Skip to main content

Full text of "kalki magazine 1986-02-09"

See other formats
சலவை தோறும்‌ பொலிவு, 
சலவை,..பவர்‌ பேக்டு ஸர்‌ஃப்‌ பு 
வெண்மை பொலிய வெஞுக்கிறது ! 


ஸர்ஃம்‌ சலவை:ஒப்பற்ற வெள்ளைவெளேர்‌, சகல துனிகளுக்கும்‌ புதுமம ஜோர்‌! 


ப ரணரார பன்ர 
தோல்‌ பதனிடும்‌ 
தொழில்‌ -. 
வர்த்தகத்தில்‌. 
இந்தியாவிலேயே. 
முதலிடம்‌ 
வடப்பது, 
தமிழசும்தர்ன்‌.. 
இந்தத்‌ தொழில்‌ - 
வர்த்தகத்தின்‌. 
முக்கியத்துவத்தை: 
உணரச்‌ செய்ய, 
சென்னை. 
வள்ளுவர்‌. 
கோட்டத்தில்‌ 
சர்வதேசத்‌ தோல்‌. 
பொகுட்காட்டி 
பிப்ரவரி 6 வரை: 
தடைபெறுறது. 

ஒரர லை 

ஒரு கோழ ரூமாய்‌/ 


சென்னை மாநசராட்டியின்‌ ரிப்பன்‌" 
சுட்டிடத்துக்குப்‌ பக்கத்தில்‌, அதன்‌ வெளிச்‌. 
சசவமயோட்டனத்போல்த்‌ அகன்ற 
சாம்ப செல்கிறது. அதோடு சற்றுத்‌ தாரம்‌, 
போளுல்‌ இடது பக்கம்நிறைய சந்து பொந்து 
போது மேட்டுப்பாக்சான்‌ இறத நடக்கல 
பெயர்‌ பெரிய மேடு, ்ஷ்தை்‌ 
இந்தப்‌ பெசியமேடின்‌ சந்து பொந்து 

கைச்‌ சற்றி வந்தால்‌ பழங்காலக்‌ கட்டடம்‌ 
கண்டும்‌ சைவண்டி இழுக்கம்‌ கலிககாரர 
கோயம்‌ சாப்பாட்டுக்‌ கடைக்காரிகளையம்‌ 
தரிசிக்கலாம்‌... கடையா, கண்ணியா, 
பரபரப்பா ஒன்றுமிராது; ஆனால்‌ 
பெதின்வுமான இகாப்வம்‌ 
அதிகமாக நாளொன்றுக்கு கமர்‌ 
கோடி முதல்‌ ஒன்றனரக்‌ கோடி ரூபாய்‌ கண 
வியாபாரம்‌ ஆறது; ஆமாம்‌, ஒரே நானில்‌. 
தான்‌! அதுவும்‌ பாச்‌ வியாபாரம்‌ அல்ல, 
ஏற்றுமதி. வியாபாரம்‌, தானொன்றுக்கு, 
௫. 1% கோடி பெறுமானமுள்ள டாலர்‌ 
கீச்‌ சம்பாதித்துத்‌ தரும்‌ அந்த வியாபாரம்‌ 
என்ன?சற்றுதின்று உங்கள்‌ மூக்கை சாக 

வும்‌, இதற்குள்‌ தோல்‌ வாசனையை அது 
உணர்ந்திருக்க வேண்டுமெ! இங்கே தோல்‌ 
மிதனிட்ப்படுகதில்லை: பதனிடப்பட்டு வரம்‌ 
தொக்ர்‌ சேகரம்‌ செய்து வைல்வரார்கள்‌ அதனால்‌ வாசன்‌ இசா கலே இருககும்‌ 
மூக்கைத்‌ தளைக்காது! 

இந்தப்‌ பழங்காலக்‌ கட்டடங்களில்‌ ஒன்‌ 
ஐக்கள்பகத்து பார்ப்போமா? சழேகிடககு 
இடுக்கு்ககக "பேல்‌ கன்‌. படேத்‌ 
இரும்பிஞல்‌ அட! இது என்ன, ப தன்ன 
மான, கண்ணாடிச்‌ கவர்கஷடன்‌ கூடிய கா 
மாலயம்‌/டைப்ரைட்டர்களின்‌ இனிக்‌ ஒளிக்‌, 
டெலச்ஸ்களின்‌ டடக்‌ டடக்‌, அங்கே ஓர்‌ 

ஏட ஸி. அறையில்‌ கண்ணாடிச்‌ சுவருக்கு, 


4 தோல்‌ உபைசில்‌ ஒரு '3பாஷன்‌' பெண்‌ 

அப்பால்‌ தெரியும்‌ கம்ப்யூட்டர்‌. மாடர்ன்‌: 
மேஜை நாற்காலிகள்‌. ன்‌ க்காக உடை 
வணசித்து, அமர்த்இருப்பவர்கள்‌. பர்பரம்‌. 
மாகப்‌ போனில்‌ பேரிக்‌ கொண்டிருக்கார்‌ 
கன்‌; அல்லது சறுகறுப்பாக எதையோ. 
எழுதத்‌ தள்ளிக்‌ கொண்டிருக்கருர்கள்‌ 


மையக்‌ கெத்திரம்‌ தமிழகம்தான்‌ 
தோற்றத்துக்கும்‌ உள்ளே காணப்படும்‌ ௧4) 
கலப்புக்கும்‌ சம்பந்தா சம்பந்தமே இல்லையே 
என்று நமக்குத்‌ தோன்றும்‌. ஆறுல்‌ இந்தியத்‌ 
தோல்‌ உற்பத்தி, ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில்‌ 
தமிழகம்தான்‌ மையக்‌ கேத்தரம்‌ என்றால்‌ 
ந்த வர்த்தகத்தில்‌ தமிழகத்தின்‌ மைக்‌ 
பாம வபரிய மேல்‌ வரம்‌ 
ன்ன? துறைமுகத்துக்கு அருகில்‌ இருப்பது! 
ஒன்று, முஸ்லிம்கள்‌ அதிகமாக வாழ்கிற. 
பகுதி. என்பது... மத்கருன்து, அவர்‌ 


கஞஃ்ஞ்த்‌ தோல்‌ தொழிலும்‌ வியாபாரமும்‌. 


13 


பாக இருந்தது; ஆறுல்‌ சமீப காலமாக 
மை டிருக்கிறது. ஹிந்துக்‌ 
'லும்‌ பலப்பலர்‌ இந்தத்‌ தொழிலில்‌ - 
பாரத்தில்‌ ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்‌. - பன்பட! சற்று கோசித்தால்‌ இதில்‌ முறை 
சேடோ, முரண்பாடே இல்ல்‌ என்பு 

ஈயும்‌ தோலுக்காகச்‌ சாதாரணமாக எந்தம்‌, 
பிராணியும்‌ கொல்லப்படுவதில்லை, புலா 
ஓக்காகத்தான்‌ கொல்லப்படுகைது. எனவே. 
பக்கம்‌ தொக்கு எலே 
'ல்கனே. ஆனால்‌ இந்த உப 
தரம்‌ இன்று மூலத்தைக்‌ காட்‌. 
மிகப்‌ பெரிதாக வளர்ந்து லாபகா. 
மாகவும்‌. அந்தியச்‌ செலாவணி ஏராள 
பாயச்‌ சம்பாதித்துத்‌ தருவன வாகவும்‌ 
“ஒருகாலத்தில்‌ இந்தத்‌ தோல்‌ வியாபாரத்‌: 
இன்‌ தலையெழுத்தை நிர்ணயித்து வந்தது! 
பட்டனில்‌ நடக்கும்‌ ஓர ஏலம்தான்‌..சச்சாத்‌. தோல்விணகாஇருக்கஉப்பிலேகறைப்‌ போடு 
வார்கள்‌. தோலிலிருந்து நீர்‌ வடிந்து விட்ட 

தும்‌ முடி எடுப்பதற்காகச்‌ கண்ணாப்பு நீரில்‌ 
தோய்த்தெடுப்பார்கள்‌, இவை முடிந்ததும்‌. 
தோல்‌ ஏற்றுயதியாகிவிடும்‌. இந்தக்‌ கச்சாத்‌. 
தோலை வாங்ல மேல்நாட்டினர்‌ பலவாறு 
அபிவிருத்தி செய்து பயன்படுத்தி வந்தனர்‌. 


அரசு புகுந்தது: 
லஞ்சமும்‌ நுழைத்தது! 

கதத்ஜரம்‌ பெற்ற பிறகு விழிப்பண?ச2) 
ஏற்பட்டது. இப்படிக்‌ கச்சாத்‌ தோலை அனுப்‌. 
புவதால்‌ தமக்கு எராளமான பணம்‌ நட 
மாவது. உணரப்பட்டது. தோலை. மேலும்‌, 
பதப்படுத்திப்பலவாருக அபிலிருத்தசெய்து 
முழுமை பெற்ற தோலாகவோ ரீவ்ஸ்‌ 
ம௮ன? அல்லது பாத அளவேனும்‌ 
முழுமை பெற்ற தோலாகவோதான்‌ ஏற்று: 
மதி செல்ய வேண்டும்‌ என்று கட்டளை பிறந்‌ 


தீது, உடலே பலர்‌ எங்களுக்கு அதற்கான 
விதிகள்‌ இலல்பயே என்று முறைகட்டார 
ஒன்ப கோட்ட அமல்படும்‌ 
யது, இன்‌ அளவுக்குக்‌ 
கசசாத்தொக்யும்‌ முழுமை பெற்ற தோலை 
முல்பாட முழுமை பெற்ற தோயம்‌ எற்ற 
மதசெய்யலாம்‌என்றுகோட்டா வழங்கியது 
அரசு தலையிட்டுபரமிட்லைசென்ஸ்கோட்டா 
என்று ஆரம்பித்ததும்‌ கூடலே லஞ்சமும்‌ 
அந்நியச்‌ செலாவணி நிறையக்‌ இடைக்‌ 

தொழில்‌, இது என்பதால்‌ அரசு பலவித 
சலுசைகளை ஏத்றுமதியா சாருக்கு அளிக்க 
முன்‌ வந்தது. சலுகைகள்‌ கிடைக்கும்‌ என்ற, 
தம்‌. எங்கே எங்கே என்று சாத்தருக்கும 
பெரிய பெரிய கம்பெனிகளின்‌ கவனம்‌ 
தோல்வியாபாரம்பக்கம்நிரபபியத ன்று 
கோலா தயாரிக்கும்‌. நிறுவனம்‌ என்ன 
என்று எல்லாரும்‌ தத்தமது வாடிக்கையான 
நடவடிக்கைகள்‌ தவிரத்‌ தோல்‌ வியாபாரக்‌ 
இலும்‌ தீவிரமாக இறங்கவிட்டிருககமுர்க்‌ 

சலுகைகளைப்‌ பெறப்‌ போட்டா போட்டி 
செகரிக்கும்போது லஞ்ச கழலும்‌ அதிகரிக்‌ 
இத, போதா ததைக்கர்‌. சறுகைக 

என்று. மேலும்‌, சலுகைகள்‌ கேட்டது 
மலை முழுங்க! 


மத்திய அரசாங்கத்தின்‌ ஒரு நிறுவனமாக 
வடடட்‌ டிரேடிம்‌ கார்ப்பரேஷன்‌ ௫7) 
என்ற ஒரு மலை முழுங்கி மகாதேவன்‌ இருக்‌ ப தோல்‌ சர்வதேசக்‌ கண்காட்சிலில்‌ பாட்டா 
ரகல்போ பக வம்டெட்ஸிதாயனதின்‌ வலம்‌ 
தல்வர்‌ எஸ்‌. ஆர்‌, ஏ, அம்ம? மூன்று பரிசை 
மதியி வட எல்சல்கிபப பக்ரா இறத! அது சம்மா இருக்குமா? எல்லாத்‌ 
தோல்‌ ஏற்றுமதியும்‌ என்‌ மூலம்தான்‌ நடக்க 
வேண்டும்‌ என்று கூற அதற்கு அரச சட்ட்‌ 
இயற்றியது. இப்படு, உத்தரவு, பிறந்ததன்‌ 
பலன்‌ என்னவென்றால்‌ யார்‌ தோல்‌ ஏற்று 
ம எந்த அளவுக்குச்‌ செய்தாலும்‌ அதில்‌ 
ஒரு சதவீதம்‌ எஸ்‌. ம, ஸிக்குக்‌ காணி 


வாகச்‌ செலுத்திவிட வேண்டும்‌! இதற்குப்‌ 
பிரதியாக எஸ்‌.டி. ஸி. ஒரு கண்டு. 
விரலைக்‌ கூட்‌ அசைக்காது! ஆனால்‌ கமிஷன்‌, 

மட்டும்‌ பெற்றுக்‌ சொழிக்கும்‌! எஸ்‌.டி 

ஸிக்கு அப்படி ஒரு யோக ஜாதகம்‌! 
லஞ்ச ஊழல்கள்‌ எல்லாம்‌ ஒழிய ஒரே 

வழி சண்ட்ரோல்களை நீக்‌, சுதந்திர வரித்‌ 


ததம்தடக்சச்செய்வதுதான்‌ அதோடுசலுகை 
களையும்‌ ஒழித்து, தொழிலேயும்‌ வர்த்தகத்‌ 
தையும்‌ சொந்தக்‌ காலில்‌ நிற்கச்‌ செய்ய 
வேண்டும்‌. அந்தியச்‌ செலாவணி சம்பா 


இத்துத்‌ தரும்‌ தொழில்‌- வர்த்தகம்‌ என்பதற்‌. 
காக்‌ எத்தனை. காலம்‌ எங்கள்‌ வரிப்‌ பணத்‌, 
தைச்‌ சலுகைகளாகக்‌ கொடுத்து, அழப்‌. 
போலறீர்கள்‌ என்று அரசைக்‌ கட்க வரி. 
செலுத்தும்‌ மக்களுக்கு உரிமை உண்டு. 
அபரிமித வேலை வாய்ப்பு! 


/சரசல்‌ 70 கொடி. ரூபாயாக இருந்த. 
தோல்‌ ஏற்றுமதி சீல்‌. 5௪4 கோடியாக, 


| 

ர்‌ 
* தோல்‌ ஏத்ுவ்திவினபாரத்தன்‌ சங்விதிலை திர: 
ப்பது அமெச்ச்க, தரோப்பில 


கு சால்‌ 202 கோடிமாக கவரக்‌ 
என்ற எதிர்ப ாரக்கப்படுக்தது தில்‌ தம 
கமி வயக்கேததரம்க அள்‌ அம 
““தோல்பதனிடும்தொழிலுக்குஇன்றியமை 
மாததகப்ப் தணிக்க ண்ணி வாரம்‌ 
நட்த இ இருதார பதிக கம்‌ 
தோடு இத்தொழில்‌ ஈடுபட்‌ முன்வ 
ஏராளமான ஜர்தனத்‌ தொழிலாகக்‌ 
ன மாரகப்போவம்‌ எண்ணிக்‌ 
வெனில்‌ இந்தத்‌ தொழில்‌ அளக்கும்‌ வேல 
செல்பபு கோல்வேள பதக வல 
என்பது சந்தே வட்‌ ஆகக்‌ யானால்‌ 
மம பகுதினலும்‌, வேலு கவ இடங்களிலும்‌ 
நரம்‌ புதினில்‌, வேது சல இ: 
சோலப்களகாதவ வ க 

“சாத்‌ தோலே அன்டி செக 
ஏற்றுமதி செய்யப்‌ பிற மாதிலங்களிலிருந்து: 
தல்‌ அதிக பட்டன்‌ அ ன 
நப ம வன்க வம்‌ 
சொண்டு விட்டன தோல்‌ எனககம 
பன மாறில்தலுக பகன்‌ கர 
பதியம்‌ அம்க கதக்‌ போனாப்‌. 
சிவ மி தாழிகவம்‌ மா; சட வனா 3 

தழில்‌ காட ங்கில்‌ நாட 
அதத தோல வராத க்‌ 
படத்த அன்ட்‌ 
தநாக்கி சார சர மதல்‌ 20 
கர அறன்‌ பண்ணுக கண்டப்‌ 
இனன்‌ எமன்‌ அவனக்‌ அகத 
கடத கன்னு அசத காரகன்‌ 

றல பான்‌ உண்பது. கன்‌ 
கட்த தவல்‌ ற வனக தமாக 
தோல்தொழிலுக்கு மூலப்‌ பொருள்‌ பற்றுக 
குறை ஏற்பட்டிருக்க. அப்படுமானுல்‌ 


4 
இந்தத்‌ தொழிலின்‌ எஇர்காலம்‌ என்ன? 
தமிழகத்தில்தான்‌ இத்தொழிலும்‌, வரணிப. 
ஓம்கொடி கட்டிப்‌ பறக்கிறது என்ற தில்‌ 
£2லரமே மாஜி" விடாதா? இது குறித்து 
இந்தத்‌ தொழிலில்‌. ஈடுபட்டுள்ள. ஒரு 
வெெரைத்‌ தவிர மற்றவர்கள்‌ யோரிப்பதா 
கவே தெரியவில்லை. விரல்விட்டு எண்ணக்‌ 
கடிய அந்த ஒரு சிவரில்‌ ஒருவர்‌ கூறினா: 
"கால்நடை அபிவிருக்‌ பிரச்‌ 
கணயச்சமானீக்கடபலழி வனம்‌ என்ற 
பெயர்பூண்ட ஒருவகை வெள்ளாடு இருக்‌. 
இறது.. அதை அவல்‌ நாட்டிலிருந்து விமா 
னத்தில்‌ தருவித்தருக்கிறேன்‌.. சென்க்னக்கு. 
அருகாமையில்‌. ஒரு மாதிரிப்‌ பண்ணை. 
தொடங்கப்‌ பரட்சார்த்தமாகச்‌ கால்நடை 
அபிவிருத்திலில்‌ ஈடுபட்டிருக்கிறேன்‌.." 
ஆட்டின்‌ சிறப்புக்கள்‌! 
மாட்டும்‌ பாலைவிட ஆட்டுப்பால்‌ எல்‌. 
வளவு, சிறப்பானது, சத்துமிக்கது, அதி 
வருந்து வெண்ணெயும்‌ பாலாடைக்கட்டி 
யும்‌ எல்வாது. தயாரிக்கலாம்‌; ஆட்டுச்‌ 
சாணம்‌ மாட்டுச்‌ சாணத்தை விட வயல்க 
சக்கு எவ்வளவு சிறந்த ௭௫௬ என்றெல்லாம்‌ 
அவர்‌ உற்சாகமாக, வினக்லனூர்‌. முக்கிய 
மான விஷயம்‌ ஷான்‌ ஆட்டின்‌ இனப்‌ 
பெருக்கம்‌ துரிதமானது. ஒரே சமயத்தில்‌, 
நாலு கட்டிகள்‌ கூடப்‌ போடும்‌; அதற்குத்‌. 
போடுவ கபம்‌, எதைக்‌ கொடுத்க 
ஓம்‌ இன்னும்‌, புலாலும்‌ ருசியானது. 
ஆட்டிறைச்சிலின்‌ வில குறையத்‌ தோல்‌, 
ஐற்றுமதி அதிகமாகும்‌ என்று, இப்படிக்‌ 
தொகைநோக்குடன்‌ செயல்படும்‌. நபர்கள்‌ 
தான்‌ இந்தத்‌ தொழிலில்‌ நிலைத்து நின்று 
வேந்றிபெறமுடயம்‌, இதற்கு மாரகத்தர்த 
மாகவும்‌, அலபமாகவும்‌. பணம்‌. பண்ண 
இிக்சத்த இந்தத்‌ தொழிலில்‌ இறங்கும்‌ சிலர்‌: 
படுதோல்வி அடையவும்செய்லின்றனர்‌.அது. 
எப்படி ஏன்று பார்ப்போம்‌: 


தலைவிஇயை நிர்ணயிக்கும்‌. 
ஃபாஷன்‌!. ஒருகாலத்தில்‌ தோல்‌ விலையை நிர்ணயம்‌. 
ஓல்தத பிர்டனிக்‌ நடத்த ஐ எல்‌ 
என்று சொன்னேம்‌. ஆனால்‌ இப்போதே 
லாம்தோல்‌ ஏற்றுமதி வியாபாரத்தின்‌ தலை. 
விழயையே நிர்ணயிப்பது தரோப்பாவிலும்‌ 
அமெரிக்காவிலும்‌ நிலவுகிற தோல்‌ ஆடை 
போஷத்தாள்‌, அங்கே இல திலல்ன்‌ 
மாறிவிடு ஃபாஷனுக்கு ஏ) 

தோனி தூத்தையம்‌ கைத்தையம்மேன்னம்‌ 
வையும்‌ நிறத்தையும்‌. திர்ணனித்து அதற்‌ 
கேத்பத்‌ தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்ய வேண்‌: 
ஓம்‌. இங்கே தமது ராசியும்‌ தல்லியும்‌ இந்த 
வனுக்கு இந்தப்‌ புட்வை அபாஷண்‌ என்று, 
கூறி அதற்கு ஒரு செல்லப்‌ பெயரும்‌ சூட்டி 
வியாபாரத்தைப்‌ பெருக்க முனைவது போல்‌. 
தான்‌ மேல்நாட்டிலும்‌ நடக்கறது. இலே 
அவர்கள்‌ கையான்கித சில வியாபார தந்தி 
காம்ப்ளான்‌' -திட்டமிட்ட பரிழரண உணவு 

வலக. 
[பப்பு 
88875 & 8விய வட 


₹0190000 00% 
ர்‌ வள்‌ 0 ள்‌ ர ஸ்‌6 ர ௦௦௭07. 


யாகிய 
[11132 


$ய1(கா1 
8811276 மப்பும்‌] 
நலமே 


யூப்ப்பப்ப 
[511132 

[1] 


00480 8885. 
0ப216/ 870006 04 810072 08ளு 841. (10. 
809: 800110. 3359, 80ஈ08)/-400 003. 78: 321861 330251 / 

ந தகக தக] 
மக்கல்‌ அணவல்காட வ வதா கன்‌ 
கண்ல ல்கள்‌ 
ட்டது. அடுத்த. 

ட அட்ட பி 
சம்பட்டநிறங்களையே ஓட்டுப்போட்டு ரு 
ஹிப்பி ஃபா; அறிமுகப்படுத்தினார்‌. 
பக வட 2 

ஸனால்‌ தேங்கி நின்ற தோலையே பயன்படுத்‌. 
பார்தத எ 
பாராட்டுக்களும்‌ அரசிடம்‌ பெற்றவர்கள்‌ 
௬௨ அடுத்ததாக அண்கெனில்‌ அத. 
ஜில்டன்பபிடம்போய வலக்‌] 
லெல்லாம்‌. வழுத்து எழுந்து சமா 
வேண்டுமென்றால்‌ நிதானமும்‌, இட்டமிட்‌ 
தும்‌, நீர்க்கதரிசனமும்‌ வேண்டும்‌. தனியார்‌. 
தறமிவேலை இவற்றை இதக்‌ தொழில்‌ 
நிவ்லாகச்‌ காண முழம்‌ போது அரச 

துறையில்‌ எப்படி, பழதயார் முடிவும்‌? 
எனவேதான்‌ இந்தத்‌ தொழிலிலும்‌ வத்தக்‌ 
இலும்‌: இறககிவன்ன ஒவ்வொரு மாலில்‌ 
செறி தவளமும் ம்ப ம்க டஸ்ட்‌ 
பட்டுக்கொண்டே இருக்கது, அனைத்தம்‌ 
பானர்‌ அண்டு ப்லே காப்பவன்‌ 
நாளொன்றுக்கு ஒரு லட்சம்‌ ஐபால்‌ தஸ. 
செடந்துமகத்தான் வரக. 
அரோகரா ஆகாய்‌ பி வரிப்பணம்‌ 
மணவ்பரனேலுநாட்டின்கோடாலு கோர்‌ 
அலவ ண் வைக வ் வ்‌ 

(. முதல்செருப்பு. 


மகள்‌ கெரஸினோ, தீப்பெட்டியோ பீடி: 
கெரேட்டோ எதைகாக்கலதும்‌ அவர்களை 
வறியாமல்‌ வரி செலுத்திக்‌ கொண்டி! 

£்சளே அந்தப்‌ பணமெல்லாம்தான்‌ இப்‌ 
மய லைவிதங்களில்‌ வரமாகக்‌ சொண் 
ஒருக்கு 


செயற்கைத்தோல்‌;பா। தோல்‌; 
முதமத்தோல்‌! டம்‌ 


"செயற்கைத்‌ தோல்‌ இப்போது லந்து: 
விட்டதே அறைய வர்த்தகம்‌ பாதிக்கப்பட 


ல்‌ வ இல்லை! செயற்கைத்‌ தோல்‌. 
கலக்கல்‌ க்‌ 
ழிரப்பட்டிருக்கறது.. யன்றால்‌. 
வம்‌ அக்‌ 
இலட்ச கம கலப்‌ 
அனநக 
ர தடவ பாம்‌ 
நகக்வக்‌ தடக்‌ 
ணின்‌ மனப பா 
தோலே இருக்காது! 


னா ன 
கபன்‌ பர ரான்‌] 


ஏழைமை, 
'உதவுகிறது என்று சொல்லுங்கள்‌!" 
டப்ப தல்‌ 
ழ்‌. கடம்‌ இவாக்காலிவ, 
கடத்திச்‌ செல்லப்படவிருந்த. முத 
தோ கைப்பற்றினார்கள்‌! பாம்புத்‌. 
தோலேப்‌, பறிமுதல்‌ செய்தார்கள்‌. என்று. 
அல்வப்போது நாளிதழ்களில்‌ செய்தி வரு 


இந்தே. 
(த தோல்‌ பெல்ட்டும்‌ முதல்‌. 

தோல்கைப்பையும்பர்னாம்ரோம்ப சராம்ப 


மேக்தாகளில்‌ போகன்‌, அதன்‌ அவத்‌ 


இக்கு அங்கே லாக்‌ அதிகம்‌: 
ணாக ப்பட்ட 
ரொம்ப. நல்ல மாதிரியா. (காங்க, ந பலிரை அழித்துவிடும்‌ என்பதால்‌. மாலப, 
ஏங்கட்டேரொம்பஅன்பாகவும்அக்கறை 4 பிடிக்கத்‌ தடை விடத்துள்ளீது. அதேபோ। 
மாகவும்‌ பேசினம்க, முதல்‌ இனமே அழிந்துவிடும்‌ ஆபத்து 
ற்றவர்‌? பதில்க... வரவாகில்லே, ரீ உள்ளதா ம தடை, ஒரு பொரு 
அிர்ஷ்டசாலி, என்‌ இட்டே ஒரு தாஞம்‌, ரீ க்கக்‌ எல்‌ ராக்கி அதிகமா 
(இத்தக அப்பட டட பனை நீ பலபல எரகசல்‌ பான 
லஸ்‌. மான பணம்‌ சம்பாதிக்கலாம்‌. என்னும்‌. 

“ஏன அம்பி? 
"நான்‌ அவளைக்‌. கட்டிக்‌ 

ர்‌ 
ர 
ணன உ 
[இட்கை 


[இஃ 


மேலட்டை வண்ணப்பட, 

பககம்‌ ககக பக்‌ 
இறத.” 
நாக பனம்‌ சேதி அவம்‌ 
மகக அம்‌ 
லத பதாகம்‌ வக செல்ல 
ல்‌ 


'ங்கள்‌"' என்று நண்பர்‌ அழைத்துப்‌ 


(49 அடுத்த இழி. 
௫, ராஜேந்திரன்‌, 


மோகா. 
% கல்லூரிக்குப்‌ பக்கத்தில்‌ சிறைச்சாலை வனங்களுக்குத்‌ தமிழக அரசு அனும. 
அமைத்தால்‌ என்ன குடிமுழுகிப்‌ போல்‌ கொடுத்தது. ௮இல்‌ ஒன்றுதான்‌ ஷண்முகர்‌ 
டம? மாணவர்கள்‌" இதனில்‌ ஒன்றும்‌. மாஸிடெக்னிக்கம்‌ இன்கினியரில கல்லூர்‌ 
கெட்டுப்‌ போய்விட மாட்டார்கள்‌? என்று. யும்‌. எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்தக்‌ கலூரி 
தமித்‌ அரச எண்ணியது போதும்‌ "கல்‌ ச சோதனை. ஏத்பட்டத; அங்கக்‌ 

ஒரு சிறைச்சாலைதான்‌' என்று கூடச்‌ அனிக்கத்‌ தாமதமானதுதான்‌. அந்தச்‌ 

'லமாணவரகள்‌ கருதுவது அரசுக்கத்தெர்‌ சோதனை, விரிவு, திமன்றம்‌ சென்றனர்‌. 
மாதா என்ன?கல்லூரியில்தகராது நடந்தால்‌... திரிவாகிகள்‌. தீஜமன்றம்‌ பாரதிதாசன்‌ பல்‌. 
சம்யத்தப்பட்டவர்களை வளைத்துச்‌ சிறைச்‌ சலக்கு டித்ததோடு உடனடி 
நாங்லில்தனள வதியாக இரக்கம்‌ என்றம்‌ வாக அங்ககோரம்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌ 
இறைச்சாலலில்‌ இருக்கும்‌ சல கைதிகள்‌ என்று: உத்தரவும்‌ போட்டது. 
உயர கல்விலைத்‌ தோட. விரும்பினால்‌... இன்ஜினிலரில்‌ கல்லூரி ஆரம்பி 
அதற்கும்‌ செளகரியமால்‌ ம்‌ என்றும்‌ வேண்டுமென்றால்‌ 150 ஏக்கர்‌ நிலம்‌ இருக்க. 
கடத்‌ தமிழக அரசு. சிந்தத்திருக்கலாம்‌,... வேண்டும்‌ என்பது நிபந்தனை. ஆனால்‌ இந்த. 
"இரண்டுமே இந்தக்‌ காலத்தில்‌ நடக்கக்‌ கூடிய... நிபந்தனையை இரண்டு. வருடத்திற்குள்‌. 
வைதாமே! எனவே முன்யோசனைய பூர்த்தி செய்தால்‌ போதும்‌. முதலில்‌ 75. 
செயல்படுவதாக ௮7௬ பெருமையுடன்‌ ஏக்கரை வளைத்துப்‌ போட்டது நிர்வாக 
எண்ணியிருந்தால்‌ வியப்பில்‌. மக்கத்தல்‌ உன்ன புறம்போக்கு நிலமா, 

"ஆனால்‌ சிக்கல்‌ என்னவென்றுல்‌, இறத்த 75 ஏக்கரையும்‌ அரசிடமிருந்து, பணம்‌: வெளிச்‌ எறைச்சாலை அமைய இதுக்தம்‌ கொடுத்து வாக்க கொள்ளலாம்‌ என்ற, 
அந்த இடத்தைக்‌ கல்லூரிக்கே ஒதுக்குவ எண்ணத்தில்‌ கல்லூரியைத்‌ இறந்தது. ஆனல்‌. 

கன்னு 
'தாடக்கத்ில்‌ வாக்கசிக்கப்பட்டது. இப்போது சிக்கல்‌ அந்த ஏக்க 
தான்‌! எனவே சலலூரககம்‌ பக்கத்தில்‌ அங்கதான்‌, ,இரநதவெள்ச அறைச்சாமே 
£ஜைச்சால்யா?" என்பதைக்‌ காட்டிலும்‌, வரய போலுநதாம்‌! 
'கல்லூரியா? இறைச்சாலயா?. என்றே... _இறந்தவெனிச்‌ சிறைச்சாலை வந்தால்‌ 
கெள்வி எழுப்பலாம்‌! இந்தச்‌. இக்க இயக்‌... பாதிக்கப்படுவது... ஒருபக்க 
மெலும்‌ ஆராயத்‌ தஞ்சைக்கச்‌ சென்றோம்‌. வருக்க, சல்ஹாரலின்‌ வனர்சசயும்‌ பாதல்‌ 
கப்படும்‌, விரிவுபடுத்த வழி இருக்காது; 
தற்சாலுர்‌-இருச்சி சாலையில்‌ /சவது.. இப்பொது 240 மாணவ, மணமகள்‌ பம்‌ 
உலில்களளைதுவண்முகா இன்தினியால்‌.. ம்‌ இநதக கல திறுவனங்களில்‌ இன்னும்‌ 
[க 

சல்லூரி மறறும்‌ ஷண்முகா பாலிடெக்னிக்‌, எல ஆண்டுகளில்‌ ஆலரகணக்கான மன்‌ 
940 மாணவ, மாணவிகள்‌ படிக்கும்‌ கல்வி படிப்பார்கள்‌ அப்போது விரிவான 

நிறுவனங்கள்‌ இவை, தற்போது 20 ஏக்கல்‌. முய பெசிய இடை தது ஏற்படும்‌: 
அமைந்துள்ள, தா்குக்குப்பல்க்‌ பனிச்‌ இிறைச்சாலல கல்லூரிக்குப்‌ 
இல்‌ உள்ள சுமார்‌ 72 எக்க நிலத்தில்‌ இறந்த... பக்கத்தில்‌ அள்ள நிலத்தில்தான்‌ வரவேண்‌ 


வெளிச்‌ சிறைச்சாலை வரம்‌. போகிறது... டும்‌. என்பில்லையே? அதிகாரிகள்‌ ஏன்‌ இவ்‌. 


