Skip to main content

Full text of "Georgij Josephi Cameli Observationes de Avibus Philippensibus; Communicatae a Jacobo Petiver. S. R. S."

See other formats


STOP Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. ( M94 ) III. Geor/ij Jofephi Came/i Obfervationcs ck AYtbus 
(pbdippenfibtts $ Communicat^. a Jacobo TetiVcr. 
S. j£. S. 

1 • \ Ccipitcr ordinarins. Banog LuzonenfibHs Gaviian Hi- 
±\ fpanis. Luteolus in Dorfo& alis, candidus in Ventre. 

2. Accipiter magnitndinis Banog. Sicub Sicap, vei Lavin 
Luzonenfib : Fufcus, vel etiam luteo, albo 8c nigro varius. 

3. Anas parvula, lacuftris, vix magnitudinis pugni.. Sa- 
loyafir Luzon. 

4. Anas magna Regia. Papan Luzon. 

5. Anas domeftica, cujusova Sin<e ignis calore foyent, & 
cxcludunt. Ttic Luzon. 

6. Anas lacuftris ordinaria. Balivis Luzon. 

7. Ardeola. Garza Hifpan : Dangcanghac Luzon. 

8. Ardedlx fpecies candiffima. Talabong Luzon. 

9. Afio Mochttelo Hifp. ManonoUoc Luzon. 

10. Avicula minima, varie pichirata, vivit melleo florum 
rore. Sivit. Luz. 

11. Avicuia altera pnecedenti major, fpecies effe vidctur 
Alaud<e. 

12. Avte Auguralis Bdatiti Luzon diUa. 

13. Avk Auguralis Tigmamanttccfin Luzon. diUa. 

14. Avis Attguralk, parva, varie pi&urata, roftri magni 
Sc longr. Sdacfic Luzon. an Pefcador H. Martin- .<? 

1%. Avk deftruens Orizam, coloris Perdick, fed fpecies 
Rh(HcoU.. G^rman. Dchneppen. 

\6. Bubo- Bttho Hifpan. Tigbobot Lttzon. 

17. Calao vel Cagao Indorum, VoSucris 8c Montana eft 
Avis, vivens fruclri us Baliti f. Ficiis Ind. Sylv. Piiis, f. A- 
mygdalo-Piftaccis, Volvuli Qolyat, 8c aliis, quos integrosin- 

gurgL ( *W ) 

gurgitat ; confe&o vero cortiee carnofo, putamina offea il 

fefis nucleis egerit. Non eft fpccies Xochlnnaca.ll Nirembergii NlremM !0 . 

p. 208. fed diftincta. CorpusGaWinx fuppar,fed ufque ad alarum p ' ar3 ' c ' 8 " 

principium fpithama k>ngius a ad ventrem nigrum, uropigium 

verfus paleare, ad dorfum cinereo fufcum : CoUttm fpitha- 

meum una cum capite ruffum : Capit parvum ad oculos ni- 

grum 5 Oculorum pupilke caefise, alba iride, in palpcbra utra- 

que cilia nigra, fetacea, digitum auricularem tranfverfum 

longa : Rojlrum fpithamee hians fubincurvum, ferratum, 

diaphanum, coloris cinabarini ; parte inferiore Iongitudine 

compar fuperiori, ad mcdium fefquiunciam latum 3 parte 

fuperiore palmam altum, fpitham.i Iongius, Sc fupernepla- 

na, fpithamea, & fere palmam iata cafiide galoatum : JJn- 

gua pro tanto roftro cxigua, vix uncialis : Vox Suis grun 

nientis potius, aut Vituli mugicntis quam Avis. F^mora 

una cum tibiis fpithamea lutcfcant : Pedes antrorfum tribus, 

retrorfum uno digito, digitali fquammati, rubentes, ungui- 

bus nigris folidis aduncis hamantur '. Caudam conftituunt 

8 majores, cubitales, candide pennaj : Alarum quamlibet 

15 aut 17 majores fere cubitales, Sc fulvs remiges pennse : 

Calao Gentiles fuperftitiofe colunt, 8c obfervant, fabulan- 

tur cum Grue Tiptil f. Tihol pa&afle, ut hscc paluftribus Ca- 

lao fylvofis contenta viverent hinc Tipol f\ ligno quocunque 

infederjt, in pamam tranfgrefli feederis fefe loco moverenon 

valere, e contra Calao f\ aquofis & humilibus. Vid. Fig. m ^** N«.& 

Gazophjlac. Natura? & Artis Decacl. 3. Tab. 28. ° * r „ r ' Tab - lS ' 

18. Roftrum afiervo Calao aliud, prseter primum quod de- 
feripfi, eft autem pars fuperior, fpithameum, nigrum&caf- 

fide fornicata galeatum, apice tantum rubente. JconejasG^. N& A; 
exhibetur in Decad. iv. Gazophyl. Nat. (k Artis. Tab.- Tab V ri fr 
xxxi. 

