Skip to main content

Full text of "Moj Micro 1990 03"

See other formats


Priloga: Svet grafike 


Virusi: Volkodlak na soncni strani Alp 


Roland 


Dinarska in devizna prodaja 


DIGITAL GROUP 


Innaooanok 


Ct avtotehna 


"483004 CENA 

KVALITETA 

SERVIS 


MCH Inzeniring d.o.o. 


(W Seagate 


mode) 

ST 125-0 
ST 125-1 
ST 138-0 
ST 138-1 
ST 138 R-0 
ST 138 R-1 
ST 151 
ST 157 R-0 
ST 157 R-1 


ST 225 
ST 250 R 
ST 251-1 
ST 252 
ST 278 R 


ST 1100 
ST 1150R 
ST 1201E 
ST 1162N 
ST 1201N 
ST 1239NS 


ST 253 
ST 279R 
ST 2383E 
ST 4097 
ST4182N 
ST4182E 
ST 4385N 
ST 4766E 


SEAGATE 3 1/2" 


formaciziran (MB) das pristopa ms standard 

21-4 40 MFM 

21.4 28 MFM 

32.1 40 MFM 

32.1 28 MFM 

32.7 40 RLL 

32.7 28 RLL 

42.5 24 MFM 

49.1 40 RLL 

49.1 28 RLL 

SEAGATE 5 1/4" 

21.4 65 MFM 

42.3 70 RLL 

42.8 28 MFM 

42.8 40 MFM 

65.5 40 RLL 

SEAGATE (IMPRIMIS) 3 1/2" 

88 15 MFM 

,133 15 RLL 

177 15 ESDI 

142 15 SCSI 

177 15 SCSI 

210 15 SCSI 

SEAGATE (IMPRIMIS) 5 1/4" 

43 28 MFM 

63 28 RLL 

337 16 ESDI 

80 28 MFM 

155 16 SCSI 

160 16 ESDI 

337 11 SCSI 

676 16 ESDI 


SEAGATE DISK CONTROLER 


model namen standard 

ST HR XT RLL 

SRllM XT MFM 

ST 01 XT/ AT SCSI 

ST 02 XT/ AT SCSI 

5 1/4,. FRAME KIT 


cena (DIM 
5.826.- 
6.426,- 
7.111.- 
7.711.- 
6.597,- 
7.197.- 
9.054,- 
7.911,- 
8.51 1,- 


5.284. 

6.083. 

8.625. 

8.025. 

8.939. 


20.677, 

23.990, 

32-244, 

25.475. 

35.671, 

38.670, 


1 1.538, 
11.995, 
49.038. 
16.251, 
26.675, 
25.932. 
48-134. 
62.975, 


cena (DIN) 


1.114, 

1.085. 

543, 

899, 

149. 


MCH Inzeniring d.o.o. 

Pariizanska 3 - 5/1 V, 62000 Maribor, lel.; 062 21 1 061 fax.: 062 27 684 
ill OZ MEGA. 62000 Mariboi. tel. & fax.: 062 28 250 


MINUTA IZGUBLIENA. 
NE VRNE SE NOBENA 


PROBLEM: sprotno in ekonomicno 
evidentiranje delovne 
pnsotnosti 


Delovni £as vaSih sodelavcev je na)bolj dragocena 
in pogosio tudi najdraJja sestavina vaSih 
ptoizvodnih m po^ovnih poslopkov. Zato ne 
dovolite, da bi delovna prisotnost in razne viste 
odsolnosa z dela bile brez nadzora in da bi 
zapravljali Sas za roCno (tore) zamudno, 
nenalanSno, subjelaivno) obraiunavanje 
delovnega £asa. 

Potrebne podatke o delovni pnsotnosti vam lahko 
sproti zbira in obdela naS sistera KRONOS za 
tegistiacijo pnsotnosti in obraiun delovnega 6asa 
na osnovi magnetne kartice kot upoiabnikove 
izkazmce. KRONOS podpiia Kvajanie tudi 
nekaterih diugih zahtevnih nalog, na pnmer 
nadzorovanja vstopanja v varovane piostore, 
brezgotovinsko obraSunavanje osebne poiabe in 
spremljanje pioizvodnje. 

Sisiem KRONOS )e fimkcionalno zmogljivejSi in 
cene)3i od uvoienih. Van] smo v obdobju sedrmh 
let nepretrganega razvoja vgradili vrsto izvimih 
tehnifimh in programskih reSitev, la zagotavljajo 
njegovo zanesljivo delovanje in vamost zbranih 
podatkov. Preko 70 sistemov KRONOS deluje pn 
naSih naioinikih po vsej Jugoslaviji. 

Sistem KRONOS je domai v ptavem pomenu 
besede: domaC po zasnovi, po razvoju 
piogramske in aparatume opreme tei po izdelavL 
DomaCe so tudi magnetne kartice, ki jih izdeluje 
Million V RadeSah, Zato lahko sisterae Kroncs boij 
pnlagajamo naroOnikovun zahtevain kot )e to 
moino v primeru uvoienih sistemov; za naSe 
sisteme dajemo tudi daljSe (24 meseCno) 
jamstveno vzdrtevanje. 

V Odseku za la&analruStvo in infbrmatiko InsUtuta 
J. Stefan nadaljujemo z razvojem tretje geneiacije 
aparatume in programske opreme sistema 
KRONOS za raiunalnike skladne z DEC in IBM ter 
s prenosi apUkativnega programskega paketa na 
druge raSunalmke. V letoSnjem letu pn6enja 
s senjsko proizvodnjo sistemov KRONOS podjetje 
Gorenje v Titovem Velenju. Sistem OONOS omogoda: 

- magnetne kartice namesto iigosmh kaitic 

- mikroptocesorski registrimik namesto 
raehanskih ur 

- ^rotno zajemanje podatkov o delovni 
piisotnosh in odkitnosti ter ^rotna doslopnost 
teh podatkov namesto obdas n ega lodnega 
ptegledovania obtadunavanja delovnih ur 

- sproten saldo delovnega dasa, dez nekaj minut 
pa tudi pregledno urejera izpisi namesto 
obdasnih (obidajno mesedrah) pregledov m 
obiadunov delovne pnsotnosti 

- odklepanje vrat pooblaSdenim z magnetne 
kartico ter sprotno beleienje vstopov namesto 
Ezidnega nadzorovanja vaiovanih prostorov 


NOVO IZ NASIH LABORATORUEV: • • 


univerza e. kardelia 


institut "jozef stefan" ljubljana, jugoslavija 

Odsek 23 racunalniStvo in informatiko HEUBiS 


marec 1990 /st. 3/ letnik 6 


cena 20 dinarjevl 


Uhaje * aveh /ztfa/aft; sloyenski In srbohrvaiki 
Ei 


•log' Svel grafike lokral luOi y slo- 
yenski iidaii obiayliamo labele v srb- 
jeziku Iz politiinega razloga? 

ne razprli/B v Jugoslavii’ in ker 
mishmo. da so raCunalniki -apolilidm- (y slo- 
gu poko/nega hlaiskega yoditelia. ki /e rekel. 
da ni vaino, kakSne barye /e madka, lemved je 
vaino samo to. da loyi miSii'^ Nikako' ne! 
Origmalnin lislingov ta doslei nismo preya/ah 
- prelolograhrane oO/avliamo y ristem leziko. 
V kalerem jih pre/memo angleSkem, hna- 
Skem. slovenskem all srbskem; pred leti smo 
bralcem poiasmli. da hoiemo s tern poudanh 
vseiugoslovansko zasnoyo naie revi/e in bar- 

onalni sodelavci (eni nam poSi//a/o lisfinge. 
mukoma nalipkane s pisalnim siro/em, drugi 
eleganine laserske izpise - yse to bi mogli 
brez te^av uniformirali s tiskarsko tehnologifo. 
yendar menimo. da se je na sedanp stopn/i 
razvoia radunalnistva pn nas Se vedno treba 
izogibali slenlno iistim izdelkom. kakrSne yi- 
dmo reamo y Bytu ah PCW. saj se naysezad- 
nfe Se yedno vsi uiimo. pnmer/anie in posne- 
man/epa sla dya od temeljnih kamnoy prihod- 
niega znan/a) Bralciso takSnoodloiileyspre- 
leli in iin pray mi ne mou. ie so komeniar/i 
lislingoy obiayl/eni y leziku, ki ni n/iboy ma- 


OEZURNI TELEFON! Odgoyori in nasyeii Se 
vedno ysak pelek od S. do 11. ure. Zavrtile 
lelelonsko sievilko (061) 316-366, M. 27-12 all 
direktno Stevilko (061) 319-796. 


A vrnimo se k taOelsm y prilogi. V izyirni l)ubllelisko razvil in palenliral po vseh predpi- 
I sih. temvei /ib /e tudi z vso osebno odgovor- 
. nostio predslavil lavnosh. OUnilesta. poskusa 
' -bencnmarka a la YU-. smopisaliZe i'ere/Sn;( 
I Steyilki. Zdaj ga na neka/ stranen raagrinjamo 

I Moizesove table: das m praksa bosla pokaza- 
, la. kako korislen in obiekliven ;e Umiesl Pre- 
I priiani pa smo o nedem - to le prislen. poSfen 

S tern se nayezuiemo na Se nekai diankov 
y lei Sleyilki. Morda se vam bodo zdeli rekiam- 
ni. Toda brez spreneyedanja pove/mo tofe 

lormallvna In ponavliamo ie vedkrat zapisa- 
no vabilo: de bosle ugotovili. da kdo v iakliu. 
ki se imenuie Moi imkro. prodaia madka nam 
pane! Tudi to bo del Umtesta' 


Nisem toko bogot, 

do bi kupoval poceni, 

zato kupujem proli AT pri firmi 

MAIVDAT 

po solidni ceni. 

Kadar greats ria sluZOeno pot. se oglasite 
V kraiu QRASSAU (100 km pred MOnchnom). 
AlCHSTRASSE 19. 

Tel.: 99498641/2785 Fax,: 99448641/3021 


Moi mikro 5 


lug. RAJKO STOaCKY 


r"3Cn® pfsiisiavat 
C v.ik, Chipa, 

I I nfonramnn 


isiavaia po zadnil i 


, preteklega tela 
0 deseterico (v Kategori|i 
ledniino- zranstvanin programov) 

VI poplavi podoOnIti programskih 
paketov gotovo zavldljlv pspen. Ker 
le program sedaj na voj|o tudi na 
nalem Irgu. zaslutl. da ga predsta- 
vlmo tjdi V tei ravlji. 


Program ja pravzaprav delovno 
orodje. namenjano projektlvnim Oi- 
rojam za visoka gradpje (za arnitek- 
te. projaKtanta alaktro In Btrojnih In- 
stalacij. jrbaniale). irdustriiskim 
oblikovalcem, aranierjem tar vaem. 
ki pri svoiam dalu potrabJiajo do- 
bro vizjallzacl|0 objaktov In pro- 


Kje je skrivnost uspeha 
Point Lina? 


Od podobnih sistamov CADO se 
razllkuia pradvaam po Izrednl hltro- 
stl. zmogljivosti In Inlegraclil. Dr2l 
se nadela, da so vsa programska 
orodja, kf jih projektant prI dalu po- 
trebuie. vKIjutena v program In ob 
usakam iaau na voljo. Programerjl 
Point Lina so sa ia posebej skon- 
centnrall na prljazen pporabnISkI 
vmasnlk, lako da pro|ektantj, kl ja 
doslei delal rodno (za riaaino da- 
sko). pranod na raPunalniSko kon- 
strjlrania na jemlje dosli dragoce- 
nega basa. To so dosegll z delovnim 
okoljem. kl posnema sadanie robno 
dalo. tako da prilagajania tudI za 
zaCatnika na traja dija kol mesac 


Kaj Point Line omogo6a? 

V prvi vrsti valiko vad|0 produkllv- 
noat In natandnosl. kar proiektania 
razbramani vsan rutinskih opravll, 
kol so drafiranje. praradunavanje 


Pnmer u 3D SOLID PROGRAMSKI PAKET POINT LINE 

Hitrost, zmogljivost 
in integracija 


kote. izradunavanje povrSin, nkrati 
pa omogoPa nitro korekcljo in mo- 
dlflkacljo V zasnovl. na da bl bllo 
treba na novo izrisovati kompleten 
proiekt. Poleg tegaponj|ade|ansko 
konstrulranie v trldimenzlonalnem 
proatoru a sprotno vizuahzaciio vaa- 
ga, kar smo zasnovall. Svoj Izdalak 
si lanko ogledamo kol ildnl modal 
s skniimi nevidnimi robovi all kol 
pioskovno obarvan in osenden ob- 
lekt. To le odvisno od tega. katerl 
izhod bomo kasnaja jporabill za 
predstavllev projakla: Iglidnl all la- 
serski tiskalnik, risalnik ali morda 
video. 


