Skip to main content

Full text of "kalki magazine 1979-12-30"

See other formats
பீட்டிமலர்‌ மேனிக்கு 


பானவையர்நித்தம்‌ விரும்பும்‌ ஹாரி ப 


ராயா 
சந்தன முக மயுடர்‌ 

விறிபா படக 
"கோகுல்‌ ௯ ம்ப 

க ௮16/1 7462 
பய ந டபா100105 ட்‌ :11) 4 ்‌14111:1 


நாகம்மகாம 
மனைவிய 

வயிமமி மா எஸ்‌ 


க உ கரஸாட, ரணி 

காஞ்சிபுரம்‌. ஆலை தாமாவரம்‌: 


சன்சவர்‌ (9£11|][[/0ர8]ர்‌ 


ரண்ரரகங்கள்‌ அள்ககி திருமன்னுங்கச்‌.. 2யர்ந்த தரம்‌ ரடத்தஸ். 
விஜியா ரீயாமமாசது, 


3. ஒினாடிறலபில்துனி௰௰ககள்‌, கைத்தறி துணிரகங்கள்‌ ிமஜந்த இடம்‌, 


பெ: காரஞ்சிரிர்த்‌ நாள்‌ 


ல்லா சசலைக்கும்‌ ஒற்ற ரர னன கரனார்‌ 
விவ ம அவவை: ஞ்ல்‌ அன்மை ைவைய வை வகார 


சயார0ர9மம 000 


847100 5028. 
௦00120௩௩01 


987, நட 8௨, 
நமஸ்க-800 001. 


00 00௧00 

நறும்‌ உய 
கரியங்க 6௦௦. 

ம. 1 114, 14௮000 

பம க்டனட்டா 

॥ 
॥்‌ 
யு 
॥ 
॥ 
ர 
॥ 
॥ 
॥ 

இல்லத்தரசிகளின்‌. 
போராட்டம்‌: 
நாக எரிவு வலு வரண 


சம்‌ நவடளவக் காச வ பண்பலை, 
ப்‌ மயல்‌ நறுக்‌ 
இர்நப்ட 

வாங்கியிருந்தால்‌. 
சப்தமே இருக்காது! 

வெஸ்டொலி சமதமின தி கீழழுலதுடன்‌ அதிக, 
அனி வற்றும்‌ அளி வல்லது. 301 

மெ்சாரச்‌ செலவை மீசசபபடுத்துகறது, நான்கு 
தை களிரச்சி மீக வண்ணங்களில்‌ கிடைக்கிற, 
ட்ட 


ஏிஎஸ்டேர்லி 22 22 


ஒரு அற்புதமான ஃபேன்‌!. ன (41182 1221094012 

யற்‌ 

டாப்ஙப்டப்‌ 
ர பரட்சளிச 81௪12: 

பப அய்யப்ப கட்டப்‌ 
ு புவி] (6 (8106 


நந்கால( 114 
ிகச/2 ௪: 
மும50&௦௦. 

பாகவி, 18ீக0்‌2-600 007 
910௪: 662462/663545 
1/418001., 12025 600 004 
76923 75661 (வ ரஸ & 
ம்‌ 


கண்டை! 
௦010ய5. ] 

பட்‌, 5பபஙகஈக, 
வாப்பா, 
2817, 


00௦ பாக 8 
ரரி௦0௩.. 
௦தறமகக்‌ தகய0 
ம்‌ 


யம்‌ 


900்வ 

ஓ. இரச வழாச்‌ சிறப்மிதழ்‌. மீஷும்‌ ௮௬ 
மையாக இருக்கது, வுல? இர ராமையா 
மீசமும்‌ நமத தொராணி ரகப்‌ 
கருத்துக்காப்‌ பரிமா நியிுப்பது நன்ருகிலே. 
உள்ளது, வழுலுரார்‌..மலபு. நடனமாட 
மலாசடைல்‌. . பக்கவாத்‌ியச்சாரர்களும்‌ 
நின்று கொண்டே. ஆவோரிகள்‌,.. இதே 
மாத்றி வலப்பக்கம்‌ உட்கார்த்து வாசிக்கும்‌ 
வழிமுறையை ஏற்படுத்தினேன்‌" என்ற கறி 
மிட்டளளார்‌. 

இம்மாதிரி. பகட வாத்தியக்காரர்கள்‌ 
ஓம்ந்து வாசிப்பது என்ற கழச்கற்கை சலா 
நிஷ்த்ரா இருமதி ுகமிண்‌ தேவிதான்‌ ஆரம்‌ 
மித்தார்கள்‌ என்று பிரபல. மிருதங்க கித்‌ 
கானும்‌, நடன ஆசரியகுமரல மாங்கு 
இ அகராதி கலர சொய்‌ கேட்டி 
்‌ 


சென்னயா 
(மிலி ராஜேசவம்‌ 


ஓட இரை விழா நெய்பிதழா... தணுக்கச்‌ 
இறப்மதழா.. இந்த. இதழில்‌, 28 நகைச்‌ 

மமலாமையும்‌, 
ரஸ்ய ஸ்வரங்களை'வும்‌_ சேர்த்து) 10 
பி்‌ குணுக்குகும்‌ இடம்‌ பெற்றிரந்‌ 
வீடுத்காலம்‌ 

கபில்தாசன்‌. 


(ஸ்ய வவரங்கன்‌! கடைசி பக்கம்‌ 
கில வாசிக்கப்பட்டாலும்‌. ரத்தில்‌ முகம 
பரம்‌, 

மாயாம என்‌, ஞானஸ்கந்தல்‌. 
ஓ. அனால்‌ மிஸ்ட்‌ ஸ்டிரேஸி! தல்யங்கம்‌. 
நரியாவ அடி சார்‌! அது மட்டுமல்ல சற்று 
போசிக்கவும்‌ வைத்தது; கடைசியில்‌ ஒரு வரி 
எழுதியிருக்க, “மர்ம நாலலிலாவது: 
குற்றவாளிகளைப்‌ போலீசார்‌... படித்தலிடட்‌ 
ரம்‌." என்று, அது ஒங்றே போதும்‌, இனி 
அவர்கள்‌ விழிப்புடன்‌ இரும்‌ 

சென்டம்‌. இகடடங்கர 

*டநரி இடம போஸல்‌ தேலஙயா. வலம்‌ 
போனில்‌ தேவையா | என்னாம்‌... 10மலே 
விழுந்து பிடுங்காத. போலை. நேலக்! 
எல்டுஷம்‌படுலுல்கு,. அதுபோல்‌ போலீஸ்‌: 
காரர்கள்‌ இருடர்களைப்‌ பிடிக்காமல்‌ போகட்‌ 
ம்‌. பிடிக்கட்டும்‌- கவலையில்லை, அவர்களிடம்‌. 
கஞ்சம்‌" வாங்கக்‌ கொண்டு. இருடனும்குக்‌ 
இணை போகாதிருந்தால்‌ 2 ரொம்ப நல்லது, 
பாதூர்‌ ட எஸ்‌, ரங்கரதன்‌ 


ஓ: பெரிய பெரிய கொல்‌ கொள்ளேகளைம்‌ 
க்காகதால்‌ பெயரிழந்து விட்டது கமீழக 
போலிஸ்‌. என்பளதை நான்‌ ஒப்புக்‌ கொள்ள: 
மாட்டேன்‌... கட்டிக்‌ கட்டி. குற்றங்‌ 
கூடக்‌. "கண்டுக்காம! இருப்பதாள்தான்‌ என்‌: 
பழ என்‌ கருத்து, 12 குழந்தைகளைப்‌ பள்‌: 


ட, 


எக்கு இடர்‌ ல்லும்‌... சைக்ளெ ரிக்ஷா. 
யல போலீஸ்‌... பீட்களைத்‌ தாண்டித்தான்‌. 
போலறது; லயத்து நேர்தல்‌. பரிய 
வர்களுக்கான: ஏ! படம்‌. முழுக்க முழுக்க 
இறுலர்களால்‌... ஆராதிக்சப்படுசள்‌ றன! 
பஸ்களில்‌ 'புட் போர்டு! வரை பயணிகள்‌! 
புட்‌ போரிட்‌ இல்லாத பஸ்‌. கண்டு பி 
'தாதும்‌. கண்டு பிடிப்பார்கள்‌," இருக்கற 
ம அலகான பய்குபன்‌. பல்‌ 
போச்‌, இன்றும்‌ ஆரம்‌! பாரிடம்‌ 
ன்‌ கம 

கமபசசம்வேப்க... ஏுஷிிபயத்மை 
ஓடல்‌ பதறித்‌ கமலி வயம்‌ 
ததக. படித்ததும்‌. ம ம்‌ 
போர்சன்‌... நற்ததாண்டு ககம ஆடசி 


செய்க காஙலிஸ்‌ ஆட்ரியில்தான்‌. தமிழக 
போள்லாச்ள்‌ இலையான்‌. தரலாம்‌ 
எண்டு மத்த எல்லா மாநிலங்களும்‌ பாரா! 

கச்சட்‌ அதற்கும்‌. பில்‌ கங்வெடுத்க 
“தமிழகத்‌ தங்வர்களிஞன்தால்‌! கடமை 
பணரவுள்ள,. தியாய உணர்வுள்ள. மனச்‌ 
சொட்ரியுள்ள தல்ல உள்ளங்கல்‌ கட மாத்தம்‌. 
மட்டு, போளீனீன்‌ தர்காகம்‌ சர்வ ஏற்‌ 
பய்டது என்பதனை எவரும்‌. மறக்க முட்‌ 
யாது: 
ாக்திக்குட:3 தேவதாஸ்‌, 


'ஓட கல்கியில்‌ என்‌ அடிமைகள்‌! விமர்சனத்‌. 
இல்‌ விபரீத உறவு ஒன்று பற்றிச்‌ சொல்தும்‌ 
பொது விமரீசகர்‌ அவக அண்ணன்‌, தம்பி 
மக்லியாகத்‌ தவருக எழுநியருக்கர்‌; கதை 
வீல்‌ அப்படி இலலை... குற்றம்‌ புரிபவர்‌ பெரி. 
பப்பா, தைன. நால்‌ அழுத்தம்‌ தர விரும்‌ 
பிது அந்த வயச வித்நியாசத்தைத்தான்‌; 
அடில்‌ கள்ள அதர்சசியைத்தான்‌.. 
பெங்களூர்‌ கதாதா 
*டநான்‌ தொடிடர்‌ ௮௨. 
நரக அல இதி்‌ காறி தம்பி 
இங்காதவர்சள்தான்‌... ஜோதிடம்‌. பார்ம்‌ 
ரண? என்த அறல்‌ மித அம்‌ 
பதம்‌ தழதனட்டாரோ அலே இன்‌ 
எச இயர்‌ ஒவ்வையும்‌. தாழ்த்திப்‌. பதில்‌ 
தர்கள்‌, | நோழிடக் 'அஞ்ஞானம்‌. 
போன்றது. சில போலீசளால்‌ அதன்‌ பெயர்‌ 
கெட்டுவிட்டது. அதுதான்‌ உண்னம, 
மதுரை ககிக்ண்ணன்‌. 


ரி 

ஓட புஷ்பா. தங்கதுரை தொடர்கதை அறி 

விபபு நெஞ்சத்தில்‌... அச்சத்தை எழுப்பி. 
முன்ளது. உங்களுக்குக்‌ சோடி, புண்ணியம்‌ 
நெரம்‌... தயவுசெய்து. 2 மசாலா. 

சல்லயில்‌ வேண்டாம்‌, லார்‌. 
இருலாருர்‌ ஆண்டால்‌. வரதராஜன்‌. 


போதி, 


'இ;ன்னமதம்‌.. கச லல 0 
நாமத்தை விட ந விருக்கிற.. நத்செயதுக்கம்‌ 

இராய ஆமா! நாமம்‌ அதன்‌. நாணவத்தக்கும்‌. வாம்‌ 
மேலோங்கியது... ஐன்நாய. வளிப்போம்‌ 

ட குத்தை, சுதந்திரத்தை, சட்‌... பெட்ரோல் சற்றி நெருப்பு 

ததை, நிதின்‌, இயாடிககா, எவத்துக்‌ கொள்வளைைப்‌ போல்‌: 
[ந மக்களை அவமிஇத்த,. இந்திரர்‌. ஐது. இந்திரா கூட்டமைபு 
மைபபுக்கு வோட்டு இடையாது. வொட்டளிப்பது: 

இனம இனத்தோடு சேரும்‌ என்பதுப்‌... விஷ மருந்தை எ்ூக்ர 
போல்‌, இழு, இறறரா. காநகிரள்‌ இரு தாய்பிழவதைப்‌ போன்றது 
அணியும்‌ கழல்‌ குற்றம்‌ சாட்டப்பட்டு வீசா லோக தளம்‌ கட்டனம்‌! 
ரக்ைமில்‌ இருப்பலை; எந்தம்‌ பஞ்சமா பாக. புகு... வோட்டனி௰்‌ 

44 செயள்ககாயும்‌.. தணித்த செய்யும்‌. பி 

நீரம்‌ பசை: இல்லாக்‌ இருதயத்தைப்‌ விருந்து எய்‌ 
பெற்றவர்கள்‌... ஆகலே. இந்த அணி பத பாடு அலல. 


மிக்க கரகேண்டரம என்றம்‌ 3 
ஜனதா பதவிக்கு வந்து மக்களின்‌ டித்‌ 01177 ல 
இரத்தத்‌. இரும அழகியாக ல கத ்‌ 
சேத்த லட பலக இப்டங்ணொக்‌ 
அம்‌ படுத்தியது, இன்னும்‌ பல நல்ல ஈட்‌. (2 
உங்களை விளரவாகச்செய்ல்‌ படுதஇவிடுக்கட வ 
மும்‌, அதத்கள்‌ தேச நீட்‌ மகமள்‌ 
கேத்கம்‌, பொருமை, நான்‌ என்கி 
கெம்யால்ம்‌ பேராக ததோ 
மம்‌, அஞ்சக்‌ என்க தால்‌ 
கணக்கள்‌ கோகதளத்‌. தம 
பகன்‌ க கடகால்‌ 
ண்ட பதத எனக்‌ 
ியல்படுக்க முடியாது அட்‌ 
பலய கறந்த வட்டம்‌ 

கடி மாலுதன்‌ பிடடக்த வதா 

சாதம்‌ சாமமடு 
வதைப்‌ போன்ற. 
ஜனதாகுக்கு கோட்ட 

எப்ப 
பி.பி, சம்பத்‌ 


(நம நாடு கதந்தரம்‌ பெத்த, 
இன்ருநது இதுவரைலில்‌. விசா. 
எருக்கம்‌. தொழிலாளர்களும்‌ 

(கும்‌ கில பங்கு இன்னும்‌ பிரிக்‌ 

ஜான மிடம்‌ அமைத்தவர்‌. சரண்‌: சம்படவேயிசமை, தாளுக்கு நான்‌: 

இதான்‌, இ? சொய்‌ 72 ஆண்டு இங்வாள்‌. க்கட கேக்விக்லா 
தளுக்கு முன்‌ அவரால்‌. கட்தரப்பிர தோர்‌ எண்ணியமை உயர்வு, வஞ்ச 
தோது தொடம்கலய்ப்பட்டது. 09௫ வராகம்‌ வக கற்‌ 
கட்டி மாறுவதால்‌. செல்வம்‌, சம: க.வர, பின்தங்கிய மக்கள்‌ - வாழ்‌ 
கத்தில்‌ மரியாதை, மறிப்பு பத்தர்‌ வில்‌ வளமாக இருப்பவர்கள்‌ வதைக்‌ 
பீதியும்‌. (கரமாகக்‌ கட்சி மாறுப இற அட்டுழியங்களில்‌. உயர்வு இது 
கருக கக்கத்‌ என்பதாகப்‌ பொன்ற தவரான பாதையில்‌ அம்‌ 
கல கேட்டில்‌ களறைவிடமான கடசி நாடு வளர்ந்து வரும்றதி- 
மாதுதமீட கச்சமின்தித்‌ தைரியமாகச்‌ எனது வோட்டை கோககளக்‌. 
செய்வர்கள்‌, தும்டுக்கான்‌... அளிக்க வேண்டும்‌ 


ந பர்மோர்த தக்கது ள்‌ என்று முரு. செய்துவிட்டேன்‌, 
பதி பதட்ட பர (தற்ச நான்டி காரணங்கள்‌ முக்‌ 


கொண்டு போய்‌ விடம்‌, நாட்டில்‌ மல்ல ய்யா, 
அம்சங்கள்‌ எல்லாமே கெடும்‌ த தடட சிடடட்டை 
ஜனதா கட்டிக்கு வந்தால்‌. கட்சி 


தளத்துக்கு. அபரிமிதமாக இரும்‌ 
மாறல்‌ தடைச்சட்டம்‌?! கொண்டு வரு. இ இறகு ௫ 
வதாகச்‌ கறத, நிச்சயம்‌ கொண்டு 2. லோக தளம்‌. பொருளாதர. 
வரும்‌. (மற்றக்‌ கட்சிகள்‌ ஏதும்‌ சொல்ல ரத்தில்‌ பிற்பட்டோர்‌ நலத்தில்‌ அக்‌. 
வலிய. வழ காட்டி வருஇிறது, கோட்ட 
மயாருஃ்கு 


பட ஆக்கை கறக 
சக்த கை, அ 
மாச்ரிமமலிகும்‌ எதரககம்‌ கொள்ளைக்‌, 
ரட்ட 

மேதும்‌ பிரதமர்‌ சரண்‌ சிங்‌ காந்தியலா 9. 
ம்னு பப்‌ 
சேய சங்காக அசாம்‌ மகன்‌: 
கச்யத்்‌ கல்வ 
படப்பட 


ஆதரி, 


ஜெய ராராயணன்‌. 

வை, தவறுகள்‌ 
அல்ல. என்று இந்திரா அம்மையார்‌. பிடி 
மாதம நடக்கல மாறுக மக்ன்பக 
"அவருடைய சமீபத்இிய பேச்சிலிருந்து ஒரு. 
மழில. உங்கள்‌ 
றல்‌, 

து மன்னிப்பையும்‌ தொரலித்துக்கொள்ளு 
ம 

"நால்களும்‌ மவிதர்சன்தாம்‌, மவித சபா 
கம" என்பது தவறுகள்‌ செம்யம்‌ லது 
தான: மிகப்‌ பேரிய காச்யக்கச்‌ சேங்வம 
போதுதான்‌ தவறுகள்‌ ஏற்படுகின்றன. மிக. 
பெயர்ந்த மக்மீது ஒறும்போதுதான்‌. 8௨ 

ல. வழுக்கி வழ நேச்டுலிைது, 

மழ வழுவதோ அறுக செல்லோ 
கடம்‌ பெரிதல்ல: செய்த தவறுகம்‌ பனித்‌ 
மதகு மாத்திக்‌ கொள்கிற. தவறுகளின்‌ 
விகி அறிந்த மண்டும்‌ அமித்‌ செய 
காரியங்ணாச செய்ும்போத அவனாக 
போர்த்த மக்வி்‌ ஏத. மனிதன்‌ 
செம்னனு, என்தண்ட மக்க... ர்ச்‌ 
வெண்டும்‌, 

இனகத ப்‌ பாப்போம்‌, 

க்கம்‌ பொருளாதாரச்‌ ச்சே, கலகக்‌ 
(ஒன்‌ விலை லிண்கத்‌ தொட்டுவிட்ட அலக்‌, 
௧ பகுதிச்‌. மஞ்சம்‌, தொழிலாளர்‌ 
போராட்டம்‌; மச்சன்‌ கதவடைப்பு, சகம்‌ 
“கண்டா கன்ட வந்தவள்‌ ஏரல்‌ 
மணன்‌ அதக பங்க்‌ 


க கனு 
நடவ வவிககக்ு பணிவவிய்‌ ட. 

அறாத, கானல மக மாஸ்ழ 
மூரல்கள்‌, - போல்சாரே.... போராடுகின்ற 
சிக்மை தொடிு சி கபம்‌ 
மாடுல்மை, ளின்‌ கட்டனிழப்பு 
ஒழிப்மதி, கொள்காட கடகிரப்பு கோலில்‌ 
கனக்‌. இரபபந்தம்‌ ஆஹா! 
இரண்டரை ஆண்டு கால சாகை! 

'இல்வளவு தவறுகள்‌ நடரகிரச்கிஸ்‌ தலவே. 
ஏதாவது வழிமுறை கண்டார்சளா? இல்ல்‌, 
மனம வருந்இஞர்களா?... மன்னிப்புக்‌ கேட்‌ 
டார்களா? இக்கட. ஆரல்‌ ஓட்டுக்‌ கேட்ட 
ஒடுவார்களா? ஆமாம்‌, வருகாச்கல்‌, மக்கள்‌ 
இகர்களை நம்பப்‌ போல்ருர்சளா 


நான்‌ நம்பலிக்க்‌ 
ஏ. ராமலிங்கம்‌. 


மணிப்பூர்‌ 


]ததயாலின்‌ அடுத்த பிரதமராக ஒர. 
'சச்த்தான்‌. ஏற்படுத்த வேண்டும்‌. என்‌: 
பதைத்‌ காரக மநநிரமாகச்‌ சொல்லி 
ஒடுக்கம்‌ இறு மொரார்கிகன்‌ 
(க அன்றி வேறு எந்தக்‌ கட்சிக்கு நால்‌ 
கோய்தபோடுள ட்‌ டட 
'சமீப கால அரசியல்‌ நிக கர்‌ 
தாக்‌. அகித்தோகானுக்‌'.. மகதம்‌ ௨௭. 
புலப்படும்‌... மறைந்துபோன: 
ராயல்‌! இரு, ஜெயப்பிரகாஷ்‌ நாரா 
அங்மையில்‌ காந்தி சமாதியில்‌ 
&அ$மொழி எடுத்துக்கொண்ட ஐவதாகாரர்‌ 
கல்‌ 

அது மிகையாகாது. "பகல்‌ 
தல மித்தவர்கள்‌ யார்‌ என்பசை மீக 
?தள்ளத்‌ தேலிவாகப்‌ பொதுமக்கள்‌ அறிதி 
கொண்டனர்‌ இப்படம்‌ பசி 
ச பிடித்த (லோக்‌ தளம்‌. 
சேக்தரல்‌ கட்டன்‌) என்னுடைய கோட்டு 
படையாக 
அடுத்து வருவது அம்மையாரின்‌ கூட்டணி, 
“இனம்‌ இலத்தோடு செரும்‌:" என்பது நாம்‌. 
3த ஒன்று. 'எமர்ஜென்னி! என்‌ ஐ ஒன்றை. 
மெல்படுத்தி இந்நியாலைச்சர கத்து, தாம்‌. 
கேபோகமாக வாழவும்‌, ஏக சக்கரவர்த்தினி, 
லாக! வாழகும்‌, ம்க்கும்‌... பின்பு சம்‌. 
முடைய இளவரசன்‌! சஞ்சய்‌. அரியகவ 
ஏறவேண்டும்‌. என்பதற்காகவும்‌... நாட்டின்‌ 
ககக உதறித்‌ கள்ளி, ஆபிரக்‌, கணக்கான 
மக்கள்‌ கொடுமைப்படுத்திய இந்திராவுக்கா 
என்‌ வொட்டு? ஒருகாலும்‌ இடையாது.. 
என்‌, ரங்கசாமி தரண்டும்‌. பால்‌ போன்ற! கைகத்தம்‌ 
உள்ளவர்‌. என்பது எல்லோராலும்‌. ஒப்பும்‌ 
கொள்ளப்பட்ட உண்மை," வஞ்ச வாவண்‌: 
மம்‌ அவரது. முதல்‌ ஏதிர்‌, ராஜாஜியைப்‌. 
போக! எந்தச்‌ சழ்திலைில/அரசியல்வா டிகள்‌ 
கைகத்தமாம்‌. இருப்பது அல்வளவு ஒன்றும்‌ 
சாத்தியம்‌. அவசியமுமல்ல என்று. பரவ 
லாம்ப்‌ பொதுமக்களை நம்ப வைத்துக்கொண்‌ 
ருக்கும்‌ இன்னைய சூழலில்‌! ஆகார வச. 
இல்லாதவன்‌ சாப்பிடாவிட்டால்‌. பட்டக்‌, 
ஆகார வசதி உள்ளவன்‌... சாம்பிடாலிட்‌ 
பால்தான்‌ உண்ணா நோன்பு! எஞ்சம்‌ மலிந்த 


சால்வன்‌ ரி 
கர இதகம்சாகியா. என்ற, நாம்‌ இம்‌ 
போத அலறிக்‌ பவதல கோரா 
'பலகவச்‌சச்ேலப்பாக ஆதம்‌: ம்‌ 
"தம்‌ நதமை உள்ளவர்‌ என்பதாக மட்டுமே 
பே இழையை அவரிடம்‌ தேசால்‌ ட்டு 
எவத்தார்‌.. இற்நியாலின்‌ பேரும்‌ மாதி 
மானவ: மி, மகல்வரால்‌ இருத்தலட்டால்‌ 
மாதி இந்தியாவை. ஆண்ட்‌. மாதச்‌ என்‌ 
மார்னடஅகத்‌ சகதியும்‌ கள! 
'இட்டங்கள்‌ ஏதம்‌ செயம்படுத்த யோக்‌ 
ஓவ்தை உ்ளலரதாு இலர்‌ என்த கேம்‌ 
கலாம்‌: இருபது வடுடங்களுக்கு மேலாக 
தேககடல்‌ ராஜாதி போக்று தரக்‌ சம, 
மீரம்மாண்ட நட்டம்களகது சிசிமாவும்‌ 
ஜல வளி பெ தாட்டம்‌ கள்‌ 
ரர என்பதைப்‌ பவரும்‌ ஏற்றும்‌ கொள்ளும்‌ 
கையிலும்‌ ஊளரநது வந்த சலைராவார்‌, 
நேரவின ஜனநாயக சோஷனீனம்‌. கடான்‌. 
இல்லாம்‌ என்று வரம்‌ அறிததவர்கள்‌ கழ 
வார்கள்‌, விவரம்‌ அறியாதவர்கள்‌ அனும 
மத்தம்‌ பிந்து கொண்டிரப்பார்கள்‌ இந்த 
ப்பது ஆண்டுகளில்‌] கந்தயத்‌ இட்டல்க்‌ 
,நலேறத்‌ தாமே நாட்டின்‌. பிரதமராக 
இதத்‌ தனம கழிமிகக என்று பணத்த 
மீசனர்‌ அத்த இலக்கை கரம்பி? செயல்பட 
சரண்மல கர்மனரர்தான்‌ என்பதம்‌ புத 
கொள்ளலாம்‌. காதம்‌ பட சோஷலிசம்‌ 
போகும்‌, காற்‌ ஸீும்பிய சோம சாதியம்‌ 
இனவாத உருவாகட்டும்‌ என்று வரம்பும்‌ 
நன்‌ சரண்சிம்‌ மரதமராவதையே. 
பதன 

மமிகத இன்மாம்‌ 19ல்‌ இனதாலை. 
ஆதரத்தகன்‌ தான்‌, அன்றைய நினயக்‌ பிர 
தமரான. இர்தரகம்‌ அவரது மகன்‌ சஞ்சய்‌. 
இப ஆடா மதமும்‌. அக்‌ அன்‌ 
கோம்‌. அதனம்‌ ம்ப ட] 
வன்‌. லயே ஜனதா ஆட்‌ 
இத்தி ப பணிகாம்‌! பண்னி. 
“ஆசப்‌ அத்தகு, சாதகன்‌ என்ன: 
செத்து எண்ணப்‌ பார்க்கத்‌ மசாச கைதி 
௧4௭ விடுலித்தல்‌, பேச்சசிமை-எழுத்துசிமை. 
மட்டத்‌ தரல்‌ போன்ற செயலக செய்த 
ஏறக்‌ குறைய இரண்டாவது தந்திரம்‌: 
பெற்றோம்‌. என்கிற சாதக்தான்‌!! 
ஆளுல்‌ அதன்‌ பின்னர்‌ பாரத நாட்டில்‌: 
ஒதிமக்போனாவ ப்‌ அமல்‌ 
டகணன்க அ] 
நதவாரத்தசல கக: பகம்‌ 
தெனிவத்ற போக்கு கொலையயத்த ஏண்‌: 
பாடுகள்‌. இது தொடர வேண்டுமா? இதற்‌: 
ரப்‌ பெயரா. தனதாயகம்‌? ஐயகோ! வேண்‌ 
பம இதபோன்ற ததாம்ப எக்கு! 
'கடந்த காலத்‌ தவறுகள்‌ இனியும்‌ நடை: 
தத்‌ அடதக்‌ அலுவ காய்‌ 
டேன்‌. நடத்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்புக்‌. 

வகி மன்‌ அகால 
கல்கண்டு அவர்கல்‌ ஏதம்‌ கலம்‌ 
அன்த கபக்‌ 
க கபல்‌ வக்்‌ 
வரநக வெ ககன்‌ 
கெடம்‌ கடின மண்‌. வோணரை நீடு அவர 
ட) 


கெட்டுக்‌ கொள்ளேன்‌”? என்கிற இரா. 

அம்மையாரால்தான்‌. இன்றைய இனம்‌ ஒரு. 

த்யான அரசை அமைக்க முடியும்‌. 
மடமூர்த்து. 


கரலகதில்‌ கடையில்‌ கத்தரிக்காய்‌ வாம்‌ 
கம்‌. போலிஜோம்‌. கத்தரிக்காய்‌ அமுகலாக 
இத்தக எனறு வந்காலிக அந்த 

இருபதில்‌ அதிக அழுகலிக்லாததை 
பெக்கி வருமாம்‌. கடலில்‌ அலை இருக்கறது 
என்று... குனிக்காமல்‌,.. வந்துவிடவில்லை, 
அக்கன்‌ குறைவாக... இரக்கும்‌. பகுதயில்‌ 

களிக்கும்‌... இந்த நிங்கள்‌ இன்றைய: 
அெியதுக்குப்‌ பொருந்தும்‌. 
'இரறு நிலஷம்‌. குழப்பமான அரியலில்‌: 


அறு கர்கமான  பதலிப்‌. போட்டிலில்‌, தற்‌. 

14 நாற்காலி லாபங்களுக்காக நடக்கும்‌. 
காட்டுமீராண்டிச்‌ சண்டையில்‌... குளறந்த 
கழமபழுனை, அதிக நாகர்கழள்ள. கடச 
னதா என்பதே என்‌ முழுவ, 

'௬னதாாக்‌ கட்சிக்கு நீங்கள்‌ ஓட்டுப்‌ போடு 
எநத கண்ட ஊலான ட ஹாரன்‌ 
மழதம: என்பதை நனவாக்கும்‌ பணியில்‌ 
டுபடதீர்கள்‌. 

அழல்‌. கூட்டணியான, சந்தரிப்பலாதக்‌ 
கூட்டணியான, இந்திரா கூட்டணிக்கும்‌ சவுக்‌ 
கடி தருதர்கள்‌! 

"வேலைவாய்ப்புத்‌ இட்டம்‌, ஊழலற்ற நல்‌ 
வட்டி, ஜனநாயகப்‌ பற்று, மதுவிலக்குக்‌ 
கொள்ளை போன்ற ப நியாயமான கொள்‌ 
கைகளில்‌ பொதுக்‌ கருத்துக்‌ கொண்ட, ஜனதா. 
௮இ.மு.க, கூட்டணிலயைப்‌.. பலப்படுத்தின, 
தொலப்படுத்தின.. புண்ணியத்துக்கு ஆளா 
வர்கள்‌! 

கோகதளத்‌. தலைவர்கள்‌. போன்ற பச்‌ 
சோத்திகள்‌, ஒட்டுண்ணிகள்‌ இல்லாத ஜனதா 
என்த ஆலமரம்‌ தழைத்து வளரத்‌ தண்ணீர்‌ 
வார்த்தவர்‌ ஆவீர்கள்‌! ஆட ௧ 


தமிழ்நாடு ரசு 
பிரச்‌ சீட்டு 


ஒவ்வொரு வரிசையிலும்‌ இரண்டு முதற்‌ பரிசுகள்‌ 
ஒவ்வொன்றும்‌ ரூபாய்‌ 


3 இரண்டாவது பரிசுகள்‌ ந்னு ப 
ஜவ்ரம்க. 10,000 493 
மேலும்‌ ஆமிரக்கணக்கான 1 
இதர பரிசுகள்‌. இபக்குகர்‌ 
தமிழ்‌ நாடு பரிசுச்‌ சீட்டுத்‌ திட்டம்‌. 
'சிளர்‌ தே செள்ளை-600 002. 


யமா 
நற்தன்று வந்தக்‌ வத வக மலய ஒண்டி வ்வாளன்க்‌ 
கெரசினுக்கு வோட்டு; சர்க்கரைக்கு வாத்கு! 
பரகுக்கு வோட்டுப்‌ போடுவது என்ற கவலையை விடச்‌ சர்க்கரையும்‌. 
கெரரினும்‌ இடைக்க வேண்டுமே. என்ற கவலைதான்‌. வாக்காளர்களுக்கு. அதிக 
சக அஇகு்பதாகத்‌ இனக்‌ பல அனும இவக வின மதக 
வெனில்‌ அதைவிட விசவிக்கத்தக்க. விஷயம்‌. வேறு இருக்க முடியாது, வாக்‌. 
ஒர்ம பெற்றுள்ள நல்லோரு. பாரத பரணன்‌ அழ்ன கக்கல்‌ 
மல்‌ பிரயோகிக்க மண்டும்‌ அறன்‌ முலம்‌ சிக்க, கில்‌ போக கல 
ட வேது ப வசமாகும்‌ தமககக நாவின்‌ பககம்‌ கொன்ட 
மக்களின்‌ பிரச்னைகள்‌ எவ்வாது இரும்‌? சரிவாஇகாரம்‌ செலூதக்இ மக்கள. 
அசத்தி என்னாம்‌ சசியங்க்யும்‌ அதிகன்‌ பம விக்‌ ப 
விடினும்‌ இரந்து: டக தபோல்‌ ஒரு. (க தோற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்‌. 
அல்லது, பூரண கதத்திரத்தை மக்களுக்கு. அனித்து, கடமை. உணர்வையும்‌. 
போதிப்ப்ளகலம்‌ சட மதத ட பயக தகை 
வகுத்து: பகன்‌ டி மக்கள்‌ தா க்‌ தாங்களே இர்த்துக்‌ கொள்ள அவர்‌. 
கதத கதம்‌ வகு 
தனிம சொன்ன முறையை இத்தரா கா பிளத்தல்‌ பார்கும்‌ ப 
தோமல கடத்த அட்டர்‌ "இல்‌ த எற ன்‌ ப்ளட்‌ கி 
என்று அவர்‌ கூட்டத்துக்குக்‌ கூட்டம்‌ பிரசாரம்‌ செய்த போடிலும்‌ இது சீதை. 
வேஷத்தில்‌. இரக்கம்‌ சூர்ப்பனகையே என்பதை மக்கள்‌ அறிவார்கள்‌. அலகாபா.ந்‌. 
மீதி மன்றத்தில்‌ சொன்ன பொய்க்குப்‌ பிறகு தொடர்கதையாக அவர்‌ கூறிவரும்‌. 
பதடி இமம்‌ நமத என்ற அதனக அக தலண்டம்‌, என்க்த 
ப்பான்‌ 
னதா பதவிக்கு வந்த பிறகு முதல்‌ கட்டமாக மக்கள்‌ கதந்இரங்கள்‌ 
மரதத மம அகத அகத அந்தக கடமா சபான்‌ 
ணிகள்‌ இரங்கமத, அலல்‌ அணக பட்டக்கை்‌ இலல்க அல க 
முடியாதபடி: லும்‌ ஆட்சியிலும்‌. இருந்த குழப்பவாஇகள்‌ (றுக்‌! 
பாசன்‌, சம்ககேணை,இப்போகி அற்தக்‌ கழவ இலன்‌ கன்வே பத போ 
காக தனம்‌ எனற தங்கட அனகன்‌ நட்டா சமக்‌ மனத 
லோகதளம்‌. ச்‌ £னழும்‌ குழம்பிக்கொண்டு தான்‌ இருக்கிறது என்பதை அவர்களது. 
தேர்தல்‌ அறிகளையல நிலம கேக்கக்‌ இ டட ககக 
பிக்சட்‌ சாணம்‌ போன்ற மகன்‌ பக 
டை விம்‌ சமான அழ இனம்‌ இன்த வேல்‌ வலய கம்‌ அம்‌ 
கண்‌ அவரகக மர்கம சன செல்க முல கொண வக போன்னு 
இனம்‌ ஏத பட்தைட்‌ வதால்‌ மோதும்‌, பற ஜோய்‌ பொர்க்கி 
நத மோலி வனடயாத சர்வதாகத்ற்லுநது அகோ மடவ அர்கா கட 
'எஞ்சமிரப்பது. மபா இனன்‌ வெண்பல்‌ வண்ட சகாபம்‌ 
அங்கம்‌ கலதாகாக்‌ இனா சகவ்விடம்‌ அறை மி ச பா்‌ 
சதக்‌ “கர இல புத்தம்‌ பததில காம்பு அவ்‌ 
சசமின்‌ ல சேலக்களும்‌ அமின்‌ இன்று கட்ச சேர்த்துள்ள எம்‌.ஜி. ர்‌ 
சன காகபல்களும்‌ கண்டனததம்‌ கன்னம்‌. இல்கல க அதுக இன்ன 
கெர்கனகதகசரக கொழுக்க எனறு வானரம்‌ க்‌ கேண்டி 
அதர செய்துக்‌ கல்‌ என்த அக்க ல பல்க்‌ காரக்‌ 
ஈக தன்தாரம்த தால்‌ கெண்ட பக வேகம்‌ 
அரத பதக நத அன்த மல்‌ ல ணத்‌ இட்டல்கந்‌ அமல்‌ 
பத்‌ அறம்‌ பரக அவண்வ தம்‌ டக்க தத்த வனை அனர 
து அகட வக்ானர்ன்‌ கட அட வக்க 
ட்‌ 
வேறு எந்தக்‌ கட்ரியும்‌ அறிலிக்காத கட்டி மாறல்‌ தடை சட்டத்தை: 
நிறைவேற்றுவதாக ஐனதா கூறுகிறது. இதன்‌ மூலம்‌ ஆரோக்கியமால அரசியல்‌: 
நாட்டில்‌ உருவாக வழி ஏற்படும்‌. 

