Skip to main content

Full text of "Principles Of Internal Medicine(third Edition)"

See other formats


नि11€]165 8 


वि 1, 11.06 


1 पिकऽ श (६ प्रिणााजा 
१९१०८०२५ 02 {005 (एद 7 ८11८6 = › पदा द 1२८१112 
०९८ ए 1109, 9 # धा ०0८ 


व 701 4144८ 


"८ एिम्‌1510४ 0 ्ञना 
1८८4 ४४ प 1~ 900६ 0124४, 1 
व दला शला (नठपा० = [०ण्वजा 1958 ४ 


त्िदाला.षटऽ ष ष्य टापा+1, हायर. 


09718६1, © 1958 [' धत *८(ा१५ वा एण } तण्णत+ [१८ 


हाहं 1954 तव्‌ 1950 ए पिष त्प ता कर्मत (कणत ण भाद्वत 
106 ए८पाालप्‌ 5(7६८इ ग कदा ८१ शा परलषड त 1\९त्‌ कर एमी. कत ५ कालात्म्‌ 
ॐ 7५१ € वदुरठतेत्षल्ह्त्‌ आ कार फो पकप कलार णा) त ५।८ [णाता 


शषा ५ (ण्हाटऽ (पगच्छ एप्प्वे हण ¶ --11839 


० ५ 4१०८ ५८९ 


५८८ 4५९१॥ ५ 
1, ककण्लव॥ 


१८१ ०८५८८ 
४८१० ०११८१५१८ (6 ८९ 


५८ 4८४ ५/५/८ ५४ 


व्णवद५९्‌ 


(01) 01/65 


[११0 9 ५९ क 344 29 ४१ (प) 
एषोप्पे स्वदत न चल्णपनृनद) स्तदु ४ 
स्तो इध) दमत ण भल्ल) ज्०८८ मकप नैरस्णाणे 
कनन सक्तेन तरच (दृरतरष र्ञ्‌ 


1.५५}, 4१८0 ४5 ज 
लवेलस ५८१ { प्छष्णते (एल्कत्टः (ण्कापे रन्त 
लोम # फक्त) गपि पालने इतेष ण्‌ 
{ल्पात्‌ एकदा 


पह प्‌ शठा क ४४ 
त 1, क 1 
0 र , 1 1 
$शण्लकप §भस्पेलण 


पह क 0410 एण 
पकता कस्ते रि 5पल) | [गेव्यर पमि एष 
४८५१४ ऽका ण भल्वलप्ट ए्फ्मट 


५ 8 [1150४ ५ 
बरहि णित छ पल्ात्णारे पट (१८य्७१/ ऽतन्न 
त भल्वप्लप्ट पिल व्रर्ा त्लम) 


तणा ए अकषत ^ कण १५ (पष्ठ) 
(्फनण्यहत्मे चप्वलम्‌ छणल्यछ पत§ ५३९१ परस्तात 
हलम्‌ एति ूतमोणाभणो इवत ष्ठषतस्त्छ 


1४ 1 [दषणं [४ +ण म्ण 
ब पववदसलर ता शवल्वाल्ल नकन [न्ड एणम्‌ 
ईरण ७ भल्फतए एजुप्जत 


१77 > 040४ १५. भाण 
4 त्ण्दषव८ षवता म पल्तष्ततर पयोद पणणलास 
ईतणि ण पष्पेष्त्त विसर पक्त) एन 


ए}, ५ 7745८048 १६ 
व< पाल्वेषटव दगीटदर न पिष्ट पतरलञ ज नमसा 
छात कद 


+ 811 1 ऋफ ५० 
ति क त, 
इलो ण वत्तेलव एष्दषणमनी) 2) 


पद) + पाना रए कञ्ः कषण 
व्दप्पे शष्यपरत्णठु+ त्को) रिष्टम्‌ इत्तु \्पित्ा 
छालात८८७ नतय 05 नसत परम्ृणेक्दठात्भे छर्वलकट 
प. गणाणो स सनत 

11१01. एफिष्ण्् + ठ ५४ 
4४5७०९४2 १९ दर्णा ० क्तलयट पक्षश्च ० प्रध्ये 
(णोन ण कत्ठाद€ (ट्‌ भ्त्वेषत्यो सल्ल ९९८ 
शर कतृदापपञठ0ण करत ५६.०.८० ९९९ 
28 भतम एवरतयप्णा नदुषकमः {वल्य पल्तव्लपल) 
वपट्ताद्दषवाय @कनछटव८ये नैकेरपणश््रकत्र २50४ 
एिञकष्ठण वक्म्यो 

16 1 एए एषण 
~ 8.7 क 
पल्त्वएनष्ट पल्वल विष्ण] ान्णरऽ य ष्मक 
एकप त | वष्छयय एपण््लव्ण छू पच्छ 


पणम सण पण्य उतोन्े ० पल्वल एस 
गणक 


(भप 5 इ 804 क 
थध ण ककु अप (शा सषा 
भेद्य पष्प ठ कज एर $ 
ईश्वर (पल्‌ ठ शाल्वस्य उदप्नत्टे ष्ठी त 
पटिकत्तपं पठन ककल [+ 

(प्छ ८ (दिप प्ल ए > 
एवल ज सत्वुषलक् एोणलसकम ण्‌ एषम 
ण भव्वालय्‌ ऽम्‌ (गल (प 

0 5 ला८१^ + ^ 3१4 कषण 
स ए (ण एणदसपच2९९ एवष 
ता दिलोर्कार कात्‌ एर्णरष्णः छ वल्वषलत्ट 
पण्यः मा कटदव्छ इतलजलाम भष्काल्ण्‌ $ 
[१11 

{६८70५ ६ लानत + 
5०21 उषर्णल्डडवयः त ल्प शात्‌ प्रह्व फ 
त [क्रप्णणृण्छो = फलकप्ालां त ष्पेप्यपल 
प्रग एतर्लर 510० ज पल्पोलतल एतम 

[2 15 ५ (कगरा. उ+ सण ५४ 
4२४०८२८ एकि ण [कएफणृणषु 9 एष्व 
पषात म कटकार उताठ ऽतषण म कसट 
स्वलुगििय भल्तिल्म्‌ छल्सछः (@कफवल) भणतपष्ये 
ष्व जल दगुषठणर रत्य ल वफवृकी क४ 
एिफेपलप ल (भोक्त $ प्ररन्ष्ये एंष्येञ्वलकण 

(ए { 2५५ ए^ २८५ ए 
सतचत्च्‌ रस्दिलय ऽतोण्णे पणस्व ण हगोष्मम्‌ 
रट दल एत्य दितद्ौवणः [िक्छध्वा कष्तैणण्छा 
(व एल फलै छण) कण्णध्मे हक्डणाा 

(4४ [ एए) 9 कण 
पिणत रण प्रक्तेप्ततष्ा 48 प्ण 
भल्लाट शते एप्ल्लण्‌ ण प [कण्व ण क्र 
वपति एषरलरः इतस्ल्णे ज चल्द्ार ककव 
1. 

1.35 0६ तण 
4१७१६०१ 0०८55०४ ० ऋदकुलतट जते पृष्ठ छ \ 
ला अशकत कवन्तातयो इतण्णौ पोजलम्प एल 
छपदप्य पण्ड कमणि 

40 £ 00 (पनित एफ 
४०४ दरणलज्णा ण कल्तलयाल वणी एप 
इतण ० रल्पृष्लपट एवह फते दम्ब 
कपम्‌ दर ला 

9१111 000 ७5 ऋ 
एणल्छाः ण भल्पेग्ाषट ऽदरष्ल प्ाष्छञ्छ म्‌ 
पणय, फएणरध्यट पल्वल द्दवन दन 
= त. 
एवण्णप 

स्पा प 209६ ण 
दर्छञप्‌ पिल्ल काक्नश्रव्वः (कलमे ४ 
ध्व [णजण्टतत प्य दसप्णुण्+ अज्म पल्वल उक 
फण्ञव्य 

अर ५१ ९ दए दत म्र ष 
एप्मद्ञछ त भल्ल ककुनानुणह)ण चते तहर 
फेलण्लण्छछ एष्पलाकः ण दय (षा लृप 


1 60477015 


^ प^न, एतत [ष १ नष 

4ऽगस कण ग्क्ज्मा त ल्पात्‌ प्फरक्त्‌ कत्कत्म्‌ 
56100] एफ अतया लद ला एदा ण्न 
एणञणौ 


भद्र + एक + ४४ 
थर्मल अत्‌ (त्रो तपल ण 1 पदव्या 
पृत्वालणट 51८ क्लमा म 2८५ भरणा (एभषैल 
१{त्त1८0) (लालः चै व्पला^€ भ 


^ 7 एतो १5 ताण 
एतरडण पात्‌ दोतकफी तक पदकला ण धातक 
एदु कत [टिम ज भत्वा षता त द 
हभ ऽतन्न] ण ल्पता (दोत्तगाद्तप्रत + 


€ पा एदा चष 
45७51 (ापाटन निर्णाम ण चटपाणगी विणते 
16016 ऽतातन) एण्नणा 


एला य 10 ++ पफ 
ग्जल्ञणः त पल्वल काते व व्तात्ल (प्त ण दृ पतेठ- 
लान्‌नहु$ 97५ {तचत्‌ एकताल त ‰[त्तृल८ 
शात्‌ फषल्लम भलक्रन्‌ल णाद णि लतत] १ 
पाऽ ऋत ^+1]लत 015615९4 7०५६१७११) ०( @पार्पिणणय 
5८1००} ० #ष्तालप्ट 50) भाघ ८० 


एष पए 05 चण 
एगर्णलष्ः त ल्वा ९ एणारला+) ग र्स+ 
5कपील्लल्ता भल्पट्व्‌ ऽतण्ना 031१, 


\\ ्न7^+ एषा (णान्‌ १4 ५ 
क्प 
णशाएलैठय पो पल्तालप्ट प्रण) एणरलञ() ऽतन्न ज 
कल्वालण€ नपण) एाारदाग) © 


प्साः प्र (नापफषिधिः 0 
45९ शिणद्ष्णि ण अत्वृषलाह पिपर कत्त्‌ #त्तित्ष 
5610०] = ऽलपणः #5"0द वट प ल्त 1 तद एतपरा 
हात प्न्मोणम्‌ एनम 


^14}+ (कायति ५48 7 
८४5७क्णा द्िकल्किणा त धत्वा पारद क (मा 
णा 5९10०} ० पल्वल § क 1 णतरत 


5८५५0 | नतत ए 0 पाठ 
45००८९6 एकक्त ण भल्तालाल पतापत भत्व प्‌ 
$लपतम] = दला 580८1116 0) करत्पुालाणल सलः ऊत्णा 
एणहातपे प्रज्डृह््‌ एण्डमो 


धृ 7 पडैदग$0िचि ५49 षा 
एषणा ण ल्पिलण्ट ८ भल्ताल्तर (गाल ० पट 
एापर्लङपौकु ज क्कदात्‌ एवापाकहोत्ा) 411 


+ प्रपदन 55 का 
455०८३१९. ि०ठकष्णा ण कद्वषतकराल्‌ पुट पएारत्नार 
5नाण्ण] ० दल्तिालफट फणा) पेषे 


5 एलान णठषि प्रा. 1१ ४५ कफ) 
44550 दह्‌ दिकरणं ल्वा वाट पतत्वृषत्प्‌ ठन 
[लट ग कट पापल क क पृतपावे एप्प पा शष 


^+. 7 प्रछिहि्ए्त्त ४ 
445 शऽद्ा६ एाणल्लतणा त हटा भस्वनताा्€ एरलन 
० एषः (गाल ण हल्वातफार्‌ ऽह 1. पल ल 


ह+ ^+) क 008 श्य 
ऽवा दिजटज्छः ण कल्वलकट [नण्+ [र्ण एणा 
सलः 56]10न्‌ म ल्वा एप्पल, 


पथ्चप्निभ कलि 85 ८४ 
दिल्ञल्शला दिणल्णा ण एशतुप्व् शप्िडि एणाष्लात) 
इतीण्न्‌ ण कल्वादक्ट (पर्ल 9 एरलृतछषट ऽ स्ण्८्त 
गल हणात्‌ (लल पतठ्छषया एन्ञण 


110 


777 [ लाला ८ा ८4 फ 
4९55०616 पथर््णा ४ $ल्वृालकट कडठे पापरता 
ऽतात्ण्‌ क #त्वोदणत पण्नमा 


7 \ 1^(ष् 4 धा 
4९5०९११९ 0०१९९५१ छ भत्व एकारतक्ाि छा पमु 
(एगाल८ ण भलत 5११ [21८ ए 


न 0 ना ++ [दा 47 #^ 
%5९ पा | गकल्ड्कक त ईत्वा फाच्ला++ क (णा 
(नाल्ट क #प्वातात (लोपत भल्वला ५८८ + लल 
ताऽ कतस पक [[0कृष 5१1 [व ८ 


14170 [५६1५5 भए 
45515147 कटका 0 ‰{त्कला८ एणा द ० (गन 
वप्त ऽदण्ने ज भ्विल्रल एकार 


ला ] 1011५45 ४ए 
राद दततक त \[त्वपल्‌०८ गोण्ड [णु एता 
\€ा5 ५८100 क त्तदा [तीानट 


704\179 ^ 141051४ चण 
कफर जन्मा) ८११९८7१६ [75॥16010८ ९९०८२१८ (ष्प्‌ 
ष्ट 1) तता (तपण लन] 5८९८८ 06 लप 
क भत्कतफाल रिका कात्‌ वृजालत हत द्ठ 1[0कपा 
%55०८।५१९ [0९ष् ण ९८५1८०५ = (दग्णल्‌] पप्प्तार 
९८५८१] (णाच ६८५ प्रग 


[फा क कि सण 
९१५ पा [करकल्डणा त ४{१तृा८ाट (लामो) ) पाण 
एण्पकात ऽतत्‌ ण भत्ता कालय पारलञमर 
३ = िक्फाला+ = (लात्त] कताठ्म क भ ताणुष्ाणल 
३९९ १त्‌' (115 (र्कला [ार्तापे कत्‌ [दस्कत्‌) त 
10९ ॥५ ५लपणषौोषनन्हु) [तार पत ल्व 5कण्न 
180960१ 


४14४ ४ ४ पफ 05 सण 
17कल्ड्णा त पल्तितात पफूदशा$ त ४४ तशोक्ुमा 
5८1'0त] ० $ल्पाला८ ५९१११५८ 


[लाजा ^+ 4१ ^ भ) 
४151417९, लाकर ५ $्तालाणल नीह ण एतज 
पत्‌ उपहत्नु एकपल) क्त्‌ [ल्मे 
प्ता [तरतमो 2४९८५ १० 


(14.1.70 सा. व5ा1+ 0 
[ण्स त दल्वालफार ष्ट तालकः उतान्णं ण 
कू{तवाताप८ ९+ [दष्टा दण 


[1५ € .व0ा.^९\ स^ पाण ५६४ पतव (6) 
45७५११६ [णड्ड्णः ण भव्त्लाल | (01८5 त प्ण 
70760 एद व्रठ्छक0 (दालपे [ण्डय व्रजमा 
(मात्वा 


047 \1 1.^71770 ५५ «7 
(पतप कऋञा्णवृठा पो कलोपः व्ह पपा वा 
ऽता००] ज कस्तालाट रन [9 तामीञ तिल 
ण्टोषप्‌ दल््ष्ट पण्ड्या एच्ञाण 


ण्डकः 1. गना+051.006 35 क च्ा4 (गणष) 
पगम [र ददत्फम्‌6 कज्ण ण 5णाहलय) पनत एण 
रदा ऽतषन त ल्तालण्ट दिम वकल्पा (णाप 


(2 0 48 भण 
पर्णरूपः 90त्‌ लप एता ण ईग्राय 
र< भल्कल्प गाद ग कैल पपरक त कपत 
छफ्ग्यि (9 


व्/0+145 ह भ्ल. 3 + कण 
4ऽइ०्दावट एकड्ज्णि त ल्वालपट्‌ प्पदजक्त ण उलप 
5१1 2 50० ० कल्क्लतल दोपरछ (@तऽपणाल्छपव 
ऽद्ल्ण) कल्वाल्मा (लाता पण्ड्या ण पेल पपला्क 
०१ एतप०ऽ+ 1 रता गाग्वलफणड 


भए 


४१ ५१५८ 4 द्र 
पृ चः ल पारक्य सतामस्तु ¶छप्रण9) त 
पाक ण वृ्प्तुत फ पयीत्करमतवा पृल्तेस्तये चकत 
मोन ` 1 कतके पष्त्रान्तत्‌ वन्न [त्तम 
पाप दतत ता) प्तककप द पाद पत्य दपर 
ता एर 
(0 १ ततएण). 
८0८6 3 पव्‌ प्व क भत्व कत्ते द + प्यल्ण 
व्ण प्तिल्ये ६८ पद एजद ण भन्पक उमे 
दगु कतः इतेन्णे लं भस्त एए 
नप ल ५010 ४५४ 
(अ 13.21. 119 
01178 11१14 1, 
77172311. 
1१ १ भट्पग्ा1 चस चद 
परकर व मरल्तक त पत्कतत [र तै रह्वात्म्‌ 
कदन तप्ता कनक शि पस्कस्तकरत पप्र प्रयये 
कोत्या 15 कण = [किस्नकत ण ण कल (णलवप्वं 
(113 क, 
५14९ ११८ त ४ 
व परमित का ई्पिषदकर प्रे पपषद्ज+ णा १८९ पध 
तीः स भत आ ६८५ पता (+ प्तृकर्ण 
पनवाम्‌ कत ९ साकेत इन्कृ्यं एवमत 
3 0\\ 49 9 ह अम 
५ भद्द (णामो व व्व्िकय 7 पलल ८९०१८११ 
म (तो 3 इतष्लो म पल्वीष्ट्कत पषगाष्णा 
१\ [1१ द रपरो ४4 ५६ 
तरपा एत्व का भस्पषलप्तल नखान नकर ८४ 
५८५८६९९१ ण +ल्प्स् ह पिचदया णिक) आण 
४ दवष मतान 
(7, द धि १4 ७१ 
[728 8 त व 
श्वा ज कल्तष्लषर अत्र+ 110 [५ ५1 1.०५ 
0५ 1 {1५ ४० 
पृदध्णलता छ) कस्तत्र प्रकररकत ल्तल्म्‌ $तण्णं 
[0 1 8 
पणतपसी ॥० पण 
प.-ताए + 2४८५५११ ९९८५ 
०८ पष्व्‌ पत्य की एनः ज क ए प्तम्‌ 
पर्पट ९ ४पदृत्पे पा ८प्त्लनफ्‌ इक ज भल्वाल्णट 
पिष कला 
ककि श. + ४ 
वषषता का भल्पणेणह) | पआन्कूमफे भरतत्वं ऽदनणो 
तरमभणणं क दणीकह [चर स्ृष्पल+ ९ पलत प्रभ 
एष्य फण 
[1441144 1, 
सीरा [वरमह ए भल्फछण्ट्‌ णन पगे ए 
शट), एताव ज भाल्पातणल गोपकणर 
प्रि णप 7 पातत ३५५ उ पसल 
परिय एषति ज पल्व्तत्ट पष्ठ ज करच्त्‌ 
करत पधण्प 
04419 ४ शर्म श्व 
क व त 
ए५एद्+ पिपफल्यनो9 ज एलापत्र मभये ऽतो+00, 4६ ल्त 
सफ एणान्वनकणन 
दिऽ पु पिरह {8 १6 २४ 
छज्ज र्विष्लाल चण्ठि भरतस हिव्ण््तण 
^ 1, 
सपे तव पदप एष्व एदल प न्वेद 
दद चत्‌ एस्यति, (त, ्ष्ठु ©+ ० 
एत्य (लेपं 


0५1 


ए, ८ वप्ऽा+ [ह ४ जठ 
५ ५००८५२१८ रव्पास्यो एषल्ल्णः वक ्वस्वल्म ४ 
7 7 
ऽवृत & इद्‌ [मिभ छ (ञपपद्के ल् 
एकन्णिफदण्यः > (राष्ठ करछच्छिल्ठ ण्‌ 
दा ८८ धवय}. भत्ता दन्त पल्स थ्पर 
धथ [ष्म ५८५ प 


एष्य एट^छ८9 क 
नैव ४ क्तत वव व्‌ ५1८८० 5८6 
ताल रय्या प्रण्रणयमे उन्मा फवप् 
पछ {म्ण 2८५ दिष्ष्ोतण्पे १८५०००८४ 
फस छण) 


१4 [1.1.1५५ ए प्6 + ५9 १५४४ 
रद ०५११९ द्ककालयो एणः छ ५५८ १०] 
१ ऽपषण्ण ज (स्वृ बला छित 
12 का ^. 1 
11119. 


1291070 2 लन 850 कष +$ 3 
०८०१८ ५ ५ ल्णण्ज्भग्णेजहु+ {3८० १४ 
10 क श, 
10 त 1 1 क , 


१३६५६. 0 0ाप्र<एष्द. +न+ ६३ 
(99 ५५०) 
4353499 परवता दरणटि5 छठ उता च फ 
112 1111, 
लम पिकादञ्ण ० भत्वेलाल पप्प्मलन्नोःज ण वलत्‌ 
5सोण्णय ० कल्फातल-5वष्ण्जय ज पष्णष्टयं ५ 
ऊ वा प्लत ठठ 


04 छ ६ एखदद्ड «४ 
व 9. 
४दकृल्म (मलहर [ल्ज्त परिपणम्‌ ि्ल्छिण 
<स6९ अठ ^55०८४२१९ %टतेकाहु एकदा द 
4. , 


ग0षल् ऽ 51148 + 5 84 ७५ 7 
का सप्परलभ हतणलकणा क पल्णणाण्छ 9 
भलवल] ५८५८] = ५ तपणाणप 9 पटना रव 
फिन्‌ ९७१६ {.00णज(मर +क्त ४९६6 (लादय 
~. 


अपिण द उद्धत श्ण 
पक्घलछ इ भल्प्त्णलट वरमरसष्पु कलवय ऽ 
(न भ) पच्पुत्णल इल छल श्द्वीदष दण 
41 


प्त ट ऽप पक सण 


भण छर्णडष्छा म भत्वात्‌ क७ दणड 
\ एय उलो ज ल्वाल्ण् एण 


‡ £ 5५4 फष््‌, ^ ह 32 म [ण ) ०5८. {प्‌ 
[व २ त.) 
5 ललऽ्वन + 


+ 2४ ६ ऽए 34 ५9 ० [छ } 
किष८०७० छर ५(ल्वव्तदट पण्णा ण ्कलव्मठ्‌ 
प्षीजऽ अपरत अल्वाल्य) ऽक्छन्लं गेल 


८८८ 4 षद ह कऽ सय 
ञ्य अप्पे © एदपण्लत क दका 
८५४९ परल) इकेन्णा ज टता प्रष्टव्य 
लमल कणु प्रर्मे कड ५ 


(घ्छप्एह १४, ग्ठषर भ्य 
(मछ) 59 (पठ) 
उदयनः रणदलकण ७ ल वलि कदे नि 


दष्ट अमतत पल्युजय ऽकात्वय ` एयुर अदध्व 
षट्प्व एटा एवज) कय एकदे 


11, 


कव [ऋन } 


60 करव7एक्0ा5 


गपा पि वषारि ७4 त 
^ऽ5061€ एण्स्डिणि ग कवल्तुष्दाषट पार्ट ज एनोः 
(गाद्ह< ० ात्तालत्ट ७१८ 1.7}.ल ©" 


एष 1, +न ६ कफ 
ऽजा वह सिर्ण्कस्छ ण भत्तलाल प्रकारत्रु सभल्तुष्टप 
ऽतात्ण] = $दाछा ^९०८1११९ पा \त्तुष्टा< एदल ष्णा 
एहीति [च्ल एत्दणा ए८१८पत]) ५५०८११८ 4 
एप्पल ग एषणम्‌) ५14९५ तोपा्ले१ि [त्ष्चहप्- ण्‌ 
वृध्लोफषणण् वफापहुल ९45 


+^ एद शदला0पि 2१४ 
(लालय ^5ऽज्ल्‌ पट प दिल्पणनह = [[3ा+२त्‌ ‰त्तत्म्‌ 
8611001 ८ऽमञका६ प्वलतणण्हाम ४[पर्तोपप्रलतक (ल्प््लन 
पण्ड एन्ञणण 


पलापः ४४ (गाश ण 
प्िग{कञछ ० क्तिर्‌ भाषत किगल्लैण एदततला 
पला2) क्ति पारत ग पालाय (नीलम 
०1 ४ल्वालाल (एषालापो१ 


0 1 १५॥(प्रिाः ४ 
4४55061 116 ०९७९० त #ल्तालफट वाण्ते 45९3 पदे कतत 
गौण९ [णपः पपरलानक्‌ ऽनीन्णो त भदत्त वाप 
प्राणल 


कापि पि १४60५ कण पत 
(८णाऽपतपय क४तप्रानेन्हान ित्५८न्५ प्फकण वणल [९ 
102] क्षणी कते कत्‌ दैरमसताै किल्पाणुकत ६ 
1०४२ \ लज णित) ४ ८५९८३५]९ प्फ (८ 
षत्‌ 


आाट.05 १ पप्र अण §४9 7 
राप्‌ कल्वालटम्‌ ऽतैष्न्‌ एर्नदञणा ग ए पतनण्डु+/ १४ 
९५ णष्ठाश्तत्‌ फलवल्मा(४5 प्रकातत एणा 


प्रा ष्फः £ ९५ क्षण 
टट कतारम्‌ क दिल्पकप्योपलाम# [ताशव तत्पे। 
ल्भ ऽलेष्ल्‌ एन्नणा 


10एाऽ ५१४ ४५ ए क 
पिरणत ण \ल्तु्तणद वषर पद्म ऽतन्न न्‌ 
पर्तिताट्‌ [ल्यपा छा [प्रल्तिमा [1८११८ [चरत्‌ 
कव्तात्प्‌ ऽतृष्ठ्ने ण्मण 


प.0णाऽ ( (भा ऋण 
कसित्वा त भत्वात्‌ पाषा त चक (कणप 
56०० त भल्तातत्त लोकत [रा +© 


140. © ५114४19 14 चण 
(पतयो ९.०1 पट [तिस्तः छ ककल (पाल 
#1. 11, त ता क 1 1. 
5610} ए भा, 


५ ‰{ ५110६ 74 सफ 7५ (0) कषा 
1 गकर्व्का तात्‌ [ष्यत्‌ प. कतल त प[त्ताला त 71 
८८१०६ [ता पक लित क छतर ता तत्तात) पष्‌ 
तपण ष्छत्‌ + पष्प) म पातः (नात ण 
पत्ति 5 पी [प्‌ (ण) 


¶ 7 \+007\*भा9 ४ 
1 क्ण्लित्ज त स्तता कषत [त्ते फकतकतण 
पत्त पादाना ण 1 प} फत्‌ इलाक्ण] ० ४त्प्‌ा 
एणट क पूपोणल 


(लाला ५ \* ला 75 साफ 
[९ ग भत्ता 1८ (्त एतृ प्रण्लाद ५[ ४स्तलप( 
९ [४८९ [० वि रर कताय (कष्ट एल्‌ 
भत्वलात ९१त८तद्ता) दर्तारत एादकष/ ऽलेषन्णे न 
पल्विष्ताल लततेमपते 


2) ८८८८ 


षष्ट ० पट [म एप कर क छ्य, ६० हठ 
प्छ तृट वण ष्ठ परततं इव्त 9 तठ पण १९ 
पिष पतव पत्‌ पऽप्त्कसा कक रष इत्त्वं 
72 व 1. 
प्रज पकचट्ड दा पृणएस्सैर चछ कर णपा मणय 
फण पद १ पष्ट ऽपात पक्राट पार पृषन्तस्‌ ५८ 
०५ अखदप्८९ त लृकटप्े कणि + शु परततु + [१८ 
अपत्‌ा८७ पट पषलृरपर [9 चद कमपु षते पिप्प 
¶ याइ ट एषह 0१ प्रा ५1८) ८०४६ पऽऽ८5 ६ 
इह(फत्प्‌ 10 ४5 तृता पे तार एल ७ ६८९१ सप्ला 
एललाा5 ऋष्टय पकृ पा एटि ५९०) 09 ११८ इफ 
164 + सभछर्ीदते ध कण्ठ लणफट्णीपको 

५९ क5० ११८४८५९ 4 पल्पऽहछार त ट कताम ॐ 
{छा जग ताञ 50 ऋत्‌ त पीला काल्ये) आ 15 एए्सृप 
चछ के कषस्लालस्टु लता ४० वपा पषण 
दतर 4८५८ छो) पष्टः ८ कनक पर ल्णाप्त्प 
टात्ते कृद पाह का क एम § उणणणाड 
0९8९ लकापवेलवतक$ त ४७ ४0 लप ऋ णड द्वा 
0 (ल कवाट हल्य उफकऋटलत्टा१ यवेणकत्वे [म 
(षट एतल्‌ णण 

मः प्ट पपात्‌ त्वप कट एण्णी, छ टल ए९ञ्टै 
ल्ण्णपोलेल)/ पात्‌ पऽ कमापद-पष्ठपे उण१८१५१ ऋक्‌ 
मिह ५9 पव्या भमनम ज 06९९ 5 
लय) पोजणणटु) ८ सतत्‌ तल उत्ता) पटक पतप 
पणव ज दाततमका) सत एषपेकष्णययते पफिताम 
11746 ल्लः पप्रिः फ एप ॥ ५ पटक) पपठ 
पार एः धल प्सुञत्‌ उव+ १८८5 ए (टल $ल्‌ढ, 
फपत्षतपर्र #र ष्ठ एषणा न ५९०४5 पष्ट 
0) ष्ठ [८र्प स्प फदट्त्‌ ~त तठलकृत्षणयड ग पट 
लादयो 5१ तेप वैण [2५ एल्ट प्दबुल्प 
धटः त्ण्णडातलः पट कीहटफञञणो \,८ द्ण्णलपवद्त 
दी पदप ५जणत्‌ ण्त्‌ पवि 4 लणकरह्नापकम ण 
¶१८७८ ऽधक्राटत्‌ऽ ४5 अएष्छ्जलोपते ककण पट छठ क्त 
लम १दष्ृनफ्हे 4 लक 195 ४८८ क्तेट पेऽ १० 
भल्ल एलोभवछय स्तौ एर्पाणोव्दूात ल्कल्टु 
परार्थ तारलपड्ञठण म ह ट्छ कुप भियः करट 
(एतत्‌ + भमर आ पल प्त्रे ग ५ लोषज्त 
परण््वत्छ च पठौप्तृत्ते एर्त ््ल्ट पएष्मेणषत तण 
घवलानपणाम ऋतः क ककत १८ ल्ण़ष्तेलालत्‌ 
प्रणद€+ ट टव ए) इष्ण (फफावलपछाऽ शरा 
धट धि द्कषछठमे ०8 पला ४5 9 प्रलाः ज सतते 
ष्णः 

ग जहतत पं कट वरणष्तततः च चष्ट छष्म्‌ 
७ अगेशय १0 शो [भाकरल्त्‌ + पले उल्ट्छ्त्‌ ल्व 
लषटटाग पप पट ग वुहभेण्ट समोर कर ण्ट ०६ छट 
एनच [४5 ए९त४ ीकतटत्‌ 9६ ४९ कव ग पेत रलेषम्ट 


अ 2 
ण्ण प पोट वककटछदन् 


उ शल एक पमल तेलमे सज्दीः टट ककत 
लतल४४९८ इ८ तमे 5 छएल्ला ल्दाप्त्‌ ठया छत्‌ फर 
स्किल ९९ त्य दतदन्ल‰ प्दपव्याला शीष्यः € 
लुरपत्म [७९११८७ त क८ वचय ४5 एल्लय वटप्ला 
दककफृदरल त ल्प पवेल्य्‌ फ श्वेवुद्धका ठ ल्ल 
९ एल्ल। तपेवृल्तु ऽषे तलः ५ पुर तास्ति ण कट 
८८ वर्प स्व नकतणाए 50९6 स्ट परूपणञष्मा 
क ए ललते (सुन्वा चतु त एकरूप ९ 
ल्ल १९५)३८्द्‌ सत्‌ जुकृत्यय क तु ऽत्रदाक्य कपीस दषा 
र एल एृकण्कोऽ तेल पतप वेषठपलड ग ण्ण 
+ 51९1 

कट कातर इट्ल्‌ाण) का १५८०९ ज पाल लए 
5\ 5९ ए 095 ल्ट व्रप्लाः पत ता अपाह {0 ५१९९९ 
श)९्छट कणपेलाऽ णि धष अनादुकणाप ग एषण 
पर एर्हता 19 कट एफ खल प ए पल ता 35 व्लर्‌ 
हम्‌९5 णण) 

ए तका भल ४ञल्‌, 5 स्ण्कप्तपष्व्‌ कट प्रसभ 
लोल प्लप्पोल एकपल त एमाकष्लय१ल प फऽपट 
8४९९ पेषडछवृलाज छ) पट हतप यट भि सौय ऋशपादस 
परादा प्रु प्सते १० पदटतोतं च४८५९5 २ छण प४ 
९परलततर ण पट जाह एलतफलपै पष्ट ण पयक्ररणे 
छट ४} 0 एगमते छीक्णत 125 [ल्लः प्तेतस्व ष्ट 
फण पाण ० ग्टट एष्ट काहट्त्‌ २ ककठाट पृलवदृल्त्‌ तण 
ल्धञडाकाः ठ पो पकप ऽपगिस्सै 

1" प्प) वल्लञा०5 त्कल्लपपषटु पदमा उप 
| त. त त 
५ल८ प्टज्ताप्ट्तै चिस [णोजारल्त्‌ हष्ण्ण पतामह 
एप्प #€5९ स्ठमकोटर एणातत5 पिटः गलत्‌ ५ दध 
€ाटष्ड्ठ ध पवय फत्‌ + फाषटुऽ क ठर सर््ालाऽ कपपर 
फषा्टा+९ऽ व्ल ज्‌ ए प्हल्पेहव ण) आत) ०ल्दच्हाणाडई 
0 पण, ण फट एकोलव्‌ वपल सत्‌ इयः १० [कटो 


वि 19 7० निट ८४८ स्ट ० 
वरय ल्व कद्वद ऋ प्व ¶ क 


0८6 (ष्व) ५6 (५ 10 छपा पणिरिट० क 1 
छाः उपप णि धट सकत सिक्स पर फणा 
्लतृधटभ ऽधहुटुटछ5 णते लाप््रदपऽ {का क ए 
बप्रछ्छाऽ ५ लष्ठ 2)56 पाण लृतिषर ०5 लल सप्त फा पेपर 
गहय्छ $€ रट छशल्लवौ) प्तकृणत्तं ४० 0 दलम 
४ पहा उपल + भरण्णड जाला लावे पत्‌ ल्मे 
[ट्ठ ह्यत ववे एात्तलल्ते छण कष ऋत्‌ छतत लुप्फ 
श्छ शकष पटल पटे 0 ऽवप ह ञः कते 
षणः [म ह पणते फणे लफष्छ द्ये 
एञुरप्रणट 5 तेण (तण त्वद्‌ गेला फते 
पलः देन्य छा एकतम क क्षणक प्र ष 
भल्खः स्वापः ४ पवि दणन्केकुलयः उत्‌ ६ आस्याः +} 
धमर जक पिरत षड एच 4 ए}55 [दाह 

॥२। 


ष 


८०0 पि्एाएए्0षए$ 


नपा. प वृधा. 54 कठ 
45९0616 एारण९डम ग करल्पालत्ट ष्टाञछ त पामा 
८गाट्हट ग #ल्पादफट 5६ 1.ण.€ एण 


छत, शला. घए 
455 पिरणत ग पतत = प्तमश्यत्‌ #अस्पाट्य्‌ 
$ऽताण्णा = ऽदणा 4ऽऽणलट 17 ल्पात्‌ एदल एल 
एष्य पतज्ञाय्‌ एतरठ् ल्लपलो 4९८८ € 
राप्य ० एनन्हुः ५[382तोाप्ञ्लऽ [पञतौणैट ण्‌ 
वृल्नापणन्डुक (त्पपणपवहल 1195 


+र< शाल्यकि प्ण 
(माापलशो ऽइण्तत गा पिल्णानेण्ह प्रञरयप कल्ताल्य 
5ता0न ^555वा+ िद्णणगन्हाज र0िडवतणरल्यैः (ककलन 
प्न्कश्‌ एगध 

पाला +४ भाषा पठ 
छिर्कलहणा ण कल्वालफट छप्त्‌ पल्लैला एकभपतालाै भ 
तलम्‌ हल्ला पर लङकि ५ ाालाी०ध (गील््ट 
र्ण ल्वालाषल (एला 


0 1 ४५0ोदाः ए 
५5१०५०१6 एार्ण९ञडछय ग पल्वल पात्‌ ¢ै5ताभत फट 
गणड ग्ड पपर्लङपफ ऽकेण्ण्‌ म रल्विदफाल एवाध 
प्रोभषट 


[साप्त पि ४णशाठषि शण भल 
(एणा व्िल्ाणण्डाभ रि९५८या९ पण (7४०९ ट 
हजा३] [कष्या एतवत सात्‌ कऽूवाष्‌ प्पिरणनृरक्षभ 
कवा फलला० [िफिभ ४९९050८ पणम गट 
एएटाभाष्‌ 

$प्रा्.05 नपि आण 8८४ 9 
प्रक्रमात्‌ 141८१ ऽतोन्ने एमन ण एष्च्ानेन्डु$ २६ 
विछ एणहाञात्‌ 06वल्मालऽऽ [आण्डमो ए0णी 


प्रष्टा फण ह ९ पए ण 
िदल्याल। लाण प प्विल्प्णराणेग्छ+ प्रणस्य कत्ता 
ल्ब्‌ ऽतेष्नं ण्डामा 


1.00 ५ 9 अष तण 
एगल््णिः ण \ल्वालकाट दृणीऽ पापू्लजा ऽतीष्ने न 
क्ल्वालप्ट्‌ [-ल्तप्पलय 0१ वर्तिनः 0१६०८ प्रार्थ्‌ 
पल्वलम्‌ ऽक्तण्ण्‌ एण्डणा 


015 0 शशा रण 
एकतः ज भद्वु एपफएलञ ण प्क) (वाणा 
ऽन्न ग भल्वालप्ल (काफल फा € 


^. © (1443 ४4 प्ण 
(पल्‌ तरूक्लवाल एाणड्ित्णा त 0ताष्णुल्पात ऽपद्ूल 
शरा< पारलाक$ ज वृहत्यः ऽणफूल्ञत्फो #४स्तिनल्ण 
5011001 एगा० 


1 21 पवित ए+ आए ४85 (ऋ) वण 
एर्छट्छणः 9फत्‌ [ददे 0षमकाष्दा६ त भल्वालाा८ पा 
वल्लणः [गताम त {1९ पत्‌) ०६ प्िदाल्वमता+ दप्त्‌ 
पतिर्न फषडनतेटाम पालना) ० 1019) (गाल १ 
पल्वल 53६ 1०६८ © 


ग 8 ४0000 ३४४ 
एिकङ्क्न्णः 9 \ल्विाला'८ पात्‌ ट्व एचदणताप्लाौः ० 
क्विद्‌ पार्ट त $कारते ऽकक्णे ण चलि 
00९ एगोपषणट 


0६०0६ ५ ९ पल्पा ७5 भए 
+त ग पल्वालपे एरूलणला, एदाणं र त्वात 
5६ [.ध.८ $ न्म9| = ^९९०८०६८ ल्ल्य एिकद्स्न्मि 
भल्वालाल ९ लनल) ८५९ एप्पल ऽतन्न म्‌ 
पल्वल दारर्लमव 


2, ८८ 


छह म #€ 11031 एकु ग चे एतम्‌. ५5 
1.1.111 2.1. 
पददा शटवकेषट भ्ये किथत ष्फ $दल्छव्व्‌ 
दय पददा प्त ञ्‌ ततु त्‌ पि 9ल्यें चष 
काण्डाः आारण५65 29 सपपस्त ग प्ट फतर्धटानड 
0 वफहवऽ० ह ¢< इभपल [प्राल छट फिर्ता ज र्ट 
४०5८ इ८लाटसह 9 सकट [षठ ए लजहस्व ०७ फट 
सपठा९ऽ तलप पाटलोतपछष$ 9 (१८ पथाद्‌ उत्‌ (का 
१० 1९ 60९5 ए एमालरा$ क भार अु१९९,१< पै,३९०५८5 ६ 
शशचलते 19 प५ तुट्प्यणेट पष्य पलट ८ = १६४ ग्ल 
[1 12.1.21. 
3 21.1.81... 1.1 

€ ०16 लौट > पुकदपररष्य ा फट व्य अकि 
ह्व कव्‌ चट भये म पिटः वरल्छपछत$ 15 चर्टाणि 
श्ये फिट एषवनाहु कमद्तः स्वृ 1नहट कत्र 
86८ कलव्छट क एदल 6 25 क ल०पटप) 
पल्य (ह कपटाद्रवदटु्ा 9 एवाय $ ण 
20८४९ तकवराणाभा$ लतं पञ 0 तजाश्वणणल फ 5 ल्त 
ण) १९ ऽकणट दलाहाण्‌ सप्म्टलपले वतेणाल्त्‌ तज 
शल ए्प्ट्कणषट ००९७ 

फ फट पपत वु परल ४८०). पव एलल) १९१८६ 
दण्द ०त्‌ ८ जपतत इण्ट 1191 तवष 
कै कण (पय पकम म 0156352 9 
एर कीष्ण्यप् उत्त 6 जलय वृलनपाह रय 
पणव ण क्मत्प्ोड्लुः कत्‌ एषयोरकतरके वच्तण्णे 
ल फष्टत पपत) स्त कवल १० एषह कलय १७ 
४6 प्क धोद शच्च व्तरववाष्ठः चा तञ लवेऽ क 
पतप धट उत्तमाः प्रिछपटा ण + ९ा\०ड पात 
ह्णा 725 एला ६६]५४९९त्‌ कषठ वटलकफषऽ त कर 
सपाप टमिसल वृषकाठलऽ >€ $एद्टा व्तृृह्प्‌ 
ददिः तकल कऽदछतहष्ठाः ५८ ल्प्फलेषपल्त्‌ कोभ 
प्ट लाकर सकत प्ति डप ठ दगपशजक फ 
्टष्ट उपोगुध्लड 35 पृष्छर्कोल्त्‌ च्छ च छतत स्यस्व 

मा भभम कैप पकए 225 तल कणेर =59 १९ 
पलद्ुवपले 5 स्ाट पद प्रट्याणाणड्र = च्तान्छुः 
ए पप्तः ण कट पलत चक्र पनात) ३४ 
कषत \ पोषयति प पष्ठ मर पाजुलणलमै छ [प्रत्‌ 
पडफतपन्ड क ण्लेपतेल्ये एत कल एाणुण्डुल तण 
सवेलताऽ उणलृण्ेटः णप ४ ४ छट 0005कदर्ठं 
पतला कह कृदयवेषाषठु पिरञणोल दवय स्य श्र 
ट पि व्कुकठ्त च्ञ भले) च = वकलः छ कववान्यसप्‌ 
प्ण 

प वष्डसप्रदत त क व्थककवेलः ल तट एष्व 
= अणीव इ कदा गृ्तल्त्‌ आरा कट ऽच्त्ण श्वत 
शल कभा कोटे एत तर अद्‌ सनो) एष्ट दसा ज तष्ट 
क्ता ल [शल फवदल्तु 9 कट रपत्‌ स छल पमुप 
ठ णोण्म प्प्‌ एते प्स ज वणम \अाष्ल आट 
वणप ४ पट ककल 


प पिट एज्तऽ ६ वलये स्तक ऋलतप कैञ्छपेदःड्‌ 
स 6 71900 45 एल्टक € प्ण्ट्त्‌ जा कत्‌, कनि 
केष्यष्लर करल एल्टार ल्ोयदे+ एद पञ #ट 
दप्यष्टः छत म ट मदा 35 कलह शलाका 
सामल कते लपृ्पल्वं [9 सदषणा च $ल्ल््य 
०५ एल वतेल्व चदे पलः स्पत ददस्व ण ल 
वि 2 
र एव्ललर लपवर्प्पापह पणत्‌ क करलुलल्ोपप ते 
ल्ल) ४८९1८ चत्‌ कह ष चेऽ इल्त्रठय पपलः छरपे 
प षट एतान चटक कका तेढणतठलह म्‌ एद 
€ अटा 

कट साट शट्ाण ०० ९८०5९5५ पष्ट कलन 
$) टार 1435 एः वा फ 37 आला 10 १16) 
छल€ वेछठापृलड हणा ४ आकवएम न एरणलड 
ताल एिरज्टमद ए फट [पिला दृष्टा कोय चइ कृष्टीर्‌ 
८१९८ ण 

पिष ९्लणा भतृछ्ञल्‌, 024 ल्ण्ाषपार्ं 04 ५९५ 
कौशल प्र्याप्रणिट एणपलाह ज एकतपल्तार ह (४४७४६ 
5८ वाऽप्वुल्ड छ एल इष छा ४ पा 111512॥66ह 
कताफतप्टु वते प््व्‌ १० टाप वेलया १ एकरद तह 
९०४१० ०६ ह1& क्रणट [ृला्णटा६ १७[८८।३ ण पैटत्य6 
ज }# छ प्रेमामते फएमाजप्त+ 2095 एतत कततैत्ते गक 
[कामता 9 स्त [ललम्‌ 9 पठा पुलात्ते क 
शथडाणा ण पञ फार सल्ल 

वर कच) वर्ल्ड हकत्छासष्टु अककऋदुलगदयी 29 
तौऽ छप्रापड एठ्कवसर्छयऽ वते एह तर्कय 
५९८९ व्टवदफेरत चिल एमे०द्ल्वं ६7०८ वृतरवतशणाः 
कापा प्लञट रणाद कतो ए मोस्त्‌ छ का 
पद्‌ पृष वट वपतु सस्त फा रपण गतु 
0पार८{+९5 हत छ ४४ पटल छा कणठ कल्लपाफषड 
७ प, ज कट एकपल वरल रणत्‌ 52) 60 [षार 


श्र +8 0 किदफ--लध वाट (मला 
1.3. 8... 1.77. 


(स्ट श्प धट पोः ८० दमूण९ऽह कणिल्तद्षमः १० 
एफ पर्णड जि फैट कठ जट पकालत कक चमा 
एिषटपृण्टय पटहटञत्ा5 तफत्‌ लपोददजकऽ भप्त 9६ कपः 
नता ५८८ 390 १७९१ लोिणि 95 एज तते 20 # ४ 
शल्यं ४८ ट दल्भ कतलल्व्‌ 9 7 (ल्ह 
४4 गीष कटक पण्यः फटा त्रिलपयेड चात्‌ द्‌ 
टवहप्ट गल्दं ्रत्‌ दग््तट्दत्‌ ठा ठर दवत्‌ एकतरः लेष 
छ दैप्रछपट पलट बट छठ इक्ष्‌ तज रूप्ये 
(प्क ष्य छ तडत्‌ यद्‌ ककत) दानपृल 
क.बद्पक्छट फ कफल) (ण पम्त द्वतण्ा) कत 
तेः वकिस त किपला पाड प्व ा प्क 
अष्ट) ईव १ ५ (रणता पतत्‌ इभा सकत क 
पल णवं ५९५ प्रमा छ दण्ट च आड [ण्ट 

| 


‰ एषए^ तष्ट 


ट (णप प्तद्णलत 1, एत्व्‌ प्र पप्र) पशष 
प्तऽ प्र पन्ते 1 1 (प्ट (वपल 4 पिष्ट 
त व एलु. ज 5 पह 1.9ल © पणत्‌ पषणाल ए 
प्वि0पाणच्छलः पठ्सनाते 1 प्रगाल "ष्व्‌ व्र [णडल 
1्५८ऽ ण एदा 

एण #ल 1पाफणा माह शात्‌ तणाः इल्दलततस्‌ एणः 
प्प\ ०*९व्‌ ५८ ११८ पत्‌ल)८त्‌ (० मगल कलत त एन 
पाणा प्वा्टमल याण &तगाऽ णतो छाय्लूलाय 


प 7 4 


78 758 दत 


०५5}१ णी 73 ऽफरछव्‌ऽ अत्‌ ण्डलाभ ऽषट 
9 एण्ञाणाः एगणलछ ्ल्छ्ते+ जा इयणिपे वणते कपु 
21 ऽपि णत्‌ कात \%ण्नार्‌ ग ऽग्‌ [भल द 
क्प्ल {ह यताऽ त एका 125 ल्जाणपरत्‌ (0 
एलण्पिण ^ हल्प्लप्‌ पट्टा ा+€ लागा कात्‌ 195 
प९४०१्द्पे प्रण णाऽ म ला ठषप्र धा८ 10 प्€ कशत 
पए८ ऋ कार्ण ० १६56 प्ििदप्‌ऽ तव ८०९ गतलयऽ ¡ण 
पीला वजलाऽव}€ अते 


४ व्र ह ८ ष्व तष्प 


#1 11. 


(णाश्वाएण्ष्लः 


एच 


५.१५; 
गा छप पत्‌ पट एल 


उतपन्न 1 नैद्र्म्येः १५ ४१८ ५.1 


3 ऋिण्ण्ल्‌) ८ पल लप 


४५६१ 


भाताकतो ४ {ग{कूलणाऽ 9 0156०5९ 


अद्दपाषछच 1 एषे 


2 (खालसम ठण्कतलसका ज 
11 
क प षवता वआ पः 


8 [लकये [3 


व छाकाल काट पमाणत् [५ 
कष्य त [वजत 


ह ५८५८ तवद एण ऋते 116०5 
7 1 


आ. 1. 1 2५५ € एपष्दण्ड 
^ त) अ पट फएपला१९ 
५६९१८ ^ 5दववं {+ 
५ श्द्णर द एलः 


8 यमय त ए०त+ (लषपलमपरट 
कष्य 8 र्टञ्ण 


9 0ह०ञधर 9११९३१५६ ३ 
1 
# षपपत 3 फोफठलल्छ सत पल्ष 


19 ए४शएणट पते पटः कैकशचठयडे भ 
एणम्‌ णालम) एल्ण्र भ 2, ; 


1 


22 जप (यण पाते एनसो चटकण् 
५ दवणा ४ ४ प पप्रकछत कव 
(+ 


५५ 


म्प 


11 


18 
1) 


28 


4 
5 


64 


688 


॥ 


78 
1: 


91 


इष्ट्ा०९ 4 छो5पकपान्टऽ ५ ्ष्एणणठत 
13 एमएस 1. 8. 
14 छष्ल्धाभण्य) एमणप्ट लयम 19.181 
व र प प्द्तषणा 
अध्टाा० 5 पपवष्टल्जषण पयत्‌ [9प्ठतेात् 


15 प्वाहुल्जणम उण ०४९2 एते 
4... 4 प षमः त कल्म 


16 ८गजणप सप्त १1५11. 
नल पल्ष्वथमी 


1 प्लासल्फल््ड धस्ते भलृराड 
[001 8. 


18 [प्ण्वाण्ट कप्‌ १111. 
वला पिलत (ष्लुप्रतण्डु र्ञ्‌ ०५ 
0िन्०ञप्त रवप) = (लणेव १.11 


्टल््ाण्त 6 एलु तण एष्टा ण्व 
पत 


19 एषडपवछ्ते परिल एणष्लालमि 
लाप प एपण्यद कषवं ० द पथा 


20 पटपटा | 1.8 .. 
वक्व 10८50 पा 
अट्कषछय धर कलत पप ४ दहा 
1 0) ऋते [055 म १ दीष 
(ल्ट प क्का पं 1/7 
अहट०च 8 दन ए्८वेण् क्ते 
1.1, 
2 एमाणः स्‌ तमक = ४ ४ [4 
23 ्ल्वण्ड ११ पाण्ट 
4 णारहलाण्टष ण कमेः दण्ट क्ति 
$ीस्श) ^ ४ प पाण्ट 
अट८२०५ 9 = फत्तेस्छ छ पिलाएष एप्पल 
एश्षण्पेपलप गच्छ्‌ 7 तवका 


23 एकल्ल छोट भणण 5) लम 
लल एम दिण्णं 2 णण 


109 


118 


182 


1. 


146 


184 


19 
211 


2. 


१५ 
[४] 


९२४8 


२3 


॥। 


0277415 


26 [15120८९5 9 एष्ट भूनणः 5 ऽला 
[आ $प्णप्यकपटः ठ कृक्ड्पट [णर गत्रणथ्णक 
21०९ लला प्रवुाणणव्‌ % तकण 


11 


2 नगवलऽ ग ऽसाजद्ठयो = प्कषयाल्ट एम 
ध्व सवकुरक्णव्‌ 7 तवव 


28 अप्रा ०९९5 ० फलाका पक्लैाना 
दनु तषव्‌ 7 तवका 


29 ४८111९० अणवे ए0षएणवलऽ ०६ वत्ाण 
पात्‌ ठम पक्याव्ट ए कण्व 
पषकष्नणव्‌ % नवव 


280 [7शप्फका९८§ ०८ (प्पकराय्‌ पलल एप्प्रलछगा 
प्किष्ान्ट एालठा वद तककाषक्द 7 ववड 


31 दखदुगफणएाण्य] प्यातवे प्वन्ल्लृतणः 
शत्‌ जलिषकदहुलय्‌ कवह्मा 
अणुक 7 ववा 


32 12000655 ॥ 


¶४0८वोता८७ 


^ ८०] णत्‌ एऽ०पा८ 
पत/7100त्‌ 7 4वकाणछ 
व्व इ अवा १०४ 


39 (छत भात्‌ पिल्‌ ५ 9 प्पपकाल्ल्छर्ण 
(0णऽलकणऽा1८55 हव््कणण्वं 7 ववा 


34 51९९] १४ 165 (एणा 101९5 
47107 © वताम 


५35 ल्लणाएा दमणाञणाः 
201/7100व्‌ 7 4ववणाड 


77९ (पता ऽऽ ० ०८ (लक्‌ 
4215९45 अव्‌ ¶८€ 5१ पताठफ< ० एतल्‌ 
दवु्णणव्‌ 5 44 


3 ¶16 लप (गरपपञरमाना ऽ1०1९ः 
{4८1८८ १ १० कव्‌ वपाय 7 तवमा 


38 $ऽतुव्टणगला)॥ क पवा०१ एष्टफताम 
ध्व 7तण्लपाल ९5४ ल1१०६९६ 
44 र वकृ एद्छा ४ ववण 
कात्‌ पवनां 7 4वव 


39 ताऽ 9 ष्ट्या 
पव्मवं 7 4त्वकण 


40 [25१९८ जात्‌ 4+कलाम 
पवक््रम्वं 7 वकण 


41 वराट पलत ऽ६्य॑८ न्यात्‌ एङ तारूपालाम्‌ 
1111. 
दावं {८१ १ शग 


42 प्रइष्ला चत्‌ कल ५\ लाकृरप्रण्ट 
श्लारण्छगध ९7) 3 ६०८ जा भवापषताणष 
4८ ४ म 
द्धं दवण ‰ॐ तवव 


43 पद्कुषकछडामाो क [0 जपमाना 
‰[तग्तृनेष् चत्‌ प्त, एष्लौाकण्ता यऽ 
(1. का 
ववं वन्छकण्प्व % वव्ड 


26 


254 


29९० 


297 


306 


316 


323 


396 


1 


354 


366 


376 


383 


391 


400 


^+ वा 


एगणहाल (गडवलयदपमाऽ 
ङ 


भ्ल70 1 [0९१०१८९ एरलगयाला वपात्‌ 4 हह 


44 णलापात्ल ग [णाक [15९९ 


वक्थ द 107८ 411 


45 #]००्व्‌ @ाण्ण्‌$ 
46 छट वात्‌ [िरगप््णा 


१ ग एण 
प माका एन्नू 


$षटल710 2 }»€0719501८ [15९25९5 


47 हएदा1९§ ग १५ ८०तडान 
फण्णणव्‌ 4 दकारण 


शष्ट८71०९ 2 दुध गव छाष्ल्दण१+८ एणृकणन्ट 


48 पिप्यत भात्‌ पिल्धण+१९ ए-च८९ 
कका ८ एला कवं दादयत य एषाद 


49 ^€ 8256 वृणीषे 
70१ द एला कव्‌ (काः 7 एषलाल 
= 
ऽषटल््राछप 4 ालाफल्वाभ्य) कतवनगोऽण 


50 509८ 14011५4 2),5 ग [फ्लापल्वाथा)/ 
भालणणाऽण 418८ £ लानं 
वपव (दण्ट ए वामे 


51 {९1215 87त्‌ पलातन = एत 7, एमा८८ 


$्ल्ग्राछतच 5 ल्लवण) गण्डः 


52 एण्दल5 जग हाल्ल्छण्ट्यावान्हानीप 
211० ४ 


53 एप ग दाल्लाण्लाल्कागेरहनयप 


416 
419 


१ दपा 476 


०१ 5 507८4 = 497 


54 छास्लाणणु व्हम्नोफ = ददमाकव्‌ {= (नात० 503 


५ 1 
{नगण कते एणवन्दपाट णवृलः 
$द्ल्ाण्य 1 प्तक एल्छदलातष्ट 
55 (उद्या (गाञवलाज्रणऽ "प्व 
‰{ऽत्लागल्णणऽ एल्लिदताल् 


11. ३, 


56 च5ल्णट ददत एरतदाात्‌) (5लपा+ ) 
द्वव्य प्रु एवल 


त ६१८०८११८ सलत्‌ एरक्सटल+ (एलीवदुरय) 
पुनद त 2° 


58 विछ एल्दलपट+ा (कलाल) 
प ्थ्ण 4 एम 


511 


514 


5 


ॐ 


17 


21 


29 (< द उण १ पय 
ए शव एन्न्द 


&0 अप्ट 1.1.61 


अष्तम 2 ण्ताषठ्छञ एोषछवण९९७ 


81 एलणयम्‌ (कापर 
(दद पए ण 
व्ष्थ्‌ हल ह स्गमन् 


82 ७८७९०५९३ न परल शषणटपनः छरेयः (एवय्वे 
छो र कदम वद्‌ छद्म ए एन्य 


68 ५४९०४८७ ० (६ फल्छणुक एषफौ+ञ5 
0९) ठोषहाठ) वकद 
(दण्ट प दद्व 


64 0५स्छल्ड ग कटे गृणते लोमप्वे 
इ दालववताः करधा 7 ग्वं 
प्रशषटटस 4. 5८०५. 


85 0४९5९छ 97 कले ए परप) पणत्‌ लोजपत्‌र 
व दनकटा) कव दल्महट ए वन्न 


66 ११९०७९७ ० प्र€ वष्ट (0 
@द्णहुर ए कठा क्व्‌ समाठय लधु 


67 0५९७८ त चेष्ट कत्ल ध्तणोर 
एल्णुट ए दक कव्‌ ढा (गर्द 


68 एल (लोष्ठ = एयल प्न नमान 
टा ए इदमव क्व दग प वकण 


वला ह द्वदनदं काव 
दण्ट ४ 7109 


1/1 11) 


0 एि५८य5९छ ण पष्ट लकल 
5 रतावा णा 
क्व्‌ दटगहट ए 140 


पा 05९6 त प 0षय्तु/ कणत्व © १८१९८ 
वष्ठ ठद्णद्दट ४ म 


2 यकन ,, 2.5. 1. 


८०1३८ # णय 


18 ए क पर पियो ठप वकण 
गते कप्दक ह दष्क 
[ 3 त 

भ्रद्टाव्छ+ 2 केमन्ट एषण्वसाऽ ० ऊे०कर 


14 (लकल) द्वलव्पर्यत 
छाप € इर्दटिग्कष्टणे कट 


75 एशल्णणफष्ड वस्व्य्‌ ८ रपट र 


गह एषणा वणल 
द्वव्य € ट्डटाण व 


य 0लछ्रयजछ कतं प्रण्तल 
दवव्थन्द ८ कलल क 


ॐ 


525 


54 


569 


579 


धि 


638. 


680 


६047६75 


8 036 हपव्ण् (लोलाय 
द्वष््वन्य £ वरदर्यट्टयय त 


79 त+ए०्ञटणटलाल 
ददवव € टदा द्रा 


५0 0षट्णषवल्फूष दवदवन्दल सरटा द 


8 एषुण्एशष् एड 0 (लत्व णणाह 
कवध्क्ये ८ मर्ट्पलाण्डलम वन 


५2 (0०11005 5णफयलञ (ण्डत स्न 
भलएज८ एमा लपे 
दब्ध € एेललप्लाा 4 


ददा 4 एषणवृ्ाऽ ० ४परलेट 


83 (राण दणय्छपलयप्ण्छ$ दर्म, प वलि 


84 शिच्हादछऽयहे भणण छष्ञः 1 
ह १६ प (थार 


व ध वफलः 
47001, 4 21८7 


87 दवण एदन्ण्वल एमग 5 
कप्‌ ए शाला 


88 \+ कवत 550६ भद्दे ५४) पककव्णत्‌ 
9, 1.3. 


85 ६१ छठा 0} ऽणि 
86 १ प्फलत्पर एका 


कवद्लका० ठ दवण त पलवगेलप 


&9 € ०४१ ८८०८८ $ व कात्‌ 

ददवव हदाछय ८ 
90 प्तहवान्दणता००५५७ @ल०्ट ‰ (वर 
&तपवमा हालञणा पा 


97 ५व्षणतव्‌०ऽ 


फए८नपेहः ण श्यप्ठ कलत्‌ कदावफमुज 
लनी दका 4 


92 


93 प्कष्णल्तप्ल्ण एल्दरण्लण्छणा (१ गेण $ 


05९5६) (्वल्छट £ (दपण 


चै०पतरयलााल भलजफाम 
द्वी द्प्लाञ्छा 
ष्यं 77८१ ह वलष्णधं 


95 70एष्यपृलष्ड ० (ोरल्णटसाा 5(णएट 
कटयवृदा हताल900 2 


वष्र 471 ह प्लप्मद्‌ 


96 एएचयपटयड ण एकपात भलभृये 
(नटण्न्द £ लाषप्द्ं 


11.31 
तव हला) इ 


95 भधस्णा२१०७७ 2 व.कूणप्‌ य 
हतत दलता त 


भ 


582 


895 
86 


657 


690 


899 


699 
706 
81 


109 


~ 


73९ 


१2 


श्व (0दविगष्कत्र$ 


%6 [पा प ण पह #णिणः इक्या 
वा 4एष्णपावुरः क एक्मणट [षणृपपपवा 
क{०+लालाा5 अरनकमाव्‌ 7 वदा 


27 णता ०( इद्वा = कवि एवय 
कात्‌ पवपव 7 तवका 


28 ापाफत८ऽ ० त प्रीणानपाल गपालणा 
पम ण०द्‌ 7 4 


२9 $लाता० कण्वे ऽगमत त एवृष्ोकााप 
पत्‌ (त्य १८५८१८८ एष्ल॑मा कण्व 
74007100 7 4ववााष 


80 [15९९5 0 (तरो प्रिला\८ एप्पल्धना 
१41411८९ ए ८0" कवत्‌ दनुषमाद्‌ 7 4 ववा ४ 


31 द्लधुधछाम) पणव प्र, कषव्ल्लाण्वीप्ड 
यत 2147117६] [त्नी 
वकण 9 वृद 


32 ए पालः ॥ 


\५८१].755 


^. "९०८ णत्‌ 5041९ 
कद/770व 7 4वमणय+ 
व्व द दण 


33 (णत कत्‌ लुम त्‌ ए0िजप्ा+१८९5 ग 
(माऽदनगाऽ९७8 4/0 7 4वणण्ड 


34 51९९) भव्‌ 165 (एाणानप्रल्छ 
गनाद्‌ ® सतवा 


५85 दिट्तणप्रलादै (करणाञमाः 
7व710व % 4ववाड 


"पल (ाफाटपे उहुग्ड ण एण्ठष्‌ (लल्‌ 
1215९25९ शात्‌ 11९ $४रवुागाल ° [लाला 
वु/कप्व्‌ ® 4वमण्ड 


37 ¶]96 4€८८ (गणिञ०ा०] 5१०१८७ 
1010110८ {0 ५व हुराछायते © तववाय 


88 ऽनटगूलाार ए पयाठान एपलकृल प) 
उत वृणा ए5४त्‌१५8९§ 
5010 त 70म८ 0दका 27 द.वम्व 
कव्‌ कवकु्षनणव्‌ 7 = ¶दवा$ 


39 ^¶ष्लौाछा$ ० $ष्ल्नु 
पअकाक्व्‌ 7 व+ 


40 [-ए5डापत्‌८ पात्‌ तश्राहात्‌ 
तव7क्ण्च ‰ सववाणड 


41 € प्ल 51 ८ तत + काक्छफलाा१ 
इव्ुकष्ठग्वं 7 तवव 
कण्व 1८५८ 2 प्रा 


42 प्रिञला1 ऋत्‌ € 25\ लोन पष्ट 
एताञ्गागक स्ह, २ प्विण॑ट छण व पणाददपणष्ट 
वषम प प्रगट 
वत्वं द्वक्षका % = वतााञ 


43 एक्क) कत [पिजत 
भ[लचकणा त्‌ प्रएन्वाफतर 515 
वषड क पगृष्ट वल्को च नण्वण 
व्प्व प्ष्छुण्गष्द @ नवदण्ड 


270 


278 


२७९५ 


297 


306 


316 


323 


336 


+ 


3854 


366 


376 


383 


391 


400 


45 एा०््त्‌ (ण्ह 
46 ^+हषट ०7त्‌ परगना 


51 2165 कते पस कनाऽपा 


53 एप्प्ठासऽ ० ाल्लप्न्लन्दागणहा पफ 


ऽटव्प्यण्यध 1 


एतत 
एाशोणट्ाल (ण्णडत्यवाणा$ 


शटल = फोटतायपल्ट फरर्दनगषटा पात्‌ 4 


4 [ण्टाणाल्ट त [णाया 016८0 


दष्छ 7॥ (काल 411 


ए # {प्ण 416 
एणाः %ण्वु 419 


ऽष्टल्गाठत्र 2 ९०01950८ [15८25६5 


47 एतण्लूल्ह ग इल्णष्ड 


फव्णव 4 कावा 421 


$षटठया०९ 3 ष्व भात एाल्त्धग्‌) 1९ एगृग्०८ 


48 षणव तत्‌ प्र्लाण,+< 8114166 


70449 @ 1४ ला काद्‌ (ता व्८ढ 7 50111९11 429 


49 ^€त 8१86 द्वण 


०५५ €^ एद्‌ कण्ठ (ष द एतना 449 


$ष्टत्तराठस 4 वणलाकरट्वाकर) फट्नम 


50 5077९ २१८५५११5 0 [्षदपाल्व्‌ाणष 


477९1 @ 7९नदे 
काव (दण्ट ए वाण 455 


2८/८7 ०7८८ 465 


>16( फणे 


ऽषट८प्०द 5 छाल्लगारनण्) 


52 श7न९5 ण छाल्लान्ल्प्कषणका कोष 


010६ ए कटाक 46 


१ 


कणा $ 50८4 497 


54 दयाल्ल्णफ) ण्ह ददक्‌ एः वकल 509 


एए 7\ 
{जकन "ष्व्‌ ण्वण्लाट 0 णवलाड 


पविण्धवणयग्‌ एकीरलाललः 


55 (८लपलाग्‌ दग्ण्डातलादतमाऽ गणपे 


‰{त्लाभाल०प5 लीललादा<४ 
५ पपाण्वछः त म 511 


65८०८ 4८ एक्यलाल)/ (5८०१) 
फ्ष्लष्यद्‌ पु, ६१८ 514 


1८ ददत्‌ एलीललारछ (एलाग्डा प) 
पए प्ाकण क 24४ 517 


58 वलट एरर्िषलाल्छ (एदापलप) 


प्क त 0ग्कष 521 


अलय ध 08८०३८५ ४९ ९० ककत छणनुपतफषट 

1.1 
त 0प्यय ॥ 
193 गद््णण्ड दवष्व्व्य्‌ 5 कध 
19 एकमे दक्वा ५ षान 


{9 0 (ाछत्ण्वम्‌ आरटप्त्त 
द्वदव्ये ४ प्रन्ण्‌ कात वणल त एरय 


919 
9१६ 


92 


989 


अहधा0५ ॐ {3 ए्णयलालााप वष्वदलषणड 


गवा वपएस्णरूण पमण प ६ 4 93३ 


142 (ला (प्रकाल 5 {018८45६} 


(५१०६९ 4 एदा 954 


इषदवठत 9 पलम्‌ ण 50८९९ कपट 
कत्‌ तवणा उम 
कवयी 1८41 उदा व 


143 [लए 16६८८००५ "कते १९९८७5९७ 
व्वा द्‌, एता ती 


144 1 पण्लिताड म 1106 ए) कण्ठः 
(िलप्कष फ लेलोपप्) 
रण्‌ ठ परण 


एष्य 5 5८ 


958 


958 


96 
145 एवल] क्तण्टपतपड 970 


146 एण वलललाक ण पल दिषपणणड 
$ ० + एण 


95 
प्ल 10 क्ण 00८ 

पषप्पपछमत्‌ दावार 1 एणप्वट 

पा कतकफल ष्मा ए/०४व 

148 तिकृषण्णव्ठ 


अ क 1 | 
4070 हन्ववव 


120 दरलस्वोकादतकतण्ठाच नकलीवण { करणव 
काथो) { दाष्ण्त 


152 एष पादुण्णः णीता 
दवदव द एतय्यट 


953 
9 


धद व ह्वप्वं 985 


ण्न 
98 


1 प्रणत ५ 


993 


[1 
153 69 एपपेड 
151 १०८४ 


3. 


1 

998 
1022 
३9६३ 
1043 
107 


31. 
॥ 311 
1/2 
8. 7. 
पठा पलु एल ह्णा 8 छद्ट्ण्म 


158 #भ ४१८ ९ लप्यत कदत 
वषत थ 8 5० 1019 


04८45 


1 । 


~ कत्म {2 कतल वस्छिम 


156 एापपवद्रलतणये कत्‌ एवक्णण्क 
क ‰ ए चण्कप्कन्त्‌ दनव त ह ईश्व 1020 


169 प्रज्लै. ऋीपपष्यप 5कमलपे एत्य 
र छ टरं कव्यते ठ सशय 102 


16 लललम 
 & पक््वष्कदं धाद द इर्य 1031 


362 नधण्ट व्तो. चवय एलर्टः 
प्र ह १ ९ण्वप्द्वं क्‌ ब 2 उशन्यं 1032 


16. भप्त { हवसाणट) पषण हल्ला 
ग ‰& ‰\ छन्दप्न्छावं दण्द त 2 5क्ववेल्‌ 032 


164 छवृद्यपषल {णण एफ) (थह एटा 
2 ‰ 1 सन्वष्वययं चयष्द 7 ह 5कढद८्‌ 1934 


165 गा 5 0४८७ (िट्लधवे€छल्ा+ वभो) 
फ 2 प ण्व्वष क्व कन्व त £ ऊगव्व् 1836 


166 ऽघणे कष 2 2 ए च्ल्दष्टवव्द 
कण्ठे 7 2 $गरन्वेले 1036 


प्र & ?} 0ण्वध्रकषव्‌ 
वश्यं # 2 ऽणव्व्‌ 1037 


197 © पल्ण्टः 


शष्टलताणर 19 $थ ्रल्ल्फिण्क्ड ण चष्ट 
1.3; 


168 एप ल्म), 0018९98 
^ £ ®<! 1059 


पण्छटारे ह १ ण्ट 1049 


भगला त वुः वत्य 
वषथा१ १ 2८9९ 4 1092 


169 [धीपलारञ 
10 एदा 


$ल०७ 14 = ददतप्तलतवन्प कं ल्लम्‌ 
एपपत्पम) ६०८८१ प ५4६0९ 1054 


{4 भलज्नेलऽ (प्स्णल्न्‌ज भजक) 
०८ 8 ०६१८ 1056 


{2 पषफात (छल भृटा) 
अन्ता प १ वटु 1057 


1~3 (ण्त्‌ ला०< (१ एपल्लार) 
कण्ठा 0 पटुना 1059 


4 इष्प्पोषएण् १ सत्सम पपे ८००4 
शणं ह १५ गणाः 1660 


473 0 लप १ 0उदकह 
कण्ट ह प व्दण्टाः 1062 


ऊटत्कछर {5 हे ट्प्यण्वष्कष्त ५ प्ण प्ारिस्तिणाड 


1-6 व ष्णुम१०९ छट (कणातापटताफहष्धड 
१९५१५ { दगया 1954 


^~ छष्दल्यणल ६ यथ ददल्‌ द्वच्ड 
४८८५४ 7 दण्न्ष्यं 1065 


1 7.8581॥. 
ॐ^ त्र ९ 


05०5 ण्ट १० (ालापल्श 
शात्‌ ए} ऽ९व] 4ह्लाा5 


1१1 


हएल््राछप्न 1 = (लणयत्य] 4 हरा 


99 ~ल्णान विट एलन कण्ठ्‌ 


पवमव 7 सववा 
106 तवष्ट 
101 एवा पा१८ 


वै{व८८ पवा 


कविाप्८ एणा चप्यं 
प्वुषछण्व 7 4ववा्ड 


7८47 7, टाला का 
वषठ्‌ 410९ प्श्य) 


108 (00ल (लट्‌ 4 हला15 
1.1.791 11171 


102 प्रथय पल व5 


ऽषटलवराणत्र 2 11) ऽला ^+ हल 


10.4 [एतऽ पट {० प्रहा णच ्णापालाष्व] 
वलाफलवाणाट द 7 काना 


103 प्रह्ण्पीषटया० त्‌ गतव गुण 
410८7 7 एदा ववं हेमभा ए 27५९ 


106 [15०पलाऽ पट {0 %ष्टामाणाऽ पा 
एवापर एल्डणाट तए पत उलप 


107 ह०वापठाः पापा अिलाव्‌ऽ एवय 
108 छ्ादल्रषठतर] वणणा८छ = धवा द, तलाक त 


५,२.५१ । 
{01564565 प्ट ० गणहा ^ एला 
$्त््राकपति 1 825 (एगाऽवलाजणा5 


109 47 4एएा०वल। १० [्ल(०णऽ [015९25९5 
८4 7 हदष्ट 4 


110 (लाणगलागक ण [्लिन 
7,0४05 एएदाष्डलणय 


190 
7197 
802 


807 


814 


$ष्टतद्राछत्च 2 = करट्ल््०णड प ॥० लाप) ०5141*€ (ण्ट्ल 


111 एण्टपाप०८०८९ग्‌ [परल्वधणाड 
वध्वा 7 एदाण््छायं कर 


112 5धव9‰1०८०८्८ब्‌ [फद्लान 
2.17, 


113 प्तल्कणककट §छल।०८०८्द३] प्लष्ठ 
(णलाप्वकाह प्टपफम्ल रूल अयत्‌ 
लान्णल्ापमारभरा5) 

्वा१९७ 7 कवार 7 


114 कला §द्नकुण्ल्न्ल्टम वर्पट्तत्ना३ 
कविर प्लाव्यं 4 


882 


839 


ऽषटल्ा0तच 3 = ल्लिाकाऽ एषठ 10 (दा प्दहुभ्ट 
ण्व्य 


115 भृद7ह०८०८्तय) वपद्लाणाड 


व + 2 7 870 
116 (@न्कल्छल्ल्या [त्मा (व कवाव्य क 873 
$षटतदराठ्चच 4 [्विष्ाऽ ष्ट 60 एषला८ 
णा) 71११५४८ एउटा 
117 दगेणिपः फरल॑लाय्‌ [ट्लणाह 
2८41 2, एद्षलाा }/ 878 
118 27०८८५७ कात्‌ हरटप्वेठ०वक [्ल्तिना5 
वध्वा 7, एला 1 880 
119 25०८1८7० व८७ षह्प्धणाऽ = कवष क़ 2९८9८ 881 
120 एल्वम एष्लाणड (11९5दा2) 
पट्त्ण 7८0१ 7 25€071९/1 /* 882 
121 गण्यत लल 241 छ ८९501 884 
122 0 ऽव्रणादठ [षल्लिणाऽ 
०८५ ए" दन). ववै 
1८.411 7, एदा 47 = 888 
123 एवल 0) उलटा (5714९14 [प्ह्तका5) 
2८40 7 हाला 4 891 
1९4 लागल एए लावली दमाणन्या 898 
ऽध्््र0 5 0 (णण 7९६20१५6 एवलाागा) 
वप््लतिणण 
125 दरा पत४ काल्तिषना5 70019 एलान 895 
126 दगलछप एला ९४71409 900 
127 तगपल्लाक्ड5 (एावप्भा एदण्लः) 
ए०८अ८ए्‌ एह अण्णा 
18 (णोगलाद 2.९181110" 2 (षी 
कद्‌ पवा 7 8९१८४ 4 = 905 
129 एण््ण्ट व्क 5 ॥(42/ 907 
150 लाग्ण्वन्छ 4444 5 पला 911 
131 भलागत०515 वा८८ाव ऽ 1111९" 91४ 
अषल्प्रछत्त 6 कऽल्लाशटण्णञ एव्ललान्‌ 
[ह्ला 
132 ^ ्धयद 7.2 1द1014 2 (व 
कव्व [८० 7, एलां क 9195 
133 ऽत्सुणण्छव्लपषड पकमपमल 
एवष 8 हर्टछम 914 
154 एवच्ण्ण्ला०्छ७ पए हदवा (रफ 915 
135 लयप्पाण्णाय [णपञाट = अला प्रशुण्छाः 916 
156 जलस्य उव हञलततत्‌ वल्ल 
2० द्ण्यण््ा 917 


29 {ण्व ५5 1015६52 पादं कष 
3,44.1 + र ए रदच्छट 1224 


१ + प (चट 1४ 


22 पदा एक एलटणपरड वातु 
एणा १ प ५८०४ 1225 


ॐ प्क चलफचय 


हा०4 2 गुफाल एता०५ञएणेञर 59 दये 


4 0५५९45९5 0 पाट दिद्म्पै 


श्र क अवा 
दाद्‌ ४ पराणे म उटकणा, 1281 


2 9५६०७४८ ^+ स 21९०४ 05६56 
# (लेप्वेट हपफलाई ण पेष्ट 
111.) ध ह कणाकामप 
छाद्‌ 1 द्द द दटण् 1833 


1 
8. 2... 
(ग्तेपदरषट कष्टपतलछष ण प 0प्द्प्टप 
4९४} 1.1.18. 
छाव 7 1 7107509 1282 


वव्णवुष्यजा 


॥) नषलणाञ प्ट एण 
५ 2. 


॥ लव दाण्‌) व 81509 1286 


426 एणाहसा\८ प्लवत एजृ 


| र त (काठ धद फ वका द रद्‌ 1304 


ॐ 015९०568 ण +< \ यसभा उह) 


1 1 7; 
1न0 2 पला 9 


4 पषण छन्ना 1832 
2335 


19 ^ पलाण्डलणा 


13. शा 


90 एलां 4 उतापरः 0८४५६ 
इता 4 5८० वर 1899 


¡ऋध्टाषठत ए प्ल एचतेप्रटोड 


ण्त्‌ ग्र प न ३3.49 


1291 (ल्लम्‌ जलत म एलान एषगवेद 
व पार्या 


32 ऋ एवणदुखद्छः कणप द्रडकर भ्ठ 
भ प्रापचादय ठ कलक एषन्प्वलर 
कणय्ए पलणा 


३5.४9 


1531 


(दष्छ\ 4 वकर बल्मृरशग्ः 53 भदत 


193 एष्वेलड ज षट (कलः ५९० ग्य 


\ ल्वा कय क इ णण 15 


3311 
लथ > 7 ष्वश्रव्ह 


ॐ ए४८१५९६ ० (= शतप वृण 5 (नयम 


194 
13-5 
2: ५6 

पठ एप समक चा ८मल्मुगण कना 


4०५ 5 (वः+ 1592 


पफ कतव5 अ 


237 [05९25९5 म पष्ठ हत्या पद्‌ एण्य्‌ 
स्फ्य क्म $ (वणवा 1386 


238 पै. ल्णव्डोत 0७6०565 दपण प्ण {498 


239 ए्जपेलड एवल १० नैजृधदट्व्‌ कलह 
ए०४् उण $ प्फणष्ष्वय 1401 


240 एणीप्णाण्ते एणः ५८ 19 पगृरपमा 
ण प 0्णणः ददल (लुट ए प जु 1402 
शर्प्या० $ वकल [ल्पत तण्लु 


241 70140516 णऽ पलयारद्नाः 
वकवः ह बवदकलाठ 1409 


242 ७८०६९5 न पह ण्णः 
दलकः ह पव्तष्या५ 1914 


2.4 १७८०5९5 ० रीष्ट ई5णप्ोप्वदण्ः 
2८ 4 0 ६यदिः 1412 


244 705९2565 ४ ल 5ीजफत्पत 
5९० व (वन्य 1420 


2.45 एकधल एल्लः $दण्ा ¶ (ण {434 


246 [25९45९6 ज दल एएव्पहकणण) पत्‌ इभ 
(1 दका 2 रेवन [जञ 


2.67 4 0एदप्वलड दकम 2 वदद [4 


245 0156०565 %६ #६ (नेम वकते अल्त्‌ 
ऊदुषी ¶ (णु [4 


249 0१४९०5९४ छ फट एजाप्तटयः 
(व्थाष्ट 4 ष्पद 146 
ष्८्प्०७ 6 10८ तष्टा (हिस गण्य 
एह एण्लः 
250 0560565 ण प्ट दा 


251 ७९०६७ ०६ 1१८ (लमरस्पतलः पत एव्र 
एप्त कवार ¶ वणाष्टु 1521 


(८शवव नाण 1495 


2... 81 


२३२ 4० ११ प एतवत ४८ [35 ४ 
ल्पा अण्डुष्ठ छणलण 
क्रव्य 2 44413 1522 


233 <. लग्षला्य कतजसतटड ४ षट 
द८प्४क्यर र ऽटया हय ह ण्व चणय 
सवणे 2 तवणा 1598 


254 (लदा चष्ट मेज एकल 
[भ 7 1. [1 
छ दिण्णं ठ वदन हि 


2 वृष्या [७८८5८ ० पट एष) ठप्‌ 
जुम ल्प 
3 (1 
कप्‌ द्व्पव्यक्यद्‌ ह रद८५२४ 16 


ल 


६१५५ (0 दिवा त5 


178 णार 01. 
179 एत्णटे {०८८ ए एव्द्शला 
180 एक छल {८५८८५ 7, (दमण 


181 कपण (एफष्वसप्प ए पण} 
अगला ¢ उल्वण 
वव [८८ 2 2८८१४ 4 


ऽषलपणद् 16 = छलः ईय] वफल्ल्तिण 
182 वाण लला एए कला दवनफत्येा 


188 एालतान्वुकणात (द०्छतल्‌ताल 9 115५१५९) ~+ 
दला प एवह्लः 


184 प्रल्क पटुष्षम (८०७य्त्‌ ९ ^ 1018645८) =“ 
प्रग प पवद 


185 प्रलकष्छ §प्ण्णलस 1८८५५ 4, (कष्या 


186 एगलनणपपऽ एला ज 
प [कला (कण्टा 


187 एला ष्फ ह प वद्वा 


188 5 प्रफ़ष्ण्टा पणम १ काच्ग्दपा 
4101८71 ८179011 


1४9 (००१० प्रप्त, ग्लस्ला दपापकाय 5 पपरा 
190 @०। ऽय पल १56७८ वपता) ब, ए८प८९ वह 
19} प्रलाणगपच्ुत एला 4 @ ऽण्न्वल 


199 एथ [पल्लषछपड ग ए 510 पणत्‌ 
२ {पलप हैदर ष्टा ए प ण्ड्ग्ला 


198 वपल ४१८३ ०८ क पवद 
चरत्‌ 7८८14 © लापा? 1 


शल्क त= एामण्य्छ्मा [रिप्णा 


194 4पालरग्छय १८८ १४८१०८१ ४ 
195 कवि पप्य 1८07; {+ 2८११९८1 त 
196 [.लजुागा 515 दवधवाव 5 कील 
197 व0५ण़ोगफा०ः ऋक ५ हदद्मय 


इष्टल्ाठत 18 = 1०८ऽ८§ (वण्डल्त्‌ 2 ४ भापाऽ 
प््ए्वष्ट्छ् (५८८८ त कवय 


198 पद्य) पदप ०१९८ 


1 
199 पतेपणठड (५८९८ त छवा 
२00 पेया {८4 7 एलणाद क 


201 ऽत्जडछपाञडा> (गोट 1815) 
द्र्वाण्ल्‌ दरवान व्य 


202 0 (प्टा०वेलञ छा णे 


॥ (५४८८ 7 छकग 


1068 
1078 
1081 


1083 


1097 


1099 


1091 
1091 


1094 
1098 


1096 
1097 
1098 
1099 


1102 


1105 


110 


1110 


1118 
1115“ 


1177 


1119 
1126 
1158 


2०३ € <5०व८5 क दृ कटलर०णापद 
(५८८ व 07 11 


इट्ठ 19 = एएणतलाऽ चठ ॥0 ४ दाणः 
204 ५प्रनू८ एष्ट १८८41 7, 2८1८९ +^ 11 


205 0षृष्ट 0षणपेलाऽ 0 10 १ तणा 
ग्व 2 उतायं 4 11 


5८7१0 20 12१5९०8९5 ० ाक्ल्टपदपा हतणण्ष 
206 ऽ भल्जपेकडः द १ ए कफण् 11 


207 प्ल भणानाप्तैट्काइ 
ष का प्णत 7 


209 1२९८८75 5 ताण € पदन पदवत्‌ क 11 


209 वातात (ान्फपोमा 
१,९८7८८९ ` प्फ 11 


एतया १ 


125९15८5 ^$§०९११८व्‌ १५11) 1९160०ा$ 10 
ऽ९६७ त्‌ ६0 क्यहुलपषल ऽपऽैपाललः 


$षटतरा0 1 [015९2१९5 45४०८११९ ५४) कललाषमाम 
5८655 गातु 10 4११।६९१।८ §५१५।१८८ 


210 141९ [019९456४ 7८11101 2 (णी 11; 


211 भाल एलातधणाह 10 गप 
7.८10/07 £ द्यषी 11। 


24 ए १ 
12156565 ० @व्ु9 55 
‰कल्ाछत्च 1 = (€ प्रला1१००८॥८ ऽऽह 
[फ्णवेप्रट््रगा ४ फ ए {ट 11; 
212 7९ 4प्टणग्ड ४ 2 प कणल 111 


213 0 पलायन्‌ (एण्‌, ललाा० एणा ६ लार) 
1 +{ 1४४८ 11 


214 कलकाल्परण्ह्मगषल्ताम इपणतरालणण्टामगालापाये 
(९०८ 2 (4१५८. ६/1 111 


215 7८ एणणकपावः 20 \{ {7०८ 12८ 


216 प्िखागृषषात भण प्रलपते एषणवलाम 
१ 7 पर (नकट 15 


शार 4 पणण्लतक्डा5 कण्व १ एतत) 10 
2 1 ए (४०7 12( 


218 (ष लण-लण्ड 2 ४ ए कन्‌ल 121 


219 7१७८०5८७ ०{ 09८ ऽोल्टाय भणत 
लल्णोन्दवग्फलाने टय 
त क पणन [22 


(010) 1८८ 


1 ऽएषा उषफल््‌ रल्ल्णकाष १० एण्छमाल्मेञछा। ¶टलप्पद्‌पट पव्लिण्ट 426 
बा एन्तु ४एपा्मा शृणट्व्‌ पटल प्ल्‌ 1026 
7 ३।००व्‌ न्लौऽ प्रणया ८३७८७ ग [ललकार ण्न 1221 
४ (055 शात्‌ पालछऽत्णत [ल्डागा§ आरा लप 1055 ग चल [पद पलि 1496 


क 9 एण्‌ ऽना 1८5० {गिा०८८गद्‌ 1752 


४ 60१४5 


256 श्धणऽ त धट कष तवे उपय ८णप्व्‌ 
दला 4८ हः प्णलष्ला द्व 
सव्ुग्नणव % तदवा 


र एण लपाण्धग्हु 015८5९5 {व क प व्ण 


258 कपपर एषएजवेलऽ न कट कलना 
[11 3.1 ११०९५१८८ 1८0 सण्ये 
दिवु 7 तवणड 


259 श्ष्रलालय गध ट 015८15९5 ० 11९ ६८१ ण्ड 
5 अलाप हदप्तवाद 2 २१.740 


260 15625९5 ० (€ लप्‌ ३८१ ९§ 
ल्य हल वदं ककक्छाप्य % 4८ 


58८41०५ 8 115९25९5 0८ 5५ कष्धह (58८३ 
00 प्रदा एणाट 


प्वुपल्त्म) 


4261 ्हाव्राट गतय ग @0१९०।११९ 
¶155प्ट (०/4 १८ ५७१द्‌ 


262 (णाग 70ऽगवला छ ए वला 


209 *{ऽत्लौं छण पात्‌ पिला 15९0565 ग 
@तपा८११५५ 154४७ 8 ६ तष्न्ल 


264 (11९ ए} शीला26 ए [कहल 


4 265 708गवृलाऽ ० १९ [गण 
{वप्ट८८ ह अणवो 
क्व्‌ पगदृगी 7 छाय 


266 215९46९5 40९९५१९ ध४€ ऽष 
कमव ४ एवान 


ध्वा, 7 एरी ती 


1622 


1549 


1649 


1859 


1679 


1859 


1690 
1696 


1706 


1703 


1712 


1783 


१५ 1५ 
(८ ०६ तष विरला 
इषल्वा0 { (लाहा एिणालणः 
267 (ललम्‌ दट ण #ल एमषा 
268 कपण 11.1.81 


२69 ऽधत्त तआत्‌ [दुम सिमप 


$ ध्य70+ 2 50८ 5०] कगरणलाणः 
270 ए]०्ण्वे वोणापिकणड 
271 शल्म्ालयदै ० शीण 


274 भववहलालाौ ण चाट (म।०५८ ॥€ 
एला०ा५ कवत्‌ 1८ फलप्रला1द्वे 2 १1८४१ 


273 पल्य) जापक च्छः 7 च ददतव 
वत हा ¶ = दाववाल्छषाछ 


55८710९ ॐ “पधठहलाप्८ 05०र्वलञ 
274 [१ए०द्टात 0०पलयड 
1850101 3९ 


पगना) \ चपट ज (कलय णाग ११८८ 


फेन ००1१६ 


(0/0) 1८८ 


५ सपाप इफलत्‌ श्त्तछतेए् ० एगतण्‌20प 1ल्तोकत्‌प८ (८०१ 426 
1 एष्त+ जपतत शक्ते ्ज्लि {2८/१८ 1026 
प्रो एणन्ते व्लाऽ प्रज ८१७९७ ग दण.लण३ {2८ 1924 
1 (0०४७ पत्‌ कल0१८०८ [द्बनो§ पष लफो055 त पल [फल {०८11६ 1496 


एष्व्‌ $ इता [ल्लामा$ {निद 1152 


12 @ 4०10५ 50एा ५ [5८५६५ 


१४ कष्ट त वशुभा 15 वरणौ एप्ारहतरातेदराहु ए गकल्‌+ ठत 7 कृशाय कव कलाल्म्वादा 
कतााट्छाछया कत्‌ वापरपल्त्‌ तापाः ण #ट दप्पादट कपषण 20 लवतत यडा 
एतऽ पा १त९ शात९ते पादाश्‌ [लडाठार सपा > प्रद्मा ल्याताकषट ठप्पा वुल काडप्रफश्रा९ 
ग पषगुावतणा पाताट्ल्त्‌ ४९ वदतेठ्ञर (िणड्डाक्नग्‌ एषवपााषट) कलि पणि ४116 त 801९8 
ण र्ता त्सर भणपट्छप्ला इ०पाल एतदाह प्रवा एकात्‌ वत्रा 1९€ पमा] 
८११५।९८ छर्पाकृण नणाम्‌ 8लव5 शा ८ना८लवत८व्‌ १० दल जा € व्लालाड क 1 (लापा 
9{1९€8 णि 1 101 [0 रहा१. 9त] ९1700 च1०दाव्‌€ €१९८०५ तृ० € द्ाऽौ 84: {715 170९ न 
प्रा वट्दत शोपा (प्ाटत्डत्‌ परान्ण्ीदला८स कफात अलान्जड) पलट 15 श), लत्‌ 
एलपकालमे \ लानाऽ स॑दना§ पटाः ए्व्लौाण) ग ०द ह्ला लानमा छा 1ालः९456 ग दभ 
पा०५१९ (लाडाजा कत्‌ ऋला€३०९त्‌ [8८८ वदत्‌ दमण ग पल एेठन्व्‌ एषा 7० तर्ड९१ त / 
पर [छर्‌ काक 7कलाप्त्ात्‌ ६९१९ 

0 ८ कटर 17९07 #०5६ एट्ल्ला४ ०ए5ला\ लऽ ४६्‌16\ € पर २1868 9 (वावा +९ 
कका धात्‌ [पणाशाः ह्वल वटत१€ पको म णा पमण णो ८९६९१ 
काहुपादप्राट पा ४6 [पका तं पदवत्‌ ४ पाल पुप्ालाकषः\ तणाहल्ञनो व्रो5 ८१९८ 
५९ शप€९ 7 {11€ ोकषपालाः व5ला§8€त्‌ हव्या [र६ी९६८३ णा) 10686 प९९दुठाऽ पा १ धट 
1१६ लरए ग पट हएादम) एलादटाऽ शते पर181.6 कलप प्ठा€ द8111\ € 10 एतमा 
११७९९ 1८ एप्‌ शनक प्रापापड ग सद्शृपाद्धणा 


८0505 ०7 {‰९ > ०८य7वा 4 706 व7८८ ० 411व्‌ङ 


1१45 वभ १३ एदल 9ते इरा] 15 विटपा ६० हपभत पल ष्वठकााप्नात]+ पठलपपात। 
कृएएल्का९८ ग एण) शा] लवावादत कडकणात भात्‌ कृण्म; दवा 41 एलर्छा४ 70 
श्जलणा\ 1्ष्टहात््ना कत चाल [ठष्ला 69 इल्लााऽ 0९9४९ [६ 18 कद्यात्‌ 10 पणतलाऽश्ात्‌ 
भ एजतत दण च पादा लवापाव८ क्ल प्व ल प लात््टपाकः स्फार परव] धट 
दणाऽट्वृापला दण्टालाषट्त्‌ इतका णा ४९ लि एदा(्लेह पवदौ तट नि्याद्व(छया ग कणा 
\गषाट १८5 ऋ ट ण्न शत्‌ कात्‌) पदष्वन्हत्‌ एपाफ्रलावयङ तणाष्र्डणा ४१ परली 
१०९३ ०१ लाला चट ५६०९, 4 लकि सलक प्रोपौ कषप, पाीप्रलात्ट पील पतला 
ए6वप्प९6 त 111८ ०118९]. पला परादान 

1 प्ल) फावलः पगार ल्छातात्लाः 116 ¶्०ाप्ऽ ग € [४३ ट्ठ प्ठा\ ०४९ 
8 अला) प्र07६१५९8 पल्लतत्व्‌]5 वपषा भल्ल भात्‌ चल प्ापिप्लाव्ठ ण १बदषो (ाप्ड भात्‌ भ 
\ व] वशी९\९ऽ नगा ॥€ कट्लप्तल९€ ग त९ 7६2 15 फला द्कद्ानृत्त वल 96 पा 
पल]. कापा एणालं वरा ३ १९९ दग्‌ प्रणष्ट ल०प्ाषणया) २१ पहा 1१ €साभतल्त्‌ 
का (काऽ 04515 इापाहय) पाट्‌ हटदाल पालतृलाच्ट ग हवाणव्ववलय चव प्लान वनात ण 
शकरफो8 कात्‌ 1लाट्नाार ४6 कहा भात्‌ 819 तोष शव्द काऽल६ क 1१० ए क्रणऽ १४ १. 1 
प्ण 45९८ एल्ला छसचाभाल्त्‌ ए पण्ड 17८८०5९ पा २ छद] ।णाट 

2 एषण भल्ल चष्ट व्दकजा वादव्‌ह प्लाञणा आ एाठ्ठत ऋत्‌ ६९८ फाठापा9 
९१€ पर प्रल्गाए; कटणाट शोज जया (० > शाह तद्द व्रात 0६ 1५ €ाश्पल्त्‌ 
1\ +€ लौह या पां सएष त पाट पटवन तटपालाऽ फालो) ठट्टपा७ पर {76 ०९९९ 
ण एलान कात्‌ ल्छाल्छा हकर वृक6 कृट्लन् ह्वपपर्थरा€ ग एव्म वाठत्‌ठ १8 ४ 
सापापाप्रञ ज पिष्ट कट्जाक्षन+ व्टालटाड 15 पार लञ्याा+ कटल्टुस्त व्राज पारग्रणृणटा 
वज्रात्‌ वट्लपकापात्ण ज द्रत वान्ते 15 कपफएलकक्रप००तत्‌ पढ धल कृशाम 
दातत [ण्ट काग या कल व्लालर वाष्ठप्ाष लृटा विलना पलाल तणा 
कणा ५ कल्थ]. सपाप परा द्णाफातह्णा पलट परा सपिच् ॥० ० णठ का तष्ल म 
गृण 


1, > + 19 


८0 111९ त६\ [हालः एगत1८द्‌] ४1645 एनाप्वप्नाञेक भपी्लाच्€ {1९ एत्पपण 
न्छालः कृत्णाज॑पाह वदु त पाण्तामिपरट पटा गत।॥१।६१ वदल्यृधाक्ौातय लने ४६ 
गोहलतपत्‌ पणप्पाोत्य) कते राला लस्यालाला( १ भला 23 पकरर सल्ला ्कप्प्‌ ण लि 
पाीप्लाल्ट (18 पष पपत तदृ्तौ ा चष्ट्ट कष्टतम हवतापु्म॑गराहु पीषप्लाल८३ छाए 
व्ल तद पाहिप ल एरनृभात्त) तलापलाञ पाए ति १० लाास्ल्‌*९१ = 4116+ पाष 
एला कट वल्‌ लगु, त [कलप सोकल पोप छण्पोत्‌ ४८ कार्कता+ सणाष्ल॑ल्व 
तप्पा पीर 4१९ ४७१ लण्दरटत्‌ वल्मत्पयमः दल ता्ाज्व्‌ पारफोष९ ण १1१ प्लाट 
तप्त शल्ले कदापाप११ चपट [प्टुड 10 फल्ट्णाट प्राण९ एणाहल्सलप्‌ 

दै जााधाा+ शप्ता लत्याभठ+ भाल ४§ 11€ कृपो € र< कत्‌ एरन्व्‌ ष्ट्सपाषट 
पपि पटा छत्‌ प्ट्ल्लातपछट छा शुकस ण दादपोक्षीाम भोप्टतर एष्टव्या (णलौय) 

ग्पव्माह पात कतत प्राा० श्ट एण्न्त्‌ ह फद्ाद (ऋापपा) प पिलठाः फाष्ोा 18 
ल०ो$वला८्वे एष्ाीसल जः पाल एठलप्ा ग कृतताल+र फी) [हता पिोपा९ व्र९ कृाक्डान 
१ णूप्फा€ दा ८१5९१ १९९९५९९ ग त्त प्म) ग वला ल्वलाह (िल्ल्प्लपै १६६९१ 
णजा) शसवलाा ९ तपरो) प्तिषठपौ णा गलः पदम्‌+ 1 पठ काल ६०९१९८५ ४ 
पटाटपााछ] वाप्प्एाट जा +€ व्माध्त्$ षाफमान् द्वद पट्लाऽ काला प्रत्‌ 15 
गरलात्‌ कात्‌ 1९१6९ & द्ल्तषिा 1९९९ = एपप्ोलपानमत पील पाणप॑प्राल्ट ण भद्ल्ला 
ललात 13 लाकषसदल्त्‌ ४3 पाट प्दिवृप्रलात कृष्प्यसषणा ज १{१तो.5 त कृषापनाणार 
हवसा ४} पाट पटला ग कट क्षाठापा १ ज परिपत्‌ 

९6 एतम ४९५ एणा०।९३ ध€ पह॑प्त् ग छीण्ण्व्‌ {णि #1€ 10४ ला एवा ० 1९ ७०८ 
कयात्‌ जदह पटः एलाह द्वृप्क्षे च्लात्‌ऽ {० कट्ल्ला्९ कषोक्रोगाना) लणाहुट्डमा पा 
एषालो(त पवी ल \ दारणो सिपाह इतत प्ठपलालाड पा 7८त छा" धष€ पतोऽलाय 
15 एला वृपप्ाद्ठ घा दसदत्राहट वाटा तदो 1प्लाटस्€ त कपिर्‌ ण फण्णते स्मि 
कशा पट व्यात्‌ तोप्ड कदा कपोतराोलाहा एणा. पणा 

वर€ प(रकलपमाष९९ ण ६६६९९}. ४ पकप प्ाहवाद्म्‌ पाल लीना 13 पाप्लो पाल 
तीम 1० ल्त 1 पोत वत्ले, 15 सापप्स्त्‌ (० पट लील ण शाम्य] अपो 
ण) धा वलालाञ छा तालागददटणाड = छाए मी रग दामा वकत पते प्ोकत्चना 
ग काटा पाणा 9 ०९१) ५ ०प्रोव्‌ इहा\९ 28 ता) € सोभता वट लात्‌ म धह वर्नाः 
15 ट्छाकूलेषलानल प प 15 ०र्म्‌रल्त्‌ एस्तप्ञ\ल्‌र ए कषाप्रनाद् ल्णाहुल्छना पात्‌ 
1९00९68 0षलार्लााय/ ज ध्री 8 पवतोलत लः ९३ छ धा ला६१९८त्‌ छपकृष ग ृष्एडडणय 
वाट एलो ८४56 धा€ कामः श्त इत दवण ठ ६19€ कृदत्ला$ वयात्‌ काल्‌ 15 "६ [685६ 
शा एकं पीत एषणा णिः ल कफकृलदतलाडमणा वपा पल २2९], रद ४८ ल्कृनानााट 

व< एलादछीलक्ष सीरिति, आरज्यूकपा€ 18 गर्ववा] €दभालत्‌ छप प्ल 0453 ग शा ध्ट्ज्यल्ड 
भ प्रणा (णात्ट्वह एष्य पणता १० प्ल ल्लाताणा ग शट ला ९ एलालाऽ ण 
7६९२९ 


किलि 21470545 ९९१४८९९ (कादपव वग्रक्‌ नदप्द्‌ (15407 


ताल पूप्लिलौदत्रठय ज लथाता८ पिपा छले] वडा, 18 इ, तािठ्पा६ षणालप्र 
पत्‌ छा त हट एर्तादवा पणकपश्याल्ट केण गपु 15 चल [ण्टु००७ ग 01166 ६५० 
एनवात्रणाऽ १४डक ताि्यलः एप पटपरा 15 ४88त्त्‌ ला € वाडताल््ना ए [राट 
लुका 18 प्रपद्या) ९ धप्दछणाट पा का ष्ैदल्‌्‌ ग एणालो्‌ तहका 1६ 15 एणातिथ 
प्ताकाहतव पा एत्‌ कडवा 0 हाल कोलः माति 6 कृलली९ कलतकृहपल कएल 
णि व्वाताध्ट वञा० प्रागकूप्राल 15 वृश्राहुूलण्णम पा एणालृ्रश् छडतुपन्‌ &ैव्ट्मतााहा) 
४ वाऽपालाणाः एल ल्लप धा १८६० काञ्णवलऽ 13 एनप्मातपा ॥पाकृणत॑काए्ट 7 धा टप 