Program slovi kol edan naihltrai- 
Sin In to je za resno dalo H kako 
pomambno. Kdor je ie Imel opravka 
s podobnlmi programl. prav golovo 
ve. kako zoprno |e. ko se tl pretrga 
nil razmiaijania. medtem ko dakad 
na regeneracijo alike. Pri Point Lino 
se vam zaradi mehkega vodoravna- 
ga In navpidnega premikanja sllke 
In hitre regeneraclje pri zumlranjj 
V delsila to na bo dogalalo. 

Programaril Point Lina so sa izog- 
nill zapeljivosti roletnih menijav, ki 
na gratidnam zaslonu -pobereio- 
tudi do 25 odstotkov prostora. Inve- 
silclja V dodatni komandni monitor 


ni prenjda. zato pa je celotni gratid- 

nju. Kl|ub temu so redi. ki se pogo- 
sto iiparabl|S|o (statusno okno in 
okno s simboll iz kn|l2nlca|, doaag- 
ijiva takoj - s pritiskom na tipko. 

Program se kar v obllnl men po- 
sluZuie tudi tIpKovnica. da zlasti za 
kompleksneida ukaze. Ko poslanad 
s programom domad. le to mnogo 
nitreie. kol pa prebijanie skozi vso 
nierarnidno strukturo menijav - da 
zlasli. da ste vardevall pri nakupu 
grafidne tablica. Svojevrstna je tudi 
organizacija daiotek. Vsaka nova 
kraacija sa v lodenem poddlrektori- 
|j oblikuje kot projekt. Plasti (angl. 
layers, ki jih je lahko SO) se v risbi 
snraniuiaio v lodana daloteke. ki jih 
kllda In povazuie LI. manager file. 
Ta moinost se vam bo izkazala kot 
zalo posredena. kajti plasti. ki jih 
trenuino re polrabuiete. lahko od- 
strarlte s projekta In s lam zmanida- 
6 


Moj miliio le kolliino Intormacli. s katenmi 
more grogram manipjlirati. To gri- 
de V po&tev ia posebai prl timskem 
delu V proiektnlh birojih. Posamez- 
rim plastem lahko spramiriala alrl- 
bute; lako lahko poaiana plast na- 
vidna all pa lO uporabimo kot podlo- 
go. savada brez boiazni. da bi jo 
porrotoma pokvarlli. Znotraj nsbe 
lahko definiramo do 99 okari in ago- 
mlnskih lokacij, ki |lh po 2el|i prlkll- 
eemo kaderkoli. tudi zrotrai poaa- 
maznaga ukaza. 

Profesionalnl pakat Point Lineae- 
stavliajo trije integriranl moduli: 3D 
SOLIDS. 2D CADD in PAINT ter cela 
vrsta programskih orodi|. s katerimi 
lahko svoie kreaciie prenesemo 

V druge programa ipravajalmki OXF 
m IGES) all dopolh|U|emo nova uka- 
za (TOOLBOX za paskal in C). Po- 
sebno privlaina so moznosti spre- 
hoda skozi tridimanzionalni prostor 
(WALK In FLY-TH0U6H), k|er lahko 
.posamezne sekvenca povaZamo 

V peioto. jih posnamemo m naknad- 
no pradvajamo Animacije nam lah- 
ko prldaraio dinamifno pomikanje 
all roliranje posameznih alamantov 
all skupin elementov. 

Speclalne grafidne karlice podpi- 
ra |0 tudi video opremo. s katero lah- 
ko prizonSda Iz realnaga svata. pos- 
nelo z video kamero, kombiniramo 
z modelom, narejerim s Point Li- 
nom (opeija ViDEOMIX). Take lahko 
caloten projekt naroiniku predsta- 

Modul 3D SOLIDS 


Ta modul obidajno uporabliamo. 
ko zamisal Sale nafirtujemo. Ko smo 
izbrall marilo in velikost papirja (od 
tormata A4 do A0|. se nam na zaslo- 
nu prlkaZejo Stiri okna. Tri od njin 
so standardne. ortogonalne proiek- 
clje: tlorls. naris in desni stranski 
ris. V ietrtem pa lahko spremliamo 
tridimenzionalno groiekcl |0 (na iz- 
biro sta perapektiva in aksonomatrl- 
|a) Konstrulramo tako. kot to pod- 
nemo v opisrl geomelriji. Osnovne 
primitive, kot so prizma. valj, stoZac. 
prostorski liki ali BeziProve ploskve, 
definiramo naiprai v am ortogonalni 
proiekclji. nato pa eni od drugih do- 
damo tret |0 (prostorskol razsaz- 
rosL Riiemo vadno na ano od treh 
pravokotnih proiekcl| na goiiubno 
deflnirani globim. na prostorskih 
ploskvah pa tako. da ves obfekt za- 
rotiramo v ano od projekcii, kar pri 
hitn regeneraci|i siika ni teZko. Prl 
tern ni boiazni. da bi se v prostoru 
-izgubili-. ker si program vse rota- 
ci|e zapomni in nas lahkp v hipu 
povrne v prvoten poloZaj. 

Ko postane risba kompleksneiZa. 
lahko dolodeno podrobnost. s kata- 
ro trenutno delamo. izoliramo in 
skrliemo motede okolje. Deprav je 
Point Lina V bistvu ploskovni mode- 
ler, mu skrivanie nevidnih ploskev 
in geomalriisko pravilro dolodanje 
praboiav vad teles ne povzroda te- 
Zav. Vsa osnovne alamenta lahko 
savada praoblikj|amo. vsa dokler 
z doseZenim rezuitatom msmo za- 
dovoljni. 

Za arhitekte in obllkovalce obsta- 
|a|o modni diraktnl jkazi. kot so. na 
primer, stena (WALL), luknie 
V ploskvah poljubnih obllk (HOLE). Enostavno |a tudi risania prere- 
zov: treba je le definiratl prasedno 
ravnino, program pa poskrbi za od- 
straniavania nevidnih ploskev. Iz 
modula 3D SOLIDS lahko risbe (all 
posamezne dele rlsb) prenalamo 
V dvodimenzionalnl CADD za kas- 
nejZo obdelavo ali pa nam program 
risbe iz vaktorske grafike pretvori 
v bitno grafiko za prenos v progra- 
ms za namizno zaloZniStvo ali v mo- 
dul PAINT. 5 katerim projektu doda- 
mo de osebno (umatmeko) noto. 


Modul 2D CADD 

Uani zahtevni uporabniki bodo 
lahko svo|lm potrabam zadostiii Za 
z modulom 2D CADD. kl ga prodaia- 
jo tudi lodeno in ki ne potrebuja 
zaio hitre stroine opreme S tern 
modulom risbe obdeiujemo v dvodi- 
menzionalnem svetu. Proiektom do- 
dajamo opisa. glave. iratura ltd... 
Tionsna tasaova ob/elaa Pnmara mehkega Ma am risbi lahko riZemo v razlid- 

V modulu 2D CADD. senterva ob/elaa nem merilu: da nam risba uide iz 

okvirov. lahko naknadno povedamo 
format papirja. Kotiranje je avtomat- 
sko. dolodimo le prasedno linijo in 
poloZaj kotnice, vse drugo opravi 
program. Hkratl |e dimenzioniranje 
tudi asociativno. kar pomeni. da sa 
pri naknadnem spreminjanju di- 
menzij objekla hkrati gogravljaio lu- 
di kote. Podprogram za Zrafiranja le 
skraino dovrSen. Pokazati moramo 
le poljubno todko znotraj ploskve. 
iskanje kontur pa pregustimo 
slro|u. 

Kolldine. vaZne za izdelavo gro- 
jektantskega gredraduna. sproti 
spremljamo s posebnim program- 
skim orodjem (BILL OF MATERI- 
ALS) In jih lahko po opravljenem 
delu prenesemo v urejevainike be- 
sedil, programs za urajanje goOat- 
kovnlh baz ali v programa vrsta 
spreadsheet (LOTUS, OUATHO. ). 
Vse eiemerte risbe lahko opremimo 
z atributi za kasnejSo obdelavo. 
Opcijsko so na voijo Ze izdelare 


Nadatjevanje na strani 11 ISystwns sestavila dodateK 

amigo 500. a Katarim se priiateljl- 
ca preievi v model 2000. Skatlica se 
Imenuje A1SOO in na) bl uporabnlKu 
poleg drugin imenllnosti dovolieva- 
la uporabo irseh rartlrltvenlh moi- 
nosli. kl jlh premofe A2000. le na 
zdrulljivoat a PC ja treba pozabili. 
Cena: male man| kot 200 QBP. Za- 
6etek prodaia: konec lebruaria RE- 
TURN Nov predlog za raziintev bfl- 
tanskaga zakona proli raOunalnl- 
ikemu kriminalu: te deiavnosi be- 
kenev V kalerikoli drtavl zaiema ka- 
lerikoli del kakinaga raOunalnlika- 
ga aiatema v V6. mu lahko tarn tudi 
aodijo. Ce npr. nekdo. ki biva v Ma- 
drldu. vdra v raiunalnik v Uanche- 
slru In al nakaZe kup denaria v To- 
klo. bo lahko aodna procadura v VB. 
Orugl prizadati drZavl nai bl aa zgoli 
odioeili. all in komu bosta Izroiili 
prastopnika RETURN Ameniki aval 
za zaiOlto naravnih virov le obiavll. 


da |e IBM mad na|vad|lml onaanaZa- 
valei okolja. Po pMalkin Iz lata 1967 
izpuati tovarna IBM v Sen Josalu 
(CA. 2DA) naiveO CFC-|av (kl razkra- 
jaio ozonako plast) na svatu. Zadnja 
novice: Veliki modrl poalavlia can- 
ter -zalenih tehnologif vCambhd- 
gau (VB) RETURN Morda potrebu- 
jete razvoinl alstem za Atarliav Igrat- 


Gosub stack 


nl mikro lynx? Zadeva alane borih 
S(X)0USO: greza kanico z lynxovim 
drobovjem In s 3-paldnim banmim 
LCD zaslonom. kl jo vtaknate v pa- 
ralelnavrata ... amIgeIZdIsa.daao 
alarijavcl odkuplli pravica do lynxa 
dokai pozno. Mfl firma niao prav 
nid navduieni nad deiatvom. da njl- 
hova Imenitna igradka za razvoj po- 
Ireboie amigo, a zdaj brez nje na 
moreio ved RETURN Iz Freescapo- 


vegaaottvera. nekaiamigin igralnih 
palic naj bl naslalo jedro povsem 
nova vrste zabave, v kalen aa radu- 
nalnlika grafika preplata z videom 
In poraia 3-D avalova. po katanh ae 
aprahaiajo navduiani uporabniki. 
Vaa akupaj bo pod Imenom The Sa- 
tellite Game prihajalo z zaslonov32- 

Sroadsword Taleviaion. ki bo zadel 
oddaiati marca. Sesnarij Igre: vlao- 
ko sodlida naka luje raae aa odiodi, 
da so zemljanl - aoded po TV odda- 
jah z Zsmija - odvsdna golazan. 
Tako as protl nadamu planalu od- 
pravi The Enigma Satellite, ladja 
z antimaterijsko bombo. ki grozl 
razstrelltl Zamljo In da dobrdan del 
nadega sondnaga aiatema. da ae na 
najde kdo. kl bl znal raditi zanke In 
uganke. akrita v nie|. Trojica igral- 
cev pramika drolda-raziskovaica po 
Enigmi z razdlrjenlml Igralniml pali- 
cami, kl so jlh posebej v ta namen 
razvlll prl Commodorju. Posebnl do- 
datki: zmeden veaoliski TV-obsede- 


nec. manidno- dapresivni paradii- 
nik, paranoidni android in bliskovHi, 
toda zabitl stiperbero). Naradlll naj 
bl 30 epizod Satelilska igre. traiajo- 
dlh po 25 mlnut, in vsaxo nai bi vsai 
dealkrat ponavijall. Zaatopnik Bro- 
adaworda ni znal povedatt. kdai bo 
oprema. polrebna zaspratam. pndia 
V Irgovine. zagotavlia pa, da bo na- 
prodai za okoli 300 GBP RETURN 
TRW In Motorola sta za obrambno 
mmistrstvo roA razvila super dip. ki 
na kvadratku allicija a stranico 3 cm 
noai * M tranziatoriav In zmore 200 
M matematidnih oparaclj v aakundi 
Podobno kol SInclalrova slUcIrave 
rezine aa zna novinec sam popraviti 
tako, da morabitne napake zaoblda 
z uporabo dtevllnih altematlvmn va- 
zij na ploddici. Izdelek la nsstal zato. 
kar ja Pentagon zaskrbela vodllns 
vioga Japonske v mduatnii polpra- 
vodnlkov. Novi dip na) bi aa prikazal 
kot CPE v novin vesolisKin vozillh in 
oroijih, manda pa ga bodo uporab- 
liell ludi za civilno rabo. 