3, உலக நோக்கில்‌ நாம்‌ ஜனநாயகத்துக்குத்‌ தரு உள்ளவர்களே என்‌: 
பதை நிருபித்தாக வேண்டும்‌. சர்வாதிகாரிகளுக்கும்‌. சந்தர்ப்பவா இகஞக்கும்‌, 
குழப்பவரஇிகளுக்கும்‌ பச்சோந்நிகளுக்கும்‌, லஞ்ச கழல்‌ குற்றச்‌. சாட்டுக்களுக்கு. 
உள்ளாடு அவை நிருபிச்சவும்‌ பட்டதாக. கமிஷன்‌ நர்ப்புப்‌ பெற்றவர்களுக்கும்‌, 
மக்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்ததாகத்‌ தீர்ப்புப்‌ பெற்‌றலரகளுக்கும்‌ நட்மை ஆள்‌ 
வதற்குச்‌ சந்தர்ப்பம்‌ அளிக்கமாட்டோம்‌ என்பதை அடல. உலகுக்கும்‌. நாம்‌. 
உணர்த்நியாக வேண்டும்‌. 


4. இவை எல்லாவற்றுக்கும்‌ மேலாக ஆரம்பத்தில்‌ தாம்‌ கறிப்பீட்ட 
கெரசின்‌ தட்டுப்பாடு, சர்க்கரைப்‌ பஞ்சம்‌ முதலில பல தொல்லைகள்‌ நீங்கும்‌, 
உற்பத்தியும்‌ வேலைவாய்ப்பும்‌ பெருகவும்‌, பொருளாதாரம்‌. செழிய்கலம்‌, வீய 
வாசிகள்‌ குடிறயவும்‌ நாம்‌. தனதா - ௮, இ: அஃ ட, மு. க கூட்டணிக்கு 
கோட்டுப்‌ போட்டேயாக வேண்டும்‌. 

ந்னு சத்த கோன் 
திங்பத்நா அஃஃமான முகம்‌, ஒருலித நாணம்‌ கட 
இறுயில்ளைச்சிரப்பு, வெளிப்படையான 0ப2ஃ 
கண்ணியமும்‌, நேர்மையும்‌ கலத்த குணவாரு 
இல4்வயத்‌ தரம்‌ மிருந்த வளமான நாவன்ள்‌. 

பதலிக்கு லால்‌ ப்‌ பறக்காமல்‌ சில. அடப்‌ 
படை. தழிகளினின்று வழுவாமல்‌ செம 
படும்‌. வாழ்க்கை உ உத்தரம்‌ பிரதேசத்தை 
செர்த்டட1 வயது பிரம்மச்சாசியால அடம்‌ 
பேஹ! ! அரியாலிக்கு இந்திய அரிலளிய்‌ 
ஒரு தட ஈஇர்காலம்‌. இருப்பதை 1௨! 
கண்ணு, பாடாமல்‌. நோக்கும்‌... எவரும்‌ 
ரப்‌] 
மமோட்ட வகு மியி பெரிய பலமாக 
ிளங்கெட ட பபபாலியும்‌. அவரது ஜனவ 
சகாக்களு! கடைசியில்‌ மிகும்‌ பெரில்‌ 
பலஹினமா ட பக கலிழம்‌ காரணமாகக்‌ 
சமிபத்திய ம்பு பி. 

சமது பதில்‌ பாலது வயதிலே ௮11 
எஸ்‌ இடபம்‌ சேர்ந்த வரதியால்‌. 
92/2-41ம்‌. ஆஸ ஆரி, எண்‌, எண்ம 
11 நதோடு மட்டுமின்றி அதே சமல. 

ந்திய தேசிய காடபரனீதூம்‌. அங்கத. 
சாக்கா என்பது படம்‌ அறிய! 
ப ததை 

“ஆர. எஸ்‌, என்னின்‌. அரசியல்‌ ௮௦5 
மாக தபைககம்‌, தோன்றின பிறகு 24 
கட்சிம்‌ அம்பதநிவராக்‌, தமது மப்பு. 


கோராவது அவதன பாராளு மல்கம்‌ 
அனழத்து தொடர்ந்து அந்த்தினாக்‌ 
இரந்த கருகரு. னைக்கத்தி்‌. த்க்‌ 


ராம்‌ தயால்‌ உயாத்தியாயா கொம்‌ செம்‌. 
மப்பட்டபோது, பல மூத்த அவர்கள்‌ தை 
மைப்பொறுப்பேத்கத்‌ தயங்கியபோது தணக 
சனுடன்‌ அப்பதவியை ஏற்றவர்‌. வாதபாய்‌! 

£நேருலைப்‌ போலவே, இவரிடமும்‌. மக்க 
க்கு, ஒரு கவாச்ி உனது. 

ஆர என்‌, எஸ்‌.ளின்‌ "ஹிந்து ராஞ்ட்ரா: 
கொள்க மீது. ஒரு இன்ரமான "மன்‌ 
படிபபுக்‌ கொண்டிருந்த இவரது மன நோக்‌ 
இம்‌ சம்பத்ல்‌ சில. மாற்றங்க 
அள்ளல்‌ காண மூடில்‌, 
ஏற்ப ஆரி, என்ப எண்.ில்‌ சில கொள்கை 
மார்கள்‌. தேளை என எண்ஜகிரர்‌ 

'தககத்தகை. மறைக்காமல்‌... வெளி 
(௫ அதற்கும்‌ பரத பலத்‌ தமது கட்ட 
கக்பளில்‌ னர விமர்சகத்தை வாங்க 
கடிக்வள்மு. வழக்கம்‌ காஜ்பப்டடி 

9 மக்களா. தேஷ்‌ போர்‌: சமயம்‌ இந்ிரா. 
கார்த செயம்பட்ட அதத்தைம்‌ பாராட்ட 
'இந்தோவைத்‌ “தூக்கை 'யாக வர்ணித்து அவ்‌ 
(க்கு இலர்‌ கட்கம்‌ எழுதப்‌ போச்‌ “கரிஷ்‌ 
(ர்‌ வாயால்‌. பரமரிஷி" பட்டம்‌ இடைத்க 
மலழ்சசியில்‌ இந்திரா முழு, வந்தவர்‌ போன 
வர்களிட மெல்லாம்‌... அக்கடிதத்தைக்‌. காட்‌ 
உப்போல்‌, வாதிபாம்‌ தமது கட்சி மேலிடத்‌ 
துக்கு. விளக்கம்‌. சொள்ல. வேண்டிய நீர்ப்‌ 
பந்தத்தில்‌ மடிக்க! 


'மொரார்தியையும்‌. சரிக்கட்டி, ஜெக 
ஜிலர்ம்‌ பிரதமதாக்குவதற்கும்‌.... ஆதரவு 
ஒளித்து, முன்ஞுளைய.. சோஷலில்பான 


ஏந்திர சேகருக்கும்‌. முக்ெத்துலம்‌ அளித்து, 
வகராலிடத்‌ கக்கு மக்கள்‌ பலம்‌, அறிக்‌ 
மிரந் பம்‌... அமைநியாகலும்‌ அடக்கமாகவும்‌ 
இய) செயல்படுவதைக்‌ காணும்போது மனி 
இருக்க இங்லைய இனத்தை விட நாளைய, 
இலநல அடி கறி இருப்பதை உணர 
பி, ரங்ககாய௫ 
சய நழதம்‌ வப்‌ (இல்‌ ௫ 
தரப்‌ கப்பந்ததத்‌ தள்ளி 
நுதாபடி மேகேறி அகமாகுக்கு மர 


ஒனிலஸ்‌, 90) விலகல்‌, 
முதலை அத்து வண்டு மக்க 
ஒழத்தமபோன அளக நன ம்க்‌ 
நேராத, அவம்‌ வநது மத்தால்‌ எனல்‌ 
குத்தாக ஆத்த என்று ௯௮ கம்பத்தில்‌ 
கய அகலக்‌ அழித்தார்‌ ச்‌ அந்த 
கெரி்என்று வேர்‌ 

கமகம மால அச்ிந்தாம மத்‌ 
மணக வங்கி அர்த்‌ 
எனறு மூதாட்டி குப்‌ கத, கம்ப 
சவ்தா மாட டித்‌ 


பறமக அமர ௪௧ வையா; 
ந வகதரைக வணர்‌ சகம்‌ 
சலைன்‌. சனக சளசு சகாத்‌. 
தர்துதல௫ு இயமனை வழை எச்ச 
சரம்‌ ஈறுகளை ஏலநர்மள அலச, 
"சசரக ௧௪௧. 
௪9௪ அழமாக கரல வாள்‌: எழு ச்னு. 
சது ரகக. ரசா பசமன்சசளாதை. 
நட தம்ப அன்னை 21 
தன்ட “சா ரைறுச எச்‌ எனகற சல. 
*மம்ளிப்ளள்‌. அனழசச சமதள எரசலை: 
“ஐகி0கனு ஈமாசன்று ஈயாது. 
பதக்‌ பதர்‌ பப அக்க? 
னஃ சரக கனவனை: 
ரானை இலலிறி வரு தொன்ம கியாலு 
லை, பரதக்‌ எசா எஸ 
2௪ காம்‌ 
தத்‌ 
சனாதன்‌ தவமக ட, 
மாற அல பமக இியாறுகானாகம்‌ 
சஜ பம னுகிர்க ௫ னஙிஏி மார என்க 
எசகு. ஆகு. ப பறசஸ்ை. 
கவிதா மனது! 
அமரம்‌ ௪. ஓதக்‌ ஏமமம்ு. எச்சம்‌ 
பண்ட கவச கன பழுது கசன்‌ 
ளஏமா சசமளம்சனை: வழ்க இ கல, 
மம்‌ அ பவசரடசலு கின்ம அசமக்கு 


தனிளை அயறமுசல்‌ தவராக மாகசலலு 
இட மனை மாரசமறுக டட “ஏஏ ஓரம்‌ 
ப வரல்‌ இ௫மள்‌ எனஸ்மசகம்‌ பளு 
பறைத்கலல்‌. இடவ தனான்மைச்‌ சளமமகு 
'2சலைர ஏமமிமால 
எர௫ு ௪௧ ரளயரைரபகிட பபஜஜிைைஸ்‌. 
பசல்‌ சரகாள்‌. வசன 
மனையா பபா இள்ரசறு. பா 
பதமா: அகிலமும்‌ ன தமனக எ 
ஏசைகள்‌ இரன்டு ரசதயார 

ஆரதறள்‌ஸி. எசா ஸயக 
(௭ ஈவரமழு எள்‌ இகமமசறு ௪ன்சயாது 
நசமைலள்‌ அதயஎஏி மயா கிய தவிர 
எல்லம்மா 
கம] 
கார்‌ இணயசலு சுப பாறு சகச 
மம்தா 
அனமா்கஒது. ஏிறுநுிஷகி மாதமது சம. 
நதி எசகு பமசமாற மமபண்றக ம்‌ 

சலன... லசைஇககலு பமல்‌, 
மொண்கு சரமாக இகயழமசட 


'அ௫ககைற எசலளாது சித்‌ மலக்‌ 
கனை பதனம்‌. கள்‌ பகர 
கனடியன்‌ எனக்‌ பல்‌ கலக 

"ஆ பஷர்‌ 
பணத்த தபல சலக அமக சர 
மினமிவள்‌ நயஎ்எ/மநுஎல௫ு. அசை ஒழு! 
ழகை அசமமா. எனல்‌. னள: 
ரட்ட ப ககட்ட 

(சரச சனஜகள்‌. இருணுகிராசு. என்கற. 
சதல மய இர்‌ சரளை மலம்‌. 
சச, 

(அலனசவமை. சரலுகழன்க்‌ ஐயர்‌ 

அஷ்‌ என்லன, எனை: கசடு. 

ஏண்சை வலை பல்லக மகள்‌ ஏரல்‌ 

ஆமாறு இதழி ஏர்மளாமளில்‌ ஒருஏாமச. 

இ. சசலஜது சக்க. “பரத ஙு, 


ஒறு எரு அலரக்ளமசற எலிரளவ௫ு அடை. 
இள்டலக்கமகலு. இட்டு மமலககறு எலு, 

சலதலமகைகால சனரதமற சதவ 22 
நட சரன்‌ லச சமக கரன்்த 
மயம்‌ பனளஏம அள மியவாது சல. 
ஜட ஏட்தவசைசை ஈளைதிடு “எ௭டகு சனல்‌ 
வளைத்‌ பைகளும்‌ 2 பிரள்‌ 
தாமச அசி எதிறமரைக அமுத. 


எண டதைகிள்‌ எசா ௭ 
சசஷு கரகுங்ஐு ௬௫௪, 

எசயரம்‌ எலிலதி ஆம வல அமள்ளனளை. 
செய மலை கனா வலசகக ளை: 
:அளகறு அ௫ச-., 
"மதகு ௪ பயல எசமலு ஈடு. 
சரமாக, சலாதில தசம 
ப ரஜலமாளசளிர பரும்சு எலானு எலிய 
'ஜெர் கஜு எறவிள இரகம்‌ அனி: ல, 
ஓடுவது தளி எசசசமு சசகம லன்யனம. 
ரது யாறு மலய அமக எமரைய தகம்‌ 
லர பழுசைலா ரச லனறு அசலாக ளை கஜ: 
கோலத்‌ சி டுவலு ௪௫ பபால ந்தம்‌ நை ககஸ்‌. 
எனக்‌ கம்மம்‌ ளப அளை “ஷசங்கக்‌ வசன 
எதன்‌ அன சம்சமகககலு அமக 
பதம மைகலு மக்‌. அட. 
தலதா அர்த்த. சரக்கை 
ஆனதாரன்ளை, என்னால்‌ அலல கதன்‌ 
ம ரஒஷறும ௭ பச்‌௫ மயா? எக 
ஈலழமச் தமாக என்சமகலு உடகலர்‌, 


ச ரசமுள ச௪ சசளாறு ரத்ன. 

வரை அ ணச்‌ சமக அலது 

ப அத ரம அன அ அக்ல்‌ ரை: 

வோன்‌ மமக எலன்‌ 

ஏலாடு எலபள்காதான சவக்‌ 
சரத கமண ஏளன கா? 
நகமசத்கத்ளை அதுகள்‌ வை எலல 


பஅும்சரமசஇர தரஷக. 
சனளாயசஇர மகரக்‌ குசடுஸ்‌ மவ 
கெர்க அசையாது மினல்‌. ட பர்க்க. 
ரடசம க்கை பலனைத்‌ கைல அலல. 
பரம்‌ கிகி எற மம்‌ எழுக 
ரக அண பக்க அட 
எ ஓர்கஷமிமசணு ம ரல்லுக 0௪. 
நற்கு ட்டர்‌ 
சர “சட எட ஹயச சகது ஒஸ்‌, 
தேலயாமதுமி எழுலியா ச ௮ளைஞுச்பகதி ராவு. 
சது வகு வறள்‌. எயாறுககுக மனற 
எட்கா அழகு ஏராள. ரரமமே. 
-அகமச மயம்‌ முதல ஈவர்‌ இள 


ரத காரி பககக, 
னவ பப டக பகு படட 
நிழல பணச்‌ எமதரது ரவளைநசம்‌ கழக 

-2கிருரலது எஸ்‌ ர 
க கக கவக லப்‌ எண்லவதமன்‌ 

“ஷன்‌ 
ஏமம்‌ அணியம்‌ எனைத்‌ ககவைள ஈழக்‌ 
ஒகசயா “மனையரு எனத்‌ வழா இயற்‌, 
 அலுதையாலு 0௩ம்‌ அஸ்க 
ஏறல்‌ அதம எ்ரபஇு அணவலைளு 


சழககைனு 


கணக கவத, அதனா அம 
இதுக “லட தறழு ல்‌ அமரச்‌ 
“அவியல்‌ ஆன்னு டம ஏதில்‌ சசகலார 
ம்பம்‌ இரப்ப ௮லளவலம 

பசசக்தி, 
அல எலனுயத களால்‌ எலயனுமு அகிமம்‌ வுட்னு 
அடத சதசஜிம. க னன்கு எகம்‌ எஜஸ்டு. 
லகிளட மா எது வது'ம மனமது என்க 
பள்‌ அர்க்‌ ரஸ்‌ 

பஅதககனு ஒக 
சறட வனமமது இது ஒரம்‌ சமக்றமமையு, 
வஆடி தமதல வலிவலம்‌ பலன்‌ ட 

மேனன்‌. மனமது அலால்‌, 
பதசிய கமல ஏத ககம சல 

க பக க்ல்படனி சட 
சட்டம்‌. அத ணட அவவை! 
டபான ம்‌ 

பல்க கண்டன 

எளறனிக்ட 
"ஏற்கும்‌ ஈயாறளில்‌. *ழசமகட எனகற 
தனைய... ௪௪௨/௮ ச 

பயன அயசசளலனுகு சவா ர 
கன்‌ எட டாழு சன்சறு எர்ணனயாால்‌ பக ற (பராறம்ம சனக கட, வத்தக்‌ 
சேயா எட அகைறாுத்சிகது. மரம. ததத தாகி திட ம 
நடை பககன்‌ அண்‌ சேல்‌ காகம்‌ கதவை சல்‌ தத அடகு அன்‌ 
2௯) வழுவல நலன்‌: உடற கவிறை “எ பல்‌ அறளை சமை 

மாக்க ஏனை. அதற்‌ எமர்‌ 
சக்மாககம்‌. மமகட்கவைமகது. கடிது. அகன்‌. வறாால அன்பா பக்க 


நம்மை கட ளளரயாம மர்‌) கரவை “அம்மு. 
கிட்‌ ஒறுல்மனாமகற பரவல என்னச்‌ 
சக பன்ற நயஸ மசசயாரனக உதீச. 


பர்தளதுகட (1௪ பகதருவு சபற... ரப்‌ மரகஷலனு வசு சலக இர எ வகளில்‌ 
மறக கின்ற. இனாமுடாலினு; இரதி... மனமக அண்ணசக அலு கழு அட்‌ 
ரத அமா கதக்‌ சச்சக்‌ இக “பத்து ரனசலிக்‌ வற அமா 
“கதத அனகன்‌ எதுக்கு அவக ல்‌ 

பக சகு :ந௪ஸ இலைத னால்‌ 
சோழன்‌ எதமாழ எலன்‌ 

சத கமத மகக. ட்‌ இச அழகாக" கச்சத்‌ தோள்ல 
சதவ வப ஸர ப பமியுகவ அதர்வண கம சர்தக மகட்‌ 

நச்சு போ பனா.. கழனனமமிக எனைக்‌ எனக அடம்‌ அன்ற 

தசமக சயகக்லிட ப ரன்கிது அமத. வக்‌ ்‌ ன்‌ 

ல்‌ "கின எக. வக்கு ஏன்‌. அப்கிடு எனனம. வர வலன்‌ எம நலத்‌ ரக 
க9கக ர்ஷான அகவ எச்‌ கர எனலா. அரபு. அர குத ஒக கல்தா அரவக்‌ கல 


3 சைக அல்கு அசர்‌ பலித்து கடுகதமையா. 

பதம எனகன... இரவு அலகு தகா காணம்‌ “கக்க 
றது அளுமமாசமாழுகது கதன்‌. படாளம்‌ பதடியகஜிர்‌ பலவாறு எட... ஏம சதை ஒங்கி எடலங்கையல்‌ வரம்‌ 
ஈனங்ககல்‌ மனது இன்னை வரு... ப வரத்தல் மில ப அக்கு கியா ப2௧க௦௪ எண வினை: மாட ந வபால்‌ 

வாக்குரிமையே உங்களுக்குள்ள 
உயர்‌ மதிப்பு மிக்க உரிமை 


01ல்லுபடியாரும்‌ வகையில்‌ 
உங்கள்‌ வாக்கு அமையட்டும்‌ 

அற்பக்‌ 

வகையில்‌ அமையட்டும்‌ 


உங்கள்‌ வாக்கு இரகசியமாளது, 
அச்சமின்றி வாக்களியுங்கள்‌ 
வாக்குரிமை உங்கள்‌ பிறப்புரிமை, 
அது உங்கள கடமையும்கூட 
அதனை உபயோகியுங்கள்‌, 

வேட்பாளர்களிடமிருந்தோ அல்லது அவர்‌ 
கட்சிகளிடமிருந்தோ எந்த வகையான அன்பளிப்போ 
இலவச வாகன வசதியோ பெறுவது தவறு. 
வாக்குகளை பதிவு செய்யும்‌ நேரம்‌ 
காலை 8-30 முதல்‌ மாலை 4-30 வரை 


டெடு 


இயக்குகர்‌ செய்தி-மக்கள்‌ தொடர்புத்துறை தமிழ்நாடு அரசு. 


ரர 
கான்பா(980 
2]5 2122125187] ப்‌ 

117249॥ (21 
பய்‌) 

ரி 

$2]22) 


2212518215. 


$£]22]7 21௨ 

'செரஃலலிடவமா என்து நினத்தன்‌. 
அதற்குள்‌ ஷோயலு முக்க கொண்டாள்‌. 

புசசட்டை எச்சி பண்ணும்‌ தாங்களேன்‌. 
பன்‌: 

வள்‌ சொன்னதைக்‌. காதில்‌. வர்க்‌ 
பொண்டதாக்்‌ சட்டக்‌ கொள்ளாம 
படுத்த பம்கெட்டுக்க நாக்கைத்‌ தொட்டும்‌ 
கொண்டார்‌ கண்டகடர்‌ 

அதுக்கெல்லாம்‌ ப்ரேம்தான்‌ 

போஸ்ட்‌ மரா -வேட்‌ மாணவன்‌ ஒருவள்‌ 
மாரிப்‌ டைமாசகி கண்டம்‌ மேக்கு கழ்‌ 
இருக்ற மாறிரி தெரியும, பெமைப்‌ பார்க 
இபோது, இந்த உடகமையபுககுச்‌ சாதா 
ரண முரட்டுக்‌ காகக்‌ தணி ஆகாது என்று 
அவருடைய. சம்பெனியில்தான்‌... அலரும்‌ 

அ ஸ்பெலலாப் டெரி காட்டனில்‌ பனி 

4ம்‌ தத்தம்‌ கொடுத்தார்களோ அம்‌ 
ப இலாதான்‌ தம்‌ செலலில்‌. பீரத்கேக 
மாகத்‌ தைத்திக்‌ கொண்டாரோ தெரியாத; 
எப்பொதும்‌. நேர்த்தியான. உட. 
மான கப்ரேம்‌. போட்ட. எடுப்பான கண்‌ 
டி; பளபளப்பா. ஷேல்‌ செய்யப்பட்ட 
முசம்பஒமுங்காய்‌ லேப்‌ செய்யப்பட்ட மிிதில 
வாக மீசை; மீசைக்கும்‌ மழ பாடி. ஒளிக்‌. 
கொண்டு மேல்கசாய்ப புள்ளை) செ. 
இறத்தல்‌ கொடுப்ப 

பரம்‌ மேலே மிஸ்‌ புஷ்ட வீசெஷ அபிமா 
எம்‌ கொண்டு விட்டதில்‌ ஆசசரியபேலிசலே 
இல்றைக்குக்‌ கண்டக்டரால்‌ பரேம்‌ வர. 
வில்லே மென்றும்‌ ஜங்ஷன்‌, டவுன்‌ வரக்‌ 
(கம்‌ போக வேண்டிய நீறைய மாஸவில 
(இந்த. பல்லில்‌ ஏறாமல்‌ நீல்று விட்டார்கள்‌. 
கண்டக்டர்‌ விரல்‌ கொடுத்ததும்‌. இயர்‌ 
மாத்திய டிரைவர்‌, கேட்டுக்குள்ளே விருது 
அவசரம்‌ அவசரமாய்‌ வெளிப்பட்ட உருவம்‌. 
ப்‌ பார்த்துக்‌ கொஞ்சம்‌ தாமநித்தார்‌ 
மிஸ்‌ புஷ்பா 
பல்ஸைப்‌ பிடித்துலிட்டில்‌ எழுக்க சம 
தோஷம்‌, உள்ளே. ஏறிக்‌ சண்டக்டரை 
பார்த்த. கணத்தில்‌. விழந்து. விட்டது. 
தெரியது. 
கொடுக்பபோதே கருவிழிகள்‌ 
சம்‌. ஒதுக்‌. மில்‌ புஞ்பாலின்‌. 
கராம்ந்தேன்‌, வறண்டு பே 
வரதட்சினைக்‌ சொடுமையி 

நகந்து உட்கார்ந்து இடம்‌ 
இடம்‌ பம்‌ 

தாதகத்தலலோ.. அல்லது 
லைக்க முடியாத குடும்பச்‌ ௪ 

கம்மாணத்தைப்‌ பறக்கத்‌. கலர்‌ 
சேவைக்கு வாழ்க்கையை. அர்ப்பணித்து 
விட்வேண்டிய நரப்பந்தத்தக்கு.. ஆனால்‌ 
வீட்ட பெண்‌ கெச்சரர்சளோடு. ணி 
களுக்கு இயற்சையாகலே ஒரு நெருக்கம்‌ 
அதிலும்‌ மீன்‌ புஷ்பாவுக்கு என்னிட தும்‌ 


இந்தியோற்மம்‌ கொஞ்சம்‌ கூடுதல்‌ 
நான்‌ ஏற்கனவே அனுமானித்து. ஸைத்‌ 
(இருந்த சங்கதியை. மிஸ்‌ புஷ்பா. அந்தரங்க. 

மால்‌ என்னிடம்‌... வெளிப்படுத்தியது. ஒரு 
நான்‌ சாயங்காலம்‌ நரவேஜிலிருந்து இரும்பு. 
இதபோதுகால்‌. 


"சரோ, புதுக்‌ கலிதை வாரிச்கததுண்டா. 

[ 
"எப்போதாவது வாசிப்பேன்‌. மி. 
ப்தரஜெண்ணு,. எழுநியிடக்ேள்‌ "பாக்க 

“ஏதாவது பத்திரிகைக்கு. அனுப்பவா. 
மல்‌!" 
502, எனக்கே எனக்கு வைச்சுக்கத்தால்‌, 

வாசிக்கப்‌ பாரேன்‌: 

நான்‌ வாரித்திருக்கற புதுக்‌ கவிதைகளில்‌ 
பல எனக்குப்‌. புரியா தவை. ஆனல்‌ டது. 
பரி்தநு மட்டுமல்ல; மனசில்‌. அப்படியே 
பி்தம்‌. விட்டது. 
எண்மோக்கை 

ஐக்லவைத்ு இரைப்பாற. 

சமதாக்க்‌ வல்லே இஙோதகால்‌ 

மைகாங்யொடுப்‌ போனேன்‌. 

இன்று இந்தச்‌ 

சோகச்‌ நெற்றில்‌, 

ககமால்‌. சில்‌ 

செந்தாமரைகள்‌. 

பன்னல. 


இந்த 
சொகத்தாக்கயி்‌ மல்‌ 

சின்னச்‌ சின்ன சந்தோஷங்களை. 

ஒற்றி வைத்தவனே. 

ன்விலிைத்து இவத்தை 

இறக்ல விடாதே! 

"இதுக்குத்‌ தப்பு வைக்சலியா மிஸ்‌! 

எல்ன கலப்பு. வைக்கலாம்‌, நீதான்‌. 
சொல்லேன்‌? 
2: ப்ரேமைான்னு வையங்க.." 


மீஸ்‌ புஷ்பா இலேசாய்‌ அதிர்ந்தது தெரிந்‌ 
(தது. சந்தோஷமான அதிர்ச்சி, சேடல்‌: 
இரு ஏற்சவலே தெரிந்திரககிறத என்று 
ிவட்கம்‌ கொஞ்சம்‌)... பரவாயில்லே, என்‌ 
விஷயங்களை... அழ்தரங்கமால்ப்‌ .... படர்ந்து 
கொள்ள ஒருத்தி இருக்லருள்‌. என்று, சந்‌ 
தோஷம்‌ கொஞ்சம்‌; இருப்பிடத்திலிருந்து 


ம்க வோட்டளித்தாக உமன்‌ ஊர்க்‌ 
"கள்‌ அகும்‌"! : இடு கண்ண 
நிண கனரக அவர சததம சத்‌. 
மக்களும்‌ தேரந்தெந்த்தார்க, தண்ணிக்‌. 
குழாம்ககும்‌ வந்தன. 
ன்‌ ரதம்‌, வநதத, கழாக்களில்‌ 
1 வவஸ்நியா! அ! ப வமகனம்‌ என்கி 
ததக படல அதெ கேப்‌ 
ட்ட) 


ஒ(0 


7 


தழுலி. விழியோரங்களில்‌. அஸ்டிற உரக 
கூந்தல்‌. கொஞ்சம்பட அந்த. முகத்துக்கு 
ப்ரம்‌. பொட்டு ிரந்தரமால்‌. மனக்‌, 
குள்‌ மாட்டி வைத்துக்‌. கொள்ளலாம்‌. 
போலிருந்தது. 


சேந்த நேடத்திதும்‌ வருவேல்‌ என்று பயங்‌ 
நாட்டுக்‌ கொண்டிருந்த மழை ஆக்ரோர, 
மாயத்‌ தாக்க ஆரம்பித்தது. இல்லோர்‌ 
மருந ஷோபனில்‌ கல்லத்தில்‌ ரத்‌ 
இவகல்‌,.. இந்தப்‌ பக்கம்‌... புஞ்பானின்‌ 
எனங்களிலும்பப இக்க) அது தண்ணித்‌ 
ளிகள்‌ இல்லை, என்‌. பாரீவை தல்கைத்‌ 
தொடுவதை உணர்ந்து சதாரித்துக்கொண்டு 
நரசமைக்‌ கண்களில்‌ ஒற்றி படுக்க 
மீல்‌. புஸ்பாலிடம்‌ பேரின்‌. மெதுவாம்‌, 
ரொம்ப மெதுவால்‌, அந்தரங்கமாம்‌! 
என்ன மிஸ்‌, என ஆச்சு ஒங்களும்‌ 

'ஒஸ்ணுமில்லே சரோ, என்னமோ மீனைச்‌ 
கக்ட்டேன்‌. 

“நோ எதுக்கு நீங்க அழுநிங்லி. ப்ரே 
முக்கு இன்னிக்கு வேறே பஸ்னிலே டியூட்‌ 
மயா. இருக்கலாம்‌... இதுக்குப்‌ போய்‌ அமு: 
வாங்களா? மாணலிகள்‌ யாராவது பாக்ர 
தாங்கள்ளு .. என்ன... நெனைசிரப்பாங்க 
இரு லெக்சரர்‌ நீங்கி 

"மிஸ்‌, சிலாசிஸ்‌ மிஸ்‌ 

ஈளக்கி வராமலா. 


போயீரப்‌ போறாரு? இந்த. பஸ்ஸுக்கு. 
வந்தானே... பரமனன்ட்‌ கண்டக்டர்‌ 
மாதிரி....ஆமா. என்னை. புடவையெல்லாம்‌. 


புதுசாக கெரியகு, 
என்ன வர்ஷம்‌ 
பெ ரனம்வும்தான்‌ சோ, 

ஓ லல்லி! என்ட்ட சொல்லலேயில்லே!! 

"ரட்ட சொல்லைம்மாட 
சககுத்தான்‌. என்ட்‌ கிளாஸ்‌ என: 
செட்லாதேடபன்ல வச்சு சொல்லலாம்‌, 
இருந்தேன்‌, பர்த்டே பெல்லாம்‌ ஒரு ்‌்‌ 
மாட நான்‌... நெனக்கநதேயில்வ: இக்க 
வருஷம்‌. என்னமோ. தோணிச்சு பதம்‌ 
புடவை. கட்டிச்ட்டேன்‌!.. ரெண்டு சாட்‌ 
பரிஸ்‌ வாக்களிப்பேன்‌. 

"ஒரு ல்ல, தான்வே நீங்க. வேஷமா 
ஒரஸ்‌ பண்ணிகிட்டு... வர்நிருச்பறபோது: 
மிரெமைப்‌ பார்க்க முடிவலேக்கறநுட ப்ரே 
ஒங்களப்‌ பார்க்க முடியாமப்‌ போச்்சங்கறு 
சோம்ப வருத்தமான விஷயம்தான்‌. ஆஸ்‌ 
அதுக்காக கக அமுகதுப்டட மிஸ்ட ட நான்‌. 
இங்க மட்ட வெளிப்படையா. ஒரு சேஸ்‌ 
செக்கட்டார்‌! 

பரோ, தோட, ப்ளீஸ்‌ அந்தக்‌ செள்வினை 
நீ கேக்காதே சரோ அதுக்கு எனக்குப்‌ பதில்‌ 
தெரியாது 


(3 நெறையப்‌ பூ வேறே. 

என்னட பர்த்‌ ப்ரேம்‌. தலவாணமாலவாங்கறதாலது, 
தெரியுமா? போன ஸண்டே.... மஷாபஸு. 
சென்ட்ரல்‌... இவேட்டரில.  ஒல்ஃீபோப்‌. 
பார்த்தானாம்‌." ஓய்ஃப்சான்‌. அதுன்னு நிச்‌ 
வேமாச்‌ சொல்றா, 

*-ஆமா சரோ, நாங்கடக்‌ கேள்லிப்பட்‌ 
பெல்‌: 

விஷயம்‌ தெரிஞ்சம்கூட எப்படி, நீங்க?!" 
"-அதானேம்மா புரிவலியேங்கறேன்‌.. எஸ்‌. 
மோ அந்த முகத்தைப்‌ பாரிக்கறபோது, 

ஒரு வித்நியராமான சொகம்‌ 
ஒத்தை தெல்சக்குள்ளேகே. இருத்தி வச்‌ 
கல்லறதுல ஒரு பிடிவாதம்‌)... நிஜங்கைம்‌ 
பிடிக்க முடகாட்டியும்‌ பிமபங்கள்ப்‌ பிடிச்சு 
மக்க ஒட ்பமிலண்த்கனமான சத்‌ 
தோஷம்‌, அந்தச்‌ சந்தோஷத்தெ மிஸ்‌ 
பண்த்க்த. முடியாது போலே 
மிருக 
'சகைவுகளெல்லாம்‌... மின்‌ புஷ்பானவயே 
வக்ய வந்து கொண்டிருந்தன... கல்யாணம்‌: 
அன்வியமாடுப்போன, சகங்கள்‌ மறுக்கப்‌ 
பட்டுலிட்ட ஒரு பெண்ணின்‌ சில்வர்‌ சின்ன 
மகளுக்கும்‌ தடை விநக்கப்படுவது 
1 இந்த ப்ரேம்‌ 
வராமல்‌ போனார்‌? 
கேட்டும்‌ பாரிக்‌ 
கேட்க ஓ, 


அக்க ௬ 


1 ஆனம்‌ எப்படிக்‌ 
ஜோபலு இருக 


சயன பரம்‌. இன்க்‌ எகா 
எம்னல்னு அந்த ஆன்‌ பட்டம்‌ விளல்‌ ப! 
குஹா, கேட்டட்டாப்‌ போச்சு, இத்‌ 
ஈகி, அண்டர்‌, ஸார்‌) ப்ரேம்‌ இன்‌ 

றைக்கு லீவா?!" என்று கேட்டாள்‌! 
பதக்‌. கண்டக்டருக்கு. இது விஷயம்‌ 
தெரியாததால்‌. டிரைவரிடம்‌ போங்லிட்டுக்‌ 
இரும்பி வந்தார்‌ 
'ஒங்க ப்ரேமுக்கு இன்னிக்கும்‌ மம்யாண. 

மர மாளாம்‌, எது பொட்டிருக்காரசம்‌ 
பெண்டாட்டிலோட வலியா... சிலிம்‌. 
இனிமா. போலிருப்பாரி) அவருக்கென்ன 


இரும்பும்‌. மில்‌ புஞ்பாலில்‌. அண்ட்‌ 
பனிந்தனிட்டது. தெரிந்தது. பஸ்‌ வேசம்‌ 
இறைந்து. குதுங்க நின்றது. ஸ்டாப்பின்‌. 


