Skip to main content

Full text of "kalki magazine 1971-01-24"

See other formats


00/6. 


21] 


ளேப்ர- 10% விள 


ந்ஸ 

்‌ 


கீ 


பளிச்சிடும்‌ மேன்மையைப்‌ 
பாருங்கள்‌ கண்ணார 


விந்தால்‌ 


உங்கள்‌ இ இல்லத்திற்கு வழங்குழ்‌ 

மயல்டிங்‌ ஒரு 


முன்றேழுத்து 
வார்த்தை 


அதற்குச்‌ ச 

து விளங்கம்‌ தேளவ. 


அந்த மூன்று எழுத்துக்கள்‌ ஐஓஎல்‌ என்பது தெளிவு, ஏனெனில்‌ 
ஐஒஎல்‌ (இர்இியன்‌ ஆக்ஸிஜன்‌ லிமிடெட்‌) வெல்டிங்‌ தொழில்‌ நுட்பத்தில்‌ 
முன்னேற்றத்துக்கு எப்போதும்‌ முன்னோடியாக இருந்து, இந்த ஈாட்டில்‌: 
புதிய வெல்டிங்‌ உத்திகளை புகுத்நியுள்ளது. அதே சமயத்தில்‌ ஐஒஎல்‌. 
ரம்‌ நாட்டிலேயே பலவகை வெல்டிங்‌ சாதனங்களையும்‌ அதற்குச்‌ சம்பந்த 
முள்ள வேறு பொருள்களையும்‌ செய்துள்ளதோடு வேறு எங்கும்‌ உள்ள 
இறந்த தொழில்‌ நுட்பவாஇகளுக்குச்‌ சமமான வெல்டிங்‌ தொழில்‌ 
நுட்பவாஇகள்‌ பலரையும்‌ பயிற்றுவித்துள்ளது. 


இன்று நாட்டின்‌ ஒவ்வொரு பெரிய தொழில்‌ பிரதேசத்திலும்‌ 60-க்கும்‌ 
அஇகமான தொழிற்கூடங்கள்‌, அலுவலகங்கள்‌, டிப்போக்கள்‌,. 

கம்பிர எரிங்‌ நிலையங்களை நிறுவி செயல்பட்டு வருஇிறது. ஒரு விரிவான: 
விறி யோப்புப்‌ டணியையும்‌ அது செய்து வருஒறது. வெல்டிங்‌ சம்பந்த 
மாக எழக்கூடிய எந்த ஒரு பிரச்னையையும்‌ நீர்த்து வைக்க இர்இயா: 

மு முதும்‌ ஐஓஎல்‌ தொழில்‌ நுட்ப நிபுணர்களூம்‌, சர்வீஸ்‌ இன்ஜினீயர்களும்‌”” 
பணியாற்றுஇன்றனர்‌.. 

வெல்டிங்‌ துறையில்‌ முதல்வர்கள்‌ : 

74444... 


சாதாரண, லத 11 


னவர்‌ 21, 1971 1 


ஆ 

4 காப்பதே முதல்‌ கடமை 
சாதியின்‌ கருத்துக்கள்‌. 
ரகுபதி ராகவ 
மோலினித்‌ மு. 
ஹாக்கி. மாணவர்களும்‌ நிபுணர்களும்‌ 
பொன்னியின்‌ செல்கள்‌. 
க்கக்‌ கமுரு 
தாணிச்சை, 
பொன்னைத்‌ நெடிய புலவல்‌: 


கதவத்‌ 
தய்கலே 


,22222220222202020062022222222,222222222222222222029 


படையபுதல்‌ 
கலூரி பெளதிக விஞ்‌ 
"இருமணம்‌ சமீபத்தில்‌ 

௦,222222222222422222222222222222௮4௦202202௦௦0 

,22௧௧௮௧௦௮ 


்‌ 


தமிழ்நாடு. மின்சார. வாரியத்தின்‌ பர்னோனல்‌. 
'செனபாக்லியவி இ. பத்மினி, ॥ 3௨,4கம்‌, பம்பால்‌ எஸ்‌.ஸ,இ.எஸ்‌. 
(ன பேராரிரியர்‌ இரு டி, எஸ்‌. வெங்கடராமன்‌, 31 26)ககும்‌ 
'சல்னை, இயாசரரவதகர்‌, ஸரிவமங்களா அல்யால 
இல்‌ மீக விமரிசையாக நடைபெற்றது. 
பெற்ற வரவேற்புக்கும்‌ ஏராளமான நண்பர்களும்‌ பிரமுகர்களும்‌ இராக வற்டிருந்து. 
மணமக்களை ஆசிர்வஇத்தும்‌ செளரவித்தனர்‌. 
வாழ்க, மணமக்கள்‌ 


,2222655466600002022000222 


நகங்வங்கம்‌) 


பழக்கம்‌: ராஜாளி 
குண்டுமணி 
நர்‌ சல 
ராஜாஜி 
நான்‌ 
பேராரிரிய ௮, 9லாசராககன்‌. 
பு ிரங்கம்‌ நரசிம்மன்‌ 
நாகாலாந்து தாடரடிக்‌ சை) 
கோமதி சவாமிநாதன்‌' 

பபீனர்‌. இரு என்‌, கோபால. 

மண்டபத்‌ 
'காகீ இருமணத்துககும்‌, மால்யில்‌ கடை. 29௦௦௦௦2௦௦2௦2222௦2222222௦2222௦2௦௦5௦ 


நீங்கள்‌ 
எங்கிருந்தாலும்‌ 
நம்பகமான 
மோட்டார்‌ 
உறுப்புகளை 
டிவிஎஸ்ஸின்‌' 
17 ஆபீல்கள்‌ 
1000௧௬ 
மமற்பட்ட 
விறியோக 
ஸ்தலங்கள்‌ 

னன மோட்டா டிவி, சந்தரம்‌ ஐயங்கார்‌ ்‌ 
கறுமபகள கபதனதர்‌ கேசள்ஸ்‌ பிரைட்‌ முலமாகப்‌ 

பெறலாம்‌ 


முல்ல: 
பறப்புவளம்‌ தயாரிக்க 
வசிய கறுவளங்களின்‌: 4! 
யன்ன, தென்னுடங்கம்‌ 
சான்சு மால்களில்‌ ப்‌ ட 
எங்கள்‌: 17. ஆரங்கள்‌, |மட்ராஸ்‌ ஆட்டோ. 
10௧௫ சேலபட்ட -்யோட மெட்ராஸ்‌ ஆட்டோ. 
கிமிடெட்‌ட டப 
கோடி பாய்க்கு மேற்பட்ட. கன்ளிக்கோட்டை 
இந்தியா மோட்டார்‌ 
பார்ட்ஸ்‌ & அக்ஸொஸ்‌. 
லிமிடெட்‌ வாஸ்‌ 


ரகவ டு 
டிவிஎஸ்‌ உங்கள்‌ 
நம்பிக்கைக்கு உரியது. 


ரம்‌ மோட்டார்ஸ்‌ 
வேட்‌ லிமிடெட்‌. 


எப்பொழுதும்‌ சைவாம்‌ 


ட்ட 


த்‌ 


தமிழ்க நாதன்னைம்‌ பெற்ற 


தாலென்று குமிவஷி பாம்ய௩, மமக 

ஜனகாயகத்தைக்‌ காப்பதே முதல்‌ கடமை 


நடக்க விருக்கும்‌ இடைத்‌ தேர்தல்‌, 
'இதிலரா காத்தி கட்சிக்கும்‌ திஜலிங்கப்பா. 
கட்டக்கும்‌ நடக்ிற போட்டா போட்டி. 
அல்ல, நமது அரசியல்‌ சட்ட சாச்‌ 
னத்தை அழித்துவிட வேண்டும்‌ என்று: 
'இட்டமிடுபவர்களுக்கும்‌, அவ்வாது செய்‌. 
யாமல்‌ சானைத்தைக்‌ காத்துதேசத்தை 
சட்டிக்க வேண்டும்‌ என்று விரும்புபவர்‌ 
களுக்கும்‌. இடையே. நடக்கும்‌ பலப்‌ 
பரீட்சையாகும்‌ இத்தேர்தல்‌. 

ஹிட்லர்‌ இல்லொத்தின்‌ மீது படை, 
எடுத்தபோது, அத்தேசத்தில்‌. கட்டி 
வேறுபாடுகளை மறந்து சகலரும்‌ சர்ச்ச. 
ஆசரித்து நாஜிகளை எதிர்ப்பதில்‌ ஈடுபட்‌. 
டனர்‌. தறிட்லரின்‌ அபாயம்‌ ஏற்பட்ட 
போது மற்ற கட்ரிக்காரர்கள்‌. எவரும்‌. 
சர்ச்சிலிடம்‌ “ஹிட்லரை: வென்ற பின்‌: 
நீங்கள்‌ பின்பற்றப்‌ போகும்‌ பொருளா. 
தாரக்‌ கொள்கை என்ன??? என்று: 
'கேட்சவில்லை. உடனடியாக ஏற்பட்ட. 
ஆபத்தைத்‌ தவிர்ப்பதற்காக அனைவரும்‌. 
ஒன்று. செரிந்தருந்தனர்‌. அவ்வாறே. 
“இப்போது. இந்தியாவில்‌ சர்வாதிகா. 
த்தை எ.ர்த்து ஜனநாயகத்தை நில்‌. 
நிறுத்துவது. ஒன்றே அத்தியாவசியப்‌ 
பிரச்னை, கொள்கை. விஷயங்களால்‌ 
மக்கள்‌ மனம்‌ குழம்பும்படி செய்ய இது: 
தருணம்‌ அல்ல. 

நம்‌ நாட்டில்‌ அரசியல்‌. விஷய 
ஞரீனமே இல்லாத மக்கஞும்கூடச்‌ சட்ட 
சாலைத்தைக்‌ இழித்தெறிவதற்கு ஒப்ப. 
மாட்டார்கள்‌? ஜனநாயகத்தின்‌. இடத்‌. 
(இல்‌ சர்வாதிகாரத்தை அமர்த்துவதை: 
ஏற்க மாட்டார்கள்‌. கம்ூனிஸம்‌ மறை. 
முகமாக ஆஞுசைக்குவருவதை நம்தேசம்‌. 
(இல்‌ எவருமே விரும்ப மாட்டார்கள்‌. 

மனம்‌ போன போக்கல்‌ பிரதமர்‌ இடு, 
மென ஓர்‌ இடைச்சாலத்‌ தேர்தலை உண்‌ 

டாக்கிருப்பதே, இத்தேர்தலில்‌ வென்‌: 
(ல்‌ அதன்பின்‌ அவர்‌ எப்படி. யதேச்‌. 
சாதிகாரம்‌. புரிவார்‌. என்பதற்கு மூன்‌: 
மாதிசியாகும்‌. 

பொருளாதாரப்‌... பிரச்ளைகளாகட்‌ 
(ம்‌, மற்றப்‌. பீரச்ளைகள்‌ ஆகட்டும்‌; 
எதையுமே இன்றைய ஆட்ரி பீடத்தின. 
ரால்‌ தீர்த்துவைக்க முடியவில்லை. நாட்‌. 
மல்‌. சட்டமும்‌ சமூக ஒழுல்குப்பாடும்‌. 
அடிமட்டத்துக்குச்‌ சென்றுவிட்டன. 
கம்யூனிமை என்ற பெயரில்‌ வங்காளத்‌. 
(இல்‌ நடக்கும்‌ பயங்கர வன்முறை நாடு, 
முழுவதும்‌. பரவக்‌] கூடும்‌ என்பதை 
முக்கள்‌ மறக்கலாகாது. இத்தகைய 
பிரச்னைகள்‌. யாவற்றிலும்‌ இன்றைய 
சர்க்கார்‌, தனக்கு ஆன்ற. தகுதி அடி. 
வோடு இல்லை என்பதை நன்கு வெளிப்‌ 
படுத்திவிட்டது. எனவே ஸ்ரீமதி இந்திரா. 
காற்றியிடமே நாட்டு நிர்வாகம்‌ 
தொடர்ந்து இருப்பதற்கு அநுமதிப்போ. 
மாயின்‌ அது பெருத்த லிபரீதமாகும்‌. 

சம்முனிஸ்ட்சணடன்‌.. தாம்‌. கூட்டுச்‌ 
செரப்‌ போவதில்லை. என்று. பிரதமர்‌: 
கூறுவதை ஏற்பதற்லெலை,. ஏனெனில்‌. 
அவர்‌ இன்று பதலியில்‌ ஒட்டிக்கொண்‌: 
ஒுருப்பதற்குக்‌ காரணமே. சம்யூனில்ட்‌ 
ஆதரவுதான்‌. வங்காளத்திலும்‌ கேர 
எத்திலும்‌ மற்ற இடங்களிலும்‌ நடக்‌ 
(கும்‌. வன்முறையைத்‌ தடுக்க ஸ்ரீமதி 
இந்திரா. காத்தக்குத்‌ இறமை இல்லை: 
அல்லது. விருப்பம்‌ இல்லை; அல்லது. 
"இரண்டுமே இலலை என்பதை நாம்‌ காண்‌: 
கிறோம்‌. எனவே ஸ்ரீமஇி இந்திராவின்‌. 
மறைமுக கம்யூனிஸத்துக்கு மக்களின்‌: 
ஆதரவு ஒருகாலும்‌ இல்லை என்பதைத்‌ 
தேர்தலில்‌ நாம்‌ நிருபிக்க வேண்டும்‌. 
பழுதை 


க்‌ 
(இரும்பை ராஜாதி எல்வராத்க 


ராஜாஜியின்‌ கருத்துக்கள்‌ 


இக டவலை பய்‌ 
டட அதன்‌ 29 
பககக பந்த பகலக இம 
பத ம்ம பரா மச 
இகத கதம்‌ இக்க 
இதல்‌ தட தம்‌ அமா 
ஏற்பட்டுள்ள தேர்தல்‌ இது. இந்திரா கா! 
தட தேர்‌ நத இதி்‌ 
நல அனனாவில வத கம்ம 
சமாக அக்கன்‌ வலை 
இந்தியாவும்‌. அதன்‌ மக்களும்‌ அடியோடு. 
சுதந்திரத்தை இழக்க வேண்டியதுதான்‌... 
'சோஷலிஸம்‌ - முதலாளித்துவம்‌ இவை. 
அதல வவ லு 
தம இத்தன அ 
இரக்கக்‌ தம 
கல நன்றக வேஸ்ட்‌ 
க்க இம அறக்‌ 
அடா அப 
முப்புறப்‌ பாட்டாளிகள்‌, தகர்ப்பு காழி. 
யார்கள்‌ - அக்வருமே அடிமைகளா கவேண்‌ 
முவதுதான்‌. எனவே இப்போது எதோ. 


ப்‌ ப்பம்‌ வாக்கு 
நம ம்க்‌ நரம பதிக்கப்‌ 
சோகாது; நீங்களும்‌ உங்கள்‌ தாடும்‌ அத்‌ 
தேமா இரக்கவண்டுமா. அல்லது, ௮ 
காரவர்க்கத்துக்கு அடிமைப்பட வேண்டுமா. 
எஸ்‌. அடிப்படைக்‌ கேள்லி தலிர வேறெ. 
நேகாதாாள] மதகாடு காலம்‌. கடந்த 
மின்‌ வருந்திம்‌ பயனே இக்க, 
'இத்திராவுக்குப்‌ போடுகிற வோட்டு, 
வடிமை காழ்குக்கப்‌ போடும்‌ அன்திவார. 


பகம்‌: 

போல்திதும்‌, ஹங்கேரயதும்‌. செக்‌ 
ன்னிவைகிளான்தம்‌. உள்ள மக்களை 
போல்‌ எதேச்சாதிகாரத்தககு நாம்‌ ஆனா 
.,6௪6964௦4,22966626244442௦௪௪௪௦௧௦௦௦௦௦௮௦௦2௦௦௦6௦6064099422. 


கக கூடாது; அத்‌. நாடுகளைப்‌ போல்‌ நம்‌ 
நாடும்‌ குதியானின்‌. காலடியில்‌ பணிந்து! 
டெக்கம்‌ டாது என்று கருதுவிர்களாயின்‌. 


'இததிராவையும்‌, அவரது கோஷ்டியையுள்‌, 
பண்ட கம்‌ 
ச 
திவாகர்‌. வாழம்‌. னன்‌ பே 
மலத இஙலாகள்‌ மற்யோர்கள்‌ யாவரும்‌ 

த்த ககள்‌ 


நான்‌ எடுக்கும்‌ முடிவில்‌ உங்களுக்கு ஈம்‌ 
சன்‌. 


அன 

ல அகனாவ்‌ 

மொல அமங்கல 

அப ஆக 

மகவை போம்‌ 

னின்‌] 
ப 
ங்கு 


தான்‌ அந்தரங்கடக்கமாகம்‌ 
மம தல்தாரை இதுவே! வருக தேர்த 
கெட வக சடயாட்டை மலிவாகக்‌ 
கொண்ட எவரிடமும்‌. நம்பிக்கை. வக்‌ 
மால்கள்‌. எத்த ராதியமாயினும்‌, எந்த 
தொகுஇயாலிதும்‌, வேட்பாளரின்‌. சாதி, 
சமயத்தைப்‌. பாராமல்‌. கதந்திரல்‌ கட்ரி 
லது ஸ்தாயன கக்கன்‌ லேட்பாள 
நக்க கங்கள்‌ கோட்டைப்‌ போடுங்கள்‌, 
ம்‌ 

(வ்லானின்‌ இரட்டை மாட்டுச்‌ 

ப கால்கரனாக்க அன்‌ 
$ரஸாக்குப்‌ பல்வேறு சட்டசபை. 
கொல்‌ கள்ள பெரும்பான்மை. பலத்தின்‌. 
அடிப்படையில்‌. இத்த. உரிமை அதற்கு, 

சென்னை, விரேகாளந்தா கல்லுரியின்‌ வெள்ளி ஸிழா உத்‌ நிதீககா 


சங்கே கமாக. 

எம்‌. எஸ்‌. சுப்புலக்ஷ்மி 
கண்டதேவி அழகர்சாமி 
யக்கா 


கராஜன்‌: 
டி. எச்‌, வினுவக்ராம்‌. 

ம்‌ வம்‌ 


28-12-1971. சனிக்கிழமை மாலை 5:20 மணிக்கு, 
மவுண்ட்‌ ரோடு, *பாலர்‌ அரங்கல்‌' ணா ர்‌ 
பாட்டு. 
வலலின்‌ 
தங்கம்‌ 

வடகற்கா. 
100/ 


20/-, 29/., 10/- 

வழங்கப்பட்டிருக்கது, ஆனல்‌. 

இது சட்டத்தையும்‌. நீநியை. 
ட்‌ எடுக்கப்‌ 
பய்‌ இங்லிஷ்‌ 
மம்‌ வமரம்‌ கோர்ட்டில்‌ வர்‌ 
ரணேக்குள்ளாகும்‌,.. எச்ச! 

பிரிட்டனில்‌. இம்மாதிரியான: 
ஒரு நம்‌. ஏற்பட்ட போது: 
என்ன முழவு வழங்கப்பட்‌. 
தோ. அதே. கர்ம நியாய. 


டெய்பளட்கில்‌ இத்தல 212. 
சேணம்‌ யமம்‌ கக்கன்‌ 
மதம்‌ 

சிடுகா வ மையாக 


கடந்த இருபது: 
ஆண்டன்‌ சன்த்கதையே 
பாது தங்களுக்கு, 
ஒழிகாட்டிகாகக்‌ கொண்டுள்‌ 
இந்தச்‌ குழலில்‌ சன்‌: 
ஜம்‌. ஒரு. சொத்து. என்றே. கருகப்பட 
வேண்டும்‌, இந்தச்‌ சோத்து செங்லலலாதும்‌. 
மமிண்ட்டிகலும்‌. கட்டப்பட்ட கட்டடத்‌ 
தைகிட, பணக்தைலிட முல்வமானதாகும்‌, 
இந்தச்‌ சொத்து பழைய காக்கரனிடம்கான்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. தன்கீத்‌ காலே புதிய 
சேங்லூஸ்‌ என்றும்‌. ஆஸிம்‌. வால்கரஸ்‌ என்‌: 
நம்‌ அழுத்துக. கொள்ளும்‌. ஒரு ஸதாம்‌: 
சுத்துது இது மாற்றப்படக்‌ கூடாது. 


ர 


காட சமாதான நிறுவனத்தின்‌ வெளி 
எம்கனில்‌,. சொமய்புறங்களில்‌. காணப்படும்‌ 
பழகக்‌ சாய்‌ வைலின படம்‌ போம்‌ 
பட்டிருக்கும்‌, இந்தக்‌ சைராட்டைச்‌. என்ன: 
மல இரட்டை மாட்ட. வேலத்சைய்‌ 
"பாலலே தம்லதோடு சனனமாகும்‌, பழைய 
காங்கறணாக்கும்‌. புலை காங்பரணாக்கம்‌. 
இடைய மெட்டை மாட்டு? சனம்‌ பந்தி 
சகல இரந்து வடல்தத: தெர்ல கம 
ஒல்‌ பியட்‌ மதிபோல்‌ வரண்‌ 
செம கொர்ப்டுக்க எடுக்கச்‌ செல்க 
இது; நான்‌ கூறுக யோசசை என்ன 
'இரட்டை மாட்டுச்‌ சம்‌, கைரா 

ம்‌" இரண்டையும்‌. இரவா 
மட்டுப்‌ போட்டு இரண்டு காங்ெஸ்‌ கட்‌ 
கனக்கும்‌ ஆருக்கு ஒன்றாம்‌ கொடுக்துவ்ட 
எம்‌. கமர்‌ கோர்ட்டின்‌ இரபபு வெளியா. 
இற வரையில்‌ இடைக்காலத்தில்‌ இவ்விஷயம்‌ 
இம்‌ இந்கக்கமாக அளமைதியான முறைக்‌ 
முடிவெடுக்கலாம்‌. 
நதரதக்‌ அம்ஷ்மை துட மக்கர்‌ அண்‌ 
புகதம்‌ கவலிலேறு. பெயர்கள்‌. கோண்‌ 
மர்‌ சவத பகல்‌... பதள்தம்ன 
பித்‌ கன்ட கறம பத்த 
கைகளும்‌ ஏற்கனவே இரண்டு கட்சிகளுக்கும்‌. 


கொல்லேறு. "பேலாகம்‌.. கொடுக்‌ 
இன்றன... ஒன்று புஇிய காங்கரஸ்‌; ம 
ஜென்து பழைய சாங்லரன்‌... மக்களிடையே 

பத்திரிகைகளில்‌. 


வழவ்கும்‌, 

பழைய 
கால்கரனாக்குக்‌... கொடுத்து 
வெட்டு, பழைய காங்கிரஸை 
வெறு புதிய சின்னத்தைத்‌ 


நெடில்‌ கொள்ளுமாறு சொல்வ 
ம்‌. ரொம்ப அநீதியாகும்‌ 


ட 


பணத்தின்‌. மதப்பு அமெரி 
மானலும்‌, இந்தியா 
வெகுலாக. வித்தியாசப்‌ 
இறது. ஆலை ெரசியறுக்‌டு 
ம மானச இம மு பாகை 
செய ரண அலேர்கலாகுதும்‌ இந்திய 
வானும்‌ ஓல்றே. 


தெர்தலின்‌.. போது வேட்பாளர்களும்‌ 
ம்சிகஞம்‌ ஏற்க. வேண்டிய செலவு 


அதிகமா, நன்று நான்‌ அடும்‌ 
ட்‌ தன மேலும்‌ இங்க ஏரா 
எச்‌ செலவுகள்‌ ரொம்பவும்‌ அநாவசியமான: 


வையும்கூட்ட அரசியல்‌ கட்டிகளையும்‌. வேட்‌ 
பாளர்ககீவும்‌ இந்த அபரிமிதமான செலவு. 
லிருந்து மீட்கலாம்‌, ஒவ்வொரு வாக்காள 
(க்கும்‌ தான்‌ ஒரு வாக்காளர்‌ என்பதையும்‌. 
வொக்கானர்‌. பட்டியலில்‌ தமது. எண்‌ என்ன: 
என்பதையும்‌... அறிய. அரசாங்கம்‌. வசதி. 

£ய்ய வேண்டும்‌. ஓல்லொரு வாக்காளருக்‌ 

"அவர்‌ எல்‌) எப்போது வாக்குப்‌ பதில்‌ 
அவது. என்பதைச்‌ சொல்ல, வெண்டும்‌; 
இப்போது இங்க விண்ங்கையெல்லாம்‌ வேட்‌ 
மார்கன்‌... வரக்காளர்களுக்குத்‌.. தெரியப்‌ 
படுத்துன றனர்‌... அம்கது கட்சிகள்‌ 
கெரகம்‌ பிரசாரத்தின்‌ ஓர்‌. அங்கமாக 
இதைச்‌ ரெய்கி இதற்கு "ரான்‌ 

வு ஆலிறது: மேலும்‌. ஒரு கடர 
செய்த பசியத்தையே.. இன்ஜெரு கட்டி 
வும்‌. செல்வதில்‌ உழைப்பும்‌. பணமும்‌. விர 
வமாடன்றன;. அரசு இந்தக்‌ காரியங்களை. 
மெத்கொண்டு அதன்‌ மூலம்‌ வற்புறுத்தல்‌, 


பவமூறுக்தல்‌, லஞ்சம்‌ ஆவலை குறைய, 
அழி செய்ய வேண்டும்‌... 
முன்னரே கூறியது. போல்‌ அமெரிக்காவும்‌. 

ஐம்‌. இங்தியாவக்கம்‌ பணத்தின்‌ மதிம்மைம்‌ 
£பாறுத்து ரொம்பவும்‌ வித்தியாசம்‌ உண்டு. 
ஒல்‌ தம்‌. முன்னுள்ள பிரச்சயும்‌ அதைத்‌ 
நரக வழியும்‌ ஒன்றே. கட்சிகளும்‌ வேட்‌. 
பானர்களும்‌ கட்டாலமாகச்‌ செய்ய வேண்‌: 
மலருக்கும்‌, காரியங்களில்‌. பெரும்‌. பருநியை 
செக மேற்கொள்ள வேண்டும்‌. இல்லார்‌ 
நறயானில்‌ ஜனநாயகம்‌... அரித்தமற்றுப்‌. 
கம்‌. தேர்கல்களைச்‌ சரியாக நடத்துவது. 
அரில்‌ கடமை: அதை எநேர்‌. தனியார்‌ 
2 வியாபாரம்போல்‌ வேட்பாளர்களின்‌. 
பொறுப்பாக்கக்‌ கூடாது. 
ச 


கவலிங்பன்‌ஃமத்கிருஷ்ண 
மகலா-கிரஷ்ணெணி 


த” லோஸ்‌ பிலிம்ஸ்‌ அளக்கும்‌: 
இரக ந. பிக்சர்ஸ்‌ 


ருதிறவம்‌ 
டைரக்ஷன்‌... தயாரிப்பு 
5.ராமதைன்‌ : 5. 


ண வகை உரிமையாளர்‌ காஸ்‌ பிலிம்ஸ்‌ ட ப்படி ப்ரத தாக்கம்‌ சன்னா. தமம்‌ 
சய்தும்‌ சுத்த வாழ்க்கை நடத்தியும்‌ 
எழுகிறான்‌... என்‌ சில்‌ மமம்‌ 
நோய்க்கு. ஆளாகிருர்கள்‌. என்பது சரி 
யான கேள்வியே. யாருமே பூரண சுத்த. 
மடையவில்லை. அடையும்‌ முடியாது. 
அசாத்தியம்‌. முயற்சிதான்‌. செய்ய 
முடியும்‌. அதுவே கடமை, வரம்பை 
அறிந்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும்‌. 
பரம்பு மீறிலல்‌ நோம்‌ வந்து தாக்கம்‌, 
வரம்பு மீறிய உணவும்‌. வரம்பு மீறிய 
மற்றவையும்‌. நோய்க்கும்‌. காரணம்‌, 
உணவிலும்‌. மற்ற... விஷயங்களிலும்‌. 
அவனவன்‌... வரம்பை. அவளவனே. 
உணர்த்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்‌ 
ரம்‌, இப்படி வாழ்பவன்‌ நீண்ட ஆயுள்‌ 
பெற்று வாழ்வான்‌. 
மரக 

ய்‌) 


இருமை மகக வானே 
றக! நான்‌ மிசுவும்‌ பாராட்டு. 
இடன்‌. ஆயினும்‌ மேல்‌ நாட்டு வைத்‌ 
இம்‌ அடைத்திருக்கும்‌. முன்னே 
இத்தை நான்‌ ஒப்பும்‌ கொள்வன்‌. 
செல்றாட்டு வைத்தியம்‌. உன்னத தில்‌ 
அமைத்திருப்பது. உண்மையாயினும்‌. 
அந்த உன்னத நிலை அடைவகற்‌. 
சோகச்‌ கையாண்டு. வரும “முறைகள்‌. 
நான்‌" சண்டிக்ல்றேன்‌,.. உயிரும்‌ உணர்‌ 
கம்‌ கொண்ட பிராணிகள்‌ ஹிம்னை 
செ்தும்‌.. இன்னும்‌. பல. வக்கிரம்‌ 
அகச்‌ செய்தும்‌. ம்ததுடைய சரீர. 
தலத்தையே மேலாகச்‌ அகடு. மனித 
கடக்‌ தாக்கம்‌ நோய்களுக்கு மருதின்‌ 
நேடி வருகிறார்கள்‌... பாம காரியக்‌ 
சேம்து மனிதனுடைய உடக்கச்‌ சாம்‌ 
பாற்றுவது தருமம்‌ அல்ல, இதனுலே 
சத்த ர்க்‌ க 

கள்‌ இருந்த போ] ற்னை 
இகத வைத்திர்களில்‌ அத்தம்‌ பேர்‌ 
பாய்யர்களாயினும்‌ மூய தடியும்‌ 
போல்றிகான்தும்‌ ஒல்க்கிறம்‌ 
நடத்தி வருபவர்களாவினும்‌, இயற்கை. 
அத்த பரம நன்‌ மாராயர்‌ 
களில்‌ வைத்தியர்களின்‌ உதலியில்லாமல்‌ முடியாது. இயற்கை முறையில்‌ ஒருவன்‌: 
தானே அவ்த்றயளாம. அளம்யலாம்‌, 
இதுவே ஒரு பெரிய லாபம்‌: ட 

(ேரிதன்‌ 0௮௮9௮9) 


'யதகையிதுள்ள பல வேகங்களில்‌ 
ஆலம்‌. சக்தியும்‌. ஒரு, வேகம்‌, ஆன்ம 
சிலை: மததன்றல.ட கபடம்‌ 

வருகும்‌, நம்முடைய மூன்னோரக 
பலர்‌ அதைக்‌ கொண்டே தங்களுடைய 
வியாதிகளைத்‌ _ இரத்தம்‌ கொண்டிருக்‌ 

என்ப உடுக்கு, வரம்‌: நொர்‌ 

ல்‌. பலவற்றை வெத்றிசரமாகவே 
ஆன்ம சக்தியைக்‌ கொண்டு சொஞ்தப்‌ 
படுத்தக்‌. கொள்ள. முடியும்‌. மத 
நடக்‌ ஆனம்‌ சமத்‌ விச இர்‌ 
றது, ஆன்ம சக்‌ சிலருக்குத்தான்‌. 
ண்டு, சிலர்தான்‌ சையாளலாம்‌ என்‌: 
இற, ஆட்சேய்ணே சரியல்ல. மெல்‌ 
நாட்டு மருந்துகளும்கூட எல்லாருக்கும்‌ 
இடைப்பது அரிது, பர" களிப்ப 
இல்லே. என்பதற்காக நாம்‌ குளிக்காமல்‌ 
இருப்போமோர? பலர்‌ உடலீச்‌ சத்தமாக 
வவத்துக்‌ கொள்ளாமலிருந்தாலும்‌ 
நாம்‌. அல்ராவது குளித்தும்‌ சத்தமாக 
வாழ்க்கை, தடத்நில்கால்‌ பிறருக்கும்‌ 
பணி செய்ய முடியும்‌, சமூகத்துக்குப்‌ 
பயன்பட முடியும்‌, தெசதிகத்ச்‌ சத்த 
மரக வத்தல்‌ கொள்வது போகலே 
உள்ளத்தையும்‌. சத்தமாக. வை 
கொண்டு ஆன்ம சக்தி அடையலேண்‌. 
டம்‌. சமூகத்தில்‌ பலருக்கு இது மூ 
மாது என்று நாமும்‌. அந்த. முயற்‌ 
செய்யாமல்‌ விட்டுவிடக்‌ கூடாது, 
எல்லா. விதத்திலும்‌, அதாவது உட 
தம்‌. உள்ளமும்‌. அர்ச்சா தோல்‌ 
இன்றியிகப்பதே தர்ம: மார்க்கமாகும்‌, 
நாம்‌ அந்த மார்ச்சத்றல்‌ நின்று மற்ற 
வா்சக்கும்‌. வழிகாட்ட... வேண்டும்‌. 
வழி காட்டுவதோடு ஆமிராக்கய கம 
வீத உடனும்‌ உள்ளத்தையும்‌. வைத்‌ 
இல்‌ கொண்டு மத்தவரகளுக்காக தன்‌: 
சகம்‌ பாடும்படலரம்‌. 


(ரகக படம, 
(இல(கள்‌ அண்ணனும்‌ தம்மியுமா? இல்லே, அப்பாவும்‌ பின்னேயும்‌! 


உங்களைத்‌ திகைக்கவைத்தது. 


கிரஸ்ட்‌ ப்ப ட 

இரண்டாம்‌ அத்தியாயாம்‌ 
அத்த ஸர்‌ புருஷர்கள்‌ சி 
னாம்த்தான்‌. இருக்க வே 

லது. கலியாணமாகாத. காதலர்களாக... அதற்‌ 

று தோன்றுவது. என்‌ 

வும்‌. இருக்கலாம்‌. அவர்கள்‌. ஒருவரை தற்கு நியாயம்‌ ஒன்றுமில்லை. பேசும்‌ 

யொருவர்‌ பார்த்துக்‌ கொண்டபோது சக்தியையும்‌. இதற்குள்ளே என்‌ நா 

அவர்களுடைய கண்சளில்‌ சுரைகாணாத பெற்றுலிட்டது: இ 

காதல்‌ வெள்ளம்‌ பொங்கியது, நம்‌, ஐயா! நான்‌ தமிழன்தான்‌ 
அந்த புவன்‌ பேசிய மொழியிலிருத்து நீங்களும்‌ தமிழ்‌ நாட்டைச்‌ சேர்ந்த. 


அவர்கள்‌ தமிழ்‌ நாட்டைச்‌ செர்ந்த வர்கள்‌ என்று காணப்படுகிறது! அப்‌ 

ரிகள்‌ என்றும்‌ பூக்க வேண்டியிருந்‌ 
ஐது; ஆனல்‌ அவர்கள்‌ இங்கே எப்‌ 
ஆம்‌; நாங்களும்‌ தமிழ்‌ நாட்டைச்‌ 
வந்தார்கள்‌? நான்‌ வந்த கப்பலில்‌ சேர்ந்தவர்களே. ஆளுல்‌ நாங்கள்‌ தமி 
(இவர்கள்‌ வரவில்லை. என்பது, நிச்ச நாட்டைப்‌ பற்றிய. செய்தி கேட்டு 
பின்னர்‌ எப்படி. வந்திருப்பரர்கள்‌? இம்‌ வெகு. காலம்‌ ஆயிற்று... ஆகையால்‌ 
மாதிரி நாட்டியமாடும்‌... தம்பதியைப்‌ த.ங்‌.க கப்‌. பார்த்ததில்‌ இரட்டிப்பு 
போல்‌ இவர்கள்‌ விசித்திரமான ஆடை மடழ்ச்சி அடைலநேன்‌.!!. 
ஆபரணங்கக£த்‌ தரித்திருப்பதன்‌ கார... “நீங்கள்‌. எப்போது இந்தத்‌ வுக்கு 
ணம்‌. என்ன? ஏதாவது ஒரு நடனக்‌. வத்தீர்களே ள்‌ 
கோஷ்டியில்‌ இவர்கள்‌ சேர்த்தவர்‌ நாங்கள்‌ வந்து எத்தலேயோ காலம்‌. 

மிருந்து, ஒருவரோடொருவர்‌ தகுதியில்‌ ஆயிற்று... ஒரு யுகம்‌ மாதிரி தோன்று, 
லாத காதல்‌ கொண்டு உக அபவாதத்‌ றது. ஒரு நிமிஷம்‌ என்றும்‌ தோன்று, 
புக்கு இல்‌: தாங்கள்‌... இன்றைக்குத்தான்‌. 
பார்களோ?. இன்னொரு. யோசனை: சன்‌ போலிருக்கிறது. தோ 
என்‌ மனத்தில்‌. உதயமாயிற்று, தரில்றதே, அந்தக்‌. கப்பலில்‌ வந்தீர்‌ 
வேளை சினிமாப்‌ படம்‌ பிடிக்கும்‌ கோ அடே அப்பா! எத்தனை பெரிய 
டியைச்‌ சேர்ந்தவர்கள்‌. யாராவது. இக்‌. 
தப்‌ பழைய பாழடைந்த சத்பக்‌ காட்டி "ஆம்‌. அந்தல்‌ சப்பலிக்தான்‌. வற்‌ 
களுத்கு மத்தியில்‌ படம்‌ பிடிப்பதற்காக தேன்‌, ஆல்‌ இந்தக்‌ கப்பலை அங்கன்‌ 
வந்திருப்பார்கனோ?.. அப்படியானால்‌, பெரிய கப்பல்‌ என்று நான்‌ சொல்ல 
கப்பலோ, படகோ, இத்நிவையொட்டி, மாட்டேன்‌...!! 

நிற்க வேண்டுமே? அப்படி. யொன்றுப சமுகால்த்தான்‌. இருக்றறது. இது 

நாம்‌ பாரிக்கவில்லையே? இவ்விதம்‌ மனத்‌ பெசிய கப்பல்‌ இல்லை. யென்று சொன்‌ 
துக்குள்‌ பற்பல எண்ணங்கள்‌ மின்னல்‌. னால்‌ எப்படி. நம்புவது? எனக்குத்‌ தெரி 
£வகத்ில்‌ தோன்றி மறைந்தன. மும்‌: தமிழர்கள்‌ எப்போதும்‌ தாங்கள்‌ 
நான்‌ மெளனம்‌ சாநித்தது. அத்த செய்யும்‌. காரியத்தைக்‌. குறைத்துச்‌ 
இக்ரஞனுக்குக்‌ கொஞ்சம்‌ வியப்பனித்‌ சொல்வது. வழக்கம்‌ 

இருக்க வேண்டும்‌ சந்தம்‌... கப்பல்‌. அப்படி 
இன்ஜெரு தடவை. கொன்றும்‌... தமிழர்கள்‌ 
என்னை உற்றுப்‌ சாதித்த காரியம்‌. அல்ல. என்‌ 
பார்த்துலிட்டு, "தம்‌ றும்‌ வாரோ, வெள்ளீக்கா 


கஞடையமுகத்கைப்‌: 
பார்த்தால்‌. தமிழர்‌ 


சேன்‌... ஆலன்‌ அதக வாணன்‌: அக இடம்‌ சொருக 

2 

ட அட்டன்‌ பப ர 
எத்தன்‌ காலம்‌ தங்கிருக்க உத்தேசம்‌ 

வென்று கேள்விகளைப்‌ பொழிந்தான்‌. 

தம்‌ வந்தால்‌ அதற்காகத்‌ தமிழர்கள்‌... 7] 
படட ப படத்தி 
அந்த யெளவன புருஷனின்‌: கேள்வி. 
என்னைக்‌ கொஞ்சம்‌ இகைக்க வைத்து: 
விட்டது. என்ன பதில்‌ ரொல்வது: 
என்று யோசிப்பதற்குள்‌... இத்தனை. 
நேரமும்‌ மெளனமா. மிருத்த அத்த. ம 
நங்கை குறுக்கிட்டு. வீணா கானத்தை, 
வும்‌ விட இனிமையான முரலில்‌,. 
"'அப்படியாளால.. குமிழ்‌ 
நாட்டவர்‌..." புத்திசாலிக 
ஸா விட்டார்கள்‌. என்று 
சொல்ல வேண்டும்‌. த்தம்‌ 
என்ற பெயரால்‌. ஒருவரை: 
யொருவர்‌ கொன்று மடிவ 
இல்‌ என்ன பெருமை "இருக்‌ இறது? அல்லது அதல்‌ சந்தோஷம்தான்‌. 
என்ன இருக்க முடிவும்‌?" என்ரான்‌. 
அந்த யுவன்‌ புன்னகை. பொங்யெ. 
முகத்தோடும்‌. அன்பு ததும்பிய கண்‌: 
ளோடும்‌ தன்‌ காதலியைப்‌ பார்த்து, 

"ஓகோ 2 உன்னுடைய. விதண்டா. 
வாதத்தை அதற்குள்ளே தொடங்கிவிட்‌ 
டாயா?" என்றுன்‌. 