14 (4 ण्य०र5८एा दार [075५ ब७ 


४१२८, भपमा रानु इलो > चाजलणो इणफला6ञ 77९९18 क1 पाऽपप्राठपराावछा० 
०४०१९०१९२ 
4 एदार्दपीर 0षदयपटत्‌ [510१९ कलि ए ठह कर कादा, [लु प 1176 तादा 
रिण) वह ५९ ४८ तट णत्‌ ण १गाप्ट छ फाठकरमछणट 7 पो कृश्रालयौ 15 इल्ला, तृप एड 
0751 8९, ष 
ललित 45 फक्त शताः 10 तल पिला क एमाताचट वपा, पन) रद्रा. 
पाटरकृल्लल्वातु = श्षत्‌ फाानफ एष्टः णड कतद्ाणह = लवार्पा प्॑लाण्डुभाणा ९९८ 
194 पो एप्त 1६8 70 दनाेभाा5 पटलित्णल 1० पोल ल्मः गर्म च एद्कयााश्िणा 
तेप््वह घाल वष्टो, वेऽ 60 वाल्ला श्रु वाडा € वतद्या८्€ ग सपता८ वक्षा धष 
तरपिटाातत्‌ वावद्ाषठलञ आद ७6 कणु0डडाएल तप्र पिष्ट स्दटापट ५ 
$नहतिलल एर्काायणा ग प्ा० [लया वणा चालः वतात्‌ त १६०, ऋ 16 
त00ि९ण( मल्ल्पायाल कृललाञ्चना 15 मकृकरनोल कफापहट 10 पह दटप्ट काद्ान) ग धा 
पाट णः लौप्णाल लाकर चला वकल लाप इला ९ एशदञ कात्‌ #ट णाप) ग ॥1९ 
एतद्लप १० 1० वार कष्ट प्लावेलः छण्डलणसन तारफिच्णोः 10 एणा त्वातणा-> ध€ 
लाल्ल्तणटमापाणड्या 102 कतत ज्‌ आहा लोाग्द्टटञ कात्‌ पञ आ 15 पतौ पणाास्वाभ॑ल्‌ 
९ कोण कपल लचप्रभणा+ प्‌, जट 13 द्वृ ष्ठ्ठपरत्ल्त्‌ क एनौ षच्छ न 
किप 48 % प्प प्ल णे०न्वे एणष्वडप्रर 18 ललम॑ल्वे वप्रा भण ४च्ल्‌, ण तवता 
कञ॑प्पाठ पलालवे पता एाणालाशष कडि प 9००त्‌ कृष्टरडप्ाठ 18 दपर] 1०५ 
10८१९ = ए०रलाा२ ०१५९ = €शाऽ€ शाल ४००्त्‌ ए््डपा€ (0 प्ट पा च) 01०], ण 
एणप्दो्म] कञो 80 1126 प 15 प्ल 10 ९1 राञ)) प्रात ताकत छा (पड शषा 
णाल एषणा प४२5 ^ ६००व्‌ पण (० उपकृल्छा एवाप ०८ वड २ धट पड ददवल्‌, वरन्लणृः 
प्रा & ककल म प्राम पामा अपक इ ल्काऽ एाणालोध] देञदापा2, पर्‌ 9 वलग ४४ 
{015 366 (कापा बजाढ पक्क छत्ठप ग एण्पार्ट प प्राप्रलौ ऊु0पाषटलः पाताप्रवृत्रर कण 
पधार एकताल पप लवल्प कदपपरवतश्रऽ एपाप्रणादा धात्‌ वाव्णातण्फ ९१९९३ णि 
पर5ण€ 60८ चात्‌ 001 णिषणड 0 वपा, प्रा, 9ृफलभः 7 इलो) ९5९७ 1/ एल८०ण8 
तदपा १० लरमोपनर९ पल गट्ला्ाञ) त शा ४1६२९] 
र्ना पल्लिः पा सदत्‌, इप्फञते९उ पमो कष्णप्यत्‌ल्ड प्राण प्रणिपत्य 
६० €ञवाम्‌ः {16 कावह्प०७ऽ 261 दरललञड १४ ऋऽ छै ४6 कष्टा पकौ गणः 
1९०४5 १५९०९३६६ ऋता तकप्पार८ कञफ8 तत ००६ कणण्तप८्€ पपात 07 ०५११८ 
लाोक्रहुलाला६ शात्‌ पण एत्चलय5 ककष ॥8\९ द द०्शामृपरा2, आ € कलपफलाता एणन्व 
निर्ह सा दवन त पातात कराण गादर्धणिट ऋऽ] 1 001\ काप९तवणाऽ 976 
ए०प्ापमा = इकफल्रा९३ एगनगणदटश्वे एषए्ला१ वणा 15 1९0९<इद्§ = एटणि० > 0९०१७०18 
कए०्लयणट 1 116९९ ९६९९३ धष तललाापराभ्त्ठा ग चल ०ाएात्ाना विप प्ाथतः 86 वलोम 
10611 13 प्रणताव आ एामलोवम्‌ उञपणााठ भात्‌ कृष्णग्छहु९ते प फा०९॥ ८५९३ ०९६7146 धउधीपाद 
एाजालाण्गृणडणा पा = गडपाक्षीठ 1द९्‌+5 = ०रलप्पः पा एलाा8 पी वतप णाः 
ल्पत कृपाण (णणदुखू्षणा भात्‌ इप्लो। इलाटणा८ छ लमृषपालत्‌ ए & ए्यीटत अवञ 
एलृटकसत्‌ पणि हाल ००ण६९०६८व्‌ \८३इत्‌ऽ वऽ लड 19 ऽणगषल्प्‌ ए} +€ पाप्लता०6 
पठ 80 वप्पपलाठपञ पपुल्लाणा भ श्ा्गृ प्ेट 10 11८86 
€ 9 श्टाणणड ९0पाालदाना) प्रा (€ ९0प्रप्ऽटे ण ९16 
तल्ल्छपकृषलवेदना = कभतलपग्तु्‌ पा कवल ०९ हु ल्जणाश्रङ्ग पणणाए0०ग१ पपी 
९ 1प्िलनः कत्‌ षाप्तयाक्षा\ ९ण्षडट्डदछव्र क ¶ 6९5 ० 230 ८०७९5 ग ९086 कमौागपम 
पा गालहुात र्ञदु्ण+ सण्टपरल्त्‌ पा 0९ (एवाप 9 पपार) गूपल्दपला ककः 
दृपालुप्यठ कव तप्फिठणाह प्त भा अपस्लाप्फल्व्‌ उनपला८९३ सपाला पप्र ९ 
हणप 10 एतपलाड कपट पणि एण ८0146 कपत एण्पलुतथा कडारे वल्गा 


आप्रणलाण्छाः नाण 
तटपर ्मालपत कला पड) 


\ १५८५ 15 


ट वररण्लदल्व्‌ लपाहट दत्ते व 33 कृटणाान्योल कककलटला गा) ५ल। (८ 
पताणात्रारतकाा ग दाप्प्रनु)3 फरह 1 [कष्ट १० ९३ 145 शिध्व्‌ {० कपा८+९ 16 पवल, 
गफ हललता कयाप्राकृपाप्यत 1९ 176 वसाव ग दौक्ट जिः का कृतचलपम पा पसप 
छलः १1९ तू्पटप्ा{य्‌ ताकहान्तार वर 70 गप्ल्ताकाल्‌+ [० न्ट 


रणता ह कलकय 


शठ लौपाटत कष्लपाष पामा) व्वा आ [लि २ लाहाठणा प्रा विप णाण्त्‌ 1१ 
ल्‌० ८ कणपीनणा १० लवत्ता१८ वनन 11१5 कल्ल वेललएल्व्‌ १००५९ 

एषणुपाणाद् त्वाह 1९ प्रोह का ला दृशा णि ॥11€ 37९ एडु पणि [ल 
प लपतालातत फिणाए लाए किए छोल 3 प्वल1ल3 दौ वट दाषएठ एदयर्टा (्मप्मवलपाला 

4/८ 7/९ ० हर्वाणकावा/ द वक (1) एषापानाका+ स्वल 15 0) ९ा\९व्‌ 7 [त्वग 
ण पीट ला०५५ 8 जल 2९ एरटाकूोषत्त्‌ ४5 नण पवि वपुपा९५ ज 1716 लला ॥९ब 
शा९ दल्दृोूपार कषा पाठा = प्पलयपा (भफतरन्लोत्रलत्‌) ष्काण्यौश्ुए 
लापनोतो पात्‌ लपाहान [९ कृलकालट्तरु ग (९ कृषापनान ९4]711171९5 1109 
कल्ला हात्‌ 10 #6 कपगुट्ल॑ (० ल्लापप्प्‌ पष्टुपो पणा वरा पापणाश्र हवे ० प्टाणटुला९ 
णटुणा कष्ण्तप्रतत्‌ द्कृलयालाता+ = लाह ग धट एन्व्‌ षट्रपाए पात्‌ एलः च।५६॥त 
एका८ट्ठ ० एकताण्दवृद्यात्नाातछ पपु १6८ प्ल्दजानल 1 13 ण पालम 111दह प दकौक्ाह 
ह्ला पाद, लाक्य) आ आपात कामगार 0 एवकार एप्स 70 दीत्लि प्राला 116 
हणा सर तातत 18 वल्लव कप्ण्ल्लृत्तार एपा्णणश्य) त्वार पलप पाणा ४ 
त पालय (वक्पन्ोा € ष्‌) 

2 कष लगणः) कप्माकठा कृष्णार; स्वलो परः तर्‌नृमृ तप्ततला+ 
्ाएग्‌८्८ा१०९ ण क्ाटल्ल्वलात पाहा कता 9 (कलपपा०९ 198 कल्ला दपपल्त्‌ (५ 
प्यी९९९१ (1 पार्वेद) 

व एलाह फ) कर व्टताना पिलणाः ५९ ०) ९०१९्ब्‌ 41१८9 कणान्‌ 
वला ०व्टणाका6 0 116 8110111€5६ ५,१.५1 कालौ ६९ टर्लालाला६ ग €पटयाना 
एप कराणाऽ गीला शृणगाहवाल्छ्यन्‌) त फहापः कतानः प्ण) ृणत्लयादै वरतन्णा रा ८^€ 
&{1461.5 72 0८८, ०१९ ४. एलय०त्‌ छा पास प्रामातऽ ९१८ लिः 79414118 गशापाल्त्‌ 
लार पकात्‌, श्राप वल पवना लोपाद्‌ प पठ लल्लण्व्वावाणापाा ण का) शुष्मा 
एपठडाटपर एस्यायादाणा पातात पलक पप्िणाला 416 भणत व्णाहाा९३ 71011 
ध (16 इश्ा© [पाः व्रा शा ०ञ्ला१९त्‌ प्राणपाः ण्ला{्ला००हा८ €+ ववल्ग एणा 
पप, (ताण कषात्‌ एकता सासषटपलात वषट) वन्लमः प्तवल्‌ 

3 एणाप्माश्र+ लवला४ गा} प९९८्‌०] ^ 11९ एर्द्‌ ण ० कालप्ाजाा2 णः 
णाल आीतरपाणण) 1१०८९९३ अआ {९ [पणर प्ल ६5 णाली एतपतपाम्प्‌, ४ 
शवलः कपगृद्१ भाव पा धा०्छ पता कणाप्माक्ष, एगाहठ्डधमा कौल पलएचञछरम सपाप 
प्ण प्र पट्लल्व्‌ एषठ चात्‌ प्त शुल्व्‌ एदयालव्ो ० पष ण्व्य धातना 
श्त शरल्मेमः पका लक्षय ताञ प्व 

4 पाफणानच्) ल्वा ग्द्छणापाह ठि धट 2१8९३ प56त्‌ आ तोलाप्राल्ण्‌ परशि 8 
पलो तकया करप्रञ जाल गा {० ल्लु) एषटवऽ ० ल्नाललात्रमल्व समपलणं एः ०, 
ग्ड कणणतप८्ट ९ लीद] कृपाानणछा लवट्फ = इुपराकूणा3 चणम सीः 8 पल 
व्ण कदु पात 12० पाठ [6प्ड प्रदात 00 नोहर पा एलदपपटगयाद, ण 1} 
फएदरटणाक लावृग्धालुपक् चात्‌ का€ पदर त ञसाप्ाा6 आ 1116 (रप८ छा तणाडते 
ग्तशृणाशय6 णिः पाल भूणूल्मसात० ०६ णड [त्‌ म पापठकः लवन, व 
ण कमत प तट न्ड कङुतठलुग्यल शत्‌ परिणय क९सहुलाह ठत गाठ ९८ 
पपि फ काण २ प्नेट 


शष्ट्तु * 
भ 


16 (८4००९4८. ४48 


5 4 धा पलाल वि म एषु) त्वल्प जणो णिकपाादल्लुः तभ 
पाद 06 लाच्छप्पाद्ते प्रा व्या तड ण साप्र अंद्या०55 गत 19६ शऽलाष्ट ण त्‌ 
पिपी राना ाठदरल्ते लागला ग € वलि कप्य ल वला८९ ग पष्प कल 
परिपप्रह गः १85९९ दणणद्ुल्डणा पा क6 [पला क चो च्ण्द्ुद्जीणा प्ता६&७€७ 25 176 
ग्छप्ाह ण हदलाीलयालय क €र्टााणा आते ह प्ाध्वटमू्ोक्मः पु वष्ण्डषत [नष 
€९९८९तै8 दल 0पठण्धत कल्डडपाट ग कट फोष्ञा त्णैलाइ कणोप्राठाणात €वला० १6१ लम्‌ 

1४ 15 ९45 1 तषडपादटुपणो। काऽ कण्ण शिण काह नवेताद्य कग ग कएपाप्णशयकु 
ह्वल गहि १ ट्प धपा 9686 एष्ला१§ (पडा) पत्या) वल लमृ गय छर 
प्ा0ा€ ६६14०13 तथा] तप्याह्‌ पकप पणातेञ प्रक्र परा {€ कत्त ता छ प्6 एनपा ण 
क कए) तव्‌ दक्र लाञतणा ० एष्ट 2 छम्य केशन्या८ छा 16 हुणपपत्‌ म वप्र 
मठद्पथ] प्लष्ठ क्डक्रादा) १6 एषणपाञ्चन ग [बट९ रगपप8 ग ए०ण्व्‌ {0 16 
[ल5ञला लापा प्ट? जलल्नफकृष्छालड दह वठल्लाधक्ा0ा) ग € फलका एर 1 इपर) ९४5९8 
५९७९७ एप्राषनपडाः = लाष्गट्ूलन (एणकनाक्रा) = एव््राक्षि = एडम) अर्पिललय ध 
ण ल्व€१५ {० स्कृफृषट्त्रः 1 पष पटा प ल्पध्लाह दप्फल््गाऽ पत्‌] धात्‌ {€ 51610518 9 ६16 
पपा २९१६ 15 नपर भोल्ल्वे +€ कपाला ९कफद्सञतणप 1० €प{प्ला१€ वक€इ८ एप्स 
पधा (पर २९8 #२९९ पलट ५९ ०क8्र€ गप्त्‌ इज्रल(पा9€8 इ ४७६ 6 उतृत्रपणइ्लषस्त्‌ 
कमृण) ववन्पलयो1 5० 18 कप करका 292), कठत्ल्ल्व फपकषण्यद च्छ सातल पधा 
{ष्ट्व पेपरचा म कपाक्नाश्च) (0कदटुचछप्मा परे काम्‌ सल्ा०छञ पटे कठलछ ण कृण 
प्राक; हवेलाद त।७४ृणृल्दा = ठट इतदयण्डो9 म 116 कषणग्रम+ १ ८६७ऽ८ड छण्त्‌ 
प्ा०ञऽ छा पट पाट 77१.6 ्पषडातेद्दण ज [वात पपकृण्ड्ञटे 6 ल अ षाणा 
(ण्ट पणा प्रदा इद णऽ पार गा ग फपापषठ्+ दला 18 टला कणु), प्फवलय 
शल्या (रता्गाञ पा ककदालाा8 कथा) क्तो सलाछडयर ककल 25 पठा 100 कत्‌, भमत 
1 फा }८ वैान्लाऽजहते ऋ (वोत्कौलः 12 7 06 कटल्तमा ० 5 > पर फात ]त्डणो 

प्री एपाप ज एषोाक्षणम; दवदत पादः वृलमड कृतरकूवपण आ कृष्रल5 कि 
पादो गलान्ञाऽ 15 द्द्ल्ट्काषषटो व्पयश्ल किलि पटे १ शर पाथ [ल्ञणो 13 50 प्प पछ 
€ कतल शाते तिका, काठ णाठफक्षा म ह लदललात् कपटे तिक शाह प 
प्पाल्ठया्मा ऋते पाह गीला प्यात्रलकृरह्व ¶ोणञ तमसणो फ पलल ४८ जिह्ुणतली 
१ क्‌ भाल एत वादञ पवहपटर्डल्वे ब कफल देवल सन्य म हे कफठपपाऽ म ठ्न्वे 
पिएण ॥#€ [दो*1९ \लाऽ 10 कोल कटक तत्‌ कपष शट्लणऽ 10 ए वहतम एर णि पील 
२1146}, 17 कीणड प एल ग एपकणपद्ा लवलफय ४, पफकृणणातट क पाफल्येडटत्‌ कद्ठदठणृा 
त्स एणटरनपटे 23 त आाकट विलणा 5 हा पला 

6 ऋषोणयक्ष ह्वल प्याह) प्दलालफीषटवाठ उपप फोन) 9६ प्रजस्‌ वफ धच्ल5 
णा एवाण्‌ उणा वदनो दवताक ४१९ १९ सटा पला वष्टः पप कदा) कृताणदस) आर 
ककल ]€बो10\ कलऽ वाऽ फा (द्राण ४6 द्वयो) ल्प भपास्ते ४९ कपणोरोजोन्मक 
त्णाहटधणा ९6 ॥€ वलो लकपे दलह कट दपः पाते [लि १ क्ोौप्लर तपण्मार 
द्षव एषाक्रजामत्‌) लणाहिल्ञौणया त८९० एण १९१८० पा कालस ९५०९७ ष कतल दप 
णण १लानार एनाहुल्ञणया दते लाोतहुट्कदाह त #€ [१ (पर्पिकः शच) छण 10 च 
आणला ग वाच्ञलेट इना दकृटाकालासो गट्जपोड जालाः कफल ची भे १ 
प्लक्ष उृष्ट्यव ग १1८ लपदाक्ना प्रदकठ ववद पठस्व (कलोष द्रत फा भाट 
लमा ग जाल १ लयपेप्लेट कणर धपका पाच ग ता कतल (४१ द्टार) 

7 एगार्पपाट चट तवेतााणडपैानो ग वष्ट तृपत्राप्रिप्रट त पणत्‌ [षप हाप८ण्डट 
स्न्ाणार) 85 पहत्ा्ालाततत्‌ भील णृताणा ऋ (ढा ९२०९१ एषााालयया त्पृटकोए 38 
701 एवाह १ गगा मातो गध म पपाते 15 8 एला वाठ कक्ल्प म६[1र०प्‌ {ण 
लागु पना हवलया परा वपाप्दाऽ € रट इल्ला व्र वपल) (तिषठ 


19१५१५६१ 17 


ए०प्फाष्ल्पे सौ च्छा स्तदा) निान्म्काह [श्र पत्तागप्निकऽ कृतनंनृदणपर ले 
एकारटमता।+ पा कृता फोर }3 [ृलतकृष्णता फा 1 ठपपत्वलेर्‌ सवार कत्र छलल 
स्ण्परातल्त्‌ पटपर वष्ट प्प ९ ज जिला प्तरि 3९ ला०पन्‌+ कृत्तषसत्तो प 
])११।ला1न ५१४ ताप्ता०\ कस्टात वृषलम्‌ 

५ द0ाह्रटर कषोक्णाकत+ स्वह प्रो सकृकृटत्ष गिरर् पादु पीकारणल्यातयड भात्‌ 
१116 पलार व क कट क्रान्त मग पणत्‌ व्रतत णिका [१९ क्ल) € भाल्वे स्वल ९९ १86० 
६४ ला 116 कषरा का पष्ट ृप्तोप्लाक्षर १८.स्ल्‌ज 15 साततला।+ कदाटन्ल्त्‌ २ 1९१८।1\९ 
+\ कदसाान ५१६1 ल्कान्यर पतारपतद्ाम) पा एत्न पपाते ग 1116 [पाह 

१ 1 कल्ल्लोप्णाठट्कककान णा चलप्राट पोप्रलानह\ ह्वल वेपदाएदठ ५ 114 र्लार१€ 
लारान प9९ 16 ध€ प्रित सु त पीट ता-ल१८८ <गालाप्रलर 1६ 15 [लप्‌ 

10 एतपाणापा+ ल्तेलार पा१ वृका ६१4 प्ोक््ाट्सिकाठा ग कपोाणान्न+ दााफनानपा 

11 तलि ०प्टान्णुल्वे ४ पोट कट्परट्‌ जा तौष््णपठ कृपोप्ाणा१ह+ ल्वला+ 10) चदणाट 
प्लत कर ल्पपप्रार सल्ल पो यटजलार 13 प्ररप्ता+ क्तात्‌ ृलाोपत्रत परकर ९पर्ल्त्‌ 
ए टा तताप भकिर तलान्‌ फक णह दणला+ त० पणा दपण कृणापणमाणा 
ल्वा) 

12 पोषणम ल्तेला प्ृकृट्ड ०८८५ णात सलः ¶€ पल्ताणाा न 1१ तमार 
प्राल्तापाप णिः चऋषटात्टक्ताण्हाषीर 

13 दित्रो+ ह्लातरा एणााका+ लतहाये पपन € कलाौामाल्व्‌ आ (ट्ल्पाड प 
12९ ।कड पापाप्रार 0 काठक ग [६ फ एणापल्लाणा प्रपर) १ तञ ग १९९१०६३ 

4९४८ कवे (पात्णत द मकाञ ० हत्कनावाु/ ह कलक 0 पत्रा} ९१5८९ 0 वटणाट 
एषणापणात्र+ सवलप {116 गान् ० ६3 पएठणाड 15 चपर याण प्रा 111८ 1पा(१ 1 ९ टिक 
प्ाप्चर क्षात्‌ पट कृश्लात कतञललपा, ते्णप्पऽ कणि) प6 (नाण लणोल्लामा न स्लाणाम्‌ 
पत्‌ परा पटे का 1<सहु८र इणालाप्रटर हर्त कृपाप्माकष+ त्वेला+ ८५ ४ 18 
८71९ ४१ व्छप्ह्ठा एोणलेः हस्व्तपशार प्लाट१०९३ प पलार सात्‌ [एप इलाह 
मा] टर्प्तोतहाछा त धो [पाद १९९९१] छफपोठपञ लशलतणहट एणट व लोगणाा८ 
कएषाप्ाजाश्ष ल्वेला+ <€ लत्ट वरना + राण पपे शाते 1०९ लगने कपण फा 
लदा 0 पादा १७३३ 

०८१0९०1० १८ दसध वदामाच 15 पार वपडटि पो पष्ट वदाठडाड ० 11€ नना णः 
सपच८ए्॑९ १7९8 ग णामा स्तदा € [पाट्‌ लवर कापिस्ल्‌र तर्त्‌.लय श्यत्‌ लगता, 
९1११०११५ सुरता $€ धट पक्लााहलान्‌वड्ात हाह7ऽ चट प्राण वठल्टापमल्त्‌ ४६ पाह चा 
ण 8 एालप्ाध्‌ शतल्समो पो कृपीालात्रत+ ल्णादुट्सपठाो (ताऽ ककोतेउ णः पष लोपफालम्‌ शटिष्ड 
१९ पल्‌) पाटा फलित करट्छा श कवोल्ञजा ¶7€ परोप) तलका 10 {1 ९९९९ ग कृप्ाप्ानाका 
ह्वल, (दतृक्षाजा) [1 धट कृपााणाता\ हवृलााठ 18 [०८अद्ल्व्‌ ०) 70 €\तलात्ट ण 
द्णहद्नमा 1९ छिपा व 16 प्रगाह्तलकावठप्रर ददर वणर प्ावाटगालउ पीनैः एणाहुल्ध्म 
13 104. टत्लर्स्यक्या+ 9 टठपष्डता त एषाकणाात्द्‌+ लता ए पोल लक्रणया९ 0१5 171६ ल्वलाा३ 
पा #6€ वप्ाौलत्‌ १० पट सलाम] (कष्टपफपोत्रर) का धात्‌ चहा्धणष्टं ८०८8063 ५८०१ ल 
ण, का ५८ हर्त्ाप्रप्मा (द्िप्पल 4) 0त्वला पर 15 नट कत्णापाल्त्व्‌ परा प्ट प्ल 
स्तीन्‌ कु्त्टत पकलः पोना ठ का पह अरल्जा चत्‌ पोलर्यणट 2] ० लात्‌ {0 लापवह 
पल॑ल्छ्रठ 0 कप्स्छपाहमा प कठ णि ल्ट चट 7० 8९ पठण कटप्पा सीिजणाह 
शाह ल्पता) प) #€ ला7णाठ ए९कृ6€ 

पोप सवटपाठ. ०३ € पात्‌ प ज्‌ ०1८ [ट गाल शाच्ञ ताल€ १25€७ एटा 
पष्ट कावप शुको सत्‌ 180 २ अपामा एलपोलप ट कटयत च्ल लल्सै ५ वा] गी ८ पष्ट 
णि कशल $प्रञा तो8त०५ छ तल्प्रन्€ सालछप्लाफृल्व्‌ तृकणता।.€ जष्रवत्कड दात 
हदञ]+ 1४६ तिललातीास्हत्‌ णप एतशा छत पलत स९ एटा जन त्णि कृाहप्राणाा 


1४ (ष्य 480 ए. 0183५ 


(ष्िप्पर 2) [गा पतला ५ व्योपोक्नः तृा्ज्एौज ग व्वलयार छठ्ठपाः पला चमतार+त मोट 
ईपलाषलार च] 9 २ कषट्त्‌ 19 ट प्ला्दा एवल पवता तल एपत्लटी कृतध्टणा 
तूलवत्‌ या 71] ताएलाला< ग्मि {116 [पाप्ड 

शिप्रा 1 <७ १ पन 1१ृठ । एवल ज ५ एष्यलां सकृ ]पकृच्ालान01 पवाणा 
पणलात 11 [ली १८कतत16 १ लाोप्टुह्त्‌ > ए्ली९्‌ कषलप ९5९1415 फ] 111९ 

16 1 क क्ष्ट णके गात स्तत पको) १३ धलह्‌ काला एषलतीर कृह्लपे वाप्ल [११८ ४ 
१ षत्वं तक्ति #१दतय । 1 भोतपदै करणल काम 


लल कृततत मात प्पाहुर ए भट) {96 श वात्‌ एवसः कट जगाला 11९ 
नाप च तृलार्€ लोव्त्‌ठा ५ आोपक{7हु [एपोपणाता+ पाला १०११८२ 

ल्ल त नकम्‌ प्णासातृद्मान ज पपाते {तरल कृत क्प पो # 1104 
गू1१ प्रात्‌ 15 10५८१९८ ९१ कणादल्त्‌ तापर पलमणा [ऋ कृपोत्रालाशर+ सटा लाप १९९त्‌ 
एतापलएणा ० ध ९ दन्लपपत लातेनाप्लधपाे कपम्‌ ए कर्च्पप्रल्व्‌ (प्पाला) चम 11 
एणा ल्मदणं क १} हवृलकाय वीप्पत्‌ ॥4 ह्म [2 -4 कलाः ल्ल) 


५५६६ 19 


पट काकण नह्त क सा पल वन्ट त ट तकत त्माहलपद ण प्राह पपु प प्र पष्म 
कास छ कलत) स्वक क एट्ट + सन्‌ हपट द चृ्म कणत एर धट 
कृमि म पट १त्द्र क्त्‌ कृतपृतमा कज पण सृरल्मृश् अम व कपकज््वस 
श्ाद्रवाफत 14 पाहत सतह पोर णर एक्ट पाठा कते प्रप्य णत्‌ हपपृव भकषला पष्ट 
कठ हटत्ाकतल्ते 94 पल्ल गृ फसा प्तेक्सैल्ते [पाट कषएस्ल, 1) धेषठ लोल 
ल्माद्टव्नाणा त प्पे कलाक १९ कात 10५६९८६ तेष पर ए प्टव्तर्‌ दसत्राप्ट्व्‌ ४3 #ह 

१८ ) 1 फो फा), 6 [फत्‌ रर तूलानठे पसतणतद शा पोल ब्रह कयत ल द फ 9 2 ऊष 
छुप कृतापे सहरि तकतात फलकपपज १ पठत करनलत्कचन 


ष्णात ५५९९ [पेक्रजतदहे पिप्रणनर कर८एदानतत्‌ सत धट इटल्छापे स सस च्५५ य र तेर ९७ 
छा घल 4 रन्ल दात्या षड ऋ), पकाकपतृनातय म पिपत कफृण्चन्न तट्सृषट प्रप्पतत्त्‌ 
एणाः [६ सरछ दकव छ एपाठफनस्‌ हवलया कपत कलाम गइ एर्ठ्प प्प +.) 
प एद प्रा [ट शदृषह्टूर्‌ ग कतक साऽह द०६१ सातहाः३ पोल 6 भृपाम्प्ह ण्म भरण 
१८९१८९३ पल तकाल प्फ 

८ पऽण एण पोरफणितते सवुण गण इषए्कफतद््ाङ एफ्ीपप्प्ल तष्ट लत 
[दला ते च्रषट ल्जतता्क न पो0€ एमपी 10 छत ९३५९ गूिाहपतहठाः त 16 सा 
परर छ स्लाप १० पह ष्फुर ऋष ९२५९ वेलकरपच्छणो) इषत्‌ ४16 आपला ० विप्‌ [०९६ 
पा पकड प १६ एन 06 दानफनयार 1४ {06 एपक्राषलाहा+ ल्वल्छर पर क9णच्ला८ एण्णाकदट चट 
मलाकजा ककल पष्ट कर) ८८८६५ } 250 हकाड ध११८1७ पठत पा सित्ठ पपलड प्ट शमा 
द] परलषट६ [६ एटा स्तात्‌ प प हरफपत ६९ जाल र्भा पठ फा \ छात फा 


20 (410१५ व्८एा ५ 078५8 


४€ 105 पा ८ प्रटाट ८8808 दण5 ९8प३६§ 6 €त्‌ ००्त्‌ च्ल न्फ आत्‌ ल्ण््यन्छ्ा ४० 
7156 प्रो6 ०० पणफणला द्रण ० ऋआला८ध९् आवे & हुलाल्थ्‌ चतत०8 10 वर्प्बनु) 
आ) पले ऽवा भ्त १5 रिटिः २ ल्प्य एप त € ०० इपारि८्ल वपल फाल्लुताद्या ० 
सालाना ण धार ताः 025१4६८8 ए ल्वलध, िप्णव्‌ का९ एवास्€ वशुभा 

वण णाल व1¶ल्‌.5 6 ण०न्व्‌ कषव्छडपा€ शिाऽ चल कृणाऽट ए८८०य९३ चोपरटस्त्‌+ पल्का 
पषण गुह भणत 80०८ शृणु वेप्प्णट फला [९ कृक्प्रलाौ एरफाएठड 

1 पोट गटी€\९ दलोपल पा 9 करपलाह फ [णाश सव्य, (भात्‌ (ल प 
कापा वड) केला 8 कत्‌ दाते आणक लो वर्द्या {16 #त्‌9] का आकु £ 
ग्श्वप््टत्‌ 10 250 ९८ ज € प्‌ 1९85 §ा८€ वक 150 ८८ शर्ट परल्€वल्त्‌ ८० # ६6 वल्प्व्‌ 
११५९ ऽ €र्नोाशराह्ट पण, पाट [प्प >प्टिऽ प्४ए०स ^ आ लाह वा & ठिक गापप्ााल 
टरपाा् पा ९१ला 79०16 तत्त्‌ इत्‌ आदीठप्‌ एल्दत्ाणानु पतह इप्रतो (तलोप १९ 
०९१९८ पारकाकणा त € एाण्न्त्‌ पर तरपाना४ ४० 40--50 कल तलप 4 त्ल्णवाटा) 
लो र98८्व्‌ तप॑लव ०९१ हला स्वध्प्राक्ला फ ४९ पट पट्पो पभतृषल पा पट एम्परट ण 
प\ €^ 

क एल\ लापवोदप्नाो वाड} वष्वप्९८ दवकेण त10पयव९ चला8०) ० {16 १1०0 (प्‌ 0०८भ्‌ 
1१) दभप् 8 तनृता], अुप्काकफाल सव उराकूठपाऽ ० वंवा} 41015 त्‌+ग९द, 118 
{0 इला र८ कणु पञ कपा्‌0०३€ चात्‌ कषो०९९७ ३ [९कए् एणप्वेला जा दाला 217८वत्‌} 58{7417तत्‌ 
पणष्णला ४ प्ाटा८द९८३ तृष ०९३ दलारप्ाप््णे ० पठ 00 = प्कोप्नाा 15 द्वटवाल 
परिणाप प्ट अका छह {० पोल कषा णष्प्यना प्थाल ग छता एतास 


द चला कषएवकत्ट ० छल 7९९१८ (लाता च वाणयकव 200८ 


48 पवा करलााड प्प) कषुर इल. पठञकठाो = प1086 कलाऽणगाऽ ५1० प्रलिः 
णि एवाप्‌ाद८ वर्मा 0 एप्पल लवलापक ९९]11)01॥ 2 इलाा€ऽ ०1 छौला एठञा 
णत कलातफलाम, व]८०९ ताञपफत्रा८९इ काह 9९0 ष्णा 10 ०ठपाः द पराहत कात्‌ कच 0९ 
(मप्रलतलातै एकत णः प्ावलृलातृलया॥ ग धट कृकण भामे 6ू१००व८छ 

य ९] अप गल \ लाद्ालपामत विपाट 15 प०लौ पपाद] सगणो १९ पाट प पलृए्ला 
५ (कटय द्माफातत प कृणपागायान ९0ालकणाो 50१९५ 1 त९\ल्‌म])8 1 [ष्ालाधड 
भ] षणा९९०।१९ [दा टतौ शिगपतठ एलटणि९ कणोताणातय+ एनाहुल्छतया तद ४९ वल्लव 
लौप्णादत्रा+ 1६ ९१८३ द्मारतेला-शोल काडल्गाणि कत्‌ 15 कलिला दव्टल्त्‌ 0 9 10ण्टु [पाल 
एए) (छपा पाल्तादपका९ञ एलणि८ ड पापल आतपा 19 दह्ल्छ्ह्यष्टट्वे व 76 तवृ्रापभा्ाण रण 
वाटप115 प्रत्रा कएणान९स 1६ वा + कोना पाट 

एलाातलाौः साहिल सत्‌ काहु ऋष्ट स्स्व, प्रमल्व्‌ पा कृतलाा पपरा [ली 
3 लाप्पठपाता सिप्रा क्ल कत्ल्‌) तनाम कणा ६1166 ७१ प्रगार एष ट्‌) बाट 
९१071 १।७९०१८१्य्व्‌ ¶ 1९ चष्ट ल्ग च्ट.९ कृ्ामापटा३ १ फा 11 कीटा 2 शोनया एणा-९ ० 
वाहान पूलश्प तपाल्ट 1८ वकाय कात्‌ हष्टाषणह ०४९९९ ९त्‌ चिलः भ दलप 0, 1 1 
[लण्‌ 7ट९ करट एत्तका अह्पाल्वं १० व्ललत्‌ सालाफय षः ज 10 > वृ प्व 
[८ण्त्‌ हषु+ {9 पाट दलल्या तलातल ॥ 19 (कातल वा 1) > 16रन्लाद्त्‌ ९काप्‌ाद८ 
छपा त्त्‌ बृढ कृदपृलस्त्‌ दाषट्पोक्ाणा [१५१९ + नपात लसी 

[€ १ दकम एलकृणरन+ [प्लान [प्रर प्रमात्व काल पतम्‌ भी [ली 
3 लाद्( पातत श्वित्‌ टस्पटााल्‌+ वररल कात्‌ रतत पापाटु भ त्प्‌ 7एणात्‌र (ट कृ तलका 
किला एर्द्छकाल्य ऋप्रकाए हपट क कलपदं टला ऋक्षला [ट 1५ सथल वात्रप्ाल्ट कपण 

च तपत्मा+ लि १लाप्रलयोतते निनिष्फट कर्णात्‌ कटरल एल तुतहुगन्च्ल्त्‌ क्या काट एवननम 


17८८ &१काकाणम श्रगाल एष्टपस्ट सद {ठका दित पराकदट ल्व्यप्रणा) एत कृणानएद णि 


१५०१ (५ । 


१४१ ्कृषृटषा प्रपस्ट ट फा प्रलपारापस्प्‌ पक्र १० लातत वह तलत्र स्प 
4५) प्ट प्लूतलोषर्ण्त्‌ न ता९ पल्स स्लप्राल२ भ~० पपििलाम ऋणकन्पु+ अपरत 
\लोप्रलपोक [पिपर 


(कष्दष्वग्त् लणतड 


1) ११ पफष्रोट स त्कच्ट पतेषटम८र पेत ठ हाहा दिला ११ लरतृप्तर ल्‌ पप्पु 
काट छि मत्लेरम का कृतणतकुराफत) पषठपाश्रे तरकाल ट ९ पाठप> प्ट्लोशपराताष पत्‌ 
शाल आपलष्लोतठयरण ऋत शितैण 45 ठरो ए )+ 116 सोलाप्सला रण ¶ा९ १) 
एषं पत्तदल्‌्‌+ द्र कषर पोषठ प्फ्रठकाै ज पपत प्रा तिषठ एणेकठाप्त ृमप्लालोपपव १ 
पाल(१त्दत्‌ 1प्तल्वृणोक्त्‌ एष्ट-र लट चोष्ठ कल्याल ण पोष कृपाालापर € पोतिा८२ 
त्‌ क पीर दत्मतति कृष्लिपाप कप्फरोल्लं १० त्लातप्‌ पलपन १९ पल[ ६९ {० [र 
दाक्ष परर दसत पृषत कलाल णा सफृरतात्ट ज कृषाण सवलता प्ता षा 
‰॥ष९९ ज (व्प्ताष्ट एर्तापाप (लप्र पष्ट पपपुणक९८ त तीस णा जाती 
1१९ एष्टा) द70रन+ प्तातलल्तपपत्लत्‌ प चट क ४5६ ४ पलतूरट कृत्त] पातैलातफोवेन/ 
१16८ 096 क 101६6 एसी ९६९१ १४९९९ सा) १११९९०९ सप्ते का5 परल्त्ते 0010 कोला [तन्‌ 
श दल्लल्तेवत्ाक्य म पोट गट्ि८श्राल्ल ग १९ ८१९९९ गोण्यावे एण पलल पष [तरश 
सपमा, आ पट प्र पणते चट तोताालते पट्टुणतछम ण एल्वम {0 १ आपा 
कतनम 

एकाणर भात्‌ त करान प्रोठर भु ् (न्े+ पह पोप स्वपा एमपष्ट (1115} 44 + 
क) ९५116१९९ छ (७६९५११९ पिोपाछ 1 पल्ला एदल सक 3 कलौ लायतया म १६ 
6 सलजवण्हु (षवे तार प््रदेप ल्मछाददु कललाण्दत वा मु कष्छ ९ क्लेष ता दवद दन १४८ 
विता कृपन १५ कृलतीोलम ल्वलान्‌ 13 प्र० प्रीते ० कह वरल जा एवापा८ {१५ 
ष्वृप्लाट्‌ः क्षा इह ला ण एृचठर३ञप म पठते त३ जल, प्रणिन ज [10 
एकाटाप्रनणा। ६8 ० 176 ९६१त्र६ ज फ ठटप्वास्‌ तष्ताषटुर 

६18 7 लृतक पो [पिपत ज पील ५ \ दातत तरमाट एक्९९३ कृच = 1. 1८ 
वप्त) पे) तृट णा फो पाठ्‌ भट तेण भा कछ त मोपा प्रणापा । + 
वात्ललृनात+ एवल सा एष्य पप्ीनरे+१८8 10 एो16ब १० लोला (क 11९ र, 
प्लत लदरलोप्लरलुक #५ लीह५८४ ०९६ पो बल्ध्णा ॥ ृपाोत्राजोद्न एकी शष ् 
पएनाषटुट्णा, 15 तलवार ल पान्त पा परपद्तण्‌ सलाक्नर्‌ प्राते ३८ (८४. ॥ 
पर्ल करली पो पण कण पपात कलाकार फव्पिः पा कक्रठड पि श्छ + +, 111 
कत्‌ > फोतारत्त्‌ कलत ण फाल पगण्फट 7 1९ पष्ट [अलात + + ४ 
अ670न५ पिकतत्‌्‌त त कृतप्छडठ रात कठ कूट ऋ सत्‌ 1० कृकलो स्त्वा (५ 
1८० कषण २९ छता ९९८ प पर सल्ललना तत, भत्व १० तेष् १ पर पोरा प. } + 
१०६ ६1८ ८.८९ 11 कत्य्‌, ङ पोरण ति ८० सषटम फा पटाः १ लापतप्लाक्षः {र 
ट का »९९ दा ¶्र८्पक्कात्‌ ॥द्छलात पतल ताटस्े लष्टपरान प९९ऽ कृपा = ६ 
ग ४८ गद्ट्टोषटाान भरणी) पाह प्रछत ठप ण पष कलत, ५ 71 

एृलपतिल दप्लणु ओत पकक ण) 8०५ 


॥ 
॥ 


॥ 
+ 
५५ 
हि) 
^ 
4" 40 


(व्वा रतपा प्रोस्ु ताव्कणृटवाः सकला ०८६ ल सफ रण 
एट्८णम प्र्ल [कल 1 उत्द्लहरपिु ध्टभल्त्‌ 2६ 


र एट्वणापमण (४८ कुलितप्रा विलिणाऽ तर्टपस्ट्ते 7 पष्ट एषते < 


कपक्पराडार (फालका) सव्र 15 क्र( ला प्श्य रत्‌ पसील्द व ५) 
कणन नं पण ० {१६ व्ठलड कणत ठ दोषप्ठाष्ल्लुभीठाि कृष्य.) ९ 
५६ 4 


ग कृताछर१ न्त्र क्रव्ल्यक तर कृलक छषस्लतः हत च वदि १ ल्पे 1 


22 ए चछा०९.५ ०८५ 014 च४र 


(+ ९८ §70८ऽ एषञा १० 


एण्‌] वलः लगृष्व कल्‌ पल 8६०6७ कह्ापछ्णा ऋ) व्गातप्रात्र्‌ ब्रलापत्चमा ग 
का शात्‌ तर काय 15 चन व1>८०९ सलटत एकल तह दकार 15 कृत्णणाद््तं तप्‌ पादा,त्त्‌ 
रला लोतराव्लंला2€$ (116 त\ कूल एलयण्व (लप 81०]. एटा तदाप 15 [कफ 
क्प्ल कला ०लान्म.९त्‌ वीनाह 1 15 06 ग तट फराठ्ड॑ त्नाजना६ सात्‌ टक्ा शहा 
[द १ दह्ा८पोवाः ईपप्पट षाह ताह हर प्परााकमा प गाठ लसाञ परा + वीहालांसा 
णित श्राति पच ४८ वाऽल्लपफाट जया 1 1००1९ णिः 


(परत्व 21८4८1८ 


प प्ा€ ल्लाञपाप्ाह पण्णा ऋति द [जाह कृष्याइ किलि पि] 0 € कल ०वाट 
एलची वर्गूाह 8 पलणण्डा) हस्म अ८6 1116 [ल्व लरतलालाौ ठ जलम 
लर्टप्षणा पतु चनागोौ। 1 [प्ट कृत्या एद 0६ प्रातप्रत्ल्त्‌ ६० कलोक्र ० 1० पटहा प(] नाठडल्त्‌ 
€१९७ पा & वृह ठठ णिः ज] ३ टिप प्ाणा€§ एृटयाण्वा एषटवपाषट 8} इना शणदभ' 
§णाषलाफातेड पलाल 15 ० वलाक्नाा ग एकु भात्‌ कल्ा०१३ ग -ूभातछ एप ४ लल 
लोशटट कणप वल्ल) 19 प्राम शफृलपीलन्र्‌ एषटदप्षह 41] हग्द्ववत्णाऽ त्णिष + शषा 

भका पत्‌ प्राहु रग पट एटकृाक्षण, दरण्प्राञ्लाड 10 पिर पप्लेगृत्ते (दुक 
810].€9 ८ णद्छ्णाः 

एहपा6 3 38 कालत एिठफे २ एष्तलप प) दहा इल ग १६९ र)00 प्रलिप्ते 
पणि एगाणाका) हतृला००३ ग%6 प्रलाः प्रत्न 8०५5 ट कृलयक्वार कभादु तण इल 
0९81 {० वल्ल) पएट्डर्पमा वल [नकलः ततल ५४९ कफात्‌ 9 टिप गणा ९8 [मल 
पला १76 कृण्लत( पटोदल्व्‌ भ्त ल्द फाठा९ 3९तडणपल्वे {0 धटे पट त ९ शाण 
पललः त्‌ गृभरा+ सात्‌ काट व्ह्लताकाल ए ध पदन 16 1९ ला प०\९७ तकता भत्‌ 
भो) वणञा एय 

छाहणाए 4 शत ५ ण्डु) ०कत्रल्त्‌ ह्ण पत शवमाला (पल दला) शात्‌ 
लाल (10कला पादलाषट) ग 9 कृर््लाौ कवत [फुफएलत॑लाडण) वात्‌ लीः १ चात्ाहपात्नः सिप्रा 
ण पण्ड धत्य पाडधणा९ पठ लाला 97९ तकश्ल॑लव पपर प्‌ ए लठ {116 वभरालर 
टा1०वउ काट शा 7) द्ुप्ाल 3 ६९ प अदय छात्‌ पलत कृलाा०व्‌१ 8८ कप्०५ लृत्‌ 
हषा 4 प्रकट णि्रला प्रद्हण हद्टफाड प्राण एप्प्राणा एवन्‌ एर पाक, 1980 १९ 10 
९ 50 <ल्ट्मातत्‌ 

शर९ लोगदललााऽा८ हृष्यतत पलषवन्€ ग काकात्‌ ताव्‌ पल लावला, गकर लौल्मौ 
10 तरताप्ात {6 वायुणातणु) एवया आ 172 वाटन्व्टावे० एणञट कए १454072 3 10111 
हिप वान कल्टछपा(र णिः 116 छक 7156 ज ६016 तप्ापट पा धल त्‌९ शला क 146 (वदु 
ष्णा ध्रा षप 3) पात्‌ ता हाववपरस्‌ एलन 10 € प्रजाप कण्यठा पा 1116 व९९ता68 
एयात० [1१९6 रलणि€ {16 त९ ना+ एष्टुगाऽ शाल प्रवा; ०ट्ठपास पष पट एततुाच्१ण) 
ए०वा0ो 0 ठ १९९ ८३८ पट प्ाप्ताकटः ग पष्कृषत्०का; प्रा०६ लाला गा ९प्ठोौः कास्ट पा 
ग्रसात् त्णामत णि १० पणार 

वप कवृतपपलः 1० पीट कृण्व लोश्राष्ुल्र ग ष्ञाश्छा ३व्रप्ठार कला आदिम [2\ 16 

एनल्स्‌ वत कतलपार ५1 (ल्ल ण. एत्टम ष्ट व्र+ 111८1 ठ दण्ट क्व्‌ (ण 
एलापतताल्जा+ कतत काल एकपात्‌ (० ठ ल्लतस ीरर्ल त प्षजमत्क्ौतणा कषाम 116 कृपणा 
क8\ ल्तप्धवल 8१ € जषर्ल। ग पृाट+ पोह कठ्०्त्‌ [गष्ड्डप्यए प्रद अत्रास आरा शाट तृन्‌) 
पटा© कृस्टे भात्‌ सारोपा प्लु १ ८ष्{71९ ९0]लउ शात्‌ 3०९३ कात] इला{टणाता 
1तता१र तप्‌) 93 आ+ कृकृल एृलार्वाल्त्रो, परतर तापा 8 पाद € एतत्ते 11 ॥1€ गद 
<< व्षत्‌ 1१त्‌१६ दपा जा) प© तर नृभ्राद6 क्ट धट जुग १६८ ऋपत्रा्णा कष\ रण 


„4.44. 11 4. ५५. 
7 10 12५९१ पिको) १ पतद्‌ 

14. == 


1 


५ 
^^ १५/९९... 
| | 
५ 4 
4441411. 1111144 441 1444 41 1.4.444 14444, 4 14 4; 4 44 { 1 14 {1 41114 4.11 | 
शटा ५६१ तार०।१९य्‌ प्ति 


॥॥ 


^, 


॥ + स 

[9 


। 11101 
|||. ||| 

24 © णा0\ +5८णा च 715१९४५ 


एप 2४ र्ल्त्‌ चाद्ड 1६९ एष्टा ता-८्०एलष्त्‌ 0 16 नकृएटभाक्ा९८ त प्रात त 11९8८ 
लोपशा८ड ग जाह ० कट नल का ० टमु पला इणपटक कात पाह (णाक 15 
ध्णयष्) ०7 वल्लो डद्टापणटु पालो पा त९\६्‌म्‌) पष्प सा+ वण्याषट प४८ सटस्न्लात्‌० 1711१८८ 
ज {€ प्‌ञएल कृष्यण्त्‌ 


¶16 [तचला+ इ एलोद९ 10 प्रो लोट श्रध प्ट तृ्टित्ला एलातव्‌ड [प एला ऋश्पल्त्‌ 
(वष्टकपट 10165 एष्टप्ाप्णट पट्छतल््नरट्डड "पत्‌ ११९ जपय प्1०\ ल्ला६§ ० € एफ्एइ 
पवद तलो चत्‌ भजोाठ लनार प्राजमार ककु 06 ००१६८्द्‌ वयप तअ ५ ला८१ 
{116 [तलाई 25 पि गदोकरट्त्‌ पथा ताल ९ कता§ दपयाल्त्‌ पू 85 आय लता वापा ध 
शप्त कृल०व (ताह ग लणारलणनालऽ 15 वरत रट वृगपाषठ ++ लृप्रजजाऽ ग 
एलाडल्लातीवनम छा ¶ इस्ता पटला छ्ा्ाह फणा, प्रोत 0दटप कात्‌ एटवूाट एकप 
पलप 10 ^ क्ल ावाप्रमा 


एला०वाल एष्टा 13 ९ ताप कालाजालाना प पफपाइ (ह€गृषटलन्न, [िलाणाप्ट 
भा८३) वप्प्णठ शल्लू) ब लरए; लवत्‌ कल्गह शात्‌ प प्रणयात्‌ पो]लऽ 8६ 1761 श 
1प्त९९ [१ 15 १९9 करट लते वा कपादोऽ तेपु फलकत्धना एक्लात8 प्रि इनालाणयह 
ण चाल व्टाशणरणे क्ल प्ष्वृ्रद्कध लसा 1६ [तली ल्लोम [श्राफ 1५ 1६5 10९ 
वप्रा ९वप्ररह जृ्पठताल एलका 15 एक्कञलाकपन्‌र ऋन्ट व ष्यला 6 अ पाना 
छो' पपलाञते [लम०ाऽ कात्‌ आ 11056 पवतः [पोप्रणाक्म$ करट<९ चत्‌ एणा कणपरानाना९ 


6 चर्माकमा पो (ुदुकट इत्वा ठर एटा 15 क्ता छप््रातप्र५ शा 15 कलि 
प्प [णप्रल्पलः ^ पला कणाठफ्दल्वे द्रा फर 0टटणा त पाडला, प कृपा प्रवा 
त्मणोग् कलृलठ्यर कत्‌ क) ठटकरवाद] ऋिलौम प्रादा चाट लीः १ लाायलट वदहुताऽ १ 
सलाह तऽ कलाऽ पल कृढ्दाला ऋद) टोका पि पणयो वलगन) लफाफृत्ा०6 
पालौ रात्‌ क्लः इर प्राफमाड णि प्रा € ¶कलर्दणिट ध कणडुज्ञार तणृलाते> 
प्ण {7८ एप्स, हु लधन्‌ण्टू+ पवदोषला पत णा धल पला कपटलाषत्ट ण त [ला० 
11५, 311 


पिठ रलातट ग (16९ 81०1.€5 एष्लतणाह वप्त धट टर्म) षात्‌ तला 
% शद्ग ^ट्कत्नेा १०९ परण रह्वृप्वह दूर्छ्त्‌दड त वजप कृलाण्वात कपत रवत 
ल्छयार कषकलया९+ वात्‌ प्षाहा 1४ 19 ष्टस्ला तृपणपाह {116 प१ ६ वलात्‌ह 10 06 प्रगट 
५९१ €7€ ६१ पाट 


श्र< एदपठत्‌ऽ 0, एकृलपप्ट प ए ०८स०्ददतल्त्‌ स पा (\प्लाप्ट पासाल शात्‌ पप 
प्फ ५0 पात दो८ कसट एशक्रााणा पल्ल प्ट जवल सा5 प्‌) [0ण.र क्राठपाातं प 
वल्कका धात्‌ प्रराटः 9) केपद्यात्ा) कार्याल णि एकह 1 9 हिक रहना 11९ 
7८1१५८५ ॥९९ तछा वृत्रा ग पाट्णास्लतपर प कृत, ना 10 1५\€ € ९\नट व्कृलल्वे 
रा ६ सा पक्र ऽ सापक्णो प्रा कृद णित कयात कात्‌ कल्पत पठा भील पाहो 
५1८0 पाट ११८}.न वाह काह 11€ कत्ल ऋद्ध [९१९८ [ऽ एते वातं कटवत९ा 1१८ 
पष्ट ¶ण्णा 
५0९ १1९1० छ (1८ पट ५{01.८3 एकाह त ठह ल्छक्ाततप ज तूर स चयात्‌ 
बुलार १५ 0ष्एत्रषोषृट (व्ल तलम्‌ पृष्ट लसन्ह्टत्रल्त त णप पृणलट कृष्ट्वा 6 0 
{लार वत ष्म ला ह्ाद्दित दका आर्छद पञाणर धात कहना ग १1९ टजहिस्ना८५न पला 
१० लो 13 ल्छप्ृणषालयाऩाट नल्ल्छ्त्वकात फकायर प्ात्रह्णो छोर तट पा गा 1१८ 
ददान] लप ण पला 15 ०\लोग्नुट्व व दरवा पित 10 वार्ल० ८ (ाह्प्ाट 
इनाल्त पष्नधत्व्छा लवात्‌ मला छ चष्ट ऋद्लादृक्वाक छा गलप ल्य वपव 
करात्‌ सप्ला म पट [प्तप पाक्ष एषतो पट [णल्व्छाष्टर्् 10१ पोत दोक जा 


17111311 


[१५०५८१६ 2) 


[€ [ृषलार हसन॑ताल्त ण (कर्प ण्‌.लर वटक्ाभाणा प्रासं [€ एकारत्तप्त्‌ पा 
९पल+ ९९९ 0 राला १] व+ जाल पात्‌ ९\ द दीणपै भोगात्‌ 76 पाक्त १० एजहराष्ी) 11९ 
तारण णिः पार लार हौ ापप्ण्वप्लन ग लील्ला\८ कृता कव्य पनु 
सटा, कणारसाटठ काटाक९ पपताल॑न्रट ल्माकृदिपत श्ट पट 1३ तार्छपारस्ट्त्‌ णा 
{1९ [ण तौ कृणल 


0170९०८5 ¶ 


2४० €स्कषोत्ाणा णि 111९ कृत्णहुलाट्यम ण कृलछन्वार एक्ट बर लाप] \ नक्र 
निल0+ 1] पल्न्यल्ड करपाल & लोष्टवत्‌ दस्त्र ग धट पष्युधात्रणा त्लप॑लस 
साठ लाण्योौाणा वात्‌ [तलत्र १४र््पोप् वष्॑पक्क्ात्टऽ (काला [7०९ ग्ट (काटल 51016 
एष्टापाह वा दलप १ डला पदालकराञ वात्‌ पालाल्करल्त्‌ शणम्‌ पत्‌ काट<१पात) पहा 
कष्ण्त॑प्र८्ठ #3ककदाव वो वप प्रातवपल्ट्त्‌ #\ वेलूरलरनछाा क 112 स्ला{लाऽ 15 9डक्ाहत्‌ 1० 
पातक पष्ट ल्लाक्पाकहमो ज लक्फमाो वाठरातेह भात्‌ कर्पा ० प्रणारणेत प्लवर 
पत्रता ठर्ला९ रुगु एकाला ४ एटा पल्ल 13 पललेष्ते कष्ण पाट व+ गूपटा० 
कएला1०त्‌ लकणा तेाठदवट 15 वप्रा०१८्त्‌ प्ण पोट कण्न्त्‌ श्रत्‌ {16 1} [०९1 वा पकृकृटदान 
811९6 1116 दाप्ा्ातक्ौणा) ग (फणा ताक्सतट पला०९९१ 171९ शत्णाहु९.॥ साप्रापा्ड णत कट 
पटना ८० दलाल व+ पलैपाार्‌ 

रऽ ८लाल्सृतमाः [९११९९ फालो) पाटसोत्तरल्व्‌ ए ट प्ल पोह्लात्चोाग त पाल णार 
१९९८५०८ लोटा &न+८ एष्टा फटटण्ाटर लट्वा १18 टटा प्लातपाऽ 06० 
&णाला३ षट दकषत कृलााण्तैड पट १८ [गहु पपर पट त्‌ शला९ कला ०त्‌१ कार ८९८८९त्‌ 
पष्ट शोणा पा ष १11८ कृलन्तर गतर उष प ७९5० शान पपन ताल लमा हटयप्टलु 
कला तषट लपातर्मा त पल्लप्प्तोर॑एवे परालद्रणेषटर ए णा १७ ५लोा ६१ दवण वत्‌ 
ककलन क्ट ग 1८ काणो पत धौल कागेनक्मन ग धष तालप्ाभाणा पवा पा 
एच्लपर पव (दवा ७1०).९५ एकता 13 ग कृपापा प्राग पा९€ 106९]; ९त्‌ 08९१९ 
9 ४1००त्‌ (णि तीए [पाऽ १० 11६ क्लप वलानल्छृम वापत्‌ पाट प्लवा ०) तला 
दपा पो ०९ लार ला्ाम्ाणा ९२१९९११९ ण पील (कास्ट 10 [व [नाहल शलर्दणित 
पा९य प्रात्र णिक पलो प प्रो एर ४९ नि०रल्त्‌ ए\+ त्‌, कृ1९य 

ग) त०दुऽ (1९८ 51०९१ एदा लछपोत्‌ ४८ कषण्वेपव्ल्वे 75 पर्ल ० ४, १६१९ 
8१5 ला एलकल्ला लक्रद कात्‌ पपा (ठण़ष्णि ल च) वेण्णा पधा 773 जनण्डार 
लोौददट३ क एष्ूातधमाः € ०९६१ हला कात्‌ लकफणः काठसत्‌ह (छाल ज ह1९ ००द्‌ लीष्णटुड 
पड "पलाल्व्‌ छणन्व्‌ एए्बलोालम पाल एटा) (लाला वृपालृतर "णत्‌ एटहुणोत्ाना १८५ 
य पकाल तोल एकछपोक्ना पाल णा 6 #ण्ण्व्‌ 18 वल हत्‌ पर पट्नृभास्वण,, लाल काट 
ववलटत भलि 2 [नाहल आप्लाव] तर लाड पाथाल्व्‌ लोहल म कट ण्ठ ९०३ 
एमाद्लात्त पमा 10 १९९० प्षीलृ १५ रत्ना १५ 17८, वल्वलेा तल तला ए०९०1,९ ८ 
लोाश्एटर ग ध्ा16 पल्छाात्णा 

116 प्ाक0ाक्रा९८ ण [ङुक०प् र प्रा (1८ ०९ 8१०.९३ [षट्वदगादटु 1 हका #\ 116 पिज 
पा कटाण्पष एटकतलाः पथ 06 पाव्द्टत्‌ पो प्णद्त्र्‌ उपोणृरलर वा तटः कष्टता का 
०६३ हल ष्ठा का सण© कणद्०१ द ध€ (कपट ५1०1.८3 1. 
पञ पताम पठत १ च्च वार पटपर सला ०९१६६ 15 आपोामल्द्‌ 

€ €पलालात्ले धात (काल्प ३६०}.€5 पहा स्थन) प्रा चुगल छा पाह शल्ल्‌) 
छ 6 वषक्१९। ९ चाहा कटवार पाष दिर0 ण एणाालता कततलकताठण प 18 त९\ लण्‌ 
पाला काऽ ९1८ 735 जाह €च्ृलपााद्यात हप (इदोषन्ल) 

पापाद्‌ (लाल १०.९3 एक्ट चष्ट द्वात ताछरावट ॥लामजा ताऽ € न्न् 
प्रणस्य पे ल्छपोणकरत्त्ठौ फतह सना तार्त्‌ ¶दादम व०९० प्रज ८१ 1९576 


26 (त क०ा०\ 5न्८णा.+र 107५4५४5 


8101.68 एल्ञ्तीपणट तोपाऽ (सरार 1068 पहच्ध्ाम प 9 एवात कृपाला। प्रप्रा 
\ कापगााटऽ एकल द प्रा सप्ाट ८० प्राण 5 एदा सलाह ८नफणो १1०६९ 15 पाकाद्व भापत्‌ पड 
2 ॥९ 11९ ए्ट्ठञणो फु वलाहऽ पका कणानां पकृ लाक 1601८81]; ९९ 
18\€ तऽ णा ग एलतत्वाट एलाह €६ल पाला शि, वल्ल्छ्णकफूलाऽ०१८वे 7116 पीटर 
त शार ज [कदलाा§ क पत्म] अहन्व कृष्ना) ८०षुलडवम तलः ९१४५ प्ट 
पणलप्मा ९८ ग (ह्ु€ 8101.68 पल्छुादह्ण 

411 ०४16८६१९ अप्र ९ ज ध्ो€ ऋट्ताल्थ [लदपठ वाञल्‌०इ८५ ॥112॥ 17005 0एइ८ार्लन 
प110 तला {16 कण्डरा ताश] 0 आप 16 व्ल्कत्ठा (लालः पह, काक भा 
कषा आ ध पराहलोतरान्रो ग गलः ६8 ग तं 8प९१ गटव्वा्‌र, ल्माल्ट्तल 118 [्रयणाक्रफु 
ऋग ८6 वप (कलत्राल 8101.65 एट्ञूादणा प्रान 18 नाह एपव०दाठ 81766 
(१9९४716 8१०1९ एा्टत्पाषट गिल साह्वद्लह जवालः गिक ज तरकार ९ भात्‌ दणृ6काऽ व 
क्ला8 8100]ल्छ६ {0 एल्लपा्रल्य+ ६१६६९ो४5 ग दक्षाता८ इञा (ल 8101.68 एाटकतणट 
०९९१७गव १९९6018 १8 <00ा 28 श्लु वल्छृलाऽ एला ०९८0०३९ एलत्‌0515 ७60८8 
हा ८ध।लः (७६) 

ग्रा 06 म्९त ए २ तापपा्ूल्त्‌ [106त्‌ श्ण ४० 116 एलाकला§ प 116 इलानमररण 
(16१76 ९1०1६९५ टक 13 8८३३६ ४ {1८ णार कशल छठा = 0पला१1९ 
7९ णाह प्राता वप्र प) [१०९१अघ६्‌] {दमौ एता वयात्‌ ० क्वकूत्‌ र लप्र 
796 19१} कटन्लाौ, लोप्तराल 81०1.८इ पटू णित (6 पादमा ज {116 वदती टकरा 
फपल पाल [ट १६९ कररल(5 {0 प्रणमन्‌ (16) ग< 81०1465 वट्जाकतछा १ भपञ)9९९ वाराह 
तातला१ प्रहे हट टतालौना ग तषट कपप ९ णृपफाल आ उपल) {वतु} ८12 13 फला 
पठत प्र तट टरलाच्ाा६ ग ताल पट्डक्षण) एलालाऽ 15 4 वठलापापह तिलठत णि 
प€ कदत्राभात्€ क कदुष्ट 8०163 स्टू) 15 पावातमालत्‌ ४) पाष कला०तात० एष्टा 
राह गादा 3 ०प्ह पातात्‌ कप्टित पल दतप्ापडद0य त पराणूणाल 

लन्वाल एष्टा प्ट्लण्ाषहु (रुपल 8६०९5 प्ल्ूषाकना १150 एष्लार पा 
एत्पलाम कतु, तेल कागद इन. दवमपऽ उप्ता ककल 2६११९].५ णिाठम ल्थनौा 
कपाला ‰ लोपं वप्रा 0 पान त्जातष्ला त8९९ [गात एतत ० सस्ता 
ऽ 1 प्रोतलाश करावृणट हा ९९ पु एरसाक धापते [© वटलपयाणोमछय ण वलत्‌ पाल चनाष्टम 
तप्य {€ कृलाण्व्‌ ग लद्द च्ञ आच ए९७लो ४ कना सकलाठ प्ट त्छान्द्रा{6 पष्‌ 
पप्रा) अणाह भप्त णिः पट पल्कूाद०ा (लाला शात सालागध्ट्लुणणाड {३९3 
पाणा ९९८१७९५ ५1१] हाल ए९चकृृटद्क्ा९८ ग धट पिर कएषणार€ 0८९दप्ट [कुकृला+ लाद्राढतणय 
पपा) 116 कृलातव्‌ ग स्ग्रत्‌ा०८ अ त्ऋतडापा] ०५१ गै [श्ट पृपद्राटर ज एकाछएणा) तातते 
त्प पष्ट एोर्ण्वे ज पोत वषाद प्ता चट क्एडवत्ृतिमय म लवतत वन्धा कलिलः द 
नकातरा॥] ध05 कल्वत्ाट #ठ०्व्‌ प्ट र्लोषल पृष वटमू्ाणणा) व्लालाञ बत (€ अ्कपाप्ड 
छित षकाण ॥ 50 कटक], धा ०7९१ प्तप क ॥€ दमय्वादट अश्वम) कत्ल 
९१९१ लि प्रापाप्राटउ १० स्ालाक्लर वश्कृलार कटरा पत्‌ गलत [दलम सौद 
य <0 धौत ८ एर्मृधरातहैा+ इुदरातक्णाह लव्रता०६ 1९ तााहुष्पमल्व किप णपा) 
(८१ 5101. तप; प्ट वशत [रल ट्मालवटत भत्‌१ लतवातात सौतपतृरो। १111 
17९ [लत ८१९ वप्रा ४6 कृलयण्त्‌ ग पटना ना) चस 


कर र ( चात ऊ एषएठ्माऽ [काप हतवाानाण्‌ 59 रकण 


५ पाण लौोत्दललयाराठ गिता जा तर कृष्ट < ल्छाप्ाठया वा ठ पण्ला{क प गाला 0११ 
[991४९ ्लपण्लालपादणर वता कादालं+ पलप्ाछनाम धातं 114 कलाम प्ट कतव) 
परह ५ १९ त्मा पपषषोतः कत्‌ रण्फलीक्र्र वरल्लतातरल्त्‌ नण [त 4 काप ट ल्णण 


10४१४५५ र 


हृष््त्‌ ० प्ट वण्ये वक्ण्डुकत्‌ कृषो ठ ज पद्यत फिपात्णीो त्रो एमापा्णयड लोष्ट 
वृक ८ प्प्‌ टले ग पल्स पटतयर तृज्रादुपानौल्य प प्ण गव्या णिपाररण 
त्‌ गप्र कणि {1९ १९ल्प्‌ लषूल्ाव्‌० वत्‌ वपाप्रप्लाद० मग (लाल 81०1५९5 णिल्दपपकषट 
णा॥ #९ रोण एतमा श्ाणय ण्‌ पललद्न्ट्त्‌ आपरप्यलप्राम कषरा 1 प्भाजणः धार 
त पप्कोपणा पवधाठप ताक पा तरति (एण एकल) गात्‌ पप्पी पणि पृ दपर 
प्ान्प एषणएददा्टुरम पततर्नय 

इणालपा८8 111९ एटरृाणा ण कृषा कौ 2 (क्तात प्रह्राछचयच हस्छापाट्य 1 
हल्ला 11 [ल्पता हपप्ल्लै१ २10 गा पवृ. एष 85 दिञा १९ [ृ0रजट वोट स € 
ण एलो पाप ९ ण॑ल्व्‌ पा कृत्ला१३ प्रवल ट प्राप्लात्ट ग स्याल हृष्ट क लामलाव्‌ 
हता ह्रदा 25 धल प्ाक्ाध्रलरल्त्‌ वटश्ो॥ ण 8 लृ०९ प्ल \€ लाम हणााहााहम 
छस्य € हार {$€ ग त्‌ कृण कृषव्ल्तााहु पा ९स्लाणा ठत ्णा€ छटा छटा कणा। 

इपा८८ ष्फ सात्‌ उपलल्‌ करटगृादपनाऽ पराद पष्वप्८ट 11८ वो 817 10 २०0० प 
छाः 1९<उ 11९ ९ नृपाल जा १७८९ ४९ क्वो 1 रप्ीलला( णिः २ प्रभया स्नाक्राहत 4 ९पाट 
11९ [01 धाप९ एटर्पा(ह 

क्कलादप्ावाणाा रकाकारा }13 कदाप्लाताताला हवत शप्ाल्छम 
तादा (एह पोष पिषद्ूलार इलात्€ ग प्फफृलापाकहु चटी शात्‌ €\+ला 1०९ ग तम) 
हत0पमा€९३ 7719 लका एदत्ला+8 क0९ ददृलाला९९ कृतपक्षनमा त९ कठा पायल 
षटा्ा९०उ "रण धौल फोट ज ४ तेषो कत्र पा #16 ]नरलः पपालातत ०१९५४ ५१ प़्कलः 
१ लोाद्ाना वृष्ट {0 लाल्लुद्यपीऽ छत ृणडनणापाद का1}1 80116} 141९ब पाद 1९१त्‌ १0 1116 नशा 
पप्ाताजा € (6५1१) 11९56 कृच्त्ला+१ लि वगत कषतव लगाकर पाला {0पलाल्व्‌ 

एलपफलाद क्ापत्‌ कलया गथ कत्ष्ट्डतोल्डा+ऽ गृदय पलहत 1० ए९सा११०द) वाा+ब०१॥ 
111610४ एसाफणा ततस द्छाल ग पीट शवला एण०्छव [लवत्‌ १० द्गाद्रलमा ग शिभालः 
१९४8९}3 (वप्रगाक = शानाह गल कीलागालाक सरथा] 1०६1१ ऽऽ पत्‌ इवाप) 
10113 ग लाभो भट 

ह कृपणा, तपठपाष्ाणा३ प्ाला९१०९ एण शहर मा पम पकाणो6 धाया वदु 
एत्न हातषलः [कटला वृशाताह ग ल्वकणा वाकद्यतेह भरट फोण्णा) ती 50 ॥118६ 
कण्टम्‌ कात्‌ 811+भत्डाड प९\ णऽ ए वा म दकम ताछसरवटे फ लद्ण्ञट पोट (वाद्ल- 
एलपराल क ५९०२९्‌ऽ पालापतृषाद् ठ लाइ 19 प्‌र6 80 पो [कलत धाणा१§ ० ए०ण्व्‌ 
४16 76 वा77लत पा {116 ९ शा०४३ वदजऽ (णाशवृ्लपीर 116 कामगा ज एा००व्‌ कल प््ात्व्‌ 10 
धट [दवौ 18 ए८्तप्टटत्‌ प्ल कृणोरल एल्ल्मफटड शाशा ० ६९८ आकषण © १1००ब्‌ 
फष्टड्पाह रार नि] {6 फलत, लात पि कृष्ण भव्‌ ९ ओण्लेतप्‌. इफवेाणााल 2\ वलम 
ए८ 1०५९ एट्ल वकृरसल्वर, हप्रा्णा९तै 10 8९९ षला(8 ५10 १ ला७ ऽप]०३९त्‌ १० 19१९ 
१९५ल्‌०ृ९व्‌ %‰10९ु\ ० लाएणक० सिप्र गारक षटु भा कुदादधठय एप ए ]0 हदा त्त्‌ 
णा] घाम र्राताणााह 

पररवम्‌ र 0 कठवल पेत 6 ण उल्जास्ण) प्वृपलप) भष्लि ्णिष 

बाहु वटछप्डद्वेमो 8९ छल्‌] व्रोल [कषः 15 प) ०यरल्व्‌ एलेरफ 

प्रणता धट णमा काषाया ० 8 एष्टा 0 छत {ह वप्ोत्रतण ग ० एलः 
दलप एक्फणा वाक्त कल्‌ ल्द्ालातै ण 2 8; लो गाहपा०३1३ 15 कला 1८८८्डडवा) 

गाटछाएलक्प्ाणटासकाठ लोपकप्र5 वपा डुला ्ाप्राभणा 19९९ एष्ला ग्द९०। ९] 
पल्वल शिष्टः कार आ तण्८ १० गा, श०यइ (इ कीर्टर्य चत्‌ इतोददोपप्ठा) 


0 \87\ ८५, £^ 00 7505 


एमालपा8 ए 10 18९८ शहा कल्नुभाक्धण ( उप्ञ्०पड कल्चूपश्रना ) ठल्ला व्ण 
भार ग तेङशल काऽ १०९८ णै भका; ६० धेष्ठस्ट स 10 डहर वल्ल एष्व्व्पन्टरण ह्य णः 


28 © 410९ 466. 12148 4 


उतछ्पछक एणाः प्कल 8 साट 15 {शला 10 कलालः € टप्‌ लाना एप 1६15 {ताल प कालः 
1 इणः ग ृच्चलाहठ प्र नहोणणट ए्ल्ञातदछो वट [वचा पलास 2 भजार 
दातत धत ताल फष्ल्कीा कवा] गणः ६० तोप्णहो का 11१६ पट एववा &०९्छ गा, 
5 पिः (ण्ह १० क्ट पकृ पपत ण ट सला) ण प्रो 86 १ प्रना९ (0 
११९ ^ प्क एवो = (८११ वलीय 15 इल्८पषटत्‌ गा८्ट 5}€ उपटत्टत्त्‌त पा एटा वत्तु 
(€ नहो) ईकालपाष्टे पट त्मगूाचप्रत ग एल तपल्जात58 15 एध्कृणा॑त्व्‌ भवा एाश्तलः 
सण €रलालाोलात ताते स्ोलाञणया ए प्ला5 चट गश शकर पी चाष्ट कपट 
९० प्रकृलाध्व्‌ {0 शटी एल्यन्वालगार 

दिष्कप्पल ठ प्लाठताादटऽ द अाणद्ाकाा ठम्‌ ताप 6 वल्य म 11 
057] परल चनाठ 7१6 त ४ 29 उलपः जत्‌ सणफ्ा 4 तृल्टु) शीः जव्लााऽ चला 3 (05 
पपाथ दल्ञसपमऽ नृषा पठ १6 तल्ल्‌) श्ड पलाल 18 70 वरटा प एय6 गा 

6 «= जवद्ोषष्हग्एकूषाकणा 


तैत) ग प्ट्डोषत्ाना इनगाालराटड 1९ लटा पाद) टला कलाः ९९८१ स्ल्त्गात्‌ छा वपात्‌ 
गलता पावलाः णि ० पाल छा श्रह्लााट सवता & क्रकद्ात्‌ पट्डपाद्ण) टस्दपताणा (टना 
पाप्टपतप्ा>) ९९ 1106 क रट्ट्तााह्ट ९ परल्‌। + आपफ़-ल्तृप्लोौ ए दकूादठाड 97€ प्रात्‌) षर्व 
1116 तट्ट]) 7९111 14 701 (गाला नभण) 

प्रा पल्ल नष्टो ठुला ‰ फातसााढ] पट्जूकपणा+ दसी कषात्‌ दनद्हदजात्‌ 
त०.6\ {० हपट \114| दवता [दै सा दप्विप्लध्+ ४८ वार९०९ दात्‌ अ शाणडाताऽ ठा 0१5 
प्रातवएनासया पष र्तहटुऽ कष्टे प्राकृट्लल्त्‌ सक्तो तम कलाठक्रतानो पा प्रात्‌ ६ 19 रामल 
षिणानपात्ल्त्‌ प पाट कल्ला कण पजा (कषठ फिप्रात्‌ कप्लो नद्ौम्‌ प्र 6१ कृता लला 
रा 1100 (्णा-लला१€ कर कूक्तम्‌ दाष र 2000 रफ्दल्टस्य\ ८ सणटुातराऽ ९८१ 
ह्व १९ णाल ० प५ अहरह ल्नू्ादत्णा पवर एप्‌ प्रा 6१ गा (० ग 11८. क पला 
५ (ट आता८र 0प्ट ण प्ट € पराहतो एतत्‌ प्ावटरल्लातह्त्‌ ॥८-ल्र दाप्तं 7९6 ण पोट लित 
४ लार ८९०ाते 37 १८्च णा गहत पाते वत्‌ ठ्‌ ानिणोम साषदवटसर€ ग ताजप्कृल्त्‌ ०९ तना 
[पाला 11 कण पष्ट ग पाल ककत कृततपर पलट [ललते वर एदा ग १ ण 
5 एण्धाद णता प प्लाट ए्णत्‌र पििाल॑वणाश्र ता कलर ण प लार काच ह कदा पात्‌ 
लातण्ल्यातह पापतुचाप्त् 

का पाष हिक पर ल्जद्वतहमा्‌ वेट मस्व १०१६ दहा एलका 4९ प्रज) एल्ला 
ल्णानतलष्प्‌ 0 नाहाष ज प्राण 1 यात्‌ व ह्वाएय ग्लतवृ्ालत प्री लपकठलयासारणत १/३, । 


रट 29 


1१ भ्८०९९्त्‌ १११९ कृचालाह सीः प्टणण्ला पातम कञतेष्टाक गीला पगु धार पकृ 
० एषतु १६1३ द च्छा कात्‌ र्पो पिपत भा पजा प [कत ठदकतताभ्राा 
{15 कल्ल क्त्‌ पा पवृणटर्ल्टार पात्‌ प 15 कृतत्तपान+ एष्णापणाला ३६ ¶76 लुकोवरललापयय 
लला पणाया फरल 60 3 दारण कूट प प्रला९.० ० 1१¶ छष्ला्तलात्ट गा {८ एनगफतात्णःम 
11 0९९ ला स्लाकपर तातते लण्‌ 


इषाण पल्मसाण स्ट्त॑स्ोर १०८३ १०६ टसह हयप्र प्ण ल्मणहला वलीदयलाल्‌ 
{07 1४ पुगृदपऽ पा [तला ३ सप्ला णण हवत)॥ कवलाः वाञणतेलाम्‌ 9९ [कटा तपरते हना 
1९९ 13 कनो ्गतानाा क्यात्‌ [६15 किलि कन्दो क्ति कृतो) रलाल्लछापर) [६1 पाप्ैटः 
हना पाद १८ कीकमाटमेष 15 पप््ट्तृ्लाद पो प्ट [गिषरपाश्छा (€ लातच्टयार 
पफाल सकलः कन्म प वगा णठ क पट [णन्दालना ग ठलः तापारलाछ 
हङ्ापणा९ 1१ एकृणारीठ त हाप पटना पो वमो पो पणवा पयर 


हापा पहना पूणा 13 गल पपकत ऋनाजोल्ते 3 पोष्टा भते) र्णटुलाम एए 
हा८५४ कृ्तालानम) काते तदाल) लसोत्त्‌ 05 प्राक ० 11056 कीटलल्त्‌ 1195 [ल्व इना 
0षएस्ल+ ला५ 10 वशटतप्त्‌ धह कैर पणम १९ ग्राद्याट्सततणाऽ ग लला प 8९676 
पदता) ६ ८८५९१ + हिष्ट तोषाहट कात्‌ रट तासै८९३ आठ ९ का पर १ ट्प प 


एणाणटाषाफ 


+ 1१8८ापाल भ 7 1 क४काणेलः भे ।र्ख ० (6 प्लडा वात्‌ [रप्‌ (व्ाणपपष्ूट पआक्षा\ कत्‌ 
प एड 19049 
एष्टा 7 ४ रहो पल्सृणपठ्ाणा 85 & हक) 1१९८४ 4 174 1934 
एन्हषरप्ाषणा ए ४ € बो व णापर कल्तटकफष पपठ १० वणदुठदक्तजद्ाण) पटण॥्पल पाधि) 
प1१४९ला0०५ र पण्टकपवञ्ाह प् # व 2 895 1956 
एपाह्० 0 4 1, पष्क © द कण्वे छलल) 4 कसरत हण्कृलत उप ग्शा्व्‌ एर्व 
त लष षर कौहष्च्णा उ 127 1924 
एिप्पत्ट ष 2 कका [हिद कत्‌ इक), ह प = र्िल्ट णा 6 काचा 1९९6 ण ० #ण्न्प 
वणर पृण पठ कलकृणकहत त होत परपकरणा हपणल्ल, १० एठन्त्‌ एषल्र्णा९ प्कामणष्ट 1९१०९९७ 
श॒ एिफुञना 109 412 1945 
प्प्रताा क फला (तठ लवापानोत दत्क्द्रगोा { ॥ण भत्त्‌ 9 873 590 1928 
(८116707 © [६ व पोाणाप्म+ कल्पलपत एतौ भ 1 1 964 1048 
~ णात्‌ ५ ५ >» = त्पाकालाष्ता पादा कल्वला, ता पलारण्० छण्ता 7 एषतो ©, 
१९ 67 37. 1949 
0वफ7४०ा © ९ कात्‌ ९१९०८ प ए एणषजफताड [ल्जजाह प हुप० कह ५४] [१९८९०९्ब्‌ 
परादताद] करतपपड ाट लीत्टः ज फादालाका स्लरप्तवा ९क्हणककड द क निफकन 
147 190 1949 
"18616 @ ठ छणत्‌ [ष्छकराह ^ [ शर € पताकष्जा छ पाकहा ९1] लकल जपैः स्कृ्लयी 
ग्टक्ििह)८€ १० पौल हट्द६ ग [ण्ड &कटो कपा धल्व 20 34 1922 
(८1११३६1९ र ९ तकत ११8 ० ग एषामणय पा फलपा००८ एेव्ध त भोत्प्‌ + 427 1935 
~ 0$नृ्०८द हट्स रेणा य पिल्व 7 421 1938 
~ शत्‌ 76९] पणड क 0 दुल ॥एद्रमाल्णम्‌ कृष्टछपाे पा ल०णहुटय१६० [एकाह पिाप्ठ कषात्‌ 148 
छात्‌ शद्ुतकिरकाप्ठे व (ष वपरल्वदाहदतक्ः 13 333 1934 
(कप्प्लौपा ४ ठ कफ्प्‌ जक 0 पष क्षते मगोर्‌ ष्ठत 7 पतव तत्कि एपाणातषु 
(एणा, १० सात्‌ ल्तलफह च छक्र ४ 49 ~31 1929 
(नाष णं ए भात 73८1 प5 ट [+ 115 ल्ल न [ष्नग्हल 1 क +कृत१०८६ ०0 1९ सदजपे वाठसरवेर 
एततपि करल क पष्ट फण चष एवतठम ताठात्‌त वलणज शारल्नाना 897 ७त्‌ चट 
ए्लठाकप रा बदात्‌ पत्‌ जल कषक वपतु कवयाफलाप्य 0९ कैत कालु कक त ण्ण 
57 588 190 


30 (न्व10\ 4५८५ इ [01588 


(0व्पा ०८ च प क कफर ककशत्‌१€३ ग पणण्ञटपाढा €ल८ाञ्ट 15510] ९, 2 39 1944 


9०९} १९ कल पास्ण्याालव्‌ क्पत्‌ 7 वत्ण्डदल 55 क गगल बत्‌ त पादह क्‌ वत्छमाड्स 
ल्वाता१८ शाप कपे पट्व्या क 20 1047 1935 


7111165 ¢ 7 एपाफतपद्क; ्रतलार वात्‌ दषह्प्यााकमाः (कप्त पश्येत्‌ पाए दाल 


1945 
प्रमे क 8 वल दल्लड ज कषप्राहकृ८ लणषएलाडफ) ग एणतमाकाः छहटा०ालउ देण्ण्ह कव अल्प 
24 129 1919 


८8९ प्र षृप्फट त ध पल्य दतत्‌ (वद्ट्पादकैठप [.नप्तेणा वमेषा एवा 1934 

2 वह९ा ए = ग पप्ीपलाल्ट ज #€ हपट ९ ग्रत छणञ उ+ अला) ठप ददा लपाल्वषएापय 
य 7\ञने 5 6 194 

णरा ( ८ ५ © सश्वाते एप प + 0ष्ानगृणाल्छ 115 गधंकाठा) 10 प्टा९२९तै \लापठपन 
षप्ठकूप्यठ छ प्र व्टशापाष्‌ स्गिप्ट ैव्टो) प्म अल्त्‌ 4 593 1930 

फलात्‌ प्न वर क्वे ०८ 4 ६ छताम्‌ यतते पल लिलत ० कृकर पकृ पट २९१८ ० एाण्ठत्‌ 
2०५ 7 लाप पर ल्नषटुबधना 2 64 1925 

८ ०पा३| पत = सुणल्त जा लारा लिन फ हवत ग पाल फला तया प्स्छयय क 129 
193५ 

७९111 (८ ४५ ९५७ तल एल-कृषणद्रज) नाला०११९ €६ एला ०वावृप्ट्‌ का08६10ह्‌1© त९ ९० दाणााला0९ 8१५९ 
व्लापः वप्र लन्लणाः गलप ‰ टो) त 081 तेप ९०९४ 22 49 1019 

(पाण्ट प्र इ कत्‌ क. कृलापाद्ण प = दोष्टरणट §1०1८७ प्ट्शृदध०ण ए६ फ च 2 1439 1954 

(पर्क्य ५ ( (ष्ण्ल्टा द ४ कत्‌ #००त्ट क ४ एषडाट ठञ्लााकक्णहु कल्ला) ० (८६१९ 
१०1९१ एवा तण क एोर्ञान्‌ 157 395 1956 

प्तभातष्फट क § +<€81.198 के ¢ क्त्‌ ए९८६६९\ क & र लीटर ज नोनानर एष्ट 
षे फएषएणनी 5२ 433 1919 

काणगताहठा) द (र्‌ ९६ ० इधप्वाल च ८नाह९७1\९ ल्वा जगोप्रत्ठ ५१९ लीलः रणात दोलाल्दयो 
कलाक आ {06 कणण्वेप्रलायला) ० गपत्‌ एट्छकषद क लोणा ९८७1१४० 71 133 1932 

पलफतलतउछाा ४ 4४८, 88 8 वलन षा [०5१0९78६1+6 शषण्ल]+ १९१९८१६1 भात्‌ षणलपताठपषद 
क. ४4 99 572 1930 

कलफद्लपदष ए तर ५८०८८ कृणक्रजक्ष सवलप० कदी। ८८1६ सटदि्छा९९ १० टसटाापरटप। 9] ह पतल 
८५ एण्डा च भत्व 45 590 1946 

आ॥| 7 ८ ५ कत्‌ भ१९२,प०7 & ए कडण्दानद्ाणाा ग वक्काड 9101.९8 ०६10लार3 ए] (लकल 
समतल पलप दोष ८द पण्या (तण्फष्ण्ष १ क 41 513 1934 

किदण्टा 1, पएषृड्लौल वलः ठतग दहल 7 [तणा रत्ति 64 389 100, 

वेष०ौ.80च 7 ९ अष्तनकहूः ज ४८८ षषण्ठाण्र्‌) जल्वलण्ड एष ल्भा च 1 503 1951 


वषवर्लोः + दिष्तोष्टा क व्ण वका प दलाल तपाहखान्वलण ऋष १ तपतोष 
74 1440 1१39 


फिल्ष्य ९६ त एषाष््ण व ए कात्‌ (न्त ¶ 4 सजल कपि वादव कलार्य ०९३०९०१८ पनी 
पीत भा 819१6 वपात्‌ पलत पलत १० पकृ लापय) णा वृषं पल्त 7 96 19597 

०९८2 © 7 = 24 सप्तला दकङधोपकष्छ तल फवदारोकपक््णम्णा नतत ऋल्त्‌ ऽततवागतष४५ 
ऽप 103 234 1940 

रतत ए = वत पक लमत सपगरत्त्णट चो ह भत्ति उ१ 918 1022 

1.५।१०व्‌त ^ शकन कृष दलातन क कृतके वादा कएपाक्ततक) स्वल पल्त्लपट 709 कज 1940 

अलभाालोषकला व त गाकच्टदे वा कटवा किगप्प लापय 5८ # 19 1939 

[५८१४ १।॥कठ 7 ६ नकत क षल्ाण् करनकण+ 10 कल्पष्छकट वा पान्न [ग्ण 
.१8.,,3..8.7। कत्त) कात्‌ काष्डाष्त पलार प्लाक्ष 10 ॥८ तपा })9द 9 82108 काव 
क्य क्लात्‌ जा कष्य भ 1 ~ 1196 103 

कत्म्क्तर 1 वो त द्र कत्‌ र्पतां कर्य ठ उ ल्दय्त्‌) दस्ति पाद प्य १ 1 
4 1043 192 

सल्छफर व = किषनाम त रस्तष्लाषत उ 30१ 1१9 


12५९५११ 1 


अलात ५ क्त्‌ पु९७० = उपा व काप्य वल वतमते फन नतषलयट गाल्व्‌ 
प तोपान्लेप 50 1164 1१50 

पण्य) 1 09 (न््ला प्न क्व ल्क त € प्रकट लीरल्‌न ता व्वा काप णण 
लाह वा पाद्‌ ९ न्प (वप्‌१०५ कन्लपोत्त वलटल्लिढ व 4 + + 216 104 19५ 

भलाष व भ ऋत्‌ वन ए = लाक्षा सुण्न कात्‌ लात सहा 0८१९ 
श्ण [ण्य पान्त + 132 1929 

40196 भ = एतल्‌ पक व८ स्लयलपाणदणो कण इलान्छषी नवात तपय 
7 1९50 दपा 10 १० १० ^ 19386 


सरार इ 9 क्त्‌ प्ल व > व्ौ€ लुप्ता बाहुकप्िरकषयल्ल का स्वपाक वराके १८५१८ 
0 290 त्वन्न वु 4 भ ५ 92 43 1229 


एधत]. 7 7 धात्‌ १५५१५१५ ५ वह गहाप्ह चेकत्‌ ब्रत ।प्टहा८९ ण (€ 8त्पटौ पा सोदणदह्म ॥४ 
{16 [पदउ जप्‌ एका सला००३ धो 7 1 ष्णो 42 ०3 1916 

1 दध४०त्‌+ ए ६\ त्प्व क लादणमप्यक [ 4 दप्पाल्म्‌ हाप्तृष्ट्त ण पीट कल्कप्याता + वार 
४11९] (वृत<११र ०१ १116 [पाऽ कात्‌ परर एष 8 ठत 1० सषनपल्त (लो 101 #स्त्‌ २0 443 191 

एण ए = नैशणादाकात्‌ रटत दपण 9 लियो तला ९ दफतस्णारः ितपा€ खात्‌ 113 वटानि) 
पजक) एण्फदकवद] दम 83 दात्टपादणाष प्फ कतं छलः ललात चणा ता भल्व्‌ 74 151 
1939 

स्त + + दातत चण गल्या त तलाक ४) लवापाट लाबाहलकालय द्णव्‌ [ण 
]0ग्टट्त्‌ लात्टपाद्षप्रणाो प्ट (पाटणमलो + 233 1१31 

1२९६४ ९ प्ताप्फएप्त्पालहपलोप्फहला 061 ककिकलाणण्ट दद्द { 1119 भत्व 22 511 19231 

~ प्तणकण्पद्‌ शात्‌ *ल्पठदलटा+५ (दावात कञ्टणोमा = श्तापलाऽ = एणाहकफलात ९ पोाप्राऽ चत्‌ 

\ 11.38 1953 

ल्ड] प का धात्‌ 7त16वुक्रो8ए ए उपतारक ल कल्ला) त पह ्ालाट्वरल्व्‌ ०९११५ 
लणकडपापृष्मा पो कृषपला३ जक एक्ाप1द6 ५८९०९ व (फा व+ ९8116140 24 5571 1935 

पालो1धप8 7 केह 6 पपा क ८8९ क्त्‌ नकषा ठप ९४68 (4९100) 15 19०3 

98111 प्न \लोद्ात्‌] त #जगण््ट०० प ४€त 19 46 1901 

एध0ि ५ व कत्‌ ककार 7 © कि टप्लोलकततुकगक्षा ९० त कपोकाठा्य), लल (प्रदपोक्पाला 
6 61 1951 

80८1 पकदह ए एलपलाडा टाप्लाद्धत्तम दाह म पल्छा पापा #ण क भत्व § 148 1950 

५५१९४१ ए 196 वटनपपकण) कात्‌ धार साएपाद्ध्म उ ऽल्र प {सकार ४ ककत वर इप्पिलीत 
काण वह र्वि 24 1414 1१940 

~ धत ऽ०ानत पादा 7 वधा लाल्लष्ठ्ट्छवागह्छ)त कोकणा चवण ए) कलार न्मा 

रणा वृ द ५८ 273 342 [षव 

भात्‌ © इ कोल एटनपछ्ठा) न पवलान्ल्त्‌ ह एयोएः नहु चप 1० लो शल लाह ल्व 2 
५ [णप © ४ भज, 19 

५८४०८ ९ प््ष्टरपलेषपाहल प्फलः केह उल्टा्रभ्‌९ प्रणा ष्ठा तदत तकन प्ल एला0वाच्लोग्ट 
रप्र पत्‌ 4फन्ट &व्टा { ९ ए6दो) ४ एषा]. 1० 339 1928 

चव्लछ चनम ह ए कयत्‌ ए वा०८् 7 = (कल्वानछत्‌ करलयर्ब्बगाह मागण्ड षक 
पछ लाला प्ाुल्ट्धषठोड एव ४ 1 2 304 1942 

परणता ठा पी प्हदवपय्ाल ज पल एलठ्तिपमााल्ठ जा कट एलका 11 ग्लो ला, 35 91 195 

वक्रात्‌ 1, एलगलगतणहुण पल एवावादानञ ककण (रड्वपणयल्‌दट एला 2 एषा) प एन 
3 209 1848 

पलटा, 8638 खरद्ट $ ष्टा वट छषदिप्ठ तञ पदक लाचफञालफाः वपा कत ए0णलोगगडफलय 
वहः लाल +ल एता 29 213 1933 

१ 1670प्प्‌ पततस्प्वमजलकफपला वषय एा०ाणद्वाल (१६ कहल) ~ 912 1844 

१४६ इहट्वणवगफ ^ टा (कलणट ५1० ९5 0ङककारक), ऋणा ष्ट श््टा आ धल्व + 41२ 

192 5 2 283 193 ^ 303 1933 

093 8]. णा€ एकतम जष्णद्वशाठ्वहतः पपाते र्लाप कली€} च्म कल दाल्ल्ासाषद्ाण५ ९ 4 ददोप 

च पल्व २६ 1 ब्त 387 1933 


~ धत ( छन्वकफकण व॒ 1 & पलपण््वलावट गाद्लकम श त श्ट ण्ण) स्वल दवचन 
भत्व इ. चष्ट £ 165 1946 


82 (40९५5९53 


४१ 6188 ५ कात 7०४8 © 2 (प्वाकत दाणद (एवग०र९ जपत्‌ <वा त18९ त्‌; गुल) धरात्‌ १ उ) पत०का९ 
ण [ली र लााातताक हिाप्फट व 4 24 200 1841 1933 

61८४ ए पत पप इ न्कणृन्छुह पर्छ [जप्णषलान्वटफ्ड लो, 1 कषध" +प9 22 375 1848 

११९ 7 7 शात्‌ प्श ए & ० सुपपणैलप क अहापाठि ् ८काप्‌ा०+ दडलणोकाः व18एुत0ा6 पवा 
शाणहप्भूणत ० वा 0ा8 क्ष्य व ४ 8८ 227 170 1929 

14166९8 © प ए उगृष्ड) ॥ पल्ग्त कव्‌ [५८७७९ काभ्वेलणडे 1.69 &. एर्हटल 1649 

2वन्ा81्‌ % एला रपण ए लणधाड वेला (धत्वा) [.प्पहटद्यञक्पपाषहटु कष छपते वकणहिलण 
1णहार्टुष्लः धाषड्ठुला पणत्‌ कतद॑पास्लाला एप्लानप्दोच्ला ६१८) टोः 7 ऋ ठष्ति 
25 461 1929 

~ एलः १०५ ्रेगष्यछषत्‌ वटर क.ण्णहुलन्तन्यञ हाननुपलद्ह् दाप एलाध्ह एप एप०९० वल 

291100६९९85 व8 [प्याहुनाठ्वल्कड णपाहदणूणऽ ¢ 248 1033 

श्च वलववला०४ ए एणटल्पलापणषटल परः प्र1510ानहा6 कोष्ठफर्लोला उषैवपप्ाहुभणष्ठय लध्व 
फणा रण्व प 2 बाह एको 56 38 1931 


(ाकछृश्ल 2 


गृप€ ७26 01 प्ट छस्‌ ्षटव्य 


॥। व ससह १ कद प्म धट वदो [प = 290 दतस्छर दटयाणेटमो 1५ 309 एष्वफड 
तािल्यो कक चव ६ नृलछीत्ट लछत्लेखहक्त छलतस्टय एकत प्रदाण कर्वे पल पदहोषै ज 
८ कष्टवाद प(कण्ड दीष ल्क्तसे ग्द (१ परठ \ भतं आ फेट्यदे कषठ पठत [टम ३६ 
एषण प्रददीत पज्या 2१ दपर प्रोष्ट फलो य कत षटवा पआलाएचन्टम धो णणय १० 
116 भटो ग ४९ प्ललेत ऋदन्त (४, प्ले ककरो 10 का) वृ पोल त्‌ को 
पावलाः 4 पारो) ३१ ¶1९ कुया 13 कट 


(लाला कृल्प पट लषु ज फट ष्टम पत प्रता कवत एापापृञ आलषवन्ट्त 
५1 कवतल्पे एष चल्य पलप ६ 5 उदो फ टज सषहुचटष्पे वत न्ट्वृसत् पमु 
११८ [कटु धा वदषललर कपतं वत चलन १० तठ [लद्९१ [पूर्चल्प [फण 


णक ० कीच दवत्रा १ न२८ काष्त्‌ कृच्‌ ण पष्ट पष्यति कषटप्तैः \ पफल 
३१1ः धट प्रातऽप्तपल प पार १९ एीकणद्ुट प पह हने कृष्म सवक्ता ^ नण धका 
छत ४६ वदृलप्तेर पलो पतर शिलिजार व$ए [ञ्म्‌ ज पट वमु लिप दसकप्पकृट 
13 शा उपप्लु गिलतमल ५ पल्कृपदद्ाि ६७० 0४ 1० कतं सहापीतत उपकृ वह्स्पाष् 
भ 8 ल्वा फा \लवदटला कल्म श्र्टि भन्टत्टः ऋष; व्णासवेल नपस ५ टकर 
परण) पो शाद टल पकणुक सय टत्रचटलाष्याद ५ वसप्छो+ कृष्टा भा 6 सौल 
अपाष्ते पट वृककृकाहाण 1२ ल८चपस्व्‌ दृष्ट स्कृ ४९१८ तावर ८ ]0लवहते एपञचवह पष प्रपत 
लोर छण त वकद ४6 स्वरमला चद्बहुवठ्यर त लवावाष्ठ लमेत सद्‌ा ७९ शयवर 


हणा 8 800५१ 1४५ {€ [टदै सीना ६१ श्ट भात्‌ होश्कृत पष्य रट कृष्णा 
५ पट वपल, १ पल्य शिद्टुपह 68 पकलड पिट एत रल ६6 केवकृषिुम ४ 
प्रानो, वषट द्य स्ह्लापत [कषर एप्त = एष्णाठपाट्ल्वं पकड ष वररट + उपमा एषपत्‌ १९ 
कतल पप्पु णोः लवन्दुखफदयाद फ पष्ट पलाय्‌ पा) ९ दता एष्ट्ठणम्‌, पत्पपल्त्‌ तप (एफ §८ 
(०५. पणप्षुफण) पाट्‌ ददत्यल्प कलफलयवलणकत सवत्र कटे हवा ० सृकृल्त्र 
ज्रां कष्टुप 69 कोककड पाल छिव म धेल दष्टा मपरं वटर प्त्रन् तषट काक्का 
17.7.11 


उपषष्ल्म्‌ दम्यत किलः छण एष टू एखन एदल (6 पलत 
लपभूम तो) लसर सप्रलौ लपेसद्रलाप्तम्‌ प्व कण जर च लस पपतोप्र {14 
शण्एरट्काल्करह पट्वाष््जाः ज छद पु कटाह 0 [ष्ठप्ड फाः चपर ब्रह छतो ॥८८ १ + 
एषो वैल हठ शषसटटस्वर प्टाठहर पटक स्वर द्ष्टसट ससापतट प्र अकृत १ 
ग्ष्वेखलाछार श्व यड लव हल सदफव्दल्ते स्वव्यः १८ पष ववतो स्प भर्त > ६ 
वेष्वा {१ सद्येन दक) सत्‌ ४6 ५ 0८८४6 प २ यदुम हतप 


कठि कजुगषष्टत्त्‌ सरसा सवातत ापदकहुलफलात फा एद प्ता न कन + 
प्रणा पक्त दणड ५ लाल्छस कृद (0 कट्टणय भकष 16 पष 0 


{1 


34 ९4००९ 4 व्दणएा.द ह 7185५९५ 


तद्व पह प्रावात्‌ 15 पाटलं णप्रल्वे 10 शालो सणि वपत पाट द्द 1१ 
प्रााञाम्‌ा अष्टापकपऽ (दतवना8] ९) 

प्लवा कवाट (वाप्‌6 796 द्लाऽ 8 गाप, हव्‌ फीप्दात्ल णा एवातवाच्८ अट्ट व 
पटौ ए९द्छव्राल्ड इष्ट पा (क्लेष लप्पा5 दात्‌ [शाहु चपायाहु एतत्‌ ८कतावऽ गप्ड 
मा ८१९८ छ कल्पं एाण्ल्‌ ज ग क्म 3० शकार प्रयाण वनल्र्ल्‌० एष्व समवा 
ट परा प्ण € [हव ए [शटल [प (2६56 पाडका८८३ 116 कणटाप्ला९त्‌ 2९ 15 
पमो क एाणेनाहस्व्‌ कावरगट पतत हष्टसल २ ला्ठपोभः त्रा 

छान्द 1 मष्ट पपा [लका एलत्मफल्ड इफ तला ‰ लणाणाऽ एोाकमठपर शत्‌ 
क्लः वाट फा तले कर्दमा आत्‌ ए्ल्णाल्ञ [शष्टला णि 2 हलि, पपााप्राल्ड प्ल शा 
पा लाठर प्रोप्निना [४ 15 ९ आन्न रा कृश्ाटपइ प्रप त तवाहणाा 8 15८86 कय 
प्रात्पः वपा 8 (पड प्रकाल लाल 15 प्तप ज णण्ण्वे १ गपा 1 पाप््ऽ 0 
णायन) पा {76 ला<ऽ 15 {7८ ल्त्‌ इपप्ट्टडपिर (कतल ५९१८) 


1९/11] 


510 6 तपयाद्ूतञ प पोल शोक])९ क एल परणा० लवा चते त 06 पपता8\ ८५९ (वत 1186 पा्ाकरलाला 
र काग [० ।पना5 (8) ९०६1 ठ कहो) तणोोद्राि (४) गवं एत्ाला ज ¶16 वाक्षु 
(९) ए) & 19५ ता्ोक्णहिप (दतक्ा१ा.\) 


(ल्व छ्ा८९ 80 कदय; सिलाणाड लदछात 8 पादप्‌,ल्व्‌ पापिप्रलात्€ पमा ८प्प्वा १८ 
शध परालाकत्‌उ ण पिव हाट कोाक्टललात एर प्रलाऽपादना ग तहिःलाौ वाधाछंणाड 
का पिकद्ट( ए पार हण हत्‌ प्ध\ 1६त्त्‌ १० निञ6 पफ च्ञमछकड पणष्ट०र लत सपद लवशाट 
गाला त० रछा कृटपाप्रत क्ाः पाटवृप्ार छटा वल॑स्लाना ण € म्द) ए्नताचट लपेकहलयाला६ भात्‌ 
६१९१ ठ इप्रकृलाीप्ठप्रर फालो तृटि लोषाहुदर वष्ट एला धषलाटणि€ पष्ठ) वा] 7० 
९ प।-लपरजल््‌ पः तल॑सा व पराल्दर्प्ल्याला5 काट वश्ट्ण्वल्व्‌ निकार ०ण्हटा१६ 10 06 जलत 
पलार पील कृचताल( 13 ष्ट्या प्रल्ट तार एकज काऽ एलौत्लः पगा कात्‌ कापा 
263 \ 41811075 ्ृष्ालड १९९ एल्य) लगाजपलल्त्‌ कलेः एश्वाल, € दवाव ८ परालकरप्ा€ 
पाटा णि इकदाणप्रर चहाा8 वात्‌ कए दहटोपर (ण्ुल्यदवल) [प णय) एणाताालाऽ € ए 
तला ० प्ट दौष्य कृष्द्हणतट+ जाः 15611८8 = फाजा६1\68 प्र ठल्ला प्रकला ट्ट 
श्वम १्प्ल्त्‌ 

शल एश्रपामणतलत काण पफषलो। पठ) १ ल्छासतेलक९ करणम २3 छवाद्व व 
1116 गिाज्पाह फकारः ट भवती ग ¶ट तोत ६1३ परालडपष्व्‌ म 11८ 16९ लर्ग पटपर 
फण्लै णा त रल ताषकृोपतकोदत तकाल हह फटाः सतत म {116 ग्र कटाणड एच्टव 9न लवे 
गाड 1 धा शान्ट ताक्पाहल म ह कालवत्‌ 15 ल्छक्यवलल्त्‌ धट प्रा ० 9८ क्ाः८१८म 
त्‌ पताल्ञ एल पल्ला तषट तष्टो भात्‌ [द सत्त छग््पलञ ति्‌ {11 गावषत्रट (हु 6) 
गषत प्राणाप कप कलफएत्ला ष्ट वाद््लंला क ट लालय शात्‌ धट त्णा९१ ८९ तालाः 


भवदह छक कछ ४. 35 


प्ट प्ट ददाल अपर फट शरे ठत कर 4 अपेतस्य फ 3६ > ष व्लोतकवै 
१ [ठट स्तु कट षप 6 सोम ० {८८ ९धपट पुखृस्व्‌ परलय पाह कृतत्व 
ण 6 कुष्ठा पपठ पका कफसकस्तञ १5 ट तकृत्ठुपे पल्डट्छातेर कार्तम्‌ 
९वप्टड हट छव्‌ ऋ कृत्रि भकठ वके १९९) इभी ० शध व न्वव्यृप्णकेलाकषछरे 
प (छ ल्चनफृपपाषण्यात वत्तठ} पषलर्टसि€ प्पिधनोष्ट पऋतेट लेपपटमं वयः अप ततल 
णग शवपे पताव ोशहुएकध्रप भणराष्णर्यः लरत नच ण ध एट्सपै पण्ठु ४९ 
लपतव्स्व्‌ हश परदषटा एष्ट पत्म्वष्टष्र व्रा १ क्कश (न्ल्ठ जपीक्िठ त्वक त धाह 
पपी १ सतलट) 

(एता फलत क्रकल फण) ८ िल्व्टम स ए काप ल्त (क फण ण्ट 
प्पिदस्पछत) कात्‌ पद कारु ए कत्ल प वके पथा) [तत वषटद्वदैत ० कछ ए स्प पम 
कृट्णा ण दण 1८ प्ञपरदिसतप्रर 

18 ८1५ भी) त८०ु0रर छ पादे सौरम्‌ पट [क ४ छिदा ताजणुकच्ल्तै कवते 
दाग [वटः तभा दलप ख 

प्रण सोष्पषुड ० छल जदिला क्ट ठ हष्प््य तषु ०७९ र प्ट पा एता 
छा दर र ४6 एप्पल दित्छो षट केरटप्र्यणाा प धह राक्षत तकृष्टफ 


1003 2 € कत्व पऽ [फलछरकालप्छाः ९0९७ तृलीपठप १६ करटः धीर एनतन्न 
० तयार ह पेषद्पदञछपर ण पौर टा भत) सप्ला एलु ८ पै व्तप्ड 18 प्ण च 
1.4.311... 3.1.21 7 
टक एडु भर (© दुक्षत पप लटका कफ ठटकर्वाा वर्ह कत्तं ल्यप ४ 


(1 पर6 [टम ज एठताड छत ण धेत + हुणण्पे +ड प स्छातोकठाो छी एल कऋलोत्ालत 
1. , 


एए णदुपम 


फफ दा 6 9 प्ल व्काफकक्मठटठ ६८७ तके तदल 9 ल्वक्वा्हट सप्रद्व श्छ म श + 
157 515 1978 

0 ष्टध्रणः प णलः सल प्कतं प्लव्याप्तवयसषठ का ए लफण्लृ { 201 192 

पतुकाधपाठक (+ 91८ उठपपलतमनष्क्लेष्सः ४र््ण्तला तट प्तरस्दहुष्ठदला्लकापपपणटु (एलन 
अत्कं पणा भजापदद्रसफोचछा ठ १९० केम्पोष्तप्द्ाठफोप प्रत्‌ ११९ लपतण्दपकल) 
व्ली ५ 0 (ष्टः 8 जमरी 25 516 1918 

कण्छ्कल्त रि छ ४8 फ 4 ह क्त परुषा, ९ ठ परर तद्त्‌, ०६ स्त्ये प्फ पेरडठाद 
काहि भात ४7) फ निकहष0ो 87 68 3929 

९८१३८, तो = (णठ दम कल्क पकप + -वैवर् क कोडल्हले उत्‌ ॥ठयः अहापीत्यदल 
क छलयत &र ए 3941 

~ सिनो हष्ाधलत्ला ठ ददक्‌ ऋ्लारकप्यछयर एण क हटवाल ५६ शदपाचछाा 5 तीार्ट्कत 

ऋ वएट्जाकुल्णधष्ट०्दल्छाच्यर ९८८६८८ वदा पल्ला य दः 33 ३934 

पलक ५ उ ठ दील छ लोव्यहटस् 9 एृ्ास्ट वहत ण) व्लजप् एव प्प दयत वृ सुगर 
70 ॐ९5 1924 

षके % सप्ते दतरसम् इ लः पठ 0ल्टाप्ठन्पु चलः पलच्दुर०ध पूवासे। कतष्णृफा 
पतएलाकपः साप्त द्छरष्छप ग्ला सत्ल { अष न्ति द 399 3929 

कप्य प ६ पठ प्यतञ्मः एह ८९ परदोष ण चेष्टे कृट्वा ज पोट छतत) चेत्‌ एल 
ष छा पठ वष्टवः ० दे वलः प्िष्द्स्ट् व > "9 19. 

