Skip to main content

Full text of "kalki magazine 2008-07-13"

See other formats
- -கேரிய்ர்கைப்ரமா 

த்‌ ௫) 0௦௦ 


(ஆன்மிகத்‌ தொடற்‌ 

ஆர்டிஸ்டுகளையாவது. கேட்கா 


,, மேடையில்‌ பக்கவாட்டில்‌ உட்‌ 
சார்ந்து கச்சேரி கேட்கவே நூறு ரூபால்‌. 

1 மியுசிக்‌ எலி 
டிம்பர்‌ சலன்‌! சில முன்னணி பாம்‌ 
களில்‌ 


விட்டால்‌ அவர்களுடைய ஆர்வம்‌ அடங்‌. 


ந டிஃகெட்‌! குமார கற்பனை பெருகுமா? உணர்சி 
"அரசு இசைக்‌ கல்லூரிகளிலும்‌ தனியார்‌. தூண்டப்படுமா? உந்துசக்தி பீறக்குமா...? 
தடத்தும்‌ இசைப்‌ பன்னிகள்‌ மற்றும்‌ பலித்சு இப்படிப்‌ பல "மாக்கள்‌ இருப்பதை 


வகுப்புகளிலும்‌ பயிலும்‌ மாணவ - உணர்ந்தது, ஒரு மா - "மாத்ருகா" என்ற 
மாணவிகளுக்கு இந்தக்‌ கச்சேலிகனைக்‌ அமைப்பு. இசை மாணவர்களின்‌ குறை 
இரக்க கறுஇி கொண்டது. ஆகஸ்டில்‌ ஒரு 
ரசம்பர்‌ சலனை தடத்த முடிவெடுத்தது! 
அந்த மாவர்களிடமே அதற்கான ஆலோ 
கலைகளையும்‌ கேட்டது. 
'மியசக்‌ அகாடமியின்‌ இசை 
கல்லூரி, கலாகேஷத்ரா, சென்னை 
(அடையாறு) அரசு இசைக்‌ கல்லூரி 
ஆய மூன்று நிறுவனங்களின்‌ மாண 
வர்கள்‌ குமார்‌ ஐந்நூறு யோசனைகளை 
வற்றிலிருந்து சலித்தெடுத்‌ இசை விழாவை வடிவமைச்சருக்கோம்‌"' 
என்டுார்‌. 'மாத்ருகாவின்‌ நிறுவனர்‌ 
களுள்‌ ஒருவரான டி.எம்‌.ஒருஷ்ணா. இப்‌: 
பணிகில்‌. இவருடன்‌ இணைந்து 
இயங்க கொண்டிருப்பவர்‌ மற்றொரு: 
திறுவனரான பாம்பே ஜெய, மாத்‌ 
'ன முயற்சியில்‌ ஒல்‌.௭.௫.எம்‌ யர்‌ 
சக்ரா 19) மவ 142௦) இணைக்‌ 
தன்னது. மேற்படி மூன்று இசைப்‌ பலிற்ரி. 
நிறுவனங்களும்‌ கைகோத்துன்னை. 
முன்னணி வாய்ப்பாட்டு, வாத்திய 
இலைல கலைஞர்கள்‌ அனேகர்‌ பங்கேற்கும்‌ 
கச்சேர்கள்‌, அவற்றின்‌ இறுதியில்‌ கேள்வி. 
பல்‌ நேரம்‌, செயல்முறை விளக்க 
கழ்ச்சகள்‌, கலைஞர்களைப்‌ பற்றிய 
டரகுமென்டரி படங்கள்‌, கலைஞர்களுடன்‌: 
நேருக்கு தேர்‌, மாணவர்களே வழங்கும்‌ 
கச்சேரிகள்‌. என்து, இந்த இசைவிழ்‌ 
காலை 9:00 மணி தொடங்கு பிற்பசு 
ணாகர ம வில பனித்‌ சரன்‌ 

ரித்விக்‌ ; 9964234740. 
எஸ்‌.ஆர்‌.எதிராஜன்‌ : 9520211185. 
எமானுயல்‌ : 9640118451. 
கார்த்திகா : 9941218120. 

சைத்ரா : 9894600531 


மாக்கேஜ்‌ ஆகு ஆகஸ்ட்‌ ௪ முதல்‌ 10 வரை 
நடைபெறும்‌, 

“மாணவர்களுக்குச்‌ செனகரியமான நேரத்‌ 
இல்‌ அவர்களுடைய வகுப்பறை வாசலுக்கே. 
நிகழ்ச்சிகளை எடுத்துச்‌ செல்டுோம்‌"” 
என்கிறார்‌ ஜெலழு.. 

மதிய உணவும்‌ தரப்‌ போலறார்களாம்‌!. 
அப்படியானால்‌ செலவு, ஸ்பான்ஸர்கள்‌ 
உதவி தேவைப்படுமே..2 

“தேடிக்கொண்டிருக்கிநோம்‌"” என்கிறார்‌ 
இருஷ்ணா 

'இல்லிருவரும்‌ அடிக்கடி து முயற்சிகளில்‌ 
இணைவதன்‌ ரகசியம்‌ என்ன... 

கருதி வேறாமிருந்தாலும்‌. எங்க அலை: 
வரிசை ஒண்ணா இருக்கு... மாத்ருகானவச்‌. 
சேரந்த ஆரம்பிச்சோம்‌!" என்றார்‌ இருஷ்ணா. 

"ஸ்வானுபவா' என்ற பெயரிலான இர்‌ 
நிகழ/சிில்‌, தனியார்‌ பள்ளிகளிலும்‌ தளி. 
பட்ட முறையிலும்‌ இசை கற்கும்‌ மாவை. 


மதஜ்பர்‌! 


மாணலிகள்‌ இடல்‌ கட்டனம்‌ இன்றிப்‌ பல்‌ 
தெற்கலாம்‌. 

'இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை சென்னை 
௭0லலே மீண்டும்‌ மீ்டும்‌ நடத்துவது என்ன: 
நியாயம்‌?! என்று கேட்டால்‌, "பொறுங்கள்‌, 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில்‌ 'ஸ்வானுபவா! 
வெல்வேறு ஊர்களுக்கு தம்பூராவுடல்‌ ரமி 
லேதிவிடும்‌-" என்றார்‌ இருஞ்ணா. 

சரி, 'வ்வானுபவா! என்ற பெயர்‌ என்‌. 

"ல்வானுயலம்‌ என்பது, ஒரு கலைஞர்‌: 
தமது படைப்பின்‌ மூலம்‌ பெறும்‌ பிரத்யேக. 
அனுபவம்‌ - அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமா 
அது. இந்த இளசனிழாவுக்கு வரும்‌ ஒவ்வொரு: 
மாணவருக்கும்‌ அத்தகைய பிரத்யேக அனுப 
வமாக அது அமையணும்ங்கற தொல்லல்‌ அப்‌ 
அடம்‌ பெயரி வை! என்டில்றனர்‌ 
இருவரும்‌. இந்த ஆறுநான்‌ இசை விழாவில்‌ 
மாணவரல்லாத மாமா - மாமி ரசிகர்களுக்கு 
"நோ என்ட்ரி, ப்ளஸ்‌!" 

ப சீதாரவி 
ரதன்‌ பப்ளிகேஷன்ஸ்‌. 
பிரைவேட்‌ விமிடெட்டிற்காக 
பரதன்‌ அச்சகத்தில்‌. 
அச்சிட்டு வெளியிடுபவர்‌ 
லஷ்மி நடராஜன்‌ 
கலக படிங்க, 
1, நவம்‌ தேரு சாலை, 
கல்‌, பற்றை 228 
யர 
கீதா ரவி. 
ஷிவ 
கடஸ்டஃபன்‌, எம்‌.மோகன்‌, 
சகாத்திகேயன 
தொலைபேசி 
04 ௮௮ 100000 0௯) 
தொலைநகல்‌ 
ப்பட 
மின்னஞ்சல்‌: ஆரிரியர குழு: 
நிறு வப்கடு வா 
'வளம்பாப்‌ பிரிவ, 

ய ப ட்ப வ வய 
சத்தா பரிவு 
ப்பட்ட 
பிற தகவல்கள்‌ 
டவி்ணயு வா 
கல்கி இன்டர்நெட்‌ முகவரி, 
ஒசுவவிலாாக 0 
சந்தா விவரம்‌ - உள்நாடு 
ஒரு வருடம்‌. ரூ.500/- 

அறு மாதம்‌ : ரூ.2701. 
 ஷெளிதாடு (விமானத்தபால்‌)- 

'ஒரு வடம்‌ | ௫.2700/- 
இந்காவன்வற 8நபிவப்ாக 

கரை பாவம்‌, 
பை 

எள நிவ பின்வ 1ல்‌ 
வலிவு பன 10000௨ 
"ஜன்‌ ணம்‌ சங்கச்‌ வன்க 

நவ்ற மம நானம்‌ சேதபட 
இன்று கவும்‌ 
ஸ்டாம்‌. தமிழ்நாடு கால்‌இரஸ்‌ தலை 
(ன்று போட்டு 
என்பது தமிழக இனப்‌ பத்திரிகைகளின்‌ 

ஆசிரியர்‌ இலாகாவில்‌ நக்கலாகச்‌ சொல்‌ 
தமிழ்நாடு காங்‌. 
ரஸ்‌ தலைவர்‌ மரற்றம்‌, நிர்வாககள்‌ மாற்‌ 
றம்‌. ஆவை அடி 
படும்‌ செய்திகளாலவிட்டன. இப்போது 
அடுத்த தலைவர்‌ ஞு கதர்‌ 
சன நாச்சியப்பனா என்று பட்டிமன்றம்‌ 
நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 
கிருஷ்ணா - கோவிந்தா! 
சந்தக்‌ கோஷ்டிலிலும்‌ சோரதவர்‌ என்ற 


லப்படும்‌ கமெண்ட்‌ 


பெருமை. இவருக்குத்‌ 
தாலும்‌, தன்‌ நிழலேகூட 
தன்னைத்‌ தொடராக அன 
வுக்கு பலம்‌ 
இல்லாததால்‌, ஒருஷ்ண 
சாமியை வாரும்‌. மதிக்க 


வில்லை. பாமக, இழு 
கூட்டணிலிலிருத்து. 


(டாக்டருக்கு சம்ப 
யான இருஷ்ணசாமியைத்‌ 
தூக்க 

மற்றொரு காரஷத்தையும்‌ 
தலைமையிடம்‌ வைத்தன. 


வேண்டும்‌ என்று: 


மற்ற கோஷ்டிகள்‌. இப்படி. 
இருந்தால்‌, எப்படி கால்‌ 
இஸ்‌ உருப்படும்‌?! 


ன்று: 
புலம்பு 
இறார்‌ இருஷ்ணாமி. 

தண்பர்களிடம்‌ 

அருண்குமார்‌ அரோகரா 


மேடம்‌ பொறுப்பாளாக நியமிக்‌ 
நாளிலிருந்தே, வாசன்‌ கோஷ்‌ 
க்கும்‌. இவருக்கும்‌ நறநறதான்‌. இந்த 
நிலையில்‌ கோயமுத்தூரில்‌ வாசன்‌ ஆகரவு 
மாவட்டத்தலைவர்களை, பிரபுவின்‌ அழுத்‌. 
ததல்‌, அருண்குமார்‌ தாக்க, எட 
கொடி தூல்க்துவங்கவிட்டது வாசன்‌ தரப்பு. 
அம்மையாரிடம்‌ சென்று வாசன்‌ அழுது 
புலம்ப, அருண்குமாருக்கு செக்‌ வைப்பது! 
பக்‌ 
வைப்‌ போட்டு விட்டார்கள்‌. ஆனாலும்‌ 
அருஸ்குமாரின்‌ அரி ஓயவில்லை, 
'மாதில தலைவரோடு, மாவட்ட தலை. 


வர்களையும்‌ கட்டி மேலிடம்‌ தியய 
கூடாது. அந்தப்‌ பொறுப்பைப்‌ புதிய 
தலைவடம்‌ கொடுத்துவிட 

என்று வாசன்‌ தரப்புப்‌ போராடி வருது. 
இக 
£லையில்‌, அருண்குமார்‌ அமெரிக்‌, 
காவுக்குப்‌ பறந்துவிட, அறிவிப்‌. 
யுகன்‌ சற்று தாமதம்‌. ஆகலாம்‌. என்று 
சொல்லப்படுகிறது. 


கோஷ்டி கானம்‌. 
**இகறு தமிழகத்தில்‌. ஜெயற்த 

நடன தங்கயாநா என்று பம கோஷ்‌ 

கஸ்‌. இவர்கள்‌ எல்லோறுமே கஸித 

எலிகக்தான்‌. இன்றைய தொண்டர்‌ பலம்‌. 

நாளைக்கும்‌ வாசனுக்கந்தான்‌” என்கிறார்‌ 

காம்பஸ்‌ அஜியவிலிருந்து விலல நிற்கும்‌ 
மருவி மணியன்‌, 
கட்டைப்‌ பஞ்சாயத்து காங்கிரஸ்‌. 


**கலர்‌, கலர்‌ போஸ்டர்‌ அடிப்பவர்‌ 


களும்‌, கட்டைப்‌ பஞ்சாயத்து செய்பவர்‌ 
(ஸ்‌ இன்று காங்கிரஸில்‌ கலக்கு 
ள்‌. சத்தியமூர்த்தி பவுல்‌, 
போதே அடியாட்கள்‌ துணையுடன்‌ வரு. 
(கள்‌. இன்று கட்சியில்‌ ஒழுங்கீனம்‌. 
எல்பது பாவலாவிட்டது. தொண்டர்‌ 
மிகவும்‌ கணங்கிப்‌ போய்விட்டார்கள்‌. 
இல்லிக்கு 3 பேருடன்‌ சென்று 2: 
இரஸில்‌ மீண்டும்‌. இணைந்த சிதம்பரம்‌, 
அதில்‌ பெரும்பாலோருக்கு வங்கிளிலே. 
இயக்குநர்‌ பொறுப்பு வாங்கிக்‌ கொடுத்து ட்‌ ரி உ ர] 
22111 2௮) 


கொண்டிருக்கின்றன?! என்கிறார்‌ வாசன்‌ 


ஆயவு சீனியர்‌ தலைவர்‌ ஒருலர, 

இளங்கோவன்‌ இன்ப அதிர்ச்சி 

வாரன்‌ ஆது ஞானதேரிகன்‌ தலை. 
வாகப்‌ பொறுப்பேற்க, இளங்கோவனும்‌ 
ஒப்புதல்‌ கொடுத்து விட்டாராம்‌, சுதர்சன. 
நாச்சியப்பன்‌ தலைவராக வந்தால்‌, அவ. 
ஏடக்குற்றி மற்றொரு கோஷ்டி, உருவாகும்‌. 
இருக்கற கோஷ்டியைச்‌ சந்திப்பதே மேல்‌. 
என்ற முடிவுக்கு இளங்கோவனும்‌ வந்த: 
விட்டாமாம்‌. நாச்சியப்பன்‌ தலைவராக, 
வந்தால்‌, மாவட்ட அரசியலில்‌ தமக்குக்‌ 
குடைச்சல்‌ கொடுப்பார்‌ என்று சிதம்பரமும்‌ 
அவரை விரும்பவில்லையாம்‌. 


அடிமாடு காங்கிரஸ்‌: 

அடங்காத இருந்த 
'தமிழ்தாடு காங்கிரஸ்‌, இன்று அடிமாடாக. 
மாறிவிட்டது. இதற்குக்‌ காரணம்‌ கடந்த 
39 ஆண்டுகளாக, ஜனநாலக.. காற்றே. 


விரததுகான்‌. வட்டத்திலிருந்து மாநில. 
தலைமை வரை உட்கட்டி தேர்தலை. 
)டத்தி நிர்வாஷெனைப்‌ போட்டாலே தவிர, 
தமிழ்நாட்டில்‌ கட்டி உருப்பட வால்ப்பே. 
யில்லை, இப்‌ 

போக்கில்‌ கட்சி காணாமல்‌ போனால்‌. 
அவர்களும்‌ மழிக்க மாட்டார்கள்‌ 

இறார்‌ தமிழருவி ம 


டியே போனால்‌, காலப்‌ 


ஓவர்ஹால்‌ ப்ளீஸ்‌ 


* "தமழ்‌ மாட்டில்‌ கா 
இடம்‌ பழுது பட்டுக்‌ இடக்கறது. இதைப்‌ 
பழுது பார்த்து, ஒவர்ஹால்‌. செய்வது: 
என்பது. எந்தத்‌ தலைவருக்குமே ஒரு: 


ரஸ்‌ இயர்‌. 


சவாலான... விஷயம்‌... அது புதிய 
தலைவருக்கும்‌ பொருந்தும்‌, எல்லோர்‌ 
நகரவும்‌. இடைக்கவேண்டுமென்பதே 
என்‌. விரும்பம்‌. அது. நடந்தால்‌ காம்‌ 
இரஸாக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்‌”! என்றோர்‌ 
பீட்டர்‌ அல்போன்ஸ்‌, 

- ப்ரியன்‌. 

எம்‌.பி.பி.எஸ்‌... 
'இன்ஜினியரிங்னு எல்லாரும்‌ 
முட்டி மோதறது நடக்குது, 
'ஜெயப்ரியா : உண்மை. 
தான்‌. என்‌ தோழி ஒருத்திக்கு, 
கம்ப்முட்டர்‌ சயின்ஸ்‌ படிக்‌ 
கணு, 
ஆசை, ஆனா, அவளோட 
அப்பா, தான்‌ சன்ன 
'வயகல ஆசைப்பட்டுப்‌. 
படிக்க முடியாத 
படிப்பைத்தான்‌ அல. 
படிக்கணும்னு. 
கட்டாயப்படுத்த 

பனு கொள்ளை. 
படிக்க வச்சார்‌, 


ஆர்வம்‌ இல்‌. 
லாததால அவளால 


நமா: மருந்து வம்‌, இன்ஜினியரிங்‌: 
அல்லாத நிறைய வகுப்புகள்‌ கொட்டிக்‌ 
இடக்குது, இன்ஜினியர்‌ 
எடுத்துக்கிட்ட 
மெக்கானிக்கல்‌ 8. 

(னு அஞ்சு மேஜர்‌ மட்டும்தான்‌. 
அவங்களுக்குத்‌ தெரியது, 


ரப்பர்‌ டெக்வாவதி; 


ய 
பெரும்பால 


பெட்ரோலியம்‌, 

ஏர்‌ இராஃப்ட 


்‌டக்னாலஜின்னு சம்பளத்தையும்‌. 


எதிர்காலத்தையும்‌ அள்ளித்‌ தர்ற 
படிப்புகள அடுக்குக்கட்டே 


ஜெலி. 


ட யாரும்‌ வீணாப்‌. 


போறதில்ல. பி.எஸ்‌.ஸி, மேத்ஸ்‌ படிச்ச 
உடனே என்‌ ஃப்ரெண்டுக்கு ந 
சம்பளத்துல வேலை இடச்சது. 
பி.பி.ஏ. எம்பபி.ஏ. படிச்ச என்‌ 
தோழிகள்‌ பலரும்‌ நல்லாத்தான்‌ 
சம்பாதிக்கறாங்க, எந்தப்‌ படிப்பா. 
இருந்தாலும்‌ நல்ல விதமா படிச்சா, 
அவுட்‌ ஸ்டாஸ்டிங்‌ பர்‌ஃ்பார்மென்ஸ்‌: 
காட்டினா, ஆண்டவனே நினைச்சாலும்‌ 
நம்ம வெற்றியைத்‌ தடுக்க முடியாது. 
ஏமா: தமிழ்‌ படிச்சா கேவலம்னு, 
நினைச்சுக்கட்டு, இப்பல்லாம்‌ பலரும்‌ 
மில எம்‌.ஏ, தமிழ்‌ பக்கம்‌ போறதே. 
இல்ல, விளைவு, தமிழ்‌ சார்ந்த பல. 
வேலைகளுக்கு இன்னைக்கு ஆள்‌ 
பத்றாக்குறை இருக்கு, எம்‌.எ: 
முடிச்சுட்டு கூடுதலா எம்‌.ஃபி! 
உடனடியாக இடைக்குது, மச்ச 
பார்ம்‌ மீடியா சப்போர்ட்‌ கட்டாயம்‌ வேணும்‌ 


பிசியோதெரபி, பி.பி.எம்‌. போன்ற 3) பத்தாம்‌ வகுப்பு ரிசல்ட்டுக்கு 


'மன்ட்‌ படிப்புகள்‌ பல முன்னாடி 


வகைப்பட்ட டிப்ளோமா படிப்புகள்‌, ப 
ரத்தா, கால்நடை மருந்துவம்னு' சம்‌ போட்டுக்‌ காட்டற மாதரி 


'டனடி வேனலை வாய்ப்புக்கு. கட்டுரைகள்‌ வெளியிடலாம்‌. இன்றைய 


உத்தரவாதம்‌ தர்ற பல நல்ல மோசமான அரசியல்‌ பத்தியுப வர்களது துரஇிர்ஷ்டம்தான்‌. எழுதித்‌ 
ஒரபவா : இது மாதிரியெல்லு 

ர சார்ந்துதான்‌ 


ட்டு நாஜேஸ்வரி : அரசாங்கமும்‌ 
ல ஷயத்துல தலையிட்டு 
றுருருற ௫௮0 1 வேலைவாய்ப்புகளை அடையாளம்‌ 
தவிர்த்த மாற்றுப்‌ படிப்புகள்‌ 
ஏற்படுத்தலாம்‌, பள்ளிக்‌ கல்லி, 
பதிவு பண்ணலாம்‌ 

மரி : வாழ்க்க 

முன்னேறணும்ங்கற. 

முக்கியமே தவிர, அது எந்தப்‌ 
படிப்புலயும்‌ 

ஜோபனா : முடிஞ்ச வரை 
மற்ற மாணவர்களுக்கும்‌ 


- மு.மாறன்‌. 

சிவமயம்‌. 
திருவாரூர்‌ மாவட்டம்‌ குடவாசல்‌ வட்டம்‌. 

ஸற்குணேஸ்வரபுரம்‌ என்கிற 
கருவேலி 
246... | ஸ்ர ஸர்வாங்கஸுந்தரி ஸமேத 
ஸ்ரீ ஸற்குணேஸ்வர ஸ்வாமி திருக்கோயில்‌ 
௩ சூஸ்டாடி ஆகம்‌. 
தஞ்சைத்‌ தரணியின்‌ குடவாசல்‌ வட்டத்தில்‌, காவிரியின்‌ தென்கரையில்‌. 
உள்ளதுதான்‌ அப்பர்‌ ஸ்வாமிகளால்‌ பாடப்‌ பெற்ற, கருவேலி என்னும்‌ சருவிலி 
திருத்தலம்‌, சற்குண ராஜணல்‌ திருப்பணி செய்யப்‌ பெற்றதால்‌, சற்குணேஸ்வாபாம்‌. 
என்றும்‌ பெயர்‌ பெற்ற கோயிலில்‌, அருள்மிகு ஸ்ரீ சற்குணேஸ்வர ஸ்வாமி, 
ஸ்ரீ ஸர்வாங்க சுந்தரி அமபாளுடன்‌ சோந்து அருள்பாலிக்கிறா... சிதிலமுற்றிருந்த 
இவ்வாலயத்தில்‌,1997ம்‌ ஆண்டு கருவேலி குழந்தை ஐயர்‌ சந்ததியினரால்‌, 
கிராமவாசிகள்‌, மற்றும்‌ நண்பர்களின்‌ ஒத்துழைப்புடன்‌ திருப்பணிகள்‌ செய்யப்‌ 
பெற்று, 27,3.1997ல கும்பாபிஷேகம்‌ நடைபெற்றது. இப்பொழுது ஸீ விநாயகர்‌, 
ஸீ சுப்ரமண்ய ஸ்வாமி சன்னிதிகள்‌, ஸ்வாமி, அம்பாளுக்கு. ராஜகோபுரங்கள்‌ 
புதிதாகக்‌ கட்டப்பட்டும்‌, பிராகாரம்‌, நந்தவனம்‌, திருக்குமை ஆகியவை புதுப்பிக்கப்‌ 
பட்டும்‌, திகழும்‌ ஸர்வதாரி வருஷம்‌ ஆணி மதம்‌ 30 தேதி (14.7.2008) 
மகா சூம்பாபிஷேகம்‌ தடைபெறுகிறது. 3.7,05 புதன்‌ காலை 9 மணி அளவில்‌. 
விக்னேஸ்வர பூஜையுடன்‌ தொடங்கி, வியாழன்‌ வாஸ்து. சாத்தி, 11.7,08 
வெள்ளிக்கிழமை முதல்‌ யாகசாலை பூனைகள்‌ 6 காலம்‌ தொடர்ந்து நடக்கின்றன. 
நிகழ்ச்சிக்கு முத்தாய்ப்பாக 147.2008 திங்கட்கிழமை காலை 9:30 மணி அளவில்‌. 
முகா கும்பாபிஷேகம்‌ நடைபெறுகிறது. அன்று மாலை, திருக்கல்யாணமும்‌, 
ஸ்வாமி வீதி உலாவும்‌ நடைபெறும்‌. 
15709 செவ்வாய்‌ அன்று மண்டலாபிஷேகம்‌ தொடங்குகிறது. * 
அன்பக்கள்‌ அனைவரும்‌ மகா சம்பாபிஷேகத்தில்‌ கலந்து கொண்டு இறைவனை: 
தரிசித்து, இகபர பேறு அடைய பிரர்த்திக்கிறோம்‌. 


'தெயவத திருப்பணியில்‌, 

க்கக்‌ இலவம்‌ வவயகவ ம 
பாப. கிருஷ்ணமூர்த்தி,... தபல சயன 104. கண்க. 
பம்பர தங்வத்த..... பரவலும்‌ அவவ ர்வ 


மண்டலாபிஷேகம்‌ செய்ய விரும்புபவர்கள்‌ ஆலய அலுவலகத்தைத்‌ தொடர்பு கொண்டு 
முன்‌ பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டுகிறோம்‌. 

“(ீ வறகுணேஸ்வார்‌ இருக்கோவில்‌, குவேனி - 609 201. போன்‌ 04009 272000 


58, பிகாச 16020 15௯, ராச - 600 004. 8௦07௨ 

'ககுவேணி கும்பகோணம்‌ - பத்தோட்டம்‌ சாலைவில்‌ கத்தலூருக்கு வடக்கே ஏரு 
'லலேமீட்டர்‌ தொலைவில்‌ உளது. கருவேலிக்குப்‌ பேருந்து வாதி உண்டு. “எல்லாம்‌ பயம்‌ மயம்‌ தெனாலி 
டயலாக்‌ பேசற பொண்ணுங்கள, பபைனாக்‌. 
(குலர்‌ வெச்சுக்கூட கண்டுபிடிக்க முடி 
யாது. எல்லாமே தைசியசாலியாத்தானே 
இருக்கு? அப்படியும்‌ சில ஃபிகர்ஸைத்‌ 
தேடிப்‌ பிடிச்சிட்டோம்‌, அவங்கள காஃபி 
ஷாப்புக்கு அழைச்சு வந்தோம்‌. 