சரி, தான்‌. பேசுவது. உங்களுக்குப்‌ 
அழிக்கவிலகயானுல்‌ வாலை... மூரல்‌ 
சொண்டிருக்கிறேன்‌ :* என்று சொன்‌: 
ஆன்‌ அந்தப்‌ பெண்‌, 

(என்‌ கண்மணி! உள்‌ பே 
குப்‌ பீடிக்காமற்‌ போகுமா? மு. 
வாயிலிருந்து வரும்‌ அமுத மொழிகளைப்‌. 
'பருஓயே வல்லவா நான்‌ இத்தனை கால: 
சத எத்த பக அதம்‌ சொன்‌ 
என்று அந்த புவன்‌ கூறிய சொ 
உண்மை உள்ளத்திலிருந்து வந்தவை. 
என்பது, நன்கு. தெரிந்தது... ஆனம்‌. 
இவர்கள்‌ என்ன இப்பட நாடக மாக்‌ 

ரங்கள்‌ பேசுவதைப்‌ போலப்‌. பேசு, 
இருர்கள்‌? இவர்சள்‌ வாரா. விருக்கும்‌? 
இதை அறிந்து கொள்வதற்கு. என்னு, 
டைய ஆர்வம்‌ வளர்ந்தது. 

பம்‌ காகக்‌ 
அதக்‌ வ்‌ 
டத்‌ 

பதிகம்‌ 
அந்த. ரன்‌... 

'பெரிய சதையா ஏிருந்தால்‌. 
தம்ம! எனக்கு வேண்டிய அங்கம்‌ 
இற்றது: இனிமேல்‌ நாகக்‌ காக 

ல்தான்‌ சப்பதுக்குப்‌ போக வேண்‌: 
டும்‌. இராத்திரியில்‌ எனக்குச்‌ சக்கரம்‌ 
தூக்கம்‌ வராது, உங்கஷடைய குகையை! 
விவரமாகச்‌ சொல்துங்கள்‌,.. கேட்ட இமத தோடும்‌ பரதல்டை சேய 
செய்தும்‌. அடியார்கள்‌. அகன்‌ பெ 


,22௧22222௮5255௧௧௮௦௮௧௧௮22222220ம. 

& 


,222222௪242242246205262242222202202202௦ 
- துர்க்கைக்கு ஒச்‌ ஆலயம்‌ 


ஸ்கந்தாரமத்தில்‌ இப்போது கத்னே. 
ஜ்கந்தஜேடு பதினேண்‌ இருக்கரம்‌. கொண்ட 
கொள்ளல்‌. பககுக்கம்‌, 
காரித்‌ வதத்தாசரமம்‌, உடையாப்பட்டி, சேலம்‌. 


தென்‌, அதல்‌ காட்டும்‌. எனக்குச்‌ 
சந்தோஷமனிப்பது வேறொன்றுமில்லை.. 
அந்த தங்கை. குறும்‌ : அவர்‌. 
தான்‌. கெட்டரர்‌, சொல்லுங்களேன்‌! 
கக்கம்‌ நர்‌ இர்‌ பொழுது போனதா. 
மட இங்க பக 'வஸ்ணில்வை. 
£ணக்க. வேண்டும்‌? எல்லாரு! 
இந்தப்‌ பாதையில்‌ உட்கார்ந்துக்‌ 
லாம்‌. உட்கார்ந்தபடி கதை சொல்லு 
வதும்‌ கதை கேட்பதும்‌ செளகரியமல்‌ 
லவா?!" என்றாள்‌. 

'எல்லாம்‌ செளசரியம்தான்‌. ஆளும்‌. 
நீ என்னைக்‌ கதை சொல்லும்படி. 
டால்தானே? இடையிடையே நீ குறுகி 
இட்டுச்‌ சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவாய்‌.” 
தய்கள்றும்‌, கழகக்‌ மாட்டேன்‌; 

ம்‌ ஏதாலது. ஞாபக மறதியாக, 
விட்டு விட்டால்‌. மறந்ததை எடுத்துக்‌ 
கொடுப்ப கட்‌ ஒரு பிசகார்‌!! 
என்றுன்‌ அந்தம்‌ பெண்‌: 

"“பிசகா? ஒரு நானம்‌ இல்லே, உன்னு 
டைய காசியத்தைப்ப 


கு என்று சொல்‌ 
அகத்து தான்‌ என்ன பாுமிதலரடம்‌ 
வரம்‌ வாங்கல்‌ கொண்டு. வந்திருக்‌ 
மேஷ! நீஎது செய்தாலும்‌ அதுதான்‌ 
தச. இடந்காதும்‌ அடக்க கறககட்டம்‌ 
போராமல்‌ என்‌ போக்கை சொல்ல 
£ட்டாயாஷல்‌ நன்றுவிருக்கம்‌; 
'இப்படிச்‌ சொள்லில்‌ கொண்டே அந்த 
யுவன்‌ பாறையில்‌ கூட்கார, யுவதியும்‌ 
அவன்‌ அரில்‌ உட்கார்ந்து, அவறு! 
டய ஒரு தொளின்‌ மேல்‌ தன்னுடைய 
சை ஒன்றைப்‌ போட்டுக்கொண்டாள்‌. 
அந்தச்‌ சது செயலில்‌ அவர்களுடைய 
அன்வோன்வ தாம்பத்தியலாழ்க்கையின்‌. 
பேருமைமுமுதும்‌ தன்குவெளியாலி்று, 
அவர்களுக்கு அருகில்‌ நானும்‌ உட்‌ 
கார்ந்தேன்‌.. ஏதோ. ஓர்‌ அதிசயமான. க்‌ 


(ஜி ாந்தாகத்த வனாமிகள்‌ அல்வப்போது ஆற்ிவரம்‌ 
ஆக்கித்‌ இடப்பணிலி்‌ உலகவ, இவத்தம்‌ ஒன்றாக? சேக்தககு அடுசே 
மாப்பட்டியில்‌ கன்னிமார்‌. ஓடையின்‌. மஆங்கே அவர்கள்‌ ஸகந்தாசிரமம்‌ அமைத்து, 
கிருஷ்ணயஜாார்‌ " ஸாமவேத்‌ பாடசாலைக அங்கு நடக்‌ இ வருவர்கள்‌. 

்‌ 

்‌ 

க ப்பத்‌ எ 
்‌ 


'காடக்கதல்‌ விளங்கும்‌. ஸ்ரீ ஞானரித்இ 
வீதாவகரும்‌ இவ்வாலயத்தில்‌ அருள்பாலிப்பார்‌. 
பிப்ரவரி ச॥ தேத கைவல்‌ ஸ்ரீ சாத்தாதந்த ஸ்வாமிகள்‌ இம்‌ மூன்று 


இப்புண்ணிய மவ்த்‌ கத்த கொண்ட, இதற்கான இரலிய கைங்கரியம்‌. 


பொருள்‌ அனுப்ப வேண்டி௰ முகவரி: 

வரலாற்றைக்‌. கேட்சம்‌ 
போகுபரம்‌ என்ற எண்ணைத்தினுல்‌ என்‌: 
உள்ளம்‌ பரபரப்பை அடைந்திருந்தது: 
கடல்‌ ஓடையில்‌ காத்திருந்த கப்பலையும்‌ 
இதற்கு வந்த அபாயத்தையும்‌. பர்மா. 
முத்தத்தையும்‌ அநலிருந்து தப்பி வந்த 
தையும்‌ அடியோடு மறத்து விட்டேன்‌; 
அழகே உருக்கொண்ட இந்தச்‌ காதலர்‌ 
சோன்‌ கதையைக்‌ கேட்க அளவில்லாத 
ஆவல்‌ கொஸ்டேன்‌, 


அயர்வமான: 

பெண்தஜாம்‌ பற்றி 
(1 அ 


பேண்ட்‌ கருத்துள்ள பத்தரவான கட்டிகள்‌. 
தாம ஆலை மஸ்ப்‌ கனல்‌" என்று, சொள்னி 
கண்டியில்‌ இ: 


சம்ப மேனகா. அண்டியில்‌ 
முழலமுட ஒருக்‌. முகத்னத. ஒரு பாரான்‌, 
த வந்தாளாம்‌ 
தள்‌ 

என்ன்‌ முஸ்‌ 

ன எம்‌ வாடுது 
இரும்‌ 


அலவகுக்கு, சொல்லும்‌ பலனை. தோளில்‌, 
மக்க மோருள்‌ அர்ளேதுதாள்‌ பரப என்‌: 
சகோ து கப்பர்‌ 
ணகர எள்யதைக்‌ கண அவிலா! 
பதம வாள பண்ட்‌ பவ ட 
இ ல்‌ கோபத்து மாவை இரவ 
கேவ நளிபப்ல மேல்‌ ஒண்மை 
இனங்க வலத்தில்‌ உள்ளவளிடம்‌. பவத! 
கனம்‌ இருமையும்‌ ௮ வேலைய! 
ஸ்‌ நலனில்‌ லான்‌ பமனமில 
மட்க ர்‌ 
ட 


தகு ஜெனி ஸிகா தொழிச்‌ லோ 
மான நிலம இரந்து வருவ 1909 முதம்‌ 
இஸஸ்பல்‌ கொம்‌ 


ந, 
பெ, வம்‌ 
மக்கம்‌ க்க 
வின்‌ எண்‌ 
வில்வம்‌ கணி 
ன கார்‌ 
மத, (டை ஆண்டில்‌ உர கேடி சரவ, 
கி வதாக எண்ம, பல்‌ இத்தகை 
18 கொடிக்‌ கறந்தது எனிமா தோர்‌ காற்று முன்னைக்‌ சாட்டிலும்‌ கொஞ்‌ 
சம்‌ வேகத்தை அடைந்து "லிர்‌என்று 
வீற்று... இீவிலிருந்த மரங்களெல்லாம்‌ 
அசைந்தபடி. “மர்மர சப்தத்தை உண்‌ 
உரக்க, இப்போது கடலிலும்‌ கொஞ்‌ 


சம்‌ ஆரவாரம்‌... அஇிகமா விருந்து. 
குடல்‌ அவேகளின்‌ குமுறல்‌ தூரத்தில்‌ 
எங்கோ." சிம்ம. கர்ஜனை... செய்வது. 


போன்ற ஓசையை எழுப்பியது. 
(தெ 


ட்டும்‌) யி 


பஷவர் 
அண்க்ப்‌ பாட்ட 

நிக்‌ எனிமா நொழினில்‌ ஏர்வ்நளள இம்‌ 

நவக்‌ 

நக நக ஒல்லா 


ஜகம்‌ இலகும்‌ 0) 


நலக 

நிச்‌, ற்கு 
முன்னேற்ற ச்‌ இறு அம்வுகள்‌ நடத்த, 
ஓளில்‌ 40 சத விதேக சினிமாவுல 
இலல மற்றவரிக்‌ பரக எகதம்ளே, ரனில்‌ 


இம மேகறாகக்ட ஆல்‌ 

7 கலம்‌ பழத்த கண்‌ 
தாண்ட இவர்தம்‌ க்விஸ்‌ அகா 
கவ ழுவற்க பமல்‌ 


ட 
ிமாளத்துக்குள்‌ 000 வமல்‌! 
மெத்து சேரமளிமல அண்ணல்‌ நடந்க ஏர. 
எனகவ நக கற்க ம! 
ம்க்‌ 

மடம்‌ அந்த கவ 
மில்‌ இடுங்கள்‌. 
அதத்கும பீன்‌ அவள்‌ 

இருமை, 


சம்களில்‌ மட்டுமே பரிது வோஷ்வுருந்தால்‌ மொக்‌, 
தல கப்ம்‌ மக்கள்‌, பறக்க! வானத்த 
கன்‌ நட்தம்‌ கொத்த தாரம்‌ 4்‌ கமல்‌! 

ஆர்‌ வேர, பவள்‌ சன ரவவதமை 

பக] 

வ] 

வுவைக்வஸ்‌ 
பிறக, ச 


(செல்க. நகரசபையின்‌... எழும்பூர்‌: 
சகன்‌ தாக்கப்‌ போட்டிக்காக இறுதில்‌ 
சாஸ்கன்‌ தமாக்வப்‌ போட்டிக்காக இறுகியில 
சென்னை சர்வசலாசாக்‌ய கோஷ்டியும்‌ மைகுர்‌ 
சவகலாசாக கோல்டிவும்‌ போட்டியிட்டன. 

'சென்க.. சர்வகலாசரமே கொஞ்டிவினர்‌ 
கடம்‌. பிரிய போடு. ஆடலே' மைஞர்‌ 
கொஷ்டியால்‌ தாக்குப்‌ மடக்க முடியவில்லை, 
சென்ன... சர்வசவாசாலை்‌... கோஷ்டியைச்‌ 

கரன்‌ ஒடு கோல்‌ போட்டுச்‌ 
செல்கேக்கு வெத்றியைத்‌ தேடித்‌, தந்தார்‌. 
இந்தம்‌ போட்டியை அமைதியாகும்‌ 
செலத்தோடும்‌. மாணவர்கள்‌ இரனாச வந்து. 
கண்டு கணித்தனர்‌. ஆட்டமுடினிம்‌, சென்னை. 
சரலவாசாமிட தங்கக்‌ இ ச்ச 
வடிவது மாணவர்கள்‌ இருத்த இசை நோக்‌, 
இல்‌ கைகூப்பி வணங்லளுரி, "இத்தக. இர 
னாக நீங்கள்‌ மாக்க ஆட்டத்தைக்‌ காண 
வற்திுப்பதல்‌ இருப! "என்றார்‌. 


மாணவர்கள்‌. கோரஸாக, எங்களுக்குக்‌ 
கல்தூரி... உடையாது. 
மே வந்து விட்‌ 
டாம்‌ 11 என்றனர்‌; 
பளிச்சென்று, 


அப்பர்கார ககன்‌. 
என்ன்‌ சொ்கிதர்க்‌ 
என்று சேட்டார்‌ அனை 
வேதக்‌, 
நன்கனம்‌ சல்‌. 
ர்க்‌ தக்க வேண்‌: 
மம என்று தனைவேந்த 
சடம்‌ மானவர்கள்‌ 
கோக்கமை வடக்கன்‌ 
தனத்த வர்கம்‌ 
கணகலவ நாத்திக நமத 
விரக கேட தரகென்று கதக்‌ 
பனை ரா: 
கத்தர்‌, தோத்தவர்க்ப்‌ பார்த்து. 
நொத்ஜேமன்னு வருக்கப்படாகீ், ங்க 
எக்க? சமாதானம்‌ சொல்றது". நான்‌ 
இருக்கேள்‌! என்ற்‌, இல்‌ 
வது "கபோரட்கக்‌ 
ஒப்‌ வெண்டும்‌ என்து 
பதம. வழக்க 
தனவந்தர்‌. ரோம 
ர சல்ீத்‌ அரைய்ும்‌ 
சாலகாகள காமல்‌ 
சேன்ஷிம/பை எபாரம 
மில வதக்கி தானே. 


இறு ர4௦பல இம. 
கொஷ்டியினர்‌. உலகுக்கே 
விளங்க வந்தனர்‌. இவர்‌ 
களது பட்டத்தைப்‌ பால்‌. 
மாக்்‌ கையெத்ற 
பாலஸ்‌ கான்‌. கோஷ்டி 
பறித்துவிட்டது. ஜாக்‌ 
வீல்‌ கூரர்களான்‌ இந்திய 
இதாகில்‌ ஆட்டக்காரர்கள்‌ 
இந்தம்‌ பட்டத்தைக்‌ 
இறக்கவேண்டிய காரணம்‌, 


கெந்தி தேடிக்‌ கொடுத்த கோன்‌ 

றாக்கி- | 


மாணவர்களும்‌ 

இப்படி எண்ணமிட்டுக்‌. கொண்டிருக்கும்‌ 


பொது பாங்காக்லல்‌. ஆரிய விளையாட்டுப்‌. 
பொட்டிகக்‌ நேரில்‌ சண்டுவந்த இரு எஸ்‌, 
பத்மநாபன்‌ அதற்கு விளக்கம்‌ கொடுத்தார்‌! 
'அபரங்கரக்கல்‌.. இந்திய... கோஷ்டிக்கம்‌. 
படிக்கும்‌ தனட்பெற்ற 

பார்த்தேன்‌... இந்திய 

(டட்க்காரர்கள்‌ இரண்டு. 

காதுக்கு. அடுலல்‌. பந்தைக்‌ 

கொண்டு. போயும்கூடக்‌ “கோல்‌ போடும்‌ 
சந்தரிப்பத்தைக்‌.. கோட்டை. விட்டனர்‌, 
பாங்காகிலல்‌.. ஹாகிலப்‌. போட்டி... நடை 


வேற்ற மைதானம்‌ ஒரே மண்‌. குனியமடல்‌ 
வெ சமதானம்‌ட. எப்படி இந்த மைதா 
த்தி. ஆரம்‌ போட்டிலை நடத்த 
ண்வந்தாரிகளா... தெரியல, அலன்‌ 
இந்தக்‌ அஸடம்‌ இரண்டு பெருக்கும்‌. போது 
வரச உள்ளதுதானே?்‌ ஆகலே, இந்தக்‌ கறை 
இத்தியக்‌ கோஷ்டிக்குச்‌. *சால்ஜாப்பு”. 
ஆகாது! இந்தப்‌ பத்தயத்தைக்‌. ர 

இரளாசக. வந்திருந்த. 
1ம்தியர்களும்‌ இந்திய: 


அப்பா அதுக்‌ அர 

மெட்டும்‌. சடையில்‌ 
பாலஸ்தான்‌ சோஞ்டீ ஒர 
கோல்‌ பொட்டு வெற்‌, 
மைத்‌ தட்டிக்‌ கொண்டது. 
மைதானத்தை. பாகல்‌ 
தான்‌, ஆட்டக்காரர்கள்‌. 
தொட்டுத்‌. தொட்டு. 
வணங்ல்‌, அல்லா. 
அல்லார்‌ 
லெத்துடன்‌. 
ன்‌ 


டது 
மலே இருக்கறது. 
இப்பொழுது, பாங்காக்‌ 
ல இ டா 
மன்னா பதல்மைத்‌ தரும்‌ 
ஐப்‌ பெற இந்திய கோ 
வினர்‌ வாகருக்கு அமான்‌ 
மற விருக்கிறுர்கள்‌. 
பாகலதான்‌.. மண்ணில்‌ 
என்னஆல்றதோட பார்க்க 
ஜாம்‌ 2 கண்மணி 
79000 4கைபோர்னியா மாநிலத்தில்‌ 
ந தகாம்‌ மகக அகக்‌ 
இவ க தக்க மாம அ்‌ 
தர தபம்‌ அழக்‌ கொண்கன்‌ 
இத்‌ பகன்‌ அவத பெயல்‌ 
இத்த அக்க ப்ச்‌ அற்ணலே கள 
இத்த மதம்‌ பகம்‌ சப்த வ்பம 
ழம்‌ அர்‌ அக்‌ அதம 
ஆ அ்ம்லிகன்‌ மேக்‌ ப 
சரகம்‌ மகான்‌ மல்க அரத்‌ 
தம சகது அன கத்ள. 

ன அகம அச பசடயட்டத 

கத்‌ பகவ த 
இதத பன்‌ மிக அளிக்க 
அகன்கள்‌. சத்‌ சன்‌ 
நட்ட இக்க என்தன்‌ 

க்கும்‌. யோரித்துப்‌ பார்க்கையில்‌ நம்ப 
முடியாத... காரியமாக. படுகு. இக்க. 
மாபெரும்‌ பள்‌. ஏனெனில்‌, உ௭நதுள்ள, 
மீக மிக ஆபத்தான சிகரங்களும்‌ சரிவுகளும்‌ 
கொட்ட... மங்த்தொடர்களள்‌ ஒன்று 
நிவாடா. மகத்‌ தொடர்‌, இந்நாட்களில்‌ 
உள்ளதுபோல்‌ அக்காலத்தில்‌. மில்சக்தியால்‌ 
இலங்கும்‌. ஆயுதங்கள்‌ எதும்‌. இடையது. 
புல்டோஸரி, கிரேன்‌ போன்ற, கபகரணங்க 


ஸம்‌ எதும்‌ இலலை, டைனமைட்‌" எனப்படும்‌ 
முன்னேற்றகரமான வெடிப்‌ பொருள்‌ அன்று 
இல்லீ, மண்வெட்டியையும்‌ கடப்பாறையை 
யுமே. தனை கொண்டு தொழிலாளர்கள்‌ படும்‌ 
படியாக முல்லேறிஞாசள்‌. 

பாறைகளைத்‌ கரிக்க 
ரல்‌ என்ற. கெடியருத்கை... அப்படிமே. 
பக்குலப்படுத்தாயல்‌ உபவோலத்தார்கள்‌. 
இலை... நிலச்‌ சரிவு ஏற்படுவதற்கான 

ப்ரோ ஊனி டு 
மத்தம்‌ 


கொண்டே வங்க 

ன்‌ 
தே: பணம 


ப்‌ 

ட்‌ 
911. 
நடிகர்‌ 


ரில்‌ சந்இத்தாரிகள்‌. இருப்புப்‌ பாதைகள்‌ 
இத்தன, நடவாதது நடந்து விட்டது! 


பலசக்க அமைப்புடன்‌ மங்மேலே ஏறும்‌. 
ரலிலுக்கு இருப்புப்‌ பாதை உலலல்‌ முதன்‌: 

முதலாக அமைக்கப்பட்டது... வாஷிக்டண்‌ 
ச மீதுதான்‌: 7702ல்‌ வில்லென்டர்‌ இது 
பத்திப்‌ பேசியபோது என்லாகும்‌.... சொன்‌: 
ர்கள்‌: முப்பத்தெட்டு... சததம. சரி 
சோன்‌ அமமயும்‌ கொண்ட”. ஒண்வில்‌ 
மக்கள்‌ அமர்ந்திருக்கும்‌ ரயில்‌. வண்டிகளை, 


செக்‌ குறைவான ரயில்‌ இஞ்ன்‌ எதனாலும்‌ 
தள்ளிக்‌ கொண்டோ, இழுத்துக்கோண்டோ. 
செல்ல முடுயாது 

இப்படித்‌ தம்‌ பேச்சுக்கு மறுப்புக்‌ தொடங்‌. 
வதும்‌ வில்வெஸ்டர,.. 'பேசவானேன்‌ 7 
செய்து காட்டுமதல்‌!?. என்று சவால்‌ வீட்‌ 
பாரிய சமல்‌ கேம்கள்‌ தொடங்க, அப்‌ 
போது ரலில்‌ போக்குவரத்து அமெரிக்க 
செரம்பமாடுச்‌ சரியாக இருபது. ஆண்டுச்ளே 
நேலவிருந்ரன.. அன்று வாவில்டல்‌ மல்‌ மீது, 
மக்களை ஏற்றிச்‌ சென்ற அதே ரயில்‌ ன்‌: 
அழைக்கும்‌. உல்லாசப்‌ பயணக்‌ அனைத்துச்‌ 

ற: 

எந்தப்‌ பருவமானாலும்‌. சரி,_லானிங்டன்‌. 
மல்‌ மீது ரயில்‌ பிரயாணம்‌ செய்வது ஓர்‌ 
இனிய அநுபலம்தான்‌. எனினும்‌ அக்டோபகில்‌ 
2 இங்வக காலத்தில்‌ உ மரங்களில்‌ இங்கு 
ளெல்லாம்‌ பகமை மாறிச்‌ சப்பும்‌, மஞ்சள்‌ 
மாய்த்‌ தோன்றி உறர மம்பிக்கும்‌ சட்டத்‌ 
இல்‌ அங்கே செல்லி நேர்ந்தால்‌ அது அயற்‌ 
புதமான காட்ரியாகந்தான்‌ விளங்கும்‌: 


ரர 


அத்தியாயம்‌ ஏழு: 
மக்கள்‌ குதூகலம்‌ 


இடக்கார மூருகய்யன்‌ தன்‌ மனைவி 
போட்ட ஆூக்குரலைக்‌ கேட்டுத்‌. இடுக்‌ 
இட்டுத்‌ இகைத்தான்‌. மறுபடியும்‌. அவ 
சேப்‌ பார்த்துக்‌ சையினுல்‌ சமிக்ஞைகள்‌ 
செய்து கொண்டே, “பெண்ணே !. 
என்ன களநுஒிறும்‌? உனக்குப்‌ பைத்‌ 
யமா?!” என்றுன்‌. ர 

"எனக்கு ஒன்றும்‌ பைத்இயமில்லை. 
உனக்குப்‌ பைத்தியம்‌; உன்‌ அப்பனுக்‌ குப்‌ பைத்தியம்‌; உன்‌ பாட்டனுக்குப்‌ 
பைத்தியம்‌... உனக்கு இவரை அடை. 
யானம்‌. தெரிய வில்லையா 2 சமத்தை 
வெற்றி கொண்டு மன்னன்‌ மலந்தனை. 
மல்‌... நாட்டுக்குத்‌. துரத்திய வீராதி 
வீரரை: உனக்கு இன்னாரென்று தெரிய 


வில்லையா 2. சக்கரவர்த்தியின்‌. இருக்‌ 
குமாரரை, சோழ நாட்டு மக்களின்‌ 
கண்ணின்‌ மணியானவரை, காவேளித்‌ 


(தாம்‌ காப்பாற்றிக்‌ கொடுத்த தவப்‌ 
பூதல்வரை உன்னால்‌ அடையாளம்‌ கண்டு 
கொள்ள... முடியவில்லையா? அப்படி. 
யானால்‌, இவரோடு எதற்காக தீ புறப்‌ 
பட்டாய்‌? எங்கே போகப்‌ புறப்பட்‌ 
டால்‌ 2” என்றான்‌ ராக்கம்மான்‌. 
இளவரசர்‌ இப்போது குறுக்ட்டு, 
"பெண்ணே! நீ என்னை யார்‌ என்றோ. 
தவருக நினைத்துக்‌ கொண்டால்‌! நான்‌. 
ழ நாட்டிலிருந்து வந்த வியாபாரி. 
நான்தான்‌. இவனை என்னுடன்‌ வழி 
காட்டுவதற்காக. அழைத்துல்‌ கொண்டு 
புறப்பட்டேன்‌! இவன்‌ வார்‌? உன்‌ 

ரச்‌ 


கணவன? வேணுமானால்‌ இவளை உன்‌: 
ஜேடு அழைத்துக்‌ கொண்டு போ! வீண்‌ 
௯ச்சல்‌ போடாதே 1" என்றார்‌. 

௬ இந்தப்‌ பேச்சு நடத்து கொண்டிருந்த 
போதே அவர்களைச்‌ கற்றிலும்‌ ஜனங்கள்‌ 
கூடி விட்டார்கள்‌." கூட்டம்‌ நிமிஷத்‌ 
துக்கு நிமிஷம்‌ அதிகமாகிக்‌ கொண்‌: 
ஒுருந்தது. வந்தவர்கள்‌ எல்லாரும்‌ இள: 
வரசரை உற்றுப்‌ பார்க்கலானுர்கள்‌. 
அப்போது... ராக்கம்மாள்‌.. இன்னும்‌ 
உரத்த குரலில்‌, "ஆ! தெய்வமே! இது 
என்னச்‌. பொன்னியின்‌ செல்வருக்குச்‌ 
தத்தம்‌ பிரமையா?... கடனில்‌ முழுகிய 
போது நினைவை இழத்து விட்டீர்களா? 
அலலது அந்தப்‌ பாவி புத்த பிகசாக்கள்‌ 
இப்படித்‌ தங்கக்‌. மந்திரம்‌. போட்டு 
மயக்கி வேமருவர்‌. என்று எண்ணச்‌ 
செய்து. விட்டார்களா 2. அல்லது; - 
இலையோ! - அப்படியும்‌ இருக்குமா? 
தங்கள்‌, இரந்து போல்‌, தங்கள்‌ 
மேனியில்‌ வேறு எவனேனும்‌, ௯ 
விட்டுக்‌ கூடு பாயும்‌ வித்தை தெரிந்த. 
வன்‌, வத்து பகுத்தருக்கறுனா?்‌. அப்படி: 
பெல்லாம்‌ இருக்க முடியாது. 
கோமகனே..... நன்று. வோரித்தும்‌ 


பாருங்கள்‌. தாங்கள்‌ வியாபாரி அல்ல; 
கத்த. சோழ சக்கரவர்த்தியின்‌. இருப்‌ 
புதல்வர்‌. உலகத்தை ஒரு குடை நிழ 
வீல்‌ ஆனம்‌ பிறந்தவர்‌. சந்தேகமிருந்‌ 
தால்‌ தங்கள்‌. உள்ளல்‌... கைககாக்‌ 
கேனமாகம்‌ பாருங்கள்‌... சங்கு சக்கர. 


நேதன்‌ இரக்கும்‌. என்று 
கத்தினள்‌. 

"உடனே இனவரசர்‌ அருள்மொழி 
வர்மர்‌ தம்‌ இரு சைசளைவும்‌ இறுக 
மூடிக்‌ சொண்டார்‌. 

7: பெண்ணே 7 வாயை மூடிக்‌ 
கொண்டு. சும்மா... இருக்க மாட்‌ 
டாயா 1: என்று சொல்லி விட்டு, 
முருசம்யனைப்‌ பார்த்து, "இது, 
என்ன தொல்லை! 2. இவளுடைய 
கூச்சலை நிறுத்த உன்னால்‌. முடி. 
மாதா 22: என்று கேட்டார்‌. 

'முருகய்யன்‌. "தன்‌: மக்னலியின்‌. 
அருகில்‌ வந்து காதோடு, “ராக்‌ 
கம்மா! உவக்குப்‌ புண்ணியமாய்ப்‌ 
போகட்டும்‌! பேசாமலிரு 2. இன: 
வச்‌ கரக்கும்‌. தெரியாமல்‌ 

£யாபாரி வேஷத்தில்‌, தஞ்சாவூர்‌ 
போக விரும்புளோர!!? என்றுன்‌. 

“அடபாவி மகனே! இதை முன்‌: 
ஞடியே சொல்லியிருக்கக்‌ கூடாதா? 
பூத்த மடத்தில்‌ இளவரசர்‌ இருக்‌ 
கவே. மாட்டார்‌. என்று. சொன்‌: 

மே? அந்தப்‌ புத்நியோடுதான்‌. 

ப்போதும்‌ இருந்திருக்கிறாய்‌? 
"ஐயையோ என்ன குற்றம்‌. செய்து: 
விட்டேன்‌! ஆசை மிருநியால்‌ உளறி 
விட்டேனே? பாவிப்‌ பமுலேட்டரை. 
யார்கள்‌ தங்களைச்‌ ிறைப்படுத்நிப்‌ 
பழி வாங்கச்‌ சமயம்‌. பார்த்துக்‌ 
கொண்டிருக்கரர்சளே! அது தெரிக 
இருத்தும்‌ இப்படித்‌ தங்களைப்‌ ப 
மங்கப்படுத்‌இ விட்டேனே 2 இள: 
வரசே / ஆனலும்‌ நீங்கள்‌. அஞ்ச. 
வேண்டாம்‌. பழுவேட்டரையர்கள்‌. 
தங்கள்‌ இருமெனியில்‌ ஓர்‌ அணுவச்‌ 
(ம்‌. இங்கு... செய்ய முடியாது; 
என்னைப்‌ போலும்‌ என்‌ கணவனைப்‌ 
போகும்‌ லட்சோபலட்சம்‌ போர்கள்‌. 
தங்கள்‌ சட்டியில்‌ நின்று. தங்களைப்‌: 
பாதுகாக்க ஆயத்தமா வருக்க 
கன்‌!!! என்றான்‌... உடனே தன்‌ 

ச சுற்றிலும்‌ நின்ற பெருங்‌. 
கூட்டத்தைப்‌ 

பார்த்து, **நான்‌. 


சொன்னதை தீங்கள்‌ எல்லாரும்‌ ஆமோ 
இக்கர்சள்‌ அல்லவா? உங்களில்‌ பாரே 

ம்‌ பழுவேட்டரையர்‌... கட்சியைச்‌ 
சோர்ததவர்கள்‌... உண்டா 2 அப்படி. 
மானும்‌, அவர்கள்‌ இப்பம்‌, மூன்றால்‌. 
வாருங்கள்‌ 7 என்னை முதலில்‌ கொன்று 


வட்டுப்‌. பிறகு இனவரசருக்குக்‌ நீங்கு 
செய்ய... எண்ணுங்கள்‌ /7* என்று, 
அலறினள்‌. 


அதது வரையில்‌ அடங்காத வியப்‌ 
புடன்‌. பார்த்தும்‌... கேட்டுக்‌ கொண்‌ 
மந்த மக்கள்‌, உடனே, பொன்னி 
'செல்வர்‌ வாழ்க! சழங்‌ கொண்ட. 
வீராஇி வீரர்‌ வாழ்க!" என்று, ஒரு. 
பெரிய கோஷத்தைக்‌. ளெப்பிஞார்கள்‌. 
அதைக்‌. கேட்டுவிட்டு. மேலும்‌ பல்‌ 
மக்சள்‌ இரண்டு. வந்து அங்கே கூடி. 
னார்கள்‌... அப்படி... வந்தவர்களிலே. 
நாகைப்பட்டினம்‌. "நகரத்தின்‌... எண்‌ 
'பேராயத்‌ தல்வர்‌ ஒருவரும்‌ இருந்தார்‌. 
அவர்‌ கூட்டத்தை வில்ல. கொண்டு 
[க 'வந்து, *கோமகனே! நாங்கள்‌ ச நகரின்‌ குடாமணி விஹாரத்நில்‌ 
ரத்த. வருவதாகச்‌. சேன்விப்பட்‌. 
பாம்‌, அந்த வதந்றியை.. நாங்கள்‌ 

நம்பலிக்லே இப்போது 

செறித்தோம்‌, நேத்து அருத்த பெறும்‌ 
புயல்‌ இந்த நகரத்தில்‌ எத்தனையோ. 
நாசங்களை வர்த்நருகவது; ஆலும்‌, 
தங்களைப்‌ புத்த ல்ஹாரத்தினிரந்து பத்‌ 
தரமால்‌ வெளிய சொணர்ந்ததெட்சகை 
பண்டம்‌. பவனின்‌, கொலம்‌ 
ல்லாம்‌. மறந்து வீடும்‌. இந்த. 
நகச்‌ அடைய பாகம்‌ படத 
(கரன்‌ பாக்கியம்‌!" என்று கூறினா, 
எவர்‌ இனிமேல்‌ தமக மறை 
தம கோள்ளம்‌ பார்ப்பதில்‌ பயவில்‌ 
று ண்டு கொண்டார்‌ 
“தயா 1 தங்கடைய அன்புக்கு 
மக்க நன்றி," இந்த நர மாந்தரின்‌ 
இன்பு என்கேம்‌. பரவசப்படுத்தவ்றது. 
வனும்‌ வெகு முக்கியமான சாசியமாச்‌ 
நன்‌ தல்சாதுருச்கு. அவ்சரமாசம்‌ 
போக வேண்டிமிருககது, பிரயாணம்‌ 
'தடைப்படச்‌ கூடாது என்பதற்காகத்‌ 
தரன்‌ இப்படி வியரபாசிலின்‌. வேடம்‌ 
ஓ பப்பட்டேன்‌, எனக்கு விடை 
மகள்‌ என்றார்‌ 
அப்போது, கூட்டத்திலிருந்த. ஒரு: 


உண்மை. 


ரல்‌ எளம்பியது. “கூடாது, கூடாது! 
இளவரசர்‌ இங்கே ஒரு நாளாவது தல்‌ 
இமானாய அக்கன்‌. கயசாரத்‌ 


தைப்‌ பெற்றுக்‌ கொண்டுதான்‌ புறப்பட 
வெண்டும்‌" என்று உரக்கச்‌ சத்தமிட்டு. 
கூறியது அக்குரல்‌. 

"அதைப்‌" பின்பற்றி இன்னும்‌ ஆயிர. 
மாமிரம்‌ ரூரல்கள்‌, "கூடவே கூடாது / 


2. 


இளவரசர்‌ இங்கே ஒரு நாளாவது தங்‌. 
'எழைகளாலிய எங்களின்‌ உபசார.த்தைப்‌ 
பெற்றுக்‌... கொண்டுதான்‌... புறப்பட 
வேண்டும்‌" என்று கூச்சலிட்டனர்‌. 


ண்பேராயத்தின்‌... தவர்‌. அப்‌ 
போது, *கோமகனே! என்‌ நகர மக்‌ 
களின்‌ அன்பையும்‌. உற்சாகத்தையும்‌. 
பார்த்தீர்களா? எங்கள்‌ உபசாரத்தைச்‌, 
"தாங்கள்‌ ஏற்றுக்‌ சொஸ்டு. ஒரு வேளை: 
மாவது எங்கள்‌ விருந்தாளியாக இருந்து: 
விட்டுத்தான்‌. போசு வேண்டும்‌, புக்க. 
பிச்ஷக்கள்‌. செய்த பால்யம்‌. நாங்கள்‌. 
செல்யவில்லையா 2. நேற்று... இந்தசர. 
மாந்தர்‌. தங்களையி "புத்த பிகர 
மறைக்‌ ரும்‌ 

சற்‌ 'கடாமணி. லிஹாரக்‌. 
நதையே தகாக்து மண்ணோடு மண்ணாக 
விடப்‌ பார்த்தார்கள்‌, அந்தச்‌ சமயத்தில்‌ 
புயல்‌ வந்துவிட்டது!' நாங்கள்‌ செய்யத்‌. 
தவறியலாம்‌ பக்‌ செல்து வட்ட, 

ஈரம்‌ இருந்து மண்ணோடு ௦ 
விட்டது என்று சொன்னா... 

அதைக்‌ சேட்ட இளவரசர்‌, '*ஐயா!. 
தாங்கள்‌ புத்த பிக்ஷ£ம்கள்மீது குற்றம்‌. 
மத்தது. சரியல்ல... என்னுடைய 
வேண்டுகொளுக்காகலே....பிக்ஷும்கள்‌. 
புத்த விஹாரத்தில்‌ என்னை வைத்திருந்‌ 
தார்கள்‌... நோய்வாய்ப்பட்டு உயிருக்‌ 
மன்றாடிய என்னை. யமனுடைய பாச: 
வத்தில்ட்த காப்பாத்றிஞா்கள்‌. 
ருடாமணி, வீஹாரம்‌. விழுந்துவிட்டது. 
என்று செட்டு என்‌ மனம்‌ வேதகைப்படு 
இறது. அதைக்‌ நிருப்பிக்‌ சட்டுக்கொடும்‌. 
பது என்னுடைய சடமை!"! என்றார்‌, 

12 ஆசா. இதெல்லாம்‌. முன்னரே. 
எங்களுக்குத்‌ தெரியாமல்‌ போயிற்றே 
இப்போது, தெரிந்து... விட்டபடியால்‌. 
சூடாமணி வீஹாரத்தை நாங்களே. 
புதுப்பித்தும்‌ கட்டிக்‌ கொடுத்து வீடு 
கொம்‌, இளவரசே 1 தாங்கள்‌. ஒரு: 
வெளை எங்கள்‌ விருந்தாளியாக மட்டும்‌. 
இருந்து விட்டுப்‌ போக வேண்டும்‌ !"" 
என்றுர்‌ எண்பேராயத்நின்‌ தலைவர்‌. 

“ஆமாம்‌, ஆமாம்‌!" என்று ப/ 
மரக்கணக்கான மக்களின்‌ குரல்கள்‌ 
எதிரொலி செய்தன. 

'இளவரசே! இங்கே தங்குவதும்‌. 
ஏற்படும்‌ தாமதத்தைச்‌ சரிப்படுத்‌ 
கொள்ளலாம்‌. தாங்களோ 
மாகம்‌ புறப்பப்டிருககிர்கள்‌. 
மழை. காரணமாகச்‌ சோழ, நா 
சாவ்கள்‌ எல்லாம்‌ சடைப்பட்டும்‌ இடக்‌. 
இன்றன. நடிசனிலெல்லாம்‌... பூண 
வெள்ளம்‌ போகிறது. கால்‌" நடை 
யாகச்‌ சென்று எப்போது போய்ச்‌ சேர்‌. 
வீர்கள்‌? தங்கா வாகை மீது வைத்து: 

ணர்வலமாக அனுப்புலம்‌. தங்க: 
ருடன்‌. நாங்கள்‌. அனைவரும்‌. வந்து, 
கஞ்சாவூருக்சே கொண்டு நனீட்டு வரு 
இரும்‌”... என்றுர்‌ எண்பேராவத்தின்‌. 
வேலர்‌, 

அவர்‌. பேரில்‌. கொண்டிருக்கையில்‌, 
ஒனங்களின்‌ கூட்டம்‌. மேலும்‌ அஜிர்‌ 
மாகிக்‌ கொண்டிருந்தது. 