छएकलमोकष्वलस वु ए (वतर लयनाहलाण्णी+ स्तण 45 129 195" 

यषेकणणप्व छ किय वत १ दाकमचहद् तटा पलयकषरठत पते वदे फल लतव यत्व 
पववपणणु दष्ज्छतत ई नशा एन्य 248 212 3938 


द्वव्य ॐ श्ण्ये दषते इ उ = एव्ल्यषटला रेशाछछ5 क्‌ (ठि दरवत वप्‌ दम्टत८ १ स्वा 
कछ एकत (ष्पा &, सदद्दत्पत २० 


(शाला 3 


प्र्एलत्णााङ भात्‌ र्वं न (वाता4८ 
(वाए€ा.§ 


छिछर +, 10180ए88102 


8 07 + (4 एषः त 1110 क कीला 15 का 0त्लापवल्या८6 ककण लाषरा्ड 
116 टत 60 शव पर्ल १० & लो पहुल्‌ अाप्कतठया ४ भटर पाता वालि ण्ण 
ताण 

2/८ का आलाठयर्ल्त्‌ पाठिम्‌ पा0 प्ल [लमत (कलार लयाणाऽ कपा कृकलो वप्रलैपड 
कला10ऽपड एतत्‌ पराह्ा१९ लान्प्रऽ ा्डिणा१) काहला 5 (भरता9० प्रप १यत्‌ 1९445 10 भा 
गोभा९ ९.९ (णाल क एत्न च चट चत्‌ ग तार्ञ॑नट 48 9 ९णाडल्वृप्ला९ट ४४6 पाण 
(मतान्‌ पिला द ल्वल्व्‌ ६० हट्पौलत जट्ट 90 पीक ९ल्छताणट ० प्र [क्क 
जावा १ उणाष्टल एणप्तवलण गट्डपा§ आप्ते ९ कटका 18 "€ (0 ९०6 पपा +© 
पााला६+इ८त्‌ तलाशते कट तार्ण ९६ (€ लावे त 8) #†०ा ऋ € फफ वध18 28 
य] ० (९ प्ल पो फाला तट [दी पलप्न्‌र व13ृ9००65 तग 11.7686व्‌ प्राहु 17 8 पाच 
छ ककाच0 परानादिला९्‌ 15 एट्ड्लौः = एष्या ए इणब्ह्ाटप्‌ काऽ तट [णाल भाल 
१ गुप्फाल त 1८ [लवा दाल दाल्लः 15 धष लाल ग 115 ल्णाध्त्छतणये ऋत्‌ पाट काणा 
ण लोल्पाल्त्रा लाश्ऋह्ठ क सला त्लातत्लाणा व्रा लाला) ग एनाावलाणा) णपट्ल 
पलञाल्ते 15 + प्िालौाणय ज पाल [चाहत ग ताल पात्तस्लह पिला (इ्तषष्) 17 तताध्रणय 
10 पाट १ ०प्रा€ च (< लत ज ताक्डनेट कणप्रणाव्‌ा भात्‌ एलपाठहला९ पलना ध्‌.० धा 
पप्ीप्ला९९8 ०) ९१५।४९ कृलयणिपीद्तठे 

ऽष्छपणष्ट ऽ 1४ ग पाट [ट्र 188 कल्ला वृत्षल्नौा०प्ल्त्‌ [क्ल एणा 789 मू60 एष्टा 
एणान्‌ काते पाकृत्‌ (इक्र) 

6९८०, ता] पत्म छद्लपा५ ५ ६6 वलत्ं स गा], दषहक्ााम 1767८१७९ वरहा प्राद्टे 
{+कलत॑लोनणाो तमत इला००ा३) क्त्‌ 13 आआटकृचाल ग ल्ृलाण भो ग २9 व्मप्ला+१ ०६ 
€ लात्‌ ज हतन (कताव कफकृषयं णाद्‌ तापपोरहत्‌ 60का एर्ल्णाालम ठाना 

दध ज ^ कपाप्रण गोर एलद्ाताम] [ल्ग्ली णः णा एवपञ्ल्त एर त्णणफका) काला 
त! ९१८९ एष्व फट पाप्रञलह प्ण १० ल्मापाकल कहटत्रञा धट १९९१९076 ०( ४ छदा 
(14510146 ण्ण एष्टरवपक्ठ धट कताम कल्यत ा०म्त्‌ कुतप 17८८१९८५ 1 प्राह 18 
एण्ट९ शरत एणा ८।0ाा 10ा]97०९९१ 

क लक्ष तवटरलगृत छा क दिम पष्लुड आष कालो 1८ वप्र 176 17८1६086 
शलली करतार लंड पञ पाट 15 चणण्हात हणप वक्र कएकृलत्णा आपन्णर 
एलिम फशट्छाट द्द पो विष पर त्र्ट्प & पप््लतर आएत ण एलाह [६५ कल्ला 
0^ल्१त्व्‌ ([ण्ष्ल) 

प्रज्याष्यान्‌ तका भ पष्ट तल लणृरट ग कककृटतत्णप काठ कृच्लयकनत्त्‌ 98 व्ण 


36 


४ एप्त य ५५४ ० ॐ 


तदतप प ए०साति १९० [दाच 


एप्त कए द्विट्‌ सणभधिन्ल्त्‌ कणप दष्टे एर्ञ्ष्ठु न कलल ९ 
्रहव्लट ० कएुकृरव्णृः ज पृक्ण ज्‌ पेष सयः ठ काट पदापनर ए\ कि कत्मं 
लसत 1६ आए ५८ सकत्केफोप्र परलप्णिप्त 0 प्छ पष कप्णृच्य) को च कि 
एपिण्तेलला) वयम 


1.11 


+ लप ण पेट पोष क पद सषप्यता एषसः पष्टिः शद स्वगेणणा 6 
चलल्लल्त्‌ ए ए चलत्‌ सर्पाप काणट्छ ट अ तैठल्ड १०४ सहस्वत्‌) शोष्य 
16 होप 0४८ कृषक क्छ ९. प हद्नक्छः गूह अद्मः कसिक्तमाा कक ष्व) 
फएरतटव८१ र लतरणो+ शल्पप्ले; दस्व्ट्ट्तेत {16 पप्प९ त रका एव्ाककणाः (िप्यरसणह 
ए९९ 9 रपण ज कट वत पतप एप प्पे कलात्लन छाल म्‌ पोष प्रद मे 
व चलत्‌ रलाठ्ना9 (कप्त ४ तषवहुपठन्टत्‌ ९९८९८ २२ ऋप९७९८ 


पषपवां ८ टु तदप्य 


पराच णल्लपार 1 (१० पय्)9 फ पीफरह्ट्व्‌ छ पट ० ल्जणम सकलः स्छपेप्रमप 
तूटाछिाप ६१८ प्रपदनं ९५८ फ पोतम्‌ लात ह ऋहप्पपक्े पत तगणृलोसपल णिः हता 
पा ४) कर कृल्रलुपि सेमा कणे शनो [ककृतपष्णृौकु 7० षटु कणफ्ील्टा पाते 
पौप्रिपा हका टसकृले 3६5 वकलपैर पष्ठपष्ठोः पैट प्रक्षरण त्ते १५९ त०९९ चट सललम 
णा वपषः व्ाछणाम णा पल्ञपेसस छिन्ते क धल सत्‌ ज छलैमेर लण्र्ट पृमद्तनतन) परपद 
15 एन्व्‌ शल्स्ण्छतन्य तमद्षमा = क्छ पष्ट जषस्लै 0 पातत पपनपर्रिललट्‌, कण्फहष्ल 
छ०९द्‌ छपलाड प्ट आप्ता एजे ष्णिप्‌ ३९८ एष्पप्माय ऽलाा९ त्‌ क्रतद आही कषहन्गले 
[1.1 13.23.71. 4111 
ध्न) 

पएार्तैदद्णा ० धह ला फ्ा्ताप्‌ फ एप आक १० 0९ द दकता एन्वयः 
फकटाए 1 कण्ट पह कभ ठ यपदे पव्प्र्टः वपरीत प १16 इरल्छफते पलाभृ८स 
19 1९ [द छ धा शला एर्वे पोप 15 नात पह्वन्छा मिः = आपदतदत्रमा ण ट 
लत 0सपपेषठ (० च लाादटलकलत चैव्‌ 950 10 पर वणमा ग {द पा 1० पर सी, 
(सष्लोतफवजटो प प शल्छठ्यऽ षट [लि स्वप्ता पाद एल्त्नपटे प्ञणिह ज ६८ क्ष 
छवाता6 एकवतहटाः तपय कषलललाणण्त टरकापाषद्तणयो केमु ३६ प पएक्योलड #म 
एन्प्धेदा आ हण एभ्य पमः यधस आार्पक्रिलयल्यट सकते 9 कदल व शद्रछ + ४९८ 
पाणा एषतरभैतण्य सृष्ट कण ज धल इ्ट्पोप् फदलत्लल्टः धृट पा व्‌ 
कैप ठर $ पष्ठ छौकपकः पि चपठलः (षु त दसतकटपेत षषडतपाे पि एय) सफर) 
मगिएस्मापवह (ट कलह ल्वी आ धथिञ भट, दपए स्पानहटुस्पलष ग ठ [ली अतप्त 
पन ९३.२९९ [ल तर टलकमं केपोपलटड एरक ल्लः पैट पत्ये श्यत्‌ लते पठने १ दत 
४९ वष्न€ तद्या कृपाला सप्र 2 हाक टी सप्र ऋ पपोष 0९ लिः कालप ५४९ 
मुगले एष्तन्पठन च आप्रजा तुाचद्ुयन त [ट्पस् हिपदण्णे 


ष कठव ण दल हि ददप 95 ह सकुकूतठन, कृतनचवला- कत्त छ धेष् परह्धत 
+ 2.2.51 117: 
शिकत कन १ तकात्‌ चपट उणण्दपर्लड कवठ म लवर्स दतापकपट्न्जणा ० धल 
प णाठप्ठ पद्‌ चवठस्प्लाक स पष्ट ८सणुगवदटुत्ड एष्ट दषटरट १८००३ वा एद 
पान्पाम्न्ट्तं फा तट चतकल श फ्‌ हत्ल्पण्तर 


38 (4०९७८८१. ४१ ट ०९ 


रिव्कामृण्ड्ाट €रकाणाक0) प्ता ९७६ 7८१९ ककम ग [आट [ली दपण 1 र 
श्ण 518९ ग प्रारभ 15 कोतलट्ते 1 प्ट एष काल्लाणः कणोवुप्ल एण्या 1 € 
्रपारलत्‌ 30 1० 40 वटद्ा८्ट्ड 10 पट वलि वणा ट गादा लल्वा प्ा0८वाप196 शृ१८८ 
18 9९ एद्‌ ध6 87800 ० 1८ [€ दपा 4 इद्त ग पल एकपऽ ग © 65णफनोवदटाप्ड 
पा #715 कड्र०य 18 [दापि] ऋ पाट कृषलपं इष त्राणफड 2 इप्डुलाञछय ग छक इपो6े 

1८५ 7 ए, काष्टक्ल्फद ज ल ल्न्नमुफषिदप 1९ का लयग्त्त 1.0. भ्वष्पपात्‌ वय प्रषष्छा 8८९१०५५ 
(वाटा सा ककत ताप्वृप्न कन्द) 


€ प्रणत] ल.गृगापटुणड 15 हल्ला 10 ह्र ८९८ पा 8 शटी च16 110९6 एठा ८१९६) 1९ तद्ल्ण॑स्व 
०४ कप्‌ < सएवनाल वप [दहि तयश लाृकटाला( धृष टस्नृवहाऽ ११ ककरचद्टत्‌ शात्‌) 
रतो. पतापे [प्र कलाल धट एफिटप्णा ण पल ध्ण्लोल्द 

ण एटिण््ठ 7 पौषट्‌ ६९ एएट्ञा वाजूत्ल्लफालय ण धट लस्छवष्पड प्न कलाल] 111 
एलिष्प्यध्ण क पट प्लाट 9 लल्युर्‌ १ वह कलपाठ ४25 0फएसाए्त्‌ वा प्ट 
हाप भप॑लाम काावृष्ट कृर्नाज क्कि 9 कृकलो कलादठ पाम] सलाठनर 
पत्‌ एष्टा जत 

0िच्लजणागा 9 लोष््ाण तक्लपपयन्लणल्त्‌ ताकवल्ललाद पा) एर्टाग्र भ।१]0४६८ [ती 
कत] लातरहलपयय पकषलरे चष्ट ताक्कककहका 23 ह वकदटणि पर कफन्टास्वणा 
नठप्ाव्‌ कट फारच तण वल्ल) जभारा <रगणष्ण्हुटय्‌ वृानृगृक्रट्ललात ॥च 


परर पष्छहर + 44६०९ १५ 


पल्ु पापम सृत का मिका क सवादुर ण पोष लि कप्त + कृपते 
ल्या फा ४ हुलपलपर क दह हदि पलप्रलह हनचस्लर क क्फ करभ करकूपं 
9, 1. व त 1.3 7111 
1६ शतु लफल्णकरस्लवएल्ते 


^ (11811111 


शृक्ार्‌ एणा ४९ ददत तलाछसपल्वे छ कृलतोस्कणा कातल वपल 18 कपपाल्व्‌ ४१ 
८ पठा [कतल प्दत्दार एप्पल द्व्‌ (0 क वाव लसा ४८) गप्व कट श्र ण 
प्ट [फरल शश्ाप्ो कड स्यायो 13 ०155 एष्य्कार पेष्रर्छरपश्रस्े छ रत्तु 
एष ३ एकान ७6 तद्यसपत्ल्ते पकाय केकानल्लकाटाष ७९ ऋ लणदाह्ल्प्‌ कहि (० सरल 
1) $एतष््दह एमाभो+ सालः कादसातनौणाो १ [0रक्ोह टयो पष्ट एसैल्याः पच्‌ 
श र कापट ककञह्तणे पात्‌ क क्ला छवा हेरदपकमा ९ पोर्ट ज धटे प्ररत, \९म पत्‌ 
6 1५६ पारुष्य ० प्र सदो सतपा पद ६ दलाऽा१ल ११ एट्ल्तापृषपत्त्‌ ४ 
प्रटफतहणणरल्हुष, सत्‌ ल्द्टसछण ण ल ग्र्लो, १९5 


लदाण्ल्दगवेप्न्यम 


पूपाल लोल्नाण्लत्पाल्षछण गीत इछपाह वस् क पोट तेग्ीललपपन्तसा म कत कृ 
पलि) स्थात्‌ संसेमिददषमा दषे पपे वरर्टद्द्ट स कषल्तठक्रताकदरह [द कद वपक्कपठष 
, 
ध 


1 
३६ 


(० छ 

~ “5 ( 
म थः 
१ = 3 
3 न 


# 
१ 
| 
|| 
| 

५4 


॥ 

८ 8 {5 पष्ठ हहत (वर िदष्यल इह कोठ 8 कक ९ लाकठपादिर सता कदह्तत् 9 
प्णतरतल्दु शंद्यास्तै १ पल प ल्पते द सकत द पत 8 एदल ए पय कलत व्दवप्रार 89 कफे 
1 1.11 


4 121...) 
वषड १ कर्णक पपे छे पठ क्छ ल्ठाप्वयलेषठत कञतप्ठणास्ट उर्डछलदत्‌ कि 
मक्त रला स्य ताद्धत क पहु भ्म कफ एदतत्णुग्ु ११ शल्ये प पल १ चन्ण्ड 
ध छ ण्ठा कषगरक्नोन दे व फक कव ठर परप क्‌ व्‌ एयक पणः हा जल्प 


0 दनैष्णा०९५त८ए.५ ऽद 8५्‌ 


०९ 3 प्रा 1 16455] क्षत (्ृ¶ (हपट 829) वाट९€ ५४५९8 वाट १४०१ एवत्‌ट शाजःोनमार 
शप्प्‌ ण भरद्‌ प णिऽ प्ण ८ १3 एल्‌ ण € पष्ट अप्पा इल्लााऽ 5016।९ 
गल्ला व्र 19] ए ५४९८५ (हुणण2 8४) ९ गिरस्पे ए, वलृप्ट्छ्त्‌ ए [र्‌ तप्त 
र क $ध््यप्टाऽ प्रा 15 तैप्ट १० पाट एष्णा०पपल्ट्त्‌ क ५ ६,९५ क ४06 ? (1९ ० ¶¶ू) १५९५) 


ला 1 पए ४६९९१ 7 श्रो ]लस्व्‌5 पष्ठ गल) इल्ला प (जाट प्रछत प०८१९९९ 
जतो ३ १४८ हल प्वण]ण्दु) म एतान 0८८१्अ००२)15 १६९6 {४कृल्तो तात्र ग चष्ट ए ५९९५ 
ए70\1त€ तणन्द्का०ड1त एलो विलप ०१७६५ पपठ 9 श10५९ ताल प्रू ए पटर 0 
1९05 ¶ ¶त्‌ ए उ्शर्त्‌ त्न 8 4 १६० भेत्‌ तोपेत्‌ प्रवते लप्चोण्टुर ग ताणं 


६ एरव्ातल ड 


वण्पण्ण य्व 0 प्म वण्चतड 


(त, ८ पेाात्साला छत ४+कृतपप्ौष; 4० पण १८९ लेज्‌) हफपातपल्छपजेर फ, भा 
एकस ता प्ल प्रहु गल ९ लाताल्‌र स ्टि प्ट श्तालतपा८५ ९ कष्फृटततत्‌ {० पपलाह पलत 
कतो 116 कल्पूा्९८ त द्कतोद८ तारक्षजा, तात्‌ #\कृलत्णु+ गि०५३ तलत पा परः 
(ट) 

लो ९ दाल क्र ०6 0९त्‌ल्त्‌ ० १५० [षड फकलौ प्पिद्परमो ४५ कोरननण्ा 
प्रापा8 (षणा 10) 116 0०५ (षटप्लर पष्ट) कज्ज 15 10लपलत्‌ एलप्ल्ला 6 प्राण 
प लाप्प्लाोक ०१८८० धपते पाह 9६९ फषोट त€ तणत्रिर ((सकृनाफषहट) कणपमी 1 णिपात्‌ 
छक १1१6 १८ कत्‌ होट उलटापाोप्ाणाः + ५}\ €8 ग }९<6 सल्ला एणा लाट९ (र्त्‌ पष्ट 
6 पो16 पणम्‌ पणत ग ट पषा (जरस्‌) \ लपत्रलेट 13 लुन) ८५ ४९ (16 एकनलान 
ए ० पट पताप्ाद्‌ट सात्‌ दवम इछकृ्णया\ स्ीला( १३ ल छ्प्ीठम प्द०६ 1 पित्तात्‌ 
४९ प (पाप्म रलात्क्टतोतत एतो कात्‌ वतमर इकृौपप्रे २६८ तोतनमा (तात्‌ 
0\ एतज) पललम्‌) पा १ लप्र एटि (ग [पि प लापालृह ०५ 60 व्वा प८९१य्दत्‌ 
ण्लनषा€ परा पोट 1८र्ञला (जः म दक्ात) लालपेन्नाजा तल गण्‌ एत कट्लिल्त्‌ च पिष् 1 
धद सापपनल्ते कप्फल्तादलेर, फलकम्‌ चोट न्लफापवाः ९१९९५ (ल्प्य कगतिमा न कष 
एपपीणफ वल) गोट तात्रा द्ष्पष्मार टर्त्लात्‌न {०४ सपे #€ ककृर्‌ षणव गा पषला 
ट्त पौ6 पी०त पकौ, 4 एलो ककष पाम्॑ाठप कणदात००68 हाप्वृप्षाि पा०९१ाहु 
ठि छले कत्सं 40 वणल अ ‰ कक्रह्लीामा) ककाकला© 10 1). ज णिर्म्वे ¶०स 1 जि इण्ट 
प्रणा पोष एवपर€ ण \त्ालपक #रृलतणाषर कारुणा (रल + लोतकसात्य पिकृल 
पणा पा [४ ृलपलाञना) पष्८्०ल+ 58 हौ धट लपतत ग प्ट पिठ हट्नाष्छ अप्त 
पर०९0३ प \ ¶८ रारणत्‌ जलन) तूठक्ा 1 सते प्ट स्कर भात्‌ कला पु) 1० 4 पत्‌ 
छषित्€ वीर 1जाण्ट्रूलावत = ताल्नरप्मा 0€ एटवप ग पाला€4य९त्‌ पट्जर्(क्रद्ट ५१९८० ११6 
दता 1० लमत फार गलाद पाट 1नाहपपतवाान्‌ प्सा९ णा पीट ठपाीणठि पाष 

८.८ एषएनचग्छतैल कल्ला कछार 118\९ एल) त्लपीष्ताध्व्‌ ७९ हएपटाएपऽ छा 
{ल पात्या कल्छा [9 चकना€ लहलाठ्लेर धौल णात १९९ 15 ८स्0रल्त्‌ 10 पाल९१<६्व्‌ 
आर सातातपात्ः कृष्ट सपरा णत २ [नाटटूलः हफराट कात्‌ प पसर आला पएसार्ततप एकि 
एषा वषट एलन पष्ट इलाकलृट ‰ पट हफ्ते ण <५जअनट प्रा पात प्डषु एयर 

१७ धात छककृष्प्प, वपल 10 ता पलहक्रयाट परह्यतेप्फाप रा गिक्णे प्रोह एषणत्र हव्तप््पोर 
९दालापते- ६०सतप्त्‌ ¶11८ ११९६ पात कृष्ठ्वप्रत्ट> त हस्तां सपदहकाका पत त तत्जा मुकर 
{0 तात त #ी1८ पफत्कपेन्ट न्ते नप्प 

0 तलत पतो प्रापक परत््लिलात पष्ट परफिक्र्म हल पृषद्‌ त एण्न्व 
पृच्छ प्ट ्द्तप्रापर दण दाल लि १ लरत पेण्ट पतनजर [ल्व 1० तण ल्पा त्प सला 


पूष 4१9 [८7०९ ५६ 


ण पट पठसि वतै चट सना १०८९७ वृणत {ठ पठ सुप पल्य आ छ टाकते 
पप्रिपपत\ ¶1८ प्पोहर यार परणं स्पगृ १० (्वाकोाष्ट वसप रप्र त्णिण 
आणतात वत्त (कल्पत वृ मसोण्छ) ऋ्त्ट कलक्ट च स्कर्ट शोल कप 
सिगपुकवास्छप्व+ व्रत वत सत्त च क्र चटक्तृर्‌ स ठणवपप+ स्तलाः 


८.५ 6४५ 


1“ 3 सि 1.1. व, 1 11.11.111... 
हव 5 १५११७८५६ 


प्मुरलालाप ण॑ चैट प्प कः कषीठस प्यते ० ट फटों प्ला्देड दप ८ 
प्ट त वव्छकटणरलाा स्कु छ फट वति ऋप्प्रमः जप कृण्व 
पिच्छा प गप्र वाद्दूवणन्यट पड र स्थले क पफल ¢\ कऽ फ पास वृष्ट पादन 
कषवलेष 0 [णि + कद्वदं चत सत्पत्वल्त्‌ ए० दरछ्त+ = धल जपिण च्यर्‌ श्ट 
प्रताल्ट क्ल प्छ कष चण कृणष्धछ्य कं चत एलं २53 ए6 कपेक्ैठप दवस ग कट , 4141 
पतप (त्रम पेट कषा्िसातम पप्लु) फोट धत कछ तृण इल्ला ३५ +र 
भीष पष्य त ष्ट [स पसाितेट शत्‌ पष्ट [टि संक्रा 


4 ५10१ 45८एा.न [8५8 


1 टिप 108 ४ ० प्ल ए्डाव्ठाड ग 4/6 पिठर धाते छपद्ीठम त्दल॑इ ग ४6 पषा 
दत [लीः +लाप्रलृलड सल पात्ालदलत्‌ ए, शठ5 दषटपार 108. 18 8 00 सदः शाल 
हहत 1090 शाषणफड ट एषु कणलाण जक्ाकेण्ट एषण्ञप्षणे कपत षहुपप् 10€ ध€ [न 
श{ला०ः 0फ्ावृण्ट कण्डघ्ण्प 

1६ ला ४८ इल्ला गा प्ण 10२. कीः प्रह प्रिठ्कि ्षात्‌ कप्रप्ीणप धवला ण 46 1 
इ ल{्रलोल पप्रा भृ०७ कृत ओले ककल पीन चवै कल्य 06 पध्यं +छ]1 6 ४० कह कृ 
15 अ{816त्‌ कृण्ञ॑लाण्तुर क्षति एगपलड गा #€ एकडा प्ाल्तादञ्रापणा) गणी ग्ण 
पलं णि {11९ टर 10 ट वणताठ नार८€ णऽ 6 [ली ८भतार6 एणवलः इपर 

1.16 10 (.छपासठ त पठ ठर कणप ठपतीठक परलाड ७ +£ एाहा६ पपत ला ९साद्लाल+ (६) 
7 ला वाला कृण्रहाना (ए) गहण शाटिछा (©) वि कलमः छषावृप्ल तादा (दछतक्कग्रक] 


जीर्ण णा पट एपीणक्‌ हत्‌ पप्ीठम+ प्द<(३ वृण वष्लय १९८6 पाणा पकषकह्षणा 
४०6 चाट चाचः लर ताद्षणलंलः फलो] वाज८्८ 116 26९ ९ वठष्णाप्ते कौ पट [ल्फ 
रा प्रणत कृृलव क्र्टूय ९8 प्रमा जग चष [५ २ लाल्‌ प्रवा 06 कववल पा (ल ऋताम्‌ 
ऋवतछर, पात्रा पतह गाणी ए्णातुणाणन 

[16 1प्िठ+ पकता ज धट 700/ \लाप्त6 हेदवलातवड णाप 116 चप्टपञात्‌ मभपी९९ 
० प्‌ पाट महर ग धा कष्टा ९ ल्द 1) पद प्रलह छा 16९5 णण ना+ पण 11९ 
तीता कल सपनम वल्‌ म फे एषी पलभक्रलेल जे धष उपलः षपत्‌ प्पाऽ 
शोक [त पलाताल्णक्ष्) प्र चपत्‌ पणि चाल 9६ १0 कट एपा्णीवा) ना९९ 

[भदन ज € पाप (48 15 ४९84 क पवाल्त्‌ वा ६11८ [दि नालसा०ा गावल 
ण्यजा (डपा 10९) ण ऋकलो ¶ करल 1 40 ६५ 60 वशटुष८्ट १० (४८ एष्टा 
[१110 प्रीण तचल ज प्ल दीः १ लो्ल्‌ट 1 वालव म दष्क त्य ० पह [६ चला 
1716] 15 |पतेतल) 7 धट शततम ग धल १ लदलष्म्‌ वना लोकादौ ग प णम 
प्रश्ले ण पोल पष्प पदात परारोर९ड प्ल कटी फट एरष्वृलः ष०ष्ट एष्या &0 
1141 १ ४1९९९ प१० ६116 स्ष्टा 1प्वु फलव 

वष्ट लालया क तट गप्ीणक धयः त ८ पष्प पलाल] 15 ४८8४ कप्रताल्त्‌ 
पा होल पद्म ्वोल्गः ण्रादृष्ट कच्डौाजा (ष्ण 10) जष्लुः एतद्र 16 एष्णपपालाप 
एणान्‌ प्रण चप रा प्ट कनल काल्यण कृ्ञणाा 1 €१प०८१ आण्डा 11९ भचार [णा 


1.111.111... 


0८ गला टच धल व्याच, च चाल पाप ती १ दाक्लेल 13 }9$कृलटयाणप्ध्व्‌ 
एल्८पच्€ गा ह्छाठ कृत्ापलपक प्तक मा कृटालाा्जणा छत ३ प्र) एर्धराकरक्णो ८ कराण) 
104 ए€ कार्य 10 कत्र (४६ व्नाल्सोप्ट एङ्््छ+ ९९९ ध ८५१९ वृण्१ तण 


1११ शाप्पाष्छश+ ५४ 74०९ [५१ 


गोरत्ल्ववशर्ा शोल स्णरताकट इण९ दाठ्पहु ईणत वलतछपञठत ए} छलल्यन्छलाा छत्तु कण्ट 
अहः ७६८१ पसव्सपृत कु ृटस्क्णमभ त किकष्‌ छ पोल स्दवपायवछछया ए टक 
क्ण सपुष्प ऋकृप्‌-ट कलैष टव सल्पष्लेऽ ९८ एषुभृषप्ट्वल्वे ४९ चट टस्छतह्‌ रटत 
पश्मूभह्ट प्ट पञ्ट छ द्ण्वनर्दसछफट मित्ट ऊद्ल्‌ा 2 टद कतमदप्टा 35 पमाल्छातकछा पट 
शणटव्‌ ऋपोद्ट्‌ ए छै कृतकृषछठे मर ल कटटतपषलाई एप्रलष ४ 9६ उल्क 80 कट द्द 
ण कलो ववत क २९ १० ८ त द्ृह्लस्व्‌ कत्ठ छाल दृह [श १ टपलेह 45 |कत्वल्त्‌ 
कृण्वल्याछप्‌ 006 कद्ध कहे ४३ पलार दण यस्दे छ षटु पप्र पेष कपफपन् ४९ 
श्फणणत्तै ४ धीर कट जभौ (ठतकष्छड इष्ट कत, फोटो, केपः पष्टः (ला ५१ 
3 एदि भ चट + दद्रलेल तल्त्मपकह पोष्ट भषट्‌ पकृणो-ट 18 क८य१ एडु भण ऋ 
४ पपक्रण्ह्‌ ७ ९८८१ स्लिम दष 15 कनद पछिला ससह ९1९0 रणि पाञोगट्ट 
प्क ० कट पकृ 95 वुीश्वैतत्तजा्‌ ज पील र छपरा (सषु भ हवत 19 406 सष्टञ 
भर्षा पर्कृरर्दहपञणप्‌ ज कजाताल हलाछडड धात) एतम एए ९ दक्स वत्‌ ।फकृरत्ण भ 
ष [लि भतल तनस्‌ वटप्लोः हिष्ट कष्णुठप्छलकछ प्रपच्छ एल कारु ९९ वला 
कणठ एत कद्द ठदव्वपवन्मकर १५ ८९९ चह € प्लत ज वर [ऋणु एच 
2.2.21... 1.2.211 
तलफणासपपल्व्‌ 

शकर हाष्पदतण्प ३९ इता, इणो णप ६7४3 दरहाकान्पणा फिर दष्ट 
गफपयपेषषटठ ण तै ।एषलः ल एणाक्तस् एरप्वला सप्ते कूटम्‌ प्टढ ३ एप्त एषणा एड 
पिवषएदु ५ छ पणत्‌ पो उणाद कटहर एव्‌ पा पकोलैद् ष ्पत्टापकरर कपु लप्र 
ज चल ला पस््प्तल ठत ५ जाहु पपाष्ट गपो ४४९ ठपतीठा+ दलैः -- प्णोपलः 1९ 0 १८ 
९८९०५016 ६० श्राप -- 13 प\ भ९९्व्‌ [ककृलद्णम्‌ ग पीट स १ दाल्‌र फद्लते ४०६ 
श८्लराप) १८ दलत्मपकतपपल्व्‌ ४} 8 इत पोदह लोपादुह प पट पहु + साद््लृट 

परक शोलटतछलप्धवद्ुत्षत ज वेगूल्प्डून्वे एतम्‌ 


वणा ० 0८ म 1 द्द्‌ 


पङिकरपत्णृभेपु त प गो रख्रलेते लय एर तहकजारतयषते प८७ एटपेः छट 
पषा + साद्देल [टत कलठतो पाकष्ट्वामेल एरेकते १४११ कज च [लत्लत कण 
प्पीष्त ध€ = कष्ट््छवेापत क पित कष्ट पाद [प्फ लोष्टः ततले प्ण ८०१९ चील [लसत 
छा एठा ८५4 छो पर कतम, त्‌ पोत प्रम र लापप्रल्णोकषः पकृ ्णुप दवपर८टऽ + तु्री५€ 
कत्‌ प्राएष्टवहटत्‌ कृष[39६107 छ पल ५ जेर क ६० +ल द णा + [ठस स्टाफ वृह 
पठ "पहः एततः ज देष कटार 8 दो छयत्रिठः दद ए वेष्ट पु प लातव्लृल सप्मः ५ 
पट ददर छ पष पक्कद्वप्लहट उल्ल क्प तिषठ ऋणावा ०६ दकज् प प्पवहह्न्ल्छ अलः 
व), कष्ड च कृषन्तो 6 (छात काट 5 कृकछट 3 सक शव) 

६ 5 प ९५६५९ ण कृषौप्मासोक+ दपु) उटा४ वि उएष्छतफह ० पार ६०१७८ 
य प, प्ट कृपम, व८र प्रण, कणृट्डः षष्टे सषु चत छठ एृष्तिषटु्रगषठत [प्छालम्या 
मम८ १४८१३ {पते प ठ चतटाद्ट ज पष्ट स ला््टणेद तकृलपैप्ण+ 3 र भ ६16 प्लेट 
पर्त फला, पष्ट योष्छ कण 15 हृष श्यत्‌ प चह ०६०९६९९ [षट ण सपाप पटप्पछनर 
कलवाः णा उदक्च (कलकल ल्भा) कषा ककरण कद्ुषन्यम 3 
पलपटादतेषृल्छ छषपन्नो € 

ण्ट कु एटरणछ्ीस्‌ त पष्ट गण उदर ऋय लुधेद्दग्दण्ते छ वितपह ८७ 
पलल्टै ए, = ग्यः पफल पट स्व्यप्ररम प्ल ण्णः रलपणलृह ८ उटत्टककत्पहते वात्‌ पाट गणः 
१ सएलपवेकः ल्छपठपा 35 पोस्ट छयपकल् पा (ट [लपि उपपट्णाठाः ठक ०90० पम 
दैषद्णछ ज ८कारतलकण वद्ुप्ट्ट हष स्पेष्टवद्‌ चलः एञ्स्ट 

प्रष्ठ लोध्णण्सपछटुष्छाय 18 कषतण्ड्डटत्‌ एलरम्‌ 


46 ६ एणा०९५न्छणा.५ [रथम 


पणता 8 ञणर प पोट श्ठप्फ। ५ षत्‌ प पठ सृरल्णा 18 हप्ट्सलः प्रयत पमफड्‌ (चमपताल 
एण्छपाद ब्रचछ) वप्र ८८९९ १॥ प 1 १ र दपप्रठपोभ कफएलतणणप सापे तोन्णा २ 19प्हल्‌ 
एष ज पीठ कषद 15 ल]०्€ = (१ = स्पलाणः कोल्ड रम] पणते तषट [पा नट 1051 15 
लण्डल्‌, तप {0 (णो ५ ३५५ एण एकरौ ठरकृथते प्री आर्त 8१८ वषपणषट 
धाता इरन गदल = {५ मप्राठ्कालयत एला कष6०5८इ ० पष्ट इण, पल 
९९९४ पात ९तप्ञलड ९७ [५ (11 प्ता -- सलौ छाल <0 एष््लि) ्ाडााललंध्तु ४ 
एलपह लपपन्ट्त्‌ ए एलात पता 11 प्तौ जमार्‌ 


राहा रलात्प्रलारा चा धा प्रजन पार णाद {1€ नाी०५ धात एपातपो 
(चाण ताक्ष्णः) 1॥५ (कापा (९ पलधणि गोत 1116 ए ९९ तिलाप्लर्णाल 
गक्ाहलालसा६ गृफाहे ५९५ ७ चप चपर पष्ठ न चट षापं \लात्ताल्‌ट क शठ कलल) 
वाल्णोमः (हिप 10) 1 1५ भप्त तभ्पप्ाम १९५ लणु)ऽ द्यम ५ ला९बड प्र ता शौप्ण्ा 
एल ला६8 तकर्‌ पपि (पकमत, एकलर्टमि6 ‰ कृषठपाप्रालप (नापड ण धाह पष्ट \ लपात्‌र 
प्र) (€ प्त कातृप्ट कन्वो प्राते पोतोदनला प्र ॥1€ एतञला० कलण एणञपीषण\ 
ताए लव] रेणलौहुलानोरतल चह+ ज प्प ९ दणलाोछप वाततम वीह लाभहद्व्‌ (णण 


० ॥४6€ प्रष्ठा \स्ात्‌८ १5 एल पाजपतोादलत्‌ सील ध€ एष्ाला+ 15 अवता 0 9 1म१०१८ 
ए0अध्०0 


तपताजा कपोल पपणर ्ष्त ज हेष ्रहातप्सच्पल्‌ह्‌ € ह गाम पलप एण 
हापणाषा एकप १ फापरहत्‌ ला पटुना म 1६ ठता आत्तवठा+ ५५ ट प्तं धत 


ल श८९ पाठ १3 ग पाट प्ण चापल ठ कट एष्टा इ कपनुट प्क भण फणाध्णी 
1९ णाप प्री ८७ वर 


द्वाण्न्यावानगवाा 


शोा6 लल्लठरवपाणटुप पान 10 फलतश्‌ तूल्गाठ पाल एाच्डलपत८ ग एभतार ॥ 1 
पणि भाप ता्चसौठत 1 फमल १८९ तास्त कलत्र कते वान्दन ५५१९ 
प्रन की€ लल्नणल्कताण्हाषण वह्छफाफटउ + ६९71९ भ्पलय 116 करछलान्ठ 8186८ 
ण कार ९1३ पटवन) सानो ५१३ णाहो लापणातञादन्त्‌ २, छि उ €्ववड 20 1 ना ाप्ी 
पपकृठाशप्ट न ततार पकी) लीः \लाप्न्पाभः पएलप्णोपः एप १, एल्पृलवाव्णमि 
९ पवात्ठ ४६5 0 ल धाऽ वटनमणा परह्ल्त ७6€ कष्ठलात कोप 10 गोष + लाानामः 
[कृपः कात्‌ + कनामा फलत ली, १९७५ वलातो तठ फत्ला शष) पण 
116 ० परण ग 16 [प॑ 15 क पाकृरर्तभा९८ एठः ॥16 शकृल्णाणात जा का 98 पशयमा 
1 8 गतरतत्‌ चाकाण्लाद हपुलटपलातञ 1 9, कता क लीः \लभ॑प्लाण कण 
पणि तप९ {0 9 ृलपलातणप वपते चोल षदा कपा ९ पराला० कृलकृकतानणण कृकण 
पष्ठ 0 व्क (पि ृलप्रणृौम्‌ भात्‌ कृत्यता) नलद म गृणण्य॑€ पपनम पाथ 
एद {९ तारकणाच्टरण 21.7.11 चाट पकएलपा८९ 8.1.79 
पट+1 पठा) क दी, १लात््लप्रोभः 10. एव्ल्वनज्छमा\ ॥'6 8): (णाप [ 
010 णः 0 वरा दलम पर्त गट ए कृ ष्ापलादर सण्‌ ग्‌' ५०९९१ का वाक्त फ १८ 
वापा [लवत्‌ ग तपण्लमा गुगृन्यार १० पठ 0९8 व्णणफ़ोरप्९९ 

वषट नाट लव गाल ष्छभलः पाकृजातमात्ठ क्षा तल अनपव [६०48 ण 1८ 
कातटण्यर ण कङकृलतणृफु 83 ष्पः 13 810४१ पष [लीः रलाच्पल्पाष्य )पएव्माण 
धात 7 प्दद९ पा २ प्राक एल्ल्गालान्छलःनः ग्मः वार्बकणृच्छय पपा च्ल 8 ०५१९1 
९ ए ¶ हषटुणला २5 कल्ला पनल तल सत्‌ पा पा पणय कला क १० ४८ 
४१९25 १८९ गहत 4 8 पव ७ क्ति वन्द वत्‌ पृ एड त्‌ लात षन १९ 
पष्ट द ५४१९१ धल ततररन्त्‌ लज पट दल० ठ 5३ दत्‌ कम णाप + लप 


शर तह0षर + [प ॥1 


आदत्टचद्यय) बोला लद्द 6द८ लाज णिः तेलानगाञैकरता 0 कलालार्कणा किणो) ठट 
अटा क 1 पलाततप्ोदतः कडकृषलत्णृाौपु १९ एप्‌ लाः कापु इष्टत्‌। द स्दापापद्वत्ण्य १ षट 
कणा सल्तं पापकृपरट कलौ लत कट्त्रष्छ+ ४८ कपपृग्कूर्ल्तै ए धाह सद्वा गिदलछ 
पद्गण1० ॥१८ पह त स्णानवृलद्ाटे मस्ट पलो @ शह 0४९९८, 15 प्राल्छाोग्रामा वरट्‌ 
ष्णा आपे 1९ कनै कृत्त वा प एटलाक्राफापि कृष्या वा क 1९ 80 कटा तला 
० प्रजप्य] सवणा ज 15 49 ९ दककृत्तैस्त्‌ 5१८९९ प्रा०ञ६ ज च९ [ल \ सोत्ाल्‌र १5 1८८त४्त्‌ 
ए0असाणा$ = 6 प्ट ककत 15 पकत्छ्हौ्‌ द्०प्दष्व्‌ 7 णा काते चाट उककहटे वम 
शऽ०्फाल्व्‌ 9 (९ लार सन्या (गावातमाऽ वाठ पठ क्प्ल वर्का प्रदा [लाट १ 
कुकलणृु, न चष्ट १ लातालेट (ट्टम्‌ कटय करणफपोर्ट 18 कट पष्ट णु मा 
पप्रा ण ८९८१ ला दा काहु ।5 ककर ९ वौ ग्ला सल दण हणप वाशृ९८ 
प्रादा ग धट वटर ए वत्र ० (6 [लपि १ सयादैल्‌ठ एणा 1 पटहाः 10 {7९ वल्छ 
भव) प्रल॑लानणा छत पणा१1८ 660०3 पद) कलाऽऽ णिः 3 ९वाञ सात्‌ [कलाम ० 
6 रशा $ लपीााने€ पाद) वललो। हव एक्णकतानाड ५।४0प पलप कलह व ९१।वलात८८ 
0) एप शटा एपक्ााद्णो 1० 7०५९ {16 दद्ासला९९ ग पा कदुकृलतणृठ़ शवा 
11९ [प्९७८ा९€ ० 0 खणौर 13 प्रालाले+ [लिपट 1१8 (साञलाद€ ८व्ा०॥ 06 कष्या ल्‌ 
पेलाणार मत्त्‌ 

तर हाप्रयौाणा 18 उ0काटपर क शोत छा दप) करथापाश्ठा कर्पा ९१८५7 
वणप रम दाल [0४ [लि समता एनतलः काव कष्टम्‌ अहा 18 णपा णय पाड 
प्तेगाहु 15 १1० णत्वे परा प्रणाशे [लता§ वाते प) कल॑ 7 व्णात्लात्ता९ कफफृटताणुषपुः 
० ९ य \लाद्यणेट णि 2 गाद ध्पाल गणे) पत कपण प्ल ~ पकदो। 18 70 १८ 
6८८९९ग ४८ १० ट्वपाक्रद्रहणा -- 1५ प्ानपस्वे पङकृलतणृम ग पष्ट ली ९ लपप्रलंट द्<व्‌ एण 
ग्ट्न्छ्ो} ९ फटट्गाकृतपल्त्‌ 0 ९ अपप्रोक काष्ट पा {76 एषो १ दात्लेट 

प्ल नल्टठल्यकण्वाका 15 तजदण्डरट्व एदम्‌ 


74कलकणोप+/ ° 1८ 2210001 1 ९२११४८९ 


प्त, फलाणूार ग धा पहात १ दाप्य लका ४९ वलाषमाड९ल्वे आना८ पठक्वा+ वल 
गाह्य प ला्दो6 वट पोत्रम्‌ 7716८व191ते) एलोक्ते ध प [पै ज पौल पलातम० कष्या 
ल्काए्व्‌ धल = फणट्ट्मतापा = वा पञ ८९१ चट [पटु दालः १०९ कणा ९०१९ प्ट [ल प्स॑ 
0 ९०१९७ र गा प क प्य पात्‌ पार हाप र लाप्लपोभ कककलत्णा+ 0०९९५ + वापि 
शात पालयन्त [पोजप्तना ण पट 70८ का १० 2 त ण पोष [ककल सटताप्णा काट 
105 पाल्या ज धट [6 प 5 ताल कणान्‌ 1त्ल ग दष्ट यहम, \लपत्पल ५११६ 1९ 
प्ट एवय णा णड द दाालोल रात् ववा ल पप्यृठपति त ९१०९५ ६ पवलाट०९ऽ 1} एलः 
कोर पि 2 कृपो पणा ० पोह व्णवप्ड 87८4 13 को एगफोट ६६ दा) 

1४ 14 ए ०६८66 ग एषापगात लपक इटा धाव्‌ ककधाक्ताष्पा्लड ० प्राठ धज सद 
५४] (१४ घाट कूषर्भला वृ०द्‌ प्रठ६ भृ वर इहा) 13 व्रत६ कृक्धाठद्ु्णरमा त कएपलल 
९८ प 15 0चापते 7 ल वच्ला८€ का प्रष्टं एलपोकल्पोक्चककृलय्मौः 1 € 17 16 पलार 
पिहमा, ककल प्ल लोट फणौ 18 चप प्रात्‌ 70 पष्ट ० दव८ए८ [टकर त उभति आरटपा०य8 
कफलपमवाा छा छवकपप्राठडाऽ (एलाएदा। कटव्रह) वृह वार्लिलाद्क्ष्‌ तृष्ह्ात०ञऽ 28 
16\ ल्दा€ऽर प्रपन्ना € 

एष्ट पकृता क धल सदः ९ टप्प्पलह स्तात तैाोत्तद्मैष्ठा 13 तप्पा + 
वल॑ल्८८ 0, = एव कल ताल व्ठापरडरक प प्प इलाग्ल९ २७ कटत्लाप्छ॑ल्व 8त्‌ प्ल पक्क 
१ साप्लपेद प्लपरपतः 78 पाला कणा आ ताल [दहि "पालाठा एषावृप्ठ कण्डतजा ता 
1811071 ज त्छाडतलयसाल पेल््ुष्ष्ट पञ अप्टव्वे्‌ पठा. एास्ल्ट 

तरल शुरल्दप्ण्तयताणडुगकष 15 कारन्यडन्श्वे एदम्‌ 


ए. । (णा०\ +न्८८५प एजनम्‌ 


70 म 2.९ कद 2८ 1 दाल 


कपण णा ४6 [ली ग पष्ट पलल पाला4त€ पीट द ण प्ल [लह भात्‌ 
पलाटणि€ दवार८ लाकाहलप्रला 15 एषपत्‌ गा एलाञ्छलया जाः ए ९ एथ) लदभ्याग्धणा 
५1९८ फण + सछएलाटञ काट 51 ४१ट्व्‌ का] पप दाल [दकि वकद य 15 करिः पकरर 
10 वट्लवह # एल८पस्यछा धणाह पालौ १ दाधाल्‌ट 25 दपाशल्त्‌ 

2/4 1 ९ाच्लर गाल ककमाणय ण पाह ऋृलत्र वकफएणरल व [रला एलाप्ा{ऽ 076 10 
वटवेपदट क्षल १ ला्टे€ 13 तूक्त वल मद्द्‌ कुटव] प्फृपोस€ 18 10दब्ल्व्‌ पो तट 
प्रि दी पाला९०त४य्‌ क१८् फेण) छट वात्‌ दुर्ष्रल्पात्र [प्ल काणा न धा [दीः 


णि 


लत 11 71 कृषल्लकफलावं कपल कक८< एलका पदे तमड्तमा क (76 16 १ (द) वतते का पात पहा (४) 
\ १८९।९॥९ 

पापल वाकृ्ट्‌ कल कटर एण छप्(परक्ात्‌ कात्‌ दाद्र्तकाद व चल वाह्न्णा ग धरार 
शेप्ा0५ पो हप्र 11४ कष [लप [ल्म चल वाका 15 गया एषनोहत्‌ वण्नरछते 

६ लो पाट ०प्रीणप्‌ चत, ग 6 द पलाप्रलृल वा € ह 7 र्‌ ृलालाञणाो छा 
१०९ ९११९ अलाछर {€ लस्त्रडाछय्य ०टर्पारऽ श्र्रात्डौ €स्लपच्रले+ कण्ट पट ४४५ 
ण ¶ट गपाफिठम वल (दद्वप 108) र पिष्टा 1७ 79 पवार चग € पतराः१लान्टे 
कचपठला५ कदातप्डरछया वात्‌ कप्ठाठर्ट्ण फणा तिया 1० वाज्ल्‌० © कपटो एकात्‌ लाक 

पाहा आ {71९ प्रतक्षु कलार€ वह लत्व कलल; एल्ल्मप्टर ०ाणाहु (श्ट राव्‌) प्षप्वे 85 
एणयपल्व्‌ रप [टमि + हाटक कवा त 17९ लपशहल्व्‌ \ लाप्ल्‌€ 13 कप्दवदा कि८ "कवग 

न सूतलणम कत [क्त एलल्छा९७ ९१ गण अ + त्र धापा म 85 1 [हन्द 
प्रह (नेल णाः ञजपदटो) 

1 प ०टपाना [लमा तरात्‌ पा ग 5९ कतल्त्‌ 5{3ु९ड ग [दीष १ लप्र वाम्‌ 
दाछा 1 पपकत चदं एरल्णााल्ड पाप कादस्त्‌ वृष्ट कल्प्य दाोकह८ भणण तष्ट पतान 
पशान© प्य तात्‌ एल तोपकाछललारा८ वका समाहिणारपणा धृणा 

4 1400 1 ददाव्‌ एणः फहाप लर्प्लतद्त तातन पोट टर [८६१५ तकगष्ट्न्त्‌ 
यात्र कष्ककवे एषण कम॑ तलका प्‌ (दण्ट 119) कतिर 1६ 15 सापवरत्त्‌ + [ट 
[हालत परता पष्ट कतोत जलपाण पत्‌ कौ कष्टता कपोत पण 1१ सवपा; [त ददै 

इयात 17८ 7१ १८ 19 [ण्ट्छल्व्‌ क्ाल्पणा९ 17€ कत्लफलाल्ट 0 1१ [लतत्णा 
कात्‌ पदसलाो क पणार दोतल प लपवौण्न््‌ (एण धष कटौ तटप्टमृर पि) 
लपन 9 लीला १८ ष्ट स पल [गिल्ल्व्य्यःयतय 11८ री कवयु1क कलार्ि ग 
1१९८ ¶ ता्दि्ला। [® ॥0या पता {1९ 71101 0९ 

षार 12 साठ क लोत्प्टल्छा ११५ फणाहल ०९7 १6 कषस्द्व्वाणया प ५ ृत्िदाौ १1० 
तल लकृ पेष्टा क्रय स्लप्रठ एउ चाप्त प्पाक्व्ैणा वा एकत लोषाोवाा०नाा गण 
प्रापत्ल्त्‌ कऋक्ृत त्णाः\ सत्‌ तान ग ११८ पद्य पलाल प्रहत [गर ल्या 

46 (©4षणा०९.५७८८.९ 7 [0१०४ 


वद 3 51०}6 य {16 अनत म वयत्‌ 298 ल भर ल्छा 25 द्ग्ल द यतया {दकता 
एप्राप्रणपाल प्ताट्ड) [पि ८०5६५ त पष्प १ छप्रप्लपाश क एलत्णुञफु शत्‌ वााक्कानः ९, ]श्द्टूलः 
एतै ग धा कलक 18 0956 10 16 क्ाल्याणः लौ कवा] पव्‌ ४16 [याष फकप्याह 195६ 115 
ल]8&11014 वेट १० लोप््णयल शणहुल्छधम्य लदकपप० दद्फथयव्‌ प्क इयित 56त्व्‌ वषय 
ल्वातान० 5 जन€ वरल धल त््०चलात [षष्ठ एणल्डरड छा 1116 5० पल्ल 
3९८७ शात्‌ ९कप€ः> 8 तना एलतवलाणयाऽ = प कपलो। काढ ९0 कलिः पराजालाध्रतल्व्‌ ४५ 
एलणद् €वय्5ल्त्‌ 24 फएदवलछरवाम्‌ कवाटज०णड 

दष्टा र लप्तल्णेश् ताोततप्रजा एरु) कर्न्‌९८ः {€ कप्रािठ वणठ णाय) 
((0ाीणद्टा१८ वाश्येत) धल लनाम 7९ पालि शा0रड {16 पिड{ €१वतलाद्ल भ ला 
ववाटुटाप्ला। बाह चहाञ ० पाल 0पप्ीठप वल ग ल होप पाल्‌ 15 कता०ड कटकटा 
पालाद्षः (दिपा १08) एष थत्‌ ताररमणा वहः लगृऽ ल्यड$ फला (16 कका 
एए ला वक्ता भत्‌ सकृषाडाणा गहर्लणल 2 ष्णपालां त्माप्डर्ण 11€ ए लपने 
पा पाट हौ क्वाह एृण्डध्णा कात्‌ प्रा्वष्टवणव उ 11 ०११९० वदद [नञत्रमा 
सा€ लका] पकलाहदानण््ाल इष्ाड ग आहा \लापलयोत वाससम वलट लोभ्रष्टल्त्‌ त्मपार 
ण धौल पहा पदापल८ 15 एड ९ वञपतएल्त कला पट कमला 13 इपातहु 10 9. [गवन 
005० 

पकम ग प्ल पीठम पतल तट पह पदसफत्प्लंट € हट प) 9 प्रालप्ञत्‌ ल्ट 
ह्ण ८वप<८5 ९ पा]ल्व्‌ लश्टुदप्ल म 106 एदवादठ शतवछभ 10 16 पष्ठी छते 
1९ शा८ट {116 4९ ग पल पिठर वट ग पह व्हा प ला(तन९ दषाऽ द्ा086 शकता 
शा; (णप प्रहोष 10 ली 


11.111. 


ग लल्लप्णलापाण्हकक्षाः प्रा} ४८ प्रठयदय] वटक धृट कषटडलातल त एनपा ङुणलः 
प्ण़ोष्‌ काते वात्न वप प्रोला€ ०९ ०८ब्त्‌ कफुकलप्णूो चत्‌ वधयीण जम १८ 
पाट्‌ पठ लल्लप्ठटकवाण्डवात्प करडपप्लड & ६) [८०1 कवल ¶¶6 क ६०९००७ छत १86८८ 
णाश कषाम तट्ब्रष्ाला ककल १२७ उणाद; लणफौनल्व ४ लि 3 टकाऽ 80 15 9 11016 
पककाव॑श्रो९्€ [7 एृदव्रलााऽ शता [लीः \लप्ा्लपोश्च पक्त एप + कएदपकदवेात्णोमः 
एप्त ५९१ 70 [ली 4४5 वट उक्तम 7ट्त्‌ € र्स्य पाट पा पातः १ ला्ालपानः 
15 लातण शयत & कादा कट वली 9९3 तेठदणो 1143 एत्ला इन्टा कूपार 
{1९ एनपठ ग प टक 15 त पकक र८्ट पिः धा शकृल्दादा५९ ग का 0राड पठ 1रप्रभा 
1८ 8 गाद्पल्त्‌ ट्ण जला कपल शाल ॥ा > (टा एव [दि पलप्तन्फादत कण्ण 
प्ण, तष्ट ० ङकृ्त॑लडा०य "पत्‌ ता€ [लक्षा 4537८ 2 प्रानत्ट फृलकृलावातणोढः कतरा) 
प्ट ६५० लततऽ (ष्कृटप्णृषिे भत्‌ एकात्मा) दल्यफदटु प) कृण्म वाण्हलाणा5 पावक 
९१४०९ 1116 त) ृणट्वदव्ट ण कषु वह्यका कक्षा 11 शृृ€ा7९८ णा # 7 १६१ 
पटक वत [ली र लमाठपोद कष्कृप्णुष, कल्ल्स्लक्णद्या+ ६९ किऽ व्णापलस्व्छ काट 
910 छः 0 11 हट्ट्छ्त्‌ भवते९ कपाल ए वृ! हल््टालत१३ वाते तृ ५ ११९८५ क्छ ताम्‌] १९त्व्‌ पा ६1९ 
५ ततततपप [लतत 1 २ तुाा्लाजप ००९ (० € क? द्छणा९९९र 

वराष्ट लेल दवत धत्ट ण हष्ट्णलः पएणतप८्ट वकष धृट हा चातकपे 1९तव्‌१ ण #८ 
पूाकह० 13 ण ॥९कृटा॑त्णुगीष्‌ ५ हट्ट 13 शणपर पा [दीः पताल [कदतणणप 
ष्टा फ९९६ प्रा \ 2 74\ एल्ल्छााट [०णलत छा राद त्‌ा शृणृल्ा ५6 1८ 9५९९९1५ तल्दटृषा 
गूतप्ट 75 + हलट्ाण्या पञ टि पजा ९९१ ल्त्‌ पथा प प्रणया] [टपा प 6 धट द 
९९ 15 पदा+ [कि पाट § ५४९८ 15 किल न्ट सत्‌ तट 18 व कलगरादफद ध प ८189 
८ ग ५४१९० का पलुरचज्टते एलृठम ट व्ल० [प्ट 8 गा द्ब्व चहो उद्वापः 


क धसवदणलय + नकत 1 


परककलसतत्णृणकु पल इर ५३९८ १२७ जीद एव क रपद दैभोल कत एन्दवं कवे 
पटक १८.१९ क्त पफल वल्यं ए + 5 पलट पष पेत्वः ऽ कर [णरप्ल्व्त + 1 ०५६९ 
0 प्ोत्पाा) [सद्मा (क्र पइ द सलु कषवं 7 ५५९३ धिष पजने क) १० 

ए 13 द्ोव्तन्ववत्वष्ठहक्षापञ शकसच ११९ कृववटकन ०६ ९, (8) वयत्‌ स {४} सवोप्णकषः 
पुकला्णमि गिद्वपा८ 13 भतत कटुश्च कि 8 83 3 ल्ा ०ोव एजः कषर) गषुकदवलयााण्य्‌ 
श्ण 1319 कठञ 0ारतत्‌ प्ण १ व 3 भते कषण भश एषपृकरणस्‌ लणृिम्‌ कतया 


एणा 0 


1. 1 क 131 कः | 3.41 
1924 

ण्न ए ८ कण्व कस्त ए इ कन्यना ववजम कर्कयषुर्जकील ल्वा कय प्रछत 
&‡ 86 ७५२ 

(८०) (५ € परत तफ्यफ कादटक्डद दकाघु कतर फवेपणवय व्यलयः चै ठ न्तव ७ 32 19 

लकल द = भत [सरएलयात यान्य चेल 0चछटप्ड स्ट दतस्व्याहत पतकयर्त ५ प्ल 
क्ाम्वृद्यपसद्ट वु. छवषधेलकणयत संल्छ णकटेत ९ तवक ज <द्दयणणणीतं दच्च & प 
(४ स णरहुयञधस्रलय 22 410 194 

एतत द ए एकत्‌ पिरम स ठ वसप लुल्लस््लवकप्ाण य सोकमिट ० कप 
शष्के छे कल् प०्व्‌ ४ नो = दरर् कै येः करे न्ड # उ 1941 


48 (4०10४ न्ठणा.+ छ [018१5 


1९ छ लः पीप वलः पा]नूहपष्टलः पतरायो$कृटतणृणा९ वर्ण ० गल्त6 पद्य एवात 2 

एनीः त्य द प गाह एन्दा 29 35 19९4 
~ एड ०टल्ाल्ड6 प्फत्‌ एजाहुटण वला [यदम पात्‌ वलः -पङुकल्णूणल प१९३ पलयय्छयाऽ ता 
ष लाफञ्टोप 9 769 817 1930 
- एल ाहल्‌नाप्णाहुष्कणकर्पा चल गह्टोा85९ा{1हटप काहला पलटकाडहद्ठय ९1 भृलडतुष पणत्‌ 

ए लाप्कोरऽ्लः प्फत्‌ इहाक6 कणुञनण्ाञ16 ततणप्पपाष्ठ १ पटोठक्ड शक्ल { कृ चप 
294 682 1933 

1.84 © एलः ल188 वष्ण्ठ १७ पलक. ्णये ९ लापर्वलोषत्ट एरर चछष्णष्टल वेला एतप्०८५क्त्‌ पात्‌ 
८8 छफएदकयदापणफ्रऽ उ कष्टो 1 [न कत्त 265 3 1912 

1171208९} 4 द अणोप्णालौ प्ट] पपत्‌ 115100हष्छो6 47०8९ ङफलात्णज्योलः ग्पलयान्लोा 
तलप प्रला्लो श्ट ष्टो 87 534 1947 

ष्टा लााद16 1 [156६९८७ त (6 प्रल्छां [(6प्तन्त प्र 7०५१० 1908 

प्पित्ाल्य व कात्‌ <लोरूष्त्‌हा च ए = देव्लाहितफण्टुप्वाट रपताट्य ण 176 पष्प पल्नह रपो 
प्लप्प द / 560 1932 

द] 11807 वे छणाश्चह्लपल ० दल कल्पय दाट्टा 7 1337 1936 

भक्तो 4 कात्‌ ७ठमोा पडा भ एलः वाठ १ ग्फगलकषफद १८३ पाल्‌ पलरद्यवाणड्म्मपा 
0९1 प्लत ९ प्ल पट्वं ए ल्णञठतः 56 [942 1909 

१६१0 8 प शार छट्कत्ताना ठज्फपवदटा१ाद3 ०३ वृटल्धएल्व्‌ ए १ लापक्तपाक पिरपय €प९८३ शठा 
1१९\ 3 107 195. 

नकर] ए ए [वत ० कीट प्तल्छ वूनातेम कद्व (त्ता 1918 

१९पप९्द प्र कण्वे उ०स्वहै ह रश्वागण्ड्ट वप सव्य ह ५९१ \५।इ5त्दप्९्‌ त९ 16 08९ एष्यम्‌ 
एशष्यीलाल 1928 

९ आकषट ध = ष्ण एवफरनगन्हाल वेल ऋलातकाष्लोला) ९ कफरकलिटातष्णोपपानहाप्ााऽ तति 
५). 37 1515 193० 

2९९, ए परपत्‌ ०३ [+ क रन्ल्णहल पषद्०8 ज {116 प्लवा कणत ठग्ल्व १ ९९ग७ कलम 
भर 0, (पात द ९१तत 1१953 


श्ल 4 


एललाऽण् दाव ^+ पडटपोरप्रला 


[गध८४३५१ ५५ 


उ त्वण्लाा 


[8 कद्र्वा ५९५१९ चन ध< पट लणृक्ण स्मत्‌ प्यलाटतर्त्‌ कर दपृद्ामः ज व्ल 
हषण एषटएदनञरणप वा पष्ट दकष कमव पष कस्तो दप मत एषत्वटर्स्वे पत ऋक 
वखाोफा 1४ 984 फल्टा) दनीस्ते १ फुट फलततन्त्‌ कपयो हट ४) प क फण 

हणात्‌ ४८ स्ताण्वष्वे ह भ एफिकृणदप सद्‌ र्ठ पटु पपकत छ वोप्णरत्ते भातु 
मात्रज) ऋल्दन्वेऽ (त फण) 0 ऋषय त्णालह्त्‌ चौ क्ण्दहुलने्) ते 
स्ल्टाना+ विप्मतस्ल्णु ६९९ पणार ९९१८ वातं प्राम तुल्धवप्रस्तं पा्ठतकनषज) ३९०५१ पे 
भत ददै प] 4९ प्रजा कषम तट हष्द्‌€ ०६ कल कषद 1०८५१ ल' (द्लपाइ का 
लथणोषुष्लायै पलक) णा & वेल्ल्‌ णा तरटाणिाष्ते चलकर ({एकपिणह्ल्णोा0नर) किषन्लप 
पारपा जा ० जएलतलल+ ६५ लतत एलसार्यजा = एप्कृलालाषटे आ देप ५५३९8 
ललक किलि [रसवत प्पानृलवकटु कर्परे दतमक ४८ 1९४ 
षः प्राजला-ल हापि स्तत इ 0, तठ ४ एव्र १८ कृरलापैम कृदरणह्वमाः, 18 चत्‌ सी 
दाप 10 6 वलस ६९९ प्फृततत४८ दत्‌ ९ पप्रतछठ कटवत्‌ ०८९८९८८ कदणवृलयपै 
131 11.12 11.22... 1 0 
१० प्रृलपट कृरसपरन्तछ्ा छा तेलष तषट कृठस्सफोतकं ण छाफद्ु प्रपजिफादत्तछपा पि 
पदृतत८ ध्फलाप्कय+ ल छद्‌ क रदवं कल्म क हार्य ४ २१९ छटवेमतेर 6 छदह ककवै 
भ< णा धट षटप 


१८८१८ 


$ सय कात ८0 बलोह (पावे वजर दस्तैष्ट कृलल्यन्डतफ छा करप्रोद कक्ष, 
46 एल््तलाऽ ण 196 एषते कर जास्त ए, कृल८्पर्ञण जती म, पत क्छ] (वलफमत 
एतम) सात्‌ प ६७ [0टतर धृष्ट णषटोष, छव [लपि एप्प्वलत कायन कवणकृल८४१००६ 70९ (९8 
पर्णते 4४०४४ ४15 926 ऋते 5976 म {€ दक चु वपि्नहऽ पटडप)19 (४ दध्य्‌ 
४९ समो से प्तप ६७ चष्ट ज ४ कठद्टाण पो्लाछ + पुः ण 

1४ पन एलो) 1० कृटत्वऽ पतः पेष सध्ठलेगस्कध छह धट पु तामेष ज पाट क्षल 
एणाः छ कट गष लप्‌ भफरष् ज ललात छ ट वेण छ चोप चाठकिधटाप १६ 
पपात्लोत्छा फ) चतय 6 एल दर ज कणप स्वेतयेदर हापा कल्पे वणाद रट्‌ 
(लवण कणत १ ला) अर्त चट अर न पोट ल्पम्‌ स्ञ्८स कषर कणव्लः८८ 9 116१ 
एला ध०65 पम पपवर एृषृषषकद्ो लपस्वन्ट कलप छ एरनधत एनलाण्हुः 85 ४३ 
कि कषटहुषल्ते 1 तष्टा ४6 लाए खे [03 कणोर्र्ट कठतादञ सचत छनन उ कीज्छ 
लाणणहस्व्‌ श) नसवणड णर त९ ग छक चठ्‌ भणप (ठप कणत इसत) भातु कठ छ 
छ्णवकयतेन्ट्व्‌ ब एल पक सय कसलय य च पमः ८०३ ट्छ (प्म २ 


%0 ८ भफा०\ १न्८एा १ एष्ट +र 


भूछ १ ९८ ष्णाणप्ाल्ट्त्‌ कलपतर जपत १ लाो8 7 र कत्ल सदा + फोल्तादन्ानप्‌ पाप्म 
(ङ्ाफि0रलन त) इषाय दाता ० ६95 दए सल्ला 111 फ०णतेड 

72 14 1 [लपक] हाउ ९९५ 2) 8 कृवेदालाे सदौ 9 पत व द्षता्त] वणका 


लाः वललापाप्रापरह १7 रप्पल एला स्टा १6 [०४९१ क ० पह [फण्‌ व्यात्‌ [ल 


क्ता दता फट न्रसातलत्‌ प ल [ह्व कदाप्फामो पट ह्यिप एन्वृल जा पाल [टधा 
7७ ऋभू छप एललान्यणा 1१ लमक पव चट पपततकृतट्लत स्छिष ग््टापि 10 वदी ॥। 
्नृणह मम 11८ एनपाध्ट एनगपृलः ०१८ ककर कं १7९ दटल्माप्‌ वा लार८९ ११ [६11 116 


 ष्ट८००१०१ ५५४ नै न्द्दछन ; 


मद फनो्णं शत लीः दपा एम 5 कट्ल्पे किट एग धह 10 शल्‌ (ष 
14. 7 1 

एत वणल एस्ट् ३य) कदलः सष्लपेत्‌ एत पिष शप्ल्ञवछय, छ कषञष्त 
एतमान क ६ ला पालैः तपपप्रल ए९ स्छ्णडव्ल्ते छञ १6 एत्वा एरप्वेटा १ 4 1६ 
[0ामष्लाष्ञप्रन्द्त्‌ पाते प [ल्प 5 सप सस्त कृतकालं छम 6 पत्‌ प्‌ ह्णत्रह तुषछाएष्ट 
गर्छ चल फलद 0 फिर नषधः फभत पचक [रो कयादपञञाणाो छप पट ४१८ ण 
१९०१८१९ पृणोक्कास् = पपर शष्ठ छ ठत पपफसेः त दीह कटवः ११ पात्र ल्पे फ़ पण 
श्वत ऊएतेतर पत्ते आ्पर्ताकपण करप एप्रताष्ट हट भ्त सतकृ ण चह एर एरट्याहि 
८ एलटापपलः सकण कन्‌, {१९ एणवलः छ कणप कलर १6 पेपीटत्सपत्ट एल्ल्लाः ६५० 
810९6१५१ ९ एकत्लातसण &णर८5 15 ए०५६ तस्डग्रलदै 

व्र हदनपााला नरपे एललः वृत 3 फटे पकृ कट्‌ त१८०ह्द्‌) ७8 वप %त्८९ 
कपे पद्वत्‌ करप प्क, ६ सप ६ तूण कष हाड फर पोह इप्सा 6 पनु ० 
पर्ण) 1५ पतपृपट्ल्त्‌ 

दएुएपद्त्€ हत्व प चठ व्वलण्टामा ठह ऋदु ह्ष्ण्कृष ७ पपवलहप्व५४८ 
छतषवल्तात च [+ भटम्‌ कषडहुकछछ केष कोठरा हाट वतव्दे ९ ग हण ऋषु ह्दाह्प्प्‌ णः 
दलप पधार दाल्लाार्य १४९ ईव छस्टवे 79 कृषाठछत्यटु कर्फललयय 8 धा चषटीष 
07 ली, एप्प उल गपो च्णपिरल वकल कहे 102 एषट्ापफलः एषपलष्छ ता० 
०९.८४ 106 पतत्टञत$, €पकृलपपटयस्ट एव्‌ फ्ाोटर ४ कृण्ड्ञफिह ६० सतफमतदः कपटो कऋणकशकुपड 
च कददड ४९ (6 इर ण पेष तजन कहे ककठफ म इपदपेलकल्णार ६ चर १९७० 
परसे५९ 0 १४6 प्णव्टाट दष्ट लद 

प क्षणात्‌ छा्णष्ड लटभा 9 वणणटुतावपार शोरूम कत्‌ 1९ जोश शोपकृल 
वणोप्खछर (्लाछ्पह्रण हीष्मणोत्‌ ७6 कृतर्पणप्पल्त=सलाटप्लः एत्ड्डाणिट पप्र धल कृ्रल 
क्छातषष वृष ताड कृएस्षम # 6० एकृव्लीाल्ड पिल कणोल्तणः नट ४४ 5० धव 
प्ट एदु भा एृलाप्पत्अमा प्ट वृह एते गछप्ठ केर्ररौै, एष्तषट कृललाडठत, + 
एलपण्पत्‌ का 2 एर्तृप्रपवला कृष्य फटी पपर पकाय भलपात्‌ सप शरत्‌ 
छप्‌ धल [रस हवेत हक्रष्ट एतातन पोट प्िरूसकाललः कद दण्द कण #त लह एतमान 
40 € दत एषप्वद्ट 

एकव पठ पहर वपव च कलो) 85 दतर पमे करट कलादप्रटदकत वो 
छाय कि 1४०९ & वेषीगय१€ केपोक८५ऽ 8६ ४४6 काद शट 

भिक) आजा कृष्य परस ४८ तलछट कदर) लाऽल पृाकक्वलह्यरम्‌ 
४८ ट्म लत छु, एसलपसनणप छ द द €द्दापफशैःणा 18 धट टनप्णोडगिल ठ चट 
स्थष्तत सुट कपडे यप लयभटलाल्यै ज तै ठणध्ीरफ चव्ल ७६ तह ष्टो, रपद 
ध 1४८ क्पपेटद 8 पपौर इथ ३ 6 प्रिषणट त द्ाल ७०६ ए वड सेलर ह्ण 
1 भ्ठ [टटतकटपयेसत (ञव छ वह छक प्पदलै ज पह बद रलपएलह वट 
पवपाडाढट तादगरााद फा वदठ एटदय् पातु ए6 प्रभात ग लपटलाला+ म ट णप्ीम्क्‌ 
ध्षणध, 9 (१४९ [लीः + लध्यलहे केा््टलपल६ 9६ पट पदर ४९५ वठरपकश्े शरत्‌ ठत कष्त्‌ 


४९ 0 पषाण पिह लहे वेउ छ धट चपल तालकला छा द टभ 798 ४८ 
प्प्‌ 


१1.121 


परल 0 फ आहस एकस्य 25 ण्वफषट्वे ४8 चट कह सस्याय {श्ण ३0२} 
सष; चत पुनि पलपल च्छ्रपदल क इला पण सला १० ४6 0 कृणथ 
ण पिष्टा स्भाप्‌१द फपप्ठेल उष्य ००९ € रल कुगपण्ण्ण प्रखल ह अपिता इ लयय ८४ 
कप्‌ धट पल \ 5 ऋष्‌, एट्टगफषट (फल छ इग कीः ३ 0 कृयदव् न्ती जन 


52 0 णा0११ऽ८ए १ 058४8 


पाकाप्पुप्‌ वकल पुणः मा ण पाट ष्टो ठक्ता० एप्पल 75 णिपााल्ते एफ पट शपृलाणय 
रला ९४५९ सात्‌ € राजपाल ला एण ४686 सपल्णा९३ पृण ए कृषि शा पपरा 
706 क एलातपञडला, आ, कशा जाताम्‌ इप्णिद्तह एकपलाश प्रा लवस्य एद्नछल पष 
यडद्टातयाषट रन कृकात्तदफृरपह उ पह ण्फक्नीाणा ण चाह पदौ एयपताच८ एणतु्य 

छि पपत लदकाप्भ्त्रला चह क्म्‌ कणातम ग 6 ऋष्टय एणाः 1 € गृण 
पलार पाल 10८ पर्णा €सलात8 वणठण लष्८९ 95 शिः ४७८९ ०गात्‌ ४© एला कथ्‌ ल्मृपपा 
१8 16 पलः पा ० प्ल द्ाता४८ एवल व%6€ वेषोाप्९३३ एाएत्‌परल्त्‌ 3 [ृलप्ठडडानः ग धटे 
प्रषटापै 1णकफटः एणपपलः पतला प्रणय प ट्छ्पतात्ठाऽ एष्णुद्ता§ 7 पणा पश 5 फा दगात्‌ 
{16 पहा ९१६९ ग ध्ाठ शलपयापा। शठ १ चपट पादु ४6 रध्या पा कृदत्ला8 पती) 8 [ही 
पाभ 

7 तपा ४चक्छमप्वे पणड [प्त प पोट एषात्र पट पष्ट गरल एमप्ता8८ एनप्वल 
ग्ल पाटना लोक्रहटूरपलपौ ण धट ग्रहो कपण (कृष्लक्षा) शाल 0९ तपा 1 
लल्ण (पे इप्फृललिन् द्विव्लाष्टुलागण्हल्मा कोमचम ज धो द कपा परक 0 
6 एहि एगतल्य ४० कत्णधएतह निलयः णकहुलफलाौ ०१ ८6 पषा जर भाल 1 र लफपन्‌ट 
५ ९९0 ताो९८ पे९ पटो च्धप्पपे ४० भोल ष्ठी त 1 केणैोणप्ठन कृलालान्जम ण पि 
एगपलः ण 416 पहि भल्पपाा 18 कृल्पणपाल्त्‌ ठा इदह्ारस्लणप्‌ पवा पोषे धरता 
प्र ट्टप्फरफला एन्डयत्रला णि पोल लरकप्डणा र०६ १०० रसलाज९े ०९९३ कृणडलाछा्‌) 
9 भाले ९४8९९ एलल्पर्डाणा इणप्राह्रफटड कल्‌तेऽ ४८ एचछपाड चता कणणालाणटाणौप 

एणाण्लडऽ 1५ प्ट सहा ज प्ा< पृकृल कभा ज ० पापी अलम्‌ एनवलः नि ना 
179०01९9 कृष्‌०७९३ पत्‌ पोरजिः ४ ९०पत1०१य७८पाध हलक व तणाव पोप 5 
शलाीऽ ष्ठो पा दजकाश्ाप ग पाह कडल्लतेा8६ कणा कणश ॥1८ चणा १ १९४ 
ऽप्ीललानि5 पतह छर ऽण्िललाध्+ उप्पल १० ०९०1८ शङ वृप्ाा€०५ प्प धिऽ 970५ 
ण्ण कात्‌ लेगाद्ठमाण) ज ताल कणा१, ०1९९३ प्त ९९९३6 10 पण्णलो (6 पफल 
शलापााप क्ाते ्रल(२३६३ पपो्र९३8 ठरला प्ल प्ाधापोपा) कलपा 


1.९0 @0त१क८ एनय 


¶10€ ४ ए०प्वलः ग (९ क्छ पाध) 16 १।५1व९त्‌ फ णपा पद णिपातत्‌ पणि 
४४०९० पणफयाफदात्‌ ए\ तष्ट कण्ठ ताने प्ल कृणफमाकय) श्ल पले ला उपताप ऋत्‌ 
6 [६८ \ लापक्रल्‌र (हष 108) तुष कलपपठ ताछ = जलो, 18 णत्व ए) कीत न्ाा 
कृकत्ाण ण चष्टे ्षाऽ१ लह सनत 18 वएरला६ 10) पसि कषात्‌ लणवत्टा ११८८ चालु च० 
४७१९९ का) सन सप्तल) (६6 सजा एररट्ट्व्‌र तन््ुणनष पि पाट पाहि भपमः 
एका ण धल तोल {० धल वली कण्डलामः १रृ€ता8) एलठपन्जना ग पा ८१ ११ गत 
पाणिकाक1\6 ४८९दप्र०ह ज ११८ वट्लु) एकमधन) ग धट पन॑ 

देणपपपा, लण्पर्जणः 1९\ एर 7० तेषापे८.5 ०६४८ पर कपो्ालाक कतल पात्‌ पार 
नी कतपापर कप्‌ & ९८; शासा सट्लणा ग पष्ट वदीः स्प्ण 11८ प्‌ ज आर गृकृणातार 
एततषल्टड प्पे पोष छिन्ना ण प€ [दा ९स्र्वा८ एणतलः व] प छौ ध ॥ +14 
कपा ० ]रल्स्त्‌ तणक््त्‌ एततः प्रण प्‌ ल्णातष्जाड गाठ लमा कृालात१ आ) {116 हदल्नात्‌ 
914 (प्प्‌ रदा पप॑लल्छन्‌ कत्र पण्णा धल सस्मार ६० ¶16 उलाान्‌ कणत स प्णण्द 
लल्णप्रपरलतणट तपोकलस्स प्रपत हटहालपै ण तषट वट ४एण्वदा प तवत्त तठ = कतााफठ 
1 8.,.2, + ;; 

प्ता काप चनेन्हुटल्मतात्तलञ र हफलो] कणप्ाम ण पत ति तकप्वातत नपटः ४०५९ 
प्त णलातरार ज {1८ [दि सतापणा 13 जद्ल्व्‌ ४ ध१< षोापणाा सालाः 1116 गाोत्प 


कात्‌ प्ण 7 ग "ट रल व्मात्‌ा८ एगवला हपट आर 9 [जत छात 10 धट एका 


4 तद क र ६८६0 (५ । 


वोन्ठि 1 ण्य्‌ एक वट छवमठर ध्यै ज टद र्ध एकल स्‌6 प्लुगरषवलम६8 धट 
स्कृ कच्छ क चट [लि \ पलट उ आते संणषञव्ते काट णि एलाह [९३ पडा 
प्रवेटः पष्ट लौह भती कथद्लय्ण्छ) कयत चैट छः स्वयाव्क्ट 16 6 पलक तिष्ट 
उ्रछव्ण्‌ं [ली लक्ता ४नन्कट 

[षतत ० दल चृटस््ल्पतेषट सतव दराल ८ पनत्छरक्वे 7} कृ्द्यन्यणः 
षट कदलनठ लेषल्क पद्मी छिल्ददगक्भाडि वन्ते कृस्टष्त्यण्के १८ ४४2 [रि ण ल कणम्‌ 
णपा द्द कछ चृष्पृरट्तन १ कैट देटन्त्टापव् पठत उ कृरल्पे 


॥{ 81.12.11. 


एषो -तषपरक ण पट (एवस सत (छपर धत्स्स) त {ल प्रह प्लप्रप्लेट क्क्ल 
२3 पापकाः जा प कषाक्णात्पतः कला कत्‌ +6 [६ द्वण [एलो प सध 
तलट्सल्तं वपोणल्त १६ पोष स्ल्ल्छप्ते सपे पपे द प॑लाल्छसमे १९८५ परक पट शद्ाप्पपर 
गित काट स दप्करट ज पे फलव हप पुल उप्ते जष्टे सदर प्रष्ठा द्जाषिदुप 
पपन रण पोट एष उष्ट्‌ पट पडटछर्ल+ ज फणदडालाप्रनै तेपा-म प्रो धूह ऽह्त्मात 
लि पालास्छन कोष्ट प्लवतेः कलाप षट पाकदहापठकमे छू दत्स्व ¶सादमि) प्रा पोष 
दकर्टा पषपोत्रपलः) १६११ (टय सोकाठस वाद्ालभत्ट 

पट छण कप्‌ व्क 15 क) वहसलाृपट काते तुवा पण णा 
८ (ठयक ९ कासवगूलकमात९ ०६ {ट ४00 अ व८्टञ आ ०९ प ह सनलाष्टे ज 
च पस हसक पप्रगटभणो 24 चन्लातै 29 दव 6 दष्ट पोत तार पपर कै 
कलत कवयाते च फ) #€ फपाष्याल्ट्ते भ्य कषषव्छदट ना कप्त प ८०७ ९ ह ध 
1 कलार लप्ा1 ९ कलव व८4७९ छा ४ सतव १ कोर चह 659 ११६ वीप्लाल 5 ४८, एष्छपत्रे 
दत्‌ ककलतेद्यन्या वष देके 1८९ तदप इनहदैद्९ञ पक्वे ६165९ सल्पशा९९९५ मै 
गश्‌१९ प वकरपिलस्लाा 92 च 9 (वरप १८ ११6 वट लोगृणल्त ० द्मा 
शफे पपाद 39 व्छकरद्यक श्प तछा एषणषछकछषृट 

षष्ट फकवर प्व एलकृणापला्‌ ग ४6 ह कस्म एणत्वट दप्ठ ४९ वामफहपारल्त 
श पिक मोत लपकष्छो कठि ला करलात गणु शेष्ठः गपा एकहिपणत्रजा 
कधा 8 पलोषा+लुर, इट दहि प्फाफ< एणः ह लप उ हृठएपकत ए व व्िष्प 
पवृ तस ठ षट वानूमिणणहुप्प सकत स०९९३ पट [टत पृक उ) धर प्व रट 
फ धाशृप्ाठे प्म वास्वकृकृटम लष्येछाह्‌ कात्ोप्य्णि जिकर कणन चटित क्षमसे पा 
पणापरलः (एला लमल फट र दस्त इछक्रा6 उपह कषिपष्टतणा 9 (8 
कणप सरला पृषे [त्‌ पव्कृपरिष्टुष पड ६० उपकृत पैट पिट्छ कणक एलृठत वपल 
{९ [४ एकत्व ६० सतह (दण 66) = पापफाच्न््ण्य्‌ 18 56 ल्ल हणप 
कला पाट पटुक तुषकृभ्ह 15 प्ाप्वणन प्रष्टी क्त प्र, 8 तठफणणा छ) $ िणरणण्ष 
४ 8 ६१९8९ वक््त्टड पणएणट्णछ् ०६४१ ०६ पील एटा, धर कणिपण्ल कण्ञदणषञ धञप्रभीर 
एल्यपह धोह दकाप 66 पल्लव सकलकल धा लपतरः क तेल छणोकठः दथ फ 
४९ गुणि रयप्सृह जा तेेरदष्ला क चल [लः दफा शदाष्टर (€ पद्वन्‌ 


॥ 111... 1 
ह धौल दीः (सद्वल भप ज दगहटुस्व दष्ट लक सारदा एटटणयफलड शकनतला 
ध्यते वरूप श्य + स्णकषण एवोत्तर रठड म पट फ्ट्मत्‌ पध 
पड लोादर म सीट एवा ल्वरध+ छल केलल्लल्य छ\ कलयल्तकयेलः = तकतट ल्पता 
शटणफदर फणतेमफषटठ पठ पो ३ भवतः ऋणो छण ट क ट्य एनत कतर च पषण 
16 पलाछलर ६ पेट ऋत पलवार ऋवप्रपठ वावन रट ध कर [डरा पकृ्छचरलः वट 


54 ©+ 710१ 450. उट ञम्‌ 


घी १ लाप्ान्‌6 ता६८७ प 15 & दणप्रणठ्फ प्िकपाहु ए ल्लतया इन्द न 1.८ प॑लष्डा+€ 
6४९10\ कडला १8९86 77), १1९९88९5 9 {16 कणठ ए१1र९8 कयत्‌ 10 प ०८71९ ]ल्जजाा8 
1 9 एला 185 8 कष्टो। वादकूिपद्टाण 176 कठ्‌ चट, त 06 [हथ राधः ४९ ताशृक८्त्‌ 
प्रणते पात 0 पोल [हीः ॥0 एकपल का वज्ट एव्हाना पाऽ 18 कलि। गा 
क्पफपलत्‌ १0 प्र ला+7द६५ लि १ लात्लु€ (टिणा€ 68) 


2 2व्व 

[र प०05८्गृ भात्‌ 7 दोटर॥ पऽ चल 1० € ६ एगपवल ग घाल [ट्क्ष मील इल्लाा३ 
लुणरहः+९त 50 पाद 15 10९5६ कष ह्ााा§ % एमा८६९ १६४ ग (इजाालाप्ा९र पा कूठ) 
२, (०९ ९ णपारकता,, वेाट्ललते वड 15 एक्णञ्ट्त्‌ एर का ट्त्राप्राभवमा ज ह ( फटा 
एालादल्‌ ) एणल्लया पी९ [कलऽ ज ता6 कृक्तत्त कत्‌ प्ल प्रालताद्डयाश््‌ 
[ल्पा (इन्र) वरल कट्लात€ ग पड 3६ [दत्‌ 15 गछ 7६57८ 6त ६० ०१९०८ कृष्णार 
1६18 परप्भोु, 1९85 वलया<€ पथ) (€ ल्य 15 2६ प्ल काल्य] फट, 0ष्ल््ञनाभ + 1५ [षत्‌ 
पात्‌ स॑ 6 10 फलः पषा लकषाता०८ एप्त 15 द०प्ण्डिहत्‌ स) 2 काणाः छा 8 तार लरप्रापाष 


दगष्लष्या 7 26149 


0९९ धोक ापयद्ष्रजाइ {४६ लप्रोपुइलण2 छ लोाट5६ तूणि ८8 ०६6 प्क 
एलालाडडाणा तषट फह्राठत्‌ 18 एला पडटपि] णिः वाऽल्छर्लाषटु वशभ्णाा त 116 [द्वया + 
6 प्प #मा८०ल' कृलालफञ्जला 5 एतृषठ्ि णि वल्ल काितददमे ल्कृष्लग्ार 
ऋक 16 तल ल हठ दाकरटुटणालय त धट कयठप्र चव म 2 फहु १ लप्रन्‌९ 
गापऽ धावता 15 10९ ल्त ९ लात्‌ पणत्‌ कृ०वपद्ऽ पशा)+ल्व्‌ वेषोा१९३8 प ॥116 8इत्त्णाव्‌ वली 
प्लत०ञ क 808८९ कमा जलता कर पक० एना्हिपस्छामा 1 ६116 1ल्ञाजाऽ लाप्ाल्त्त्‌ 
४10९6 15 € एललाऽ९त्‌ 

८ पा ४८ नोक मा कट नोत्रृष्ला छप कलपल्कप्वाण्‌ वा८३९७ ४१६ ृलानपडनजा 18 ९150 
णं पुणः पाण श्रा पा पट कारल०्रल/ त ९ कृलादक्वादय शीण 

6६१ ज [लरप्डाजा भाप्त्‌ ज लोतरष्ू९उ प ९०146 नौ-पू€ शया 1९ वाऽलारहल्व्‌ पा 
ए्णाल्छम पपत तटे परातारातप्न्‌ रकाता2० [अणा 


+ ए80एा.74 0 


५४ 01 तार [लद एमा 15 चज 180 ४८९॥१ कल पापी एष रिऽ एनापयतवल्ार्‌ 
रा #'€ जिाण्ण्तपदटु मपह 

1 71१} © ऽत्‌ धादे प्रततान दाप्‌ दल०य 1९व3 1० दल अल्प म ण्याः 
क&0प्त्‌^ आ त सालः सेठ एलट्टक्ञलाो, तप्ता वट चभो पणः € वल्सकफल्व्‌ कलर ष 
प्ल छातला ज पीटा पकटभनप९९ 1० म६०त्‌ वजा प्यिणा प€ शृण] [ट्प परवा 11८ लेकनलणा 
५ 1८१ त्छपप्त 

(1) (16 78 [ल 50पात्‌ 13 ल्णी०९्ध्व्‌ 0 116 7१०५६ [चपा णा एका एकण्ञटत्‌ 
४ ल्फ पौष पास्‌ कात्‌ ॥तल्प्डात्‌ ११८ व0 फा रसला १ 1एद्लाञ एप्त 
४} चाट त्णाडलाणा ण दालक प्रपान्लोठ चट १ दिलणा 13 हापा छ पतत क त्गा्ए 
२९प्ठ+ (०८)) गल गल ण धष हलापापात्ा ९०५८१ चीत १ 0प्धणार (एव्र 1) 
नप हर्डाण९ कफात्‌ चाह तृसलानछा ज ल दर्स्लाताणट दकम दत्‌ णाम्‌ कृताम पष्ट 
ृपाप्मायार कप्ला+ 8 {९ एलटुापाह ण इः रणेठ ष्ठु कगात॑प्फांल काः दटाताार छण) 
१० ^ नाद्‌] तटतट वट पित्त कटा ह्लपात्‌ भट छण्ण्साप्रल्‌ 0 9९ पल्ल्मात्‌ प्ल 
९ एरु ज पाट काऽ रकाटर पा हाट लल्लाण्ल्पत्लापा दात्‌ 14415 लम्त्लो 
0 1 +त 0 16 स्ट्ट्म्ण्त्‌ पा पट कौलाण्ल्यवृषकहु्याप ६१ [०प्रताल्त्य -- क ५९८ 81] ६९० ~ 


[1.31 


श्ट 


~~ अकारादयः शाह ˆ = ~ 
21111144 12/3121252 6111159 19514199 

011 -711 

~ 11111 


५ 1 
८ 

६, २. ~+ 
५ २०८५८१५५६१। 
~ ~ कम 11401111111140 11 

ही 11111118 

44 
1 


| 
न 
[4 

। 

(4 

ट £ 
ऋ दः 
= > ट. 
& ~ नः 
(र ६ 
= 1 ड 
£ द 
= ॥ ( 1 व. 
६६ 
> । ५ १. त ` प 53 
= ६ 4४ „५ (41. द = 
८ । न 1. ५ 6४ 
कः £ ६5 
¢ 1 ६६५ 1 11५ 1 कः 
^ नि 1 & ४, र 
5 1 ११-- (4, दु ४८ 
5: 1 =. ४, = ६: 
> 5 ५.८ | ग ५. ---॥: ~ द ४ 
जः) ५ ४ + क्रः) 
३ छ \ (7 
2 < ॥ "द ह "1 1} २२ 
> 114 3 = १; ~ १.६ ६६ 
(ऋः (1 ¡ .1{ ~~ {' ˆ 2: 44 
० वप { ५ ट 4: ०. [श 
ष्ठु [सव्य { श्व ट 1 १ ४१ ३ त 
5 1 न्ध, 2 + -- ५ & 
& द [= (न 4 श्न ३४ 
छ 21141 „+ १ १ ६ 
४ (10001 + , < ह <| 5६ 
ट ल १ ॥ १ ४३ 2. 
क [~ र 14 [त £ 
[1 11 अ 2१५ 2 ३ 
द ~ 1 षड ग 11 ६३ € 
1 11111181} (ऋ) [14 { ट ३ 
= § 4 ५:19 - (५. | 36 
च < {मूष [ + {< 
३. 4 | 14९: \ ५ 3 
5 = 
ड. = ड 
ऋः ष्ट 
= ई 
ष्ट ण 


॥५ {~ 


1 प ६ ६ कं 


9 ११८ ९ पत्‌ कित परदवत( 6 ) स १ छत व र 'ए्ल्धप्‌ 2 एण्मारत उ वण ८त४ञल्वे ४ वणप 9 नलो८ भलर 


हा०८ कद्रवे [तष्ट १ एकव रर त कन वप्त नजव्पणवं न्म 


पष ददप | फ प्य दनत्त्ते चतस्य { रद्यव्ट 15 कपे ट फदर कमेत व्ण क ३० १ द्यः अप्‌ कणोट 
फ प गापना तरल कत किर शद्‌ कतु ०९९६ पात लतत 1 पलत नृप्र कृष 


49 ९ धा 5 पतक छृषलमय सप 


तप्रवा+ 0 (ए) ल प्रप्त इच पयत्‌ कतर लेच फण हठ ज 3 पकर पा (©) ट त्यद्‌ 


फपोकणफत न्फ 9 भृमि 


कष्णाष्ट 


एप्प एलकाण्यड पपणलष्णतस्का ईह वप्‌ ऋतं जछम च धर 


पिण्डामाः चक पोल्‌ ह्ठपृऽ ज १ कदतछड ९१ ए८ वेषण्ल्लकतल्ते (दपण 1९) 


(= 4०९ ११ [07८ 


दि सलार पपुवा प ३5 + ल्पता पित्‌ पण व्ल "चल ण एष्कृषछाल्य-एट 
6रश्पाकरक~लपोत्र क~~ क ता-लञ=र ता € उणावात प्वोष्ट- खाते पण पाण्लतपीश्य त्नण्‌ 
1 २ तपल्छा ४१ 1 कणा काडर पप अतत अट व पील ल्वा ८१९ ए€ वुप्लूभीषस्ल्पे 
पएकशापे त्‌ 10 € [दि ८० चवण चा कलक त्णणद्िणाणा पकार 1 पीला पकण्ण्टोष 
भाफल १9 च ल्या ग्रहस्ये र इला (रपा 68) 


ह 20 


ष वीप्रणण.-ल्णृष कप्त पा द पिच्छ च्ल 10 कहा [ररि एतेः क 11८ कष्टक नरिटप -ल्लाय 
लाणाट्वाल्ति ~0 पकता ~ [कल्ल ञः लसोपोा- १ त्रस्त (-कवपलत्ल- प परत्र) 
ॐ लार € छप्रफत्ता\ तवष्लल्ते प्र्‌ = (पले फ\ पण उत्त्पपपोत्चक्यरता ज { एल 
एण्लय्ट] ॥) एलप्ल्ला 10९ }अर्ल जणा 11 एञण्टरा कृष्याल्त्रपाधयः सते (6 प्ाल्वान्लग्पम 
लप {इ्नफवयट) वल (ष्च्लात्ल ण पोप त %२त्‌ ~ कराण प्न पलल्ते {० कोऽ कृष्णर 
1६१. प-पएरगोर 16 वेटण-ट पत ताल कलय ए १६ पोष उकालो खाट 0ल्लनवगानार १ १ एप्त 
छष्परात्‌ च प्ट ]०कल पष (क्त्र एरप्पल १९ ल्पत स्वदय १ एप्पल छा १ तुप्लाालणेप्प 


€०ल पा हतणव्ड 


एल कोल का १705 1१9१ लपकष्ठप्च्छः> ० कलन तेर्यण्ठपा९्‌ प्ल पष्णेय 
एशष्प्ण- (ष्ठ ^ एएलतष्ठ्ते ए सलार एन्लणि णिः तात्छस्लापणार त्‌1131{ब1तप क चल एलन 1० 
फट णाप भण्छ्ल कृलप्पर्तना १ १ आपठफ़ोट णि वलल्लणष ग्णापष्यञणयप लकृष्वशोए 
कोटा पल तष्लः नलया कण ल्णोतुषपाल्फौ त वल ठपािणक पिततं त एल दाप षदपीग्रतहे 
पञ पटा 1 [0 यत्त पलपतत्‌ कणे कृण्ण्तेपत्त- पश्व वेणा पप 11 -ल्<पव [९ 
ग्पालाप्छश्र ततल [ष्रकललश्रार्‌ प्रा उनतत ल्णफटप्यवाठ वप फिहोल्तवणोर लपपयलत्रल्तै 
द०ट ३. €१यार्‌ एलप्प-स्त्प 

11 फा ए९ सोप्या 116 कक्लः गा कल्ला कू =ट०रल प कपप जतये प~ सोर 
र्ण च्णञ]कत पफफृण्यक्रणत्ट प्रा ट व-त्कस्टार ता 8 कृलफल्यव्पात्‌ लिप्णा, 

एलो त एदष्पर ना चण्व ज लातकरू प्ण ल्पा त नोतृष फया 0८ का-लपन्स्ते पा 
त्णमल्लठय कपः वट कत्ते लक्षे 1ल्ताज्य- 


#ष्-लपावा०र 


कै पातः पल कल्म कल 1 शठा 10 एटा एष फपदप्राह एष श्रि; त्ण्यवेलचणेप 
क #ो१< निरकयप् जपा 

1॥ पा ^\ कत चतत्‌ च एठकपशने ल्पत वलाण्य [ल्त्‌~ {0 ॥ल अृृन्तयपत् एिप 
स्पते, चा क पदो ऋ एत्ललगाओआ+ रणता गल, पा ०६ एह तेल-ल्पकप्‌ पलत 
पट जपा ग #ण्टा ृणटक्पल्ट १0 उत्त तल्जर्प्ण्चति करट भृ क्ट प {106 लगता 
रि [ल्द न्छपपत्‌ 

(1) वष्ट चं फलवत -०प्पषत्‌ 7 च्छप्कृषल्पे अण चपल प्य एतत ण पवराअाल्प, ८च्न्त्प्‌ 
१\ लन-पत्हरजा दष्ट पमे अत्‌ वलय, फत्‌ सचष्ह वरण फार लप्ला भाष्य लधन्त्ते 
एर १४९ त्ण्प्तलछा ०१ ९ लाप्रदपोक प्ण-तृट काह 3 विलत इ~ वशा + आाञाालः त त्वण- 
लष (क्ल).) € कृदपद्‌ नम ल व्लपफाोप्यातरत रशृर्लो त साात्णार स्त्रास्ते कर 
44711 ~स4७1< चणत्‌ पृष्ट त्‌ा. वना ल १४6 ब-ल्लावाप उना कत्‌ षणस्यत (तत १ 
एणा्रणा पराक कप्ला+ १ € ए्लाप्णपड तग सक्लोल परर ल्छाणर्फणयत कणा प्लत क्णो कपे 
१० २ सपना तुद्दष्स्ट वर हित एल्ञत्‌ कप्त अगृणत चणृषण्चाफतल्‌+ 002 स्हत्ण्यते किलत 
{€ एल्टपपड ण १८ ७7९ त्णपणलक प्प ^ लेल्लत्छ्लपपृरठदयत् ऋते 1९1 वप्रस्य 
014 श्व 016 स्त्त्णाते पा ॥ष् कृषष्णाण्त्यफषठ्टाकपो त ण्फफााहि -- + त `क स्त 


दृव दवा + च्छन्‌ श्ण 


कृनत क्ष = ककल्‌+ ठस्लवर दसत्‌ क ३८६ छ फएन्द्‌ सतषट च कलह छा > एट्स्लो ‰ 
पत पलद्णप एत छ सल्लक ज + कष्त्ट कापट ८ 8 एतत तृर्मदपघ्ल [ल्क 


भ-८ प्लभ्वछत सदु स्का एण्चाठ कषटपरिसस्पसस्य एवन्-९ = सकफ पपात पट 
[1/1 1.411.111... 1 
ग € क्यर्टावेषटुमवये 

पपठ आतप हतं प रभे सप्छुर्ल्ध्ड कमरा ७6 कडटपरल्वं परा तृटामां चह 
स्टलज एप फपात्त प्ापीतलले प षठ एर ग्जस्ते ४९ १६ ण ग्न्य पष्ट पटु 
धय धप४१ ४ पठ पठ पह दमापणाः ४ 5 मु कृष्णक कषः परत ककष वग कवत 
वपल पटः परए र लृच्टा ण्म रम + प्यत्क्त्ते वरणः पए इत्‌ {ठ १6 पण 
लिप २२ }0पतेक्ल्स् कत्‌ ४० तेान्भृृलक एष 9 कचरण एणा णि ०क्थि 13 
शत स्पत्य क पप्रय वाहते एष लहु फल, से०€१८९ पृ 22 सन्छ इत्रत + 
सवप पिष्ट [करतात सवर वेल्लुः रष्सूमत्ताणिरे छ €र्कृ्णकय कपूर तोक २५ शठ 
भव पष्प एद्एस्ट्व्‌ ए लप लाप तैस कषठ हकल्ट ३६ सर० ररर कृग्ट प्य 
पणय कलन्णस्त १६ ८्स्क्षठ८ ४९ पनल्ते एत द वफ तकहु्छर 


पूप तदे का दर्प्कयह एवपययएत पपप््तेप्रदत्तव्‌ ४) १,6१ क 0 परलणिे ल ६य6 1 
पवष 3 जरा स्टोर 5 पनत ददते सषोल द ह्वल 6 पपकत ११ 50 पप्रौ दत 
एषः ४6 तदस पपीता +^ सलाणल्जृट दद ६ चतदकल्ट प्रणमः कर सोप्ट्म पी (तण्तट्‌ 
पिप्रपक्तपत स्ट {€ [कप्दल्मं षपपत भवर, चोट उटतण्न्त्णुल ज ताल सपलञौ, एप पद कज 
एप्त च ए, ताप कष्ट्ट (त्ते ठ पफ्तकपड छट रणी, एष हनम पकस्व एर्मम पह ८ 
पी ४९ ड्‌ #9 पद हष्त्त्‌र इ (कप्त कणप) प्फएत्‌ दात 4 फपप्फपणा {१ ल मात्‌) ह९ 
पष, पा कषण एप्त८्€ किलल छण्डलितसठ एष्व ऋष्मकपाड कटप्पा 
पिका द्ववत 316 0 कठ हकं उहल 10 एल किकित्‌ ॐ फली कणदल्यह ८ १०४ [४ 
४० कऋषण्वर्म्‌) धाह स-प्रीदालेर४ {9 16 करट्लैः चण जषटकषणात ०८०९८ 19 १०१ हट 
ऋ कलोत ऋपा काठ कलभ (ए चल वेष्टः कयते 3६ पपर 26 ६६९०९९१ ह दग्ध्वेरे १ 
कायै 2 ऋषप्र्रप्ार पष्य) 6 लात्छ्फदलल्व्‌ क एटणफरे प्व छरुत पलत 4२७८१७९ कपट 
8९ कम व्छुपध्क्नण्य 

06 पपप्पप् © ह णा पद्म इलोठञाह कपा, मटर लत्पलमर नमृषभ्‌ पूत 
प्फ ए, कलाः वपष करलाजचचर्‌ का का लोष्ट कट ऋ क्ाट(+ (पयते 
आ) लकल 1ल्वाकण१ पात्‌ {द सकला बुक एला छल वीमे 


फप्णापफष करट ०४ (४९३ पद्मात्‌ ४६६ फला षट पप्द्लपष््छ्‌ ३१९५ 0 6 १०१५४ 
पष, सि) कष णाप करार्दणेष पप्रपपड छट वाट पदापतत्तछा) अ एद 
ष्टम्‌ छठ ट [एन [स ल्फ एणर्तलल द छैणाट ऋपा एवण्स्टते ए तछा 
कप च ४ दोनल्ल्प क छ + ऋ अ दयु जय छ ल 25 वजय 
पठ आ 6 हतवे रट अपलषठडम अूल्ट कल्छ्ट चे रहत गलोकटवे विधवृपटुञ धी 
ए प)उदछञटत्‌ अ वैलका 9 णृ इलः 


कणण्ट्कन्छुाषय४ 


१४३४) 7८९८८ ४ ह प््प्चष्ड ६६६ कलत प 6 ट्छ 16 तप्य दद ४४ म 
भकु पान्न १ कएष्ठ्नतऽ ण 28 ० ल्क कयः इट्व्छात्‌ कह ०६ छपर एष ऋत 
एणिष्तणपड अप्‌ दषम ६,५९९ 85 10 29 (३ एलः इर्त्‌ एषा प फप्म सल्कण्ड कह 
त्वत्त हपप्रपकेऽ चष कटत्व्यछभा(, फचलपतट 19 एषल्व्‌ छषल्छ शणााण्टतए्म्ृभेण 
दतत, एत शकण 25 कतरे ४३ संष्ल्रण्लमकण्टुप्कापफः तञ जिया आस ७१ पलौर्लकणषटु 


54 € 0०१ ५८८ प्स 


सकण] 1 कय कयत दः उह कल्लू 8 कन्लयाणल्यु ०ुल्छछष्ट २९८०य्व्‌ त कट 
श्ण पिातणदुऽ 4्ौागषहो। ३ 1६8 सपफुल्ला\ 6 प्ालषठ्व तता -काहलपात्चला प्र 
पश्राधुु एग्पाल्ञ 10 पौष वाश्टठरर ४७१९८ गर #ह हस्र ला९्€ त ्पपप्रापार [£ १०९३ 
शत्‌ कणद्हला पा प्ट वानरा शात्‌ ताटिलाद्िश्रमप ज शा इप्पाात्‌ हवाग्‌ पष््पपाड 
भत्‌ र्ठ लाद}. 

