Skip to main content

Full text of "Lut min zbdet illehce"

See other formats


۱۰ ۱ 1 
NUON 
۱۱ 1 000ر‎ 
۰۱۱۸۸0۸۸۸ 

00 1 00 ۱ ۱ ۱ 000 0 1 ۸+۷0۵ 
۷ ا ا 1 × ۱ ۸ ۱ A‏ ۳ ۱ ۵۱ 
و 1 E‏ ۹ 7 !ا 7 ۱ TTA‏ 0 ۱ 
۲۳ ا کمن ار ۹( ۱ )۲)۰ 

rhea‏ جم 


SE 
مہ‎ 


میت 
ارح جرب 
9 


وت 


۰ 
ر ر 


0ے ا 


8 en 


bw 


۱ 4 

يه چکه دنور يه جک وق 

یدنا بومشمالاملر | رخا بومشو درم 
تیب ند | بوجه‌طرفی اوق | انت 
جرف ومق‌سقامز_ اموا بونذجورحوب | خر 
اسیک بونامق‌قازف اشک مامت لامك | بازرد 
تار ابوتمی‌دوزنردقای| تاشن | يوا قوش وامی | اشیاته 
تراش یا مود جدود ات اشاق 
بات ایا کی اععگز| باکت اناد 
کار ادو ۳ ساد رفتاز ہے با ده ری 
شوه نا ضاخایٰ قاف اشست 
شود ابقاامشراولات ااشسةاء شوه شوی سے اسان 
شششته ابیقای | شوی|- سود 
0 کاو اتقات عافد 
ال اسالش:سته تلف الات والکلٹ | ما 
ابا ال اوزونکیٹے یلا اسلان وعقریه|ر 
سا ھاڈا لان درسی ازور صوئری‌جیانسر مره 

ببه جك ملت 


الکاے 


هم ۵۰۱۲ 


۳ بیجکه ۵ وشنوروه 


برع سم 


رولد بولاائشں | 
ارول سے جیدود | ره ]| بولدن_خبرایله ولا 
رب ارب لامش | سب کید 
وکسم اك رارف | = 

2 ر هرت نو زر هبرایله 
بو لکوت زا لیے اکلو بکیدی_ |( 
زبلا ن کا غد راف ولد کیک دون گر 
3 شاا گر 
ول کوس ری | رما | بولدت کید 
ها رون ارب ام ریز که > نورڈ ء چام = زامء بولانحوان با مد 
, ماع ات مہ .ها لا 
اہول کوس رصاق زهاني بولارکه رلو 
نول مصادشت خرچ ره فادش ردکلٹں 


د خخ ره | بولسن برنده اولان نا مجام ر 
دول ور چ دورد اه تابا نایا سا 
بول دور جیار ردک = بدره = 

۱ ۹ پولسزاولان امش 
فان = تاد | ره رو | دول ایٹراپشا | د 


ودشرجفش | بوک دورود ول دوس 
و راز بوقش وەرء_ اف | بوک رل 
بوقا راڈ الا برد | راغ (وقاری هون اویکز 


0 رد 2\“ جا > ۰ سر سز 
= برانداخته سا یراندخت بوقاق‌وشنی | ہے روک سنه دچ کو 


۱ و اد عق 1 مع © اک 
توقاری 2 ابریدد اء سی ال 2 ۳ 


بوقاضورلٹرف ال تنا ررد لوقفق‌صوروب | , , دوکسکر يوقارىجم 0لا 
و رسوا ای اسوالاتشک |بازیش وکسام قدنف اش 
بوقاری‌قالریشرا. لوقهقاتصوژه بازمیاء آندختن . س اواشان 


سوںلشراولان ترا ابو باق ا پٹ |یوکسکتردوجه لر اعالن 
ار ا اود | بوك اغلوی | باذ ۰ | دوکسکات وجاك افرازک 


راوردہء برانتعت در" ورده | 


ا ۔ او اشته اه هضار ا ردح | افرازی ا 
| پوقازی قالررق | اشن ا ود اغا و ادرک باه وکسمث. . افاسات 
ا 2 a‏ ۳ ۹ 


بوق دکل | شت لے بوردیاد ‏ سا ڑا بوکو وک اولادا پزاز 
= تیت سا دتا بولۓعلہ لو ا ئا ع از ردد ے سردت عا بوڑاڑ 
توق دوشکون خاک بوك جوا م__ | بازگمر ہوک عزاولا گرا ار 
کرس کید A‏ بوکدر فا رنود 3 03 بوک نز اولاد یار 


بوخسو الى هور سن وکدر_ویدرد ا نا - ره a}‏ 
وال فان | دشت | اشد مشر اولات نگ رفیاب ۔ سروف رگن 

کت دست 2 

یوق قاتا آلیکسن وجحەر | لا - سر 

چالعرےطاٹ جا ارک اہ بر ۔ والاس ا فار ولاوزرن اود رگا ره یشوه 
وقش اشا ع | تن اد وار ۱ ره دشار 
|| پونٹرائیش | وازن وکس تبوقرک اکا بول سفلوزژندک | سفرت 
۳ وا | وکت ا وب رادا بالالٹڑا بولا ويي ارهسما 
دول انکچ دی 


هھ 
ربوز ی واه وار 

بوزء طوقت اورمق| لش ٛ |کاده‌چوریش | روکاز | وزج سور 

وی ات ی 

َ‫ کر ما دوز یکاره فر جه بوزفارہ سور | 

بویکوغی_ ارمع ورش اضائتاء 

بوریکشملف کہ ارو ایو ز یک کی اولان کد 

رو زی او چور | توان د مرج سا کرو بوصق لوتد 

3 زویا دا بوزیکوریورولا روا | یوغ یبا 

ادوزی ای ولاتا مم وس جا سا روکد شائه ۔ 

کر مر وز کو زد و۷ اخو روا بوغوین سود کشر 

موش طز ار وی مزساروم خو پر | بوغورتلی دب | 

بوزی‌بارلفاولاتا راخ ا موش بلقا ا مہو | بوعوردئ مور | سر 

= زدلشته ے اولخت ابوزی ولراولات| فوخ | بوعودض 

بوزی رىك ىوز رىچ اتوزیاقعقاواو: 23 3 

ری وی ء ری رکه ری ار بوزئ قشقاواولق زاف | بوعون فلت 

: یک ابوزیدشقاولق | ایمتا لء نرہ کان ر 

کوزی بک یشان وزی_برقت | شخ |یوعون واوزوںس 

تو زیچ رکین اولان حفرق = شوخ چم ۔ | یچم بوفقه ابید اولادا : 

= دنو سا پروی |دوزی‌دولده اولان روزاه |دوفته لاش | : 

اہوزی د وزواراق برد لس وه اه 

بوزىسورلش وان ودا بوزی دوله اولان |انقعا یوق بورد کل | : 

سور ژژۍ روک روسو | وز طالي | شناد د شت 

بوڑی سیا اولان سباء دگل الا اشٹاوز - شاور بوقرردکلدر 5 

ھ ییا؛ - یناہ ان بوقارو وکسث] ! 

بوزیطارغ یی ام و ایوزی چم مز ارففاداء اوا رح 

ے‫ ۱ مور روعاف دوواروجه وکس 

ہوزی قاره اوللات موز لوکوم اج کا يوقار ىيىك | 

تیا ۔ یی یناف ور گنل ول = 
2 روم کرد وواری اتی 

۸۹ 
دورحمرہ رز ورفاہہ کت و ۱ 
۳ صاوجعبر ہے صاود رف نو وشات ید سیا٥‏ رود رک زیسیہ ۲ 


بوکد ھا بسا موز .| رو |وزدالاے بتعا 

َ‫ 1 ۲ ي خر و 4 39 
بوق ورکنده اراك ارو ونج صوطاتی یناور ا 


ولا ام رڈایوزاورسی_ |رووشا- شنات-شنازه| شاعا 
ٹورک صفاو ا دلاو نفاث عاایاریاع تاد 
E. ۱‏ م u‏ ۰ ۳ سج ۳٠ے‏ ۰ 2 

7 دلاو | وزایافلو صل نہ بوزکورملکی__ روما 


۰ 
٦۰: 
e 
u 


a‏ 9 ۳ واو 1 ر 2 وس 
ہو ا حواولاند 820 ربارچه ص ارہ بودکوس ترهش رمعودم 
رک اوبائق اناردڈ بوذ ملتھاتا۔ روی وڈ 
4 یں E‏ د ا ورو ي و 
بورک_اویورگگار 1 هزاربلم| بوزاو سر درون 
٣ ۲ ۳ 3‏ ۰چ ۹ اس ۱3 رد را , رف 
او لا كوول لو رجوريم روئ کروی ہا رونا ٭ روو 
پورگ اش رد 3 روی تار خوزباشنده اولات برض ا 
دردلو اولالتے دوزحو رود ‌دشقه ونس ال اولات ۱ 


۳ 
پورک قبرقاولاد| کنارف رکنندگ .| داگ یوز یمد لان 
۔ دلشکنته سایکتللوزچروت | وش له ۱ 
وک ارہ و | داز ون شاور اوزده 
پوریبارہ اواولض| دل دشا شیاوند سا شاود له 


ہو وی تفاث | یوزڑ لاء کے شد وز مسر 
الا سا اوس ری ۔ اڈ | وز چ روك 
ھ روند ڪا رو الورسم اد د ورج 
ا 7 5 سی ۰ .ان 
پوریش‌صالدش| هو اس و نامۇد بوز ارمخ 
نورد کیش رفتاز او زس زع ارستللث نادس لور زد ط افا رد ر 
لا ات امن .افیا ارردوطیبی: 
امه ۱ ربوزسرجصره در 
روز رجصرم ۱ 
و زمنشگه رس 
یقارشس 
پوزی صوطائق 
و رتا ہس 
نوج للش 
ود موب دوغازد 
نورد وطن 


E‏ | بو رغاتاه رسو 
يدت بورعوں ولات 
ورون طافش | وء 


3 


ان إورغواقبعت 


ورفونلو‌ملا 3 : فاگ ٹر 


3 و رعه و روش 


وات 


خارف 
ورل 


بور 
- 0 دوبکنده هلو ول 


ایہر 
f :‏ 3 


سا نورولٹراورغعوت) روه بورکدت اولان نیاق جو 
شاو 
دورککرکو کر برا ول 

۳ يلځ 
انور کت اولان 
بورکده دردیاولاتا 


ج- 
ح‫ 


بور ھلم لاقن :فالاو 


ورو قاقلا اب 


یو رکندہ درو 
ار نده در هاولادا 
نورکندہ درداولاد 1 ور روسوک پریٹوفا درعتار 


۱-۰ ون 
رور تشر برچ کی 


اکوزف. اولات اد 


ینا لا کی اوللاف 
عقوت 
ث ساره ان 
ینافلرژه طوص 
شک شاد روان 


یتافرعب 
توکلمنکہ راسارثر 
اولالنتب 


یافلریکلکی‌اولاد 


۱ 1 یزار 


نژ 
= هرر > 


اک 


ڈابوارلقوبصی ولا 


ز [بوارلنق_تکرلجنت 

بواش‌کوشاث 
ا کل زنك 
پلکه قا درو 2 
ود تاک 
ویج 


بان که ج 


ہے علص 


کے ہے 


بوارلنشٰ تکلنثر 
لت 


کے 


يواش ع 
بواش دولك 
اولاب ی 


پواشخو لو 


کی رھ 
بواتوشادی | لات 
۹۹ 1 او 9 4 
الام الام ےا اشیات] 
بواواش اد اولان ا رانا 
۰ ات 9 7 
اد هر ایا 
اراي وال او 
ا و للا لک 
سے ٦‏ 


۱ وارنەث پوارننٹ ملا 
نواش‌کوشدت ۳ در پر مل طعام‎ ٦ 
الا یسوزندہ‎ TT هون افلی‎ 
ور‎ ۶ 

چالاراورراولار مرا لك رورکارك پر طوره‌اولات | ب 
یل‌روزکار ‏ | لا | سرداسمنی | دواد لباق ہك 
روز | - بج |بلاندن دو زیر چہ 
بپازه از ا كىلى | باذبان ابلوب پوردلش 
داز س بایان سا باذییز اس | شاو بای کرد » دویزثه 
ے دبک سے ارہ | کیاهف. | بادڑھتاا لوب وی 
یلا قحلا روتک ۔ شمرعکسا| یلم ات یله ی 
7 7 ٹوا سیچے | ھٹا ا قوش 
زدوته حاجلادده بلکن‌طوار سک دی 
بلایقلی‌استیا ایکیجق | باکت ایررقاوبش 
اچہی جلاکاز ے شر عش ج اجو فاجو سب 
2 ا ا بیلار سنه لر ٠‏ | سالا ا وان یی ٠‏ 

2 


درم ونمئلت | لاد ماو راید 

ا وریز سا د باق سنه اك | سال اس ر 
: 5 2 ا یت 7 ح ط ہے ۳ 2 ہے ا A J‏ 00 

پزرریق لكا تاف مت ٹف | تکابو ماج فارسو. 
بلدز خر ام دویدن ون ےا و ردنا با امشراسکمش 


ا ا کا ای 2 ا 
یاه کیان کے ٹا بلات یالاات ا ات 


بلدزوحک ابا ادن اواهلقوع| ‏ امالوطوت 


بلدزردودهکرعیز ی لگا یما اواوریمکر 
م 2 و جک 


ونوك رقاریم یط دیجم بای وی دروغزد | ماله دك اوکار 
بادزاره باقیجی | حرشا لاطا نء ڑاڑخا سا علطا هشر بای 
بدرزی تا ابلاعی_پلاف] سین ۱ 
کوڑ_ ولات بذخر ا سو لی ولا دی بک طصام 


ہے حر ۱ 
یلدزی کون اولان | امیش سے 

هرت | RTS ETE‏ 
|| کت قاق | ادا کعاتته] ‏ ایک د کش فد | وا 
ا انالف اف ماه 
وال دل ما ٹا یکی انثا فده 
ام وبا سا دلاود| بشت اقش چیه کیش ومو | وبلا 
اسب این نی سر اباب اہ 
یکین وغلو آمدید یکن ندش غل | افدر پیٹ وش مو تیان 
کت اب مردی بی تر ق ونوا برا مل را سا ۳ واگ 
کی | نات ابی اسر اه انی اوفٹراولاتر رز 


رو 
لاو ایری نگ پیا چدٹ ٹر او تا ورور 
اوا تک یعادت این 


یہ ا 2 از تومیر تست ورت 


دل تہ و و ای ا یرت تج ںا 
یکیتارقیافار هردان بی رمش وريد ورن 
کون لا ردان ابی رمت او اتا بی لیس وعو 


ھا دلراشم| مها یی‌ایثچیفاربی ناماد یی‌ورخش وان رضت 
ن ان دزاشاه نورد سے اوتا | خی ۸۹۰ 
1 دشل‌ورم 
شه جلك رح 
اراش 
اتوت وو 
زتر ند ۵ او انام اور 


برنده ډوګ ره او لاد 
برنده بولتده او لار 
۔ 

برنده و فده اوا 


میں 
نر د 6 د ومسو 
کے عق ويو زسو ریت 
سه 
زر کشت او لا نشب 


ا اولانرد 
کری طورمق 
| ساق قك 

برندن الولو 


یشارم‌اصلمٹر 


٠٠ ×۶ ۹ 


|دشافی در بلاش 
رده سوززه‌طوگ 


سر ود ۵ اولان ودک 1 


ارد ارام اشن اواد | 
د اود ام 


ی نو ہے 
رب ۵ و بلق بات : 
اوو جت ا وڈ 
ری وشوج ور 


رتنه لوه اولان : 


دشاسیم وف روز 

د ازال 
۱ 


+٦ 


= زازبا 
م 


تک 
٣-‏ ہی 


لان - 


رام یخلت ابتہا اورت راس ەقوٹی ا بو | شکاف 
این ینش ارییشء شب ضا بولد ری ارد 
برادرخلاییر | این اکن کٹ کر امیا برتجی_ . دزن 
ِ ایوہ | رامو حاض لق | ازير رتیچ وان ك ی | کنا 
راد شراق مش افزیده| برقل تاطافش سا زب ر عونت نچهنا 
راد وخلؾ اولمق | ابیت براقله حاضرله | سار |دوشی‌جان یا 
راد خاق بب ارد دیاز باو قاری !عش زعنة 
داد ے اون ریکاز برامزفائدہ ستاد م | تکاژ رتیچ وال عضا 
خازود سے پاری ‏ رد | 1 بدزهره اولنان سوك دیتر شم 
براد لٹ وی | شت وم زفتکو ف | بد . ابردن بوب ج ر 
شانشتة -تنش-| ناد | برا ومد | ین اود اوس رش ولا | روه 
| اسه فوش بوا | ۰ رماوا برد ره اجایا 
اتک اتکی | یواژ | راو مک سانو برد ش‌چیقان رن 
براشی لا ارف ہاوپیھی ‏ :موا رسپورمف اکاروٹ 
شایان روا س | ستڑا | روزا پرسپور ایض 
هد جا سلاو را بث ابا برقازی_ افو 
پراشق اوبووب | دتغوذء _. رماو برفلزٹ ر لالم سٹو 
شان کا ےا فوا | انامه کوند اراسی | نوا ]رك ملک عادق | ان 
شاب کم نان باسلا اس وڈ اے اون 
َ‫ کرش برتار پادهر ا درد | برك تَلاطقک ام2 
اراشقسمن اسلا ابرتق بارف. اماک ارلشمش اولات جرور 
| اسا ناشایسته۔ ناروا ل رخن دا کف کا لے جاک 
اوه ناشایان۔ ااج رادید راڈ ارامیده 
راشقلواقشقلو ازینده اه _ سکاف ا رلنمں را تنا اذو 
راشقلواقکوزلل از ا ]یرامش بارش | دزی اہ رامش 
براشورفاقشودر | سرا لم شکافکاق - رده ارلشوب رلحت 
سر رتو . ادرتشابونشولان_ رای وت 


ل اھت سا ناهپده ۳ ہکا = مز م مد توا لاح ۱ 
جو ریا کا ما مق مت تن 
4 ع ارمکالگ ازم کم اھ سا زيم اہ فا ہے 
تتیدوزالوی رد | پر |ء سف تک هگ ده مه _ 


کے ہہ 2 > س3 7لوا سب و اس ۱ 

۔ بش زیشن | بل ۔ مرول ھب ینا سا هد 

یبد ور ابردیت ور رس ۱ بد ۰ لو یادنکہ ٦‏ 1 مس | ۰ 

4 ۱ ۲ ۳ مد ۱ 

سب بح زر ۳ 

تم “٠‏ ولاش fa‏ رھ ۱ ره وس | ہس کے 

بو تیا . سےا مان اد هعتجاوت = ایالد ری دراومعد 

یہ بح او اب اقه ا هت راد ران عاهفتدف 
2 :۷ 1 س ا +۰ ا سس ۱ طو ج 

َ‫ وید 9 هعت‌ود = واو مور یله ع 

تقیرفایید ]کے اہ مث سام ابا لا پان 


ہے 3 ہے 1 . ۲ سب او مس ای سے اپ 
ساٹ غائاولآمےد اء هد = اهف رور 

رو م, کا 2 هی 
2 اوک دہ اپ وش نے ھن 2رث اد 


متصاف اهنتاذ 4 هعت‌ظطه < ہچ يرل 
ر ۱ ر 5 )2 ,و ٠‏ ا ا ۸ر 

وت د بتلا نحور وب رر ۶ موم اال - مز چٹ 2 

5۰ 


زر راو دورد ده پر وب 
ها و وہ و 

1 هی‎ 
٤ ی‎ 1 9 2 E 

چ ارا هفت سا ۳ موا براودّ ره‌حویکان 
پک 7 ی مدای 2 ا 

یہی اجو ج ن ا ۱۱۱ 
ا a‏ ٹس e E KA ES DE‏ 

E خوده ھەت /رد٤ ازرہ ۲ هف |۔‎ E 
E E 9و‎ ES اھ مسر کاب‎ 

سے صاف هت لے ورخرس | ھ ویس ارعه 2 

کت ےمم رالی د نانك الف 

یدیا لم کہ دنبانك ا ھعتحخ ے ام جا ال د نانك 
سے 9 وا کش ان ا E‏ رت یی 11 ۳ و با جیقاے۔ 


ساد دبرزهموری | 

رسای 
سارذایدردفلارد 


ارق اپدرلیش 


لاه رده ورگ با 


اناده پا 


یاف ر سد 
باف جیواه رت 


یزار مرفالازم 7 
بای وش 


اسان کی و موز | بن 


مار ان 6 اید سک اد ۸ 


بلوارمقاو__ پانررسر_ اورک 
بانکر* بوجو ریت اود ءاش ا تمت | باندییگیی 
بت توق انا بای زا کارا خی دوز 
۳ یک یلوار عدر انثاکارن| انرن یاتہ 


۱ 
eo ۶ 


کر مرقو حر موجه بایان نار دن سن پندک ادرک 

الک شوہ کار کر ما ما خو انا باق با اغلار 
پان کر بویت لک اڑا با وارصی للا نارن ولاس 
7 ات ]با وله ہاقٹور اا |- 


کرتباولات | ریو ناه اوت فی ¦ 
باکر دشا نصا ایثوارعحلہ اور انتا | بش 


او لان‌کنت کان ناس اناف ارم 3ے 

اک دی ن یدصت ارت شدای انرشن باش یل 
کی وفاسز تنا | یامه سک ای زام 
کی ڑا ار الد سا لاه کراز۔ سورش۔ ا 


a ٠ ٠ - ۳‏ د ۰ 
ردق و دو نزاؤاں خودیان| بان دنه سو | سوخئ = لخن 


پاک وت کوریت | . بان یر قیرزت | سو امو جروت 
اون اولات بت ا ان یقت | تد |یانیه فائندہ 
الک عاولو اتک | بان بافیشرے ا حم یاننه يعات 
الات للا درو با نکسیجیی وُوَالا را بائنہ وامب 

رر ر ےو 0 وھ روا ۳ یں 
ے کروغ سے دوخ ۳ زرد باب تافو 

پلوارسش اولاات یادا بان‌باسته , اسوسو“ 20ء 
لوارمز رجا یئز | بینیاز | یان بانه اوو راف هزو اباۋ لىرق اغا 
لوارىك رجات از | ياو طغاوجق | انه | باه اه 

۳ 3 


ہے پارعوںن نظ ءا نات ۔ ایانم اماب بان فا دہ دینلات 0٤8‏ 
مر اپ EE‏ نب ۵ 2 iA‏ لے 
| یالوارتقاؤے خول کان اش ان ران رکف علق انار 
بال ارتا انل اس تع خوا کا با جو حضسز سای باجو حرارتاو | 
| يالونەقاقايل قو اولاس' _ سونا 
1 ۵ 3 ۱ 
ہیں غیت طام ایت احج .| 
خان آباند رفش اقلمش انایداده اع یه اعانا 
یں و 
با مورف بالغ 
سالد بره ۳۳ ساه ے سالدلا 006 
ص ا ل( س 
: کن کے ساب 
شی کوحك | اگ 
ا 3 5 5 2 


پاش وو | ورس ال شف 
. برشسال ام اس پان مثاووام ناملا 
باشی‌کوحبت_ اعد ساد امو سا 

ياغ هردرلومی_ | رون | اقشقلق ۲ 
باعندر یاضرری 5ا باد |افشقلوکوردشتا و 


پ0 ۱ 
ات 


با رن الم کر 

YA 


ا 
با کے کور __ 


1 4 م 


زک 


ب بازجبز 
یر لازز یزار 
ضف یازاوی 
سن CEY‏ 
سیرک | 

دوز یازا قاری 
رور | 

ردا |يازکونارى __ 
وداش ازق‌خنف 


دیس 

تخت اا 
زا : ایا انب 
ڪا زد رتم = 
یش باز کات 
تل 2 
۳ 


هر زشته-نویشته | 
رخ اے رفرزده جر 


ESE 
مه‎ 
کردا‎ 

۳ اولادت 


درولا 


مسن ۳ ماند. ۳ 
تال سا 


کی 


باشلواختیار 


مرس 
ی 
باتویلراددمیلر 


2 م ا ا 1 
خو دواد پار رق ره رل 


اجمقدہ اولاریر فا ياباق ابرا 
بارخش‌اسکمشاس تہ با اتا شی 
ا پشپواصیلی_| اور | با تش‌آوومشض 
بابش فوربلشر سار = 
با مغرب امھ اوبدره»| دافم | یامن اوو 
ء ته -احت |- 
بابامشراشاهخش 3 بانوراویور 
کت ۔ اگس نادس‌ویوفف. 
بابلم کر قوروطش اس پر |بارسیکلواوغوت 
یا بامقده الدهاولاد درشت اوقت 
بامق دوزمٹ |ساخن د 
ے ید وا ے سین با راوجورومر 
بامق‌دوشلت سرد دار رر ہارہار 
بابو ایی بنا دز یاردمامداد 
ابو یی بای دار د دمشتیاری دد 
باوج دفله :یی | ساز |یا رد مین 
۱ .وو کسی ۔ 


یادہ دای 


“ 
ا 


بارهم 


باردمستیی 
برد تىا امود 
02 

بارد بی 


یاردما رش دیرگ 


یاردشی 


۱ ۵ - 9 و سر و 
= باریند ء باورید = 
4,١‏ ین ار رم 
۳۳ 


سے میشت 
يارد جیار 


7 
سس ۵و و نے , 


مر د رسای کے 


بارد 
سر و ۱ 


ہے 
ستاری »داور 


مو 


نک دای ره 
بارد عم من وت 


ارد مه سیشن 
با رقاختلاقاق 

اض قءعغوبتث 


یتیعضو ابر ا 


نار ام روہ سے 
۹ دم هروا زرا 34 
با رفجي ای 


= 


ارم 2 


حاغ اضف فا 
۷٦ 


هر نه با اولوربا ۱ 
مرک حق یی رن 


هرکست خاط یی > 
ھکس می با _ 
اکا وا تی و 
فیرشنایی وال 
ہرس کون ای | < 


هرگیی‌کورسه سوب 


مت اددج نووا 
شرکورد کس وو اي 
کون رورب 
هرکون اولات | 

امش الات دفر رکناچه 


هرکون‌گیلان روبد , 
هرشنه نز ۵۱ 
توری اراش دي 

ناپ راب 
, هرملوراولان 
- همرمند 


۰ ھە زور راان یتر 


:| هوامیابواولان | 


هواصفوگ 


هوسلواولان | هو 


2 


هد موق 


]| ورکوسیجشیشی 
چوق اولان. 


و رکولتالاجفای 


وبرلد کے 
ورس 
ودره شلات وشکات 
الاب 
هشیش هپسندن زیاده 
جوافردی ابوا ولارن 
خومژع هبسندت زیاده 
داد | زوراولات 
ایم | یدن زاغو 
شار ولان‌فرمیافوت 
سم ےھ دارمل ۳۳ 
تا وه ان 
وی ریز 

2 ہب اخ رید 


٦ 
هون هدن‌اریفان کذید. 
۱ ران دتا ودرا دسح 
رین هراد زد بقار دید ور 
a‏ هرد ربلا دن قوز 
بافو را او لات ۱ زاو 
گرا ی 
کے ایت دیزی | قب 
مان ا مض راد ارس | , 
ار | پویبرہکشں ااوباش 
کہ | هرزمان ھروفت | ميشه 
ییون لء ران وره | ار 
سر د دوز | 
ایم آهرشیدنواف ر 
ایض | اولان سنه سل اواخ 
زات لے خا 
7 دا اندک, 
س رکف | هرشیت وخ دورف 
ہے اوغا رہ 
داد 9 مصو وچ ننه نیش 
| هرطرفدت. لد 
ہے اطرق رر ود و | 
مومت طرف ور ود رکف 
وھد مردراوعیه ‏ نکر 
ستوهید | هرد رلواعویں اآسادٹھ 
سد | و عل هکار یی | هربا 
۷ E 
ویربلوبرکو: وفتمز ورو شیش‎ 
کر ھدکہ ۳۳9 ییات ده ا سسکا‎ 1 
۷ وایابوه ...ها اونراشا | سا وقتروقتسز‎ 
بود | اتهم روط متنتول که ب سکاو‎ | هدوکدوجو‎ 
وجود اع ناسا ونومادری | خازکاداء کاو‎ 
وحودصاغلفی |ندرشوا هد ` اکا | وقتندہ کالہ‎ 
وجود دچ قا رغائ ازج وزیرہ اقشو روا غو مع رو دا رود‎ 
لا اق اوی ان ی بی‎ ۲ 
۳ وجود یلته اساف| وشنه میشی| الو | اد م‎ 
وجو دیسا اور درسو سا سپاو 1 | الو" دفیماناوجوت ار‎ 
وجود ىكو شو _ | وشنه شر وشات اولان نوا‎ 
باض‌لولا شب سن وصیّت امك | سپارد ہے خوش رد مر ساپ‎ 
وجور از وان 0 وصتیت اید ا دقی‌عالی و‎ 

7 از بت ۔ سیا ولو وان 
نوا اریہ ورک 
ساز اولات اسر اء دبوا وکن و 
ودوباویر )بزو اوربك وکین اق 
ورد اڈ |وعدەنكجورک انتا کته حائ ٹا جائیٹین 

ویرد دهد اوقت زماد چا وپرویاود . |د: 
برکوچشیش امیش دگه دزم سا کاڈ |< 7 
رکوسوجواولان شش ا د یدنم قاط دوم | وران اسز می | کراب 
و وا ار جو SS‏ و کہ ا کت 
وست بافشلق داد ا وقتکود اپ ر | ول حت ایا 
ویربه ميه الفدلٹمو کتاف : وران اولاناو خا تح 
ورەسی وره سیه باس اگذاف | وينسر اهر 
پیات وف وزقث اس ورطق ا 
وراك افش ات وقت وقت اتا تناما ورادنو مات 
ولو باغشلانان خیش رق وبران ارده اونورات اح 

و یلوپ وکو ہیلا 

تسر ا یکاہ ورکونخشدشس 


سس سیب رو موسوم سح سی 


4 کٹ سے ۰4 ۱ ۱ 

۳ ار ۳۹ 1 ۳ انا HR‏ 5 
نفلت تفشام تک ریت واراولق وارلف ر 
رك ونکاء اشک کار = سی جج 


نمازرغقیلاراوان نماز گار واردر 
لوصوو اسر وارلق اولاق 
١ ۱‏ ده دراب 
ازدد وکوزد اولا: ازا 23 
که ون ء کی | شوخ | تو شکری 

نا زکون ایژه نارائ | ندد 
نازکلواوللات. نارکا اندن 

تازاكت جلوہ اك |جلوهگری) زه بان نی 
۳ ارگ بزده ره ذه 


لن نازاللہ ناد زک چیک یت | ر 


ناؤلواولائے ا ابم ار مند٭اولاتا رک 
الو ا لان د واشت بار 26 | نره د شف 
نغزل ولاو اه ازدهدد .اما 
نان ی اولان رو نارهکاه م ۱ 

ارو رد وریہ از روز سے اب 
تازه طيانۆراۋلات توت روص راگ 
ناظرمدارکن! | سرگاز |ومسیزاولائزر 
تفش سبلي اطرازیره| شتلی‌واصطر 
نق اس یوت اطرزي | بد وفناتولافشب 
ناغشن‌اون‌کو کار |شتاس‌دینالات 
= یکرت | تاه افور تاو خلوف ا مر 
نافلہ نوش وسوزا گوی 2 
وید وت »کید | دنه طوفسق | وین بای قا 
ناکورطوزانعث | . اشسته‌طوفولی | ای 
ا کورعلة | نے فو رتاه 

ئوز سے آوزنگنا عون ۱ 
ناش وکل من اشته‌دث‌ازولوا اباب ]۱ 
تایچالیی نیرت اضنه دن‌صایمن چیا دز: 
۷ 


يانه دن هرجهاز 
اولان کی 

نار دای کی 
مبخر کش وا 


مدان ح یہد 


۳ ۳ 6 پت ۳ رب 
= اسشن» در 


سد زره اشک ول 


ک8 نه بناندہ اورت داور 

روا 

ردا | م‌رانده اولیاد 

و ار واتره بخ ول 
رد | مد دده لوف وود 


07 
نیسای 

سر ا دا کمن واراون 
مت | یدای 
مم داز ماك ی 
رزه و اکا ۰ 


یی 


ناردام لری اہ 

بدا کیت اولار 7 
اواز 


رخ یہ ناردا لر |۱۱ 
پا نایب لعلو | 
ارز وصق ولانفیز انت | 
و نت ES a‏ ۱ 3 ا 
سے ۳ و 
5 2 تا 
نارکاہ لون | 
ِ ۵ ره ا 4 ۱ 
= غالیان عافالیان : 
ازحلوم: موه 
با وو وا سم ۱ ۱ 
رم مه و۱ ۱۱ 
ا کم ڑ 
کر TT‏ 
رز اسب رہ ماد 
ا و جاور 
+عشوه زن سو٭ از نازندۃ | 
م مشوه‌کاژ ء شو شیومر | 
گے ۳ 0 ۳ ا 
:چاو سس زارا ء| سو وثار 
کر وی گار جاک 
3 0 دع" ۴١‏ < 
9 7 1 ۳ 0ج 
از اپد جیار |ازندگان 


رارف ء سیوا 2 جا 
نازاللہ ایت | باز مو ہے 

۶ اناسترده اووران 

م2 فلوم ا سا 
۰ 2 اس ‌ 


۳ مام رز ۰ 

سنتار منطاد, : 
ی ی 


زا جینق‌صیات 


۲ 


۱ 


کیب ارش د رر او اضط اببصناك کنوریٹا - 
کیب قا رشولض |جوانانم |ملکی اریہ قارشا ٠‏ ندل علق 


مکو بکنورنی پا اور اند یے اسشہشوا ما زان 

سے ھ ی رح ۵ کا ا لک 1 هم 9.۱۱ س 

وید ے نا بارعا نام داد کے شتاثاء مہغاہ عا مار 
مک م ارشغییاشی_ | ارت | منطار منتار 


رکب کے فقو ملا سم لرو_نارکی | انطان 


اماراق سا راودا - اود ء ادن ۔ 
اامکتویر اما مرزیکحفن | |نقله واطاوله 
: اھا اشارٹراولا ق زا تک | کش چیک به 


سر کک منارہکلای دبہ < ازلت 2 
رلت مذهب | کش اط اون9 ماشہ | بوحود واراولات 


ماك ملاک | فرشتھ | ۔ وا اردان سا سز ا ونیا ی یں 
لکارملا که لر | روان ۰ ود سای 
ے گان .اک ولا سناس رکیسا |کشت اموم علو 


a, e 
وک بکو یی لر اسان اولان قز لارستان منغال اوحاف | ادشدت 


مت ده بوك نایا ساب اشق انتا قذست. ماف 


یں ہت ای دی کته ار را سج 

23 
۳ شا پ0 
ا ا 
سح سارمادن زو 7 
نے 
۳ | بر ه 
مسا زه آا اید 
مسافه اردان 


مسیرعیادت رگ 
مزر جارس اون 


ده ی 


)2 شد ر 
ے مردەکان 

سا 3ودابری 


مساق لک ضیافتء 


رم رصم و a‏ 
+ مر ده ا 


4 مر 
ِ مه 
مھ نے سج 
مشتلوا رش مرده‌رر 
7 ۷ د 07 ی 
ارده ئوہ رده راع هرد ریس 

۰ 
رد کان ھر 
ملق ۲ Yi‏ 
بک امصال ترزتو_ | مع یدوز ودر 
اھ اوبددغی_ ‏ تر روط( مشاه ا 
رسوا اصال وش کت 
۲ تیب 1 و2 ىسا ہے 
رشو اوک کت NA‏ 
20 ۱ 0 افلا معاره جوق وار 
ررر ہاچ کا ن2 
SI.‏ ۰ ہی ٭ >> ون ھ ورالرام او 
اهوراد سال سا فسان محرود بر 
احند رش راع او 
ار مر ار | سفہشو اور 
و وص چ 
۱ 


مقناطیس 


مج اراو کے 
مهارو 
مور در زکور_ 

معشوفلو اونقاق ۰ قاط که مل 

کی ولوب ورجكر سس 

2 
مساواوگس 
مو 

مرادینچابقاشٹ ‏ امزارقازیے ٠‏ کوزکن 
نارکا اھ دی ء رخ کٹا 
2۷ آنزاری ابٹھگا 
د امارطا شی 
۱ تاش ارارقبه “ی 
سل و | قافو | مزا رل ے, 
مجتلوججی اسان د را قراس کو 

ناباك ام 
ے اگوۓ رده خبرلوخبر 


شمه رلا فده نال 
۰ و 0 بے ا 
ی اه نم ۱ 


ےا ار | دہ ھی 


2 رھ سے 9 ا ۲ مه 
قرو ۹6 دسا مد یا سے 

وہ سی ۹'۲ کی ہیا در 

رارسا وابتاز = رده ما 

س٭ ۱و ر ۵ سے سے 


:| مردون ردنا اسان لے فده رسان سد 
رد بان | مزده‌کنویی 

مد ابررآوک‌ررد ساره مرد ون ابا | پان | مرد ه جبالف ۰ 
ا ےا سے د ہا گے ٦ ۰ ٠‏ 
سد سے ضا مرد ون بصمتی | ايم مزده اك بجشیٹر 
E‏ و ھک کے ۰ ٌ8 ۰ 
ندح ايداف BEY‏ مرسیں اعا اس e‏ 
۰ ستانیٹرے ورڈ امززاف 
1 0 ۹ ۱ ^ ۰ 
مر رسه درس مرح طس غاد 2 سے 
ا کی ا | ےا ام ا 
ردنر ظ سم ہار | رر 

يہ وه ور صد مس و ره 3 سر 0 وی 
ذهب :ین ان وت امن ہوا ا گور | مسافرفوفف 
مرادہ اوی ایکام لہ فامکاہ ےا رکا اح مات سار 
مرادینه اویامش )کش امزاراچوبکفین | اواو 


ہے 


| لال لعل 
لالہ یر سے 


لا اجکی 


لاله کزاولان 
مب‌اردینالان 
کوج ج و ادن 
لوارماددت وم مات 


اولیابتس 

0011 


4 مایہ راز داح ۱ 
[ دیرکلری امك | 


4 ۱ وم زر و 
.۰ 


لک لکن اروج 0 


لالہ نکده‌اوار : 


لا یسم درام سو ۳ 


جوب» 


ما شکود رک و 

نع 


7 رھ 
ہے ۳ 
ORES near. 


۶ 
1 تررراواوکی‌رد 
کسه 


ون 


لاد ککر 
| لشکبرمش 


الق دد وزوب سو 


پچ 


15 


نه 
هوک زوتی 
لفردی دوز 


5 
ەردیطو دی 
لدی کته لواو 


وہ ہے٢‏ و پر 


مر سجن | کی 

وب رندہ اولات|: 


نر دی صوکی| 

حاب سو ماولان ۱ 

لم رد یکګر ر 

سویلراولالت 

لیکو لکلا 
ده 

ترزیات 
جو 7 ہے 
1 ۰ 
کردا سلو کشرز یشور 
وم رخ دته 
اکر اهره‌مزه 
0 داد د 
لا 

82 


اکیرعہہ قا لفاو 


۲ 
| کرویه ولش 
کہروہ ولاف 
کرد یہ وکا 7 
بنا کش ولات | 


۰ کرای 
جن رل جلا 


زه کیزلو اورتلواولان 


رلواولان سر 


کرو 


کیرووبرذشر اولاد 
کرو اولان واپش 


و کرو به واغخلش 


ت 


کبروم قال 


نجل صاقل چ 


صاقلنه حق یر 
اما اوت ہے 
کل کلایٹریمنا 
کیزلوا کات ادن 
کا یی 


سره 0۸ 
د رمزشناس = 


کیزلو صاقو 
اقم ولو 

11 
۹ 


واداده 


نیا < 


7 ال 
کلا رزخارہ انار 


4 
کویده اونورات ادیال 


روستآنءهه 

مھ 
کون وم 
کول 


a 
يز ان‎ 


لے 
۱ کو معق علن 


کاو 
| رخا 
| کومشرنامی. 
| لومش قابلو 
| کوشساشغی | 
| کو ماش 

| وملك ای 
کوملٹرو! 


| کومہ تفن 


‌ ¬» 


یتر 


ع کان یا 


کوٹ یکودراوان 
EE‏ 


ل 

۱ 
ہہ بے ۵ 


ای 
ادا 


مر اکونده لك بل شل 


٭ فرشتد ہے 


کوتدریز نونلار 


اکونده ان تہ 
کویده رک هي 


سس وه 


شاف 
خاوذ اکوند ٠‏ للخ وا 
| شادروت سے 


2 


سے“ سے 


ہے 


کی ا ۱ ۱ 
کوندت ادن رد دب 
: روزا 

Bae اق‎ 


٠‏ یش حا فرشت 

کوندرشش! ولاف .تاودا رلك رنك 

:- شلام ات 

کوندرلشار رفع کوش زربلری 
توندرملش. افشناد کونٹروائ ہا 
م یت سا ما ا ونش برا 
م“ 2و ۰ 

د = نافوت ررد بش 
کوند داشر واد و فیا 


< 


خاوژ = | اروز 

کون طوغسیاق || اوّری کونشں | ورش 
کوندد سرق | بیز امو ءاف خود | 
کوندر وله فو تنا تل موم-| اهوی | 
کوند ردیوالدگ | وزرشت| فاب مرغ رون تخش . 
1 اک ےکر لا د6۲۷ 

۶ و یاقشنسی 
کرز اد داماد 

کو لے 
ل زا کوک باردلو 


کوک کوکو 
فا کوی‌کینه وبردیک 


ہوزکور 1 


ر4١١‏ 
می رو yn‏ 


پور فا ۱ تک 
ا کوک وکلین» و برد" 

2 صرب 
اطخ کول اياز کول ت 


| کو دکورلسی 


۱ کول دوز 


او سی یاحا جیار 


۱ ال 
کول ایزہ دوارای | رب 


ی 


سا سا 
|| کول رنکیده اواز 
| با فوت‌طاسی لا 


| کوک لوٹ وکنا رگ 


]نردم برچ ملین 
کون بیننده‌مادا ۰ اکوک‌الدابی ولد 
ا کوکل اوخشایی دلوار 
کان کوکل اوزره‌اوللات دشتکا 
کوکرن بانشت لے 1۳ 


كوزالر 
زل رئ( ۱ 


کوزدس دنا 
جاگ فا راولائے 


کوزی‌حو الان 


کوژی شا شی دان ۶ 


کو زه د یسنہ 


باتوب کی 
کوزدمی‌فورتگ 


کمّش "ولاف 


چاردید 


دنسنه‌یم باقوب 
کیزلو شنه لرہ|: 


او 


رز ہنگنت 


4 


ا کوزء سا و اقلان 


کوٹ رن ٹوو و 
کو ره کورن‌جلش 


مج افو لات 
کو ز حو ادن 


كوزىلجة اولان 


= 


کرس تال 


سے 
r‏ 


ٰ۔ٴ ماسدء گو دم > 
r‏ وده ما جنر 
یی مون ناف 


کوس تراش ی کہ 
اکوسای چ 


یا 

کوسترششی قورقلو 
اولاش 
کو 


كتك 


کوسویعلودای 
صارفئف 


بد د ها ِ 
بل ڑج 
د سود < 


کوسله دنب 
سخت‌اندن اولان 

کوش وان 
حوقاولان پر 
کوش کامشر ولا 
کوش مگو سا 
کوشمکاراث 


اکوف باس 


را کرو لاش سب 

صتاث 
یا 
۳۹ 


ایت کن کو وا کوز الاک 
ء شاد عاقمایٰاے۔جنے خوش لوذل توفای لد ,, 
کوزوقیت_ این |کوزل استراجلو | . باپامش‌ضنه ]غاا 


: : ۶ ۵ ها ی ره( 
تام پز | اولان‌پادشاه لماعت کوزد فرصا ی ای اش 
: سان اکوزں اوت اموت . خسار غاب میامن 


اکوزیا مت دافم اکنروسندورنو | کالوه 4 اا 
۳ و2 A‏ تا ا a‏ 
کور واشت | کوزد اور کہ اک کو زل ووو ویر حطسا 
ےد اک ۴ می 0ں 3 3 ۹ 7 GE‏ ,۱ تب » ged ai‏ ا 
ی ارو کات کوزدچتاوبإد تاه لاله کون قرو اجى ما2 


مش = شور ے رہ شا کوزن تازه اوغلات لوف 1 عن زو ۳ وم 
۱ تون راو وی کی اش کوزد تاه قمز ایض کوزل وز دارع نشار 
کو زباٹیدوکیکی | انا اکوزلخویلیں رای کوزد نات سارو 
1 ۸ یہ نی U Ka‏ و2 
کو ؤل رت وار کن ك خوش ا ہے خوٹ نا 
کےا آکوز لکوزکوراولاد El‏ 


کوزدن‌اقارں | اکوزل سرهد لوا آپوزل بوزو وک 
اینان حافاصو ژفکات کوزل مسسرابله| مرو پروی“ رفک 
کوزدن غاغ ا09 ایدید | ترک حاغریف | .فا شاد ء مرک ا خوترو 
و اهو | رد اداي اناه ا مط ا ظا 
0 وڈ أکوزد سس دطے فو شواک وز وزلوار اخوبات 


٤ےھ‏ امھ alo‏ ۶ر3 0۱۶١ھ‏ 
کوڈکویکووننوز امُوداداء الع اه خو ردان س اخورویاد 
ء ابد ہے ائُوْثٗ اکوزد سساولك کوزییه . خوثت 

۳ 
کو ۋا خوب 'کوڑل قاری 
و2 ے۴ ین سج ڑ 

& ده ے وست٭ ادج 3 موف مرو 


ے دلااز۔ شرن | شرن |= مروباف - 
ء دشا تم | یکو |کوزد فوفولو 
و مهو || سد مور ںیہ اه 
یل داز سے ارتا اء عبوبو ‏ عنبزف) 
یا ا ا کی مب 


رفك کوزاوعکلت کو اس 
کورمزللت انایثا فا کورنرجل‌ظیورا . آوزوبچی رود 
کوریٹرکوزدی | دید |ایدمچد یس اجلو کا دید‌بوس ود 


٠‏ دده کو کی تاق کودادصب وم 
کورمات مواق نیرت | ما = قابد :| عایاشا» یکشم ۔ اوت 
2 7 سب و ۲ :- ٦‏ ی اہ رک 
پش ٭ ديرن ۳۳ اس الد رش وی دک کوز اوجاہ باق تم نله 

2 اه ۱ لوان اہ اساته جد اناه 

ورین کورقفبینات اکوبی | با وی عرد | 


۳ ۳ و سی پیش سر وو وٹ سے خر صد 
ورتکلا قوف | ایض سک در -| ندید د هنت > امد 
کورو لاک یکنا ین | ورچوضیهکوزه| ین 2 اکور جم - امو 


کورمی‌کورر او لاد یار = ۱ يته آتوزعت تز اهن سور 
تھ بش سےا برکتره اکورهش کور ٹن اکر ماشہ سو س بتار ابر 


کو یی نٹ کوزدہا بان کو رینشر اقش | امو اکوزچپاقی | 
سته: ا کورسور عونه ا 2 


کورراولات اس 
۳ ا یی بو 2 ۰ کت 9 5 ۰ 4 کی 
بان عبقندہ سا تید کودیممشجقی| .وزج ےکی نظرند 


کورلدیتمام ماک کوزعین ٠٦‏ ميته اود کی وی بخ 


کورلریار لدی اکا = چم . سا جم 4 سوا 

کورلر معا رای کر کوز ور انغىدا کوزد کرسم زهجم ۱ 
۰ ۰ 9 موی 1 ۳ 1 

کو ریا نکورونان شا دو نوز ۱ ا را 


سمال کوده ول ام 
۱ د اکودہ لوب او 
ن اکوراقىی 


گورد ےت 


کو جو مك قاد داد : 


اکوی زاوا 


گو رکو رهز 
کو زد 


= 


ا کورزشمورد رجا کا = 


9 


اس ۱ ۳ 
ګو ړس دهاونوردد 


یلهد کورشکو رم |بینیشز | 
کور شکور یك | کشی|۔ 
بازاوز اکور شید یاود 

قد کو رش ری وانرد 


کو ج ی فو رولا اح 


کوان کو رھ امزال کور 
ےا( ے 


خضارل کوده وجود 7 لاو ای املف اا 
ج ىا یں این کورشچ ہلوان| کشیکر 
۱ کوده د تقافر ارہ وان اج ست 5 
زورفا = اجه |کوردجوروسی بوسان 
ات اکودمینوله اولان پورگ | ۔ بود 
کود ہی قال | تاور ]لور تموردن گا دم 

۳ تناز اکورك صندالکورکا فته 

بت كود د هحود تو گا مه ۳ فه 

یه |کودەلواولااس سان کو رکچ یکورٹی با بدا دا ہدج مگوشور: گوشو رم 2" 
کنش‌بو. اشاگانام کون = 
۳ شان کا اء کٹل سے 
اکتا واتارکتا نام کوت عم لیر اشن 
یمان ماع کوت تیل با 
کاو کید لاو | بت اور رس رش 
کوب اوك رستوی| خر اولان ورش 
کو بر کور : کوت اوزدینه سا 7 
۱ وت کور اولاش : 
سفق اتیل ا تشگ - 
اکوبرہ لوب قوت وت قنا : 
| بولثر اولات] زیلیاف ہا کو وو“ ٹراولان اہ 
کور کود روا ال اونورطاشولیت| د 
ا ۰ | بوك اکوفق مد اسمن : 
| کاخ ناق کوورر ایلدد | ب 
کوت :| لف اکوتو قسن 

کویلة ری وی ی کون لاک الق 
کویث اولوسی | ایض کوٹ فا ٍ 
کوب حولاسی| ایم |کونوفا ابش ان 
کوبت مشک نادمہ بدضل» فا3 : 
کو تس ناهرب ۰ 1 

کناداوچ 
الق 
کم تین يرن z‏ 
ب ور 
اکتاره‌با بازلث اولان 
کناو رکندیر 
e‏ 


ج 


۴۳ 


سا اترم 


سیاهکاره کار 
کناه اش ث اولاتا ک؛ 
تافکاز 

ی 


سے 


کندو لن ۶ 
صورن کبس 


یر وی بولگ 


کنروسخ پوس 
۱ کندد ناه 
کد وکن دیک 
کندوقازنتہ 


ہد 


٭ ارده ار 


4 رق ار زاولاشب خر رند او لا اسر 

ا سے رد ھا 

من = جو کنر وقاز نارن هکوله 
گنز کروماند ادلات بارا |اولائل ر 
الادئه اکند وسن دت ر شراک ران ۔ 

1 کرو سندن مشر 

کر ۲ 5 #۸2 
انکر |بایاسثراولات | فخود 

۳2 


ی ات سیا قرشم حور ود ون اکر وکن دو خی خود رک 
گناہ اش لمات Ez:‏ کنر و سند یع اجان اکند کن روہ اب ۹ 
اکتاهن مسن واکان فالواوشو- انولكث| . ,_ لجیقیش ولا اخوذ روگ 
کان تو ا السو دار ژید _ ١و‏ لاس هط کنر وکت دوہ وڈ 
کتایحئثف خرف تاکن وسانه اور کو ترش اولان اخود رو 
ار یو سال ۰ .اوت 
کے دریائق .جوا کندوسته تفانقام ۰ کدولکد دی | 
موا وحن جوا اورلش ولا انوا اسم شاللات HEF‏ 
و اش ]رال کندوسه دور او گند اوکف اودرو 
و تون تخت ریشمش ولا ار ید an‏ 
دب 0 ا ری ما را کیہ کوکو ی رکورنماش جاوة ۱ راکش اک و دک 
سی رکیورکلکل الا اسار ۳ ای فلت اه 
اع یاب پاٹ سا شیب | که ارش اق ہت ۔ 


کان اه اتخ ا یکات | كى رى 
کماشر شب عمز| اتم شی ولئز اوت ادف 
ِ زر ولیک که مات عا سال کم تلاعوزی 
کراقه قلب قه | ما کهسیه کف | 
کے درک دک ارس فاکش ایک اول ایخاگاء نمیا : 


ے ‏ ۔ طاق امکدکٹ ا مرم یبای ماد 
كقوش ا اتک راد چلبور | رسد کی ابلان‌یر 

کمور 

که دبو ویربازباره اج کنورجت دردی | هرد رت کمہووںكس 
كمرك اوک با اتا 2 ھ 
“راہ ور | بدت اکور ,ا افو نلچ ییک | نی 
| مر بری سینا لا یکاہ | کوش سیم | = 19 
0 
ے ای نےاصلزادہ ۓ 


کنخ 
1 کدده اوغا لے 
کد رار شدرگی 1 


کید بلا فقنو 

ت رکد = ورد م 
در تی 
AEA‏ 
کدرا وی دینلان 
کدرایده نل اغلو 
با غوب جات ی 


وسے 


کر ره اوغامش اولا 


کوزبه 


سس 


توق وگ ہے 3 
درماررة کیرش وردشرے 
CRE‏ 

روه مازد اج 


۱ زکدسثر دوردشوهتا از 

آکدیاویتد بنالات ۱ 
کی یکیدراولان 
اکدیجپٹر 

مرج طوغی ولا 


:اکر چك طوفی۔ 
ا کرجکددن_ دوست 


اراب 
کرس لہ چیا 
کرشکلہ پارنوکه 


فا او اود ان‌ادم 
FA‏ ۱ 
ت راست ءاور ء 


ا 


کے 


اولان‌کسته لر 
ا بكرا ولان اوت 1 


کدد ساٹ روشا دزدلشا کتابصود_ ر رات ااولات ‏ اخلاص: 
ا بن اد لا ٠‏ اد او کارا 
> ارویندےعدیکم دزدشا اکزاجریش امد اکردان مو | با 

کددویی اور |کراز شی ر اکناز لے آگرداش 
دلکیز اکرب ك کوزفافان ...کرد اویکیت ر _, 

کدردن‌جان جو دشر لسر مزه ااوطه ی اگردك 
کرردن کک لام اناد | شفت؟ می ملع ۔ ام .ےر لوف 
کدردن یویکاجمق درش لد ان رش وار کسی | وال | 
کددا اوت اوک زے ام ان ارد لازم اقضالر بیشن 
اکردرائے او لالب |ازرننده د مرکا له بايشتہء بایز = | بایند 

« ده خاس آزروه آکر له د رر اند 

اند قشاع ریسا اکا اکر جار |هازستت کرکررلازمند. انان 
مرول الوم لگ تا دادر ے خاواداام غاز ما کرک رقوش | ممل 
عد = ما دنکن لہ زادره . سے از لوق وق مويل 
ےغرالوڈ = تیرّه = راز ارچ وک میت لضردت اکر هکره_صکره اف 

تو ء با ت الوده ا کوخ کرو کررسی ا کارا 
: "اوک ادج بای تاد سوا ۔ کارا کور کر اور | جوب سوم دامتعا 
کور ع ولات ردک دادر گزار سا کت 
کورعیاکت | اون » شه 
ا و ای ۶ اوه کی اناقه پارہ ا انقدذارا 
وان اہی ا کی پٹ لان گذباث 
2 ۳3 53 پکزر اکذباث 
تج اکا مشاہ از که پار سر 
جکورد ر این ا اڪ ...ماود 
سر وم نک لا تا کر باره مسر 

: ندا مکی گذاز کر سنه لد پان 

کید اولان وت ۱ 

اف فلیجقل ندز 

کے ۱ ۱ بوک اه 
۰ کی کر دز 
شن لا 
د ا1 


ناروا ے 

ا وج 
BS‏ 


رہ 


ت کنر کو 

کین جٹ دراك ر 
5 سب اش 
تاک دورش 

یازلورکہ اکٹریا 
تاب باصیلان 


کندم بوییدم 
اسیا 

وس و کسر > 
EEE‏ تا 


4ے 
۱ ک۵ جح 


و رت ىرە 
تر کے : 


پا ۳ 


07 ۳90 اش 

قیش اوک .شاه غو ڈص ايعاد 
۱ م لوی ٢.‏ موی 
قطان بل ده لے ۱ 


= نرک لور ے ازرده د 


فلاو 

يلق لرصورنثر 
۱ لول اچ 


رد ین 7 وتان 


اد جا کا 
ل قو فياف یازذد 


اولان‌ی_ر شتا 


ور 


پۆت 


بويا 

ا رواش ٦چ‏ ےر 
و 
2 راو | 


= جَواهی = اکوهگ 
قنومی بوتی کلذ 


نتر ای اقب ن فش ای سس .| 
مش غو ے گو لے بانخیز» باس بازختر ے رجو 
قودو ن_کودنی شونا ے رستاخز سا روط ر سیف ۱ ارد 
شون | فامتده‌ینه دبلط اط ے شی ٠‏ ارجولج. 
قوبون مادسی مرا | فپامتیلکارایی| مع فيزن کیہ نیک" 
فوبون باورضی) بره | فان سورجن | لخراث قیزاولات تی ۱ 
قوون وک وڑی کا افتن‌فوداقافی| اه دخث ے دافم 
ا رقم | سنه سی سل فیزاوغلاه قبز رهگ 
ا قونو وباقوش اه - سال سا خر قیزد رمق طایاتی آجارٹت 
جه سے چاه قرو بات دشت مب 27 
قریاچی امو »دی و سا تو فیزعیناتشلولوان | 2 
| جاه ودر ے تان = ا 
فی وم بر ند . آفرکس قوإر ٠‏ شک اوس طا مات اید 
ويس ىوق ولا جانا قراو اك بان -غید - غبان 

فرورقوطسی_ فو دن ابیز دمرگ - دونو قزعينلق الق کید 
کار ا ا ا سے ا اکرمته 
ےہ ٢‏ ۱ ا 2 1 
EE‏ وا با قطان عون 
أقیار سورحراولان لعات فردچولدہ اوو ون سا لے عززده 


۱ ہے قروب 
قاق اوتانمراولاسا شوم دای هار دروبینہز الگا 
یاف گی با فرق اولات ا کت روخ ی خواهر | 
| تپادر > الف شک ء شک - اشک کے - نر نا ان 
اق افارہ اوران کس رتاش و خوهدد | 
|= بل = بان ولا ےا ۳ خامذرز ‏ 

122 : ہووت خر 


سیسوس 
7 ۶۶پ / 


ت 
دوتو 
فولاباز_ویی 
باکر 
فی اما جه ك ماد 
فوم فا 
اکاد ری 
وو مر یله 


2 ۵ 
۵ ۔ے 


4 و 


2 4 سے 


2 


قوما رداره اویو 


قوق توق 
تفه 4 رک نذا قوزروژجوان 
کسر مو زروزحیواز 

کہ |= 

دو دمان فو ندى فوش 
تيز اھ شید 
فمارباز قوشم دوستاق 
اراز | قونشمق لفربی 
پروند | فو دشو 

کال اء م جوز هسایم 


۴ اراتا ہے 
فقوت ابنج پر 
وش ودد 
له دنشید - دش 
سے ۱ 

ا 


سور 


ما فو برقل واو لار د 
قر دوا افو چ نفو للا 
مہات فوك طولا عرو 
میا اقوباق قوتاق کاٹ 
02 ۱ 
ماک قونو فوتو 
اجه چه = 
از اش فووا چچی 
از کا ا 
استاده افوبوورصالوں 
تاد او بو رك صالِویك 


اف فو و راق 


۶ 4 2 
او سور 


ج ر 
وہہ 


۱ 


افو وریت 
فو ی فود برل 


قوبإم قوب اير 
فوباینم 

فو کی فو جج 
فورف 
ِ دای دوناله- 1 
دوتبال- دنب سا : 


قوبرق‌ قرف 
اوله جوبر ما رکا 
۳ ۱ مادره: 1 
له > کرٹ | انوا 
وشرو 


= 


| قوف بك 
فقو وکوزل وق 


7ز الق باه 
فوقو یکو زل اولان خو 
د عطرسا سا خوبو 


فلا مز رامن 
(و لا 
و دک رید | ند 


افولای‌بث ان کوارردره 


سر د 


ولا دی = بویع نا 
سد فو لاف دغنیاچے ار ۸ 
ا دوکر قولا کوپ کو 
ون یود کڈ وا 
ن | ولق ورمز یرامراواز 
فولاقلواشلف اخ؟ 

بلک |فوللق الله عاد 


EYEE ۱‏ 
فلز او ے شاغے داهاره رم 
ُ اناد ان [ ۶ 


زا 
۲ 


سرا 


سب سس 7 
وش 


ابدجیلاش 
قو للقد نو رمش 


قوان‌جواری 


اس 


قو لاوزو تاولات درازاز 


لے باز 
او فوناوا و لاس سناڈ 
اقولا لغ ولف جار 
ون ا قولایلق اوینوتلق اسان 


سر 


قو الق ولان ایش خر“ 

ل لالب ونوا کرد 

کول در ۰ | تست 


س وتا و سه ا سحص٥‏ ۱۱۱ 
ے دہ نا کان کر 


قولو وبافول‌اوزود بازوددا تہ مد ع رکد 
می 7 ار ماه 


ا رد .ره 


قوشارحوق ودر مرغرار 
نگ | فوشرطاواو لاب اب 
قوشارث بدن | 

ور | فوشاق وق خا 
ان |= اک کون خاش کا 


امت سے پاشی 
OE‏ اڈ 
فوشاق مکی رامعا اه وت 
E‏ 


وجج ٦‏ فو رقو | دوو ۳ 


= | قازر | فور اولیە رفا .لہ ساك املع هرسا 
فورناردص رهاید هط ورت‌صایسانج وخال فو رقضلو اولاات هواك 
چا ا 5 = ا سخ || مہ 1 ات سس لو س o‏ 4 تھے د او 
فوربارەو__ ارهایتد دور رد بوک كوه اط پان روا وخشتا 
فورتلرىخلارولا برست | بوج | کرم افوفیولی ادا زعا 
فورنشدک. اارهّد داوس رك سا کوز اقورقوب قاجز_ | مات 

۰ او 4 ۔ ۰ 2 ...ی ۲ 

= ' ارهد افوردجوارک کرٹ فورقوسىزاولاد رل 
فورم روشا مشر |وارسته | قو رشو اوش وٹ اے را 

مہ سل ۵ مه د 2 ردان ۰ او 

۔ رشتکار | زشته آ۔ شرت | ا شروب وو رقو لر تد 
م »و ۳ ٣ي‏ مم ور ذس ۔ آ ڑے نہ 
مشش یھو سس سو | 

قالش اولانلر اوارستاےہ شرب سااشفه د پروند 


فوتهشهربلادد. | فورصق مده اش اقودداوت | کیا 
خلاص اولش | اراد _ افو رہ خاماوزم اعورة < که 


قو نارمش ارمایه فورقاراولات هرامید فورو اوزم کل 

> رهق | ها ولیہ ون ون و 

رها 0 وس ر ازاده رل ھا اسان درل مخ دل فوروباش اہ 
فورتلش‌ودلکید اژاذ ے ہاش ے دل اقوروبالی_ اخلیشر 
9 ازاده | کورفی_اولات امک | لعلیسر 
|قورتموکود لکد ۵ قورقمق قورقو وله لاکاند نا فورو بت م٥‏ 


الادن ازاد اولق گی فو ر مزاو ود تادرو و فو روززددصفتک رد 
= اذاث حااژاده ول فورفقلف قامدی |قورواعورت اکشثك 

ویر ءورح<ا 

قوبی‌اله سن یک - 7 
قنور شس لرزار بان فوجاخنه الق دراغول 
ج اتب یکن سے در 
بان دمتبردءا دسر قوجا غه ال |ام و 
و سے ا دست فوحاقے ما اش ام 
نیرو توان ےا هثل اس 5 
قو مش فو ارثر | کنده فو وجاك اعاجری 

ران سے | 137 
قوبارلش شوکامشر کندید توتو قىج ن 
مان کر بے بذہم دم تی ون بل 
اقوباربق سو کی ۱ کنر قوتوبوغوناف 
بدا = 
۳ اک ہے راو و رکویتن 
E‏ کید گنه اک ا و 

۱ اف ۱۱ 17 ۶۸ 
کل 5 بارة ہو 

١‏ | وش ویر 

اب | ٹوشزد رمادم) دا 
یت اع بياب ء ناناب سا : 
هت وسات 
سن ء رال باب ۔ نا وناز 

1 خر kA Ss‏ 
قار اقوضرکی اولان با 
کته سنا 
هتم قوش زہ ناشور او 
مات اقوتلورك ودوغوتا مت 

فوحافامن 

YET 

: يغ راك 
‌ إك شاه ۱ آد و یط 
ر مسد 9 3 بد 
007 و شاد و 
ا ویر پچ 
ام بش اوا ہے مشر 
ند حور 
× ا 


َ رھاڑے رهمون ‏ 

ص 

فولاعوزلر 

قلاخولکسکان 
ا قلقان 
کل نال و ha A‏ 
[ || لاله ایشلنات ٥‏ 
عت 


قاش دوفو چو _ 


قاش ردا 
مرن اولان وسات 
ایا شوطو ولا 


دار مرو ور 


ك 

قاتم ال اذ 

فلو ماده اولان" 
س ام ووه 8 

رایخ - 


۱ 


ارا 


4 
۰ 


3 فاد احوب مش 
٠‏ قاد پاشارک 
ال بقل 
اقتادله ال اوزود 


| 


وول ارچ 


ا 


قاد فوس فاد 


ہے 


ما 
قاد وبلا 


مد 
فناد یف لشرافلان 


قناعت دش از 


ود شیم اموا وای اخرستد 
,ران ۔ قاعت 
لام قدان‌عبلامز_ اَم 

اس توهش سےا نوهد 
جندده اف‌درطش وب اس اقا ا لا .له ی 
قصامخان ۱ تفن | قلب اه پاره | سب 
۳ ری تا TO‏ 
ھ0 بر 2 ان 
انب قلب باره 1 4 ,۶ 
ا او رداق قب صاب الل کت 
يده فصرفبل تاد فلن دمج ات بر 
ا 0 زمره س لاد دوه - وید وباعتت اولیات رده رل 
ومد رراس ہش رر ات ۔ اہ" قلے بورک اوباپق 1 
ِ ره قضرق ناویا ارات درول 
ین ساق ولق کرک ۔ لالہ لی ورک نیز 
کڑناوی ضورع کٹ شن | وبا اولات ساد دل 
قشاق ماديا | قۃبویسز کوک ال ول 
ن مادناّه اہ کا فلیقلش‌اولان| دلفکان 
قسئوحسو دق ERE‏ فصەدرلودسزدر کا تاج سند 
رشك ففجم ۱ " شرا : ه تمشرز 
و ® س دا سز ١‏ ۰ | رو 8ھ ٦ھ‏ ا م 
BE‏ ہو ات ۳ ار س عون از نع | ماف 
ے ریش = رڈ ورب رگ ئا سے کل اور ربورن 
ِ رشکین | فضفلیص ایی چیفان‌چازدی_پاجاء 
اشتنن یگ | نا جکاجك ۔چناچی چاقاق 
اقسقیق ایکا قفاکته 3 | لم چازدمی ارو 
دجو ادات رز ت وی نیز 
تکاوز ے نك او ت ریشكاونا۔ بش مان مع زت 
> تشکین سے رشك قفاندهوده‌یاف! تر فلمایلہاوررف انب 
ای طاف شاه | تال طولاف ایض قل سای کرو 
شه کدء_دزد خارخاز | قمتان انتاد قاحه |= منطو 
قهیبدرنقله اب اقضی‌خن اوش کب تیب 
چا کی اڈکٹرہا 3 بان | سلیراژ ہے ا برد 
نت ون وف فصابْ افنسرهو ازع فلم شا جیار ران 

درل 


| امو دردی 
1 ارام فزایم کار 


نره ۱ قودن_فوغدک رندید ةل تزدامان ‏ ع عا مرد بازاشب < سم = 
قپُوسو کسی ندال منك | ول بر = 

۱ کا افو روسپیای مرد باز ون کنیٹ هون 


ترفن اقطاۃ اف اولان_نشات 
7 پا ور فی کر ,۲۲ ۔ 
وول ایی ابزسر هی SS‏ .ھ0 


کے | سب 
رھ و هر ات درد ف٥۰‏ ۳ و ١‏ ہوصہ 
گند ا جه = El‏ - الہ سا بمانه یڑ نهر شرت ے 4 ی 5 
۲ سره ۱ 7 ۵ھ 


4 خر ادها 
عم آڈے رو‌اوعا | ون شرف 


د ار * باس ره 


رو اه 0 یوظ 2 سر و ۱ 3 2 7 ۰ 
۱ کید لہ لاحن قی سال ن ماریت تع 
بو | فتحبرداشب ساره ی 


راب کر هن با بات تال فقوت 


راخ قمع ف ت کوج | تکام قدص 
کر توت حاوامو_ اما کان عم شاف 
و 3 رض |۔ 
شم ناف ای و3 صلف 


۱ ۹ 


1 
۹ کر >< ہے 3 ص 
سر | فازدد- وارددهع ولرک |< اج PRL.‏ ا ا 
فاقش سامش نولي ان كناك 
ت | قا لقوب ا ودورد 


قاری یکدی | ترخاشت 
یه .ره ند9 ۳ 
ند وور ا یت 


سح ۱ 
ق لقو عو 


بور 7 خاشته 
ساگ قا لقي طو رج | خبزر ق 
سی تالق زی ا 
رال قالقین تک | تار 
ردان | قالش‌اونوییی | سنت 
داز ان ذشته 
الف فالشکتامش | ماه 
ا تن ء ا مازد 
A‏ ا و | و2 
ای فالورکتز ماز 
فیس ہے 


قالبن وود سرت لد 


قالینیقافؤے 

ریات دز = در ۱ ۳ 
2 دری 
کیغ = نای تت نال 
فاسارمتهاف | مر 
...سے 

با ناٹریگائکی 


قازلش واش | رس 
شوش | سال 
وازین ` پر 


اولاف 
قا شم کف 
قاش یط ته 


قاصرغش 


وا تشن ات وار ه 

‌ ۰ ۰ ۰ ۰ أ رو ۹ 
فاراوزربه ارف حاغرالان غخ ک | ھای ھا مرش 
ا ره سا رح 
کو مسکوئم چ داروم ن | اه 
قاروز قاون روز | امش انلمش | اة | قاری فازشلاغنق 


1 ۱ ور سے ؛ سر 9 ۱ ٩‏ مر سے سن و٢‏ ےم که 9 نے روچ ىہ ہم 
ا تفا رات د یره رقم 
I.‏ 0 .7 و ۱ 0 ناس 72 4 وو رودص ےہ یه 
وارتال‌فوشی_ | راك اے اط لے کر وکوب ےد عا ر هرر 


قارش ال وارشی وین قاشمق قانامق_ | اعت قارمه‌قا دا بدئی برش( 
ےب امبزش 2 امن قاریه قارب 5(“ 


2 وزہ ک5 
5 3 1 3 و .- ۰ 3 رئا ہے مہ 
وارش مورش_ | زولیده | قارشن‌مورش. | زوک اطا عهافی 


۳ ۹5 ۰ 01 ا PAR‏ ول ۱ 4 و 
وا رشدرفاننرد | امبره اد فارجوز۔ژزولد ‏ ژولہداء و ۳ 
ای امه ۔ا امیش افارشو ماخ | راز | فادن اشکیە 


ذارت رر قادن امهرشاح (داع اء 

2٢‏ و ا ۳ 8ے ی ٠‏ اھ 

قرش دیمقاتدو | اما | فایشوفوجیوگود | . ۰ |قادداچلی , 
قارش ره رواد کیش وس تدم کرنسکیهگردهان 


ء بالادهء بلاده 00 "انیو اشاپ سم ى کا . ره فارت‌طوقلییی 

. 7 مر یی ف 7 ۳ 
| قارشق‌ولاشق الوذ | وارسواق ماحلق فرر فارغە جن 
PE e‏ سے الود اراو دار یه سر 


قارشق بولانو- _ |ارتتفش| قار شواق جاب ا.- نورهاق ۔ 
فاشقررٹ اش شع | ورم | متخ فارنریاچ اولنار | 
قارشو او لای‌سوز کک قا رس ےقادیشے امیر قار ننه و لکول اۋان : ۱ 
د سیکا شد | قارف فش | داغ |فادننه فول ا 
قارشق وغو حون ادن یی کا 
3 اوو = او فارگ تصعی شورس قارینج اولان 
قارشق یاز مدان |= عاروعوڑا = ٰ 
ارش قاقطاغ نمال دو زا تارف يك اوقسی کاخ کا ارن‌طوق ولال 

ویب =| شور قاری مزداض ره سياد 
ازشتلیمجکده| .‏ قارقدانلن‌قادعا. اعسخ‌فازمشب( سیا 


SE Aen: 
قاإمش جا لفش 
قا ماقت 


ولان لزور 
۲ و ۰ ور 
فیاکوحاو ‏ ازیت 
فیْلکودہلووحود لق 

قار قاطس 
ا اولان 


فارپور 

فاجرد دبیرردر 
قاچُدی صاوشل 
ا کرو 
ا حقین اولوب 
ط و نمش‌اولان 
قاچ رکرهر | 
فا چهش‌اولاات 


۱3 


7ے 


- 


قاحوب اٹ ۱ 
فاچوبه خنجی بر 
= کریبرکاه 
قاجه جقاقا جى ر 
وا یکدن دشفه 
قاجہ ر ق افاری 
وا جیو فور 
قا دراولوکو ہت 
مس 
قار را ولو رکو نہ 
فادِءن حانویت 
۳ نیش ۳7 اون > 
فادن طوزلی 
دسالان اوت. 


= 
فاریوز 


ص A‏ 
چندان 
N‏ 
گر 


وران ادر ورف 
ویان اوزرنه 
او لانطضرا 
فيان فربایش: 
مان ورف 


| بای توزور ولا 
تشگنا انکور د 


| فلی‌ان 


خی ِ 

ره و اس پم د | د ول 

بالاده لاد ے ادر لور فل مل بطرم 

مهم r‏ پا اخ لیا ۰ ہر 
3 ِ نسته دده‌سند‌طاسی 

فستق کی بور فااش 
ھ وڈ د وزی فال برضل 
3 کویره مک فنا ايش ارد ناك 

۹ 2 روا تم يزاولاك 

نی فنادر 
یسا فنادوشملن. 
و یں ا ںار 

قران | فناز 

آ هی ۳ 

واندہ سز لق ۰ 1 واه یک 1 لت ۵ یف اس 
7 مه E‏ پا 
ور : را ار 2 

Fw 


دج 
2 


شاوی و 
عنارد بالات 
تر نکو وو سوک 


داردو غاب سق اکس 

نات اول 
امو DE‏ 
رع غایټ بلاط عتلو 
مش | سوزدکلر اولات 7س ده سی ولا 


وا 


یج 


ےغضام 


ره پا اش داریکد۔ 
داح 


وان سے 


تن 


کر ںہ 


2 


کاو ا 2 
لاور کر داز رے 


= 


اوس ات ۔ 
بد حا سس 


< 

غونی‌جن ار ا جنك 
ہے % کے ره .۰ 
= سیبرةگ سے ا 2 


سے 


| عتذاد 


پس 

0 
۱ عقارن کے اور 322 


کوزد کد موشولان 


EO 


ا ۵ هم 
عقللو اولات 
وشیا خرد- اخرده مد 
ء شمن د اض شار 
ے از وان شوو 
شوک یبود | زر 

دید وانه ادګ قاسو 
کا ا ا ہی زرط گر( و 
عق اولان ہو رر 
٤‏ هروه 
عقلجالم چالار 
۳ شنار 
ےب وہ 
ومن مور | هشباز 
5 ۳ رف زیراو ۳3 ۰ د 
سب ملا ی ۸ 9 
لمران 
E ۳‏ 
مت ۱ ۳ 


عادرت ار 2 ورزيرك ماش آولورغقل د 


ران اطاضنو اولقن فة 
عاد یح رکر رر ارم عاشقلشی_ ر لنوّد 5 
عاد يکو اولان | اده عاشقه بافٹو راو اشقا 
عاشقه اورا اہم 
عافت‌صوش | 
عاذت مور ول اخری 


عاد قفا اولان بر 


عارا وی کن عافل 


و و 9 
TE 5‏ نه کس و ی د و E:‏ ۰ سب ۱ 
ث الم ما زد سد ء| شرقد و ےک 
راد ا E 5 ١‏ 9 ۱ 


سر ۳ 1 

عارسمزاد کی رده هگن عالرسنه 2 : 
لم ناداشت ماکز یافشو داد لات الان 
دایز سخ -انذاشت اعال بزد ویر لاوا 
ت۳۹ رو روا و کر ےچ 9 
۳ی | 
٘ دستت اعا له صاری ٹور اوداز 

عارسزل دک کیا عبادت لب 27 3 
ا ای ناداشق عبادت ابر جیار ا 
عارسزہیافٹو دو دآدبا 4 اعیادتخانه اصادنکاہ 
ا مرس شوه ننک عبت راو لان بش( زد 
مار او ٹا تا اشن عبدالشلاما وش رد 
ی مر او ماد ی وس رف یں 
3 یت عار 
ا ملا وتار عبرت و فا 

ب 4 


طولا بی 
طوفود دوود 
طوفمش‌اورلش 
طوقہ علوسفه 
طوکر دوبوز 
طوکر جوارنکل _ 


دومن 
طو ل فارکب 
عوکمش بوزکوون| ١‏ 
طوک وک نا 


طولاپ وبا مه اھ 


باه | طولش‌اولان 
و 
تیده| ‏ بورضیه ,نود 
دور رفظ - ان : 5 
رام طوله طولد زد 
حول | طولامہ چباخ 
کان طولاند د 
کا 

وم طولا ندي جل 


a ٠ص ١‏ کا ارد 
جافدت َ‫ وار سور عع 
| کرد ناد 

ندال 2 
رشق 
رش طولوطولٹ راو لار 
دم ر کرد ھ7 
9 طولو درک کت 
ولان طولود کان کے 
کرک طو مان دومان 
کہ 
یمرن طومان عو 
نو طومانل وس وع 
دا طومروق رنه لاله 
۳ که طونج طوف 
ناغربالا طون یه 
او طوغ سا رئاز 
عیاز ام 


عو یش واولان 


ی ۱ ۳ در و دس یت ہیر 

9 نم ۱ ۱ 5 
پوس تمہ ا ہی سی مسی 7 

۳ 
اریم اپ 


ار 
۰ 


۵ ے 

| وز 


27ےے هم .9 
> سوددے سور م 

1 


| طورغیطورراولا" ۱ 3 
ترا | طوغ ىق م 


> سو يزه ره 0 
طو ع 


وغو حف | 


زاش د ری اولان 


ر O N‏ 2 
رما وغ كو سى رراولا حون + 


طوغےکوستری او 


و یک شتا وخ جقینی کم 


طوغری ولیان ۰ 


او ا طوغری اولان ادم 
' اط و اولاںکرمڈ 


او 2 دش 


تی سوزلو 


ا 


۲ 


۱ 


ار طو ری بولک 


12 ۳ ۰ زل 3 
سا وگ ”کت 


سی رفیده لو رورس 
ِ وام الو ٹر ال زسط ریاد طوراوکو_ | و 
ط ولا مش زرلا کر فا ا فة ا. کون ۔ 1 
تشن ات نیع طرندٹر تا الما طورلورنل اولان رنار 
طول زی وش ڑا چیه اوبرمشر اولان | کنا تلورلوطورلو اکونا 
ے چنیده "تایه رواد رازم رف ء را کارنکے کرو 
وید امش | اوت لوين ال مکیرباش | کروی طو راو طورلوکل ابلا 


طووب قاری | طورٹ وان ايك 

و بلاج و وی ِ او لار بر داز ۰ بالك او ناخ" 
م وین مبرحینا ع جیا طوجیوصاحب | دارنده ور رنکتد الا ارگ 
و ٦‏ 5 ارگ 


خی یکا ام هدفه دنه | طوریطوروج ||[ 
ا ا م وک و . .ی رڈ 3 اک 
وب فویورماولن! سس کر | طورغن وجولاقو] خوك |« ابر |[ 
طوتراف دزن طورفازده حیقاد | نوبو طوروراولات|ایمت) 
ء افو سا انم اوو تام بیع نکی ور سا واه طوروت اوفلاوظا ار 
طوشقسپرکوله رد اطودوطوراوحشل دارو = نواد ےا سر 
کفیں ۵ وره 1 ۳ a‏ وگ و سے 
کرفان ا« مبور سے | د رو۳ مل رون قبراوغل سیته 


5 ۱ ۳ 3 ۲ 
سے‎ € - 
٦ 
۷۱ 


طوہشقاراسترل | رم طوووجنس | سک | ملو رو دک 
٤‏ ایدم طورلورنث | کوی : 
ہس اہ گڑاے نک ته | طورہ قا ی دنه 
4 ( ۳ +۲ جو وھ ہے 7ھ سے 
اولات وق پک ان نکن ۱ دز 


نے ن - ہیں 
0 طمر طوات |__| طولاق 


طفاچق یا نچ | اتاش] طمعکار ار |اولات‌شته 
سی یو سدوا ہے 0 کی ےی و 
٭ حاشندن سا ناته کار اون دوش طوبال او 


ارکی حر اذا Ne‏ طوجغز 
طوغانفو ده طملیگ_. ‏ اءکانم اطویاللهرگلو 
اق ب‌مرصویل ارت طنارخرون‌ هی تیئوس طبراظہ مها ۲ 
طنور و | ناش طنوءچالنبیی ا سینا |۔ له ود 


طو چیہ مت : 


تب IR‏ او یت سی 
و ما ۱۳ 
طفوز کواد | :ترصف ء بالہ = باطله بعلاو | طویگی‌لوزی- 


بای او سید ایت صاوران روزکار ر 
1 ۱ ۳ ۱ 3 27 ج طو ماد 
طاو ۰ دواو پر طواد ۵۵ 3 خاکینه EN‏ را 
1 ور ام یات ھ ےئ کےا طو رانم 

سکب | طوارطرا بو | سب 
طاشقیت | لبالب اء سٹائنث انام شم | طویراق وزی 
شار ك لبربن]ء شالت | طویر ادن طقس _ 
ما کل إطوارطو ‏ ایض | اولاش 


طمرقانطری 2 ری اماه اء جذد ال ا ےہ 
کر = حر اس یز اطوب اوبوخوطوے کو اط ویلانیمءاولان| ذ 


سار -ککانه | دوج طوات ام |طوب طلواولاد 
ا »هم 


طاو دوک قار 3 طوار درت یاف اونوردش‌اولان فا میں 
اجشتدت | بج | جوا ستوره طوہاق بارج حاكدرر 


اطولونوس از | چرعند طوارطو وت | ایض اطوراقرن طوف خاك زد 


طا وق وفویعمی| 
طاول 2 
و ت تی ہے 
طاو 


کو 
طاوللر 


طاولہ اون( چی 


طاولہ اود ند جانق 
اوت‌اراو لا 
طاولموسطرخ اوو موه 
طاوله اویامقای | 7 
طای بار کہ راو ڈو 
طہارطابود راولان 
طبافه وات 

احلیان کار زوب 
قاڈے_ الاب طا وله او تون ضا ول - ر 


طاولہ اونا اق برد از 

6 
: راد 

ی 
es.‏ 0 


ںہ ہیں 
3 ۳ 
2 و 

ماک اڑا دکسز 
طار برن اولاتے 

لیات 
طاس وبا وه 
طاسمه فا دش 

درمء الف 2 


9 2 
ددھمت ۶ وی > 


اطار طط اغا ن قارسق ر 
طاری رار 


ظتَافاتی_ از 


طاسه شفوۃ عص 


طارلة يقاو خو 2 0 

تکار یی م تک اطا لغ وان 
طارلش مشر | امد ای 

مان غورد م عورا طا اوعض هلو 
رز O‏ موه ارت 
غرے امک -اغوزرنطاش اجى 
طارلق وک ات | سوه طاسب 


ماو بچ یق راولار رن 1 
۴۰ رند ۰ 
طاربلوب دوداق ا 
کے ای 
طارىلو ںکوچنھی | غو زود 
= اس -غورعد 
طاش اش اشن کا رگ ساب تکنور 
اکر اطاشیجی مب 
1 ات 2 


طاعره درەده . نا 


اوتووا تت | 


0 
1 


3 
۲ 


NATE ٠ 
٠ 1س‎ ۳ 


۳4 


وت 


وم 
۱ 3 ۱ ود ہت طاد طارکوزلو‎ ٠ 
تو اظا۸ آطاضزداضر 
0۳ رنه طا دشو رن و مسا طادمق ادف اند 
راید زود + رواب طابشوری لیا بپاز 4 

آےف مدا 1 ۱ رده طارصق‌عیقی 
شف سا شا اطانش تسد طاراولان یر | 
کي رمک طاعی.. ابید اث . ۔ 
ریاد نفورک اتال | طاپنش رتش طارتدامش ا 


٣‏ . وا ود طافنتوے.. سد 
طررارری_ ‏ ازیانکاد| لاوک .ایت طابی 
1 داز کاو تہ ءا مرکا طارغان قرعا مر 
ضررابدصشہلر ازیانکاان . > ناء ر 
راجاق ازاکاگ طاتجو ايتا اطا مرخ ,ر | 
ملعب ف فودتسی اکر ےہ اطا نر اسان اصورضز ‏ ادد 

E 0‏ مدر 9 7 2 ۰۶ a‏ 
صعیها ی گو سرت | نا ا صا وت دا تاز - تاز ٭ |ننددوگ 
۴ ۷ و ۹ ۸ ےو ص 3 

٠‏ اانا طاورالای ا اك ظارعینناو ا اریہ 
۰ ۳ 7 ۰ : ر ص 5 کپ مود و 
ضات ھن کون طاسلان مورت ہے و عدر = تا ارد 


اولورسه اولس سره ۳ 1 : بوت 2 ۱ حرش 


3 ۰ -ص أ ور و ۴ ۶ ۴ د 8 E‏ سپ ہس 
لاف ارقائی ا رم اد امش کا کول کولش ارم 


اضیافت اوک یرنه ناو لقدمابزی جر نيال ایت 
مشک مهم رمک اماناوامردی ولا ایض اطادغنانال مر 
ا طیافتابهدونایاق مز ا طاتوا و جرف |ویرمزاولات ا مو 
| ابی ۷7ت طانولق رب ا تراز ساد انا ان 
9 مراك اطائمق داق دا طادغاق اس رر, 
| ضاف ورك نراف ج اکوروب حفریق| نا 

لا ٠‏ امیزلاف|طاد داد لات مره | ملارکوزلو 

سری 
صو کی فااولان 
صوکفی اوزوتب 
دوشوی 
صولطرۂ باته 
2 

صولری اقارحارلو 
او لان دره 
صولق‌نفس 
مولقالقیكی 
صولقلیزق مرت |د 
صولش‌تریا داوس | پر 
صولشرهمررمش کزان 
سولائق‌صواریق |ا 
صولواولاںدر 
صو لوصو ± جوف 


O 


۱ پوس ۱ پچ 7 7 3 : ۲ AE‏ ری وروت 
۱ صوس __ E‏ 


سو 
: یهام مك | تلان مضولوکی افم ٠‏ 

اصودہ کیک اوه وکا ار کو سوق صوئواولان سالوط 
بلره بفلنان‌طلوع | اله | صوسز تن صوفوغک | ابتابة 
صوده نوزینش ۱ ۔ صوکان 0و وا سو زد اوح کر 

 ..‏ یاب سوس اریت مو دیب پابات 
صوده يو باود صوسام یف | سنایم صوأ٭ له عاقّت ااام 
اھ الاوز . ے اش اڑا موصاستاولانا متام امہ ا وا 
صورادسوالاللر رید ء صوکانو نة | ماب | صو ات 
| | ۰ بوزسید »وید ید اموماتقان_ | کش گیا سود مار اجان 
| مودت مق وڈ میک صوصامقلقرت | ر ا ران کن مرکا 
|ء ‏ از دودایدزش نشت سوک مادق راف 
صوزی تاف سن !ولوب وط خامشن ل کان :اماد 


نقاشارده بولور ارتا ا کان سول با اولیات وخران 
صورتیِللَ ابو سورت صوص اولاظمه | یکن اك طا۵ وف اسیزه 
۱ سو برا موص اولور طف كداز صوددقیشی اوزمه 
]| سورشطارضو | شلد شوص‌اولان‌دودق رت موله یره تج 
۸ 9 دوف | سومراولونارشوقد _. مولهیازوفی ارز 
ا ˆ اوسہالئے؟۔ جوب سوک جلرهکویی | س7۸ 

سوال وف اس وسر پیل اید یت کوران 
ند شش . اوخ انی مات ناو ٠‏ 
ا نم ورسان۔ شید لے خی امن ء امول . 
ا دعب لزید | موفات ااذ صوک دی ا 
| اصوروب اراش نے اور اصوفتت سورد 

رب سوال و اد لن 
لت مغ لقو دببان 
یت E‏ ومن و اود ارد 
3ت صو 
صماناو ہیی اک کان اشکوه وی 
ed! 9,‏ ر 1 
تفلك ء ایشا 


۱ جرد ۱ 
شرف سوب ونوا جک 
دشکاز سوہ دکنف دسج 


شکته صو یوق | ساب 
آب شوج ءعب‌فصور شون | سموتدردلسزلر الا اصواقوبآدلادبر کولابت| ضوح ابی خلا 
مموردیلا نورك کیش + آبکرز سے ہے اک لاپ ام جنایتکاد = خطل کر 
ا اکیش ا ادخ س طط صوجباغنلاد اکنا 
صناد ےب ایند ماد اصوهروفت افر یج باغش ااج فطانئٹر 
تاش د کش رده اود دناو ا ڈرکتاز 

صاعق دک بات انون اط فی قالاقش الاب صوج یی ناک 
ے آزنوش ادف اصوارمتصولهمی اڈ صوح فر عیاف بتكا 
صنانقودکنش | آزموده اصواریقاوصول | اناری صوجسراولات یناه 


صواشاوغشجنك 


صولموب فا مش 


رد و 


ازیر-اضطخ 


صویند 
صولموب قاق > 


e 
اضق - او < ار‎ . 


5 < سے رف یسا روسلا 
YU NEST ٠‏ و رہ 
یرتا کریشہ ‏ تاقسیاء اما 
راڈ | صوحلونك صعن 

او و 3 پا و 
اکر صوج وکردرٹی 
بح صوجوص وک وی ایض 
کاو صوی‌قاحتولیان | اہ أء فشارڈء فشورد 


» فشرد ۳ فشو ردد 


صقلم قکدرانع 
مه اصفتد ہیں 


ان5 

7 IR 1 ی‎ 


٠‏ هنورد۵ هام که کیا 

ا 
سانه سزیاولف 
صاورظن ایرد 


صاوستماعقی 


= 


صا وقرف 
صای‌صاسور 
صیار صیار 
سا 
صادسس 


صایفیس . 

صاورمق اوقورملط 


ماوق کوزوفو_ا مه 

| اب 
1 1 تج 

۵ کر ۵ د 


۰ a 


سح = ہیر 


۳5 
7ٗ | صارقندلة دی 
اصادسق 
صارشق‌ولز 

| صارعشش 


ضار التون 
صادی بش 
صاری و يه 
صادی رشب 


بت هر سے وا 


زرده = زردا ۳" 


صاری را ایب 
اصارباق 

ماری رتکو ۱ 


صاری ریکلوارت حرد 

3 


ATE 

درست صا فیک 
کا - دول ء پارڈ ۔ 
۱ صافلیٔ و فورىق 
اشکل ياش «باسی رن 
د اد زناید سے 
ت سافن کزلنش 
نکی اقلق انت 


: ۰ اث ۳۹ 
صاغاماو دی( 


صاغا ودریاولاد ز 
ے0 ۳ 2 ۰ . ا ۰ 
درد یک ارد رشک صاللانہ ماللا وري 
صافللتجی‌ری. | 


صالوردی 


۰ 1١ 
RD 


منالنہ رق ور مد 


ھ 

صافلوکیزواولتا 


لیب ٩‏ میں س۱ سے 3 
راید کان | : 
و ۰1 


هه اصاغاتا ولات | رت اصافزی کنامدا ایا 
مخ اصاغلق برش دی شارا سا وبا بش خوشه 
و ا. . ٠‏ ا فان از اس اف ٹا اځ 

اشن یلا ساغاق ور | مات صانلان‌صاللانم 

ردقام صا غلق دبرنلئا زنده‌ی | یوروراو لان | خات 
و و ے ۱ ١٦‏ 


ده ۳ 
ادن صاغدنش توهش دشن صالفق و ریف راید 
دردی ء وشن اء جا :مرن = انرك 
زرپر ماف جال دک ناصاه/ صالمور خرایند 
به | صافان خااصللکا سادا ]| صالت رقاور2ا) کاٹ 
رو ۹ا ۱ اکا ان 
زسهاز 


آز 5 
موی نا اماعندکگ_ | | صارقق ‏ 
سپرازه ی ]ی شرت صانو ال خریلاز اسای شاو لار 


ا مر ۵ 3 مق ہے 
7 بدا صان وریہ تفر صاجیماوری 


۰ ۶ ( و ۵ ۱ ری 


يقارم انا اصای. فوخناز فان »شاه اهنا 


- با 
۰ اکن اصاح کک انج اصاجیلان سید 
شیع ریقح تہ | کو اطوللاببی. اب 

شیطان ٣ے‏ اہی شاج صاورطاعد رشان اصاحبکہ لفردینك 

م دی لاف 2 هر ساج ابات ساف اصوک فونبلود . 
EE O 07‏ 1 1 
ر زد تقاف فو ت 
(«مواهتا) صا یلو لش کیت ےس ہہ حد ودر ے 


ان 1 و دا وا کاو رہوج ۳ 
+ ووعت ۳ رب صاچلریگاروڈا رق 2 کو = 
۳۹ 1 4 ۳ رر | ۱ ٠‏ 
صانامٹی ۱ و وحته اوو ات مادق ولا وگول 
روخن خرن ا فوت اصاجاشرطاغاش ا اسیا مادقا لوف پک 
کے 3 ار ردو بِ ۶ 3 ۱ َ۲ 
صاک, صا نورب | زوسء یئ سرپ جیب 


صاوت ال | بحر ساچ ماود ااشیزن. کرو کر 
صاتوت ال اخربزن ‏ اشوین افش نام قتان | اصارف باش مارج دستار 
| صاوت الہش خرب سامرلاقدی ابافه اصارف صارانافترا دستارن 


> دنخریزہ ہے خریدہ 0 مزل ء هرز 3 شرزه صارف صا ری اد رید 


ہہ 


مان المشالون شاد |صاچند نک وکنا يره رصارقصاریدر وان کی ای | اچ ا 1 0 صا ۲ اق 
صاوون له رکوله مر ہمہ دو نرہ یا 9 دود قلو یل 
نیرید د وشوا ابرهماناصاری‌شیلر اوه 
هت 
۱ ز |سشراطج‌عوعنی د 


3 

له سر طوف روا 


ن اشما تاع زقالہ بال 


ج 
= 


شا طہوفی ور 
۳ 


شم اط رف 


ردان شمیران 

ثماطتہ بوغادر او 

A‏ و 
بر ازدازاء 
رخف 1 


اش |شوویابو اش 
بلق اور ان شاہ شرب 
شا ںولان جوتا کانوره | شا مرک 
کر ر 


شاشمش ا ونائش | تشر 1 
ء سوام خرہے امت | نامدطاه 
شاشمق شاف 8ف حر شاه 
1 کی شا هدلث‌طانقای 


بماك عبریده قالق| ردان شاه فشوص 
پل ناصاسم : 


شاش شا فی کیو شو شافہلشوراؤلات| اج 


درد شالا ۹ 


شکرد جاف املاؤ دیشنیه ماد 


8 : ا تا ۰ ۱ 
شاکرد درمرلوقوی| مسبقنان| شرلا 
ِ چسوغ بشریب' مجح 


شکردل وللادا ‏ . اتل ء ؤو ے 
شرجات. ‏ بخان چام ع مکی دا هی 


ا کے ویج ہس یہ خر تمہ سیا 
,برمعاز -فقاز + وریخان ود ررد ء دحاررء 


کر ابوزمتاز شا داروے رم = 
شام‌فستنی أمتَوبَرُ شاب موی 
شان شمیت | فز | شرب ی |؛ 
شانلوش فاوادلانا عالرثان »جور گار کب 
الد اواب عاد کون ن2 
شاه بادشاه اث اما ا ام شاعر راز اشبہەسریاشز ایی 
: ۲ ای کر 
سولمیان سور خائش | سرك اراد لد دوزاوزا سٹوریاوس از رد 
د توت انون | خاش سپرباشد تناما تردوزیاه. . . . | نوہ 
٢‏ مش | رانء ززبای ءا رای | سیف بورونه | ترا 


2 ر ۵ : 
CY CE 7 8‏ 
a‏ ولات رت اولات انتا حر نت 
سویلون فوٹی | رورا سبربہاہشدہ | ورروز اہ فالقارات جرع 
ےط سے و رسمه 17 ا م2 0 
+ 7 تا ررد |ء ررر روشا حراعطنلا 
سولله ردو وير بر ۰ ارو زا شاشد اند طاو 
بر و ۰ 7 ال 
۰ ہو س رکز جر اکا شاشدان . | جاسوی 
7ت ا ا ںا او ون اه او کا ۱ 
سولج درو کوب |ء راغ مرکا م رکا شاسشقن بودله| کالیه 
۱ رم ٠٦و‏ سے رو دای ہہ ۷ او او ا و مه وم و 
مرو مرن مکو گویینه| ء بالهر . باط له دنت وډ کرد 
3 : / کو سره ۷ ثم 4 راك 7 + کاوسش 
| سوکولنش_ ‏ 1 و 
E HO‏ 


: موز 0 نکس نر خوا یر تر یز وت 
سوکلوتازك اولان. ان سوکولمزك بوزندک 1 دوشتی َ‫ 
سو ولوق اغ ایام سیا تدش مشک سویاواولاان 
تفت کان کن ء شاذ د شاا 
سوکن روز ام صوجهچاف اب | سوتاولف 
> رین نے دشنام سولشاولاتقز تکار غاد ردپ ےط ماک 
ا سویں قوبارین کن ایکا زنید» تار | سوه با ر 


اموگن لعنت امك تفر سولوسویلواولاه سنج 
سووب‌سامق دنام اشن فا سویزید کو 
اء نی عادشنام سوچ سوفا ‏ حم سوندرگالان| فرح 
سوکوحی فنالعو ی ا دلىشا توادع شادکام سوندرلشرادش اد 
مکی ارہ .فیس کاو شس 
.ات سواہ کت 
سوا لمت وتو نت کان جاغردی. ماوفوا. ہوز مات 
سوکولہ اوتقغزي با ا سو ايلە دوگیلات اسونائل اما نار 
۱ ایت کو ای > عرزت سونمامکلات ٹاک 
سوکولم او وق نورد + شکررلر۴ سو شرو چ شرا 2 
نے رک نا تر سوم اله اولاف 0 ع شاد کا درشا ل 
ET‏ دک 68 خا فا انا ۱ ۱ 
١‏ اوغا : شد سومش ولنرك 
سوکولم نلک دود اتشان سو خر ۱ ده ا ری 
سوولنث لق مور ہے ويي = ماد اہ هیام 
سوگولم نك سماه| ب سو خرو مو سومکاک شادماين 


صاب کہ مز ران ے کرت تنا دلشادی ہے شاد 
یکاہ مزدہ ران ۔ هدیا سو مکل ود ولا ف چاو 
وت مکل نا وا | سوتکومزرافی | تع 
سیون کون اسون‌کودراولات ا ا ٺه ےا سکان 

ےت بو ھت 

| لورد یقودن را سوزلاقبی اسر اسوزئچق وو 

و ا فتاه از | کوش اق ۸ 
سورراوۃطوفور 2 کفتار 

م اسوزیا کڈ ول 


_ آسوقافدهکزدره‌رك 


| سوك فوبار 


سوریاحوسوی: 


اب 

سوزی‌کوزذل ولاد 


سوقاق‌ادک 
ات صلی ٦ ۰‏ 5 - 1 ۰ 
اسو زیوٹراولاد ب ر 
مرو | سوزی صا چرولادا هه وک 
2 `‘ 2 
ى هرز داری = آهرزه و 
۳۹ 4 مس و 2ء و 2 سس 1 
= هرژ کوک ¥ ره حول 
۰ سوزېچ وغ یاواد رابب 


سوزى ۇغ دى یلق سوه و۳ 
سوسا ولو سوا | خا 
4 خا میس 
سوقاق زقاف | که 
ب گر کا ۳ کررکاہ 
| سوکلوماشقی_ ادوست 
5 ۱ روب 
سوکلواویقوداوق تشن 
سوکلو اویش | ود | سمو ہورنندنچتاً رہ 

| سمت چوراش ات 

| 2 ۳ ۱ 
سز باعل جرب | 
لا فی وی وه 

کین قبا ا فڑی 

ِ ناوک 
رو یں ا می 
| سن اک بش 
| سؤسلاگله ‏ ایض 

۱ ہی ,کی : عو 
| سن مامه قو یکلاوژن 
| سن ورسك ودا 
اسنرروفوکی ناردرٹآن 
| اسارکت : 
است اولان تاۋان سے 
اے سیف ۔ سن | نای 

و اب 
۱ نز اولق 3 : 
اتیک ولا ر مار | 
اسئیاق ثرا اسنه 
e‏ بند تن |اولان 
اسیاولوخی ریاد | 
سےا ق شى را 
قونیلان‌آی یی ماچه 

سنك رحکی نکش | مود 
مر سود امراولا 
رر اعوت ابی 
انل با سودایله سد 
اسن تکیولان | نون سوذقا. 
4 ا سود و او ف 
[ کان تک ان تک ران 
سنو رسو راسو سرد مودلواو ن 
- مرزوان' سورثثر اوعور 
ستورافانے | ران | سوزهمد ال 
منوویکیسی |نرزوان | سوام 
راف ا سورك اوغولق 
ددرا 


0 
۲< 
۰ را 4 ۔ 
عکیاکے ء حا 5 
1 رز 


تندعان اسدکل اور 
٠۰‏ ۹۹ ا 

شتایان اسلامان‌کونبرنده 
نوا پاد شاه کیک !چون 
تراز ولا ده دوس ناد 


اب فاس | 
م توا | 
هش ام «وغواو. ار 


دله اساوب باس 
مل ۵ ۔فاروب بارلا ف 
یِف | ساوله بوحی 


حم ۱ 


د سرویاغای 
1 ا انا و 
شرتابا | سلاحاواولات | 
جاوخراو اسلطت اولات اد 


سرتلاں جواری 

۰ 


سرت طاشکیچی سن فار سرس باش وش 
2 7 اس 9 
سرت فق اوللات تشد | سم سیر سنو ںی 
ك ام ۵ ۱ ره 1 
NOE‏ 
ری 3 1 شا ۽ . حهان 
نندگام ہے الاو سے سا وا 
وی ان ویج را می شی 2 
سرت او لاتانت میس سم وی ۳ 
سم ت روزکار تندیاد ے هون < ررد 
> دواد سمصملر 
سرت بط روزکار | انگ | سزمللشب 
٠‏ 7 0و م مج و 


ور ۷ت RES EK‏ 9 
سره باند کالوخ سعرکری- ال 
3 ۱ کا لی 3 
وت جات مسق سو 


EA N E ESS HET WA EEE 
- سرکزلوصافلیی_ سرداسشا ۓ چفولٹہ‎ 
05 9 ۰. ِ 
ردر شرب رک‎ | : 
ساج وتو نکد سرنوشرولاس‎ 
-۔1 ا( فك" ا‎ 0 
سراج د کا سرا حه ے مبرده ےلسوەرراء‎ 
١ سے‎ 
س او حولسی وکام |۰ و‎ 
۱ ۰ سم ہس سل و سد وضو‎ 
ا > دراه ع درک موش دوه‎ ِ 
مس او‎ ۲ 2 ۱ o 
E AN E 
سرداده ۱ ارض سر خوش ارگ‎ 
3 1۳ 5 1 ۰ ۱ مرت‎ 
0 یب یت سی‎ 
سرت و ویر سے د9 ست 9 وت‎ 


۳ 


ساربان دوکوڑی 


Sh‏ دم 
5 وان 


ی 


3 
0 ۵ En ۹ 

۸۶ 
a 

0 
دی اف 
7 

7 


ہد 
>> 


با 

ہ راکو - 
شو تة 
ارده 

تی 
۷ 


۔ 


زهره پزرزیے 
= ناهد 


زم دز یکی 


۱ 


زورك کوزه | لافزرل 
9 ےک 
6ء ور 


ايلد راق ىا را اولان بد 


۰ 
ےے۔ 


زناد ه 


5 زاره ادف 
زیادہ اش ات 
۹ © وو د 
یرہ ورل 

باه زیادہ ارف دورت زریاده لیشسش فوایش 
یش آزیادہ ایلرک پت | زیاد وه |بلاش 
13 زباده نشی ار ےھ رتم 
ود اده ھب اک کی زیادہ بوک كف | تک 
لام آذیادہ اہوکوزل_ او آزیادہ ضررایییی] رار 

ع لاه ازباده شی اوانیرهت نوا روم | راز 
آذیادہ ببولت ار آزیرا یں 
را زیتار کشر | پا 
۳ ہووت :سو تسد 

]ایا تیان رامعل 3 ده مال دار ے ره سے 
۹ ر 1 2 7 2 ۱ 3 ا 
زین .و زکورت ایی | ا مت ی 
دی سرا چاه خا نتب[ باد یک ب| زا نکر 
زج صفندک وہ رکو رول 5 انا مر ت فا رک ی 
و 1 

1 
۱ہ 5 
: شا | زم اید قارف ا دللالة | زودق وت کوج 
ہا سح له و و ۰ ۷ 5 یں 

رضح زا وود زمان وت | که" | زودکوج چتیت 
زرافاحواد سا با زمبارہ معده ف روا ست > 

رک ۲ ۵ 2 EE.‏ ا E‏ ۳ نم اس ۰ ¬ شا ہف ٤اخ‏ 
د شا کاو اس اوہ شزنادای ا زاره وا للا ا ش سے | زوراللہ اسر سم مو ی 

افر ا ٭ جس ا Ta a‏ و 
ے ول 2 لاس و م ز اکاک اسار شا هداز خاد 


ض ہے پتھ سے ر ۰ ۰ ۰ , 
رد جا زرده‌حاو | زہارہ رولله وو 
۳ ر ردچ 3 نہارہ یا لار زورکورسش اولان سج 

وم : 3 ۲ 0 / ۰ 3 
زرده ما کوک فک لے شامیبادی ا ٹکار ا زو نا لک زرزیں برالو کیا | میات | زشیل ایی زورلوق‌فوناوف 

ہ ایا ناوات ازل اوی اقا = . 