'இ௫வரசர்‌ பொளித்தார்‌, காரியம்‌ 
என்னவோ. கெட்டும்‌ (போய்‌ வீட்ட, 
இரசரியம்‌ வெளியாகிவிட்டது. சாச்சம்‌ 
மான்‌" மூடத்தனமாகக்‌.கச்சலிட்டு 
கேளிப்படுத்தி அிட்டாள்‌, மூடத்தனத்‌ 
இனுக்தான்‌. வெளிப்படத்திள்‌ ப்‌ 
அல்லது வேறு ஏதேனும்‌ நோக்சம்‌ இருக்‌ 
மோர்பப எப்படிகருந்சாலும்‌. இந்த 
நர மக்களின்‌ அன்மை மீறிக்‌ சொண்டு 
பர பதப்பவேத இயலாக காரிம்‌ 
கலக வர்கள்‌ சலச்‌ கலடம்‌ எடை 
செய அகோ உக்சோக்கிள் 
பாக்கம்‌ செலும்‌ தவநினநும்‌ அ, 
மிடம்‌, மத்தியானம்‌. வரையிலேனும்‌. 
நரம இல்ககாச்‌ அமாகானம்பக 

டு்தாள்‌ போக வேண்டும புல்‌ 
இல்‌ சண்ட தஞ்டங்கக அடைந்தவர்‌ 
களுக்குச்‌ சிறிது ஆறுதல்‌ கூறிலிட்டுப்‌. 
சகச. நதறயாதும்‌. இருக்கம்‌ 
ஆகா! தான்‌ இச்சமயம்‌ என்றச்‌ வெளிய்‌ 
படுத்திக்‌ கொள்வதால்‌ நாட்டில்‌ குழப்‌: 
மெ விகாயும்‌ என்று இன்மபீராட்டி 
மதலை கூறினுரே! அது எல்வளன்‌ 
அமான்‌ வாக்கை வன்‌ 
தமக்சைனைப்‌ போல்ற்‌ அறிலா 
நதல்கேயே யாரும்‌" இல்க்தான்‌ 1. 


'தஞசைச்‌.. இங்காதன.. உரிமையைப்‌ 
பற்றிப்‌ பேகலமுர்களே?. உண்மையில்‌, 
குந்தவை தேவியை அல்லவா. சம்மர்‌ 
தனத்டில்‌ அமர்த்த வேண்டும்‌? 
வெதிக்லாது. பொன்னிமின்‌ செல்லர்‌ 
9ந்இத்துக்‌.. கொண்டிருந்த. போது, 
ஜனக்‌ கூட்டம்‌ மேலும்‌ அதிகமாகி வரு 
வதைக்‌ மாண்டார்‌... அவர்களுடைய 
குதாகலமும்‌ வளர்ந்து வருவதை அதிந்‌ 
(தார்‌, புயலின்‌ கொடுமைகளையும்‌, புயலி 
(ல்‌ விளைந்த சேதங்களையும்‌. மக்கன்‌. 
அடியோடு மறத்து விட்டதாகத்‌ தோன்‌: 
'நியது.... எங்கிருந்தோ." யானைகள்‌ -- 
குதிரைகள்‌, சிவிகைகள்‌, இருச்சின்னங்‌. 
என்‌, கொடிகள்‌, பேரிசை, எக்காளம்‌. 
முதலிய வாத்தியங்கள்‌, -. எல்லாம்‌. 
வந்து சேர்த்து விட்டன. 

அரைப்‌ பகல்‌. நேரமாவது, இங்கே 
தந்லப்டுத்தான்‌. போல வேண்டும்‌ 
என்று இளவரசர்‌ முடிவு செய்தார்‌. 

'எண்‌... பேராயத்தில்‌.... தலைவரைப்‌ 
பார்த்து, "ஐயா... இவ்வளவு மக்களின்‌ 
அன்பையும்‌, புதக்கணித்துவிட்டு நான்‌ 
போக விரும்பவில்ல, மீற்பகல்‌ வரை 
யில்‌ இங்கேயே இருந்து விட்டு மாலையில்‌. 
புறப்படுகிறேன்‌. அதற்காவது அனுமத 
கொடுப்பீர்கள்‌ அல்லவா?'! என்றார்‌. 


'எவரசர்‌ தங்‌? செல்லச்‌. சம்ம. 
இத்து விட்டார்‌. என்ற செய்டி பரவிய 
தும்‌ ஜனக்கூட்டத்நின்‌ உற்சாகம்‌ எல்ல. 
டேந்துவிட்டது. நுதாசலத்தை வெளிப்‌. 
படுத்தும்‌... வழிகளைக்‌... கடைப்பிடிக்கத்‌ 
தொடங்லர்கள்‌. வாத்‌ இய கள்‌ 
முழங்கத்‌ தொடங்கவே, ஆங்காங்கே. 
முடியாது, முடியவே முடியாது! 


பணத்தைக்‌ கடயவிடிங்வமல்‌ ஒழிப்த்கத்‌ வணர 


முல்‌. 


அடத மண்னை மலல்சமபந்ததுவதன்‌ மூலம்‌ மாள்‌ 


எஸஸ்ஸி நற மலிவாக முவுமாத 


'ஸயனம்‌ வெருவவரை முயம்க்கவதன்‌ முல சமயம்‌. 


மடக்‌ 


வத்தளை பெ மன்‌, 


ன வினவு விலிருந்து தே முடுனது 


்‌ 
போன்‌ வாமி பத்த கொண்டு பொருளாதார. 
'அதிவவவ செலவு செய்தால்‌ சங்கமான: 


தனிமனிதனின்‌ கதந்திரத்தைம மரிவதள்மூளம்‌ நன்‌. 


னபத்கையையும்‌ வைரக்‌ 


பல வள முடில 


மபண்‌ தாம்யின செக்துகொன்ன வேண்டுமனவற்றை. 


பட நிற்க வதன்‌ அன்த்த 


பவ்ய வது கொள்வதன்‌, முல அலக்‌ 
முடிவை, 


ப ஆமாம்‌ எக்‌, 


(சக்ரா அண்டு மஹிந்த லிம்ப்‌ 
செ்மிப்ட ஒழ அம்பது 

ஏறிகளில கததி வற்யாட்ட சமி 
வெகாயாட்டு, குரலைக்‌. கூத்து முக 
வியவை ஆம்பமாவின: ஜனங்களையும்‌ 
ட்ப சுதாசல்‌ அரேலாட்டும்‌. 
கோரும்‌. கடந்து. கொண்டு தாகைம்‌ 
நட்டத்துள்‌.. செழு வலிக்கு 
செல்வது பொரிதம்‌ கஷ்டமாவிற்றுட எம்‌ 
மடிய கடைசியில்‌ அலர்கள்‌ மோல்ச்‌ 
சொந்தார்கன்‌ 
மாளிகைக்குள்‌... இளவரசர்‌. சிறிது 
நெரம்கூடத்‌ தல்ல இப்பா மூடல்‌ 
வில்லே: ஜனேனில்‌, அவர்‌ வெளிப்பட்ட 
செய்தி அக்கம்பக்கத்து இராமல்களு்‌ 
செல்லாம்‌ பரி விட்டது... ஜனங்கள்‌ 
இன்‌ இராக வத்து மூனந்து கொண்ட 
இருந்தார்கள்‌... இனவரசரைய்‌ பார்க்க 
வேண்டும்‌ என்ற தங்கள்‌ ஆவலைத்‌ தெரி 
யப்படுத்திக்‌ கொண்டார்கள்‌. 

ந இவராரும்‌ 

வத்து ஜனக்‌. 


அக பக்கத்‌ 
க வனத்‌ 

தாம்‌ 
தஞ்சா வுக்கும்‌ போன்வமனே 
னங்கள்‌ அடைந்த 
சிகாரம்‌. கடக்க. ஏற்பாடு சே 
தாகம்‌ அடறி ஜர்‌, அம்‌ பத்தி 
இனங்கள்‌ அல்வனவு உற்சாசம்‌ அடைய 
தக்க என்பதையும்‌ சுண்டு கொண்‌: 
ர... தனங்கள்‌ ஒருவரோடோருவர்‌; 
வழுவேட்டரையா்களின்‌. . அதிகார்‌. 
கவித்‌ அவர்‌ காதில்‌. விழுக்‌ 
கா அவர்‌ கா] 
(தது; சக்கரவர்த்தியின்‌... உடல்‌ 
(யைப்‌ பற்றியும்‌ அடுத்தபடி சிம்மா: 
த்துக்கு அரக்கூடியவரைய்‌ பற்றியும்‌, 
அடக்கமான மாலில்‌, ஆனல்‌. இன: 
மரச்‌ காதில்‌ விழும்படியாகப்‌ பலரும்‌. 
பே௫ினார்கள்‌ !: ல்‌ இதர்படையில்‌. நாகைம்பட்டனம்‌ 
நகரின்‌. ஐம்பெரும்‌. அதிகன்‌ 
ம்‌, எண்பேராயத்தின்‌. தலைவர்கள்‌. 
சேவரும்‌ வத்து சேர்த்துவிட்டார்கள்‌.. 


(இளவரசருக்கு விருந்து அனிக்கப்‌ பெருந்‌ 
தர ஏற்பாடுகள்‌ நடந்தன... இனவரச 
ஜம்‌ பார்க்க வந்த... தனத்திரளுக்கு 
உணவளிக்கும்‌. ஏற்பாடுகளும்‌ நடத்‌. 
தன, புயனினல்‌ தஷ்டமானது. போக: 
தகர்க எசிறத்த தானிமங்க்‌ 
வாம்‌ வ, தன? கறிகால்களைய்‌, 
பற்றியோ” கவலே இல்லீ. 

வாழை மரங்களின்‌ வாழைக்கா்க்‌ கல 
கலாமும்‌, .. விழுந்த. தென்னை... மரல்‌ 
களின்‌ தென்னங்‌ கலைகளையும்‌ கொண்டு. 
ஒரு லட்சம்‌ பேருக்கு விருந்து தயாரித்து: 
வெட்லாமே 2 


22 
விகுத்துகள்‌ முடிந்து, பறப்பட 
வேண்டிய சமயம்‌ நெருங்கற்று. இனவ 
சர சரழ மாளிகையின்‌ மேன்மாடத்த 
தேய்யில்‌ வந்து கைகப்பிக்‌ கொண்டு 
இன்னார்‌... விினல்‌ ஒது பேரிய கோலை 
கமான்‌ கர்வ புறப்பலெதற்கு 
வேகாம்‌ ஆயத்தமா விருந்தன இனவ 
சர்‌ ஏறிச்‌, செல்வதற்ு அலல்கரச்சம்‌ 

ட்ட வாரை ஒன்று வந்து நின்றது 
முன்னாலும்‌ பின்னாலும்‌ குதிரைச்‌, சன 
நல்க முதல்‌ நின்றனை. இரச்சின்‌ 
ங்களும்‌ கொடிகளும்‌ ஏந்இியவர்களும்‌ 
மவித வாத்தியகோரர்களும்‌.. அண்‌ 
வருத்து தன்னர்கள்‌, மக்கனோர. தேற்ற 
மாலை பொங்கி எழுத்த கடலைப்‌ போக. 
பவார்‌ கொண்டு கண்ணுக்கே 
பம தாரம்‌ தின்றார்கள்‌. 

“ஒன்ப வெளித்‌ தொற்றத்தக்குட்‌ 
புலனை மூத்த முகத்துடன்‌. பொகிர்‌ 
ரர்‌ அவர்‌. உள்ளத்தலோ பெரும்‌ 
வேலை குடிகொண்டிருந்தது. பெற்த 
தலைக்‌ சாட்டிதூம்‌... பதன்மடல்க. 
இவருடைய அன்பைக்‌ _கவர்த்திருந்த 
நேத்து ராணியின்‌... கடுயைப்‌ பற்றி 
அறிந்துகொள்ள அவர்‌ உள்ளம்‌ து: 

ததத: முழசவ்பன்‌. மம்விலிடம்‌ 
டன்‌ இதிது விவரம்‌ சேட்டுத்‌. 
கரந்து கொள்ளலாம்‌. என்று எண்ண 
வுத்தார்‌. அவனோ தனக்‌ கட்டத்தில்‌ 
மதுதந்து அட்டான்‌.. முழுகல்யன்‌ மட்‌ 
இம்‌ முண்டிவரித்துக்‌ கொண்டு இளவரச 
இதத்‌ தொடர்ந்து சோத மானிகைச்கு 
வத்து சேசந்தான்‌. அவன்‌ மனன்‌ ராச 
சம்மான்‌ என்ன ஆன்‌ என்பது. ௮௨. 
மக்கும்‌ தெரியலிகிலை, 
ல்க அதனை 
ட அ] 
டகர அப்ப 


செரோதமாகத்‌ தான்‌ இராத்யத்தைச்‌ 
கைப்பற்ற விரும்புவதாய்‌ முன்னமே 
'ட்டரையர்கள்‌ சொல்லில்கொண்‌. 
ஒருந்தார்கள்‌.. இந்த ஜனங்கள்‌ செட்‌ 
யும்‌ ஆர்ப்பாட்‌ 'காரணமாச 
அவர்கள்‌ கூற்று உண்மை என்று, 
ஓத்பட்டு படலாம்‌ அல்லவா 7 
எப்படியாவது. இத்த நகர மாந்தர்‌ 
களின்‌ அன்புச்‌ குழுவிலிருந்து தப்பித்துட்‌ 
போனால்‌ போதும்‌ என்று இனவரசருச்‌, 
குத்‌ தோன்றி விட்டத. ்‌ 
'இத்த நில்மையில்‌ அவர்‌ சற்றும்‌ எர 
பாராத இன்னொரு சம்பவம்‌ நிகழ்ந்தது. 
'இனல்களிடம்‌ விடைபெற்றுக்‌ கொள்‌ 
(ஞம்‌ பாவனையில்‌ இளவரசர்‌ கும்பிட்டுச்‌ 
கொண்டு நின்றபோது, ஜனக்‌ கூட்‌ 
டத்தை விளக்கக்‌ கொண்டு ஐம்‌ 


ட்‌ ன்‌ அஇகாசிகளும்‌ எண்‌ 
கோர்த்தல்‌. அக்யர்களும்‌ மானின்‌ 
வீன்‌ வாசலில்‌ வத்து தன்றர்கள்‌. 


ற்பாட்டின்ப! திகழ்ந்தது. 
பொல்‌, சில்‌ நிமிட நேரம்‌. பேர்ன்‌. 
முரசு,” எக்காளம்‌ முதலிய நூறு நாறு: 
சரத்திக்கள்‌ கடலோனிலகர்‌ அம. 
க கொண்று அங்கன அடக்‌ 
அவ்வளவு வாத்தியங்களும்‌ நின்றபோது. 
பெப்பெரும்‌ கட்டத்த த்தம்‌ த 
சன: அச்சகத்தில்‌ தரத்‌ அன்‌ 
ந்த மதமாக அகியேம்‌்‌ 
இவள்‌ அன்னை ன்‌. அக்‌ 
இரத்த தயா மேட தே எனி சனத 
£ண்டு சம்மீரமான கலில்‌ கறி 
ரபொன்னிலின்‌ செல்ல அரு 

ப்பம்‌... நாகை. நகரையும்‌. அக்கம்‌. 
பக்கத்துல்‌... இராமங்களையும்‌... சேர்த்த. 
இனங்களின்‌ சார்பாக ஒரு, கோரிக்கை, 


சக்கரவர்த்தியின்‌ உடல்‌. நிலைவைப்பற்றி 
நாங்கள்‌ அனைவரும்‌ சவலை கொண்டிருக்‌ 
இரோம்‌. "அதைப்‌ போலவே. நாங்கள்‌ 
கெள்விப்படும்‌. இன்னொரு செய்தியும்‌ 
கலக்கல்‌, அவமே தருவது; “பம 
வேட்டரையர்களும்‌... பல. இத்றரசர்‌. 
கம்‌ சோத்த சக்கலாத்ததப்‌ பிக 
மதுராந்தகத்‌ தேவருக்கு முட்கூட்ட 
டட மாலினி அதில்றேம்‌; 
முதுராத்தகத்‌ தேவர்‌ இன்று வரை, 
போர்க்களம்‌. சென்று. அறியாதவர்‌: 
அவர்‌ பட்டத்துக்கு. வந்தால்‌. உண்மை 
யில்‌ பழுவேட்டரையர்கள்தாம்‌. இராஜ்‌ 
யம்‌ ஆவார்கள்‌. சிற்றரசர்கள்‌ வைக்‌, 
தத சட்டமாக்கும்‌, இளவரசர்‌ 
த சரிகாலர்‌ மூன்று ஆண்டு. கால. 
மாகச்‌ சோழ நாட்டுக்கு வரவேளில்லை, 
அக்க ஏதோ காரணங்கள்‌ சொல்‌ 
கன்ட அவ! டம்‌ கூட்டி 
கொள்ள விருப்பமில்லை என்றும்‌ அறு 
இருர்கள்‌... அப்படியானால்‌. அடுத்தபடி. 
நியாயமாசம்‌" பட்டத்துக்கு வரலேண்‌. 
வவர வார? சோழ தாடு தவம்‌ செய்து 
'பற்ற புதல்வரும்‌, காவேரித்‌ தால்‌ 
காப்பாற்றிக்‌. கொடுத்த. செல்வரும்‌, 
ழம்‌. வென்ற வீரா. விரருமான்‌ 
தாங்கள்‌ தாம்‌. மக்களே! நான்‌. 
கூறியது... உங்களுக்கெல்லாம்‌... சம்ம. 
மான காரியமா ச: என்று அத்த: 
மதியா. சநதிதும்‌ நிலை கனக்‌ 
ரகப்‌ பார்த்துக்‌, கேட்கவும்‌, எட்டுத்‌. 
இசையும்‌ நடுங்கும்படியான: பேரொலி, 
அக்கூட்டத்திலிருத்து எழுந்தது. “ஆம்‌, 
(ஆம்‌; எங்கள்‌ கருத்தும்‌ 
என்று பஇிலயீரம்‌ 
அதைக்‌ தொடர்ந்து," 
செல்வர்‌ வாழ்வ? என்று ஒரு வட்சம்‌ 
இரல்கள்‌.- கோகத்தன... இங்வனவு 
காரங்க செர்ந்து கருத்தெரியாத. 
'பரும்‌ இரைச்சலாகக்‌ கேட்டது. 
மறுமொழி சொல்வதற்காக இலக 
ரின்‌ உதடுகள்‌ அசையத்‌ தொடல்ல 
அதுவே!" தலதா (அர மன்டல்‌ கம்‌ 
அடங்லது. போல்‌ ௮, 
பேரிரைசிசல்‌ அடங்லயது. 

“-ஐயா! நீங்கள்‌. எல்லாரும்‌. என்னி உம்‌ கொண்டு்தம்‌ அங்பைம்‌ சண்டி 
த்தப்‌ ன்‌ 
வன்னம்‌ க்கள்‌ காட்டும்‌ கதம்‌ மூக 

வாக இக்கையேர்‌ என்‌ அருமைத்‌ தந்தை 
-சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தி - இன்னும்‌ 
லாட்‌ இறட எம்ப 
மகன்‌... மறந்துவிட்டதாகக்‌ தே 
இறத, சக்கரவர்த்தி. நீடி. வாழி 
கெண்டும்‌. என்று என்னுடன்‌. சேரத்‌ 
நீங்களும்‌... பிரித்தல்‌. வேண்டும்‌. 
ஒல போத்‌ அமிர்தம்‌ அனர பாப்‌ 
எது அவருக்குப்‌ பிறது பட 
(தக்கு வார்‌ என்பதைப்‌ ப்தி யோகம்‌ 
பிது ஏன்‌?! 

(நகத்‌ தங்வர்களில்‌ முதல்‌ தம்வ 
தான்‌ முதியவர்‌ இளவரசரின்‌. இக்கேள்‌ 
மிக்கச்‌ சரியான விடை வைத்திருந்தார்‌. 

“பொன்னியின்‌ செல்வ! சோழ தாட்‌ 
போத. அடுத்தபடி, பட்டக்‌ தககி 

(2 அத்தம்‌. பட்‌ ய 
வர்‌. வாரி" என்பதை நிர்ணமித்துவிடு 
வது தொன்று தொட்டு வந்திருக்கும்‌ 
கழக்கம்‌, மதுரை கொண்ட. வரகும்‌ 
'இகக்வம்பலத்துச்‌ கே 
௨௮ கெலத்தலமுமான' 
சக்கரத்துடன்‌. 
தமக்குப்‌ பீன்‌ பட்டத்துக்கு வர வேண்‌: 
யவர்களை மூறைப்படுத்திவிட வில்‌: 


29. 

கயா 2. அதன்படி தானே... தங்கள்‌ 
தந்தை. சிம்மாசனம்‌... ஏறினர்‌?" 
என்றார்‌. 


-ஆம்‌, ஆம்‌! ஆசையால்‌ இப்போதும்‌. 
அடுத்த பட்டத்துக்கு... உரியவரைப்‌ 
பதறி... சக்கரவர்த்திதானே ர்‌ 
மானிக்க வேண்டும்‌. நீங்களும்‌ நானும்‌. 
அதைப்‌ பற்றி யோரிப்பதும்‌ பேசுவதும்‌ 
முறை அல்லவே?" என்ருர்‌ இளவரசர்‌, 
“பொன்னியின்‌ செல்ல! சக்கரவர்த்‌ 
க்குத்தான்‌ அந்த உரிமை உண்டு என்‌: 
பதை ஒப்புக்‌ கொள்கிறொம்‌, சக்கர. 
வரத்‌ கவேச்சையாக முடிவு செய்யக்‌ 
கரவா ப்கால்‌. அடடா 
யாகும்‌... தற்போது சக்கரவரத்தியைப்‌ 
பழுவேட்டரையர்கள்‌ சஞ்சைக்‌ சோட்‌ 
டைக்குள்‌... சிறைப்படுத்தி. அல்லவோ 
வைத்திருக்கரிகள்‌? இளவரசே! இன்‌: 
னும்‌... சொல்லப்‌... போனால்‌, சக்கர 
வர்த்தி உயிரோடு இருக்கிறாரா. என்‌ 
பதம்‌ பத்றியே எங்களில்‌ பலருக்கச்‌ 
சந்தேகமா யிருக்கிறது. தங்களுடன்‌ 
தொடர்ந்து தஞ்சைக்கு வந்து அந்தச்‌ 
சந்தேகத்தைத்‌. நர்த்துக்‌.... கொள்ள. 
'ரம்புடரோம்‌. " அதிர்ஷ்டவசமாசச்‌ 
சக்கரவர்த்தி நல்லபடியாக இருந்தால்‌. 
அவரிடம்‌ எங்கள்‌ விருப்பத்தைதிர்தெரி 
வித்துக்‌ கொள்வோம்‌. அவருக்குப்‌ பிற்‌ 
யாடு. தாங்கள்தாம்‌. "சிங்காதனம்‌ ஏற 
வேண்டும்‌... என்று. விண்ணப்‌, 
கொள்வோம்‌. "பிறகு, சக்கர. 
முடிவு செய்றெபடி செய்யட்டும்‌ ! 
“பிபசியவர்‌, சக்கரவரித்தி உயிரோடுருக்‌ 
இருரா.. என்பதைப்ச பற்றிச்‌. சந்தேசப்‌ 
பட்டுக்‌ கூறிய வார்த்தைகள்‌ இளவாச 
ரின்‌ உள்ளத்தில்‌ "ஒரு பெரும்‌. இலக்‌, 
உண்டாக்க. இத்தனை நாளும்‌ அவர்‌ 
அநித்திராதறி வேதனையும்‌... மீதியும்‌ 
ஏற்பட்டன... சக்கரவர்த்தியின்‌. உமி ருக்கு ஏதோ. ஆயத்து தெருங்கிலிட்‌ 
உது. போலவும்‌, அதைத்‌! தடுக்க மூர்‌ 
மாத ரத்தம்‌ தாம்‌ இடும்பத போம்‌ 
கத மை உண்ட ந்து” சழத்த 
நாணித்‌ வாரோ. மர்ச்சரகள்‌. ப 
நத்தமாசப்‌ பிடித்துக்‌ கொண்டு போன 
விவரமும்‌ நக்கு வந்தது, இன்‌ 
இராமல்‌ தாகக்‌ ப தன்கை 
பாவச்‌ சேர வெண்டும்‌. என்ற பர 
ரப்பு. ஏற்பட்டது... ஒருசில வீதாம்‌ 
நேரத்தில்‌. இளவரசர்‌ சால்‌. செய்க 
வேண்டியது. இன்னதென்று நர்மானித்‌ 
இம்‌ கொண்டார்‌. இவர்களுடன்‌ காச 
இட்டும்‌ கொண்டிருப்பதில்‌ பவனில்கல்‌ 
நதாப்பற்வ தான்‌, காமாமாசம்‌ 
பபாது இவர்கள்‌ பெர்ன்‌ ஒப்பு 
இண்டிகாக சொள்ளிப்‌ பிரவாணம்‌ 
பட்டுவிட்டால்‌, வழியில்‌ போசப்‌ போச 
கேது உபாயங்கக்ச்‌. சண்டுமடித்த்‌ 
கொள்ளலாம்‌. ணி 
சறயார்‌. உங்ககுடைய. விருப்ப 
க்கி நான்‌ குறுக்கே திற்கன்லகே, ச்ச 
கத்தியைப்‌ பதத தங்கள்‌ கறிய 
வெளரைத்‌ அரிசிக்கு வேண்டும்‌ என்றி என்‌ 
கேண்மை" அதிகரித்து வட்டது; தான்‌ 
உடனே புறப்பட வேண்டும்‌, நிங்களும்‌ 
கரவர்க்திமைத்‌ தரிக்க விரும்பின்‌ 
நரரானமாச என்னுடன்‌" வாருங்கள்‌. 
நட்டத்து உரிமைப்‌ பற்றிச்‌ எச்ச 
வாத்தி என்ன சொல்க்ருரோ, அதைக்‌ 
சேட்டு நாம்‌ அனைவரும்‌ நடந்துகொள்‌ 
ட்ப ணன 
ரத்‌ துச்செல்லாம்‌ இளவரச! 
யாசைமீது ஏறிக்‌ சொண்டு பீரயாணட்‌ 
பட்டார்‌. அவிரக்‌. சணக்கான மக்கள்‌ 
நக்கப்‌. நர மாபெரும்‌. ஊர்வலம்‌ 
இ௫ுசையை தோச்கிம்‌ புறப்பட்டது. 
சசப்‌ போச்‌ இளவரசருடன்‌ 
தொடர்ந்த காரிகளம்‌. பெரிதாகச்‌ 
சொண்டிகுந்தது. 
அத்தியாயம்‌ எட்டு 
படல்‌ பழுவேட்டரையர்‌ 


ல்‌ ல அன்து காலையிலே. 
தான்‌ பெரிய பழுலேட்டரையர்‌ கடம்‌ 
பரிந்து தஞ்ைக்கும்‌ புறப்பட்டார்‌ 
என்பது நேயர்சஞக்ரு... நிளவிரக்கும்‌. 
கொள்ளிட நற்‌ வரையில்‌ அவர்‌ வழக்க. 
மான: பாதையிலே" சென்று, பின்னர்‌ 
கொள்ளிடம்‌, கரச ராக்‌, வழியாக 
*மற்கு நோக்கித்‌ இரும்பின்‌, சோ 
நாமி தீராமன்களின்‌ வியாச அங்‌ 
நீண்ட மீரயாணம்‌. செய்ய. விரும்ப. 
விலல்ட மேற்சே சென்று நிரலை. 
வாற்றுக்கு நேராகக்‌ கொள்ளிடத்தைக்‌ 
கட்க வடம? செகன்ட்‌ 


ச 


வழக்கம்‌ போல்‌ நூற்று சஸக்சான 
பரிவாரங்களுடன்‌. இச்சமயம்‌. பெரிய 
பழுலெட்டரையர்‌. புறப்பட விலக, 
"நாம்‌ போவதும்‌ வருவதும்‌ கூடியவரை 
மில்‌. எவருடைய சலனத்தையும்‌. சவ. 
ராமலிருக்கு. வேண்டுமென்று நினைத்‌. 
(தார்‌. ஆசையால்‌ பத்துப்‌ பேரைத்தான்‌. 
தம்முட்ல்‌ அளழைத்துப்‌ போஞர்‌; 
இருவையாற்றுக்கு நேரே கொள்‌ 
எடத்துக்கு வட்‌ கரையில்‌ பழுவெட்‌. 
உரையார்‌ வந்தபோது அந்தப்‌ பெரிய 
நதியில்‌ வெள்ளம்‌ இரு கரையும்‌ தொட்‌ 
டுக்சொண்டு.. பிரவாசமாகப்‌ பொய்க்‌ 

அங்கிருந்த சிய 
பட்டில்‌ கிரைகளைக்‌ சொண்டு 
போவது இயலாத காரியம்‌... பெருங்‌ 
நாத்து எழிதற்கள்‌ காணப்படு 
ம்‌ ன: ஆசையால்‌, இரும்‌, 
பீப்‌ போவதற்குச்‌ சென்சரியமாக இருக்‌ 
கட்டும்‌ என்று குடிரைகளை வடகரையில்‌. 
விட்டு விட்டுப்‌ பழுவேட்டரையர்‌. தம்‌ 
முடன்‌ வத்த பத்து வீரர்சடைன்‌. பட. 
ஏறினர்‌. படகு நடு நதியில்‌: 
செறு கொண்டிருக்காது அபயம்‌ 
வலுத்து, விட்டது. பாட்டிகள்‌. 
இருவரும்‌. எல்வளலோ. சுஷ்டப்பட்டுப்‌ 
படகைச்‌ செலுந்இனார்கள்‌. நடு வெள்‌. 
எத்தன்‌ வேசம்‌, படம்‌ இழக்க 
[நாகில்‌ இழுத்தது; புயல்‌ அதை மேற்கு. 
நோக்கித்‌ தள்ளப்‌ பார்த்தது. பட 
கோட்டிகள்‌. படகைத்‌ தெற்கு நோக்கச்‌ 
செலுத்த முயன்ருர்கள்‌. இந்த மூன்று 
லித சக்திகளுக்கு இடையில்‌ அகப்பட்டுக்‌ 
கொண்ட படகு இரும்பில்‌ இரும்பிச்‌ 
சக்கராகாரமாசச்‌ கழன்றது. 
பழுவேட்டரையரின்‌... உள்ளத்திலும்‌. 
அப்பொழுது ஒரு பெரும்‌ புயல்‌ அடத்‌ 
துச்‌ கழன்று கொண்டிருந்தது, தந்நினி 
மின்‌ எதிரில்‌ இருக்கும்போது அவரு 
டைய அறிவு மயங்கிப்‌ போவது சாதா 
ரண வழச்சம்‌. அவன்‌ கூறுவதெல்லாம்‌. 
சரியாகவ.. அவருக்குத்‌. தோன்றும்‌. 
வாழ்நாளெல்லாம்‌ தமக்குப்‌. படிக்காம 
மரத்த ஒரு காரியத்தை. தந்இினி சொல்‌ 
ம்போது அது செய்வதக்குரிய தாகவே 
அவருக்குத்‌. தோன்றிலிடும்‌... ஏதேனும்‌. 
மனத்தில்‌ சிறிது சந்தேகம்‌ இருந்தாலும்‌. 
வ்குடைய வாய்‌ “சரி சரி! அப்படியே 
செய்வோம்‌!" என்று கூறிவிடும்‌. சொல்‌. 
லிய. பிறகு, வாக்குத்‌ தவறி எதுவும்‌ 
செய்வதற்கு அவர்‌ விரும்புவஇல்ல்‌.. 
_.. இப்போதும்‌ அவரைக்‌ தஞ்ரைக்கும்‌ 
போய்‌ மதுராந்தகரை அனைத்து வரும்‌. 
படநந்தினி சொன்னபோது, சரி என்று 
ஒத்துக்‌ கொண்டு விட்டார்‌, ரவாணம்‌ 
இளம்பிய பிறகு அம சம்பந்தமாகப்‌ பற்‌ 
பல ஐயங்கள்‌ எழுந்து அவர்‌ உள்ளத்தை 
வளைத்தன. நந்திவியின்‌. நடத்தையில்‌ 
அணுவளவும்‌ களங்கம்‌, ஏற்பட்ட கூடம்‌ 
என்று அவர்‌ எண்ணவில்லை, ஆயினும்‌ 
நந்தினியை யொக்க பிராயமுடைய 
மூன்று வாலிபர்களுக்கு மத்தியில்‌ அல. 


கொண்டிருந்தது. 


கோத்‌ தனியே விட்டு. விட்டு வந்திரும்‌, 
ஒரம்‌ என்ற எண்ணம்‌ அடிக்கடி, அவர்‌ 
மனத்தில்‌ தோன்றி வேதை தந்தது, 
கந்தமாறன்‌, வந்தியத்‌ நிதேவன்‌, 
டுத்த கரிகாலன்‌ ஆல மூவர்‌ மீதும்‌. 

அவர்‌ குரோதம்‌ கொள்வதற்குக்‌ கார. 
ணங்கள்‌ இருந்தன. பொக்கிஷ. நில என்ன 
வருத்தம்‌! 


இது வடடல ஒரு ஸவாம்‌ ஐுல்ம வேழின்‌ 
விடட நஷ்ட மண்ண வைதக்‌, 25 
வென்று மந்தம்‌ வோழிகள்‌ இவவ 

இனாம்‌ போல்‌ அரிநகட்‌ அலத்திகர்‌ அ 
இனை. வோயர்‌, ம்‌ டன்ரு 
மகக எம்‌ கோக த்த கோணம்‌, 


நட்டல்‌] 
சண்தக கா தவ ககா்‌ 


சச்‌ கு கூதில 
கெயில்‌ எமந அன்ற இடம்‌ வக் 

ண்ட மதல்‌ பலம்‌ கழிய இகந்்‌, 
1 மமம்‌ அவத பண்றா 
வர்‌ 
கழிகள்‌ ம எழின அம்‌ 
வேலும்‌ தழ என்து அத்‌ 
2 கணி! பந்‌ மதக்‌. 


படக ன்ழ வெழிவ்? அசபவ லைக்கா 
இயலும்‌ கியா அந்த அவந்தி சென்று 
டத்‌ 


கழிமின்‌ இலக்கி 
ந கேலி, ஆலை வேது நம்‌ கோம்‌ 
என்று வன்ன. க கழிய வேரு 
வனம்‌ போய்ப்‌, அதன்‌ "மறக எல்‌ 

மலம்‌ கோழிகளும்‌ செத்தா, துவம்‌ வேலி விலசாி வைந்டிலிடம்‌ சென்று: 

்‌ 
க்‌ காம்‌ அவள்‌ கதிர்‌ வேர்‌ 
அமக கதம்‌ வெல்கம செ ல 


அல வைத்தப்‌ 

ப 
படலம்‌ 
வழின இலக அதலர்தான்‌ 


எங்கக! 


பமாக நன்று ஆட. 

ந 
இவிக 


மல்கு இடங்க ரக்‌ 


பக வி 
நமை. 
படம்வம்‌ மோடும்கபபத்இல்‌ அரியம்‌ சட 
மேதை எால்லொஸட 
பேட்‌ வேப்ப மே 
ஒரு நற்செய்தீ!' 


ரலி பாயதாசம்‌ 8வண்‌ அவலின்‌, 
பந்தன மலே (முலாம்‌ பாகல்‌) 
நலனப்ப. 

வறையில்‌ நள்ளிரவில்‌ தாமும்‌ தந்‌இனி 
மும்‌ போல்க்‌ கொண்டிருந்தபோது சத்த. 


மாறன்‌... எதிர்ப்பட்டு, நந்தினியை, 
சதங்கள்‌ மகன்‌?" என்று, குறிப்பிட்டது. 
வர்‌ நெஞ்சத்தில்‌ பழுக்கக்‌ காய்ச்சிய 
இதமமனல்‌ கடு பொட்டது. போல்‌ 
மிததரந்ததுட அபோது, உண்டான 
குரோதத்தில்‌ "அவனைக்‌ கொன்றுவிடும்‌. 

யாகவே காவலனுக்கு இரசசியக்‌ கட்‌ 
பத்த மிட்டேட்டார்‌. பன்னர்‌ அதை 
பத்தி வ எப்படியோ ௮, 
பத்த அக்தாது செட்டான ட அவண்‌, 
எப்படிப்‌ பிழைத்தான்‌, திலவறைக் காவ 
லன்‌ எப்படி மாண்டான்‌ என்னும்‌ விவ 
த்தை, இன்னமும்‌ அவரால்‌. அதிய 
முடியவில்லை. அதற்குப்‌. பிறகு சந்த 
மதன்‌, தம்‌. அரண்ககாம்‌கேல லே 
தாட்‌ தையும்‌, நந்தினி அவ 
வனுக்குச்‌ சிரத்தையுடன்‌ பணிவிடை செய்‌. 
தையும்‌ அவரால்‌ மறக்க முடியவில்லை, 

'மீறகு வந்தியத்‌ தேவனும்‌ சடம்யூரில்‌ 
டம்‌ ஸ்ட முதன்‌ முதலில்‌ அந்த 
அதிசப்பிரசல்ல்‌ வாலிபப்‌. பார்த்த. 
நமே அவருக்கு அவனைப்‌ பிடிக்கவில்க. 
மதகு அலன்‌: சல்சாஜரல்‌ சக்கரக்‌ 
மிடம்‌ தனியாக ஏதோ. எச்சரிக்கை. 
செய்ய“ விரும்பியதையும்‌, தஞ்சைக்‌ 
கோட்டையிலிருந்து ஒருவரும்‌ அறியா. 
மல்‌ தப்பி ஒழயதையும்‌. அறிந்தபோது. 
அவருடைய வெறுப்பு அநிகமாயிற்று, 
செம்‌ நனம்‌, பழுவேட்டையர்‌ 
பவன்‌ தப்பிச்‌ சென்ற, ்‌்‌ 
தேவி செய்‌.இருக்கலாம்‌ என்று 
குறிப்பாகச்‌. சொன்னதையும்‌. அவர்‌ 
மறக்கவில்லை, அது ஒருநாளும்‌ உண்‌: 
மையாக இருக்க முடியாது. எனெனில்‌. 
அவன்‌: குந்தவைப்‌ பிராட்டிக்கும்‌. இள: 
வரசர்‌ அருள்மொழிக்கும்‌ அந்தரங்கத்‌. 
ததன்‌ என்று தெரிய வத்இருக்கின்றன. 
நசையால்‌. அவனுக்கும்‌, நந்தினிக்கும்‌ 
தொடர்பு எதுவ! 

(தும்‌! அவகளவும்‌ தந்தினியையும்‌ 
சேத்த “எண்ணம்‌ பார்க்கபோகேக்‌ 
லாம்‌ பெரிய பழுவேட்டரை; 
இதயத்தில்‌ அனல்‌ வீசிற்று... 


26. 


(னர்‌ அதைப்‌ 


3 2த, ஆஜத்த கரிகாலர்‌ இருக்கவே 
அவர்‌ மூன்‌ ஒரு சமய 
வல்‌ பட்டரின்‌. பால்‌ கலியாணம்‌ 
செய்து கொள்ள விரும்பினர்‌ என்பது! 
அவள்தான்‌. தத்தின்‌ என்பதும்‌, அவர்‌. 
சேதுக்கு எட்டி: விருந்து. அவர்க 
இங்பேோரது. சத்தத்திருக்கூர்கள்‌. 
அதற்கு நந்தினி மிக்க மூயத்ரி எடுத்துக்‌ 
கோண்டருக்கிுன்‌. "எதத்காக! ஒன்று 
திச்சயம்‌. ஆதித்த கரிகாலன்‌ பெரிய 
முரடு லாம்‌. பெரியோர்க. 
னிடம்‌ மரியாதை இல்லாதவனா மிருக: 
கலாம்‌. அவன்‌ சோர கத்தல்‌ 
உஇத்தலன்‌.. அந்தக்‌ குலத்திலே யாரு! 
இதனில்‌ விழவும்‌ அரோகக்கைச்‌ 
செய்ததில்லை, கரிகாலனும்‌ அப்படிப்பட்‌. 
பவன்‌ அல்ல, பெண்கள்‌ விமான 
நடத்தையில்‌. மாக... மறுவற்றவன்‌, 
ஆனல்‌ த்தினி? அவரேத்‌ தான்‌ இல்‌: 
செவு தாரம்‌ தம்பி அவன்‌ விருப்பப்ப 
மெல்லாம்‌. நடந்து வந்இருப்பது ௪! 
தானா? அவஞடைய நடத்தையில்‌ மாக: 
ஒன்றும்‌ இல்லை என்பது நிச்சயமா? அவ. 
இடைய பூர்வோத்திரமே.... இன்னும்‌: 
இவருக்குச்‌. சரிவரத்‌ தெரியாது, அவ. 
இடைய சகோதரன்‌. காலாந்தக. சண்‌: 
டன்‌ அவளைப்‌ பற்றிச்‌. சொல்லாமல்‌: 
சொல்லிப்‌, பலமுறை. எச்சரித்துக்‌ 
ஜென்‌. தம்பி கூறியதே சரியாகப்‌ போய்‌ 
வட்மோர்‌ நந்தினி தம்மை வஞ்சித்து, 
விடுவானோ. கதைகளிலே... சொல்லு! 
இழுர்களே!. அது போன்ற வஞ்சக்‌. 
நெஞ்சம்‌ உள்ள ஸ்திரீகள்‌. உண்மைய 
ட்ட ர தப 
னில்‌ ஒருத்த நந்இனியார்‌,.. இப்படி. 
க்ணிகபோது பெரிய 


ட்டர்‌ 
வரின்‌ உள்ளத்தில்‌ குரோதல்‌ கனல்‌. 
கொழுந்து விட்டது. என்றால்‌, அதே. 
சமவத்தில்‌. நந்தினியின்‌. மீது. அவர்‌. 
கொண்டிருத்த மோகத்‌ இயும்‌. ஜ்வாலை. 
ஏல, இலத்திர்‌ உண்டான, கேச 
மை மதப்பதற்காகப்‌ பமுலேட்டரை 
வர கம்‌. தகை. ஆட்டிக்‌. கொண்டு 
தொண்டையையும்‌ சைத்துக்‌ சொண்‌: 
டார்‌. பத்துப்‌ பெருக்கு மத்தியில்‌ இருக்‌ 
பம என்ற நிரசுதான்‌ அவர்‌. தமது: 
பேரம அடம்‌ கைகளில்‌ தேற்றிமம்‌ 
அடித்தும்‌ கொள்ளாமல்‌ தடை செம்‌ 
தே: அவரை அறியாமல்‌ பெரிய நெடு 
7 £நெ்து கொண்டிருந்தன; 
தின்‌ வளிம்புககே இறுகப்‌ படித்தல்‌ 
கொண்டு, பற்களைக்‌ கட.்துக்‌ கொண்டு, 
எல்லா. உண்மைகளையும்‌. இன்னும்‌: 
காண்டு. 