6 फीणा०लटतपवाणद्प्े ककर ७6 कदााल्पं कव #ष्ट्ठ वार्वा ६4 € ग पादण्छ 
ता (1) ताद, [ाहद्र प्लणुणठाल पकप्लो ऋताः ता पकानलाड पाणिर 
ते द०्‌१८९३ ककपलप्रोतुः ४५ धष १८ 10प रि्वप्लाता १7५1005 पकाल पाणः 
पपरा (€ 70६ दन्ते (2) #ट अला ०्डटजट ऋाटकणोना€ ५ [ल्‌ ०८8 ० ्लृूठवप्र८् 
16 10४४ \1एातध्रणाऽ वप्र 0 116 -म्‌€९ ७९६ सात्‌ 116 1116 (ता1९्€ 1५६6 70 १ पपर द 
लोपा कालप ाण) एष प्टपदा। कचहुप्ा7ट्ड तल गालिञ 10 116 वद्टुप््ट पल्‌ भग 
४९ कलपते एलाह जप लछम +^ प्ण कृदा्त पड्पाल्या शात्‌ (3) ध [्टत्काङकताा त प्ऋालाए 
एणा प्त क्तलाप्क्लर 10फ प्षवृण्ला९+ पअएाद्मा० एषां आऋला€१०९७ {1056 [ल्त ७१ 
(ट प्रोता € 0 २ [च्डुक्कुापत ९८6 एल्टनठ ण धा ९९९८१०१6 कापफाीदपीाणय 
प्ल कालः फ्ालणृनाट कलव 15 पठौ कद्रद्र कट नहधाणर्ल्णृ५ कालण्रमाट 
31९1त8 कपाट विता 1३६ कडलध्पदधनो ऋ्रमा€ भात 14 06 प्लत प लोपाद्‌ इप्तृलड पठे 
1)16 1९0टकतापात गालणाजार पल्ट्मत्‌त [ष्ठा एणा 3 पा पनाऽ एलो भात्‌ 15 7169 
एष प८टद्‌ प्र तट पलटवार लूप्ाठणो वपकहडातार्‌ 


2८7८ ५44९१८८ 


<पार्ल्रा्त्मय शठयात € कलणिप्ाल्वे पवता पाट कृत 0 निह णण राति गा 
16 पदलप ककनाजो इनोल वापाणप्राऽ नादो, 85 {6 तृाद्रमुत प्राप्या त वन्य 
११ € करालित) पट प्रणा९ कपाट प्रफ्ला ट एतदा आननातेञ सषा कपया 
परापर ९ञएल्लत+ चान्त ज प्य्‌ उलयान्नर छाल [लवतत एषलला ० ©रदृपररार शुक परल {116 
1 पला 18 पट्टपाफला। इणालव६ऽ {16 1द1ल रफप्प्ााफड कार १६१९८०८ छप्‌ ल {€ 
ए पाला 19 [ष्ट ग 108 € वह कलालः लः [तन्मह पाल कलत गाते प्‌*० ॥6 
धणडलत्रल्व्‌ कल हद्लतणा 0 पाप्रा्तोप्ञ 1] € धट 10५ प्मिष्लाल्त्‌ जाल्ञ त पाभ 
86055 श ए०ापिरट्त्‌ प गा टप इणफरवड प्तौ + ऋय € 15 पपावटाडाकावाषार 
आट ण {€ अश्वम ग १९ कपु जलन षट ऋ0१+8नगेन्छा९ [टत इणापातर का ष 
शट पाकि गाापप्रार वट किलालीा क पठा गलतु, दग्यत्लं भला पला कुटो ग ४1 
0८६ धात्‌ उ८्सजात्‌ = एतच ग ताल वजया] [लकां 

ण पाह एलं प्रपा्ापाऽ त सल० ९०९ [0रव््<नफदु ४ कोकणा दाल एत८९ 
रुणोत्‌ ४९ प्रसल्व्‌ चल वाककोष्छह्ुमो तदत [कक्‌ कष्दयाल्त्‌ १ पाणा पप धृट एला 
6८९१ ९ाः दिलाछहज पत तारत्०्रल म [० [पलोल्व्‌ काप््फाञ क्रक ला १८८८० म {1/6 
5161१००९०९ नाष्ठ्धात्‌ 8 पला गा पट ववाम ल्त्रात्र ज चाष्ट रर्द्ाालः वपेत्‌ एनी 
कशलणत्‌ लप 17 {€ सराह तपए्लाणा 

गाल ता००॑ पालित वयु णिः एष्हुाालर 13 {€ वािललातिाणा ग १16 [ल्य हप्पातेज 
दवा 2 णता प्ल ठत पराप्त एवरापान 1१५ ८१५९ 10 पेललप्पाट फट) हणक्ात्‌ 15 ¶षट 
त्त पयात्‌ फत्ता चाट हत्त्छते छता पप्रा क त्लेपह पपार तृत व्य्‌, ल्ल्णाहत ्राणरए तषी 
लाप पाालड धट कटर एल क ८ पण्पत्‌ कृष्‌ ९ 3९ कृषम॑ल्ते द्यापााल्ठपरञ्‌र बलत णि 
कटटुधापलाड हम्‌ प्रटलः 1 चला {© {८ [ल्त छठ हापकल्छ्नार तभोग १९ 
लप्‌ कृषो ९ ता कपस्ल्पाद्ठत्‌ कक्ल्प सु रलृक्छाण्पर प्रव] [ट लपाणकप्‌ ^} 
कए हात रभम क वा हपाल वार लिप का वहलः {115 १९ त145{०]1 


कदा चवछद + ५१५८१ छम क्पे 


कथा प्कदेतल्व कर्पते ४८ कठतेल्ते त ऋपस्सकृछ्तणत स छर एषटुणीदपेक वणाह फकः णत 
षु कटमपरहु छप षट (वकते चतस) 

इप८्ट तर्मन्‌ क्फणपपै स्पर्स्प्याीद्तनया १८ [गषवटछहल्व्‌ उ मकल सृलड छण > म्‌ 
एल्यलन प्रिर छपर ४८९ प्रा्ा्तमाट्व्‌ द पपर शफरल 


पणकित्वण्म जृ १९दववर 


शष्ठ ग्ड लतं, इव्पा्त्‌ 13 कल्ल्लात्पनल्त्‌ ऋज लिला 95 चट व्ण म्‌ ऋष्कृसषप्र 
एनो ज चष्ट लमत चौपवये क जहतत एपरतापट कष्ट र्ट्युप्रसात, १८ पाज 
उत्‌ पिप दणपात्‌र सपुर कृपेषमाम+ छापर न्तलोार पभ + एणा पुतालन्य 
६ ४ हिक पणार ददल्लुज्ण्यच पल कष्ट तव्वटप्रनट्त्‌ लेर्छत ष्ट क एणासृप्जण्ाछ 
श10पोव्‌ ४९ तोपदना ल्जर्टतप्त ११6 ०१५१९ ज पष्ट पए छटा तए ४6 }भप्वाा११ छ १9६ 
रपे हएप्रपकृत सषफन्ह्तृलाति+ ऋ भक एर समव व्र ट पत्म, छः रद९ठ्वे हणप्रात्‌ एड 
ष्टण वटट्टतकैल्व्‌ छह तऽ एच ह 6९ स लनयवादय्ठतड €१\९त्‌ पे ट दतहतल्ह न 
प्ा{पाकट एप्रता४८ व+ 

पकप छा शुएह ० ८ प ० स्ल्‌े [टक हठफफरव्‌र ९ ल्छाकरप्रणाः पि्वप्ररर 
प हथु ऋते चत्‌ कदलपोशते) वस जण्ण [ृत्णछ्ह तपे श्रील कलः तप्ते 
ष्ट छाए ्रवृष्छधे, प्ट १० स्वस्व व्राषणकातरोल् पात दा्लिषत् आ पाट एलपर्टा 
१16 १५० ५ प्राप ४८ ०४ 1८5६ 0 06 हट्ल्छते फर सत्प {© 1९ एलारदु९ {णसप्तर) 
प प्ण पजत्तादटर कृषति ११ [क्पे ककल तट पसतप्‌ ४ ज+ 9 03 इट््णपप्‌ 

छा गवणहु ० 6 8७६ [लार उष्यते +3 कटवत्‌ १८३६ तृप्त हद्प्नत्मा श्राति ४४ चार 
कृप प्रा ४ कल्म) कराया 1६११ दर्टापल्व्‌ ६० १5 पलौप्रणपलछर सठक्कल ण कट फन भात 
पलप ५२१९८९५ विप्र नजो 93 मज पथह प पष्ट 1 कलहदा [लप लता 
प्रप्रत्छस परल) कणताजफे क्ट पक्कृदत्णप [लस ० [$किक्रल्ना० भ पण 
एषणा, प्फलतपेर्नड क फक्क छट एद्पसते छु पत करफज्छमरज द्रण स्छक्ल्णा 
व ९दप्ऽ (मापिता फे चोल प्रापय्य णा ह परध लार जिपैष्फषटुण ्राल पड 
हमाफवे ऋष, एत ल्०पिर्ल्वे सपः एष्ट्कुरठोट दभो सेपु-धेषात वणते > 8\अनोए तृप 
प फएपा्पणाक कपुकटक्लानणे ठ फ कृल्लत्त्तपम्‌ कवोटूण 

&$ ९६०१९ स५८,र फी ४९ चषडटण्डकलतं इर पष्ट ल्लवण छा हुशीन पेपर 

एपपुरष्टतणाः ज पर सल्वजाद्‌ टद ह्छापरापे कदत एर5 प 16 इश्त्छाव्‌ वदी वद 
८१४४] 88९८ 15 एलाषछा ल्व १५ वणो पज्र 8 अष्कि तप्रीलल्यत्छ भा पकाल 6४ श्ला € 
सक्छ कह सन्तत स्ते कृषक्ानपट ४1९९९ (्षिण्त्ठ 15८) वषर पिष एषः कलषापतह्ड ध 
116 वकण पट उट्ट्छात्‌ ऋ प16 एप्त १ १११,९५ उणास्से०९८य्‌ क्ट म पट इटत्जात्‌ 
टप च्ज्यषत्‌ कर पर्कः कले श्वत ल्छयाकमयल्यह अ्कलव्प्छ कलाः १८ कृष्पायताश्र काल ३ 
क्ल्य भ र एषातर फषम्फलैः कलत ऋते ऋ वज अदठश्रर ३४३९ दप्कतपल्ते ए} एएषजृमद 
हतम म पाट पप्र ज 83 सज क प पि $लाकप्लेठे (ष्य) 

गट कोलणापलाषठतः 1१ ल्व ४ वपव क्लि ट्लपएयप्ल्‌क छष्टत चर कृप्ाप्मन्नम 
कवल पा दष्ट इटत्कते कलह कध्लस्ण्सहम्‌ इट रणत्‌ धल पृचल्ञाठ छट पकृ पछ 
लौपफाछपऽ लृज्पा त ४6 कृषयीणन्छर्ः १ तो\८३ धोक 15 पद्यते पकता पृष्ट सयव 
धथ एवया दाल पपु कणः कपय्‌ पटला ०व्‌ पणत ररपण भृ 
९ शल्ल्०ात्‌ ऽउत फन ४6 एष्व (द्रप्सः ह ३३ } कयत्‌ फार प्लवतः १८ प्ट 
एवा शप्र एप च्य मा ष ज8व्ठ एरदजल पल जका पर लमत एत्वा कद 
मादर च तषट लात्‌ ज ऋरणस्धठत सातं ६ फकर्ट त टस््यद्णा ४15 चल ५ च्छा 


लट कषरम अदछएड तते इ स्कृ्यर एलाछपफद्ट्तै उ) आहु #प्फताद एन 
7८८. (छटप्ट 16} 


60 (+वार 4८१ [र ^ 5 


ग 2 1कट८ एलास्लयश्ह्ुर ग चाद्या कात्‌ कलवाः श्वषाड वचाय प्छ (कपा इण्ट 
प्टऽ 00] भा द्लात्णा) 17९ तत्प्‌ टक हणपात्‌ 18 [लपप्‌ कृोपगमगण्हाल्दया; गर्ल धष 
10४ लः दत्‌ ग धा6 इलया दात्‌ दह तट अकृत [प इनापर€ वतारावपठार दपम्‌ 10 एण॑लीत्त्‌ 
50प्रापत्‌ 15 १3 [पत्‌ एं वरा गल 1/ 13 हल्काण्ल्‌र, कता 11 करान गलप पात्‌ वाड्मृणृल्णा 
प्व प वलि [05६ त गह्जूभाश्चाण्या त एकप६ः 9० एल लला ग टृ ककल 
1६\€ > ए११अगब्हाट कपत्‌ [लयः शणणत्‌ (आलप) त्‌ 7 115 एषर्लटा कोला द्व्‌ ए 
> एल एल म पराल्दा८द्‌ इ्प्ठलाौह [क्ल एफणत्‌ ३ पात्‌ कलमा इ०प्रात्‌ प्रा 65 एला एला 
ण ड प्णप्‌ रपल्लंइ ए€ एट्ट्य्डणन्या एण्णव्‌ 1६ तपाद गणपाठ टस्त्पाफक्णाऽ गा 


-------~ (1 „ \ 
न || 1१५ सजन 1 1 | 1 + / 1 
( {1 {11 1 (1 गाध्‌ । {1/1 4 \{ 41 1, 1\। 1. एषणाापु 44 धा {11 + (11, (1141 ५ 


र > ~> > ०5.54 

= ड $ २०५ = इ 

[ष > > ड क ^ 9 ३ ३ 

& ६ > > ३, = = इ, इ = ६ = ॐ ॥ 

6 द ~ {१ र 33१३ ० = ० म र 
( \॥ वि ७० ५ अ अ ननननम ञ्‌ 

नि 1 | 


५ 16 शोप फएप्वाल एशल एण्य्‌, (लध्व वा) ¶४९ कककणन्लवातूारटुरकका) ५२३ प९८०द८्त्‌ ५११) 
{८ पालालरिजा आ पल हल्ट्ठफत्‌ वलि पालालत्ञदा शोषट्ट १ कतर क11६1178 ग 116 हद८्छात्‌ हात्‌ 


प्राता \।तपमे५ ण 10 एषं एम ४९९०त्‌ 22 3 दथा ग ६९ 50पा€ लकारा 1० |€ कटव्े प गा 
पाकात्‌] कर्णाट 35 मृत 8 40 1 14 ल्यडा, ल्माप्न्ल्त्‌ ए) हुशाम्‌ सकत वपणऽ पपात 
पट 703 पा 13 १९५६ कल्छ्व्‌ आ धात्‌ प्राल्वाकपे ८0 पट ल्य भलर [1 वाक ४ का ग्ट 
पा ॥ए८ लाश एकग पाषट 

ऊ०याल परतन काऽ टसामा पाठ पह कप्‌ कहै हठप्ात्‌ वप्रा ९ णा ३ शलतष 
10६ ग (< एर ठटम्पाप्ताः, वफ पार वाद्ण्‌ा८ प्पीठस्‌ ज ४८०्व्‌ सट एतल्‌ एल ८,९ 
पड णारा आपात ९कप्९ट 8 न्ग कृप्ठ्व्ल्ल्व 0\ चाट कक्तं १ लाधानृलछ छाप 
वणपापाषठ {इप्‌ षत पऽ पट्ा+ त०८३ करामह हभ 00९ तलह पाट पे [लक तपात्‌ 
ला ४1९0 ४€ कलहा प्रा #16 €स्०९८त्‌ कहत 1४ 18 प्ण एष्णगाल क धट काठम्‌ म 
पल पिण्छण पड ब वल लकवव्‌कट लाता छाः १ 1एस्ाजाऽ 9 {116 \ च+ ९इ (लर भत्‌ 
006.) ०९९८१ पल कप्‌ टत सणप्ाप्‌ 8६ चर एलाह त त।१०॥०८ लष्वेञणट परर 
प्रटररणा 1९ कलट्ञ एमा ठत पा प्ल गृयपठप्‌ ग कपाल चोट हतश्वपत स्ट्तप्मा ण ९स््पाष्ट 
लढा पपी पादतल वद कानार च्ल पीपात्‌ [लप इप्‌ वाजमृणृट्ण 

0 ट पिशा रणाद] दोष्ट ग कोपाय भत्ाकप ट्मा+ व्‌५८१९€ एषणा फकः ९नवा ० 
एकरपणमपाा ६ पत्‌ फलद गाल पा लुका पात्‌ ववष पवत लाावाद्त्‌ [लभाा8 ‰ 500 
हाण्पाह सक5ा०]16 पिटणया स 2 [टम्प्‌ कफल फो पार्‌ एषठ प्रण॑ल्व्‌ आ 8} शणटश्चभ्ला दग्रा 
त19519}6 दात्‌ प प्राठः तानशुलद्त भो वल्लो कामृभात्चणा दाम [ष¶लाणालामः कष्मपु 
णि त्िल्ौाणा लरपल्प सदला ल प्रज्तप्ना दुधटत्पाप्यय सषाम १75 पोत गणान 
एतं ग कल्रलप्पाणका [1 13 प्राठः र्वृण्टणत्‌) वलल्ल॑ल्व 90 ुकृलालाशय१८ [र्टतीय 
पा [८ [६ पलप्लट्‌ पला षट्‌) कट 70 पट वली मलयो वष्ट कण्ण 
ऽथा कणठ विलाण हणपात्‌ 15 हत्वा 15 नीद करजद्त्‌ वव द्लपाल्ट्तणा कवः धृट 
प्जापतप्तातणा९ [ष्ट्य त \कृलतश्णतारणा (कण्व) स्वात्‌ प पपार काक्ात्ट प कड हेर 


1 आाप्ठष तनछ+ +0 + स्लवतचत०९ 8] 


ष्भाष्ठत्‌ ८० चा दष्ट ०९ हीट ल्नयपर प्षट एयापलाव्य+ वर्तला+ 1 € {|€ पठः ृष्छफा 
शला एषं ज १८ [ट्य वल ९ पददा ग शा 16 दालम्‌ वद्र ग्यम एरतपाौह 
{१6 तूलित्लाद्तकणा त्मा तट पिलाना पता €णञ्ट्त्‌ 2 फलालयता(ड 

णण्ट्तात उपप्राक्ोप्राष ठा पएकृातणा) कलव प्ाषणक क्ाए [हत्त पठन, एठा 
पआजा्‌+ भगा {7८ [दीः सत्ताष्ट एनच वाट+ द८ टस््रिभणत्व्‌ 9 एपोपणाक्+ ल्छपूाल्भणा 
शाला 111९ [6 लाोषाहत का वालणेल छत ए कृपोप्ाणाकत टेरकवानाणाया पकाल € कल्म 
एटल्मा९ड हात्ीलः रा ००6 हाल व्‌ पाप) ४८ कार हरृ्लोल्व्‌ गा तातो 10 ४, इट्तीणाा 
णा प्ण पाल) कृष्प्वेपला षिन का 8 प्राप्र्ोप्रह 0ितिपगातोर ६ [ट लपलालप््ट 
का कृलयो वीटष्टणावममा प्या का लातृरलकपतमा कापा कषकपपा {11९56 [ृलाणया 
ला प्म प्राजर एिष्वृप्टप एष्ट, 016 वष्ट 15 सपतटत्त्‌ कट पट [द्यत एट्मौ ०१९ #ट 

[0हिणा+ ण 016 [प्फ गहत धी€ एणा ज ध [प्राना शटातु 70 11113 वाटत 121८ 

कठ किला ववाह पा ०१, म प जटः कृत९९३ ता चष्ट सत्रा कल० (द्छाताकृपाामात 
72169) 

{गि कीलाः क) लोगोताला एप ठल्ट्दलनासो कव कवपोऽ एश्रप्ट्पोको प्रवी दएलाप४ 
‰ शलाा१ पणाय एद 1९ लके ०९६ दैो1© ४१९८ ग राट कटद पाञपौरल्त्‌ णा पाल 1णटुट 
+ला 0 116 इपकतस्लुकमलपकः क्ट क [पा 15 एनातप्णाऽ दत्‌ 8110१18 8 त्‌18510]16 
लल्ला प्क्षाणा) 6९९ ४1०0 00४७ ष्टः प पट १लाड पा एलाधलपोका तात्जने€ 1015 
प्रप्रा 15 वराहलाकालत्‌ पो 6 लीद गो उतत आारप््रिललाट्‌) पते पाला 


एषण 


क०पव्‌ा इ 16 क पराहत वेद व्रिदद््लणपन्टोष ण्ट पपरा चत्त +ववलो१.व 56 30, 1996 

करका प्टल्प्रवृटद 1 = सात्‌ 07148 0 पवत एिष्ठ्टदत्वदवावि८ण० ला तला व्रतपा [6१०७ 
1)€४ वटका 0० दरप्वाने 4 101 1933 

10114८78) 7 }\ 00 लाद व्ताड 0 (716 पत्‌ लमा वणात्‌ कल्मा८ 6 4॥ 1914 

पत्यै व 23 भात्‌ ५८ ए (कठ लुप्ता 1ऋफला१९९ त हा ।प्द्ववलप्रावाल्णाञ ९९9 14 
106 ककरा कोट न) गे # §८ %07 399 1941 

(०३५1० 7 क्षवे 20! ए © त प्प्रलपाहत शठप्णात्‌ त प्ट्भादैव 47 7.3 1936 

1०८}, ४५ 2 पहला 6स्व्वैला८९6 0 ४06 कृप्णटो+# १ वोरणोक्षा कदि ज हह छि चते वकते कटौ, 8तपततड 
भरणे ट्ण क 36 33° 1945 

कं 0ि78त्‌९]। 7 कात्‌ वद पका एह [016 र नण्हुष्ठ पष्प टत इतप्र्त्‌ वत ल्ब्य 

50 440 1945 

1.1740०१९प ए पछ ववा द्यत शरष्या ई त ६९० [19510] 720 3 1907 

1188 = [ए ष्टफ्ञचपला वलः चर्तकला) पपत एबत70]णटुर्लोद 40॑९ 1५179 एष तोपोश्लण + टव 
1925 

कए १ वत्फार ल पोगुिण ऋष्य [ल्छप्टयं ठ 209 1044 

~ वन ७७ ०६ 1/6 एिकवल्वाथानहग्णः र स्‌१८०॥ कल्वातल 126९6 7 1099 1951 

7081 त पजाठ्टलपारहव्धुण ८ 5{पव्‌ालञ णा) हवम्‌ पोप क्य १९६६ ल्त ऊतकात्‌ा१५५ 129 288 
199 

6००१611 7 9 प्रो९ उद्मातौ पा @8\८5 इ तैच८8र = ग्वलकत्य 262 34 19.90 

(पथति फ चत कयत्‌ क्प ्लपलन्स्त लाणठणषो किलत १0 त्वाप्त कृण) 
८५०८ 11९8 2 345 1953 

त्थ [ ह एाव०९८९] सूषण धल द्द्क्कत्‌ } दक इठछत्‌ य पल्य 1] 76 _1 1956 

प्रन 7 ह छण पल्यपेग्बा पि कष्त०११ पा तषटत्टधमा वावदत०ा3 क्वान = 4,2 194 

1.68 ¶ उफा्तद्‌ छ च पस्य ह द्णाप्व्‌ क स्व हठदाप (काल ६ ० 60, 1944 

९५16 ^ ५ वर्ते सद९९३ ४४ ६ = दाणत्डा \पडणाहदाता ० पत कल्यते फकधेष्वलोप्ये इतण 
कलऽ 19049 

1८6 य 1 कपत्‌ 76ला, ए वल छण ट एलका वणक दण 1 पला \ददतजा १ कत 
न्व्पपा ताज्ल्दल्= यो 4. 1 4 220 271 1938 


62 (त्0ा०१५ 8८ णा. [त 


कया © कात्‌ ४९ लाद्य क क € वल्वन्णछीलपाल्य वच्च एष्लकल एधा [९ णाल एष च [गठाछय 
शपा८णा०९ ८६ [© हणम्‌ एष्ट ञगत्वृप् स्लन्पतवह दलः व रण्वा क ८०८ 31 408 1938 
113०8 ^ ५ (त्फ काट्क्ामाऽ ज कककवन्ट््तारहुषुौः = एष्वष्देतत 60 498 1943 
-- स्थत्‌ हालाञलगालाः ए (= वलणकृणश् ग्लकष्रते एल्रल्ला) एता्दलना त १6 कहो बव [ति 
610९3 ० {€ प्रलपी] पाणा कटवा नि0८ ६०८ 810] कत्व 66 436 1947 
+ प्ञष्लो, १ 4 पप्डाल्दा कप्पपणपड एषणा चतकणञ प्रम र प्रन्मू) 97 136 195 
~ ष्िष्णट्ुखा ४९ 7 8071108 @ \\ शात्‌ ए लदावह & 2 ९ णाह ० दवाय इण्पणक्‌ 
श्ण च व्व 29 849 1955 
~ नशा कुट्लव्ण [ामान्ट्छताचछन्श+ लाम्णव्ठा इतत उपा गेत्ड कमाण पल्य 
9५ 90 1924 
0 ४८६९ ए व॒ ग$6 व्‌ छार स्पत्वाण्ठ कपण यय्‌ गलका कटाक कषप कन्व व 2 922 1 
0%18.8 0 96 ह्ृला९९1§ ता [दहा 50पातञ करटा एडाममत्‌ च 9८५ 247 763 1049 
02112 र प्राह इ०्पात्‌न कण्वण्ट्ट्त्‌ ए िलैक्णाा ग ्लयाता 56०७३१८ क्ण ल्व 7 7 649 1949 
एष7]व80प क = छाधहुललाै ग पोट फल्वप्ट [.ध्८८६ 7 1337 1936 
६१९४ ६ ्रमकानाठा <न ११ ल्ह त२१८००८ प्रा 9६ कत्तं 7 757 1954 
एरन्एण्गा॥ र 8 दण्व छ्ण्ष्ट प्न छ = एफुगनण्ुट काव [ङजल्छा [११४ ए हम सय ण्ण 
लषन कद्‌ पोटात ल्‌॥१९९॥ शाल्वा षा ल्वा क 27 257 1941 2 591 1942 
7९७१ व 4 कयत्‌ प्रपक्षापा+८ व 0 ऊन्ब्ना८ लाल्‌ (७० द्ाह्व कुशण४ एमागृ) 4 भपत्‌, ग 
पल तपादा अह्ा१९००८ एणा वगण्ड प्रणता9 प्रन्छ्‌ 9" 177 1955 
क प्षा6ा [र 7 = (कप्पादट 0०518 8 एि1},8101छद् ८8} 4 ए्ण्वलो द प्रपन्वल१ इवपवटाऽ 1955 
98111 त्र एल त१३ ९ ०पूरमणफला पपात्‌ व्‌।१६०8615९/6 कल्वलपौपण् लप्र. णाह हन्॑डाप ला एणा816८ 
प्रपाहि ५॥6 क वल 24५6 वला पप्पलत्ल ष्फहुलाष्प्य्टे © 3] 7 शतोापलाद काटा 
135 1885 
७५४४2 © एलः लाला (ककल) वरजमाहुलाफलप्पतित्‌ प्ये पलाटल एटलफषहा १९८ [विप 
१ तुष्डलौप 2१ 1850 1010 
४1०४१ ५ \\ €] [एठब्‌८्९७ ० ० छक डनण्हुाट पषप्रते फल्ाव हनप्यत एष्य ४ च 2 859 1952 
पाः त ए 0४ लार भाकाड कवा ध० करनल्लोलाश्ी ०6 {06 क शगण्दुठ चोत्‌ फलवत हत्प्फात्‌ ण 
ल्वा क 28 661 1944 
819170९7 7. 7 एलः 41० पणफरवार कचकहाल्वचहून पदन्वा १९८ पल्टाइ छटा क फतेलया द्ान्पाप 
ग ्तल्णा, 40 620 1925 
99९ ए $ 07 40९ लद वादरल्नााल कलछपौ हठ्पाव्‌ (कट 80 ८०ातव्‌ धषप्ते ल्व हगपात) एनत 
1 €. §प्पहट ठ 2८6 713 1908 
ए ९वददादका) ए वल क्ाल्लोष्छाप्य) हत्‌ बह११५१०९०५ ० ९ वपणन शठ्कते षता प्िल्वय ण 
27 10 1955 
४ गरल) 6 (© कत्‌ कढरथु०1165 4 दमाम्‌ प पाणे ०फव्‌ 7९ एग बनोकहष्टम्‌ पकात्‌ ८९४ इणप्व 
1 दारलालाा १६८१ क धाह कत्ष्णोत्‌ऽ दाोकञताहितहठत लणणताद(९७ ऋदवतला९ठ ग 0 एषण 
{कलल कणत वात्रि्व्लााद) तावह्याल्रम चण अश्व्या च ई 441 1932 
24९87181.3 7 16 तामा वलन प्लाट प प्ककहलाफकाव्‌ (जवतो 8 त्‌ दल्‌) [द्ठपरलाडार्णम 
6 २१५ 1952 


(राष्ट 5 


(८णएलाऽक्णा शात्‌ एद्ट्गलाऽवगा 


(ष्णा एर ह 47 009६९१०९ 


^ प्रतृभा्ाव्‌ मृदम्‌ गलका ्राडलटा९ 18 व) हा 10 कट्ल्ारा०वदा€ 115 वटर पा 
10 1० ए्वृपणलाला३ ज पोल उप््षाञछा वर पवको 19 ५1२6 परार+€8 [६ एन््डाणर 
९६. १६ कला) ८5 116 कहना {0 पाला ८१७९ 115 8170] © पाते प्राप्र।© \ नाप7९§ भात्‌ दप्ऽ ल्ट 
हष्छपलः तेलयाकोपऽ ज धा ४०९ तप्पा टर्म वषल्डातणा कषटुगाकाट्‌; कात्‌ कापर 
हव्ध्ट छल हा पत्रगाऽ द्र वफ्राणप्फ४ ग ०्०त्‌ ल्दृलाल्त्‌ 99 "6 [ठत राद) आपला १३९ 
णि 5 ४० 7 [लड एलः ्पापा© ६६ प८९६ १० 25 छत 30 [ला तपरा ९ कजात ९प्लला रत 
पर6 परा छद्थातैाप १०९७ पता पप्रो्ल शो 118 कृणलात्रमोाट9 तेणााहु पटा 2 768१९ 
0०6 15 ११ पयृक्णिल कत्‌ 15 एण 1६० कक भ वलालःलः धल पिष्ट ग ल कल्य 
ए्य८ट९०९8 एए पपा) तला) [पाड ऽका 8 1४5 लवा) ०८ फिद्व्‌ ५ न€ लीप [ल्प 
1 © हएाटला श््लकपाहु त धल फा ०ट्कवान्न फलम 9 ल८१९८व्‌ एभाता ० तिद ८०९९९ 
९ इण्ट (एणाप्रकततणाा 

एप्प ठरला [कष्ट कामपााह ग ए९०व्‌ क्षार पलपा९त्‌ 79] मा ९ [०३९९३ 
४१५ १1०0व्‌ वन्‌ ६० ॥16 पषा वला 50 1४ 165 तणाली18 प९९486 शाल [ल [लभा 
पप्पड ६८९९१ प्रप्त €ककृलेउ फ्रषजट एठण्व भप्त पाल कपष एल पाप्रप॑ पइ प इण्ट 
एष्वलया१§ छा 116८886 त ००त्‌ कृष्टण किऽ दवतेट्व्‌ एलडाऽक्ा८८ ६0 पाल ताष्लोशद्ुर 
ठि {6 री \लाप्लृट्‌ णलो वृन्छ करता दाप, (मटुक णिः 0 लि ७९४१७ प 
6९१९६१16 भाणपफप ० प्ट्मवप्हमा वपकक लत्यदोक एोण्व्व्‌ च (6 लात्‌ ज भजर 
शहा वानलाव्‌ऽ (€ [यी ४ साल्‌रे सात्‌ श्ना८ह 06 एनपत्‌ादत ्रप्ञ्लल फला पाम्‌ 
8016 एल्ल्णा८३ इत्र णाद्ूटः €४ला एला चल पीठ पिणा तल कणा लाक्षा तनाऽधात 
4 & शिप 0९19 ८मप्‌18८ छप 5 {116 इवथा 5 एटि ८ लृहरणो ० ४1००त्‌ 
एए्डकप्रा 

ाप्वहः क0शनगण्दुाट व्ठवाद्रनाऽ कल कपा त पल कलकः कलः पा ठका 6 
पलाटवऽत्त्‌ 17 श्ाठाला शाट पाभप्रालः वादप्रलु) ए शट्ट्लंलश्चणा ग €मपा०८ १४१९ 
धिष वणु एववा प०८ आत €६९८्त्त दलपतयः [पाइ (चमप 120 ४९५8 एला गपप्रजह) 
धट वाकरणा९ प्रष्टु ४8 7०६ पृकाटत्‌ धाव प्दाटणिह 1116 एप्प कल कपप ० च 
करका एय्‌] 06 प्रक्]ल्त्‌]$ पाला०ऽ्व 

एप्वल 1101०८6 दमाता धट [न्तौ लात९२१ कऽ 10 वतना पसल ०3 ५९ अथा 
866 0 € नुा्ष्टतत्‌ धपय ए प्रलमा३ त अ्रक्ः पटलोत्ाञफ्रर 1 € 1 ग्ला 
६० ५५९०८०१८ {ए पठ द्ठककल्वप्लप८८ ज ताल तरव्टचव€ प त [टक इपर्व्ट्स्व्‌ऽ अ, इध्‌ 
एक्ट क पवश्व शरक ज णिण्ठप्‌ ६० छल रः त चार ९० 50 {4 गर्वा 
पपरपाघ्प्रदड जा ०४कृ टल गटदछप भा ध्डचपल्ञ पण्ाल आालकफनाारऽ [पल (व्ठप वाक्त का 
कल्ल्पण एला०९९त्‌ कव्‌ एकषटुल्ञाठत 18 8 0तट्व्‌ नाल 8८३ 1,8 ० >, €0प्णकृ€णडभल्व लत्छ 
करणा 6 कोर्थ ह्ण ग च्ग्फलारद्मा 15 ६० तला २ फक्त पात्रट ९ गपा 70 


83 ¢ 


64 ८१70४56४ .4 7 [04८ ७ 


गा\ ॐ, 7९ एप 2180 छया तलाभ्रावऽ काल प्ार्वलभं ल्‌ प्ला९९६्त्‌ क 6 ९8त19८ 
८१९ 18 तव्लातल्वा तापात्‌ इता ट व्टेऽपात पढ, 76 नालापा 18 कवलत 
गार अ प्छ ठा एव्र ६८ एटलंट्व्‌ लि इण्ट) 25 पवत गा 1९श्ल हाण्पावे कपण 
25९1४ ० 8वा75 ९०68 त्‌ाञ7८5 चल ललात एनगपलड छा वलल्नप्ृलार्यधणा 11 
€ शिल्प [टका छती 0 ।जाटुल वल्ल्छ्फपुणानो। 1६5 {15145 पात्‌ 81 पणर कृदाः 
प्पीपाद् ॐ डः द्वारवपशरु ण शतत; एल््ग्ाले एकऽ गा९ गृलदरऽ ण धिणाष्टु णः 
एणला च्छााफलाऽश्धला ग वट्ट्छापकृयाऽप्धना वट टा व्णाद्ुटञध्र ८ [षट्रयौ सिाप्ाठ 19 
815० शाकण त्‌ प्णल ॥ट ला०पोद््मा 28 प [काहल कवटवृ्णट धाते [1581+ € एणादत्डणण 
(गला८दन्ट्व्‌ ९ लाप टव्डापाह आरा {#76€ ]दडग्टाः न 8$ऽलापा८ लालाोकतणो) 15 कालञ्ला६ एष्व 
वप्प्षट 1९६ (0 #€ शपा 116 दनाल्तू ग वल्ल्ग्ृलयञप्रमा 15 प्ल [ष्टुः प कपला 
¶८८कफा(5 णि {१९ एर्प्ोवलपाषट १ अराल न वलीप्रध्रमाऽ वथा 18९८ एला १त९ धा८टत्‌ 


840१५५४ ^ एतद + प) का. 


गपा परह्लोशारो ग लकावाट श्ापार 115 पाला८०६९त्‌ एीपुडलधाऽ एए पाणा धभ 
¶ (ला) वट पल्य) तक € ८३६६, एलापत्‌ 11 दपा गमा इप्रटिय गड/ -- 1 1469 
णऽप्पवत्व्‌ ४४ प्गृ€ 98 ला 45 1842 -- १३९ छ वव्‌ल्‌ 1 ८स्नुण९त भात्‌ इप्स्ल्वृप्लाप 
उप्णाणप॑त्त्‌ ४ दया ऽ €पलयालया+§ एनन्‌ कणर प्‌ = एलोपात्‌ (€ पिठ ष्टो 
ल्‌० वषम पपौ प्रार्दय 5\84ना८ रणति कहु म चट गह्ीप \ दा्रलोठ प्ट मापण 
त ए९्ञतप्रथ] ४००त्‌ ०६ पाट लवे ग 8\ 5106 15 गा८९६९्त्‌ ¢ व्‌1281011८ तटपर पा (1९ 
पष्टाप ९ लपन 15 कदलः कत्‌ ताल वमकषथा पीठ म एठ्छ्त्‌ तणा पाठ पीप कणा 15 
1८्वल्त्‌ पेष कृष्टा प {116 प्रहत अपण प्ऽटञ प्राता श लिट्५1\९ काटरनाात हत्वाठया 
1५ ९ ९भवक्ाञाल्त्‌ = एकपजण्हु प्ल९दसट्त्‌ ९लालाड कषट्रडपाए पवता सिप्यठ ण पष [ली 
पतप्ताल्‌ल पणाः लौवकरहटछ ०ल्छणा पा {76 वदा भौकप्ाप पत्‌ 1716 वद्र लाला 4] ४148 
1९44५ 10 ^ कापपाण्डोल्त्‌ एसवादट गप ए मवला १० पोतका 8 गककणडो 1100 षछछडप्य 
१ लीटर वालावणृद्मा (गाभ्लयमा ठदटणाञ वृपड ८वा56१ कलादि कङकनद्यह भात्‌ श्प 
181९9 ११९ एना€ प्राह्ण ]०कत्‌ \ गणठ 10८९28९५ (इका) 
दर^ ४९०९, ष्टरूपाल वल्छा\ 15 इता] \ भात्‌ छ्‌; १०८९३ कला ०।९८्त्‌ कीणकषला 
णापर एण, पह नजाल ौलयणााद्०र कृतरधलप्राद्‌; एका०र्ड जावा वषड) पा एकाद 
ए प्लत पटे एलला दपातफाल्त्‌ ४ (€ तूताप्रपञोल्व्‌ कपकृपदः ण धा सिपाह [दा 
( णित्प विप्र धष } १६ ताल आ्त्रठव्लाम) क दद्पवारल दवोाललतएपाण चात्‌ 
01९ 7 नपर त तललपापहु लवाध्८ एप फाला दाल्वा ३८८१८ (1९ ०ल्ठ्पागला८०८ 
ण 8 पााताकल्त्‌ ठप्पा क कृतत्लर पणा] ठ सिट [दहि पदात + (० ह््पातरण 
1९ ला लाप्णा लदललाक् कलोलएनर छा वका \ व्रा पद [ल्मगोर ४११ ल्नफ्ीप्ाप्ट्व 4९6 
+ ८+हुकहामार क्राते कल तेललाक्रपनाम) ग कट पलाम एाण्छ्त्‌ वणप (कल्ल ४८1०५) पवपर्ल्त्‌ 
गोका काजक {0 हसि श्रो जहार ज [लवतत शषा८ ४ णिपथात्‌ [ यापा९ 4 ८ल्ापाह्‌ 
10 पपर ल्णात्लृत्षठ पलाला त्पितत्ठ चप्व्‌ वाल लारा तृतप्राापीमा क (क्ता 
गप लप्व्‌ १० १ प्ट्वृप््ल्व्‌ फण्न्त्‌ सण १० (ट प्रावा लाया तपफापानल्व्‌ एस्लछाणो 
० सन्द तात्‌ ५ कालः व्‌ 1९ प्ला९१०९ प) [रन्त \ नापरा 1५ 16 पप्यर्छाः णिह धल लवृल कल्व 
प लाकणर षट्त्वे जा ता [ृवलपाणातत पट णत्‌ ए्माच्लूं र [तलात्‌ {ाप्ए 
भ5 > पारण 1९6 ६ कात्‌ प्ट प्रल्प्र त्का पड [ल्ट एते १० 0९1१6 का गा० 1० 
दफा त हाप णपा पिापप्ट 
(वात्ता ल आप्ता ग प्ल वृत्य गाप्पल्त्‌ वा पिठ [पोजप्ताञ पारत्‌ दताप्ल्णा 


लार णारा ककवप्टणत् हाक 117६ {6 उदुल्ल्दना क पेष कले. टनव प्रार्लादपक 


(०५९१70९ ^५ १ हत्छ्णटर्५श्रा०र 85 


४ प्ापुद्रम्त १९५ क्लि स्ट कर्के द दिक कलाक ९ वेट लणृतालाै क णाः साश्व 
11१८ कात्‌ ल्नाहल्जणः ग 116 कल्पफालध पलार पो एृीलपर पाए) कद्व कएपाकणा 
छा कृकण त्राण्‌ दैदलोरद्परपात कप ह दभत्‌ १ ला्ाछ्याकः स्यंल दिदासाण ग पैट 
पत्‌ 116९१९९त्‌ एाण्छ्त्‌ १ नणा९ ल्मपेव्‌ कमै कतिर द दात <० हतम एष्‌ लालना द कृलतहय८९ 
८\८बाम > पाताल्‌ कृषप्पणाक+ द्णाद्ल्डणा एणौ 29 लास्ट त एलाणाऽ एव्म 
ण कृलदा्लना ल्तलपान पा कृचीालपर प] [ली पलारालक विप ज वथ कृतदारा 
पात्‌ मलाकचन दात्‌ कामान्त्‌ लकपारठ कपप वकल ष्रानाभा+ ९०ाहिट्ाण 11 
आरावान्‌ बलोठ वोपमा पलो पटो १ ला्यलपोत्र शिप शकृला+ लाह 0 {16 गल 
काते कदा कव}; कृरप्टकतात्‌ पतााल्यलाऽ 0 एणः कषुप्ाणायठ स 71 [पा १९१८० 
कलपृलात ९ लान ल्णाद्ट्खकयो काते लोद्ाहलालातै ग दी [फलः श्वर ऋ गह 
आहर ण एवाप पिप्प 

णापर {16 ४१५५ कट्डमपा^ पल्ला त०८५ क ॥ हालौ कता पा धो ९१६ 
छाल ण काहुार भयात्‌ 8 क्रैणात वा एकपाद पप ६ 13 ० ग्ट परौ 1 15 #6 
तमाशा पाट्लुतपञा पी पलया€ सिप्र सवी) पोट टना.ह्वृप्रलात्ट ग 0पप्थ्य्प्‌ शपा 
तलात्‌ #16 लण्‌ पा लोणपट 1८ म पपार (ण्ट) 

व116 लयाकोत्मम तोक 193 एला वत्रत्‌ पणो € णित्प त्विष पल्ला ग 
व्ल 3 €वऽ 195 81त९्त्‌ आरा 2 कललः पातहञतावहु त स्णाट १९८९३ ग [लक भिषा 
प्रपञ च ऋपप्रला^९ ग फलपष्टाा ९द९०८्०ाशप्लाणा -- तणाञतलातत्‌ ए इका गाह 
१९० -- १९ (छूानल्‌, क्द्ह्ाटतल्व शत्‌ म कराण व एटल्नाट कललः कृष्लमा९व्‌ 
1 ६ इद्त पराका्टा (6 आ्ल८वस्त्त्‌ कठपातै ण सालार फोठम्वे वष एवात 46 सिपाह 
1145 एदल [ताणप्यया {07 पा भाय, 3 तप्ष्ड एषा 119 वणप प्रा८९ णित ४८ लपाभाक्ाम) ० हण 
हिधा९ऽ ग एवात186 प्ट 15 9 ए९स्टाै एलहैल पावलाऽ।००व्‌ 

(८कपाध८ एद्लटाादवाना लादोल्त्‌ प्र 10 ताडष्टिणमो काजल {3706 ग ठभपावठ 
पपाठ [हो कपप पह ६४ ७१३ णात्‌ ४ पररदहकणऽ पय प्रलाक०व्‌ऽ 2९ नमा 
१0९ एटणिए एकताय एव्तृललनमा णित 76 तेठ॑ल्ााकषमा, ० एववा १९ छप्रतुहः धय 
0त्टवडाणावा]; 06 द्वाता6 ठप एला पपार ५०९ [हठा तवट्ञुाट कल [८न्लात् ण 
दिोप्ा९ [प [ताला ए लाक सला वरात्‌ 810४ ला छद दुखा हदा प्राता 0 ४176 कलग 
एाठण्त्‌ कपकृटोपुरणतासपे कत्रा वा पाला९१९८्‌ ०९३ ला ल्णाडणाक्ीछा) काला दर क्र & 
कारपालत्‌ ०६३ एला पदान कना पतला०९ लठ सप्र +8 28९ § व56१<6 पवता, च 
आ०९०९६त्‌ \ लाता वटपत्र, सात्‌ पद्मा) पा एलयोलाः वा०८०७ पथु हा कपण प्‌ प्ररमा 
प्रलकषएठा्डा ¶८€ लापो पाठा 18 वाद्ा.९व|5 वहल्ललहत वट एमवा१८ णाक कल 
फाल ३६ टर आ कलाय, गाङ कणा {0 10 [लऽ आ) लापो+ इलया पमा पाक्ष्‌रल्त्‌ 
०९१ धा पावेलक्पप्राक्षमाा ग पाठ धाह्ला १ ए००प्‌ व 3 एल्ल प्रत्‌ ४० ४6 6 १० 10 [लड 
कत परापाप्ा€ व्णाहि८१९९ पट तट, लगाऽ धल कपणाः सि78 एप 1६ 15 १] कष्टौ 
पिता 1४ 18 प्रा एकवटेऽ पपत कृपाकर कटदप्े १५८28 

दराप्ड व्र प्ट्लोा्याडपे परो 15 एकप) ग कृतच्लाा8 १०८३ 70६ वी, पणि जाला 
काला 16 [लक शिऽ पल ४०९३ शठ ऽपात्‌ पधा [८९३ फण्ण्व धता पष्टः ग्रन्ते 


प्लान" 0 (0 शपणष 
(णाला३०० ४ (कादावठ 2 पदवव{707 


वर पाकमक्कत्ठ ण तपत्ष्तणा ग ४ व््ता०् लोक्षफलाड णि ए०्याकृराऽदण) 
एद्ल्ण्राट्ड ललक म भट व्ल पोट लाह गारक लचलपलयय्‌ ३ वप्प्ाकाः ल्क 
7 पापप्टताध८ एटञकार ज चपा पट्टुपयटपकान 3 श्ना पालान्‌ 0०प 0 छा०न्त्‌ 11० श 


1 


66 (+ला 4 उ८णा. १ [015 +8षटऽ 


टः पता्ाल्‌€ वुधा इत्तपलौपह पट्ट लउ % णा पाकर न एव्‌ कणप 1116 [ल 
काप्रा काऽ पह एतत्त प्द्पणटाप्षट तठ काट कया पील ाला६१ऽत्त्‌ ठकपालाध ८ाऽल्द 
‰ श्रणादटल दमप्दद्पणी दत्‌ प्ट मकप 15 [गदल ए 17€ \ गृपा6 ० पट्टुप्राषटठााकल्व्‌ ० 
एलवपाप्या 91००व कल्ञणा पल 10रउ ग इण दका16 710०व्‌ ए प्टााह्ा शमा वणा 
लवली वादर्नगहट € परापर \ गण प्याश्रऽ एणा आ 4 पाम्‌, कणठ आलान 
18 लहमत्ते ल्थएलाफादाध्भा$ = पालाट९८्त्‌ वट्डाञाल्€ क76\ लाइ दगाृलर छाकुाणहु णः 
2 हि फटड प्त कल वक्डाट १गुपफरट ग पट [टवा माते पाल पावना दाम ण 
118 आप्रइलृह एिलऽ ला८६५९ अलल ६० एला चह जणा {० ए्दलौ + पणान्‌ 
१ पह गाहे प्ह्लादप्राश्चा ग ८नााफएलाऽद्चणा) फर [ष्कललाडना कलल 10 २ आ्णाष 
पठ) [7 परो छटक्वाल्‌ ल्मजाऽ प्रालाक्र्€ लक ० 176 कला 19 म विठाठा पा {16 
तातन) 

प्रहप्ल्ह ताोध॑द्णा ज कल एद्रतषठ वोाक्षाएलड प्रद € एणवपन्€्त ए त 176९ 
ग्ला 1 © एला९४० छ एवात्‌१८ त्मपला+ऽ ए} पल्टुषाहटग कलया 9; कद्हुलाल्पे 
ए८दा51911९6 10 0प्रप्रीठप = (ऋडपपिदलत लसह) भात्‌ पित्रा ए} दष्ट पलाना 
प्लौप्रफ्रा ट ईला त (द्व्‌ा8९ तामत््लय 15 [7पाटव्‌ एर 116 एल्यल्पतापणो। कषप 
एलपाा8 116 कोष्ठा {0 ऋषा दामि 18 छप्कूष कफात्‌ सको [०१ [पाऽ 10 एणाकृला ५११९ 
णिः व्ाछफरादपालड कपप पोल लालपातह्) बतछप्रर वपााऽ ताातश्ठा 2 कीला का 
पिदा भरत्‌ द्व्या 0८ वष्ट्व्टाणटल्व्‌ तापलचा कत दर्ला ए \ प €रप्ाादणाो 

र धल लप 1 फ्फष्ाल १० वमकाला रप णित धट [लजना 0 प्रटत्राऽ 9 {16 पाष 
९1 10166456 ग [भात्‌ ]3 कलत्ण काडटप्डडल्त्‌ 4०१९ तट ठप ग वट्ञाताप्‌ 
एण्न्त्‌ भवा पाला६२९९ शात्‌ प्ल वाधमो 18 हटव्लः वषाऽ 9 पा1१{९त्‌ [लप 13 प्ण 
पत८टवया+ प, तिहु कल जा) ६06 (माप्त तवी पमा 15 गीला + ल्छकाकृलाञ्चणाप्‌ 
्ाठकडाा€ {16 [€ सलापनृट क्र) वाण चटफ्रलातेनप्ञञ पो दम ९ एषहुपाद्ाप्ाकत "प्‌ 
ब जाऽ कात्‌ ९ पणा त [ल पिपप्ट पाद 26 पपस्जाहटु प्रठकलला पष पाट 
पतव्ण इपा१८०९७ द तटतदा। [पाह एत्र्पा१८ कपप तेट्य+१९९९ 

ए प्रणा 1६ [95 टला, छनृलपाम॑लत्‌ धारा 116 स्टसतपन्‌ छाणव्त्‌ परपणाप {16 लपताषट 
लोकाएला-> तक कपगपतौ ६० 50 प्रो = प्राहु +र हाः 85 2000 गा] आ एत्रता१८ दिगण 


(०१ १९१२९९८1०7 ९४ वा 27107८5८ ० 271८ 


नालः ऋल्लोदोाञ णि श्राव पालाटकनणटठ ॥ल कपष 1इ ५ 0ठवृटापा6 १८९८६ 
लप्हणा ण पटे टक दाल एल दोऽ पाक वल्ल वातगुणा पट 6 
स्ट क 1116 प्राला८द९्९त्‌ एष्ट ग ४६218 कृदाः रप्र फोर गीं € पार कोत्‌ {11८ षट 
प्ट वादु [© व. [दुला छत हला वंठपल्त कऋद्ापत्ट क्तौ क कद्‌ षव [लकणम 
दद्ल्लंला भात ॥ तै वला ९१ प्राक्च पणि पसी6य वटााणा कट्टा पदर एवा] 

1.1 [716५6 भ आ्कए९ ला रलह [पिरप १८९९३ ष्णा उाफोल्व1६1€ 1) आ. 1४. प्रा 
वपय 1116 ल्०ालकृलाताप्रषठ त्रपको 01६ 15 प्ाक्रा+ ¶ट तरिलिलला९टे पा [र्जा ७८१४९ 
(7९ पह्प्ो क्त्‌ \दातलह्‌ पालो तञाच्टस पलाप्टणभः आफ दप षणा ण वता 
१८१ र सपा कात्‌ ट व्लास्ह्वृ्रलौ वृात्रदहन) त 165 भरा वकत चाट ५१15 क लम 
हता 1० कर पद्या एष्ट ठ तीर कष्टम्‌ त्यात क पाटन ण वृष्ट प्प 
प्स व< [पी ण र कलीतर पाट ९१६१] यात्‌ करा ककत र कृतचीषल6 फिष्टम [6 
लील्लि ज (€ लीटर 3 तूकफफयोल्व्‌ ४६ कर्णुत कक्त्‌ वृर पृतना पीला तस्त 110 
(€ सल्‌]1€ हवपह्ाक) व ८ स्वल कल्वाकाा त ध पट्ट्लुभकात+ 15 पाटल १19 क गण 
तप्तं पत ११९९ ज प्रल्ल्पल्त्‌ एर्लप € पष्य पट दपि दकता + कालत पाल गत्लक 


एर मभव्रा0र 4५४ [त्क प्याकभ ॥1। 


एरदाल्त्‌ गा शृल्लत्राधस्त्‌ लत ग प्ट हयापर 7नवेट हणीत्टड १० पराप्र९ पट [पलः णि 
56 आाकृषाटन 

गदल; चपताद णुृलपस्‌ ६९) स्वत्‌+ पा वनात आडप्रीदिलाट) एप पा पार ारमातट क 
(काणाय आ्ाप्॥न व्लीट्र 1 वला सत्त ए\ पाट ठक प्ट ए००्त्‌ एष्ट १६ षट लवणात्‌ 
पा11115 

पाल सा कटन्ललस्ताना ता 7दह्ठ हाप [8तुार दमाता 15 जीव ४ प्रर्घणि पटकपाट 
जा द्मा पट पारणा \गृप्ल पा हकार व्णावा(0कऽ प पा) ४९ [कापि वपर 
पाठा हला०य५ तर दनो सत्वा शक्तलाऽ तदजनट पिप्यटा कीद्मापकृलपदटठ {76 पिष्ट 
9 {116 1४ साप्पनह कात्‌ कवत {0 चाल कृपाप्रामा- प एणाहुटनणो 8 ५१]। 0९ षण्णा 
[ला ०. च्ल लदत्वात पनत ९३ ०९३८ प्दवपलापलााड त {€ [लाय फपन्लट ततर्म 
श९ पलाताण्त्‌ ९क्रा०ौ € 8711ररल्त्‌ ०7६ 10 त/र+९, ग पीट त्मना ऋलाा९५ 0 
एवत्तात ्णद्ला हपट कत्‌ धेट षल्तृप्लाद्‌) गा काटो भ॑{वतरर आलात १९६५ 


८1111177. 


ग द्वात [कलत चाष भयल ग धट 03 ०८कत्‌ा81 पिला पाला १९८० व्रषऽ 
पराला८१९ 17 ६126 तप १३ 5 गि०० 2 कषयातरा) वाोत्पना शा८८ 1716 फणिलित १० 7०॥ लप्र 
प्रा चट्‌ [दलन० क [दाहा दात्‌ हता पा वदाञ्णा (मपा फकृलणुणोष ५१8 
णा त८९लगृष्व्‌ प 4०८5 प्रधा 50 त०३१ कल वी लसल त् [लना व्रफील कणप 
पा 13 फन भूक एल॑एल्ल एारडगेन्हुाट दद्ध कफिकृटाणुी)) ग कतवा कीोप९ा९३ 
म एग लाहुवद्ुटत्‌ 1१ 1८१5 पहल पम, ठ) प्ट काट वक्व चत्‌ पोल क कल्तप्णूार 
<णास्शकृषला( १० पलायन्त त्रिक छत हिष्ट रार व्रात्ट ना (6 कपाल वर ृलव्णा) 
सा३10165 धा1© [लतत 1० कटणिफ 17 चतवल्व्‌ ¶कर}4 प४त्‌€ 7९द्ट्रसथा 03 इष्टा ¶ा णु 
प्रणपछला बौ ह] 0 7ट८८ड्य१९६८३ & क्प्ल हल्भ॑लः कण्ण कपरः भधा पलाल 15 ए0 
कएतला८९ (0 नौकर क प्ल वप्ाएलः ग लया पाला८१५९३ प्रा पाट [क़कृटतणकृ)पहव्‌ 
लद प्रलात्ट #€ 5126 ० ¶0€ परपरस्टोट एल पोत लदा € दतल्वप पल्‌ परपााजापट्त्‌ 1) 
छाल सवास) 15 [पापरल्व्‌ बला वाट ९१९०५ णि ४६16९ पह {कट प्रा इताह एनाता्णा$ 
€ & शंलाकनाम त काह वणाट ९६1९९ पाल कृद्‌ १८६९168 & कनद 8 ५ [10 इण्ट 
1 लार ग कलवा काप्सठ९ त्र प्रादतेटवृषदलः प्रलपक्रञल्व्‌ शत्‌ [सड न (€ पर छत्कातापा 
गषदप)1न एप्ातालताणछ #ट फपल ज (© काटा पषपञये€ नलो 4० ०४ दण धात्‌ पाला 
प्प्ापलः १०६३ 7, पाला९१७९ 1 1 लतम वाहादणि [8 चठ ए॑व्रारोल्त्‌ णित पल 
हाछप् 9 १८ णणोदखा पा [पुकटतप्णी्‌ 

४ 7८3 ददलपु द्वत तात्‌ सद्राफ१ठ वाककठया छल्टपाः आप्रल्वानल्‌+ ब धल पल्ट्त्‌ 
1०९५ 11} एलाछे प९९लगऽ शठ 1\ प कलाः पट चववल्व्‌ 1० म्व णि धष लत 085 €४151ल्त्‌ 
{णि प्छ (९ श्ण्प्होष एकलपत्न+ १९७९३ प्रह कषटवत सप्तष्ठपत्‌ सापटत्सतदस( वप 
दण पट [दलः कु ए८ ६०० श्ट णि वहमाना, 9) तपात्‌ कलतोन्व्‌ड (र 
पा त कङुकृलतणफु 13 ९ताल्व द्माल्टत कककटकग 2 ला ल्छकोक्रणा ठल्लागप्लाले 
प्रा 1116 [ल पलाल ग कष्लाहड पती [कृल्ष्टानछया छत 10 (0 ९ का पा नतत 
९३1९९ कलयाण 1 १६ 15 णिपत्‌ प्र प्ट पट्ट ९लप्रलल २ पत ला, ९5 #€ एण्ण्व्‌ 
कगहरछप्राठे वा नल [हव्ला लापा कला 1 कृलणुग धावे पमल पराक्‌,लव्‌ तदमत्णा 
च्छटा +€ चलापि दस्टा०८ कर 18 पञ्ट्त्‌ वार णिका 18 लाीत्छपफलम्त्‌ 10 पाट 
[ली \ला्पलट एर क्का एष््प्पहपदणा 10 ल्णाफट्लतामा सवो गण3 एत्वावाक्ष्‌ [त्मणम नः 
पा श्णाक्षान) हललाठजऽ 1 लगाल्लात्चात एषण तौरा १० पत्ता 9 कृतत्णृणप 
€ वा कन्पप््रा€ पढ लापाञ८ द्रा € 15 वकण वकह हरणेन ग पा ०7०५९५५ 
1११५ 110४€\ € बट्ट ९ ल्छानतेलाशछाह कटयन्ते ग धह 


68 (्तएा०९५ज८एा. द 707 


रिध ऽत्७ऽलड कपाणान] पिलगह पा तष्ट द्लाच्डाऽ त एथतावठ ककरण पि 
7र्घला३ १० प्ा€ ] पहर ह स्ट 1 वलयणद्टुक दरत्‌ पोष अछञ्ला९९ ग पु कृलतणुण+ शी 
षाणा) ग चट अला फाला धा [एकृगप इल्वणप; व एल्लाः पेणा एण 


(+त 7 वकष 4 णातत 0 (हटा, & 81.007 4*9 07 ¶0747, ए1,000 1 ०पणषठ 


दर पगृपााठ ण ला्पक्चफहु एण्ण्व्‌ 5 व्वपल्त्व व ^ [शटट प्रप्य ग ८भातार० 
कषलात एङ वलं पापा च हटके वपतु ग णण्न्व चीप्ट दादह्ुगह्ुएत 1१ शात्‌ पट 
ाद्ट्ता साद्व [लि कपप कलात्‌ 0 [णरप्लाौ कृषा्णाफ तणाद्टमणा वाट 0 & 
इाला०ा10 प्या ६या१6 स व्ट्गदवक्रहु एम्धलातड पौ फत्ता ९४१० वाऽ९९१९ कात 2 
197६९ 11१ ल छा रद्राः पा लाकताठप्ड [ली तप्ता ( भाला इ त {116 [९ कणप्रलेह } गला 
काठ प्लाक्ष 0९6 प्क एपात्लाशर दगहटुल्छणा भयात्‌ वे गृणराटध, प्राह 15 पाकलः 
‰त१ ल ण जठ वल्वो्टर तात प्रमा चष्था 2000 कण ग णिण्छ्व कष ४९ गणनात्‌ 
०९९९०] प चाल कप्र्त [ल इ्राप ग पापदा अला०७1९ 

1 एवात1०८ परलवत्ालडड छा एनाहलछपमा 12518 णिः २1० पात 0प् ठरला ९ चपल 
०९१८ १९१८५ २6१३ 8४ & तणासदद्८ हताप््रपोप्ड ६० ह वप्लषमृणगलद मए पणपड प्रणाः 
स्रपयोप्ञ 15 एलकएनाएाट नः पाल ्लटदन्ट्त्‌ कृत्ठ्वप्लाण्य त त्व्‌ एा००त्‌ वला पात्‌ चा 
प्ला८<6 न ॥11€ लालश््ाट चात्‌ धनष एण्न्व्‌ पगा कत), एषानण्ह्ाजम 1९१८ 
वटलपलय क्ैलात्रणा, 19 नोल वश्हटटे साकपाप् ग छ००्व्‌ णिपरात्‌ द प्रलला०ु09+ पप कएष्ला(5 
वट ९गदुछ\० [लतत पोप एप्लुा। प्र८ा९९९६्त्‌ छपा त लालन ४०० 
1०९९५ & ह76०॥ एपतलया छा क€ [लप भात्‌ ९१५०९९३ पिकः शकक त १1८ फलपधान 
लछम) 45 धौल कृल्ालम्‌ ४1०० तनागड एष्व दष्गल्व कट [कात पीप्तड 
य वालाहवञादटा) प्िटप४ 1० 8६११8 (० पाल ९ काण पहवप्पालालपा 

प नाला वाराुधाञाल एलकट्ल, गणपत वत्ल्गाफृलाडततय (वा ताकक्राञषटत्‌ 
४००्व्‌ १ गोष्ट) 85 पा फु ठटव्तातो प्रो्नित्धमा कयत्‌ कप्ड वह्व्माकलाऽक्णा (कव) प 
लाछ९तत्‌ एा०्न्व + नप्फाह शत्‌ लेट भलत १ दाक कृषट्छञाप) 1 पोट प्रन (कृलम ९५०८९ 


भिषा 
। 


10८५४ एकातद्रभ्वा0 प 0 8000 


एला लमा एलकल्ल कर एण्न्व्‌ तरपव मालः 18 [गनात्‌ कपकुटला 15 प्पाद्रल्व 
71016 एनपाकूललं; भात्‌ व्णाडह्वप्लातो+ 1706 शला ०९ दाीणाऽ ०९१ दला तिला) ९९ प९ा९४५८३ 
म पाद ७८ + त्नाफृलारप्रम) पाहकऽपाट पा एणा \ ९ [लम तिाप्ठ ततपथा) पष 
211९710१ ला०ा§ ०६९८ वालिल्ाल्ठ चाय वेठपाट 7१ कल्यत पठ पात्‌ आ 74 शणृप्म्य 
11६१6 धत अआ पत्ाणा कल्पदाह 1 हरल [रि कृत्ता प्रकतौ दनाद्वुट१० [लवाय 
व्पिणाले (प्ता ठपकृपत लक्ता ऋआला८१९ छा टस्ल कण कषा पला 5 का पादा९१०९ ग धट 
171०१ लाजा ७२१ दुद) तािटिषला९९ 


दिना ५० व हल्य १ हतव्रदालएा.^१ [1 ता.एाषठ 
ल्लद््छय 


1८1० णोदः 1० तृनहटुकानी) एटतकरल्ला कापट ता 1९ दाद कत्‌ धल [य रताय 
कणप) नण गुल्लालाऽ ॥१९९ फला १२९ 10 16 परािदतये ण 11105 एतत 
णत €स्फ्फाल ॥( 15 एष्टा 8{1१८त्‌ {7४ ४८11९. 0 116 1९९ पदाध्दुर वर्ह फा 
वल्ल ८ ० १ कफकापी कललसफिट पट क्तप्र त ण्व {0 पट णद वतका 11 
हरल धा 15 दीध्लंलं कलाप 0९ ६।१ १ व्दाद्ुण नैल्ल्गवाणहा\ धार वाका क्ण 


1४111111 89 


€्फृलाल्व्‌ ४\ ॥1८ पाप दात्र वल्लषवन्र 10 पचठ हवााठ एदल 19 11 [दी पलट 
प्राक कपकृपै तेतापापगालञ वपि धार भद गवार आ {16 [लसल सातप 159 8\ ०तल्व्‌ 

सापयोदत्‌र व एहम २ दप्रलतकत पप्य 1८ कण्ठते 13 क्णृताल्व्‌ +° पीट [लीः [टवा 
80 १४६ 11 काकाः 19 वटु पा एएतट्त्‌ त कृ्णृगमा {० 17८ तमा ग एद्ीषै १ लालया 
कपप पप्तः पटल लाल्पाद्रकपतट्ञ ¶)16 एटा छ एण्ण्व्‌ 10 11८ एटा [पतं तया 
11८५ दात्‌ 51053 17 1116 हुए इला वत्‌ ]॥६ ल तवृच्ट प्रण प्रल्द्ट्छन्व) ककम 

१६ [ट प८.€ त्द्व्पाणाऽ छट (०्णत्टा {€ 9८ दाला णार फला ॥ 1१ 
तष्छपल्त्‌ चद धट \नगाप्ाट ग लात्ठाग्छह एन्व्‌ कलाक दता पात्‌ पट चटा 
टक्रा+ + वारर 1९९८१ ©र प्म ६९ फपल, एण्ण्ते १ ध [दी रलफत्लट दुल्लै१ [1 ताम्‌ 
पररप्रणौणया पटो 13 ल्छकल्ठ वृ16 पीठम्‌ ज एण्ण्व्‌ पपाठ चट पहा [टवा प्रावलाहट०८३ 
वाधा १ दामा णिः प्लारकाऽ च एला ११ कपण व्द्प्यत्णु प्रलया 
(णामा) एणातिण काते हतक पाह पाण ग १ लाका३ दलपत {0 € [टद्पै, 7 द८्ट्छाप्‌ 
का८6 पा प्ट आनाय) वष्वृ्णालाक्ााड ० पट जटा 4 [कुट पाणण त 
एणम्‌ प्स 1९ इर्त्‌ प, तलत्र (तल्‌ रपएल्प्पश्ठप्ड्‌ \लफठपए्ड कृटस्एर शानकलप्ऋल 
३ लार) म 1 14 रामं एट्त्वहत्‌ कात्‌ चण वकृत णन्व्‌ प्च 16 हपततलो, तमाल भव्‌ 
हला 10 {1716 14 टव ब एटतट्रस्वद ६१ कला {11€ प्ा6$ ज #००्त्‌ पा८८१२९१ हपवतला]+ 
1१९ पला त्रतृड पुणा 176 कद्र काटे ह्ला [1 पल गोपौ ग [सी पदपदे आप्त ठ 
वटर्ला१० ष्ट कर नाोशात आ च प्रावृषम्‌ 1० तृट एता व्वण्डाहु 04९]प्रात्‌ = 6कठा५ 
धात्‌ (नाहद्नाण। ६० वटम्‌ 146 द्व्य (गाहद्वृप्रलात८ट ग [दव पिपत ११ एणादुल्णा 

पृरष्टदणा 1 पट १८९ 

पि पा पकः कृपापजाश्ष) एनाद्टुल्साणा वेटरलगो)ऽ भा [ल ९ ला प्लयातर पाप्€ पको 
1674416 द्मादुल्छ्तणा छात्‌ लाद्गहुराषटा ग धट ₹} तलप्रल १९7३ णिक पिणत ० 11 
गही १ राधद ऋ चाट लाता [ट 15 द्वृ कात्‌ हाक्रपोश्राल्छणन्‌ वदफरदहुतत्‌ 80 पत 
001] \ लाप्राल्‌ल्ड सि्‌ 8६ चष्ट कका प्ट = त€ ला९१ा कलप 15 प्ा6 हद्षाा९ 9 पा मवु 
तार पषा पदाताः निपा फटतव्रपरे दनगफष्ल्ममा व९९८ग्‌ऽ9 = पटा ० (1८ 
वा र11)1 {76 पटसपोह ताञ [कृकर दोक्षषटुलालात भात्‌ \लाछान लातगहुलालाौ णट्ला 
पा पिठ शर्ला८० ज कपोला एणाहटणा व्रा ृकृद्ाऽ प्रा ९85९9 ० वाण 1139 
0५4१] ववाा० 8९ व वृषलम्‌ भत्‌ पलपन ला व्र५६९ त्णाहुत्माजणा 19 
2150 8९) ॥ा। 2580८ काणा, पातो वाण जाद्‌ दला टमकाढ, छा क्य णपि श्णा पणत 9 
एत्‌ रलातद्लपात् पष पिपा ठ वल) तकप्वाद छम $दात्यद्‌ट एष्व पपत, सयव 
ध11€ 11100 ० #ा०रत्‌ वाठ पोष ह एलः 15 फल्वल्वे ४; 11€ ए1९१ 1४ ० पा251ग८ 


2९1 44० दन्द ९ 2107८ [ दल 7१८ 


7 एरपला†8 प्त णोगा) एतणटुद्सणा शत्‌ तृङृकूभा८ 111९ ००९९६ ग शषा ३ ला 
प्लाक्ष शपा पम, पणिष्‌ कृष्ल्त्‌ भपत्‌ वल]. धछाट वदारय [1 एणाालात्रक ए०ाहुट्छ्काय 
198 0९९०फ्र6 €तवलापठ पात्‌ तर क्रक धात्‌ कानु 1186 तमयाएत्‌ हाटक पालाय) 
प्रो प लााठपात्ः कपट कणश दाषटगएलापलौ ग धाद [रलः धाते म९ऽलाप्ठ ला पाणु 
लाक्ष चोट हास्मा ल्ठपफललङ्‌ 7 कृषि भात्‌ काताणृधाटञे ताााताञा प पयन्‌ 
दगवला) ाला८य०८५ कपत प प्यः १८६९४ 1९०5 कषप्मात, एणादुरताठाः = दपष्पप्दार 
धौल वठ्‌ छगला ण कटाक स्वल्पा धात्‌ करुपगाट्ह्ण्‌ गणक ल्ल पराल्प ल्क 
मपर एषह तषट तरद, सकलो काण्रट्व्‌ धल कृष तेर, कणत प्राहः 195 1९ूत्लाध्व्‌ 
0९ पी€ ककल 800 एट्ल्मा९३ कलाल @त 1९३ शटा णााल्व्‌ 10 पट वान्ल्गार्पठि €\ ०1\ल्व्‌ 
ए} 116 ककत ल्ग भव्‌ उल प्ष्टाठपप्र्‌ वापारातऽ ज्ारद्लणय्‌$, च्ना्ण्‌ 
11 सतप, 11८ एमसि] कृद ल्गाञयतलत्ड 106 प्रटस श्पपक्चठा 8 कडा कृण ०९ कालम 


0 (4१०10१4 बछए नार 12158489 


ड प्ा्णदतातनद्ु रण धौल [च्छलः दाला त {0 छन्लपा कणर एकल पल हकार 
16 एषा 15 [द्दद््णाऽ ७८७6 र यत्‌+ 8९६ कृणेन) च्णाद्ल्छयला 0 शट 
ग्रहा कलव 18 पा९०1१ त्‌ णि प्रा कदं धाव ्ललणिह कणोपाणाक (णाहुटडा10ा ० 8 
णा वट्हाल्ट प९९ लः वृ धुण+ वप्र एषला§ पवत क्राह्यााा८ {781 ऽ{ला10818 प्र70 
1146 8 अपाप्तप्ल्छप्ड चप्रलपडव्‌ एद्टुपह्ाद्ध्ज पल्व्त्‌ पठ क्रा तलत कामा पपि 
णि व उणा, ० कणु आ षठक्कछषलाः चट पहात कटक ण्यर्‌ एणी) पा ४ 
एकपल क्त्र प्राप्त अला००§ हरप्लाा९ कषोतालाययु तणा्टहन्धण गाः ट्स 817९6 
प्ट फषापलः एकारन्त्‌ ए} नट अलिन ६या१6 [एठः लाौ8 एणत्व्‌ [ठि दण्ट तट नि 
प लाप्लेह एल 1६ 18 एल्ठ्धोल्व्‌ पठ २ त्णाहिगल्व्‌ रला एवा कटका शुणूरठपाम॑ल्‌$ 
1 500 ग ज फ्रणन्त्‌ तार पलादं क कृणपणा ८्नाहुटध्णा श्णिप्वल्त्‌ एर [कृष्ट साहग ८ 
गला न्मा, (०कलोलाम 


कल70९ 7 5 90/740१ 


[प कजाजपाण्टव्‌ [कलग मात्‌ वणभछध्मा ० पल [लि पलाल शाण 
पु फट, शिवपरा पान कट्या कवठ ४, [ृषलाक्पा्दाकु [61० त [पाक्ालाश्कु व्ण 
हष्छधछाः (वारन्‌ कफर्लापठाऽ 0 एल्पृलाफ कपदटृटत्नल्व्‌ प आ श्लो, ९य568 1116 
पहार लातप्रोडः सका पध} एण पपठ ९ फष्ाण १ तात्ले€ भात्‌ ल लाह & आमाया 
पकम ग एण्न्व्‌ मिण पट 8शलपा० १दा5 वपुषे कलापीाला॥ इष्रावाणाा० 15 हथात्‌ 10 
४५ €कल्वत्रा+ लाल्छणापलत्व्‌ मा कवत भर भठाा८ हलाठ्डाड आत्‌ 19 कललानमा फी 
काचपर९त्‌ ९०८ 1फुकलतत्मोप्‌ 4 शफा फालानलालामा 125 एल्ला शटाण्चम्‌) दणानवलएतै 
0} 173 81001818 07 ६1€ ४515 ० एलऽजा्‌ दोतमे शात्‌ क०ड्ामला नएचलान कल 
१९ 4८८९६ पट 705576774/ ० धाऽ गाह्लोकरा वोता ण्म जा पम 0त्व्पा्रट८९ आ 
एषला१ प्या) 16६ पलाद्ाठयाक 1 कृलपप्ण], 15 1भनुतएहट "0९ गण० पिञ्छा 
९छप्पत्‌ क प पा वाााडोषाह ७१०, किटञडपाल क 16 [प्रह धात्‌ क वलट प्र चु काये 18 
०0१०१ 

श्रा९ ०; पडमा८ट्ञ आ पकाल फट त्ठाञवृलत पप१ इवतलठ ० ९व्‌ कभा ८०१त््‌रण 
रल पाद्म छता त कला) आद पहुल 171० चट चवय ग पाट पषण \लाौपलेद 


4. 1.04. 1 


(1656 ०0११ क्ला१ अणम्‌ वदभ 70१, 8 पपद्ठप्तह ज नलम पलाक८ा वा ४९ 
एाण्वलठय ग वरटिव्ला ८१८ उापफद्ाऽ 50 2 ६5 प्रणा दत्‌९य१द४]९ {0 आलिः षट 
पु्ह्ाष्ट ण कपत, पह पठि पल सट लााा ण कृपणा) २ कणा 

८ षण्णा एट लल ताम 7 त्लान्ट षध कव्‌ लि १ लातलपोभा पिधा त0 70४ 
वाण १११ कटाः फा कृष्ट जि प्रणा त० पाट्‌) 1०५९ {० गृणृटकत पा (दवृष्टा८्८ [णः 1१८ 
लप्‌ 8 प्वाणफ९्‌ [पञ वाम्लप्लत्‌ {० लप्लाहटट चद्व; करणै गण्‌; वादा 18 ९१ववलात्छर्ण 
एपान्पभ्ष) १8 फला ४१ प्राक्वलाः १९ लफट 170 {€ स्‌) कलाल ताला्ला 80 या 
हठ ण ्ष्ा चण्त्‌ [लीः पदात्तयः पतह ८०८८५५६ दिल लतल्‌८र१ छा वयक्तम 
प्ट पणा नप्ाल्त्‌ पा पड हल्लकं प्रा विलाप चा पणवा ण 100) ९ 
९ दषतदकयाम पो कृत्लायाम तकात्‌ पणत्‌ ठफाल्ल१९ पिवाम 0 काट काटापणा इविदवल्ररण 
तृल्ल्छाकृला९१॥0) 


[140१0 छ [षच 2 नवा.पवरह ^१४ (0१०१ 


गछ एृष्गहाप०८ धा८ फलका ण कटक पवष ७१ तटपर काते किलि) अप०441116 
एषप्रा्ाणतपत+ (०्टन्ठया ग्द) ८ तलल्सद्त्‌ ४४ लपएणि प्लकण््वमयणा वृटनाद्ठार्वं 1० 


[४1 1. 1111 7 


लाला पष कपणुल्तार०९ 8 पाफजााड कनद वट्ट्लाकचा) हीट तताताला वद्मा िपप्ट 
प्राश ४८ पष्ट्ण््पष्ल्त्‌ ए} कए नल्व] लददापापकध्णा भत्‌ ४\ धट ल ववल्ट ०१य्वल्व्‌ ए 
कलादाना तृर = पाल्छडपलालाौ ग द्ठपास्वणो पका श्षत्‌ + शाो0्§ [ालर्कपाषट 

0८ ० प्ल पिवशय] तथाल धो दह तृकहुण्यर ण ९६८१ ९४१८ ० [लवः {पपा 
15 १० लापट९ छा, 19 दर्ता चट वहकर्णो णिः 115 छटव्यतलाष८्ट ++ ठटव्रातान [पाठ पपत 
१५. च्पञट्त्‌ ए} हर््टर्म१ € उत्का) ० 0 # एप्त; वारप्रतका९ह 9 पट 73 छदना 
लः ६15 कपट णि पा€ [लत १० नि ण्यपि ४९८११९९ ज णदवाटऽ७।९९ वो्ात्रना 
१९ भला दोणा९ 15 ष्ल्लाुपद्ल्त्‌ + कणाद) सकणषजा छा कका०९१ शाद्‌ व्‌ 
्ा््िना पा कालाः आर ८९१ कषा वला पट्टण प्ट ४ऽ 5८1०८०८८] {नाम्‌ 
णः कार पटा 18 कहकनायफट नै्रठह्‌ 300 कला स्तात [ट पिपा ४ वषम 
पनत ॥ल्लतम) १३९ णिपात्‌ पा 167 पा 150 प ५१९ € एकप्रठ ज [लवः क्िोप्ाठ (कपा) 
0िष्दाष्सपाहु प्ल ण सल प्रलप॑दा कात्‌ क लालय] उत भात्‌ एरट्९९९१९ 
लणणाद इलल०ड 7 € कृष्टा तधफाद् विलछाम 

र चीर कष्ट्लदपताद्ठ व्मपस्ठ 18 कएक्णो 118 दद्वाटक्ामाः (त [6१0 10 ४ वल्मतष्त्‌ 
वणा ए०९ लालया ग [गद वप्द्प्ण वपर भृलाऽ 1 सद्यप एप्रोक्धमा का} एत्‌ पदा 
प्रलपता 1४6 18 इाद्टट्यणों चटमल्व्‌ फपौ। कृष्टतत्रस 1 ण्लि त पराह्लणा फाल वेदाद्‌ 
प पा ०८०दाप्र) काह कटाा०८्त्‌ भा काला, 15 कणाञल्व्‌ छत प ६6 षाला६ २९८०१८१ 
ण ४ फप्रोप्रानाभः लानो 

4८्८मपेाणठ 10 विदल फ ०८कात1) तोषय 78 #€ म पलापठतैश््राता 0 कटुकी 
11144 18 1६ पठ) वडा णा शद्ह्िण्ट शात्‌ ०९ दाहरलााणा ६ पराद्‌, १1०0 0९ ° लालस 
पाठ णा कट्सपोद्ट प्ण 9 पात क्‌ाप्णक्षा6 ०१ 6 [टवा पऋणञटा वरटा 
दाषटटत्त५ वुुक्ाद्षाणट कटवः दीपाद्‌ 25 ६ नक त कलक्य णिह आ पाली 9 इण 
ला ण ध ्राट्लोक्माटस्‌ इकऽणटे चात्‌ & कष्णेजाहुत्ना त #16 ९ द पावला धर 
णत्‌ (प्लुष) 4 त्ल्मपणष्ठ ॥० 16 वणित २ कलवा आ क दामा लदणनाात 
8126 तत्ाठ पावि 8 8) शगेल ण शफ्िलिलाौ वाठ पधा 2 तश्रोद्त्ते 
प्रकु फल्दाताप प्ल कलाठवेङ्ाक्रााल्भा; लिव 8 51016 15 आठत॑लाल्व्‌ (प 1द््ाऽ) छत्‌ 
#}919 वुपाााश९ऽ एवाताव८ कपण र पष्ट ण्ण्वे कपण (0 प्ट प ०लद्रापका ६1१ 
€ ल्णमाक्राक धाला८३ 15 पाकतलवृपमा€ {76 [लका ए९८०क्र८ स्पत्य फमाट वलन्‌; 

इद्पषपोश्रीषन) क प्ह्दलध्णाऽ ताल वक्षतः द्गते वलीह १ 16 प एल्द्तवाप्प [८यव्‌म 
10 श 7676वर९त्‌ ९ ए्टुषड (णाप्ञ पौल कलत 25 म०२९व क्त्‌ कृल्यालाव्‌ एलर्नल्‌१ तााब६ 
1० ए०१द्८ौ #ी16 कलक पिपा छर्लटरीषणट 


71771८4 71व्‌(7710575 @/ 2 77710717271/ ८०१८5110 


्ाण८द्‌ वलाजगात्छण ग एपुप्ठातर)+ ल्गाषहल्जाणाः क € 50 ताला 1४६ 
ग्थामा९ट प्रप्र ४८ एषव्ट्वं प्न धल पडा ग दलानां द्‌, गूर 1४ शष्ठपराव्‌ माच्२११ 
४6 प्टरलाणदल्व कक ठ१८ पय त्‌ जू्राटठ भा टमि छत्लपकड 1 जौला ल्छातात्रमाऽ € हट 
णएएट्ञद्ः छाण्लप्पाद्ध्णङक वञलछव ०त एणप्ठाश $ काऽटधस्ट् मा ध्ाल कश्टात्ठ ग 
0016९8१८ [ट्या शिप 

48 एता ४९ शोणा वला ९ रठड 18 ग्रता ऋ पल्वृप्रार०तय] अष्ट ण एपो्ाणाभ) 
ल्णपष्टच्छ्णा सात्‌ तृट तलल्यपाश्छ्ठो त ११३ ९ पवय इतः [तट प्रणामो 
ल ल एकलटवपा 1145 कणटाज्डौषठ ९७१९ मरा ष्ट कृणारला च), तएणाहुरनयठा छण्‌ 
भकाः एतएव ०६।१९ पाऽ दर ५व]¶ए]6 1० परात्‌ा०४१८ 1कल अञ ज कल स्क [वत्या 
एत {0 पष जाह क इध्वयड एष उपल कऋठिाकव0ाः 18 एक्टर छट कश्चत्‌ ९ शा ललना 


१ 4910१486 एा + 72158 48४७ 


ण प्ट वादकोवद्टाः षप त्राणाः पाल एय] दकल 50 पृ 9एऽगपाठ 3 प्ट ६८ 
11116 6्०्प्रलपन९ € कणिक कनाल वनल्लपाम6 फलक्ञपाल्ाादाधठ स्ह एवल, 
ताप्िरप्राप {0 गछत एधो, 7 मणफला 

1६ आष्ण्पात्‌ ४९ हणफाद्ञटतल्व्‌ पां € ववल८्ल त ष्णपाठयाक्+ ्णटुत्नना १5 कल्‌ +8 
त१शा€^ छप हरलतणा 4० ठौ साफ़ कह कणर ठ पप ल मापा 125 छद्ठपाल्त्‌ [र एएणाल 
प्छ्पताक्छाऽ इलो) ४5 प्रत्रा जलया०ञऽ कग्रामाथाः+ ९एगादह््मा ४5 तृणठ {० चट भर्या 
16€श०ा) धात्‌ 18 [णल्डलया(, एणाः १० टक शिोप््ठ 

द्या ग्ठा९ त्‌रवरत्ट्व्‌ सच्छा र (णपा वहन 8प्रत्‌ १ एाठाप्ाडोा अण्णा 19 
€प्लणक्टवे कमऽ अप्पा पहु त्त्रा पआदलण]8ह९ः दनो तपषु आलप््यपरला 
1 ९ [हा सिपट (नाऽ ० ललोप 2 एठा शा) ऋ ृणााणाश्च लणाद्ुद्शाणा 
१८१० र कप्‌ = प्णडह ललूक पमाहड प्ट किल श्रपताफट ०९८६ धल ४15८ह ण ॥'6 
[पाष जह दगफप्राल्‌3 गा 11 फटी तह चोाश्षा ठा ८ [€ प दोत्मााठ (गाहुल्छ्णा 
116 71९8 ट गीला वा एर्लो ग 016 +९्ला९6 ग जिलः श्हुणऽ ० [लभा [पाप्ट #९ 
शला ८९ न ४1656 पेव९उ प कषाला8 प्य, एण्यताध्तजाड एकाह इत्र ग पह दीः 
प लाध्ल<्‌ अलो १९ कपु कृलतल्याजला कर 0९्रवान्‌ म १०८ दशमा 28 को पातृाल्क0िणा मिः 
तषहटाषाऽ लतः) 1 कष्ात्पाड 75 फवतलत्‌ स्णाद्रुद्डणा आ८९१७९५ ४१त एषाप्राठात्ाप 
ल्वला^ क छर्णपा प्रकर पतल ५ काद पर8 वृक्ाहलः पय 950 € 0१ ९ावल्त्‌ ७१ 
फला८पादो तेापा९॥८३ 

1१6 शुगृल्व्नद्षा८० ग 77168 १०९३ गष्णै वकृलाव €र्वप्डञषन्‌,, प्रमा 6 सहला णा 
१८ कृपात १ व्ब्लणोक लाह्गहटलाला, प्रर प्‌ सगल कृत्ला(ऽ पवता कष [लजना 
चत्‌ कपाालाषा (०ाहुदट्छन ज जाट तप्पद्मा प्लोत््रल)कु लिप एणः पत्‌ पठतो १९ 
फलमत छाः फा) हमाल क्छष्डठलयल्त लामो कात्‌ कपलाश्रील्त्‌ करालो (एणान्‌ 
काठ त॑त्‌ ऋ नह नतव एपातानाभ (नाह्ना इकृदा०राइ त 6 कपोफामाना) 
१6०९३ 1णदुलय प्व पआरला८२७८द्‌ प क्ण्ञम आते प्रवपनं क ट कपा्राणाणा) पच? 
पश्वपदट दष्ट काका म षात्‌ तआ त [प्याह एर कोह [वटर तृप्ता म पपाते ८रण्वर 
गिण परल [पप तृष्ट परल्लजृर ० १ एष्तल्र( ५1५ तालत्‌ ह्णा रल लपन प्ाप्ट 
९पास्ट्त्‌ 9९ क कलादाना पाह [पणर ग क्दा्याऽ पातो प्रापय] लाता कात्‌ १त९ भातत 
एपप्णयक्र) लमाह्त्सम ग 3 लप्त णह तप्पवणा श्ष० ताक 4त्ट्मवाषाफ ४116 वष्ला८९ 
0 7115 १०९५ 19} बा8ए10\ € ४1९ कृष्डडलाा८€ ग एणोप्ठातरद+ (णाष्टट्डाछा 

क ध८ कोला [तपत्‌ 50196 एतलांह ृढा्लपकप्‌), सवलप ०८३ ६५९ पकाना 
1168 ०९ ल. श्रष्टु९ 8६45 ग ६१९ ]्णाहुड एप एलका च दो16 व] वएट्टागा 41646 प्रभे 
पक्तीः लाता पकप फण्तिल्छ्तना {णः 3९. वद्वा पालय + € [लपक पा पपठ 
60 गदापान्ठे वर्‌ प्ा0क्रामाात कारणा वतुट्ना७ करपत्र #ऋ९ 1०९ 1 पाप 
लोकफ्ल्‌+ कात्‌ लकल ततपराञपतेत्धमा ० पृ छा 4९९८ वाऽ लाट 15 कवाप्ोकणा 
र्णा ष्ट पपन्लोो श्न प्तऽ ० कएपोप्रमा) ९६९०० 

वण पाजषहुपादो एलप्ल्ल काफल कृष्पततानाह्य; दनाषटत्तणा कात्‌ राट्द्मम णो 
लार 1९ पाण कपि 38 ९ [हट १ पकप च लृटमल्व्‌ प्य्‌ तषट क्णलाा तमालः 
ण पाट कणीप्राप् [दलन एतमा 19 पाट [एण्छार वावत णषट्ला षदा 
०१९१५१९१ परत्यु {ज्‌ तृ९५ 25 करतौ पित्जफफोणः 13 वृरल्मप्क^८१११७१ पात्‌ ५ प्श्ट्षपतल्व 
२१8 (ाास्हवृप्टात्ट कवलत [जादा ग {ठदवलट सनाप तवेप्ट 10 1१ [तदा शतम दु 
ण १1९ लाटणोगला क्त्‌ कतव्टणिष्ट कण्ट तायप्कत्ट्छ 171 116 पलो वटप्ण+ 
प्रल्लातारपात पो पत कृपा क्ते 16 स्लाल्व्‌ कलै तानल पाए पस्ृतामा१९ णि प 
प्रात वा 6 ण लपा्हिदात्८ 1 पष्ट वलापृपपात कपकृषन ९७ ण्ट वर्तत (५ 
2१०१९ णाक ¶ ल्कपृष्यपाना कपल, कर कृणोक्राा\ पादपा एए्णामा+ ल्पा प 


(ण्म ०4द्रा0र +५9 ष्तएकषट ५५५० 73 


पलः दोण स्लकोड 15 प्न्य एका) भ) हिट सात्‌ लड 416 पप्तेणा्ट 
श्ट कणाालकराटर पपटृष्संह्त्‌ १० ४८ ९१।वलात्ट ण इ एणा एृणुााठान तषूठपटत पात्‌ पट 
प्यावलतक्फटट लमत [गण्ड 15 ०१ द्र्ग)त्व्‌ प्रो १९8 ल्छप्रा्रणा छष्लपद्लाषटटे भी ११०९९ 
८९९९० वच प्रदो ऋत कन्यम्‌ सयन्ठपरठ्यु ल्व? कृादठुऽ कार [षषर्टाणौ 

द कृषा्ाजातद, त्गटल्नामय पच हट्ट्माते कृषाणाप्ट इठपात्‌ एटल्छया€ः तर्ट्लपपभ॑ल्त्‌ 
एप १६ फा ४८ शरसा [दहल #रद धन दहा 18 णप्‌ [ापप॑लते लापराल्दौ १ पुपर 

१४१४ कष्ण्डापमय\€ कनृप्पट ण प्ल [टि \लपालल तसन्‌ {€ लीः प्प (> 
पा द्वद वल दन्य प्रजलत्ण्ो+ वकते कऋन्तटकट पणन म कट कषण १ 
1९ ९-१८८१ा» -ग #१€ ठप्तीरर द्तकल हप्ण्तणा+ प९र लण्‌ सात्‌ ¶ी16 कलप एल्त्णाप९ 

प्ा्प्ोदल्व्‌ मप कृलदात्तान्तणो 

वड वाज्छप नना होठपात्‌ प्रा वेटपत पार ए कण्लाहुलानण्हात एद्काासीमा 15 किला 
पआताकूलषगए्ार णि धट तलानाञक्ामाा त कपोप्रालाण; 8१२१ लकटायर वा 119 वाप 
मल 


२२०९110९नम0१८ 221द7०519 ० 2 (क्वो @०110९१।१०१४ 


& [छा जा पाठालवबाषट टर्लताणम्‌ त कूट हात्‌ ल्णाञतलश्र प पिष्ट लद] 
ताशा०९8 ० षाणा (एणाषटट्वाणाो ठरला सल) करटक तदहकनाठ कालान्तर 
ऊद्‌ [ट कृतपाएहुप्रकाणत ९१९९ द्िणलाहृछ०र९०्‌) ऋते पण्टाौहलातडुकूः "ट 
पार भृपथ्छट णिः कफात कटाक गप्रोल्त॑ा\९ वेन 

फएणफमत्र एणाहुल्छमना ९६९८७ लादटगषुटकालयत ज प्ल एाणन्त्‌ ९९०दे९ प्रात्‌ तालर्टणिह 
९०९१८९8 [शहट८ [षठः 240५8 एत पलत्टकरट्व्‌ कृष चतम श्रते कट्ट्लापनल्‌ एषत्ाणाक्षु 
प्राधाना [६ 1135 एल्ला दनापताल्व्‌ पाद ८गणुद्मल८व्‌ ]प्पाषट पाद, वणात्‌ (1८९ १३ वपप्रलो 
11०० 88 ्गा१8॥ 0१९७ सकण आल३त९ ग कृपोामात्+ अ्॑लाम्‌ कृ्ट्ड्वााहे (दनाष्टुल्छामप 
ण्‌ {1८ एल कडठपोता भात्‌ कल्फाछालोपन्‌ वङ्ापी। १९३स्द्‌३ व्णाप्फृपट्‌ वल्टप्तद्पा्‌; १५ {16 
पोला९०९ न कष्पाफ्जाभ+ प्धातहड प ्रला८१३ लाागटलाला६ ग }3 पष हा पावेड ०९८८ 
{131९8 116 [पाकः 87140058 लः लना ग पेल 1 पलित्‌+ पल ९०5६३ पात्‌ पीव 
लौर्ाए€ गा € हशालण छ लात्लपकाडलाल्व काऽ लढप्वााटड8 धात्‌ प्रक्ष 18 वपल 
10 ध्धाएञपवहण) 10 पोष भारल्णा वारलात्तना ज पष्ट ृणोापठयम ९१1 पाल8 शत्‌ 
ष्तल्पोक्षा; ६० ४€ वाततणा ज पट 1 पाद ८८ #ो6 1९3८७ छा कणणटे 
प्रपा्टएपऽ भ्रात [भसः को्ल€ चट [शट एष्णातैपर भात्‌ एन्व्‌ ९८७०३ छ्प्ि९०६८ नण्पत्‌र 
का९४ऽ एव्र वहत्‌ एणगवलऽ किलि श्षुणृट प एणापलतु$ ५1656 811200५ ५ ला९ एणापिरद्त्‌ 
सौ] ॥1056 ज पाद्प्रारठ त्‌18९३5€उ ग धल पोणम्‌; मलालो$णड, (2081. ) 

(016 [पादवुड [टाप [९६० ्थारमल भत्‌ ल तलीपतणी ज कल कला कत्‌ \€5०९्‌§ 
1685 त1811761 77 वधा ९३5९5 क कपना 8ा१ ९0णद्ट्सतो 1 वप्णद्ुर वानाम) आाग्प्राणटक्ट 
शा शोनत्‌ठक8 हठवतैलत्ते त्पिन्ल्‌>, प्रणष््ाठपौ भत्‌ हट पील पाकरकडाणा ह णाद्‌ 
॥पलतलपोण्नम पपठ ४८ एष्टा = एणप्लाथा) = लनादटुञला एन्पर८ञ कलफाण्डवलछ्डऽ कत्‌ 
76 दुापपाक्णः रठ-लापष्टु एषलापराणल्छायातञञ गात) वणषएलता०न8 ० ततल) इ 
8क्ि८छात शा आाफूणलसदाा 15 910 दषक॑तत्‌ ए शा एणणाला सट्टा लात्‌ छा, पणत्‌ तद्त्‌ 
द्वी एलका स्वपा च्ला5 

रप ल्छप्८ वकालत ्वदव्टक्छल्ते सादयाहटुर कत्‌ वकाठलाद हववतेठफड वत (176 [पाड 
का€ 8189 वै९ 1० एष्टा ९6 एप पषव्ठ> (ट्भपोक्ठएषट हणा 1९ एलर्ञ्ट चण 
16८01ए6€ {18816 सात्‌ कठा पटला € वात्‌ 7त्‌+प९।१९ ९ ए ०८९७८८७ णिररगराह्‌ प्रप्वृपोप्णान् 
फलक गहुटर) रत्‌ १० ऽलृदच्डयड ग धल एष्यामः क्षट८ञ इप९छ व्ववृप्ामााठ 


¶4 © 710१ 4५८. 01जट+ ज 


ध भारपतक्षल एष कषष्वमापपक्षात्‌) पा पी€ कृष्णक प का्कषल्त्‌ कऽ 1०८ब्‌] "ललन 
7145 गतस 


4 गप ` एषु शद ज एषा; (्णाहट्छना 185 एल्लयो वलट ए९त्‌ एश्व्लात्‌+ ए 
[\6्वट्‌; 1५0 (० 15 [जादा] [पाल प्‌) ४0 2 पा 7 कानुताड पयत्‌ 05६0 1 एप 

एण वष्र 


रल्य्‌९९ [कट पष १116 पटो ।पत, $लि म & 32 उदक्त (त्‌ [०469६ 11 तोर पाद 
परा 178] ९९१२५ 


कृद षापते 5८0 15 पा आ [लाद्धः क्ण सल्लो 10 {1९८ लकनमृकष्ठटे कदल कृकर 
ताल्णण+ 10 १८ [पलत वाल्क क्रि कए वतम तताप पा प्रत्त हलाकतयन्‌ 
फ + चा ० गट प कृपक्तालात्‌) ल्माहत्याना त जाला (1101०, 11९} कार एमात्ति 


(ण्मय सवक नैक [0ष्८०ञचट ५५५7१०५ श्रठ 


कण्‌ परार काष्ट ४116 एल पठत त कटाठसतेन्यया कत्‌ हवया पो प्ट कप॑लाणपोष्मः 
स 18 एल्गृगाश]6 इक णिणाप्ते पास्ट [पाल पा 25 ग 33 कृकलादर पणो पठा ला 
गोपा शैलाछञाम 

प्िहुपा€ 17 ध0कड कला] [९8 पा द रद्रा पता वाप्ठत्र शलाका कात्‌ 8 [बाट 
[लि भपप गोषु प्राप्त ४6 त्िटासापत्पल्ते ्णिप्रा कोपपल्त्‌ ९९३७ले3 कालौ पञमी 
त्माप्रापापलट्त८ ४ पी ल्लः ठ्लटः 19 पिह्ुषए 1 णाल कपि ्णाय्मा( १) [1६९ 5108 शकता 
प्च १वर्ल्णाफ शषकतठ पाट पट णाल लस्लावर ४९९ नाते १६ 

किटणद पताट्यजाड एइ पल्‌] ०४३ 10८¶ कृपोप्ालास्+ पातप्राकाठाऽ 116 इष्तृपतृवह ण णुत 
पािलाजाऽ छात्‌ ¶लाणोषहुलड पटलता फ पाट प्एहपोक ताडपत्तमः त ल्णाहटल्भत्व्‌ 
सा८११ 

९ ला एषणापाजएत) व्नाहुल्म वटः तनऽ पणी कछाप्कृत, पट वपा तित्‌ एल्ल्णाह 
1८55 नाल्प पात्‌ तण्ण्ता्रह भुग्‌ एष प्राहः कष्ट 70 कपोतः तोक्रह्८ 50 लोक्रदललाशए 
0१ नाजा २९९९९ लजाहुल्मधन ग पोट [पट 


(५५५०५ 


440 आ्लटयस९त्‌ स्ााणप ज पत्तेपरल्त्‌ लकाणट्ाग्छाप् प्रा प भ॑लयमी (लभणाभ) 
1०९ 15 प्ट्कृणाशेल णिः ९ धा०मऽ 116 छ्ण्ञीा त्नेन ण पल शेता करल ल्त प द्गा17९० 
{101} फा{]\ एद्तत18616न0ए९ ©$ ०१०९ क्ृकटणाइ 98 800) 88 प्र्तृप्र८वे कहफ्ठटाजः धपाठपा+१ 
1० 5 तरा लः 100 क] ण कत्य्‌ फठ्‌ सात 1 दपा ग वष्टाणर्ागप पापटर पा 
पएणपा 1 ३4 प्र ग एरिया 6 7 टाः (लात ०९३ हदा पाडा तानः पा 6 कृष्ठछलापौ, पणीला 
९ 0०९३ क्कृृलतड (पपातस्वे काते ९४) 851६2) पल प्रछत] टिपा6 [ण ०९१६ 
पाडद्पादप्मा ॥ प्कृष्ठसाप्लो; 35 कलः वला पोषा पिल छल्ठण्रला८९ 9 ९ धाजञाञ 
पलत सशो प्म प्रप वाक्पा ज प्ध्वेप्त्लते कलाम 108 तेकृषो। 85 एधो ०8 16९ 
श] प18९०९ ला) 876 व्प्रलाददत्‌ ए दोषल पप्रलत्तालउ ग हाल शेता हाला क्मा कात्‌ 
४76 गपा ग दवारा © तज्ञ पफल €व्राा९१६ लार पट सुता 1१ षा) 1 6 
1 {€ [5 परिदुलध$ शणाते परता एवर्‌ 

{धा एकल 15 86६१ दल] भापला1€ ९ का1053 १९९ ला 0८८प्ा§ शा1८९ 5 (री ग एह्तप्त्ल्त्‌ 
कलाण्टाणेा एलः 100 छ) ज एठन्त्‌ चल पट्ल्ल्वरमाकर शकरठपपा एद्षताछ ७6 कष्टा 0 
धीष तणा) कृरवलपड पवता एजङकुकुपलपह चात्‌ सा ठता परछ्ाक्‌ लालपोकष्रठ 
79 १1871५९ © क्ाछडाऽ (नामका ए८८द्ल ९ कृदततावट€ जा ०६१ हा पासवान 
एलः 100 पा] 9 ४००प्‌ द्वन, सटद्लौ€8 हौ1< 61681 1८५८६ 

19 ८मात्‌प्त कला8 © को0अ§ छा छ) पाला९१३८त्‌ भप्रठपरफौ ज पए८ वपत्ल्तं कलागमा), 
ध ४16 कला ४1०९त्‌ कथ गष्टा€ पा एप वुपीटष्ला॥ ७238 

(1) 71) व्णादटलात्ु [टम ]ल्अजाऽ पल दतलाश््‌ शपते एला 8, अला०ऽ ०िला, तणा 
पराप्राा८४१९ दम्ताद्माङ़्‌ (फशोण्ितध्णाऽ ण पष्ट सलु प्ता शणप8 धकड्‌० परण 
्रा€ धणध्ल भात्‌ पाप्मा ०्ीष्ट) शयत पलाएप्ड छ०ठ्त्‌ 23 शाप्ोषलत्‌ वप० पोष भलाथे 
8९शला [16 एष्टालादल ण ऋयटव६्त्‌ वप्र०प्रपा8 ग वल्तेपस्ल्त्‌ क्रट्रण्हाजछणा पा पोट वतलया 
० ४1156 एालप8 पहतृप्ाह३ 10 ताञ्छारञठया भधीठपटौ १६ शाठपणप्‌ ए९ गम॑त्‌ पो 2, [८8 
भा९ पपे म्‌ पठ १लाकण्ड ४ाठ०्वे पाप 0९ सौ सापएषपाट्ते णिः एङकभाक्डाइ 10 भृणएलय 

4 1भहट९ एलष्टपदहुल गा वणल कलयतः 1ल्डणाइ ०८८९८ एल्‌ग १० पर 80 
वाटत भलङकभाजत्ठ हष्ण्पफ वल्ञ+6 पाट लसारल८्ठ ण अर कणणलणद्‌ द्लाक्पाएठक््रगा 
एवल पष श्रटतम्‌ भत्‌ ९दातप्ड इला 43 ३ र्टपात ता 2.1९ १० पषात ऋप्ण( कणः 
गक कष्ड्मप रा १16 रट श्प रि पद्णत्पलट सात्‌ चमत 18 कहल कृष्या प्रा [> 


78 १. 