என்பதுதான்‌ சிக்கல்‌ வளவு, கறியாக. இருக்லிருர்கள்‌. என்‌, 
மரச்கேலின்‌ கள்விவசாரம்‌ என்ன?.... வசாரித்தபோதுலுல அ்கரலாக்‌ கலங்க. 
15௪2ல்‌ ஏகப்பட்ட சலதிஇ கல்வி நிறு , லடைத்தன. இந்தத்‌ இறந்தவெளிச்‌ சிறைச்சாலை. 
முதனில்‌. தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்‌ கழகத்துக்குப்‌ 
முக்கத்தில்‌அமைக்கப்பட்டுருத்ததாம்‌ ஆஸ்‌ 
பிறகு, பல்கல்லக்‌ கழகத்திற்கும்‌. பக்கத்தில்‌ 
எிறைச்சாலே. இருக்க வேண்டாம்‌. என்று 
கடுதிஅந்தயோசகவைக்கைவிட்டிருக்கர 
கள்‌, தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழசத்துக்குப்‌ பக்கத்‌ 
இல்சினறைச்சாவே கூடாதென்றும்‌, ஷண்முகா 
இன்தினியரில்‌. சல்லூரிக்குப்‌ பக்கத்தில்‌ மட்டும்‌ வைத்துக்‌ கொள்ளல்‌! 

ல்‌இன்னெருவேடிக்கைஎள்னவென்‌. 
ஐல்‌, மாவட்டத்தில்‌ கள்ள அதிகாரிகள்‌ 
ந்தவெளிச சிறைச்சாமீக்கு இத்த இடம்‌ 
தான்‌ இருக்கறது என்று சொல்லிய 
'றைத்துறை இன்ஸ்பெடடர்‌ ஜெனரல்‌ அந்த 
இடம்‌ சரியான இடம்‌ அல்ல என்று சொல்லி, 
விட்டாராம்‌, ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே 


அவர்‌ அப்படித்‌ தெரியப்படுத்தியும்கூட ஒரு 
மாதத்துக்கு முன்பு "இறத்தவெளிச்‌ சிறைச்‌ 
நாட என்ற போர்டை எங்க நட்டு இர்‌ 

றன?! இதனை நிர்வாகிகளும்‌ மாண 
வர்கம்‌ ஆசிரியர்களும்‌ பதற்றம்‌ அடம்‌ 
துள்ளன, 

இரவாக அணுப்‌ கேபடபோது, 
"அரசு அதிகாரிகள்‌ மிகவும்‌. அறுதாபத்‌ 
துடன்‌ எங்கள்‌ கோரிக்கையைக்‌ அவன்‌ 
மார்கள்‌ என்று வதர்யாரககேம்‌ என்ன 
கள்‌, அதற்கு மேல்‌ பேச அவர்கள்‌ தய 
வதில்‌ விவப்மில்ல்‌, ்‌ 
ண்முகா இன்ஜினியரிங்‌ சல்லூரிளயச்‌ 
று பத்த, லல முறைக்க 
தூரி வளர்ந்து வருவது புரிந்து: பல சய 
கல்வி நிறுவனங்கள்‌. ஆரம்பித்த இரண்‌: 
டாண்ற்களாலியும்‌. சொட்டனச்களிலும்‌, 
இத்த வெளிகளிலும்‌ இயங்கி கொண்டுத்‌ 
கும்போது, இந்தக்‌ அல்லார்‌ வள௱சத்தில்‌ 
இலல கட்டிடங்கள்‌ எழும்பி இருக்கிறன்‌ 
சோதன்சச்சாக்மக்குவேண்டியதவினககறவி 
சன்‌ வாக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி நல்ல 
முறையில்‌ வளர்வதற்காக்‌ சாத்தியக்‌ ௬௫ 
என்‌ தொந்த தத்சாகும மாவட்டதில்‌ 
கள்ள ஒரே இல்தினிமரில கல்லார்‌ இது 
மைச்சர்கள்‌. மட்டத்தில்‌ ச்லூரி திர 
வாஙிகளின்‌ கோரிச்சைக்க ஆதரவு இரப்ப 
தாகவே தொன்றுமது, நிசச்மாச இதல 
ரின்‌ ஆசி கல்லூரிக்குச்‌ கிடைத்திருக்கு 
தேக்க இடத்தில்‌ கோளாது என்று ப்‌ 
லல, ஒருவேளை சல்லூர்‌ நிர்வாகிகள்‌ 
கோரிக்கைகளை வெசள்ப்படுத்திய போது 

லது விடலாம்‌" என்று வாக்களித்த, 
அமைச்சர்‌, அப்படி உறுதி அளிப்பதற்கு, 
முன்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைக்‌, 


கலத்தாலோசிக்காமல்‌ விட்டதுதான்‌ தவர 
என்னமோ? அந்நிலத்தைக்‌ கல்லூரிக்கு 
வழக்கமுமியும்‌?அநில்நிடைழறு கண்டா? 
என்று சேட்டிரந்தால்‌, அப்போதே இறந்த 
வெளிச்‌ சிறைச்சாலை பற்றியும்‌ முடிவெடுத்‌ 
இருக்கலாம்‌, சிறைத்துறைத்‌ தவர்‌ அந்த 
நிலம்‌ வேண்டாம்‌ என்று கூறியும்‌, மாவட்ட 
அதிகாரிகள்‌ கல்லூரிக்குப்‌ பக்கத்தில்‌ கள்ள 
இந்த இடத்தைத்தாஸ்‌ சிறைச்சாலைக்கு தர 
என்று, வற்புறுத்தி வருவது ஏன்‌ 
என்பது பெரிய மர்மமாய்‌ உள்ளது. கல்லூர்‌ 
லின்‌ எஜிர்கால முன்னேற்றங்களைக்‌ கரத்தல்‌ 
கொண்டு அரசு, இறந்தவெளிச்‌ சிறைச்‌ 
சாரலையை அந்த இடத்தில்‌ இறக்காமல்‌ வேறு 
இடத்தை ஏற்பாடு செல்து தமா? அதத 
£வத்தைக்‌ கல்லூரிக்கே வழங்குமா? 


-- தமது திருபர்‌.. 


படங்கள்‌: மனோ. 


இர்ட நாராணன்‌ மனுப்சல்‌ 
நம அப்ிசா தம சாகல 
போராட்டத்தை அழகால்‌, அதம்‌ 
மிகாமல்‌ கொடுக்கக்‌ 
னிக்கு பமம்மான பரோல்‌ 
கார்சன்‌ தவக்‌ காதலிக்க 
பிராட்கேஜில்‌ ஒர சம்யார்ட்பெண்ட்‌, மீட்டர்‌ 
கெறில்‌ ஒரு கப்பார்‌ மெண்ட்‌ இழு என்று சொன்‌: 
சகி இங்ஜின்‌ என்ன செய்யம்‌ பாவம்‌! போதாத 

டவாளத்தை விட்டு அவ்வப்போது! 

ம்‌ கொலே எட்கெட்‌ 
அழத்து, இருகு இரகு என்று இருகிலிரக்‌, 
கதையை, நநுநடுவே சவுண்டமணிலின்‌ 

ராக்‌ 

கொலைகாரன்‌ தானே தன்னைப்‌ போலீஸாக்கு 
அடையாளம்‌ சாட்டுவது" புதுமைதானே என்‌, 
நெதோஷப்படுமூன்‌, கடைசிக்‌ காட்சிகளின்‌ அபத்‌ 
தம்‌ மலழ்சசியைக்‌ ஒற்றுலிராக்ல விடுறது: ஓ: 
போல்‌ இன்ஸ்பெக்டா பைத்தியம்‌ படித்த மாதிர்‌ 
குற்றவாளியை எந்தவித நெருக்கடியும்‌ இல்லாமல்‌. 
சூட்டுத்‌ தள்ளுவது அநியாயம்‌... 

ராஜராஜனின்‌ அற்புத காமிராவுக்கு மட்டும்‌ 
ருஷ்டி சுற்றிப்‌ போட வேண்டும்‌. 


ம்பர்‌ , 
"க்கள்‌ 


10. 


ம்‌ ற்பித்த 
விட, காதலன்‌ வஞ்சகமாக கோல்‌. 
லப்படுகிழுன்‌ சோதனை, வேதகன்‌ 
௮ல்‌ எச்சராய்‌ வந்த இடத்தில 
'வெபெக்டராம்‌ இவளைக்‌ காதலித்‌ 
தவன்‌, 'நான்‌ வாழ்வு தருல்நேன்‌, 
வாட்‌ வன்லரர்‌. குழப்பம்‌, விரக்தி, 
ச. அவக்கம்ம சலாம்‌ என்று 
வெடுக்கும்தேரம்‌,பழைய 
/ல்லன்சள்‌ மறுபடியு்குறுக்கட்டுப்‌. 
பிரச்னைகளைக்‌ இப்பட 
சடைசிலில்நல்லவை, 2யவைகளை 
வெற்றி கொள்ள, வணக்கம்‌ 
“ புதுமுகம்‌ பிரசாத்‌ ஏராள இராப்‌. 
பொடு இன்ஸ்பெக்டர்‌. சோகம்‌. 
முகத்திலேயே இருக்கிறது... மற்ற 
மாவங்களை வரும்‌ படங்கள்‌ சொல்‌. 
நனினி அலட்டிக்‌ கொள்ளாமல்‌, 
கொடுத்த பாத்திரத்தைச்‌ செய்வதில்‌ 
சமர்த்தரால்‌ விட்டார்‌ 
உசிலைமணி, லூஸ்‌ மோகன்‌, பிந்து, 
கோஷ்‌, எஸ்‌, எஸ்‌. சந்திரன்‌ “எப. 
பொழுதாவது. "நாம்‌. புன்னகை 
மதல்‌ காரமாகரு்கள்ப ட 
பொன்‌ வீணையே என்னோடு வா' 
பாடல்‌ நாலு ரீலுக்கொரு தரம்‌ ரபி. 
ஆனதும்‌. இனிமையான பாடல்‌; 
சங்க? கணேஷாக்குப்‌ பாராட்டுக்‌ 

தேர்வை ஏமாற்றி, தன்னை அவள்‌ வலிற்றில்‌ 
கொடுத்து விட்டுக்‌ கைகமுலி விட்டவைப்‌ பழி. 
வாக்கடம்கள்‌ புறப்படும்‌ அதே கலை 

ஆரல்‌ விசவின்‌ வசனங்கள்‌, புஷ்ம்‌, 
இன்மம்கள்‌ விடப்‌ பததராலித்க 
கொஞ்சம்‌ வித்தியாசமானவை, 
சகினில்த்தகாக்‌ அத்தி 
அம்பிகாவிற்த இப்படியும்‌ இல்லாத 
பெ்யூதமும்‌ இலலாத சப்சப்‌ ரோல்‌; 

தகராறு வித்தியாசமாக சான்ஸ்‌. 
ரதினிமாந்தின்‌ அப்பாவாக மிடுக்கும்‌, துஷ்டத்‌ 
தனமும்‌ கோணலாக0வ வேலே செல்யப்‌ 
பழக்கப்பட்ட மூச்யுமாம்ப்‌.. பிரகாசமான 

பெண்ணுக்கு மாயின்‌ தேட சல்வராதி 
குமரேச கவுண்டர்‌ வட்டுக்குப்‌ போகு, ௮௪ 
கவுண்டர்‌ (விக) மறைந்து கொண்டு, ரதினி 
காந்த்‌ சவுண்டராய்‌ வந்து எல்லாம்‌ பேசி 
முடித்துவிட மறுபடியும்‌ அதே வீடடற்கள்‌. 
சத்யராஜ்‌ தழையும்‌ நேரம்‌ விச எதிர்ப்பட்டு 
ரோடு உரையாட ஆரம்பிக்க, வெகு 
வேகலப்பான என்‌, சக்வராது தல்லையப்‌ 
மிம்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ போது அதிர்ந்த எரிக்க 
சடன்‌ புலியை எழர்த்துப போட்டிலிடு 
இதெல்லாம்‌ சரி. | தந்த லட்சம பெறுமான. 
இடச்தை முன்பின்‌ அறியுசமில்லாக 
ரஜினிகாந்திற்கு சத்வராது தாக வழங்குவத! 
அத்தமாம்‌ இல! (கனத்த பட்சம்‌ 
ஒரு எம்‌. எல்‌. எ.விடமிருந்து லெட்டராவது. 
வாங்கி வந்திருக்கலாம்‌. 

£விக வரும்‌ காட்சிகள்‌, குறைவு ஆரல்‌. 
நிரல்‌. 0சகர்‌ அண்ட விஜி, தண்ணீரில்‌ 
தெளித்த "எண்ணெய்‌, ்‌ 

'இக்யரா தாலின்‌ பாடல்களில்‌ "என்னம்மா 
கண்ணு சென்ச்லமா', எஸ்‌.பி. 


முத்துராமனின்‌ சைகளில்‌ புது மெருகேறி, 
ரசிக்கும்படி, வத்தயாசமாலப்‌ படமாக்கப்பட 
னிவன்‌ காதோடு ஒரு விஷயம்‌: என்ன: 
சினி, இந்தப்‌ படத்திலே மேக்சுப்பைப்‌ பத்தி. 
கவலையே படலியா நீங்க? அப்புறம்‌, ரோஷம்‌ 
சண்டை போடறதெல்லாம்‌ மறந்திட்டங்களா. 

'நேதறைப்‌ பந்தயத்தைக்‌, தம0% அற 8. தர் நடந்துமே மெ-: 


1986 பிப்ரவரி இ. 
ர 


நிலடிக்கும்‌ விலை உயர்வு! 


தாட்டின்‌ குடிமகளுகப்‌ பிறக்கும்‌ துரஇர்ஷ்டம்‌ பண்ணின கோடானு கோடி, 
ஏழை எனிஎவசின்‌ வலித்திவடிக்கும்‌ வே உணர்க, கட்சோப்‌ வடாம்‌ அத்த கடல. 
சின்‌ வலிது பத்தி எச செய்யும வீலை உளவு பதிவில ப்பட்‌ க 

பெட்ரோல்‌, அசல்‌, கெரசின்‌, சமைகல்‌ வாரு ஆல அனைத்துக்கும்‌ ஒட்டு மொத்த. 
மாம்‌. ஒரே வீச்சில்‌ விலை: ஏற்றம்‌ அறிவித்துள்ளது. அர, அற்ப பசபற்பமாக அங்க 
பக்க அளவில்‌! 

அசிகிம்‌ கோதுமையும்‌ விலே ஏறி இவ இனங்கள்‌ கூட ஆனில்‌ 

தககி கப்த தமச அன எக ல 
பிப்ரவரி தொடக்கத்தில்‌ மேலும்‌ வில 
தவேவில்‌. இன்று இந்தப்‌ பேசிடு 
. பெட்ரோகிலம்‌ பொருள்களின்‌ வலை உ௰பிவு்கம்‌ கதப்படம்‌ காரணமும்‌ டிலே. 
முட ற்தும்‌ முலத்லலே, சர்வதேச மார்க்கெட்டில்‌ பெட்ரோலியம்‌ அக பதக்க. 
ல்வாதிதம இங்கு சீ ஏதுல்னேல்‌ என்னல்‌ அட சசமால்‌ சர்வதே வல்‌ உம்‌. 
என்று எதர்பார்க்‌கழுர்களாம்‌; அத்த எதிச்பாசப்யின்‌ அடிப்படையில்‌ வீலை ஏற்றுக்‌. 
ம்‌! இது என்ன அகோ்பிலத்தனம்‌! ௬௮௨ விரைவில்‌ திட அமைச்சர்‌ அகல்‌ 
கழைப்பாச்‌ என்று எநிரயாரத்து இன்று குடிமகன்‌ வர செலுத்த மலிருந்தால்‌ அள்‌ 
நம்ப கொள்ளின்‌ 
லட்சணத்தில்‌ ஒன்‌... என்‌ ஐ அமைப்பு இந்தியவில்‌ தோண்டா, 
இடம்‌ பாச்சி என்து வதுமனிகம்‌ மேட்‌ மவயம்‌ பக்த பக்‌ தொல்ல 
டத பவட த எண்ம கல்கம்‌ பவே மெட்ரிக்‌ 
பழசை வாயுவும்‌ உந்பத்திலாலன்‌ றன: இல்லா நிருத்தம்‌ அக்கை கடமான்‌ 
'காடுமைப்பிுத்தும்‌ கரத்‌ தன்‌ மம உண பத்த. 

'பெட்ரோலிலம்‌ பொருள்களின்‌ விலை ஏற்றப்படுவதற்குக்‌ கூறப்படும்‌ இன்னொரு: 
கரணம்‌ அத்தம்‌ அபத்தமானது, இததியாலில்‌ பெட்ரோல்‌ போ இன்க்‌ 2 
குதிப்பாக மெட்சோலை- உக ுப்து மானக்க தால்‌ அத்த அடத கன னி 
வரும்‌ இளற்சை எமை சக்க அதான்‌ காகத்‌ 
தண 'ளசத்துிகுசசளாம்‌! பெட்ரோல்‌“ எசல்‌ அதிகம்‌ செல்வா தித்தன்‌ 
காரணம்‌ என்ன? இந்த அரசுதானே புதஇில புத பெயர்களில்‌ கார்களையும்‌, ஸ்கூட்டர்‌! 
சம்‌ கொய்த கோல்ட்‌ வகர கர்வ வேள்கண்‌ 

ப்‌ ல்க பக்வேது நிறுவக மதி வழக்லது? அப 
உதயத்தில்‌ சொள்களை வகுத்த பின்னை. தலல்கே ப கன் தி அவக அப்ப டு 
பல்‌ அவற்றை உயசோில்காகல்‌ ப செணம எலக ப ப 
கோவ்பா தமி்‌ பாக்க அறமா 

சென்னைலில்‌, 

ப னத கதத எவ வோ 
அம அலல்‌ யமலம 
மர சர சமணப்‌ அனால்‌ 
கெ்தகிளாம்‌ | த்த க அடல பகன்‌ அல்கல்‌ பார 
மதர்‌ பதிக்க கம வாவல்‌ வம்‌ க்வி 
பக பட இப்ன்‌ ்வ்ககம்‌ எக வன்க க்‌ 

அக அத அணத அச அம்‌ எண்ணக்‌ 
பப வக்‌ ப ரகக்‌ கம்ப்‌ 
வமல்‌ . மொய்பெட்டோ ஆசைலோடு வாக்இலிட்டு, 
அதற்கு பெட்ரோல்‌ போட வழிலின்றித்‌ தவிக்கப்‌ போகிறவர்கள்‌ நடுத்தர வர்ச்கத்தினரே.. 
கொளின்‌ விலை உலர்வால்‌ ஏழை பாழைகளின்‌ குடிசையில்‌ விளக்கு, அடுப்பு எிகறதோ. 
வேலோ,, திச்சலம்‌ விறு வசிய 20) 
வத்தரசிகள்‌ தால்கள்‌ அரசிகன்‌ அல்ல; கருண்மைத்ந அரசின்‌ அடிமைகளே என்று 


வாழ்க இ; 


ல்க 

ஷி, 


தனக ஒன்ப யாமம்‌ மதன்‌ நலத்தில்‌ தொழில்‌ 
இரந்த நம்‌ மாநிலம்‌. 
ழ்‌ 


கேட்ப ஆட்சில தொழில்‌ 
இடம்‌ இந்த அழகில்‌ இன்றைய (22,01௪6) மாிவ! 
தகனில்‌ "தமிழகம்‌ தொழில்‌ வளர்சசில்‌ பின்‌ 

ப அறில்‌ 
தமலிருப்பர்‌ அப சாமலுக்க 
பட்டது, அதைவிடச்‌ சந்த தோர்‌ 
மா்தமிழநாட்டில ஓடு நாளைக்க 17%, 


பார்த்து விளையாடு. என்ற, 
பரக நம்‌.௮ச அறிவிப்‌ 


வாழ்க 'புரட்9' இட்டங்கள்‌! 
எல்காப்டுன்‌ சாப்‌ பட்டைப்‌ படந்த்தல்‌ 
தமக அப்த்‌ சாதனைகள்‌ அவைங்கதல்‌ 
விளக நடுதவிதம்கரகயாகடுடக்தத ல. 
தமிழன தறவக்கள்‌ எத்தன்‌ நன்கடன்‌ 

அட்டசசெயல்படுகல்றன எ ன்ற ண்ணப்‌ 

நிக்க வருதது முறைப வழ்ந்து, 

செல்வர்‌ நற: ச்‌ வாழ்க பட்சி 

திட்டங்கள்‌ ல பகன்‌ 

செல்லை மலா. 

உண்மை, அறிந்தேன்‌! 

5 சாணுவத்ல்‌ பெரும்பங்கு இடம்‌பிடிகிருக்கம்‌ 
ச இன்றைய நில்‌ என்ன என்பதை 
நஷகையாமி கந்தி பெட்டில்‌ கற. 

மைப்‌ படிக பின்புதான்‌ என்‌ ரீண்டதாசவ ஊண்‌ 
வங்கள்‌ அடங்க, 
கோட, க்க வேலாயுதன்‌, 


ஆவலைத்‌ தாண்டிவிட்டர்களெ! 
*- இதட்டை மட்டுமே பார்க்கும்‌ சராசரி பஜே 
மாவில்‌ இருந்து மாறுபட்டு, ஒன்சவயும்‌ காணு 
ஒப்பற்ற ஸார்‌ அந்தாதியின்‌. தலைமைலில்‌ இத 


“சீஓதனையாலி 
பற்றி' 


இொங்கார்கடி கோ, பால்ல, 


"எவ்வளவோ தேவலாம்‌!" 

கறுகறுப்பைக்‌ காணோமே! 


ம “வகேது அடயெல்லம்‌. 
ச சாமி கறக, ்‌ எஸ்‌ கோவிந்தராஜன்‌, 
தராசின்‌ தனித்தன்மை! 


/ஸடைகேட்டெழுதும விரவு 
கட்கவியாக்ு்‌ 


கருகதனித்த்கம தங்கள்‌ தாக்கக்‌ க்‌ 


மல்வமுதிரம்‌ 


பாரடி இரிக்சதரிடிதான்‌! 


ஆர்‌, பணிலன்ணன்‌. 

0 மிரதாப்சி்‌, 


ஜெயமன்மதனின்‌ வர்ணனை! 
்‌ மாலில்‌ ஆரம்பகால 


வாக்‌ 
4 


பககம்‌ கள்‌ 
கட்‌ பக்‌ சன்கதாள்‌! 
ம்ககக்க க தலித்‌ 
ததன்‌ எனக்‌ எனி 
கோடையும்‌ 


1. இதத வாசக்‌ சக்கி இதழ்‌ எனக்கு வேத ௮) 
தத; அமார ல்க அவாகள்‌ ப்பட்ட எவவ 
பட்ட அல வார்க்கு முன்னதால்‌ ச 
மதில்களில்‌ எழுதின்ரதகள்‌, அந்த வனின்‌ 
கரம்‌ முன ராத்ெஷ்குமாரல்‌ புய நோட்‌ 
வெ டமு வடபால்‌ கர வாழம்‌ 
இல, மொன்று வானமே கண இத சேதா 
சென்னை சப்க.யாகன்‌, 

8ிநத்‌௪ம்‌ 


ஏரத்றது டப 

பாத்து மாதச்‌ சிறைவாசத்துககப்‌ பிறக 
ஒஆ்க்டவாககக்கா்‌ அவடை 
த்தப்‌ பொக்குசத்கககக ர்க்‌ 
என்று அதயும் ஆவல்‌ ன தத்‌ இமம்‌ 
எழுதினர்‌. என்‌ பரவை கண்பட எகாது 
படம்‌ அவனும்‌ கங்கள்‌ பக்வகான்‌ 
மபா விட அரக்கு க்க 
கோசச்கன்‌ தோனறில்‌ பதம வக்‌ 
ர தட்டம்‌ எல்‌ 
மடன்‌. அழத்‌ ஆலய க்பத்த ச, 
ப்‌ பற்றிப்‌ பேசுவதற்கு மூலத்தைக்‌ 
போலிருந்த தமது சகோதரருக்கு அறுதல்‌. 
ம்‌ முதல்‌ சடமை அவருக்கருந்தது. வீடு. 
தல்லால்‌ இரண்டு வார்க்க 
அவர்‌ சென்கக்காமத்தக்த வத்த ச 
போது, ககாத்மாலகதம்‌ அவன்‌ 
(ட்யே கர்தி பெ்தகமான்‌ த்க்‌ 
ிவாலிதத பிட்டஷ்‌ அரசம்‌ 
நழவாயமம தம்ப மடம்‌ எத 
தேதிரார்‌ வி. ஆர்‌. மக்களிடை எலு 
ச கண்டக கன்‌ பாம அதப்‌ 
ரஹத்தைச்‌ செல்ப்‌ வேண்றும்‌ அணல்‌ 
அபிப்பீராயப்பட்டார்‌. காந்தஇந்த இயம்‌ 
இன்‌ தவம்‌ குறைந்து விட்ட தென்பதை 
இபுல்கொண்டாலும்‌ வெகுளி 
த்‌ கத்யம்‌ காண்க அ ப்‌ 
மலலித கதவ கக வடகடதரம 
நரகம்‌ நொட்ரலாம்‌ என்றே எண்ணலாம்‌ 
மிர்ட்டிஷார்ககுப்படியாக மந்தன்‌ 
புக்கஅனிச்கழுன்வரவாரன்‌ கதக்‌ 
ம்பவிக் எனவே தோமோ வ 
ஒரு சிலர்தொட்ந்து சதிகளை கமம்‌ 
கடபட வெண்டும்‌ அன்ன கல்‌ தல்‌ 
சடைய அமிம்சச்‌ சொல்வ ச 
நாரண கலக முத்தத்தில்‌ இந்தியா. பம்‌. 
செட்ல கொள்வ எம்ப ப்‌ 
ஏமம்‌ வதாக இலங, கன அமன்‌ த்‌ 
இதம்‌ சடம்‌ அதக ப 
வரத்தைக்‌ ஐத்து நாட்களுள்‌ 
தல்‌ த தாட்சர்‌ 
மாவுக்கே முட அரவு நொின்ததள்‌ க 


தமது நாட்குறிப்பில்‌ எழுதினர்‌; "ஸி, ஆர்‌. 
ரொம்பத்‌ தொந்தரவு கொடுக்கப்‌ போகிற 
என்றே அஞ்சுகிறேன்‌. எனினும்‌ பாபு ௮௫ 
பாறையைப்‌ போல்‌ அசைந்து கொடுக்காமல்‌ 
இரும்பது மல்க அனக்கு: 

ஆனால்‌. ர, மெளலானுலின்‌ 
ஆதரவைத்‌ தேட்ப்‌ பெற்றதுடன்‌ காங்கரஸ்‌ 
கட்சியினரின்‌ ஆதரவையும்‌ நாடினார்‌ வச்னே. 
பல்கலைக்கழசப்‌. பட்டமளிப்பு விழாவில்‌ 
காந்தியுடன்‌ தமக்கிருந்த கரத்து வேறுபாட்‌ 
டம்‌ பலிங்கமாக அதிவித்து கயா 

அ ருபத்தரண்டு வருடங்களாக, காந்திஜி. 
முடன்‌ சேர்த்து. பணியாற்றி வந்திருக்‌ 
தேன்‌. அவருடைய கொள்கைகளில்‌, 
இட்டங்களையும்‌ உருவாக்கச்‌. செயல்படுத்த 
வழக்க கத்‌ வததிரப்பதில்திமாலமான்‌ 
பெருமை கொள்கிறேன்‌. அவருடன்‌ எ 
இணைக்கும்‌ பிணைப்பக்கள்‌ பலப்பல எல்க 
ஸக்கிடையே வேறுபாடுகள்‌ தோன்றிகிரும்‌ 
பதை உணர்வதோ அது காரணமாக நாங்கள்‌ 
வெவ்வேறு பாதைகளில்‌ பிரிந்து செல்ல 
நேரலாம்‌ என்பதைப்‌ பரிந்து கொள்வதோ 
மகிழ்சி தரும்‌ விஷயங்கள்‌ அல்ல; ஆனல்‌. 

ப்படி நடக்கத்தான்‌ போலிறது எனில்‌ 
அடக்கத்துடனும்‌,  பிரார்த்தனையுடனும்‌ 
அந்த நிலைமைஎயர்‌ சந்திக்க நாம்‌ தயாராகத்‌ 
நான்‌ வேண்டும்‌. 

ண்டும்‌ ஏருமுறைனி, அர்‌ விவாதத்தில்‌ 
வெற்றி பெற்றார்‌, ஐப்கானியர்கள்‌ பெரில்‌ 
ஹார்பரைத்தாக்கியதும்பசில்பிக்மாகடன 

ஆதிக்கத்தை விஸ்தரித்ததும்‌ ஸி. ஆரு 

டைய வாதத்துக்குப்‌ பலம்‌. சேர்த்தன. 
ப்பான்‌... இந்தியாவை ஆக்சரமித்தால்‌. 
'வன்முறையின்றி இந்தியா தன்னைப்‌ பாது, 
காத்துக்‌ கொள்ள முடியுமார முடியாது என்‌. 
பதைப்‌ பெரும்பாலான காக்கிரஸ்காரர்கள்‌. 

ப்புக்‌ கொண்டனர்‌; ஸி. ஆருடன்‌ ஒத்தும்‌ 
'பாலினர்‌. பிரிட்டன்‌ இந்தியாவுக்குச்‌ சுதந்‌ 
இரம்‌ வழங்க முன்வந்தால்‌, இந்தியா ஐப்பா 
(க்கும்‌, ஜொர்மனிக்கும்‌ எதிராக நேச நாடு ராஜாஜி வாழ்க்கை வரலாது -॥. 


ராஜ்மோகன்‌ காத்தி 

்‌.] 


டன்‌ (பிரிட்டன்‌, ரஷ்யா, சன, தற்போ 
போரில்‌ இறங்கவிட்ட அமெரிக? இக்க 
வேண்டும்‌. பர்தோலியில்‌ கூடிய சாங்ஸ்‌. 
காக்‌ கமிட்டி இந்தப்‌ புதிய உலக தில்‌ 
"மையை உநத்தேசித்துத்‌ தீர்மானம்‌ நிறைவேற்‌: 
நிய; இந்தியாவுக்குச்‌ சுதந்திரம்‌ அறிவிக்‌ 
குப்பட்டால்‌ நேச நாடுகளுடன்‌ அது ஒத்த! 
எழல்கம்‌ என்றது. ள்‌ 

சத்தி தாம்‌ பறக்க கப்பட்டதாம்‌ 
சட்டம சொள்ளவிகம தம சகாக்களின்‌ 
மன தில்லையை உணர்‌; மது கருத்துக்கு! 
வலியறுத்தாமல்விட்டா்‌ அவகக்ளிட 
அற்புதமான முறையில்‌ நல்லவிதமாக நடந்த 
கொண்டிருக்க பர்‌: நவ 
தாஸாக்கு எழுதிஞ்‌, ஆனால்‌ மொரித்தப்‌ 
பார்த்தால்‌ அதில்‌ என்ன அதிசயம்‌ இருக்‌. 
இறத? அவர்‌ எப்போதுமே என்னிடம்‌ அப்‌. 
படித்தால்‌ நடந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்‌. 
எதிர்பாராத நிரும்பங்கள்‌ ஏற்பட்டுள்ளன. 
ர பல பாகக்‌ ஆமி ம்‌ என்ன என்‌ 
முயற்சி தோல்வி அடையும்‌ வாய்பபுக்களே 
மெிகம்‌ எல்பது 0) ன்‌ ம சரியான 
சோரியத்தையே ௦ றன்‌ என்ற 
இருப்தி எனக்கு உண்டு, 

காங்கரஸ்‌ காரியக்‌ கமிட்டிலின்‌ பர்தோலி 
இரமானத்தை அலச வார்தாவில்‌ அனைத்தம்‌ 
இய காங்கிரஸ்‌ சமிடடி கய போது க்தி 
"தமக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்‌ என்ற 
ஒரே காரணத்துக்காசக்‌ காங்கரின்‌ இதர 
தலைவர்களைக்‌ சவிட்டு விட வேண்டாம்‌. 
என்று கமிட்டிமினரைக்‌ சேட்டுக்‌ கொண்‌" 
டார்‌. "எப்படியும்‌ யுத்தத்தில்‌ இந்தியா நேச: 
நாடுகளுடன்‌ ஒத்துழைப்பது என்பது ஒரு 
நிபந்தனை உள்ளடககயருப்பதால்‌, அது. 