25 என்று சங்கல்பம்‌. செய்து: 
கொண்டார்‌. (தடரும்‌), 

விப்பாலோ - 11, 18 பயணங்கள்‌. 
சுண்ட வெற்றிகளின்‌ அடிப்படையிலும்‌: 
ப்தி ம 2 
பகல்ல உ த வட்ல 
எக்க அணா அண என்‌ 
ந ரப த] 
தத்‌ அய்‌ பத 
*ரஃலறது. 

சச்னபட பனனககககம்‌ இறச 
தக: (சக்த நிக்‌ 
பதவ பரா ரதப்‌ அ 
க மட்டம்‌ பார்ப்போம்‌ 
எதனால. பட ன்ல்ரோ என்ற 
பறந்த பபான்‌ ம்‌ தக்க 
இப்பருதியிலிருந்து நூது மைல்‌ தார.த்தில்‌. 
எரவத்ன சனாகம்‌ எட்‌ 
கத்த கட வன்‌ தவறிப்‌ 
க திமக்கதள்‌ பதிவகம்‌ 
த ப்பன்‌ பய 
வெட்க னலமான உணவின்‌ 
பூமில உள்ள நமக்குத்‌ தெரியப்படுத்தி. 
கலல்னை 

சகோ வம சக்லோர்‌ மேலம்‌ 
வரத்தான்‌ பணக சன்‌ 
மெத்தன ட்ட வரயா இலர்‌ 
*ந்திரனின்‌ சூழ்நிலை, நிலத்தின்‌ மேல்‌: 
ம அத பதத பண்‌ 
நண்பி மக்க அலுப்பய்வாவ்டே 
படம்‌ 

ப்‌ ணடகத்தத்‌ வள்ள பண அன்‌ 

பலன கக்க அன்வர்தன்‌ ம்‌ 
சதக அதன்‌ அத்ன்‌ 
சத்க்காகள அர காக்க வயது 
நகம்‌ அளவ த அலை 
நனக கய பாகன்‌ 
இதனான்‌ எக்க அம்‌ காக்‌ 
சம்வல்ககக கெலம்‌ 
மவன்‌ வப எவ்‌ அட்ட 
டவல டல லபக்‌ 
கேஸ்கட்‌ கதர 
ஈரும்‌. காமரா. 
டு 


ஜெ்சம்பட வினக்கம்‌ 


எொவாகம்‌ இம்பும்‌ அ௫148 அங்கள்‌ 
தனம்‌ ஆட பர்த்‌ மண்ட போ்‌ 
பகவா த அர்த 
அந்தக்‌ வ ்த்காகி ப 
சகாயன்‌ பதவ செய்த கொன்றும்‌ 
பக்த அதரனிம்‌ அவன இகம்‌ 
மகக என்பன்‌ வணக 
பணங்களை எடம்ம்‌ கடம்‌ 
எத்‌ எத சோனக 
சித மையப்‌ பத. என்றைக்கும்‌ 
சதக கம்ம அவனால்‌ இதும்‌ 
கன்யா சனபறழ்னன. அகம்‌ 
இம பன்‌ கனம்‌ என்ன 
பக 
தம்‌ மரனகாலா இழ்து 
படம்‌ அபதிபட்ட 
மத்த கக்‌ பணிக்‌ அர்‌ 
கள பந்தனம்‌ இங்குமங்கும்‌ ௮1022 
வமழ்வுவம எக்‌ அசை 
டவதுள்‌ எதுடா 
பேய்‌ நட்டமீட்டுளளனர்‌, இழத கண்‌ 
து ககம வள பொதக்‌ 
மகாப்‌ அவதரகில்‌ தானி 
- 50% 6௪% ௭௫0ஆ3௨ஷ௨ 


மங்கு முறையில்‌ நகர்த்து செல்தும்‌ வண்‌: 
முமை ஞ்யர்கள்‌. ஏற்கனவே. அனுப்பி விட்‌ 
டார்கள்‌ என்றாலும்‌ மனிதன்‌ சந்திரனில்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ முதல்‌ வண்டி இந்த ரீக்ஷாதான்‌. 
'ஜெப்பரீட்‌,. மீட்சல்‌ அலல இரு வீண்‌ 
வெளி வீரரும்‌ இந்தப்‌ பரிசோதனைக்‌ சற்‌ 
'இரனில்‌ நிகழ்த்திக்‌. கொண்டிருக்கும்போது 
எழுபது மைல்‌ உயரத்தில்‌ அவர்களது தோழர்‌ 
ரை தனியாக விண்கலத்தில்‌ (தாங்க்‌ கலம்‌) 
சத்திரங்கள்‌. கற்றி. வந்து. கொண்டிருப்பார்‌, 
வரும்‌ சம்மா இருக்கப்‌ போவடில்க்ம, எதிர்‌ 
'லத்நில்‌ சந்திரனில்‌ வந்து இறங்க வசதி. 
வான இடங்களைப்‌ புசைப்படம்‌ எடுத்துக்‌ 
கொண்டிருப்பார்‌... சந்திரனில்‌ உள்ள மலை 
தண்யும்‌. பெரும்‌. பள்ளங்களையும்‌. அளந்து: 
கொண்டி! 
அப்பா! 


ப்பார்‌ 
1 உ 74 பயணம்‌ ஒன்பது நாட்கள்‌. 
நீடிக்கும்‌. இறைவனை நெஞ்டில்‌ இருத்து வீண்‌ 


வெலி. வரர்‌. மூவருக்கும்‌... நல்வாழ்த்துக்‌ 


1ம்‌ 
- நாஜாதீ- 


76. கண்டேன்‌ தையை! 


சகரன்‌. ஊாடுத்துப்‌ பேசிய பேச்ச. 
ராமனுடைய சாதில்‌ அமிருதம்‌ போல்‌. 
சுவைத்தது... வானரர்கள்‌ வருவதை 
அவர்கள்‌ ஆரிவத்தோடு.. எதிர்பார்த்‌ 

'கொண்டிருக்கும்போது 003. 
ஆகாயத்தில்‌ பெரும்‌ சலசலப்பு சேட்‌. 


நோக்கப்‌ பன 
ப ப்‌ அ 0 
ட்ட ல்‌ 


ஹஜுமாவே முல்லிட்டும்‌ சொண்டு 
அங்கதனும்‌. வாளரரிகளும்‌ வேசமாகக்‌ 
செம்ம. ராம வஷமணர்கடைன்‌ 
சன்‌ சலன்‌. இருந்த இடம்‌. 
சக்ருர்கள்‌ப_ அடசிச்‌ மி 
பமான்‌ ராமசந்திர ௨௬௩௦, 
கடட்லடபுவித தெலிலை! ஷேம்‌ 
மாக. இருசிகருள்‌!.. அவர்த்‌. இரகு 
நோக்ல்‌". உணங்குபேறன்‌"". என்று 
தெதற்சே திரும்பி வணங்கினான்‌, 
படிச்‌ சீதையின்‌. உயிருக்கும்‌ 
லத்தக்ரம்‌ ஒதொரு , நீய்கமினறி 
அவள்‌ கேரமமாக. இருப்பதை ஹனு 
மான்‌... சச்சரவர்த்தத்‌.. இருமானுக்கு 
மூதன்த உணர்த்தினன்‌. 
'கக்ரீவனும்‌ லஷ்மணனும்‌ 
ராமசக்‌ சட்டி. மக்ணத்து 
ஆனந்த பரவசமானுர்சள்‌. 

கணனிகள்‌ ப தை 
எங்கே. இருக்கிறாள்‌? எப்படு. 
இருக்கரள்‌? எப்படிக்‌ சண்‌: 
கர்கள்‌! எல்லாம்‌ விவரமாகச்‌ 
சொல்லுங்கள்‌. எனக்குப்‌ 
பொறுக்க முடியவில்லை"! என்‌: 
(ன்‌ ராமன்‌: 


அண்டைதையும்‌ மடந்கசை 
ம்‌ எல்லாம்‌ ராமசத்திரனுக்கு 
ர சொல்ல. வேஸ்டும்‌.! 
என்று வாலரர்சன்‌ சேட்டுக்‌ 
கொள்ள, மேனுமான்‌. சதை 
யைத்‌ இயானித்து, இசை 
தொக்லத்‌ தல வணங்கி நமஸ்‌. 
சசித்துவிட்டு நடந்த விஷயம்‌. 
கீச்‌ சொல்ல ஆரம்பித்‌ 
தான்‌. 

செய்ய வேண்டியதை யெல்லாம்‌. 
தைரியமாகவும்‌. உற்சாகமாகவும்‌ ஒருவ 
கவே செய்து, முழு.த்தலிட்டு. ராம 
சந்ஜரன்‌ முன்னிலையிலும்‌ சன்னுடைய 
மெசன்‌ முன்னிஸ்யிலும்‌. நிற்கும்போது 
ஹனுமான்‌. மேற்கொண்ட அடக்கத்‌ 


தைக்‌. கவனிக்க வேண்டும்‌. தான்‌ 
செய்துவிட்ட பெரும்‌. காரியத்தைப்‌: 
பற்றிக்‌ கரிவப்படாமல்‌, வுவராஜனான. 


அங்கதன்‌, அறிவிலும்‌, வயதிலும்‌ பெர்‌ 
கோய்‌ ஜாம்பவான்‌, இன்னும்‌ மற்ற. 
ரர்களுக்கும்‌. மரியாதை... காட்டி, 
அவர்சன்‌... ஏவலிடவதற்குமுன்‌ தான்‌ 
பேசாமலிருந்தது.. வாய்புத்திரனுடைய 
பண்பாட்டில்‌ மகமை, 

"தவிர; இவயற்சையிகேயே எவளுயி. 

ம்‌ அந்தக்‌ சஷ்டமான காரியங்களை 
நிதைவேற்றிய ஒரு மசான்‌. அரைப்‌ 
பற்றித்‌ தானே அவசரப்பட்டுப்‌ பேச 
மாட்டான்‌... இதை முனிவர்‌ நீனைலில்‌ 
சலத்து இந்தப்படி சத்தரித்தருக்ளொர்‌. 

£ஸ்ஜெரு விஷயமும்‌ இஸ்லிடத்நில்‌ 
குவித்தல்‌ தகும்‌: ஜானியை லங்கை 
மீல்‌. நேரில்‌ சண்டு பணிந்தது. முகம்‌ 


சொண்டு _பீராட்டியைத்‌, இியாவிப்பதி. 


தும்‌. 
மால்‌. 


ற்‌ 


செதுத்துலும்‌, 
கெயிழ்‌ மேட்டு விட்டான்‌, 


மழ ஈடுபட்டு 
ராம பக்இயைக்‌ காட்டிலும்‌ பிராட்டியி 
ராம பது: ல்‌ 


தாயாகப்‌. பாலித்து ம, 
பெரிய பக்தர்களுடைய அனுபவமும்‌ 
சே. ஸு ஷைபலமு. 

யாக உன்ரை வைத்தும்‌ 
கொண்டிருந்த. 


காவலில்‌ மிகவும்‌ துயரப்பட்டுக்‌ கொண்‌ 
ஒருத்தான்‌.. தலை. மயிர்‌ பின்னப்படா. 


க்‌ மலும்‌ தரையில்‌ படுத்தும்‌. துக்கமும்‌. 


குவளையும்‌... நிறைந்த. 


உடம்பெல்லாம்‌ நிறய 


'முகத்நினளாக 
றப்‌. 

வருத்தமுற்றதை எனக்குச்‌ சொல்லி, 
தங்களுக்கு அதை நிளைவூட்டச்‌ சொன்‌: 
ப அதர நடக 
அம தலாம்‌ அண கதவ 
பத கா்த்‌ உ இட்ட 
"ஒரு மாதம்‌. ர அவைக்குள்‌ 
அர்‌ 

மாத்‌ எ ல்தம்‌பப 
சக சொடலுன்‌ட அ வணளாள்‌ 
இணைய அகக்‌ அல பெண்கள்‌ 
இரகக அக்க கக கண்வ 
அப்சன்‌ “தன்‌ என்த எனக்க அன்‌ 
தகரம்‌ படையெடுத்துச்‌ சென்று 
தம்‌ பற்றிச்‌ சறற்பபோமாம என்து 
ம்ம மகக, றி 
சென பொர்த கணம்‌ 
தடவ அன்னா 
கொருச்தான்‌. 


1காண்‌। 
என்று 
அதை வால்‌ உற்று தோக்க ராம 
சத்றரன்‌... வின்மயமாடுப்‌ போனன்‌; 
[நகு ஆனந்தமோ. 'துவரமோ உண 
ராத நிலை அடைந்தான்‌. 
திம்‌ சொண்டு; "லஷ்மண. அவது 
ரண்டு, "லஸ்‌ ே! 
தான்‌; "வீச வாயுவின்‌ புத்திரனே! 
சேதவைச்‌ சண்ட வீரனே 1. உன்னம்‌. 


மணைத்துக்கொண்டு, ''எல்லா நிகழ்ச்‌ 
கயும்‌... விஸ்தாரமாக... மறுபடியும்‌. 
சொல்‌, என்‌ அன்புக்குரிய வீரனே / 
நத சன்ன பொன்னாள்‌ அதைச்‌ 
ப, பம்ப்‌ சொல்‌, ஹு. 
மானே. அந்த மொழிகள்‌ தாகத்தைத்‌. 
தணிக்கும்‌ தண்ணீர்‌. போல்‌ சுவைக்‌, 
இன்றன!" என்றான்‌. 
வர்ம்படியே மாருஇ எல்லா நிகழ்ச்சி 
களையும்‌ அனைவரும்‌ கேட்க விஸ்தார. 
மாகச்‌. சொல்லி, சதை ராமனிடம்‌ 
சொல்லச்‌ சொன்ன வார்த்தைகளை அப்‌ 
அவளுடைய 

கொன்ற என்‌ ராமன்‌ ஏன்‌ இப்படி தான்‌ 
இங்கே தவித்துக்‌ கொண்டிருக்க இன்‌: 
இம்‌ வாகிக்‌ அரக்க சம்ஹாரம்‌ 
சம்ய இன்னும்‌ ஏன்‌ வரா 
இரச? ஏன்‌ ராவணனை வதம்‌ செய்ய 
லக்ஷ்மணனை. அனுப்பாமல்‌ ்‌ 
ஏன்‌ வீரனனவர்‌. என்னை. உபெசஷத்து 
வருொர்‌ 2 தான்‌ என்ன: பிழை செ! 
தேன்‌ ஒன்றும்‌ இல்லயே! இப்படிச்‌ 
தான்‌. அவளுக்குச்‌ 


சதான ர்த்தகள்‌ சோக்‌ மை 
"உம்மை நினைந்து (ந்து ராமசந்‌: 
இன்‌ தகக கடனில்‌ மூழ்கி. நித்ரா 
அடும்‌, அவுக்க மட இல்லே 
கிய்பிதாக. எண்ண. வேண்டாம்‌. 
அவர்கள்‌ படம்‌. துக்கத்தை. விளச்சம்‌ 
அல மொழிகள்‌ எனக்கே. நான்‌: 
போல்‌ நீர இல்லிடம்‌. இருப்பதைச்‌ 
சொல்ல" வேண்டவதகாள்‌? காம்ம்‌, 
பற அனகன்‌ -அதணாரகள்‌ அத 
காலம்‌ காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. 
அத்து. அடவார்கள்‌,... எ்கையைச்‌ 
சோமீபலாக்‌ எரிக்கப்‌. மொகமுர்கள்‌. 
ராவண அவன்‌ கூட்டத்தோடு வதம்‌ 
செய்து, அயோத்தியா. நகரத்துக்கு, 
கூம்முடன்‌ இரும்பிப்‌: ஈவார்கள்‌.. 
எனக்கு அடையாளம்‌ ஒன்றைத்‌ துருவி: 
ராக“ நான்‌. உடனே போல்நேேன்‌! 
என்று தான்‌ சொன்னேன்‌; அப்படிச்‌ 
சோல்கபோத அர்கம்‌ சிலர்‌ ஆம 
ணம்‌... அணிகள்‌ த 
த்து அல்விடம்‌ தேனி தந்தாள்‌. 
அத்‌ பனி கிம்‌ அச 
ப்பா பத்தை 
கோண்டு நிரம்‌ செல்லப்‌ புறப்பட 
பென்ட. அரபோது அன்ப கத்‌ 
கன) ராம்‌ கஷ்யன அம்மக்களுக்கு 
அரசன்‌: கக்ரீவனுக்கும்‌ அவர்‌ மத்தி 
கேக்கும்‌ என்‌ க்ஷம சமாசார.த்தைச்‌ 
செல்தல்‌ என்ட ராமன்‌ அடை 
வதற்கு. தகுந்த வழியை. அவ! 
சொல்லுவாள்‌... உன்னை. நம்பினேன்‌! 
இ கேரமாய்ப்‌ போய்ச்‌ செருவாலாக, 
வேகம்‌ என்று சொல்லி பரரவதி்க 
அறுப்பின்‌, மரபுக்‌ தக்்ப்பட 
சதக ட்ற ம, காரியத்தில்‌. மனம்‌ 
செதுக்தள்ராகட இறு எம்பி இந்‌ 
கட* ஏம வகஷமகார்கள்‌ தாண்டி, 
வருவார்கள்‌? வானர சேன எப்பட 
ங்கை வந்து செரும. என்று சதை சர்‌ 
தெகப்பட்டுத்‌ துலரப்பட்டாள்‌. "சற்ற 
கப்பட வேண்டாம்‌. தூதனை வந்த: 
டவ வாளரர்களில்‌ ஒரு 
சிறந்த வீரனையா அரசர்கள்‌. 
சத்‌ அதுக்காக. அக்கு்‌ 
த்‌ வராகணில்‌ பலர்‌ என்னேலிடப்‌ பல. 
நக்சன்‌ட வளாச்களக்கள்‌. முமண்ட 
மம்‌ முழுதும்‌ தரையில்‌ கால்‌ வைக்கா. 
மல்‌ தரகர்‌ கற்றும்‌ சக்த. கொண்ட 
வர்கள்‌ இருக்கார்‌, ராம லகம்‌ 
கோர தான்‌ தாக்கக்‌ சடக்‌ தாண்டி 
பர மூடியும்‌. இல்லிடம்‌ வில்லும்‌ கசம்‌ 
மரக வாக்‌ இறங்குவார்கள்‌, நீர 
இச்சவணாச்‌ இநுகாம்‌? என்று நான்‌ 
தேவியைத்‌. நெற்றினேன்‌;.. அவ்னும்‌ 
மனச்‌ சாத்தி வண்டந்தான்‌!". என்றன்‌; 


(தொடரும்‌). 

ஓ நான்கு சட்டைகள்‌ 
அல்லது இரண்டு 

சேலைகள்‌ பனிபோல்‌ 
வெண்மை பெறுகின்றன. 

செலவு 

ஒரே ஒரு காசுதான்‌! 
கடைசி அலசலுக்கு முன்‌; 
கீசில்‌ 18-18 தளிகள்‌ 
மாக்ஸிம்‌ கலக்கவும்‌. அதில்‌. 
துணிகளை 1 5 நிமிடம்‌ ஊற. 
வைககவும்‌. பிறகு பிழியா, 
மல்‌ அப்படியே உலர்‌ 


9 

அஷ 
சலஷ்‌ ஈ2 பணமாக 
(கலம்‌ எவ்‌ 


[ல்க ல பக. 
(லாம 2௫ 
பெடல்‌ 
௭92௪ எஸ்‌. ] மாள்‌ 
[னக சரிவு! வயா 


எஃகு அ ரன்ககாது: 
எச்சு சரயன கிய்று, 


அனிரம கரத அபிவ மனக 
அதச்‌ (சனக எழாழபைச்‌ ச அண, 

டீக்கு ஒருமோர்‌ ! 


ம. பவபரின மதப்‌. இலகலிழாம்‌ 
போலிதததெல்றக மசய்ய முப 
க கித்த ததட கலக ன்‌ பன்‌ 
நனக றக்க சக்‌ 
ட பம திவியா 

அன அலன்‌. அழகன்‌ 
ஒத தச பாகல்‌ கொல்ப்‌ 
ட்‌ மரா கழகம்‌ 
ரவர்‌, இத்த ழான்‌ கேட்ட சன 
பம்பா ப, 
பவிழ்தெக்வம்‌ அதனி வமர 

அ இட்ட்பாப்‌! 
நத இத தங்கு கல்தா 
*ஏன்‌? எதற்கு?! என்று பரபரப்புடன்‌ கேட்கத்‌. 
தோன்றுகிறதல்லவா? எட்டயபுரம்‌ பாரஇ. 
ச மண்டயத்தைய்‌ காணகத்தான்‌. அன்‌ 
நலியா அதர கடட பாசி 
வதை அதார்‌ 

பாரத அழாலோரு அமர. கன நினல 

இணர்‌ கோத்தர்‌ வண்டாக அதன்‌ 
இரு த. சஞ்சீலி, *கஸ்‌ல அவர்கள்‌ இப்படி. 
பரர.இயின்‌ தேயம்‌ பத்திப்‌ பேசலத்த, 


இழு தா, பரத்தராரடிக்த வேத, 
(இல்‌: கலத்து, கொள்ளல்‌ கதபபட்ட 
செல ககக ட்டது, அக்கட 
தாங்கள்‌" இலலை. இலந்த பபப 
கொண்டு போக ஆவக்தமால அத்து ன்ற 
“ஆகமொத்தம்‌ தேசியம்‌ இப்போது: 

நக தெகுகடியான்‌ அவ்‌ 
என்று 
எழுப்பிஷர்‌ பாரதியின்‌ தேசியம்‌ பத்திப்‌ பேச 
வந்த இரு நாடயா. 

'மாசஇ: பரம்பரையில்‌ தோன்றி அருமை: 
யான கலிதைகக்‌ எழுதி வரும்‌ இனம்‌ கனஷர்‌ 
கக்கத்‌ கங்கள்‌ படைப்புக்கள்‌ ஒன்றான. டைம்‌ படித்தும்‌ காட்ட வாய்ப்பளித்தது. 
விழாவை சிறப்பு அம்சம்‌: இதோ மாடிக்கு 
இல அடிகள்‌! "பாரதியே, நீ. பிறந்து 


மது மற்தறன லீழா ரகு நயன்‌ கேகம்ம்க லவை 


விழாவன்று, கலநத. 

வாராயோ 97? என்று கேட்டனர்‌. ௭ 
கன்‌ எதத்தாக வ்‌ கரசேண்டோம்‌?. 
'தலையுத்த கலில்‌ இலடபினிலே-டனறு 

நலனை கிண்ணப்‌ 
சொளத்தை அணைக்க மாட்டலாம்‌ இம்‌, 
கபில அநதததம்‌ கொளறுதபா. 
வறு 

பெல்வத்த எண்னம்‌ எப்பேர்‌ 
டக்‌ ொடுதநருந்தால்‌ பயக்கக்‌ 
கொய்ிக்‌ கொுககளகிளே, 

இர 

மப்டன்கே இடுவது இர மகம்‌ 


"கோப்பகம்‌ கடக்கும்‌. பெரும்மோருளாம்‌. 


தொன்தபடி மீசைமுநுக$த நுனிவோட0௧௫. 
நடஷதால்‌ எம்‌ மெத்தன கம்‌ மணி பார இலக்கயெத்தைக்‌ 
"காடு விமர்சகர்‌ பாருங்கள்‌: 


இலகுத்‌ தெரிகாத கப்பற்‌ சென்று அந்தத்‌ 
இந்தக்‌ கரையிலே தினதுவோண்டு 
கெககளைத்‌ தமில்‌ மாப்டிகசத்து - அனை 
சைகத்‌ நெர்பத்தல்‌ எுரோலித்தான்‌. 


வெசவத தேத்த வல்குமம்‌ ட ௬ன 
களது கொறந்த னை 

"தத வனத்‌ சனாத்த்‌ பறக்‌ 
ஏக தமடத்‌ தோன்‌ 

கழபபடிமமப்ட. இளம்‌... கலர்கள்‌ 
தாக்தகக்கல்‌ தமழ்தாட்டி்‌ ஜோக்றி 
இமிழ்‌ மாட்டுக்‌ போர்‌ செய்ய நான்‌ என்‌ 
றந்து வர வேண்டும்‌? எல்லாம்‌. நக்களே. 
கவனித்துக்‌ கொள்ளீர்கள்‌!'! என்று பாரி. 
கெட்டி மாக்‌கப்தமக்‌? 


பி பட கட்டல்‌ 
அத்இயாயம்‌ 31 


பரமன்‌ ஒரு சின்னச்‌ சிரிப்பிளுல்‌. 
பாஸ்கரனுடைய கலவரத்தை. வெல்‌ 
லாம்‌ நொடியில்‌ போக்கி விட்டான்‌. 
இன்னொரு சமவமாக: இருந்திருந்தால்‌ 
சென்னில்‌ இட்டத்தட்ட எல்காகற்றை 
மும்‌ காடுத்திருப்பான்‌... இன்று அவ 
எதையும்‌. சரியாகக்‌... கவவீக்கவில்லை 
இதுவும்‌ ஒரு விதத்தில்‌ நல்லதுதான்‌. 
என்று வாமினியும்‌ ஆறுதல்‌ அடைந்‌ 
்‌ 


பப்ப எப்படி இருக்கு!” 
டகலவ்டு 
எதையாவது. நினைச்எிண்டிருக்‌ 
காதே, பேசாமே தூ்கு!"” 
“நீங்க விளக்கைப்‌ போட்டுண்டு எழு 

தம்‌ போறேன்‌ 

அதெல்லாம்‌... இல்லை... நானும்‌ 
விளக்கை அணைச்சட்டுத்‌. தூங்கத்தான்‌. 
போறேன்‌! 

அதான்‌... கேட்டேன்‌?” என்று 
மாமிவிலே போல்‌ விளக்கை: அணைத்து. 
விட்டு வத்து படுத்துக்‌ கொண்டாள்‌. 

வாலின்‌ துக்‌ 
படுக்கையில்‌ புரண்டு படுத்தா. 

யாஸ்கரனுக்குத்‌ தூக்கம்‌ வரலில்லை,. 
தன்‌ கடிதத்தைப்‌ படித்துவிட்டுக்‌ காமே. 
வேரன்‌ என்ன தக்சப்பான்‌ என்று கற்‌. 
பல செய்து பார்த்தான்‌... இதுவரை: 
வில்‌ காமேசவரன்‌ செய்த உதவிக்கெல்‌. 
லாம்‌ நன்றி தெரிவித்து விட்டு, இனி: 
மகேசன்‌ அண்டு மகேசுவரன்‌ ஸ்காபனத்‌ 

துடன்‌ கொண்டிருந்த. தொடர்பி 
வருந்து கலனை விடுவித்துக்‌ கொள்ள. 
மூடுவு செய்து விட்டகாகம்‌ பாஸ்கரன்‌. 
தெனிவாக அதல்‌ குறிப்பிட்டிருந்தா 
சொத்த முயற்சியில்‌ இவிரமாக முழுல்‌ 
கவனமும்‌ செலுத்த வேண்டில்‌ 
காரணமாக இத்த முடிவுக்கு வத்திருப்ப: 
தாகவும்‌ சந்தேகத்துக்கு ' இடமின்றி: 
செளக்ல வருந்தான்‌. 

'இது அவன்‌ முன்பே. செய்திருந்த. 
முடிவுதான்‌. ஆனல்‌ காமேசுவரனிடம்‌. 
இதை எப்படி? சொல்வது. என்றுதான்‌. 
இத்தனை நாட்களும்‌. தயங்கிக்‌ கொண்‌ 
மேசவரனுக்கு எழுதிய 
'நிகடத்து அவன்‌ மனம்‌ அசை 
போட்டும்‌ கொண்டிருந்தது. கடிதத்தில்‌ 
கவர்களம்‌. வாக்கம்‌ அம்‌ 
மாக, விழந்திருந்தன.. அதிலே ஒரு. 
இருப்‌, நேரில்‌ சோல்ல முடியாததை 
வெள்ளாம்‌. நாகுக்காக எழுநியாகிலிட்‌ 
டது என்று பெருமுச்செறித்தான்‌. 
பமார்மினமீது போட்சருக்க. வாலின்‌ 
ஒன்‌ கையை ஆதுரத்துடன்‌ பொத்திக்‌ 
கொண்டான்‌. கமீனிக்ு மிகவம்‌ அழு 
தான விரல்கள்‌, அவன்‌. அணிந்திருக்க 
மோதிரம்‌ கண்ணிலேவேட இற்கு, கை, 


விரலால்‌ அதைச்‌ சண்டிக்‌ கொண்‌: 
டிருத்தான்‌.. 

**இன்னும்‌ தூங்கல்லே?" 

'உம்‌ உம்‌..." 

'இன்னும்‌ அத்தக்‌. கடுதாசியையே. 
தட்டம்‌ ப அவி 

அப்பத்‌. தூங்குங்கோ.... எல்லாம்‌. 
காலையிலே பார்த்துக்கலாம்‌..." என்று 


பி 


ஒருத்தான்‌. அவர்களோடு அவன்கொ ண்‌: 
மருத்த தொடர்பு வெறும்‌. தொழில்‌ 
£யாக இல்லாமல்‌... உணர்ச்சியூர்வ! 
மான: ல்‌ இருந்ததால்தான்‌ இந்தக்‌. 
குழப்பம்‌... அவர்களுடைய. பிடிப்பி 
அத்து எனிதில்‌ விபட முடியாத அள: 
முல்க்‌ சிக்கல்‌ ஏற்பட்டிருந்ததாக அவ 
குத்‌ தோன்றியது. இது இன்னும்‌. 
படித்தால்‌ க்கல்‌ மேலும்‌ அதிகரிக்கச்‌ 
கடம்‌. என்ற பயம்‌ வந்து, விட்டது. 
அதற்செல்லாம்‌ இன்றைக்குத்‌ துணித்து 
ஒரு தரவு கண்டுவிட்டதாக்‌. அண்ணி, 
அவன்‌ கலக்கக்‌ தானே: பாராட்டிக்‌ 

மேலெழுத்தவாசியாகப்‌.. பார்த்தால்‌. 


வாருமே... பாஸ்கரனைத்தான்‌... குறை 
சொல்வார்கள்‌... வரோ... “என்ன, 
வாமினியே கூடச்‌ சொல்வாள்‌... அத்த 


அளவுக்கு அவர்கள்‌ சலுகைகளும்‌ உதவி. 
களம்‌ கொடுத்து வத்தது வெளிப்படை. 
யாகவே தெரிந்தது. 

கெல்லாம்‌ காரணம்‌. என்ன? 

இதத்‌. 
வெளியி 


அறத்து... பார்ப்பவர்களுக்கு 
அதெல்லாம்‌ தெரியாது: சார. 
ச இன்லாமல்‌ ஒருவனுக்கு 
இத்தக சநுகைகள்‌ எம்மான்‌ 
நக்கல்கள்‌ 2... வரால்‌ 
வாள்‌ அதிக தன்மை அடைக்‌ 
மர்கள்‌ என்று வெளிச்‌ அ 
பவர்களுக்கு எப்படித்‌ தெ 
நும்‌ அப்பருவே தெர்ந்தாகும்‌ 
என்றைக்குமே. தங்கள்‌ 
சடகலுடியாத எதுகை 
மும்‌ சென்கரியங்களைவும்‌ அடை 
இெவசேத்தான்‌ குத்தம்‌ சோக 
என்ன போட்டு 
பெரிய * மனைப்‌. பட களுக்குக்‌. கர்ப்ப சமான்கள்‌ 
ளில்‌ கொடுக்கற வள்‌ 
பல. வழிகளிதும்‌ பணம்‌ பண்‌ 
ணு வித்தையைப்‌ பற்றி 
அவர்களுக்குத்‌ தெரியாது 
அவன்‌ எதை வேண்டுமானு, 
தும்‌ செய்யலாம்‌; தகும்‌, சம்‌ 
பளம்‌ வாங்குகறவன்‌ எப்படிப்‌ 
சாலியாக இருந்தாலும்‌. ௭ 
நீட்டி, வாங்குற சம்யனத்‌ 
(துக்கும்‌ கை சட்டிக்‌ கொண்டு. 
தான்‌ நிற்கவேண்டும்‌. அதைத்‌ 
கலி வேறு எதற்கும்‌. அவ. 
னுக்கு அருகதை கிடையாது. 
இன்னும்‌ கொஞ்சம்‌ 
கொடுத்துப்‌ பல்லைக்‌. 


அதிகச்‌ சலுகைகளைப்‌ பெற்றுக்‌ கொள்வதை 
பட்டு விட்டு, சொத்தமாசவும்‌ சுதந்திரமாகவும்‌ 
நிற்கப்‌ போல்றேன்‌. என்று போட்டி போடத்‌. 
துணிவதாவது? 6 
“ பெரும்பாலும்‌. பணம்‌. படைத்தவர்களுக்குப்‌ 
பொதுமக்கள்‌ எத்தப்‌ பக்கம்‌ சாய்வார்கள்‌ என்‌: 
பது நன்றாகத்‌ தெரியும்‌. அவர்களால்‌. எதையும்‌ 

(பணம்‌ கொடுத்து வாங்க. ம்‌. அப்‌. 
படி விருக்கும்போது. தனிப்பட்டலாக 
ஜடை இறமைகளை: விரேக்கு கங்கு 
வது என்ன பிரமாதம்‌? தமக்கு அந்தத்‌ 
தம்‌" இன்னொருவனுககப்‌ பவன்படக்‌ 
ப்‌. பவன்‌ 
கடாது அதில்‌ போட்டி வரும்போலிகுத்‌ 
தால்‌, என்ன செலலானமும்‌ ஒரு ௪ 
சார்த்த வட வேண்டகதகாலட இன்‌ 
ச்‌ சல: ஆபிரங்களுக்குக்‌ கையை: 
இத ககொண்டால்‌, தாக்கு வெளி 
கெட்டுப்போகும்‌ பான்கரனுக்றா. ஐ 
லவா செட்டுப்போகும்‌? பான்கரனுக்கா. 
கச சல ஆரங்கள்‌ செலட்டாக வ்‌ 
ஜுடைய பேயரை, உழைப்பை, ௮) 
எப்படிப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்ள 
ஒமோ அப்படிப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொண்டு. 
இரண்டு. மூன்று லட்சம்‌ ஆதாயம்‌. 
பண்ணுூறவழி அவர்‌: க்கத்‌ தெரியும்‌, 
என்பதுதான்‌. அகோகனாகைன்‌ 
என்பதுதான்‌ காமேசவரனுடைய்‌ 
கட்சி, அநுகூலமோ,. யமோ. 
அவர்கள்‌. அடைவநில்‌ பாஸ்கரனுக்கு 
எத்தகிதமான்‌ ஆட்சேபமும்‌ 
அனல்‌. அதை "ரகசியமாக, வைத்த 
காண்டு செய்வானேன்‌; கொடுப்பதை. 
யும்இஞமாக அள்ளி விடுவதுபோல்‌ காட்‌ 
முக கொள்வானேன்‌. என்பது பாஸ்கர. 
இடைய கட்ச மேன்‌ அண்ட்‌ ம 
சபித்தல்‌. அப்பம்‌ 
பெரிய டெஸ்டர்‌. வெட்கக்‌ 
அதை அவர்சன்‌ எப்படிக்‌ அடைத்தது 

என்று “வெளியில்‌ காட்டிக்‌ கொள்ள. 
வில்லை... தன்னுடைய யோக்லதாம்‌. 
சங்கள்தாம்‌.. இந்த டெண்டர்‌ இடைக்‌, 


க்‌ காரணமாக்‌ இருந்தன என்று அன 
இறக்‌ ப்பட டை 
'தரித்த. கொண்டு. விட்டது. காமேக 
வுக்கு சோமா இரக 

மகனா பளப்புக்கம்‌ போகிற வழி. 
பேசின கதுந்தான்‌. அன்கறக்கு அன்‌ 
பசை எடுத்தான்‌. அன்றைக்கு அன்‌ 
பச்சக்‌ தொரணே எப்போதும்‌ போல 
'நான்‌ காமேசுவரனே இரத்தப்‌. 


“என்ன பாஸ்கர்‌, உங்டுட்டே எங்க 
அப்பாவுக்கு எத்தனை. மதிப்பு. உண்‌: 
ன்னு உனக்கு நல்லாத்‌. தெரியும்‌ 

ய. அதுக்க அன்‌ 
* எண்துகேட்டண்பாக்கை 

ம வளக்க அச 
முப்பை வீணுக்‌ கெடுத்துக்‌ கொன்ற. 
ததக பல்லா? இல்லேகக்க 
ப ஒர காமம்‌ இண்சலுதான்‌ 
எத்‌ வதன த 

ஒமம்‌ த வதக்க வலம 
பமபல இன்கக இ்‌ திலே 


28 
ஒருத்து வர்ற இெய்பிலேரு்து வர்‌ 
இயர்‌ இனமேத்தான்‌.. நாம 
செப்பும்‌ போலப்‌ போமா?! 
தன அன்னம்‌ தியான “மடு 
தான்‌ இருக்கேன்‌. உங்கிட்டே தனியாப்‌ 
போணும்னுதான்‌. செப்புக்கு. அமைச்‌ 
கண்டு போறேன்‌. எங்க அப்பாவுக்கு 
உம்மேல இருக்க நல்ல அபிப்பிராபக்‌ 
ச்சொல்லணும்னு தான்‌ வந்திருக்கேன்‌. 
குச்சொல்லணும்னுதான்‌ வந்திருக்கேன்‌; 
ததசெல்து அதைச்‌. கெடுத்துககாகே: 
யான்‌ வைத்நியநாதன்லட்டே 
தோ டெண்டர்‌ இடைச்சதைப்‌ பத்திச்‌ 
சொன்னியாம்‌. என்‌ காலே விழுந்‌ 
பது: அப்பா. காதுக்கு 
நடிக்‌ உங்கிட்ட வன்ருக்றெ மதப்‌ 
பெல்லாம்‌ மாதிப்‌ போகும்‌, அவர்‌ *மிஸ்‌ 
டே&: பண்ணிக்குவார்ட அவர்‌ மனசு 
மாறிப்‌ போச்சன்னா.. என்ன. ஆரும்‌ 
தத அமலம்‌ 
**ஒரு. 
திறுத்தேன்‌, சொஃ 
பமல்‌, எதம்தி வண்டியை 


சொக்றோ 
இ மவத்தளே 0 உங்டட்டே 
சஸ்‌. ததும்‌ விரும்பல்லே,. இர்‌ 
கேலே நிறுத்து, நான்‌ ஒரு டா. 
ச்சீண்டு போயிடறேன்‌ 
பக்த தோ கோ ல கள்ளக்‌ 
காண்டு போய்‌ விட்டுடறேன்‌; 
ஒனவுதானேர ஆனு இப்ப சொலி 
மாரு, என்‌ “மூடு சரியா வில்கென்றுட. 
தக மட்ட. சொல்வதே எம்‌ 
ம்‌ வத்திலே மட்டும்‌ 
என்‌: 'நூடு: “இப்படித்தான்‌. ஆயிடும்‌, 
அறுக இந்தப்‌ பெக்‌. இந்தோட்‌ 
மத்தம்‌, கன்ளுகேகான்‌ இங்‌ 
பெண்டர்‌ இடைச்சருக்குன்னு ரீ 
இ மாகு, அதைக்‌“ இன்னினே! 
மறந்துடு. அவனவன்‌. ௮;இரு 
தக்கு: ப்ப] க்‌ ன்‌ 
கலிமா கட தைப்‌ போ 
கய ட ல சன்‌ 
கி 'சதகம்று தங்கி ரிய 


ட்டாள்‌ தனம்‌ என்‌, 
கர்‌ சொக்கீக, அச ரக்‌ 
ண்பன்‌ என்த. றைலில்‌ மோல்‌ 
தேன்‌. எல்லா "எல்லாமே நடத்‌ 
'தடறது இல்லே மிஸ்டர்‌. சிலதுதான்‌. 
நல்கும்‌." அதுவும்‌. சிலபேராலேதான்‌ 
முஷவவும்முடயும்‌, வேணும்னா வேறே 
வார்‌. மூலமாவது மூயதிரி பண்ணிப்‌ 
க்‌ சாது, தடககாதட எக 
மடைச்சதுக்கு. தி. ஒரு காரண 
இருந்தாலும்‌ ர்‌ இப்படி வென்‌ 

விலே சொல்லிக்கச்‌ கூடாது; 
நான்‌. 