زر کر راد حواق | کون اے ٭' )اتف زودلوظا لم 

ِ اکرکرات | ربیل َو ازورئوقرنوکوعلو 
ت را ہن 


2 یہ < ۲ زو و e‏ ۱ ا اف( 
۳ لم ہے 6 نامیا اع 
سس ی رو نوی ار | روھ و 
٠‏ می 


۱۳ اد‎ PE E A O I 
زره فوا ی ا و نخ یاود فا نیچ | زاء سن‎ ئا رس‌چبقاریی ریک ۱ رابوت [ 
SN‏ : طبان رسے دوز مقشع روالطتلوی روعی 
راحتامشم‌کلفش 


اود رسوابلق رزالت رسوای رنه سو یوکس اولان اه 
+ اماب السود رشوت‌باوطیل_| لاج ل اقام لاد اة اہ 
الین پان وین ند کر سا مان ار تج میت 
ر تلف شاو رشوۃ الج 5 بھی نے الاب 
راحته وارسذراولا | ارامیته ۔ مبارج اروزکارنڑے | لاد 
رلمتہ ادن الا یا رشوں ہے ا ہاروزکاراوای ا بدا 
3 


9 ۳ ره 7 و ہے 0 
راحت ارت سا 21 77 درا رعایا الالنده‌اولان رردت روژکارکی کید با درا ۱ 
را 7 ۱ 4 اولان رم بارعا سے ۰ ۱ m6‏ ۴ ° ا وان 

1 ا ۰+ ۸ | مر« 9 ۰ 5 .۱ 

۲ ١ے‏ مک آرند وت وساذا رنہ اروزکارك اس دیع یاد تا 

٢‏ ا رازان او ارام رنده‌لخش. | رما روس یجن خی | مرودان 
ےس امازفوذارنده کل | رند ید ا زاکارہ یر ےا یله 

: ۱ كلك لنمو با 0 ۹ ۰ کر 1 e‏ کر و حا 
داست لبو د وحار رک یون هر اراعو < زد کرد = | حاف 


| از کوک ےکونا عا کون اے رغاد 
:0 > ای با ۳2 7 / ۰ مرو کا 
1 داست‌کمیات اراستر رك > کوک | گوزا روسبی ی رش د 
۱ ۹ راضی ول پم : یا ہے دون 2 زا دک 
> شب کت ۰ ۰ لا و ده 
راضواولیاتنت انس و رك اوونحزہ 7 امیر زوسہیاق مردبازک 

راضیاو لات. ا پاتلڈاء کرش | روم اور تما 

اون 0 بت وی کے > 6 4 2 سے 

ار ودل | ساس رک زاولان رثات اد . وش 
f 8‏ ۶ ^ ۳ طُ ۲ ,٠ے‏ خر 
سلاد یکوک ایکون ا رڑیا دوتو اخوندد 


رجاتلومی | را ارتکلواولات ارکاوز» جا دوس ۔ اناد 
رین مولوز | ر کین کین م رتاو ارویا و وش وك کذارر 
ا دذا تق اودم | زازف اریسیادئرزا ر اء سے 
رزه 2 وتیلان‌اوت | رارنمر توفا راولب تیاس مرا ی ر 
1 مار آرکی قیاولان ان | او الزاد | ر 


۱ ۲ کک رمیا لے 1 2 08 0 ۷ 2 927 ۰ و اھ ان 
ارس شیا | ارز رک کیک یٹیرمت ۵ ون | زاون ارقت | ٹلا 
- ا rag‏ 2 ۹ ا ام ہس 

رسچیقا دی اجه داز کل ون ام بزد ے ناد | لا 


1 و 2 ۱ 7 E‏ ہے 3 
1 الب ۱ یک رہ رکرل ىلاولا شاب ۱ س ا 3 ۲ بد س اع 


بان سور بش |دپدد‌چیقاری ون ب 
بلي بوخسول گر دینسراولات لوت دیو ود سوه 
نز کان ہا کف ادیلرنه دفار درن ہکوہ کل 

درو کرای سا گا دیننه‌قوعاولان ادیندذ| لاعت لاه 
َ‫ کے کے دراو ریوار لاد" ۲ ذرقن مع لوا 
دنل باره هر .4 ۱ وزرا ان ۱ 
وریدی قاب سان دواردھے اهو د ہلوٹ اضر 

لے 3 کہ | ددوارد لي رو و و 
أآدیلیکهایامللت| نکی | دوردی__. الا |ذملیمت قامق | رمي 
ار یم ایس | کا |دیودفازیی_.. هو ار مایدی قارف وه 

درک کو رمالا تکام اددوارفودنشوسی اق د اڑا لے هب لته 


...۰ ای |دیوان نمش الازدده | رات قولای کا اسو 


وا زاوآ کے 2 رد یں ور 1 
کمن کامرن سا ااب دیوانه سم االفته ا اسای اوای سا ده 


ص کے از و ت0 0 رکوہ ا ۱ ۱ 
ہکا م ام وا اکا دووانة دف اشففته ازاده ول داسنود ‏ سوک 


ی 


دزو روس مع اناد 20 دوحتّه 
درکن دکلرات ررق بك بار وکام مز 

3 مہ" و امد f OP‏ ا A E‏ ہو 
ا ن که ررکم شک مخوذر | خودسر 
۷ 7 أ ۰ a‏ 0 
اولان‌فوشم ارت بادعنان ديك باشلیاق | سر 
دموی‌صرا EY‏ روگ دا 
کر و بای EAL‏ 
la ۳‏ ر =| ددم دی و5ارهاور | دورد 
۰ ۱ و کی ره 
دوه زك ورګ صف دکشجاته حه 
۳ سا دکٹر یکیو | یدد 
ا و ا 5 صا ہے و خر وی 
۳ دش دندان م دوذ له ےا دور 
ا ا اک کیا N‏ ا یہ یا ی وی 
در رم سویلرھ: راکو ردان » دزرانه 2 دنرانه = دزد سا دورد 
را یازا | دد یلها ۸ یکنلوالکیء ا امہ 
دری‌چانلو ٰخانواز | د ناله اصری|گزات | رواک و | خارود 
7 3 ر ا اس 4 ۰ ا 2 ۹ ہے ایل 
رتیت ما او تاه که سکاف |دکوت_تصا ہق 
7 گے سے 4 ۹ ۳ ۳ ۲ و ٢‏ >2 ون و سے ص ه | + ور 
ژندکان .سا حال دیدجت ٹر اخابید ر دوزدء بن رن۶ مر 
E 3‏ 2 وب 7 


۰ ی 1ٹ ص7 2 ٠ ٠‏ 2 5 
یماقم زنره خایزه ےا خواْر*ء خو ایرد اوق عا دورد 
۱ 1 : ۱ 

دیز حالف ۳9 دک 
ا دز دی وب ےم نول 

۷4 


دوه نو رو دهاربد ۱ ۳ ۱ ٠۰77‏ د درو سب 


: ٰ دید سے اما دولر ۱ ما فا تاد شرا مدا 3 
یایور متاك | سارت دوت رق شم | وهازب تاره 
کی سنا دوت لھاتی | را ازارو | 
دیا کور هکره انفعص دویدم (ہشتنۂ سم دهازناده کوز : : 
دیایی‌يافيبی ان اسنا دوعشچشمش | کا |دهازادهوزصم حورد 
> کور سء شیک دھازیادءیافٹور 
دیا وبازدییی_ اشع دونقايشمت | آناهی 
دتا یراد اجان ور شننه ط شتا دهاز اده نشور | از 
0 


5 5 ۰ َ2 ۲ ۳ ۰ 
رو یکل کے | کرد دورق نایر فاشن دھازیادہ یقن |7 
= گر هگردان " دا کردات ام اکا | دده بولك تابا 


جخ چرخ سا تر دوبورعپایىیؤی افش - 

دوہ چوا ۳4۰ > اما دھززارطہی ن 2 

ایک نا اش ت A‏ دویولتراديشيدطظ دا دیارا حم 
ے۔ ت 


دوہ وید الد داد E‏ نار دیادلراولکا سر 
اش اد مااجلاشو چ غج |د سند ايش 
Cai‏ = لث ت 


دوهی دوہ کروی شی انا د ها اج ان رکو 
EE RENAN‏ هر ۲ 
دوه نژیب کم اسراب |= کلمیں | یسرد ی‌ولیان 
ر لن هواس ۰۳۵ 


ا ا ا دھااوب کون ہے 
رون شون اصاناث ادھااورکیہ 
تا ها اولگکوت 
دوه‌کودی ¦ اش دو لے 
شرمع دھاننادہ با پر ہے 
اسرمعء شرم شر دهازلده ا وزات 
دوه یاو رووا اسر د اراد ودود د 
دیو تا دهانا‌بوش ا 
3 ۱ سل دهازیادهچرکان نش 
4 
ا 
سے 


= 


a 


[ دنت زوفی تراے 
۱ ایی وا 3 


مر اولان صفینعی 


اگوی 


یا دی واه وریت انار 


ان |دنایه دوزت و یرم 


انان | ادنایهپاهشورولا 


I 6 


دتيانك باد شای اج 


= ان باه سار 


1 دنات هدند ۱ 


دنیایه راشوراولائل 
| تابه اولانبزنگ | کی 
و | 
انیت انا کش ولافلر کا 
نابات ادنیایه ورور جا 
کر 2 ٦‏ 1 پا ای 0 
۰ دئاع بو دیج ‌ 


2 رز ۱ 
دای ضط زگ 

سس 3 7 
a‏ ایا 1 9 ولاك انما ۱ 


لئے 
ي 

به دود ورت 
داه ساق 


داق اج جی 

د زاره رشو راولان ان 
زارد کرو راولت چاو 
د نایم و رو ولا اون 


ا 

باه ارم 


و 

5 
و وؤسؤ۔ 


|| دشو س ا 


دوشیه لونایہ ار 
دوشمع یایه یم 
وقوویاطوقو 

3 وقورطوٹوز 
دوقو مش 


دوقو ے حا 
دوکر ۱ هدر 


ووکفندن قامق 


سنوی ٹر 

A OO 

ہ اوتاده حارات او 
آ ا 


دویشه رك والمّه رد 
اد اھ او راہ 7 
فان اتان وضنرت اف 


دوقومق طوفومق | 


دوشه شاه رف 9 
رس 

دوشه ہك سریك | دم 
لژ ه وه 
مشر 


" | دوکوجافیدنیی 


۰ ۶ ۱ < +21 
م ار کار ہے 


ارو شدیڈلھٹر 
پر 


۰ 


مه 


دوکرباغ 


ره 3 
ہ ٭ ب ۔ رحمہ > 
= 


دوکه قوجیے 


دوکندی ےی 
اد وکوجا درم ی 


. رورا 


ات 


دوکوشرن قا مش 
2 انج 
= بوکانه عو 


سے 


دوکون‌ضا 


رق 
د یج راد بی 


دول نی تنس 


س 
ا N‏ ۱ 
دولت'سترج ا ابا 


دور ۱ 
دولت سن دم اولد ارد 


ای۰ 

دته 
وت دولی‌ررسه 

گر | دولك دواش ولا 
ریش |دولکمرانقوز - 
سر ۳ دو وروکاز- 
ر یہ 1 ۱ 
س دولر چسی إ 
رز می | دول یتاع‌ناهی ارهد 
ر مخز دوہ بان ھرنہ دومان 
كوب |دوموزجواری 
رار انم گا س 
ريه |دونامق‌دوافق 
ر ا 
خولد r‏ و کے 
ہمت دو نا دلش‌ره دلش دنمان كفا وی 
Ty‏ 


د 
دوسورک 
دوش مالقا ست 
دشماناؾا E2‏ 


دشا ماغاغ صا 


دشمادهلا رش 


وس 
ب افت 


دوشن اولانکلان 


اگ 


دوشن ابم 


اس 
روشتوواس, لور 


روشنورطاشتود 


۰ 
9( ان 
٦‏ 
دوسورر 


و شورلش‌تمش|انکن 


دوشورمكث لی 
دوشو ری میتی 


۹ ۹ْ: 

رازه اک نا 

اف اک 

دشمان هالص وکا 7 
کے 


ار شید ہے 
دوشىك دوشکودا دا 9 


< ۱ سم مھ 
چا ء برحون س | حاكن 

وشو رص اچم ارذ 


AÛ 
ر‎ 


2 افتاد 


۰ YE دخبران‎ 


۷ ۵ 


دوش ود علق اصوضا ۳ 
دوشونلی او اولان اا ۰ 8 


د وشو: مك تلاك 

تک ۳ 
دوشو شو رش | آرز 


دوش ون یں قوش | از ۳ 
|د و شونمد قوم | از 
سرد دوٹوئسواولیاد 
روش فو ولآ کے 


دو رات دوزنکزیٹ دوستراری 
درت برع | چاه أیبایشه‌موراوللات چارباع دوزه یرلو بریه 
رد ودم كطورد] ایا اد ساابادث وی 

دورتك ساجخ مق ام وذ = راغ ادون یم ای 
درد جار دو کو يلق اواب اد سارک ها دوزو ی با بجی 
۳ چارم اوزلت دوزایله سای ےہ 
دورلشرطو پلاتمش دورد رزه اُدورلدی وسر اس دوزسجفوشیعی 
درلو " اکونا |دوزلراووولر سے واتِ دوش دبا 

ٌ۰ ونه ادوزلش لالتش لت ل دوه خوب ماخ 
درلودرلو اکونکون اه اڑول ےہ | دوش دوب يورق اکر 
۔ کویّهکوّن - کون لدوزمدث يلان دوست ارقلالش 
دونص رخ اوه | هو امیددفت. امحتن له دوست فاده 


اون یل ناژ -| اوقا سیت =| سه |دوستوییمخند 
صر | دست ادوزمك زك وريت| ارای 4 
دوزاوه اشا E‏ اف وم ا ا 

۰ ۳ و 2 ه ۹ ۰ ۳۹ مر 5 
دوزاول و | دزنشذ | دوز حاط لف اسارزد | دوست اولیات |د 
سے : 2 و(ه 5 ا یمر 

دوزشدا دوزن‌ زد |اری ٭۔ ِ 
AE 2‏ ۷1 ب ۱۸ 
دوزاولیاے اهر اه اش ما اا ادوستدت لانھت 


۰ ۰ ی هی ۰ ها ٦‏ َه م ےم 
دوزاولان غا من |دوزت ورمك دوو اراشتن | دوستسزاولان | . 
۰ ابو . ۱1 ۷ ۱ و ص 
روزاولان جیه ا د ببراشتّه ےار ے | اراسته اس 


دوزاولان بر ارا | دوزن وب |داینده | دوستار 

۳ ھور“ دوزدسنراور شش تاساد 1 فادراث ۔ 
دوزاوللان دننك دوزضزل اوخولضتق | ناسنازک دوستلفتهلوریا | 
بترجهوکگ |کناد اہ سکاو دوستلنه باقتو/ 
2 “کن ادہ دوزمکراع رٹکاڈ اوس لہ ۱ ل 
دوزایت الله یاب| بای | د رسکی | دوس تفه براشورا: 
دوزاممّث ایرث | ارد د وزیوبویدی | سارنزه او ستل اولان یوو 
رورس اونعو سز پاساز دوتوب اوردرحجےر سازندان دوستاف ۱ رہ 
دوزکون درتلافن = سازنلناده مان س باري ‏ دمسازگ 
۷۳ 

ویو رت دود دم درت ناف 
دی فانلیلق : جوا دت صا هی آزما ورن انطو ته - 
ی وو ان دیردگرجٹایشن ازمادش دورول شە شا 
د لب دبواۂلك اڈ دویدوزاولانر ارعتاژ ِ ساوه 
دورتمور اه لاویدوزراله بارا .| دوریولمشتمور ساوهر 
دمورجومای_ کول ابمل ایکسان| دورت دورتور | بیلاق 
و کے ا گوبال دوئون‌جقهی | لے دست 
= ار برلمه ۰ار دزت عاص رر 


د مورج‌مو ری انح دود اخ عکوا ولا پت صوطبراق رورکاز 
ا کور اروداغ زهکواولان| ابس | واتئس لجادمادو دورجاق_ هی دوداغشککی ولا تام جارخ سے ادا 
دموردنیاپیلا ام |دودخصارتواولاد| ا | درت اباق مازلا 
٠‏ هت ادودع راما تهب سجاای,جاز-|چاز 
دموری قیاراولان 0 دوناقی مز درت ابافلرجوات رگا 
جلیکه بور تمور |اهنننا لد . . اافتش درت‌مای چاز 
دیسر اھر ادوداق دوداضے | ن لہ ۱ ار 
دسبرچوماف اکولان | وپ رتف ایب ا درت بات ہیاک 
وزز-کرز | گر |دودان‌دوداغه a‏ جیا حاگکاه 
ے وال اوروباو شک اور را درت طرف فوشا راود 
ات ام ل E‏ درت‌طر فا د کان ر حارشو 
دبرجاق_ ااهتحی دوداق‌صار قد لان درت درلو ‏ از ام 
رمبرد نا ثراو اهتون دودافاری ایم درت قات ابضا | 

4و , 1 و ۳ : 
اهن وفملش دهت درت کوز 


!وہ 27 ۱ ور و 
ازمایش» ازمو سے ازمودہ: دود وبا قامشی ف در تکوڑلو 
۱ 3 ج۹ ج۷ ٩‏ و و ۱ ,۵ 
ك دررە کا دود حال فرمارزنلے : رکا س جارات 2 اد نه مك صناعق| اود د کرت | درت بای دکایا و(" 
7 ۱ ا : 7 کے 
ا ر ھا | درت بای وسا رف 

دوون‌صضای د 1 ۲ کی 
در انا ا دروکا دنه ام اش ٹا 
۶ ]| دکیش کو ترزی لہ رن د لك اجقاتشی 
دکزطا لی | اشوا د مه | دلمش‌اولاف | سور 
اهنك دکیشلوچاتیلو مه دزد م اولترد ند سفتّه 
درک بیج ا29س ادزبامارا دکیشوپورسز وی | رفاک | ۳۹9 
دو کار إلا اد روگ ا دن اولان اک 
ِ یال ۱ دکیشویلورست او رفوک“ اغاظرکیدرپورر رو ٰ 
دکشرط له تاش 0 ن قران ا دنک دل امش اسف 
دکشلوح اتا ایو دکیلو دکمشرولان جنر دنا ددکلودیلکلو اروگ 

دلوت | نا اددسات. اتبات اضاهیی وا 
دکلدادیوقدد اشتت] دلاوزادمی |ران دران داکیجواری | زب" 
ے لیت ہے | سس دل اورادے قاشو مر رون . ے٠‏ روباة 

دکاراسن - ٹا کی ای د جار بخ 
مغ اشنا بے تا دلباز اولان.- | رانا دض ٹر دھ لوان نا شه 
کلفش‌ورفولق| ...۰ | درکونا ۰ | دار ملش الع اوش شه 
جقارشر ا تاور ارایکه -جانانة ء دِلرً سے جانا دنك دلك ولو فان 
لا سے ارز ساا رامش د لر اوزون وو اهمد دلووباد ل دوانه اسه 
رکز حتاو رتم درد اوی | نان نان مس دوازه | 
کر كلك Gal‏ ۳ کرشیںۃے | شا دلوعمَلس اولان شیر 
دکلنوراکلنور ایض دلرلۂ قائرویا پا ۱ دیوانه 
دکدنورزتولودا ای | کوزایله ولات شنت رنه داوجه فوسی وھد 
دکله قولای‌ویر | دشتو | دلسرصامشت | دلی‌دنواته |اسمّه 
دک نیب وض رئاز | سوبا زاولات لال|- وله . سمه | 
دیع دکیك وکازط دخان | = وها دی قا اک ولا جوا 
دکند_صوید | دوا دلسرارصامتلر | لام - دوخن توجوان ما جواض 
ماخ ا که | دسزات ماو فان رن خلت نش | 
سے . اک ات . . ایا رالانا شاه 
دکون صبافی | سز | داك دك استك| ارد | < کک 
دره چقورخش: 
اب 


درگی‌دوسوری 


دریدت دی لاو ہن 

۱ درہ(میچتھورپر اد 
۱ دره ده ظاخره اون 


ره 

دسوصودسیس و 2 
بداوا گوز ہر 
او 

زہ 
مو | دغایلاقشوراولااد 


دعاسو جاك 


:دعا سوی ییار 
دک 


ماكو راك 


د 


= 
دعایملشوراوا ن 


د ت‌اولمش 


دعوت ابلریچاښ دک 
دف وبا نت نلان 


ا 

آقا 9 


كۆ رار تا 


پاش شولا 


مادی: 


۲3 


درک 


کک 

1 رہ زنک و 
دفترد ن دوزو 
دفيته رالتده 
بولنان مائے 


دب ایر وزو 


دقتسکورمرا واد 
رف ودلریجغرکار | 


۷ 
۹ 

دش امت طوا اٹ 1 یرت 
دل 
رك طوفون سورت رید 
دکان اش کرد 
ہے | دک مامش ازبوده 
دکررمك طوثن | ردیر 
ےر اٹ 
دکصنارش ٹر | ازموده | 
سر اوس تج 
دکرسزفمتس نان سک 
دکین دکیاتے اسلا 
رای اسر 
ء اسیابان ۔ اشا اسیا 
دکی ردور 57 
گر 827 شردہ ی 
ا کوک 
مکو پاچ ارت | 


_ دردقیغو طوںلانامٹر درودش ارك 
دو مکرہ اولات | ردنأ ے ازَرا ِا درلنرترلئاولان|* 
و و هد واه سے ارتا دردوب ری ررر درلش‌دیوشورلشر 
دته مکدر الاک | درداث تیخوات| اش طوبلاانٹراولات |چیا 
دبره مکار لرزش ۳ ازاری | ور 
| در دلوکررلو اولات| اؤر ٹل |د رمان ضر فد ناوات 

دردینه دربان‌ارامو ور اکت اول 
درژی‌شرزی | دوز رروشپاش 5 ۱ مه پولن نہ اولان (٦‏ 3 
درساوفادبیر ادرسخازه درودش‌دی نی رد 


درس اوقیعی خوا ا لوس - 
. |درسدهریراولان | دروش کئی 
اے دشر ا ایکا یه اج 
درسل ویادرسلگ ورف دروسش(۱ کی 


2 

درگ جنک کات |- " 

وس ۱ 

کان | درودش درل دونرگ 

درککهک کیال ود رو | دورف 
|درداشرپوشولاد| ٩...‏ 5 

کی 4اه ده : 
او بلاماشراولان تأسخره| درودشهحصوعر 


ے نایز ے سید یدکاسکروسکوتبا لو 


1 - 
اجره ار جو و 
د 


۱ 1 


۱ 4 سس ۵ سے 
= خوارژه = عا زره س 


> 


۳ دارویاداری‌طارو 2 
داغلریقضالمش | داداز 
داقلومضالو | ایض 
دال یو اف ت ۱ فاح 
نال -اشاخ 


دا لو بوداقافی 
راللودودافلو 


دام وباطامفه 
دا اروف چو د 
باع اولان 
ا ۰ دا ولداوچرق . 
چوق باع 


دان دارد 

دارغین رون 


ڈ ا داشابا کیرد 


ان 
دام اولك استر 
او ایال 
داشا بولک زره 
اولابب 

داش |( دولکه خیرہ 
دوشونی‌اولات 
۱ دو خره روگ 
دیاس وواد 


چا ك اکلامزاولاد 
در مرو 
د بر مك اونا 


رروب قا قق 
دیه واه 
009۰۷ 
دیردام جو جو 
ابق وم دا تا 
جاو دان موند موا 
جاور - ای 
داشا اردیکسلیم | ماف 
آص و >اھانا 
د ماھ زان ھت 1۹ 
5 هردان هر 7 


درك مرلو 


¬ ٩ 
دژر ول تمد ررد 

ا برد - ۱ 
دزه‌گ . الرزش 
عا ره عالرزیدت حارط سی نون گی 
جو ېه حب قاب 


سس 
رت ےپ 
دوده = ویس = 
8رہ 
ضر ز0 8 
س = دار ہے سی۔۔ 


کا 


حیوان! 


اولان ق ار 
عیله سزدشقه | آغاصاینەضنھ 
نے قات ا الاڈ ساد ]قاتمامش‌اولات 
ارا و ۳ نا ء سارا۔ وراه ۔ 
ےم اراویونلر | ناتا خاط و لاب 
حیوات بوغزلتا ند تلفق خاط میٹ 
1 
سم 
مت 


001:7 1 ؛ ا ۱ عرمام ۳ 
ہے۔ 0 اص اکا ای حا ی وفی اوهوث E‏ 
چیش ایقاث ا اتا حاصراورخی | اناف | ایلقات ا ری 


۳ 3 حاض اولان اله ۱ خالی وفنی دوشکوا 
جکگ ای : کار می اولات د وت اوا ۲ 
رک کرش | حاصاقات میات حا ی وقی فا الان | یت 


ہیل فوشجبل پٹ | تبون | حاضجواباولات | ترزیات احاولاکو یگ کوان ر ر 


جیلان قعوجہ |آهو |حاض‌فالق ایك | بای زلود 


3 ای ام فانک | ات وه 
چیندناغ یلته احاضی‌السته تناها ماولا ٹکو کیا ۱ 
الفش تہ لمش | ت حاضرلفش ولا | مین باغمش ارول 

9 ۱ وا لا 


َ‫ بایخوست حا ضر انوب سم حاولا مق زوس 

: سے ر 2 ری 9 r E‏ مسر 
جيل یوزلو اور | کتلت. | بج لمایمرین باغف اریز 

جیی باب حاضر يه جك ك فان ازاك 


و ا ۳ 2 + ص۱ 
ہے زوم ے سا ی و حوردن حر رت فورتاث ولان ازا دة 
ای و ام سا و 1 ارم( 
وی ای وو | حب دن قورلمَاق اراک 


ف حا . محافظباو | دات اس ئلائوٹلو | آزاده 

سب پاطٰا آحارت سییاق | تا 
حاجیئر یوئی وبا حافظار یلیر | دانات ا< عارخاز 
صمان اوربیی اکتا حاکروباشا فی دران | حام زادہ یچ اولات اخسون 

جک ماکان حاکہ باطورالان ای ے 7 
احارلدینورولدک بر | ماک با قشوراولات | ایا احرامدن‌صافنزاولان ارک 
حارلد یکورلدی | ایشا حلاج طوقف جما احمدن‌ماتفی اهاز 
حاروان اولان حیوان اقا | حالندن اغلاشی | ر احم سوکو ابن 
۳ نوسن شکایت ادخ |کلهمند حرم لوسونکولو انی داز 
حاشا اندم اولدک رک | حال وفی‌اوهیود ,احرش از 

7 کن | ولات خوٹریم. حرین سای اوتری ا رده کی 


جوللرده e:‏ ۱ جس 
حوف وی ولا رین و 1 
ف۴ ۳1 رم ١‏ 2 
ٰ اب توم ہیما ریا 


5۹ ۳ ا 

چوش کہ ۳ سے ری سے 

جوق یوجے اولات | ارذ چومق صوبه 
5 ھا 

چوق .ی | باق ے 


سے دی ری 2 ارود رازان چونک مادامکر 
۱ ۱ ۱ ۰ 


چول ببابان | دشق | جوافیبارچه می 


۱ مرت 2 ان 7 مر 7 
چولده طاعاد وب رشان چوید. بو سی | 


جولاق ۱ 2 سمطل سح 1 EE‏ : 
جولاق فوشی | ایا اچوبٍ رککنده اوہ أ: 
چولوقجوقتاب| لکد اجوید رک | 
۳ بالتد نے ایل فقام م ان 
N : ۱‏ ۱ 
۲ صاحبلرک ان وی سیم 
کت ۱ يمدت |چیس یوز 

]| سولرده‌صوکی | اچہئ بوزی‌اکشی 


چو یکول اولات | سکف | > ۱ ً 20 
چو ق کل اولان سر| کل انا جوم اچ او ج 2 
0 || کے سے 2 م دنت 7 رم 


تالا رنه ورب 
چوق‌بنامنراولان دوز رید ےد | حا 


کت“ 


بج 


جو رلڪ ۳ چون 0 حون 


ت کول موق ع بق بوج |چاغف 
چوجق طومت | زادک |چورله چورهه شرن بويد چو ورلو ووتلو 


چوجق طرغہتدہ چورم دوندرم أمتاث | اولات ر 
۶ ول ۰ ۰ 71۹۹ 7 
چکیلان ای بورک | دزد زه اجوہ بان اطاف | 2 4 هیا ء 
۱ ر 


چوجکی‌صفد روا 3 ا ت رامول جوق سی مایم 
جوجو خویلواولان ایض | جوز ھٹیس اگ | چوق سرمابرلواولان ار 

جوجقار یاوربلر ا جکاڑاے کور چوق سوباراولات 


چوجقار اوقورکت | ۰ | چوفالن ارق | دش اھ لا نے فرزکوی: 
انرق باعزمق نوا | اقایتن ع تا ]من هرک مره 
چوجقلق کناٹ | کرده‌کا چون ودجوغان | . |چوق‌سوبلكکونم! 
1 کود:ءک| دنلدن‌جبپلث | اشنادا > . لاف ء 
پوجفك طوغیول ا آرر ین 2 | ارزو جوق‌طولاش د منز 
اوقورلوافات | فؾخ ند چون لف اافوبا الا ت 
جوجھی اوبوت وچو اے بیے بء | ارود |چون غلب لق ہیں 
سوىلەنىلەن تورکیار م بسار 2 بسبارء ونا .. 

انار تاو | اخ ے ہو ما تو | چوق فوتل وکوجلو 
چوراق طول | شوز ا ماکان 2 شلام | بود اولاات ها 
چوراق‌جیقان بر | شوج | ازمل ماافنان اض فام عل 
7 شون زاز بوت چوق لحتیار اماد بوت جوق دوج مٹسس 
جورابیمی‌ازیت | .|جوق اولات |افوت| اولاات ‏ 
اید ادها چوق آه وه رل چو قکزمثر امش 


۹ ات وس 0 دےاۓ" 
جوره ود منور زره اغلار اولات روت اولان 


حورم ی رتا جوق ایال وكوك کیا جوق کل اولان یں کر 

چورجوب. |خاد ,|جوا جت ر اهربا < کلسنسی 
ے‫ ڑھ کے یو پل ی ۲۳ 

رخس ع خر ع حاشاك چوق ایڑکورمکم جو ق کوچلوھوتلو 


وا ۰ د 
AA ES‏ 5 ۹ ست < 
متا جا لشوزولات رو رہ 

جورلا سمن وف | لتخم | جوق‌جوقاءروب ر ها مه 

این 


از داروا وا اه واه 
رع ۶ اور ما اود | کوچ اراتا | جوا هرد وکیمی 
۱ ب لش م کتک ما شاک . جاغ شٹرباخرشلر ایس 01 

]| الاش ستو کرودان تکل اجه | سینا جوا مرصای 


ص ے ےہ 


E‏ لک را + یه | م لاد ر سے 
ء برد م ناوزه 2 کار وصارقویار اوتکان ء جم رع خر جواهری با کو مرو و 


ا ۷1 ر 7 
ے کازداز ء اوت ورد جنک صنا کش اون تبردازما جوابہرصاتجیار 
پر انا KO‏ 7 
> ھا ے اجان ا . اه 


جنك عوط آنت لاخ اچ کی کوجلت, | باکر جوامرصاچجی | 
ھں... ا قاجودا متا ف نام کیہ نو ناڑا ے ْ 
پ2 ۱ رز مرن بره ره ر راہ ٦ ٥‏ 9 

نك ابی کت تاور UE r‏ وا ا ا ںا جواهر یی 
د ریا ا ت ی 1 ۰ سس ۱ 

لیر تکار ھا یود جنک کوج زارغا چانناره| س 

۱ 0 ی ۳ 

ے دلاورڑے کت 2 

ص دل اور ے هام ایدغش اولاات |نبرزیته | = حومریے جوادر یک کم 
۱ 07 7 س د را 0ں ۲ a E RN‏ 

ساب کورش‌اولات جلازی جنی غوغرو‌صنیتا. 2|1٠.‏ کل نار ے 

جاك میلاك . اکارززکاه| ایدخش اولات ٠‏ ]ایض اجواهیجیلر | 

سے عیام رددکرے آوزوه که چنکارلچالد فلگ نے 

1 2 مس ده مه ره یر a:‏ : 

A‏ ار اه ر تم داه ےا ا | چوبان ون‌کودشی| ذ 

اور نٹ 7 وپ 4 1 
اه مرکا 4 ناورد وا نار چالک کپ سے : 

تان | چوچن اوفلاجق 
۳ ا یز رد مٹ ۳ 

۳ ۱ 
چوجق باٹی کم 1 ۸9191 
راد | جٹینوع دا وڈ _ اجواهیی‌جواه‌صانی یٹوٹ 


سای یں ا ا ا نف 7 


ما ی ۱۱ 
اس ا سا وی باه نان یقلمی 


جلا ورلا ی ایس ما ق پرداف ز ۔اچبر ویاجنین | 


9۶ ۳ 2 
چلدرمش تایلش | يخود اهی‌تارردافلر: اگوں | 
چلقین رشیدت ھا اجریالعیق اولاد ارت | جرت اوچمق 
قاچ مش اولات ‏ اشفتھ خشاك ایام 4 زرد | 58 
ای ا وا ای نو کا ا ۳ 
۳ شہفنہ 2 انقلاب ے اسودر جن را ین 
حلفندی دوانلت | اتفگ | چسٹیں‌اغاجی | شقا اجن اوبورمش 

۰ چا گر اولانت مرن جس موی 
چدہہ بزدوقونگی | بایداف | جم لړك حقی چنماق جات 

ون ون 0 کا کی کب ۳و و نب ۰ 
3 1 اش جن چا ر کشا وان | سام زوه خاش و ات 1 
جاع قاریاللہ باق | کا | جن‌طوتش اراد | آیمنا| کار کاززار ۸ 


لئے 


چفج یکوبلو | دقان 
چفته لو یامن | بد رهم 
ے‫ 221 
چفته لی رامن انا 
جیقار مت ااا رکه 


چفوراولان مر 
ویادن ای 
جمّو رفن 

کے 
جقور قا ر 
جقه کلدی بوز 
اک ونرد کب 
رد اور رف ۶و 
ار ء روخون ر رکون 


۶ رو 

ور وص 2727 ل 
رۇ موده ت ار وکوډه 
4 0س ب ام 4 

7 1 / ۰2 ار .و برد 
رو ورن 


چائ استدکرتها ‏ 
2 ۱ ی 
اویش اولان و 

اورد ل 


ا ماک 
۱ 2 2 


6 
تار 


جار اوتلاف 
ر 


جابراوت .وصار 
چا رار یاو لور وضو 
لری اقان دن 
چارآؤقی 


حابرلرد ٥‏ کین قاز 
چا بلق قوٹی 
جبانکوزین اقان 
ری 


سار ا 


زفکار # 
ےا 


۱ حان‎ ٠ 


وا جان ا لی 


زا جان حقیله 


قوش جان وري دی 


اجان فوت ویج . 


ev 


جان اشن دري | 


جان اصریش_. 


. جان آولای 


ہے 


جانزاز ات‌جانازک 
جا ناز ایل اونا 


> انش م 

جاك ۱ 


جان لیم ارا ج 


cw cea 


جانلولی ` 


جانا جاندن اولان ا3ا عوکر 
ایکا ے ۱ و 
انا را جمارزن اولان دیا علوض کا 
مانلا ر و 
باز جاندت‌سولشاولات جار 
ار > جات 
ٹکار اجاندنگراولات مکار 
دول | جاضن اولات یا 
ابوا > جات 
گر جانظر مکی امان 
جاشاراه ان مبانم | جامان 
سازویاز جانك‌استدیکی | ,ر , 
ا دلدیک خا طخوٰہ 
لادا ر ات 


ن ا جانك 1 


جانلر 


کے چان اوا ے 


اجانلمق 
ر جانلو اثلو 


حانلو درک 


1 8 


: مسا رہ 
3 2 انر یانوارےا > 
جان بای . اج 


ا 
| جاندن اولان دوست < 


جانلق درك | 
اجانلندرفي درل ی 


اجاتلو ری اولاډلر نکد 
ِ چان اور 


کی وم و 
2 حم تیم لو ےھ 
ا 
ےا وان عبر 


و | نا لمائن زنك انی زد 
لاش جارخ وجار سم مرن ے رند ے ۲ 
دون | مارغ چا فی قلتراش 
وبا چارداق | 3 داردن ن د 
تاد اش ما ماک الا دنا وسا 
سیب حارشف ٠‏ لماشبء ۱ 
بتكاف جارشوجارتی | راز اچالدی اوفربلدی 
دوجاز| ء ان الا زان اجالار اوہلیں 


: اولات‌سول کوی 


چارشویزارک 


فصبه 
چاه علاج رده 


7 قولااقاوعي 


> چار ےگ" سے 


ے تا ار سے 
چامتد 
جاغرش بارش 


چاغرشؾم_صدا 
جارلق ریات 


چاغ یاعریف 


ص 


چان ا 27 
, | چارم‌سرزفولاستولا 


چاغرٹم, خر شط ٤‏ 
اش دعوتاوف| 2 

. | چا لت جالا ا وش | کے 
ا چالشقان جالشجی | موس 


زا جالشموجالا مق 
£ 
| چا لسن اله 


اجالیشوب‌چوفت | , 

جالارق اورارق 


ے۔ 


کد مه کونشش / 


کی مات 


7٦‏ ھ 
2 لاوز 2باداورده رر سے ر 7 رر 
مورد ناوحان شا ۱ رودرفار 
5 ےم ای 2 رد ۰ 
مور دن اوور یکا د 7 جو حار شا 


وی 
6 
5 
و کی یت 
9 

سی 3 

۱ -۲ ۱ ۰۳ ¢ 

ہک 

5 

۹ 

2 


0 
ےار 
بے صو 2 مرل | 3 0 
و 7 ۳ ۱ 2۹ رو 
مر _ ره ۵ رو 
سےا | شواشکروه م اجابلرو 
۲ رد ا ره سس ر ا ر 
ورد و سا و ده 
0 وا م سور رو 2ھ 
جابی فوس لو سم بو فار تد رو 
ی ا و 
بے مزتار 2 رواد ے 7 سر 


ے الال ے اذ ام سب ڑے اریہ 


ك O‏ ا 2 سر ۵ 2 9 
جابق اوجاراولان | تیزیں ار زبالمجست ‏ اکر 
۸ 7 ا NO‏ ر ا 

21 کو ا ار ا‎ Crp 

۱ ۱ ۱ 


عق اولات 

ےرود از 7 

27 0 رد کا ھک را 5 ۲ الا و < 
ایر رو2 واسکده | ونود جا چا ول مك | لا شا , 

روا 2 2 رونا 2 


تلی کی 


د ے 

ژر و م 
مد ردد عے 
رہ 
درد | کلیس 
جور دمور | اکن 
گور بو ارع 


کال وو ا کول 
تورچی. . اهر 
ے متری ے | اھ 


اص گوت 


7 
مُوردن اوجات 
تس 


موردن 2 یٹ 

مام کش نا سیورک اولات | : 
هام اتاو وش 0 ۱ 
| اولاافت ۱ پوت ور دن جحو ەق 
رك | ساح بالغ | تک | نوردت بابل 
1 ن ورات ات اولان ۱ 
ہے لے اة : 89011 2 
تبلونثانلولولات| مَا ار تورکمکر مقاص 
کل سی مد ماد ء ند م کار ۳2 
تا ابو ا رن بان 
قل دبوار دی اون مز الک 


توری متام جار 
"| حکایم سوبلھی 

. خویاوحاغی ا کون 

ورج م بورتقالہیکزر 7 


ی 


Ss‏ ی ا 
| اه میداد اتا > .. او شر کی ات 
| اه کہ نی غقك رسے اولەرت لافس ...شرا 
جیا اشان‌وفارک | کا بیش رزسته دوفتزاولاد اروت مت لد اولق رام ات ا سناد 
تایه مدکی تشن داروم م کو م دارم سولق اصیا را ا بارش 


سب 
ارہ ز٣‏ ۱ ۳٦‏ ۲ ٔ۰ 
i‏ ی ت 3 د ۹ ۰ | کا سا ۲ ۴ 1 ٦‏ 7 ۰ 1 
ا تراش رس یور و رن تصرف شم اولقلابٹوڑ ایض 
07 ۱ | ان رهم به اد و 
| قاش اونامت الاد يم شم رقم نب 
۱ بے کے ٥‏ و ا کر مه 
و ات ي 2 تصرح روک 
ے تازمید ترفازرہ۔ جية د 


| راش اتك ستوب تلم دیااولاتن اعاوی' چیتا 
۳7 مورب رك دیا | یدوب 
"ار ای hmi‏ 5 ار ۱39۲۰ 
لاد سرا رر | مسار برکوشه یہ جکلش 


SE NE. : 7 ۹١ 
زا شنسن 0 تا اولاسی کوک‎ 1 
ے تازاشیدل 4 نارانیتا ۔ شتا | ی‎ 
۱ 


ے راس a‏ پر کر 
1 1 و سر 4 نی اب فیک ۴ ۔ 
زاش پوساتاوستی سوه تی کر کسیر 

تب ایب ارت ن اوت ساب 
رب سز یامن تایه زکر زخیس ا ر 
ی کور ماماولان بایان | بازدکا فف .له وه 
تجان وال | زه بای امن 
2 نکر راف بارهیر 
ول کوده لو ضنه 


ہہولاکوز وک نون 
۶ ۱ 
ا و2 ی 


- 


یوک کوده لو ادم 


یول کرک 


3 

سے 
بن 


دہ ی 


رس تان ك کور 


| ناز کولھ قول 

تااورام قدد 


با 


تات کیج آدم 


نان لك کنا 


2 


ناه تاکیتد 


صا 


تارا دام دام 
تاتاراوقد شلات 1 سر 
تان جان ورگ | را 
ن تان فدات واد 
ان تان فداند ینان اطا 

سس سم 


| تین جرکی‌اولات| ر 


:میم صناهف 
رم ایدرصنار 


۶( جرم الف 
:ا میا مور 


ن ام ای دوا 
۳ 


e .ا‎ 

کته 


تهر وب تک 
تمہ اور 
> دن نے 
تیم یمش‌اولات 
7 لکدخوژ . 
ی 

تاج شی یکی 


تزلك طا رغینلن 
ار بازرکان 


رم اولنسر مناد 
اولا ON‏ 


رد و و 6 2 5٤‏ 
7 ازمون ازمو م 
۳۳ 


خیرات نایلق 


کے 


عنته اوري 
9 ے2 اد یی 

تن ریک اقا 


۱ 


| ور اص الد 
ر رمو 
سوړد هې لور 
ا | بسو رش امراطیی 
بورق ار 


ز اسول ابر 
| بیو کردات 


ہوک ادمك روکد 
شش اہول ارم اوغلو 
۵ ام والا رم ع والازاد 


سیم 


بر سول امقام و 

اد من ویو رل 


ی 


7 من فا 
و بای ای جاد 


ابودپش بسلفش وشن وله ادمارك فی | یر 
7 کے یی 


يورمق اياك ر 
بمپورر ام راپار ۶ 


ر مال ت ورن مد 
"سول سول اولو وی : 7 


کے 
۱ سول ارم اوغلارک : ۳ 


۴ سے 1 و 
نے رردست 
7 ۳۹ و ر ا 
ول ارک . | دودار 

ان ۰ یر ری ۰ ۶ 


ماد یول بادشا یر اشاي 

کر ور ار اه رجا مشاه 
د2ء مسا ا وس 

ا ۳ ۸ "شاه 


اشاي | ببولدجاک ودار 


ا .2 
واد يوك چمات لمر 


زره اسوله جنتراق | دار 
مدن سوا لے کر دربایار 
غائدات “و ا رک ارے 
,لوی 

ودوج لن سارل 
حادو باد وکر 
ہون 
يوك بای 
۱ و مد مر و م٩‏ 

ول ۸ کلومند 7 
ہوں اک 
بوندورف 
بونوتل بجلهجق 
سنه 


هك 


2 


222-7 
بیو قائٰیری | 


کے 


ہوم رات 
بو وشمّه دنه 


وی صورتَغا 


ویجیاف 

کرین‌بد / 
بوبوتنره بطلواولات | 


بوبون‌جنلواولان |۶ بو سلویکواو6ن: 


از ر 
بو یناز اولان 


۰ ۷ وه ۸ ۱ 
۱ د نز و رارك ادا 


بول لوست4 
ا دکری قمت 
بہا سی‌جوق اولان 
با سی اع إولان 
بہا لو ۱ 


اون 


بیاز اف 

2 سداق 7 
بیاز زنبی 

با دک 

ساز در 

شاک اراشدرشی 1 

,ا ماز پور 
و 2 1 
#روسییر/روسیلد 


" اوخ پا با سی‌بلوژر 


وره 


۹ 


بان ایل ی. 

= کرام زاوه ۶ 
ائ سزلاٹ 
درویدن 2 
براق ساق ٠‏ 


72 

/ 
بولدی بول 
بولاشددد و 
| ولا شدرمٹ ودنا ۱ 
| بولامدرمق‌بولاندرگ 
| بولاشق ولاف 


الو وسل ۳2 
بولاشق ہیں عریار 


7ھ ۵ 
را لود 2 اید 
ت 


لاشقاق لاتتاق 
بولنور 

ولعو را سى جور سى 
بوللق اجقلق . 
بوللق ,رکت 


بولق برکت سنە می | 
بولق شنه ہوغی | 
بء | 


۲ 
بولق . 

بولاث تسات 
بولائق وفرانلق 


ا مر 
۱ ےکوی سے تع ے 


ول امش یق غاب 

00001 0اا اک E‏ 

| بولخش اوللان تق | د 


بولا ز غاس ‌اولات |ن 
۰ 
بو نار 
مق :۰ 
بولنور 
8 
پولنوراسه ده 


بو لی روپ تا ولا پوس 
بومبارطولسی | لکام 

۳ و تا ولا ا 
بوتا مش قح ردان نوت 

۽ نولي بدن نازلك 

ولو 
بو نر در 


بووقت مد 
بوی اوزونلق 
بو یج کش اولات 
بو ىچك اوزامق 
سے 


یداش بردویده‌اولاد 


اولاكأت 


+3 تا ہلا کی 
صاز بو تارادا : 


بودو بوفته نازلث 

اولات. 

بوبوجو ران 
یا کر ایو 
جاذو ے 


7 


بووج, یراز | 


او 
توت | 

بوغراغن بوعری 
بوازکورف: ليان . 
بوغن لفش اولات | بم اولش 
بوعربه دوشوتا ,ر کون نز 
اولان بطر ابوکلت وسورچك 
بوعمق بوغیش ات فیک | بویلو بوکیلو 
SET 2‏ لو مس بو رمش 
بوعو وب وي ات اء 

بوعی وبا بوعنو | ایض |بوکك فورمق باقن 
ے2 هعکریت| افلوگ' 2 
بوق نرك راز بوکوجی سر باز 
: | کو |بوکورلنان تیکله 
رات ای سا ارو بوکون . 

بوق بجیلر ازژازخایان بوکیه 


| ورن 
بورعاج وکلم 
یراز ۶ ان 
۶ 5 
2 
| بورتی بودی 
بور ۱ 


ا 


بوروشدیٹی 


| بویشق اولات 


هك 


| بوروشق بو6م 
بوروشق فوع 
بورو ‌ ۱ حم 


بورلق وق 


| وش اولو کل 
۱ لز ہے ھ‫ 
م پوس ند ۳7 


ہو تی بورعجا له ۱ 
کی 


| بوریی بورجالمی ا 
بروز فبالق سرك د 


۱ بورشق اولان 


ورشتس ی قّوراشن | شا نون دت لان ا هقی 1 
EA‏ و ا وو مہ 
موز کے اخسیر 2 


۳۹ 


کی وق | 
ند بوربلو بوکلوو |, . 


کے 


با وف 


بوز دوزمہ لفزرک 
شبورد | بوش اولان ايش گناو 
| بوش لعردی . |گذات 


| بوش‌صاچه لقردیٰ 
پوس 
پوستتال د شل نت 
اتاق قفاب 
ستان ویاجنت 
بسستای 


: کے 3۱ 
2 یشید و نے باعوان 
بوسته بومیل | ام 
بوسوز بولفردی |۸۱ 
بوش نافله فاندهنا - 
بوش‌اهند؟ برتی 


3 ۳ با : یر 
وس بی سی 
ہے کزان سے ار رہ 


ے رانء 
بوش‌وغان کوەن 


۲ اولات. اد 
بوش بر اشبعی | هرلکان 


:۰ بت ولزوسسن ۱ پوت طا پوراولات ۱ 1 
بو طا یی 
اخ پوت طا, تیار 


ہے 


ؿا بوجاق ص وکا | بی 


مت 


يۆك ,مورطمی 
| یحو وبا و فونی | ب 


٢‏ ے 


تا شاشتبرٴ 


بت | الات 
بودالالق با شور 
اولات 


۹ص 
۱ بو را لاله شاشقی: شقینلق | < 
ولستاه ہولار شا شقینا “fA‏ 


ا 2 
بان | بودر شودر پروک 


(وبجی او ده 
لورحه د شلات 


بوغورتلوجوریا | م 

او ردد 


,ودلا ١وا‏ ی 


روغ ء کآورنیش/ 1 
بودالالق یافٹور 


2 اللہان > 


سے 


بودرقصه اولان 
پورا بورای 

بورادہ بوردہ 
پوراصةه سین سو 


۳ باشك 
بورجلو اوزرت4 
اولان اه 


بوردن وبابورادن ٩‏ بر 
سے۔ 


یداش ناء د 


بلزلی . 
| للك جامإاك 


بیش اول آکلامش 
ات 1 ]| لٹ خبریاولق ‏ اکا 


2 


بلوناو هوا 


بله زلے . 
رس 3 ص 
عم 


: أبلهکو باق یلک 

“ا لی اوت 


ِ يد 
لاو اشی . اکوںاٹ 
ِ اب 
مھ و میگ ره 5 
یراک م کیا میں 


د ابلورسن اولوکوزد | 
هید لباق اوق 


۲ 


اے 
۷ 


5 


۹ 


5 


ہے 


وا 


0 


ےا یکیو 


E: 


۰ 
o 
۔‎ 


7 
۳ 


ہے وا و یاه 
5 


٦ن‎ 


مر 
.چا 


3 

ابا ی کورولدی ایا 


3 


برع 


بلی نوکیاوبرقات 
اولش اولات 
بھی 5ای 


ردان ۳2 ھن دوش م 


سے 


باس طو تل او لات 


توب ورم 

بفی بك اجه اولان 
اوق يوب فن موه ج ےر ی 
تک روک 
4 ر 

مائدن 

کسام 
ص ہے 2 
بل دیلان خر ون 
پوسا فیس 

بلا اشک 
پلا درد 
. بلماله وی 


سک 


یلو 


۶ مرن ئ 
ماو ر هراوز 


پات دل باصن 


ر رنلهعا | ر 


صا _ 
سے هرا ر دایتان مه 


بلیا رب لنوشری 


ےہ 
نامسند 
مس کی 
۳ کک ۲ رز 
میں سی 
۷ ا 


شم 


.۱ا 


برد 
ی و 


باقشقلولق 
ب یکت قیاق اولان 


بك بوحد اولان 

ایس 


کل 
بك یورکسزکوکاس 


ای طوتی کارزاز 


بك ہوںیان 
| بك ہوزلی اولان 
ك بوک ك اولان 


سپروز 

۱ ۱ 
2کهداری 2 پاسبانن/ بان 
ES ۳‏ 

کر 4 
يك‌جوق 
بك ابوسی وھد 
ولاف 


غر 


2 


۱ 


- ۰ سخ 
ازدر نے ازدر 

2 


مه 

یت 


3 


صایلز اولات 
۳۳ بیفیان 7 
بك چوق اولوب 
سور اولان 
تی 2 سس 2 


11 بك چوقحیلەکار 
4 د وبا رهت اولان 
واه نت م 


بل حوق دوم نله 
بكجوعرد ادم 
بك دلی دبوا اولان 


و 


يك دوست اولات 
اک 

بك دوست اولق 
ب دوشکون اولان 
بك د دوا اولایت 


ت 


ہر رنلالؾاو لات 
پك زورلوایش 


زا با زبادہ بيو اواد | . 


يك زرك عفللو 


"| بك اق ای 


بك سياق اولیوب 
الیجق اولات 

: بك منت قؾاولان 


کا تحت 


یہ بك صي اغاجلق 


۱ ولاک 


صاوران روزکار 
بك سرخوش ولان 
ر 

ك شاشقیں ولان 


بك صباح ارکن 
بك صتانکند وف 
اوکندرن 


بك صیق اورمان تب 
و ۳9:۳ 
ار 

ا بل 

77 
پل لا کے 
ن عا باغروان ام حور مه خداوندع مز ا يكاغلایی مور 
م بای کا کدی ایمت ے مورک 
ما 2 یک داولات اه 
اف اب کار صوافا دي جع | ب كنوب طورهق| کل 
نار بکارچنی‌چوفاون _ | بكا ی رنیل‌اولاد| کرت 
| تتا یر شمان لاق ویکلو| جور 
قد ا بکار اوضرسی رات بك الیقیاولات | ملک 
£ بااحمق احواولات دامر وی بای نجه اولان سس | دتم" 
بل اختیاراولات َف ايگ نیدی ارون | کازکین 
و یئ تلم کا يك اوتاندی آن‌شل 1 
وکساک میس بك اوتافش . | ام | 
اا بك ادسراداييت بك اتاق ا ابش 
ج سرخوش مستا بك وزق‌اولاه | واک 
وہ ايك اک صباح صاخ بک بارکان اوطڑھا ات 
رد | بل ارکن صباح .اك اوفلانلری | زانکاد | 
مدید اولقلق تم a‏ را 
دی بكآولادمدته تاز باوغوار .| کید 
مت بك‌آزبولنات الاب يك اول اون سدوق 
اتا کاب 2 مرت بك اوحوت کاساز 
مد بك ار يوغل سنه ۱ ۳1 ساکا 
یک دارکن مرکسلت ا غار واٹر 
پا رظ | خر اولیانتتە تکار | بك ایوکوزل اولان مر 
بش پگ استکزایش ۱ے اب ای ضھیاولادا کہ و 
ها وی رود اه اتکی ۱ 
آ کنٹرہ بلك اسکیدت ۱ بك ابو در 3۳ ۶27 
ا ااولان‌دشیته بائچناز اك ابودی تلم تنا رات 
از يك اطاعتلوسونا, ر كایوکورغ فوجف| کیش 
بائ | دکاراولات اتاد 7 
۰ ۱ 
4 رود | بشته طورلوی|پا دنت | شور دک 
۱ رککون جیما نا ولد م 
. آجایدھ 
دی ن ہشےان اولان 2 

بشقه ری اولی | جد۳ر | بنك ایند اولان کرو ے 
بشقہ آبری دوشمك| ایض | بات باغرداض۰ | کک | بعمن کی 


بشته مشعتدسی | سک ا مکی کیان دساینا ‏ کاہیجہ | کاهر 
بشتهجهاروجه | جام کوش لوه | بخ کرش به _ ر | ننتاث | 
کے مہ 4 EEE‏ کر میں پا 
بشقه طرچهلوز 9 بشکوندن جایملوول مد اکتا سند با یی ۱ 
جو روب E8‏ اش و 2 بخ رو باعيه لهند اولاد کاسراگ | 


| بشقه طف کوک ہرنوزلو 


مکی زاي 


ات | 


| طولت یر 
۱ رك ارغ سندت 
و تب 

نك اس یناز 


وحلو سنه طیا ې 1 


اك ایوکک ن 
روات 
ا وا 
× برك ابو اولسی 
اسش اولات 
ينك باشنه لش 
| اولان سنه 
| نك عشقنه شرا 
| ال 
دیکات مر 


هك 


برك ق قوب وتو 


ہر 


نه ارچقتات 1 


۱ برسه رده باعش 
| اجون بازبلدن ستد 
| بريه دبا کلودب 
| دوشانلق امكف 


ے 


ری فقو لاق 
1 بریوزلو صاد قاولن 


۷۹ 
کلند رمث ہےر 
٦‏ هس ما ره 
زلولن‌صادقلق رو کلف 
کا ے یک رم | کا کاب 
رتخا باکت | امن رکیدیارین 
اشنا زکتدین | ما ابرم چون 
ا ,زدینلان پوسات | خش برم ايله 
| نازیرداژ| ع ورهن | بدمك اوصا ج 

.1 بارج | بود ابزمکاك وصانقان 
کی بے یل لود رئش دونائشٰ 
نیئآ ایی | بود | بزعك دوا نی 
5 بارشو ا گر" نك دونانقاق 
یم بزدوقوییبی ا لاخ | - 

ر |بنار چارشو | کوعّه | .زه کند مزه 

| رکٹ ری فماحی | زار زلف 

۱ ]ی درمك اوشندربك هد زر دونادر 
وکیا برد نکند مز دن ارس کے 
دو نا بزدن یاہیلان قاو ا زە مك دونا می 

2 | ےنم بن یی دوزن و رې 
کا انس کندییسن | بب 2 بای راه ر 
اطرافلاه زا دوناغ زست یٹ بنع ٹل رال 
دار مد a‏ پزاشته| زی کندمزی 

ك العو | باه علا 
هه نام و رات بستنا بتیروات 

۰.۰ ارات اء و 
لاگ کر اقتتر ااا لس بش می اغرری 
خلافکر بزکلت رر کر | بوزق اولات .| 

رد ا کلندراش || آراشنے اس 

سس 

تکار 
اراش 


: بو لا ۱ ۰ .| ارک 
وشن نك یی ا ور ارگاو او او وملو | 


تزع ایت وفروت وشرو ویر یربا شندہ اولان 
انت تارتِفعلق ااوگرواه ناد ے 
برش رباتلق | اغان | برتاقده اولات 
2 ساغاز اریردن زیر لت 
پرشنهی‌طوغرک | _ر,, ارردن به‌کورمك 
م رفکد بره ده اولورانلر 
نان ردن تھی طوفرک | ارم* طورمیوب 

: بولک تیا دک که اویل ا۸ 
. |چوي‌ملت ايا اربرده طورمیوب 
رده یہ موی دکتمکره اولات 

اولان راو خاش | لد اری بریله سوز لوب 
یج8 عارت ای ورز رد ورش 

د اروان بوک چافتتاری ریه‌اویز 
برودت اولات ‏ مین | یکره من اوللات 
کی > 3 ر ره ۳ 5 ۰ 91 
ررقت رزمان جر |ریینه دوز اوھ 


7 کم وقت د کل اولا نشور 
و و ه 2 رر وم ۰ 
روك وفل‌بروف عوزطوا .ری بت 
روت‌رل اولات | , ریستت ار | 
نہ قوشی |ناغ ید لان 
ره ہو اکٹ ارسك اقا نندت 
ارک بلق اٹیڈ ا وف | ولات 

رک جراج وروی ا روز 
رت بلاق داي | صن ری کی مورک وان 
گار اس ای ا 
وک بت زک وان اف 

و سوه وچ پچ ۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۵۰۹ 17۳۲۲۲ 


| برفز فوده رخوںرہ 
| اولا ناسر 


| برقوماك برجا عك 


افامی‌یاتئی سرزرڈی 


اولات 
ره سرت بی 
برك فوی فوند 


۳ ام مرن ار یں 
۴ یں رن 


رکا يک ماده لد 
مسق رلک 
2 ۱ 
برکدر قوندر 
رکد ريك طولامق 
زارط و تله جى 


رط 


افابی 


ہے 
برک برا ولون 


| اہک اشدت 

مک ابلك ایشلت 


برقیللقد .رهیننده , 


برگن بی طو اوی | . 

| برلکده اوور ۰ 


SN ۳ وړا 


77۰ -.“ک/ ات AS‏ 


0 

٦‏ ۹ 3 رة 
EIS‏ از یر ۳ 
اکن فوشزاواد نات زا ونشتاق قد 
کے بو ا کل قونامیجدول | رکا ز | رلکدہ ونورو | 
م وگ | رگا | موز شیجیلر | هماد 
کک مضہ ۰ و ا کی 
برکڑ کی اولات کہا رې | برمذ هبده اولانلر ہر 

تیا کے سن ۱ ار ےڈ اس د 
ساج |= پیکازوارک » برکاریع کی 

٭ بركلك فوىلق استواری| بر ر ءاوفور ۲ 
ا برکٹل دبرلش ر اولا نضو. مک ا 
حو | طوبلا نمشراولات | عتد | برملکتدن اولاتلر ا ياء 

9ا ی : اہ 

ا 2 e aad O Cal‏ وی مد 
۱^ 7 یت کت زر ۳ ص٣‏ 
بایثا اكك طوبلمق | امَدہ | بر مات | 
کا کا ص a‏ 
اشتان اے ا مهارف | ابا 

2۱ پا را ا 5 
ار رکییار طلودلاکقلر اران | 2 اسر 
ورت برکوزنواولات | | برغ ادن ررم 
تن | - ایانم ریغ صاری با اشَبة 

ا رکولکڈ ساسا ور ۰ ۳ ر ۳ ۳ 
استازاست| رکولده اونورادار | ھا مج بلاد داب 
عه برکودکه ده اونوری برش ال 
و 2 م2 9 اھ ر ھا 
وز جيار ایض | اواب ست 

برکونده رکونات | بكرو ے خی | 

r 1 22 ۱ 7 ۰ و‎ ٩ 
ارداست برکولات اولات | اىصا آ یی اٹ صوتفخش و‎ 
را | رکوہ اولات . اکیخای |اجوجق اوعوی. مھ‎ 
کی و | مره ےر ارت ا ہے‎ 
۱ rN ۱ کے ارو نے‎ 7 

rE E‏ ی شه | ,رند ما ره 
سرور رکید ال انم اولات امه 
شروی راك باکزات کی ۔ وا خاہ 
پاری اراکده را راولاتر | هم رضته امقرتطحائےژے, 
کار ارتکد » او وی | . , اورداولات بجانفتاد 
مض روہ و 0 ا یں ۹ ۰ فک 
کازودد | قو سمو هدم برینشنه اوعرینه جان | ررر 
اس 1 اتا 

پم 9۵ .رصولق ۰ 
ردام جوهر ا جوفری ارد فا لدررشجای ‏ بداد ےہ 
E ONO‏ 2 , رانا برص ولق اق 
يامام از رده می رتل تز اولان برصویدن اولانلر 
برد اسلا کاب وکرو عا رسآزلس ولان برد" در HRA‏ 
برد خحیاشلیجی 1ر رد رکنده اولاث نان رطا رت غ قد انز 2 
,ردرد ده اولانلر درد برد ل املك ی برط ف ربا او 5 
ردرسن اوقورازلر | کس برد یں اولان می Nat‏ 
بردرسة اولائشم اض ار عنم E‏ تارك برطم انلق 1 
رون امری‌صوشو | عق رانا بررتبه ده اولات | همسایم |بردرلودن بردرلوج 
بردن بت اضن | انس رہ | هر | دوفات 

ام ادف مر Sb‏ ورک اولان کے ر | ٭ : 

ر x‏ ۲ ص۱۱ , : 0بق یی جآ کے مک 
بردن بره اومقلق | ناما | .رسف رده سر رر چن مت 
بردن بن اوساعت کرت E FE‏ کر سال اولان 
ردوزم ,رفار فده برشهلد عادت ‏ این یک 


ردوش یکن رععاره 2 اعشور برعشلده اولان 
اولاز*لر مدد 0080 اق ے‫ ۱ 

ده ,ادها ۰ اتا انا کیرہا, 
رده ایل او قیلو9ا | برشی بسلامزاف | وار سول رکید عالەزرى 
نید رها برشیئك بها ا رفا جک سوج بل 
بردھ اجه اونورش وشن | ایی ارزید "| بردنجاعزوبسوبلڈگل 
ا رد این دە ووی ایض | برصاكک رٹ | لفردی ویا دعا 

بردہ حیقارعی راز رصنع تد وان کرو ینہ برما کی وا رب 
برده‌چکش اولان | | روید رصورتا .| یق شن ورجا 
پچ رده درادن ` سم 

فی می ۱ 
کته برقدزده براستجد 


س لے و 2 مس کا 5 ۱ 
= پرده دز دسر کته اولانشر , 
برده دہ او لور روشا | برصوری يوچو E‏ برفاد بردوزم 
بردہ قال دی رو اما ارقداشلار ‏ | کاریان | برقوتدہ اولاغلر 
2 هلا برص ولوت .یله | رخوحدی وا مقار 

: ابا ھی اوق | رابت کہ 


1 5 2 ۳ سے ر 7 ۰ 
باز ھی طا شی فاد سجشه ۶ سبس ‏ 
وا ۳.۰۰ ا انت پوت صورت ا 


با رھ اٹ | بارت ابق او تکیچتار 


و تیر 2 دایم 2 27 شش رد کت 
ا جا ۱ رگن ام ند رمات اولاش ےت 
بای حصه E‏ حص رد رہ وړ سشدر ام سو 
کے من یو شف وس مه شا ۱ لا 1 
۶ں دار 2,ووردز/ ایند سمت ' و( “مترے 
ے r‏ که إت 
ایور حوس تشر و می 


اج اس 


5 
1 
9 
نے 
ضف ےپ 2 4 ۶ î‏ : : : ۱ 

ہے 2 ۳2 ۱ 
تا ٠‏ ا مک جم ۳ ۲ 
۰ ۱ لدابت ماک .رد له 07 وین ہر انجد‌یکیی امت اباضلق به 4 یفده ۶ 
مین کم وان اع ته | با قمیا کو ان : 
مرا ے تان تسایر | اغلمی بخلو | ته پاك تيز واهل| 


7 رز تد ا کی ء ست ‏ ندید | عرص اولان تارک 


مان اق نستانلق اذاغت ےا ے مه مگ با لك رك 
یرون .۰ اون بای فته | اس پاکاك تیزناف 
وتان ھی وان/ ان و اون پر وار ال عشل 


جیا مد انا رداک ایتک ے هش ے 
با اناو وان باغی فده جی | )| بال ايله سر قاق 
یر زان م باقباہ | تاج بایان فل جیلق | اس اولان شربت 
باغزغیراغشیر | وراد | انا 
قان م ل ے فئار باق ی بک بال شرب 
۳ 7 : اب ۳ 

: ۱ ١ی‏ ابال موتىذاولان 
ببغرمق اغلق اہک | باق نجاس امش | ال موملو: 

ِ کر . بامّدن اولات این | بای جامورتکنتی | لا 
باغری بورک رق لے ط9 مسییه | . ون 2 
باغریشنه جاغربتاا .| باق کورش ناه | بالطه ‏ 
باش چناخی طاہی 
بے کا سنہ کر ر 
| باشطائی ای 

ا ہا شکوبتتراولان 
| باش ورش اولان 

| پاش ورلو 


| اشد ن اناع قدر 
ا ے سرت بای 2۶ 
باشدن اباط وار 
| باسشدن لش 
| باشدن باشلیوب 


۳ باق دیوشویش 
باشك هی 
ور 

| باضشك چنای 
| اه تم 


| باشلنو 
3 

| باسشدن آچور‌سول ز 


هو 
ال با شی دومکالٹ 
ات إ شی ديك اولان 
رب مز 9 ا ہے : 

| شنده بان 


بای 


اقا ام 
کدفت | باش اشائ کش | , 
ارم ما اولات 

سرژدہ ب شن اورتراولان 
AT‏ 


باش اورتشرلوان 
باشی اور _ 
باشتىنوقارىقا لد 
:| باسشه اورمقلق 
2 

باشه بعلنه جو ته 
باشه فا قمق 


باه فا ملق 


زدودك ابالجق آجوباش 
2 ر 1 3 

تکس ابا یج اولان رر 
یکس | باشیا شاغی رنه 


اولایت 
/گوشار» بارکون 2 


باشی دونش اولان 

اسب 

لسر | ایند ید الا 


a 
جج رون 
باشی سو طا ولان عو وا 
باش یکلا ولان جل 
اشیرہ کش ررمي 
شی وکسك اولان | مرت 
روک 


وده 


ا ا و اہی 
اع درکوم خی اکم 

مه و | 
اوا مش‌اولات طحق" 
س Fee‏ 
باصن اجهقر ويد 
فو کر سے ٭ ص 7 
8 ژواسدن ۶ زولیذ 
۱ کہا ا سر سے ۶ 4 3 7۶ 
اتا ے اتان ورا ا کلاش ۶ کر با ش اورتسو مرول 


ا پارلاق اولان شه ده باس کیں مردارلق | چول اھ ۱ ون 
کال م رکا ارتا 2 رک ے آروغ د رتك پاش اورتسنیاچار ۳ 
2 افيد باس کیرمردار لق ا اولا مسب ۳0 
بارلاق مصقالغی سلاواڑ | طرمش اولان الات باش اورعق .| سک 
ارلافا ا سناق روش ے رك کر مازنلبزی ع اسوب 
3 روشا نول باش اور ااا 
بارلامی ابلددامی| تاران | پا سض اولان ابرا باشاولان دشبراولان سرود | 
یی ع یلاع ط ره پامسلو اولات | ايع تا باثاولانار یسار | سروران 
یارلایش زیخ | باش کله ضر باش‌اوانارایلرو | ر 
ایفد الا اص ... که اکر ٹچ 
اوق وش ا جج ا با تبه .اناد اباش رعق كنت 


بارعمق اکٹ : تاره ے۔ EG‏ 

ےر 7 مس فی : 
ارمق اصریی اکنا باشا رزیر | اص باش بیع جریم کے 
: غا زجی ‏ اعون | خدیو | باذ مود 


اس ئا ںو 
ی ہے ام ۶ ی 9 ۰ ر ٦‏ سم ۵ 
بارمق اوجی کے ا اصفانه و مرن م تعکر ا 
باروت و | پا شا حکومت یرک مو شااے۔ سالازهسمدن 
باره سز بولستراولوق ایا باشا جاد رکب ۰ اگ ا 2 مکش 
ره س یوضر اولان | زت | ۶ خاژکه | باش بوظلق چزی 


5 :0 و مد پا ورک ۲ 2 ے٭ ا 
بازرکا ن سود ۶ اش اشاغی صے زا باضیلق ۰ وا ۴ 
71 سوا ۔ کوظطعت ما ورگ ع استبسالاری رای 


بازرکان اوظ‌سی |خورڑؾاے ۱ کو م2 مترداری ر سنا 
از رکان اوطلری | ا | باشیاشانیکش | تو باش بہانی .ترا | 
بازرک نلر نگاو شکور باش ته سی د سو ماك 
ِ میگ اق ابی امش د ےت قالط 
بلاج میسن | شاد مو | بر باش طازلق هت 
اقلش. .۰ع اائا گے سو ا ERS‏ ص یی وت ی 4 ۱ 
٦١‏ اک شاه بارلاق 
اٹ 5 کر باداش ار 
سر بای ندر 7 حاو ہہ آیادتاھہ را شور ابادشاه ییاج با دشا هار آشاهان بادم 

اورھو_ )ال اء خواقن ے اخافان آبادم بوخ 
یادشاه موردییی | فان |بامثاهار پادشاهی اف بادی موا 
یود م جولو اما کیان ايان اک ھٹا یادی موا الق 
انادشاه ی د م |2 اء ے اسل نار دیدکلری ری 
۱ 4 نادس ۶ اسر ۸ | رامش اد شا هاردن قونلو سم احپوات 
7 انا ا زوراربادشاه ‏ )ایسا ابارچه 


07 3 1 1 ۱ ۱ 

الا دشاہ جادرک اباژگ: لاد ٹاھارہ یاقٹور ا لت ورم 
ِ ١غ‏ مرن 9 ۹ ۸۲ 7 
۶۱٩‏ إبادگاه |اولامت لوا بم 


اٹ روا ای | وان آپاد شا ہارہ براشور ایض پارچه پا 
ام م باه وان ا دضاعلقبا خر | ادا 
اایادشاه فاملیه‌سی ساح ابادشاصلق . . داور إبارچ٭ نا 

پا مشاه سرابینده اولان 4 خی مارم امار ولا ست 
فار ۰ عرص | انار تکار جاک | بارداق طاس 
بادشاء سراف ہے انات مبیلالاله ۰ کون ے 
۶یرس > اد ۰ ومازوا اف ۳2 کرک اردق اور 
با دشاه * سی | سیلان| - ای بارس د او چان 
با دناه صندالیه‌ی نت پادشا هك ورمک ۱ بارششرغی 

با رشاه و مان اریم اتا ااه بارشقلق 

ادشاه هوسی ور ۳ ۲ نان شه ۳ 


بادشاه فده . | مشاه کر ولان اف |باسشمق 


طرنند» اولان | شای له ا وش امارکیر اد سل 

ر ۹7 


۱ انار اڑھ چاربالش سل بأد شا هر باصت الان ٹور 2 
بادشاه محلسی دیون | خحسروی کامکاراة | شاهور بار ڑے الولو 
| بایشاهدد اد تاه عاطان ے خر ون و ملا ۱ ء 


| ادساهد‌خلوت ک |حلوترک|ءهابون» وق | شای پارلاق! بذدراق 

کی کی ہے 

| مکتو ںکھزرہی ‏ | 4د گان - کمیاری نہزاوہ مالاق اشق‌ولن | و 


۳ 


فا ای در 
ایوںگحزہ ایدر 
ایور کوزئر 
کان ے 
ابولك صاغلق 
ابولك کوز للك 


ايولك بولق مارد 


۳ 


ابول ۱ و 
اوك امك الك 
کا کا 7 


اولك وارز لور 
حمَ لور اولان 
ارول دی 
اولك ااك 
انوم عل امك 
اماك جاك ے 
آنوه کی . 
اواك یاه لا 
آیہ ال ای 
اگ وسا E‏ 

ایودره ات لایر ا 
ابود ی له ایتدی | 


ابولك ارام بکنات 

ٗی جوا ری 


ید |اکیلوب ایک ات 


| ابوج قط 


3 


“ 


ای‌جنواری بورسی 


م2 27 ۳2 یاررك ے 


سے 
= 


بابوج جورگي 


ناوج دیکهی 

سے سے | 


اد شاه او رددھی 
ذکت 

سور 

بادشا 7 وطرسی 
باد شاه اوغلو 


|پارشاه اوی 


07 
رمیا 
> _ اوسکرت 


کوبرندهبولرده دوت- 


ملق 

آیک 1 با له ٠‏ 1 ِ 
اسه داز اھ اہ 
0 مھ 9 ۱ ۱ 
انیا اے ته ےدارا سے ۱ 
7 ہہ پر کے یر ۰ 3 
اضر ےخکار ے او 
ره RES‏ 
ge‏ ۱۱ 
ےرہ رص كه 5 
بار آے خردر ے حرو ۱۵۱۶ 
۳ ب 7 ۰ #۱ ۱ 
د ت2 ا : ۰ ہ‫ ۱ 
برهمن اے فمازوے مذکرار / 
ا مق ۱۸ َ‫ 2 ۱ صے 
باش ارام نذا | عار 
2 ص ر واو و 
رم 2 از ؛ ره 
رهان ٣‏ خر 


چڪ 


میڈ | یك طوفانچوجق 
بب الم انچر 
: کے 


نب الجن ازاسمش| 


امام ات‌دی" بش از 
اید 1 و ۰ س 
ایٹائمز قاشز _ |نارتق 
ایام كلق اون 
ا کر دک زاره 
ینید آجد يتمق رشبد 


الله ایت فیل ايشم 


2 وم شب ۳ 
2 
ابو جنوارک 


شلد ی یا نوک . 
20 لولب 
۱ و و8 
2 و ننس ۶ 

ایکله یی 
۳2 الم کم" 

2۳ 
۴ 


ایکنه دلیکی 


من ۶ سهفاز ۵ 
ایکو کوک 

ایگ 

ایک کرمات 


: انی داماق ات ۱ 


ان 


۱ ایک ‌طاغ اراس 
ا اولان بو فاز 
ا ایکطاغ ارامنده 


اولان ول 
ابی قات 


| ای یکره 


ایک‌کشی برحالده 
اولق 
ایی‌کشی بردزده 
اول 


آیکی بوز لواولمیوب 
باق دویسٹ اولان 
ایکسی رش اسیلک 
انکنی ڑا نادن 


طوش او لاٹ 

| ایکیسی رقارترت | : 
ANS تک 
۹ ۱ انیس 
رمقلق اوا زی | ايش ایشلعی 
N ٤ ۱‏ سا | ر نام برد ته 
ارم اولاشمی | رس +> ھتروڑے 
'| آروجه بشقه‌جه | جراطاء | 


ییوش ابری .يوك وخون| سیر | ایسبلعی 
| یی اولقاق | مدا |ایش بیلوراولاتاو| دد 
| | ره بشته‌جم یک ایش دونیی 
ارستنو اولا شور رسد اس طو ی 
کپ لیر کون زگ یکسا ے 1 
لد وف سس ایشکورسش اولان ٦‏ دید 
و اس 


این دوماث | دودء | بشکورمکررا شتا وا 


تسف راج عو ابر وی ا 
ا دیته آرز ای امد رتسا 
امن سکن 0 اب شکوںلان:یرو 


3 ایسه اولسه | ار | ایت یکوںیجیلق 
زا اٹ یکوچ ڑا ج د | اض ری دکان 


و تس ا ا رہ کر رھ رص سے 
وز ه کوره | کرد ام دنک کازکر سح کا 


ا ايش ارقداغی | نکن یش کو ہیں 

روز | ايش ارقداشاری | مان | 

ادیش کدی | ای یو روڈ بل 

اش یشان پر | کازک | اولاش 

2 رخات | ابش ورود 

ایش‌کوربلان یر ایشا ابنعەہ کی 

جو اش ایغلکر لیف ایشہی 

اوار :ا مراشوسالش اولان کون :7 
بی 

۳ وَج | ایش پاشنده اولان بک 


ایند یکی 
دی ایوالف 
باضه فا مق 

ایتدی ایلدی بابدک 


کت 
٦ ×‏ 
مرب 


. 
۰۷ 
5 


۰ 
9 
۱ ۱ 


ت7 


ا 
۱ 


۳ 
۷ ۰ 


٦ 8 
۹ سے‎ 
٦ 
۷ 


7 سم ب لو 


۶ به 
۳ 
A‏ 
مید 


7 


۳ 


۰ 
۱ 


۰ 
۳ 


۰ 
۷ 


۳ ۹ ۰ 
او ما 
۷۰۲.2 وس 


1 


۰ 


با 
۱ 


u 
۱ 


۰ 
J 

ام ودک و 


ام بوزچاراشد رکا : 


کے 


مو ے نت » 


ضا زیم ۱ 


ا وی د 
کڪ 

اړو ا جرف 
اون کا ره ۲ 
یره 2 اندر 2 
ارو کلدی 
ایم روسی بوشراولان 
نے 1 جود 
اج ای 


E 
ا یلوس | دا‎ 


بج یسا لان ير 

: ا ھی وش اولاتٹ 
اشام ےہ el‏ 


ر 4 و۱ 7 
21 وُت ۳ اس ئ 
۱ 


اولان یارہ 
اپو ری 
اجون 


اچ۹ ام 
ایا صتا واناد 


یں ضر ولاب 


میک ھا اروا وا 
ے دود > لاوسد 


ے شید ے مشا 
آیدنلق صاجعی و N‏ 0 ۱ 
١ 1 7 13‏ 4 | ۱ ا کے 
im ٤‏ 
آلاغیوزنکیت اولان | ارب | اباق اوکسی | باشته| ع اب 
٠‏ پا رکب ایاق ایلہادملیوب ایا قدر با امت 

آباعیبشلو .. اایشته |اباق بای ایسد | ایاقدہ اولات ناستاده 

مروت بایّت ے ا۱ط ےبد ے پابتداع. پافایتاده اس 

"اعی‌جایق اولان | ربا ایاق بص دی اخاکای |؛یاقدہ طورب يور | پد 

وس کائے سیک مایا اص . . اکا ے اترتا 

آیاخ‌خنیتاملات اکا اباق بصش‌ولان ییاد ایافاری بولاگی' . 

و رها ا0ا كدر ٠‏ یدیا 
7 ۱1 

1 ۰ ل ۳۷ 7 0“ 
تایه بل بان ایاقبیله زک بارغ | 3 
تہ پان ام ۰ . .۰ اخالتخال |ایاقاری یل‌کی‌کیدد اهر 
تیش اولات ات ایاق ری کرامی | باه اایقریه بنش اولان باس 
هلاه شک ماد بارج | باد | مود 
پادرعق| > ۰ .و مره بات سنهاقاولان 
ای رال ایاقکزاسی ]کت . ا کون 


ی ااباق‌طیات ابت‌پا | اپ اورغان | رسن 
Ai, a‏ 7 ١ہ‏ ان ۹ ۳1 0ج 
و لی وا ات اکا | دوز 2 رشان 1 رسعان 
ê‏ ۰۰ھ 0“ ۲ ۰ ۱ ۱۶ ۳ ۱ 20 
لته ازا ام اباق طبلف اما | ایپ اوج اشته 


میا ST‏ 
لاق النهچکنبش .اس ایاق فای بابیج ا انان | ایکدن اش | رد 
LP ois EY. 1‏ ۶ ۰ پ2 2 ۲ j‏ 1 / 

۵ 9 0 پاپوی ما نوش م لاا 7 3 

وش با یں 2 | پا بش تاو | اياك رشته 


۳-2 
ہے ۴ i‏ 1 5 73 ۷ .)5 دی 7 
اووےں ات ابا سی این ا سے لے اتنام 

ق‌اوزرندهاولاد پاستاو الہ م بر ء اباد | این اه ایٹھ | کے 
پاامتادے اسا ا وت 1 کا 22 
0 5 پیا یئ باحو ایت کوبت 7 5 
ياق اوزرینه قالوب و اا ق کرامی نی پامید | ابت حاولا سی | زوسدد 
لورہ ۰ حوسان کی ہار جج ادر E‏ مو دن 
ان اقداشق پوللاش ,مائ |ایتدد ایفددك اوح 
انا ۷ 


۷ 


ے‫ 
اویقوئلق فولاباق 
| ات کٹ ے 


:]ا نات 


44 
۱ے حم و 

2 3 اواد پور 
کیت اویار اولان 
ملعم ا 

ساد |اوامش اولان 
اب اویا عش اولان 
حاب اونامی 
EE‏ ا 
خابالوده ااوینق معشوفم 
ا ا از 

٦ 
ر‎ 
نادکنارگ‎ 


اسان 


کو زوقاش لە ان ۵ 


اوبوت فی وري 
: اوور اونعوده اولاد 


<“ 


4 


سے 


وق سوگو ہك 


اشارت ا لے 
اول 1 
اون أن 
اولوت اوکوت 
اولوت نمچ 


دکلر اولان 


۱ 


3 موم 


ار حشتد سے 
ادوودرق اورکشیرن 
ہد اای قسی ‏ 

اورا سے 

اد ا ای اید ذلعی 

کے ۰ ہی فا موز ر- 

اس کر یں لا 
خی 

سے زم ےم 3 0۸" سل رد 
یس ر2 ے‫ اف تا ٹر ۳۹ 

۱ سے ۷ 

ابا عك بای یر 
اباعندن بخلو 


ضس رد 
با تیه > 
۰ 


٦ 

ا وی 

خوروش اباعم قا ی 
خایندد سس 

ا و یا 
حوای‌رداایای امش 
وا 3 . 
NE‏ ا ا یک 
ات میزا ایی امش 


شا 


اياعم قا لمغراولاك| 1 اوله 
| یلق اولقلق 


ب 
آولامق شکاراتيك 
اولك درجه‌سنه کش 
اولات 
یاو 
اولبه رق ام ر 


اويه وب دکل 
اولفش 
اولنشار 

اولو سول 


ب 


اولو سول آدملت 


2 


اولو آدلو سانلو 
الوق 


۵ E 
۶٣ صناودان ے سنت‎ 
بی‎ 

اول وشت 


م مان تیان مر 
اولوقلو اک 

کولکر سنا بولتات | ۶ 


اد 2 تاش 2 

«ولولق بسوکلات | مرفازی 
3 و ماف 
7 درورو 
اولو مکش لولان | راجاود 
او له باستد 


“¢ 


س سس س س ہمت سل 


و 
اولەبحعندن او 


ہے یی ر 
N2‏ کا شك 
اوماراولات 
اوها ھی 

ا 


کے 


او لیدی اولےنکا 


وباق اوبا خش 


.|اوامشاق 

اووه دور 


خر 

اووہ ده اویورشی 
اوو ران اوق 
اوبار اومھی اولان 


سے 


شع زن ء 
اوباشتلن 
اوبامش اولان 

اولدرلش اولا نار 
| و( [درشش قاری 
اولدرمک سیباولاں 


2 

کک 


اولاشه م 
اولدرمک اقلق 


اع |اولدرشی کہ ای 


زااولدم جاخ چیه 
اولار اوجلخ ابر 


اولرمان آدمارک 


سے : 
اولسےد اولاید ی 
اولاشدر ششدر 


9 : 


ولاشق ی شتا 


اع تم ون 


و 1 وَزوه 


ولا بتشمث | > 
۱ ری 

۱ اولستلر 
فار ا سے بۆزى ۶ 
سس ۹ ا 
کن |اولاشی نشی 
کٹا اے 
EK‏ او لا اس 

او اولک 
الک کون ۱ 
اولامش اولعون 
دکل‌خام یش 
او 

۳ شنود 2 
اول برای 
اولز 


داز اولش اولق ‏ ۱ 
لاش ارتعلت | رساد اونش کرمش 
م۵ ل ےہ ہہ 12 
او شن فلت | وی | 
واعله | 2 یت اوش اولد رفشمارک 
تاه ولاشه لر ونم اولغار کیرمشدر| حر 
اش ریخ نون »| ودخ | - ۱ RE‏ و 
اوموللق 


ااوفاق اوفاق 
۱ اوفاق 1 دوک ۳ 
|اوفن تن دستهلر 
اوفله مك اوقورميك 


ااوق سونکو 
اوق ان 

اک ۰ 
۵ ,ور سے 
|اوق ودنا 
اوق اتج 


در کے رز ے 
| اوق اتجیلق 
او ارعی منز 


ےی 

اوق منز لیا ری 
اوق لٹا نے 


5 


وی اوق آتی 

| اوفاجق يان طولو | 
ااوفاق کوٹ ر 


اوفورمك اوفله ملك ارم 


N -‏ 
۱ کم دك پر 


اون ای ۱ 


گے رر > 1 


سك ستوون 2 ۲ 0 2 
او و وین 

اوکدرلشمدح اوانش سنوی 

8 A 1 ۰ ۱ 

و گند ر امورل 
1 رو 

e ۹ ۰ ۱ 

وکندریی امك 

و ی ور و ای ا 

7 تر عفر سر م 

وا روہ مداق 


۹ سے ۱ 
اوکوت نو اوزرت ‏ 
بازبلان موب ندنام 
اوکوت اده رہ اوسئوم ۱ اوطه ۱ ارشولق 
KAFA SEF‏ 2 7 
اون رف جالاریف کوبان" او ستاولق یٹ بالارستی 
ای و ۰ ٤‏ 
اورمی چارٹی | رت اه کت اوہ دوم ی 
َ‫ و اا وس ولان کک اولانا ‏ 
ےی 


ا ده اتا ااوسته ھی ابلاوا ع 
اوزاق ارات | دور | یا | واش صواش‌جناه 
بن حا وک ااوسته‌ییه‌طلا. . . اد رو و ر د 
اوزاق اتعلت زیون بجر ملت ۰| بارشان تالاش ح ارغاس 
اوزا قکورمی | روان اوس‌آچی کوشا مهتا 
اوزا قدر ‏ دوراست| اوسلو بکیدش | روش اوغاشق صواسمی| بود 
اوراقدن کور HISS‏ اوشند رمك بزد رم" هدل | < ۱ 


اوزاقلت ابراقلق دوری اوشنور تنبل اولان وشا اوعری حرسن 
اوزامق بیومك | بادا 7 ملق خرسنلق | دزم 
اوررلت کی ایرد اوشصسی ڑم اوغلا ق کی اورسی زت 

اوزن . ۳ اوشور اوشومش| جاید اوعلان چوجق 

اوز ریہ من | اوشومش اوشور| اما اویل قوللا ىلوی ,: 
اوزم . | اکور | اوشوملت | جاییداء امن ے کارڈازہ 

۱ اوزم اغای | الك |اوص ععل | موش اوغ ال‌سورتك 

2 رن ,2 | اون | اوتورسن بومسن | ۲ 
۱ اوزم اصیر سی اب اوصاغ کوشکان بنا ے شوم وم > 


!وزع انکور کے بی بيار ع بایناری اوخورسرل كرشي 
| یتنا اوصافی بث اکا بيا | اوغورلو استر جلو 

اص ار اوصاخق بزمك ببزاری » فروزق- مجنته ع فد 
" ورون اوزاد یہ دورد نے یزان اوغورلو اوق 

ارستم برریواعی | مومن | اورف اوبان ن مق اوغول اوعلان 

بای سح شتوی ‏ سر اوطورمق ا لت | بوسنم پوز ‏ 

| اوس تی اله قازکق ستورد اوطورر نشد دی ا ون 
ا 
| اوہ سحو:غ ٠‏ سید ا او 4 رک شا اوغولق‌سونلك 1 


×٭ 


1 0 اورچك 


اورد 
وارمش‌فارلر 
اورسشر. . 
د و 
۳ 2 
اورلق شرل 
۰ 
۴۴ حور 3 
اورملق 


اورتملن بوروغفك 


ت 


آوونیبی بورو نمی 
اورتر وپ وم 


فارم قارنیز خلت | سوا 


E SE 

ض‌ 2 ۳ 2 

72 پوسیس سی 
اورتٌی 


اورتیلوکیراواولان انز 


اورتلتش کینٹزولان 
اورج ۱ 
اررح طوعق 
اورسلو اولات 
اوردك فونی سنوی 2 

وشینه ورد دسنلات 
پوشید | چیش قاد 

انار اردو فورش 
مد ست اردو رک 
تاش اوردی چارندک 
رف 
9 
پوش ]اوروسی‌جوجتی 
لود اورسپوککله كاد 
پوش | ولوب بویتکللت 
وا اید ن روسچی 


|اورکراو رمف 


| اورکوند رت اورکوتدز 


۸ 


اورسہوا ا کرت 
بوزوتکلك ایدن رو 
اورغان ١ب‏ 
اء رنهان > 
اورعان اوج 
اورل رہورکی 
قصراق وايش 
اورکتد رق 


اورکش اولان 
اررپل 

اورڳك جوت 
بوست‌انلرده فو رل 


اورکتد رن 


|اور لش 

| اورمش‌جاریش 


ره لج یں 
2 یھ ردتن ۶ 
حے 


+ | بو وک درو 


اورولشن 
ہی ے مکشکگیڑ۔ 
اورجیلن ای 


7 


اورم کو تکل 0 
۵ 

> کوت ضس بیز ۳7 
اورمقلر چا ربُفلر 
او رمك دوه من 
اورنك رت 

و کہ 
ے مود ر 2 “ودر 
اور وم صندنعی 


اورود کوتکلر 


اوروجید یکی 
بلورسزایل ری 
اوروسجو 
ی سے ور 
اورسس و جوجعی 
اورسپواق 


ورس ولوپ 


اور وش دو کو 


| ا‎ r 


ورو“ می وی مق 

افش جاد ياش 


۷ 
1 


۱ اودہ ۱ ۱ اورتاوار 


سا به اوج رص وک اولیان یم | اوده الہ طبان | 

و ته روہ 
اوی تمو ردن وسور ومع ءارررتت» 

ًه و ۱ سے سی 

ورسد اولان یکاہ اوده آنشه‌طابور 


پرندہ اوی قادلاعی زرنت ااالاو ال 
اس رو 7 راب |اوده طا بى 
تناد |اوخحثه دک نوات | وره طاہنوجیار 
۷92 ۰ و ف ۰ ۰ #۴ 
ا اوسر رس وخ | ا 
نامز | اوخشه مق نواختن |اودہ طاہان ا افدر 


رہ ۹ ور مه | یھ 
اشنورند کر نوازشع اک 1 2۰ 
مش رنه |اود انش ری ود مات هت 
دن 7 ع 2 آشن ‏ |ادر آودی یا نلاد ی 
| و سی مین ا ہشت ہے راید ۶ رید اود ی با تلا مش 
12 د أ 1 4 اه 
اوجمادر؛ او لویان و را ود رهره | اوری‌جاتلرک 
و E ROT‏ ١ے‏ فی حا له رد 
۳ کان اود سل افهی اشتاب اھ دی چا دلا من 
E E e a ۳‏ 2 
اوی ی دج | اودر وست اور جارپ دول 
اوجو زر شایکان |اودن حطب هیر اورا اوزا ون 
٤‏ مفته | = . جوب ے | میم |اودار اورود 
ہے کین و و 7-۱۱ خی کر ا 
اوجوزلق یت "آودن بارجهی جوییانا زدت ۱2 
۲ ۲ ہی ٠‏ کر 4 37 
آوبی تواولامی ا کئ| اود نکس بی IES‏ 
| وی بوجا اومان کرات اود نگورصی ا مداس 2 داس 
ای a‏ ۲ : و 1 
| < سید |اود بورج باضك | اورای 
| او چ سوریاولات | بی |2 وام ااوراه اورا 


اب ہرتر اوده خانردهوگان اورایہ الست 
انی نی وتات یہنا کاب قشاق ااندان| ن کور 
گاید ا _ احور ااورتفازه رهج اوتریحرک سی 


اوتلاضرصالیوطش 
حجوات 
اوئلان جایر 


۰ مر حم 
رک 


4 ر 2 


| اوترراقاہلق 
اولوراق ,رکب 
اوبرردی اوتورهش 
َه ر 
م ااولوزش اونوردی 
اولورش فا مش 


کے 


و سر و 

N:‏ فا 
هد بر ۵ سو 
شرمتد | اولوزي 
بر سم e‏ ا 
مت | اوورمتان 
کا 5 
شرسیاژ |اونوزدم ‏ .. 
و و ۱ 3 
شرمید او زرد گم . 
۷ ۰ 0 7 2 ۳ 
مکیل اونو ره جق 
۳۹ ھ7 او ۲ 

ص 


i 3 و‎ 
3 9 
1 ّ ّ۳ تی 
اوور اولورن 
ت مد 27 

اوم ,رفص 
اوتربری داوبرسورمث 

۱ 


آ١‏ _ ار اق 2 آوار 
۔ آق کم | ص لہ حون -هحون! مان | رك باشنه 
اندن‌اوندت. | ازاو ا ا او انار باشنی 
ازره با | ان کوزد دوزک| روا انرك بای 
اندەاملت ‏ اطاابتز |انش‌کوزل‌دوزهض ارول 9اا انرک بوزندت از 


اندەکور ابض اانلگ وی اراهاو انرك يوزنه 
اشتین بردنمه | تاک اك پولیفی | وود | انرواؤنشرہ 
ادق کہ سا تاکان | کل لاف | میا | اتلوابفوتف 
و EN‏ درا 4 ب 


لر 
انز میا قان اور اندراونلر ایشاں |کمی انمق 


ان نتس 070 نان 5 ۳ 
انكاشك ارتا ازائ | اھ یایشا اف اوف. 


انك اد ايا ابو انارو اگل 
بات باشندت اتف اناري .| اث اغوم تك 
انك انی بای مرش | ایاقدات. | اڑلی |انیش‌شای 
الات | امه | انلركاتك اتود ریو اغ ۔ 
انی Ered‏ انرك اتن ایاغت 5 اواولکشے 

انك‌الینی داسو انرك اتن ایا ایا ۔ 
انك اوزاف توش اوه رورا اند اتك ناشن الا اوحانه 


دوا ال 2 الل باشته لح تب رازه 4 
انلف الہ باو تاره اتل باشی ا اڑا اوخا اش اسی 
کاو ازد دنن باش اتاد 
اناوت یرل انرد اف | اسلا و سکار 


انك با شندت| ازس او ااندریۂ الندت | رس اوطادی 
انلشباشته ان او اانره اليه بد خالواره ما 
اند پاشی | سور انرعا لسن لباز اومافیجی 
شریظ فر وسو اذارِۂ اوزرته | داشان اوا نر م اولان 
انو طرش | سیا | انراد ایا سرت ازائ |قاب جا فف 


رسک ص 


اتکی لجات اند بارت اٹ | اواز اف کس د 
ی 


ز وسرو 


راه مت 


فك 
3 


سه 


امانترر 


رو و 
اما مان 


سے 
Er‏ ۹ 

ست:| امات رک 
1 

اقوش اذ 


اھ | ۵ سم 
انث | امدادیارد ایک | دادرس 
وثریل_]امدادهابرش ريت | ایم 
سلاو که e‏ "ی فو ھپ 
دست امامٹرہورمٹر وده 
5 2 ال ۱ : ی ےد د 
پات | برض این 
.امد یورد اید 
لھ رود اے فیاسد 
رم اف رجا ES‏ 
دزد ||مره افو یی د من؛ 
و 3 مر چ رم من 
نات ا امو شرو قو مرا خنوده 
۱ہ بت ۱ 2 70 ۱ ۰ بت رر ہہ 
ی نو [ویولق غنودن 
ريست | امز سور 
انا ری مب جر 
رود ادولتەقو کس ادرډدد 
۱ ر انکلوا یلو سورتنه رھد 
کول | سورتنه وري ك | غرغران 
ىوست | امک بورد 
ار مه ۱ r‏ 
باد برست 2ے لاد 
تردست | ام دسر درس 

Cast‏ ود 


ازراره ارشورن 


۱ ۵ 
اندك از 


ء شبرر 2 خد = 


ك 


‌,-فئ ہ۔ 


سر ہیف ۱۳ 


1 یکا ۸ 


اده تیا( اجون اخرازا |۔ 


ادته ارسود 


اه فقیدنرےی 


اس سے رسود 


2 


اکونزرلش اولات| سر 
زیت اده کک ابوك دی الا | لن 
تر ته عس لور اخداط | سد سے 
د یلال ء داش ۱ تطولو 
دزدنت | اللہ الد بشت بت | اذریں الکود 
ِا ا بوت | ورف 
رنه تھے انسیا 


ڈاا م5 اورسوں اداد | ورش 


دسا ۰-۱۱ 
شتا ای ره سور اج 
ه |= هم نی جر اء ۰۰ 


ٹاڈ اادته شاا صخا کر اے 
بے اه تا یمق رکه 
دادوسد ا ریہ تعاليڈ لور ہی 
سناد اس شال لور 2 
ستد اولانشر خد 
ستاو | الى QE‏ ان 
رواد الرشعو وکر نیک 
4 دید | تاد 

رش التون نادو ررر 
نره ال ون صاچجی | ررفشا 
پارسئ التون‌طاییمی |ررشا 
ولك االون رو | رکوک 

ارت |التون وسر دایلہ 
هریت | برش اولاد 
زیر االوت رفاو 
ثد |الئون با لدز 
زیزوزی دنه انرا 
زیر یزیر | ال هکلدی یک 
هون ]الم صلی 


مشتری وزخل 


۱۳ 


7 اجه ون ارام 
تررکوس | الاه واطلسر |برینات 
۰ز او 
زڑکو ا الجےہ وی | خو 
وذ االاتشف اففه 
لیا الات افان 
سأ |الدامسن‌فی | رم 
۱ ۰ ۶ 0 کہ 
۳ مو سا شمےا'ا ہ۔ بش کو انب وقش مد 1 

S|‏ ت دک کات آکلادی_ گ0 2 فاد ہے 


1 ۰ سا مق یں اکم 0" 
اکسں زیادہ انپا ابر دزیات- شاد هم اکلادشومعنابی| 2 
اکسکات درلتل ناما می | اکلار مق کشوم وولو 
0 ار | اكل ره دصر | ناد سارت اله كلاج رم 

اك اور ۱ 


* الك زیاد ەک 


ال زیادہ بوج | 


دا اکروبااسه 
| کوان اور شو رر 


ای 


١ك‏ اوزون‌اولات 
اك أيومقول 
۱ لانت 


اولان‌یر 
الك زیاده نوکسدا 
اولان‌یر 

ا کوحث اوللان 


وگ اولا 
کی او 
فان 


آکده ی 
آکرگ ایگوردگ 

ھت اکر اکور 
2 ارستا 
سے : برست 
کرک اردواوك | ر , 
قادش لی | دوال 
اکرلهاورنلسی | رح 
کر لش اش ]رس , 
دکزر* چوکان 
2 ولان 
کریلغ بوک ییار اما اولان ۰ اشرکھاء سر 
۰ سم شیرکاه اص یق 


مت ا 6 
ا اش دراولات | کون اخزنده طت لول اعستوسویا | 
امحوضو کان لزت اولان Ê‏ 8 ود 
: کان |اغزیرہ لزّت داد اعستوس کل 

۱ غطسعتلو ا اسان Cal‏ : 
ارولو گنای ری اجوب | افیا امق‌اوزینه 
اي سی | درد بورشم ٹراولاد کم صوچ ا ی 
۱ ہطومش درد مت اغزی ارو کرذهان- ا 
اش واه گنت نيوزق او تشک | افتر ےار 
اضق دهاژ |اغي س رم و د دان |= لب 
زب سا دفن اخ برك دو کت ان ساکآنده 
سول | اغی قپالو و یر افپیٹ 


ال مق مات ]یاوه ام دھ اق باص 
رھ سیر سض ھ 9 ۱۹ ےہ ك۳ 5 ۰ 

فاڑے انتا ہے _ پا او ار لیس ای اض یله 
کر اق لقوه سے ِ کے قارش یکوریان 


اغزحارا و ]ایض | اغلاشق‌اععت| واله | بلویرت اسورد 
صو a‏ م ی ۲ 


د هت‌ررء هفتدن 

مک 


2 

سوزدکلتی 
< 1 نازرا ر ےا 

مدان خی قار اسان عبّارسلاش 
ا اعیباوبی سوزی 
چیقارموے | ایس رولا 
اصزاولوب اعتارلوق ود 
لان اول باه کراولفاق 
می‌رلف شان اغ ات 

رت ساردم سفازداه داغ - 
اہ مپارنش سا انا افاج سیر 

ا صما دلق ور ترابع | اغاج اودوت 
اصمارلی | با | افاج ارجهری 
= ے اس۸ا افج داب 

اصمرین دای دتو دما = نے 
اصرعیرہلو | ایض | اغاج قاوف 
اصمردوزلو | ایض | اغاج فوردی 

| غاجدن دوزیم 
| غاحرن صوه 
دوشور 
اعاحرت مش 


دوشوریلئے| ` 
بان | اغا تکوکندن 


جیمان فليس 
انا حلق سازلق ۰ ¢ 

OG 
اردحت‎ 
¬ و‎ 
آزرحان‎ 


ناه بنده 
کم | ایشت دکله | شتو 
رود ادشتدم دکلرم | شیم 
اش اشم دکلدف | بوسر 
ا ج ۶ .و |سروه 
وزیرد لے شد نوا کو 

ررد ایك طوعق فعض 
نقسده |ے اشر ردی 
تہ | اشق او ود | اش 
باه |شقایبلات | ابا 
را اش قان یی | اود 
ازاد |اشملوار لافار تايار 


0 ور 


برد ه ے س‌رده 
اظکارہ اورک 


اشکارہ اولدی 
اشکارہ ابر 
اشکاره امل 


۲ 


5 
ت 
E 90 4‏ تا 
فان ا ا | ارک ]از أءبشنای» درم جص 
ارسلان ورلو اش اہ بے م |ازاداولق !شو ر 
٦‏ شبرد | ارکٹ اور ھی ورن از باشته اولو_ | سلبنت 
ارسلاج__ اسان | اریں خوان کش |ازاداق باشو | بر رما 
ارڈ چوراسى| اضر اركك سےان |هافل | باشنه‌اولقان | سرب 
ارشون اندازه اگشن ارکن‌طوتض امش رر رده |ازاد ان فور مقو 
ال اداد ما ارش اارککدر ترا |آزار ازاق 
ار بز ارتمی تار | ارکناولمش ران متث|ء عازه : 
ارعجو سورفلش مالش | ارمخان ھدہ دایز ازارلمش اولان 
ارق زبوت. | لاع اہ یبد | از اد 
۔ لای سا ناد |اربود یرود | اذاف 
ررقداش بولاش | هو اہ ازیو 1 تکل | ازان‌وتونسی| ۲ 
رور س 1 زر 2 
ماع ها" سا ھر | ارنوداعا رگ ارنوداز آزا شرا سنا راود 
مت طط ماع اریت زصاؤ] وب |ازردنت | ب 
قد قا مان ا کی ق آری إل سنی | کار | ازولورولات] ر , 
ارقائزدوسک) دازا ارب گار شته بر و2 
یی . اکیرفٹرام کڈزے گنه کددنه |انجوف. کیج ا 
اراش ولیات یسور اٹ ایرد | ازشیته وان کرس 
5 ی رَد | ازغون اد دسر اخ ہہت 
اروصرت | دشت |اریش‌بزاریشو| ہو |ازفوناقادبنا غر 
ّ وش | اريك ی | مه |اذغیای ول مر 
ہے إا ارعش لغش | شون دقفا افته | 
ارقصه‌دوشیلا لپ کدذ گنا اگراخت|ازلمدعاسی کد | 
کت سے | ارعك اون رخا نر . 
رف ضر کدی | دارا سوزان سا کرش اش فاو 
ارقی قائی | بح ارس جرلحت | خارخازا ازلفردی سور 
ار ےکوارسی | عاذ | ازانرع ‏ لخضه |اولات . اا 
ا ادف و و 7 سید 
۱ پو سو لت ایام ارش اور جد حوور 
ارم" عب | |ارار جود وس ری اندم 
ارج عجار کر ار تعن 
اد لرك اراستدهل, , ر | اراشررتی 
عرا ہے وم چرس 
جو اراس رفو صو رش 
وه رل عورش 


تاه جور سے | 

: ا اراو اراش گر حودان 
ازادی و چوس دك 
شی ادرک اما 
ما اراب کرغلفن اسان 
اچیجی 
اجیاق داشنرف 


7 ۱2 تا 
چو_. اڈ 
١‏ .یج 
وت ندم 
حون 4 کاوررر 
۳ 


27 77.7 
شکوفتر ری 


ها 


9 


ىي ‏ سس م7 5 
ے خزرہ شرك نے 
دن ء فرنلگ تج ۔ 
“١‏ 4 
شک 
۳ 


ا مق لراواتاقار 


اختّان فوحا شر 


2 


تی لو رشمٹ را ولال 
کار ااخساولمشوولاده 


ںو 2 
اخش ھم 


7 اخشاروٹٰکی 


اختیاد 
ے ۱ 


میک 
نار م نا دامشت »نات 
ادجس طاشی | زور 
: اد سمل ا 


ادپسنرلك این 
ادك بیع یجزعہ 
ادلو شائلو | ٩‏ 
۳ نای > نادرى ۲ 


سے کا 


(۰ ۳5۹ 


4 


سسمسمسسک- س ل ل سو ژم'پُمےپےوپ|وچ ج٭وس٘۸”سسہیجسیے۔ سفن مم اا ملت تل لامھد سو ہس ت نها 

| نٹ رملویالی | میں |اتمغرراغاشی ایک | اج رن وشرو ناتا 
+ سے یلته انام صا اج اتلك متهم کرنسته 


رہ ےد ۵ 


5 ا Fy‏ 2۳ 6 
| سم |تویافوسیز اون زیون 
"ا اتش افے ااتتناث اتلولن با ول فسا ا | 


۱ اشثرہادی ارم ے‫ کے مت تا روت 


1ے 24 و وصما 
]| اتشاب اتشان ا ی |چاد اکشاید 


اتسیو اناد نورد شناس کت ٠‏ اشاب سر ا 1 
اہ دایکه» نیز | داع | لعوب رقی ا اناز ا اجیی سوي | رر 
ارات اجوب سوت ون اناو رازوا اک دمیاولاكن روما 
تدش اکتا جين ی ی | اچیفاق بولق | وی 
انك طوع_ انز |ایّته‌طولفون | . اجسر کسیر 
الك لاملا | اولات. | اکن امش حواود| کشوده 


وذاری فا لدرلگ 
۰ » 


اف 
و فی 


مه 

دوئلثراولات 
و لک بوزچورملك 
مود 

اس 
مودی اوو 
مودی دب هک رمز 
اوا فو 
مود پلسر 
ودار خاغا یی 
جودیلر خاخا غلرک 
دول اسکی دیلک 


یا ساده اولان 


بی 


با کیدر اولاورور 
او لا اوخ سم 

باکیرت رج 
بجی چرق با اولا هد 


سس کات 

ام ؾایون طام رما طف 

کی قا ہر 

بیتا شا ولا 
کته 


اولان برعل وبا قاب 

ما 

,| مه جل دنه 


مطعوم = 

یگ 
بلان وعترپکی 
و قوچمی‌جی نلس 
ہلان باور اہی _ 
سوب اص . 
یوب ایجراولاتن 
سوب ارجیلان 
يجك واچ بك بول 
جوق ا ولوب دوف 
وصفاا لك 


د 


١ 
هس‎ 


رت 


بی امک نالین 
فت اذا ونو 

موره مہاجرند ن ود ونمّای‌ساهان دوز ياشىمتقاعرات و اوڵوي .. 
جریره گرد خا نی مسکله ماموری‌سادن‌حسن افند ينك تا لیت 
E‏ دو ود قش سلطا رس 


با رزیل ده کلینا ش هنك را اند یل 
مط ىنر طبع وملا ولششدد 


منمیعوقا روالد 
نا رت وشن 1 ولش 
1 ۱ سا وو سض رجا درم با رخا | کددملف 

ان ا تم اون بل کنیا ولات ]اند بوسنوتان, اولان] : 
نان اسٹلل رع ےھ رم ل ا ۱ :. 