பாதைக்கு." கருத்தளவில்தான்‌ 

இரகக தன படல்‌ பம்‌ 23 

ஈவதில்லே காந்திஇல்வாறுகூதியபிறதம்‌ 
றிட ஆர தம்‌ ரத்துக்கு ஆதரவு பெற 
மிதந்த பாடுபட. வேண்டிகிக்கத்‌, 
படேலும்‌ பிரசாத்தும்‌ அவருக்கு எதிபபக்‌ 
தெரிவித்திுந்தனர்‌. சட்ட மறுப்பு இயச்சத்‌ 
சக்கைவிடம் யோரே வழுத்த கசத" 
என்று! ஜவாஹர்லால்‌ வி, ஆர செல்கிற 
ம தாலி மாதை இன்பள்ப்பதாம்‌ 

பலா "லட்சியத்தை அடைய 

தேயாது! என்ற்‌ வேறு சிலர்‌ ஜப்பானின்‌ 

£ரோதத்தைச்‌. சம்பாதித்துக்‌ கொள்வது. 
புத்திசாலித்தனமா!! என்று வினு எழுப்பி 
இ) இகம்‌ ன்‌ ன கர்‌ மக்ம. 
வுக்தத்‌ துரோசம்‌ செய்வதாகவே குற்றம்‌ 
சாட்டினார்கள்‌, 

ட்ட தலை 
பெ மனற எழத மகக சர 
நிலக்க இயக ம 

கக்கும்‌ பதில்‌ கூறிஞர்‌: ."அலம்சைய்‌ 
மோராட்டம்‌ என்றதும்‌, கெளரவமான, 
றையில்‌ பிரச்சனைக்குத்‌ ஜவ காணவும்‌ 
நேசக்‌ சரம்‌ தீட்டவும்‌ எ்சணமும்‌ அலார? 
இிரப்பதைகள்ளடக்கியஒன்று இ 


12. 

தயத்தால்‌ பிரிட்டிஷ்‌ அரசு காவ்டரஸின்‌: 
கொள்கைகளில்‌. உள்ள. நியாயத்தை 
தணர்ந்துவி்டால்‌ பிள்ன்மமதபொதுப்பு 


மல்த்வாக்லிடம்‌ அம்பது 
மது நாம்‌ தப்ப முசமாது, ப்பான்‌ 
வரோதத்கை்‌ சம்பாதிக்கும்‌ கண்க. 


சுப்ப பல்‌ அட்க 
உட்பட்ட இந்திய ராணுவத்தில்‌ இழக்கும்‌ 
'இற்தியசி சிப்பாய்கள்‌ ஏற்கெனவே ஐப்பா. 
வுக்கு எதிராகச்‌ சண்டையிட்டுக்‌ கொண்‌, 
முருக்கருர்கள்‌... "இந்தியச்‌... சிப்பாய்கள்‌ 
வலுக்கட்டாயமர்க... இந்தியாலிலிருந்து. 
ட்டு போரில்‌ ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்‌. 
று இப்பானிடம்‌ நாம்‌ கம்‌ 
மோகமா? பிரட்டஷ்‌ அரச சரியான 
சரியத்‌. செய்தால்‌ “பதன்‌ அத 
முயற்சிக்கு நம்‌ ஒத்துழைப்பு உண்டு, மத்திய 
அரசை என்‌ பொறுப்பில்‌ வட்டம்‌ ச்‌ 
தெதற்றுக்கொள்வேன்‌. அல்‌ மென்ன 
பச்ண அமை மடம்‌ என்னிடம்‌ 
கடுத்த, மத்த அரமை௰ கட்டப்‌ 
எனக்கு உரிமை இல்ப்‌ என்று பல்க்‌ 
நான்‌ அசை ஏற்கமாட்டேன்‌, கர கடல்‌ 
என்று என்னை நீங்கள்‌ சஞுதுவிர்களாளுல்‌ 
பெரிய விலங்குகளை வழ்த்துபவுகவே எண்‌: 
ங்கள்‌: அற்பசாதனைகள்‌ எனக்குத்தரப்ி 
அளிக்காது!" 

ததக இரசம்‌ பேக த வாச 
மானத்தை அனைத்தி்திய காங்கிரஸ்‌ கமிட்‌ 


அங்கிரிக்க காரணமாக ல்‌ 
மின்‌ அதிவுரையே. மஹாத்மா விளக்லளுர்‌; 
சரப்ப அரிபமிடகத நாம்கப்டே 
யாகஎதையும்‌எதர்பார்க்சமுடுயாது என்பது. 
உண்மையாகவே இருக்கலாம்‌. ஆளும்‌ காய்‌ 
நரணிடம்‌ ப்ள எதாப்க்மை 
அதற்கு இசைவாக இருக்கும்‌ இந்தத்‌ தரமா. 
மம டம ஒத்தக்‌ அத்தம்‌ 
சக்‌ கொள்சைவைக்‌ காரணம்‌ காட்டிக்‌ 
காங்கரஸ்‌ பேச்ச வாரத்தைக்கே இடமில்‌, 
லாமல்‌ செய்துவிட்டது. என்று பிரிட்டிஷ்‌, 
அரசு நம்‌ மீது குற்றம்‌ சாட்ட முடியாது". 
'வார்தாவில்‌ காந்தி மேலும்‌. இரு குறிப்‌ 
மிடத்தக்க. நடவடுக்கைகளை மேற்கொண்‌: 
காங்லரஸின்‌ வழிகாட்டி என்க 
இபில்து வலம்‌ கொண்டார்‌ 
த த்‌ தவாராக, 
சல்பைமகட ல்லை பல்‌ 
முடியாது. ட்டஷ்‌ ௮ 
டப்ப 
ஏற்ப முடியாமல்‌ பிபாஸல்‌ அவரி மண்டும்‌ 
தலமை ஏற்க வரும்‌ வாய்ப்‌ 
நீத. இை சாந்தி உள்பட அனைவரும்‌ 
நிருத்தன்‌. இரண்டாவத/நடவடி/கைய்‌ 
சல்ஹாகாலே தமத வர்க ராஜாதி. 
அல்லஎன்றுபலரங்கம்கப்பிரச்டனம்‌ 
திரா. 

(தொடரும்‌) 
தமிழாக்கம்‌: சீதா ரவி, 

டாக்ட கமல்வேணி சாத்தாலிலல 
அமர்ந்தபடியே போலிப்‌ பரிவோடும்‌, 

|ப்பாவித்தனமாகவும்‌ முகத்தை வைத்துக்‌ 
ட்‌ மினியைக்‌ கெட்டான்‌: 'னக்கு என்னாச்சு... 
ஒர்‌ இம்ம்‌ சத்தம்‌ படதே கடை 

இப்படி, வந்த ட்‌ 
'ப்போரட்‌ எழுத வேண்டாமா...” 

செலையை இன்னமும்‌ தன்‌ உடம்பு பரா. 
வும்‌ நன்றால்ச்‌ சுற்றிக்‌ கொண்ட யாமினி, 
நமா ஒரு சத்தம்‌ கேட்டுச்சு... அது என்ன: 
சத்தம்‌... காமிராவாட.. அந்தக்‌ கார்ட்‌ 
போாடுக்கப்‌ பின்னாடி. வார்‌ இருக்காங்க? 
மேசம்‌ கல்‌ கேட்டுக்க தல்‌ வாகுமே 

சிலில்லை.... நான்‌ போறேன்‌... இந்த, 
ம்பெனிலிலே எனக்கு வேரில்‌ வேண்‌: 
டாம்‌... 

வேசுவேகமாய்க்‌ கதவை நோக்க நடத்‌ 
தான்‌ வாலினி, பிவனுல்‌ ஓடிவந்து அவ 
ஞடைய தோன்பட்டையைப்‌ பற்ற முயன்ற 
டாக்டர்கமலவேணியைத்தள்னிவிட அவள்‌. 
திய தடுமாறிக்‌ கீழே விழுந்தான்‌. 

யாமினி கதவின்‌ தாழ்ப்பாளை விலக்க - 
படீரென்று இறந்தான்‌. 

கதவுக்கு வெளியே 

வாசலை அடைத்த மாதிர்‌ சந்திரபோஸ்‌: 
ின்றிருந்தான்‌. உலிரில்லாத புன்னகையில்‌, 
உதட்டை விரித்தான்‌. "ஸாரி மிஸ்‌ யாமினி: 
வெளிலே. மழை அஇிகமாய்‌. பெய்வது. 
நீங்க இப்போ. வெளியே போக மூட்‌ 


"'பரவாலில்லே, நான்‌ போலிடறேன்‌. 
'டர்வியூங்கிறபேரில அதியாயமாப்பண்‌ 
ல்க... பூ. ராட்டன்‌ டர்ட்டி பிக்ஸ்‌. 
"'மெடிகல்‌ டெஸ்ட்‌ இன்னமும்‌ பாக்க 
மிருக்கு... பாமினி, டாக்டர்‌ சப்போர்ட்‌ 
தரவேண்டாமா. 
'எனக்கு வேண்டாம்‌... உடம்பை வெச்சு. 
விபசாரம்‌ பண்ற எவசையாவது அழைத்து! 
வத்து உங்க. கம்பெனிலில்‌ வேலையைக்‌. 

'ங்க... என்று யாமினி ஆத்திரமாய்ப்‌ 

சப்‌ பேச. 

'சத்தரபோஸ்‌ உள்ளே வத்து கதவைச்‌. 
மரத்தில, மதத்‌ தண்ட வந்த 
மின்விசிறி. ஓட ஆரம்பித்தது; பழைய 
அந்தக்‌ இரச சத்தத்தோடு, ட்யூப்‌ லட்‌. 
பேசர பிடித்து வெளிச்சம்‌ போட்டது. 

“டாக்டர்‌! அவளை மேஜைக்கு அதைத்‌ 
க்‌ கொண்டு போங்க... 

“தோட. வாமினி வீறிட்டாள்‌. 

சந்திரபோஸ்‌ எரித்தான்‌. 

பிரயோஜனமில்லை வாமினிட... இனி, 
மேல்‌ தீ வீட்டுக்குப்‌ போக முடியாது த 


இந்தக்‌ தம்பெனிக்கள்ளே, அடிவெடுத்து 
2௪ நேரம்‌ சரிலில்லே, 
யாமினி சவரோரமாய்‌ ஒடுங்கிளொள்‌. 
பாடா கமலவேணி மேஜை மேலிரச்ச 
ரம்‌ 


இண்டர்காமின்‌ சீன்வரை எடுத்தும்‌ 
'தெம்பரைச்‌ கழற்றிஞன்‌. 

டல எ கத்கிள்‌ பப 
டட அதைக்‌ 
வட அன்ட்‌ பேச்‌ 7 
ம்‌ தெற்க்கு 
டின. சத்தத்தை; 
இத அறைகிலே தரே 


தப 
இர 
தல்‌ 
கட்டக்‌ 
நெ்கட்பஅ இப்போதித்த அன்‌ வள 
க மவ க 
சல வ த்க்‌ ம 
ஜட அழத தெர்வயாத்காகலாத்‌ 
பலர்‌ அர்கம்‌ 
அணிக அகத அன்த 
டதத ப்பன்‌ திததல்லு 


சஜிீதமார்‌ 


ரர 
ரயையும்‌ மொவாயையும்‌, அடைத்த 
செல்வக பிளாஸ்டர்‌ 
'மிரண்ட கண்கள்‌. 

அடில்‌ பளபளக்கும்‌ நீர. 
முதுகுக்குப்‌ பின்னால்‌ மடித்து வைக்கப்‌. 
புட்டு சுட்டப்பட்ட கைகள்‌! உள்ளே வந்த. 


பிரபுவைப்‌ பார்த்ததும்‌ - யாமினி இமிறி: 


ர வைத்துவிட்டு 
க்கள்‌ கனன்று ஆத்திரம்‌ 

வெளுத்த முகத்தில்‌ ஆரஞ்சு. 

அலைமோடியது, 


செந்தபோக்‌்‌ 
பாகப்‌ அமலவேணிக்கும்‌ பணத்கைல்‌ 


இற எல்‌ 
படத அதாம்‌ 
பரத வ்னேகா தட பாகை 
கம ப்‌ அன்ன 
ட்‌ றவதகத வய 


செக்துப 


பீஸ்‌ டாகப்‌ எல்லாரும்‌ போசகிட்‌ 
க்கா, ல்‌ 

ிபாலிருப்பாங்க ஸா 
அம்பு வாசாவது போ 
ஓடு, பார்த்தட்டிரந்தாங் கன்னு 
வைக்‌. காரணம்‌, காட்டிச்‌ சலமா விட 
இத்த பொக சொக்னிடட்‌ 


2 


“ஐடெஜே சீதாவை மட்டும்‌ இருக்கச்‌ 
ச்தரபோஸ்‌ தக்வாட்டிக்‌ கொண்டே 


நகர்‌ - டாக்டர்‌ கமலவேணி பிரபுவிடம்‌ 
விடைபெற்றுக்‌ கொண்டு... அவனைத்‌ 
தொடர்ந்தாள்‌. 


அவர்கள்‌ போனதும்‌... 

மறுபடியும்‌ கதவைச்‌ சாத்திக்‌ கொண்டு- 
ஒன்னே வந்து - சவரோரமாய்‌ குண்டு. 
பெத்த வாமினிலிடம்‌ குனிந்தார்‌ 

'மீஸ்‌ யாமினி. 

வாயை அடைத்திருந்தபிளாஸ்டரைஎடுத்‌. 

படுத்ததுமே யாமினி அழுகை வெடிக்றெ. 
ஒல்‌ பொன்னாள்‌: "ஸா. என்கை விட்டு 
கப்பாவும்‌. அம்மாவும்‌ 


அனத்த டடகும்பாங்கடதான்‌ இங்கே 
நடத்த எதையுமே போலீஸ்ல சொல்ல மாட்‌ 
கன்னார்‌ 
ரி மஸ வாமினிபட தன்னே கல 
நட்‌ பெளிசிலே அதபதி்பபஎக 
இங்க வலித்தல்‌ ஒழு. வெடிகுண்டைக்‌ 
ப மட்டுதிதகலவதசயான அவல்கை 
நடம்‌ மல விபென்லேட்‌ காம்‌ 
மன தொலி திதகானே ககா 
இற தமிழ்நாட்டு? பெண்களோட 
சங்கத்து ட மலேஷியா க்‌ 
தேரில்‌ மட்ட பரோ 4 
வது தெர்ல பிள்னுடிதான்‌ - 
இன்பாவிமக்கை அடங்க அம்பி 
கமகம கணடாலிதக்‌ 

கண்டக ஆக்கு மு 
மோட்டோ ம்பம்‌ ஏழுல சேட்டு 
கணும்‌ எந்தா இது. எட்டாவது 
இன்ட்லி இத்தன நா கனம்‌ பாடும்‌ 
இம தெரியாமே இருத்த ஒரு ரகசியம்‌ 
சேல்கக்‌.. கொரஞ்கடச்டட அத்தம்‌. 
அடச்சத்மையும்‌ சகமமத்தைத்‌ தெருக்‌ 

19 

இட்ட ஒற்றனையும்‌ சுட்டுத்‌ தள்ள 
ராணுவத்தோட விஜ... அந்த வித இந்தக்‌ 
கம்பெனிக்கும்‌ செல்லும்‌ யாமினி, 
காமினி விம்மினாள்‌, "ஸார்‌ எக்க 
பாவும்எங்கம்மாவும்நான்‌விட்டுக்குத்‌ தரம்ப 
வேன்னு;, மணசொடுஞ்சு போயிடுவாங்க. 


மங்கு: 


ஈன்ன? செலையயச்‌ சரியாவே கட்டலை. 
போலிருக்கே..." பிரபு அவளுடைய உடம்‌: 
பின்‌ மேலிருந்த சேலை உருவ; அவள்‌ 
மின்‌ மேகிருக்க வட 
பவண்டாம்‌. எடுக்காதீங்க! 
அவள்‌ விழிடலைப்பொருட்படுத்தாமல்‌--- 
என்றம்‌ தமி." 


பள்‌ 
தலைக்கு மேலே பேன்‌ ஓர்சர்ரென்ற 
தத்தத்தோடு சழன்று. கொண்டிருக்க 
வெளியே மழ ீவிரமாலயிருந்தத்‌ 


'தயது. நிமிஷம்‌ சுழித்து 
பிரபு, வராந்தாவில்‌ சாத்‌ 
இருந்த சந்திரபோஸ்‌ அவரை நோக ஐம்‌. 
வந்தான்‌; 
பாக்டரம்மாவைஅனுப்பிச்ட்டியாஃ.ர 
மெல்லிய குரலில்‌ கேட்டார்‌... 
"அனுப்பிச்குட்டேன்‌ ஸார்‌ 
ஜே சதா... 
“நமத இரக்க சொன்னாலே இ 
சந்திரபோஸ்‌ நக்கா 

" பிரபுவின்‌ குரலில்‌ சவலை 


“பாமினி செத்துட்டா... 
ஃபோர்ஸ்‌ பண்ணினேன்‌... அவளாலே முடி. 
மகயடமூச்சை விட்டுட்டா. பாடயையாருக்‌. 
தம்தெரியாமேடிஸ்போல்‌ பண்ணணும்‌, 
[்‌ 
யம்‌ சீதாவும்தான்‌ அந்த டுஸ்போஸேச்‌ 
சந்திரபோஸ்‌ அஇரச்சியோடு அவளைப்‌: 
பார்த்தான்‌, 
பிரபு தலைமைக்‌ கோதிக்‌ கொண்டார்‌, 
ஷ்டமான சாரியம்தான்‌, எனக்குத்‌ தெரி 
மும்‌. ஆனு உங்க ரெண்டு பேரையும்‌ நம்ப 


2. மாத்‌ தள்‌ வாகவும்‌ மட வாத்‌ 
பற பககக அர்பன்‌ 

டிக்‌ பணம்‌ அத்‌ 

சதயம்‌ கன வலக 
ட்‌ 

'பாமினி கைகளையும்‌, சால்களையும்‌ பரத்‌ 
தப்ப மக் விதம்‌ க்‌ 
தத்ோனம்‌ பனலக 
கோடு வழிந்து கழுத்து வரைக்கும்‌ போலி 
சோம்‌ வக சழ்த வாரக்தம்‌ போன்‌ 
தனல வமா பகத 
ணத்தில்‌- அவள்‌ மேல்‌ சேலையை எடுத்துப்‌. 
ரவா ரை 

படப்‌ னத்‌ 
அத கலில்‌ ல்க பய 
இழப்ப மதர்‌ ப்ட்‌ 

அதே விநாடி இண்டர்காம்‌ மீ... ஙி... ஙி. 
கன்றி தகவ கிள்‌ வ்‌ 

பனந! 

தன்‌ 

இட்டேலிருந்து ஒரு செய்தி வந்திருக்கு 

'யாமினியைத்‌ தேடிக்கிட்டு அவளோட 
அப்பா வந்தருக்காராம்‌... விவரம்‌ புரியாத. 
செண்டர்‌ மாமினி இன்னும்‌ வெளியே 
போகலை, உள்ளேதான்‌" இருக்கான்‌) 
சொல்லிட்டான்‌: அவளோ அப்பா 
இப்போ உள்ளே வந்திட்டிருக்காரிட. அவ. 
ரச்‌ சமாளி, பபணும்ப. கன்னல்‌. 
முடியுமா...? சந்திரபோஸ்‌..." 

'சந்ிரபோஸின்‌ இருதயம்‌ முதல்தடவை. 

அகர கலில்‌. 

கரக்க ஆமியிக்க  க்டரும்‌) 


ர* 


வையே சத்தகதள்‌ சம்ப காலமாகப்‌ பன்‌ 
வேறு கவலஃ்வகள்‌ அவளை அரிக்கத்‌ துவங்ல்‌ 
இழந்த, கஸ்லாயா முன்‌ பொலம்‌ பேச 
நேரத்ல்ல்‌ வெண்மே புறப்பட்டுப்‌ போல்‌ 
விழுகிறாள்‌. அவள்‌ கணவன்‌ கணெசனைப்‌ 
பற்றிக்‌ கேட்வே வேண்டாம்‌. சாதாரண 
நாட்களிலேயே வீட்டில்‌ சாப்பிட வரும்‌ 
நேரத்தைச்‌ சொல்ல முடியாது. இப்போது 

(வலசத்தில்‌ வெளிநாட்டிவிருத்து வற்ஜ 


ருக்கும்‌ தொழில்‌ விற்பன்னர்கடடன்‌ 
வலைந்து கொண்டிருந்தார்‌. 
அஸ்வத்‌ மட்டும்‌ விட்டவனா என்ன? அவ. 

பவட பெற 
ஜல்தான நடப்‌ தலால்‌ காட்ச 
டர்பன்‌ பின்‌ 

வட்ற் ய அி 
அமா சாட்ல முன்கர்‌ 
சிற ரக சமி நம்‌ கெடச்ச 
கணி பன்தமபத அல்த்காம்‌ 
பமாக க்கத்த அவதான்‌ ம 
படட தவிர்க்கப்‌ 
அட்தம்‌ மொண்க்‌ அயக்கத நாக 
பராய்‌ தல் இடதுபுற மூக்கில்‌ ஒற்றைக்கல்‌ 
என்றிருந்தாலும்‌, வீணை வாசித்தான்‌; பரத: 
நாட்டியம்‌ மேடையேறி இருந்தாள்‌. கோலி 
இதம்‌ கோரக்க அமக 
மக்ற்ட் க படக 
விக்‌ போடத்‌ கொண்டு கென்ய 

நட நாஜகக் தெரிக்க, எம ௭ 
பறாதறடி நம்‌ ஆண்டு பகளே 
பெல்‌ அதுவம்‌ நலமா 
வம்‌ "ஜாதகம்‌ பார்க்கணும்னு கூட இல்லே. 
பேசாமல்பொண்ணும்பபின்ளையும்பாரத்தப்‌ 
மடித்துவிட்டால்‌ போறும்னு சொல்லிடு. 


தூது நடந்த தொழிலிடம்‌ சொல்லி அனுப்‌: 
பிள்‌. மனத்தினுள்‌, அவல்நாட்டுக்‌ காரில்‌ 
ம௫ுமகடைடன்‌ கடை விதிகளில்‌ பவனி வந்த, 


மலந்து கொண்டிருந்தான்‌. "இல்யாவை, 
அனல்‌ கோண்டாம்து சொல்லவா போல்‌ 
ஏன என்று தணக்வன்ளே தர்மானித்தல 
க்கு இருப்புக்‌ கொள்ளவில்லே 
ிதமகல்‌ அண்வத்‌ சாப்பி, 
நேரம்‌ ஐன்வர்யா வட்ல்‌ இல்லே. கழந்தை 
ன அலர்ன அட்‌ இங்ை மக்க 
நான்‌ சீத கண்ணயர்ந்த. கணேச 
ஜம்‌ சாப்பாட்டிற்கு வத்தவட்டாக்‌, சாப்‌ 
சாட்டு மேஜை மதேபிள்வை மடக்கலாம்‌. 
என்ற துணிவில்‌ இருந்தாள்‌ அருளு. 
டெலிபோன்‌ சுங்‌ வெது, ஒடச சென்று 
எடுத்த அருவிக்‌ முகம்‌ கொயத்தால்‌ 
குடேிச்‌, வந்தது, "என்னது? சாப்பிட 
ந மாட்டேனா? ஆமா என்னக்கு 
ஒழுங்கா. அட்டக்‌ சாப்பிட வததி 
இ$ப என்று அலுத்தி போ 
வேத்தாள்‌. அவன்‌ கணவர்‌ வெளிநாட்டு 
விருந்தினருடன்‌, ஐந்து நட்சத்திர ஓட்ட 
நாத்த சாப்பிடப்‌ சோலி 
கோபத்துடன்‌ முன்னைப்‌ பக்கம்‌ 
வந்த எப்டப்‌ பார்த்தான்‌. வாலிதபறம்‌ 
வர்‌ சென்று, வந்து நின்ற டாஸ்றிம 
நெல்ல தியி எண்ட்‌ 
அ்மாடா! இவனது வத்து சேரத்‌ 


வரும்‌ 


தானே" என்று, நிம்மதிப்‌ பெருமூச்சு 
விட்டவளாய்‌ உள்பக்கம்‌ சென்றாள்‌. 
அஸ்வத்‌, வேகமாக முன்னறையைத்‌: 

தாண்டி, பின்பக்கம்‌ உள்ள வாஷ்பேஸின்‌: 
வெல்‌ சென்றான்‌. 

சாப்பாட்டறை மேலை மீது, தட்டைத்‌: 
துடைத்து வைத்துவிட்டு, சமைத்தவை. 
களைப்‌ பாத்திரம்‌, 


அருவ வைத்துக்‌, 
கொண்டான்‌. 


புசிக்காதா கனக்கு?! என்று கரக்கக்குரல்‌. 
“ “வமேன்ம்மா?' அஸ்வத்‌ சைகளைத்துண்‌: 
பூல்‌ துடைத்தபமு அங்கு வந்து அமரந்து 
கொண்டான்‌. சலேந்து போன கிரரப்‌ தலை, 
சகரத்துப்‌ போன முகம்‌ 


நல்க அஸ்வத்‌ இப்படி வெளியே 


நரவஞ்ச உடம்பைக்‌... செடுத்துக்கறே? 
பாஞ்ச நாட்கள்‌ லீவில்‌ வந்திருக்கே, வீ, 
புல்‌ தங்கி, சாப்பிட்டு, ஓங்வு எடுத்துக்‌ 


ன்று அல்பும்‌ கர. 
பம்பித்‌ 

வயாகம்‌ கூறியபடி, பரிமாற, 


சஸ்வர்யா சாப்பிட்டாச்சா? எங்கே 
அவரீளக்காணோம்‌?" தட்டல்‌ இருந்த உருளைக்‌, 
இழங்கைச்‌ தவைத்தபடு கேட்டான்‌ அஸ்வத்‌. 
"அருணா கோபத்துடன்‌ முகம்‌ சவித்தான்‌ 
பப்‌. பகம்‌ ஊணரவெல்லாம்‌ 
பக்கம்‌ சுற்றக்‌ சளம்பினிட்டாக, இந்த்‌ 
காலத்தில்‌, பெத்தவாளை யார்‌ மதிக்கிற. 
வத, சாலை ஒந்கணம்‌. பார 
நான்‌, "இப்ப என்ன செஞ்சா, பெத்தவாளை 
மதிகலறதா  ிலைக்கறேம்மா? ஐஸ்வரியா. 

இட்டேயும்‌ சொல்லிடலாம்‌; அம்மா. அப்‌, 
பாவை மிக்கது எப்படின்னு? 

'இண்டல்‌ வேணும்‌, தஸ்வாயா இன்னெ 
ருத்தர்‌ வீட்டுப்‌ பொண்ணு, இனிமேல்‌. 
உன்னைப்‌, பத்தித்தான்‌. கவல்ப்படஹும்‌ 
எனக்கு ன்‌ 

அஸ்வத்தின்‌. புருவங்கள்‌ ஆச்சரியத்‌, 
துடன்‌ நெரிந்தன. 

கொஞ்சம்‌, முருங்கைக்கால்‌. சாம்பார்‌. 
பொட்டுக்கோயேன்‌. உனக்குப்‌ பிடிக்கும்னு 
ஸ்பெஷலா உருளைக்‌ இழங்கு ரோஸ்‌: 
வெச்சேன்‌, சாப்பிடு.'' என்று பலமாக உப. 
சரித்தபடு,மகனை ஆசையுடன்‌ பார்த்தான்‌. 

ராம்ப்‌ போடாதேம்மா, எனக்கு 

'நம்‌ கர்மாவுக்காகத்தான்‌. 
குஷ்டம்‌ வருஒறது. பசுவானேதான்‌. 
இந்தக்‌ கஷ்டங்களைக்‌ கொடுத்து, 
தண்டித்து, கர்மாவைத்‌ தீர்க்கிறான்‌.. 
அதனால்‌ இந்த மாதிரி லெளக. 
விஷயங்களுக்குப்பிரார்த்தனை பண்‌: 
ணவே கூடாது. பகவானுக்கே 


நமக்கு எதை எப்போது எப்படித்‌. 
தர வேண்டும்‌ என்று தெரியும்‌. அத. 
னால்‌ அவனை எதுவும்‌ ப்ரார்த்திக்‌. 


கவே கூடாது. அவனை ஸ்மரித்தால்‌. 
அது ஆனந்தமாக இருக்கிறதல்‌. 
லவா? இந்த ஆனந்தம்‌ ஒன்றுக்‌ 
காக மட்டுமே ஸ்மசிக்க வேண்டும்‌. 
பக்தி பண்ணுவதற்குப்‌ பலன்‌ பக்தி. 
மில்‌ இடைக்கற மன நிறைவே 
தான்‌. இந்தப்‌ பெரிய நிறைவை. 
விட்டுவிட்டு, பக்நியைச்‌ சின்னச்‌ 
சன்ன தாற்காலிக நிறைவுகளுக்கு 
ஒரு உபாயமாக வைத்துக்‌ கொள்‌: 
வது ரொம்பவும்‌ தப்பு. ஆகையால்‌, 
"அது வேண்டும்‌, இது வேண்டும்‌. 
என்று வேண்டவே கூடாது. எதற்‌ 
காவது ப்ரார்த்தனை பண்ணா. 
மானால்‌, அது நம்முடைய ஆத்ம 
பரிசத்தி  ஒன்றுக்காசத்தான்‌. 
என்று இப்படிச்‌ சிலர்‌ அபிப்ராயம்‌: 
படுகிறார்கள்‌. 
நாம்‌ எதை எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
வது?... பகவானே. சொல்கிற 
வார்த்தைதான்‌. நமக்குப்‌ பெரிய 
பிரமாணம்‌, சதையில்‌ இது விஷய 
மாக சுவாமி என்ன சொல்கருர்‌? 
அடுத்த இதழில்‌ பார்ச்சலாம்‌. 
சத்திர காஞ்சி. காமகோ 
அச்திரசேகரேத்தர சரஸ்வதி சங்கி 
ராச்சாசிய சுவாமிசன்‌. 
ஏற்கெனவே * போட்டிருக்‌ 
சுவலையா இருக்கு! னதி 
"போடா கறுக்கு, சல்யாணத்துச 


இற பையன்‌,.நன்றாகச்‌ சாப்பிட்டு, திடகாத்‌ 


இரமா இருக்க வேஷமா?” 
"ஒத்த! சொல்தைப்‌ பார்த்தால்‌, சல. 
மாண மார்க்கெட்டில்‌ எனக்கு எப்பட 
'முமாணட்‌' இரக்கம்‌ போலத்‌ தெரியததர்‌ 
எனு அஸ்வத்‌ ககக? த்தான்‌ 
'போல்க்கோபத்துடன்‌ படிச்சவன்‌ தல்ல 
வேலைஃயெரிய எட பார்க்க கட சக்‌ 
மன்னுக பொண்ணைம்‌பெக்கலாகள்‌ 
சம்மா இருப்பார்களா? என்னுள்‌ அருண 
அஸ்வத்‌ சரிப்பைச்‌ சட்டென நிறத்து 
வட்டு, “இப்ப எதுக்கு இந்தப்‌ பேச்ச 


"இதோ பாரு அவ்வத்‌) இப்படியே மீ 
காலத்தைக்‌ கடத்திண்டிருக்கறதிலே அர்த்‌ 
தம்‌இல்லே எல்லாம நடச்ச வேண்டியசம்‌ 
மத்தில்நடத்தால்தான்‌ அழகு" என்றுமல்ல. 
ஆரம்பி, 


ன்ன 
நகக்‌ பன்‌ நானம்‌ என 
பதக்‌ பறககல்‌ கோலன்‌ 
மகா அத்தம்‌ வேம்கு வலமம்‌ 
மிட அழடக்க மகம்‌ அனை 
சொட்ட ஒற்த்பால்‌? அமை 
ப கணக்கர்‌ 
கண்பத்‌ 
கியா க்‌ விபட க்த்கை 
இண அத போதாக்‌ கச்‌ 
தத வல்கள்‌ வளர, அறி 
பட்‌ 
ட்‌ மால ல்க 
தன்வி கன்ம 
பகம்‌ பதக மன மேல்‌ 
இட்து ான்று, பமக கம 
அம்‌ மேலே புலை வட்டி 
இல அண்கய்ற்‌ வோ 
சக அகச்‌ 
பாலிற்‌ கதவை ம கக்‌ 
ப கடல்‌ 2 
“ஐஸ்வரயாவுக்கு, இந்த ரவை கேக்‌. 
பழ கவ இட பறை சே 
நம்‌ மக்‌ அச்வ 
சமகம்‌ பவே 
தல்வவகக வி ய்கம்‌ 
கதவத்‌ கம 
சதபத தயான வானம்‌ 
முடித்த விஷயம்‌. இனி அவனது மகனின்‌ 
எக்க க்க ததை 
லால பல்‌ வ்‌ 
தத வல வ்வேன்‌ கத்தை 
பண்ன னத ககக்‌ வட்ட 
பதவ வறுக்க கப்‌ 
பக்வ்க வற்தான்‌ என்ட ப 
சொல்க கக்‌ சத்‌ 
சுக்கணும்னு அபிப்பிராயம்‌ இருக்கா?"' 
'நாரானமால்‌, நான்‌ எக்காரணத்தைக்‌ 
கொண்டும்‌ சந்தியாசியாகம்‌ போக விரும்‌ 
பண்வ்‌ எனறு சததான்‌ அவ்ட 
அருணவுக்கு உற்சாகம்‌, “அப்படின்னா, 
தனக்காக ஒரு பெண்‌ பார்த்திருக்கேன்‌. 
அவம்‌ பாத்தகிம்த்‌ நலல ட்‌ 
சொரல்லிலிட்டால்‌ பொதும்‌ டட. 
“பெண்‌ கூடப்‌ பார்த்தாச்சா?" அவன்‌: 'பாடுவா, டான்ஸ்‌. 