पष्ट करप्राणा ९ दा्तनह कात्‌ कष्णन वणल वाह्टणिहट चला8ा ए1००व्‌ 
10६8 10 ता€ पलातए्ड 8 शद प्ण एलानाऽ छिण्ठ्व्‌ चदाह चह कर्वलााश्र ९० पषा 
९९ छह 15 ऋष्टय कम पर्टिव्च्छध्‌) कफल लया ववद 111९8 [प,€ लकष न लकय 
लाड छ एगपाठदत्णार [© कपापठयाका+ छा गप्र इलाठ्ञञ दलका तृट कलट्रढणाए 
पा (7€ पह टच ऽपप्रिलद्ाध+ 10 0९९ ए धा०प+ ए100व्‌ पा० दल तरलयन्‌ इावृट वप क्ठपा 
तल्पी शिः 1८ कषठ्तप्रलछया ग ९ धा०९ © लठणाडह 4 नपातल लह लोड 
पाध ९१७९ ९ कछाषक्डाऽ प्रातल कलाम] तकावा्माम छक {0 तषट कृष्टरदा्णा त प्रीण 
ण ४1०० 1६० चट नुद वण्याण एट्ञजाणटु भात्‌ शाका 


(2) 810५ एला लफलपोच्चन) 16 वला] ग वाक्ल्व्‌ कृलपृ्द्यण *८स्श्‌ म 
लणाहएल्ञ०ा कात्‌ लयलस्डल्व्‌ १ लाछप्रर [ट्ञपय्ट कृल्प 8 कृष्नगाहुल्व्‌ द०पा३त फल॑फल्ला 
< ॥10०व्‌ शत्‌ ॥्र्डपल्ड तूल पलाल ०प्ठहदया प््रदव्रम) वप कोऽ क्तु पाल 
छपरा, ग ष्वादल्व लषणः पा पील सस्त ए0०व्‌ ९९३ (हदशा @0रला014) 
श€ ९ ऋ०्ऽ ठित्‌ पा कृष्य पवष कृटाटयावाश्‌ कतोवट्चमाऽ कात्‌ आकष ‰क्डा० छा 
«ण्ट ८१8९ 0 प्रहोष लदा [सिप्र एलगाहऽ बा १1१ द्म 

गा एप्‌ ० द$णा०य§ 1९0 0लनत्ड 1 1116 8४8ला९९ त टव 15645८९ कणं पणला+ 
एपला§ क6 वटलिप्रल्त्‌ णिः क एवावाद6 एरान ए९ल्छपऽ6 ६1८ ददित % इप्ररोताह 
९ 10518 0 १116 [1५ जा पद्शाड =18 6९०९5 16 पलक्या द गहुभाठ हयौ त्‌ा र6४९ 
९९508 1 दलप्शृः फन पठा वलया ४ श०क कल्यम्‌ लालाक्ानो पत्म 
णप वामनम्‌ धल लालय १ल्ह्न्‌० 15 हनट्यः वपल 0वप०६॥1१6 विता \ ९७ 
1 प्राणा ९१९५ प्लाट 15 8 (एकारप्रहनाक्‌ प वल त ध एला] १ ९९१८१ गा एतााठ 
एर क ध16 00९ पा जकलाड इ द्सपाभः वाककत्णा बृणलछाऽ पला एत्णगा्त्व्‌ ल प०्डपाट 
10 (णत्‌ १९४८ ० ४\ पतरप्रट ग इत्ाल वाडपाफका८ठ ० पपोष लाण्‌णटुु (नाण 
शा0डाऽ) = व्रवीऽ एल 9 ८१ भा०१३ 15 हवमा ण्ण्टयान्ट्त्‌ ए 1१८ ८१ ताछ ए भा8 
1179 १ णह९्ऽ ध ग प्ल प०९ ग 1०४९5 ० ८26 दऽ -- 1(ल]५ व्णेते १० चेष ¶0प्लौ एषण 
10 #९ वशैप्यप^त लालपोकवप्रमा 1९88 जद) ० कडा पणा प लाटा 11९46 रना 
कद पापफल लणाशल्वृप्लात = प3 [तत्‌ 9 ९९ ०५३ 18 एवोत दमत ९ ५०७१ 18, 
6 वाजद्धप्रञील्त्‌ [णा गट १वाल168 ४५ कमभानय 


(3) त का०न१ (वात्य डा पाच (लला ककल ० हदय पद्ष्ट्तय 10 पाटे (जनान 
१५ प्ाण८वन्त्‌ 0 गोषा ्टदडणाइ शप्रो भो 17८९१5९ त 1116 (ला०\ 0119 ०६१६ता 
व्ीपिप्लाद्टे पा ठ पताल कत्ल 9 शा पानद ८१०७८ ग ठु काण्डा 


(4) ¶1€ एप्प कत्‌ आरत प्रर्पमाा णित्ा त ८४ धाठञ वा लाठ्पातण) वाऽगतृदाड 
णा १16 ५० रप दद्टट् काट ताजफटापमेष्त वकरृल्ाव्‌ऽ परएना 8 एकया छद दलम) 
जा ८1 }1००व्‌ 17 {€ [पार 

(१) एय .प०५ ६ 5145183 व ४1 एषोपन्छद लत्ठणाश्ध्जय 15 8]0प प्रा 116 ४१६९१९९ 
णा 0१ जालः ताज्चप्कषा९ ०९३ दहलाक्ा० ० कल काण्न्व्‌ हौष्णाव ९ एर्न्लाला( णि पट 
द्ण्पप्डला< [५१९ 9 एललः नकप} णि ह93 ८४९१८ सापः सरल्णश् क ११ १तट 
प्राहु ण चाट सकृषातर+ एल्व ककफलटः लटः ष्टा वता क ९ र्तुं एण्ण्वे व्लाऽ 0 
एठाह आ लमल ष्की धट गारल्णश्रा भा (तापाादामट दगाहटु९ चणा भाष्टड {116 
एषाप्षमातप लुलोषा स एकाक दावज॑कलाप्ण ऋत्‌ कष९, दा॥१ पल गठयरत्र प्या 
णा छप (सता वाकच्वल तष्ट १० 9 ष्ट्रटि 3 तरण पत क्पट्व्‌ क 
पल्ला क णा पल्स विद्मा १ 111९ तए पात पट वृकी ण ९ ण्य वण्ट ॥, 1 
नप्र) एता चट पल्स्ट णा एणा्ल्नणा व्तल्ल्त्‌ वल्यवल्त्‌ कूृषुक्यकाश्रा+ €तक९मच०ा 
प्स एल पकतरल्ल्जाश्ाल्व्‌ ॥9\ एवताठनर 


(0 र रदा० +र 9 [दततभ ९५१10 ध 


1.6 चल रगृ ग कताप्लाका एणादुल्माना ठ फाठनार वाद तातान म शकृ 
इष्ट पषठोपै [टत सिप्रा पात्‌ कलल लाकह्टुटपाल ए्ट्वप्रल्त कणेषठप्वा) लणाषटत्माणा 
एष्‌ निष ० 16 हाप [लतत गीला तूापााञोत3 गदल पोषा ततलाप्रभी९8 & एषे 
प०पन्‌र लपन ठु काष्ठ्यऽ ईइप्ते। कृषतलार प्रार्‌ एलाह वृणा कष्ट एट्लकपन्ट ग 1 
हट काकफा ग फण्ण्व्‌ पीषतै 13 पलसतल्त्‌ पा ¶ट 1 लाः रश्प्‌,त्ते ठ्‌ भाछराड 18 10६ १ दहपत 
शषा ग प्रहि टदै ण्ठ क्ली एतत्लााऽ गाठर+ २ तृल्ल्‌ः ९९ काक को प्फतृलाङ्णट 
एषापनापा+ ¶1०९०बट छा 8९ दाह \लाणप्र ल्छषटुत्ताणा पर प्रपन्ना ए्ट्कृणानोट 

ग कल्पान कात्‌ प्राकह एलु पा कृणुफ्नाक) परिम दए ००१ पक 
शकृतः फक्रला [क्ट कसफठपा+र त एाण्ठ्त्‌ कष्ठ शापाषल्त्‌ पणि चट कृषोप्ठतरद्षा कलल 
१० € कषामा) २ लाए प्रप प्फतलहटणण दतलातपेष्सामी 

(0) एष०९५४४ सलाणाष्ठञा§ छ८च०षटसयना, एण) वार एष्व +०९ एप्त 
<ल९ा०३॥१ ० 016 [शहद भ्लाालञ प परत हरसा लाटा 15 लस्पसाल्‌र लछम & {लए 
^लला०९।५ 0१116९6 १९५९515 710 एकटा ता आ 1)१6 8 न॑लाा1९ दाठणोतपाना = ष्णपाााकहे 
1४ नाट षा ण भा पवापवृपत्र्‌ ४९ मत्वे प्ट ०६९ ० पि उल (साप पार द्रम कात्‌ 
स्लाधा6 कएषोकालभ, इलृला०त१ 18 साठ आर शाकणोट क [ृकाला1।र करलं हरल उल्ररणा 
कट९ ऽ ९ वपल 13 चर प्रामप्ैाट 

क्जीष्टः काक्षा) णिक म एषापणाक्ना इलला००१ पट ‰ ९ लड 0 ९ ल्ट पा ३२ 
8१ पाका परा न्‌\९उ पट कापाल कृण क्॑ला८इ 115 तपण 18 एठा शोलमा 
83 णोऽ ग्प्ाटतु$ ल्गानलत्ते [०१०९1९९ ०६९ गणै कषः भण एल एागालेषणृाल 
0114 145 एवल वर्ञप्रालतै सष्ठ वपररमाजा १० ४6 पाट पपी प [ल्या इ०णट णण 
ण एकार कलया पोरनुरलाल( कणत) तल्नपपोतप्ौल 19 पल पटलेगोणलप ण पाड 
१५९१९ &प्रटो) ९१5९8 पफ 12९९ कल्ला प्राश्राल्टइरण €स्व्शाद्यमे पापना) 13 रतं लाअ 
पा फकातोः हा पाता कराट्लोासाओ पराला९३१८३ रगा आ) {116 1९९१ल लपठणा [४ फार १९ 
9ररप्राषटते पो, ए काठ फरण वटपपाह सा द व <ट56 दातार कत्‌ हो वेरलिलौ एणात्णाह 
(पण्डा कणाप्णाङ्षा दल ।पकृलत॑लप्डमण। काट एलकृणाटे 

कलार कवर कणोताणाण, ुकल॑लानमा वाशा2; + पल्त्‌ एप्ल ट च0रा5 (एकत) १९०३ 
आह7०३) धाते घान तै} शण€य शपा वाशभ्पप् ल्दरल्लः प6 वरती ग ९, ०००७३ 9१व्‌ 1116 
प्रात्‌९88 ण तषट व, कपटे 15 पलाल प्टन्तव्लाल \ला ६० इण्णागलपत्ट ल्णा्ा 
[लागा 56 शात्‌ श्ाषटानम्‌ एषा श्रा९ दरुणा ककर + कन, दुधाला पोता पन 
प्ल) ल) पोः एत्व्‌ ण००त्‌ रला3 कल दण्ट प्ाााफ्रलंहाः 18 दकाप्रााण वात्‌ तनपा प्फपटञ 
10 ॥1€ ९ 70०५5 03 ट्छ] € ददफाश्णा, वा~न्‌९९९७ €\प्वेलता८् ग फहापैः सला+प्लात 
1 एलन) "6 ल्त म धट पाण्य) वलट शते 148 एरला€ऽ ¶त्ठ ृ्मपणा 
धात्‌ पर कश्ट्नध्वे फोरम हप्र 13 कट्ल्लाताभरल्त्‌ 4 8 ज गृषट पक्षाः 15 जिल कपपुषणेट 
७४६ € एपोप्जः।6 कत्ी९० सप्ते पठतलार€ एपोप्ठफकक; लपक) कल२, पाद € णपरात्‌ 

लापणकरह ज धल फण्लइ 3 व्ण्फाक्राणा (नाहटा कोटक गोपाल कणति, [लुाभणालहुषङ 
ह्वलाद शत्‌ ०50ा1€उ भृकरृहः लका (कित्वा, € 115९886 पाऽ 8. एथूत्‌ एठणाऽठ पलः 
पल भट्दाक्वातल ग इक्पकफऽ ाहतृपलपै एपटएनण्पाङ्‌ यः पिप्ट ग्ला०९ ९ ग ्लुर्लुक 
शाश] प्रागपाधरर एोण्त्‌ (00 कणा ) १ रण्व हया इद्ापु००11८ कल्ल 

$ललछडा 0 शफम्‌ एषाप्लाभा द टप९ऽ पपर 10 शदञाऽ (इहल्णात्‌ भ इलला०७।९) 79 
४ एणा रला, ककल ४16 एएापठपसा.१ २८७5619 9९ लादट०षटल्प्‌ 0 २ 10 धा नृगा 
सावी कएल्ल्भू्ात भरपला९३ श्ना९ ९ ०्‌र९त्‌ प ४४८ हतया ५५३९ += कल्याल दतैस्धन्‌ट्ड 
शा© सत्व पा इ९इप्ल्ट पकृता व्टालण्डड 18 (त्रायता का, पला 
पराता अलाठनऽ [४ 10 १९९ दृम्‌-> स्ष्हणत्प्‌; = भुक्तणणद्टा कप ९ ङु वल्ल ग जालः 
एणातानाप वरछलाहाल्त्‌ पा कल ९३य्९्त्‌ [एच्डडपाह पा {116 165 लः लापा ह्ालट्ञट ८णातुात्तगाड 


¶78 (च पणा०१.५७८पा. बर [7ाऽटनटभ 


पाठ €प्ट्ताु06त ए व्गाहुला( 2] कलक [लहताऽ ल्फ सल 13 7008८गा०ञाम फण 
एणापणाभ्द, पएएलल्पा०्डा9 दतत्‌ € दहला७९९ एटपान्‌ कवुाल्डानःऽ 

पा श्णेष्हुएठ अ्टाद्नादल गं लेटर भलत एप्टड१ कह गा प्ल [6 लात्नाा णि कट 
ध९\ लका ग कृषाप्रणाधा क ल०्डललत््डाइ 18 ्ाफोषर्त्रद्रल्त्‌ ए 111९ एस्वाात58 पना 
पूली 15 कणो त९्‌ लन्‌$ ता कातोप्छ्व्‌ कल चथडृव्डात्णय) ज ६6 [भाहुर ४९न्टोड 
एला वपल॑प्ञ वाला०्ञ का 9 वटट्लिः आप प्ल प्ल लपद्लभ्य इला दाटमा6 भा 
व्णााश्‌]९ [षहा एषटरपष्ठ पा धाह ल्डइल दात्या 


प, ए +ल (०५ नाअ्राणद ५ पण 1 दएका०प+ 


प वलफ्पाधमलत्‌ एतदाह 10 १० ००६ सृष्ट पषा ० पिमा छत 8 [० पप्र कण्व 
पण १० 11१९९ (्नादुल्छ१९ कटवः कोपा }एकन्ड्ाल दणाहुल्ञीाना १८९ लेगृ$ 179 +0९ 
वकलावदय कृदाऽ ज [© [पाह = इण्तेवलय पत्साल। आत्‌ [रलपामाद् कपय) प८९ल८ग) 
17 {९56 १८९४ प ०७11८ लाना, 18 कीला वषहया०रल्त्‌ एकल कृषातणाण लात 
वपा पा वर्पतण्धमा ९४ 


1 लाप +5४89 8484, पित्तम 


41 [८९१९९ ४8७ प्लादएगष वफ 80 गीला पावे पा एवा कवरी त्वात 
{माचष्टे 15 तट ६० ६५८ १३१९६ < पप८१९९३९त्‌ धलाएलास्ततपह वप्त ० ०6 ०९३ हन 
८८०९९ ग पाञनाल च०९१ €प्लालाालौ भात्‌ मोल पाठका दिला 


किक, [णा १ ्८.5 


प्डणपरके ^ प्पोते केकृाट्ण मा हमला कोधो) भाट दमो 0 कतक 
पठ एककल) पो} क पोल कएरला८6 भ ©) 6 31०).ल एष्टा गिलिप्रणणो 
प्लावो एलापिषडणो कका्लततत्लाम्‌ प्रा कल्ला (लाथ लवन 18 वा ढा एमन 
म 


13 +, 2. 


भक्ाक्‌त्त्‌ पद्ुण्ट 15 9 (्छापक्राणा इ९ फणा 1 लवाता4८ कृकला क कात्‌ कृष्ाल्प्‌ य) 
शा1070ह {10५6 पा हाट्दठर्लला०७ऽ 0 हिलि 1६ 14 ४6 क्‌+ दणौफाषै क0111९1111163 
पीप सषपणाण सलाम [फिे च वाकाक्छडोन्त्‌ ऋष्ट ज वात्र आ फकपलोा ९११८ 1 1 
लवर] पटम्लव्‌ प त्ला{५ ५11० ९९ एल्ला ठा 2 8१}८ पिष्ट ताला 0 ४ 1616 धपा ॥1८ 
दिष्ट 1५ तषट प८्वो( ण इण्वापा। तोन्यवेठ वदा क्धिम) दकक्रालाका० 1 19 2 6) वकृ 
जका फाल) कलप्राछरम 4 तानल लनल ग कृणयवहमदके आण १1८ नव्टाल॑म्‌ वा पर्लोट 
11१5 एष्ट पलत एटकृणामि€ ष गक्ष) ५1९८5 तोषो कलाक) पान [ला भात्‌ 11 14 
णाति विता प्रचट प्रातराह वष्ट 16 चल [ककदल्वे तव्ात्‌ा7८ तपाद + ऋआ लाम]ण्द्ा 
ण्तिणा 10 पातमा लवच्टर ककरलहा रत कवर्ण णित हल पपु 13 एणा सवरत पाट ११ 
{ण किला १ दानो कीलः 1९ कल्ला [ल्लः जित प्रात पि कत दोताा९ प) पीट 
छल्ली ए पिपर 


[13.315 11. 


प्णहिणलालया ज पट दला द णुष्व पह परवल चर धट लयाात्ना काहष र्ण १६४ 
ल्व वमिप्यह कष ९६१ ४ [९ट्दष्ल्व्‌ वणस, प्ट पम सकि धट त कट पपत एर 
त्लृषमन्प्‌ छा 176 शालिक ९ लात ८१ शात्‌ दह व्ल कार्‌ + (1९ एववल ११११८1९ 


(णण उदव10 47 एषटत०ा ७५7०९ 79 


लुट लार वट [ली [गट ण पट 1९ सल्लााम 10 ताभ पिह जो €कापाव्रठ कृष्टा 
ष्ण्छनीर एकक ० प्ट पापज वद्दादुलाहलै रक चट [कृत्ठ ९ यार व्रात तदत तालो 
© एण (115 एष्दन्मा कृशालाहठ प परकृत दकष्टगहलालाौ व्यो तम्प म कृका 
पा {11९ पाट हत्‌ह ग #€ एवमाह ञंलव्वे पल्ल पणि ंनादलौ कृ) 15 इना 
1106 (९ तार 1१ लि८ भा हाट दुढदुषरतणो इिजा९ धफल प्रा) लंच<6 एटणि १६18 
गस्काहल्त्‌ पाणा कपल पल [ल कात्‌ कठ १ हठ व जताः 13 पगता 0? 10९ 
तण 

4६ 0151 {111५ त प्राक 06 € पकृटपलफल्ल्व ज]> दिल पाट पलु (लातत 16 द्णा्िपा 
पाल तला इ छुकाषणा पट 1६१ ४ वत्र जादो ई0वरालवाऽ ६ ठल्लपाम 001 णा 
प्लत (ण्ट वात्‌ ४6) 

2०८ ९१63 (्नाहुल्तालत्‌ 11९ ला ९९०९९८३ कृश्ण 07 15 {लावला छा ृत्र्धमो (गुलाम 
पिस्वणलटा)ध्‌) लाकर १९ ॥९ल 50 प्रदोष १११६ चह प्ृकृटा एगठाा ग 112 प्रहाय 8एवनाल 
एण = भताठण्ी #ट कतपल वलुगऽ कणा पण९ पच कषटु४ऽ(76 िण८सन 90 
४ 03 लुास्त्‌ ४ एष्टडपकषह छ ककरन 10 हलो ९4 ९३ पाट एलार्ल्जाजा ५५ शणम्‌ च 
काहल छत 0 [गाह वपादत्रठ) वू प्राम चटफ्॑लु 7८1 [हय शिण व लमु१ पौल णह 
प्रातत्‌,ह्त्‌ 13 कलु २६८ खा) प्रदर्घणषट छएण्तौ पीषट [ष्टलातट ० वणर्ला९्€ ण कषपो कात्‌ 
(लावटा९त० ना एटर्ञपाह 7) पल दुक्त पट फट १ द्ोतश्ल पाल्क्ाऽ ण च्या 
{76 गृटल्व्‌ फ) सकट) चटा [टव सिप्र वह लनृ५ कत 119 तपाता ता ९1९० 
लाल्‌ [पद्‌ 0) एट्ल्गा1९३ हलास्‌ध९€ जा वषपर णणदठुा९ 81\6 एषो [€ माप 
13 [वला ९ ल 7० जालः शटा शप्र १113 लभालुपरणा एठा {11९ १८६९०7$ एलाणल्त्‌ 
{7९ हताश प९, दोगा ग 1९ पगा) प) कृलादक्ता प्‌ वकल्यणाऽ [ष्टलप्तेलर 
6५११९१६९ ० {€ [९ क {€ कीलः ॥वात्‌ {€ 6८ लाएगहुलालत पषरपीताषट 
ठ मठर शाद्‌ ॥व्दोष्‌ एकपात (कृतचठर्र्नत णिपाद्त्मा) मग प्रष्ठी ॥९वप् पापप्ट 
क णाना दाना वट, दणोऽ वलपले एिण्वप्लषहट एवा) शात्‌ 1दात्‌ला1९०३ 
ण (€ 1१6 णा ष्णा 

6 षा णि 971 १९१८ [दुत दाषटुगुलाला( 13 701 दि दर्ता ल्‌ ०१८ ध116 
1९6 1 पदक तवाद 19 पोट कद्ध नोमगोवल कषात्‌ ४6 क्फरयोहला णिः ततण781७14 

लल वात्‌ कका ०९० बटवो प्रोता) ८563 ण [दात दनान छा आ 
७९१९६त्‌ टर्ललाणा ग प्राणपणा कात्‌ प्रणा क€ तट््पोतः ¶वपाऽ 46 = ४1258 
९१११ = ११९४१९5 ८ 8} रा फठा8 दील वाञला्ठा णा पाट गालवा 16९१5९३ 
९ शवृजापाक प्टरपाह भात्‌ १९९९१९९१ (९ ९ 60९ #व86].7०५ शात्‌ तापर प्रात) ली पा९९ 
ललाप जित्द्धाणा 

कारा 19 ५ (नातो फदाट्जिद्णा) ज व्टपाल दृ दाहुग्हलपला श्रत्‌ 
एरच्‌ 15 धटे कटणोद ज एदनालम्‌ पद्याणा कह कापालम्‌ णाह ष 
फणा पो व्ल पौ तको छात्‌ चलटत॑€ कलम कििषपट ८७ पल्‌ १5 प्तौ बुल 
पाष पा [तला पवता कणर्‌ वैली ल्वाता 1५ 2 पता] त०क् [ृौलालालाणा 
कलषा सासहु्फलात कात्‌ २ गारा 15 प्तौ ष्ट्व पा एश्लाा§ क0 एटव्टार€ 
पाटषात आए सामा शरपार [तल््त्‌ कल एषतु चालक्षा कला कदा ताल १0 
६० पणर तरण शात्‌ तान्ल्छतापटञ प एप धेल हिल 15 पद दोष णाद ९८१९१ वृण्लुन्‌ 
र पलाष्रल्त्‌ श्ाठप्राऽ ण काषटद्याऽ च वतापाार॑लट्व्‌ शााल्ठ कात 8} एण पटञणाम 
पणि एएदप्ट०५९€ [टा पट 

एााग्रहलााला ग पट [एला गरा) ए८६ ऽहटा प प्रहा [षटवा प्ट 2६ + पा6 पला 
पीट पलानार एटन्ण€ 15 कपा पम उह प्रलहव्ट्त्‌ ताऽ 15 लचाम्फल्व्‌ ए\ {€ एत पभ 
पाल [लुक ला ०५ पा पीट आलिाठय ९ दा ९१५१ 2 पा वगरहाल म सापातं 90 तलह 


50 ए हफा0१ 4 स८णय. [3 *उाट 


पप एवष्लाषह वप ल्‌) एग्ाहुरम पा फणपाति करण ए€ कषण्तप्रत्हते रला० 1९ ध्वा 
1655 धावा 90 

16 पललातणः त कतसक्ल्‌ 1500 पा म एर्‌ पा + ल्गाषटल्छस्त्‌ पल पात्‌ 
16 ललफहतृप्लाप पवताद न तड कपा त्प पा6 लठ पक 65० कण 
ग्ना (€णटुट्ञछा) 0 तफा5ो) हात्‌ त अण? 98 एलो] १5 ९} 21088 1० वतभ 

प्रिशगेन्ह्ल्शातु पाल व्नाहुल्ञल्व्‌ प्ल गौ०ऽ १ कष्या तलक ग चट व्ला्ण 
पला प्रतः एल्लणठ्डाञ ज 1116 दला7थ वनात कण उल्लाइ 10 1८ ९०प३९ते ए 10०९1, ४९०१०९९ 
पड एनत ज ६11९ 11 लः 106 एत्त्य\ € 1८९३ ०९१ दध 

प्लव साप्त प्रा नण 168१९ ०0० 18 लकाालत्‌ 10 ४6€ पएटञमायणट 
ए कदत क कण्टा व्लार पतधात जातवेदा एल सष ल्कपहु कषपपैत्णा पणव 
रला\ का1९७§ 8 0008568 ल्णा९ प्ाञणाऽ सात्‌ दाप 714 9150 सृण 48 116 पहरा 
ण (णा्ुव्छणा ४ प्पप्राट् 103 लः फण १९९८ग्‌) शत्‌ प्र काका म #एणीठ 11४8९ 
पन) हष्व्तास्षार आला्व० प्रा पाल ल्ल भ ग ताल [कपल ा+ पाल ९०86 ५१५ एवात 
पा) छपर प्राप्‌ ग 286 ९१९९३ न लुप्माा८ एतकषयरठ एणाहुद्मा न {7९ [६ = (0९1१९ 
नापपा0डाऽ कतः शालागालहथ, हप्प्वपमा$ त९९ चम्‌ऽ 1 गल्व्ला+ १ 60४७ धृ05 108 ४९८० 
४. प0षठ एठा प्रतता अप्र पललप्द्‌ वाप्शाड एणम्‌ धा९ [६ ग पसह एतदा 
णि 3 ९भाऽ णिप्रपलः्‌) वटक ०रल्फ्त्व एणि€ ८०ाह८्छ १ © लाप्]०ञ8 त (16 11९6 एति 
प१९६लग 

[८ पित्रा आर कृष्पलाप्ड पवत, द्गाहु९७ा1\९ [ल्क निपा ठ} ४6 तापात्व्‌ 
पल्ल तात्‌ पातालं प्राता प्रा 1116 इयात्‌ 18 ११७९त्‌ 7 [हका पाठ एयठजकृणपतषाहट 
10 1116 तशटाट्ल ग [१९ ठणाहुल्डना फप्दालाह १९515 ० 1९28616 पपरलीमा शृण भ्राण 
पापल इप्ला 88 प्र लातल्या्‌$ {0 करल कएषपय्ण त्‌ हटमल हाकणाप 1९१ ल्‌३ क धृष्ट 
सला 

दनाहृर्छणो ण घाट पआठ्डक्रद्य चाथ्ल व कृषाला१8 पवत लाषुगहलालात ० कृत 1१९ 
1९१45 0 प्राल॑ल्ग्यञा लाल तद्रजाड कात्‌ 011 न्लाडकण) त णा९+३ वधात प्राल॑ल्मान) 15 
त १० वाणातामल्त्‌ ग९.१४००ध्०पे ज १७९३ ९वपऽ९पे ए \लाजा§ एनाहटुट्छन (ऽनाण्ट)) 


कृ^ एष 


दराट गता चात्‌ इल्‌ पा ए९८०प९ शहा + लाण्म (इपाल्लत परपद) आ एषलााड 
ए) एणाहृल्ञ १० [लमा मणाल भात्‌ ९१वला४ 7द्‌)+॥९ दगाष्िल्ञाणा केदप्ात्‌ा८९ गुण पड 
16८86 ॥ा€ एणाप्षणाध् एनास्‌ 18 पर्डछलस्म॑त्त्‌ पी। वल्ञप्पतमा ० फा पष्व 
11००त लवा१ +< वाह वलः तत्तत आ फटा टक्पः िोषाट प पट्वी ज कृण 
पषा 165 कपतार्लणर पिलाना 1१ प्ता एलट्प्र९ड [्णाणपत्ल्त्‌ कृष्णान) 
आपतिता शोज भण १३ 16 5प्कृटलंल्त्‌ 

एर भकार त प्रठफपराप कत्‌ प्राणणोपाण्डूला फत्‌ ९९ (प्ल्‌) ) पात 

व) ४6 रस्नललत्‌ उ ट पाट पल ९४ तल लहो, एएवताणा पा पत एा००्त्‌ हलपा॥ १५ 
प्रचप्रभा3 वटा+९ल्त पात्‌ पाताला 950 [लकाणङपल वपातालट त छदी कटा एषा 2 पषस्त 
एला) 145 1९ गदात्‌ जहा हट्ट 11\ € वृणा14ह९ 

1 ॥1१९ ला 1११९ लवा ]कणाात्‌।त्€ आरा € श्ल त्फ 116 ल्वलाात्रछाञ ४१९१९ 


8. १ 


गह णिता्धणो क ल्वलकाक ्रा ऋ०र द्वातादठ कृडतलप॑र 15 दौ ग्म ज पपणएफार 
द्यीष्टः धा शवाहाल सिलल ११ [पोट्‌ ९ पतस्व सलक्षणं जात त पाट ्रह्लोतानम 
ककष १० एल वट लण्त्‌ कातर € कृष्णष्ठ्टपपत प्रपदनम्‌ द प्रापो त काणक एतो 


(जाट. चठ शण फच्८०धलद५ 0 81 


ता्षणाज पालादलः 10 कृण्वत स्तवलपव (प पीपर वट्डृटलौ गाल 18 दलापापवेटते त ¶6 वपत्लोक 
पाना गत} अप्लत ) 
गट पछ लाप्लप ण फदल्ट पाणा धट सष पथ 0 ६16 {59९७ वहृलातड 
पा) पणो प्ल पात्र पर्टयम (1१ वाण्ज॑स्ठ) एषषा धष एदा जि फपल 
प।९९१ भला पा1० धर ॥ज्ञा6 पाति पोल स्नीगवेठमछतल (गाल्छट) टप ० 116 
कडार काणलणऽ १३ च प्राक्रणः गृगणनह एषप्ठ छकत। पलाव्‌३ १० पलैमा पत पवा 
11९ ९९९९१ नौ ० + तिलणाड व्र धप) काठ 0ृ0०ऽ८त्‌ ४ ध 03 वा००7८ भात्‌ 
द्नौगत०्मपा०ा1८ कृषरूरपाह त ६९ रट पपतम 
प्िण्पावा+ पल 0९९8 कार 60 एतृता९हत्‌ चदय पोट वृत्त) म प्ते कटऽ०९व्‌ (एणा 
{6 वपी पलाल पाा० 1716 डप दवृ्द3 {6 शप्ाठपा एला०१९त्‌ ४3 तात 
0144105 जा तारलोग्रहलत्‌ एवन्‌, 1010 तो एकूाततात्ड वकप्टठ वितणड ४ ला९ णात्‌, कणत 
[५.11 
7८1*6्व5त्व्‌ ¶ ९११०७ 2९७७११८ पप्तल णा दत्वा {९ }13 वा०९१६॥१९ कृषद्डडपा6 
आ) धत एतल्‌ हट्लाम ण धार (षभाक्पट 18 |गहठालः पमा भौ कतम 0८७ भाप्त्‌ 
प्ालार्टजिर कराह [0९६९१ आा(० ६116 ॥ररपट 8९९५ §1166 †1113 113 70514110 कषटडशा7९ 13 
10ला प पाट लानाऽ [प्र ज चाट दमाय पपवे [58९8 पणि धल {एा€ऽ 10 ४16 
लपतु पा पऽ काट वाख पहली 15 शलातत्‌ क दोणा प्ट्वरपार 15 पला९तत९द्‌ 
८५ षठा \ला०पड कदडडप्रा € व50 ए71€व९३ पाट 00ण ग 1 गणा एद्टप्प९6 1116 लाा८९ ण 
[४्णष ० प्ल 1प्ह९ \ा९ पाष € प्रलाः ताणदर्‌ सो) 06 पसाद 88 एल) उ्किभालशन 
एााकतटस्माम 9 ४67५ ९ना३९१ वलय, (6 कठा ० सवेला 10 ९१ला १०९१ गणैः 
कणाद चाल [लाहा ग ९लातपर एष्डडपा6 ष्टा [हुक्म त पा6 लिमा ९९1३ ८४९४ 
प्तप) १०८५ पत वरषा फ © णकमर ल्द 
एषषा मौला शिलणाड क8ा५ ण हाला बाणपा १ला०पञ लोष्टुगहलाल्णौ 185 
पनच्ना९6 व पाठ ्ाकत्रमा ज शवला कायर फरन्लो्नपामे हा) 8 ए} स्तला४ 
ण कक्षात्‌ ६९ कृष्ाला8 1९ = तकृलावला( = कात्‌ ल्गाटत§ ४६ एणाा18 पणौालाठ \ लाठप्र$ [ल्छछपा6 
18 ए^ादााक) णा [४ 880 पाण लोहक फोर एर्ला8 सतद् कृदाटदताभ्‌ वतााटडाम)ड 
षात्‌ 17० 5158 तप्रह 0 द्गरलर्यम ग धौल इणषएलामा \ शा ९५९ ६ 11९९ 86181 6वलह 
का पोलो 10 त्र आठ कृकमामा वलाः दवला वार्मृणृटतऽ आ पठ शटल 09 पा 
१९५१प्३९ न प्ल द्गोऽलवृप्ला 10फ लाट ग [ष्टडपा€ ॥ी प त्राएपौद्ाा९§ ज चाल इपकृलाज 
४९६ ९१९१ 
व7कादस्ल्वे 7९17९81710/ ५ 1९ (छाव द्ीदाष्छा [1 ६6 6ाटाग्द्रणा 15 
पाडधण7टवे दात्‌ © ०र्शा इपर 10 च४€ (188९ तापाप्रञौलत्‌ € दव्कृषात्चटऽ पा 
एष््मा€ 0९ कटपाल्षछणार ६0 फलाः कात्‌ लत; अवाणवञ ग्र॥6 ८६ तणृषलपा ग 119 
०६४, 13 लाद्राार९व्‌ एङ 6 वप्ला८६इठ्तं 0रकटला पटवृप्पाल्याला+९ 01 176 ६रऽ१९३ (10८ा९०३६त्‌ 
0488] पराह दफजुठ व॑ह) ए वटल्माफलाऽ तते तव्ाप्‌ा६० क गाला४8 प्र०४९य६ पष्ट 10 [ण 
1९7 (एकापलाौ ग पाह लवपद प्ते पात्‌ ल 8एन्छा८ ग लााण्ल्णारलाप्त्प्ना बण एठा 
लद दफा सततो हतृहतार्‌ णिा्जा जरठ पान र सिलठाः 18 7100 इगल्‌ पट्डूणाञ)ग९ 
\१।१ 6९९ लठ धाक, पा कृत्प्रलाहऽ तः एषोप्रजाक्न) १1868869 कात्‌ (वादस [प 
1९०8 शवला 15 क्लि) चन्ल 
11/707०८९ लद्द © पत्वा च6 एकदा क्लि ११९८ २ एटाब्धर€]3 10४, 1८१८ ग हतप 
एणा कव #10९ प्प ग 86 लाक विलठाइ इप्तो 25 ६6 हिष्ट 1०58 णा शृणप्णा चार 
प्राह पला पला च्छादटुल्ञणा 15 कृष्छ्या प्रर एनष्णाहपालय्ा9, पादक 9580 ला णि 
पाधाापप्रात्तणये कष्ट 1०85 म [ष्णंलाऽ 8150 कल्लपड उद व्णपुप्याल्तमा फी दवला३ श्प 
ग्तकटह वराइ 1055 न कृष्णला पायक 06 दप्८०४ य ताएक १९ वयत्‌ 25011६8 तेह लग्‌ः 


82 (4010४457 .५ क 101५84०३ 


कात्‌ पालाः ९९ वठपव्लौो ए त्रदत्ट्ाटञाड 15 7द८च्डद्ाम+/ 11 धार ल्ल्य] लले रण पादे 
्रिगल्ाऽ 15 एट्वटोपल्व्‌ (ठ 5 ला ग डरे एकल परवध्ा २5 (क ग ष्डया कएषाणी 
ए 100 प] ज [त्या ४) ह्वार वटवाऽ ०८८बअगाध[8 706 0ा1९कद1ए काटडडपा6 ग 1116 
इला) 15 वाडव प) लक्ाता8० कक्हत§ ९९ला एटणि€ लवला० णिाणड ण6 ऽलपा 
छलिया 164 25 ऽत्‌ ४० थ] पय शा एय २०४ य [द कन्व दष्ट (ण्ण) 

0070९" ५१९९७ 116 कष्ौाजक्टलाल्ञात ण केर्प्डहट श्ाते लाटपाऽलपोल्त दवेटादड एषणा 
शल्य पा प्रगाह्य शीट फणा नृपाशललाात वारपफक्षो९्ट ०ह वार्ह पाह फाला) 
मतौ कल०ते 15 ०डलपह {ए 18 पाठर णणछव्छ, व्णापरट्लल्ते पध पाट रसद रण 
स्ण्वपाप्रा एवऽ ए ६6 इ८९ पगप्राछाइ =पपुल्लणया ग चुञश्रा6 [षशश्रपामाऽ 9 
€र्रणाह क9ष्ल्डलमाट तपत्‌ [द्टपयपवान्‌ (साञ्ट्ड भलि इकवरप्या ऋत्‌ दोषण्वटकट॑लातणा 
प गलाद वनह्ुऽ (गना ल ध) इत दरलल्फपला 15 ०0९ला९९्त्‌ कष्लालाऽप् पी पा 
परा8 १11८6 रपज॑श्ातल्छ दा८ हप्ललल्त्‌ पी प्रादाटच्इल्त्‌ ककागपा{5 ०४ {6 एटा 
णा पालाऽपक्ाजा 5प्लैः कषलाइ आरदिपि तिणि 1८4तवला€ऽ शिष्ठा २ लषटु० भात्‌ ९१६ 
पाला पएटकव्तणा 


९४८ (०१८९8 ० ८८ 10९0 4111577 ० ९0 


19 ३९९ कलामयष्हुठ पत्‌ का वलाका 18९8 ग १0०, प १ वट्सुगरटम्त्‌ १दव्छट्णा 
अप्रदप्रणा छद्ल्र चऽ 185 0द्ला लोधाल्व्‌ #० ४८ ‰ एन्लषि कल्ालकरलाताा। (8 ववाह 
णं ष्लल्नेकप्ल एट्व्रमानु) एलल्कपञट ६ ता दा{§ क००ते णा 2८85 इतरो कटुभाऽ 10 पणप्ट 
प्रणापा ०९ -- {€ एल््ा एका थात्‌ वताता) कल साला९३ ० (९७९ गुः 
प्श इत्ते राणा {0 कृश्रप्रदाफपह 1 प€ हिलाल \वछव्नार्िलौाणा क व्लट्टां 3 टकाऽ च 
1145 एल्८णा९ पदाल्दरषटा लोट पा ताड ल्मा्ट६ 15 भा ष्लछप्ड ततल 8 त साततला 
एापात्‌ा८७8 पाक 14 € 0९८7 0५८८ ८त्‌ किलि दलपा6 [लागपीनह्ुट फवात९ क पन पधकार्ण 
पाल पलवान] वाटपदछ ऋ ट हला ९ चडत्यृवम्णोा ए फल व (6 कफ पृष पर्प 
लाल्ताण्टपवाण्डुषाात लदा शणट्छः वलाका पा 8 पादुक) ग एत्र भी 
कतपल कलारत पपर तलानाङाकाह चलि ृका्लाकृतणा ० ¶6 एनाजािः) वातला 
एलका] आर टपहनाऽ कात्‌ पल प्रवा ण वटणलफार राणक + [णपि 
[लपु हौएष तोष ९कह्तृ्रलाना ग्लाण्‌ चाषठपाकौणा ९1० ९स्8 1 {11९56 [षलाा९ 

वतला8 पो (कव्तादल िोपाल पल्जणात्‌ 1 2 उयप्र करतालः १९ {11056 भवदा पा 
१6९ वलाठपादद्ूट व्लर्‌ 50 -- %8 एगाट्त्‌ कणा हदताल -- इलाध + १0८०१६९ 
पा {+€ [114८९ १७ + ल्छार्हवृ्दयाल्ल क #6€ वपाफ्म त एकत्‌ ठप प्रण्ण्लल 
फक पा ण्ट कहकर तोट वात्ातने्त्‌ छएोठन्त्‌ सपण कत परार पयत्‌ एण्टमृणाव्‌ऽ {0 
16 तेपापापाछाा ज लद्षता८ ठकू गलाद] ण्ण पीठम 14 दष्वपल््व्‌ गं गवा क्मृनणा 
दा पा९ (त्तातरट जगाकृणौ 15 पट्वृ्ट्ट्त्‌ ६० जाट [र 115 आकयाता ९ नृप्र पलाना [ा०्न्व्‌ 40 
श्टतपत्ट्त्‌ १० 20 - %0 कलः वट छ गछतात पकता का (पावा ९०९१ ए पह्वपराणा त पिष्ट 
द्राण कट पा {1९ [तत्‌+ 16 50-- 75 लः ल्ल ज राका व 101 19 6814 {0 [06 वरल्ल्तणा 
फ ९ ४\ काट लमा क तषट हीहितं कात्‌ कल्ल्छपृाषटु {0 ५०११८ 17१ (कुमार 
दृष्ट तटा (फाला पालानृला शट पराद्लोद्तान्या त € ९९ सा ५ जवा गरन वष्णा 
गणता ककिलावणाो ९९९ कान १० € प्फदो्यान्त्त्‌ मप्रणृट छद १० ल एष्टप्८्ल ण वापा 
1 [त्व्‌ 0० 1८ ५ ।१}1 पककर] 7८ चफतजाकृणठय 17 ¶टि हप? फरण स्ण्वात कात ९० 
चूला कान्य भालः 19 ए्ण्रल्े तलत्कप्वाषटठ 10 कलाम (1१९१८ क्त्‌ [चटा 
लल] षाः सा्ा1 पात्‌ मालक) पट पपकत सृर्ककृमा को कक्ताप ९ वपि 10लालछन्त्त्‌ 

गुप्त 2 वह्नणात फलोप 4 प ठनि] आ दला [दल्यानायागह्ु -- ० १ वरा -- छि 
1116 [षल~ला१ पाणा णा १116 कट्टर ९ तला (९, लल्लककणर१्टर काते कषतच कात्‌ [ष त्न ला 


{छा ६५५० तण एषठ ०९१०९ 83 


गट धत हस्सान पोणपहाः पषट एवेपः९ ९प्व्‌र प पट {प्फ {0 पट तपरश्ाणा 
0 वलय 


नैत्दक्प्वा 10 अद्पे८ 5 स्पीड म स्वृ {व्क 83) एकपात स्िोप्रष्ठ 
1€्व्‌र {० प्लद्ट स्व्‌ प्लाठतर स्पते स्वुमरोन्, [ष्ट्रमाए गाड ठपडटञ हीत पत्ापद्रवृक्व 
ण परिपत्‌ (लवर) फट स्जन्ल्वृणककै पल्तपस्त्लर, त फिषगरा+ ९गृप्ाट (तस्र बरधंलद्षण्ण 
0 स्न तात्‌ पसल तल्ल्छतृषष्ु ८ चाट फट ९०१८५ कृण दशदचान्ट ्मापरष्ट द्रा ९ ५६ 
ह पलोतपु पहला [च्ञ फत्तु कशल ज (पृ ऋत्‌ फमल चट काष्मर 
\ णणकर हरतत 116 \लाषछपर तपत्‌ सकृतः [ष्टक्पापर प्रस्ट प्व्‌ पत्कऽपत्‌ 40 (९ 
6 ("मात ५९१ [र ष्त्ट 
गूध प्रहत (जालना [टम पर दद्र भुगृष्छरको वाट वल८द०्अ६ छ वदल्लुणहटु 
सन 5 णार ज 0०१८ कत्‌ 1 वेत्एनदत्ट द्वृप्पोछत्रपकरा 18 6दप९य्दत्‌ {एलरछ) सत्‌ 
80 18 {16 आपका भ करत ५ पतो, पाट १४९८३९७ ० + साछपड कपडमफए {4458 9 लवली 
णास तल्ल्गतेषषटु १० स्जफट कपद्वाषमाड (पप्रीट) ११6 अप्रपान् कपटाज्लणया ९ पलहत्ण 
छौ सष हएत एलफटु गस पापटते इट्ट्छतक्पो ६० प्रिमा १९१९३ ६6 कार्टपन्जा) 28 
एर्टा हिणणल न) ककरः १तोउषड कृष्टस्य आपस 7 ५ कटणिए स्वला+ प्ट भढ (वृठण+९ 
फत्‌ १४६४६) € हरक ज ष पो सकला १४ ५88 वलाणाञाकषट्त्‌ न भो 
पद त०्ऽ १ इ८,दए वक्षा त चट एषु पसाद ४) एप्प परस्व १७४ 
८९१९९ ४, द्णप्कषठतठप्रऽ पाटाट८च्€ ७ साजप्रड [टजकट वण प्रज [०१९ {0० फलु हट्ट 
आधालयडट्त्‌ \ धोफषड कस्सफ्रट एकपद प भ] एणत्फषादः ३५6 एष्ट) एषणा 1 ३व्‌ पट पूर 
एष्टा एिषर्स्त्‌ 16 फणा, दर त्ला+१ कपि <. च९य१८९ ४ उक्तात्‌ आपस) जण 
हु (जणा, जरलनम फट 8६6 एण एगाह्ल्ञछये पपत [लक४यला प्राछप्‌ञ जा कअत 
एदा आला९१-९ पीट कजा त छाटणम्फह ७[००्त (€ $ दाछाऽ एव्‌ १5 पवृ कत्‌ टो 
४९ दपकृरमीवश्व्‌ ६८ लाजा वर्वर पट्ट ०६ १९९ प्लव) पलर्सणिर भध गरु 
रशात्ततदपका िभृकटे णकृटमस 
वरल कत्रप्धतृष्धरण कव्‌ प्ा८ तेल्ह्८ ण बना त कका्पनाह् किणकार धप ववह्ासं 
५०६९ कात्‌ 95 कृमो585 फ) सवल्र^ णिकभयठपे 043 प्रणैः एल्ल) लसप्टतक्ल्व + फो 6 
255्९वै प्न {166 कजाकका९< त्जीत्णि 11 दर्पणौ ज इण्वत्‌ कला (९५९४ 
सप्राह्लः कप्त भला एकाप्रडला व्रदप्लाऽ0या लै ह) ) 2330 लृप्टपेल्ते चोल लोाव्यट्य [ल्प्य 
५ (छद्ुट्ब् € ल्या प्रा ४५ ०१ दप०१३ह८ प्प क्ताटाकटतौाल्छत्णूा कोज्या 
दराल [श्य [1९१८्व एरु धष कत्वा कन्नह ण पल ॥कृकृणाकुअञ फाति धटे 
सतवा वधार ८नावाल्छातवे मतन्डदाहे 19 प्रवृ पलै1१९ ऋ दीह पाणो वाल दष्ट 
छा ता पतठ्ञलणाह 7 द पपा 19 पआरहता) पादह्‌ व कषटप कप्रषलाऽ पी 
धातत तभपपट भत्‌ ह्वृ 4 दलापुणा्प आाला६2३६ 18 "150 इटा) 10 कृलप३ कष्ो 
कलादट कषु छप्पा्‌ निषण्ण) {पमु} 
ना प्रादतेहवृण्य६ ८ पवा मादेक दमपस्टञ 8 वार्द्र ग ववाष्टछकल्क्यवटते [द्प्जा०े 
धत = वर्लागहट९ त कृण्डौल्यठत कृपात एकु म्ला काह तकाला दवलद्रणा कथ वैप्रोप्य-ः 
प रणाकपठा मा स्त कात्‌ भरद न्यु कपर कोप्‌ 8 षहा कृत प्रा {१ क0द्णय 
ण द्वदे आरा दव्रवावत आरोप [७८९ पिणत) 
ए (षप पष्ट पिल प्पट्लन्स्पा ० चल वप्णक्रप्रतज उ ह पप्रिम्‌ €रदत्ताजः ज॑ ऽज्वाप्क 
शत्‌ क = पाुकातकये चले + उण दण्द चर उषक्भ्‌ छिरुषप्‌ परर 15 पृफपाक्षग्टत्‌ 7 
लशव चत प्पप्फट पिष्ट प्रदह पजार एक्ट दादटुगछट सव्त्ट [रजसत कल (1 
त्प 19 रटने कष्ठ पपृणदध्याल्ठ कह श्छ्कापपा या धिष दलाल छह स्वहा २ एठाह स्रवत्‌ 
छ एवे कयत्‌ नष कलत छ 50 १९८० शट 


84 (4 प्छा०४५७८ण.५ [कटनम्‌ 


कट श्वय पष्ट्णटुपात्रणा ज फश्लः पल्ला 25 $ ताफ्िलणीः एकदा ल्वलणछ 
एट्ल्णा6७ ९78९ रणत्‌ पला पहु = गुणृच्छड 2 एठाञवलपछणल वामपा ण फरल 285 
शष्टक्व; एर्ला वरल श्राल्त्‌ पप ल ७०त९ = वकणः 5 ६० 6 ].गण्डुाभणड दा० पलैवपाा९त्‌ एर्वणए 
[पाह 18 वलाालाऽत्षण्ा6 एवल लो ४€ वल॑ल्लल्व्‌ 8 एषण य ४}16 आढ ग ¶ट 
1 [२ ८९+8९त्‌ 8 10 10 एल व्ल &तल्छतााष्ा भ चत्छपाप९ 7८८ ० चल एमा इ 
एला 15 ४6 पा०डौ प्लाट हापा फलनोण्त्‌ ग गाम्ण्याषषटठ १ कल एकाह पला ४६ 
1ली्रठा 18 अानृटलहत्‌ छाः त156०१ ला ग ट्प ह्वला12 18 [प्राकता = 86९१ दण 16९18 
फतप्छट एल्ला, एप छएल्त्‌ ण हण पणहुण्डाड ज एणा पललपाण) एप पीपल कठ १०६ 
९1181016 क्षणत्‌ जिः व्ह गरा०७६ एप 1 € फष्ला भषावणाल्त्‌ 

7 ल॒वल ९8 फला 5 र ०४९७९ एचला{९ ल्वेला१२ छिदा भण 8 ग पौ९ वफषलात्€ 
तलापणार्त्९ ल्मतवादट व्ण 1६ 15 ४ एणाधाफ्रमा ९६८ वप्ता कलया०ते३ ग एमात्ापल्त्‌ 
पका पटत्दाषलाः [फएतार्ववद्यड एणौी0 अपतत्‌ व्ल प्रतामौ क०\ पाह पलयो [दञ्‌ काण) 
१९५०० ध्णात्‌त श्वल वलाम कृृलकप्रणट व ना गाल [प्रलाः एर्व्लाादकः 18 704 
एकात्‌ ८ गणह्ाा = सपल्ीलन्य छा वल्ल १ कप्८्टड छ वेटणिताा्र€8 ग धौल ए (माल नप 
1 11८ 111*€) ४6 1016 [.ल्‌ ०५५९३ 

116 शचा एल्वम प प्ाातल्त्‌ ०९८ क ल्वलर9।0णइ धा८द 116 लवो 15 7९८९्वाषट 
कएष्छपवतद्‌ 70 भादल ग एक्ञाषनः 1४ ०ल्टपातल्त्‌ 

110 लवन 1148, ४6 पप्त्‌ छः ०५ व्रिश्प्व्‌ दवलाप्ट, ७ प्डपमा, लृप्णात इत्‌ कपाः 
नाणु पा ४76 एमा८त।1\6 ध~इणठ 0त्लतणमभार, काऽ पक० ~ पीलोः कापु 06 कषा 
ण ~~ 23 एत्‌ प चोट वमप ५०] एप प्प २७०९९ 1106 1९९ ल ग प्ा6 पात्र 
गाणाप००ऽ ० ९ वेल्ल) पलाऽ ण कल शएवठकपत्च एमा व्कृषषलयध्‌) 18 तिल प्रधम 
लध्ाणाण्ाठ श्लिणः 

ऽणाछाट१ एण्‌ स्वल 9 116 कचव्‌ड कात्‌ कताः सृणटका> प ९९ कत कात९त्‌ 
6 पापा पाला १लाठतड ट्छ 25 प्रभ ह्वार वणारल्तं तभलम। स्वसा ण ष्ण 
ध) प्र तटरलेग्‌) ग पाड 8{0द्वू6 1 € कम्प्रा 125 17८ ९९९९प्‌ ॥०००] १ दा०णड कृवठडप्ाए 
एषण कणा ए) 15 हु जा #116 क्ट्लित्त्‌ 8९ गप््णा0०डाऽ ण चाट पाप पदा 
0५5९५ प्रणभठतम्‌ हत्त ० !€ शत्रा च < ८6 त्‌ पाट एष्ट्मड ०प 6 (कप्टरमाव्‌ाहि 
शत्‌ 1 ४1९ उपफृलपीलक \ करन्ल्‌ ग चट कल्ल, एलन पणाा०९६्त्‌ चाट प्ण ९९5 
8 16 चाट २९ भत्‌ त्म 

1१381१९ श्वल? व्‌ 7लल.०9३ ० 616 १०९७ दात्‌ कल्ला पा ४}९० ग 1९ ठ कात्‌ 
प्र्‌) ग {116 705९ [५१८ एल्ल करल छत्‌ प त्मकधाल्लाना भध एता पत्म ग € रन 
क्प्ा। (रत्ट प्ल) 

१।१्दा १९ [रला 18 ल्लाि्िल्त्‌ 1० एत्व्‌ ट लदपााणद्ठया सौणयात्‌ लुप्ते ऋ 
हृटलावणा भात्‌ तदान ग धी इव्यभ्‌ कष््ाठय णि द्ताप् ल्तटाक 15 8 7४९74 छवा) 
कात्‌ (जाएत वा पौ प्राक वृरृलावलाद तपं 

द्लाए 18 7० ए करमाला) एलछनल्ला पष 5९ ल्ह म 1८ वेद्ट्माकृतपग्डाणो कत्‌ 16 
वैशाल त व्तेलापठ [पर पार € प्ालकृकहट्व व्यात्छ ॥6 लवलपरवे 1र गाद) ¶ट पटना 
ता श) पलु] एवभ्रल्ला १, लवे फ्ाल्लाशाओाम 


पिर एाछातार५१ 


क ग चट लपनं सहर क वल्लक का गीला वपाह्वेदल्‌ ग्ना कतृय 
© ।तेदपष्ट. एदवपातट प्र ४\ पाणा 25 15 तृत्ण्ाका भद 
| एकप्तृादत कृचालापर 1; वत्मीप्णत्र्‌ 3 परोकक्ठ कृक्णाप्हवा णो 116 गप कातर 
1१ आढ एत पनल छा पो [ली कवल दर्ता भण द दराक्व्ार ट लिजछाा तपतत 0 पष्ट 1182111 


(भष वार + [009१0 ष्क 


1/1 15 ल्या प्राभापताल्त्‌ प्त्ठ्लणौ+ की & पष्प शवद्त्‌ लीपियणो पलार 108 
एमापगो\ प कृत्ला+इ पे पापे [ल्यणाऽ 1 ल्छक्रातल्त्‌ ल भणते कहौ टम प्पिापणट 
शात्‌ भा कप्य पिफपाक्चिणो म 16९१९९1८ बयतत्त्‌ रफ्ि्डिल 1९ प्राकाह लठाप्राणा पा कलार 
(1 [द \लााल्पोत् पप्तए क लाश्हस्त रदा पलाल 1१ पट्टुर्त्‌ ए व्णापृणड्डाछय 
{0 €प९ धल कण स्धणा प्र {कट [ली कृणापणाश्र लार ए पोट 2 ताम॑त्त्‌ पटा 9 
्षकलाड पार पल्पपा त्णि, पाट प्होण, णोन) \ लऽ एलृतिनाऽ १० 1९86 पाल 
पछ ए; 7० गट्ाड प्ल्छाद्ाठय उयते पा एप गपा परहटप हावेश्त्‌ लदपिनठा 18 1)16 पणट 
100९९९९६११० ग श्र€ लानगण्हु ग ४९ टपा निपा 
८ किला धल भुला ण प पापै 5 काणीोलाचर गिम पमि प कट 
पततात्‌ भः 10५४८ 1०१96 ग चठ तष्टा [णह पशितना पा {16 [द ]णणडटु रादु एतान्ट 8 
[द्‌ शततल्त्‌ ल्प०ा) 1 पाह ष्ठो कृटणास (त्प 15 क्पलटष्ल्त्‌ ४) (्वोल्डणाऽ शपते 
{16 (णातत [ष्ठ हय] पा पकालेा १ + वत्णलार्र त९९दगृऽ प16 सप्िणा, एशा [एय 
गण जभ (116 4 कव द्ह्ाप् एालपथ्‌ सतोटडामष्ञ कषठ ल्जाालो वा एवात कृतालाड 
कता तोप्णााल िाप्ए वप्ठ 10 एकृटल्त्‌ एणाप्णाश्न ऋआस्िलौाणा [€ शव्‌ल्त्‌ लदपिञणाड 
80ल1771€8 १९१९० पष्टिः दमण) पोप्णा)0नड 
क9} 11 ग1९०€ ॥1५९ एला १९११२६त्‌ १० लकाम प्ल [षहा लता ९९ ग लीपिश्रण)8 
आ+० धट प्रहा एलणम्‌ द्ध) 5०११९ ग (१६९ चषटलालटः करशाा ध113ह/ शा लाओहह्त्‌ 
पष्ट छद्प् एनप्र्‌९७९९३ चाट कद$@०५ पला णाः पष पह्ला८्टछ ण ाकताणत्ल९ 
करप काम, 9 प्ट 1६ 143 भ्‌ ० एल्ला 8तह्ते प्म पाट ६९ लाणदुट ९ला०ा8 [षाप्राणाात 
एप्ट्रम्पार 13 |गहालः प 1116 गहा णण ल्कल्लना एवैष ॥ल कषलाौ परा ¶9€ [ण्टलपयत्त्‌ 
ष्टा प्ट्ललाध एकपाद एपोकाजाध् १लाठणड एा००त्‌ मप पट प्रहा [पका पाऽ 
6 [पील्त्‌ कमठ चद पम फणा {116 दा पह (0 पल्व्लैः पील [दा कपा (7०८) ११९ 
१०6 ० प्ल एष्टा पहु शह्ाड {० 06 10 एल सला [शषसाः षा ध ० {16 1 गण 
प्राह)+€8 (€ इफरम८९ हप्प्ताहु प्रत्‌ ककष्टूला (नारप्लाह एषम 19 ५ लाल 
कपाक्नाम्ना [0१५९१९८ 15 [8्ल्‌तण्ट्‌ 
परि वा्छामन पराध) वहपलेणृ्‌ प प्रदात णाः रदा [ल्द तिप € ९ला३ ग पट 
कृचालद] कालप ताक णि पीट प्र००६ एकप, परा६० {16 कद} ९०३ 36 = भला८६३ {116 ९ ला§ 
ण धल \।ष्लाव] कल्पाय दावे चलाः 9००त्‌ कर्प १६० ६116 कृषाफमामा) \ ला शकल 
रठा९०56 ० एष्टकपाट पा लात्ताहः क्यप) पा, 1९8त्‌ ४० सवहप^ एण्षणाभ्य लादटुगहहप्रलतत 
शट्लापम {0 € चले लोपर्ट सितिमा आ प्ल वटपलणाष्दात ग} काछतामकर 
पभलाभ्‌ [वाजम 15 क लकतुर) शात्‌ पकताहत एटहषाक्ष एोलानालामा 1 वप्रा 
कलाण्ठपकहटाठ फदोपयड कपत 19 परातटमर€ ग तए हलालम्‌ दशाम पेकफहु पा पणड 
ल्णातात्णो 
१९।्ला 1 वणम कलाञा5ा8 णिः तया प्रणा (प फ2, 18६ णि 3 दणड) 165 कणलाम 
एणा प्रान ७९ सलमाल, [षष्टी 5० पर चोल तार्फैदलाद्चच्‌ वाकहटु०ञउ एलैफल्ला सा 
हद्परतद्८ कात्‌ प्रर्फञ्तक्षा6 18 पाकृन्र्डछएा ए (ल परर] [शजता 1९55 
५ रथ) एलपााड का ल्यपा केाक्ाज्डाह ज 5 वत्ति भष्मा १०९ ए 8०३] लरत 
पद्मा डाा८ठ & तनोलतलद्ाटे अफरठपप् ज पपत 8 [ल्ड्<ौ 500 पा = क्प, एणाद्टै प्रा 
16 एलका एक एरिर एोपडा८ लस्व्फपाष्धलः ऋ] कार्ठ्‌०स्€ प कणल्ठ्प्छः रपु 
हरथपपाक्षाठो 15 परार सृणडणट जः पठ तषद्ु०8 त आालाठता सप्रजाइ पाना शह 7०६ 
प्राट्०ापप्रणे ला ४6 पहारः इयत फपल दतवाट्दलाऽ 18\€ एवल लष्वल्त्‌ ए एल्याण्प्ड 
ृणाप्णाशपङ्क ब्ामिल्जार 7४ जलपात्‌ ए८ लापशादञल्त्‌ 1०५१८६७ ह 1]€ 0०16 डमा 
ण एलपश कतापट्य०ण प्राक एष्वग्र 80 ल्तवलय१६००5 क ३ तप्टिलटाई1व पाक्ष्ा०७९ 9 
72 एषटकल्ला हवलयाषठणड चतकल्यलाःऽ घणत्‌ > ८6 ॥ वाकम 13 त्‌।0िल्णाह गुण 


86 (ता0+ 48८एाशार 77549 


ताला एल्द्नपलह णह ल्णप्षटूदान एर प्रवल गाल ट्ट्णाऽ 1 दए हपाथ्‌ सपपिञिणो 
प्ञप्रभा, वल ले०्‌ पि भनु चाल १0३त्लम्‌ कालस तवे प्ोलाटणिर एाऽ6 र दुः पितवा 
पाठौ एठ्डला्ा6 कएटप्रणो कवाल्यन)ऽ 

41 9 88१९6 13 वाम १९ 15 कवेत्‌ल्त्‌ 0 पीट कपनाः) (लनाहुद्डाणो) वात्‌ 10 ४9 
लपिते [षटदाा प€ प॑४ दमत्यतु 15 पायरल्ता$ एन्वघत्ट्त्‌ णिः प्रल्लाभ्रद्छ क्टणणर 
पा टपा ८ प्रा००९ तरत्‌ चर अणा, 7; € ला एष्णातपातत्व्‌ 


ऽव 


र करटाटऽ तना १४९३ धल नृपाल कालता = 56८८ कवरडा१6 तनादुटरनमा फा (९ 
[णप्‌ साठपाद्षतला) नलपात्‌ € श्ृल्नैल्व्‌ वल पालडट साष्टका न्रोटल्ह ६० (नातात१ 
पटर्ला\ ९ स्टाछा8 एनाञवलस्ना याड 1प्रलकत्‌ पनपफ्रिललद्ु पापम ४९ ालज्ला 
परप्श्रा, धऽ 15 दछन; गटलन्डणदत्व्‌ ४+ ६116 एरणञाल षाञणप ग चा [पल क्त्‌ तृ 
1005111\ © १ लार का]56 7४ चाट कल्लू, §लव्छप्त्‌ € वप्ट्तिणः ९ लाक ९२५२४. 0 [60०16 १ ला 
17 ७८ णाषटरस्त्‌ ४; गताल्डाणाऽ ४ 1116 ४२३८ ग चा९ ह+ [प्ण क ए कला८्पवान्‌ 
शवा्लञछाऽ 1 वराश्रार्‌ कृच्रलाऽ 176 तण प शट्व्‌ [क१८ पदा लठ पप्रा धट पालि 
पला (व्य, पा एतद जाः लाप्ाल्‌ ०४०६९ चेह वाषकोपश्दुा (गल्ला प्ल्‌ कट 
7९१0418 (० ए९०९९त्‌ ए ९ लादम्प्तुात्‌ सपिनिणा ना ववो्टायार पा 11013 पर्वाणो रना 
पक क०५टला भुर भुल प एमातृधजाञ णना कका कआलानूधत्‌ भात्‌ कृहतकाताभ 
स्मनगाऽ © टि ०८्९धअ०ाको] प इस्कषातठ पनत एव्र 

1६18 त एाद्ट््रल्म्‌ पापूरतका०८९ १० परमहं लणश्रमार प्रा पट [लपाथ्‌ कत्‌ लणा० 
प९य] ९१५१६१९५ "र एणहकाश्‌र, पर्छते चव पदणिकतत्‌ ६ 188 एत्य एअ पाथलत्‌ 1114६ 
40 10 80 एला एला ग पाल कडलाौ1८ पिपात्‌ लालाइ भात 1९4१ ८ {९ पवना] ९०१17 कल 
०! 16 ककृरप्रता९त छ १९८१९५18 ४28त्त्‌ पला धल प्च पाट गणना म 
1 कमा आपण पट एलमालय्‌ ९१९१६१ व्ठापपनु, ९र८्ट्टत्‌र प्रमद] वा वरना टन गट 
पणा 18 की८८१९त्‌ ए}, पाल प लाक्पञ एणादल्णा वपा एगाद्ाप्रठञ ठतछणोदतरमा ० र 
लीनता पो ॥€ कलपणो भवे शतमान) ९ पड छद्ाशाऽ 116 वपात्‌ सीट धप 
णिज कल प्पुल्दत्तम म पललम्‌ वापालातड आर0 वरल पात्‌ ठ 1० ५ 93 काणना 


दव. (०९७६0 


(णपषल्भणष ० 1116 [तकट्‌) ५ 7००९० लोष्ट 10 ल पाणा स पलु प्ट कपिला 
लाललाार१1८ वा पाले १ ल्माल्टकालत्‌ कात्‌ वषट उल्ल हष्छ वि पान्‌; 0९ 98 [षट 
5 1 03५ 1१ (प0फल्व्‌ 10 अप्यत २ स्मि [णाऽ कलिलः 1४1 ९०तेल्व्‌ पठ पा९ 18 वका, तत्‌ 
परा णमः टलना 9 176 कृष्टव्लात्ट ग टट वाकार त प्फ्णाधा क0पाापाा्न १९ 
प्रगत [ष्ञ१ पाद्‌ करान १८ [ृष्छतठपराद्टत्‌ गुषाठ एपत्रलः ० हारात्‌ ००९६५ [स्लाप्४८ 
1ला८५८ गला प्रध+ ४8 10 पाल 85 ग्ण) पश्व ४१०० व्ला१ 85 ॥ श्‌ प्रपठ ण १ 
[लबधा (पतापत) 

गूपाल त्‌ार्९०रल+ ग ४ पाद््ल्त्‌ दषा वत ल्छपृ्णठणा एता 6450 छात्‌ 171 
छषटवरट्‌ वपाप्एटः गा पत्‌ 1०० ललात व चष्ट पतात) कल्वृपाना 7) एा९न 16 काणा 
पऋ्फलयणा ग ९ एष) एलान [लज दकल पला 116 ए००व्‌ षटन्मपा० 15 वषा 
6 हाट (८८५१८ पा पीठ ऋृल्लाठ हिर ६5 ज ध प्रप्णाठ कात्‌ 13 [पष्ठ न्मया ण 
प्रत्ण्छा पात्‌ पाणगरण्हला कत्‌ व {१६07 ० वसप लण्णहुट्सधजा 

{1 1९११५ 1८ एला पण प्ल्‌ शिः ध ८५ पृदद्ाठा) ग व्यो परालाठत वषा 


श्यापल्ष कात्‌ एटा व्वा प ्न्वृिट्म्िणान म १ णृग्किदि ७ तृाण््तमो कव्‌ एणान्टा 


(0ा९९५ग्ा०९ +र [तठ ५१२१०५ ष्रि 


पाणा १ ता दवातठणपै ण 1000- 1500 क ण पल 18 {तला कात्‌ लाट छञ्ला१९ 
तताल पणन पित्‌ 13 ठरललंल्ते पप्रा लिफा कषम पाह पाट तृष {116 कृक्ला+15 णैः 
वालव कार पत्‌ सित्‌ चल ऋत्ली6 हप्र पायाठ ्ठपोत्‌ हप्र 7 ६० 
गप्र ह४०\९ 1 02517 {€ कट्पृ्ार [४ शूगात्‌ ए€ 5प८रस्टत्‌ तार {1015 1८०६३ का८ € 
णि चाट वललवापापतणा ०१ कयापि पित्रलाला णार भला वद 15 प्र ९१1वलादट ग व्मादुह 
{1\ ९ ल्त [वप्ण्ट [1 धाट 1 पष्ठः 18 तट साद का पलप वहाल्ाणा त 1106 पादुल्नस्त्‌ 
क {लाः 15 पादाल्त्‌ कात्‌ चामयाका १ प्ट ज पट प्रद्यामद; ृल्लट ११ ४८ णा माशत्‌ 
प्रपट #ण्न्व्‌ प्मणलप् पर्ण्टला श्रात्‌ पाट पर १6 काणाम; 1ग्हो। ए प्ण 
{1\6 वलन णिापाह ०ए गिन फो ०ट्प्पाम पपि ब्रा ९ यप्र वरटाप्ो {0 णाना 
00 दिल" वफकठद लाल कदपाऽ [प इलो ८१९९३ इठयाल वपाय त्लाने [द्वण [मह 
कधलछञनृला० 19 णः क्टा०]० लल०राऽ 15 कला) कषष्स्लपट क यताला 10 तनाा्९०॥1\९ 
टवा पापा एषा प्ट एलान वल्यणा १०८३ ०, प्रि 1० लल पाप} तकारप्कनाष् 
४ ९०९ च्दरतला9 23 इमा १३ इनाषट नाटय भन वाडा 19 इषणलााा० एत्‌ 
एष्ट्लककणड ति त एण्न्व्‌ [एरसपाठे आ प्पे ण्टमातात् कटना 1९वव्‌ञ 10 कट्णलापम ए 
पाह हपट पराट्लोक्षार 9३ प दलाल एन्मत्‌ 1०8१ पीप 15 पव्रणष्कषटु त ताल मतलाश्र धत 
रधक प काट पतवााह+8 नाएणलफ पाहद पादु १10 आलावऽ€ २5 116 वलजो 


छा 10० €ालदुला८ त्कालं पवा टदा वापाहतस फा चा १6 10 1९116१९ 
+} 


एणणहमगुाफ 


41९ ६4114१९००० ९११९६ © कत्‌ ह ०५९५ = वत ८5 चत ष्वूमा८ तर एलाह 1 ९९ 
पतत 39 1434 1931 

रकैाक्6्‌) @ ४ पत्‌ ५९६९1 व ५ ठ ल्ताा्छा कत्‌ कटि ॐ प्ष्ाक्तिठा क प6 ल्वा ९6 व 
५१०1 ^? 215 1926 

एताति ह 4 शर प्तपलण८त ० लान्ता पृण पोत ब्र म तल्यं त कन्म 
60 65 1915 

एल्वरकिष्वि 7 ह भात्‌ [०९ न्प्त्‌ क 7, प कार्तागकर चत 0६ व्िवापपल कता प्र्ण्ण 7 ठ 99 
19 

ऋराष्पताको 05 1०हताल रटपार्च = वदत 19 दण्ट तष लण्टणा हक्य कषर ला०३ 
एणादट्छा१९६९ वप ९ लात्टकाह व्ण 1९५ तृह्‌ ल्व 30 785 1910 

161८ ५ 72 १ व्ह०९ द ए लधष्षह ह ए क्त्‌ एत्व्‌ त्त 7 ८९४ ०17८९486त्‌ २९0१] 
रला0ा5 [ट्छ जे ग्लाव पपि्तछपे दव ठ ए गजा 25, 1 1949 

०1८०४ € पष्ट कषटडककक(0ी ग पाते पा एदवप1 9८ वा्णुतम प्रल्छा 7 343 1924 

एणप्पन््टाय्‌ [ कात्‌ वत्८क्ला19 ए ईवष्लात कततारम्‌०८ ०९११९१६ ०१ ा००द्‌ रोता ८९००१३ 
1.47906£ ® 6 8 1050 

एणर्षष व © © वट क्रठपपलामततर त छपे दवल्वृपकाट एणातादल जपकृपै ए #प्ट वटहणणान, त 4116 
साव तदलाराजारे 0 जलाः कात्‌ उत्त तातल अ € रणड] (किल्‌ण पे त लल 
ण द्वला0व 4९18 प्ल्त्‌ दटहाःत्‌प१९ ऽप 207 1048 

एण्ड) प्न काते ए 116 ए 7 ष्टोम पणः वृषस्व नप छव लित च लवणो; सण 
णा स्पार ण फल सादत ९लपातलोल ९५ दण्डाहत क उल्पि 26 रात 1942 

एर्हताट\ न ए कप्त कामाल्‌ ६ 70 एध हयान्छान त गणता वृ) पणिलदतय तच्छ ८०६९२।४९ 
दा लिगोप्पट का) 1 भत्व ( 4 0 1949 

एष्श्प्रप्टम 0 ह ष््ोागण्ड+ रहाट ५८ जटाङर्म धल [प्ठयाक्छरः लद्टया रतयो ट) [पाः भत्त्‌ ठ 211 
1932 

एप्पल ५ ५ कार ष प कह कत्व कप्त क ६ (कजद्रन्‌ फरल हले वपल 0 कृप्या 
सथ ज्लाठ्पञ [१ एलालाप्ा ठपटणाठ 2 80५ 19 उ 


816} @ ए ण्त्‌ 1९63 ( त 4 लज एल्सठाी गदे परपल्त्ठि्तान ज ठकार € फलव लिपट 
श पत्तः + 918 191 


88 @41०7०१५९6एा ^ 018१ 95 


1164१९2 7 <कप्र्छ्वेर उ सात्‌ कष्ष्ट्ट> 1 4 76 परला10कव] ४०]प्ठ णा 176 [लाः उत कलषा 
१८९७९ व 4 क 4 227 1276 1943 
(णया 4 ४ काप 5उष्ट्लाल क ह = एषट्छकृाक्षपटत्‌ शिष्ट वत कटकाः क्तिपण्दे चो (लु परट्ञाषुभण 
44 8538 1934 
{ 06810 ए प्तल्छा६ १18८३56 171 ¶1€ लाल क पत्थ के 25 145 1943 
-- कग्व €९०108८क 1 06 0470095 30 गर] 842०915 4 प्रल्म्य व 27 1 1939 
लपद्हलाद7) प दोषल [ाप्ावर्टाञलोलड कवलप ल्व कता 29 1270 1933 


९९168 € ए धात्‌ 1\10एह्प्ष्ला, क 4 एलान एप्लपदमय पया ० वपषः पणव षठः मणं 
एप ट्छ ण्ट दषा ऽलालाः८९ 20 53 1951 
९ ‰ ए पात्‌ च 7प्डप्ठपह कु दव ए 07059 ०६४16 11४ एवा कटा छिपा क एषा द. कवल 
0 231 1940 
णचा ४४ वषठ्‌ काष्कापाल्छया वात्‌ 3 वा००१९६१८ 8813 त जणा भात्‌ ० ्द्ो४ } त्ष 
प) ८ववत४९ विदि ण पतल 7 20 1047 1935 
~ (णष्टट1९९ [ल्भा शिपणाट के 4 2{ 4 740 1135 1949 
णव) 4 2 शत्‌ १००८३ 2 ए 0फन्ला\ श्ना पणा १6 २९९ ह पणोषल्‌ छलल, णि्ाऽ भला 
४१९ \ 75 0 1106 प्फ) [प 2८ ८07९८०॥ल्व पद्ध 24 55 1927 
५९8६ 1 णा्तजाका+ 03 कृलालाकाना रप् प्तर््णौ व 2 189 1940 
- कग ९17 © रिषो +दात्वल्णदत शलाकजड (एला) 8 ९) एकचक्र) एवा पिरम च 
40 145 199 
1 १११०८०९] परतम्रा आ (नाह्ट८०६५९९ लक किमोपत्ट शा चे न्लादुच्छगो 60 419 194५ 


119 क दात्‌ लाला 9 षणकाहटरञकृलय एला कषव्छानवपडिकतपाषटटो ११५६ ए८०्०वेालत ऋलपल्‌ 
काताषएपाणटु वलाः लडप्त्‌६६।१९ला एटपोरताड ६९ वला 4. एटा कं इल 1926 

1 87०81१० ष ०८ कृषोपनाद्, कलाठञवलाछनाड 10 तटपाप {16 [लवा त्‌०३९७१० दका क 10८ 
&९ा०] ८9 351 1955 

फएपिण्ढलय प कत्‌ जककष्हालर र्‌ ५ पप्ण्ठ व८७ कलाञऋलाल 2 तपन करण वेला ए दकूदाशाी 
(तुनलो टो) ( (3 धाः 75 223 1928 

क शवपठ व इ दा कालपदाद्‌ ए १क्णठत (व वक्कद [ च भात्‌ [प्व ८ 9 
वलात्‌ 1१ लः {कता ०६ लोग ०1९ ९००६९७६।१ ९ करवा किवोणह शका 7 एत्ति 18 704 1942 

एतद 7 4 ठ (कप्तकठ ततद्ह्मम भण्‌ एुकलततप्मेषफ वफ 4 4 ऋ कालाहा१ 4 15 19 

कि187006९द्‌ ५ ४ = वदाकात्‌ा८८ पो िक्ल्छापाडा कारप्िलिक्लट्‌+ उ 4 ४ 4 0 1516 199 

~ पश्व एतणण्ल 1 फणाग्वलद 1.2 द. 7.0 1931 

फषषय्द्लाषात 06] 4 4 एाकरल्लणह भट हयो) ग दल कह्लार लदलतोठः सतपा कष आलणत 
१ 10 29 1948४ 

11९15८6 ह © भरत्‌ [्८।पलत 1, ण 8 8, छव०त७ त वटवृणपत्व्‌ षपरकणयवा) कलग 
प१९०१॥ शात्‌ ए०फहिल्छहाणा) भ ल्ण हा क कत्तं 50 900 1952 

11171 1 7 5 ष्लक 0ह पाण्ल्तिल प कलक विणे षष ष 1 2 1018 1954 

कवा}. (0) दषा षादापम], व८३ प्तदरपनृलऽ द्ाक्लणः ब एष्णा 74 370 1895 


दमक ए वात्‌ कहष्य०ह इ = फट प पपणाहु इ०्द्‌ कषतव (भदकछोष्कतमष) करवा ध 

भापहत प्रात्‌ सलष्दरणपकतय वट लमतदष्लो दले व तदृ ववा प व कवतर्ता 
\ 

26 9- 1१31 

आकष तव) ४ ह = मषटतालयष लकार किपस का कल लाल्पावाष्ा [रि क (णाल 
(८वप्प्‌त 7 9 197 

रषल्काष्ठवा 1 क रूषति ए ए (ष्व्ड्कद्ाद वृ वपत व लषैत्त 1, कदा एत कत 
धवय ०८ ततादत११६९ कलव वपत क (षता सय चकला 7 643 (पण) 19 3 

्ह्ट © कव्व इत्र 7 ४ ककल कन्ट्छन्ल क पेट कण्वा कलाष्टड [कात्ट॥ 2 806 
1929 

पल्य इ = पष्ट कात्या, वला तलत कुववचतलाे कलप्षयन्न्लाद फव्क्ल परक 
191 

7 111 111 1, 

_ कवा १०८८५ 1 वकल लमत सत्ता कन्त्दल्र क दष ददाम कत्‌ | [1 उलाातातत का 

शा५ एतद कथे कृणाकातयादा तल्ाय कतव तेत्‌ लष्ा रन्वये ठ शाव ड 


(एर १दा०९ + 0६60 ५५१२१०५ 89 


फाल 7 ए स्मत्‌ (न्प ४६ फर एति सग लसल ता तवाक ककुप वपात्‌ पाका ऋत्‌ 
शला ष्टा 1१ दछन कृलस्णाम स्पात्‌ ग (वटम्‌ ४6} लवप्‌10१ लाय तषट धात्‌ 
फएणणार्पता+ दाणृषरन्दके व छाय [गलर्ण्ता 27 10 1948 

पङ्षष्ं र ए धण्त्‌ भत्वा) व दद वरो कल्योषढामाः 07 कठा श्रा य कल्पि 44 4३4 1954 

1०७४८ ७ क्त्‌ ९ 8हप्ट [ त दात्एणाद्छणय) तेह गलका वदा ४) 1040 

णद ए # वट कलापक कणा 77 तन्तव ता {त कीट्णकद कत्‌ [तव्ल)8 नक्ता क दाता [दा 
44 327 1244 

१८ ए ४ कालाः ६ सप्त छाप्रद्डप् 7 1 (तपःत ला्यकचष्ड णा ट 1९८ चणो) 
ऋ रन्ति 64 45, 1939 

९८८ © ९ कव्‌ [दकया+ ए क कम्पत्‌ालत लातत फणो्तकणद) पप्ि९१।0य प वपाक ४7८ 
पण दकता पाक्पिललपट+ त लात ९ दाह ° 3-5 359 1928 


+ 1015९ 1 कत्‌ 11116 1 ए ए८+ ८१ ल्णाहिल्ता 1१९ फलत विपाट शको) [त #त्त्‌ 6; 165 
1940 


त्ण्हो) 4 [वत्‌ 8 ६५ भष्‌ दपाणटत ५ ठ्‌ तोल क्रठरलेलादै ग पात्‌ पक्कणः 6 पकर 


लाम) कथा) 0 प्सन्छमा १० लानफच षलसूपयट कते 1० ¶ी16 लनोकप सकण कष्स्स्नपठ क शत 
एाण्न्य्‌ ज दाष क लछतद्ुषना 71 63 193. 


01066] 9 4 कत्‌ 11८7 ९ ५9 = तदाताञ एा197ह लेरत्व कृपणवत्‌ गा कलव त०१८९१९ 
4711 1१ द्वं 5० 16 1933 
ढाातिा8 ह ४ एमा ए ९०१८ ४ द्व्‌ १४18८ 0 (लष १ला०८१ [तछलपषे ॥ वल्‌०।०ा 


0 ८३८९ (कलार = एन्व्‌ ९गफफट कषात्‌ टस्लएान्छ व लाप) तर ल्ह्हषाणा ० 23 
1946 


लमा 4 भात्‌ दण्पराद्टा ४ व = ६\कला८ह पष वलाम्‌ ह्ण हष्टास्ाका छ आलषो कपफिका 
हष1९९18 1 वलदणीडल्त्‌ ए) वतक्पपादष] ललाताद्‌ ६८१९418 च दण वृरल्वदिक्षानाो ०9 1067 1940 

1406} 1. वलच्‌ भल्तलपट 2 191 192 

्चपाात्षहकमन्त्‌ © कात्‌ काः ९191. 7 70 © ०१ भल्वप्टक्€ २ 1 1928 

अआतभग्लोषडट्‌ क वल कणाकण्यै ण ल [ल्द 17 ल्नादत्वा€ क्िणप्ट दण्डा वृ ल्व 7 331 1938 

{6816078 क © तएप्म ग [वणात्‌ 0) लाएपाकद्षाना; सण के लु वतरल्वौदिदाणय ज 135 
1987 

अलात 5 ४ भात्‌ प्रका) 2 4 रो०्पट ककण लनप) द 118 0टटपालातठ ॥9 लका 
४1५८ लवा छिाणाए ८५ क फदाकष्पे 7 रत्ति 7 (45 1972 

९0०63 © [६ क्ण्व्‌ ए हादव्टातटत + [ज ५ शप्त त {€ ९०ोप्फ्रट ण होट एाठ्छत्‌ 11 ८नाहिट२॥१५९ 
फा विपण 1 (गुणो 10९ त्वद्व) ~~ 521 1943 

भला] 4 फ पलम्‌ कत्‌ वन्ाप्क््त्‌ स्खाव] छन्त 73५ प कृणालाक ७१1 लोण)० ९००११९९ 


षटवा चष्ट दातलात्८ गा ितण्त्‌ किप 05 106 कृषाः च्छत्‌ ०६ ल्वलफ के (व 
17१ ९७1०440) % 389 1946 


पालित ल ह ४४ वलाः छत्‌ लोल्टछन्‌३ ट फालाडफनाजणि 4) लकाया 1\€ कडा शिवपरा (त्ता 
2 0 10. 


भनातणद० ए पचर छण्‌ [लाषलः 1, पलना कानत 0०१ छत्‌ कणत वलर्कपराठ कव्‌ 
ल्या प एण्या ९ ट विपत न दाप करकम) 2 1 1948 

सत ददज्वत्पृप्त् ५ एर्छल्ड 7 र छण्त्‌ क्रगाण्ाह प्त ह इषाण इदाल्पनः कपुकृलतप्मृणम 
ण पतक उदपा ५० ल्थीत्त्‌ कषो्ाकण्य [र्‌ ृललाठय्‌ कर प्रत्त च 2 [व 1940 


18६5 1 प्त त्मदष्टन्‌ ल्वल्काड हवं दतापभवालवञ] 8पयात्‌ा ८७ 5००८।६१८्१े ऋ [लशिलहाढ पत्‌ 
ण्वष्पप्षल तेन्ट्ण्ृृदान्डाछय दाः क भ ५८ 7.7 2 3 1929 


एषर्षटम्ड य? 06 त्ने लाप ता सकत द८ ह्वल ए च भल्प्‌ 1* 66 194१ 


९९६६7 ए = प्रजनपठव्छा कत्ते प्रहणन (दा 110९ क्तो [ष्गपलतञ एदहादपफठट ६१ गदान दु 
४1177 19353 


प्रणनाद विलत 10 लक वाटत चाह वणा० दये क९क्ल्वापान्‌ कृणुत 03 णार्‌ कात्‌ 
शाल्(जा‰16 पप०शवटन 477 पत अव्‌ 7 757 19०4 


1 1 11 
सपना ए [षता णार हल्य वप्या उम पणय अन्म 25 5 1976 


१० (िश्रव010\ + चटा. [ताः 4५८५ 


शला ज कत्‌ प्रच्ण्हन्त्फन्छ्का १ 4 प 8ाण्न्त्‌ एवाप गी (ाहुूद्र९स [टक स्िोणाठ 
क पद्यः त 4 34 1952 

१९006 र = एमएलपपालातलाल पटत्पलौीषकाहुध्या पफल कटहट्मयञप्च फलार वाल्क ‡ कता 
{९4 74 86 1926 

१८१००९०५७7 त्र 4 उप्ता का व्णादएुलञ९6 दाष्ट्पादा णक श्िप्फट (ाक्एपाहष्णा 7 481 1940 

५९1267८ ^ (छात ९१४१०२७ षो वे र्ति 26 334 1941 

~ एग्वत्‌त्ञ प्न पए काव पगा क भा 4 लतसं सुगष्यन्छा ०६८ ल्माल्छै ग हलफयत इ 

म्‌} एतृप्णषल जैप्ा क #त्त्‌ 26 567 1955 

५6९९ 7ण0प्र ए ए चल्‌ (दिवा क्प छोन्छवे क्षत्‌ वपदर्तद्ह्‌ कवत्‌ स्नाप्फा९छ 1०ये दाटपाणापह 
इट्य 701619 तव्फत्‌ ] पवतठ्‌ रप्पिटाजठवे वषया लसत सिवप्पठ श्वे किला आफु ठर लकल 
षृ ल 19१€51वत 2 229 1942 

81€८1०९॥ ऽ ५९ [१९ ५ लकौ ण्निपठ एष पर्तत 2 273 1941 

10८६ ^ § क्वनु ०६ प्र [फा गा 8९९५९ ए] अलात छष्ौ प्ल्वात उ 7 33 1945 


कण्ठत 8 कण्व्‌ पदा क = रर्लव्छणा ठ हन्ते कलत्काक जपरचत्रटल्छ 40 [ृदहाला6 ५८ 
ल्णा्त७।१९९ कल्य प्पिोप्रा९ द प्ल्वत व + 795 1949 

का ह प = ककएच्लाष छाना छो चोल एद € ० ज्टवलफठ 111 लगा 6 फतठणौ िपा० दा 4 
2 91 19036 

०वकापदा \ 4 कवत्‌ इपन्ठो © व = वप कृष्ट्लकफृषा10हु दवपर्९ड त ९०0६६१६१९९ ल्वा गष 
शणो अलप व 76 22 1938 

४871176 # प 10९ (5 6पत्‌ (शल ]ल्ल॑प्ालर ता हकत [0715 7 {11९ कृषनठद गलप वातत 
1८५110९४ 1 569 652 723 1897 

ङक ठ ततत्‌ 1२५५807 4 के ण्‌५ ग € 8६4६1 1००त्‌ कलर पा6 पि छएप्त्0 [पलाला 
९ छात कष्टञकतट लशृल्लनो; आ पहतं सिप्यह 10 चौ 9 8८ 299 27 40 1940 

~ वर्त्म ए ^ कव्‌ अन्वव इ प्त उत वन करना क एतकनूलाक्तर पलतप्रलावरण 

+ ताण कषल्वपा कलाः 8९५८९ तह्ाफष्ड्ठ 10 {190 पष ए८्रटाठ क 06 तृणह तव्या प्रम 
ण ^ 391 1943 

क {दक कष क तत्‌ [0०6ाल # § 0८ प्ाघाष्ला ठह 0िद्रफटत्‌ संलाकलय(व वद (कील पकप सलवृषलया 
णा एष्ला१§ रपाषपदु किक 114 व त्‌।७०३०6 की कलप कललिला९९ {0 {० 8११० क तण 
शिवपाल व (ण) वपर ल्कतिहिकमः 9 409 1931 

७१ द८वा८३ व ५ लाड्रषना लवलात क 4 7 ^ 203 234 1934 


9१119 ^ पादलाअतपापाह पणत्‌ सवपणप्रजपणाहुर वदरो त कया पन्त पत्‌ करतल 49 129 
193. 