சரிக, 


பெயரைக்‌. கண்டக்டர்‌ உரக்க 
ரெண்டு சாட்பரீல்‌. சாக்லெட்‌ 
வைத்து அழுத்தப்பட்டன. மிஸ்‌ புஞ்யா 

இறக்க வேண்டும 

என்னே. குடையயக்‌.... கொஸ்டு 

பொங்க மின்‌, ஜோயலு,... வச்சிருக்கா 

நாக்க அட்ஜெஸ்ட்‌ பண்ணிக்குவோம்‌. 
'வேணும்‌ சமரா; நால்‌ பபோவிடுபேன்‌. 
(ஹம்‌, காட்பரீல்‌ ஏத। 
ரண்டையும்‌. ௮௯ 


த) எனக்‌ 
கக்கு மாற்றி ஒன்னு போதும்‌... ரெண்டுகாே 
இருக்கு 
எனக்கு கேண்டாம்‌, ண்டர்‌ 
நீரே வெச்சுக்க 
ஷோபன நச்சசியமாயப்‌. பாரிக்‌ 
மிஸ்‌ புஷ்பா புடலைத்‌ தலைப்பால்‌ 
பப்‌ போரித்திக்‌ கொண்டு இறங்குவதை 
்டிரும்தேல்‌. 
கொண்டு வரலியாம்ம 
பலமாப்‌ பெய்யுநே, 
சண்டிகர்‌. அனுதாயப்பட்டார்‌ 
'இன்னைக்குக்‌ குடை இல்லாமல்‌ 
ட்‌ 

நந்து போவது மிஸ்‌ புஷ்பாவுக்கு. நல்லது 


இல்‌ தண்ணீர்‌ சொட்டம்‌ 0. 
எது மழைத்‌ தஸ்ன 
௭௮ கண்ணர்‌ என்று வாடுக்கும்‌. புலம்ப 


'ஐல்நிரு்கும்குலிஸ் ர்க்‌ 
மந்ஜிய கிலரஸ்கள்‌. ர 
மாராளாரம்‌ ஒரு நக்லூரிமில்‌. 
5௫, மாணகர்‌ ௫.50. 
பரிச சியறுகிறர்‌, 


1௨ நுகர அநிகர்கள்‌ 
சாகணைகளயும்‌ 
கரளேகலாயும்‌ 

குர்சடவநுடன்‌ எதிர்கால 2்நியம்‌ 
சீற்தக்கிகர்கள்‌. 

விரசிமரீல்காகில்‌ 


தாணு_ ர்ச்‌ 


அிதுமலங்‌! 

[6] 1. 
(6 
ப 


'இங்காரக்துடன்‌. அருள்மிகு இரு முத்து. 
மாரி கோலிதுக்கு நடந்து போய்கிட்டு அவல்‌. 
நித பொழுது முன்புதான்‌. வந்து மாரு 
யறையில்‌ உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான்‌. 


அவறுக்காக அம்மனுக்குத்‌.. நீபாராககை 
நாட்டிலிட்டு, கற்பூரத்‌ தட்டுடன்‌ அருகம்‌. 
நெருக்கஞா்‌. அர்ச்சக. 


'காமஷின்‌ நெஞ்சம்‌ படபடத்தது. "இந, 
மனிசர்‌ என்ன சோச்கப்‌ போகர்‌: 
மாரப்பன்‌ இடிப்பு, 

"இன்னிக்குக்‌ காதலிதான்‌. வந்தாம்‌. 
மலய? பிரயாண மெல்லாம்‌. செளியமா 
இருக்குதா? எல்லாம்‌. அப்பாளில்‌ ஒருமை, 
அவள்‌ இல்லாமல்‌ அணுவளவும்‌ அசையாது: 
விழா. சம்வத்துல சரியா வந்துட்டீங்க, ஆச்‌ 
சரியம்‌ இல்ங்வாம்‌... கொள்சம்‌... இசைக்கப்‌ 
போயிருக்கங்க, வீட்டுச்‌ சாப்பாடு ஒரு நாலு 
நான்‌ சாப்பிட்டா உடம்பு முன்னைப்‌ போல்‌. 
நல்லான்டம்‌.." படபடவென்று பேசியபடியே 
முற்ககாக்‌ காட்டினா. ஒரெ வெத்நிலேச்‌ காலி, 

'காமேஷிடம்‌ எத்தனையே... வேண்டாக. 
பழக்கங்கள்‌... இருந்தன ஆனும்‌ மற்றவர்‌ 
களது. சில போக்குகள்‌ அவனுக்கும்‌ பிடிக்‌ 
காதலை, வெற்றிலை. பாக்கம்‌... போட்டுக்‌ 
குதப்பி "அதைக்‌. தப்புவது: காவிக்‌ கம்‌. 
ஏறிய அவரது. பற்களைப்‌ பார்க்கச்‌ சகிக்காது. 
ஜோதியை... வணங்லலிட்டுத்‌. இரும்பின்‌, 

“இந்தாங்க, என்ன இப்படி, மறந்திட்‌ 
மங்க. நீங்க வந்ததும்‌. காம்ம்‌. கட்டச்க 
வேணுமா?" 

49௦996664529404409266426966. பந்தைக்காளி. மணனிட்டு.. ஒவ. 
வங்க வடடக்கங்போம்‌. முதல்லே ரு. புட 
வரம உந்த்திகளும்‌!" 


20. 

பஇம்தன்ல கத்து! ஒலித்து பொல்‌ 
நில்ழுன்‌ அலன்‌, சங்காரம்‌ தன்‌. மடியில்‌ 
பத்திரமாக" வைத்திருந்த. காதப்‌ பொட்‌. 
லத்தை எடுத்தான்‌. 


":அம்மா கொடுக்தனுப்பிங்க,... உங்க 
கையாவே கட்டி விடுங்கன்னு ரொல்ளுங்க!!" 
கேலிமின்‌ பாதத்தில்‌ வைத்துப்‌. பக்தி சரத்‌ 


கையுடன்‌ வாங்கப்‌ பொலிடு்த அற்கக்‌ கம்‌ 
கணத்தை. அகல்யா. சிரத்தையுடன்‌. சல்‌ 
சாரத்தில்‌ சொடுத்தமுப்பி வட்டகரதாள்‌, 
தக்கெள்ன பேலா... செய்றேன்‌. அம்‌ 
மாள்‌ சல செளபால்கயங்கக்மும்‌ கொடுக்‌ 
சட்டுமது பீரார்த்தித்துக்‌ கொண்டு கட்ட 
நெல்‌ என்று கறியபரவே கற்பூரத்‌ கட்டை 
வைத்தனிட்டுக்‌ கண்க மடுல்படுமே. 
தோத்திரம்‌ செய்தார்‌ அரிச. பிறகு கம. 
கணத்தை எடுத்து அலல்‌ வையில்‌ ஈட்டா 

எராதாரணமா..பூக்கழியில்‌ இறங்க 
மண்டும்‌. அதமர்‌ இக்கும்‌ கம 
கேசத்தை கத்தரி இந்த விதிக்கு, 
களர்த்திகறறது. மசிய... ஒரே தாள்‌ 
கடும்‌ விரதம்‌ இருந்துகூட. பூக்குியில்‌ 
)றங்ககரம்‌,.. இன்னியிலிருந்து  இஷனும்‌ 
'ல நாட்கள்‌ தாலே இருக்கு, நீங்க கடும்‌ 
விரகம்‌ இருந்தால்‌ போதும்‌!" என்று புன்‌ 


வைத்தார்‌ அர்ச்சகர்‌. 

"பூக்குமி! அகன்‌. பொருள்‌... என்ன?" 
யாரைக்‌ கேட்பது? சங்கார த்தையா, அரிச 
சுரையா? துணிவு வராமல்‌: எச்சில விழும்‌. 
இக்கொண்டால்‌. அவல்‌. 

காக்க கழுவிக்‌ கொண்டு மாடியறையில்‌ 
வத்து உட்கார்த்தவன்‌,.. * பூக்குழின்னாரே 
அர்ச்சகர்‌! அதுக்கு இன்னும்‌ எத்தக்ை. நான்‌, 
இருக்கு?! "என்று பின்னுவேயேவக்க சங்காரத்‌. 

இடம்‌ பொதுவாகச்‌ கேட்டு வைத்தால்‌.. 
மேஜை நாற்காலி மீது படியாக தூசிகளைத்‌. 
தட்டிச்‌ கொண்டு, ஊரிலிருந்து ஐலா. தான்‌ 


கேட்ட குட்டி ரேியோ வாங்கு வந்நிர்‌ 
இருரே என்ற 'தவிப்பிப்ல, சங்காரம்‌, இன்ன 
மும்‌ இறக்காது அட வதி பேட்டி 
கப்‌ பார்த்தபடியே பதிலளித்தான்‌. 
"-ஐக்காது நான்‌ இருக்கு. இந்த வருஷம்‌ 
(மறிக்க, ரொம்பக்‌ தடபுடல்‌. ஏற்பாடுகள்‌ 
நடக்குதுங்கட போன வருஷத்தை விட 
கென்‌ குழி வெட்டித்‌ ஐலா செல்வமும்‌ 
"8 மிறப்பதா?... பூஙதழி என்றால்‌. இக்‌ 
மியா? அடம்‌ பாலிகளார! இது தெரியாமல்‌ 
போச்சே? நேஞ்சில்‌ இலல முண்டது. அல. 
ஸுக; கர கைம்‌ பார்த்தான்ட இன்‌: 
ஜும்‌ பல விஷயங்களைச்‌ கேட்டுத்‌. தெரிக்க 
கொள்ள. ஆல்‌, ஆனும்‌. வேஷம்‌ வெளிப்‌ 
பட்டுலிடுமே என்த அச்சம்‌ 
துமாவுக்கு, என்னங்க, சம்மா... பந்து. 
மராயாடுவிங்களட பத்து வயசக்‌... ரழி 
யா. இருக்கறப்பவே, "பூசாரி கையைப்‌ 
பிடிசிட்டு, இந்சு சர பார்த்து அட 
சமியிருப்போல நெருப்பு மேலே நிம்மதியா. 
நந்து வந்சவராச்சதே!. வருஷா. வருஷம்‌ 
நீங்க தேக்க சடல்‌ சேய்எங்க??"" 
மாலி பவள்‌. ராதிகமார! கன்னன்‌ 
எம்வா. சொன்‌, நக சசரியத்தை 
மட்டும்‌ சொல்லிக்க. இப்படி, ஏர்‌ 


ம்‌ 
ஏட்டின்‌. 
எல்‌. அதிகமாக, அல்‌ 

(1 

பத தெரியவில்லையே! சிந்தித்‌ 
மஞ்சல்‌ வண்ண நால்‌ சேல்‌. 
வில்‌ பளிச்சென..." குங்குமம்‌ 
இலங்ல. நெற்றியோடு மல்லி. 


2 


மெம்‌ பூரம்‌ 
கே அத மக்க. 
அரு நிற்பகை சமந்த மார்க்க எ! 
கேத்தி எக்க என்ணம்கள்‌! எத்த. 
ள்‌ 

'ஏன்‌ நின்னுகிட்டே இருக்லே! 
கக்கு, காத அத்தா அதும்‌. 8 
பேச மாட்டேடகிதியே, ஆசைலோட்‌ உன்‌ 
சேம்‌ வாண வநநத, 

(ஏது அவள அரக்‌ கந்தபோது: 
வன்‌ சலோ எட்டி நின்று கோண்ட 
உடல்‌ முழுதும்‌ நடுங்கியதன்‌ காரணம்‌ அவ. 
ஒப எங்களிமள்‌, 


புலனகையுமாக, வாவித்படு "மத்தமாரி கிழாலிே பூக்கழிமக்‌ இறம்‌ 

படலம்‌ கனம்‌ உமம கோன்‌ ்‌] 
ச இல்‌ 

மனலியார! நரரம்லு காட்ட மட்டும்‌ 

மப, உணரவுகளிதும்‌, பேச்ச, உல்காத்‌ 


பும்‌ கட்டுப்பாடு அலுஷ்டுக்கணும்‌."" 
0002௦2202222202096206060222665. 

:௪௦௧௦௧௧௮௦௧௦௧௧௦௧:௧௧௧௪௧௧௧௨ 


ப நான்னெல்ஸ!!.. உறக்கம்‌. கதன்‌. 
தாம்‌, "பூக்குமிலல்‌. இறங்க. ஏத்யாடு. 
செஞ்சது நியா! என்னைக்‌ ககச்காம ஏன்‌ இக்க. 
ஏற்பாடு!" மீண்டும்‌ கரஐ்கான்‌. 

"புறப்படுவது. முண்ட. முத்துமாச்‌ 
கொல்ளிய்‌, நான்‌ இரும்பிச்‌ கமா வந்ததும்‌ 
பக்குழியில இறங்குறேனம்மான்னு லேண்டிம்‌ 
இட்டது. மறந்நிட்டதா? முத்துமாரியம்மன்‌ 
சம்பய்பக் இத்‌. கெரிஞ்க கொண்டும்‌ 
கவடுப்பே 'வியப்புடன்‌ அவரைப்‌. 
பார்த்தபடி கேட்டாள்‌. அகன்‌ 

இப்ப. ஒரு, படங்கரமான கேண்டுகலை 
முயல்‌: ராஜ்நுவார்‌... புறப்பட்டு வந்திரும்‌ 
நாண முக்கழிமில இறங்குவதாகக்‌.. கூதி 
கிட்டு, நிககழிஎம்‌... இறங்கு விட்டானே. 
மாலில்‌ பலன்‌! முக்துமாரிக்கு. இந்தச்‌ சமா 
சாரம்‌ தெரியாதா. எல 


72 


டக மாட்டாத சமலக அன்‌ ஜோ 
பதான்‌... இடப்‌ 
நத வகியும அத்த சனா அம்‌ 
ஒன்‌ போல்‌ அவளை உறுத்தும்‌ பார்த்தான்‌, 
144" ுக்லராமத்திலேயே வைல 
"அ. நான்‌ பத்தாம்யசலியாக இ௫ம்‌ 
சேட்டன்‌ ம வசிதுககோன்டு. 
மரித்து நல்லாப்‌. பரில்ககோண்டு 
இருக்கேன்‌: இதெல்லாம்‌. நாம்‌ தாள்தொட்டு. 
சுசரிக்கும்‌. மூடம்‌. பழக்க வழக்கங்கள்னு 
எனம்கச்‌ தோனிப்தத கேம்‌, இச 
மதக சாக்‌, இரல்ப்‌ போ 
இலல, வதமும்‌ இரக்கம்‌ 
இட்ட வா, அகல்யா! ஏன்‌ எட்டி அடி 
எர தடம்‌ போன்று ஒன கந்தான்‌, 
வேண்பாங்க, கக மக்கிக இ 
போத சங்கஇ ர 
*ள்ஆ க்‌ படக்‌ 7] 
நம்பி விச்சை? இப்பட. பெல்லாம்‌ 
ம்பமாம்‌ மேச எல்கே தத்துக்கொண்டிக்க! 
டட நமது மறிக்க இறக 
ககர தான்‌ ஒடனொழுகட நக இக 
மாடிவிக்தான்‌. தங்‌ விரக்கணும்‌ப நான்‌ 
அத்தையோட சீழ்‌ அறையில அவங்களுக்குத்‌. 
தகனயாத்தான்‌. இறப்பேன்‌, மாடக்‌ 
சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு? கமாரம்தான்‌. 
வருவான்‌, அவசியமா எங்கேயும்‌ போக 
வேண்டிய தேவை இல்லே. மச இருந்தா 
கங்க, தாமா நாகக்கு இரண்டு வேர்‌. 
ஏழ வத்து பாருங்க. அது போதும்‌. 
வலன்‌. முகத்தல்‌ ஏல்‌ இந்த ஆவேசம்‌? 
ன இர்படி ஒரு கோயம்‌! மஞ்சள்‌. 

மயக்கம்‌ கொடுத்தவள்‌. 
பேத மேன்கள்‌ போல கணம்‌ [2 
௮ பயமுறுத்த இறுள்‌! அப்பா! பார்‌. 
லையில்‌ ஏன்‌ இரத நெகப்பு! காமேஷ்‌ ௮5. 
கார தோரணேயைச்‌ கட்டி வைத்துலிட்டு, 
கனவான. குரலில்‌ பேசத்‌ தொடங்கினை: 
£அச்க என்ன: வாம்கட்டு.. வத்திர்‌ 
"இன்னமும்‌ கெக்சலையே; உனக்குப்‌ 
மடிசச பச்சை, மஞ்சள்‌, ணசா. இந்‌ ] 
இக்தான்‌. புடவை, வாங்கிட்டு வர்‌ 
கேன்‌, பெட்டிக்‌ இதந்த எடுத்ததன்‌, 
உடுத்திகலட்டு வா, பார்க்கலாம்‌: 
“வேணும்‌, இப்போ எனக்கு இதெல்லாம்‌. 
நகைமிகக "கரமான தரச்‌ பட்‌ 
டெப்‌ படல்‌ அளித்து விட்டதைக்‌ சேட்டு 
அடுத்து போஷன்‌ அவன்‌, 
'சவதாம்யூகத்துக்கம்‌ பச்சை வரண 
பசில்‌ வாங்கின நிசேப்பு வந்தது; ஒரு 
பச்சை. ஷிபான்‌. வாம்கினேன்‌;.. மைஞர்‌ 
போகபோது நீ ஊதா. வர்ணச்‌ சேல கடத்‌. 
தக்கட்டும்‌ ம ரசமான! அந்தத்‌. 
படே சதா! வா 
இட்டேன்‌. பணக மான்‌ வாணம்‌ ரொம்ப 

பிடிச்சாள்‌ 
பவள்‌: காதில்‌. போட்டுக்‌ 
கொண்டதாகத்‌ தெசியலில்கூட.. உணர்ச்சி 


மற்ற கல்கம்‌ போல 

படிவரும்கேப்‌ 


மபயிடும்க, சாப்பாடு சல்‌ 
கடுத்து விடறேன்‌... அபி. 
மறை மேலே. 

வாரத்துக்க்ட 
ரலி அந்தாஇ புக்ககம்‌. 

க்க, எடுத்துப்‌ படிுங்கோ... கஷ்டமா 
அபய] 
$டப்‌ அலமாரியில்‌ பத்திரமா. இருக்குது. 
டேம்‌ சீகர்டரீல போட்டுக்‌ கேட்டுககடுங்க". 
ஈன்ற உத்தாலி்டாள்‌ அன, 

"எனக்கெததரு இம்பர்‌ ஒரு ிரைலாசம்‌ 
என்று ஆந்திரப்பட்டான்‌. காமேஷ்‌ 

சரிவுகள்‌. வசசிரமா... ஓடும்போது: 

கொஞ்சம்‌ இழுத்துப்‌. பிடிக்கணும்‌ பாடும்‌ 
ஓதுக்குத்தான்‌. இதெள்லாம்து... லெ. 
கோங்க! பதிதுககுக்‌ காத்திராமல்‌ அவள்‌. 
படி இதல்‌ விட்டான்‌. 

அநிசயமான பெண்ணாக... இருக்கிறானே. 
இந்த அகல்யா, கண்களில்‌ ஏன்‌ அந்தம்‌ 
கடுமை? ஒரு சமயம்‌ சந்தேகமோ... அமாம்‌ 
அப்படியாஞல்‌. பால்‌. தம்ளருடன்‌. ஏன்‌ படி 
இதி வருகிறாள்‌! கொஞ்சம்‌ விட்டுப்‌ படிக்க 
வேண்டும்‌. எங்கே போல்விடப்‌ போலிகள்‌? 
ராதிகுமாராக, அத்த, வட்டில்‌ வந்து உட்‌ 
காரந்தாகி விட்டது. பன்‌... கண்டக்டர்‌ 
மிருந்து பார்த்தவர்‌ வரை நம்பியாமிலிட்டது. 
கழனி, பஞ்சரத்தினமும்‌. நம்பி... அகச்‌ 
கமுக கொண்டு அழுதானே! 

இவள்‌ சுபாவத்தில்‌ கொஞ்சம்‌, முரடு, 
கூழைப்‌ பச போல்‌ சீதுவன்‌, இருக்கட்டும்‌. 
உதட்டைக்‌ கடித்தல்‌. கொண்டு யோசனை 
முடன்‌. அறைக்குள்‌ முன்னும்‌. பின்னுமாக 
மகாலிலன்‌- 

றிது பொழுதில்‌ சில்காரம்‌ சாப்பாட்டுத்‌ 
ததட்டுடல்‌ மழ இறங்கன்‌. 


சரியாகவே சாம்பிடகட், அவரு 
பக இக்வியாம்‌!”" கதியபடு தோட்டி 
முற்றத்தில்‌ தட்டை: வைத்தான்‌... அகல்லா. 


வந்த எட்டிப்‌ பார்த்தான்‌. சோதும்‌ குழம்‌ 
படு அனல்கமாகக்‌ 

கணவனுக்காகத்‌ தயார. 
,, தொடாமல்‌ கடந்தது. டட 
'பகம்‌ மூன்ற மனச்‌ அளவில்‌ மாமியாருக்கும்‌ 
ரப்பி கலநத உபசரித்தான்‌. 

மதியான ராதி தமகா சாபம்‌ 
மாம்‌, சிம்காரம்‌. சொன்னான்‌... அனுப்‌ 
போல்‌ இருக்கு, உங்கப்பா கொண்டு கத்து 
தநத முறுக்கும்‌; சடை உருண்டையும்‌ வச்ச, 
கொஞ்சம்‌ ஆடா. காப்பியோட.. கொண்டு 
போய்க்‌ கடு, உன. விரகத்தைப்‌ மத்தம்‌ 
குழந்தை பரிட்சக்குலான்‌, கேக்லாள்‌ கட்ட “கடட ளிபகாருக்குத்‌ நாக்கத்றிமே நடம்‌ 


ஜெ லவந்ல்‌ 
ப மமடி தண்ணுமிக்கேட, நடக போகு, 
நகரும்‌ அவளவு நான்‌!" 


:466௦22௦45௦4022௦௦௦22௦௧௦௦௧௧௦௧. 


நா கத்துவது ன்‌ வரவி 
வாலிட்டுது போல்‌ இருக்கத்‌: 
போம்மா அகல்யா." ம 
மாமிகள்‌. உத்தரனை அலால்‌ மீ 
முடியலிக, கடம்‌ உருண்டையும்‌, மக்‌ 
நம்‌. கொண்ட கட்டுடன்‌... கப்பி சகம்‌ 
மேல்ல. அவனது. படுக்கை அறைக்குள்‌ 
அழைத்தபோது, அவர்களது பேரிய படுக்கை 
தே கேரத்த மரம்‌ போல அலன்‌ நட்டி, 


இமிரத்து படுத்தல்‌. இடந்தான்‌; ஆழ்க 
றல்‌ என்று. அவன்‌. எழுப்பிய 
குறட்டை அமை வாயிலிலேயே அழிலித்த 
எட்ட. 

ஒசைய்படாது, தட்டையும்‌, .. தம்ளரை: 
வும்‌ அருகிளிருந்த மேதை: மீது: பத்து: 
வட்டி, அலன்‌ மீது பார்வையை ஒட விட்ட 


ள்‌ ஒரு கணம்‌ அதிர்ந்து போல்லட்டாள்‌. 
நெஞ்ச பட்படச்க, தக்கம்‌ தொண்டையை. 
இறக்க அவள்‌ ஒரே ஓட்டமாக இறல்லிப்பின்‌ 
படக்க முற்றத்‌ தானை ஆதரவாகப்‌ 
பிடித்தம்‌ கொண்டு நின்றன்‌. 

*முத்தமாசித்‌ தாலே! சோடிக்ியே, 
௬௮ இருவிரையாட்டுக்கு தாவ்தானு “அஃப்‌. 
மட்டேன்‌!"! கட்டு கொள்ளாக்‌ அயரதீறில்‌ 
ஏ அகன்‌ அழுது விட்டாள்‌. 

(தொடரும்‌. 
பின்னணிப்‌ பாடகம்‌ 
' டி.சம்‌.கசளந்தசநாஜலின்‌ 
காம்‌ நிஜிஸ்ப்ரேஷன்‌ 
எ௫த்தும்‌ கு 


-$றகாநாகவன்‌. 
உங்கள்‌ கற்பளைத்‌ திறனுக்கு 
ரூ. 7000 பரிசு! 
சிறுகதை, சிறப்பு வாக்கியப்‌ போட்டி 


தமிழ்நாடு அரசு 
சரப்ப நரி சதசரரி 
இணைந்து நடத்துகிறது, 


வருங்கால நல்வாழ்விற்காக ஒவ்வொ 
வரும்‌ சேமில கேண்டியதள்‌ அவரி. 
மத்தை மக்களுக்கு விளங்கச்‌ செய்வ 
இப்போட்டியின்‌ கு ழ்‌ 
சிறு சேமிப்பின்‌ அவசியத்தை வலி 
மறுத்தும்‌ கருத்தினைக்‌ கருவாகக்‌ 

கொண்டு, சிறு கதைகள்‌ அமுதசுரபி. 
இதழில்‌ ஐந்து ப: க்கியப்‌ போட்டி (31௦0805): 
பயம்‌ அவசியத்‌ 


சிறப்பு 
சிறு சேமிப்பின்‌ சிற; 
தையும்‌ ஈன்கு எடுத்‌ 

'யில்‌ சிறப்பு வாக்கியங்‌, 
206) தமிழில்‌, ஆறு வார்த்தை: 
குள்‌, அழகான அடுக்கு மொழி 
"அமைந்திருக்க வேண்டு! 
பப்ப பப 
இதற்கு 6 பரிசுகள்‌ அளிக்கப்படும்‌. 

நடுவர்கள்‌: 
பரிசு விவரங்கள்‌: "லக்ஷ்மி" 

வசுமதி ராமசாமி 
முதல்‌ பரிசு: ரூ. 2,000 இரா.கிருபாகரன்‌, ஐ.ஏ.எஸ்‌. 
"இரண்டாவது பரிசு: ரூ. 1,500 (இயக்குனர்‌, சர்க்கரைத்‌ துறை) 
ரூ.760 வீதம்‌ பி.கே. மாதவன்‌, 


இரு மூன்றாவது பரிசுகள்‌: 1,500 (சேர்மன்‌, பாங்க ஆப்‌'தஞ்சாவர்‌ லிட்‌) 
௫,250 வீதம்‌ ஸ்‌ ஆசிரியர்‌, “அமுதசுரபி” 
ஜந்து ஆறுதல்‌ பரிசுகள்‌: ரூ. 1,250 மற்ற விபரங்களை ராஜேந்திர குமார்‌. 


சிறந்த சிறப்பு வாக்கியங்களுக்கு (810080); எழுதும்‌ தொடர்‌ கதையுடன்‌ வெளி 
வரும்‌ புத்நாண்டு ஐனவரி '80. ரூ. 125 வீதம்‌ ஆறு பரிசுகள்‌:ரூ. 750 இதழ்க்‌ காணலாம்‌. 
முடிவு தேதி; 31.1.1980. அர்த ற்துக்‌ 

ரணம்‌ கொண்டும்‌ முடிவு ஆசிரியர்‌, 'அமுதசுரபி' 
தேதி மாற்றப்பட மாட்டாது. (3 அங்க்யகாயக்கன்‌ தெற, 

ன்‌ 37890, 28545 ட ௮ .. 
வியாபார கக்கல்‌ 
என்ற சொல்‌ அடிக்கரு அடிபடுககைக்‌ கே 
ஓடம்‌... இதைத்‌ கடப்பதற்கு அரசாங்கம்‌ 
எத்தக்சபேர நடவடிக்கைகள்‌ எடுத்து எர. 
வதம்‌ நமக்குத்‌ தெரியம்‌ 
அலத்கேயர்களுடைய, நாட்டில்‌... நன்‌ 
இதந்த போக 5௦ பணப்‌ என்னே எம 
வோந்தது, ராஜாஜியும்‌. இதை அடிக்கடி 
பாராட்டிச்‌. சொர்கம்‌... கேட்டிருக்கேன்‌. 
அதாகது அவர்கள்‌ ராஜ்யம்‌, ராமராதியம்‌ 


கொள்ளை லாபம்‌ 


என்று நான்‌ சொல்ல வரவில்லை, கொள்ளை: 
இருடுகள்‌, கொல்‌ முதலிய குற்றங்கள்‌ இருந்த 
போதிதும்‌ 


அவர்களுடைய சமுதால்‌ 
உணர்வு, சமுதாய. லம்‌. ஒரு, முன்மாதிச்‌ 
யாகக்‌ கொள்ள வேண்டி௰ நெறி முறை: 
யாகும்‌ என்பது என்‌ கருத்து: நம்மை ஆண்ட 
ஜாலத்தில்‌ பீடிஷ்‌ மக்களின்‌ இய பழக்கங்கள்‌ 
இல்வற்றை நாம்‌... பழக்‌ கொண்டுள்ள. 
அளவுக்கு, அவர்களுடைய சமுதாயக்‌ கட்டுப்‌ 
பாட்டை நாம்‌. கற்றும்‌. கொண்டோமா. 
அல்லது அவர்கள்‌ நமக்கும்‌ கற்பித்தார்களா 
என்பது கேள்லிக்குறியாககே நிற்கிறது! 
1940-ல்‌. இங்கொத்தில்‌ இருந்த போது: 
நான்‌ எழுஇி வைத்துள்ள நாட்‌ 
இரண்டு நிகழ்ச்சிகள்‌ என்‌: தலில்‌ 
எப்போதும்‌... நீ%்பெற்று தற்டன்‌. 


எண்டன்‌ 3-4-80. 
விமான. நஸ்யத்ின்‌... வீடில்‌ 
துன்ன ட? செண்டரில்‌; தின்று. 
கொண்டே. சாப்பிட்டு. விட்டுச்‌ செல்வகத்‌ 
கான சேகதம்த எதே ன்ற ன்‌ ஒன்ப 
மி வரவழைத்தார்‌. மேதையின்‌ பீருக்கு 
பாட்டிலில்‌ சீனியை எடுத்துப்‌. போட்டு 
கலந்து ஒரு மடக்கு 
இல்லையோ, “அட்டா? 
என்று திளைத்து அவர்‌ மல்லே 
பொட்டுக்‌ கொண்டது. சனி இல்லே, உப்புப்‌ 
பொடி! மேஜையின்‌ மீது உப்புப்‌ பொடியும்‌ 
சனிப்‌ பொடியும்‌ தனித்தனியே வைத்திருக்‌ 
(ம்‌ வழக்கம்‌ சண்பருக்கத்‌. தெரியும்‌. என்று 
தும்‌, விமான திங்வத்தின்‌. அசைரத்தில்‌ 
ப்படி. ஒரு ரரிஃரமான தவறு - இரண்டு. 
பாடியும்‌. ஒன்று போலவே வெள்ளையாக. 
இருந்ததால்‌ - நேர்ந்து ட்டது! இதைப்‌ 
பணியாளரிடம்‌ சொன்னார்‌, ந்து நிமிஷக்‌. 
இல்‌ இன்னொரு கப்‌ ம: வந்தது: கடித்து 
விட்டு இரண்டு கப்‌. மக்குப்‌ பணம்‌ கொடுத்‌ 
கார்‌, விடுிக்காரர்‌ அதை எடுத்துக்கொள்ள 

மறுத்து விட்டார்‌ 
£னககும்‌ உப்பக்கம்‌. வித்தியாசம்‌ தெரி 
யாததால்‌ நேர்ந்த இந்தத்‌ தலந்றுக்கு நீங்கள்‌ 
எப்படிப்‌ பொறுப்பாளி? ஒரு சப்புக்குள்ள 
காசைத்தான்‌.. எடுத்துக்‌ கொள்ளுவோம்‌!! 
என்றும்‌ விடுதியானர்‌ ஒரே கண்டிப்போடு! 
'இந்த நிகழ்ச்சியோடு சேர்த்துப்‌. பார்க்க 
வேண்டிய இன்னெரு நிகழ்ச்சி அக்டோபர்‌ 
மாதம்‌ நடந்தது: 
லண்டன்‌, 10:10:80. 

'இசோப்பிய மாத்திரையில்‌ ஏஃபட்ட அரைச்‌ 
சல்‌ காரணமாக என்னுடைய பூட்ன மகனில்‌ 
ஒன்று ஒரு முளையில்‌ இழிந்து விட்டது. முத்‌ 


கிப்புகளல்‌... 

சழுதாய லம்‌ 
மி. ப,$சோழு 


'தையலில்‌ ஒரு று விரிசல்‌ விழுந்து விட்டது. 


கெடறுக்கத்‌ இரும்பியதம்‌. நான்‌: பூட்ஸ்‌ 
வாக்க கம்பெனியின்‌ ஒரு கொக்கைச்கு 
(பமஅசக்கு அகல்‌) மோய்‌ அதை ஒக்க 
டு தரும்படி க.ினேன்‌. 
தங்களுடைய கம்பெனில 
நான்‌ சபகத்த சேர்பத 
'எப்போழுது வாங்கனிரகள்‌! 
"இரண்டு மாதங்கள்‌ ஆலன்‌ தன, வாங்கி 
மதத தரோப்பா சென்றேன்‌. பக மக்கள்‌: 
அகபன்‌ மகப்‌ பாதைகளில்‌  அனை்திருக்‌ 
இதன்‌. தையல்‌ அட்டு கிட்டது!" என்றென்‌? 

"கொடுத்த வட்டுப்‌ போங்கள்‌!!! என்று 
வாக்கம்‌ கோண்டு எனத ணைடன்‌ விளாசத்‌ 
தையும்‌ குதித்துக்‌ கொண்டார்‌. 

“அந்த பட்‌ தொழிற்சாக்வின்‌ தலைமை 
தங்யதரனுந்து நெற்று எனக்கு ஒரு கடிதம்‌ 
கந்தக: 

"லக்களிடம்‌. நாங்கள்‌ விற்ப செய்த 
பூட்கைகளின்‌ தையலில்‌ ஏதோ. குறைபாடு 
இந்ந்ததத்காக நாங்கள்‌. மிகும்‌. அருகு 
இதம்‌... இந்தக்‌ கடிதத்தோடு எங்கள்‌ சம்‌ 


2. 

ஒப்றரத்ததமே 
சங்க பூட்னா. 
ண்டு விட்‌ 


பெனியில்‌. இர்‌. கடைசில்‌ எத்த ஒரு 
வடைக்கு நீங்கல்‌ செல்முதும்‌, இதைக்‌ காண்‌ 
ஜீத்து வேறு புதிய பூட்ஸாகள்‌ பெற்றுக்‌ 
கொள்ளலாம்‌... எல்லிதப்‌ பணமும்‌ நீங்கள்‌ 
கொடுக்க வேண்டிய இல்லே, ட. உங்களுக்கு 
நெரித்த இந்த அசெளகரியத்துக்கு வருந்து 
ழும்‌... மன்னிக்க வேண்டும்‌" 

இன்று சாக்‌ இந்தக்‌ கடிதத்தை எடுத்துக்‌ 
கொண்டு. பி,பிிக்கு அருகிதுள்ள எக்‌ 
கடைக்குப்‌ போனேன்‌; 

"பூட்லை ஓட்டுத்‌ தருவதற்குத்‌ தானே உங்களிடம்‌. கொடுத்தல்‌, நங்களாஞமை 
“ன தல்மை நி்யத்தக்கே எழுதப்‌ புதிய 
முட்லாகன்‌ கொடுக்கும்படி, ஏற்பாடு செய்து 
விட்டீர்களே!!! என்று கேட்டன்‌. 
னங்கள்‌ பூப்ணாகள்‌ ஒரு வருஷம்‌ வசை 
ச தரலாதம்‌! உங்களுக்க சாங்க்கோடுத்த 
முட்னாகளில்‌ ஏற்பட்ட வசிசதுக்கும்‌ கார்‌ 
சம்‌, க்கள்‌ நதயலீம்‌ ஏதோ. சிறு மசகு 
நொத்தருக்தது, எனவே புதிய பூட்ஸாகள்‌ 
கொடுக்க வேண்டியது. எங்கள்‌ சடன்‌!" 
எல்ரார்‌ சடையின்‌ நிர்வா. 
விட்௫ு விடுதலையாகி நிற்யாஸ்‌? 

கடர்த பத்தாண்டுகளாக மேற்கு 
ஜெர்மனியில்‌ பெண்கள்‌ விடுதலை 
இங்ச்ச்‌ கருத்துக்களைத்‌ இரைப்படம்‌ 
மூலமாகப்‌ பெண்‌ இயக்குனர்களே 
வெளியிட்டு வருடுருர்கள்‌. இவர்க 
டைய படங்களில்‌ எட்டு அண்மையி 
மாக்ஸ்‌ முல்லர்‌ பவனில்‌ காட்டப்பட்ட 
போது யுட்டா ப்ருக்னர்‌ விளக்கம்‌ தர்‌ 
தார்‌. இவர்‌ இயக்கெ படங்கள்‌ இரண்‌: 
(டும்‌ இரையிடப்பட்டன. 


ராஜரங்கன்‌; பெண்‌ விடுதலை யத்திய படங்‌ 
கணி நோமகிமில்‌ பெண்‌” இயக்குனர்கள்‌ 
'தயாரிச்கணும்‌ என்ற வேசம்‌ ஏன்‌ வந்தது? 
ருக்மி? சமுகத்தில்‌ பெண்களுச்கு நேரு 
ஒன்ற. காப்பான அனுபவங்களைப்‌. பரித்து 
கொண்டு, அவர்களுடைய எதிர்ச்‌ 
வெற்றி தோய்விகளைம்‌ பற்றி சத்திய நோம்‌ 
'டன்‌. எடுப்பது ஒரு பெண்‌ ௭: ஏரக்டருக்கு 
இயல்பாகவே வருலிறது. 2 காரணமாக 
இங்கு இரையிடப்பட்ட எட்டு படங்களில்‌ 
பின்ல பெர்ன்ணீயோலி எடுக்க “ஆணின்‌. 
45 பெண்ணின்‌ பொதுமைதான்‌!” என்ற, 
படத்தைப்‌ பார்தஇருப்பர்கள்‌. கணவனிடம்‌ 
அரக்கர்‌ பொதுச்ச முடியாக ௮௮ வாங்கும்‌ 
௫௫ பெண்‌_.தன்‌ குழந்தையுடன்‌ வெளியே. 
இர பெண்டிர்‌ எடுதயிக்‌ போய்ச்‌ சேருவதைம்‌ 
மத்திய கதை இது, சமூகம்‌ பீரக்லையுள்ள. 
௬ல்‌ சே நிறுவங்கள்‌ தடத்தம்‌. இந்த 
வீடில்‌ பொலினில்‌ மட்டும்‌ ஓர. ஆண்டுக்கு 
1809 பெண்கள்‌ தங்கணுடைய 1800 குழந்‌ நைகளடடன்‌. வந்து, தங்குமிறூர்கள்‌. 
இன்‌ அடிக்கக்‌ இரக்கம்‌ 
கஞக்குச்‌ சட்டபூர்வமான விவாக, 
(டக்க வேரு தாளாமிறது, சேகு ம. 
கம்‌, மதுவாழ்வு வரை அவர்களுக்குப்‌ புக 
டம்‌ அளிக்கிறது இத்த விடுதி, இந்த மையக்‌. 
கருத்தை வைத்து. வதார்த்தமாக 
ஒரு பெண்‌ டைரக்டரால்தானே. முடியும்‌? 
ரா? இந்தத்‌ இரைப்பட விழாவில்‌ காட்‌ 
ட.ப்பட்ட எட்டுப்‌ படங்களின்‌ செய்தியுமே. 
பெண்‌ ஆணல்‌ அடக்கப்பட்டு, அநீதி இழைக்‌ 
கப்பத்தானு? 