0 اون | سد : 
کے ]ایق | شنا یرنندوشله | د 
ول قظزاردا ‏ اہلکرس | لولاا ار سا وا 
آولشاولاس | نطوم بولاکری |سالث|بومثاف يتات | 
بت تن مار سیون ياش اول 
تولود‌صامن‌فییا. | بولیصامق ازى | سال | اه 
اولانت. . ظا بوليله دزن |انشلاق| ومشق واش نازلشا 
سے تظام مه تاظی سا مسقم | بوم‌اوعور بر مک | تد اولاس 
ولون اوش غاا تل مار | ممه | نومشتار تانه ل 
ایمنراولات خاسش بوم طوعَؾ اوعور ومشفاوح تازه لاف 
خان وق ال | ومشقلق پوامثلت 
کا دومرحی درد ماع سب 
وبا وبا بو بان - وط | ومیپقامو 


ابا إولات لماوع پوس زاس اسنا بومقلی پیتاامتلول 
نود رجفارمق [ اوغورسزا و لار مشود بوه طفل دنلاد 
رورمل : زیی »نخس ۔ یش > مسوم اوس 


ولەجقادمقبنقا _ .| - مات فيب 
چە کوجدرمك | مخ بوسرصایواوخون| | بون بيقامش اون | ۶ 


کونددمات. | شیر بوسزلكاوغوزاك| شوم | یونت هکت نرگ 
5 ی ۱ 9 خوے۔ ۶ ر ۵ ی ۰۹ 
وله چتمنبتیر | بومسزاڪاراوعورسرنکی اشام | = 
۱۱۱۹۰ ۔ کرای ا ا 2 
لش ۷ رخال بوسزکارچوت اوو اشارم ناس یل اش 
لے رخا“ | رل | سك تد اولانا سا | اولات ‏ 


ول تن وس کون ایا بوسشهویوسنیقل الان = مقلم = | سوہ 


نم موعدم سم 


hk 
ا‎ 

088 


f۸ 


ولا سل 
وو اولان کول کیدد 
اؤلار _ 

ے سا سارہ 
ا اتی 
ہو لو بلوکلرسوربلرک 


لاف - 
بولیسوربی طا فص 


صر 


یو ومتای الف 
بو یی لك بر ی ا 
فوج یبر 
يو ليون ك ازف سەك 
فوح طو ریہ سے 


ی 


نولرامنا ولوارفراش 
اولقڑىكی 
سے 


بولداش ایزوب ہر 


1 تزدرمکہک 
دولراشلی ارقرامتلر 
یولراشلرنز|پربلوب 
چکلسش | ولاف 
تواداشلو_ 


بر 

يولىىلوگ کاروات] ۶ 


و لر سور طا قاری | " 


تولراش ارقلامژ ۳ 
= اہی - تراد [ و 


ادف | ام ما 
دولار بده ملف 
ترد تولارلر 
ازداقاه ‏ نام ۔ 
رَقیاء | یولسزاولانحمضر' 

: راد ازمق صاپکی 


| بولار ایله برش ولار 


" يوسن 
وان آنتن مات 
۳ مال ءم 
مر رانا ۔ 
بوادن ما پددمق 
بولدن صا هو 
صلل ود له ے۔ 
اءْشدات « 
ہوارہ بولو شوج رند 
لاوت 

بولا ر 

پولارایلہ بخلقی 
دولار ا یله للا نزب 
بط رقف 


= 


اولات 
بولسزا ولان ضابط 


کے 

پولسزاولاتارحضزلر] د 


7 
٦ 
٦ 


تب 

2032 


3 


پا یی 


۱ 
پک 


۸ 
۵ 


بول لاما یوش 


حاضرلییا ولان 
بون ای ولا 
نو إددہ اوصولنت ایک 

ازمید ور وس 

| بوزلش‌اولالشب 


ہے 


ںہ : 

۰ ۷ وم و 5 


مسٹمھلا۔ 


ےس 


کارا سان 
اعا سم 


سے۔ اوزاو* 


۰ زو 
ژاولادف ور 
1 2 ےر 5 

ت 


جکزر(ولات 
0 


حب ے 


= رب > 


حامل 


زا 

بے ساك ا راط 


و 9 
۳ ۶۴ اوت بے 
کی ا 
اہے۔ سے > = ی > 
سپ موب و 
بای کیا ا 
۱ سے ,۶ 
اور ہاڑے راح ٭ 
ست۔ 


ٹول اوسلوب عادة 
دول دیزی صرا 
دول عادت 

دول ارقداسی 

دول ارقراسی اولوق 


ابول رم بول صامو 


صّلائت۔مّلال 


7 دول ازمینلم: ايقل 


یول ادج دول» 
یه جك شی 
بول آز قلریت وله 


- ييه جك شیا 


بول اورطیهی 

ول چو چك شیلر 
حاضرایقك حاضلامق 
یول اچون یچك شیا 


سے 


" إبولایچون ييه جك 


شیا رفونچنؾ چوا 


طت أواہنتہ شته 


اولاائ وبمك 

شالت 
ادرا 
وی 

- : 


پول طوقتت 
بول ا انرود 


۱ یوڈکسیجیلں 
]بو کوس ماف 


ای تکار 


ول کیو طوزی 
ولکوس ری 
۳ رهر مد ديل سس[ 
بول یورغوتلنی 
ول يول چزی چزی 
اور( ولات 

ول دول جزی‌جزی 
تا 

ول بول جزی جى 
اید کی 


8 

سے ٭ : 


گے 
ك 
بوقلى اراد دق ارام 


بوقليو ب خبراراط رگج 


ول چکك وازته 
طیا وك 


۶ :و کیک 
= عل سے 
ب .۰ 
سے 24 
= بی می 
۹ | 
دوکسك بنا ر یا پور 
وخ ۔ 
دوک بو یلو اوزول وم 
درکستسسایلدوکوز(ا 


بدا ابله او تقوم 


بوکسك سس وکوزل 
صدا ایل تودگچائد 
الات 

وک دك سس‌وکوزل 
ماما وفوراولان 

مقام ايله اوفومق 

دوکسك شیاردیہمی 
دوکك تیار دپرلری 


- ۲ کر ےآ کا 


بوك طاع 
شاهت+شا هد 
توکسك طا غلی 


کی کے ےر 
> اعات = 


مولوب اثلا موی 
بوکسك بردن اشاق 
| سّدد ملت 

دوک كرود ن حو الو اع کہ کے 271 


| یافکوریویاولان 


دوکسك یں چقا رمق 2ق 5 
توکسکرن بردوزید 
سکرده رثا شاعی ایز 
اولان اتی ‌اولات 


بوکسکاکی اولخله درت 


بوکسککی‌زناده اولان 
اتتا اع < 


پٹ وی تا رت 


دہ دغه یں 


م دامس اولان 

مورلر 


= 

مته تلش ميقن ایك ادف م 


ی 
ے وبل - دمه 
ر ( ی 


کی و 
اولات 2 
ِ مب 
يلش يقبن وارم_ اشر 
کے ت کے n‏ 
سے ېه ے : 
بقاشوب جات مامز 
یتسل‌اولات انبده 
وب که و مرو و 
ے۔ معفوص = 2 
و 


منورسز وروزکارس 
اولان بلوطلو هوا 
| ووس کین بلوط 

Ak رو‎ 


بقدندجی‌ینینا بیج امعم 


ےئ سج سس مور راعش بد یر 


مردزه 

ررد و پوپ دور مور 
رد چم صاللمیوب 
تا 

یرند ن میم شرا مر 
EA‏ 
پر نله اولان کوذند_ 
آهی ۔ 
رنه برا موی 
برنده ولد ازع کی 
طوروراولات 
برنده بر ايف 


فو ی ةلمو _ 


اولاف 

2 و و 85 
بردزه دام وتات‌طوراد 
رت طو ردودمو _ 
برن طورمی 
برنوه طوروب فراعت 
ا ےی 


سے 


کب 


سس 


رذن طورو؟ راما مقلو ارس 


برنره از ی کے علو تر 
واولا 
برذره قاز یکر طورمٹر 
اولا یت 


24 

آے وہ رو زره 
برندہ قا رق‌می‌طورور 
اولات 
یرنه فاق 
برنله قا لی اولان 
رهش ذم اولضز اولاا 


رم 8 وی ہے“ 
٩‏ 


= مزمو مه یہ 


TP 
مر‎ = 


بم |ہشٹلرفناءنٹاراولاظر 


= 


کے 
ره اورمی یں جال 


س 


ور 
یرەکومل زمالشر 
یم ری ھا 


بره با یش اولان 
بردوزنده اولانت 
اوزون يارەلىر 

بر کوموب کن فو اولان مد 
وم عااعتماد 
ره د ژ‌فدان امفروش 

روزن ياب لىزا ولاك 
بی 
6 الوم کے 
زی ایك‌طوتلسیلد 


د ادساق اولانئر 


ر ابتامش بنامی 


می = ن 
ساق‌اولان ازل 
وردامقاولات 


ہے 90,0 


وريم = 


= 


سے 


۔ ری خطراے 


یٹیل تار 
تياك وس وات 


ہے 


ان سبزه وان صا | : 


بثیل‌نانه‌افت اعتت 
یڈ( تارہ اوتدر ااعتاب 
یسمل رف اا 
نل دنك اولو بعد 
بوردد لوب بورسوب پور 
ل حك کہ ا ناک | ورین کدی میهد دهاب-|اعرام 
تا کتاۃ | ورین کید نی بورییور وا بورور | ېى 


|دورکسز فو رقا ق اولاد ضف اعرلىند رمو تمل ۸ مسق 
بورکلر لوف جیا کطا کر بورییه کر رل ماشتا 


بورکلو کت رلاة) یودیٹق کید نی پور جهره ہیما 
ورو وبا بور | میت |اعرلسدیی 
نی دورغون اول | نب | بوردیشن بوا لق 


ٹب عبط تاعب ہے۔ 7 ی لے جهه" 
آلوروپ درما شن بوریشتی وا شلد | می دوز اقلعننگکهکورمله هتلك 
أك ابلك | تة | یودییوب درمات ا 0 ای وذاقلن عرض مود عرض 


بوروتنك یو لد کونڈمك | یز قالا مش اولان سیر س دما 
رت و 1 ف 5 سا ےی 

بوروارکی ویکرک صد وزیوردقرملداتزك 3۳3 
۶ و ۶ ۶ ۶ م 


صقن دی با شود الستی لو ربلو ب بك درماف ت جیومن ۳ | میم 
باردم اددعی مُعبَل تالیا ند تاج دوزچورو بب کتلت تو 


|بورولش صتندی. بوريلۇ كلاق فاليا ان | ون کننیای وت 

چکے ولد هی | دودو طاقن‌تلیاد سییر عبومن 
پورولڑکكی هب اس یز بوزاکشیلکیله ریق 

کیت کا نم =| کال | بورطلچق بورخونلوت | > آفارظولامت ‏ _. اجهومه 


دورومسنی لوق تنه | ودره جك هنن تع ونکٹیکی و وید 


تام | ورس قراس اوزربہ وارمہگل حهو مرا 
]پور وس ی ال نل ےا طی | اخرلتت مله | بو اورئوسی وبا 
|یورومسنی واشلمی | طت ے با |اورتیسے اقاب 


آ۔ انا پوریسی خزراضزا ٦ے‏ اع باب 
|دوری وا ورو | سي | یواسم | ایس ابوذاوستون دوشك اکب 
|یودیدصی قداص أ ا | ودیک با راك اة لوزاوستویز قات اذك 
2 رہ | بوییعی‌کیدجی ایا یون پکلی اوتانن 

ورط بلوب اف لز سر = ازم ے | تی اولاف 
اولس ساح | دورو بکزت اعيام ا 


ا فر 


بورعونلیز 

ورك پودو لك 
سیر شیر 
بورك فرراعو 
بورتىك بول كوي رملد 
مہ ای ۔ 
او 

دورد اول مش اولان 


ہے 
ہے 


نورد اید ملگ 

دورد لو 

لورد مرك بورد اید لت 
بورد تال وباد وستنة 
ایرث 

دورد زدن چقغوبرے۔ 
عوریت‌کلش 

بورد مر بللوسزا ولا 

پوردبیٰ براعوب تق 
گے 

توردیی راغو نی 
برەکمنشیاولا و 
يورعون اولوق 
بورعول اولان 


¬ 


يورعونلحتىاڵررمێق 
بور يلخا رڈ 
بورك 
بورعنوناحین ال 
بورعونلعن با میوب 
باددم ۱ سمل 
لورعو تلو 
مت ت کلال" ‏ 
بورعونلر بورعوت 
اولا تلسر 


دور اوزوندسی 


رس ار 
ورك ابنادر یشک 
ج ومسل وستد 


و 


معب ورل پرد سی 


بورك بولام 


= 


دور بولاو روصم 
نایورعونلی چکیی ا منوب 
بورعغونلی ورمك | الاب 
دورعو نلق ور مادضن| مد 
بورعزنلن وبرعی | تاب 
ہوںعویلقار پورمقار| تب 
اشاب متاعی < تاعبت | د 
بورك لت 
اد بات ا ان 
دور استکلری اسا 


لور 4 ر الو ارده 


دورکره 
بورك يوان چا بور 
حیوادت 
بورك راح 
سوت ع فراع ۔ 


پور سورمسی ارذ 


ورا لین 
ا 


31 اولادکیر لو 
دسنه 


ورک رشته او لوپ 
اعزده بشته اولق 


ہسے۔ 


عه اولان کس 
ورکر کین لوا اولان 
دوشالقی 


وی و یک 


7 ۷ ۳ 
ہز 


| وی 
دواش وام اعرا عر 


کس اسب 
وام دواس‌اعراعنر 
1 وفوراولات 
واش بواساوفوبررق 
| یواسش يواش وکوزا 
سس ايله درک 
| جاعرړ اولان 
| الله ورک چاغرمق 


| بواش بورصی اعر 
| اعرکیدیعیی 

| دواش بو تا لاش 
| واشلق ار دورمکلاف 
= تباطو ے کا طو۔ 
بواسلی طظلولتق 
واج نارکلك سقلو 
ملاس ملاس 
تویددمق وعز د( 
رمف 


5 

کے 


وتم بوخ بومون 


سے 
E‏ 
۰ 


ابا دوجه نا لر 
مہات سے 


ا بوحه سس الد سوملا د 


۶ اوتراولان قوش 


بوحه 
مت 
بوتمك بتورمك غاب 
ال 
پوقار ی 
۳ رمج اما 
بوجه دوکساك 


کرک فی 
شا" علوی ۔ 
بوجبه بوکسك اولت 
تال کت ۔ 


اوح نوکساك اولانلر 


سس 


بوحه دویلو 


وميه سرياو ەر 


دومکوزل سس وكىن( 


نوحه طاع 


کے 
ون بوخزن هك 


ے عو ضط ساف - : 


بوحه سس ابه 
وکوزل صلا ایلرک 

و 
١‏ 


۰ 
٦ 


2 


پان 
ڑھج .- ) 
۰ مر ۳ 
.۰ 
٦ ۷ ۳‏ 


ھ 
۳ 


۲ 
نود 
نت 
۔ ۱ 
3 
۰ 
ات 

2 2 سے ۰ 
۔ کے 0 ڪڪ 
> و تس 


٩‏ ۷ ې 


اقلا تم 
بودم ودم وگو 


نود ولش او لار 
۳ یہ ھ 


+ودرحی ود وی 


كت 


بودم بود م السرا 


a 
د 
ان ۵ < 


ہے 


اوق ۳ 

میش موہ حرومسو 
ميش موه چو 
اولوب داللریاشا ع 
صارکس اعاج 

می شکو چس وجو رسو 
میش ودرر اولات 
عدستی جر او لوب 
داللری اسشاعی 
صارفش افاج 

مین اند ویرملت 


= 


مین ورمک استّه |[ 


ینامنددمق انل تا 


رالد دومسَت ویاره اوو 


کےا 
| ىواس‌او لوب طالامو 


بنلە جك وينه جاك 
ا 0 
عو طعی د مطاع + 


توادلق ويا يوا لوت 


أ 


= e = 


نوارلؾ دوالی جورمك/| د 


2ے و 


س 
= 


یواسم اعنر 
دواش اعر د پرملث 
ورعف 


ہے 
مت 


بواش اع دپره دور 
وروراولات 


5 
ص ڑے 
ے دولی ے مسطی 
۰۰ ۱ 


سم 
ہے 


بل 
ب یوارمقار چو ردیٹلر 


ھ1 1 
ادوارتڑے 

7 یو و و 


چ 
ے نی 

او ارت 


يواش خوطوخوف 
بواس اولان 


می 7 سو 
پوامل دی مك آعس 
بورعل 


=3 
e 


بواش دپره دور اعسر 
وروراولات 

ت ور“ 
< بطی = مترعلی = 


ہو س دبرمتجی اضر 


بوامن سو یل کی لوا 
نف 
واش کین اع دور یك 


دواس‌کیررا خر ورور 
ولاف 

بیان ۔ 
نوا کید بی اعلی 

١ 


همست 
3 
3 
٦‏ 


۱ 


E‏ ی 
۲۵ 
“We‏ < 


جک 


اپ 


© 
رت 


لو 


EN 
Ns 


و رہ 


۷ 
۳ 


هر 5 
1 
ےر 

پلاند ن دوس روبا 
دوزملت 

1 زد ن دوست !ولو 
ایوز هکوذ ٹکو لوجی 
اؤلانتس 

]سے 

يلارن رؤا دوزمك 
ایلانك اوردیی_ 
بلانلسر انکلکلسر 
سے 


بلانمردروغار اوہ رم 


اکب ےہ مین ے 
لاف استدرك 
سول 

یب یله یلاہ 
و ونم 
1 : کِ ۰ 

وله می دورو 
سیاه اولان ات 
حیواۂ ویربلان رك 
م سول حب وان اناع زین 
وربلا طوبره 

ا بن پار چه سی 


7 
1 
1 | 


بالضل اوکارلٹاولان 
یالاجی اوکارچیے 
يان اولانتف 
ان اولا نلر 


= 


يك اش 


7 و 3 
= را سے لاء 


يك استمك 

مك ايله دونادل یہر 
یك پچشوریلان یز 
يك دنو رداون ٹرلر 


يك سیک مسو لايل 
وی 


۳ عضوم هضوم ست۔ 


يك ویائته سد 


۱ اوغشمتد؟ا ولاف 
قعه.| اول ال عون 


سب ٠‏ وک صو 


مك یدرملگ 
مك یه جك برحل 
تلرحواد مه جاك 


ملك آخیر بی 


= 


ار 
لوان ومی‌مش 


ملماث مم ملف 
کر وجاع اک دام 


مکی هو راهان ارڈ 
۱ ولات 

ت 
موری درد 


= 
یش میوه او لفون ۱ 


سب مه یس 
<۸ 


یدز 

بارلاق اولان 
لیازه 

بلرراق پاد 
لدراق پارلرامق 
اناق 92 
وم 
بلد رای دارلا مر ارلا 
اؤ 


یلددم 


بزردمفه شی عون 
اولان جاغریین 

بل درم لر تك ر 
دلدد 


س۔ 
سح 


یلنڈ وله وکوت 
طوعنیییو بط لرنک 
ان روزکا رلی 
پارڈ لر 

سجوماں ۱ کوات د 
جات ع 
طرزرلك چتدفلری 
برطرق 

لر وف دی طف 
یلدذڑہ بای 
طرز لہ باه 


ہے ام لکرودد اجرمق 
ظهه = ضرم ۔ 
لك اعرد دا اقان 
صالبه 


بنك اتان اولوت | ۲ 


یلان دروع 

= خلات ‏ افلل 
ا 
ے زوزء شطط ۔ 
یلان اکٹ 
بلان وعقر یکیو رج 
چیانسر 

لان دوزعہ لعترری 


- با طلْ اکر ع 

سے 
مد 
o9.‏ 
دور 
ہمت 


| اولانےے 


7 دونٹوریہیلل 


یلان سو بالف 


:| لای متا هد 

لال 
بلان اول یکر مك اول 
با اولیوب كرك 


لان اولان سون 
سمه | ۱ 
يلاد هی صوچلو 


۰ 


>اعمّاثے افا 
ہلان ابل ےی صوچلو 
دومنور دیش 

لان اقلاتتق 
يلان سوز 

۳ 

یلان سوز سوولال 
یلان سویلٹ 


1 

بلاختی دروٹی 
مک ۔ 
> کرب = َو 
بلایجقا رمق بلا جى 
بره صا يو 


ا 


7 سے 


زیاد" ۳ 
بلا یی طا ق یاز ی 
مثاهد : 
بل دس با ای 

ا جا کی کا 


چون ابله راہچتاد 
صادی صو 


کی طوضوب اطَلاممد ۱ 


سب 
یقفا هکرم ګنر 


کن کاب بایوجی 


| کی کاب یایوجیلر 


کی دت بویا ولان 
کی با نشزچتارلل 
ابت 


اانا 


ڪتايلي 


مع |یکیدد بالق ا کے باستلاعواولان 


ھدوا یناو ہی 
3 ادت‌اشت د ستور ت 


| چعادعی 


| کتا در 


مان | کیان ترا ولان اسک شن 


کال سا 
تا بلاق پاملاافب 


در 


ہے یسیو 


کد امنا ولار. 


یکی دنپ دااولق_ 
۳ و ف 


یکیددا بیدا اولوب 
میدا کل 
یکیدن کاب یا پت 


کین کاب یاہوجا 
ڃا ری 
یکیدن کاب باوج 
چتار لر 
يذ ا ہلت 
دن با پوچ 
بکیدن با زل شک با 
ل يازلىترچة رال 


یکین شرا ولان اسکرست 
اوور 


بل روزکار 
‌ 
سے 1 
و٤2‏ 

۳ 
سے ہہ 
م2 
ص 
TON 


بق بوزمق ویانا ‏ آ- 


RELY 
بی وبرآن امك‎ 
یقن دیل ر بنا یتندیلری‎ 


يته یقاس نگیم 


وھمرشن نلف 

به لرا طوئو یب 
سیگ مسلط ا ولو 
يته سندن کاٹ 
یه ارو هدننك ال 


یقیلوب ومان اولش 
اولاتت 


متیلورکن طوعز یلوب 
قا لتقمو 
یتین اوزاق دک 
یمین = دان ۔ 
يتب اولقلن 


بعتئ اولان دوست 


یتین | ولا زلی 

# و 


| = جرت ے جراته ۲ 


وان | کل ی نوع کدنا 


ننا یی آل مکاری 

CTE 
3 07 و و و‎ 


ی 


- بط له --| > 
یکنلاث قیاقلق ایر 

یکلا قبا قلۍ صان ۶ 
کلک چوق اولان 


کو ترو ما جرا املف 
ان 
کدی الت ایت 


لات کلٹراولانلی| ] 


4 


بلندیک‌کی 


سس م 


قاری طوعې اولاد 


e‏ ر 


قاری چقمو 


ر دی کل 

EF 


رف 


بوقاری فالددمی 


ل بوقار یکوستزلد کی 


کے اکلدی یکی 
بوقاری یاز لدیک 
اکلدیک کی 
وقادید نا شا 
این اولادنے 
وقاربٹ اسای ایق 
دوقاربرداتاغ باه 
صادئنقی 
بوقاریدت استا ی 
طوعي اینددمك۔ 
بقاري االو 
ایندروب ردک رمك 


تقل مکان ۱ ترد ملگ 


دوقاریره وین بازلیش 
امثادت اولمّاولات 
ارکا کے 


| دوق اول دوکزك 


وق اولق قالامی 
عبر موحود 


یوق اولق فا بولتق 


= 
| دوق اولا روکوزیا ولار 


کو 

دوفتصول‌کر 


سے 


وی ایک اب می داز 


= 


بوقدن وا اولات 


بوقرك وار اولانلر |* 


بوق واراینکی راو 
بوضسزاولان فقرااولاد 


لو ا لاف ا 
bg‏ ۳ معدم ہے 
۹ سے 

وی ها 
= ۳ 


دوقىزاولى فش راولی 
بوضنزلر فضرالر 


عل وا 
بوضزلح فعرالق 


بی مب ار 
= مار یه ع مر بے > 
مر ص 4 


بوض زلم طو شا ولا 
بوضزلی چمیاٹ 


بوفضولکر صوده 
ورك دک دی 

۷ ورف 
۷۲ ۲ ۰ 5 
نور دوز وزان 
لور بورنورمك نم روغ دوز نوزه قارشوطا شاو بوزی کی اولان 
سس لور ا موسا ايله طورمق انوتزا۔ 


بوزیوردزرن :ا يقبن | بوزبوز» قارشوکلك | مواج ہوزی يك ١ولوب‏ 
اسر | بوزیون‌قارئوکلوب| _| اوتانرزاولان 
ون وروی کنر زو ایمَا نا جنك اك مقار وزی چرکان بداولان 
دوز چورملث دوز سے کاخ 
دوند دملش اعض| وزنوزه کٹل اوعاء | وزی طرف 
سس تعس | عتعسة | وزوز کے کن ك | مناخ ہوزی طواچ یومی 
دوزچوبروب بتّت4 - مار اف اوو _ : 
طز باتّبی اولان | من | وزبوزهکوروشی‌رل ابش بیزی‌کوزل دونکور 

ہونچوروب ووو بوزمق‌د ردسوجتاژه| سن | اول 
بتاداولانشر میتی تلم | بوزی بای ایم 
بوزد وذررمك دنہ بوزمك صوں طاللیت | سم | اور و اولان 
طرچه دوندرمك | اع اص ا وز مکن صو طالمقلق اَسَبٰاعَة| دوزی با ممقلواولات 


e EE.‏ میں اه زد سباح بوزی بومري‌طویاج 
بوزسنه بوزسل | رن |يوزهقادشوكلكد يك اولوت 
موز زعیاولان قاری | ماشعَة اط ایك صن دوزینه ارتو 
بوز انلق ساط آبوزهکولوجی يلون دن دم وب مدح امت 
بوزصدف ]نرق ادوست ولات ا تَا وزینه قارنوعیلت 
ہوز بوزه اولوت_ |مواعة ا یدع شناہمفک 


ما ما ما ون هکولصی ‏ .ایام آیوزیی اکنیدوب 
۴ مد لوزی‌ای وع قباز | ان جات أن 
نوریونه اولیاوزمم |مواجهة اولان فار 
: ا ہوں ‏ رح 3 کی نا ۹ 
۱ وزیوزء‌اولی اوزره 2 عرزا ]ضرا ايوز بورورمك 
اك امك مناخ بوزی پاك وبك تین وق مت ۲۱۰۰ 
اس اوعد اع املان قان .ین اون 2ے کنیا 


| وزیوزہ تادمنو نوزی دد و جیرکین ۱ اوزن یودوندبھ] 


|| ماضٹراولات تا ولاف #7 |کٹتیی 

ذهرا ہے 


VESEY 
3 نرده میدن رند 
۵ بره ادلدسڑے ۳ مٽ دي ۲ مطور برند ۵ ابریلوں وون 


و 3 امتعول رصاد صائنی زرا صا یوپ بشت ط وه 1 
زن یره ایلولش | ر اس ت ا 


اولانضر ولان انی صارب الما لأرل ]| رندن ر بلوبحقق 
ردن یرہ ایله دیلو لن مار دا ویی انیا 
*" تال اقا ام | سرخ وپ اولا ‏ ملد 
وك یرہ ابل د | ]رن لامر اولائلی) ارتا ے مکو 
ولا ناسر لاء | س زاسټین تا دروکر 
تر ال دجیلر ناء برلرنره طورلے را مس اوت مقلوع 
رده اولان شب قالررو" او لانلسر ااا قلع" 
اواب قاط | رند ۰ . |خفم رنردایتاروابنسب 
رده بی هاه انث | برلسمش غل رامر ينو د فبا 
ادہ بتناراوت وکرك | | کیطورا مود | ند سوکرووبشتمه 
جلر الات کی پاری او افا 
تواہک توایث ے بات | رك برردہطود موا تک رود سوک فا رتو | ارخا 


بتناراوت وکرت ۳ َر | برندت وررائن 
ک هنوزمی اروب بلس زم اولش اولات اہی اولان شه تابث ۱ 
قق‌اوچکوس مات |فْوط" مشاه متام = دم | بردت تقمائ | 
»وتان بولنقی اِللط اس دم اولانضتدر . وات 


الم |لقطه |رلورینفوتن تیب رود تسیود 

دہ بولا ن بو لنوت اولشش اولافت ام29( اولان مقلوغ 
تالت الط اب نیت ادم اد مم 
۱ ہ چکوں سروکلښٹر سح تنب تدم رل فوبا رمق سوكردمك اْغاخ 
١ب‏ یشب نل آیریلود ب وزات ابردرت اروب دشته 
٥‏ چکوب سروکلیی آلارغچکلوراولات منت اطوزدکلت. اف( 
ب اند ارطوب اوزاعند رك قوہروب سوكك | نی 

ماش اولات آمدوں اکر اننام اس انراج سے 


۱ 


۹ 


(° 


۱ 


1 


٦ 
۰ 
1 


۰ 
۱ 


3 


1 
۱ 
۱ 


۳ 


براقلوسلاحلواولات 


سل 


7 
١ نات 
راللنرهکوما خر اولاد | م 


طُ معلموز بت 
برافندہ کو ملک 

رال کومیلوا ولاف 
۰ مطوزے 
یراول 

يرا ووج 

پر ایل کول ارامی 
سای نا ے 
برخی‌اولاات ۔ 


۰ 
نی یی و 


- رای - باج 
برض حیوان 
رجی‌حیوان بسو 
د 

ری وان تر ری 
ےتال خلت سس 
برعی حیوان چوش 
1ں ھت 


برتنی سوک یکی اوا 5 


ياق 
= مرن د مرو 
کک 
یرلشل 
پرتلی 
صر ۳ 


کے 


|ہقق وا برخ 
- مرب = هك ا می 


چممی‌اولا س 
ردن چقوب تاین انا مشر 
نیل ل 

برد ن صو قاینامق 


| ردنقالموب استه 


اشمق 


ترفح | بردن بره ايلك 


- کٹا 
ور < 


۱ راولاسشوراولان 
٩‏ ان جم 
اٹہ مك قدراستن 
تشه قد رک تار 
لیو ولق لب 

لج اولاتی 


طخ ۔ 


ن غاب 


2 


عاش اولان دنب 
اولان اراد ری 


اولان ارا لوب 


رمید دہ 


قولمتو_ اکل ملف 

ور مکل غا بر 
> `" عواثْ > 


بل ل حوان بولاری 
لرك اکل ایتد لك 

و 

يل مك بوك جکلٹ 
ید بی 


ید جیا ولق اوزره 


ذ | ىكو کوکلرند | 


بجی قا فک 
یری مس 
بدکر وا اوکیر 


کر 


د تلان رر 
من ودیک مب 


در مشش 


بر طویراق برنوزه |" 


ور محل اودو رم بر 

ےا مقر موم 


فتد | برپپود 

فاد ام بای 
یاب بیع > 3 سے | 
| باداش یاپلٹاولان 

اققا سول جبٹل۔ 

اجار ترا دنس اولانلر 
رای ۹ 
جیب رای ی بوجی بوق 

ان 

مفوّد ا بیع ے 
و۳ و 

AIS 

1 ۰ یج حم 

(قتن ا :| سيه تة > 

r 3 ۲‏ 9 
ا کے مج ری سے پت 
پراشیی اتی 


هه ےھ 
و“ 
سید 
۱ اب 
ودر با یب 
ا 
2 و س > 
== کک 
۹ بش ۷ 

0 
N 


یسا بجی 
بو اج طاغ زک 
او 
5> 
ابوب دوشچ ك 
ايوب طاعمّن عالمه 


د وبورمو __ 


پايوب د وشم ولا | 


ادوب د وسشمش ولاظلر 
با نو دوشتچل شیلر 


داس معرویتات ت م 


باوب دوشه مڭ 


= 


نایوپ د وشیا ولاز 
با بو طاض سی وعاله 
طیور یی اولادت 


کے 


یاف فورمیمکی دوزن 


ويرم 
ياق يولك 


= 


سانژه فم‌لرده اوتلانات 


ون وکی‌سوردلری 1 


با ری شا رلفلواولان 
اجئی۔ اجنین ڪڪ 


3 

ب انل کید وران 


یبانیای 


,۱ 
»ورا ریاد 


يا عي لن ط ينار يلون 
پیا مق وا 
کر مد 


مان اولیوب اس 
اوت 

بان او ليوب الق 
الا 

مان اولان حوات 


= 


ورن > 


یبا نی پ رت حیوابن 
مان رت ی جوانر 


او 
بان یک روب آلشو] 


"یم ص 
ساب دوب کر ملف | 


بان اولان فرظ لوب | 


| 
بتراولی الوم يشنو 
اولوق 


شثدر اوشترد 


+ وخ کے 
= ولوب اد رالد ع 
ند ا 
یتم گلرا ولا شمتلر 
سے 


شوب ولا ولا 


سر | = مرل مرك 


ہے 

و باکر 


د پى ٢‏ 
ےا « 
| = جات = جوا = 


شل 
اوی لاش 
باوی ا ولق دوق اولق 
عا 
کر 


فا یضرہ باعز دم اغزضشل 
اف 

ایج راچ ولان 
ايق ا مخ رص داولادر 
آس ۱ 5 
تام نید ول بر 
اتا 


| اجان = جناب >| > 


۷۹ سے 


یایمیی سی دوٹ ,کی | ر 

ای 


ن۱ 
١‏ ہت 
° 


یقاس وتش ولا 
قالمش بولاسنَ صو 


یایتا شق 
بایقامقلن ومقل 
ہے انل 


ات 

تا متا 


بای کے ایکیقاث اوق ااتقوا 


سر 


با دوب 
با یلیر 
با یاستل اجلٹرسرلٹر 


ا اه 
ل ایایلسش اوزامش‌اولا 


سے 


باہش د وشمٹراولاا 


و و 
|= یسوط مب کیا ۔ 


یاہلش سرلس_ٍ 

سی مب یل ہی مر کیل سے 
يام طا علش وعالي 
دوسش‌اولاف 
با بش‌طا لش دوپوسل 
بای ساجلی‌طاعلن 
یا بلاق 

بادلا بمچعم حت‌ار 
اوا 

یامن د وشه مك 


انم سرملش 
با من طاعمی وا وپ 
اجے 


ابوب احق طاغټق 
2 ابی ان الف 


عاله دوبوب ہر ےىی 


ty 


5 


۱ 


3 
۱ ۰ 


۰ 


0 


۱ 
۱ 

۲ 


۸4 


بالدر بانتون 2 
کی سوب رکش .| نانوی کڑاھڑا اضر 

کلف را سیانی» | عافاش|س 

اکس علولك .سل بالاجی دل يلاعو باظی ان طروء کش 
يالکلنمىعلولنددمك| ابعال اولان لیش | اولان 

لنش علولخش | بص | بإليناياق ‏ | حاف 

بالا ری اولان مچون بان برطو رکٹ | جک | با مش اولاتب 
ووکا بکی‌رطتلولر | لعوقّا عطت | بانب | - مرن ۔ 
با لوا رلشاولان اميد بان اوزرینەیا مسر با مش علولنٹراولان 


اوانشاولان_ | متا اولاض. میم با ضش قندیل 
معا تی مت بان اوزریند یاپ انی اش الم 


بانوارمی امیدایقد | اطا اوزاضزاولان ا مضطی|ت 
= هس واه =| لا | إن باقیشراطر باقن | اما | باه وزان اك 


سداپقلال می = | تما | ان باقسشاریکر نار ت کر ۔ 
بالوارجی نان اید کی | راجی | جلوه باقٹاری | شوه | بان سوروب ايلك | د سے مارج | ات | بانط ف کلش ردا نز بانتده اتر 
یالوایی_صوچ اکٹ راولا نے _|معطوذا| بانته طوری 


باشلاندیمی . |نافع | بادکسمی‌دنلات | ابانەقاتؾ پایکنلتٹا ر 


‌ عقیغ | خرسزاولات ا اس 
بالوار لر ضوچ انیت برد لمش ولان | عقوت | انى كۈرمك اننال | > 
ور ب 


۳ ۰ ر زصہلر E‏ ۳ ماع ق E8‏ و گی چ 
لی دک کار إساجل |اجاداولان. إناقب |آلمی‌اولاتف 


طاطی = حرف | ميف | لاتق سی | َل ے جَلات ۔ 


حت = عاثت۔| گاظ ا شقلاقی سَبیق انوپ علولنشاولان 
عه = که | سنا |اننان‌سیداایلد| . انرب اقلهدف 
س اد ساعه» | بح | یوب افلم اء ایغ طونم یاک 

۶ ایانتین ان بافتی | رت |= جاب ناخد 


انار دی کارڑی قي اسوامل اھ رة -|خرنق |-کف- ته -|ج 


پ .سے سم 


0 ےو مو نت 


سے خرس حا | باکندصوحایکس| ا بالراہشت یوق بوندد 


یا کلت بر ا اولات ششنه وا متته وف 
چ ااا و پاک تك 
"|| واکتاجار در | اغالط] باکلی وقامش | هتو | باکر الف طاپفق 
و ا ید ادا ملتدستی د 


۲ یکی تلطا س حط | پالکر اول برطربنه 

ا ۔ اخلاط | بل قمی‌وب لطا قل || چکلم لس 

| باکدش ایق ك یاکلو_ مر اد . کت ع انمض بالکناولات وتا 1 
پلی- خطا: عا صل | بالتافلیجی. متم زا اد 

ا ئا راکنا ]- ملق = اتبَما ے 

| متا طی | رالد زنلی‌صوامق سوك لته | با لکواولوب کسته یہ 

1 | کش زسوزسو ل۹ س۔ ۱ تدجیل کومرا ولاف 

| ولش انمت پإلدزانٹراولاند | اح 

|| سائلہ۔ سمط | الولانژاولات متا بالکرتك 

| باکش‌شتبر . | اغلاطا می | باکر ايم كتك تاف 

٦‏ اتىد ساج ٠‏ ا الذرلواولات ‏ انمايا اقا 

| دنه ال لان سےا | بلک ايدان 


لته | شید الي | ولوب وت چورمك ]| 5 

شبن قاردیشی . | الك آشن علوی | ساعد | باکر تپا اولان 
جوف اولادت منیا س سک یله | سس ۱ 

= مك | انرمق عاولنددمك | اشعال | بالگ عب طائن پو 
| اتل ابق امنوامہ میات عو ۔ 
| سیکا هنوت )| نوا | الک اولان بإپ کک || ایائک قلق ایك | > 
| اکلشدکلر علاط | اولاز وحید اک کلت 

۳ وات ے مُْوردے مره | اَعَرَل | اولك برلك 
| اکلٹی قادینی باکر آری اولق رد اع 
چون‌اولات. امم اک اج اَی | كلك نت 
|= نے مدا فا اس _ ۱ 


با لو سمي اولان 
س مهن = سان سا 
با مور وبا یمور 

= وبل کید ديه > 
ماه ود 
1 سبل ی 
اور از هو 

با عور اور 
باعمورس ورزکارسز 
اولان بلو طلو هوا 

با ورس کین بلوط 
باعورلر 
باعورلو او راغ 
اور هلر یه 
وب ہستاء 

با غورداعقچوت 
دعااملف 
اور اغى ول دعا 
اید چ اولادے 


نوري اغى اولان 
يا ورلمىشإغورغىز 
اولاتف 


سے 

یاقلامشدرم و 


چس ۰ 
ہیں رات 
بای صوؿصتیلود 
چقارلش اولان 
لاد دی با خر !ولان 
بای لا یی 
اش لا ییا ولد 
اوزره 
بافشق براشق 
اش زچیکان اولار 
یقت زولائؾاولیان 
ضسترارد 0 چکینوتا افو 
اشن زولائی اولیاں 
دته ارد ن صافتوب 
قتان اقلق 
با فثقلی كوزالف 
۹ جیار ۳ 
باتتلوکوزل! ولان 


سے 


اقٹتلو رکوزادر 
یافلاش يقي نکل 
ادا شم بیگورم له کل اولاش 

س ما رب د شا زیم 
قامش علولفش 
بقلم علولنا 
اهن اسل وبا درل 
لاع - 

ie 
| . تو باشل __ إغلق_‎ ROE 
اکتا |بشلواخیاراولات‎ _ مور ٹرسرص مرو افادجار‎ 
مو اس تام کاب س | گنه | فومدمش‌اولان این‎ ۳ 
بازمش|ولاد وتادج مورخ ]یادن وا زی مف | کا بت | ور = | سال‎ 
اتطلیش | شو ملواصلق اولو| رطابة‎ ٠ بازسش ولا ظروتاریج اذى نك‎ | 
جیار رن آبانیی سیانڑاولان | ملد لو‎ | 
انمت ت | تسش | فلو نملو !ولات | تطیب‎ | 
. داتطرہ اشبان | املال ااذش جزیر إَأَنْقام |ياشلولقاختادلق]‎ | 
21 من ے میاه انار ۔ اسان افو چہ لو‎ 
سکن تیت یذ مس | بإذیلوب سو تامش اٹھالڑا۔ . یکره یک‎ 
إزموممنك حضبوض| . باس ماح لا ااشغضی قاصمح انوصیض‎ 
جلاب‎ ٠ اولان ير شیف |= ا اباشق فراجه‎ | 
ا زوقتان اولان جار وا باس ماخ چککره‌ایکی نے برقع" ال‎ | 
يوقن اجات | اساچت‌ولوب وزج _ لاشقاودونك شاب‎ 
اولات وقت افخ ایتاداولات نة تقار اشئل‎ 
"فی -اقیاظ اتان يلاولا ارطبٍ |سجلیان = لام جلاب‎ =| 
اد وقتده بازاوند | , لس ۱ رطیٹ ام لاب | اعاب‎ 
اووست شف ایا تازه تبلا ولانار رص باشقلمث اولات میم‎ 
از وقعاری )موت | راب | ناش با انل ولان | مروف‎ 
اذوقق امیت ااش‌کوذیاشی دمم ادا سوک مك تونبید‎ | 
بان حظ ابش ملواصاق | اص دهش طاخشولار امتوسید‎ 
دقمه سارت ادوکوش اولان مَدوف |اصراوب طیامی اتد‎ = 
یانی وسات اس |یاشارکوز ا شاری دس اخ وات قووا لت | امت‎ | 
ازى ازم نیزر اس اادمم اغ سروغشاولات إِمَدھوڈ‎ 
ازى بادیلان یذلا مایق یانیی سیل نٹراولون |د ایغ سرونچی امتناهن‎ 
ہج تاریق ایاشانی مل کید دم غلق ا‎ 
انچی کاب افوروتے تید بإ غلقار‎ 
ماف د کے دا رز |اشای نلک كيروب اس‎ 
کت انید |قورومش‌اولات. | مید ]انی‎ = 
کات ئ میا یب‎ 0 ۱ ۳ 
نی‎ 
باری 
باره لنش ره لواولان 
ص سم - جرخ س 
ره لك وفراعی 
وارہلنوپ خستمشژ 
اولانك‌صولاً وف 
قامر (ولان جان 
تاره لو ارہ لمترا ولا 


ارہ نك چباتك ارک 
جراحئنی ای ری 
اولان علاحلر 

با ده نك ایو اولسته 
با شلردنیوقت و زریه 


باری دلرن اتاعی 


اولان کوده 

و رو و سے و 
سے مارح سح جر =| یر 
د ۳ 


معذرح | يانه جير |ولان 

SEG 


ذ ایتلن 


ااذ چیز 


ار 
ایی ایی 


پار امك بر برسته 


پارمش ایك اوتف 
اوت۸ دن برید شب 
طوبلا نیلان آتار 
بادیشده قومشیده 
ایلرو کیٹ ٠‏ 


ارییته چم ولان 


یاریفی سشلمك قاوضد7ل 
۲ ریلوپابرلشْ‌اولان 

۰ 5 2 سے 
بادیلوب پارچه پادچه 


اولش‌اولاتب 
و 
یاریلوب چا تلامترا ولا 


زا رل چادلاموالادو" 
ثادلقف 
یادیلوب چا لا دوب 


باریم تولف 


با ری یار بولك 


8 


۱ 


1 


۰ 
۹ 
۰ 


1 


٠ 


3 


2 .۰+ 
1 دما 
١ص‏ ںی 


۷ 


1 
۱ ۳1 


۲ 


0 


۰ 

۹ 
۲ 
۔ 


٦ 


EN 


ارس 
ازادکن قوب چات 
چزردگک 

زارکن قلدن چقان 
جزردیلر 

باذت صوچ 

بات وای 


سے ٭ 


حتف ۔ 
بأزق اوسون 
ادف 
یاذوفق پك مچات 
او لا ن کوت‌لر 

باهو س 
از وقق با یلا چم 
بانادقدضکیتکرا ر 
سلمىز اتو بازی یانمق 
با زاته اوتورہ جق بل 
کوشك وط چنتلاث 
ازاعه زارلۍ ا ملد 


ص 


يازلش|ولان کا عر لر 
دسته اولش 
بازلش‌اولان کا غدلر 
دسته امك 


را يا لش !ولا کاب 


بالق اولان او خاھ مصیف 


۳ 
ا 
ا 
۸ 
1 

Jan 


۶1 ماد خواری اس 

۱ نردم ادلی باردم امت 


ارد مایت باردم ايله 
باردم امن 
اردم ال 


س کے 
ھا رھ وا ے 


« مخاون ‏ مين 7ے 


نارندم ایل زدیا لی 


ارم جيار 


عاض 


معاونه 
ات 


متعون 
کے پگ 


محو با 


بار له 


— 


ادد ملق 


e 


بارد ملضق ارد م 


اولمنشاولارت 
۵ و 6 


مصورہ 


بر ارد ا اوجرویدن 


اش ات 
یاردید کالب 
برد مه بتي 
ينايك تھی 


: دورورکردکرو زز چ| 


دکه ملف 


بارق چائلاق‌اولاد 

نویه 

رخا 
مر 

۱ رثا 


بی ےئ کلاس 
اوی = رہد = ri‏ وت 
يب اد و و مس 
محصور| سح حر وحه ع| ‏ 
زر | 

بادمار هل 
اناف < 


بارئلك خوراطي متا 


رر 


ز دوب برغ یاولات 


سے 


اده جبان 


ا ارہ اجعی‌آجاراولان 


و کی ور 
وی کا یی ۳ ۳ 


یارہ ایدیچی 


= مقر نت رخ سا 
باده‌لر چا نار 
ب ۶ وه 


باوخ فوع 


پارو لش 


هو ie‏ 
پا 
ج5 ا 


8 
۱ 
> نت 


0 7 


٦ 


3 
3 
5 


i” 1 
۹ 
ib’ 
ہہ‎ 


۳ 
۰ 


1 


* 


f: E 


٦ 
۲ 


۰ 
۰ 


اوه 
: اب ۱ 3 


73 
۹ 


سے 
۰ 
۲ 


٤ 


: ہا 
¥ 


یت 
می 
کہ ** 


ياپون 
على آبغ اعا 
یامه اولیو کید وناز 
اکا 
ایی اولو بکد ویٹرتا 
En‏ 
نز 
یا پو وط بای ايش, 
يايو تا 
با وب دوس نٹ ولا 
ایوپ دوشیبما ولان 
ا 


بايوجى ایل عى ستل | 


= بایم رق ادسثله ررك 
ای وط باپوایش 


نت ^ 
تق سال د 
ا ۱ 


با تلو بوا کی 
= زین ع کے - 
و و ن ۰ 
رپ 
سب 
3 
5“ 
فلا 
ہرم 


میم و پچ 


مصاحیا؛ ردم اولضشی اولان 


ی 


موس 


باردم ارامق رده 
اسف 

شاد ع استیٰراء۔ 
2 ازفا شهار 
بارد 1 اسنڑاولات 
استتوجیاولات 
یبا مهو د 
تفه 
ریم ی 
ارامقن 

ای تخل ده اراد 
دایتعا دد ساره 
ارد ماسج ك‌اوذن 
چاع‌ف 

رد اتوب فلس 
وق من 
یاردم استبوچ 


سے © 


ت 


جج 


m~ س‎ 


= 


س8 ور »ا 
= 
اگریں هوس اونش وزهنلتر 
۱ ولا سرت 
شیب ایلہ اود رم 
هم بروقت 


اج اياوز اور 


و لان ارہ 


قاشز 

ھج برسوزسوباجل 
َ‫ افو 

لیے صاومزاہواولز ارہ 
ج قلا نما مق اوزرہ 
پر لشوب اودو رو 
شم بې قانامق‌اوزده 
3 ۰ دوکنش‌اولات 
هم ری تا زامق‌اوزده 
مك دوکنا 
الق ا 


باب ایله ایثله 


م اوگلر ایواولز 


ھچ ردیہ جك بوف 

۱ 


اپشقان اولان بای 
لا ہما اولادجا مور 
با یماد طوة تتالکی 
لا بشما ن طوتتالکی 
کوب فولای وهموس 
اوزا وراولانت 

روج 
با نمش با سنا ولوب 


2 


م اط کیت 


یایشمن باښنوسطوغو 
ددرت ۱ ۶ 
0 لا صق لاش 


نون ۔ 


سد 


ل ایاہٹوب طوتقا ل کی 


ا 

= 
يشمو طوتتا لك 


نوہ الا لشیو پلیسٹی بای 


کیا ولو“ 


تب یک وسنلا ولو 

۰ اد 


ف ابامی باکت 
5 ۳ £ کت 3 ۲ 2 


جس پ 
پا متلر 
طویچی وق 
کج لادق -| لیت 
ا پلسی وب اولسی | 9اچ 
او ات تن مموز 
مس از 


با پدش ولا ایلد 
اولان_سشته 


ر ر 

با ادیشلشر‌اولات 
ا مععول ص مول د 
با بش واو لاکن 
اد ها یا بجو وبا 
ورلا 


اسکرازه 


یا سی‌فوسیاولامی ‏ 
الیش یکند و نرت 


اولیوب‌ضکره دی 
يا ہش و تد اولت 


این اپشلاد 
بنل۔ 


= 


۶ 


لتا 


۹ 


مسب 


ك 
9 
نے هه 


نتید ۳۹ 

کیا 


هور 
ھہۃ حا صل اده 
هرم حا ضرا یسه 
شرب دور اله او لورسم 
اوٹسوںن۔ 
هروش هرزمان 
ھ ارك دوزکار اسر 
اولا دنب بر 
رو 
هرادن روزکار 
اس برا 


= 


فومثا دلشاو لا 
مه 
مکوت ے 


سے 
= 


هردانی جورمك وشا مو 
هران چرىقينادچى 
هرراف فومتادلش 
چورشش ۱ 
ایر و 
مراف هوبنادجی 
وین 

هرې طولاشو کرد 
هدوز سن ی 
هریوز سنه ری 
|هرونینل . 
هرون مر 


ہے 
` 

رود 


1 
4 
1 
نے 

هلاك 
همله 
همه ار 


مکي‌درلك ابو ابتسته 
صاوسشدر نرج ر22 
ولد قلری درد علت 


ر 


2 ھکملرڈ ابواچتسنه 


جار سی بولد قاری 


درتلری وبا علت‌لری 
معمتلات ۔ 


هکم ایوسلوراولان 


هلاژ 
= دون 


و ےپ 


= لور ول ے 


= 


هلال اولش!ولان 


۱ 


ھاو اكا ولددمك 


دل مار = 


و 


هلا ایری‌اولدرکی 


سد 

مان ای 
مان ھرشیکسن قم 
شه لواولان لعرزد ی 


ہے۔ 


ھندستان ہا دنا ھی 


| هندستان جریزی ام 
9 و و 2 
= جورهرد - بوهید = |> 


هم مع 9ت 
هبرمعروت اوزر ند 
هری محرثناو اولانت 
ے اوه ساوشتاذع 
اولا شر 

= اوشتادان انلا > 
منزدہ محرفلدکامل 
ات 
هلر معرقشار 
الاو بت 


= 
حف | 
هند تمو رد بالات ا 

با ا اولانلرو 

|هرشیئك‌تانء کی وف 
رین فام 


۳ کیزن سو روني 


ا سورولش او لار 
هکت بل دیک د وی دیق | 


ا 
هرطورئو فنا لتلیدن 
عیب اولان شبلردنت 
اوزاق او لان 

هرطو رلو فا لتلرد ر 
عیباردنا او زاو 
الا تلش‌ی 

شرطو دلوعیلردن مر تنل 
رون رج 
هره بری 
هرکس 

کار دج ورد 
هکس مرن سوردهنه 
يك ارود توب دک ملک 


هرجڪ .رر بیللتوفب 


سر 3 ص 
سو یره اولا ا ۰ امو 


مرک ت و ا 
7 : 7 
وشک ا وله رف 


سے 


و عوشل‌ اولانس 
هرکسدنا فرعیلوپ. 


یل ووعد 
ہنادی چا یی 

:امیے اشیدنش 
دوبولش‌افلات | د 


| اولیانلی . 


۱ هرکون کون کل 


عرص( ورساولسوت 

۱ هریم 
مك دد 
چا یقیی پریادی 


هرکد دوورت 


می دوییلو ببس | 
ب | اتید شتراولادن 


هرکس هکور یکر جا 
اولیات 1 


هرک کور ومک جار 


اود ویه 


اورو به لر 


هرمحرفه زب : ۰ 


اف نک 
هردننټك ایلرومی 
مرن یك ایک 


وکوزل طرش 
هروننکوز ای مغ 


رض او ارہ 
ہرنقدد اکرعیہ ہونن ایل 
هرنه : 

هپسیی 
وره جکنه وب ابر حکند 


ویر سيه ال الیموهی] اب 


ہے 


وی یکنوریجی اولار 


ویربلان ٹیش كا 


از اولتی 


ارت هاء 
هپ نون 
ش2 جب قاطيّه سے 
8 
هب برارای تمارسفارظً 
اولاےن 
مسندد چو رن 
مسندد 3 اده 
هدسنه 


۰ 


ع 


#۶ 


۶ 9 
= ھزرے جو »> 
هيسنه اولیاوزره 
هپسی ودررید» بر 
صراده اولوے 
سی بردبزیله بر 
صراده اولان 
هسر رصراده بردیزی(ه 
هربر 
افخ 


هیسی برفر(دہ بربرندہ 


و اولارےسےل 


هی کل ایواولرز ره : 


مع اوک اواوسز 
علت 

مم مراك مانو 
وم ايتاك ما لین 
مم مل رصانقلر 

هد به ارمئان 
وم وه نز 
هدیم ویرمل 

ھر لش ارمغا تلم 
وین 


= 


| هرایس فولا یلق ایله 


کوروراولات 
هنی ولا مین ايله 
کوروراولانلر 
سن اریہ 
هر اکلار مر 
ودناو زت 
هربرش؛ چولا ق ورمام 
هرای ایٹالکہ 
ولال ` 
ھیو دوہ ` 
هرشیدن . 
مطرد | هر رفا این که 
مول ایدییی ‏ ا 
مد هرړلازم اولان شیایله 
یل | دونادلڑاولارے مت 
ناجش هردورلو سای 
رزالق ابتار ۲ة 
ناجش | هرد ورلو متالق | . 
سول | رزالى قول یقت 00 
اون هروورلوفا لین زا لت 
اوه | بول ایدعیایتلبی | 
ولا او لاد امه" 
فه آهردورلوفالقودد 
مه | عیببردن اوناقی 
اغا برا3 اوپوے + ات 
15 ر 
نیت هرد ورلو فا لتلردت 
مین عب ارد ناوزافاولاد ری 
۱ هردورلو فا لتردد 
دیاز اعییلردتاوذاتی 
دب |اولانسر 
هرد با ہم اه یارہ 
مدان وو جوعرد ام 
مرن |هرزء صاعہ اولان 
سور مُا 
تی |هرزه صایجه‌سویبی | ا 
لابا سی ملین 2 رقاراولان اوه 
لے واه 
زاب |هریشیدن روت او 
1 ولایت 
رقت اولشدد ۶ : ۶2 


وت ابرلیٹوب کا له 
وق بولوب یا مت 
ايشلا 

وت ارات 
وت کو ز مك فرصت 
اوسنددم_ 

وشتد ضکرہ وقت 
ونه رمث را ولان 
وفته ارش 
وفته کل 
وشن کو نار کسید 
#آردیشوب ومان 


وق مکی مت ولان 
قی کون کلرږن دوز 


کے 


۱ ب د وشورولت چگ 


و یاورگ 
ہی کات کاله رما 


نا سمل وقم‌خطی | 
ویرکو 


ولایتار سفاقدر 


وساد یی 
بقل اولان 


و 


ورانلقرد خرابل قر 
فور تار موز 
وال خرا بلق 
قورتا رس (ولات 
ورسمك وصتاسئوب 
ایشلانت 

ورکلو جورد اولان 


وی رلور جومم لر 


اسنا = 
و رکو خیش 
و es a‏ 


پور 
ہے و ے ت٠7‏ 


تت 


ع ر 


۵ 
۰ 


سر مو ضرا موب نم 
یقت 
= هبّه ے وال ےھ 

رات |= واهب = واب ط کرام 
ےک نز اپ ا a‏ 
رت | وروش اسیسوجا سض 
نو نے 4 وی ”ھا 
وب اویرکو خراج راب 
ماس .. جيه = جر 
ر ۳۹ ۳۹ ے۔ ۶ و 
خارټ.|چون اولآ اوهوب 
مرا اس واب 
خاو ورشیلازم‌اولات 
عم | بورج وط دیت کی | مَعْرَمْ 
وبرلسیلارم اولان 
2 و N‏ 
روش بورظر وبادیتلرکی | حارم 
1 ہے ت ہے ¢ ۱ 
کا اوبنتراعط اولفش | خی 


ویرنمائہے 


ویرکوهضنیش وی 


مزا 
ورکش! وکونر فو شر 
ارم فلس اولات 


وت 


كت 


مُعَخْر | وبرلك لازم اولان 


بورج ودی ت کی 
ویرمکلر 

ویر کار ویرلسی لام 
اولا ن بورج ودی تکو 
ویر مکلی 

ویرمامك الیتومو 
قومامیك 

ورمك اعطا الف 
معا طا دش 


سے وجرد 
وارنی ہون بون دوکر 
وم رامق 
دازکک من اقا 
وارکیت بوشلامی 
واریحجم بر افیی 
واصی‌فوم وال اگم 
واف لى تاب داولت 
وړم واه اعغرکی 
دشلان درد 

وت زمات 

وفتار زماتار 
والكه انا قَریدا تی طام 
وا لی وبا حاکمقارٹولامو 
چالینوسلاح اپ لبم 
چتوں وارسولوی 

وا لماك امك 
وایادله اولانجاغبر 
وب کورچن علق 

وا کورجنه طو تسش 
اولاش 

وبوا ولمن اسهد 
وجود کوده 

وود اصلند3ك دوش 
قالوب اص مامش ولارر 
وجود ثتلت چکوب 
رات لامو 


و مہ 

۲د 


ودم 
وجود صاغلقىی 
اسولام ے صن ه کف > 
سر | وجود فقلیی ابول 
اعت | وجود قزاروب ادن کی 
ایغ | چان اولق واغہت 
ترا" ژجود قزا روب آتش | 
ابیلاء | کم ای اولان اولتر 
ینغ | اولان 
انت اغ] وج دلو اوق 
ساف | وجرد لواولانب 
اسناع | 
سباعاطا وجودلواولان دنه 
ال" اوح او تام اولن 
وجودی قا روب اضرا 
کی یتاراولات 
منقلس فجودی نت اجه ونه 
ولا ابری ولا اذ ' 
ويل | وحودین اي وت 
ماع | ايه اولاث آدم 


وحسی‌بیان اولان 


د | شیک یبال کلک 


وحشیلک با نےکر و 
الثم اولان 
ودی 


تو 
دم دردی وا علق 


ور کہ 
لس > 

:۰ 
ا 1 


ا 


٠ 
٦ 
و‎ 


۱ 


4 


: 


۱ 


3 


۱ 


ا 


١ 
کی‎ 


5 


۳ 

۳ ودن یور د ند نت 

ووت 
وزیر ياشا 
وزردی جا فترد ۵" 
وزرلك شالت 
وسوسه پر 
وطن ابد مك ورد لمكا ۱ 
وطند ند بورد نل 
اوارها ولق 
وطندا اریلوبعورتا 
دوشورمك واسیرقلو- 


| وطنا ا بورد لنش ولادا مو 


وعداولمشر سوزو رر 
وعدابتیک ازاد هل 
یره وی 

وعد اما ادامی 
وید - 
وی ادش سور زور ۲ 
ار ۹ 
و عراشرل‌سوزوم سم 
وعد بغش او لاره 
وعزه نی وهورجواوزاد 


وت 
e‏ و 


وا ع جان ے 


وٹ رمات 


ابری د وور ماش 

مار دضکره دعایر 
اووردهی 

ملک یاغلولکئآلوب 
ارم 

| ملک آلمش یاشلی 
کید رلش 

| ما کیدہ دوپ 
| قورومش اولات 
غلولك الول 
مور اورا 
مور 
سمل وت دکنلڑ 


ہے 


ااولات 


Et 


ده سیراابله ررد 
زززم 
تیلم نوت بای ر رین 


2 


| ومید ایدسز اولوق 
تال 
تومید امیدسزاولاتن 
دومیدا ورس اولانلر 
ته وھہۂ 


مایسزصوک اوظاز | 


واراولوب 
رن ول ون 
رما ر وفثت 


ست روب 
با مسند 

نيه ایك عقل مو 
نه ایلرم 


8ون زارف 


جچه ضل 


کے 


ج |فتان راهن ودنك 


ا ےه اینالک 
ار وبا نا رجا لقیلرک 
سے صفافیرء فار س 


یا و 
ا رف واو 
واراوسون واراولوۃ 


و 


واراولی موحرداولوت 
م و۰ 


= کینوت“ موجودے 


ے تکون ے کوان ۔ 
سه | واراولااس 

۳ 

واراولا تشر 


سے 
واراولوب اولق وار ۱ 


او دیکله اولو_. 

۷ 
واره 
وارایکرن خاش اولود 
وولامقاوزره ارامی | قت‌رار: 
وارایکن توق اون 
وحودی قالامتی منرم 
0 سد :ا س 
سے جو سے جا 
1 أ 
وارایکن بوق اولوے کا یبن 


وارد ر اڪره در 


واردرا رہ او[ لد تلع 
وارد رش اولشژلش| لع 
وارد رسا رسد رل سل 
واردرمی او ندرم ایا ع 
ھ َل کے او 5 » 
rer‏ مد 

وازقام کنو ر ملف 

ا حصتادا لت انار 


واردیجی اوسند جو 


ج 
z=‏ 


وارقلق موود ابلا | 


وارمش‌اولٹمٹرکندو 
الین کرس اولات 
وارمق رتمك شنرلل 
وا رمق شتيك ابرشرٹف 


وارمی‌چفی بوله‌کزث | 


ود ی 

واروب اولش و ا رتور 
اولاف 
وادهءجی‌کد چك یره 
اولان طوغری دول 


9 


نظا رتلو هواد اراولاد 
نظام اوزره درزلٹر 
را ده ہے 

نظام اوزمع دیش 
اولانر 

نظام | وزره د لوب 
شل پاس ر 
ات 


. 8 ده 


۴ ام ولان تعلیت‌لو| 


ED 
نتس صولق ا ليوب‎ 


ET 


نفس صولق الپوپ 
اولش!و لا بے ۱ نفل" 


ان3 مكبو لقان 
ننسنی امجقلنددمز 


وتل وی ولان 7 


سکن وف صا رپ 


وصقتلیصازددمو ا 


نسوس چا کال" 


ايراق املف 
ننس طو مق ضبط | ر 


ال 
نفقه رچوچی هون 
ویربلات اد لر 


یام لر غروشلر 


| نتش ابدعیضومت 


بو 


نقطەە سز حرف 


نعطه لو حرق 


نعطه لای 


میک سب یر 


تقل وكا اولخش 


اوا 
نقش ورك وت ا۶ 


نتطه لش اولات ام 


می مم 


7 تثل وحکا یہ ابائ 

سس 


اد با ره 


| کارت وتا مق 


َو مکاح دن خمملق اوت |> 
تا عاسرقاری فباته 
فلا ژر اولات 

کا مد مق ا ولندد دمك 
ُا حلواولاد قاری 


کسی 


مات 
1 مازمل دعاانله 


۳ .ماد فل 
2 کی و 
ایس ون ا کیکسنه قبن 
[ لوب ویرملگف 
۱ کاح | ولمنه د و من 
اولان خمم وافزدا 
تکاح امك ولاك 
کا یرن انکر را 8 
اولان خصملق 


قادی يه ولان 


تکا حلواولان قا دسر 


تکس رجرطر طعکادار 
3 


۰ 


ھت سے تک ہی 
وھ وا 


ا 

5 
72” 


3 
> ا 7 


4 
۰ 
٦ 


گت یت و مت 
۰ 
I‏ 


س 


ب6 
۶ ی 


۳ 
۱ 


حلاٹت۔ 


۱ 
E RO رص‎ 
بی‎ 

25 
۱ وکورین یکی مطرفاری 


بز ايله بزکلنٹی 
دننك قارشوسی 


ست 


کدی رو ایل 
دة ن کسر 
فوا ر لد دٹی بر 

سند ای کو نوز 


دنه تك فو ا دلج 

2 
دنه دك دوزی وهی 
طرش 
سنه نك یوقا روموی 
دپه‌می 
درو 
یك بوفا رید 
اشا ی اجسی 
دشر باه رکودز شرت 
کوزر‌صاقلی ون 
رس قا شا وزرین 
قوباراولادت 
اتب بوذ قوف 
با ستوراولات 
دسریم يك طا مل 
تەی صاحباولق 
دسته یہ چو رلوب 


= 
| ستان سا 


۸ نان راقعی 
و فٹائلر ببراقلر 
IN, 1‏ لوت 
۱ رارا ہیلا ولا اس 
$ 
سنہ ملین چقا ر 


4 


5 
نے داز چقا رک | 


اولات . 
سن بردلا اروب 
بشقه طف سورمات 
دنه کرت 
وبا باعتلنه هم 


سج مس 
تس 2 


ور + 
فولای‌بولنامی_ | عر 


نی ینہ ب انا 
کوهکریب اولان 

وت 
الوم علا ہے 


وت 
بس مر ۳ 
بثعاڑے ات تد 


کی 


علا ۳ 
شا نلر طا مه لر 


= 


دثانلو ر سملو اولوت 
سنا طوعری اتلوب 

۲ ۰ 


و ءا 
او بربانته ایشامش 
دليك وآچقلتی 


وسےلسش وکوزاکی 
دنه نك بوزوسنه 
فتاا ولس نس ولان 
بای اولندیی بخ 
دشته نٹ یرل ولستا 
سیب‌اولات 

دننك بیوڈ طھ 

وکوچ ط در خاش و | د 

:| طولشےإ ولاف 


او موی = 
لوا | دنت نك دوت طرش 
٦ج‏ ا و > 
تطوٌن| طول لر 


فن| متام 


ات ۱ 2 ۰ 
دنل دورت طف 
نك درت طرف 


:ا نا دیو او 


- نهنك دوشدکی 


:| یرل 


| دننك دون بی یں 
و لف ته نك زا ده اودستا 


۶ ۰ 2 ۰ 
-] مو اك طو پرا عہ 


دن دیدکی طوقند خی مرف 


sji. <‏ 
سك درت طف 
فوشا د مىش چورلىش 
سك د رت با ی 

ط رفن طو لمو 
کی تك درت بای 

طولا ی 
مطوّق نے 
دنك درت يان 
قو شا من چو رماث 
دننه نك درت ناف 


كت 


بولسی 


وبا دکد کی طرے 
طرف 5 

اولدیغیکے با 


دنت قابهی 
ر وه و 
= د 


نے قالد روب‌دتته 
ير ەکوںملف 

دن کور کر وم 
دنرگوزتکر اولان رار 


مب ند 
= مره پت 


اوزره با نتده‌طوروب 


اوته کت 
دنو ن یاد هکپ 
تردن یو زچررموئ 
هنن یور ور چ 
۱ دن دورج یر لر 


= 

سی بشتئوب 
قاوسدقلری‌یر 


| | دنت,کومذری‌یر |ئ 


دشته دن زیاده اولوا 

قاوسدفلری لا 
هترې بریهکردیتور 
کے با ہپٹوب بیش 
ن رة آراستی ہیی 
ایم 


| سول آراسی‌بی | 


ایو لا دنت 


ف | لرك اراسییا نوم 


ایریا ولاک 


۱ بت 3 
ند فش 


هننه نك اطرافضی 


| طولاسیییی 

مسب 
جا ۰ با 4 

تە نك اط ی 

فوشا جى 

نه ك اوته س 


|١‏ اداسندوصی 


هرك اوړټرسی 
نك اوزرینه ا 


شنز اوزدیه ال 
سوروب سىلن ك 


رویا = مس 1 
مت ايوا ولقاری | ام 
نار کو سید کم | ما 
تراد | فته لرك وی کلسی | 
ان لر ی می ری 


[ نفك اوزريه ال سورتلوب صفا مش 3 


نه 
اح بهایرچمو‌دوواری 
ادت 

هنته اصیلهیی 
المتد 7 ٭جگ بر 
دام )رتيو اونوعامو 
اجون با رمعته اببلاك 
با لت اولاتف 
شنه اصمارلودیت 
او تما ماع ب(رمعتن 
ایپلك با غلمق 


سے 
ہہ ہش 


کے و 
ارام | ا 

فته اض ج جه 
ملو لمو _ 

دننه عمط وهی 
او لاب 

منت هط و لس لر 


ذ| شنه الین كروب 


سوش‌اولاد 
دنه الینەکروب 
سوفلك 

شیا اوادہ کات 
ایمك‌صامق 
شس خد 2 
دنه انك او لد ی 
ان اولنش 

دن اوریوب کول 
ته اوزرسته 
فلت ترفو مگ 
وام وا قا مق 
دان ارد لواو لاد 
فننہ انه صاریلو 
اوله دوف 

جع اولفش اولاتف 
دنه اید او لاد 

89 
طوّاین 
طوا فن 
یں و 


میامن 

۰ 


ف| هننه الستدروب 


اصیلدچی پر 
هسنه باشل احباد 


دا ملین 


افیا 
اججرن ارات 
نیالنا مقا وخ طز امت 
اجون کوزه دی 


اید 

دنن چکوب اوا مو 
دته چکوپ اورا تی 
اوا 
«شتهچکوب اوزافش 
دشته حکایہ ایك 


2 |د ودش رو طو لات 


شنه طوبلاخچی 


مرک چک یر 


دشته طوفو راو لان 
ودییشا! ولابت 
هننه کلهجك دیو 
کور دوب بکلمل 
بکلیو ب کون قلف 
هکله چك دیو کلیوب 

میداد فوعی 
مرا زر کور مك یکی 

می راز کلان اولدچی 
او ودای 

مدان کلان طهوره 
کار دوشوشار 
وافعه لر 

مان وجوده‌کنورماك 
مهرات پای وبا حصّہ 
مات پولیله الینگٹر 
اولات مال , 
مورا تیم دوشن وی 
ی بلک مود 
رادت فو للا نلان آدم 


طویلاتلان ورکو 1 


ملک اط فی بج 
کو دلوب او زریته 
دوبراولان 


می ایق كکوکل افو 


میزلرک تموردن وبا 


و 
اها مه 1 

نار لمق 


سیوری اولا نلر 
حاویر س 
میللر دیلکلراستکلر 


= 


ممون جنواری 
ممونلر جنوارلری 
ای از تا 
مروه هم توا کیش نی 
برازبی قور وی 
الی‌اوزره | عاجلرض 
برينه ویرملت 
ميو سی اولان 
موم آر یشار 


و 


مور ے 


روف دزن 

نارئیٹی میوه‌سی 
ناز ادا جلوه 

ناذا دا جلو | تال 
نازاطه ستمث اولاد 
نا اله بیومش اولان 
ناز ايله سوزسو لك 
زاره وملایم اوو 
نازکلث ملا ملف 


سے . 

نازله 


سا 


اغاچد د اوجی اکن 1 

] ناموس طو قم وکو 
۱ 

E 


نازلنوب ادا کوسترمل : 


تاذل دترا ولا ر 
نا ذل سوم اولان 
نافلہ نما زهلیر ولا ات 
ٹا کاه اشن 
نالل رونا هلر 
الینٹر لیا 

نامکورکورماعتر | ولاد 
نامکورئل کورمامشللا 


کے 


۰ 
۹ ان 


ب ت 


ناب وکل 
نای وبا فن فوال دود 
عزما ره ا 
نایلر دو دکلر قوا لس 


۰ ۶ و 


2 مور 
ا 

ترد 

تیه آر 

بزل 


= 


۲ 

۷ ٩ 


2 
مسر نکاح اھ دیما من 
اول ایک یکت فر 
الوب ویرماٹثٹ 
ہر ٥ا‏ دی 
مهرلمښتراولان مہرلو 
و ریت 


ہرلوہرلضش اولان 
ہرلاجی مج 
ہلت ارام اسك 
هلت اسك ارام 
ہلت وب ماقام دار 
ویرمثت 


ہے 


اط ار 
مہتکھی کر اورک | 


میابخیی اتك مساردا تو 


میا جيل ایل ری 


ميا لر ميا جيلو 
اید جیار 


میا جلى اید لر 
میا سمل دددی 
یا سیللر 


تب 


بج وی 
لم ش‌چوڈنٹز 
لنش صا ا ۰ ط 

خلا یی ج وله یی 
ہے مسمرڑ 

مرا نل اولما ولیم دة 
عقل| یله طن ا مکل 
مداه چشق اشک ره 
کی ۱ 
EDE‏ 
میدانلںحوٹیلر 
ے مان سالات = 
میا فلر ررر 
میدانل رکنشار 
سنو -سَاحا = 
میرانل وکستلو اولان 
ميرم لاه حقارمق 


= 


مدان چقاده‌ی 

۳۹ رص 


میداء چم اکان | 


مردہ اولان وج 

مردہ اولانچوچت‌لر 
وسود فزنداثلری 
مر دن سود ال 


مد ار 

ہ قائق اب 
ررك اترم 
مرلری طور کی طوپ 
کی وقی اولان قير 


= رصا ید ارشناع- 
| متافی توچ 


ENVY 


مناستر کلسا 


ارچ صومیه = 
مناستر کلیسا صاجوا 
مناستزارکلیسا لر 


۱ 5 
بایغ آدئیاز- 


منٹلر احسانلر 


متکردکردا وازکوب 
المە دق وجار ورد 
ايله طاپبیتوجی اولان 
م طاملد 

مار اما 
موجرد وار اولوق 
موز د تلان میوه 
علستانه چتاد 
موسملر وقئلی 
موم بال موی 


ar‏ تج 
متاده : 2 
تم انا 

معادمښه ایقك چگ 
ممارشه ده ومکیده 


خصرنەبوا کلف 


معت‌برا وت دا ما الره 
قوللا نیلوراولان 
مب رغاطلواولائلر 
مود کی يالا ج 
طللو شیلر 

مید ارہوب دوک 
ممل تلل وور سى 
اجره جك ايجلمكه 
اولان وسات 
یں کی 
معدلو 
ن معادن ۔ 
معد ظری بالرز لو 
معدیہ فورصخه قوت 
ویره جك شیلر 
مرف مزایلہ سا 
کوسم‌راولانی 
مربت هر بہلور 
اولارے 


سے 


ا ونادوستك 
معتمرخام لواولان امعرر 
ودار 
من یچ یلان شراب 
مضادہ این 


مماز ده ول ‌اولاا 


7۲ 


مار می اب وب 
ادمك لخشام د ودوب 
یتاچی ھی 

مفلس اولدی 


مفلس باده موقالا مشر 


مفلس‌باده لری قا لامش 
اولا خی 

فاتد سے قلاتد ۳ 
مفلسلر پارہ ری 
قاذا مشاولانلر 
معاص 

معام ايله ابرلام 
مقامل ی ماکنلر مکانلر 
مقاملی ایرلامی 


مقبول یکلسث اولار: 


مقبول اوق بك _ | 


مقدار قدر 


“= 

مان و 


ادی اسی 


اج و قدتی,کله مکرانل 
آفالوراولات 


له 
مقم ساکئ اوق ہیں 
او شرن ,7 


مان پُوسز اولارد 


مکنوپ 


مہا ر ددسی 


۳ ۰ جس ای 
= لاٹ = مسلا ۰ 


4 لمت 23 


مکر بقالم ہلکھ 
مکھٴ مکر مہ 
یک ۔ 
مک مکرعہ ادله قد مر 
متردیت ارامی 
مکھ' مکرمایلپیدضا 
سنوره 


مک کر مید بیع 


= 


7 کش 
مک مکریر یر وا روپ 


مله" فوت 

2 
و 
7۳ ۔ ۹ 


مسافر فوؤلك 
مسا قوش وت | 
يوع لتا دا حیوات 
مسافر یبابجی 
مسافزار فونتار 
E‏ 


2 
کے 


مستي اولق وی 
اوه 

سییر قی ادو بکیریٰ 
استك ابله اکلزؤل‌ل 
سے جی اد دسر 
سم لف زوقلمک الو 
کے اما[ 2 


المراولایتف 
و ید ور مت 
سء لو اسان زوفلیزل | 

] ا سك ایله قوفو وتر 


سوہ لح زوقلمکاٹ 
مسرف خرح ایل ری 


ر0 4 


مسرو ر 


سے 


مس اولاوواولل تا 


مسورم له زوقلتک 
۴1 مل ك سو روک ولا 

مسکین 
مان سؤایار 
7 وت صا - 
مسلمان اولاد قاری 


را وا 


و ےھ 
= مومنه = موحله ه 


. مسلمان اولان قارلر 


وت 


مسلمان اولانلر 

ے مومنو 

مسلها ن اولیا نلر 
مسلمان بوزیرکوستد: 
ڪاو 

مسوال ايله ميزلناك 


= 


| مشتری ایله زهرطرا 


ا متتف یلدزی 


مشکلچتیین دنست 
جورملا 

مشه اعاجی 
ستهور اولو مٹائلو 
او لا نلیر 


کے 


من‌ور اولوا ول شاعر 7 

مشمندد سا نرت 
دق Ê e‏ 


اط شیرت تیاندن 


م لر : 
مصال دوزمہ لعتردی 
مصال سیا یہ سو هی 


سج 


اراسته اولان دک 
مص رکولہ متدری 
مصئلہ بوسا ری 
مصتقله ايله پارلتی 
جلاویرملت 
مصدیت اولاد کته 
۱ وره جك دشته 
مطلی اولی اوزره 
مطلن نیت بل 
مطلق نیت اډ کے 
مطلوب لازم گرد 
مط قاری چا لگ 
مواعن < 


مطح اول با اك 


>= 
و2 


۳ 


مصرایله عرادستاتا ۹ > 


اد 

۔ قدار = رکس ے 
مردارلقلر بیس( کلر 
سنج ور 
سوام تاش« 
مهار لمش اولان 


'ج 


سوح مين 


= 


رم اولان, 
مهم ایله یامه یه 
صار بلان صادی 


= 


5 


e ۱‏ + 
صح ددد ومر 
مزده 
بدن ويا 
مرار 
کون س رت ت 


ثا مَددع- صر 


ےه صاب کے٠‏ مر مک و 
= مر رعه"= همقل = 


مزاردن لی 
مرارلر 
مَتَابیرہ مقار 


4 


9 


مور = 
مزلم هک و ماس | ولا 
موس مود سے 
یروت س هقرو هر 
مرلری آچو كتين 
وچ 

موارلك رخات 


كت 
۰ 

مل ر 
رپ و 
موي 
و 
2 . 


کنورجی 
= منت ب2 4 
مزده جار 


» مس ول » تبون 
مزدہ جیلو سویح 
حبر 


| مزدء لر سول وخب رلو 


كت 


: اه یہ ومرلش‌اولان 


حار تور 

مداق سوتکو 
مرراق فرنلرک 
راق ید وسنه 
طورت‌لومه ادخ ول 
مزباق ايله یا لنش 
اولان 

مزوافقی سونکوجی 


مړا میلو 


مریاهی سونگولر 


َ‫ مل ری = مزلری = 


کی ہی ا 


= رموم کی جر جر اہ 


زه ای و 

کے 


ماد سس لہ 
1 لوقك درد تارب 
| ارس تپالٹمۓ 
خلوق ازیلہ فومیوب 
۱ اجه 
عبرا ولي رق سم 
ايله بزارلق ايړوب 
| صافلشاولارے_ 
مراحته ام وا وتا شوة 
ورین 
مرراحنه ودیغوت ورمك 
مدا حن چك ح(راوود 
| مداد ایك ااك 
مدح سك اوکندرمك 
۱ اط - 

= 


مدحه اوکید رمکه 
سیب اولا دت 

= مان مدید 
مدد ارد م ایلرک 
[ مد واردم يديك 


| مدح ای اوک‌ررعی | م 


5 ان 2 ا ۱ اد ۰ 
مسر 

ملدبینه استدیکنه 
اولاتا مش اولادت 
ٹاک 
ملدینه ایرتماسز 
اولاتمامتراولان 

ملدینه امرس مك 
ملد ناستدىگ ناولاو 

aE 
مد اید یی استدکر‎ 


شه | ولا 


ماد اد ابد بی استدیکر 
نه ق۲۸۱۱ رمف 
020-1 


منک ات دک 


لور مین يارد م 


ابدینجیاولا دنب 
مرإمنی اكلام اجو 


1۳ اولان اشارت 


یوب لجا جکی 


| مرك وب رچیٹ 
معد اع لان ۔ ش ے 


مرجبا خوش کاںکز: 
مهشزاجیزا ولا 
ا نرا[ 
مدادلی 
موار یس اکن او ر 


و کے 


ہ پدکن۔ يف = 


هت = مشب 
ووخ خبث - 
3 درجش ےد 


مرداراولوی 
مد ار دولاسشو 
دار و لام شق اولانلر 
ین -آونآن- 
ردار ابتك لك 
ک رد چو بی نی 
ار 
خبث = 
1 
تفش بی تلویث ب 
و سس 


وت ول 


۳ 
ارا سمو 


ّ۔ ڪڪ 


صواراعه برا 
اٹقاش 
موارلنه شنادلنه 
سیب اولا ن 

مدا ری پیل کید رمك 
مدارلق سك 


FE ۳ 


ج 


5 س ومع نے لا کے 
<A 


ra 
اوزر ینہ ورم‎ 


مأمورغلفش ودانلمغل 


اوقت 
مأموربتت‌طه چتادلش 
1ت 


سر 


و میم 


مانن لرصو صغرلری| > 


ما می‌هتهکاراولارد 
اوستاد 
ماهر دش کار اولات 


هکم 


= 


مایرسزاولان املد | و 


ت 


مایہ سیل درد | د 


مایم قالوپ ما دروك 
مارد مك مادقا تو 
ما الوب چوغالش 
اواد 

ما ۹ وھامت 
مالك ند اوك 
مارك شن الل 
سور دوزینه سوىك 
میں ایلەچوہلش 
اولاق 
ہگ 
ہٹس با پوب صاقَل نو 
متعاللربر.چی درم 
ا لت ولا 
جازی یك ملودراولان 
مجلس درنكٰ ارقرامیر 


مرا مجلس درنك بر 
مجلے(* ونورسڑ اولان مد 


اہ یر اوا مشد روب 


مکمتوب عوط لت ےن وی وہک 


محاصرها وش بر ره 
فیامش‌اولان 
مت سوسش 

ممت اید یی 
محبت ایر یلو 


۱ حصت ایرعی اولان 


| خاط لو فور فولو 


تفا اولان یر 
اولاق 
گنه جك قدر 


:| ری خزیند دار 
عل وف ودونرجلت 
اولان ير 
حلدر و نعت‌لر 


محل ری ای 


ناج املامق راک کی 
ختاج اولیهچی 
مخصوصاولت 


خصوص ولاف 
سی اوت 

x 8 


ا مها 

عییلو اولات 
لہ ٹر پوقا خولر 
غوسه وب لوغیسه 


عغوسہر وا ویس ار 
اجه کن 

لاد یرام 

لان براشق اولان 


حر و 9 


ق اغا جدوز مس 


ہے 


لابق براسییق 


لبق يرای اوت 


اوزره 
یلك فوسو 
E7‏ 


لك فو لرک 


| واوِن 

ما دار 


وتکنده‌اولان 


دی 


د امام دامن جك 


مان ایکده اکن 


صاچی ولوب وزج 


: ابرتاراولات 


ماتلر اغلا دیشر 

ماتملوکیشش اولات 
ما رت اف 

مارول 2 
مازو فوزه سی . 
ماثشاال تربك کوز ل 
2 : 


وی 


ماصرہ نوک وبا مصوره 


مال متال وزنکن 


دوکرعی اولاز 

مال میا نله یوق اکر 
مدح اید صاموت 
مال وبا مان تلعایرو< 


مالدار تکین اولان 

صجوجلو دوتملت. .]۔ 

<4 


بای 
سز لا دی سو هلاک 
مالكاولان 


الت إلى 


مالك اولنان دشٹرلر 
ماك اہی 

ماله دسلان دیواری 
وسات 

الآ ایوپ ویدیو 


مالی تماد اھکر چا لس 
واوعرا سم 
ماش تهاابد»‌رلش 
کو رال ٹر رم 

ما لی چون | ولوب نکی 
ولا د 

ما يغالفقلق 
العی‌رن صاقلوۃ 


مالتی | رامق ا چون 
مرس دعوأ جی اولان 


مالمتی‌غاششنر[ولار 


َة ادبوجاغی 
مال یقاب ابمش 
د | مش وار دیو 


مایا ولات ۱ 
مال صاغلغنا اولادنك 

تمادایقك وکوز مت | 7 


ما ی ا مش اولات |> 


ما نك عیبی‌صا وت 


دعواابرعی‌اولات 


کی 


لازد سك 

لا وډ سی طونري او لو 
اتال 

لاور دای طوخري اولؤ+ 
انام 

لادی ی بك یکین 
اولی پرول ےی 

لا رد سى برچ بولق 
کین اولتش 

لا ورد رنده وخر 
اوو 

لاوديلر سوزلی 
لار د لاو دوشن 
وتارس و تون مك 
لافَدك اکلافدرددی| 
کی 

| لافردينك اللایشنی 
آچوب دلدد ملک 
لاقو ينك اکلاینی 
لا ردك لاہ ےگا 
طوغی اولقلق_ 


لا فردينك اوزین دی 
استرم دوسی 
لا فرد ينك وبا خبرلت 
برا زیی صا یوب 
سویلل 

قال = |1 

لاودی 
لاد ینف سو 
صول؛ لاقردکی 
لاف دی بلان قا لوب 
غاز لی اید نلر 
لا فرد بر بلژنارقا دوب 
اقضلمق وغازلق الا 


لافزدی ای سوطیو 


الائدغ اولا تن 

لاد ی اجو و بترم ولا 
ابو صوصموصود 
اول و 
لافزدی ان وكص۸ 
سول 


دی اهنا امه | 
لامدیق اوذامی 
لاو یی اوزوف 
اوزاد ج سوبللگ 
للا دى اوقومترصارضیٰ 
تواروسرسو لاٹ 

لا فردیی بره وبا بر 
قاج‌کنی: سول 

لادی یی ماج 
اکشی,سویليم(ولان 
مات .مه 
لاد تسوك 

امتا رة | ده سوبلوب ۱ 

لا ووی یمان اکلامیی 


منتور 
ی پا 
خطاب 
ے۔ ۰ 
اسع ا 17 
خاجب 
۹ 


اہن 
وی چا سول 


| الاقتدی د لدت دیلہ 


اقنارلشی 
لاد یی صاق یز اون کن 
,رکه سو بارا ولان 
لافردیی طور لو طو رلو 
سوال 


لافزدس‌طوغری و | ولد 
اکبی‌سویلیراولات. 
سویلعی اولات 
لا فردیی فولاعن(ور وب 
دکلد کی وا 


لا کک کی الا مو 


لاتویی‌ککزدن سویأجو 
سے کت 0ل 
لافردی ,کوزل سومدتك 


صد 


| لادی كوزل سوشات 


لاود بى كۈزل سو لخر 
لافردیی بلان ها شوت 
وكوزلك ویر مك 
نيد لټه دوم 


جح 

لازدیی طف اوغا 


1 لا فرد کب 
| لاه کیرمشاولاد 


| لاسن کی فوقو 

| | لاشدنك اتی کر 
دوکلوپ ارو 

| لا مه نك طویلو ی 
در یدل د وکال 
لو لی!. ۳۰ 


اس 


اتد 

لافزن ابوق صابوت 


سویلیی 
لا فردی سور 
ماق ےی و سے 
. قول 7 کَتَاله = 
مَطنْ ‏ لاہ ے 
زوو ی اداسنوه کوب 

فلاوسوزم با مکی 


ن | بر رصا ین هه لك 


| لاٍی سوب 


: | لوی فصو لت 


| لافردی‌ب اودهوشین 


لاقدید 
سویکلر 


لا هرد ی ابعراولان 
جاب 
لا فردی حرفلربتش 


سید 


لا ہد بی حرفل ری مش 
صا هه ی 
( وس 

لا فردی دوزی 
لافردی سوىلسى__ 
بلس ا ولا ےت 
لادی سوب 


لا وج ي صد اون 


لا زدیدد ااوشیلاد 


a 


لاون یرد کر هکل چك 


اولد خن بلد رر 
لاد درد سم 

لالہ اراددجز وم لو 


لاوزدی مك ورلا 
سوزوداستان سول 


[ | ناسک نپ سویلبی 


| لاو دنم یہ وبامقلج 
کننید سویل ا ولاز ۲ 


| لاد ی شچوق اولاد 
لا زدسی 


لا ورد یره اکلاشیلا 
لافردیره مير واچ 
0897 
لافرد یل غیز واچ 
موی 

لا فرد يده طورلوطورلو 
بت ر 
لادی اکلاش(زاولا 
لا فزدییٰ امناہیت 
ايله سو لش 
لاود سے اسارت ۴ 
سوبلعیا ولان 
لافرد سین انشکا ره سوا 


اشارة ايله سو ىك | و 


لاوح یسن برد" وسرت 
سوہلکرعادہ ژاولات 


لا هرد ی۲ کاش لن 
دور ونل سو يليل ولا 
لا یی اکلا نی 
وم نین اولان 

پلشچرق سوب لرا ولات 

چ 


۸م 


كرەنىزى 
کر زولا يك‌صاقلیوه 
سویلر اولاز 


کر لو اولد رق صاقلو 
او له Er‏ 


کی لو شيار دشنه ار 
کی موجہ برع كلو 
سوللِٹماے 


کر لو دوشما نلو_ 
میدن فوم 


کزلوار صا قلولر 
E‏ 


غرھھ 
سس و 


اسراو حس ت24 


ود فة كتف 


کت زئکرت ایو اولوب 
قا لتو 

ایآ یاو دبی 


اج | او وجب 


کر ودنه ف آچوب| 

کت وم ومراولاد | 
سر = | ۶ 
یتسار خا و | 


کیفسترارلة نوارت‌کزت |ام 
اک کرد ایواولوت | ار 
اش ی افندکند 


کین 
كيك حیوال 


کیٹ بول 
کیامشاولار 


کید جی کېل اللہ 
2 
کیله جین کا سی 
۳ اورو ت 

کب 


کین کزاو دوش لا 


َه سحن 


کنن کم اود وغانات 
وا 


کروی کی 

یس فوللال ثراو" نت 1 


پا alr‏ 
-. هش کیله جك دته لر 


کید تار 
: رک نکود ریا تا 
٠‏ : ۱ وفرملد 


کی یناو دوضا تشک 


لازم 
اولان دوٹمانلوڑ 
کٹ رج 
7 ہك ۔ 


ہت 


الف لام 
بىر 


= 


لسر چشنیسز 
تلو چشني اواولا 


بد ان re‏ 


مزذالزه| لادم کی 


AT. اک‎ 


تحت 


تاپ لازم کله اول 
الاش | الاوك اوو 


لادم اولقلق 


الام اولانت 


سے 


لادم اولان هسته 
لا زم اولان دن هار 


لا رم اولاتلر 
لازم او لوب بولنیات لازی اولددنیاوزده|" 

اکرو 

اد پر , 

ول کوچ صرب 
لاان لی 

لسن کوچ صرب۔ 
ولا سر 
یافش پاسامثر 
ردارلمش‌اولات 


وروی 


اون بسن 

و 


گر 
| کیروچورمك لعتردی 


وبا مال 


سس“ 
کرو رمك بو لات 
دوند رملت 


1 ۶ ه ر 
= زجعان = ری = 


با و 
= فقول ے اعیاد- 


کیر ود ونمګلر 


نیش | کرو دوفمکلاف 


کم و دویی‌اولان 


و ۲ 


گیرو طورمو_ 


٤ری‏ کاب 


ب اکر وکت 


کر وکل 
ر 


| کیرو ولش اولات 


دوندرلش اولان 

کرو ورس مك 


کرو دون رلش اولان 1 
ra‏ کیرو دونددمك دولرد 
دس | جو رمش 

مس | كرود وشا ولان 
11 + | كرود ونمل ۲ 


کرو د ونر جك اولان ر | 


سا 
کرد تمك د وندمك) ار 


TAY 


کر لو 
کیرو ورمك کر وجو روك 
کر پاسنی آجوپ 


یله 
کیر ی آجوب يلا بقلم 


كيلك صاقلق 
کیا ات کم نب 
کی نما تشر ولاد 


کیزلزداعون اوتژزه 
خا سند فا مت اولان 


کی زلنکھ صاقلشند 


:| چالثمتی 


اولان یو ۱ 


کی لنکد صاقلمنہ 


ااولان پرار 


.9ج 


اع ا ڪيڙلو واکیدف 


ڈو شش 


و < . 
ا * 
کت ج 
اکا سو 1 
یں ھا و 


#9 
ی ۰ 
مہ 2۰ 


کید وکونروزکر نرک 
مق فوع ابو اوزاو 
ایز ایک ھزنہ در 

یه ر 


ہک 
5 
۰ 


که نك ایك قراتلی 
کید یا روسمی 

که مک رمك وقیننه 
کی رملف 

کید دعك غاا ررم 
کدذمك فوشا موی 
= اباش = اسنا ے 


کیدفش وزیتزاف 
اولان دول 


کد زمك طولددمی]. 


کی و ہن سی 

ید کوزرور ملوان 
۰ ظا 

ہے ردوان > جد یران تھے 


۵ اون برا دولہ برای 


۱ کید وب بکورمك زباده 


: کد رش قالددل راو لاد 


کرا 
کیرد وزی فارشاو 


کیل 


قارسونو 
کیدوب ارام 
کیدوباداعی اولان 


ار ارات 

کید چك وارہ ی ره 
اولان طوغی دول 
يك وارہ چن یر 
اولان طوعي بوللر 


کر کیر‌بود 
کر ڈکھ 


کراک خاد وا ود پل 


اکیرا یله طون 
سے 
کیرا ایلدطوتتج یکراجی 


دا 
وک 


= 


= 

ادن مسا فری برا تولي 


و 
احاده سے۔ 
1 ۱ 


اکراایلہ طوتامتراولان 


اکير م‌دادلن باس دمن 
ات 
کر باس وب موارلو | یامه 

جر | پدیس ادلی 


گن 
کراجی کر یله طو نی 
کرام کرای و رمث 
اکرا س" 
کیرالی او اسر 
کال رکبايم ویرر 
کرای ویر مک کیرات 


اكرات 


ازدنار ارام وی 
د 4 کیرچ 

٠ =‏ جش =| 
امد کوخ یکیرج باپوجی 
دوف کیرد کی ضے ۰ 


اکیردرمك چم ةدد 
کرداعرو و کررا ولاد 


مردادلی 


کر لدی پاسلن رد 


سس 
== 


کیرمسنه چٹی ن کوچ 
اولان قلید 

کرای 


ET YT وم‎ 


دنیس ا و 

لان 


: دہ جوق سویلیر 

۲ کوی فقبد ده اه ط ور 


| کله بت وبا بت 


# ر 
طز و سے تلد 


کوب صاککه 


کودیا :کور شہردنل 
شهرهکیرملل 


کوب رتیه ار 

ِ لدان س پلا داس 
کوبلو فصیه لو 

: وی 2 
کوبلو قصلوالیکن 
شہری ولو 
كوك نکد 


کول وقش کل 


افا 


کله لر بیٹلر وبا بتلر 


س 


کی( ولتلقلی اولیرت 
کچھ اوبانت اولقلو> 
که اووانی اولویپ 


| که اونا ولاندر 


| کید اودومیوب لعزدی 


٥ 


= 


که اوبا وب نماز 
يلم 


که آویومیاظلر 


صحبت ایق 


کیہ ايله 
کے اہ قو لک کی 


ل ویر 
٦ ۳‏ ۳۹ اب 
کید لافرد غیت 


گیل رد هه صحہیؤ 
کید کاله“ 
: رو ہے 


می کرو با 
تی مر و 
مه کرت ھی 
<A 

۷ ۸ 


کو ؤا 1 
FF f‏ ہیں وہ 2 
دون مر ہد وی 


aby 


او لامت‌ار 
کون طوط جتنط ڑ 
کون طوغیسیی 


کون طوغیسیلہ با 
طرول ری 

کون طوعیس ی طر2 
۱ کون طولندفزه» قلان 
ادحه اید یٹتلی 


کون طولتنه طوخگ 
کوز‌طولمن لوغر 
اولان یلد ار 


لے 
سے ٭ رب > 


وَجية هت 
کو تد ر مکل 

کوتد تن کو ند 
BE‏ 
کون طوع ےط 

کون مرم دد طو عر 


کوزررمل اولاش درد | دورد 
یا نپ E‏ ۳ 
اعات > اسْبال< سا 

کون ت 
و بد ور 


ما ١وژزرہ‏ 
کورور ا داد کوندور 


که نده‌لات 

کونده آل او زریته 
نزادلك اماک 
کون لٹ ۱وزرسه4 
بزارلشی او زره 


کون لك کلان هکون 
و کلا ن 1 E‏ 
ب | کون نك هرکود ورد 


او رو به لو 


| کونده کیا با 


فو ہیی 


ی کوش 


کونش وای 


.سد 


اعت پور ا ایم 
سے 


کون چتہزږن او لہ 

کونا کون فتا اولو | 

0 
اولان اذه ایدیناۍ 
طاك وف دنیلود . 


ت| کوش ساعتی 
ل| کون چوره‌سی بض 


رټ رتك اولشر 


کون دا ما اوزدسه 
| او ردضی‌ بر 


ن | کون ملولندقد شبکوه 
| فلان‌آنیه ایدینلت 


کوض‌گی چاو 
کورو لت 


فی 


| کو دننک زلرینه اورما 


عون اڈار ی کالدروب 


"7 اف یٹ 
الؿاوزرین فو بات 


کون روعش 


نما الد تب 


کودت» قورومترا ولاد] فد 
كوضنك اييلكکی تل 
تلاولان پرنواری | 


۳ 23 ۱ اك 5 
ا ها وا با 
سن کو5( جد دید قار 


اولان ایدسلی 


7 که ذشك چورەسی دا یھ 2 


کوذشك طوتلدیی 
ترانلؾاولوۓ اه 

+ یورین 


وی 


اکا با بن انت 


امیاه 


تولته جاك لافردی 
باشتد 
نیل ضنویا لمرب 
کوله فول 

و ۔ لاس 
ا امیر اناد ا مك 
۰ لہ ل اراد ادر 


له ار فوللر 
لك ازن ہے 
اور بد 

اہ 


ا کود ی 


: ول کب ون 
۶ صا قلمو 
کومات هکی روب ا ` 


مت 


"مین 


(زاد اولان 
کو ترلکرتا ابر اکر دت 
اناد او لا نلسر 


= 


۱ھ 
کو اب ی کور اولان | مٗ 


کول تکریا ابریکردا ۱ 

کک 
ای اولان ۰ 
کو ایسترکوزل اولاق 


ہے 

کورا اعون اون 
مایق 


۱ 


صاقلمشاولا دنت 
بکو مللف 


ال > رال ۔ 
کو ماسر اولات: 


ی ۳ 

۱ 
۳ 
| وص 1 


بس مائہو رس د فان اعد ۲ 

دی کو موی زاره قوش | 3 


٩ « 
ہز‎ | 


مسنم 


> 


> 


0 کون رور 


| کون اورطه‌می 
ما اض ی از 


کومیلتی مق 
کومیلواولان کن زلو 
اولات 

س رتش دفن ے 


کو 
کومیلواولان شیار 
کومیلوا ولا اد مك 
مزریی اچهیی 
کومیلواولان نف 
ردن چقادم 


کو آعزسی 


سر 
AY 

E ا‎ 

اوو میور 
مد فول س مرج ماود“ 
کوسلات بئاغ قوط ان 
ی وم | یدمن 
بد :۱ کا ق 
نا کوہو ره مس 
| کومج» مك ارسلادا 

کین بام اد 
سرا کوموی ارسلات| 

کی باخ کات ۲ ۲۸ 

کوکنزب سی كوا | ۳ 

ت اه اس ٠‏ اماتا | یا 
کوکلو و موصل | کوکنه رك اینانه دق | ابا 
کول پورہ ۱ کوکه طوغي شوت | ی 
دوشن دنه | شام اکوك بوزی ٴ افقلکٹ 
کوکند دا چقارلشىی ۱ را 
واچتٹ اولات ایلاغ کی داماد وباک وکنو 3 
س مقلوٌع ے مقلم س شتلع| - اموراد" 

ماما کوک کلیته وبردیک 


گنرد چقادمن 

شتا ۱ 
كوكر تبرش 
ده اما NN‏ 
جعارس‌اودت افو 
۱ خر ی صظ از ۶ و اص و ] 
|" ساےہ مقلهع عا مزلم 
۱ میا ان BA‏ 
1 ۔ 109 یت« 
کوکندد قوب اچقا کلم 
اٹ 
ص اس 


۱ 


کون E‏ 
متا ی 


کوکنرن و ۱ 


اولان قفر 
ا 
شی یامن ورد 
يعلى اد 
3 ره 
كوكنك طیامی .]از ییا2 
کوکوب اباب د | غد 


| کو یکین داماد 


ED LN . 


دوز کوروملکی 


اعون حاضرلنان ملد 
کوکیین دید قودادم ےا تج 
کوکیو وبا کو یکو 


RE 2‏ ا 
= جیوه = بھی رہ | خوض 
و و ا ا و۱ 


کولے داوز قالوب دوکلٹر 
اکوش وب الاو 
کولیه لی 


کوتتای‌جا تین 


¢ مس 


رد( 
کوطنا نیلر چا پشینار 
ےک لار 
د کونکرلر 


وی رر یی کر 
4“ و“ .یی ند 
کوسی 
کول رکولچی اولان 
کول ز رجی 
کول بوز لو اولات | د 


کور یوزلو بوزی 


که لکد ده اونورعی 4 
کوک ده اوورمو رن 
کوتکس جوق اولان | د 


ے ظلال ے ظلول | کل 
کوککر ندرم تکوککه ہر 
اوٹورٹی 
کوکلفش اولان 
کوکه لماك 

کرک لوالا کواکره 
اولاش 
کوک 
ول ددی حوات 
وین 


گول کول غاج 
دب 


1 کون طورلوطورل و | * 


at E ۰ 


وکل اچقلی 

ا چیه 

م اکوکل اسمل ارزو 
ہت 

کوکل اقؾ مل ای 
کو کل اتاپ اید بجی 
۳ اولاش 

7 01 
کوکربا وی 


کر ناه اوعد 
کویہین وشار ,وه 
| وبوشری 

رعل اب طخ َ‫ ام - 
میتی کوک مق کوسترمك| 2 
ات ۰ سب هن و و 
یدارک ع ا ا و یں ری 

e‏ | ا ج شام ۳ توح 


کول نیو اینا نوم 
رت کوکل نخلیوب سومك 
تل کوکل ندیه 
ء ااقمیی , 

ک وکل بک زیی نریم 
اق اولاف 

اک وکل دولاب فوصا وت 


کوکل دولا دوب قو می 


صد ره کوکل و بورك راحی 


قولاق دای 


واع کے فراغه"< 


کوک ل بور نی 
کو کل دور طا را 
ت | کوکل پور قلیلی 
کوکل نورد قاره‌ستی 


ا 
اد 
اعساود 


کیب یف RAN 


کو کل وراه TS‏ 
اوزریه امو 


| کوکل ودملاف 
ت |کوکلرن بورکز ا ستل 


کو کل رن یورکر ر 


ادوس اول 


,| کوکله بورکوهاعلیات | 


شی دیل ایام ورم 

اع | کوکلره دورکن اولاد 


,کو کل دز دورکر هکین لو 
وت 


ا کوکدر سمال 


االو 


ہے 

4 ہے ئن 
ہے اف 22 افو و = 
کوکللو | ولوپ اش 


کوکل رکٹوکلسر افاج | . . 


تن | 


ککار اون ایک قات اود 


TA“ 


ارسسح< 

کو سلو 
کوز وموج 
کوز اج اولق ملوعامو 
کوزی ای اوہا نف 
او ا 


کوزی ایدن اولانت 
کوزی برکره یام 
کوزی طوبیامی اج 
اوخو 

کی ارہ سیاه 
و کور کوخ 
١ولار‏ 


هی کے 


کوزی کور E‏ 
او لاد 


کد 


کوزرنہ ری طو می 


فا اکور ولد 
برسی طوقأمی 


کوستزشابله قور تمو 
صاقدرمو__ 

کوستریثه #کور وشتده 
کوست سلواولی 


اند فورعاراولا 9 

کوشك 
من کو سر نلو قوتاو 
اساب | ا وؤ رمو 


¿ اكوشك زابون يواش 


کوسز قلق 

وان 3 
کوسترل ی 
کوسترمیف 
کوستر ککوز ایدم 
کوستردیٹی فۆرقولو 
اولات 


سے 


ب | کوشة بوشلا پوش الم ۱ 


کوشلك وابان باعل 
مك بوسشلامی 


کوش کر بوشلامقلر 


کوسداسن بولادشسن 
اوا 
کوتدلش | ولە رت 
کوش اغ داورامو 
ے بش = اال ے 
9 تراحی ہے 
کوش مشاه تین 
مع = الام ۔ 


= 


كوك سليك! ولو . کی نو 
کوٹ طارلش اولانلی 
کیشرن طارعین اولوۃ 


= 


کوشه کا 

کش دہ وواودہ ده 
دولنان بوندیل 
کوشه لر کارلر 
کوه یکا جاك 
کول اسان 
کوٹ تل 


= 

کو شمش لاضن اولش تم 7 E ا‎ AE SA OE RES 


NN E 


ود 8 کوزه ۱ کوز 

وزلکرن چرکنافد ] کوزوکر کوریو 3 کور ددی ی کورنش ظط 
افنالحہ دواد کر | اولا ما میات کور سورب کلف 
3 کون کہ كك فود کوزوندت اوزات کوزء سورعہ چک ہماج 
الامو تراعه | ايراق الف . | غي هلال 

۱ گوزئکر دشتم ند زد ره کوزوندت يراق کون سوربرچکی | 
اہین اول تھا | اوذات اولت | جا = " 
| بع | تاذ | کوزونزننژد‌مای| „ | كوزەكورونان ىنە 
۱ زلکن تن نیادہ ۱ برشی طوماموق اسنا کون کی وا نس ران 
| بصقین‌اونتلی‌وتازید .| کوزون بوله وکیاد کوزهکوروزدک‌کی 


1 


۷ 


نگ 
سس 


پا ع | اہ 
۱ 
1 


3 


٦ 


جیب 


ص1 
۰ 


| بصقین اولت ‏ رشان گوروفلف هار | کوزہکوروماملف | ± 


| کون اکلر اسن | کودتوف دیکزدب ی .| کوز‌کوروشیات 
| < یلاعت ام - | کاخ | اولانت ملظ | بتق اولادت. 