शकतात ४ 4 अतरलणाद्ल्त्‌ ल्वलफत कलतया ठा ६ 41१6 प्रलापा कल्यन्त्‌ त ५ १ 4 
247 1126 1939 
कया ( ए किलाह्०्ण + र क्त्‌ वकात्‌ 7 ए 4 कणत) त पीट कल्लग्धिाडपे ० (तलान्‌ 
१५०९००16 ‰१111 वरत रपक कण करवन्यव्चनणद) 2 245 1959 
पक्वा) व ४ वात्‌ चष्ल्ब्त { ^ तठ ण्त्‌ तूर पतता आ लुप्रणा १८ ८००६१९८ दवा पिपर 
सैष्णाः 1071 रत्व 73 134 1944 
१ प्ह्छात ( 7 त एषित त त कृपत्माक्षकु दाट्सातषताो [0 ताण [८५ 7 230 1927 
४९० तआ 1 ८1८ वाह शतन्रष्लमा 61.41९ पवद प्रत्त्‌ च वकणकोषसलकाठ 0९ कलहक्यापषला पणव 
च्छ [व 3 हला त्वेत पापण्ड 21709 ४९ लोन्तात चव 110 29070 
प६०ा्लाा 1 = ष दोतपोष्यत्या 16 पक्ष पत्‌ शृण एल्वलसणह दवत वात चक्कपृाा 0 
प्रकत ३) जृस्पन्वठत्‌ तड कएानाप्यत्हि उका { तीण त्प 14 -69 ण 
-- [१९ ५6 एाषणकलाष्रे पा (त्किठिपाकयद्रिदरष््यय प एधा १११ [7 24 106; 10.4५ 
ददाना ए [तण उषद एलाफक्न तूल तातातय दूणदलवमापामद क (फत्‌ कतवा) 
ह! दृष्ट [तृत पक्त छ्ाकाकाणष्च्टतर कत्तग्स्णतषकः प्र सत्स ज अल्पं (५ 461 109 
~ 01ल पकार) तरच ालव्स्लाम वा [द०याति एकेन्‌ व (मक्न्धाष (ल्‌, सृ दतकादि एम ~ 2१ 19०2 
~ ध्वी 4 (त्ब पवनादि] 191 
~ कात्‌ [ण्त्‌ इ क द्गति कोपमा क प ल्त 9 (पद प ल्त भे 9 +) 
( पाल द सवर्दा 1१ 4 


(फट 6 
€ (ा्लपद्पना 16 


णु + 

] ह ९.0 0 000 प्ा.0९+ 13 वरटल्त॑कालत्‌ ४) प्रालनपक्ह चट 5० तद्राष्त्‌ = लातप 
काणा पाट्‌ = लाटा पल्वल प€ लाष्टणेक्म) तट 25 णपा 05 वप्पण्वप्रतकदटु 
कणठ प्रपा आठ हष दालन क्वात्‌ तेललकणाहट धल पाटे रवेप्रा८व्‌ एत 115 
काा१६] 17 इप्रदिला वृक्षा च द्ामीोष्टाः कृपा 10 70वपटट लाटा क) कफललार्ए 
वल्नणाऽ€ 0 च 7८0९८ वटालयाय ४3 ० पाल ०्वेर 

९१९११८१९९१ एर्ल्व तर कपर ्९९5 12९९ फत्ला स्हृहटुल्सल्व कान्ह पदो काण 
४९ पाला्नालत्‌ ल्लः [मलाट सकते ९९ तकवे काग वाप प्णटस्ट्टा) इकटलोय 
प्ट करकट लवतिपरप् तमवे रणवाप्ता प्रावहुर्ड्यता अपाद सव्व तमप 
पण्णागम॑ल [कलेल्व्‌ लकुधापणट्टर लभलपा ह्ापट्छा१६८ इत्वा) हपर्लायक्॑ट = लीप [लाल 
प्ट क्षा तजाट० त्त्व इण्ट ० १९०९ कपर त८ऽ 0 5९०३ पट ध्र प्राट्‌ ग हाप 
7८०००९5 {146 ऋ भाटोकण़€ 1० गणु € कफस्लारश्वमा 

तवनव ददं कमव [क कित्वाद्‌ कट लााल्पाक्तरय पाल 19 पराट्छ्डपाल्त्‌ 
णप १6 राजाला ण वपुल्लामा 1० प८ गुृत्करश्राल्ट ण धट इपर मान्ट ऋ पट तुना 
{णाहाट तकाणतत्‌ साप्‌ त कला ज 1९ गृणन्‌ वता ल एषला फाला {16 1८४ 18 
कृण्व भी हट एवल कात्‌ की च्ल एष्टा पावलाः 4881 एणाताध्रनार {116 एकाप्ट१ 
णि गण्य] लात्टणम्तमा ९ वए€ प्रणयान्न उयो {० सुता प्ट १९७ त्णि॥ 9 ५ 20 
हर््णात्‌ऽ श्छ १० 11८ प्राल्‌ठत्‌ पस्ट्त्‌ वफ पपुल्ल॑ल्त इन व्ात्ट ग्र पर} शृण ्ड 
लकाः रा प्र "णा पता पा धट 1ल्ह (पठत तलुर कमा पाल पापल) 

प्राह भा 10 ष्टु लाटणद्ना। पाट 15 गराहवरकष्तव्‌ ए] कह त्‌ ण सह्य टाः 
(0 22-038 फ ) शात्‌ हात (05) गा कट पणुटलल्त्‌ वाहय दाठण्डु) वत्‌ > दण 
पट्मी फटी ग पाल शालो ज लल ल) पट एव्र 15 ल्गायतेलाश्त्‌ धल कप्ृटतपए कात्‌ 
०४1९९॥1९€ लातृणाा कालः भा) भ८९५ 18 € 8150 एला पडट्त्‌ -- कृभयभवलवह णः 
ल्ल शर शाला + दणण्डोष पसीटर्‌ क्ण [प्ट पटर त णपा 10 लाद 8८०१५ चट 
(णाातलाल्त्‌ प्रजाया 

४१ 8 (्कवााशाणा ज धौल प्ालोप्वेञ 1 € ए कल्वरपाषटु प्ट द्या 1० [णाह 
शात्‌ †1€ खता {० ¶नाद्ुप्ट पफ 1४ 15 कतरजएटल ६० दभर्णम्र पाह काह {० (जादुप्ट तण ण 
कष्ट \लृकलाक प्ण 1९ पका ८ ह0पपठ कप ज पष्ट इ सलााल दात्ठणोदण 

वाल लाटपापणा प्प्रठ 15 हटमल पला पे एाण्ठ्त्‌ प्णप्रट 13 पाटा१९९त्‌ शात्‌ 
सोषा कालाः 4 लवात्‌ कपक्ृण तञ (वत्या रपू 18 अपदा ७त्ते कया) कहल 
गणा ¶लापलक्पार [४ पात्‌ 7186 40 एटा लता रटत & पाट्‌ छत्‌ 100 एषः वदा वप्रा 
13; ;; 

07 (7९३६ 1प्रपषत्तश्ा८€ 15 धट वास्ट्छर्द ए >+ [ण शात्‌ [मर त्नाक्फएगभ्णम 1 पत 
प५८व्‌ 16९8 चोट दटपाज्धना प्रद्चट पच ए्णेगदटत्व्‌ एलन्डपस्€ ८ पपपृल््त्ल्‌ कण्फज भात 
व पाद्व प्रता क्ट लाजकणपज्‌ु कटारत्ूटत्‌ ट्डातृणडा एिण्न्व्‌ उप छट कादिल्व्‌ दव्त्‌ाल 
लौत्लऽ प्रवलः प्णपादष ८््रतूाह्तमाञ पाल प्रलमात 1185 8 ९ टौ क 00 पणा (€ ट्म 


# 1 व टा0 44८42 पि रर 


ण 3 [ृषदनपा पां क्ठााल -पफिललाला कातर ४ 2 व्यया णा उति ण्‌ वयापे एए 
्राठपा त स्हयवे्डे छएच्न्य 729९ हस्त््त्पे रक) पयो कलतर्चणष आ ञपला{5 कव लने 
क्त्ये टा प वयलत१-ल्पे दपप्पा 100 पकर वन्द प्ण ल्ट नावो+ 107168१6 2 शृण 
४००१ प्म 


वण ण्डय 8 कटोाडणा€ १८१ पट कृषिर्‌ वली कृष्णति कसट होट (मर्त फारत 
31015 णि 87 163. + ~>) शाप करणि प्ट वल्ल पर वगदा 

व पालतदाकय इत १26 नृष्ल्पे ण ४ एन्न्व्‌ पणम 0 फट सतालम्‌ प 
व्ाष्णा314100 (एवाप०यवत्र अवाललए ऋणप 115 पष्ट र०त3 कयत्‌ ६ पद्-ल्णाडः 73161) र 
पला त्त वोर शदलदस्प टला प्रो वृर्गात्त्प्‌ फल्ञतं शिप एषणर्ठकण) ०१ १ चव 
१० प्फ ताप्णागण) प्प्‌ात३।लर > वेलृञस छा (€ पणर पा एल < ल्पत लार पद एदा 
6७ श्प [7 फल्ञ्ता {श्प 196 शटि द वदा १० नप कप्‌ अया १0 [ण्‌ ल्प 
150१ ३९ ए एष्ट्त्पे पदप > ए्रगकञो इदा 1० [पद्‌ लाप्णाञान् पप्रा एणेरव्टरातव 
ण १6 शादो 1० (नण चतस्पाञा0प एाणल 1716३१८ 3 तवंल्‌ञए ह १6 एपप्णाकाष पला 
€&२८न्त्द्‌ एए रद फलउ अपप 

शाट लय्पोञ्णा पल १ वत्यष्कल्व्‌ प एलाणएला चपल हिष्ट वदते कषु 
प्णणता प 1 50 कजलणल्वै प उ्ल्त०ा लाप, 8 पञ इवात्‌ चप त्कार एय 
पलल जा 8 पद 10 दी कोप्या वप1 पालहट्डल्प प र्ल्वेला9 

प्ल \वाप्ल- णा लतप्णोपठये पल ते० फण ककगाल्‌ चल वल्टास्ट जा कट्या विपच 
९ बय णा दपणार पा 1४८ कृटाणित्ञपत्ट त पल वल्ल प्प ६ एल ल्ग) उवद अणष्छष्टा 
पल्य तिपापक्ट पकर एर कषच्छये( लकल पकप ¶€ लप्त्णश्चाना शकट 1. आताप3] 0" 1१८ 
लार्णाकप्ठना प्ट ८3९ ४€ एष्णलपठस्वै कला ११८ कृञप्ला 13 वराजदवर्लष पि पणि सप्पा 
पक्फ> षाए^ण्टपलपा एा3९ ग्षनपोए एण्या पलजए ककपोट एए लाप्पोञपछय प्रफल धातय 
पपतभ एणा गोलल श्छ) ५= णा] 3 एल्त्वप-ल ण पल पदकमा+ लपल्छप्यारटस्प्‌ 
म कलप तपणुल्लात एन्य जा ४४९ < एएतस्वपा= ४3१८ [णाल ए८७९३] परणृणिवपत्ट 
प एल्पतक त्वगपोमृन्टर पपकलणह 0१३८००३ गा ल्छ०८०१९€ एलका पापा 13 ९३267 
२ ८०३९८. टस्ञला एर ग फल्या इतत एलञाफर नफरत नरक > जवे वार्फलिष्यात्ट प्य 
1४ पलन्लार ज रफप्याञणा ४ पालयफएन्व वन्ल फण एष्या ११८ 13 द्य. ग एष्टा 
छ पापपाप्ला छल्ञत स्पा 

व्ल एषण््ल्वप्पल ~ कपल सञोणट एकल शआ ११८ वष्ल्ण्टपयान्य ण टह १० 
कणर आ स्नदुस्पाचै] फल्यं त-८०-८ प पट तािलयाप्ररपणाा ज एणप्लेप्भ्‌ अप्त लञप्‌ा 9९ 
वेल (ट लाप्णोतएल्त ष्ठे ल पा १४८ (0त्ल- 14 प्रजाप) १9 ११४९ [त्त्वा त एला 
स्वपेः] रवो" भणत स्यार १6 न्णलण्छा छत पर्पलिग्णः एटणठे ८३९2 10 {6 ९ 
एथ(ष0तच त पठार पपत ¶€ प्लवत ल्ण्छटपाल ४० वरनहञ एय 2 एठदयारं पप एषायण्यम 
पपच चरत्‌ ल्थप्‌२त ते्ट-ल (एणाफाण्यतर लछएर-लय> तल पण एणाण्छद प्ट 
लव्एणाञप्०ण प्रत) शत्‌ प्य कत्लवणाठटु ककल छलतः ‰-लााल = {एल परपो१ क स्थप८ प्प 
कि प्लण्लातल्य्‌ प्रद 210 ३3 एए वः ल्छष्लानर णा ल काच्णतः एत्व्‌ इ्लन्लास व एान्म्प 
एज च पठन [प्या क्य ल्द परल एल्ञ स्विष्णट 


ए1एण्ट्ष्य्‌र 


छन्लय 5 क्ये 1चव्त. त प एन स्वान णडल ल लयम य स्य पत वणथ 
एष्व दकि चज अ. 5 8 2, 1५40 

छापर प 1 एत सलार छत्व हण प्य कपः स्‌ = ल ९ एन्व्‌ दित 
चय कतु प वअ १० ल ससव -ययण्थड त तसा अन्व 20 1 1931 


(ापटए+व्ाणर वज 9 


€8\१९। 5 र ष्टापपतञ{॥छत क पाल प्रलकादा ८ाष्टपाकम क्ट स्प ६४6 छपाल्टपएयीस लाड १० (8 
एषाम त्कपाकण्ल 3 8 गलप हल्ततादुप्त दत्णा षौ अन्त्‌ 12 236 1938 

रा त्वत्राल्ा (© ए = दल्छा रगणफर पष) ठटक्षपाना रनपफर कात्‌ ¶णड लसृदला+ ०1106 कहा ८३९८ 
पा लला॑छषा तोरणाय ल्द ृ1जू७८१ ६९१8 षट] दलव्वात,8५ ऽप] 257 

(टटपलात्‌ = सन्ुषणक शपल्टकादा6 कर © ८६ ० रप्स्णन्पनड सलिलयट्‌+ सव ता रन्त 32 524 
1950 

प्पष्टाह ९ + दल ४० लोलः पा तातप्वप्राषषह्‌ {16 ९प्टपादहतकया करल त्क) ट दर्पम्‌ 
र ला११ 10 ११6 कपोकरातप्वय) लवृादयल्छ जव) पर्वत 1 10 1080 1935 

अला) © 1 सत्प दष्ल्छाष्णं क + 4 व्ल आ एतपल्ला हौ हट्ट ० 16 फलत छत्‌ पष्ट 
९610८14 त {1०6 एक्न्त्‌ 47) पल्छत 1 31 175 1944 

[षा ७ 0 (ल करपी ज कत्‌ तोषराूटड ) पाल व्ट्ञतपदष] एाण्न्त्‌ ० पह ष्णा र किला 
गे 26 5११ 1943 30 1 1945 

11९९।०0€ ए + दण्त्‌ [०९व्‌ 1 7 कट वददटप्क१।०\ ज एन्व्‌ \लन्ला४र #* [कले च [४ 
& (1०9 भल्ति % 766 194 


(दाणः 7 
$ €10ए05 ए1€5ा1"€ 


| आह लरत चा. वभा०ा५९त८ र इदाछार कृपरा फटटवाल णि] पणुप्लमल्त्‌ पला 4 
भव ्ततषरल्त्‌ं पोतं लवापावत १८११६ तलात्‌ 19 क त्मापवलग्ा० एसल प्ण 116 
स्वाणा्ाप ठ एण्णत्‌ तल॑ण्त्त्‌ {० द [त्का कात्‌ [द पणर 1 दपर तरृलात्‌र पणा 146 
पत्ाछार कर्मठ ब्रत प८ान टपा ॥6 पष््ातल्त्‌ 55 १८५९८ फलस लात पवी 
कत्‌ ८क^लय१९ ९न\ ल्जापपतापन्रार्‌ पत्तलः दषट प्प्प्तातल्ट्‌ ज कण्तपठाल्स लप्लप्ा८। इषा) 
क तआात्लठ सप्ला 85 ल्फे ताठद्ावृ कात्‌ ललात कात्‌ टीटर्‌ (लकाणात्‌ कणाप्+) बला९ 
10्ृषो.९ [६ 1 पील तकमा ज छोणण्त कल॑फातद्व १० ९ कालकं पकालो) पटपप^० 1९ 
एवाप पका क्प्ल तता पट ८०ा१ला.८ 1 धट वपतफाप॑+ ण ४ोण्न्ते गणप्षटु 1० 
16 प्रष्ा कतक 15 हाषच्लः पात पट [लभा लता त्त 10 पाट कटारा सते १८्णड 
एषरछपात प्ल भका प्री + लार ^ प्फ प ८३ वपा दर्णा 


कटव्रपालाला ज \ लार ट्स्जफरट छात्‌ञ पो तषट दोधाद्त् वाद्द्ाठतर ग श्ट पला 
पलप कप्य अनष्ट १ पती गीला लु) 1० वेललाप्रपाट भकलीप्टा एकापेठ वेहत्‌ 
कला. भाता फि०९१ १ का 10 स ९वन्लर् लु १1८ लपान्टफलपं मा वन्लाल, वताल्र-ल वललः 
पपतात्हाणौ ण पट ९लाला कूष्र्प्रट फणा मील कत ९ 11 ककरवाह 10 [लक्ता 00५ पालो 
पाष ९१८ विदतार ल्गाद्रफषल १० पट दालन परतप पकाल द तादा कड लला 11९ 
एणाप्रमान्न\ ल हलर तात्‌ [ा०म< 

गा कणा ८८९९ ग पहात पलक्रतणोतत णर [०१९१८ 116 [१९ 04) € दाशतत 
श्राद (वलाम एष्ट्स्ला( ५ [ट \लानार्‌ एप्ट<पाठ २९ प्रणग्राना व {1८स् €+ ९३ प९ ला बा 
४८ वपाबाल्पे 4० को गाकृल्लवमा त्जाला्ाल्‌ प्रलृतेऽ पला ऋणिक पान १116 ततता 
प्ाात्लाः ० रलाोजापमर [<न 81८९ ६11९ १ ला०ा^ ए८त्‌ 145 चवकल्व्‌ वनवा 1० कल ट पटा 
(णाल 

०9 पट्ट 8 कादल्व्‌ पला कालो 48 प्रणाः पतल [णरूपा 15 वणिन्पो( 1० 
रट रवात्‌ लाव पा पलाठ्त [ष्टसञाप्र ट ९वरपरर 16 10 ल्त [16 ३ [त्च स्णपणय 
¶ प्रछया४०्९व्‌ \९ब्द्‌ 

व्र उक्पल्ञ॑ प्रालषठ्व कि वललपापापह इ लाकपन षहरसप्राए वटश्‌ ध€ [णएल्वृप्राल 
गणकम शश्षटदुल्ज॑ल्व छ\ 6 श्त वाड एल१ठव्‌ 15 १2स्स्त गा हाल तिल पड 1८८ {€ 
१ ला> ग € णुद लस्ालााा1ट8 स्ण्या्रप्ा८११८ पवत पल छट कापा ६116 १८ प.८ १ 
फ्ना०फलंलः कषात्‌ प्ात्‌ादवाल वपरे अप्त] षटू कव हाट टस्वलपवं€ 1 (त भार्ण 
न ग्टा३३ल्त्‌ भत्‌ हहल्वं कत्ल 15 एलायति {० व्ह वणय 0 15 फााापलञ +€ ९ 
छा (€ एवल, ग € वात्‌ एत्र ल्छषटल्जत्वे शत्‌ लदा पवय व < ९ ण ९ 
लखदकक्रणाला 8त्€ दतत्‌ एय ^ जप्ता इदा जा € एल्‌ रम 16 कप्‌ शत्‌ पट जय [18), + 
चलाय 15 श]णप्1\ ल श॑ल्त्‌ ए पट णना > कम्प रा 2८ सल्ला च भभ, र 
एणा € क्पत्‌ इला €र्८्ल्ट्व्‌र चष्ट फएर्पःटे फ 0६ ग्रं दपण १४ पर3 प्राना 
९1€ \ला१ रफुटर चत्‌ त्मा वक हल्‌ कौ सकलो पार ल्नाक्कन्ट छल्लपड 18 गष्ट्^्पल्व्‌ 
5 16 कणा शा पल्‌ पाल पला ण ऽपएु्लं {५ {१6 ल [ृण्टऽसप्रत्ट 25 1८ ऋषा कपा 


94 


५ छ९0ण्ड 1 द्रजः 05 


48 ४ पठलिला९6 एमाय पट पुल एणतलः ग हति प 15 लाठला 171 6 ६८९१९ ए पलप 
द\ण्णाभ; ४८ \ला3 शष्णयत्‌ ल्नाचछ.ल 10 ला = %०६€ 6 टलिलात्€ कृप इलृल०ा1८ 
४6१ 10५९८ १० प्रज व्नगाग)^€ सट्क ०१३१0 १११२६ 6 ६ लाड कृषटऽश्पा6 
पा ना वाका पराढ+ 06 हालः धका 10 धाह कोलः य {6 पऽ [85 एलणिपरल्त्‌ शणाल (एर 
भाक्‌ कपण {0 116 ॥९ऽ{ कलागमा 74६८९ तो 116 १ भटर कतात्‌ शतप 5 प्लप्ण्व्‌ 
प्‌० 701 वल्लते पृण धाद नमल त प्ा6 लप्लाद्निला भगाल 
छ पणापदऽ [९११ प्ट्ााालातेल्त्‌ 1088६ ज १116 इपु््रिलमा वप्द्प्ाभः एदा 
णिः पी6 हन्द ज ९ लोठन क्लछऽपात केगप्राभा$ € १८३ लएगामृरट 1 ताह सा 
पपौ, पपी त पृः दात्‌ म्‌ ट प्राप सटा [पाऽ 15 (196 ए८लिल९९ 1९\ल्‌ 
ग्शटापाटरत ण एण्त्‌र कृण्नत्ना व्रलरटणिद पा धल पृषटोषै एतना 70 एकतम त कल 
एला शौकण्‌त्‌ ९ १वना+ ल्णहट्ञल्त्‌ प्ते प्रठफााक््‌ लगततठणम 1 पल ला पात्र 
लागते ९४०९९ 1४3 16१ ल्‌ = १लागा३ कृष्टज्पाा८ 15 €]८१ ल्व = मात्‌ {€ ]ष्हालः ऽ (णा 
हट्छणा ह पलात्‌ऽ प) पाट मल्ल्‌, 10 पिद ल्ल कृष्य पल षहा 0€ कषटडप्ाह 
48 2 वर्घटाला९८ 1९\ त्‌ फ धल बूट कृण्नतिमा इना ०एन्छार ला लठ्ठपाफलात्‌ 8 एणा 
5 छण पैणाडवते 10 ट णै त्त्जेण्लोमावाते [पलना छा 10 ला 201 € 106 1८१ लोरम पष 
0 कश)^ णा 8 [कीला ह गा ६ {वार 
116 ्ण्ाक्‌ 1९ लइ ९ शर तर्गवपाहु १० १1१८ प्रटलिला^८ एनपा ०३९त्‌ वात्‌ ए पह णण 
५10 15 छा प्रलाः इण र दसहटक्षाणम परट्तरप्व्‌ 10 ल १3 पल पकृला [रात भात्‌ मला 
(्मामतलः प तृप्ट ०९ लठ यवमत कया ०0९32 ला 18\6€ कल्ला 0षकपल्व्‌ पप 
तणाषटरश 6 लवा क्रा ष्टौ प्रलव्ड्ालाल( ज € ष्टरञपा० ४ पाटच8 0०8 एकरद 
पा पी कौषातया पहा स्यपि १ वाण 310 ¶ ला पकाल प्रकपाव] कृलफणा र 
44 7९८्वाट पणतृाएल्त्‌ [० 4 दा [णवत ४ तालन फरलषठत्‌ व ऋटकरपालालाौ ण 
पला [षटवा एष चा दट्दोघ्रा० क<० इलि 0र्ल्छपञट ० (ल कनका ण 
10९० {76 एण एल० [९१द्‌ वाऽ कात्‌ कालः हयात प्रालकण्तर मील वार पत्‌ पा 
1486 ०१८ धल एणल्वणाल> ऋलाध्नाल्व्‌ २०९८ 
76६10001 ९१ ऋ लल 18 ० एषक्रालानाप एल।ट्टा चर कलद्ट ग धृ९ + सागर 
एष्टररपा९ भत्‌ 6 पट्ट ग वटल्ट्मापृलकाञक्षिषणाा = एलाजाऽ टज्डपा९ 15 पडता), सालएक्॑हत्‌ 
ग्रा श्िद्या€ इवा \लोठष्ड कतछछऽपाठ 18 गणश्‌ आ प्प्ललणौण्डल्व ल्फ इलण १ कात्‌ 
पाट डपा पर 96 ग भात्‌ आ कणालणञ ० कलिला काषटुण्ण्नऽ [८ 18 
वलः पल्व्‌ आरा 8, व्छाकृलासध१९त्‌ चपटप्जात्‌ इलाक्यड कात्‌ प कृललकाताध्‌ कवल नाऽ वट 
पाल7ठत्‌ 18 9 नप्र ए पल वाद्ाज्ड> त कएरतप्लाण ज 6 पफलानयः छ पिकाः दा 
८४९8 नानक १ लारट्ट्ग) \ ाठाड (छात्‌ अभद] पपात्‌) एषटरप्र९ऽ ध] 
पणा वलपभा) [ष्पा प्रोताल४इट्त्‌ १ दछठाड एल उपाह गराहसाऽ एलः आपाद ग {16 
ला कात्‌ कलाटिःर प०९९त्‌ ९ पताह्ठ लीयलट्‌ः प इ८८्ावश्८6 पवा उण्णा 8 
[कक 5 नतर तल वल्ल धा जोषछ॑लाप्ु ज वाढ्ना०ाल ४ च© प्रालाटवड ण [लवौ 
गरा ५14 {6 एतपा्तदहुर पछी [प पा इलाऽ€ प कलऽ {0 = (0प्फूलारक् 16 [टका 
जा ग्र८०€ प्पाल्ड का€ ग्रठा पथात्‌ ककल € [लदा 1145 710 ग८स्ला\ € णि ण्ट 
01 नप्छ९द] पाला 15 कर करल्गाादनया ग वरद उप्प्ष्यदा दाष ऽणु एष्ल्डऽपषट 
रष्टततत्‌ कव] एन्‌ एर्पत्‌ गा {€ पदटोप पकल चफतवनफाला एकाप्षल्पाक्यङ 0 #0 एकया § 
पण्ला काच, ०९३ गछह लौश्ाहटट ल प्ण ग ल लक्ष 9 क्ल पल्ल], प्रा रजन्‌ पातात्‌ 
प्व व्रा एलाफाड [गल्डडप्पर एटपिश्च्ञ पत्रलोश्ादटल्त्‌ ठ पाणा गल 11 धाऽ 1 ०3 का 
परदः [प्र कृच्प्याडइ कवि गरदो पटकः शिाप्पल पौल भला ७6६८००८ लप्हगहटटत्‌ धात्‌ 176 
पलाकपर णटस्डप€ पाय प्रह एकु 3 ला फकलः 46त्०ताडहु {0 एप्त ठत ०९ पणयल्दे त्व्‌ 
लाप क चा पलाऽ ४ (क्युप्ाद्छणा पवता हलरम गट 15 पटनृ्णाञ्रट 


१५ दताप0+ 4१ ए ४7 1144४ 


ण १500 कृण्नौक्णतला ठरकाफोसणाम एप ए} पनाह च प्राणा हदव [णत्ट्वपात 16 
दैवात वप्प्ोलय किदाते १11८ ल्माकामा परा 1 कृ तला ग चाट लवस्ट्य वा च ९त०ात्‌ हलायत्ररणा 
एला (ककण क्वात्‌ (कसपृलाक्ा) व्याह 15 70 कटा सार पिका मालतेः 1९ 
णार कषत्ता] कृषस्व कलाः [धा पाकि वणय का] 1८ प्रपाक ग त्रिलामाम 1 
प्रमत्त हट दिलं चोन कृष्म काफनाषनोा गला 15 प्रण जिाण्मलत्व्‌ ए पापिलाना 
ताह 7० ल्णारतेलाताणा १८८१५ एत एला९५ ८5 पष प्रोकिदछा कत्लात 10 वणा 
पाद प्राह पाकाः 50 कला ल्ल त १6 दतर त कृपात्राणयदा+ लालन) कलार षात्‌ शा 
[््िलीाणा णपुर प) 21 १० 30 कलः ल्ल 0 वाक्त सत्‌ आ सकल्‌। कृषाण प्राशि 
णा ५१ करल त्त्‌ 10 5 2 कला तला 6१4५ पल्लन मू} 23 कृष्य त्ता ग 11९९ 
ऋरद्मिलानामे एला तुहूाणन्टते का१८ प्ाकतला) पर ५0 कृद प्ता ए प्रह्वल्‌ च्‌ ९पानल्त्‌ 
(राप कात्‌ (कल्ल) 1 पन दोगााल्त्‌ तातत १ कृपोक्माकि+ लगाना पष्माम भलि 
3; कृ वला जा पापुका गृहतप्णात्‌ पात्‌ प्रा 5१ कृद वला ण ृपापप्प्लाम नै 1९५५ 
९\€ा3 हला लााएगाना 15 हत्रत्‌ 1० ८ लाते पा ५९ भठणोव्‌ करपाल {6 आततला९९ र्ण 
वरसी १० ७९ पापौ क्लः षट वक्हलः ग कृषाण) लाफरणोन्या 14 द्ग्ट पत पा ब 
कृतर छल 50 लभर णत्‌ स्नृष्तमा+ भ पाट भात ०८८ ६ ३० स्वपषल्त्‌ पष 
३4 000 कलासार प्ट एत्व्‌ इट्‌ वाट ९९ ल ३ लप णि 1 वल्लतेला क लाएनान 
छलल कला पप्रप्ाट <17 दनुाया। 13 [णार्‌ {७ कल्ला पा लकााल्लूामा ५१४) लाए 
णामा णि दैणाण कतपल 13 प्रपणं त०८५ जट्ट्पाः 

एत्‌] कृष्णा लापफनोजा कष पकाल वल लन्‌) पमि च पाणकापञ 9) 11 
फक लार गिररणहु वाकद्काण्त ज प्टत्ृलपत १दाफालणष 


42/01 


० ककन 1 प्राना पाद छल्टपा ॥ाो पाल त्का, ज हाट पोपाण्यन्न) 
प्ल भो णाह जा 18 पराता) एलोलऽ गोः आ 5 ृलपी्लसो पपिवन त 8 परोष्ण 
1६8 जा पाऽ६१९८१ (16 दफ़णप्ड 10तदट्‌ पा च १९१९८्‌ इकू फहु पी€ [नल [गट णा पट 
प्रह पाट वऽ 18 त्रत लाटा, लपका ४} भातगा९ किल॑जाह शात} १५ {16 हिष्ट 
५१त11 9 ट दो कृषोपामाद्य कत्दा) शील [कलव्ण ग कपोला) आदिष्लंऽ ५१९ 
1660९ गा ४, 86165 9 200 ९१९९ १४ ६116 गि०५ कडु एटर्पा 8 ९०६८९ [ते पाकिम 
ण (16 10४८ 100९ ग धट हाप वपाहु 52 डौषठमल्ते पा परा्विलौानो ज वषट ]ग्मलः णत णण 
11 [ली 64 क्त्‌ प्राक्तनी ज एनी) [प्ट (@ञ्ला) 4 ९ल्ग्ताह 10 हात रकाा९ कस्लला 
शिलाम त का पलः 1086 कल्ला पा गा} 10 एला ल्ल ग पापे ९७९९ श्रत्‌ (€< ॥१९९ 
& एककल एणषटप्ठ्सम कपाट प्य््ीलः पोत इनो कृपणाद्‌) लप्फणोऽणा लाका" 
पटपय८ & हौ टाण्ला१६९ न ०३७८७ 9. कात ण प्राद्युठा वष्टः मरौ व्क 

र शाक] परा25०§ म & कद्वाण्‌ठवृ्ट शफञप्ाद्€ तट कएठ्तात्ल्व्‌ भला भा 
0 ताह हिपिणाद] इला 9 8 वण ४ प्राक्तुजाक ज शालो छाना १5७ 17010 ६16 [शाला 
० ल कपानाद्कु कलय) इपृणएाष्ठ १९ 1०४ ल 1ल ज ४1 ऋषा पष्ठ क {५० लृटा 
राला तप्ट जाप म ९प्ल$ १६९ लाना राजल पा पऽ ५१ ९१ ला ००८त्‌ 10 पल तवणा 
शामा ऋर्लङु ० 116 पहात 10५ 1०९ (इवार्ट्य भण्व्‌ उदोग्लाएपाालय) 

कषक 4००४७ परदाकद्योटुत पश्पिलौवणा क {16 प्ण पा 850 16 111८ 
८०णडह्वृष्ला८ ग पत्छ४००१ ग 2 [षाणा कल = एठणाटत परात्‌ ्िनपएण्डाड ण 
1119 ६८88६] 6 ध्रा पा १३5 दगारट्लपप् € 7ाल्ल०ऽ९३ -4 तासत्राल्त्णा एल४८द्त्‌ प्रापनात्‌ 
पष्णफठञऽ वत्‌ एषात्रमान$, दणएनाजः छक 0९ वाफ्रिलोह € ला ३६ गल्छाणर्+ वकल णि 
त) ज 2 चणक्एपड ३६ चट शाट रत 2. प्राता ल्फएनयप्ड 18 बाण दाल्छ्पाल्त्‌ 4 एषण 


ए प्यत्र अणा उत्‌ ९2 ६ क र0ए१प्छभषठठताम 9१ 


{7९ पत्णाफणर पार एल्ट्छापट वलदलल्व्‌ भत्‌ प्राह दकपरटे काः छागो 7 ४ एल्यम्‌ 
षा ० धल पतल किला ६ पीप्णपपर जिोऽ कौ चट हा९ त रलदण्ञर क ह कपोपाणाद्षतु 
शल; एणापणाक चष्प्ठणफठनाञ 18 2150 लाट्ठपप॑लप्ट्त्‌ पा प्ट कण्डणृला्१हे छर कृणत 
षपता ृलाणते कराते 13 एलप्ाम। क ल्गापृपालायणा सत्र तास्तक्०€ त पट एषाोक्राणाक्षा१ ण 
आद्रा रम्‌र€ इट इप्ठे पणा कतुप्राण्णोर काठ टपा १६६दगृाटकपंड टे 
क्ापना्गणटु प्लातेड १० € प्ाणञ,९त ४४ पष्ट पतल ववमलातन, कात्‌ 
6 भाठनाउ हकत फा (€ णि्टारण्यत्‌ ग पाट ल्परट्क्‌ कलप काटे ट अनक पक्षा 
्त्पणार म कृपाताणान+ लाफणणानाप ८ गला दोना 

ष्याम्‌ व्क ७१८ एपोप्माक्षार लपन गल, 14 ०६ गिाररल्व्‌ # 
[दयाछपफोकहात ऋआदिलछणयो प कट्टा कृठञ॑क्रणाला। ट्नपाक्ल त 118 प्रलत्‌ता९८ फण्णत्‌ 
गरह्वूण6 ५ ¶ल्लेग्णठ शोकाः 10 परोद प्ररत ॥0 त।५९०१ ल द्मजान्ष एद्लो्डनो = प्शराल्‌र 
78त्‌10९८०क16 शरद्दधान सलपि पार पपृल्लनी ज का ०ृ^वृण्ल उप्फऽदा८ पठ 11६ 
एृपक्रएकतनतछ फपल छाल फिफ, ७ ९. फलप्रप्जक्हुष्ट पप्तः 18 हप्९६द४ साफम्०रत्त्‌ 
४3 ध11९ कलस्लात् ज कपाप्रालाद्) लगाना = च्ो३ प्क २९८०४ 0 प्ल कषठ दवदत 
पा, एद्ाताद6 कृम्प्रलााह = चट दद्ृटया्रलातद्‌ भाप्रोढो कलाागोशष्ट्ात पणिलह धृट 
कलिः [दुमा ग ॥11€ कणाााणान् छटा1९५ वाद्‌ ९ ला 

प्रलफान्दौनद्कात आदिमो ग पील णाह पानम 1४6 कालः ८६१०३६५ वापर प्रा्लित्त्‌ 
लाना जफ्त्त्‌ परा प€ दक्पा$ ज १ हुखाल न सलु)रोइ ८६९९ सवपाक वाध भत्‌ कपल 
हात ऋणिल्गा फलान त ३ कहत कृपोप्राणाशा+ कला छर लाना 10 गते कृल्णुेट 
८२१३९८५ कलो -16 कृणोप्णाम+ प्मिलणा = काटाक्रात आक्िलणा त १16 [पाह 18 प्रा 
(्णाप्ाणा 

एणााानाक्प+ लपफनाना 164त5 १० 10त्भोष्टसते 13 कलत श्यात्‌ ह्वल व6 लप्णत 
[14६10 पाक्षि 13 २ इजा एल्‌ तलीष्रलते द्ण८१] 1958 ९५०९ भक९९ € स॑लात3 {ठफथाप्‌ धट 
णड व १88९ ग प पसिपलै 1 भोपत 105 काद्र पाते ए कील कल्पा, 80 शह 
एल्‌ आपौक््नाा 15 कहषवक्कीोट &्एपत्‌ ची6 पिल 13 २, दना ता 16616 वपी 
पाणा प्ड 25 १६ वल्र्लेम्‌ऽ पा रह फ छल्कपाप्पणे कीलः कऋिष्प्रज) [76 ०1\लनेा फट 
१॥6त्‌ प्र ए००्त्‌ कीलैः का ४6 पष्टिः जत वाञाषटटटास॑लत तेरृलापा(, प्ण (९ १६ 
ण प्ल पर्पिलः पार ५ वलाश शृनोाटर) धल कएपो्रणाकषक कलाल पम 15 प्राणा, 
१९०११०१ ९त्‌ $ १ 1पलणपोषद्टाल प्रिष्ल सात्‌ प€ गहत एोरण्त्‌ द्ला8 भ्ल 80१1 ६१५०१९व्‌ 
या पह कृषा कपा १९९९ कलह पराद्‌ ए८ द्म प्टपणाषट प्रपाठपै ९ष्तहण८९ म ६८०६ 
15 श्राप € हाट ० २ एतालः िषठाम) पन 06 पमल जा ९ पथ, शि गा] + 2 016 
स्द्ः 8, शाशा कल्पाम्‌ श्वल्डलो पादक ए८ पैठ इणृल €९प्तला तठ ग ४ ए+10पड कृपो 
पदो फआडिल्पणा 

प्िसापजापोदषटाल विलाणाड 1८] सतक (टोल्ला पामा 72 6 ह्वृप्ा९त्‌ एणि6 
वणावााद्घ्तणः 18 (एताकूलट ग पाट इल एितणाऽ = हालनऽपोत्म दात्‌ लालकत्टणा अट 
पछ प्राप्ता एण कह जिाक्प्मा ण एपापाकणक्षा) छ$ज8 शीला प्ाशिएाणाो 15 प्ट 
6 श्तलफ इपा+१९९३ काननजा ण 2 [हर एषाफरजात सर्फ एवाद्दन्ठो याक 
णिणम वृकाल लापा स्लतपे श्लाठ्ञञ पेदु 10 ६० स्ट्ट्णप्वेथ} पीपणाा0एठमाः 


णण 
0७११९ वाद्‌ अकव्वा ह काठनाडञ ठिन्लेप्यज त पष पमा स॑ह त चोट एणा 


कता क क लातापर एण्ड वठरः कष्तवाणकफट्णयर तलको, छात्‌ इट्यास्लुर वश्वुणात्ठ 
तल॑स्ाल्त्‌ ल्णापानपः इणफलक८ञ {€ एला, 1११ छाा\ ५८ 1० छक एप पत श्भ्या 


170 9 13... 


पलप) 1२ वलुप्व्त्‌ णि च सि पतापत पह ककातणा९ छ द्तृ्तला वगृ रत पात्रतुरते 
११९1९६९ (९११००५९ कतात्‌ (क्रु 1५९4 ० ल्जोन्लजपनात८१ १4 ऋक्‌ पाकफद्ट 


प्रद टाृणीना का लाट [वव कपोत्रणातद क्॑त्द) पप्रा लप्फणोतगार ण 
क्ोसाला \८रस्टो छात ४ कणोत लोकलोक ज क दाधा [लये [पदु पतत) षा 
एएताल्ट छ १९१ हापा कलत्र नैल्ट्मतकाहा+ ना९ आवतं मरण परि तिपा [१९९१९ 
ल्प्फलषनफ। पप ठल्लपस्त्‌ पलत एल्ट्पल् (त हण्ण]ल्त१९८ कषलषणकलान+ पठ हया 
45५ च वपश्टत जा विल ददो कदर कृपोतानाद्री लानो ८४९८ पितुष टिक 
सोकर पै पालस्य 19 प्रतेने तातेषे)] २१९८ 17९ लोपान्‌) कादा पाष वी प्र09ौ एनच 
प०्८५ पण तला ९८ [ता [ष्टि पाटलो करक्पलीालाः का {€ कृषोगानापि+ \९्टोर 


{0॥९ाट्द 0ए९ ० तच फारत स्लप्रप्राज, ९6 प्षृषठक्रर ४९ तर क ज शपरतूतृला गन्षल 
६ पभ ४९ पावे नः रप्र -- 17 तषट [पटा आसद्त्ठ १६ तएव पआल्तापाट ध 
या५०६ वू सतेतल) णल्द्पाप्लात्ट ग तरका ४ वो ठ एकप करल कृतताठपाक्णः 9 कत्त 
पतता काल क्ाणास्ल्र वट कपतकुषदणा ० क कृषोप्रणकद्े) लणुपर ०९ पवत्‌ ० ०11९ 
ए्ापापणा 19 ववन्मा वषड तूर नाट 13 हपट ८ पात्‌ गरर्ला+त टप्पा 
4 पदात्‌ गीला) होम क्त्‌ 15 वर्नठ्तत्ल्त्‌ ५११} हिष्ट वृृषालागका भ ९९८ ग्ला 
प१६१९॥९ णय ६९ गतत कता ६९ व कूााल्द्‌ +त त प्रपीत कण्ठा एषा पाता१९ लानष् 
१11] ९१०९८ त, गाल भवता प्ट कटर कदमो ता प्८८६९३ एक्णाता+ एवात ०९८९११०) 
शा+ छटलप्रात वात्‌ ९१९८० ते कृ7९३ + कृतर प्प ४2 (ट मोर स कणा न कृपतातयक्ाष 
एाणोजणे प्लवालाको) ३६ णट्लपाऽ ठ९९लाो प्ल) जादो) वालाा९> पठ छट्लेपतेत्तै किप 
वाजम पड वधफप्रलतष्छलत्‌, प धल १ क्ट ६९१ लष्त्‌ १ ए1९\ णाल ष्च वट वगः 
95 06८वनाछप पो} क श्ृलाऽ पाट कषठ) पोका 0९ कडा क्रीत 


हतप पता 13 & लणात्ामा) ह कणा ज षामा) लजना) [जा 1} 169 (पो 
0९ वष्तफटपष्व्‌ 


(1) [मा पा ७९ लिह च ल कृष्टल्मकाणा जा 10 १९ वलएन॑लद्रवा दा + पत्‌ काश 
एष्टस्लप घा चाट विक्ककर्म % फङकठटकवात पऋ्षिल्णो वट कृषा पान ४८ 
पाते ठा लरल्ालस्ाहु आ फोन 14९ छि [कका चात्‌ [ल ९ कृतर क दगणात्‌ 0त्लुनणण 
व पद दता ० 16 कता 4१ सवा 2८ शषक्प्ा हल्ला तर प्ाद््णा एलैप्रल्ला 
कणाफमाथा दाफएनाञ्जौ शात्‌ करकट पवान्‌ पिल्ाणा १४६ 16 एर्व्लालु) वलौ 19 
१ 861९8 0 100 ८१५९० ग 16 लिट लए ५१९ १ [जुम ग कृचा) 1 32 पाज पत्म व 
काकलः एलन कतना पप पल लोषरज फत्ल्‌, कतत पलाहाणाल्व्‌ आ 0 [6 ला {11९ ०१९९१ 
(कनाल) शाते एणा 4 ठट्लफः कवा वा लोग्रण्टुलछ पृत्वा प पट लल्याण्टभ 
ताणटत्छाप) च 1९5६ आ सणाल ककल पीपऽ कृशा रात € वप 10 ¶ आप्रा प्रट्लोः पानि 
१९ शा 00सला\९्त्‌ 7 तलाड एधतु) षहा [णट्पाटे ॥) च [ट्छ लापा (९८ लौत्क्ल 
01 (० [प्नात्रट) 


(2) इ०्प्रलापरिहड कादा कतफरऽ पल्ला छ आक णा 107६ पला रह तवापाणाहटु तष्ट 
गण्डा (छपर एप्प प्जप्प्ड वषट करप दककृट्तलद्ट्त्‌ प्रस्ठु ६७६ (ज छर २, हक पषएपल्ड 
शात्‌ ऋ ददवानार 10 चट पाकर सतह क कट [स ठ पटो वाव कवापणडल्ल्यण या 
ष्णगः ग्टार्था (इला (पाला5 वत्‌ 817९8) 


(8) प्ण्षफड ण ताऽ स्ट एष्यषमाश्र्‌ दफन कषा कन, तृ८९ल्‌ण्‌? प्य पट पल 
© ल जवल ग धल लाल 1१ न बटुह अल्त्‌ ४} तेल्ट्‌ षट वराह कता 15 +, 
ज्‌ एाल्पा8 पञ वादुठञाड एल न्छिप्पात्त्‌ ए धट शणृल्ायााद्ट छ 9 प्िटदना प्प 


छर चष्ट फष्णरलत्‌ ९ 


ए. न एअषठताताड १9 ९ ८९०. गप्ठमणठ्नाम 101 


(4) 4 ल्ग कृषा परान) #€ वठट्तिल्प्‌ 19 196 अरपो क्ल], श्तणाला ण 
[पप्तः पदाना [६ 145 पतभ एत १५६१ ल त्णापला कल्लपणात ग पस [पव ण 
कौ णायते चट पिपपण्छामे ऋ सप्त प 5 परोाचोप्रलकष्सस्प्‌ 13 रण ण धागा 
[ट्डपान्ार चाट कषाय पहवप्रोठ स्वि वृषमृृष्वहुपा ० एटणतार्‌+ गाल हष्ट्ध६ पसवलातठ 
ण एपो्जापा क्िलीणा क पीठ १5० ण पाट रहा गत [लट पाट पापल वप्क्णारण 
९ वपाया फणा, 2, एणपाणा ९ लां शल त्लपलटा ण स्वलोा ट्ण ण्‌ कट पाय 
पिट 1 पप्रा ल्त 7 पोल कलावत प्रतर € पाला 13 तलात्‌ णा 11९ त्ला१य८ब्‌ 
हटटुपालपड प्राततपरापश्रनर्ण पल तेग त पट तेचा लटणिए एा^९इ एषा प लो। 
28 कटणप्िल्त्‌ {० © ल्ल१य९ब्‌ पद्मा सृपाट प्रश्ना ण प्ल दलम्‌ कजत 
ण पाठ ताह एतत) ससान कृचा सकला 15 पटटिप्रत्‌ {0 1)16 प्रल्त्‌, दात्‌ शोणयावलः 
छ्ण्पल्कजाताह 10 1116 तपत्‌ फत्‌ पिपप्रीप च्ल तत्रो हहा ((बृगऽ भप्त (गलता) 
८ कृपाला पाह गला पटल ण दाप [चलर५ किलि हुकप८्८्०णहुा८ कला 
ऽ प्ल कृत्त 15 शपि ल्‌ स्करपष्त्‌ ० तार [रपे ण श०णावल एतत्‌ २१6 १1९ 
कशाला 15 का ६16 पलातलटाफपाष्टठ कक्यणाो इषातट पो ९०5६९] जा फष्महश्‌ कृन्यल 
५ चष्ट पुरक, १८९८९९९ श्लला)+ प्ल९९७ श्छ धेल 15 छर एएजा२८९ प्ा+९५ पष 
६१607) ० 15 सल्०्ना ९६०९5 कृथा तार इट्ल्तऽ {0 भ्-© प्रा च [०षलः कणौ त 1116 
0४९ (6 प्ल वगा छ चट [पपत प्लट्ाणो 

फण पाऽ पटक्ड्णा एतल्‌ सवौ कपम्‌ पोडिलामा 1१8६) ४6 5प8ृ९५तत्‌ ० 
¶८प्।९ ककृलाताला(18 कत लौ ०]द्द्‌ गात कत्‌ 85 कृलस्णाद। €रृलटाला८८९ 025 वकृल॑ल्वार 
(णाप पप्ञ 1६५ नीलो 1८्व्‌ (० प्ादत्ट्< [तकन इफ कणाद स्प 
८चप5ठ प्ञलः प्द्ातक = प्लावला८१ कात्‌ [कुकृला०७॥1९8१ ० 9 116 (णप्द्जनमातााहु 
रश्ापला†8 {16 वत्दूटा ग को लणाल्णऽ वाचहा०अ3 13 एष्टा 

प्क्वाक्ला ० कृपा १0 कालः इटट्रला8 "नात्‌ ©९ला 1० ध गुण्य रेट ककु 
ण्ट ऋ चपजाकाफरट कतो प्ता स्टील क्लम्‌ कृवा करात्‌ ९९८ कतक्रशृङकुधत 
पटपर पक्षः १९६८०) # द्मााट्लणा धतो कपाोताणाक्षा+ लप्रएगागा। {8९९ १९६६ लोला) 

§नफ्रला€इ [काः 15 टि वलाः ०९४९ चह कष्ट्ट्छ्ताणो काला कृटप्ठत्ताऽ पला 
\ €1€५ (५९९ 1९।०५५} 

20९7710201/919 वरल तादह्ा०७्6 पपन द्ाठल क कला०क॥जर प कृपोाामद्दः ाफणाना१ 
४३ 0९ लाल्डयात्व णः प कलप्मौऽ जल्क्फाड भार को २ रारणत णा ९०३९५ प्रदणठापषहाट 
शप्रो दन््ाज। एला पाल & वलाठयोषनह्ात वप्रया १९९ दन्‌8 भात्‌ 1९ प्ाप्टिवृपलाप 
९४्ला\, णाल प्रल्लाण$+ पत156ो०8€3 8९\€ा०] नवे भात्‌ वल्ल्यै [लागा हात वदि ठणाम 
पला [ष्टडला [लप्मृठडाऽ पात्‌रपछल्तोर सिलोपश्लञ ४ाल वाम्हालनऽ तठणल्र९ा का] 
0०९९ प्रपललाण। त धल इप्णा प्टरटभोऽ धल कणह-ला८९ त प्ट इत्टद],ह 9 एणण्व्‌ एप पा 
एकीयः ९8०65 प्रौ एट्लठाममा 15 तलीतपल्‌; एत्व्‌ वप्त प्छात्‌ ६15 7९, हद्‌ पणा च्ञ वे 
एपप्णात्र+ हवला = पडणञर य६ ३9 ९८ ॥लाशलकपड चत्‌ शवला८० 10 पल अपह ग #16 
(णाप एार्जापऽ6 लाा०्‌+॥ इड 0दलपा8 8६ ८ 

र< शल्केदपा९ न एण्ण्व्‌र ऋतपा आ + एतान कृचलौ १०९३ पण का०\९ #16 
6दालात्ट ण पक्णाकषत पाद्षिलणा पेट एप्‌ ८प८उ कह वोट प्रा तरणाल्शात्‌ा6 
[तला४8 लका 06 लोपााचल्त्‌ श्नात्‌ शा दतत शाला नाष 18 प्रात्‌ छपरा कृपाप्ाजा धर द्मा 
एलभणाः पष ८ भि०९ ०९१५१९९ पल०5> पणि एषो्णणण) लाटणटरुघाल, 19 ९ 70 
आहयाः५ पल्लन शात्‌ कतचपलााह एवा पपात उ्लात्डड एलाह इजापट्ाा€ऽ इला 1 
प्रप} १० > उकाकएाप्रप्रा शिः ध चटसत्रालात ण 2 फलाहरः कृपाकर प्ल 


एपोठगर वराष्णृकिहार प्रठ ०र० छलल प्रा ल्णणाक तपणाकठयर भात्‌ यण करस श्याता 
णार्‌ व्वा न 


102 (4०1०९ 4९८१. [1५ ५५ 


छलः भुणृभणणन 


पाला ५1 णेना आष्ििले्ठा पादु तेष्ृोष) द्रप पाले भरणा अतप 
पृष्टा पह कण्तेर 1त [षत्वे व्रा क ल्ग्‌ इर ल्क ( स्ला प्कृणतदल्त्‌ दाऽ पा णार ट व्ल 
णा ा१ दासम्‌ [०4० र ल्छान्दाकया८ ९१ ठल्ला काप्त्‌ १ 7१ [त्व्‌ {० वष्ट निर्ण एण्न्व [णकनपा 
+ ट्लिाहु कग वकटावाताहु वल्ा 1९ प्रणत प्प 

0 सेदठ कष्ल्वकणात ५९ 14९९ तकाले कृतयो कप पोलम 6 वोम कचा ५१३ लि 
पा) {1९ टकला पदाना वाते एललप्प्ते ५कला प्ति कृष्डल्ते दोपदी #)7९ सण 
ए९१ [पप्र [ला ९९ लट आ (क्टल्ते स्त्वाह कृष्णलम्‌ पकप एलपकम्‌ 
णा एनालरणृकहाौात [दत क्ल्ल्ल्त्‌ {० € प९ पठन [ल्‌ त्वपस्वा1८ दिला ५ साप 
हतणा पाप € कृलाननलत पात्‌ सतत्र [षटल्ग्ण्लौ 


७004 


वट 004 (1८47 72012 श 1€ 105 (कालत कत्‌ 105 116 051 [पाणः 
पता सहऽ सट लल काणा ज पष्ट 1लपृलकपाए कात्‌ पो कतत पषात एककाल) एन 
भरला९ पटह पत्त 65 € प्ता ९५, ण इ लाकपड णछ०त० वापत्‌ [8१९ लला एमानल्व्‌ धौल श्ट 
ज कमात पयत्‌ जनुाष्लाम पठछटरलत ६15 व्रण ल्तकारील्त्‌ पाद ६ ल्रार पणा 
पऋाताछह ्रकगालर प्छ ०८७ लल क्यात्‌ ववत्‌ स्तात पणा प 
[०१0] [०१०९५६१९ 

ल पाटदानपत्व्‌ प्र-ल ग {लकापा वात्‌ ालर्त 7416 17 4 एका १८ कला 
२९ पणा] ६१९ [ृन्सगृल्११ ९ कृत्ीलात जनाव क्रषण्पर ताह कालना म कृष्णा) सप्राण 
भा कर कषाऽ€ का6 प्रान परोला९३९ एगाडतल पण्‌} स्पात्‌ क दलप एनाताह त 1५0 एए 
एलः पापप्रं९ मोक) 0९ वटप्तालत्‌ 9 कपात्षणात) रागृषडा वर1९ ९९८ इपयतेह० ए 4 10 ठ 
९९१ 0} दष्छ्तपद [ना० १ प्धाल्कत्त्‌ लात काणा ग लाकफलापपतट मटत्ञाड {96 वलनम्‌ 
पला 0 ९ (णाफृाष्लदद्मा मह १ पलक लगाया 

(/220515 दग्व चव२वा८८ = 4दणलाव ©+ वा0नाञ पण 76 ९ ल कृतणालप्याल्ल्व्‌ कषा 15 
गीला +एऽला( तटगृै पवत्‌.ल्व्‌ व+ सल, वृवप्राता८्८15 9 ल्छााणा तता ^8 प्लान 
ए९छप्डो) ह ललक्ातपमी म कलाम्‌ लर नकत्‌ वकृत तत्रकहू९ वा ठ एकता १८ कृषातापे 
कला ९वडटड वषाप्रातात् वका ताडल्गगदद्मा प 06 प्पतलः वट्ट स्व्‌ पा) 145 णि 
कष्टा & शदः क्पात्‌१८८ 1१ साल्वात्‌ एर्ल्वबलछावो आ [लफाकोवद्ु९ पवधप गत्प.त्त 
श्षालाप्रद [दवता ० लृप९ वेथपाद्रहुट (णतपाह्त्‌ ल्ल॑गृ1८ कष्च्छुपष्ात ) एणा १ 1० पार 
ट [लागत धित १5 पटहुधप्तल्त्‌ 68 & 5116 0 116 € रपाबाल्‌76 निकाम ण 
पाह एष्काल 

1 रपाल छदन्छड त कपोतान्‌) पादिर्ाठप्‌ फ कावा € ग्नम) गा्ण्छली 
ण धल 9०० इदप प्ट््लोल्छ 9 [लल ज प्रालल धाक 60 क्ट कल पला ल्छ्पालतलाषणा 
ता 2 हो \ श्र णि स्ल्यय एप्प (८न्चा) 

1.1.121 24705 1 प्ल प्रात्य 25 वक्ष €स्ापाफाक्0ा ग 11९ [पादह गक) 
16९९] पप्रापटछर ग १ चप्काहटु पप्ालाञु कत्‌ दूदा 7१९ ०१८ दाछाकाकूतयएतव्‌ कार १५ 
1८९ €पफगाएप ०र०पड 108 छहिलि॥ आ तह कपल 1०४८ ग नष्ट प्रष्ाप [पण्डु चाऽ धा 
शुष्णत्‌ ४९ लस्नपापटत्‌ कह हा८०४ छक 0 पठ तृट [ण्त्‌ टस्फाप्ाकतता गान) कमि] 10 
रट्‌ क्षप पतणक्थाः वल्डषैट लपएनष्डया छत्‌ पप्िए्ण कीला 6 कट(देटते १९१1३ 
६0० ए6ष्ण€ प्णिणष पाल पण्य ५ 91 {0 ला९३६८ अहपऽ 11 ए ८य्‌ जाहुाऽ काठ १1500; लत्व 
प्ल परल्व्‌ र॑ ए6 वपल 10 पाश्निनाणा एलः 86 एप ग्धः १० ० व्ठपणाल्व्रगहु ०८८७8 111*८ 
्त्िछ०ा लाला) 


1 एअ ५१६ इ भवज्‌ १५८ ६ ८५१६६ वसकफठनरम 102 


4 [पपम्‌ सक्तिणप णीये णिका प्छ द्णपक्षठ ठव च6 एद इतर ४ वरूदेणृष 
19 40 १५ ‰0 एः लला ० एतलपेर अ)ः कृण्णे साप्ृणृषञपे 7 100 द९र्ल्ट ० एल्प्भी 
दपा पकृष्लेः सृकृलप्ट नठणडु पादिष्ट्णत पष्त तटः लेकृल्त्‌ ० चष्ट ग अतट प्रा 
51 छ प्ष्टरत पप 28 शत्‌ पशस पप 21 (ट पिष्पत्‌ फण ८७८२ कष्टे एला लपल्तर 
08 €दपवदर छव्‌ कह्कृलकु 5 कट्तणप्ेप्लट एदल स थलत्म [सलक प्फ + ऋफ 
धौ 7० शीञछय प९९लेमृऽ कलम वर्पेैपठा १ ए्ठयपेणो कष्यत्छ एला ऋद्धि 
0 १८८९९न्‌६४ ए८१८}१८९ प्ल इधपढतट णा दी 1४ 
[4.2.11 
कनि विछमोत्ताठा ३९६ एक ९९ सा ृषट्पाव्रणि) तवपन्लत ४ वट तशस्ाना ण पह पष्ठीप 
कद्र पत इवते ज्‌ पष्ठ चपरर्टपत पलाऽ (इलोरट लै त } (कताव लपभुखप्सा६ 18 
ग्र पप्रोटनम ११ ५५२२ कृट्वा कृषणः ६० षट पहतट्छय ठव पपोधपा९ (ितत्जड (दप्रपनृषडफन) 
फक्त एट्कपाष्वं एला 8 [ताहू फशतण्तं व ष्ट सद ञणट तरट० 05 एश्प्रऽल्प्‌ एलरपषट लाोक्र-€ 
गलोच क्लि क पर्पप्तलिणा वपे्९१ प्राप्‌ पणात्‌ वेर्प्लेम्‌) १० पाह पष्प म पष्ट इ्याणप 
५.९ (16 पटा ज एठा भदन वपत्र कह ऽह८्०्यत्‌ कणोप्रणाा6 उठते 13 णलि), चस्ट्ला 
¶४य{हप्‌ क्षप्‌ ४ 8 कणाट पापको फरक 06 कटम्‌ ठरला ६१९ एषपपेपमाभ्न सल 0 ९ ल 
ऋएष्या8 कोर एकत 15 हात्र लपल्व्‌ [चहल 5 पष्प स्ठणण्दुति प १५१ फलाद्वक्षषतं 
ए (वलपट्ट लमाम्‌ पेप्धिपे १५ पणय प्ण 
4 स्रकाणप सकलो) ठ) विदत ६० ४ पटकादतव्ट वुढदप्रठ ज पिट प्रहोष प्रदम 
18 [पकता १8 केपोकलपल ८्छ कृपोक्रजाशेट्‌ = 19 सतलार तलत्क्छडयकतणह्‌ पड 6 एवाकर्‌ 
फते ण पठ षर कलप कूण हुतषोम्‌ पंत चपव्‌ हरवलात्ट कग एणाद्ट्मरठ पोपप 
1116 वेष्ु०डाऽ ण वपपराजत फटष्तर तये 23 प्ाठतेठे क्त्‌ ९६ दपम्‌ कृपयप्माकु ९ पुन 
पववद सा कहपुोकफर्वे $ धार तेचहा०5ड ० [्रटणक्नजर वणर कूर्छत् 8 नल्छा ॥प 
पललवं चाफएमीदकाण ० पल | प्षटड प पपरक तषट, प्ते काप्रप्छवदुणेमणधड ठर १ शाण्णड 
ण्ण गष्लिप कछ लाषि 
प्ट एलाल्यापतत णत्व भाप एलत्लापै९ ग ८९४९९ छक, प्टृच्छ्मपह 
द ददयाञछा) द्णक्र प्ाल फरलन्ः ४ व्ण्प्प्प पाट ष्ट्तष्यधरप 18 (6 0एर्लरटरण 
ध कहप्र्ऽ सकाले, वरूलेरृऽ प १२९ रल सात छलः पट हलमतष5 ठ का ठटमतदब 
गिर 2०द %6 कृषटयातडसकेाव दमः उष ठ} एला हि 4 {ल त 0ण्ण्ञमाा 
एटपाणुलप्ररकातो कष्टता ‰0प्फतेञ सल कटप्प्त्‌ सकष 1८८ ट फगादयः ० चपर 1 
एषएपएमा८९७ त पेष इले) 28 [तछा दत्त फफिपोक्दमा एना जताः 95 पला 
पिठत 0०2 थ फटप्ट 85 6 8. थि ण छठ्स्त्‌ एडाा९ ष उणा [प्ररक्ाद्टड 
प्रलाप रोल, [९र्लर्‌ 
मर 19८50011 6१०९ ६055 ज 19 000-- 15 009 + पपे आ चट 
४०१६6 ९६७९ फा ध हषफ८ड प्रद ४९ पणते) वषट सतत्‌ पक अ र्त एल 
एठत्रा् ध्र एकपात राद ए्९वलोा 4 000 पलत कृटवेणपवद्या कृणङकणपाणापयह्यत एला 
प6 रकधप्एलप्द्ररे शटतालाषठप्म)ः २०९ एड्टन वपत प्फतदाषट०्९७ पतल कट्व्लेलतक्जा 46 
ए एपात्जामु च्छट इकृतः ह 
करनालर्णष पाड एकपदा १० च केतहणडाऽ ० एषणाः परिणय 
व एष्य कल्वहट ऊच्छसव्‌ शौप््वठश् पवता अऽ वकर, तात्टततट्त्‌ छण पवत्‌ ट कप्रोपड सप्त छर 
फछण्त्‌ ६७८ ९६ ४6 द्यम्‌ सप्यसिल्टे प पठ इह्स्‌ स्णपणलय इणष्टं ठिक्छ 6 अेष्पपेठम 18 
गफ एल 8 छटा, कपे एप्णुर्ल्ण छत्र पह ९१९०६ [€ लला प€ प्ट क्नु 
र प्राप्ड कट टर पद्‌ कर्हिष्टत् कृण्डयछपञ अच 73 ४6 कृण्डयहे ए ०००६८ दवति 
ऋिष्लऽ वक गमिषदाण्ये उठवेठक कक एखष्यऽह 85 णण 85 ४५० ज पोप्र्ट कलापम्‌ 
पलाहट एवव्ल्पो्पर प त्ट सष्ठ इहा लष्‌ प्रकिर्या वद्ह इदा€ [पण चट ्प्वाजरह्र 


102 चा ०१५९८८7 [01९५५ 


©/#€ 45/11/0195. 


लाह कवः कषाफरण्यस्र ऋआणिलीणा ऋवे वाक) (ल्क पादात भत शप 
पृष्ट] पाद कन्ते+ 15 करल क ए त्वव हप्लव्षं (तन्ली पकृणाल्दे तौषार पा गात [टा वला 
0111 ८१९९5 [छन्न क ल्णान्लाकाना८.३ कट्टर पात्‌ 14 वदरकद्त्‌ {० तीष सिं म णन्मवे णवा 
4 ए्लिटु ण पाकृलावहु ततता 45 तणा पर 

00 प्रपल कल्लर ५९ 14९९ कस्त कृत्यापि दतमक वार [तो ५1 ला 
पो (ल आलरल्ृषात प्षटुजा कयात्‌ कल्ल पला णिनत कृचरूल्व्‌ पणि पाद स्मन 
टम कपपर पतता १८१६ ६ लपवल्त्‌ {वपु एण्ड वप्फोष्ुफाप्पाट कलपतर 
छा [लाार्णुीषा14 1११ हलाात्त्‌ 1० [८ पट प्रा०नय [ल्‌ एकपरव\ल स्लिम 4 सषा 
हसा कोपर पा त्९ लता कात्‌ लतापाजाण [त्ल्नपदह्मी 


९1045 


4 ९१११२१८ चथद (ल्क ५ = वर]९ एठडा लमानरनलाो शवात्‌ वीपप्ड 1९ पराक पिनि 
कवा हषर काह लट कणा) ग 11८ टात्प्‌ त्वात्‌ पाठ [टप ११९ 1 ०ाष्टया 00111 
भतत 1९ पपल्त्‌ १5 ९।तृदलाष्ट ण पदाम्‌ कणाफण्मम कात्‌ 14९ कल्ल लवाल्त्‌ धा९ हट 
क ककि पराद्‌ प्राणप्षटात वततत १६९ रण लमप्फानोत्त्‌ दष द श्ाफात पामा०डयर 
पराणप चोपजाफणकालो्ञ कणा ०.८ ल्प्लि भात्‌ वलो एव्पाठे फनी ए कए 
कष्ण़ष्ण [१०१०८११९ 

९ प्राटदकात्ाल्व्‌ तरठ ग दाक वकात्‌ [लक्‌ ९ प्रा 9 एवाता 16 ए१दला८ 
१७ अला ९० ६ 0रनृलाा\ ९ कृतचलाै गठणत पणास् पष इएनृलतया म काक्रमामा) लफरोण 
1 ग्ल कपर 1१९ पाद ्राल९€ लणानतलदा; वात्‌ ५, {तोर एश्रताय ण 180 0९1१ 
कल प्ापप्राट 23 06 एल्डलोत्त्‌ क कषाक्राजाक) लसाफएणाना। वूीठ [लल इतत्रवल्र रो १ 1० ४ 
१९६8 ए} हप््वप्म्‌ 13 त द पलालफत्त्‌ लट कतम ग लाणृलापार 8णह्ुल्र पीर वलग 
्ला1८ ० 2 एतककृा्ठत्णा छात ४ एठक लाना 

१०७४5 कव क्का 4 रग्टणदच ©+ काण्डा वह € +ला) कणालपाद्ल्व एषा + 
किला एनसा तल्मूभाट काभ्प.त्व त्‌; सुभा, वद्षपातात्ट 18 ह लाक्णा पितृ 45 पालनाय 
एर पाड, चट द्णाछापाक्षन ग कष्टान्‌} रइ वत्‌ त) प1८ तक्षा प्रा २ एकवीद [कदाा 
कला एवप७८इ [ष्पाकात्ट दाल कारट्लगदणा कद 26€ पदत्लः वेल्ल्‌) शात्‌ पाठ) 195; णिः 
१९९५8 4 हाद कपया 15 लाल्छप्राल्त्‌ एल्लननादा; एए लाठताण्डुल पता करत्रल्त 
कालापा, [लदवा {0 16० वृाशह८ (ण्ृतपफाल्व्‌ ल्लणृत कृषटक्द्‌) ) एण 8 10 पाट 
ध1< [लाालपफ्ाकट्टाठ पाकिपठौ ९९ पट््ष्वल्त्‌ २३ ४ 81६९ णि पष्ट टद््पषटुयठ पदगो ण 
० [हणाद 

1 80 ९4868 क कृषो. व्सिल्प्रजा कवत [ष्पात्‌ा८्€ ४१6 आठत्जल रा एडटट 
9 धौ0< ४1००व्‌ इलप्ा २९९९]1९8 ४ 1९१६ ल्‌ ० पठा€ षा 60 ग्ट एल (टद ठ०मतलासु 
कक २ [दहः १ प्ट 0 इहा्पा) एषपणणा (@ञला) 

दवम म 9 1 6 पानि, 15 [क्ट €प्कापााद्णा ग दल [पाठ पण 
7९\ लद] वृणाणटउ ० ९ दाका पला कात्‌ लालधमा करभाट्छ ०६८ छालपकार्लल्व्‌ कायम 
छ्ा८्€ €पफनाशा करणपा प्र०डह कीला पे पील 1०फलः 1०7€ ग धट पटो पष्ट तड पाट 
क्ाण्णाव ४८ लस्मपापरालत्‌ पत हप्ट्ड ठव 0 पाल कोला कत्‌ लदक्यााह््ठाय्‌ 8, 1] 10 
८६९] का व्राणा तद्या ल्पना शते पाकि ठ्लटः पाट फटलिलत्‌ च 
६०० ला०।९ प्ण पृ कजत कडा {० ९८३१९ शहा 1 [प अला अद्टञ 86 4४००४ त्‌ 
पष्ट पलट ए 0९ पप 1० कर्मिण एत 86 एष पद्णालः ६० २ ल्गप्ृाटयकहु 77००८७6 1.८ 


कादित्दना कालापा, 


10, 


हस्या 11 1 प्र्लु 11९ १, (41 00प्रणुग८प्ट्छ 
पर पलाद्नाल्त्‌ भलाल्यऽ धह एव्‌ 5९19 

110 19 (३) {16 शान्णणलव्कादान ष्विला एषरगृलत्य८१ल्‌९ [व , | (४) [फ€ लदाल्ागछ 
<वष्वाणदायागा गहटणष्पल्त्‌ 6 ५९१5 १८९ 


पक्षा क 8/0 (6 1१7०१८७ 81ए7७ ध पयन्‌) 
€णाए०[लण 101 १८१८१८१०) {०५ ११ हच्लो1र, (7८8 च त८८ 


7 ५५०९९ भूगृत्का्यं श बण्व कोठे ष्व 
"पन्यसा वो ¶ ०५९९2१५ ग्वोष कलल ५ लपु 


-षटप्पर [9 510१,8 ‰ (ण्ण एक्ट 
पश्र 


1, 1। छल्था करटा 7१९०८1१ ल्‌) (श्टिप्न्ट 
(1 1; 4०१५ क्लि २ 81 


€ वल्णणवव्पाणा- भप (टिप [ 9४} 


णय पव्या § १५५९ 
17838 (एपञवला धट 03६ शावग्व्यलयया पिप्य रपपातवाल्णणनू 
1 एल्ल्कण्ट पर्क्य लनः पला 121 पष्प 166२11१६ ~ 


106 ( च 0\ सतप [274५५ 


श्‌ ४६९९ $ 13 [ठत ट कष्टः लौपकष्क८२ वाट ष्यत्‌) हकू्ाल्त्‌ ए 1 (दधवरल्त्‌ 
प 
11९ दो्या्लय धा १२ कृद, वहुकार {72 तेाकदान्यम कका प्ट्पिणः रवा पषण 


५.1 ( 111, 


1 ध [ताल हा १९९५ पाट वपात्‌) कण््लि, कल्ट्मला परपश्रा 13 ककुत्‌ भात पट 
11.911... 111 11111111. 
ण्ण 1 लटका एण्पृषटग्मार वहः लमु) चल कृत्ण्ुप०नस ३5 पतातत 

पपि कूालााकात १ द एता ए०फाटद्मो व्र कवेवाकप 10 6 १९१०१ ८९ 
पको द्रणप्रोतृकाह ॥6 पप्र्िदल्त्‌ साट प भा कत्वलाम ४१ [लागयाण 
पिनिम कृलफामाा९ कला १ कृणत ९ वलाफृलीपठ लण+९ पाातलाह०९७ & इपतवला 
56 कात्‌ शाल 8} उलाा८ काहाम ज कृालयाानोय, वट [ष्टन्ला( दिक्षु) 1 प्राक्मितत्व्‌ ण 
पललजय० कटः [ल्ल्णप्रटर प्रट्लिल्त्‌ ऋतः कु ठ्हुलपठ ग कषीधप्लि ठ काह्भपभा१ %0 14 
२ कषाामाता २४९८८०७ छ हुदहयाल कल्ला कृत॑लोप्‌) वप वेलाुषकाल्त्‌ कृतदपम 4 
एमा) ९8१14 छा ला+ दोषै आ एप शिनि को वरदृ16 1९ता088 

परण (कपाट कृषाला१७ 1 अदत्पे पप९स्त्त्‌ गा (6 पदप [लप क लान]। 7 पाठ) 
1९4 {० फारत [ल्‌पष० लामहलाला कयत्‌ ० एह [लवाय निपा वृषल [कला कठ}, 06 
पडावा 10 पलप) दण वपल; फलम कषम गट पहा कत्‌ हटा ठप्लः 0 [णाद्‌ 
ए९्पण्व्‌ ण धटे तवपडाप्रहु कणड्ा९०डार © फद्ो लपाद तमाप पती पषार९त्‌ ९) च018 भात 
व शूा९ये ९९८ 10 1016 कतलाम२७९ एत कृलस्मा 8} ाप्रालवातत कृलालाप्‌ टिणट्णात 
28 ९0 छफन्ट१९त्‌ भातरो पण्य) (्वुध्ककाल)त पाते तपल्ट) 


2210९ ९1/1व1 221407०515 


7०5 ग € तनातताणाऽ ऋ सताले कषामा) सनाया वत्‌ प्रानिणाे पाड) 
९ न्णापणिञहत्‌ ४९८6 कालानल गा ॥11€ पध्व्ट्वणषषट कष्टाध)5 716 वाापालण्‌ व्टिष्लाधत 
यणा कफलटा ए्णाणाकाकु प्छपा०७य९ चात्‌ एषाानाका लानत हाला 17168 18 6८ 
1 बाफ्रिपा एम] ल्नाता्नाइ काथ), 16 5ऽण्लदव्‌ पवता 5९१६६ एगण्णहल्व्‌ गलत 
शलयद्‌ [ता वणाणल्व्‌ ए > ईम्‌ ग एण्न्व्‌ एषल्डपाए टिल [6प+०दु08§ तव} शाल 
प््यफुल्छाताद कपो शह प्रदाटदरटत्‌ हह्वाकरलातयाला पठ कात्‌ लल्टा०८०५/० 
द्धशात लोका एता कलाम्‌ 8 छन्छणाइ 10 एता पग वा हना€ ९६७९8 १1८ ९ पञ॑ला)९९ 
ण 9 [प्रष्टु परासि व ९ एजव्याजोल्व्‌ इनपाल्पा९र 116 वा्िग्याततलाा 18 अणा 
पकप तट लटकाणटनप्वानदुव्ण) 

(फट पटन्धाफरभाद्ट {० चलप पतग लगाता 1008 नपला 15 ककृलातालाड णा 
लणृल्छ्‌ श ५०७ गालात्रणाल्त्‌ दम्पाला कहप्णाा 8150 ९05९8 का छवा] शा 
वणा शात्‌ त [णम्‌ छत्व 6 वल्लभा) 15 ०४3 अपापो र कलप त ४ माय, 
1८ लाऽ राथ 06 ९९य्त्त्‌ ए पत्ना) सफएनाडपा वकार वौक्ट085 ० या [लप 
प्रमाद, ण [कक्ड॑कठ क्लमा 15 छषिलि) प्टाणषटा कतर षाह पा छटा ८4509 
एागलुाणद्दल एमलाणापञ, 0" २६८ा६८६व७॥5 15 १12६००७८्ब्‌ 

क गदा) ग कणताण्म्य), लामा णि 1116 वकल त९ ण एणा० ० 
ल्पना, पद ४6 एरलया०न्‌,ल्त्‌ भवं २ वाल्ध्रणा एलपल्ला प्न्मिटप्य [पणाया 
वापत्‌ पयण क्ाल्पाप्छप्र प्राक्‌ एत वेकिल्याह ए ॥ 96 सथा९ १णव्ला हाप्णट एलयति सण 6 
0187०७९ छत्‌ ध एषा ०८का९९ प्राकिर्लौाणय राद) ग्लाणव्मप प्रत्‌ाञ८०१ द्वे 


 दपअछतनि ककत +9 ६९०१९ ोद्दछसकत्प 19 


दग्न्त सवकष्मन्युए 


फेना पा ताल फा अतया ण ऋ ¶ प्त एतप्रलोर ण धीन कणएणाव्यः श्ल 
४९ दक्प९८ चर शोप्पठस्‌ पप्डपकाल्छधञर; र ठकः कृश्दहव हध्वदेला षट, लाट व+ इषा 
सादत मातु कृष्य छाछ कपटन्त्त्तत्‌ क प्रणस्जकन्यठ्प्रमाल्ञड द्यते वद्वा पे 8 कोणा वट 
तपम) ९९९३ १ हाणम। टाफणाडाि प्रसाद कषे कृदहतैर कल्ला ऋत शपते चा 
लाएमोजपा पर 0्रट क ताह प्या कृणोाप्रण + भतार 


प्रद्तपतीाछण ण च (षक्र लात्स्णक्चठ ¶ठ 1९55 वक 59 एला चलम, त०८५ कण 
पव्टकत+ कणत, एषट्वप, दोठण्हुरर एद पत 8९8 लफट फ [ह्रल सपलपेक्तलप्र, ऋत्‌ 
पृष्ठा ग ६ सेोत्पुण एपक्राछक्पर कतल वप्पफदु 8 पीणर्दए छलक) सतू च०९् 
० [५९ कट्तछ३ लणफट्तृप्ला१ ८९५ = एद्दपृपा८उ फ ६} 56 लठ पठने जड प्राम्ि 
कत्ल्प्ा णो {6 ठाः तातं जलत 2 १८) दयम)) लानपञ ण्वर्‌ प चोट कृतपृष्छः) 9 
ट [णषु फणः एतना उवप्लण्ठा कालान 8 32 6 नप कृच ५१० वाल्त्‌ 
कपदवटणाऽ भ्ल ४ प्रस्रफणढ 4६ ०१६ कणप आणी १२३ {जफवे ९९व्द्‌६ ९ इत्र 
छप्रफणोप्म 3 प्रकरा प्र कवर पत ५ पाठाः सल) षति 4 ली) ० ९ [लाज इषयश्त्ट प 
पणलाः शप्त म्‌ 95 मपह सकत ४ कणोत स्फमगोञ ध €क्एमप्ड सव्ल 
क्थ) प, स्टद्प्र 

(एष्ट ककल ्ल8 भोणाले भर तदहे पल पल्लवं ठलेपत्रमा ज 116 एषे 
परण ४९०ल ४ गरणा #€ इन एटद्ज्मे जः दल व्टप्ठ्यम ट,९ ग पठ सफलोश्ो 

40 कसक पोल प्रस्रवे चेडप्रकका्‌ निक्ष लनो 9 2 82 कृषे्रछफक 
भलत उद्तपतस्ट पड छठा प्रदवह ४० पलत ठण्ड (१ कटु) सथातक् फपि्एकमे भते {9 छौष्ल्‌्‌ 
[ला दुम प्लीटस्ट् पलट प्राल्रावरल्वे पेठ ला शोषणो, 15 छल भसाध वेल्कृषपट 
ण्याः इपर ऋएकृध्माड वत्‌ ए 15 तपदणा+ 10 फफवठलमन्यत्‌ चट तल्जु ० ११दअ्‌ पा 
षएशाज्‌ अया ठ दव्लोपु दम्प पचम एकपऽ प्ोछपट्छटाः & वपद्टह १ अण्‌ एप्ीणलात् 
छप्‌, प्ल प्पसपरद्यप ९साप्तल्‌ट त०९३ एमा ९६ जः 1३ एलटप्णट 

1 ल्ल हरकृटपालाद्ट वष्ट चो ललक वलीहिर कटछोतणााऽ [ञकु 8 पणः 
एष्य ४ (€ वलप्लोणकृक्लष ग लादप्रोञणङु चषकाः ऋ) पापज लगा 
प८5६ पलीटरट्ट प्रकु ४८ तेपपवृलत्‌ ऋऋ० तपर ष्ण (1) पपणर (2) ४०५९ 
छ पट एषाप्णाम्तुः १ ९कन्लेऽ 10 176 इरससक४७८ छट्प्रोक जा शतै (३) कषफठव्छप्व्‌प 
(पोप्णल्०््छादत) प्सीरर्लव्‌ 

2 तदकष्दाणप्दतु ददद्द्‌ केकि) रकलफल्ध्दो कत्त्ेमच्छुल क्त्‌ तमालम्‌ छलः 
+ क०प्रम तलाश णम कपो लपफणाशा १०९९8 प्८त८१सद्‌ इद. छप पेषे 
पष्ट \दप्त्पल्‌र (तर वषुनल्जर ठ कल पटैः प्लतप््वल सत्‌ एणप्रणकन्र) प्लु च 
वदए्लाोक्णो ० ४6 इल्ट्प्रत्‌ं एष्त्रषट उपक भात्‌ 106 3} 5 गे गये छल ¶६ 
एपफठा५ काट सृट्मार ऋ रकष ० वद्र वलक्पवेञ चकृण्ये ¶€ फीत, १ लभ्ते वृह 
पेष धज) ४९ फष्लपरे इट्य पप लृत्‌ भपपणोर ऋ को ऋशिः गट छप्पर वष्टु 
४ (पपु एष्ूनेरल्‌ ०5 कणत एल स्कृषतट्ट्व्‌ प्त > तरैकत्तछप चेप्रड १0 आदा ९९३८त्‌ हदा 
दपर चपल 8 १ परतदृप्णप6 फषल्छपप्ट 1८१७ ६० तेल भृषल्ससतनरा वा= कद्पषट तण 
णगणानु = ष्ठ एप्पव्रसु दपण ल्द कठ} एणपर्ठ इषणो तुषा 
सजो) हद्हलाय१€ सश्वपहठ ज एषु्प्माद् दपटपोक््ये 10 50 एलः एला ज कण्णो 
४ ष्णः छह चेष पद्‌ करहु क ल एष्य अप्या) ०८ दलः ठषञतपटकपर क क 
एषण ६८९४टेड ए लणानऽतो गल्ल गर्त वलट कुः वालाणठत ऋ {6 एृपरजाश्नं 
सलात्‌ कृषष्छकपष् करि 6 णलः कत्ते तल ए्रककृषपेकक्कत छएठन्वं कषल्छडपा€ वयन 
माल क) २5 एलछयश्र दत्रएगाष््् न लाल कातेक्णण सरद 


104 (41०१५५९१ 4 [21५4१ 


ष्ट एषा एष्मिल्व 6६ पलीटस्त्य का एतदाह दीपद प्र ठग कृत्प्र्वयाप वी ह्यन) [त्फ 
ल्‌ दापफजाजाा 18 सपय प्रावृलन॑णन्दे ४८ एट्ट्या वद द्य ्पाणा तृ थल सामि प्रता 
२ एटापुगष्टत्प्‌ वरदः (वता ततल क पाट [स एष हस्तपाद) 13 कट्लेपषतत्द्‌ ४5 णा सपनम 
वरा भालु मलहर कका प्राद्माासि्जिद्लात कवष द्काााछा वकर लु द १८ एण्न्वृ€ + 
च्णव्‌ एणेट कात्‌ श्ाप्ाणो्ठ लावणः कली८्स८म १ वकातो। कत्‌ ९८ स्लार्दणा 1 5८ लर) 
तवपाकफल्त्‌ [८ नाप्द्ाणा कुृलपास्‌ १० #€ 06 वा भ लू 116 लिालापर ाला+ पष कत्ता 
रद्णपतस्वे कलत तणणहे क्रा तृप्य सकलः एकक लाल पते कृष्य १ पस्कतृकाम 
गतोक्ानलल्ते षते पपफाएर ताले फदर कष्टा ऋद्ैप्राणोौ\्‌ पीट लाफनेप्रर 1 पाण वह 
११०९८ ए\ तेचण्टुर ज पार 1९6 सस्व पोषय १९1८ [ृजतादणो वृकलं 0ल्टपा तण 
धर कर्कृृलनतमस्ठ त ९ पल्लन सकृतः {1/6 तज॑ कह ५९ पगार ६०५ पयत्‌ धेल कृषपपीप 
ल भक्लए धल ल्गोाप्लस दालोकतीणो 1 एषा [६०३ वरवध्वूाषत [1 रल्लापऽ प्रनत [षाम 
1010 १० कर्पर पाष कल्लृत्मना ग्‌ १ जाद] ृदपोटक] दततक ११ नावा १३६ पा तोष 
षपरालो) ० 1 1111€70०९५९ब्‌ कतल) णिः एर्व दार, क लीटर ९ चरकल्मानद्लाम) ण 
लह्ाएणात १८९५८] दान शुक) ल्पात्‌ कृष्ण्वप्ट्ट 16 गद्वु क ताक पलो 
छपर वयपृणक्षर पलि 1८ सवाोापोजतद्ीणा क १ पर्वाणि वृधाट ९५ (तत 
५ ४ तीटर्‌ पदरक्ट्कातद्लाा गाकु प्दप्णो ग कृटणुालणा वतला८० पत्‌ १८९ 
७ ९सव्छकर्त्‌ पत्‌ सवलप कृतर पर प्त्जाफलुकपार + ल्छक्पका वर्णा ए्ली९१९ 
क८ द(गृषणागीट जि पपन कलाजोत्ाणो 
(गातय द होढः यट कृतना) कृद१८३ ५0 कोणता वाणो फणी 
774९ लल [८ १८ [णएर्कप्राठ 1 {|1८ 1९8०6 लका ट प्रदो ताला पना म पिट ।प्ाद्‌ रतै 
1116 ९९१८०८८ ग ऋतालालष्टा९ फषुप्रणाद; परल्वामद्रलम लत पाता नपलो। वरथीट९९३ 
{0५९791९ 
९९२९७ /*071 (१८ 2, ब (0 10० 54/9/९१११८ (१८१११4० [प्रलपते € ग काटरतापरत पण {1९ 
6नला नाला ९१९९३ 8 ८९९ एष्प्त्‌, दव्प्वन कत्त्‌ & सि्‌ ग ह\०६८फषठ ००त्‌ एष्ट चपा 
1 प्लाट 15 कल्‌दकर्ट्त्‌ एण पट कर्ट्लुठत्ञ + 6 कृषात्ातफद) करतर चात्‌ त्‌ सकार 
र प्6 कएपााणाक्षा फला\९९ का९ लप 
शी8 एल्ीतप [नड एला €तनाल्व्‌ कण्टा ८ सा९ट 1६ ण लार ०+ दातारलागन ग 
[९8न्€ः' लाटा १९ (11 1116 8९ अलाा० \९०-ल्‌ऽ 1116 क्प) पते) तव्प्ताप 0१ ९९ प 
ई0ाा€ [तलानि भ कोत्तालाक्ष) लापगादया तउ पला १५ 6 माठदृतषे ९ इवात्र ॥ 1! 
ान]रल्व्‌ निर्म ४०व्त्‌ णटकूपाल पढ @९५१९्त्त्‌ एर जलो छकयीट्सापटलानानाप (इलौप 1९ ) 
दथीदय्तठ (१०१ (1८ 0 (0 (१९ (काका लद शगात अप्त) न कृ पलार फ 
एप्पाप्रमायप्‌ साफगाल क [० शज्९्त्‌ तोमः सा पात्‌ प्राद्‌,ल्व्‌ कोशा प नट 
लान्न्धाएटवकावहुष्फाण एष पठ तात्द्दतत क धात हाप [टतौ तप्र्रहु [६ जः १६ 08 प्रानाला 
पत्‌ 7० ९८९ छा णट्रा० [लकष ता९९० [त्त्‌ ० तल जोग पाट ।१ ए०ारूाञ (5कण्प) 
4 कपोत्राठ्ट्ाछक्षा) एदीटर्‌ त्ति पट अट ग घाल लकानेप्ड आप च€ कृपोक्ठकाकिः) स्णाल१ 
छ पणि #ट [पिल॑लत्‌ कष्ट ठपपर्ल्ड ट ल्जणयाक काला 10 व्ण कते 1९ 17१ ण 
फाषटदा कका सोल्लग्ठ्टव्वान्हम्ृोठ ताष्कह९ सत्‌ करट ६0 तलकर कोला फष्ल्वे एत 
0 चप्‌ दगानाध्यु तला एनार्य्तदप्रना गुठि आहा स्यात्‌ 5१ त्मा (कतात्‌ € हद 
एासप्ल्वे ए, ८४९ पल एत्या फष्त्‌ ऋटालर्जट्त्‌ 1०य्त्‌ ण ट एष लपद्यलेट फण ४ 
्ण्यट्यताद् प्ल प तषट एाण्ठ्त शप, ० पाट वष्टवाः ¶715 फठणवे ल्त १० 
11910०६1 ल्गृल्लका+ वण का पाक उदाना € काट ऋऋरप्फव्‌ 116 कषृणाप्य) पाा्ड्टल 
लातच्टपतुाभाः व्रा ९९०६८०९ ग गसी९९९३ हठः धल वप्र कत्‌ ठतष्टा क ३ ०1116 ६, 
© ४० <€ [ट 28 गाताजपाट (पाण) सदव कवा] ए८ ला॑ल्त्‌ जा पात 
) षष्ट ककफलधि फ्ापिप्रलाद् ण स्लीह५टज वनय या (16 वपणष ते 


प, 
एषषपप्णष 1८ 
पाट ल्ल. 


दृ पप्तता अकछस् ५९ १ ६९.०९१ न०8०1१ 106 


0 ४6 [वद एटट्छकरहर लोल ण €) [श्ल कक9 9835 छषन्टारल्व्‌ [षता (1) 
पत, शद कणर ऋध्‌ सलं धट दवद ५षटोर वेल अण स्खणाते 1 वकल 
१0४ गलीलप्टस अप्लृवकाह टस्छये ष्र्पट छप सट एवज सणुृल्व्‌ ५ष्लर #टे 
एशां प्रलय पेल्टौ९्‌ ० (2) 10 वह लेग कृतष्ठु सकन वमे वपल फ कि 
[विजय भलवल ह (टे (क्छ), > वेल्ल णर निदु धस्ट कडकपतणय पक्ष भो व्िप्वगर्ठ 
वप ृष्प्ाण्यतरत सणफमन्क दद्द एल लप्््तल्व्‌ हमा 9) कराषव्रण्ल्वे [ष्ठन आ {6 ल्ल 
छण फण्‌ परौ [जण फट पद्ल्मा+ णता ‰त्‌र कर्त्व (6 जोक $ कष्ठे एष्व्‌ 


(1) एलो श्रि पाप्म) लफणणाकप ठल्ला प छौला न्ट प्न) कर्य 
पोत [टलटप पोका सवं नापपतोत्त ऊष ककठकर प्त्रे त पद्रललडट्त्‌ 
कषतर 2 46 [८वनलः ललाट [र पक पट्टा जकला तोलाठ 1 70 एषी पलातन 
मधात तृप्त [ट प्ते पठ ९, अवलषट्ट {णि द} ६६ [०६ पठतत (टपत्ट ६8) 


(2) ह ८६११५.१ ज तादा ृललजाञ क कृष्टये {106 ६१२८. ५ भरलोः दट्जृकत्‌ 
४० पणाण्ठ्‌ एलणया २४९ १९१४ लकृोत्स्ते ए त + तट्पष्तास एलो" 


(9) पा ९९५९ ण कोशम लाप्फणुजप ष लोट्तएत्वप्ताणहुममणो 8०१,8 एण, एप्र\ 
पष लीप्फदटट्‌ ० भ०पात्‌ काद्वल प हुत ९ सरतत सपा पा १० धीत अलादद्ररा 
लृल्लत्व्‌ प एलो ० तलको करज १४८ फ एट्दापाप दप कर एला षहा 
कणष्यप्स्व्‌ ४ ट आ ]0र प्छ ए००+ छा कर पकम शोट्लकरल्करकानह्वानम प्रोष 
पलुग्टजाजस त 16 ऽ ए द्व्‌ ¶ पष आर सणार ज १ 4 १४१८ \2 सते १3 कपत पलि 
ली ११८्द ५ दृ पा ६९ कृले, कित म्प्ल ऋय पष्ट लहाोकठणय 9 पोह पटुक 
ल्ण्छाास) वाल 


(4) कल लललस््स्तरवीन्डुवत्कणिट लोकषु ज कषणेक्रोजतर लादफेनोदाप च १०६ पण 
प्रतत रकृट्तफाला परो ४) ऋतहव्कटु एकम ऋ पट [च्या सद्र ट ट ४) सम 
10 धौपट कृपोप्राजानध+ सचला 


(5) 0८८0 1+ ११ लोन पा दल दोल्लतरछुटपाणदटक लसर {0 प्रल्ल),ऽ कृषीष्ट 
पादाद्रकध ण प्ोदृषप्ककात क्लमं [ष्ट्वपवट ।द58 लप णिः २ हिक कठपाऽ शवे चट 
११नाट पोप्ापतः ०६९ धट कपोत्राणरात + २१९९ सट 13 सवृ पमाजाल 


{6} (हष लल्न्ारत्यप्कोरदपद लोष्ट जट्ट 4० प्रण कृष्टन्टप २ पकात्मे एञचलत 
टाव 11056 शपणल्वे छ प्यनप, छ [ल र सक्ठटणम उपर आ णाना, हद 

(7) 4लण८ गणस सलापदणोक सा वटडपीत्तठटु स्वक ष्पप्फणौकठद एष्णणटुस्व 
फत्णाणरत दरतः कते पल 15 ५०६३ प०६ [षण्वपत्ट पहटाट एष्ठिषटु चप ध्र दाह्ष्त्रण 
6०79 


(8) 0च्ल्वयण्दः एषयलादड ३४०६८ काः साद्द्द्व्टक्पाणदुव्छछः १ आवातु 19 धम 
छन स्प पो दतह पाहटलत्छल एद करदज्द छर्त्पे च दौपष्टप्‌ वलट य पकप {कह 
हुए प स्त्पलेट १०. प्फरवल षट्च उण) कात्‌ पाल 18 2 ¶्छपटमक (ताप ४ धह 
लटकरल्त्‌ ०९३ दल सकरद ६ ४५९ फणण्पे चह एभ्चलफ ण (प्टणेह प्भिठा३०१ 0०९९ १०६ 
सुगृहा उ ट लल्प्ण्टनस्केष्टुप 


{9} ल कहर्टाट्ट क छट्सणय९न फ दकल प, एलवव्फापक स्यृट्लानृ) क पाल रमं जट 
ग्ट १ सपतद ऋ लाच पेष ठि 8 तां कृपताजभ लणोजक परा धाह कव्टा्ट्ट 
ण भषटमठ सकामा प्रध्या त-९५८ च्युत 3 पेार्यकप८ ० शष्ट प्णठफ्द) दलप 
नण कणाल्छस्छ देटनले एषटताणद ऋ्टठ नन एष्टा ण {ज कप 14.11. 
कष्य साठ (णपत्‌ भप्छाष्टप्छा चाष्ट ग्फुकन्यातेफ कणप्‌ःऽ सवलः कर्कट त्लाततालान 


110 (010१ 4५८८7. 1214 4०५ 


(10) फट कन्ला्रल्यट छ कृतपप््‌116 अलात ज हवड्दाणााल्म्णा कालामाल्योत पी 
पाप्रामाप्द+ लाला [पतकवस्ट कृतम पा पिना त पताह कषनमाणाणट कयीटप्ट 

4 \1दव० कात्‌ (लुता एर टप टु त्यीटप्त्ड णि कतलो वष्ल्लुणात पा कलवा परात्‌ 
टु लाला पाकृपकरए्त्‌ टपृष्यपालाम ९ स्ातेला पपै तलानाञ१८ पए ९ 
१९६९१९८ ज एषम प्ती९र८्ड पष तृट [षट 0षठ 1०९ ० पष्ट तैठटु 8 [पष सदय श्प्कृीएत्‌ स्वका 
(1००त्‌ णि १ तृलान तण्ड वपपुल्लामः ग हाप फलवत्‌ आण १})९ पहलयालम का त) पकृलापिपस्त्व्‌ 
1०४९ साप्रर्टत्‌ पीटर १ वर्कल्लाजालता पा 17९ कृलिन्ल्े [गट एला सत्प पीट १ 
71663 एला दया उपाक] प्८ १ ०रस्त्‌ वर्छाो कधी९९८न णित पाप तत्रास पाधयणिए 
तत हसृलाफालयाध्द्‌ तितषहर त अदिा०म्‌ ८६ द] हा०१ कह कृलचामल९ क दो्लण्ठणात० 
एरप1116 लाकाह८० वष्टि १८ १ पष एला\९३ क 16 कार्ल, पलए एण तृत न॑ ल्मी पीती 
छपा लापा 

प्न्वा्ला) पणत्‌ ठलोात्ल ला पाल्दम्परष्त्‌ प एाठन्त्‌ पिठ पा 116 (गणाहा) वशाल 
ततरल कत्‌ उपात्‌ प वषट काच ल्ग्णाकत+ वला त तृप्ताकाप्ीणा म 111८ एण्न्त्‌ #०५ 
णाग सकृदाापालाल्‌ कषो्मोत्) ल्एनागा वव्दृम्ता लौ ण कक # वादाल्‌ न्ट 
ण एपोकानात्त) कलाप [णठर्मप्रठे (कन प्रतते वाल ए परठदात ृषटजठ) कील 
ह्र लकार्‌ पुरल्धज ज स इ्कृलानण त 1\ (नृण [लत भल कत बाहुकीत 
लीनाह९न ग पाल ल्जणाषि एोण्ण्त्‌ कम वका पजा९ णपात्‌ लसल परा कल्कावाद्‌] क कनद 
कहा९० कह]1 1८ हरपल कलार) ज पष्ट [ल्व का शकरलल्रह ७ एाणण्त्‌ ¶क+ नष ८ 
1९९त९त्‌ 

(गाप ९ षो पाच्व्पड पोल कृण्डडफाहः पाल ठ 0 हकारा (चणम) 
णिपात्त्‌ पा एण्ण््‌ लगन ४3 तार्न्णमप्स्त्‌ कादर (कलौ) हरल) पाप शाठपर+ 10 ९१९ 
९७९९ 7०६ ज] पदी ॥ष्षत्‌ लक्ता१ 11 कनलाञम कात्‌ कका ए 2150 कपापानाक्) 
९१९०८०गोालाण) काते फ्मानलोक्डतङि) 15 कटडजानफोट [णिः इह ग {0९ भ्र ॥\ 
शु (0108 त18९०९३९त्‌ ६१०१९ 

एत्न पल सदनात त पोत्रा ग १6 ९ प्यीटर८> व्लाद्षकऽ एतदा भत्व 
को धौ रृल्ाफलन्‌ णात] कट्‌) कारे वृाटकतेदते ए) स्न 3 धगृण्ड्ा (5 छपा 
प्रको 1० उलृठवाट्ल तौलाष 110)१९९ ल 0०९७ गाछ गाला {16} त० कण 6५६ [ए 13 रणं 
ए०्डय्ह १० एकूणवपण्ठ प्रत्रा ग 116 पलुं ए९ठ्ठापेट्त्‌ व्सीट६८३ प्रलयानाएत्‌ आरा (९ कारय 
लोकल 1.८ गण्डा 15 इट्यद्लो3 एण्यणट 1० ०५८ च्छला, 46 हलातट 
पाल्लोक्षाए्‌ 1््रदणो त पो कष्ठापा लशा ८१७6 ०९१ त्र १ लाला तरा 1 प्तोकतम 
प, ष पिणपिन्चना कज पावूतप्ल्ता 19 कौ दलम आ प्रायो पातृ कृत्तलपक 
लाएपपाञ्ात८ड 1४ प्रा 8150 क्रतौ 06 ल्व्नो} क१्०९ ला लृप पो कलले ८१ 
गछत ण पल ककुप दवण टत्‌ {० लतत सचावृरा "पगा पञ 106 एकता 
1198 गलया ०व्ला्तत्व्‌ (एष (खाः जपोङक एवा 9 कृकतटपोत्य एजाजलुहप्रणय ण विल0ाऽ 
866 16६1 शध) 

1# 18 पालि १० वल्लव फक्रलेकल 176 प्ल्वप्लाणय ग ल्कण्ाथय) काल) 1०० पणम 
धुगा९ गः {16 कण्टुपालातलत्‌ सका ग चल फा ट साप पापरिताल्व्‌ पालट१न९त्‌ प्ट 
पपाटाालाड णिः ०९३६ 28 लसय शार हल्ल्छयत्‌ कृण्डडफ्ातु [3 हष्टपल >+) 
्रृलाालता द प्रा लकम्‌ ण पीणञ ठछणटपा 13 पिमिषह्टोष ए, तातपि 5१66 
{5© १९१९१८३ छठ गछ वता € प ८ ल) पतच वतप्मे (तर मत एवया] ४८ वार्टप्रनट्त्‌ गा 1 १८ 


गलद् नोभ्क्ट) 
कर्घणि€ कारलाड्डण्हु चट चट प्थपरालत ग कपोक्णश्रदः लानो ९ वल्ल ग गृशुग्रठ 
एष्ट 10 दाप्य गोपैः वल्ल मो ग पष्ट नर्यं प्प्दका17हु 7०८८85 २ टकम्‌ ताठकण्न 


[175 नल्लात त पलल 84 1८231 वद्र छदि ४5 दभा १८ [पलार पट व्छाल्लादरल्त्‌ 


192, क 2, 2। 211 


01.85 दपाछएत्डाम + १४ ० एभजछडभ 


र्पम्‌ एषण) सपना वइ एवप्रव्ट्तं ए शदप्णफछा हणप कट एलृप्ठ पदात 
णा णपा लाषि प्रा (र [कद सप्च्टपलटय व्तवन्‌ प्रठणषट कतस्य पल्ुक्छपेद्त्‌ 
५8 रदा अपक पे ए्प्ु+ ०१०८ 

प फ6 फ्‌ ४ पि कुखलत्ा क हमैषटुैव्मा$ ज चट ०त्लप्यलाद्ट ० १ लण्यन्‌ 
पतपणापएण्नाञ कपट स्लप्वतस्त्‌ ड एप्त उ+ कर सण {साठ छ) 29 1 एल प्ठय ण 324 
एणाह्टलपा१९ कृतरमाररतल्या दसक्षातपण्चमार पा ए हया १३ [ष्ठच्‌ (ष्ट्य) उ कवय 
€४६९य (ट {लिप्ि ९९२ ५९८ भ -9 दहट्टल्व्‌ दष सछतल इधपत्‌र प्र, भ्रट चल सु 
पलप ०१ पाल पए पल 1पलोचतेद्तं आ धट ऋ लमैष्टुच्धरणय १९ाठपत्‌ धलापहण्ञर 43 एधत 
क 9) द ष्ट, छ 165 पलार इलेट्लेल्पे इछि {ष 5 सासफद् पट धप्णपषएत्डयमर छवठ 
एकमे वृकण्यफतराड ०१ 6 एकवैव १८ परद्र आरन्‌ ल्ह पट स्ववले१ ण छन्त 
त हद्‌ 35 पील पल ृषयोचु ०६८ पाट पप्ठकफषणनरज पह तम रलोऽ ३8 छल हह्छत्‌ 
कु कृपित प्त्छकमऽ उम ऋज च्छणााना परा कण्टः फ निल भर्ला९ 2) 200 
साध फा लाका ्णकएर्कमर ण पट 10 €सरलफल्छ € दरी \लप्रऽ भलि 
परणल्त्‌ ॥प कद एल पोस्ता 4 कवत्‌ ६४ रक्ड ण पट पष्क धप 2२ (रप) एप 
किम छटाः [तपय ल्रएणृत् कथे कटल्प्यषत्‌ र {द 8 एषि एल क शाठद्ष्टा ६३ 
वणय \ लाह ्णाफाण्डा प (१९ [दु ५95 एषते छ 52 7 कल द्रप ण 351 क्पा००€५ 
[्रिप्रपल प यो) भूल्वालय ९५८ ्कष्रसट्तै 79 7 फल पलप ज दो16 ८१ 1 एल १८7 
ण ४6 ७९९५३ ६९ सल्‌] एल (७6 ० तर ददष्टपयटः १४५ एदल) ५८१८९६६९ ४९ फस 
वैटणष्ठ छ ४ शा०४२ दपस्छक्रष्०ड,ऽ पण्पात्‌ कषष्ट एल्लय ९१९ हास्मा वप > इहपढा९द] भत्‌ 
ण 1669 ८१५९५ र ठ्जणृदाय१€ एषोक्राछाद रफफणप पष प्रलोपतेष्वे 13. पिपा 
लेप्प८म कठ जलो ११ प्रटलमुत दसविलयष्व्ट ज & १साछपर प कणफफण्चड वड 13560 ४, 24 3 
फलः सला, {एत्लः ६६ प ) (राडणफसछा5 ६४८ भद््मेट (ष्ण +प३ वहत हलौल्त्‌ ए६बत्‌( ६७ ठत 
प एाफणप्ड छमा प्वठप्ता प्टक्ड्णाऽ पणकरण्तर फतठस१ पठार छल आरा चट्‌ एला 
मौल पीपल द८टाप पद्ध पोल पत्र ०८ 


चत्तो (€ ताल 15 पोप्लो) ऋष्ट एछ्र्रठय धः जालोर एला, स्त (ह 
माणसे चेकेहुकत्षड ३७ विलप्य क्ते किल क्फृण्ड्डछणार सृललन+ पला (6 कक्नाहन 
धषठप्तऽ 35 एटि कत्‌ सपदोषणय प्ट) पलपन) पटपर (करषजणषमलणतल) 


द एः दणपतुरजा, 13 (€ जठ पकप), १३ एत्र ६१८ पपण०डड + 8 9, 
एल प्पणफ्एत्डयऽ डद ०ठदपसर ०८९ लयम्‌ प्रिठणाड छव द४३१ {फ्‌ {0 14 4९१३) "िलिः एणा 
पषवप श्णदु पष्ट [द्द शद ४ धोक ण पोष शट धल एप तद 
सैप्रफणएपट षट पष्प, एड एल ६० शष्ट पौनः क प्धाछपड एय प €ण्प्पसल 
पटु चट सषिएल्ट्वपलप म्ा९००१३ स्टए, = शुल-१९०१्रड 


एकि शपप्छपएठ्ञिम (जमर व्र प्प्डणड्‌ सक्छ अत्‌ सल छटटपयड भ ६१४९ ग्लर्‌ 
णं ठ साऽ उमाकत्ययट एषण सप्ते वणवा [4 3 एला वल्लते एमपयतय्‌) ऋ 
धी पष्ट चिलः सटालवट हसि (डवलो छित छि छ पवाक स्थकृषष्पट ण कलर 
पषा प वण्ये, फाल १ छा०४३ एष्ट ० शः णो एल एषे 90 2 कजढ्‌ 
वषट पप्षप्णप्षए०७ टाञपषटेर 


१ दपर दफतफतनार सूडड ०0९० छषष्टयर ल्व व्पण्यटु दष्ट = छषट्ट पये एनत्‌ स 
एषा प्र्त्ट इषल्ते ह जाऽ एय एण्वल्‌) एप्प इर्य प 2९९५ स ९०७5 एच 
पएणपणन्छहफषटु धल वदु इल (कलोच्ट लड) ल्ह चट ददर एल (२ एषु पद्व छट 
पष्टस्ह) केर एकु पृलतु+ 9 कहते ठित दषछवतड 5 % [णहि सपाटता शण € 


11 (4०0१ ५१८ प्र [रन्न 


@कालौ1 ्तपि€ प्स्ल्त्‌ बरा काधि कमृण कर १० ]स्लृ) #ट 4८ वात्‌ कृ मा फला ॥¶ काणा 
(८१२८८ [४६ दतलोऽ ¶प्मा म एना 

0५ पार तर्प्रा तदै तप्र णणयहष्त्‌ कए {© मलहा, ० 111८ [९ व्णाण्एञः 
ठ तणा पषल्त्‌ साऽ कात्‌ टतान्छ च [रलो ० पष दातृलीौलेपाो पकात्‌ एकत्‌१्‌ 10 
पणा1015 

ग एपतातठ कृत्वालाात पर] क्ति क्ति कणि दणषहल्तल्व्‌ कल्ल इदा वात्‌ 
0 18९९ कपा कालात पणात्‌ ९ कहलक (फवनालापा एत्व्‌ वल 1१ पए्वृप्टा+] 
लाणिषल्त्‌ लष, गीला सतरकीह जाकर पा पटे पलार ण 1९ [नल्‌ दस्म 

का [लएवन्छ्त्‌ ्लादृलाट+ {0 पाप्णाराएक्नम 078 कल्ला एिपात्‌ क [तला प्रवीर तणा 
१९५५९ [एव॑ शिपतठ निर प्क्ष वाह्मम प्ात्रट्त्त्‌ एष 100 साल्ल पृलणकष 
+ 15 शुढृश्रणाा रण वा आलषकर्त्‌ लछवल्ला् छया वापत्‌ ९१२९८०१ ता ठ १००्ब्‌ छम 
1 0१ लाला ज धरर पात्‌ पा पट एन्न्दे कत्ल कात्‌ 14 पष्कृनारट 

एग क्कपालाप्ाम साश्राष्टच पनया पाणा 

प्रलाएदन्ट्त्‌ एछ्चहपोपाा 1१5 ००० ल्ल तल्र्लतल्त्‌ निारन्ह दष्ट स्वाप्ानक्तणो 
त व्ाहटट तर्च का वह्ठामोत दात्‌ होट कतोापताजत्तणः ग वृपवकाल ग्रणुतिंट कात्‌ कृललण 
ला एक कात्‌ क्ृष्लालानमा का८ हवत्‌ १० कृष्णात तकहुपात्रमा ण पार ण्व प्रकट 
ककाच्लााह ण पच लगमपोह पाट 73 त विर फट) 15 सा पाल र दनहुवाणा 

षाट्‌ [जलप्‌ कृता परा लष एष्व कपल पात्‌ गदाएव्न्ट्तं लृटा कपाष 
प्रा {1९ प\०९त्त्‌ भाट लृतरादतला7० हकरल ९१९९१ ० पा्जाफकृोलातार + लाणण पणे 
पचान ग्ल कृष्व्टााि लाल 70 णवर हद्वाड गः ट्‌ ९ फटाल्‌र ४ काह लाद्मह्ुकालाय कर 
दा ० वा]त1९ वल॑ल्लनाट गण्‌, ४ दकटपि कलारप्रणालाप एवि 1 {16 काशां तरत का 28 
प छः जाणा माल ण ८ एतां सहु १० ऋत्‌ १९ द एलहुपापपहु कृष्णप)9० 15 प 11८ 
1 (एत) पा [त वकृृलकाड १६ शीट पल्लवा वकृल्लं ज धष कतकः एटाणा वषट 1० 
एषरछञप्ठ जा धष (कष्णाकएरूल्त्‌ पला ग #© ९८५ (लाष्टट) नाल ण १ृषट 
आ्णण्ा भिलि ऋन्ला॥ 15 वोद पृलत्रणात्ट ग हनासा९९१ ग पल हुक्म्ण्लालाप्ार वष्ट 
णा तनगशद्सना ग ४ट नि (मासा) एतयो वप हे सत्रा पष ल्मा९ञ एकी भना 
पा 10५ कष्लऽ (कफल) 5 ०टल्दगणा०र शाः दद्र शह (०ककृषटन्कठाः क (त तषा ४) + 
01००व्‌ एषट्र्डपाह तप्र पता एएटञडपप्१ एल ५ लटा 60 कात्‌ 150 व ९तपर९ क पा (1.0 लफल्ट) 

९ पत्राः पछि प्रजपािलए्त्‌ [क्लप कत्‌ पतारट्ण्ादल्व्‌ व्रणप0य१ 18 षमत 
पदा णापि सा ०४र्ठपञ क्ठाषएल्रालाध्रइ प पकनर पोर वणााऽ वतीया [1..1141 
{0 {€ णणार्ण ट स्ला 

प्रप्छपा00९त पठ १९९ल९्‌ग्‌) पलक ह्‌) प कन्न १९९ शात्‌ फलतप्ततेटा प्रतत 
एकत्र रात्‌ कृषााम्पम+ लना) पराम कल्पा व 1089 पाता 24 काम एलान 
पप्रणाप्न्डाड पात्‌ {० ९. हृ्टमला एला [लश्‌ एपाप्लाक्ष) लााफएनाजा ४ल८ठपाले पलाल 
ष्टा; वस्यद्वसणाड परा नवल शह क्वाणप$ 

0 शष्ट ॥लप्शृला्त गणलतका९ठ 25 धल क्वण हि 8, प्रणा गता धाभ 
3 १०४३ 18 70६ वलक्लाल्व्‌ इण्ट गहुसापटवणा ग धत च्रठकाफाञ 3 सल्ला कल 24 णपा 

्यादडत अकनप्पाषटऽ अप वकात्‌ पोष चल एला 18 एष्वेव शात्‌ ०1३03 
विल्व जिए 210 3 फकपतात ० 10 एकलः पष्ट एवल 15 वण्फपयक्ैना 


दला दग्द कद्वट मु हलानृषलष्य व ल व 


वालक एश्टणाऽ फी गरालठडप्तट्ड 10 कतात्‌ कृलाफ्रीषटा ¶ला ¶{[701100515 ए 
दद्मो पण्ड क ए05गला ९९ ८३5९8 पअह 13 गरत्णप्रलातल्व घञ ला ण 
1५ 11, - शध्ाजणष्ठाा उछाल वतप टद्ाञा5 88 1० चट ली८्वट्‌; ता 1 पाल्ये (पट 71.९8} 


एए्ठरश्र ह अफठापश्च ५१ + ८००८२ नतलएठनात 113 


पूष इशभााठ कष्एटस्वेष्तछ शप्रोपे ४८ जनिण्क्व्‌ ऋ सवातो कृच्छ्र धोए किर स्वैता 
० पप १००, {1938} कलसणहट ३८ ५०९ एष्ट्नापवलस्वल्त्‌ श ससव ष्दाला( पकृ 
एसा €द८सुग0ा१ लै) 28 १0१ भर स्णाएय ना) धीपषमप००३) श्यद्‌ तण, ए6 (लू 
१00 पृछ एष्व क0दादै कृ पील [ष्ट एस्सपत्तदछ ७१ 8पदटस्छस्व्‌ स्ट जित कृव्ठप॑ठ 
पए वपल पु एप्त व्षिप्ठ्वछ कण वृल्ल्मार्मस्व्‌ एकपद कृर्धर+१ सणिट्लापन्यप 
0 स्प एष्व्‌ स्ट इदम ‰छ र्वे होप्रठञ भार दाक; 16 १ द्छठपरर दभजप््डार शापे + 
{९ तेकर स एषठ लाफलान्छरे 29 ववापा वमाह प ठका र्ठद € ष्क 
वणाप्ण९ ४ क कहा १ एलपाधततेल्त्‌ १0 एत्व तिक्र एह पठण ६५ काप्ठकिलाः ६0 [९ एक 
ण्ण) कृत्यपयटटु् णा १०5६ पा ६ सोष्त [रट्तत्‌ कणफिकण) लपएणुज |३४३ एदल ष्णु 
अदहत्‌ साका चट सकाकु ४६८१० पलो) कच्छप ४४ दाह रफषत्ल्पे ४ण गछ ष्लाणि९ 
ब छण छतु कफर्णोग्रह एल्त्‌ तट एत हीर दुष्प) ण एतलप१ 045 फट्ट [णोप 
चेवा दष्टे [चज तञ 3 दता वापे धकप ९१८ एल्ला काल्छप्रप्दुकरष्ु प्विनच्ल+ कल) 
किला (0ष्ल,) 8८९७ € ततकहटल ग पन्जोपर एष्व १८७१ "ते पह एप क पष एृष्एल्ल्वपा् 
1\ 1२3 एष्ल) 8।४९्‌ दकष पोट वता त कृपाला लाफेलनाप पर कृष्णला पवार 
क धरन पा एल्‌ स्ट्व 33 7 वकष्टुलछपर {(-0णो, कात्‌ 908) [0प्ठर्ला कट आणण 
एप, ज इष्ठे कृतदा(ह १150 एा८९ ७१ केमुण्वहुषषु म दिर्ठ्फष 

८ [एलः र्छव्‌ ल तठ एतत्‌ इकिन्सद्‌ ४८ स्वस्व 6०. ध) ६1८ वलटुज कद्‌ [९९१५ क्ल 
लल कदव्‌ पदाना ६० कषणान पट कटक ग छरण्ण्व्‌ 6 {€ टत पष १०९ पलप 
४९ ४१०१ ९द्‌ दष्ट्दण्यात्‌ दप्ते उतच९९ छ एषा एलाह त ध06 १८९ पा ०८प शप्‌ ९९ 
लषतछप्रानद्ुर्त नककासमजी ज लेत एतपध्डु९१ सत्कार ते हपकृटपीयण १ लाचड दत्‌ 
लणा०९३ 476 छिर०्व्‌ पणस वप पार कृद्ल एला५ पणा पजर ०५० २8 ललाप 