ஹேமா 


"மியாவ்‌... மியால்‌ னு பிழாவுல காணாமப்‌ போல புள்ள 
மாதிரி, முழிச்சிட்டு இருப்பேன்‌, பூனைக்‌ 
கண்ணு ரொம்ப மோசம்‌, ஒரு நாள்‌ நான்‌ 
காத்து 

வர்றதுக்கும்‌ (கரந்து என்வனவு வெல] 
மகத்‌ 
மதில்ல இருந்து ஒரு பூனை 
கறதுக்கும்‌ 


சரியா இருந்தது, 


விழுந்து, நால்‌... அய்யோ 


அய்யோன்னு கத்தி (பூனை புளனன்னு. 
தானே குத்துக்கும்‌] அக்கம்‌ பக்கமே 
கூடிப்‌ போச்சு. 


பிரேம ரஞ்சனி, 

சாப்பிடறது பொர்ப்பா! ஆனா, என்‌ 

பயாலஜி கதை .பி, 180-ல நடந்‌ 
அப்போ, நான்‌ ஆறாவது படிச்சுக்கிட்டு 
இருந்தேன்‌. (அதுக்கும்‌ மீதகு பரச்‌ 
சிம்லா டுயலன்‌ அ, 
மேல இருந்த கட்டி டுனோஸர்‌ மல 
ஒர க்‌குறி 
பாரத்து வீச 

(குட்டி 


ர அது எம்‌ மேல விழுந்து 
அட்டையா ஒட்டிக்க, க 

நெனச்சாலே அருவருப்பு. இப்பவும்‌ பல்லி 
போறதில்ல. வீட்லக்ப 
இறு 


உமாபதி. 
நடுங்கும்‌ 

[ரம்பட்‌ பாத்தா படையே 
கமா எம்மாத்திரம்‌] எய்‌ 
முடிச்சா. தானே. 


ரூ. 


தந்தங்க 


ஏன்‌ முன்னாடியே 


ல பாம்பு வந்து தட 
- எம்‌.திரவிய முருகன்‌ 

பயந்தால்‌ போச்சு 
போச்சு! பிறக்காது 
பிழைக்கிற வழி! 


சுருண்டு படுத்தருக்கு! 

ரேணுகா சூபவாணி' 


பேரு] வீட்டு 


ே 

கதையின்‌ காதுல்‌, னித கதர்‌ 
அமெரிக்காவிலும்‌ குழுத்தைகளிட 


நத நிமிடம்‌ நமது தாலாட்டை 

தையின்‌ அறிவைச்‌ ரோக 

கவறது, மனோ 

பரிசோதித்துப்‌ பார்த்தோம்‌. அந்தக்‌ கழற்‌ ீக்துவ சீஜிலாக குழந்தைக்கு ஆரோக்ய. 

வார்கள்‌ ல்வத்‌ தாம்‌ என்னும்‌ 
இட்டுக்‌ கட்டிப்‌ பாடுவது! 

ஆசா 

ஜாடும்‌ எங்கள்‌ குல - என்‌ கண்ணே 
கிறுமாணியே கண்ணுற! 

கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு - எஸ்‌ 

கண்ணே 

கண்மணிலே கண்ணுறங்கு! 

கழி கடலைத்‌ - என்‌ கண்ணே 

அதனை வந்ச தாவமலோர. 

ஷைப்ழுச தீர. என்‌ கண்ணே 

தவம்‌ செல்து. 
வத்தவனோர! 
புறங்கள்‌ கொடி பிடுக்லு - என்‌: 
கண்ணே 
பரணிகிலே கொட்டில்‌ கட்டி 


லொலலலாயீ.. ௪ 

ர்று ஆரம்பித்து ஆராரோ... புன்‌ குரல்‌ கேட்க - என்‌ கண்ணே 
ஆரிரோ என்பதைப்‌ பல்வேறு மெட்டுகளில்‌ பல தவம்‌ செய்தேனோ. 
மாந்தி மாற்றிப்‌ பாடிலாலே போதும்‌ 

குழந்தை தூங்கிவிடும்‌. இயாகராஜ ஸ்வாமி. கண்ணே கமலபழு! - என்‌ கண்ணே. 
களின்‌ 'உற்சவ சம்பிரதாய ஸ்துதி : பவன கைகிரண்டும்‌ தாமரைப்‌ ப 
ல்துட பாத்ர பாவன சரி” என்னும்‌ மெட்‌ மணி மலழம்ழு! : என்‌ கண்ணே 


டில்‌ ஆராரோ ஆரிரரோ பாடினால்‌, குழந்தை மேல்‌ நாட்டும்‌ காழூம்‌ ப: 
களை: மட்டுமல்ல. வாரையுமே. சொக்க 

வைத்துவிடும்‌. அப்படியொரு இனிமைய 
மெட்டு அது. நீலாம்பரியும்‌ குறிஞ்சிப்‌ பண்‌: 
ணும்‌ தாலாட்டுக்கு மிசவும்‌ உகந்தவை, 

ஒரு குழத்தை, தன்னை அம்மா! என்று, 


அழைப்பதற்குல்‌ கோடி தவம்‌ செம்நருக்க 
அர 0131-7292 பராஉ 121 ப. தது 026 

"தலைவருக்கு ஆனாலும்‌ இவ்‌. 
வளவு அல்பத்தனம்‌ கூடாது!" 
என்ன ஆச்சு?” 


துல நின்னுக்கிட்டு இருந்தவர்‌ 
'பையிலேயிருந்து காசு எடுத்து _ 
தட்டிலே போட்டா! 


பாட வாய்த்த தாய்மார்‌ அலைவருமே தவம்‌. 
செய்தவர்கள்தாம்‌. 
குழந்தைகளிடம்‌, 0 
பேசணும்‌. நாம்‌ பெரியவங்‌ 
காரம்‌ இல்லாமல்‌, குழந்தையோடு குழந்தை 
யாடு உரையாட வேண்டும்‌. வெளிநாடுகளில்‌. 
அம்பா வெளியே இனம்பும்போது, எங்கே 
போறன்னு குழந்தை கேட்டால்‌, 

மையா விளக்கமான பஇிவைச்‌ சொல்‌ 
ஆனால்‌, இங்க பாருங்க. அப்பா வெளியே 
இளம்பும்போது, எங்கே போறன்னு கேட்‌ 
'டக்கூடாது. போற போதே எங்க போறன்னு 
கேட்குது. சனியனே... விளங்க மார்‌ 
ததால்‌! என்று ஸிந்து விழுகிறார்கள்‌. அதற்குப்‌ 
மிறகு எந்தக்‌. குழந்தைதான்‌ ஆர்வமாகக்‌: 
சேன்விகள்‌ கேட்கும்‌? அதன்‌ அறிவு எப்படி 

ரும்‌? 

தாய்ப்‌ பாசத்தையும்‌ தாய்‌ மொழியையும்‌. 
ஊட்டுவதற்கான சிறந்ததொரு 
தாலாட்டு. மட்டும்தான்‌. இராமங்களில்‌, 

பொறு 
கருவி, 

“ஆரத்தி எடுத்தபோது, பக்கத்‌ 1) 


கூட்டுக்‌ குடும்பங்களாக தாத்தா, பாட்டி 
அப்பத்தா, அப்பச்சியரோடு வளரும்‌ கழ்‌. 
'நைகளுக்குத்‌ தாலாட்டுப்‌ பாடல்‌ கெட்சப்‌. 
பஞ்சமிருக்காது. அவர்கள்‌ கொடுத்து வைந்‌, 
தவர்கள்‌! 

எங்கள்‌ முதல்‌ பெண்‌ குழந்தை பல்லவி. 
தன்னுடைய நான்கு வயஇிலேயே பாடிரம்‌ 
றான்‌. என்று சொல்லிகிருக்கறேன்‌. 
ஐரோப்பியப்‌ பயணத்தில்‌ ஒரு கச்சேரி 
ஆதரவற்ற குழந்தைகளின்‌ நிறககாக நடந்தது. 
பஅண்ணன்மாசே அம்காமாரே 
சொல்லூறகல்‌ கேளுங்க - நங்க 
பொம்மை வாங்கும்‌ பணந்கை இக்கம்‌ 
குழந்தைகளுக்குக்‌ கொடுங்க 
என்று பாரி ரொம்பவும்‌ நெ௫ுழ்வாக்லே 
கற்கும்‌ கரணம்‌, அவன்‌ எங்கள்‌ தாலாட்டில்‌ 
எழுத்தாக்கம்‌: சிவன்‌ 
(அடுத்த வரம்‌ புஞ்பவலம்‌ குப்புசாமி) 


“மேடைமிலே மைக்டெஸ்ட்‌| 
பண்ணியது தப்பாப்‌ போச்சு! 
லர்‌ 
“ஒன்‌, ௫, த்ரீன்னு சொன்‌ 
னதும்‌ எல்லோரும்‌ ஓடிட்‌ 


- எஸ்‌. பொருநை பாலு, 


அக்னி தகிப்பில்‌ அமர்நாத்‌! 

அ(ரநாத்ஜி பனிலிங்கமாகக்‌ குளிரத்து உறைந்தாலும்‌. 
அவரைச்‌ சுற்றி அரசியலும்‌ மத உணர்வுகளும்‌ அக்னியாகத்‌. 
தகிக்கன்றன. 

'பனிலிங்க தரசனத்துக்கு வருவோரின்‌ எண்ணிக்கை சமீப 
ஆண்டுகளில்‌ அதிகசித்துவிட்டதால்‌, வனப்பிரதேசத்தில்‌ 


2009 ஜூலை 13. 

ஸர்வதாசி ஆனி 29 | மைனாரிட்டி அரசுக்கு, தனது பெரும்பான்‌ 

மலர்‌:66. கட்டாயம்‌ விளைந்துள்ளது. மத உணர்‌ 

இதழ்‌: 50 ஸ்திரத்தன்மை மீண்டும்‌ ஆட்டம்‌ கண்டிருக்கிறது! 
காஷ்மீரில்‌ என்றைக்குமே உணர்வுச்‌ சிக்கல்களும்‌ மத. 

தமததகிடு நீதியான பிரிவினை உணர்வும்‌ அதிகம்‌, பாகிஸ்தானிலிருந்து 


நடுதன்னைய பே. | இஸ்லாமிய தீகிரவாத அமைப்புகளின்‌ ஊடுருவல்‌, வன்முறை 
பரப்ப: பாரதியார்‌ இரண்டுக்கும்‌ முதல இலககு, காஷமீர்தான்‌. இவவாறிருக்க,, 
காஷ்மீர்‌ அரசாங்கம்‌, அமர்நாத்‌ ஆலயத்துக்கு நிலம்‌ ஒதுக்கும்‌. 

லூஙுத வறக ... உவ. 
க2சத்தாரமக்கு நாற்காலி. 
டட) எ 


மதங்க அந்த _ 
காலை அழுத்துக. 
த2ழம்‌ சயாமுவக 
அய. அறம்‌ மல்க! 


2 சரிச்சச்‌ ஐசைதாசர்‌. 
ச5குகதவபாதில்‌ 
௨௫௧௫. படக்க 7 

பணியை இன்னும்‌ கவனமாகவும்‌ பொறுப்புடனும்‌ சையாண்டிருக்க வேண்டும்‌. 

9000ஆம்‌ ஆண்டில்‌ அமர்நாத்‌ சென்ற 22 யாத்திரிகர்சுளை, லஷ்கர்‌-இ-தொய்பா. 
அமைப்பு கொலை செய்தது, இதன்‌ பிறகு அமர்நாத்‌ செல்வது என்பதே ஒரு புளித 
மாத்திரை என்கிற நிலையிலிருந்து, ஒரு போராளிப்‌ பயணம்‌ என்கிற அந்தஸ்துக்கு, 
மாறிப்போயிருக்கிறது. அமர்நாத்ஜி தரிசனம்‌ என்பதைக்‌ காட்டிலும்‌, ஹிந்து உரிமைப்‌ 
மிரசுடனம்‌. என்பதாகவே இந்த யாத்திரை கருதப்படுவதால்‌, ஹிந்து அடிப்‌ 
படைவாதிகளுக்கும்‌ முஸ்லிம்‌ தீவிரவாதிகளுக்குமிடையேயான மோதல்‌ களமொன்று 
இப்புளிதத்‌ தலத்தின்‌ போர்வையில்‌ தழைத்து வருகிறது, 

ஜம்மு - காஷ்மீர அரசு இதனை உணர்ந்திருந்தால்‌, அமர்நாத்‌ ஆலயத்துக்கு நிலம்‌. 
ஒதுக்கும்‌ பணியை ஆழ்ந்து சிந்தித்து, அனைத்துத்‌ தரப்பினரையும்‌ அரவணைத்து. 
நிறைவேற்றிமிருக்கலாம்‌. ஆரம்ப ஆலோசனை நிலையிலேயே மக்கள்‌ ஜனநாயக கட்சி, 
(மி.டிபிடியையும்‌ முஸ்லிம்‌ அமைப்புகளின்‌ தலைவர்களையும்‌ இணைத்துக்கொண்டு 
அவர்களது ஆதரவைப்‌ பெற்று நிலத்தை ஒதுக்கியிருக்கலாம்‌. 

'இப்போது, வேறு வழியின்றி, கொடுத்த நிலத்தைத்‌ திரும்பப்‌ பெற்று, செளரவமிழந்து: 
நிற்கிறது காஷ்மீர்‌ அரசு. மக்கள்‌ ஜனநாயக சுட்சியின்‌ ஆதரவையும்‌ இழந்துவிட்டது. 
"இவையெல்லாம்‌ ஆன பிறகு, சற்றுலா துறையிடம்‌ நிலத்தை அளித்து யாத்திரிகர்களுக்கு, 
வசதிகள்‌ செய்யப்‌ பணித்துள்ளது இவ்வாச! இதனை முன்னமே செய்திருக்கலாமே! 

'ச்தடி சாக்கில்‌, ப.ஜ.கூவும்‌ 'சாஷ்பீரில்‌ ஜனாதிபதி ஆட்சி கொண்டுவர வேண்டும்‌" 
என்று கேட்பதில்‌ ஆச்சர்யமில்லை. நிலத்தைத்‌ திரும்பப்‌ பெற்றது. தவறு என்று 
ஆர்ப்பாட்டம்‌ செய்வதிலும்‌ வியப்பில்லை. 

மதவாத அரசியலும்‌ அடிப்படைவாத ஆட்சியும்‌ ஆரோக்கியமற்றவைதான்‌. ஆனால்‌, 
அவை காஷ்மீர்‌ போன்ற இடங்களில்‌ வேர்கொண்டுவிட்ட நிலையில்‌, மக்களின்‌ 
உணர்வு சார்ந்த விவகாரங்களில்‌ நுண்ணுணர்வுடன்‌ இயங்குவது. அரசுகளின்‌ 
பொறுப்பாகிறது. அரசு எடுத்தேன்‌ சுவிழ்த்தேன்‌" என்று காரியம்‌ செய்தால்‌, அதன்‌ 
பின்விளைவுகளால்‌ மக்கள்தான்‌ அவதிப்பட வேண்டியிருக்கிறது. இல்‌ நடத்தும்‌ ௯ கூடம்‌ எடுத்துக்காட்டு, 
'பாலகப்பிரமணியன்‌,, 
சென்னை-40 

இந்திரன்‌, நாகர்கோவில்‌ - 31 


ஜம்புலல்களையும்‌ ஆண்டவனுக்காக 
நக்குடியார்‌ அற்புதமாக விவரித்துள்ளார்‌. 


பி.ஹேமாம்புஜம்‌, சென்னை - 17. 
வலக 5 [ரிப்மபார்ட்‌ கூப்பர்‌! 
தீது சூப்பரோ கூப்பர்‌. செ 


இம்மவாஹிவி, வியாசர்‌ காலணி. நன கக பல்க்‌ 
ம்‌ இல்லாத சினிமா படித்ததும்‌ 
'இ;ழு.க. - இழுதிமு வழ்ச்சி ... பிரமிப்பாக இருந்தது. சினிமாவின்‌ அடுத்த 

தொகுப்பு சரி... காங்கரஸ்‌ - தேரு அவதாரம்‌ என்ன 
குடும்பத்தின்‌ அகலிலே இருப்பது இசாமுனில்வர சர்மா, 
தர்‌ நெருக்கடி ககிதப்பாக்கம்‌ தெரியலையா? ௮ 
யச்‌ சமாலித்து 
இதுதான்‌ நடக்கப்‌ போகுது பாருங்கள்‌. 

என்‌, சண்முகம்‌, 

“கரல லலா காதல்‌, அரை லோ 

்‌ 
தாடர்‌, இளமை ததும்பும்‌ ஜிலு, ஜிலு 
தொடர்தான்‌. அருமையாக இருக்கறது. 18 இ௫ுவண்ணாமலை த்‌ 
விழக்‌, சத்தும்‌ டிராஜேம்‌.... மீனை ரெங்கதரதன்‌, சென்னை - 4 

தர்‌ஆமயேக அவரவர்‌ மனைவிடுடன்‌ ்‌ ர 

திலகர்‌ அவரவர்‌ மனைவியின்‌... இம போர்கையில்‌ சதியா எழுத்‌ 


ச £ஸ்‌ கருத்துகள்‌, படங்கள்‌. 


ஓ.கேதால்‌. புத்தகம்‌ படிப்பது போன்ற அந்த 

(ஸ்டோர்ஸ்‌! - செம்‌ தாலி! இதை அவர்‌ ல்லாம்‌. 
கள்‌ படித்துப்‌ பார்த்தால்‌, நிறமாகவே ன 
நீரும்‌ காலி, உஷார்‌! மாடல்‌ பெண்‌ எதுக்குங்காணும்‌? சிக்கா? 
வி.என்‌.கஇிர்வேல்‌, வேலூர்‌ - 6 கபதிகாந்த்‌, நெல்வேலி. 


எப்பவும்‌ தமிழ்நாட்டு மக்கல்‌, அரப்பா மணியன்‌ எழுநிய "காது 


உழைப்புக்கு, நேர்மைக்கு உதவுவார்‌ 
கள்‌ என்பதற்கு, இருநங்கைகள்‌ உக்கடத்‌. 


இது: 
டட ஓ.என்‌. ரமாதேவி, சென்னை - 85. 


வளர்த்தல்‌; இதுவரை கேட்காத காது கதையாக. 
காதல்‌ ரீங்காரம்‌ செய்துகொண்டே இருக்‌. 

ட்‌ 
பது ஹககு மாத 1 
சல்மா ராக ஏ்சனளைள. 

சளநுகா ரஜ9ரஎ எரும “ளா 

ழக பாடித்‌ ரதெயலைம்‌ ௭௩௭. 
மைலைழமாை ரய முவந்ஐனக்‌ இர 


எச கற 
கமான்‌ 
எரிக்க 
(066 கச்சம்‌ 
ஸர்‌ ஒன்னா 
தல ணா சர்க்‌ 
களப 

இறவ மாயமள அஎணாகு. 

ரகு ரளி மீக்‌ பூன்‌! அ) 

(0௪ அறுசலரவத ம காள்‌: 
பி 


௪ முளு9ிக்‌ ரலரன௫ு ஐயலகள 
எட பகசல் வ] நரம கயா. 
ஜு மடவ மயாரு கோ 
வண்ட அஜிதா மகள ௩ இ$9] இய ப0901ல:0019 


'செவன காலள்திள வசை௫ு மனவளக்‌. 


மாபகற தசகம்‌ ஜலா 8௪ பாறல௫. 


மனதங்கு வலமக 

ஞலநச அருமா மயலசை 
மரம ஜமளுகிகமா 
ச ்‌ ண்கள்‌ மரக தம 
செள சலனமும்‌ எஸ்‌ சயனம்‌. 
(சதை “சஹா பறரசியாடு 8௦௫. 
ரககரறு ஈழங்கரு சமமைஎ வியப. 
அரசமகறு சசககக பபலிஎதடி இ௭௩. 
ரமதைருணர சவ்‌ 'எஹாத்‌ ரயாமார்‌,. 
இஜ்மா ஒலைையஸ்றமு' 
பதுகவகருகத்ஹ்சரு சமைய அருசி 
இனசக்மு அைச சமய ஐயாறு ஏம்ற்க 

ஒத்களாபனகம்‌ எக அத கெர்புது 
அற்பரவை 


வாகிக்கீிறவன்‌ 

லட்சம்‌ புத்தகங்கள்‌ இருக்கின்றன புத்‌ 
நகங்களின்‌ மெல்‌ இப்படி எனக்கு ஒரு 
அலாஇியான ஈர்ப்பு வருவதற்கு முழு கார 
ழும்‌ என்‌ தந்தைதான்‌. என்‌ தந்தை செல்‌. 
வரப்பேட்டை அரசர்‌ ஆண்கள்‌ மேல்‌. 
நிலைப்‌ பன்ஸிலில்‌ ஆடுசிவராகப்‌ பணி 
யாற்றியவர்‌. அவரது தமிழ்‌ அறிவும்‌, புத்‌ 
தகம்‌ படிப்பதில்‌ அவருக்கு இருந்த ஆர்‌. 
வழும்‌. ரொம்பவே பிரமிக்க. டை 

கும்‌ ஒரு விஷயம்‌, தாம்‌ எட்டாம்‌ வகுப்பு. 
படிக்கும்பொழுஇலிருந்தே அவர்‌ பந்தல்‌ 
களைச்‌ சேகரிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்‌. 
அவருக்குப்‌ புத்தகங்களின்மீது எப்படி. 
அலாதி ஆ! வந்ததென்று தெரியாது. 
ஆனால்‌, அவர்‌ அப்பொழுதே சுமார்‌, ஆயி: 
ரம்‌ புத்தகங்களைச்‌ சேகரித்து வைத்திருந்‌. 
ராம்‌. இத்தலைக்கும்‌ ரொம்ப பண வாத. 
லாத குடும்பத்தில்‌ பிறத்தவர்‌ ௮ 

வாாவது எங்காவது புத்தகத்தை விற்க 
போடுறார்கள்‌ அல்லது கொடுக்கப்‌ போல: 
புத்தகங்களை வைத்தே அன்னை புக்க. 
லம்‌ அர்‌ கதக்‌ 
தார்‌ என்‌ அப்பா. இட்டத்தட்டல்‌ ஆண்டு 
காலம்‌ அந்த இலவச நூலகம்‌ இயங்கியது. 


தமது நூலகத்தில்‌ உள்ள நூல்களை 
ல்லாம்‌. பல. பன்ளிகளுக்கும்‌ பொது! 
களுக்கும்‌ எடுத்துச்‌ சென்று, பொது, 
மக்களின்‌ பாரிவைக்கு வைப்பார்‌ அப்பா. 
எங்க விட்ல. எல்லா இதழ்கலோட 
முதல்‌ பிரதியும்‌ இருக்கும்‌. சங்க இலக்‌ 
இலங்கள்‌ தொடங்‌, பல சி்றிதழ்கள்னு 


புத்தகங்களோடு எங்களை 
அப்பா. தாம்‌ படித்த புத்‌ 
தகங்களிலெல்லாம்‌. அங்கங்கே. கோடு, 
போட்டு வைப்பார்‌. "புத்தக. வரிகளுக்கு. 
நடுவில்‌ ஏன்‌ இப்படிக்‌ கோடு வரைகதீர்‌ 
குன்ற" எல்‌ கேட்டால்‌, 'அழுகான, அழுத்த. 
மான வரிகளுக்குல்‌ ழே கோடு போடு. 
வது, எங்கேயோ இருக்கும்‌ அந்த எழுத்‌ 
தாலருக்கு இங்கிருந்தே பாராட்டு தெரிவிப்‌. 
நான்‌ மூன்றாவது வகுப்பை எட்டும்‌. 
பொழுதே சிறுவர்‌ இலக்கிய நூல்கள்‌: 
படிப்பேன்‌. மெல்ல கவிதைகளும்‌ எழுத: 
நான்‌ பத்தாம்‌. 

ப படிக்கும்பொழுது, எனது கவிதை: 
'தூசிகள்‌: என்ற தலைப்பில்‌, 9000 
ன்‌ வாங்கு வெளியிட்டார்‌ என்‌: 
நல்ல காலம்‌. எனக்குத்‌ தமிழ்‌ மட்‌. 
ம்தான்‌ தெரியும்‌. அதனால. நாம்‌ கட 
ணளியா இருக்கோம்‌. எனக்கு ஆங்லெமும்‌. 
தெரிந்திருந்தால்‌, ஆங்லலப்‌ புத்தகங்களும்‌. 
வாங்லக்‌ குவிச்கடுவேன்‌. அப்புறம்‌ நாம்‌: 
'தடுத்தெருவுலதான்‌ நின்றிருப்போம்‌" என்‌. 
பார்‌. தாங்க வளரும்பொழுதே எங்கப்பா. 
வோட புத்தக சேகரிப்பும்‌ வளர்த்து, ஒரு: 

'சம்‌ புத்தகங்களா பெருல்‌ இருந்தது. 
ஓவ்வொரு கால கட்டத்திலேயும்‌ என்னை 
(வொரு புத்தகம்‌ பாஇச்சிருக்கு, நான்‌: 


- நளினி சம்பத்குமார்‌. 


்‌ காதல்‌. அதிகம்‌. 
(ரதேவி நாச்சியாருக்கு, தன்‌ இருமார்பின்‌ 
மூலையில்‌ ஓர்‌ இடத்தைக்‌ கொடுத்து 
விட்டு, போதும்‌ என்று ஆக்‌ வைத்தான்‌. 
ஆனால்‌, அவன்‌ டெட்பதும்‌, இருப்பதும்‌, 
பதும்‌, வராஹ பெருமானாக இடர்ந்து 
(ப்பதும்‌, இரிவிக்மெமாவதாரத்தில்‌ 
இருவடிகளால்‌ அளப்பதும்‌ அந்த பூமிப்‌ 
பிராட்டியைத்தானே! 

'இது குறித்து மூதேவி நார்சியாருக்கச்‌ 
சிறு குறை இருந்ததாம்‌! துரிவாசர்‌ ஸரீ தேவி. 
தாயாரைச்‌ சந்திக்கச்‌ சென்றபோது, அவ. 
சடம்‌ தனது குறையை வெளிலிட்டிருக்‌ 
றாள்‌. முனிவர்‌, "கவலை வேண்டாம்‌; 
நான்‌,ஆவன செய்தேன்‌: என்று உற. 
கூறிவிட்டுக்‌ செம்பினார்‌ 

'பூமிப்பிராட்டியைப்‌ பாரிக்கர்‌ சென்றார்‌ 
'தர்வாஸர்‌, ஓர்‌ இரண்டு நிமிடங்களுக்கு. 
வர்‌ வந்ததைக்‌ கவனியாமல்‌ இருந்து 
விட்டான்‌. பிராட்டி. உடனே கோயம்‌ 
ஏற்பட்டு, “மூதேவி நாச்சியாருடைய இரு. 
மேனி போலவே உன்‌ உடலும்‌ ஆகட்டும்‌" 
என்று சமித்துவிட்டார்‌! 

