Aquest ha estat el punt de sorti- 
da d’un seguit de senyals que tam¬ 
bé s’han trobat al Monte Banderas 
de Bilbao, a San Sebastián de los 
Reyes, a Madrid, i a prop de l’au- 
topista A-45 al seu pas per Mála¬ 
ga. Coincidéncia o inici d’una 
moda que es va estenent ara que 
está a punt d’estrenar-se el nou 
film de Mulder i Scully. Des del camp on ha aparegut el cercle es pot veure Montserrat, 
muntanya on els amants deis efectes paranormals es reuneixen un cop 

al mes 


Papers d' Ovnis - Recull de premsa (Julio-diciembre 2008) n.2 

ELS SENYALS ENIGMÁTICS DE VACARISSES FORMEN 
PART D’UNA CAMPANYA PUBLICITARIA 


Els senyals apareguts en un camp de Vacarisses, prop del quilómetre 36 de l'au- 
topista C-16, els va fer l'empresa Bacardí per 
promocionar una beguda de les ¡lies Fiji 


Mar Ferrando 


AVUI+ 

09.07.2008 


Ni són un fet paranormal ni te¬ 
ñen res a veure amb el misteri de 
la muntanya de Montserrat. Els 
senyals apareguts en un camp de 
Vacarisses, prop del quilómetre 36 
de l’autopista C-16, els va fer 1' 
empresa catalana Bacardí per pro¬ 
mocionar un rom de les illes Fiji. 
El dibuix que apareix en el camp 
és el logotip de la marca d'aquest 
rom, Seven Ti/ti, segons ha expli- 
cat a l'AVUI.cat 
el cap de márqueting de Bacar¬ 
dí, Josep María Bardagí. El propi¬ 
etari del camp, ígnasi Gibert, ha 
informat a l’ajuntament que diu- 
menge passat s'hi va fer el rodatge, 
en el qual va estar present. “ Eren 
un equip dÉmes 10 persones, i van 
treballar de les 6 Jins a les 11 del 
matí, aproximadament", remarca 
la página web del municipi del 
Vallés Occidental. 

Les marques aparegudes sobre 
el camp es van fer aplanant el blat 
amb unes fustes. Una explicació 
ben senzilla, dones, per un fet que 
ha despertat un gran interés entre 
els afeccionats ais fets paranor¬ 
mals i els mitjans de comunicació. 

Gibert té el camp arrendat a una 
altra persona, que és amb qui es va 
posar en contacte la productora. 
Ara, l’arrendatari será compensat 


económicament pels danys que les 
marques han causat ais cultius. 

Altres' senyals ’ 

L’aparició del cercle de collita 
no ha estat noticia aquests di es no- 
més a Vacarisses, on l'ajuntament 
ha rebut una allau de trucades in- 
teressant-se per visitar el camp. 
Durant les darreres setmanes, els 

t 


mitjans de comunicació s’han fet 
ressó d’una figura geométrica de 
40 metres d’amplada que s’ha tro¬ 
bat en un camp de blat de Ronda, 
a Málaga. També han aparegut 
senyals a Monte Banderas (Bil¬ 
bao), a San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) i a prop de l'autopista A- 
45 al seu pas per Málaga. lili 

SEVEN 

TIKI 

FIJI 

««late 


Una imatge del rom 
de les Fiji de Bacar¬ 
dí, amb el dibuix del 
logo que després 
s'ha traslladat ais 
camps de 

Vacarisses i d'altres 
punts de l'Estat