$प्पए९} कलार छाछ 8 एषते पआठट्क्अप्डठ कृणृणक्चद्ु वप्त पट्त्लौ कुल्का8 
10०५६५८६ ४6 पष्लतलीन्ट ज लाप्छएन्‌ष्डप स) एकपल ऋ 705९ एत्र १ लाप कटाट ए६8त्प 
85 एप्त 10 0६ 80 कष्टो शते धेल कृष्णात ठह व्व्णपिः प पो6 एसुपयत १४ 
0०१ लतव 6० श्लफाफणः धे हपष्टलत+ ४3 एल्टा भा दश्वकाल्त्‌ व इहुकदणप 9 {8 
पिह \ सा+ 6५९२ 13 एवष्लू) वकाछ भे९ 1६1१ 2 पला ठपप्तद्णटे एषएष्टप्रह हपट 
प्ण & 6 दपए सपद) पफ चष्टे उसिञलोापर्ा{5 (िलालाद प्ठञृषणे ओण्‌ धो 
पिरे पलपेल्कत् ण एप्त ललाप वव एठः वपम सटा ९ कवलत 
लपुणतफदयः म पकप [षटुकप्णमा ९ लाक्लह्ज ५6 [6 पणृषकषल््‌) करलसत्‌ च 
(ण्यक सष्त्यष्त छा पट सं्ाष्ठल [लप्र क्लि कृवा फर उकृशटपत्ठ दा एणा 
प्राट्‌ एकार्शद्‌ 0 गृट्स्ते चनः 18 धह [पपद् ठरलल प्रक ४८८५३ ते ९ [षुभ 
ण धीत ला ९५२२ ट्स कलठिल्वे कष कलान्यास ४6 [2 सकप्णाषहु एकह 
समाध्द्क्तोकाौ पषछसुम्‌, 15 व्छापस्पादाल-मल्त 

साठ पठ पहष्ठवपठकषे म धल्क्छाद पबे चद्रट्ठपुणेढपधऽ चट तशु ० 
फृषोत्णापत्तः रणम जोक १दाोछण्ड धपव्यापणडड छः दीपठापणुपलछ्ति पदम 
भराय, एषः ल्डलयल्त्‌ इण्ट सेढ पः पसुव्लद्मर प्रस 0 {65९ वट वषवप्ष्टः 
ट पतः म धठ इट्रणपड दणकल्पामजा ६० 1८5 ध्मः 1 कृषः वलो कततालर छर तर्क्रणे 
पललः {6 वेनु ० पाणठ्रएत्छछटणाप्क 5 कणश) दधत्‌ (6 9},6क)} 16 
छ एषा {€ 7९५ वशु ण पफठयपेप्षर ४3 शपेतल्त्‌ परपर शं सा तण्ड पात्‌ चण 
पतुर्वद्ाणतत षठ फोेन्स्त्‌ १४ ७ पठत्प्को€ ९० ष्दर छौष्ठ च्छ 

कुष्य विप्रा ७5 ४ प्रप्ल्छृषल$ञ्ल्पएवर प्टलपमिग कोन्छतर्ठीय कपट 
सतत्‌ पिस 8 एिषकरव चा एव्व 1६१७8 ए फाकाकऽ (ट वलतसट), ग धल स्त्यल्छ्ष 
७ वद्ध 6 क्त्‌ ३४ एलक्ततंड चठ त्ण्पर लछम म एत्०तत्छफपः ० पृपछफछप {३ 
प्षछतठ ज कएल क पफावकाठककः तदवय) 33 स्ठ्वरधलतसय) ट्स्व्‌ पणा एवल पष्फषट 


114 ¶ 4०4८ शानाः ५५१ 


1१ 1 छिप्यात्‌ धा कष्ट प्रापो म पट पावत वलजा 11८ तत्‌+ [९ लष्ठाट नतद 
109 क 0८८ कृष्प्वान्ल्‌+ तेल ताहल्त्‌ दात्‌ चलप 19 शीतम 145 पण ट्टा 
शटल्छाप्राप्कल्य्‌ वरह क्कतात्‌ प्पृषक्दण त दुदाव तलि ल्ग 14 गौ ¢ 
कद कात्‌ ल्णान्टवृ्लात्‌ 50 ताः 100 का 1१ राका द पाणि त०-९ 00८ ग पर हष्९०४ 
पतवालयपु)र ४५ पाट एल दीव छात वत्र्म [छतैपतच ॥० सल्ल 


स्वा क पालि [१८ एतल्ा९ पप्ष्तृलातं वला जवलन कृत्णलार लए तपाता पतव 
पणि) एछापाप्रलतता [ष्ठु प्रतमाम्‌ वरल तठ वल्लः [०५८१९१८ कात्‌ सष्लि 1९ प्रा णप 
नौ ्रातेाहु पिता 

कट सट्लिः ज [रतया 14 एतनील्तं 0६ (1९ ए्रत्रद्ीता ज ८९दुपात्णा पत 
पलो महागछा ॥ हल्ला १० ४८ & हयापूाल वललताणा (९ कपट फलीाण्व्‌ ण 
कटिर्‌) 1१ वरलप्रनो+ वीठिपह कतात्‌ नीला पद्या पठ हषट्पं १ पाका पए छता रलप 
ध {1८ (पातका) 19 1० वला ला पाल{।लणणन 0८ सौल प्र {0 पदाता च 
(वपाक पाठ सकता 1५ ९५० छत पट्टे प्रोटञ (८ कलवा ६ प्ट [षां गतां [णाद 
पीता १0 कपाट 

ए.ल्लड 171 पट हु्नत्छापलापि पतल लागा वृषा] णण्व्‌ तूर सला 1१8 
९९०९०९१९ १ कृलालायणो कत्‌ कट (गल 6१ ९ ९१) ॥१य्‌ गलाद] छा कवापठवा८ प 7166 
श्रोत्‌ उतना कत्ललतय्‌ लातर्त्वप्वाणड काट लगा्कफतालामा)१ 10 165 १५९ प्िदृतणाा 1९ 
ानत्‌ष्र्दाट पो वणाकक्मर ग € प्ाट-लालय९ ९८३०९]उ पर लक© १116 ¶लात॑दाट+ 1० ल्ल्वषाष 
28 ्ा९११ ार्ल्वणटु वष्ट 1० कणोक्रलाक्षिु आादिठणा 13 ठ 2 दजाकाकाठव्णा 

प्ददो तुनात्‌ एल लाम्‌ ल्त्‌ र हणम १७ {16 वद्दज्र णा 8 १ला०तञ [णा 0० 1 
18 परादत० काल) कह्तं ९, पष्जापफमुभलछ्म ज ज कृषाक्रामातत्‌ दोपल) प्ट एणा 
गाल ए्ल्गाकालावल्त्‌ त०९८ १त१ हला #९ पाप लाजाड [क्च 200 फ प 
स्वप १० 1000 का ग क चगण्डात इन्त त त ठ कल तला वटसा०त९ न्णुपाला कष्‌ त्‌ 
पपापूकला ० वा्छऽ पिलत कृ परापाप्ट 15 ववु]परल्व्‌ १० पोट कल्पान {लर ह; > 
ल्ण्हणोत्ाणा पाट समल ऋऋतलु परस्टत्‌ कालदकत्‌ 19 ६0 हा © 50 पाह आक लाछफद्‌+ 
6४९ 4 10 ७ [पाऽ छ ल्छाल्लापरलत्‌ [कशाः (100 फहु ) पोात्राप्न्छपाक्षत+ ० कप 
तप्र काट्छपम्‌ ११२८९ पम कट प०७९० काह गात एत्कृट्क्ल्त्‌ प्प कल दन्ब्हुप्यतणा पिट 
1५ छल 30 पापोप्टि व पाड लाला पऋलीाण्त्‌ च प्स्ल्त्‌ 6 दव्ष्हुपद्दला पा 
हा पयोऽ 10 पणान्‌ एटरलला (€ [९155 ६4६ 15 [टिल 16 76९१ ललाम 18 दाष 
लापलन। ९रकृल्पलात्ट दढ नोत 102 चल कृल्छ कण्ट 10 एला पालाकण्यन 
€ला१ वपष ताल [ठप कल त्ठहुषाचजा १5 प्रजा वत शट्ट५५ ४१९६ १८९ १९१३ त 
पाछा एतए पीट त्ष ण [लागा 3९ 

११ पाट इल्वाताादकादा, पा ९5 पिव पपौ पल दलका ग ०० उ६णला 
प्रा९ 18 70६ प्टतट््डन+ पला [कत्य 78 वतप्राता्जलल्त्‌ आ पाऽ एव 1१ 15 कटि 10 
छाछ], € एक्वटुपाद्रम प्राह ५५८ व्र णि ध पिऽ६ ट १३8 पा छापा १० पाला९१७९ 
€ १०३८९ कला 1116 एतच 15 २, कनयटवरलणः ज ॥0 तत्ता वह फला 16 पतयत्‌ 


100 ््ण्याहाः 

गा १०३ द्ाणााफण्ञन कपफ्रा्र) सीएगाष्छी ठा पपठाफएणलार ॥ा3 पप्टामम) 
15 दक्पत्ित्रपल्त्‌ णिः 5 ४० 10 ११8 धट [कडा वपपुल्लाक्पड एलु हाला सकट वष्ट लयः 
18 प्रणत एट्कप्ड ग प्ल = गटफठपणत कलानयालाछा पत 15 बत्‌९र्दाट 10 ताणाफरानो। 
चल १०८९ हब्ध्तप्रशाप ऋत्‌ एणं {० शण पट शव्ारपाद्ौणया म 1१ काप स्पध 

1 छ्वलः 0 क दा६ कृण्डणृटाार प्णाफ०्डाज शात्‌ सानुजः कलशा 25 
शष्ट फणि {€ स्ट्व्णात्‌ एर्नणृल९ ९ त25 प्ता 16 श्चा 3 शकाषएणात्ण 


1 प्ट ५१६ द षफा प द १ए४छा ५ [ वदकपफठयम 115 


कलाकापहटस क कट सिक त कद्ध कलोातक्वण ५ सप्ता दलका छा 
पाकन्लतिि कक्क्ैणोः व कतकफलृत्क्ल्कपेयक वगृल्म्रा 70 न्तं 22 कल ल्पा म 
िष्च८त्‌ ८१.९८९ ह ८ पववत म [लण्‌ भृत प्र शातं वय पहात का पपत 
पल्तत्न एपर्ल्छका क [षकृ कष फल्या {ला होष्ठदा\ एलणष्द्‌ ॥9 क कृता कौकपोतं 
1९ सतएत्तै पठा फक्त का चय्‌ १२८ रोकं पपतारसपि्छर [त कट आरात 9 
१९५६७११ त 5) {० 100 ऋष त कृत्ता कदस फ {जपते एल {पर ०-द्‌९८) ऋ क्र 
कापा 2 9 षः [रिट भा कतुर ५८ ८१९९३ (6 सण (त ललत8-त पैणसृष 
एरद्पक्फफर एतप्फला्लन [तक पया पक्ता लत प्प्रतपप 

यावाणा {144 क {कसट {05 03 वा०द१ ल्सापकिपण) ५५१५ वृर<छ१ द्व्‌ फो कृष्णास 
भ४५९१ सफला कप ३3 (६ (पर त स्पत फपक्ाणाि रवर ध्योतृसोद१६ फ सतषट र 
लनकृा८र पलु १ तलक कत्र काट करता वकृत एठा सतुष ककार 3" कट 
त पता ब ठका € हला कलशो कित कष्ट क्ोष्ते कक्ात्‌ 70 क्वा सतिला [तृत पन 
णि कृचएालात 1५८ १५ १५ ४८ कल्ला छिपा] + +कटय वकते) कपा € ५ 111८ ८९८९०१९ 
{0 € १९ 16 षफदोक्णाषि पाल वना 

किदाात्णं कपोप्ोपोर ृठणोपष णण क पीट ष्टा आत्‌ ८५०९५ च [ठ 
प्क वेलीदतकरत्त वकत ्रणयोकक १८७ +त कत ककत त्‌ कषतर प्राहोकतणीणार 
परय, दाते एकवर्ण स्लेत्लाकया क ¶6 वकणणुि रय पर्ल्ते वलादि पट कतेक 
कावा कथन वेतु 1र कृता नकत माो\ पक स्वेल्वुधशट चाष्व टकम शण पन 
प्ला८ प्रा १ सको च्छत्‌ 6८८ वेषो ०९९ नोमाधेते [८ हला कोच एकल 1८ पञ 
ण #८ वेद्य)+ 1८१ (५ [तछा द केत्े१ं चणय 94 16 @1\ ल तरह ७८ राट ऋत्‌ १०४ 
1 व १ वततव 4००९५ नवत्ट वदप काम] ए केत व्रहिति ५ क्ला। [लपन् ण ० १तमऽ व्रषन 
प र्ण कापट च ह्वल्व( वतवत्‌\ व्यत द कल कास्ट णा षती्राला आ 1५ पोषलालणिष् च 
दछााका [ष्णटहतषतत 10 चष पयत एल्‌) पया पते 10 वमाप कवा प णिः ०6 07 {० 
४१७ पद्‌ तल लहत क धष वताकष्पमे हपट आक्षा करालम्‌ कदत पयारधट० 

70६11८7 ते15१दे साददल छह देष पर का वष्ठी ॥ {9८ ०त्टक्लठय र भदतृल्य्‌ भप्त 
पररा हता ८ पवृल्वे्पं सोह लो चष्ट क ताल ण्यो दोह ऋक्वता चटा 10 ©^ 
पप्ी्रलल्ल्ते \ कोष (ताकत मा [ृष्ठलक्+ ¶2८ १ गोप्ट प्ट परात्र प्रते (५) ^ कपय 
भक7}6 क 1९ [पापा {पतत 3 10 अ होत दनम क), चेष च छद्राछाा ० तालतपप्प्णे 
19 वद्यलल्पोमा प्रात्‌ वत पताह वरल्ते पथि तम्चकृरैषना काते तै८८१न्८्त्‌ पप वान्य 
10110} नोपोत्‌ प्रं € 1वत्टा पकप वेषपोाद्षणो 13 पन्ल्व ५० त्रकषणाा नोषमपत्‌ १८ 
एष्ट ४८८ प्रा+ल योपो यट+ [६१८ आरा हित सत्पात्र 16 पद्यं ज वैलपात्प्णी पण 
क कनुकोग्छोककहफ्ात सल्ल त 8 नापा तैण्व्ट म कारट्छणप्ण + प्ल ह्ात्यष्पर्ण 
(णा० १।१९ एदा दपा € दजन 

( धाप्वपरातैददणा+ १० 7११ ॥५९ काह अपाप 1० दो10न्€ मुः पका 10८ ऋ०० पकक 
कलटाात ०ृ्टय पकषत, चोद्यत ग हट हकजद्णालजैाणवा दैष्वण त्‌ा ८२५८७ त 1)16 एाणव्व्‌ 
लति 1.८ प्रात््ल्त्‌ [१४एदलाशमा कदृृच्ट तद्वन्तो 561०९ ऋ तेडवप्रफथ्ा० 
र्ण ल्य किपला वीषेलंलः एकल ग्णवेषया लञ्लौात) ॥ कमममरल न 
ला पआापद्रौानाो छएण्न्व्‌ कुुक्लयताञड चत्‌ इ्फतदपाट छएतसलायवा लववेक्लगापेषे$ $पलो वह 
लीटल५ २९ आवा पकप ० वा्यपाषह १ कमर ए८ट्णारट < १८१ दा८ 85 10 ष्ट दौ षया 
[1 3; 

ष पफ पात्‌ जन्लञ जतत छट फकदष्त्‌ पठ) सपं छल पाषा कट्वर 
द द्काातव्‌ तथा) ठि चो पपोपा०स६ प {6 फक जस्त कण्ण च्ल पलायणपवदटत णड 
पदर पो ५ पास्पि च्कर कणी 2 ८ काठ रटे [कुल्‌ रछा ८१९९ कात्‌ 4 टा 
1 १ त, 8 त एलिटप्णी ६१८८५ च तम्ल 


110 {8 १११ 3), 


१९८ १ राद्यं [तात छता त कीत पायाद्व {८ [ताको एलाफप्‌ ही 
व वकाह्पाो) वापत्‌ पष स्त्पाोप्क्ला क [कदू कोलकं न्क्व आ वत का एम 
1८ ५ १0 ततता कण्टा स्यपरत्‌ १ कृत कलत | त न आन्त का [1९ सलपर र भयव 
शाका] [८९८५ [ष्ट कृकाका)ात व1८5 [८५ ॥ तष का [०५८ पतात 
पप्रा८९९५ ४१९ तोाष्पलोटः दतादू(7\ कात कत कृपणत्वं णित प आका(९। [दाह तार 
पकता 1 [कतपल काय क [तहि सवृत सा नुषद्रपकाो कतर त कृष किात्व्‌ णि पे 
एलकितत्‌ वर तावत्ततो तकोा+ वत [द्राण [तवते 10 पावा लााणो 
1] ६९८८] लतत ५७ का९१९९ तृक ८९८१६ १॥८ [कत्ल पतेगाल कात्‌ पमरप 
साप पतह तं मायु) तर्ल्णृकाप्ीाणो क्णो पी6 1८ कोणा [0410 हापिसणाो 


त्वपः तो द्प्णृतककाल] कताव स्(द्ात {0 कट्टणा कृत्त्ीला्यी+ रा 
रला ^ सवः कृले काप्यो लोमे पहा ९९ ककृतीला८ कले, १9 कृलाणिपततै 
भको काप (० षान काट कत पाहि प्लत (7 चट छोल वाते कश लक्ता ताप हौ 
6१ कलप का) र र [कात १८] 15 कया [1 परापर })6 म८.स्त्‌ 11144 लामो ९१ 
त० करकं तो १९९ कत्त क तेष कृषतपत क ॥१कृलृणौक्ापूालकापि [१९५ पा [6 कारूल्व 
सदा पकक ॥१ कैका कात्‌ पाच कल्ला ५११) प १११८ नोह लाना 
पिका) 116 लाच [८९८] 


भेलपणप^ दततनाह ॥ च तवत्‌ 1७ क्लप पा 1 कृत त्ता त कृचात प्८प्टत्‌ पातित 
लाणातकहुट क 6 लाः सल्ला एकिवपातलेर पा कापा ९९[लालप८्€ 1)16 ८ कल्लतेताप^ 
कृकलः + 1८ प्रान ह्वार पोषो पोष दा ऋतेालपए 


116 काव वट णि का व्रतो ग 60 ण्टुष्ार ५८१01 14 300 प्राहु 1१९) गो 4 
क्रा वृण 13 द्दमकालातृल्त्‌ 10 णिम्म मा पोत पल्स ततर पको 200 काह 1 
गीला वकहदण्पन ल्कृषलसा+ क कपास पाह ककत पतत्‌ पराक्तित्दामा कात्‌ पठे, ण 
१7] ष्रा८कलणत [त कट कात पात ए€ वताााजलः ट स्ल्त्मोत्‌ वरल प्लत 4५ कणप 
कत पोष गिकष१ात तक्र भ< पट ल्त न पार तादृ नो {ल ृष्णााकणष्ा ॥षार 
पदव्माल९ पाताल वष्ट ततस 1७ वतुप्‌ एन 116 स्ततपाति पत कृत्मप्णाकफाण (लवर 
एर 11\ 2० {५ 100 काह पट (तलना 116 क्म ज पट 1645 पट ९९ र्त्‌ प 
एकोत) वाल, का को कलालापा प्लावो वधल हकं 14 {0 16 च८ काण 
पठा वोह प्रतप्तं तमाल पाह व्क १ कोपमा क पोकाकादप्‌ पतवर वपन कत 06४८१ 
20 ताते 30 कूला ल्ल ण प्रलया 4 ककत एण्न्त्‌ सपण शष्पं € ल्ज॑प्व्‌ वपर पा 
कतल 10 [८ व्ह ग तट कलत्र क देत चा्जकृक्रा पर्त आ कत [षणरण\ 
कत दताााछा कपम्‌ षठृतष्याद ह्र ३4 जले कद तय) वदद प्रदा क [कृष्या 
ट का पा क पल ज वत चहल पल १ 100 कृद तलां कृष्णापणााय कला) भवा 
ह णना प्ल ण 22 चटल्णातऽ पलट ५8 १0 कदा लला सलक पक + णण 
पामा परा त 30 न्ट््नातेऽ काट व 16 15 20 कला व कषात्‌ ए 13 10 कलाः ल्ल 
पष + पोट रा 45 (ल्ल्णात्‌र 

एला व [चएकत््मार द्फकतत ५ ष्का पाल ण 40 नल्ट्छात्‌ ० कना 09 
तातापाक्षाण्‌ 15 त्त्वा ठो पत तूर एका र ण्मफणा होल ज 3) {० 40 स्त्ल्फव्‌ 
176 पश्रा+ च०-९ 15 2५ १०50 ग्राद्॒ रल्ट्ग््वताह ॥० प कलत 0 ह्लिउ ॥€ ्ठधशणाएणा (षट 
६० एल जदा गः वा तर्ल्ल्वातह पता + एष्क््ाप्माभि पाट ज 30 {0 3) ऽ९८०ात्‌३ (८ 
04) त०<ल 15 50 10 100 ष कत्‌ 1 15 160 10 1 0 पाद कालो पट प्ल 14 पावलाः ५५ 
श्ट्टणातर 

1 कदल्वाणहु छलल चा प्रपा कदाछन क्कणार ज ०00 कष ण कणत क्रित्या एएण्न्प 1 
प्रस्लपि क्त्‌ ताद वकाकपक्ञणा जा ^ ३प्यापा [रव विलय मवमे २५ १११९८ [| 


८८०८०९५६ इ अवदार्य ५९२ १४८५०८१ व्रफठकछयम्‌ 17 


१ पत्था 1\ एषण र्ौछणड वाठ हषा पढ लाक्ष) पा 4००८३ त 70 ४0 100 कट 
1८ चाट ष्दप््छकाा पाह काक [ठा पीप पुल्ल क्प्ल वहकृलवील्व्‌ सद + कपत 
04८. शते कणर प्येष वलजा (मप्र ल्ट 9 } ल्वा ए6 कव्णात्व्‌ ४ (76 वताय 
«छायः स्ततस्ततः 6 प्‌ लाप्पष्माः ज एप्प ३ ठाव हदला शोणक आ पष 
पप्रछण( ०८5 ६० 10 पद ग कपषठादवाजाल व्रूदा ६0 50 पटु ग 23 काशी) पा काट 
१४१९८ €्वृ४९्द (८ एष्ण्ेत्छपरषएत प्रह पपा 3 {0 6 कषतव नपा 11 1१ वाठ पट 
ट्त्व इप१०६११८५ {पट कूषमण्िकषया तट वहवो 60 शटट्माक 10 प्ट ण 
[कषठकवृषएाट शौरपव्‌ ए९ एष ऋ जञहू९ ृप्य८्८ ९९ टत्‌ प्क्ौठप्रह छर्ट्वफादु (ट्‌ सपणाद 
ग़ एण्या भक १११९१ कलप्राभण्‌ करणव ]७५८€ फिल॑ह ७10 एष्ट ग फिकजदवाणाह्‌ 
पता णो त्रट्‌ पोत प्फकष्ताभल्‌) रणत्‌ एना फ कठि तलिन) कसट शध कल्ड चट 
१1१० 1६ पल्वल सालष्ट जि पटे काटण्डदप्यद्०१ह कार्ठ्णन्ट्व्‌ एलेठ एणोठक्पषट धट 
दतेवाकारीणां ग तरषटूट प०च्टछ त रदो क चत्‌ $ 1६ कला 23 गरधप्तितिण) 1० 
वादप्रप्रधाणे णि सणि ६९१ सथो कपा {० ९ ८१ त०)१ 

वृणाः क 15 ४, पर्प ३६१९९ त करप्प्रशण्‌ (लत एस्छप्ा९८६८) प्त 
॥.4 111 2.1. 41411111. 1. 
+ 18 पण गणकृठा सणञ्जाएल्व्‌ कव कमार काप 24 [0ड 145 टप कर्वटक 
एष्व (राणं वपयय) विजलाः प्व म पदि 24 कण्डित पराहाल७ प इहि फला 
कलाणफाहुल छदा 1४ 045 द ते5व्‌१ काहू [णप्रहए्ला गा दुग्द्व | 11) ग 118 ल्लः 
प्रा पाुण्ट्कादोवलार९गष्णक्म व प्रकाल १रृकलालु 1१ दकया कटरितीरमकृलणा 
काणो वाते पलापो 40१८ तदर्धणर 15 1200 १० 180010६ क0€ प्रका दा१०८८ 4०.९३३ हलृद्ौ 
९वे वण्टमपेा9६ु 20 पाट [ृत्णीकत्ठकाफा 1ल85 फादोा प्ण्डः € केणाल पैक एणा 16 15 पका 
300 10 १00 ग्रह॒ वो 0 ववो ल्नोमाञ 300 गहु नपे पणार २8 हाला प 
५४14९ 4०९९५ कटप्लाग) दाल 8 तद} क९टकधन८ त 8 वछक्णातं ग पट [णमा 
फ९ण्ले पववकक त पाट दकराते शके एल दातत 

1} दाव (०427) 9०द० ४८7४ 15 & वैल ९३१९ ग कातपकाञाण] ४ छवा 4 शव्या) 
वकालत नोक का पदक लामा भावे पै कष्वपत्टा & व्लव्ृ€वत दण्ट णं ॥९ 
िण्पोपत्ठा वषट आ 1९84 दवो 24 कठपाञ वो वकरलयाछपम कुल्लैाला 18 8 श्ण 
00पाज ९वा१८॥ 0४४ ६16 व०९ह< 15 176 इक्र 4८्ट्गतणाद 10 लमा € ब] पकड 
19 ८०वृका8}0)2 10 ठाद प्रो 176 वृणत ण 11१ वद्मा € ल्धष्णे ण 819४९ 
एण्यकाणाा कलल कट्लकफाम दवम 

0८ भौवा णा क वे०स्ह ज 50 10 कठ ण्ट ह्ला कामो का व्र लान) 
(1 11 {7 & } पट वेनो फा प्रलाक८९ 4०१८ ४९३त्व ज ४6 ृष्ीप्रणप्र्ाण प्रताट श्ौणप्रीवे 
श्प्र०ापा 1० 5 1० 10 पष 

प्िणदषलाश्रा णा, 23 0९रब्यणानर$ ०णष्ट्फल्व्‌ 

1 धौल हला कलफठाफोः चुट ठल्ठणात १ अकण क 15 > ट००वै यातन 

क्छ (8 13१००९१ (छपा) 15 च कह लट्टा € कवाण८०१्दुणस्०४ (नीलाः वत्‌ 
क्त्र ७ भो} 1196 त०5 15 कृन्या, 20 गट णा पठ धिक तृढ "भात्‌ पला 3 तठ 
5 ६ पञ 

द साकुयल्वा०ाा (दाकाणल)ो ९८५८त्ब्‌ ए्छवप्लाव षटवाम ० च 
<्छण्कृरप्फप्‌ {एापछाल प्न्दप्यछ) उट ४ प्ट 8८८ इतण दणफुमखुल्प्‌ ४ जि धट कि 
ट ष्व प 3 कच्छएभण्‌ ए केला, कपज्+, जल उलुरस्त्‌ ६८ भ एक्ट 
पष्छटसथा ६ क णर8 वृक्णो कप्त ए 1९3 सधफणन्छरट तमी कटणफक्ण वकल कत 
पष्प तप्र वरस्ता ६० वन्‌ काप 2१५ {0 4९ ८ क्ट लभ, 43 प्ल 
पराहते तप्‌ ९ ल [ष्यलप ज 76 ए पण्दुष्डर पलो १३}. 150 १० 200 प्प 88 द 


11 (णा०र न्त्य प ना प्व्न 


क्स्‌ तल पत्‌ 50 1० 100 फ वेत्र कर चात प्रवपलाक्त्ट तण्ल पपात्र॑त्प्‌ #} [णण 
1[ऋ0ाकया 1टन१ उनालाालत [0 पाप्रान शठ द एप कए क्ाल्ट 0 पप्र वाहु पात्‌ ० 
70१ पट्कृणत्‌ पा & लुष्कहुल ज पष्ट कणौष्णा प्याह कित त९१ कतप्राताद्ह पाते 
67 पोप्रल(लकृलाप 114१९ एत्ला व्तृरत॑ल्त्‌ (इमाम) एह ॥1 हिलालात् पर 1९ 4 511१ 
तिलका षत्‌ पपणा 

0/८ = [अल्ण्वववायर ९८ वप्लृश्या [८ [ष्णुः प्पौणार्‌ का १९१1११1९ 
(ततप्पाठतर) [€+ काण ल्त कात्‌ [६९८ ट कवष पाकहुर म एलाह पप्रल) ताल्मृलः 
एषा पत [११९ काट दाष प तार्त्‌, पयणहुट १ हट लाए पण्यप आर पलक गीला ११९५९ 
ताप कए तपाणरत्त्‌ णि प पपि ४८६७ पत कलाणाताणो 1१5 ह्ला तट्ल्तफत्त्‌ं पा 
फ फरात्‌ णपा परण किलि पाट पर्ल ग णाल सका कात्‌ वूलाक्राण्‌ा [षौ 1 19 आप्टौ प्राण 
एष्णाणपोत्ल्त्‌ कील दील सष्कातलाट [दुत्तरं पर्पत्रा+ कला ठ ६५ पणार {1९ 
11817 0९9 10 {70५ १८, 

[[लात\ पवो) कराल हुककाह्ति धा १ दाठत पोक्लााण्नम्‌ भुत १८ ल्मापापल्व्‌ 
णः 6 10 10 १५९१ पात्‌ पाता कपषण ४९ कृपायते [ल्लप्रच्ट ग ९ शफ गाल 
लना जाकर पादवत्‌ प्रात्‌ पाट ओका तव्रापपीण) क तत पटद्परालात कदक्णा 
18 {116 ॥लहा मृ) ग लागल्ट 

(णण प्म प्याट्ठक्टपाग्रकार गौर्लापत्त्‌ 3 1 कृद त्ता लाफलाओा१ पा 96 7 पला 
पा \ लाड वीप्रणकनम गाल [ल्श 07 107 कपाला जवः पुानाव+ लाना 
ध्९ कप्तीणत णित्‌ -पर्टतोपलत लान) आ शष्ठ पोट पौद्षुः पवी काच्छब्टुषाभाध 
जर भा 2 8 एद वला 0८ कृतला वृल्त्‌ 10 प्षाप्ार विलि ९ पार १००९ गकु 


(इ ्लद्ठाल्वा 746 


१ लाणप्ञ [हुक्मा 14 भलर कृलण्पिपल्त्‌ दह कृष्एरला¢ पषााऽ 19 वट ऋआ कृष्य 1० १1८ 
धित ठह तकण पत्‌ कृपुाणाकत लाफणोजाप काहयाश्रहु कणद्यकन्‌ {0 0९ [ष्टुणा 
पद एला तत्‌ प कणा 6 कृद ल्ल त न्मगृलव्ा१९ कृषला(ज कन) कणन 
पदातथऽ 1हुकमा छ१७ सतरातजात्त्‌ ऋत्८पञ्ट पोल) पवा काल्ठकहुाताम भ 80 
कप्८९(ह्०रप कपर पा पप्रा ९48६5 € £ भट) चा 1९०तद्ुपषोता८ह क्ट दक भाावाल्सल्त 
टय ० [ककण स्लिाा्ाल् ९९ञ 15 एल कृट्णा लणिपाल्त्‌ 

वौ 810पात्‌ 16 त०९ फएातह्लभा) चाल लिप्रणत्थ + लाप ]पऽ६ ताऽ ६० धल वठ्‌ ण 
९ १ ला^ एणपिात्‌ड लिाण्याऽ एलाषट ए्रपल]; [मत्त्‌ ताणपिणामल्‌+/ १.1९ कृलप्वलाष्ट 
ण ०९०१८८९९ ९ कषप्पक्रणक्ष+ छोएणुडो3 ०४५९९ (जि ६९ कर्‌९१९ १६75 (कष०९्ट 
काटद्पर€) कात्‌ [हुस्न ग ताहे नजः ९ ला ०९६३ पा्ष०ण्ठी। ०८्द्व्मनाना+ [ट्किक पाद 
18 8, णिप्ापव्‌दए16 [ष्णत्ट्वपा 

1६ 25 व्रणाः + वल्लवट पला, २ कृचात फन तृप्छाफनृीकछषाऽ छा 8 कफल) 
$लाछप्रऽ प्णााए०७18 शष्णोत्‌ € पोलकल्त्‌ ४० ५ 2. अ एत्व ग८्ड६ 15 लाणिएटत्‌ त १०० णण 
४ ट्यण्‌ प्ल वशफल ण प्रर त्का एलत्छपदट्ड द्यौ 400 दथा 77०९ लापय 15 
४580०६९ फा) {76 तचल ग ह्ला कलाषटणिः€ नाह गोक८6 15 वण 8 {९1र०य 
पटटुणताटड8 ग प्ल पल्वममण 


(4.3... 
व ९ एष्लण६ 223 [प्छ दकृलालाव्ट्व्‌ भा लागा ग कषठ पाका च्पपुः णा ~ 
एषापाण्यनकः कपल 16 15 100 1४1९ फिर चालस्नृक पफनल्ल्त्मापुः पष प्रागा) लाफणोषडण 
18 दध्‌ शक़ोष्टकाल शप्तं जा८८55 २3 ९णट्प कठवट पक्ल्छपप्ण 


1318. 119 


[0 प्यार, ८ पाट छाद्य \ आत्‌ चर कृञ पा लाना म पथा पतल आगु 
8०१ ९ १८ (0 01--00र छत } 1 ३९ वष्ट त ०र्कृला कदर). जोष्णद्‌ ४ पस्ल्व्‌ 
गर्ह 18 श्ण ९९ ववृा८्ठ तत काच पकणी ग 100 एय लला छस्१ एलः भक्वलाऽ {76 णौ 
प्राठप०द्‌) चतह साात८ धा हष्टर€द तेदह पा लानो छ पट डशीलः कृणोतानाश+ 
नतला 1 सीट १ ङ्ञटपत् उूतकधा ९९८, क्ट शक्त [€ क्षवे १० [ष्छला( ग 
ण 113 पन पाट आते कृतकरर्टयाट कष कत्रतलोढत [९१९ एर) पर्ट्त्‌ प्रक 
का7६९ ला०णड पप्रल्लामया त 0 04--0 0 (का रग कककृकप्लात्रट प्ठृलमभ॑ल्त्‌ आ ४५० कीणपाड 
रा पल्ल्ट्सवष शल्ल्वा३ 0 ४९ 2 १ एर्टणि [णरल्ल्तफष् णि € लोर्य ज १ व८0कृवन 
त सतवणय क्णृएट काप्व्‌ लहटूगतप्रापराल 1१९ ऋआ एल कवताारटा्वं श1९ल लाफालम 
कध्ात्‌ ८सफृलपालाण्‌ कोन्टाप्दलान (एत्पात्) लफाफूीदयदट त णात कात्ल त वएौला०याम 
धीरम प 11१6 कत्गण्हात कफ हनण्हु ग कृपेणमगाश्रः) लाकफलोाना पिशुषाणााञ 
एवापर पदणृाल सहका तव्‌ एृष्यागमकषम्‌ (लाद वाला) भट 
ककात16 राव्‌ सल्ला 1० 0८ ग ल्‌} कोाल्ट वेलं वेकारं 79 € प्रत्‌ [तक 1कलौवएयो 
11 {10९6 ककाला+१ ए 10 काट गु {० वट लम्‌ ४ कृषापमाश्क दणफनोप्ञ ए ९ [+ ऋता 
हा ० पात्रट जा [ककण कतर दा0९ श्त एलीस्गको8 


एणकनाजणेर [145 एल्लो वष्ट्मपकालावेल्त्‌ श योर्द ग (11€ काभ.ल्वा+ क्ालाट्इल्व 
कटने आ पोट दरवा लाला ऋणे 15 परठय पात्‌टढल्ते पोट दोष लपाफनाश् 
णरछप्ाऽ 10 8, [9ला६ 1०56 1८६ 13 च7९३व्‌ ० ११€ १ दाष ग वल्लण्फक्लारव्मा ण 
र्ट एष्दपहपै लदाफणा। दवण (त्मा कत्था धाव्‌ निप्णटे ग चल पटा \ टपैपल्‌€ 
प 11९86 ९४०९५ पाण्प्फारल्‌; = कहपैस्‌ाइ प०९१ आठ कणित काट काजणाोभा; भृत्‌ 
ग्ार्छ 1126 छ्ाला1862 ०्टपाड ५76 कऽ तह 15 ग्ाता९ पलत म) ९व्रत्‌ा3९ एना 


1111111, 44:11} 


4124 4 प पद्छा द ह कत्‌ एक्करडावड्छका © 4 वफप्ठातछ छात्‌ (कणोत तण 
भपणह 118 128 1949 

पाक्ष) 4 भात्‌ उदव प एलः हलातणन [म्फृणेर्छ चक पदव्यालत्प व पदा 9 ता 
२4८ 757 1943 

५१०० 0 अ गेत क्व्‌ उलष्व ८ ६ सल्ल पि स्थतो) पस्नृष प एण्ण्ते रलन्नञ 
गा कल्छय( ०१ [तण ७८०] ८ 45 247 1925 

ए१८८००६ १ 2 वत्व ऋद्८्ल व, + वत दरल्या ० णुका) सनन ४९ भला 
एण, शल्ोरलोणदु$ 9 500 1997 

< एनत श ए १ लगड सदयाम्‌ ज पेत कृषकान्‌ म पप्णमफन्लणणोत्यम्‌ लयवद 
4 ७७17०९1१ ऽपहद# 29 1 1954 

एष्व क 1. दन्‌+ णातत ९ एश्ा9 3193500 ९६ (1९ 193 

एता ५ ए पडटव्चन्य्‌ 8 1 पताक इ कत्‌ कषा दतद\ क वर 4 ०८७९।७८८ब्‌ सपव, 
जा कष्काणुष्ट१११८ ९ लाण्धर शेणणायोतम१ कते एषोकणण्डत) सनो वृद [लव म जप 
४०७१ ष्लमछम म दोपणाण०१।७ च सएटगाच्छा ० इषि प्ल भाम्‌) 3 (णा 1८ 9 


194 
एष्टा 0 भका उच्छ दतृथाल९० क लुणययत पा कपाल एलाण्पनर्‌ षठणा ० 9 4 नन्हु 
4 16} 1950 


एल्लात्ट ए दलप ऋण वृत पहर लणठवया ०६ ०त्वकदयाजटत [णद उ 1 र लापत्पमद 
पिलाष्ले (तो 5८8 26 312 193. 

एला त प्त पण्यकठकात 811 ृष्युगकपदयङः दणएला। 7) जा (कः 20 1०09 1934 

षप (८ 4 1, उष्ण्षा © ए क्त्‌ उप ९ ्‌त्यलकाध्य्‌ ह्ण | लज प्व एवष 
पवदुकपल्य पपरूषप्रतृखणत त दचतरल्पेपये गष्छपीकह वणप प्पपषू्ा लफ्एलुा या एधगानाप्यद 
खा{€10168 कप्त ८डाढपनल्ड च (तग 1० ९ल1८ब0 7 127 19 


120 (कप्ा०९ 4 ब्त वना ६५५६१ 


[1९ पतप ( व क्ति लर्तपन्ला ए = प्ररकृणृतण्ीत्णााला)1१ -- 66 ९प्ः 0९2 क्व्‌ [षण 
क्ा०२६।८ कहावत 1 त्णद्य१।९6 एलका वितर लव कल्पे नल्वकव्‌ा००९ 244 181 1952 

पपरा 5 कात्वा ५ क्त्‌ ए कातल इ = (दाप्तत्दा पन्त तक ष्प्‌ कतवा 
िष्लार तकता भण क अल्त्‌ 44 104 193 

०णण्द।प वर कण्व भ न्त्‌ कात्‌ चह 1 ५ रर्ट्यण ए (¶ [ला+] [तकृ) 4 
1९ पाण ल्ठपापतला त शल वाल्पं ( पं वका 10 640 19 

िपलङरालष {+ € फताकाकापासाीष्ठाला7 [परत्व्यलोः ललन 1939 


तत षहः 0613 1 दकत एर्तन् कात फष्कफलेषव) ९ करणाद हला पक्षा ८१ दल 1 232 

19236 
~ प्रता ७ दृर्तेष्‌ ५ क्तात्‌ एकरात्र {~ [ सलक पष्व्लणाड 9 १1४6 [पाष णा) 

१8.5८11107 16 6० च चलः 1211525) => 123 1927 

एषा ( © पपणर प इ कत्‌ दप्फष्‌, भ लाकफष्लप पद्ाह का त पलम्‌ त्तापरादाता ९१११११८९ 
[ष्ण ४ 1 2 1250 1१949 

(न्ड व ^ क्तत ( गालपातफ ( य र द शुषलाक्ात पात क्त्‌ लाल सपत्र ण षा प किट 
पिलणात्त ([ साल्वपते कते [न कराकालप्रा ४९६ ४ तव, रव्लिाा)1 1032 

(वकर 0 ९ (17188 1 0 चण्व्‌ #¶८१९्7 0 0 दापणाल्तो हदु कदालत पव एठ्पापष्प 
क्ाषलठठहितोताषै ९ कलिका तोत १६ ददक्णि)6 हवत 476}, 116 रन्ति 94 213 1954 

८०196 7 © उ पोप्ताष्प\ लतो एद ल्पे का स कपत) का शव राष्ट दका के तपा 
33 210 1036 

(क्ाष्ण्ट नय प चत क्ता [जाहन्छ 1 = जष्क्ण्ण्त्‌ © कात्‌ दिकफल्नान्पा + लाल फत्‌ 
तल्छाः (कपागुयक्रपक्ा) लीस्लाड त 50 प षकाण (तलकणाात) चक क जम 
172 379 1952 

एषषा 4 ४ तात्‌ [.3०कड ह ^ तकाला पोप्लक्ल्लक्रएनमेत [ृकोलकणाद कक {लात 0१९९८ ॥0 
एष१[1९६1च० कपत (ल्तभृल्‌. ९ षपलाान नैया के भ ५८ 275 155 1949 

(८००१ \\ ४ रपय द ए [न्तन ए 8 कात्‌ ला)8 ४९ वल्कला ९, मण्णा 
र्णा धै लस क्टक्वदषाक्यप्‌ एल्‌ [पतक्षातालाल€ ण कप 7) 138 467 193 

(०ष्क + ए ८१०७5 ६ क कात्‌ [ष्य 0 \ = व्र< फष्ाढदूयोला जा लाक्य दपिकणणन 
व्‌ एष्यारवदद) लजना तणोऽवल्द (व्व केक भ रलष्टव श्य 1945 ® 32४ 

@©५7€ © एल्ल दारण पपछक०११९ 11 १116 द जिार्मणद्‌ सणि छा शहा ५९५ हाभाव ष 
भ€प „46 529 1952 

लपप्प्ठणड त्‌ वात्‌ एषा९३ 4 द वषर व कृपयाकार स्नोत +त्टो [पा भ्व (4 3 
1943 

0९१८९१८ ९ एल एाष्षकषलोःकरलय्ट काऽ कत्पोग्मताकृष्मा लाल एषक्रलोवला प्रफम१०९९ तथा 
प्ल [क्लापददे पालौलाः ग्ल ११ ठपिन्लौत ,6 1912 1929 

0९1. प दप लेवतवाप्फाद् तेल कालल कमता भप्तादोली कलते ए तोष्लप कव 437 1934 

0०९1 ५ ह ९९१ शट्वृप्दब्टर्म ए०णफ८८ एत्व्‌ न्ट क 4 भ 4 725 10353 10 

एण 1 ह वट ल्जणा ग ९६९८९७१६ लाएत६ ए, कपदलक्कह्पाम्पाड सकण णा अल्व + 955 1946 

~ भ ४ प एषम्‌ कलक्रकौीषठ प वाट्णकवणा कृन्म त 4 श 4, 249 167 

194. 

0५० क एकप, ० वरच्फहलाफाप्प्फाह्लाा ९1 पल्लवा लस्फतलः [तेतलकताऽ पत्‌ एन्‌; पप्य 
येष क पप्तलनमह्टा दन्दो { + प्तलो 5 333 19285 

कप्य र ५ वट ली.८ा७ ज पणो ल्कगाककणे ० एृपापनानय वलानाल्छ (ष्का क ष्प्‌ 
24 229 1919 

एषा © 2 भपत्‌ दष्टा ए = एपापाछपक्ङ वसता वत्त लाप गयो ऽप 59 481 1929 

1० ब न्व्‌ इट्दन् व छ वल एप्णगषाबसञ ०6 षप्पछववः साता ए) कारतर्छाा छह चम 
लिप्लधा इदा शण इष्ण 174 801 194 

छम्य १९ ऋ = 0ाग्लण्णह पपठकण्डाच म ९ णोगा, साला श्प ६ पल्व 1101 
1934 

८०१ पि वणाफलततर्पाठ व्रा एण 1द6 हष्डलत .पफषटतकलानप् दलातणाणि व कण 
€ 1202 1937 

(तछा च ह लना छापर] लणप्फृयर्ण क दृव द्रत व सकलामपि १ तमया ए 
क्ता [ण भूल्त्‌ 95 52 1955 


ए०१०५.५९९ अणा. 3५9 ९ ९०६७ प प्०8०अ ऽ 121 


५8०11 0 ५5 ककाप्णरोषकान्टार्ड [-प्याहकाप्लिप. च प्फत्‌ न्लफर कएकापकृपाड्कला हपलोाह पणत्‌ 
१५ तोपप्लोण 67 1317 1360 1935 

पभ्लास्‌ ॐ 8 रपाल) द 9 कप्त (०० ४ क एष््पाकूक्टणाक सल्ल एष्येतजमाङ् 
लापाज्णप्यडाण) 1१ वरह इपतल्ते ४९ \लन्पफञ लक्लल्यभीमाी 17) 0) लना) हषाणड 4) 
द एवैफमन्‌ 276 159 1954 

पष्क ए षट भत्‌ पमल & + वकत कं$रनेच+ ० फषपोतत्फ्ा+ सपएमामम च पा्लठूल्त्‌ 
$ वृप्णप्पड११९९ छल्लृडाछप ता चष्ट कृपौोणणडा> छल शैष्यीर तपत ८ 764 1923 

प्८६०१ 4 ४५ ण्त्‌ ©४5परा्ठा) ए (एणत्शेद्ता) ० एण प्रणाम लोल्ञ ¶तृटत्ण्याषद्याण 
ह्छाणञ क) सपण, र्त्र कम्‌)) शुन्ध कसात ० कृष्णक एकफलाफप छण्‌ 
वप्षित्छाठाा क क न्लपतहलष्म्‌ 3 १0० 1940 

कलुष्ानष)त भ द क्त्‌ ०८८९ छ 1 = इ+ फाण्टम्‌ एलणलण हमाहुव्याल एमाणू॥ालव॥यद 
एणोप्ण्पडय, लप्ण्णानण दव प्तल्क्तं उ +> 259 1933 

प्रमदा भू छत्‌ ५८17165 ९ दपण ए कनल वटः -णह्टलालफणनेषट भप्फतृल) ल्त १९ तोपान्ठोष 
81 1929 1937 

प्रणा ह ए ०५९ ४४ § भात्‌ कणा 0 © एकष्य 0 [पापो हावल16 ४1०९]. 3 वेप्णणह 
कारट०कहुपाकक पोल्‌ उ ^ 3 4 142 399 1953 

प्ठक्ाद्ापत च = द्गरकष्मष द्‌ तुक्छाञाछा) त 176 1 क्ठास्‌ कते पष्ट ९लाफड पा प्ट एवष्वौपना 
पजकणनप्ल्छणान ग 1196 ल्ह ५€५ ण्डा व उलप 2० 1-9 1941 

~ ए्ल्‌) पृष्ट \ला०छञ होप्रणफफत्ञऽ ए दोषल तलः [का कणटतपस्व्‌ 1८ ल्‌3 जि कपट्तफषषनय म 

सह पत (ल्ट 4. 0४७६ 79 70 1१44 

प्रपपष्टाः ४ ¢ 51९न्त्‌९ण ९ 7 द्क्ण्टष्ष्छया दू 0 ण्त्‌ उफञतृहा © 4 © वोप्णण०चम 
ग चन वल्ल फन पाटन दैष्लेः कृष्य सान्त 68 1 184 

शषा ‰ ए ल्फ्वटा [ 0 17 लोटा ्णलाहि ए कपत एष्धाट्स क क (लावान्‌ हप्वेा्ड मा 
प्लप्फाषण) क5कृणरर्ेप्छपोपपलपा2 कते ९ पदा एत्लुष्ाठा॥ 03 ष्णो, 10६ शल्त्‌ 
8१ 632 1949 

ग 7१8९ 4 ग्ला (टप्पा तप्ते १६३ प्रिद 10) ४ तोप्ादोप 0 104 1941 

पकाल 4 कात 20९) ५ <धल७5छत ८0६८8 णाप धर6 लक ८१६ ए, ऋत] तदक दए 
गछ 16 31 1948 

००८ ठ ८ द्र कााद्ाप छत्‌ पो6 कर समोका फलात्‌ दके फा ल्त ०, 261 14 

पएककशाल्य क श कपत 48 उ छ प्व पालक्सिमष क ४ रल्टभ्लो 27 20 1912 


लात ए लणुकप्वाह्मृकष्लर स्णत्‌ पनकृकनन्हण्लेष एपपहकपतप्णहला गणः (प्श तलः 
$शाष्ता्ुपता ९३ पत्तो कवल १९३ 1). टम) ६ सपतपलन ९ लतो्ेफतो प वल्पडता (ल्लशान्ल 
# प भत्ति ९० 50 145 1935 

४16} ह 0०8 ९ €पाघ्ाषलः वल प्तर्द्कड ७९॥ द्फ्एनुष्ला \ टफहात्‌ा त तल्म॑म्ला (ल्ल्ाान्€ौ) 
ए प्लागोवरपणिष्यो 19834 2 31 

०11९7 ए फत्‌ ७९०४ पत = (ण्ला लाप पट्ट कप1लठकद्ुणकाञ 0४ कृत्ण) पटाद ६९ प्फाह § फलाद 
प्त १ दोपान्योणः 5 46 1953 

8186 त षि काम्‌ लोह्डषला 2 क िष्ट्दणा म र [प्प त्प्ल ४६ ल्त 67 १144 1१41 

६१८८९81 0 दि भप्त दनषाप्षह ए र< लाप्पट्डा €+ शापकचव्छोो त कृ0टा+1पपपत्रादाठपन 85 छाव 
पालठवहणयमा१ चलम षठा फ भल्व 251 927 1954 

ए स्पा 7 ए ०६८ णा) लल्लपण्टदष्पालवभ्‌ काल लौषटचड कल्पत (षटु क्टपौल) पणलटणल्वे 
एष्ट्प्यट जिर पष एषाम सषा [द्ध शकत त 3 ८८ 187 ८9. 1934 

{1८46 1 7/6 इला 163 वच्पहलणप्ट। 18६ पणते पोप दति कच वलम ापकाप्त्‌, 
एनपा 4. कपस्लोम वाते 1846 

1.11 © 7 शणत्‌ 1.९९ ४ (क्क्फराप्टहन्यर्‌ ज छपल्कवदपोकय पो 78) चप्पल, 6 92 1949 

1. (िलसिएहलम्पप्लाल ४८९५ 1 प्फष्टुट्णस्फफगार (स्प कपपल 3 150 188 

[णलि पचष्यला ॐ ए ल्पता) ठय एन गुष्टा११,९ षाणा) हण्ड एल ‰ क 
2 850 19..4 

प.छमरपएलाह ए 1 थग्‌ कड ०६ एषालनतेप्पप्पडाज कपो) च्व छा ठ फलम लृ हट 
ग ^. ५ ^ 255 1.66 19 


कर्कि 09 = फ्ीपल्ात्ल ज शठ वणर छण्‌ म सण्दलेञ ० छा०्ण्व्‌ स्व्व्पोडप क 4 भ 
248 26० 1939 


122 (शाता ५५८१1 [नल ९नक्५ 


पमा प्०५ भा ह पक्र [ ५ कण्त्‌ कक्कवेत ह क तोष्त त दधद्र [ृवाततार्त्कणयः गयाच 
19 [ष्पोपराकयातक्ष लाफलो( को१ ५्रो प्त्क 1 4 702 1936 

पष्क © ऋ कप्‌ ए स्हष्ट < र्माता (्ताताकलाण्च कात्‌ तकाल वत ककत भ 
1111८ यद्षोकाहत कुणपह्लिति वकककव 190 

7१९८ द क ऋत्‌ तत्कपत्ककलाद्ल्क ४१ क [|जाफठ्द कलत [ष फकाेत दात वच्नत्लाकत्त्‌ जव 
कपृत्‌ वाताच प हो षकाण पत एकात्मा १९८ वयत तिकपष् चो वन्दा क 4? 194 1941 

(श त ११. ग 17111 
ग॒ ५ भ ^ {04 1473 1903, 

पत१९१९ ( ए त षव कष्सहका का पित कणत 1 [त्लणटकावृष् णा ५ [दाच #ण्णिे 
10.96 

पतत [= चप [दो पोत क पफमोान्दौत प्ते बपला वृृष्ताकोत न प तृर्क हदत्‌ प्राता १११1१ 
तवा 2 [ष्पी चापा प 27 णा वध, (4 26 1022 

प्पिप्यत(5) 0 ईल( मो + वाक्त द [११८ { {3 [ पक्रलक्‌) लाला) वि कात भण 
तए (ला कपत उतोत ९१ लवतत वलतिकपम८त 1५ पष लल्टक्ल्कापाकद्याय) शपे कतक व 
3 573 1049 

५९५८ $ = चकादयाठकपत ताकत पचत्लकतार आ वात 16 हरक प्य राला 1 ५ भ ६ 14) 120. 
1१52 

च लपादवपो कद पककपाद्कलााला पतत्‌ 1.7 कलोतृकद्चकिकातय त्‌ च ल्पा वकण्रो००त ६ माप10५8 
भरष्णो { कृषौ) ता 464 704 1१ 

(पाह ५ = \त्वण्यरतोालद्ला ११८५) एता पात्‌ दलो तदरला+ 1922 


3487 7 ( (वकाला पतद्‌ कल्कद्लोपप्तहला ५ वल वृत्णता० कािन[लदकट 2८6१ 1) 
भवत्‌ 119 219 1030 
1 ला] [६ 3 चात्‌ त्य्व) ०५ पत प एषणा) इक्ि८ ११० 71५1१]. एत ।ातोग०्पा+९ 
श्वातषणकाण च ६ भ ५ 257 ५4५ 19२2 
एष, 4 कण्व [णनील र फ कृणष्तगरकाकतलफाल वताता कृपात कणित च 4 ४ 
^ 2 10१3 1945 
९०१०८. ए 7 लाकर लकृष्त्लातठ पमष ६ कादिति ((नफफतकाकरट) व्वा) व टप सा१०५ 
षा फ ५ भ 4 2459 1095 195 
स्व ( क = भ्द९ठहपाकााम कत्‌ क्‌ कृवककला१८ प्रला९० [न्तत 0 हेषत (क्तत ण ९ 
नाजा प 4 ४ 4 12 903 1993 
८०१ व फल ५८ एेष्लाला श्न. ८ प्णहल्परपतप्णदलय एला जकप्णोाह्प्ण्हल) षत व कता 
कत्व 219 -18 193 
पहल) प कककणलोकाष्व८ + ६ कत्‌ अदद तआ 7 वार सट्टकं वादो पमा एक्ठुपाण 
६100 1 ज ¶76 राजन्त्‌ क वका शटा वालक 55 1.9 1945 
10०8816 ए = एल त्‌ कल्तल्णप्णह पात्‌ तेल कृप पतह वल ए वतलया दालहप्जकाठ्डला १ आटो 
शलो {7 कषा ०१ 300 180 1934 
भेषपल्क्एत्पटा, कर 1 1 (कपाप्णहकल तल फप्प्णहटक्ल एल्लप के कूष्म 192) 
भल्ल 7 वणल त [ण्दुल्वलव्एमाट प्रत्त उष्य ए लन्टणः 66 1589 1037 
~ भवत्‌ ०5्व्‌ 7 उ लल्स्‌ ाल्लक्ण्ल्मवालह्वाष्कोण्‌ ल्व 3 केम ४० उठ दु, भदव्धणण 
1023 
~ ऽकार्ष्ण ष प कात (गनालया प ह दरष्टा कह्ललोर भात्‌ क्ट्वा छप शका 
णाालप्णाो 10 {76 कृच 8 वैपतालाल [7०९ ५०८ 10] काल्त्‌ 26 708 1949 
~ शाप इतष०्ष्एस्यप्यलाः फ एलः दचलणितवर एल पतद्तलयलक्रफनालय षव्लेभ { तीत क्ति 
125 45“ 1935 
~ शात्‌ इलो जकष्पकपठप + फल तलाः कृषा्रारन्ट्प्ठयकषल), (रीत एला व प्ाद्वलालाफनाल 
1 ए तुस्तः 76 340 1937 
मलपणधदक्लत 7 0 क्त्‌ कक्ष = दछम्ृटयपलालाल एणलरण्कपाहुलः चल व एवनक० 
व९्३ वृण्तल्१ वाप्य [ण्णड्ठलालपछएणाष दलप { प @८5 दलः (स्व ऊ 340 1914 
नाता 4 टपा स्सीटस्टड पि पत ण्ण व निफष्णो 87 46६ 1936 
इनकव्ा, प तर [षणदखालपव्ञप्हज्‌ पलत थीणद ग्ल) 236 200 1935 
७7१८० 8 कुष्ट ववाापडदत ०६ {76 [पकनुण्ठपछषलक् उपविष्ठ तप्र -चषाताण) 
6 498 1935 


कष्अ0र तार एअठाताज्भ ५१४ $ ९०१८५ [परए०अ8०या१्‌ 122 


511०६ 7 स ६८५ ननदष्ट्शा २०३९ ज कृपापा अिर्ल्तक) देम 1 भलया 0 203 19.1 

५०४१५ त { तप्त (पटदप्रलय्‌ = ट्त कनृणृधएपोप्छफषएपालपावापाल (तपा। १} तट 18 ला 
पक्षत्वात्‌ (नफ म्स्त 5त तृत छाल] उर 100 1947 

९१५१8 7 गत्‌ १५४1807 9 [१८ प्ादलस्छन्ट्त्‌ कङकृगृज्कातछाफलणट लीदटं ० 9 ण्या तूक्ते 
णा पटप्रफशषाठ चा ८०६८१६।१९८ एष्व सिप्र क) व ४ ५८ 25 318 1949 

१९१९ ) क्षाव्‌ ५ €प्रोर्छा प = (एन्प्ट्ट्तपल्त्‌ फतृलपठ्णर कलच कतो 1 ४ §८ 274 [59 1947 

वहटप्क1 ल्व ए पएल वत [रप्णलपातप्ययदर्पा भक्तत्र सातो 1 कका 2 250 1003 

४0] दृटयााा9 2 धाप्त्‌ ष्णा]. # प्िास्लोत द एणिप्फषला कपद टााषलप दपृणा्६ पलः (प्रावा) 
का) उलोभलाद वरात्व्‌ २१ तृपाञ्टोण 28 785 1948 

इ लाप्षणला\ा, क = कल्छत्प्प्-लपववातेलप्दट्‌ एला ] सकगण्डाव्लेष्लः एलन्ज॑ण्णह प प्ता 
ल्पेन एलषष 5 कृषो कतै प ट णाह एषक्षहौ) 20 4/7 1939 

६ लाल 1 णलः त्ढ्ञ दैप्तिषष्ला ९०६ व लारा पद्लो। [जपादषोतदित)त 1८ एप १ शुपन्टोप 
21 329 1932 

६ ९8६९7]. ५ 0 ८ एठ्नाहपपो त। इद्वत त पणा हफणोाजा ८६९१९. 79410} 19 357 1938 

१ [14 हरप्यपद्कठ 9 भपप लफनोा पेज 6 ष्म कफेत्‌ क्कष्त्‌ शोप्ाठम कष्टम 1} 3० 
६९+ 40 475 190 

४१.68 र्‌ ए कात्‌ सकवदा्ठा च 1 ६1०२८ काकलुर षट पष पल कृष्ट लाजा त एपाक्ाणाक्ष, 
क्ापएणोगफा ९५ [षहा 7 ल्व 245 103 1943 

पष्प 4 (ण्ण्वस्षप क ह पित्‌ ए 1२४८८], 4 गणजगाहस्त्‌ तवपक्षः, लण्‌) पवी 
एलाषपा एषा १ 7 2 8१3 192 

2१५११}.\ ‰ कात्‌ णत्‌ + क न्दष्ुटप्‌ 018१००३ त प6 प्रदम छण्त्‌ ©प्८४ ९८९ ल]ग ५८ 
प्रणा. (मपाठः द, इ{ग्णत्णा 1954 

211119९8 इ 01106 कष्लीर्‌ प्टमप्रल६ त प्त्माप0०१ा३इ कात्‌ कृपोपणाक्ष लपफजाप्नपो पवत क 
ए्ण्वुपोग ५८९ गलत्‌ कत्छतपा०+ इण 141 1946 


(ाषध्लः 9 


िष्धताशौाणा 9 ^ पागागा€ रधा€68 10 
87त {ता 1{1€ प्रवर्ष 


0 

ता ाकटाप९८ाः ५५5 भर+ {० पट ह्८१ 1001११९९ ग गली वा 10६ 
लपणम्‌ हषा ण पृरुञूाल्त शात्‌ त हणाल ताञ प्ा८८ गिण 
एणापामास्न;; लाला = लीटर पा एष्व्ल\९ पिदोषटा त्गाहाषतलाढप्मा ग ६16 तर 
लास्यण) ० शदे, हपए]ललह ११ फलाफले ९ करल व।५८९८8 कात्‌ ऋऋह+ ९तछणर 

ग [8९ [०६ € पाह १० पएमट+ फली) गाल एलौलः कठ) वली र९५ 14६ 
णल्ट्व्डामाता्‌ पपीप्रलात्ट एता दलाणा वषर इपल्लै 7९3 एष्टा प्ल्हाल्लत्व्‌ प वहत 
100]45 भाते ल्मास्ट्वु्लातुर धानो) पक्षा ग ११९९६ गती९\९७ प्राह पर वत्राट वला राष्तिर 
सा९ प्राप्रल्ठहुपदटव्‌ कषा, लाल्छ्णयलष्त कहल कर एला हणा शृत्छृध्लना। वणप ९ 
लपञला९० ग कपलोर एलीटस्टञ अकरत्ट गिला टुः लपफाठह एल लोादाल्त्‌ छः सयो पा पा, कत्‌ 
पालाः ए८्०प्रल्ा८९ 70१ इ८व्ल्‌र एल्ला णावाकरल्ते इदाालकरा, व्रदाहणिर धट दपणः 
प्िलात३ कत्‌ त्जाटह्ा९ड परण एलुटसला( ६11€ 089८ इटाला ९८९३ पात्‌ 0 7९ ला ०९९ एता 
कहवप्तरा। ककल कारा छत करकाटातपाा। कट ०दाल्त्‌ कात्‌ 11९१ लः 6९6 ९३196 १5 91०7९ 
पषा जाल पालाः पपात इ४ 211०५५५ १० पर०६ 0८९६९ 1 इप्दो लीटर = 2४९९ ८्स॑ल्‌९ 
पाल्तात९न्‌ [दक्ष वठपावर कहा 10६ वक्ष्‌ एसद्ाटर ज पलः सीत ए ण्पाकल्‌} 
08४ त पाऽ [लाक्पत्ट 19 एल्लो त्गपृ्राल्व्‌ ४६ 169 प ६० 1937 आ का €रत्लालाा 
पाणाणटुाभ्ौः (ऽनाफलाय्लः) 

त्र वा ९८०५ ण फ९डणलटतकृलार चा 06 कडल्लाताफषट परजाम, कात्‌ आ 1116 एद्णात्‌ 
आऽ भात्‌ 116 एटट्छटुााप्णाो सकला टी ण्ट गा लाता ९ दलाना एाणत्व एार्डप्ष 
गटञरा्धणा {16 ¶नाप३ ज € पताम; एार्वतटा अठवाल चात्‌ वप्टडत7ल्म्‌ 97 01} 
धव्या इल्ललणा काति ल 0िकाद्ठाा ग पद्ाठ }98 16त १० प्राणा८ एला १] पुल्लनाणा 
पल विल पोषण तल वता ज गाल गहु २०१ 0९ पपीप्लादल्त्‌ ए केणजानाप्ात वती९\९ 
णपा भागल काजक गोहा (प्त्ताक्िण) त कप्रागालका० पलीटस्८५) (न्तो) 

प्पक्ताशाणा ग कलाय गटीटपट्ड 1185 एष्टा काक्या णि प० 6 पथा 8 एला 
ग कषण्लालः प्रालणमाल्व्‌ चठ लगते लेणाऽ ०च्ट्प्यल्पथाक लकलालातत्त्‌ कक्ा० [1अलापफाहट 
{० एलका लकडडातव्‌ प्ल रणत्‌ धोष्ट शाल्ट्यफहु पाट छताऽ फकलाा ‰ कलाम) 1९84 ९9 ४ 
तक्षत्‌, पण्णा कषात्‌ 18 €य्०९९त्‌ ६० इप्वकवल [टापं = करल व्माध्षदटतना ग उ०पाद्ट एन्व्‌ 
प्ाण्डलल्ड कपय 3 लृणा = वपपफह्ु धौल ल्क््वकटप्रण त 6 पात्रा एष्ववला ६८ ॥९ 
लपत्‌ ग प्रद्याद्जाा 15 ६ पलठा+ ल] ल्छापकाछव ककदाछकालना पा प्रन; लवा वातार पततम 
21 प्राता९०९उ छ व्तदाद्णाः 10 स्ठफाहध्ठ शतपलैपाट्ड प्ण का कप्रचजाणाद्माि वपल 
॥1.. 1.3.11 

ाजपफमष८्टछ ग स्कता० कलार्य कपट ६0 द्रक्वाढत्रमा ण क्ाकठातात परलीटर्ट 
&€ ०६ प्ल्‌ ०फड्ल त्त्‌ तह वल १८ षष्ट पणि चाल एह पद कट दलपकुरम 
70 गयः लहे च्म ४८ उषट्यञल्त्‌ 1६1 (ल 83ण८ €्छठ्ध्प्त्‌ल कत्तु ६६४८ 


124 


५१७ [नरप ६ ६ पू ज] द तार ०} 4५ प्जष्वृपपषय ७ भूष | 111) | ५७ ५५५।५०१५९०4 ५७८] ६ |~ + 


५ 

4 [अ 

^ 

1 र १ 
[१ 

[भ 

"^~~~^^~^~~~-~~+---------------~ 


१ 
~ ~~~“ ^^" --------~---- 


120 {पात न्वा 101 एच 


प्रं १९ हिल कौत पय चा ्कृकोते 1क स्रतजाकयााट 1८८९ सपो) ॥६ ९ तीन 
७९ करल प्ता [ह व पादप ५ क्त्‌ ९ फरक का पकक्णाक\ [पणो ।= क्तात्‌ का ना 
वार (कपल) पत्वा प्रासा ८९८८९ ६६११ ए८९तको( आ कठा कृालार (दकार प्पटर्ल 
1191) | }६ ग 16 कला ६५९14 (जती कात दला) 


८/1 र(न (१८१११ 11८ 4८११११0 ५४९८१ {0 (0८ 47८40 


116 € 17८९०. [११८ ८४ ५८॥ < फ्ताह्त्‌ कात्‌ तृता ८] लात १ कता कणा पट 
10८९ ५८१८ ९९ पाप्रोत्त्‌ लप्र ॥+ (सुतावताम पोरपोन्त्‌ 

[तवोता र तोषकः) पोको तोषणत्‌त कषत कौ वातप ५1 (षत्ट 
परा} तामा त कन्त तपत लीटर षतदरल्कापार+ काते लप ल पयार द्रपात्‌ 11 
(0-र पात्‌ कात करर] 71115 लता) [८ द[क्लत्त्‌ #\ वाल्ला पादप काकात्‌ 1 च सलवा 
चक ला {८ कृकर कत प हतक हतत १८ फातृताट वतका पहल ९0 1706 वपता 
रातत] 1 [क्तत्द्त्त्‌ फ पए पला ल्ला। का८१९ कौ {|1८ 1.१ कात ५ १ (कात त्व्‌ 


रपर ल्पा तपा 1 कतूततो सत्‌ कषित शिर्ष भोात्तापिप९ ण 
ला्लाात य पत पा ज हष तारा 116 पत्लू) कात्‌ एाणातृप ॥१९९ [ल्ल [णण्वुपत्ल्त्‌ 
लसता पीर पो पोते [र १९ लसता सपततला सिजा वपाया नोतपकाणाम 
वप एाकातोकर८कर कते किल्‌ पाल सरतत क सोभ कृ परयल्‌त> म हणात्‌ एण्‌ मग 
पत्‌ व णा कालो पतो) हन्रर्मौ पषरहिट)) लात पषा (वपा १८ पलत ५11 च त्ण्‌€ 
क्तक्तवत्‌ +तलाणो क ल क) १८१९९ वपप्टाश्रपोा\ लपल्त्‌ पाल [ृत्रलण( (1११ पत्‌ 
५१९९५ 111) 

क हा८्१ आपात त पत (५८ क पकता वेल्ल पो) काप्णो ८१५८ प्प्‌ 
(पररणत क लला कहा पको मला काल तला (तपत पात्‌ जतो) 1वत्‌ 
य) कत्ात्ामा म प्ल ५1८८१९८. 1८ कणो, जाट ग ११५ वृल्लु) एए [पापाद्‌ १ 
कषट्त्ते क छौ) ला प्ण €९तता)- ०६८ ५८९ लब्‌ ककत १११८५ ज 74 कितो पाणा 
प्कपत्‌ }6 लायाल्त्‌ त भा 

तरो भाकतृलः [तरेणा कौ ८।१य्तजो म 64 १८ गत्‌ पार ल्मापृारपल्त्‌ त वनल 
ज कराना) पात्‌ प पऽ त्‌ा ९०९ लत्त्‌ पतह प्रक लो पत्‌ वप्द्लः पात्‌ पी पणय 
५५1 वषटप ]\ पातृप्ट्ल्त्‌ 1६ तल्छ्‌ एष्ट पपाद (ष्पा. 20) 

ट आापाप्लतागाल (्रद्वतनाो ज वपा्‌ तकत» ग [7०९१ पाता चत्‌ तप्पा 9) 
वल्ल पतकनाणाा काः (11९ \१ + १ हसृलापालता (तला पाणो का का (पामणा\ पान्त 
५11) 1 ८ा०.९त्‌ वाज) 15 भला 1 एण्ड) 

किपला पा वार एकाल्लाणा 15 हिप 21 भप्दा ५१९ काचाषट्त्‌ फणा ४०१ १८ 
गत्‌ एला पमी ल्जणवक्छा स्ललण 15 हान ना दितं सात्‌ ह श्प (तोर ल्नाता+ 
प लालल कल ता गर्ल काणा [तणू न ललं प्ल्‌ ष्ट [तलां तात्‌ र पलक 
ट ऋ्तपाप्रा भत प्रोफाल्त्‌ चप्त्‌े वल्कल त्लप॑लड € (कत्त [15 कालाठपालयाणा पन 
गो-लषह्त्‌ पा प फा € जा प वल्गुला १5 10 १5 ऋरलमपाष हगुरल्त्‌ प्रदा ४८ 

पह वटद्रापट ा + [ष्ण म्ण प्रण अपाक लीटर एषा पी दा आाकतात्लार्न बकृषा € 
रिण {11 एल्नुषात्ण\ सला 10 तोट १ श्त तला 

छऊपततल प्नाकर< श्नात्‌ ९, ८7 वटकः वपाक पपठ पतात ज का आतत्रलिम्‌ णप्टष 
आकणर 15 कीला तप्‌ १० ताप सपना १६ कला पाऽ कल्टतलाई [नकृलाउ [पं "5 पष्ट 
पल्लवा [= पलाल्त्‌ करदी€+९३ परर एरर + कणट ऋत्‌ चट टका [ला] होष्कत]्‌ सल्ला 
पत्त लि क्यप ज चल कलप १९ धट पहुल्णो छत टस्य त ‰ पलप 
1३९ (१प-९ (वत्तात्ल १९९ ९१०१९ 


प्ण ना०९ 0 ५प्कणर्तभाठ दटाक्१ 12 


दीद (णय {= 210९१८६८ ९ शटणा 10 (१ (तवा 


7 1864 छने व्कृरपल्व लीटर ल्यापेाठठ पाणा ४१ ह शअदद्त्मा ण 
पालट्लोकवालना शकण 1० तषट अकतगकाला कौज) रत्लिप्क्षपे पलीटर वष्प्राएपत्टञ रण 
लवत्‌ ट गोता फएलल परजल्त्‌ वेणु पीट ऋस्लाला ज 8 हतमाठ प्ट पो कााफ्रादर 

4 कृशता फण 19त ]प्च फत्ता एष्ट्त्प्दद्् कणि वणाना्यड ककत १लपप्रल्णभ 
का व7तरा] फलाद पा चाट पा ¶16 कडार ल्त 2 5० ृतक्ौह ०६९ (णादो पण 
& ्ण€ गणौ पदा कमला तट, लणृल्वे पत. ग 81०1९ कवमप्ाञ इकताणा)ल पटपर 
[षप जा इफभाठकणाह व णवलः 10 लाद पल कृष््लप १० लयौ 1६८ भ 45 लत्टक) ६0 
श्षाटल6 116 01९ पनालाच्ट {€ पीटर 85 वार्त (रल्पिष्टा भात फला) 
4 टर १९९३ [तला धा6 ९।११८.5 वारमृृट्वे ल्जफूलंल्‌ = ५॥४८},5 ग एर्ष्शा्‌ 
¶पल एकात्‌ पाट कटि) टाााप्मल्त कला ॥१€ कृचाला६ कृपऽ ४५६० 976८ वल्ल} १1० 
119 चप०२# 1० लीला कललणफाद्ठ जत पप लपलं१८ पीटर 

गट एट्छप्रलाट्ट जट छिन्ते, भात्‌ कृरष्छरमञान्‌] 4वलेए दछावार वप्राफरदु एष पाठम पण 
1१ ०६ प्राट्नाेाप्रणा 4प्०र लपप्लपोत् ल्णादेप्रलाणा वा॑प्फकात्ट्ड ३१6 एला पातप्त्ह्त्‌ 
1 ९ वानलात्मा ग शा ९दस्०कणटुरम्‌ चकला त्ार्ट्८पोपा) (११६९ € श्र) [ण + 
लप पदा 6० लाध्पतपात्ः एन्ल्‌, ६११८). ग पष्ट भणष्टकहाा ९६01८ &वक्रणड 11€ 
कृणृल्य्त्‌ वप्ता क्सपा ३४ 50 तरात्‌ ल्ठ्णोते भक्त 9 06 लादातल्व ४5 हलणधल कहन 
(ाल्छीश्रदस्‌) कतफ्रपातदामना ग प्ट एटल॑पो बट्‌) उलट वषट 1० १ लप्लाोढमा {दला एलापा 
कात्‌ दाला क्रीम) (इतण भाते §११८८।११) 

दराल पप्रीप्रलाल्ट ज पका त १ कणाम्‌ वकवमााद] गदटदाऽ (11९ एमा एोकव्तवलः 
गमा) म) एम्प्ता०ल वला) -- पील दलभाथात्ट ण €स्।7७९्‌ सनटर पा कमलो मा 
एता<(०ा९१ 0 €स्ाकी© -- 15 <० एलालत्गार शप्प्लमल्व्‌ ४१७६ 7० वल द्यालत्‌ तनलप्र्नणा 
13 फरदषाल्व्‌ वृढ दील त हदल णा ९०१९ काञला्ता ज त्कछाा+ १1००त्‌ 
णक 123 ल्ल) ११९ सपोणुद्लैः ज का९ल्सदस्ालाोऽ पते पराधप्‌.ल््‌ तौश्चाद्व९ ऋ पलुजात॑ल्त्‌ 
श्रा लगाना; 11०त्‌ ¶णक विदो पी) तासलात्णा ग पट सणापत्रला शात्‌ [तपल 
९4071300 5०6 कत्ल वलप्मार लमाषा र्जा कलात्‌ कचा फाला 1, ++.) 
3.9 


(९ 2९/९२ 


[7 [णलः भाती (लतर९८९०) लद्ावाष्€ वलजा ठा ९2 ४८ ॥ प्रीपलात्त्व्‌ पिप 
प्ट शृता वरा कटर ण कमणस्क्‌ञाव] ¶वलोप्‌ लाचा ४ प्रट्लोश्राट्म्‌ [ताक ण 1९ 
छपा एत छा कृष्~सपा९ छा {1५ € €09113 15 वेणट 10 ६ पशीटर्‌ पमार +ल्त्‌ ०९६ धट 
एलाप्रत प्रल+© ऋ टवालीन ग त्मना ए००व ०४ प तचद्ु+ ए३ ६८ [ठस्तण्ह त 
द्णत शाह 0) पट कुता 183 सगाञतलकट लोटय प्च ८ 

गरा काट छट शापतः शतीटरल्ञ प सोप्लौ पल कद्वत व०९ पण तरत्॑त५।९ 
दवणाान्च 5 प्रएष्ठफऽ कट द्ठ्काठा) एर 16 कषलपाप्नाशड छा दोप ऋत्‌ 1 कृषा 
प्रणादा लगा कव एच परालातध्ठाल्तव्‌ ल्पा (एष्-नत) कञत्वोक$कध आलस प्न 
फल्टपः पा एपोक्रनाक्ष लत्जााडकी छा लर्पवृलाणा५। चाणाणड्ाल णृलासातठय९ (फण टर्म 
0षएसल कणर) [लत प गलुगलातपत्तरञ पदर पणा कदक्परलाणा ज 9 क्षा पसल 
10 8६०१९ ( वहा० लावा लीटर) ऋत्‌ सद्य मल तोह ष्टन्‌ फण ५२ नौपराप्ात्ल्त्‌ 
1 य लाला आणा ताल स्तया ज ० दपाणाणप्ाल पधीटस्टड 

णा पाह पपठ एष्य ९ ष्ट प्ल ३१८ प द्व्‌ ६3 कृतरणा 3उ जिः प०८९ कप्र्द 
लर 1९ ल्मः लात ८९ १वलात्ट णि १1८ कचतादत्धका ० हष्ाकूत्रौाल८ लार 


12 एाप०\ ५स्ट. 1.4 [014५०६५ 


(लतो तमातााणाञ पप्र ४८ कणाद णि ११९९2 व्यीटर्टञ (6 कटा ३ तला 
{१५ ज (1८ सएव्दु्रणञ १16 प्यीटर कए {9९ ल्लालाऽ क्त्‌ धटे एत्वा णुत 28 
7९९९.ता+ = व्रठ वणाद र कषठ शप ण 11८ दस्लिनः नष्श 13 शष्ठ) 1 11९ 
पष्ठ तठ धट हत्त पराल्लोषछाज (वल्ल एतदाह लवणात्‌ [परस्मा 8१ भाण्नएह) 
आ+ प्राट्‌ क कनाल कातो+ 1९ 


ए0ाण्टष्णााष 


1167 ४४ व 4 ससृषताफलारकाा+ ष्न्तपल्त्व कृष पका पत्ठ १६8१०16 वकार धगि7ा0 (पषण एषह 
बोकापको प्रा पवार व 145 वक्फए वात्‌ ठद्ल्याक ४१ [ण्ण्वपल्त म चण च [0९50० 94 569 
1030 

~ ४7) (सपर व््ा+ कृतन्वफल्ल्त्‌ [लाद पत्ठ 8\810]1८ क)९ हा 8 (पाम एदल) पा 

एन + १त्८।1\ 6 कलय च ८ कि य) कृ 1 [पत्रषण्‌ 95 344 1931 

पयातातवा ^ कात्‌ ६ दतत १ट्ठत [ज प करट तलक कणद्रलाक्ा्रालो 1 [तापपस्ट))06].5 ११८ 
पपा पलपल 1934 7 30 

11 0द्ल ८ १. एन्य 9 क्फत्‌ [८०ब्द [द व लील्सद क काप्ाताट ला०।1 ५ तल ल्वी 
[का1९8 कित्‌ बवलााजोल्ड र 0१ [प्फाष्ठ के एप ल्त ज 649 1027 

ए17ह०ात्‌ 1 दपा 5+णृषनगाषलतदष् [प्फाहलालणोक्लो1त व ०२९९९ भपालोषलः कत्त पते 
क्लप ^2 1297 1922 

16१६ 1 (एनः प्पणापक्णत प्लील्स् कष्टो) { शसृष्टत क्क) ५ ाणाणणन 159 6 1930 

18१०५१५ क © कष्त्‌ 1११8४९्‌। 4 इ 07 प्रलीलर त्वात उ्ोपफषणा चे फरण १८ 9? 1900 

भका) ए१९५८).८ द ¶ो णा क४लाफाप्ाा तेत तल्ला तैला चै कर्ला्तोषृटाक्रोीषया कर्पा वषट लय 
परलष्छा दाक्ष { एषणे 67 520 1016- 1017 

एप}. $ कण्वे <लोाल 0 नक्त [षत ऋ पत्‌ कृषणः काता९ बतोररक्प्‌ात एषक्ला पणेः 
य 79 ल्त ~ 475 1933 

(०775 1 ६ वा लफणजा्मा) १दाषणर तपरा कलीलर 83 द] दवण्न्ट त कल्पा खौन्ले व ५ भ 4 
700 ४5? 193 

००।९।०कृ७ाप् ऋ कण्वे श्किट्क्ण व = जपः 18 [ष्यत त 8॥९६९ ८६८ १लपाक ९ पलप्रर तप 


ल्ल पलाना तात [लक बरलामि कण लकणाातलकम (तकृ कलपते ५०८ तट एन्‌ 109 761 
193 

हाकणा)ः ए वत्‌ २11 ष्व र दाण्‌ कलप्रण्टुटाल) एण प८१ तृषा ९(नुलवलोलाः 83 कराककाणल) 
जकाल्पल्स ४५ प न्वतो) 7 (ण त्प ~उ 223 193. 

एकपात © ४४ एर्ण) अण्णा कछाकतदछतट इलफलपाना ल्जार्ण्लाणाड पतपल्ल्त्‌ |> इन्नभा०च षट 
1.8९८£ 53 298 1933 

(१1एलत्ा ~+ © रल्णण 6 2 ९०5 © + श्ण्व्‌ प्त०४४ह © व्ह व्ण<ण शापा) ७॥)1९ 
कोपणतयलाो पा 1116 एषठ्वष्टाव्ला ० बादल त वाहु कृल्लनम वदा त कि एकि शलदा 
56 279 1941 

0०2 ह १ वह्प्ञ पणत्‌ प्रर र्यो 1 एषा ५४६८ %© 1 1863 

८ष्८८९ © ए = (ठ्णत्म्‌ म प ल्लणणड ए०न्त्‌ पिठर ४ गछठरलय साज प प्ल्‌) वाचणणल्व 
प्रलटाठा5 छा पष्ट ०० नत क एा$5"01 123 399 193२ 

प्र1६ ए ०५9्७दल वालक ए९५ [श्फहटण्टफएनाट उलपतडाए। 1 (17 52 1094 199 

पट 78प्ह © [€ पड लयाछौवतलया दण्ट स्लीटसण्लपल वह््ुप्यदह्ठपट वप व्छात्पञ ९8रठ] (अवते वृष्ट 
तथ नण उलप, 9. तण]डज्छ छौ त€ 1 कक्टयक0क्ञट्ाली20 कलो फटा गककलटण्वुकया 
5 269 1929 

ता ततलृष्टय व ऋत्‌ \3 4 © एषिल्लत ज कषपाददानाः म आाहटटत्] कलत, ८3 छथ ठ०तणः णक 
2 वण्छञ -कैग्टो) 174 त्थि > 932 1933 

वष्ाम्प्टः 8 च्ण्व्‌ इनाष्णवापट छ 4 अस्वा न्त, एटतन्वा्वा वप्रय ए त उनमतत 
००० पण ९ एखाप्लाह सकदो। ल्वापाछकृकयः {९ 8६०९ ९दब्‌ा 5९ एल्णट) दष्क कद्ाते षह 
5 675 1936 


वर्च णाश्ठर छ \ए0 कजात तला 129 


18076 9 द्ाष्त्‌ उलपं क 01९ (वत्ीष्डपषायणीरपत्य सव्लो {ल्य (को प एाषशागात 
19 7 2 672 ११३३ 


१,१७९॥ ए 07 [्छ्त्‌ढकप वाणाजफलः दली८स९ पपात्‌ पण इल्टालपणह्‌ टच हटकाक्टा कृषनानदुन्तः 
एर्‌ अजकाषतष्या कडतौलातपपहयः ६ तभ 6 त ६८७ ल्या रत्ति 5 499 1926 

कप्णा 7 एलः ६ लाप्ततलफ्णडल) तेत प्तलटञ कोल 9९। अलील्ल॑कताश्लौलः ो्टट्ुणाद सषण्फदय 
पला (तवत्‌ १९८ 6८ 193 18२ 

जामाता, कण्त्‌ दर्ल्वलत प = एन्कृदपप्लाह्लाह एष्नतपलकाषलय रपत कलीलतगावलर्‌ व्रण 
काण शष्ठ त्‌ हत एर्‌ा 125 371 1908 


५ ग्वह््लोपफटः कल ्लीटप्ट ९० वल भवडर्टगलाकणकपौः का च ्याप्रहि प्रपत्‌ कटागाधया 
कपयः ६१८) 1.8 ९159586} ८2 2 4६ 1 180 


१९८1. त्ाट1€ व = 01<दा8 ० {116 पटक [ण्म 0 दफ्ष्वि १९ एर 190 


भष्हव्ल प पर्ल + कण्व काद्पहनि 1 1 ल्लोलसाल्‌ कणत 1९3 ९4०9 यी८९८३ [7०५५१८१ 
षर 1 प्पकततणा तेत्ड $तात गकर शरणा त० क 7 394 197 


०९९ 5 षत्‌ एसा0ाहपा ५ एल व्वील्लन्न्लो० एल्यलेफषटटय ततर पणिहला दण तला पालः 


९811011 ल्टाप्ष्टा) त तार एटानारप्रहकष््ाल सपटपष्काटः त 1 शात्व्त्‌ वे १ ।उ5लाच्लो१ 
११4८ 6 102 1872 


१९१९९। © ६ कप्त एला प्न (छलः शलैषलर ९० वलाः कषत प्फोत्‌ ष) 0रतौलपपापै 
ध्रा०कवा९ इद) ोपप्काठफा्ल) वड कलादि एष्ट) तणा १९ त्श्लो ०1 284 1939 


भषणालप क प्कणवष्लेः वेल 9 शनन्हुाले वट पल्कडलेष्या पिह ६ छपाल्ञद्टा (जालाद्‌ कअणेन्लः 
1844 


कणाद ४ दराप्ाञ्टोषटः एलत्मट दप [ला 013 6 }1५ताला एकिदला कतप्रापह्णपकषलय फक्टो लपक 
एलन मोल प्पणन्डुडलेषला एषाहित्िटिि ल्त द चापो छी 262 224 1995 


५८१५ © 0; शपठ९ एल ९ वह्प्डवतपल्‌,रलर्पला पात १९ तष्टे 3 916 192६ 


614 7 0 कत्‌ ८१५८८ 9 ए षतत ग पल पट्सुगाकाणा) पष्दट६ कप्त 18 लीटर लीटता प्न 
१106 रका ^पाह 6०८५ व. 0१६ 70 157 1010 


दिह प ८ मनण्छाट वलः प्रदा प्रण 0८७6 व्ली 7 810] 92 101 175 1031 


वलो © (षरला०छ 1 कात्‌ ठदक१द००18४८ 7 1 5 प८९९ [वाकुफहुणलवाताभ्वृप्ट्‌ लकष 
प्लत त्व्‌ व ०८ 17 4 1929 


शष ०थदलित्‌ ए प्लसलातततफषतजामात) फायुगणणहप नप्येा 7 व ९९ २११२।०॥ 231 33 193 


५818 छण्‌ एकष्य ए फला लापल) एब] सनो हठ सदणप्टतह्लेषसाकर = दष्ष्लात 7 व ह 
लपन त्ति 50 106 1926 


५6] [7 = (व्षतेाधट ग्लीलञ छाद्वाफफदि का एल एल्ञगणा0ा) पादा पैल १० छलाह व ल्पे 
५५ 1647 1945 


~ कत्‌ ५९]1०४६ 4 तरर जाट्‌ कन्व काष्टे चोपा २९४ प्छ, (कापर. ५ताद्णा 
1953 


9000४९11 दत८ 4 1216 [प वाठात कापा ए द पिस 8 नो ५ एशाहल 195 

१८०६१ [६ ४१ भप्व्‌ जव्पललहठ ५ अ = इदने.लड ततवत ६६१३९ वावत्‌ एक एलका उपापपरोसौवछ 
1 8 दाला जपतः व्ठतल आल्व+ एान्ल्‌, (फट्वष्धण्य ~ 886 1950 

भ्त 2 त क्षत ऋार्र्वेङक ए ए वपल त्प्ल ठत जा एत्लफडपल ल्जात्वली1 कज चत्‌ चपर्सप 
पिभा ए) {जस्ल्त एरल्वपाधणद नक्तो वप्र भत्व 3० 192 1923 

पत्पााल 1 वप१८०६ ह मण्त्‌ ९ ८व्नेघष वे (कणट्णडुचण 1, (र्त कृषापणाेपर० वाह टी व्हा 
पप अपण्ट्व्तर्‌ ्व्टाः पथ दण्ट 44 867 199 

भषवगशण्ट क 7 पल एन्य, वरण परत्व 2 स= रद प्रखर ठ 31 1921 

भपप्वला एवदक्चद्षया [= 1 एल चलाः ००७ दष्ल्लृय 1] रष वर पला ३ तलः पतगुपोतानवर 
1्ठप्लष्टप तेलञ का ञ्ल 9 पव भोम एताग्ञानवयल त्वल्प डान चछफततार वोट चरोण्ल), 
भपप ९1 [पततत लतदप्षछा च एटणाड एन दा तेभ {तकण 240 49 1938 


पला + एलष्४त ए 1 क्ात ल्ब्द [ ए परत पातिषल्य८त त स्ला चल (1 (ल कवटा 
पकमततव्ट ता वष्फणप = वष १ कैका, 119९ ताड 9 1 । 1954 


(ाषफध्€' 10 
प्ालाार्ध८ एटण्ला 


0 ह 

॥। आ लान. 11८१ ट छर व्याषएभ्काट एष्ट छा कृष्णल एष पट [नृणा कित 
शा 11८ १६९ काट तलह ४१) ४ लोाल्व्‌ सा फल्कृषट प्ट पिन पोता पल पता 
११९८९९ पोष 6 पाापडरछलापित्त्‌ ५1१11 लिला जि ४ गाह धाा९ कात्‌ वाठ वपा) 118 (तणा 
प (एष्ट प्राहताा्कको ¶ी१€ हला = तोला 16 एला = 185 [ल्ल क्का०० वफृला+ एए 16 
गोत्रा कलाण(8 मद प्ृाप््लाला 


1\लाण८८्षट 


41 ध10पह्टठा 1६15 ९, त1568९ क पाोद]णा आकू १९९ {116 €रदत४ आ्रादतला८८ ए पकाप्ताणत्रा 
णिः प्ोटपफ्राठठ ९९९ 18 ण॑ एकालणा;, प्टोगाद्ाट प १11८ पापाल्त्‌ 5८३ वात्‌ पापा 
कात्‌ ९१९८५ ९8९१6 ए्टणटटुपा्ण) ए०नफ्‌+ 500 000 ० 1 000 000 कर्मो 147 प {7९ 
एष्व्‌ §1८ [६९ ९ [ष्टा १९ तष्ट 75 पालाफकात टला कत्‌ 1६15 एतत्ते 1 
पलार [टदा वाञ४९९ एठ्लाात पा १५० कलः ललाप ण ठप सला0न] तोता) [गला 
पिष्टः प्ट एवपर ज 9९ एलः लल ग कल ता९.८ 90 ृल्णृा९ पालः 20 १८१४ ग १.९ 
णद्तपाड परत, कीला) एलकल्ला ६1८ बहुच्छ ज १९९ पात्‌ दर ल्‌ [६14 धल एक्राइठ क वटका 
प्राणः धा कृतमाला ररपण पठि क्‌ [लत ता -८१९९ एल॑पल्ला १\6 पात्‌ 24 11 
७४९ च लण्‌ वटव 1916 ग पाड तात९३त पाणणद्ोनप पाह 0 § 4 145 एल्ला लपस्ला 
40 000 कत्‌ 60 000 ¶1€ हला] तलात्‌ एतौ) [द० भात्‌ क्त०१्त्‌ प्रठप्‌ ककष ट१छा इलाः 
0४व्धत्‌ 8 तेल्लाटप्टट्त्‌ प्लतलाल्ट ग पीट तार९१इ८ ल्गौ 10 १६ [८९ ताल नवल ९९ 
ला प्िणा 390 « कल लला ण श्रो लप १।८६१८८३ 17 {€ 3€्श 1025 {0 23 5 कला ष्ठो प 
1950 7 पराल९५३९ वा € फरपरलः ग पजन ९९० ग एगणाद+ १०९०४७९ कात्‌ शृृटत॑ला १6 

टकौ १७९६१९९ पाच पान्‌ह 171५ तृल्लल७८ प्राजल नकृ धत प्पे 


21100 


कलव ०572}) 0 @०१ त द्रलनम्‌१०८ 50 ९८०न्त्द कषपो, ६१6 दभाञ्€ ज पीट 
५1७९856 18 प्रपोताफणया इन€ एलृप्ाना एला कल्ला प्रोलाा्ाल सिल शत्‌ ल्लिन प 
क्षछपु 4 कलाणङतिठ कलृ9०८०८््‌ (ज कालः कलार पामा 40 इपर) ९5 ९९०३६) ऽल्लफद 
दावा रा6 हकृटम॑ल्प्‌ प्रद्त्िणाऽ भृगु 2९९८९88 ¶7 = 16 18 ल्ञौारहट्त्‌ {114 पला 
{६\ लः जिाल्५ड ९6 1० ॥\८ कलः एला पा इपल्‌॥०९०९८८ण§ प्रट्त्िणा)8 = एलप्तपाषट 
इवः ९ € =€ त९९45९ र्लताा5 ८० ए ल्दपडल्व्‌ 0 हलाञाार 1६९ ६0 प्ादाहुल्ाऽ 414. 
फएग॑लाा वपल ण एला पाऽ र नप्छत्टण्ल्ल ६8] ्रित्प्रना§ 1१\९ एष्टा 
गकल्म॑ल्वा 8प७१९९६८त एष्य छापा ष्ठरम = एएावलाा८ऽ ० उलु1०८०८्द९ कपस्धङ$गहप 
छा {नागीप्रऽ ६५९ एट्ल णिाण्म्ल्व्‌ प हला ८० 21 १25५ 0} कदूवलााल्ड ग पटपरा 
{छलः इप्लौ फलतलाधड }2\6 एट्लप ०एन्ल९्‌ आ एकावल्‌-ऽ षवपा तलातल कनाण्ण्‌र 
नात्‌ दपा वाट हछुरठरण्ट्टाड पल्लवित 23 किल शप्णलपालमो शे प्ट्लना {८ 


130 


िषणशचन्काठ ए्१्‌ 11 


पकूलवप्च्णाादणतु धटी द टिक 2810 8 पणात्‌ तता 10 पटपकराद्ट ए९द 19 क एणा 
0ष्लप्त्लात्€े पा 2, [दाह गापएला ण ०२१९8 = [दलपाप्रसट हिलः प्रर 8130 गिण, 
प्लाजा लञ्लमफलछ € ह शीलः शा भुणृलातालीाह 


गट सुका इ०९९९५३ प्पाि। सकलो कपाला तस हृष्टा ल्भ तपए 8 शठ 
७०९८९] प्रट्ल्तिणा ९९ ला पल कपृणृलद्ममात्ट ग लाद सिष्लाः धात्‌ पट हट्लि ण 
शपोणिधाप्त्‌न कात्‌ कृलपलोपा एष्ण3 1१९9 10 कष दपु पष्लप्यलात्€ १९६], इना 
पा ० 9 8्ा९्‌११०८०८९१ [ल्लवण 88 षा €त्नृरह्ात दिला 

गुणा ला८०5त्त्‌ (लः ग कातजपलु०८्०८्लल [र शा धात्‌ छलः शछधण०द्ा८ एटवलानःड 
छिदाल्त्‌ प ६16 छ०्०व्‌ ग एष्लाैड फ्}) पोप त ६५८ 18 2150 इप६द९७।1१ € ग € 
ल1नाणहा५ प्ण ग इप्ट०८्क८्यत ट्त एप 1 1 इवा] करणै (तगालाइ\९ हस्यवला८्ट 


0ष्टहदटादषम लगा चदा (दी च्दलछा०ण+ भत्‌ गमफर्छा) शात्‌ ९कल्लात्ध्रगा 
४0877156 शाणा0र (एप्‌) क) 1९वते १० ६ पष्टाातेट>त्लात्ट ण एश्टापला८८ त भा सत्‌, 
ग€छह पिललाह कए जा व्नलोलणञणाल आ) १1९५ ज तषट फणा], ० इल्‌ € णे० वेला 
भाडाए६८व्‌ तोप सप्र क्त्‌ ऋष ठटसप्वान्‌ [ल्जजात अपाङ्षर ८० ६०९९ हल्ला ष पटपकाछ्ट 
णलः भ एपपात्‌ 88 ६, एणारश्वृप्लतट ज इष्ट शाते कल०रह {० चट तपाल ग {© ददात्‌ 
६त४]0181107) 8$ाताणा1९ 


वद्रलफ॥ ^ एष्टव्या १६८ 15 ५१तल्‌र कडणयाह्ते एप एतद कणपले पौ पाहता 
षरलः पशप्ााम पलि & लोक्णाा८ 8९६०९०९८ प्रह्निवणो पालो वो रका पव्‌ वतत्रन्‌, 
९85९8 {16 एणापदत।१९८ (ताल {0 प्ट्डनते दाला) मवतः टर्प्वभामन कत्‌ नालि 
प्रणा {3 उल्छप्वाद्ा वात्‌ व्मणाभर [ल्डाणोऽ हप्प्ोमा ठ कदल्मपाडु {0 सण पत८१॥1९१। 16 
०९९ ण फोलाक्रा८ टिल रको € क्हााल्व्‌ ए) कृल्प [माड सला {0 एकार 
{9 एण्ण्पृप्टट दभो 1¶६15 छा शलापप्र। अलोत्ा९रऽ 1115 इपकृकग+§ (€ नाण ० 056 क्णौए 
गभत पलप पल चर 1716 दनारल्वृप्रलाद् ग १ ङुकृलस्लायतष पधि ६0 कत्ललामे 
णवत 

40८० वाह्ार ६6 एष्पान्हल्याल्ञऽ ग प्ीलपा ०६1० ६९८25 ९रकोक्ाटत्‌ [+ पाट ल सज॑लाच्ट 
ण कपालाय ०॥१९ १४१ 1० आदल०८०९६। पटपर पठा 66४१८्द्‌ [0 ह८१व्‌८ ट्तिना१ 
0 1116 कृलकरला०९ ० णलि ग प्हल्ता 1 € ए०त्‌ = तपवलः इरण त्लातवापनोाऽ पाहा 
शला गहुश्रा३ 0 धौला ण्एतवप्तं§ शाट तारजटाप्र॑तत्‌ परा धट 1155प९७ (11९56 त्जमाट् 
८३6 पराकोषः कूष्ण्वप्लाह पाल लौक्षपल॑लारा1८ एषल पाट ग पाटा ६९६ ९ [र 
पऽ 1एकृकपील्छाऽ 1 पला 85 पवपव 5 तृट्ज्टाल्त्‌ (0 लकएः९९ पील [टता च्व 
लाप्राणा्ालातढ] द्मातात्तनमाम्‌ ठ कठ पााणिषणा, 5त९लृलव्‌ भालु ० इजा गट भत्त्‌ 
886 शकलकाऽ ६0 6 {116 ००६ कटल्कूक््ा९ क्लम एए ध€ एत०लला९्छाऽ त पोष्टा 16 
हिष्ट कलातकाषटु प्त त१।५८०९ ८८३ 

रद्द ोप्ऽ हल्ला 10 + 3 706 णः एलपलठ पा] सपर्तलुपरट वातार वपने 
कछवृध्ा€ पाल त्‌ा§८886 क्ष, वा लवत्‌ यदुर € गृण र९९ ज ९९१ ल] पाडा १०८८8 ० पाहा 
राष्ठ हिला पा 2 शालो6 शपा वफलः ९ एल्लः लप्ारत्ते ए क्षा, हप्ु0जपफाह 19 
धट पथाा€ प्रह्रा € ह मात परएत्वाद्वलय शात्‌ धष हाल वरकरहु ए्ठातानाऽ -- 1 गलः 
पर0ाप्‌3 {6 € कणान्‌ लणावााणार्‌ 

९0० स्य दल्पराप1० ९१ लाः ५१७ कपट लदगाल्त्‌ = त्‌ार९+ब2 त 111८ ष्णः णि 1६ 
५88 (6116१ लत्‌ १० 06 उरर्छ्लादटत्‌ कव] [प पाट्‌ व त्‌ पाय करललरकरूकाणट श्यात्‌ [०९ ल 
पषा ॥ 15 प्रकार सह्वृप्रलाह 70 पल जणा 1६13 ए 7० कट्काऽ वश आ) [ष्टाः आल्छकाह 
ता४ऽ०९१ 

९८८ एकटा] इपरव्छृत्ाातु ब क॑ एल्टा ल्त वराजषत्व्‌ 


192 (श्रापा०\ यतद एर [0११४५ 


८10८ [दप्रालाा१{९ {ट९ला 15 [ष्ाद्षपा+ ह वे।५९१९९ ग ककि कात्‌ लोवावाठ्छपे नैलप॑ट 
लपितं हिष्ट ॥११ तल लगाल्त्‌ पा हीष्टे परल्छ ठतो (चार्ता कात्‌ [त्मा षै 
{11९56 ९१०९९ पील प्रकाल आर वद शल्लाोत १० 14९ € कपलिप्त्‌ प्णिे ॥116 १९१16 036९१९८ 
पूपा [ष्प्हयपा८+ रणाः ॥ 13 करणै एण धा दुता ए६ {116 १९ ण ४५० १९१ 
{€ कतष्ौ, का पादतृलाच्ट 13 एटारूल्ा 0\९ पात्‌ (सल्‌र्ल ४१कलाो ¶ी1< वृत ण 1१ पट 1 
२८१०११९ 70 ल ल्ल ग ११९ ए ११1८028 1186 ववृत्ट स्व्‌} एल्ल सल्लल्व 16 वया णका 
सि कणात लल्णाात क्षाए प) गत पावर प्पे पा पान पार ग 416 पिन १4९्‌^ भील 
1116 १९५ ° 60 रहा ब [तातस्य =) ककातत्ठाति+ तिज प्ले, ग लपतत 
+ल 1६९ [तल ०४त८८९त्त्‌ पा १ कृत्लत 44 3 ट्च ग पदूट [पणर 1८ कृतम १९४ ४९ 11१९ 
क €\९ते वा९ट पाोद्८९० १ १ 6गृस लप्र णि 2000 १९९१ तधा पा ॥1१९८ ८१५९३ 
परला९ एलणात्‌ वाट हुतम 65 एष ५९ भलए पतद़ाट १० वलया ५ लाल पणर धा र्ल्‌+ 
५ {11९ त्न 

ऽय ¶लाठ 15 770 हाता तूपीत्क्छात् प आलतलात्८ टाला पत ६४० स्टपल पा 
परोछल एल्टाणार का हत]त सल्ला [ पव्ल्पोमा+ सार्ल्तृषि्राट प हणाठे प्षट१७ शूषात्‌ ता ९१४७८ 
{लाते१ १० फकृकृटपतः छणाटप् दय [तलत पो 003१ पोषा पा हि] 

4 ८।कगा०्ा5 [त ए८कृ९तौ १० प्पताप्रजा ‰ तूलीचलाट+ ण १ पदाफणऽ (५ 78 € शात्‌ 
९५ल\ 7) 195 एष्ला प्त्तृप्लाध्‌ करन्दाल्त्‌ ६० ५९० ६16 पर लमृालक ण #€ त186१०८ 
(पलत ९१वला९ठ चतत पदाः तलीदलाल्‌) [१5 लानगण्डुषट पकणतं्ात्ले ा ग्रहपकाप1त 
एलः 145 ण॑ एल्ला कृष्छरतल्व्‌ 10८ 1०५ एनन्‌ 1८९ लृर ज पता © पष्वृपलत+ पठ 
एणल्त्‌ कह ४८ वष्ट १0 स्था प्रात्पा) {० पाण्ट १16 १ पदाप्ाा तप्र ॥6 ता ९४९ 

2१०९१११ 17 116 07 प्लाल्छ 15 11९ अक्लाला६ परह ्लपातठ ९९ 15 16९8 
एलफाणाौ वा किव प९१३ हता पो 1१८९३ सल९ तट तालाः 13 तलीदला 1 [णले 
लट प [च्लात 

(११९९ व९ कणर ज नपा पो पाट पलतेलादल्ट ज कृ€ वा८१९९ 1 प्रण, तलात्‌) 
९० चणाषभीत्त्‌ ालापकफात्ठ एल 5 पलार वमार 1 वतेते पणो परो ५क्ो लात 
कात्‌ 13 पराला€ पष्तृप्लात्‌ लाल्छालाह्त्‌ पा ट लाज्हुल्वकाट उ ८प्ाला ग तटे प्रमीला 
4 पव््ठ 81165 नात्‌ ज पठ पज [शल्ड पोषा पा क्दलो१ कयगपतेद, ना (काणि 
प्रि०फलषलाः 1 15 दितवृप्रलाकै पा ता शत्‌ गप्रा (जणयत० [ण कर कलम एणहाप्रात्‌ ५९९ 
श्त प्ट वडाला रल्लाछय ग धल पालवत्‌ इल धल तृ ८१९८ 1५ प्राणा कलः पला 
1४९ पाठा (राति सप्, सूह ताते पा गापोः 0 स्व्‌) कापर (इप्तणा) वपर वष्ट 
0165 नौर त्‌।५९०९९ 15 व्ह ठेदक्‌प ज [टौ कपल ((त).९) 45 छल्लापहा९९ [८८० 
1९९९ पिर्वृपला( 7 लात पटुघस्त्‌ कत्चसा§ ष्ठ पला०९८्त्‌ 1० अप्तणार लुपोभटर कीला 
क्९]०८०८्द्द्‌ क्त्ल्मार काह 1९९8 (कका काऽ [7९६ वार गो षा धल कल 
गलााफााड प्लाट णित वकप्रात्रा १० लकते लाप्ा४{९ कहिला 1<व5 {० ष्ट्यछा१ चदान 


४,१1.१, 1111 


ल पिष लौ पद्ूट हललाऽ १० कलत पो ४6 कप्ट्नएला ह्ठपात्‌ इष शाल [18 
(्मागहलाकपर न्ना (हट) 10 ९ ००९०८१८ सा 6लापहु क्षणत्‌ ््णञञ ग भात 
1111; 

गूह लरत एण्वु/ 18 करडलोध्रठा १० प6 क्ाणृण्द्ा८ वाणषपन्यन म ग्ालपकास्धत प्श 
1४ 1७ पटल एदल्ला णपि पा पराश्रा प छताल व्नावात्माऽ वकार एरष्हालकाम्ाठ ।दअ०ा 
क्ल कट्या लण्वयक्छन म च अप्रानी र्ल्ष्ड र्ण च्छ्म ऽठद्ह्टण्व्‌ [3 पकृकन्दुगैल्छ चगप 
एत्न 1 पटर सप्ला व्लाज वप्सद्‌ प पाट शोभ ज & कपि वृर हृभाता०पान 1४ 
श्ट गलपाप्च््ठ हिरदय शधेष्णहा तल 1कष्टट न्लार पप्तता कलत एृल्ल्पातरर पलल 


प्रक्षय एष्ट 133 


वना€ काट गणैः लोकषलल्दराट 9 पट प्‌ एल्कपपत्रा ध6 अरकृर्छी ४०९ पत्लू 
1 1... 1.3.22. . 