'சவந்த இருமேனி படைத்தவள்‌ மஹா 
லஷ்மியான மரதேனி நாச்சியார்‌. கரும்‌ 
பச்சை வண்ணத்தவன்‌. பூமிப்பிராட்டி! 
அந்தக்‌ கரும்பச்சை வண்ணத்தின்‌ பேரில்‌ 
தான்‌ பெருமாளுக்கும்‌ காதன்‌. இந்த. 
வண்ணத்தைக்‌ காட்டலும்‌ இக்தம்‌ பச்சை 
வண்ணத்தை அஇகம்‌ நேடித்தான்‌. அந்தத்‌. 
இருமேனி பறிபோல்விடுமே என்றும்‌ பெருமானுக்குத்‌. தன்‌ பேரில்‌ சாதல்‌ 
குறைந்துவிடுமே என்றும்‌ பூமிப்‌ பிராட்டி 
பயந்தான்‌. துர்வாஸசிடமே தன்‌ கரும்பச்சை 
வண்ணத்தைக்‌ இரும்பப்‌ பெற வழி 

“தென்‌ இரும்‌ 
பேரை என்ற இருத்தலத்தில்‌ போய்த்‌ தவம்‌. 
செல்தால்‌, பழைய இருமேனி வர்ணத்தை 
மீண்டும்‌ நீ பெறலாம்‌" என்றார்‌. பூமிப்‌: 
பிராட்டியும்‌ இங்கே வந்து சேர்ந்து தவம்‌. 
புரிந்து தன்‌ மேனி வண்ணம்‌ மீளப்‌ 
பெற்றாள்‌. 

நாம்‌. அடுத்து கண்ணனைத்‌ நெரி 
வந்துள்ள தென்‌இருப்பேரை இவ்ய தேசத்‌. 
துல்குப்‌ பெயர்‌ கொடுத்தவன்‌. பூதேவி 
நாச்சியார்தான்‌. இரு என்றாலே ஸ்ரீதேவி: 
லஷ்மி-வைல்‌ குறிக்கும்‌. பேரம்‌ என்றால்‌ 
உடல்‌ சரம்‌, இருவான மஹாலஃ்ஷ்மியின்‌ 
உடலை. பூமிப்பிராட்டி பெற்றதால்‌ 
இருப்பேரை என்றே பெயர்‌ பெற்றாள்‌. 
அவன்‌ தவம்‌ செய்த இல்ய தேசம்‌ அவளது: 
பெயராலேயே வழங்கப்படுகிறது, ஸர்‌ 
கத்துக்கு அருகே ஏற்கெனவே ஒரு இருப்‌ 
பேரை இருப்பதால்‌, அதற்குத்‌ தெற்காக 
அமைத்துள்ள. இத்திருப்பேரை தென்‌ 
இருப்பேரை ஆயிற்று 


இரும்பேரை நாச்சியார்‌, தனது, 
பெயரை: ஏற்ற ஊரிலே தவமியற்றிக்‌ 
கொண்டிருந்தான்‌. அப்போது ஒரு நாள்‌ 
இங்குள்ள புஷ்கரணியில்‌ நீராடியபோது,, 
அஇலே இசண்டு மிக தீண்ட காது காப்பு 

தலத்தில்‌ ஆழ்வாருக்கு அவர்‌ வெளிப்‌ 
படுத்திய குணம்‌ செனந்தர்யம்‌..தன்‌ பூரண. 

எம்பெருமானின்‌ செனந்தர்யத்துல்கு 
வசப்பட்ட நாயடியான ஆழ்வார்‌, தமது: 
உற்றார்‌ - உறவினரையெல்லாம்‌ விட்டு. 
விட்டு இங்கே வந்துவிட்டார்‌. அவருடைய 
கண்கள்‌. என்ன செய்தனவென்றால்‌, 
"தாங்கள்‌ போய்‌ ஒரு நிமிடம்‌ பகவானை: 
தர்சனம்‌ செய்துவிட்டு வருஓ்நோம்‌”" என்று. 
புறப்பட்ட. “நீர்‌ இங்கேயே இரும்‌"" 
என்று ஊருக்கு வெளியே ஆழ்வாரை, 
அமர்த்திவிட்டுச்‌ சென்றன. ஆனால்‌, 
பகவானிடம்‌ போனதும்‌ அவை தோற்றுப்‌. 
பொய்விட்டன அவன்‌ அழகைப்‌ பரு. 
கொண்டு அங்கேயே இருந்தவிட்டன 
“ண்‌ நம்மை விட்டுவிட்டுப்‌ போய்‌ 
விட்டது. பார்த்தாயா? நீயாவது உதவு" 
என்று ஆழ்வார்தம்‌ காதுகளிடம்‌ கேட்டார. 
"கவலைப்பட வேண்டாம்‌; நான்‌ போய்ப்‌ 
பெருமானிடத்திலே சொல்லி, கண்ணை 
யும்‌ மீட்டு வருலதேன்‌”” என்று வீராப்‌ 
பாகக்‌ காது புறப்பட்டுப்‌ போயிற்று. 
குண்ணாவது இரண்டு திமிஷம்‌ கழித்த: 
தோற்றது. காதோ அவன்‌ பெருமை 
மிலே முதல்‌ நிமிஷமே தொறற்று்‌: 
போயிற்று! 
இப்படியே ஒவ்வொரு புலனாக, 
'பெருமானிருக்கும்‌ இடம்‌ நோக்லப்‌. 
- போய்‌, ஒன்றுமே அவனைத்‌ தாண்டி. 
ஆம கசனன்றை, ஆம்காரடத்தனே 
மனம்‌ மட்டும்‌ இன்னும்‌ மிச்சமிருந்தது. 
பன்ர தட அக்கவி 
“வரண்‌ இவர்களால்‌ தமக்கு உத்‌ இல்லை. 
"நம்முடைய கட்டியை அவர்கள்‌ எம்பெரு, 
மானிடத்திலே. எடுத்துப்‌ பேரிலிருக்க 
வேண்டாமோர நான்‌. போல்‌ பேரு, 
அவர்களையும்‌. மீட்டுக்கொண்டு. வரு. 
இறேன்‌.! என்று சொல்லிவிட்டும்‌. 
போயிற்று... கண்‌, காது, மூக்கு, வாயாவது. 
எங்கே என்று தெர்ந்ததாம்‌. ஆனால்‌, மனம்‌. 
என்பது கண்ணுக்கே தெரியாததாயிற்றே. 
பெருமானுடைய இருவடிக்குக்‌ 8ழே. 
போல்‌ விழுந்து அணைத்தே போய்‌ 
விட்டது! ஆழ்வார்‌ தனித்து விடப்பட்டார்‌. 
ஒரு வீரனை நாம்‌. ஜெயிக்க வேண்டு 
மானால்‌, அவனுடைய தேரை உடைத்து, 
கவசத்தை முறித்து, இடத்தைச்‌ சாய்த்து, 
கடைசலில்‌ அவனை விழ்த்துவற மாதரி; 
பெருமான்‌ தம்மை ஆட்கொள்ளெயோது, 
முதலில்‌ தம்‌ புலன்கனைத்‌ தனதாக்கிக்‌ 
கொள்ளான்‌; அவை இருந்தால்தானே. 
நம்மால்‌ எதிர்க்க முடிவும்‌? அதன்பின்‌ நம்‌. 
மனத்தையும்‌ வசப்படுத்திக்கொள்வறோன்‌.. 
இவ்விஷயத்தை தம்‌ பாடலில்‌ இழந்த 
வ்மாமை.. சிறுத்தும்‌. போன என்‌: 
தெஞ்சினாகும்‌ அங்கே ஓழ£ந்தார்‌; என்று 
கறுகறார்‌ 


அப்படி. வகுன மாலை. தரித்த 
நம்மாழ்வாரை ஆட்கொண்டான்‌. எம்‌. 
பெருமான்‌. இத்தருத்தலத்இில்‌ வகுள மரம்‌ 
இருக்கறது; தல. விருகஷமான வில்வ. 
மரமும்‌ இருக்கறது. பெருமானுக்கு நேர்‌ 
எதிரே இருக்க வேண்டிய கருடாழ்வார்‌ 
சத்து ஒதுங்க காட்சியளிக்கறார்‌. 

எம்பெருமானே அவரை அவ்வாறு 
ஒதுங்க இருக்கச்‌ சொன்னானாம்‌. இன்‌ 
வரில்‌. வேதம்‌ ஒதுறெ. ஒலியும்‌ 
விழாக்களின்‌ ஒலியும்‌, பிள்ளைகள்‌. 
விளையாடு ஒலியும்‌ விடாமல்‌ கேட்டுக்‌ 
கொண்டே இருக்க வேண்டும்‌. என்பது. 
அவன்‌ விருப்பம்‌. எம்பெருமானுடைய 
'இருக்கண்களுக்கு நேரே வாசலில்‌ பிள்ளை 
கன்‌ கூடி விளையாடிக்‌ கொண்டிருந்தார்‌ 
கொம்‌, கருடன்‌. அவர்களை மறைக்‌ 
இழாற்போல்‌ நடுவிலே. இருந்ததால்‌, 


வெள்ளைச்‌ சரி சங்கொடு ஆழி ஏர்‌, 
தாமலமல்‌ கண்ணன்‌: 
நெஞ்சினூடே 
புள்லைக்‌ கடாடின்ற ஆற்றைப்‌ காணி, 
என்‌ சொல்லிச்‌ சொல்லுசேன்‌, 
அன்வையிர்கன்‌?. 


புள்‌ என்றால்‌ பறவை. இங்கு ஈருட 

வைல்‌ குறிக்கும்‌, பெருமான்‌ கருடவாகனத்‌ 
இலே ஏறி, ஆழ்வாருடைய நெஞ்சகத்றி 
லேலே 
இறானாம்‌! 

வீடிமிலே புறப்பாடு நடந்து கேள்ஸிப்‌. 
பட்டிருக்கிறோம்‌. 
மானுக்கு இப்படியும்‌ அப்படியும்‌. ஏசல்‌ 
நடத்தியும்‌. 
ஆனால்‌, 'யாருடைய நெஞ்சகத்நிலாவது 
'பெருமானாலே புசு முடியுமோ? புகுந்து 
அங்‌! 
கண்டருள முடியுமோ? அதற்கு எவ்வளவு, 
பெரிய தெரு தேவை?! என்று நமக்குக்‌ 
தோன்றும்‌. 


வேகமாக, பெரு 


கேள்விப்பட்டிருக்கறோம்‌ 


கருட வாகனத்தோடு புறப்பாடு 

ஆனால்‌, பெருமான்‌ தன்னுடைய 
பரம பதத்தைப்‌ பெரிய இட 

மாகக்‌ கருதுவது இடை 
யாது; தன்‌ இருப்‌ 


இடமாகக்‌ கருதுவதில்லை 
கூரிய மண்டலத்தைக்கூடத்‌ தன்‌ ஸ்தான: 
ப நெஞ்சமே. நீள்‌ 

நகராக இருந்த என்‌ தஞ்சனே. 
ல சாதிப்பதுபோல்‌ 

ஆழ்வார்‌ பாகரத்‌ 

பின்‌ நெஞ்சத்தைத்‌ தன்‌ வாசஸ்‌. 


றிய இடத்தையே பெரிய தெருவாகக்‌ 


நாய பத்தர்‌ 


தலமாகக்‌ கொஸ்டிருக்கிறா 

கொண்டு கருடோத்ஸவமே கண்டருள்‌ 
அதனால்தான்‌ ஆழ்வார்‌ சொல்‌ 
லோரும்‌ என்‌ ௮௬ 

நாட்‌ நம்‌ 

வாருங்கள்‌, என்‌: லே உங்கள்‌. 

காதை வைத்துக்‌ கேளுங்கள்‌. கருடனு. 

டைய கால்களின்‌ ஒலி 'கள கள வென்று, 


உங்கள்‌ காதுகளிலே 

பிழுகறநா...!" என்று, 
9கட்சிறார்‌! அவருக்குத்தான்‌. எவ்வளவு, 

யும்‌ நம்பிக்கையும்‌ ஒரு 


துலியாலது, 
இருப்பேரை மகரநெடுங்குமழைக்காதரை 
(தேடுவோம்‌) 

படங்கள்‌ : ஸ்ரீஹரி. 


த்ஜுங்கள்‌ : வேதா க்ராம்‌ 


1400௦௨ 21511௨ 0211௦0௨ 


03-07-08 1௦ 18-08-08 
ப்பட்ட ப 
டய 
(மவ, பர விளமல்‌ பன்ன பன 
மண பாண ப பப மப 
நலுமளா உ வஷயறபி, 
உங்கள்‌ பழைய பட்டுப்‌ புடவையை 
கொடுத்து ஒரு கிராம்‌ போஃமிங்‌ 
நகையை வெற்றுச்‌ செல்லுங்கள்‌! 


பயவா டுமா 3/௨ இொயாக 


(800பா( 
ஸம 25% 


1 கிராம்‌ செயின்கள்‌ / வளையல்கள்‌, 


எங்களிடம்‌. 


குந்தன்‌, போல்கி, விக்டோரியன்‌, முத்துக்கள்‌. 
ஜிர்கான்‌ மற்றும்‌ பேன்சி வகைகள்‌. 
எராளமாய்‌ கிடைக்கின்றன. 


| ஈது 910788] 


நிவ. 93. (04 14௦. 47), பள்ளு 11௦௧0, 11801௨, ராவு - 4, 
(82062 14/80 7௦ 01002 & பஸ £ஊாற6) 8௦1௨: 2464 1799. 


எடுத்துக்கொண்டும்‌ த்தல்‌ ஆச்சரியம்‌ காத்திருந்தது. 
அந்தப்‌ பத்து டாக்டர்களில 

பட்டியலோடு வந்தவருக்கு, 
இருக்கும்‌. வசதி 


ரகத்‌ தெரிந்தது ன்று, 

ஐயோ டாக்டர்‌, என்‌ வயிற்றில்‌ புண்‌ லில்‌ பிரச்னை என்று வருப! 29 அடுகமாகுது. ஏதாவது 9 


என்று கதறினார்‌. அந்தப்‌ பெயர்ப்‌ பட்டியலில்‌ இற வல்‌ 

சாலிகளும்‌ இருந்தார்கள்‌; பிரபலமான மாகப்‌ பேரிப்‌ 


வர்களும்‌ இருந்தார்கள்‌. ந்தது. 'ஏதாவது, 


தெரிந்துவிட்டது. பா 


அவரை ஆட்டிப்‌. படைத்து வரு 

என்ற தவிப்பு. இந்தச்‌ சூழலில்‌ 


காண்டு அவரெ நம்‌ செய்கையும்‌ இருக்‌ 
ரிடம்‌ இவர்‌ ஒப்பிக்கப்‌ போகும்‌ பட்டி 
யலில்‌ என்பெயரும்‌ இருக்க வாய்ப்பு 
மல்ய வேண்டியது நாங்‌. 


ப்படுத்த முடி 


இவர்‌ வலிற்றில்‌ அப்படி என்னதான்‌. ஈகவேதான்‌ சரி செய்து: 

ஹப்பர்‌ஆக்டில்‌) இருப்பவர்‌ 


மாஷன்‌ ஏற்படவும்‌ 


ன்ற இயல்பான 
லமாக இருக்கும்‌ 
(தொடரும்‌) 

து வடிவம்‌: ஆதர்ஷ்‌. தோஷம்‌ மிக அதிகமாகும்‌ ப 


களுக்கும்‌ ஹா 

சரக்கு. 

ஏற்படவும்‌, மிக அதத கறுகறுப்பு, 


இரவரங்கள்கு முன்பு பங்களா 

சச்சின்‌ முதல்‌ கம்பீர்‌ வரை எல்‌. 


நம்‌ இந்த இடைப்பட்ட காலத்‌. 
ஓய்வு எடுத்துவிட்டார்கள்‌. 

வால்‌, டோனிக்கு ஒய்வு அவசியம்‌ 
உணர மறுத்தது. 


என்பதை பி.சி. 
'டோனியும்‌ எந்த ஒரு சத்தமும்‌ எழுப்பவில்லை. ஐ.பி.எல்‌ ஆட்டங்களில்‌. 
க்கூட டோனி ஏன்‌ விட்டு வைக்கவில்லை? 

'ஆமாம்‌, எனக்குச்‌ சோர்வாக இருக்கிறது. என்ிற உண்மையைப்‌ 
போட்டு உடைக்கவில்லை, இடைவிடாது ஆடுவதெல்லாம்‌ சகஜம்தானே, 
இரிக்கெட்டை நீங்கள்‌ காதலிக்கும்போது சோர்வு சுமையாக மாறாது, 
இரிக்கெட்டுக்கு நீங்கள்‌ அடிமையாக இருக்கும்போது எதுவும்‌ பாரமில்லை' 
என்று லெக்சர்‌ கொடுத்தார்‌. அவ்வாறு அவர்‌ மொழிந்து ஒருவாரம்‌ ஆச 
வில்லை. ஆசியா கோப்பையில்‌ பங்களாதேஷாடனான போட்டியில்‌ இந்‌, 
இயர்கள்‌ எதிரணியினர்‌ அடித்த பந்துகளை பவுண்டரிக்கு அனுப்‌ 
புவதிலேயே மும்முரமாக இருந்தனர்‌. அதாவது ஃபில்டிங்‌ செய்யும்போது 

கேட்சைக்கூட அவர்கள்‌ ஏற்கவில்லை, இந்தப்‌ போக்கு குறித்து டோனி, 

யிடம்‌ கேட்டதற்கு, 'வீரர்கள்‌ சோர்வாக இருக்கிறார்கள்‌. இதனால்தான்‌. 
அவர்களால்‌ முனைப்பாக ஆட முடியவில்லை. கடந்த ௪/ மணி 
நேரங்களில்‌ 36 மணி நெரம்‌ நாங்கள்‌ இரிக்கெட்‌ ஆடியிருக்க்‌ 
ஆட்ட அட்டவணைகளை இப்படி அமைத்தது எனக்குப்‌ பிடிக்க. 
வில்லை! - இவ்வாறாக தாட்பூட்டென்று ௬தத்தார்‌, 

ஒஸ்‌: 

ஐ..பி.னல்‌ பம்பையில்‌ சென்னை அணியின்‌ 
கேப்டனாக மெரத்தம்‌ பஇினாது ஆட்டங்கள்‌ ஆடினார்‌ 

டட, டோனி. ஒன்றரை மாதங்களாக ஏழு ஊர்குக்கு மி 
மாறிப்‌ பயணம்‌. இதற்கிடையே சென்னையில்‌. 


ட்‌ ண்ல லஷஷ்மீராயுடன்‌ நாள்தோறும்‌ பைக்கில்‌ உலா. 


்‌ கண்ணான்‌, “நயன்‌ எண்மேமம்‌ பல்லக 
நாட்களில்‌ ஆட வேண்டிய கட்டாயமும்‌ 


9றுஇியில்‌ ஏற்பட்டது. அப்போதெல்லாம்‌ டோனியிட 
சிறு முனகலும்‌ எழவில்லை. ஆனால்‌, இந்திய 
க்காக ஆறு ஆட்டங்கள்‌ ஆடுவதற்குள்‌, அவருக்கும்‌ ௮வ( 
டைய அணிக்கும்‌ அலுப்பு வந்துவிட்டது. அதுவும்‌ 'தொடர்‌ 

ஆட்டங்களினால்தான்‌ எங்களால்‌ 
வறு புதுக்‌ குற்றச்ச 
களின்‌ அட்டவலை 

னாக இருக்கும்‌ டோனி, அதற்குரிய ஏற்பாடுகளைச்‌ செய்இருக்க. 
டாமா? தான்‌ உள்பட யார்‌ யாருக்கு ஓய்வு தேவை என்று ஒரு பட்டியல்‌ 
தயார்‌ செய்இருக்க வேண்டும்‌. ஆசியக்‌ சோப்‌ 


முங்காக ஃபில்டிங்‌ செய்யமுடிய 

வில்லை" ௭ 

வேறு, ஆரிய கோப்பை ஆட்டங்‌: 


9 முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்ட நிலையில்‌, சேப்ப 

வைக்குப்‌ பிறகு முக்கியமான 

தொடர்கள்‌ வரவிருப்பதால்‌, முன்யோசல 

யோடு செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 


டோனி முழுதாகப்‌ பக்குவப்படவில்லை என்றே. 

ச்சம்பவம்‌ உணர்த்துகறது, 


ன்று, 
முதல்முறையாக, 'சச்சின்‌. 
"ஐ.பி.எல்‌ ஆட்டங்களின்போது யாரும்‌ ஆட்சேபணை எழுப்ப 
ப நோக்க கே 


டய குறைகளைச்‌ சொல்லி ஓய்வெடுத்துக்கொண்டதுபோ 


(வி எழுப்பியுள்ளது பி.ரி.9ி. 
ஏன்‌ டோனி 
துணைக்‌ கெள்வி ஒன்றும்‌ வந்து விழுற்இிருக்கறது. 


சின்‌ இல்லாமல்‌ இந்தியா தொடர்ந்து ஆடி வருவதும்‌, சர்வ சாதாரணமாக 
முன்னூறு ரன்கள்‌ குவிப்பதும்‌ முக்கியமாக, 
நல்ல தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள்‌ அமைந்‌, 
இருப்பதும்‌ சமீப காலத்தில்‌ ஏற்பட்டுள்ள 

அதிரடி மாற்றங்கள்‌. இது ஒரு நல்ல 
தொடக்கம்‌, ரைனா, கம்பீர்‌ போன்ற வீரர்‌ 
களை இத்தனை நாட்களாகப்‌ பூட்டி, 
வைத்து, அவர்களுக்குண்டான வாய்ப்பு. 
களை அளிக்கத்‌ தவறிவிட்டோம்‌. இளைஞர்‌: 


களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள்‌ என்று இந்தியா. 
வின்‌ முன்னான்‌ பயிற்சியாளர்‌ சேப்பல்‌, 


தொண்டைத்‌ தண்ணி வற்றப்‌ பேனார்‌. 
குறிப்பாக, ரைனா, டோனிமீது அஇக நம்‌ 
பிக்கை வைத்தார்‌. என்ன செய்வது, தும்பை. 
விட்டு வாலைப்‌ பிடிப்பது இந்திய அணி 
யின்‌ இயல்பாயிற்றே!. 


கூடவே வேலையும்‌ மாறும்‌. வராத, 
கடனும்‌ வரும்‌, புதுக்‌ கடனும்‌ கடைக்கும்‌. 
எதுக்கு? சுபகாரியம்‌ நடக்கப்‌ போவுஇில்ல. 
அதுக்கு. சொத்து பாகப்பிரிவிலை கபமா. 
முடியும்‌. ஆனா. ஒண்ணு, பிஸிஸஸ்‌. 
கூட்டாளியோட மனஸ்தாபம்‌ ஏற்பட்டு, 
மிரிஞ்சு போயிடுவீங்க. அதுதான்‌ மகைஃ்‌ 
குக்கஷ்டமான ஒண்ணு, மத்தபடி எல்லாம்‌. 
ஓகேதான்‌. 

'துலாம்‌ : நட்புக்குப்‌ பெயர்போன 
துலாம்‌ ராடி நண்பர்களே! வீடு மாற்றம்‌, 
கடன்‌ தகும்‌, எதிரிகள்‌ விலகல்‌, வியாபாரத்‌ 
இல்‌ லாபம்‌, கணவன்‌ மனைவி உறவு, 
இருப்இ எல்லாம்‌ நல்லா நடல்கும்‌. அம்மா. 
வின்‌ உடல்நிலை பாதிப்படைந்து, இந்கர்‌ 
சந்தோஷத்தை முழுசா அனுயவிக்க முடி 
மாம மாத்திவிட, கொஞ்சம்‌ வாய்ப்புண்டு 
செதுவை வழிபட்டு வாங்க. 

'பச்சுவன்மை க 
விருச்சிக ராசி தோழர்களே! புண்ணியஸ்‌ 

சோதனைக்காலம்‌, சோமதாதனை பற்றிக்‌ 
'கொள்ளுமவ்யா... எல்லாம்‌ அவன்‌ ஆட்டம்‌ 


தானே 

மகரம்‌. 
ராசிக்காரர்களே! மறைமுக எதிர்ப்பால்‌. 
மனச்சஞ்சலம்‌. வரும்‌. எதிலும்‌ நோ 
4மென்ட்ஸ்‌, தோ ஆர்கயமென்ட்‌ ப்ளிஸ்‌. 
இத ஃபாலோ பண்ணா போதும்‌. இந்த 
வாரம்‌ தானா போயிடு 

கும்பம்‌ : தலைமை தாங்கும்‌ தகுதி 
படைத்த கும்ப ராசிக்காரர்களே! தடைப்‌ 
பட்டு வத்த சந்ததி, கல்வி சாதகமாய்‌ 
முடியும்‌. நின்றுபோன கலை முயற்ரிகள்‌ 
கன ஜோராக நடக்கும்‌, முறிந்த நட்பின்‌ மாகும்‌. வெளிநாடு போக அழை! 
வரும்‌. இனமும்‌ சனிபகவானை வணங்ல்‌ 
வந்தால்‌, எல்லா நாளும்‌ நல்ல நானால்‌. 

தனுசு 
பேச்சால்‌ எவருடைய ஆதரவும்‌ இன்றி 
தனித்து விடப்பட்ட தனுசு ராடிக்காரர்‌ 
குனே! நட்பு, உறவு, சுற்றம்‌ எவரையும்‌. 
நம்பாமல்‌ இறைவன்‌ இருவடியை மட்டும்‌. 
சரணடையுங்கள்‌... ஏன்‌ இப்படிச்‌ கத்த. 
வளைச்சச்‌ சொல்றேன்னா... இந்தவாரம்‌. 


உங்களின்‌ நடுநிலையான. 


கருத்து. வேறுபாடு கலைந்து, புதிய 
அல்வாயம்‌ வாழ்வில்‌ துவங்கும்‌. கொஞ்சம்‌ 
மனம்‌ விட்டும்‌ பேகங்கள்‌. பாதப்‌ பீரர்னை 
இந்த வாரத்‌ துவக்கத்திலேயே நீர்த்து 
போகும்‌. பெஸ்ட்‌ ஆஃப்‌ லக! 

மீனம்‌ 2 மீன ரரிக்கறர்களே! கூட்டணி 
விலகுவதால்‌ சத்ரு தொல்லையும்‌ வில: 
கும்‌. இடமாற்றம்‌ இருப்பதால்‌ செலவு. 
தகர்க்கும்‌. வழக்கு வெற்றி பெறுவதால்‌. 
மச்சஞ்சலம்‌ நகும்‌, புதிய முயற்சியால்‌. 
வேலைப்பளு கூடும்‌. பரவாயில்லை, கமா 
ரான வாரம்‌ ராகு / கேது. / சனி இம்‌. 
மூவரையும்‌ வணங்டு வந்தால்‌ போதும்‌. 