۱ ۱ ا کون لافزن بوش کور باشاری 

ا دوخاون 7۷ مکار" سے دنس مان 
کوزه چکیلان سور ہر کال مر هوایع < 
۱ 60 تک ٘ کل کو واش 2 
| کوزل لاقوی اتید کوزه دلش باقلمش | مود | کوزیاشی افو | مو 
۱ نت انتاء کوٹ رل د فتلو حد کوزیاشی دوڳك | دشا 
| کول شهار . حاط باقزرق طا ودام در |کززیاشی دوکوب| - 
را اواوفمانز کوزء رك صا رتا اکر ور کہ .ا پک 
ای ام | دقلورطاورشت | گر | کوزماشی‌صوکی| ‏ 
کوزلنك ابواعلت ان کون یٹ بای | ابا آدویں_ | نم 
فك كلك جمیل مرق موب = اقب | کوزبإضینك بط هه نکد 
:| کون دجی صا قتي کوز وم اولات اکر 
2 ا ولا مزر | 
کوزل ہوزلوچہرہ لو کوز ی خاطصاعی ا ای کوزیوملل اولوق | عم 


Gr” 
1 
٦ 
٦ 


۳ 
ج 
$ 

5 

۷ 


E ES 


ا 
هب | 


e‏ هار 
۱ 

٠ E 
8 
0 
اح‎ 

٠۰. 


لا یئ | کوزه در با تیار | نان | کوزیومی‌کوزةامن] طف 

5 


ا 


٦ Ce 


و 
٦‏ 


27 


سے 


0 


2 . 
وص چا ای 


ا 


کے 


ین 
ON, ۳‏ ات 


ی مج سا 3 ار جا e‏ 
۷۲ ۶۱ 


8 کک 
چاو سر 


]| کوزل ایك سوس وك 

کوزل _ : 
کول اولان اوغلا 
کوزل اولان قاری 
2۳ حتاف حننی سا 
-فاجزه وره ۔ 


كوزل اولان قار - 
بول اغرت 


کوزل انك ایولك ا 
اوت 
کوزلايِقك یک ہابت 


کوزل ایز یکو زایا 
کورل لو او لا نی 


کوزل مر قیافته 
02-1 


وی رو و 
کوزل خبرات ر3 


اون 
کول خوش نوف 


کوزل خرتلواولان 


فک 
کوزل کٹا اولار| ۶ 


کوزل جوان اولان | 

ہہ بت تسه 


موا ۔ ۰ 
] کوزل تو فو لواولاضستا 


کوزل 


اتل 

کوزل دونثان 
کوزاے اا د 
اوقویاولات 


کوزل قوف 

کوزل قوف اولانیر 
کوزل فو لودشنه 
۔ یاک عیب س 
کوزل قوفوایله تزه 
اولښتراولات 
محر سا 


٠‏ سے 


سے ٴي 
۳ 


٠ھ‏ ی 
شا ۔ 


8 میم 5 
کوزل‌قوقو لوا ولا برلی 


سس 


کوزل فوقو لواچ 
ایل ش اولانبےس 
کند وی قوقو ومد 


رل فوسمی ‏ 
اکوزل کنات 


0,۰ خیر لو ای | ۰ 


کوزل فو فولواولات 


شكل | اوت وسبن یلك 


کول قوقو لوالا 


کوزل وق لوس اط 
کوزل ؟ 


ات 


تملیز | كو زنك کوزلکلی 


ي اکوزاث تأنه لك 


تا كوزلك باقفقلوت 


کوزاث 
او 
کوز لکول ےکولیٹی 
کوزلاولات 
کوزل با می‌کوزل ال 
کور لر دیده‌طر 
اعیان س 
کورز واغ زار د نگلرگ 
وبونزنکوچك اولار 
دلکلردی_. 
کوز درل ببکلری 


کد ماو اوھ 


= 


کوززی بوله اولان 
کوزار یکو رکورمن 


کون الرخدرم کوزل 
انتمل 


کون اش دج کول 
اید یی 


کوزن دلمراٹ 


۳ 
بر ۷ رو 


۱:۵ پاب 2 
= و سام > ستاعلء 

۱ کوزده 
کوزعك صاقنت 


اافولانت بر 


پر 9 لے 


ت mey‏ 
تقیوب غاس ډد 
کوذچالہ ری 
زدا ما باشلا ولو 
کورمسی از او لو 
| کوز دك وقو رل 
۱ سکردو بکف 


کون داژن 
ود کله رك باقلامر 
آگوز د کله باقلا 
]نل وب رر 
گوزدن اوزاق_ 
رای اولات 


| دورد ناراق اوراف 


اولانت 
وزدن ايراق 


وذاق ولو 
بی 


زدن بلوطد نتب 
قاراولات 
کوزدن دوس وا مو 

دن دوش وزمء 


مس ۱ کوزقا مش وموس 


كوز 
وه یف 
کوزدکي مك یی 
کور د یکو با فو 
کور هیار اف میت 
كوزقا سی ومس 
= غاد غاس 
۳ َف 
ا رز 
کو ۳ قوب كور 
مامز لك اماش ۱ 

ہے 

N شی‎ 

ور ا بجی 

4 ی ODEN‏ 
ا ورا ملد 
اسادت ملک 
کوز قاستد دح 
اولانکونش 


ك دقتلہ بای 


کوز غو وغل رک باهو 


اکوزك را اه با ود 
یه اضر 
وز ولا کورمکاۓ 


کوزد بک چا مت 


کوز فویرووعیله سنج | 


کو ادنر اوی 1 

۳ 


کو رل 

کوزك سیاھلی 
ا38 و رع 
كور ند RL?‏ 


2 ا : 


و 1 KK‏ 
کا وا پا ۹ 1 
ور مات ۶۶ رو ما هی 

57 
اکور ر تورمئہڑںڑ 
۱ 
و رسر او لد ۱ 
۱ 
ص î‏ اط 
کوزکن کرلمنر(ولاد 


9 سم‎ ca 
زى كور اولا‎ 


7 ۱ 
+ ای ۲ 3 بل کوزم 4 
مس 
O<‏ 1 .1 
ورب بک الا دنه 


اح " 


گوزل دلیراولان آم 


کی زیم ی 

ے کے ی مار سے 
سل جن 
نی ی 

ہیی ما 3 سب سے 
NO)‏ یا 

CHIN‏ دروو 


آکوزل اد لواحا اوی 
آکوزل واغراوقومق 

کو زین کو رولت تعن 


وف 


PEE 
٭٭ ۷ ۷ 
سوه وگ سس 
2 
O ES ۱09 a‏ رز 
ڈوڈٹوٹسی فکری کورونن بتون بویت _|کوزاغوق وفتیراولف ]1 
زاہوں اول ممل بللوسزاولدف | تار کو زیی 
ہب 


تھی 


:9 0 ار سے مین ےو 
کوروی بای ناض کوروٹم شکورکن اولادا منظورا 
ا ۸ لئ ور که و 7 
سے مشاهد مناه ے مان ڪا معان کو اوج 


کوروجیٹر ہا حر ناظرون کورو ملد کات کوزاوجیزہ رکه با فو 
ماھ دہ مشا ھاو ناظین | کوروفك ملائہ مو اهر |کوزاوکه اولیان 
کورورابکرکور س ١‏ له سا میت | کو اوکوند موی 
مامزکک رارف :| تاا کور وم کان :مداد کوز آیدض 
2 اما RE E‏ کاو 
کوروشك اولشی ماص کوره اکى بر قدد. | مدا کور ایکون ارد دی ود | 
کور شون اوغاشی| .| کورہ بپ یکلك اسیا کوزایلہ انارت اجا 
لكآ | ماتا ا | مشتاق| کون ایله باقن |ت 
کوروشمك بولنمى | تلا | کورعی نان | = 2 
تلتا | -مناهده اصزع| ضرتر | کوز ابل .وک امغارة 
کوروشک واد مق | زا | کودیبیار . ااظوت ا١ت‏ 
کوروشوب وس اختلامز ما مدا شاه ناوت کورال‌کو روف اولا: 3 
كورولرام ی کورئک | رعد | کوررند كو ز ىكو ومز س ۱ 
کورولدامتارکور کل "روا عد بره طومو_ اع کون ببکلری 
کورولدی چاغرین کورنتش طللعد ام نذا رات 
بارس مهاب | كورىينور مید انر "کون تیک 
کور ودی خاو لر اشکارہ اولاات ا لاهن ا الین موادا 
کورولدی خارلدی ین میں = | پاین | = عدقہ - طنلے 


لملته 
بان 
انا با کویت احلیه | کور چشء ین 
۶ئ 


ہے 


ا 


٦ 


3 


کورواربلوسباغییا . . اص بای - طف سا کر |کوزقکلجیکن بان 
8 آیدذاولات کون مدرم ی کوستریك تا ]رقاب وزاب ۔ 
کو رولديلو تاره اوو 1 ۱ 1 4 3 

گوروسن . له |کوزآچددعق اوزره | تر | كوزقك باه 
کورونتهه :كو ترش زە مروت کو زاجمی‌او: با اوو | رانا کو زك دفلزر باهو 


۰ 
۹ 
3۳ 

“ 

1 
oft 
Ç2 
1 
۰ کی‎ ۲۳ 


١ 


پا 

ہمہ 


نج 

ده ده باق قالش عر 
۱ ده‌سی بان اولت 
کوده سی صن طتان 
قاقر 
کوده موطقنازصو 
ےن 

ده‌سی قیللواولان 
کوده‌لی ‏ 
2 حھادے 
کوده لك ہدتالف 
کود نزک ای طولقرا 
ویومشق ول 
کور باق نظرایله 
رکوز یکورمز 
اء - تھی سے 
کون امل 

دکی د ےکی 
ودبیو ب کنل 


ود باقدی 


دھ 


7 یم 


اذرمق اصار لق 

Sl EON Ty 


OS‏ ری 
جک ما وا 


2 


جنه 
ام 

272 

کی 
رمی 
رر 
بد 


۰ ر 


|کورد> 


کو کی 


کورد يكز 
کوردیک ایک وشوو 
کی ر مه زد 
ایک 
خومشنود ل نكو رى 


سي۔ 
ا کے 


کوردیگی ره قدد 
اکورز طپورز 


۳ 
= 


هلا" | جرڑے 
اساد |کورزرطپوژڑلو 
شد ہے ٠‏ جزروراے 
291 کور ش انم ك کورتز 
E EE‏ 

ونا ر اکورش ایک یک ورت 
ا اطوتّبی 
ETNA‏ 


7 رتو ا 
کورلهک دمورجقال 
دقلری! وفورمك لق 

۹ 
ے مک دد مقا دی 1 


ON ار‎ 


احران 

5 امام اك امل 


E aE‏ تی ۔ 


نغ |كوريامشۈكامكورلك 


و ام 


ت عم بان ع 
د اکوزوب دوشوزدک 


اكورزك کورلدامی 
ک و ٢‏ اتی 7 


ای > 


سد 


اکورمامش نامک اولان 


سس 
کور زک ند 
کودمزسین یك 


کورمك با یکو روت 


¥ 


کوملو 
چك کا مز 
كوك تفس و که 
اویززمی درم 
کو ےکر اوققلر 
د صا سے صغازہ 
ام 


کوچکلت اوفقلق ` 


سے 


کوحلتك اوفالتی 


کؤچلر قویلر 
کوعیلری مر درماضز 
اولانشر 


کوچلند رمك ای 
زورمکورملف 
کوحلمك صب اول 
تور اولتی 
کوحلوچنین زحتلو 
ا ہب 

کوچلو قوتلو زورلو 
ولو ند : اکوجود وش اوفاقان ر 


کوجی 
کوچلولر زورلولر 
قوتلولر 


این زرل طا رلاڈ 
کی جندرمك طادلمَّؾن 


سے 


کوجندزک اوک لن دی 
اد تل 


دارعن اولاتن 
سلاخط - 
اکوجنش طادشت 
کوجنك طادلق 
۳ (غبراز اغلاب 


= 


N FAS 
کو وت قوسا ولار‎ 


افو زی طا راد 
کبیا 


بجی قوہ فن ملف 


ا آوجی‌فزون بعدکی قدد اقا 


کوجی قوه نلک زد 

ما هر ولات 

ا و 5 ۰ 

کوجی پر اولان قادر 
3ے 

اولاتے 

= وا ليلد ۴ 


سس 
+ مز 


اسے ی 
آکوجی یکن وادکیك 
اسنلا ملف 

کوجی یترکن وازگوپ 
اسلا ملك 

اکوجی مزاولادت 
مین جک 
اکوج بف 

ہے مج سے قو ٠‏ 
اکوجی مات 


کوچ ینمیا نکسٹی 


اکوجی ینعی 


ی رت 2 


7 اولاش ۰ 

کوچك 
 *‏ کودو لك مالک مد لش 
: کوچ این رور 
اولا ن ایٹلر 


کرح یمین روز الق 

اقا اس 

= عدر = عسل ۔ 
سے ی ہا 


کوج زور اولان ایٹار 


جر اکوج زودا ولان زر 
.۹ تر 


سے ۰ ص۸ نار پا 


= مغاسر > هی سرب 

کوچ قو تکوچ ملد 
قور 

یح ی کا 

= رال = رحیل ‏ 
سار حبص و 


‫َ 


7 ہے 


ارم ا 
تحص 


| کوچك اوق او لانلر 


و .وم N‏ ۹ 
= صع رے۔ صعراو سے 


— 


کوچك اولان قیز 


+ | کوجك با راچ هی 
1 | کوچك پلوطار بلوتلی 


اوزریند بوکلنودب 


ما کور پلور 


کويك علمه قلعچت 
كوك قورقو 
كوك قر 

کوچك کاسد 


= 
e, BA. 


SEE" 
| کیک اوزدینه الت‎ 


کند براوتندن دا دشرا 
اورعن 

اکن دنر ایی اورعرن 
اک عقنداوییکزك 
اوي 

اولادت 

کل ھت طودلا و 
الق 

دی خی وت | 
ضط امكف 

سوز ورملات | تد 

_کند یارک_ 
اجقلندد هقی ۱ 
کید ینف شن قارواو 


ہے 
۔ 


کندهسنی ریظن 
امک بیرلفات 
کسی برع قا بوب 
چالشبی‌اولان 
کس یہلن بط 
ایدعیا ولا وف 


یره الد درم 
ابغه‌صالددمق 
ناء ,کندیسن صوجدت 
فا ھن ايراق ,ايتاك 
مدن |کدو وم ککدلو 
پر صا لدد موی 
اکندیلری مره قبا نود 

چالٹوراولانلر 

نہ رای له اوغ جين 

1 


ا 


بن 


سوز ویری ۱ معد اطع ویر قود پت 

سوزو یر | مر کن بواسنی‌بان قوس | مدش 
دا پے دز 
کف اولا ده دپ کیددستی اواررمک, 

طوتا کی طومّو__ | نہ صانددت . انل 2 
اکن یا یوت کا | کن یت ولد اولان مالا 


۱ ۱ کن قا دست موز 


گوپری 

ایر کی 
کرٹ و در 
کا ر 
= سحل وسْعَّه دا 

۳ ڪت + ر 
ہو سیا۔ہ سےا جا سا 
کیش آچن اولان 
کنیش دولی اولق 


کو بری وی اکوپرو 


دا راو ای 
کک ا ا 


کاو 
وطارغینلخیا قلیود 
لودوزکوس رم 


و مَاحتخ‌صوچی ‏ 


ب اغلیم‌دق ای 
کاٹ ایقاث 


ندو رتا رد يعوا 
لششاولات 
وم ا خوشنودلوت 
مشاولات 
دوسي وروس 
ال وٹ ولاف 
یدو چو يدع|اولنئش 
EA. 1‏ 


-ومییلد را راولان ار 

I 
کند وکر وړ اشفا‎ 


فا بوب برایش ايله 


چا میا اوغ جا | 


کن ںو او زر سا لیر 


e‏ دردره حیسر 
ابلوب اونورا تلر 
کید وکر | ولو ص کد 
اولامی یا پا موی 

کید و کرت مك جو 
کن د و نضیٰطوتت 
اکا 
کندو صنعت وهرگ 
اه سک الیو رود 
امل 


عبش صاقامقی 


- کندو هرایل صتعت 


ايل کک لم ایوہ 
ادف 
| کد وق امین طوتوب 


ادت وحیاآاوزره 


| اول 
نز وهر 
7 ہے یر 
ته 

ون اک اعام 


کرو 


: کد وف کون مك ماق 


کند وب جک 
کند وس‌طوعزی جکلك 
میل‌اسملت 


کند ویچکمیاولان 
نا کندوف امن جقارمق 
و کندود امن طو اد 
5 اولالب 


کروی ان طوممق 
کند وف اولدد مک السو 
اکن و ند ابیت 
کند وف ولب 
کدی باك نطوو 
ند وق خست‌وسترمك 
اجك ور می اعت 
اکندوش‌صاقنددمقی 
ا 
کندون صاقنددعی 
اقلا د 

کید وف‌صاففو لدد 
فورفو چ 

کیک است داد کوٹ“ 
زوردلمامی 

کرک اکسکلکین سلوب 


اوتامی 


= 
۹۷/۰ ۲ 
کیدوسی 
کند وسنه گوزد بکلاٹ 
برحل 
کید وس کوزدیکلان رر 
کندوسن هکیر سثر 
اولان دنه 
کد وسن هکیرمشر|ولار 
کنر ومد ښته شٹوب 
اولاشق کر وسنیاع سوروئی 
ED‏ 
کر وستیوادامز ولار 
کید وستاجی‌و داله 
کوستزیی ولاف 
کندوسنی اوغرقكک 
۲۹۹ هن 
اواز خرمتت 
امھ اس واي 
طلب ایدداولات 
کنر وستی رشیظرز 
مت 
کندوسنی برے عق یوب 
ايله اوخل تمق کند و سز 
چالتمتی 
کنر وسنی یک کف 
بنلك امم ۰ 


م | نروس بومڑاولان 


کند وسنی یوم عبت 
پولش اولاے 


گروستی بول صا يقلو 


ر کنروسنیمول؛ کورور 


اولان 
کندوسنی تهلکه په 
قورو لو بره اولوھ 
برثره صا لددمی 


”ا کدوسی خستکوس تما 


کند وسی صوحلوم 
دبوصائی 


کر وٹ طا تسوت دیو 


کند وستی طوتی 
ضبط ایی 

کید کیو دميو ی ۳ 
با شلواشته اون 
کند و کستببورمموب 


کندوست یکو ز مىش 
صافمش ۱ ولا 

4 


کنروسنی سول صا یو 1 


پاشلوه شا ولقلی | 

کیدوسی 

کند و سنیکوز تلد 
صاقامش 

کند وستی مدح ادد 


اوکند رراو لا 


کوستمك 
کندوسنی هرنیدد 
فورناده‌ی 
کذوس یکندو وباکزگ 


کذدوسو(وزرین لمزیڈ 


| سوطنلش افلاتن 


کید ری دکل اکن 
جم دیوکیرلك ابتك 
کندوسی یلرک شی 

بشقه سنا سوروب 


اور نملف 


کند وسی خوشنود 
راضی‌اولی 
کندوسی صوح نو 


اتف بیلوب 
اغلیه ری یک وکلاك 


ااا 


کند ومون بلاغو 
25 کو کلاك ١یدہ‏ رل ` 


كت ا قاس کندوسن! طاعناولمش 


یازا کندوسنه اینا م 

کندوسنه 
ویرسل اولان 
گنروسنء اشامت 
اولمش ولات 


سس 


اواب 
کندویسن(لوب‌لوبلامو 
جمع| لب 


کند وسنه اولاشم 
سس 2 

| کندوسنه اولان ابلك 
بمیو بک ولمتر د 

اله دم ابم 
کندوسنهاومقل 
کیروست| ویو بک 


کنیٹ ر هره وبا صتا 
اش 
اقساد بردشنه 
اولاسشوب تناف 
کن وسنه برصوج 
واه ام 
کند و سنه ته سو 


اودوپ کت 
کندومن, بنلستراولات 

DEN 


AW 


کندوسته 


اولاف 
کدوسته جام او 
سورراولاتف 

ول وا دلق 
کھورولش اولا تھا 
کرو سن ډک د معد ده ۱ 


اورولٹر(ولائ صرب | 


طا ر لدد 


غالبل یا ولمڑإ ولاس 
کد وسن رازا و لامو 
اون صا لیکو ترلث 
ےت قابس وق س 
کن رون طاپنوراولات 
کذوسنصوءي چکاك 
کندوسنه زر ضرا ر 
اولش اولاتن 
وو تیر فو شت 
ویرسل اولات 


کدوسنه فور ولو 
اولا ہت 
کندوستدکرل لازم 

اولمش‌اولات 1 
1 کندوسته دکزنت ا 


کور 


با کت 
شض رو 


5 د‎ 
U 


سای ےی 
و فا ده [ 
۳ 

و و 

و و و« 

معبود 

ا ها 9 و 

حلب 
۶ ,۱ 


۸ ۷ 
13 
سار 
مان اہین 


کیل اله بری 


ہے 


کادلر پر وازلر 
کارلر سوزلر 

کاولر قیار دک با لبلریی 
کارری اوزاق اولان 
بریبادیرڑ 


که حرام 

کاح صوچ ایلیا نك 
باغنشلاعاولات 
کاء وتواب اولیان‌دشنب 
اه وتو اما ولیان سم 
که ادتلقك ازدرمو : کنروادندن اب دغه 


31 امم اول 

ر3 
9 
جع 

کید و 
ای وا ویز سید 


7 بشته اد اسم ا یله 


آدلضش ا ولاف 
کندو اوزدینه الش 
اولاش 


۳ انیم این 
سور وبرملك 


کندو اوزد ينه الوب 
سود ودری 

کندو اوینه طوعوپ 
یوسش‌اولانکولہ 


کند ویا نال اولان 


اکندو بوسون حلمته 
وی زج کردا تلا 
کے پور ماف 

کید و وسو تکرداناك 
کودماك 

کندوجا نی دمم نك 


ره وبرمف 


| کند وجانی هلال 


اید‌عی! ولاس 


کندوحاربین با غلیش 
1 اولا سر 


کندو حالنده اولان 
در وش 

کند وحالن را غلمش 
اوا 


کا لین بولش اولات 

کاله واروب وقلی_| 
ایرسلك 

کان اشکل سم فر 
سل رتب 

| دعل دج 

کان ہد 

کان بای 

کان شه الد ری 

| اض زضہ ہز بد 

| 6 دشن شبهه سز 

| اولان شال 

| جمانلر صمدلر 
رم 

۱ وچھ۔ و هون ِ 

| انلو صمه لن 

وباصامه لت 

کانلمش صانلش 

کانلواولردق سویلماگ 
کانلواولان صائلشا 
ولاف 
کات سیب اولات 
هننه از 
کم اه قلب بادهف 


٤ a 


کر وکلد میوب‌باش: 


بلا کر قبّه 


<s 
گور‎ ۵ 


کورلر 


کمر کوپری 

کراه يولق 

کرله باج 
هد را سے 
کرکلر 

کر رکوپرطر 


کرلر قبه ر 
كت و وگو له 


ککرهاولان اياك 
ککر:اولان ابلکلر 


ڪ 


کے 
کلك کو ری 


کورچقلر 
وا ہے اء ہے ۔ 


وتو لاور 
بت حیوان 

| کوش اد لر 


:| کوکرەک اہلکلر 


۵| کی تموراری 
س مات عراسی- 1 


4 ۱ 


۷ 


ت 
ار “کے 


ہے منات ےا 
کوش اد 

کوش ايله قا پلایوب 
نو رل 

کوک وباك 


او یمیش رت 
کدی ابوت 


کوکلری بو مشق وم ون 
کوزل ونازل؛ اولاد 
سوکولو حہویم 

کی قائ صندال 
ساخ > زور - 
کی تهموری 
د 


مر ۶ ۹ 


هس ی سے 


ا 

کلام دینك و ۱ 


کر از اولي اوزاتمام ڑا 
کلا یکوزل واوتوز: 
اول 

کلان دشته 

"کین هه و 

کلوب او دورعی اولاد 
کلوب چا می کیرملك 
کلوب چم وچتوب 
کات 

کلوپ ہت 

کلوب کرمك چا تو 
کلوراولا نکی( ولاز 


4 
بان ہے مسارم 

تل 
وارد 
۱9 رده اذ 


5 
دم 

: | کینك بوذ املف 


2 
کلین اولتلند سم 
کلیکز. اولا شک 
کلینك اغرلن جهاز 
ا وله ترف 


کردی یک ہی 
کلستلی 


۳ 


کلینلرڈ یور از یجی 
ری 


کلینك یامشن,ايرشمك 
کلینی بنداد دکاری عر 


کلیۓ دوز دوزہ دوب 


کویاوسهکوند رمك 


کلین کوک اوطه سنه 


کلیی کو يەكوندرمك | مخ ۳ 
سان 
150 فك 


7 اکبتمکمهیرکونل دبا 
هدیرلر 
[کفزایدن اہی بسن 


اولان 
او لا تار 


کمن اولی اکنل اولان 


س۔ ہیل ے 
کمپل اولقلی 
= ات ہے 


رال | کل اولور اولورکتی 


کرم 
| کی رون دلکلری 
کو لان تم 

کعنرایدنار ای بل ٠‏ 


ج 
4 
زنادیق 
سے 
س 5 
زنا دب 

من وا و 
|= مندوحة = 


میں 
ن اچن اولات 
د اککش انلو دول 


یج 
و اه ات کی 
= 


ککش وچوق اولان 
میدا نلر 


ہے 

ات ود سے 
BOE‏ 

a 

ککه وکلبری دنیلاد 


لوسات 


کل وباکول یکی 


کلبری ویا ککر د لاد 


اوجیاکی بربوسات 


کے ۰ 
۳ کارت دوله آپڑکا وززته 


دوب کنات 


ره اری سے ا ان 
ککش بول اولقلۓشٌ 1 
کت | ککش بول اب 
جا+ 
فد 
جاده 
و ۶ 
۰س رز 
1 
ا 0 
۰ و کا 

ھر 
ا ای 
| کریدد کسکیندفش کس ۱ ۲ 
| کری دوك چقد ی کنلتات اذإ |كسامشاولان. مقطو 
یرہ کلف مود |اکربیر اردلر خلا | تعطم 


ییاد - عاذ | ده كران اورغزن ایپ قر اکسدیراد ‏ . اما 
0 تباث کر یلان ایب اورغین | مق اکس ی شویونشامشر تفر 


سے 


بان < دجو کرم لوب اوزا می یکلوب دول قن« موی 
وی ات بی | | مناخ ]یناد ]نلاس جدود 


ے رجح رَجْعَد ے رجه سس اراز مذید روہ زم انصرام 


کر یکلك جقد بع کرمك یوريکف ‏ | سر | کساش بارلش سنا 
| یره د ولف َو | کمک چم اولات | ترجا مقر 
|= یاد غواز =| وده اکن که چم کر کساش رون وه ولاف 
رر کا 9 هی 
- عوړ بے ابو وہ | با قالمىژا ولان بادجه| جریا 
کری دون جك اولان ر | مان اکسکین قلاغلوزاخلو بان |کسمٹرقلات وطمونزد 
ی ان اککین اض اتل | باق قالش اولات | جن 
کری‌طورمت ال چك مس وہ خط إكسلك اا 
ور کون | ککی ن آلدٹ اخزی لاو | ات 
= کت | کول |کسکین‌اولوب پت | | کل ك قطماولنت | لفط 
کر فاش مک دنت سرخوش ایرد اولار مت = نام = اسان انتطا < 
| قالش اولات. ]یر |کسکین تباچابتی! اکسمزاغزیکود اولان لول" 
کی‌کونر دکه پور | رد ااعلات علد | - کیل کہ 
کری‌کلمی‌اولات | عائد اس جریم | دید مك فطع 
کی‌کونه رلٹراولان | رَد من سیوا اولان حا اد جن - احاکة ا حع 

= مرد اہ ۔ |استرداد| ککین قل تا - | فطاع 
کی‌ویمك دوتددمك | ازجاع ]سح ام -ا|صادم | کسمك نة اك | انام 


2 آ20 اککن تيدر صان کته قرندی ا00 
: کرت دور دوس = ام کته وین ری تما 
اریت سوج اکنل كتلا وك تید | کسند طن کدی فلات 
وی کسکین دوس ائك اغزی || غاد کس نکس ہچ کات 
| یسور تور تما 8 ابا | “سکن درولاو لنت || مهته | شهه برا تماق قط 


کے 
e‏ ہپ 


کک کم کی 
کد لازم اولدجیو ملد اکرککه رلنو رگن دا وطی 
بولنؾ اون زیا ده كنك اغ-دن يلمك | ابی 


2 کی 0 ہن سن ١بر‏ ب۹ 
ا ولانشی وبا شنه اختاط = دمر هر سب 


= لاه | کره د وید َه 


کل لارم اولان تار | لوازم اس کرت ے سےا ت 
ہے ملس لات سے ۶0 دفیر" 


ا ککددک لازم ودک 


الات متیر اکی‌چودمك دونددمک اعیاد | 
کر یکی غری اولوب _ |۔ (نجاع 
بلوراولات_ مار اکریچوږلس دون رشسر 
کر یکی مور وپ اولان ریغ 
| اراشددعی . )نمی ایدو نشاولانا مک 
ا کک کی طولسل اولان | نی | منصرف 
زفای کیک یکر وپ رلشمك اد اج کری دوندرل رکون لر 
زم | ک کیک یکند وسنجک اولات مروع 
٥‏ دوزد وبرچواولان ری دوندمك وو کون اما امام 
جو ویرسش اولان امن لو اسم ارات 
کر کی وفلی ہو جض اکزی دونمك ووکری 
2 ادا من و ولا حواد: ‏ بت اکا :ا جع 
۲ اک کی بوقلی رخعلا ری اباب 


معنصی| اراشد دمو سم ا دخعه عا ران 


ےجو کر ے 
ی ر ہے سم 
عیبر ہے۔ 

یم وم 20 

و ے ابی 

کر رلك و مم ولئٰی 
ر ےت رو 

3 يب تمه < 

کذلو قیتولو اولان 
کددی قیمومی‌ةالیوب 
کش اولات 


کر کیل 


کر ول بز یکلان 


حوات 


کر کلت کنلزاولار: 
دلكثاولان 

کد کنو ب رخته داد 
اولشاولات 


= 


کره مك دیش دیش 
وچجنمد کدی حیواف 


| کدی چندك اولش 
" | دسر دیما وش 


کدینك وقورباعرنلف 
سسی وباعرستی با سے 
کراستد اعاچ 
کراستار اغاچلر 
اد 


| | کر ہ کوز قبا قارن وک 


فیدر 


: لکوت قلرندهک 


فيلر 


امتفاژه 
کرن جنواری 


= 


کیچ و اکر چچ 
کر کر جنوارلر 
وك جنگ کرڈ بادو 
کیچد طونزی. 

اک رك طوزي ا ولرد 
اکلامش !ولان 

î 
کرک طوغې اولتاوت 
کچل طوغي اولان سر 
کرپ طوعزی اولان 
د وست 
کرچک طوغی ا ولات 
دوا 


کرچك طوفي بللا 
کرک طوع ېا ضز 


:از 


کرچگ طوني باکر 
کریك طوغہ سویلییی 


کرچکرد طوعزودت 
اولان د وستلوه 
کرچکرد بلیوب صامی 
کاد ایملك 2 
کرک دن ہی ومصانجی 
کان اندیاولانت 
کرت طو: غود دو ان 
یل الا ار وبا گو جر 
امک طوعور قوجعمن 


دوست اولان فارگ 
چوس یا 

کی 


: گند درللت 


فاچرمق 
کر 1 


کنا جو ٹن 


= 


کوچك چوچقلر 


من آ۔ 
مار کول دنکلرکہ اعنزلی 


اولان دلکلر 
چوك قین 


1 


ریس 

از که وادی‌اولاد 


کوب كمك دوروب 
کورمك الد قا چرم 


یل - 


وکوز ار وبون کو 


کی وفون صوریی 
یکی بوینوزی دینلاد | 

۳ 


یه | ی بر مش‌اولاد: 
محدرت» کید یری کوپری 


"| طوتلش 


| کدددن وورتلن 


۰ 


کددلمتر 


کی کشا ولات 


زمان ايله 


ودربندکی 
و ۱ زر سوہ 
= مرا > لر = 


ید برادی 


۳ 
در 

کدر قيفو عم 
سرام" س کرٹ نت 
ي هو 
کہم حزن سے 


کدر طاسه جک 


کدر قالیو بکسش 
اولان 
۳ فرح 
کرد لر فیعولر 
اکرار ۳ خرن ۔ 
کات 
اوا 


سے 
ری ۶ اھ 


روز - ی 


سے 


سے 
= 


کدرسز هعوسناو لا ام 


۰۹ 0 


ما 7 
اولان قارف | رى 
او 
کی بر و سو رکه ۱ سو 
ححناب زبوز 
کاب یممق مو 
کاب انشا باپوجی ا منثی 
کاب جلث با پوجی | من 
کاب‌صفرتی | مک 
کاب تھا بی جلدی 
کاب باپوجی بای 
او ات مل 
7 زیوز 
اجْلاذ ا زيار 
| کذررولش‌اولات 


| بج #لن کت 


ککدر مك 
کتیوب قا می 
کو کر وبا الیور 
کرو کان 


کاوربی 


کول رک وکر 
كوك بذ لك 
رل کل 
«سرانه د رر 


= 


کا د وشماتلق 
اشن 


سس 
کس اولان ال اولان 
شرا ونرد اول اولان 


با کس چا اوندد اؤل 


ولم 
کی ژیاده او لئ اَمو 
کيك کر ا ولان 


2 کن شلد بلغ 


کن کیبی اولا کر 


فرب 


0903 
کنیل سند 
ند دمك بے جاك 
اہ جك وہر ملف 
1 کاروان 


دواع 
مک = دج 
ار ایقش قزا نز 

ات 
ادايك رامق 


رایمګك قرامقل_ 


رڪون امك ویرر 
وت 
ارایله قراس 


رایں جك زان جى بر 
ایل ری ورای 
ہیی 

کاخ کت 8 
3 


و ]7 


و سم 
ہیں 


ولر فزایضار 


لو فزا تیاو اولان 


۱ انت 

وان پووسودییی 

e ساره‎ 1 ۳ 
5 

کرلک 
کا ره اور اولت 
۱ وزرہ برمقدارسرمایہ 
وسرملت 
کاسه نار دا 
کا سه لو دار داقلی 
کاشک ون او لا 


کا عددل قات فا اب 
و چرین ابله ايش دده د 


قالین برتی اوق 
کاکل پرج 
سے دوا ے 


ب که کاه و ۳ 


کا هید 


= 


سج م 


بصن جص | 
کاب بربان 

کرات وکات اطردگ 

ر شاو یہ فی جج رید 7 


“ E 


۱ وت 
۱ 27 


۷ 4 ۵ 


کہ 


کبراك ایل آنفش 
وطو م 

اکیراك ایلد طوتوب 
ا 

کبرٹک بی کلک ایرد. 


بو بور للف 

کبرکی باقن فن ولل 
برد ال 

اکبرکی زیادہ او لمو 
اکِرلنك فور ولو 
کبرلوکند وڈ کنش 
کیرمش اولش 
تلود 
اکرمشاراولٹار 
کرمك ١اونداٹف‏ 

اکب رمیلر اوڈکلی 


3 


کبریی او ی ولان 
کیک اوندن چات 

ا ناوات 
اه لت 
اکبہ ولا فارج 


طوعوزه جفنه یقن 

کرت بسوکلات اما مك | اه 


ق و 

2 میت 
قل وله جت جتبن 
وبا جنس نره 
لدی اباد 


تلق ایلزک 
فلر لرایلدطر 

زب فورم ورم اولات 
: اصاج 

و ۱ 

| یورم فورم ايف 


اس کر اد 


قیار دک کا ولو 2 
ے ساجے اقات | سوا کا 


قور ار بوکلوملر 
س سا سباع 
فیوتجی ۱وادا نلک‌لریا 
شا 
فیو ی ہوسا لر 
اوا دا تلکلری 
فیوخی دوطه سی 


۰ 


ون کی ومنرحیواف] : 


4 اشام ےا ے 
نکیل ورلن با 
فول وکوقسمی ویاجشی 
مون وکی ومبفرکیی| ‏ . 
حیوانلردن سلنوو| | 


قبونك مله مسی | حوا 
مد | فونلر ۱ 
قبراش‌شیند وندض ی 
وات 


ايت 


۱ 0027 
فرق اوفا میتی 


بار انف 
07ص نم 
یوب بابهه‌لی 
تی 

فتروب طاقت زی 
٣‏ لو اولان 


: اورطوب ابرفا مش 
لوب فوپاریلار 
پارچه 


ق ارلك وت ۱ 

مق يار چه لو 


1 Ê 


ما 
3 


اوھ 
e.‏ 
£ 
نکی 
۱۹ 


_ِ 


تن 
2 


۳ 


٦ 5 


۱ مه 


چ 


مہ 
مد 


3. 

هس صاغق وقي 
قیش اور می 
فیس وفنتله, ,بزار لوح 
اھت 

قيشك يك صاعیی 
اولانکونطریص 
شا پاک چوقلنن 


مر ف ا 
ے دة = عصه = 
7 0 
کے سے ما سے 
رس r‏ 
ہے ال سے ر = 
اک ا رو رص 
اد مصسی4 د ۵ ره ع 
رس 


هو طا س ودای 

فا سود تد اوقو | 
اویومیوب اوب نش | 
1 فا اولالف 
شفودن عرس | 


اج 


اع 


سس ۰ 6 
سا EA, f.‏ یب 
موه آکناا 
ا ر = 
4 سخ ۱ 4 


سے ی ٦‏ 
اہی = |سیف = 
ااا اس دی و 
> عتاسّف = متایرے 
۳ ار طط رصان 9 
ے۔ ب = ي ر = 
وم ر فک و 
ی 0 موم کی 


مولو طا سک او لا نه 
عبرت ویر کې 
شعو طاسهکدر 


و یر 
7 امسن ۷ 7 


۲ ۵ 


قوم وی کس فراولا 
ٹزو ی و بش سياه 


قوبلاتامن ركت مك 
۳ مان ۳ 
ویو 

متورمك صالورملك 
اقرا ولش | ول ول 
قاتا ولاشو‌ولاد 
مزراقلر 

ھر دل که راحته 
وارمش الا لت ںہ ےو ۳۹ 
= جربت = اجتسار< 
9 جات ے 


قیا قل یکنا اید رجی 
مت 


¬ 


فالرده طاستلرده 
دنت اولان جوز 

قار میک 1 


تیا قان کل اياك 3 
قیا کلری دنیلا عتوار| > 

فلس 
لِقَاءلہ یک ەر مضه من 
لا ال 
بو لقارع» نو ۳2۳ 


عفر و 


مر سل س و لیا > 


لته سیو ان سوه وود | 


َو یز آلوعد ۔ 
را لاخ پورالوت 1 
ق مےاکارای ردنا د 
باق ملوراولات 
فا ی اورامی ووو 
جنلف اك 

هثل اولان هشتد 


:| قلح اولان سل 
رسن فورقوسز| ولان 
۲ فیرا درس اه 5 قاق ولا 


قیرچبلاق اولان بر 
قبرجملاق اولان رلو 


TENE 
ا ولا فاد‎ 


E U ۱ 
TE یدیز‎ ج ۸ 


اس 


بوغرلتان حیوان 
قوف مسافراوی 


ِ ۳ 


قوق فور جى ہو 
موی س موق ۔ 
توق بل فقو یر 


فونۍ ساره بل 
ددر ملشب 
قونتار سافار 


قوش بیش تراولان 
قومی طورمی 
فو ساکی اولوق 

تونق ارجزی 


هه نو 1 ع۴ - 
متاوی ءمدازل ‏ 
٦‏ سے 


ا ا ۰ ۳4 ۲ 
ےہ بویا د تیان سے 


|قوشقار طوروشل | ا 

میرم 
فون جن اوودرطحن 
ایر ۳ 


موی بر اولوق 


| قوی برل ابد 


فوبلاشد ددع 


وی اولان ۸ تلو اولان | 


نوی نلنش اولان 
فور ہفلنٹرإولاٹ 
قوی بل ای ز|دیشامکہ 
پوطوعتی 

قوجی قومىتل اولان 


قورت بالانبانغزظ 
وفوسق طاقن 
قوبرق تن صادفی 


٤ےےالوا‎ 


مرف کی ادف دنت 
صارقدوب وکر رمك 
ف وسَرَیْےی 
قوبرقلی 


د 
سے 


فوبرقلو یلد 
فور قلی اولاف 
تویرقل بلدد 

2 1 و ت ی در ۱ 
ااا داد 
فقاو قرروقل اولان | د 

یا ۵ پک 


قولاورزفںك 
فوئر ہزور وارسونا 
د دوم > 
قول ركولە پر 
۷۳ لك - اَطابذ ۔ 
قول لکول الہ 


e 


قرللا فلت ین [ ولا 
ولا تلوب برط رفن 
داعلش‌اولات 
قوالامقی رمك 
چرم( ۔ 
قرللای وق کوزند و 
اولد دی ولان 
قوللا لر فرصت 
اولا دوب اول ررر 
فوللاسررق فرصت 
اولاشدیر رق اوه 
قرایقلف 


کوستر یاک بوب‌لون 
وج یں 
قوللامق وت کور م | : 

تولا یلو 
مود 

تور پورحلر 
7 راج 2 
قولای 

س ہل بثر ۔ 
قرلای الرا نؤراولات 
قولای ا را نوراولائلر 


ّ قولا سکیا ولاف 


9 مم ے 
فولای صامی و فولاء 
تلق 

قولا یسزلاك چارەسرلك 
فولا يلر 

قولایلتی اران چیو 
بوزاوستونوافی 

ولا یلق 

مسورة ي 
رال ایل بوع ردد 
ولا بلق ايله طلل ولق 
ایل ولا نی قوللا دور 
اولا خرن 


zz 


فولا یل ایله 
a 2 E‏ 


سے 
قوماردل 

فولا بل ویر یی 
قولا بلتلر 

۳ حم ا 
ولا یل 

قولا متا فقلر 
رل نی 
فولا بلندری 


۳ مکی 5 شناماہ ۱ 


قولایلنش اولات 


۰ ۶ ۰ 


UL Ê. e 
ول = میور پول ے‎ 
۳ صرورة‎ 

اص ج سے 


فولا بلفش اولائلی 


۰ = وداه نا هل » 


ولایلنی 


قولائ چارەسیولنامڑ 


“ا وم دک کنارارنز:کر 
7 | مرچ طاشلی 
" افو مکروه قیلد 


اباط > یله س 
فومار پارہایلہ اولاد 
اوبوت 
فزماراوقلی بیکسن 
اوف‌لر 

رما را واوق 
آقوما رد ن وا مود 
وغه یرط ول 

۲ 
:2 
پ0 
۰ 


E 


ES 


۵ 
۹ 
3 


ے٦‎ 


: 

1 
۱ 
4 


4 
نا 
3 
دد 


1 


٦ 


8 


س۹ 

سر 
مج ٦‏ 
اٹ ۰" 
ص ص 
"ا 
ہرورزہ فوضمیِ ونی ۰| خی 
قوستو وى فوتی ود | قوصمقارقوصلىتزىشيار| وع | فوعیجلق فساداعو: 
]دینش انرك اکنا | فوطو ود فوطی | علب | اولان ضلدف 
| وشو نادیٹی انا مناد اح بات صالیور | حل اس افعو - ا 
فیٹوشل یٹاٹلنلٹرأ . اس میب | فرعیلوب سورولش 


7ا فاتلٹل "هر ا مخ ا فوعن اوران انك اواب 
فوشویم وبا فوشه فا ورملثف رد | ھدود مطروح۔ 
و وم مرس ی و و 1 2« 
arr‏ سب مارعة ۔ دم = طرج = نطرّد |= 


فوشو ی مگلوربلان قوعول ‏ قاقی ویس قوقلمتت_ وصامی 
حیوادے خلا | اولات مطوّد | قوقلامقی_ . 


1 9 تس 6 ۳ پڈ و ak A‏ کر ج٣‏ تس ۳ داو > 
فوسته ری A‏ اسراح ے مخلوع - مدقو = مد ہے سم میم 2 
WH:‏ ت 09ھ ہت وی " وه 4ء 1 

فوسته دق ور ولف اخوادٴ > تطد سِ منترد ہے 


فوسی مادمیقی ایم | ملا | ولا ولان چايقين اخَلِیمم |قوقاستار توقلامقار 
| فوسٹی با دینی مرا | مفنیاد | قوعولیق قاچرلیت_ |انقصاف قوقلہ دیدلا اوبوضت 
| فوتی|وکن باریش قوغه کردل . مل | قوقلایی قوفو 
ادن ایی کسنه ٠‏ ایتبتان اس مل سا دتو |سزیی‌اولان 

| قوشیده ہارہندہ قرط دن دوکلوب 1 
| ایارو کیک | يق | تادراولا سل | درفو 
قوشیلان دنه | لش | قوعهلنوب|ردیته|. ‏ ا۔ که = واه اڈ 
فوصد دمنه ع صر د وشیلان سند مرب سو ینا نے ںوہ کن : 
علاجلر معا | وععواوزاق ادج | می | وو سرجی 
اتوسددعی_ .| افیا | ٹاہ آد تا | قوفوباطو ورونکاد 
توصد ری ببریند دوشوصی | ماه | سلف ۱ 
تفع | موم ے ام = میم | فوقو اولان توقولو | ر 

فوصامت[ولان مم خمممار سج َِ عام سا نماض ادلاه 


هه کت عاھاءیے داد 
اف 


قول 

فوقولر روزکارلر 

2 
توقولواولات 
َو لوضف لے سورو مم 
ار 
تو ون سزغو ولان 
فوکسٹو له لیا ولان 
سح سامت - نجاود سا 


بر و 


ا پاب 


ٹوکنٹو اولقی : 


اور 


E 


سہ 


هوات 
توکنشونك اوی مات 
اکن آلیوب کرد[ 
سید و ماه مریگ 
ات 

قول پاضو وبا با زی 


اس 


قول یلگ 
قول کولد 
قول کوٹ آزاد ایقلف 
یا - 
فول اولیوب با تلو 
باشته اولادت 
فول اوشوب يالو 
ولال 

۳ 
` 


9 3 


+ 


۰ 
۱ 


٦ 


3 


نت 


۱ 5 
٦ 


۰ 
۰. + 


م 
2 
۱ 


۰ 
٦ 


۳ 


مین | قول ڪزنا رکه 


وله 
فول ایکنآزاد اولارد 
۳ 


قول ار مک كول الق 
فول عسکرفره وبل 


یر 
فولپ تاپ جى لى 
رل قرلائ الي 


قول ھول بلول بلولث 
چتال چتال اوو 
فول فول چتال چتاد 
اولا دسر 
قول قول رلو بلول 
چتال چتال اتك 
قول قول دول دلول اولستو 
و ۳ 


-. 
2 


قولاعننه سل رامق 
تولاعته ضس(ددامو 


چتاللا ما ولابت اپ سا 

5 2 


مه فولاعوزلو_ يول 


بعصد ]یا قما مق 


| قولاق ویراشید دکلد 


فولا قلرسّه 
قولاعن هکو طا قم 


مر 


رهبر 


کوسرضیلاف 


فولات وا فولق 


ا 
فولاق اپمامق قور 


سر 
رای 
9 ادن 


فولاق وراشیددی 
اعد د 


۹۹ 
فولاق وروب دکلہڈ 

قرلاعوز بولکوستی| 5 


ترلایاشمرم را ولا 
۱ 
8 ۰ 
افوروکسل مون اضرا ام جرش حرذ | چاه دوش ه زی 
اولانت رون | یتاج صاقامقاق | سیا = خلب س 
ہُورویجیلر مر قلاضار راس اس حراس 2 عباط وش کهی چا بح ادس ردق 
و رات ے جا مد راز قورسوب ہو وئی دور ماب 
ا" او ا لامش‌اولات متا طز ےا مل 
| فوری فو ضیف | فوز جوز جوز | و ٛڑ‌کی بوقاریزت| - 


۶ 
4 r ول"‎ 


| ے اجن عِنتّا۔| هب | فوزی ویافوزی | کم |١شایٰ‏ سوزیلوبا 
۱ اہزری اغاح فو ره موس هرا ویار وسر طز بر رم کی ۱ ات 
اعناج ممه فوشا دی دورمتا ۳ 1 
| قوری اوت مم طرفی ایل ازا وش ناو شی گرم( 
٠‏ متا ٹاہ حیٌیش وتا در دورت چم 

ف اتد | ختاید| رف رر ای قوش‌کیده واس 


قوری اوذم | وین | وشات ول قوش ق کی| هام | باپوپ دوزملف 
ا ہے د بلس عه 3 سو 1 ےہ کاڈ سے 


فوری با ھن حٹا اه کان | خر | فوس یوامو 
جي افومتان فربنامش 2 

وك اوبوز دروکا جرب | ولات حدم | وش ووا لون 

۳ پاۂلقاب]۔ ..‏ | تنظ | ونك رسای 


فو نے اوفالمی | شم | قوشاقلرکمرر | انج | قوشلر 
RO EA‏ ا راف کی ا E‏ ا 
اچ سم = زنا نیز متاطق = زتاییر - ها هیل» هد‌هدء] ۱ 
o‏ ۰ ۰ ہہ ھ ۰ له تب و مم لم 
هوریل ری کی فوشا مىق اولات | حم | فرمتلر هب بردت 
اشن آلبی نش سی مس رو اوملرسه 


وریلی قثیاتن ابوس | فوش بروف فو فوشبرلء طوری 
فوریلوب بتا!ولنىتر] ‏ |قاغە سى ول | دوکانک 
اولاش د اتد ا سادا اح 

فودین صاقتلتی| وٹ یر ری امام >> ما 
حفظایقلمہ نات فوش ہب | خلب | فوشلق ارک مکی 
ھا < جل | جایت اس خلب | قوشمق وآ 


e لس‎ 


ات 


بال“ 

] 
۳ 
۶ 
11 
ا 


1 


KE 


فور و دی 
فور قوب صوچدٹ 

هدن با هیارا 
کے 


چنعی اد قاس 


2 


وٹ . ۱ 
یا وف 
تیر مس لب 

۰ 


۳ n 


۴ 
1 

س سے 1 : 
فو رودي صا سا 5 
ECS‏ 
وو کر تی ياي رولا 


وس ۷۳ 
7 ہار ۶ م رارک ٭ 


| فو رقوب قایعی 

فو روب قامقلی 
فورقوب کا ہلص اض 
فورفوب کنامدت 
صاق می اولاتے 
مورقودن صاقلایجی 
او لا Al‏ 

فورفودن فقورتلغ [ولی 


ے مولع ما نس 
فورفود ن فورتلی 
قورفود 3 سا مد ری 
ولاف یک 

قورفو وود عو ےد سی 
اه واد کر :1 
قورفودوب قاجرمق 
EOS‏ 
صاقد دمو 

قورفودن فورث(ولان | م 

ادوا ا 

دی اورکری 

ور میرن جم ان 
حتظطمح اعرد ا وزرب( 
اولان سلاح ودی 


ن] ضشنای چتار امو 


ٹودھظ ار وا زار 
ورواو وبا فور تلو 
اولارں در 


س ‏ سے ان کو 
EK‏ وارلد ب 


فورف ولو اورک لو 
اولا اٹ ری 
ی میلس عا ۰« 


مف- 
خر و. ره 


ورم = 
فورفو لو اولان درت 
وعت 
قورفو لو اولان دد 
فورتلی 
قور رقولواولا E‏ 
ما ےر ا ےن 


فورفو لوحیوان ابزی 


| فورفولؤخبر وی 


فورفولوخبر و یلو 

تور ومس 


فور فوله جوم شی 
فورئوله جن دنہ ار 
| ٹورفو رمك حون 
کس یاون سی وبا 
تورهی ی د وتیل 
غورو وبا ورگ 
فورو اورم 


َ‫ رہب ۔ 
٠ ۰ ٤ٔٗ‏ اف 
اقعال فور وکین ہیی 
الددمی 
و 


تورصق دمل رمه 
کی ابق 
فوزونمى ملک 
کیدرملك 

| تورودعجی ملک 
| انددچی 
فوروان فتلن 
مورولق اورمات 
ادسلان يتا ی 
فورولامق صویین 
لن 


۱ کی بن۶ . 


اناع > 
فورفی اورك 
عام 0 هت ۳ 


۳ هى دنزه 3 


ٌ سے 2 
قور اول 
ورخ اولان یر 
اول ورمله< 
E‏ 
کون وای ے 
ورگ و لام ۰ 


وت > و 
ورخ اوومکوره جاك 


4 


کہ AE‏ 
سے تل جيس = مسر 


ا ٠‏ 2 ہے 
وازقابِ ازعاب ۔ 
اوھ ۴0ا 
3 ارتاع ٭ازمَاش۔ 2 
ٍ دعش سا ارتقاب عا از 

وړو 


i ERS 
لقا‎ 
هون ء عاو‎ = 
۳۹ 
بت۱ ا‎ 


رك 


فور یل فورفمی 


فور لوا ولان دنن ر 


۔ | 2 


قورفیلوا ولان بر 


کے 


a 


قورفتیلو,برده | ول 


وبا فور فتلو یر بر 


سے 


نَا فورفتلویره دوٹورمعا نود د 
سے یب 


فورفی ود فور 


= وحل = هول < 
وه اب هوت 


قورقواولیرحتادم 
قورقاولیچی د ملر 
قورقوایله باع رق 


سورو كمك 

ایل الیل سا 2 


فور تيلوا ولان دیا 


خورفینلو برد نضا فمنی| > 

TEN 


قورفوب 
فور فوا دلد وکن پم 


| طوعرزی فوسته رق 
شض اکدوب‌صفیی 


قورهوایله دنره مك 


5 
ا 


ا مبقد > 


ص 


| فورفوایله سکرد وبي 


کا 


ن | قورفرا بله تياد اججو 


اولادتت 
فورفو ب اودکلگ 


کور قوب لکد دید 


صاٹیتکی 


کے 


فو رفوب صا قل نچ ی ر 


)5 قورتوب‌صافبی‌کنل| 
کی کر سے 


فورفوب صام له ی 
ھورموپ صا یله جت 
صا قلنجی برل حللی | د 


مات یکن ولات 

فورتارمق ۶۹ یمک 
قورتاروب ومک 
قورتاروب کندوم 
اید مف 

فورتاری سلام 
فور تل صو جال 


یرتلش اولات 
کورتلسن رزراوکلامی 
!ولاف 

عورتلی سلامترچمو 
۳ طعز" سے لام 
ے فور ع اسلا - 
تورتلہ جن پر محل 
قورتمق ب در کی 
قوری ايمل 
تورمق تاور مق 


قورقق قوری اما 

ورتولم فور تا إولاد 

چ 
د 
معو ر 
ودر و« 
جات | = 


"| فورد جنوارلر وحقا لار 
| فورسشونت 

تورفاق 
نورد وجه‌ک 


سس 


فورد جنواری 


فورمون وقلای الہ 
وازلضش اولادنےس 


تورصعزه اد رعمڑاولان 
فورضعقده اد ملک 


رت کار و 
فورصفلر 

قورق اودم خای 
قور فى اد م 
فورقان اولتی 
هيات َعَيْعَان۔ 
فوقاد اولات 


تس 


عورقار اولائلر 


فور عائ ایک کات 

کو تیه 


| ومیل 


قورفتاو 


= " 


ورف 
قفا قلق 

فور فمێ 

س زان س رن 
و رهی ع 
وهی رَه 
ریخ مین ۔ 
رات 
فورفق اولان اورگٹ 
اولائثت 


م :یرامہ 
= ورعه = یوب = 
کر فی کا 
کیان ے حو اف سا 

۱ ۴ 


مه - و تام 
فور aS‏ لك 


اسب 


صالددمی 
ور شی او غ ارت 
وت شین - 

ور مو تلو ] 
0 زر 


فو 


2+00 تی اولاد| معو“ 


اوته قاِنق|. 


دري 
اولا نلر سرت 
شر 


4 


3 
ولو کو لو (ولات 
قادز مقنرده 
تال وگ وجلو ومبا رن 

اک 
لو رکو ای زور نوا 
ے معا ,یندا ۔ 
دوک اتفه وبا 
گرتر قودو 


چ قنك ابرسعی| 
مخز 
با مق اختیارلمی 
عر فویوئ ال 
وج هوان 
بر فود ارباک 
جقامی قوماعالت 


۹ ار ریت وا 


کت 


ہے 

۷۹ نت باباستك اویله 


و | فيه سن ابرلش 


فو سد بر 
دوخ = یل ۔ 
قوجه سز ادسر 
اولان قاری 
مه سز ارگکسزا 


اولان قار شر 


اولان قاری 
وم ۳ Ê‏ 
نین عل 


| قوسد سی اولرکرشک 


E ۵‏ سے 
جو ج قاری حور لما من 


اعون تیه فوحه به 


قوی طرشارده وی 
فر کا اختیار فا 5 
دوج چا رپ لرا يا رها ریت 


ولا 


موجەیہ وارمامرفان 
فوجه یہ دوادو چود 
>۷ 


دتار 


لش قير 


جى سوزالوکنوری 
مودورەشارلان | 
ردق راخ دلد اس 


۳ 
تود ورونب 


آ کوش کاو 
اسرد ا ولات 
فودی ٹوس _ 
قورا تلت لل اولأسنه 


:| قوراخه 


قور ہا عفر 
فرزما ديك وکرنلنا 


0 
-۰ 


اسو 


ےھ 

فور دا ناسر 

رد و 
سد اخ ۳ د 
را تلق 

ہے 


قورت ویاغرمت 

فورتاربزی ری فورتار 


۹ 


نال 
هد بر 
م لاطبا 


و“ » یس 


قواطه آعا جریا چناوت 
80 

قراف 

عوافلر 

۱ فوال رودل 

ت 

فواللر دودکلر 
غاز صقا 


ناء اا سے 
سر 

رمق چقادم 
س فک = اختلاع < 
قوبارمی زورایلہ الو 


دیع سوکردمك ارب 


عفن نیع سا 


قوىإرمىكىما غ 
3 ادمقار سوودر مک 
فوبارجی سوکد رجی 
توق سوک 

قو نوپ اوفا شم[ ولاز 
ون کی وزری 
قوبه ار قدحلر 
فقوت درماف 


کوت زور 


شا مر ار 
فوتارہق ینام دوہ 
فوت اسټاف 


قوت الہ | وفو رما 
فوت بولش اولات 


و 
ى ١٭‏ 


عوت بولق بر اولی| 


7 

ا و مکل ر کل ود مک 


۸ نلنردمث 
فوت و رمل اور 
باپلان طارے وامتیر 
ود قلید 
قوت ویرمك اچوٹا 
باپیلانے طایبه ار 
منزسلر وقلعد آر 
قوت وش بکلن اش | 
قوت ورمك «کلتدرما! 
قوت و ریجی وکلڈ دزی 
توت ولانلس بر وان 
سرت او لا نلو 
فودسز زاون املات 
ٹوسشز زابون اولا نلسر 
قوشز زابون انم 
وسن زادون ایرد اولاد 
وسشزلر زابوندر 
و ریا 


وص نمك زیونلند رگ 
قول رکوچلر 
ودر کواری اود 
قدرجتاك ادك ۱م 
قوللا مك يکل رمك 

سای حك س 


قونلتد رمث قلم هک 7 


قلا ی ايله وبا فورور 
لله الد لنش اولان 


ایی ایلٹی 


د پاره ادله اولان 
وبوت. 

ادج پا ایلاوییاد 
الات 

قادار ده ال ولا 
وپونلر 
۱ س 


دوز اب » 


و #- 


ری ف و شارله دمتی(رء 


شی 
کرت 
فاد 
قیاع بور م 
قلرامق دبره ا 


۹ 
د 4 2 
و اد د 


و و 


ی رر ہے دیاز 
فلراغامق اوزرء 
او روب ملگ 
را قامی دینك طوزی 


مل داوب رنرن قالقون 


اوسادا ولا 


لزاون اولاتر 
فل رارق اوسامی 


شنا دلو 
فتاد لو اولات 
سك 
قتاد و جادی ده 
هي 

ادي قافزباویام 


و ۲ "2 

Oral ۱ 

کے - 
سے 

بے س ۱ 
٦‏ ا ان فاح = 

ص> 


ایی یھی دم ابر 


نایار دم اپرب 
قنررلش 

۳۹ 


3۳ 
8 
أا 


کی 
(I. ™‏ 


۱ 


سے 
٠‏ 
جس 


3 
ام نی" 
٩۱ 6+ ۱‏ 
۲ 4 


2 سپ سا قلعه 4 ۳ 
فاده یورکرہ او لایلی 7 إم ند صیروب ى HE‏ ِ 
قلیله مه واغ:دہ کوزکلب اسلا قلم هکی زورلوفویا 


بثتداولق |غلاء | س الال اولاضف. 
س اا قم يى قلاف = 
لب دار اولات = ہے ده جرابا قلعہے چکیلو فوم اس 
وی اولات | فاص قرکی‌پارلامی‌بلامت| | قلمد2 


و ہے ھا مھ 72 ے ء ۲ 
£ اوا0 «ولاف بارق ے بوخ ے فلوغ 9 5 


کرم الام 2 بوچ تہ 2 قلعرزك دود بان رف 
قلی پا صاف َ‫ جاعل | فوشا دلشولان 


۰ اعیتا یرت و روم ا از اے‎ A 
۳ . - ۳۹ ۰ سے‎ 
قلی آلرادو بک روو اولدیرلامش‌اولادا | قلیڼك دود انطو‎ 
۳ کیک مو فا‎ 29 ۶ ۳۹ 3 
5 شی ای عورم وبااولانلر باتو فوسشاد جي در‎ 


قلبی اراد و كريد قب ك کدی کسکین فلعه يه چکیلوب [ 

برسئی‌صانمقلت. | َؤرتلا طرق مر قوتلضخش اولات 

قل سیف | س مرب - مرت می را فلع پیل فوتلزك | ار 
9ا کے خر - - ٠‏ پٹ ر ۰ 

خلقة =| خلت | تيدر سیو قلاغولمنکسکین امش > 


۱ 


. يات حيلم یو اولان امس 
قلدی ایزری اتل | دعل | قتان سس 7 
تر ب لیت باپوج | سنا ے زا 

ت اٹ یله | ۔ | جاعل | قلومباجلواولان 


م 


۰ 


م باخدي امِل قلیه ذذ | قللواولادکوت دی | ها 
قم له مك ہڈا ے ارو سنوز- عَكَيه | قار بازی قلی | 
ق ماش اولان | تيا قلعه درد | عمبه | 


قر طاقنق قوشافی| توش | تلمجت اوف قلعه | سین | تل ومشته بای 
فقوتا مش ولا | مسوم | قلعه دیواری. | باو اپوسآنلری : 

رت Ri‏ فا دوس ی تخل تی 
9 سوادالبان امك ورد اولان معصف بر 
۱ کید کید | وار کاردر اكاب ای کاد ابلیصی 
اھ واف ا ع2 - آیازد + الد ا عم اولاز کاب 
1 لی | قزاطلکادنواولان | زاین لہ کتاغ - کایخ = اکتا ب 
مود روت || تسفار تا بخ کم کیب اوح 
٦‏ اف : ایا 7٦‏ 2چ سیپ شی مت 2 مه 
قان شیاه قان او | فا لش کارا ولضنز پل ور ریت می 
2 اوت مشکتاد لے حجان کی 
ولو عو عونتم من | میں إقرل شراب ما 
وو نجلوسار ‏ یلا قاندش بركدرلش| . افزللن ریت ماب 
ولش سیاھلنش| مُسَوَدم اولاش کو اضر طوعورعش | عب 
یی اذجی ‏ فاصم | امش کارا یتر ضسر وور مزاو للا 
۱ شم | اولان >٠‏ شکندااری 2 
لوب اوفامی .سم | کار اق اد انس قامق طوطو ام | تنم 
وی لش أولان | مين کت الاب کیٹ ار خلوفورمیانلر | عر 
لوپ ایرلت' ‏ انام کسی کب - اکسته قالش افلان | مخبوط 
او فشاولان | کتتة مات ا قیاقش ولا اتف 
وھ ے مرم د | نوا را اعون لمر اتاد اقم الشات | حور 


مق على احسنبه فرامی اعون پانيو ۰ ران 


اکن ]| قامعا نان کورمن | ارندیفنامرزولاد | ماد 
رد ا راغ ۰ ده یچ اد ج ۱ 
کار : (ولا سم نے رتیل > تاد ی حسرد 


تد »که |کینټه | نامقل کارلر مایب |قستیی اولان غیرتلو 
ی = کیخ» د |-مایت-مفازن- اَوائذ اولاض. مر 

۰ ۳0 اور وک کا الا مت 3 وه 
ب ے ایلع اعت | رازب اوسون دودو ۷ 
چا ۰ 


واولان یر ان اس تہ بت 
سکاداچویت | ازاب اوستون وتر 
3۴01 
IR 


کو 


کو کے 

مد ای کی دیلو 
کید دیا 
مداد یاک سشکار 


قصورله آکسکلوعیبلو 
اب 
امود لور اکنمکلول 
Eu‏ 
قمص دیع اولان صور 
ر اقصه اولش‌اولات 
قمه‌اولن وبا اولقلق 
قصه اولان ایک 
ب |ایکوکوکلری 


ب | قصہ اولان سوڑ 


ب | فصورلواکسکلوعیبلو 
اولان ته لي . 
اہ اول اوزاد نا“ 

فصو رليف کا ج اذا ر 
فومق وط دودلمك | ”ج 
کماداد دوست ۰ [ فوراقلق 
اق قوراقلن اولان دنن 
للم فوراقلتره 


ود ره يانه 
لق زا 


یك ہو اولان بی 


6 


و دنوانه 
فر سس اوزعاعز سر 


7 واولا 
و قوری جج 


7ا اخ 


کس 
یز ۰< 
قرط 
ري 


رو 
دی 


اناق 
کید وب بومشق اول 
رنه بای 
سے ۲ 
ارک زورگوروب 
خفن مزا رحن 
| واشیاسی اوزرنردا 

اقا خآقاخ۔ 


دی جي 


اقا د 2 سے 
۲ سا 

ی > ۲ ت٦‏ 
Es‏ تھے سا 
۳ و۲ ہے سے نر 
و ی 

ج ۲ تھے 
4 / 7 
ETA‏ 
ہے ۲ ممذر © 
۳ 9 
نے ۳۹ 
4 5 کو ر۱ ۲" 5 . نف 
اب تج کي ق 1 
ین نوت سا 
2 
77 1ء 3 
ٹ 
کی ا 
کر 
هرا نلن ؤرسز اسر 
7وت 

فرانل هو : 
وانلی لی ابد جیا 
قرانلقلر 

مس 


قران من خرن 


آعرآعن اوقو مو 1, 


ماج ای وخا یی 
ترمد ام 
فرق سافب 
ون ۳۵ 
فون‌طوتعونلی 
وغه سیگ 


= 


رجه لوح کر یئن 


ڪڪ 


پر 0 


قرا مز 

$° 


موسر 
اقا دز بکیږوګد وزوز 
حبسرا دروب براش 
ايله اوسر 

. 
ای طیتاعی !ولا 
قبله و دز وکون وښو 
وباطی رو زکار ردنت 
دشق(سن‌روزک رلر 


تی 
= 
1 


= 
ہچ 
و د 


= اصتاد عاسماد‎ e 


قرادکں اولان میار 


ہپرھر یں 

قو جیار ۱ 

ہے .۰ ہے ہے 
قپوجیلکیك 
وای وینو اولات | ماف 
۳ 


قول 
فو سورکیسی سوزیسو 


فوسوورمی سورگسو 
ر اریز 

توق چقارمق ص وك 
۲۳۷ سوس چقارلیز 
اولا سواہ 


مسفستی مه 

مت 

اس مان س رن 
ول اند 

ول ایتدم 

مول ایی 
یول اینیجیلر 
فولر 

قپولر میدافاسر 


حرمکارا ول( ولو 
رك الت ھی 


فونك التاشکاری 
از 3 
قوف اورمق وداحالی 
مون جالمق اور 
دیون امت 


قن ھکر 


که اولان با بو تا 
ERE‏ 


| قد لواولات 
| قییله کروه 


مت از دولنور . 


قت از بولته درف < 


٭ 

فت ترد باتع 


یو لس رروصقمٹر| 


f 


۳ 
۱ 


دی 
۳9 
e‏ ۴ 


0 

E ۹‏ ا ا کن سک 4 
ما سی ان وت 

۱ EA 
مھ‎ ۱ 7 e 
و ادن کت سو ا عانوب‎ 
قال = فتاكت | زعت |= داف َو س االات اتا لے وغول‎ 
|قارمق د وستلن اباك | تروم لشیتمانلی ا ره‎ ٠ انت قان ارت الم | هت‎ 
اقا نزن عادت اولنش | مت س اهب ا الاڈ اس لا ور قب‎ 
فان عادت چقارص] مقا قاری اسرکشی روم ان و یتالوافلی | امياد‎ 
ن 
تان ذکیان ظو ٹا با ره از اما مث اناوت « مل - مول لے مل 


اقا سنك رنه قان رامق انم | قبا جنیر زع أفالوشبه لواولات مت 
ق |قاورایوب یر لی | بظض اہ ملح دا ميه اط Os‏ 
اورم فورقی | ہین | قا تاقار تاجن بل امزال |تپامن بتورمك تگیل| ٠‏ 
کر مجیض | تال ۔ زلته <| مایق ایت نردم 
|قا ورولش اولان مود اقا اسود ودېتته فا مق طیقامی تا 


|د ول عون «| ین |هنته‌نك قاميا اتا ؾکیدلك | علق 
ڪت یں |ومابودکوک. | مذ اس لین 

| | قان آنالر . از |قپاخش‌بندنش. عومد 

قاوقمش بتشمٹرولانا متيلا اا | قا مش‌طيقا مش ولان | مسد و 
وشمق بتقمك ا إيتصال قائ انالر علاتا Î‏ 
ان قاينات ٠٠‏ | تیه امش كيدان | تغل 
|قاوش بولٹمن | لها |قاینامق وصاق صو| غلا نان ماخ -| مغلوف 

تا | ملع | جنش- یش« | علیہ ټاخش فورفوسنوت 


او تم کور وثمك | ملاتا ۔ رفاح ی اطستاری چتمیوف 
قفاون قادبوز . | طخ |قاینامقلاچتانکیوك] مُلنّاعہ] عاصرہ اولاش 
کان تم | قاینا لش اولات | مل | یامن اوریتك 
قاوق صایق ‏ | عاس |قاینانمش اولات من |قامؾ ایواولؾ صاہہتا ا 


= عاه | متام | ا قالین اولات | تام |قیانوب چتامتق 
3 3 اسیرگنش تع ہے ب مم | فا بکندو کند وخ 
= . موم منم |قیات یز سی | کد | حب ساب وب ریاد 
ارمق اسرکك یو قاق ادن | عمل |اوخزشمیولات 
۰۰ ۸ 


فا لوب 
قا لبور وب اون الکی 
قال ززم ی کک جت امد 
رھح 
قا لز رش اولا ی 
قالدرشل کیره رلش 
اقا ات 
فا دروب ابا ع4 
طورد ورف اولات 
قالتا جہلر 
الا تلسر 
قالتا نلوصکری 
قالتوب يته باشلق 
قالتوب اميق اوزره 


سے 


قالمتوپ کیک 
لوپ یوریک در 
اولان 

قالو _کټامل 
قالوبلامی طوبلامی 
امن طویلا مزا 
ولاف 

کے مطوی موق ب 


اوو رمش ولا مغ سد 

4 


موی ۔ 

تالو دوک ولات | 


کت 


؛ | اوہ د ولد 

e 


ها لو بر دکوجی 


= 


قاله قاس اولات 
شاشمشاولات 
قاله قالمؾ تام 
َال ہقالمتان شاشتلو 
قالین بوعنون 

= حینن- عبط ے 
قالین اولادضف 


3 = 


قالین مصق 

قالین قا 

مالین ايك وع ابا 
فا لین یل وفح تو 
قا ليتلمق صیق اباك 


ا پی قرباج وخا یی 
رر قاع ۔ 
فایی قرباج سسی 


مرع>]. 

E ‫َ‏ و کپ 
قاع ورس کچتان‌آھز 


ته فا نددمی ابتانررمق 


"یه - 
قا ن الق (عون طم 
اچمی ` 


حلب > 


قانتورنوکیاولاد ادم 


احدی» 


قانْورلشمؾ کرییٹرڈ 


= 


فاندرعی اینانری 
ها تلو اولررمك 
قانلي ها تل اولددعی | 
اید 1 
نت 

قازت 2 
قارف قافی فا فمق 
تازق فا فص اولان 


رڈ 


وتد 3 
فا زفلمش‌اولان 


سے۔ 


| فا زیر اوبوجیر 


: ام واکلاشاز ایتك 3 

قاصق 
فا زعتلی اومتاتی 
اس قی فا ٹا مٹر 
قالش‌اولان کسنه 


ُا فا رقق قالی شا سمو 


اقاسف فالقلتی. 
قاسق ول 
قاسی اد 


ہج 


| قا سق ار اوغ امش 
| اولان قاری 

س قاق ك كول اولان زا 1 
فاستلهکوته اولان_]. 


يلار 


۶ و و 
ات - 


تَا شکور اوس ودک 
قار 
پان ےہ 2 


ی 
وی 
قا رین جا نوک ربلد 
اراسیی‌دوروشدروب 
پوزی اکفتات 
قاصق ولو 
قاصؾ قیطلری تزا مش 
اروب یلك 
قاصق با دی 
۲ ۷ 


۵ صتلہ اولاد فز 
قاصتلهاولان قللی 


۶ و 
است مد 


: 
۸۱ 


قالش فصا لمش 
قاصلؾ بای 
وا 

قامی افتدینلش 
ویرد یکی جت 

قا می افند فا 
ودک جار 
قاط حيوا ف 

قاط بوع وی 

قا طرتی 

قاط جر 


فاه لواولان سوں 
بر مس 


س 
a‏ 
. 


ود 
قاع اوزاق انلف 
ای وت من 


۳ 


مرافی4 - 

فا یلو اولان سوزلر | ام 

۲ 


فازشر 
تاه وزنرن 
رطق ,کودوفامکف خیش 
قاری کو مد د دع 
قارسراولات ار 
وارسزغاد ام 
قارمیسزاولان ارلر 
وارسز قاربلر ٢‏ می 
قارستی‌دوشا لته 
سوىلنىڭ نمروی ات 
قارسی بوتالمو خلم 
او سی ہٹ رکرو 
و ا5ا : 
قارصے! ونس ولان ادم آماث 
| قادیسیله رلوب 
بوش‌اولت. 
۱ فا دسبله ملاع طتلو 
لعزدی ایت 


واریِٹی اولیوب مین سے , انان = وان 

اريك 
ايداف 
قاری الہ او تا توب 
قادلر ايله ارییئوپ 
«یاشض 
رطر ایلھ عاسفات 
جلوه رال 


بے 


قاربلر ھوجدالر 
برطرف بیوڑاوقا 


دصرد فش 


سے 


مم قا قوس نوات 


ایراتی 


ا فارطر ا لتردی ارت 


سوراولات 
قاریلی لعردیسی‌مور 


]لاش 
| قار ردن خوش لر حفط 


فادمتعلی فحه اك | هوه | اتمزاولادرے 
رہ | بیز قاریلری يك سوراولات| ۶ 
مداء ات 


قارىتك اوا دا خلت ضر 


قاریراخزلرنزه طوت رف 


قادينك ای باسیسی 


قاریلرلد بعصٹیلری 
RTE‏ 
کو ست رمک اسیو قولان 


قاريلرل عورت زی 1 َ‫ 

فاریی 
تع 


قاریك پاشاور شيو 


له فا دك دول یبای 


قارینك دول یتاعی | 
دوزم خستا ماف 


ت قار يك‌عورت ری 
اريك قاری ی 


2 قارہ زا انش د یہ 


اوزدسه صوح ام 


اى إافتراا مو 


قادیہ وریلا ر کاح 
اکر ۱ 
قاری اودمتوده ایکن 
اصوب ایش کورمٹ |ت 
قا برائاقل ویبلچد 
تکاح اچه‌هی 
قاری بان او ستوته 
یالدروپ ایش‌کورمك 
جاع اتك . 
قارد اچلف 
رد نکی 
قار مرن 
وارن طونوره | 
ا امت 


اقا ره 


|| قاد ینای اوت 
1 ایرد کلوداولات 

€ 


ردام رم ام اوا د 


٠ سنا‎ EE ۳۹ غاری 


قارنتداغ بلك سوليٹ نات 
باع اچقاد صا صو 
: | قاری بکرم زیت ری 


فاد طیودموی 
قارف اچ اولات 


قارف سورمك قارف 


قارف باق اولاد 


هارسلریایج اولانلر| < 


۰ سب 


۳ قاری طوق اولانبر 3 


فا دی امه با سیب 
امک 


قاری اعا باضیلرک 


قار اى با شیمرجکورملك | 2 
نفا زی ای باشند ن 
2 کورتلی 

| قاری ايله ابا وب 


فارگ ۱ 


و 
۱ وپومٹورگئ ادککرت: 


طاعمو 
قاری بوسٹامق اش 
ویر ملت 


ہے 


]قاری عشی ايله قوب 
ناسرسم اولوق 

ا قاری جاعدب با یلق | 
نا وله او او 


قاری ریا اید ودا 
روسّی اول 
اولات 

قاری فوحه 


قا قوج ايله آبرماری | مر 
02۰ ) ]1 = ا 
قاری قو یندا (رلت | لا 
قا یلد او نا سو ند 


قاری قوحه سوک ود 
اس افباستکد وه 
ا وبزقےکیمن0 


ہہ 


اص قاری روسپی اولوڑ 


تا مات ا 


قارسو 
FTF ۰ 9‏ 
ارستلق بولا مش 
وا رت مس اوت یت 
مروخ « 
وادشمتراولاف 
رشمش فا رک ور 
برویرکید دکلور اولان 
ارم ان ننه 
قالش اولانے 


a 


ہے 


قا رشم یایند یشترا 
قاتانی 
2 اختلاط - 
قارشم یکرشاك طوقنو 
قارسو ماج 

قبل ال - 
قارستواو لو __ رسن 
رشن قارت وکلاك 
قأارشو اولان 
قارمتوىقارمت وكلىۆ 
اولات 

ارتو ټارست وکلوب 
برک بره تلاس کر 
تب 
مج ا وشمزتر 


و 


.7 متوازی 


فارمت و رات لوب 


تھے 


ا 
قارتو ۔ 
قا رمث و كلك دی کلوب 
اوغ(سمقی 
قارمنوطو رۇ اوغ(شهی 
قا رستی قاری دوز یور 
مارم 
قارسو: ۶ارسورلوز نوزه 
اول اوزره 
َارسُو قا رس وکلوب۔ 


ہے 


وخ کے 


از لته 


۹ص ی [قا رمشولتو سوییزاك| 


قارف ۱ 
قازەشوكلوب دول 
جواب وبرشخی 

قارو کلوب د بل 
E‏ 

تارمن وکلوب قا وسو 
اولا تب 

قا رشولح اولق اود 
ده و رملت 

ما باه مه کل ل ی 
تاریتولتلو ۱ ی 
خارشولقل و جنك ایل یجی 
قا رسئولقلو دوست الو 
قارسنولقلو د وشمانلوا 
لش 
قارىشولقلو دوندرمك 
جو رمش 


قا رئولقلوستجیلی 
او ریب 
قارٹولاموّےمقابل 
اول 

آفا رستولاإجی| ولات 
فاوع فوشی 
5 
اقا رغ وخر وس کے اوعد 


ات 


اس 

وره 

بان 


ےت 
کات تے 
کی وج 


۶۸ 


3 ی 7 
. 


-۔ 
۹ 
۱ 


E 
فا ہے 

قادۇب چوغاسٹراولا: 
لوپ فادشددمی 

i > ۰ 

ق یل ‌اولاب 


قاتلوب چوغاذز ولا 
قاح ۳ 


اھڑاڑے 
قاچتین ا ولاش 
قا چش ولاس 
| قاق صاوشمی 
|ے قزار = ربانب 

1ہ 
[قاچمق قا چرمق فوعنو 
]ھا چنؾ صافننق 
قایمیاورکلگ ۱ 
قاچمق قور ی کیرو 

نات 

قاچنوب اوزاض یہلا 
فا چو صاففاولات 
ا وب اوزاض چکلک 
ٿا چوب صفنه جنر 
نان ہے اما ده 


پرے<د 
مکارزه 

ارش 
OS‏ 

۳ د سلی 

- 

وار دور 

فار ور سای 
قادپوز وقاود یی 
سے کے ے طح ے 
رش و قردی ار 
ارت 

ارس مور ںی اوت 
فارد رم بربربیه 


| قاتلشی 


وارشددمق برترنیٰهہ 
واسمتددمی 


سب 


ز | فارمتددہق اشن د رمو 


لب وھ 2ئ ہے 
قاری دو لان د رر 
قا رش لس ولات رد سز 


ام پارلتخش 


مردادلوی 


قارش مور ش اٹاک 

1 نك 
سر ةہ ا ۶ 


قار شى ولاش وفيات] . 


مرب ارد ن اوزاف اولی 

2 سے 


ت ارس طولاشن ا ولق 


اوش دن ف ککلر 


قارشقلق وجقارمق. دنار 


قارسی رور چتابب 
اوا 


سے 
4 سا ایر کہ 


ہہ نی = می 
سض 


= 


قارشق اولوپ‌صاق| 


۱ ۶ 
!ولا مو 
مس ۔ 7 


5 3 ۰ 
5 مسسوص ٭ 
قارشق فا رنه کی اوتہ 


روکد اولات 


سس 


م ہہ 


فازشق چاپراشت 
وکوج اولاات. 


وارشی وحتال اولان 


ہے 


قارشج ضیلر 


۳ رشق طول سق ولا 


> 
۰ 
ت 
= یہ r‏ 


چو ٭ 
e‏ 92 


قاوشقلۍ مته تھی 


THN 


(TS 


اپلاښند 
ROE.‏ 
قاب طول رمق ورد 
یاه لش 
قاسمی موز 

س اب ۔ نا = 
قايك طلومی 
قایلادس دو باف 


= 


٩ سر‎ 


طس 
تاپلار اورتر 
قایدر چاقدر 


۳ 


سس 
۳ 


¬ 


قاجا لزاوع لنش 
اولاتف 

قاپلامق اطرا فش 
چی‌روب الق 

ت احاطه = مول 
قا بطق طوتلق مط 
اولتق 

قایلان حتوارگ 
فا بلانسر 


وایلنش‌دورومش‌اولان 

فومتادلش|ولا نی ۱ 
کات 


تا لای اور دوچ 


ار * ا ا 
= سس سراختلاسرد 


ے٣‏ 
۳ فو بیغ لف اولا:ا 


قا یور و فو ره 


ا پورشه لر ایکولی 


تابعی نمی 


۹ > 
وا ۳ 
= مات ہے 


ے خطاف 
ق تق 


طف | تاقتے 
با قافتلر از قلسر 


را ار قات قات زیاده 
ب| ثراولا 


قا شا رچوغالٹلر 
| فی بر یرنه قادشدئضظ 
نا ام چوغا لتق 


ا 


ھا سند رمق بر برستلا 


۰3 


e‏ کو ا 
ەى ااھ 


صبعه= 


سا ٭ 


سے 


یں 
تار طبا قزلر 
قاتلىق وغالش 


اشنا سددامش 


i 


دافم جو الم ۳ 
واه کات قلعو 


< 

واه خوبروب بوك |. 

"E وفزاد اینک ارت ٠٠‏ ۔الدامش اولان ]مو |فتاخیلو بایسرهجی 
1 و ی و 


د ینش اه عونت س موی باعغرعی 
الترک ادوب فکری‌منعیف اولان یماما | خرطلولق بای جیلی | مضا 
اولر ای ناء فلا یل ودل ایم ناسو ز لچ وتلاف 


| رشن : عَم |دیوسولبوباغاضرا - | افدع >| ان 
٢‏ اه - عب | ادما اییی ‏ انیب فاسوزسویلیی‌سوگر 
وقسراولات | مق | فا ایش‌ایشلت. | فا ولا 

سوا | ے اجه | ماقو مش !ولا 


يبرغ قالمامق | جوز |فتاایغری. اقراحش|فنا قوف 
ند فقرا قاق اذا ے .. اما اع ے نان سا 
توراذ نها |فناایش باپتدت فنافۇقولر 
قالات مین ادك _ اق اس اناجته-ا 
آل دعوت یکن فنا استاردن وار وبا فناکوز ابله با هی 
بلاک ریما صد مله اله عبادت فالتا لنمو عنادجلتا 
الج يوراك | فتر | ابقل کاٹ | ابتقلف 

ق دقلك چکن | ول | فنا ہشاردن وارکوب کے 


بوقن کر ام | صدقله الهه عباده قورطوتر وافوریتنبود| ۶ 
ما ايلا ایب ا ماص قار 
لوب برقالا مو نمی | فاایتلردن‌صاهوب فور تیه بوره 


وردخان اولش | کنر کوزل بلدرمك تکام | فل دینی 

۱ او | فنا ایثاری کا مدر فد ینس اولات 
بیتانایهی| . ایاکلن تب ااسیطاب قالواف مکرچك اولان 
۰ محل | فااولان انت .بش 
دی تاج | | خابمنت‌یکی ییا | الا قاف 

۱ الله اواولا ملع اقاب اق 
اعازه = لارماد قتابولوب یوق اوق امعم ی Es‏ 
: سس قتاخویواملت_ | تيز | قاب قرلبی 
زابون اولوب فتاخوطوك اڭ معا 

قاب طاسچیهير کا مر ۳ 


۴ ؟ 
۳ 
> گم 

می" 


ا 3۳ ر و و + 
= نون ے سر ور 


حور 
ورحلمو سوئل* 

ےه خ ی 
۴۴ مسر ورم = 


فة بولق 
اولدیرچی. 


فز بولوب ادم 


فرصه ادامی_وهت]" 


سے 
ark‏ 2 ری 


ا ناد وفتان ايله اوغا 


| فاده وترمدتب 


شاد 

اولد ر ڪر 

فرصت بولوب قاجرمر 
اف 

ورو قاچ ر میود 
يالام 

فعون دید زیکر الات 
مصردہ موچود لردر 

فرما سوں کی بولوض | 


]ما عوب بان با طلبوله/ 
ن ا کلک وکییجی 


ژون اوحاق_ 


ی 


فرونو ‏ هر ونی تك 


رتتاء | وروی دکانکی 
وو اج : 
مق غاد وناردم امراد 
روف امت 
ویر فرب له اغلیا تس 
فیاد وفخان ايله ات | ی 
تما نیز = اوح عا : 
مسر خر 


مقس 
وراد ايله باددم است‌لدا 


: اي 3 


۰ و 
هس ے۔ 
ت 


سے 

بل :6 

| هنترمن فت وروب 


لاورّدی‌سویلعی 
فسلدی ايله لاقدییر 
حوادت بایدر هو 

جقو ب یل ی 


عغوعه چفاد»‌ی 
تق دوب برب رین 
دوٹورملکكکہ۔ 
مفشتروغی هت ویر چو 
فشقرمق صو خزلو 
چتوب چم 
هی طوترا یک توریبل 
ام باق 

فان فریاد اجمق ` 
فنان راد الہ اغلق 
مولوّله ‏ لوال ت 


فل دیارکیزلولادیلر؛ ٤‏ 
فائدہ 
غیرتلو اولق صبر 
امل 
خیرتلوقبع ‏ ولات 
مان ے 
غرت وره رل يورم 


کے 


لجف فاء 


د :| فادضر ار برو اولمر. 


فارقن وار آکلامق 
فال امن بوم طوگونی 
فال اججج بایجی 
سے ان 
فا ی یوم اج 
۶ |بانیهی 
,| فاجیلر با قصیلر 
نا یلق با حیاقی, 
فارضی دبلنه را ته 
را قوش اولانت 
تاره 
فا ره ایرد اولان وج 
اوا زر 
ت دسر پوش باطل 
AR |‏ 
فان ذیاده اولقی 
فاش نر 
_ تنافع - 
ائ لمك فقو 

آفننه ارول اولان 


فذق ۳ رستلن اروت 


|فیڑکے بوک 


اغ افتیلار 


IN 


فا ند لوا ولا 
واه کر مشته 


3 وھ 
س ربا فابض صا 
ہے ایی یا 


فت صاورمی فد الک 
ابمل 

اس E‏ 
فت صا ورمقلی 
فت ویروب عوعه 


شی لسن 


ص 


فت وسروب عوعه 


فت وبلا به طوتفش 
1 7 4 


+ ر و 


فشنہ یت 
فد لی فا رسمانن 


لان خی اورم 
اوضر اولان 
هه یه اوغ مو 

فته یہ دوستور و 


بوکلو اولات 


مفتون ع مض ے عفتین 


۸ 


پک 
فاب اول ة اچب 
کتّلف 

غائب اولان دنه فد 
مین 
ا اولان دند 
صانق وىرمڭ خبر 
وزم 

غا اولان شنه‌د 
ارامت ر رم یصو رمق 


اراستد د 


غاب اك بتن امك 

عاش خبر وبرملٹ 

فامحیلی مكف 

غاجدد خبر وییجی 

مرن 

غامد خبر وم ار 

فا يلر 

غا ف حبر و ريلك 

فامجيلق 

قات باك مبزاولان 

غاب ت کو زلا ولان 

اویق‌خبوم 

لمل 

عد چهش و ولات 

عمد معو 
و سے عم ے‫ 7 
تق 


Eo 

غم قیغو 


ضم 
۶ ۱ سب 
ے‫ ا ےا اسف ۳ 


ہر را 
دا کا مجوو = 
ت2 A‏ 


غلبه چوقلؾ ا ولان 
جماعت 

غلبا چرق آدم کش 
۳ ازدهام ارام . 
غلبه لق وحوغالش 
وکا 
خلیلیت حار کورولرکا 
غا حار کور ور 
ایله رل 

غلب هلق ولو صهسمو | 
لبه لامك 
غاررلی ارش 
اوزای اول 
علد لی ر دحاو دای 
وچ 


غلومیادہ اوغلات 


= 


علوم اره لامك 

سے ٩۱‏ ے مط ارد 
|“ رم3 

= سار = < 

سح 

ہک ی خی 
کاپ لت EES‏ 

سے ااه متا در 
١‏ صز 2 ب 

م دم ماک یت 


٢‏ عنافذجچیاں۔ 
وگ چوی وفوتتلو 
لان اشن 


از اولاش 
ا 
نکر چوق اولسود 
د عا بقل 


وجه بابا فرتداتی 
وجه ار ابا قربراشار 
و 
وج ا 


2 

عر ۳ اگ که 
و۱۳ سے پچ 
ود - ۽ اھ وصیرے = وسر س 
ما رد مات ت ماب سے 
رہ ۰ 

د اع اولان ایٹاز 


عنا دجبلق ديك بالق 


عوزیت ايله وین سٹو رن 


عورش قا رسراولان 
ارت 
حورضشزفاریبزاولان 
ا دککلر 
عوړه نی يأل اوسستو ند 
ادف ای‌گور ملک 


عهد ویرمکلر سور 
ویر دکلر 

ت لب عودے وف 
عهد شمش سوزونتر 
ی 

عیا شلمنه دوشکور: 
افلا 


عسب انم 

عیب ال کتاه 
۷ج 

عب صاببلقی شود 

| ادککرنچتان هو مب ا ۶ 


عدابك‌سوزخلی |و 
عرد وبرمك سور ورك | موا 


تن غاد ولسون دیوصاقا 


قاش 
عیب كما 


عیبار یی رادو ب كز لو 


تکایة ابعی | هار 
عیپلمت‌اولات. | ممیوت 
عییلواولات. اتب 1 


عاب اولسون_ دو 
صاقلمَشا ولا 
غا اولسورن دیو 
با قلضی ولاف 
غا فلاولانلر 
غالب کش اوس کلم 


پا 
سے 


غاا ولی دوشوولت ول حکیلوت اتلام | مان 


عیبددا بال اولان | ممد 


= معا < معلاث ے سوب ض 


عقاکلان دوستو نمګلر 


عتوٰازاولؾ عتل 
تاون‌اولوی 

= هتات = 
اكك اولتی 


عقا رمش اکلامش 


عتله يقن آولار_ | EDT 


علاقه 
عق ایرمٹ کلام 
عم برسره طورمیوب 
طورلو جلورلوایٹارہ 
کیدوپ کلور اولان 
عقل بك قوټلو وچا يك 
اکلاراولات 


ا عقلتام وا ملا ولق 


عتل‌طا غلمش| ولات 
عقللاغ ولا قاری 


۱ عقلی قا پل او لان 


عقل قاچرمش اولان 
عقلکید وب سم اولاد 
ولان ولان 


عات درد لو 


با علش زد ردسزاولارن 


جاتن القن 


جس عائلو خمت لقلوا ولان 


ےهت ماده 
علی دیرشملف 
علاح در 
علاجلےہ ددمانلره 
قوٹلا نیلا نکوکلر 
ہے 
۳۹ 


علولو _ ر 
عل ورد دا اکلارا 
اولاش 

عل طا 

علو آشثی یاک 
سا ناغم 
علوسزاولان اس 
علوف, آ لوق 


| علوفه ٹر آیلکلسر 


علولر بالکلی .7 


ی | علوانددمق با لکاندرمقا 


ميب = الظاه ع 
لا فا :‏ 
علولنل دمك طومندئٹا 
علولندیگی با لکلند ییا 
علولغإ ولا مدکی 


علولفش‌اولان اتتش 


۳ 7 سر‎ a 
هينه أعدوفتك عاوایلہ ام‎ 
ایشیعال-‎ ٠ اس‎ : 


علولقاث. منیالفق 


2 با ج 


علول وا تقلواولادفتیل 

و اک کدمان 
عرهننه صوج امس 
اولان ودک 
کو 

عروننه طوتمی رتوپ 
پاره‌ذل 


عزن اولفغلقی 


غاز وشرفلواولانلر 
۱ وسک ا 
۱ھ 


۹9 


عرو خاطرواولق | سو 


غتو 
عسکرقاچربلی بوزولش 
عر کر قا جرله رو 
بوزیھ درف 
عسکر قزه رذب 


عسکرك اغ طرش 


:| سک صول‌طرق 


عسکرلر چرطر 
لیے کات ۔ اختاد ب 


ا ویربلان مك 


عسکرہ رمان مکار 
عسشق بجو فلع دلب 
اولانیریم(للک 


اولڈے 

عس تلا شا وی 
ولاو 
پا پ 
عشتدة عتلکتش 
اولادش. 
عشتدةعت لک 
عر تکوچجه طا هی 
شر تکوجیه لر : 
غطادر ايله هره 
بلدذ رک 

عكر براوی برطت موسر 


عش شا میراد | 

عقل ج قلی 
عقلېناشزمق ` 
عقل‌کملت 
عقانه میدن اولیات 


شویاا اد یه | 


ہو (ولان عقل فوے مرت 


عتزدد وب بورکدت 
د وشنوب پا اولفتر 
اولات 

عقلسن اص 
عقاسزلی اہزاضزلر 
عقلر متا روشوکس 
ادیتهصا ددم 
عملسزلق بونلی . 

بوداله لو 


عق( رد روب الا مو أ شک 


2 
عارلر عایبلرا وتا بر 
عارت اہر تن پر تاج 
و اون الق ويا 
رر مان توت 
عاسی اوق سومك 
عا و ولوب د ل‌کی 
کر 

| عاشق سود کی ولو 
عاش سو دی اخ 
عأاشقلر 

عافة صا غق 
عم فلست 
ار پار 


عاله اشیلاملاولات 

E ab عالد کک‎ 

ER CAN‏ دی ہہ 
عاله کور وفیان دشند 
ا عایدن فااسشدت 


| اوزاق اولاش 
عاي فا ادك 
ارات اولاف 
عايبلا وتان حی تار 
عايىلنىتى 
عاله دوکولث اولان 5 


و2 


وفوحہ 
مات 

ماد ت خانم لر 


عداب 
عبادت طانت 
عبادت غان اولاد بر 
تيب 


4 


اث بت محناسرلهزدگ 


لابند 


عبریت الق ودوش 
تبییه اراق 

بلك شا و2 ۳۹۹۱ 5 
عله اِمّك ایوملت 
له ايله ابوه‌ر لش 
با ولاز مکلااف 

له | یزه رك ایوہ رلك إ 
عله او اوزون‌روفت 


عون متا ولشمل 


عبله یی انودلی‌اولات 
ِ 

عر ده ما عیشخید 
چوق اولال 

۳ مزاب اشک کو خراولان 


لام دنلان وت ای 


گے 
ستمل 
وص اب 9 
0 
ص 
وس مس 
معدذدب 

هرب .۲ 
|عذاب اشکیند کورسثر 
اولا ناسر 


عل رهاز د نله موی 
مدر ای قول 
| ملس 


م اعد مان ف قول ایی 


غذدل بهار لر 
عب اولاد ندد اواد 
رب او لترث سفته 
عرب | ولانلودن بقار 
ENR‏ 
اولاش 

عرب ايله فا رتوب عنم 
2 اولقے 


عب خد عب قافن ˆ 
کب رم 

ع کروی 
ع ېل سشته اولات 3 
عرپلن بشقه لر 


سے 


عبان ہشته اولات 
3 
ST 


فلت صابچی 
ظ ن اولق قا بلاق 


| طیش دوز ار 


۱ که چکتوب ادعا ۲ 


ا ا مو © 
01 8 
۰ 2۱ 


E 
طیش دوز ی بزکلنٹر‎ 
اود شش‎ 


طیقالو قپالو 
طیقامی ایی 


طیقای میا جی 


طیورمق ادیتترد ما | اه 


الف ظا 
ظا لم 
= جاج = سوم س 
ظات زهن وچابكف 
احلامی 


ظلفت اجون ز با ده 


وا 


= 


FA 
7 

سطاح 
مسندود 


مستل نل ایدعی اولان 


|= سرع = شرح ۔ 


٭۔ 


عادت 
سے عدز = 
طل لیقك وبولان 
صاین . . 
۳ اجپات - 
ظزرد فور تمن اعون 
رده استیوجی 
لن 
لن یلك مبان 
ظن ایی صأنتجی 
صاندداولادت 


ظنار مہا مه آر 


ار عون 
عادة قفا نون 
وق خاد 
رم = بیز ۔ 
مرن ہے 
عادت اولفش 
ماد - 
عادت ابد مش اولانا 
عا دت ایدمك وکرو 


۔ 
سح ئ 9 
مسرو 
و بو 

اد 

تکگہگد 


عارسیز 
عادت ایڑیٹلیڑاولان 
عادتدن ا وصولرت 


و طببتاری اولاف 
عست] عاد یرل اوصولدت 


طییناری چقادمقی 
عادفلر | و صو للس 
عاداوتافی 

حَیا ےس 
عار ایا مز اش 
اوتا فا مر الف 

عارا من اوتا مزا ولان 
عارايمك اوتاعی 
عارا هکت اوتا مقلقی 


عارایدر او راولات 


عا راي جك اولان سی 


عارا یری اوا نم 


۱ او مت 


عارسناویا مز اولان 
م ئلقع - طامل - 
عا رس راس هی لهر رک 


معود اسول 07 


عارسزفتردیلرا ید 


د سا سوب حو رامل4 


رناك ا ھا 

عارسزلک اونما منك | و 
(r 


لياو 
طویح صاری بر 
طوی باع اٹ(زقاری 
او 
طوی قوٹی وبلاد با وی 
طومق‌طوق ا ولو 
طوین بلم زکوزی 


اچ !ولاف 


طوتورمق انر رمك | 
میدانه چقارمق‌فامل 
و 
طیاق دست 
طاق طیامہ اور ویب 
طوردر نکی 
طیاق طیارہ دستلف 
اوروب طودمی 
طیاف طیامر داسك 
اوربلوب طوردپرلٹز 
ہچتی 
7 


ے۔ 


طیاق طیاعہ در مرك 
اوروب طوردپریمش 
ERS‏ 

TIT! 
ندیه یا ولا‎ 


طاق دويك اورمق 

۲ ۰ 
طا 
كائ 


و ے۰ 
مان 
سباع 

طا کی 

طیاق اورولشٌ دوکلطر 
9301 یں 

زات اوربی دوکوجی 
اولان 
۰ ما 
طیان او میا 
ماق ی ار دی 
مه دا 


رب ے 


امش 
طیا نقلو قوتلواولات 


اسے 


3 
ا 


اطیا نقلو سرت ی 
اولان‌طا ش 


طیائق یصدانی 

مه وا وت 
طاق سیر ایا 
طا نون له ول 
مكلك صتون 

طيامق ديك بالق أ 


طيانقلوقوتلوإولائلر | امب 

طیش 
طا دوب صبیر ا ید کی 
اولاش 
یل مول ۔ 
طا وب وراد میلس 


اطانوب بدا ند جت 


طیثا روده اولات | < 
ایشا روسنی وکوربنان 


د اطق بزلدایلەیکلنٹ 
د اود ہے 
داطبتا ری وق صو 


اولیان بر 

طیٹا رف هی 
طیش طرف 
طیش یوز کب 

مب اک 


طولمتوں 
طولاب وبادولاب که | 


رد حیوان چو روپ 
بچ 2 صولارار ‏ . ماقیه 
ر 


۳ مول ت | اع 
طولاہل رصوطولاہلری | وال 
طولاہلر جره لر ,دول 
3 الیب 

طولامنددمقچورملك 
طولاشق قارشو_ 

طولاسمق صا روق 
طولاش کن ملف 

شلوا 
طولاشمی‌خرمان وبا 
چرخ کی طولا شم 
طولا شمقل کوبت 
| | طولامٹوب دودوب 
| طولاضوے۔ 
| طولاثوردوزاولاز 
طولاثٹِم کزیبی 

| طولاشیشار چپرییٹار | 


طولهود: یشور الور ۱ 


طولدرمؾٍے الا ا۔م ون 
اة = مله = | املا | طولش پوکل نٹ نار 


ا طولشض 


طولندرغی آ لادج | 2 


ا ا 
2 = عتابه = عاو 


کے باوب کو روما ملف 


»| طولاؤب د ونراولان 


| طولوب طاسشعتوت 


ملولوب 


طولام بورغاح 1 


طوش لا شمش ال 
صولش طولواولات 
عون سك ما پی ص ۱ 


طولسّ اولا نلر طولو 
اولائلسی 


طولامر دنلان چبان 
چتارمش اولان» 
طولندرمق الما موی 


طولمی الدا مو 
طولم کوش وآی 


سمل 


وا میں 
طولانوب دوقلف 
طولانجی طولا سی 
ول 
ولو اولان قاب 


2 
۱ 

ا طوم طولاف چویروب 


طونا دی 
وبا طاسفان اولارے 
طولوب طاسمی‌طا شوه 
لت 


طولو ک هکوز ايله 


قولاغلی اراسی | مد 


طولونل رکوز ايله 


قولاق آراسی 
طوم طولاق فو شا مق 


طومطولائ فوشا دش 

طومان وبا دومات| 
د وو ری 
طون ديلك شلوا 


ّ۔ 


طون دیلك لے 0 : 


طونامی زه ماک | 


طوناد لس بن‌کش 
طونا ی بر یی 
اولادت 


جک - سس 
طوعوردنجی طول پت 
طوعرولوب ضنە نک | طوعورمامق قىتاق | مره | طوقنن تارشی‌کرشماتا دل 
| اوزرینهکیییاولان مُت پوعنورمزشتراولات اي | طوقزب‌سزماك ا 
وی چالشمقحل | چوجق ناهناولات | ایق | سوروب اكلام | 1 
بوزمیوں ح‌کورما | فا طوفورمزشولقار | كار | طوقزر مکش ولان | ان 
سی الا طورعورمش ول طوقولش دكاولا من 
| طوغش‌چوجن‌ووباوف ا ر | س مور | طوقولش وبا دوفو 
طوعدیشیؤی مد | طوعورمیی تقالد | اولاب ر ماو 
وتا وش نگ ال ول ابید کل | چم 
۳ موالینا طوعورموّےمیداہۂ طوقواش اولان بزلر | ساج 
طوغش ولرک | یقاس كورمكت | ايلاخ | طوقولق اورولات | تب 
طوغله یل | طووروب چوغالق| تَا( طوفومق بز وا فوماز 5 
طوعش‌چیجیا پیش | داد | طوعورولش میدان| | طوقونددمق دكدرمك| اتا 
طوش طوغورمشض کورولش مت وخ یی موی | ماکز 
وطوعورد ی که ۳ مود ۔ | مر طوکرله آغزدن اما هو جاجح 
اناوبایا دك | مولن | طوضورییولوخورکو| . موک وزطام لنٹ 
۳ موا کرانادیبادیکدد. ام ااولادے . ا تد 
طوغشاولدجی‌یر | لاد - اون | اناد این ای 
۱ آ ذ یم ہیں ا 
- اون طرفرییمداکلوی مم اوکش فینشمنر امو 
اطوعخؾ طوغورم 17 ۳ مولي س | مولي جمد 
ا ولاد- ‏ ولادة طوق اولق طوقلو باعل زوا باطو موز جنواگ نین 
طوغقلدے ۰ مور اطوق مار شمهخبا | طوکوزلك دیشیسی ]خزییه 
مول | طوت نمار طباه طوکون تن ار 
اطوضن قوی 2 مشاولات. رن اس انان 
با طوقلی قارن طوقلعی شبات اطول اولان فاد یه 
اطوعوب | وره ملف اناسل اس مین = ضیح | ایل ا 
سل طوقمق وبا دوقن_| رم 
عور وید اودوللت شاج طول اولان قاربلر 
ود پیک با دی :موان لطوقیتق دیل ‏ سن اس ارامھ 


طوغرک 
طوغریی یو لکوسترمکا 
طوعې یو کوس تی 
> وید ۔ رسد ۔ 
طوغوې دو کوستینجیار 
طوغری بو رت ما یدرگ 
طوغری دود صا پا موا 
ان - 
طوزی ولاه صا پیش 
لوزن 


طوغزی دولر با سل 
اقا انیت 


7 


طوعزی ولرد سایق 
اد درمو 
طوغې بولدد صا 


o اس‎ 


ئِ 1 
الال سبال“ 
طوغری دولدن صابوب 
اکری ول کمک هومر | 


ایدکیا وللا 


0 
= 

وق کو ری ۵:۸ ام 
کا ے اء 


نا 
طوعری يولد یشار 


نا طوعزی دول کنزدس| 
طوغري‌بولدداکیدت | رز 


ن | طوغی بو ھکر ڪه 


ب | طوعزي دول هکی در 


طوع رن 


4 کول ھی و ی 1 
ع فیس قان = فاسفون ا 


طوعری یود ص بجی 
۱ ولا ادم 


طوزی دول کلت 
> اهَتِداءے اهتدی = 


ازاخ استهلش 


کل زی اولاں‌بس 
طوغریی یول هکی رمش 
اولا ن 

طوعزي یو راعنودب 
اکری دوا له وکتره 
صایعشاولاادن 


کنره‌صاییق اکری 
بولدکتلف ۱ 

طوغی بول طودوّپب 
طوغول ن ایربلوب 
فنا لمن کید وب مولو 
اولاتے فنه 


رتیت ماک 
طوفري نوی براعوب 


ام دیواوغ(تمی 


ا 
طوغباق___ 
طوز پللاجا کورکرت 
دوست اولان 
طوغروز جا:یورکرن 
دوست اولا تلس 


طو بی اکن اراس 


طوس کیک روب 
مه لواولاف 

طوع بسن دولی رت 
وله د وق ويله دد 


طوعردین یکی ليوب 
سوبلا ملف 
طوعربلمق طوع 


وهی صا دقلی 
طوغریل رکرچکلر 


طوغریلق دروستلن 


مد 


طویلق د ولق 


طوعریلق دوله طوغ یک 
کال 
طول کر اک 
نیسای 


3 
ا 
جج" 


۹, ۰ 


م 
۰ 
۱ 

3 


۱ 2 
لژ 
۱+ 


رر 


7 ۲ ٭ 1 
۹ 2 
۴ 2-2 


سی 
سے ٦۰‏ 
مس ۷ 


ایا 
۳ 
گ 


۳ 
۷ 


ی 
ا 
ا 
رج 


۹ 


۳ ری اد 
مطوغوی طوغوردء | ولك 
طوغرق چوجق! یز | ولا ذ 
سے ولاده 


طوغرشراولان واصا نك 
اولیوب صکرودنیرا 
ميلان کن ولا 
طوعروسی اصلی 
بلٹراولادرے 

طوطزو سن یاصلنی لت 
طوغوسق اکلامقی 
ا رن اراعفددمفی 
طوولتی دوزلقت 


طوخ ومن وی ی 
من وف 


طویرولقؾ با کش 
براقاشی 
طوعرولی دوزللث 


طوعنری وآ چت 
اولان بوللره 

ون وان 
| طوغې اولس ز استرالاًا 
طوعزیاولان دور 
او اا طونی وآح ولا بو | کشر 


٦ 
0 


2 


۰۰ 
٦ 


۹٭ 
ا“ 
& 


4 ۷ 


۰ 
5 


8 


.ار 
2 
ظلوغ۔ 
اطوعې اولود اراک 
اولیارے 
طوعذری و _ سور 


طوعری اولان پول 
ن دی ۔ 
طوغری اولان دو للسر 
اوغي اولوب اکری 


امامت 
طوغری اولویب‌اینانلش 
الال 


طوري اتك طوغولمق 
طوغی لش 
طوتري دوزاولات 
داسّنل- سوی ۔ 
طوغری د ینن دول 
طوتري دینتلاما بت 
طوغیي سوز سولاك 
وطوغي وابمتی 
طوعريي مشبهه سز 
اولان شیلی 

طوي طودات 2 
مورف ینعی دوقذیا وت 
اولا جو می 

طو یی عطورو؛ برع یه 
ی 

عطوغری طورو؟ برطقہ 
ملوعری دول 
لوغ ی کرچلکف 


حتف ملوعر4 مك اولان آدم 
: 
اطاط إطوغ ې کرپك سور 
تقد ولا 
هنذا اطوغیي ایښکورمك 
للذ | طوغې وار اراد یغ 
رام تکلو ر پوش ولاد 
تم وارش‌اولاتف 
. صيوب مضیویلا۔ 
مد | طوغی وار اراد 
تاصوب میب | 
دید اطوغی وار ا سل 


طوښې وصادق اولخ 


إ ولاف 


طوغری وصادق ا ول ی 


لی ولات 


طوطې وصادقاولغین 


| مقب ولم مزاوللا 


طوح كرك ا ولات 
دییت؛ اولا نی 
طوعزی شٹان وا ران 


وف یو کس مك | 


1 

۹ 
طونری پول بل کف 


طوروب 
طورلور جشد ر 
آیخناش س جوش 
= افا > اون > 
ملوریل کوکا 
7 مس 
طوولیلرکوکا ارجشار 
الا شس جنومز_م 
الا انان 
طورمش 4لدا مزاولان 
طورمق بربرده طورو: 
آ اما 
طورمو _ دلب 
طورمق فلا هام 
طورمق قلق 
طورمی رن قفرافا ہو 
راز - 
]| طورمیویایک ننلپاسنڈ 
کید کلوراولان 
طورمیوبطاملراولان 
ورک پورتقاله زنر 
طوروب اکن چ 


اولان یرار 


طوروب)کانه چللب 
اولاش پرلر 
: اولانکستە 


aw 


غ |طوز 


طوز 
طوروپ اکلنه چا 


اولان صرلر 


طوعد ی بر 
وت اٹ 

طوعدقلری پر ر 
مواق | طوغام ق کیل 
رس ات 


طول مه 
عوزله طوزچتان یں 


>> 


وح | طوروب آکلنجی[ولاد| ایا ۔ 

جیش | طوروب اکنییلر | ماکٹین| طوزله رطوزچتانبرلر 
شون ۔ | ماوت ملاع لاخ 

اف لور قلدفراولا شنم میت | طوزلوضنلم صلا مور 

انواع اس ابت | - ۱ 
دید | طوروب را لایر | تابث | طوس بومیوزاورمق | 

۳۹ 7فا6ن] طوس اوروشمق 

لث طوروب لرام امو | سور طوس اور وجار ونو 
ب 2 2 رک سا رکذ اوروج‌طر 
موا طوروش طور رضم س 

اتیقاظ - ہیا طوسلق 

ااه | طوروداولاد اولادی| حاو | - 

وت ۔ہ مسبط | حف | طوسلهش‌اولان 
شبات | طورواراولاداولادلی | خا ا تن ۔ 
۔ اسباط »| فده | طوشخل 

منود طوره ای وباخایمی ره = 

| طورء مد چرفالیت | َو |طوفدیفکوداإنمان 
ایغ ات . نو ام | 


طوغرزهرحی دوکر 


طوزلمش‌اولا دب 


سفق 

طوعرلمه جیلر ملوسون 

طویابوب برکد رمل 
| حضرلق 

| طویلا یوب الیندکسز 
اولاف 

7 
أ طویی چاق وبربریه 
زورله چام 
طوت قاورہ 

٠‏ طوتد دی دنه و 
صالىورماملف 
طواق تز ملوتش دة 
دنه 

وضو لق اياك 
اساد ت 
طوسَی اصیراولش 
اولانت 


a 


طوصی | یں | دف کی 
طوتعی 
طودسق اسیر طوججی 
طودتقلر اسیرٹر 
‪ مارگ ۔ 

خویتو وبإطودتی 


طوذنشؾ اسیراولو_ اہ 


اقا س 
طودتوللد 
طوسّو ویرملث 
تقد | 
ملوفدیتگی علولز رو 


طوضتوب علولفلف 
طوقٹو مق 
طوتقال کی ىاہغتان 
اولانت 

س ازوجی- ارود 


د 


وی 
سی هو ص 74 
= نتاوس = بزوع ۳ 


طونوّب صالیورما ماشا 
اوزره طوتا راو لادت 
طودوب زو راله اق 


او لا شب 


طو تی براقعی 


ظوتلان آجلان فال 
دومسرا وعورسرصامت 
طوح وا طویح که 
صاری هر طوسو لاك طودتے ؤرما بس 


طو نوب زورا لای | 


العدا-۶ 
و گے ھ٢‏ 


موق 

طو رکوروشل یوز 
صنادت 

طور طورس هیله 
طوران شنه لرا مشن 


وک 
طوران دنه رقلار مس 
اولا تلسر 


۳ رام ہا و 
س را یعون د روامع ۔ 


۰ ولاف 


e. 