19. GhloropuSj f. Acbac Luzori. aliis Ticlin wajor. Avis 
eft magnitudinc Gallinae, Venter & Colhtm & Pei&us coloris 
quafi dilute morella, Dorfum iufce-rufefcens, AU fplcndide 
cxruleovirentes, Cauda curta albida, tremula: Oculi nigri, 
Rojirum nigrum, validum, obtufum, Li#gu<e Gattinx, Pedes 

fpfit- ( i]9 6 ) 

fpithamei, tetradactili, ruffefcenres, Ungues nigri, Digiti 
longi. Degit iocis cultis, vefchque Oriza. VoxPhuPhh 

20. Cignus. Lizm Hifp. Tagac Luzon,- 

21. Coiumba domeftica. Palapati Luzon. 

22. Colnmba Perfica in Luzone vocata. Corporis mole 
minor eft communi, commuiurtT eand;idiffima, caucem pan- 
dens Gc expiicans in radiuru ut P*w. 

23. Columbae fimlfs , Avis Maritima. Canavay Lt/zon. 
Ova fupra nudas cauies ponens & ibidcm iis ineumbens. <?# 
Alcion..? 

24. Corvus Rurep.to minor. Guac Luzon. 

25. Corvus fluviatiiis- Caffili \d Colocolo Luzon. Avis 
eft. amphibia, pius tempons fubaquis, quam m aerc viveris,- 
niger, colii iongiffimi, vi&itans Plfcibus, Serpentibtts 8c Con- 
chyliki fub undis diutiffime difcurrens, & tandcm expaniis 
•dis, pennas ad folem deficcans. 

26. Coturnix Europea minor. Oloc vcl Pogo, Luzon. 

27. Columix pumiia rnontana, Pajjere minor, varie pictu- 
rata. Iliviliu. Luzon. 

28. GaUina fimilis Avk. Acbab Iwz^*. 

29. Lapillum, fimilem w/*V* Per/# vidi apud Alphotjfttm 
Fftaplau, Gallinae exemptum, proliferum. 

30. Gavia? fpccies. Gaviota Hifp. Ggitgit Luzon. 

31. G&vizGailina minor, coloris ciuerci. Tambilagan Luz. 

32. Gavia viviffima, velociffime per Iktora difcurrens. 
Taringting Luzon. 

35. Grus.Grulla Hifp. Tipul vel Tihol Lmon. Tricubitum 
aita,' cum CoUo homine proccrior. 

34. Gruis fpecies. Dongon Luzon. Magnitudinis Anferis, 
cinerea, roftro fefquifpithamam longo, palmo latum. 

35. Hirundo ordinaria. Layanglayang Luzon. 

3*5. Hirundo maritima. Salamga, alijs Sayatt, BotabotaSc 
Salangan Luzon. Cuj is Nidm cfl: CragacmtkumVenereum In- 
dicum. NidusAvium Schroderi Patong Indorum. EnnoSmarun/. 
Abundat in Infula Jolo. Samboangan. 

37. Mcrula ( \W ) 

37. MeruU Perfica; Grnora & garrula avis, atra, fed cir- 
ca oculos depilis ut llling, minu.s. tamen. 

38. Noftua. Lechuza Hifp. Covago Luzon, 

39 NoBua major, raagnitudinis Gallopavonis. Bucao 
Luzon. 

40. Onocrctalus, s, Pelecanus, Jlcairaz Hifp. PagaLi h* 
dk. Pe&oris pelicm, fuaviffimis plumis confttam pro pe&oraK 
geftatam, Aftraaticis prodefie referunt. 

41. Oropendula Hifp. Guiiyavan Luzon. Gratiofa & pu!- 
cherrima eft Avis, raagnitudine Turturis, vi&itans fru&ibus, 
atris Sc aureis vanegata plumis. 

42. Palalaca Luzon. Herrero Hifp. i. e. Faber ferrarius. 
Avis fimilis eft Vpups, Vocis craffa? St rauoe, Capttt habet 
fpadiceum, crifta ornatum, Rojirum quafi ferreum, quo pro 
nido parando arbores ligni duriffcmi excavat, quas iftu mag- 
no percutit, ita ut repercuffionis fonus longiffirae, ad 300 
paflbs percipiatur ^ Corpm magnitudinis Gallin& mediocris, 
coloris viridis, alii variegatum dicunt. Hanc narrant noffe 
Plantara ferrum emollientem. 

43. Palalacx fpecies. Iting, Tabaduru, vel Gulin Luzon. 
Magnitudink fturni, Rojirum, AJs, Cauda & Pedes nigra 
funt, reliqua quafi argentea, Caput iraplume, excurrente tan- 
tum per ejus medium tenui, nigra, 5t plumofa ftria : Nidu- 
latur communiter in excavatis Palmse jCocciferae caudicibus. 
Voraciffima eft, vivens Frudtibus-, hinc non nifi unicurn & 
re&um inteftinum vulgus haberenarrat. De reliquo canora 
Sc garriens eft Avis. 