Moj mikro 9 


Popolna zascita pred 
vinisi Motorola 68040 
- mikroprocesor za 
devetdeseta leta 


Motorola le prMstavila &voi rtovi mt* 
Kroprocasor i: 0ru2me 68000 S prsasla- 


VIRUSI V operacijskem sistemu 
PC-DOS/MS-DOS 

0 AIDS-u inlomacijske leHnologiie 


Erjavec, Majaronova 5, 61000 Ljubliana 
10 


Potrebna oprema 


kn|i2ncce za razliine stroke (artiilek- 
lura, slrojniStvo, elektro siraka) 
V normah DIN. Posamezne sklope 
sorodnih elementov (na prcmer ste- 
ne. opremo, Kote) vedno obdeluie- 
mo na lodenlh plasteli. Kl |lh lahko 
posamezno zamrznemo all pa na- 
prsvlmo nevidrte. To le zlBStrkorist- 
no pri vodenju proiektov, ko more- 
mo usklajevatl delo razliSrtih atrok 
(na primer razlline Iipe instalacljl, 
kjer so razne prostor^e neusklaja- 
nosli lakoi vidne. Ce Imamo skener. 
lanko za nadaijno oDdelavo ali arni- 
vlranie posnamemo tudi projekino 
dokumentaci|0, ki |S Dlla izdelana 
rodno. Vse risbe. Izdelane v 2D 
CADD. lahko preneserrro Udi « 3D 
SOLIDS, kjer jim dodamo Se tratjo 
dimenzijo, ali v modul PAINT. 

Modul PAINT 


Haslisko hsbo. ki jo dobimo Iz 30 
SOLIDS all 20 CADD, lahko dodet- 
no Obdeluiemo v modulo PAINT. Tu 
je na voljo Se vedia palela barv, s ka- 
terlml lahko zamenjamo obstoieie 
barve; to je kol l^alaSC za bervne 
itudije. Za umetniSko dodelavo si 
lahko privoSdimo razne udinke 
z razprSilci. za skiciranie oziroma 
zapolrievanie povrSin pa lahko upo- 
rabimo Copide raziidnih oblik in veil- 
kosti. Na posameznih ploskvah lan- 
ko dehnlramo tudi mehke radialne 
all lini|8ke prelive dveh barv iz pale- 
le Vse skupai le zasnovano zelo 

no prek menijev. s kalerimi dobimo 
ludi vsa obvestila m pomod. Oe 
s lormatom memo zaddvolini. lahko 
risbo obreZemo ali pa aealavliamo 
kolaZa iz raziidnih nsb. Vse le opciie 

rom drk rabijo kol orodje za izdela- 
vo reklamne dokumenlaciie 


Program tede na radunalnikih 
z operacijskim sislamom DOS v3.00 
navzgor in PSf2 Za delo z 2D CADD 
zadostuie Ze hitreiSi AT s 640 K in 
koprocesorjem. medtem ko 3D SO- 
LIDS za lagodno delo ze zahleva 
procesor 386 In 1 Mb detovnega 
pomnilnika. En megabyte |e spod- 
n|a meia za oporabo okazov. ki smo 
jin kreiraH samI, zmogljivostl pa se 
izbol|Suiejo s kolidino vdelanega 
razdlr^enega (expanded! pomnilni- 
ka Priporodamo naimanj 4 Mb na 
osnovni ploSdI. 

Potrebuiemo Ze ukazm zaslon 
(lahko le disto navaden drno-Oelj, 
kakovosten gratidnl monitor 
z ustrezno grafidno kartico in vhod- 
no enolo (grafidno tablo all miSkoj 
Trdi disk nai bi imel pnstop pod 30 
ms. Glede Izbire Izhodmn enol ne 
bo pretirane zadrege. sai Pomt Line 
podpira vse znane proizvajalce n- 
salnikov in Iiskalnikov. ki emulirajo 
EpsonovQ serijo PX. 

Ce sle zahtevneiZi in Zelite izris 
obiektov z obarvaniml ploskvam. 
polem bosle potrebovali ie Packar- 
dov Paint Jet ali enega od laserskih 
tiskalnikov s tormatom PostScript 
(za nardverske kopije z odtenki siva 
barve). 

Podcrto 


Ceprav le bil pn nas dosle; skoraj- 

Stetih odilk vreden pozornosti Se- 
veda se program ie vedno izboliZu- 


dopladilo kupcem na vol|o. Poleg 
tega se v matidno hiSo staino steka- 
jo povratne inform aciie s predlogi in 
izdalanimi programskimi reZitvami. 


Na naSem Irgu zagotovijamo Zo- vsako vpraSanje kupca nalelelo na 
niter in strokoven odgovor Navk- 
l|ub deklarativnemu vKI|udevan|u 
V evropske integraci|e se bodo. vsa] 
tako kaZe. naZi siandardi JUS Ze 
nekai dasa obdrZali Ker so zato 
kniiZnIce graObenih elementov (kol 
so na primer okns. vrata . | za naZe 

Ze lotevamo njihove predelave in 


kom tudi na vol|0. Proizvaialcem 
gradbemn elementov m oprema. ki 
bodo to Zeleli. bomo izdelali knjiZm- 
ce njihovin proizvodov. TakZne 
knjiZnice bodo lahko ponujalt pro- 
leklantom nameslo prospektov. ti 
pa |in bodo lahko lako] vkliudili 

Informacije: Razvojni inZanIring 
Ljubljana, 61108 Ljubljana, Oolanj- 
ska c. 43, <r (061) 218-766: 61420 
Trbovlje, Cesta oklobrake revolucl- 
je 30, « (0601) 24-2S0: 91000 Skop- 
je p.t, 94, Buievar AVNOJ-a 741a, 
*(091) 419-040, 419-041 Ce ste vsa| malo razgIeOani in de spoZIuiete (svojj denar, polem 
zagolovo veste. da za vse vaSe radunalniZke potrebe obstaia le ena 
drZava na svetu, ki vam lahko ponudi na|sodobne|Zo lehnologiio na 
na/viZ|l kakovostni ravni po najniZiih svetovnih cenan - 2DA 


Data West World iz Beograda. ki sodeluje z amenZko tirmo UNI CO S 
(Phoenix. ZOA. tel. 602-248-8040. taks 602-276-3113). vam lahko 

IVIADE IN U.S.A. - 2 GODINE U.S.A. GARANCIJA<«); 


<)* 

60286 -12MH2 I$I299 

2)* 


3)* 

803B6SX -l6/20MHr !$ 1599 


80386 - 20MH2 S2199 

51” 

80386 - 25 MHz CASH $ 2899 

6)" 

80386 - 33 MHz CASH I $4899 


80486 - 25MHz l$5999 

8) MULTIUSER' SYSTEMS ((XtS.XENlX.UNIX) Scall 

9) CAD/CAM S DESKTOP PUBLISHING Z call 
Obdanl: 

Sedai. ko ni ved uvoznih ovir, vam zaradi radunalniZke opreme ni ved 
ireba hoditl v ZRN all kupovati izdelke iz Taivana Vse. kar Zeiite. 
lahko dobite iz Amenke ' z lelalom in ceneje! 

Prepridaite se ludi sami o lislem. kar mi in naZi komilenti (InSlilul 
MIhajlo Pupin. Energodala. El-radunalniki. Jugopapir |. Ze vemo 
da smo bol|Zi od drugin' 

NaZe geslo |a: 


Za svoi denar bosle pn nas dobili ved danes. ker vemo. de nam bosle 
to vl in veil pri|alel|i vrnili lutrl' 


V vadnosl: 

- Radunalnikov ('), ki vam jih ponujamo. ne proda^a mnde v Evropi m 
nobena ameriZka firma. ki prodaia v Jugoslavi)!'" 

VSE INFORMACUE 

■lAiat&vtfcst 

^orld 

PPEOSTAVNISTVO SEOGRAO 
Tel 011 622-232 lax 331-393 
I RACUNALNml 


PROCESNI RACUNALNIK KOT MULTIPROCESORSKI SISTEM 

Za prgisce teorije 


GREGOR KS2lC 
ANDREI OMAN 
itudentaFakulteie 
zaelektKXehniko vLjubijani 


[pI" 


strDjne 
krmlll i 


lOZAhteva vahko it 
k|er le I, Irekvenca aaiemania I po- 
datka. Obdelava zajelih podatkov 
pride rta vrato iele po kondanam 
ciklusu zajamanja podatkov (oft- 
' - skupni (rekvanel zajama- 


Za relativno veliko ilavilo zaiatih 
vradnoatl m kapacitata obidaimn 
delovnth pomnllnikov ne zadostu- 
lajo, skjpne trakvartca zaiemanja 
podatkov pa ja navadno mnogo 
vedia. kot la delovna frekvenca 
obidajnaga mikrocesorja. 

V prakai je zato procasni raCu- 
nainik navadno raaliziran Kot mul- 
liprocasorski siatem- vad oentral- 
nl anotl paralelno daluiodih ml- 


mjltlproceaorskih 


indiialrijskib procaaov. Glanek 
obravnava prooaani radunalnlk 
v smislu multiprocaaorskaga aista- 
ma. Vaak industrijski all mariini pro- 
ces ja namred mod razdelill na mno- 
ilco manjiin nalog. katerlli obdala- 
vo raja prapusllmo vad cenenim pa- 
ralelno deluiodim procaaonem kot 
pa anemu samemu vlaoko zmoglji- 
vamu proeesorju, kl ga navadno nitl 
ni mogoda Izdalati. V dianku najda- 
mo glavna znadllnosti mulliproca- 
sorakin sistemov: topologlio In 
stopnjo madsebojne povazanosti 
procasoriav. problem mrtvega taka, 
vhodno/iznodnif prenosov In prekl- 
nitev, operacijska sisteme in organi- 
zacljo multiproeaaoiakih sistemov. 

Pojam procasni radunalnlk v llte- 
raturl praktidno ni ekaplicltno datl- 
niran. Naivedkrat gre za skupak 
ina in programske oprema. kl 
ill Industriiskl proces all njegov 
del. kot so zajamanja In obdelava 
merilnin velldin, vodenja prolzvod- 
ne llnija. numerldni krmilniki... 

Kervsakindustrilski proces. kl nai 
bl ga procasni radunalnlk k 


casor. Pri tern nikakor nl nuino. da 
gre za snake procesorje. Uporaba 
razlldnih prooesorjev. od katerih 
|e vsak speciallziran za Izvajanje 
dolodena naloge, je dasto vellka 
prednost prI konstrukolil multl- 
procasorskega sistema. 

V sploinam nam termln proce- 
sor pomani katerokoll anoto 
2 lastnostmi centralne procasne 
enota (CPU). To pomeni. da naj bo 
procesor sposoben prabrali in- 
slrukclja iz pomnllnika In jih nato 
izvasti (detudi nekatarl procesorji 
ne barejo instrukcii samI, tamved 
se V tern zanaisjo na druge enota, 
kl jim posreduielo Instrukclje). 
Pravl multiprocesorski sistem vaa- 
buje dva all vad procesorjev 
V enem ohiiju: procesorji so med- 


nju dane nalog 
preprosto mnodice 
neodvisan nalog. kar je (Ipidno za 
lokaino radunalnlSko mreZo. Pro- 
cesorjl medaebojno komunicirajo 
In si desto delijo strojno opremo 
all podatke. 

V nasprotju z mulllprocesor- 

procesorje lokalne radunalnlike 
mreZerazdalje od nekaj metrovdo 
ved kllometrov in njltiova medse- 
bojna komunikacija je mlnimalna. 
Lokalna radunalmika mreda je 
zaanovana z namenom, da omo- 
godi uporabnikom delltev razlid- 
nih enot, kot so disk! In tiskalnikl, 
lo zaja- 

tin pooaiKov an pa se pooaiki zelo 
hitro spreminjaio. raste s (am tudi 
ustrezna skupna frekvenca zajema- 
nja podatkov. Qroba ocana skupna 
frekvenca zajemania podatkov je 
kar vsota posameznin zajemnih 


... a je pomemb- 
multlprocesorskim 
ikaino radunainiiko 
mreio (looalarea network) je veli- 
ke razllka. 

Posemezni procesorji multipro- 
cesorskega sistema skupno 
dpravijajo medsebojno logidno 
povazane naloge. To pomeni. da 
razlidni procesorji multiprocesor- 
skega sistema sodelujajo v izvaja- 

Sliks I: Sauktun procaaor 
Jr pomnilniku. 