ஆடவா. 


"நீங்க பொண்ணைப்‌ பார்த்தேளா?"" 
பபார்த்தேனே, அம்ம எனக்கு உடனே 


உன்‌ ஞாபகம்‌ வந்தது, கல்யாணப்‌ பந்தல்லே, 
செண்டு பெரும்‌ நின்னா, ஜோடியா அழகாக 


அவன்‌ குரலில்‌ ரூடேறியிருந்தது.. 
றக்க ப 
கலகக்‌ ச 
படம பவட அரக்‌ 
தமககக அகத்‌ மம 
ட ணன்‌ 
ச வன்ன 
பறத்தல்‌ மால 
தத்‌ எத சொல 
தபம்‌ ப அல்‌ அன்‌ 
ஜெய்மோந்தவிவம்‌ லபக்‌ 
பப னக 
அணத தட்‌ வ்‌ பப 
ட னா டன்‌ 
கடட தண்டா? 
“கனகம்‌ எங்கல்‌ மல 
ப்‌ 


லின்‌. பொறுமை. உபை 
போனது) பேஷ்‌! நாச்னன்ன அப்பரத்‌ 
தெருவில்‌ போகிற பொண்ணேவாட கல்‌ 
மாணம்‌ செத்து கொள்ளச்‌ சொல்லேன்‌; 
பார்த்த, சரி என்று சொன்னதும்‌ 

தால்‌ ்மாணம்து நல்கல்‌, இங்க 
ஏன்‌ அப்பட கச்சல்போடறே பயத்தல்‌ 


ளுக்குக்‌ குழந்தைகள்‌ நன்‌; 
ஆசை இருக்கப்படாதா,. 
அஸ்வத்‌ தாயை மு 

டல்‌ க; 

பெற்றம்‌ அத்திப்‌ 
வள்பெற்றம ப்‌ 
போல அவளிடமே நடத்து கொள்கிறான்‌? 
சல்லாணம்‌ செல்து கொள்ள எண்ணம்‌. 


சதித்‌ 


தண்டா இஙவிவ்‌ என்றி கேட்‌ 
கண்டுக்க அவள்‌ 5 அம்‌ 
தாள்விகி மதக வெள்‌ மப 0ம்‌ 
அல்மா /மவல்‌.தான்‌ கக்யாணம்ச 
மம செஞ்சக்கப்‌ போறேன்‌ போதம்‌ 
அருஷவியப்புடன்‌, முன்னும்‌ 
707) 
பககக கரர்ற்‌/. 

கேரளாவில்‌ இடக்‌. மாவட்டம்‌: 
வண்டிப்‌ பெரியார்‌ அடிகே பரான்மி 
என்றஇடத்தைச்சேர்ந்தர்சன்‌தோன்ஸ்‌,, 

பிரதமர்‌ ராஜில்‌ சாந்திக்கு 101 அடி. 
நீளமும்‌. 2 அடி அகலமும்‌ கொண்ட. 
இறிஸ்துமஸ்‌ கார்டு ஒன்றை அனுப்பி 
மிரக்கர்‌. 
ல மொத்தம்‌ 2 லட்சத்து 3௦ 
ம்‌ வார்த்தைகளும்‌, ஒரு வார்‌) 
ல்‌ [ம எழுத்தக்க டக்‌ மொச்‌ 


4 இனமான க்கில்‌ வார்த்‌ 

பனா, 

்‌ 
வாழ்த்துக்களும்‌ இடம்‌ பந்தள? 
ஆதாரம்‌, இந்தியன்‌ எக்ஸ்பிரஸ்‌, 
ணன்‌ 


முரதைப்‌ பேசினால்‌. வாருக்கும்‌. புரி 
றத?" என்றுள்‌.. 
என்றுன்‌ அழுத்த 


ல செய்ற பதாம்‌ 
வயப்‌ போனா நாகம்‌ 
பதக பில்லர்‌. 
கன்ம செம்‌ அ அகக்‌ 
ட நர பட்டி 
பப அணிதல்‌ 

எ ல்க நாலே சொற்தே 
அமன்‌ வதா சந்த்‌ 
பக்கல்‌ ப்ள 
கேப்க்க அன்க்க்‌ அவை 
தழட த மிக்கக்‌ 
சகல்‌ வ 
க்க கலததவ்தக 
ச்சோ" என்று கக்கல்‌ இட்டாள்‌ அவன்‌! 


தொடரும்‌), 
1” 'கச்சலிட 


வறாடித? பதி 


இலது ஆபில்‌ இம்பிம்‌ கொண்டிருக்‌ 
தைமிலேலே அம்மா என்‌ கல்யாணப்‌ புரா 
சத்தைப்‌ பாட ஆரம்பித்தவிட்டாள்‌. ( 
வரை சாயங்கால வேளைகளில்தான்‌ பா்‌ 
கொண்டிருந்தாள்‌?) 

எண்டா கமல்‌, ர்‌ மனக மாரை 
ட ககட்டிருக்கயா? என்றாள்‌ 
நரென்று, 13 ட்‌ 


அவிக குறியுடன்‌ பார்த்தேன்‌ 

'பின்னே என்ன? மூணு நாளா சொல்‌. 
ஜென்‌, வாடா. அந்த வக்கில்‌ விட்டும்‌ 
பென்தனம்‌ பாரதன்டடு வரவோ, 
நீப்ரட்டுக்க மழைமீக்கட்டே போதியோ? 
பெம்மா, கனத்த வேறே வெக்பிய இல்‌ 

வடாதிஇதுவரைக்கும்வேலை உயவு 

வரட்டும்னு சொன்னே, அதுவும்‌ வந்தாச்சு, 
மாரல்போபவ மனைத? வேகக்‌ 
வங்க அவுங்க நான்‌ முரி, ர முறதின்‌ 
பெண்‌ கொறக்கள்‌ தயாரா இடக்கங்க 253 

ல பெண்ண 2 எந்தக்‌ 
இத்தனிட்வெரே வேக்‌ சார 

பமாக னலட்டபேச இப்பறேர 
ஏத்செனவேபத்து நிமிசம்‌ வட்‌ உன்‌, 
சாவல்‌ நான்‌ வந்தவுடன்‌ போண்னோம்‌ 
பிம்‌ பேரிக்சவோம்‌; வட்டமா 

“ப்‌! இந்தக்‌ காலத்துப்‌ பசங்கிளையெ பி 
ஐக்கமுமஸ்மே? என்ற என்‌ அம்மானின்‌ 
பெருமூச்சு தெய்த்து வந்து எண்‌. காதில்‌ 
விழும்‌ பொழுது நான்‌ லாச கடந்திடந்‌ 
தேன்‌, 


நஆப்போவில்‌ நுழைகையில்‌. 
வெ நான்‌ மரத்தடினில தின்ற கூட்டத்தைப்‌ 
நாரத்தவிட்டென் ட ஏறத்‌ அட்ச 
போலிருந்த, 
தே! இநதக சாமபஷதுக்கம்‌ பெர 
மாத்தினதும்‌ போது! பள்‌ வ 
ற பனை 1 
“என்னய்யா என்ன கூட்டம்‌?" என்‌ 
அவர்களை நெருக்கி, (ன 
ரர்‌! டிரைவர்‌ பாலு, முத்துச்சாமி 
காதைப்‌ புடிச்சுக்‌ கடிச்சட்டான்‌ சார்‌" 
நலல வரவ ளங்கோ பார்த 
கொண்டிருந்தான்‌ பாலு: முத்தச்சாமிலின்‌ 
காதில்‌ பருந்து வவத்துக்‌ கட்டுக்‌ கொண்‌, 
மருந்தாரள்‌- முத்துச்சாமி ஒரு மேக்கானிக்‌ 
யாலுவைப்‌ பார்த்த எல்லோர்‌ பாராவை 


கெட்டி 

பம்‌ வெறுப்பிருந்தது. 
'எம்ப்பா. அவரு காதைக்‌ கடிச்சே?' 

போக்க சார அன்ன க சேலம்‌ வண்டிக்‌ 
இரு பாசஞ்சர்‌ காகம்‌ புச்‌ கரக்ட்‌ 
மான சார எனக்‌ கம்பலிலிரந்து ற 
தகன வல்‌ ட்‌ 

ஏழ்செலவே பாலு "எக்க என்‌ 
டிப்போவில்‌ பெயர்‌ வாஃலல்ருந்தான்‌... 

"மல்லா! அவன்தால்‌. இறுக்கு, 
அவன்கிட்டே என்னக்யா ககராழு உனக்கும்‌ 
எரா என்‌ அகல்‌ நின்ற கிணார்‌ மன்‌ 
முத்த்சொமிளிட ம: 

வல சார கறக்க சம்பளக்‌ கவரை 
வா 2 போட்டுட்மன்‌? இல்லே, 
தேரை வண்டியை மெட்ரக போவம்‌ 


இட்டுப்‌ போரு எனுன்‌ மத்தசசோம்‌ 

'மெட்ரான்‌ வண்டின்னு சொன்ன கடனே 
எனக்கு ஒரு வாரம்‌ முன்பு பாலு செய்த, 
செயல்‌ நினைவுக்கு வத்த: 


அலது பாலுவுக்கு விழுப்புரம்‌ ட்டி, 
இவமான்‌ அடக்கம்‌ வண்டிலில் புல்‌ 
ட்டிங்‌ பாசஞ்சாஸ்லோட செக்யூரட்‌ 
இட்ட டசல்போடப்‌ போநேன்னு சொல்லி 
விட்டுச்‌ செட்டுக்குள்ளே.. வண்டியைக்‌ 
கொண்டு வந்து நறததவிட்டு என்னிடம்‌ 
*/சோரஃபஸ்‌ ஸடாண்ட்லே மெட்ரானாக்‌. 
குப்‌ பயங்கர கம்பல்‌ சார, பாசஞ்சாஸ்‌ 
மதக ப 
மங்க சார்‌, ஏத்திக்கிட்டு வந்துட்டேன்‌. 
பரிப்பெட்ரால்‌ போலிட்டு வந்தடட்டுன?. 
என்றான்‌. ன்‌ ன 
ரவு 4.ச0கக இங்கிருந்து மெட்ராஸ்‌ 
மங்கள யள மா 
'ப்போங்லறதாலே, அப்பொழுதுதான்‌ ஒ௫ு. 
ஸ்ப பள்லை அனுப்பிகிருந்தேன்‌ 
ப இவல்‌ கூறியதைக்‌ கேட்டவுடன்‌ என்னால்‌ 
மீறுக்கமுடியவில்க, ஏனெனில்‌ஃபுல்சிட்டிம்‌ 
ரத்த எப்படியும்‌ ஐ 2000 பக்கமால்‌ கலம்‌ 
ஒன்‌ வரும்‌, இரண்டாவது, பாசஞ்சர்ஸை 
வேறே வச்சுகிட்டு இவன்கிட்ட பேசிக்‌ 
இட்டு இரு முடலாது, மறும்‌ கமயதும்‌ 
இரத்தல்‌ இடுகை மாதர்‌ அப்பும்‌ 
க்கா 
*59 ஸ்பே! பஸ்ஸை விழுப்புரம்‌ அனும்‌ 
மிடறேன்‌; நீ மெட்ராஸ்‌ போய்‌ அங்கேலே. 
'ஹால்ட்‌" ஆலிட்டுக்‌. காகலில்‌ அந்த 
- வண்டிக்கு 40 டயம்‌, அங்கிருந்து டிசி? 


ர்‌ 


ஏத்திக்கிட்டு வத்து விடு" என்றே 
'சரிங்கசார்‌!! என்றுவண்டியை௰டுத்தம்‌ 
கொண்டு போல்விட்ான்‌ட டட 

'அவன்‌ சென்ற பத்து நிமிஷங்களுக்கெல்‌. 
லாம்‌ தான்‌ அனுப்பிய ஸ்பேர்‌ பஸ்‌ உள்ளே. 
வந்தது. 

அந்த கண்டியர்‌ வந்துடரார்‌! இத 
மாது பதுக்க இன்னைக்கு விழுப்பம்‌ 
மிட்்தாக்‌ வாம மெரானட பம 
ராணி ன்னு கத்தி பஸ்‌ ஸ்டாண்டு ககேட்‌ 
மத்த டப்‌ போல்ருக்கான்‌ சார இப 
ஒரு மக்கட்‌ கட இங்க சார்‌ மெய்ா 
எ ்தடகா சச்‌ அல்ல கசப்டம்‌ சான்‌ 
விசாரிக்கிறேன்‌. தங்க விழுப்புரம்‌ டியூட்டி 
அவதர சமாதானம்‌ 
முப்பு வதற்றள்‌ எனக்குப்‌ பொதும்‌ 
ம்‌ என்ட்‌. 
லக்ஸ்‌ பேட்டா வுக்காக இப்படிச்‌ 
செல்திப்பாலே! 

கலட்ட 
சட பம்பர 
நாலைந்து நாளைக்கு முன்னால்‌ நடந்தது... 
இ அவா்‌ 


ரய 
இன்றி, இவளுக்கு அன்று சேலம்‌ ஈட்டி, 
ட்ராபிக்‌ "ஜாம்‌! ஆனதைப்‌ பார்த்த இவன்‌: 
லாரிகள்‌ மணல்‌ எடுக்க ஆற்றுக்குள்‌ செல்‌. 
மம்‌ பாதையில்‌ வண்டியை ஆற்றுக்குள்‌ 
இஃ (சரி, ஆற்றில்‌ வெறும்‌ மணல்‌: 
தான்‌) எறி/க்கரலில்‌ ஏறிச்‌ சேலம்‌சென்று, 
விட்டான்‌." அங்லருந்து. டிக்கட்‌ 
தொங்கிக்‌ வரத அளவுக்கு டக்க 
ஏத்திக்லட்டு இவன்‌ நரும்பி வந்துவிட்டான்‌ 
ய்பொழுதுதான்‌. பராயில்‌ இனியா 
மகள்‌ நகரத்‌ தொடங்கிவிருந்தனபுசார்‌ 
தவைமையகத்துக்குச்‌ சென்றது. 


அவன்‌! நம்ம சல்மாணம்‌ நடக்குமா?" 
அவன்‌: உனக்கு எப்போன்னு தெரி! 


மலே, எனல்‌! ரன்பன்‌ 
தேத நடினல்கு அடுத்த மாசம்‌ ஏழாம்‌. 

லா வண்டிசஞம்‌ வரிசை 


ரஸ்‌ மற்றும்‌ 
வண்டியின்‌ மதிப்பை அலட்சியப்படுத்த 
இத போன்ற அபர 'செயலில்‌ தம்‌ 
கக்கத்‌ படக ப நடக்‌ 
வழுக்கை எடுக்க படாது? பத்த காட்‌ 
கள்‌ விளல்கம்‌ அளிக்கவும்‌ என்று பேோ 
வந்தத இவனுக ஒலர லோடின்னு சண்‌: 
பமபகககெ் இயம மி்‌ 
யும்‌ கலெக்ஷன்‌ படக்காகத்தான்‌ 

வ்‌ செல்திருப்பானோர்‌ டி 
டது அப்ப எம 
முத்தச்சாமிலிட 

தங்க பேசிக்படிருந்தப்ப இவன்‌ வத்‌ 
தான்‌ சாரி/நாதும்‌ ராமாவும்‌ ஏன்‌ பாது! 
பேப்பரை  (சமமமாலை) கறைச்சக்கக்‌ 
கூடாதா? வாரம்‌. நாலத்து வாக்குவே. 
போலிரக்கேள்னொம்‌ சார்‌! 

்‌ 


'எனக்குத்ச தெரியுமுல்லே என்றான்‌. 
ன்‌. ள்‌ 
“ம்பா. பணத்துக்காசவா 
இலுக்க சாரியமெல்லாம்‌ 

என்ன அப்படிச்‌ செலவு! 


இப்படிக்‌ 
றே? உன 
என்றார்‌ சார்‌ 

ட ஒவுக்மவக எய்‌ 
போரா தமா அதுவா. இரக்கம்‌ 
என்றேன்‌. 27, அதுக்குள்ள. ஒடமாந்த 
பல வலய கசப்பும்‌ ச என 
ப்‌ 

"9/5 தான்‌ ஆக்வன்‌ எடுக்கறேன்‌ எல்‌ 
கோரும்‌ போஸ்‌ வேலேமைக்‌ கவனியுக்க"" 
என்று அனுப்பிவிட்டு என்‌ அறைக்கு வற்‌ 
தென்ப க்‌ 


றிது நோம்‌ கழித்து என்‌ ரம்‌. ஜன்னல்‌ 
வழியாச மரத்திருலைப்‌ பார்த்தேன்‌. எல்‌. 
கோரும்‌ கலந்து சென்‌ நிருந்தனர்‌, பாலு! 
அக்கியே நின்று கொண்டிருந்தான்‌ அவன்‌. 
மூக்கில்‌ ரத்தம்‌ கரியந்திருந்தது.. 

'எனகஞுக சன்ன உழந்தன்‌ என்னதான்‌. 
எல்லோரும்‌ இவனே: கிறுக்கன்‌. என்று 
சொன்னாலும்‌ சமமா பேரிகக்டரக்றைபப 
இவன்‌ ன்‌ அடிக்குள்‌? தங்கச்சி சல்‌ 
சணம்து பொன்னம்‌ பள்ள கப! 
தட அரணம்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 

இன்றைக்கு. பி 'லீவாச்சே இவன்‌: 
ஏன்‌ அிஷட்டுக்கு வோன்‌? 

பல்‌ எழுத்து அவனருதிங் சென்றேன்‌. 
பவிரவமத்தகவேயபோ கம்‌, 
(து என்பேன்‌. என்னை ஏறிட்டு பார்த 
ஓக்கல அம்‌ காமம்தான்‌ (ர்க 
சகோ 
பல்ல அவளைத்‌ தேற்றி என்‌ அறைக்கு 
அழைத்து வந்தென்‌; துணியைத்‌ தண்ணீரில்‌ 
நேத்து அவனது காய்ந்த ரத்தத்தைக்‌. 
இடைத்தவிட்டு முகம்‌ கழுவச்‌ செய்தேன்‌: 
இனி உஜின்தகொய்மி கொன்டு கர 
சொல்லி ஒன்றை அவனிடம்‌ கொடுத்து 
குடி' என்றேன்‌. பே திருவனந்தபுரம்‌ 4, திருவல்லா, ரன்னி, 
ஆ ஆலப்புழை 1, கள்ளிக்கோட்டை 2, 


ந நிர்வாக, அலுவலகம்‌ 

,௮௪௦௨௧௧௧௧௮௮9௦௦௦௪ ட 
ஸ்தாயிதம்‌ 1943 போன 3379 1. 


$ “சிறந்த ஆயுர்வேத மருந்தூகளுக்கு! 


கும்பகோணம்‌ லலிதா பார்மஸி 
(.ந., 3௦-40). 
757, பட்டமங்கலத்தெரு மயிலாடுதுறை 1111. 609001 


யிராஞ்ச்‌. 39, ரெங்கனாதன்தெரு இ. ஈகா, 
சென்னை -17 போன்‌ 11௦, 441484 
105, கச்சேரிரோட்‌, மயிலாப்பூர்‌, சென்னை - 4. 
போன்‌ 11௦. 73007. 

"எமது விசேஷ தயாசிப்புகள்‌" 

(0) மதுயஷ்டி தைலம்‌!" கூந்தல்‌ வளர்ச்சிக்கு உதவ?” 

(2) தீலிபிருங்காமகை தைலம்‌” அகாஷதநை, செம்பட்டை, கேர ரட்‌ 
சியை போக்கி கூந்தலுக்கு கருமையும்‌ குளிரியும்‌ தர 

(99) வெளவதீ ரஸாயணம்‌'" ஆண்களுக்கான சிறந்த டானிக்‌ 

$4௮2௦௧2௦௦52௮௦௮4௮௧௨௮௦௮௮௧௧௧௨௦௮௧ஆ௮௬க ஆடமக மகக ௧29௮௧௧௧9௪௭ 


.22௦௪௧௮௮௧௮௮௮4450 

,4,,2௦22௦4௪96௦௦௪4௧4௪445224242-2929296௪௦௦௦௦௦௨ 


:௦௦௦௦௦5௨ 


$ 

இ௫ிபபடவர சேமப்பு தட்டம்‌ 
ன்‌ வரில்லககை மட்டும்‌ 
ஆன்‌ 40 மனன. 
மிடிழுமு வரிவிலக்கு ௨௭0. 
வசத்தால்‌ ஏசேலும்‌ வியத்தல்‌ 
நான்‌ இன்றே இறக்க கேட்டால்‌ 
ன அவவை பப 

யூனிட்‌ டிரஸ்ட்‌ ஆஃப்‌ இந்தியா 


(சோக பொது உடையை நிதி நிறுவனம்‌) 
*லைகமை அலுலையமட ப்பம்‌ :400 020. 
சக்திய அலுவலகம்‌ 
பிஸ்‌ மன்னை, 46, செகண்ட லன்‌ ச, 


சென்னை 600001, போன 
ஆதவ்‌ 
நே 11௧௨. கேச சல கவயேட்டை, 
'சலைகைப்‌ 'ஸயவாட்‌.320 00. போன்‌: 
மரத்தமை சந்தியுங்கள்‌, இஇ:.. கொள ஆலுவலை: 
9175௨ 


தட்ட மகம 
2 டடத ்‌ 
கடநத அதச்‌ திட, சலிக்க, தம்சி.420001 

ஒலக த தபத்து கோலமகல்‌ 
பற தட்‌ ஆன்கடு தர எயனன்‌, வேலு. 202012 
2 தோகை, பெரியா, கடலக, ௨ தளம்‌, 
கோயமபதத?21312 போல்‌ பாம 
துவை, சாகத்‌ இத 14. ஈமதசத்த, மதுரை: 629002 
சோல்‌ அலுவ பவ னக வரச க 


தஞ்சை, தரு உழுத்தசாமி, தஞ்சாலுர்‌-819 007. 
ப ட்அ்டம்‌ ட அணல்‌ 


ப்பு?-நேசப்பிணைப்பிற்கோர்‌ நேர்த்தியான திட்டம்‌. 


இகிய்டிரா சாம, 

வேண்டாம்‌ சார்‌'" என்றான்‌ மதுவால்‌. 

நான்‌ வற்புறுத்தவும்‌... குடித்தான்‌. 
2 பாகமே வைத்து திமிரந்தவன்‌ தென்‌ 
இப்‌: 

சொல்‌ என்‌ அவன்‌ காதைக்‌ 
தேன்‌, 

வேடம்‌ 
போன ாகமத்தன்‌. 
லன்‌ அம்‌ அள்‌ பன 
ரன்னர்‌ 
அரணாக அன்னை பென்‌ 
வல்கரா வத்‌ 
தகக கத்த பக்கர்‌ 
செத்தது உட சச சவகாத்தம்‌ 
எந்த க கல்கம்‌ அதிகா 
தேகம்‌ பல்‌ கக்கல்‌ கொண்மின்‌ 
நந ாமளார்காம்‌ போல அவி கால 
பவ வமம்‌ வன: எட பதம்‌ 
பகதத்தன்‌ அவண்‌ பேரம 
நாட்கவளை நன்றும்‌ கல்‌ என 
ர்கள்‌. அவன்‌ தாவ்‌தத்தைய/ பே, 
தன பனா அ வதுவை 
தக்மகேடககா சிக்கா கததற்தள 
நண மகத்து எங்கள்‌ அனகன்‌ 
தந்தையர்‌ அமைகியாய்ப்‌ பார்த்தனர்‌. அவன்‌. 
தக்கவன்‌ மல்கக்‌ சகன்‌ 
சத்வ ளாக 


"அடப்பாவி, வரதட்சச்ைக்கு இப்படி 
ஒரு ப்ளாக்‌. மெலிலா,. நிச்சவதார்த்தம்‌ 


சத்ததை க்கள்‌ 


ஏனான்‌ கேட்ககிலில ல்‌ திவலை? 


ல்லி. அணக க்்‌ சொன்‌ 
எம்‌, அவன்‌ படியவில்லை, போயே விட்‌ 

ரூபாவில்‌ தொல்ல, 


ன 
ணன 
இருமணம்‌ நன்‌, 


டிப்போ. 


பா தப்பணம்‌ த்தன 
கப்பாப்‌ 
ட்‌ அல்ப கதகல்‌ 
இனம்‌ க சொக்க இ 
'வரதட்சணைம்‌, 
வ்கி 

மாவை 'கான்னப்‌ பு 
சொன்‌; தத்துக்‌ கொண்டேன்‌; 
'தங்கச்சிக்குக்‌ கல்யராராராணம்பண்‌: 
ணம்‌ பொருருள்ள'ன்னு எகத்தாளமாச்‌ 

அத்தலர்‌: “தோட்டுமாத்தரம்கலயமா 
வய்சட்தா என்னா. 


வனப்‌ எகத்தாளம்‌?! என இவன்‌ 
சட்டட்வைம்‌ ிழந்தேன்‌. (சாகப்‌ பழத்‌ 
தேனும்‌ கெஞ்ச வத்கவன்‌ காஸ்‌) கடனே 
பல ஒன்‌ ுக்ல ககில்பபான்‌, சக்‌ 
தாம்‌: போ பண்ணிக்‌ கொண்டு என்‌ சை 
கீர்‌ பித்துக்‌ கொண்டனர்‌, எனல்‌ 
நக்வி காலிக்‌ எனவே 
வென்‌ வாதைய்கடக்சேன்‌ என்‌: 
தமல்‌ அவகருந்தவயாரும்சொல்ல, வில்லை? என்‌ 
அவம்‌ வயலுக்கு அவன்தானே 711 

துணைத்‌ தலைவன்‌ / அவங்க எப்‌ 

ன்‌ கேல்‌ கத்தல்‌ சோல்லான்‌ என்‌ 


பெ மாத்‌ இப்பொழுது: 
பச தவழுடிகாது அவன 
அ "மேமோ ரிப்போர்ட்டை 
சன்கககள்‌ எழுத மன்‌ மனிதத்தளமால்க்‌ 


சித்தி, 
"சயபோர்டடைமரு்துக்கவரிக்பொட்டும்‌ 
பிவிட்டு, இன்று 
பப்‌ பெண்‌: பார்க்க 
என்றேன்‌. அவளை ந04௨ 

ச!" என்று கண்களில்‌ டியூப்‌ லேட்‌" 
மின்ன என்னைப்‌ பார்த்தான்‌. 

ல்க உனக்க எுகானே. சல்‌ 

அம்மாவை அனைத்துக்‌ 

படுக்க வரேன்‌ என்‌ 

பவர்‌ யி 
றன்‌ 
1 அவனுக ஏழ்கலவே நிச்சயம்‌ 


வழிப மல்க கழகக்‌, 
ள்‌ 
அம்மோ “கிறசசயுடன்‌ வெளியேறினான்‌ அவன்‌: 
வக்‌ ட விஷன்‌ ௮ 
'இனி அவன்‌ "எறுக்கன்‌" இல்லே! 


ராணுவவீர்களி 
புல்லட்‌ சாகஸ 


5. அலுப்பூட்டிய பயணமும்‌. 

அல்லல்பட்ட கதையும்‌! 
யாணங்காக்கலிருந்து ஸிட்னிக்குச்‌ செல்‌ 
லும்‌ பயணம்‌ மிக நீண்ட அலுப்பூட்டு 
பயணம்‌. ஆனால்‌ அதன்‌ முடிவில்‌ எனக்கு 


ஏற்பட்ட பரபரப்பும்‌. தவிப்பும்‌ 
நினைத்துப்‌ பார்க்கையில்‌ மிகவும்‌ 
மானது. அதை விவரிக்குமுன்‌; 
பற்றிக்‌ கொகருகச்‌ சல்‌ ர: 
வங்கள்‌ 

சனகலழமை, விடுமு தால்‌ 
காயில்‌ சீகிரமாகக்‌ கிளம்பி பாங்காக 
விருந்து 286. ம்‌. தன்னி இருக்கும்‌ பண்‌: 
நகரத்திற்குச்‌ சென்றோம்‌. உண்மையில்‌ 
'பண்டை யும்‌ இல்லை. நகரமும்‌ 
ஏக்கரா நிலப்பரப்பில்‌ திர்ம 
டிருக்கும்‌. ஒரு இறந்தவெனி 
புராதனக்‌ கட்டடங்கள்‌, க 
சன்‌, பண்டைக்கால வாழ்க்கை முறையைச்‌ 
இதமாக்கும்‌. குடிசைகள்‌. 

மாடல்களையும்‌ இங்கு வெகு தத்ரூபம்‌ 
அசல்‌ அளவில்‌ தயாரித்து வைத்திரு 
சன்‌. வெகுதுப்புரவாக ௭ 
இந்த மியூனி௰ம்‌: இருக்கிறது. ராமாயணக்‌ 
காட்சிகளும்‌, ஹிந்துக்‌ கடவுன்களு। 
அழல சல வட்வங்க. 
மடன்‌ இயற்கை எழில்பி 
அங்கிருந்து இரும்பும்போது சுவான்‌ ௪ 
சக்‌ எனப்படும்வாரக்‌ கடைசி மார்க்கெட 
டுக்கச்‌ சென்றோம்‌. அநேசு நாடுகளில்‌ கூடும்‌ 
வாராத்தரச்‌ சந்தை போன்றதுதான்‌. ஆணுல்‌ 
இது பிரம்மாண்டமானது. 22 ஏக்க வி 
ரணம்‌. சுத்தமானது. வெகு வாரன்‌ 
தும்கூட்‌ விலை கொள்ளை மலிவு எ: 
ஓதவும்‌. தரம்‌. குறைவானதாக 


௦ 
றுக்‌ கொண்டிருந்தா 

க 
4 கொண்டு இலந்த? கதியில்‌ 
எஒரு கோழுலிலிரந்து மற 

டியே ஸ்ப்ரே செய்து 

கன்‌, ஒருமிநாசினி 
வெப்ரேலில்‌ எதும்‌ தா 
யல்தாடுகளிலிந்து வரம்‌ 
அழும்‌ பண்களும்‌ அஸ்திரேனியா 
கதன்‌ கிருமிகள்‌ எனதயேனும்‌ இறக்குமதி 
அன்‌ சர்வதேச 
தீ தங்கலுக்கான ஏற்பாட்‌ 
ட அவர்களது பயண ஏஜெண்‌ 
இருந்தார்கள்‌... விமானத்தை, 
அிவேறும்‌. போது "தால்‌ ஏர்‌ 
கு பெண்‌ ஊழியரை இதைப்‌: 
*: அதற்கான வவுச்சர்‌ உங்களிடம்‌ இருக்‌ 

நான்‌ இகைத்தேன்‌. என்னிடம்‌ இல்லை. 
ட்‌ அரம்‌ பற்றி எனக்கு ஒல்லிலல்‌ 


இருக்கல, 
பலே! இரவு தங்க வேண்டியவர்‌. 
தனை விமான நிறுவனம்‌ தக்கபடி கவணித்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ என்று, வாவால்தான்‌. சொன்‌: 
னார்கள்‌" என்றேன்‌. 