'உங்கட்டே... எதிர்பார்க்கவும்‌ 

இரும்பி வகுதெ. வ ம்‌ 
காமேசவரன்‌ "பேசிக்‌ கொண்டே லத்‌ 
தான்‌. பாஸ்கரனு; மேக 
பேசத்‌ தெரியும்‌. இருத்தது காசே. 
வரன்‌. இருத்த நிலையில்‌ அவனிடம்‌ பேச்‌. 
சுக்‌. படுக்க. வேண்டாம்‌. என்று. 
தது விட்டான்‌... வண்டி... வத்து 
தும்‌ இறல்டக கொண்டான்‌; 
போனவளை அருகில்‌ அழைத்து, 
“இதோ பார்‌ பாஸ்கர்‌, வேணும்ளூச்‌. 
சொ்து, ஒம்பாலட்டே பேரி கன்‌ 
அலவளிஸ்ஸம்‌... கொஞ்சம்‌. உசத்திப 
போட்‌ 'சொல்நேன்‌!.. என்றுன்‌ காமே 
சரன்‌, 

பாஸ்கரன்‌. இதற்கும்‌ பில்‌ சொல்ல. 
ர பறுளி ட்ரிக்‌ பத்‌ 


ஷ்யூர்‌ பூ டோன்ட்‌ கேக்‌ டு. 
'எல்வெரிநிங்‌ ஓவர்‌ எ நைஸ்‌. 


நோ ௪ தாக்கி நூ? 

அப்படிப்‌ பேசிவிட்டுப்‌ போனவன்‌. 

ப்படி ஒரு கடிதத்தை எதிர்பார்த்‌ 

சச மாட்டான்‌. 

"உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு என்‌: 
மீது நல்ல மப்பு இருந்தால்‌ அது இக்‌ 
அத அரதத்திலை இன்றும்‌ கொஞ்சம்‌ 
அழிசமாகுமே தவிர, நிச்சயம்‌. குறைத்து 
போகாது! என்று! எண்ணியவாறே 
பென்‌ இன்னொரு பக்கமாகப்‌ புரண்டு. 
படுத்துக்‌ கொண்டான்‌. 


அத்தியாயம்‌ 32 


'இரு வாரம்‌ வரையில்‌ பாஸ்கரனுக்கு: 
ம்‌. தெரியாமல்தான்‌. இருந்தது; 
யாமினியும்‌ கூடுமான வரையில்‌ அதைக்‌, 
காட்டக்‌ கொள்ளாமலே இறந்து பார்த 
"தான்‌: அவளுக்குச்‌ சந்தேகம்‌) வெட்கம்‌; 
'இன்னெரு பக்கம்‌ உண்மை தெரிந்தால்‌. 

பாஸ்கரன்‌ என்ன சொல்லானே, செய்‌ 
வாஜே எ, அவளுக்கே முத. 
லில்‌ இது பிர பிடிக்காமலும்‌ 


இல்லை. குழப்பமாக இருந்தது. 
பாஸ்கரன்‌ யாரையோ. எதிர்பார்த்‌ மட து ப்பத்‌ 
இலலை, பாஸ்கரன்‌. இன்றைக்குத்தான்‌. 
இவ வ்நகான்‌. 
மட வாமிவலர்‌ அலல்‌ 
அக்க இறக மத்த ஒன்னு 
ஒத்துட்டால்‌? மித்தம்லு சொல்லு, 
ப்பத்‌ பக ட்டி 
சகது மமதா செொகிகககான 
மத்தம்‌ ககளால்‌ போய்த்‌ 
ஏகளைப்படுத்துவியே -- அந்தக்‌. 

ததை காக்‌ அன்னை 
பயக வன அமை 
தக்‌ அமக 
எத்‌ கன்னை 
கத்‌ அவதியா 
சதத்சச்‌ அமக் ப அயம்‌ 
அவம்‌ தக்ததன்‌ 
மண்‌ அட்டன்‌ 
நட்டல்‌ 

க்க இர, வைத்தியமும்‌ இடையாது, 
ட்டா ட அட்டன்‌ 
நிக்க மரந்து அத்த அமெரிக்காவிலே. 


பட இருக்காது, இருந்தால்‌ வரவழைச்‌ 
சேகிகிடு: வேண்டாங்க! என்றள்‌ 
சசவதியம்னா 

“மின்னே இது வேறென்னன்னு எண்‌: 

ணீண்டிருக்கே? உனக்குத்‌ தெரியாதா. 

ஒண்ணும்‌? உங்‌லட்டே, சொல்லல்லியா. 
ன்‌ எதனுலேன்னு?!" 

1 பிதினம்மா இது என்னமோகெல்‌ 

லாம்‌ சொல்றியே?" 

*-நான்‌ என்னத்தைச்‌. சொல்றேன்‌. 
அவள்‌ சொல்லி விருப்பாளாக்கும்னு! 
நசேச்சேன்‌... குமட்டலும்‌. புரட்டலும்‌. 
இருந்தால்‌ இதுகடலா்‌ தெரியாத! 9 

பாண்ணுக்கு? அஇலெயும்‌. கக்து?! 
விலே படிச்சவளுக்கு!. "நான்‌ கூட 
நாகடயாச்‌ சொல்லே, அப்பர்‌ 

சுக்கலே! தே! கும்‌; 2. 
இட்டே சொல்றதுக்கு. வெட்சப்பட்டுக்‌ 
இண்டு இருந்திருப்பாள்‌, என்ன இருந்‌ 
ததும்‌ சிறிகுதானே?' 

2 என்னம்மா... இது, இப்படிச்‌ 
சொல்தே?' 


எல்லாம்‌ தெரிஞ்சுதாண்டா சொல்‌ நன்‌; இது மசக்கைடா, மசகிகை 
எத்த வைத்‌தியத்துக்கும்‌ . மரியாது,. 
அப்படித்தான்‌. இருக்கும்‌. இதுக்கெல்‌ 


89. 


லாம்‌ லிசாரப்பட்டுண்டு. இருக்காமே, 
உன்‌ வேஸ்யைப்‌ பார்த்துண்டு போ! 
வெளியில்‌ வந்த பாஸ்கரன்‌ மாடிப்‌. 
படிக்கட்டில்‌. யாமினி. இசைத்து நிற்‌ 
பதைப்‌ பார்த்தான்‌... அம்மாவுக்குத்‌ 
தெரியாமல்‌ ஜாடையிலேயே, 'எல்லாம்‌. 
காதமலிழுந்ததா?! என்தங்ட்டான்‌, 
வள்‌ சைகளால்‌... முகத்டை 
கொண்டு சிறிது நினமுன்‌, பிறகு கண்‌: 
அனில்‌ வெட்கம்‌ ததும்ப, உதட்டிலே. 
முறுவல்‌ நெளிய அவனைப்‌ பார்த்தாள்‌. 
அதுக்குள்ளே. என்ன... அவசரம்‌. 
கனக்கு?! என்று. பொய்க்‌ "குரலில்‌. 
ண்‌ மரட்டினான்‌ பாஸ்கரன்‌. 
'இதைப்‌ பார்த்துக்‌ கொண்டே வந்து, 
விட்டான்‌. பார்வதி அம்மாள்‌, இருவ, 

க்கும்‌ மானமே போய்‌ விட்டது 
போலிருந்தது. 
ட்ப 
மாடுவிவேயே இன்னும்‌ 9 
நே ”றதுகாலே - அவன்‌ சொல்றும்‌ 
ல என்ன அவசரம்‌. உனக்கு!!! 
"-அதால்‌-அலதைக்‌ கெனு முதல்லே!.. 
என்று சமானித்துச்‌. கொள்ளப்‌ பார்த்‌ 
பாஸ்கரன்‌? 

'சரிதாண்டா போடா! இதெல்‌. 
லாம்‌. நம்ம கையிலே என்ன இருக்கு? 
அவளைப்‌ போய்‌ ஒண்ணும்‌ சொல்லிஸ்டு. 


க்காதே!!! என்று சமாதானமாசம்‌ 
சேனிவீட்டுப்போலுள்‌ பார்வதியம்மாள்‌, 
“அம்மாவுக்கு எல்லாம்‌. தெரியும. 
பெரராள்‌ எமானிச்சப்பட்டதா பச்‌ 
சக்க லேண்டாம்‌!!! என்று. பழித்தாள்‌. 
எனி ன்‌ ்‌ ட்‌ 
'சையை ஓங்கம்‌ போனான்‌ பாள்கரன்‌. 
ஒதற்கள்‌. காமேகவரனிட மரந்து 
வத்த. ஆன்‌ தம்வைம்‌ காட்டி 
அகம்‌ பார்த்ததும்‌ தள்‌ கரதததுக்‌ 
(இப்‌. பதில்‌ வந்திருக்கும்‌. என்ற ஆன்‌ 
கோடு வாசல்‌ பக்கம்‌ போனான்‌. 
என்னப்பா, அது, தபால?" 
பம தகன 
'குத்தட்டுப்போ!-- என்று 
அந்த உறை கனக்கிறதா என்பதுபோல்‌ 
பார்த்தான்‌. பாஸ்கரன்‌, 


வது ஆ? இருத்தது 

லை உள்ளே இருத்த “செல்‌ வழம்‌ 
நக்சை அடர நித அல்கமாகக்‌ கனக்‌ 
(தது, செக்கோடு வேறு ஒரு கடிதமும்‌ 
இனைத்திருக்கலில்லே, அது பாஸ்கரும்‌ 


(ப்‌ பெரிய ஏமாத்தமாக இருந்தல்‌; 
அந்த ஆன்‌. போமிட்டானு, 
யாமினி?! 3 ஞ்‌ 

“அப்பவே பொயிட்டானே 1. 
(ரக்‌ கேக்கறேன்‌ ?" 

"ஹாம்‌... எல்லாம்‌. மாடிக்கு வா, 
சொல்றேன்‌!" 


40. 


யாமினி மேலே போலபோது பாஸ்‌. 
கரன்‌ செக்சையும்‌. உறையையும்‌ மேஜை: 
யில்‌ எறிந்துவிட்டு அதையே வெறிக்கம்‌ 
பார்த்துக்‌ கொண்டிருந்தான்‌. 

*/என்ன இது, செக்கா?"? 

ஹ்‌ தம்ம பிச்சை! சாமேசுவர. 
னும்‌ அவன்‌ அப்பாவும்‌. வழக்கத்தை: 
விட அதிகமாக நாறு, பாம்‌. பிச்சை: 
போட்டிருக்காங்க... 

நீக்க. என்னமோ அவசரப்பட்டுக்‌ 
எண்டு எழுறினேளே, அதுக்குப்‌. பதில்‌ 
வத்தருக்காக்கும்னு பார்த்தேன்‌. வெறும்‌ 
சேக்‌ மட்டும்தானே வத்ிருக்காப்பலே 

ர 

ரச... மிரந்தாப்‌. பதில்‌ வத்‌ 
இருக்கும்‌. 

அதானே... கேக்கறேன்‌... அனுப்‌ 
மச்ச சடுதாசிக்குச்‌ சமாகானமாம்‌ தாது. 
வரி எழுதப்படாதோ?! 

“இங்கே யாருக்கு, வேணும்‌ அவங்க 
சமாதானமேல்காம்‌ ய கட 

“அவன்‌ கோபத்தைக்‌ சண்டு யாமினி 
தீது சம்மா இருக்காள்‌, த 


செய்யததா. 

என்று கெட்டான்‌, 
“நுஞ்சியிலே அடிச்சாப்பலே இன, 

இருப்ப அனுப்ப போறேன்‌! ல்‌ பக்க 

ப இக்னா? 
ரததக்தான்‌. ிககறன்‌, எது 
ரட்ட 
அதத்‌. படல்‌. சொக்க வர 
அப பிமதால்‌ வங்க 
உனக்‌ ம்தெரியாது, போ! 
ச இந்செல்லாம்‌ தங்விடாதோர்‌! 

எல்லாம்‌ தெரிஞ்சது போதும்‌, இந்‌ 
தச்‌ செக்கை ஓண்ணும்‌ இருப்பியனுப்பப்‌. 
படாது, வேணும்னா... அடுத்த மாசம்‌: 
அப்ப செய்யுங்கோ!" 

(கு என்னோ மசக்சையைம்‌: 
பற்றிப்‌ பேசிக்‌ சொண்டிருந்க கையோடு, 
இப்படி அவன்‌. கூறுவது அச்சாவியம்‌ 
பால்‌ வேதனையாக, 


ரக்சது, அவ 
னுக்கு அவள்‌ ஏன்‌ இப்படுச்‌. சொல்‌ 
இருள்‌ என்று, புரியவில்லை..." அப்புறம்‌ 


ர: 
போசுப்‌ போகத்தான்‌ புரிந்தது. 
'தல்லாம்‌ மூடநம்பிக்கை; பைத்‌ 
இயக்கார நினைப்பு!!! என்றான்‌. 
"இருக்கட்டும்‌; அசடுகளும்‌. புத்த 
சாலிகள்‌... செர்ந்ததுதான்‌... உலகம்‌. 

பார்க்கப்‌... போனால்‌. அசடுகள்தான்‌. 
அடிகம்‌,. நான்‌ அதிலே ஒருத்தி!” 
என்றாள்‌ யாமிவி. 

பணய த பம பத 
மண்‌ இரக்கம்‌, அத்த 

பூணும்‌. இந்த மாசத்துக்குன்னு வத்த. 
செக்சைத்‌... இருப்பியனுப்பறது. என்ன. 
பத்தசால்த்தனமோ, தெக்யக்லோட 

அவன்‌ பே்சிலுள்ள [நியாயத்தைப்‌ 
பாராட்டுவது போல்‌ டெல்போன்‌ மணி 
இனுணுத்தது.. 

7 ஹலோ. யாரு?! என்று, 
சிஸிவரை. த்தும்‌ சேட்டான்‌ 
பாஸ்கரன்‌. 


1 நான்தான்‌. பாஸ்கர்‌, அஜிதா!!! 
என்று பதில்‌ வந்தது... [5 ௪௪ 
'“அஜிதாவா? நீ எப்ப வந்தே ? 
சிவளருட்‌ செல்வர்‌ 


ஏூஷய புராணங்கள்‌ ஆண்டவவில்‌ பெரு 
மையக்‌... கூறும்பொழுது, சேக்கிழாரின்‌. 
பெரியபுராணம்‌: மட்டும்‌. அவனது. அடியார்‌ 

பகிர்‌ அ படான்‌ 
சதன்‌ ம்ம்‌ 
கக்‌ பலவமக 


ரசரிவத்தைக்‌ கமர்தாசர்‌. கறுவா? 
(ஸ்டவனிடம்‌. பக்தி செலுத்த வேண்‌ 
அடிலார்களிடம்‌. 


மட அடைய அலார 
பதித்து தடட மத சனக 
நக்க னு 


ஈச்ச சொத்தும்‌ கதற்தரமும்தான்‌ 2௦ 
கங்மே தந்து வில்சன்‌! டட 
ஒளவைப்‌ பீராட்டியும்‌ இதைத்தானே கூறு 
இரு? "இறைவன்‌ தொண்டருள்ளத்து ஒட்‌ 
கம்‌. தொண்டர்தம்‌ பெருமை சொல்லவும்‌ 

பெற்ற என்றுப்‌ 
பாமரர்கள்‌ எத்தகர்களக்தம 
சதை சொல்லிச்‌ சொல்லிப்‌ ப்பட்‌ 
இத கால்கரி அவாகள்‌ என 
தன்னில்‌... மழில்‌ பெரிய" பராணத்கைச்‌ 
சல்‌ நேயரகளக்குத்‌. தொட்ராக வழக்‌ 
வது, வாலும்‌. அறிந்தே, கதையோடு 
காலில தவத்தையும்‌. பிப்‌ பெருக்கையம்‌ 
காட்டு தது வாசவார்‌ அலர்கஜுகைய எழுத்‌ 
இன்‌ இச்‌ பர 2, லா, சந்தாதன்‌ அவர்கள்‌ 
முத்த வெளிளட்டு. விழாவின்போது ழ்‌ 
ரகர ப் பட தை 
'சனவம்கச்‌ களைக்க இனிப்பது, 2 

“இதச்‌ கலை ஈனதாக்க 
வர்கள்‌ மேற்கொண்ட பணிதாக 
டச்‌ சர்க்கரையாக்மயது 

மர இடயானத்சலாரியாரோ. கற்கண்டை 
மம்‌ ர்க்கும்‌ காட்டிதும்‌. அலைக்க சாத்திரி பிளேனிலே 1. உனக்குப்‌ 
பெரிய அதிசயமா. இருக்கு, இல்லே? 
ஜமால்‌ மோர்‌ சர்பிழைஸஸ்‌ கபார்‌ ய! 
இம உன்னாலே கொஞ்சம்‌ வந்துட்ட 
பாக முடினாதா 7" 


"ஓ டஸ்யூர்‌ 1. வரேன்‌, கால: 
மணியலே /!" 
"சீனிக்‌! - போன்‌ ரிஸீவரை வைத்து: 


விட்டுத்ச! இரும்பிஞன்‌ பாஸ்கரன்‌, 

யாமினி வயிற்றைக்‌ குமட்டிக்‌ கொண்டு. 

வர, வாஷ்பேனின்‌ பக்கம்‌ போனாள்‌. 
(தோடும்‌) 
எனிதாக்‌. 
ஆம்‌) எலம்‌ பொடித்துப்‌ போட்டுக்‌ குங்குமப்‌. 


சுவையைக்‌, 


கட்டிலிட்டார்‌. 

ம்‌ சக்த சரக்கறைம்‌, பாசை சது 
த்து விட்டார்‌... நாவிவிக்கட நல்‌ இதயம்‌ 
இனிக்க, பானகத்கைம்‌ படும்‌ பாமரர்‌ - 
பண்டிதர்‌ யாவருமே மல்ழலரம்‌," 
எசிவனடுட்‌. செல்லா ரருக்க. ரீ காஞ்சி 
காமகோடி. பீடம்‌. ஐகக்குரு சங்கராச்சாசிய 
கவோரமிகள்‌ அருளிய (முகம்‌ கறற 
இதால மர வாரி அ 
எளிப்‌ பொருள்‌ செறிவு நிறைத்த தமிழ்‌ ௭ 
நடையில்‌. அவசியமான பாடல்கடைஞும்‌, 
எல்லாருக்கும்‌. பிம்‌ கவமை த்க்‌ 
னும்‌ சக்௪ சான்றுகளுடனும்‌ சிவனும்‌ சேம்‌: 
மர்களின்‌ வரண்துவிக்‌ கலைய வழ்க “சேக்கழாச்‌. காட்டும்‌. காலிய நயத்தை: 
(ர எருபானத்த வாரியார்‌. மெருகு கூட்டிக்‌ 
றும்‌ அழகைக்‌ காணும்போது அவர்‌ ஈம்‌. 

புலமைக்கு அரபணியவே தோன்றும்‌, 
'இருமுருக கருபானந்தவாசியார்‌.... பத்‌ 
தன்ன பெருமைப்‌ பணிக்கு நூல்‌. வருவம்‌. 

கொடுத்துப்‌ பெருமையுற்றவர்கள்‌. 
இவாகராய நகர்‌, 
பொறு அரச்லை இரு டியோ, இரு டிம்‌. 
மலதேலஸ்ட தரு வரில்‌ ஆக்கர்‌. 
8% தயாசராதவ்‌ 


பொக்கேத்‌ தேடி, புலவன்‌ போலது. 
பழைய கதை) நமக்குக்‌ தெரியும்‌, இடைக்கா 
வட்டால்‌, இண்டாடுவால்‌, 
எமது கஸர்‌, 
வலம கொண்‌, 


ஆகல்‌ கேறு,. 
சோறும்‌, ரச்சிலும்‌, நாலு முழந்‌ துண்டும்‌. 
இடைக்கத்‌ தளை புரியும்‌ பொன்னை எஸ்ணு, 
மல்‌, வேறொரு வசையான பொன்னைத்‌ நேர்‌ 
ஸ்‌ ஒரு புலவன்‌. உதய வானிலே பொன்‌: 
மலாலிறத; சழனிப நெற்சதர. 
களின்‌ ஊடே, பொன்‌ மாயம்‌ சண்‌ சிமிட்டு 
இறது: தங்கிப்‌ பூவில்‌, ரவியின்‌ வாலில்‌, 

வெள்ளத்தில்‌. கரையில அங்கே, இகல்‌ 
மண்ணில்‌ லகம்‌. இந்தத்‌. தெய்வ. மகன்‌: 

தள்ளிவருகன்றுள்‌, மயூர்‌ ஆடுகள்‌. 
ஒன்‌, அவரால்‌ சிறைக்‌ கரம்‌ நீட்டம்‌ படிக்க 
முடியாதா? இப்படி எண்ணித்‌ அவன்‌. 
பூமியின்‌ முதற்‌ பச்சை பொல்கை. மகர்‌ 
இது; ஐ கணத்தில்‌ மைந்து விடுது 
அதைப்‌ பிடித்துவைக்க முடிவதில்லை, போட்‌ 
இம்‌, மஞ்சள்‌ மட்டமா போல்‌? அழகெல்லாம்‌. 
செலதாகேர மம்ம ஏப்ரல்‌ முக்‌ இகம்‌ 
ஒரு மலர்‌, ஆனல்‌, ஒரு தாழிகைதான்‌. அதன்‌. 
வாழ்வு. மீத, இல்க்குள்ளே இங்‌ மடங்கு 
தது, அழகுபி பக்காம்‌ மூடிக்‌ கோள்ளிறது: 
ஆதியில்‌). மனிதக்‌ படைத்த கடகின்‌, 
வெள்‌ சடன்‌" என்ற சொர்க்கத்இல்‌ வாழ்‌: 
வெத்தார்ட அந்த ஈடன்‌ துவகிலே மறைந்‌ 
(தது: இப்படித்தான்‌. உதய! வானப்‌ பொன்‌: பகலாய்‌ மங்குல்றது,.. போன்னு? இங்கே. 
பண்டு; ஆலை, இருப்பதிலே சண நேரத்‌ 
தான்‌ அதன்‌ ன்‌ 

எ டதின்முவ வேதவ்டி. 


்‌., 

ப வொன்ட இதக்‌ 
ம யமன்ன.. 
மரு மண, வரோ 
இல்வல ர பிக்‌, 
(நான்‌ (ழிந்து வ்‌ 
இலடுகோள்‌ கலகக்‌ மகள. 
கரக 
சலம்‌ எற்க 
பார்த்தவுடன்‌. 
தோன்றவில்லை 
வரவாரமும்‌, 
ம்‌ இம்‌ 

கவிதை 
சொ 


அணிகளும்‌, 
சந்த விர்திரமும்‌, கரத்து 
பே கைகோக்தக்‌ அள்ள 

மவயெல்லாம்‌ சேர்ந்த ஒன்‌ 
பமல காதுக்கு, இந்த 
யாகத்‌ நோன்றுல்றது. 
இப்படிச்‌ சாதாரணமான 
சொற்சளில்‌, அடக்கமாக நடக்கும்‌ கவிதை 
யும்‌கண்டு, 
படகும்‌ பன்னிரண்டு தென்னைமரம்‌ 
மற வேரும்‌, 
மூத்தக்‌ சப மோரில்‌ வறிகாலொளி 
முஸ்பு வர வேரும்‌ 
என்று, பாரநியார்‌. பாடலிக்ேயார்‌.. இங்கே 
"முத்துச்‌ கடர போலே". என்ற... உவமை. 
ஒன்றைத்‌ தவிர, வேறு என்ன. அலங்காரம்‌ 
இருக்கது? 
கேசி அருகல்தோ 
என்று அவர்‌ பாடு 
பொல்ஞுடையோ 
வரவில்ல்யா 7 
கவாடிக மலிரரம்கண்டமோதேசிலாம்‌ வாடினேன்‌ * 
ப விவ வததி, 
மறந்தால்‌ உலர்‌ வரூவன்‌, கணந்தரமேன்‌, 
உள்கி க 
என்றேல்லாம்‌... வள்ளலார்‌. பேசும்போது, 
எளிய, சொற்கள்‌... அணிகள்‌: ஏதும்‌. இஸ்லா. 
மல்‌, நெஞ்சைத்‌ தொடலில்லேயா ? 
பரம்பர இறு 
ம நசைமோ. 
வாமம்‌ கலிகத மகன்‌ 

படத்தான்‌... எனில்‌. 
கலிதம ராகட்‌ அரா (8 
சத்வம்‌ எாடுக்கன்‌. அவன்‌. படைத்த ஒழு பாய 
மொழிபேயாப்பை பேச 1 ப 
இன்‌ அடி அத்தம்‌, தேர 

கச இன 

கத்த அன்னன்‌ 
நட்த லத்த வடம்‌ நல்ல்‌ இ: 
கபம்‌ மன்ன "த்‌ 


நீதத்தைப்‌ பார்த்‌, 


இட்ட என்று கலக்க தானை நக மரம்‌ ஒல்தைய 
நண்க இ்தட க்கும்‌ கலிலி இத்தனையும்‌ 

நேரடியாகச்‌ சொல்லாமல்‌ - சொன்னால்‌ அலிதை ஏது! 
சொல்துகிறுன்‌. 
எப்டி ரத்இின்‌ ௦ல்‌ ஒரு காக்கை 
'எதறிகது என்மேல்‌ ஊனம்‌ பர்‌: 
கெட்டி என்றெண்கள் நாள்னில்‌ ஏரல்‌ 
திகத: மணம்‌. வகு 
இன்ஜெரு நான்‌, மேற்கு வானப்‌ பொன்னைத்‌ தேடிக்‌ 
கொண்டு செல்துகிரன்‌ சன்ஞன்‌, அது. பனிக்‌ காலம்‌, 
எங்கும்‌ பனியின்‌ வெண்‌ மூட்டம்‌. மேற்கே, 
“மந்கே த்கத்‌ கடும்‌ ப. கத்தின்‌ மூக கனிககே செத்தது. 
கவி வெண்மையில்‌ க்கத்‌ தேத்து எட்டை நே 
'அ்ஜினேண்‌. மேலே 
ரலி ஒன்திறவ்‌ குந்டகதைய்‌ போல்‌ இரந்த. 
அது பீரமை, பனிக்‌ கொடுமையில்‌ கருவி எதுவும்‌ தலை: 
காட்டாது... அமெகிச்காவின்‌.. ஆணும்‌, அருவிகள்‌, பரவசத்தைப்‌ பாட்டாகப்‌ படைக்கும்‌ கருன்கன்‌, வழுக்க 
மாச உள்ன இடம்‌ என்ற நினைவிலே எழுத்த "பிரமை 
சவிஞனுடைய சிந்தை, பறவைகள்‌ கோலாககம்‌ கூட்‌ 

இன்ற கோடைக்‌ காலத்துக்குச்‌ செல்லிறது. 
வந்தால்‌ இனதுகான்‌ மவன்‌: 

மறை க்கக்‌ 
வதி/தனிவரல்‌ படைத்த ஏ? 
லட தேலை, அருவிக்‌ 
நித க இன்று: 

நி 
இக்று. 
மத்தத, பகலே பகம்போன்றுப 
கெடக்க கணைய, மடக்களிித்‌, 
மனிக்க்‌ கட்டி ஏளிகாம்க மத்தத: 

கேஸே, நீல வாசம்‌ குறுக்கே. 
ஏதோ கறு பற்தது, எந்தத்‌, 
நுச்கடுமத்த 

இங்த்ல முகத்தது ஒர று தா 

கலிருனுக்கப்‌ பெடல்‌ இடத்து விட்டது 
மேற்கே இல்லாவிட்டால்‌. என்ன, வானத்து: 
உரசியிலே எட்டிகம்டது, அத்த திறைன 
தான்‌ எவ்வளு அமைதியாக வரவாகேத! 
நகல்‌ அடலிலே உள்ள மரின்‌" நல 
நிசசவந்தள்ளேட உருகிச்‌ செல்லாம்‌ ஒளிக்க 
போல அல்வா, இந்தக்‌, தாரகை சலி 
சேஞ்ச்‌ அமித நல்க தள்ளல்‌ இகல்‌, 
வெறி இலக, பாட்டு எதவும்‌ இப நினற்‌ 
வின்‌ மொனம்கரு, அதக அண்டக்‌ கரை 
மின்‌ ஒரத்தில்‌ மேக்ஸ்‌ சென்று, சொல்‌ 
மச மறக்க: 
இங்க என்றன்‌ சொன்னாள்‌; கலிதை 
என்பது னந்தக்கில்‌ தோன்றி ஞானத்தில்‌ 
நிறைவு பேதுகிறள.? அண்கதக்குப்‌ போரு 
க மகழ்ச்சி இருக்க கெண்டும்‌ என்பு 
இதன்‌ போுளன்று? சொக்மோட சவங்ககோ 
ஓமாத்றமோ, கள்ப்போ, எழுிச்மோ, இலை 
மாலும்‌ க்‌ எகலையோ, எதா இ௫ 
தாலும்‌ அகச்‌ சொல்லில்‌ வக்க 
ஒண்ணாது, அனந்கம்‌ பதக்‌, 
மதக வெண்டம்‌, அந்த அனர்கக்கள்‌ மகம்‌ 
கத்தான்‌, ஒடு, பாடகன்‌ முதற்‌ சொற்ச 
சாக்தம்‌ அலால்‌ முற்சம் இச 
ஆனந்தம்‌ பாடக முழவதும்‌ சொல்ற நிற்க 
வெண்டும்‌ இதன்‌ மேசந்தல்கான்‌ பாட்டே 
ரம்‌ என்றி முடிவை நோகச்‌ செல்லாத: 
இத்த வேகத்தில்‌, கடைம வரையில்‌ சவிஞுன்‌. 
அவன்‌ 
எழுக 

தோய்ந்து... செல்லவில்லை. என்றால்‌, 
ஒன்றையும்‌. படைக்க முடியாது. 
வான்‌, அது சலிதையாகாது,. 


வகுப்‌. பொன்னேத்‌. தேடிச்‌ சென்ற 
24 சஞன்‌, மனித வாழக்கையை ஒத்‌ 
வாழ்வின்‌ நுட்பமான நிங்கள்‌ 


எந்த்‌. எனா அவன்‌ பாடல்களில்‌ 
பகான்ஸ்த மன்ததக்கம்‌. பொழம்‌ 
முக்கள்‌ கண்டு, அவற்றினிந்து, அழகோ, 
மரண பயமோ ஈத்‌. இருப்பிலிட மூர்‌. 

மாது என்ற ஓர்‌ கறுநியைச்‌ சொல்றன்‌ ஒரு 


பொழுதில்‌, அடரி்க தோய்‌ 
கன்ஜன்‌. நித்தன்‌ வரிசை கரிசையால்‌, 
£ஸ்கண்ப்‌ போல்‌ திமிரும்‌ மரங்களில்‌ ஊடே. 
இருள்‌ பொங்கு, ௦, தோப்பின்‌ அம 
தொழும்‌ அசழல்‌ தலும்‌, 
"ராஸ்‌. இந்டிளி்‌ அநு அமக 
கழ அக்க என்ணிறும்‌ 
கணி வெரி வசமா 
ப வண்டவ்தி காகக மன்‌ 
சதான பணம்‌ தேர்க 
லற வத நான நக்கன்‌ 
பெய வேண்டும்‌ ஜெ தொட்ட வளோ்‌ 
பொலி கண்டம்‌ தெல்‌ தெர்ல 
பணித்த போலகாம்‌, நேம்‌ சனத 
பம்ராஸட்‌ என்ற இந்ச அலெரியககஅ 
எனிய சொற்கள்‌, எங்கேயோ. மனித கள்‌. 
எத்தன்‌ அழுத்தில்‌, நெடும்‌ கொக்கு நம்மை: 
அழைத்த சொல்லிக்‌ இது கணிதன்‌. 
மாயம்‌, ஆனல்‌ இதை முழுவதும்‌ பெற, ஆம்‌. 
கொம்‌ அல்லலை. பிக வேண்டிக்‌ 

ம்ற்ன. 

"கபம்‌ சமது! என்றதும்‌ அது ஒரு மலர என்று: 
நமக்க எண்ணத்‌ தோன்றும்‌, ஆலை இது கலில்‌ 
நும்‌ சோர்காகம்‌ அகத்திக்‌ அகம அனி 
ல்‌ சதாத்‌ பெத்த ன்‌ 
னறத க்கல்‌, அணல்‌ 
ககக நம வலக்‌ மோன்க கன ம்‌ 
சேதபரிம அனவ்கய சேணறபத்‌ 

கல்வி பவல்‌ பண்கள்‌ 
நடலை அவ்வ்‌ 
பபச மதத கபர 
ம சமது இத்த நககக்கா. 
நல்க கக்‌ எஙக டாம்‌ 
இக்க மதனன்‌ வரில்‌ கன்‌ 
திட்‌ பல்‌ கத வம்‌ 
ப ரல பரக ஆட] 
ட்‌ ப 
நண்ண 
இ களது, கன்று, கனக்க 
நு சந்தக்‌ வறுவ்கைக்‌ 
நல அதிரபகமாவ தரல கன்மந்தின்‌. 

நத்தை ஏப்டின மறு கமண்ட்‌ படத்த வொன்‌, 
இகவ: தக்க சண்தும்‌ ஒக்கா. 


சேவக கலவன்‌ 
அகம க்கக்‌ வன்‌ 
ர டனக்‌ 
அழை கால்க அதக 
பமல்‌ 
அவக 
பக தட்ட 
களத்கிஷு வன்மம்‌ 
ப்ப 
மபப்பவான்‌ 
ட்‌ கறும்கா 
படட 
பன்‌ கம்‌ 
கத்தர்‌ மே 
எத்தான்‌ பச 


கடல்‌ சாமந்தி 


"நான்‌ எப்போதுமே 
காலைச்‌ சிற்றுண்‌ டியில்‌ 
கால்வி புசிக்கிறேன்‌.' 


திலைக்காதிரகள்‌, கல்வ] எனன கால்வியம! கடலே அவள்‌ தாமிரம்‌, பொடாவியம்‌, மங்களின்‌ 
மற்றம்‌ அயொடிலும்‌ உண்கிற்‌ உண்மையில்‌ அவ்‌ கச சற்றுண்டியில்‌ முக்கியமான மினல்‌ 
கண்யும்‌ [| அத்தியாவசியமான விடமிள் வாயும்‌ உட்கொள்ளக்‌ ஆம: இலை அனைத்துமே அவ 
த ஓ வெஸ்ப்‌ எழத்கலி கடத 86. வறண்ட குளம்‌ 


இருகை பாரதி! கரியாலயத்‌ 
இல்‌ முரளி வெகு நேரமாகச்‌ சாமிநாத 
னுக்காகக்‌ காத்திருந்தான்‌... இந்தியா 
வீன்‌ எல்லையில்‌ சனப்படை தாக்குவதைப்‌ 
பற்திய பரபரப்பான... செய்ி. டெலி, 

பிரிண்டரில்‌ வத்து கொண்டிருந்தது. 
பரபரப்பூட்டும்‌. செய்திகளில்‌ சவலை. 
யுடன்‌ மூழ்கியிருந்த முரளி, சுவா. 
கடிகாரத்தில்‌... மணி பத்தடித்ததைக்‌ 
கேட்டுத்‌ இடுக்கட்டான்‌... சாமிநாதன்‌ 


இன்னும்‌ “வந்து சேராத்து “வியப்பைச்‌, 
கொடுத்தது... மாலையில்‌. முரளியைக்‌ 
காணச்‌ சாரதா. வந்திருந்தாள்‌. அவள்‌. 
வீட்டுக்குப்‌ புறப்படும்போது மணி எட்‌ 
டாலலிட்டதால்‌, சாமிநாதனை... அவ்‌ 
டன்‌ தக்ைக்கு அனுப்பி வைத்தான்‌. 
முரளியின்‌ காரை ஒட்டிச்‌ சென்ற சாய 
நாதன்‌ மணி பத்தாவயும்‌.. "இ 
இரும்பலில்‌ 
கூப்பிட்டு விசாரித்தான்‌. முரளி, 
11 என்னை... வீட்டில்‌ விட்டு விட்டு. 
உடனே அவர்‌ போய்‌ விட்டாரே 
யாவது வாயாடுக்‌ கொண்டிருப்பார்‌!* 
'அமோதித்தான்‌. முரளி. கொஞ்சமா? 
வாயாடி..." 


பொல்லாத 


48 


“ஏன்‌? உன்னிடம்‌ ஏதாவ, ம்‌. 
பாகப்‌ பேசினார. “த ௫௮ 

""இப்போது காரில்‌ வரும்போது: 
என்ன கேட்டார்‌ தெரியுமா? “இரண்டு. 
துருவங்கள்‌ சேரும்‌ அஇசயம்‌ தம்‌ ஊரில்‌ 
இிாழ்மிறது' என்றார்‌. அந்தத்‌ தரு 
வங்கள்‌ நாம்‌, 

"அப்புறம்‌? 
"நீஙகள்‌ தவிமையாக இருப்பதால்‌ 
தான்‌ பிடிவாத குணம்‌ உள்ளவ] 
இதிர்களாம்‌, ஒரு துணை இரு) 
டால்‌ நீங்கள்‌ இருந்த முடியுமாம்‌." 

'ஜீஹா...! அப்படி ஒரு துணையை 
யும்‌. எனக்கு அவனே. கேடிலிட்டா 
னுக்கும்‌?! 

'ஓ....! என்னைத்தான்‌ தோரந்தெடுத்‌. 
நச்கிருர்‌) உங்களைத்‌ தட்டிக்‌ கொட்டிக்‌. 
ந்த, பதான்‌... முடியுமாம்‌!!! 
மறு சலசலவென்று சாரதா ஏரிக்ும்‌. 
ல்‌ கெட்டது. முரளி பதில்‌ 


நிருபருடைய 
விட்டு மீண்‌: 
முரளி நீண்ட 


டம்‌. சிரித்தாள்‌ சார 
பெருமூச்சு விட்டான்‌. 
நீ என்ன சொன்னும்‌?'* முரளி 
சேட்டான்‌. ல்‌ 
'நிருபர்‌ வேலையோடு இந்தச்‌ தரகர்‌ 
வேலை எத்தனை நாட்களாகச்‌ செய்லிறீர்‌ ர: 
எப்ப பாது தேடப்‌ போலுறீர்கள்‌? 

நீங்கள்‌ சொல்‌ 
:பாரதமணிதான்‌!" என்றுன்‌ 
போனின்‌ மறுபக்கத்தில்‌ சாரதா 
மது கெட்டது... ஒரு நீண்ட 
கடல்‌ போர்க்‌ ழே வைத்தான்‌ 
இ மாலி ராமனைப்‌ பற்திய 
பச்ச வந்தபோது. சாரதாலிடம்‌ 
தொன்றிய பரபரப்பையும்‌ சாரதாவிடம்‌ ஏற்படும்‌. மா; 
முரனி கவனிக்கத்‌ 


ஒன்‌ பேரா 
குத்தபோது: 
வந்தது. 

எய்த... தொலைத்தானோ. 
இந்தச்‌ சிவராமன்‌, சீக்கிரமாக வத்தால்‌ 


'கட்டான்‌ மூரனி, வியப்புடன்‌, 
நா, நோ...அவனையே நினைத்து. 
இரத்துக்‌ கொண்டே. வருடருள்‌. கட்சி 
பளியே போய்‌. 
வீட்டில்‌ 
என்றுதான்‌ 


இந்தியாவின்‌ 
உன்னத 
சோப்புகளைத்‌ ன்‌ 
தகரக்‌ சநத 
டாடா சோப்‌ 
இப்போது சல்லி மாசயர்யான்‌. 


வழங்குவது 


42 


பாசமோ, பரிவோ 


'தென்படவேயில்லை, 


ஆபதைச்‌ அறப்ிதழ்ல்‌ 


தா. ஊர, ரர, கணுத்தே (சம்ஸ்கிருதம்‌) 
தண்ணிலவில்‌ துயர நாடகம்‌. மீனூ 
்‌ றி | 
ல்க வில்‌ சிப்பு 
போல்ரும்‌ ட்‌ - 


"தான்‌ தனியாக இக்கேயே, தனைக்‌ 

(ப “பாரதம்‌! இருக்கறது நங்கள்‌ 

(கலர்கள்‌?! "னத சிகா 

ன்‌ வ வறட்டுப்‌ 

கொல்லு ட இ ப்‌ 

சாரதாலிஞல்‌ ஏற்பட்ட ஏமாற்று 
ஒன்‌ எசவனந்து முரன்‌ அட. 
இலி னிமந்த ழை வாசாவது இம்‌ 
பட்ச சில்‌ சமயங்களில்‌ கத்தில்‌ இன்றி 
விடுவதுண்டு... அந்த வேதகமை ஒர 
பெருமுச்சினும்‌ அடக்கலிடப்‌ பழக்‌ 
கொண்டான்‌. 