Struktun procesiu eJamars 
k pncesneniii aJemejou. 

poveda zmogijivost radunalnika 
za zelo maihno dodatno ceno. 
Ekonomske koristi multiprocesl- 
ranja rastejo zato. kar ceno radu- 
nalnlike atrojne oprame saetavlja- 
ta skoraj v celoti cena pomnllnika 

sam multiprocesor le 0.01% calot- 
na cane sistema. Zatoimedodaja- 
nje prpcasorjav le majhen vplnr na 
celotno ceno strojne oprame. Zat 
pa dodatnega procesorja ne mo- 
— 0 kar vstavitl v obstojed sl- 
I. Globalne poezave mad si- 
stemsko atrojno in programsko 


razpoloiljiva zmogiilvosti. k 


0. kar je mod kakino 
ll 2 mnoilco poceni 
ilujodin procesorjev 


zmogljivim In dragim procesor- 
jem. Vzemimo za primer, da naia 
naloge zahteva motoroli 68000 ek- 
vlvalenten procesor z dalovno 
frekvenco 60 MHz. Tak procesor 
seveda niti ne obstaja nitl ga tra- 
nutnb nl mod dobiti za ie tako 
veliko ceno all celo zgraditl. Lah- 
ko pa morda naio nalogo razdell- 
mo na podnaloge, tako da denimo 
daset procesorjev 68000 opravlja 
podnaloge simultano. z udinkom 
enega samega visoko zmogljivega 
procesorja. kakrinega smo pred- 
postavili V primeru. 


enota. Udinkovit multiprocesorski 
sistem mora bit! tako sposoben 
dodekti razpoloiljive zmogijivosti 
procesorjam, Ki sazanje poteguie- 
jo. ne da bi bllo delovanjecalotne- 
ga sistema resneje ogroieno. 

Se an razlog za uvedbo multi- 
I sistemov tid 


sljivostl. Da se 


V) potencialnl zi 
dokazati. da je 
pake V danem dasu p. verieinoat 
hkratne napake p^. Tako je.de je 
p za 10.000 h delovnja danaga 
procesorja 1%. verjolnosi za dvo- 
procesorski sistem 0,01V in za 
triprocesorski 0.0001% za 10 000 
h delovanja. 

Kljub vsemu pa stvarl niso tako 
enostavne. Procesor je namred le 
povsem majben del strojne opre- 
me radunalnika in prav zato nasta- 
ne problem enosiavnege podvaja- 
nja te relativno zanesijive enote. 
Dejanska Implementacija zaneslji- 
vega sistema podvaja pomnllnik, 
kontrolne In perllarne enota. Se 
ved. potreOna je dodstna logika. ki 
odkriva. aporoda in opravi kakino 
operacljo. da procesor naredi na- 
pako, vse to pa zmaniiuja zane- 
sljivost sistema. 


Sterne Imanuiemo multiprocesor- 

guraclio (reoonfigurable sy- 
stems). kar pomeni. da lahko 
strukturo strojoa oprame spreml- 
njamo z operacijsKIm sistemom. 
Tako lanko porazdelnev pomnilnl- 
Ka mad posamazne procesorja di- 
namldno spraminjamo s program- 
sKo opremo. prav tako lahko ob- 
delavo prekinitav (interrupt nand- 
lingj dinamldno razdelimo mad 
razlldne procesorie. da doseiamo 
kar najvadji udinak. 

Mediem ko lahko srhltakturo ra- 
dunalnikov s programi, shranjeni- 
mi V njihovem pomnllniku (von 
Neumann machines) datlnlramo 
dokaj precizno. pa za mulliproce- 
' ma kaka podoOne de- 
lultlprocesorska siste- 
I V nairazlldnaiiin obli- 
liguracijah. Vsaka ]e 
la za dolodeno uporabo in 
raktidno neuporabna za katero- 
oll drugo. Edina resnidno unlver- 
alna Karakieristika. skupna vsem 
lultlprocesorskim sistemom, je 
2. da imajo ved kot en procesor. 


12 Mo) I 


ltdCt.inalriki 


Skupej z vsemi prednostml prl- 
na^io muKiprocssorsKI sistemi 
boll natanC- 


skega sistema upoSlevati. Tl so: 
razdaljlav nalog mad procasoni. 
notranja pr — 


Izoglbanja ir 
I lock) In konirola vh 
no/izhodnlh zmogljlvosll. 

Razdelltev nalog mad procasor- 
|l je slla va2en faktor pri Izbirl arHi- 
tekture multiprocesorskega slsle- 
ma. Sama razdelltev pa je moCno 
dolotena z naravo problei — 


timiziramo la zaspacIfiSan tlppro- 
blama, kar tudi pomanl. damnoZi- 
amov, kl dobro deluja 
nultiprocesorskem sisle- 


V drugem. 

KlaslOan problem, kl Oasto 
vklju&uje mjttlprocasorakl slstem, 
|e V kontroll zra£nega prometa. 
Radarski sistam sprejema pan- 
odlinl odziv od zasledovanlh ob- 
lekiov. Vaak odziv ja funkclja ob- 
n oddaljenostl objekia. 


sekund. Radunalnik. povezan 
s tern radarskim sistemom. mora 
Iz (ega staino spreminia|o6sga se 
vhoda IzraCunatl tranutna pozlclja 
obiektov, nato pa ocenitl nadalj- 
n|e poll objektov In sporodltl vse 
mogo6e konfllktna sltuaclje. Tak 
sistam zahteva S>rok obsag raOu- 
nalnlkove procesne it ' " 


nosti all posegov na disk. Odltno 
tore) ni nesmiseino reZevatl pro- 
blem z multiprocesiranlem. Za pri- 
mer. medtem ko en procesor ugo- _ 
lavlja novo pozlcljo objekia. lahko 
drug procesor 2a raCuna njagovo 
prihodnjo pozicijo. 

Najpomembnei6a lastnost mul- 
tiprocasorskega sistema je njego- 
va topologlja, kl daflnlra, kako so 
procesorii medsebojno urejeni In 
kako medsebojno komunlslrajo. 
Druga pomembna lastnost je 
alepnia povezanostl med raallO- 
niml procaserll. Najpre] si bomo 
ogledall povezanost procesoriev, 


zmoZnI zalo 
I vetlklh kollCIn po- 
detkov, Imeruieno tesno poveza- 
ne (tigbtly-coupled). TakI ra6ur\Bl- 
nlkl si Oelijo podatkovna vodlla 


ks). P 


/lenilhovapoten- 

clalna nitrost. kajtl procesorju nl 
potrebno dolgo Oakatl podatkov 
drugega procesorja. Njlhova r‘ 
boat pa Izvira Iz kompleksni 
stroine in progremska oprame 
koord'nacljo procesorjev. Ce si 
dell)o podatkovna vodlla all pom- 
nllnlk. potrebujejo Sa naka vrste 
razsodnlka (arbiter), kl dolodi, ka- 
ten procesor lahko prlstopa k tern 
zmogljivostim v katerem trenutku. 
To odio&anje lahko zahteva zaple- 


P’Walelni 

I 


tIEf 

I 


EH'f 

-J— 


i 

yiy? 


?o]..isJti -irlrureni 


»LL procesvPjJ pi 


I 


I 


Poraidel japi 


SItkt 

in £nep8ptL 


teno programsko 


strojno 


Slbke povezani (loosely-cou- 
pled) procesorji Si izmenjujejo po- 
datke po vhodnoiizhodnem kana- 
lu. kot |e paralelni (all celo sari|- 
sKI) vhod/izhod. kl omogods mno- 
go podasneiSo Izmenjavo podat- 
kov, zato pa poenoatavlfeno stroj- 


z mulllprocesorii, se 
obllkovanju multlpro- 
cesorskin sislemov izogibatl mr- 
tvemu laku (dead-lock). Mrtvl tek 


h prenosov. Tako nastane pro- 


ureditev prenosov? Naj bodo 
vhodno/izhodnl prenosl skupnl 
vsem procesorjem, pri demer vsak 
zahteva doseg do vhodnohzhod- 
nih enot, ko |lh potrebuje? Kond- 
no pa lahko neka) procesorjem 
damo ssmo naloge vhodno/lzhod- 
nega procealranja. 

V podobnem prlmeru mora obll- 


. , I pred- 

siavlja sltuacljo, v katerl se dva 
posla ne moreta radaljevati, kajtl 
vsak od njl|u posedu|e neka), kar 
potrebuje drug! ze nadalievanje. 
V sislemlh v realnem dasu (real- 
time systems) potrebujejo nekate- 
re zmogljlvosll (pomnilnik, diskov- 
nl pogoni, vhodno/izhodne eno- 
te...) sekvendnl posll (programi). 
medtem ko potrebuje v mulllpro- 


sorski sislem dva procesorja. ) 

Y. Da bi se posel dokondal,*polre- 
buje procesor X zmogljivosti P in 
Q. prav tako procesor Y. X za- 
vzame zmogljlvosll P In Q pred Y. 
potem ni konfllktne sltuaclje. ssj 
X nadaljuje Izvajanje posla In Y da- 
ka na prosti zmogljivosti. 6e kljub 


X namred daka Y, da sprosti Q. 
medtem ko Y ne bo sprostll 0. 
dokler ni zavzel P. Podobno Y 6e- 
ka X. da sprosti P. Zalo se sistam 
usiavi v neskondnl dakaini zankl. 

Ob obllkovanju i 

' ■ ' ■ a smemo 

tl problema mrtvega le- 
.9. Izoglbanja mrtvemu teku sodi 
2e k obllkovanju operacljskega 


ju njagovo kopijo operacljskega 
sistema all pa ima lahko vsak pro- 
cesor vsaj dostop do skupnega 

(shared memo- 
ry). PorazOeljeni operacljski pi: 


me konstnjiratl ustrazen alalem 
za obdalovanja prakinllav (inter- 
rupt-handling system). Kadar 
vhodna/izhodna anota prekine 
procesor v enoprocesorskem sl- 
slemu, so odioditve jssne. All pro- 
cesor prekinitev obdela all pa jo 
odlo2l. V multlprocesorskem pa 
nastane odiodilev, katerl procesor 
bo obdelal prekinitev. ta odiodilev 
pa takoj poalavlje podobno vpra- 
ianje kot pn vhodno/lzhodnih pre- 


o med nji- 
ml razpoznamo obdirne skupine 
z dolodaniml skupnimi Isstnostml. 
Ena mo2nih metod za klasifiksclio 
muitiprocesorskih sistsmov. kot 
jo navaja Flynn, je obravnava tipa 
paralelizma (to je arhilektura ozi- 
roma topologiia) in nadina medse- 


Flynnove it 


skujsne vsem procesorjem. de so 
prakinltve skupnl problem proce- 
sorjev, mora blh tudI uslrezna pro- 
gramska oprema za obdelavo pre- 
kinllev skupna. kajtl procesor 
A mora obdelati prekinitev Iz eno- 
te X povsem enako. kot bl jo obde- 
lal procesor B. Dodamo naj da. da 
so poleg prekinitev Iz vhodno/iz- 
hodnih enot modne preklnitve 
med procesorji. 

Kot vsak drug radjnalnik zanta- 

operacljski sistam. Obstajata dva 
osnovna nadina za oblikovanja 
operactjskih sistamov za multlpro- 
casorske sistema. Eden Izmed 
enostavnejdin je operacljski si- 
stem po nadelu gospodar-sudenj 
(masler-slave operating system), 
pri katerem en operacljski sislem 
deluje na procesorju •gospodar*. 
ki razdeljuje naloge med vse dru- 
ge proceaorje. Operaciiskl slstem 
po nadelu gospodar-sudenj je ma- 
lo ved kot navaden tip operacij- 
skega sistema. kl ga rajdemo 
v navadnih enoprocesorskih sl- 
stemih. 

Porazdaljenl oparacljtkl tisle- 
ml omogodijo vsakemu procesor- 


ii: E.I,E.P.. E.I.V.P.. V.I- 
.V.P., obravnavall pa jih 
~ ia pa Flynno- 


edlna molna. saj lahko multlpro- 
cssorske sisteme delimo na dtevil- 
I nadina. Ena razdlrjenih klaslfi- 


eci) muttiproceaorakih 
h dali glede na razmerj 


i glede na razmerja proce- 
sorjev s pomnilnikom In druglmi 
proceaniml elamentl. k 


element structure). Slika 1 razlaga 
ti atrukturl. Arhltekturs procesor 
k pomnilniku Ima N procesorjev, 
notranjo povezovaino mredo 
(Interconnection network) In 
N pomnilnidkin elementov. Nolra- 
nje povazovalna mreiadodefl pro- 
cesor X pomnilniku Y. Splodnejde 
arhitektura proceani element 
k procesnemu elementu pa upo- 
raPIja N procesorjev. vsak^ 
s svojim pomnilnikom. in dovolju- 
je procesnemu elementu X, da ko- 
munidra s procesnlm elemsntom 
Y po notranji povezovalni mredi. 