௫1. எங்களைப்‌ பொறுத்தவரையில்‌ ஒரு 
பெண்ணின்‌... ஆசாயாசங்களை, முறைக! 
நிறைவுக்‌. அவன்‌ கண்ணோட்டத்தில்‌ 
மதார்த்தமாகத்‌ துவதுகான்‌.. நோக்கம்‌? 

ரா! பெண்சன்‌ கொடுமைக்கு உள்ளாகும்‌ 
இங் மாத என்ன மாத்தங்கள்‌. தேவையா 

பெண்‌ 
ரத்த 
அத்‌ 


விருக்கும்‌? 
ர: சமுதாய ஒப்பத்தங்களில்‌ ஏற்கனவே. 
சில. "பரிசோதனைகள்‌. நடைபெறுகின்ற. 


ஆண்தான்‌ சம்பாதிப்பவன்‌, பெண்‌ கடம்பம்‌ 
நடத்துபவள்‌ என்ற சமூகம்‌ பிரச்னை மாதி 
தொமனிலில்‌ இரண்டு பெண்களே. இஙேப்து 
*டும்பம்‌ நடநிதுவதைய்‌ பத்திய படம்‌ ஏன்‌ 
மறைப்‌ பார்த்தீர்கள்‌ சமயாத்தியம்‌, குடும்ப 


கதவுகள்‌; இலகில்ய ஏசக்சகன்‌, மல்லை 
அனுபவித்தல்‌. )த்தனையிதுமே பெஸ்ணை 
௫. மந்திரமாக இல்லாமல்‌... மனிதத்தவம்‌ 


நரமபிய சிருஸடியாகச்‌ காண்பிப்பது இந்தப்‌ 
படங்களின்‌, "அவற்றை எடுத்த பேண்‌ 
எட்ரசடர்களின்‌ குதிச்கோள்‌, 

சார. ஆண்கள்‌. சார்பில்‌ ஒரு கேள்லி, 
ப்‌ படங்களில்‌ எல்லாமே ஆன்னச்‌ கர்‌ 
மாகவும்‌, ஏனனத்துக்கும்‌... "கண்டனத்‌ 
க்கும்‌. உரியவஞைகவுமே... சிரிக்காம? 
தேண்களிலே மிருதுவான," ிரம்பத்தச்ச, 
நேனு திறைந்தலாகளே இக்கேயா? 

பர வாழக்கையில்‌ நிச்சயமாக நீங்கள்‌ 
சொல்லிஐ மாரி மகிதர்கள்‌ இருக்குர்கள்‌; 
நானும்‌ சந்தித்திருக்க, ஆனல்‌ தெர்‌ 
மனம்‌ பட்க்‌ துறையில்‌ தொண்ணு[த்றெட்டு 
சதவிகிதம்‌. இதுபோன்ற. வாழச்னைவைச்‌ 
மோட்டியால விட்டது. ஆகவேதான்‌ பெண்‌ 
களன்‌: நோக்கல்‌ கொடூர சத்தம்‌ கொண்ட 
ஆண்‌ வர்க்கத்தைக்‌ காண்பிக்க வெண்டுயிு?்‌ 
இது! தல்லவர/களைப்‌ பற்றிப்‌ பிரச 
சேயே, கொடுயவர்களைக்‌ இருத்துவது காலே: 
கமமையாகறது!... பேட்டி: ராறு, ரங்கள்‌. வடட 
அத்தியாயம்‌ 28 6 56 3 
எதிர்பாராத விந்தை 10 
மூத்த இரவு. இடீரென கருவான முகத்தில்‌. படா லிட்டு கொண்டு பட 
அத விட்டதாம்‌: இதல ம்க்‌ கொல்ளங்கராவா்‌ அலர்‌ உட்கார்ந்த 
"க்கி தகர்‌ வட்டக்‌, அடி்த வம்க அலாரி 


இன்னோவா பார்க 
ட்டுப்‌ பிராணனை வாங்கும்‌. அரபிக்‌ கடலின்‌. 
மூபெனியும்‌... அன்று சநிரவனுக்கோ ௮ம்‌ 
வது கொள்கீக்காரரிகளுக்கோ பயந்து வில. 

விட்டதாலும்‌, காண்ட்ராலில்‌. விசால. 
மான களத்தில்‌ கடுரவன்‌ தது காலக்‌, 
இரணங்களைப்‌ பரிபாணமாக வரிமிருந்தா. 


இசலாதும்‌, கொள்கைக்காக கடும்‌, 
டெய்லர்‌ முதலிய கொள்ளத்‌ தல்வர்‌ களு 
ராணி, அனந்த்‌, மால்வால்‌. களப இவர 
க்ஷம்‌ உட்கார மாலுமிகள்‌... அனற்கள்‌, 
மிருந்து. கொண்டு. வந்து போட்டிருக்க 
மூன்று தாற்காலிகளும்‌,. தட்டையான சின்‌ 
செஞ்‌ சது ஆசனங்களும்‌. காலை: வெயிலில்‌ 
கனிர்‌ காயந்தகால்‌ அக, சில்லிப்பு அற்‌ 
மைம்‌ பாடுக்காமல்‌ ூட்கார. மிகவம்‌ ௧2 
மான உஷ்ண ஸ்‌இிடியை அடைய ருக்கள்‌ 
அவந்றை விட அஇிக உஷ்ண நில்மை டெய்‌ 
லர, இங்ல்லண்ட்‌.. முகலானவர்‌. அடைந்‌ 
இருந்ததும்‌ அதை வெளிக்குக்‌ காட்டாமல்‌ 
இரண்டு. நாற்காளிகளில்‌ அமர்ந்திருந்த 
அவர்ககசச்‌ குழந்து நின்ற கப்பலின்‌ மாது 
பமிகள்‌ அத்தகை பேரும்‌. சங்கள்‌ தலைவர்களை 
விட்‌ அனந்தையும்‌. ராணியையுமே. ௮5௨ 
மாக எரபாரித்திருந்தகாதும்‌... அவர்கள்‌ 
வரத்‌ தாமதப்பட்டகாலும்‌. அவர்களுக்குள்‌ 
ஏதோ “சிறிது "சமுக! என்த பேச்சும்‌ சல 
செப்பும்‌ இருந்து. வந்தன. 

காப்டன்‌ டெல்லரும்‌ காப்டன்‌... இங்க்‌ 
ஒண்டும்‌ நாற்காலிகளில்‌ அமர்ந்நிருந்தபோறி 
ததும்‌. வில்லர்‌ மட்டும்‌ எந்த ஆசணத்திதும்‌ 
மெராமல்‌ எட்ட இருந்த பாய்மர மொன்றில்‌ 
செய்த்து நின்று தனது கையிலிருந்த அகரக்‌ 
இனிமைத்‌ கடலில்‌ கொண்டிருந்தான்‌, சற்று 
நேரத்துக்கெல்லாம்‌... அழைத்து வரப்பட்ட 
மால்லான்‌.. தளப.இ. சங்கர்பந்த்‌ ஒரு சிறு. 
ஆசனத்தில்‌... அமரும்படி... இலல்லண்டால்‌. 
தியமிச்சப்பட்டதால்‌ தமக்கு கரிய மரியாதை, 
கொடுக்கப்படவில்லை. என்ற காரஷத்தால்‌ 
வர்‌ மிகுந்த வெறுப்பையும்‌ சினத்தையும்‌ ஆங்கே மட்டும்‌ அவருக்குப்‌ பில்னல்‌ வந்து, 
கல்‌ முகம்‌. நாக்லிட்‌ அடுகமா க வளைய 
முகம்‌ தாழ்ந்து முகவாய்க்கட்டை தளபதி 
யின்‌ த்மைத்‌ தொட்டுவ்டுவது போல்‌ வெரு 
அரும்‌ இின்றுல்‌, கால்களே அகல விரிக்கிக்‌ 
இன்னேத்‌ ெப்படுத்இிம்‌ கோண்டு 

இத்தக பெரும்‌ வந்ததும்‌ ராணியோ, 

அன்த கல காட்டாகதால்‌... மாதம்‌, 
வேல்‌ ஒருவன்‌ கட்டத்தின்‌. ஒரு கோழுலி. 
விருந்து "ராணி எல்லே! என்று சற்று 
இரைந்தே கேட்டால்‌. 

“1ஆம்‌. எங்கே"! இவ்னொடுலல்‌.. முரல்‌ 
மிகல்‌ சரகரப்பாகவும்‌. கொடுமையாகும்‌ 
எழுந்தது. 

நடை பாவாடை விரிக்மாலிட்டால மகா. 
ராணி வரமாட்டார்கள்‌! என்று மற்ரெடு, 
வல்‌. கேலியாக நகைத்தான்‌; அகக்‌ 
தொடர்ந்து கூட்டம்‌. நகைத்து மிக்‌ 
சேலலமாக, 


கொஞ்சம்‌ கொஞ்சமாகக்‌ கொள்கீக்காா 


அமைத்‌ இழப்பகைக்‌, கண்ட. இங்க்லண்ட 
முகத்தைச்‌ குளித்தால்‌. டெய்லர்‌ “யாரா. 
வது இருவர்‌. சென்று அவளை இழுந்து 
வாருங்கள்‌"! என்று கறினல்‌. 

"அதற்கு அலரியமிள்லாமல்‌ காப்டன்‌ இங்க்‌ 
வண்டின்‌ அறைக்‌ கதவைத்‌ இறம்துகொண்டு. 
ராணி வெளியே வந்தாள்‌. வந்தவள்‌ தலில்‌ 
பக்கத்திலேயே சிறிது நேரம்‌ சீன்பூள்‌, அன்று. 
அவள்‌ அலங்காரம்‌ மிக மனோகரமாக டம 
தால்‌ அதுவரை கூச்சலிட்ட மாது கள்‌ சப 
டென்று அடங்கு வாயைப்‌ பிளர்நு அகரம்‌ 
பார்த்தாரிகட. இயற்கையாகவ 

பளப்புள்ள அவள்‌ அழகிய மேனிக்குக்‌ 5௫ 
வல்‌ காலக்‌ இரணம்களால்‌. சிறிது செஞ்‌, 
சந்து பூசிவிருந்கான்‌, இவளை மலவாய்‌ 
போன்ற அவள்‌ பமூலிய முகம்‌: கடுரலன்‌. 
இரணங்களால்‌... மலர்ந்தும்‌... சவ டதமிடுக்க. 
'இவகீயிலே.. நீலோந்‌ பங்கை 
ம. என்பதற்கு இடு மனங்கள்‌, 
கூறிட அவள்‌ செம்பவள உதடுகள்‌: 2 

காலைக்‌ இரணங்களில்‌ பளபளத்ததால்‌ ஏதோ நீரோட்ட 
முன்ன செப்பு ஒளிவிடும்‌. நில்வை. அடைக்கிருத்தன. 
ந்தம்‌... பவள உதடுகளில்‌ அன்று காளையில்‌ சிறித புன்‌ 
முறுவலும்‌ தவழ்ந்து இருந்ததை இரு. காய்டன்களம்‌ 
பார்த்தார்கள்‌. அதுவரை அவன்‌ மீதிருந்த கோபமெல்‌: 
மரம்‌. ஏற்சென்லே.. மைந்து வீட்ட பனீயைப்‌ போல்‌ 
வலம்‌ வீட்லே காப்டன்‌ இல்க்கண்ட்‌. தனது நாந்காலிய்‌ 
அழுத்து. எழுத்தரந்து. தமாட்டைக்‌ கையிலெடுத்த. 
கொண்டு தல) காழத்திஷன்‌. டெல்லர்‌ மட்டும்‌ அசைய, 
விம்ம, உட்கார்ந்இருத்த... இடத்இருந்து. கழுத்தை 
கேசாகத்‌  இருப்பி அவளைப்‌ பார்த்ததோடு சிறுத்த 
கொண்டாள்‌. வானதி 
அடுத்து அலன்‌... மாதூமிகள்‌... இடந்த. இடத்தை 
தொக்கி நடந்து வந்தபோது மாதூமிகள்‌ கட்டம்‌ இரண்‌ 
பாகப்‌. பிளந்து அவளுக்கு வழி விட்டது. அவள்‌ நடக்கத்‌ 
தொடங்கிய உடனேயே அறையிலிருந்து வெளிவந்த 
அனந்த்‌ அவரை மிக. நெருக்கி அவனுக்குப்‌ பின்னா்‌ 
நடந்து வந்தான்‌. இரவும்‌ டெய்லரும்‌. டுங்கிலண்டும்‌. 
கும்‌ இடத்துக்கு எக்க 
அட இங்கை தனத்தத்‌ 
கலிமை ராணிக்கு அனத்து, "இப்பட. 
ஒட்காரலாம்‌!! என்றுச்‌. நாத்காலிலைச்‌ 
நித இழுத்து ராணி உட்கார வாதியும்‌ 
கான்‌, ்‌ 

ரான்‌ கத்து முந்தும்‌ ஒரு முறை தனது 
கண்களை ஓட்டினான்‌. பிறகு ராணி போலே. 
கம்ரமாக, அமரிநதாள்‌, . இங்க்கண்டி 
நாத்காளிளிச, "அந்தச்‌. சவத்தில்தான்‌ 
காரைத்‌ இறந்து பேன்‌ டெப்‌ 
"அனந்த! இந்த மாற்காலிலில்‌ தீ உட்கார்‌ 
செம்‌!" என்று ஆரம்ப முகல்‌. காலியாக 
கைக்கப்பட்ட தாற்காலிலைம்‌ காட்டின்‌ 
அசைச்‌ சொல்ல அவன்‌ ரல்‌ வபர்தமாக 


ஒலித்த, 
அனந்த்‌ உடனடியாக. அல்‌, உட்கார 
வலைங்ட காப்டன்‌. இக்க்கண்ட்‌ ற்கும்‌ 


போது நான்‌ உட்காருவது... முறையல்ல" 
என்று கூறி மறுத்தவன்‌,. “*காப்பன்‌! ம. 
பிளீஸ்‌ பேச்‌ ந சேர்‌?" என்று ஆங்லெத்திலும்‌ 
சொன்னன்‌. 

காப்டன்‌ இங்க்கண்ட்‌... பில்‌ சொல்ல: 
வில்லே, டெய்லர்‌ இதழில்‌. குரரமான: 
புன்னகை ஒன்று விரிந்தது... '“இட்‌ சஸ்‌ 


இன்டட்‌ பார்‌ பூ (இது உனக்காக ஏற்பட்‌ 


29 

உத)! என்று அந்த. நாந்காலியைக்‌ 
கையால்‌ தட்டியும்‌ காட்டினான்‌. 
'அனத்தின்‌ இதழ்களில்‌ புல்முறுவல்‌ தவழ்‌ 
நிதிய அத்தா ச அதத சாத்வி கள 
தாகக்‌... அப்படி, யொன்றும்‌. அ 
நாத்காலி பீரமாதமானவேஸைப்பாடு உடைய. 
தல்ல, தல்ல அகலமான தட்டையான நான்‌, 
சோல்கள்‌, பின்னல்‌ சாய்ந்தகொள்ளப்‌ ப 
பிடித்த அழுக்கேறிலிட்ட இரண்டு சட்‌. 
டங்கள்‌, முரடான, பட்டையான இரண்டு 
கைகள்‌ இவத்றின்‌ ஒரு தொகுப்புத்தான்‌ அந்த 
நாத்காலி, நாகுக்கான வாழ்க்கைக்கு ௨௧ 
வாத்து, ஆனம்‌ கடலோடும்‌ கப்பம்களுக்ு, 
$தொஷண ன இநியின்‌ மாருட்டங்களுக்கு ஈட. 
கொடுக்கும்‌ உரம்‌ வாய்த்தது; அந்த நாற்‌ 
காலியில்‌ பார்க்கும்படியானது. எதுவுமில்லா. 
பிட்டாதும்‌. அனற்கி அமை கந்தப்‌ யார்த அன்‌ 
நராவ்சி 
செய்தால்‌. 


பார்வையையும்‌. நாந்காளியின்‌ 
பயம்‌ டெய்லர்‌. கவனிக்கவே 

ஆசையால்‌. மீன்டும்‌ சொன்‌ 
ப. இந்த நாற்காலி உனக்காகலே. 
மோட்மபட்டிருககிதத!" என்று, 

அதுவரை மெளனமா மிருந்த. அனந்த்‌ 
'இம்கண்டை நோக்‌ வினலிஞன்‌! "இந்த. 
நாத்காலியைக்‌ கொண்டு வந்து போடும்‌ 
கோட வா௫ுகடையத்‌! கள்லுடைககா?"! 
என்த 

இக்கண்ட்‌ பிக்‌ சொல்லலியே, இலம்‌. 
கெள்பதத்த.. அடையாளமாகத்‌ "தயை, 
மட்டம்‌ அகத்தால்‌, பத தாம்‌ கோ 
நசபடம்சால்‌ ந்த்‌ என்ற அன்‌ 
பெல்லோ டல பிஹா்‌ 
சன்‌ வலர்‌ ஜயா! (டேம்கர்‌ 5௫ 
இடம்‌ மோகண்வோர்‌ ன்ற அினங்கன்‌ 
டம்‌ உடனடியாகப்‌ பழம்‌ கறனிக: நல்க அரப்‌ ப்‌ அதக 
தகக பணமட்க்‌ 
ணர்‌ அல்பம்‌ எரர்‌ 
(நம உ படவி 
ட 

டு வாக்குல, பகன்‌ அச 


ண்டு எழுத்துக்கள்‌. இருக்கில்‌. 
ழுமமவ்கமள்‌ சப்பல்‌ டேம்‌ 
இறமப்புடல்‌ கேட்டான்‌. 

"அம்ச இரண்டு எழுத்துக்களும்‌. இந்தம 
பயனில்‌. ஆரம்ப. கரப்புக்கு உரியலை. 
தோல்‌டடு வெட்டல்‌. நே அண்ட்‌ எம்‌ 
டெய்‌ எ. ஸ்டோர்‌ (அந்த இரண்டு எழுத்‌ 
நங்கள்‌ 0. எம்‌. ஒரு கதைனயச்‌ சொல. 

இன்றை." என்றான்‌... அனந்த்ட. அவள்‌. 
குரல்‌ சிறிது சடுமைப்பட்டிருந்கது. 
பந்தம்‌ கடுமையை... டெய்லர்‌ தவனித்‌ 

நாறும்‌ ககய்படலிலளை, "வாட ஸ்டோர்‌? 
என்ட கலர மன்ற கமால்‌, 
பாச்‌ ஆம்‌ பவர்‌ இன்டேல்கள்ள்‌ 
தெல்‌ எண்ட்‌ பேர இணமெல்கள்ள்‌ சேன 
டன்‌ என்ணக்சைப்‌ பற்றிய ககை-அல்தம்‌ 
மக்தப்‌. என்றுன்‌ அனத்தி, அப்படிச்‌ 
சொன்ன பிறழ்‌ அலல்‌ அந்த நாற்காலியை 
நோம்‌ நட்த அதில்‌ பட்சார்த்துகொண்‌. 
டால்‌ இட்மாக, உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்‌ 
[ன்‌ இகக்கண்டைட "இங்கலண்ட்‌। இந்த 
நாந்காலிமி்‌. சரத்திரத்தைச்‌ சொல்ல்‌ 
இமா? என்று 
(அகல்‌ பது எக்சோமல்‌ 9 
ஷை பேச ஆரம்பித்தான்‌. அவள்‌ 
பிக “ல்‌ நம்‌ எண்னம்‌ 
கனவுச்‌ சாடை படர்ந்த, 


அவன்‌ கைகள்‌, 

கனக அம கவை வ 
ஓவி எமில்‌ தக்கா ச்‌ 
ட வெள்கி கட வக வன்க முன 
இவக திக பபப சவக்‌ 
அகத வண்கை க்‌ 
சவ சட பிப த்‌ ஒமம்‌ சே 
ரிம்‌ சனத. சண்பகம்‌ வழக்‌ 
92. 

அந்த தாத்காமியின்‌ இது எககிடும்‌. டு. 
முழை டங்க்‌ கடுமையாகத்‌ தட்டின 20% 
நாற்காலியில்‌ தாஸ்கு வருஷங்களுக்கு முன்ப 
இந்த நாற்காலிக்கு உடையவன்‌... காப்டன்‌. 
நெயில்‌ மாக்ரே பிணைக்கப்பட்டிருக்க 
கவர்னர்‌. பூன்‌, கஜேஜி ஆங்கரெயை அழிச்‌ 
த நட்டம்‌ பைத்தியக்கரத்‌. இட்டத்‌ 
கவாசக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட “மிக, 
பெரிய சப்பல்‌ இந்கக்‌ காஸண்ட்ரா, இந்தக்‌ 
கப்பலின்‌ தலைவன்‌ சான்‌. ஜேம்ஸ்‌. மாசி. 
அவள்‌ எதற்காகத்‌ தனது பெயரின்‌ முகன்‌ 
எழுத்துக்கள்‌! ஜெ, எம்‌, என்று இற்க நாற்‌ 
மாலிலில்‌. வெட்டில்‌. என்பது ஏனசீரே 
புரியலில்லு, இதென்ன. பெரி அதிஸ்டம்‌. 
லாய்ந்தகார்‌ வேங்ப்பாடுள்ளதா? இரண்டும்‌. 
இக்லை,. இருப்பினும்‌... இதைப்‌. பெரிதாக 
மித்இிடககிருள்‌. காப்டன்‌. மாகி, அல 
மதிப்பில்‌... மண்டும்‌ போட முயன்றான்‌ 
டெய்லர்‌, அவன்‌ வபபங்வும்‌.. பிடித்துக்‌ 
கொண்டு, அவன்‌. தாந்காலியிவேயே அல. 
கேப்‌. பிக்னத்து இநே தனத்தில்‌ உட்கார. 
வைத்தான்‌. அவரைத்‌ தூக்லலிடலும்‌. இர்‌ 
மானித்தான்‌... இத்தக்கும்‌. டேம்கர்‌, 
காப்டன்‌... மாக்தே மீது. அடைந்தது பெரு 
மைக்துரிய வெற்றியல்ல..." என்று, பெரம்‌ 
கொண்டு போன அனந்த்‌ சிறித நிறுத்இினன்‌- 
"அந்தச்‌ சமயத்தில்‌. இடை புதக்கான்‌. 
மெய்க்‌, அந்தப்‌ போரைப்‌ பத்றி உச்ச 
என்‌ தெரியும்‌? அந்த வெற்றியைப்‌ பற்றித்‌ 
கான்‌ என்ன தெரியம்‌!!!" என்று. சநிஷன்‌ 
*'அக்தப்‌ போர்‌ ஏரிததரப்‌ பிரசித்திபெற்ற 
ட்டது. சமீப காலத்தில. அத்தகைய 
பெடித்தனத்தை சவர்‌ பூனின்‌ மாதும்‌ 
சகாலிட வேறு யாரும்‌ காட்டியதில்ல்‌, டெய்‌. 
1 கரோ எலகரிிம்‌ அபேனட்‌ கட்‌ சம்‌ 
ஒன்‌. அண்டு இ நோ இட்‌ சஸ்‌ தள்ட்‌ பை. 
செய காம்‌ மாகிரே உடல்ல அந்தச்‌ 
ஏண்டை பற்றி எனச்குச்‌ சகலமும்‌ தெரியம்‌, 
வெறும்‌. அதிர்ஷ்டத்தால்‌ நீ மாச்ரேயைப்‌ 
மிடித்தாம்‌. என்பது எனக்குத்‌ செரிய)" 
என்றும்‌ அனர்த்‌ 
அனந்த்‌ மெதும்‌ சொல்ல்‌; -கனிச்‌ 
என்ற கம்பெனி காப்டவ்‌ இர்பியும்‌, கானண்‌: 
டரா காப்டல்தெம்ல்மாகரேலும தோஹன் 
ரோட்ஸ்‌ என்ற தறைமுகத்தி்‌. தங்கள்‌ கப்‌ 
பல்களுக்குக்‌ 'கடிதர்‌ நிரப்பிக்‌ கொண்டிருந்‌ 
தாரிகள்‌; பிரெஞ்சு நாட்டில்‌. கட்டப்பட்ட 
48 பீரங்கெள்‌ உஸ்ள விக்டரி என்ற கப்பம்‌ 
எட்வர்ட்‌, இங்க்வண்ட்‌. என்ற கொள்க. 
காரன்‌ தலைமையிலும்‌, டச்சக்காரர்‌ கட்டிய. 
பான்னி என்ற 84 பீரம்‌ கப்பம்‌ டெய்லர்‌. 
நலக கொளற்க்மான்‌ அகமத்‌ வர 
மில்‌, இருப்பதாக மாக்ரெக்கு அல்கு தெரிய 
வரவே அவன்‌. அவ்விருவரையும்‌. "மிக்கத்‌ 
நமானத்தால அதத பமல்‌ 
பம்‌ அருகே இருந்த இல்ஜெரு ஆல்‌! 
பர்‌ என்ற கப்பலையும்‌ தணைகொண்டு இரு 
சொள்கேக்காரர்கள்யும்‌ நாடி... வந்தான்‌! 
கொல்கரக்காரர்கள்‌... கப்பர்‌ கண்டதும்‌. 
மரீன்கிச்‌ காய்டலும்‌. ஆல்டெண்டர்‌ காம்‌. டனும்‌ ஒடவிட்டார்கல்‌, கனிலாக மாட்டிக்‌ 
கொண்டாதும்‌. மாக்ரேலில்‌.... தலமையில்‌ 
கானண்ட்ரா.. இறமையுடன்‌.. போரிட்டது. 


“றல்‌ பிரிட்டிஷ்‌ மாலுமிகள்‌ உதநலேடுத்து, 


(மட கேட வெக்கட்டராகன்‌ அவர 
[தம்தம்‌ 76% 

1 சென்னையை அடுத்த ஆ, 
பம பர வேதியச்‌ 
பகடமத்தி்‌ சன்கயம்த பதத 7 


எர்சயாச தகப்பெற்ததுப வற 


வினர்களும்‌, 

செய்து சிறப்‌ 

ப்ரோ இருமபங்கு விரைவாக வலியிலிருந்நு 


ஈரணமனிக்கிறது.ஆம்‌ னுன்றட்‌ 
4 


காரணம்‌ அ ர டட 
ஆஸ்ப்ரோ ஒன்றுதான்‌ மைக்ரோஃபைன்ட்‌ செய்யப்பப்‌ 

றா௦ஙாபப்‌ அணை 
யாாடாட்‌ । நபி 


நே ட 1த$்‌ 
ளோ: 9.8. 00 40பா 08008116. 


பிபயம்‌ பிப ப்ப? 


(8690. பாச 8சா1எனி ௧௦, 1956) 
123, &௭98008 1181068ஈ 5, 148085-1, 96: 28545; 37890 

ஒத்குழைக்காததால்‌. கொள்ளைக்கார மாது, 
(மிகல்‌ கங்கள்‌ கப்பல்களின்‌ குண்டு. வீச்சின்‌ 
பாதுகாப்பில்‌. விரைந்து," பட்குகளில்‌ வத்து 
காலண்பரம மீது தொத்நிச்கொண்டார்கள்‌. 
காஸண்ட்ரா மாலுமிகச்‌ பலர்‌ கண்ட துண்ட 
மாக வெட்டப்பட்டார்கல்‌, காப்டஸ்‌ மாகரே 
(தனது அப்பல்லேயே சினை செய்யப்படடு 
05 தாந்காலியில்‌ சட்டப்‌ பட 

'அடுக்கு நடந்தது. என்ன!” 

விருந்து வந்தது வில்வரின்‌. கூரல்‌ 

'டெல்லர மாக்றேயைத்‌' 
வெண்டுமெல்முன்‌.... இல்க்லண்ட 
பத்தும்‌ கேட்கவில்லை, வில்வ! நிவந்து 
கன்‌ கைத்துப்பாக்கிளைக்‌.. காட்டி மிரட்டு 
வடுக்கானிட்டால்‌.... மாக்றே தூக்லொர்‌ 
மிழப்பான்‌. டெய்லர்‌  மீகச்‌ குருரமானவல்‌. 
அகலைசால்‌ டட! என்ற அந்த்‌ டும்‌ 
வண்டை நோக்கினன்‌, 

'இங்க்லஸ்டுல்‌ முகம்‌ கல்லாவிருந்தது. 
பெம்லர்‌ நகைத்தான்‌, ம தழால்‌ நாப 
கம்ப்ளீட்‌. -ஜெண்டனஸ்‌. (ரீ. வாசகத்‌ 
தைப்‌... பூர்த்தி செய்யலில்ல்ப! எஸ்டஸ்‌, 
நகைப்பின்‌ சட 

'யாத்ட செல்லன்‌... அதனும்‌ தான்‌ 
நத நாற்காலியில்‌ என்ன. உட்கார. வைத்‌. 
க்காட்‌, மாக்ரேயைப்‌ போல்‌ என்னையும்‌. 
பிணைத்து மிரட்டலும்‌. தூக்‌லல்‌ கொங்கலாட 
வைக்கவும்‌. எண்ணுல்முல்‌, பட்‌ யூ கமால்‌: 
மேட்‌ ஒன்‌ மிஸ்டேக்‌. [ஆனல்‌ நீ ஒரு தவறு, 
மட்டும்‌. செல்இருக்லிமுவ்‌?! என்று கூறிய, 
அனந்த்‌ கரமாக தகைத்தான்‌. 
காரக் 


"தாக்கி. 
ஆட்சே 


'வாட்சல்‌ இட்‌? (என்ன அது?) டேம்‌ 
வரின்‌ குரலில்‌ நகைப்பு மத்து உக்கம்‌ 
கிலவயது 

தான்‌ மாச்ரேயல்ல என்பதை நி உரை 
கண்ட தானும்‌ கள்ளப்‌ போல்‌ 5 
கொள்கேக்காரன், அது. மட்டுமல்ல, தான்‌ 
இடுட்பபஃ்டால்‌ இந்தச்‌ சம்யலில்‌ உன்னத்‌ 
தாக்கம்‌ போட்டுக்‌. மரபும்‌... என்த 
அந்த்‌ மீண்டும்‌ நகைத்தான்‌ 

வன்‌ நகைப்பு விபரீதமாகத்‌ தோன்‌ திய 
சித. இங்ககண்டின்‌ அக்‌ விரிக்க ககாலிருந்தது.. அவல்‌ சொன்னான்‌ 
"இம்முறை. உன்‌ ககளிக்கு ஸில்வரி. வர. 
மாட்டான்‌!" என்று, 

"வார்‌ கதலியையும்‌ நான்‌. எஇிரியாரிக்‌௩ 
வையி, என்‌ உதலி உங்கள்‌ எய்பிலாருக்கும்‌ 
நெலை!! என்று சொல்ல. அலைத்‌ நாற்‌ 

கானிகீம சன்ரக்‌ சாய்த்த கொண்டான்‌. 
“ப்‌ எனி ஆட்பட மி. வீத பரல்‌ இல்‌ 
ஒம்‌ எண்ட்‌ ஆம்‌ ம்‌ யகர இட்‌(உங்கில 
வாராவது என்னை க்காட்‌ முயன்றும்‌ இந்கம்‌ 
கப்பல்‌ உங்களுடன்‌ சேர்த்தும்‌. கொளுத்தி 
றெகேனப! என்று மிரட்டி, என்றள்‌ 
மகக ஓடிமாகா என்பகத மில கரன்‌ 
மிஷல்‌ அலக்‌ கேம்கள்‌! எங்க எதிரே 
கையை தட்டின்‌. 

அலல்‌ அச தீட்டிய இணாயை...அனைகும்‌ 
கவனித்தார்கள்‌... கவனித்ததும்‌. பர்‌ 
க்க அங்கள்‌. மத்தம்‌ தபார்‌ 
நந்த சிரித்த டட எக்தட்டன்‌! உலைலா3 ஏடுபநீத ்‌்‌ 


(ஹின்ெளிலிஞ்ஞானப்‌ பரிசோதனைகளும்‌ 
கப்‌ பெரிதும்‌ -.தலிய ஸ்கைலாப்‌. கடைியில்‌ 
சவரையும்‌ அச்சுறுத்திய போதும்‌ வார்‌ 
தக்விதும்‌ விழாமல்‌ சாதுவாக விளங்கியது 
போல ஸ்சைலாம்‌. சம்பந்தியும்‌... தாட்பூட்‌ 
டென்று எல்லோரையும்‌... மீரட்டிணலும்‌ 
இருதியில்‌ நமையே செய்கிரார்‌ 

எதர்பாராத விதமாக ஜாதகம்‌. மாதிம்‌ 
போகிறதா! மாறிப்போன காக்கம்‌ பொரும்‌ 
தலும்‌ செய்றது; அதிலிருந்து. ழப்பமும்‌, 
மனஸ்தாயல்களும்‌,.. சவ$களும்‌. நரங்‌ 
கமம்‌. பெருகுடச்றனட. ஸ்சைலாம்‌ சம்‌ 
பலய அமர்க்களப்படுத்தலருர்‌, ஆனில்‌ 
இலர்‌. ஒழித்த கோட்டைத்‌ தணித்து 
நோண்டி, வும்‌ மகன்‌ கடுகும்‌. அணிலும்‌ 
கோண்ட உள்ளத்துடன்‌ ஜாதகப்‌ பொடுச்‌ 
நந்சைகிட மனம்‌ போருத்சம்‌... முக்வேம்‌ 
என்று உணர்த்தடராம்‌ 


[ 

டல்‌ 

ஷோபா, மாஸ்டர்‌... இராம்‌, 
'நமினி மகாலிங்கம்‌ முதலில: 
4௫ நன்கு... பரிச்சயமான நடிகர்கள்‌, 
'சைலாப்‌. சம்பத்தயை...' விண்வெளிக்‌ 
உயர்த்தாலிட்டாதும்‌. சராசரி தாடகங்க 
லிருந்து மிக உயரே கொண்டு போடருர்கள்‌, 
சேட்டஸ்‌, தாகராதன்‌. தமது இறமையான 
டைரச்ஷனல்‌ நாடகத்தில்‌ எங்குமே தோல்வு, 
ஏற்பட்டுலிடாமல்‌ கவனித்துக்‌ கொள்சிுர்‌ 
எனிய கதையை அன்றுட வாழலில்‌ நடக்‌ 
இற இயல்பான சம்பாஷணகளால்‌. வளர்த்‌ 
ப்‌ பொடா மொரு... அவருக்கு இது: 
கைவந்த கயா விட்டது, ரசிகர்களுக்கும்‌ 
பிடி.$தப்‌ போய்விட்டது. பிநகெள்ன? இது: 
வும்‌ அவரது. மற்ற. நாடகங்களைப்‌ போல்‌ 
செஞ்சுரி போட வேண்டியதுதாலே! குட்லக்‌! 


- குட்டி ஒருஷ்ணன்‌. 


இ 


சந்தரு 


கத்தபிரான்‌, என்‌, எடி ராஜன்‌, துக்‌ 
பேட மிுஸ்களின்‌. தோல்கள்‌. வடட மேரி, 
(ஜக பள்தன்ன தேருக்கு எல மதிய 


பட செடிகளை தம்பி மிருகங்கள்‌ உள்ளன. 
சொட்ட மிருகங்கள்‌ அலியை. ம்ம்‌ 
மனிதம்‌ இருகவன்‌.. ஆஸம்‌ மனிதன்‌, 
(தான்‌ மிகவம்‌ இன்தியமையாதவன்‌ என்று 
இனத்து கொள்கிறான்‌, பரந்த உல. 
உள்ள பல திவராசிகயும்‌ செடி கொரு, 
கொடும்‌ பார்க்கும்போது மனிதம்‌. எத்‌ 
நர குறையாடுகள்‌ உள்ளவன்‌. என்பது 
நதர்சமாகததட மனிதனின்‌ தோல்‌ 
மதிப்பு இலலாமல்‌, இருப்பது வியப்பும்‌ 
ரசிய விஷயம்‌ இம்ஸே: 


ந தவயவட நெல்ளி்கும்‌. 


கே ரனன புத்தக்‌ ரா படத்த 
கற்க! 


எண்டிரும்‌ 


ப: ர்ச்‌ புச்வால்ம்‌ என்ற அமெரிக்க. 
வை எழுத்தாளர்‌ எழுதிய பச்ச 

ள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ வாகக்‌ ட்டத்‌ 
ட்ட ஆமிரம்‌ கட்டுரைகளை ஒரேமுசரில்‌ 
1 4000 கட்டுரைக்கு 

பொரமான 

ரட்ட. எழுக முரயாது: 
நகைச்சவைக்காகம்‌... ண்டலாக எழுத்‌ 
ஜல்‌ கடப்‌ பலருக்கு "சர்‌! என்று கோபம்‌, 
ரும்‌ 


ஓட ககட்ட வேறும்‌ 

கே மீகுகமாஉ மனிதன்‌ ஏன்‌ மாறும்‌! 