அதெப்படி? வவுச்சர்‌ உங்கள்‌ டிக்செட்‌ 


(க்க வேண்டும்‌. 
சக 
வ 
ணை 
ம்‌ 
த்க்‌ 
அந்திம 
தவறு செய்தருத்‌ | 
தத செய்க்‌ 
நன்காக்‌ 
பபாவேன்‌? என்றேன்‌..." 
வவ வாவுத்க 
ணக்கம்‌ கானக 
அலகை கண்னன்‌ 
சகதக்‌ தக்க 
ட்ட படப்‌ 
த பன் லன்‌ அன்‌ 
தெரிய வந்தத! ட்‌ 
டை வைக அ 
கணக்க வலல் வக 
பபப பகவ 
பபப தவம வம்‌ 
வையும்‌ இறந்து பார்த்து, முகர்ந்து, இனறி,. 
படம்‌ 
படபட 
தத்வ தன்‌ 
சதக வவல்கம்‌ 

(4 எட்டு இறை அஃட்சம்தான்‌ 

என்றுன்‌, அவளுக்கு, 
பேச வந்தது, ஹிந்தி தெரிய: 
லல, 'சாஷமீரத்திலிரந்து வருவம்‌ 
என்றான்‌. அவளுடைய கணவரடமி; 
விவரங்கள்‌ தெரித்து கொண்டேன்‌. அகர்‌ 
ஒரு சதக்‌ நடன ஆசிரியர்‌ 1008 அவரை 
மூன்று வருஷ கான்ட்ராக்ட்‌ பஜில்‌க 
அனுப்புவதாகச்‌ சொன்னார்‌! அரை ப 
வெங்‌ தினத்துக்கு அவருடைய பெட்டிகள்‌. 
தேர்த்ததன்‌ காரணம்‌ பரந்தது. 200 லலோ 
எடையளவு அவருக்கு அனுமதியாம்‌! 
"த்க்‌ இரவு எல்கே தங்குள்கள்‌! 
ஏற்பாடாகவிட்டதா? வவுச்சர்‌. இருக்க 
நதர என்றேன்‌... 424 இரு: 
'இதுக்கறது. 
தான்‌ என்னுடைய ச்ங்கடத்தைச்‌ சொன்‌: 


க்கள்‌ அல 
பத்‌ 
ந டடம 
ககன்‌ 
ததத கனை 
நக தக்‌ 
அன்ச க்்‌ 
ல 
பன்‌ அகத்‌ 
புடன்‌ 
அன்ற 
வக்‌ 
: இது 
ட ண்தி க] 
ட்‌] 
தால்விடிந்துவிடும்‌ 
டட 


செம்பி வீலான்‌ என்த பலத்தில்‌ நான்‌ 
இறட கேட்க ள்‌ 
இல்‌ வதிதன்‌ 

க லசனா ஓலி கனா ன்ட்‌ 
த பனா அம்வ கிறவ 
ன்தாரச்‌ சத்த கொண்டுத்கவ சனோன்‌. 
அல்தான கத கை 
ஒரு வழியாகச்‌ சாமான்கள்‌ “இனியர்‌! 
பகத கொண்க கண்க கற்க னன்‌ 
நலமக அண்ட அர அர்ச்‌ 
அலலத சக என ணை 
நதா எனக்க வியப்‌ இன்ப 
வணக கப அக்க ன்வ்‌ 
தன்க்தோட்ப பப குவிடவம்‌ 
இகத ககக கல்‌ 
கணக மா அண்னன்‌ 
பவத்‌ மரணத பன்‌ ப்‌ லபா 
இகக்கமாக எக அம 

அவருடைய கரிசனமும்‌ தோழமையும்‌: 


்‌..] 


அந்தத்தருணத்தில்‌எனவ்கு எத்தனை இகக்தை 
அளித்தது. என்று விவரிக்க. என்னிடம்‌ 
வார்த்தைகள்‌ இல்லை 

ஹில்டன்‌ ஹோட்டலில்‌ இரவு தங்க ஏழ்‌. 
பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பணிகளை ஏற்றச்‌ 
செல்ல ஏர்போர்ட்‌ கோச்‌ காத்திருந்தது. 
போகும்‌ வழியில்‌ அந்த இளைஞ அஷ்க்‌ 
இரமிதி சொன்னார்‌ 

'இவளுக்குஇுந்தப்பயணமே அலுக்துவிட்‌ 


டது, ஊருக்குத்‌ இரும்பிவிடலாம்‌ என்று, 
அடம்‌ பிடிக்குள்‌! 


'காம்ச்சலிஞல்‌. அப்படிகிருக்கும்‌ என்று 
நான்‌ நினைத்துக்‌ கொண்டேன்‌. 

"எங்களுக்கும்‌ சல்யாணமால்‌ ஒரு வாரம்‌ 
தான்‌ ஆலிது. விட்டைவிட்டதோடுதாட்டை 
மும்விட்டுக்‌ ஊம்பினது அவக்குத் தாங்க 
வில்ல. போலிருக்கிறது... என்று அவர்‌ 
தொடர்ந்தபோது... நான்‌... இசைத்துப்‌ 
போனென்‌. "எங்கள்‌ அறைலிலேலே 
குஷ்‌ தங்கலாம்‌!" என்ற இவரது மணம்‌எல்‌. 
வளவு உயர்வாக! 

ஹோட்டல்‌ பிரம்மாண்டமாக இருந்தது 
அத்தம்‌ புது மணத்‌ தம்பநிகடைன்‌ தங்குவது. 
நியாயமில்லை. என்ற முடிவோடு. நான்‌ 

மாட்டல்‌ மானே தரீடம்‌ என்‌ திஙமையை, 

'எக்லனன்‌. பதினைந்து நாட்கள்‌ கழித்து 
ஆஸ்திரிய அரசின்‌ விருந்தாக 

'ட்னிலல்‌ தங்கப்‌ போகும்‌ விவரங்களையும்‌ 
காண்பித்தேன்‌; என்னுடைய டிராவல்‌ 
ஏதெண்ட்செய்ததவறினல்வவுச்‌சரவிஷயம்‌ 
விட்டுப்‌ போனிற்று என்றேன்‌ 

£வவுச்சர்‌.. இல்லாமல்‌. அறையைக்‌ 

கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு அதிகாரமில்லை 
உங்களுக்காக தாங்கள்‌ கல்ஸஷனல்‌ ரேட்‌ 
ல்‌ அறை தரும்‌. வழ 
8120-4௧ பதில்‌ அறுபது அமெரில்‌ 
கள்‌ கொடுத்தால்‌ போதும்‌ என்‌; 

நான்‌ நன்றி கூறிப்‌ பணத்தைக்‌ கட்டிச்‌ 
சாவிலை வாங்கிக்‌ கொண்டு அறையை 
அடைத்ே 

அமர்க்களமான... செனகர்யங்களைக்‌ 
கொண்ட அறையிலும்‌ இரவு முழுவதும்‌ 

க்கம்‌ வரவில்லே. வெளிநாட்டுப்‌ பயணத்‌. 
£்போது கையைவிட்டு எஇிர்பாராத விதத்‌ 


யி 


செலாவணி, 
ஈலஐ*அவஸ்தைவேரொன்று, 
மில்லை, அதுவும்‌ ஒன்றிரண்டு டாலர்‌ இல்லே, 
முழுசாக அறுபது! ஓர இரவு அறை வாடகை. 
வறு நூறு ரூபாய்க்கு அதிகம்‌! எனக்குச்‌ 
சதக்‌ காப்டப்பட்டிுத்தது என்ரும்‌ 
அதுவே நமக்கு மிக அதிகமாவ்த்தான்‌. 
இருகிறது! 3ம்‌. நாட்டில்‌ நம்‌ சைகில்‌. 
காசில்லாவிட்டாதும்‌, நாம்‌. மன்னர்கள்‌. 
அந்திய மண்ணில்‌ சை ௧௪ குறைந்து 
போனல்‌ திச்சவமாய்ப்‌ பரதேசிகள்‌, 
எனக்குள்‌ சமாதானப்படுத்தக்‌ கொள்ள 
முடியாக ஒரு ஆத்திரம்‌ 100ரின்‌ பயண 
ஏதெண்டின்‌ மேல்‌ எற்பட்டது, எத்தை 
கவவககுறைவும்‌. அலட்சியமும்‌. இக்க 
வேண்டும்‌, இப்பட ஒரு பயணியை, தணி 
செல்லும்‌ பெண்‌ பயணியை அலக்‌ 
மழிக்க வைப்பதற்கு 
இரவுதாக்கமின்றிச்‌ சென்றது.விழ்ததும்‌ 
எழுந்து, அறைக்குள்ளேலே இருந்த உப 
சேக்‌ கொண்டு காப்பி தயாரித்து, 
ன. அறையில்‌ இருந்த குறிப்பின்‌ 
பாஸ்ட்டுக்கத்‌ தனியாக ஒன்பது, 
3 (ததைப்‌ பார்த்து, 
ல்லை என்று நீர்‌ 


காலை அஷ்கரின்‌ மனைவி சற்று கலகம்‌. 
பாக இருந்தான்‌. ஜுரம்‌ குறைந்தருப்பதாகச்‌ 
சொன்னன்‌, தங்களும்‌ எங்கள்‌ அறைகில்‌ 
தங்கிலிுக்கலாமே என்றாள்‌. நான்‌ புன்ன: 
கைத்தேன்‌. 

விமான நிலையத்தை அடைந்ததும்‌ அங்கு. 
தமிழரைப்‌ போவத்‌ தென்பட்ட ஒருவரிடம்‌. 
பேச்ச கொடுத்தேன்‌. நாண்டில்குப்‌ போவ 
தாகச்‌ சொன்னார்‌. என்னைப்‌ பற்றித்‌ தெரி 
தேத்ததும்‌ அவர்‌ வியப்புடன்‌ முகம்‌ மலர்ந்து, 
'தல்சன்தானா அந்தத்‌ தமிழ்‌ எழுத்தாளர்‌? 
எபெல்க்கவணமுரகத பலத்தின்‌ 
உங்களை ஃபீஜிக்கு அழைத்திருக்கும்‌ அடை 
மின்‌ அங்கத்தின்‌. உங்களுக்கு பதிலில்‌ 
பெரிய வரவேற்பு காத்திருக்கிறது" என்றார்‌ 
சத்தமான ஆங்கிலத்தில்‌ 

என்னுடைய காலி வித்தில்‌ பால்‌ வார்த்‌ 
தாற்போல்‌ இருந்தது! 

(தொடரும்‌). 


உ இருக்கதைத்‌ தேர்த நூலாச்க வேண்‌ 
மம என்று திருவள்ளுவ தான்‌ அமைச்‌ 
சர்கள்‌ முழங்கினார்கள்‌. நலல வோசக்ை 
தான்‌: ஆனும்‌ கள்ளுண்ணமை” என்ற 
சவத அதிகாரத்தைக்‌ கடைய்பிடக்க மக்க 
வனம்‌ பெருக்கு, வட்சக்களாக்கான ஆர. 
காக்‌ கெடுத்து வரும்‌ அரசக்கக்‌ இதம்‌ 
இத்த்‌ நேய நாலாக வேண்டும்‌ என்ற 
சியாரிக செய்யம்‌ தகக எது? ஒரு கல்பூனறை 
இங்குக்‌ தன்றால்‌ பதுவுகத அருமை 
சொக்கிவட்டு இப்போது 24 எனவ நகல்‌ 
நன்சம எபக்ட்‌ 
போவதாகமறுயடிநெடுவ்ச யன்‌ அறிவித்‌ 
இருககும்‌ இது நடக்கப்‌ மோகித்‌ அல்‌ 
து. ஏற்கெனவே பலமுறை சொல்ற அறி 
வப்புகள்‌ போல இதுவும்‌ காற்றில்‌ பறக்க 
விடப்படும்‌ என்பது ஒருபுறமிருக்க, இது 
போன்ற கட்டிக்சாணம்‌ அகயர்சைகன்‌ 
நாட்டுக்கு நல்லதல்ல 

வ.நல்பி, சென்ன. 


"தாய்மொழி பயில முடியவில்லையே! 


பம்பாலில்‌ பன்னிலில்‌ படக்கும்‌ என்‌ பின்‌ 
கரக்‌ ஆங்கிலம்‌, இர்தி, மராத்தி மொழி 
அகக்‌ கட்டல்‌ பாடமாகப்‌ பரக்கினாச்கள்‌, 
று மொழிகளதூம் நல்லதே. ஆனம்‌ 
நால்மொழிலான தமிழை வட்டில்‌ பே மட்‌ 
தான்‌ பழக்கம்‌ எழுதவோ பர்கோ 
முடியாது. வீட்டில்‌ நாம்‌. அவர்க்குக்‌ 
'ழ மொழியைப்‌ போழிக்காம்‌ என்றால்‌ 
தெவும்‌ பிரசனேதரன்‌: காரணம்‌, அவரக 
க்கு ஹோம்‌ 42 என்ற பெயரில்‌ வண்டி 
வாகத்‌ நாமம்‌ பாடவே 
படிக்கதோமில்கதமிழ்தாவ்மோழி என்று 
பறம கொள்ள மடிவது சட ன்‌ 
'ஒருடிராலில்‌ மாஸ்டர்‌. மராத்தி மொழிக்‌ 
காரர்‌“ தம்பெயரைக்கஞ்டப்பட்டுத்தமிழல்‌ 
எழுதி, “இதைப்‌ படி" என்று பெருமை 
யுடன்‌" என்‌, மசனிடத்தில்‌ சொல்லினிுக்‌ 
இருர்‌, அவனே திருதிருவென்று விழிததரக்‌ 
கருன்‌! "கன்‌ தால்மொழியை, கனக்கும்‌ 
படிக்க முடியாதா?" என்று ஆச்சரியப்பட 
ப படட பங்கை 
"குழந்தைகளுக்குத்‌ தமிழைச்‌ சொல்லித்‌ 
தர முடியவில்லையே என்றெ கற்ற உணர்வு! 
என்கன ஆட்டிப்‌ படைக்கிறது! என்னைப்‌. 
போல பங்பானில்‌ பலர்‌ 


_கமாட்ட சந்திரசேகர்‌, பம்யால்‌-7: 


எனது மைத்துனர்‌ டாச்டர்‌ ராமசப்பிர: 
மர்யம்‌ தழமக தத பரி 
மார்டராக சேயின்‌ வழியாக்‌ எனக்கு 200 
டாலர்‌ பணம்‌ தனவர்‌ 2ம்‌ தேதி அனுப்பி 
வைத்தார்‌. அந்தப்‌ பணம்‌ 17நதேதி வரை 
வராமல்‌ 127௪, 20 தெடிகளில்‌ ஸ்டேட்‌ 
மாஸ்க்‌, ஓவர்வ£ல்‌ மீராஞ்சில்‌, விசாரித்த 
தந்த, "வரவில்லை: வென்று சொல்லிவீட்‌ 
உரக பின்பு எனக்கு 22 ஸம்‌ தேதி இந்த 
பாக்லலிருந்து ச.ஆம்‌ தேதியிட்ட கடிதமும்‌, 
மணமும்‌ வலது] தயால்‌ என்றைக்கு 
சிதில்டா செல்யப்பட்டுள்ளது.. என்று, 
கல்லைம்‌ வார்த்தால்‌. ம்‌ தே என்று 
அஞ்சல்‌ முத்திரை இருக்கிறது? அவசரம்‌. 
சென்பிதால்‌ சேயின்‌ முலம்‌ பணத்தை அணும்‌ 
மிய செலு விரயம்‌ 
சென்ற வருடமும்‌ இதே மார்‌ சேயின்‌ 
நலம்‌ அது்பில பணத்தை நான்‌ பல்க 
நங்கள்‌ எழுதியமின்‌ மூன்று மாதங்கள்‌ 
நத்தம்‌ பட்டுவாடா சகாரகடட்‌ 
இந்தக்கால தாமதம்‌ குறித்து நான்‌ ஸ்டேட்‌ 
மாக்கல்‌ மேலதிகாரிகளுக்கு எழுதியதற்க்‌ 
இடத்த பதில்‌: "அசென்கரியம்‌ ஏற்பட்ட 
(தற்கு வருத்துலஜேம்‌!' 
“ப பழி வேலாயுதம்‌, சென்னை 10, 
ரம்மி வழியும்‌ தபால்‌ பெட்டிகள்‌! 
பொங்கலுக்கு. மறுநாள்‌. காலை 17 
மணிக்குத்‌ தாராபுரத்தில்‌ பொங்கல்‌ வா 
இக்க தன்றி கூறும்‌ கரத்தைப்‌ பெட்டில்‌ 
போடுவதறகுச்‌ சென்ற போது இடுககட்‌ 
டேன்‌. தபால்‌ பெட்டி திரம்பி. வழிந்தது. 
அதுகலதவர்‌ தின்று கொண்டு எல்க்‌ 
பொங்கல்‌ வாழ்த்தையும்‌ உருவி டாப்பை 
மட்டம்பியத்துஎடுத்துககோண்டுவாழ்த்கை 
நெயடி பெட்டிலறுன்‌ இரத்து கொண்‌ 
ருந்தார்‌. நான்‌ போட இருந்த கடிதத்தைத்‌. 
தக்கைத்‌ தயால்‌ நிகேதன்‌ மொடலாம்‌. 
என்று அங்கு சென்று பாரத்தால்‌ அங்கம்‌ 
பொக்கல்‌ வாழ்த்துக்கள்‌ பெட்டி நிறைய 
இதஃகன்றன! பொங்கல்‌ சமயத்தில்‌ நிறை 
கல்‌. சரதம்‌... போக்குவரவு... இருக்கம்‌. 
கதன்‌ படல, அப்போது சற 
மோலிகமாகலாலது அடிக்க தபாக எடுக்‌ 
இம்முறையை அமல்‌ பெலயல்ரமே!ஸ்டாமம 
“த வாழ்த்தை இரட்டை சார்ஜ்‌ கட்டம்‌ 
தமான சக எண்ணம்‌ பாரம்‌ 
கன்‌! இந்த வாழ்த்து வந்திருக்கவே வே. 
டாம என்றுதானே தோன்றும்‌? 
“ஆர்வதிலா, சரோடு 1௨. 

28. உணர்ச்சியின்‌ வினை: 
வெட்டப்பட்ட டட 


சரதவாகளனைச்‌ சிறை செய்யத்‌ தான்‌. 
உத்தர்விட்டதைச்‌ சிறிதும்‌ வட்டியம்‌ செய்‌ 
யாமல்‌ வீரர்கள்‌ பதுமைகள்‌ போல்‌ நின்று, 
விட்டதையும்‌, தனது உத்தரவில்லாமல்‌ வீரர்‌ 
தன்‌ இலங்க மாட்டார்சளென்று கூறிக்‌ 
கொண்டு காஷ்டானன்‌ வெளியே வந்ததை. 
யும்‌, தன்னைச்‌ இறை செய்யப்‌ போவதாக, 
ஒத்தக்‌ கோழை சொல்லித்‌ தனது வாளைக்‌ 
கொடுத்தவடம்படி கெட்டதையும்‌ பார்க்க 
மகாக்ஷத்ரபனான நாகபாணன்‌, அதிர்ச்சியை: 
விட வியப்பை அதிகமாக அடைத்ததால்‌, 
'தன்னைக்சண்டாலேநடுங்கி வந்தகாஷ்டான. 
னுக்கு அத்தனை... துணிவு எப்படி வந்தது. 
என்பதைக்‌, கெட்டதற்கு, சாதவாகனன்‌. 
சொன்ன பதில்‌ மிகவும்‌ பொருத்தமாமிருந்‌ 
ததைப்புரிந்துகொண்டான்‌.கெனதமிபுத்திர 


னிடம்‌ இருப்பதுதான்‌ அந்தத்‌ துணிவு வந்த 
தற்குக்‌ காரணம்‌. என்பதை... உணர்க்கு! 
கொண்ட நாகபாணன்‌ வாசக்‌ கொடுக்‌ 
கும்படி இரண்டாவது முறை காஷ்டானன்‌. 
கெரிப்மகதும்‌, மெர்தாக நகைத்தான்‌ 
காஷ்டானன்‌ அழைத்து வந்துள்ள இருப, 
பேரைவிடப்‌ பன்மடங்கு அதிகமான்‌ வீரர்‌ 
கள்‌ புதிய மரக்கலங்களிலிருந்து வத்து சாட்‌ 
க்குள்‌ பதுங்கமிருக்கருர்களென்ற நினைப்‌ 
யால்‌, 'சாஷ்டானா! சிறைப்படப்‌ போவ, 
நானல்ல.நீும்‌ இந்தச்‌ சாதவாசனனுந்தான்‌" 
ஏன்று கூறித்‌ தனது ஒரு சையைத்‌ தலைக்கு 
மேலே தூக்க ஆட்டினான்‌. தனது மடிலிலி 
இத்து ஒரு சங்கை எடுத்தப்‌ பலமாக கதவும்‌ 
"அவன்‌ செய்கை ஏதையும்தடைசெல்யாத. 
கெள்தமிபுத்திரன்‌, "மகாக்ஷத்ரபரே! இந்தச்‌ 
செய்கை எதுவும்‌. பயனளிக்காது, உமது. 
வாளைக்‌ காஷ்டானனிடம்‌ கொடுத்துவிட 
வது நல்லது!" என்று சர்வ சாதாரணமாக 
சிற்நுரஞ்ச்‌ 


உபதேசம்‌ செய்தான்‌. 

'நாகபாணன்‌ தனது எஇிரியை வியப்பு. 
திதி எண்களால்‌ நோக்கை “சன்‌ பல 
வளிக்காது, மரக்கலங்களிலும்‌ வந்த. 
விரர்களில்ஒரு பதிலகாட்டுககள்‌ ஒன 
இருக்கிறார்கள்‌. எதற்கும்‌, எத்த விதாடுலீலும்‌ 
செயல்பட. அவர்களுக்குச்‌ சைகையும்‌ 
செல்பம்படமர கத என்று அவன்‌ 
கட்டிக்காட்டுவதற்கும,. காட்‌ 

வரிகள்‌ பலா விரைத்து வருவதற்கும்‌ சம 


சரியாமிருக்கவே, பார்த்தால்‌. கெளதமி 
புத்திரா! எந்த... ஏற்பாட்டுக்கும்‌. ஓர 
எழி! ஏற்பாடு உண்டு, அதவும்‌ நாஃபாணன்‌: 
யுத்த சற்று எச்சரிக்கையாக எதையும்‌ முன்‌: 
கட்டியே. சித்திக்க வல்லது! என்று சற்றுப்‌ 
பெருமிதத்துடன்‌ கூறினன்‌, "அதோ வரும்‌ 
வர்களின்‌. தலைவனிடம்‌ கன்‌ வாசக்‌ 
கொடுத்துவிடு இந்தப்பைத்தியம்காஷ்டான 
சேயும்‌ அடங்கி நடக்கச்‌ சொல்‌, உங்களிருவ 
ஏவும்‌ கோட்டையில்‌ விசார்சல்றேன்‌. 
என்றும்‌ சொன்னான்‌. 

'தாசபாணனின்‌ விராப்புக்குக்‌ கெளதமி, 
புதிதிரன்‌ பதிலேதும்‌ சொல்லவில்லை, 
பாணர்‌ உமது. விருப்பம்போல்‌ 2 4 
ஓன்‌, ஆளும்‌ 2! தப்புக்‌ கணக்தப்‌ போடு, 
இதி வரப்போவது தகவல்‌. என்று 
இழுத்தான்‌. 


'வேறு லார?! சினத்துடன்‌ எழுந்தது. 
நாசபாணனில்‌! கேள்வி ஜ்‌ 
“தலைவி என்றான்‌ சாதவாகன வாலிபன்‌, 
அடுத்து. நாகபாணன்‌ பேசவில்லை 
விரைத்தவந்தவிரர்களை அடுத்துசித்தஞ்சனி 
பெரியதொரு புரவியில்‌ வேகமாக வருவதை 
(ம, அவன்‌ கையில்‌ நஷ்ட வாலொனறு, 
'ரப்பதையும்‌ பார்த்தப்‌ பிரமை பித்து 
ன்ற மகாக்ஷத்ரபன்‌. "வார்‌! சத்தாக 
'வியா?"' என்று வினவிஞன்‌ பிரமிப்பு கர 
விழும்‌ விரிய, 
அவன்‌ கேள்வியைத்‌ தொடுத்து முடிக்கு 
மன்மாகப பலிலை, அவன்‌ வல்‌ 
இதத்‌ தராலில்‌ கறத சிந்தால்சனி, 
எதிரே தின்ற முவரையும்‌ மாறி மாறிப்‌ பாரக்‌ 
ரன்‌: கடைசியில்‌ காஷ்டானக நோக்‌, 
“எதற்காகச்‌ சங்கை ஊதி என்ப அனைத்‌ 
நரகன்‌? நாகபாணர்‌ ஒருவரைச்‌ சிறை பல்ல 
உங்களால்‌ முடியாதா? என்று சீற்றத்துடன்‌ 
கேட்டான்‌. 


/டைத்தலைவர்‌ மீது கோபித்துப்‌ பய: 
வில்லை சித்தரஞ்சனி, சங்கை அதி உன்னை. 
அழைத்தவர்‌ நாசபாணர்‌" என்ற கெளதம்‌ 
புத்திரன்‌, "மகாக்ஷ்த்ரபர்‌ உன்னிடந்தான்‌. 
வாகனக்‌ கொடுப்பேனென்று பிடிவாதம்‌ 

செல்லார்‌. அதற்காகத்தான்‌ சங்கை சாட. 


உன்னை வரவழைத்தார்‌. வாளை வால்கல்‌ 
கொள்‌" என்றுன்‌, மரியாதைக்கு அறிகுறி, 
வாக தாகபாணசைை நோக்கத்‌ திலைலலயும்‌ 
தாழ்த்தினான்‌. 

நாகயாணன்‌ பத்ரில்‌. நடந்த 
விஷம்‌: மிகத்‌, தெளிவாக. விளங்கலா 
வற்று, தங்கள்‌ சங்கைப்‌ போல்வே செனதமி 
புத்திரன்‌ ததுபடைத்தலைவர்களுக்கும் ங்கு. 
கேக்‌ கொடுத்து க்கருனென்றும்‌, தனது! 
படைகயற்‌ தான்‌ அழைய்தும்போதெல்லாம்‌. 
எதிசிப்படை  வருகிறதென்றும்‌. புரிந்து 
கொண்டதால்‌ உடனடியாக எற்படும்‌ எந்தச்‌ 
சண்டைலிலும்‌ குழப்பம்‌ ஏற்படுமென்பதை 
கணர்த்து கொண்டான்‌, ஆனால்‌ இத்தனை 
ஆபத்திதும்‌ அவன்‌ சிறிதும்‌ கலங்காமல்‌. 
தேது வாளை எடுத்து, சத்தரஞ்சனி! இந்த! 
வாசப்‌ பெற்றுக்‌ கொன்‌. என்று அறித்‌, 
தனது வாளை உறைகிலிருந்து எடுத்து ட்டு 
'ஒன்‌, அவன்‌ கைகில்‌ வாளைப்‌ பெற்றும்‌ 
கொண்ட பிறகும்‌. மிக நிதானமாகலே, 
தின்றான்‌. "அடுத்து என்ன சாதவாகளு! 
என்று, வினவிஞன்‌ கெளதமிபுத்திரன 
தோகல்‌ 

“நாகயாணா! விரஞன உன்னைக்‌ கொல்‌. 
ஓவோ, சறைலில்‌ அடைத்துச சித்தரவதை, 
செய்யவோ எனக்கு மனம்‌ இடம்கொடுக்க 
விக்க, சித்தரவதை செய்வது எங்கள்‌ தர்ம 

'அது படைகள்‌ அழைத்துக்‌ கொண்டு இந்தப்‌ பருகலிலிருந்து இரண்டு. 
நரட்களில்‌ ந போல்வீடுவதாகப்‌ பிரமாணம்‌: 


செல்தால்‌ தீ இப்பொழுதே செல்லலாம்‌. 
இல்லையேல்‌ உன்னைச்‌ சிறைசெய்து அமைத்‌ 
(துப்‌ போவதைத்‌ தவிர வேறு வழியில்லை 


நடஃ்கரையில்‌ படடின்‌ அருகலிருந்தே. 
இந்த உரையாடல்‌ நடந்து 2) 
நாலும்‌, விடியும்‌. நேரமும்‌ 
தெருங்லம்‌ கொண்டிருந்ததால்‌ 
வெளிச்சமும்‌. மிகவும்‌ மங்கிவிட்டதாலும்‌ 
நவின்‌ முகத்துவாரத்தில்‌ புரந்த கடவைகள்‌ 
மெதுவாக அடங்கத்‌ தொடங்டியிருக்தன 
நவின்‌ அல்லும்‌. மிக மந்தமாவிருந்தன: 
எங்கும்‌ பக்ஷி ஜாலங்கள்‌ உதயகால ரர்சத்‌ 
தைப்‌ பலபடி ஒலிக்கத்‌ தொடங்கின. அந்தக்‌. 
தெங்களைன்‌: சித்தரன்சனி அனுபவித்துக்‌ 
கொண்டிருந்த சமயத்தில்‌ நாகபாணன்‌ சரே 
லென்று இரும்பில்‌ கரைலிலிருந்து நஇலில்‌ 
வேகமாகக்‌ கஇத்துவிட்டான்‌. நதிக்கரையை 
தொக்க ஓய காஷ்டானனையும்‌ மற்ற வீரர்‌ 
சனேவும்‌ தடுத்த கெதைமிபுத்திரன்‌, "நாக 
39. 

பாணன்‌ தப்பிச்‌ செல்லட்டும்‌" என்றான்‌. 
ன்‌ ரன காஷ்டானன்‌ குரல்‌ சினத்துடன்‌. 

'அவ்விடம்‌.. வானில்லை,... இராவுத 
பாணியை வேட்டையாடுவது தர்மமல்ல' 
என்றான்‌ கெளதமியுத்தரன்‌: 

"இந்தத்‌ தர்மத்தை நாகபாணன்‌ பாக்க 
மாட்டான்‌. என்றுன்‌ காஷ்டானன்‌. 

'*நாசபாணன்‌ தர்மமல்ல தமது தாமம்‌, 
தவிர இனி உடனருயாகப்‌ போர்‌ ஏத்படும்‌ 
தெற்கு தம்மைச்‌ சத்தம்‌ செய்து கொள்‌ 
ந்து!" என்று கதி கொண்டே இருமி 
ஆற்றப்‌ பகநிலைய்‌ கவனித்தான்‌: 


ஆற்றின்‌ கோட்டைப்‌ பகுநின்லிருந்து! 
மார்‌ நாற்பது படகுகள்‌ முகத்துவாரத்தை 
நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன. 
ஒவ்வொரு படகலும்‌ பத்து வீரர்களுக்கும்‌ 
குறையாமல்‌ இரு அவர்கள்‌ பானை 
ஆயுதங்களை ஏத்தியிருந்ததையும்‌ கெளதமி 
முத்தரன்‌. கவனித்தான்‌, அதே. சமயத்தில்‌ 
நாசபாணனில்‌ மரக்கவத்திலிருந்தும்‌ வரர்‌: 
சத்‌ தாக்க பட்டுக்‌ சழரலை தோல்‌ 
மரத்தொடம்க, கேகதமியத்தான்‌ த 
நாக உருவாகிய ில்யைக்‌ வ 
[்‌ தட பான்ன்‌॥ பொருக்க என்னத்த 
மாகிவிட்டா ட 

வாக என்னிடம்‌ கோடு 


போகல டபான உன்‌ வர்களில்‌ 
நான்கு பே 


4 மட்டம்‌ என்னுடன்‌ இல்‌ 
இருக்கட்டும்‌ நிரகாகேல்‌ ஆவவக்க்‌ 
நில்‌ நமது பரவிப்‌ படையுடன்‌ கா 
நான்‌... அழைக்கும்போது. வேகமாசம்‌ 
முரண்களை? சரிவில்‌ செலுத்தி வா." என்‌ 
உத்தரவிட்டான்‌. சித்தரஷ்சிலின்‌ சைன்‌ 
ருந்தநாசயாணனின்‌ வாளைத்‌ தனது இட 
கையில்‌ வாங்கப்‌ பிடித்துக்‌ கொண்டா, 
வலது சைகில்‌ தனது வாளை ஏந்த இரண்டு 
களிலும்‌ வாட்சதட்‌ எதிரிகள்‌ எத? 
எ ப்ககத்த்லேவிப்றுச செல்வ பனமில 
அவ 
வாசித்தஞ்சனிசதிததாமதி, 
மகக கொடுத்தால்‌. 
அவனுக்கு ஒட வேனை உணவை அனில்‌ 
மீன்‌ பழிப்பது எப்படி என்பதைக்‌ 
சற்றுத்‌ தந்தால்‌, ஆரன்‌ முழுவதும்‌ அவ. 
னுக்கு உணவைத்‌ தரக்‌: 
சொன்னவர்‌: சன அறிஞர்‌ சவான்‌ தச 

ஷர்கண்க்‌ கொண்டு நாகயாணனைச்‌ சமா 
சக்ககக்களான் முடிடா? எனறு சல்‌ 
டன்‌ கேட்டான்‌. 