طورطولو بوصه لو 
دولا ولا 
طوردودمق الیقتومق 


کس 


| طورطا ی 


طورعورن_اولا فلس 
لا میا نلی 


سے 9غ 


طورعوتلقی 


طورلوچشی نکوکا 


مر ۸ 7 مس 
= ممو لد ے نف ۰ 


| طلورلوطورلواولق 


- جود ۹ ۹ 
e 

۱ 
۰ 


4 
و×وق یہ 

€ 


0 


71 


تب 


1 


۷ 
۲ 
۱ 

طوب 
ارای‌اولاتف 


ند لومنٹانلواولاند 


ِ 
: 0س ےپ کم ٣‏ 
سر ز میم ا > 
کی سے 
سے نطمه ۔ 
طبر طیله ا کو 
جح 


طواکک ور وت ایاقلویوار 
صخرقیوں و 
طواریفلنەجؾ بر 
| طوار بخلنه جی ایب 
1 طوارلر 1 
سم 


رمیا دیا 
ول ولان طام 
طوانلواولان طام 
طوپ اولش رر کل 
طوباولقلی بربیر۔ 

ایت ات 
۲ 8 7 ۷ 
پت 


o1" 
5 
۶ ۱ 


۱ 


ي 
7 


1 
Ê." 


2 
1 
1 


-۰ 
۷ 


ہ۔ 


0 


٦ 
۰ 
128 


۸ ۷ 

مکزا ای 
طممکارلن جمربلق ااخساسش 


طوبلاموی _ 
طوب اولان یرمع کت | 
ا 
طویراولائ یر کشر | 
اولاتشسر 


طوپ طولو اولان 
ملاعو ناولا ر 


a 


, | طوب وبا علوم طولا فد 


طوامم ی 

طوبال امسق 
طوبال اقسق اولان فاگ 
طو بالك یو ری 
طویال یوردیی 


طوبلامق ۳7 رمك 
ہریرہ ووا 


طوی اولح بر یر کلررآد | . 
ا ليق جتتع۔ 


2 مطوىلِمْقا 


NNE 


طولا جی 
طویللامی برلك امش 


طودلامی دیو سو مث 
س ارہ 


طوبلناسشل بکڑاولاد 
زاف ولا" 
طوبلا نلسن قا لود لام 
اولاش ۱ 


A 
طوش ہارایمکلنٹر‎ 
سے : 


فلس طشنا قلری أ مممکار 
طالوسوزابله‌صومری تبن | سشقاغ = صقا = | جات | طغادچق چانطه | جرد 
طتلو صو فاط :| مات نباث سا انا | طفادچقارچانظه‌لی| .> 
ے دُلانے یل | مزب | طوند اولان یمیش | کوم» | طفیان باش تالددانار ۶ 

عفه | 
طدلوصو استیوجی | من طرفند با ننه طوعر | ال إطقنازصمصقاولان 
طاو طللو سوك | تلاط | م میت = | مشت اطعوزدن برف 
| طتلو قوللاغت ‏ الات طاسی مط |طتوز نن 
لوق ايله قوللا نی | للاث |- میت | طتو یقات کولد 
انهاء |طبالامت نیماد فك 

طتلولق شس یی سے ناو خی ۔ ہیں طلومدن بویا ؤر! 
تلوت رة ااعلا: اطمالامقلت. أمخادستاکیافی : 
طتلوننهلر اعکوناتاه امد ءا دسا طم 

ملق باش‌مط(عی | مخنظ |طمالایی . ]ای | ستاض- بش س 


طامقے نیمدا کلزاش- اوس صا متس | کزان مرن | 
طلنيه دک لاد | طرق مء | طر امن قان طری | سم 
7 ادلم طرنق ایله‌طهالفش| . ا- 

مله ول نادلت اولات مکح | طبر برکرہ اتی 
ہے ابا طرق امه برقو | خد وتر طررز 

طرذار اوملوبلبر تال اط نوک ری _أفلاعم | طبع لبوي استكا 


سے ہے ب. ٩‏ 


طرف 4 ممت دیک اظم ار - الع فين طیمکا را ولاف 

= ناجیه جات ۔ 4ت أ ۰ عوافض ے۔ 12 مطظمع = 
5 2 > سی یہ ا دص ےک ۆخ 
= یت ے راء ےا رخا اطتاف ته | - خرن = حرض۔ 

راءی اوق 
۔ افظاز ع آلف - | انب اطشا قل یک لش اولان خی اطم ا راو ازشینه 
| طا مودہ اقات تان 
و 

أطا مونك ال اضاضیکی 
۳ | طا مود وطبمَیهاسو 
ا طا مود کی جل اولار 
| اند یه کود ه سنك 
|اقاجی‌صان صو 
اطاموبوکیر بكاولان 
چکه جک ابد 
علا وسر 


¿ | طاولمش سمیزاولان 


طا ولنٹلر ممیزاضل 
اولائلشر 

س سارہ سے 
Te‏ 


ہے 5 ب 
اة کرو 

ہب ۱ د 
طا ئة لر 
ساقوامے مان 4 


اودر 

طبیعی خو ی کوزل 
اولادے 

طینان شنه 
طییتان دته ی 
طتلو 

۔علوی۔ خلوے | 
طتلواولےی 
طتلو اولوب ب کوزل 
اولان هرد 
طللو و راف | و لوب 


ابولاؾ اولیات صو الال 

(N1 


طاعیلوب 


طاغرل؛ سیوڈ دی زی 2 


طاعلس عاله دیوش 
اولاش 


طاعتق پارکنں ا ولو 


nds 
طاعی ابری ایری اولوت‎ 
فدہ‎ 1۹ 


طاعسق پرفیثاتلن 
> شتا ے شقّات۔ 
طاغنی‌سوزلر سوباك 
طا غنق پریتانلن 
افق 
طاعرعی ا ولیه ج 
ببه خیح ایی 
دورن اج 
طاغاو قا جچکزه 


بوزولش‌اولاتی 


م 


نم طاغیلوب قاجه ړو 


د| وراد لمش 
طالیت۸ 


طاعیلؤ هورم بات 
اچامش‌اولات 


طافت بورغ اولار 
طا فر لولد وخوی 


طانم طام طابور 
طانور ریاد 


کو سا 
2 ۰ 
ك 


طاقؾ فوشا من 
طاففق فوسامق 
طا آمو شناد 
I‏ 


است 


طالار طاذ اولان 
طا لله استراجلِ 
طائعند دک 


o 


طا مم طا م طو بلق ؾ رک ا 


طاعلق تعیب ایك | Cs. 
5 


۶ 

طا مله 
طالمنه یار لوب 
صاچبلان صولر 
طالخ دک لر 


طالفه لردکرلر بريه ۰ 


چا ر پم 


طالنه لر برپرسه 
ر 
طالئه ارك جا غزرطظ 
تماطه لی 
طالتا وقلشقی 


رد 
۰ 


E7 
- 


طالخ یوج 
طالو 


طالمیا ولا نب 


طام طوان 
٠‏ طائمٴے اجازء ت 


> عرس و 
طام اورسع_ 

طام اوستیلرک 
طا مارا وستی‌طواقلر 


مت اق 


تچ 


طامله طامله ١ی‏ | 2 


کسی 


مج ا 


طاستون 
و ۶ سس م سے 
لہ د رہ سم 
هرب = مت - 
ہر ا ان 
داسف ۔اسوف = 
و فد از 
۳ اس ۰ ۳ 2 ہے 
سے شب = - رر 
رت 
ر 4 کس و او 
مر ۶ 

طابش تاش اولان 
طام ائیلان صپان 
لاس اتیلاںصبانلر 
طاتجی ہبی 


علاس کی قی اولان 
وفلپ اولات. 


اش ايله او لددمك | 27 
A 


طاشلنوب اول د رر 


طاشتوب دوسْومكُ 
طا شوب د وسوی 
اولا ی 
طاشنو د وک ولارن 
طاسته دونك اتک اا 


طاش کو اولان 
ت | طاغلراراسنږ اولاز 


ولإ طاغلرك بیوکل | دواو" 


طاغل ا 

٣ح‏ 
طاع سلودبی اردج اغا" 
طاع پیسی واو سید | 


طاع وش 


طاغقق ‏ اوتع 
طاعمق ہوزنڑے | شخ 
7 کت 
طاغتقق خرده خر ئا لت 
سے الاو 
طاغق ق طاغنق 

خردحش اولق اتی 


طاعاه ولك اوتورات 
طا غو وہ اوتوورانلسرا 
رات - 
اعد چوك اونورمعاو | ب 


ای ربا 


ہے 


ظافلی 


© 


اج نوش 
طا غلر اراستدها ولاز 
کش بل 
طا علرا رامستاه اولان 


ابا دثر درو لو 
T° 


طارغینلن ۱ طارلن طا سے 
طارتیدن ادك | | طادغنلؾایلہ 6 زغنادا ]طادلن‌کوجنات اه 
اكىك ورمك .تیه ایل فتولمیکررامت| وَج | “اعاب سم سا 
طاد تتلر وزان | طا رعینلق‌ابله صوسر طادوه صتیلٹمشا 
طادشلاد دنه نك اولوپ‌طورمی. | وحم | طیقامش ٠‏ 
اخرلقی ورن | طادغینلن ا ياه جواب طادیرہ طیقا شن 
طارتیلان اولان لمر شع | ویرمزاولات. . اراد | صعیلشمش 
۱ طارتیلوب ر بریه طا رغینلیابله صوصر طادیرہ طیقا بوب دود 
ماب رکلل مان ۱۱و لوب‌سوطامك | وجوم | باف‌صقشددمی ا ٹر 
۳ موار نة طارخیتاکلر قز مقا | اف طا رایلوب اشک 


طارقیت تبوغیت .۰ سجن ے اعقاف دیدرت ۳ 
اکوجفخرا ولات | رن اطارلقق قزدرمق_ نیع طادیووکلومیزلاه 
غاب ۔ مغخطوا۔ معن طا رم کوجند رمك اتفاطظ طاد پورسکلوللک 

ا طا رطینا ولا یله ۳ غاصة | اه صبرسزاث ہنع 
جواب ویر اولان طا دلدیی قد ری | مع طا دیول این وس 


وٹا ٹون ابی | ماد | ماباب ووفی اعقبّد 
ارہز مز او طارلا کین اکِلادیر | خیم | طاس وبا کاسد ٰ 
کیدوب یومشاتؾ ابید اطارلا ساف لبو | طاسار وا اسه ل اکوبش 

اطارغينلققرغينلت أ عب | طادلق صقنديلق |عتاز اطاسه قیتو |هیشته| 
اظ - احته | اجن | | مرم |د تم فة = | یہ 
گے حص | طادلقد صقندید اولا | مسوا منم کون = إِوَنثد || 
طارضتلق لوا قیوب] | طادلشقرمترىچمش . امت[ میک یت 


4 پل جو سا ے‫ وی 
اکولر دز وس7 ملف ملارہ او کا ہے فاط ہے حصضی بت ماو کے ال 

طاغتل قفن لق الہ اس توب سان معدا ے اتاد امنا وذ از 
قاورایوب ومو | بش اطارلی اوکه لزےژ | حتت اطاسه تیتوجکیی اب ۲ 
طارخینانف یناه أس ادا -مکرّرت وڈ ۔ |موسیف 
ایله تاورایوب‌طوتی| اإطادلى قزق اوت ا۔ اتتادا 
اولاز قش اص حت ے عدت | طاسہ فیعوی اولان | کرد اا 
ضیافت 
ضرار وزبانز میت 
اولائلب ای ملق ! 
رار وزان سیب 
اولانلردن اود تملك 
سشراردن زا تدك 
صاقامق_ 
صراردن زی زد 
مقانامش‌اولا لب 
طرادلر زیائشر 
هاخا 
منرار سرمایہ الوا 
او زره بران عرش 
واب 
رایخ یز مأموری 
ضعیف زابونواعبائد 
ولا 
| ولتت 
7 قورقاداولانت 
ضےاوانن طویلا مق 


ضیادار اشکارنورلو 
یا ویربی ايدنلق 
دیگب 

| یالر ابدینلقلر 


بوغ نان حیوات 

٢‏ اطاینچن بل رجامعلر 


منیافت د وکون کرک 


لان طا 
طاپنان عبادث اولِنان 
طاینخه ماخ 
طاپ تی 


۳ 


طاینوجی قول وکولہ 
طاپنوجلر فور 
ے۔ راہ جج عوذ لت 
طاپنوچین‌طایفقلت 
طاینه چی بر جا بع 


طایتصی‌عبادة ایدیی 
طا بت اراد اور 
کا سو 
طادور بلوك 

طابور بلولك دیوزسی 
طابور طادور اولان 

طاتلو طاتی 
مھ ']ضیافت د وکود او 


۲ 7 

تس 


با طاللواولقڑی 


طا دچ 
طاتلو اك مين صو 


طاللوسوزا یله موم رد 
طا للو صو 

٭ ذلال- زلیل- 
اسب 
طاللوصو استیوجر 
طا لو طتلو و نازل 
سوزلواولانت 
طا و شیاردن هلر 


طاتلولك شیرینلٹ 


عائلولق ملایلی 
ايله قوللا موی 

طامَق و داع 
طاد صیق اولق 
طاد مسق اولات 


9 ۰ کے 
۳-3 آ2 
طادصیق اولا نلر 
ھ ‏ اضاقت 


طار صیق او لان برش 
طار لش او لاد 
طادکی 


ان 


سے 


۰ 


زی 
62 ` 


١ 
1 ¥ 


\ 


f 
۹9 


٦ 
٦ 
3 


۰ ۲ 
۰, 1 
۹ ۰ 
0 


1 


ام 


سا 


٣ 
ء٣‎ 

طارتجی قطارجی ! 
۲۰ ۸ 


صون 
اصویم با می بوعولق 


سے 


اد 


وص ۲ ۶ سس 


صوبه بوغلی 
صویه بوعوله‌رق 
صہوب طا لددی 
صوبه طالتی 
وپ ی 


بی 
صویه طا لی طالخ 
A‏ 
ا رک 
وبر نوعوجی با دزی | ع 


صویم بوعولش ولا | غا رف 
عق سے مرچ یا 1۳ 


وه طا لو بکیدد 


صوبم عاعش اولات | ۰ 

صیرت 


صو چکیکوں قراس | 


5 او لار 
صو چکوب قورمی | ت 


صو فورود ى 
صوبلو قاط اولان 
صیرا وفت 

صیرا دیزی 
متس طا نوراہ 
صیرا الد بربر 
آرد جه اوق 


مرا بربری آردجه 


زنواء | اولی اوزره 


صبرا ايله دوزمل 


: صا اله د زلف 


= 


سباحه اسنا ايله دی‌ملت 


اس 


صیراٹری وبتر 


= 


صارت ارفه ارد 

وف صوباری باك 
اغاق امبر او لا ناسر 
اف او وی قا مشش 
وجاغیسوسَز اولات | 

ب |صیریلوپ چتارلنز 


اوا 


. اصارلی قاجمش اولان |مهلم 


نیت ضط يمك قہرایله 

نال کیرمت . .اد 
صبرامیلہ دنر اولاد اس 
حسو مرا له دك دور 


سد د بك کیل 


سی مښد ديك کک( 


رز زات 


7ے ۳ ۷ 
ت اعد صرہ = ضرازے 
صويكڭ 
صو بردن چ قود 
قیناد یف رلی 
اصو ردد يناو افو 


لوق لد 


مرو سی ا ےی 
هك 3 س۔۔ عوجر وی 
سیر ےط کح 
= رڈیل < = 
وت E‏ 
= وضاعة < دل 
وی مت رف 


امکاز آفاربٌ 2 


صويڭ اقلیق يول 

متیر 


ر 24 سم" 2 رت 
| ادال ارازل ۔ 


مصویلبیوک وانکیین 
صویكت قینابوب|قادبر 
صوكٰ ہدک بو 
صوكیوز ند اولاتن 
ماد جتار 


سس 


صویلر صویلر 


~~ 
= 


صوطری صو رگ 
با اولانشر 

صویلو مویلواولات 
بوق اوروب ‏ ری 
اونہ روستی الم 
تراغ ے 
صویؾجبلات ایك 
صضویسشڑاولاںصراز 


اولاتیك 


ہے 


صومق صوق 
ام 

صویی چیقاہتی 


ص وبول سر بوج چفارلش 


سے 


صو دو لمش ما ى اتر 
اولانت 

صو ولق وا بوی‌چقا را 
صوولن چتادهمی 


| واکار سمل 
د |صمووگ 


صویه انرطتبویا مس 
EB‏ 
صو با دی وخی 
اولاس 


ہے 


مویہ بأذد کی ب ون رجی 
صوف باتمزاولاات 
نوزداولا یت 

سخ 
وران اولانلر 


س 

اولیانت 
اموک اولویاونامی 


صوکیض دوش میود 
| وفورقیه دق ایٹه 
اصالددم 
وکین د وشو یود 
و فورمیهرق اٹہ 
صالددچی 

| سس 
صولق 


. اصوکولک قدرترتذاوله 
مرح | 
ست |صوکیوک 
ښوکواتریک رد ترا اول 
سوم |< 
ستودات|صول ال مبول طف 
7 ۹ 


شام اصول الین صاع کی 
۲ قوللونورا ولات 


= 

امشتوم اصول بان صول مو 
توم آصوت 
حوض ۳ ا 
ولا نکب ره ل 
او من ا 
یا اع وا صولومقے 


صولق ادرسق دورغونلق 
الد رم ی_ ۔ 


صولقالی بورعونلت 
69 - 
ر اصولق المّیه‌ی‌قرد 
وت مك یلف 


و > 
مور ]صوق اھ یؤی 


لا 
ال اید 
(زالاید ن اصولا مس اصلامش 
: اولااف 


یسم 
صو ردد 
ہولقار غفسلر 

اسوللر صول مل فا بانلر 
صولامق صوار 
ا 


ل ورراولان با رلا 
لوصویق باق 
اولان 
ول - 
صولوغی الردم 
صولو سته طوکردت 
قنیاستدرلش اولق 
صولون رد ن‌صق اوه 
چان صولی وبا غلر 
صوعش اولان اضر 
الفا او ےت 
صوق الین اوذادو 
وسرمل 
صوی برطورلو أجنشل 
صویللن صو مرت 


ہے 


اوررق قالم تی اولان هتوا مربب 
صو بردن قینامؾ | بَوع 


صو ردن قنادوب 

صوعومش 
صوصددمقاغز ق امو 


صوصم تنل رسود ا مکار 
صوصخي مان 
ا 
صوطولاف 
ون ے کول ۔ 
صوطو لا ہل رز 
ق 
صوعمَی صوعن تراك 
صوعق 


ہے 


صوعق اولق‌ویااونتلو | : 


موعن کی قات قات 
اہ ۱ 
اصوغتلر ۱ 
ہی کے 


سر سے کا 

Ê‏ اصوعودلش اولات | مس 

مومرز ان نله 
ٴا صولك رى 


مر چا و نز 9 
1 = اعام مرل ہے 


۳ صو فومق صو 


موک ایام 
صو اوح بو 


= غا غارھ۔ 
۶ «9 مر نے -& 
= مل ہے عاق د 


فاه 
صو رام صو 
قو 


براھ و 

صوکی اه افوّب 
دوکللت 
اال 
صوکیاقتار 


صوکبی | فقو کت 


= 


صوکی اقیی اولان 
صوکبی او زرندن در 
اقا راولات 


صوکی د وکلودا ن 
صوکی لهتردی ایدنحیم 


_ صوکنه 


ا صوکی لفردی | ولنش 
صوکسزصوکاولیاد 


ئل مم 


| سوک صان اغر 


صوکشرك بر بربنه فنا 


لعترری‌سوطلت 


صوکلر آخرلس 


= اتاخ س نالیم 


صوکن او علو وخری 
قالیادکٹی "٠‏ 
صو وکن اولاری ونر 
قالیادگنی 


وب | ا وله جفی د وسو 
اسيام | AR‏ 

وزوب | سے 

9 7 ا 
ورب | صوکیں ای یه 
سال اولدجوزد وشو ی 

اولاتلر دوسونلر 


صوکنن خری واولادک 
صورنلشش 
صوجی صوک د ری 
صود انا سود انا 
صود دن مه د کل 
اولان وچ _ 
صوده بوعولىزا ولاك 


صوده بوعولو_ 
صوده وع لہ رق 
صوده ور مب 
جوده‌نوزد بودکی 
ما سے ےا 
صوده نوره رلد 
صودہ دوز لر 
صورت اوصلوب 
ی 
صور چتا دی 
ما 
صور:ا مسل لان اولود 
کر لو ده کا فر اول 
او لا د 

صورلر ضورلر 
اور 
صورتذند رمك کزمك 
صورتّلتد ری 


۳ 
= 


ص ۱« 
سےا 
۔ 
صورطمش 


x<3 


72| صوره شد می ارات ررد 
ہے ۰ے زه = 


RS Ea 


مور سن 


صورکلمش چکامتر 


ڈا نینم ۰ 
۳ طاق اتال 
صورمقايَ 
صوروب خی الق !| 
E‏ 


صوروجی‌صورارا ولان 


:| صوووتمی بربربِ4] 


مؤال املت 
صورولش‌سوال اولمش 
صورهتی یون یک 
چمرکتلند رمش 
صوره‌تی دک درد 
ابلمزابلك 


سورد کرات ۱ 


اصورەق رکا وت 
اکیرمش اولات 

صورهق برچیرکیت 
صوره رج رنسژاولان 
صوری‌سوال ایل 
صوزنامشاوکلامش 
موش 


پوس رصوصأمٹراولات 

صورَطمك‌صفا تلم ١|‏ 


صورمق_ ارام و | سوا 


اختباد ما 


| صوسزاولان چرس 


صوسزلق اقلق 
صوسیل# ای 
1 


۶ا دو ۔ کت < 


4 


0 
سے 


صوسزاولان جور اک 


مبوسراولا يا با بر 
مبوسز‌اودشن‌اولا دایر 


صوسزلتك 


صوصاأسڑ‌اولافلی 
ی عطق ان ے 
صوصام_ 


صوصان صوص اولاز 


ہک د کوک تس 
دا اس 


رو و حب ا 
= منت = موب = 


صوص |ولنلر 


2 

صوچسل 
صوحدن عیب اولان 
شیلردن صافمو 


جکښلف 
ے قوی تسوا 


صوحزد صافنان قاری 
ص وچ صقان قا رر 
صوچدت صافییعی ولا 
صوحل فاچنا فك فارگ 
صو قاچنا ن قاریلر 


صوحرن وار راہ 
ہو زح E‏ 
صوح د وار کل مو 
قبول اید داولا 
برد خی یناما ملف 
صوچسراولان وایو 
الات مات ۱ 
صوچسز اولانلر 
ایواولائلی 


أ اموجرادمژاولبرکی 

صوحلو 
صوجسۓ ادملرک 
اولدرعیدی 
جا = چا رات - 


صوحر قّاحتار 


ا اھ2 
و رن 
فل اح 07 


صوحلو قاحللواولان 


- یم = جارس 
صوحلواولان صوحی| 
بافتلا مو ايىك 
بالوار مو 

صو جلا ولازا ڪون 
صوجق_باغلاهر 
بالوارعی‌اولات 
میقم - مشفع 7 
صو لوا ولا نك صو کے حطایاء > اعرام ا د 

2۲٦‏ عو نے 

۱ صواولرص وج ایشا 


1 صولولردن الان 


| صوچی‌بوزمنه اوروب 


صوحلو دوشورمك 
صویلودن النانا یه 
٠ =‏ مدنین- 
اجه ار 

قیول ایدتف 
صوحی با ضنلا هی 


= 


تلمرعت 
صو - حنی‌سلوب ازارلنش 
ول الک 


اوطاندده 
صوجیکاهی اولیات 


صوجیکا راغ شلش 
اولوق 
صوچىچاھ باغٹلمئش 
اولاش 


صوجی‌کاھ باخشلمی |۶۱ 


صوجی یاحی برسه 
و ڪلت 
صبوچی قیاحت یکا هی 
O‏ 


5 


زا 


ہو 


اوستاد اولو_ 
تلو هت لو 
معرم‌لواولات 
صنق قت‌اولانکوکر 
اوکلمل 

صبو 

صوابرجی وتا 
سے ۱داوی اداو 5 
صوازحه انيه اهن 
صوارمق صولامق 
ایور ملت 


۱ 


0 


راب 
صو ایق رد ن نام 


= 


صو اروب کانلادمق 
صواييك دوعو 
صوایجوب قَاءَ‌اولان 
صو الوب فا مش 
او لئ 
صواعوب فا ق 
صو ا رحو نو دی 
و 


ہے 


صواورمك عبولامقی 
مواکوره حك کن 

صواعومه حك برلر 

| صو رن اعلگ 


صور 


صواشورکی‌صولا جی| 


صواعورکیلر 


صوا یه جك فا پلسر 
صو ا بر ۳۹ دشلات. 
حوات 

صو اص وجمان ر 
رواش رص وما بان رار 


= 


صو بند کت 


صوچوق »کون ولق 


سیم 
کے 


صو و ری صولا ی 
صووییج(رصولاجیلر 
صو دن قا ینام 


ہے 

صوجددذا 


موبودگ ھی 


صویوزند اولاتٹت 


۰ + ِ 

سم چرم سر و هه 
1 سے سے 

> جوه‎ = n 2 
رص‎ ٠ ۳ 

= عصان = حرام ۔ 
کر ری 

> دب" خملا | 
سس 

= = سر۵ = 
ات کسی ر 


صوچ اتک کا یشاک 


| گورفاراولات 


ضوح با فش لاسن ارام 


= مطلف۔ عافد - 


ے 
سے 


صوچ حرام علق 
صوحرد بل اولوب 
قَز اه ۶ 

صوحرلا تمیزلنوب 


| دوف 


RON. FT الادماولوردیوشته 


صکره دل 
صکره تا لی 
کر هکل دجك اول سن 
ئن 
کر کا مد ن ال اوزره 
عاریق‌ ویر لت 
صکرەالموےاوزرء 
برنینه ویرملثٹ 
ن او اٹ 
صکره دن او زع دوب 
تیا 
صکر دن ا ولق 
ایک 
یں يتت ررمت 
صکرہ دن يته 
امش اولا دن 


صکره دن راغ میدات 
صبکره دن وا خودبووقت 


ایدیوؤب صاقلق 
۱ صکره‌دن بلکد لارام 
|اولوب برییه فومق ان 
زیادهپولف ‏ 


۱ صکردن پاک لارن ولوب 

صکرہ دن باقن قاق | 

پرسه قومی او ند ہ 

صلاح 
دولمْی اوز ره 
کر دن یلک اوکر فاد 
صکرہ دن خرس تیان 
روم اول 
کار 
صكهد نالمش اولان 
صکہ دن قا لی 
صکرہ ویریله جك 
مال (جون ەس 
ٽين وی رمف 


بتشد رلسر 


ایرلوب ابلك فو حه 
قادمتف 


صکره زر صوکالر 


صکه‌یر رهی فومو_[" 
کر تہ بکلك وشت 


ایا 
سک یرقاب بت دوگ 
صکره انوس یی 
صکرەی مق ریگ 
صکره یه کیرو لش 
امش تل 

صلاح براق 


صلاح با مترد نمی 

وس 


سی 

چاد رد لس : 
صلاحلر یراقلی 
صالاحتی لا | لور | 
حاضرلقش اولان 
مات 

مات او ٹیی 
حاجیلردوشگ 


مس پالات 
صصف طتنا زا ولا 


صنعت له همرده | وستاد 
اولق ‏ 


اسب 
سس 


۱ ا 
جارس 
۲ 
مره 
معن صمّنری 

اصعشد رمق زورلتی 
لاح کھدان ۔ 
صعتددمق فصد وا 
صقشدده؛ نماض ایزہ 
ارادیعی دعوااسملك 
صقشد یی اخلتد ری 
1۳ 

أو هة 
صقلیجان صفندٹیِی 
ڪر 


کڪ 


صقلوصعنديك اولوق 


وکوزل اولان حبوب 


مسق له وق 


صقلق م قى اِرفك ||" 


هلف افش 
صمی‌صوی‌چیقا رمق |اعصَان 
ت یز 
E EN‏ 0و 
= تقل د سیله ۔ | اذى 
من رجه ورد 
ہیں 
پر کے 


"0> 


مصرادف۔ث 


صعندیکوج رور 
صقت وبمك برند رمك 
قت ورك قدت 
صقندی ورك باش 
مت 

صقن وىرمك دوشوغك 


صقندی لو اولار 
صقیندیطو تن ولان 
صفوب ازمك وعشکر 
بوزوب قاجیمی 
صقو صوی‌چیقارمق 


بو و 


سے 
م 


ہے 


تقو من چتادمق 
دوکوملف 
اق دوکوم الف 

صفتل کك یور می ۱ 

صگره 
صقیلامتدرمقی عون وچا 
ساب ونوکا 4 ودفسته۸ 


" |سورراولان قاری 
ب اصفیاشوب قالین اول 


صقیلوب با سّیاعرذ لش 
ED‏ 

صفیلوب چقا ريلا لصو 
صمیلقد چقا ربلان با ع 


صقیاوصونجقا رلش 
وو تنل 


صقیلوب با نی جتارلسل 
اولات ۱ 
میلو راحت نول ام | 


لا صقیلوب قورهی 


صوچ ایتدد مك 


: قاحتل امك 
ذ صو بی 


صکرہ اوله جى کله جك | 


ن صکره دشا کش ولاتلی 
رب اولقلق 
تعاصت - 
رت ان 
ا رتم اولی 

صرب برك اولےىی 


ت 
صرب وبر وکر تل 
صرت ار قد 


مره چام 


صرعه علتلوا ولاش 
| صرف اولنهیخجیلق 
۰ مرفے 
مف اون خرجینکا د 
سا - 
صرف ایدی دوک بجی 
صرف ایدرک یچورحا 
]ایی 
صرق کوندد 
صرم صر کسلۓ ولا 
|]صنراوکوز 


أصفردوکورهسی باغ رسو 


3 


سے ۷ 


| صعرجی قوسو 


|صغرر اوکوزثر 

سا 


صرب ورك و کے 


حاف >> | 


صرح جام با رحه سو | ز 


سنرفیر دنیلون! وت د 

صتاسز 


ز اصعتافلو مور 
می اصفناقلو یفورٹر 


ہے۔ 3 
7 بار> چم 
اب لو اد ے تی ۹ 1 
صِفَيه یارینه حی‌یر 
2 
ند تالا مد ے٠‏ کے 
و مس 
2 وص لود سے 
3 !ا 
کت 
٦‏ : 
صخیبی اد هی 
ف۴ مل ہے 


صغرا وشلا 

صا وزرسه | ورور 
اوذادیر دیش مکلر 
صقال 


شیّه | صعت‌درلش زوره 


صقالسر د لیا لى 
صقالم‌کوسه اولان 

| صفاللو اوق 
صفالنه اذ ا_ 


صعتدذرہی 


صقالسزر دلیقاتلولر 
الم وی کوسه اد مار 


ہے 
= 


امفاقا سی وھ 
وٹورؾ ا وروی 


رس کے 


کے 


رتاش فر ساز 
سربلش‌اولانلسو 


ہے 


میں۔ 


سریلتر| ولا 


وء 
نا وفیورحی اولات 


لن 
| صقا لته یوزینکوندف 


صق اغاح 

صق اورمانکہ نله 
ارسلان ہتار 
اجام اجتمّه - 


ہے 


چکلمش اولاسش 


صقشٌدرییق ا علا زررمو سی 

۱۹۸ 


دک 
صاوی بك چوف 
اولان وت 
صاوق وب ماع مود 
۳ موز 
صاوق وسرت اولان 
روز ڪار 
صاوق وسرت اولان 
روزسکارر 
صاولش فوخولش‌اولان 
صا و مش ‌طولامشر| 
اولاف 
صاو رنه انو تمد 
با شامتراولان ارہ 
صاویی موب او ریا 
صایی‌صیارا و لات. 
1 ای 
صایسی صا مق 
صا سی زداده اولت 
صایلش اولات 
صایامس‌حساب 
اولښتراولارت 
صاعو 
عد احا 
صاف 


= 


صیا ویباجی 


صیاح وت 


سے 

ےووہ سہ ek a‏ تست 


بقار 
صباح اوزره 


ديرا صباح ایله 


برد | صاحلر 
صَرَصّر] صباحلین 


صباح مکی قهوه الق 
صباح یں رمك 
موم صباحد قا رشوکون اسو 


یلامجی اشقلت 


صڊرا ری طیا ی 
معد ودا ے مشطازء ملافن - 


نداد | میات پشکول 


احصی| یرای اللا 
عَدّد | رامق اللامق 


مقداد| - وتان ۔ 
ہس ا 
عدو | صي مقار آنلامتار | 
ع ۱ 
بارد 1م امناز - اصباح | ما2 
صباحارطاڭ وقتلری| اسار 
1 سم 


سراصر | صباح لدی 


صباحد وا رو او لارتا 0 


داع | صبرایمّك طيامق | عل 
ا الات 
مى | صدا مكلك طیامتلق | مصارة 
7 | صببرایروب طارتامق] كام 


> یکا 3 


شونا هرا ولان طیانا نکی | ایسا 


+ صھ< 
وتات 


وب | صرت‌اولق‌کوج !ولو 

صرت 


موی وجابن‌اولمی | 
باح| مو ايوب صالد دم 


اس 


صحی ح کرچك بیلوب 
هه اولاق 


یمه دن باری‌سیلات | طلس 
صدا سس 


= 


مدا من ی‌کورزل | ول مر 


دام طوعر یلق ایله 
رمتا بان 
نان سی ويهو ن 


دي | واچق‌ سوت 


ند او یل 
صد فلسر 
9ء 
صرا وبا صبر! 

صرا دیزی 


صرا سیله د ژیلوب 
صقتّمش‌اولایت 


زعام صرالر دزطرٴ 


صرالتوب دنا ولان 


صرب اولق دبرملف 


3 صاللوریث 
صالددم ق اوزریه 
انتا 

و وه مرا ۔ 
صانق ورمك غاب 
اولان ارانیلان سیم 
خبرویرمافٹ 
صال اوزم وخوړمه 
| کی صالتم 

1 راخ 
صالقملر 


کو 


صالق مچ 
اعد 
۱ صاللمی دپرماك 


= 

= اقام دصولان - 
جار کا 
2 ھر 


| صالیویردش برا غلش 
| وچ ڑیلوں قوبو رش 
صا لماش ولا 

صالیورمامكبرره مامی حبس 


تام 


۱ ۱ صاللاۃ صانلا بور یل تر 
| صاڈادۂ رق دور مت ]| تر 


۶ و 


جوم 

الیو مك ازن و رمث 1 


۵ Vk 


2: 


صامق 


صاليورمك راگن 


صاليورمك جوز مك 


صالیورم كکوتمدد 


کا الیو رمث کم 


صالیورعی برای 


ایخ بوشلارعحی 


صالیو روک اولات 
صالیه نوک( 


۱ صا مش صا او لان 


| صاچ فر سیب اولان دس 


صاخ سرمهث 
اج مره اب > 
۳ خَيْلاِنَ 23 


ی 
صایعی طن ا یلیر کی 
5 ن ر مع دو 


| صاودان دور طویراعی 
تا وای قادرا روزکارا ح 


صافدیو 
چتا یك 


صاوبتددعی فُوغی 
یویر 


الا رگا درد 
صاوثمشااندکتز 


یہ اولاش 


= 


صاوتمق سوسملک 


ماوق عجذتن 


صا ووب مش اولات | مد 


صا وو کیان برد خر 


سید 

صاوروب توزملوراعی) ۰ 


صاویندزو با نت3 سویمل 


صاوشمش ایواولش | 


صا وم فاچرولات| 
کوسترمزاولان قاری ۱ 
ے حا وفلہ ۔ مت سے 


جج کس خن 
2 کی = 
= 


صاقلن چیک لن چك رار 


صاقلواولیوب اوکد» 
اولات. 

5 
| صاقلواولیوب میدانلۂ 
او گت ۱ 
صاقلواولاات 
> 


صاقاتو نک له اولان | مسر 
کم س اوسر 


صاقلچی‌کر لك یر که 


سے و 
کر 
ے1 


مسار 


ر 
ٹ3 
۳ 


صا قلیوب 
سس ٗ> ٦ھ‏ 
سر خی رت مکتم ے 
حاف = نز = 
صاقلوضراردن مون 
اولات 
.+ ۰ 
یں 
صا قلواولاتا رر ردت 
امین‌اولانلر 


صاقلوکر لوا ولان سنه 


اقتو 


صا قلوکیز لوا ولات 


اک را ۷ را 


تقشع ]| ایو کو 


سے خایا۔ ایام 


صاقلا بجر حضظ 
امد لر 


کے 


د | صاظلیوب کور ارمق 


صاقلیوب ورتا ی 
ول حرام 
صاقلیو کین ی 


سَتَاز - مسار - 
صافتهحی اولان در 


سا می 
صافن صاو لکند وک 
کوزدت. 
صافتددمق کرو 
طوردودهقش 


¡ باقن کش اولان 


ن اصافنقچکنت بلا یه 


ان مت ہے 
سامدناز۔ نال ہے 


= نع تھایںی۔ 


اہ ین = اخیفاظت| حر 


هډ ره س بت ۱ 


ات و 


= 


> 
ے۔ 


کر ( 


ہی = متوانب ۔ 
۹2۶ ۹ و 7 
مھا ہی ت ما ہی 

کس وص 
مات تس 


سر میں 
0 


نت ے۔ے 


ے 


اس 
خرف 
> پی 8 


صافته جن او اتف 

صاقور چکینوراولان | حار 

#۳۳ 

ق آصاری صوایله قاس 
اولان 
إصاديخك صاز قت 
]ا ولان اوحلر 

| اصاریلق 

| إصارلی دردی 


نم 
اصا دیلوت وت 
اولات 
ہے 
صا ریلوب بوروغكئ 


4 ۱ صاریوب وروغك 
۲ ۱ اسان دیرف 
| اص طن صاع باد 
اع وت 
اساغ ہت 
| اسا طؤلر بار 
[ اصاغر فولا یی شمن 
وتز 
عراولاس 

/ ہے 

” 


ملا | 


7 
چ 
۹ 


7 
٦ 


۳ 


۷ 
۰ 
1 
۰ 
۷ 
1 
- 


4 
1 
٦ 
۱ 


> 


٠ 
- 


ا 


5 


wm 
۰ 5 
2 0 
7 
ےڈا ی ا‎ 


ص 


۰ ۷ 
۰ 
>۹ 
1 


۰۳ 
١ 
1" 


۰ہ 1 


73 


ص 


کے 
کو 


سیا کت 
۱ کے 


= 


0 


ما 
صاعل دروست 


| صاغللر دروستلر 


اصاق تا لاد | 


| ضاف صو 


صاف 

اکندو اوا DG:‏ 
اصاغلق وجود صاغلعم 
ات ا ۹ 
صاع اولات 
صاغز رك فى موی 
صاغل ٹا رت 
یں 


اولان ضس توتکرار 
دردی برٹملگ 


ہہ 
= 


مرح 


صاعوق صاعقوصاوق 
2 ی ورون = 
صاخوظلی 

>]بارذے اراد 
ساق مَير بال 


ی ہپ 


< 


ہے 


صاق‌خالص 


باق خالص ولارن 


جح 

یر تمس | 

۳ | سویلمی(ولات 


صاقانلش 
صاع اولوت تارش ق 
اولاموی 


= 


صافیلق ملك با کلف 
صاوغه یل 
صاقانیکین ار که 
ضرار اولسونت. 


سار کیرلر 


ما ولس 


فط اتاد 


سکلت 
= اخیاء - اخعاء- 
تکفا 


مات 


| سیب بادیکی' 
مق سول 
کا بلدیکی 


صاقلنامش ولات 
وصوچس رک هسن ۱ 

:| اکتا < ییاز 


| 

۳ 


3 

٣797 7۹ج‎ 

۱۹ + 


صا لوب 
ساچ جوق اولق واوت 
صاج چوق اولقلن 


اباچلش ریا اولاد مق 
نان صاحلر دوستلر 

< اَزْاب عاصاحتب‎ Ee 
صاحلر مالکلر‎ | 

۰ اع دو ,دی -. 
ناد اولو = او ام 
نشتاذ |صاحبلق ما کلات 
تقر | صاح ند ارل شر امش 


اجا رطا نا اولات 


صاجلق‌طاغلى 


توت تازا ا 


صاجلی ىا بط طاغلن 


صاجلو یللواولاد 
صاجی )یلد 


= 


صاجمق طاعمَوّ 

سافتقاض- اباش 
صاجمه دیبسراولان 
صاجمہ سوزلر لقردطر 


یل پىترا ولا تا 


ولا 

- 3 صاجیاو' ا 
نا | صاجی‌لورسراولودرم 
تاز | بولنان بولندی 


امن کدی نوز | د 
ضاچته صاجح اکلسر 


7 | دوستلق اولوق | 
| صا دقان طوعریلق ادله 
م دومتلقاملت. ان 
صاحتمتقالنه‌تیان 
صاچاست | ولا طاغل یر 
| صا جاتر( ولان وین > 


- مر | صارغلر 

ہے هرت ہے 


7 


صادو_ 


صاحب مالك | ولا | م 


=> دی ذو سیب 
=> 


صاحی دوست انر 


اولا ن حیوات 


صا داز دورن اولان 


صا د قات طوع بلق اناه 


یت و عو 
وزلزله 


زا مبارصیله دق دورعات هن 


EH 


صارق با صارق 

رفا عار ۔ 
+ | صارق صادلش‌اولان 


۳ صادق صا دی 
اطا | صادقکی_صا دور 
االات 


راشای 
صارقق صالیویر شرا 

لم اصارقوب اوه برو 


ل |بورع‌کی_دشتهایل ۱ 


و ات ٹور یی 


نا صلا دق بور وناك 
ته بای بادیچیک | : 
نام صاری وا 
oe 


سازگ 


مبادق صارم 


صادم صالورمك 


اولا اب 


- | مارقربامصاوغیاری | عم 
سر !صارفن ا شاغی طوغری 
صارقندیلق اشکینه | نا 


= 


e 


صاللا ی 


= 


صارلش اور ومس 


صادم صاربہ اولوق 
صارلش نوک اولاد 1 

2 ۱۰ 
> هرا 


صاپلفخش 

Ê‏ اشیشورولش روزکاد 
ابله طول رلشاولان 
اشیشورشی روزکارادله 


شییانك اد مك بور‌که 
یدیک الو 
شرا نك بور »کته 
ورد کی فا تکلر 
سیطانلر 


0 ا O‏ 
طوااچیت ۔طواعت ۔ 


ا حرف صاد 

| مایت ینود 
ق اصایلنا رو ایٹلیوب 
| طوتیلوب قالوق 
صابیلق لاق 
أقازت افو 


آ| | ماپلخش ساجفش 
صامعلر 


اماش برطرف بان 


کش ولات 


مایمن برطو اكاك 
صا من طوزی بواردت 
صابی کی روید مت 
ما ہوں‌کی شوفیٹوب 
دوس ا ولات 
من - مل سے 
صایچی دوسعی ۱ 
صائدیقٰی نت عبنی 
مشازدد صاقلبی 
ادن شته ف 
مشتری یکمد یک حار 


تر 


ویرلئاوزرصاظس 
اولاتف 
صا لیا پونلہ دردی 
صاظامق ايسور 
اولاّکی 

کل وتە کا 

کے 


صانون الق 


= 


صان الم اولات 
صانون ین 


صا نون الصی لد تو 


۳ یکمند کی حالره تکرار 


صاتی جورم ` 
مہا تی 


بات لر 

ما یلق دنه یہ 
ہا 

مه - 
صاح برجم چوز یلوب 
صالیویرلش 


سس۔ 


ساج صقا نو نله 
بسطلت 

ماج صتاله فير 
سربش‌اولادنت 


ممشیه باداسه 
شعلان وباشرات 
تمعداتلر وبا سرا نلر 

شن سوم 
ے اط ایا = 


تتلکسزآدماولیادیر 
سے 
شتلکسن وران 


اولان یرل 


سول شی ستول دشند 
سول تی ۱ نرد 
شول‌هنته انك . . 

رہ شر 2 خص ‏ نت 


هرس زا راطف 

ونك کی بون کی 


سونك وب نو نك ایله 
با سراولات 


ت موه اولایط بون 


اولا بل 
سوبله ويله دردیو 
۱ اتکی 


شبادء بادمی 


2 اشہادت کور ولان 


مشها دنک طانتلفی 


يان چرمرمالان دیوار 
شهربدن سهره 
اکوید 9 دی بولو لو 
ایدوب f‏ کمک 

شید شہر للق 

وق 


لیت ورملر 
شیثمان يوعوت 
ے‫ مين چ 

یکپ سا 


۷۹ 


شمه وق ها اشبان ایلرف ا ان شکار الامق اصید 
۱ كيك أس تما یور شکار ایی اولامی تَا 
نم دوشانلا یم تعراوقور اولان من شکاراینیجاراولاصیلی | ضا ۰ 
افتنئلر دوشمانلک | قائ اشم‌وقومی سید 2 صّا ده 
شدتله وداماجتلت| = لد اشرت یناد شکارجیلنولامجیلی | صيادة 
املف ال اشعراللد بر نم يمك جر شکار آوء چتی 
بشر‌مصدبت | سمل سے تھی ڪ 

بلا صوق |اطال اُشعلہرعلو ار اه اشکایت اغلشمق |اشتکا 
2 ود شمه لمك ع اون2 لشکایت ياعلاش شاک 

شراب باده مر اإئدرمین . االظا* اشكر نک 


= راغ - مامت أله لمك باعل |شکرا یقلت دار 
ے٠‏ یق ۔| کاخ | ال اخوشنوداولق | کر 
شراب اف لاف اشقالنل ماخ لئ اتوید شرا دس یر 
ابا چ یکین ول | تن اشنٹالوڈیشی میوٹی داكن ای اوله رف .تشک 
مراب اجه چلش سے خوع ری شکرایلا 
| کاسه وچراع a2‏ شفاقلرکون اغرمقلر شکرله ارب یی 
غ6 میا |واخشاملر ااشْفاقاد تاد 
|| شاج کاس لر | مام | شقاحوراطه لعردمی | هك اشله 
ات سملا | لاغ = کته ۔ | لاه تقر ے کک | لش 


ت ٠‏ ,7 سد ار 3 م اد یٹ و 
شرایلر باده‌لر | نمور | شقاجی‌حوراطه جی| ساخ ائلہ شمارطوت اوژف لرکوت 
ہے ابیز کار شقا لثمو جراط تمو | نید = ۳۹ 


| شردن قورصتی. امه |۔ متاح اشدی شديلك | الات 
شر فور طول ولغ اميا | ضقو ڪون ايلد ا ال ے خالا خالا 
ما ٠‏ ية | فجن | قولات رامی سدع |مدیی حال 
| شن بلا اوضلمق| إا اشققلرکوزایله| ‏ . اواقتده الل 
| شریفارام یل اونوکغیار ا لته قولات ارالری ا ماع الات ال مانم حا 
ااشیندکنت امد صتخ-اخنغ اشدکوت ‏ اباب 


5 ان 
وق 
" ثل مار طوف | ات2 سیوری 

سبوری سك 
سیوق سولوجامور 
سیوق مبولق سازلقر 
سیوق‌صولقبامورلورل 
ا 


اب سین 
شاشد ویاچاشیدکه 
ہرارارشد بی 
شاشد لو 
منابندك امك 
انمق وغرورهکو مك 
شا شردلؤ سو دک 
| اودوتددهیی 

| خاشتین‌چولپه ام 
شاشتینلییيك‌چوق 
اولانت 


سامت طا کش 
حیرتل فا لش 
= چب فرش = 


۰ 
نو شی بے ف 


ےا یقن تب ۔ 
شاشقلرشاشحی شی 
شا شوب عقل‌کمتش 
0ت 
= مہوت ۔ مر سے 
م“ TPE‏ 

وہ »> مت لوه 

۳9 = 


۰ 
ون 
۴ 
بت 
پا سس پا مس 


پ0 


ےہ 


E 


٠ +۹ 


۰ 
. 
٦ 
۹ 


ر2 ۰ 
+ | #۶ ی 
شاشحی | میں 
و وه فصو یه 
سمستعوب مش | ”جب 
رر ب آوہےے۔: 
سس هرهم ده = 
2 30 
سے هو رف سے | خرس 
۹ ا 
یا ۶ و > ء٤‏ 7 و« 
>> یا دس > ات یج عل‌ستب 
۰ وصد ۰ صر و 9 
شارد چراق | لد 
٩‏ ۰ 

۱ ناوش ورك ال کا مك 

7 


شه لو 
شا هدار طافتلر 
مناهدلن» 
شاء ط ر لری 
شهه اشکل 

سد لح ایام ۔ 
ا مرها 
هه اشکل اولا مق 
طوعري بال 
شهه افکل ابی 
شه فارشقلو 
ابش 


شهه‌ساشکلس وش | مو 


شبهه سل | شکلسل 
ی 
هه سن بلججرلر 


شهه وک ناو 


۹ 


سب ,ر سے یں >> 


Gê 
شہھ لوقالواولات‎ 

دشته يدان چټشر 
شبهه لوف لواولا 2 

میدن چقایچی 
شهه لوف‌الواولات 
نهف شت ری میراد 

چقاد يلر 


> مبہمے ) ري 

سوبلوب 
سوي لك بلدکی نکم" 
تاراما ملک 
سو لکلر تعریرلر 
سویلیو كيلك 
سونام لنت كار 
اولښتزاولاسی 
سوبایذام مض ره 
چقامقاو لا نلر 
سول !وا لان اتردی 
سول اکاشراو ترش 


سویلیی برشی اچوب 


نل ابدعی 


سونو افا ر ایی 
یر ہے 


سوا تقلا يمف 


سو لموس قل‌ایدکی | د 
ق سویلیو تفلاد ر 


| سو رہام تر ولاد 


1 سیاها ولان ات 


" | برا ودر 


ماهلفش 
سوطیوب با يلمر 


سویدد باصدر 


سو ددمك باصرژی 
ت ا ادف اطع ڪ 

اجا 
سود چ 


ہے 


سوك باصلی 
اطعا 
سویبم سومش |ولار 


ہے 


سیاہ چو یلەکراغولو 


سياه لک بك بنا 
سیاهملك قاره لنددمق 
سیاملفٹرفارەلفش 


دوولش‌اولادت تدش 


سویندرلش اصل اس | مط اقب 


۷۲۸۰۹ 


سیلمش 

سیر واچ راحااولان 
پرویولاسق قارسنو 
دلرو لاوز 
سیا ددزی 
سك ۔ 
سبرامی لوز ولت ولاد 
سارالر نوتل و کلف 


E 


+ | سير او لترجی يرلر 
مار هه مره 


سیری سیر اید 
سھر ت اودر یہ بريه 
طوقخش وصا چمه 
دیسزاولادت 

سره سرا کیجم 


. اسکهماتمک‌قورصاف» 


فولای ار مل 
قولای اریدر 


= 


سیل دن فورتی لاج 
توکساث یر 

سیلدت قان و 
سادا طولىزچبوكوڵر 


یاد سیلدت طولسنرمروکول 

سيلمت راطالا ولمتر 


سیل الان صوکو ل اه 3 
11 
۱۳ 

1 


۸۸ 
سونکوار 2 ایس سوباك 
سولق سونکلد | باه رموح اسوفنزلر احمقار 

ال ابُتھاج اسوشش اولارے |کئروز بوداله لر سوغلواولّے ‏ جاح ا۔ فار = فان ۔ ما 

= ناس | مس مرخ َ‫ فارخ اس کین دای «صدانریی 
سویلوصوعش‌اولار: فارخ ور رین ۔ يور سوکمك سداق 
اة ذإ اك اسوفلف بور سوکنوب طیا مون 
سوظلومال وق | اجاج د تیا ناخ سومان 
اوهوت 3ت یب = اراح رع اس وساده | و 


بی سط |سوئفکره راحتده سویگنصی طی ا ی 
سوقکله یداہ اوكنات | ٠٠ ٠‏ |زکیتککره ولا مت صدا 
اولول افا اس مط سولتاداغر ین آرامق | اوق 
سومعلجکه سیب بی او مات موي 

اولاات هشته ا نة | نود سرت ارتا سوملدی دید 
سویدرقندیلوباتن| ای اج یہ اب روا نے 

ک الف | سونمكلك اوله رق | فرشا اسو لی اع اراجی اس 
5 ا اچ ر مہ ربك 9 


سودرە ك شی ے‫ ۱ طا مورا محوطا اوزرينها م 
ويام وع |اطغا | سونکلكایلدمایوب سویلز صوص اولان 


اخبا* = اطعا:-| اق |اویامی انطریی| دیاسزاولات 
٠‏ 4 ود ۰ ي نز و TT E.‏ تس 
سے احمادح| اخلا |۔ نب ے اهتزاز د ممته = صا مته 


سوندرملفت 2 اسوفکلد ا اما سے امم ے 
ج 7 ایال تشرط | سوعی سوراولات عاشت |سو زار صوص دلسز 


۴ ون ک ےے 4ص 
سونذیرلش !ا ولان | مت | سوم ولان قاری | تَا | اولانلسر 
وہ رن اس وا 


بے سے ضر ایک مقر" | سور دوستلح یلت مودد سے ممت 
شک واو اوق سیر کت کش 
سوکوجوولا سوکوجی| بودالد وعد |سو بل اک اشکاد یی راخ سوفیزالن اك ]ماش 
سوکوا مواقلرسوکیلر, يماخ E‏ ورز 1 - 
"۱ زیاده براسی اولان 


اف اولا- 
| زباده قش قلوا ولان 
۱ زا ده یکت قیاق اولان 
زاده یمن اولا ان 
زیاده یوجھ بوکلك 


ہے عليه سے 
ناد وک وجه 
او 
زبارته وادمي دته 
با همه کبيك وذیارت 
اماک 


اس( 

ذعان صرار 
ویک آپ نے 
زياد ءضراره اوغلہش 
= خشرآن سا 
زیان ضرارا ورام 
زان ضرارایتدرمك 
]ا ذیان ضرارایتدیرت 


زیاده‌براشقلواولات ]۱ 


ساکن 
زا ندن ضرار دك 
صاقامشی 
زیاکار اولات 
زنانلر برارلر 
زا اه اوخا مو 


زیت با مك طورتنسو 
زبتان داسی 


زیندلولدزلواولان | 


ارف سين 
ساده او لان فرش کل 
ساد ها ولا نلی قاری 
د حِللر 
ل 


4 ساده با غدن نمه 


اولان ياغ وه یاغ 
اولورسه اولسون 
سارى یل . 

مسار عاصراوف 
اع وهای 


]| ساعنلعه زار سمو 


ی ساکنا ول ریه 
| دیا ضرار وی | 


اق ےو 


ماکن اولان بریرده 


اونوروراولات 
اسا او زار بریرده سوک 
ا وٹ راتس 
سام پالری , 
سام یی 
سای اعرص. 
سا یر اغرطہر 
سای اغیٔ 
سابجمق اغ ق 


7 


ساجمی ۆرم سس 


سا نوراف 


ساجحیه اغریراوغرامٹر 


اوا 


سپا دشن بك اصارلو در وزیا 1 ومد سول 
/سوزومزل بود اهرهش |سوزی لمرد سی یه سوکنکلن فنا لا دک 


اے او ونواش‌اولات َنم اشا 
|سوزو که[ الس ہے رَه با اة 
[= امه |سوزی یزیا اولان| مضقع | سوکنمکلاتب ان 


اسو زومرك ہوک سوزی کیکین جس بوزتمقلو_ 
بو امس اولان E‏ سوکلش فا لادی 
سو ویرشلروعولر ۳ با 9 
عه‌دلر مواعد | سوا یککزدن سوطر سے مشتو ات 

۔ موان وان - ماد اولادے ار اسوکلات كلاف 
وق ۔ ميا مياد |سوزیلوب‌طورولش| ‏ . |چادپلق 
ونان متا | ماهد ولاف مو 9 
۳ ووی آسوزین رکسن ننه سوک ك جار مالك | د 
صوزه یله بعلو _ اما اکلاده چن دیو دویۃ ۲ر 
صوزه‌کرشك و دقع دون سو یل متاطته سوکلك فو ارق 
الف ارفا سوز ور دی یکی سوکلا 
صوز روب لافرد یہ مَاماایِنلمك ویريہ سوکلو يك دوستاولات 
ای مهب | رمق اجاایقك |معافات< 0 | دد 
سوزهیا کل نك وا بای سوسل مک کور الماك | تام | سوکلوسوطوراولان | 
سورجل قاو َيل سوسمل قاو تال | سوکلوسویاوراولات 
سون يلان تاو ى سويلك| رع | سوقاق اقا قن وا تار یکر دخی 
سوزی اجی اشکاوه سوا قلی چارشو اواو اوس دیلور 


یں و وی و 


سول مس وکو سوت | عه حه = 
مز رل سوحرفالافزدیا اسوکلومنه تاوشمق | و 
سوبلثك‌اوزره جا |سوطراولات شام نویلوار دوستلی 
شون جا |سوکرفالاتردی سے ابیت 
سوزی ٹٹردٹیوایٹارو || _|]سوفطراولا:۔ سام سوک اغنہوزمقی 
ولات . آناید ا۔ ا کات ا ياتتا 

سا تیک اع .اشا س 


سوز 
سوںںلوب قارشولق 
جواب ویرللشب 
سوریلوپ سوال 
ا وله چی‌ایش وبا 
دعوا ویادشنه 
سورینه چك ياغ 


سوزخبر ابرشدرمك 
سوزخبرایرشدری 
سوز لافزدی لاف 
سا میب 
عطق - نے 
سور د صکلراوکور-ا 
طویتراولا دنب 

سوز رلشك رل 
ابو یں 

سوز برلشمی برللف 
اوی 

سوز بلشجولر رلك 
اولیجہار 


”اول . 

سوزبرنکرهاولات ۱ 


سوربراکده اولانلر 
سوز یرک ۱ 


سوزیولپوب صوصو 
5 : 


سوژبیلور 


اولائلرو 


سوز دکله مك اوکوت ۱ 


الو . 


سوز دکلدرشی اوکور 
الو 
سوز لاف لاؤدف 
ونون 
سوز دکلیوب د مك 
بالق اِمّاملف 
سوزهلوملق د يك 
بامتلی اما مک لے 

سوزفسل داع 

سوز وعله وبرملت 


سے "|سوزلرلاظر لافزدیلر 
۰ ۔کلات ع مات ا 


سورو 
سوز وبرمك وع لتك 
۳ 
سوروروب کدی 
اوزدی4ا وی 
سوز ویری 


سوز ویروشی 


زره 
۰ سے 
سج 


سوزؤرمکلر سور 
ویرشارعہدار 
3 


Ow‏ کا 
kz e 2‏ 

و سس و 

ج ا = پیج ۲ د 
سے ناف = وثان ۔ 


سوزمك براق امك 
سوزنده طورمیان 
خیاتاولات 


ص 


سوزټره طورمیات 
اوسق اولاتے 

۰ 

ما سوزند نال ہروا 
مُطاوعع صوجلواولقىی 
منافن) سوزنله وعد سند 

طورمق 


سوزوب یا کرو دصفیاه 


سوزو ی سوردیی 

اجرااولفقی 


۷۸۰۹ 


سور هر 
اسورکون اوله رت 
سورکون ايك فوع 
سورکونلق 
/سورکویرکونودش ولان 
ای سم من - 
سورکونهکونده داش 
اولان بر 

۴ ٹاہ 
سورمق سوال اك 
سورمقلر 

سورمل دولشددمو 
وبا بالددلوی 
سورمك اورافت‌درعی 
سورمك اووالامی 
سورىك چابك یور وم“ 
و َو 
سورمك داورل 
سورمك‌سوامق با (رنلق 
سورمل وعی‌صاومق 
وقا و رملش 
ا 7 کوزده 


کت 0 
سورمرچکلان خلان 


سورعم حکیانن خارالر 
اسياق سوروب سژا. 

سوروب ایلر ی كمك 

سوروب جواب و مك 
سوروب جواب و ری 
سوروب ارول 
رتہب 


ولف او لاس 
سوروب سوال این 
او لافشت 

سوروب وعو 
سوروب وى 
صوروب پر دعی 
کنو دی اولادت 
سوروپ‌کرد اولان 
سوروجی دورد کی 
سورو جار سوا( اجار 

سورکیلر 


۳ مائلمت 
سوروسشدرمك سور رما ۔ 
سوروشمی سوالام _ | د 
سوزو شک سوروش دا 


يکل اسوروسشْه سواله 
که( کوره طوضری جواب 
کول | ورمیوب یلان قا مق 
سی |سورولدقلتارمئوام 
مکل ويرم 
ال |سورولش سوال 
اكنال |١ولفٹرإولات‏ 
سوق |سورولش فوعولش 
اوا تمرز ے 
اوتٍ سورولش فوعولىتر 
اوله دف 0 
ماوت | سورولەچؾ سوال 
اولتهجی‌شنه 
سنق سورەچك ياغ 
سور مك با فلن 
منط ہے دهون ے 
دع | سویسوال ابدیجی 
ذافخ | سور یکی دی 
جال سے 
سوروعی‌سوردعی 
یف سورمند ر می وکی 
بی وگزراولات 
سال | سورجلر سوال 
سه | ادلی 
e د‎ 
سود لر 
متنور قوش اولان 
د ۔ 


7 


ان المش‌اولادت 


سنه 
سنه لر پیلار 


سوامقا و زره دښنه 
سورمك وطلد زل 


كَ | سود هرترسوداولونه 


اولسولن۔ 

سود امراولان‌جوچفلر 
سود EAI‏ 
راغ 
سود اقل - 
حاضتة۔ 
سود قاف 

سود قا یمین وکو بك 
: | سود قرنرای 
سود فرلا سس 


= 


5 I 
سورگون‎ 
کر ےم‎ ۲ 
سودلواولان دوه | لعوح‎ 
سودلواولان مهار | اص‎ 


سودی چو ق افم 


اولان قاری 


1 وک اوق وله 
اوبیاشوسقالثمق_ 


حصور اسور سوال ايله 
سن عام سورك بولنددمو 
سبین |سورچك ايان قا یق 
E‏ 


قا من اولان 


د شوت موان ۔ 
سورچه چك ابا 
قیاچئ بر 

سورچه حك ایا ]سس 
یاج رلو 


ںل اس 


سوردق‌سوال ایلزل 


| سور سڑال ایارگ 


ہے 


سور ديار سال ایلدطن 
سوركوناولىش| ولان 


ِ چا 2ھ و 
= جل ہے جل = 
i ۲‏ 


سورکون اولثق 
سورکون و یرل ابربلوب 
او زاق دوٹملک 


جح 

۱ 


5۱ 4 
۰ 
۱ ۱ 


٦ 


٤ 


1 


رس تاد 

۵ 

وہ 
۰مھ 
5 
ren ہد‎ 


سک رکسیهی او سلاح يراق له" ۳ 


سکردہ راتا فی ای | مرد اسلاح اوزد سته ممن بالات 


سکزلر امب | فلانان پول رنف اممرزر پالانشر 

34 ایب | آعاصب اسلاح ایله اوروش| جقال اسمسادار میا مخیلر 
سکریی کرت اه اد جلادهء الہ ادل اس که بروندت 
ضا ...مان اسلاع اله جکثبك |ايجامعا اچقات صو 


یه |سلاح جادر دسی َة موز با غلوطاولنٹر 
سکن‌بانچه ایق | مين اسلاحسزاولات. |أعزل |اولاس 
کم ین ٠‏ | ادرو چپاقاولاار| ان اس مون ۔ ذاخن ے 
تیا ولق اوزره ناما اسلاحسزاولانلر وبر = ری ہے ن 
سک یکو نات کوزی‌کوراولانلن | عور آنمیزویک ولا دی 
سکره بول | تین |سلاحلر یراقدر ‏ | تل سمیزلر یاغلولر 
ی و ۳ 2۱ الہ ے | سان اس 
سلاحلنددهی 
سکان سنه سب |سلاحدفش‌اولات | مل |سمیزلفش اولان 


مکسادییل ٠.‏ ینام الوب حاضرلفت] اوعد 


مکاد رال کراسی سلکنش اولات منص منت ان کرد 
۱ سکلت انعضش اولان سنت 

7 نتوج نع سلکیییی ۱ فص صنتاولامتراولان 1 

2 ردا سلجم سلام ا نین عبوز = 

pe‏ هام | سلك ال سورنمك | نتم" اسنتاولش‌اولات 


ر 5 م ۱ ٠‏ 
سیک ك کو شکار | سلاملر تا |= 
غیر زاٹ رحو |سلمش بوزولش . | لخو استت‌اولوب‌ک يلمك 
سک بہریں ئا جداوہ ادعی ات راتا + انتایجد ۶۷ 7 7 دوہ i i‏ اوک دو ا 1 7ے EE‏ 


۱۸۱ 
۱ 3 و ۶ ۰ پیک ا E‏ 
گا آسرن شر او از ستول | سزعی ۱ ڪ لاا سمی‌کوزل اولان فوس کر ید 
۱.٢‏ ۰ شناد قد و لار ای ارہ رین :اکائز 


کر ورگ کل ای ای مور ی ۳ تن ان مسطر۔۔ مسناطیر 
سس پاش امت تسوبی تن 


سروکلنش اولان | رود | فاد کل |سفردن دونکا_ | فعولعة 
سروک چکمی اولان جرا | ` عو اسفرلر اسف 
سریی واجی ا ولات | باط | سس ایلہ چاغزیبی | منادی |سفرلك دول چون صو 
۳ مجع | سسرصلاایلہچاتلاہبہ ٹون چ طلوم چ0 
سرش إیلٹراولات ا بشو قرلقق تم | سفراك يو لايك 

7٥‏ بیط سس يك دوک چم ما ریت فویزخی طور به مود 

سز کن دیک سم |= ٠‏ ماد | ااا ملا 

سز کیک لد مرکرد سوک سستتی اش تچ رلثك سفره تمس ولچصز 
۳ ۳0 8ص اتوج وړ“ > 

سرد دکندیکزنرر بتو سورطاك اهاز اولا نس مسا 


سمش اکس وی سویغك اجار | سف كاك بوله چھى | ما۶ 
ات لوط سسٹی اشت ر ره مرف مقسعاد توثی عق 
اسزك الامؾ دو مق ویلوی جهو سا ك 
ن اټاف جس | سسی اولدییٰ یرد سکا متوباه ارم 
س تناعا اکا[ جاخعی یر | بویله ایر» دم دی رل 
مزمعل کا نلسر وج ام میا ا وو رم نوی 


3 ۰ ۱ ہش ۷ 1 
سزه دعامزاولیوت | الڑھا | سسی ای جہ وکوزف| ‏ | ند 
سر ارگ وجع | اولان فيز رخ | سک چا دیواری | یره 
۱ مدی‌اغری ویرراولات! وجییع سس یکوزل اولان ادم یل | س £ 
۲ 1 سے فرش ۔ رلوع۔ نصا سر او حد مملات 
R >‏ و ۱ ۴ ۹ 2ی22 
سن کات رحز سس‌چفان چخیلقی سفردن دول فعول 


لت اه | سسلرچاعزهینار | نوات سفر هكلك بوله چم | شاه 


RS 


سك اوزريه ۰ | عل | سسنیامشتد یره ملد ۳ سارو | ماز 


۱۸ ۰ 


سربوپ صاجھیك 
طاعیدجیاولات 
سر تکسکین پل 


کسراولات 


سرت دنك باملاولاد 


۳ عبیف - 
سرت دی اوا 
رور 3 

ہے ضر صن نا 


سرت فی اولان 
روزءارلر 

سرت قى قوللو اولان 
سرت فی وقوتلو 
اولا نلر 

سرت قوّے فوتلو 
اولان_ طاسش 
سرت فی قولوطا شار 


ہے 
ہس 


سرت فو اولوبا 
روزکار 

سا یل تلور 
کې ر بل ت فلل 


سای ایل 2 
عواصف ۔ 


دور طویراق صاوراتا ‏ تا 
کیده روپ‌بومواولوا 


| وامناول__ 


سرناک‌کیدرمك يوام 
وملایواولی 
سرتلندر برد دما 
مرتلان جواری 
سرجه پارنمی 
سره پا رمق پان 


سرخومل عیا نا ولق 
سرخوش اولان 
کی ںہ ا1ے 
سرخوس اولا نلسر 
EE‏ سیکا ار 
سروس اڭ 


س 
= 


سرخوش ایړل سی 
سرخوس ایرد شیلو 


سرخوسل 

اعنرراولاشت 
سرخومتلتد نکلان 
باش‌اعزدیی 


سرس بایوتون 


حنصی سیم اولورقل‌کنا | 


حیران اوق شامق 
موم 


۔ 

سردامکیزلودوست| . 

۹ 


> 
۳2 


ہب 2۷ 

سپورماٹ 
پورولش اولات 
سپورون“سپورودك 
= دمه ربل » 
2۶" ہے 


سپورونللك سپورونڈ“ 

ور 
5ال ۔ 

سپود ی 

رات 

ست‌کار بو مرفلا ۾ 

اولاش 

سیا ی چو ق اولان 

اذ اولاز 

سا ٹی زیادہ اولان 

ماخ انی 

ے خرارت د رار 


ساره = حور 
7 

سا ق اسی حرارتلو 
آاولادنت. 


رف و 

3 
سےا ق اولان صو 
2 
سباق فز غین اول 

ص 


سوا ق صما یه امت 
رمرم 


سباق و فیک با زین یك 
میا ق‌اولانکونلری 
“چا قلر اسیار 


مها قلق اسیلق 


سیروير وارد قر ولو 


3 
٩ "‏ 
2 اعساز < 
ريمت 


جرب ارمق 


جس ایتا ی 


وھ یھ خر تھ 
ے سا ج 
ر 


= مح 

سه ایتلام, ولان ای 


بره قونان فوراولات مقس 
سامش بکنالش اولان من 
مقارع ماص ٹکو 

سے بو امه الد | ولور 


ادك 


۱۷ ٩ 


۱ مسض | سر ہاز سرچ 
وا ق‌صوالله‌یتا مق | ۱ 


سم رصباح ال وقي 
سملي 


هدوز لش دوش د 
سضي| زر د وشکلی 
سد ونباست دی چلك 


ف 


سد چیش, 
سد دوکوجی 
علاج 

سد زهاده‌سیله افق 
سك قاوعن ناولا درت 
سدك چوق افیدجی 
علاح 

سراب باشدة بامشه 


اولار 


سر 


مرای اوخا حولسیٰ 

س نرد وبا مشندد |" 

اما سرضستلك ازاد لت | حر 

فوایه | سرسیّت ید 
قاری سے | اتیل 
یں | سریاش صاچدش | مم 
ناد |سریندی دوکدف | رتاش 
ا 2 


سوکوب سوم اکا( سو تام 1 ۱ 
سویک از بوزمق | سمه |سوکوجی فا هتردی| .۰ تون لم امقلق اه | 
سوچك چورمك سويلچى شتام |سومل وم 
بوزمق وه | فض | تات | شیم |- وذ - ا ا | 
سوک كکلو لتردی سوک دوستلت | عبتت |سومك دوستاح ايك | دة | 
سویدك. ساب | سوکبی فو پا ری ت ود « ااعتلاق ۱ 
2 سا | وکرکدد‌چقارگی | قالہ* اسومکار سوضدر اسلا 
سوک کرک ندش .اس ع | سومکلك سوغلت | مسر 
قارے | ملع |سوکلونازك وملایم سومکورماك -.| الات 
سوك پر کوگیر ر اولاشه عطاف سویح موفلت اجور | 
قوپادمی_ ۰ | لی |سوکلوب جوزولشر -تللْ- حل | رور 
سوککلرصایقلر| ااولانتنگ' اتقو نتاظ - مسرت ۔| فخ 
فتالقرد يلر سومان سوکلوب قویاراش| ے وید مات | بش 
خم |اولات | قلع | طب اتاخ | با 
موککال از بوزمقلن شیمه | سوکلوب قو رمق | انقلاغ سوج اول ا اتا 
سوکوب مامن سن شام اِلع اس رع 


= ناه | مشامه| سولوکلنوب فوخکی| . سوم ابلهبیوکلزف 
سوکوپ فالتردی| .اصادقو ید |ایورننت ‏ . مسا 
سویراولات | شا | سولهکويك جبان| ابل | سوج ایل باوبا ے 
ت ات | سام | ملوك لف ااوسامی اهمتراز 
سوکوب وفا لتردی بت عله | سو ایل ورك اجامق] ان 
سویلدرك قوغولٹر| |سولش معقوقه سوج خوری ورمات 


اولاف ونإ اولات_ قارف | طبه | مره ورملت 3۹ ر 
سوکوب نایاش ۰ |سودامك کرفٹ اکن |= نز 
REE‏ قلح | کرامه - کاره س| اة | سوم خرن ویرک | . 

کر نات تاره ايع | سومايك کسفت | يابا موی ای 
سوب رفص تاک | صومامك دوتماتلھ = . مه 9 


اولان قال | الف بش | سور موتیر | مظوظ 


کے ی( 3 کی کو کوک فا ای 
یں K2‏ 7 
۶ چ 2 " 
. ذیادہ SKS‏ زا ده 
آآنناده‌موجواولات ا افع آ۔ اخشی آزیادکوکل ا علي 


۱ آ]|زیادہ صوجلوا ولانلر | قاح |ذیادہ قاق ورن فوخن دقع اکوسترمل 

3 زیاده طارص قندک | زیاده وی قا وف 5 ازبادء‌کدد وسکرد وب 
اادولات اص |ویری ادقع بلق یکو ایر وك 
۱ ضوق - صنق = |امیق زیادہ تولای اولات | هل |ذیادءکیزلواولان 
ا .. امہ ایور 
| اولاث . )اغب آزیاد رك طوغف | اولان 

۱ سے ۱ اعد ااولاف امد | <- 
زواده‌طللوچشنلو زیاده‌کله لازم اولات ]اجب |ذیادہ لاز مک اولان 
" لاش اعزت | الزم - 2 
اس اکر - اخ زیاد کین زناده مك چوغا ی از 
| ذیاد» سیله طتلو وطادغن‌اولات | کید اناد لان براش 
اولادف. ‏ نل |ذید کچ چیین اولان | أب اولان , 

زیاده طوغې بول,بقیر بو اکر الق الین 


ایدراولات ۰ اازمتد زیادکويك اوت زادہ ملح خوشنود 
ژیاده طوعری وی ۱۱ب تن اعر اول 
سور اولان اشد اناد ملو قوت نادہ دا نلوکنش 


زمده‌طوزي مستقّم صاجو| ولانت ا واا 
ادلات او | | یط آزیادہ تکس لی مق 
زیادہ عقللواولات | آغقل آنادکوزدہ واعتبارده ‏ ۴ اولاض 


۲ا ۔ 1 اولات اعظم ات 

| زیادہ فائاینداولا:| اوق | مَعَظم ازیاده وران خاراو 
ا ۶ ا 1 1 جا قرف و ا ۶ 8 

| دة لنش وروغ زیاده‌کوزل اولان ادم ان زاده ورکلواولان اد م 


ا 


|اولات. امل | اش اعرا انا اسم ے 
نیادہ مې اولان آ٣‏ ہے آمل اسیشن رباد وب ریلواولاں امار 
| ذناده ترانلی‌اولات | ال |د کول اولاشر | انان ہہ آندانی- 

]ا دة الاب افص | واو کرٹ نرملا ولا زیاد زار الوی رت 
زهادم قورفولوا ولا آخوف اولاز EN PPG‏ 


NN YF ٩ ۷ ١ 


| داد ه 

ریاد عصو اولان 
زیاده سوك ا ولائلی 
عظعی- 


نادیز با اولاٹ 


كت 


“< 


زىادەچالنقاناولا3 
ون ده چتین کوچلو 


سے 
ہے 


زب ده چرکین اولاف 
زناده جسور اف 
اگ او لا کیب 

زا ده چشنیلوطظلواولان 


س 
ہے 


| ناد )3 اولات 


ہے 


زلاده قلق 

نادھ کو مخت 
درا یکم 
ذد حك ایی 
تیادہ حیله‌ج| وی 
او لا د 

ذیادمچا يك اولاتپ ۱ 


ذادەچق ا وله رت ]| 
7 
«۴ 


زاد» چاق _ 
زاده خاص صاش 
حیله سرا ولا 
زیاده‌خاطي‌صاییلود 
اولاف 
زب ده خراب وران اولاز 
رده نوشنوداولان 
زباده د ووب اوفا مق 
طووکه بش 
زا ده دوتع لوغ 
امك واكك اوا مقس 
زادہ دۈشونلىش 
فکراولخش 
زیادہ دوشو بی 
وڪرا يد ی 
زياد دوکوب طوزکو 


اونافی 


ید 


زده‌دشه ثوی اولاز | ۲ 


زفادہ زاون ارق‌اولان 
زیادہ زتکین اولاز 


نادہ زوتلوچحەت 
اولاق 

زاده زیاق ضرار 
ایشغاولات 

زادە اق اموا ولا 

LS ¢ E 


او لاچ 
۱ زاده‌صاغوق اولان 
ناد صیرمش|و لاات ۱ 


زیادہ 


زیاده‌س‌خوشاولاد 
زیاده سوکلواولان 
زادہ سیلہ اکلائد ی 
اولات 

زیادہ سبیله پاك تمیز 


داد سیله اجیوب 
اولك ممت املكف 
اسان ورملت 

یه سیل هرمز 
وکوزل اولان قارف 
حضناء حض و 
زاده سیل کنامن ولا 
زباده‌سمله سرت 
و می وو کی 
ناد شاشقان‌اولار 


ڪ 


زیاده‌شیس‌قارمش 


زباده صعندئ طار 
ااولإبة 


4 i 1 : 


۱ 

زادەست قی‌اولات ]1 
زیاده‌ست‌کوج اولان : ینف ۔ 


وہ جانا 4 NS 


ہر با SAT O‏ پر ا 
در ا E‏ ۳4 


ار کے بک ا ا 
4“ وی ا ا ا یا ا 


5 


زیادہ 
زیاده اعتا رلوکوزد ه 
ا رر 


1 
اب 


زیادہ اعزآولان 
زیادہ کری پا دوف 
افلا 


زعادہ ای اشاغی‌اولاد 
زیادہ ای اولان آدم 


زیادہ ایا ولانلر 


سے 
ساسا فل-انافل< 


زیادہ اوجرزاولان 


زیاده اوزاق اولانلر 
ك 
| زواده اوزوتاولات) 


21 د 
کر ت ہے 


یا ده اوعوز س 8 

زیاده اكك اولان 1 


زیاده میا ولان آدملی | ۲ 


زناده ای‌صق اولان| أ 


نیادہ او اولات ۲۱ 
زیادهورن اولانشر | | 
زناده | وزاق اولات ۱۲ 


"ادها ره 
زب ده‌اولاد سنه 


زیاده اوو اولان 
2 اك ٭ 
زیادہ اراق اوزات 
اولادے۔ 

زادہایدینلقلواولانا 
ژیاد١یش‌ایٹلیات‏ 


4 | ذیادہایلرواولائ' 


ز با ده اینا نلتژاولات 


== 


واش کی د 
تیادہ بار لان اولان 


ڪر 


اولان تلدز 
زیاده باد لاچی 
اولان یلدزئنں, 
ذیادہ! و فی اولا E‏ 


اولار 


زدء اولان شته لر| رای | اده لوا ساجلو 
زادہ اول ومعتبراولانا اھ 


کس جع 


کا ری فو ۰ | نیاده‌یکزراولات 
١‏ لقت 
ادا الو طوعری ولاز صا 
زیادہ انومناساولان او 


زناده ایوکوزل اولان| اخس بقل 


زیاده باد لایرس 5 اد مص ولارن اعم 


ف اوا 


زیاده باره سزقالش زیا ده هایرچقارمق | اع 
زیادہ مایم 
زیده باله مها ولان | ۱ 


اولادتت 


زیاد مزال ص 
اولان 

زباده با تخاب ولات | 
زیا ده برد وص 
فونداولاردے۔ 


زیاده رکلك فوطشم ا و 


زیاده بکناسترمقبول 
Ok‏ 
زباده بکمك اعت ادا 


زیادہ طلواشکار 
اولوت 


ژیاده ودالد ١‏ میی| 


حم 


۷۲۷۹ 


رو لمکا 
زورلوچلین‌چپارس 
رر لا لیے 
زورلوقوتلوکرحی ير 
اولانکےے ۴ 


و و 


سے مد وود بر ہس 


۳ در = 
زورلو رکولورتوتلولر 


= 


زودلایی 

زور ازیته صو شی 

زوقاق ویاسوقاق پول 
کی 


= سُوقاق- می 
زۆقاقلروىلسوقاقلر 


زو قان لمش مس م لته 
انښزاولاتف 


زوَقَلمْن سے , لعت4 
الق‌عیب‌هق 
زه لوآعولواولان 
زهرلواعولواولان 
3 

زمرلواعولواولان 


چايكا کلام 

س وط وکا وت 
زهن اچتلتلرک 
اکلامت‌لری 
فا 
هی ایزا نل کش 
جا RED‏ 


| زہنہ غاعلرءکنو بجی 


E‏ کو وخ 

رناجؾ عقلواولاد: | 
: زباده اشکتد وسر‌کی | ۱ 


زیاده 
زھینار عقلار 
زیا ده ای واشکار 
اولان 
ا 
زیاده اجی اولات 
زیادء ای ولات 
ذیاده‌امق عوا قق 
اود سی 
زیادەادی فناجعمھش 
او یت 
زیادہ ارنق ا ولق 


راہ ارق زابوت 
ایت 
زادہازعون اولان 
زیادہ استاجلو 
عنتلوا ولاف 


زیاده استتامترچا نش 
جک اود نی 
ذیادەامی ما ف 
اولادت 
زبادهاشکا ربللواولان| ۲ ص 


E 


۱2 جع‎ e 
طسب و‎ 

تزا 
ہے تھا مل سے آخباش > 


زندان فونلٹراولار 
ہے سن ے‫ 


زندق کا فراولنق 
زندقار کا فزلر 


زکین وادیٹلوا ولق 
جری اولانے 


زکین ايك 


زتکیتلر واریٹلولر 
مالدارنر 

انکین واریتلو مال 


ع ایت‌از اء 
کید د طالْلْ ے سفہر 


= الیة > وسح ۔ | م 

ے وس سے کازح| وت 
9 ریم 
ار تام اولات مول 

شین | اولانے 
زورادله سلاح فوشاهش 
اولاش 

زورا بلد فوت وقہراطد 


زورایلر ‏ © 
زوالسزصوک اولیا 4 
زورچتین بکوج 
زورچلینکوح اوق 
ژورچٹین اولان 


زورکوج فوت وکت 


زور امّل چاره سن 
لمق 

سد اض الاج 
09 
ےکا ب و 
ا 


زورایله ایسرکورد رمل 

زور ايل اف ورك 
اسشلك 
5 ورلفش 
زورایله تاہرب الق 
زور ايله قاہوب می 
اولا RE‏ 
ان 


زور اللہ مال القی 


زورایله الم واسته بات | 


زوربا اطاعتسنراولان 


5 اک کب‎ ۰ ٦ 2 
E Cur = بای‎ = 


زور پالر اطاعتسزلر 
ہم وج AR‏ 
توق مس طحوان 


س۔۔ 
= 


زوبا لؾ امك امطاعتسن بی 


و ۰ ۶ ی ۶۶ 

ے عتیں ۔ ععونں ے 
1 

سس <- 


دوشمائلؿ لك 


تد 


زورلامق چارءسسز 


۵ 1 4 
سالقاخ - احاح = 
زورلشش چارەسز 

e ۳۹‏ او لاد ۰ 

شقان 

Br 
اخطاف‎ 

زکام ویرملك 
رکورت 
زکورتاولان 
رکورتف 
رکورتلک پل چوقف. 
او لاندن اله چت‌لو 
صو تد روب الغ 
ارا 

ززل هکی صاللا مق 
تقو دم 


زم اولضش برس 
۶و ی ۴۳ 
کی 


زم اولخش يرا خش 
اولان دنۓە لر 
شم = عتاکیز - 
زم اولمی یرم 

زم اولفقلی برنمکللت 
زم اولنەچؾ بره جل 
اولان شته لر 

زم اولشچی برينەجك 
اولازدنے ايغلياد ` مرا دنر ایشیصی! ولان 


و wT‏ بت 
زا 
زم اید جك ره جاك 


- تدم ا 
زم ایلرک 

= دنام = قَنَاخ ۔ 
زمان وصت 

ان سس عفر ا 
زمانلر وفللر مدتلر 
د عاد دهوز ات 
عاضر اتاد 


۰ ۶ 


عاوقات ے رهرن = 


او لانه 

زنا دوسپیلق 
ۇز فلق .ا 
سے میلے بش ے 
زتاایمش دنواوزرییه 
صوج انمق 

زناا مك 
سرت 
زنا ایمکلنأٹ 

زنا اید ھی اولات 


2 9:9 نم‎ ۰ ٩ 
منون ےا‎ نامزا‎ 


9و ۳ء“ لے ۶ 
زما نك و فك دوستی 
زمه قبا مه راسوی|: ہوا : 
EE‏ 
۰ < 
زا ایدیجہلر ار 
9و 


فیلقع موی اے 


زنياره للف 


ت 


زرو تیه دنه 
زک بربرینم دبا 


زخبرکی بربر بنة 


زنپاره قاری قوط لای | کی 

زاون 
روا دوش ورمشر 
امو اج 

روا دوس ورسته 
ی 

روا دوش يور 
۱ یت 
رهن‌اولش‌اولانت 


رهن ای 
رهن فو رتا ز٧‏ 


ر 


|ذهن ویر مك 


رھ دد لہ ان وو 
۶ 
رک هس 


ا ےپ زا 

زاون آدف 

زابون اعسب‌ارسسن 
او لات ادم 

زابوت درماهشراولات 
زابون ضعف یره 
صامق . 

| ذابود ضعيف آرت 
او 

E‏ 1 ف 
رهتی دور تارمو 


رهناستیوجی ارایی مسر 

<< 


فالشراولاف 


مر | زابون ښعي ما ولش |د م 
مُسَتَمْهر| زابون قل وطا ققشز 
رہ وھ 


لت 


a 


مرو 


]| - تا - 
7 رانون ضع ضیف درماشر 


زاہویلرارقل رز فودشزلر 
سای ہے 
ےتا سا من زاف 
زار طوله | وینیه جك 


پ ٭ 

سیل 
نمی | زارلر پر ده ار سال 
زحت بورعولق | عب 

زمت چکوب بورونش 

۹ حا 5 
یت |اولات | شعو 
١ 2‏ سض 
زحمت ورمك وطما لام مخادته 

1 ۳5 0 ا جا PL‏ 
وغل | زمةثتت وکراولاد| ّل 
زحت ورعویلی جکل | شی 

سٹو ہے ران ے ۳۳ 
زحت بورغونل ورچی | مب 

مر و رو و 
4 نے متجب 
زخارہ 

تخیرہ عون قوللنلان 
انار 

(زخاره لر 


2 
زا ز رار ایتدزمك سوداسند 


۰ 
سے 


طولا تی 


لاف و 
ضعت | زواراینمش اولاتن 


اہ 
زرار زران ابرشردرمكثا 
زردالومیٹی 

زره وقارم محخصوص 
کوملا 

زره اوزرب هکلات 
انناری با مقلوخرقر یه 
بکزراپرف 

رون وبا زکس دشلان 
زععران ايله بوب مش 
اولات 

زفرق قرانلتی 
زفوم اغا ج 

رکا وبرلش‌اولات 
دکام عطق 
با 
زکام اوغل مل اولات 


= ۳ ۳ 
ا 
کت 
ود ورو 
مد وم 
۶ مس 
وه 2 
سب 
و 
>1 ھ 
سبیب 
٩‏ 
مد بو و 


ر٣‏ رو %4 


\ Ve. 


رقا رد 
رسوای ایی اولان 
۔ 
رسای ره صا و 
درسوایلنەسبباولات 
سال 
ی س تا دی ۔ 
رسوابلق 
کا مت 
رسوایلتلر 
زین - 


سر 7۰ ۰ وج ۲ 
٭ ار ذالے۔ FE‏ اد 


ڪن دولر هکيه 
فا ندرک 


رِضاعوقنوتلق 


رغه انم 


کی کاح ا ولو 

رسول اللك انامی |" 


رفا نید کاخ اود |" 

رنی 

مار بازیشر 
دقلق بازمق 
رمعبان سرا ی 
در ارغاد 
رچبرلر ارعاد لو 
ون 
رید اشکښه 
SE‏ ۳ ای ے‫ 


۶ رام 
۔اعقاب۔ عَذابٌ ۔ 


اولوت 
رنك رئل اول وطورو 


نقة اطوری ١اولق‏ 


ریکرڈ رک FE‏ 
دنگ و مرمك رتکلو امو 
رتکیر طورلیلسر 
رکلو امت 
رامق بوزولی 

رکی‌وزولق ام 
u‏ اما ای ال و ند چو اویش 
3 وم 5 ^ 0 "۳1 OS‏ ۱ 
e ٠ ۷ .‏ 2 ۰ 


راف 
3 
7T‏ 2ھ 


روسی 
روہ لرچماشوشر 


5 آلبیته- 


عسف دوه رك شيار 


روزکار 


روزکارسن ویینورسز 
اولان بلوطلو هوا 
دوزکار اسدیک طط 
روز رلے اممسی 
۱ وفو رسی 

ده 


)[زوزکارڈ يك سیا سو 


بوره و قورطیته اولق 
دوذکار چتوی سیگ 
رل 
روزکارلر 
روزنامد 

ووز تام لر 


روسپی چاغهانت 


غ ااولان قار 


= زائیہ ے موه 

د ال ای البلاز- و 


روزکاراسيك وصایلمو ان ۰ نے سس 


وبور خن چکوب پٹ 
فوقلامقی 

راحته واروب چکد یک 
زجت ویو رعو نل 
اووئتی 

راحته واروب چکدیک 
زجمتی ویو رعوتلی 
او و کشا مت 


اوزریّنه ا وش 
راس تکلود ی | 
اورْریه وار 
راست كلك اوزرینە 

راس تکورمطتک 
رزالندن 
اراست کلان او ریه 
وارعیاولان 


0 بت‎ 7 Kr ha 
اك ذف“ ممار و‎ 


اراستإك طو و 


= 
۱ 


راصنیاولق خوٹنود 
الق 
رجا بالوار 
یس ۳۳ 
رحااین رد بالواره رف 


رجاایرهی يال وان ى 


س۔۔-۔ 


رجا ابله با لوا رمخله 


| رجا بالوادجی 


الاب 
رجاجیلر با واریجیلر 


ار 


رچل طنلوسی. 


رحتد لھ اسرکدڈ اج عق 


.-.-۔ فوعولنشاولا نے 
رزاله 
۶ و 


ا 


4 کل شاه ہداب 


AR 
روسوای‎ 
رزالند رامو‌قتلا ور‎ 
صاع‎ ٠ سیب اولاش‎ 
` بث ارزاته لاو رفول‎ 
واب |ابرد اولات. ا طاءعر‎ 
۱ ۱ ا رزق علوق می بل‎ 
'اوہلڑاولات ا روق‎ 
کر ارڑقا وی الاتاے‎ 
حَد ااشقاف. زا‎ 
ی اس ال‎ 
کی :| دزق و اولات ا ماف‎ 
هط | رڈیل زسوای اولان انا‎ 
تی ]ری = اختان | دلیل‎ 
سے ای ۔ مورا ری‎ 
تاه کی .وی‎ 
عم | ستزالھ > اظاء > | اخراء‎ 
و رال"‎ 2 
| زاچی | رسواہ رزیل اولتق | مسا‎ 
نیع بیان را‎ 
شاع رسوای رزیل اولات| رزیل‎ 
ے یل حخَدَله - حون‎ 
ران | رسوایاولا نلر ادن‎ 
رق | -اززال- آدانیلط ارال‎ 
یز خخا دیل ا ولا‎ ۳ 
لمین رسوای ولش اولانا مرزول‎ 
مولع | - زان ۔ رل سا يذو‎ 
عَقَاردا - منوج ما میم‎ 
الین رسوا اة . | دیل‎ 
نت ۔ یل سا خاذات‎ 


۷ ۰ ۸ 


دیوسشورمنش 

د بننرت د ورا ولان 
ارت - 
دینندت ده نوب سته 
دینه ڪي رمت 
دین براش وازگشر 
اولاف 

مارق » د د 
د ینقی برک فوی‌طوناژ 
اولان 

ده فوئ اولان 
دیوار قلمه , 
حائط ے جرد 


سب و 


۱ مس 
سے 
کت < = 


ےجود کے حرط - 
دیواری 
سے 


دپوارلر 


دنواره یابیلان مرف 
او بوچتلر 
دوسورمرل درملث 


سوہ ہے 


ہے 


دیوسورمك اوتم رن 
بر ود ن طوبلا یوب 
برکرروب جع اجھا + 

ra‏ أ 
ہے حر رال حلزء | < 


د و سَو رمرل دروب |' 

لاد 


یب 
دیو:شوروب طوپ لاک 
دنو شور وب الو لا مو 
ديوستوروب قا لوبلا 
اولاز 
دیوشورلش دررلسّر 
قوب لش موہ 
دبوشو ړول سا لویلاشتز 
دیوسّورگی‌قا موں لاج 


ذا 


E2 


ديو ورمك لا مزنکه 


دو وبرمك کی لوگ 
مواعچتا رم 


دیو ویریی بلا مزنکه 


الف ذال 
ذاق 
ذاق !ولا مق‌اوزره 
ذاق اولا بوچ بک رن 
| ولق طوعو_ 


کذا مک 1 را 


دگرایقك اک 


زم‌اولفش برس اولان 
د و فلیی سره لی‌اه 
المیاولات 


ارف مل 


راحت حصورد وشوو 


راحت‌اوزره اولان 
او 5 وی ۰ 
مرن مرف 
نا ار تھے ٦‏ ۰ 
ایغ الال مار 
راحت اله 9ج۶ 
اکسٹ ا ولا موی 


راحتاطله کات 


7 و ا و ۳ 
نان < مسوطت۸ ہے 
١“ ۰ 4‏ ےم۔ 


۲ حت ادل کو تی وم 


چروب برشید رر 
د وشوسی و قورقیمو | 


لوليا 


راحت ولان دول 
اقا 


راحت وبرییيی 

اما 
ها هه 
۷ ی 

که مه منت 

داجيا نانك ا لین 
اوزا می 
ی فا و ت 


ار 


ديلك ال اوزاتق 


یلق طبضازويه 


چقا رہ رق صولوضی 
اتی 

۳ 

دیله دبکنه ارادیتنه 
اولا سج ولان راست 


| اکورعراولات 


دیز دک ازم 
تائل وی 

س فوڑے ال 
دیله دیکن بو رملد 
قول ات 

| د يله دیکن‌بورمکد| 
ق | رام ق اسمك 

یل می زسوطراولان 
ساح 
دیل پس دارا ولو 
وآی سوباك 


ھ٦‎ 
دیل ير م واراولان | 


داري 
دل‌تمیز واچیی: 
ز سو لرا ولا 


دبیم دارپیس ولق 
دی مرخ ار سیر ولات 
دیلینەکلان سوبا عقوٰ 
رود‌اولاد حضف 

دا مش‌سولما مش 
ایکن دید سویژں لک 


دین اسلای فراعو 
بشقه دين هکیر ملف 
کیرضی اولات 
درن دکشدرمك متا 
دیندکیرعلف 
دينك آہین عایٹلر 
بور 
دیو ایلوا 
اولان فور 
دینلرآیینلر , 

د ررك چغسمر لار 


دینلریش برا تمش 
دىناریرد د وس [ولانلر| ر7 

ا 


N 


دب 
د یی | ولان حیواده 
| د سی اولان دنه 
دی اولان بوت 


دخ یوان ك که اولس 
دسی دوه 


سے انان ے 
دیتی قاری قیافتنه 
دیشی يك 

د یشیلك وارککلاات 
او لانژه 

2 

دیِشيِك وارککلاث 
اولانلرده 

سے ختناء- 
ديك باس زوریا اولاد 
ديك با بسرت‌او لاد 


ديك ہا یتادج ولا 
= مرد ھتاہ 
درك اسلو عتاد 
وااو و 


د يك با شلی اولیوب 
بواشاولتی 

دی اولان راقو | د 


ددشی‌سوکلثراولا نت | مش 

۱ دیکردشنه یا ود 
ت اکزمك واقران اول | : 


دیکر 
ديك با شلهی! ولیوپ 
اطا ع تزه ولوب سور 
دکلیوب رام اولقی 
ديك باش لويوب 
ا« لاعن وسوز دکلیوب 
اکدوستلسول؛ اولانك 


- وہ ے مات 
ديك با تلو یو ربلاد 
او يشميو بکندو 
بلدیکندکیدزاولاٹ 
ديك باشاو١طاعسَر‏ 
الاد 


اولا زر 

ديك با سّلوعنادجی 
اولاف 

= عا = غنود < 
ديك باشلوارعنا دج لر 
ا ام 
ديك مندکیدراولانای 
دیکراندت بغقه 
اندن ماعا 


سس 

ورد ينی شارا ولات | ۶ 


د یك با شلواطاوتتس| 

ماود 
دلو 


:| دیل ايله فور قم 


دبکرلر اسرویه 
کوب کندوس‌کیرویم 
فالنراولادت 
دیکی سوکامٹرإولار: 
دیکن وںإنکن جوب 
دکناریکساسٹاولان 
و ۱ 


دیل اتد اولان یک 
سياه طمر 
دیل اوج 
دیل ابله 


دیل‌شقامی 


ہے 7 د 
= مرا حا سے مراح 


دی للشقامی اتىك 3 


دېل متا اور ۰ دارچی 
شقاجولار 
دىلطو وناغ 
دیل‌قورفوسی دیل 
ايله قور قو 

معاہد مہ 

٦ 


6ج6 


23 


۲ دروب 
بدیکن اقلق 
دار سویلر پلر 
رل وکی در هک 
مت کر عمو £ 
شب اوسطون ے 


2 ولان 


برك کی دیکنه طورم] 


پرکلر 


ارو 


ایا سے ایا < 
پرذیجی جا نلتدری 

ویرغ 
پرلدیر جات ودرر 
پرلش دیوشورولت 
وی 9 
٤‏ نات 


سم پا می سے 


برلی ای عرش 


ایواوھےكے 
تفاهته < E‏ ت 
لک جا نمی وه دن 
دیثْه - > یمه < 
روب دوشهروب 
وپلیوب لوف 


ے عوامید» 
رولت جانلند رمق | بے 
اعاسةء به | بو 
درا 
دیروب دوٹیروب 


1 


دروب دو رکو 


نا طولاغی 
ا دره بر کر طیا مزا ولان ب 
با یجان اولیان‌طوکن| > 
دبری جانن!ولیا نلر | > 


دبری جانلواو لان 


]| دی جا نلواولات 


دیز اباق دس 


دیز اوس تون جوک | جت 


دیر کار 


ان نات 
کردا ا 


0 


درکینه قولاق ورم 


با شی سرت وعنادجی 
اولان انس 


ج ڪ 
درالم دولوم 


SCY: 

دیش ود اق بای 
ددش ار 


ہس ےہ 


وصیق‌اوفت ‏ ۱ 
دیشا ہوزیلؤ اغزفوشی] ۱ 
د يلريك کو کار 
قوطدمی 

دیتی فارع 


که 


دهتی غاجہ ارکٹ 

موه وبرر ۷۱۹۹ 


د وه‌ یل 1 
عا سور ۳ 
د نانك نوری پراوستی 

ديانك اطرا ایك 
دورت ياق 


نوم طولاف 
دش یرکوکوں الا و 
دشا یه کوکنوب 
ازرانوراولاتف 


هی 

د وگ رف جوییرتعی 
دو یکیر وکلبی 
ای 
دوهی 
دوه اف 
دوه لر 

دو 3 ار 


= 


دوہ لر ارگولری 
فوارد ۔ 
د وه‌تكاوزرسه ای 
کی ونور ج ورد 


= 

د وا 

بت 

۳" 


در 
` 
= بلاد 
ص 
دیب تیت دی 
و و 
= عوړ = 

“© 


۸ 
٦ ٠. 


.ہما 
3 
u‏ ۱ 


۰ 
۱ 
٦ 


: 


١ ن‎ 
0 ۶ 
CK 


1 


یت 4 
۳۹ : ا 


۱ 


ص 

ادییلت هوان 
۹ ا هرت 
دیلر کوولر اومپول 

دیدکی 
دیلو کوکلو اولات 
دیبندن چقا دی 
وکوک‌رد فوب ری 
دیبندل فوبوردوٹمٹر 
اولا ف 

دربن كىك وہرشی 
براممامقےن 
دربند نکوکنرد 
چتابچی 

د دید ن ی 
ديت قان بهاسيی 
دیت وا فان پرسته 
قاان الامش . 