'சாததாவைப்‌ பற்றிய நினைவில்‌ ஆமம்‌ 
இருந்தாது போன்‌ மர்‌ அரத்சக்‌; 
தெல்யத்தமிலிடத்து ஒரு “டாகடர்‌ 

ஞர்‌, 


சாமிநாதனை யாரோ வழிமறித்து, 
இடித்துப்‌. போட்டு விட்டதாகவும்‌; 
காரையும்‌ அடித்து நொறுக்கலிட்ட 
தாகவும்‌... சாமிநாதலுக்கு... இடது 
கையில்‌ எதும்பு முறிந்திருப்பதாகவும்‌ 
தவில்‌ பலத்த சாகம்‌ ஐத்பப்டுப்ப 
'தாசவும்‌ உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்று 
கவல்‌ கொடுத்தார்‌. டாக்டர்‌. 

பத்து. நிமிஷங்களுக்குள்‌. ஆலயத்‌. 
இரியை அடைந்தான்‌, மூரளிஃ ஒரு 
தனியறையில்‌ சாமிநாதன்‌. படுத்தருக்‌ 
தான்‌, மயக்கம்‌ தெளிந்திருந்தது.. லை 
மலும்‌ கையிதும்‌ கட்டுப்‌ போடப்பட்‌ 

'போடப்பட்‌ 
ருந்தது. முரனியைக்‌ கண்டதும்‌ அவன்‌: 
முகம்‌. மலர்ந்தது. முரனி படுக்கையின்‌. 
விளிம்பில்‌ அமர்ந்தான்‌. 

“ன்றும்‌. பயப்படாதே; டாக்டர்‌ 
ஆபத்தில்லை என்று சொல்லி விட்டார்‌”. 
என்றான்‌ முரளி. 

“என்னைப்‌ பற்றிப்‌ பயமில்லை, சார்‌! 
உங்கப்‌ பற்றித்தான்‌! என்றுன்‌. 
சாமிநாதன்‌. 

தீ என்ன சொல்லருய்‌? 

*1இந்த. அடி. உங்கள்‌ மீது விழுந்‌: 
இருக்கு வேண்டியது. ஆன்‌ மாறாட்டம்‌. 

ட்டது"" என்றான்‌. சாமிநாதன்‌, 
புன்னகையுடன்‌. முரனி இடுக்க்டான்‌: 


பேவ 

கர்த்தர்‌ ஸிங்‌ துக்கல்‌ (பஞ்சாபி) 
ராம்‌ மோகன்ரால்‌. (தெலுங்கு), 


"என்று 

அலால்‌ நடந்து 
பதற்றத்துடன்‌ கேட்டான்‌; 
"ந்தா அம்மானை எட்டில்‌ விட்டு 
அட்டுத்‌. இரும்பும்போது தான்குபோ்‌, 


கோட்டார்‌. சைக்கிள்களில்‌. வந்தா, 
என்னே இருட்டான சற்‌ 
மக்‌ விட்டார்கன்‌. கார தான்‌. 


இதுத்தயதும்‌ நன்கு பேரும்‌. என்னை 
தேக்க ஒடி, வந்தார்கள்‌, ஒங்வொரு 
வலம்‌ செயில்‌ இது சிறு தடி வைக்‌. 
இருந்தான்‌ காசிம்‌ ககவைத்‌ இறத்து 
இன்‌ எனக்‌, சழ ட இழுத்த 
பபாட்டு அடித்தான்‌, மற்றவர்களும்‌ 
ரது அல்லிக்‌. தாக்கக்‌; 

ண்டு ௮0 டது சையா 
இம்ம்ம்‌ மண்டையில்‌ "அம்‌. 
அழுக்ததும்‌ மயக்கம்‌ கந்தது; செத்தய்‌ 
போய்விட்டேன்‌... என்று, து 
வர்கள்‌ போயிருக்க வேண்டும்‌!” என்‌ 
ன்‌. சாமிநாதன்‌. 

“மோட்டார்‌. சைக்கிள்களின்‌... நம்‌ 
பர்கன்‌ தெரியுமா?" - பரபரப்புடன்‌: 
கேட்டான்‌, முரளி, 

“தரியாது, சந்தில்‌. வெளிச்சம்‌ 
போதாது; ஆட்களைக்‌ கூட அடை 


மானம்‌ காட்ட முடியாது." 
சாம்தாதக்கம்‌ சன்கோடு,_ பாரத்‌ 
தான்‌ முரளி, தனக்கு வரலிருந்த ஆப, 
தச்‌ சாமிநாதன்‌ தாங்க்‌ கொண்‌ 
மருக்வுன்‌ என்ற உணர்வு, முரளியின்‌ 
கண்ககாக்‌ கலங்க வைத்து விட்டது. 
ஓப்ரத்‌ தாக்கலாக 
(2 வெண்டும்‌. இப்போது எப்படி. 
இத்தக என்று கெட்டான்‌ சாமி ஸ்கூட்டரைத்தான்‌. 

ன்ட்‌! தள்‌! 
ஆற்ததக அ்தகுங்க்‌ எப்க வத்தான்‌ 
வப்‌ 
அதடல் ன்றது கற்ல் பக ப்ன்‌ 
மக்கல்‌ பாருங்கள்‌ அலை தூக்குல இன! 
அகலத்தை 
பக்தன்‌ இடம 


பக்‌ 
வன்க, பி 

இகம்‌ வதே, 


அமில வினம்காசன. 
என்த தவனை சச்‌ அனி, 


பலன்கள்‌ 


இரவு வேறும்‌ தனி தல வேரக்க்‌. 
பவத இயக. 
எப்படி. அடையாளம்‌... கண்டுகொள்ள. 
முடி £யா.. அதே போல்‌ அவர்‌. 
களும்‌ என்னைச்‌ சரியாகப்‌ பார்த்நருக்க. 
முடியாது, உங்களுடைய காரை மட்டும்‌. 
கண்டு கொண்டார்கள்‌. அதை உட 
வது நீங்கள்தான்‌. என்று முடிவு ஈட்டி. 
னர்கள்‌. தாக்வெிட்டார்கள்‌. அடித்தது. 
வார்‌ என்று தம்மால்‌ நிரூபிக்க முடிவாது. 
போனதும்‌ யூடிக்கக்கூடவா முடியாது?" 


*பூரீரதமணி: காரியாலயத்துக்கு. 
னி இரும்பி வந்தபோது நள்விரவால 
ரபி திடக்தன்‌ அரிரியாகள்‌ கானவன்‌ 
வெளியாக. வேண்டிய பதிப்புக்கான 
இம்முரமாக டபட்டிடம்‌ 

சாமிநாதன்‌ அடிபட்ட 
*ஆரியர்சளிடம்‌,. முரளி, 
கூறியபோது, அனைவரும்‌ இடுக்வட்டனர்‌. 
அந்தச்‌ செய்நியை விவரமாகப்‌ பத்ர்‌ 
சேலில்‌ சேரக்கமபடி. சோல்லிட்டு 
ட்டுக்‌ (ன்‌ முனி, உள்ளமும்‌ 
உடலும்‌ தெம்பிழந்த நல்வில்‌ படுக்கை 
மில்‌ விழுந்தான்‌... உறக்கம்‌ வரவில்லை, 
வேதனை நிறைந்த எண்ணங்கள்‌ அழும்‌, 
இக்‌ கொண்டிருந்தன... தனக்கு வர. 
ஆபத்துக்கள்‌ சாமிநாதன்‌ 
இயை ௨, 


கொண்டிருந்தும்‌; 
முசனிக்குக்‌ அவிம்பட்ட வாஞ்சையும்‌. 


ல்‌ 

அக்கறையும்‌ உண்டு... “பாரத மணி!ப்‌ 
பத்திரிகையில்‌ நம்பிக்கையுடனும்‌, வீசு, 
வாசத்துடனும்‌.. பணியாற்றும்‌ ஒரே. 
நபர்‌ அவன்தான்‌. என்பதை. முரளி 
உணர்த்திருந்தான்‌.. 


பதமான எம்ப வெள்‌ 
லாமோ 'நருங்குவகை 
பரக்க மரனிலில்‌. மனம டுக்க 


நறு... "காலைக்‌ குரல்‌! பணத்தைக்‌ 
கோட்டம்‌ “பாரதமணியில்‌ உதவி அமிரி 
யார்கள்ம்‌ பறித்துக்‌ கொள்ள முயன்று 


கொண்டிருக்கது. அகற்ரக்கட முரன்‌ 
பயப்படனிக்கீட ஆனும்‌ ஒரு கட்சியின்‌ 
த்தாத்தங்கக்‌. எதிரககறன்‌ என்பதற்‌ 
கா்‌ ஒரு தனிமனிதனை இருளில்‌ நாத! 

மர்‌ கழித்து தாக்கும்‌" கேவலமான 
நடவடிக்கைதான்‌. முரளியை அநிர: 
வத்‌ டது, “பாரதமணியின்‌. 
வெற்பில்‌... முன்னேற்றம்‌... காணுவ. 


இல்‌ மிருந்த அக்கறை கொண்டு அதற்‌. 
மோன முயத்ரியில்‌ இலிரமாக, ஈடுபட்‌. 
பருக்கும்‌. போது, இப்படிப்‌ பலிகத்‌, 
தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாக. நேரிடவே,. 

'ரனி, நம்பிக்கை ரத்து, மனம்‌ ரூழம்‌: 

னை... மிருந்த மன வெதக்கக்குள்‌. 
னாம்‌ விட்டவன்‌; சந்திக்கக்கூடத்‌ தெம்‌. 
மீழத்து இரவு வெருநேரத்துக்குப்‌ பிறகு: 
உறங்கி விட்டான்‌. 

காலையில்‌ அவன்‌ படுக்கையை லிட்டு 
எழுந்திருக்கும்‌. போது மணி பந்தாட 


விட்டது. அவனுள்‌. ஏற்பட்டுவிட்ட 
மனச்‌ சோரிவு. உடலையும்‌. பற்றிக்‌, 
கொண்டதால்‌. அல்வளவு... நேரம்‌. 


தால்‌ விட்டான்‌. "அப்படி ஒரு நெடுத்‌ 
க்கம்‌ அவனுக்குத்‌ தேவைப்பட்டது. 


வாரத்துக்குப்‌. பிறகு ஒருநான்‌ 
முரன்‌, காலியில்‌. பாரதமனைக்‌ 
நோரியாகயத்துக்கச்‌.. சென்ற போது: 


போத்தன்‌ லல பன்ற உக 
களும்‌ எத்‌ இநதத 
ஜேன்று பேரம்‌ டைப்பில்ட்‌" பீரேமாலும்‌. 
நதா அய கதமல பமல்‌ 
றன்‌ படி 
களத்‌, து பறவைகள்‌ ஓடி! 
இக்பால்‌ ஒடி விட்டார்கள்‌. முரனி, 
சே்லககலால தணைக்கால்ட த்த 
நம்‌ கடக மங்க பரவத்‌, 
கரு கோல்‌ தத்கல்‌ அமர்‌ 
டன்‌ அண்டன்‌ 
எத்தின பகம்‌ நனியது, மரன்‌ 
கத்‌ தன்னுடைய அழிவும்‌, சக்தியும்‌. 
தன்ன. விட்டுக்‌ சுழன்‌ ஸிட்டது. 
போன்ற வெறுமை: ?தான்‌.றியது. 
சக்க அதமாலயி்‌ சித 
கத்தக்‌ கமலடந்த சான்க்‌. 

செட்டிநாடு குமாரராஜா 
எம்‌. ஏ. எம்‌. முத்தைய செட்டியார்‌ ௨. 
1929 செப்டம்பர்‌ 6ஆம்‌ நாள்‌ - 1970 ஜனவரி 24ஆம்‌ நாள்‌ 


சென்னை ஷெரீப்‌ (1957-58). 
தென்னிர்‌இியத்‌ தொழில்‌ வணிக சங்கத்‌ தலைவர்‌ (1958-60), 
புகழ்பெற்ற தொழிலபர்‌ - வள்ளலார்‌. 


சென்ற ஆண்டு இதே நாளில்‌ (24-4:70) எங்களை வீட்டுப்‌ 
மரத்து, ஆஜல்‌ என்றும்‌ எங்கள்‌ தெஞ்சில்‌ நிலைத்திருக்கும்‌ அப்‌ 
பெருத்தகையாளரின்‌.. அன்பு நினைவிற்கு. வணக்கம்‌ செலுத்தும்‌ 
வகையில்‌ அன்னார்‌. ஆற்றி வந்த நற்பணிகளைத்‌ தொடர்ந்து, 
மேற்கொள்வதென உறுதி பூணுக்றோம்‌. 


பின்கண்ட தீறுவளங்களின்‌ நர லாகத்தினரும்‌ ஊழ்ய/கஞும்‌ : 


செட்டிகாடு கார்ப்பரேஷன்‌ பிஷரவேட்‌ லிட்‌. சென்னை & சிலோன்‌ ஓ. மதுரை: 
செளத்‌ இக்‌இயா கார்ப்பொரேஷன்‌ பிரைவேட்‌ லிட்‌., சென்னை. மதுரை, பெங்களூர்‌ 
விசாகம்பட்டினம்‌, செகந்தராயாத்‌. விஜயவாடா. மற்றும்‌. இதர. கள்‌: 
ஓ செளத்‌ இந்தியா கார்ப்பரேஷன்‌ பிரைவேட்‌ லிட்‌., கொச்ி &: புதுக்கோட்டை: 
ஓ. லோட்டஸ்‌ மில்ஸ்‌ லிட்‌., சந்தராபுரம்‌, கோவை ஏ செட்டிசாடு சிமெண்ட்‌ 
கார்ப்பரேஷன்‌ லிட்‌, சென்னை ம கரூர்‌. ஓ. செளத்‌ இந்இயா ஸ்ட்ரக்கரல்‌. 
கார்ப்பரேஷன்‌ லிட்‌., சென்னை & ஜெகன்‌ ஓ செனத்‌ இர்இயா கார்ப்பரேஷன்‌: 
(இருவாங்கூர்‌) பிரைவேட்‌ லிட்‌, கொல்லம்‌ ஏ. ஸ்ரீ கருணாம்பிகை ஜின்னிம்‌ 
பேக்டரி, அலிஞசி ஓ. துபாரி குருப்‌ எஸ்டேட்ஸ்‌, குடகு ஓ சேஷலரி எஸ்டேட்‌, 
குடகு 'ஓ. மேபிஎவர்‌ எஸ்டேட்‌, குடகு ஓ சூண்டள்ளி எஸ்டேட்‌ 

ஓ தொட்லகுண்டா எஸ்டேட்‌, குடகு * கொடடுபைல்‌ எஸ்டேட்‌, மைது! 

57 


௦2 
எபோதும்‌ மர தயாசககம்‌ அச்‌ 
உதுமபுகளேயே கெட்டு வங்கக்‌ 


வண்டிகளின்‌. விகியோகஸ்தர்களிடமும்‌, எங்களுடைய ர்‌ 
வெச்போகவதர்களிடமும்‌ இடைக்கு: க 
"தமிழ்‌ நாடு, மைசூர்‌, கேரளா, ஆத்திரப்‌ பிரதேசம்‌, பாண்டிச்சேரி 
முத்றும்‌ கோவா. பிர்தொங்களுக்கு விதியோகன்தர்கள்‌. 

மதருஸ்‌ ஆட்டோ சர்விஸ்‌ பிரைவேட்‌ லிமிடெட்‌. 
நே, மஷண்ட்‌ ரோடு, சென்னை: 

அன்த கொன்சம்‌ அறுடைய 
மலர்‌ சவ பன்‌ 
டட ட டப 
வந்தான்‌. அத்த இயந்திரம்‌ அமை) 
யாக இருந்தது. பிறகு உதவி ஆமிரியர்‌. 
களின்‌ அறைக்குள்‌. பம்‌ தான்‌. 
அறை வெறிச்சென்றிருந்த, புரிந்து. 
கதா னரா 
க்கட்‌ தக போற்ற, வ்‌ 
ட ர்க போம்‌ 
ருந்தது." ஒரு சணம்‌ அந்த அறை: 
கல்‌ சவ்‌ 
ம்‌ அணக கத பலம்‌ 
நிரம்பி விட்டதாகப்‌ “பிரமை தட்டி. 
சடம்‌ கக சதம்‌ 


பத்க்‌ வராந்தாலில்‌ 
காண்‌! பில்‌ பணியா: 
கிட்ட த சப்‌ தேறிர்‌ வாம்‌ 


"வாங்க வரும்படி. 
கூறிலிட்டு அறைக்குள்‌. புகுந்து நாற்‌ 
காலியில்‌ சாய்ந்தான்‌. 

'நாளை எப்படிப்‌ /பாரதமணிஎப்‌. பத்‌ 
இரிசையை வெளியிடுவதும்‌... மக்களின்‌ 
மனத்தில்‌. மதிப்பைப்‌ பெற்றுவிட்ட 
ஒரு தரம்‌ வாய்த்த... பத்திரிகை இப்‌ 
டித்‌ இடரென்று ஒய்ந்துவிட முடியுமா? 
எவ்வளவு சேவலமான சி இது. 
பேசரடும்‌ கொண்டிருக்க முடிய க 

ஈாரரடிக்‌ கொண்டிருக்க முடியும்‌?, 
பத்திரிகையையே நிறுத்இலிட்டா 
இந்த மக்களுக்கு இப்படி. 
மத்திரிசை எதற்கு? சினிமாக்களும்‌, 
காலக்‌. குரது'மே இவர்களுக்கு வழி 
காட்டட்டும்‌... 

முரளியின்‌: மனம்‌ சலித்து விட்டது. 
*பார.தமணிஎக்‌ காரியாலயத்தின்‌ வாசல்‌. 
கதவைப்‌... பூட்டிவிட்டுப்‌... போய்விட 
வெண்டும்‌. என்னும்‌ துடிப்பு அவனுள்‌ 
தோன்றியது... கோபத்துடன்‌. நாற்‌ 
சாலில்கிருந்து எழுந்தான்‌. 
ரட்‌ ப்‌ 


இட்ணிபரிஸ்டர்‌. இயந்திரம்‌. இலக்கும்‌ 
ஒசை கெட்டது. ப்‌ ட்ப 

£வறும்‌ பிரமை என்று, முதலில்‌ நீளத்‌, 
தான்‌. ஒற்றும்‌ கேட்டான்‌... டெலி 
மிரண்டாள்‌. ஒல செனிலாகக்‌ 


கேட்டது. 
ப்ட்‌ புடன்‌ அடுத்த அறைக்குள்‌. 
நான்‌: உள்ளே சாமிநாதன்‌ 
பேவர்‌ மிண்டர்‌. இவய கொண்‌ 
ருந்தான்‌... அவனுடைய. தோ, 
விருந்து தொங்வெ தணித்‌ தொட்டிலில்‌ 
இட்து சை: இடந்து... கைமுறிவும்‌ 
சோசல்‌. கட்டப்பட்டிருந்த சட்டு. இன்‌: 
னும்‌ அவிழ்க்கப்படலில்லை. முரளியைக்‌, 
ண்டதும்‌ சாமிநாதன்‌ விரைந்து அவன்‌ 
பக்கத்தில்‌ வந்தான்‌. 

சந்தர்ப்பம்‌. 
மிகச்‌ சிறியது 

கண்டுபிடிப்பு. 
மிகப்‌ பெரியது. 

கணா தத்தன்‌. வேல்ல லவ ௭௧ 

பனா ல்க அவவ கன்ட 
னில்ட அம வம 
நட்டல்கதம அல்‌ வ 


இரவிச்்‌ பேளடிகரள்‌ கற்களில்‌ சய கிம்‌ 
பவட எருக்க வேவ கானம்‌ 
அதட்ட அட 
அதம பேலிப அடகடப்பல்‌ 
ச 
ப அடுக்கி வளமே மோரில்‌ சற்ப்டரநந 
கலகலப்‌ "வீரன்‌ ஒருவள்‌ கவளத்தை 95 
நன வது அவலை தவ்‌ பகர்‌. 
சத அவள்பான்‌ட க அண்டை முன்ளாத்ர்க்‌. 
கொண்டு நெல்‌" அனங்க எறஇரத்கைக்‌ கண்ர்‌ 
மடத்தவ்கக ளப சது வனம்‌. 


கண்ண முன்‌ 
இன்வவ்வகள்‌ 
டி 


ல முக ஷவரம்‌ 

ப டஸ்பா எம்‌ 
ட செல மக்மள்ள 
பக கலக வழி கணட வபய்‌ வன்‌ 
ந்த வப 


ப அகத்‌. வழிலே சென்ற ர. 
பம்‌ மேல்‌, ஒரு மரத்தை அரஸ்ட்‌ அடு் 
நடக்க மரம மர வ்‌ ப்‌ 
கண்வ. ந்த த்‌ நத்ர்‌ 
பொத்த அனு கோகன்‌ மல்கக்‌ 
ரப ட்ப ம்க்‌ 
படத்தான்‌ கண்டு ததா்‌ அமகனீதம்‌ 


முன்பு கழ்கககள்‌ 
ப எரு வளனும்‌ 

மனிதா நன்‌ அறிவு சர கபட நரவுயன்‌ ஜாண்‌ 
படப்பட அட்ட்ட ப 
பரவலாம்‌ 


ஸ்‌ 
ஸஸ்யத்தரியிலிருத்து 0 பா.க4 
சொல்கி விட்டார்களா?! என்று முரளி 
சேட்டான்‌, நடக்க 
போன்‌ செய்தேன்‌? உத ஆர்ரியரகள்‌ 
எல்லாரும்‌. வரவில்லை, 
பையன்‌ சொன்னா 
என காரணமாம்‌ 
“இக்கு வேலே பார்க்க அவர்கஷைக்ுப்‌ 
பயமாயிருக்கிறதாம்‌,.. உணக்கு நேர்ந்த 
குதி அவச்சளுக்கும்‌ நேரலாமாம்‌, 


என்று ஆபிள்‌ 
ராஜிநாமாவுக்கு 

்‌] 

ப அவளை அவுத்து இப, 
சமகவணரோ நங்கள்‌. 
பெத்த காள்‌ கரக்‌ சேன 
'ராகடல்ளாள்‌ போ்‌ 
ஆலை அவை கடம்‌ ம்ஞ்தை டை 
கெல அவிக்க வலம தக்க வ, 
அந்தம்‌ மக்கத்தை விரு எப்ப, 
மஇலானத்ததும்‌ எரித்த 

மள 
பள்‌ 

லவ்‌ 
சீ, முன்‌ ஒருமுறை படுக்கம்‌ போகு. 
22 ஜனவ 
தற்‌ 

ஸை 


ம்‌ 

ஸி 
டப்ப 
னைகள்‌ கவணம்‌ 
கம்‌ வனை வக கில பகர 
மன்‌ ஆறுல்‌ ஏன்ன நக்கா: இன்று. 
லப 2) 
பரமான ரோலகடட நமமி சனிக்‌, 

தங்களுடைய சொந்தம்‌ பாதுகாப்பை 

எனிட்டுத்தான்‌... ராஜிநாமா செய்‌ 

சம்‌ என்றும்‌ ரளி. 

"உண்மைக்‌ காரணம்‌. இதுவல்ல, 
காக்கி குரன்என்‌. பணம்தான்‌. இவர்‌ 
கசாப்‌ போச வைத்திருகபறது, காக்‌ 
கூரது'க்கப்‌ போயிருப்பார்கள்‌. இப்ப. 
தவத. ஐடக்குபேன்று நான்‌ எதிர்‌ 
பார்த்ததுதான்‌... என்கன சாம்‌ 


'தாதவிடம்‌ நீட்டினாள்‌ 
சாமிநாதன்‌ தவத்தின்‌, 
“தலைப்‌ பூட்டவா ஆல்பத்திர்‌ 
இருந்து இவ்வளவு. அவசரமாக வத்‌ 
தேன்‌? யார்‌ வேண்டுமானாதும்‌ போசுட்‌ 
டம்‌, சார்‌... நம்முடைய பத்திரிகை 
சிறந்ததா என்றன சாமிநாதன்‌: பட 
எத்தனை. நாகீக்குத்தா, 
பொறுக்க மூடியும்‌? இங்கே நீ இருப்ப. 
தால்தானே உணக்கு அடு. விழுந்தது?!” 
என்றான்‌ முரளி, பச்சாத்தாபத்துடன்‌, 


54. 
"சார்‌... இத்த அற்பர்களுக்கெல்‌: 
லாம்‌. பயந்தா ஒரு லட்சியத்தைக்‌. 
கைவிட வேண்டும்‌? என்னயும்‌ பண்‌. 
துக்காக. ராஜிநாமாச்‌. செய்துவிட்டு. 


ர ஒடும்‌ அந்த அற்பச்சளோடு செர்த்து 


விட்டீர்களா சார்‌...!* என்று கேட்டு 
விட்டு முரளியைப்‌ பரிதாபமாகப்‌ பார்த்‌ 
"தான்‌ சாமிநாதன்‌. 

'மரனியின்‌ ஈண்கன்‌. சலங்லிட்டன. 
மந்த நன்றிப்‌ பெருக்குடன்‌. சாம்‌. 
நாதனை உற்றுப்‌ பார்த்தான்‌. உணரச்‌ 


சம்‌. பெருக்குடன்‌... சாமிநாதனின்‌ 
கைகளைப்‌ பற்றிக்‌ கொண்டான்‌; 
“சார இரண்டு. புரம்‌ ரீடாகள்‌: 


மட்டும்‌ மடைத்தால்‌ போதும்‌, நாம்‌. 
சமாளித்துக்‌ கொள்ளலாம்‌" எல்றான்‌. 
சாமிநாதன்‌ நம்மிச்சையுடன்‌.. 

அவனே. இரண்டு மணி நேரத்தில்‌ 
இரண்டு நண்பர்களை. அச்சத்‌ இருத்தம்‌. 
பார்ப்பதற்காக... அறைத்து. வந்தும்‌, 
விட்டால்‌... முரளி, புதுத்‌ தெம்புடன்‌ 
காணம்‌ பட்டான்‌... இருப்பவர்களைக்‌. 
கொண்டு... சமாளித்து... விடுவதாக. 
அச்சுத்‌. தொழிலாளிகள்‌ உறுதி கூறி 
ர்கள்‌... வழுக்சம்போல்‌. 'பார்தமணி! 
மறு நான்‌ சாஸ்யில்‌ வெளியாயிற்று, 
முளியம்‌, சாமிராகதும்‌ இரகம்‌ ப 
மம்‌ “பார்தமனரி! காரியாலயத்நிலேயே. 
நங்ல விட்டார்கள்‌. 

"எடிட்டிங்‌, காப்மி ரீடிங்‌, மெக்அம்‌. 
எல்லாவற்றையும்‌... அவர்களே. கவன்‌, 
(தக்‌ கொண்டார்கள்‌," சில சமயங்களில்‌. 
ஓக்கக்‌ கோக்கும்‌. வேலேயில்கூட முரளி 
ஈடுபட்டான்‌... ஐந்து... நாட்களும்‌ 
இரவும்‌ பதும எட்கிள்றி உணழ்க்‌ 

/வண்டுயிருந்கது.. வது நாள்‌, 
நன்று த கதலி ஆசிரியர்கள்‌. 

/வவைச்ரு அமர்த்தி விடவே, வேகப்‌ 
ப சற்றும்‌ குறைந்தது, புதிய கதலி 
பிரியரசளுகமு அதுபவயில்லாகசால்‌, 
சாமிநாதனே முழுப்‌ பொறுப்பையும்‌. 
ஏற்றுப்‌ பணியா.நறிஞன்‌.. 

இ. நாட்களுக்குப்‌. பிறகுசான்‌ 
ஏனிக்குச்‌ சற்று ஓய்வு. இடைத்தது. 
ரவு. இரண்டு... மணிக்குக்‌. சாரியா. 
வயத்தை விட்டு வீட்டுக்குத்‌ இரும்பி. 
ஜன்‌, அன்று இரவு வெகு நேரம்வரை. 
பலவித எண்ணங்கள்‌ அவன்‌. தூக்கத்‌ 
தைச்‌. கெடுத்துக்‌. கொண்டிருந்தன. 
சாமிநாதகைப்‌ பற்றிய. நினைவு புத்‌ 
துணர்ச்சியை ஊட்டியது. 
காலயில்‌... கதவு தட்டப்படும்‌ ஒலி, 

சேட்டு எழுக்க மானி, வாகத்‌ கதவைத்‌ 


தந்ததும்‌. யப்பினல்‌ இகைத்து: 
சனிக்‌ ம. கவெராமதும்‌ 
கசன்‌, சாரதாகும்‌. கராமலு 
நின்று கொண்டிருந்தார்கள்‌.. 

(தொடரும்‌) 

உஉ1ா16 6 ஐரன.₹0௩ வள உயர 
சோ கரா ஈஙவா₹ு 


274, 008-போ 8080 - 0011847௦16-2. 

ஜெமினி ஆர்ட்‌ பிரிண்டர்ஸ்‌ 
பவம்‌ 274 ரால்‌ சம்‌ ரோடு - கோயமுத்தர்‌12 “கெொத்இமான அச்ச பெமயாம்கள்‌, வண்ணை ஏன்‌ 

% 1 
1)... இரு மதுசூதனன்‌ 
ம்‌ (2 மணலுலில்லா வீடு 
பூப்‌ ர இழக்குரெல போஸ்ட்‌. 
ப கோனா 
நி 
பவத ஒன்‌ அவ்வக்‌ 


பட்டு, (பஃ்டடு 


மால்ச்சல்‌ வத்து இளம்பிள்ளை வாத தோய்‌ 

நீயம்‌ செய்தும்‌ குணமாகலில்லை, கடைசி. 

'அரஜானன்‌ அவர்களால்‌, புதிய 

'ஆபரேஷன்‌ எதுவுமில்லாமல்‌. 
எழுது வயது 16. 


படத்தில 
டு 
பன்‌ யண்டுட்டி காபாலாசார்லுள்ள்‌ 


முனா 


மாதர்களின்‌ ஆரோக்கிய செளபாக்கீயத்தீற்கு 
/499 அண்றவதந்று பிரக மமிததா 
இப்போது மாதாந்திர வட்டி அளிக்கிறது 
ஐஓபியின்‌ குடும்ப க்ஷமகல வைப்பு இட்டம்‌ 


இந்தட்டத்தின்‌ €ழ்‌ உங்கள்‌ சேமிப்புகளை 
முதலீடு செய்து மாதந்தோறும்‌ வட்டி பெற்றுப்‌: 
பயன்‌ [அடையுங்கள்‌.. 

குறைந்த பட்ச கால அளவாக மூன்றாண்டு. 
காலத்துக்கு ரூ. 5000க்கும்‌ அஇகமாக வைக்கப்‌ 
பட்டுள்ள பணத்திற்கு மாதந்தோறும்‌ வட்டி. 
யளிக்கப்‌ படுறது. 

இந்தியாலிலுள்ள எங்களது. எந்த சொக்கும்‌. 
விஜயம்‌ செய்து மேல்‌ விபரங்களை அதியவும்‌. 


இந்தியன்‌ ஓவர்ஸீஸ்‌ பாங்க்‌ 


முத்திய அதுவலகம்‌: 151, மவுண்ட்‌ ரோடு, சென்னை-2 


08. 
(பிரபுராம்‌ தன்னுடைய அறைவில்‌ படுத்‌ 
தக்கொண்டிருத்தான்‌. வாஷெனிலில்‌ தனகண 
மன மாடிப்‌ பந்தப்‌ பதினைத்து. நிமிடங்கள்‌ 
ஆதவருக்கம்‌ சாதாரணமாகப்‌ பத்து வணிக 
இன்னாகவே அவன்‌ தாங்க விலலான்‌;, அவன்‌ 
நீந்தை கடம்பு சசியல்லாமல்‌. படுத்திருக்க 
தால்‌ சாப்பாடு, தூக்கம்‌ எல்லாவத்தினுமே 
சோல்தாமதமாவிற்று, அவன்‌ தந்தை அடுத்த 
அறையில்தான்‌. படுத்தும்‌. கொண்டிருந்தார்‌ 
நமத மகனலிலிடம்‌ அவர்‌ கூதிக்‌ கொண்‌: 
ஒருத்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும்‌ அவனுக்குக்‌ 
தேனிலாகக்‌ கேட்டது. 

மறுநான்‌ வக்கில்‌ அழைத்து ஓர்‌ 
எழுத வேண்டும்‌ என்றார்‌. 

“ஏன்‌ இப்படி, வெல்லாம்‌. பேகஓதர்கள்‌? 
கலில்‌ எழுதும்படி இப்ப என்னப்‌! இது 
மெமாலின்‌ குரல்‌, 

"வனக்கம்‌ தெரியாது. சங்கி, எனக்‌ 
கள்ளோ பயமா விரக்கு, இரும எழுந்த. 
தட்மாடுவேன்று தொணல்லே 4 

2-அதெக்காம்‌. ஒண்ணுமில்லே, இன்னும்‌: 
ஒரு வாரத்நிலே டென்னிஸ்‌, மட்டம்‌ 
மா அல்வத்தான்‌ போக்கன்‌." 

*-இருந்தாதும்‌. தல்ல. நி$சலோடு இர்‌ 

'படனமயைச்‌ செய்து விடுவது 
நாக்க்கு 

வக்கம்‌. வரவைக்‌ 

'இந்தப்‌ பதிலுக்குப்‌ பிறகு சில நிமிஷங்கள்‌ 
அமைதி திலலியது: 

பிறகு வார்‌ யாருக்கு என்னென்ன. 
வெண்டும்‌ என்று ஒரு பட்டியலைச்‌ சொன்னா? 
அவ்வளவையும்‌ கேட்டுக்‌ கொண்டிருந்த பிரபு 
ராம்‌ அசந்து போம்லிட்டான்‌. 

"துளியும்‌ ஓரவஞ்சனை இல்லாத ஒரு பாவ 
மரின்‌! 

“சன்ன. நேர்மை! என்ன தாராளம்‌! 
என்று. பிரபுராமின்‌ உள்ளம்‌... அவரைப்‌ 
பாராட்டியது... உண்மையில்‌... அப்படி, ஓர்‌ 
பயில அவர்‌ எழு வைக்காமல்‌ காலமா 
விட்டால்‌ சொத்தை இல்லளவு, கச்சிதமாகக்‌ 
தங்களால்‌. பங்கு போட்டுக்‌ கொள்ள மூடி 
பமா வென்று எண்ணிப்‌ பார்த்தான்‌, 

எதரிதானே?!! என்று, அம்மாவை. 
அப்பா கேட்பது காம்‌ விழுத்தது: 

1 எனக்கு. எதுவுமில்கை 


அறத்து சம்கத்‌ அலியாக்‌ 


வும்‌ வேண்டாம்‌. நீங்க நல்லபடியா 
எழுத்த நடமாடி வல்‌ அதுலே போத்‌ 
இந்தப்‌ பைத்இலக்கார கோசனை வெல்‌ 
எம்‌ பண்ணாமல்‌ தூங்குக்கோ....” 
'இரண்டு நிமிஷம்‌ மெளனம்‌ நிலன்‌ காத அலானாம்‌ அன்டு. தடட்டகா 

உங்க.கண்‌ முன்பே தடக்குப்‌!!: 
கொண்டிருக்க. பிரபுராம்‌ ப வலம்‌ கதவம்‌ நடக. 
ட 
ச சொல்துககள்‌! 
அர்‌ மகரம்‌ தமல்‌ விட்டம்‌ கி்‌, 
அதிக கப்டில்‌ இடத்த பரசாகன்‌ 
நக்‌ பல்கால்‌ சொக்க த வ்‌ 
கட்டிகொண்டு எழுத்து உட்சாரத்தான்‌ 
க அனவ அகபா க்கக்‌ 
ட சேண்டும்‌ பொன்கதத்‌. மம்‌ ரம்‌ 
நடி தனனத்‌ வசகம்‌ குவிசதஇருத்த. 
அவன்‌... கட்தும்‌. 


டர்‌ இ 
சாங்க்‌. கொத, 


ஹிப்பி! 
அப்பளம்‌ 

அக்க 


ல்ின், 
மன்கள்ப்ன. 
எனறு, கொள்ளப்‌. 
வரை வயாக. 
மலி வகின்‌, 
கணம்‌ 

பும்வரைஏதேதோ. 
எண்ணமிட்டுக்‌. 
கொண்டிருக்‌ 


க 8 தாக்‌ 
திச 
இத்து வயதும்‌ பாக்கஷை இத்த விட்டதும்‌. 
ந க முன்ன தந்தது ஓரிடம்‌; 
ட்‌ பை அவன்‌ 
நம்‌ மல மராரதாதம லல வா்‌ 
நர அவதகபமன்‌ கக கல்‌. அன்‌ 
சம கலகம்‌ வண்ட. அண்‌ 
எழுந்தும்‌ கோன்ளும்போது எங்க வம, 

ரா 


தக்கை எட்டனகய அம் க வ்‌ 
நதெகள்‌ மறத்தல்‌ என்து இடமாக தமித்‌ 
சகி, எகள்னரத்த்கு இப்ப என்ன அல 
மரக்கால்‌ என்‌, 

க்கக்‌ 3 


நிமிஷம்‌ மடத்து வட்காம்‌. 
ன வத ஏழுல அள்‌ 
சரம்‌ செங்து அடிகள்‌! அரக்தால்‌ 
நாள்‌ ட்‌! 
ற்றி ஒன்த்து ஏதோ ஒ௫ வகையில்‌ வெம்‌: 
வகுக்க 
மகக £மரனககு எட்டு கலர்‌ அர்பன்‌. 
ன எட்ட கல அக்கன்‌ 
சழக கரத வட பென்‌ 
சுபத்ரா அப்பொழுது வயது மூன்ற 

'வெல்கடசன்‌, தம்‌ அபிலாஷையை ஏக்க 

நாதம்‌ தக்கர்‌, அவம்‌ மலம 
ஒப்புக்‌ கொள்ளே, 2௫ பின்ல 
சாலம்‌... சான்றரோர்தமாகத்‌ தமது 
சடன்‌. அன்னம்‌ அவமே. தன வரும 
தொகையை ரங்கதா "அன்பளிப்பாகக்‌ 
கொடுத்தார்‌. ன்‌... 

“என தம்மம்‌ அன்னவை வீட்டு பர 
தறியாத: இன்னும்‌, மழலை மாருத அந்தம்‌ 
அக்‌ கலம்‌ கல்‌ கக்கின 
விட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்‌. ்‌ 


58. 
இ ஏத்தம்‌ கொள்ப ன்‌ பிரபு 
த ஒப்புக்கோள்னவிலக 1 அம்மாட்ட. 
போகணுவ்‌.. அம்மா ஐட்டே போகணும்‌! 
என்று அழுது அடம்‌ பிடித்து ஊனக்‌ கட்டி 
ஜன்‌. அவனும்‌ சாப்பிடல மற்றவர்‌. 
கோயம்‌ உண்ணவோ உறக்கலோ விடலில்கை. 
இலயதக்கோ விமாலாடுவதைற்கொ எதை 
வாங்கிக்‌ கொடுத்தாலும்‌. வசி எறிந்தான்‌: 
வெள எப்படிச்‌ சமாதானம்படுத்தித்‌ தல்‌ 
டன்‌ இருக்கச்‌ செய்வது என்று புரியாமல்‌ 
சத்தான ம்வட் பதும சமயம்‌, 
-பககோஞ்ச தாட்கள்‌. பழல்னும்‌ எல்லாம்‌ 
சசியாலினழம்‌!? என்றார்கள்‌... அதற்காகப்‌ 
நெயராமை அனைத்துக்‌ கொண்டு எங்கயும்‌ 
ஏகதாதன்‌ அட்டில்‌ வந்த, தமகா, 
ஒரு தான்‌. இங்கும்‌ ஒரு நாள்‌ அங்குமாகம்‌ 
சகம்‌ கழிந்தது: 
'நாளடைவில்‌.... பரபராழுக்குப்‌ பரந்த 
“கிலும்‌ ஒரு பிடிப்பு ஏற்படத்‌ தொடங்‌ 
யது, அவரிடம்‌ அப்பர்‌ அம்மா என்று 
'லழுக்கத்‌ தொடங்கின, எனினும்‌ பறக்க, 
குப்‌. பாசம்‌ விடனில்ப, வாரத்தில்‌ 
கடு நாட்களாவது பெத்தவமாத்‌ தேர 

ப்‌ ்‌. 
"இப்படியே மூன்று வருஷ காலம்‌ சென்றது. 
மரபுராமுக்கு எட்டு வயது நிரம்பியது: 
வீட்டிதூம்‌ அவன்‌. (ரல்‌ ஒலித்துக்‌ 
ஈண்டிருத்தது... வெங்கடேசன்‌ இதை 
விும்பவில்லேட “அங்கெல்லாம்‌... அடக்‌ 
போகச்‌ கூடாது!!! என்று அன்பாகவும்‌ அ] 
காரமாகவும்‌. சொல்லிப்‌ பார்த்தார்‌. பிரபு 
கேட்டுறவனை வில்ல, அவருக்குக்‌ தெரியாமல்‌ 
போய்‌ வரலானன்‌,. இது குறித்து ரங்கநாக, 
னிடம்‌ ஒரு தான்‌: ஒருந்தப்பட்டுக்‌ கொண்‌: 
டார்‌ வெங்கடேசன்‌; “பங்கள்‌. இடம்‌ 
கொடுப்பதால்தானே வருலிரன்‌?" 