“த்தம்‌ பத்த எரர்கன்‌ கடத்‌ தேலை 
அதக த போ எத்தரக்சனி! தான சல 
நாழுசைகளில இடமோவிறவேன்‌ என்று 
கதி கெளதமியதான்‌. இடுப்பிலும்‌ கவகலபுடன்‌ நின்றாள்‌ 9) 
ரஞ்சன்‌, 59 மோ சத்தாஞ்சனி! இம்‌ 
பொழுது எத்த ஆபத்துமிக்லை. சண்டை 
இன்று பிறபசதுக்கு மேல்தான்‌ துவங்கும்‌; 


அதோ பார்‌," என்று நஇியைச்‌ கட்டிக்காட்டி. 


ரன்‌, 

'கொட்டைலிலிருத்து, 
ரெனத்‌ இரும்பில்‌ கோட்டையை நோக்கச்‌. 
சென்றன. தாகபாணன்‌ கப்பலிலிருந்து வந. 
படகுகள்‌ முகத்துவாரத்தை நோக்கி வரா 
மல்‌ கடலின்‌ கரையை நோக்கி வடக்குத்‌ 
இசைலில்‌ சென்றன. நாகபாணன்‌ இருந்த 
இடம்‌ தெரியவில்லை. கரையில்‌ நின்றவண்‌' 
ணம்‌. அற்றுப்‌ பகுதியை. உற்றுநோக்லிக்‌ 
கொண்டிருந்த கெளதமிபுத்திரன்‌ இிடரென. 
மூச்சை... இழுத்துப்‌ பிடித்துக்‌. கொண்‌: 
டான்‌. .இக்களையிலிருந்து பாஜி தூரத்தில்‌ இம்‌ 
ரென நாகபாணனின்‌ உடல்‌ தீமமட்டத்துக்கு 
வேல்ழந்தும்ணடும்வன்றரில்மழிவேத, 
பெத்து பெரும்‌ சருமின்‌ ஒன்று மேலெழுர்‌ 
நத, அதல்‌ வாய்‌ முழுவதும்‌ ரத்தமாலிறர்‌ 

அடித்து அதுவு! 

மறைந்தது, ரன டே5பகுதிலில்‌ கரத குமிழி 
மிட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. அருணேதயத்‌. 


இன வந்த சதிகள்‌ அந்தக்‌ ்‌] 
தனி, பெருகைக்‌ கொடுத்த தமி 
முத்தன்‌ பிரமை பிடித்துத்‌ தலேகுனி 
கரையிலேயே தி னல்‌ வந்த, 
ரஞ்சனி அவனது தோளின்‌ மீது ஆதரவாகச்‌ 
கையை வைத்தது கூட அவனுக்கு எந்தவித 


உணர்ச்சியையும்‌ அனிச்சவில்லை, "தாக்‌ 
மாணப்‌ போரிட்டு. முடக்க வந்தேன்‌; 
எனக அவன்‌ மமாத்தினப்பான்‌ என்ற 
பலுச வடடான்‌. ஸில்‌ 
கொஞ்ச ழை அவனை. 
தம்‌ அவன்‌. பதில ஏதம்‌ சோக்கவிகிலை, 
நோஃபாணனின்‌ துரமரணத்தைக்‌ கேட்டால்‌, 
நெமாதாவான தனது தால்‌ என்ன நினைப்‌ 
பான என்று எண்ணி உள்ளூரப்‌ பொருமி 
ன்‌. இதக்‌ உணர்ச்சி வெள்ளத்தில்‌ 
நீ$லை அறவே மறந்தான்‌. அவன்‌ எண்ண 
மெல்லாம்‌ பிரதிஷ்டா னவிலிருந்த கெளதமி 
முரலழியை வட்டமிட்டுக்‌ கொண்டிருந்தன. 
"மகன! உன்னைப்‌ போசில்‌ வெற்றிவான, 
கும்ய வரலை எஇரபார்த்தேன்‌. சந்தர்ப்பத்‌ 
நால்‌ வெற்றி ஓட்டிய சாதாரண மனிதகை 
மல்க. எிரயார்ச்கலில்லே... என்று 
மாலஸ்ரீ தன்னை நோக்க குற்றம்‌ சாட்டுவ 
தாகத்‌ தோன்றியது சாதவாகணனுக்கு, இத 
இல்‌ தளர்த்த மனத்துடன்‌ மல்மேறத்‌ இரும்‌ 
£யவன்‌ செயலற்ு தின்றுவிட்டான்‌. அவ 

தலமை தலைகீழாக மாதிகிருந்தது. 


(தொடரும்‌) புரீரன்து கமமல்துப8ீ வெங்கடேச மரஸன்னை. 


ஜெகத்து ஸரீ ஆகார்‌ கலாலிகள்‌ ஆசின்‌ நாளது 21.246ல்‌ சென்னை சென்ட்ரலில்‌, 
இருந்து 1-ல்‌ எனப்ப ரலில்‌ பெட்டில்‌ பதிப்பும்‌ 28 நாட்கள்‌ கொண்ட மஹா இவராக, 
ஈத்டிரைலில்‌ மொத்தம்‌ 76 மொர்த்களக்கு இன்னும்‌ 12 பொரததகல்‌ மட்டுமே. 
பண்டரிபுரம்‌ பல்யாம்‌, த்தா ஐஇ (இடார்கி) மரலாகை அனேசத்சா, ரீக, (மதராசி, 
ரத்தச்‌ அமலம்‌) நெயானத்‌ தலைநகர்‌ காட்மண்டு, சகா, யத்தகமாட கல்கத்தா பூரி, ம்மாசசம்‌, 
முதலை கெஷத்தரங்கள்‌ எ. 

9 சாப்ப, இரண்டு கேளே போஜனல்‌ அல்லது இரவில்‌ பவஹாரம்‌, 
ரல்‌ சாஜன்‌, ஸனீப்யம்‌ பெர்த்‌ சர்ஜன்‌ உன்பட தபர 1 கு நாள்‌ 270 

னர்‌ கத்தி்‌ மார்க்கம்‌ பஸ்‌, சீக்ஷை முதலில செலவுகள்‌ தனி: எல்லா ஷே்ரங்களையும்‌ 
'ஏத்கெனவே தச்சத்தவர்கள்‌ தேயானள்‌ மட்டம்‌ பார்க்க வேண்டுமானால்‌ சாசிலல்‌ வந்து சரத்தும்‌. 
கொண்டு தேயா ளம்‌, தசசக்ககள 

மாத்தஷவில்‌ சலததுக்‌ சொன்ன ஆர்வம்‌ உள்ளவர்கள்‌ விவரம்‌ கேட்டுத்‌ தெரித்துக்‌ கொள்ள வெத்ககரமரக்கள்‌ செல்ல, காடி, காவில்‌ போதுமான நாட்கள்‌ ஒதுக்கபபட்டள்ளத. 
மரீ மஹாலஷ்மி மாத்ரா சர்வீஸ்‌, பீம நீலா சுப்ரமணிய 
௯ தெரு, இரவல்லிக்கேன்‌, 0/1 5. வன்‌, 0.42, 9.8. 
நட்பம. 
டெலிபோன்‌, 
ஸர டல௫ுஷணமூர்க்‌?., 
அம்மன்‌ சன்னி; செம்சோட்டைய 641 802 

மொஸு 


ஆழித்‌ இமானம்‌ 
ரல்கபலமயமாளவ 
கலவித்‌ துறையில்‌ மாற்றம்‌ எற்பட 8099 ல்‌ மேற்பட்ட 
படங்களில்‌ பலித்ச செல்கின்ற அ யல யல்கலேக்கதக்ள்‌. 
பெனகல்‌ வொண்ட கனக்க 


பெநதுவெலை 
தகட்க அக்லாம்‌, திலனகை 
[ர டர்‌ குத்‌ தன்மை அதிகரிக்‌ 2 முறை" என்று மெல நாட்‌ 
பாகப்‌, இதல டாக்டர்‌ பக்கர்‌? பென்கள்‌ 
பப்‌ ம்‌ எம்கதத்தன்‌ அறத 

க்‌ ட ம்‌ வக்ப்‌ பணிச்த 


ச்‌ 


வேலை டைத்துவிட்டது! 


அப்பாடா! 


லஞ்ச்‌ ஒழிப்பு 

கொக்காவில்‌ 
“ஜே. விக்டர்‌ செல்வகுமார்‌, 
சென்னை 1 


அவசர ஆணை! 
மத்திய மந்திரி வருகை! 


எல்லாம்‌ பளிச்னு இருக்கணும்‌! 
ட்டி 
குயநலமற்ற பிரார்த்தனை. 

தேர்தலில்‌ 
வெற்திபெற்குல்‌. 
மொட்டை கடிப்பேன்‌ 


அவர்‌ குறிப்பிட்டது. 
இல்லை அல்ல 
பொது மக்களை 

அவசரப்பட்டு விட்டாயடி 


கதல்‌ கடிதங்களை 

என்‌ விட்டுப்‌ பக்கம்‌ 
லலோ 1,501 


எநடேஷ்ஷா, சென்னை 04 

“-ஆனைமை எலி தூக்கச்‌ செல்லும்‌" 

அங்கத்‌ தக நப்க்லை 

ஆக்கள்‌. (ணுலல்‌ போ 

க்‌ கனகன்‌ போன்றன. 

ந அரசாங்கத்தில்‌... 

இன்றம்மல்‌ உல, 

மற்றொரு பெயரில்‌. ்‌்‌ 

சதவித 

இப்பம்‌ வட்டரம்பான்‌ ஒழவன்‌! 
எம மணன்‌, பல்பாள்‌-7. 
வெள்ளம்‌. 
தமிழகமெங்கும்‌ வெள்ளம்‌! 
போடாக ரோடு? 
வெட்டாத குளம்‌! ஒய்யுக்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. 
காக வால்கிவிம்ட ல க்‌ ஏனெனில்‌, 
சண்ட்ராக்டச்சளுக்கும்‌ இரை 
தகர்க்க ம நால எத்தை மற்லங்கை 
ப்‌ ல நலது பிரதிநிதிகளாக. 
கள்‌ வெள்ள 4 கோடுமிடித்துள்ளோம்‌! 
“டி ராதுப்பா, பட்டுகோட்டை “மர. பாலகிருஷ்ணன்‌, தஞ்சைக்‌, 


சத்துணவு ஆலயம்‌. 

அன்னச்‌ சத்திரம்‌ ஆலிரம்‌ 

வெத்தலை வட்‌. 

ஆங்கோர்‌ ஏழைக்கு 
'மத்தறிவித்தல்‌ நன்றென்று?! 

ஆதல்‌ இன்சே! 

திவு பகட்டும்‌ 

பலம்‌ எல்லாம்‌. 

சன்னச்சத்திரங்களால்‌. 

மனது சாணி!!! 

“கே. வி. துளடபாம்‌, விழுப்புரம்‌ 
பன்னிருகை தா! 

படட அமிலக்‌ 
நிறைவேறிய வாக்குறுதிகள்‌! வகை? 
ககன்‌ நொதி கலகல... மனிதக்‌ ப 
கொடுத்த வாக்குறுதியைக்‌. ன்‌ பன்ன கைதா. 
பதத்தால்‌ கன்‌ 
கக்கிக்‌ 
பகல்ல 
மகளுக்கு மாடு, 
ம வலங்கை ஜி. ராஜசேகர்‌ 
'வசைலமாபுரம்‌, 

பிரச்ச இர்ந்தது] 
லட்டர்‌ செல தோலை 
மாபெரும்‌ மொட்டி 
"இருவரில்‌ மாரைக்‌ துண்டிப்பது!" 
வற சி 
"மிச்தது மாவட்டம்‌ இரண்டில்‌ 
தேர்த்தனர்‌ இரவும்‌ போலவக,்‌ 
“9. இரமுர்தத, மெட்டு? அணை, 
கொல்லைப்புறம்‌. இருப்பதை மறத்‌ 
தாயே! 
நிதசைக் கா 
எசிச்சதூத்ற இராமன்‌ சொன்னான்‌: 
ஏண்டா தம்ம 
சபக்‌ 
பக்டாம்‌ இருப்பத்க 
விரைத்தாலே ஒரு கோடு, 
கொல்லைப்புதமும்‌ 
கோடு வளரவதத்க 
உச்கென்ன அத்து, கே௫7 
மகன்‌, சென்னை 
"'சிஸர்வேஷன்‌"" 


மமக இனற 
பண்டம்‌ மரண 
மத்திக்கு நாலு. 
கழறவர்களக்கம்‌ பகம்‌ 
இதல மாலி, 
தத இரதியாவில்‌ 
சகன்‌ 
எனி சச்காசபசன்சஹள்‌ 


பிடித்த படைப்பு! 


பொன்‌ விழாக்‌ கவிஞரை. 
எலிய ரசிக புகழ்ந்து 

'உங்கள்‌ படைப்புக்களிலேலே, 

எனக்குப்‌ பிட 

எது தெரியுமா? 

தவல்‌ கலிலர்‌ 
பட்டார்‌! “எது? எது?" 

உடன்‌ பதில்‌ வந்தது: 

“ங்கள்‌ கடைச்‌ மகள்‌ 

கண்ணம்மாதான்‌. 1 


“டி.கே. ராமமுர்த்தி, சென்னை 04 
ப்ளோப்னாஸ்ட்‌ வழங்கும்‌. 
வி. ஐ.பி. ஸூட்சேஸைக்‌ குலுக்கல்‌. 
முறையில்‌ பெறும்‌ அதிர்ஷ்டசாலி? 


ரவித்திரன்‌ 'நடேஷ்ஷா,". 

215, பெரியார்‌. பாதை, 
வே மேடு, 

சென்னைப்‌ 94, 
44 
'எல்லா! மோட்டார்‌ சைக்‌கின்னே ஓவர்‌ ஸ்ப, 

முதல்‌ தரமான 
பக்தி நூல்கள்‌ 


தெல்வத்‌ தமிழ்‌ பாவலர்‌: 
'இருமருகல்‌ சங்காரவேலனாரின்‌. 


கபை 
பாவம்‌ தர்க்கம்‌ பாகவதம்‌ 1200 
அற்புதமான இந்து மதம்‌ 
7200 உண்மைகன்‌. 1200. 
இந்துமத சாரம்‌ 202. 9:0௦ 
இந்துமதத்‌ தத்துவங்கள்‌ ௧0௦. 
இணைகில்லாத இந்துமதம்‌ 3:00 
அகுன்மிகு விதாயகர்‌ புராணம்‌, 10:00 
ந்த புராணம்‌: 1200 
சங்கரர்‌ அருவிய வாழ்க்கைத்‌ தத்து 
வங்கள்‌ 20௦ 
தெய்வத்‌ இருவினையாடல்கள்‌...... 8:00 
தெய்வத்‌ இருமணங்கள்‌. 12:00 
மன அமைதிக்குப்‌ பக்‌ முறைகள்‌. 6.00 
இடவினையாடல்‌ புராணம்‌: 12:00 


தெய்வத்‌ தமிழ்மணி 9. முத்துப்‌ 
மின்னையின்‌.... எத 


தரத்‌ கதைகள்‌ 120௦ 
இருக்கோலில்களும்‌ வழிபாட்டு 

முறைகளும்‌ ] 
தெய்வத்‌ இதுமேனி தத்துவங்கள்‌... 12:30 
இத்த ஆங்க்‌ [கச 20.00 
பென்த ஆவயங்கள்‌ காசி 

இராமேன்வரம்‌ ௧௦௦ 
குடும்ப நூல்கள்‌ 
நா்‌ சமையல்‌ 1200 
நவின நளபாக சமையல்‌ 1620 
அன்றாட வாழ்வுக்கு அருமையான 

அகல்‌ 80௦ 
ஆரோக்கியத்திற்கு ோகாசனம்‌... 9.02 
மதிய தொழில்‌ முறைகள்‌ 10:20 
தையற்கலை 3:00 
நப்பத்தைக்‌ காப்பாற்ற 200 வழிகள்‌ 12:20 
ஜோதிடம்‌ களஞ்சியம்‌ சமச்‌. 42,00 
ஜோதிட சாரம்‌ 1200 


கதம்‌ பப்‌ 

தேவையான புத்தக விலையுட 

திவு மால்‌ செலவுக்கு ௫. 3:56 

சந்து அனுப்பும்‌, ்‌ 

அருணோதயம்‌ 
பொன்‌: ௪422 


3, கெளஞ்யா மடம்‌ சாலை, இராயம்‌: 
'பேட்டை, சென்னை -200 014. 

'இரைவிழா படக்கதை -- 

சூடிைலிலிருந்து ஜெலிஹான்‌ வெளிப்‌ 
ஈன்‌. கையில்‌ பக்கெட்‌ இருந்தது. சக. 
ரம்‌.தண்ணீர்‌ எடுத்து வரவேண்டும்‌. கணவன்‌: 
நழுவ அஸ்ல்‌ வேகம டதா 
விஹான்‌ ஊற்றுக்கு அருலல்‌ செல்‌ 
பும்போதுதான்‌ அவனைப்பார்த்தாள்‌. அவன்‌: 
மீக மெதுவாக அவளை நோக்க வந்தான்‌. 
அவன்‌ முகத்தில்‌ தீரமானம்‌இருந்தது. கையில்‌ 
பூங்கொத்து இருந்தது. 
அவள்‌ அடுகில்‌ வந்ததும்‌ தின்றான்‌ 
ப முங்கொத்தை. அவளிடம்‌ நீட்ட. 
ஜெலிஹான்‌ அதைத்‌ தவறவிட பூங்கொத்து, 
வாளி நரல்‌ விழுந்து மிதந்தது. ஜேலிஹான்‌: 

மிரண்ட பார்வையுடன்‌ அவச ஏறிட்டு 
நோக்கினாள்‌ 

பவன்‌ பேசாமல்‌ ஒரு ஐந்து டாலர்‌ 
நோட்கட்‌ எடுத்தான்‌. அவலிககில்‌ அலைத்‌ 


தான்‌, நோட்டின்‌ மீது ஒரு சிறு கல்லை வைத்‌ 
தால்‌, எதவும்‌ பேசாமல்‌ அகன்று போனன்‌. 
தூரத்தில்‌ போல்‌ நின்று அவர்ளக்‌ கவனித்‌, 
நான்‌, 

'ஜெலிஹான்‌ மிகப்‌ பயந்து போனாள்‌ 

வாளியில்‌ இரந்தத்ரைக்‌ கொட்டிவிட்டு, 
வடில்டவென்று கடிசைப்‌ பக்கம்‌ நமன்‌, 
உள்ளே நுனழந்து கதவைச்‌ சாத்திக்‌ கொண்‌ 
டாள்‌. சாய்ந்து கொண்டாள்‌. மார்பு படபட 
வென்று அடுத்துக்‌ கொள்ள, வெளிக்கதவு 
தட்டப்படும்‌ சத்தம்‌ கேட்டது. 

£மாரிப வாரத்‌ என்றான்‌. லேசாக்‌ 
நஒ்கும்‌ குரலுடன்‌. 

'நான்தான்‌ ஜெலிஹான்‌. 
அன்‌ கணவன்‌ 

ஜெலிஹான்‌ கதவைத்‌ திறத்து அவன்‌ மார்‌ 
மழிசாமந்து விககத்‌ தொடங்க 

என்ன ஆச்ச? என்றான்‌ நி 

"உங்கள்‌ என்னு ஏகா இன்று என்னிடம்‌ 

"என்றுன்‌. 
நம்மால்‌ 
அன்ன கலக 
சட்டம்பி 


46 "என்னைக்‌ கேட்டால்‌?! 
நிமித்தீன்‌ மிகக்‌ அவலைப்பட்டான்‌. அவன்‌: 
வாழ்க்கையின்‌ ஒரே சொத்து ஜெலீஹால்‌, 

அவளை இழந்து விடப்‌ போம்ரோமா? 
அ நாக்கக்கம்‌.. அவன்‌... ந்து பணம்‌ 
கொடுத்தால்‌, வாம்லக்க ஜெலிான்‌ 
அவன்‌ நோக்கம்‌ என்னன்னு தெரியு! 
மில்லே...?' ட்டி 

தலையை ஆட்டினாள்‌ ஜெலிஹான்‌. 
_ ஹறுநான்‌ ஜெலிஹான்‌ கற்று அருகில்‌ 
ஓடுநத தேம்‌ 

தத்துக்காலிட்டு அமர்ந்திருந்தாள்‌. பின்‌ 


ஜலி ததிரைகின்‌ தளம்புச்‌ சத்தம்‌ சேட்டத. 
லேசாகத்‌ இரும்பிப்‌ பார்த்தான்‌, 
'எஸ்ன ஏகா, அவனுக்கு மிகப்‌ பிடித்த 
வெள்ளைக்‌ குதிரையில்‌ வந்து கொண்டிரு, 
தான்‌... பெல்ல,மெல்லவ்வொரு அடியாகக்‌. 

கலிரைக்‌ கனம்புகளின்‌ களக்‌, கனக்‌, கனக்‌, 

குரை அவனை நெருங்க, சின்ன ஏகா. 
ழே குதித்தான்‌. ஜெலிஹால்‌ 
அமர்ந்இரக்கு பின்னுலிருந்து தெருங்கினான்‌, 


முத்தைய நான்‌ போலவே பணத்தை அவ. 
எடுகே வைத்தான்‌. ஜெலிஹான்‌ அந்தப்‌ 
பணத்தை எடுத்துக்‌ கொண்டான்‌. 
மன ஓகா, ஒரு வட்டக்‌ கண்ணாடியை 
எடுத்துக்‌ கையில்‌ ஏத்தி அவளது தோளின்‌: 
£ஸ பக்கத்திலிருந்து நீட்டினான்‌. அந்தச்‌ 
சென கண்ணைடியில்தெரிந்தஜெலிஹாரனின்‌ 
மிம்யத்தைய்‌ பார்த்தான்‌, பிம்பம்‌ ஒரே ஒரு 
புன்னைக்‌ கற்றைக்‌ காட்டியது. அவ்வள்வு 
ந நி்சலம்‌ விழும்‌ 


றே நிமித்‌ 

ஜெலிஹான்‌ தலையை அசைத்தான்‌. 

ந்தது. சின்ன ஏகா ஒரு முனகலைக்கூட 
ரவு! 
ஜெலிஹான்‌ பாலில்‌ அமர்ந்திருந்தான்‌. 
குடிசைக்கு வெளியே கேட்ட ஒவ்வொரு: 
ஒசைக்கும்‌ நடுங்கினான்‌. நிமித்தின்‌ கழிசை 
இல்‌ பீப்பால்க்குப்‌ பிண்ட 
ரன்‌ காள லேசாகத்‌ இம்‌ 


"வாசல்‌ கதவு தட்டப்பட்டது. 
போய்க்‌ கதவைத்‌ இற" என்றான்‌ நி, 
£ன்‌ ரகசியமான குரலில்‌ 'க்கப்பட, சின்ன ஏசா. 
£ஹான்‌ வாசற்கதவைத்‌ இறந்தான்‌. ்‌ "பத்தின்‌. 
புதிதாய்‌ ஷேல்‌ செய்தமுகத்துடன்‌ சன்ன. கல்லும்‌; பண்ணையும்‌ இறைத்து அந்தக்‌ 


ஒன்பதும்‌ 
அடைரக்ட்செல்லக்‌ கூடாது?" “என்து, 
கேட்டபோது... அயர்ணா..! சென்‌, 


பலவன மக கத்தர்‌ 
'தலோ,திறைய பேரை டைரக்ட்செல்‌. 

ததறின, 


5 தெலுங்கு வனிமா.என்று ஒருப்‌ 
வென்லட்டார்சள்‌. அந்த அரபி 
'இஞஸ்‌ ஆனத்தன்‌ மாரோ? மாமககக்‌ 
இனபத்த, ஒட அதத்‌ காலத்துச்‌ ப 
ஒல்‌ 3 


ஏகா. வாசலில்‌ காத்திருந்தான்‌. உன ததன்‌. காளையைப்‌: 
துழழத்தான்‌. ஜெனிஹமானை உச்சி முதல்‌ 

பாதம்‌ வரை நோக்கினான்‌. 

_ சிம்னி விளக்கின்‌ மங்கலான ஒனிலில்‌ 

ஜெலிஹான்‌ மிக அழகாக இருந்தான்‌. மகன்‌ பத்‌ ட்ட அனி 
ந்தன, சமல்ல அமத தெல்லாம்‌ 

த பு, அதல சக்க வத படப்‌ 

இடகலை ணகாவின்‌ நப என்றல்‌ 

பரவாமல்‌ 

தழட வதாக அச்‌ 

படவ ன்ற அர்க்‌ அத்தம்‌ அவலன ட்ட 

ஒக்க, அத்த இருட்டில்‌ சின்ன ஏக்‌ பெரிய முதலானிவைய்‌ பாரத்தால்‌ னன்‌ 
தே நித்தின்‌ கையில்‌ பிழு்திருந்த சத்த. ஓலா. ாஷமல்‌ 


48 


போல்‌ வீட்டானேன்று: 


கக்கத்‌ பட்டத்‌ தப்பத்‌ 
'த$வர்களின்‌ பல 

"தேர்ந்தெடுக்க மிகப்‌ பல வகைகள்‌, 
வருங்கால யோக வரவுகளோ மேலும்‌ பலப்பல, 

வி 


ஓப: எ௦்‌ஃடகஸ்‌ பார்சுத்‌ ௫1ம்‌. 

ஒவ்வொரு. ஆண்டும்‌. குடியாக. இனத்து: 
மத்வரக்களம்‌ பத்புஷண் களும்‌ பல்‌ துறை, 

ரச்‌ செரித்த பலருக்கு வழங்கப்படுலின்ைன. 
'தமக்க அதிகாரம்‌ இருந்தால்‌ இவருக்கு பத்ர. 
கழங்ல்‌ விடலாம்‌ என்று கங்கன்‌ நினைக்க 
செய்க, நி்கள்‌ நன்கறிந்த, உங்கள்‌ மதிப்பில்‌. 
கவர்த்த ஒருவராவது நிச்சயம்‌ இருப்பா, கஸல்‌, 
நுல்‌ அவருக்கு பத்ரி வழங்‌ யலிழுங்க்‌. 
எதற்காக அவருக்கு பத்னி வழங்கமினகல. தெனப்பலாம்‌. (இருபபி அனுப்புதல்‌, கட்‌ 

மொக்கவரத்தி டையாதுப, பிரகரமானல்‌, 

பிக திர ஒழுவருக்க வி. ஐடபி.னஸட௯, 
முறையில்‌ கறைவன்பேல, 


முடிவு தேதி: 24.2.86. 


கதம அரபஸகை யாக 
நகல்கள்‌ சனகன்‌ 
மேத்தா போகன்‌ வ 


என்பெ்ட 

வலாசல் க 
அவகத்‌. தேடுவதற்காகப்‌. புறப்பட்டுக்‌. 

கொன்மதத்த?்‌ பெரிய ஏக1 மித்த 
ம்‌ அழைத்தார்‌. கன்‌, 
என்‌ ஏகா லடைககவேலில்க 


'செலஹான்‌ அந்த "ஊற்றருகே வந்‌. 
தாள்‌. குதிரைமேல்‌ சின்ன ஏகா வந்த காட்சி 

மெல்ல அவள்‌ மனத்தில்‌ உலா வந்தது. வீட்‌ 
ருக்கு வந்தான்‌, காளை கட்டும்‌ இடத்தில்‌ 
அல்லவா அவன்‌ புதைக்கப்பட்டிருந்தான்‌?. 


த்தஇடத்தைப்யார த்தாள்‌. காச அளம்‌ 

நகத்தவடன்‌ தம்றிது கலிறை அத்த 

கொள்வது. போல்‌ குதித்தது. ஜெலிஹா 

க்கு அந்தக்‌ காகப்‌ பாக்கட்‌ 
ரன்‌ உள்ளே வந்தான்‌, 


திமி, 4 
எக பா 
பதித பக்யை 


*402. வாலில்லா இவன்‌, அது என்ன: 
செல்லி பக்கதில்‌ வா! என்றுன்‌. 

ஜெல்ஹான்‌ ௮௬! 
இங்னக அந்தக்‌ காளைசயம்‌ சர்த்தால, 
இவ்ஞுக்கு அந்தக்‌ காளையைப்‌ பார்த்தா 
மலமாகவம்‌இருத்தது. பரிதாபமாசவும்நி௫த்‌ 


மத்தன்‌ மேலே. ஒன்றும்‌ பேசப்‌ பிர்‌ 
தாமல்‌ கதவை, சாத்திக்‌ கொண்டு 
வேள்மேறினன்‌: 


ல்தான்‌ வேக ரன்ன அவ 
குத்த ந்த வட்டம்‌ அண்ணாமலை சில்‌ 
சன்‌ பமாக க்‌ வல்‌ 
ப ணன்‌, 
தவல்‌ அக்‌ எனி 
பப்பத்‌ படத்‌ 
(விஹாகை, 'ரென்ற கோர 
பம வம்ச வறன்‌ 
மதக சன்‌ 
நிதல அவன்‌ வாலைப்‌ பத்த வள்‌ 
அதமஇடத்தைப்பார்த்தான்‌ காளைதுள்ளி 


ட 
த்‌ 
லிஹான்‌கடல்நடுங்க கழறிக்குமுதி 
அததிதொட்கிகள்‌ 

“இப்போதெல்லாம்‌... நீ. என்கூட 
பசம்ியிடக்க எதிரும்‌ நித 


'ஜெலிஹான்‌.மெளனமாக இருந்தாள்‌. 

"சண்டாளி, எதையாவது பேசேன்‌. ஏன்‌ 

பெசாமெஇரக்கே உனக்காகத்தானே தான்‌ 
கொலையைச்‌ செய்ஞ்சேன்‌. பே! 

அலவு. அரம்‌ கெண்பாதவ்னல்‌ 
(லிஹான்‌ பேசவில்லை. 

தான்‌, கவரில்‌ மோதினான்‌. எண்னததல்‌ 

அ சேண்டி செத்துப்‌ போனவன்தான்‌ 


உனக்கு என்னைவிட மேலாப்‌ படருனா?"' 


அ வேழாசில் நாடாம்‌ 
ஒர்‌ க்கக்‌ ௪ 
இரண்ட போ்‌ 
அல்‌ நத கண்ண 22. 

பல்கலை 


ஜெலிஹான்‌ பேசலில்லை. மெளனமாக: 
அழுதாள்‌. 


[வு எப்படி விழிப்பு வத்தது என்று 
நிமி்ற்றுகரத்தெரயாத, அழிந்தான்‌, இரவு 
ரசிய ஜரம்களில்‌ (ணட கொண்டிரு 
தபரக. செண்மாம்‌ சாண 
க்க 


கண்களைச்‌ 
கோல்போர்‌ சேழிகி 
ரந்த... கண்டு. அப்புறம்‌. நிமித்‌ 
எஅதுடைய ஜென்ஹாள்‌, (40. 
'அலனுடைய ஜெலிஹான்‌... அவனுக்கே. 
சொந்தமான தெலிஹான்‌:. ம்‌ 
கானல்‌ தழுவிக்‌. கொண்டிருந்தான்‌; 
தழுவலில்‌ கசம்‌ கண்டு இன்பம்‌ மன்‌ 
கொண்டிருந்தாள்‌. காளை அவளை மிர ஆது 
ஏத்துடன்‌ நக்ஸல்‌ கொண்டிருந்தது. 
நமத,“ என்று சதுமிஞன்‌, 
ஜெலிஹால்‌ அவஷடைய இன்ப ௨௮, 
இலிருந்து சட்டென்று மீண்டு விலல்ஞள்‌. 
நிமித்தினின்‌. கோப முகத்தைப்‌ பார்த்து, 
அலறின்‌. சின்ன ஏகா. கொடுத்திருந்த 
கணம்‌ அவள்‌ மழன்கத்து கண்டு 
மிச விருப்பி அவச நெருங்கி உரசியது.. 
திமித்தன்‌ மி ஆத்திரத்துடன்‌ பாயக்‌ 
உத்தரத்தில்‌ செரு வவத்திரந்த. அந்தக்‌ 
சத்தியை எடுத்தான்‌. பாய்ந்து வந்தான்‌. 
சட்டென்று காளையை அசைத்துப்‌. 
பிடித்துப்‌ 


'ண்சுவர்‌ வைக்‌ 
"அடைத்து வை, பதட்டம்‌ 
பணக கொல்ப்‌ 


சென்றன 

தகன எகா சரிந்து போல்‌; ்ரம்‌ 

சரிந்தது, முனசுல்‌ எதுவுமின்றி, 
தத்த கலக ததக கண்னு 
தவப்பாரத்தன்‌ சிக்க பன அத்னத 
கபார்‌ சலன்‌ வவரின்க 
"இனி அவம்‌ வாழ்நாள்‌ முழவதம்மயலே 
அன்ன அலங்க மகக 
அமக நம்‌ தோல்‌ அதப்‌ 
றித் 


ஏூட்க்கு வெளியே வந்தான்‌. 
பாலுடன்‌ மாறின 

'உடதும்‌ மனமும்‌ சொர்வறறு நிமத்தன்‌ 
சரிந்தபோது என்ன ஏகாளவ இரவேல்லாம்‌ 
தேடிக்‌ சளைத்தப்‌ போன பெரிய முதலாளி 
தந்தப்பக்கமாக வந்து கொண்டிருந்தார்‌ 'இரைலில்‌ எண்பத்தெட்டு நிமிடங்‌. 