ப: மிருகங்களிடம்‌. உள்ள. தல்ல. பழக்கம்‌, 
'யண்பாடு ஏதாவது அவலை உயர்த்தும்‌ 
போது, 


நட பணிலேள்‌, நநுசந்தா்‌ 

கே கோன்பபலல்‌ எழலபவரகரிக எ சதயம்‌ 
நணமிமா! 

பாட என்ன... மண்டைக்‌ சனம்‌ மிரத்தகள்‌. 
என்று சொல்வதற்காகவே இந்தக்‌ கள்ளி 
வக்‌ கேட்டரககர்கள்‌. . அல்லன்‌. 
ஏமாந்த ஆசாமி அலல நாள்‌, ஆகலே, 
புதல்‌ தரப்‌ போகநில்ல. 

படம. சசனவனனை, வேம்‌. 

கே தமிழ்க யதம்மேற்பபட சககேழதத04. 
கன்‌ வண கருக்க எனன தினம்‌ 
இறிர்கள்‌!. 

மட இந்தக்‌ ஆசரிய/ககுக்க. 
வர்ற சால்‌ தலச்‌, 

கேட குமரி அனந்தன்‌ உலவி எம்களம்‌ கலர்‌ 
நா்‌ 

ப: இலச்யெத்தரமாகம்‌ பேசுவதால்‌, 
என்மையுடன்‌ பழகுவதால்‌, சேவை. 

“வில்‌ நாட்டம்‌. உடையவராக 


இருப்பதால்‌ 


9 ஆடவே லவை, மேககுகணன்‌ பதும்‌ 
௦, கஷைள்மிலிடம்‌. நலக எழுத்தாற்றல்‌. 
போதில அளவு உண்பர்‌ 
படட சமீபத்தில்‌ சிலேடைகள்‌ பத்தி “அபான்‌. 
இயன்‌" என்ற புத்தசம்‌ படித்தேன்‌; அடல்‌ 
காணப்பட்ட ஐ ஷேக்ஸ்பியரின்‌. 
நாடகங்களில்‌ மொத்தம்‌. 1028 லே 
டைகள்‌ இடம்‌ பெற்றிருக்கின்றன, பேக்ஸ்‌ 
பியர்‌ முழுக்க. முழுக்க நகைச்சுவையா. 
இலல, ஆல்‌ அந்தத்‌ இறமையும்‌. 
அவருல்கு உண்டு ்‌ 
ட, எள்‌, சாம ஒரவன 

கடவ வாளில்‌ குமுளி, சழந்சான்‌ 
குழுநினி இருவரும்‌ ஒருகர்‌ தாரு! 

படை மாதிய பறைகள்‌! படம்‌ 
ஓகையார்‌ வாழ்க்கை வரலாரு! படம்‌ 
மாரிககாததால்‌ கேட்டேன்‌? 

மீல்‌, வேறா, கரவை 

க.நா இன்றிருக்கும்‌ தரம்‌ இருமணவெளில்‌ 
அிருநது அவியமா! 

பட நாடு இன்நிருக்கும்‌ நீல்மையில்‌ இரு: 
மணங்கள்‌. அவசியமா. என்று முதலில்‌: 
வோசிக்கப்பட்‌ வேண்டும்‌? 


98 இட லவ வளந்தன்‌, போர்ப்ளோஸ்‌ 
கே உம்ம்‌ சம்மந்தம்‌ பத்து வடம்‌ கேள்ஸ்களா 
இ பொதும்‌ எந்தம்‌ பர வழக்க 


பட மர்மம்‌... எதுவுமில்லே.. என்பது. உம்‌. 
களுக்குப்‌ பரிச. இடைக்கா ததி லிருந்து 
வெளிப்படுகதல்லவா? 


ட உ யரிக பெழபலர்‌ 
ஆர்‌. கே. லிங்கேசன்‌. 
மேலடருள்ணன்‌ புதூர்‌, 
காலை இனிதாக மலரட்டும்‌! 
காலை இனிதாக துவங்குகிறது. 
கோ-ஆப்டெக்ஸ்‌ தேவையும்‌ தொடர்கிறது. 
[ வண்ணங்களில்‌ - பலப்பல அளவுகளில்‌, 
கத விக்கி மர்கமான 


நதிம்பட தினால்‌ நபயப்பப்‌ 
பர்க்‌ 


ஆ திச ௦ 
ஜ்‌. 
ச்‌ 
தப்ப ்‌்‌ 2! 
1 த டி 
0] ட [6] 
4. / 
முக நாளெல்லாம்‌ இனிதாகட்டும்‌! 
உலகமேல்லம்‌ ஒளி௰ய்‌! 

சே ஷபெயர்‌ ஆகடககம்‌ சல்‌ 
ஒளிவீசி தசரத 

பவ்ய வ்ணங்களில்‌- 

பட்டு பாகியல்பரகளில்‌ 

வசீவமான சேலைகள்‌. 

ஆர்வம்‌ ஊட்டும்‌ சட்டத்‌ திகள்‌... 
இவை, உங்ககாசழ்லோடு 
அலங்கரிக்கின்றன! 

உலகெங்கும்‌ அழகின்‌ பப, 


அங்கெல்லாம்‌ உங்கள்‌ 
'வளப்புடகம்பீரம்‌.. 

கவர்ச்சமிதம்‌ 

காட்சியளிக்க செய்கின்றன! ஆத 


சீரயத்தள்ஸடி. 
மாலை இனிதா விளங்கட்டும்‌! 
கா்‌ பொழது ஒளக: | 
ஆசாலும் சே ஆப்டெக்ஸ்‌ 

ம்றலதில்க! சவம்‌ ழு லை! 

காள மாஸ்‌ ப்பத்‌ 
சத ட்ட 0 
சந்திப்பவர்களைச்‌ ஸ்ட "வைத்திடும்‌ வேட்டிகள்‌. 
உள்ளம்‌ கிதய்ும்‌ உற்சாவாள 
பவள றம்‌ தகின்றன! 
ச்‌ சற்ிலம்‌ அலங்காரத்‌ நுனி வலன்‌... 
சோயா உறக்‌. மகர சு. தவம சிக்‌ 
உங்களை ஒப்பற்ற காட்சியாய்‌ 
உருவப்படுத்தக எட்டுகிள்றள! 
ட இத 
நூகுநிம்சி 


எத்த 
யலா 

14... அதர்மைஜானில்‌. ஒரு... சிவள்‌. 


கோயில்‌, 


1979 ந முதல நாள்‌, பாகலின்‌. 
ஓட்டல்‌ மாஸ்கோ 

கவல்‌ எழுந்து ளித்த முல்‌ ௭9, 
பழய பாக நகரத்திலுள்ள. ஸ்ரீவான்ஞா 
கிலுல்லா. என்ற அரசரின்‌. பதரந்காம்‌ 
நூதிருண்டு அரண்மக்சையக்‌. காணப்‌ புறப்‌ 
பட்டுக்‌ கொண்டிருந்தேன்‌, என்‌. அறைக்கு 
எதிர்வரிசை. அறையில்‌. தல்லயிருந்த சந்‌ 
இரகும்த.. வித்வாலங்காரி,. காற்று! 
காநீறு! காத்து!!!" என்று அலறியடிக்‌ 
நம்‌ கொண்டே அலங்கோலமான தோற்‌ 
நத்தில்‌ என்‌... அறைக்கு ஒடி, வந்தார்‌ 
சரிந்தேன்‌. “அற்று! குருவி! புயல்‌!" 
என்று தொட்ரிபில்லாமல்‌ எதேதோ பேசி 
ஞர்‌. அவரை அழைத்தும்‌ கொண்டு அவரி 
அறைக்குச்‌ செஞ்றேல்‌ ட அங்கு அறையிள்‌ 
டந்த அவர்‌... இணிமணிகள்‌,.. எல்லாம்‌ 
முங்க்கோன்றும்ப்‌.. பறந்து கொண்டிருக்‌ 
படட பேய்க்காற்று நிசம்‌ பக்கங்கள்‌. - கட்லிருத்தால்‌. என்னைத்‌. இகய்பர சன்னி 
வாசியாக்கி வேடிக்கை பார்த்திருக்கும்‌ அங்கு 
இடிக்க பயங்கரமான காற்ற, 

அவருக்கு உதவி செய்வதாக நிலத்து, 
முதல்‌ நான்‌ மாம்‌ அவர்‌ அறையின்‌ கண்ண 
நடிக்‌ கதவை. நிமி இறந்து வைத்தகஸ்‌. 
கவு இது! இருவரும்‌. 0 
முடிச்‌ தாழிட முயன்றோம்‌. 
எங்கை உள்ளே தள்ளியது. காற்று: பிறகு 
வெளியே ஒடி, வந்து எங்கள்‌ அறைக 
கவனிக்கும்‌ பெண்மணியைத்‌ ... தகனக்கு 
அழைத்து வந்தேஸ்‌, நூவடும்‌. செர்த்து ஒரு: 
வழியாகக்‌ கைக்‌ கள்ளி அனடையிகோம்‌, 
மரன்னதான்‌. பா்வனத்தின்‌.. போக்கை 
லொர்கள்‌ அடியோடு மாற்ற முயன்ளுதும்‌, 
மேயங்களில்‌ அது கல்‌ இய்சையான சொர 
பத்தை இப்படியெல்லாம்‌... காட்டத்தான்‌ 
செய்ததா! 

இற்றுண்டியை முடித்துக்‌ கொண்டு நாங்கள்‌ 
தலிதும்லா "ஷாலின்‌. அரண்மனைக்குச்‌ சென்‌ 
நோம்‌! பெரியதொரு கந்கொட்டைக்குதடுவே 
பமாலீதுள்ள ஐாரஹால்‌ அண்மை 
ஒரு சிவன்‌ கோமல்‌ 

'தஷ்மச்‌ மீறிய 
கதமகள்‌ அழ்தரத்தில்‌ சத்தம்‌ கொண்‌: 
முருந்தழு. நல்ல வேகா அந்த்‌ நேரத்தில்‌ 
நான நிமி கேலி சட்டம்‌ கொள்ளாக்‌ 
தன்‌ மாய சொல்க மதம்‌ பகை 

மாக துகறமுகத்தில்‌ கப்ல்ய 
மத்லாலக்ர்‌, வழிக; 

ஒன இகங்குளர்‌ இரு; நதியுடன்‌ 


நா்சன்பறமா அடீாள்‌ 


ஒத்திருக்கறது. அறு, கீழே. தரையில்‌. அல. 
கங்கே வட்ட வடிவத்தில்‌ இரும்புக்‌ கம்பிகள்‌ 
போட்டுச்‌. கரங்க. வாயில்களை... முடிலிரத்‌ 
தார்கள்‌, உற்றுக்‌ கவனித்தேன்‌... கோணல்‌, 
மாணலாவ படிக்கட்டுகள்‌ உள்ளே சென்றன. 
விசாரித்தேன்‌... பழங்காலத்துக்‌ குற்றவாளி, 
௩8 அடைக்கும்‌ பாதாளச்‌ சிறைகள்‌ அளை. 

அரசர்‌ ஷா... நீஇ விசாரணை நடத்திய, 
*இவாளு கா! என்ற உ.ய/த்த மண்டபம்‌ 
மையத்தில்‌ இருக்கறது, படி ஏறி மேலே. 
சென்று பார்த்தோம்‌. அரசர்‌ அமடும்‌ இடத்‌ 
இக்கு எதிரில்‌ ஒரு தங்மட்டும்‌ வெளிவரும்‌, 
அளவுக்கு ஓர! ஒட்டை இருக்கிறது. பாதாளச்‌ 
நபிக்கு மைத்ர சேர்க்‌ 
போது, அவர்கள்‌ தமை மட்டிதூம்‌. தரைக்கு. 
வெளியே நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்குமாம்‌, ௧௬2. 


இரதகாளி என்று மகனாகக்‌ அர்‌ 
மண்டகப்படி 

இல்‌ த மட்டும்‌. 
பராதி' என்று, முடிவாஞம்‌ அவர்‌ விடுதல்‌. 
செல்வமபட்ட: அசகிககதம்‌. மதகு 


மரங்க வாயில்‌ வழியாக வெளியெத்றப்படு 

அந்த. அரண்பசேயை.. இப்போது ஒரு 
காட்டி சால்யாக, மாதிறி நல்ல முறையில்‌ 
பாதுகாத்து வருகருர்கள்‌, அரச குடும்பத்‌ 
இனர்‌ வாழ்ந்க. இடங்கள்‌, தொழுகை நடந்‌ 

1, அகர்ரயதானில்‌ உளள த்வாலாமுக்‌ வன்‌ யலில்‌ 
அவன, வோல்கார்‌, 
நாய்டு பெண்மீகள. 4. கால்பிகன்‌ கறுக்கும்‌ எண்ரொம்‌ எடுக்கும்‌ படத்தில்‌, பெட்ரோல்‌ 3) 


3, ஓலில்‌ அங்துல்லாகேல்‌ வலந்த 3ம்‌ 

99. 


இய மகதி, அவர்கஷடைய கல்லறைகள்‌: 
முதலயவத்வைச்‌ கதறி யார்த்தோம்‌. 
பெட்ரோல்‌ அங்கு இருப்பது கண்டு பிடில்‌ 
கப்பட்ட பிறகு, ஆங்கிலேயர்‌, தொமானி, 
மார்‌, ஸ்வீடன்‌ தேசத்கார்‌ ஆல்வார்‌ அங்கு 
லந்து உரிமை பெற்றுத்‌ தொழில்‌ நடத்தக்‌ 
தொடங்‌ விட்டனர்‌. அந்த மேல்நாட்டு 
பெட்ரோல்‌ முதலாளிகள்‌ வாழ்ந்த மாளிகை. 
கவும்‌, அவர்களிடம்‌ வேலை பார்த்த தோழி 
வாளர்கள்‌ வாழ்ந்த கப்பங்களையும்‌.. பளை 
மடம்‌ படித்த காசி சாலிம்‌ வைத்த 
டர்க்கி தத்வ 
உள்ள குடிசைகளுக்கு நம்‌ நாடுதான்‌ உலக 
கேயே பெயர்‌ போனது என்று நான்‌ நீர்த்‌ 
துக்‌ கொண்டிருந்தேன்‌; அதைப்‌ பொய்யாக்‌ 
விட்டது. பாசு: ஆனல்‌ இங்களவும்‌ அறுபது 
தண்டிக்க முனபிு்த  சய்மடஇப 
யாதோ பெட்ரோல்‌ எடுக்கும்‌ தொழிலா. 
ஊர்கள்‌ கடற்கரையை. அடுத்த மச ரி 
களில்‌ பெரிய பூங்காச்கனுககிடையே கட்டம்‌ 


டதாவ்வ்‌ மனு, ப என்‌ 
தந்தான்‌ கற்கக்‌ கேள்‌ ப 
கொவர்க்க்‌ கவ விவ்‌ ககன்‌ 
பகம்‌ டன்கல்‌ பகவ 

அம்தத்க்‌, சலன்‌ கத மாக்க 
ட வண்டன்‌, இச்லாந்து, ரஸி௰ா வழி 


பகு சன சென்று வாட்ட ததன்‌ 
வெட களிததன. சால்டேதாகிம்‌ ச 
சத்வம்‌ மனச்‌ கா 
ப அத வை 
கடல்கள்‌ பெட்ரோ எடம்‌ இடக்‌ 
களுக்கு நாங்கள்‌. அழைத்துச்‌. செல்லப்பட்‌. 
டோம்‌, முத புறங்களிதும்‌. இணைக்‌ 
கட்ட நம்மாலான அழகாக்‌ 
பட, சென்ற பானம்‌ அன்கம்‌ 24 
டட அத கர செனற்‌ 
கச இய்தரங்க்‌ காமாக்‌ இம்‌ 
பகொன்டசனட வனதாகிள தேகப்‌ 
கட மக பகவ அப்து 
க அலுவ தகவ்‌ ௮ 
இக கொணடு கடுக்கன்‌ இப பாக 
நலடமேல்‌ லகம்‌. கமான்‌ 
ததயான பாகம்‌. அதர்‌ பல போய 
சரக வந்த கொணர்க 2 

40. 


இ மட்டர்‌ கதக்‌ ரகம மீன்்‌, 
ஒரு பிளாட்பார, றக்க கொண்‌] 
எ்களுகக விரல்களால்‌ கறலானர்‌ தோனி, 
காஸ்பியன்‌ கடதுக்குள்‌. எண்ணெய்‌ வயல்‌ 
டபிகபயட்டு 1227 
மம்‌ எடுத்து வருடருர்சள்‌.. 
கடலில்‌ ீரமட்டத்தக்குக்‌ சழ 2 முதல்‌. 
இகொமட்டர்‌ வரை தோண்டிய பிறகு எண்‌ 
கொம்‌. கற்று. இடைச்தது, ஒல்வொடு, 
இரும்புக்‌ கோபுரத்திதும்‌. 9 முதல்‌ 79 வரை 
எண்ணெய்‌. தோண்டும்‌. இயந்திரங்கள்‌. 
பொருத்தப்பட்டுள்ளன.. ரஷ்யா பயன்படுத்‌ 
தும்‌ மொத்த எரி வாயுலில்‌ சுமார்‌ பாஇ அள. 
வுக்கு எரிவாயுவும்‌,. ச சதவிகிதம்‌ பெட்ரோ. 
தும்‌ அதர்பைதான்‌. உற்பத்தி செய்து வரு 
இத; றந்த எண்ணெய்‌ கறஇிகர்ப்பு ஆங்க்‌ 
நெவில்‌ இருப்பதாக எவர்கள்‌ க்க 
எண்ணெயை. [எயரிடப] ஏற்றுமதி செய்வ 
இல்ல 2 பெட்ரோதுடன்‌ கடலில்‌ இருந்து. 
அவர்களுக்குக்‌ இடைக்கும்‌ தைப்‌ பொருள்‌: 
தேத்தமால வெள்ளி! 

"இந்தியாவில்‌ உள்ள ஓர்‌ எண்ணெய்‌ வய: 
லில்‌ சப்பத்றிக்‌ கொண்டபோது நாங்கள்‌ 
இங்கதான்‌ எங்கள்‌ நெறப்பட அம்‌ 
(கம்‌ படையை அனுப்பி க.தவீமம்‌!!' என்‌, 
பெருமையோடு குறிப்பிட்டார்‌ தோலி... 

"உலகத்தின்‌. பெரும்‌ பருஇ நாடுகள்‌ இப்‌: 
போது பெட்ரோல்‌ பற்றாக்குறையால்‌ பெரும்‌ 
வெதிப்படுகன்றட நம்முடைய நாடும்‌ 
தல்‌. வருமானத்தில்‌. கணமான: தொகை 
வெம்‌ பெட்ரோதுக்குச்‌. செலலிட்டு வரு 
றது, ரஷ்யாவுக்கு அந்தக்‌ சஸ்‌ சிறிதும்‌ 
இஃ, தாலும்‌: அவசனடக்‌ உதவினர்‌ 

'காண்டு தம்‌. நாட்டுக்‌ கட்கோரங்களில்‌ இன்‌: 
னும்‌ தலிரமான ஆராய்ச்சிகள்‌ நடத்தலாம்‌: 
எரி பொருள்‌ வளத்தில்‌. என்று. நாம்‌. தன்‌: 
விலகு காணு உரருமோ, அன்றுதான்‌. தாம்‌ 
முன்னேத்றப்‌ பாதையில்‌ ஏற நடை போட 
முடிகம்‌ 

"இங இரண்டாம்‌. நாள்‌ முற்பகல்‌ (ரஷ்‌ 
மாலின்‌ மக்கள்‌ ஓலியர்‌ என்று அழைக்கப்படும்‌ 
இரு அப்துல்‌ லாலேவை. அவருடைய ஸ்டூ. 
கோலில்‌ காணச்‌ செல்ப்‌... ஏந்கெள்‌ 
அவரது அற்புதமான ஒவியங்கள்‌ சிவவற்றை. 
ஏஷ்யாலின்‌ பல சண்சாட்சி சாலைகளில்‌ நான்‌ 
கண்டிருக்லேன்‌.. 12ல்‌ ஒரு முனையும்‌ 
1977ல்‌ மறுமுறையும்‌ இந்தியாவுக்கு வந்து. 
இந்திய வாழ்க்கை பத்தி நாறிறுக கணக்கான: 
ஓவியங்களை... வண்ணக்களில்‌.. வரைத்தலர்‌ 
வெரி 19ல்‌ நதர விருது பெற்றவர்‌ 

"பளப்படி, உங்களுக்கு இந்திய வாழ்க்கை. 
மல பற்றுதல்‌ ஏற்பட்டது?" என்று சேட்‌ 
டேன, 
'அதர்பைதான்‌. மக்களுக்கும்‌... இந்திய 
மக்களுக்கும்‌. குறிப்பாகக்‌ இராமப்புறங்‌ 


களிடையே. நெருங்கிய ஒற்றுமை இருப்‌. 


பதை என்னுல்‌ உணர முடிகிறது; அதுதால்‌ 

என்னை. இந்தியாலிடம்‌ ஈடுபாடு கொள்ளச்‌ 
செய்தது"! என்றார்‌. 

"அவர்‌ எழுதிய இந்தியக்‌ காட்சிகள்‌. 
கொண்ட வண்ணப்‌ படங்கள்‌. பலவற்றின்‌. 


பிரதிகளை அன்பளிப்பாக, எங்களுக்கு வழல்‌. 
இஞ்‌: பெங்கஞருக்கும்‌ சென்னைக்கும்‌ அவர்‌. 


வந்திருந்த நாட்களை அன்போடு தினைவுகரிக்‌ 
தார்‌. இத்தியர்களில்‌ விருந்தோம்பல்‌ பற்றிக்‌ 
குறிப்பிட்டு, தாமும்‌, பல்வகைப்‌. பழங்களா 
வான ஓர சது வரத்துக்கு ஏறியாடு செய்து 

அநு மாலை மூன்று மணிக்கு. நாங்கள்‌. 
சிவன்‌ கோலிலேப்‌ பார்க்கப்‌ புறப்பட்டோம்‌. 
பாகூலிலிருந்து 25 இலோமிட்டர்‌ தொல்லவில்‌ 
"அடிஷ்கீயா' என்ற. பகுதியில்‌ இருக்கறது. 
அது; சிவன்‌ கோலில்‌ என்றால்‌. நம்முடைய 
தமிழ்‌ நாட்டில்‌ உள்ள கோயிலைப்‌ போன்ற. 
ல்ல. அது, ிமாசலப்‌ பிரதேசத்தில்‌ 
க்ளா என்ற இடத்தில்‌ "ஜ்வாலாமுகி, மந்‌ 
இர! என்று ஓன்று இருக்கறது. நெருப்பை. 
முகமாக கொண்ட. சசவரனில்‌ கோவில்‌. 
என்று அதற்குப்‌ பொருளாம்‌... அந்தக்‌ 
கோயில "ஒரு முன்மாஇிரியாகக்‌. கொண்டு, 
தைப்‌ போலவே அங்கும்‌. கட்டி. விடக்‌ 


இராசன்‌, 
அந்தப்‌ பகுஇியில்‌ ஒரு பாறை. இரக. 
விருந்து நெருப்புக்‌. ஊம்பி ஐந்தாவது. 
நரதரண்டினிந்த 12ம்‌ ச்ருண்ட வரை 
எரிந்து வந்இருக்கறது. தொடக்க காலத்தில்‌ 
இதைப்‌ பார்னிகள்‌ தங்கள்‌ தெய்வமாக வழி. 
மட்டிருகலருர்கள்‌, "பிறகு 1717லிரந்து 
வாணிகத்துக்காக... அத்தம்‌... பக்கம்‌. வத்த 
தழிந்தக்கரா. அது. ஈர்த்திருக்கறது; சங்லா 
வில்‌ உள்ளதைப்‌. போலவே. இங்கும்‌. சிவ 
[ாலாமுல்‌'யாக விளங்குவது, 
கண்டு கோலில்‌. கட்டத்‌. தொடங்கி வட்‌ 
டார்சள்‌.. இந்தயானிலிருத்து வாத்திரீகர்சள்‌. 
வரத்‌ தொடங்கி விட்டார்கள்‌. 

"காரல்‌ சராய்‌! போலவே உரத்த மல்‌ 
அவர்கள்‌ கொண்ட சதுரமான பெரிய கோட்‌ 
மைக்கு. தடுனில்‌ அமைத்திருக்கிறது. அந்தச்‌ 
சென்‌ சிறு கோயில்‌, அந்தக்‌ கோட்டைக்‌ 
(கன்‌ எவர்களை ஒட்டி. நான்கு. புறங்களிலும்‌. 
சேமட்ங்கன்‌ சட்டப்‌ பட்டிருக்கின்றன. 1774 
முதல்‌ 1௪27 வளர அங்கே. 40 சாதுக்கள்‌. 
ஜாழ்த்இருக்கர்கள்‌,. கங்னாலில்‌. எப்படிக்‌ 
கோலில்‌ இறுக்கைதோ,. அதே. அமைய்பில்‌ 
மத்தியில்‌ இ எரியும்‌ இடத்தை மையமாக 
வைத்து நான்கு புறங்களிலும்‌ வாயில்‌ விட்டுச்‌ 
சதசமாகச்‌ சவர்‌. எழுப்பியுள்ளார்கள்‌. 

கோட்டையில்‌ முகப்பு வாலிலில்‌ தெரித்த 
நகரி எழுத்துச்‌ சம்ஸ்ஒருதக்‌ கல்வெட்டைப்‌. 
படித்தார்‌ சந்திர குப்த வித்யாலங்கார்‌ 

"பப கணேசாய. நமதற, நரபதி. ஸிஜரம. 
ராஜாலின்‌. 7௪780 ஆண்டு. சகலவபட்சம்‌, 
ஒன்பதாம்‌ நாள்‌... க௫௦கஷத்திரத்தில்‌ இப்‌ 
பபாது வரித்து வரும்‌. மாஜசமமா இரா 
முத்தச்‌ சொந்த புக்க தேலாலில்‌ பொரு 
தவியால்‌ இது கட்டப்பட்டது." 

இப்படிப்பட்ட 2௦ கல்வெட்டுகள்‌, 1712 
'தொடங்ல்‌ 1827 வரை அங்குள்ள பல்‌ பருதி. 
தனில்‌ காணப்படுகில்நன கோவிலில்‌ எரிந்து, 
கொண்டிருக்கு நெருப்பு 1247 வரை எரர்‌ 
இருக்க மண்டும்‌. பிறகு பெட்ரோல்‌ எடுக்கத்‌. 
தொடங்கிலிட்டதால்‌ அந்த இடத்திலிருந்த. 
எரிவாயுவில்‌. ந குன்றி அது அன்‌ 
இரக்க வேண்டும்‌, 46 பேர்கள்‌ வரை வாழந்த. 

'தநில 12ல்‌ ஒரே ஒருவர்தான்‌. இருந்‌ 
கருர்‌: றந்‌ 


பெருமான்‌. 


வரும்‌ அங்கேயே தல்ல. 


இ*ஜனவுகரு மரீட்பன்‌ அன்பளிம்பாக வமல்‌: 
நம்ப கனம மரு்கலளகள்‌ ன 
£ன்‌ உட்புற வெளிப்புறத்‌ தோற்றக்கள்ட டம்‌ 
மருத்துவ மனைக்குள், பரசோதனல்‌. கட்டல்‌, 
ஸ்திர சவசசக்வான பலல்த உகணை 
மிகல்‌ மாரமபதகான வசதிகள்‌ எலலாம்‌ உள்‌ 
சனை மின்சாரம்‌ உத்பத்தி செல்ல 9 
நேப்பி தவிரமீன்‌ க்மெட்டிகளும்‌ உண்ட! 


'இரப்பாரா அல்லது நாடு இரும்பி விருப்பாரா 
என்ற விவரம்‌ தெரியவில்லை 

£முதலில்‌ கோயில்ப்‌ பார்த்தோம்‌, நெடும்‌ 
காலம்‌ அங்கு நெருப்பு எரிந்தகற்கான அடை, 
மானம்‌ நன்கு தெரிந்தது. பிறு மடங்கள்‌ 
கத்திப்‌ பார்த்தோம்‌ ச கூடங்கள்‌, அவற்‌. 
(நில்‌ ஒரு கூடத்தில்‌ அங்கு இடைத்த பொருள்‌. 
கோச்‌ செகரித்தும்‌. சண்காட்சியாக வைக்‌, 
இள்ளார்கள்‌... பழங்கால இந்திய நாண 
மங்கள்‌, சங்கு, சற்றாரத்‌ தட்டு, தாளம்‌, 
சிறு பதை போன்ற உழிபாட்டுக்கும்‌ தோடர்‌, 
புடைய பொ௫ுள்சள்‌ அலை. 

9900 ஜரலாமீட்டர்‌. தொக்லிலிருக்க. 
இந்திய நாட்டிலிருந்து பக்தியில்‌ முறிக்க. 
மரத்திரிகர்கள்‌ இப்போளதய.சரான்‌ எழி. 
யாக இங்கு வத்து திவாலாமு! 
மருக்கரர்சள்‌.. ஜரொய்பிய, 
செல்தும்‌ எழியில்‌ இந்திய வணிகர்கள்‌ டலரம்‌. 
இங்குவந்து சென்றுக்‌ கடம்‌, கோளில்‌ 
அருகே வறு "ஒறு தென்படுறறது. கடக 

அஇலிருக்க நீரை அங்கு 
பயன்படுத்தி. இருப்‌: 
(தொட்டும்‌) 


பி 


வம்‌. குளிக்கவும்‌ 
வாழந்த சாதுக்கள்‌. 
பார்கள்‌ என்று தெரிகிறது. 
பரன்‌ ௨௪0௪. தனழயும்போதே ௮௨ 

காக்‌ சவனித்தேன்‌, அவள்‌ என்னுடன்‌ ரொம்ப 

நான்‌ பழகிய மாதிர்‌ மெதுவாகத்‌ தமன 

ம்க்கும்‌ யக வக்கம்‌ காட்‌ 

சொக்க வைக்கம்‌ வண்ணம்‌ எரித்தால்‌, அம்‌ 

பொதே என்‌ இதயத்தில்‌ புகுந்துகொண்டாள்‌.. 
மாசா இரகம்‌ அவள 

இன்னும பத்து சிலம்‌ இவத, எம 
படம்‌ பொழுது போக்கக்‌ 

£கேசமனி௰்‌ காமி ப்‌ ஒன்ன வாங்க. 
இழுத்தல்‌ கொண்டே அவரால்‌, அவ்‌ 

நன்‌. அவள்‌ ப்ரொக்லல்‌ தெரிது 
நல்ல மரமாக, எடுப்பான மார்போடு, 
கசல்‌ மேல்‌ ரல்களவியாடு பப பிரள்‌ 
உளச. எப்பரம்‌ படைத்தான்‌ பெண்ணோ. 
சோ்சம்‌ வி்‌ நன்ற படலை: ஜாக்கேட்‌ 
மக்கம்‌ கழ சரசரகேன்ற, நாற்பற்கைச்க. 
மல்மிக இதக்கில இடமும்‌ பக்கப்‌ பட 
வலக்‌ சாட்டியது, அதம்பல்‌ பயனம்‌ 
அத்த அரத. வெலசகநதுல்‌ எனக்‌ 
செக்கை 

நான்‌ என்‌ இருக்கையில்‌ செகரியமாய்‌ 
சாய்ந்த கொண்டேன்‌. மேடையில்‌ யா 
ஜு பேண்‌ "சக்காக்‌ காட காட்டம்‌ 
என்று வாரோ சொல்ல, ஆடிக்‌ கொண்‌: 
கந்தான்‌ வம்ப சத்தம என்ன்‌ 
இனத்தை பெல்லாம்‌ ஏனிகக மடலாக 

க்கக்‌ மெல்ல மக்‌ கொண்டேன்‌. 
மறபடும்‌ அவள்‌! 

ப்சரனுகு சன்தி சொல்ல. வேண்டும்‌. 
அவன்தான்‌ தேற்று என்னிடம்‌ இந்த நிகழ்ச்‌: 
நன: ஒக்கேட்டடம்‌ கோடுகிகான்‌ 

“லக்‌ தேகா, என்‌. எட்டுக்கு நேத்து 
இரன்டு முன்று அழகான இலம்‌ பெண்கள்‌ 
இறத என்‌ வில்‌ இக க்செட்டைம்‌ 
ப்டிடம்‌ சோயிட்டாக்கட என்‌. பகானி 
தான்‌: அரதச்‌ சாச்ளல்‌. வலய மானான்‌ 
நரச்தேர இமாது அகன்‌ இப்ப தாகத 
கேறெங்கேயோ போகணுமகிற, உள்‌ ஸாம்‌ 
சம்‌ கச்கது, நீதான்‌ எழுத்தானனமே கன 
சொடுக்கு -௨$ரவன்‌! பரமமசசாசி வேத. 
மோகினி முரல்‌ நரரனம்‌ கடை கதம்‌, கொர்‌ 
சம்‌ சத்வம்‌ 

வக செல்வ காவ்‌ மிட்ட 

நான்‌. தனியாகத்தான்‌ இளம்ய கேண்டி 
மரதத, இன்னைக்கு பார்த்த என்த 
மட்டும்‌ மய மிமலாமகி ட சண்பகள்‌ எல்‌ 
கோரக்‌. முக்கி கேன்‌ எப்படு்தான்‌. 
அமைக்கிதோ! 

'அதுப்புடன்‌ வாசலில்‌ ஸ்கூட்டரை நிறுத்‌ 
மட்டு உண மழழ்கமோததாக னன 
மகன்‌ முதன்‌ தென்பட்டாள்‌ 

ன கல்வழல்‌ மி!" 

தான்‌: என்‌. "கசி. வல்வில்‌! அத்த 
ஒல்னியே வர்தன்‌: அவள்‌ இன்னும்‌ வாசன்‌ 
42 

கரே அன்று கொண்டிருந்தான்‌, முப 
வும்‌ அந்தச்‌ சிரிப்பு. ப ப்‌ 
"பஹலோ ப்ரொக்ராம்‌ ரசிக்களையா?" 
அவள்‌ ஆக்லலத்தில்‌ கெட்டான்‌. 
"பர ளிட்ட 
ஓர்‌ தரலா, முவகலாமா?. 
கமில்‌ மபர்‌ எட காதிம்‌ அவள்‌ தல்‌ கைக்கடிகாரத்தைப்‌ பார்த்தும்‌ 
கொண்டாள்‌, 

"நேரம்‌. ஆலலிட்டது. இனி யார்‌. வரப்‌: 
போசருர்கள்‌? உ அவள்‌ அரசில்‌ 


மெல்லிய" ஏமாதிதம்‌. எனக்கும்‌ பித்த 
யாரை எதர்பார்கலருள்‌! 
"வாருங்கள்‌. பேசலாம்‌ 
அவள்‌ நடந்தான்‌, நால்‌ தொடர்ந்தேன்‌; 
பெண்ணே, இதேபோல்‌ நாம்‌. வாழ்க்கை 
முழுவதும்‌ நடத்தும்‌, தொடர்ந்தும்‌. இணைந்‌, 
(தம்‌ செல்லோமா?. என்‌ ஒல்வொரு சதை 
சொல்‌ நானும்‌ நய பசபரணமாக நிதந்‌ 
நான்‌ என்னை அறிமுகம்‌ செய்து கொண்‌: 
டேன்‌. எழுத்தாளன்‌ என்பதைக்‌. குறிப்பிட்‌ 


வில்லே. 
"நான்‌ நீரஜா, மிஸ்‌ நீரஜா. கட்சி 
ர்த்தி க்பர்னிட மனன்‌. அ்கப்யா. ந. 
இண்டல்ட்ரலியஸ்ட்‌ 

ஓ. கட்ரினுமூர்தீஇி?. என்‌ மண்டையில்‌. 
"மூனுக்‌! என்று ஒரு விளக்கு எரிந்து அனைத்‌ 
தது. என்‌ சிறுகதை ஒன்றுக்கு முதல்‌ பரிசை 
வீழ்‌ மேடையில்‌ கொடுத்த புண்ணியவான்‌; 

“நங்கள்‌. கேள்லிப்பட்டிருக்கலாம்‌. 

(ஓ; ஷயா இன்‌ ஃபாக்ட்‌ அவர்‌ கலைமை. 
யில்தான்‌ நான்‌. ஒரு பரிச வாக்லேன்‌; 
முன்று மாதங்களுக்கு முன்னால்‌... 

"தேன இல்டலட்ரண்டம்‌! 

நான்‌ போல்‌ இரண்டு. கோப்பை காமி 
லால்ல்‌ வர... ஆளுக்கொன்றாய்‌. எடுத்தக்‌ 
கொண்டு, 'காலியாம்க்‌. கடத்த இரு நாற்‌, 
காலிகளில்‌ அமர்ந்து கொண்டோம்‌. 

"பு ௪ மிஸ்டர்‌ தேவநாதன்‌, . நான்‌ சமி 
பயத்தில்தான்‌... இங்கு. வத்து சரிந்தேன்‌. 
(இதுவரை படித்ததெல்லாம்‌... பம்பாயில்‌? 
நான்‌ டமிலியன்னுதான்‌ பெரு; பட்‌ டமில்‌, கமாசாத்தான்‌... வரும்‌... அஃப்சோரஸ்‌. 
இனிமா. எல்லாம்‌ பார்ப்பேன்‌: ஆனல்‌ படி: 
குத்‌ தெரியாது. 