வத்கதி கழகம்‌ கதக்‌ பம கத பம பம ஆதி பம்‌ பம கத 


அருள்வாக்கு 


(பல காரணங்களுக்காகப்‌ பக்தி பரிந்‌ 
தாலும்‌, முக்தியை வேண்டி பக்தி செய்வதே. 
இவற்றில்‌ சிரேஷ்டமாகும்‌. 'ஞானத்தினால்‌. 
தான்‌ நேரடியாக முக்தி கிடைக்கும்‌; ஈசுவர 
உபாசனையாசிய பக்தியால்‌ அல்ல! என்பதே 
பீ சங்கர்‌ முதலிய அத்வைத ஆசாரியர்‌ 
களின்‌ சரத்து, முக்தி என்றால்‌ என்ன? 
"விடுபடுவது! என்று அர்த்தம்‌, விடுபடு 
'வதைத்தான்‌ தமிழிலும்‌ 'வீடு' என்று கருக்‌ 
ச்‌ சொல்கிறார்கள்‌. எதிலிருந்து விடுபடு. 
வது? சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவது. 
தான்‌ முக்தி, மறுபடி மறுபடி பிறந்து 
கொண்டும்‌. செத்துக்கொண்டும்‌. 
இல்லாமல்‌, நித்தியமான சத்திய 
நிலையை அடைவதுதான்‌ முக்தி, மு 
என்று ஒன்று இருப்பதால்தான்‌, சம்ஸா 
பந்தம்‌ தெரிகிறது. மச மறைந்தால்‌ 
தான்‌ பந்தத்திலிருந்து விடுதலை, 
ரூபம்‌, குணம்‌ இவை இருக்கிற வரை: 
மில்‌, இவற்றை அனுபவிக்கிற மனம்‌. 
இருக்கந்தான்‌ செய்யும்‌, ப்தி செலுந்து 
கிறபோது ஈசுவானுடைய ரூபம்‌, குணம்‌. 
எல்லாவற்றையும்‌ மனசினால்‌ அனுபலிக்‌ 
கிறோம்‌, பக்தி நிலையிலும்‌ பலவிதமான 
உணர்ச்சிகள்‌, ஆனந்தம்‌, 
அழுகை எல்லாம்‌ இருக்கத்தான்‌ செய்‌ 
கின்றன. மனக அதற்கு ஆதாரமான 
வஸ்துவில்‌ கரைந்துபோய்‌, அந்த. 
ஆதார வஸ்து மட்டும்‌ நிற்கும்‌ 
போதுதான்‌. எந்த மாறுதலும்‌ 
இல்லாத சாந்த நிலை - முக்தி 
அல்லது. மோட்ச நிலை: 
சி்தக்கிறது. இந்த மனசுக்கு 
ஆதாரமாக கிற 
ஆத்மா என்பது. என்ன: 
என்று, அனவாதமும்‌ விசா 
ரம்‌. செய்துகொண்டே. 
இருப்பதுதான்‌. ஞான 
மார்க்கம்‌ என்பது, இதே 
விசாரத்தில்‌ மனசை 
முழுக்கினால்‌, கடைசி 
யில்‌ எசவரானுக்கிர 
குத்தினால்‌. மரை: 
பரவசம்‌, 

4 
்‌ 

மறைந்து, ஆத்மா இன்னதென்று தெரிந்து: 
"விடுகிறது. ஆத்ம சாட்சாத்காரம்‌ என்கிற 
அந்த நிலையே விடுதலை அல்லது முக்தி 
என்று தெரிகிறது. 
- ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி 
(ரீ சந்திரசேகரேத்திர சரஸ்வதி 


சங்கராச்சார்ய சுவாமிக 
கடைசமில்‌, குறிப்பிட்ட இனம்‌ வ 
தது. சிவகுகுநாதஞ்‌ செட்டியார்‌ அகாலை. 
மிலேயே எழுந்திருந்து, ஸ்நாவபானாஇி 
கனை முடித்துக்கொண்டார்‌ 

நிலைக்கண்ணடியின்‌ முன்பு நின்று அரை 
மணி நேரம்‌ உடை தரித்துக்கொண்டார்‌. 
அவருடைய அருமை மனையாள்‌, ௮௬௦ 
விருந்து துணிகனைத்‌ தட்டிக்‌ கொடுத்தும்‌, 
நகைகளைத்‌ துடைத்துக்கொடுத்தும்‌ உதவி 
புரிந்தான்‌. அலங்காரம்‌. செய்துகொண்டு 
முடிந்ததும்‌, காரியஸ்தரைவிட்டு மோட 
பாரைக்‌ கொட்டகையிலிருந்து கொண்டு 
வரச்‌ சொன்னார்‌. செட்டியாரில்‌ மனைவி 
வாலில்‌ போல்ச்‌ சகுனம்‌ பார்த்தாள்‌. தல்ல 
சகுனமான தருணத்தில்‌, தல்ல நேரத்தில்‌ 

பட்டு மோட்‌ 

யன்‌ ஜாக்‌ கொடி அழகாக ஆடிக்கொண்‌ 
டிருந்தது. அடுத்த ஐயங்கார்‌ வீட்டைப்‌. 
ந்ததும்‌, செட்டியாருக்குக்‌ கொஞ்சம்‌ 


சசொரேல்‌! என்றது. தம்மைப்‌ போலவே. 
தயங்கும்‌, முதல்‌ நான்‌ மாலைவரை 
பேசாமலிருந்துவிட்டு, இரவுக்கரவே 
வீட்டு வசசலைத்‌ தோரணங்களாலும்‌ 
கொடிசளாலும்‌ அலங்கரித்தருப்பதைக்‌ 
கண்டார்‌. இதற்குள்‌ மோட்டார்‌ வண்டி 
புறப்பட்டுவிட்டபடியால்‌, அதிகமாகச்‌ 
இற்இப்பதற்கு நேரம்‌ இல்லை. ஐந்து 
திமிஷங்களுக்கெல்லாம்‌ வண்டி ரயில்வே. 
ஸ்டேஷனை அடைந்தது. தமக்கு முன்‌ 
னால்‌ ஐயங்கார்‌ அங்கு வந்து தயாராகல்‌ 

கத்துக்கொண்டிருப்பதைப்‌. 
பார்த்தார்‌... உள்ளுக்குள்‌. 
அவர்களிடையே இ, 
வளவு போட்டி நடந்து: 
கொண்டு வத்ததாயினும்‌, ௦ 

'வளிக்கு அவர்‌ 
கன்‌ அத்தியந்த நண்பர்கள்‌, எனவே செட்டி 

ன ஐயங்கார்வான்‌! ஏது இல்‌: 
வளவு அதிகாலையில்‌ விஜயம்‌ செய்தது? 
ற கேட்டார்‌. “இங்கு ஒரு ஏறு, 
'யமாக வற்தேன்‌. தாங்கள்‌ சென்னைப்‌ 
"சம்‌ போவதாகக்‌ கேள்விப்பட்டே 
அதற்வகத்தான்‌. ஸ்டேஷனுக்கு வந்த்‌ 
கனோர”" என்று கேலி செய்யும்‌ பாவனை: 
வாக ஐயங்கார்‌ வினவினார்‌, "அநிருக்கட்‌ 
ஓம்‌, தாங்கள்‌ வீட்டு வாசலை இரவுச்‌ 
பவே அலங்காரம்‌ செல்தருப்பதாகக்‌ 
கண்டதே! என்ன விசேஷம்‌?" என்றார்‌ 
செட்டியார்‌. "தங்கள்‌ வீட்டு வாசலிறு 
இன்று காலையில்‌ தோரணங்களைப்‌ பா. 
தேன்‌, தங்களுக்கு இன்று சஷ்டியப்த பர. 

ஈன்று “ரருதக்‌ககாம்க்‌ கெட்டார்‌. 
வங்கர்‌, செட்டியார்‌ இதற்குக்‌ கடுமை 
வாக பதில்‌ சொல்ல எண்ணினார்‌. ஆனால்‌, 
அதற்குள்‌ ஸ்டேஷன்‌ பிளாட்பாரத்தில்‌: 
ட்டம்‌ வத்து நின்றுவிட்டது. நகரசயை 
அங்கத்இனர்களும்‌, தாலுகா, ஜில்லா 
போர்டு அங்கத்இனர்களும்‌, பட்டதாரி 
கஞம்‌, இனி பட்டம்‌ பெற இருந்தவர்‌ 
களும்‌, சல வக்கல்மார்களும்‌, உதி. 
போகஸ்தர்களும்‌, பந்தோபன்துக்காக வந்த 
பொலிஸ்கரர்களும்‌, படுஷ்காரப்‌ பிரசாரம்‌ 
செய்ய வத்த, ஏதோ இந்தத்‌ தமாலையும்‌ 


விட்டாரென்றும்‌, ஆயினும்‌. 
நிலையிலும்‌ அவருடைய நீவிர இராஜ. 
பக்தியின்‌ காரணமாக, ஏழே விழுந்து 
குழப்பம்‌... வி. தூணைப்‌ 


மூர்ச்சை 


பியாமல்‌, 

பிடித்துக்கொண்டு மறைவில்‌ நின்று, 
கொண்டிருந்தாரென்றும்‌, பின்னால்‌ தெரிய 
வந்தன 


நிற்கு, துரை சிழிறங்கயதும்‌, தொப்‌: 
மியை மரியாதைக்‌ குறியாகக்‌. கையில்‌. 
எடுத்துக்க யிலிருந்து 
வரிசையாக எல்லாரையும்‌ ஒரு பார்வை. 
துக்கொண்டு வந்தார்‌. அங்கருந்தோர. 
அனைவரும்‌, தங்கள்‌ வாழ்வின்‌ இலப 
நிறைவேறிவிட்டதென்னும்‌ 
ணம்‌ கொண்டனர்‌, அவருடைய பார்வை. 
தம்மீது விழக்கூடிய கணத்திலும்‌ குறைந்த. 
நேரத்தில்‌ தாம்‌ சலாம்‌ செய்யத்‌ தவறி 
(ன்ன செய்வதென்று எல்‌: 
ருக்கும்‌ பயம்‌, எனவே, முதலில்‌ அவர்‌ 
பார்க்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து, அவர்‌ கண்கள்‌ 
குடைரிவரை சென்று முடித்துப்‌ பிறகு 
அவர்‌ நடக்கத்‌ தொடங்வயவளமில்‌, 
அங்கிருந்தோர்‌ அனைவரும்‌ சலாம்‌ செய்து. 
கொண்டேயிருந்தனர்‌. 
மேலக்‌ காற்று வீரி. 
அடிக்கும்போது, 
கள்‌ நிறைந்த தோப்பில்‌. 


எல்வாறு இளைகள்‌ இடையீடு 
அசைந்து கொண்டிரு 


றி ஆடி 
மோ அவ்வாறு, 

அனைவருடைய கரங்களும்‌ நெற்றிக்கு 
சென்று 8ழே வந்த வண்ணமாலிருந்தன. 


இவ்விதம்‌ ஒருமுறை இராஜபார்வை. 
பரித்துவிப துமை வேகமாக 
நடந்து போய்‌, வெளியில்‌ தயால்‌ நின்ற 
மோட்டாரில்‌ ஏறிச்‌ சென்றார்‌. அவரைத்‌ 
தரிக்க வந்து கூடியிருந்தோர்‌ எல்லாரும்‌ 
தங்கள்‌ தங்கள்‌ இல்லங்களுக்கு ஏலனர்‌. 
மரிமான்‌ சவகுருநாதஞ்‌ செட்டியாரும்‌. 
பெளல்கமாக வீடு போய்ச்‌ செர்ந்தா்‌. 
உடனே அவருடைய மனைலி, ௬ 

கள்‌, காரியஸ்தர்‌, வேலைக்காரர்கள்‌ 
நம்‌ சூழ்ந்துகொண்டு, "என்ன நடந்தது?" 
என்று ஆவலுடன்‌ கேட்டார்கள்‌. செட்டி 
இல்‌ 


ற்று இளய மனங்கொண்டவர்‌ 

ஈவு பேருடைய உள்ளங்களையும்‌ 
புண்படுத்த விரும்ப. 
வில்லை. எனவே அவர்‌, "இன்றைய 
விசேஷம்‌ இ. நன்றாக நடந்தேறிய 
தற்காக, குருக்களைக்‌ கூப்பிட்டு அம்‌ 
பகைக்கு அர்ச்சவை செய்ய ஏற்பாடு. 
பண்ண வேண்டும்‌! செட்டி 
யாரின்‌ மனைவி முதலியோர்‌, இன்னும்‌ 
மிகுந்த ஆவலுடன்‌, "கவர்னர்‌ தங்களுடன்‌. 
பேசினாரா? வ பல்‌ 
(ன்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?" 


வீணில்‌ தாங்கள்‌ எ 

சொன்னிர்கள்‌? 

என்று ஒரே மூச்சாகக்‌ கேட்டனர்‌ 
செட்டியார்‌ சொன்னதாவது : “கவர்னர்‌, 
வண்டியை விட்டுக்‌ கீழே இறங்கும்‌, 
ஜில்லா. கலெக்டர்‌ முதலிய ஒருவர்‌ 
இருவருடன்‌ சற்றுப்‌ பேடிவிட்டு, நேரே 
என்னிடம்‌ வந்தார்‌. நான்‌ கொஞ்சமாவது. 
பயப்பட்டேன்‌ என்திகனோர இல்லவே 
இல்லை. என்னருலல்‌ வந்ததும்‌, துரை என்‌ 
எகயைப்‌ பிடத்தும் குலுக்கிவிட்டு, செட்டி 
யாரிவான்‌! தங்களைப்‌ பற்றி நிரம்பவும்‌. 
கேள்விப்பட்டிருக்கேன்‌, தாங்களும்‌ 

ஸ்‌ பந்துமித்தரர்களும்‌ சுகந்தானே? 
என்று கேட்டார்‌, உங்களுக்குத்தான்‌ தெரி 
யுமேர நான்‌ பேச ஆரம்பித்தால்‌ இலேடில்‌ 
விடுவ பெர்வழியா? 'துரையவர்களே! 
தங்கள்‌ ஆட்ரிலிலே எவ்விதக்‌ குறைவு, 
மின்றி வாழ்ந்து வருலறோம்‌. ஆணால்‌, ஒரு 
விஷயத்நில்தான்‌ தங்கள்‌ அரசாங்கத்தின்‌. 
மீது குறை சொல்ல. வே 
தாமிருக்கறது. பட்டங்களை வழங்கும்‌ 
விஷயத்தில்‌ மட்டும்‌, தாங்கள்‌ தராதரம்‌: 
களைம்‌. கவனித்து வழங்குவதில்லை 
என்று நான்‌, 

'யையோ இவ்வளவு கடுமையால்ப்‌ 
பெடிவிட்டீர்களே? துரை கோமித்தும்‌ 
கொள்ளவில்லையா?"! என்று காசியஸ்தர்‌ 
பரிந்து வினவினார்‌ 

“ஹாம்‌, கோயித்துக்கொள்ளவா?. 
கணக்கு என்ன தெரியும்‌? நான்‌ இவ்வாறு அஸ்டஇ 


பொன்லவுடன்‌, கவர்‌: 


னர்‌ துரை என்‌ கையை: ச்‌ ச 
மீண்டும்‌... பிடித்துக்‌ 
கொண்டு, "செட்டி 
வார்வான்‌, இந்த 


விஷயத்தை எனது கவனத்துக்குக்‌ கொண்டு. 
வத்ததற்காக நிரம்ப வந்தனம்‌. உடனே. 
கவனித்துத்‌ தக்கது செய்லிதேன்‌! என்று 
சொன்னார்‌, அப்போது அங்கருந்தவர்கள்‌ 
வேகும்‌ கரகோஷம்‌ 
ஆன்‌, தமது சால்பகார்‌ ஜயங்காக்‌ 
மார்க்க வேண்டுமெ அவர்‌ முகத்தல்‌ 
சவாடவில்லை, அவரை ஒருவரும்‌ சல! 
விககவில்லை. ஒரு மூலையில்‌ பேசாமல்‌. 
செய்தா 
இின்றுகொஸ்டிருந்தார்‌”" என்று செட்டியார்‌ 
மாரியாகப்‌ பொழிந்தார்‌ 
அதே சமயத்தில்‌, ராவ்பகதூர்‌ கூர்மாவ. 

தாரம்‌ ஐயங்கார்‌ வீட்டு அந்தப்புரத்தக்கு 
யாராவது சென்று ஒட்டுக்‌ கேட்டிருந்தால்‌, ஸ்ரீமான்‌. ஐயங்கார்‌. தமது அருமைக்‌ 
வதலிலிடம்‌, "ஆலால்‌, சவகுருநாதஞ்‌ 
செட்டியாரை கவர்னர்‌ முகமெடுத்துக்‌ 
௯டப்‌ பார்க்கவில்லை, பாவம்‌! ரிவனே. 
ன்று இவர்‌ மூலையில்‌ நின்று. 
கொண்டிருந்துவிட்டுப்‌ போய்ச்‌ சர்ர்‌ 
தார்‌ என்று கூறி முடித்தது, காதில்‌, 
விழுந்திருக்கும்‌ ஒ 


படட 

"ஏதோ வியாதி இருக்கற. 

மாதிரி இருபத்திநாலு மணி. 
நேரமும்‌, எனக்கு ஒரே. 
தொகை. ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு: 


லட்ச ரூபாய்‌. ஏலம்‌ எடுத்த முதல்‌ வரு 


யாக கனிம வளத்‌ துறைக்குப்‌ போய்ச்‌ 


3சர்ிறது, ஓ. பேருமே 
அதுல 


அதுக்குன்னு. இருக்கற. இந்த ஸ்டேடிய வாஸ்து, 
சாஸ்திரப்படி இப்படி 
நின்னா, போட்டியில 
'ஜெயிச்சுடலாம்னு யாரோ 
சொன்னாங்களாம்‌... 

பிண | கு ரட்‌ 
அணிகளும்‌ | ட ்‌ 
மோதுகின்றனன்னு | ழ்‌, படம்‌ 
டீ.வி.யில சொன்னாங்க. -- ஸு பி்‌ ்‌்‌ 
இப்படி 
மோதிக்குவாங்கன்னு. 


எதிரணியில ஒரு பெரிய 
பேட்ஸ்மேன்‌ இருக்கார்ன்னு. 
சொன்னாங்க. இப்படி 
இருப்பார்னு. 
'நெனைக்கலைங்க. 
ன்றி ஓர்‌ 
வும்‌ அசையாது” 
என்பார்கள்‌ நமது 
அவன்‌ எதுவாக: 
இருக்கும்‌? எங்களுக்குத்‌ 
தெரிந்தது காற்றுதான்‌. 

'முனி* என்றால்‌ காற்று: 


என்ற பொருஞண்டு 
விலகாது, 
நம்முடனே இருந்து 
காப்பாற்று, 
காற்று, 
மாதிரி கடைசி 
வரைக்கும்‌ கூட 
இருந்து 
காப்பாற்று 

து 
காற்று: 

இருப்பத்தார்‌ நெடுங்க! 


ஜோலார்பேட்டை ரமில்வே 
ஸ்டேஷனிலிருந்து ஆறாவது, 


இலோமீட்டரில்‌ அமைத்துள்ளது. 


எங்க இஷ்ட தெய்வம்‌ முனீஸ்வரன்‌ 
கோலில்‌ 
டிராஃபிக்‌ போலீஸ்‌ நிக்கச்‌ 

சொல்லி கை காட்டினாலும்‌ 

நிறுத்தாத வாகன ஓட்டிகள்‌, 
முனீஸ்வரன்‌ கோயில்‌ வாசலில்‌ 
நிறுத்தி, முனி 

ஓட்டிச்‌ செல்வர்‌. இவரை 
ய வழிபட்ட 

பிட்டுப்‌ போனால்‌, விபத்து: 
இருப்பதால்‌ 
வீஸ்வரன்‌ என்ற பெயர்‌ 

நடக்காது. என்பது. 

முனி சாலையோரத்தில்‌ 

சாலைதகர்‌ ந நூத்றாண்டுக்கு முன்‌, வணிக, 

ப்பத்தாரிலிருந்து: 

வண்டிகளில்‌ சாரை 


நிச்‌ செல்வது 

மல்கம்‌, அப்போது வழிப்பறியும்‌ 

நந்து. வணிகர்களும்‌ 

செய்வது எனத்‌ 
ித்தபோது,, 


ந்த்மு 

உள அழிக்கச்‌ சபதம்‌ 
மற்கொண்டு, இராமத்தார்களின்‌ 
ஆசியோடு வழிப்பநித்‌, 
இருடர்களுடன்‌ தனியாளாய்‌ யுத்தம்‌ 
எ அழித்தான்‌. சுற்றியுள்ள தாய 

சிமுத்தார்‌, 

மும்‌ இதுதான்‌. 
மே மாதம்‌ இரண்டாவது. வாரம்‌ 

ஞாலித்துக்கழமை 

பால்நாங்குப்பம 


மக்களின்‌ குலதெய்‌ ரில 
இருந்தாலும்‌, குடும்பத்தோடு இங்கு 

நினைவு கூறும்‌ விதமாக ந 

காணிக்கை செலுத்தி 
சந்திப்பில்‌ பெங்களூர்‌ செல்லும்‌ 
வண்டிகளுக்காக, அகலப்பாதை, 


அமைக்கும்‌ பணி 
தொடங்கியபோது, வாகன 
ஓட்டிகளால்‌ இக்கோயில்‌ கருத்தும்‌ படமும்‌ 
அமைக்கப்பட்டது. தி.க. பொன்னம்பலம்‌. 
ஷயா, உன்ணை கடனே பார்க்‌ 
அம்பானி இக வல்‌ 
வர்நியா.ர? 
குழந்தையாய்‌ அடம்பிடக்கும்‌ மாமா 
விடம்‌, நாலு. மணிக்கு. முக்கியமான 
மீட்டில்‌ இருக்கறது. என்று சொல்லி, 
ம்கடம்படுத்த விரும்பவில்லை. "சரி. 
வர்றேன்‌. என்ன எதாவது பரர்னையா? 
வலி வந்ஜருச்ச... டெலிவரிக்குக்கூட 
இன்னும்‌ தாளிருக்கே?*' என்றான்‌ இல்யா. 
"அதெல்லாம்‌ இல்ல இவி, என்னவோ 
படபடப்பா இருக்கு. காரணம்‌. சரியா 
சொல்லத்‌ தெரியலை. ரொம்ப தனிமையா 
வர்றேன்‌. அதைவிட உன்னைப்‌ பாக்‌ 
கணும்‌ போலவும்‌ இருக்கு. முன்ன மாதரி 
இருக்கா, இெம்பியே வந்திருப்பேன்‌." 
நீ கடம்பை அலட்டிக்‌ 
காதே. இல்லம்‌ ஒன்‌அமர்ல தான்னங்கே 
இருப்பேன்‌. ராஜ இருக்கானா ஊர்ல?" 
“அவன்‌ நேத்திக்கே வந்துட்டான்‌. 
அவனைப்‌ பத்திப்‌ பெசாதே. எனக்கு ப்ரஷர்‌ 
ஒறிடு இரண்டு பேருக்கும்‌ ஈயை எடுத்துக்‌ 
கொண்டு. பால்சனிக்கு வந்தான்‌ மாயா, 
மாயாலின்‌ வீட்டு பால்கனி இவ்யாவுக்கு 
மும்‌ பிடிக்கும்‌. 'லுரிலுவென்ற மாலை 
நெரதீதுக் காது மனதுக்கு இகமாக இரும்‌ 
தனு, மாயாதந்த இஞ்ி கய கடத்தப்‌, 
“என்னாச்சு. மாயார. ல்ல. சரத்தே 
இல்லை. நேர்லயும்‌, எதையோ பறிக்‌. 
கொடுத்த மாதிரி இருக்கறே... 
தெரியலை இவி. மதியத்திலிருந்து: 
ஒரு மாதிரியா இருக்கு, சாப்பிட பிர்‌ 
கலை. சரி படம்‌ எதாவது பாக்கலாம்னா, 
ணில்‌ மனம்‌ ஒட்டலை, ராஜாங்க 
ஃபோன்‌ பண்ணேன்‌. மீட்டில்ல இருக்‌ 
'அவணைம்‌. ஜறை. சொல்வ முடியாது அவனோட வேலை கமைகள்ல. 
மூழ்கிக்‌ காணாமப்‌ போய்ட்டிருக்கான்‌. 
அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னை நான்‌. 
'ட்டூன்‌ பண்ணிக்கக்‌ கத்துக்கிட்டேன்‌. சரி, 
உன்டட்ட பேசினா கொஞ்சம்‌ சரியாகடு. 
வேன்னு தோணித்து, அதான்‌ உன்னை வரச்‌ 
சொன்னேன்‌. கோபமாடி?”" 

9. உன்‌ மேல்‌ நான்‌ கோபப்படு 
வேலா? ராஜ * படுத்தறான்‌ கண்டுக்கமாட்‌ 
டெங்கறான்‌... புள்ளத்தாச்சிப்‌. பொண்‌: 
ஹணுன்னுகூடப்‌ பாக்காம லேட்டா வற்நான்‌. 
அப்படி இப்படி. தீ அவனைப்‌ பத்த. 
'ம்ப்ளெயின்‌ பண்ணற. அவன்‌ என்ன 
ன்‌ பொண்ணாட்டி சரியா சாப்‌ 
டட மாட்டேங்கறா, தூங்கமாட்டேங்கறா, 
நீயாவது சொல்லக்கூடாத£ன்னு மெஸேஜ்‌ 
அனுப்பறான்‌. யார்‌ சொல்றதை, நான்‌: 
கேட்காது?" 

உனக்கு அவனை இருவது வருஷமா 
ஸ்கூல்‌ டேஸ்லருந்து தெரியும்ல. நான்‌ 
பின்னாடி காலேஜ்‌ நாள்கள்ல வந்தவ. 
தாலே. நீ ஏன்தான்‌ எங்களுக்குள்ள காநலை. 
மூட்டி கல்யாணம்‌ பண்ணி வச்சியோ 
தெரியலைடி. பாரு அவனும்‌ நானும்‌: 
அடிச்சக்காத தாளே இடையாது,"” 

'சரிசரி எல்லாம்‌ சரியாகிடும்‌. அவன்‌: தல்லவன்டி, ஒரு கெட்ட பழக்கம்‌. 
இடை யாத. 


ரொம்ப நல்லவலோட குப்பை: 
கொட்ட முடியாது தெரியுமா? 
இதை என்‌ இங்க வைச்ச, அது. 
என்‌ இப்படி இருக்கு 
அம்மா மாதரி உனக்குச்‌ 
சமைக்கத்‌ தெரியலை, 
"இதெல்லாம்‌ வழக்கமா. 
அவன்‌ சொல்றது. மட்டும்‌ 
இல்லை, எல்லா ஆம்பனனய்‌: 

உமா ஷக்தி 
எ கக கைகளை சை சைகை சைகை ச சைகை கைவசகைைகைகள்‌.... “4 


எத்த வார்த்தையும்‌ உன்‌ காயத்தங்கு மரம்‌ 
ஈம்‌ எனக்குக்‌ தெரியும்‌. ஆனை 

தூம்‌ சொல்றேன்‌. கொஞ்சம்‌ மனசைக்‌, 
இடப்படுத்திக்கோ... உனக்குள்ள இன்‌: 
கொடு வன்‌ இருக்கு, த இப்படி அழுது: 
உன்னை வருத்திக்லட்டேனா, அதுவும்‌ 
பாதிக்கப்படும்‌, புரிஞ்சதா, போனவங்க. 
எவ்வளவு நெருக்கமாவங்களா இரும்‌: 
தாலும்‌, போனவங்கதான்‌. கடைசியா 
போய்‌ அவரைப்‌ பாக்கறதுக்கு உனக்குத்‌ 
தெம்பு வேணும்‌ இல்லியா. 18 மணிநேரம்‌ 
வேற டராவல்‌ பண்ணனும்‌. கமான்‌. அழுத 
புலம்பிட்டு இருந்தா இப்படியே இருக்க 
வெண்டியதுதான்‌, நீ அமு, நான்‌ டும்‌ 
குலை. ஆனால்‌ அதைக்‌ கொஞ்சம்‌ இ; 
போதைக்குக்‌.. கட்டுப்படுத்இிக்கோரு, 
மஇியத்திலர்நீது மனக சரிலில்லைன்று. 
சொன்னேயில்லை. உல்‌ உ.னஷணர்வு, உன்‌ 
பா போனதை உனக்குச்‌ சொல்லிடு. 
தாண்டி, எல்லாத்துக்கும்‌ காரணம்‌ 
அதைப்‌ பல்குவமர வச்சக்‌பெணணும்‌. அப்பா. வோட ஆசிர்வாதம்‌ எப்பவும்‌. உனக்கு 
இருக்கும்‌. நான்‌ சொல்றது எல்லாம்‌ உன்‌ 
நல்லதுக்குத்தான்‌. ப்ளீஸ்‌ புரிஞ்சுக்கோ, 

மெதுவாகத்‌ தலையாட்டிவாள்‌. ராஜ. 
வும்‌ வந்துவிடவே, அவனுக்கு ஒரு ௨ 
போட்டுக்‌ கொடுத்தான்‌ இல்யா, 

கத்தை: 

துடைத்து, ஒரு வாய்‌ டீ குடிக்க வைத்து, 
அவளை. இருவரும்‌. கைத்தாங்கலாக 
கருக்கு அழைத்துச்‌ சென்றார்‌ 

மாயாவின்‌ கைகளை அழு; 
பத்தி ஈரம்‌ தோய்ந்த அவள்‌ எழிகளைப்‌ 
பார்த்துச்‌ சொன்னாள்‌ இல்யா, "பத்திரமா 
போல்ட்டு வா. நான்‌ சொன்னேன்னு மன: 
குக்குன்ள துக்கத்தை மனறைச்கு வைச்சக்காக, 
அதுவும்‌ கஷ்டம்தான்‌. அழுதுடு, 4 
நான்‌ சொல்லது ஞாபகம்‌ வச்சுக்க 
கைல சில கணங்களை நாம. 