دیت بورج جرم ورمك 
دیدم ودم 
ادیدی سول دی 
دیدیلر سوب لد یار 
دیدکۓ دکل ږن ایشا 
د بدیکن دکلیٰوپ 
ابشلی| ولاش 


دید یکت دکلیوب ديك 
با شلق ايتا ملف 
دید کیوب دید 
باشلق ولان 
دیدک باو اي کرک ولق 
وللر دول قاریلر 
: رامل - 


ماضتراولا پارل علو 
ومانلر دویؤیلر 
وناق بزہ ملف 

ٹا سن 


: اقق لفلف 
وھ ای 
سے عیبر 
0 ا 


1. 


کی 
ضس 


1 
با ۰ 

دونوت 


۰ 


ادومتلرچورم کلرد ورتلر 
دور ن کیہ دو کر کید 
دونکھ کید دون کید ا 
دو مات چقدی یار 
یر كلل 


و سے ھج 
جر عو رو = 
ور و ت 


| دوم کے کار 


دز نع 
دوك واز يك بردها 
ابا مب اینل' ملف 


ا‫ 


دونمامك اوزره 


ست امف 


دوما لت یعس 
ایل رو یی 


دوننانا كع کا کے 
دونو ب کل 

دون دوم صالد رر 
|اولان جت ار 


انتلانا د نیا دن واخرترن 

دی | فرعولش‌ولان | لو 
دادن وادعوب 

ون | امه تاي بورك ایله 


تع يله طایفق‌عبادت 

...| ایدییاولادت. ابل 
مم د نيار وان 
یس و 

دولر دکٹر 


د ونر ىڭ اولان بر 
دنا 


o‏ اا دوش 
دنا بزکلرگ ا فان 


دنا وایچنڈک ايله 
هرنه وارایسه 

ر ۱ ۱ 

د نیا شیاردن احوالند 
شی الات وی 
دنیادنخیرسزاولان 


صدق ال طابمت 
جح 

دادن وازکوب 
اللہ مایم دورد مین 


دنتآنلاوسه روری 


اع 
= 


چ٦‎ 


وکال 
د وشمرد و تمش ولاز 


دوشیی بل 
دوعومقؾ وب( طوفو مو 
اوردللك 

دوفو مق اورنر لك 


دوگ ۰ ۳ سط ہے 

سے < 

دوکنسوخوف3قیامی 

دوک اقفن 

EF‏ ارا فرح 

دوك بوٹا لتق 

و 

دویٹ او امھت 
2 

ی 


دوکزل بتک قالامو 


E1 

ونیم امو ا 

سر 4 a‏ نی کی 


ra 
خی‎ 
میں کٹ‎ 

1 


۹) 
. 


دوک ملر 
دوکنك مم ری الامو 
دوکوب ١ہی‏ 
دوکوب اوفا مو 
طورکی بقل 


د وکوب بوٹالدرجی 
دو چی اودکیبلی 
اوفالدی 

دکوش‌ وز رلالام 
صیمق جوم ابت 
ملا وله 


ے | صت ادو مسا و فالدسش 


۱ وق کید 


کر کا جصرو و ور نے کے 
N A‏ 
ی 


دوکوب ہوش الخ اولان| ¦ 
ہیں 21 
4 میا کف 


:ا دوکویلو۔غلواولات 


تن یی 
:ا دوکوملیعی با غلاوعی 


+ | دوکون یضرا 


تا وب مشقه ضنه ايله 
ا دول اولان قاری 


دکوملمك باغلفی 


و 
معقد = 


دوکون درنك جمعية 
دوکون هی 


سس 


دو کی ای دوکلیر 


دوکلان افیدیلات 
او کا ات 

د وکلوب انل اولاد 
دوکلوت ازذلك 
د وکل اورول تينك 


یی ۔ 


ص 2 


۳ ازمل ك ادا ۳ 
دول اولان قارلِر 
آرامه< 
دول یتاغی انارجی 
= ھی ذھدال < 


سے 
سے 

سدمسیہ ۸۹ سسسے او EE‏ 
یچچ AT‏ کی( ےه سد ہس 


دا دو سا قاری 


4 
2 


2. 


م 
E‏ 


٠ 
9 


“ 
٦ 


ےَ 
۰ وا 


۳1 
۱ 
اص 

اعون زمه چک 
اد وشوروب الو | 


| دووس یوس وزابود 


دو سو روب‌طوبلا مو 
0 ۱ 1 


سے 

| ولوب کن: وسو 
اراد ورا ولات 
دوسوهفیقونوا وا 
بر اط | لاز دیسوز سوبلیر 
۸٤‏ |دوشومکزین وریز 


يتك بایٹهمالدقتاً 

تزرک سودراولا مس 


: ادوڈویکرنڈ لاودی| 

بولوب سویلرا ولات| 


ادو شور تا ودرا لان وی | سوىلراولا | غیت 
سے : منطوو دوثْوفک رکرو 
دوشورولش دیرلت | اایشه‌صالددهی الام 
ا ۶ ان دوٹوٹکرکروف : 
بد لا تی | انه صالددقاولاد | ن 
روشورولش‌قالولو شر E‏ تور یک 
اولات ۰ 'انطوفادوخونصزت(, 
00 


ا و 
هلت 
سس 


نت 


۴ 8 وطوعر(خی ولو 
اد شون ركادىركورمك 
دوشون رك انكو رج | مک 


7 دویلون رلکورون شا 


دوشوي ر دوشویمکلو 
دومونوب طاشنهرٌ 


ایثك فولا نی 


دوشونه رلد اه 


کوریخیلر 


اولاناش 

داومتونم رل ابش 
کوروراولاتف 
دوشوولئ دقداید رذ 
کلام عقلگىىك 
د ونون رود قله باو 
,د وولا تهننە 
اد وشه رك قالعه رقف 
فاؤضهہ مك یا هی 
دوس4 مك دوزلات 
ادوسنہ مه ٹر یامه لر 
دوشه نود يلور 
دونشه هنت 
باسلاجی شر 


صم ا 


دوٹرغی پابیتوغی 


ہج 

4 بر« 1 2 
ے مفرشے ماد < مقر 

۰ 
ی ر229 
٣ے‏ 


ده ترافام 

۲ eon. 
دوشماد اور لان‎ 
a 


د وتمان اوزریته 


کوندریلان عسکر 


وعسکریلوکاری 
ا 
دوسان فارشولامو 
چون عكر قالعتوب 
تور مل 


دنق 
طا رمه طعان ایی 
طا یی 

دوس نکی راود ید 


کب رؤا ردیل اتک 


دوتان نا نیلاممہ یہ 


= 


دوث‌ازل دورت با 
قوتا ديلو بص تشر 


ال هكٽورم ل 
8 | دوشانطی 
اجاشیادے الاو 
2 عدا- مان 
دوشا ا فان لان 
اولال رراقلر 
| دوش نلخ راغو < یزاون س عادی 


شای 2 موت ڪر 
د وشمانلقاولنان ننه 


زین 9 


e‏ ی ی 


دوشما نهمکره‌دت 
صالد رم این قاچمیی 


ا صالد دم وین قاجمت 
وزی کسی رگ 


رواعت| دو شمان قارسو وسلورڈ 


رق مہا رده اولات ملکٹاردەکلیاٹ 

۰ 2 لے 
سے مرت | مشه 
متا سیر 
پش نر اد چاو معت 


E AEE 
ما‎ 
از زی وں مل ام‎ 
دوشمازل حقنل کللت و‎ 


توزی‌کوب مر ولات| مر 
عون دوشان صکره دن 
دك اون وق 


: نات سا وجوث سے 


دوشك يقلو 
. 
وشکون اولن‌رشیه 


4ر ۹ ۱ مك مك کے و ۱ 
بقه هواسنه اوو ` 


دوس ایربلان برد 


خصوم اد وشن بلاق بد 


دوسمش با بش ۱ 


چا و 
تو ہہ با 
او ضو پل ولا 

۲ 


۱ 3 4 


آدوشورمت ولاق 
اجمعایقلت. 
<f‏ جاو | ج 


دوسور شورمكد وق اپ سرلشنا ولا 2 ا 
41 ۴ وار i‏ 


E DDG سر دی او رد ی انا سا یں گا‎ r میں‎ a $ ALA: ah, 

وو ات رن ۰ A N‏ 9 ا ۳۳9 ۵ وه ی 

درو e‏ پاپ بی و ی لہ ا 9 کہ 2 ,03 7 > ا , Rh‏ 
7 عو لام دو 9 ۸ ۴ ٤‏ ۱ یرت ٤‏ س۷۷ Nit:‏ 

٠ ۰ a ۰۲ ۶ وک ا و : پاچ‎ A 3 ٠ 

1 3 مر و AT‏ 3 وس ۲ : ۰ ۵ 2 7 


دوستلیٰ ا ا دوس رو ۳ 
| دوزتش‌صیرالنشاولا | حشوم | دوستاتی نوی جات دوش ازمفاایت | الام ۲ 

دود ی صرالادیٰل موم وووکر ا ولور ل دوش تس رای لور مسر 
| د وزو شی ہارشدشوی میس 1 دو دوش روا کورسوی ور 

ا 


دوزیول شا | دوستاوهایشقلو_ | اوت دوش رویایورمن ا نین 
دوست سوکلو ادا الین خفٰبُومِيَة خوات| دوش رؤا يور 
وام وذ | ب | ماه نطاب سا لیف | یراوهضشر ‏ یر 

= لیس خلص ۔* بب دوس یق اك سو مکل ان ,دوش رؤا دورو 

٠ =‏ بیش یت | به د مزالا | ام قبیروسی میا 
دوست اولخلق خلال ت الا دوش ریا يوي سسا 
آدوسشز باردمسن | |دوستان ابی | ودد | دوشمك باق انا 
اولان قالوے ا |د وتلق ائدمیلی | ودداء ےس تفردیل 
و چم اخذلاد او ودا | دوشدکره بولندفد | , 
دوس باره مسقاو دل |دوستلقرد سومکرد اولد کر قالواقم 
> ...۰ ذلاداوانید کت | نوز | دوشدیی بون دی اق 
دوستلي امین دوسندتد كلو اورا موضروب الق قاط 
= وا 93اد - | ای دوستونراردم ایی و «| دوشكیاق وا با ضا رف 

= ا ٹاو ابات ا وددای آچقه براق 1 ۔ ونارت = فرش > | وناب 
الات ا0 لان دوشكيومشق اول | وثارث 


1 ۱ 0 ن7 2 ۰ ۹ 
دوستار فرنراشلر , | اواك | دوستو راردم ابمیوب وشک یتان‌خسته وار 


1۴ مء لا ا اس ا ها ۰7 
اس ارات ۔ | الا مد اشٹ الا کٹا حدم ] وشک بابقیدر افائل 
0 1 ۲ ۳ ۶ ض1 ۰١ھ‏ 4 مڑھ 
8 د وستار اه ال سے حدول ہے وساد = وسد ۳ وف ۷ 
اسوکلواولات ٭ , منتى دوش رؤا تیه | - ذرای = وساد = | اواد ا 
۱ لا بر ۰ رص و ود ؛ سوہ ۸ ص ییا گر 
| دوستلر فقرالرایا میٹ متام روا =| رف دوشکون يوسن موم ۴ 


| حاضرلاعاولا۔ ا ماطح ے طام متا رما ئل | دوش رؤیالی |اْلام 
د و ستلیی را مرك = امام دای دو 
]ا شثراولات مجر |د وش انلق از سی امین ۔ حصیثم ے خیم 
|د وستلی برا هی سے کا الا دوشمان اغزي دریتد خی | 
رقف . ارظلاز ادوفانسی ستان مامكا .. اغا ۱ 

€ 
\4۸ 


س 


دورت او 
دورت طرق فوشا مو 
رورت ملف فوشا د کی 
اولاف 
دورت طرث فو ٹا یی | 
او لا نلر 


دوت وه تچ ور ش| 


لئے 

دورت یا برده چورشنز 
اواو 

د ورت يان دوزكۈن | 
ولو 

د ورت با دووارا 
چکلستر|ولان 
دورت را دیوارچو رر 
دورت بان فا مش 
امش 

د ورت ران فوشا دلٹر 
اولان 

د ورت یا ن فوٹادلش 
اولاتلنی 


= 


د ورت اف دته 
احویراش|ولان 

دورت بان وء چکلٹر 

| 

دور 


دور مك سابحم 


= 


دردجی 


| دوردوب دورو مك 


دوزدوب يورد کې 
دوردوب ورولاسن 


رانا دورده ولل 


دور دی قالوبلادگ 
طی ۳ 
دورد توا لولمترا ولا 


= 


دورد جی سور ی 


دورست تام امك ۱ 


= تہ = 
۹ 
دورستلی قاملی 


دورستلق لوخ ربق 
دودمق وباطوژ اکٹ 


د ورجی کی 
دویی شای 


دوز اووه 
د وزصیرم اولان 


> 
= 2 


وز یریخ اتی 
= 


دوز طوغری. 

قف | دوزمك صیرالا مق 


دورن 
دوزطوعزی میریم 
۳ مات 
دوزاقلر غلر 
دوزکون زد 
د وزکون زلاطا فی 
دوزلمك دوزابمل 
وی تن 
دولك طوغرو لتو |د 
دوزه دلش‌طوعرو: دلش 
اولاف 


دوزلیی‌طوغ | من 


دوزاك طوعریلق 
دوزلش لو رنہ وت مغ 


تا ولش طوغز ولش متسو 


دو مگ کر نمك ننه 
دښنه یه اوددهف 


دوزیم فوشد بال رد لامر 
اولان لقردی 

دوزممصال‌کولافزدی ۰ 
دوزت بزلد وبرمکاتا 


تے ۰ 
دوزن زا وم‌حجیلات 
71 
1 


_ دور دورت 

دودار چاه ج اولاز | مکار دورانملک ذو ال 
یل لْ | ناکرا اوسته‌طاف یلاب 
۳ ادع ‫ خداع دوست حهار ادج 
دوبارەج حیلچی اولبرق| یگ اہ ار | ابید 
2 9 رما د ورت ایا فإ ولوار وار | : 
1 ی 


د وب ر»جیلر حیلہ می ٠‏ مه =| ہم 
او لا نلطر مکارت اد ورت ایا قل طوارلر N‏ > کے ۰ ۸ وء پیم و 
الله لے خداغ ‏ ماکرین اون احیواندر کهایم 

تیان دونوت. | دخان لدوباره جاؾحلم حا شی | دورت باشودوزکو: 
میں و را ۶ فرص 4 رد لی 


دمو روا مور وادمر حدیل 2 همع ریت دعا دعه | شا لته او لاش ممور 
د مورد وکلورکن فلا ..."اد ویدوزایدت | می |دورٹ طون چ چوزه | دبا 

مر زان فطلملتر یکل دوہدوزاعقلف | دك ادورتطقیٰ فومناعن احا ملا 
إدموردن اولات | جلى |دونون وا ووت = احاطة 

دَن از اسن د وتوت . | دعاك ذورت ىقى فا3ا 6 
دن واولردی‌مووتن ال | ۱ تاش طشّاروم‌چقارمزاولاد| خی 
ی کرت دوداشی ۳3 داش » ری یر 
دنا مش صتا اولان تب و سم عة | مش |= 7 احوط ‏ 
دنم مك ودک مرف حم |دوداقلر دا دورت طرف پرده 
دنر مکار دنه مه لر | تارب اہ منوا چکمش ولات | و 


2 حر سا جار دود قوال اغ الس درك دورت و دو رکون 
رھ پیر ۲ 72 سح + 
| دم گی تا ما e‏ مہفارہے صورےہ دورد |اولاشست مجوز 


ے‫ مرب سی 21 دود ايلا صي لوچ الى صقش د ورت طؤ د وار 

دواو حیله اوبوت | مکزا |= سر | چییرلش حرط 
کی = رهسا تح |دودکلر | دورت طرف د يوار 
تہ جک ہیک | ساف سافیز- | سافتا چوسریی. | حرط 
| دوباره !ویون اډوب دوراولنىشچوغىش | | دورتط فرشا دفنل د وون 
,ٍ | الد االی‌اوسته کش اتب دورت طق فوشادلیٹر 
4 اد | دوداولفولیاوستکلات | قلیب ]| اولا ناسر موا 
ہے 


با 
دینك ایله او رل هون 


که یا 


دکوم باع 
دز 


5 کلو طور رور اولان 
د کلو طورمقی 


سے 


دکلوطورورا ولان 
دل ود دسل 


سے 
در اوسهجمی‌سر 
دیل ار 
آلسته » 
ال چاخ چم باعزجی 


دلور دما 
دوربادم رو 
دل دومات 


عیب 


دل دیوات اولان 


دل فان او غلات 
دی قانلیار دل ىقالو لر 
دی کی نوز نیوںکڑٹا 


سك ۔"- 


دی دليك ای 


۶ هم و 


= 


دك جم ولان يواه 


سے 


. 

دلىلقولاعوز دوا 


#۰ 7 
۷ وم 
دکری س یہ وکونل 
وای کی 
دکرمیار تکرلکلر 
قارپورلرکی 
دکری ام نہادہاولان 
دکرری هار 
یا 


رر 
در صوقْ شتا وان 
۳ تک و و 


و 
اس دک طا لته لری قار 
]| چادبتمی 

|| دک قیسی‌کاری. 
د حرّق ۔ ا اک 
سھات ہے ات 

> عه < سنا 
"مساق ٹا نے 
| دکزقیاری کا ری 
ا خاش تو ابی 
س سیا سطافاث۔ 

یا دک حکنارریف 
دکزبالیدری 

دک انی ودرتاکی 
7 دالس 


2 ۷3 


سط حور 
E‏ 


E2 


| دک راغ شولا 


سم اء رمات 
:وع ہر ١ے‏ فر 
| ول | ادل سال ۔ 
ا ٤‏ کو ور 
یت ہے 
۹ م“ 

دکشن رل راولا لت 
ا ایال می ول تن 


الد رن 3 


بی رت تن 
تال بال 

ر فا اد 4ھ قف 
ہے ابال 
دنت رمك سیه 


وکا غ دشته طورش 


اد کی ما 


N 


قاو 
کل 

ا 
دکلاك بره فدان قومق 
دکلد اشید 


که ما مك دی نٹ 


_ ادکله ام 


دکله مك قولاق ورك 


ہے 


دکلمییی ديك باس ولاد 
دکله بر لردیک باش 


: الکو ا‎ E 


اة | ۱ 

ع ای ۱۳ 2 
,سور او لوب | 
ح رشب صو مه ۹ 
1 زلسی سا 
د کلغرججی ١س‏ ی 1 
ولاق ویر ۰ اسای 
٩‏ اه > 


که لت اتل 
ترد دنه ولاد 
وروب دکله ملت 

دکله یر رل اشر رك 
د اگ اوکار مو 


ت | دك ضودمق 


کنا طورمقل ی 


نیا ۱ #۶ 


7 


۷4 
دفمرلر 


دعامزاوزرکرده 
دعوا اولناان دنه 
دعوا ابملشب 

د ایی دعوا جر و3 

دعواجراولات 
دعوامیچون حاکمد 
فا ہت 
دعوالسمی‌سای اوکوت 
دعوالر ی کورملك. 
دعوالشمق اون 
خاد کم 


دعاولا جا یلان 


تدعوت ولاز 
اولاف 

دع ولنرق چاغرىلىڭ 
دعوت ایوگ چاغریجی 
اد فکرچنکیلرچالار 
اولان چالی 

یف ا طرف دزبلان یور 


۴4 2A 


< 


ہے 


دقر کتاب 


دفژلر 


سك 
سے 

دعادضکر دعا موش و 


جلاج- | 

د قله 
ده لر کرهلر 
دف کو میلواولاهنت( 
دقت ابدل فولاوت 
ویر دیو یچارک 
ها ند 
برندادر 


سے 


دقت ایزوب اکلا مق 
دفن ود و شون رك کلام 
د قت وعتلهفومیر 
ملاحظه املف 

د فنلوجه مکوزه ده لك 
طاورا ی 

د قتلد باقن وامید 
اوزره‌کون بل 
دقللہ با فی‌وست. 
دوضنوں قلم ایك 
دفتله باقو ب اج 
ودی اکلامی 


دقللہ باق وزد 
دقتله با قوب دنه 
کوزه GEE‏ 


= 
ی > 
زصضاد > 
ہیا 


و 


دقللہ بافونايركورمك تر 
دقتل قوب کون مك | مب 


| دفلله وصاقه دش 
ایم وی اولات 


| اولان لترن نك موک 


ˆ | وکوز بای اققامق 


آتظر | ارفانں می یہ 
دکرما نرك چکیلوب 


دکرٹی 
دقللہ وامکلدچا لٹ 


3 
د نی ور د لش 
وشوره ردلا کی 


تونادیفی‌کی 

د ڪان 

دکا نار 

ہیں اکن 7 حاننیت 3 


دکدرمن افان ادا 


دکررمك ظوقنی 
دکرمان وادکھن 


مس و ٩‏ 


اوکودلشر|ولات 


دکرمفی 
دک هلر 


دکرمخیلت 
دہاش 


ھا 


ہے 
دکریی تکرلٹ اربورکی مرو 
بر 
- ھی کے یرم 


رک 


دروب دیوشورمکا 
ات 


دروع و 
دروغلر بلا نلسر 


درو یلا چ 
کان گرات ۔ 
۳ 
د روعي امو پلان سویلکا 
درویش نکد تب 
درویٹلر 

ِ ونیا < 
درویشدر یل 
واللہی اوقوبه رت 
اوس سے 
دار ریز 
سے کی سے 


1 | دره لر طاعلی 
درءتك‌صولام ودورخ موی ا 


دره نك طولام وور 
پرلرقی 

د مضا - مناد 
۱ |دری پوست 
|ددی جانلو 


|ددی قوق مووي 
1 
درنکلرچا قراس 
دروستلی تماملو 


اذ اك وب E‏ 
در ریت 


| دری نوزم 


درف یکمك اوزره 


< الا باره 
درسیدوزولسش ولا | م 


ہے ۶ 
نے | = ملد سير 
د 


ددشن" 


SR 


و 
= لاد ے احلاد ے 


ا دریلق خا نلواا 


دین اول 


> دیا > 


و 


ی درس اولانسر 


دويق ابمل" . 


2 ۱ 2 ۳ 
ڪي اعمان 


د رين د وشو بے 


5 
7 
ِ رب 3 
= 


د رن :عو 
درین فو وبافویو ‏ 
فور 7 


ے 


درس یرہ وار 


در كکونك طس طرش | در 


درل :رین رلو 
دریلک از اولان 


درک چ ق اولان | 


| د ریه ایند وائمڑ 


ہے 


دریه وارعی اولار ا مت 
مب ای 6 

ج دزمك صراسیل تقو قا 
دزیلرصرالر چزیشر | س 
سے مموط سے امذلاطرے 
دزیلوب طابونا ول 
تاولا 

د سره پوت ې 
دسترهکتی الان 
دستریه یکرنرا ولان 


= اقا RE AE‏ 
ٹا ایل _ طاعت 

عبادت ایل 
دعا عیادت ادرعیلر اناو 


دحا رخ دشی 
Near 


sS 

fe; 


: 


۱ 


Sane... 


۳۳۳ 

تا 

۱ د زاس 
ےن 
ی ۱ ٦ FT‏ 
× یماس = اراس » 
مو 


زعسته = 
| دز بو قلی اوران 


= 


۱ 
أ در می‌فو رش (ولان 


= 


ص 


د سرت ره رل 


د ر سر 


> سوه يس عة 
د رید از زی 


سے 
ےم ۲ 


دریند بوعزق 
دربند یرگ 

| دریندار سنورلر 
درد اعری 

اد رد اغ آیه اج 
نان 


۰. << 


ور آغري ایل یای 


۱ اولادت 


سے 


]دنہ اوعامتراولان 
درد اوعرادوب ا 


زابون !ولو 
درد وراو مسکین 
دام اعلف 
درشن‌ادم وباحیوانك 
جا نانم 


23 سل 
درتار یلار صقن ار 


دوہی ۔ هوارش 


E2 


۱ 
درد لر.خسته ذکلر 


= عوارض ے 
درد ارم زحمتهطوتلغ| 


اولاات 
درد لوا مك دوشویرر 


درداوروٹریی تما 


تا درده درمان اولاعلاج 


حر 


| درڈطو یلاک فا لوگ 


دردی عل تکرار 


دیر تم 
دردینه دره‌ان ارا می 


دردسه کرو و 
درمان ایی 


۲ دددیی حال سوك 


دردس‌حا لن‌سودعی 
اولادت 
ادزری ویامززی دکی 


| درزيلك وبا ن مك 
را ورسك قول درسی 


درسك دیوار وی سو 


ددسکی 


سے و .۰ 
افات ٭ هنات سا هو 
تد ۱ 
ئن اول 


درما نش ار زیوٹلی 

دراک 
درس قول درس 
درسکلر د یوار وسوقو 
دبرسکلر کی 
دیرکلر دستکلر 


۳ 
ا 


درلممك و لمك ۷۳ 


درلممك جا نلاند رمو 
درلیگی جا نلندیجی 
درلك ک]تکرںںی 
در للاعدرافتی 
درماش 


س 


ص۔٠١‏ 
دوا سے 


درماضز لبون قلی| اعبعا 


او وت 
ڪ e‏ رب ۳۹۰ ۰ 
درماضزٹرکوچاری 

داما 


داترتر چٹردظر | حب 
ے حبویات با >| جوا 
7 حبار سا حبت 
دام هروفت | موت او 
َ‫ باق | مد 
داتھا اراس‌دیعی اد 


دزی الا ی 


اولوب وجمٹرا! ولا مق 
دا نما با شی شا کید 
طورورا ولارن 
داتما د خر کو رورادم 
ذخیرعی اولانت 
دما ذخیرءکورجیلر 
دخیره جیلر 

دامپ شوه وغم طله 
ری بی‌چقا رمو 
داما دلدهاولان 


8 دا نماما قوب ورف 


امت 

د هاش د هی 
دام صامَوب ورف 
او کر 
دانماع هافر 
سا 

دانا غوچ اوغا سو 

قالاس 


دما اغرده اولان سوه 1 
دا ما اولیه‌رق ہمزا 


۰ 
vA‏ 
دا باه 
جف 
¥ 
اولا تست 


ایلیا ولات. 


٣‏ طورمی رز 


او ۱ 7 
: ہے لو د ± و اضف > 


با وکا اولامقی 


زا میلح ایم 
د ام تھ مو 


نا = هی 
دا ماک گر ورام کیا 
ا3ا 


دائماکٹونک رام تکره 


کے 


دا ما لعرک فمته سوب( 
دانما بل الندکلش 


افلا 
دائمایھشیکیی الت 


دام اوزره 
دائم اولق برقرارده 


دادم ایب ری 
دام باق اولقلو 


دا مق برواراولان 
دام الیو کا اولو 


دانملك با قیلق آخری 
اولامو ۱ 

کی 0 0 ای ی ۰ 
اتمه ادليه 

ول 


فا دا راو ارد یک لاد 
اد دای برمر a‏ بر ار 
یوب اوتور ہے 


| دی ك ابائ ا ندال 
دش‌رکیاوتر ظالان 
]اویتاراولات 

نیا دترہ مك ورو 


دبره مك 
دای ولاف 


در مك لدا مق 
رس ۳ رم خر و 
= لوان ے حرش ے 
ے‫ 
درمکلر قددا ظقلر 
ہر وب هو 
انتهاعن - 
در نیش و ردو زا 
وصوی ‌اولار زات 


کے 


د یہ سی اوزریندو مر 


۶ و 


معا ردان ع 


ای 
اهراد 


ای منکسن 
رس ۰ ۶ 5 0 
ہد دپہ اوزرینه دوشوزگا | جا ۱ 
٠ 94 /‏ 4 8 
ما | اولاش ر 

پ8 اتی N‏ 

ا ہیں 
1| ہے Ns‏ 
مملانیه| د به لر ۸ لل 
۳ ۰ 2 
اد | ديه لر باشرلر, ١١6م‏ 

بے یی پچ رو 

8 داترر ری باق 
۱ دائْررك لر راق : 
یاهزرم لدی با هت 


- 


: ۱ 


د 


: داد با فوتع : 


اس بد تد وی 
دائ واس ادوا 


کت 
To‏ 

EO,‏ کے .ر 

شم چوس اتر ولا 

دا نلوخرش‌اولان 


وا 


دانلور خوشلر 
دار مقلی پردسشته تلد 


وی برذ 


A ۳ ۳‏ ۵ ۱ و 
ار ا رو مخ 
۹ ۰ ۳ "0 4 

| ےاخاقءاغتاط ۔ 1 


کہ ۳ 4 
۱ 1 کی 4 
دادیی مر موی ۴ 


۰ 


7 

ماو ۹ 
د صا 

سے 


دراچین مبازی 


۔ 


دارغین قرغي ن جنر 
دارغین اولی و غير 
اوو 


دارغا نک وجنر وار 
ES‏ 
دارعیر. 

دارغین خویلو اولان 
دا رغین فزمشا ولا 
دارغهکو ناولا 
دا رغیتافیماوشمی 
کید رمك 
دارغینلفی‌کوسترموب 
کن دون طوتکكی 
دارغینلنو کو سترمیوب 
کنر ذطو میا ولا ن 


0۹ یی ۱۵ ۹س ۸ رز ا 
Ci E‏ اناو ا اس کا 
ہے * ۰ 8 و۳ ۰ ٣‏ ) 


او و وروی 
دارلش‌اولات 


دارل ی کو جنلف 


بی 
داس اوداق طریات 
داعوا اولنان شنه 
یت 

داعوا ایق 
داع باره 


دا اسر واره لس 


دال بود ق 

و شخ ٭ 
= سے تین ے۔ 
داللر نود فلس 


ام EAA‏ 
روع دیقصہود: 


د 

Ig 
=افتان۔ فروعات ا رك‎ 


دال بوداقل 


داما دکوکو املتای‌ما ۶ 


داماد ل ن کوکوا ج 
دامخه لمش سکل مت 

خوتآنددی 
خوں با فلسنراولاد 
خور با ییا ولا 
خو رکورم لد 
خرف 


0ئ را سے 
SAEED‏ 
2 


خورلی یکا ولان 
خورلی خوردا هق 


حورهم ا نما جتاسرسنات 
اولان کور یبراقلری 
خور مد افاج 

خورمم لیت با مزاب 
خوش بکنلستراولاات 
وڈ تا کو زل اولات 
خوش وزل اولان لادی 


خون گی کوزل اوروبد 


"۳ خوش نازا اولان . 


"ا خوش وا شلام اوت 
| خوش نواس‌اولا نلر 

1 مجاراوزرہ سور 

کوک 


و 


| خوسلامیبردشن ف 


کورمسته اسمّیه رلد 
خوشلمی حظط ایم 
خوشامیه جى دنه 
خوشلمیروی اسټ ېړ 


س 


5. 


سے 


مدال |خوشانیه جن ضتہار 
الما ہے کات ۔ 
وان | خوشلنوب‌شاشهی 
کل ا اد 


خویشلنوب طا کل ر 


ونود ری 


خوشنود رای اولوق 
قح 9 
< وط کور فی ے 
سس 

نمی اش 
3 د ۱ 

E ah ای‎ 


حوی پسدا اممك خوی 
جەا رمو 


EE 

خوی رسک 
خوی‌جفاره مق‌سدا امد 
حوی سر تک 
خوبراد کو یلو 


خویرا نلرکویلوشر 
خویراد لو 


3 خوسلر طیمتلر . 


پر 9 ص 


٦ ۱ ۷‏ 
اورجه مها یا 
ا و 6 ۱ 
ے سمال عرزلت ے 


ص 
= 


2 e 
خو عاد سرت اولان‎ 
خوئاھنا اولاز‎ 


ایلیا ولا 
خیاد وھ 


یال اوبنود مکوریتا 


خیم | وا عرص د نلان 


کات اولد ۷ 
مس رھ | ہے 
سے کو ںی ماک ةا 


وی کو لوت ا 


خون يواش کوس 
B8 


ایز 


۳۹ 

پ3 
٦‏ 
۷ 


1 


ا 


کیا کا 


. 
+ ۲ 
٠ رن‎ 


٤ 
1 


7 
۰ 


ای 
ت7 
پک ںا 


39 
۶ 


u, 


¥ 
2 
3۹ TIE KN حق‎ "OE UN ۲ ۹ ۳5 جگزر‎ Coors FF ۳ 4 = 
و ا 2 ۸ز 7۷ 4 و‎ 7 AP. ۱ ۱ ۱ ۱ 

SOC: ۲ 4 3 

۳ ۱ ۰ کک 1 ۹ 

۱ ۴ ۱ و : ہہ 

۰۰ 1 


02۴۰ 


خس دم خفیف حور 
یج لات آروزکار 
تمرك یکی فا لعوب تفم ار را اولان 


یف اول 


۹ ۰. 
ا‎ 
٦ ۱ 
0 
۱ 


۲ 
ِ 
ّ۔ 
ےج 
١ھ‏ 
کے 


ا 
زاون عرفا ولان سید آ۔ یں |خفت يواش اولان 

خسته دنک | ا خصم اضزاطا 2ھ دو کا زار , .ایام 
قالمْ اولان. لاش |صویصوپ مہ | خضی ت کو لکن اولان میم 
خُسته لو اشا س سره | خفیفلت اغراولا مق خا 

۰ اغلال | عکل | خص سره ...| خحفیفدندرلتراولاد اض 
خته لتلو مین | ناتم شاداد ین 

مج دا رتست اعت ۳ 
خسته کرد یک اون عغورنت‌ره ونان تب الغا 
قالتوب درماشز نورد وطن هکم لیخ حفیفانربلقلو_ یز 
عرف اولان نة خصملر افرالر ]هار خفیفلندری امحفت 
خسته اک بکید ا۰ |دطراری- فان انا ا وت 
ماوشیرببرانضیت| اخسشوازشیا اخلق غیت إإإ | 
زابون اولات_ | نموه | يقینلشمو لهات ے ورای 
خسته لند می | اغلا | خصملی اش الؤاوزات خلقك نما هی | وی 
|< شم اولانت کال | 00 رعا 

ختتته توب ولك | .| خصملق اقربالت | | خورك ماس یکنا مت" 
درجه‌سته کلو بکه سّینلی مہ | ختوری‌صمون بات 

ايول وروا اولور ات | ے کرای د سہویۂ۔ نہوم دومق دومق املف تعرس 8 
خرتپنوبدلواملق تب تدم تہ |خندق واخنرد | جنر ا[ | 
خستته لتوب اندي خفيف خفیت‌کونك للام | = حرا 
د وشک وابولن داش = تسم خندقلر وداختدکاس حر ۱ 
خستد کو ند رٹ | خفبف صاق طتلو | |خوازنه بالدف چپلاق لاتا 


با ق‌قالش‌جانتي تاتا اولان صو إذلال | خوارده اولان اادج 
خسته بك تا طربی ۳ ۱ دلیل |اولیاددلیتانلولی | رعاع" 
صورمخه وارهی_ ا تحور | خفیعتق یواس اولان اتب | حول ا ولو فة ۴ 


2 خرسزسن‌دیواوزرینہ 
ام 

خرسز سای اولاد مر 
حرسزلر اوغپر 
شوش 
خرمسرار وگو هکری 
طوار ری 
سر 

س سو ے لطامبّه < 
خرسزلق اور لو 
ا 
خرسزلکوزنلد دمو 


= 


خرسزبلا ییا ولان بر 
خرمن وخرمات 
خرمنکے طولافؾ 
خرمنره. فلات 
سپوروندى . 
خرمنلر ایند ر چك 
| حا کار یرہ 

خرس رمش اولان | مسرو 


خروس طا وغك ارکو 


اغروس وقارغهکو 


72 


اوم 


سَا رای |خروسلرطا وق ارککری 
وت ےن 

باری 

عزلوا یله رق اق 
خزلواها ن مو 
خالینلواعت سعر 
خزینلواغللر شع ہر 


خرسنه 


کا زد دار زی 


خزنه ده صافلواولاد 
خزینەلر 
ار کنا 
گے درتلواولاد 
< ممل لیل - 
خسته اوو 
خسته اول‌اکن ایو 
ولوب فا مق 


حسته اولانت. 
۸ 


ضر ری 


= وصبب - وصث۔ 


ب‫ 


حسته اولانلر 

خروس سول طو مت 


مىكا سے | سعہ 

= 


خ کے لو[ ایولشو 


(4¥ 


TE‏ اک کے 
= وصاب ء وصب د 


خسته ا ولوب صو 
صولتر کلوک با اولود 
ابو اولور 


دوب‌کوره چک رنه ازل 
این قویوبکورورلز 


خست لہ درقلولراولاتار 
اہ رز 
دعرے د 
2 
زابول ىترا ولا رن 


فوّهت ا وات 
خسته دن ب 

۳ لود بد هراد رمان 


خستراولوب اتواولق ]۱ 


خسته لفن ايوا ولو ]۱۱ 


مات توب ورک 

۴ 
ےرم 

۰" 

خبرمہورمئی اسم 
خبرصوریق ارات دہ 
خبرصورارصو رگ ولاد 


حر وحوا دت اعون 
وشنو 
کر 


سے کا ,۰ .ی مر ۰۱ 
حوارت ٭ اخابر> 


خر لمك 

حار ویر 

حبر وسرمل 
خبروی رم رك اضر 
ان ۔ 
حبر ويرچی. 

7 

خب ان رد الو 
خبری | وزی 


= 

ص 


خبرصوروحی استوج | دو 


۵۰ 

اولات 


20 
خراب 
خدمت امك واورمك 


٠ ٠ 
6 


تک 


خزمتی ۰ 
اع وصی ۔ 
خدجی‌طا تىخ رار 


شور 22 
حزرامہ ۔ ورال > 


خدمتکاراوشاعن 


خد متکا رلر 
- حدم وغل ۔ 
تحتام د جات 


ت إحد متکارلؾ 


ہے خزمی٭ = امه 
خدمته استه ۳ 
ولا تلو 

خرمته ایرشکوره امک 


اک الش‌اولات* ۳ 


حدمت ا دنه ھکو رهکمرا 
ویرمكت 


حمسال چا يک او 
خرابِ اوی دی 


اخراب وثران اولش 
3 ۹ 

کی ا 
مات 


2 
ر وص 


تم 

اولار .® 


م | رایخ ویرکو 


یا زا 


‫َ. 


خرجلر 


' | خراب ورانا ولغم قله 


یوزطوشش اولان 


حراب وران ایډګے 


14 1 
خاد أ 


3 


رای حراج طوںلایچی 


تا خراسان ايله مہواشز 


او 

حرج اولنه چت 
خرجیلق 

خرچ ایك د وکمك 


مه احرج صرف ای وب 


ارعش اولان 

خرج ایروب ارشنز 
اولاتلر 

8 
حرح ابروب دوکزلٹ 
^ ایی ویو یں a‏ 
ويرك حجل 
رح اور ولیچنبه 
آژیرل‌|ولات 
خرج اولفتلیاولیچی 
يره و برمکلات ‏ 
رل مسر 


ار ۱ 


یا NIT OTP‏ ا 
EE ۲‏ کٹ ۰ دم 
9 ۰ 5 2 0 


۷ 

۳ 


1 .ا خامط 
خا رده کر کرهاولاد 


اخطر صا سي 


ا اخاط امین 


13 

اما مور . 


پت 


اخاطرلق انچ ول اکن 


٠ کس‎ 


اخلط اد خاطوکنٹر] 
8 


.1 | خامرنژه رموگورلذش ی 
حاطو می کو ری | میس 
خاطمکلور وش اولان مم 
خاطره کلور مت اک | رد 


ہیی ور 0 و 
۱ کا ا مار سے 
خا تھ 
خاطرییه طو لوب 
رون 
خالصراولیوب قارو 
اوت 

خالصر ویو قا ردنو 
اولا ناسر 
خالصرباف اولی 
وه ع 
خالص یا فیس اق باز 


سے صر خانه‌سی واملاکے 


وی سس 
وم ہے۔ متوا > 
ھا او فو نو 
اورہ سین 


رگ ا او قودی اشیاسو 1 


خان د هک لا ن کونره ك 


اوروبه 


دورکون وا لان 
انر طا ی شکلد 
بايلىزاولات 

خائہ وکا گی 
اوزری اورتیلواولان 


مار ری ڈاپیٹل بت 


سے ۰ ۲ : 

گسسٹراولان. | عم ا 
ہکا ہے ۷ 1 
حبسر تا ا5 
a‏ ۳ 8 نٹ ها 
حار ا سسرم یج صو ره اسر | 

۶ سی ۹ 
مسا| 

۰ ۱ ۔ پت 

رم و 

+ مسلہی 

7 
9 َ 


EEE SF OAR یرجہ‎ 
۷ 
5 

۰:۹ 
حوازل 
= جال کل 2 


حیله بر دوباره زه بر 
الو ولارے۔ 


رح ۸۶ » 


= مدع - رو 
حوا SRI‏ 
بعل اولشر 
حيوانك !روب 
تارش اې چ وک 
حوان بو 
حیوان صوارمك بر 
حوان صولایرحی بر 
حیوان‌صواره چك برلر 
حوانم ولای لرا م 
حیوان متورشی 
حیوان فِون‌جؾ بر 
حوات صولاعی 


صوایی 
کوان لور ورگزت 


قارشلب قان سم ۰ 


حیواندن ايوب ریہ 
قوم 

حیوا ندن د وڪي لان 
طوی فيل 
حیوا ن اولان فان بل 


حیوانك م ما لاغز . 
ولان اع دلوت 

بورون صالی : 


وی 
نزول 


| ماه 


وف ۹ 


احلاط 

حوائك لوب ونم مور 
حیوانك حت کنر زد 
اکلارا ولاف 


ےہ 


تج 


حیوانك درد تر ه 
اولاناعه د کل رکه 
اندن ترچمار 

مل حون اولان سک پر 
هل حیوانلرلء بروتلرندت 
وبا فرتلرنون چقان 


حوانه او ریلان 
د مه دسا نب 
حیواۃ وب قومعو 
حیوا کم اورم 

2 
خاطر 
وا کم اورولش 
حبوا یدرمك ان 
وى کاسزدت اور 
یلان چا یو 


یوان ىكز 

بیظار |خادم ١غامی‏ 
خارلدی ایله صولومق] 
E‏ 
عاف |- 
سرج آخارمن وب خرمن 
۱ خا رمان سپورویرسو 1 
سے ات 
م خاطر 
نات 
تین | خاطر ات 


: : اک ا کی ی و و ا ا RET‏ زا و لی جرج ول کر یم بت 
SRE O PL ORAS TF SAK Î‏ ی 
2 / خن 5 یرک رع ھی یش 0“ کور یک وم چ ہس e ASE‏ 
اق 7 کو و 0ف FRENSE‏ کک 2 A E‏ لا کے : ۹ 
م نا کو چا کی یں کر ور ئا چو کا 
۱ ہر نم 

حورامله بعرم حیله لر 
|حلاللىتمواستېك ارام | ا لال | حوراطه دیل‌شما ہی ند - تباطه -| هار 
]لوتر ن ہا چکلك | اختلاء | امس پل | حیله دوبارہاونو |خَدعه ۳ك 

ا ا حوراطه درل شقانو ١ ٠‏ خلاع - مکڑ سا غیش || 
جا خسته ل اع اوزریه سویلتلان س دوبارہے مکیزه ا دمدمه 
۳۳ ۱ ج طايه 2 دوسيو رات حیله د وباره اوبوت 

حا خسته لقلواولان وم اط اف غا اى | ماک اجات > اپ ناڑا 

مارات ایز کورڪی| ‏ ال فاه تاه ۔ نکاما مکایز - ماد عة ما اہ 

اواب ۱ ساطر حورلر اجون دلال حیله دویاره اید وت 

خجارائلؾ ای شکوزارنع] ساسا ے دل | اما ...اه 
شمان | حورلی ايلو دل ام مدع سا تسس 


حایل کی بر اوموزی| ذل | حیله ایی اإدادجي | خر 

لین ودکراوموزی | جورہ دید رما وبتا | تین | د مکار م تباین | حع 
و۰۰ هو و ۱ 0س 90 
اود كت َو رت موم حوره رمك اون مت کک حادع 
حمایئلر مدا وی وچ ك کی رش حه ايله اللامی | راغ 
21 1 


حپالمق ارو جهن | ملطهرا = ر9ص] سح ادرا" 
جما لای دهجعیمی مف خوط رکولفر ‏ | اض له ايله ری صوجلو 
جمد وشکراولدجیا . ` | حولامىكويككىولومق | عَوَعوْ | دوشورمت. لت 
نل ماقا = باح ۔ا بباح | جلهایله مې قاحتاو 
ات مایت حولای کوب ك کی دوشور ملت . > | تلت 3 
۲ کم بورجی ووش باضریجی جاح |احسی الداع خاي ٠‏ 
افلا ایز | رل ہو دیور ا حاط | کور خلا یا خا 

| حوادث وخبرالمق| | حدودم یف ایشا ملع س لب ب مکاز 

| اون صورسی | اقا می ولارن | سی | تاد تتو یا 
حوادت کوتری ردو حر دود لر اسملا | غین عا خن 
حورال اولان_ | دلیل س ادبم حیله جیلن .۰ | خدجا 
2 خی | حقمق ای |عوعرء| سا عة ادا 

حوراطه دیل‌شعّاسی رل 5 کلوھ ‏ | عوعوه| حیزذار اویوتطیزا 0 ج : / و ور ٩‏ : و . فا 
]سر ۱ لطیمٰه حبق و جحلل وداد | غریز ا اود مخادع 
1 وی اتا نہ ۱ و 4 ۳ 97 ٠‏ 
۷ ٦ئ‎ 


حقلو 
ح‌طوعنری د یندد 
سامش اولان 
حق د نرك چا ر 
اوكرت 
حى د یندن قو اکرو 
دینهکس| ولان 
حق دیندڈ چموب 
اک د سكماك 
حق دیق بلاملكف 
طاتمامی 
حی مد هبدن حقوب 
بلاغ هب هكاك 
حقدت صاپوپ کر 
دوله‌کیکیا ولان 


n 


حقسزا ولان ایل 

اولان صا بط 

1 7 رایس ادیتلله 

اولان ابد وحا کر 
حتزاق ظم 


حقل سورد دی امیا 


لی سو ا کے 
حعلت اي سورد[ 
گت رون ایل _ 
تحت 


ع 


حمندن زباده اولق 


حفن,فوللادورا ولان _ 
حمیارامی| ست ك 
حقی‌ تام ال 
حفه بار 

حي برا عون ازیة جور 
ملک : 


حي ونرلیوب ازية 


نی 
س 


حکایہ کم نیاجوب 
سود 

k2‏ اسطازه ع 
حکایرلر | 


= 

حق واراکن ونولام 
"| اولانٹه 


:| حلاجدمشاولات 
:| تلشاولات 

کا حلاجدمثرولان دول 
ن| حلاجلنش اوزرہ 


4 


علاجلی ام تیان 


حلاط ۱ ورغن ایپ 
حلا ی |ورتتنی یی 
حلاحیلر ۔بچپر 


علا یلق اجان 
ا حلاطلر ایپار 


= 


حلعوم بوغز 
حلته 
حلقه لر 


کت 


= 


حلال برسه صا ج 
حکرالتترهاولیان 


حلال وقارینك نوم 


حلال اولی كنام 


ے جک سی 

اوزرہ حرام اولان مہم 

ت|حسرت 
D4 Û‏ ښرت دودس . 

حضورلق 


حسا بل 
۱ اصرة چکٹراولات 


وون 
جو 


حسرّچکنلر وح لا 
اولائلر 

وت چ 
ب سیر جج 
حسرتلاك کت ولان 
ەرت آدم ۱ 
حضرت ا د مك حرا یله 
شن اا ونور د هلری بر محل 
حضرت رسول اکرمد 
یاردمایلیجیلر 
حضرت على رض ا 


اس 
۰ 


تج 


حضرت موس وت ايلك 
مہو رر می 
حور بولق 
حضور راعت 
احضورایله دیرلا 
ب اك نك 


اس (1 1 


رای » 1 
کیا ول 
۱ ي سرت 


SE‏ اف سیخ 
حق تال ط ونا ایاردم 


:|اولاشظی 


ای تا برعبا م اتاك 


e | 


حفظ امك صا قلقی 
اجرمامی 
حفظ اولمت‌صافلاطتر 


| حقا نیسرندال اولان 
مزا( ۱ ۳1 


اولنشإ ولان 
حقعای‌طین یا رده 
اولمّْ ولا نلر 
حی‌شال طهتدت 
اکور ومک حرام فلمش 


حیقالی طرفترد. 
اکوروکه حرام فلخش 
اولان‌هشته لر لر 


حق شا یب فوللت 
ادد اولان 
مرب سا 
حقسالینك ولون 
دوع نان فر ات 
ق‌فالينك بولونہ 
ہوغزلتان فریانلر 


دوشزاولارےس 
تد ال - 

حق طوعی دیندت | 


<۱ 


جاج لرك هرسنه 
طو ہلا نرقلری وت 
ما راریکورولدرک 
ا رد ی رکو رو لمیر 
حاسه دیتلان ات 
اورنومی 

حاص ر امش ا ولت 
اصا را وك ایج فبوی 


-> 


حاصلاق پا تم وزره 
برکیسته طمن ثارلا 
وحم ورملتب 


ا 


سسہ 


2 مد 


= 

حاضلاجی‌پدایدکی 
حاضرلایٹدر 


جح 

اعاصرلر حابراوتذری | توا 


لام بو لمردی ۱ 
حاطراولمش | ولا | : 


حام هك حاضرقلق | 2۱ 
۳ سی - اراد - 


حا یا وزره یراغلوَبا 

مم 4م 


ا ات 
١ویؤیلٹاولات‏ 
حا اوسون راحتهه 
اولاز 

حال اکلا تی اغلتوہبا 
خبر ورملت 

خوروز اونورف 
وبا اوردت 

حانهن بڑی 

جس بره ادد رمز 
اولادت 

کول کچل ۔ 
حبس اولمْش بریره 
تیا ند رلس‌اولانلر 
حبسرا تک صالیوز ماما 


حبرا مك زندانه 

اکونل رات 


< | ج قورباق و مشته - 


چ کون مب یه | . 
ل | جو لرکو ك اور 


حلت ارق زناده اولت | 


حل 
فور بان ونان برعل 
مامت ابتد رمف 

جات وینوزی شیش 


جر اجه دنه 
فوبه چو ےکوچٹت 
طولامجنرکی 


۰ 
> وس 


۱ | جہرہ می‌دوزیچبرکن 
اولانت ۱ 
چهو‌سوکوزلاولانشر 
نت جهارا- 
و ودک چ کر 
جهزاراوطه نی 
2 

جہزلر اوعله لری 
جهنم طامو 


ر حر رس 
س حل حص ے 


جمترطا موا سترت. 

قورت‌امتراولات 


جهرا 
چہرہ ایك کوز ای 
لب 


۰ 


|جهن‌طا موخدجیسی 


لد 


جھئم دره‌می ‏ 


۱ جہخ وهی بویٹ ی 
جہن پیٹٔی میو ہی 
جممید ا قان قان وا رن 
جن نال اسشاغیکرقاد 
اگ رتم آدی 
جهنيك دکرطبت > آدی 
جهملاولات 
جيل 


۰ 


¬ 


جمارد فلری 


هك کول اجمت 


ہے 


ر 


اجيك على چتایعی 


کر ا 
جيك عله وزولش 
SD‏ 


= 


مت ھا بج و_ 

کل وان ها لو تا 

ا زوا ھرے ازاھ |1 
بچچکر! یله اولات 
برزحلس 

نزک جك | چم | 
چیرکین اولق وصوج | 
ایی 


تقد 
لصا جک اولان قاری 
حاجھکمٹرا ولان واگ 
حاجهکمتناولانیر نار 27 ولوت دار ۱ 


چوک جیار واف | چو 


ا | رل 
= واون | موف | چوللر بیاباندر | لیا چونکه 
جوکان اکری کت | صولان = مل وخ ۔ فلواث >| مزالیت| جوهر اوز اصل 

ڃوکانلر م لغ ۔‫ بان - فوف » وځ = > 
صوا جا جولمه بر دوش | ساج | جوهرمله بز مسل اولان | م 


جوکوب بقل تاو نب اد حانك ہے۔ 
2 مر | جول پاك زدوفوصید| ساج جوهرلر 


جوهرلرایله بزعش 


عفت “> حل سے موقه جوم ای اج اولاد ساح 
مح ے توف - NY‏ = جل دونادلش‌ها بالر وتا 
و 


فا - رمع | اء | جو موا ال اجقل | جود | ے وس 
چول بیابات پرلی | ملت | فلوم | جو هرلو جا انی 


قیاق = فلاف | لت | جوم و لك اللری اج چوک مح 

فیوف سے توح | موم |اولانطر اذ | حوید دنیلان بوبه 
چول عاف اب | = جود = بدا | جوداء | جر رنکند اولان 
چول عبر | اعات | = جود = انا سإ جوا |چوبر دوندر" 
جولیه صالق اولؾ | رعوتۃ | چومق چوکان اصضلاذا۔ 
حول الى دون اولار رعو | جومقلرجوکا نلر وج چوردڈ دوندردك 
چوادن وازگوب‌شهره ۰ عن -صوامهه|صوماد وراد 
نوزم مدت | چومقلر چوک نلر إ وام | جونردیلر 
دن ايوت | | .مو وا اید تقولاو 
اونورمش‌اولات. | مرت اجوملات رر E‏ 

ہے ممژن |< فرره چوروب دکش‌رد ماک و 
چول طاعرة اوطورار: | یه وک لچوملکلی تدد |چوبرکی دوندرعی 
چو له طاعن اوتورنلر| براوی لے قدود |دوارلا ج 

ہے براوا مج مامراث چ وملوبس ۳ چولن ال سقط اک |و وق مستوفن| جریلدن زرلک 
چولقارالاریسقط اولاتلر| ضیح إجوملوت اتور مو لوف | جوپزریلر 
ا اجوق صاع اولقلق 
۱ چون صدا سس‌ایله 


۱ ولان علاح 
چوق د وکصی اعجی 
ان 


چوق روز کار 

جوق سر“ سوداف رو 

ولا علاج 

جو ق سس چقارە رو 

E مات‎ 

جوق‌سود و رولا 

ایا ولان 

چوق سوبلراولان 
هزه اولات 


. ق صو د وکررر 

وس 


تن اصولوقلق 


٦‏ چوق کرد لھک 


حر |اولان قار 


ب | حوق‌کره لرایله 


م 


EZ 


کی سی ی 


وق‌طاسه وقعو 


اه عقڪدون|. 


اسومم اؤلو_ 
جوق‌طاشفول اولان 
حون طولس‌او لار 
بچوق فکرلو آکلاراو لا 
چق فک لور کل 
اولانلر 

چوق فا نهر | ولا 


سرسم اولان 
جو ق کر ر نینک سم 


جو‌کرم طولا سم 
حوقکره لر 


جو یکویف قهقهه لاله 
مقوال | چو كولوب با یلو تاد 
وحت | ویرراولات. امار 
وقد چو ق وف جقدنرو ا مات 
را اچوق وت ھیوب 
یقینوقتہ نو 
مول اجوق وبرکو و ولا متاح 


NEY 


وفبی 


= 
‫َ 
۰ 


چوق ورکلواولاند 


تکی ال 
جرف ویرجی چوت 


باغعی(ولات 

چوق یانمورہاخی" 
اولان بلوت 

نت خر ۶ و 
چوق با وری‌طوعرود 
او تی 


جوف ستاراولات 


: اجوق‌سان‌ساراولان 


حوق یلان سویلر 
سولےإولات 


چوق مك سوب 
صولوعنق الا شی 


َو 


د |جوق پوروشلاولاتد 


ر و سک 
= ورت س وفور = 
brt‏ یس .مر > 
ے اوہ ے کرت 


جوت با وری طوطوراتارل نوا 


مون فيض 

۱۳۹ 
چوغالمتی دا رال و ۳ ۱ 
چورمك ره چاللت نوم زنا ده اولملش‌اولار ا کل = 
چوریش‌اولات | ره ا ضمإواضلاولان میم [چوق وول اولادد | . دو 
- لاس مم | میم | چوغالم ی چوق یمد | کا لہ اجوق آرمطار پچ ھنمٹر) از 
جورسوب فنا قوق | حن = وف فيز یڑ |- نار 
۳ فرت ابت چرفالدشدی .انا | جرت رامد 
چوزملف حل |- شاميد فدرم )عضا 
۳ شش سے یل جرغا لد وباکی ات چو اغې ودردچکر ۱ 
چوزولش‌اولات | . اث ناد اولات_ ایت 
چوزق‌اولان کول چوغالد للا رتولستر سراد | چون اترا ولان ا مق اق | 
مخ =| مل | چوغالمىزجوقاولار | ور اچواکرام اولك ان ماو 
چوزول یل کوٹپٹر ا ام سے موی «|موفرذ |چوق اند هت ۱ 
اولا دة ي مس ور ماه |ایدداولات ‏ اعلاف ۱ 
حوزق جوزول تاو لاد | ىلوا ل | چوغالؾ زىإدەلمك اوْدِلا |چوق اوت وصاج اولق فَحَف | | 
چوزونك ارك | ااال چوعالی عون یرہ چوقاوت اولقلق | وحوفة 
اجوزو کال قو ز تا ود دکلش‌فدات. . |مفرون |چوقاوت‌پارچتان‌ب تاد ۱ 
چوزجی. اعلال | چوغالق قاتلق اوفره اچوقوخنه‌مق احتاوة | 
دا انس من اہ فان | تافر اچوقاولؾ آوزده | انت | 
چوزیلوب قورتش . | چوغالن‌کیت. اکا |چوق اول اکن || 
اولاش | حول |چوغالی‌طوره مك کی دی وفت 
چوغالکسی ستمد تراد | ال بولق اق اجوداولان | کٹیز 
چوغا لته چالشاد چوغالوب برکتش | تفا یہی بامترس| کایزه 
طریچکارد طابغ اولان غلىه لق منلادی چون اولان هور جود ۲ 
- ماع | چوغالوب طامق .۰ اچوقالددت اکر ا 
چوغالقنہ چالشمز |اشککان طاشتون او نوا ما لاإ 
سے امعان س > فان چو قا نکل اوتا ١‏ 
و خلت ار رمق | کی ]| جر خی |اواجحے ‏ اند |[ | 
٠ =‏ بتاڑے) یغاد د یه میلع یاس |چوق بول طاختوتا ککانرام) 
چوغالمق قایلوب| هیر عدنده) وافن اچوقبخشیشں وک وإ [ 
ل٦‏ 8 
جک هكلك 

۳ را ے 
حنکه و ندرملت 
= 

چنکی کوچ 
کال 
جنار چون چوچقاره 
اصیلان ےد 
جنوارجقلس 
جواب‌فارسولق‌ویمل 
اسار 
جوابارتھارمٹولؾ ورمکار 
۳ 


= 


= 


اج 


باطی سے 
ونان قو نکوب ری 
وار ای(داغلسی 
چوچوتیامزرراولان 
قاری سورانا 


چوجونیا ولیان‌فاد 


اچوجوتی| ولیردف 
چو جو یعون سود 
انا ادا ات چوجوی ايله اناسی 

چوحقلر 


| اویاشموز 


چوجوعی ولو عر قزر 
تات 
چو چو تىد نيا یراد 
ےی ادم 
چوجرىی سوداناره 
ورملت 
جو جوجنشودرزگملد 
فطم َ‫ 
چوچوی‌طوعرکن الو 


ص 


وترو امكف 


چوچو نی ىا وی‌فلش 
اولان_ فاد 
جوجوغیی‌فابب امش 
اولان فاد 
جوحی باوری 
> طمل- عّی- 


وارننهه القن 
چوجیاناسناكت 
فارنن جانلنوب 


چوحق باعزدای 
چوچهلی! وغلا در 


ھک 


= طقال ۔ موالید - 
وب طول ا 
وران صّبایادے 
جو چم لریی جر بلك 
خسیسل ابلهصرورت 
چکددماشف 
چوچقا ری وا روب 
فوجد یہ وارما مق 
چوجقاری وف ےت 
مار ورملف 
چوجعلق تا لك 


4 
م ه2 ےں 


»2 
اأ ~~ 
اے اوه هسوب 2 


ا 


چوحقلتل فورتلوب | 


ببایکت اول 


َ۔ ‌ 


حور ۱ 


۱ 


جورم ك جولان امك 


| جورمك دونذدرمك اقحانت 


چنقرقار یکر دافارچانر 


۱۶ ۱ 
= 


سے ال 
اح ے مه 
عو ور_ ہک مر 

= وین کر ےہ 
اُجنکاہ 


چنکا زر 

اس 

جنك انتددم 
اجتك ملک 
اجك حول د وتان 
اه زرم کلف 
جنات دوس لرا لار له 


ہے 


چ 


چنکره 


1 اوروسمق 
و |اجنك عسکری 
| جنك وعما جکولرت 


سپ امه مفائگدے 
قد 


جنك عوعه ای رت 


ÇE: .4 1‏ ۰ 
معا راك = ا ھن ۳ 
= مباطتره غازی-| < 


ماوت 
حتاث مہا ل : 


م و 
= 


جلك مبدانلری 
3 معارلاه حخاجت۔ 


جتکدن النان‌چابو] 


6 | بلاحته4 


5 


کرو 
النان چا دول 


چتکدن قاچوبکری | ` 
اش ولات 
آچکرەاوت لا کڑاولاتا د 
ن | جک ایکا ورد وروت 


کشو دالا لیج کا ا 

رزه ڪا هن 

7 ات 


ب ,یلك 
رز جتکده دوشما نش 

| جتکد ایک طرفدت 


=F 


اللردن انملك . 
جنکره ری تفاسم 
د يره نزب طوروضعی 
اا 


جنکلر عوج لر 
وو و و ری کر 5 


ے الصاه"ء عزوت 
۰ رخ .و 
= رور > مباریز- 
مج )| > 
ارب 


جنکلٹ 3 


ھچہے 


جنکه واولوم پرلرہ 


صالدیی | عطون 
| جنکھ چقارمق_ مره لوب 
ايله یا کی 


د و 


اے لوھد 


ا ماع یکلا 
ماع برصوری آدم 


و 9و 
= خرب ‏ امھ“ ن 
کی و 
= فیله - فوم 
: پچ تا 
یں ی 
اعت کیره اریرتاد 


ایراشاولا سے 
جاعتدن کنر وا 
ارقداشارزرت ارق 
حاعلك تروق اد مل 
برکدجکاولان, حل 
مان 
جا لیکو لوش 
لازم کل رک طویلا نم 
چفقارییر حل 
ی 
جا عللرگروهلر 

> عشائیڑے کشا 
انفاف ے ال ۔ 
جنرت باب باضنڈ 


ہے 

| لیگ ط نا ای 
۱ چم لوب الیش 
۲ حاصر مش اولات 


۰ 
= جامکد اے 
سے S.75‏ ۰ 

= ساد ء اختلاط۔ 


۱ عقرکن ولان قاری ا 

ری الصا ولا 


تام ے 


س 
= 


جرلق ال صعیلهی | 
طییارلقاسلت 
حمر کی زا ده اولان 
جع اولق قاپلاق 
جمم او نه جو 
طو بلاج قير 
حمله تون حیوا ناگ 
رزفی و رجو اولان 
مله دن يدد 
شوك اولات. 


ہے 


حمله دن زا ده‌اولان 


جری اللری‌صو اولان : 
راجناق الاجی 


مر | جتنن ابرمعی چا نف 


1 


ار 


جنها 
چناق چوملل‌صفسی 
پارچه ڑی 
چناؾ کاسه 
چناقلر 


جوز یل وله چفی 
کوجك متا 
چنبزابله یل ول 
جنب ومت اتی ایله 
طونوب شترجمقارمو 
جنبش دوف 
جت اوچفی 
دوش > با - 


جنّت وکا ری 
3 2 

سلسیل 

جن ايله جن اراو 


۰ 
۳ 


ور 
سلسعاء>٭ 
٣‏ 


۳ 


ہے 


= 


جن صو چو کے 


لهك دید رولو 
2 


جن شرا ایچقسی ن 


7 
و 
اس 
ب٣‏ 
رم ۳ 
رت ۶ 

دوزکای‌وقوری 
چکنك اوتا مق 
كنك اوران اوی 
#الارغراولو 


ار 
یری 

7 | جکوب قیلوراولان 


: جك رك سورکل و 
: کٹورولش|ولات 
1 جک لرک الت واوست : 


0 ی 
مزا ۱ ص۳ و 
= الا تے یاب بت 
عار ر . . 
»۰ مس یر ۷ 


رده سے 
جکوب چتا رم 


سے 


چکوب فورم 


ا ولانکرسٹکرکیمبوٹ 
ونضرکی دوزکاری 
که 


¬ 


چک الق 


ایک د مك 


ونضم کے روزکاڈچکمی 
چکٹوب عو اتك 


چکشے خوش اید 


چکے سود روکلصراولان ِ 


ہی ۳ ہا 
٦‏ 
۰ 

١٢ 


ماع 


| اوغراشیجی ولاف 


"| چکیلوپ اوزامی | ۱ 


جکیلوب اوزا مش ا لان مم 


| چکیلوب بره‌سروکلنور 1 
ولا سے < 
: جکلوب ينل 


کورولش‌اولان_ | ˆ 


جلا بر دخت؛ 

۰ ا از ی OE‏ ۰ و منوا 
چمذلکلر ضوع |چنور الیاولانر | ود | چب طوفی_ . 


چقاراش قرش اچتوراولان ول | وه ولات 
". ضوع اخلاع | = وهاد کدکیه اوزا نون 


جقارمق الج |چقوراوبوت | جنر |اولان لاستیدکی 
ت اتلاڈ اس وخ ۔ هوک | حفر 
|چقارمقاجاداتچك | ايْلاكٌامہ . دوز | حَدوذ |جفالری‌اونودکی| 
چقارمق مویق فا (چتوراووت اچنوا بر 

چقورل دیب اغزین 


ك ليع قرراورو سز ددواری | حول اود بک 


" ا چقاروب کلام سم چتورلراووفدر | نا جکر پار په سی | فلن 
چقاربلوب قوق | هافر تحافز-| خن |جکربازچه‌ری ا : 
دهع امك اع چتورلرڈ درد س 


چقرقی | راط |اغ ریه قرداورندد ‏ |چکرداد 
چقرچیلر ‏ | خزاطین|دیورلی جل | سسخوان سا د 

چقتی ضر | از | چتوره قوت اولان | تو | چکرکر بوک 
: جن اچقورهقونلق_ | مین چکرکر لر 
7 1جق مق اوزرہ ریرہ جقه‌جن بره‌وهرنه‌| . أے. وہہ 


ابا مث راولابت | محوش(یراولورس‌اولسون| مرح | جكرلر 


"ا وفع مدع تا ا“ کرابم متام | نوخ | چکنمك دوکرٹ | 

| | ای اس اوق اکٹ اوناٹز کل 
چتو کل [ولان] مدا" | چقیمی طالم" ‏ عاض س تاج د 
چجفور حفر |چقیلان یرہ دودود ٦‏ ۱ 


ک سو ئف ۱ اند می رید 


|اچتورام | عنم | عوده د | عودت | جتنمك ونك اتك | مج 
ا-۱ضاز< خض سا حن اجك سروک | جن | کات دعوالشمی 

ہی لدی نعل 


چری عسکر اجند | جزطر خطوط | چغلنک یل اه ءا ینہ 
۳ - 1 مرت : ۳ حسارت قافلق 0¥ باردم ملد اس 
۳ 2 گر پت اجسارہ اترا = 

چرعا ای اماپ را جسارت اید را3 حغلړدی فریا د | بل 


اش کاب ۔ 1 یم 
4 ۴ 2 2 2,0 1 .س ۳۹ > 
چطودلامیحاضرلی]| نید | - مع مین | سو جفا اسکینه اباك 


قاچ ر یلو بوزولمن] مرم | جى دل رکوده‌لر | الام چفت وجوڑ 

د روم | = آشباخ| جمت ای اولان 
جریه الق تھی | ہہ یک رصوحقان | نبو جفت اول نکا حلنودا 
حرید بورج وبرمك| اما چشدریعرلی | تلا | اولقلف 
جره بورج ویرمش 5 . | نامع | جن اولقلق اولمکلٹا ز 
اولانت میرم چشنیارطادلر داللر) دات جفتجفت اکیایی| تن 


موی ری اعد ہے و 
چ رکا جزم | نوا نید طورل | فن اتی کن 
چزلش خطط | سید چشیدا ے ارشن ے کار 
تس زوا طوریل طه ری رداتا پا ا فلاح ے 
چزمم وله کلان قاب | کت | جشدجنیدارمق| اشفا < مت 


> هن ۳ 


چمر لوبق کلا ند | حضا | چشیدارجضلر | افش ا چفتلن اکضیادا 


چزمم یه طا فلا جضلدی ايله اه واه چفیتیدی انیل 
سموری‌وسات اىزەر ١‏ عامی نا کا ہے 
ِ و کید میب | یمه | چفتلنمکه قیقر 
جرمم یر طا قب‌لات او نیب - ماف اولان‌حیوان 
| سیوری‌توسالر | عهاهن چعلنی اله فربادابلہ اجك ۰ 
ای عظ | افیان‌چوچوت | عونل|- ‏ 


جبلاق اولان 

۱ مت ۱ 
جد نے عرّدان ۔ 

ے مع 3 ا 

نو ار ىُ خ 

= رات ۔ 


چتال. بوداف , 
چتال ایق 
انال چتال ولا 
چثال قارشق اولان 


. . شاه سا 
چتاللٹوب ارق 

چتاللنوب دال دال 
اولتقت 
حربصللت 
فولا يلفن بولن 


با | چلین خوطلو دارم اما 


اور فان 


ا اچلیناکلرچپاویزاکدر 


موب جلام اولان آدم 
ون اجدام اولان قاری 


جراخ الینك 


سے 


۳ مھ( # 


چ م 


سحب | چراغلی ایٹکلر 
عا 
| چراغلر موملر 
|چراغلل» چقان یر 
چراق مکل چوجی| " 


چراق سند ر مك 
چرقا رمک چوچتاری 
اس لام ك 


چرپ ای 
اج اوزرس, د لتر 
رة ]جرب اوروطش‌اولاد | 
ری 
| جرکین‌فنااولش ولا 


ای و 


چکین ادیش انرك 


چکینفناا ولان ایت 


سے ار سے 


که سر که ور 
چرکین فنا اولان 
چرکین براشقسراولان | شقم 
7 2 م ۱ 
چرکن صورن کب میک ا جا تم 
ر ےرس 

چکین‌بوزلو . | تم 
تی سا 2 ہے ۳ 
جوم ۳۳ ستّمم سا و 

و لااو 

چرکینلغپبباولانضی اون 
چرکیناث بد لٹ کول | شقوت 
4 سے وہہ 

سك لاس : 


جاعرفن آ_ جارق چېلان 
| چارهمی‌فولاناملامع بلس چاعزلش دعوت |چایك‌وکل کارری 
|چارهسیقولان بولضو ۱ اولمثراولات. | مدبی | جاشریشمان اولنش 
جاورا ولان ننه | مشک | چاغمن بام | کاڈ | جا مش نهان ولش 
حاره سی فقو لان دولنو ۳ ندی | تدا اولاز اد 
چتون زوراولات | | پافینتعیتاولنی ناماس مرمع 
اص ریپ . 2 
٦‏ 


۱ اجادیدن اولان ہرگ |جاعغمقسسلمك هلف ۳ نادمت٭ ااب ۔ برا 


چتارسندخبوراولا | |چاغچی پثسسراللدا . ام ندم نادم ما کڈ 
اوروم لیے ایغ |باضرئی اولان اِمصّوت |جیادنلك چات ]ده 
جاسوسلؾچاشیدلگا: ‏ جا دق باعلهرت مایا اجپالامق چالتمق 


2 و 2 


چا منیدلك وبانان د چاعرپله رق دعو اولرزق مدخو جا 
اہقف عات جاخارک باعزوک تاه اینه‌فزام 

]جا غ وق وجاغیل“-۔ |نادیا اس کیب اچبالایی چالنیجیی 
چاغوق باعوق اک ادا اجاضل ارلال انم" ےہ نایز 
چاغدم باخیم نات | ام اجات یار 
جاعرتمی اعرشمیی تنادک چافٹار بارلایتلی ھا ام 
اناد |= ات |چباظر یاولر 
چاغرښه باغرمه ایله|. (چاقل‌طاشی اعنئل | 3 
اولانكورولدى |فعاطه اچافل‌طاشدیی ‏ إجماول أجباتل بان لو" 
7 تاد سے جنال اچب چورہ طوطولا ۱ 
باغ اياي |جافن‌پوسات. | خوت یدامن دیع ۱ 
کوزلامنی دوک | ول له زنذ ۔ یلاع افخ اہ . و 

۳ ق اچپلاف : <“ 
چاغرٹن اورومپی | فاته اجابرلن منیا وص َ‫ 
3 کے و8 ۶ 

ترموط. لجوش اولان پر اخرت إجلاق اولقی جا د ر 

چاتلا قلر با رقلصر 
پاتلاقلر 

چانلامٹی اولان 


م ے2 
دو ارت 


چانلابوب پا دامق 
چاتردامی 

جا نلانوپ پارجریاط: 
اولادت 


سے 


| جا تلایوب بارلسته 


کلشراولات 


||جانلابوب يتلم 
اوزره اولات 
او ین سے ب 
د مصادم مصاومء 
مه دن چان ای 

چادردی ایک هتم 


مشق |جادرلریی فورمش 


چاربق 
چادردایوب جانلامو 


بربر یه طوهتد فده 
چقان سس صدا 
چا در قورمی ورشته 
دیکیند فوم 
جادرلر 

امب ۲۲ 
جادربی فورمشرولا 


کے 


سے جح 


شاطت ۔ معوح۔ جارقکری اولاسی | عو 


: چا ریوب بی کی اتآ 


چارٹو یزار 


(TV 


چارییلق اک رب 


مورد |چادیلوب یا یکی|کال ا هو 
موردة |چار داف 

موز اچارشن غاعی‌بارچز 
مار اس 


چاره‌سر البت4 
= بالصّ روز فلا رع 
ارہ مراك زورلامق 
سالاخ ۔ اخ 
چاره‌سزفا لوب‌صقلی 
چاره‌سرلاك چارہمی 
فلا اولا مق YS 


حا 
2 ةم مب ۱ .° 
= جوا = حواب > 


جان لم ایك 


جان چکنیلت 
جاسراولان آدم 


کے 
س 


جالشرا ولان د لار 
وطوپاتڳیغیار 


جادنزاولان دار 


۳۳ 


و 


۱ 
ماج < ہے ۰« 


۷ ۲ E 
تسه‎ 


ات 


٦ 


+ 


95 
٠‏ ئا یف 


¥ 


۰ 


جانلندرجی‌جان ویک محہ 


و جِافَصتَل اولان 
2 ا e‏ 


جانق الق 
جا یله ومیزیو ره ال 
دوستلی امكف 
چا ی ابرمی 


4 و ٢‏ 
کو ات ہے مرا = 


:جایدذدمی بان 
ایتد رم لف 


چایدن ایرمتدت 


جایدم پّمان اولدم 
جای پنیمان اولری | : 


حابراونلاق بر 
س متسر مسر ۳ 


چایر یِشیل اوت 


چایرل اوتلاق برلر 


۳ ارُعاء ےھ مار 
سے 


چاق دور ملف 


چاپقلق 
چا پقلند ده چابقلفق اب وك نيه 
حاجعلواوطواولان اس ع 

SE 


رالا چا پقلنا یله 


چا مون ادبسراولو 
چا یول جنك ھا پشارک 


چا یول اولی 
چاپول الميوب بوش 
کنٹراولاتثت 
چاپول الوپ ھا نمی 
چاپول الم ینا ج 
اس زان تا 
جاپول یما ایك ا چون 
او وچادر اراسنرهکزند 
وچاندك امك 


وع | چاپول ویرمك 


چاپوللس 
= انیم سابال | نف 
چا دہ رق جانلادوب 
قيرلق 

چاتشمق اجك 
چا تم ےچارپہق 


2 طو سمو 


چامجی چا تی 
چائلاق»حانلیرة) 2 
او عو مد می اہ سی و 
EE 2ND‏ یک راو بر تی 5 
وم شر 5 ید : 
جا محمّلر 
N‏ 
4 و وم 
غمرات ہے حلوح 3 چا لی‌چالاچیتاذبانز 
چالتینہ د كوك 
کیا ويام 
چالفینه ق كوك کی 
اوتزنم رورا وا مق 
[حرکت ایرد ملک 


پ | جا لمق اوع یخرس لو 


= اسئراق< سَلب > 


سے 


جالمّش اوع ۱ لم 
ولاف 
ات 
لنچاریلہ دیناد رد 


5 
ب| چا مور ہا جى 


ا 


حاشلر 
جا می ٹیٹه ی 
اونورء جق قەن لواوطه 


| جا معلرعبادت برلر 


= 


جا ملر سْسنه لو 


ورین 


چان چنتراف 


جان اولاعی 

جا ن کوب بدندت 
بده نه وب اواج 
اه لاش 


جان دورله استولری 1 

]اجان اومه‌ری مور 

تمودجیر . 

سے زا دا 

مُوردوکلود وکن 

چتانقخطیلی 

مور فرندهی 

غلع یر لاد مر 
ارو ناء 

تقلت اوزو نے 

اخ ۔ 

ا یر 


= حمتةم واب ۔ 


الف جا 


ار 


جاب الا مملرزھز 
۱ > تہ 
- لقانیه - لقات ۔ 


حاب وچمدق‌وریكث 


تبوری‌چکن‌اولات ]| 


چا اسن چنینایشلی| عوا 


چای اکلاراولات | حنینث 


ین | چا بنا وساعتا ودگ 


3 


= 


أولار ت 
ابا وله دف 
چا ب ناویا ولات 


۱ 4 
ہدعارے 


چ ابيا دا وفوراملات 


ابق چان سوبااولا: 


د وه ]ار 


"| جاب قکبرړ اولان |: 


د تن دوه 
چا یی دورو دک 


چالسندیکی 
ارول دجی دور در ی 
چابؾ يوراك 


چا ټی ابله اترا لق 


ا 


چا قن طا شی 
چا تن طا خدف 
مادم 


د 


| چا قنطچقان ال 
رح اققا چقاناشٹلر | م 
جادن‌اوجی‌اولانشی 2 


چاققارچا قَوَطاقی | ر 


ي 

چا قؾایلہ حا موی | رو لک فیب‌تنین 


۱ رک سویلبی 
ترکیلر وتورکولر |۲ 


7 وی 
دودون وبا دوتون 
نو وزدن دوماندد 
فورتیلوب علولمك 
ومن اش زعلووٰ 


تورات شردف قون دز 


قررک مقام 


تور چا یی 


وزطویاق اوفای 


توزطوران لو لاو 
توزطو را ولات مو 


دور قالدر ھی کلک 


,نوزکی برندن فودور 


:ا صاورولش‌اولان 


ون پل پگ یه 


بس 


نو زهن وفلنە اورف 


= 


دوز ان رمق‌طو براغه 
بوشتددمو _ 


| نو كاك بتو ر ما 
سے سکره اورا مف 
ۆرکستان آدملی ٢|‏ 


ند سالیا 


او رر صالیه ار 
= دنا فره = یاف سا 


کشا ولان 


ر توكو كىيك واردی 


دون امك و زك انارت 


امش 
نوی وباطوی مل 
نوی وياطوي وقیلر 


پ|اولدرق دوکلوے 
َي | يون اولش 


ود فورفودت 
قو رتیله جک دران 


معناده ل # 
سس سس 


هیا هلوک لو فورفومیلو 


| نیز بورورواولاد 


| لك چات 

۷۰۳ 


مور 
مار 
مین چاپك اوق 
از چا پل اولقلق 
تیرنچا بك اولان 


ن اکلار اولان 


72 


نز نیز سویلعاولان 


واوفور اولات 


سح 


مز يور يك يك كنك 
در ورعی 
مارامك وس‌لوب 
رە اجك 


۱ 


زا مور وا دمورويا مۇد 2| 


٦ 

سی سی سر کی vn ee‏ 
0 إا تشك اك 

مل فورعی ‏ یٹ افراولات وای ر اس : 
۳ بوتس | با اولات. | نظيف | تبيه اواند يلك تبي 


۳۹ اه ٠ “٣‏ ےی“ 2 + 
ملئراو زر واؤزەلر اف ا حرت ط طیب ۔ هر | تبیہ اولمتراولاد| ملنته 
ی قورولش اولاد ان ر |ے معَدّس-قدوشل تک | تبیه ابد ی 

ِ نین اد . | تھا یاکزنٹ 


مل یامن ملواولان را | ے تا لھا کش اولاد 
اس رو رظ ای | رو می صا فارنق دک سا دہ | 

یر پان الات ابا عمف قلیدت|. |تهایه یکت 
= اھر سای ۔ انیت ابر ۰ . اناد ابکزاولت . اع 
ے ..‏ امن ,|تبزلك پاکلت انظافت |- الا اخثل دا 
مر با اکن ول کا اخ صفوت سا ردا 
جر 7 تا زنك باکت جور تبراك ایتدیک فنا 
مورا تیه ف قلیزت يك دق ایدی| ‏ اد واز کیک 
ادر قاد اکندوسی کون دعی| ننطم اس 

مرا ولسون دوعا یز لن پاکلزت اولاا اھر انودسی وبإطوشو اسر 
ام زس |< متاظف | 7 
گان | ميلك پاکلنق | تر ا وَسقار اسیراں 
ماوت ال اد ہ نظف اہ اننای ۔ ازا 
یر اولوب قاریثوا . اغیزلمیاولات. امطامزامہ ساداس 
اطامق وك اقا ۰ ان بدت ا ہر اوضوویاطومی | ور 
وبیاناوپوے ‏ انا اص س - وه د جيم |ترشوویلشولاد) بی 
تمیزاولانفر ا هار اح - امت |وشووبری 


۳ 2ء ا َ‫ 0 وة نف ۳ ۶ 
م تہ ان بدداپدسزاولاں ام اش وو دن راقاب جک 


تام کان اف الج ابق ایٹلک اڑا ' اسولی 
اهاز ااستزاولات. >> اکٹ اس 
یا ولان قیز وا قاری | نظیمه | = کَاه لے عَفَتَا> کول توس ولاف 
یه صفية = ااه |< ا اکنلاد رمف 


سے 


یف 
۰ 
۷ 


۷ 
۲ 


ا 


.۰ 
2 7 
۲ ۱ ج 
8 + 


۱ 


۳ 


سو 
سم 


"۰ ےڈ‎ 
E 


۰ 
2 


ا 


3 


أحعَا نت - خاشاه - 
د | ملاس دوشوكغم 
| کدرقیمو 

لاش روش وا 
هی اسب اولان 
کہ الات کید ریا ولان 


اة | کی ول ےکس ولاد 


ثلتکیره رلش|ولات 


د کرد الک وباد کی وطاوشاد 
اتک اتمام 

مت | مام اود وی 
کار اتماماولفش ار وتر 
2 رتم ا دوک ۲ 
کرد |ے 4 
درم" | تماما ولتار مت 

د :| مام اولیه رق دوسك 
| تما م اوم دي کی 
]اولانلسر 


ا مار 7 
لسن اوزسر 


ماد رامش قول ےلم 


۹ 


= 


مامدمسر[ولاد. 
مام ویر اود ەشی 


مام پاشاریی الش 


ماما اش اولان 
ام اش امش اولات 
ارکك دوه‌حواف 

تام شیا ق 

مام باشی‌بوشتر|ولات 
ام باش ولىزاولانلر 
قافو یں دن 
ملاوڑ: 2 7 
۰ ساس تر 


الها وجوم ز دمن 

e‏ مت 


ای" 


۱ 20 


م 
۰ 
70 
ہا 


ہم 


NS 

.۰ 
ن 


۹ 
۰ ۷ 


5 
+ 


3 


کے کی 
5 


و 


9 
٦ 


کہ ہیک 


XA 


٠. 
ک‎ 


۳ 
هل ور 


۰ ۷ 
8 ٦ 
عو‎ 

1 
\ / 
اح با سے سے 

و 


E‏ لار ۱ تنل 
رب تلم اولمشرولا | مرا | ترك ایتدی ,راقدک | مل | شبیر اولنیه چن| 
ي | مريب | رد امك باقلامق| _ | بورميه جن درس 
رب کورمش الاد | ایاگ اهمال ایت انا تجب اید بی شا بجی 
ره | ولم حامر سد | اولائتے 
الا 3615 ۹ یا | تر انيك بوشلامو| اها( |= حیرانے 
"مرزی وبا درزگ 5 الا ما ا سل ا ظم اك یو شا 
دک اولات ‏ | حاط | 7ایند وفتیتا. |صاینی 
- مود اوسشانایقلف ,۱ 
ور وبا درزطر اطبا اسا ڪا یع] تال 
- امہ رل دسااولان بل س۔ 
رڈیل کیا وا درکراضان وی | تذنحلر 
نرق سسۓه دی حیوان بد نید ن اقار 2 
دای الت اوست | کل | طمله لى Cy‏ تك اکن 
وی چورمك دونررم انسیا 27 7 رم 
شروش ورلاولا | مكو | رلك طاملو | رضت | تك اول 
سره IEE‏ رشم | تك اولان یاکی اول 
رسته اسز روزکار | نکوّت | للکلر طامل یل رانا < 
زسٹھجوپرنشاولان | سم نوهکرلی زخر لر :| اَذْمَان تاولا ن کشیای 
بت تون شکن| ا افلاد|- 

۵ ناف | تد وبا دینڈیدا طرمط | نك اولان شیلی 
الت اوست ايك | كلب سلم اول مت تك ایی چفتاولش 
رنه دوندریٹ کی سد اولؾ رام اولق ایلح اوی 


واسته دوشش اولان امک ڑا دق را شتسن اولان| جیف | تك تك 
کشا تیر صلن‌صیولان‌من نح | نكتل اولت اراد 
تزمسنه طوعش صلفلرضصیاولاںر|: |ے ۱ 

ا ره سمل و فا نك دورو بتارق بکلك ۳1 
نا ایغ تٹکشیار 
تازه دکلان ودرا نلر 


ان مغلش سد 
4 وبا ساده سود 
تازه فلا نك اوتۃ درو 
صاللاهی 


تام دروستاک کل ود 
تام وجوق‌اولات 


ناماو راک کیا وق امو 1 


م 
]| نام ایی 

0 تامار صا سر 
1 کے 


ات اوق وافرلمی 

| تربك ونه اولفش 


تبر ایی 
[|| تمه وبتکه 

]| تمه ون که‌اورونتر 
ا 
۲ r 
ا ہر تا ہج‎ 


تام وقته رٹ ۱ 

رار و 
ته وبادیرکی اولاز 
بوکسل ر صرت مقا م 
تہ وب دی کی دوکك 
اولوب دورت با _ 
سپراندراولان پر 
تب خرصلوا ولات 


۳ 7 
ی ک9 رت 
= کے برے به 
پا مہ مود 
ا وج ہے 

۹ 


بریسه 

لے وس رل 
نرازودهاعرسعدن 
اکلنت 


راز وده تا تلمش ولا 
تراز وکوزی 
تراز وکوزلری 
نرازؤلر 


رازو يه قویوب نار 
یا ولان 
= 


تراش 
تراش اولش‌اولان 


سے 

راس اوت 
راشاو لمت ولات 
ترا شا تا 

راش اید جی درس 


تاد دک 


رب اوکوت ویر مک 
بيه اوکوت و ری 
رسمه اول 
رمه ایدلش اولنٹر 
SEDE 2‏ 
رازودہ ار کلکللف ر 


Xx 
٩ ۰ 


سو وپ 


ور راولولر 


سوکلك اولولو_ 
ات ۔ 
بوکلك صا مو 
سود بکلکن رل اولو لذن 
ہکس رقورقوب چکنزلد 
بیکش کرش ولار 
بی وکلنشبورو نهو 
وا ادرمتراولات 
هندطا و قنادزی 
قارشش ‌اولات 
بیوکلنوب قورولو_ 
سولر محرلی 
طومش‌اولادت 


کے ور ۶ 
ہثت 


بیومش سول اولش 
سو زدروع,فوسلان 
رجفت اوکورد 

ون اولان طی 


ول ركرداتلر 


لا ۰ > 
= رقاب اجناد = 


= 


يووب اوزدمق | 


تر 


تارلا 

وی ببوراولان‌گر 
جانلولر واغاچلر 
اواونلرکیشیدر 
بو ده اولیرجن یرہ 
خرجلی 

إسهودها ولحؾیر ® 


7 خح ابد 


کے 


ارف نا۶ 
تابوت جنازه ٹف 
فود قاری‌کره وت 

تابوۃ رش ولا 
تا تراك انلك 

ارلا وباستان‌بارچته 


6 

- ادلاسورو اکنل 


٭ أنارلانك عمرلاشرد 


| انەگوزل وقوتلو 


:| تَا رہ اوله رق ودونقه 
آارچەلری 
نان وخوش‌اولات 

تاره 

رلاده‌اوراق و فده 
ل سیق 


نا رلاده‌اولان )کیٹی 
جاراکن صا تو 


تارلا وبدنقه ننه 
اکوره لقلف 


برا زی اللؾ اوزر ه 

اجك ذرع اف 
تارج قونیلان وہازیلاں 
تاره ری 
تارج وجل 


اوله رق 
ان جوان یکت 
تازه خوش براق 


تازه کور یه 


نا زه یٹیل 
تا زه ونیٹیل ا ودل 


تاره دکلش فران 

تار کندیاوزدثه | 


سول اد مك لعرد ی 
یور دعن د کله مك 
بوك د مك لورد ہی 
سوردفی‌دکراولان 
سوك ادمك با خله 
اودورمیو ایا قك طوزٹ 
بیوك اغاج 

سول اقاچلر ا 
بکوی 
بوک 

بیو اولان خا طف 
صاییلوراولا ات 
وك اولان درد بلا 
سول اولانل روبیوڈ دما 

بوك 
بسوله ابری اولان سني 


ہیوك اولوکٹیلر 
سول ابریا ولا ن 
بیو اجو 

ہو ایوس 
سو بای دہ دہ 
سول بايالردەدەلر 
بيو با بامی‌اولق 
بیو بد 

بول به ا ولقلقی 
بيو بلا 


جل | بو ترازو ترازی 
خراص بول چادر 

اعرا | بیو چا درلی 
ار 

سوك جنك عوغد 
7 بيو غوغدلر 
بیو نہر 

سول اولواولا نکست|. 

ںہ ۷ 

بیوکلر 
یل آ۔ سود 
یل |بیوك صا یوب خاطرتا 
اول |صامتی حظیم 
نم |سولك طاش مض 
دد یود طاشلر . | موز 
درز |بول؛ طاغلر روابو 
یذ . | سول عو جنات | مدل 
الاد وغوه ارحتکلیر جال 


سيوك کته لی 
قار ج فصلا 
مطل | سو کوز لو 


سول ها اولو 
ولد ميلد 


ہو فوط لرکرد لو 
>2 رس شر 
اچاد اعناق ‏ 


۹ 
8 کټ 
۰ ر 6۰ ۷:6۰ 
سك ١ح‏ _ سب 


۳ 
سب 


کی 9 
ح ۰ 3 
کت 


بلورکی 


خوار ین = 
یزار کله جکری 
دام تر 
رلك ایتکه 
کوذلہ رل اولات 
ابر ال یه 
کون رلش‌اولا در 
بير مين عليه التلامل 
اکی‌طورونز 


ہی 


-- 


2 ھا 
خی 

ا ما 
سس 


می اوصام 
بکارقاردب ىلوق اولار 
مات < 
بارا ر قاریلری دوق 
بيلك قول بل ەک 
الى 
بلك طا سی‌واخنار 
اولادش 


< 


= 


لوب کلام 
سلوراولان 


:۳۲3۴ 
هواربون 


۱ 


ہجوت 


رما 


د 

بیلورکن مام دوپ 
ات 

سد 


تہ 


سوا ملئے 


بلورحن بام دو 
سويايچى 


ث |بیلورکن سو لامك 


= جا دون - میک روہ 
بله‌رل؛ سو امك 
انیا رامّل 

بیلە رل؛ سول انلر 


ب | انکارایدلدر 
خاد | دا 
| بیله رل؛ فولر» الده 


طاّلان 
سله مك زاغلامق 
بیی ایلالف 

۶ و 


6 ٭> 


.|پیٹلراہلکلر 


ہے ۴ ماخ 
بن قررابٹاڈ اول 
باره ايله با ره لواولان 
با ره لرا ولا 
دنه کون | ورمخله 
اولان 

بیذیتە قدرایرٹمٹر 


در 15 


اف و 


سول 
اولان باره 


: بیشینا قدرراستا 3 


اولان باره 
بو 

بيوتمك پاب ورمك د 
بیوجو وبا بیوی 


سر 


بسوجی‌اولان قاری 


سوحی لعردشسی 


7 | سوراولان بیو ھی 


اولان جانلو وکرله 


| سودمی اجك 


ورول دیل قرما نلی 
ہیور جیا م در کی 


— 


سوردلان دکړ كاتاك تاد 

بان امف 

ہا نایلہ وك ورك 
ہا پولوب صوچی 
اغشلامقی 


مها بولوب قباحتی | 


باغشلام 

ہا د یله بوی 
ماد طوقؾ ۱ 
بہا نه سنی طوعؾ . 
یول امك 
بهان‌سق بول 
ایك طومق 
بان ن طوییی موز 
ایس نے 

بای تّول ایی 
طوجی 

ام چیقه چن دلو 
محصولای صا نمیو 
اتاره‌صاقمو_ ‏ 


1 مايه چته چن دنو 


حصولائی صا میور 
اتبارہ صا قلا کی , 
بای چقە جن یکوندر 
اون صافلنٹراولان 
شاو مت 


لاس ناوات 
کی پشین اولان اجه 
مان :| بیرام ایدیجیر 


7 سے نیم" 7 ۳ 
| یس دیلی دط پرا ولا 
ما ض| پس مردار ا چی 


کته بر 


ناد | مغبراولان وکونن:رلٹإ 
اولات 


e.‏ رسال سے 


۳۳ / 


برام ایک 


= معایران - میرن 
بیراملر 

پیں مردار اولق 

بسن دار اولان 
سے رجش لع یش = : 


اولان اه و ۱ 
“= خینات ۔ 
ہیں مارا حاولا 


2۰۶ r 


بخ راو لان رکو ندر لتر 
"ولا ناسر 


خی لرامتلرطا مه ر 


غار عطافر با زد مر 

ایتت‌ولاندر ‏ | خوا6 

4 


بوسول 

پویوز اورسمون 
بوینور اورشقلر 
یو ور اورموے 
ووز اور 
توسُوزا یلها وریلوب 
طوسلودا ولررششر 
اولان وال 


ے 


ur‏ سس" 


یکا 
اولان سشته لور 
بویوزلی 


ابلد ١وروشد‏ فلری 
محر 

بومونده وب النه لال 
کورولش‌اولات 

دوسونژه حلیّه مى | 
اولادت 

پوسویزصا رت | ولار 
يوسيو نه صارلی 


بوسوذکیورمك وكردانل 
اولا 9 زر 
وسون اوزادوب 
باشی فا لددمی 


بوبٹورلوجوانار تنا 
غ |اودے_ 


تا اد باز آدی 


نتم ها رثر بازکوندر 


نقلید| چاروفتی 


مار 
پوو وبا بونی مه 


توب هرت دوب او لوسه 
اولسوت. 


دوس ايله زغم | ولات 


و 


هت 7 و 


اروت 


ہو می ہوں اورم 


ہو مق نقشلق 
چا شته ك یت 


= 


ھا رات 


= 


بہار چابرلری 


= 


چاروفه عور 

اولاذیرلر 
رتا بھاسی دکری از اولار 


نل اما ما 
بر اما رك دکرزی 


]الو فمتلواولات 
| طاشلر 


| صاقلیوب صاتمامق 

< 
چے 


,ملوا نلر 
ار جوراری 


هامی‌دکی چوق اولان 


ماس انشا مارد مك د 


اسلا رگ 

استمل 

الى ما لمشتربه 
سل اما مف 


با لوبها سىچوق اولان 


مالولن مطل 
هالول وفلی کاود 
حصولانف انبارہ 


بہالولؾ وق یکو 
د وب حصولائأف 


| سا مرو نباره صاقلا 


او EES‏ 
بها لولق وفی عون 


صافلمش‌اولاتا 


سره اسه 


مار کیان 

مبارره ۷۳ 

پولوب و بوندن بوسون: 
بولك بإرمق شن ابولو ہاملاشیآبرٹ |قایخ |بوندن صکرء | من‌تید 
بخ ا تزع میم اتا | که مامد م فا | 
8 تام بواشمك پایلا شمق | تام |بونك اونسی... خضو 
مقا اس خشوسا 
ات نارق | ولوشوب قاوشی | ملا |بونك لچوت | الك 
آتفارنی | - و | بوتك وباسویك ایله 


E 27‏ ایت ردو 
| بولنی برده بولوب پولوشو فوشمق متام و لش کولب 
الق مط | بولوشوجی بای بدی تم |= مفعول 
بولندجی برده‌طوفت| وق | -قتام < قاس | مقایم| بووقت بوکون | الان؛ 

]ا بولنزھلے اولمن الا یروا بوله رق ایروب ت نوم 
بولضی تقشم | ولسو کین اولات بی اندام سد 
مکناولیان شنیك > بوی اوزونلی. | امتداد. 
صرا نوله ا ورتا فلس ص نل | بو یچ چم | ووت 
قولانی مابات بونامش‌پلاختیاراولوب .. |کوزل اوق . اسناعة 
بولشل پایلنٹی| ولانا مق | عٹؤکلٹراولان بوی دورلیٹ قا رت 
بولا ؿاولیوب کہا . |بوناش‌عتول اذا |بوائئیاولان امَصَبّو 
وبراق اولاد ہو بیغ 
وك بلوك بلول ٠‏ بونامن اخت وبا ووافىرلتق اصطاع 
ایقلف الام بونامق‌عقیل دامشده بورازدنامزخفیت 
۔- مشش اوطاموے . اخوقل |روژجار امیا 
بولنوب بارچه بارحه ا حت ایوس فصه اولی | فَضارة 
اولوراولات می بوعنؾ خر | نو فص هة !ولات فص 
بولوپ ایک پارچه ‏ _ ابو وك بیوک قاف بودسزار تصدلی انان 
الب افر بوندن ا وت بدکزرپ E‏ اد 
بولوب آيرەر ت ۰ اقالق E‏ اقم" 
کسی ولان ایرد |بوندت مته >> ا ملاسا بویلو بوكىك امتطوانز 

٠ = : ۱‏ عَیْوَالك | ماسقا بوہنوز ر 


ںی E‏ 
۶ وی 


۰ 1 ٢ 
۱ 
۳ 
6 

۱ 3 
ER FR ۴ 
اخ‎ 
3 

3 3 

نج 

7 

ہا 
٤ 
س شش‎ 

دول دوتکلر بوزل 
بوک نوک يورم بولدم ور للع ره کین کر رم : 
تورم یمد ا مدآ بولش ولک حصاقلو| مام بوللق برم‌کت ۰ | و 
بوکلسش اکرڈش ارب ٹر | موق بولا ند مق سوا مو | َيه | بوللن برەکت اولسود | تر 
. معطا تن | بوللن برءکدات ]۸ 
بوکلش بورولتراولاد] مت بولامتردممرداراولاد| منوا بوللن رک وبرے_ | 
بوکامش صا بولشدیهی با بلاشریشی| تام | بوللن بر هکنلوا ولان 
دیوسورلس‌اولان | مذرحخ] = مقا مقت ا مر ے 
توکلسش فیورلسز بولاشق وابولاشك بوالق بر هکوا ولواب 
اولان صاح ول | مرداراولات. . |ملوّتت| جوق ورراولان‌بر 
سے مود قارشق وم لاسق رز = 
بوکلك چارطی_ | اعٌطای اوذات اولق ‏ ا|نزهت| بوللی بء‌کللوابرگی 
بويك اکرمك. | عل | قارشق وغل یلزید ۰ | بوللؾ ركلوا وچوزلق 
بو یل چورمک | تلوت | اوناؾ اولتحکلكٹ رھت اولان بر 
بوکوب بور مكوکوی .| بولاشقل,یارلد | لوت | بوللن چوقلون | 
حاولوی اتواه/ بولاغیامنلك کت ا ام | وصارق صارمق 
«کیچراکیعی | مل |بولافیموارابمد تل | برلی‌کنشاداچقای | ترا 
1 رال وس فا وس +کوروتل لاق = واسع = ومبیع 
وکو لش کیلش | مضرّل | = بلقا = تلاق عا لاق ے 
مخرول] بولتمك پاملائمق | مقا بولدقلر بره لر 


9 07 


وکیلكگپورولشوکع|. اع توق عا تع | کملرعنایٹلر 
بوکری‌اولات موی ہولشمک تتیم |ولہی سے ۱ 
بوتا ول اشر دنه وا بولا لم ی کنشلملد 
بوکلوبای‌قات اولوا من | صیراایله وبتله ‏ ام عزن 
ول طا شقوه جوو | مَقَاض فوللا تو اوزره بولال قکنٹلا۔ء۔ 
بول کنش | والعْ|اورتاقلشمق مایا بولق 

= حرش صا ای | بودشو بکوروثبك] ملاع بولك پای لت | : 
وحه < ود سے نامیا اہ ۱ 3 بوعان 
بوشلایوب بامامق 
بوشلایوب وا نیٹ 
وازکلت 
بوصو یری 


۰ 
72 سر 4 
= 

بوغاز اغن بوعازی 
بوغازکرداریب 
اوغا رکور کی دک 
لو فا زاء يو ڪه 
صولق المن 
اوعزدن‌چعان لمتری 
3 وسمرکی 

٢.‏ اوعازدن فولاسی 

| وخاز صعوباولزمدا 
| بوفازصفو اولدیحی 

2 این سا کون 

پوعولی 
بوغازكن _ 
O IAS‏ 
بوغارلنەچكرقصاعا 
بوعر: لدس 
تۆغازلنال بر 
بوغاز لنان برلر 


بوغزلمشاولی 


بوعزلمن ش اولان 
,سمل = 


= 


2 داح ع 
بوعزی طيقا مش 
صقاسش اولال 


بونغق الک 


بوعوواهو ایعر 1 


ا رك حیوات 
بوغو دومات 
بوعو فوستتی 


E2 


بوغولق انفرلی 
بوغزلنبجی حیواندر |دیایج 


وع دومازی صو | > 


بوعنو فومئال دنسم + 
بوعوجی‌جللاد بوغزص و خر 


بھی | بوا نوک ایب وبا 


ايله بفلی 
پوقا غولر 


اج قاد د اناد < 


بو کوره 


ہج 


بوکې قانور امك 
بوکری بوش بری 

O RE 
بوک ورم‎ 

بوک بوک قبورابودپ 
طوبلا مش 


کوک تورم تورم 


.اولمشاولان. 
بوک بوک فورم فبورم 
اوو 

دوکری فا زور اولو» | تح 


۷۹۰ 


1 بوش بوش . اوشلاءشی 


یع ۳9 


بوره وت کندو فارست نو اولڈنض نا قارنلو| بعلون | ۔ عق ے 
مشمری‌کو رن دوت | بّطائن» نان >| نان بوش یلان سوز لتردی 
يوذو نكلك فرمسقلو. ہو ش |ولان وا دلشلر بوش‌بلان سوزسوياچى| 
ایج مدنسْف| اولانلر قوارغ | اولات 
۱ 2 مھ 5 RE‏ 
بوزه و تکلك قرمسقلق 2 فوع | بوش یلان سوزلر 
ايله نیاو لان مسا بوش اچ رہ بوسی| سوبلل 


1 ت اہ 1 7 ۰ کےا ر 
يوز ولوب سنق طورڈ دون اولالت فارع بوتادلسش براغلشر و لا 
اولش‌اولات . ا|سغمر| نہ خال | - 


a :‏ و :11 e‏ 
بوزطوب اچم اولاںا منرم بوس اچچنده بوٹی بوشادلش دوک[ ولا 
ٌ2 زوا يوت اولانٹس ا قوارخ | بوشادلش واز امغر 


بوزیلوب قاچیله ر3 | مما سح ارم سا فروع | بالق وش برا مو 
49 مز ومًا| بوش اولندن بوس ے‫ 

پوسات اواونلوع | ال | ۱ولامقی مان بوشالقؾ دوك ا فمو ]یبد 
۲2 یکا ا کا انا باطل | دوشت!ولان بوشت 


ونر واداتلر| لا | بوش بر || وقدت 
ای 0 60 چس ۶ دخ و 
سے ادوات عا ۱ 


دات | بوش‌بوغارکوه رہ الوالقفول| مچیزاے منت" ۔ 
پوستان دوا < 
= رک | بونتان| بومبوغزلکوهزه لك| مول | بوشلق تی اول 
توستان ارلا با دح تاره | بوش وباطا دنتارایلد ج 
بوستاندی | راوس دما اوغاشووالینداد مت | بولق ایسزلك 
مان بات | فرادین| پوش ب وده پرامز بوشلامی‌صایامی 
ہے مان ما ا5ر .اا |اعتباراقامك 
پوس بوشا داش ینہ بوش ملسن بوتلامقب شا موی 
يوی بوت قارع اولاتاکلاٹلز بوشلامق زد 
- لاه < سفر ال |لافردی واه | 

کی | بوش تمسناولاندس | اما ا بوشانێ وار اولان ماروا 
پوت ولان سوقان ایم نوش فائدہ سزاولاتن بوتلا جی وا ری 
ناخو اون | ايت عبت | 
7 


یں اہ ا E‏ 2 0 3 : 
۹ 7 1 . 


بو ونرجاك 
بورجو تام ویملك 
= لص استیناء = 
بورج وپریلںش 


۱ بوردی قا لوبلاد ی 


بورعناج بو ڪلم 
اچاریدشاولات 
ہورغاح بوک یری 
بورین بك صی‌اولار 
بورو بوریک آعنسن 
ايلە جانا بن 
پوروسسی وصلامی 
بوروب دوچ 
بوروشق دورد اولاد 


ود ولش‌توکست ولاد 

بورولوپ قورلشاولاد 
ہوروممل دنن وتا 
ا 

بورو مك اوردو مك 
دو وشرو 
بورونوب صارکس|ولان 
بورونۇصاقلنىزاولان 
بوروب 

ور ايله کلان یمور 
بوری ماصره 
بوربلوفیورلس ولا 
بورك اور 
بوريك قاپلامض 
بالدزلو 

بور قار طولرٌ 
بوزاعو بوزاق 
بوزاق. وزاعو 
بوزق فاایکن 
انواولش‌اولات 
دوزفلق فنالےی 


بوزقاکلر فتالکلی 
بوزمان بوکون 
دوزم ق صق طا عم 
بور مق فو لدانلا ھی 
استدا مل 

دوزم وران امك 
وزمق همین 
پورمعلق دبرا نلق 


معتمیم |بوزوب ویران اید 


الا یب 
ث |بوزوب بی اولان 


ہ۔ 


¥ 


۳ 


۰. 