எனக்குத்‌. தமிழில்‌ தெரிந்த. 
ஒரே ஆசிரியர்‌ சுஜாதாதான்‌., அவர்‌ பெய 
இரத்தான்‌. அடிக்க மோக்றுக்க மை எனி 
சாக்ஷி வ கதாதார்‌ 

எனக்கு சாதா மீது கொஞ்சம்‌ பொருமை. 
எம்‌ தவன்‌, 

ம்‌ ஒட 

“தல்ல கூட்டம்‌ போல்‌ இருக்கு...” 

"பேஸ்ட வெசி கட்‌ ரெல்பாள்ள்‌! க்‌ 
பெட்‌ எல்லாம்‌ செரியே பான்டா தத்‌ 


போச்சு, மூ.வில்‌ பீ சரிய்ரைஸ்ட்‌ட யாரிடம்‌ 
எல்லாம்‌. தோடிமா.. வீத்தோம்‌?*! 
எவக்கு மனமக்கல்‌. கறுகுதுத்தது; நாஸ்‌ 
ஒரிய வந்தவல்‌ என்பது அவளுக்குக்‌ தெர்‌ 
கால என்ன செய்வாள்‌? 
ம்ப, மொஜின்‌? 
ரோஹித்‌ ட 

வருவதாக ப்ராமிஸ்‌ பண்ணார்‌.1! 

'ரொதசித்‌,ஃபட என்‌. புருவங்கள்‌. இணந்து 
மரித்த, ரோஹித்தார்‌. அவன்‌: 
சம்பத்‌, புகுந்திருந்த இளம்‌ 
நடிகன்‌, தன்‌ உடலழகாதும்‌, முகக்‌ சவர்சி 

மாதும்‌ எத்தனையோ பெண்களாத்‌ தன்னை. 
நிர்த்து ஏங்க வைப்பவல்‌; அவரச அட்டை 
யில்‌ போட்டு வெளியான இதழ்‌, வழக்கத்தை 
விடப்‌ பினைந்து சதன்‌ டம அந்த 
தாக என்னிடம்‌ பந்நிரனல்‌ ஆரிய ஒரக்‌ 
சொல்லி இருந்தார்‌. 

'ரொஹித்‌ என்‌ நண்பனும்‌ ௬ட 

அதுக்க இலப்வயத்கில்‌ கொஞ்சம்‌ ஆர 
வம்‌. இருந்தது... என்றுடைய ஏதோ ஒரு 
கதைப்‌ பாராட்டி. எழுத, நான்‌ பதில்‌ 
எழுக... அடுக்க தடவை. அவன்‌. மதுரை 
வந்தபோது நான்‌ அவனைப்‌ போய்ச்‌ சந்தத்‌ 
தென்‌, "மறுதடலை. என்‌ வீட்டுக்கு வரல: 
காகச்‌... சொல்லி விருந்தான்‌. 

“ரோஹித்‌ என்‌ 
௫ல்‌ அத்தனை அமி 
மானமா. உங்க 

மெஸ்‌. நான்‌. 
'தமீழப்‌.. படங்கள்‌. 
ரோஹித்‌ நடிக்கது. 
என்றால்‌. விட்மாட 
டேன்‌. ஓ, காட்‌ 
எலல்லி மீக்‌? ஹி 
ஐஸ்‌ ஒரேட்மிஸ்டர்‌. 
தேவநாதன்‌..." 

"நீங்கள்‌ எப்படி 
வரைப்‌ பிடித்‌ 
நரிகள்‌?!" 

அவர்‌. ஏபதா. 
ஞு ட்டிங்குக்காக, 
மதுரை வத்திருப்ப. 
காகத்‌ தெரிந்தது, 
நேரில்‌ போய்ச்‌ சந்‌ 
கான்‌ 
முடிந்தது. 


கண்டிப்பாக வர முயல்வதாகச்‌ சொன்னார்‌. 
இங்கு மால. மறுவடிவம்‌. 4பபோன்‌ செல்க 
'பாது, மாக ஆறு மணிக்குச்‌ சரியாக இங்கு 
இருப்பகாகச்சொன்னார்‌. 

“அவரையே. சப்‌. செஸ்டாகப்‌. 

போட்‌ 

முருச்சலாமே!! என்‌ எரிச்சதுக்கு. முலாம்‌ 
கொடுத்தேன்‌. 

அவர்‌ ஒத்துக்‌ தொள்ளலில்லை, நெரம்‌: 
இடையாதாம்‌, இன்‌ ஃபாக்ட்‌, ஆறரக்குல்‌ 

வராவிடில்‌, இடிரேன்று ஏதோ வேலை வந்த: 
விட்டதாக வைத்துக்‌ கொள்ளும்படி சொன்‌ 
ட அவள்‌ குரலில்‌ தெரிந்த சோகம்‌, 
"குள்‌ மை அழுகை சசற்னைத்‌, இறந்து. 
விட்டது. "இடிரேன்று எண்களில்‌ பட்ட கனி, 
யைப்‌ பறிக்க. எண்ணுகையில்‌ 
இனி வந்து சேர்ந்தது? 
அவளிடம்‌ சொல்லலாமா, 
இன்‌ நண்பல்‌, 
என்று? வேண்‌ 
டாம்‌ எனத்‌ நர்‌ 
மா னி க்கறேன்‌. 
சோதித்‌ மூலம்‌. 
இவள்‌ அன்ன. க்கிருந்து 
நாள்‌ ரோதரிக்‌ 


ஏன்‌ அடைய வேண்டும்‌. என்று தன்மால: 
உணர்சி தடுத்தது, 

தெள்‌ கிளம்பும்போது, என்னே மறதாள்‌ 
ஞாயித்துக்‌ கிழமை தன்‌ வட்டுக்கு வடம்படி 
அழைத்தாள்‌. 

மனம்‌ இருக்கதே - அது ரொம்ப லர்‌ 
இரமானது, சனிகவி வட சர 
எல்கே உறங்கிட பக்த 

எத ரராலைம்‌ பார்கக வேண்டும 
பார்க்க வெண்டும்‌, பார்க்கத்தான்‌. 

தாள்‌ இம்மி விட்டன்‌, 


இட்ரிணமூரித்திகூட வீட்டிலதால்‌ இர 
தார்‌... என்கன அவர்‌ அளையாளம்‌. கண்டு 
கோல்டா ட்‌ 
டர்‌ தேவநாதன்‌, 

பலி பந்தா சொல்லல்‌, ப வாங்லே, 
மகம்‌ மோகா, அந்தோ வன்ன 
சாப்பிடறேன்‌?! டட 

'எனக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது. போய்ச்‌ 
மரமாலிம எம்ந்தபோதிப்‌ 

'டெலிஃபோன்‌ மணி ஒலித்தது. 

அந்த மணியோசை சட்டென்று மனத்தில்‌ 
ஒரு பயத்தை நிறைத்தது; மூர்த்தி போகீச 
எடுப்பதைப்‌ பார்த்தேன்‌. அவர்‌. முகம்‌ 
மெல்ல மேல்ல... கரமிழப்பதைப்‌ பார்த்‌ 
தென்‌, சம்திங்‌ ரால்‌. 

எனகக தரனானல்‌ மகம்‌ ஜாமம்‌ அத 
தது, அந்தக்‌ குழந்தைத்தனமான முகம்‌, 
அம இரபபலரகள்‌ மேதும்‌ உற்சாகக்கை 
எறியும்‌ கலகலப்பான முகம்‌! 

மூர்த்தி போக்கக்‌ ழே வைத்தார்‌. 

"மிஸ்டர்‌ தேவன்‌... மை டாட்டர்‌ நீரஜா. 
கவிடெண்டரம்‌,... தன்‌ 4ப்ரெண்டு டத்‌ 
இயுடன வ்கட்டரில்‌ வரும்போது மேல்‌ பாஸ்‌ 
வகாலில்பட ஓ காட்‌! என்‌ பெண்‌, பீரம்‌. 
பானா? மை, டார்லில்‌ நீரஜா!" 

சமான்‌ 
என்‌, சைப்‌ ப காண்டு அழ. 
ஆரம்பித்தார்‌. மூர்‌ 

ரதா, கனக்கு விபத்தா... உனக்கா? 
தெற்றுக்கூடக்‌ குதும்போடு, "நீங்கள்‌ அதா. 


தாவார!! என்று சேட்ட உனக்கா? ஓ நோ, 
சட்டம ஆர கருவெல்‌! 
முர்த்தி, அவர்‌ மனைவி, தான்‌. மூவரும்‌. 
அவர்‌ காரிலேயே விரைந்தோம்‌, பெரிய ஆஸ்‌. 
பத்திரியின்‌ எமர்ஜென்னி வார்டுக்கு, 
ீரதாலின்‌ அறைக்குள்‌. நுழைந்தோம்‌ 


ரி (அன்‌ மாகம்‌ முழுதும்‌ என்ன இத! 
பிளா 

1மல்‌ வெள்ளே வெள்கீயாய்ப்‌ 
கள்‌! 
களில்‌ விழுத்தது. ''ரோதித்‌:.. கூட்‌ ஐ மீட்‌. 
குறியுடன்‌. இரும்பிஞர்‌, தான்‌. அவரைப்‌. 
ர ட்ப 
மப புட. 
குப்பட்டேன்‌. நல்ல வேளை ரோஹித்‌ அறை. 
பட்டா க்கை 

அலக்‌ கொஞ்ம்‌ போரியபது. பரக்க. எந்தச்‌ கக்துரி மாணலி நீதா. 
எற்ர்தாவவ்‌ 

அவன்‌ மற்படியும்‌ யோரித்தான்‌ போதும்‌, 

71ரெகிட்‌,. அவ. இப்பக்கூட என்ன 
பாரிகக வழத்தரதாளாம்‌, எள்‌ சர்யதச 
வ ப்பி அனுப்பிச்சட்டானாம்‌. 
நோஸ்‌ வேரி மயரிட்‌ட இந்தப்‌ பெண்கள்‌. 
ரொம்பத்‌. தொந்தரலாம்‌ போயிடுதுங்க.”! 

எனக்குள்‌ ஓர்‌ எரிச்சல்‌ மரம்‌. இளம்பியது, 
முகர லிட்டு, 

சோவித்‌, இப்ப, கடனே எமர்‌ தனி 
வார்டுக்கு வர முடியுமா? பெரிய ஆல்ப, 
[பதத ஆென்பத்‌ 

"சமான்‌, ஜோக்‌ அடிக்கறீங்களே!. நான்‌. 
எப்படித்‌ தேரியுமா,. இருக்கேன்‌, எரட்‌ 
ஜெனர்‌ உட்னேவா?"" 

"ப்ளீஸ்‌, அந்த நீரஜா... இப்பத்‌ தன்‌ 
வாழ்லின்‌ நிமிடங்கக்‌ எண்ணிக்‌ கொண்டுக்‌ 
இரள்‌."" 

தல 

நான்‌ சுருக்கமாக விவரித்தேன்‌. 


கரம்பவுண்டைச்‌ சுற்றிலும்‌ ஒரே கூட்ட. 
மாக நின்று கொண்டிருந்தது... நாலும்‌ 
ரோதித்தும்‌. மெளனமாக. வெளியே வந்‌ 
தோம்ட ட கட்டம்‌ அரமய.. ஆட்டியது 
உற்சாகத்தோடு, 


"தெவன்‌, த ஆம்‌ சியளி சாரி கீயார்‌ த 
0ல்‌; ஐ மீன்‌, என்னாம்‌ இபேதின்‌ ண்ண. 
இல்ல இட்து ஒர டேஸ்‌ சகம்‌ 
மடிச்சண்டு, ரோஹித்‌, ஐல 
சொல்லிட்டு, உடனே செத்துப்‌ போரு, சினி 
மாலில்‌ கூட இம்மாநிர ரஸ்‌." 

அவன்‌ தரல்‌ கரசரத்ததி, உக்க 
கட்த கொண்டு. தால்‌ காரச்‌ கசவைத்‌ 
இறந்து விட்டேன்‌. அவன்‌ ஏறிக்கொண்டான்‌. 

"1பளீஸ்‌ டெல்‌ ந ஜென்டில்மேன்‌ ஐ ௮ம்‌ 
சாரி, தேலநாதன்‌, ரியலி ஐ அம்‌ சாசி: இப்ப. 
எனக்குத்‌ தனிமை வேண்டும்‌! 

அகன்‌ கதவைச்‌ சாத்திக்‌ கொண்டான்‌, 
கூட்டத்தை விலகல்‌ கொண்டு. கட்டத்‌. 
இடன்‌ டிரைவர்‌. வண்டிக்‌. இளப்பிஞன்‌; 

நால்‌" ஆஸ்பத்திரியை. இமரந்து. பாரிக்‌ 
நென்ட என்‌. நீரஜா இங்குதான்‌. உறக்‌ 
கொண்டிருக்கள்‌. 

உறங்கு, நீரதா, உறக்கு- 


[யர மா 1) ௪ 
பரநத! [க 
இனிய 0ேய்தி எல்லா பட்டு, பருத்த 
மசால்கி௦றாம்‌! ரீதங்களுக்கும்‌ 
ஹேண்ட்லூம்‌ ஹவுஸ்‌ 

டிசம்பர்‌ 15 முதல்‌ அளிக்கிறது! 


உ தேர்க்தெடுக்கப்ப்ட அகில இந்திய ரகங்கள்‌ - 
தேங்கிப்‌ போன சரக்குகள்‌ அஸ்ல்‌. 


ஓ. விசேஷ சுவனத்துடன்‌: 
இன்முகச்‌ சேவை, 

உ ஞாயிற்றுக்‌ கிழமையும்‌ உங்களுக்காகவே திறந்திருக்கும்‌. ' 


அத்தியாயம்‌ 9 


கமலக்‌ போல்‌ அழகான முகத்தில்‌ நீலம்‌ 
படாத்இநக்கட 
நல்கல்‌ பிணமாகக்‌ டெந்தாள்‌ 
சொக்கிப்‌. சரச இ எத 
அகில்‌ ச்‌ சற்று நிம்மதி என்று 
தூமம்‌ கமலின்‌ மரணம்‌ அவர அழச்‌ 
குள்ளாச்ககது வற்டர 
ண்தான்‌ துடிதுடித்துப்‌ போன்‌, அவ 
ஓச்சி கமல்‌ கொலியுண்டு சடக்கிறள்‌ 
ன்ற உண்மையை நிரணிக்கே நேரம்‌ 
படத்த 
பகிட்‌ கட போன சார்‌, 
அவன்தான்‌. கொல்‌. செய்நிரும்‌ 
மான்‌!" என்று வின்‌ காரைச்‌ 
கடித்தான்‌. 
'அி்ுதடம்‌ சாதுமாகப்‌ பேரி 
௫ர.ொம்‌ பீராஞ்சீ பனவராத்‌. 
"இத மாதர்‌, ஒரு பேன்‌: 
கொல்‌. செய்யப்பட்டுக்‌ இடக்‌ 
இ, தொல்‌ என்றவன்‌ கொல்‌ 
செஞ்சட்டான்‌!நு போன்‌ ௯ 
சர என்றர்‌ 
அவரைத்‌ கனியாக அனைத்‌ 
தப்போய்ச்‌ கொள்ளைக்‌ சோகம்‌ 
கெரக்களைம்‌ கூதி தான்‌ உட்‌ 
எடியாகச்‌ சமிஷல்டுடன்‌ போனி௰்‌ தொடர்பு 
சொல்ர வேண்டும்‌ என்றான்‌. 
பரன்‌ சென்கேவலகந்த கத்சசு ஐத்‌ 
அந்தக்‌. கணம்‌ களர. நடந்தனதம்‌. பற்‌ 
புக்மாகம்‌ சமிஷனுருடன்‌... வித்‌ விவ 
த்தான்‌... 
மாதத்துக்கு முன்னால்‌ செகந்தரா 
பாதத்தில்‌ நடத்த வைரக்‌ கொள்ளை, இரண்டு 
மாதங்கள்‌ முன்னும்‌ கோயம்யுத்தாரில்‌ நடத்த 


மித்துரிிமத்‌ 


914/1 20202 


மதகு மீருத்‌. ட்ப 
கொள்கே, ரங்கூன்‌ ராமையா கொல்‌. ஆவ. 
வற்றுக்கு. இந்தக்‌. கோஷ்டிதான்‌ காரணம்‌: 
என்றும்‌, உடனடியாக அவர்கள்‌ செயல்பட்‌ 
பால்‌ கோஷ்டியை... வகீத்துப்‌.. படித்து 
விடலாம்‌. என்றும்‌. கமிஷனரிடம்‌. தீர்மான: 
மாகம்‌ கூறினன்‌: 

'வி$்ஷதின்‌ முயற்சிகளைப்‌ பாராட்டிய கமி 
னர்‌, "மிஸ்டர்‌ விஜேத்‌! ஐடலில்‌ டெல்‌ 
பவைர்ாஜ்‌ ட கோவாபரேட்‌ வித்‌ பட2ங்கள்‌ 
முயற்சியில்‌... இக்சோஷ்டி  மிடியட்டாள்‌ 

எங்கள்‌ மாநிலத்துக்குப்‌. பெரும்‌. பேருனமை 
எல்கள்‌... முதலமைச்சரிடம்‌ சொல்லி 3ம்‌. 
காக்‌ கெளரலிக்காமல்‌. விடமாட்டோம்‌ 

பதுக்க. எல்லா. வித. 
வளிக்கும்படி.... பலவராஜாகக்கு 
பிறப்பித்தார்‌ 

"1மில்டர்‌ பனவராத்‌!.... என்‌ அனிஸ்‌ 
டெண்ட்‌ அருண்‌ தனையுடன்‌. தயவுசெய்து 
கொள்ளாம்‌ கோஷ்டியின்‌ ரகசிய இ: 
கதைந்தபட்ரம்‌. தாது போனஸ்‌ 
முற்றுகையிட்டு அகப்பட்டவர்‌ 
செய்துவிடுங்கள்‌, க ட௯டியாக 
தப்பும்‌ இரண்டு மஃப்டி. போன 
(ம்‌. கொல்டித்‌ தலைவன்‌ காரில்‌ சென்னைக்‌. 
(கப்போகாமல்‌ கடுக்க வேண்டும்‌, பெங்களூர்‌ 
செல்க எஹவேலல்‌ நான்‌ கவனம்‌: 0 
விடுமபுடன்‌"" என்றவன்‌. 
எனக்க எழுதின கடக்க 

'ஓ ஷ்யூர்‌... ரசாயனப்‌ பரிசோதனைக்கு 
மு விஷயம்‌ அனுப்பி விட்டேன்‌. இலன்‌: 


கதலிகிளயும்‌ 
கட்டன்‌. 


ல்கள்‌ 


உடகவும்‌. கடிதத்தையும்‌. மட்டும்‌. 
காக்‌ 


மார்த்ததும்‌. அனுப்பலாமனுதான்‌. 
இருந்தேன்‌. 
க்குட்டையில்‌ மடித்து வைத்திருந்த. 
மிடதுலாகப்‌ மரத்துக்‌ அகக்‌ 
கப்டை மீதாக வைத்தார்‌ 
சென்னையிலிருந்து வத்திருக்கும்‌ சி.ஐ.டி. 
வரனதிடம்‌... இக்கடிதத்தைச்‌. சேரபமிதத! 
விடவும்‌! என்று கடித முசமபில்‌ இருந்தது 
அன்புள்ள வரக 
கடகம்‌ படக்கம்போது நான்‌ உ 
ருடன்‌ இருப்பேனே என்னோ. ன 
சோதிச்‌ இசையும்‌. எண்ணக்‌ மயில்‌, 
டேன்‌: டேலிட்‌ இலவளவு குருரமானவள்‌. 
என்து எனக்குத்‌ தெரியாது: இவனுடன்‌ தாள்‌ 
மந்தன்‌. கேண்டுமாம்‌; . இக்காலிடல்‌ 
கொன்றுவேன்‌. என்று... சொக்லிலிட்டு 
கென்ய போயிருச்வருன்‌..இரம்ப வழ்தால்‌ 
என்ன: செய்வானோ, இனி வாழ்ந்தால்‌. 
நகவதுடன்‌ வாழ்வது இலவாலிடல்‌ மரணமே 
அமுணிடம்‌ உள்ள டேம்‌ சிகார்டசில்‌ கோஸ்‌: 
பர்வம்‌ பத்திய எல்லா கிகரங்களும்‌ கள்‌ 
சன: உடனே எக்கோளையும்‌ மைது செய்ய 
எதா 


47 


கங்களுல்கு ஒரு காதலி இருகலரெனாயே.... 
கள்‌ என்‌ சகோதரி மார்‌, அவளை இந்தப்‌ 
பாவிகள்‌ கடத்தி வத்இருக்கன்றனர்‌. அவக 
எப்படியாவது மீட்டுவிடுங்கள்‌. 
'தீங்கள்‌ ஜாச்சரதையாகச்‌ செயல்படுங்கள்‌: 
(வேளை உயிருடன்‌ பீண்டு உங்கை நான்‌. 
நதடத்தால்‌ என்னே மக்ரவியாக நீஙகள்‌ ஏறக 
வெண்டாம்‌. ப. சடங்களுக்காகவே.... வாழ்க்‌ 
கயை அரப்பணிச்க்‌. தணிந்த அபல 
என்பதால்‌ எந்த வகையிலாவது உங்க 
எல்னேம்‌ பிக்ஷத்துக்‌ கொண்டு உபா. 
'பநீல்கமலின்‌ அபிலாஷைகள்‌ போலவே ட. 
தமம்‌ முற்றும்‌ பெருமல்‌ முடித்திருந்கது. 
பதக்கம்‌ நெல்ள அடைக்க லி மய 


ரன்‌. 

சல நிமிடங்களில்‌ கடமையை உணர்த்தல. 
ஸகத்‌ கன்‌. நிலைக்கு மீண்டான்‌. 

பதினைத்து நிமிடங்களுக்குள்‌ ஒரு ரிப்‌ வண்‌: 
டியையும்‌ இரு போலீஸ்காரர்களையும்‌. பல. 
ராத்‌ ஏற்பாடு செய்து, சொடுத்கார்‌ 

காஷ்டியை வளைக்க அருணும்‌ பஸவ. 

நாதம்‌ ஓடுபுதமும, ஜிப்பில்‌ வேக்‌ சென்‌: 
ஜேயை நோரச்லயும்‌ பிரிந்தனர்‌. 


£ப ஜடூ4 கொண்டிருந்தது. 

மகம்‌ சர்இத்ததலிரந்து அகட 
னன சம்பாஷகைகளை, நினைவுக்குக்‌ கொண்டு 
வந்து விஜேத்‌ அசை போட்டான்‌, 

"காதல்‌ என்பது மற்ற உணர்வுகளைப்போல்‌ 
சாதாரணமானதுதான்‌... காதலனே காத: 
வீர்யா, காதல்‌ உணர்வுக்கு அவிக்கும்‌. முக்‌ 
இயத்துவத்தாதும்‌, மகத்துவத்தாலும்‌ அது 
தான்‌ எல்வனவு புனிதமாக விழதது" என்று 
அவன்‌ உள்ளம்‌ எண்ணியது, 

“அதெ சமயம்‌ அவன்‌ தல்கடத்தாண்டியோ,. 
முன்பாகவோ. போகும்‌ சார்ச்‌. சன்னி 
மாகக்‌ கவனித்தான்‌. 

செக்‌ போஸ்ட்களில்‌ விசாரித்தான்‌, ஈம 
தேகத்துக்கு இடமாக ஒன்றும்‌ இல்லை என்று 
பதில்‌ வந்தது, 

அடையாளமே தெரியாத நிலயில்‌ கோஷ்‌: 
மதி தல்வனே எப்படி, மடக்கப்‌ போலும்‌. 
என்று கவகியாக இருந்தது அவனுக்கு, தான்‌: 
இது மாஇரி வந்து தேடுவதே பைத்நிய்‌ 
காரத்தனமோ என்று கூட்‌ யோசனை, 

ப்‌ ஓடியது: 

அரளக எல்லையைத்‌ தாண்டி, தமிழக 

எலிகள்‌ வந்துவிட்ட. நில்‌. 


மமனபு இதன்னபா “மோன்‌?! என்‌ 
ந்த பலவன! எனது எம்‌ 
டு 
கண்ட ஒறுதான உலக ஆயிலில்‌ மோனல்‌. 
தராரன்‌ வில வாரி எடடப்பவிள! 


மி 
(65 
பத்ம ஒர வயானியர்‌ வ்‌ க்‌ 
வண்டிருந்தத. 
ப்பின்‌ “முன்‌ அனக்கு ஒன்வில்‌ அக்கர 
மாரின்‌. பின்‌. ஏட்டில்‌ உட்கார்ந்த பேண்‌ 
சத்தாக என்று விதக்குள்‌ ௫ பீரமை: 

அரலரை வேகமாக ஒட்டச்‌ சொன்னாள்‌; 

இவனுடைய அதிர்ஷ்டம்‌. ஒரு பெட்டிக்‌ 
கட்‌. மன்‌ அம்யாகிடர்‌ தன்றத்‌. 

ரின்‌ அரும்‌ ஜிப்பையும்‌..நறத்தச்‌ 
சொன்னாள்‌. 

£அர்தாதாச்‌ காசிக்‌ உட்கார்்நிரத்தாள்‌, 

பக்கத்தில்‌ "மசன்டாக! ஐம்பது வயதும்‌ 
எ இநகம்‌ பேசிய 0 நெருக்க 

(வரும்‌ பேசிக்‌ கொண்டது. நெருக்கெ 

உகவினர்‌. சம்யாஷனை போல்‌... ரத்தி 
மிருந்து சொன்றியது 

ிபமிலருந்த காள்‌ மட்டும. இதஙகென்‌. 

பர்தாலைம்‌, கடத்த வந்திறசமரர்கள்‌. 
என்டால்‌ வல்‌ செய்த அறுப்பில.. 
அப்படி இருக்க சநீதா எப்பட தபபினள்‌:.1 
மேத்தி அரம்பட்டது. வேறு” வாரோ. ட. 
பேண்ணாக. இருக்குமோ... அப்படியாகுல்‌ 
சரசா பெகறைகக எம்பட வசனப்‌ 
வெளுடன்‌ கட்‌ இருப்பது வார்‌ ட குட்‌ 
இருப்பவனுக்கும்‌ கொள்ளக்‌ கூட்டத்துக்கும்‌ 
ஏற்னும்‌ சம்பந்தம்‌ கண்டோ? இப்படிப்‌ 
மக கேள்விகள்‌ விநின்‌ மனத்தில்‌ கண்வ 
மக்காப்டில்‌, போகன்‌, 
ழ்‌ ட்‌ நத்ப்பன்று 
தெனக்கே இல்ஸ்டட மீட்‌ மை வியாதர்‌ 
சங்கட. அப்ம்‌ இவர்‌ அரிஜுத்பட மை 
பேன்ட்‌ பரண்ட் 

அவருடைய அணைக்‌. கலக்கத்‌ தனது 
எண்டா. வெதுப்பாக... குக்கர்‌ 

என்பா. கெக்‌... சனக்கபல 
போல்‌ ஒரு அரும்பு போல்‌ அவச்சம்‌ பார்த்த 
வாது கேச சங்கர்‌ சை அறுக்க. 

'சநீதாலின்‌ முகத்தை வீர்‌ அளந்தான்‌. 

அதில்‌ ஒளி குறைந்து சுவலை ரேகைகள்‌: 
பரந்து இடம்பதாக அவனுக்கும்‌ கோன்‌ 
திகத 

கணக்க ஏதோ. முருக்கு வத்தலை 
(ரிப்‌ இதந்த இரண்டு. போலிஸ்காரர்‌. 
வ வதபடி, அணழந்தான்‌, அகரகள்‌ 
க்க 


காதில்‌ ஏதோ சொல்லி, பெட்டிக்‌ சடை 
மில்‌ ஏரித்‌. வாங்கக்‌. கொண்டிருக்க சல்‌ 
கரனது சார்‌ டிரைவரைச்‌ ட்டிக்‌ காட்டி 
என்‌. இருவரும்‌ அவரச அணுபேர்‌. 
தனது பாக்கெட்டிலிரந்து கத்தப்பாக்‌ 
கம்மா பகாண்ட 
ல்க ன்‌ பால்‌, 
மிஸ்டர்‌ சங்கர்‌, ஒரு ஏன்ன ரிக்வேஸ்ட்ட 
ச செர்த்தவன்‌, 
ர வண்டிகளையும்‌ 
செய்யச்‌ சொல்லி எங்களுக்கு ஆர்டர்‌, 
அஞ்சு நிமிஷம்‌ என்‌ தப்பில்‌ உங்கள்‌ புரைவர்‌ 
பெடல்‌ உட்கார்து. கொண்டர்‌ களால்‌. 
நான்‌ என்‌ வேஸ்யை முழித்துவீடு வேன்‌; ... 
சசி கபார்‌ த முஸ்டர்பன்ஸ்‌ பப சநீதா நீயும்‌ 
பங்கப்பாவோடப்‌ போம்‌ உட்கார்த்தி" 
என்று விஷத்‌ பல்வமாசச்சொன்னன்‌. 


காட்டு மூச்‌. ஓ. பிரேக்‌. வலர்‌ 
செல்லம்‌, என்னைப்‌ பற்றி கணக்குத்‌ கெர்‌ 
மாதப்‌ சங்கர்‌ சீறின்‌. 


"விஜேத்‌, என்ன இது. நி. சஸ்‌. மை. 


பதர்‌, மருடை குரலில்‌ சந்தா. 
சொன்னாள்‌. 
'கநீத்‌_ம்‌ பேசாமல்‌ இடு... என்னுடைய 


ந்தை இந்த நங்யில்‌ இடுந்தாதும்‌ அவ 
இடைய காரர்‌ செல்‌ பண்ணித்தான்‌. அடு 
மென்‌, என்‌. கடமையை நான்‌ செய்ய வேண்‌: 
ம்‌ 
சங்கர்‌. பக்ககாட்டில்‌ 
இருப்ப எத்தனித்தார்‌. 
படாரென்று கார்‌ க 


எதற்கோ 

வத்‌ இறந்து சங்‌ 

கரின்‌ மார்புக்கு நேராகத்‌... இப்பாக்லமை 
நீப்ளும்‌ ர 

"மிஸ்டர்‌ சங்கர்‌. தயவுசெய்து, நான்‌ 
சொல்கிறபடி செய்யுக்கள்‌,.. எம்களுடைய, 
ஏந்தேகம்‌. ர்ந்து. உங்கள்‌. மெல்‌. எல்லிதல்‌, 
குற்றமும்‌, 


கலை வென்றால்‌ உங்களப்‌ பத்திர 
மாகச்‌. சென்கசக்கக்‌. கொண்டு. நானே: 
ஏற்பாடு செய்லநேன்‌.. ப்ளீஸ்‌ ஹெல்ப்‌ மீட 
ெக்ப்‌ மூஃப.! 

'மேதும்‌ கசராது செய்தால்‌ நிலைமை மிஞ்சி 
விடும்‌ என்று. எண்ணிஞரோர. என்னோ? 
மங்கர்‌ காரை விட்டுக்‌ எீழே இறக! 

திம்‌ இக்னும்‌ அகல்‌ வரச்‌ 


ம்‌ 
மரைவர்‌.. பக்கத்தில்‌. சுநீதாவையும்‌, 
இரண்டு. போலீஸ்‌... நடுவில்‌. சங்கரையும்‌ 
அவரது டிரைவரையும்‌. அமரச்‌ செய்தான்‌. 
கடையைச்‌ சுத்தி இருந்த . சிலரிடையே 

"காட்சியைக்‌ கண்டு பரபரப்பு, போலீஸ்‌. 

£ப்பையும்‌,.. துப்பாக்கியையும்‌... கண்டு 
வாயை முடி நின்றனர்‌. 

'சங்கருடைய காரில்‌ ஒவ்வொரு இடமாகப்‌ 
பரிசோதிந்தான்‌... பூக்க, சீட்டுக்கு அடியில்‌. 
என்று ஆரம்பித்து வெளிப்படையாகக்‌ கண்‌: 
(ஹல்‌. பார்க்கக்கூடிய இடங்களில்‌ சோதனை 


மடதத 
£னி ரசசியமான முறையில்‌ பதுக்க வைத்‌ 
இருந்தால்தான்‌. முடியும்‌ 

கடத்தப்பட்டதாகச்‌.. சொல்லப்‌... பட்ட 
நீதா அக்காரில்‌ இருப்பதால்‌ நிச்சயம்‌ கொல்‌, 
நாக்‌ கொஷ்டிக்கும்‌. சங்கருக்கும்‌. ஏதேனும்‌. 
தொடர்பு இருந்தாக வேண்டும்‌ எல்று ௨௭. 
பப ப பரக எகள்‌ 

முரைவரி சீட்டில்‌ ஏறி உட்காரீந்துகொ 
கண்டீர்‌ சுழல விட்டான்‌. 

ன்‌ 


அக்க ிப்கல்‌ உட்காரப ப்பம்‌ 

நதா கு சங்கட கண்வ தொன்று 

வதை அவுல்‌ உணர ர்க்‌ 
என்னவென்று மோசித்தான்‌. 


மிழ்‌ 

£இல்‌ மட்டும்‌. ஏன்‌ இந்த உ ௯ூரிவு என்‌, 

எந்தை, ட பத்தி 
என்னவென்று கோரித்தால்‌. 
பார்வையால்‌. மறுபடியும்‌ காரைத்‌ ழா 


விஞன்‌ட 
சாரின்‌. நிறம்‌ பட சட்டுகளின்‌ நிறம்‌. .. 
பின்பக்கப்‌ பொம்மையின்‌ நிறம்‌... காகித 
மலர்களின்‌ நிறம்‌... காலில்‌ இடந்த ரப்பர்‌ 
மிஓுயடியின்‌. நிறம்‌... இப்படி. எல்லாம்‌ 
வரகதேரம்‌ குழந்தைகள்‌ ஆண்டு கற்றிகா. 
'மடிந்தகை முன்னி, 

மப்பு 

என்‌ மனலி 3112:4979 அன்று 90௪ மிய. 

வத்தில்‌ மூன்று குழத்கதைகம்ம்‌ பெற்றுள்‌!" 


நீல நிறமாக இருக்க ஸ்டீயரிங்‌ மட்டும்‌. ஏன்‌: 

'வப்பால்‌. இருக்கறது... 

'ஸ்டியரிங்கின்‌ மல்‌ பார்வை திலைத்ததும்‌ 
தனது சங்கட உணர்வுக்கும்‌ காரணம்‌ ஸ்டுய 
ரிங்குக்கும்‌.. தனக்கும்‌ உள்ள... இடைவெளி 

ல்‌ இருப்பதை விடச்‌ சற்றுக்‌ ௬. 


்‌்‌ 
ப்பதுகானே 

நக்யில்‌ ஒரு இலிரம்‌,. சிந்தனைத்‌ தொட. 
சட்டு மின்னல்‌. 

செயலில்‌ இதங்கினுல்‌. இல நிமிடங்களும்‌ 
கன்‌ ஸ்டியசில்‌ அவனது! கையில்‌ தனியாக 
இடந்த. 

ஸடியரிக்‌ ராடீறுள்‌ நீளமான ஒரு பையர்‌ 


குழல்‌ 

இருக்‌ இறந்தால்‌, 

கை திழையப்‌ பன்ரென்று மன்னும்‌ கரக்‌ 
கற்கள்‌, 

'கத்சனினூடே ல்கள்‌ ராமையா இரிப்பது 
பொ்திரத்கத்‌ 

படமி் இடரென்று தம்பரக்‌க வேட்ட, 

படககேன்று. தல்மை இழுத்துக்‌ கொண்‌: 
டான்‌: அவனுக்கான ழி நக்‌ 

'பார்வையை. அிப்பின்டம்‌ செதுத்தஸன்‌. 

சங்கர இமத கொண்டிருக்க. அவரது 
டிரைவர்‌, கடப்பட்டு? சாந்த இடந்கான்‌. 

தப்பி நட முயன்ற போது சமது மில்ர்‌ 
கட்ம்பட்டு வட்டான்‌ என்றுதிக்மை! பந்த 
இம்சங்கர தாழும்‌ ப்ப முயலாமல்‌ அடங்கி 
பபால்‌ 
கந்தா கேலிக்‌ கொண்டிருந்தாள்‌; 
ஜிமும்‌ காரும்‌ பெங்களூ நோக்க 
பறக்க 

।] 
தொட்ட நான்கு. இனங்களுக்கும்‌ 
பத்நிரி சைகளுக்கும்‌ பெருந்தீன. 

அடசநப்பகலையாக சேய்திவாம்‌ பக 
கைகள்‌ கொட்டியபரு. இருந்தன. 
பெரிட்வக கொம்ப கலக்கு கோக்த 
ட லிட்டைப்‌ பழிதரக்து ஜோஸ்‌. போனில்‌ 
சரணுனதுப்கொள்ளேக்‌ கோஸ்ட்‌ கங்கைச்‌ 
சாக்சமாக விஜேத்‌ மடக்க தரம்‌ கொள்ளை 
கோஷ்டித்‌ தக்வனின்‌ மகளும்‌. விதம்‌ 
காகலரிகள்‌ .. இப்படம்‌ பத்தி பத்தியாகக்‌ 
கட்டம்‌. போட்டுத்‌ இனப்‌ பத்நிரிசைகளில்‌ 
செய்திகள்‌ வந்தன, 
49 


பததி அஸ்ட எற்ளச்க 
மறந்த இனம்‌, 

மர மண்‌ ஆறரை. 

ட்டி விட்டிருந்தது. 

மன கடற்கரையில்‌ சீரணி அரக்குக்குப்‌ 
இல்னல பேரம்‌: அயம்‌ சாந்த. 