शकट (पलफप्योष्मद} हष्छणप्ते शणञवात्ट एणारासड त लौ0क्णता हपोपिट कलत 
अत्‌ [ए शृप्ाणाल वल्‌ कह [बल 23 तरून्‌ फदायच्टत्‌ ए सा लयाद्‌) प्ल 1 शोधाणपरत्‌२७९ 
06 स्तना ० धएड लादङु चात १० पटपर ल्ल 098 एला पतल, वल्०६5९ते ग 1१16 
एप 18 पण साल्ट ५ तल्पयोः सत्वा हिलैणा = मकरालुा पा६१०८७ [1९७९ कृटापटव्न्‌प + 
६३ एल्लः वट्छरलद्व्‌ प हट्ट € प्५८६३ छते एण) + [लामो पट 9११०८०८८ 
णण दिलमः पञ ए८८०हषद्रल््‌ ९३ १९ पुप्ठप्त्व्डः इषत्‌ तृषड कएफडाल्ट 15 वापाहुलाट 
गल कादा त वक्र धप्प्णाातेवनट २० ग्ल भो कृताली8 फर कलपाीट पर्ल 
8१1९१ 1९१८8 काष्ट दणणत९ते 10 पणाः € सुणत्वृग्षट रटत ण} शुप््णा८९ ऋणत्‌ 
{1€ वा पोटणा११८ ली६१ ग ड तप्पा 2०१९ एल्टा भाफल 10 णऽ कठणा (पनन 
6ष1विला५९ षड पठा १९६ एल्ला ऽपफापफ्रा१८्व्‌ 

क्राणा लिपयः 15 & वृ, ९७८ 0 ४2९ प्ाट्दलोऽक्राल व्रते 0१०१ ९५ (गाप्ल्ला+९ 
{७१४८ ९ दङुकष्य< प्रृणणरष्लः दील पटएगाऽल्छ 7 वदिष्य छहुाऽ १8१ शप्र किणद्छो 
लोहि एर्तालर प्ट प्५६ पणिते आ ॥1८ [प्ट भुषण कलय एेडलपान्तः पात्रिका कात्‌ 
बुरल्णद दस्पृक्चाणा सुकृ १0९ ८ 150 अकन्छा१ श्ण 1116 दाये 

1 ररल्षददाः ७१९०१ पी दषपावठत+ एटलठकाड छट किला 15601 दाशत्‌ केह 16 एक्ट 
० तष्ट एपफणातसम उपल सात्‌ 08 इवणपदधर तातपनर कट्लपा एट्हुप्य य च (८ १ सला 
४ पसालछ १ पर्‌ एृलफरएलम्‌ ९९३९्ल्‌१ क पन [णार दात्‌ दकृन्लतप एव पाट तछषणणतरत 
वषलाल्छ ककल) वणाद त प्णपत्‌ ल्ली गप्रीपिपाणयह कणाद फा पट प्रा ऋष 
धाते हवेरुलयापीय पादी कपु डो7€ दरएवैमल भषतो कप्त फट शय् लकल 4 ह० 
पाद्ापोध8 प वेद्रमाऽतछाट पर ०६९ 0 कल व्ल ग #116 ५०७6७ 

701१5 व१द्‌ ०९०८४ १८९5 व्र 06 हक लो शष्ट काट आणौतवे व पट वृताम्‌ क्ते वप 
पणा6 हलणाड कप्र्द हप्लो। 89 1)1€ कलप चते कृलणठ््वापा 0 टस्छ 11७९8 रट 
९816 18 वर्तृ०्याचाल्‌ इलाछणड {116 [णाप्६ ९३१1६} ऋक ७९८ त लपवेह्वे 2) प्व 
९द्प्त९ फकालो॥ एणादाऽ पापा कते ९ हिक द्धापो०ल ९5 व न7०\१०. 19 लवेलणा०१०७ 
कात्‌ एृला८ाा त शल कृलाद्वदटणाद्त न्पट्ऽ दाष पाप्णषल्व पा 9 हाकापोदः प्रपात कात 
448८}10 १ ०41९० 788 दाश 10 9९56 पलं पाष {णिः + [गाह धल 

द्रष्य [0 पाल टद क छल्क्प्वाम्‌ चप्नष्लफलाौ पतु ट णिकद[णा ग लाज 
1०१८१ इत्€पाऽ १० ०८८ एत 100 कल वलय त ॥€ ८३565 (दमकल) व्र1प5 0109 21 1९5 
0 91 ९१७९९ जा प्रिह पाटप्पकदत्ट हिल + छल्वाताव्‌ कोणा च7९ ब ९१४5८त्‌ 98 पौर 
१२९०८ सद्टा प्छ प्यला्रनाल्त्‌ ६४०१, € एई वट्टटपलातषणा ग 116 पकद्व फलार 
विप्‌ € पप्$०्टसपवा्वड शात्‌ प्विरत्वप्मा पवता दठ्कषछएात [हप०ल्त्ल्व 

णे २ 1भाष्ट९ कृलाप्लोध्ठहुट ७ ९५१८० सरपट पटक फ चट लपतठ^मपापएपर भज ह 
[पाल ज लु्रणाठ ण कष्ट ९३१९९8 व+ऽ कृ एपपपट्पर्परु जप धल एत्तस्न्‌ उप्प(\९८८ ५६ 
८ पोप कति पसपकत्‌ + वाद वत्‌ छत कल स्तप्रद्प्रपक्षः कपर ज चर दण 
४ शर्ट प्लाट सरछ उप लौह ० ¶ट पणटऽ कव्‌ णं पृष्ट हष्एप्णत्‌ हणञक्र८्ट ष्टल्छण्त्‌ भ्त 
कट्छाएश्यर ण पोल पा कद्‌ ताद्य) ज हत्छ्पापठलकटञ शत्‌ पए्ठणजदाऽ काष्ट १16 
पश्च लौ सटट्मातश्ु तकृन्जाञ तनाफण्डल्त क्ल न पो थणवेपत्ट 
छाना] वक + ८८ 1073 = इदााप्रल्०्पड लातेठट्याव = #६ पाह कष्हणात € १ सपद 
धव शसवडा ए€ एलया० हत्‌ एषणः गाध सतषट व्वफोतपटऽ याते 0ितवङिपणु एणााल्८ा1प्ट 1 कनट 
हरस्व कौन पोषा पाण न्टटपालो$ 10 धटे १ गोष ६ दा९३€ 2150 अृणृलटत् छा $ 
पौ०पेवल चलाते शत्‌ जा धट दणचमलाष्यी क धप कोश्वफलम वताटे पाप्ा3] लावतल्छ 
वपा ण धिष एण्जंदठय कनौ ण ट दि कत्पय क गीला वर्िल्यल्पे ल्यच 1८य्ऽ {6 


18, ००९4 बलएा न (कव्व 


्नुनलपाहु ज प दपवृरुव्यप्तापाप कात्‌ ९1६6 10 वपारलवणाो कािकक्टठ कप्त पिजणा 
णा 411९ लागु पात्‌ १६१९९ दात्‌ 1० ऋऋपकहुट पयात्‌ पमण ग ८ लोणतव्रट चलाते 
पा €\ दाक्षो दट्ल्ग्ववा; तल्टललत्पौयला यात्‌ लपलहप्सैमा = पिष्वृप्लाद् पीत एय 
द्प्ापापाा 1 करत पान] एत्‌ (तात पतातीम) [प णोप्लालाै ण पौ \क्‌१९ क्प प्रात क्डव्लात्‌ 
प्राहु कद ६९ कला ४९ कपोला कतल) ठल्ला प्रात्‌ पिनुा८३ [पलः लालयाम 
111९९ स प्ालप्णठ 1 पिपर क्ते लणाहुट्नाणण तवट्लेण 

|€ कलारत लेाप्राहिलर काट तलब्लावल्त्‌ पा द क्ल ताण षिप्‌,९त्‌ करालान्‌ 
प्षए पर० िपीत्‌ पा 111९ वादोतपटाे 

वाऽ द्मा णि गतास्‌ कत्जालोगृालप्रामाे चथष्ट कषणोत्रिणाछता (ठणा 
(काम पाद दृकृट पपतुः क्षर लोाकवललाठत्त्‌ लाना 18 एला ९ ला ण्ण भाव 
110०त्‌ व्ृपतौपाः तेर गृहत, 0द्लफार पा ११९०6 ताला व वप्र प्ोटपाफ् ९ कृालपामपक, 
क कर ल्णो15 14 एिपात्‌ कक एतेन क द्नकाललै1९९ प्रूपठ परिह भाते छर्पलवाषहु धल 
६]रल्णत तपल शट्‌) 16 कल्ला लमाल्त्‌ एनगपा्ल्माम ल्वापृलालामि णा = पक्किन्णाा 
४०८८५ = तात्‌ {116} पा हत्‌ 1० गलुादव्ला ¶९ लोदाकललार९ कृपोपमाद) एतपार भूदा 
० € 4९९1० ॥०त्‌र, 1 प्रोलपोाम्ठ रल यार कृदलील ० ध ३१९९0 [0त1९8 कषर 
छल्लो कल्ला वलात्‌ (प्रण्फ़लत कात्‌ अ[काह९१) = कवाल्लप्डाऽ 1५ सकामा [भप 1९१1 
पिता फर्‌ [0 पलात्ट ६ 7१ सप्ता शकत पारा तलाश ज पफ्वान्पणा ण 
ककत्वृप्ट 6ात०५8 णि पठ कोपर 17110 116 [ष्ण पलृतेड 76 कसट० ग {110 [ण 
९ञृद्लन्‌ाः पा धट शापालः तारवनमाऽ पाद) शाठफ पा कोश्ाप्ट\९ कलाम तपा 
प्त ठत सहाजीाछतर कालप्र्‌ः ४150 जल्लापड भवौ काः ताकत एटपप्रमाा 

९१९८९१९०९७ 1459९ वाल पा) पफतस्त्‌ शपतपाकातण्ण परतप्‌ल्च कए हप) ऋत्‌ 
पादोस्य गूरु कह ए०क०ूल्त्‌ एालभा ०ह लवलाभकाऽ त्णापाटत्‌॥६6 {58९ कात्‌ 
ल्शापात्न फपपतपाणाऽ [वलत्‌ तेटीाा९ वाकफद्लालात वकल कर्ञ्ला०९ त 4इनूर्णी ०१1९९ 
1 पलल न्त्र ७ ९९९न्वकषटा; गए 

> ७२०४७ ११९ [शणालित+९ वाटाणा प एल्लाान्रला म भादा ९ ८९३८ वात 
०९१] प्रान्‌३८12 ग ध6 ललात कराला जपम्‌ १अल€ाा ल्जद्ल( ग ६11९ एता९१ ह्णा पात 
कात्‌ लाए ॥६९€ एट्ला तल्डलााल्त्‌ वदकृलमल्वा; = (0९ ककमच्टाट कलप कीला 
गठञलाप्ार5 ६ आलप्राूर यान्कृद्याध्ड एप ४१९ इकृयद्‌ वप्त पश्र, प्लाक्नात ग्रछ्याभा 
श्रप्टऽ० छोड कार कलाद्रजातत्‌ ६० लरत पट पठण भात्‌ सला लौपणणत 8) 61108९8 
शालौ ०5 इलपिटणप्लाद प्लवतो प्रा गिर पाटपाक्ीत द्रलः एशालतध्रणिप द०पर्ण 
क्रणाऽ शा€ इषत्‌ 10 16 8९१ छा प्रा 25 दछन आ एक्ला+१ ]10 ६९९ 18त्‌ कौला 
शिला ४3 प्रा तषट एलालम्‌ कन्न (ककडाला) 

400 ८ा०७८९ा०579 = ५ प्रालाठ्नलाण्डड ल€कृष्लभाङ लणणाक्म} इणछ्०इ18 19 कपिला ण्ण 
शवले & थ] 81६6 ०६ नाल कलय आप गरदा प पोशचापकत शिषल 16 शल्शााड 
110७९१९ {126 ग्रोष्प्रारदचरए छल्‌ १०९ एन षताऽ7०56 ६० एठव्णाशा ऽललाछडऽ ए पल 
ला५०९ शकक पषा 6116 प्रालवल्या९९ ग वमाण) साल्णाधल0न8 18 70 पषठाषला प प्रलय 
गद हरल एतल्‌ प्रादय वा प्रजाप्ताहपााडप्९३ वट्डाल धो 6 धर पह त्गणाभ 
सल [च्ञ०ा5 तचञलायएव्त्‌ कए४०६€ कठ वलामाञवएार प सृणरधप दल्‌) ०6 कर्मा धट 
फसपलााञ कुकु गवा सलााट वल्‌, न पालयता ष्ष्थिः 


७५0१३ 


15141014 ©75€ 0 हलि चल ०१०९६ 19 २ ला प्राता 50 पध {€ त्‌ा८क86 18 छवञाक 
क थातणल्व 4 तन्णत्काणष्ाङक पट सपपएला त एला ग पप 16 (३0०१० 40 कलः न्लणौ) 
0 ४५ ० 19टः १९६८ चलः लाम्‌ः न्छणकूाभप8 दलप ५ रशारप्यमा [ल्नाछप तृप {० सम ल्ल 


41 १9४ 


एकप सपक] पाप्टणहुयायटवे प्रोलणयादष्त लिलत प्रीय टिपर शत्‌ ४९ पिल पौ ९३८१1१८ 
लाट 97 ए0६ आर ण्‌) कृल्प अय}.€ ॥ह द्छकाकना त कलतपाशट 891& 
[1९१ €रएव्ल्वष्णहा$ विस 

(दलाय ७८79005 1 पापा 04868 10९8 त शृणृल716 0701086 89611170 1०98 ० 
पलापः पण पिद्रह्ुट गटतैल्खयाल्छऽ अण्न कष वेगाम्‌ [था कात्‌ 198 
8{पत्‌€ ९ पला 8९ कालाव शठे € पिद पणते इ०प्रहपालड दह गो प्राभााल्जकिद्षमात ठ चष्ट 
त।९८१०८ पाजदकचऽ 19 (णापाप्मा इप८८ 8817) 181९8 [2९6 का सात्ल्छक्हुपाक्नाह वणान 
कणर अपाः कपप्एपट प्ट कष्कसाड ४० तेष सतवेषणयास्ासनतय, ० [द्९ १०७९५ ०१ 
पए) भद्र ककजद्तार छीद्ा एल्लयार कठकछला का वना€ हपाल हिल एर्लणिट भ्‌) 
7ाल्वातदमः [108 एवल हाप्टा 

५० ९षाल्व्‌ हाण्फ पाह फत्ाऽ वाठ लणाप्ालो पद्माय ककाऽ म १ का 778 106८8 
द्व्‌ आ कील रुमा ठव #€ कद्शकपाद् ॥दावेलाऽ एलोातत्‌ ९ 1९6 कप द्‌ गराक्षु, 1४९९ 
छटा ९1९८१ पवदौ कए ठय वलुदराल्व्‌ 16 पटपरा पदप वा नाह [पह्टर प्ारष्य^ 
पाद चा९ प्रथ) दलि प (९ कषाडल्‌लन धाव्‌ तलातेठाऽ कष्णृलः कष प 6 [मपा वपु 
क© धा व ध्ा6 फट एप्प्लाा९५ भते 40 प०॥ ९९७८ का भ) प्रानध्रला 

-0व१ ५४१०8 16 लाप्ाठदय एष्लप्ष्ट ग सा पटपर पटाद दपा प्ता 
पपीता एष्व९९५ ©पप्लात च्लावलाा९७ क्पे इष लुक जं धट [णाऽ 8०८६९७९ 
पा गोरलाला ण जाल [मता किट ककठककला शात चल लावेलद् 10 आर ०्‌*९ +© [गट 
(८९ ल]001\) 85 एलो ९ पाट नामां [०8 (१0०९8 त धल 1475 ल्ल शार ] क) 19 
५९ [रणा वाड १ वाताजत 9 कलपठ 701 कपा 5 18 एाछात एकापरा 1 लोपाप]।००्व्‌ 
भते एल्ट्छकाल्‌ पऋत्वृलाय कवत पालक्छञाह 8ह€ व्ह कतऽ पान ४6 प्जाठ्वलप्ाभिः 
भात्‌ 7९९व्‌ 70 काष्ठे लुप ता प्रपद्य गत पालम एवोत १ शोणा प्यार 15 †)16 
पपार 

41 छलः {1008 111९ ९९45९ प्रा एला त्प कणौ ए०यगापीगहु कलप स्फ 
पणपफश्र कृष वत्‌ रैदाविलाटर७ ब परार पटा 0 वराधतः पविणाऽ गाढ), 9्ुटुट्छा चलप्रं९ 
शृृलावालाऽ ( एष्छातेठञणाहालषा ०१8९8 }) व¶6 वएवेगापरान्‌ एषा 145 एर्ल\ €पएा०प८त्‌ 
ए पाल कए८डछा८्ट क शा आहलाा15 च ववम] ग्कषाऽ ६९ पधा 88 ए 8 पलप ९॥1० गलता 
{टप ] प्रकृिदष्वलाध्चर पू0९66 केम शलाऽ पहञृनात एलो 1० 591९ 184८9 = (काव्‌ा१९ 
8ष्याफूंकाऽ 8; गणष्णााऽ ऋवाटदपाहु एणा्रणद्या) 08411010 ० र्णपधपला ग चण 
प्रला०प३ 8} अलय वरान, वनााव© 16 दौषणटम [टपर 

क ०र्छ प्ट [र्ट्मवेयपक् छा वलोत्ण्डौदयामे ए र 19 १ लु शणफला कषात्‌ बा 1705४ 
०५७९५ 18 वृ४९ ६० 1१०1१ लाधला६ ग ६८ ल०त्ण्यक्षत) १६००ल]१ वह पाक एल्ल्णा८ शट १६९त्‌ 
य बलामा€ कदटम्ता१ व९१द्‌गृ5 

गृ एरतेट्गृटदते पप्र गोर्टषल्वौ, ण अपमा) दप्टायलड पा दन+6 पोलकाक्ात प्ल 
8८८०9 णि धी८ [छटा एलपाट 


810९8 


2९८९ ए९१€ 15 0िला क़न्लाप [7 एष्ठडलाद वौ पथक्‌ एल णि तर्8 णा पाणा 
कपट ६ 0 वटलुण्‌ पराण 2 0ुकृलयृषहधकरण 111 वक्त्र 25 वाल लयाकलः 
कपट ० 103 वश्हाल्€ऽ ए याह एणापपरका लट २५ एरण्ड क्फ हमणट 

क य आपण हग इषष्टट९७1९० र धल व्णणटतौ तावह्ु085 15 ८त्‌ा८३३ 
प्ते ऽपलोणह म चाट [णाचाञ पतः फृलपक्षाप्रलक्ोकः पिडकाढणा द्वेधा एका प्कषलो 18 
णाल लदव्रलप्ल्‌ कहल वाऽ अलाला 28 एत्वदपाक्य$ रस्त सफलः छट 
णह [० पार जर ल्ल उ्फतरतेतञ फ अकएसप्रथ्यला लादुत वम काह जाल 


176 (41 0५बत८एा द [कल्य 


गाम शट ११८८८५९ लु आर पतेल्त्‌ पा पाट आद्यो [ए लत्स्छाल्वा ९१ धल कताम ॥5 
१8<०८ाहत्त्‌ पवता लालय परोरत्र<ट कृत्रोण पागएसाद, वात्‌ पलाहट 105५ (नव दक्र) 
४१९१5 वदत्‌ [षठण्पितात्‌ कृष्छनयाणा पाए ६10 कृस्या [र 11९56 ८१8९१ 116 चाशहाठनर 
15 काफि क ल कन्लात्€ ण कृणत्रा पार गृ लला कक्णरल ताक्हात्नर ४} एसो 
एरनफााष्पौाना भला पढ < ९रल्ट्ट्वषष्टा+ विटणा 
छ ए धोषटााह पाप्रु्तणिकाह 15 ल्छापका 7९ दालाह पाक्ात्ा (लक्ता 
कदरो) पवता कृत ल्तपलल्त्‌ पहा ०१८ धा० टसम हारपि6€ ग ले [णाच 15 स्ना 
हातात कृतप्रणामा 1 ए१ पटाद करर्वन्डता दात्‌ कृष्णृप्ठ सप्ताम 11९0 0त्ठणा' 
९९ पर<ल76 पटव्लाणाऽ 
९११८१५१९०प्७ 7१५१५४८ शाट कल्लर ग कप्लाव्ाल्छाम प्रालपत्‌ पण्वपीलः 
15 (ए0ाडातटाल्त्‌ पषपवां पो हठा ठणप्पाप्लर कात्‌ कलप्तैषलु+ प्राल्छााीमा प कला 
ऽपः परछतणोटर काट पष्ट पा ववण षट, क्ट प्छृनात्त्‌ पा ग०त्।प्ारला+ 1६०४ 
एल वट्प त धा९ श प्रालााल्ाा ९९९ छप १116 [दला द्विपा [षडप कलेपवृलड गाणा 
[प्‌ ला116 ९९०८७ §ा८€ {116 कन्वो श कृत्य पीट हटवाल णि ताला) पार ॥€ ल्णा 
वप्लल्त्‌ भवतः ृतचलाल् ४ 16 का४७ प्रतार क्तिल्त्‌ ९ ठसलास्छाः रपा{1९९ आ {1९ 
लष्ापना००द्‌ ग धष ला४०५१ ५75॥५ वात्‌ [1८९5 कात्‌ ०६८ 0६ एना १ पा {९ इट) 
1९, कए गीला 8 गाल ०१ वाट्‌ भृृटप ॥ा लम्‌)ऽ कत्‌ पा) कलनां णि १८८ 
एटा [काट चाटः कए गलता, वलल्लस्व्‌ एषः क्यत्रा जाड पए्वृप्राप्ट लकठमि कभष्ाण 
फएल्व्वर० ९ ण {लावलः परावऽ कध © 0 कालः पषा कृलयर व शर्या 116 ठत 
#द्८णाा९ पताल ए्ठपड वात्‌ प्राण० लाण्पकरडला४९व्‌ वृ१€०6 फलाका नयठ करक्षाट्शिक्माऽ 
कामे, वास्पृृटत्ा ४१ एवाह ठट्लाड काहे [पकृता एत्ल्वप्ररठ पल एमा च शाम्‌ 
१८।1\ 11} <ना1९ ल्जामवेला ला ‰ उह ० & प्राणा९ १तणला६ [१०८८५ 
4८105 एलान 15 104 प्राटका्ाठा) नाल काऽ {नपात्‌ ॥ ॥ 11 [ल 
तटा ण पीट ८७९३ [५ एलटााऽ प्रतः ल्ल वका सगणाः पात्‌ कालाणो एता पे 
1०६९9 पष्ट कलप ण कल्म कल्पााठया [४ इट्लार कततला[+ एणा का 
एोणोवाल चात्‌ पाष [लकत्‌ {0 २ सिपाह लाट कषलपरठ भत्‌ तलप 1१1९8 भात 
वणापछर ठ फते ज्लाषहुलाणहुत्छकाऽ शतक ाद्लभ र्‌ फपल] प्ाप्राप्तकणेढा 
पारित कालाऽ जउषलि अप्पादण् एणापमाद) ह्वल (लता €६ 8 ) एिलपयय) पणा 
दीपिशछपा 13 एकापपराजा 
दश्वा पा९९ एणवा्८ वा ग्‌\लप्टा६ 18 ९ष८९त्त्‌/एहार (गाछय शवात्‌ तपा [१५० 
(्वात्‌ा5 इटलयऽ ६0 ९ वण माद्‌}, कष्टा तृप्प्रण्ट पल कला १९ 456 सककाकाष्धना ण 
धल फलव फ पात्‌ एष धल तावहु्०ञऽ भजाद्०९ल्‌ ९८३६८्त्‌ रमारसप जला कजम ण पट 
[लवा 18 प्ददटर०द्ा €रल्लाक््‌ाः पा ल्थोद5 लेभावाोण्न्व्‌ णिः पथा) ० धल एताम 
इपटलाप 0 ठकप्‌ाक€ व्माफूणो८क्त्णाऽ कृप्पाहट धल चल € ए11956 
4 आ9 1861 €०ात)8 5 फणल्डलात छत्‌ 16 कट 7816 709) 7९401 140 कटा 017 
प्र ९सपाठठ पोका 15 एवश्च) वर्षात इद कोल स्टार) कयाङकीपाा जालः 
156 80 श्फप्राणा आ च€ लमु द्यत कृकत्पट्पो््ुःः पपाण दणावोण०ण्त्‌ वलात्‌ 10 
पारृणृरकाः 10 इण ९०३९> काौादऽ तप्र 10 एनातालता वाडापपेशा९८९३ (एला०१८ 
पाण ४९०४७ छा १ छषल.लन्लाा 8 एलाा०त्‌३) वटः लणु) = ए पाथण शात्‌ कता 


णपान्ाणा कण्टे पवाद 

छाना 1६६९818 8 ककलन © कल्या २१ आ 23 कल ठतुर्को वऽ कलत 
कारु 23 5० वरफामाऽदल पप्कछडल्णल्मो वाते प्प € कषएरला८त ज छता तानटवरतड 
(कफव्सौग्ताअप कालापा, ८व7व्‌1१९ एटा) 1९ ल्जानवलाषत्‌ & + श्यद्‌ ह्या 01 ३९ौ1\€ 
प्ालप्पकधठ तनप्पाड वका कषट्वतः पाठत्‌ ४८ लशगृभहुव्व्‌ वीपा परव) 5 वपतालभं८्ठ 86१८८ 


पट्च हल 1. 


प छटकातेत् वैका आ णाऽ पर्तणृफलत म ५६ रट्लप्ड भा 10 {€ २७१९९ 
०७९ (वप्‌ तेवंसेतैमाः 19 ह्प्वेप्लातिर सट्टा पा श्नपएणोर्मण) कष्चद्या8 क णठ 
शाकपैरल्व्‌ पार ठटक्ताणो ततव €द्१ल्ते काते पा कणोतया छट वाददुा०१उ षऽ 0१ द्‌णलो, ल्व 
णि हार ह 0ल्वमठपनोु धू वध तिना तावक दा वृपालेने$ 85 पा6 २ 
धा १८९०१ ऽ एणा ट कटपाह [45९ व एका} ८25६5 06 शााश्एल्लाौः ग ट एण्चाणट 
९१०९ 18 एठा श्पृवलाह पक्षि तठ ८९ 1६ 15 द16 10 € णिपदत्तणा ग ५ ृलधरभाताढ्‌ 
लसीप्रिञण 

४४ ९ १] कलटप्द इठपात्‌ड कष्ठ वप्ाकृपाठे वृरत्॑कप्रत ववे शा उाा८्ट गाप ग 
पकार, ता कह कट स्प वठप्प्रतेड एह ह एकपात टर साह व प्रणाम कृत्ठाद रद्र 
ग) लोषीव००ते षड १०६३ 10४ 7९८८७०3 ट्छ दकापाषएे 10\ णर ल्फ ए शप्ता 
कफलटा पी कादा 15 आ्ाककत्या ल 8) गणा इमामु रव्लपड र ए्णादषण) 
प्ाा९ 15 एजंगाहिल्व्‌ पवा फानाए सलार प छटकावाने वदतठहटे € 60णोाप्‌ऽ शट गाप्रत्रिल्व्‌ 
क्त्‌ ४ पाचर[गा० एल ग हत्यम्‌ फोषोषी 18 कट्छाते तरकाल वफिललावदप्रना त धप ४5९ 
० हमाग) तोङ्कधीणो कठा 11९ 11 शनृच्हुम्ट चेपापे लवैः इ०पाते पायल एज एछकणाठा आ 
लपका एष्य ४6 पाृत्डनाट (र्ल्€ दोक छण र ०८कापा रो व1562568}) 

5१5०८ प्षणताप्रड ०९९ धौल धृट धाव्‌ तृ€ प्राजायत क्टद कठ फटथतं कल्तवृप्छा 
(पकए एष ६८ \ सर णाद पहु पय ल्णा्ट्वृप्लत पदास्र6 पराध्भ आञप्िललाल भाप्वे 
श्वल ० € ९९९९ ९१८ ठटिष्ट्व्‌ ४ह दा लसातणडना म ६6 एिपााला- भृ 8 पारपा १ 
८ ऋष्ू०ृणकफणफादड = कध कुष पसल क पिष्ट हाकृष्छर कोणप एनयप्णा त {116 कप 
प्ाणाद्णज फल्‌) वाते [णाक ० ९वेताल७ 35 कलं पलक णि पल [भला यण 
पो पोल (काकवत ककृत्प्फानोष दनो व्थपठ धात्‌ चट पिल पएकरपप्रणणाट 10 कर 
पृश ० 8810116 प्ापा्ापड व11€56 लयप्र) 8 ऽ+ना८ क्ा्प्ड 0० प्ता आकल्कट 
णारा पर 01४ लाला णित च ष्एवृप्ाटर पराक काना्तोऽ फणि € दणगा्रट्ला) € (इट 
एथ बा, कणफलकातफ १० कष्ण्वप्द्ट कलणतो १ १ पोताः लीद 

17 76 एल व्ल ० € ३५९७ पट्ट कक षणोट व्प्ााप्ाड वा पतया प पी हार्‌ फरलाध19 
क श्रो [व्ल कवी) दला फरटपपान्नवठ वला 70 च्ञ केऽपश्रा९ट ग एणाता०द 
पीतात्मा कलााक्षञ 06 जाहु धावे पामर 5९१ दाल का 21दठा६ 16 पणा एकवा व 
पाप्गरलप्ला छ पाल ९३]\९5 4६ पष्ट लपरत्णय ग ट 5६ दतु, त पोहा 
हिश्लः शे, एिश्रपत्‌ ० कतवलत्ठ ग [ह्ध् व186९25€ एत 59 2 कृल तथा त {6 ए माला+ष 

फ्ल्गाल प्पप््पप्ड [४५९ एल्ला वंद्डल फलव गकृलमह्ता) पर धट वला कष्ट 
पर वा प्प्पोसटपा शष्व भ्ठ लसकाक्ण<त एदा88 0} 106 उतयत्‌ तक्नणीा८ क्रीत म 
एण्न्त्‌ प८५ #१€ वप \द्पद्पलेन5 = कधिला गणाएप्ह 50णावेड चत्‌ वावडना८ शल्लवला(वो 
इण्एप्रप्‌ऽ कट सकक्ठरल्त्‌ कधा फाषपपरापड वचत्‌ातव्ल\ः 6 ता शप्रटप्रामा वमपद्हूट्‌ 4 एला 
एव्म [पसप पप्र 16 पप्रतृषाट पा ठ [बाहट६े एटप्ट्छाैदहर ० ४९ दोातोप००द्‌ ८९७६९ कण्6ा1 [€ 
ससा १4 पसस्‌ सकरसपुर उत्त रपत्‌ स्तत्र एप्८०६ तप्र्टुनत८्ल एफषजा8 कट सणफाप्जा 

कशवषगव्यम 7६85 (ठ स्तुष एठठत्‌ ल्ली द्जपय चाष इल्वााहादप्रणा २११९ ४१८ 
लोलणल्छाताणटुगदधाः वाव कष्टा षटड कठ उगणा चत्‌ किक ल ल्ड॑भछ्ाजा पट 
ताष्ा०५३ वत्‌ छात्‌ आ दडौाचप््ु पल कषण पते ४) वलट प्टपयधाष्टछ कषठ 
[पितैव कष गठह गोतक्लंट्यञल ण सषट्प्फकौत हिल एणा चष्ट उण्धुप्‌ +र सक्छ 
पर्पणप्रद््णा आ ल्लपुषलातण प्ति लया लाषष्ये॥ वर 

7.९1 ०८४८०७४७ 1५ लछ्पाक्राका) धह पणन [लप्पषे गधि हट 26 800 4 एनपा शकट 
9000 18 ८0४अत्‌लष्ट्त्‌ ए उण कातालरठ णा भाः वर्णा हे कृष्छ८८३५ १४ पधमकऽह ८ कह 
ण००त्‌ लल) ल्छपया चर = ऽ0वालक€ एर छटा ८ व्दद्यान्ट ण पट गष्ट्प्प्द्या८€ 18 तल्णाणा 
शाद एल्सल। वटणृरकल०७ कहि छप एत फा धाक) सृपो आ) छक क ठग 


13९ @4पग०१५५८ए बा 0104 र्ड 


पापल १०६९४ 4 एकताय [६ण.०द्‌ ८ ए०प्फ ०१९९८ पन आ०६ फष्लपवर छा फला६९ 
ए10८९१8 
पपा ५ णण्हप१्य\९ वाला तृट 19 एना० पठय०४ तलुप्ट्नमणा वलणृ$ 
ए्भृणत्‌]3 लपु पा ४6 ६८९९ [१९९ 
ए मिपरल्त्‌ एकटा कल्छञगात्राङ$ पल्डणा§ परा ४ तावत वस्ता ग धट 
प्रा्राक+ ०प्रफूप कट शृली हप्य९य६्‌) ग पष्ट प्राह ग्रा कात्‌ पौष सगुण 1१ पक, 
नीलो पाट फणद्टा]5 प्टत्‌ प्याह वदृतमर प्प॑द्र णा ए््नपाह (पकफापाप्राय 19 रतौ पा 
ल्णााणय प्रा पट छि्राठ ९स्द पात्‌ प्स्व एण्ण्व्‌ व्लाञ पाद) ४८ एप्त [र तृट इत्तप्लय 
110 लाः पिताहुड कठ पफकरकााौ धात्‌ शठणीते € लो्दोःल्त्‌ स्स्िप्रलयात+ = व्मपालपाालव 
[लाका 14 एष्ला प्टृण९त्‌ १० ४८ ६1९ पटर ग रता ९ 1€ कालस च लप॑९ लापा 
णल्टपाऽ एषा, 18 वलुश्मामोप) १० पटपरा ०1८ टला 15 परता, लल 
071060८ रल्वााला(व(ठा 41८ वप 1 छत प लाक्वा 68 (छष्ुपोषौणा 169 
148 कात्र अफोृकादपात्ठे आध वलट ११6 वट्हालले ग १५१९१४९ रण ८ [7००९९8 
एणहिा८8 9 100 {० 130 (१ लमल परालतत्‌) पष प्रठ पए वा {16 दत्‌1\ ९ अवहुर म ध 
१।९९१७९ इ०पाल ९३ {तलि लतत, कत्‌ लाप्यर्त्‌ इत्वा एदगा ता९ पठ ॥९ 8०1९ 
पता९कना१ ० कृलातन्रलप पा ५६ काल पाल कु पल [तला 15 एप्त एप 
कष्प्त्ठाड पद 15 वलौ) आ काठ ४ पलाप्ष इटतृपालाकना कपल का णा पाए 
गा एला लोलाः प्णला ६16 ककृकलाप्‌।८९७ ग प [ली कौप्रपा॥ प द९ 1९९त९त्‌ वेष्यणष् 
ल्फपाोाहमपकछ3 पा एष्ला(5 ऋत पात्‌ शंलाठ्जड प्राञ॑णृणड्ात लद्पाप्रानाणो पट 
\ल्थात्प्‌ तत्न एण्वाटर परा 30 कलः ल्ला६ ग ची९ गृल्लालञ लरराकराल्व्‌ तृल्गृट कन्यात्छर्ण्‌ 
लापा ९रप्व्याच्ट ण कलाप (त्व्म 0 वणात्‌ पप्रानऽ 1८6 दैष्लोर्मी 0०01९ 
ग्दादन्ला, १ कषटणाल्त्‌ ष्ट (वल्वल्डनाष ६ पे ) एला कपात्णाकषा) (वादटरञमा) इष 
एला९३ ध116 पपर ° ए६त्‌ ऋ००त्‌ वना श्वा कणा 25 [कप लत्व 
॥१९११०८०८्८्ब्‌ ‰९१०्‌0#5115 ९।९००९९ प्टत्‌ ए००त्‌ व्लाञ क्पककवालड वा लतं कना 
९ 0पाल्त्‌ कपत्र्चाल्‌{०्‌ अष एतारववपनप्‌ञ भ 10 05९० एर्त्लाह, क्ते ३ 89॥7९्‌१०९०९९५ 
वट्त्णा णिता का) पा४०त्‌क एोप्ला क्रदप्ाप्राद८१ शाल 0 (०९१६८ वार) |, „1, 1.1 
ण (लदा) 06१९ कलागे$0 87९१०९०८्द्‌ वपा धलड 1 पोषटप्फाददत लिरलय पाए ण्ठा पा 
85 एप वला ता 116 ९28९8 वा {016 वला१© 1४6 प हभत ्रालवड (250 भात्‌ १४०१९) 
276 शलदा) ए & 10 ण्ठ (णाक दु इत११६०८०९८द्‌ वलिना वप {टद 15 7० 
शश्ल¢ (भात्‌ ६०९३ प्रत प्रातालद्6 7०७३ क ४116 लण्‌ 
© १९१४८ 2१०4९५7 = भल पाड 18 काले त पाट णडा 3 भापद्ाट 1९७१ 
[पराण ५ प्ण आटिनवठाऽ 0 प्रल्छाणवाटाधद्क ००९०७९७ 8 कण कृकूदछाक उप 1116 ए००त्‌ 
णलो १९द८॑इ वलियत पण्णा छत कलाः ए००व्‌ एष्ण॑लफ फ चल © कृन्‌} इल्याफ 
प्र ०१ एालपरा०८०८द्‌ प्रा 0 [६ 15 ठ एल्लषाददाण गलदलाठय ताड वाएतद्‌) 25 वर्षन 
०१€व्‌ एङ लागत इ्र९्‌0६०८०८्द्‌ 4 [टना १6 18 वणपाहत्‌ कत] 2 1९8 रुला दाश 
17 णं वा्ाह्लापाप कषछृषष्त्‌ पा कथा ए फाप्ापादत्रमाो पवौ एषित © एद्यण् 
एणा प्रणफर्रलाः 16 1८७४ 75 06 पटहुका१© वटछूगाा€ दला, ग 116 7०0८९०9 0 ध९ 
छलः भात्‌ 1४ 18 70 76+ लाऽटत्‌ 0कु ८एणाहुच्छधा१€ [€दाह प्रा २5 18 पौल इल्तापपरदातकणा 
791€ 13 ऽपकणूा९ऽऽत्‌ ४ 531109194९5 तण्ार्माल शत्‌ (दत माप्त 18 ऋफऽ्ला ब 1.11 
एा००त्‌ गाला > पाणड ० पका पक्क 6१6 टव्०्णाः 15 दणण्ठप्ण्‌ 
ऋण्ल्छण्याः8 एऽप्प्ल्ठय ग पाट ल्णात्लाधक्पम) त ्ोप्रल्णछटपान पा {116 इदप 
183 एष्ल इद्यात्‌ 10 ४€ 9 एञर्टणि प्रातर्‌ ग प्ौटपाद्ाठ वठएयकु त 12 168४ 15 111; 
वषट ल्वा प णोप णित फष्वुतेङ नणोकर्ल 15 25 पण एलव्लाप प्र पोष्याक्रर्च्चठ नृपतिष्ला 
शप्र 8 5 पष्ठ एल नल क6 एप्त 


एप्प क्ष्य 180 


0९५६५८६९ व्यार ५१३५अ९ दऽ [7 दलाल पोटप्ाकौाद ह१लः #ौ16 इलापापे लण्ल्ली 
प्रकषण ज पट लठ पाट प्रलाप ठदमाक्टलाट चपस्य 15 प्राताट२तत्‌ (दि ताला, स॑दा ) 

दल्ततण्व्पयवाण्याा गेण 18 पाल्ये पो प्राठञ ऋजहा९७ णा ०५१६८ पौटपफरक्षठ 
हिष्ट म पदलणषटुड पाट प्ष्यडललाष्त्‌ शरप्रदिदाता+ किलि दो आट णिपाते रा 95 एटा 
एला क ॥16 ८३8९8 1१6 लोकात प्ण (णाल छत्‌ एण कपप & टिक ठाउ -- दा फलटुकीह 
पला पभ € निारफल्त्‌ ए ® कृण्म जाल =हप्टवपलातै पटावकमा ग #0९ टाद्ल 
(भ्पाकदटष्ाप 1 स८॑१९८ गोहा ०८ सल 85 हला ६त्‌ 1० २६९९१ ॥€ प्रष्टा पदवलाव्रण 
प एलपपत्‌। प पार ०९ लतायै क्षते धल एल्लणोहा श्री ग प्13 त1868ब€ ए {€ कृशा 
{18506 0 ¶76 कटक एष्ननहटमाण) ण फट 
ए द्विपालरमो चदौषटकराठमल्जक्णप पिताक 
श पठान्‌ ठ ए पाटः श्‌ शठपात्‌ 7०६८९ 
स्त्य 6 16 6त्त््यात्‌ पा पर्पिा18 0 18 हट्णते 
ध नोपतोा००्वे पणत्‌ 0 21 हल््गात्‌ प्रा पाट 
शतृ 1 पल्प्रा {1० एष्टा ॥ € ९ प्ल 
छल! ९९९९९ 0 21 शट्त्मात 0त्ल्वननावाु 
प्टौलप खु्९८७ ज एान्ल्‌, णः हल, ल्ग 
रल लमत णन्तु, जपः प्रलय तौगाट्ड 
साठ पञ्‌ धकारः इनाल प्ाप्राप 
पथ एणेगषुतत्‌ कााठरलाानाक्‌ ल्म) 
पलणा ्ह 1 तप्र १0 पपततटक्डत्त्‌ एथ्टम्‌ 
{णण१ छा {9 शा पला८यञत्त्‌ प्तक ज 
प्ल लठतै पणपर्ल्‌ट १० एवस] भपप) उा८ 
6 काणजद्टभष्मा 13 धएजागैषलतव ए धद० 
किल वृ08 एगाोलपञरना हटकऽ प्राप्तौ 
क्व का पवत ता पठ ० प धल फणा 

प्ातुप्न्त्ठा पक्र 18 8150 ्ध].ल्पा एण 22 स्फ वलोरर्वाते च भात्‌ 
800व॑ला८्त्‌ ए} ड पण त पवार ०१०८३ ष्णक्णडन्त्‌ ६0६ ला्रलपाक्षः रक्णवत्लाकप 
प ए ए पलातन एटप्भाऽ एलफाकालात 1४१96 (0 26 हल्तकवे) कप 4 एषीषलात पधा 
एष्णगाहृल्त्‌ सलः पि 7६८०१६८ रण पाट १५८६१९९ पोग्लपापकष 1 हिन 

3.1 


एषटणर २२ शौषजक8 9० लोल्त्०्वछाताणषटप्डया छणाकाहव्‌ पणा + 12 ऊट णात्‌ ए९ु' जप 
२५१९९ रोषहणात्पठ ह्रल वल दत्तकरलपऋलपोशचः त्णावप्लाणो धफल 15 [ृत्णणाट्त्व्‌ + 
४0६ 0 24 8त८०ते वृलार 18 २, ¶छदो दत्र ग 124 एलप§ कला पाप्रापल १८९ ठ ए४ 
कवलः प्रा पाल्‌ धार लछ्८६ प्रलडय्लापलवरै ६१९ एदटुपाकटु ग ६1८2 १ 2१९ 25 2008891९ 
तकतछ्छभ्‌ १ प९१त्ड दात्‌ दप्यवल्कल्ड म पदर ट्णाठणाश् न्न्‌, न्कृल्लम कह 
एपयताल एश्षलेष एण्लृह कलि छलन्पा 


मतरा, (0एडष 


गल फथिप्ल्जकतलाऽ सत्‌ वणाश््छा त पष्ट चला ए ज पाटणफदात ६१ल 
१71९5 व {€ ए, ०\ ालपकूीठरा8 188 एवल थत्‌ त ॥€ णप पपात 90ााड छलि 
प्ल काल शनः णत चत्‌ नङ्क नाल जिर 18.९९ एटा वच्छन्णएत्त्‌ धो16 पि एला 
एप चफ166 83 (०ाप्रपठा 3 {€ र्टट्छात्‌ [प ट पठा) ५८, ला८ 1१ क€ छण्‌), छल इल८१ ० 
णपा 38 परिलैदल्त्‌ प्रो कमूणत्‌ इप्रट्न््यना सषला९३8 7, {16 एन सःन 1१6 प्र शष्ट 
ग्छृ्कह्ट्त €डछव्टाग्णोऽ पाधौ दण्त्‌ सत्रीोष्ठप, [गप प्रोपाट्जितधणाऽ ०र्टाः 8 |. 1 


140 1.8 


लात्‌ ग कराल शल 15 2150 च एनद्र्रठपर गि भतो कलमम्‌ णि 6९१ दत] १९६ 
6 ललकट्ते ह्वाालापणत क्र = प्रालएवब्तत्‌ 1ला).0क्वट द्ण्पा प्ते गाल 
९१९८८ 800५ पदौ #116 [लयत्पे त वल॑९ रर स््व्लात+ [वजर णित उलप वाधिषणण्डा 
प्राप्लौः ण पर ए जपती 1९ व्प्फेलतल्त् ६ गलः पालम एरग॑दछा) ज लप्र काणिषण्न्ते 
पाट कणा हादटाम ण पता प्रद) € पिप्प कात्‌ पष्ठ षामा परा 
तद्ापाह एप ६ टिम ४व्टो.५ लल धट ६९ लाल प 0८कपा द्‌ वक्ावहट ८०९९१ एणटष्ड 
{16 [लभा विद्रा पष्ट ०८ पण एष्कृणात्‌ १० पिष्ालाद ग € ९ ४ ृलपट्तीतार 
प८९लदृग्‌१ [प प्राक्रा न {11६<6 ८१९८५ तेली एत्ा०६ € [९१ लयल्व्‌ इजपद्ा९8 ¶ट 
पापाद्‌ [रतपा कव पपपला 8९ लठ एप 11९ शप्छ-ल्वृपला( एष्ट्ठष ल = [०९८९ प्रवणा 
1९११ पाट पोप्लो ६८१८९ ज तत्राक्ूठ १5 दि 53 ८ लुप्राद्त्‌ लरत्राक्ाना २९१ ९९]३ 
0 हलालप्‌ कट ए्ण्पारठ ज पादपफाप्पाठ टल 5 पापस्वालतणट कात्‌ पवातचत एणा 
प्ल ८७९९ एता ९ ह्णकृत्ते हता, माण प९6 एदल्गय९र 
(1) (१९८३ ए फालो) 0 [१०८९७ वषट कप्य लाल्‌ 1९१ एह 17९ फतष्या८ भपप 
छप तेक्रफकण्त गः कवा ठ 7070779] आष) क21016 94111 319 कते १८।।\९ ट 
(2) (७९ऽ पा प्षालौः दष्ट कृत्वला+र त९ लमु) % ९ श्र पाता [लाज गिण १] 
पि छ सट्ट्णात्‌ कतत्लुर ज पीषदाक्रदधत लिला कतो कलार एणापलास्तल्व्‌ नि १ 
पद्रकप्राल धराट गलाः पछपह्ागपौः २ 17 क्वाति बरल॑1\€ [६ 
(3) (६९९५ प ५ कालो! € ०८८९५ 18 १९1१ € ण पाका. 3८१ ५1111 फटता प्ल म+९३ 
आलाह्कडाषट तारा वात्‌ वला प पा लभ) ०६९ 
44॥ [0९ १ च्या ० पट्ट पपष्ट हाएप्रकर का 0९ पात्‌ 
एणत॑प्रपपल्‌) = कलषा प्रपात हिष्ट १५ पकए णा पड १वााला+ ॥ला 
एलपा९ऽ ० 43 वट्ात्ञ © कात्‌ कष्ालः कट्लपा पत्‌ #16€ तलान्‌ ल्लकालाड पर््पामापा् 
प्ठफराव्यपाट भ्ठ एल्माप्राल्त्‌ ८0 ४८९ कलिल कृलीक्षू९ ६१ ६ कृषा ण का लाण्टुन्राा8 
11656 त्लाषऽ पडा, १९१९ तला 8 9 प्रमा) छलाप152 प्र्ठमाप्राछया 68 [ण्ट 
१९ पाला ६१९ ए, € 15 पट०कफाठलत्‌ कात चा कृषत्तलाद 195 70६ ९०८१ ९त्‌ 16 १००९४ 
णकार) 1९3 ता सापत्ना पट ल्व्ला१्‌; कष्छलप प्राक्ड त पृ कृव्धला8 सपन्लपोण 
ष्प्णला९९३ ग पाला 1८ लिलत कषत्ता लणृल्लमा) ष कणुतालो एप धा९ 1688 
वृषलाः कलिः 6 26 क 14 3 €> कमण कष््रलयार 1 पोट लोपता००त्‌ हणप १10 
१९८०१६९ णप पाहटपाक््ठ हिल इप्प्टिः प्ण २ पट्लपतला ९० प्ण का १८ वल 
२९ शाप जार 07 8. 17810 हछप््ला ९6 न पोषपात्रनठ लिपट 18 25 टः लला पा एा18 
प 70 9९ एप (0 13 3 €प्रड जत्‌ छात्‌ 8 6 कलः तला वा एकत्ला(९ एल ल्ट 14 तात्‌ 16 व< 
रा, णा च फश्ृणः पट्ठपणात्ठ 15 पाद प्ट ठता आ {16 3 लवः गिण्णह ५ एृदयाण्व 
ण ०४१९ पौलप्रक्ष९ हिल पता ब शफ्रहवृ्ला 3 लवाड (११ पड्म पते [.पएनीट्ट) [४ 18 
कल) वाफिढपो४ (० वल्दतट टालय ५ € ए तहत पवतो 8 ट८्पाला८€ 01 ह वद्लप्रत९.त८८१९९ 
ण दा ९ाञट २६९९}, व कएल कपण 18९९ पा वाका 0ण एटा ता एण 
1९८10 7१९९ इप्रा€ह लशुन 1 लातद्णह्ुटप्टव्‌ याणका) 
एणः ग्क्ऽणा$ शाग्ट्क्त्‌ क्लात्णाल्व्‌े कत्‌ कृत्तारचानत्‌+ एल्लमार€ 50 प्राक्षण ९० 
प्राल्पाण८ ६९ ला €5९ब€ वृाह्टठञऽ अ 5 विला {0 र्डटटक्षि ताह दवलात्लर्ण एल 
प्रादा ९एवादा2५ १15९856 [1 छल कषा1काऽ भा€ [प्लव 10 एद्णफट [पषा ८० 1४१० ष्प्‌ 
96116 पाटपापरक्नौ५ ६६ लः (्८डवप्कष्‌ ठत्‌ा२८ वार९०९९ 7६; #6 ८पफृल्लंल्त्‌ पा 85 [ला तला 
0 23 पऋ्रलाप्रनाल्व्‌ ४७०१९ 19०6 चल दतलान्ल ०६ 50 एटा वला छत ८५७ एह ६] 
क्टुर्० प्य धा एदात्लपौनचटठ प्र कोर इफन्लवृप्लमः (ददता. सणला शलठ गा 58 
जाद] \उ्दका 18 कोट वप्राणां 6 गारक प्फ कदल पट कट दुस्जणट शिलः 
+€ कठपा6 फार 15 १०० शक णि > एण्त्९6 अकालाष्याः व 8 णपा ६० लषणः कल 


दिगप्भश्यत हदय वज 


निन प्‌) शप्त ण दलताऽ निषाद प्रणालः शाते हणा विपत्‌ पालपाक् 
वातै तार्लार्6 ४5 द हटवृप्ल्‌ं 1० फटपोत्रपठ ह्प्ला पा 23 7 एलः ष्टा ० 135 प्रा [0 8 
कशपत्‌; ग 1000 [चलामि भाः पोहटणााक्ट सरटा तपत्‌ कात्‌ एणलूरलत वणल जिपषत 
९१वदात्ट 0 पोलप्कावात कटा त्‌! ९१९ 9 44 श्त एला 2६ ४76 लात्‌ ग प छषएर्लारदप्रमी 
6० 9 20 $ €्ड 

5175 ० 4८८८ वप्टह दष्ट प्ल [णात पाक्षिको ला९०२९प्‌ इष्पााला 
12110 781९ 01९९ © 1६६८१६९ एषणा [हपा,0०६्०यड =लप्पृणाणाऱ 0ौदाद्वटड 0 प 
लाल्लीण्ट्क्पाणद्काषप 1611 एकत्या दव धट कृ्ला९ट ग ऽपटपावाल्पड ॥ण्वपाष्ड 
0षा+ गा९ णः ६९५० ज {11€०€ शहा प्ल्ल्त्‌ ७८ कट्न्छा 


दरवा, [140९0815 


0्ल्डणाशा5 धाऽ 1१ ९८९ तापि हमाल पला वज्ल्प्रस्यहु प€ हुव्जणााल 
पार शुतापैठफर त पाटणाप्दत {९ ल ४९ भप्तिल्त्‌ १० + कृररीट ल्णाव्ञिणया प्रतौ पला 
वाला 

"९ काल्या जा एलपल्ला पोहा ला प्०ाान 8पत्‌ षप्रुप्राणाद लणाणल्छमा 
1 11.615 किलाः वालो भ्राट्‌ शि ९११ ग धा16 कल्लू, ग वलाप्प्रा 108 भरााणाग॑ल 
पलातन कक९ कणोफमाक) मा कालज काषार क्रा 1९त १0 प्ट वावद्ालाड त णान 
लपाणाान्न ० कालपाञ+ = काते १0९ एला) लाह पपत इपरलवृाला कटप्पा णात्‌ 
0तापाप्ाि 712 8ए९हटटम पीट दाणाल्छ्ण्ड वोदहठनञ म पलपल पटक (गक्डिणा 
पवत्‌। [नागा लृष्ड 15 इत्‌ १० एल दणा्राप्मा 

(प९४ ९१९ प्रप्र १6 ररदालारल््‌ ० टस्लप्वल का श्रयउ त हुणा०८९न्लत गयद्ाा 
कणौ पभाणुर्‌ ५९ [दलः ४; ४८ कृण, शालपाद्या फोद६१9 पटपरा काापयाा8 फा 
16 [णल्व्‌ १० 8 सहल लप 50 चचह पा कणतणापक्‌ 0 लाणाः 5 हार व९ वशत्‌ 
वधार्थं भणतपैल्त्‌ ए} भवल्वृप्र४८ १०९९ ग स्माट्‌ 15 पा पौलप्ार्ा० शिलः प्रर कलाः प 
पी तृिदलाद्तन्‌ वद्हाठ्जर म 9 पषकृल णा वापी 

१९ वािट्ण६ 15 प्ल वटला्िसमा एल पलल सालपपदव्९ ९१ला ¶एत्‌ द इ} एतवृाणा१९ 
णाता प्ाट्ल्तिला पा इ्कठल्ण्व्ल णप कमा शतु एवापाष्ट तश्रा पणत 
1 कौ) ल्जातु्ाजाड वर वृण्ल्छठा 18 वाज्टपत१टव्‌ आ ताल लोतलः ण पप} (टकार गट 
फणा तषदुठचन क वर्ह + 18 जिला ४१९ ला प्रगालधाकनलाा5116 ल्णफकोश्ााड कापत्‌ 
लिलि 

रपाल धष ऽलर्टा दलप प्राट्न्पनयऽ वार ०९५ फलो) राद 06 2550ता्लत छवा न 
व्ट्८्०ावस्) कण्‌ कमऽ वाह पलभल्त्‌ स्किद्पा९8 त इतव्पाहौ ६९ त ऽलापलट} ऋत्‌ 5 
पिता पाला एल्‌. कोल तलप वग्ट्ण्ञम वटस्तरल्‌ € [लप्यत ९ चष्ट 
लाप्लपा + व९८्३ पात प्कादो 3 इदृ्ठ धतरा कतः हरवा नात वरा तालातया पल्ल 
09 प्नभाः एष्ट्लण्व्‌हड वाणश्हुवम^ध्ल दपाणष्ड (प्रणत पाल्‌ पीपञ २9 गणा वोप४३३ 116 
८व86 आ का चता कालगल 0िजल्मफडला115 [४8 + ताजा पादास ०८द] इकपुणपे 
पणा} चत्‌ चील ०८८० 15 2 धट कृ3513 एकष्ा वत र प्र गा मटक 
प्ट दणाऽपलात्र एटव्लाजो 15 इरया लर लल्‌च्ड काध्मोरन्व्‌ णज॑ललणः दध्ड 13 
ग्ला व्णाडवलल्वं पटप्कफरकाठ हलर प्ाधा इक्‌ञऽ प९+ लगु = प्ल 10151६1. 112} € 
द्व] रिणाति ला पाः 9 0 एल ल्नासि ल्व फ पफ्वृवाा( ९८ कत्‌ पागाभः) 
प्णएललाण्ः (षपत ल अ) 

46८० 1० च पोण्वापिल्व्‌ दात्र ण णले 0 धौल तुाठटाण्डाउ ज पोाटणाा27९ 
ष्टः 17६ कद्डलात्ल त ६१५० ऋष्य लाला छ 06 पद्वु खात्‌ ४४० काठाः ददलत 
प्ता & हु त्म्य ग प एसन्लणप्ट रह पलपल ल्ल 


142 (40११५ [वटर 


प्ण वाटय2 प्ट (1) लप्पपााड (8 फश्नाटरल्त्‌ ए} 1116 कणललाच्ट ग कटाल्माप 
पाप्ाप्ाञ पटर टकता९ दोहूदपला 98 हल्ला एरु द ग्य लद्ााक्त्रमा कृ 
एत१118 तणाहुलस९९ लवा पिफाए वाः (९ चछर्लाटट ज छाल ९व्प्१ह) (2) कण्‌ भवापा18 
(१) गाता९५ (४) शपफलपक्ट्छार प्रठ्वपोल्ञ पाते पण्णा) (ठ) दङुधष्ययति प्रद्महााक्पाी 

भिाठर तूकातरत लाालाक ि ल्षलि ककष कष्णनादटव्व 7 दि पपलरम्‌ आ प्ट 
वरलणटपाताठहुमो। आल्कस्ट्त्‌ इ्वापालादद्तना परप =[त्टला९ट न @ एएवरटाय\९ षणला 
छात्‌ 1९०९१०88 कात्‌ ९९ व्या९८ ग कृष्ट्ट्ल्वापहु आट्लिण पप एतत [लाणरात शाट 
{०९०८ वरी कष्ट्व्लाषद्ठे ण १ कृष्१व्छपऽ 050 ग पोषटााकौठ सप्ला छत पापतरे 
पारपा [एकै त18८156 धट १1९0 प्राणः व्‌।द्हा०७॥1८ छाल 

58101170 2215९43८ वण दादु त।०८य५८ {116 कृलभप्त० ग पर शालय, पपा 
एकपात दााकटुलाला६ छी 0 कृत्णाप्राला)( त्जाप्र म प्र कृणापानमाध) कतल पल एए ८९ 
ग 8} 51011८4 शात्‌ ९१८, ताद्डाण्‌ात फापप्ाप्र वनात्‌ कोहड पा धाह लृल्नाण्ट्प्रपाण्डुपा 
परार ९86 त्वाम द्दात कात्‌ प्रणान छट्नृप्डणा ग शाभा कषामा भाव 
तणणाभा पालाय कत्ल) एटकृणाडफएा९ त फक ० प्लत ववाह (९ [ष्रू्लान्छ रन 
1 फफाष्वलागृतती) [दप्ाताद्ल व्याति प्लातप्ो०दु{09ड 70 पदगता र6 10 इतत) 111९5 
पात्‌ द पठान्‌ स्त्तपालकमा पप गृलत्‌ पा ९0 ग हलृषणट जलत ल नोभा 
पत या वपा९ पराञक्ाद८्छ लप ९१८ त्‌ लुता व।९ल८९ पद) ९०९५६ (गवना + 
कात्‌ दला) शाणात्‌ 0८ एमा९ पा पापात्‌ 

कऋलषकातणठ्‌ वरज वप वता वतय+८ पटतााकीाठ हिपला गीला एट्लापराल 
पोषलपासमत्‌ कता हात चल क्ल वाडणपटत पाड) हतं आ कात्‌, प्ता षा 
पाल ज पोलाफणकत 2\ ला = इपलपाप्ताह्प्रड प्रतपोलड जल्ला प्रा 15 10 20 एल तला 
इणपारोात्ड पलतमा 78 ए०र्ञ९ कणा कषिलिः नग्दल्व्‌ गन्लन्‌ भामा = नठठ 1ह 
पान्‌ एषलपार ५ धाह इष्ठ व३ पा पालााकौात टिल मालत) वाक्ठपकषट ण 1 
10 8२८९8 कात्‌ पाप्नमा क पराण्पजा ४§ ए लो 8९ एण एदडणाऽ€ 10 8116} 1१163 पलार 
९ण्फडवलाल्त्‌ आह्९6 ० ्ोषटताचणत्‌ द्तप्५ = एट्ला ९ लवाऽ ९196 प्ाकापइ 
{105 रणा ४९ दाट्ताण्लपाणहप्कृ)1९ कृषाहल्छ प€ 906 चा च९८ ० \ रप्र" 16108 
पात्‌ {116 1116 1९९ € फलला ए८कग।९व्‌ पा प्रालाफामछात्‌ क ]प्18 नाह 25 ०१8९8 ता ९८ 
0५ कात॑कृप्त्रऽ 14 शतक्त €५तला८= ज ठद्ात्‌+ठ आना छतालाह ववल्यात्ठष्‌ स्वता क 
एिप्ात्‌ प पोटप्ाक्ीत वल्क [ल्ल (एकहद्टलाञ(०७७ पात्‌ दि0डटाफलषठ) ८९८ अपात पाच्छ 
गछेऽला्ाषहु चऽलोर्जी एकताल कषात्‌ ऽपफलर्पाश्वाल्छपञ ककतपोटड }४६€ ९९ व्छृनाहवे वल९ 15 
प्ल्‌] शपाम लि पृ माकण दह एर ल्फवाद्ना३ साठ \ व्का{5 ज {76 इका€ [01110 
1०८ 0८९०१ (कषवा1६8) € कत्दपालात्ट ० (तप्रता०० कत्राह्जिकाणाऽ 4 इष्ण) कला 
10४५९१८ 15 गाणा पका© 17 छपर €पफएलालात्टे पीता 18 17016 ल्त्‌ 0} इतयाल चपत्ामड छण 11८ 
६518 ग फला लफृलाालालट भवा 100 करपला(इ ४7 पोलापप्रसछत्‌ कप्ता्ााड ऋत्‌ 13 १०९ 
पागल ददप) छहलोपाऽ € च] तदल कपैः प्ल लतला८्ट ग फ 0लपथ1115 0 
छातण्ट्छप्ता18 15 पाला९१७९त्‌ 


7०00०१5 


ककि भाला इष्ट्ठ्पफण ऋऋ गः 801} कपिलः आढ कलौा\€ 114९6 ग पप [हाग्‌ 
इलाज 1525९ पा २ ]काहटु९ सपालः वेष्ट प्रा पल कपप क 11 सणि 115 द०ार्हपृप्लात्टः 
(ल्ल, शृल्मतष्टु चर णरहुन्ञाड 18 पणा इला्ठपड फकृष्ठा 116 वाहाप्‌ पाक 
पिड्धनाछ शट उहल पथ २८६११ पु एलाा58 किर 8 [006 पाह त भलि {11९ तं ९१७९ 
एद््ण्ड च्छत्‌ क) [पट किष; 69 एल पलप उपस १६९ कोावाणठ्त्‌ भत्‌ छण्‌; 35 एला व्टा+ 1४८ 
त्फ छवनरूव्लयल्ट परल पौष ०८९११ कड लधु एप कलः एला पल कमलप 


एप्पल रिषद्‌ 143 


पाठ भप कापाल 3९ ० पौल छणञल कात्‌ ना+ १९८ एल एल 11\€ एल कात्‌ चाल ण्टू 
45 (णोप पाते [षह शतत प्रण एष्णाठपात्त्‌ 16 7 छटदाताद] केक 18 णत्‌ 11८ 
ल्वा द्थावादठ क्िप्णट 4९९८5 १४८ छ०ष्च्ट ¶]1€ एणह्ा०दऽ 1 8 कृपाच समापन 
1ल्शछा 0९४सृणृऽ 116 एणण्ट्ा०गा१ तकृलव्‌ञ फ्डका\ पणा उपलो) ्लपद्ला९९९ चत्‌ ९०7४ 
एापल्भ्नमाऽ १8 वत्ता 0ण्यानामा ० कपाप्रिणा लएनाऽपो 3, €\ द्रऽ 11 15 1०६ 
पाल्छकाणा †6 866 € तदल ५1० तठप्लमृ्त & कऋपापदत्ट रशर पानम [दहला ६6 चट ०६८६ 
ण १९ ० कर्‌ टा कात्‌ 13 8] दला छात्‌ भला ०६ 70 ण 75 
^ ९००१ वट] वलुलात३ प्रृठण पौल पट्टा वपया कल छत्ल्‌, काते पलट्ष्णीलः 

गा पऽ एरवृ्ल पार हष्ल्व १५९८० प्राष्पठ प पट्ललात ई दढ ]पञ0€्‌ 6 प्रगृ€ णिः 
गलावत,धछठ ॥फकृष्णलााला भा € कण्ा०्डऽ प पौष प्लवाः पप्र 


(ण्ट 


9 वला) 8 6ोरष्टठ 15 बटासहव्‌ १० पोषटपापकषा1८ {९१९८ फर पाह एष्ल+हे 8856८ क्ण) 
1 05९ [४15 8 तोपतो०ण०्व्‌ भात्‌ भवगरल क९९१७८ शाते 15 पठार एणा पा हा्‌§ 
पोषटातधछ 08 प्रालाहनोाधल्व्‌ लप्पाल पोपणा रात ६९ 2६०५ एका 8८९८ प्वुप्भा इषा, 
९88 कात्‌ लाजान्‌ ठपौएपाञ+म भे लप शहा 

र्णः कोष डलकार पट्हुक्रत्‌ ताम८१ हाप्रार, 9३ शठ्ृलः प्राभाट्किद्ना त कालाप 
९५९ क 20 कलय एला त ८३०८७ ग लोल पषटणााभ्ध कल्म व७६०९९ तरण्लग्‌ऽ भाप्ण्णटो। 
पला 125 एल्ला 70 जलः ९९ 7वलाल्ट ग पष्टपाफवध्ञापे (इमा) भणत 0०१६९) &तत्मपाह 
10 छाल हप्ताटम ध© प्लवा ८८ ग लत १४६९१३९ पा ९१५८१ ज एषा८ §$ पलो) दोण ९१ 
18 0४९ 50 कला (था६ 8०९ ०९८११ एल्‌ा९९९ लैन 15 6प०८८९्‌तव्‌ एडक ८वाप।६८ तछा 
ष्मामाः गा फलो पाला 185 0८८१ नलः सणवताल्ट ग फलपादेद्रठ ल्लभेत वौ 19 
शषा 8६९8९१८८ (पषाल) धा ९ भरषाद्न का8€85९ 15 एटा 1116 ८07)86वेप्ला९९ ग ला0ा९+ 
लयः इह एण पलः वणं 1६ 13 वत्र 10 9 प्रात्लणपला प्टपादद० टलना [आ 0९ 
णाल पष्प दहिम जा लोमा एप प्रात गौकल €९पलात्ट ग ४९६९९ गोलपाा्० लः 
10४८८ तठ) छलात्‌ दत्लवलात्ाङ भात शरा ६९1९ € पोटपक्रा८ लातृतलनतात्त ५, 15 
फपात्‌ ४ ल्लम्‌ (इपर) सात्‌ 00वहट) 

पषप० वलप.०द्प्०्यऽ धात्‌ हिला राक) ४९ पर्ल पा लोग 1६ 15 0 पोर 
{11९६९ न्ट त वला ९1६ ४९९ ९ 8फ्रोल्त्‌ ए चष्ट प्र तेना वतछाड (16 न्त्तारला 
११0० एएा© प लाता८९ 18 ए्ठणाभ्‌ 

01 134 कष्ालाैऽ पती लोग जक्ीषतपः चा छतालः पोका पाणा ग प्रल्ाा८ 
च्लि छण 3 एलः च्ल प९९नगृ€व लप ११५९००९ (णाऽ भणत त्त्‌) कृपाल शपीानड 
एणपातलः लौकाट, 1० ७6 > पात्‌ प्वाट्जिम््म म फरहपकरक्षत्रठ हत पण कृताठयुक्यर 
पमातेप्ल\€ {० पल वटः लणृकाला ज पोटपाप्रठ लभ १।१९६७८ 

टिप 21८ लात्‌माषलाध8 त पेट दलाल १९85615 (गालातटत्लयल्दीत्ा ऽ) पवा 
कलप कडपादषा पतराषत्तनाऽ 188 एल्लयो ०छञ्टा९ त्त्‌ सात्‌ कभणाणपातल्व्‌ लात 1111 
९ किप्णत्‌ ॥ ल ल्गकृपञ इरण 


पिन्न्वणषठ 0ष एप्षटएभ चात [एष्टा 


4 ताराणा सष्णत्‌ ४6 प्यव्वट 0र्लकल्ल शा पाटताला( क कष्ट १८१९ 11 € 
ण पाल्णा ११९ लय भत्‌ प्ट फट्छ्डप८ड तलब १० कणठ याः २ पप्टपप्दात्९ 

हव्यं 49 गा५ 15 गलठ्टड आ कला1९९ पटपाफणयत टिल छात्‌ प्राप्ररः € द्णिर्त्व्‌ 
४१० ९3 आहत म पत्तर 3 [तस््यन ात्‌ हल तपल पल्ल्‌रञ छत्टि पट सल्पाप्लंव्नीना 


11 9 


२९१6 पए प्राः {0 रछयापरत] [लात्‌ [ल्फ 7५१९ हरल आत्‌ कण्व ८३8॥९९ लाल्ल॑7एल्पा ताण 
दष्क तोपरटु८र पाठ १150 पातृाटनाऽ ण 7९५ एव्‌ एल 7८८्व्‌ रण ४९ कर्णाट 71 ४ 
पुणा णा ९३९५ -- ध16 कृत््लात कष) [0१९ एकछणाा 1१1९९ 
पि णणहटष्व्‌ १८०४ 15 लसल क्रकृनय्॑पौ णि वट्गृषर चोट वठपलाल्त्ड ग कण्ण 
18 बराक्राट्निकामाऽ पटपरा टिल 15 # लृप्राणाठ ।९९९९ ब्रह [7१०९८७० पच ४८ 
२९।1\९ चत्‌ [ष्ण्ट्ा९०११९ € व ट दएव्लाल्ट ग ह पूना ग कणा कलग 
1 पट वलप्र€ नदहल फा फार इना पगा शारपोत्‌ #€ 1 लो 10 ॥1€ एण 
13 १८ ० एत्‌ पर पला वड 10 शापा काट तमह 9 १८ ९ 5९ शाठ हक पलाना 
० (९.९ पलताड या दतत्‌ इद्त 1० पाट कृता इ व्ल पाल स्पाना 18 कपत 
116 त्रट्‌ 95 वो हषलटलाठ्जड प तृ।5८१९€ त्नाचद्ो० {० वोलपाम्ा८ टिल व रार 
1९लल§ इट आ 15 वाठन्चछाट 1० कृष्प्वाल पी व्राद्मी ण १९११1६९ ग 11८ त०९१८् 
१९५१ शाछपात्‌ ४९ काणि्ल्त्‌ णिः ष्ट भल्ल). विटः च] ९९ तलातल ग वला ११४) 188 १ साओूल्व 
0709 4९ पालप्कटप८ चहल ज लोमात््‌ णित ४९ गरोफोकहुलालाप ग चठपौ९ कषप ११९ 
पा(13 15 इता इताठराष८ कालो [ष एषल्लो लाकृामुल्त्‌ णित कठा पीपा रा ४ 
वला 11 (15 तार कतर कुन्द एला८९९ षौ पट पतु पिपरि शव्रलौ 
एग एलार्य धोष पि [य आइतू राद) 7०६१९ ४ पलाकृरप्ट वाद्ा०्ञम पपर कलार 
(ए कादा प्ौ0 प० ठ, पटनात प०व्छ ४1०९6 [तापं ृश्ऽ वष्ट 70 ९११९९ 9) 
पाटा सिल प्रद काणा एलुर्यं त्ि इन]ा९\ 1१९० व हल्लार पह हन्ता इता 
९१५१८ ५०९३ करण ऋिप्ल्ाद्ट प्ट तनपतह जा त्राह्तमाा ग धट प्‌ा९1९6 पला (९ एणष्ठाल्छ 
ण त्णफकाषलटत्लाऽ पाद 1 5 दवृत्णट ज प्ता) काञञृषगट पठ वृणा रणता 
प्लाक्ष एत वात्‌ कत वेड थो साहु व श्र १०९५३ ग शता 5१116 1०1९ 
श्र लहान पाला 818 करट कट्ट्०फालात्‌लव्‌ 4 १5 7164] वत्र प०.९ णाहो ८ काटे हप्प एत 
ह ४०, रलह ० 10 हप्पाा8 ९\ लश 4 0 [६ 1१5 एल्ला दा्राल्त्‌ कै पकाल [ग्ट 
कणाा{8 0 8०11८६3 1९1€8 कष्ट हाला ६) पणत्‌ हट 9 १ णाल सर्लिः 18 ददला6्त णा 
11९ ऽह 0 धर तास चात्‌ लद्ताप्ट त्छरोठ्दामाञ (एका 16 ण्ठ लपल्त्‌ प्रण 18 
वलात्‌ 13 ०हलाऽ काला 15 70 त्प पै #€ व०९८७ ग इण्वााफा 5116 ]प॑र 11.11 
५66 एल कताप्रााञलयश्त्‌ प्ला6 नीप {0० शाशा [ष्टु९ १०५८५ "९ राणे 7117 
1 (48 एल्ल लक्ष्ाह्त्‌ वात धल वपल] तलोर्ल त प्रशान्त कृत आप्‌ 116 [णा 
4९ वष्ट 19 ६८ ८ पार ऽब} [०८८5 इतिपात्ैल कण्टा एव्दकषगाञय क्त्‌ शला पष्ट 
एष्टा (णाल ग {€ व्लाऽ (दत्‌ € श) 
परा लाठपड कतकाप्रजक्ाना 1453 [ल्ल वदृलदल्वा) कल्ट्मापरालावृल्त्‌ आ कतल 
76 द वषट प्लदकृलव्वल छठन्त्‌ ९८ ९८ पटदयाल्ते व0 ९ षाठ 1८ 15 गकं पाप 245 ८१७ 
10 ात्प्राद्ा ठा ९ष्ला एटवला ६ [ष्टा एण्न्व्‌ 1९ ककतैषम्प इप्रलो पप्राठफत्प्‌ दील ४8 
वाप्रपप्ड तलकर तावदा कटक्वदलीट एकपन्टव ठा इतका 0८ल्ड्डाछवोा पाट 
(णपा ताडकृषलत्ा तल्ओ्टि व्नप्ापक्ौामाो जा चष्व्रला( [0दद11९5 पाला 
एणापिद्म) कात्‌ काञपषएचप्८ञ णा इव्डाणा का एलापत्र (क प्रस्डप्ाक्षो 8 दटनूषाकय०य) पय 
कएल अपच्ल [षः १०.८७ कार लापाकल्व प्राण भला 17549665 9 512) 166 
गहणी भा एलाह गकृणत॑ल्त्‌ आन पत्वा; पा गल्वाण्द] [लयपट (नृप्णा शाप 
भलटाणटा) 
कगाप्णतोप्णणापलाार 15 0फ-लारल्त तयकष प6 भकापाप्रा्चाकणा ० 1वट5 १०५९९ 
0१ 8दा1८} 1४163 तलपः 1 प्ाजप्ठ पदा बाड हग्योऽ काल हरल वृश्‌; द [लापो 
छद्टणाड दव्कद0णऽ का पना + शठपोदे ४८ हृष 
5881164 11165 276 इवात्‌ {0 कफो पट श्रल्द्वाकरद्ट दल ण 03 प्राणा1त३5९ [8.9 
पाप्राजरयप्ट्‌ चटु रट्टा दणड) कट पश्वतना5 


पफ ट्य 145 


दर एणपएकादन्ना ज 8त्ाठ+ दह फा ह्वा एलन णि छत्ड] अतताताञाद्‌ 
णा पपठ) तेपापानौः एदञ प्च वव्पाणाः काऽ 793 कृष्टा हतात्‌ ६0 कृष्ट शप त= कपष 
ण ६ [टौ 8भोा९ [०१6 1९ ल्‌ पप प्ल कर्न प्रकटा ल चाा3 किव 085 रज एलन चणो 
पिप्ल्त्‌ तलः श्रादट्‌ः16 [ण्टतण्द्ठकाञ अत्‌ गपशप लकगाश6 व [९८ 
इण्तापाप एवलककजापा6 २९९ एल्ला एष्ल्ठापालातहत्‌ एप १६86 (कफकएणपात्‌ञ [१९९ 7० 
एल्लः १्८्त्‌ ©) ‰ शप्रियलाद पाते इत्त्ट ४० पे ३ इजपरात्‌ ] प्रता 
इफतपा। 8811९ 1क्ट €) ए८ गणोकट्टत्‌ 9 ८८१ 1भादक [= भलत (कडा) धट १०५९ 
ण एना स्ग्णपाष्वंञ 1 पलाला व0 ४६० इते द्तिऽ कपाला पर्ट्गपक्रलात्‌ श्या 
दमभ) १०६३१९९ ३4 ण धट प१०९€ ग इशा1९5 18165 शाते वरप धौल क्प्नाताौ त इ्तापाप 
ए८्वएगा् इण्वापय 13 १० € 5\ कतेल्त्‌ ऋ ल्मः पिपा 1६1३ पणन भा६ १० कवृपातराराला 
{1९१९ ८्णाृन्णात्‌ऽ ९६ णण कपा तद) शात्‌ ग्होपत पाो पट क्ाठप्रा त 0 15 (लाप कलः 
वाढ्हव्मा) 1\ धप लण्‌ णपा [कपाऽ कज १०७९ 1 एश्वचतत्‌ म वलस्ि९ऽ पापी प्रञ छ पदा 
भृतका [7 पाऽ ८५56 म फधप३९३ कात्‌ प छा इवाप इवादषप८ लभाः ४6 हप ला कन्था 
पा वा काणा + 1० 5 ह्ण प्रा 150 फा] जा पकता शालो) ए तला इणेटल एल्व्मापलात्‌ 
60 हु ण कुदा कलः कणपपत्‌ #6व्‌} भलाष णिः धकरण ११९३ धषला 40 1 (7४ 0 तिष्ट 
पपात्‌ १० ६९९ लतः वथु भत्‌ 30 ऋष (1४ पणि ६16 लटो तक को 10९६९द्त्‌ छ इण्वापाप 
8१651916 छठे पठ पतपााञला इवाप हटााइनले कालो 13 द प्रालचनषठ ०्वप्र 
ण ट णि पलः प्रक १०९१६९६ 13 पवटा॥९४} 
९८५8७ ० ध गृकएटदत्छाषट ० धल = करफठपयवे कोलामयलानय = ताञ पटवद्रप्रटय 
18 701 त1ऽ८णपप्राप्ल्त्‌ उप्वतल् १०६९३ भट एष्क्वप्मा वेाफाफल्व फटा गा अह ज 
श्ताप्यो 18९6 पालम्‌ षट गषतातलाल्व्‌ रहवापालासता 79६6 तपद्यणट पलाश 
पतै। उ्ाक1भ॑लर (जर कदु ग तकपाला) 18 आण दा १,8 8 आदा क बाप दाधा८ एष 
18 &८८०प्११९त्‌ णिः ४ एह पप्रय जग फ्णवण्लातय ज एतए पव्‌ हाकेषोपी पी {16 
ष्ल 
एणा], एष्प्रला8 दयप पठ पश्र्लणः) 10 891९) 1१९ पीलक छत वाडा ४०10 
पात्‌ काकण करल णो) वलद्रलषङ्‌ अतरात्ना क्षप्रठपा+इ 8त्ठ कवणाप्राजलान्त्‌ कण 
6९2 008९५ आआप्ाणृपा (एक्भक्वेगण) 188 एल्ला प्छृटमल्वार पट्ल्म्रदातेह्त्‌ ०8९१ 
ण 210 5 एत्थऽ वश, 1९९७ एल्ला हला उष्टा 100 एत०त३ फाधर धट वेहलगृालययै 
० 1०९ शयाएठााऽ गऽ दटकतरालाः एमा्लड सा य४ हो पञ्‌, ण शदुभपोकण्कषठ्डाऽ 
1 प्ह्वृप्लाध वलह्ताादद्रगाऽ ग च्ल ऋपा छा००्वे न्ला ए०प्णा शाट एमा्ल्व्‌ उप ६० वल॑ल्ट 
76 लम्‌+ णाऽ ग पणञ गकार त्जू्टक्ध्मा 7० वादस 13 पराषणरल्त्‌ एणद०क भते कत्ल 
धा९ प्राणा तछफक्राठा तपा € धवापाप्रडधाकह्णण ज लकादणोला वलाार६॥1९९ऽ पीतो ध 
वल्‌ पञ्‌ क वलपाह परोहएफक्त ल्प्य 
दाल शवाप्राऽद्छ्तय ग इणण््णावल्ड प्रा हएत टद्दैतालट 0१ 8८१6 पटए{1८ 
ल 18 पभातजाल्त्‌ एलप्याा 15 हए प चट पाप्ठप्। ० 600 000 पपराह वशया 171 € 
एशटपाफागह तण गाल सल्लु+ प गला 10 €ा8ता८०१९ पराल्लितमाऽ छ न॑रलुण्त्ण्न्ल वणल 
छा क्ुट्ल््म ज लाए 18 हरल प्णातणुङ (866 णलणण) पषण एषतो 8८९०९8७ 1138 
एल्ला 0एरला+द्त्‌ किण {16© शतवेाप्डाडन्रठप ग धापत्ञह्‌०+०००८्ल० इछा, भाते १ श८्ला्टड 
प एवल १३ इल्ाञ्\€1० एलप्रलाप् जार्ज ण्ट 0०३९ कृट्ल्ध्प आतता 1८९1९ वाठ स्त 
त्‌ + ८०ऽछषषे शाल कवपाकञतदण त कदप्यतकङु दतर्कटणध्टणकाठ 
पपठ (चाप्त) कव्‌ ज स्वत्लारल्मशलव्‌ प०पप्रगारे (तण) पा कृतला्ड त्म 
मष्क शलः पप कल वनते 932 725 2 एणिपपरत ऋश्रपलतह जा चल कण्ण 
एषणा 1 ८०2 १४९३ € [छल ऽप्एशत्‌6उ 16 10० काऽकृटड शाप भहार 18 
प्लुटपत्‌ धार कट्तगपलयौकत्णा २२१८ उणा एल््गणलञ पला पद] 9. एटाा८न्ताव लिप्रजना 


10 


146 (4 सा0 4८4 [014६ 4धा५ 


1५ वए.णयल्व्‌ वमार स्ववा वान्पृटयर पत्‌ सला दाल द्राह्काव् प्रठवृपाल्न १ पात पा 
# ९५ ५९९). (9९2 लीलम्‌ नकलः कए लर कनात दयते तन्त्मताक्ीा म्‌ 
प दतापापतान््रतन ण प्ोट.९ दलापठणात्‌त आ ठन ९१५८९ 19 कक्णा निण्मत्त 1९ ष्णो 
1, + +, 2.8.11; 
45 पवा 116 कतापरारपणयो न ०1९९1१८, कदा क ० द्रा वान्लान्वणा छापा 
0) ९ ल्प्ाला धाह 17८९३ 15 पप्रा शगतलाल्त्‌ ४9} 11८6 वनान्तर छा पलटा 
ल्छपाप्त्पीला१ कए एर प्याल्त्‌ हत्लाऽ वदा 113 आर) 0९ 1 ९९९ य पलकों 1९ 
शनात्‌ ६९ (वणो कणो चट ह्रल १5 ल्ल लुत्त्रल्व्‌ -- सकत र्ण -- ति 
8116 1५९५ १९ पणा 
शकला 15 प्र५ वगा क व सलक ९१८९५ {11९46 ज्यान पठ 7९ [0 पाष 
¶ 9 15 ९ऊृट्टान]+ ण्ट ए ]प्९लफट कृ पाला पा वत्‌ कष्टत्‌ दवातातद विपा चौना 
त०९० एनं पटनात कह शो 1० सस्तत पलक पत्र ततता एमा न टमा॥ ०६ 
० (व 1714 [€व्व्‌ प १11८ [४ टिप तद 510 पा वदा कना त ६१८ लनाम १९९ 
ग सन्वय काते पढ वट॑ल्क्छा 2९ लव्य चाद्मतल्व्‌ कण्ठ लात १०० १११९५ 
114९९ (पलार (लर्रपाठाा ग पाटप्क्‌+ 1९१45 1० 11८ पदृक९पतऋ९€ का हहीर न ९०९८०१९९ 
ट्फ पिपाठ त्ाा५ एकदा ४९ वते९९्त्‌ ४) पाट स्सा तणामपावेर प्रातेत्ल्त्‌ 1४ 15 गीला 
०्रमणट 10 (दण) (९ कृतहला ०९८ ४ लप्ाटपु कृलन्व्‌ फो ताड काक्षा पि्टक्पाली( 
पता (एण्णा6 एरटणिए काद] सप्णहटूद) तारौ (€ प्रादवल्याष्ट ग [जगण ग्वार 
ण पारा 
८णास्णाल 145 16 वत्‌, वक्रदर ग फलु १८।९९ लला र हल कथा) एष चदा 
118९ १ पठा८ कृत्णणटूटव ली ¶ ४० (लह त ल्णारगा८ क्लं -च९ ० 25 एष भरर हात) 
छिपा पाट वद्‌ ० 120 प्फाा उ त &(दप्त पाट प्पुल्लैल्त्‌ तथा$ (३ पपुल्लालाम ग 40 पामि 
९्प्लो) वप हणा€ कृतला(न पाज कलश) 15 1गदा११९त्‌ एः 81९ {0 लाय पल्ल्‌> एण 
एणग्णहस्त्‌ पपराह काट वका त. ग ल्लतातमाल पा प्राल शकण वरमा ९९९त्ल की ष 
भाते परा परनाला 30-- 40 प्राह 
4०्८०य्तपराह्‌ 1० इण्ट (गरणा 13 एला प्रााता्डलाक्‌; 17 9 व०७९ त 200 ए 
जर प्ल पिडा वद) 200 षट कका ना {1९ इ९त्गाते 10 षि १४१५ वत्‌ 100 प्ट तपना) पो 
19 धल धा पिः व, भात्‌ 75 छट वन्मा पणि पट पातु शरत 10 र स्ट्त्मापत्‌ 
५२ 5ऽग्भालः १०५८७ &€ 11९९त्‌<्त्‌ छाया पोट प्रलाः मणाल डाक ठ०फराणपात्‌. भ८ 
21\९4 
वप लाक्य गाल अदाा8 ए 80 पाऽ (शर ण चट प्रि ११ णाण०्५न्प ४\ 
60 पाऽ जगा प्रो इष्ट्माते कात्‌ 40 पाइ वश्यो, कील १६० गः पप्८८ वमह 
470षालत वहत्ाप्रलातहत्‌ १०३६९ जिः ल्णतल्जवणकाय पात्राय, 15 85 णिाणफड 
छण {11९ पिऽ६ 10 ज्प्रिता कठि 120 पकाऽ वणा; 100 पपार वमार प्ण पोल पि" १० जरर 
तऽ 80 पाठ तशु; फ चट वष्टो ८० िप्त॑ल्लाता 60 पा तना) ण्ण कट 
प्रस्य १० लात पि त), दत्‌ कला 40 पाड ता) १० वोट वाः पि) तृ६) "त्‌ 
20 प्ापाऽ तमा णण] प्ल जित शल्ल्णात्‌ वथ 
एिल्पााऽना6 (कशद्छतल) 13 हालः प प्ट साठ ण व्र कट वधा पा वा ११९५ 
१० 0३ कष् 8 ]ष०प्ाड क€ वलाम 18 दतााप्रल्त्‌ 0 + १६९]५8 7) 6 इ¶76 १०९६९ 
ला श्प 5 षट 1८85 वशो शट 1 कप्ाकचजा ण चट लद) भषठप्राति [थ्न र 
णनी 8 ० 12 ९6}. 
नूप एवप्रल्यह अण्णात्‌ ए९ क्क्व लश्रटप्पि) [ण अवल दट्लिन प्राण्य कपाल 
ष € धट प्रणयता ज ल चन्€ ( पठणालित्ट ) पवत दलाल छपत्‌ (प्रणाद 8 ककताठपरट 
(सौ्य८ 1 न्लडणा एषा; व्ल भत्‌ हो न्ठ्डपप्य कवा भात्‌ प्रचल गललाध्णण) 


गृष्मलाअभ्ात र्स्त्य 1 


कष्मया तलछ्यापमा ग पाट वफएवनयाला आल्या वृष्ट्टडणा भाष्‌ क १८०८ पट 
एशलाै, शोपीते € कदू गा & इण्वापाप कृन्म केले 0९55 प्रोता =00 णद ण इत्वा वेणा ) 
वषातात९ शोलपोव्‌ ४८ (प्त आरात्‌ कलतया 1005 व {116 [फा ० पिप्प | प्ात्€ @ 1 10 3 
क्तप्र ण कणौक्डयपा लगणातट छ प्राठपौा तता = 0द्ल्छदयनाभु कण गव दैणछलयलपाकनम 
एत्ट्मफलर ०९।९४१८त्‌ व्रा तण्णपातेर प कृडताटप्ुत्रा (छा+१5०ाल काव पट्‌ढल्व्‌ तण 
एकपाते9 (0\ वाएल्ठत।तमाल = अलवल्छतला) हणो प्रण 6 व लमा त तप्‌ पाल 
१५८०८ 18 त्वाद्लत्‌ हपतपत्रा १० ६१ णत्‌ वनात्‌ दीट्८१5 पव] छलः व्र ण्फगृपिदापं+8 
पौलापफाद्षणत्‌ वीपा प्‌ ल्पम्‌ 

कर्ल्ला६ एमा ९ 8{परत्‌ा९र ९९ टद्व्‌ 7० उणफएटपठयर ग पटक्ालाै ण पाहा रए 
ल पो धारन कोगाागाल ११५ ठ०ाकृकाटते १० 58116 1 मैहर मिला [0पीषदगात ल्माश्माल 
ए्णादम्णृणा हणवा हकत कत्‌ कृत्वक्पराफणृलाष्टलाठ वलात्‌ काह ण लृ पमृपट 
80 #1146 [कल्या 5 हणेदाप्ताल८ णि 1 चटम्राला६ 15 ग वल्ल € ९ कापट (कसान) 
९ कृर्तलाः 15 सा] छृला ६18 0 णठ कृत्यं पणो श्प्त्‌ा९३ प्रप्रा शठक पीठ सपु 
पदर स्तो कवेलवृक्षैल वर5०हु€ गवेप्पाञलश्वे णि + शारिवा प्रक्र १०८७ कण९ ला 
९186 अप९०]९ लाला धापत्‌ शोण ल्याऽ 1116 व्च 1285 टकराव कणोलागाला, १८९ 
0एर्लाएठत्‌ क एकाास्छा© 15 ल्छाालत्‌ ऋ एतत््ाा०फलपट०त एलव्‌ पाते 6811९}1१4८5 
$ 0स्ला+ लऽ इ४९त्ट६ धूप पौ© फरत्तार कृलपाठा ० द्णालुवृपएड 15 ०150 २1४, ९ 
# 11 

%0/017/07461८ ( क्वष्व० वषव7/ = 0दव्वयछकशा} ४ 18 प९८९००३्‌ {0 ६1८१1 ९१९ 
्णाकूद्पार धात्‌ लछका्राटदमा३ 5 पष्ठपोय्टम्‌ा) तणप्हाः वृह 15 ववपाफ्रलल्प्‌ 
भील {€ भाला भूना इ ९ 7तदातठ ग एवन्ञा+ € तनाम जः ठयप्तानठ षट 1४ गीला 
भा ॥० एष्ण्तृप८् कार नृल्बफ्त्‌ प्टककार€ भा९€ {76 रु ०ल्कापाभ्‌ वकद 15 {00 निर 
४0९116९0 राटा ९७18 प्रा 16 6०८) णि 1 पष्ट कदयाल्यापा9 लि0७०18 ४ 
7९8 प्राजकाप्ाट वाप्य ४९ हष टप णि 2 शका लात्‌ 10 तनाम्‌ कभा दण्वलाा९ पाम 
४८ ०१15976 १० ग्या९१९ पोल ण्ण 

201९ प्प चट ल्वा) एलयण्त्‌ पप्वञ शठपते ४८ छवप्राषल॑लार्वं कल्लू कात्‌ पाठ 
पला शतप्रोत ४८ [ही लि १16 पष्ठ पल्ल, कषटीत कदोगात एप €} १।८८सप7८ कालो पड 
11016416त्‌ = एदतछपड प्दा्रड [४९ लटा) प्ट्ल्छप्पप्लातैल्त नोद्वकण्डक पल + चापल कड 
प्पाष्ला( 80 [क्रु १०३६३ ग ददम चवे (100 1० 200 गणाष्ासऽ वशो} ) दार कल 
पष्ठ्छपा्रालादृल्व्‌ ब्रलह ॥5 7० [ण्म ण २ कलाल दलवमी ग शएल्टात छः एलाद०यत 
लात्‌ छाः जि पल ॥कोणक्धम गं ०द् हल एलो 798 फल्या २त्‌१+०८२४९त्‌ वप्ट्कौकला ण 
पल ब्ल्र2, वा 06 कृ०्डकृणाटते पयो लमु व्छपरवोल्डल्टकच्ट काक ण धल प्रजद्र पठण 
एप्दणाद््नाऽ (ल००५ ६81६5) फा] इपषर्रि८् 

(मटक वल 13 प्० शु८८16 पाटा णि नाका ए९व्‌ प्छ वपल हपात्ठपावाटुर 
य्त्‌ इह्वृद्रना परादछ, ङठित्‌ कलार्य वाल प्रस णा हाल कान्लात्यम्‌ [षटुकाम्णाो इनो) छठ 
ए०फालः ह हणृप्त्रजा 15 ‰+ प्ल कलानगद्व्‌ [णव्ल्वपा€ एषणा इणा९ ए गसय08 118९6 
पिलत १० कोन्लरल भप, ९०० लिल्ल कण तक र ल्माञ्छाल गीला हट्ट {0 }१\6 
लाणफारछुत्त्‌ पट वा्पष्टुऽ ए 8१९९८०३ 

© (ल र्या छलः हहुाउ ण वला 118९6 १ चकञत्त्‌ एर्ला(ड पाण्डयः एट 
वावष्व्‌ पर्यु णि ३ परछप्रलाल्ट व्रकल 3० कृदधलात ल्ृल्लाभाकु य5 कप्रटकृत€ १० 
६ पाल वद्‌, उण्लिः ४ ध्णृप्‌ मगाः इण णकसं ण हल्तलक्‌ नौपकाला गूठणाच एण 
ग्य {0 8९100 णत 6८२ दयो प्ाछयौ5 कः धा काकले, 50 पञ चाटुः पराठ, 26 [णस्त्व 
गहुभापऽहै पटक त्रद्द्णा8 चत ०१लषटरटाण्य 1 शठयो ८6 श्वट 0 € लात्‌ 
० गत्टय+ € एएञापलौाज कसट ८०९ धोटऽल्ला€ 15 कला पावलाः प ४ पपच एल कान्ह 


148 40०९ 4५८८१ [ाजदच्व 


19 €णा९ ९6 कतक्छाा§ ० ॥© प्रटन्टस्स ० षणेगाष्स्व्‌ दभर फा सप्तच्जाड पणा प्ट 
८६ प द्वाद वधाकद्ुटे काद कणु 95 [णषु २5 पला 15 का शष्ठ ० २९1१९ 
पालपामठ एल दोर प्या 19 प्फवृ्यराश्ापे पाले आगृकतसा० म & पला गपधध्ते 
एषणम्‌ एल्ट्क+ ल एोपर्ट 

वप्ल्कामा 1६1३ रतपा {0 लतप्रट९ एलान पात्‌ ललाटः कफेन प्रलाफरीए 
रल प्रात्‌ 165 कपफएलापारदा क्ट (ऋानला८९1 [०३ ज फलहा) क कातल 10 पवत्‌ णी पृष 
हका क९ट्तदाप्रीमा) ज ए्एवलवर पाला छा एतटपतालाद्टे 

वणव्वा कषद रकृत णि हलालाप्‌ कलश) धालछ पलक {1९ कलल 
पपट्वणा त [ब्व] पट्तकलौ, ग हठ [माग काल पञ म लत्ता८ञ ० 1 एत्व्‌ नन्ता 
प्ण धल पन्लिरत्‌ द््थपता९्ड कात्‌ रकन स कृत्ति) नर ७\ अ पात्‌ सापाभि 
पल्छरपा९ वृट्व्लः१० ल्गानतलस्ानणा ल्ट पट कवत्‌ 1० कह च्मफणिति कर प्ण रम्‌ 
८६ 1०९१ व्ााष्ठना त पालेषु] स्दाकाक्८र कात्‌ हयकरपोका प्हुलार एठपापला प्रातनो 
पात्‌ पाल + ११ करृपल्त्‌ एषं णालयकाट्ञ पाटः पाक्ष्‌रह चल सपत्ना फठाए (मेदी 
ऽग्र एश्वाड स 8 ४९ टग्‌ इनगपैष्ला कोषम्मत्‌ ७९ पल्वे तला ण १९) (९ 
९९८९ भा रर्रछयाो९ वाञलाौना त २ ना पात्‌ पल एला कत्रा ॥16 एणल [18 
ववधहकाला क धट एर्प्तदट प प्ल जाप पोकठ त्ना९ प्रातः ल्णाञ्रतला म्मा 4 प्यणा 
शषात ९ तमाठ मा्‌ शता व्माफानल इणषटालप पसक 1 शनपत्‌ ८ रणोतकत्व 
धप तात 15 पष्पश परट्ल्ल््ताम) 


[०1८५९18 


िए्०परत्रलात८० ० (णाप पात्‌ एलो प(च्ल्‌६ प्राटक्ऽ पनात त्‌ ाातहुट 10 प [८ पा 
९९ 6९० कलन कपिला प्द््ोल्ललत्‌ प च १५६ 18 पलटणि ग हाएमा पकता १९९ 

मद्यमय छठ ग पष्ट गतेल्छ पाटकसप्रा९ञ १० कषर ला च कल्ला 15 ¶नानाट 
पणा, णिः (जाजाोाऽ गला कएल्टत्‌९ड 116 प्छ पात्‌ शरल्वृ्लात हवत्‌, वणफल्त 
पष्ट इप्८८८७5 णा प्रााऽ कृश्णा १५ कठ पगृट्डडा६6 प 1185 फल्या प्कृणयत्व्‌ तात्य पट 
गरप्राफलः ता एलटपत्लात्टा 35 एठा प्ीप्लाल्ट्त्‌ छ भा ए चाल कृलर्त्रला वकार [पापास्त 
5९०९५ हष ९ प्लक्‌रल्त्‌ ८९ [ृभकुकष्18 ठ य) कतल [ाट्लिषणा 111 
161901‰116 शछ0८ए८्लड गुह [८०१0९1० ७८६1 € पालपाप१६० एल वपट गृण्दाशीण) 
15 ] पष्ट [0८९ 0 कदलो{§ फः पटठप्प्याह पजााऽ गा €१तलपा [ट्तिना 
णा ८ णान्राड दवेरपताऽ धौल कृलत्रगा शापात्‌ टल ४९ एषयणिकारत्‌ पपराह १९१५८ 
परपपरद(० ६९८ पत्‌ 1४ ञषणत्‌ फन ४6 वना ६०० इतना एष्ट पप कलया९ एकै ज वगो 
भाप 44 1९5४ 6 ६० 5 फल्ल+ऽ शन्त लमऽ= एलरएल्ल € काडकृदयछा८९ ग कतपल 
प्णाञाा्ड कत्‌ कृलणामा, 6, 0दलललापर गिान्कगरषटु माञाट्लप़ 11४5 एष्टा णप्‌ 
रा 28 एलः तला ग 16 ९९४९९ एलालापो अठपोत्‌ ४८ हा\८॥ (600 000 प्फ!§) वषया {ण 
0९९ 858 ट शत्‌ ए05कृलयप ल्‌} 

मालां (470९5 = (96 ००३१ १० 15801218 नूााविप्का कात्‌ 19 करल 
(मावत अ जौला 0 पाल इकणाल भट कातपप (इवाक्षठाा न छत 00परर गहब कना 
11 सभि ऽलल्लाम) ण पला लोका) 155 इर दक््‌ पवरद्याकटुल्ड एषाः ०ए\ 1015॥} 
15 [प्ाप्स्त्‌ प कट्रल शकराय प्ठकरलतः गलाठत्‌ ४० ९२ ला प्टलपदप्लात्ञ 18 10 
१६५९ ल च्पतश्षटलल्त्‌ ककल ०१९ ककष त्प ए०डनय]6 इ0प्राठलय 0 पल्लन 119१४ 
28 लछ१९्‌ धा९०३ एलपाला ¶एप्राञहिः ६० सकपौालटया लुग्प९< 15 2150 १० 06 ल्ग्डातलतत्‌ 
ए चल [तप्पा पा९०्‌९९त्‌ 1 काञठ्टक स्तप्ाल्ड भयत्‌ ताल ठसृलाऽ ण प्राक्‌ 
एण्ड € ५०६ पा लपणान्ठ एलः १०९ ०त्ठपर 17) पौ ष्णा प्रत्‌ ऽप्रलोा 8 ऋरणद्ट 


तृषा ता्िलणा 


एष्प्ञजश्चयट हहा 149 


ऽपदृणण्द्व्ल्ल्वय्‌ वन्यं 7१० 


1६18 ल्पाापल्त्‌ चारै, फमयठ पाद्या 3 कटः तक ण ब्‌ कृष्चलपर धोए रट + एष 
्ष्लिषना एणाहत्‌ ए दान्‌ ४८ इालणव्ण्ट्ट वल्‌ लग्‌ पलपाप्रश्ठ हला 1६ 25 गरएष् 
प्णकया पो, कलालापा प्लस ऽपरष्ल्व्‌ ९ रथा प्ता क्क्ल पप्तप्र८्ट ४९ 
भालतदह्ात्ह क घोालााषछप्ठ एष्ट ९\६7 पोषणो) प सि १० ट लात 1६ पा 6९८ पाञधात्ट 
ध्णास्ट्तृप्रला् पा इत्रौएल्छ्त्टव्‌ प्राट्लितकाञ कषप्ल्पाभार (1086 7 तताल शापात्‌ 
6 प्रठपलत्‌ प््यी पाप्मा दत्ट्लतप्रहु ६० ए दाञलाः पा कषद पी इतकाल 
क्लः क पाए पटवत्‌ शता फ छा 15 000 पाऽ क एला उप्र्कफणल्णातत्‌) 
९४८४ 3 णप्ण्ड जि. 10 १85 द्रालप्रद6 प्ल्‌ बएलटव्‌ 1 7 कल तलप 

4०८०तपराहु १० पील एटव्छयपा्लातदत्ना ग पठ (प्रटतल्मा पटा &इऽ0्यमणा पा 
नपावाल ॥ 18 1€8६ 10 हा\€ 300 000 पपर ज षरल्छफाट कृल्फलाो् कऋता शृपक्रााप 
गाछठहल्छरम6 प्ऋद्तयाप्डटणाक्यर पात