லெத்தான்‌ சதுக்கம்‌, சரி 
அப்பரி, 
நாளைக்கு, 
அவர்கள்‌ கார்‌ இெம்பி புள்ளிலாக 
மறைத்தது, 
நீங்கள்‌ 
நாணயத்தி। 


உங்கள்‌ யு 
மக ப்‌ 
வ்த்திட்ட நம்ப்க்கை விதை 
ரா விருட்சமாய்‌... வீசாலமாய்‌! 
௩ குமரன்‌ ஒப்போது ஈறோட்டிலேயே 


ம்மாண்டமான புதிய கட்டிடத்தில்‌ 
து சேவையை துவங்குகிறது றுஷியின்‌ வெற்றி, 

சாதலையாவதும்‌ எந்த மண்ணில்‌ முனைத்‌ 


தோமோ அதே. மண்ணுக்கும்‌ ப 
உரமாக்கி, பூரிப்படைவதும்‌. எத்தனை 

எல்லோருக்கும்‌ வாய்க்காத இந்தத்‌ 
தசத்துக்கான அரிய பங்களிப்பு, நீச்சல்‌ 
வரங்களை ஐஸ்வர்யாவுக்குச்‌ சத்தியமா 
மிருக்இறது. சமீபத்தில்‌ பாலஸ்தானில்‌ 
நடந்த சர்வதேச நீச்சல்‌ போட்டியில்‌ 


வெள்ளிப்‌ பதக்கத்தையும்‌ 


இருக்கார்‌. 

நீச்சலாலேயே என்‌ வாழ்வு நிரப்ப 
பட்டுள்ளது. நான்‌ பெரதியாளராக வேண்டு 
மென்பது ஆ ஆனால்‌ அதனால்‌ 


ச்ச சல்‌, அத்த ஆசைல 
பிட்ட தீச்சலை 
பொழுதுபோக்காக 
நீச்சல்‌ கற்கத்‌ துவங்க, 
பிறகு நீச்சல்‌ பவித்சியான. 
ரான அப்பாவின்‌ மாணவர்‌ 
பார்த்து 
நாமும்‌ 
செய்ய வேண்டும்‌ என்ற உந்து 


மேலிட எதாவது: 
தலில்‌ இன்று இவர்‌ நீச்சலில்‌ 


பின்‌ பக்க நீந்துகலில்‌ இல்லாடி 

'வெராம்‌ வகுப்பு படிக்கும்‌ 
பத்து 
வகுப்புக்கு 


தஸ்வர்யாவுக்கு, வருட 


அனுபவம்‌ நீச்சலில்‌ முடியாக. காலங்களில்‌ 
மாலை... வகுப்பென்‌ 
றும்‌, ஓவ்வு நேரத்தில்‌ 


தேர்வு என்றும்‌, விசேஷ 
சலுகைகள்‌ அளிக்கப்பட 
விராங்கனைக்கு. 


வாலேயே தனது வெள்ளி, 


அச 
பதக்க வெற்றிக்குப்‌ பன்‌ 
முன்னிவைப்படுத்து௫றார்‌. 

நீச்சலில்‌ ஜலனியர்‌ பிரிவில்‌ வினை 
யாடும்‌ இவருக்கு ரோல்‌ மாடல்‌, இந்தியா 


வின்‌ நம்பர்‌ ஒன்‌ நீச்சல்‌ வீராங்களை சிக்கா அதான்‌. ஐஸ்வர்யா. இதுவரை நூறுக்கு மேற்பட்ட போட்டிகளில்‌ கலந்து 
கொண்டு 540 பதக்கங்கள்‌ பெற்றுள்ளார்‌ 
இல்‌ தேரிய அளவில்‌ மட்டும்‌ முப்பது. 
ஸு அல்குர்‌ சரியான போட்டியாக, 
இருத்த போராட்டத்துக்குப்‌. 
என்று பூரிக்கறார்‌. 
தா 

யைக்‌ கைப்பற்ற வைத்தது. 

மூன்று அம்சங்‌ 
வேணும்‌. ஒன்று, 
மப்பு: இரண்டு, 
முப்பு; மூன்று, தளராத 

உழைப்பு 
உங்களின்‌, சரதனையில்‌ 
இழப்பு. 


குன்‌, குறுக்கிட்டு 


என்று இழுப்பதற்‌ 
'இழப்பில்லாமல்‌ 


நீச்சல்‌ வீராங்களை' 
பெருமிதம்‌ 

தென்வாக்கு அருவலுள்ள 
 ஆலல்றுனத்ுக்குப்‌ பக்கத்து சயம்‌ 


அங்கே. ஒரு மூதாட்டி, தனக்குக்‌ 
நானே கல்லறை கட்டிக்கொண்டு 
அந்த இரகசிய இனத்தை எதிர்பா 
காத்திருக்கிறார்‌. தற்சமலம்‌ அந்தம்‌ 
கல்லறையின்‌ மேற்பகுஇிலை சமை இவரு 
நார்‌! - இப்படிக்‌ கேன்‌ 
சடையில்‌ விசாரித்து 
போது, அங்கே. வத்த. சிறுவன்‌. 
அண்ணே, வெள்ளையம்மா பாட்டி 


காண்டிருந்த, 


வீடுதாலே. நான்‌ காட்டுகிறேன்‌: 

றான்‌, சிறிது தூரம்‌ நடைக்கும்‌ 
மின்‌ சிறுவன்‌ தூரத்தில்‌ கட்டிக்‌ 
காட்டிய வீடு, ஊரின்‌ ஒதுக்குப்‌ 
புறத்தில்‌ தனி வீடாக உயர்த்து 
தரை யனபைஸம்க, செல்வர்‌ செழிப்பின்‌ அடையாள 
மாக ஆனால்‌, அமைஇயாக மனித நடமாட்டமே 
இல்லாதிருக்க 
வட்டின்‌ முகப்பில்‌ வைக்கப்பட்டிருத்த ௪ 
"நேட பின்னை இல்லை. 
கொம்‌.ஆன பின்னை இல்லை... 
சொக்கன்‌ ததன்‌ இல்லை. 
திற வீகன்‌ அவைப்‌ படம்‌ பிடித்துக்‌ காட்டின. 
படியே வீட்டின்‌ சதலைத்‌ தட்டி 

சோகக்‌. "வார்‌?" என்ற கேள்வியோடு பஞ்சு வண்‌: 
ஷத்தலையுவு யோடு கஸ்களை இடுக்‌ப்‌ பார்த 
படியே வெலிப்பட்ட மூதாட்டி, "நீ யார்‌ ஐயா? 


னதும்‌ 


சற்றுச்‌ சலித்த குரலில்‌, "எதுக்கைய்யா அந்தர்‌ 

சகத்தைத்‌. இரும்பவும்‌. இனறுரிங்கர"! என்ற 

யே அருவிபோல்‌ தடையில்லாது கடந்த கால. 
கம்‌ கொட்டினார்‌, 

ராடு எனக்குத்‌ இருமணம்‌ நடந்தது, வயல்‌ 
க்குத்‌ து 
மதுண்டு. முதல்‌ குழந்தை ஆண்‌ குழந்தை, 
ணாக நானும்‌ 

சந்தோஷப்பட்டுவிட்டோமே என்னவோ! மகன்‌ 

நிறந்த ல மாதங்களிலேயே ஒருநாள்‌ பொசுக்‌, 


தன்னு போலச்‌ சேர்ந்துட்டார்‌ அவர்‌, 
கு இறடுச்‌ சடங்குக்குக்கூட 
சொல்லும்போதே 

சந்த கண்ணீரை, புடைவைத்‌ தலைப்‌: 
பால்‌ துடைத்துக்கொண்டார்‌. "இந்த நிலை எந்தப்‌ 
பெண்மணிக்கும்‌ வரக்கூடாது! என்றவர்‌, "சில 


மாதங்கள்‌ மகன்‌ செல்லதுரை 

முகம்‌ பார்தது, 
மனத்தைத்‌ தேத்றிக்கொண்டேன்‌. கையிருப்பும்‌ 
கரைந்துகொண்டு இருந்தது. தாலி அறுக்க 

தவ எந்தச்‌ சொந்தமும்‌ வரவில்லை. பணம்‌ 
[) 
இந்தப்‌ பொல்லாத உலகம்‌ பார்த்து 

வக்கு 
ல்லாதவனைப்‌ பிணத்துக்குச்‌ சமமாகத்‌ தா 
மின்னை இருக்கறது என்ற நம்பிக்‌ 

லவர்க்கு மட்டும்‌ தனியாக இந்த விட்டில்‌ இருக்‌ 
அவர்‌ இருக்கும்போது விட்டுவிட்டுப்‌ போ இ இ 

டு க்கால்‌. நெல்லும்‌ கக்‌ கூடாது என்ற நினைப்பு வரவே, 
பன ல்‌ அதத ன்‌ செல்லதுரையை வீட்டுக்குள்ளே கல்‌ 
ரூபாயும்நான்‌, கை வட்டகத்ளே ம்‌ 

'வீட்டில்‌ இருந்த அனைத்தையும்‌ விற்று, ஒரு: சவிட்டு எனககம 
சிதறி 
ட்டை, சொத்துக்களை யார்‌ சுவித்‌ 

பச்‌ செல்வமாக மாத்திய சசன்‌, என்‌ செல்வம்‌ 8/4 கொள்வார்‌ ஸ்றோம்‌ 


நேரம்‌ காலம்‌ பாராமல்‌ உழைத்து 
இப்ப பேங்கல்‌ ரூ.5 இலட்சம்‌ சேர்த்து, 

1 இறத்தபோதுகூட இப்படி, 

தஒருவ்லறேன்‌. பசையிருக்குல்ஸு. 


சல்லதுவ 


நிதும்போதே பற்ற வளரு தெரிக்கதும்‌, சல உறவுகள்‌ சொந்தம்‌ 
ஈக இருந்தான்‌. புத்இ கவா 

நலம்‌ இல்லாத பின்னை, இந்தப்‌ பொல்லாத ப? அன்னைக்கே வம சொர்க 
உவலல்‌ வாழ முடியா! போனது நல்லம்‌. 81755 எந்தம்‌ பவலையும்‌ உப 
தான்‌. என்று தனக்குத்தானே சமாதாலம்‌ த 


சொல்லிகொண்டார்‌. மகவ்தால்‌ இப்போதைக்கும்‌ துனை, 

4 த்‌ வும்‌ என்‌ அடி மனத்தில்‌ ஒரு: 
'மசன்‌ செல்லதுரைனயப்‌ பிரித்து நால்‌ 
நம்பிக்கை இருக்கு, என்‌ கண்‌ மூடும்‌ னே என்‌ மகன்‌ இடத்துக்கு ஒரு: 
நல்லவன்‌ வருவான்‌. எனக்குப்‌ பின்‌ 


இந்க இடத்தைப்‌ பராமரிக்க, ௭ 


௧௬ போலதும்‌ இந்த உடலை நான்‌ 
யுள்ள கல்லறையில்‌ எடுத்தப்‌. 

நம்பும்‌ கடவுள்‌ அவனை எனக்குக்‌ 
காட்டுவான்‌." மூதாட்டி வெள்ளை 4 
அந்த மனிதன்‌ யாரோ? என்றைக்கு 
வருவானே 


செய்தியும்‌ படமும்‌ 


த.இ.தாகூர்‌ 

| 


ர்‌ 


ப்‌ 
ன்‌ 


்‌்‌ 


ி 


ட) 


டப 


பசி 


ன 


௫௮1] ளையமரது மயவராிரிஎ 
தலைய ஏடு ரரசகு யாறு தெருவு ரமப 

௦. 


ச்டசரு ரானா ஓரள மர ஈர. 


பாரமநஸ்‌. 


பட எஹ்மவுதார உ ஓக்‌ பபபளம்சள்‌ 
எர்றசி அல்ப வஸ்‌. 

இறனாகளம்‌ ௭ ரராரி 
ரன ஏமி ழமல௫ 0) 


இயலழுரற(வாடு டுஷவசரு ரர 21௪. 
௫ ஜுமம ௪ ஏழு நமம 
தம்‌ சல்மல்‌ 
பபப 
மறக்க ச எர்சதம்‌ ரல்லையார(த 


ம கபட ப 


அர. 


'எதசது ரஜமாது;- ஊறப்‌ --”நு௫முயசு அயரிதல இ பளந. 
ததத ச 601 பள்‌ 0௨௫ வ) (௫ அயம்‌ 
ஒரு சற பன்ற ௫. பருர்ல இுகமரு 2-௮ 

0௫ அறத்‌ மலர எயா நதி எம்ப ஏமழு, ஓரிரவு ருக்க நில மபசடு மம இவள எறுமலி. 
இடு ஐயா ரச்‌ ஐ யாழ. சரண்யா, விகடன்‌ பிரசுரம்‌, 
சட அண்ணனாவை, சென்னை பபப ரமைகளையும்‌ 
சகலை சக்‌ வ்லயன்னனர்‌. உடல்‌ 
புண்ணிய தலமான வழங்‌ பன்னை 

குருக்ஷத்ரப்‌ பாரிவையில்‌ கூறும்‌ தொகுப்பு. பது: 
யுக்இியால்‌ புனிதம்‌ கெடாமல்‌ 
சவனம்‌ கொண்டுள்ளார்‌ நூலாசிரியர்‌ 
தம்‌ எனிய தடையில்‌ மகாபாரதப்‌. பஎபல்‌ மீறந்த. 
போரின்போது அங்கு நடந்த ஒவ்‌ நஸ்து. 


வொரு நிகழ்வையும்‌ அற்புதமாக 
நாலை வாசிக்கும்போது, நாமும்‌ அப்‌. 
புண்ணிய பூமியில்‌ கால்‌ பதித்த. 
மாதரி சிலிர்ப்பு உண்டாகிறது! 
போரபல்‌ பிறந்த கதை - கவிஞர்‌ 


முத்துவிங்கம்‌, கமான்‌ பதிப்பகம்‌, 
49, கண்ணதாசன்‌ சாலை, இ.ககர்‌, 
சென்னை - 22. விலை ரூம. அகலில்‌ கலகம்‌ 
சுளைப்‌ பதிவு செய்து; ர்‌ கவிஞர்‌. அளிக்கப்பட 

இனிமையான பழைய இரைப்படப்‌. அ 
யர்கள்‌ பற்றியும்‌ பல சுவையான ழ்‌ 

ஆத குரலில்‌ 
நிசிவாகம்‌ - உாக்டர்‌ 
தல்லி ஞப்புளமி செட்டி 

ல்‌ நிறைந்த பழைய இரைப்படப்‌: 

நினைஷட்டும்‌ நான்‌! தகர்‌, ப்ரெல்ன்‌ பேல்‌, 
அனனமுக்றோமின்‌. உலகில 8௮. ஜெக்காம்பான்‌. 
சரகனைகள்‌ - கவிஞர்‌ ஏகலைவன்‌, நெரு, இ.ககர்‌, சென்னை: 
மணிமேகலைப்‌ பிரசுரம்‌, த.பெ: - ஸ௦/7. விலை ரூ.43: 
எண்‌ சற 7/ப.எண்‌.ர), தவியா ஓயொரின்‌ புய ஆத்திசூடியை, ஒளவை 

சவம்‌ சாலை, இலாகராஜ தகர்‌, யாரின்‌ ஆல்‌இசூடியோடு ஒப்பிட்டு எழுதப்பட்‌ 


சென்னை - 77. விலை ரூ.20: ந்ககம்‌. பல. அறிவுரைகள்‌ இரு 

மாற்றுத்‌ இறன்‌ கொண்ட ஓசூடிகளிலும்‌ இணங்லப்‌ போவாலும்‌ 
பத்து. சாதனையானர்களின்‌ பாரதியார்‌ ஒளவையாரின்‌ கருத்துகளிலிருந்து 
பேட்டி. சாதனையாளர்கள்‌, தல்‌. எப்படி. வேறுபடுகறார்‌. என்பதை விளக்‌ 


கள்‌ கல்வி, பணி, பொது வாழ்‌. வுன்னார்‌ நூலாசிரியர்‌, நிர்வாகத்தில்‌ இறமை 

வில்‌ புரித்த சாதனை போன்ற. யுடன்‌ செயல்பட விரும்புவோருக்கான நீதி 
தகவல்களுடன்‌, மாற்றுத்‌. வாசகங்களைத்‌ தொகுத்தளித்துள்ளார்‌. 


இறன்‌ கொண்டவர்களுக்குக்‌ - மித்ரா 

எம்‌.ஆர்‌.ஆர்‌ 

௮2 
துஜ்மல்‌ பெற்ற அங்கோரம்‌ அநிசம்‌ மொட்டையா. விட்டுப 
இருக்கு, இதை 


வா, எல்லாப்‌ புகழும்‌ மிஷ்‌ 


*்சாதே! மூலம்‌ டைரக்டர்‌ மிஷ்டனுக்‌ 

ரொம்ப சந்தோஷமா $ டேன்னு சொல்லாதீங்க, பிராக்‌ 
அப்படித்தால்‌ படிச்சேன்‌, ஆனா என்னமோ சரியா இருக்கறதாலதான்‌ இந்‌ 
எனக்கு அப்படியொரு காதல்‌, அதுலயும்‌ தமிழ்ப்‌ பெரி ஸ்பிட்டல்‌ கட்டி 
படங்கள்தான்‌ ரொம்பப்‌ பிடிக்கும்‌. சண்டை, அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும்‌ 

படங்கள்‌ மேல அலாதி நேசம்‌. இதுக்குத்‌ 
தூண்டுகோலா அமைஞ்சது என்‌ நண்பன்‌. 


அவங்கப்பா ஒரு இயேட்டர்‌ வவச்சிருற்‌ 

நார்‌. அதுல தமிழ்ப்‌ படங்கள்தான்‌ 
நான்‌ டாக்டருக்குப்‌ படிச்சாலும்‌, உள்ளுக்‌ 


துள்ள சினிமா ஆசை, நீ மாதிரி கன்றுக்‌ 

ட்டே இருந்துச்சு, எந்த ஒரு ல 
மேலயும்‌ தீவிரமான ஈடுபாடும்‌ ஆக்மாரிக்க 


ற ॥- 'அஞ்சாதே' அஜ்மல்‌ பேட்டி 
பரக வேவையரக்தல்‌ 
*1 பஸ அடிமை இல்லை 

ஆள்னாலும்‌ பரவாயில்லை. கு 
தழத்தை இருக்கு. குழந்தைக்கு உடம்புக்கு பது நபர்‌ பட்சத்தில்‌, கூடவே இருந்தவர்கள்ல. நீ 
கொன்றிருக்க முடியும்‌. அட்டெண்டர்‌ கந்தசாமி 

கார்‌ டிரைவர்‌ மற்றும்‌ காவலாளி, இந்த மூணு 
கொலையில்‌ சம்பந்தப்பட்ட 'யை, பலரும்‌ 
அடுத்தடுத்து. சொல்றதுக்கு. ஒரு வியூகம்‌ 


அமைத்தேன்‌. காவல்காரர்கிட்டயும்‌, ஜவகர்‌ 

ஒலியங்கள்‌ : 
போதி செல்வம்‌. தூம்‌ இடையாது. ரிம்பிளாத்தான்‌ இருப்‌. 
பேன்‌. டெய்லி ஜிம்மில்‌ வொர்க்‌ அவுட்‌ 
பண்ணுவேன்‌. நான்‌-வெஜ்‌ சாப்பிட 
மாட்டேன்‌. (ஜீவகாருண்யம்‌!) லெதர்‌ 
பேக்‌ யூஸ்‌ பண்ண மாட்டேன்‌. லல. 
கொள்கைகள்‌ வைச்‌சருக்கேங்க. 
பளீரெனப்‌ பேசும்‌ இவ்யாவுக்கு, சிவப்‌. 
பழகு கரம்‌ என்றால்‌ படு எரிச்சலா! 
"இந்த கலர்‌ ஆமிக்ஸேஷன்ஸே பிடிக்க 
பாலிருத்தாத்‌. 
கொங்களா 
அர்ச்சனா... இவங்க எல்லோ 
ரமே எல்வளவு அழுகாயிருக்காங்க, 
அமிப்ராயங்கள்‌ மாறணுங்க....” அழகாக, 
அங்கலாய்க்கிறார்‌ நவ்யா! 
இினிமாவில்‌ இல்வாவுக்குப்‌ பிடித்த 
உடையழகர்‌/ஓ யாரென்று புலனால்வு. 
செய்தல்‌ தெரிய வத்து என்னவென்‌. 
றால்‌, “சூர்யா. அண்ணா ட்ரெஸ்‌. 
பண்ணிக்கற விதம்‌ ரொம்ய பிடிக்கும்‌. 
அவங்க மாரேஜ்‌ அன்னிக்கு ஜோதிகா. 
எல்வளவு அழகா இருந்தாங்க, பிரட்டி 
பஸ்ட்‌ ப்ரைட்‌ அவங்கதான்‌. பிரதர்‌ 

9ம்‌ இன்னும்‌ கொஞ்சம்‌ உடைலில்‌. 
பண்ணிலா, 


எக்ஸ்பெரிமென்ட்‌. 

நன்னாமிருக்கும் 
ஹாச 
ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல்வு 
பொட்டுண்டிருக்காங்கன்னு யாரும்‌ பாக்‌ 
குறஇல்ல. அவ்வளவு, 
பேசறாங்க... நான்‌ சித்ரா விஸ்வேஸ்‌ 
வரன்‌ இட்டே பரத நாட்டியம்‌ படி 
சருக்கேன்‌. அவங்க ட்ரெஸ்ஸும்‌ 
(கும்‌. என்‌ அம்மாவை அப்பா வெஸ்‌: 
டர்ன்‌ ட்ரெஸ்‌ போடுன்னு சொல்வார்‌. 
ஆனா, அம்மா புடைவைதான்‌ கட்டு. 
'வாங்க, வெளியூருக்குப்‌ போனா சல்வார்‌ - 


தோறைறது. அனு: 
பன்டாஸ்டிக்‌. அவங்க பேச. 


பிடிக்‌ 


(ர்த போடுவாங்க"! என்று சொல்லும்‌. 
இவ்வா, அவகுடைய அம்மாவைப்‌ 
ப்றிய ஒரு ச4ரெட்டை நமக்கே நமல்‌ 
மாக அவுட்‌ பண்ணிலிருக்கறார்‌, 
ம்கம்மாவுக்குச்‌ சமைக்கவே தெரி. 
மாதுங்கட மால்‌ பண்ணுவாங்க..." 
என்று அடக்க முடியாமல்‌ சரிக்கறார்‌. 
ம.ஃபில்‌ பண்ணிக்‌ கொண்டிருக்‌ 
கும்‌ இவ்யா சினிமா, மாடல்‌ உலகில்‌ 
மால்‌ பதிக்காமல்‌, வித்வாசமான துறை 
வைத்‌... தேர்த்தெடுத்தருக்கறார்‌. 
பலதாவது என்‌.ஜி.ஒ.வுல சேர்தது, சமூ. 
கத்துக்காக வொர்க்‌, பண்ணணுங்க. 
அதுக்குத்தான்‌. படிச்சிட்டிருக்கேன்‌"". 
என்றார்‌ உறுஇயாக! 
பெண்களுக்கு உடை விஷயத்தில்‌ 
சுதந்திரம்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌ எண, 
கொடு மிடிக்கறார்‌ இல்யா. அவங்க 
இஞ்டத்தல்கு ட்ரெஸ்‌ செய்யற உரிமை, 
பெண்ணுக்கு வேணுங்க. மேலும்‌, ஒரு. 
பெண்ணுக்கு அடக்கம்தான்‌ அழகுன்னு. 
பேசதவங்களை எனக்குப்‌ பிடிக்கவே. 
பிடிக்காது. தைரியம்‌, தன்னம்பிக்கை 
நாங்க பெண்ணுக்கு அழகு. காவல்‌ 
துறைலில என்‌.ஜி.ஓ.வுல. இருக்கற 
தைரியமான பெண்கள்‌ எத்தனை அழகு, 
தெரியுமா. "இப்படிக்கு ரோஸ்‌" இரு 
எவ்வளவு தைரிய அழடியாக 
இருகிறார்‌... சூடாகத்‌ தன்‌ கருத்தை. 
மூன்‌ வைக்கிறார்‌ இவ்யா. 
அப்பா அப்பா என உருகும்‌ இந்தச்‌: 
செல்ல மகன்‌ இவ்யாவின்‌ மொயைல்‌: 
சங்டோனே கண்ணு! 
கட்‌ கேர்ள்‌ இவ்வா... நங்ககூட 
ஒரு தைரிய அழகிதான்‌! 
- லதா சேகர்‌. 


நங்கை. “என்னை தாத்தா 9 அழைக்கலாம்‌. நான்‌. 


செயல்படும்‌ வீ 

தும்‌ நுகுறுப்பையும்‌ பார்தது. 

அந்தக்‌ குழ 
அழைத்து ௨ 


மணப்பது, 


நப்புகழ்‌ மாமா! 

று: 
நப்புகழைப்‌ பாடப்‌ பாட வாய்‌ 


எழுபத்தேழு வயதான ஹரிஹான்‌, 
பகுதில்‌ தம்முடைய செ 
லந்து 2 
அமர வைத்துவிடும்‌ இயான மண்டபம்‌ 
அக்குபங்சர்‌ சிரசை கெள்விப்பட்டிருக்கறோம்‌ 


அக்கு ப்ரஷர்‌ நடைபாதை? 

கற்கள்‌ பொறுக்‌ 
கூழாங்கற்களை அக்குபிரஷர்‌ முறைப்படி தரையில்‌ பத்து, 
உருவாக்கப்பட இதன 
வரைக்கும்‌ இரத்த ஓட்டம்‌ சராக்கப்படுகது. மூ 
கண்டிஷன்‌, அந்தப்‌ பாதையில்‌ வெறும்‌ பாதங்களுடன்‌. 