லட்‌ விக்ஸஃடன்‌ விரோத இருந்தான்‌! 

அருகில்‌ சோலமம உருவாய்‌ சதா! 

ப ததீத்பப! வாழ்க்கையை... நினைத்தாலே. 
கெடிச்சசயாச இருக்கு தான்‌: பெங்களு 
முக்தப்‌ போறதுக்கு முன்னுகே நாம பீச்சக்க 

வந்தோமே, அன்றைக்கும்‌, இன்றைக்கும்‌ 
டையில்‌ எல்வளவு சம்பவங்கள்‌ நிக 
க்கு பார்த்தாயா! 


கந்தா. பேசாமல்‌ இருந்தாள்‌. 

"நீல்‌ கமல்‌ கால்‌ கொல்தால்‌; ஆனு குறு. 
யெ காலத்துக்குள்ளே அவ என்‌ மெலேலெச்ச 
காதல்னுலே... நாட்டுக்கு எவ்வளவு நன்மை 
கெடைச்ரிருக்கு பார்த்தியா? இந்தக்‌ கோஷ்‌ 
ட்‌ உங்கப்பா மட்டும்‌. தலைவன்‌ இல்லேன்னு. 
தா எல்வளவு மகிழ்ச்சியா இருப்பே 

தியுமா? அவருக்கு 
வடிக்கைகள்‌ உண்டுல்னு 
கூடச்‌ சத்தகமே வத்தநில்லையா?" 

ந்தர்‌. பேசாமல்‌ இருந்தால்‌ 

“உன்னை என்‌ காதலின்னு சண்டு பிடிச்ச 
பெங்களுருக்குக்‌. சடத்திண்டு வரச்‌ சொல்‌: 
௪0௪ அது தன்‌ மகள்னு அவருக்கே தெரியா. 
தாம்‌... கணக்கும்‌ சொந்த அப்பாவே ஆள்‌ 
வெச்சத்‌ தன்னைக்‌. கடக்தரார்னு... தெரி 
மாதப்‌, இது எனன வேடிக்கையான வேதனை 
பார்த்தியா? 
 9௦2௦22222222 


போலீஸ்‌. பதவேடுகளில்‌, தேடப்பேவர்்‌, பக. 
ம ஜான்‌. டின்‌ என்ற ஐயரின்‌ புககம்பபத்‌ 
தவம்‌ அதவ 5 

ரவரண்ப்பியடி பார்த 

"ம. கஸிமெறறு, எழுந்து விப்பதுயோல டிகள்‌ 
இருகதுள்ள. மதுங்கக்குள்‌ நுழையளதம்கள்ட 
பக்துகருக்‌ 

"சட்டப்ப த்தல்‌ மோடி செய்து 
கததாவ்வடட, கணிப்‌ பட 


இத்தக: 

பர முவுயுலிலல்‌ 
ப. கங்கப்பா விஷயம்‌ ௪. 
பெரிய ஷாக்‌ தான்‌... என்னி செய்யறது. 
வாழ்க்கைலே சில சமயங்களிலே இது மாட்‌. 
நல்விடலறது உண்டு... அ வக்குன்னு இனமே. 
நான்‌ இருக்கேன்‌... உனக்கு அம்மா கிடை 
வாது,ட்ட அப்பாவுக்கும்‌. இதுமாதிரி ௮6. 
விட்டது: இனிமே அப்பா, அம்மா, கண 
வன்‌ ஆக எல்லா உறவாகும்‌ என்னை நெர்ச்‌ 
கக்தோ ப. எத்த விஷயத்துலெயும்‌ உன்னைக்‌ 
கண்‌ களங்கவே விடமாட்டேஸ்‌...நீ பேசாம: 

நதா வேதசனலே என்‌ மனசுலே ஏதோ 
பயறு; ப்ளீஸ்‌, சந்த ஏதாகது 

'*நீதாவால்‌ பேச முடியலில்லை 

"கர்தபபட தீ மட்டம்‌ இப்போ பேசலேல் 
காலுசிபரம்‌. பிச்சைக்காரன்‌. செஞ்ச மாதி 
நான்‌ பேசாம இருக்க மாட்டேன்‌..." 

சொன்னதோடு விடாமல்‌ அவத சஸ்‌ 
பக்கமாக மிருதுவாக இழுத்தான்‌. 

ஆதங்கத்தில்‌ ஆழத்து அவனது. மடியில்‌ 
கொடியாக சந்தா படர்ந்து செவலாஞள்‌, 

மிருதுவாக அவளது முகத்தைக்‌ கையில்‌ 
ஏற்க கொண்டு, 

நெந்திலி 

மூக்கே. 

சன்தைதில் 

கெழ்களில்‌- 

முத்தங்களாகம்‌ பொழிந்து அவளது கண்‌: 
ஷீரை அடக்க வினோத்‌ முயன்றான்‌. 


கத்தாலால்‌ 
அவனது அன்பில்‌ தனது. சொகத்தை 
மறந்து அவனுள்‌... சந்தா... ஐக்லமாடுப்‌ 
போன்‌, (முற்றும்‌). 


2%௦௦22%022660222002200220202009222022202200௦. 


குந்த... ரமழக்குள்‌. கொண்டு சேல 
பிலிம்‌ கவன, அவரது, மருமகள்‌, 

எரிகட்டி மேகம்‌ ஆக்லோர உள்ளனர்‌: 

பாய்மரம்‌ இடத்தில்‌ கரலமலான நோம்‌ 

மரள்சிருந்ததால்‌ ரம்ஸ்‌ பிரகதி கணவாயில்‌ 

க யன க்கை 

பா கரா இந்த மமம்‌, 

ஈட அரியும்‌ குறிப ஏன்று 

நளி, வலய மடடிருந்தகதை.. பன்‌ 

நல 19 ரகப்‌ ரானுவசேன்‌ 

ட்‌ மலிக்‌ கயி 3 

ண்ட 

கருண்‌ 

நாசமாகும்‌ சம்பவம்‌. நிழல. 

நள்‌ ஒன்றுக்‌ 

றின க்‌ 

சங்கக்‌ வேளிலே 

நல்‌ கவர்னரும்‌ மார்‌ 

நட கட்பாக நம்ம சேரமியத்நில்‌ 

ஓ பேப்பகததில்‌ இரக்கம்‌. நங்க. 

இவளளிகி வசம்பித்த. எண்ணும்‌ 

ம, இறக்‌ 


'இரபடு மங்களம்‌ 


தமவககளும்‌ 
தொய்கோறன. 
பிர மேல்ல 


மளா எக்கம்‌ சப க்விக்‌ ட 
பிடிப்‌ 

வல்கரா அலிஸ்பர 

அம பாத்நரக்களல்‌ சார்லஸ்‌ 

எல்ன பென்கான்ள, நில்‌ அவ்‌ 

உ நகளதக. ப்ள | அளவுக்குஅதிகமாக 
எனதுயும்‌ பயன்படத்தாதீர்கள்‌ 


ஜதி 


பொருளோ, மின்சக்தியோ, எரிபொருளோ-- 
எதையும்‌ தேவைக்கதிகமாக உபயோகிப்பதனால்‌ 
பற்றாக்குறையும்‌, பணவீக்கமும்‌ உருவாகின்றன. 
தொடக்கத்திலேயே அதைத்‌ தடுக்க வேண்டும்‌. 
நமக்குத்‌ தேவையானதை மட்டுமே உபயோகிப்‌ 
போம்‌. அதிகமானதைச்‌ சேமிப்போம்‌. 
சேமித்ததைப்‌ பாதுகாப்போம்‌. ௩மது சேமிப்பை. 
நல்ல முறையில்‌ முதலீடு செய்து அதை 
அதிகரிக்கச்‌ செய்வோம்‌. 

உயர்ந்த தரமும்‌, உன்னத வேலைப்பாடும்‌ கூ! 
தங்க நகைகளை அளிப்பவர்கள்‌ உம்மிடி முரளீதர்‌ 
ஜுவல்லர்ஸ்‌. நமது சேமிப்பிற்கு ஐந்து வருடங்‌ 
களில்‌ 189, வட்டி அளித்து அதைப்‌ பாதுகாப்‌. 
பவர்கள்‌ உம்மிடியார்‌ டெபாஸிட்‌ கார்ப்பரேஷன்‌. ஓ உம்மிடி முரளீதர்‌ ஜுவல்லர்ஸ்‌ 
ஓ உம்மிடியார்‌ டெபாஸிட்‌ கார்ப்பரேஷன்‌ 


53, கதீட்ரல்‌ ரோடு, சென்னை-600 086. 
போன்‌: 83849789039 


'பா்சாரள 4%4ம 3658 11௮) 
முஷ்‌ 
ஜர்‌ இவக கெயர்கை 
படா தனா ட ப வைககள்‌ 
ய ஓ "மயம்‌ இல்லெலலு எனனம? சாக 
டு! 30 பல்கோடி அதட்ட 
[1 பூரந்க்ஷரரர 2222 அல்ல 


பம்‌ எநத, அதமம்‌ கொஞ்சம 
4 ரச்சரலா" நடி..." என்ற்‌ பளவராதா, 
தோ, சசல்வரா9ணி| வெர்‌ அருகில்‌ நெருக்கி வந்தார்‌. தயாரிம்‌ 
பான, கயரக்பரில (7 பேக்குளால்‌! 
தம்முடைய பட்‌ பட்தேட்‌ கேள்ட்டாகும்‌ 
(இணைவு வாககட கள்‌ சம்‌ அடக்கி மக வல்‌ 
க ப கானத்‌ நோய்பஙுவம்‌ ப அரம்‌ அர்‌ மத்தல சத்த, 
அந்த காணச்‌ தோட்டங்களில்‌ ஒன்‌ 
நான்‌ பவளராதா. இரைப்படக்‌, குழுவினர்‌ 
நேக்ரரமித்தருத்தனர்‌. அண்மையில்‌ கேமரா. 
வோடு ஏரொமங்களைப்‌ படை யெடுத்இருக்கும்‌. 
இரைப்‌ படக குழுக்களில்‌ அதுவம்‌ ஒன்று 
கேமராமாலுக்குஆம்கச்‌ சொல்லிவிட்ட, 
கதாநாயகறுக்கும்‌, நாயடுக்கும்‌ எப்படி நடப்‌ 
மதி என்று பரிய வைத்துவிட்டு வெய்யிதுக்‌ 
தயாராய்க்‌ காத்இருந்தார்‌ டைரக்டர்‌, 
பவளராகாா. 
'ஜரியலும்‌ பெரிய மனம்‌ பண்ணி மெதுவே. 

டரகிடர்‌ சார்‌! பகாராயடு பாப்பாலை, 

அந்த யூனிட்‌ சதுகதுபபுடன்‌ பரபரக்க 

வேட்கை மாரக வத சா எனக்க 
ஒருவர்‌ அம்புப்படுத்க கர வெளிச்சத்தை. 
நேகப்கடேர்கள்‌ சததாவகள்‌ . நாயகயல்‌ 
முகத்துக்‌ இடம்ப ஏட்டுக்கு அந 
கழு தமாரால்‌ அட்ட. 

காமெரா அமாரான்தும்‌. நடிகர்களும்‌ 
வகை செம்தலப்டு கார்ய என்‌ 
ர்‌ பனவாதா பினு. 

ஆக்ஷன்‌!!! 
கதாதாயல்‌ ஒரு வெற்று மண்‌. நடத்தை 
த்தாள்‌. 

2 பவளராதா 
முடியாதுங்கறே.வெத்றுப்பாகை ஸை எடுத்துக, 
இட்டே. அட்லீஸ்ட்‌, அதிலே. தண்ணி, 
"இருக்கிற மாதிரி 'பாவர (பண்ண 
வேண்டாமா! இறப்பைக்‌ கொல்‌, 
சம்‌ கூட வளைக்காமல்‌, "ஸ்ட்‌ 
ரெம்ட்டாம்‌'ப்‌ பொளுல்‌[. காலி, 
யான... பானை, காலியான 
பாகன்னு இயேட்டாலே கத்‌ 
வான்களே தெரியாதா? ....! 
கதாநாயகி நெளிந்தாள்‌. 
'என்கு இப்பிலே பானை 
ப்‌ பழக்கமில்ல," என்று, 
தனது "ராலல்‌ ஃபேமிலித்தனத்தைத்‌. தமி 
மைக்‌ கதறி வெளியிட்டாள்‌ கதாநாயல்‌. 
'தக்விவடித்துக்‌ கொண்டார்‌ பவளராஜா, 
(மிழ்‌ "வராத! இவளை சர்ச்‌ பார்க்இலிருந்த, முந்தாகைமேலாக்கைச்சரியலிட்டுட்டு நடக்கச்‌ 
சொல்விங்கன்னு சரியாயிடும்‌, படம்‌ பார்க்‌ 
இற எந்தப்‌ பயலும்‌ இடப்பிலிருக்கற க 
குடத்தைக்‌ கவனிக்க மாட்டான்‌. ரீ டேக்‌. 
(கம்‌ தேவையில்லே, 

'பவளராதா எரிப்பது போல்‌. அவரை: 
முறைத்தார்‌... சார்‌! என்‌ ரசிகர்கள்‌ என்‌: 
படத்தைப்‌ பல. தடவைகள்‌ பார்ப்பார்கள்‌. 
ஒரு தடவை அங்கே! பார்த்தாங்கள்லு, 
இன்ஜெரு தடவை காலிக்‌ குடத்தைப்‌ பாரிக்‌ 
மேம்‌. வீட மாட்டாங்க, நீங்க தலைவிடா. க்கா 
'தயார்ப்பாளரி... மெளலமாய்‌.. விலூம்‌ 
கொண்டார்‌. "பெரிய டைரக்டர்‌. என்று 
நிரப்பு, நமது. அடுத்க படத்தை உதவி 


டைரக்டரை வைத்தல்‌, கொண்டு" நாமே. 
டைரக்ட்‌ பண்ணிலிட்‌ வேண்டியத்தால்‌!! 
ரிடம்‌. 
இந்த முறை கதாநாய௫ கொஞ்சம்‌ சிரமப்‌ 
மட்டு 'நடித்த'விட்டாள்‌. 
அடக்கக்‌ ஆரம்‌ ம 
வரிகள்‌. தழுலிக்கொள்ளும்‌. அடுத்த வா, 
'தமிழ தெரியாத சதாநாயகளும்‌ வசலமில்‌ 
லாத இந்தக்‌ காட்சியை வேருவாம்‌ மனத்துக்‌ 
(ள்‌ மெச்சிக்‌ கொண்டு நல்முக நடித்தான்‌, 
ப அடுத்தும்‌ கதாதாயல பகம்‌. இரம்பி்‌, 
“ஏம்மா! இளையராதா என்னமாம்ப்போட்‌. 
முருக்கார்‌... பாட்டு? அதுக்கேத்த மாதிர்‌ 
உணர்ச்சி பாலம்‌ காட்டிக்‌ காதவீன அச்‌ 
சக்க வேண்டாமா? 
அணேச்சக்கறதிலே எனக்கு முன்‌ அனுப: 
கம்ப எனறு ஏதோ. சொல்ல. வத்த 
கதாதா மேறும்‌. தொடர முடியாமல்‌ 
படைரக்டரைப்பாரத்துத்‌ இருட்டு முழிலிழக்‌ 
தாள்‌, 

சடக்‌... 

காதலர்கள்‌ அணைத்துக்‌ கொள்ளச்‌ காமரா. 
கரத்து கன்சி, காதலியின்‌ இடுப்பிலிருந்த 
(தண்ணீர்க்‌ மடம்‌. ழே விழுந்து. உடைய 
சாமேராவும்‌ கடலே ஓடப்‌ படம்‌ பித்து. 
காதலர்களின்‌ உணர்சசி. பக்கி உடை 
வதை இந்தப்‌ பாக உடைந்து காண்பிப்ப 
தாக அமையும்‌ இந்த சம்பாலிசக்‌ காட்சியை. 
நகர்ப்‌ புரிந்து கொள்ளப்‌ போகிருலே, 
என்று கவலைபபட்டார்‌ ஸடைரக்டர்‌, 

எடுத்து பாடல்‌ ஆரம்ப 

இர்யராதா. இன்னிசையுடல்‌ வாரச்‌ 
தொய்யில்‌ இறங்க. 


த நெறைய தண்ணி ஒடுது-நாத்த! 
காலில்‌ ஆயிரம்மீறு துள்ளி ஆத..." 


இந்த இடத்தில்தான்‌ உதைத்தது. 

தபர பா றினை்‌ 
டம்ரி் சட்க்ல்‌] 
ர ரகரடு 

பவட கசக்க, 

னித்க சத்த 
கிச்‌ கரம்‌ ச கடன்‌ 

கவ்வ கபன்‌ 
டடக்‌ பலவகிய ப 
ப ஆதகன்‌ பத்க்‌ டா, 
த அல பாமை 
்கன் க்க கட்ரா ம்‌ 

தருங்ஙங்‌க! நடிக்கணும்‌... என்று 

பொரிந்து தள்ளிவிட்டு வானத்‌ தோய்யை 
லிட்டு வெளியேறினர்‌: 

பவான. ராகரில்‌ ஒரு 

பெரிய. ஏட்டை வாட 


கைக்கு எடுத்தக்‌ கொண்டு 
தங்ல்லிருக்கது அந்ச 
ன்ட்‌ 

தமது. அறையில்‌. புலி 
பென உவலிக்கொண்டிரம்‌ 
ரட்ட ப்‌ 
"மட்டிக்க்‌ அவருக்குத்‌ இருப்நியே 
ஒற்படல்கல்‌ ஷ்‌ 


கதாநாயகனும்‌ கதாநாயரயும்‌.... தமிழ்‌ 
தெரியாதவர்கள்‌ என்பதளும்‌. அந்தக்‌ காதல்‌ 
தாட்ரியில்‌ வசனக்னக்‌. தலிரதநிரந்தார்‌. 
வெறும்‌ உணர்சரியங்வகளில்‌ விளையும்‌ சாதல்‌. 
ததும்ப அவர்கள்‌. அக்கத்துக்‌ கொள்வதை, 
எப்படியும்‌... வெற்றிகரமாக... எடுத்தாக. 
வேண்டும்‌. 

"அந்த ஸீன்‌ ரொம்ப செக்னியாம்‌, சென்‌: 

"ல்‌ கட்‌! பண்ணிட்டாளம்‌... 1௭" சரடிமி 
செட்‌ தந்திருக்கானே பார்க்க நீ வேண்ணா. 
அந்த ஸி ரொம்ப. 1! கவனிச்கம்‌ 
யார்ட்‌ ரொம்ப ரொம்ப. கெக்னியா;...!! 
என்று ரசிகர்கள்‌ பேரிக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
அதுலே படம்‌ பாப்புராட.... 


59. சன்ன. ன்‌ 
தவமாக மடத்‌ 
வலில கை கத்த. 
சமன வெம்‌ 

பொடத்த. 


முரைவர்‌ நின்றிருந்தான்‌. 

"ன்ன?! என்று கண்களால்‌ சேட்டார்‌, 
பவளராதா, 

'வந்து; ப. நம்ப பூனிட்ல. எல்லோரும்‌, 
ஊரைச்‌ கற்றி பார்க்கப்‌ போயிட்டாங்க 
நான்‌ சினிமாவுக்குப்‌. போயிட்டு வரல்‌ 
மான்னு....! 

எத்த ஊருக்கு? 

“இதே களரலதான்‌ சார்‌, பவானிசாகர்‌ 
*டென்ட்டில. படம்‌, "உங்க. படம்தான்‌. 


நடக்குது; "செல்வந்திப்ம செவத்தாச்கபட? 

பவளராஜா ல்‌ பளரி்ட்‌ 
ஒருமோசக் கடட 

*செல்வந்திபடூ செவத்தாச்க.. அவ 
முதல்‌. வெள்ளி விழாப்‌ படம்‌, அந்தப்‌ 
படத்தை. இந்தப்‌ பக்கத்து ஏரிசர்கள்‌ அது 
வும்‌ ரொம்‌ மக்கன்‌ 2 எப்படி ரசிகர்கள்‌. 
என்து அவர்கடைலேலே அமர்ந்த மார்க்‌ 
தால்‌: ரி. நானும்‌ வருஓநேன்‌, காரை எட! 

“தனன. மரத்திலே... தென்றல்‌ 
அரிக்குது செம்பவளக்‌ இனியே,....! 

'இளயராதாலின்‌ குரலில்‌ கப்பட்ட சேல்‌ 
ச்ச சேர்த்த. சோமபபிக் கனமாக 

சைத்துக்‌ கொண்‌, ச எனிமா 
இட்டன பவப்‌ 4 4 

யாரிடமும்‌ தன்னைக்‌ காட்டிக்‌. கொள்ளா 
மல்‌. "தை ஜொல்‌! என்று அளழக்கப்படும்‌ 
ஒரு கபால்‌ டிக்கெட்டில்‌ போய்‌ அமர்ந்தார்‌ 
வளரக. 

*செல்லதிஇப்பூ. வந்தாச்சு... டைட்டில்‌ 
சறல்கதுடன்‌ ஒரிய டட 

பல சளர்களில்‌. ஒடு நடித்‌ தெய்ந்துபோ 
எரு்க பலல்‌ போளிகுகிதது, 

காட்ற. ர்க்க, 

படத்தில்‌ ஒரு முக்கியமான சாகல்‌ காட்டி, 

காதல்‌ தோல்வியால்‌... கடனில்‌. இறலல்‌. 
மீட்‌ கதாகக காலகள்‌. தரக்து 
லாப்பாற்றித்‌. தாசு வருகிறான்‌, கர உடை 
வில்‌ இருக்கும்‌“ இருவரும்‌ உணர்ச்சி வசப்‌ 
பட்டு அக்ரத்துக்‌ கொள்லள்றனர்‌, அந்த 
அகினம்பை நீடிக்கச்‌ செய்வதற்கு ஒரு பாட்டு, 
வெர்சளின்‌.... அளைலான்‌ வேறு. "ஸ்வா 
மோஷனில்‌: மேமா" சொல்லக்‌ கூடாது, 

"நாயகனும்‌... நாயலியும்‌... நன்றாகவே 
பரங்கி தடக்‌, இளமை 2 ணர்சமி 
'வெகுத்தை முகத்தில்‌ தேக்கி நாயகன்‌ நாவல்‌. 
வின்‌ நெற்றி 2 கனம்‌ _ நெஞ்சு என்று 
5 


எலலாம்‌ சென்சார்‌ கத்தரி விழாக வண்ணம்‌, 
டைரக்டர்‌ சொல்லித்‌ தந்தபடி, சாமர்த்திய 
மாம்‌" முத்தமிட்டுக்‌ கொண்டிருந்தான்‌. 

'டென்ட்டிலிருந்த வாலிபக்‌ கூட்டம்‌ வெறி 
மேதிச்‌ கியது; "மேம்பட போதும்டா. 
கட்டுட்ரா, பா! 

அதே நேரத்‌இில்‌ இரையில்‌ காட்சி மறைந்‌ 
ததி, டென்ட்டில்‌ இருள்‌ சல்வியது, 

கரெண்ட்‌ ஆ 

கரெண்ட்‌. ஆகம்‌. ஆயிடுச்சுடாஃ.! 
என்று இருளிலிருந்து கத்இிஞன்‌ ஒருவன்‌... 

அந்த டெண்டில்‌ விளக்கு வசதி எதுவும்‌. 
இல்ல்‌, கரெண்ட்‌ போனால்‌ இருட்டுத்தான்‌, 

'கும்கிருட்டில்‌ தலையைப்‌ பிடித்தபடி அமரத்‌ 
இருந்தார்‌. பவளராகா.. 

தமோ எம்டி என்னைக்‌ சாம்‌ 
எத்த பமான்‌ மா எனவ 

ன்று இன ட்‌ 
ஒக்‌ ககநினை, நக்கக்‌ 


"ஏன்ன இங்‌! என்றபடி... இருளில்‌ குரல்‌ 
ஒக இரை நோக்க எலி தம்ம 
பால்கன்‌! னது 
"யாரோ. ஒரு, காவாகிப்பய. இருட்டிலே. 
ஒரு பொண்க்கை கையைப்‌. புரிச்‌ இழுக்‌ 
இருப்பால்‌ போலிருக்கு என்று. ஒரக்‌ 
தம்‌. முகத்தைக்‌ க.நினர்‌! 
பனைராாவும்‌ ஒன்றும்‌ புரியாமல்‌ எழுத்து 


திக்ர்‌! 
தரே கசசதும்‌ குழப்பமும்‌. மக்கள்‌ 


சிதறி ஓட பள்ரென்று "கரெண்ட்‌" வந்தது. 
'வனிச்கக்இல்‌ட. 
பத்துப்‌ பேர்‌. ஒரு. வாலிபக்‌. நையப்‌ 


புடைத்துக்‌ கொண்டிருந்தனர்‌ 
எதிரே நர்‌ இளம்பேண்‌ கசங்வெ. உடை 
மடன்‌. இலங்கோகமாக நின்று கொண்‌ 
சபண்கள்‌ பகுக்கும்‌ ஆண்கள்‌ பத்‌ 
பண்கள்‌ பகுக்கும்‌ ஆண்கள்‌ பகுதிக்கும்‌ 
இடையில்‌ ஓரடி உயரத்தில்‌. மட்டுமே. ஒரு. 
தடுப்ப சவர்‌ இந்ததாலும்‌,. கரெண்ட்‌ 


இன்றுபோல்‌... டெண்ட்‌ முழுதும்‌. இருள்‌ 
மழக்கதாதும்‌. அத்த வாலிபன்‌. பக்கத்தி 
நீக பெண்ணிடம்‌. 'விரையாட முயன்‌: 


திருக்கிறான்‌.. 

அவள்‌ இகரென்று சதஇடவும்‌, 
ஏரிமடாதலை அமளி அமளிப்பட்டனுட. 

உத கொடுத்தக்‌ கொண்டிருந்த கட்ட 
,இனிரு்து அந்த வாலிபக்‌ மீட்டு அவளையும்‌ 
இதம்‌ பங்கும்‌ சாகல்‌ சனம்‌ 
செழுத்தச்‌ சேன்ரர்‌ மரம்‌ டாசசனின்‌ 2 
மையாளர்‌, கட்டிுத்மால்‌ அந்த வான்பன. 
அடித்தே கொள்திடு்பார்கள்‌ 

சென்‌ ஒருலத்மாக அடல்கெதும்‌ கட்‌ 
ம்‌ மீண்டும்‌ அமர்ந்தது. 

"லான்‌ பலக்‌ சாகடச்சனும்‌ 

மெடம்‌ கடகி: கொள்ளு போட 
னும்‌, அப்பத்தான்‌. மத்தவன்‌ சதுக்கம்‌ பி 


கம்‌ 
"மபர்‌ கெட்டும்‌ போச்சு, இம்மாம்‌ 
10ல்‌ அப்ப பேர்‌ 
அந்தம்‌ பொண்ணு! தனியா இருந்தா என்ன்‌, 
நடக்கும்‌! 

கூட்டத்தின்‌... இடையறாத 
கொணம்பபில்‌... பவளராதாலின்‌. 
விழுந்த சல விமர்சனங்கள்‌, 


தொண 


காதல்‌ 


மண்டும்‌ படம்‌ ஆரம்பித்ததும்‌ “டெண்ட்‌ 
அமைநியாகிவிட்டது.. 
சர்ங்ககட னங்க மார்‌ அந்த 
சேக்‌ குத்தவாளின்னு நளைக்வங்களா? 
'இறுக்கட்டுத்‌ திரும்பிப்‌ பார்த்தார்‌ பவள. 
ராஜா, இரையில்‌ பட்டுத்‌. இரும்மி எதி 
ரொளித்த வெளிச்சத்நில்‌ ஒரு வயதான: 
இவர்‌! 
பவளராதா.... தாம 
பின்னே?!" என்றார்‌ 
எழவர்‌.. "படித்தவர்‌. போலிருந்தார்‌. 
தொடர்ந்து மெதுவாசப்‌ பேரிஞார்‌, !"இல்ல்‌. 
சாரி, தம்ம தாட்டிலே நாமும்‌ சசி, சட்டமும்‌ 
சி, நேரடிக்‌ குற்றவாளியைத்தான்‌. சுற்றம்‌ 
ஈட்டியபிடிச்க்‌ காத்துக்‌ இட்டிருக்கோம்‌ 
அந்தக்‌ குற்றம்‌ யாரால்‌ தூண்டப்பட்டதோ 
அவர்‌ தப்பிச்சக்கறார்‌. கொல்‌ செய்தவனை 
விடச்‌ கொல்‌ செய்யத்‌ தாண்டியலக்ள த்தான்‌. 
அதிசம்‌. தண்டிக்க. வேண்டும்‌. என்பார்கள்‌. 
அந்த வகையில பார்த்தால்‌. இந்த அசம்‌. 
பாைத்துக்குக்‌ காரணமான இந்தப்படத்தை. 
எடுத்தவை விட்டு விட்டு, அப்பாவி இன்‌: 
க ஏன்‌ தண்டுக்கும்‌ ட. எவ்தவனை விட்‌ 
இட்டு அம்பை ரெண்டா ஒடிச்சட்டா அடுத்த. 
ஓம்பு வராதுன்னு என்ன நிச்சயம்‌ 2: 
"ரர்‌! என்று பவளராஜாலின்‌. நெஞ்சில்‌ 
வலித்தது; தம்‌. ஆற்றாமையை வாசிட 
மால்‌ வெளிப்படுத்த வேண்டும்‌ என்பதற்‌ 


ரு 


சங்கடத்துடன்‌, 


காலாயத்தரின்‌ கதை 


இலக்‌, கரஸ்த்தம்கள்‌. தண்ணளி! வெள்ள. 
மம்‌ பெருக்கெடுத்து விட்டால்‌ உள்ளே பணி. 
றத கெவணிுக்கம்‌ கத்‌ தொழிலை 
சது தியாக ஒழுகும்‌ தண்ணி, ஆக்சோஷ்‌. 
மான. வெள்ளமாக. உருவெடுத்து 992நது: 
"நெதனல்‌ தாயக எறிகம்பட்ட ஒரு விககட்டி அம்‌ 
கன்ன ௫ மனிதனின்‌ மேக்‌ விழுந்து லு 
வெள்ளத்தின்‌. அடில்‌, 
இல கொள்கிறான்‌. அவன்‌ தம்ுவததிக 
கழிகேமிகக அசர்‌ இமயம்‌ ம்பம்‌ 
தான்‌! ஆளுக கமாக வேல்‌ வாக்‌ வபபதாம்‌ 
90 அடி அதல பாதானம்‌ கரக்கத்தல்‌ மகக 
மான ஜுழனில்‌ படம்‌ எட வபப்டத்‌ 
'இலக்குளர்‌ காஷ்‌ சோல்ராட 19ரகம ஏற்பட 
9ள்ஷ வ்தகதை தினகில்‌ காண்ட உண்பர்‌ 
ல்‌ கொட்டு இலங்கையின்‌. 


சற்றக்கை. 
பதிந்து எதனை கோப்‌ இத்‌ 
ல முழுமையாக வடித்துள்ளார்‌. போட்பப்ப 
"ஜிக்கு மேரச செலவு ஆயிற்று, ரால்‌, 


இலன்‌: மலத்தில்‌ ஒறு, காம்க்வ்ம்‌ மாத்த. 
றக சோரா. 


நட ட எமக நணறைக்‌ 


"போது நடிக! சிவபருக்கு ௬. 
ராமம்‌ வந்தாலும்‌, களில்‌ ஏற்பட்ட 
மத்த மரவ எதுக்க 
ரம தாகு, நல்ககேச்லாட 
தம்மை 

மரல்‌ எகவயப்நகளலு ஒளிப்ப. 
சொர்க்கம்‌ பபமபிடியபில்‌ பெரும்‌ 
சோதககள்‌ இருந்தன, சமம்‌. கழுத்து 
"கம்‌ தணண இருந்ததால்‌ கமிராவைத்‌ 

கமேல வைத்தும்‌ ட்‌ 


மர்வவ் கதற ்ு ப்‌ ௭ 
ஒனிமேதிக்வ பேஸ்‌ கமலின்‌ ஏற்று இப்பத்‌ 


காகப்‌ பவளராஜாலை.. யாரென்று தெரிந்து 
கொள்ளாமலேயே யாரைக்‌, குற்றம்‌. சாட்ட 
வேண்டும்‌ என்று நீஜக்கிருரோ.. அதே நப்‌: 
சடம்‌ நியாயம்‌ பேசிக்‌ சொண்டிருந்தார்‌ அந்‌. 
(தப்‌ பெரியவர்‌. ஆஸல்‌ பவளராதா?. 
'பொழுதுபோக்குல்னுலும்‌ சினிமாலிலே 
ல நல்லதும்‌ நாட்டுக்குச்‌ செய்யணும்‌ சார்‌ 
வெறும்‌ பலவீனங்கள்‌ துண்டிலிட்டுப்பணம்‌ 
£ சினிமாவும்‌ ஒரு பராண்டட்‌ப்ரா்ப 
மூட்யூட்தான்‌ சாரி... 2 பெரியவர்‌ சொல்‌ 
லிக்கொண்டிருந்தார்‌. 
அந்தக்‌ கடற்கரைக்‌ 
நாய்களையும்‌. நாயகியையும்‌ 


காட்சியில்‌ கதா 
நெருங்க நடும்‌ 


பவளராதரலை வகைக்கு. மனை 
காயாக இருக்க வேண்டியதை எசரில்‌ இல்‌. 
யாக்குத்‌ தெருலில்‌ எறிந்து பலபேர்‌ பார்‌ 
வையை உறுத்தலாமா? 

**இந்த நாட்டுக்கு நீ நவ்மை: செய்ய. 
வேண்டாம்‌, இமையாவது செய்யாமலிருக்க. 
கூடாதா?!" இரையில்‌ பவளராஜாலின்‌ 
வசவத்தைக்‌ கதாநாயகன்‌ வில்லைப்‌ பார்த்‌ 
தப்‌ பேசிச்‌ கொண்டிருந்தாள்‌. 

அந்த வசலத்தை எழுதும்போது உணராத 
கண்மையாலட அர்த்தத்தை. டரக்‌.. 
பவளராதா இப்போது புரிந்து கொண்டா! 

'தன ஸவுண்ட்‌ கடுக பாள்ளியக எண்ட 

சல்வுவத முக்க. 

'அதாசர்கர்க்‌'. சனிம்‌ஸலித்‌ மித்ரன்‌ 
உணர்சிகளுங்கே முவலேந்துவம்‌ தந்து படப்‌, 
இன்‌ கதைகை கருவாக ளள்‌, 

னிய அமிதாயகண்ட ராக, 8, ப 
அல்‌ பிரதான மத்த்ரம்வில்‌ வரக. 
நண: வஹிரின்‌" மாடறுக்கு ராதேவபோனன. 
ந டமைத்தளளார்‌ லைக்‌ 

எற்சபைக்‌ கண்ணும்‌ பொற்சபைக்‌ கண்ணும்‌ 
இருநடம்‌ புரியும்‌ இருநட ராஜ 
எனக்குஅருள்‌ புரிந்த நினக்குஅடியேன்‌ கைம்‌ 
மாற்றை அறிந்‌இலன்‌ போற்றிநின்‌ அருளே! 


ப இருஅருட்பா. 

விளம்ப உதவி 
கமநககமதரகாற மறநாாயாக மயசராறற, ௦௩. 


தலிமாப்டம்‌ ௫லாம வேல ரி, 1,00,00,000 
நமக்‌ & 8ஸ்ஸாம்சம்‌ ஷேர்வ. 8. 30,00,000 
இவ்ட்யத நெறர்வ பரம்‌. 2990,000.. 


கயட்டி ஜலி 12020. 
மஸ்ஷயஷ்க ௯ ஐய. 
நகயர்கள்பாகாம ௦1: 608, 90,, 2905, 1005 & 120௨ 
௦0ர0பு ஸர முறம்‌ தூற 700௮0௮ ௦01100) கற மஹ 10 


க்ரரா௦1 கன கொறஙா ராடு 
(9911010600 


0-5/27 $வீச்ச]/பாட 0 வ ௲௱னா1 87௯, ந 0௪-110016. 


ஐந்த ௨ ௭ 1௦1 ரணம்‌ ௦1 வட நிவ. 
நிடுறளியா மெய்‌ மம ரல சி. பாய 18/4 

ரிப்‌ ஊரரகண்ட (6 சேய வய, 

11 ட ஸ ஈம்னிமா 910௨ எஷடரம0ய] (௩4 ம ௮] ஜெசி வச்‌ உவ 

நம்‌ விலட ஷம வெள்‌ நமா 01. ௨ பவர்க ர 1ஷ்டு மயிர ம மனடு. 
மிஷ்டி எமமாமிறட மயூ ய்‌ (ஈப்ரஸக்௦ 18 ரம்மி பற 10 சற௦வமர மய்ய 


படர புவ. ஷயம்‌ 9 உ ஷாப்ட ரறாவைய(6 061 ரர 61ம்‌ காவப்மனை டய 21 டீ 
ஈத்‌ 1ஈ (0௪ வயரு, 996 க/௨ ரய ந ஒர ர்க கிவ லார்‌: 
மசி பு ரவிபவ வலை 


ச ஐவி (௦ வி ௪௦ ஞ்ணிஸ்‌ விரி ளப மர்‌ ரன சவி (௦ சபற 1௨ ல்‌. 

மெய்ட்‌ வாமி 00ாயர0ய( நாஸவ்விரு 6 4 என்ர 1௦ 10 1௦% 8 ரர பல்வா. 
காரிகை வல) உண்‌, நாஎ்எஷ்டு (6. மட 10 ௦1. பவம்‌ வடி மவ பயமம ர்‌ 

எடுறளிய சொரிய ரளி? மோர்‌", (9 05 ஏ ப9௨ வம்க்வகை நு 66106. 