களுக்கு ஓடும்‌ 411101 என்ற இத்தம்‌ 

படம்‌ கவர்மெண்ட்‌ பைல்களை விட 

வும்வெகு ஸ்வேர. ஷேல்‌ செம்து என்று: 

வார்த்தை இந்தக்‌ சதையில்‌ வரு 

]றதே - அந்த சோப்‌ துரைத்து சத்த. 
௮, 


இட்டும்‌ காட்டி இருக்கிறதே. 
நேரத்தில்‌ ஒரு சலூனில்‌ மூன்று பேர்‌ 


சுலபமாய்ச்‌ சிகை அலங்காரம்‌ செய்து. 
கொள்ளலாம்‌! அத்தனை. திதான। 
இருந்தாலும்‌ கதையின்‌ அந்தச்‌ கடைசித்‌, 
'இருப்பம்‌ ஒரு பெரிய சவாரஸ்லம்‌, 


௭ 

அடியான்‌ மயமான 


இன்மைக்கு முப்பத்து மூன்று ஆண்டு 
சதுக்க முன்பு இழநான்‌ செல்க க 
நத கைட்‌ வி 
கொலம்‌ அள 
அமைதிப்‌ அமடகவின்‌ க 
ட 
5 
1 

குங்‌ல வரும்போதே, 'ஸசிகமபததின 
பமகரஸ என்று வீண்லின்‌. நாதம்‌ 
'ஜறது, கலாகேஷத்திரா முதல்வர்‌ வட்டு வாசலில்‌ உட்கார்ந்து திரிகால சாதகம்‌ செம்‌ 
இழு மாணவி சிவகாமி, கூடவே தாள ஒனி 
கேட்டது. 

வீட்டினுள்ளே எட்டிப்‌ பார்க்‌) 


வகணத்‌ தாத்தா சாம்பசிவ ஐயர்‌ வெற்றியே. 
இடத்துக்‌ கொண்டிருக்கு, அதுவே சாத: 
கம்‌. செய்பவர்களுக்குத்‌ தாளமாக அமை! 
இது; கூடத்தில்‌ தாணருல்‌' பரின்னிபால்‌. 
மாமி" தம்‌ கணவர்‌ செய்யும்‌. பூஜைக்குக்‌ 

குங்குமம்‌ தயார்‌ செல்லர்‌, நன்‌ கரத்தி. 


சலாதேடத்திரத்தைச்‌ 

நடுவில்‌ திற்கும்‌ பெரிய 

'தளாவைச்‌ கத்திக்‌ கொண்டு போனால்‌, 

ஆதர மூக கர ராஜனி பரொசின: 
வாண தேவுடே தீவு கதா 

என்ற கமாஸ்‌ ராகப்‌ பாடல்‌ மிதந்து, 

இறத! முதிர்ச்சியடைந்த. சமகம்‌ பொழி! 


வுள்ள கனமான சாரீரம்‌, அதன்‌ உருக்கம்‌. 
நினைவுகள்‌ நீ 


ணிமாற்றி வரம்‌ ஆதவுசள எம 
ட்டது இதறல்சள! 

மனத்தில்‌ ஊடுருவிப்‌ பாவ்வறது; பத்து! 
மாணவ மாணவியர்‌ கொட்டகையில்‌ அமர்‌ 
இருக்கரர்கள்‌, 
ட்கள்‌ 
ழைகளால்‌ பூவேல்‌ செய்த பச்சை நிறச்‌ இரண்டு 
சால்வை. அணித்து ஒடு முதியவர்‌ பாடு. இல்‌ பசளமயோக நிளைவிரு கிறது 
இருர்‌, அவர்தான்‌ பட்டணம்‌ சப்பிரமணி௰ 
இவரின்‌ சபரும்‌ புகழ்பெற்ற வாக்கேய்‌.... இண்ட தித்கொண்டு தக்கு 
காரருமான மைசூர்‌ வாகதேவாச்சாரிய/ர. நோக்கப்‌ போகிறோம்‌. சின்னஞ்‌ சிறுசிய 
என்று அறிலரோம்‌. கமாஸ்‌ ராகத்தில்ஸ்வரம்‌. பல வண்ண நிறங்களில்‌ நாட்டிய க 
மாடத்‌ தொடங்குக பெரியவர்‌. அத. அணிந்த கொண்டு வருவர்கள்‌, படட 
என்ன தற்பனை/ அருவி தர சலசலவெல்து. நழினின்‌ ஒலி டசி டம என்று சடக்‌ 
கழித்தல்‌ கம்மானி, பேர்ட்‌ கொண்டு. தொடங்ககறதட்‌ அது ஒடு பாங்கொத்த 
பாறைகளின்‌ மீது மோடிச்‌ கழன்று, குமிழி எழுப்பிய ஒலியாக இருந்தால்‌ கட அந்தர 
திட்டுத்‌ ஓவில்கள்‌ தெறிக்க ஓடுவருவது. சூழலுக்குப்‌ பொருத்தமா விருது 
பட்ட அணை கழந்தைகள்‌ ஆடத்‌ தொடங்குலபுசள்‌ 
காட்டுது பெரியவர்‌, "இததான்‌ 
ராகம்‌" ஏன்று கூறிவிட. 
பிததிஸா." என்று காகலி நிஷாதம்‌ பிரயோ, 
மித்துப்‌ பாழுவிட்டு இது மாடன்‌ ராகம்‌: 41 
என்று கிச்‌ சர்க்‌ மாணவர்கள்‌ ஆகா... பொருட்படுல்க 
காரம்செய்து கொண்டே சரத்து மல்க... 'தத்தெய்த! 
கன்‌, அந்தக்‌ களல்கமற்ற சிரிப்பு முப்பத்‌ அட. 

அந்தப்‌ பிஞ்சுக்‌ கரங்களில்‌ என்ன அழுத்‌ 
தம்‌?" இப்படி அறைந்து தட்டுகிமுர்சன, 
கால்களே வலிக்காதா? ஆலை அவக வுகள்‌ தொடர்லன்‌, 


ட்‌ 


இருநாள்‌. சலாகெஷத்தரம்‌ இருலிழாக்‌, 
கொலம்‌ பூண்டிருக்கிறது, பதிய கலங்கள்‌ 
பளிச்சென்று விளங்குகின்றன. 'சண்ணாடிக்‌ 
கொட்டகை எதிரில்‌ பவழமல்லிகை த்துக்‌ 
குலுக்கு புஷ்பம்‌ சொரிந்நிருக்கிறது! ௮௪ 
எழுமில்இருக்கம்நந்திபசுவான்‌ மீதுமவரகள்‌ 
உடிரஇன்றன. மரமல்லிகை மரத்திலிருந்து 
உஇரந்த வெண்ணிற மலர்களின்‌ சுகந்தம்‌ 
பரவிகிருக்கிறது. 

'வாஸாதேவாச்சாரியார்‌ வால்மில்‌ ராமா 
பணச்‌ சுலோசங்களுக்கு இசையமைத்திரு்‌ 
இருர்‌, அதை வித்வான்கள்‌ முதன்‌ முக 
வாகப்‌ மாடக்காட்டப்போலறர்கள்‌. 8 

/4ிணிதேலி சங்கரமேனலுடன்‌ * 
நறங்ல்‌ விட்டார்‌. வீணை சாம்பசிவ 
ண்டு தோளில்‌. 
£னர வந்த விட்டார்‌. இன்னும்‌ சிவரசிகர்‌ 
கள்‌ குழுமி விட்டார்கள்‌. ராமர்‌ பட்டாம்‌ 
ஜேகப்‌ "படம்‌ அவங்கரிக்கப்பட்டு விளக்கு 
கள்‌. ஏற்றித்‌ “தாபம்‌ சமழ்கிறது. நீபா. 
சாதனை ஆலிவிட்டது 
இற்கத்மேடு பரு தா்கில்‌ படத்‌ 
தாட்‌ கள்‌, பஞ்சரத்ன ராகங்கள்‌ 
தொட்டுகன்றன. 


கூஜந்தம்ராமராமேதிமதுரம்மதுராக்ஷரம்‌, 
ஆடுஹ்வசவிதா சாகாம்வத்தே வாலி 


பதற்கு 
வந்த, 
இவர்‌ தம்முடைய சிவத்‌ 


கொள்ளை ராகத்தின்‌ இனியும்‌, ராம 
நாமத்தின்‌ மதுரமும்‌, வால்மீல முனிவரின்‌ 
அரங்கை: சேர்த்து கெட்போரைம்‌ 
பரவசப்‌ படுத்துகன்றன. 
'ஊப்போதி ராகம்‌ தொடங்வெதும்‌ ஆகா 
காரம்‌ பரவுது, சமார்‌ முக்கால்‌ மர்‌ 


நெரம்‌ பாட்டு தொடர்கிறது; முடித்ததும்‌. 
காரைக்குடி சாம்பசிவ துயர்‌, நான்‌ மட்டும்‌ 
ஒரு மசர்ராஜாவாக இருந்தால்‌ ஒவ்வொரு 
அருத்தம்‌ கொடி ஐயாம்‌, சொடுத்தரம்‌ 
பன்‌ என்று நாத்தமுதமுக்கக்‌ கூறுகடுர்‌, 
4க்மிணி தேவி அப்படியே வியந்து மகிழ்‌, 
பராட்டா சொட்க்‌ 
கம்இது, 


மமற்ஜெரு நான்‌ காலை வேளை, சீதா ௯ம்‌ 


வரம்‌ அரங்கேறியாலவிட்டது, கண்ணாடிக்‌ 
கொட்டையில்‌ விரித்த புத்தகங்களுடன்‌. 
எஸ்‌, சாரதாவும்‌ தட்டுக்கழி பலசையுடன்‌. 
கமலாராணியும்‌ பாலில்‌ அமர்ந்திுக்கிறார்‌ 
சின்மயா நாபராதம்‌!' -பாடுகூர்‌ 
கண்களை. மூடிக்‌ கொண்டு. உட்கார்ந்‌ 
இருந்த நக்மிண்தேனி இரென்று, "கம்‌. 
பண்ணு எல்றுகூறிக்கொண்டே கைகளால்‌. 
ஹஸ்தங்களைச்‌ செய்து சாட்டுகிறார்‌, (ராம்‌. 
பிரான்‌ சைசெமிலிடம்‌ பேசுவதை நேரில்‌, 
காண்பது போலிருக்கிறது.) இன்னொரு, 
ராமாயணக்‌ கட்டம்‌ உருவாகிறது, 

எலல நாட்டிய வகுப்பு, சாரதா நடத்து 
இரலை அத்தை எல தண்பர்சசொடு வர 
ர. எாணவிகள்‌ ஆடுவதைச்‌ சற்று நேரம்‌ 
பாரிக்கற்களி, மிது அத்தை, சாரதா 
நீஒரு வாணம்‌ பண்ணிக்‌ காட்டுலமுயார!" 
எலு சேட்கிரார்‌. 
"த்தது எழுந்த சாரதா கொட்டகையின்‌ 
மத்தில்‌ வந்து சிற்லருள்‌. 
'ஸலையே இந்தவேனைகில்‌ "என்று ஆனந்த 
எயரலி ராகத்தில்‌ பாடத்‌ தொடங்கக்‌ 
* கோஷ த£ரதிலன்‌ ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து அதன்‌. 
'இரவாகப்‌ பொறுப்பை எற்று ரக்மிணிதேயிகக, 
வலக்கரமாக விளங்ல்‌ வருபவர்‌, 


64. 


15 சாரதா சவாஷே தரத்‌ பலினறு, தாய்டய 
நாட்க்களில்‌ பங்கேற்றுப்‌ பிரகாசித்த, இன்று, 
செ்சிறுவனத்திலேயே ஆரிரியராக இருப்பவர்‌ 


பசிய சமரா. சட்ட தமர்‌ மிரதக்கத 
இல்கசிலாலவ எத கப்பதவின்‌ 
தலபன பதத சக்க 
இழண்க் கவ சதை அகத 
ச்‌ அவ்வை எட கதவ 
கெயகி பமக அக்கம்‌ போம்‌ 
தகவ கதமாகையபப 
இலரி சங்கேந்தும்‌ செங்கை. ப்‌ 
பூ எத லன்ன 
வழர கைக்குக்‌ 
வதை மாடு மேலத்ததை வரவில்‌ 
ந்தவ கயாவ ஒக்க 
சைவ்சள்‌ மனத்தில்‌ நிலைத்து நின்று 

உன்‌ பசவின்மீது-ல்‌ 
மரமாக சாது கொண்று எம்‌ மன்‌ 
கை செய்து மக்கும்‌ ராஜுகோயாலனின்‌ 
தரிசனத்துக்காக நாமும்‌ ஏங்குல்மோம்‌. 


'கேதாரகெளளை நில்லா க்கொடுக்‌. 
இருக்‌ காதா, சனத்‌ தனகோதும்‌ விடாம 
மமம்‌, அன்ரனி இங்க இத 
படு ஆவரக்தம்‌ கோரலைலை வூ 
வாக்க ட்டும்‌ பென்‌ 
எல்கத்க ம்ப 


வைப்‌ பார்க்‌. 
'தரி இடதொம்‌ சேரவே இல்லே. 
மறுபடியும்‌ ஆரம்பத்ிரந்து செய்யுங்கள்‌" 
என்கறன்‌ சாரதா: 


ஒரித்சம்‌ இகத்தாலும்‌ மறுபடி செய்‌ 


மற்தாத்ுத்தக்‌ தம்‌ தொய்ுத்தத்‌ இம்‌ 
(ப்படி உழைக்க வைத்த தன்‌: 
பவளம்‌ மிநகாலத்தில்‌ எல்லா மாணவி 
களமே உணர்ந்து நன்றியோடு நினைத்துக்‌ 
கொள்கிமுர்கள்‌. 
(பிட்‌ தடக்றத பெரிய சதக 
"தாகத கலோகம்‌ பண்ணச்‌ சொல்லிலிதக 
இரசக்‌ தான்‌ ஏதோ கற்பனை செய்துகை 

மடித்துக்‌ கொண்டே வரன்‌, ஒருகணம்‌, 

கனத்த சாதா எச்சமைய்‌ பாரதத்‌. 

இரு, இதைவிட்‌ என்ன வேண்டும? மாரக 

என்ன்‌ போட்டால்‌ என்ன்‌ கண 
அ மலர்சசிலல்‌ கிடைத்த துமிய டே 
யாது, 

* பெரிய சாரதா! சலாவேணிரதில்‌ தண்ைகால: 

ச்ச ய ஆதரவாகவும்‌ நாட்டிய நாடக. 
அமைம்மாளராகவும்‌ பஃமினச்தேவிக்கப பக்க 
மலமாக வினைக வடுகர்‌, இவரது அர கஃப்‌ 
பணிக்காக சென்ற ஆண்டு மதிய சங்த நாடக. 
தகாபெயிஇவருக்க வது வழங்க களவி, 
கே 


களப்‌ பறதெத, இட்‌ வில்‌ 
௨௮, இதலான்பயூர்‌ அதச்‌ எனாது 
அடதக்‌ வறுக்க 
சதக்‌ பயில்‌ சொன்றி 
வனக கல்வ கர்கள்‌ 
மவ்த்‌ 
1 பரக்கக்‌ 
கண்க க்கக்‌ வர்த்த 
ரகத்‌ வ்ககக்‌ சட போட்‌ அம 
சற்‌ மெத்த க்தி கா க்க 
தக ல்‌ ப 
சதமாக அ்தவச்கது. 'மாவும்‌, முத்திரியும்‌, நாவல்‌ மரங்களும்‌: 
ஸ்‌ கனிந்து: அளித்த இட) 
த டப்தப்க க்‌ 
ததாலஎன்துமை த தல்கவேயும்‌ஆதங்கமு. 
அலவலக்ா கிவ 

4 என்று எல்லோருமே. 
ஆர்வத்தோடும்‌. அக்ககதமோடும்‌ அதர்‌ 
சொந்தம்‌ கொண்டிுக்கிேம்‌ 
எங்கிருந்துதான்‌. கற்பனை. தொன்றி, 
யதோ. நான்கு தேவ கன்னிகைகள்‌ வ்‌. 
தத்தைப்‌ பார்ப்பதாகவும்‌, பர்த்து அதிசமிப்‌ 
தாகவும்‌ வர்ணிப்பதாகவும்‌ நாட்டியம்‌. 
மத்த, அத்புத ரசத்தை வழுத்து 
கொடுத்தன டார்‌ ரக்த மகா 
மட்டாமீரஷேகத்தில்‌ எல்லோருமே எதிர 


பார்க்கும்‌. சட்டமாக இது அமைந்தரு்‌. 

நக மபா இத அல 
தல்ல வக்கம்‌ பதக்‌ 


செய்து: நிற்பதும்‌ ஒரு சிலிரிக்கும்‌ கட்ட 
மாகத்‌ இகழ்கிறது; 
*ங்கரமேனன்பிறந்தநான்‌, எம்‌.டிராம: 


ஈதன்‌ கச்சேரி செய்வர்‌. டி, என்‌, இருஷ்‌ 
ஊன்‌ வயலின்‌, ட -வி, கோபாச்கிு 


பொறுக்க எடுத்த ரசிகர்‌ குழாம்‌. 
ப்பார்கள்‌. ஆனலும்‌. 
1 உற்சாசும்‌; 


தூறு பேர்தான்‌. 


உ 
(மா? சென: 
மாகப்போன்‌, 
தான்‌ என்ன வாண தாலக்கள்‌ எம்பட, 
'அருஇி சத்தமான சாரமும்‌, 
டர்‌ அன்பால்‌] 
அவர்‌ பாடுவதும்‌ கேட்டு அப்படியே பிரமித்‌ 
இம்‌ போகரே, அருவ்னனும்‌ அரக்‌ 
மாக வாசில்‌, படவி, மது 
'தங்கத்ிலேலே கேதார சேட்டு 
ததும்‌ அத்தை ராமநாத அணைத்துக்‌ 
'காண்டு, "இதற்கு என்ன கொடுக்க முழ 
யும்‌? கங்கள்‌ மூவருக்கும்‌ என்‌ பிரியத்தைக்‌ 


[.] 


கொடுக்கறேன்‌"" என்று கூறுஇருர்‌, என்ன: 
அழகான நேரம்‌ அது! 


நக்மிணிதேவிலின்‌ பிறந்த இனவிழா, 
பால்கற சான்றரிகள்‌ தட்‌ பதா 
கதையைத்‌ தமக்கே உரிய பா ச்‌ 
இரிக்க்சொல்லிக்கொண்டுவருலமுர/பேரரச 
இக ஆட்சிபுரிந்த எல்லாவற்றையும்‌ தந்த 
நற்கதி அடைவதற்காகக்‌ காட்டுக்கு வந்து, 
தவம்‌ செய்தவர்‌ பரத முனிவர்‌; தாயற்ற 

மான்‌ கட்டியம்‌ கண்டெடுத்த அதன்‌ 
தது வத்த 'பாசத்திஸல்‌, மான்பிறவி. 
மடைந்து பிறக மறு பீறவிலில்‌ ஐடமாகவே. 
பற்றற்று வாழ்த்து மன்னனுக்கு உபதேசம்‌. 
செய்தவர்‌, இநத தடபரதருடைய களத்வை 
சாஜ்தரிகள்‌ சொல்லிச்‌ கொண்டு வருகிற! 

பரதர்‌ அனுஷ்டானம்‌. பன்‌! 
ப்போ அந்த மான்குட்டி 
தே ஆசையாக முட்டுவது, என்‌ கண்ணே! 
அததப்பவாளற! அதுவாக 
லாம்‌ மறத்து. போச்சு, கொஞ்சம்‌ 21 
மான்‌ வராவிட்டால்‌ அதுக்கு என்ன ஆச்‌ 
சொன்னு சவலை வந்துடும்‌ 

இப்படி சாஸ்திரிகள்‌ பரத முனிவரின்‌ 
பாசம்‌ ததும்பும்‌ உள்ளத்தை விதவிதமாக 

வர்ணித்துக்‌ சொண்டு வருகிறார. 

மததையை நிமிந்து பார்சிகேன்‌; கண்‌: 
தனில்‌ திட இரம்பிகிருக்ததும அவர்‌ 
"பிராணி மித்ரா என்பது ஜாப்சம்‌ 
கிறது, அருண்டேல்‌ ஹவுஸில்‌ ஊஞ்சலில்‌ 
வளர்த்த அவருடைய அருமைக்‌ களிலின்‌ 

'பசம்‌. வருகிறது. சமீபத்தில்‌ இறந்த, 
1பான அந்தக்‌ கிளியின்‌ நினைவு அவருக்கு. 
வந்தருக்குமோ[ 


கதை முடிந்ததும்‌. அத்தை சாஸ்ரி 
களிடம்‌, "பரதர்‌ மாதிரியே எனக்கும்‌ சில. 


அண்மையில்‌ இருமலைப்‌ பெருமாளுக்கு 
ஒளிறு கோடிருமாம் மதிப்புள்ள வைரச்‌ 
கரடம்‌ செய்து அணிலிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதன்‌ உயரம்‌ 27.3 அங்குலம்‌, 28 கிலோ 
எடையுள்ள 22 காரட்‌ "அபரஞ்சி! தங்கக்‌ 
தால்‌ செய்யப்பட்டுள்ளது. 48,000 காரட்‌ 


எடையுள்ள, 24௮10 லைரக் கற்கள்‌ பொதிக்‌ 
கப்பட்டுள்ளன. வைரங்களின்‌. மதிப்பு 
மட்டும்‌ மார்‌ 4:40 கோட 

உலகத்திலேயே மிசப்‌ பெரியதும்‌, அக 
திப்புள்ளதுமான இந்த வைரககரடம்‌ 
'ஊ்னன்‌" புத்தகத்தில்‌ இடம்‌ பெறப்‌ போக, 
றது: 


இதை உருவாக்க தலைமை ஆசாரி 
நழக ர கி, களிக்க 
யவ, பண்பி சாரி 
க்கும்‌ அதிகமானவர்கள்‌. தமிழர்களே 
இடத்தை. வடிவமைத்துக்‌... கொடுத்‌ 
தவர கண்பட ஸ்தபதி, இவர்‌ அந்தர 
அரசின்‌ ஆஸ்தான ஸ்தபடி, 
*/ரிடத்தை உருவாக்க செய்கூலி: 

லட்சம்‌ ஆகும்‌. ஆனல்‌ பெங்களுசிலுள்ள 
[ஜி மல்‌ நிறுவனத்தினர்‌ கூலி பெரும்‌ 
செய்து கொடுக்க முன்‌ வந்தனர்‌ 


தகவல்‌, புகைப்படம்‌: இருவேங்கட। 


'அனுபலம்‌ ஏற்பட்டிருக்கு, ரொம்ப அழகாச்‌ 
சொன்னேள்‌" என்று கூறியபோது கனியை: 
நினைத்துக்‌ சொண்டே பேசுஒரரோ என்று, 
தோன்றியது. 

மட தனம சமக சம்‌ 
பட ரன்‌! சார ப 
இரலக் ம கக்கா 
அர்த தென்னை மான்கள்‌ தேன்‌ 
நக கக வவ்க்‌ 
நத தந்தக்‌ என்மனம்‌ 
நகியங்க்வை வதன்‌ 
பம க கக பகன்‌ 
க்க கயலங் ட வக்‌ 
க்ரத்தாகாமா கக்க 
கக கன்‌ ல்ல 
நுழைகிறேன்‌, ர ம்‌ 
'ஒரு சிறு பெண்‌ குழந்தை, 'மச்சர்‌! இதைப்‌ 
இட்டாள்‌ எரியாய்‌ 
சழத்கா கன்ச பதே என்ன 
பபச படசிகல்கின்டன்‌ 
கொக்றுவசச த்தா லையலரும்‌ 
சயன, இன்ற ச தத 
ததத சவ பஉககலக்காகம்‌ கொன்டு 
யின்‌ நிறத்தை அந்தக்‌. தை. பலிப்‌: 
அ தத்த அர்த்‌ த்தை அறுபலப்‌ 
பறட பன்ர 
க பகல அ பல்ப்‌ 
கணக்‌ சனமே பகம்‌ 
சத்‌ கொல்ல தக்கோலம்‌ 
நவலோக அந்‌ பல்க 


ஆனந்தி, 


ஸண்டுகள்‌ சென்றபின்‌. 
* இந்த எல்லைய பிரபஞ்சத்தில்‌. 
டான்‌ பபப மட்டு 
க்க கடக எ 
அணக ம பக்க மணப்‌ 
எனககத அடக்கல்‌. 
நக பரத தகதய 
கசக்க அக்கர்களன்டம்‌ 
களன்‌ வியல்‌ அசி சிகாகான்‌ 
அமித லவன்‌ தக பாத்தா 
வதக்க கக பிக்‌ 
நங்கவரம்‌ தெர்ல 
[23 பப ப 

ல திக்க அனிந்து 
அறிதக பபப ச்‌ 

ணா பப்ம்வம வர்ம 

ப ப தகக வேவல்‌ 

டத 3௮5 கக்செத்கதம்‌ வேத்தல்‌ 


து நட்சத்திரங்களை. தில, பெயராமல்‌, 
கூண்டோடு சடத்திக்‌ கொண்டு, 
தொது, 


ன 
மதப்‌ பேரண்டம்‌ அநிவரைலால்‌. 
நத இந்ப்போன்டம்‌ அத்ன்‌ 
படித்து முடிப்பதற்குள்‌ பிரபஞ்சத்தின்‌ விட்‌ 
மம்மா ஏழு வட்சம்‌ மைல்கள்‌ அதிகரித்‌ 
இருக்கம்‌. அத்தனை வசத்தில்‌!” 

ப்பட்யா? 

ீதட்சத்தரங்களின்‌ ஒளியை, நிறமாலை 
மானி போகா க்க கடடத திம்ப 
கருத்து சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரப்‌ 

ட்ரே நான்ம க 
மட்கக்க தருக்க 
கள்‌ சிவப்பு நிறத்தைத்‌ 
ஒனிலின்‌/ உற்பத்தி ஸ்தானம்‌ சக்‌ 
தான்‌ இர்தரிகம்வ்ககக்கோடு நகர்வு) 
சேத்தி எனற பய்‌ வசவு பத்‌ 
மங்களுக்குத்‌ தெரியும்‌. ௩௧. மரபில்‌ 
செவேல்‌ வ்வவக்றத 

தத தோயானி உள்ளே தழைய, படக 
தல்ே 


அழ்த்தட்டு நமிரந்தார்‌ பாகபர 


தைக்‌ சவிழ்த்தலி 
பிரெம்சந்‌/ டத 

பின்‌ இடுப்பைப்‌ பிடித்துக்‌ கொண்டே 
வந்தவனை, தன்‌. பக்கத்தில்‌ இருந்த கழல்‌, 
முக்காலியில்‌ (கழல்‌ தாற்காலி என்பது எத்‌ 
ஓனே தவறு!) அமரத்திர்‌. 

னக கொண்டே அமர்ந்தான்‌ அவன்‌, 

சொல்லுங்க. 

'டாக்டர்‌, ரெண்டு நாளா ஒரே வலி"" 
என்றபடி, சன்‌ வேட்டியை நெகிழ விட்டான்‌. 
வந்தவன்‌, 

"அவன்‌ அணிந்திருந்த பெல்ட்‌ 
தாமதம்‌ செய்தது. மட படட சிதிகாகு 


தலப்‌ 
மி கருங்கோடு 

[்‌ 3 
ஒளியின்‌ [மறறும்‌ 


இதா, சர்‌ வி கல 
அறிமுகம்‌: 
பதகாள்‌ த்துவ: ர்‌ என்ற பெல்காம்‌. 
விற்கப்‌ பகட்டு சொலில்லட 
"தனது தொழில்‌ சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்‌. 
தபல] 
ன்‌ மண்டன 
அவளால கயாம்‌ தனனை 
தனபதி வக்க 
பைன்‌ 
இ டல பரி 
இட்ட படபட 
்‌ 


5/2 சவர்ல்‌ தொல்தம்‌ டார்வினின்‌ 
பலத்த சயன பானில்‌ 
பகம்‌ ௮ 
பப்ப அள்ளி 
கதிய்பாகட அவரின்‌ “தி்‌ மாற்றக்‌ 
கொள்கை மீது பிரேம்சந்இற்கு ஒரு கால்‌, 
'கரலவிடநததான்‌ சொலும்‌ பொ 
மாச மாஜி அதம்‌ வரான்‌ என்று 
இன்று பல க்கக்‌ கிதை மார 
படும்‌ அல்வா? 
ந்தகமதா விக்கல்‌ சார்லஸ்‌ டார்வினின்‌ 
ல சாம்‌ 
அதாவது பரமைம்மன்பது அருவி 
ம்ததழாத்‌, அதம்‌ பபப அதா 
ககன பகன்‌ 
தவலை கரி ஒரரமாறை, 07 
முகல்‌ இலர்‌ நபம்‌ நேரத்‌ 
இக்கால விவாக மகம 
கன்‌ சாராச்தமிட ட அதக கொன்னை 
கதாரசாமாக்‌, தரைலில்‌ அள 
தழ ககடக்காகயால்‌ இட்ட 
நின்‌ கழுத்து. அதக்‌ பாட்டு பபால்‌ 
ரதன ஒரே தல்முறைகில்‌, தரே 
தறம வவ த்‌ 
(நமக்குத்‌ தெரியாத ஆதி நிலை பற்றிய 
இதமா னய்க்‌ இலய விவ த்அவாகரன்‌ 
கழியாகத்‌ தனது வேட்டியை இறக்‌ 
ஒங்தொயாள்ப க ணைன 
அகதிக்‌, எரே சித்த டாச்வி, 
ரசித்து, அவ்சின்‌ கொள்ளக்‌ ஒருதரம்‌ 
அசை போட்டுவிட்டார்‌ பிரேம்சந்க. 


இராஜா பாலச்சந்த 


(க்கான 
வில்ல 

டப 


ஷ்‌ 

"தோ, இந்தக்‌ கட்டிதான்‌ டாக்டர்‌ 
பின்‌ இடுப்பின்‌ நடுவே, அவன்‌ காட்டிய 
இடத்தில்‌ சிவந்து போய்‌ உருண்‌: ப கக்கும்‌ 
ண்டு எந்னதாள்‌ 
சபினா ஆன கக்க 
பல்‌ வளிகத பண்ம்‌ 
நல்க தகவ 
இதரசத 
அக்கட கே 
017 

க்‌ 

வருக்கு 
லேசான சந்தேகம்‌, ஒருவேளை புத்துதோலாக 
இருக்கலாமோ என்று, 
எதற்கும்‌ பரிசோதித்து விடுவது நல்லது, 
அதற்கான வசஇகன்‌ அவர்‌ மருத்துவ மனை: 
லயே இருந்தன. வ, குறிப்பெழுஇ அந்த தோயானி 
மைப்‌ பரிசோதனைக்கு அனுப்பினா? 

வேறு பேஷண்டுகள்‌ இல்லாததால்‌, (முக்‌ 
இயமான. கேஸ்கள்‌ மட்டுமே அவரிடம்‌ 
அஹ்ப்பப்படும்‌. மற்றவற்றைக்‌ கவனிக்க. 
அவரிடம்‌ உதவி மருத்துவர்கள்‌. கண்டுப்‌ 
அக்ருடைய கவனம்‌ மீண்டும்‌ புத்தகத்தின்‌ 
மீத இரும்பியது. 