தரையில்‌ ஒரு மணி நேரம்‌ நடப்‌ 
பதற்கு, ந்து நிமி. 
டங்கள்‌ நடத்தாலே போதும்‌!" 

இதில்‌ பந 

சதவில்‌ இன்னும்‌ 
வேறென்ன விசேஷம்‌? ஹோட்‌ 
லில்‌ வழங்கப்படும்‌. மெனு, 
வைப்‌ போல, இங்கு ஒவ்வொரு 
நாளும்‌ ஒவ்வொரு தலைப்பு 
களில்‌ அறிஞர்களைக்‌ கொண்டு 
பக்ர்‌ சொற்பொழிவு நடத்தப்‌: 
படுறது. இங்கட்டுழமை இருப்‌ 


பவன்‌ 

புகழ்‌ இசை வகுப்பு, செவ்வாய்‌, 
பகவத்‌ நிதை உரை, புதன்‌ காள 

பயி 
தேவாரம்‌ இசை வகுப்பு, வியா 

மில்‌ நாராயணீயம்‌, மா 

முன்காலை கந்தர காண்டம்‌ சொற்‌ 
பொழிவு, மாலை. உபநிஷத்‌ 
படி ஒல்லொரு: 

எக்கவுளை, 

நாஞம்‌. ஒவ்வொரு பக்தி சஞ்‌. 


“இவவ ஓல்வெ 


இணாரி முப்பது அன்பர்கள்‌ பங்‌ 
ற்கும்‌ நிகழ்ச்சிகள்‌. அனும 
இலவசம்‌. அது. மட்டுமல்ல, 
கோனவயின்‌ பல பகுஇிகளிலிருந்‌ 
தும்‌ ஆர்வமுடன்‌ வந்து செல்லும்‌ 
அன்பர்களை, எங்கள்‌ சொத்தல்‌ 
மோரில்‌ இங்கு அனைத்து வரு 
றோம்‌. அதுபோல நிகழ்ச்சிகள்‌ 
முடிந்ததும்‌, அன்பர்கள்‌ அனை 
வரையும்‌ எங்களது காரிலேயே அவரவர்‌ பருஇிகளில்‌ கொண்டு போய்‌ விட்டுவிடு. 
இநோம்‌. இதற்கெ 
டணமோ, நல்கொடையோ பெறுவடில்லை!' 


9 நாங்கள்‌ யாரிடமும்‌ கட்‌ 

சக்‌ கூறுகிறார்‌ ஹரிஹரன்‌ மனைவி கந்தர்‌ 

**கடத்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு 
வருடமும்‌, தமிழிசை விழானவைச்‌ சிறப்பாக நடத்தி 
வருகநோம்‌. இந்த விழாவில்‌ கோவை மற்றும்‌ 
அதைச்‌ சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச்‌ சார்ந்த தமிழிசைக்‌ 

கள்‌, வாய்ப்பாட்டுக்‌ கலைஞர்கள்‌, வளர்ந்து 

வரும்‌ கலைஞர்கள்‌ ஆலயோருக்கு வாய்ப்புகள்‌ தரப்‌ 
ஞாயிற்றுக்‌. 

கன்றே. 


பட்டு வருகின்றன. சாதனா சத 
இழமை காலைப்‌ பொழுது, (5॥ 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வளரும்‌ சிறுவர்‌ சிறுமிய 
மனங்களில்‌ ஆன்மிகத்தை ஆழமாகப்‌ பதிய வைத்‌ 
தால்‌, எஇர்காலர்‌ சமூகம்‌ சிறந்து விளங்கும்‌ 
எனது நம்பிக்கை, நாற்பதாண்டு காலமாக புது. 
ரில்‌ மத்திய அரசுப்‌ பணிகளில்‌ இருந்து வத்‌ 
னக்கு, கோவை வடவள்ளி 'சாதனா சதன்‌' 
வாழ்க்கையே முழு ஆத்ம இருப்தியைத்‌ தந்து வரு 
இது!" என்று பெருமிதப்படுகொர்‌ ஹரிஹரன்‌. 


செய்யம்‌, சழ்இரங்களும்‌: ஸீரங்கம்‌ திருதாவு, எலும்பு முறிவு எப்படி ஏற்படும்‌ கொள்ளும்‌, கால்ஷியம்‌ 


'மிக உயரத்ிலிருந்து விழுந்தால்‌: என்றே, மட்டுமல்ல, வேறு சில கனிமங்கள்‌ மற்‌ 

ரர்மோன்கள்‌. பயும்‌ எலும்‌ 


ப௬ந்ில்‌ பயணம்‌ செய்யும்போது 

ஒப்‌ போடும்போதுகூட, எலும்பு முறிவு. இதற்கு வயது அதிகமாவது ஒரு முக்‌ (ம்‌ -அந்த எலும்பு மிக மிருதுவான. இய நடுத்த வயதைக்‌ கடந்தவர்‌ 
யவிட்டால்‌, அதாவது, எலும்பு. சளுக்குத்தான்‌ இந்தப்‌ பாப்பு பெரும்‌ 

இந்த நிலையை ஆஸ்டுயோபெறாசிஸ்‌ அளவில்‌ பாதிக்கிறது. நடுத்தர வயதைக்‌ 
[எலும்புத்‌ தேய்மானம்‌) என்பார்க கடக்கும்‌ வர்க ண்‌ 

முதலில்‌ ஆஸ்டியோபொரில்‌ குறித்‌ டாகும்‌ மாதவிலக்கு நிற்கும்‌. கட்டம்‌ 
தும்‌ சிவ/சை முறை குறித்தும்‌ சில அடிப்‌ மெனோபாஸ்‌. அப்பொது, 


படை உண்மைகளை அறிந்துகொ லில்‌ அதுவரை சுரந்து வத்‌ 


ப்‌ 

நின்றுவிடுகிறது. அதுவரை மாதலி கமாக எலும்பு உருவாக்கத்‌ பயன்படு 

எறது. மாதவிலக்கு வுடன்‌, எலும்‌ 


கடகட எலாஷிதான்‌.. அவர்க்கு அளிக்கும்‌ 
எலும்பு. நல... அறுவை சிலச்சை மெற்கொள்ளப்பட்‌ 


ச்சை நிபுணர்‌ எஸ்‌.ரவீத்‌ 
ஏ அணுகியபோது, நாவ்க்காவ வாய்ப்பு அதி 

போதிய கால்ஷியம்‌ 

வால்‌, எலும்‌ 
புகள்‌ அடர்த்த குறைந்து, 
மிருதுவா! லும்‌ 
குள்‌ கால்ஷியத்தைச்‌ செலுத்‌ 
இனால்‌ மட்டும்‌ போதாது. 
அது சரியா வடிவத்தில்‌ 
இடைத்தால்தான்‌. எலும்பு 


முன்பெல்லாம்‌. கால்ஷியம்‌ 


வுகளான கால்ஷியம்‌ நிறைத்த. 

ஒரே ஒரு ஊசி! 
ர அச்சடிக்‌ 

முழுதும்‌ சரக்கும்‌ ம்மா தி 


மேல ரசிகர்‌ மன்றல்‌. மாழ்ப்பாணர்தான்‌ 


கொடி வேணு நடந்‌ 

அ வவட வோரபாசந்தீரசேகர்‌ 


விஜய்‌, இந்தக்‌ கொடி பத்‌ 

செட்டிலாமிட்டாக்க அப்படியெல்லாம்‌. எந்த எண்ணமும்‌. மென்னு, சென்னைக்கு வந்து அவம்‌ 

நக்கற நற்பணி மன்றத்துக்கு, உனழக்‌ ரன்‌ இட 
இடு! உயர்ந்திட! உன்னால்‌ முழுயும்‌ அட்ரலை எப்படியோ தேடிப்‌ 


கடல்‌ தாணாடி 
ஹா 

10 இருக்கறதுல தப்‌! சண்ணுங்க ரெ 
௮1, விஜம்ககக்‌ கல்யாணம்‌ கோட புசொடக்குல்‌ மேன்‌ ஜெய 
அப்பாவும்‌ யோசிச்சக்கூடம்‌ பாக்கலை, இட்டு இருந்திருக்க அ லண்டன்லருந்து இளம்பி' பப்‌ பார்க 
நந்த யப்‌ பார்க்கணும்‌ "னு. 


வந்ததுதான்‌ ஆச்சரியம்‌ சொல்லியிருக்கு, 

அந்தப்‌ பொன்ணு பேரு, அதுக்கு ஜெயப்‌ 
சங்கா, அவங்க அக்கா மரகாஷ்ட அம்மா 
பேரு பிரதீபா. ரெண்டு வும்‌. சாரும்தான்‌. 


பேரையும்‌ தாங்க சருக்கமா, இப்போ. வீட்ல 


ப நபான்னுநான்‌ கூப்பி இருக்காங்க, விஜய்‌: 


பாம்‌, தோவோட அப்பா 

ஒறட்டிங்குக்காக, 'என்ன பரிசு? 
பாம்‌ 
'விடைகளுடன்‌ வரும்‌ முதல்‌' 
10 கூப்பன்களுக்கு விஐய்‌ 
படம்‌ வபாறித்த டி-ஷர்ட்‌... 
ஒகுலுக்கல்‌ முறையில்‌ 
தேர்ந்தைடுக்கப்படும்‌' 
10௦ அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு: 
விஜய்‌ கையயழுத்திட்ட 


தல்ல அறிவான, இதமையான பொண்ணும்‌ 
கன்னு நினைச்சக்கட்டோம்‌. ஆனா, அப்போ" 
கூட விஜய்யோட சல்லாணத்தைப்‌ பத்த நாங்க 
வோரிக்சலை, அவங்க. வீட்லயும்‌. அந்த 
மோசனை இல்லை. 

இரும்பவும்‌ 19ல்‌ சென்னைக்கு வந்தாங்க 
அந்த மூணு மாரத்துல, ரெண்டு பொண்ணும்‌, 
களம்‌ அடிக்கடி எங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க 
எங்களைப்‌ பாத்துப்‌ பேசுவாங்க. 

ஒரு நான்‌ அவங்க ரெண்டுபேரும்‌ சாதார 
ணமா எப்பவும்‌ போலத்தான்‌ பேட்ட 
இருந்தாங்க, என்‌ கணவர்‌, தோட்ட, 
$ விஜய்யைப்‌ பத்தி என்ன 
நினைக்கிறே உனக்கு விஜய்‌ 
மைப்‌ பிடிச்சிருக்கா. அவ, 
'னைக்கல்யாணம்‌ பண்ணிக்க 
உணக்கர்‌சம்மதமாரான்னு 
நொடியா.. விஷயத்துக்கு 
வந்துட்டார்‌ 

தொவுக்கு என்ன 
பதில்‌ சொல்றதுன்னே. 
தெரியலை, டக்குன்னு 
இப்படிக்‌ கேட்டவுடனே 
இகைச்சுப்‌. போளிடுச்க 
ரொம்ப நேரம்‌ யோரிச்‌ 

தயங்கித்‌ தயங்க 

பில்‌ சொல்லிக்‌ 

"நாங்கு ரொம்பவும்‌ ஆர்த 
டாக்ஸான இந்து ஃபெமிலியச்‌ செந்தவங்க, ஃமிலிம்‌ இண்டஸ்ட்ரி, 

யைச்‌ சேர்த்த ஒருத்தரைக்‌ ௯௨ 

செஞ்சுக்க எங்க அம்மாவும்‌ அப்பா. 
ஒத்துப்பாங்களான்னு. 

'£னு சொல்லிச்சு அன்னிக்ுக்‌ 

'ளம்மிப்‌ போனவங்க, அவங்க 

அம்மா, அப்பாடிட்ட என்‌ கணவர்‌ 

இப்படிக்‌ கேட்டதைச்‌ சொல்லி 
மிருக்காங்க 

பொதுவாவே, பெண்ணைப்‌: 
பெத்த எல்லாருக்கும்‌. ஒரு பயம்‌ 
இப்பவும்‌ இருக்சத்தான்‌ செய்யு, 
சினிமா உலகம்‌ ஒரு மாய ௨ 
எத்த நேரத்துல என்ன நடக்கும்னு. 
யமாலயும்‌ சொல்ல முடியாது; ஒரு 
நடிகர்‌, கொஞ்ச நாளைக்கு. ஒரு 
பெண்ணோட குடும்பம்‌ நடத்திட்டு 
டைவர்ஸ்‌ பண்றதுங்கறது. இங்க. 
( தோலோட அம்ம 
வம்‌ அப்பாவும்‌ சினிமாத்‌ துறைக்குச்‌ 
சம்பந்தமே இல்லாதவங்க. அவர 
களுக்கு என்ன படல்‌ சொல்றதுன்னு. 
தெரியலை. ஆவா, தோவுக்கு இதுவ 
விருப்பம்‌ இருந்திருக்கும்‌ போல, 

ரெண்டு பொண்ணுங்களும்‌ மாஜி 

மாறி எங்களைப்‌ பத்தி எடுத்தும்‌ 


சொல்லிமிருக்காங்க "நங்க நினைக்கற. 

மாரி இல்ல. ஃபிலிம்‌ இண்டஸ்ட்ரி 
(சேகர்‌ அம்‌ 


ரொம்ப வி 


லிலையேசற்‌ 

ம்‌ ஷோபா. 

கன்ட்டியும்‌ ்‌யாசமான 


வங்க, ரொம்ப எனிமையாவவங்க 
இதுல பயப்படறதுக்கு ஒண்ணுமே 
இல்லைன்னு சொல்லிர்‌ சொல்லியே 

பாறை மாதிரி இருந்த அவங்க மனஸ்‌ 
ஒரு வழியா தோலோட 
இறங்க. 


வந்தார்‌. நோவோட ஜாநாத்தை. 
அனுப்பிவார்‌. நாங்க. 
விறய்யொட ஜாதகத்தை அவங்களுக்கு 
அனுப்பினோம்‌ 

(தொடரும்‌), 


எழுத்து வடிவம்‌ பாலு சத்யா 


(ஹலோ வாசகர்களே! 
ஷோபா த்திரசேகர்‌ எழுதற என்‌ செல்ல. 

தனபதி: தொடர்‌ அசத்தலா இருக்குதானே? 

நீங்களும்‌ கம்பா அசத்தறிங்க இல்ல. பே: 

வரப்‌ போட்டிக்கு மனமைலன்னு என்ட்ரீஸ்‌ 

குவியுது! 

உ விஜய்‌ வின்னர்ஸ்‌ - 6 தொடர்‌ சங்கிலிப்‌ 
போட்டிக்கான. முடிவும்‌, இந்த வார 
கூப்பனும்‌ பக்கம்‌ 78ல்‌ உள்ளை. 

பதிமூணு வாரும்‌ அதிரடிப்‌ போட்டி தொடரப்‌ 
போகுது. ஒவ்வொரு வாரும்‌. பரிச! பதி. 
மூன்றாவது வாரம்‌ பம்பர்‌ போட்டி, வியப்பான: 
மெகா பரிகள்‌! 

தங்க செய்ய வேண்டியது. ரொம்ப. சிம்பிள்‌! 
ஒவ்வொரு வாழும்‌ ரத்து கேள்விகள்‌ கேட்போம்‌ 
அதுல ஒண்ணு தொடரிலிருந்து வரும்‌, சரியான 
விடைகளை (டக்‌ அடிச்சு கூப்பளையும்‌ நிரப்பி, 
அந்தம்‌ பக்கத்தைக்‌ சுந்தரி்ச அனுப்பணும்‌. 
ஒருவரே எத்தனை கூப்பன்‌ வேணும்னாலும்‌. 
அனுப்பலாம்‌. ஆனா ஜொகஸ்‌ கூடாது, எய்‌. 
ப வேகமா அனுப்பதிங்களோ அந்தளவுக்கப்‌ 

பரிசு பெற சான்ஸ்‌ இருக்கு! 

* வெய்ட்‌! பதிமூன்றாவது வார பம்பர்‌ போட்டியில 
நீங்க சலந்தக்கணும்னா 'விஜய்‌! ஸ்டில்‌ போட்ட 
'தொடர்‌ சங்கிலி கூப்பளை! பத்திரமா சேகரிக்‌, 
கணும்‌. (இந்த வாரம்‌:17ஆம்‌ பக்கம்‌ இருக்கு) 

மழுன்றாவது வார போட்டியோடு தொடர்‌ 

சங்கிலி கூப்பன்கள்‌ அனைத்தையும்‌ இணைச்ச 
அனுப்பனும்‌. ஒரு ௯ூப்பனை 'மிஸ்‌! பண்ணினா 
லும்‌, நங்க அந்த வியப்பான பரிககளை 'மிஸ்‌! 
பண்ணிடுவிங்க 

இந்த பதிமூன்று வரத்தில்‌ உங்களுக்கு ஒரு 
இதழ்‌ கிடைக்காமப்‌ போனாலும்‌, உடனே 
எங்களுக்கு போன்‌ பண்ணுங்க. உங்க நகத்து 
'௭ஜென்ட்‌ மூலமா கிடைக்க உதவி செய்யறோம்‌. 
ோடபயல்‌ ப 6045 சம. 

* போட்டி குறித்த முடிவுகளில்‌ ஆசிரியரின்‌ திப்ப 
இறத. 

ஜேராஜேஸ்வரி, சேலம்‌. 
மி.அபினேஷ்‌, தஞ்சாவூர்‌ 
எம்.மன்சூர்‌ அலிசான்‌, முதுபேட்‌ 
விஸ்ராம்‌, திருச்சி 

க.மோகன்‌, திருவண்ணாமலை 
ஈஸ்‌.அனிருத்‌ சித்தத்‌, சென்னை: 
எஸ்‌.சகன்யா, திருச்சி 
கேசுலோசனா, மங்கலம்‌. 
பி.புவனேஷ்‌, தஞ்சாவர்‌ 


10, தி.கலைச்செல்வன்‌, திருச்சி 
ச முதல்‌ பத்து கூப்பன்களை: 
அனுப்பிய மேற்கண்டோருக்கு விஜய்‌: 
படம்‌ பொறித்த டி-ஷர்ட்‌ பசிசாக. 
அனுப்பி வைக்கப்படும்‌, 

* குலுக்கல்‌ முறையில்‌ தேர்த்தெ( 
கப்பட்ட 100 அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு. 
விஜய்‌ கையெழுத்திட்ட ஸ்டில்‌ 
அனுப்பி வைக்கப்படும்‌, இந்த வாரக்‌ 


கேள்விகள்‌? 

கடைசி தேதி. 

24,07,2008. 
மட விஜய்யின்‌ தாய்‌ மாமா யார்‌? 
(ப பாடகர்‌ எஸ்‌.என்‌. சுரேந்தர்‌ 
(பாடகர்‌ ஜேசுதாஸ்‌. 
2. 'நான்‌... ஒரு. தடவை முடிவு 
என்‌ பேச்சை நானே 
£டன்‌' - இது எந்தப்‌ பட 

டயலாக்‌? 
பு போக்கிரி (ர வசந்த வாசல்‌. 


பெயர்‌ 


முகவரி, 


மெல்‌ இ.மெயில்‌ 

8, விஜய்ரசிகர்‌ மன்றக்‌ கொயில்‌ உள்ள 
(ிநம்மல்முடிம்‌(] உள்னஸைமுடயம்‌. 

4, 'வில்லு' படத்தில்‌ விஜய்யின்‌ ஜோடி 
பத்ரிஷா (ப நயன்தனா 

5, விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டில்‌ எத்தனை 
ரசிகர்‌ மன்றங்கள்‌ உள்ளன? 
(ப2500க்கு மேல்‌ (1 50000௧ மேல்‌. 

வயது, 
போட்டி கூப்பன்‌ அனுப்ப வேண்டிய முகவரி 
விஜய்‌ வின்னர்ஸ்‌ போட்டி - 10, 
கல்கி, 47412. ஜவாஹர்லால்‌ நேரு ரோடு, 


ஈக்காததாங்கல்‌, சென்னை - 600 032 

நன்பல்‌ சாம்சன்‌ மெல்சி 
கோவிலிருந்து என்‌ வீட்டுக்கு. 
வந்திருந்தான்‌. அவனுக்கு நம்‌. 
நாட்டு பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்‌: 
சுனில்‌ அதத நாட்டம்‌. நாலு முழ: 
வெட்டியும்‌, 

பிடிவாதமா 


அரைக்கை சட்டையும்‌. 
அணிந்தான்‌. பற்றிப்‌ 
பாவில்‌ சிரமப்பட்டு சம்மணமிட்டு 
அமர்த்து, தலைவாழை இலையில்‌, 
வழிய வழிய சாப்பிட்டான்‌. 

'நெடுஞ்சாலையிலிருக்கும்‌ ஒரு கொயி 
லில்‌ இருலிழா கூட்டம்‌. வேறு, 
னென்ன ரசலையோ எல்லாவற்றையும்‌, 
படம்‌ பிடித்தான்‌, 
ிடவாமாம்‌ 
இருந்தன்‌. எனக்குத்‌ தரமசங்சடமாம்‌ 
இருந்தது, குண்டும்‌ குழியுமாகச்‌ 
சாலைகள்‌, இறந்து இடக்கும்‌ சாக்கை 
கன்‌) குப்பைக்‌ ௯ம்‌ மழை பெய்த 
சேது சகதி) மக்கள்‌ கொஞ்சம்கூட 
வெட்சம்படாமல்‌ துப்பும்‌ எல்‌ 
வழலை சிவப்பாகும்‌ வெற்றிலைப்‌ 
பாக்க, கத்தில்‌ துர்நாற்றம்‌, கொக்‌ 
கட எனக்கு ஒரு நாள்‌ அளகச்லே 
போதும்‌ போழும்‌ எள்றிுந்தது, எத்‌ 
தனை அசிங்கப்‌ அவமானம்‌, எனக்க 
வெட்கம்‌ பிடுங்கித்‌ இல்றத. 

நம்‌ நாட்டு மானம்‌ இந்த வெளி 
நாட்டுக்கான்‌. முன்பா சம்பலேற 
வேண்டும்‌? அவன்‌ நாட்டுச்‌ சந்தமும்‌ 
அழகும்‌ சங்கே, சம்‌ நாட்டு அசத்‌ 
தமும்‌, ஆபாசமும்‌ எங்கோ 

பேசுவது என்பது தெரியாமல்‌ நான்‌ 
மயங்க நின்றபோது, சாம்சன்‌ என்‌ 
முதுகைத்‌ தட்டினான்‌. 

"ரேட்‌. உங்கள்‌. நாட்டை 


நினைக்க, நினைக்க எனக்கு ஆச்சர்ய 
மாகவும்‌, பெருமையாகவும்‌ இருக்‌. 

இறது. நானும்‌ வந்த இந்த ஒரு: 
வாரத்தில்‌ கவனித்தேன்‌. ஆணும்‌, 
பெண்ணும்‌ அவர்கள்‌ கணவன்‌, 

மனைவியே கொள்வ, 


மான இஸ 


லாலும்‌ ஒரு, 
'வெளியுடன்‌, மரியாதையாக 
தெருவிலும்‌, பொது இடங்களிலும்‌ நடந்து: 
கொள்வதைப்‌ பார்த்தேன்‌ 
நாடென்றால்‌, அணைப்பதும்‌, இறுகத்‌ 
கழுவுவதும்‌, உதட்டோடு உதடு கடிந்து 
முத்தமிடுவதும்‌ சர்வ சாதாரணமாம்‌. 
நடக்கும்‌, இங்கு அது மாதரி ஒரு காட்டி. 
நான்‌ காணவில்லை. இரண்‌: 
டாவது, பொது இடங்களில்‌ தால்மார்கள்‌. 
தம்‌ குழந்தைகளுக்குப்‌ பாலுட்டுவதைப்‌: 
பார்த்தேன்‌. அப்பொழுதெல்‌ 
ஆண்கூட வித்தியாசமாய்ப்‌ ப 
என்‌ அந்தத்‌ இசையில்‌ இரும்‌ 
இல்லை, தாய்மைக்கு இங்கு இருக்கும்‌. 
மதிப்பும்‌, மரியாதையும்‌, வேறு எங்கும்‌. 
பார்க்க முடியாத ஓர்‌ அ) எனக்கு, 
மெய்‌ சிலிர்க்கிறது. இந்தப்‌ பஸ்பாடுதான்‌. 
உங்கள்‌ நாட்டின்‌ பலம்‌... அதற்கு என்‌: 
வந்தனம்‌!" என்று சாம்சன்‌ சொன்னபோது, 
எனக்குப்‌ பெருமையாகவும்‌ அவனின்‌: 
மாற்றுப்‌ பார்வை ஆச்சரியமாகவும்‌ இருந்‌. 
கீது: ்‌ 
பதம்‌. 

ஆ. ஜவக இ 


ரமன எவவ 
சஜ ஜனக ஈன்று 
ன சோர " 


நீங்கள்‌ கேட்டவை 
கதத: எர கழை. | 
உ க.தெல்வசிகாமணி, 
செவ்வை - ௨: 

2 இ.மு;கவக்குமம்‌ இலான்‌ புத்‌ 
கைக்கும்‌ இனி எவ்விகம்‌ தொடர்பும்‌ 
இல்லை; 
விளம்பரங்கள்‌ கொடுக்க 0 
அறிவித்துள்ளது ப்தி... 


கழகுக்சவரி வாரும்‌ அதில்‌: 

ஏன்று இி.முஃக 

இத்தகைய அறி 

(ர்‌ 


வராது என்பது எல்லோரும்‌ ஒலகம்‌ 
படும்‌. நிறுவன விளம்பரல்‌: 
மின்றி, அரசு கொள்கைகளை 
எழிர்த்துச்‌. செய்திகள்‌ வெளி 
பிறப்பித்ததாகிறது, 


உ எம்‌. சம்பத்‌, 
வேலாயுதம்பாளையம்‌. 


முகேஷ்‌ அம்‌. 
பானி, மூவர்‌ அடங்கிய தம்‌. 
குடும்புத்துக்கு, எட்டா 


கரம்‌ கோடி ரூயாம்‌ 
செலவில்‌ வீடு சட்ட 
முரத்துள்லாரே “டும்‌. 
அரகர 


1 சட்டப்படி சரியாக இருக்கலாம்‌ 
ஆனால்‌, அருவருப்பான, மன்னிக்க முடி 
யாத ஆடம்பரம்‌ 

உட எஸ்‌, பக்வரிசாமி, இருவாரூர்‌ 


9 தமிழகக்கில்‌ இடைக்கும்‌ அமக 

டக 


இ ர்பாமிரம்‌ கோடி ஆடம்பரம்‌, 
இமுளை விட்டுள்ள திட்டம்‌, 

புதையல்கள்‌ புத்தி... 
| ஒடைக்கும்‌ பு 


பற்றிய 

முறைந்இிருப்பவை. 

கவலையை அளிக்கின்றன. 
உ.எ.எஸ்‌.யோகாவந்தம்‌, கவிங்லயம்‌. 
9 செல்வார்‌ இரஹத்‌இல்‌ பணிக்கட்‌ 

கள்‌ இருப்பதை, அமெரிக்க தாசா 
அமைப்பு அனுப்பிய ஃபிவில்‌ 
கலம்‌ உறு செய்துள்ளகே 

1 விஞ்ஞான அனுமானத்தை உறுதி 
செய்யும்‌ இந்தச்‌ செய்தி குளிர்ச்சியானது. 