Radunalnlk E.I.E.P. - enojnl tok 
instrukclj/enojnl tok podatkov f 
Mojmikre 13 
Molmikra 15 lUPORABNIPRCXmAMIl 


PROGRAMSE3 PAKET dBASE IV 


Nedokoncana lambada 


Ing. WODRAO LOVMC 


Si: 


ntipouDr 
la dSASE I 


la disku konfnega uporabni- 


aclja s podatkov- 
il dBASE IV kor- 


poraciia Atbton Tala poiavll 2a 
koncu lala 1988, v naiib raiunalnl- 
Jkih revijah 9a nl bil dovolj l2i^o 


:o itavllo opisov. dodatkov li 
dvaknilgio njaj - toaprva praaana- 
tl. Poiaanllo za to pa dobimo, £a 
upoitevamo nala atania na podroP- 
)u softvera ter dejatvo, da le Olla 2a 
prejinjo verzl|o v komprimiranem 
slanju dovolj samo ana disketa 
s 360 K. nova verzija pa ja na 16 
ditkalan, poleg laga pa |0 le brez 
apramna dokumantaclja zares teZko 
uporabljatl. 

Sale ko dobitno nerazpakiran pa- 
kat dBase IV Developer's Edition, 

spravidimo. kakoje na sadanji. 

nil razvoja dognanih sottvarsk 
delkov piratstvo nasmiaalno. 
gram je zapaklran v 7 kg teiKi in 
razkoSno opremeljanl 9katltl Doda- 
na dokjmentaclia iina kar 2334 atra* 
ni. V njeiievplastlineplatnlcastra- 
mi prslani vstavijen prIroOnIk Lan- 
guage Refaranca, kl Ima za progra- 
merjaenclklopedljako vrednoet. Prl- 
roinikl so napisani nanavadno pre- 
gledno In razumljivo In lako ni po- 
trebna nikakrina dodatna literalura. 
Zato pa je braz njih skorajda nemo- 
goOa naplsatl vsaj malo resnr ‘ ' 
aplikacijo, kar programski jazik ' 

' 1no8lllnzbol|4av( 


Instaliranje in pnlagajanje 


XT. Program je namenjan predvsem 
listim. kl Zalijo razvljatl rasnejZa po- 
slovne (all osabna) uporabniZke 
programa, kl jin potem pradajo 
kondnemu uporabniku brez Izvorna 
(angl. source) koda In brez celotne- 
ga pakela dBASE IV. To razumamo. 
da vamo, da vas pakat zaseda ra- 
kofdnih 5.4 Mb Olska. Zal. podobno 
kot pn prejSnil verziji dBASE III+. 
katerl je bll priloZen program Runtl- 
me+ (sastavijan iz pravajalnlka 
dBCODE In povezovalnika dBLlN- 
KER). Ima ludi ta vkijuten psevdo- 
pravajalnik BUILD, kl skupaj s pove- 
zovalnlkom dBLINK na kraira pravlh 
atrojnlh kod, ampak t.l. psavdoko- 
de. To pomeni, da dBASE IV potre- 
buje 9e modul vrste run-time, ker nl 
tak kot Clipper all Quicksilver, kl 
zmorata kralratl daloteko vrsta 
EXE. kl |o lahko kot samoato|no 
podijemo kondnamu uporabniku. 
Ta modul se tu Imenuje Runtime In 
ga Iz DOS klldate z Runtime <lme 


kotvcelotnemprogramu, to jes tlp- 
kama Snift-FI. polrjuieta pa s Ctrl- 

vam je dosagljlv ludI Tutorial 
(Iz standardnaga programa dBASE 
IV), bo skupno itevllo installranlh 
dalotek dosaglo fantastidno dtevllo 
3451 


Zelite. lahko vsan 20 disket 
stallrate nsenkrat, vandar pa mo- 
le naiprei Installrati desat aistam- 
--10 pa vkljudill disketa 
iskale z moduli vrste 

lezlkom Tamplate (2). Zantmivo je. 
da V razliko od standardna varzije 
dBASE IV pri paketu Developer's 
Edition nl Tutorials. Sevada sa to 
sklada z zamislljo. da celoten pakat 
ni namenjan zadatnikom. ampak 
uporabnikom, kl so 2e prej dsisll 


vadinasodob- 
. . dBAS 
Morate pa pred I 


zaiditno nalepko. In to zato. da na- 
njo vpliete registracijske podatke. 
kdt so serijska itavllka In podatki 
0 lastniku programa. Ti podatki se 
pozneja prI vsakem vstopu v pro- 
gram pokaZejo na zaslonu (t.l. 
SING-ON BANNER). Doklar na vpl- 
iatepravilna sarljske dtavllka. Insla- 
llranja na morale nadaljevall (enako 
kot pn Framework III, ki ja izdelek 
tirme Ashton Tale). Z nek^ poskusl 
smo ugotovlll, da je program mogo- 
da nedtetokrat installrati brez Izde- 


Prek r^lja OPTIMIZE 
COLORS DISPLAY prepustlle pro- 
gramu, da to napravl sam. Pri tern 
bo zanteval. da vsiavite prvo slslem- 


te; na radunalnlku smo celo naslsvi- 
li razlldne datums. Za razliko od 
prejaniega ta program torej zares nl 
zadditen. Poleg laga vam mad Insta- 
llranjem ponuja moZnost, da pre- 
drugadile sistemski datoleki Auto- 
exec.bat (zato, da v Path dodata lu- 
di dBASE) In Conlig.sys (zato. da 
vpideta Butters ° IS alt Files 40) 
ter da Izberete dtirl od 106 llakalni- 
kov. Opcije Izblraie na enak nadin 


(XflISC; C:\mSE\)um]\SUttES.CII 


Ddi 


1 

3 

S 

s 

ill vszovalnl program pa obvezno na- 
pidate kot parameter. Cepravto lah- 
ko razumamo kot pomanjkijivo zas- 
novo celotnega programs, z n|lm 
doseZemo dokajdnje prihranke oro- 
16 Moj mikro 


birrirtiMi iSlfflia— — ^ n, || | f 
MtiZ'Fl Ilsti4-i MiifZ hsiisiSkilt-K taict If 


guracljsko 
lahko po . . . 
spremanite s kskim urejevalnikom 
besedil all s programom dBSETUP. 
Ta program vam ponuja kar 76 opclj 
za uravnavanje okolja. v kataram 
' I. Poeabno zanimivo le. da lah- 


dolodane ukazaall vai ukazov hkra- 
II. Spramanitl ns morale le namena 
tunkclje lipke Ft, kl |a rezervirana 
za pomod (angl. Help), ter Shifl-t0. 
kl sproZa In konirolira jxrsnatek ma- 
kro ukazov. Pri j— 


nisroo povsem verjall In ja nedvom- 
no rreodpuatljivo za tovrsten pro- 
gram, pravilns. Neposradna posle- 
dlca tega ja, da a programom za 
prevajanje BUILD na morate progra- 
ma Islo^no ludi povazovatl. da- 
prav je ta opcija ponujena. Zato smo 
morall v datoleki CONFIC.DS zbri- 
sall vrstico, ki ja -omogodala- upo- 

nika. Kljub 

. vsax vsiop V program 
aporodllo, da program 
la fantomskega ukaza 
. Pokazalo se je. da ia to 
redljlvo le s ponovnim kreiranjam 
konliguracljske datotake s progra- 
mom dBSETUP. Prldakujamo. da 
bodo ta hrodd v now verzijl dBASE 
IVt.t nedvomno odpravlli. 

Eontrolni center 


dBASE III+. Takoj bosla dojali. da 
gra za povsem drugadsn program, 
ki je poleg popolne zdruZIjtvosb 
ohranll le da stara ime. Le malo sof- 
tversklh Iz^lkov je doZIveW lako 
vellk kvalltetni skok. Izjema la razlld- 
nost uporabnldkaga pakata PC-To- 
Ola 5.0 od verzija Da Luxe 4.3. Kl je 
popolnoma drugadna, je pa mnoga 
uporabnike prislllla, da so jO hitro 


im nadinu dels v dBASE n 
I ne uporabljata tunkcijskih tipk 
t In Ft 2, ohranjena pa ja kompa- 
illnost z dBASE lll-t In lipkam Ft 
I FI 0 so dodani enaki ukazl. S pro- 
amom dBSETUP lahko testirala 
di zmogljivoatl svojega trdega dl- 
IB tovrsten program ver- 


V pre^njl verzijl. Podobno kot pri 
mnogih druglh r ■" ■ 


= ON vstavlti moZnost uporabe rez- 
dlrjanaga (angl. expanded) pomnll- 
nlka. Toda po kllcanju programs 
'vedno dobimo sporodllo, da legs 
ukaza Iz konliguracljske daloteke 
ne prapozni. T oraj se je Izkazalo. da 
ja Izjava, objavliena v septambrski 
itavHkI PC Magazine, da dBASE IV 
ns more uporabljatl razdiriansga In 
podaljdanega pomnllnlks, o darner 


odprata s tipko Ft 
pritiskom na tipko A 

V Imanu menija. Up 
braz najmanidaga znanja programl- 
ranja kreira tudi rsiathmo izpopol- 
njana apllkacija In pri tarn ne gra 

V neposrednl nadin dala (angl. dot 
prompt). Seveda pa re za kompleKs- 
ne poslovne primere z mzom specl- 
lidnlh zahlev nujno potrebno boljda 
poznavanje programskega jezika 
dBASE IV. 

Sistem menljev je v dBASE IV sa- 


uporabljatl, so organizirane kot 
talog z uslraznlm irnencm - IK 
.CA'f. V primeru, da v Imanlku, a 
terage klldate dBASE, ni katalo 


UNTITLEb.CAT in se poznaia ob- 
navlja. Za zadatnika je najbolia. da 
se postavijo na podlmenlk SAM- 
PLES In da z njega gredo v pro- 
gram. Tako bodo odprii Kattfog 
SAMPLES.CAT. v katarem so prime- 
rl datotek. Kl so dobavljans s paka- 
tom. V konlrolnam cantru so vaa 


. ta zaslona. H_ _ 
rodlla, LABELS - kralrania nalepK 
In APPLICATIONS - daloteke, kl - - 


vstopitev program, sa kurzorposta- 
vl na opcljo CREATE v datoleki po- daUtovnIh baz. To le povssm logifi-' 
no, ker boste najprej naprevlll dato- 
tako podatkovne baza, Kl bo vsebo- 
vala informacije o karaktahalikah 
polj (angl. fields) Ce sta Za prat obll- 
kovall osnovna pol|a kaka podal- 
kovne baza, sa boste zalo, da |0 
boste odprij, prav takomorali posta- 
vlli V ta del kontrolnaga centra. 

Obllkovanie ustrezne datoteka 
praprosto poZenele s pntlBkom na 
(ipko Enter. Zatam se iz glavnaga 
menija kontrolnaga centra odpre za 
vsak navaden lip dalotak poseben 
sistem podmanijev, od katarih |e 
vsak Se naprej razvaien v podmanl- 
la. NaipraprostejSi je sistem menijav 
za kreirania podatkovnih baz, na|- 
bolj obseien In zaplelen pa je si- 
stem menliev za ganerlranie aplika- 
clj, Ima stollne podopclj in braz pn- 
fOPnlka Using the dBASE IV Appli- 
cations Generator ga je skorajda 
nemogoba povsem obviadall, Ge ga 
primerjamo z generatoriem apllka- 
clj pri dBASE III+. s kalerim smo 
lahko obllkovall le najboli praproste 
aplikaciie, lahko sklenemo. da so se 
programerjl tirme Ashton Tale prav 
za ta dal programs iziemno polrudi- 
li. To je po naiam mnanju glade na 
preiSnia verzije tudl kl|ubna pred- 
nost nove verzi|e. 0 njej je vab napl- 
sanega pozneja. 


Prirobna ma|hna novosi glede na 
dBASE III -I- jB, da z nakliubnim priti- 
skom na tipko Esc na pndete iz kon- 
trolnega centra takoj v neposradni 
nabln dels, smpak dobite Izpisano 


koniroini canter (razen, 
ma niste konfigururali 
STRUCT OFF.) 


Nove mo^osti za 
indeksiiaiije 


Pri oblikovaniu strukture podat- 
kovne bazesevam ponu|S moinosl. 
da kot karakterisllko poija lakO| do- 
Oale tudl ustrezen Indeks. dBASE IV 
podpira dva vrsti Indeksov - slarai- 
ie z oznako NOX, kl smo jih uporab- 
liali V preibnjih verzljah. In nova, 
multiple Indekse z oznako MDX, Za 
uraiania In prilagaianje originalnlh 
podatkov kakemu kljudu smo mora- 
II V pre|bn|ih verziiah dBASE najprei 
oblikovati in nato odpreti le eno In- 
deksno datoteko (z ukazom SET IN- 
DEX TO) po dolobenam kljubnem 
polju, kl pa se le imenovala izvorni 
indeks (ang, master index). Sedai 
imamo na voljo povsem novo multi- 
plo indeksno datoteko. Pri oblikova- 
nju strukture podatkovnih baz lahko 
nsmrab kar 47 polj razgiasite za 
Specils ths luaktr af Hivsicsl liiiis hi i 


centra, ampak samo v naposrad- 
nem nabmu dela Seveda pa le mo- 

zom* SEt'oROER*TO<^ datoteke 
vrste NDX> dolobiti za glavni in- 
daks. 