கரக ரட்ளாந்கற பிஷகாமம் 2 இற 109ாசர்கச்‌ சொகிரடு 8ர1 4, ௩, நகக்‌ 
0.51 சேசோ்யாட 0/9 0 ராமம்‌, 8. 
மஸவ்ஹளாடக், கப்பை ப்ப பப 
நி 0௭ 110016. ஸ்வ சோளி ரிகம்‌ 8ோ்டலமாக 

ளாம்ரு. 
புடி மிதமாக இருக்கம்‌ 
ல கதைகள்‌ படமாகும்போது எதிர்பார்க்க. 
அனவு இரும்பிலே: அழகாபுரி அழகப்ப 
ஜன்ம சக்கத்தககம்‌" இந்த்‌ 9. எர 
பட்டிரந்தாதும்‌... முழுமையான ஏமாற்ற. 
மீக்‌: ஒரு: பிராந்தியத்தச்‌ சமூகத்தினரின்‌ 
வாழ்க்கை. முகப்‌... பின்னணியாகக்‌ 
கொண்ட. ராமம்‌ கனத, பாஞ்சாலியாக 
ஷோபா வழுலரூர்‌, வழக்கப்படி, அதாயாச்‌ 
மாக அடிக்கற, ஆனை நம்‌ மனத்றில்‌ நீ்‌ 
பவர்‌ ஏஜே செனத்தரமாக வரும்‌ ஒல்‌: விஜயா 
தான்‌: அத பாத்திரத்தின்‌ ீச்ஷமோ என்‌ 
ஸ்வா! 

பண்ணையார்‌... வரப்பளுக வரும்‌ வியன்‌ 
மட்டு வேட்டியும்‌ உதட்டில்‌ ஒட்டி நறகம்‌ 
சரெட்டுமாகத்‌ தொகுறுகறுர நம்‌ கள்‌ 
எத்தி நற்ம்படியாக ஈடும்‌ சந்தர்ப்பம்‌ 
வருக்க: அப்பாலிசாமிச்சண்ணறுவாக 
ழும்‌ கதகளி நிஜமாகவே அப்பானியாக 
இருக்‌, எப்போதுதால்‌ "நடிப்பின்‌ 
அடுத்ச க்களில்‌ கால்‌ வைக்கப்‌ போகிருரோ 
தேரியல்க்ேட  அழகம்மையாக வரும்‌ அம்‌ 
மிகா. புது முகந்தக்கு நல்ல முகவெட்டு 
பேசும்‌ வசனம்‌ லாகவமாக இறுக்கத: மன்‌: 
னுக்கு வரக்கடிய அதிகுறிகள்‌ தெரிவில்‌ 2. 
மாஜ்சாலிலில்‌ சக்கனத்டு... செங்கம்‌ 
என்று தசேக்கம்படி, செய்து மடுவில்‌ அம்‌ 
மமையைச்‌ சச்களத்இியாக்ல்‌ வரம்பு இர 
ஷு சன்பென்ன்தான்‌. ஆனும்‌... காமிக்‌ 
கண்ணும்‌ பாம்பு கட்க செய்து சாக 
ஒம்மானேன்‌! ஏக்சனத்திமான அழுசம்மையும்‌ 
த்‌ 
நாம்‌ ரண்டு பேரும்‌ ஊருக்கும்‌ தேர்‌ 
சற்‌ பாம்பே பேபிடலாம்‌ 
எ போமிபரமதான்‌, ஆஸ என்னிய 
நீறததககு மேச பூ ரவபிய்லமே!" 
4669999659999௦5226644௪9௪௧௪2%. 
சாமீக்கண்ணு மீது விழுந்து. பிணமா 
இரும்‌, கட்டிய மனைவியை அடக்கியாண்டு. 
ஆரையைத்‌ தணித்துக்‌ கொள்ளும்‌. இராணி, 
நற ஆஸ்பில்கீயாகச்‌ சாமிக்கண்ணுவை 
'டுவாக்க.... முடினில்‌ சாகடித்திருப்பதன்‌ 
நோக்கம்‌ என்ன்‌ புரியலில் 

இங்யராஜரீலின்‌. இசை இனிமை, பிர. 
சாதத்தின்‌ காமிரா. குஞமை, ஆனால்‌" இயக்‌. 
தனர்‌ தேவராஜ்‌ மோகனின்‌. 
இறமை எதையும்‌ காண முடிய 

ஷீன்‌ 
கீ ன்னை அம்ப வேண்டிய 
்‌ தழமக மன்னிய 
சப்தர்‌ 
மன்‌ ன ழதவ அ 
ப்டிுவகல பல பாகினிகளின. 
தெல்தில தவாப்‌ 

ரஈஜாஜீ லஈழ்க்லை வரலாறு 


_ராஜிசமாகள்‌ கரநீதி_ 


நநிப்பிட்ட அம்சங்களில்‌ சட்ட மறுப்பு 
என்ற யோசனை... பிரபலமாகலில்லை.. என்று: 
சென்ன தபதியும்‌ இலாகா கதியது 
11ஆசஸ்டு முதல்‌ தேதி இருசசிலில்‌ டாக்‌, 
டர்டி. என்‌, எஸ்‌, ராஜன்‌ இல்லத்தில்‌ ரசிய 
காங்கிரஸ்‌ கூட்டம்‌ நடத்தகாகத்‌ தெரிய 
வருகிறது. இக்கூட்டத்தில்‌ ராஜுசோபாலாச்‌ 
சாரி எத்தனை. காங்கரஸ்‌. ஊழியர்கள்‌ சனி! 
 சட்டமறுப்புச்‌ செய்ய முன்வருவார்கள்‌. 
என்று நரணமிச்க, முயன்றார்‌. ம்‌ உத்தினரின்‌... அபிப்பிராயம்‌. அதற்கு ௭௨. 
ராக இருந்தது." த்த 
தெ கன்டுதான்‌. விட ஆரின்‌ பர 


தான செயல்களமாக, விளங்ல்யது; ஆகஸ்டு 
தொடக்கத்தில்‌ அவர்‌... தாம்‌. ஏற்கெனவே 
இருமுறை சத்தத்தள்ள கவர்னர்‌ ௭1 ஜார்‌ 
டான்மேக்கு. எழுதினர்‌ 

“ஒரு கெளரவமான ரவு. ஏற்பட்டிருக்‌ 
கு௦மயானுல்‌ என்&ரவிட மிழி அடையல்‌ 
யாடும்‌ இருக்க முடியாது. ஆனால்‌ போராட்‌ 
மத்துக்குத்‌. தங்களை... அர்ப்பணித்துக்‌ சக்‌ 
'இயப்‌ பிரமாணம்‌ எடுத்துக்‌ கொண்டுள்ளவர்‌. 
கள்‌ தானும்‌. ஒருவன்‌ என்பதை மேன்மை 
மிக்க தாங்கள்‌ அறினி/கள்‌."! காந்த இரவின்‌ 
ஒப்பந்தம்‌ பற்றிக்‌ குறிப்பிட்டு அவர்‌ மேலும்‌ 
எழுதினர்‌: "அரக ஒப்பந்தத்தை முறித்த 
கற்கக்‌ காரணம்‌. இந்தியாவில்‌ உள்ள அ 
காரிகள்‌. இந்த ஒப்பந்தத்தை விரும்பவில்லை. 
என்பதுதான்‌. என்று நம்புகிறேன்‌... வைஸ்‌ 
ராமை சந்திக்க மகாத்மா அனும்‌இ கோர்‌ 
மென்‌ மூலம்‌ அமைநியானதும்‌ சேளரவமான 
தமான: நட்புறலை... அரசுக்கும்‌... சாக்கர்‌. 
ஜக்கும்‌ இடையில்‌ ஏற்படுத்த விரும்பினர்‌. 
ஆன்‌ இதுவும்‌. கூட்‌ மறுக்கப்பட்டது. 
போராட்டம்‌ மறுபடியும்‌ ஆரம்பமாக வேண்‌: 
டிய்தாலலிட்டது.. ஒரு விசுவாசமுள்ள காங்‌ 
இரஸ்காரன்‌ என்ற முறையில்‌, நான்‌ என்‌: 
பங்குக்குக்‌ கஷ்டங்களை ஏற்கச்‌ சித்தமாயிருக்‌ 


இல்‌. 

அவர்‌ சமது. சகாக்களுடன்‌ சேர்ந்து இர்‌ 
செக்கோட்டகிறந்த சேலத்தம்கம்‌ மாத 
யாத்திரை செல்வார்‌. வழியில்‌ மக்களுக்குப்‌ 
போராட்டங்களின்‌... லட்சியங்களை விளக்கு 
ஆகஸ்டு சந தடியும்‌ ம தேதியும்‌ எளிமை 
மசிக நகரமான இருச்செங்கோடு மிருந்த 
சேலம்‌ ஜில்லா 

பரோட்‌ எம்ப டல்‌, கல்வானாசபமர 
மணியம்‌, ஐட சி, என்பி, என்‌, பிம்‌; 
இதர பல்‌ அறிகாரிகளும்‌, போனில்‌ பட்டாள 
மும்‌ கடன்‌ வர அங்கே இரவு முகாமிட்டார்‌. 
காகி மணி ஐந்து அழுக்கலிக்ல, 20. 
ஆரும்‌ ஆசிரமத்தினிருந்து ஒரு முஸ்லிம்‌, ஒரு 
ஹர்தன்‌; இரு பெண்கள்‌. கள்பட 1 
இத்தியாக்கரல்களும்‌. புகழ்பெற்ற இர்செய்‌ 
கோடு கோயிலின்‌. நாற்பது கால்‌ மண்டபம்‌ 
நோக்‌ நடந்தார்கள்‌." கிளம்புவதற்கு மூன்‌. 
னல்‌, இந்தத்‌. தடவையும்‌... ஆரிரமத்தைக்‌ 


கடபில்‌ அ அல்‌ 
இதும்‌ கூட்டம்‌ சேர்ந்திருந்தது. னி, ஆ/ 

கப்பர்‌ 
ட வட்டின்‌. 
பத ககட்ட 
கையால்‌, எழுதப்பட்ட பர்‌ 
கதக்‌, 
பதபவ்க சகா 
அல்‌ பப்‌ ப 
ஒலித்தது. வலதுபுறம்‌ இரும்புமாது அந்த 
பண தள்‌ அன்றில்‌ 

டப லர்‌ 
பரவிக்‌ விவக, 
எலு, மக்களிடம்‌. வதயறுத்தவது... என்‌ 
நகப்‌ அர்கம்‌ 
பத்த க அ அறாத 
நலக வடலி கம்‌ 
தற பக்கம 
சத்வா கனியாக கத் 
பதக்க க அத்த 
கடன வக்க ப கதத 
சிறைவாசம்‌, ஸி. ஆர்‌. இச்சதுசையைத்‌ தாம்‌. 
'ஏற்பதத்கில்லை என்றார்‌... மாதின்‌ இரேட்‌. 
தாம்‌ தர்ப்பை மாற்ற முடியாது என்று கூறி 
பர வ காகப்‌ 
கசக்கல்‌ வேம கல்‌ க்‌ 
அர்கா த வ்கைத்‌ கக்‌ 


46, சிறைச்சாலைச்‌ சிந்தனைகள்‌ 


இனடைனே பெற்றதற்கு மறுநாள்‌. மனச்‌ 
சங்கடம்‌ அளிக்கும்‌. செய்தி னி. ஆருக்கு 


்‌ 

இ பவ்படடிட எஸ்‌ என்டர 

எட்டியது; ஹிந்துஸ்தான்‌. 
மில்‌ சேர, வஷமியுடன்‌ டூல்‌ 
தாஸ்‌, ரமிம்‌ நிங்வத்திகேயே கைது செய்யப்‌ 
மடார்‌, "தகடுகள்‌ அவர்‌ பரவேகக்‌ 
கூடாது! என்ற தடை உத்தரவு அதிக 
மதத நகவமால தாட கராடத்‌ 

அடம்‌ தரம்யட்டத: தேவதான்‌, 
"தாம்‌ ஒலிக்கு வருவது ஒரு பத்திிசையா 
என்‌: வேங்யை. ஏற்பதற்குத்தானேயோழிய 
சட்ட மறுப்பாளனச. அல்ல என்று. வனக்‌ 
இனர்‌, ஆனல்‌. தரந்தரமாகச்‌' சட்டமறுப்பு 
பேசித்‌ சக்த வதாக வாக்க 

(க மறுத்தார்‌. ப ஆது மாத. 
ஜெறத்‌ தண்டன்‌. 

'நபத்தோரு வயதான வஷ்ீக்குக்‌ கம்‌ 
மாணமாகி ஏழு வாரங்களே ஆலயிரந்தன;. 
முன்பின்‌ தெரியாத நகல்‌ தனிலே வட்‌: 
பட்டாள்‌. வி. ஆர்‌, தாம்‌ எல்‌ காலம்‌ மனக்‌ 
கட்ைத்துக்கு ஆளானதூம்‌, தமது மகளுக்கு 
நில்மையைச்‌ 'சநதககும்‌. மனோபலம்‌ இரும்‌ 
நம்பஎன்கம்‌ ச்மமககை த என்ன்‌ 

[நான்ற காம்‌ அமைதியுத்றதாக ௪ 
ஞர்‌, சல்லமிலருந்த நண்பர்கள்‌ லகஷமிமைத்‌. 
தங்கள்‌ பாதுகாப்பில்‌ ஏற்றம்‌ கொண்டனர்‌. 
எனி, ஆர்‌, அவளுக்கு எழுதினர்‌ 
நடந்ததை நீ. தைசிமமாக,... ஏற்றுக்‌ 
கொண்ட. தத்துக்கு. என்‌ சந்தோஷமான: 
பாராட்டையும்‌. உனக்கு என்‌ அன்பையும்‌ 
தெரிகித்துக்‌ கொள்கிறேன்‌. "மனிதன்‌ ஒன்ற 
இரக்கக்‌ தெய்வம்‌ வேறு விதமாய்‌ நடக்க 
செல என்றுதான்‌. சோச்வாரகள்‌ 
மக மனிதன்‌. கக்க போலீல்‌ 
கமிஷ்னர்‌ கேது விதமாக நடக்கச்‌ செய்ய 
தாகத்தால்‌ இரசீது; 
"நமக்கு எது நல்லது! என்பதை தம்மை: 
தண்டலன்‌. நன்கு அறிவார்‌... எங்கு 
மார்த்தாதும்‌ தம்மிடம்‌ அன்பும்‌ அற்புதமான 
ஆழந்த பந்துததும்‌ கொண்ட. நண்பர்கள்‌ 
குழ்த்நிரக்பரரகள்‌. 
புடையலர்களாக... வினங்குவோம்‌. 
தேவதாஸ்‌ க்கு அவர்‌ எழு] 
எறமது இறுவெ பார்வை... கொண்டு 
தாம்‌ இட்டமிவதை விடச்‌ சிறப்பான விதத்‌ 
/ப கடவுள்‌ அனைத்‌ ன 
தரார்‌, நாம்‌ மீண்டும்‌ 
உள்ளத்தால்‌ நீ எப்போ, 
லயே இருக்கலாம்‌. எஷ்மிட தன்‌ 
இணிவைய்‌-காட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம்‌ இடைத்‌ 
"தே என்பதால்‌ நான்‌ நிறைவான மலழ்சின்‌, 


டைந்திருக்கேன்‌..” 
இரு வாரல்களுக்கு ஒருமுறை வி. ஆர்‌. 
ஒரு கடிதம்‌ பெறலாம்‌, அவர்‌ பதிலுக்கு ஒனறு: 


அஸ்‌ பத்திரிகை “எழுதலாம்‌, (இரண்டு வாரங்க 
க்க வந்த தேவ. முறை யாட்ேனும்‌ ஒருவர்‌ அவரைச்‌ சிறையில்‌ 

ஒரு. 


டடத ப்ப 
கையை அவர்‌ துறந்து விடுவதாளுல்‌, இரண்‌( 
படற பரப 
அ அலக்‌ அரி 
படடட்டம கட்‌ 
ரட்ட 
பதத ப்பா 
அட்ட 
நக அதக்‌ எல்க்‌ 
சங்கரன்‌ அவற்றை உரியவர்களுக்குத்‌ தெர்‌ 
வித்து விடுவார்‌... இதே போல்‌. ஆசிரமத்‌, 
ககம சவம்‌ எ 
கடட தது 
இகலிதம்‌ ஆறு மாதங்களுக்கு எழுதப்‌: 
ஆதன்‌ அன்‌ 
ஆத்த வல்‌ 
அங்பக க்‌ 


கரககககால்‌ சேத அதின்‌ 
மாக்கப்பட்டருத்ததால்‌. 
இராத. ஆகும்‌ வட கபர்‌ 

க்க. ச 
தோஷமாக இரந்த மாற்றால்‌ 
வெறு” சிறைக்கும்‌. போவதற்கு முன்னல்‌ 
இரண்டு நாட்களுக்கு ௪௪ சத்தியாக்கரத 
செ, ராகவாச்சாச்‌ மிக நன்றாக இவருக்கு 

சத்தம்போபடார்‌, அபப்ரமாதத 
தும்‌ விட ஆருக்கு தல்ல உணவு சட்த்து 
இதத, சிதை அடகாசிகள்‌ அன்புடன்‌. 
ங்க நடத்த கொண்டம்‌. 
ப்படி நேரத்தைச்‌ செலலிடுவது என்‌! 

புகயாமக்‌ தான்‌ தவிக்க என்று சி. 
ஆர்‌ எழுதினர்‌. "அன்றாடம்‌ செம்யலேண்‌. 
ஒவ கசவக்கள்‌. என்ற நான்‌. வருத்தம்‌ 
கொண்டிருககிறேன்‌.. அன வினுமக்ம்‌ 
ஆட்‌ எணடிக்காத வளணில்‌ நினைவாக உள்‌. 
னப! நறன்பாக்கக்‌ அவர்‌ ஆக்கத்தின்‌ 
மொழி.“ பெயர்த்‌ கொண்டிருந்தார்‌. 
சதல என்டு: படைத்த போசு 
சோம்பல்‌ பரப்பை 
அட்ட பக்கித்கர்வ அபா 
நான்‌ என்னைக்குமே பாளர்‌ வகுப்பைத்‌ 
இல பத்தா எல்தகபகயத்‌ காண்‌ 

தாக்கு எழுதினர்‌... '"இருப்பினும்‌ ௮ம்‌. 
மடடம ததி 
ய 


தமிழாக்கம்‌: இ, ராஜேர்நரன்‌: 


காலுபேசிடம்‌ காலு. நூல்களைத்‌ தம்‌ 
சச்‌ சொல்லிவிட்டு. ஒகு வாரம்‌ 
ன்று சர்தத்தமோ, 


நானைய மலர்க்‌. 
அறுக நேவல்‌ இருமி எம்‌. விரவ 
வலர்‌ 
இடு, சமுதாயத்தில்‌ இடு, ப்பு 
லன்‌ கதை, என்ற இரண்டு. சிறுவ வோண்ப 

ம்‌ அருமையாகப்‌. படம்‌. பிடித்துச்‌... காட்டுறா! 
கரிசயரின்‌ நடை பிரமாதமாக, களது: ஆனம்‌ சலன்‌, 
இறுவர்களுக்கு இந்த நடை விளல்குமோ எனபது கேள்ளில்‌ 
குறிதான்‌, 

இரண்டிதும்‌ கதைப்‌ பிடிப்பு அஇகமாக இல்லே, மேலும்‌: 
சதை முழுவதும்‌. படிக்கு நிறைவு ஏந்படலில்கை. சமுதாவக்‌ 
இல்‌ ஏற்றத்‌ தாழ்வுகிைச்‌ கட்டிக்‌... காட்டலாம்‌. ஆனல்‌. 
இழந்தைகள்‌. மனத்தில்‌ பகை உணர்வு வளராத விதமாக எமக கேஸ்‌ 
டும்‌. அன்பு வளரவே. வகை செல்ய வேண்டும்‌... பாத்திரம்‌. படைப்பில்‌ 
ஆசர்யரின்‌ இறமையைக்‌ காண முடிஇறது: கதை வது: அதிகமாக இருந்‌ 
தால்‌ இன்னும்‌ தன்றாக. இருந்தி: தக்க மகள்‌ ஆரி ஜால்னண்‌. வெளியிடு: வமிசம்‌. வம்பன்‌... 
வடவில்‌ வோடு பன்னை 
ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே $ ஆ 
றல வமான வன்க அத க கட்கம்‌ இதப்‌ ப 


வம்‌ சொல்கிளார்‌ 


பூத்தகம்‌ விறுவிறப்பாகள்‌ செல்கிறது. உலகம்மை. என்ற ஏழை! 
பெண்‌: பணக்காரச்‌ சமூகத்தின்‌... எதிரே படும்‌. துன்பங்கள்‌ சி்ரனக 
(ம்‌ கதை இது, ஆசிியான்‌ எனிய நடை, இராமச சழ்தக பத்திரப்‌ 
கெட்ட கி்வற்றை. தலம்‌ மாராப்ப த்தான வேண்டும. இ ச 
வரும்‌ பழமொழிசன்‌.. ரசிக்கும்படி உன்ன. இத்தியாலின்‌ பொருளாதார 9 
நிங்மை விளக்கும்‌ இடம்‌ அருமை. 

புத்தகத்இின்‌ ஓர்‌ இடத்தில்‌ குடும்பக்‌. கட்டுப்பாட்டுப்‌ பிர 
சாரம்‌. மனைமுகமாக இடுத்தாதும்‌, ரசிக்கும்படியாக... இலல 
தனது தந்தை இறந்கு பிறகு உலகம்மை தானே இரகோட்டுக்க.. டி 
எடுத்துச்‌. செல்லுதல்‌ "நடை. முறைக்கு எறிடகா வகை இது. 
சாத்தியப்படுமா என்று ஆச்சரியமாக உள்ளது: த்‌ 

புத்தகம்‌. முழுவதும்‌. இருநெல்லேலி தமிழ்‌ -ைாகப்‌ 
பட்டிருப்பது. புதுமையாகவும்‌ அழகாகலும்‌ இருந்தாலும்‌ சற்று. 
ஓவர்‌ டோஸ்தான்‌. 


மெல்‌. சாஇிகளோடு சீழ்‌ சாஇகள்‌ நட்போடு இருக்க 
லாம்‌. ஆஷ்‌ தோழனமைவோடு. இருக்க 04. 

மாது. என்று... ஆசிர்‌ சொல்வதை ஒப்பம்‌ 

கொள்ள முடியாது. ௩ 
இருப்பினும்‌, கதைக்காகவும்‌. இராம்‌ 

கழதலக புத்தகத்தை. ரச்‌ 


இரவல அன்னை, 
அலி ட்ம! 


நவ்‌: 
பகத கண்ட்‌ கவ 
அவ்வகை ந்ம சீ 

க ன்‌ பலப்‌? 
கன்று சொல்றே, துளிக்கூட வருத்தமில்‌ 
வ இருக்க" 


2-௮ நல டகுக்கம்போும்‌. நான்தான்‌ 
ரைன்‌. இஙும்‌ தான்தான்‌ சச 
இக வருத்திய என்ன இரகக பாரதியும்‌ உலகமும்‌ 

கைலி! இடமி ரமா மோகன்‌ தெரி 
பு பலரும்‌ இது 

பாரதியார்‌. ஒயயத்த. சலிுர்‌. பரம்பரை. 
ஓய சொந்த, அரகில்‌ தொகுப்பான 
இப்புத்தகம்‌ இரண்டு பருசசனாகம்‌ பாரதி 
மார்‌ கதைகள்‌, பாரதியார்‌ உரைரடை" 
என்று வெளிவந்துள்ளது; உரைநடைப்‌ பகற்‌ 
மிக. ஜாடு என்று தக்ம்பிடீட்தை அர 
ஏமாத்தும்‌. ஒங்லொு அரசியல்வாதியும்‌ 
பக்க வேண்டும்‌. 
ஓர்‌ அற்புதப்‌: 
பிச்சை எடுக்க. வந்தவர்களைப்‌ 
'என்டா உழைத்து ஜீவனம்‌. 
" என்று சொல்வது எளிது, உழைக்‌ 


ஒத்‌ தயாரக இருந்தாலும்‌. வேலே இடைச்‌, 
மமக எக்க கோ அவதிப்படும்‌ 
பணர்‌ எவள்‌. பாரதியின்‌ எழுத்துக்கள்‌ 
வவ படட பாரநியரரின்‌ கருத்து வயிறு: 

"மா. இன்றுவிட்டு வேலை செய்யாமல்‌. 
மடக்கும்‌... பணக்காரச்‌.. சோம்பெறிகளை. 
தலில்‌... இருந்இனிட்டு,... பிறகு ஏறச்‌, 

ப பதைக்‌ கறுவது டி. என்‌, 


சொம்பேதிகளிடம்‌.. கரேண்டும்‌. என்பது 
சான், 

"இப்படிப்‌ பக்கம்‌. முழுதும்‌... கரத்து 
மழைட ரனின்‌. இக்கக்‌ தொகுப்பு ஏல்‌ 
கொரு எட்ிதும்‌ இடுக வேண்டம்‌ தல, 
கறட கதன்‌, எழுதிக்‌ | டம 
்‌ மிர்‌ வான்‌ பதியம்‌, 
சென்னை 17. மகுட த அட்‌ 
புதுமுகம்‌ (முதலிய ஓரங்க. 
நாடகங்கள்‌], 
விளையாட்டு ரர்‌ இரு பள்னீர்செல்லம்‌. 
சொல்லிரு! ச 
இந்தப்‌ புத்தகத்தில்‌ பன்விரண்டு பிரபல 
எழுத்தாளர்கள்‌. எழுதிய நாடகங்கள்‌ உன்‌. 
எடை ஒல்லொலதும்‌ ஒவ்வொரு கலவையை. 
மும்‌, பண்பையும்‌ வெளிக்காட்டி, பணத்‌ 
க்காக மவீதத்‌ தன்மை இல்லாமல்‌ நடக்கும்‌. 
முக்கக்‌ காட்டுக்‌ உமாசந்திரன்‌: பெரிய, 
மனிதர்களின்‌. புற. வாழ்க்கைக்கும்‌... ௮௧ 
வாழ்க்கைக்கும்‌ உள்ள வேறுபாட்டைக்‌ காட்‌ 
கிர கேட சாமிநாத சரமா 
"ப இளங்கோலில்‌ துறவு!” ச்சர 
நிறம்‌... ஒழுத்தில்‌ பாராட்டப்படுகறத்‌: 
வாழ்க்கைக்கு. விளம்பரம்‌ தேவைதான்‌ என்‌: 
ல அப்பிரமணி 
(னம்‌. பலரது 
ஏசக்கம்படியுள்ளன்‌. 
மன்‌ எழுதிய நாடகம்‌, 
இனிய நாடகம்கள்‌ 

புத்தத்‌ உள்ள சாடகங்கள்‌. அன்த்‌ 
(கும்‌. படங்கள்‌ வரைத்திருந்தால்‌ மேது? 
கலையாக இருந்திருக்கும்‌, 

2இக்டி உங்கடம்ர்‌ 


இப்பத்தான்‌ 8௧த] இநத; 
டிட்‌ எர்சாடம்‌ 8940. மந்மடு 
பல்கஸ்டு...லஷ்ம்‌ கெடக்க! விருகம்பாக்கம்‌. அருதொள்ள சாலி இராமத்தில்‌. சிறு: 
தொழில்‌ அதிபர்‌ இரு. நாராயணசாமி, இவருக்கு 
ட்டார்‌ சைக்கிள்‌ ரேனில்‌ அலா.இ சடபாடு, தமது: 
கராண்டபரியில்‌ அலந்துகொள்ள ஆசைப்படுகிறார்‌ 
நக மோட்டா சைக்கிள்‌ ரன்‌ பிரிவரைம்‌ 
இங்க டம்‌ எடத்த வத்தை அளக்கர்‌ 
சப்‌ அணி கதர 

ஒரு லித்தியாசமான படம்‌ எடுக்க கே 
5, 'ஓம்‌ கோட்டார்‌ சைக்கிள்‌ சக்கரத்தைப்‌. 
்‌ பெரிதாகக்‌ காண்மித்து, அனதலியச்‌ 
ததாக மோட்டார்‌ சைக்கிள்‌ 
தான்‌ (ன 
'டைக்கும்‌ என்று கருதினேன்‌. 
போட்டார்‌ அசர்‌ 
ஒக அரை அங்குகம்‌ முன்னல்‌ 
மடன்‌ 

னது ௮02 னெ 
கயலோக்ப்படுத்ி இ) 
காட்சியை எடுத்தல்‌ 

எட்‌ பிப 

வல்‌ சே அக்கம்‌! முண்டிமள்‌ 
ரீ பெரியவாளின்‌ உரைடை 
மமக தமிழுக்கே பழகயாம்‌ இங்கு: 
அவர்களது இலக்கயத்‌ தமிழை இன்‌: 
'ஆனிசியர்‌[ 


புறக்‌ காண்வரோம்‌.. 


4௦ராகழி மாதம்‌ முழுவதும்‌ அதிகாலயி 
கெயே.. நீராடு, தெய்லிகப்‌. பாவையைக்‌ 
குறித்து நோறிகப்பட்ட பானை தோன்பே. 
தம்‌ தமிழ்‌ நாடு. முழுளதும்‌. நோற்கப்பட்ட 
தொன்புகளில்‌.. முதன்மையாக. விளங்கியது: 
மார்கழி “மாதம்‌. முழுவதும்‌. அஇிகாக்யில்‌ 
நீராடி, நெய்யும்‌ பாஜும்‌ இல்லாமல்‌ சிறிது, 
மிளகு கலந்த அன்னத்தைப்‌ பொல்ல்‌ திலே. 
நனம்‌ செய்து, மிதமாக உண்டு, அநிகமாக, 
அலங்காரங்கள்‌ செய்து கொள்ளாமல்‌. இந்‌ 
நோன்பு, தோற்பார்கள்‌.... ஆண்டான்‌. இரும்‌ 
பாவையில்‌ சொல்லும்படி. 


தெம்புண்ணேம்‌. பாலுண்ணேம்‌; த்ல்க 
பேட நரா 
மைஸ்பழதோம்‌, வரிய நாம்‌ முவினம்‌ 
இருவாஇரை இனத்தன்று பொங்கலன்ன. 
மும்‌ உண்ணாமல்‌, நெய்‌ பால்‌. இல்லாமல்‌ 
கம்‌ சிலைக்‌ எண்ட்‌ மம்‌ சேம்‌ 
வார்கள்‌, இலவ சம்மாகம்முமுவதம்‌ தட 
மா்த்தியடைந்தகிம்‌, ழி 
வான்வெகக ந நோன்றல்‌, 
தமண நகவகு 45 2 
என. எநத்தில்ல!* என்னும சங்க, நாலில்‌ 
ஆதியபர கதை மாதம்‌ மூதல இர ஒனக்க்‌ 
வ ஆடை ஆபரணங்கள்‌. அணிந்த, 
தெய்வம்‌ பாதம்‌ அதிகசாகச்‌ செரித்த பா்‌ 
பொங்கல்‌. கம்ம கண்டு. களித்தார்கள்‌, 
ஆண்டாகும்‌ 


ஜப தோன்வசைகே தோடே செலிம்பூவே. 
நரவிம என்றாமை பல்லும்‌ எம்பட. 

எல அச்வ 
ஆகவ ம்பேவ, அதனபிச்னே பாந்சே! 
நட்டம்‌ வ மலக்‌ வழ்க 

வேடன்ரநத களந்தேகோர்‌ எம்மாவால்‌ 
என்கிறாள்‌. ர ஸ்‌ 


மார்கழி நீராடல்‌ என்பது முறையே இருப்‌ 
பாவை இடுவெப்பாவைசகைச்‌ செய்த ஆண்‌: 
டான்‌ காலத்திலோ, மாணிக்க! 

இ புநிதாக ஏற்பட்டதல்ல, 
நீராடுவான்‌ மேல யோர்‌. 

வெல கேட்டிகேக்‌"' 


சொல்லிவருப்பதனம்‌ பூர்விக பரம்பரையாக 

இத்தோன்பு. அநுஞ்டிக்கப்பட்டு.... வந்துப்‌ 
பதை விளக்குகிறாள்‌... இருவாதலூரர்‌ புரா. 

'திறலும்‌ மாணிக்கவாசகர்‌. இ௫ுவண்ணு, 
மக்வில்‌.. தங்லவிடுந்தபோது, கன்னினையர்‌ 
முற்காலத்இலிருந்தே வந்த. வழக்கப்படி, 

)வாதிரை நாளுக்குப்‌ பந்து நாள்‌ முக்தித்‌ 
தொடங்கி. வடியற்கால்தில்‌ எடுகொறும்‌ 
சென்று அங்குள்ளவர்க அனைத்துக்‌ 


கோண்டு பாடியபடி. களத்தில்‌ நீராடுவது 

எண்டே அவர்கள்‌ பாடுவது போகக்‌ நகு 

கெயயாலை பாடி அவர்க்யும்‌ பாடுக 
மிக்கலத்தை என்னும்‌ நால 


மனித நேவறுல்‌ பாலை ஊறும்‌. 


என மரர்கழி சீராட்டமும்‌ பாலை நொன்பும்‌ 
கதிகக்பட்டிருகிள் தள ல்‌ 

மர்மத்‌ பாகவதத்தில்‌ 
பற்திம்‌ பின்வரும்‌. செல்திகள்‌. கூறப்படுகன்‌. 
டட. "கோகுலத்துக்‌ குமரிகள்‌ பேமத்த, 
(அவின்‌ (பனிக்‌ சாலத்தின்‌) முகல்‌ மாதத்தில்‌ 
தொவது' மார்சழிலில்‌, காத்யாயனி பூஜை, 
என்னும்‌ சதத்தை, தொடக்கி தடத்த 

கள்‌, அவர்கள்‌ அருணேதயத்நில்‌ எ 
வழு நதியில்‌ ஸ்தானம்‌ செய்து, சர ம 
லால்‌ அம்பானின்‌ பாவையை (பீர்‌ இமையை) 
அமைத்துப்‌ பூஜை. நடத்தினர்‌... “காத்யா. 
மி] மஹா மாமே! மஹா போலன்‌! ஈச்வர! 
எங்களுக்க. நந்தகோப குமாரனை. கண்ண 
கப்‌ பதியாக அருள்வாயாக! என்று பிரார்த்‌, 
இத்தார்கள்‌,. இல்லாது ஒரு, மாத காலம்‌, 
விடரமல்‌ அம்பாள்பூதை செல்துவத்தார்கள்‌. 
முழி வருஷ பகவான்‌ அவரிகள்ப்‌ பரிசோ 
அ, பிறகு அவர்களுக்குப்‌. பிரஸன்னரால்‌, 
தத்தத்‌ மத்‌ தராடதுககம்‌ 
பாலை நொன்புக்கும்‌. (ரீமத்‌ பாகல்‌! 
பன்ன மூலம்‌ இது: 

சங்க. நால்களில்‌. ஒன்றான பரிபாடலில்‌, 
வைன. (வைகை) நநிமை தல்வந்துவனுர்‌ 
என்த புலவர்‌ வாணிக்கும்போதுட மாரிக்‌ 
மாதத்தில்‌ வரும்‌ பெளாணமியோடு சேர்ந்த 
இரவா இரையைச்‌ சிறப்பித்இருக்கரு?.. 
ரசபெடுமானுக்கு.. முக்கியமான: இந்த 
நாகத்தான்‌.. ஆண்டாள்‌. இருப்பாவையின்‌. 
முதல்‌ வரியியேல.. "மார்கழித்‌ இங்கள்‌ மதி 
நிறைத்த தன்ஞன்‌!* என்பதாக *நஸ்க! என்ற: 
இறப்பைத்‌ கந்த குறிப்பிடுவரள்‌.. 

மதொபடும) 


த்த தொன்பைப்‌ சர்ட்‌ நம, மனி கா்‌ 
நக பன்னி ரய 


பானகம்‌ 

1௦0௧ 8௫௨1௨. 
நர மோ, (422௦௨-600032. 64 


பலிக்காசர்டைரா, டன்ன எ 
பம்‌, 20 ம ஜவவ்ர 
ரம. ஈடன்‌, 


பொறியைத்‌ தட்டியதுமே... 


அ 
எளிது சிரிக்கின்றது 

காம்ப்டாலக்ஸ்‌, எடுத்துப்பொருக்‌- ॥ 
திட்க்‌ கூடிய, எததேவைக்கும்‌. ஏற்ற ,/ 
ல்மாட்ஜட்‌, ஜேடுகளோ, விசி. / இட்‌ 
இனைப்புகளோ தேவையில்லை, ன்‌ 


பொறியைத்‌ தட்டுங்கள்‌. வேண்டிய 
வெளிச்சம்‌ உடனே பரவட்டும்‌. 


காம்ப்பாலக்ஸ்‌ 2 


எடுத்துப்‌ பொருத்தி'டலாம்‌. எத்தேவைக்கும்‌ ஏற்ற ஸ்பாட்லைட்‌ 

எல்லா ல ாரதர்வுகளிலும்‌ 
மீதர்ச்சி ியற்றது! 
௯யார்ட்‌ அமர 


உ இணையில்லா செயல்‌ திறன்‌ 
உ இணையில்லா நம்பிக்கை 
உ இணையில்லா சிக்கனம்‌ 
எஸ்கார்ப்ஸ்லிமிடெட்‌ 
ஃபார்ம்‌ எக்விப்மெண்ட்‌ டிவிஷன்‌, 
18/4 மதுரா ரோடு, ஃபரீதாபாத்‌