جم 


۴ 


1۱ 


٦ 


5م 

+ ؟ 
10 
۱3۰ اہ 
۹۹ 


٦ 


٦ 
۰ 


2 


ہے( 
۳ 6۰ پا 


5 


۳۹ 


۹ 
/ 


۳ 


۳ 


9 


ا 


٠ 
1۹ ٠ 


۰ 


پ الو روس رمق اجون 


اولان دشا هالامق 


2 | دوزولق فَارشی اولو 


دوزه وئلد 


= 


اچقاریلان سدع 
بوزو سند رمق !يول 
چقاریلات فسلد نتر 
لوز و ستددمقلر 
بوزوسمی دوستلی 
امام ای 
بوزولش بوروق‌اولاد : 


١ا‏ وکارمتی 
بوزولش از تام 
کرد رم 
بوزلق فوللانلام 
الما مدش 1 


بوزولق چوزلك 
از دوش 


بوزولوب فوفت | 
بوره ونك اقره مقکی 


بودورلِمْك فورولو 
تونورلنوب فورولت 
بو ولیہ ایکن بونف 
ايله برابر 

پوت خایح 
1 مت سے م ا 
2 وشن سا 
| وتشر صورتدر 

= ھیاکل عاونا رن 
بوجاف 
ورد 


۰ 


بودالہ اولوب ایو 
وفتاستی ابر و فرف 
۱را ولادت 
بودالالر اوانقلشی 
عقلسزلر * 


2 ۰ 

۶ء ۱ 
ہے م4 نا 
سوم م۳ 


هلا | صامو_ 


م دورامغه منص وص ولاا 


دع 
= هدان» کار 
بوداله یربا ابیت 
ریثات اولوق 
بوداله لق امقل 
5 


و ۳ 


لم 


بوداله لعردلی وش 
لا فردی بودالې رت 


وسات دهره 


بودخی 


4 
د 


تھا 
بورخی اندر 
پورامہة سبز می 
بورج 


بورج اودم اود ملظ 
تاداع و لاو 3 


سب 


بورج اودم اك ١|‏ بورج اڭ 


دا 


| بورجدن ویریلیجکی 


ا بورچدت ویربله یک 


ستقرمل 


ر سے 

بورمہلونٰ 

تاه 
بورج ارچون رهن 
وبربلان املال وا 
و دک نلرکی 


ار 


بورج اود م وسماش|۱ 


بورج جریه ویرمٹ 
بورحکر نحال رمك 
کرك نماز واورج کی 


نا رحه 
پ30 پ٦‏ 


ہے 


پارچفاٹر 


بور حکی اودہ مکلازه 
کرت اولات 
بورجلر اوطفلر 
ادان ے دتویان ‏ 
بورجلؤ اولان 

7 ۶و ریہ مارب 
بورجلو واله جقلو 
اولان ادم 


بورجلوت ال چقلو 


| اولان طف معش 
ا لهجیارامقی 
= تحص ده 
آمك تہاچ 
بلول يلو بولك 

بلول بلول طویلا مو 
يلول يلو ونروب 
اوده مشب 


پلوکلر رح لر وارتتار | د 


بلوکارطا قَارجماعتلر 


لو سی بو 
۔ 


ا اون سآ 
- شا زع اقا ویج و ا 


بله مك کسکیلن 
۳ 
9 
د لاس > معرون 


بل فیرش ولات 
بلایر دوشورمل 
بلام شی صبرایقیان 
ا حندم 

بن بنك 

و ے وحص سے 
با چو 
بنااوت‌اک _ وله 


١رانا‏ اولان ر محل 

بنك 

مشق کسته ط ونر بر 
عرمردف ديوارچورمك 
بناوتتدلیی 


بان دیواریکورولنگ 
ايله هی چوکر رما 


= 


نيه ار مار 


: ند یہ آوحد اولق 


په یہ اوچه الخش 
اقلا 

هی آوچه لی 
بندیی اولاتن 
بض قفثان اوزرینہ 
کیلان کیلن 

= اصلے وحص۔ 


بنك بنیلورحیوان 
7 
بنك بنیلوز حیوانلرا 


بتک اکدلر 


سوم چم 
بکلر نعتطه لر 
باك‌کبرالن کند وزاك 


=“ 


ادمك یوزینە بیو 
يورین دشقه ط و4 
جو جم تس 
بنکلویوزیہ وبا وجودند 
سياه قاری اولان 
بنکلو سی 

مدر 


سح 


امش اولان حبوانه 


ویاسقه شیئه 
س 

بك سواراولق 
ی اوران 

بی ناف فو ودر 


بشججیلس اتلولی 


= 


برا رسود ىقا فلت | : 


بشله جك یوار 


EE سے‎ 
پت نٹ 


بنا آله بمکیت او 


تیوه ارب لا چلر 


ے ا عغالط انا نس 


ہلدکی ادی! وکیزررمکا 
مدح ابل 


لکد اتلوب 
انل ‌اولای۔ 


ہوا کلا مزءقلق 
١رمزاولات‏ 
بز اوق نادان اوو 
بر ثرا کلام راو قو مار 
اولا تشر 
ن غ 
رارکت[ و تومت رولا 
بل كوكرك اوقومو* 


ہے 


]مت ارت اولانتتت ان 


= 


لدیک اه ده . 


طراحمت| وان اولان 


بلورسر 
لكك بش اولقلوٌ 
عفان مه 
بلک رال ابتك 
بلکرجك اوکرقیه جك 


= 
٠ 


ہہ 


بل رکوروتقنایکن‌دولنوه 


نان چٹ ولا ن_ | 


ام زطنا نامز هیا فته 
کرمثراولاد 
لمر «کورومراولات 


لمززکورو مر راولایدر | وت 


بلنامش‌اولان ی 
بلمش لوا ولان سن 


نش انش اولاد 
مرو ے 
ہش اک سولما مشر 
اقا نیت 

يلوب ات ڪللو 
تبه لوا ولان 


بلورسزدوق ا ولو 


e 


e 


بلکیار اور لن الا 


چمچ 


بلول 


2بلورسراولان ایش 
2 | بلورسزاولان دة 
2 | بلورسز شل واوو اتهم 
* |لورسزه لو ولاد ہم 
بلورسز اولوپ كت اد" 
انورٹلؤکزرئز او 


بلوسزدوق اتل 
لورکن بلا مزاافکہ 


بلوغه هنوزاب رونت 


اولا مسر|ولات 


بلول 


= ٹرھفر ے وه = 
وتو ر کے 

سے جر سے ا عد 
سر اور س ۹ سج 

= ماع - جاع > 


بلول اولش اولاد. 


اولتراولات 
بلول پلولء طا طا تم 


لو باه اولان ناه 


وبا رلوب برجم ارم 


جح سے ا بی 7 


دول بوك ولا رز 
1 

۲ 


۰ 
+ 


4 4 
2 


2 


۱ 


ی 


مٌ 
3 
اہ 
۳ 


ن 


0,5 
و سس 

ون 


نزن 2 


ریش ولان د 
پل فوش اورسی_ | فزوج |. اناد 

۳ - اف |سدیکو‌سویلیوبا توا در 
يار فو ش لاور بلری فان لامک کی" ]مک پللو با شنواولات امتع 
= . ام =| قح | بددیکی‌سویایوی ۰۰ ابد وبا شا واولان ادملر خر 
بلدن توفاری قددا لام اٹ ايام ' ابا مزلاف ا ماف 
| اورت جك اورت بلدی ته یندش + | اوغقامزاك ایغ 
۱ شال ویشتالکی پردا" | زناده‌اولت : ۲ با مات کورما که 
درج وی سدوا | دی اٹ سندد| ,| خی 
۳ مانا ۓاسلری |زبادةاولاف لوالاو با مزلکنکلون پا کن 
ِ ۷| یلاع | لدیک کی یود ا امک کلم 
بلدد مك کل مى | ايشا | بلا لت امھ ا ولان| مور | بلدکی‌سونیث 

| ایند اطلاع س باع متا | 
= , ايعان -اارگان | بلدیٹر اوکزتولتر عو مامش اوکرقامش 
[]ا بلدیمل اولاٹو بل بیش ٠‏ »اعرفات | اولتی واردرمقی. االاغ | یھی اما امش اوک رامش 


1 ذدرمك واازد رمو ابلاغ" بایلق هنرو سز مكلك تصتع فوا مش 

۱ باز رمك‌بخور و مك انان بلکیلو بیدور اولان ا ا 

| مت عاله دویومض| داع ے عارف - میم" سے لام | مامش اا وکر مامش 
| لدی ارد میج 2ب او لانلسر 

ملع یور ہاو اولا نر ماوت ککاز نے ا 

مین = عرفا غفا | ۱ 

بر یل امت اوگرتاملت 
| لیت | او ومام 


3 
٦ 

۰ 

7 
٦ 


۰ 
مم 


5: 


٠ 


٠ 
۹ 


۶ کے 


یں 
5۹ 


3 


5 


22 


۳۹ 


کک 
x»‏ 


5 ۴ 


9 


سس از راو وک وت 


ری او ياك ویایکن طوبلانلاق و رکو لر رایع م می ے 
اولاتف وحید ام سای | مد ہی ۔ ان 
بکرمك صوی آ ولو جنامز کن مود وا بوز| کید |= ماب تازا م 
ماودو برم نو کیک یوی إلا کر ول ول : 
فق‌اولامی شاهه| < لت | بکناسشکوزل اولان | مج 
ء مطائیء ماو کف و مامت کار کزان قیلترد ۲ 
اس تایه سا مشاکه|بولن اول ۰ ,]مرت | ناش قبوله کش 
بک مکل ررر تتن یکلکلرد و ربوزلر مود |اولادت 

اویقون اولو, ااشاهء بکلند رتال یدق شندید بکنلمٹ لوم ڈول پش 
ک تا شاه اما اي کله م ڑگ رت اولان ۰ ۶ 

ہے دزد سا ا سن | ناروز ولائلی) 2 
یکی تسایر | لیو ای‌بایچاولاد| متوقق ٭ سن ا 


سے شاک بای | بکلیون نو زمكکف رت کن تومل ۸ 


ند دمث ول مع انان كاۋ تن كوي اداضاتافنتضی-|ز 

رك مار | لرن داولا ت ڈارت | دای وة د 
- الف | الات" افا مار مار بک وب ال 
کلراغالو ‏ | اساید کل شکور دی رقا بلا گدر 
الم سباد عا ایند اسب ارتو رون -قلاکه ۔ لاک ے ت ان اہو ااناس ناه = داهته‌ها: 
بکلر ینکر سياه لو شام اوزم صو | دیس اس کربرےے قارعه-| فص 
۔ یوم | یکلمش ولا | متبولم = ہدیا ھار ہے 


رح اخالم جم ارارم ساد اکنامٹراولان دا لی | تَمالاء | يك با قلئمق ین ے 
کے اید عا ام مرولا نكست ما | وادمی 
بلك میرک تا = ےم می ببلفوئی م2 
طونلایلان ویک | وضیعهاکتدش ههش ٠|‏ ام ٠٠‏ اعندلت || 
جلك میری اجون وخالصاولات ا مصاضا بزووسلری. اناد 


“ ۲ 7 
CoE. 
4 0 ہم‎ 
۷ 


2 7 رظ 
۰ھ و ۵ ` 5 REx‏ || بك فوح دوب نونامٹر 


1 
5 
١ 
3 
1 


و و 


|| كکوح وچتیناولوت 

| ] يكکوج اولوں مدان 


]| يك کوچك اکن کر 


فزت وو 
| یك کوروندطواولاد 


|| ب ك کو ریڈیلو 


اولات 
بك قوفلا مق وراحت دمو 


| بك قودلا ی ولان امسر 


بك و الا عش اولان 
بك قرمزی اولان 
بك کرم طوغی اولار 
پک گرلضیکرلواولات 


اولا ہہت 

بك *کسکین اولانو. سرت 
پک ک کین ولو مه بر 
صالسنکسراولاففق 
صننلگ ور ملگ 
فوحه بروارمتراولان 


دوزکاد 
پلکوروادیلواولاتش ات کے 
اټ کی 


يك‌کوزل وانرکوز ی 


ي كکوزل اولان‌فاری 
ي کؤزل وی اولار 


يك مان موی بر 
وب ہت 


پٹ مزالا نکسا 
وباجن 


= 


پک برس فا مش نع 
اولمترآولاات 


يك میتی اول 
او وا 
يك بان اول 
و 
ا اٹقائد 
بك یقن اولات ۷ 


سح 

يك کت صسوراولان 


2 


نے تک اھ خن ۰ 


بل مقبول وص لی الیں/ 
نکیا ی صواولانا' 


بك رام‌اولادت ‏ ۱ 
اک اد 


اش سا ہر اص 
= عفاریت = عمارتای 

es 


اھ 


ته 


ہکن مکار | ویر رمکلر 


۱ بکزروکی وسور ول 


ی ۴ پا و ۳ 
= ت 
قا = مطار < مٹیل۔ 


یکر رار 
يك بورعنون ورا مز 
اولادت 
پك یو ںیلوب درماشر 
اولا یاه 
يك وريلوب وز مت 
حکرل یڑ کو رملك 
بك بورتتات 


71 اشاأن 5 دوست 
یکر تمك اومددمق | 


کدی اوی ری وتک 
برکی ىاہد یی سپاد 
اویروروداولات 


ہر اقران اولانلی 
کرراولات 


OS‏ ابع اف 
س‫ رم 


کرو ار وی رح 
ی کي 

کے وارقدامژاولان 
کرراولان شنه 


بکزرلر 
3 
وس سس سے 


اولات 

يك سوکلواولات 
اوغلوک یاوی فلو 
يك سوڪلواولار 
دوست 

بك سوکلواولاندوسٹن 
وی فل. 

يك سوکلواولانفارک 
قوجه لر 

يك سومامك سولف 
د ونما تلف 

ك سیاء ہك انلق 
اولآت 

بك صاعقا ولق 
يك صاغل اولان 
EY‏ 
يك صا فلواولات 
ك صاف .. 
یك صباحلین 
يل صبرسرل 

بك صرفحرح اولمت 
يك صق ا غائع, 
لصو ولان ا غا لو 
وسار لو ` 
بك سوزدكراطاعتلو | 

دص درش ولارن 


ب 


| بک صق دوکوم اف 


ا ؾاولات 

بك صودیزرہییلر 
ای اؤلانلر 
پكطاشقین‌طاشتورد 
ولاف 

يك طاشتین اولات 


۶ 


سیل وف 
بك طللواولان صو 
يك طعکا را ولات 
بك طويزج دیاش 
وقافز آولۃردی سولك 
ابرادا سمل 

بك طولوا ولات 


| يك طیا نطلو وادلسن 


بك عقللو ومعرفت‌لو 


2| او لان اوستاد 


يك علولواولات 
يك فقیر و ورحلو 
اف لو : 
بك ففیر و ضراولان 
اعمدا رد 


سس 
= 


لك ها وولو ولا 
| وق ے 3 ۔ 


اٹ دبا زلات 


ri! 
يك لوچہ‎ 


بك قارسق‌رورچنین |, 


اولاتب 
بك قا فوب بوعنت 
دق دیا نتاو 
لادا 


بك قی‌طیا نقلوواد ہر 
عارسراولات 


ت 


پك في ور اولان 


پٹ ری اولان ده 
اف رمزگی اولان 


بك فودسڑ زابو 
اولان حستد 


ہ۔ 
= 


EE 
بك فوحه مش اختار‎ 


لنٹراولانلری 


بك توجد بو قل 


یل مویہ مشا ولان |کوق 

قالمامش اولان 


اولان سر 
وات 
ااولإيت 

يك چوق ادم ودکن 
2 2 

یك چون اولدرمك 
بك جوق اولات 
يك جوت اوانتلت 
بود الو 

بك چوت بودالا لت 
يك جوت حف زیادہ 
اولق وباک 

پك چوب سیل 

بك فرانلوز_اولات 
پٹ چویکوزل اولوز 


|ايكچوق یمود 

2 ٹا 
1 فاحش ی 
۲ مس ی وین 
أاجنك املف 

.ايك حرض‌ایله عوعہ 
۱ و جنك تکار 


سے ٩‏ ۰۱ ۶ وھ“ 
= ما یرون ایر ا2 


بك چا بلق اوتل تی | ˆ 


اویی‌سوکوله يودر ۱ 
يك زور 


E 


۲ کک یکوزہ دی 


کی برحخصوص اولاد 
برجارداف 


يك درین ولات 


= 


پك د دين اولان فيو 
بك دفت ابدداولان 
يك دوز وصرا سیله 
دىزلىشا ولاف 

یك دوست وسیودیک 


سە دنا يرق 


د| ونور دن2 مو بتمم: 


" | اوزاق بر هک ك كوج ك 


© 


بك دوست وسود کن 


ارو از 
يك دوشما ناف 


سح 


يك زاون وس زا ولان 
يك زخمت وازیی/سب 
اولارے۔ 

يك زورچتین اولان 


مقون اوا 
بلاق يك زا ده سوممكڭ 
رض و زبرکل مت الک 

| يك زورکوج | ولوب 


7 پٹ زیادہ مه وبا 


اك سان وقی 


د | یك سرخوش ایرد 


| فتلواولاتف 

# 


صقندی ورم 
يك زوروسْدئلواسَ 
يك زورلوا وفورمك 
پكزودلووچتینایٹ 
طوتلمش| ولا تن 
يكزا دہ پللجوق اول 


بك سرت اسن روزکار 


سس 


روزصا دای 


اولان 
يك سرخوش اولان 
بك سس ايله چاغریی 
اولات. , 
پك سس !يله كوك 
پل سودلو وہل 
يك اشوری مت 
ویورعونلی له زاره 
چا لسوب سل 
پك اشوری چیرکین 
وافتمراولق 
پٹ اشوری چرکین 
وباھتمزاولان شل 
پك اشوری چرکین 
وبا نز اولان اش 
يك | سوری عارسز 
اولان سوز 

يك اطاعتلو سوزدکلرا 
ولات 

پک اکلامقلقایزانلق 
زهن‌چقلی 

يك الى صي اولان 
يك اورنومسش|ولار 
کی لمشراولات 
بلااورکرا ورکیه اولاز 
يكاورکوله اورکراولان 
يك اونات اراق اولاد 
ے فشوا - قیہ 
يك اوران ابرا کزں 
يك اوستاد هنروا ول 
يك اوستادلؾ تراك 
۲ رو 
يك وعورسر‌بومسراولا 


يك ابرا اوزاق اولاد 
ہے 


يكاراقاوزا یکټ 


ا يک او کہ لك طادل] ‏ 


يك اوک لزل 
پا وکہ آتوب‌طا رل 
يك ایوافنن اوٺ افد 
یلاتوصوی ومقبول 
اولاناللر 

بک اه اولان توز 
دا زم هی 


= 


اولادت 


ہے 


ادها 
يك بدفااولات 


يك بر فى لون 
وفوی_اولات 


بك یز واوکرفراولان] < 


يكبل وا وکن اولانا 
يك بم ولان 


يك بجی معلومالدی 

سے ٭ سس 
ہے۔ دھٰء دھوا - 

اولار:_ مک 


یج 


ك 
یك بودالا اوافت 
امی‌اولادت 
یك بونا هش فوحهسر 
اوا 
ری 
يك بونامش وجه مر 
اولا سر 
يك پہالوقھللواولان 
يك بیو اولان دشنه 
2 عَظ ے طم ر 
يك سول او ان طاغار 
يك بیو اولان دنت ار 
بك عیزباك دیندار 
اولاز 


ہے 


بك جا یلان شس 


یک چالتد رمووطارمو] ا 


يك چالشغاةاولان| > 


يك چالشقاناولانلر ۱ 


ا ا 


یك چالڈّمؾے بلاغ ع| < 
يك چالتیجإ ولا ٹن | > 


سو ہم 


۶ ۱ 5 
= تجایمد 


۰ ۱ 
هرم < > 


ر 
جود = 

پک چا لج ولا 


پٹپن ویرلش‌اولان 
اوده نم او لا سب 
تان ویرلکلاف 


۱ 
ےےے 
٦‏ 
٣۴‏ 1,۷ 


جماولوب وبع موئ 

به ایند ارات 
بای 
ےو فو سے 


ں0 
»ص 
3 
اما 


7 
3 

٠ 
٦ 


3 5 
۷ ۲ 


۷ 


8 


بندای صا یلق 
درك ایربلان صاز 
لمش اولات 
بخلو اکن چو او تا چم 
الم کا شی ناولابرگ 


7 
سے 


کا خب ویر 
با کو مشر 5 
کا راولن امش اولار: 


بح رلر اولین امش 
اولاندر 


ایك‌اج كوزلواولات 


يك اخیارلشاولات 


حنطه | يكاختیار مسر ولا نلر 


سے 
۹۹ 


اراش دمو دەت امك 
بك ارامندد یی 
يوقلا ج 

یك اراستل دربن 
دوشویمی 

ہك از اوق 

بك از اولان 

- اه زر 
بك از اولان بعنٹتیش 
بك از بولمقی 

يك از بولتات 

يك اڑوت اولان 
ك ا زیته اولق‌عان 


م2 کٹا 


لاسکی قال رار 


)امک قالش رل 


= 


يك اسکیوب | نشد 


مور | راما ولل 


يك اسکیوب اه 
پرامزاولا ےس 

يك اسو چاق اولان کون 
کے 


يكا سی چان اولان 


لاکوتار 


بكاسیرکیی اولان 

٠ 


پا“ 
a‏ 
-6۰, تھا 


٦ 


رے 
1 کا یت 
NES‏ 


"۷ 
٦ 


(RR 


0 
۸ 


"ھ٠‎ 
۹۹ 
5 


E یا‎ 
EE 


EWE) 
قە طق دوزجورمك‎ 
اسْیّ‌طوریل سنه‎ 
سلوا ول د كناد‎ 
مشه طورل اولش‎ 

اڈکٹمشیا ولات 
ہہ طوریل | وفقو 
مشته طورل اولش 
دکشش اولاندر 
سّقه لرادله بربرک 
اطافته طولاش ی 
شق ردن زیادہچابوت 
الق غالامى نااك 
دشقه لردن اول کش | 
وي 

ك اسمتلاق ٭ 
بشقه لردن ارمق 
فرقلواولی 


شون زدادهکاش| 
وکوزل اولانت ‏ 
دشعه ارد کوزل وزنادہ 
کتلستراولا 

دغه ره | ورد عبت 
اولقاجون برینه 


اولان اشکیند پشکورعی 
دنه ملتربا اولان 


س واه موا 
شمه دنن ای قارممتر 
ا ولا نیت 

نع نمی تی داوف 


سته ننه یه E‏ 
واوعون اولان دسنه 
موہ مازلا چا نیدب 
قردنمازی جکر رمك 
منك چوحی‌صا لا یا 


در دٹکٹ , ارمقات 


دیلک استیوجی 

بتک یی ورلښولاد 
دشک هریم دوزافلاد 
نکم هد يريرك 


تکار هیر لر 
یٹکٹی هده‌ف 


اوکونر فقومقی 

بش ڪلر جو چو 
صالغتدگ 
ٹکو یی پا شقن 
اولادد 

بشقه مدرب اولاندر > 


عکر[ولان دشته لں |د 


۵ء جحھ 
ا(دطباح - 


= 


ب 


سنورملش 


۰ 


سئورولش‌اولان 
پشورعی ا تھی 
پنور ین ایل 


بثه کاربك هرلو 


] اولان اوستاد 


| جامقلق 
مان اولق ورامك ند 


۱ 
= ایاست ے 
سس ۰ 


یمان اولان جایس 


ر۱ یں ے 
و مر 


شر ند = 


= 


دنورمل فوامتی پولت] ١ن‏ مان اطر مك جایدرق ۱د 
با کے ع سس 


جا 0 
0دق تن 

Des:‏ نج 

: 4 
TTT ERIE 


بره نمی دوزا دشش 
زی صاقله بری فورتار 
تان یه 
رود - 
سل عرد ارلی ولاش ر 
يلك مدارلاگ 


> 


۳ّ 
OL 


3 کا‎ O 


س نوب ممورمتر اولار 
بسلیی وصای 


بش بل صای 

سنو و اولنت اولارا مر 
بش تلوکه بولك 
ابی رفزاولان لتر 


: استدن ری 


-_ ۱ 
بش قات امك 
بشته اورکه 

ے یام سواد یزو ے 
بنٹرے ا وز انيه دہ 
دول ۱ وی یىی 

دشقه ايله برابراونورگی 
او لا لت تع 


رامشقه تاق اک ارو 


طا تق 


کے 


ا بشته جضقه اوی ارو 
| تمد ینرن وازکوب 


مسلهان اولا که 


دنه سندد اور 


* | میسن صوروط 
مرت اوغرمزا کله مساو لان 
| تعر صورو اوعه 


ناش لمش ولان 
نتن عل مروت 
اوغ‌عش‌اولات. 

مه سنك ابوا ورج 

صسقامو 


5 


٦ 
7 


- 
۰ 
و 


٦ 


3 


0 
و 
۱ 


۷ 
۱ 
۱ 

7۰ 


1 


0 
a‏ 
رت 
ھا 


۰ 
۱ 
۷ 


۱ 

۵ 


دِنْمَہنك ايوا ولد عو 
قىز وب ضقایتیول 
ساد 
بشعه سنك واولدینه 
اولان صقا جلاف 
بسعه سنكاوعرښه 
جانی‌ویرمل . 
بشقهنكایشی‌گورملا 
کورمکه اصیارلامقی 
جانی‌ویرملك 
یی برد دبوةا لمشو 
اوغ(تمی 
تست( رت طورم و 
کورمکراممازلق 
سنه سنه سوبلیوب 
ااج 
ششقه سنه ویر جک 
بورحلواولاات 
نقه‌ط هر صاید رل 
اولان 
بسقَهطرفه یور 
جو رمشض! ولوت 
بشقه طرفه بوز 


چوردلس‌اولا بلس 


سے 
۶ ۱ 
١ات‏ 
ب ۳ 
مر 2 
ی ۴ 
۹۹ 


ری 

برب د کر نك 
اوزربْه قوس ایدو 
توکلنررعیاولان 

ب ری سوب صوچو 
اکسکلکین باقامق 
ری سوب بردم ایك 
بری‌سوزده لعزد ی( 
مان مات ا متراولاد 
بر صوکوب ما یرود 
لا فرری سول 

رن طاراتؾ فد رمق 
برط ما لا بوب صاچنی 
قيللرىن يوق 
بیط ہا لاوب قلا ری 
ولتی 

بر عیبلی زم ایر 
ولا“ 
ااددکی| ولان 

بش قاضی حا ایك | ند 


بر فرد بروب طا رمو 


بر شامق زم امك | 


بریق قنایوب زم 
۱ یری( ولا A‏ 
وی کنرویدعا رم 
بر دی اید اولات 
بر یامه چالتمو| 
رل |وبیوب خر 


٤ي‎ 


ے جا 
وعل 

جالامف 


ا مدع امك ` 
بر بودم صو 


N4 

برینی بان ایک ن 
الندرعرا| ولات 
برب يوز نه قا رمتو 
اوحند ر کی مدح 
ایذرکییاو لا ات 

بر دوز فارشو 
اوکندروب بلا نت 


بیوزدن بردو زہ رحالرد 
برحاله دو مل 
بن کند ر 


مت 
بر دسلان اوی سوک 


ہے 
= 


سح 


صاعی وا لعیال اله 


بن دستکا هی 
ذ ارکلخش دلاولا 


رمش 


بر دوفومق صنعیی 
ر دوفو >7 


حاِك < 
باک مد ه 


مرت و 
4 


-ے مدنا > 


بزرکا تن 

بزصاتعی 
بزك زی 
۳ زیه - خلته ے 
برك اع ولان ورس 
بزکلر زینت‌لر 
بزکلر دالدر لر 


بزکلو ز بنتله او لا نس 


برکلو الد زلواولات 


بزکلر با لاد زر 
سے دی و جرفان ا 
بزلر تما تلر 


ر 
۰ 


EAS 
بزم کر مراد‎ 

بزم آفنری ا رین 
بم امن تکرین 
ہزم کر امن 
بزمك ۱ فوصائم 
بش د وناد مش 


ہے 

RES 
ره ديك قارشوکلك‎ 
بره ديل اوزا مق‎ " 
رنه دعواایدوبمالؤ‎ | 
7آ ادا اولان‎ 


بربیه راست کلف 
برینه رنك حیله ایك 
بره زا امش دیو 
ا با ۱۳ 
رین زان مرا را يمك 
برینه سورمه مك 
بره سوز فل را مق 
بریڼه سوز شلا کی 
| | تناد ة ايرد مك 
1 ]برینه مد ودی ككك 
| برینہ طرارزیات یك 
ایند طا نتلن شہادۃ 
اتددمك 

|| بره طیامس‌اولان 
| ]رنه غزغروب فاس 
ر یله ازارلاعی‌اولات ره دعواجیاولات | 


یراول 


:او رع اولانن 


برتته کارب اورلت 
اولیاجچون برازسرمایہ 
باده وس وزاك 
برینه ار ایتدرمك 


بربیه لعردی ادرک 


7 دام ره دقاراه لا ابیت 


رنه لمت تم 
رەب فومقطا موق 
ارت ند وبررکنا 
ویرماملک 

بره سنه ویر جك 
دتو ال اوزاد وب 
وو چك این تکسرار 
الین کیر وجك 
بربه باردم اماد 
ا موب لور ووچ 
ریا ناکد برا مو 


| ره بازی دادرم 


برینه سا یلق ایرد 
ا ارت 
بر4 بول ارقرامو ا 


سوداسنك طولاسمُو] > 
| برس4ه ,کوجلت وزمه 
نا رٹ اوکنررماك 


کا ری سی ایقلف 

برت ارفسند ۵ دم 
امك قنامف 
ماد 
برس الرا مق اوونت 
ریا 

بر دزن را تکل 
REE‏ 
ری اوخثمق واججی 
ايله ایولٹ ا ماف 


سے 


ابا وخشیوب دب لابا 


2 |کوزل قوللامى فو للم 


برنی انرك زورابله 
چو هسب 

پربی برسره صِمَثدنثا 
بریی بَریك ارق نمی 
صراکونررملف 
بریتی بره اوی رمق 
امتنالايتدرمك 


او بے 


= 


ری دکرجی‌اولات 
رر ایدری 
برنی دوست اید مك 


رین درگ رندت 


۱ 


7 
٦ 


5 0 


۰ 
٠ 


5 
۲ 


۷ 
1 


4 


ا 
°( 
۱ 
¥ 


9 0 ولانک بابا وب انا 


۹ 


اویل 
بریك طوعرش بر 
رك طو عند سیب 


برك طوع تر اولرهی 
یر محل 
کو رک ED‏ 


اراشربرعیاولات 
برك فا اس دی کل 
وموکد ر لزل 
ربك قولاعنه لدا مو 
برلك فو لاعته 
سلاد کی 

برك کڪ ترک 
لو له کل 
برك کندیک ول 
کیدعیاولات 
بربتك مالته وباحانت! 
صطرارکوزوب صو 
الات 
برینك مالنی زورایلہ 
ای و اون 


رك عيبن و ق الو 


| ايشا غلك 


بره 
برك بتاغراولان در 
برك ری کا ولات 
راو لات 
ينك بره ك 
برك رہ چج: 
برك یر بینه وبا 
وکالت امک 
برك بره زیت 
وکالت ابدراولا ن 
رك بریه y-8‏ 
وکالتلك ایدنلر 
برينك مین اسنه 
اسبراولات 
ایدراولات 
برينك بوردی وسا ق 
اولان ین 
برك دورب جرکیتالشا 
تالق کتوره چا 
ایل ایٹخزیت 
زنك یوزیندطم الام 
رنه ارقداش‌اولوں 
اودورمۆ . ` 
بریّه اکرام ایوللف 
SEKE‏ 
بره اوباندیر.جی 
باپد یف با بق 


یه باون ارک کد 


اسنلدکی انلك 


زا ره اوجودنن یش | 


ایٹلیوںں ضرارحکیٹ 


ب ابره ١ویوب‏ اردعه 


کڪ ری 


س بت ۰ 
م سے 
کے 

3 


م۱ 


| راودو اردع مك 


بره اودوب ادیغلیکو 


یت( 


اصبارلتش! ولات 


یا بوب فہرلندرق 
بره ماخ اولان 
بره جاخروب قارشوق 
صدا وت 
بربینه جواب و رمکرد 
بزمش| ولاف 
بريه چوق اکسرام 

| واوخته مقلرابماك 


بر پدکودۆ فنا الیش | . 
rı 
E + 

بریلد خو چیه ینور 
اولات 

بریله خی چنا د 
ره دوکنېكاوروشمو 
بره راس ت کنر( ولار 


بریلہ راست کلک 
کمن - 

بردله رات کاک اوزره 
رد سوزورریاولان 
کہہے 
برعل لکل اوزرہ 
باردی اق 
بریله کررسن بزبرینلٹ 
رای اسم رك 
دوستذکر تلذ 


فك 


سح 


| بریلہ لافزدی اتك 


برط(د لاود بردکزوداشا 


| رہ بقاراولان۔ مک 

| یك ارد ند بولنور 


ای 
| برینك ارد ی دک ا 


ياڪلك 


رك لکن عبن 


باق دیورمی 
برینْكاوطوردیٰ ر حل 

مث | جک موب 


برك _ 
برك | و زر یه صوع 
ام 
اکر - 


بسك و قاحت 


0 و ما 


برینك١وکونہ‏ ریف 
بربك اوَلد یرت 
خر بكرم 


برك اولد بكينك 


ری ك اوادرلدک یر 


نیک اولنوب اسم 


۰ 
د5 


خا رك استنه فارسمق 


برنك ابو اود یٹ 
اولان فرفیّیی| ولات 
تاد 
ربك بلییی دروب حرد 
امك اوفاش قی 


ہے 

2 

۰ فوچٹمش 


ا برك سول دک لاورز 


س 
ربك بیو بز مارا 
ا 
برك لونوۃ‌صا ۳ 
برك دوس نر امسر 
اولات. 


وودر 
e‏ 
سے 
ہ‫ 


= 


ربك بو وتر صارم تمو 


کد 


رك جا ننه مق 


برك حالنه اجمق| ر 


احق 
برك حالنہ | بالف 
ایدعیاولات 


برینك بلست ادامرا 


اج امت 

برینْك خویندکندیک 
وله اولو بک اف 
برك دیله دیکی 
حاجتنی بتورملت. 


بکنوب طو تی ولات 
یل صعالنھ 
وزب ەکۆل 
رزگ طبیعدنه خونیه 
او بو بک 


کے بر ينك طوغ کت 
ک۸ 
ہی سے مم ود مب 


و رکه پربله 


بری برییٰ بوژوب وراد بورد لمك وطن |بریلدنك چقدی 
خاب تماقا کان بیان 
ری برییی زم اںزر | گاج | بریره اینوب قوم اهب بریله افران پربامتد 
= تاج | بربری اہی اولات لا لت تا رک 


بری بریق سورویا" ‏ |اجمشولات شوم یه اوروشوووکوشد ناه[ 
اراش درم .تاد ری |وغامش ولد برمله باردیشون دوست 


ری رف صوکز‌صاب ]ما | دددبلاوکدز ام ارتا مال 
2 مارکا برد نك با نته صغمی | صا اہریلہ بروقت بولڈمش| . 
بری بریی طارلدوب ے‫ خاو | سان | کوروشمث |ولات 
اکووزات امك | ماص برثان طاغنق ابر بریلہ بروائن بولتمق 
ے تماد ا مایا ایریا ولو كت | کوروشملف 

بری بر عیبلاموت | تعایب| = شاب -| متا | مرلله راد افر 
بری‌بربی فاقندرو- بردمثان‌طاغنی اولان شتیش] ولاف 
اوزای ابدوب بات بریکوب چون اولی | ختول | بره يك الشقیت 
نا د رما مو او سے اھ ا اولاز 
E OE‏ تا ET A E‏ ما کا 
بری بریف قامقا برکوب طوولا مش ولار| سز | بریله بولشوب فوشتمق| م 


ذم یقت )ماجن ے مکی | بریلہ تکلیضزا ولات | مشار 
بری بر فورقید ی ...| برکوب طوبلاقی| | بربله جاٹ ادد 
صاقندرمتی . | محادیَة| جع اوق تزا | اوعم‌شورا ولان 
بری بر کٹ وبا ۳ اع | بربله حیقروب چاق 
زب دها ولق ناوت کون طوب لاد جؾ یر | جع | بریلہ خالصرد وستای 
بری برب ی کم | ت اطع ے یه | امكف 

بری چا يلك برط ونه رڪوب طوبلا نه بربله خا لصرج وستلق 
ود یکری چا بث اون حقلری سر عة ادوب نور اولات 
طنه باب بزدوزم . اسر جع | نات 
پوریلٹت اطاط رکه جکاری طوبلا د 5 ۱ 
نرك اولؾ اوعد اجٹرئیرلر مایم | بربله‌خالصدوستلق 
بریره او روب ۳ جاع ایروپ کف 


3 8 وی بریند برف یت8 
یرنه شاناولو تادم | ے تاھد آبری ره قورفوب 
بری بربنه بک ز مك رار بری بربنه سومل وا صاقنق چکزلد 
اوق کا ف دی رین شماراور تا لاط ابی رنہ ورولت 
= ف | بری بره صارشمو| ری بره کمزلهرد ی 


سود طلك 
ری بربیه چاردوب سے تلانو |بری برب کر دنورک 


اوروشمی‌اولات مدلط" بری‌بریته صالاد ه3 . آیاپنوں بتتېك . 
ا تلاط | یوم ماف | کان ابری برینەکوککوب 
بری برنینه چکمٹوب ری بره صماآفوتل اناق 
ادعوالاتمو | حاص | کت ولان شر اج ری ره لعن و32 
4 تنازع | سوك نقل امك | مناقلةاى ٠‏ 
بین خاطر صا موا عتات ا ری مد 9د اون نا |بری برینه مکوطنمك 
ری رین خبرصورمی | خا بره ب بر لوقن دک ناش ے 
بری بر به دوستلت ماس ابری بره دنه ورد 
ایل اوکوت وبرمت] ناما رک رنه عقاسز ميا ٠‏ |اولان 
رڈ وضدافلو| ناف | قومق ۳ بری برینه هد ید 
بری مره دچ طوقمنوت مامش بری بريه سل در وس وسر ملك 

۳ ماس | کیزلوسوطتمت تتاجی ]رنه با هنیا ولق | 
|| مین ديك ومندكملك تناف بر برین ارش دقاو مج | بی بربیه یاردم یلا 
اممك مج ا مزجا تاہرہ 
| قامىعيبلامق | نلاومة| ره قارشردلش| . . آبری‌برینه یا پفق 

2 تلاوم| قاتندرنش . )روج |باپنداولی 
بر و و شم و 


ری ری سوزچورماد| منافرء| سے مرج أبری‌برنه رمک دنام 
بری برینه سور بری برینه قادشوکلوب| ...۰ بری ریم بلان: سوك 
دوندرملك ماو قا وم < | تلاق ابری برج‌استك ورمك 
ری یه‌سوذوروه ...| بری‌برینه قوچشی | ا |تتددمق . 

الق سوز برای امك 7 ات بری بر الدا مو 


یس شر رہ گج ےش 
7۲۲72 ۲ کی بد کے تا وا ۳ : یی 
"ا سوزارندت دوفامآث| ای ]| بی برینہ فوجقاشم انا بری بریی اولدرمك 

6 + 

بری بری بر یلد 2 o‏ 
بریره کلودپ پوتهشر بری‌برندن صکرہ ۰| کی بری بریله بوزوشوب 
آقاوشش‌اولات لت ری برنودا م رات ا ' لعتردی امام |د 
یرہ کلوب ولتم هرك اول _| توارث | ری ریلہ طوزامك ید 
تاوشر_. ییاه ری بی اد دید اولو| مل بی بریلہ غوغ لش 
پری جن اض مالاا باخرشمق . . 
جات | ری ري اوزارستد بری ريل قا ومو دومع 


بری هنون | فان | لوب شالت | وات | برىبرىلەمالواملاك 
بری اوزرسه اوسولا بری بر اوزرته اوزرسه اورتیا ولو 
امك اون اوتردن اتيف اول .شید |بری بربنه آذلرندت 
بریدت شورادت بری ری اوستو نم بعهرا بنته‌اد فوم 

بورادن طوبطدئش) . * " |اولف راک | بری بربیند ارق لیویب 
اولانلر مسا وی ] بری بریلہ ادیش‌کور مك باردم ابتك 

بری ابرما نك رطفن ايتاك اما مس 
وبریاویرطفترت بی پریله بردو زرسن بری بره اصارلامق | د 
رار برد وزی دورس سولئم‌لگ مزاک ری رنه اود ج لوب 
حمك. امُثاطادا- کر | ویرملت 
بری ابله برابراونوروب بری بر یله چکیشوب ری برد اوکوت وبمك د او 
مك يك ماک |فنالازدی کوت 
ری ابله عوضرایدوب | الاوری سوبدت متا بی رنہ اولاني سل و 
این اوئوگ مراع | رىب رى لە حورنله ايك بر رنہ اومنا ولا |* 
تک بر اور ب قاجق تُنادی اشقالشمقی ماز ہے 

ہس وک سی % 5 ۰ 
2 مناد =| تنا فرة |بری مره شتالثمق بری بربیه ١وی‏ 
ای ور 5 7 ارم 3 

بری برنرن ایل | تمرف ابارنلك امك آمانعداے 

ت تح ۔ تفہ آری بربله صوکوب وتا بری بريه برا راولت 
بری برندت ازرم | تین کون لا دی سویلك إمناورة | اقران اول ء 

۰ ی و لاا مر + 1 9 

2 افلار: اع معاجکه |بری بره برا برا ولان 
بری برل ن ابربلوب ری بريه بوزوشوب بری بربه بک میوب 


بشقه‌اولی . | تفار | دوستلق امامك انا آدشته‌طورل اولی 
| رهب کنر ونفسن 
آ أاطوتن بط ابقك 
| رهی زاك ایرد کا هدد 
اصاوتان صوف 


| برهیز دسر دنا 


برباسْله اولانشر 
1 
بریان برطي کس سا 


ا ولا دنلب 
برا نرت کلان قورفیخ 


بربادز ٹاکروںباوتۃ ]3 
| چا ووب کم ولان 
| رواب اکا جار پیش 
اولوت 
| مرب اش یا 
ولات 
لاب 
بربا نه ۱ کت بات 
کال 7 
طوعتری يوز 

صیا سور ایدنلر| ر 
:| فرعا اكك اولانا 

ران يان که زلٹ 
اےنتراولات 


وفو رو یکل ڈاولان 
ہے سرا ہے 
ربق باغ وبم ور 
چول وبا بان اولات 


بربرطیوب یولار 
ریردہ اکلیلے 


بریرده اوتوروب۔ 


لت ساکیاولات 


مال اربرده دامااووروت 
4 ف ۳ ۳ 3 د ۱ مان 
بل | كلمل نا مر 
> خر ہے ان 
اماله |بریردہ طو بل کش 
ار را یف ۲ 5 سے ی 
۳ ۳ ابت ا دا 
کر مع اولت يتا 
انف برمرده کند ی فیا یوب 


رء | برسرك دورت بان 


فو 
دورد للف 
برب رده ا ونورواب 
ساكناولانلر ٴ 
۱ فما 
رہ اوتزروب سکن 
اوکوےی0 مکی ۱ 


برس ر99" اودوروب 


2 
ا رم ۵ ۶ 
۰ 


برا یشایلہ اوغ( شور 

چالتوراولات ‏ عاکت 
بربرده دورد لمش اولار تون 
بربرده‌ورد لفلف اما 
وو سرت 
بریزك اطاوے . خواف 
1 جوا 
طولا كت _- طوف 
بردر د ورت ناق 

طولا شیم اولایت موف 
ے ابت ۔ طواین = ما6 
بردرك هوامبی‌کزویتم 


اویزاولات. ‏ شود ام سرت سس 

* 
3 
I 
مال‎ 
۰ 
3 


8و زره 


وضنرے' 
دیف ارا ره رد 
طئر(ولات 
بردت ی اوعور سر 
صاراولات 
رص تق ایرہ ایرہ 
پابا اوت 
ردن2 براعوب تر 
اید شمکره‌اولار_ 
دنه یره بر امز 
اکن ون انال 
دنه روف ایر 
اولدیی‌کیما ژاوژیه 
براششاولات 
بردشنه ن بر وت 
چون براغوب سر 
اید شمکره اولا نت 
رشنن بلدرملش 
عاله د ورمو 
بردشنرف باردمکلاگ 
دنور معلو_ 


ردشتهد بلد رمث 


ہنا( لمش 
تب 
بردشتنهن تما مامق 
دروستاملكت ررسلیے دا ما فوللا مو" 
اعتباری اودا مق 
رض دنن وریہ 
وبرمك بدل وو ملث 
رٹ جان استیژه 
اسومشراولات 

۳ 

رن الجا ن یکواب 
اسملت ۱ 

ر سنه کن دلب 
ویرد ايك اولان 
بردشنلهہ ۴ دت 
ویر اید مك 
رده ایره يوق وس 
شاف رام زاکی‌کسمدا 
دوق ا زف 
رف ۵ارسوسته 


دوتو رات 


ا رن فور ارم 


جود 

9 فورتارمی رید 
وربلان دکردننه 
ردنا رمق اون 
دورت با ی جورم ك 
وبااول نی کل بقار 
کؤز دعیاولان 
1 ہلاشٹراولاتن 


رسےہ :کو رکوره شب 
ارسنه‌فی کو دکو ره 
هه سر لك 

ارت کرورد دورد 
سورمك بو رو ملد 
بردشنه فف بوسر 
اوعورسزصیارا ولان 
بروقت او رشتلی : 
را یرد ابییی‌اولاً ۱ 


٭ ےھ 
۔۔ 


پروارا مش روق امسر 
روان ا ک 


وو 


رون 
رو ارمق 
برونلر 


بو 2ت 


سود و 4 


س 
سے ت 
3 


برکت دوللق ابلد 
سوعلوا ولان 

پرهیرامدصی وکاهرتا" 
صاقیصی 


سے 

غعدحین |تعرد 


۳« جو 19 3 : 
ء ادف سے ا وویے 2 


سی ' شت 


بر هکل بوالق مار ول من 


ارس ید 


ابرضنه نك چیلوب 


3 فنامیقالقی 
5 ردن نك صوکناری 


بای 


به قاطا موی 


بردشته نك قوفوسوو 
ا 

اولان نر 

| رشنن كکیروستد 
اولان زمان وت 

۱ رسنرم صیلورا ولان 
ق برضت یہ اینا دو کلب 

> | رنه نك طوغ یی | 


ر ف ضعبلو , 


اطافی‌جوش ولا من اد 


رسیم 


حرص اول 
پرهننه‌یم يلك کیر وب 


صوفلمو_ 


چوغا لو 
رسن براوق فاتلوه 
چوغالی ولا 


07. 


سے ناف كت 
زلا ندرم 
E2‏ 

یښن یہ پ ك کی وب 
صوفامقر 
ردسترمجانق و ره رلك 


اوعراس چالیماولاد 
زنر جا يك فوسو 


ناد | ڪر ر اولان 
کاب راسترم برا وقد قاب 


زیاده لش ولان 
رنہ دام باقوب 
دقت ایل هکوز نمك 
بردشنرم دامماطوروب برشت بك د وکو 


سنہ بك يقلا تمو | ضر 
.بردتم براوق قاتیلو 


م|لوزجویرعیاولات 
سا رنه یم طوعریل ودب 
کیدراولات. 
ه‌|درشتنه به عات 
عت اید مشا ولاش 


شنم براوقرد فاتیلو: 


رضنممک متراولاد مَمتْل 


NCE los‏ ا و 
ردن ارامٹدروب 

Vr 


بردسته ئ 
طوع2 وریتلملوتارا ول 
برسنه‌يم طو لوپ 
وا امك قورلامی 
پردننې ر طوغری بون 
پوزچوبرملت 


ونم طوغې بوک لو 


رنه به قا تلمش 
اولان سنه 
بردشته یرک ر سیا و 
طولامق 
بردشته یه کوزدیک رد 
با هی 


برندن جعدهش 
ونر ۱ راردا 


فاد رم 


رینت کیروب رتمك ادهاج 


برندن فا درم | 
نا واد لا :جی برندت 


۸ 


سے 
ا 

9۳ ۳۵ ۵ 


ھ۰٦‎ 


رسنیک بردشنه نله بردشنه نك 
برشنه نك اوزرینه بردښنه نك طوعردیسو بردسنه نك بها سی 
دوشنوںاکلامدیفنڈ اکا قایجو نکر کی دک یٰ١‏ ِلرودہ و رو 
کلامم رید سورشی دوشومااد مامْل | اص اولات اسا 
سال ایب اولات._اسنتونم دنه نك طوعزنسی رشن ك ا می چ تر 
برش نه نك اوزرینه | الاموا بچو نکر کی کسام ولاس 
پك دوشکون اولی | ولو ادوشویمی‌ولان اشامن 
برك اوزرسه دابا بردشیه نك اولسنه بردضنه نك تزبوعکسی 
چالشوباوعسم تابر |بقمیاولات امسو اولان‌هنته 
رض نل ضز ولج | . ارضسنەنك اولیجت | دك چوی)کڑیو اء 
اوزریه دوضْومكک اتیب |ویاکلہ کته با فوب نك دیه سن چو 
ردنت نك ضزاولہ کون ىاولا | مرا = 
جعییاوزرس اولاد برش تك اولهجعیی بردشته نك درین ریه 
دونٹومکئلر داب وب کا چک با قوب وادمو _ 

سے پر و« .۔ ا لا ۰ ۰۰ 
تد رات | تدای | کوز ملف نر | برض نهنك دورت بای 


ريك ضلاول جن بن ڼك اول وایلک طولاتمق ' 
اوزریته دوشوتولا رز |کورونیشی قيا فق إِحايز | ے 
سے دیاز || رس لد اویمودنر ای نهنك د ورا نی 
سك اوزدیته| . . |اوجندن اوزریندجوو طولاشیی ولان 
طوغي وا یی ولا | فاص |دوشوخاولان فة 
برض تنك اوزرتکوکڑ رنه نكم بوزی برد نېك دورت انی 
ا ولات ميال |اراشددمق._ .اج |طولاٹےئر 
نات وکو پرده رنہ نلٹاج ھک ما نی طوا ٹین 
وو نامت ال امن سطس | برض نك دورت یا یی 
برض ێك او[ کی ردنت ایل او ول | قوش اما ولان اکن 


طو یٹ امه ارنتدندایقه‌لوب اعد تکیت 
بردشنه نك ا ولرد وکو اوفالعش سر سد لت دورت یا 


طوغ سی بلعا ولار: برهن ته اك غین وقاتو .7 اكت 
بلوراولات. ااهلخه ام کر چ تجح «ردنتتولر تمن چ جك فا 


چااشوںا ومو 
برسشنه برډسښنه به 
اوسهون اولی 
بردشنی برك ا وکورم 
ووو 
بردشنه پ كکیر ویب 
صوقامو 


ىرنه دلو رسرپوق: 


کھت 
| قارشولق بل اولق 
ایند موچ فيامه 
۱ د یود عااتمك 


لا 2-7 
9 


بردسنه ۱ 
3 الینبگورمکه وباگورمکم 
ودل 
بردنت کلدجک و او لد 
جغی با فیا ولان 
رتدوز 


م الازماولمقلو 


برست کومدری کہ 


ایکنبا پوب‌چقارمق 
اع ۔ 
رشته میدانہشم ود 
اکنا وچ قاریولار: 
مج 
رټ ډ د فورٹاریلوب 
ایرلش‌اولان 

برشته‌دن اروب 
زج 

برشن ونتف خر 
ور اولا ری 

پرشنه یکینق 


×ے 


< 


بر اسوما مت 


بردشنه دل‌جوق اله 
چا تمق 
بردستد ن خوسلما مغله 
چکینوب قا مش 
ڑکا 
رنه دن خوسل امو 


تکس نز 

بسانم بو : 

2| نردنستهد ن صقرلوب 
"| داحت ولا موی 


1 بردسنه نك استاعبلرک 


بردشته دن‌خوشانیجی 
اولان 


برشنه دن صقیلوب 


بردشته دن صیروب 
چقان شی وإشنه 
رض نہ دن فیردلوب 
فوا راان ایربلا پارچہ 
رشن دہ تکام 
برشتەك ارد Kb ek‏ 
اولاسمی 


کا زد 


سے 


اساعم فلرکص 
بردشته نك اط لف 
قوخامق 

ارد ب رع 
فوساد ین 
بردښنه نك اور ےصے 


برضنه نك اورومو 

راحت بولجی| ولان | مط 


بردسنه نك ارد نرا 


هنك اشاعی‌ طرف | سا 
۸ 4 

,رسته 
بر ردتدد صکره 
انون ۲ 4 
رهب ردینه او 
برمقدار او ی کله 
وق ی رسن ورم 
برمکان ایو جرا ولار 
رمک زلن هو اس ےک ںو 
اومی‌اولان 
برملتهکرمك داخزا ول 
پر مکی باز مښابطی 
بری 
بر یکو د 
رلك او لك 
برندن! لد جعی نام 
الإ والاتن 
برندن اتک 
کورمٹ ولا ور 
برندن رسّوت ارایی 
ولا 
برتدن ستد الات 
الش‌اولات 
برندن ها لافردی 
ا میدوب رمق 
برندن کون لادی 
اسنیدوب هرلو 
ریما اك 
رتال كيروب 
سومش اولان 


1 


, 

معامم1 

مه و سح 9 
فك 


مسکویدٍ 


ری 
٣ے‏ 


وال 
من 


بردشنه الین هکیروب 
سونمکاٹ 
برضنلوج تىا ولسو 
بردشتراوزربه دوشوه 
سومش کل ولا 
بردشته اوزرینه یلك 
دوسّوب وطوتلوب 
فو رط مق 

بردشته اوزرینه شود 
يوق وله ا ولهجی 
دنو چکشملك 
برشتہ اودع یکی | 
اکلا مق 
بردشته اولددی کا 
اکا دا ولان 


نا رشنه اولدکی 


اکلادیجیدر 
نا 
برتشته اه له جخند 


3 


| وب کله کته با قوب 


کلرعراو لات . 
برشت اون وتام اوك 
| پارمغنەايپۈك جلو 


4 و اس 


نا برشنهاعود وربلان 
وبا برشنهق ایک قاتا 
نا جوغامی 

مظن بریشن باهیته براشی 


ارتام رات برباعتاول 


برلشنه 
ا 


رشنا وو تا مقا ون 


برشن وله جیی ویا 
با سلهجق بوزبلوب 
الام اولامق 
بردشته ایند صوقولوب 
کک ,کی‌برلشمشراولاد 
بردشنه انه صوقلود 
ری ہہ کات 
برضنە !ین واراولو 
صاقلواولاٹ افدر 
ردشنه(عول کر یکی ۳ 


اراشددمو 


بردسنه چو نکر کی 
اداشدرگی‌توفلیکی‌ولان ۶ 


3 


مدان وقت 

ردشته ايله او شوع 


س ۱ و 


یی ری 

+ 


5 ۷ 


A 


دوه رل کردا ولاد 
برک ہے بك طا رب 
خاط یی فره جوز 
سوزارسوطلك 

بوسر خا ومر 
یقاللوب طوحو 

ما شا ا 
رک نٹ وطننداوزارو 
عوربته دوشورم ك 
برکستین پوردنددا 
وطنن‌دد اوزادوب 
عوربته دوسورملت 


یکن ولان او لان ریہ 


رک طودلا مس اولاں 


ارکس‌اولان 
برک چوغالمؾ اوزرء 
اف 

برکك مولا مق اوتردہ 
برودنکلاٹ 
برك طوبلا مق 


کدی برکستن 

| 


0 


کے 


|برکوزیکوراولات| عو 


ور یکو راع 
برکونلك يول 
و براکده ۔ 


۲397 ۱ 


ٴ2 ولْدان 2 
برلشمش برلکدہاولان 
رتم شاربراکره اولانلر 


= 


بص برلنمك برلك اولی 


برلٹہك رلك ا وز ره 
اسنلكعاملاولو 
رلىتىل سو زرا مڭ 


برلنمك طوبلا مو| 


برایر کال 
پرلسله زر 


سنه | ونم کلر براك اولقلی | ا 


برلفردی‌شنیه رلمردئ 
ایله ا6لادیٹی محناعےر 


۱ اولقت 
رلعردی دہش ق اوغا 
۱ ایله اکلایٹلری 


معنا زی :راولان 
برلگ اکر لك 


رلك با اک لن اولوت 
رت اود رر ے 


ہرلکرہ اوتورللاوزدی 
اتل 


برخلره اڪ لنوب 
ت| طو رع ولان 


ق | طورعیاولانلی 


- برحزرہ اون رویباکا 


اولمّله دشق4 برسره 


ANY 


کین پولیولر 
برټکره بولیاولو. 
راکزه ولوا ولان 


رش لیف ج ا ولانا مستود 


رخزره اکلنوب طورمو 


کے بن 6 
ك می ے 
برغل احلنوب 


نے 


بحررهادسرن‌صوقو لور 
اولان 


اولق برلنماٹ 
برحلره او دعو لسن 


قاو 
۳۶ یج 
سد 
وے! > 
مترارف 
5۲ھ 


سے 
برکره 


رکش ولات | 


برکمتك فویلامتدمق 


جمعاءلمنش‌فرا نلش 
برکد رمك طویلا مو 
ز باد لك 

برک رمك طوبلانوب 
بریر» یمق 
رکرروپ بربراوزرنا 
همق 

برکدبرعی طویلژمی | 
ارتعی 
ے2 واسق - حاوی ہے 


رکد یووم لا 


برکره اسیک وبا اورمد 
رکه ها ون یو مج 
قددیل 

برکر کون قيا مق 


برک کوزخرانوں ایل 


قدراولان وت 


ازلاخ ‏ کاڈ < ا بد یے نہک 


6 7 .رمك قوبلاشدهو 
۱ کن ایل بان ولان 


ز | رک بوش داعم با 


+ | ترصن نے 


۱ برکلمفش قوش ولا 


برک 


برثرہ ده املال صو 


29۳ 


مین م توکیز ے 
برل سندتلك ہووت 


قلښىتراولان 
بکلاث ورماش 


بک اکلر فو لکلر 
بزکلکی بوزطوب 
کو شمش ولان 
رکش قوولاسّثراولاده 


رکامشراولان برکیر ئا 


رچ چوغالنَ اوزره 
اول 
برك طویلامی 

ضف 


ج ۱ 
ا متکو سا خسن | رکسدنك یاف اولار 
رکس غلا لن اولس سین | 
مد | رکس نه نك ولیک 

7 برکنتفادن قارب 


برکسٹہ اولدکد که 


براقدیعی مال 


072 ایلەح اسب" 
اوغاشوب ارشددهی 
برک رانك اوزدینه 
طورمق وجوهر؛ بف 
برکستادلا وم ور وب 
ود کریاښنلیوب چقان 


سنج فلت 
بتا سوب طوممق 


رد 24 
= 


رک ولودی دنیا ر 
کلدک زمان . . 
با قشعسزا ولق 


کا 


ارا ولات 


ارفوری چم 


ولا بدچق با مق 
ركست نلك با دی 
بای ولات 

| رنہ اوبویاردن 


سیا شوب بولشىك| مر 

تج 

4 


1 ۵ 
۰ 
نی 


برطربه یام 
برطم بان ایتد رما 
برطو بان کلش 
مَعٌطوٰق ۔ 
بر هه بان کلف 


ہے 


۰ 


ا ابرط ری باع وم و 

نوا ے 
رطورلوا دلب را رح له 
برطولوخوی پیدا 
لت ٠ ٠‏ 
جلوړلو رحوي اولق 
بطورلید برطو ر ليه 


إ اچول ویبابان اولان بر ماع 
7 متاخ 
| برطیلد ظر2 
۱ برطو رلوجدررجچه بوعه 

واولا دب 


i‏ ور 
4 + 
+یں 1 


برطوئیلق لك 1 
رخف این اش راولا 


ےے ۱ 


بر فاج 
رفاج رك یله بوںامق 
بر قاج کره 
برقاجکرهبربرارد نه 
توت 

برقاج گسنم برٹی 
اون سوىلىقىك 
برفاج مکست روا ود ل 
وال ویرملف 
پرفایج مکون یچو رن 
اولق اکر تق 
برفایج سے برج ر 
براہرایعلت 

برفاج دنہ بریر ینہ 
فارتماسی(دمیدام 
چا ن شنه 
قار جه 


= 


مه 
برفرار برد وزیه ده 
طورمق 

رك بیوک 


برفونی يول 

کای| 

5 یا یں dG‏ بای ا اک اپ ہے او جار ها نہ 2 ار و 
BOS‏ سا پا E OT N IO‏ 0 کا م شا یت 
سالگ ۳ 1 ی وک پت اس ا ہی دا سس ین ۳ 2 7 

ي8 
5 .- 
رطوریرةه ,رفونق برد 
۰ ۶ د ُ۔ 
برط باق اولت |مائل |رطویتلؾ یلك افوته ام 
7 ئآ چای و 
i‏ شه | برد مرب اولان 
۲ 


بر فوی اولان قولب 
بر قوی‌صربا ولان ره 
قیا مش ولات 

ہر فوی مسرب یرہ 
22 
برل؛ وی قاوراہوب 
ط و تاراولاٹت 

برل قوی قاو دی 
اولانت 


۳۱ 


بر صق قوی 
رصق من اعقیز 
برل؛صق لنش مشود 
برل؛‌طورن رایخ 
: بخ 
برک طورا نمی نار| راون 
د این 
رل طورمق ملدامامی | روج 
3 رسوخیة 
يو و 2 
برل قوذ اولات دصیف 
بر فوند امك شیف 
برك قوند اولان ات 
مر ایك قوی اولان | وطید 
کے مین وی 
ے موصد عق یب | کید 
SDE‏ 
برل فوی‌طورشیشن رسبئلت 
برسویق دونلو لر 
برسوز برلافزدی 
ارسور زرلاوہا وزرس, 
عنادا بی ولا 
برت هره وروز 
اولان كوو 
ودنله استه مشر 
وازجرك 

برسّی اوزرینه دوشکو 
اوق 

ا 

رتو وزری نک وکل ا قو 
برشی نه طالو 
برتی ابناتنق 

برسّی براقیوب بتورمك 
ود یبر کسملت 

بر ی برقیوب دیب" 
حملك 

برتی با مزا 
برتی‌طن‌یرسزصاهق 
عراف 
وسشیطزعقسزاولات 
یبیج غیت اید 
واریی‌دنوحاعرر اولار: 
برنودون لاج اوو 
برشینشل ایتداسی 


وانلگ 

ایابت 


عوط 

رصہوروتر 
شيك اط ادي دورد 
یہ طم لامو 
رشیلك دورت پان 
اطا ى لولامموق 
برشرك صو ره ی 
بغقه برچرکیون 
صو ریم چا وو 
بيئك صوره وتە 
برصورة دکثدرمك 
برش یئک ديوسلاو 
اراشدرمق 
ارامشددهی 
بر رصا 


و۱ 
ت احنگ > 


وا راه راغ اکا ا ولو 


| برصایره برس وکلکره 


اولاش 

اوستا داولی 
برصورتدن وصورہ 
وبا برحا لرن برجا له 
دوعك وسننه سل 


= 


کات 

رورت فومی وواردژگ 
"| برصورت واردرمق|. 

برطرچه 

برصوهن ا تلف 
برصوی ا ولو 

برصوبیت اولّے 

برصودت اولقلق 
برصویرب ولارن 
برصوبدن اولانلر |" 
ام رسوریبولیول | کا 
رم تنم عزول ولا | 2۸ 
رط ورن کلان مور دج 


بریروده *کروباوترط و 


صاوشو هن اولات 


برطو کید د یله 2 

رودل بره 


بر له 


| قاورلا اولان 
| برجت رصوی اوو 
برجماعلكبیویکیاری 
برچبار کاکلی -_ 
برخمارکا کلرصاجی 


ہے 


برجوق وفت رمان 


سقط اولاٹ , 
بردخت بلاملی ورمكڈ 

وکيلا ہلت 
برد می السا مف 
دوه امف 

۱ بردی رکره دما 
| باستراولات 

| بردخی‌کوروش | ملف 
| اوزره رترت ارق 
ابردنی اکنه بردها 


"ا رہل ویک ریس فا ۱ 
بربیوکلکد رصابیدہ| ایا 


پیر او زرد لتر 


دوک کلی‌اولان] دود 


رخ تن ونان وا ۱ 


برخسته لف وغایوب| 


برد خی الم مامكا ` 


بردخی برک دای می 5 


پرده چی 


برد دز دره د ولومکار بال 


بردن‌بره کلف 
برد ن قالتوب استه 


برد وریږ رقراراوزره 


با قوتلمملت 
پا برد وزی رزاراوزره 
ا اوللان رٹ سن 


پرده اور 


20 
> مید ف عغشاوه < 


۱ و 
سے سرا سے سره = 


و ٠.‏ ۔ 
ای نعط سدل» 


18 2 سیل 


پردہ لع اولان قر 


اید یجن اولان 3را 2 


3 
بردھ لین هکیروب آد مان 


کوںمزاولان اد م 


بردہ این کب وب آد مار 


| کوروتراولان فاریا 
پرده ایل هکون لنش 
با اولان قین 

دی برده پوسکوللری 


پرده‌حی پرده دار 
| پرده جیلق 


سا | رد نن بر مذ هبن اولاز 


اہی رککره اون ا لایلو 
+ ولامی 


۔ . ل 
ابا قلوجیوان وسیا او 
دورت ایا قلوحوات | چیم 


. برزورچٹیناشس 

۷۹ 


برس 
برد ه چیلر 


= 


پرده ده دوروو دب 


برد برد 


بر رنکره اولان دورت 


مان مرک 
سرت 
برسته کات 


برسته‌نك احینی 
4 | اکیننك ریه صاتق 


اد مارەکوروٹر | ولا | حر 


برھ سے ۱۳2 ہے جر 
ِِ دجررمان | دقروفه 


۷ 


اربریئہ 
بربونه راصی‌خوسشنود 
اولاش 
سم اك عنام 
بررین یام وقنای اولاز 
بره زورایلهچامیَ 
برہرینە زوقل ك 
سو ولاق 
بربرین۹ سور و رر 
اولان سوزلسمتراولاد 
بربرین4 سوکلو ا ولو 
]برس ومیواصوفوزا 
طور 
پربرینە صاعو‌طور مق 
سوح ل 


ابد راولان 
ابر یه صالدروب 
جنك لکش 

: ۳ رما 2 و 
بر ترس سو وب ۔ یں 
بریریٰة ضر کش اوعمامق 
رن هرا نوله تر 
لا فردی ارس ول 
بربربیْه طاضئوراولان 
پر یه طللو طتلو 
توللا هر 

 موجشدیدلاص‌هیریرب‎ 

کے ٹیہ 


برد 
رر ولو مشرو شزا ولار 
بربرنه طولاشل 
۳ رشی! ولارت 


مر بربریه عوغالشوب 
5 ا0و 


بربربینه ضدداشوب 
کی لو سوى ىتك 
بربرسه قارشردمق 
وا ریشیاملش 
بربرسه ارس وکاہ رل 
تاوتمی 

یرنہ قا وممسراولان 


ع | بر یه قوشت ولتو 


بربرینه لعنت اوفومق 


بریرسن صرا رلاد بن 
| شیارا جوب سوك 


بربرسه باردم واماد 


ابدعی‌اولانت 


سے 


رر یقیں کل زاولان 
بریریه مادوب 


قالدرم طا شاری کی 


ششد رم 
بربریهمین اند 


|ایدداولات 

.تن 


یره یفن اولائلر| 
۰ ضشه لن 

را بربری باده موب 
۵ ولدرعیاولات 


پربل و کت 

ما ی +ات 
بر ره یا شو وشار 
اولاش 
رسری سوم 


قناعیاولاس . 


اولا ئَجّ 
ریفس ہام 
بن کمک چا مق 


بر ری سو لن امت 
رب یں سو آنه 
ای و انت 


ہربری برمك فنامق 


تہا دلق 
بریریی یلام ارد 


طانقلقی 

ری قناحیعای لا یی . 


باریتمو ی 2 
بر نی‌کسیجیاولات | معاطم 


رر مرح ایرد اولان ام 


رر ی دعوب دورمو امت 
ِا برب رین بلا ی اندر 


اس 7 


بریلویك ۱غ دٹیسی ذ۵ 


بریرینی سویوی‌اراولا] مش 
2| بربریق عايبلا 
| عریرننه 

مربر یله سود وک رو 
|سونوب ضا مق 
ماو ره مقا" 
بریربله ساراوروسو- 
بربریله صراسیل پوت 
|سوشتهملك 


بريه دو تاد سویا شی 
| ری هد شيل لار 


دوش 
ررك ارد لاد 
رر ارد ينه دزیلوم 
طولاشمر_ 
| بربربینك ازسته 
| دوسوب کل 


بربرل الننده‌اولان 

| صاچارد ناشوی ك | مر 


وك با مارب دارمو 
رك وینو ن صا رلو 


ررینك وع ارضغ| 


برہرینە دنه ور کې 1 


برریداردضووکلق | 

بربرته 
بربرسه ارمفان هدیم 
ور مشب 


ېره ازارلامی 


ربرب4 استددمو 


ریہ اند مان ا پله 
سوزویرمشا ولانلئر 


سے 


ارد | بربره اوزریه 


صالد رمش ولات 


بر یرنه اوکوت نیم 
ویرراولات 
بوبه اولاسّمش 
وئمتر اولات 
پربرسه اوجون وہر 
اغرلتزه اولان 


رب رین اوهوسرزا ولو 


بربرینه اینادوب تاره 
١صما‏ رل 


7ے 


کا را شارین‌کلاز 


آچوب سوك 


بربریه باغ شودب 

خو ایی اولان 


+۴۴ 


بریرستهارادادیی : 


لس | کے 
رین اتان رزاولار | د 


تاوما یلام مرج 


رنه اومس|ولات | 2 


۰ بربربنهخوشنود اولان 


تار رن دو شا لیا دی 

مسار عن دحیلق! درز 


اردرتھ 
بربر یهد روب 
نو ار وم 


قاوسّقا ولا 
بربرببند برار رصا 
اولاش 
کر ا 
بر رید با ورصابیدہ 
اولتلر 
بربریه برلشمش 
ویشتّمتراولاتب 
ریہ کتراولاد 
ره بکر‌ملك | 
کار تاد ےا لا 


بربربه کمک 


بربره دا اڭ 
یرنه دک ڑل نال 


بربرسه دوستلوت 
ابر ولات 


بین دوش انلق اك 
برد دوشورمكک ۲ 
بربریته ديك کلوپ ۷۹ 
| سس 


ری رل 


برربرندن اكك وبا 


ایک يه بول 
بربرندن اورکوب 

بربرزدن اوزاعی 
واوزاق اول 

بر برزدن ایرلوت 
بربرندد اری اوزات 
دوتمل 

بررندن ارگ اولو. 
بررندن ام لوب نق 
دته اولتر اولان 
بربرندن اپریلوب 
دتقه‌جه اولان 


أ بربرندن دوزوسم 


بریرزدنشکات 
اپرراولات 


زبرنرن‌صکره 


و هرا مارگ 


سے 
ے 


حا لی ش کات امک اه 


بادء اولا مق‌اوزره 


ابق طاغیلوراولاد ام 


دوست‌لمی‌برا گت اولارد 4 


زد 


پا یا ا ہو و یا چا وکیا 
٠‏ بج ۶ 


0 


برہریلہ 
بربری‌ارد جه اولت 


= 
بربری رده چکیلوب 
تس 


بربری اددی‌صر, 
پید ری 


بربری ار دی صرہ 
دین‌لل 

پربری اردی‌صرا 
د بر‌بله رد 

بر ری ارد برا کاہ ر 
بریرہ طوبلا مو 


بزبری اوزرییگویتکی 


جوم امل 


اربرطہ ا وتات اله 


نا جغی‌وره کن او | د 
برب یله اورای اولان امد 
عنة) بربریلە اورشم و 

:| چار تمق 


بر بری ارده اولان ا؛ 


برری اط افن طولاس َو 2 


و ادود باتیلوراولا اه 
ر | ریا وزرىتە ص الامو 


بربری ان هکیرماث | د 
ٍِ ا بربریله تمق 

۳ برنرت صک اولردق : ۳ 

ريرك زیادہ وب 

کاو رو کہ 


ر رترت صوعی طورمو | 

ربرطہ 
اپبرہریلہ اوریشوب 
ہارپٹوراولا نی 
پربربله اوننون لاٹ ا“ 
برریلہاویفوناکلش 
اولات اه 
0ت 
بربریله اوبویشورا ولا ا 
بربریلہ با بربرکلوراولا. ام 
بربریلہ برلشمل 
اسوز براولات 
بربریله چار یشور 
وردشوراولان 


واه بررمچکنوب متا 


لافرهدلرسوطتملك 
ربریلد ی مك 
برسردله خوٹچلگینی 
افلا 

بربر يله دعوالوب 
صکرہ بار سمو 
بربر له داسمی 
برىرىلەدوستاولى |د 
ربیل دوسنت لودب 
ادولاٹا یکی اولان ام 
بربریلہ سوز رااش | مد 


۰ 8 
ار ریه سوزورمترسوڑ 


| خاش دایةش 

۱ دوشوتمواولانشر 
راینك‌صوکٌوکلین از 
ق اوضزاول جن دوشوفك 
رانك و وکلین اد 
| بل وله جغی‌کوز مد 
|اولان دروشٹومکدر 


|برایشه اریلواونق 

براسته باشلامی 

این با خلایواولان 
پرایشه ارینلواولتلوَ |م 
= ما نا 
ز | برایه‌چوی او اسوڊ 


براستد 
برادیشه جان بورگرت 
با یشوب شوت 
برادیشهجان دور ايله 
چالٹویإیٹاراولامر 


۱ 
ت 


چا لت ف 


برادسه دانماچالشوب 
اوعراتمو_ 
برایشہ د قاج مد لش 


ا برادیشه د وسوفکسزیره 


اولان دورس 
پراسته د وسوک زیر 
بورس مدش 
برادیته زیادہ چا لوب 
اوغراشمی 
برافیته تمنددمقی 
برادیثه کوکل بفلیوب 
چالشیی|ولان. 
برادرثہ کون رل ولان پربرندن 


اوغا 
برای شه مولن 


دای رت کو رمات 


بلوللا 
ا ات 
براڑتی با وب اشد 


برد دخراب وران اممك 
پربارچه وبا ر ورف 
برا رمه اله رورفباطہ 
بر باشانك بروزبرلد 
ال‌الشره وححکم 
الستلهاولان مال 
و رکوطر 

رر طض ایی 
پرہر تم فلت 


س 
سد 


رسد و رد زق دیکوب 


و رعراولاری 


و رامک وز رط تا لا فلس مهو ور لر تر ھا ریه رق دک 


ہے 
در رادشه کون ريلا نکن 


ٹور ولتر[ولات 


ویک نین ۱ لا شوب 

برایشەیوراژ: ايلە دما 


بربرتكقكاومیاوزره |۶ 
ررك تلاو زرسته لا 


۱ E 


براولقلق 
بر امام ق الیت وش 
اتد ر ERY‏ 
تارمن زارت ۔ 
و 
براقا بی الیعویؤی 
اوکوت وہرجی 
برا موی بولا مق 
ایا مد 
راهن وا مك 
بوتلا م 
برا مى صالیویرمك 
یره برا ھی 
برای فوعؾ وام 
,براق واز ل 
. واعت - 
بر یی وانیکی 
براقعی بوسلاجی 
برالاي اد ملر بریرہ 
کلوب برچ 
براوچ اعاج ور نرشسو 
براورش رکه اورم 


= 


= 


بر اوودر ارم 


بر اوفذر رناده امك صحفا 


براوقدر زناده قا مق 

| الاوز رى هکوروب 

براولاندر بالکن ولانلر 
بر پر صو 

راس اد مه زورایله 
کورد رمل 

برایی| وز رنه حا صر 
لمشاولادنب 
برایش اوزریته 


کونررلسٌاولات 
جورسکوند رش[ ولان 


براس‌اوزرسه حقنرد 
کلوب چور مسنه 
فونس‌اولاتف 
برایش اشر ڪه 
يتين اولوق 

برایزا به اوغل متا 
اولادت 

برای ایلہەاوغراشوب 
دانمادوشنوبچالشفق 
برای یله اوعرامتوب 
چالّبی ولان 

برا دیس ايله آوعراسوب 
چالبی ولانلدر 
برایش بیو یو بکوچ 
اوق 

برایش فولابلت 


رات 
واویغو نله دورومسنه 
بولوږا واه دب 
برالیش فولا یاف 
واودفونیالهبوروتسند 
ہولوراولانلشر 


برایش قولا يلګ 


ا | واو ونى لله دورو مى نە 
۱ اوزریندکوزل دوشوملڈ 


برایش فولا باق 
واو هو نله بوروغسنه 


= 


بجکددیی اولان 


جح 
= 


گکریرا e‏ 
مرن هوق 
ران دن 6ا چلوبے 
کری‌طور مش 
ایندد بکد رلك 
براییتد بامشلویشته 


اوو 


ر ی 9 

براین دن جور لور | ر 

ا 

ق رار او دورو 
ارام اولق براولق | 
= مساوي- اوی 22 


پرا برا ولق ور ررد ار 
مچی‌وفو ی اولا مق 
برا برا و قار ر برندت 
ای چیا ولمقلسر 
برابرا ولان ای چی 
وفرقل‌اولیات 
برارا ولورارقداش ولو 
ارا نهنك 
برابراچ مك 

برا بر رار بر کل 

| برابر برارایه کلوب 
تاوشمق 

| برابر برلکده 

برا ہرحورہ دنوب وبا مق 
اقا کون درم 


کم جس ۵ ۰ 
> تراد ارداف ىا 


با برکلات براغلتد ا ولا 
برابر کل وبربرینہ 


رم 


اویود اول 


برامراونوران ارقزامتلر | < 


پرابرقات‌ری‌کونددمات] ب 
مرا رك ا رقدامز(ولوت | د 

es 

ا رکوند رمک رام 


راو بورسات 


ابر کی نی 
رذ اخ بریندکورملٹا۔ 


وات امش اولانتے 


بة | انكل ويرم ك 


رقص را راج کلوپ‌سطو مش 


سیتواء | برا زی سو ليوب ا 


رازیی 
یں 7 و اپ یں 
تراد ارادا - 


براہرارارقداشلر 


باب و لن ا مکل 


اوزرسه المٹرپرہد 


برآدملنادی وشا ف 
NRL‏ 
راد نك باب تم ودرا 


براد مث خر 


براد مہاوناند روب عار 
براد مراند یمین و ار مك 
برار په دا می 

بر ارایر یکی قالی 


هم موی 


رن او لا نلسر 

دس ابرادایه کلوب برهت 

دف اور ری چاغ مق 

الاد ایرارای کلم ولا 

ادف |براز برمت‌رار ورٹی 

ملاو |ازاولغله الدن امو ` 
7ج 
ابا غلامش الیو 


۳ ھ رة < رکه - 


| براق اچ بار لاق اولان 


براق 

براسیز؛ رده ولآ دام 
پرامشارت؛یله بلدرشتر 
او اتب 
براضدن برارصضه 
یدوب چم 
براع لقره برصایید اود 


2 


ازن درذامشراولات 
۳ 

راغا مش‌ازن ورام" 
ايوم 
رخف رو انگل ٹراولات 
براغلْرهویویلٹراولان 


برا غامٹر‌اولانلر 


جو 


براق وتمز اولوب 

| بولانق اولامق 

۳ 


1 

٦ 


بده زل 
بدن شیشوب ارم 
بدن صا غل 
7 تم 
بدنده واوددیر نو 
اولان قیذار ۱ 
بد ند اولان او ات 
پرلری_ 


= 


.| بل ندهاولان‌هرطور ی | ٠‏ 


سد وچا ن کون 
سیر مہا وشدران 
علاجلتر 
برنده‌چتان س قىنا ٠‏ 
بد نلچقان میارج 
بدا رکوده لی 


وو # ۳8 4 
= جسود < جسد = 


ید نلری برط ط وتشر 


اولا نشر 
بد نلری سار وکورد را 


بده تك برط مشود 
بان رط نیو تارمو 
بده نلن رطق قزا ر وب 


بارقاغهتی 


| دەك .رط در اروب 


۹ < 
رس رز 
۹ ۰ 
بد هتك ران یٹوب 
قبارمش 

بده نك بر اق تیشوب 
ف 


در ی 


بد نك برإن‌طوتهشر| . 


E U 


و7 2 
5 اگ = 
کے سح 


بده نك ,ربا قر اروب 


دااعرراولات 


بده يك ینان فز اروب 


ھڑگ ازباغیت | 


بد نك طوطریاو ری روب 


بده لت ری اور روب 


مادم 


بل » نها رکه ابله 


د وکلسزهننار_ 


بده ثه | یک نه ابه | 


دوکلشتانلر 
بده با یکته ایل تا دا 


یں ات 

8 را 


قدد عش 


یکل وکا دروب 

قا" ا اورم اي 

نلو | بده ین باز وکور | 
او 00:01 

مورا = یق 


ابد ن فوندوطت ر 


بدہ لہا وکوز دا 
اولانلر 

بده ن ا بون جعیفت 
دولا 

بده ن طوعزې وب این 
ون قا لمن اولان ادم 
بد٥‏ فۓؾ طمنا ز و فوند 
اولاز قاری 


اولان فا دک 
بدہ ن طو یلو لو 
اولان قا ری 
بده وی عرپلری. |آعارت 
اج آخاریب 
پر يك وحن 
- اد ۱ 
بر بالکن اولان |واجید ۱ 
وابزاوقبات )ادزا 
برابر اویوورا دی ار 
ِ ایو |[ | و یوإہتہندل 
|= 


یاحار > 


: ش‌ِ کے 


لو ر 
لن اکن دن طارلادہ 
| دوکیلان دانه لر ۰ 


سی ہو 


حور دانلر 
O‏ 
مخز اسکراجحسر 
الات 
اضیلو ایس راجلو 
آولشکی 

ئل و استراجلواولا 
مال اسنرابجلو اولقلض! 
سب‌اولات 

تلو لو | سهراجلوللت 
خی اس ھا ج یکم نا 
و 
بغشیش ویرکو 

- ۳ اام سے 


-س 
= 


ص 


سے 


سی ۱ a‏ 
ےئش 


ستیویں 


= 


ویرلش‌اولات. ٭ 
ٹیش ایله سومش 
اوار ست 


دعت 2 2 بس 
سے موھ اس چن دی 2 


بور دان ورد انلو 


خیش وله را 


نیس و ركو لرا " 
خو ردافلو 


بخیل ال صقا ولان 
= صیین ار صن ا 


مك < جسوع بے 
بيلق ال صعیلیی 


= 


پدحودلولی ودعو ا جاو 
بد د عااولمت 


ں 


ہدل دکش اشد 


ایہ دکلت 
بدل ود رهن! لصو ولا را 
یدل و روبابرلکردا 
فورتار مو 


بے 


4 


دزی و ربلوت اس لورت 


: ۲ 
و 


و رارساو لان 
5 و تا 
لگ نولك ف لود 
بد ڈیارکذکار صوحلر 
كت 

ان کی 

9 

جما ل ہے 


٦ 
بے‎ 


کم ہب 


سے 


اوق 

ددحویلو ودعواجیا ولال مسا رر 
ِ امیس جا 


بد ل پردشه :یرهش ها 


اذى | 


دزن زایون ضعیضن)] 

GITIN. 

سوره‌لد 


سنك ولق اوزره انا 


سل اولیوب 
ایری اولوق 


بتك قاوشی اولاد: | ملاصق 


پا . لاه و ود ۰ 


ء لاسقےمتلفی | هلاصیه 


بتك بایتی او لوب 
قوب رلش‌اولادت 

بتك ای اولوب 
و6 


تم شا سمش ولا 


سرون قوباروب یرل ف 


تنهك فا وم 
بتتوب قاوشْد پر | مو 
کا نوز ۰ا نود 
7 وا 
مش فالا مترفنالاش2نا 


دوکنتراولان منم 


مس قاذا مش تما ۶ 


اولش‌ار دیا می حب م 


سك او تک ی برد دا ون 
بر دن‌جقادم 
سّو رملك تام مك 
تورم ابرمشد رمث 
وارددمش 
اند و و کت 
چا رچورا یقلت 
بتورمك ھج ماما مت 
ودیبند کٹ 
بون ھب 
بون مو اکا 
اولیه رف 
بتون ہون الع 
بتون تون اولوق 
اوررہ 
متون ہتون باش ایا عم 
بوروسراولات 
سون بون دللومن 


ولتت 
مون بتون ولا مس 


لور نت 
ون ہوں فا بلا 
ہون ون قال مش 


یوق اولش 


| ہوں بون يون اوسر 


بلورسرا ولان 

کئ زارد 
ہوں طا قلواولان‌خیو دا 


| چفلٹمکہ وم 


ون طا قلوحیوا نك 


د۶ طرناقیاوم_ 


بتو ط نا قلو حیوا رل 


لا فا قلري اوج 


ون دقك بارجبه 
سونی‌الی ومانق‌الن 
و بورحون وصرملك ‏ 
کر 


سو نی ويرم 


ستعا بته بوفته امک 


| بیان 


ان اك بالدر 


ان بادهسص 
وات دیلعی : 


بجانق وناق اول 


با نقلق 


۳ ره مك چورمٹ 


اوةك ا 


فرع رض مان اوست سنا 


E A 
بای اند رمك‌طاعمَو 


2 ا 
بیقر 


با ری د به لر 
توش وی 


۱ ایتوش کی ا وتم 


او ش کی با عم 
رجه کر 
اش یا 
باي حصّه می اولانْ 
بای حه ھرنودد 
هرنه اسه 

با لوب ود اولددو 


پالوب بج ود اوق 


ز انان فوٹی 


تہ | ند ری فا ود دج 
ا واولا شد دی 


E‏ ےئ کاپ سے 
ص سے ہے 


۱۳ 
بسند 


ببرسیاه وک وز 


4 


بقتنك او لا سو 
بتك | ولد دن دد 
ایرلش اولات 
یك ا ورس سند د 


یاو 
>© 
f 
۰ 
1۹ 


و 
1 


م 


\ 
«۸ 


۱ 


8 


» 

+۸ 


اولانلن 


ت 
= 


2 مر آری اولان ادم 


> اص لی ت قوش تا قد 


ہ2 پر رہ 
ے د ش = اب 
۱ 
5۹ ای 
ءاعطان عطت تس2 
2 2 


2 


باله میزاولان قیز 
با مر اولان قارلر 


وفیزلر 


اهن | باکت تمیزللف 

عونا ناه = رام - 
۳ 2 
مت مرا با مش لمش ولا 
شرت .۰ تر 


Û‏ لوٹ 


بالددلر 
ے طہڑی۔ طهرا ۔ 
مه ظهاری » ٹلا زا س 
پا ٤یز‏ اولوبے 
بولانیاولام_ 
باك مز امكف 
= تقاه تقزر 


اك مز اید 


= 
ے رها طهارا؛ < 
اف این 5 


سے 


بال اجه با یلوب بت 


بار 


بال رر الف با لررلر اکر 


۷ 


با لدبری جبلا شش 


| خواردەاولان 


پا لطه 


۱ با لك پوے یولار 


عنم 
الاس 


زاف 
که میک در ۔ 


ان کت 


بالق ا یکی_ او رطع 
از ند 


| باون اغیلری. 


سی پور ۰ 
۵ تی 

سض اه ہش ام سا 
صر با 


بالھی بالن‌اولایی 


= 


با اسر 


۳ ادبن صتا ده 


یال موماطھ موملام | 
بال مو اله موملهتر ۱ اولان ضس نل 
اق فار بای فلن از دی 
هو با عبر از د ر جیلر 
باغیرہ رق چاغع رو 
فورفوب قاچ ور 

باق اشد دوفولا 
ور جل رچاغیندد 


سح 


۱ باقدم کوردم 


پے 


| بای کو 


باقر 

با دن !ولاف 
بائڈکررلڈ قولاتتی 
ور دیہ برچاغیقدد 
باق ام شکو نہ دمامٹر 
براغلش 

بقل کوزہ دلولا 
با ملق کوز کلف 
با مامق بوسلامو ‏ 
کوز مام 

با مام کوز مام 
باق کورملک 

ی کوزقاۓ 
ہیں ری ے 
۱ ای قا شش اولان ارتو 


ا 

بائتسزیئ صوکی 
دوننوُکسزنکرودا 
انه صالدراولات 
با قوب ولاش 
برد اولهش 


اقا جر ند فی 
باق ادلی اولردمی 


ے۔ 


ك 


SUD 
باق قالمی ار ا ولو‎ 
ہے س 1و ص ع‎ 
باق فا لی وا سندن‎ 


ارت فا مش 


بای اولانلر اومز , 


سے صما,<× #6 
آر کیم 


۰ E 
3 دای کوزء دی _ 
1 : 3 1 2 7 
بای 5۹ ۱ 
*٭ ۰ 
2 1 ۰ 
وا مر ۹ ۱ ۳ 
۰ شاد : 2ئ 
0 
۱ 
۲ رکوده سن 
ا : ف8 ی 


بای اتا ی دیدەمی 
اوزرسهاولات 
باشی بول ولارن 
باس د ہلک وسرت 
عتاوج فلا 


= 


باشی سرت اولوب معط 
او لسع بارکی 

اتی نارهت 

بای الىز لان 
بای ار لو ولات. 
با صد ری ا سای 
اتدیی 

باص وو ار سه اولاز 
باصتان ورودصوعی 
اص اولان کا کہ 
ووک کنر 

باصجلی 

ے‫ دوش ى 
باصمق ماصقن ورمك 
واشزالکكنی 

با طل اعتیامزقلق 


ن | باط لالا ید یه 


پا طالامق چا نلامو 
باطی دوزکادی 
باط وط رفلری 


بای طرف 


۔ 


بائ١وزم‏ طار لامی 


باغ یری 


باغیه بوستان 

باصا ولان کاب ا 
بای ولان دشر | 


باط به طوعے اولانا 
رد رلر : 


اکس یوخ کے | : 
3 کے 2 


2 CESS 
ے واظره ےَ نط سس‎ 
‌ باغرم رق چا غرہ رف 
اشتدرمف؛ + 
با غرسق باغ مقار 
= معَاء - معا 
ے مات امْعاء < 


با غریتسایله ای 


باعرشلرجاعزشٌلر 
های‌ هول اه 


,| با یارجا بلس 
| اعزمق جاعزم وکود 
بارس چاغض ر سدا مو اعت ید وب بالواریی 
اش ١ولق‏ سوزیامتی 
باش چنا خی وهطامک 
اولوب حفظ اولئور 
باشدپره ذ ر 
پا ندیه قك اور تیگ 
پاش د په لر یندش 
اورته لوی 
اش باه ۱ وفومقی 
ادد باه ولویی 
شرب با تلامتق 
ہت 
شصاریقند لاومو 
ارقی‌اولان اوح 
و 


a2 


رج 
صاریی برطرذ 
تس 
دروب دک ملد 


قالدر وه کی | 


زاوزرسه 


1 نے تب 
با ۳ 4 اه 
ياء م 
سے اسراو استتاف 


89 مایت - 

بالق با لن تك 
ا 

ہد و 


باشاو اشن اوق 
اورره 


a‏ بت 


ون ا تل وبا شن۱۸ لار 


باشلواشته ابش 


وت ہت رک | باردین‌اسمرا ولا 


خلایی ایشا يوه ر 
یلها یله 
بام‌کوزما وزره 


باسشتةاورمو 


ی | با شنه این لچقارمق 


اضر 
باشنه تاج رت 
اشنا کیش ولان 
اشنه صا رل 
صاراژاولان 

باشنه صارق صارمو 


: أباشنه صارق‌صارکت 


اوا 


باسنه‌صارو 
اولا مسب 
باشن فنااس ڑل 
اوت وسن كورم لاف 


رویز امو . 


اتش با ره ایقاتف 
اش شا ابد رمك 
پاش ورز اله 


اوو 


با شیپ زد جو رر 
اولا زنب 


فت 


ر 


ماو 
4 


رازه 
۲ 


= ارف ےج 


بارلاہٹا رچاشٹلز 


برخي لو سز راولارا 
اتب 

ارق ارےند ۰ 
0 مر ^ دە اوسر 


i 
۳ 


۱ 


امین د اصع 
با رمقلرل اوجلری 


ډو سے 
بط ا 
اند 
۰ 


سے سے ی 


با 


“© 


ع 
نار افیه 
گے آ 
ا ارہ سی اسیج 


اه ١وا‏ یہ رف 


باش 
ده باره اولان 
باره باره ایی 


باره سرغاشن ولا 


پارہ لنش پارچلاضسل 
با ره منك پا نان 


باریشوب دوق نی 
برمرف مت 


بازرکانلر الیشوتچیلر 


بازرکانلق الین تلق 
ابیز 

بانوند وا فو لے 
سم چیک ملك 


کک 


یا نك ال کی یره 


پانا ووالند تهره 
کینکت تر ومزرافلر 


١ولان‏ شحلاٹثت 

با زنل الیخ لو |¿ 


اولان ملک وکوشں | 


باش اسنا تیا ولا 
دیہمیاوزرننہ 
انا مکی ت 
باشاسشاىچو رىك | 5 
باش ا شا قی چو ری 
ای این مبتندکا 
ویراٹش 

باس اغ بش صقر 
EE‏ 1 
با دی صقندک 


ن اوبیرضصے 


با شآغرلیی ۱ 
اس اضرفی یچکٹر 
وو ےت 


ذاش اغ ىچك 


معصند | با شاع یه وی 


E وا‎ 

پامل اگ بول بوك 
واچ ن کوکلاو |= 
ا اد ا ناد ے : 
باش سر کلد 
محر تہ 
سا 
ناو ہت 


3 


ارم ری ولولو 


تارچه با رح ابی 
با دچه اہی ناک 
طاخقق 


باره با رچه بو لوب 


طاغقق 


با ره با ره بولمش| 
بولفث اولات 
ترجه با رجد بو لوب 


ره باوج بو ون 
طا دش ولان 
بارخاه با رحد دو وو 
طاض رڈ او لاب 

پاچ رم د وکر لورد 


= 


انار بارےہ ترز 

گبلاتتن 


با ره پارچه ایك 


قد ر مشولا ت |مهرا 


| بارش( رھقیا لد رک 
بارش یی ولا ت 


مر کر 
ین کت 


ار 

بارتوب عوع ا چا مك 


دو اا 
نور لمل 


ت 


بارلدامق 


ہے۔ 
کے 


باراد ار لامو 


اسشا دمو 


با زز 
0 


بادلامق وکوضش وا 


جح 


بارلاف ولا 


ای نار ےا 


ی ال 


= 


ی 


٦ 


بارلا اولان دزد 


۷ 


بارلا قا ولان بزدزی 
با رای یلدرا قل 

نی امتذدای 1 

رس جن 
خی( پوس 3 
کی کو 2 E‏ 


۰ 2۹ 72 
E 1 


و نیس 


1۲ 


باب وش 
باباسندن وا ار 
صولوا ولان 

ر باسی یره دی 

با پا می‌خرا ولوب 
| ناسی‌حار م 

باباسی مرك 


بابا نك ابا لری 

با با نك فرنزاقی 
بابانك ق یدای 
باکت دلیتائل 


< 


انا واتا رها د 
إاطاعتسزِك اك 
بایان قوش 
پاپوس ویابا پوح 
اات ان 


4 ےے 


ہے 


شب 
بادتاه 
پا پوشی جزبری 
ء فان فوّاف ے 
با پوضجی ايوش وہ 


صانیی 


چفاربلان سر 


از بیو ناس 


یا دشاه سورددیی اک ی 


اد خی 


ناد شاه نله چقالهی 

ن اد شاخ د جیار 


انلها ولانلر. 


ذ |اوودمو : 
آبادی ھوا النا ن اولان] ج 


پارجه 


دا ءطو سیل 
بز مشا ولات 
باد شاه فهاف 

پا دنثاہ قادهی 

إ دخاء تیک 
طإدیٹاہ وا ره‌می‌انا 
اد ماه وکل 


۲ داه اشر روہ 


مک 
با دشا با ننلهاولان 
ياد تاه بات8اولاطر 
ہر 

با د شا هلر ومشقه 
ولا د ملر 

ادخ هك اف 
ولاننده‌پولنان 


2 


بادی هوا النان دشته 
بادی‌هوا اولمقلق 
اورم 
هو يكورك 
ارچ ہے 
سے E‏ ا 2 یہ اص و وا ۷ 
گنس شی 
ابومکلفش ایو پا پاسلر 
سا تل = أملاطنه] ايو مك چابق‌اولامو | تابن |ابوطو چابتلواولاد 
انولك ابر ون مبکرد3: مامتا = اتشات ابا | ۱ دم 


بالتهقاقو ےی امتا | بومیوب الول | تمتل 
ایولك ایدو اسر | ابومیودادیشی رد ونم وہ و کی و 


ابولك ايغلك | واب | ایوموایٹیوازا آیینه دورات 


0 رچارٹا امو . رشلا مہ ۔ نا 
ایوڈکلر میت ایومیوب ار وکوز | | ین هکی بادلؾ اولاد 


اء = هم ہے۔ عواطعتا او فوموے یل ۶ 
ابولکه تارشولتی 7 ټل | این هکه یوزی بقار 
امکھ قارشولو_ | انحر | ایومیوب ردوزیه وزان سے 


٠‏ منوت ا ماقت ١ون‏ مُنکیتا آیینه لر د وربینلر 
١یوئی‏ یوب ایومیوب وقت ورك| اا( | < 

نامکورلخ ابی | كود | ایدەرك چایلف 2 
ت ول کر e‏ اوھ وو تن ال“ حرف 1 
ایو کی بامیوب = لوز - |شناضا ابا 


تا مکور لوت_ابر وب ابوه رلك چا بقللٹ ۔ بو والد ے 
واونه ید .ری یہ دم اه با لی کر ۳ 


ايد اولان | مهل | لادماولات. سمل یاپا آنا 

= فول =| مو | او رك چابتلن‌ایلد| ‏ |انااولوجلق , 
یی ندرا || رل ردرت شقا و رفن 
ایومت‌چابی‌اونی | تج | ایوہ میتی | ایبادناولاخصملت 
و - کل - | جل | میسی. إتت پپدیی ۱۳ 


> ندرد ے سار | هروع ابو اعد لد اد له ۱ سے 

ایومکلی تلد لیر | متا | -یوازارلر ۳ تشم | بایاس کشیش 

0 اعا | ابو ی حاب = غبار 
]مات تایه | ما | اوت الا اخ | با با سار 
او تلا تھے ۰ متفر - 
ابو او لوب 
اجه اك اوفقلو_ 
ابه لکلر بوفقه لر 
او وب 
اچوی 
ایتراولان اسنا ع 
اد اولات 


۱ ین صخہ 
بارج 


ایر صضرزز 


چا می 
ای تہ ا ولا در 


ا یواسم جلو تلو 
| ولان یادشاه 

ابوا وز اولان صاوٹمز 
اولا درد 
ايوا ولق واش 
ابوکورملت 
انواولان فولا ور 


= 


اینل‌چیک_دیتلان 
رل وا مناك ابو ادن 
اينك ممەسی وبوکابکرز 


ایك اتيش اتات | 


ابی آشا ا تازاولار | تار 


تا وفوقلو_ 

١ایواولوب‏ فا عق 

و 
5 


وا یکن کر بو وت 
ولوت 

بوحنلو اس ڑاچلو 
اولان با دما 2 


ا تی 


مر 


ابوحد ا یواک 


اپوچه طونوب بل 
وفرتلی 

| لوح کوزل فلا 
ابوجه پرلستئوب 


رکشل 


ر | وخر دن یورەک 


سو جا 

i.‏ ۳۳ مک ل 


اپوښلوب هه 
تیعون | ١وت‏ بی صاللا مو | 


5 ]شید وب سوعلت ااذ 

ا بوژ 
انوخولوا ولان 
ابودرملت غر ادا 
الود وشوعی اولار 


ایوس وفاستیآ رو 


| یوس و فناستیا برد 


۱ 


ا پوسنی واس لر 
فرق ات رزاولانا می 


بودا اه عقلسن 
اوتوتان آدم باشنی 


اولافردی خیرش 


الولا فزدی ویاخبرک 


۰ ۰ ۰۰ رش 
] ا شيد وسو مزا ولاد | مت 


ابو انت 


اولك اتك 
کا داو خطف :ج 


م > 


و 2 ۔ 
= حا منص عنایت< 
ے عملا فل = ےم باق 
ابل دك ردن ره 
اگوروللت ‏ 
الد دی بردل سره 
کو رضراولات 
از نیز ۔ 


ےم 


ل د حَمَال - 
ايله د بلوبردن بره 
كۆرىلوراولا نشیا 
ایا مار جماعتار 
ابمانکؤرمیانلر 
ارگ بوند ضکرہ 
ان من‌اره 
انان ورراولان 
ابا ندرمق مدرم 
١نائد‏ روب فورم امو 
اینا لی جن خر 
خبرووماتںش 
| يناش اولان 
= مون ہے امن 
اینامۍ بول دردود 
| فلب كوت اتلك 
مٹمولادا ي . 
انمه ] اینا ټلو ب کرک لار 
سا 


= 


اش کید بجی 


= مئان = مۇمنون د 


م نبد اقیرلش 
عم قب كت 
تا ا 

انا دوب ورد |" 


خلت اوفالن 
ایی وا 
۔ دور 2 کر 


ارمجولسر ابیلر 


ور پت 
اجه اوفؾ ادن 


سے 
سا 


اه آغی دینلان درد 


اجه جك یوفتہجل 


7 


اوقادلش اولات 


تمطر] او لاد سورمتسشر 

دی وبا ری 


مس ايه الو 


بخه قي که قاحیت| 
دحی‌دینلور 

اه کوزل 

اه ل 


7 

ا ایی اوفاارے 


اتید دب الہ یا 
۱ 


۷ 


کا ۷ 
| ایی اوفایی| ٗ 
تأمیتا تا خاش اوفالن اولانا مار ۹ 
6۸ 
۳ 
> مسج a‏ 
١‏ پر و یم انث ایله دلت 
Tai a‏ وھ رھ اس 
۱ ول ود هکار ابلکلو اون = مسد ہ متفلم = مقَدّم | کسوب ارم ول 
مَوَرمیر ۳ سیا اشكر د ستلقاس 


س . او سان اناد عون | سا خوب‌طوتلن فال 
ایلروسو رو وکنر فقومو تب ایدری اوك قدام |= ستیه" عا د 
ايارو سوروب‌اوکن ابلری وم مایت ٦‏ بلته بزارلق لك 
حور ماف ذم انشوروبارگن‌ترمی| نتب |ایلن علوفد 

الا اولات ساب لابری‌سوروپاوکنه ٦‏ 
دتم ٭ا نین آ ری ننم ]ین واولا 

ایلروچ سےا اتا سوق | ال ماود اى 
7 سے ۱ : ۱ یا 
ارو کر فلم ا یریخ ا ولا ]سای ]ادلی ماهت‌لر 


REE DS TA E 
ايلر ولت (قیدام ا سس مرول م ہے | مفدم نش س ماش ے‎ 
1 کم ۶ 7 وحم ه » و‎ ۱ : 
الوك ایلرومی]| او 4 متعوم .= مستفد؟ ننک کف رک‎ 


2 تہ 4 و a‏ 
اط رو صوروب ایک یہی لر یی ابلك اوجه اوك 


3 ۱ پاپ کے ہے 8 
دور وتر رم سوق الاسر مسسبقان - ادا ین 
٤ 4 5 .‏ 


اناتوم | نی |اطرلطتاب ‏ إافتدام| ته تافو 
یل وی سور وب ١رك‏ اطردیی_ | اي |ا ب طوغن جو چو 
811 کک ہے 


قاح = ماع سا ّدم اندر ملا صمو | دوط |الکیره اوه ده 

اطروکلت تت اانستك ودوستلو لار اللہ دز ردن ره 1 
ANE‏ او اه عیِت اکور ونی مکنا ولبات اعم 
ارو نل شلا |ایلشك کوکل بای سامت یله داش یدن یرہ 
۱ اضر و یه ججہ مُمَدم |اسخثت فومیه‌دف کورولشاولات 


کک 
٦‏ 

زورلو قوتلو ماشهو 
ایک نه بر برس 
طوشتد چقا دب 
ایا وی چازدگ 


ایک سنك اراسند 
| ولان اچؾ تول 
یك اراسنلڈل 
اولان ارافلکی 

۱ ایک دنینه بك اراستناہ 
4 لان ار الت 

۱ ۸ شالت 
اراسنه کش 
ایت نك ارا سی 
بستدیرت 

| ایی شن كازاسی 
| تددر 
ایی ننه نك اراستی 
| یران 

| ایض ك اراستی 
اپرب 

ایک شنز كی ر لل 
ایک ینہ نك بیتض) 
چیا ولات 

E‏ سنه ف 
| زاده ‏ ولانلیی 

I ا‎ 
۹ 

اولڑے 
کروی 


3 دادن براعر لت‌ره 
3 رکال 


; | ایک اند ن براتز لته 


کورمك اوزره 


ایک یاه 


ای یوزلو 

سے ا 
= ذوعن جوم < 
ایک بوز لو حیله 
کارلق ابر 
اک وز لوا ايله 
اوکوت نوی ورملك 
ایک یہ بول با ری 
بار مہا تم 

ایی ولنن ا ولارن 
انیب بارس ولا و 


= 


ایی بارلش ند 
وا 

ای با ندن ہترلتدا 

ا یکی طوعش چوچقار 


ور 
اکس 
وازن ايکيس قرا ڪش 
ايلك بردن بڕەكۆرمك 
مور ند ۱ 
من او 
نین رط یکو ندرماکف 
۱ ۰ 
٤ ۱‏ 


:| ایکیز طوغمش اولان 
لکازطوضڑا ولان قیز 


باداش وبا له دلٹز 
ادن در کور ولق 
او لا سس 


۳۷ 01ھ 
ایلرود» کیش او لار 
اطروده‌اف 

اطروده کر 


ىلر و ده یو تا نضر. 


اسر ما هلر . ]زان 
او 6 ,° ۰ 218 ۲ 
سرن سے سہور 

الروده تولموی مسدایعم 
پا 2 9 بھی ۵ و ات 
مصیضا ایاروده نے ولادا معدم 
N‏ 6 ۳ 

بریربیه ها رسد دم 
ایی طا رلا نہ سور 
اول 

اک ار لاہ مورا 
داشا ولا لو 
اگطاع اراسي ن 
یک طرفدن وشیا 
راضو!ولوتی 

ای رل خوشنود او 
او تلو 
اکھت دوستا ونوا 
اک_طرفر بتار 
نفنا رنلوا ولم 
کی ان اتک فوزمو 


اک قات ادزم 


6 ۰ 
1ی ور ن 
ایک ة 


رفا 2اریلرھ اکل عات اولات 1 


4 |اولاناوزاقلی 
2 ایک کشیاراستدہ 


| ولوپ‌عارش لن‌ورمك 


شخب اکن نزوس له 


: | ایی کون 


این 
کر قناد 


= 
ایی قوف ایک او 


ای قوف ارالر نله 


ا 


یکره با هش 
ای کیت حا صرخو انب 


ای یکمقی طز نو ب 
عوغراشلرکد. 