இந்தப்‌ பிரபஞ்சம்‌ எல்லன்‌ காலக்‌ 
களுக்கு இப்படியே விரிவடைந்து கொண்டு. 
இருக்கும? கில விஞ்ஞானிகள்‌ பிரபஞ்சத்‌ 
இன்‌ வடிஙம்‌ குவிவில்லை (கயமை) 
போன்றது என்லருர்கள்‌, மற்றவர்கள்‌ கழி. 
வில்ல கேண 1லை! வடிவம்‌ எக்‌ கக்து 
இன்றன. ஒரும்வளை இந்தப்‌ பிரபஞ்சம்‌ குழி 

&: உருவில்‌ இருக்குமெயானால்‌, ஒர. 

முடிவே 
மின்றி இம்‌ 
தப்‌. பிரப்‌ 
சம்விரிவடைந்து 
கொண்டே இருக்‌ 
(ம்‌. ஆனால்‌. குவி 
வில்ஸ்‌. வடிவமாக 
இருந்தால்‌ ரி.அளவு, 
வரைவிரந்துகொண்டு்‌ 
மோல்ட கச்ச நிலமை 
அடைந்ததும்‌ விரித்த வேகத்திலேயே கருங்க. 
நோம்பித்துனிடும்‌. 
பிரேம்சத்த்துக்கு வியப்பாக இருந்தது. 
ஆனல்‌ இவையெல்லாம்‌ நம்யக்க ரப வன்‌, 
ஜான உண்மைகளே என்பது அங்ருக்குத்‌ 
தகவ்‌ பக சம்போ வட்‌ 
ரடுத்தப்‌ பார்த்தார்‌. அவர்‌ |பகந்தபரி, 
அந்ததொயாளிக்தக்‌ கோன்தியள்ள அலம்‌ 
இரட்ட பற்று நோய்க்‌ கட்டி அல்ல என்ற்‌ 
) மருத்துவ அறிக்கை, சந்தோஷம்பட்டார 
அலல்து என்ன வ்கி 
பப்படும்படிலா.... ஒண்ணுமில்லே, 
இடமோ வலி மறைய ஊரி போடேன்‌, 
நாளைக்கு வாங்க. அது என்வனநுகள் ள்‌ 
செக்‌ பண்ணிடலாம்‌. ன்‌ 
"அவன்‌ சோர்வுடன்‌ போனன்‌, 
மருத்துவபைவில்‌ தன்‌ அறையில்‌ பினி 


ந்தார்‌ பரேம்ச 
.க்டர்‌, பமாகிடர. 
அலறிக்‌ கொண்டே ஓடி வந்தாள்‌ ஓர்‌ 
இனம்‌ பெண: அவள்‌ பல்ஸ்‌ வந்தவ 
தேவருக்கு அடையாளம்‌ தெரித்தது. சேற்றுக்‌ 
தனது பின்‌ இடுப்பின்‌ நடுவில்‌ கட்டியேன்று, 
கூறி வந்தவன்தான்‌. ஆனால்‌, ஏன்‌ இப்படி 
வருலிழுன்‌? 

முதுகைமுன்பக்கமாக வளைத்துக்கைகளை 
வ்்தைமாக அசைத்தபடி 

"பாரும்மா சி 

“நான்‌ இவரோட்‌ மனைவி டாக்டர்‌, கால. 
மிலஎழுந்ததுலே இருந்து ரதேதோ உளரரர்‌ 
நமை வேறே சரிகில்லை" அவள்‌ விசம்‌ 

"எனக்குப்‌ பயம்மா இருக்கு டாக்ட." 

பட வேண்டாம்‌. நான்‌ செல்‌ பண்‌ 
தேன்‌. 


அவன்‌ வேட்டியை இறக்கிவிட்டு, அந்த 
வீக்கத்தைப்‌ பார்த்தார்‌. தெற்றைவிடப்‌ பெரி. 
தாக இரு] 'பல மடங்குகள்‌! 

என்ன காரணம்‌? 

அதில்‌ விரல்‌ வைத்து அழுத்திப்‌ பார்த்‌ தாரி, அத்த ஆள்‌ கோரமாக அலறினான்‌: 
என்னவோ பேசிஞன்‌, ஒரு வார்த்தையும்‌ 
புரியவில்லை... அட்டகம்‌ 


நேற்றிருந்த மனநியேலில்‌ அவன்‌ இன்று 

இளச்பை அவரால்‌ யம மடந். 

மெலும்‌ பரிசோதித்ததில்‌. அவ்வக்கத்‌ 
இனுள் சிறு எலும்புச்‌ சில்லு தருத்திக்கொண்‌: 
ரப்பை கணந்தார றக்க ட 

'ஆ.. வலிக்குதேடப. இல்ரேன ௮, 
பெண்ணும்‌, தனது மின்‌ இடுப்பைப்‌ பர்‌ 
துல்‌ கொண்டு தடுத்தாள்‌. 

அவசரமாக, அவள்‌ புடவையைவிலககப்‌. 
பாரித்தார்‌ மரேம்சநத: 

ஆச்சரியம்‌! 
அவளுக்கும்‌ அதே போல ஒரு கட்டி, 
கணவனிடம்‌ இருந்து. மனைவிக்குத்‌ 


தொற்றிக்‌ கொண்ட புது விதமான: மர்ம 
வியாதியா?! 

| 


ர்வு 
ஜறற்று 

.ணரி2சம்‌ மோராப்டங்களை நன்கு எசகு, 
எழுதி இருக்கார்‌ 2-௪, தல்வபெருமான்‌ 

*- சந வரங்கள்‌ சென்றதே தெரியாமல்‌ ஒரு விட்டன்‌. 
'வெல்கேலு பாரங்கள்‌, அவர்களின்‌ உணின்‌ 
முல்‌ அழகான கதையை உணர்வுகள்‌ உறங்க 
இல்லக கதாசரயரக்கம்‌, வெள்‌ 

ங்கள்‌ ஒன்றி. முக்கவமாக, சகசிவம்‌ ஒரு ஏறக 
முவயாத பாத்திரம்‌, ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும்‌ 
இதின்‌ மலம்‌ திதமாகவய ஓலியர உமாயதக்கம்‌ 


பொலையார்‌ நட ட வதனா 
பெத்த இருப அது வாரங்களாக எங்களின்‌ 
கணர்ச்கிகக தாவலோடு. ஒன்ற அவத்துவிட்ட 
£கரவுகன்‌ அறங்குவதில்கட்‌. என்றென்று 
எங்கள நெஞ்சை விட்டகலாத, 


1 தவெயபுக்கேற்றவித்ிலாசமான கதைமுவவுக்கு 
வந்தது வரும்வாக இருபது இந்த கலை அக்கா 


ஆனால்‌, பிரேம்சத்தின்‌ கணிப்பு தவரு: 
னது: 

'காரணம்‌, வெளியே நிறைய அலறல்கள்‌. 
கெட்ட. ஜன்னல்‌ வழிலாக. வெளியே 
பார்த்தார்‌ பீரேம்சந்்‌, பலர்‌ தங்களின்‌ பின்‌: 
இருப்பையம்மைநதவாதுதென்‌ தகொண்டு 

ந்த்‌. 

நிச்சயம்‌ இதே காரணம்தான்‌. என்பது. 
அவருக்குப்‌ பரிய நெடுநேரம்‌ ஆகவில்லை: 

அடுத்த விநாடி, மேலும்‌ ஓர்‌ அதிர்ச்‌ 
அவருக்கு 

நடந்து போனவர்கள்‌ குனிந்து, இரண்டு 
ஜக்கள்யும்‌. தமரலில்‌. ன்றி. நடக்கத்‌ 
தொடங்லிஞுர்கள்‌. 

"என்‌? 

பரபரப்புடன்‌ இரும்பித்‌ தன்‌ அறைலில்‌ 

த நோயாஸிகளைப்‌ பார்த்தார்‌. அந்த 

ருவரும்கூட அதே முறையில்‌ கைகளை உ 

ஈலத்தபடி நடந்து அறையை விட்டு வெனி 
வேறிக்‌ கொண்டிருந்தன. 

அவர்‌ கூப்பிட்டதைவுவர்கள்‌ காஇலேயே 
வாங்லிக்‌ கொள்ளவில்லை, 

அவர்களைப்‌ பின்‌ தொடர்ந்து வெளியே 
ஓரணா பிரேம்சத்த அடி மேல்‌ அடி இடைத்‌ 


தரே இதத ன்‌ 
கரே இருத்த பல மாடிக்‌ கட்டடத்தின்‌ 
விலபட்‌ காலிலாச இருந்தது: மேல்‌ மாரி 
செில்வேல்புரிபவர்க எக லோரும்க வல்‌ 
மபிகனைம்‌ 
'ஜல்கவதும்‌ ஏறுவதுமாக இர்‌ 
அவர்களின்‌ காட்டுக்‌ கத்தக்கள்‌ பிரேம்‌ 


60. 


பஇக்கப்பட்டிருந்த ன்ன, 

 ஜழசல்‌ தங தருக்கம்படமாக, மற்றுமொரு, 
கருதத்‌ பெட்டகத்தை இருபத்தி அது வாரங்கள்‌, 
கதையால்‌ வழங்க 9.அடத அவரகக்கம்பபக்க 
மால்‌: ஓல்ய்ககைத்தக்த கண்பத்‌ 


வியன்‌, 


மான படைப்புக்களைத்‌ தொடர்து தரம்‌: 
'கன' இம்முறை ஏமாற்றுக்க! ர.அ. தலப்‌, 
மான்‌ அவர்களின்‌ உணிவுகள்‌ உறை 

தொடர முலம்‌ மண்டும்‌ இதை நிரபித்தவிட்டத. 
கோலை என்ப எச்‌, பாரதி தணி, ஏதோ முடிக்க வேண்டுமென்பதற்காகச்‌ சப்‌ 
பென்று. முடத்ிக்லதிரே, வாட்ஸ்‌ ரால்‌ வித்ய. 
மிடை பெருமாள்‌! 
மரயட்பாமிஷேகப்ரியன்‌, 


அத்தன்‌ காதைப்‌ பிளந்தன. 
“என இந்த விபரீத விளைவுகள்‌! புரியா 
மல்‌.தக்யைப்‌பிலத்துக்‌ கொண்டார்‌ அவர்‌: 
கொஞ்ச நேரத்தில்‌ ஆண்‌ பெண்‌ என்ற 
வதைதிமாசமின்றி, எல்லோரும்‌. தங்களின்‌. 
படைகளாக எழித்தெறிந்தனர்‌. 
அவர்களின்‌ பது அலட்சியமாகக்‌ தாவி. 
வோடிஞர்கள்‌. மின்சாரக்‌ கம்பங்களில்‌ தானி 
நலரவ்தைமத்தமாகள்‌ பொழட்பதுத்வே. 
வதை கள்‌ பொருட்ப( 
வில்லை. க 
வெட்கமில்லாமல்‌ பல: காரியங்களைச்‌ 
செல்தார்கள்‌. 
அரேம்சத்த்‌ கர்மையாகக்‌ கவனித்தார்‌, 
எல்லோருக்கும்‌. பீன்‌ இடுப்பின்‌ நடும்‌ 
மாசத்தில்‌ ஓரே விதமான கட்டிகள்‌!, 
'கல நிமிடங்களில்‌ அவை "சர்ரென 


அடுத்த நிமிடம்‌ அனைவர்‌ உடம்பிலும்‌. 
உரோமங்கள்‌ மூளைக்கு, மூஞ்சி நீன. 
௧1 மனிதர்கள்‌ இட்டு, மொத்தமாகக்‌ 
குரங்குகளாக மாதுகின்றார்களே! 
எப்படி சாத்தியம்‌? 


ஒன்ம ஏன்‌2 ஏன்‌? 
இமைக்கும்‌ நேரத்திற்குள்‌ அதன்‌ கார: 
ஊத்தை பிரேம்சந்த்தால்‌ புரித்து கொள்ள. 


சரத த்க்வை அடைந்த மன்பு, இந்த்‌ 
௨௪௪ திலேயை அடைந்த பின்பு, இத்தம்‌ 
மரயஞ்சம்‌ பழைய நிலைக்குத்‌ இரும்பும்‌ என்‌ 


பது போல, பரிமைத்தால்‌ குரங்கிலிருந்து: 
மனிதகை மாறிய மக்களும்‌ பழைய தோற்றத்‌ 
இற்தத்‌ திரம்புலன்னார்களோ? அதாவது? 
அறிவின்‌ உச்ச நிலேயை எட்டிப்‌ பிடித்த 
டு 

அதுவும்‌, டார்வினின்‌ இலர்‌ மாற்றக்‌ 
ஒனின்வகள்ன்‌ அடம்பன்‌ 

"ஒருவேளை பிரபஞ்சமும்‌ தனது உச்ச வர 
தைச்‌: சந்தத்துவிட்டுத்‌ இருப்பச்‌ அரங்க. 

ஆரம்மித்துவிட்டதோ? 
அதரந்து போர்‌ மிராமககக்‌, 
வ்‌ து சரிதான்‌" என்பது போல, 


ஈடுபட்டிருந்தனர்‌. 


ரம எர்பவத்‌ ம்‌ 
அது. 'இலக்ககை பிட 
அடடடா ணன்‌ 
்‌டீரெனத்‌ தமது பின்‌ இடுப்பில்‌ யாரோ. 
கப்பால்‌ ககக இறபிக்கதா்‌ 
உணர்ந்தார்‌ பிரேம்சந்த்‌.. 
மடமட உங்தனவு 
பத்‌ அட அனி 
படக டட கதர 
அதவம கதைபோல 
ப தத பப்க்க 
தககி ககார்க தகம்‌ ககக க்‌ 
வச கபற ற்‌ 
படட மல்‌ எனபவ 
ஒன்ற பவட இறுகத்‌ சச கர பித்தது: 
"அலறினர்‌ பிரேம்சந்த்‌, 

ஆட. அம்மா. ஆட்ட ஆட இயாயி, 
பவத 4: மாலிமி,பவிதுகார்‌. ட 
கர்ப எட என்னட வருட ஆட்ட ௪: "அப்போதுதான்‌ தனது படுக்கைஅறையில்‌. 
மநஎவிவுடன்‌ படுத்திருப்பது பிரேம்சந்தற்‌ 
கம்‌ புரிந்தது. 

'தனது பின்‌ இடுப்பைத்‌ தடலிப்பார்த்தார்‌. 
வலியும்‌ இல்லை. கட்டியும்‌ இடையாது.. 

அப்படியென்றால்‌, நடந்ததெல்லாம்‌? 

வங்க என்ட 
லாதக்கேட்டான்‌ மைனி. 
மறுதான்‌ தன்‌ இளினிக்கல்‌ சிறிது ஓம்‌. 

ஒழிக பப்லிப்‌ அகவும்‌ 
வக்க வந்தது: எடுத்தா? 

தேற்று விட்ட இடத்தினிரந்து தொடா 
தகத்தபோ 

ஓர இனம்‌ பெண்‌ பதறிக்‌ கொண்டே 
ஓட வந்தாள்‌. அவளுக்குப்‌ பின்னா்‌ நேற்று 
மந்த அதே! மனிதன்‌: 

"ஆனல்‌, அவன்‌ நடை ஏன்‌ சரிலில்்! * ப, விதலயாலன்‌, பம்பாம்‌ - 23. 
9 - அண்மையில்‌... மறைந்த. கலலேக்கதிர்‌ 
தாமோதரன்‌ குறித்த... 
1. சல்வித்துறைகில்‌ பல ப 
பொறிமியல்‌ கல்வியில்‌ தமிழகத்தின்‌ மேன்‌: 
மைகளுக்குப்‌ பலலிதங்களிலும்‌, காரண 
கர்த்தாவாக. விளங்கியவர்‌” சேகர 
கெடக்க ந்சசமம்‌ லாபம்‌ அன்த்த 
சாது: நஷ்டத்தைத்தான்‌ ஏற்படுத்திலிு 
ம்‌. இருந்தாலும்‌ தமிழில்‌ அறிவியல்‌ பத்தி 
மதி என்ற கறை இரக்க காது 
என்பதற்காக நல்ல முறைகில்‌ அதை நப 
வந்தார்‌. வேறு தொழில்களில்‌ ஈட்டிய செல்‌ 
வத்தைடதற்கு ஏராளமாய்ச்‌ செலவழிக்கத்‌ 
| ரஷய்டடதி ட தமதகமாச லு 
தகைய லட்ரியவாதிகள்தாம்‌ நாட்டு 
மொழிக்கும்‌ பெருமை சோர்க்ருர்கள்‌ 
* மு. மேத்தாப்‌ மிலன்‌, துடுப்பதி, 
9. தாக்கரஸ்நாற்முண்டு விழாப்‌ பொருட்‌ 
காட்சி மேடையில்‌ ராஜிவ்‌ காத்தி முன்னில. 
மில்‌ நடந்த ஹாஜா ஷெரிப்‌ 0 வைஜயந்தி 
மாலா நாற்காலிப்‌ போட்டி பற்றிட 
1 ராதில்காந்டு அருகில்‌ அடிக்கடி காட்‌. 
யளித்தாலேதாம்பிரதமர்‌ மதப்பு மக்கள்‌ 
தம்பலம்‌. ககரந்தவிடலால்‌.. என்று 
வைஜயந்தி மாலா நிக்சப்பதாசக்‌ தோன்ற, 
இறத இது போன்ற செயல்களால்‌ வைக்‌ 
நததனன்‌ "மதிப்பு. வராது தாத்த 
)பாகவே செய்யம்‌: ஒரு விழாவில்‌, அதின்‌ 
பிரதமர்‌ பங்செற்கம்‌ விழாவில்‌ மேன அறி 
வண்டிய அவசியம்‌. உள்ளவர்கள்‌. ப. 
இமே படியேற. வேண்டும்‌... மற்றவர்சள்‌ 
எல்வளவு. உயர்ந்தவர்களானலும்‌ பிரதம 
(5 தெரங்வேவர்க்ளானலும்‌. எரே 
சபையில்தான்‌. அமர வேண்டும்‌." இது, 
போன்ற அடிப்படைப்‌ பண்பாடுகள்‌ ச: ௮) 
பரக்க ப்‌ என்பதை ராகில்‌ 
உள்பட எல்லோரும்புரிநதுகொள்ள க தவல்‌ 
நிகழ்ச்சி இது: 


கள்‌ வடித்து, 


கம்‌ 


* உ. கணேஷ்‌, பெரியகுளம்‌, 
7. ஹெச்டே, என்‌.டி, ஆர்‌, எம்‌.ஜி.ஆர்‌, 
கருணுசரன்‌ 5 ஒப்பிடுங்கள்‌? 
1. வேண்டாம்‌. ஹெக்டேயின்‌ மதிப்பை 
நான்‌ குறைக்க விரும்பவில்லை, 
* ௦, குமாரி, சென்னை-94. 
1 கப்ிச்‌ இன்னம்‌ இரட்டை இலாக்‌ 
தால்தான்‌ இப்படி எல்லா மாவப்‌ 
இயம்‌ இரண்டாக கடுகரர்சளோர்‌ 
1. மாவட்டங்களை மட்டுமா? கட்சியைக்‌, 
கூடத்தான்‌! 
* த. சத்தியநாராயணன்‌, அமன்புரம்‌, 
9 மைதிலி என்னை சாதலி- படப்‌ பாடல்‌. 
கள்‌ எப்படி? 
பாடல்கள்‌ ஹிட்டாகவே இருக்கட்டும்‌ 
நடந்து பிள்ளை பெறுகிற சாலிம்‌ கூட்‌ வற்‌ 
தாச்சே! 
உ தபுினிவாசன்‌, குடியாத்தம்‌. 
9. டைரக்டர்‌ துரை விட்டில்‌ சினிமா பாணி 
வில்‌ கொள்ளை தடந்இருக்றெதே? 
1: அவர்‌ போலிலில்புகார்‌ கொடுத்தமுறை 
மும்போலிஸார்‌ விசாரணை நடத்தும்விதமும்‌. 
கூடப்புஇராக, மர்மப்‌ படப்‌ பாணிலில்தான்‌ 
அமைத்திுக்கிறது. 
“உ ஸரயட்டாமிஷேசப்‌ பிரியன்‌, குடியாத்தம்‌, 
பொதுக்‌ கூட்‌ 


நீங்கள்‌ கேட்டவை -- தராசு 

3 
என்று கூறிமிருந்தால்‌ ஏற்கலாம்‌. அல்ல 
அனற வாதக்‌ அக ஆடல்‌ 
(ப இட அதக 
வென்று அகபொழுத்தட் படக்க மக 
கொண்டால்தான்‌ சஜி பகல். 
வெறிய வெறி கொக்க ச்‌ 
கணேஷ்குமார்‌, சேலம்‌, 
9. "இன்றைய தமிழ்த்‌ இரை: 
முன்ன ஏறத்த, படம்‌ ஓடாது; கருவாட்டுச்‌ 
'சந்தைலிலே கற்பூரம்‌ விற்பனை ஆகாது! 
என்று விக கூறியிருக்கிருரே! 
1 அப "பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திசிலி, 
வைத்தியம்‌ பார்க்கும்‌ ஸ்வ விக்கல்‌. 
பாமல்‌ விக நேரடியாகப்‌ பனிச்‌ 
ஒரு விஷயத்தைச்‌ சொல்லி விட்டாளே 
* கணேசன்‌, செல்லூர்‌, * 
ட பத்தவத்தை அரசே ஏ; 
1 மம்‌ பதத்மை சா ரச்த 
சதபத சைக கட்ட! 
1. இதல்‌. வேடிக்கை. என்னவென்‌। 
குஇிரைப்பத்தய... நிர்வாகத்தில்‌... ௯. 
ஊழல்கள்‌ நடப்பதாகவும்‌ அதனால்‌ அரசு. 
கீதப்‌ போவதாகவும்‌. காரணம்‌ 
லே இல்லீ, நடக்காது. என்று நாம்‌. 
நம கேண்றுமாய்‌. சசி இரவ தாம்‌ 
பந்தயம்‌, சாராய வியாபாரம்‌, ஆச்சு, அடுத்‌, 
தது.ஸிபசார விடுதிகளை அரசு ஏற்று நட 
வதை எதிர்பார்க்கத்‌ தொடங்கலாம்‌ பிற, 
அரச கஞ்சா வியாபாரத்தில்‌ இறங்கலாம்‌ 
இட்டுத்‌ தொழில்‌: அரசு 
*: மு, மதிவாணன்‌, அடர்‌. 
1, அடுத்த ஆண்டு முதல்‌ கன்ட சாராக்‌ 
அதிவத்தல்ளாரே டம 
1 கடந்த நான்கைந்து வ௫ுட அணுபவம்‌ 
கனைத்து பாக்கமபோ து இது காள்‌ 
க மாட்டேன்‌." என்ற குட்கார 
ஜின்‌ அறிவிப்புப்‌ போலத்தான்‌... 
* பா. ஒருஷ்ணதாஸ்‌, கும்பகோணம்‌. 
9. எதில்‌ சிக்கனம்‌ கூடாது? 
1 து$யானவர்களைப்‌ பாராட்டுவதில்‌ 
'* இரா. வேல்மணி, சின்னசேலம்‌. 
9... இத்தக்‌. இசிக்கெட்‌ மோசமடைந்து 
வரக்காரணம்‌? 
7. அப்படியொன்றுமில்லை, பல. நேரங்‌ 
களில்‌ தமது தோல்விக்கு அம்பயர்கள்‌ 


வல்‌ கதை: 

4 


எ ஒனிமா பாண்ட. * தென்னத்தெனிலாக 
ஸண்ணியம்‌ கட்டிக்‌ கொள்கிறார்கள்‌. நடக்‌ 
இன்ற ஒன்டே வீரனிலும்‌ நடத்து மதத 
டெல்டீ ஸீரிஸிதும்‌ பொதுவாக தேர்‌ 
சம ன ப்பளார் ளின்‌ ஓய] 
கறுவத்திலிக்ய ஸம்‌ 
ஈஜன்‌, நெல்வேலி, 

உள்ள மன்றம்‌. 
ப்தி. ஆர்‌. கூதி 


1. அந்தக்‌ கட்டளை மீறப்பட்டு விட்டதை: 
வும்சண்டுகொள்ளாமல்தான்‌ இருக்கிறார்‌ நெப்பதக்கம்‌ வரலா இலக்‌ 
மண்டும்‌ கொடுத்திரப்கிர இந்தன்‌ டா. 
வக்லாட்ட அயலக ம தகன 


மேலோ வலிப்பது வீரப்பன்‌, 
* ராமாபுரம்‌ சந்துரு, சென்னை- 8) 
9 ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று கூறப்பட்ட 
சாமாகண காவியம்‌ தோன்‌ தி நாட்டிலே, 
ஒருவனுக்கு ஒரு ஆசை தாக இருப்பதில்‌, 
'தவதில்லே என்று மறைமுகமாகப்‌ போதி 
கம்‌ சத்துபைரவி, ன்ன வீறு போன்றபடம்‌. 
கள நீங்கள்‌ ஊக்குவிக்சலாமா? 
1. இந்தப்‌ படங்கள்‌ ஆசை நாய இருப்‌. 
பதன்‌. தவறில்லை என்று அதில்ல 
ஆராவ இடப்பால்‌ எந்படும்தொல்லை 
சத்தான படம மத்தம்‌ சாப்ட எச 
றன! இதே கருத்தை ராமாயண 
மும்‌ அடிக்கோடிட்டக்‌ காட்டுதே! 
செல்லூர்‌ (அஞ்சல்‌), 


இரதன்ள. சென்னை, மகாலிங்கபுரத்தில்‌ வசிப்பவர்‌: 
தளை ஒன்று செர்த்து ஒரு சங்கம்‌ வைத்திருக்‌. 
தத்த த்த ரம்பை 
செல்க சலககன்‌ தோல 
கத பவட சன்‌ த 
அகட கா்‌ த்தால்‌ 
தவத அகட வனாக கைத்‌ 
வன்க வல மாவுக்‌ 
டர ண்ட கஅம்‌ காத்‌ தற 
கநக தம்‌ வலத தன்பால்‌ 
ப தாடந்கா ரட்ட 
பத்த அக்க மித்க்கால்‌ 
இதமாகக்‌ அவ அம்ப 
இலவ? கொத்தடிமை 
இத பத்‌ எனகக க 
பட 
நட்பாக கொத பகா 
சலாம்‌ பொலப்பண் வம்‌ அல்‌ சோக 
சேனிப்பத அக விலக்க கே 
ப ழவு பப்லு 
மன்ற சமமா இருந்தக்‌ மன்கதட மல 
சகமமுவவன எக்க ேபோலின்‌ 
இன்கா நக்த நட அலைதல்‌ 
ப பல்க்‌ அம்‌, 
சர இடது தலாக தோடு காம்‌ 
தொலை கோத்த தல்கொட கதம்‌ 
சத்த பவ க்கக்‌ 
வ்‌ 
'தேதிவாரியாகக்‌ குறித்து வைத்துக்கொண்டு, 
நக்க தல்ததமக்ககமோன்ல்‌, 
வயல்‌ கக்‌ அவல்‌ உலகம இல்மக்களை சந்திக்கிற அச்சர்‌, 

வேற்றப்படலில்லையென்றால்‌ அவற்றுக்கான 
காரணங்கள்‌ ஆவெவற்றையும்‌ எழுதி வைத்‌ 
தல்கொள்வருர்‌, அவர, அடுத்த பத்து நாட்‌ 
கனில்‌ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய: 
கோரிக்கைகள்‌". என்றும்‌. ஒரு பட்டியல்‌ 
போட்டுக்‌ கொள்கி! 

“ஓவ்வொரு பகுிலிலும்‌ படித்த-விவர. 
மறித்த சிலரைத்‌ இரட்டி, அப்பகுதிக்கான 
அடிப்படைத்‌ தலைகள்‌ சண்டதந்து 
என்னுடைய கவனத்துக்குக்‌. கொண்டு 
நன்றுதவா வ கக்கத்‌ 
இதற்கு நல்ல பலன்‌ இருக்கிறது. ஒருவர்‌ 
வட்டுக்கு என்னை அழைத்து அங்கு தான்‌ 
வரப்போகும்‌ நான்‌ “நேரம்‌ ஆலய விவரக்‌. 
கோ முன்னதாகவே, தங்கள்‌ பகுதி மக்‌ 
கேக்கு அறிவித்துவிடுலமுர்கள்‌: நான்‌ 
அங்கு போகும்போது ஒரே இடத்தில்‌ பலரை 
மும்‌ சந்தித்துவிட முடிகிறது. என்னிடம்‌ 
கொடுக்கப்படுக் கோரிக்கைகள்‌ எல்லாம்‌ 
உடனுக்குடன்‌ நிறைவேறிவிடும்‌ என்று, 
சேல முடியாது சல காலதாமதமாக 
டும்‌, சட்ட ம, நிதிப்‌ பற்றாக்குறை 
போன்ற காரணங்களால்‌ சில கோரிக்கை 
கன்‌ நிறைவேற்‌ 

ஆல்‌, "தம்மா 
செல்ல்மும்‌! எ 
தரப்பாருக்குமே கிடைக்க இது 

இநத மனதிறைவின்‌ ஒரு வே 
ஒரு காரியம்‌ செய்தார்‌ கே, ஏ, சே, தமிழக 
நலவாழ்வு... அமைச்சர்‌ 
செய்து, வருவது. பேரல்‌, 


ஹண்டே 
வா்‌ 

தாண்டு தொடக்கத்திலும்‌, பொங்கல்‌ இனத்‌. 
நன்றும்‌ இடைக்குமாது தம்‌ தொகுநி வாக்‌ 
காளர்களுக்குவாழ்த்துக் கடிதங்கள்‌ அனுப்பி. 
வைத்தார்‌, அவர்களில்‌ பல எதிர்‌ கடிக்கு 


வொட்டனித்திுக்க்‌ கூடம்‌ என்ற எண்ணம்‌ 
கட இதற்குக்‌ கமகே தித்சனில்லை! இத, 
ஆன்ரம்‌. விளக்கத்‌ தொகுதி வாக்கில்‌ 
£டையே மிகுந்த மனநினவவ ஏற்படுத்து 


ட்ட மலர்மன்னன்‌. 
நிரா 6.1. நபர காலி 


பற்விப 6டி 4. பவிகாமம்கா 00 6௪்ச 01 1426௭௩ 


இமவ$மா 9பற்டஃ$்0ாகி 8ர்ல பார்க்‌, ௨18௨ 81மம3ம 8௩, 8509 பபால 8050. 
போ்‌, 142055-600032. (௦௦௦: 431543) 


சிக்மா! “சிமா: 8, 5, 1௩. 


ட்ட்தகட்்ட்ட 


சுளுக்கு இவனது துடிப்பான 
நாளைப்‌ பாழாக்க விடலாமா? 

உங்கள்‌ கைகளிலேயே 
குணப்படுத்தும்‌ சக்தி. 


பரம்‌ மீத்தைல்‌ வினிகேட்‌. 

'ட்பாம்‌ அயொடெட்ல்‌ 
அமயாடெக்ஸ்‌ இருமுறை 

'தினம்‌ தடவ இரு மடங்கு ருணம்‌. 
வலி தணிபும்வளை, தினம்‌. 

அளயாவக்ஸ்‌” குணப்படுத்தும்‌ சக்திகொண்ட பாம்‌. 


இல ஏ எல்க்‌ தயாரிப்பு. வடை 


எமது குரும்பத்துல மாலுமபா? 

எங்களது திருமணத்திற்கு பின்‌ எங்கள்‌ குடும்பத்திலேயே ஒன்றாக 
இரண்டு மாதங்களில்‌ எமது குடும்பத்தில்‌ கோத்ரெஜையும்‌ பாவிக்கிறோம்‌ என 
வநது சேர்ந்தது--பளபள அதன்மீது எங்களுக்‌. 
வன்று கோதரெஜ்‌ குள்ள நம்பிக்கையே, 
ல ஆண்டுகளுக்குப்‌ காரணம்‌, 
ஸ்‌ தீபக்‌ பிறந்தா. நீடித்திருக்கும்‌ ம, 
வனுக்கு இப்போது 12. பிய  பக்தோவ தி 
யது. நாங்கள்‌ சேர்ந்து: ரெஃப்ரிஜெரேட்டர்‌. 
'வ்வளவு மகிழ்ச்சியாக தலைமுறை தலைமுறை 
ருந்திருக்கிறோம்‌ யாக, கோத்ரெஜ்‌ 
தரியுமா! நாங்கள்‌: வீட்டிற்கு வந்தது? 
£ஈல்வரும்தான்‌. எங்களுக்குத்‌ தெரியும்‌ 
அதன்‌ உறவு நீடித்‌ 
திருக்கும்‌ என்று! 

ரெள்ரிலிரேட்டர்‌ 
மதி ந்த்‌ உயரிய பழத, 
ள்‌ லக்‌ ஸி