Momosti kreiranja mask 
za vnos podatkov 


Za obllkovanie mask (ureienih 
oblik) za vnos podatkov morale ns|- 
prei odpratl datoteko podatkovnih 
baz Nato iz konirolnega caniia 
s pritiskom tipke Enter na opciji 
FORMS grasle v ureievsinik (angl 
Editor) za tormiranie mask, ki ima 
bogat sistem meniiev. Za razliKo od 
preiiniih verzij programs gredoziz- 
borom opeiie OUiCK LAYOUT vsa 
polja. kl sta |ih strukturirali v datole- 
ki podatkovne baza, v uraievalnik 
V postopku oblikovania vidaza za- 
slona |e to le zabelna in groba laza 
Zatam. podobno kot pn dBASE lll-r . 
vender pa neprimerl|ivo preproste- 
je, napravile nalanbneiSe izdelano 
masko. Ce sta kdai prai v kaki drugi 
podalkovni bazi oblikovali podobno 
masko. |0 lahko z opcijo USE DIF- 
FERENT DATABASE FILE prevza- 
mele In nato napravile ustrezne 
spiemembe ter |o uporabite kot ma- 
sko za vnos zelene podatkovne 

5 poslavt|an|em kurzorja na 
ustrezno polie in s pniiskom na 
lunkcljako tipko FS vam bo ponuie- 
na moinost. da na to masto poslavi- 
te kek zrak iz podatkovne baza ah 
pa da oblikuiete l.i izrabunane po- 
l|6 (Calculated held) S Cld-End to 
opci |0 potrdite. pozneia pa. ba Zeli- ^ 
Moj mikro 1 7 


> slednjem. QuIcKapp 
nira apllkaci|o z enim 
navpicnim meniiem In z naslednjiml 
opcl|ami: da dodate. spreirenite in 
praglMata (Browsa) mtormaciie 
iatodasno aamo v am podatkovni 
bazi, da odvriete oznaiene zlopa. 
Ilskate porodilo in nalepko in da re- 
Indaksirate podatkovno bazo. Mo- 
goda |a odprati ia dva navpiina ma- 
nija: anega za praiakovanja podal- 
kovnih baz in erega za izbiro mad 
(iskan^am porodila s tiskalnikom in 
prikazom na zaaionu. 2e raziiko od 
apiikacij vdBASE ilit takmeni vrate 
pop-up dovoi|uja uporabniku, da sa 
a kurzorjem sprehaja po opcijah in 
da |ih z Enter potnuje. To so dosegii 
a programako kombinaciio trap no- 
vih ukazov: OEFiNE POPUP. DEFI- 
NE BAR ... In ON SELECTION PO- 
PUP <ime menl|a> DO <ima proca- 
duro> WITH BAR(). Seveda pa mo- 
rale. 6a hodate dobitl menije a spo- 
rodill In pomod|0 (angl. Help) v na- 
tem jeziku. po generiraniu Itl v pro- 
gram in ga natanko pradasatl. kar 
pa aaveda nikogar od vas ne bo 
navduSavalo. Sicer pa je OUIC- 
KUPP.QEN jporaben aamo za kake 
preprostejde potraba. ne pa za izde- 
lavo slorltve za kondnaga uporabnt- 
ka. 

p zadneta a krelraniem nova 


apltkacije. n 
I f. apiikacij: 


. aplikacijski objakt, ki bo vaabo- 
. jl osnovna informacija o apiikacij!. 
Najpraj morale odgovoriti na vpra- 
Sanja. kol SO vpraSanja o Imenu za- 
daine podatkovna baza, o vrsti glav- 
nega meni|a in o Imanu glavnegs 
indekSB (vrsle NOX ali TAG pri In- 
dakani datotaki MDX). Program 
omogoda. da v dolodanlh poljlh 
a Sbift-FI dobile seznam atternatlv- 
nih opcij - da npr. izbarate ano od 
obslojedih podatkovnih baz. Nsto 
graata v kompleksno delovno po- 
drodje za formlranje apiikacij. 

dBASE IV vam ponuja moZnost 
formiranja destib tipov objektov. t.j. 
komponeni apiikacij (poleg osnov- 
nega). To ao vodoravni meniji. nav- 
pidnl manijl (z opcijo za vrsto pull 
down), saznam datotek. atruktur in 
vradnoati ter paketna obdalava. Na- 
vadeni trije seznaml omogodajo bo- 
dodemu uporabniku izbiro ana od 
datotek. polj v aktivni podatkovni 
bazi in vradnoati v dolodenam polju. 
S pomodjo paketna obdalava (angl. 
batch procasaingl je zagotovljeno. 
da sa po enl postavki (angl. item) 
V maniju odvtja vas niz oparaclj. kl 
jih na zaslonu ne vidimo. Na primer: 
ana poatavko na maniju lahko ima- 
nujata Izdelava rezerve ternapravlta 
procaduro. ki sa bo odvijala. ko bo 
bododi uporabnlK izbral' to opcijo 
- kol kopiranje aktivna baza v dru- 
go. unldenje oznadanlh podatkov. 
prelmenovanje nova baze In kopira- 
nje na disketo itd. 

Pri oblikovanju manijav lahko me- 
nije po Zeiji prestavljate po vsem 
zaslonu In povadujeleaiizmanjSuje- 
te njihov okvir. £a hodate. lahko pr- 
vi apllkacl{Bkl objakt proglasite za 
SIGN-ON-BANNER In z njim poz- 
dravljate ter dajete sporodlla bodo- 
dlm uporabnikom. KakSen je lahko 
zadataK kralranja apiikacij, vidite na 
aliki 4. 

Posabnost pri dizainiranjj ment- 
jav je, da imate skorajda popoino 
kontrolo nad akcijo, kl jo naj Izvrdi 


kaka postavka v maniju. Lahko do- 
lodlte. Oa je zgolj tekstna. Tako bo 
kurzor preskodll zato. da bo odpri 
kak drug meni In izvadal dolodan 
ukaz dBASE IV ali ukaz iz DOS (npr. 
vstop V Nortonov Commander), da 
bo pokllcal kak program, ki je napl- 
san V OBASE IV. da bo izvadal kako 
oparacijo v drug! podatkovni bazi 
po kakam drugem glavnam indeksu 
(Zal je kot V prejinji verziji omejttev 
do 10 baz). tiskal porodilo ali nalep- 
ko. omogodll uporabniku. da gre 
v nadin dela EDIT all BROWSE, od- 
pri poseben rnenl za postavijanje 
kurzorja ltd. IzjemnajetuOl kontrola 
moZnosti, kl jIh s postavljanjem III- 
trov Zelile Oatl uporabniku za spra- 
minjanjB zlogov. dovoljavanje uni- 
devanja podatkov, zaklapanje in za- 
mrzovanje posameznih polj, omo- 
godanje. da v nadinu Browse izvede 
stisnjeno prikazovanja all pa dodeli 
maksImalnoSirIno kolon za prlkazo- 
vanje, dovoljavanje postavljanja po- 
gojev, kot so SCORE, FOR, WHILE 
ltd. Izkudan uporabnik tags ganera- 
toraja lahko na pnmer postavi pose- 
ban meni samo za porodlla in raz- 
nim stavkom v meniju Ooda moZno- 
sti. da se porodilo izpide na zaslonu 
all pa s tiskalnikom. da sa porodilo 
tiska V celotl all pa samo v okviru 
nekaj sumarnih polj, ter da tudi tu- 
kai vpelia tiltre in pogojni tisk posa- 
maznlh polj. 

Karla najiapsa. smo pustill za ko- 
nec. Ce programerju vsa to ni do- 
volj, ima v dBASE IV posebno moZ- 
nost. da za kako postavko kar v ure- 
jevalniku lull-screen napida pro- 
gram z do 20 vrsticemi, kl doloda, 
kaj naj ta postavka napravl in katere 
paremetre naj uporabl. Polag lega 
lahko kaki postavki redemo, da naj 
izvrSI kakvnaprej pripravljsnmakro. 
Kakden generator pa bl to bil. de 
bododemu uporabniku ne bl dovolll 
, da Ima predmetno obdulljlv (case- 
sensitive) Help! In to do 20 vrstic za 
vsako postavko v kateremkoll meni- 
ju. All, da ne bl dovolll odpiranja 
oken in okvirov za opravljanje posa- 
meznih operacij. Ali smo vas po 
vsem tarn vendarle prepridall o pra- 
vllnostl nadega. Ze v zadetku pove- 
danega mnenja. 

Geprav eo roletni meni|l za upo- 
rabitlka naiboljdt, pri krelranju apll- 
kacije natandno razmisllte o t.l. po- 
slopku dedovanja. Posebno, de so 
V razlidnih menijih razlidni podatki. 

Seveda so vse navedene moZno- 


preprosleida za zadalnike. De bodo 
braid Mojegamikrazahtevatl, lanko 
na enem primeru Iz prakse nadrob- 
no prikaZemo cslolen postopek dl- 
zainiranja aplikacije z vsemi nave- 
deniml specifidnosimi. 

Igre s iiframi brez meja 

Da delate v mreZI in kadar ved 
uporabnikov dela z istim radunalni- 
kom, vam dBASE IV omogoda uved- 
bo irldelne difre za vstop v program, 
pri demer se tipkanje gesla ne vidi 
na zaslonu. Haznim uporabnikom 
lahko dovoljuiats vstop po grupah 
In jlm daiete dostop samo do dolo- 
denlh datotek all pa samo do dolo- 
denlh polj. Program vpide ditro v da- 
lotako dBSYSTEM.DB na tak nadin. 
da je pozneje. da ste jo pozablll. ne 
morete odkrrti. Zato vam svetuiamo. 
da ss z gesli ne igrate preved. Po- 
sebno pa ne s dllriranjsm datotek. 
kerse lahko zgodi. da zavednozgu- 
bite njihovo vseblno preproslo zato. 
kar je kodirana na poseben nadin. 
Posebno premislite. kadar kako dl- 
Iro vrZete ven. Grozne teZave Imate. 
de se zmollte In elimlnlraie vsedllre. 
Opajod, da se vam okvir za log-in ne 
bo ved pojavijal vsakokral, kogreste 
v program. Okvir za vnos ilfre se bo 
kljub temu pojavil in zahteval. da 
vpidete (antomsko geslo. kt ga ni 
vedi NI kaj, to je Sokaj nssmiselno. 
Preostano vam le. da zbridele vse 
sisiemske datoteke dBASE In da ga 
ponovno konhgurirate. all pa ... Tu- 
di podplanik leh vrsilc je v zadetku 
dela z dBASE IV. ko je hitel. padal 
V to neveselo situBCl|0, in to brez 
sislemskih disket. Seveda prirodniki 
za tako slluacijo nidesar ne predvi- 
devajo. raSitev pa je vendarle skraj- 
no triviBlna. Kadarkoli namred za- 
menjate kako lnformaci|0 o Sifrah, 
ss spremeni tudI datotsKa dBSV- 
STEM.DB. k sredi pa pusll staro. 
rsSlIno Sifro z dodatkom BAK in na- 
praj je vse znano. 

Ce ste se Ze odlodill. da zadnete 
operacije s SIframi. vam svetujemo. 
da pred tern prekop'rale na varno 
mesto datoteko d6ASE2.RES (kot 
tudi CATALOQ.CAT). v kaiero se 
vpiSe Informaclia. da SIfra sploh ob- 
staja. Kadar sa pri vstopanju v dBA- 
SE navehdate ponavljaiodaga vna- 
ianja irah dller. zbriiite datoteko 
dBSYSTEM.DB In prekoplraite sta- 
ro dBASE2.RES dezllsto. kl vsebuie 
intormaclje o Sifrah. 


Se nekaj novosti 


V enem dianku je preprosto ne- 
mogode opisatl vse zbol)Save. ki jih 
Developer's Edition prinaSa glede 
na dBASE III+. Taklh izbol|Sav. 
vkljudno z novostmi pri ukazih m 
lunkcljah, je na stoline. Zato bomo 
omenili samo najvaZnejs. 

Za zadetnika le pomembno. da 

Izdrpen In dobro organiziran prsd- 
metno-obdutljlv (angl. case- sensib- 
ve) Help, kl le zelo drugaden od po- 
enostavlienega v preiinjih verzljah. 
Ceio V neposrednem nadinu dela 
lahko na pnmer napiSete SET AL- 
TERNATE TO In s pritlskom na FI 
dobite izpisan namen nevedenega 
ukaza. 