بر برجی پوروشد دمن 
یکیو سوزا لوب 
ورنگلا بربر کی 
بوزنتدرشی اولان 


ایک لا فردی بر 
رید اوت 
اگ‌لاهد نا کلابندی 
او دوس ورس ولو 
انی لت اراستاه 
اولان اچچ دول 


سے 


۱ مک اوت اراسند © 
د|اولان اجفلتی 


ا مابیب 


| عیارامد وب با تعاس 


ی 


أ2 


ره ( بت 
ے د ز دعيي ۳« 


تباین 


و رٹ بک 

ای دنن بر ریہ جا مق 
جاریتلی طوقتمقلو 
ایگ شاو کا رر زور 
جا دون طلو آمو 
انگ _یشتهبر برس" 


ا ہندریںی 
ات رن 


اک دنه ہربر نہ 
وارشر ملق 
کی سم از ارا 
دورو 8 ایک 

ایترلن پوعولق 
ایك اورته سند ه 
اولان‌کونلر 
ام اولیسی 

بل اونگ کون( 
آ يك اون من کون 
اب ون نی کې سی 
ایلف,رهنی کوش 
ی صولد راو 
> ايلاح < = لیر = 
لصو کے سے 


ا 
ت 


ی طولو ون هقی 
۳۳ 

ین نا 
ایکرمش‌سوما متراو لو 
کنیا تسین سوما له 


اکر کان سو کاٹ 

0ں راہچ 


2 سے 
۱ 


اک 


اکره نرك اولان دنت 


اکا ولق‌اوزره 
کے و سنڈوضانڈ 
۷ فا ز کل 

اکال 


4 درکن اکن نو 
وبوکا ور ۱ 


کت 0 


71 دانلو 


ایکته دای 


سم 
سے 


ایکوار و رع 

اک 
ایی الای 
ایی او ایک تون 


/ ای اوغا اراہنں بوسر 


ایک آوچ طولوسو 
ای اوجی‌ایکی اری 
ای اوردو 

ایک اياف 


ابی اید لت 

ابی اش ضصیرا وه 
امن 

ایک با دستاه اراسنره 
اولان زمانی 

ایی لوك 

ای وہوز 


ایگ پمَِلِ اراسند 
اولان زمات 


ایی تا 


غ ایی حرفلی‌اولار 


Eb 
ر ا‎ 
اسل حرق رسد رایلم‎ 
ES AN 
اک دودا تن‎ 


ررس ودند دم 
اکل دوښا 

اولان کہ بتااولامر| ء 


اکیویتوز لواولات اذ 


اک دو تما یی تن دروب | 


استه 


۱ منی‌کد وسوگوں موب 


= 


: ِْفَہز ممازلا مو 


قارعه بعلو 

ایند اسابل چا 
اشرب کیپالتمر 
اش تابد باشو 
انز کی چا شما ولار 
| مٹھ اع داورا مور 


کوٹ کہ امش 


کوشکلك ادلی 


اتم اعود 
قولادلق اوت 
اتةه وونل 
فولا لقا ولق 

| ده ۱ودخو ا 
خولایلق وی 


= 


ابه ا و حول لال 

سنه اصارلق | 
اتی کور کزکه| 


یشک روب داغاماغل] 


استه!عردورا توا 


وک ورن و 
ے مللوی -متکاسل ے 
۱ م 7 


استه او امتدرمو | 


الیٹه یما له رواوستاد 
اولن واسنت ولاطنیٰ 
اوک ؤب تلف 
استه دو رونم 
وو اٹ ٠‏ 


ادته حان و بورلش 
یه پاشن 

انه حاضّر اولش 
بات سواعش 


انه د گر یکره 


ارچ وسوعک رلک روو 
صالیوروبکیرمل 


سے 
ا 


ات4 غر امت غه 


نا ایلە بور م 


ادغه فارسیان‌جوهو 


= 
وس‌مکلل 
3 £ کے۔۔ 
یا لق جک 


ایشەچالٹِمإولان |د 


انه طوروب حالتم | ۱ 
ادنو 1 کا اتراو اھ 


ایاضر 

مسر ای مت اراد 
۲ الدکورملف 


م | اتی کویاولی 


اتات 


ایقرار 
ادیشه قوتله با نز 
اسنه فو للاشاه‌را ولا 


اسن چیش| اد 
یں ا شعا ره ايش اد 


اسټی اشکاره هید اه 
اوله رقا دنل 
تنا ت 


ہے 
ہے 


انیا و یلا کلامیو| 
N :‏ 
اوزرسن دوتسنواکلو مو 
ایٹی اوینون اولوق ۱ 
ایشیا ويون اولتلق 
۱دستیادلرو لزا ٦‏ 


ایثی_چوق‌اولان 
چون ا ییا رلار 


ایفی و فتیله کور وب 
“or 


اد ولیو بب وتر طور وا د 


ابضبورمکییا ولا 

ابقر وبا اج بوعو | حل 
5 ا اح 2 
ا زار بوخولر شمال-| حول 
: ہس جو اش 

egin) 


الک 
ایٹاراپوٹر 


نازر (زانلوعقالو' بل 
ایغ دی کر چا ولیوب 


8 ۱ خواردہ لف بوک ظطرار 


ایٹارپی'زانلوعقَللو 
کوروب‌صاغ قا زین 
بنلیان 00 


اس سے و 


ایشا ریا زا ظوعقلاو 
کوروب سا فلا ری 


اولان دول 
ہے 


انشا ما ده دوللرک 


AD 
ابتطات با موی‎ 
واوجاراولات‎ 

ولا مزر 

الس را ابو ولا 
اپتلیى نره وتو 


ایٹنك لمیٹ 
۰ 
ى‫ 


ابد 

e‏ ت کب لوانتلا مك 
ایتلنان هش 

اض ۲ ربا هرا ولا 
ص7 7 29 
مفعوں s5‏ 
امنلے زن هحیال 
اشن کے نا یتو مز 


| شرن ایترتروب 


الما مل 
ابننللاچورباف 
اشنا ورود الك 
ایشندن فورتلوب 
بوش طور مز 
ایند حوشنوداولو 
کو لیخ وناج 
ایشندجابن یا پكادلار 
| اشن زالوعقدلوا ول 


نا اواز ناروا ولا 


| ایل رهکوشکوت اب 


> مقر ماع 
2 

ایند هکوشکلك اید وب 
ارملا ورام 

ا سنا وٹور وبا لمر 


اہشنہ با مراولات 
۳ مک اھ ۔ 


اینالم ونرمق 
| شه چا موب شرم 

کان 
امال 


ھزع 

, ایی ۔ 
کوایٹدراولان 


حرش مره 
۱ ۔ے 


= 
انه دا نما طوروب 
چا لشوراولات 


= 


ابن هکوشکل دات 
واستی ږا چالثمق 
این ہوم کان واس دل 
چا لیا ولاف 


اتن ایوکور ما[ 
وکنر وس بواولتق چ 
ادیش ور ك| اتک 


'وپیربثتش 
ایشنی رك وس واه 


صاع قا زدعه فلا 
= حازم حرم ے‫ 
الیش د وشوه رك 


بجوبکیھی 


ا موم صا غ قارع علو 
ایشرص اغلاز یی 


ےھ سے 
ص۱ 


کور ولان 

اسن چا لشو اٹ لاو لا مم 
ایتنهاما ملوروتا موا : 


شیدنا کرو 


ادش بکرم برای ولان اجیل 
دیشنی‌فولا بلق وا زاکزہ 


ر نی 
مسا شل 
۳2 5 


5 
َ‫ 
سس تپ جج 


ازینه کلدیک_ بوذ 
طودوّب کډ 
ازوف 

اسز چول رس( رک 
اسز قورقلوا ولان ر 
الس اسه ده 

أ دة ده السه 
اس کوج 

ادش وله جغن,| لبت4 
زارہ جىےكؤیؤی 
امرإفندتدرمام 
| سرا دشلات باہو 
ای خی با پوجی 
شش الست 


ا و سس 

|| یش ادنله رنه 
ای ایلروکۓلف 
ادت ایل وک پر 

| دیش ابطر وک مکل 
ا 

ازپنه‌یمنینه ابوک | اه 

اکر 
ایام وع شق داولا 
ام ابله اوغا سمقلو 
اش انی بل 
1 او 


ث٦‏ 
تک 


ای ٹمس رٹ 
اش سوہ 
اہر ئی حارتاولان 
ال بیورف 

ج 

ا کورد رمڭا شات مك 
ا 
اشتدرمل 

ع 

اشبرلل کولاق ورملك 
۱ تی اسنا شاچ 
اخ حرمتکار اوشاد 


انیی زج 


ات لر خدمتکار ژ 
کرام ے 
ار یاپوجیدر 

این هبات 


مم 
ہے 
تست 


ادشلسن 

نك چکریی مکن‌آور 
بات الج 
تلا کوچدد چورمٹ 
ازرد کول وا زوب 
امش ملف "۲ 
ایند ےکوی تامارلا 
ایٹڈکرچر ت بولا 
وازکیثراولات 

| پشدن صالو یلش‌جیوا: 
اناو رذ ل‌حعیوات 
اف کیج: ولسوتخوارده 
ہو ٹن دلیقانلولر 
ابش کوجساولان 


= 


اع بن ایدنلی 


ایشتان ویا!یتکلر 
اجك قولاف : 
او کی زامن 
اٹل یاپری قاری 


اع ۱ ستندیک بابد 
| شیارا دما شای ار فللا 


صرح جنا هرت 
وا ر چوا لهه صدقلہ 
ا 

ا س 


ایفارکوجلر 
= خطون > مال = 


۰ ر رص ۰ 
= جاع = مرا ات 
لی 
2 


ي۶ < 
سے ۳۹ رب = 
سے 

م 
میں نہ" 
ےم 

فان 

ہیں 


۵ ۷ 


ابرمقدت ا E‏ ۵ رت 
ا رینوب وقنہ6لش ارمقطدر چایلر موز دی اری انل متا | 
مش ولان اتیج ہے اهاز اوزرنل مأمورا ولاف ماود 
ا مر خراحت ابرو الارعه و رطف با شستل هد اریاولوں شنڈٹا ولامق مفصل 
ایرکرت. | تد |ایروب چلك. .: اقا آرزی فون لش قري 


ایرلا او ای ایروا چفٹراولار | فد ]بی چیں الب 
آبرلامق اکسكاولم| لارا |ایرەرق چ رلذ | ]ای ری ایوسنی وفناسی 

0810 را ا پا ر ہج یھ زر ای ۳ مم ا 
ارش ابی ار فونلتراولا| فرز کیو الات ماز ا فرق ایس فار 


2 
ےب 


مب مُفروق ے |مفرّز | ایر بمولد جس | = دارو ۱ 
ا لش فوررلیش کول | ابری بيولا ولاز تم ایی قویادیی اتلد 
ابرلقمطرف کاٹ امان سے جسیم | ابردیتور ا ولاٹوراولادا لاح 
ہے نال الْفصَاط ای بیولاسننه ونا |هیکز اد ی 
یلق هوبا دلوت ا ماع اروك دروا لر خاک ]ا رديه چك اولاشجق 
ایرلامق جک مت ااییی‌بوکسد بنا امك اولاش یر |مورد 
| لای ترک اص | مخ |ابری‌وکسد بنالر ‏ اکل اد . مورد: ‏ اموردَة 
ارمقان ارمفانیتک | هد ]آبرک او زاف اتك | تر م انك اولاشچی‌یرلر| وارد 
| ارمفاتارارمفانرشکتار| اب | آاپری بررندن | موا ربلد 
۶۷ ۰ کاو هاا ااوزات اولات أمتبایت |برسیص واب | لا 
ارمق ری انق | افار [ایری‌اولات ایغ ایر بلق بیوکلت جات 
ارمق تك تيك اماك | افاد | فوناسژاولات مر رن د وشن وداخود 
س ربل اری | ری اث ۱ و نورد لاف ص 
اییعق_جای. | مز لیب بنت‌بشته| . ایربن‌اجیسی اقات 
ری سل | محر |طاغتواولنراکه اولقاشت | ابریلوب پارہ لفات اتقصام 
ایرمق چا یکناره تیش ّت = | سا ایرطوب ردہیکوروشماما داب 
دوک کار | مک | آزری ری انت نک دلوت برد خی کل امك 
ابرمقی سوکررمل قوازق| فلت طاعمَیاولو اش وا ولا وا 
| ۱رمق سك انوس ای ا کید ز نار مفررا رالوب می مولو تشون 
RS‏ ارم سر ہا تا ات ات با 


ر اک ری [ 9 ۱ 99« 7 4 کیہ ۹ ^ 7 

ای 
ینہ وب ماف 
ا جوب سنکرکی 
چکوب الم 
ا_جوب و نو 
ا رمك صوارمو 
اون 
اميد حك اولا ن شیلر 
ایا ویو ق‌وسراولار 
2 مو ات 


ارم ولو حقوراولا: 


اود 
رم پوس اولوقاولاد 
= تع ے‫ 


ابی دوش تی بوق 


با ضوب یرمق 
ناف 
حرارتلوا ولو 
ای شلت ویمدتگ 
طولت! ولاف 
ا3وت 

ایی وا زیلوب 
چقورا ولش 

| ملس اولان دنه 
عیاستاولا لس 
ان وبوی بوس مات 

ایی دا دم ايلد موسر 


ابی بوش فو یا ولو 

اس ائه 

اچچ یاو دوق بوش ابر 
اجورمك صوارع 
امب وب نوتدرمو 
امجلوراولان دنه 
ایم‌دوراولاد ضتر 
و 

اله جك سض 

ایز نلف اٹلداممی 
قراتلق ا ول 
ايدنلق اشلدامق 
یا - فارگ - 
د .‏ ہثارت“۔ 
ايدنلق او لتلو- 

1 

اہڑنلئلی اسلا مقار 
شورق >سْوارق ھ 
اید لق وی ادا یو 
ایلوا ولا نکی 
ای ںان ر رمق اراد رمو 
یدش راا تش 


وو مت 


اید مك پداایقلف 
اا 


: || بدمك فرا موی 


اراد زج مول 

ANE‏ و کو 
ارانی | وزاعه چکفلٹ 

مشر واه 


| بر سشهلت 
را موز عه‌چکینی 


+ |ابرا تیه اوزا ضرسورمٹ 


ادراق اوزاق اولان 
ر ۶ وور 


اراق اوزاق املكف 


زا ده اولات 


زا راقلی اوزافلو |د 
ابراقلق اوزاقلق استا۔ |ام 
|اراقلنى اوزاقلمی |" 


۱ ور مو کون ارک‌کود: 


ے علا = 


۳۹ 


34 


ابرحدرمك اولاتت دمو 


= 


| امش | ولاسم وارمر 


0 ر 
ابرشمش وا رمث او لا 
ابرسيك اولاشمو | 


EN r ےد‎ 

و 


ارا فن او زاقلییٰ 


۱ ابر شدرمك! و لادم 1 


ارد درشا ولاسر ع 


امربتلایکی وارد رک | م 


اسلر 


ا ده وقازکور 


1 13 


ایا لا بی زل 
مور 

ابا قده طوران 

اما وره طورمق 

ایپ اورعن 
ایب ١ورغنرہ‏ ناملا دا 
2 دوراو 

ات 
یایب باپ وجا 
ایر اورعضلر 


٠ 


اباقداس ارقدائل | ر 
ایا نا شارارقدامٹار 
ارقرا لیا ول اوزره| 1 
ايپر اور عزلی 


| جقا رمق‌که اولدت 
1۳ اودا مش‌اولوز 
ا ادایدری کی شی 


چتا ےی ا ولد دف 


٩ 


اولامٹرہاطا مش‌اولم 


الج طوں بایچ طون 


1 اج طونی سروال 


ٴا ۱داشددعراولاد. اعفتش 


| سرخوش ولو ها عروب 


اچ بای ي 
یم با غلری مر 


اہی یو زی 
اج بوزیتآکلامواعود 


اچ وزیی وککف | 


اراشددمو_ مت 


| مج ال استام 


ایی می :نه سرا 
اي ا وب و طسب 

د غوت الد گی آدملہ' 


نی رهم اب" عغربدہ 


اکلہ ار قدا ٹارطہ 
عو اید ىاولا ر ۱ معرید 


مس 


: ۰ ۱ 1 
لان ار وا حم(فلر واوزال وب 


ا بجلرندت برقا چی| 
برفاج وکسه 
ران 


۔ 


۱ ی 
| سرب 
ادن برا رلقلواولان سب 1 


بچه ٠‏ ان 
ا ناعو زھرةا لشو مزعو 


اينه صو مسوعید کرک 
دچ طوندر 


ا م 


اسر 
اھ جکر جفرموز 
۳1 توت مر بی سر 
اهلءمنرا ولانقار و 
تمد افو 


ای باش ىورم شقا رئ 


یکم 


ای‌تکرفیز 
ایستی‌صاش صاود 
کی 
ابا مه اسرد چیقارمء 
چالطمق چپا لوه 
ابادعئ ۱زدرمو 
باشدن چقأر مق 
ریه = ایزاغ ۰ 
اإرعق فته یم 
دوستو رمك 

(با مه که تردن 
عبوقیناد 

1یا زمه لرصردت 
اب دموا ای 
ENES 


نے ۱ 


ار 
4۹ 


€ 


ا 


سس کے ۹ 


ا ایل 


ابا عه فا ددم 

| با عنم قالدبرلش 

ابا غه فا لت او لا 
ایا عه قَالْمْقٌ 

ایا غه قالعتورطورم 
ابا ی پوقاخولکی 
پور لش 

ابا عتی سوحد رمك 
فایددمی 
ایائیسورچ مث قایش ولا 
ارت ۱ 


وال لوب یک مك 


اياقالتنه آ لوب 
حیکعراولاد 

ال3 التنه با صیلویب 
اوقالسل‌اولا ات 


باق اقترا ولاده 


سے۔ 
= 


اا ی ايله با صویتٍ 


الاقایلہ یوروراولات 

یں زمرت و 


ا 

ںام 


پھر دو شور.ی 


هزم EE‏ 
0وی 
ایا قارف 


ام امو 

3 ۱ 
اياف قاد ب به شا مها 
الاق هاجن مر 

AE 3‏ 
اباق فیا حی‌درلر 

ال 


اباق ها دررمق‌صوحلو 
دوسو رم 

اشن لال - 
اباق فا ید رکی‌سوحلو 


کے 


اویتن 
اویش سوز د کله بو 
حکم ان هکرمش 
اوعق‌سوز دکله مك 
حکم التنکیر ملف 


< 


اومق‌اردیندوشو؟ کا 
اون اعا 


وم اوون اول كنك 
اوعق بارسمقدوستا ولو 
اوق فاذکن 
اومقلی قازمتل 


= 


۵ب یه م 
او شو حوزه تر لمو 
وبا شوه ارنلك ټك 
اوسنامق اکلناٹ 


أ۱ وج 
2 


2 


27 


ا ونام حوره دیا۔ 


اونایوب وقتکوری 


ع 


: 2 
اوق سوزنو» طو رم اولا 

اوم ایٹلیکن مره و 


اونمملقاویغون کلک | ٠‏ 


!ونا نوبوت کورمد 5 


اوق حیلم جیالدایی | > 


E 
دلاعبت‎ 
۳ 


۹ ۷ب 
۳2 


۱ 


سے و 
دصر 

| کے حع ے علام ب 


یت 


| اوتوجلراطاعتا ر 
۰ ‌ سرا و 
٦‏ : ہی ۱ 2 سی 

م تاعان ے دوا چول = 


]ا ونوشش قان 


اودوف 


5 


اوسن سے بازاولان‌قارک 


رم میں ا 
۳ ۳ 1 > اعت 
او دوب سوروت ارد 


کشا ولانت 


| ونلاد ی جودان 
اوتلاق حأبریرگ 
اوتلاق چا پریرلری 
اولوجواونار اردی 
صبرآکدرا ولاف 


۱ 
ہے 


اودوراودفودهاولار 
١ونورلراوبسودہ‏ اولانلر 


= 


اودوز درد کب 
ص_ دو 


اونوزلو اولا دب 


2 


اوبوتیی شای 


= 


اوق ای بوش اولار: 
> 


a 

اونوتلا مق اولا و | ١ر‏ 


TA 
۷ ای‎ ۱ 
وک نز 
او نو قاتان کمئی پاش 


ساخره | اوت روم‌صأللام ہوم 
انان اوبومش اودهتوده اولازا ن 2 

۳ دار" ۔ مرو زا رفود 
ملاو | ا ووم اویمودہ اوو رَد 


ھا وع کے 


" | او ومقلی_اویفوده 


املقلن 
اولون اکلمند 

>> کڈ E‏ 
او دون اوییادوبا 


اکلندرملک 
اودون اوینای,جی یر 


:| ا ونون اوا ده جى 


بوسات 


سس 


او دون اوساده‌جو 1۹ 


اوبانملی او بو دن ۱ اومش 

| دون كکی انا کی مکزا ١ویائلر‏ کا مت اودتودن ا واش ولاه|ستتم 
A‏ تاشر | اوا می کور او عق | ویتودن او نی 

| او تو تر رمی عقلنرد الد وسورمد اسِتَعَاط| ورو ڪا ر هبو 
چقارمو اتزیہ | »تة - يباه دا تيع |اويعودهاغان اتا جت 
اوک عقانرد جقش تم انی آواولاجیے صا اوسودهاولات افاء 
اونوتنعقدیرداچتی۔ | کی | اوی ولان کوٹ | صَيَود |- 
َ‫ سے ابی اویردمق بر بین بکرم إ لبق او دعتوده ولا نر امو 
اود مسق عقلنہ خا طن ۔ تع“ | ام 
صاقلا م یر | او هون بررنه اون وذ انا لق فا 
اونودب ىا کی اہو بکزراولات طب اوکن اق چکر رد 
اومزدرا و دض ولادا اہی |۔ ابا ماو سا مایق | 72 
| اود کی یقت باقن شافلت | مافت اوک مارفیلن | 
ا وتو لش تر چ اسنا ]ہ ملا =| مادم ا احذ 


4 مشی ےا ی اوستون اولان روزکا را سره |اوکہ مد رمك طا راو ہے 


لا وود فولات اوخوشر مټسنه الات |اوکه لندجی ات 
اصیبی وا یی رال 3: الاو اد 7 

1 ول | ونغوض زم اتطورے | این ا وک لك دارط اداو کر 
اوه دود ات ويون ابش 3 ا 

۲ ج6 ایرلود فوتشر " فی رین 7 

7 و ئن 9 زی و 2 ۳ ف ر 
شم اوس م | وله انيه مويله ده 

چاچ ا م 


۰ 2 > ۴ > بے ۰ ۰ 
اوبان 7 لیام ے ناس م ریب ا تمه اومامی ونون کا مك 
اوباندرمیکوزا جرد مو | با ظ ای کے ے شلات ۔ متام |د عکنی - اختلات دا حال 


2 تیه = اظ |اوںعواییون بارلیز وم دمن و ررد 
وان اولیکوز اج مه ١|‏ جات مت ومد وزاق اولا دے ۰ مت 
ةت قاظاة اتف ااوودن اوطت رر _ اوفیش اودقون کش دم 
و نتل کون چقلی اتا اولار_ | ظا طایح = ماتلا موا 

اوموره 

|اولاییاوعراولان 
ری 
اولیلرا ولس اولا تار 
١‏ ومد کن ما مولاتدگ 
اله جورم 

|اومای وفورتوورم 
| | فورفمق 
اوماجیلر وفورفتلس 
اومامق امیدابا مك 
| | ۱ومق امید ایتل 
مایت 
= لام را ہے 


اوموپکوزہ دیج ولار: 

اومور 

ا1ہ لا 

۱ اوموزباشیکوره 1 

| ۱وموزلر 

متا ایب ط اکیاف ٭ 

اوموزلری ۳ لت 
فسقلوا ولا دب 
توا 

اوموزءالوبکوریجی 

اوموزه قا ددم 

7 
.9۸ط 8 ر 
٭ ارِتِقاثْ> رج د | 
سے 5 


اومیدری 
اوموزسه قالدرروب 


کورهواولان 


اومید اومن 
نام اہی 


٭ تاد جا 
= ری ے مہ ۔ 
> ربا وت راب 
= ۱ 

اومید اید ی ولارن 


e 


7 أاوميدسزاولمق 


= يوس ت مااعلة - 
ا ومید سزاولان 


اس ماش انط ۔ 


قرطت 
اوم دسزاولانلر 


4 


اولا ناسر 
اومبکدرمجی‌اولات 


اومیدیکسمش اولار: 
7 9 68 ہے 


اومید ایك او 4و 


اومید سز اتل اِلحز 


ومد یکدی 

۷ 


١ومیلور‏ 
اود 
7 


اون صاف 


اون ایک 

اود بر 
عادیعشا ‏ 
اول 27 

ون لوگر ولف 


2 


اون تات ال 


اون دناوت رکیل 


اوند ا وتری م کید لمن 
اوندناوکیم او یه ۱ 
اوندن ا ولېه ایلکین, 
اوندن ابلکفد اوه 
اونل بر 

اونره خانسنره که انوب 


= 


مرا فی اسشا ولا 


اونره لك اوندہ بر 
اوندڈکلر 


f 


اا 
ژونك ویاانك ابحجون 


١وندت‏ طرش 

اون انکر ولان قاری سم 

اولوٹی بولنوشى 
اول وبا اولوی 

اولوقلر واا ولقلر 
ے میات ء کیا زب 


اولولر ول هلر 


= 


اء ادا 
اولولرا وذتلراولانشر 


اولوردرطہ جکر 
اولولری ا ونرد رادجو 
اولواق بیوکاث 

۔ جعر ور ت oy‏ 


اولولی بسوکلات امك 


ولول بیو کاٹ امد یجی 
۔ 
اولوق حاولامق 


با یه ومیرلنش 
ادلا 
تفال = اکا ر = ۷ 


۔ ام = سلا دات ے 


ناغلوت ا عفد 


اولولنق بيوکلد ت | 

ل 


2 |اولوم جان چو 


|اولوم خی فیکوریجی 


اناد | برلرهشته لر 
أموات | - 

مت | اولوم خبرلری 
توم الا عات ع ما = 
مشخ اولومل رجان چقزه لر 
ای نوات ے مرت ۔ 
مه ا ولون !وزرب اولان 
اد | اغلایش 

نات 3 ۱ 
ور | !ولونك‌اوزرن اولا: 
قا خر | غلا يفلس 


ass 
اوله برك‎ 

اولیتکر 

اولوم وجاهضرز دنار 

َ‫ فوت“ 

اولوم خر یکزہف 


اولوم فیلقلری 
اولوم قرفن کتو ره 


اولوم فور کنوره جک 


۳ تڑاغ ے 
اولونك اوزرسی اولات 
اغلادِثٍمی اعلادمحی 
اوله بای BES.‏ 


۰ 
او له جن اولان البة 
اوله خی 
اوله جك اد مك صول 
سوویکےیےی 
ول جك ادمك ول 


نشی 
اوک کرگددگ 


اوله طلست 

وار | = 
زان ای ایل اولا موش رید" 
مُنای ازلیّد" 
من | اولى اولش‌اولات. امن 
منایا تا مت 
موات او ایک اولیان آل" 
ختز | ال بارقلىاووب | ٠‏ 
ارکن‌اولات. ٠‏ اغربٍ 
نوع ا ۳ 
نومه اوٹی بار ق اولان گسنی م مَل 
- ماع - وخ 
ایم | ول اهمه یمین اولان| مرب 
اہم اولیالر اه مه پل | 
یٹین‌اولانشر . مقر 
کی مرو 
انکر" ااولابی اوکی کار | ساد 
مک | لای ولان راغ | مت 


۳۹ 
Dr 
ا د مك مال حوس 
فالسا ولان اد 


ش‌اولانطر 
رد ملکوز لوا 
بالق 
رد میت بوتر قوم 


اد نی ینار 

اد رجہ سنل+اولان 


4ك 
۷ اولذاسش ارکن | ولاں 


IA 


او مك 

اولك جا چم 

۳ ادا حتف 3 
.2 مود ےہ فا ند ۳ 
اولك جان چم 


اولکلر اولوملر 
اموات ع 
اولکلکه فو رف 
فورفولواولان بر 
اولک ین اولان خنته 
ا وله نك بولمنه نٹ 
اول جك کب رمیه جك 
وروت 

اولند مدش 


ا e‏ 
ر دوا 


= 


ت ار ۳۳ 


ے 
اوا مس اکن نا لوراولانا 
اولمش‌اولان 

= ماک ے اکن 
لنش شکاراولشعیواا 
اولبنی دیع اولمق 


اولمك قاری الو 
ول ك !ون | ا ان 
ا 


اولمَعَلق دم اول لمقلو د 
اولملث(عجون استناستر 


" ۱و کال 


ااولا سر 


| ولو اوزریهاعغعت 


7 | اولو بیو اولان سنه 


۰ اولو سول ابیت 


پااولوییو کس یل مرا رود 


۸ 


اولو 
اولان فیز قار 
ا OS‏ 
اولمیوب بكار لمق 


اول شوب سا ر الاسر 


اولو اولٹراولا شا 
كين ك بد ف 


چکك اغلاق 

با سے سیا حه" ہے 
اولو بیوك اولانکست 
« او - نج ے 


= 


اولو سول اولان عاج 


اولو سول وعقللواولیت] 
اولو سول کلراغا لر 
مکار ے مارم ۔ 


اولو بیو طاع 
اولو سول طاغلر 
| ولوریبو وایثللت دور 
اوو بيو وادتلك بول 


اولو مول رنه صا موڑا 


۰ 
اولوبولک رل مزارری 
۱و لامئر ر اولکی اولش 
لب ميب ۔ | مقتل | اولاٹریش بن درز اولی‌کی فالوت بات 


تال 2 هعیش سے مد وار دصرلش بال“ Ni‏ اء تا 


5 فا تلك س | معدم الا رمق واردرمو] بیغ اون یکی کل او 
اولدیرجی زب کار موزر - اتال نوصل ۔ 
9 بر | اولاشدرٹی وارد ری | بل | اوشیدر سل 


| ولد یرش‌لر مان | ے موصل۔ موم نا : ۳ 
اولدیت‌کیی_ . |۴ ہو | اولاعشی تنل ا یلا اور اوت 
اه = اوقت سا کا وقح | اولاشمش بتشمش امن | ولا مش ویاہغاسٹ | کن 


6 .|م۔میضل۔ موم( لاجی | اول زکرم لامور 
١‏ زی کے وط انز این ۳ ۱ وبا اواسنه واا ولررمسن 
ا ولد یی کی سوب بب اولاشی تئمت املدٌ اسب‌اولات. اافاسّه 
صا قامتراولات اکر الان ۔ لاق ۔ اتال اولمی‌لاز کر اولوت واج 
ا ول رھ کے سوط نیوب = وخ = لاع |راص | ١ولسی‏ پرینەدکورسی 

ساقم اولارتے کی وج لاح مل مکنا ولا مت نتم 
1 مٹکر | اولاشوں پچ ٹمٹراولاں | | اولش کبرمشاولاد | مت 


اولدیی‌کی‌سولیوب| , ٠‏ | اولاٹو تشم كواج وا متا |ے . که | م 
صاقلنش‌اولانر اعتکورادا او لامشوب بتشکلی الحوی |اولش وباک رمش ودی دا سادا 
اود کب ویو ولا معیر | < مود | اوش کوش ومنه 


ا N‏ : بے 
وز |اولاشویر ایردیتوراولاد| لاجی | كلشاولا ایم 
اوادیی دا چتارہ 3 اولا می نشمی مل |اوشادم اون اغلام زا نوم 


وافاای ید چتاروب| ا متائیے الا سز | اد تاه 
د ما نوکت بر فوم رخ ١وٹگا‏ ٹر مكدر تحار“ اولشادم ابچوض. 
١ولرخاۂ‏ لر و اول مى ولا نشر سوال |اولان اغلا دیشلر توا 
سوت |اواکر بلدزی رتا |ے دای 
اولسول واہنامون امت اول کستم اول دشن اک اولتّ اد مدرد قاهتر اولان یتیل ای" ااونکد ملک" حطر لاولان مال 8 - 
سا ب ول از نات ء الح 2 . ارت 
۰ -صھ٭ ۰ رتا .- 8 ور ۶ © چ : 

اولاسرد یرد حبرور ملع او لک حالند دومن دجع اوذشاد مك اوه 


اولك 
اوکون قوړ هو 
اوکول تورفاق اولان 
اوکولوب صاغاغاو لا 


اوکؤنہ وف ھک 
اوک ١اوغلو‏ 

اوگی اوغلولاری 
اوک قوش 

اوک قر 

E اوک‎ 


اول اوه 


۳ 70 


اولایکٹ :ٹا وزرن, 


اود تتبن ك اوزمہید 
اول زناتره 
اول سیبدن 

| اوج اندازہ وارشون 


ب 


امہ 


اوکولون صاغلوت | 


اوکیدر وباود کید مر 


اول دمشیلی اوزرٹ اء 

کیلد وبرابکزر 
ایل 


1 


| فدرم کیل دا 


جورم 


کین 


کوروب 
کے ماد نے 


ت | وکلر 


يکال 
او کلک کیله ايله 


۱ اولوجی انان سراد رڅ 


ا ویو کیدهجی 


او لاد اوعول 


کی 


ولادچم اوخولین 


و ولاد چوچقلر“طورنلی | د 


اولاد وا مبویلی 
اولادلا چیجقلری 
اولادثر ۱ وخوللی 
امم = 
اولاد عرودن هشقه 
اولا تلسر 

اولاد لد شولابمهش 
اولاد لعنه ول امك 


يد اولادلن ۲ وعوللقی 


اوادورس زبس لاد | او 


۳2 4 ھھ 
ليك = امات ت 
ا 2 RK‏ 
ہے دفیسل = ورم و 

اھلا 
ا 
ی و +37 
ند میں 
اڑا 5 
ص 
و 
شر رتسد 

اولدرشی 
اولدنکورما رنب 
کوروب شاشهوولارد 


كت 


الد نكو رمو ۱ 


ساسح شه 
اولدش کورٹیو ب 
سا میج شیار 
ل 
اولدی وواگیردی 
اولادی وافریاسی‌هسس 


ا اود وک تاليو | 
۳ اکن قال ۳ 
مین او ادیلسش اولات 


هس 


وگ ۱ 


ديتوالدرمق الد 


اولریرلش اد مات | 


فان وا دبیفی 


ہت 


او لد رلش اولا ندر 


7 وداس مو دی 

:او دبوریکی 


سم یب هل هر عد | 
ولدییشش دم كتانق وا 


"۱ 


وبا مشقه دند ايله مود 
اولریرملکك 9ء 
یا تفیل لئ میں 
اولدرمك ولد بلج 

اولات ین . ۲ا موق مروت 

کے .ہے 


۹۰ 


اوکززر 
ڈاپدرو 
اوك یماج 
اوی ما لا 
ے2 همهم" رم ے 


اوا ری مالا 
اک دکردا یرما 
او 

کیت رفن 
اوک مت اوستادا مك 
اور پل کو رن نولا 
اوکرشی بر وذ فاتك 


اوت بلك . 


2 8 سك 


اور ٹکو زآچد مد 


3 


۹ 


۱ 
تک 
٭۔ 


1 


4 
a 


8 


N 
1 


د 


۲ 


ہس 


3 


۰ ۴: o 
٦ ٠° 
ی‎ 5 


۰ 
N 
۰ 


۰ 
و 


° 
ر 


:تپ 


ي 
نمه 
ک2 

سے 
و 5 - 
!سے ۱ ‌ِ 
بای | ا وکوت طو جى 
و سے 0 
تام أے 
2 


۲ 


اولوت 
قدام اوک ن تناو ری 
سک رازہ 
سم اوکلن اریتبی 
ور 


اوک زر خشا مرقد 
| ولانوقت زمان 
او کل مدح امف 


ارککنکد ملح که 
سب ولان‌شیار 


اوکوت یوت 
وعظ ‏ 
اوکوت ارام 
اوکوت اسب وچ 


اوکوت دکله ملف 


مز 


اور دور واوکرف وان مس وی ولا 
اوکسوزیاا ول ت تا مان |(وکرت دکلامیی 


اوکوت دکله جیار 


و 

اوکوت دکزہ بوب |, 

اوکوزلر 


اوكرت ویبرىٹ' 


لات 

اوکوت و یبر 
وعاظ 7 

وکو چ ارك وردکلی| 

اوکرنلنر 1 

ے صاخ ے نیدی وی 
اوور در اھ 

اوکوٹلڑ 


وکود مقرل ونماز 
را شاولات ‏ 
ا کردم اون وش وان | 

اوکزرغه‌کوی_ جا 
او رض کوت اد ان 
اوکررغه کوکلرندت | , 


ریو 
اوکررئه کرکار 


ہے 


2 


تھ ااوکورة #کوکای ۱ 


قرلشاولانت 
[وکورشکوکدناولا!. | صا 
دکرڈ 


د اوکوز خوان 


. اہ 
اوکوز دوکورسو _ |- 

وی 0 


2 مر 
۱ 


5 ہو 


د |اوغلونك اوعوللری 
مستهل | حقله = 
5 و عق سورتك وسبلك| 
م |اوف دیو اعم | 

ا وفا مى اغلیبفن 


اوفؾطاض چا قلطاشیٰ 


| اوفن طوبک بارکیر 


| الاد > ولاز < و 


کی 
ر م کوره شیلور 


اوفکرنجی 


کم ت 
کت ی 


اوفالمق لش 
اوفن‌کوچكاولان. 
اوفق‌او نکی ام ولاات 


9 


انار نار 


سے 
اورزیه بوکلتوب 


اوفقا رکو یکر 

ے 0 تیاو = 
او فقلی ایند اد 
اوفکد وااوکہ ابله 
اد - 


فك 
]اوق شتا نك اوتہطفہ 


"|اوفومش بلییولاره 
او فکر لند رمث طا رو 7 


۴ ہے 


اوفکه ل طارلی | تہ 


ده | ذکراولنور 


1 اوفویاولان ادم 


نب 


او و رمك اسمرلت 
او فورولش شیشورلٹر| م 
اوٹورٹیامیمی اسراولان| د 


اوفو 


اوفوم 


اوقو در کیلورا 


لے * |اوقرمی ولان فرش | محم 


نت 


اوصورق‌گر ودن ىك 


اوصورسمی کلوب 
صالمورما مش 
اوطح وبااودم2 


اوج استیوی 


اوخ ای 


اوخ انان اغ اعون 
وربلان‌کار فاضش 


2 ام رو 
اوخ ھی 

١‏ وطھ ایرکش اولات 


اوصلولق خو لولق| 7 


|اوظه لئ جا رب 


“ اه دعوی = 


زا لصَن سراق ے 
|اوعري خرس دیو 
|اوذمربیهامی 


اوغلان 


اوطه لق جاریه 
ابد کش ولا 
اوطرلق‌جاريم ابر مدا 
١‏ وطه لقلر فل وشار 

| وغراسمق غو لوان 
محر ہس 
او شی جنك ايك 


اوغ(یمی چکینیبی 
د عو ایی 


اوغي خزَسز 


اوعربر قوپ پكۆرد کر 
حیوانلری 


ت | چون اولان 


اوعورسترصا مر 


١| >‏ وعو رسترلکلری ك 


اوغورصسر 

= قلام ولرد = 
| وغلانلر چوچقلر 
د ابا ابی - 
اوغلا ای 


| وغلوا قردامی خصمی 


اوغلوگ او تیلو اغلیوب 


چرچ الات 

اوضات| = سس 
جو خرن ۲ 
رواتاع 

داین |اوغربلفش اولافت! 
قرش | دنه 

ّت د ارق د شار د 
غه |اوغره باع 
مت | وغلان وچ 

وی 


اوعورمزدستلس | "وروئلق 


رونت راولت 


سس 


ن وذوزوک ٹا طو 


زون اکلو 
زون اورادگی 


زون‌اوزا ديه 
رون‌اورا دیه 
اوسته 
اورون سه : 


¿ | اوزون وٽچ وود رو 


اوزون وفتلو 
اوزریلم اوستنده 


27 (وزرین‌اوسنونه 
الا وزی‌اولیان بنا 


اوستاد اوقم 
سے ۵ یم 5 


مرت مارست > 


مطول (وستادفلوهملواوللات 


۱ اوستحےکہ 


اودوداغك ورس 


سل وان‌چنورجن 


مر 


اوسو 


د اوستوره نل اق 


ر 


اوستون اوزرینه 
اوسنوبچوه سورا | مرو 


اوستون فولوب 


افا وغالقق 


| اوستونه فیوب. 


چوعالاولات 


| او ندنحمہ 


8 اور شید وخمائٹ 


۰ 
۱ 


کرو ضط ابی 


7 لد 


۳ 
۶ 


AE . 


8 


جا 
15 


N 0° 
عم‎ 


۷ 


کے 


آ۵ 


ما 


1 


۲ 


4 
۶ہ 


ی 


1 
کے 


e 

اوصا کش 
حم ارتدیگیاولکاسن 


ابو 
اوه لی جوز لق ضر 
اوسته کلان‌بضش 
وففتان 

اوصا هش برمشراولان ۷۳ 


۸ 


اوزاق اراق امك 
خی 

اوزا ق‌ایرایا بدت 
اوزا فا واتصافمی 


3 


ما 
اوزا اف ا مك 


1 


اوزاقا راف اولٰغَلیٌ 
اوزژق اف ارگ 
اوزاف ایراف 
کونام رط تغل 

او زافلم ی ار مین 
۱ مستعاد و 


ے 


۳ AR ۱ 


ارا 
و 1 6 سب 
اوزاف ابراق اولان | معصی 


اوزاقرا فا رمقاط۔ | 


۱ 1 
مساعد 

اوزم‌ند" اوستویره 
اوزره اچم 


اور ری ده 

وز راو با ورا مق 
اوزریه بورج وجب 
اولاف_لوسّلا 8 
تا ایند رملف 
اوزرینچمرب شاخ 
چون اولانررځل 
اوز رن چوق وت 
اولات 
اوزرینشنسورولش 
پا لدزلهزاولات 
ورن نچ اولان 
اوذربه حارن 

فا فقوت . 

اوركف 
اوزرن لاف 
قا 3 ویرماٹ 
اوزر بن کار فا قیب 


| فوغحاولات 


ےے 


اوزریه بالدزسورولش 


عد ااولات 


اوزربنه پلارسنه لر 
باولا 


صلی اوزری فل 


سبرا لی سف ر2 
او زٹ رندا کب 

۳۹ 0 
2 ر 
1 
سے 
۰ 
م 
۱ 
و سای ی 
سین 
۳ 
کا 
ا 
مر انے 


۰ 
3 
Î 


7 


۹ 


۶ 


اورک بشقه ‏ عبر 
ا وز لاص ار دا تام 1۳ 

E کی‎ ee 
2 سط‎ 
ان‎ 9 اوش سوه 
ره - 

ورکلو فورقولو 
اولان یر 


ورئوله قور رفاق‌اولاد 3 


۱۳۸۵۱ ۲ 1 


۰ ۶ 0 

مهب ,او روچی 
اورمق د مك 


۳ اورمقارد مکار ےا ریقار 


اورمقلق ايله ارد وب 
یتور چیا ولان 
اورمك دوفومو 
او رنه لك لش 
اورطشب. 
نوخ ھا 
اورنکلر مو نہ ار 
اوروب قان ا فمو 
باب اراش 

ا وروب قان ا شوب 
شیٹورملش 
اوروب اتاب وچو 
جادظطه 


کاو از 
هه ار 


اورو کم 

| ورو رل کھلر 
و تب 
انا ء 
اور وس لری انه 
بوروعسلا ولا 


اوروي دوفویی 


e 

:| وزامی اوزون امك 


مر ات 


اوزاعه 
اودومپی چاغفات 
اولان فاد 


-3 


ے 


اوروسپی قاری ايله 
سا نکسند 
اوروسی فاری 
یک E‏ 
اوروسل چاریش 


کو 


جاور رشارچارپثار . 
" اورودل د وکین اولاد 
مله |اورٹی چاربی 


اوز اصل مَل 
اعاس د 
اوز اصل یوردی 
اولان یر 


ہس 


ar.‏ ۲ سے ااا اف 
سے مد یل سے ۱حراحر 
ال E‏ ا 


ہے 


ww 


اوزادل شکرهپرشسش 
اڑا شی کرد ره 
مطوّل < 
اوزاعبیکلك صا فمو 


= 


كت 


اص 
= 
۱ ۳ 6 ۴ پا a‏ ۰ 
> اطوال ےامتداد < 
ص ر 
9 
ti‏ 
۳ اطا له ٭ : 

اورتدر 


اوریوب صا ی کرد ‌ 


= 


= 


1 


!ور نوی صاقلدشی 


۶ 


اورتوڈشش نوروشزاولاذ 
اورتولك فپام 

اورتوس یوروش زاولار: 
2 مسر مفمّلی 2 

ا 
اورت وش صاقلسٹر ول 
اورتونش‌کی لنش اولار: 
إورتراولان ارا اولات 


= سے 


ے وسطی وی 


اورتہ ادا او لا تطر 


و ہے اوس ام 
او رنه ەيك سول 
ويك‌کوجك اولت 
اورتر دوو 


اورته می کسیلوب ]| 


می او رت 
اور تلا لول 
| وربه‌لر اراشر 
:وم سد اج ان ای 
پا 


10 
۳۹ 
8 9 
1 


2 


و 


9 


7 


۲ 
` 


۳ 


۷۲ 
د 


1 


۳ 
۱ 

۰ ا 
را |اورته به ارایه 


2 |اوروجلواولان 


اوروجلوا ولانلشر 


اور وحلو 
او رنه لی قارت‌درصو 
شله ساورمو 


اک رس اولارےس 
اور ودااورو 


رص 


وال < 


9 
۳ 
= 


وے مه 


كت ارس 


اورتلر پرده ید 
اورتیلرجا رشفلر 
|اورتلوایکن اجیلوبا 
اشکاره اولوتی 

| ورتللوایکن اچیلو 
انکاره چهش 


کے بے زی اک 
ورتیلوب بوروغٹراولان 
۱ وروج 


اوروچ اچدرمضش 
5 ۰ - 
دیمح ور 


یی 


ادوچ رچ 
اوروج طوتبيار ون 
رجلر 


7 


= 

اورتحی وصوج اغتلامی| 

ااوردو لوڈ 
ٴ|١اوردو‏ تروەعوی 


تر | ا ورد ونك کیروسی 


نا ورتجیلتفت 
ن|اورغتش ایل 


اوردو فر ولتراولان ر 


اوردوٹر لوک ر س5ا ف 
اورد وٹ ابلروسی 


۰ = 


اوردی ضرب الاک 
چاریدھی 
اور ایب حلاط 
اورخی ایب 
اورخخیاں یس 


اورکتث قورقرتی 
اور وباورکوچ 


اورڳڭ قورقو 


اورکوب بررنلاقا نیو 


ر ےدوت = 


9 
یا شا 
ص 
اورکن ونکسنورخاراولا مشیر 

اود 
| اوحشه قائ خاط_ 


اود تاس ر 
اوډ سی ۶ 

اطا اودوتف ` حلب 
ار اود واودو صاع حاب 


فلب |اودونلق اورمانلق 
ےد وہ اودءمسندن اول 
کو ,اسف یی 


استقاصر اود رل 


اس | ودبی 
انااود مک رخدمت 


ادیش 
ریرح ور 
اود ارہ ین بر وت 
چون امن ولاف 


4 


اودر بورحلر 


\ 


اوده‌سندن اول 
بها سیو رمك 
او ده‌مسندن او لش 


مر سیف 
ے ایا = ایطاء > 


۳ >4 و و او 
اولندیفیر قاسوی 


ت ا ور یکین یی 
حاصد 

ھن اقا رض و ود 

۳ 


اواو 
اوراجیلق 


سے 


اوراقار طریا نار 
اوراق‌وفی وفاری 


سے 
ص 


اوری 


اوریقار 


2 مساھے مشار سرا 


2 سرت وا 
ل اولاات 
اوریقای ۵ ۱ > 
سکف | یرک شاه 


اورنقلق اوله رف 


اور پردہ 
2 - داه نس 


29 | 


ارچ انلقام د وشانلق د 


اوج اننقام دیت هی 
ء اس م, فصاص 2 
< 

اوج دیت انم ی 


3 


اوح الاوی 


اوج صولد بار 


(e ۷" 


لواچوب(وزلفن 
اوچ یم دبلفکی 
البق چاراولات 
اوچا عی‌برجاعوز 
بولش‌اولات 
اوجاق فروت 

۱ اوچان بلدزلر 
اوج پارچدن ارچ 
اوج پا رچه‌دن‌ایک 
باچه ی 


هك 


وج بلولو امك 
اوج صاف 
اوج میل‌اورافلت 


ا وی 
اوج ویروب اونڈی 


"ا ۰ 


تَا ااوجروم بار فا 
و : مه 9 
ایٹار ۳ سواه ۶ 


س اوچق اوچقافی | ص ا 
راحه | اوج ارانشقاما وش اکر آذ اوجوزاولش 
کف اوحار صا قلر اطار 4 رخ رخن ِ 
نهایم | اوجلیخ فور قکى| _ , |وجوزلق بوالق 
ای |صارقمو ٠‏ ائدث لے راص اة 
اس کا اپوپیےسو_ | عدت |= وة خود مارخا 
سکیا اوجکی جت |اوچه‌بولت اوج 
2 ۱ دوس بارچہ ماس 
ستاو اویھ ی جت من ار نسم ,| اوی سنکاری 
ساعوره A‏ دارا اوی اولان‌کو ا 
واج |اوججنتچشت | > فون |( وجبوجاغ برش 
لك اس یلم ||ویدیی‌سبوری 
تلث |اوجوجت شرایی زین رصواولات 
اوج فادلفق طب اوچیی ادلا 
۳۹۹ یر طبران 2 طن 72 
لا | اوج قار جنار ادن اوجنراوولابمار 
لت | جذ ا 
له ااوچتلق قارفو سب اوجین‌شکا رجات 
9 1 ور دی 
از یمین 


سے 
او دور 
وسره ملد 
او زی حر ہکرت 
: ے‫ 


| وتکی‌بتون چوغا لن 


اونلای اوناوم 
طارفا ساره ر 
| وتلا دوبان 
اولر 
براه 
2 ات ض 
اوتلردن‌چتان باع 

اویلرد ل چقان با غلر 
اتلاق چا ران . 

اوتلؾ وجن لكا له 

م بل ولس اولان 


قاور 


حبوانارت 

ارغ ی رھ کی 
]وم طللو سور ابره 
صوص د د و 
إاودور 


اک 

وبردههنک | 


اوتلركً ول | 


اونلامخه صالیورسل 

ا اوتوروب تمر ولان 


اوؤرنی 

ودرا ق یری کوت 
اونوراق اونورم ٹر ولاز 
ك 

ا وتوران بورو لفش 
پریرده اودود مق 
ہہ مکی ما ۔ 
اونزر دم 

و 

اوتورںے اولورمشاولان: 


١‏ ودورشلر اود رمرلر 


او 
اد اش ماه" < 


اکنا ولو .. 
اوتورمفلرا وتوروشلر 
اوتورمه ایل 

| وتورم بل طورلسی ‏ 


اوتوروشلراودور یرل 
اونورولش اولات 
ا 4 ۱ 


= ماعل < 
اودۆرەجق او وبابر 
در شب 


و مو ا N SS‏ 
۱ او : 


“© 


ائات 


۱ 


|اوتم ری صاللار رت 


اوساعوتشی 

اوت بر دپرہ نوب 
اونناخراولات 
اوه رې خزلوشضدتلہ 
سو ا 
او بری تا رخ کے 


ہہ ص 


"کلورا ولان قا 
ار 

۱ وتر کرو طورفامو 
راحتسزاولتش 
اؤتہک ری با یدیل 
وا مٹلددقی کرد وب 
ا را ولا ن 


زونہ برکيك اتی 


اوح کار صولے 


سے ۴ ئ٤‏ 

| ونۆر ى | ونۆرمقر | 


ف ايوب ڪب دد | 
رشو اواز 
ام واوفو مور 
ov‏ سول 


== 


اوادانلق بوسات 
E TE‏ 
اوادانلکلر بوسا نار 


یت 9۹ھ سے ۱ 


= عقمره < 
زوس 


اواز جا شی 


اوخا خو لوی وسر 


اوخان قیوسنداولار 


= مجبّلانے مجملات حا 
وتو و سس ۱ 


1 یٹ 
اوازی چاغرٹیٹی 
بدچرکن ولا 
| واولاممنه اولان 
پوسات 
١واولامفەیوسالار‏ 
اواولامو_ 
اوی 


- لیام یل ۔ 
١اویلوراولان‏ سنہ 
اوت بلی اقندم 
اوت 


اوت چوق اولور 
اوت فورودی 
اوتارمق اوت 
ے تراعی < ازھاء < 
ا وتا ندرمیی صوجخ| 
وزیّه اودمش 


ہے جس ۔ 
خی یں 
> حصسہهۂ = 


اون ندسره رق اسز ۱ 
استلدش 


اوتانط د ش‌لاکوشند | 
ترازوزی. 

اواج اوتاو راولار- 
اوتا جج اهلعرصرا 
اولان قاری 


ماج 


2 
مس 

۹ اون تون EY.‏ 
اوتا | وتافواولانیر 


| ولا ناسر 

اونا سر عارلانر 
اقلا 
ان 
اوتاممز اد سر 
روسی‌فاره 

ا وتا مرن وزی لف 
اولات 

اوتال اولان 


اولان دنہ 

اوتامو 

ی بر 9 غار ے 
ر وا a‏ 

ے۔ "مه حل سے 


اواب يوز لقا مق 
ا وتا توب صوص ا ولق 
اوتانورا ولان فارکی 
اوتانوراولانکتی 


= 


اوتدرمك سسصد 
۱ 

1 اہ 


اوتا لسر اوا لور إا 
اند ویر ملف 
ان 

اندامی ہو کوزلد 
| وطفنازاولان قاری 
| اند زع ملچ ورف 
الاس 
اندرمی‌عقلهکزرماث 
ا 
اندرمع ا شالت 
امْاعیِلمَو 
اترال ة 


اند ری عمل کر بو 


هك 


سے 


اندر لر عملہ 
ادن اوندت 


ت 


ازدن لسقه 

ارس ر 

٥‏ اسراولا ن‌سنه ار 


]کر روُلی 


انکار 


نوکت 


(لسزیردن‌بره 
اشرالن باص 
اولد رملف 
اشزاولان شته 


اشزرشیاوغابان 
اہ بالواولوب 


اس زجقو بکوریاث 
دش دوشوغکسنین 
سو نان لاډ کف 


روکد 


Rt 
سز مدا نه فو‎ 

بحاضراولاف 
اسز جوبرایدوب 
۳۹ 


نار انچنده 
انارد ث آونلردت 
ارد ن تفہ 

انارد ن اوزک الان 


ااانا 


|زلرابکسندت 
ا 


لاه فا 
اذلولكث مخت 
شک افش 

ھا 


۹ 
۷ 


۴ 
: 


۰. 


نشنم کت 


بس 
٠‏ 


2 


2 


3 


5 


2 
\ 


2 


۸ 


اتا 

| مکی ا ودے ك 
اوه توورملك 
املف 
هرد 

امد رمث اومن 
امید ایدو بکلنٹ 
کوزئلف 

امہ دار ی با لوار 


ےے 
امد سارل ىقالو 
۳ 

ادس را اولان 
لا 2 3 

> شوو قائظ ۳ 

اجرف 
وان 
اناچوچوعی يك 
عاشاحلت 
1942 ° 
نا یرہ اون اسم 
انا ار 


ے‫ 


٠ 
a7 


مهد 
اناختا رر ۱ 
ادف > 
نا رم ین ولرد 
که کالان‌ قاری 

ا اس نک‌ ھا رین او( 
سیل 
انالروائدەلر 

انا وبا ناوك 
اتا باباہم دکلا ماف 
ابارایچنه زخیرہ 


2 


دلعان 
۳ ‌ صا 
سر ایزاء ‏ ضراو اند 
اوجانچهون 


اخسن یجانچمز 
ایت با لدر 


كمع | المت اوفالمی 


امش اوفالش 


انش ازبه ول 
الجاع ازبة افلق 


زیلو‌صارقواولات 


اند ات |ولات 
ی بر و ده 
2 حلاوق2 ۳ 


ناب رین ا ار 
الیسنومتل 

چرق‌اولانلن | 

۱ وهاث < 
ا لی يك اچچ مصرز 
REC 4‏ 
ا تروق مب بدو 
ا¿ پكصقاولان 
و اغ ميك 


= 


س 


الچابن_وایسشه 
با فستورا ولو 
ای چاہو_ وایته 
با فیوراولات. 
ای صي اولاش 


الکسلٹراولان ادم 
= 


الصیاخذ اید 
ی وی ال الہ ورد 
خیراتمرے 

الس وپ‌ریش 


و 
الیشورشه اولانکٹی 


الیشوپریٹن فا مول 
آایشویرته را بھی 
2 مس ولاف الى بك صن اولانلر 


الیش ورن جک ما 


1۷ے مر .3 و 
= رجرت د ا5لع ء رجرے 


الیفومق‌صالیورماملد| حبش 


الیقومق طوردرمقا 


الیتوفلس راغا ست | 
ایند یرامش 
الیو لش صاليو ولاسر 
ولخش 


r 


9 


الیتوئمل 


اليوش حيس ولرل 


الیتوش طوردورولتر 


الیعتویی برا نا بجی 
مایخ گ 


= 


حففه | الله المشاولان 


الله وبا مو بو نه لالہ 
مر بل ولا 
ایی اچوب د للف 
الیئی اوزاد وبس 


ام فرح 
Ok‏ 
2 ذس 
۰ اس 
۱ 1 ار 7 09 و امداد یاردم ايوب 
دوستو| چقد رات 


4 

۳'۳ 


۳ 


¥ 


امکلر 


اما نتا وله رق و رمث |1 


امات فو | ولات 


| مات وت هر لیا ولشتر 


اما فوشللان دسته 
سے درهه ے 


امانٹلیس 


کے 
املاد یاردم ایقیوردستن 
اجقا را هو ولان 


امك ایو ولات 
ام ار؛ 

امك زمت جك 
امك زحمت وروب 
حاسمت 

| مکلر لس ورور 


ہے 
مب ۔ 
جب ان 


ال الندن لیف 
اللررن فورفوبت الیل تكريلو_ ' |اولومیة اد برض کیا تن 
سوج کا ,یام ال فانڈاولان مر | بريه اعفام 
ا یشللهی نوا ااننهه‌بندنی ارت |الندن کادی‌تدد 


: نوی نله سنندر.. موا پاسق جهٌد 
نت ر کک کا را جله الهه ندم ا سادھاے سی 


اولان دنه ار مشار انهه طابتجىع م ادة الندها ولان صاع طط 
۷ شتا اید اتا ادارلاد‌صلچنی |انلاز 
اللهك ریک ۱ن6 را الهه توللحؾامثك ایك |الدر چاه 


اد مشرل؛ |انلهه یقەنا ولعتلمته َ‫ توامی 
۱ 1 امو ۰ ODI‏ ۵ ڪن ق یہ 
اللهك براکته اتکا را يالف | نوسّل |الفش اوجدکرمش | معتوض 


و مض ا( ےم 


| ادر کین | اله یتین ولان آدم ا لاق اص مود مل | ما عو 

3 کون اين ولان آدمار| ولا آالوب ایض اولان | ٍن 
ا مك برک ےب ٴا 0 ای : الوبايدمك ‏ | تاد 
إÊإسوييك‏ .نید اقیدیقیناولتلن اولاید |الوبیر شٹور 
یھ تہ ہیں مت و اہ ڪيب 
: اھت رد ہے خسان الویرر شتوراولار 
خی لوایتتر ‏ مامانا|الم اجی‌کرروریی| موخ | دضنه کش 


ال مك سورد ام زعا یز | مآ يتشك | کنات 
خیرلوا یره ایت یی ×5 ماب ۔ بنا 
اولادش صان | المق الین کہ فیس |آل‌اچن ویرکوسی 

ام بیوردیف_ا عاقباض۔ ایا | ان | جوت اولان ی 
خیروایتل ایغییی ‏ | الین قایمن زورالند . |- کاخ نا ے | تی 
اولات‌لر طاین | قوز رمو _ اطا = اة ساح عا ماج 
ab A‏ ]در کررار قنور االام ]2 واوب سا وهوب 
اليك قته باد | عراف اله عش ناخ |ا ى١‏ جن ورکوسی | 

القند بات | مین آلن جه | چوقاولقلق | تا 


ا ا E‏ تاب ا و 
اللهك انتدت | انا |< رته - |ناصه | تما اللهك دانته را الندن اممو“ 21 الا چ ویرکوسی | 
ی نر مت کے 

رت سے 


2 


ف اس واش رگ 
د الاکرزک وت 
کوزننه بکزر 
7 االلردشتان 


ے2 


مه رد اه احسوت 


2 


نیت اله انلره اخیسوت 


الله اندن‌خوشنود 
اولسوت 

ل االله یوت 
ورزر 
۱ 


موی ابش 

قوریات 
ب |ا نله وت وناد 


هدام یلسوت 

٘ اتی بازایدامڑاا 


اللہ ایج بوغزرلنات ۱ 


اننه مات ناسوت ام 


س سم وروی ہے بط و تا حر وه موم 


میں 


سی 

هدن رشق 


وت 


و ام 
لته وآخرت وف ردنو 
لہ راخ ق‌وفدو | , 
اا رایدنلر زنادف 
2 زندقه ے زناد 
مین بشقهاولان لوو 
ادن بشقہ اولانار لوقا 
میت فورفاراولات | تن 
٠‏ الہ فورفاراولانلر | مقن 


ادن قور فلت 


اللهاذقورفوببيور 


۳ 4 


ا 
الى اسنا ی' 


ا می چمورکی ولا 
= 

| يۆ چقوركى|ا ولالر 
امین حور 

این حوراولار 
- ا ا ا 
ے مفل۔ دف اس 
ے میں للم ے 
3ے سا 
ال رسوای! ولق 
ال حو واولا 
٤‏ ری = 
ای صودیسز اوق 
د ترا 


ا می صودیزاولات 
اذل * ے 
ای صوديز قلق 
پھچ وکا کیرسزاك 
اناد ۔ 
ای کود کا 
کیرسزانا بقل 
س ایکا تضرع 
ا یکو کک ادغ | 


مزل 


= 


5 

اممتلی ورلن ويرد 

ت رت 0۳۹ 1 

اکسا ةادا د 

ذ لالم ے اکالا > 
7 

سے پر ول“ = 


الاجه رتکا رت 


الاجه لن کال 
الاجا لو اول 
اپ ون وٹ 

بررتکره اولوس 


الاجه جشیدهند | مو 


الدا غه چپالامی 


"مجاهت 


الات ولا ندرم 


۱ ا سل گے نام یس 


FE 
لنادوب خیان نداعد‎ 


۰ ۳9 

وفادت| الداد وب درم 

ان | انا ند دمر 

حسم الرایمیجزدی‌اولاد 

مغ مل مع د ام 2 

کات خرن 
الرامق يلاك 

الوا نما مٹرإکناللا نز 
بوذ کو مك 
الامش ولان لاد یله 
هدیرلون 
2 و اس 
| لداکت رد وشونیککه 
چا مرا ولات 

لذارا نال صکره 
اوک رق ولا 
الدا یی لمج 


= ب حاب تح 
الد رمی ال امله طویرزی 

2 


دام 


عم سس 


کس 
سے 
سے 


نس 


مرا" 

۸(۱ ال کرڈرمن کنیا مرا ول 
ہے ! 
ال 

ال ایرشمن ہرپ 
اولان بر 

لاله ایوجوجیبی 
اقلا ت 


اولاف 

ال ایل باصیلوی ذلك 
سب 
الا دله ساك وصوامق 


ال ايلە سلمٹراولان 
الا یله صغامو 
الابله‌صعا مسا ولان 


ال ايله طوته رش 


ال ایله طوقفیی 
الا یله وف و ظا ولا 
ال ايله طوف تی 
الایله یاپشورعط ون 
وفورتادمی 
ال ابه سندهاولان 

ال ایله دکویچلوٹنٹر| 


اص 


اعتصام 


لام 


مو ری رد 
= 
بر اس مطل ے مطل 


ال حکہ 


E 

التيرا ولق وزره 
التي کول 
الستره 

الاشلو دسلان درد 


22 
2 


التوف 


َر 
اللو ايله یا لدین 


التون‌ایله یا لد رلخشر 
اولاات۔ 
لت طیے اساعیطرنل 
٠‏ |التسر زرهلر 


ابرص ۳ . 
الات صلاحنا لوا 
دحا مر لنٹ ولاف 


۱ 
ے طلا سا ز 

۹ 


۱ وله 
التون سکب مس 


اللون سکم ری 


م اللون وکوش ا چون 
ید | اولانعازطا شی 
:| اللون :وکھوش ودشته 


دوزامو ۳ 


او وکوشپومبه ل | 


التویلس 


سے سے . کے وھ 


]توهش پالدلنڈ 


اوا 


التون با رز لو 
کم ی 
الترکلش ہل اولا 


اللەکلکاٹ بلک | 


الہ كلو ب قا چت ولاز 
الته کلوپ فا چمت 
الث وستتویر چم 


| دیشنه‌چورمدت. | 


التق حرف ايله اولان 
لا فرد 


ایا را یی قراس قاریر 

اجفك امجن _ 

7 ٠, 
۰۱۱ ۔ ار“‎ 
تس اقام اس اء‎ 
و رو‎ 1٦ 
= نویه = نم‎ 
رم 9 رر‎ 
اس‎ 


اکیلا مق یور اوہون 
حیله ال 

ا6ا می حون دوشو ناك 
١لا‏ مق ایچون سورار 
سوروحیاولات 

اکا مقا چون دولیض 
ا 

ا کل" مقر 
اکلامقلؾ قز ت 


ایی بی 

اکا یشلر 

و ہز ۔ 
اکا یوب اوک رتلف 
اک یوب سزذماولان 
اکلا دوب زی ولان 


ہے 


و 

ےج ا 
لد مقل وق اول نو 

اکن 


كۈب سوییصی‌لر نق 
ال مسر 

ا کوب صاجمو مدا رو 
صاجقی 

اک بوسات 
اکم پوساللری 


کی د و ما فی وز د روب 


| بربرینطوشنددمق 


اکیز برقاریتر برد نت 
طوش 


خا اكيزلر 


اکلور ي لوراولار 
ادا 


۾ |۱کلور محلوراولان 


ادلاز 


= 


اکيل جا ولان نا رلا 


اکین اكا ستق! ولق 


اکن بك وجار ےك 


= 

اكوب س ول كاير | ر 


اید بلاج 


اکیلہیٹا ولان دنه ار |ء 
اکیلەجكاولانیر | مه 

ال 


اس اکا 32 کاٹ بے 


۱ اکین‌تارلاده ایک 
چاریریی‌صا موی 
اکین چو 
اكير ومرده ا 


باراسه 


= 
انار واونلربتن‌یر 


اک در 


سه |اکیدار يمن وقؾی 


اوران وفڈیکی 
اکینه د وشن‌شام بل 
اکین با رای وکوزل 
وف لو اولانا وس 
ال د ست 


ال اچغلتچومواند 
= تاوس تمو ۔ 


ال اورمی‌چاریی 

کین‌یی اوراغی |> 


بی کے رر و2 ر 
= ارس > حرت ے 

سے 
۔ 


: 


اڪ د 


ب 


سل دو نمیا کل اولان 


| اکسزن نقصان کرٹ 
مھا ص ت 
اه اور وت 


رت 

ہے 


اه ارقچو روب کنا 


اک ده صارفو 
اولان‌صاح 
کی طرفنده اولان 

۰ 
هی 


جج 
تہ 
.4 


۷ 


ھ 


ص 


۰ 
٦ 
3 


۰۹۱ 
۷ 


۷ 


۲ 


۳۹۹ 


1 


0 
ا 


2 
3 ۹۸ 


0 
۹ 


۷ 


۲ 


حد 


۳۹ 


۱ 4 
٠٥۰ 
پا‎ ۶ 
2 


۹ 
۰ 


۱ 


23 سن 
۰-1 
کت و کے 


5 

۳ 


ا لاد 
ابا رفن صاچار 


اك اکن پل فقو 


مر اکٹی ‏ ہو نکی اولان 


ي ۱ ے‫ | لئ 


اکشبلاك لمو نکی 
اک دینلان آلتچکۂ 
ا لس چک لر 


الا اکلا مشا ول 

اکان قولاض قوعت 
ا 
کانمن بل دزم ك انات 


= 


الا ت بلد رمك 


اكلا من فولاغن‌فومو 


ب ۱ 
گے ۱ = 
ستغهام 


| ۱ کلا دلس‌سوطتلخرا 


لا دیول 

| 6 د وب بلررملن 
ور م 

اکلا د وب بلد دی 
وفانه وی 
اکلار بلوراولات 

الا نمی قول ازا ولان | د 
۰ 
= 


اکلامز 
۱ کار سلورا ولانلس 


اد شدن 

| کلا شلزاولان مالس 
لا دک 

۱ که تل اولا نال 
لا رد بلس 


قن کلاشنايمك فا تن 


ارش فیامنا ولا 


ف | ا کو شان بوش اولار 


لإقردی 
اکلامتلز بوش! ولار 
لو 

اکلاش !ولان 
ر رول نے 


< 


تلش ولاف 


اکلا سی | کلارا ولارن 


مر ری سا 
اکلاسشیلات 
مرول ع 


= 


جو 


اکاست ربا کشا ولان 
موی 
کلش ولان ذرع اولخ 
الامش 

 ناعدا‎ َناعوا‎ 

اکلاشلی لزا | 
: | شوب چقا راک 
ای 

و ر٢‏ 

و 
۲ ۱ 

7 وش 


اڈکرزل اولان 
۱ وکا ولا 


کار ن اط ك کی 
و 
اکادمق 


ا کر رمك وا ن‌گورمد 
احح اواس1 

اکر پالات وار 
اورسی 

اکر الان یا پوی 

اکرجی پالان بابح 


مر 

ا کرام اولفش 

َ‫ کم = اتال - 
اکرام یقلت 


اکراہایدہ رلاور د 
ودفش 
اکرتکری تما لی دیارامیہ 
| کرا هه تا دیسر 
اکرثر پالاظر حواز 
رای 


اکرلی چا دہلیاولان 


سے ح ےو 
۶ 


اك زیاده یکن لت ولا 
۔ متعوح ۔ = مع نج “۰ 


چوس 

اکره 
اکرلمنش۱کرا و رولترا 


۰ ولاف 


| حکری 


امك بوك وورامو 
اکرمکار قورا ار بو کارا 


کرمکر بوککر مورا مغ 
اولاد وات 
اکرمکہ بوککه قوللانیلاد 


قو هو نلیا ولا 
اکره ۱2 لرراولار 
ابی او لا E.‏ 


: ان ناولی! وزره 


5۱ کرہ ق ورمٹ 
اک نوس فورهست | ولاد 
| اکر اخ ك کف 


اكك 
اکر نہ یا ولان سنہ 


١ھ‏ هم اولان دمن از 


و 


تی | دی 


ری پالافحیوان 


کر وی ولا 


یئک 
ارد چایدجی 


۱ کرد چادیقلق 
| کاش چا رط شون 


کے چا دت ۱ 
۳ ولام دام او 0 


در 
ا 
ہے ام 


اریت ناف اس تسب 
فاچمق قاچاراولار 
افندطر اغالر 

| فد لك اغا لے 
اق اطي بیاز 

و نب د 
= 27 سے 
اق بیاز صاقف 
اق یال يوزلواولار 
اوار اولات 
۱و رصور 

اقان قان دكدرمك 
اتان كوزياشى 
07 

یل قاع ۔ 


ات بوشالتوی 
اقم دوکت 


امن طا مل 
اق جکر 

افنری اوفومٹراولار۔| د 


| اه کاریلہ ا ود 2 
ضر| وسر مك 


نین | ومد پٹین ورملد 


اقا نكو یا زرىك از : اوزاقاولانکسن ار 


اافرات براشده 

اضرمو 
کت 
اید پارہ 
ا ادلهاین‌کورد 
اچ دکشددیی 
اچک سے 
اه لر پارەلر 


:- تھا ے 


ا قاراِمّك دیوورمك 
ا ران ریا ده اولقن 
۷۹ 


|| مرگ ولان ودوکلان 


ازاشویتیشی | 


دوگوزی. 


اك ازاولان 
ا اشا 
الاق باز اولات ]۶۱ 
ال اوزاق اولات] ۱ 
اك اتراق ا ولات ۵ 
ال ایلرودہ کیار 
ا پادلا اولان ام 
ال زیادہایوا ولاتا 
ومفبول - 


- 

۱۸ 


ر < 5 
اغدن آفازمالیصوڑ 


اغرن چقان نوک( 


اعرا فرهو 
افو الاس 
اند ھناسوزچمموٗ 
اعت بال یور هگنره 
زهیرا ولی 
اغزی‌برزق فا ولاد 
اغى بوزق فنااولان وا 
اغزی_صوانه 
جالتاشندد 
اغزی فوشوق 

ا عربیه اوروب دیرو 
سوڪ مل ۱ 


اغزی هکم اورم 
اغزہی کم ورولشش 
اغزینة 1 اودی 
ایی اجوپ لافقزدی 
سوہلاٹ 
غلاق 

اسان من ا 
اعلادی ی ولا 
یه 

۱ ار ۱ لاخ ےی 

ازونچانتوکرکلر از 


اغرزینه صوحالقانجی| ممصمصر 

قا ریا رجلیسی 
اغلامق فاداعك 
اغلام کوزارندت 
ا کاٹ 

ع اتا کان اکا ہا 
ا غلا مقده ولاف 
اغلام که برینلغا 


اغلاجیاغلیان 
افلا ار | غلانا نار 
اغلاسنل فرباد 
نوعه مد 
اغلایش ایرلامق 
اغلایشکر برپاش 


2 


:] اولدییچوت 


اغلایثار فاد لر 
اغلا بوب رظ وستہ 
:| اغلابوب فربادا ق 


أاعغو رم 


|| غولوزهرلواولان 
ن | او لوز ھلواولان اوت 


د | غولر هران 


افتک 
اقلانوب ایر و سنا 
چک رل 


غلاموب‌نیترچکعی 
ا غلایوب رادا بی 


د وڪ فک 


= 


اخوستوس یل صو 
اکوندرنرهاولان یدک 
کون سباق 
اعولو ذهلر . 
اعولوزهرلواولان 
حیوات 


= 


| فون دیو رچاغیټدر 
افسون 

۱ ضسوناوفویی 
EET‏ کا 


امك ور 

اغلایو ب کو زیا ی 


اغلای دق کی با مویج لول 
اکلاده دق یا لوارمق دم 

“دن 


‌ 


مد ره < 
مو اقلا تون 
اج پادچه ذری 
برنته در 

اغاع دار 
ایح دال وروس 
چتاللاشمق 

افاج دزی 

اھا یج دك ں تا هوت 
اعایج دک ولو 
اعا جات ناق فوا طم 
اغاج اچنا قلس 
اغا چرم نان و 
اغا دیکیی 

ا قاع رنره سى 

ا قاج فدان وغو رام 
افلج پوی 

= شر ے :قرف » 
اغا قورد ی 

ال اک کن او 
قللان برن کول؛ کنو ژه 


swf orl. 

فا جک وکری ال 
دز = اجزوز 
اغاج کوک ` مد 


با فا ی جوق ولان سر 


_ ارعن قران اوفومق 
۳5 7۶ 
اع رقورا او وی 


جا اا 


اغخولو 
ااج کوک دالارارامی 
اغاجك ىا پرا قر کی 
ad‏ 
١‏ اجار 


اغارقؾ بیاذایقك 


١غا‏ نیت افندہِنڈ 
سیسی‌قاچا روا ړا برد 
اولان اشر( ولان 
اقا يلور 

ہے ازاب ۳ امه 
اخ چیک الام 
7 اغباصفین. شاف 
اع ادب وقار 


ایك بر یل 
ازا کیره رك 
اغرإکلاراولات 
اع ولن ہك اوو 
اعراولات 

ا جرا وللان سنه ۳ 


آعرتن اجقو_ 
×سیر 


١غاروب‏ ہا زرا ول | 


اعخویلو ا وصلواولادا 9 


پل 
اع یی اجی دی 
ورام کوٹ کشا 


اغرجا وا یب 
کوشکلنا دی 
اعنر قوقلی ۱ 
اض ٹوو و افو 
شقیل 
ارب کر وکال و قن 
استنقًال ِ‫ 
اض بوکلی اولان 
اعسری درد 

اعره ای ویرٹی 
اعري سنزٍی کرد ۱ 
اغ زی به وکر ره 
سپپاولانت 
اعرییر صسزیار 


ان دهات 


ے 


.|اغزایلەچالتان بو | : 


اغ له جالنان فا مسر 
ا بوزمق قالاقوی 
موی 
اعزون ارو سو لہ لامش 
وارمضند 


اسل مل 

اصن نامو 
اصلا ول 
اصلادیجی 

۷ اد بلو ازلسش ولاد 
اصلاحا نك فنا ایرد 
واز کو رمف 
اصیلن يال 
اصینی ولاصان 


امیان‌چاوی 


اس لاکِزلون اق 
عالەسویایٰ ولان 
ا صللر اوزار 

َ‫ ا 
لش دیش تر 
اصلی وعد رلت ولا 
اصلا مش‌اولان 
ام 
اصلینے اکا۱۰ ول 
۱ میس یکلا ماب 
| وزريريك دوٹ ولا 
اصلینیگرمکنب لوب 
عم قامامق 
اراتا ونوا موی 


اصل اور ۱ 

ارمخت لك باغلقی 

en 
او وہ‎ 


افذارتلو 
امارلامق سپا ربا 
ابا و 
ملاس ولا‌کسن 
اممارلا ٹر ولان دسنه 
اممارلنائظر 
امج بعش 


اص ال نشددمك 
اممو وو روب ولرد مغ 


ایو دودر سز ولار 


سے 


ایو ولش ولارن 


اصیلوب قا لو 


ايانشد يلش فا لش 
اطاعتا ولم ولان 
ايدلشولا 
اطاعتايتك اللهك 
موردیفتید کله ملف 
اطا تن سور روک رل 
اطاعت دی سور کاچ 


اطاعصزِك زودبا لت 


اطل ف دورت ا فاج 


نظا رتدوا ولان 

اطاعتلو سوندکلزا ولان 2 

۶۱ 
اط وره د ورت یا ندب 
ایله چوررلش ولان 
الل فی د ورت با فا 


: اطولامٹوب زبارت'ولنار: 
: | طرافیید ورت با نی 


طولا مق 

اطاف دورت سا نه 
طولاسو بک ملد 
اط دورت با زگوزتکر 
محخصموصر| ولان یر 
اط دورت باد 
چو لوب قیانز پاش 
فلاب ا 

اط هکردورتطے جو 
اولات‌ بر 

| خله لر 

اعتا را ونیا ن دناس 


هة لاعتبا رسزاولان ادم 


ء موف ۔ لی = 
اعتبارسزاولائلر 
اعنب) رلویکناستر‌ولاد 


عقوق |اعتبارلوسوه ادم 
|اعتبارندن دوشن 


اعلاکوزل اجو 
اغا لف 
اقم 

اشکاره‌یر 


ے تلوم ء بان ا مر 


اشکاره اچق اولان 

3 اشکارهاورمق‌طیورمیق 
اشکاناولی 
اشکاره امتا 
اشکاره ار رملك 
امٹکارہ بللوا ولوی 
آچفه‌چفن 
اشکارہ بلوا پلر 
اسکازه لوا رار 
اشکاره ان اوو 
اشکاره چقا یی 
بلتوا یدک 
اشكارەسوزسوبلك 
اتا رە سول 
اشکا ره سویلیو اشا 
ايله اکا تو 
اشکا رهکورسنوراولات 
ء ری الا 

۱ اشکارہ میرا نره 

| اشکارہ میدز قاٹی 


ایس ۷ 


کڪ سے۔ 


اشکا ماجنا ولاه 


ماع 
اساعتٹ 

م 3 سم 3ھ 
ام ریرج کر 


۰ء 
30 


اشکل کان صا ن 
اشکللی کار صاچہ آر 


او مود ۳۹ 
دم زعام چ- 


اکٹل کانلخش 
صا مزا ولان 


: شکليكکانن یا مر 


اشکلواود بل وکو تن 


اشک کا دی فومو 


اکن ایك اڄ 


اشکون ورك | ولات 


خن | اکونا بوردییکو] ‏ 


ا ولان ات 


کوزل! ولان آنتار 
امٽلرامو_ 


کو 


ا شددامق پاںادامتق 

اشکونلکری وپیٹ 

م | ولاات‌س 


شیر قلاق ورور 


ام |ام برا قاری جا 
۱ استرکی‌ور مز 
اصدرم‌ق !بلرتردملطظ 


3 


اصل 
اشنالن بلکارت 


آشوری چو 
اشی بولښن 
اشیاصا قل حصوصر 


شیاصا فرص رار 
اشید قولاق ور 
ادا روبولتر 
شمش دو مس ولا 
ایی قولان ور 
اشیدییلر قولاف 
ویریجہار 

ساعن = سا معون 2 
اشیدك فولاق ویرلڈ 
اسّیدك ولا وس را 


١شیدیشوب‏ دھا بللو 
ولا مش 


٭ 
اش برملف 


سے 


E 


وهی سے وحام = ۱ 

۱ 


امتارت 
اسرطوسَق اولان 
اسیا ولان برد ورد 
تورنادمو 

افترگ > 
اسر اولوب ٹیہ 
طروز کو ريلو مب 
سال اولات 
اسیراولوں رده بدل 
و :رك قو رار تز ولار 


> رود 

اسیرکیی اوی 
ےر میم 

2 راج سے راج ے 
سے2 1 

> حال ہہ سمییے 
9 ۶ ره« 

کر و ای 2۳ 
ند ی راپ و 


ع ی زر | وف سا 
| صمرلکرت ازاد اولب 


اش قاری قوحه 
استارت ولش 
لے 


اشا رت اله اکلا ندٹر 
١‏ اما رت اللہ الا مت 


5لا نا یا ندیملك 


اما یلق ۱ 
ال ویاکوزایله 

اسشا رت یله الا شش 
اولات 


اسادتلر شنانلس 
اما رتارابلہ مال 
وہاکو زایا اک تی لر 


شاوی 


2 

اقا یا ف 
اشا ىى ا بەزاولان 
مال 
اتا این جيك بهباه 


= 


ت اشا حك صامتار أ1 
درو له ۳ د 


کے 


اشا صادقیدوب 
صالیورلترا ولان 
اشا فومق بان 
اش عرش ال برض 

او 
مان 

اما خیناث‌اشا 


اسم 09 
فولاق وف 
اشی مك بٹوری 


ال 

اشك اروسی 

ا سالك اکرسی 
اش 

اثك آیدینلو 

۳ ضواء ے وه د 
اشکاد 
2 رو 
اشکا راولکی 

> ار سے وضوح < 
امٹکاز اولات 


اشک راشف 
تب ایمتاخ مات = 

اب 


r 


عسی 
من دکله ملد 


شان « ظا ال = | ات 

لاق ل لاشکا را ولان‌ستمی | ره 
on‏ و ۶ ۳ 
سایل|< وضو 1 اسی 
يداید 


۶ 
٠ 


ات لد با زان تد 
استی نز بلان سوباك 


اسف ع ایی 
اس ولاس ړوزکارکو 
صا قلزک 

| اسرمق دی له ممن 
Ê‏ |اسرمقار وبإاسرمكر 
اسره رک سیله اومق 
]سکتك ابرم 
اسکله لمات 
لر = 
اسکلهلر لمانلر 


ادر - 


ر 


2 

استیه رك بلان سو یی | 

" اسلا ملد 


اسکراوروہ را پیر 


مکار | دران ما کرینر 
ہس 2 7 8 رر 9 
سشج اسک ولان واختا راو2] اف 


اسی چون زما ند 


اسک‌چوق زمانده دنا 
کش ولات 


اسکی‌چوقدت 


, اسک فوچه سنہ وارمق] لا 


سکم اسکی ا وروبہ 
انت ماگ 


ٔ۔ 

٩ 


1 


ه سجن مشق ولان اسم 


تا ۱وعرامشر[ ولاس 


اتا اسیرطوسق‌اولق 


آسهرنکلس 

اسنمك او فورم 
وشسئورملت 
اسمارندن بشعہ زار 
بلق اسم قوق 


اسمن شف امم ٹوالٹر 
ا“ىوقاری یازلش 
سو لٹا 7 

اسن اساولان 
اسب موی 
استیئی اع کی 
اسهال ماد ےا 


اسپال 

امتی تیا ق اولان 
اسی ان ات 
اسیر طوشوق 


4 ۱ 


2 عبت ۾ = 
چا 9 

ےا ی ` 
سورزمآٰ 
۳ کی ' ۹ 
ازت و بی اند و 


قورلٹراولائسر 


ازتّدن فورقلن او 


بازدماسیو مب 
ازیتار اسکیید لر 
ازجلر دورو نلقلر 
ازسه وتاش رلا 


۳ 


“< 


۳ محر > 
ازیته‌طوطنْ ولان 
ا سر جوا وی 

از یں 

۱ زستلو[ و لات 


زين أمترکوزالکور مدد 


پا اتل ابی خوضایمم 


: الاسر 


]مداد کار مامز ل كاك 


| استبك اله وعبرت یله 

اس 


استدکن‌شنه ف 
اله خيرم 


اسر اسنیوجی 
اسر اراراولات 


ے طوں = سمادت۔ 


۷ 


استراج الد ولا( 


"یرت SA a‏ 
بن | اس را یم ف اولار 


= 


استك نا ج 


امت ايله طا ملک 
طا مزلکرد کلف 


اتك طرقوللاق ورمامك 
امتنگ دیلہ دیک کے 7 


استزاجہ جت ااقبال 


استراجی خی اودا ہق ا تحرومیة 
مجصر ااستك ارزو 
سے عادون = 1 


ب رص 


FT CAR 
براسثه بامثلژ بوب‎ 
چالٹمن واوغ(تموق‎ 
استك يله وغیت یله‎ 
برایثه الا یوب‎ 
چالشعوا ولاف‎ 
است ايله صوس تا وق‎ 


استکارارزولں د بلکلر 


استکلو دیلکلو ‏ 


ا سك راسو د یله مك 


سو ور 


“ر زى 49 
و ره > صد 
تطلی ے ارقا 
میں 8 
ل4 ے 


اسه دردی وحَاعِلّت 
اند رة 1 
۳ 
اسمیه رل اول 
استنله‌جل اولان شی 


3 


استیوجود يلهو یولار 
ء راعب ملب 
استیوں دیله په رلك 

ااست ك ويرك ارز ومن رظ | ر 


اتن له جلا ولان سای | رم 
آزد ی 


کت 


۱ زار لاعی اولار 
= 

ازارلادش . 
آزارلایٹلر 
ازاولی 
آزاولان ده لر 
از ررك علد طوځو 
صافل 

ازری صافلایی 
آز بولنوراولان 
آزولورا ولان شم لر 


سے 
اپ 


۱ وکن 
آزچه انچھ د ووم 


آنپه إنچہ صوامجلد 
اجه اولال؛ بلوك سرو 
آزچه اولان بلوکارسرونر 
اجه اولان دنن 

ازدرمق باش دش 

2 
3 
1 


زدرمق دوزشورمو 


ازدرهاک سول سلانت | نت 

زد ی باشدبا چترع 


| زعینلین طوي ولرد 


آزدیریی وزوتایمی 
ازدرمی کب لوخیر 
کویه. 

ازر ازردوکلوراولا 
لہ خوضو راد 
استکاف ‏ 


آشینه خوشنودراضا 


= 


ما و 
آزغینلقد 

ا رق ا 
آزقلی قائنتلی 
الم از ولو 
آزلازدی ايله مرم 
الا “o‏ 
آذ لا قوی اطانلار 


صل | 
اد 
ازن 

ار لو افلو 
ازن دوکولش اولار 
ت 

آزمت روربالی اجك 
ازم دوک اتا 

ار ۵ 
ازن اراموّ_ 

= ابا زہ ع از = 
زن استبوچی ارایجی 
ازن ال 

لے 

ازن ورامش ولان 
ازن ورلا مش ولانار 
ازن ورلش ولارن 
NY‏ 


هک دوگ ۰ 


ے مستادن 
سے 


ازن ویرللش 


آزودیٹی 
ہے ۱ ۳ 

١زیت‏ ورمكن ا نعل !رید وب 
| رگکزن دشیزكاولائزہ 
ارگکان دیا ولا نلرده 


و 


ے‫ خستا: > 


ار اولنامشاولاں 
رد مره 
ارگئ:اولنامش تیر 

ارکنقا ڑا ولغا مرول 


2 


| رگتار اولمسشای 
ارک( اولمتا و و 


ارس قاری 
2 

ھے ۰ منت .> 
9 

۱ ۰ 4ب 

رہ سپ پخکنش 

آرمغان دنک اسيك 

٤أ‎ 2 ۱۰ 1 

ارمخاد نے مِٹکغلر 


3 
رص ص َة 


5 زارا ہے ول دا ۶ ے 
۱رمه را دسا تلی 
ری با ل بان سنك 


ری سکول بکفری 
دی ستکلرة کے 
ادیدوب افق 
اح ‌ 1 
= اذانہ سے شع ۔ے اراد 
اربد وب قالیرن د وڳل 
اریزوب قالبه دوکوجی 
!دیل فید:ی 
اولان دننه 
ریا بال بان ستکار 


اارساولاتف 


ارٹش ڪر وسق 
فوورعشاولانك 


۱ 


رو 


۲ f 
9 مس‎ -ِ 

ہ4 


1 


€ 


رر 
زرناہر 
9 
زا بير 
۰ 
ماب 


E 
سے ٭‎ 


٦ 


11 ان ۹۸ 


f 


1 


٦ 
7 


۰ مو‎ 
Ny 


1 

f 1 


1 ترج سس مو 

۳ تار ۔ 
زاز 

|داستقاز» یوم - 

ام تب 7 ا اه 
3 و تیگ 

اع ساب سے 

احرج = وم « 
2 کاب ٭ 


آزار 
ازاداولؾ جار وہاکولہ 
ازاداولن سرستللا ولو 
ازاداولن صوچش 
باعنٹلا می 
ازاداولانار اسپرلکرد 
فورتلا نطر 

زا د لوح ازاداولقلی 
اوح 9 
ارار اريه جور 


آزارا ولخ احلاودی 


“° 72 ٩ اس‎ 
ww 8 - 

Koa‏ کک ص 

| ارقش ملوم 

ما سیگ پوس تب و ٭ ۳ و حدم < و 

عا نی |= ہعت ہے لرا معور 

وي مود ره ہی کے ہے oO‏ 

عون ے ں ے . تور 


ازازلښشاولا نش 


30-71 الا 
انار شش از کورم ٹر ولا 


ازاراخوی 


= درل 


هی و ےہ 9 
= حبتورن ‏ میرن ۶ |معزدو( 

رہ کے کے 

۱ ارقد شلی و لراشلو 


/ اقا شار پول رار 
|اولساولا ندر 


]ا رقرالی بولراشلو 

رقداشای راتان ابا 
رقلاشار ولاق سار 
بابرا ولن‌اوزره 
اراس رای ونورانار 
ارقلاشار دوستلر 


ارقراشارندن ای لو 
ارقاسلن بانب 


رای 


۱ ۱ ارقرائان وا تلق بل : 


f 

A 
سانش ولاز‎ 
و ات‎ a 
ا 
8 
7 ال ۱ 
ارقه 


ارقلنق زابوئلینوی 
۱ ا 

ارقلیوپ اہو !ول 
| رقلیوپ زانون اولاد 


۱ ارفوری کلك 


ارفه 

ا نا ط ارر > 
ارفچمی ارد م اك 
اردچتیی ارد م ایی 
= ظہیز e‏ من 


ارق جورم كکیرود ونك 


ا رق دن 
وصوکنهارملت 


ار فه سندن فا 7 
مایق 
ارف سن مامقلت 


ا دم کل 
سس عو 


د ااروسترد میرن د ونوا 


انان شیر 

| رفرستدن صوہلوب 


کے ا 
ہر AK‏ 


30 2 


ای 

۰ ایل 
RE‏ کر کا او کو ںا 
ام کا کو AF‏ وم قد ان0 


رر 
ما سه 
. 
پا 
عه 
١ص‏ 


دا ارککلسر 


النان شمان 
ارف لو باردجیسوا ولاډ 
ارود دییش 


ارقه یا عش اولات 
ا 
ارک اولق 
ارکك چو چو 
ارك چوچقلر 


معاضداء اَصَبي ء مبان 

ظز || رکل‌چوچوتی اولقلو |2۱ 

است | ا رک حیوان یر 

ادباو ارکل‌حیوانار ایتیرٹر 

ا 

مین ادك طوظنامش قیز 
۳ 

درك | ارك تسوا 
کت قوش 

: ا کک یاچ کینوں شہوتا 


ازکیگ ا ر بھی 


2 وان دک ژی 
با لہا تیان تار | د ار دسه 
آردح اغا جلاع سلوی 
آردن د وشو بک 
تباع ‏ افا 
ارد ن سوروب بورك 
دیور بولقو 
ارد کل 
اردندن دور دوب 
سورمل 
اردنره اولان 
ادن سل 


اردی صیرا بو نات 
اریہ" وا توب کل 


اردی کسید رل اقار 


٣ ٢ 7‏ ۳۹ 5 
ار بوق‌اولی‌د وکا 
اردینپجته اراْودمو | 

سے ۰ 


اف دسډ وش کل 


ارسلان 
م تلع = ولتار ۔ 
اردینه دوض و کی 
اواب 


= ارزو اومیلان ۔ 
آرزواستك سَوّملف 
آززوامت ك کورە یک 
E‏ 


ارزولراستکلرامید را 


` 


ارسرفوحه سز قاری | 


2 
و ١‏ و مس 
1 
لای هرس ر< 
ہے ا : 
۰ ۰ 
عزدعر- اء ۔ 
سی اس ملد 
a a 2‏ ۳ 
> صو 
سے 


ارسلاکیقا ورانوب| : 


طوعو_ 
ارسلانکرقاورا بوب 
طو تچ 

ارسلا نک یکو ع 
اسلانڭايرېبىبوك 


ارسلانڭ توركلوسى| سامت 


ارسلانلر 


۳ ۱ 


ہت 


۱ 
ص 

و ۰ > 2 
و 


1 
۰ 
پک 


٦ 
27 


۔- 
۲ 


۰ 


ی 
3 
٦‏ 


1 
° 
سے 


ہی 


€ 


ی ٥ی‏ 


٦ 


ET 
ری پا‎ 
۱ 16 6 
17م میں یف‎ 


۷ 


"| ارشك اویاش_ 
ارسلان اورو we‏ > 


ارقراس 


ارشودشف 

ارشون ايله و رملك 
ارشونلامو_ 
ارشونلمش‌اولان 
ارعاد زر 

ارغادار زر بر 
ك اف رت 4 
ارغا مین صاللمی 
ا 


د سره 


ارغالڑىجی صاللا بحی | مز 


ارق زاوت 
ے لا 


سے ۰ 


0 


ارقرامن دوست ورام 5۳ 


کرای یہہ 


9 ۰ ۔۔ 
ے تراد ے اض 


وع سا ا 
ارقزاس اولان یره 
اؤنور هو ي 

ارق راتزاولؤ یراول 
ارقراش يو لراش 
اولشاولات 
ادقلامن‌و دا !ولق 7 


ع = جيف ع صعصف 

راده صیراده 

۱ 1 اراد ی 4 ارابوب 


٠ 


۳ح 
بے 
۱ 


یا ھا ظا 


ے‫ 
٦‏ 


5 
$: 


392 


اراد دو توق پولممیج چم 
د یو دی کوٹ 
نائل‌اولی 
آراموای اولا‌ت 
آرانوا ويد 
آراسوا وشمدقمبری 
ارده اولا نت 


| اراشددمق ارام 


۔ اتال هتسش - 
داش وروتد رد 
ھٹا ے دنتوان - 
اراشدوب پل اولار 
ارامندجی يو قل ی 


رت 
ي و ی رل 


E 
ارا لی ایی ض:إدامی‎ 
رامق خت‎ 


کد 


فص 


|آرامق اراشددمقی 


آرامجی اراشدیی 

آرا یوب طوعر ديج _ 

83 3 ۳ و و مر و 
| ادالرهاجی ملق | ولات هلوح 
ص 7 7 وی 
ارالق اچقلق | فد 
و ی 4 اص ا 
سے منفرح ے فراجدے دورچجبه 


2 |ارشسلجغادلسش 


پا رتفلر جوقلر 


ارت رکك دوجو 


ارد 


اوعرك طلت ‏ 


اد به 


ارتق چوؤلك 
7 موس 
آرؾ زیادہ اولی . 


ارتی زاده اولان سور 


۳ دواید- 
ارکیےچو غا سل 


ڪڪ 

ةشيش چوفا مىش 
ارق ش وتا چةشش 
ازتی ارتيا 


ار مك 


ارم می ادبم 
آراج اوری کمک | دو 


ارباشی ماع فہ اولات | 5 


ارت پوقاری چھو۔ | 

اد مك ادملرك اد 
دمك ار سند ت ولیه 1 کو اد ملولثا راستاه قوللانلو 


لاؤدی سوي | ميب | ادم كك ادن بشته والوب‌ویرمند. ۰ | بداو 
ادم ك اوزریں خبرکا ادفرمق قَو نس اولان| حلصن | اد مار اراسنه لاال 
ولزن صوچ امَو تاد | س الاب | الوب ورمکلت ٠‏ .| راو 
اعات = افترا | ۶۱ ادمكکوردیک وا شلد اد مر اراسنا قوللا لود 
آدم پا وزر ابو اکر ایض ہکودہامکین ورك مک ات وکل ولا الو ورلوراولار اول 
تین بوصوج او للا ادمات وزی روزا ول | یا مودناک من 
دنا ولک چتررکود کل ددم ك وی چوانك‌وبیری| ماد | دمارد ركد كروي متا .۱ 
۱ ا اج مہ تاس | اد مار لافریلرینقولاوا 
اد كداقاببادۃڈلارکا مارا ...تال | انار | وروب یھی ولات | یر 
ادمك چلاقللی ۔| عبات ربیاو شياع | ادماریزره ضقددوب 
ادمك یک داماکرلو لھا هی | | شیع | ووزوٹ د فاده وی مب 
اد مك بل نن چتات ادملزادامت دہ پام لو ولا تل اد مار مد ویشو رای تورلیل 
اه داف ۰ | اشام رل | حع | اد زودایل ا رید رتم 
مسا مات ادلادام بلنٹموشز| مرجت | ادمصوج اموب فاحل | ٠١‏ 
اد مك برەت یب یا 3 قفا ادوگر لات مد 
موارلنی‌اک كا ولام کت ادملرراری‌کلو تام اوو توای ادمرکلان صقنرگ ےه 

آمك بف | مذ |ادملر طافتل ‏ لان آدیاولدیت اع تی| مهل 
فاه ادملرینیکینونا کی وتو ترذ | = ملاهیل- ملامل 

اومك‌سورکون ولو ی | دمل اخام‌اوزگکمکا اد ردق دوضيل ورد کے 
الا | چتدقلری کنر کی یر ماخ | ادد وشورم اغناد 

آدعكموکرزاواضدر | تفا | اد مار اسنواولاض له | مار | رصن ذم ينك قامق| وت 
من آدملرك اراسنه ادھ ادع قا راشا ق اجون 


دەك طو عددیی_بر معط فناچمناولان مور با خلدقاری باع عی ال ۹ 
میا اد مار اراستوه نللا موز ]اف ایکا تن رن 
مك عییلری‌کیرلو| ٠‏ |ے _ تقو ےا یا | کونددیلان یکی مد | ملا شکایت دی عاد ] ادملرلهارامنه قارشقلو ا کیا لوا ولان ملفل 
آدمك قارمی‌تکا حلومی | عوریت | فساد لق دونورمت | یسه | اہول موخ ت بولی اي از 


7 TET! 

اخشاملر 
امقلی اوانقلق ادر 


| مت دض وتك 
امقلقوزیفکرستیك 


)امقلنٹراولابتس 
اخلیارقوصہ مش‌اولا د 
کے 
یر 
وپ 
اختیارك پک فوحد مق 


اختیاراول و 


اد 


اخلیارلتی فوجمو_ 


ايارم انلسار سیل 


ت هان 
اختیادلق قوحد مق انام 
آخر تک اولجنی‌وقذره 

واریلہجؾ ر وبامحل | عَمَبا 
کات ی 
اخشامکوندزصو کا مسا 


۱ اخشا وقی ولجمو 
اخشام یکین یلک 


ا ادا ری وره یکیو بر 


. ادیسن 


اخورحیوان بخلتان سر 
اد نام 


ادا مرجم 


= 


اش یکو چک ڑوم 
جس سو 
بول اولی اولانلئر 
پا اد 

ابا ملكا اوک د 0 
ادبا کس 
ادیسزا و هر ولارن 


= الم طامل - 


ا 

مدیم الاک 
مین |قول اولیایاولات | تدر 
عون ا دق کا ولیک 
هران لايك جوزو رلك اوعد 
رون لاداقرک الین یاند دیلم 
ام دکا رتولا و لمو اا ولانار ٹزو 
رم ب نور 
كت ادامش‌سوزویرلتل |موعود 
اشیاح اداس‌براسی اولات | ی 

وچ س 


وك 


اادیسزاولان لاد الا 
۱ ادبسزلا فردی سوبیل 


ادبسر لادی‌سواییی 
اد اسم قوس 
ادلر امملر 

ادلرنرد دنه بره 
اسیرطا گر 

اداریی رماع مامت 
ادلنشمملفشل ولان 
ادلوّثا نلواولان 


اد لو شانلواولانلو 


022 راگن 


ادم لوت 
ادم وحیواناوله رق 


و وسچوق لها ولو 


ب | ادم ادم مه ك کو کے 
| ادم غلب لی چو قلا یلد 


طوب‌طولوا ولاف 
اك اجس سیت 
لاددی سوطلتٹ 


اولددنی مال وملکلی الا 
عل | ادمایله جن‌طانتسی | د 
اجملؾ 
اج کوزلولؾ طوماز لق 
اجمّی‌ازیت ايك 
لئ ا 

۳ دارنت ورم 
اجر یع یک 
اج لٹ روش اولار 
احی اشکواده او له رف 
1 توا - 
آج ناش کا رہکورموداولارا 
آچؾاتکارہچتٹراولار 
اضر جقڈاپش 
ؾآشکاءو سوباك 
اج اٹکارہ سویلی 
اچی انلك دول 
اچیمداند ايتاك 
احی اولی وسو یم 
اج اولان وف 
اج اولان يور 


عم 


اچی‌خوملوادسراولانتا 
آچی‌کنش ولا 
اچ یکنق دولاسر 
بے کور اشک ار قلنش 
اجی‌کورمور او لاسا 
قاد وشانلق ايك 
اجتلی رالو 
کے 


جمرّ ۶۱ 


= 

ی نب و 
بین 
ص 

Es‏ 6 مت 
ما داب 
و 7 
نت و سا 
سے 

اجلی فارن اپی 
اخ اسان 
آچلش‌اچی اولان 


| اجا ۳ ایدنلنڈ 


ا ۰ ۰ 
ممبوس =( لا | 


ال امنکاده چو 
لابقا 
آچلن‌با یلق 
اجمق‌سرمك وب موق 
اموواکضط ان 
اجوب اشکارہ ام 
اوب یا یت 
آجڑھرکی اولان 
ا ا 6 


سے رازہ = ره ہے 


اہی طوزلو صو 
اقلق 


ترجه | اجی ای اغ کی 


آجسو رمتا بلسو س 
جیلو اشن یدن یلا ول 


۲ اجیلوب اید نل اولت 


اجیلو نار ول 
یل ہاش رش اولاتن 
اجنو یا طا لش وار 
اچیلوب با لی‌طاعلوت 
اجمق ابر کل 

= دح َ‫ مم‎ ٦ 


احموامغلیو فا یماس | مز 


اجمی‌فیان ايف 


:| اجیوب ددتلواولق 


بو ابوللدوستا ای 


سی کی 
شوق = دجم َ‫ 


وس > 735 
سے 


احم ایلەیوروفغٹراولان 
احمق اوانؾ بودالہ 

= ور وره سے 
۰ = لیڈ = 


اس تی و و 


سس ماود ك 


+5 
7 


7 
ي 
و 


2 1 


0 
٠ 
٦ 


5 


٦ 
٦ 


سی 
ٴ٤‏ 
مب eK‏ 


۱ 


0و سی 
۰4 
3 ۰ 
۱ 


فك 
۱۶ 


جیا سید 


2 
۳ £ || اتش بای 
التق سای حرارەت 


IT 
اس علوری‎ 
ان عو‎ 

اسن قنلی . 
اق یا قو 

| شاوی لولندد مك 
|| اسیا فر علو لن رر 
شق بای 

| اش ياو 


بت 


تسد , 


ہمد 

ا اش وٹ سوك | 


وتو تل یا | 
براعت) اشثلر وطامولر 
کان انه طابوراه لا 
ات E‏ ا 
طق | الك یرت 
انْطنَاء ہے تال ہے۔ 
تطفکه| ال ائئن اولان مازنک 
فی ك پاش یرت اولوب] : 

الوا 


درکن دکلاملكت 


الب کلو|ورتیسی | 


ای دای تاح 


اتلو ات تزا ولارن 
وم 
اللو سما 


اللوعس ك2 دوش ان تارش 


جرخه ایك ر طولاسمو | 
الولو یلو 
راث فواردی 


۳ 

اک دکانلر 

آکوز لوطوعق بل 


اک را مك یا پوجبلر 
کت 


1 رکید ربلا زرهلص | : 


اقمیطش‌بوزولشاو لا 
اتی با ی شور 
اتیلان طامق 
اتیلان طاشلر 
انبات ایقل 


اثباتاولخش‌اولان | مد 


مس 
= 


ول ا 


“© 


اچ فا ری يوش اولان 


= 


اج اولان قارن طيو رمق 


آ جکوزلو ما راولان| م 


وان سا ج ۱ 7" ا 
رم ۳۳9 
تا 
م01 
>< 

٠ ٠ 5‏ ۱ 1 7 وت 7 NANA‏ ۱ ۱ س8 
و“ روح 22 DIY‏ و و اک CES‏ ¢ ات ۳ 


© ۳۹۹ ۹ <۳ 

۹ 
سس 27 ٦‏ 
میں یی 3 ۳ 


۳ 
7 


آب‌اجی سوب مرج اہن بوشت افلات [مابون ]ات طناقطری. 
آب آنزمون بره | |< کل |اتکشند 

آیاضز ود ردادلات .پیر ہوزی اعتطل |تکی ویابولاری | کر 
اوس الات ۰ | طب آابه کاری// .| قاب | ات بورورک قارنیرد 
دس بوا ر ارغ | ` مور جعتان سس و 2 ۰ 
ابیز داؤرممفتر | او | ات بار اون تا باب ا 
ابدی دام لاتق اوک إعیل |دوال- بو بے | کنا 
منك بييغت اکا | ات سورميوالوعسكو اخیل | لر باادو الا | 
ابطال بوزولق لا أ ت كوبت ااتار واطالر _ لابين | e‏ انی لد اات بارجه ی 7 اناعد ا اون اولاد ره 
اوؾ صو امرف طهر | ات بوزبلوب فقوم تشتم امن اود سو 
ابرلر کلم | ات‌بیاتتوب ون | وم ا ایی ےازرے ان اذ 
َ‫ ماهر | ات دلی وباق یارسو شرحت | ال اوجای افدء أ 
ام ساق اطفا اات دوفو لیام بقل اوجاظطری أو 
اج ساب سوک کیان ات ركن مامت رون | ايله ياق حرت 


3 
ابق‌سابی سویلمی | اتا ات زره عاف اشن پاوچه می افبن . 
ال ات طناغ ستبلتاح. ‏ جره جدوة اد 
1 

7 1 

4 

۱ 7 

۳ EES 

: : 

"0 


: :- ۸۵ہ اک هط لا نها و جس 
گی ںہ و ۷ ۱ 


MN نے‎ 


۸۸ 

Ar 
۰ 


با 


7٦ 9 


RIG 


۰ 

PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 


Lugat min zubdet i11-lehce 


Hasan Efendi 

3۰ 


6 1 


tiny اک‎ 1۱۱ 
1 0 


۸6 ان 

لور" 
۸4 

ار اہی 


۱ 


1 ١ 
۸+ 
0 ایا پا‎ 


EAT 
3 7 

00 
UREN 


0 
N 


۱ 
۷۷ 


0 
AUS 
3۳ ہا‎ 


1۳ 

٦ك‏ 
ص9۷۷ھ 11۱ 
. 0“ 

ا و 


1 


1 و ہر 
1 :5 لن 
oi o 1‏ 
AIT ۱‏ ۱۳۹۰۹ ا 


90 
9۳0 
ا 


او 
7 

۹ 

أ ۹۹ 


+۱ 
11 
+۰ ں٦‎ 
0٥3۷۹٦٣ 
0113 ۲ 

۱ ایدو 
Nise,‏ 

OHA 
پوت ھا نت‎ 


و 
بان ا 
کو0 


نیل کے Ne‏ 


یط یه اة دف