[5 
குற்றம்‌ சாட்டினர்‌ 4 


கடம்பட்டார்‌. 
ட்‌ த்தம்‌ பல்‌ ஒத்தால்‌ உள்ளே. 
வலிதான்‌ என்ற மனமக கறகம்யாக 

உத்தரவிட்டார்‌. 
'மழதான்‌ "அம்மா!!! என்‌ ்‌்‌ 
கொண்டு ஒட்‌ வந்தான்‌ மீட படட 
“தக்துடா. அக்கே!! என்று இடிபோல்‌: 
கர்ித்தார்‌ ரங்கநாதன்‌, அந்தக்‌ கரரமான: 
கெட்டு அப்படியே வெலவெலத்துப்‌ 


"என்று பீரங்யொக. 


அம்மானைப்‌ மரிக்க? தவே. 
கை மென்ன முணுமுணுத்தான்‌. மிரு... பிரின்ஸ்‌ 
பிட 
-ஸிறதின்‌ 
சிமள்மைவால்‌ 
௫௧ கடிவரம்‌ 
சரய்யும்‌ 
பி6ள6/ 


வ்ளூரோ கார்பன்முஹா கொண்ட _ 
[அதப்‌ ப்‌ 
சீதிிஜின்ஸ்‌ | 
இரப்ப யயயயயாம்‌ ை 

ப்ளு பிளக்க உபயோகியுங கள்‌ * 
செணைவிவா் யப்பன்‌ சஷனவலா எயகத மல வகைக்‌, 

60. 

கே உனக்கு அம்மாவும்‌ இங்வே, 
ஆட்டுச்‌. கட்டியும்‌. இல்லே,ஃ... இன்னொரு 
நேம்‌ இங்கே வற்தே காலை ஓடிச்சடுகேன்‌..... 
என்று கத்தினர்‌, ஒன்றும்‌ புரியாமல்‌ நின்று, 
கொண்டிருந்தான்‌ பிள 

“எண்டா. நிககநே? 

அங்மாவைப்‌ பார்க்கணும்‌!” 

யாரையும்‌. பார்க்க முடியாது! 
கன்‌ வட்டுக்கு!" ப்‌ 

ஒரு நிமிஷம்‌ தந்தையை வெறித்துப்‌ பாரத 
தான்‌? பிறு உள்‌ பக்கம்‌ பார்த்து “அம்மா! 
மய! என்று, கத்தின்‌, அடுக்க 


மிருக்கே அம்மாவுக்கு?!" 
என்று சீறிக்‌ கொண்டே. அவன்‌ முன்பு வந்து: 
இலருள்‌, அமைதியாக அமமா! என்‌ 


போ, 

ப ரண்டது 
சந்‌. இங்கே வரம்‌ கடாதாமமா? 


கட்டத்‌ பட்ட பட பப்‌ 

வத்தால்‌ என்னம்மா! 
ட ப்ம்்பது யாட] 
ப்‌ எந்தப்‌ 
சோத்த "ந்‌ சசரக என்‌ 
ந்‌ பக்‌ த்‌ அவம்‌ 
நெத்தலி சாமாவ்யக்த கன்‌ 
தட தட்டு 

எவவ பத த்க்‌ 
ம அதர்பாலக அடடாதி 
ல்ல ல கதவம்‌ மியி 
சண்டலின்‌ கலர்‌ 
பட கடற்‌ 
என்று அன்போடு அழைக்க வேண்டும்போல்‌: 
த அவ்பால அறக்‌ வயம்‌ 
படர 
தொல்வினு!. தரமாட்டேன்‌! இந்த வீட்‌ 
ஜோச்லே,: கழாம்ப இக ஸ்‌ 
வக வம்போக டக இனம்‌ 
குழந்‌ பிறகு இரும்பிப்‌ பார்க்காமல்‌ 
டண 

ன்பம்‌ வக்க 

பணுமவிவடட்‌ எனக தாம்கம்‌ 
ஆகக த அன்னம்‌ எச்‌ 
ன்றது அ 
இக்க பதத அறா தச 
கொண்க கன்கதா கடார 


அரகிறைக்கு அத்த வீட்டை லிட்டு வெளி. 
வத்தவன்தான்‌.. பிரபுராம்‌, கடந்த படின்‌ 
மூன்று வருஷங்களில்‌ இரண்டு. வீடுகளிலும்‌ 
எல்வளலோ விசேஷங்கள்‌ நடந்தன. ரங்க. 
நாதன்‌. வீட்டு விசேஷங்களுக்கு வெங்கடோச. 
குட்டிக்‌ கதை 

டம தணட 
மக வணவும்சோல்‌ வரை. விச்‌ வ்‌ 
வில்ல ய 

க பபம்ம்‌ அணத 
கண வவட ட] 
்தவ்ப்பம்‌ 

ன்‌ பட்ட தக்கை 
ட்ப ணன்‌ 
ட்டி பர்சை 
மடக்க, எண்ன எழுநிலிருகிறது அறிக" 


படக பப 
தகட்ட ட்ட 
ட்ட 
இட அதக்‌ அமை நன்‌ 
கலிய? 
குக்‌ அ கன்றை 

ரடிப்டதட் ப்பட்‌ 
டக ட அக்‌ 
டட ர்‌] 
இழவகா எல்‌ த அதனி மட சல்கரயும்‌ போல்‌ வருவார்சன்‌; மிரு 
எல்வளவு கூப்பிட்டாலும்‌ போக மாட்டான்‌; 
வெங்லடசன்‌ வட்டுக்கரக்கநாகறும்‌ அவர்‌ 
களியும்‌" வருவார்கள்‌... மரபு அலிகள்‌ 
கம்மல்‌ போ மாட்டான்‌ அவிக்க 
வந்து கேம்‌ விசாரித்தால்‌ ஓர வார்த்தை 
வில்பத்து வட்டு நகர்ந்து ஸோன்‌: 

மரபுராமுக்கு எட்டாவது. வயது. நடந்து 
கொண்டிருக்கையில்‌ சங்கரிக்கு ஓர்‌, ஆண்‌: 
மகவு பிறந்தது, பிறு இல்லெரு பின்பும்‌ 
மிதந்தான்‌! 

இனி அங்க விட்டல்‌ பிரபராமூக்கு அல்‌ 
மண ப்வாகக இறக்காகோ்‌ என்று அல்‌ 
ஜாக்‌ அவச பெற்றவர்கள்‌. ஆலும்‌ 
இனை மிச்சம்‌ உயர்வாகவே வளர்த்து வத்‌ 
தோர்‌ வெம்கிேன்‌: 

'இப்பொழுது சொத்தைப்‌ பங்‌ செய்யும்‌ 
பொழுதும்‌ எ்னத்தனைை முறை சொல்ல மு. 
மாண அன்வளு. நியாயமாக இருந்தது 
கெர்‌ கநிய விகரங்கள்‌, அதத்காக அவரை 
செதாரப்‌ பாராட்டில்‌ பரப, 

அடுத்தபடியாக வனறாவக்கம்‌ அவனுக்‌ 
(ம்‌ விரரலிவேயே விமரிசையாகக்‌ இருமணம்‌. 
இத்த வடுமாது. மகானக்ு ஆபாசம்‌ 
சதா. 
"வனா. சங்கரயில்‌.. சமையன்‌ மகன்‌. 
பேரழகி! அதோடு தத்னையின்‌, இரண்ட 
சொத்துக்கு. ஒரே வர்க அவள்‌! அவள்‌ 


81 


கனக்கு மனைலியாவதென்‌. என்னது. 
சலப... அதற்காகவும்‌. | ரொம்பப்‌ பெரிய கல்யாணம்‌! | யதறிஞன்‌ மீரப்‌. 
அவரை வாழ்த்நிகது. 1 ஆமாங்க! இன்னிக்‌ 
வென்‌ மனம்‌, (கக்‌ கா்விலே, இடர்‌ 
ஆனல்‌, கடையாக போளிட்மாருக்க பட்ட. 
ப்படிச்‌ சொன்னார்‌? பரம்‌ மானக்‌ கரைக்கு 
அர்ன்பரச்‌ சொக்கு செய்தகக்டும்போல்டம 
இரைக்க நீக்க அவன்‌: பாங்வ்பா" என்றான்‌, பிர்‌ 
மனவேதனை தான்‌ அநிகமா. ஒருநிமிஷம்‌ சலச்சத்துடன்‌. 
மற்று, விடிய விடல ஏதோ. இன்றான்‌... பிறகு ர்‌ 
எண்ணமிட்டவாறு உட்‌ சென்று வெளியேறிஞன்‌.. 
காரித்தருந்தான்‌. கரோ அடத்‌ 
அன்று முதல்‌. அவன்‌: தெரு இங்கெல்லாம்‌ வெரு. 
கபாவமே அடியோடுமாறி வேகலாக தடத்தான்‌. 
விட்டது. எலசலப்பாக எல்‌. காகக்‌... செல்லும்‌: 
கோருட்னும்‌ பேச்‌ நெக்‌ சத்தரவற்ற 
கொண்டிருக்கக்‌. கூடிய | என்னிக்கு! நேரம்‌ |. பாதைக்கு வந்ததும்‌ ஓடத்‌ 
வன்‌ இடர்‌ என்று ஏதே. | இனஸ்பேடள்ம்‌ காட்டிள்‌ |. தொடங்கன்‌... 
மீரமை பிடித்தவன்‌ போல்‌... |. தாண்ட, கள்ள அனுமத்‌ ஏங்கதாதனின்‌ மூத்து 
நடமாடக்‌ கொண்டிருக்‌ | போ்‌: மன்காட முரளி 
தான்‌: சரியான சாப்பாடு பொழுது இங்வல்க 
இடையாது. வெளியில்‌ எம்‌. இரண்டு... மாதங்களுக்கு 


கும்‌ போவது இடையாது,. தன்‌ அன்‌ 
கன்னேயே அடைத்து டந்தான்‌. 

"ஏண்டா இப்படி இருக்கே? 
முறை கேட்டுப்‌ பார்த்தான்‌ என்கி, 
ஜம்‌ இல்லேம்மா!” என்ற ஒர வார்த்தை 
ரன்‌ அவனிடமிருந்து வக்கன்‌. 

வெல்வான்‌ உடம்பும்‌ குணமா எழுந்து 
தடமாடத்‌ தொடக்களர்‌, நாக்க நான்‌ 
தேறிச்‌ கொண்டும்‌. வந்தார்‌... மிரபராம்‌ 
மட்டும்‌ தெல்ந்து கொண்டே வந்தான்‌. 

எணக்கு. என்னடா. க". என்று 
வெங்கடசன்‌. பல. மூறை அவனைக்‌ கேட்டும்‌ 
பார்த்தார்‌. 

/னக்கென்னம்பா.. கவை!" 
ஒரு பலவந்தம்‌ புன்னகையுடன்‌, 

ம்பம்‌ பாரத்தாதும்‌ ஏதோ யோடிப்ப 


வன்‌ போல. ன 

“கொக்க, அப்பா 

எதைப்‌, பற்றி 

என்னைப்‌ பத்தித்தால்‌!!: 

“உள்ளோம்‌. பற்றி யொளிக்கவோர சவம்‌ 
படவோ நால்கள்‌ இருக்கோமே 

"இருந்தாதும்‌..."" 

அதற்கு மேல்‌ அவன்‌ எதுவும்‌ சொல்லது. 
வட்யாதுட 

'ஒரு மாதம்‌ சென்றது. ஏதோ ஒறு கரல 
மாக அவசைச்‌ சேலத்துக்கு அனுப்பிரர்‌ வேம்‌. 
கேசன்‌, இரண்டு நாட்களில்‌ ரும்பிலடு. 
மாது கூழிிரந்தார்‌. ஆனல்‌ பிரபுராம்‌ ஏ. 
காடு, மேட்டர்‌ எல்லாம்‌. குற்றம்‌ பாரத்து: 
விட்ம்‌ ஆது நாட்கள்‌ கழித்துக்‌ இரும்பி வந்‌ 
தான்‌, அவன்‌. விட்டை அடையும்பொழுது 
மாக தந்து மணி இருக்கும, 

வட்டில்‌. காரும்‌. இல்லே. தோட்டத்‌. 
தைத்து வேல்யாள்‌ ஓழு வந்தான்‌, “ஐயா. 
வந்துட்டீங்களா?" என்ற்‌. 

*பஎல்லோரும்‌ எங்கே” என்று கேட்டான்‌. 
மபுராம்‌. 

"ஐயாவுக்கு விஷயம்‌. தெரியாதங்வளா? 
ரங்கநாத ஐயா காலமாவிட்டாருக்க,.! 


என்றுன்‌. 
62. 

என்று பல. 


என்பான்‌. முன்புதான்‌ மேற்படிப்புக்காக ஜொர்மனிக்கச்‌ 
சென்றிடக்கான்‌.. 
இறக்கும்போது இரண்டு பிள்ளைக்கும்‌ பக்‌ 
த்தில்‌ இல்லாமல்‌ கண்ணை முழுவ அன்‌ கக்‌ 
கதமின்‌ பரிதாபத்தை... எண்ணியவாறு! 
வென்‌ ஓடினன்‌ட ன்‌ 
த்தால்‌. கடலும்‌ உள்ளமும்‌ தடுக, 
துரம்‌ கண்ணீர்‌ அறுகம்‌ பெல்‌ கொண்‌ 
ருக்க, வத்து விட்டேன்‌, வந்துவிட்டேன்‌" 
என்று உள்ளக்‌ கூரல்‌ ஐவம்ட ஓட்டம்‌, ஒட்ட. 
மாக்‌ இகொட்ல்‌ நோக ஓடினன்‌: 
மிரபராம்‌ ஸ்மசானத்தை அடையும்போது: 
இருட்டும்‌ சமயம்‌, ஏங்கறா தனைச்‌ சிதையில்‌ 
அடுக்காக விட்டது. கமோட்டின்‌ நிரந்தரப்‌ 
மெனனணியான அழுகுரல்‌ கெட்டுள்‌ கொண்ட 
ருந்தது. யாரோ ஒவர்‌ கையில்‌ தீச்சட்டி 
மயன்‌ அிலகமை வலம்‌ வந்து சொன்டு்‌ 
தார்‌. அத்‌ ம்‌ அவர்தான்‌. ரங்க 
நேகறுத்ேம்‌ கொள்ளி போடப்‌. போலி: 
பந்த மயான மும்ம ஹெல்மட்‌ 
மீசன்‌!!! என்று அலறியவாது.. பால்‌ 
நேனால்‌ பரதம்‌, எல்லோரும்‌ அதிர்ச 
மடடத்தலாகள்‌ போக்‌ அவனால பாரக்க 
“பிரப வந்துட்டியாடா?." என்று, 1 
வெனக்‌ 4 வ்ம்‌ பெற்றவள்‌, 
மு மானியம்‌ தரம்ிப்‌ பார்க்காமல்‌ இச 
சட்ியுடன்‌. நின்றவரை நெருக்க, "அவ. 
ருக்கும்‌ கொள்ளி போட ம்க்‌" யாரி 
என்று சேட்டான்‌ அதாரம்‌; 
எவேறு மாரும்‌ இல்லாததால்‌ 1? 
ஈடுமில்ேயாட்ட.. அவர்‌ பெற்ற மிள்ம. 
"இதோ வட்டி போல்‌ இத்லதேல்‌ ப. என்று, 
மரபில்‌ அதைத்து கொண்டான்‌ பரப. 
“பிரப” என்று அழைத்தவாது. அவனி. 
உம்வந்தா்‌ வெங்கடெசன்ட அவரை திட்‌ 
இப்‌ பார்த்தான்‌. பரப 
த. கொள்ளி போடக்‌ கூடாதுபா!?? 
என்றார்‌. 
"/ரன்‌ கூடாது? தான ஏன்‌ என்‌ அப்பனும்‌ 
(௨ கொள்ளி போட்ச்‌ கூடாது?!” எனறு வ. 
பறி 

ங்கள்‌ பணத்திற்கு கைநிறைய 
டடாா புஸ்கட்டுகள்‌ 

வோட்‌ 
என்றாலே உயர்தரம்‌ 


பிரி 

ப்பி 
மற படத்து 
பண்ட்‌ 
நல்‌, வணிக 

க ட்ப்படை ப்‌. 
னன்‌ வலபயக்கமக 
மதம்‌ வற்றி எண்கண்‌: 
முருகர்‌ லி. நீதான்‌. தரத்துடன்‌ க்தி எங்லோரும்‌ ய 

கெல்த்தப்‌ பொய்‌ அவன்பப்‌ பாரத படமான 
நடக்கக்‌ வெல்லுமா ததும்‌ 
க்கம்‌ 

"ய்மோ ல்‌ கோத்தமே மாதிப்போச 
கப்பி இம்ம என்‌ பில எனன, 

பக்கல்‌ இலக நான்‌ உங்கள்‌ மின்னை 
இல்டை எனக்‌ பெற்றவர்‌ அவர்தான்‌!” 
என்ற சகலர்‌ கட்ட கட்கம்‌ ப 
மதக்‌ கொண்டு, வறக அக்க அடைக 
முலாம்‌, அதா அவர்தான்‌ எல்‌ சப்னா! 
ெள்தான்‌ என்‌ அம்பா என்று அம 


சென்டி 
அ த்கால ட அறம்‌ நான்‌ வள்‌ 
என்னத்‌ தர்கா ௭ ச்‌ 
தகம்‌ சங்கடோனட ட. 40 
னிகாரத்‌ தந்தையார்‌. எத்காகல்ற 
தனில்‌ பதம்‌ பொன்ன 
தவர்கள்‌ மத்த எஸ்கேப்‌ மித 
அனைதயாக்ககார!! என்றம்‌. அருகி்றி 
நத வல அமக்தன்‌,." 
*அறைதையார்‌ எண்பா இப்படி யேள்காம்‌ 
பஸில்‌ தானிக்கயா?!! அன்டு! பண்டம்‌ 
மான வாஞ்சையுடன்‌ வெய்விடான்‌, 
ங்குககம்‌ எனக்கும்‌ என்ன சமயத்‌ 
வ்கி 
றயநதமா! சரன்இபோக்தமாக 
உலந்ச எல்‌. பிள்ள, 

அசஸ்நிரோ ஆனல்‌ "இதய. 
பூர்வமாக என்னை உங்கள்‌ மிள்சயாக நங்கள்‌ 
ஏற்கவில்லை 

"கனக்கு என்னபா ருறை வைத்தல்‌!!! 


பன்ன ஜம வைதிகர்‌. ங்கள்‌ 
ம பகல்கள்‌, ஒட மாகக்‌, 
ப சரியில்லாமல்‌. படக்‌ 

இருந்தார்களே, அப்பொழுது என்ன சொன்‌: 
(ர்கள்‌? ஒருவேளை நீங்கள்‌ இறந்து விட்டால்‌ 
உங்கள்‌. வளித்றிலே பிறந்த பிள்கேகான்‌. 
உங்கருக்குக்‌ கொள்ளி போடணும்னு சோல்‌ 
என்வே என்று ஆத்திரத்துடன்‌. கேட்‌ 
டால்‌... மரபும்‌... இந்தக்‌. கெள்லிலைச்‌ 
இறிதும்‌. எதிர்பாராத வேங்கடோன்‌ ஒரு 
குத்றவானியைப்‌ போல்‌ நின்மர்‌, 

"சட்டமும்‌ சால்இரமும்‌. என்னே உங்கள்‌ 
பிள்கரயாக ஏற்றுக்‌ கொண்ட போது; உங்க 
சடலம்மட்டும்‌ அதை ஏற்காது போலிருக்க. 

'வெங்கடோன்‌. இதற்கும்‌. பதில்‌ சொல்ல. 
டார 


பிரபுராம்‌. நச்சட்டயுடல்‌ நின்று கொண்‌: 
மருந்தைப்‌ பாரத்து "நெருப்பை இம்‌ 
படிக்கொட"" எல்ரள்‌. 

"2 மரம இ. இந்தக்‌ காரியம்‌ செய்யக்‌ 
தபாது!!! என்று உத்தரளிட்டார்‌ வெங்க 
போன்‌ 

ப செம்தால! 

1: என்‌. சொத்தில்‌. கணக்கு 
மடடகளது 11! 

"உ தச்சன்‌ கொடுப்பதாமிரந்தாதும்‌ நான்‌ 
ஒசை: ஏற்கும்‌ பொலநிலவ்ட்‌ என்னக்கு. 
மங்கா டைள ஆசையைத்‌ தெரில. 
நினா, அன்றே இஙக மறுக்க வந்தன்‌ 
பேன்ஃ.ப என்றுன்‌ அவசியமாக பரமு: 

ரங்கநாதன்‌... சொத்டிலும்‌..எடர்பார்க 
காதே, எல்லாவத்றையும்‌ முரளிக்கு. எழுத. 
வெத்து வீட்டார்‌! 

'யாருடைய செத்தும்‌ எனக்குத்‌ தேவை 
மலப்‌ பெற்றவர்கள்‌... என்னைக்‌ சைசுல 
கட்டாரகள்‌ 1 வாங்கனவர்கள்‌... என்ன. 
கக்க வைத்தீர்கள்‌, ஆனல்‌. நான்‌" என்‌: 
சடலம்‌... செய்யாமல்‌... இதத்‌ யாட்‌ 
பேலிப எலு பட்படவேலம்‌ கில்‌, 
மதவீநாடிட கன்‌ சப்டைலைக்‌ கழத்தி எத்‌ 
தர மிலா மாதிம்போய்டம்‌கோண்ம்‌ 

சசட்டியைம்‌... பதித்த 
கொண்டு எக்தகம்‌ நோக்க வரக்தான்‌, 
பெரம்‌ மர என்று கத்ர்‌ வெங்க 
டல, 

'யாகுடு மூச்கலீடம்‌ கூடாது!!! என்று 
சத்தம்‌ போட்டான்‌, 
வலம்‌ வந்த வட்டம்‌ பெற்று 
மல்லன்‌ செத்தான்‌ 
தண்டலை அடடம்ட சப்னா மக்க 
பிள்ளைதான்‌... உங்களுக்குத்‌." சழட்ு 
விரல்‌!" எல்து இரண்டு முறை கத்தலன்‌; 

இரவாகி விடக்‌ தொடங்கு; 

அன மணி நேரத்துக்கு. முன்பு வரை 
இரண்டு பிள்ளைகளைப்‌ பேதம்‌. தம்‌ கணவ: 
இருக்‌ கொள்ளி பொட வாடுமில்லாமல்‌ 
போல்‌, விப்பாரிகள. என்று தகக 
கொண்டிருந்த... ரங்கதாநகின்‌. பக்கக்‌, 

ம சபையும்‌ அதல்‌. முஸ்ு கம்‌ 
ரகீம்‌. போல்‌: இன்று கொண்டிருக்க 
மரபு வயம்‌ பார்த்தான்‌ சதகம்‌ எதுவும்‌ 

போல அவன்‌ அரலலித்றிளால்‌. ஒட. 
வாக்கு கொண்டிருந்து, ஆல்‌ அதுக 
செக்க. மருக அவன்‌ கடகம்‌ வள்ளதி 


வெரும்‌ ரனிரச்‌ செய்தது. 


பெரிய சாதனை! 


வெரு வளைவைல்‌ 
கத்த பதக 
இடந்த ௨௮ள 
நெவன்பானை 
கர்‌ நேர்‌ கேஸு சே 
நட பன்முக 
கேரட்‌ கள்வ 05 
மைம்‌. ஏன்ற 
தைவ 
இழ என்ன மேரச? அலர வேதத்‌. 
ஸிந்து. கடத்த இுந்தைத்து. அருபச்னை 
சோதிக்க. சோஸ்! சோம்ட வண்‌ 
றேன்‌ எனக எமன்‌ அறுவை ஜெட்கோரம்‌ 
ஒலகம்‌ அகவன்‌ 

சித்தும்‌. கவனித்தால்‌ 
கடு திம. ஒரே நாயாக இருந்ததும்‌, 
தென க்ளே ரமா கம்‌ ம 
கரும இருந்து வந்தடும்வ தெ! 
வடகதநில அதன்‌ ஆப்சன்‌ தந்திரம்‌ 
மவவவ, எததகும்‌. ஓணிந்தல்பகள்ட மகார 
மூல வெள்ளமும்‌. கொன்னே நோக்கும்‌ 
பக்‌ கணம்காண்‌. மக்கி அடிக்கடி மனி 
கொண்டன மீதமமிலே.. எந்தத்‌. தாழ்வு 
வண்டி என்து இக்கே மத. பூர்மலான 9௫. 
நலமிக்க, ஆமிறும என்‌ கருத்துல்டு 
மல கறு: எலே: மரத்தை மேக 
கெளரவமான மனித உறவுமுறை இருந்தல்‌. 
கெபனது, மனிதலுங்கு.. மனிதன்‌. கடிகை 
(னுக்கும்‌ ஆப்ிக்கும இருநத உறவுமுறைகள்‌ 
மனிதாமிமானம்‌.. நைந்த, உறவு, சரிந்த. 
மாத்தில்‌ வலக எந்தம்‌ மதுஇம்றும்‌ இம்‌ 
ளு கறைநக அனவு அடிமைகள்‌ இம, 
பெத்த சான்தரந்தைய்‌ மோல்‌ உரிமைய மாத, 
கேற்ப சனம்‌ வேது எகரம்‌ இனிமே, மறு 
நீஇ நாள்வேது இகண்ட டுத்த 
சிததரதநிலேக.. றைவ அலால்‌ 
வம கொல்வதும்‌ எக்க 


௦௮ 


ல பட அன்று, வயர்‌ 
கல்லே விஷம்‌ வைக்கப்ப இ நெரித்து. 
வெயது இரசம்‌ கோடியின்‌. தால புலா. 
வேல்‌ தாண்டி நயந்த சந இது, சாமக்‌ 
ஏறுவர்‌ மலப்மோறும்கூட 
மடந்தை எனவ நேர்ந்தது, 
வபையடி, உணவு ரரி ஊர்்மோர்த்‌ துண்ப 
ஓகை வெட்டிஞப்க்‌ட 
பிட அதை. அளதத்‌. தேறும்‌ 
படை இன்னும்‌ டை வேகவர்களல்‌ 
ஒருதநிகை எளமின்‌ காலால்‌ நகயேரவர்‌: 
(நலல பீர்லலை்‌ கடட தள்ளின: 
மந்தை கைது செய்து கயறு 
பறமளிை வம, அமக ன்ன... நேரும்‌ 
எவை ஊத்து. அந்த மாது வழிய்லேமே 
நவ தற்கையகபம்கவள்ளே, காவளிலிருந்து 
நா கித்தலிப்பன்‌, 
எம்விலட்‌ (மகம) அஅசகவாதம்‌. 


க அலண்ம வீலம[ கார்காலம்‌ 

இழனம்‌ மாதவ மேல்‌ நான்‌ ஸின்மசே காலத்‌, 
நெக்‌ கண்ணொனம்‌. மற்றும. அவர்‌ ஒரு 
இழனளகுதவு. இன்னக. ஜிகசக்ுக. 


பென சவாரி சென்ற நேரத்தில்‌ அகொர்களோடு. 
மெத்தானனித்மம கக்க மிறமாகளுபகத்‌ 
ஜல வலைய. இதை அறிந்த... நயளாிம்‌ 
ரவா, ஒருகள்‌ மேகஷம்‌ கார்கே சந்து. 

பல எண்று. சம்மந்தபட்ட அடுகார்ளை அனு, 
(வ அலரும்‌ வெடந்த இஸ்‌, “மேன்‌: 
வெசஜோல்‌ முன்று அரவைக்கு ஏத் னே 3 


கஷ்ட ப தஸ்‌, கள்ளிசா. 

வெ. 
மொயுங்கலித்‌ 
இண்ஷன்‌ 
சபா. 


காலத்ததமம்‌... நடந்தத. 
அதும்‌. மலத்தில்‌ டர 
நலத்தது எனகவ கழ்‌ 
பெண்‌ ஒருத்தி இருந்தான்‌. அவன்‌: பெயர்‌ ஏதிபென்‌;.. இருவரும்‌. ஓம்வாச 
மொடுவா.. மிகவும்‌ காதலித்தனர்‌,” அனல்‌ 
ஏநிபல்‌ வீய அ படகத்தையகுககச்‌ சி 
வம்‌ பிடிக்கலில்மே, ஏனேன்றுள்‌. சனா. 
ஏழைக்‌ குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்தவன்‌, எனவே. 
நால்‌. இருவடுமைய . இருமணைத்தையும்‌. 

மலர்கள்‌ விரும்பவில்லை 
'எதிபேன்‌ இனமும்‌ தனது நெல்‌ வயதுக்குப்‌. 
போவான்‌, ிலசமயம்‌ தனது தால்‌ அத்தைய 
ரோடு போவான்‌. சல்‌ சமயம்‌. கனியாகம்‌. 
போவாள்‌... நாகாலாந்து, மக்கன்‌ பல. நூற்‌ 
ருண்டுகளாக மலையடிவார நிலங்களிலும்‌ சசீவ 
விலும்‌ உன்ன மரங்களைத்‌ வைத்து எரி 
சம்பராக்ட. வந்தார்கள்‌, பிறு எரிதக 
மமிமைச்‌ செய்யனிட்டுள்‌ இது சிறு நெல்‌ 
ஒலல்கள்‌.. சமைத்தார்கள்‌... தெல்‌ சாகுபரி 

நால்‌ அவர்களது. மூக்க தொழில்‌ 


த்தாலும்‌... 

த ப 
எீடுஇிரும்பும்போது மிஃக களிப்போடு 
இரும்புவார்கள்‌, நாடோடிப்‌ பாடல்‌ 

சன்‌ செலிக்கு இனிமையாக ஒலிக்கும்‌ 
பெண்களில்‌. மடியில்‌ கரை வகைகள்‌: 
கனத்தருக்கும்‌. விறகுக்குப்‌ பஞ்சமா. 
மாப்டல்‌? கள்ள ஒடிக்க சமத்து 
வருவார்கள்‌. 

ஜெயா, எதிபென்‌... எப்பொழுது 
வயலுக்குப்‌. போவாள்‌. என்பதைப்‌ 
பார்த்து நித்பான்‌ அவன்‌ இராமத்து! 
எல்ஸ்க்‌ கோலில்‌ மேடையில்‌ அமரத்‌ 
இருப்பான்‌: இராமத்து, இள்ஞுர்கள்‌ 
கூடும்‌ இடமே கொயில்‌ மேடைகள்‌. 
குதாசவமாகப்‌ பேடில்‌ களித்துப்‌ பொழுகைம்‌ 
போக்குவார்கள்‌. ஏதிபென்‌ தோழிகடை! 
தன்‌ குடும்பத்தார்களுடனே, . வயதுக்கும்‌ 
போகும்பொழுது சனுபா அவளை ன்‌ 
மாகம்‌ கவனிப்பான்‌, காரணம்‌, இருகும்‌ 
இரு சமிக்லை தவாரித்து வைத்தருக்கார்கள்‌. 
இதிபேன்‌ தஸ்‌ தோளில்‌ கொக்கும்‌ கடைக்‌, 
வித்றை ஒரு விரலால்‌ நீலிலிட்டால்‌, அவள்‌: 
யலில்‌... தனியாக... இருப்பான்‌. 
பொருள்‌, இரு, விரல்களால்‌ சரி 
குடும்பத்தார்களும்‌... வயலில்‌. இருப்பார்கள்‌ 
என்று பொருள்‌, இத்தச்‌ சமிக்ஜைவில்தான்‌. 
மஞைபாவின்‌ ஆசைகள்‌ உயிர்‌ வாழவோ மாக்‌. 
கவோ செய்தன... ஏதிபேன்‌. ஒரு விரலால்‌ 
கடைக்‌ சமிற்றை நீலிவிட்டால்‌, அனுபாலின்‌. 


ணம்‌ மல்கக்‌ தள்ளிக்‌ கட்கும்‌, அவன்‌ 
மேனனுகேலே வயலுக்குப்‌ போவான்‌; அன்‌ 
சோடு கேலீ- செய்வான்‌, வேலே அதிக்‌ 
சந்தால்‌ மக்யர வாசத்தில்‌ வெரு தாரம்‌ 
௦ 'ட்டமாங்களின்‌ திழனில, ஆற்றுப்‌ 
எத்தருப்பர்‌ 

பவாரக்களிலே, சாட்டு 
மரகேவில நிழலிலே, ஆற்றுப்‌ படுவைகிலே 
வெர்சன்‌ இ௫ுவடுடை௰ நடரவுகளும்‌ நற்த்து இன்றும்கூட மலை 

சொழ்கின்தன. 
பனமமின்‌ அழத்‌ முழம்‌ அவரகள்‌ 
இடும்‌. அவரமாகவே . இருதிறார்கள்‌ 

இேசனில்‌, வாழ்தான்‌ முழுவதும்‌. இருலகும்‌: 
நாகாலாந்து 
ராபோடிக்‌ கதை. 


இனைந்து வாழும்‌ வழி 
தெர்களுக்குபபுவக 
க்கட எனன முயல்‌ 
நம்‌ அவர்களால்‌ 
இருமணம்‌ பரந்து 
சொள்னமுயு வலில 
எனவே, இருவரும்‌ 
நம்பிக்கை. இழந்து 
வாட்டமு.த்‌ றனர்‌, 
வரத்‌ தனருந்து வட்‌. 
இத்தக்கொள்ன மர. 
சத்தைக்‌ தமல்‌ 
எல்ல என்றுகூட்டுரு 

'எண்ணிட்ட 

(ல. மரணமும்‌ அவர்களோடு ஒத்‌ துயர்‌ அவனை வாட்டி. எடுத்து லீட்டது, 
தனழகக மனத்தது. ஸ்தல கட்டு மலர்‌ எழுகே அவனுக்க, அவனக்‌ காம இம ஏதோ இன்ென்‌, அந்த ஓனசதான்‌. அது. 
எத்த மமக வதா, எட்மோ அர்‌ 
தீப்பத்தத்தைப்‌ பற்ற வைத்துக்‌ கொண்டு. 
சுற்றுமுற்றும்‌ பார்த்தார்‌, ஏதபென்னின்‌. 
பம தன்‌ வழில எட்ட நல்காய்‌ 
பறட ப்பர்‌ 
கட்காமிகாக் ப கோற்கி்‌ அ. 
12௮ ஏர ஸ்ர க, லிடமாட்‌. 
பண்பாக களாத்‌ நரகை தவரும்‌ 
தன்ம கணம்‌ தப கர்‌ 
தத்‌ வதன்‌ தர கனகம்‌ சன்‌ 
நத்தை ஒத வக பக்க ல்‌ 
பெயர்‌ டின்யூர்‌.. பச்சத்‌| ரமான. 
சதாலைிக்‌ "அவன்‌ அத்த வர்தன்‌ 
ன்ட்‌" அதக்‌ அரத மிக்கான்‌ 
பணக்‌ பகன்‌ 
கனக்க அண்டு 
பண்கமாவத்‌ போலி, அதன்‌ வடக்‌ 
லிட்டு ஒடிஞன்‌... கூடல்‌ நலக்‌ குறைவும்‌. 


நவக்‌ "எற்பட்ட முச்சிரைப்பும்‌ அவளைக்‌, 
ழே தல்லிலட்டன அவளால்‌ 
(கவே. முடியவில்ல, எத்தகயோ! 

இ? கூடி அவளை, க்ப்‌. 
இதன அக்கி கந 
/கனால்‌ அவளை அசைத்துப்‌ புரட்டக்கூட 
டர ல்க பன்‌ 
நட அதில்ல வள க்‌ 
பக வக்கில்‌ அச 

ச அல்ல்பன்‌ 
மணம்‌ நிற்பதாயில்லை,. 


பதக்‌ வில்வ 

்‌ ண்ட 
டாதும்‌. )பா - ஏநிபென்னில்‌ காமில்‌: 
பட அட்ட்டகரக 
இரகரை, "ஒருவர்‌ தெரித்‌, [ப கூடல்‌ நேசமா: 
க ன்‌ தமம்‌ 
ட்ட்டட அன்றை 
இத்த தோபே அவள்‌ உமருக்கு எமத ப்‌ 
சகல்‌ லதல கல்‌ 
சன்ன வ்கடக அல்ப 


வென்டதன்‌ எம்‌ தடிதுடிக்துவிட்‌ 


கட அப 
சட 

ம போல்‌ தெருவில்‌ இக்டுமிேம்‌ 
த . ள்‌ மகளின்‌ பிரிவால்‌ னபத்நிய 
மாக அண்ட ஏற்பென்னன்‌. 

ம்‌ 
ராடதற்தையருக்குக்‌ நிக்சென்றது; எகோ 
நட்ச்க்கடாதது நடத்து வீட்டு. எனறும்‌ 


கா 
ட மமத்னச்‌ அத இதே 
ச கப தட்ச 
ந்த கவ கலால்‌ மம்மா 
தத்த, எனகன சாகன்‌ முலறம்காக 
இதப்‌ அம 
கத ததக தான 

முவரும்‌ ஒரு மரத்தை அடைந்தனர்‌; 
அத்த மலர்‌ மரத்தடிகான்‌ ஏறிபென்‌. ம்‌ 


ப மக்ககமே 


மலர்கள்‌ 


வல்ல 
ட பன்ற 
நன்வயலின்க 
பெடி பட்ட மரக்கை ஏற்டே 
அவகக்‌ க்‌ அத்‌ 
கக ட ட வதலிவம்‌ 
கடலக அ அன்‌ 
பொறுக்க ச்ஷபா. தகக கொண்டான்‌. நோவது இக்க இண்றநுக்ம்‌ கோமகாமல்‌ 

சோல்கிப்போே என்த அத்தம்அவ 

ஏற்பட்டது. இனி வருந்தி என்ன பயன்‌? 
'ஏதிபென்‌ டபக்‌ ஆறுவது தாள்‌ சினா. 


ம்‌ விட்டான்‌. தாட்டு வழக்கப்‌ 
பட பந்னமாலின்‌ எட்வம்‌ வெலியமையிலே 
ன மடன்‌ புகை. மூட்டம்‌. பொடம்‌, 

ட்‌ ௧ 
ட பட்டப்‌] 
ப பஇரிப்லா ரக இட எ 

மடுத்த 
அப்பொழுதுதான்‌ ஓர்‌. அதிசயமான 
விசம நபந்தது இரு சடலகேளிலிரந்த. 
எழும்பிய புகையும்‌, வானளாவ ககரக்க 
ஒன்றை ஒன்று தழுலீ4 கோண்டு ஒரவர! 
'உண்மைக்‌ காதல்‌ என்பது இது 
"தான்‌ என்ற நம்பிகை எல்லோருக்கும்‌ அந்த. 
நேரத்நக்தான்‌ ஏற்பட்டது. 
ஒத்‌ இருவருடைய மரித்த சடலத்தை 
ும்$ரே இடத்தில வைத்தார்கள்‌. 
மை அன்பையும்‌ பலர்‌ எங்கே 
மொுகவருர்கள்‌? பாரோ ஒருவனுக்கு இக்க. 
கண்ணைக்‌ கால்‌ கண்க கறுக்க டம 
மேன்கள்‌. இடையே ஒரு மள 
ளெனிப்‌ போட்டு விட்டான்‌. அவன்‌, அன்‌ 
தரன ததசைலில கலம்‌ ஏறல்‌ கோடித்‌ 
ம்‌ எம்‌ காககருக்கும்‌ இடையே 
௦ ர வாரம்‌ மரம்‌ கழகக்‌ கடக்க: 
வெள்‌ தாங்கள்‌ ஒரலையோருர்‌ சக்‌ 
ள்ள முடியவில்லை! என்றன்‌, 
இதந்த தேட்டமிட்டார. இறுக்கும்‌ 
டையே ஒரு புல்‌. இடந்து. அதை. 
பங னை ன்‌ 
வறு, ஒரு நல நொக்கமுடையானுப 
எமன கொல்திந்றோ, ஒரு மூங்மம்‌ ஐழாயல்‌ 

நீரை: ரப்பி இரு சட்ல்களுக்கும்‌ இடையே 
வைத்து விட்டால்‌ 
அன்றிரவே ஏிபெல்‌ மண்டும்‌ தந்தையின்‌: 

களவில்‌ தோன்றினன்‌. "எனக்கும்‌ என்‌ காதல. 
ருக்கும்‌ இடையே பெரிய ஆறு ஒன்று சுறுக்‌ 
இடுல்றது; அகல்‌ நாங்கள்‌ ஒருவரை ஒருவர்‌ 
சந்தித்துக்‌ கொள்ள முடியவில்லை" எல்முன்‌, 
"தத்தை. மீண்டும்‌. தெர்‌ பார்த்தார்‌. 
மூல்லில்‌ சூழால்‌ ஒன்று இடைத்தது. அதை, 
அகற்றி வீட்டார்‌; 
அப்புறம்‌. ஏதிபெல்‌ என்றுமே கசாலில்‌ 
தோல்‌, 
ஒ.இரு காசவ்களி்‌ ஆத்மாக்கள்‌ என்‌ 
றஸ்றைக்குமே. பிரிக்க இயலா சவரறு ஒன்‌ 
பொடு ஒன்று இத்து விட்டை... எரா. வி. 