விண்‌ 
எவில்‌, ஆர்க்டிக்‌ பிரதேசத்தில்‌ முதல்முறை 
யாக, வரவுள்ள கோடையின்போது, 
பனியே இல்லாது உரப்‌ போகும்‌ என்றெ. 

பயங்கர ஆருடம்‌, புவி வெப்பம்‌ குறிதது 
அச்கறுந்துகறது, 

௪ ரேவறப்ரியல்‌, ஈரோடு 

9 கல்யாவம்‌. ஆகம றப்பது வறுக்க. 
மெஸ்பட்ட பெஸ்களும்கு, சதவிர்வொரை 
வழங்கிட உத்தரவிட்டுள்ள கலைஹரின்‌ 
ட்டம்‌ பரர£ட்டுக்குசியதுதானே.... 

[இது போன்ற ௨ 
குறைத்துக்கொஸ்ட 
நிறந்திளி 


தன்விறைவுல்கும்‌ வந்து, 

9வதே உத்தமம்‌, தாற்சார்புக்கும்‌ 
அமைந்து, 

ஊக்குவிப்பதே 


தாய மேம்பாட்டை ள்‌ 
கக்கு அழழு, 

உ பி.ஜெயப்பிரகாஷ்‌, சர்க்கார்பட. 

9 கோளில்களில்‌ ஆன்மிக நூலகம்‌ 
அமைக்க முதல்வர்‌ ஆணையிட்டலைப்‌. 
பறாப்சி, செல்லவா! இப்போது உலிரோ 
ஒருக்கால்‌, கலைஞரில்‌ கொண்டுகளைப்‌ 
புத்திய்மன்‌ முகவில்‌ பாிலிருப்பார்‌ 
முன்னால்‌. நீஇ ஏ.ஆம்‌.வகந்மணன்‌: 
கநியுள்லது குறிக்க. 
நீங்களே பாடிட்டுப்‌ போங்க 

சேர்த்த பெரியவங்கள என்‌ இழுத்து, அவங்‌. 
களுக்கும்‌ உங்களுக்கும்‌ சேர்த்து இழுக்கு. 


(வரிசாமி, 


வஷ்மணா புகழ்‌ பாடநதுன்னா 


என்று ணாட்டிமது யுக்தி. 
1 அதனை அவர்‌ 


ந்தே 
நிராகரித்து, 
பெரியார்‌. பன்னிலி 


மேடையில்‌ 
ஆரம்ப நிலை மாவவர்தான்‌. 
எனப்‌ பேசியது, அவரது: 

அவ 
மையும்‌ 


)மின்றி, பெரியார்பால்‌. 
ஈடுபாட்டையும்‌ மரியாதை 
பளிப்படுத்தியது. 
உ பாக.மணிவண்ணன்‌, இருப்பூர்‌ 
9 ஆட்சியானர்களைம்‌ சண்டால்‌ ஏன்‌: 
அகொரிகள்‌ பயப்படுகறொர்கள்‌? 
| எம்‌.பாஸ்கரின்‌ கேள்வியே உங்கள்‌. 


*எம்பாஸ்கர்‌, இண்டுக்கல்‌. 

9 அமைச்சர்‌ எவ;யேலுவுக்கச்‌ சொர்க 
மன பள்னிலில்‌, பன்விரண்டலம்‌ வகுப்பு 
பொதுக்‌ தொவின்போது ஆல்வு மேம்‌ 
கொண்டதற்காக, கல்வித்துறை அதிகாரி. 
குளக்கும்‌ ஆசிரியக்களுக்கும்‌ இடமரச்ச 
மத்து புறந்தள்ள. 

இ.விஜயகுமார்‌, தேவவாங்குதிச்சி 
2 இன்றைய அரசியல்வாதிகள்‌. 
"வெறும்‌ வ்து கொடுப்பதை, வாக்க 
என்று க.திக்கொள்கிறர்களே... கொடுக்க 
வாக்கை தினவு செய்தால்தானே வால்‌ 
குற) என்று அர்க்கம்‌? 


1 கொடும்கப்படுவதும்‌ வாக்குறுநிதான்‌ நிறை 

(ற்றப்படுவதும்‌ வாக்குறுநிதான்‌, 


ால்லாமே 

கொடுக்கப்படும்‌ வாக்குறஇகள்‌ 


நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய அவரிய 


மில்‌ புதிய 

*கேதுமைசாமி, மங்கலப்பட்டி 

9 பெட்ரோவிய நிறுவனங்கள்‌ நஷ்ட 
முடைவுநகவம்‌ கறுவது வியப்பாக இரும்‌ 
இறத... அடிக விலைக்கு. வாங்கு, 
குறைத்த விர்புறு சரிலில்லையே?. 

ரோல்‌, டீசல்‌ விலை என்பது, 

டவெல்யான தண்டைக்‌ 
மர்ம முடிச்சுகள்‌ பல கொண்ட உற்பத்திச்‌ 
டக்க பயங்கரச்‌ க்கல்‌. ஒன்று மட்டும்‌ 
நிச்சயம்‌. 

செலவு மற்றும்‌ பல 

உலகர்‌ சந்தையில்‌ கச்சா எண்‌ 

'லைக்கும்‌ நமக்கு வி 
கப்படும்‌ பெட்ரோல்‌, 

ஃசல்‌ விலைக்கும்‌ 
மலைக்கும்‌ மடுவுக்குமான வித்தியாசம்‌ 


பெட்ரோலிய நிறுவனங்கள்‌. 


அடைவதாகக்‌ கூறப்படு மும்‌ நம்‌ 
தலையில்தான்‌ விடியும்‌ 

உ இரா.கல்யாணகந்தரம்‌, மதுரை 

9. அரசியவில்‌ பிரவேசிக்க நடிகர்‌ 
பிரபு. ஆயக்கமாடிவிட்டார்‌. அவரது! 
தற்தையே நொந்துபோன: துறையில்‌, 
அவரால்‌ என்ன செய்ய முடியும்‌. 

*இராசண்முகம்‌, 
கடலூர்துறைமுகம்‌ 
2 அடர, கம்ம விஜல்‌ சாரும்‌ கொடி. 
பிலீஸ்‌ பண்ணி அசுத்இட்டாரு... லிஸ்ட்‌ 
தீஷதுங்கனே! இது சரியார. 
1 இருவருக்கும்‌ ஒரே 
பிரபுவே விஜய்யோ செய்வது தப்புன்னு 
எப்படிச்‌ சொல்ல முடியும்‌? அவங்களுக்கு 
இருக்கு, நிலைநாட்டிக்கா 
ஸ்டைலிலும்‌ நடிப்பிலும்‌ கொடி 
டிட்டா அரசியலிலும்‌ கொடி நாட்டது 
லக்கு நடிப்புலக இலக்கணமா 
ட வருதல்ல...! 
உ.ஜி.ஒருஷ்ணமூர்த்ு, 
சென்னை - 1 
9 தமிழக ததகளை இணைக்க 


சூ. அரச கோடி மதிப்பிலான. 
முதல்‌ கட்ட பணிகளுக்கு, 


முதல்வர்‌ பின்னையார்‌ சழ 
போட்டிருப்பது ப்தி. 


1 அவருக்குப்‌ பின்ன 
கழிலில்‌ நம்பிக்கை இல்லா 
விட்டாலும்‌, 

தன்கு திறைலே 
விராயகளைம்‌ 


"பிரார்த்‌ 
ப்‌ 
கு. அருணாசல 
தெல்காசி 2] 
ச தொடர்கதையாக 


இர. 200 பிக பெலுபவல்‌ 


கு. அருணாசலம்‌, 
தென்காசி. 


கொக கோடி 
கன விவசாவக்கடன்‌: 
கல்னுபடி தம்‌ நாட்டின்‌ பண வ்கம்‌ 
விலைவாளி உயர்வுக்கு இதுவும்‌ 
ஓரு கரஷம்தானோர. 
மாம்‌! 
ஆமாம்‌! 
அதைச்‌ கட்டிக்‌ காட 


கலால்‌, 
டலை. காரணம்‌, வோட்டு வங்டுக்கு தஷ்‌. 
கடி, கப்பிரமணியன்‌, அவிவாசி* 
2 பவமான கூட்டணி இருப்புதான்‌. 
தங்களை அசைக்க முடியாது. என்ற. 
'தைசியு்‌இல்கான்‌; கலைஞர்‌ விலைவாசி, 
அின்வெட்டும்‌ பிரச்னைகளில்‌ இவ்வளவு. 
அலட்சியமாக இருல்றொரார 

ர பலமான கூட்டணிதரும்‌ அலட்ரியம்‌. 

என்பதைக்‌ காட்டிலும்‌, பிரச்னையின்‌: 
பிரம்மாண்டத்தை எஇிர்கொள்ளவியலாத 
ஈன்கை பலவீனம்தான்‌ காரணம்‌, . 0. 
நரளையோடு விடுமுறை முடிகதது. ஓடுயது தெரியாமல்‌ 
ஒரு மாதம்‌, முப்பது நாட்களில்‌ தூங்கெ ஹேம்‌ போக, மிச்ச நேர 


டி முடித்துவிட்ட 


ஈம்‌ மனத்துக்குள்‌. 
வளர்மதியை நினைத்து்கொண்டிருந்தது தவிர, லே சங்தோம்‌ என்று பத்மநாபன்‌: 

யோரித்துப்‌ பார்த்தான்‌. குறிப்பாக ௮ 

வயல்‌ கழிக்க, ஒரு அத்தை 

நண்பர்கள்‌ யாருமில்லை. எல்லோருக்கும்‌ விடு 

இருக்கது. 

வீடு, மாமா வீடு, தாத்தா வீடு என்று ஏகேனு 
முத்துமாரியம்மன்‌ கோயில்‌ 

இருப்பா. உங்கம்மா உடுவானா கேஷ.. பள்‌ 
கருங்குழில அவ வந்து கூட்டிக்கனு 0 
அப்பா ஒரு நாள்‌ சொன்னார்‌. ஒனக்கென்னடா. 

ம அத்தைக்காரி ஆசையாத்தான்‌ 


ன்‌ ஏதோ ஒரு கஸ்‌ 
விடுபட்டிருக்கிறது. 
யாருமற்ற தனிமையில்‌ வனர்மதிவை நினைத்துக்‌ 


கொண்டிருந்தால்‌ போதும்‌. அதுவும்‌ அன்றைக்கு இட. 

ரென்று நினைத்துக்கொண்டு அவ ஒக்கும்‌ புறப்‌: 


பட்டுப்‌ போனபோது, வ 


லேயே கண்ணாடில்காரர்‌ 

கடை வாலில்‌ அவ 

மறக்காது, 
முற்றிலும்‌ மாறுபட்ட வளர்மதி 

அவன்‌ கஸ்டான்‌. யூனிஃபார்ம்‌ இல்லை. ல வண்‌ 

ணத்தில்‌, சவிழ்ந்த 9 ஷேப்பில்‌ நெஞ்சை 

தாவணி, மடித்துக்கட்டிய 

கடக்கும்‌ பட்டாம்பூச்சி ரிப்பனும்‌ 
'டேம்‌ குடுமி! தீயாக" ௭ 


நக்க நேர்ந்தது ஆயுகக்கும்‌ லும்‌ அங்கே ற. 
அவன்‌ பார்த்தபோது அவன்‌ தன்‌ பத்து விரல்‌ 
களிலும்‌ மோதிர வத்தல்‌ அணித்இிருந்தான்‌. ஐந்து 
பைசாவுக்கு இரண்டு. என்று: 

நிற மோதிரம்‌. அப்படியே கடித்துச்‌ ௪ 
கொண்டே போனால்‌, இறுதியில்‌ பத்து விரல்களும்‌ 


பத்மநாயனுக்கு அதைப்‌ பார்த்ததுமே வெடுக்கென்‌, 


ட ட வைய துத கவை கா கவர வனக வகை 


1. ஸ்போது வடிவம்‌ பெறும்‌? 
பத்தால்கிளானாங்கப்‌.. படிக்க 
பாடா?" வளர்மநிதான்‌ கேட்டான்‌. 
சுதாரித்து, "இன்னும்‌ இல்லை" என்று 
பல்‌ சொன்னான்‌. என்ன ஆனாலும்‌, 
இந்தச்‌ சற்‌இப்பில்‌ கல்‌ குறித்து மட்டும்‌ 
பேசுவதில்லை. என்று முடிவு செய்து 
கொண்டான்‌. அவள்‌ எதர்பார்கேட்டுமே? 
"என்டா குடுமி, என்னை லவ்‌ பண்றேன்று. 
தீசொல்வவேயில்லர கேட்கட்டும்‌. கேட்‌ 
குத்‌ தோன்றுமல்லவா, கடந்த ஆண்டு 
முழுதும்‌ ஒவ்வொரு முறை பேசும்போதும்‌ 
சொல்லிலிருக்கான்‌. 
பொடா... தான. பைத்தியம்‌ மாதிர்‌ 
பேசாத... பேக்கு, எங்க தாத்தாக்கத்‌ 
தெரிஞ்சா... ஹெட்‌ மாஸ்டர்‌ என்ன. 
பண்ணுவாகு தெரியுமா? நீ உதை 
படப்போற... உங்கப்பாட்ட வந்து 


சொல்லட்டுமா? வேணாண்டா குடும்‌. 

இதல்லாம்‌. தப்பு, வேற எதுவுமே 
மாட்டியா? 
சந்தர்ப்பங்களுக்கேற்ப பதில்கள்‌ வெல்‌. 


வேறு விதங்களில்‌ வந்திருக்கின்றன. மிகல்‌ 
சுவமையஒருமுறைகட அவள்‌ கோயத்தை. 
வெளிக்காட்டியதில்லை.  & 
பெரிய விஷயமே இல்லை என்பது 
உண்மையிலேயே. அப்படித்தான்‌ 
நினைக்கறானா? 
வளர்மஇி பற்றிய ஞாபகம்‌ ௭ 
முதலில்‌ வருவது அவளது முகம்‌. அப்புறப்‌ 
(தரல்‌, சிபோடா என்னற செல்லக்‌ கோபம்‌. 
அப்புறம்‌ அந்தவிஷேப்‌ தாவணி, பட்டாம்‌. 
பூர்சி பறக்கற ரிப்பன்‌. ஆ, அந்தப்‌ பாதல்‌. 


_ அழுஇிவான்‌. ஒரு பக்கம்‌ ஒவியனாகும்‌ எண்‌: 


கன்‌! பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம்‌. 
அவளுக்கென்றே எங்கிருந்தோ பூப்‌ 
போட்ட செருப்பு இடைத்துவிடுதெது. 
ஒரு பூனின்மீது பயணம்‌ செய்யும்‌ இன்‌: 
கெகம 
செருக்கு எங்கயும்‌ போகலியாட। 
என்று வளர்மதி கேட்டான்‌. 
'இல்ல வளரு. சொந்தக்காரங்க வீட்‌ 
டுக்கெல்லாம்போறதில்ல. 
“படம்‌ போனிலா 
இக. 
“படிக்தியான்னா” 
வேணித்தாக 
£வேற என்னதான்‌ பண்ற": 
ம்மாதான்‌ வளரு இருக்கேன்‌." 
ஏய சம்மாருக்க மூஞ்சியப்‌ பாரு” 
என்று சொல்லிவிட்டு, ஒரு மோதிரற்தைக்‌ 


கடித்தபடி. நடக்கத்‌ தொடங்கிவிட்டாள்‌. 
பத்மநாபனுக்கு அந்தச்‌ சந்திப்பே ஒரு: 
மாதத்தைக்‌ கடத்தப்‌ போதுமானதாக இருந்‌, 
தது. ரகசியமாக ஒரு நோட்டுப்‌ புத்தகத்தில்‌ 
நிறைய கவிகள்‌ எழுதிலான்‌. 
அன்பே வளர்க) 


என்று எழுஇ ஒரு கேள்விக்குறியும்‌. 
இரண்டு ஆச்சர்வக்குறிகளும்‌ போட்டுலிட்‌. 
டப்‌ பார்த்தால்‌, கவிதை பிரமாதமாக, 
வத்துவிட்டதுபோலத்‌ தோன்றியது. ஒரே 
'பரவசமாலவிட்டது. 

மேலும்‌ மேலும்‌ நிறைய கவிதைகள்‌: 


போனை... ஒட்டுக்‌... கேட்கற. 
விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறார்‌. 

சட்‌ ஃபோனையே ஓட்டுக்‌ கேட்டுத்‌. 
தொலைச்சிருக்கார்‌.". "ம ஆனந்தன்‌ 


ணம்‌ வேறு உயிரை 
ருந்தது. அப்பா எங்‌ 


பபேங்லல்‌ 
நு, பத்தாம்‌ 
புத்தகங்களில்‌ 


கேயோடபுக்‌ 


சொல்லி லை 
வகுப்புப்‌ 
இரண்டு மூன்றை வாங்கு வந்‌ 
இழிந்தருந்த. 

புத்தகம்‌ 
மெதுவா படி, ஒண்ணும்‌ 


மில்ல! என்று எதற்கும்‌ சொல்லி வைத்‌: 

தார்‌... அவரையாவது சந்தோஷப்படுத்‌ 
தலாம்‌ என்று, அடுத்த இரண்டு இனங்கள்‌ 
பத்தாம்‌ வகுப்பு அறிவியல்‌ புத்தகத்தைப்‌ 
பிரித்து னவத்துக்கொண்டு, உள்ளுக்குள்‌ 
நோட்டுப்‌ புத்தகத்தில்‌ வளர்மதி கவிதை: 
கள்‌ எழுஇினான்‌. 
ஒரு விஷயம்‌ அவனுக்குத்‌ தெளிவாக 
விட்டது. அப்பா இனி தன்னை இம்சிக்கப்‌ 
வளர்மு தன்‌ ச 
தனது இம்சைகள்‌ ஒயப்‌: 
'னபயாஸ்‌ முத்துமாரி 
போவதுமில்ல, 

யம்மா! இன்னும்‌ எ 
என்னைப்‌ படுத்தப்‌ போடிறாம்‌? 


அம்மா 


மறுநாள்‌ ரிசல்ட்‌ எ 
யூனிஃபார்ம்களைத்‌ 

றும்‌, 
தோய்த்து அய 
அவனது அழு 
சுமந்த புத்தகப்‌ பைக்கும்‌ ஒரு விடிவு வ, 
தீது, தோய்த்துக்‌ காயப்போட்டஇல்‌ நல்ல. 
மொடமொடப்பாக விரைத்துக்‌ 

நின்றது. அப்பா. புதிய பேனா ஒன்று, 
வாங்கத்‌ தந்திருந்தார்‌. இத்த முறை பாஸ்‌. 
பண்ணுவானா எல்கிற கவலை இல்லை. 
ரேங்க்‌ எத்தனை என்பதுதான்‌. 

செய்து வைத்தாள்‌. க 


காலமும்‌ கலைஞர்களும்‌. 
“** காலத்துக்கும்‌. கலைஞர்‌ 
களுக்குமான போட்டி. மிகக்‌: 
கடுமையானது. சில கலைஞர்‌ 
களைக்‌ காலம்‌ விட்டுவிட்டு ஓடி 
விடும்‌, சில கலைஞர்கள்‌ கால ஒட்‌. 
டத்தைவிட்டு ஒதுங்கிக்கொள்வார்‌ 
கள்‌. இந்த இரண்டுமில்லாது, என்‌ நண்‌: 
பன்‌. டி.கேபோஸ்‌ கால ஒட்டத்தோடு, 
கலக்கப்‌. பழகியவன்‌, அதனால்தான்‌. 
கதாசிரிய 

சாகவும்‌ ஜொலிக்க முடிகிறது" என்றார்‌ 


அவனால்‌ கலைஞனாகவும்‌, 


"கொடைக்கானல்‌! படத்தின்‌ கோட்‌ வெளியீட்டு விழாவில்‌ 
இயக்குநர்‌ பாதிராஜா, ௪ 
"கொடைக்கானல்‌" படத்தின்‌ இயக்குநர்‌, படத்தைப்‌ 
மற்றி அவரிடம்‌ கேட்டபோது, 
சானாலும்‌ இளமைக்குரிய குளாமையோடும்‌ 
'தள்லோடும்‌ கொடைக்கானல்‌! வந்திருக்‌ 


யார்‌ இந்த டி.கேபோஸ்‌? 


எனக்கு வய 


கிறது. படம்‌ வரட்டும்‌, என்‌ வயதும்‌. 
குறைந்து போகும்‌" என்கிறார்‌ 


- அழுதா 


'எண்டா எப்படியும்‌ அஞ்ச 
குள்ள வருவ இல்‌ 


ரெங்கும்‌ 
ன்று அன்று இரவு, 


எழுதி 
வோம்‌ என்பதே நினைவில்‌ இல்லை 
வழி என்று நீல 


தெரியவில்லை, தெர்வு எப்படி 
கடவுள்‌ விட்‌, த்தும்‌ 
கொண்டு கப்‌ போவான்‌. 
கும்பலில்‌ நோட்டீஸ்‌ போர்டை நெரு), 
நம்பர்‌ தே, இருப்ப அரை 
விஸாடி, இருப்தியடைந்துவிட்டு, கட்‌ 


ற ஒன்று தன்னிடம்‌ இல்லை 
என்பதை அவல்‌ கண்டுகொண்டான்‌ 

லட்‌ பார்க்க வளர்மதி வரவில்லை, 

வந்தது. யாருடனும்‌ பேசப்‌: 

அவல்‌ விறுவிறுவென்று 

நடக்கத்‌ தொடங்கியபோது, 

நின்றுகொண்டிருந்த ஹெட்‌ 


அவனைப்‌ பார்த்து, கையசைத்‌: 


அழுகை 


மிடிக்காய 
வீட்டுக்கு 
தூரத்தில்‌, 


தார்‌. அருகே வரும்படி கூப்பிட்டார்‌ 


(தொடரும்‌) 


ஓஆர்கோயாலல்‌, 
மெற்கு மாம்பலம்‌ 

பெண்‌ வடிவுக்கன்‌ அழுகைள்‌ 
கட்டுவது சாரியா இல்லை, கிகா 
ஷொம்ப 194.2. 

ஓஎம்‌.சூர்யா, விழுப்புமம்‌ 

எனது நண்பன்‌ ஏற்கச்‌ கேள்விக்கும்‌ 
விரல்‌ நுணில இல்‌ வைச்சிருக்கான்‌. 
அவனை எப்படிப்‌ பாராட்டுவது? 

நகஸ்துி செய்த! 

ஒஎஸ்‌.பீவா, (ங்கம்‌. 

விலை- வாரி ஏற்ததீதுக்கு உண்மை 
மான காரம்‌ கூறுங்கள்‌. 

சம்‌ கஃவாரியாக இருப்பதுதால்‌! 

*கேஎஸ்‌.கோவர்ந்தவல்‌, வேளச்சேரி 

பண வசட படைத்தவர்களை பசை 
முல்லா பேர்வழி எனக்‌ கூறுகிறோம்‌. 
ஏன்ற 

அனைவரும்‌ 
கொள்வதால்‌ 
அவர்களிடம்‌. "ஒட்டிக்‌. 

கொள்ளும்‌ நிலைமை வத்கால்‌... 
இனி மாற்ற முடியாதபடி, அனாமிகா 
என்று மாற்றிக்கொள்வேன்‌, 
சட, 

ஷ்‌. 


ஆகமங்கலம்‌ புதர்‌ 
என்னிடம்‌ கள்ள ஒரு பெரிய பவ: 
வலம்‌, வள்ளுவணைர்‌ பரத்தும்‌ வள்ள 
வாணாம்‌ பின்பு்தியம்‌, கொட்டதக்கெல்‌ 
வெர்‌ மூக்குக்கு சேல்‌ கோபம்‌ வருது, 
என்ன செல்க? 

வள்ளுவரை 

வன்ளலாஷயும்‌ படிக்‌ 

தும்‌ ஏல்‌ 'வள்‌ வள்‌! என்று விழுகறிரகள்‌?. 


பலவீனமான சண்முகரே, இக்குறள்‌ 


இருவருட்பா. தவிர வேறு. எதையும்‌ 
பலமாகத்‌ தொடாஜீர்கள்‌. அப்படி வேறு, 
எனையாவது தொட்டு, தேவையில்லாமல்‌. 


உங்கள்‌ மூக்சை நுழுக்க வேண்டிய சட்‌ 
முதல்‌ காரியமாக, 
மூக்கை நீங்களே தொட்டுக்கொள்ளுங்கள்‌, 

வமப்போகும்‌ கோபம்‌ தினைவுல்கு வரும்‌ 
'வரும்‌ முன்‌ கோபம்‌ தவிர்க்கலாம்‌ 

ந பாருங்கள்‌, 'அப, நம்ம. 


இன்முகம்‌ 

சண்முசம்‌ 


ஆலிட்டாரே! என்று, 
அனைவரும்‌ தங்கள்‌ 

மூக்கில்‌ மேல்‌ விரல்‌ வைப்பார்கள்‌! 
ஒ.எல்‌.தொலட்சுமி, சென்னை. 
ஆண்கள்‌ 'க௬! கமந்கால்‌,.. 
ஆனானப்பட்ட... ஆணாவப்பட்ட 
மகாவிஷ்ணுவே மோனி என்ற பெண்‌: 

தான்‌ மணிகண்டன்‌. சமத்‌ 
தார்‌, பத்து மாதம்‌ பத்திரமாகச்‌ சுமக்கும்‌ 
தாய்மை என்ற பலம்‌, பெண்ணுக்குந்தான்‌. 

கண்டு. இந்த. 
ஆண்‌ கரு ௬ம 
காய்ந்து கருவாடா விடுவான்‌. பழைய 
படி பெண்ணே கருவைச்‌ கமக்கட்டும்‌. 
பிறக்கும்‌ பிள்ளையை வளர்க்கும்‌ சவ. 
லையை, ஆண்‌ கமக்கட்டும்‌. ஆண்‌ சமக்‌ 
கும்‌ ௧௬, ஆண்‌ எழுத்தாளர்கள்‌ சுமக்கும்‌ 
கதைலின்‌ கருவாக மட்டும்‌. இருக்கக்‌ 
கடவது, 


'ஷயத்தில்‌ பலவீனமான 

ஈல்‌, பத்து மாதங்களில்‌. ஓ பி.முத்துலெட்கமி புகழேந்தி, 
இஙகக ட 

(நால்‌ அத்தை பச்சைச்‌ கேட்காமல்‌, 
இருல்கம்‌ பெஸ்களைப்‌ பர்ி... 


எல்வதான்‌. தாம்‌" - தந்தையால்‌. இருந்‌ ஓ.எல்‌.கோமடு, நெல்லை. த வர்கனுக்தள்‌ அடக்கும்‌ அத்விம்சமகன்‌ 
இரேஸி ஈ.வி. ஆப்பிக்கால்‌, 
லின்‌ சின்னம்‌ என்வவாக இருக்கு 
தாத்தாவாடுவிட்ட எனக்குக்‌ தோ 
எல்லம்‌, குழி விழச்‌ உரிக்கும்‌. 0 *தஞா.செ., நெல்லை. 
பெயர்‌. ஆதரி! வெல்லிலை எப்படிச்‌ சமா. 
கொம்லா 111 தனி 
ஓ.தசந்நிய நாராயணன்‌, அயல்புமம்‌ கத்ரி கோலா! குடித்தபமு! 
இிருமதிலின்‌ கேள்விகளுக்குப்‌ பில்‌ 
சொல்வது, எங்கள்‌ கேள்விகளுக்கும்‌. 
பதில்‌ சொல்வது... ஏது சஷ்டமாவது? 
நீங்கள்‌ கேள்விகளைத்‌ தபாலில்‌: கே: 
பரிகள்‌, பதில்‌ சொல்ல அவகாசம்‌ இருக்கு 
இருமறி, கேள்விகளைத்‌ 'நபாலென்று! 