44. Palnmpes, varie pidurata, forraofa & fuperba. Bajo 
Luzon. 

45. Paffer Solitarius. Magnitudinis eft Tnrdi, colorisfuJ- 
vi mas, fkmella ex nigro 8c fufco varia. Canora eft Avis ut 
Phylomda, vivens Infe&is. 

46. Pajferculus vivens Oriza. Maya Luzon. 

47. Paflerculus Majra minor, verficolor, vivens femine 
Graminis Netnelen. Pacquing Luzott. 

F-fffffff &i. p,-r Kcrn $6. c. 


( 


S?0. 

Jonfl Av'u;t 
i?9 


2 2( 

10 


Nic:emb, 


apr ( 1398 ; 

48. P^ra</#*pr£cedenticornpar vivens femine PM*r- 
J/j mihoris. PirH Luzon. 

49. PaJJercnlus priori fimilis. Poficqit. Luzon- 

50. PaJJerculus praecedenti rainor. Pipit Luzon. 

5L Pjittacus miniraus Ciufii Exot. 365. Fig. Gulafifi, Co~ 
hfifi vel CW/fc Luzon, 

52. PCittacns duplo major priore, totus viridis, roftro 
valde iato, & nigro, pedibus coloris cinerei indocilis. §>yi- 
laquil Luzon. 

53. Pfittacus totus candidus, criftatus, magnitudinis Co- 
hmb£ t cicutevadit, & garrire folet. Catatua, Abucay, vei 
Calangay Luzon. 

54. Vfittacus cceruleus. BototocLuzon. 

55. Pfittacus variis pi&uratus coloribus. Manucmanuc 
Luz. 

5^. P/ittacus viridis mediocm. Cagit Luzon. 

57. Pfittacus viridis maximus. Cqilacqil Luzon. 

58. Pfittacus viridis magnitudinis Abucay. Anfig. Luzon. 

59. Pfittacus clare virens, capite rubente, minov Anfg. 
Jniag. Luzon. 

60. Pfittacus candidus, Gallina compar, roftrum, lingua 
& pedes nigra : loquax & reliquis diftin&ius garriens. Ca- 
tatua alrera major. 

61. Sturnus Luzottis, Corvorum inimicus, coloris aterri- 
mi, feu fulvi ut Aquila, ad fokm mille induens colores 5 
Ocull corallio nitidiores, pedes flaventes, viviffimus, vivens 
frucribus. Gulacling.Luzon. 

62. Sturnus Sinen/is t niger, oculi, roftrum & pedes fia- 
vi, cicur, canora, & garriens avis. Vefcitur Pane, Oriza, 
Infeclis, carnibus, fruftibus. Kaaling Sinarum. 

63 . Tabon Luzon. Daic Hernaud. Hift. Avium p. 56. c. 
o. Daie Jonji. de Avibus 119. Avis ovimagna Nicremb. I. 

c. 5. p. 307. Avis ovimagna Daie dicta Ray Ornith. 
297. id. Angl. 385. 
A\ m fubtufca vel etiam cinerea, mincr communi Gallina, 
cauda carens, capite rarenter plumato, carnis infuifse nec 

apete* ( M99 ) 

apetefcibilis. Ovaponens ruffa, Anferinis lungitudine pa-R*>0 ? mth. 
ria, fed rainus craffa, No 40, 50 8c 60 in markimis areno- JJ'" '^ Angt ' 
fis, littoribus, fluviorum ripis, aut etiam montium lods 
glareofis, quatuor fpithamis profunde fepulta, folis calore 
fovenda>, qu«B ferme in totunr vitellina funt, boni faporis 
& nutrimenti. Pulli in Ovis fapidiflimi, ovo cgrcffi in- 
fipiciL 

64. Tetrax. 

6$. Tinunculi fpccies. Similis Sicub fed minor. Baiti/t- 
cap Luz. 

66* Turtur ordinaria. BatobatoT. . Tocmo! Bay- 

nenfibus. 

67. Turtur Luzon. Fsemella jn pe&ore plumas gerit Ro~ 
fei coloris feu Sanguinei floridifTimi, vulneris mrlidi imagi- 
nem pereleganter a natura depictam ad vivum reprefentantes, 
(auciatam efle diceres, 8c plures fefellit. Pelic-anum fabu- 
lofum putares. Lugmon Luzon. 

68. Turtur Lmzoh. viridis ut Pfittacus, Alarum pennse ma- 
jores margine fignantur candido, imus Venter 8c croceo ru- 
befcit, roftrum flavum eft, oculi cinabarini pedes purpu- 
rafeentes, Vi&itat Oriza. Punay Luzon. 

69. Turtur Baynenfis, Lugmonio 8c Panajo major eft, co- 
loris inter flavum & viridem medii, caudae & alarum penna? 
majores nitide flavo & aterrimo virgats funt, alarum prin- 
cipium fulvum, oculi coloris viridis asris, roftrum 8c pedes 
dilute caerulei, uti & criftse locus. Vivit fru&ibus. 

70. VIhU Magna: Tigcalo vci Tigbabayc. Luzon. 

71. Urogallus feu Tetrao. Labuyio Luzon. Fffiffff* fV. A