ர்ந்நறான 
ள்‌: 

ல்லும்‌. முரி 
அய்யரின்‌. எயையுமான பிரபல 
பாட்டு சே. வி, கர. 
சோ பப்டகளல்‌ 
அட அம்ம 
அக்கரக்‌. ஒத்திரயுடன்‌ 


| 

மணமகன்‌ ஸீ சர்தான 0 
மனவாத்தமை எம்‌ செல்பபப0212 

| 

| 


'சாரியாரின்‌. மகனும்‌. 

தரு. நி. புகுகோத்தசன்‌. ஸ்பென்ஸர்‌ &: கம்பெனி 
லிமிடெட்‌, 
(1 னய ோடு செச்சாம்‌. 
வந்தர்து சம்மந்த. 


முற்றவிமாமல்‌ 

நம்பிக்கைபான 
0011) 201001 

உபயோகித்து 


நிவாரணம்‌ 
அடையுங்கள்‌; 


ரண 
சிகிச்சையையும்‌ 
தடுங்கள்‌ 

கச்சை அஷண்பரோஷறுள்ள என 
கொடுக்க அத்த வ 
இரவி ம்‌ வணர்‌ தொபிந்தா 
தபால்‌ பெட்‌ 


கக்கி: 


பாலுஸரி-0பனிபிட்‌ சிட்‌ பண்டு 


'பிரைவே- லிமிடெட்‌. 


ப்‌ 

(6௯ பில்ல்ஸ்‌” 

மதராஸ்‌ சிட்‌ பண்டு 198] ஆஃ்ட்படி. சழ்க்காணும்‌ சீட்டுகள்‌ தடத்தப்படின்றல. 
ஆ: ௧] 


20 மாதங்கள்‌ 


மமதரான்‌ ஆக்ட்‌ 

நீண்ட காலச்‌ 8ட்டுகள்‌ 


50 அங்கத்தினர்கள்‌. 

வகுப்பு 


டத்‌ தொகை, 

நா | 10,000% 
(13 ௧,000. 
1௦. 2007. 
ப்ப பட இட 100. 
40 மாதங்கள்‌ 

40 அங்கத்தினர்கள்‌ 

வக ] ட தோகை 
யாக ௫. 20,000/- 
யாம | ௫. 10,000. 
1௦ ௫. 5000... 
குறுகிய காலச்‌ ட்டுகள்‌ 
25 மாதங்கள்‌. 25 அங்கத்தினர்கள்‌. 
வக்பு] மாதச்‌ சத்தா. ] சட்டுத்‌ தொகை [வகுப்பு] மாதச்‌ சந்தா] சீட்டுத்‌ தொகை 
& 1] ௫200 ௫. 5000. | ற | 2 | ரூ.625 
ந) ௬100 32000 | | ௫. 20. | ௫.500/ 
௨] ந3% | க. | | ஐ: 18 | ரூ.35 


சேரும்‌ ருரூப்பை விவரித்து எங்கள்‌ விதிகளுக்கு எழுதவும்‌. 


இகாகள்‌! 

பங்கள்‌ சேவை உங்‌. 


புது டில்லி - பம்பாய்‌ - பெங்களூர்‌ - கல்கத்தா. 

த்‌ தேவை இதோ மா, எட்டி! நீ என்ன வேழுமாலமும்‌. 


அபக. என்னே இருக்க! கெல்நுட,நான்‌ தல்‌. 
ஹே இடதஇம்ம்‌ சகாதேவன்‌ 

நட வைத்ததும்‌ அவை 
தான்‌ சப்பல்‌ காவில்‌ சகலவித, ராக்கி 
இதை. தாங்கள்‌" ஒருவரும்‌ அவைன 
கொன்ன ஸிட்டோன்‌, நர ஐ விர்‌ ட்ட. வணக்கும்‌ 
மாப்டமிபம்‌ படிய. இனம்‌ ங்கு ச்ட்‌ 

போர்‌ அரசன்‌, விவக வல 

( ட்‌ 


பெத்ளபன்‌ 
சலம்‌ வக ல 
எம மவமிதவள்பப இதக்‌ த்த கவல கத்‌ பமக 

அமக பவழ வ்வாக்‌ பி 

பத அண்வன்ு கலக 00ம மலக்‌ 
டட பேண்பவவிட வ 

கோலம்‌ ரர வளத்துக்கு இ) 
எ வர லன்‌, 5 
பெத்த லம்‌, ப்ரம்‌ வலமும்‌ 
குறித ணன்‌ க வநத ன்று: கணநக வண 
மடவார்‌, மானும்‌ அந்காக்ட கான்‌ அக்க அறையில்‌ கை? மேய்‌ 
எனக்கு அரழபபு வதம்‌ 
இதுக்கு நன்னரல்‌ ததத: “நகை கேன, 
மத்திக்கு மக்கம்‌ சநநாகள்‌ வைத்து. இருக்கேன; 
என்‌: மருமான்‌ முல்க்‌ கத்தண்ட ்‌ 
இத்தால்‌ கேள்பாம்து மெடல்‌ சோகப்‌. 
“என்று, மா்டும்பம அவர” ஊம்‌ கூறின்‌, பப்டக்கு 
ரு வருக்கம்‌, எனக்கு நர ரஷி. 

சாஷ்தரம்‌ முக்க க லத்‌ 
மண்ணை கொளி வபண்‌, கல ஸாம கால்‌ 
நடந்தது. கட்டம்‌ சாதம்‌ கூடப்‌ வைத்தவுபள சம்பந்த 
சகி வன்னம்‌ ரட்ட அண்ட ட்டி 
பர த நொத்துககெல்காம்‌. எண்‌: கண்ல, 
சிவமாக என்னம்‌ ஒழு கடுநத்தைக்‌ கொடுத்த விடம்‌ 

தப்பானியம்‌ கொடி 
ந்ரட்சகா] 


முத்திய. கலாையும்‌. பாரத்‌ 

| ஐந தலப்‌] 
ப்‌ சரன்‌ ப டட்ட்த ரப 
கோமதீசுவாமீநாதன்‌ 32252 ன்வ்கா்‌ 
'சத்சுவாமீநாதன்‌ சஃபொட்‌ தண்டப்‌ 

கல்தா நண எ பர்வம்‌ 


வெப்பேரி போலீஸ்‌ ஸ்டேஷன்‌: 


செல்னே-ர. 
கவா, 

வக்கம்‌, இன்று சாலை ஒரு பஜப்படி. (பி. 
மாக்கெட்க்காரரை வேற்‌, மிதம்‌ 

தங்களுக்குத்‌. தெரிலத்தக்‌ கொள்லிறேன்‌; 
சேஸ்டஎட்டம மணி சமாருக்கு டல்‌ 
சோகவில்‌ உள்ள பாங்கி ஒன்றுக்குப்‌ போய்‌ 
எனகனமக ஐம்பது மால்வா 
புதிய ஐந்து ஐபால்‌ நோட்டுக்களாகம்‌ பத்து 
வாங்கி அங்கேயே என்னுடைய சாதாரன. 
படுத்தத்‌ துணிச்‌ சட்டைப்‌ பிம்‌. [வேளி 
இரக்க" விளம்பரம்‌... செல்வம்‌. போரஸ்‌ 
சட்டைனல்ல) போட்டும்‌ கொண்டு ஐநூறு 
யாம்‌. செலவுகளை எப்படி, அந்த அம்பது 
இமொ்ககள்‌. அழுகல்‌ திப்ப 
"யாசனைவில்‌ லயித்து, வெளிலே வந்தேன்‌; 
பூரசவாக்கம்‌. மார்க்கெட்டுக்கு. எறரத்காந்‌ 
'பால்‌ உள்ள நடை பாதையில்‌ அந்தக்‌ ௭௦. 
தலப்பானட சால்‌, வெக்சயில்‌, சமா முப்பது. 
மீட்ட தரம்‌ நடந்இிரப்பேன்‌; அந்த வரிசை 


எநிக்ரடைகள்‌ னப இிடை 
கிசபலே. ல. அமக" பட்டக்‌ 
சொழ்தக்கார்களில்‌. கருசைலைட்‌ எர 


பார்த்துத்‌ தொங்கித்‌ தவம்‌ செய்து கொண்‌. 
முருந்தன. ட்‌ 

அப்படித்‌ இறக்கம்படாத சடை ஓரமாக 
வத்து கொரண்டிருக்கும்போது _ முதுரப்‌ பல்‌. 
தந்நிலிருந்து ஓர்‌ இதமான குர்ல்‌ ஒலித்தது: 
"சாரி! உங்க முதல்லே. ஏதோ. அரிங்கமாக 
இருக்கு சாரி! துடைச்சக்றங்க!!!' என்றி, 
வரரித்தைகள்‌, அந்தம்‌ நரலில்‌ மிதந்து வர்‌. 
பதன இரும்பிப்‌ பார்த்தேன்‌... இடது பக்கத்‌, 
(ப்பின்‌ தோள்பட்டைக்குக்‌. சீழே வாரோ 
வெரு கவனமாக எச்சில்‌ தப்பி மிரந்தார்கள்‌, 
காக்கா) சைங்கரியமிம்மே, இந்த ட னிஷு 
யத்தை வெரு சிரத்தையுடவ்‌ என்‌ காதில்‌, 

பிடித்து... எச்சில்‌ "துப்பியவனை. அங்கேயே: 
மன்று சயிக்க வேண்டும்‌. என்று ஆசைதான்‌. 
ல்‌ “அவகாசம்‌ இல்லாத. குறை, எத்த 

வப்‌ வன்ம்‌ தல்‌ ப 
ட்டா த்ட்திட ௭ 
டட 
இதேன்‌!! என்று இரண்டடி நடந்தேன்‌. 


"சிங்கர்‌ வருக்கு சார்‌... துடைச்சு 
ரங்க சார்‌!!! என்று சோல்லி அந்தப்‌ போப 
கோரக்‌ கனவான்‌. ழே குவித்து, வே! 
குழையும்‌. இந்த்‌ பில்‌ 
இருப்பது. போலக்‌ இடந்த ஓர்‌ அதாதைக்‌, 
கடுதாரித்‌ துண்டை எடுத்தும்‌ கொடுக்கா, 
நம்‌ வியத்தல்‌ இவ்வளவு சரத்தை எடுக்கக்‌ 
கொள்ளும்‌ முன்‌ பின்‌ தெரியாத அந்தக்‌ கன 
மானின்‌ மனம்‌ பன்னாட சாம்‌ அட்சயம்‌ 
மடுத்த. அனுமதிக்கம கூடாது. என்‌ 
ாமிமான உணர்சரிகான்‌. எஸ்‌" மனத்தில்‌ 
இந்தக்‌ கணத்தில்‌ மெலோங்லு நின்றது. அவர்‌ 
முனிந்த பொறுக்ல எடுத்துக்‌ கொடுத்த கால்‌ 
(தக்கைக்‌ சவனத்துடலும்‌. மரியாதையுடனும்‌ 
கெயில்‌. வாங்கிக்‌ கழுத்தைத்‌ இரும்‌. 
பிக கண்க. முதுகும்‌ பகம்‌ பதித்து 
துடைத்துக்‌ கொள்வதில்‌. முரேந்தேல்டனம்‌ 
நல்காான்‌ என்‌ வந்த்தும்‌ அபக 
மாக்நிராமல்‌ தம்‌. பணி முழந்தது. ௭ 
நிம்மதியுடன்‌ எங்கோ போய்‌ விட்டார்‌... 


தான்‌ துடைத்துக்‌ கொண்டு பத்தி சரத்‌ 
இர்‌ உளள தேக்காம்க்‌ கடைக்குப்‌ போல்‌ 
இ தேங்காலைம்‌ போதுக லல சவம்‌ 

மனப சட்டம்‌, அபக்கள்‌ வரே 
ட்டேன்‌! அரல்கள்‌ உள்ளே போளலாறே 
இரும்பி விட்டன! பை கானி, 


அத்‌ அடத்‌ அரக்க 
வதுரகிம்‌ ஜாலம்‌ மம்ம லட்‌ 
சகன்‌ எண்்கத்‌ கக்க்ட ம 
அ வமண ம்‌ பக்‌ 
சச்சு நர னார்‌ ப்ர 
நகம்‌ ஜர்‌ அனான்‌ றத்‌ மாயக்‌ 
லாக்கான்‌ட எல்‌ அத்‌ கணம்‌ 
துடைத்துக்‌ கொண்ட நேரத்தில்‌ அந்தக்‌ கன: 
அன்‌ அன அசல கண்வ னாம்‌ 
வாம்‌ இறந்து கேட்கச்‌. சங்கோசப்பட்டுக்‌. 
கேலடு அனாே எல்‌ கன வரர்‌ 
நித்த எணாத்கமால சததம கொண்டு 
க்கப்‌ அல்‌ சதம்‌ அணத 
பள பக்த அறிது கொய்னா. 
பற அகக்‌ கண பக 

போதா அரக்‌ சனல்‌ சன்‌ 
சக்க“ கள்ள சத்து நங்றின்‌. 
அழி சசககக 
ல்‌ மண்ணான பன்‌ க்‌ 
அணகாகன்‌ எண எக்‌ 
வழக அன்ற கக்காக்ன்‌ 


என்னவோ ஒரு மிகல்‌! அக்கம்‌ கலால்‌. ௦ 
கத்த அக்கன்‌! அனார்‌ அத்‌ நல 
நான்க சாத்தப்‌ அவனை தொல்‌ 
த்தத்தப் பாராட்ட மெண்டல்‌ என்த அனா 
ஐம்‌ கண்டு: ஒருகால்‌. அவர்‌ எழக 
இதணாக, அலச அரக்க சரமாக கச 
இராக காரணத்தில்‌ கலாரசசல்தக்‌ 
களின்‌ கைகளில்‌ அசப்பவேதன்‌ மலம்‌ ப்‌ 
சாகல்‌ லவத்து சோத்கால்‌ வனம்‌ 
கத்தக்‌ பெடுக்விடகன்‌ பேக அம 
எண கங்களக்கு அதிகம்‌ செய்துள்‌. 
இருப்பவன்‌... போல்‌ காவலர்கள்‌ அல்‌ 
ரகம்‌ சன்று அனனிகாக மண்டும்‌ என்று 
நான்‌ ஒல்லும்‌ புதம்‌ சொல்வ போ 


தங்கள்‌ 
சாம்பசிவம்‌ 


ட்‌ 


வேப்பேரி போலீஸ்‌ ஸ்டேஷன்‌. 
செல்க 7. 

"இரு சாங்பரிவம்‌. 
சென்கீ?. 
விவரம்‌: 


தங்கள்‌ 87-07 தேடயிட்ட புகார்க்‌ கடிகம்‌. 


கவா, 

கடத்த இரண்டு நாட்களில்‌ எங்கன்‌ இலாக்‌ 
காவின்‌" கவனத்துக்குன்ளான எல ஜெப்படிக்‌, 
கண்வ எல்க்‌ காலம்‌ நஙவத்தக்த வர 


அறிதல்‌ சஸ்‌. கழுவில்‌ அனுபவ! பூஷணம்‌: 
கேம்‌. ஆரம்ப கண்டச்கார்டன்களும்‌. கத்‌ 

யவரகள என்ற ஊக்க இடமில 
(தங்களுக்கு மார்க்கெட்‌ வரசனில்‌ உபகாரம்‌. 
செய்க பரோபகாரக்‌ கனவான்‌ இந்தக்‌ ம. 
லம்‌ இடம்‌ பெத்நிருக்கரா என்று கர்ந. 
கொள்ளம்‌ தாங்கள்‌ நால்‌ கால யத்து மன்‌, 
தமருக்கு எங்கள்‌ காவல்‌ நிஙவத்தக்கு வநத 

ம்‌ 


லாம்‌. 
யம காவலன்‌. 
இனஸ்பெஃ்டர்‌: 

வேப்பேரி போலீஸ்‌ ஸ்டேஷன்‌: 
சென்னார்‌. 

புசச்ச்‌ கரதம்‌ று 
எங்கள்‌ காவல்‌ நலேயத்துக்குத்‌. 
வருகை 2 ங்ஷச்கள்‌. 


தத கவக் வலா அவவ்க்‌ 
படறது மய] 
னா? அல்லது எல்லோர்‌. முகத்இிதும்‌ யோக்‌. 
இயக்‌ களை ௬டர்‌ விட்டதா? தாங்கள்‌ நிச்சய 
மழ அட்டன்‌ 
எங்கன்‌ வருங்கானிகளில்‌ எற்று நாகரியமக 
வதய 
மோது அந்த தவர்‌ கங்களை முறைத்த. 
கத்தத்‌ பகல ககம 
க்கள்‌ சலவரம்டைது சட்டேன்று வில 
சதகம்‌ கல்கம்‌ 
ர்‌ கன்‌ 
படகும்‌. உங்கள்‌. வியர்வை. அடங்களிகலை. 
நிலையத்தில்‌ எனக்கு இது ஒரு புது: 
ஆட்ல்கக நட 

அவ்வல்‌ பய்தககா ப 
சத்த காத்‌ 
அன கதம்‌ செல்க 
அல்றக்ட வக்ப்‌ க்‌ 
ப டட்ரா டம 
நிரிப்பத்தமான நிலையில்‌ நீங்கள்‌ இருக்‌. 
கககவ்‌ 


மி காவலன்‌: 
ஏமாத்த மிள்ளேயார்‌ தெரு. 
சென்ன... 
போ0-1௦ 


போலீஸ்‌ இன்ஸ்பெக்டர்‌. 
வேப்பேரி போலீஸ்‌ ஸ்டேஷன்‌: 


சொன்னே. 
விவரம்‌: 
தங்கள்‌ 20-9-ரம தேஇயிட்ட கடிதம்‌. 
தயா, 
வணக்கம்‌, சந்தேகத்துக்குட்பட்ட குற்ற. 


மானிட ஸ்தானத்தில்‌ ற்கும்‌ ஒரு சனின்‌ 
பெணர்சி்கக்கூடமுல்வெத்தவ்ம்‌ கொடுத்து 
சதை விசாரிக்க வரப்பும்‌ உ 

மானத்கை நான்‌ பாராட்டுகிறேன்‌. கணிச்சி 
சவப்‌ மேரி அதக தன, 
ஏறத்காழப் ப 'கால இலட்வெளிக்‌ 
பப்‌ பிறகு எதிர்பாரா, 

கும்‌ பிறக, (அ விதமாக உங்கள்‌ 
கவல்‌" நிகவத்தில்‌..சந்தேகத்துல்குள்ளான. 
குற்றவாளிகளில்‌... வரிசையில்‌... நிற்பரைப்‌ 


பார்த்தபோது நான்‌ என்னவோ” ௮99 
கடந்தது உண்மைதான்‌! அவளிடம்‌ தான்‌ 
தெப்ப அடுத்ததும்‌ உண்மைதான்‌, ஆலும்‌ 
அஜன்‌ சட்டம்‌. எபயிளரந்து தாலி அப 
செத்தது மணிபரல்‌ அஸ்க! அரன்னி தோட்டு 
அல்லி ஒரு சாதாரணக்‌ கடிதம்‌! இது காலர்‌ 
ஜவான லவகாம ம0 பிடவம்‌ அரச 
பட்டதாரி. கெட்டிக்காரன்‌. என்று பெயர்‌ 
ஈழுத்தகள்‌, எல்லளவுதான்‌! 

நிற்க, அடுத்தாற்போல்‌... இன்னொரு வசி 
சைச்‌. குற்றவாளிகளை கொண்டு. நிறுத்தி. 
கர்கள்‌ முல்‌ என்னை மீண்டும்‌ சகர 
பொச்கோட எந்திரி போக்கோ மரியாகை 
ஏற்கும்‌ பாணிலில்‌ நடக்க சொல்ல வேண்‌ 
உரம்‌! அவர்களில்‌ அவளது ஒருவல்‌. என்‌. 
காப்‌ பாரத்த। எண்ணெ! ந எப்போ கேழார்‌ 
எிரந்த வற்ற! என்று விசாரிக்ம்‌ போக, 
நீசன்‌ என்னிடம்‌ ண்டும்‌ ஏதாலது வளம்‌ 
ம்‌ கொரலாம்‌! நான்‌ இப்போதே சொல்லி 
கிருநன்‌, ஏன்‌ கறகுக்காரர்கள்‌... மார்‌ [] 

[ 

நி பவவிய்குள்‌ நாஸ்‌ நாலு பேரு, 
ம மேல்‌ ஏத்றல்விவ்மே! எதற்கு என்னே 
॥ ஸ்பேஷனும்கு வரச்‌ செ்ஸகற்கள்‌ 
[2 


அஅகசசமனைகை சனல்‌, 

கள்‌. நான்‌ அடிக்கடி. 
வருவதுண்டு. 

வேலூரில்‌ 
பக்சே போ 

ஐம்பது. ரபாயின்‌ மப்பு கடத்த லல. 
இனங்களில்‌ என்‌ மதிப்பில்‌ மிகவும்‌. குறைந்து 
விட்டதால்‌ அக்கக்‌ தொகை பறிபோனதிய்‌ 
ஏற்பட்ட வருத்தமும்‌. குறைத்து விட்டது. 
பறாறு. கயாங்சளாகப்‌. போகமல்‌. 
இரக்க "என்று என்‌ மனத்தைத்‌ தேற்றிக்‌ 

ண்டு விட்டேன்‌. 


தங்கள்‌ 
சம்பவம்‌. 

ப 


1, தேர்‌ ஓடாத வ. 
இருவல்லிக்கேணி: 
கப்‌ 


தண்பர்‌ சரம்பரிவம்‌ அவர்களுக்கு. 


வணக்கம்‌, இந்தக்‌ கடிதத்தை 
டர்‌ பூககாலலல்‌. எல்‌ முறையில்‌, எழுத 
வலைக்‌ ஒரு நண்பன்‌ என்ற முறைலில்தான்‌. 
எழுதுல்றேன்‌; நேற்று என்‌ வயில்‌ கடைந்த 
படம ரளத்துப்‌ படுத்த மறக 

'நங்யப்‌ பட்டதாரி 
படிபன்‌ இதமாகப்‌ பேச்சுக்‌ கொடுத்தேன்‌. 
சாமி ஒரு "இன்டெலெக்கலள்‌!, ஜெல்‌, 
/மடத்ி்குந்து மேற்கோள்கள்‌ ' சரமார்‌ 
மாகப்‌ பொழிந்சார்‌, குறும்‌ சிவப்ப. 
சாரத்தையும்‌ கூட்‌ அவர்‌ விட்டுவைக்களில்ள்‌, 
ஆல்‌ எடுத்த விரய அத்தன்‌ மேற்கோள்‌ 
வெதுமெ ஏதோ ஒரு சோக நிங்யும்‌ ஏமாத்த 
நக்வுமதான்‌. மேலால்‌ நில்றன அக்‌ 
கசாமி மது எந்த விதக்‌ குற்றமும்‌ ௫௪. 
வாகாக இங்ளில்‌ அவரை வெளியே அனுப்பத்‌, 
்‌ வடட இிரைப்‌ படக்‌ கொட்டை. 


ஸஸ்பெக்‌ மல்‌ முறைத்துப்‌ பார்த்துச்‌ கொண்டிருந்தால்‌. 
என்ற சாக்கில்‌ பொழுது போகாத எங்கள்‌. 
நவம்‌ சாலக்‌ தனர்‌ அவளரம்‌ டித்த 
மந்து வற்ிுக்கரர்‌.... அந்த. நபரிப்‌ 
ஏற்பட்ட. அன்பினால்‌, அவரை விடக்‌ 
செய்து, ஒரு வேளைச்‌. சாப்பாடு போட்டு 
சேண்ணத்துடன்‌ என்‌ சட்டு அனத்தி 
'லஸ்ஷ்துடல்‌ எ அவ 
சென்றேன்‌? சாய்மிட்‌ உட்கார்ந்தோம்‌ என்‌ 
மைனி கணமும்‌. பாத்திரத்துடன்‌. பரிமாற 
உள்ளிருந்து 3௯. முவிந்தலாது வந்தாள்‌, 
அங்களவுதால்‌; அந்த ஆசாமி, '2இ! சூழ்க! 
ப்‌ ஆர்‌ ரோகினி! என்று இரத்து எத்த 
"வண்டு எழுந்து மட விட்டார்‌. என்‌ மனன்‌ 
வரை, மாரேல்து கவனிக்காத நஸ்வில்‌ 
வனா: ஒன்றும்‌ வக்க" கத இ 
சக அப்புறம்‌ நான்‌ மாத்திரம்தான்‌. அனி 
மாக உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு எழுந்கேன்‌- 
ல்கள்‌ உங்கள்‌ ௮ னா 
க்‌ கஞ்சம்‌ மண்க்‌ கொள்ு கன்டு 
என்று எழுநி. விரந்இருக்கலாம்‌. அப்பொது. 
நான்‌. எச்சரிக்கையாக. அவரை ஸ்டேஷணி. 
மிருந்து நேராகவே வெளியே அனுப்பி, 
மிரும்பேன, பரவாயில்லே, அவருடன்‌ பேரம்‌ 

வககியான 
கறுகிறிக்க. 
க்ங்கள்‌ கம்‌... 


ரஷிய, 
தயாரிப்பாளர்கள்‌ ட செட்டிநாடு சிமெண்ட்‌ கார்ப்பரேஷன்‌ லிட்‌... 
பதிவு அலுவலகம்‌: 6 அரண்மனைக்காரன்‌ தெரு, சென்னை-1. போன்‌, 27256. 


யி 


ஸ்ட 


சின்னச்‌ சின்ன பொம்மை. 
சிங்கார பொம்ளம 
என்ன வேண்டும்‌ சொல்லேன்‌. 
ஏனோ பேசவில்லை. 
குழாள்‌ கேண்டி தருவேன்‌. 
காவல்டியும்‌ தருவேன்‌. 
பன்‌ சியூபும்‌ தருவேன்‌ 
யும்‌ நானும்‌ உண்போம்‌ 
பச்‌ என்று சொன்ளும்‌. 
கபும்கல்ய ஆட்ட 
வண்டும்‌ என்று சொன்னாய்‌ 
விந்தை விந்தை கண்டேன்‌! 


கொண்டிருந்த இல. நிமிஷங்கள்‌ சுவையாக: 
இருந்தன. 


நீங்கள்‌ அவரைச்‌ சந்திக்க தேரிட்டாக 
அதனை கை 

ங்கள்‌ 
பூமி காவலன்‌: 
்‌்‌ 


9, ஏமாத்த விநாயகர்‌ தெரு. 
புரசைவாக்கம்‌, சென்னேன்‌ 
சரட்‌ 


'தண்பர்‌ பூமி காவலன்‌ அவர்களுக்கு, 


வணக்கம்‌, தங்கள்‌. .... தங்களுடன்‌. 
மிச அதிழ்மிககாச வில்‌ அன்ய 
நகழ்சரிககாம்‌ பத்தி. வர்ணிக்க வேண்டாம்‌. 


துதான்‌. நான்‌. அதிகமாக்‌ கதிமபிட 
மட ஆனல்‌. அதற்கு இப்போது ர்‌: 
மந்தம்‌ ஏற்பட்டு விட்டது. 

க்கல்‌. வ்ு்கு க்து சம்பிடமன்‌ 
ஓட்‌ அடு்தான்‌ வரதராதன்‌. 5. 

கன்னி அவிய ம 
சம்‌ (சக்த. கேள்விப்‌ பெயர்‌ அகிய 
நற ம்‌ த எபே 
மனா மீத வெறுக்க 9௦ ஊட்ஆறல்‌ அகம்‌ 
ன்‌ டர] டன்‌) இரு; கக்‌ 
ட நகரமாகள்‌ காதலிகள்‌ என்று 
தன அதல அதம்‌ 
நம்பி ஏமாந்து கொண்டிருந்தான்‌... 
அதல்‌, ஒரு இரப்பம்‌, அத்தம்‌ பேண்‌: 
என்ற. ண்‌, 


இவன்‌ கையகல... வெடத்தது, அல்லன்‌ 


ணட வாக்கம்‌ 
தப்பாத வார அணந்துகொரன்‌ 
இழி பாரக்காம்‌ ட என்த சவால்‌ அட்‌ 
ன்‌ அந்தச்‌ வார்‌ பேன்‌ 
சவ்வு க கொடுத்தக்‌ ப்பதாக 
ட அண்டை 
போமா. த்வத்‌ மம்‌ இக்க 
செம்தி எட்டத்த, வெதைம்‌ பட்டார்‌ 
இதக்‌ நரக என்னிடம்‌ போர 


வளர்ப்புப்‌ பிராணிகளைக்‌ 
இஷ கடன்‌ தரும்‌ “லைப்ரரி! 
வக்‌ வதன பகல 


பல்வ அகல க இயக்‌ 
லபக்‌ 
கொனிஷ்வும்‌ வாரத்‌ 
டக்க எனத அபத்த பெறு 
பவத்‌ வ மானில வேக மை 
நல்ல்‌, தவல்‌ தக தத :-] 
இலக்‌ பாலன போது கதக்‌ 


படைக்‌ தாவன 


அத்தன்‌, என்கேம்‌ பழமாங்கதைக 0௨ 
தேதி எச்சை தத்‌ 
னை நன 
குடு தாசியைக்‌ கொண்டு வந்து. 9த்ததற்‌. 
காக அடுத்த. அிட்டுக்காரர்‌, தம்‌. சன்தியைக்‌. 
சொத்த அலார. என்று அனக்க 
மொத்த அல்‌ சேன்‌ சலாம்‌ 
அசடு , மாஇசி இருந்தால்கூட 


சேப்பன்‌! 
அடத்‌ கடவேன்‌ 
எங்கை வெளியாகருக்க இதச்‌ என்‌ 
இ க்கம்‌ அம்‌ 
தட்கல்‌ உண்க கள்‌ 
தம்ப மதக 

பம்‌ அண்ட்‌ அானேம்‌: 

ஆல்பத வ கட்டம்‌ 
பட தட்ழ்டபடரி 
அன்புள்ள. 
சாம்பரிலம்‌ 
்‌ 


வெப்பேசி போலீஸ்‌ ஸ்டேஷன்‌: 
சென்னை: 
மேடரட7ம 

க ததத்ரட்சகன்‌ என்று 
த்தான்‌. 


தட தகக்‌ ன்‌ 


ம காடாதசர 


கலத்தை. 


ர்‌ 


பவல்‌ 


இருமல்‌ மற்றும்‌. 
தொண்டைப்‌ புண்களுக்கு 
எதிராக விந்தைச்‌ செயல்‌ 
புரிகிறது 


லாலஞ்சைப்‌ போல வாயில்‌. 
அடக்குங்கள்‌ பெப்ஸ்‌, பாது 
காப்புப்‌ இதமளிக்கூச 
லிகைச்‌ சந்துக்கள்‌.விரை 
ஜில்‌ வெளிப்படுகின்றன; 
இந்த. அரிய சத்துக்கள்‌ 
மூச்சுடன்‌ கலந்து உங்கள்‌. 
தொண்டையையும்‌ சுவாச 
கோசத்தையும்‌ நெகிழ்த்து 
கின்றன. இருமலோ, 
தொண்டைப்‌ புண்ணோ. 
அல்லது. ஜலதோஷமோ. 
உங்களைத்‌ தொற்றும்போது, 
பெப்ஸ்‌ சக்தியுடன்‌ 
இதமளிக்கிறது. 

மம்பகமாளா இருமல்‌ வெசரணி 

28. 


(பூத 


கடட 


பி 
வ்திஹ. 


*னுரலாது. காணாத வளையில்‌ அரசு கலி. 
ர்களுக்கு வாரி வழங்கிய வள்ளல்‌?! எனப்‌ 
பாராட்டப்பட்டுள்ளார்‌.. தமிழக. முதல்ல 
இழு கருணுகிற்‌, "பிரதிய காரக்தை. ௭௫! 
பாராது கொடுப்பவனே வள்ளலாக முழவும்‌ 
மக்களின்‌ வாக்க்களையே நம்பி வாழும்‌ அர. 
மியல்வாடு பொதுமக்களிட்மிருந்து இரட்டி வரிப்‌ பணத்தைக்‌ சொண்டு ரறிப்பிட்ட 
பெருக்கு மட்டும்‌. வாரி வழங்குவது 
வள்ளன்மை ஆக்‌ முடியாது, மேலும்‌ விஸ்‌ 


வச்ச ஏகத்தாுக வரலாறு சாணாத வலை 
வில. உமரந்திருக்சையில்‌.. ஊதிய. கவரி 

பது... கள்ளன்மையாகுமா 1 நன்‌ 
கொலையா தந்து விட்டா? எல்காலர்து 
ரசர்கள்‌. வாக்கு வாரி, வழக்கநாம்‌, 
தெரிகள்‌' தம்மால்‌. கதலி பெற்றவரின்‌ 
யலை நம்ப வாழலில்ப்‌, இக்காலத்திலும்‌ பலர்‌ அப்படித்‌ தங்களுக்கு ஒருகிதப்‌ பயனும்‌. 
சன்றாத்‌ வல்காம லாரி வழங்குக 
இருர்கள்‌, ஆனில்‌. இன்று. நடந்திருப்பது: 
என்ன 9 "ஒரு சாராருக்கு கொடுத்த ஊதிய 
உயர்விலும்‌ உடனடியாக வில்வாரிகள்‌ ஏறப்‌ 
மோலின்றவடைட. சதிய கவரலால்‌ ஆரம்‌ 
இத்கடசெலககாக்‌ சரபு வா்‌ 
/பாடக்கடும்‌. இகல்‌ தல்பப்படப்‌ போவது 
கடையவில்‌ ஏழைகளே. இல்லாது டம்‌ 
சாராருக்கு. ஊதிய உயர்வைக்‌. கொடுத்து 
வள்ளல்‌ எனப்‌ பெயர்‌ பெறுவதைக்‌ காட்டி. 
மும்‌ விய்வாளிகிக்‌ நறைத்து எல்லா மம்‌ 
ஜெற்ம்‌ பயனடைவதத்கான வழிகா ஏன்‌. 
செல்வக்‌ கூடாது 2 கக்னுரைய்‌ பாராட்டும்‌. 
வேரொட்ரிகளில்‌ அருசெ காணப்படும்‌ (மக்‌ 
கேனில்‌ நல்லாசலக்‌ கோரும்‌) அண்ணால்‌ன்‌. 
படம்‌ போட்ட சவரோட்டி, வாரி வழங்க 
வள்ளல்‌. தன்மைக்கு, அரசியல்‌... நோக்கம்‌. 
உண்டோ என தயுறச்‌ செய்கின்றது. 

செல்க மம. 

பயம மெடபிரனாக்‌ 


பலமொழி வடியத்‌ தமத மாக 
இருதக்ம்பட்சமாச முடிக செய்துவிட்ட, 
லை மற்ற மொழிவிைத்‌ கால்மொழி. 
சொம்கொண்ட்‌ மாணவர்கள்‌ பரத இளிப்பது 
எங்வளவு அிலோமத்த காசிவம்‌ 

ம்‌ பிறிலத்தி்‌. தலுக்கு, கன்னடம்‌, 
மஙியாளம், உருது, இந்த அல்லல்‌ ஆலய 
மொழினாம்‌ சாற்கொழியாகக்‌ கொண்ட 
கர்சன்‌ ஏராளம்‌ உள்ளனர்‌. அவர்களும்‌ 
இங்காதிகம்‌. வனம்‌" பாடுபடுபனர்‌ 
இண்ட அகர்களின்‌ குழந்தைகள்‌. தமிம்‌ 
நான்‌ பவில்வேண்டுமேனக்‌ கட்டாயப்படுகக, 
(ல்‌ எது என்ன தியாகம்‌! அவர்களுக்குக்‌ 
இலள்‌ தாக்மொரழிமிம்‌ மது ப்நிமவ என்‌ 
பது அரசன்‌ முடிக்‌? அல்லது அவர்களில்‌. 
தாம்மொழினைய்‌ புறக்கணித்து. சிறுபான்‌. 
நவின்‌ நடக மேண்டுமென்‌ அரக்‌ மும. 
வெடுத்துள்ளதார... மற மொழுிமிரும்‌ 
அலக்‌ அவ்மொழியில்‌ பாட்போதனை. 
வேண்டுமெனக்‌ கேட்டால்‌. அரசம்‌ பக்கம்‌ 
கழகமும்‌ அல்வா செய்துதர முன்வருமா? 

இவ்‌ விஷயத்தில்‌... நிறுபான்னமைகினரின்‌ 
ணப த 
மறிகக முயலுகின்றது, . இராலிட கா 
கோரியவர்கள்‌ இன்று இம்மாநிலத்தின்‌ மற்ற 
இனிப்‌ மொள்ள நோண்டாந்சரக்‌ ௧௭. 

னாகிக்‌ பார்கிறரகள்‌, 
சொத்து மொழிகிளருக்கும்‌ பொதுவான 
மட்டத்தை. அமுல்படுத்த... வேண்டும்‌. 
ஆன்‌ அறுப்பு மகத, மோரில்‌ 
[மிழ்‌ அம்கது ஆங்லேம்)த்‌ தேர்ந்தெடுக்க 
பில அளிக்‌ வேண்டும்‌. 
பர இராதா செட்டி 


மமரனவ/கள்‌ மஸ்டும்‌ மொழிக்‌ ரிளாச9. 
மிம்த்‌ துஸ்டவோர்சளோ என்ற அச்சத்தின்‌ 
மணமா சன்தாரிக்‌ இறப்பை இன்றும்‌ 
பறக்ந்து நாட்கள்‌ ஒற்திப்பொடச்‌ சென்னைப்‌ 
மல்கக்‌ கழகம்‌. முழு செல்நிரப்பதனை 
மதிந்க எலரும்‌. அிரசரக்கள்ளாகாமல்‌ 
ப முராது, போகலாம்‌ மமக 
கவல்‌ மாணவர்களுக்கும்‌ ஆரியக்‌ 
(ுப்பதை விழித்தல்‌ சன்லூரிகள. மலி 
எடுப்பதை, ம்‌ 
சம என்க, கயம்‌? மிண்டும்‌ போகம்‌ 
நித்த, சம்தூரிசள்‌. இறக்கப்படும்‌ போது, 
மாணவர்கள்‌ களர்சிகில இறக்‌, 
மல்கம்‌ சழகத்நினர்‌ சல்லூரிகளை மாஸ்டும்‌. 
நற ஸ்மமார்வா 1 அகதார்ன்‌ இங்க்‌ 
பட்டவுபம்‌, அரரியாசள்‌. பாடத்‌ இட்ட 
இங முடப்பரு்காகப்‌. பாடங்களை விரை 
காக யதயாக்‌ கனம மாணா 
வாக தட 1 
இக 22ல்‌ 


கு 


பியா 2 அதைப்‌ மதிக்‌ கலங்கிக்‌ 
ஆச இஙந்ரல்‌ இறுதியின்‌ பலியாமுகளாவது. 
கவர்சன்தாம்‌. 

'ஒர நமை அகத்தி தன்மை விரயச்‌ 
தொல்‌ வது சர்திுத்தமாகும்‌, பல்லாண்டு 
ண்பன்‌ அர்க்க வதத்ன வ 
உம ததக ந்தவ 
புத்தமல்கலம்‌. 
நகக்‌ இரா, நேதனாமன்‌ 


19. 


உகடன்‌ பணம்‌ எடுக்கும்‌ லசஇிகள்‌ 
உ இந்நிஇமிலுள்ள 'டெபாடுட்‌ 
'தாகையை கோர்ட்‌ மூலம்‌: 
அட்டாச்‌ செய்ய முடியாது. 
இலுள்ள டெபாடிட்‌ தொகை 
வரிக்குட்படும்‌ வருமானத்‌. 


தொகையிலிருந்து நீக்கம்‌ பெறும்‌. 
௮4 இந்தியாவை அருருங்கள்‌. டல 
நிவ வல்லவ வம வல்வை வில்‌ வனை கவை 
மங்டி யாக்‌ எபமி ராக, வஸ்‌, 
நமம எம்மா: 1: கல்வ 


கண்கரு, 

பல்‌ அவளுகடயபிறி 
| வாளிப்பான அவலுமடைய்‌, 

மலியம்‌ தவம்‌ 
(09 போகிள்பச்‌ பெரிய, 


கண்க 
அதிபத்த நான்பான்‌ ம்க்‌ மல்‌ 
வேர்‌ இலியட்‌ கசா 9 
ஒர்க்‌ உலா எட்ட. வசன 

அமுல்ஸ்ப்ரே 
தாய்ப்‌ பாலுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ புகட்டச்‌ 
சிறந்தது. 
27 60பாம்‌165 (ர001 109168 1/5... 8 ஸ்‌. 
2912 ஈ07௦பா. 71 115 19௨ ரயி: 01 162 8க1௦- 
த010று. 59108. 1824. பிபி 82 81௭5 07௪... 
சோடி ௦0501௦1௧00 2005151211 பச 876 
1௨ ஈக. ரகா 0 10611 86 8145. 10 -0002௩, 
மவ 8௭௨ ப520 28 0110 /ஈக| (சார்‌ 6 182010 

61026 ஈகாய(801பா2$ 8 ரகர ககக கா 


2 தீர்க 00பா1125. 
கயிவமனிமு. 
ரி பவட வன வில்‌ 
7ரி8 94660 க வர 00. 


மபொரஙுல ட்ப 
6001ம்‌ பட 


4௦0௧, ௧௭௦42, 40௧௧ & ௦0/௭ 02525, 
மவ வம கவ்வின மெ.