பேச்கவார்த்தைனயக்‌ கேட்பது அநாகரிகம்‌ 
என்பதை அறிந்து, நாகுக்காக நகரும்‌ 


ஒல்லேடிசன்‌! 
குழந்தையில்‌ ௬ கேட்பாள்‌, பில்‌ சொல்ல அவ அவகாசம்‌ 
விடலாம்‌, பட்டுப்‌ புடைவவையா இ. 
எட்டுக்‌ கல்‌ பேசரியாச! என்ற ரீஜயில்‌ 
இருமதி கேள்வியும்‌ கேட்டு, சாய்ஸையும்‌ 

நம்மிடமே வ 
கேள்விக்கு. நியாயமான பதில்‌ 
நல்ல பேரு 


இடைக்கும்‌,. இருமதியின்‌ 

அறியாயமாவ கெள்விக்குப்‌. 
பதில்‌ செ 

ஈறு இடைக்காது. 
இருக்க. 
(சவி - ௮ புத்சொவி. 
என்ன வேறுபாடு? 

'பரச்லைக்குக்‌ தீர்வு காண்பவன்‌ புத்தி 
சாலி; அகுற்கான பேரைத்‌ தட்டிச்‌ செல்‌ 
பவன்‌ அஜ புத்திசாலி! 

மி 


அண்மையில்‌ மறைந்த 
பிரபல ஜோதிட, நிபுணர்‌ 
திரு. அக்னி சர்மா குறித்த 
இளைவுகளை நம்மோடு 
மகிசந்து கொள்கிறார்‌ வழக்‌ 
குரைஞர்‌ வீரராகவன்‌, 
எரமாவுக்கு ஜோதி 
டம்‌ என்பது தொழில்ல; 
சுவாசம்‌, அவர்‌ ஜோதி. 
மத்தை... எவரிடமும்‌. 
சென்று கற்கவில்லை, 
அவரது அப்பா காசிராம்‌ 
சர்மா போலிஸ்‌ என்றாலும்‌, 
ஜோதிடக்‌ கலைகில்‌. 
வல்லர்‌, தமது 18 வயதி. 
மிருந்து. இறக்கிறவரை 
ஒருவரிடம்கூட ஜோதிடம்‌. 
பார்த்ததற்காக பணம்‌. 
வாங்கியதில்லை. எனக்கு, 
அப்போது தொழிலில்‌. 
பணக்‌. கண்டம்‌, சர்மா 
வுக்கு ஃபோன்‌ பண்ணி 
விஷயத்தைச்‌ சொன்‌ 
சேன்‌, அன்று ஞாயிறு 
உடனே அவர்‌, கவலைப்‌ 
படாதே வியாழக்‌ கிழமை: 
உனக்குப்‌ பணம்‌ வந்து 
சேரும்‌" என்றார்‌. அது. 
போஸ்‌. எனக்கு நடத்து 
தமது, இறுதிக்‌ காலத்‌ 
தைக்கூட துல்லியமாகக்‌ 
கணித்துக்‌. கூறியவர்‌ 
அவது ஆன்மா. சாத்தி 
அடையட்டும்‌!" என்றார்‌. 


- மகிமைராஜன்‌: 

ஜப்பானியப்‌ படைகள்‌ கடுமையாக தாக்‌வெ நேரம்‌. 19% 
பிப்ரவரி 28ஆம்‌ தேதி, இரண்டு படைகளைத்‌ துணிச்ச 
வுடன்‌ வழி நடத்த, 


மீது, ஒரு நப்பானிய மெஷின்‌ துப்பாக்கி சரமாரியாக காண்டிருந்த அந்த இளைய 


குண்டுகள்‌ பொரழிந்தடில்‌ ஏழு குண்டுகள்‌ அவரது உடலில்‌ 
பாம்ந்ண உயிர்‌ பிளப்பது நி 


ஓர்‌ ராணுவக்‌ கேப்டனின்‌ வீரச்செயலை, அவர்‌ 

'விருடன்‌ இருக்கும்போதே கெள 


விப்பதுதான்‌ சரி! என்று, 


இனை வழ 

(த பிரிட்டிஷ்‌ அரச, அவருக்கு. 
உடனடியாக அறுவை ஏிலச்சை செய்து குண்டுகளை: 
கற்ற, வேறு ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு . 

டார்‌. அதன்‌ பிறகு ரங்கூனில்‌ சிடுர்சையளிக்கப்பட்‌ 


நுப்பி வைக்கப்பட்‌ கப்பல்‌ மூலமாக இந்தியா வந்து செர்த்தார்‌. அதன்பின்‌ 
இந்திய ராணுவத்தில்‌ 
வ௫த்துவிட்டு, சுதந்தர இ 


முக்லெ பொறுப்புகளை 

* முதல்‌ ராணுவத்‌ 
தனபதி ஆனார்‌ ௮௨ 

பர்தான்‌ அண்மையில்‌ மறைந்த பீல்டு, 

மார்ஷல்‌ சாம்‌ மானெக்ஷா. 


(அது, பர்மாவில்‌ மூன்றாண்டுகள்‌ தங இருந்து, போரில்‌ 


ஈடுபட்ட அனுபவம்‌ அவருக்கு உண்டு. அவருடைய 

ஒரு பெண்‌ குழுந்தையைப்‌ பெற்றெடுத்த தகவல்‌ 
விட்டு நகர முடிய 


வத்தபோதுகூட, அவரால்‌ பர்மா 
வில்லை 

ஒஆள்ப. 
ஆண்டவவே போராடும்‌ கதை. அல 


நூலை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டு 


அக்கரமங்களுக்கு எடுராக, 
வயில்‌ சாமியை (சிவல்‌ உ விஷ்ணு] 
உலவவிட்டிருக்கறார்‌ இயக்குதர்‌ பி.சி, அன்பழகன்‌. 
ஒட 
எஷிராக பிரித்துடடக்கும்‌ ஏன 

நாங்கூர்‌ மன்னனின்‌ சாதி துவேஷுக்துங்கு 

களை ஒன்று இரட்டும்‌ 
ருக்கும்‌ ராஜு 

மகானாகவே வாழ்ந்‌ ன்‌ நடிப்பில்‌ 

ஒளியின்‌ தே 
ஓ அரசனுக்கு எதிராகச்‌ சநிசெய்லறார்‌ என்ற குற்றச்சாட்டோடு, குநிமையில்‌ கட்டி 
இழுத்து வருசையிலும்‌ 
ப 


வசனங்கள்‌ கவிதை தேன்‌, வைகுண்டசாமியின்‌ பக்தராக பாடகர்‌ சிர்காழி வ சதெம்பரம்‌; 


பமுறுவல்‌ பூத்த முகத்துடன்‌ புல்லரிக்க ௭ 
'ருவிதாங்கூர்‌ மன்னர்‌ பாத்இரத்ல்‌, பாடகர்‌ எஸ்‌ 

ஈன்‌, சுரேந்தர்‌, இவர்‌ நாக்கல்‌. 

ஓ பஇனேழாம்‌ நூற்றாண்டின்‌ இயல்பு மாறாமல்‌ படம்பிடித்திருக்கெது ஆர்‌.செல்வா. 


கேமரா, பகவதி சிவநோசவின்‌ இசையில்‌ பாடல்கள்‌ அனைத்தும்‌ பக்த ரசம்‌ 


அடிப்படையாகக்‌ கொண்டு ஆன்மிகத்தோடு சமூக, 


- கதிரவன்‌ 
விமர்சனத்தையும்‌ முன்வைத்த இயக்குநருக்குப்‌ பாராட்டுகள்‌. 

ராணுவ வட்டாரத்தில்‌ இவ 
ருக்கு வைக்கப்பட்ட செல்‌. 
லப்‌ பெயர்‌ : சாம்‌ பகதூர்‌, 

'பணி ஓய்வு பெற்றபின்‌ 
தமிழ்நாட்டில்‌ குன்னூரில்‌ 
வரித்து வந்தார்‌ மாவெய்ஷா. 

1971ல்‌. இந்தயா போர்‌ முனைமி. 
பாலஸ்தான்‌ போரின்‌ ஹீரோ. தைப்‌ பழித்தவர்‌ மருத்துவ. 

இவர்தான்‌. வங்கதேசம்‌ முனையில்‌ அமைதியாக 
என்ற நாடு உருவாகக்‌ சார. அதனிடம்‌ சரணடைந்தார்‌ 
ணம்‌ இவரே மிக்‌ துல்ல அவரது உடல்‌ ராணுவ ம 
மாக ராணுவ நடவடிக்கை 

யாதையுடன்‌, ஊட்டி 

களைத்‌ இட்டமிட்டு யில்‌ அவரது ம 
£றைத்‌ இறம்படச்‌ செயல்‌ மின்‌... தல்லறைக்குப்‌ 
படுத்தி, பாடிஸ்தானியப்‌ பக்கத்திலேயே. அடக்‌ 
படைகளைம்‌ சரணடைய சம்‌... செய்யப்பட்டது. 
வைத்த அவரது ராஜதந்‌ மானெக்ஷா.. மரணம்‌ 
இரத்தை அன்றைக்கு பெர்‌ அடைவதற்கு முன்‌ 

சாதவரில்லை, 1979ல்‌ அவருக்கு ஃபில்டு கடைசியாகச்‌ சொன்ன வார்த்தை 'ஐ. 
மார்ஷல்‌ என்ற கெளரவம்‌ அளிக்கப்‌ அம்‌ ஓகே! 


பட்டது. தவிர, பத்ம பூஷண்‌, பத்ம ்ஷ்ல்ண்னன்‌! 


விபூஷண்‌ விருதுகளையும்‌ பெற்றார்‌ 

சு ௫ 

நடிகர்‌ கரத்த்திம்‌ தான்கு அவருக்குள்‌. 
'தணியாச உட்காந்து புலம்பிக்கொண்டு. 
இருக்ற 

கார்த்‌: போக்க. போர்கட எல்லாம்‌ 
போச்சு... சினிமாவும்‌ போச்சு, 
போச்சடம்‌... இப்ப நான்‌ என்ன பண்றதா. 
ஆனாளுக்கு. தமிழ்நாட்டு. முதல்வர்னு. 
குரல்கொடுக்க ஆரம்பிச்கட்டாங்க, 
மட்டும்‌ கம்மா இருந்தா ஒருத்தரும்‌ மதிக்க 
மாட்டாங்களே... (சம்போது அவரின்‌ செஸ்ஃ்பபோன்‌. 
அவது, எதிர்ம ம்‌ கப்மணியசவாமி. 
பெசுல்றார்‌] 


கூ.சுவாமி : தம்பி, 
மணியசுவாமி பேசறேன்‌. 


நான்தான்‌ சுப்ர 

எந்த சுப்ரமணியசுவாமி? 
சு.சுவாமி : என்னைத்‌ தெரியலன்லா 
அவன்‌ மனுஷனாவே இருக்க முடியாது. 
இருத்தாலும்‌ சொல்றேன்‌. என்னை எல்‌ 
லோரும்‌ 'ீ பார்ட்டி"சவாமின்னு சொல்ல 
வாங்க... இப்ப புரியுதா! 
கார்த்திக்‌ : (அடிர்சசியுடன்‌) ஓ. 
கனா! எதுல்கு ஃபோன்‌ செஞ்சல்கா. 
க.சுவாமி : நீங்க கைல கட்ரியில்லாம. 
க்ஷ்டப்படறதா கேள்விப்பட்டேன்‌. அதான்‌. 
நாம ரெண்டுபேரும்‌ ஒண்ணு சேர்த்தா. 
உலகத்தையே ஆட்டி வெச்சிடலாம்‌. 
கார்திக்‌ : நாம கூட்டு சேர்த்து என்ன: 
பண்றது? தொண்டன்னு. சொல்லிக்க 
ரெண்டு பேருக்குமே ஆவில்லையே... 
கூ.குவாமி : தொண்டன்‌ இல்லைன்னா 

தீம்‌. 

இ. ௫. ௫. 
ஒரு செல்ஷன்ல உள்ள தல்னிப்புடுவோம்‌, 
கவலைம்படாஜங்க... 

(ப்போனைகட்‌ செஞ்தபேறூட. ஐயா. 
சமி: என்று. கூரல்‌ வரவாாலுக்கு ஓர்‌ 
வருஹொர்கரர்ததக்‌. அங்கே கையில்‌ ஒரு 
தட்டுடன்‌ கீண்டான பிச்சைக்கரன்‌ நினற, 
கொண்டிருக்கிறான்‌. 

விச்சை : சாமி. தர்மம்‌ பண்ணுங்க 
சாமி... சாம்ட்டு ரெண்டு. மணி நேரம்‌ 

ஆகுது. 
கார்த்‌ 


உன்னைப்‌ பார்த்தாலே. 


ஜாலிரஸ்போர்ஸ்‌! 

என்ன... தலைவனா இருப்போம்‌. என்‌ 
ஆதரவு இல்லாம, உலகத்துல எவனும்‌ 
ஆட்டி நடத்த முடியாது. 

கரர்த்இி்‌ - இப்ப னக்கு மக சர்‌ 
மில்லை. பத்து நான்‌ கழிச்சி ஃபோன்‌: 
பண்ணுங்க... 

௯.சுவாமி : உங்க மனசைக்‌ கெடுத்தது. 
யாருன்னு தெரியும்‌. அத்த பிஸ்வாஸ்‌. 
தானே... அவரை இ.பி.கோ... ஏதாவது: 


தெரியது. 
மணிக்கு ஒழு: 
தரம்‌ சோறு சாப்‌ 
மிடுவேன்னு... சர, சோறு, 
போடதேன்‌, என்‌ கட்டிலில 
உறுப்பினரா சேர்ததுக்கறியார? 

மச்சை : கட்டியா! என்ன சாமி, சோத்‌ 
துக்கு. வத்தவகைச்‌ செத்தல்‌ தள்ளி 


்‌ ்‌்‌ 
நான்‌ சொல்றபடி கேட்டா... உலக நாடுகள்‌ 
எல்லாம்‌ உன்‌ காலடியில; நீ என்‌ காலடி 
வில, சம்மதமா? 

கார்த்திக்‌ ; எ... என்னு சொல்றிங்க. 
இதெல்லாம்‌ நடக்குமா? 

புஷ்‌ ; ரொம்ப எம்பின்‌, வோட்டுப்‌ 
போடுங்கன்னு எழுநி கைல தட்டியோ, 
நிக்கணும்‌. அப்புறம்‌, இருக்கிற ரெண்டு. கட்ரிக்ஸு 
ஒரே 
ஏத்தி, பேச வக்க 
ணும்‌ 

கார்த்த ரெண்டு. 


கட்டித்தலைவர்களா 


களையும்‌. 
மேடையில 


மக்க 
கட்டித்‌ தலைவர்களைக்‌: 
கூப்புடமாட்டங்களா? 

பன்‌, ஆளுங்கட்சி, எதிர்க 
கட்டிசெண்டுதான்‌ எங்க நாட்டுல இருக்‌ 
கார்திக்‌ : அது சரி, இங்க ஜாக்‌ 

கட்சியெல்லாம்‌.. செர்த்து... ஆமிரத்து 
நானுற்றி ஐம்பத்தி எழு கட்டிகள்‌ இருக்கு 

புஷ்‌: (அிங்கிடுடண்‌ ஜாடில்பெல்லாம்‌. 
கட்டி இருக்கா! அப்புறம்‌ 

க்‌ : வார்டு தேர்தலுக்குக்கூ. 

பெரிய கலவரம்‌ நடக்கும்‌. பொது மக்கள்‌ 
வோட்டை நாங்களே போட்டுக்குவோம்‌ 
தடுத்தா, சோடா பாட்டில்‌ பறக்கும்‌, ப்‌ ய்‌ ப்‌ 
புஷ்‌: சரி பேஈ 


கார்த்‌ : தடுத்தா, கல்லெறிலோம்‌; 
காரை எரிப்போய ரிப்பேம 

ஸ்‌ தடுக்காதார 


உள்ள ஆஸ இருந்தாஅவ 
போம்‌. ரெயில்‌ ஓடாது. 
(னம்‌ போனா, அது முன்‌ 
கறுக்க படுப்போம்‌, மொத்தத்‌ 
துல ரத்த ஆறு ஓடும்‌. 
புஷ்‌ ; மொத்தத்துல மக்களை நிம்‌ 
மதியா விடமாட்டங்க. 
கார்த்திக்‌ ப மூதலமைச்சரையே நிம்‌ 
மதியா விடமாட்டோம்‌. ஆரம்பத்துல கூட்‌ 
டணி போட்டு ஜெலிப்போம்‌, மறுநாளே. 
ஆப்பு சிலி ரெடியா வெச்சிருப்போம்‌ 
சொல்றபடி கேக்கலன்னா. 
கால்‌ எல்லாத்தையும்‌ வெட்டுவோம்னு 
பலங்கமாகத்துவோம்‌. இன்னும்‌ கோயம்‌ 
அடிகமானா தலைவர்கள்‌ சிலைய 
உடைப்போம்‌ 
யும்‌ எரிப்‌ 
தலை, கை, 
புஷ்‌ அடடா, அந்தர்‌ 
சிலை என்ன பாவம்‌ செஞ்‌ 
தோ 


கார்த்திக்‌ : அதுதானே. 
அடிக்கும்போது இருப்பி. 
அடிக்கிது, அதனாலதான்‌, 
புஷ்‌! அடெங்கப்பா, 
இங்க இவ்வளவு அர 
இருக்கா நீ 
சொல்றதைப்‌ பார்த்தா 
எனக்கு மயக்கமே வருது,. 
கார்த்திக்‌ பலமாகர்‌ சரிக்‌ 


சிவல்‌ 


கறார்‌! 
புஷ்‌ | ஏன்‌ தம்பி, சிரிக்கறிங்கர 
கார்க்‌ நங்க. எங்களுக்கு அரசியல்‌ 
சொல்லிக்‌ மொடுக்க இங்க வந்திருக்கீங்க 
ஆனா, எங்க தமிழ்நாட்டு அரியல்வாதிங்க 
இலர்‌ அரசியல்‌ சொல்லிக்‌ கொடுக்க, உங்க 
நாட்டுக்குப்‌ போயிருக்க 
புஷ்‌ ப (பதறியபடி) ஹெல்ப்‌ 
ஹெல்ப்‌ மீ... அமெரிக்காவைக்‌ காப்பாத்‌ 
தங்க... அமெரிக்காவைக்‌ காப்பரத்துங்க 
(என்று அவரி அடித்துக்கொண்டு ஒட 
எைதப்பச்‌ எரிக்கா கார்ல்‌) 

ச. டக்‌ 


ஒருவர்‌ நடந்து செல்லும்‌ வழியில்‌, 
ஓர்‌ அகத்தமான குடிசைப்‌ பகுஇயைக்‌ 
கடக்க நேர்டுவறது. மூக்கைப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொண்டு நடந்து அந்தப்‌ பகுதியைக்‌ கடக்‌. 
றார்‌. 'இக்தனை நாற்றத்தில்‌ இரண்டு 
ம்‌ இிமிடம்‌ தம்மால்‌ தாக்கப்‌ பிக்க முடிய 
ர்‌ வில்லை. ஆனால்‌, இந்த மக்களால்‌ இங்‌ 


ணி 
கந்தி. 


்‌ கேயே உண்டு, உறங்ல்‌ எப்படி வாழ்க்கை 
நடத்த முடிலறது?" என்ற எண்ணம்‌ ஏற்‌. 
படுறது. இன்று இந்த உலடல்‌ மிகச்‌: 
இலரைத்‌ தவிர, அலைவருமே இதைவிட 
இன்னும்‌ மோசமான சாக்கடைகள்‌ 
நிறைத்த. பகுதியில்தான்‌... வாழ்த்து: 
கொண்டிருக்கிறோம்‌. அங்கே கோபம்‌, 
'வாங்கும்‌. எண்ணம்‌. என்ற 
பல சாக்கடைகள்‌ இருக்‌ 
இன்றன. ஆனால்‌, இந்த 
க ! பயம்‌, கண்மை பல 
| இலை. தை 
[க்‌ ப்‌. புரிந்து 
மபற்ற, அற்பவவ்ய்‌ 
னிக்கு. இருந்த, 
இருத்த வழி காட்டுகிறது" என்று கறு றார்‌ கனத்தாஜி, இவர்‌ நாடெங்கும்‌ சென்று, 
'மின்றி, இனைய தலைமுறையிலரும்‌ இரண சவந்தாஜியின்‌ செழ்பொழிவுகளைக்‌ 
கெட்ட, ஆர்வமுடன்‌ வருலிறார்கள்‌ என்பது குறிபிடத்தக்கது 
சென்னை காமராஜர்‌ அர்லல்‌, ஜூலை பத்தாம்‌ தெடி முதல்‌ 14ஆம்‌. 
'தேதி வரை நடைபெறுறது. நேரம்‌ மாலை ஆறரை மணி முதல்‌: 
'யாயத்தில்‌ இடம்பெற்றுள்ள சலோகங்களுக்கான 
க்கவுரை வழங்குவார்‌. 


பொறாமை, சோம்பேறித்தனம்‌, பழி. 
ண்ண ருக்குத்‌.. தெரிவ 
ரப கொண்டு. சமா 
பகவத்ட்தை தொடர்‌ சொற்பொழிவுகளை நடத்தி வருபவர்‌. வயதானவர்கள்‌ மட்டு 
'இந்த ஆண்டு சனந்தாஜிலின்‌ இதை சொற்பொழிவு, வழக்கம்போல: 
"எட்டு வரை. இந்த முறை, பகவத்‌ சதை நான்காம்‌ அத்த. 
தக்பிப 
“திரி மன்னன்‌ சிறைச்சாலையை 
வேவு பர்க்க ஒற்றனை அனுப்பினிகளே, 
“பேனில்‌ நம்மை அவன்‌ சிறை பிடித்து, 
"அட்டால்‌, அங்கே செளகர்யம்‌ எப்படி 

*என்று தெரிந்துகொள்ளத்தான்‌!" 
- வெ.கீதாராமன்‌ 


ஏசுவுக்கும்‌ 
வீணை பிடிக்கும்‌...! 


சரஸ்வதிக்கு நான்கு கரங்கள்‌ - தஞ்சா 
வூர்‌ ஜெபமாலைபுத்தில்‌ உன்னதமான. 
வீணைக்‌ கருவியை நான்கு. கரங்கள்‌. 
செதுக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. - தொழி. 
லாக. ஆம்‌, குணாளபீட்டர்‌, அவர்‌ மனைவி, 
'பெளலின்‌ இருவரும்‌ 'நல்லதோர்‌ வீணை: 
செய்து... விற்றுக்‌ கொண்டிருக்கிறார்கள்‌. 
அத்த கிறிஸ்தவ. தம்பதினவச்‌ சந்திக்க 
றத... 


விலையை எந்த வரஜ்இல்‌ கருவாக்கு. 
இறிடீன்ர. 
தரமான பலா. மரத்தலிருந்துதான்‌. 

குறிப்பா, பண்ருட்டியிலிருந்துதான்‌ மரம்‌ 
வாங்குவோம்‌. 
ஒரே ஒரு மரத்த. 
விருந்து. உருவாக்கும்‌. 
வீணைக்கு. 
அகம்‌ என்கிநார்கனே, 
ஸ்மையார 
ஆமாங்க, சாதா 


வீணை ஆறாயிரம்னா ஒரே மரத்தில்‌ உருவாகும்‌ காந்த வீணை 
ஏழாவிரத்து ஐந்நூறு ஆகும்‌: 


ஒரு வலைனைச்‌ செய்து மூடிக்க 
எல்வனவு நாலாகும்‌?. 

அனுபவத்தால. நாள்ல. 
வேன்‌. செலவெல்லாம்‌ போக, 
லாபம்‌ வரும்‌ ஒரு 
ணயில 


வினை மெல்ல என்ன தகு௫. 
வேணும்‌. 

தொழில ஆத்ம இருப்இியா செய்யற. 
மகம்‌ இசை ரசப்பும்‌ இருந்தா போதும்‌, 


இங்க்‌ தொழிலை வேறு, வாரும்‌ 
கரவது கற்றும்‌ கொடுக்கவாமே...?. 
நிறைய பெருக்குச்‌ சொல்லிக்‌ கொடுத்‌ 
இருக்கேன்‌. வாராவுது, வந்தா, கத்துக்‌ 
டுக்கத்‌ தயாராலிருக்கேன்‌. 


தக்க அதிஸ்தவ தம்பி, 
இருந்தா என்ன! ஏசவுக்கு 
அடிக்க என்ன? 


வீணை 


அட சபாஷ்‌: என்று விடைபெற்ற. 

போது, 'அரசாங்கத்தில. 
சொல்லி எங்கள மாதரி, 
வீஸைத்‌ தொழிலாளர்‌: 
களுக்கு ஓதாச்கம்‌ உதவச்‌ 
சொல்லுங்க! என்றார்‌. 
கள்‌. அரசாங்கத்தில.... 

செய்‌, சத்தம்‌: 
மாமதி முருகன்‌ 


தரத்திலும்‌ நம்பர்‌ 1] மகளிர்‌ மாத இதழ்‌! 

1 
ட்‌] 


ம௦மமமபடை 


சில உண்மைகள்‌ மாறுவறில்லை. 
எங்கள்‌ வாக்கும்‌, 
எங்கள்‌ மீநான உங்கள்‌ நம்ரிக்கையும்‌ ! 


"உங்களுக்கு நூய தங்கத்தை அளிப்பதாய்‌ உறுதியளித்தோம்‌.. 

அதை நிறைவேற்றினோம்‌. உங்களுக்கு நகை வாங்குவதில்‌. 

ஒர? சிறந்த அனுபவத்தை அளிப்பதாய்‌ உறுதியளித்தோம்‌ ! 
கடத்தலை பட தவில்‌ டாம 
நாய. தங்கத்திற்கான... நம்பிக்கைக்கு... உறுதியளித்தோம்‌. ஸீ] 
அதை. இறைவேற்றினோம்‌. இன்று மேழும்‌ ஏர்‌... 
உறுதியளிக்கிறோம்‌, இந்தியா முழுவதும்‌ எந்த 

நம்பிக்கையின்‌ அடிப்படையில்‌ நம்மிடையே 
உண்னத உறவு உண்டானதே, அதை என்றும்‌ 
காப்போம்‌, ஏனெனில்‌, கோல்டுபளஸ்‌ 100 
வருட பரம்பரியமி்க டாடா இறுவனந்திள்‌ 
ஒர்‌ அங்கமாகும்‌, எங்கள்‌ வாக்குகளை 
இவைவேற்றுவதில்தாள்‌. எங்களின்‌: 
சிறப்பே உள்ளத. 
'கோல்டுபிளஸ்‌. 
செக. 


ஜுவல்லரி ஷோரூம்‌: 
ஒங்கள வகிக்‌ நிஷைகேலம்‌ 


தமிழகத்தில்‌ அதிக கிளைகள்‌ வெண்ட ஒரே ஜெல்லி ஸ்தலம்‌ 
்‌]