Nadin dela EDIT In BROWSE ste 
povezana mnogo tesnaje kol 
V prejSnji verzijI. Dovol) |e. da pritls- 
nela na lipko F2 in Ze greste iz ene- 
ga reZIma dela v drugega. Pregledo- 
vanje podatkov sadej vkijuduje 
opcIjo za razlikovanja malih In veli- 
klh drk. Stevilo polj v bazi podatkov 
sedaj lahko doseZe 25S. prej pa le 
StevilQ 128. To Se vedno m tollko. 
kot pri programu Clipper '87, ki pre- 
nese 1024 polj. Tudi Slevilo moZnih 
pomnilnISkih spremenijivk se je po- 
vedalo od 254 pri prejSnji verziji na 
15000 pri novi (pnvzeta vrednosl. I.j. 
default, je $00). Poleg tega je pro- 
gramerjem omogodeno kreiranie 
enodimenzionalnih in dvodimenzi- 
onainih matrik s pomnilniSkiml 
spremenijivkami, urejenimi po vrsti- 
cah in kolonah (pri FoxBASE je brio 
to Ze prej mogode). 

2al je Stevilo odprtih datotek s po- 
datkovnlmi bazami Se vedno lahko 
samo 10. deprav js Stevilo mogodih 
odprtih datotek kaleregakoli tips 
povedano od 15 na 99. Mnogo po- 
membnejSe pa |e. da sedaj lahko 
z ukazam SET RELATION poveZets 
ano datoteko z ved datotskami, ki 
so odprie v drugih detovnlh proeto- 
rih (relaciie vrate multlpU-chlld. 

Posebno zboIjSan je urejevalnik 
programa, kina sredonimaved uka- 
zov, kakrSne ima WordStar in ki de- 
lujB po navadnih roletnih menijih. 
Sedaj lahko posamezne deiovne 
lekste v oKviru urejevalnika kopirate 
m premlkate. Seveda pa Se vedno 
lahko V CONFIG.DB vnesete vrstico 
TEDIT - <ime kakega drugega ure- 
IBvalnlka>. Urejevalnik v dBASE ^ EPROM SIMULATOR 

In kaj ZRiore EPSI, inteligentni EPROM SIMU- 
LATOR? 

- Bimuliianje EPROM-ov od 2E do 128Eb 

- mofaie izvedbe: 8-bitne, 6-1-8 bitne in 16 bitne 

- prikijuditev na PC prek RS232C (optidno lo- 
6eno) 

- samonastavljiva prenosna hitiost od 300 do 
38.400 bps 

- progiamska nastavitev vseh funkdj 

- majhne dinteiizije 160x 80x 30 mm, poraba 70 
mA, dostopni das 130 ns 

- ugodna cena 


Teiefon (063) 742-181, vsak delovnik od 14. do 18. ure. 


111+ lezm^el oOdeloviti p^ra- Query Language), ki gaje IBM razvil .PRS. Zalo |e za tiate, ki imajo na- dapoirezovalnikoOltkujenowo. 

“00 •'^'"1 sedamdesetih lei na aiste- men napravill svoi ooslovni solver leko z dodatkom .DBO. orvolr 


kalenh ima lahko vsaka do 1024 
znakov. ie seda; omeiitvenl element 
le velikosi diska. Vpeljanl sta ' " 


Tako sedaj lahko pliate procedure 
V samam glavnem programu In, Ce 
nobena od n)ih nirrta generiranega 
kod ved kot za 65,5 K, Imale v isti 
datotekl lahko kar do 963 procedur, 
Na)va2ne|te pa le, da Iz ureievalnika 
all pa v neposrednem nadlnu dels 
lahko za tesliranje vadsga programs 
sproilte zuna|seri|8kt odlidevatee 
programs. Ce ste v neposrednem 
nadinu dels dali ukaz SET TRAP 
ON, sa bo odildevalec programaav- 
tomalidno aproZII, ko bo pntol do 
napake v programu, OdiSdevalec 
vsebuje dtirl stalna okna - za dolo- 
danje akciie In za inlormaclje o pro- 
gramu. za dolodanja statusa. v kale- 


do deaet todk prekinitev ter okno za 
prikaz in urejanie programs. V odli- 
devalnlku nas je prav posebno nav- 
dudila moinost, da lahko program- 
ske vrstice s S in nato z F9 preverja- 

.... ... ..j program 


Sen bo rezullat. k 


h vrste main frame. SQL le a. 
den od jezlka dSASE, ki je usmarjen 

V zloge. In je zares lezik za krelranje 
pravih relacijskih podatkovnih baz. 
S predslavlianiem podatkov v enl all 
pa V nizu label prihaja SQL do Zele- 
nlh Informacij na precei enostavnei- 
Sl nadin. V tern lezlku so polia kolo- 
ne, zlogi so vrste. ves lezIk pa Ima 
samo 30 ukazov. Logika jezika je 
tako preprosia, da ena vrstica uka- 
zov V n;em lahko pri bazah podat- 
kov zamenja desetine vrstic ukazov 

V drugih lezikih. Z nekaj omejltvaml 
lahko prI programiraniu v dBASE IV 
hkratl uporabljale obsiezika. Ce te- 
lite tako) po vsiopu v dBASE IVdela- 
ti V SOL. vsisvite V CONFIG.Oe vrstl- 
co COMMAND = SET SOL ON. V ta- 
kern nadinu dela ne bosle imell kon- 
trolnega centra, Imeli pa bosta do- 
stop do posebno oblikovanega Help 
za delo v SQL. 

Nekaj dodatiuhzna6ilnosti 


de mlagriranosti L 

V paketu Developer’s Edition. S SOL 
namred nl mogode uporabljati mo- 


za druge uporabnike In Zelljo zaddl- 
itti izvomo kodo. naibolje, da na 
SQL pozabljo. Vendarle pa je ponu- 
jeno bollSe, kot de SQL sploh ne bi 
bllo. NImajo ga na primer pakell Pa- 
radox 3.0, dBXL. Data Ease. Clarion 
Professional Developer ltd. 

Pakel Developer's Edition ponuja 


namred Izvorne kode ge- 
>nask (FORM.COD). poro- 
dll IHEPORT.COD), nalepk (LABEL- 
.COD), hitrih apllkaclj (QDiCKAP- 
P.COO) ter niz drugih kod. kl |lli 
lahko modificirate In tako kontroll- 
rate obllkovanje bodode apliksclje. 
Po modificiranju kakega obstoiede- 
ga models all po obllKovanju svoje- 


teko z dodatkom .DBO, prvotnl da- 
loteki pa doda .BAK. 

iai modul RunTime ite razume 
veeh ukazov. kl jih uporablfamo 

V dBASE IV (npr. SET INSTRUCT, 
SET ECHO, SET HISTORY, CRE- 
ATElMODfFY (QUERY, SCREEN). 
COMPILE, SUSPEND ltd.). 

Za konec na) Se omenimo, da ie 

V paketu tudi program, ki le most 

med dBASE IV in CHART MASTER, 
to )e programom za grafiko firms 
Ashton Tate. Ker pa earn CHART 
MASTER nl prllo2en (Kar je ved t 
dudno), ga niemo i — ■- - 


mem je odilr 
r’s Edition p 


OTC.EXE naiprej | 
sifratl ter. de le tre 
lem OGEN.EXE odistiti. 

Povedati smo to. da v primeru. da 
kondni uporabnik nima dBASE IV 
ali pa. de tollte zaddllitl Izvorno ko- 
do svoje apllkaclje. lahko uporabni- 
ku doslavite program RunTime. Ta 


vsakdo. kl potrebuis bol| profesi- 
onalne apllkacije in le prs|Sn|0 ver- 
zljo uporabljal brez razmiSI|an)a. Za 
druge uporabnike bo verjeino Ib- 
Zavno, ker dBASE IV ne podpira 
pomnllnlka z ved kot 640 K Vender 
pa. ko bo ta (eket prisel na svello. ae 
bo poiavila ia nova verzija dBASE 
IV t.t., ki bo nedvomno podpirala 
razdirien (expanded) pomnilnik In 
bo omogodala delo z midko. 
AVTOTECHNA 

Produktlons* und Warenhandelsges. m.b.H. 

S«. VEITER rtr. 41 - AUSTRIA 

lelefoa: 9943 463 50578. telefakg: 9943 463 50522. leleks: 
422129 

INFORMACUE V UUBUANI 061 329-067 io 323-755 


NOVA TRGOVINA V CELOVCU VAM NUDl 
SENZACIONALNE CENE RACUNALNISKE OPREME 


Raouiatnik f kcmfigursciii: 

baby ATohiSje 200 W. 286 CPU- 12/16 MHz, S12 KB RAM. Hcrkuln- 
printer kartia, FD HD koniroler. 1.2 MB FDD, lasunica. 14' monilor 
paper white 


DEM 1.440 - 


RaiatuUnike pfodajwno po kompooentah: 

- obiliebaby 

- 286CPU-12/16MHZ 

- S12 KB RAM (18x41256-100) 

- Herkules-princerkartica 

- FD HD koniroler 

- 1.2MBFDDTEAC 

- Irdi diski 

- SEAGATE ST 225 - 20 MB 

- SEAGATEST251-1-40MB 

- SEAGATE ST 297 N-scnsi-SO MB 


245 DEM 
350 DEM 
117 DEM 
60 DEM 
174 DEM 
176 DEM 
93 DEM 
225 DEM 

450 DEM 
680 DEM 
1195 DEM 


riskalniki EPSON: 


LX-400 

LX-850 

FX-850 

FX-IOOO 

FX-1050 

EX-800 

EX-1000 

DFX-5000 

LQ-400 

LQ.550 

LQ-850 

LQ-1050 

LQ-2550 

GO-5000 


427 DEM 
576 DEM 
990 DEM 
940 DEM 
1.180 DEM 
1-273 DEM 
1.S70DEM 
3.328 DEM 
720 DEM 
790 DEM 
1.375 DEM 
1.590 DEM 
2.750 DEM 
4.200 DEM 


Rualnik ROLAND 

DXY-llOO 1.818DEM 


PokliciU nas in aiiilevajte ponitdbo Auk zu drvgt racuntdniske 
kompomnie. I/O razilritvena karlica <8 IBM PC: 

- 12 bitni A/D pretvornik (Intersil 7109) 

- 12 bitni D/A pretvornik (PM 7546) 

- 8 multipleksiranih analognih vhodov 

- 32 I/O linij (6255) 

- programabtlni timer (8253) 

- mo2nost prikljuOitve zunanjega MUX za D/A 

- mo2nost dvakratnega poveOanja vseh zmogljivosti 
A/D pretvorba: 

12 Bit (plus bit za polartteto in prekorafiitev) 
obmoOje analognib vhodnih napetosti; ± 4.096 V 
30 pretvorb na sekundo 
D/A pretvorba: 

12 Bit 

obmoije analognih izhodnih napetosti; ± 4.096 V 
napaka ojadenia; ± 2 LSB 
nelinearnost: ± 0.5 LSB 1C tester & EPROM writer & SRAM tester A DRAM tester 

- 1C tester: TTL, CMOS 

- EPROM: 2716. 2732. 2764, 27128, 27256, 27512 

- DRAM: 4416. 4464, 4164, 41256 

- SRAM: 2K x8. 4K x8. BK xS. 16K x8, 32K x8 

- istoCasno branje in pisanje 4-ih EPROM-ov 

- iatoCasno testiranje 4-ib SRAM-ov 

- IstoOasno testiranje dveh DRAM-ov ELECTROMIC PRINTER 
SWITCH 

2 raOunaJnika IBM PC na ti- 
skalnik 

aiektronsko preklopno stikalo SIGMAd.. 

Fiintkova 36 
61000 Ljubljana 
tel. 344-747 


- raOunalniBka oprema 

- programska oprema 

- raOunalnlBka mreie 

- vgradnja Jugoslovanskih znakov . 

- svetovanje 

j^lektro^k^tomgonent^^^^^ 


i ICAD/CAMI 


GRAnCNA PROGRAMSKA OPREMA CADDY 

Preverjeno projektantsko orodje 22 Mof mikr ramo In spreminiamo cilie. V 
mih je lahko dodana informacija 
0 napravl. lokacljl (povezovanjs 
med razllinlml napravami In lokacl- 
laml), llatu proiekta In tokovni poll, 
na kalen ja sponka uporabliena. Na 
koncu sa saznami avtomatako (vseh 
sponCnin lelav v proiektu all posa- 
maznih) IzpISaio v vnapre) doloPen 
obrazac. 

Poaabna lunkclja omcgoialo av- 

med sabo) (aamo prak elamantov 

- kratki stiki niao moini), potencl- 
alov a almboH In povezave mad po- 

kinoga rutina za prevai)an)e pra- 
preitijejo podvaianja alamantov. 
opozarlajo nas, da amo uporablll 2a 
vaa razpoloiljive konlakte dolode- 
naga llpa prl kakem konlaktorju, 
opozarlajo nas na napake prl pove- 
zavah (dalamo lahko vpoliubnimre- 
21, povezave eo moZna tudi pod po- 
l|ubnlm kotom) . . 

Tehnika simbolov 

- tehnika kreativnosti, 


vardevanja s 6asom 


o alike 

lahko uporabljamo pri Izdelavl nair- 
lov dispozicife naprav v postroilh. 
razmealitve elamantov v razdelllnlh 
omaricah, na komandnlh plokiah, 
prl piikszlh tras. mehansklh po- 
drobnostl, funkclonalnlh shemah, 
Idejnlh railtvah. toraj povaod tarn, 
k|er zadostuja risanje breznadaljnlh 
obdelav. Seveda projaktanl prl rlaa- 
nju uporaWiatudi izredno bogal na- 
bor (unkclj klaslfinega rafunalnliko 
— ranja. SImbole 


. . I elementa. bp, funkcljo. 
itavllo In oznako pnkliudkov). Tudi 
la simbole lahko z.vdalanlm ganara- 
torjam simbolov anostavno genoh- 
ramo, Pa potrebujamo takinaga, ki 
ga V bogati knjiznici simbolov na 
najdemo. In naj ia enkrat poudarlm. 
da so tudi logitnl simboll v skladu 
8 predpisi OIN ozlroms phporotlli 
lEC. toraj anaki, kot jlh upor^iamo 
tudi V domaPi dokumentaciil. 

Simbole lahko zdru2u|eino v sku- 
plne simbolov. Take lahko s temi 
skupinami simbolov - nekakinlh 
makrov - z enim klicem pokllpemo 
standardne shame dovodhlh poll, 
motornlh blokov. krmllienk. ki jih prl 


dellnirana (vnaprej doloPImo o: 
ke, funkclja. prlkl|uPne sponka Ir 
Upa vsah posameznih simbolov) al 
pa lakkne. da vsak element - aim 


PPS - ET 2 - projektno 
vodenje 

Tako kol lahko v prvem elektro- 
lahnlpnam modulo Iz baza kontak- 
torjav izbiramo poljubne kontaktor- 
je all releje. tako lahko sredi data na 


bazo lahko artikla rotno vna- 
Samo. OpIsI so v trah razliPnih jezi- 
klh, tako da lahko pnpravlmo po- 
nudbe, pradraPuna, poroPlla In dru- 


laktiranje lahko plaairall svoja Izdah 
ke la tlsb proizvajalcl, kl so ponudlll 
prospekte na raPunalnikkem medlju 
- disketl. 

Druga vrsla so loglPnl simboll, B- 
bp simbolov, kl vsebujajo Sa vso po- 

CADdy 

PODPRTO PROJEKTIRANJE 


proizvajalcav ponudll tudi zbirKa ar- 
tlklov jugoalovansklh prolzvajalcav. 
saj Po ustrezna distribucija podat- 
kov prolzvajalcav v to in podobne 
baza kmalu eden od pogojav njrho- 
ve prodajne uapainosti. Tako bo 
uporabnik CADdy PPS enostavno 
vlo2il disketo V raiunaintk In prapi- 
sal ustrezna podatka v svojo bazo. 

Vsak artikel je opiaan s priblIZno 
20 poljl (koda, naziv. lehnlinl opis. 
proizvajalec. teZa, dimenziie. nabav- 
na cena, prodajna cena, poljubnl 
opisi ild.); poija lahko poljubno dell- 
nlramo, z Izbiro ustreznega lormata 
za lapis se nam izpISejo same Zale- 
na, V Zelanl obllki. Formata razliinlh 
seznamov labko poljubno ganerlra- 
mo. V okviru Oaze artiklov lahko 
opravijamo razna kalkulaciie. Ilala- 
mo razllina proizvajalce za rate iz- 
delke rn tako izberemo najugod- 
nejia. 

Da |e CADdy PPS sodobno orodje 
za spremljan|B projektov, nas pra- 
prltajo niegove zmogljcvosti. V ET 
2 lahko pokllOamo v ^ 1 generiran 
seznam elementov doloPenega pro- 
jekta in ga tu poljubno obdelamo. 

V projekb uporabljene artikle lahko 
poljubno sortiramo. gruplramo po 
razllOnih proizvajalclh. saveda pa 
lahko sezname ie adltlramo. S po- 
moijo CADdy ET 2 Imamo praktiino 

V Istem trenutku, ko je na razpolago 
seznam artiklov, te tudl vsa potraP- 
ne kalkjiaclje, ki nam mnogokrat 
diktlrajo tudi projektne odIoSItve. 
Zato lahko izredno hitro prlpravtmo 
tudi nekaj razlifinih variant, ki so 
pogoj za uSjMSen projekt, pa zanje 

V klasidnem nafiinu projektiranja 
vse preveikrat ni Ossa oziroma Oe- 

V projektu obdelane elemenie, ki 
jih predslavimo z amm simbolom, 

dele (npr. varovalka je sestavijena Iz 
podnoija. talilnega vtoZka itd.), ce- 
ne lahko kaixuhramo po aestavnlh 
dellh all na temeiju veOjin oziroma 
maniSIh makrov. 

Prav tako kol artikle vodlmo tudi 
seznam dobaviteljev. Tudi posame- 
zen dobavilelj je opisan z vebjlm 
ilevilom poda(kov(firma. naslov. te- 
lelon, telefaks. kontaktna oseba 
itd.j, poljubne lahko uporabimo za 
posvetovanie s kontaktno osebo. 
naroPilo in podobno. 

Slatamski parametri omogoCajo 
prilagoditev programa radunalniSki 
strojni in penterni opremi ter izbiro 
jezika. upravljanie podatkov pa skr- 
bi za vnos In brisanje podatkov, re- 
organlzacljo baze, brisanje in kon- 
vertlranje projektov v bazi ter za sta- 


24 Moj mlkro mnoge druge). vrsta releranc ie Mi- 
di V Sloveniji, £eprav smo s pro- 
gramsko opremo Sela v lanskem la- 
tu priPell Intenzivno triib (ISKRA 1 

^UZEMBERG. ENERGOIN^ENI- ^ 

RING. PETROL. lUV. TQA. IBE ltd.), J 

zadovoijstvo kupcev. mreia kupcev i 

in izmenjava novih simbolov in apli- 
kaeij V njej, sodelovanje s Fakulteto 
za elektrotehniko. kompleten InZe- 
niring programske oprema (vkljuC- 

nem ceniru CADdy z naisodobnejAo 
gratIPno raPunalnlSko strojno in pe- 
riterno opremo. vzdrievanjein. sve- 
tovanjem. aZurIranjem). hrter rta- 
daljni razvoi programske opiBme. \ 

nemSke. angleSke In slovenske vsr- t 

zljs. programiranie speclalnlh apli- I 

kacij s programskim jazikom CADdy I 

PLUS in s tern pnlegejanie pro- i 

gramske opreme na ko2o uporabni- i 

kov. veOleine izkuinje in nekonku- i 

renpnosl lirm na domaPem In tujem a 

trgu brez uporaba raPunalniSko | 

p^prtega projektiranja - vse to ao I 

temeljl. na katerih gradlmo nov i 

standard na podroiju raPunalniiko i 

podprtega projektiranja v Slovenlil I 

in Jugoslaviji v elektrotehniiki stro- I 

ki. vse to je - CADdy Elektroteh- I 


SEZNAM POSLOVNIHFARTNEftJEV.KI I 
SOPELUJEM POLEO IB-RAdUNALNI- I 

Ski inZenihino phi ophemlianju 1 

CADOy PnEDSTAVtTVEHEaA CEHTRA ‘ 

COMMERCE LHJBUANA 61000 UMB- 
UANA. EINSPIELERJEVA 6. ZASTOPA 
ASEM-lTALUA 

ELMOT SE2ANA 66210 SEZANA. ORE- 
gjlV „ UU|LJ.«A, um- 

HIHA-PAUL HILOEBRANDT GmbH MAN- 
HEIM. 6635 BRUHL BEI UANHEIM 
MINERVA VAHA20IN. 42000 VARA2DIN. 
BRACE RAOICA 18. ZASTOPA NOWA- 
TRON AVSTRUA 

MLACOM d.0.0. UUBUANA. 61000 
UUBUANA. CELOVSKA 165 
SYS ZAGREB. 41000 ZAGREB. LEHHN- 
GRAOSKA I 


CADdy Elektrotfehnika 
- izziv, prilo^ost in 
najbolj^ izbira 


V Industnjskem biroju ie veC let 
uporabljemo omenjeno program- 
sko opremo v praksi In ved Kot potr- 
dlla je naSa priOakovanja. Zato smo 
organizirall predatevitve v sodelova- 
njj z Elektrotehniiko zveeo Slovanl- 
je V Sestih slovenakih meatin (Ljub- 

Gorlca. Jesenice, Trbovlje), na (reh 
jugoslovansklh aejmih. sreOanju Cl- 
GRE 89 na Bledu In v prostonh 
naiega poslovnega centra. Predsta- 
vltav zmogljlvosti so se udeleiill 
stroKovnjaki Iz ved kol tristo sloven- 
skih In jugoslovansKin lirm, zmogljl- 
vosli so jih navduiile. Ogromno za- 
nlmanje. dostopna cena, ved llsod 


inslaliranih paketov in Izjemne refe- 
rence V lujini (BBC. CONTINENTAL, 
OeSY, DEUTSCHE VYNCKIER, EN- 
KA AG. EC ERDOL CHEMIE. HERA- 
EUS, KRUPP. ROBERT BOSCH. SA- 
ARATAHL. SIEMPELKAMP. WAK In 


Titova 118, pp 69 
61113 LjuMjtna 
tax: (061) 34SM56 


Dne 05. 03. In 08. 03 1990 (ponedaljek In torak) organiziramo v CAOdy 
predstavilvenem ceninj. v sodelovanju s poslovnim partnerjam firmo 
Studio PC iz Celovca. zaslopnikom za radunalnikt Everex v Avstrijt In 
Jugoalavijl, akupni pradatavitvl programskaga grafidnega pakeia CADdy 
in grafidna poataja EVEREX STEP 386125-16. Predstavihn bomo pridell 
Ob 9.00 in kondall ob 15.00. Polag oanovnih podatkov o programsXI 
opremi in celotni ponudbl EVEREX STEP aistemov tar ostala radunalni- 
9ka atrojne In parlfama oprema. bomo obiskovalcam strokovnjakizraz- 
lldnlh tehnldnih podrodlj praktifino pradslevlll radunalniiko podprto 
projaktiranje In sicar ob 10.00 konstruiranja (vkijudno Z 30 volumskim 
modelerjem), ob IZ.OOelektrotehnlkr i elektroniko ter ob 14.00 arhitek- 
luro. Bralce revije Moj mlkro vabimo. daai ogladatepradstavitvl v Indu- 
strijakam biroju Ljubljana, Titova 11E 

RTKERNEL ZA TURBO PASCAL 5.0 IN 5.5 

Vecopravilno delo v realnem casu 


I sih boll all manj draga 'az- 
I I koina Igraba In le redkokdei 
orodie v rokah zanaseniakov. Danes 
pa |e nai vsakdanjlk vss Dolj zapol- 
n|en z uporabo lega prlpomoika. 
Vellko podjetli In zasebnikov ga 
uporablja prl poslovanju, mnogi tu- 
Oi za spremljanie In krtnlljenie proiz- 
vodnih procasov. 

Resen uporabnik se v okolju. ki 
mu ga daje obl£a|na konflguraclja 
raiunalnika. labko kai bitro pobull 
ulesnienega (naibolj raziirjan ratu- 
nalnik IBW PC/XT/AT all Kompatibi- 
lec). &e posebei pn industriisKIh 
apllkaciiah. ko Zellmo spremliatl in 
nadziratl prolzvodnl proces, lahko 
ka| hitro naletimo na teZave. Dokler 
ni blip ne trZISij viSjenivoiaklh jezi- 
kov, kot sta na primer C In Turbo 
Pascal, le bllo treba veCino Indu- 
strijakih apllkaclj napisall v zbirni- 
ku. To pa |e bllo dolgotrajno In lei- 
ko delo. 

Pn svoiem delu uporabliem Tur- 
bo Pascal. Dokler v projeKtu nl bllo 
zahlev po bkratnl obdelavl veC para- 
lelnlh procesov. se je dale vsako 
apllkacijo zelo elegantno In hitro re- 
SItl. Prl proiektih s paralelnlml pro- 
cesi 08 so se poiavlle teZave (upora- 
ba prekinilev, uporaba skladov... ). 
Za Turbo Pascal verzlj 5.0 In S.S je 
priSla redllev v obllkl softvera z ime- 
nom flTKERNEL, kl omogoba veto- 
pravilno delo v realnem Casu (real 
lime multitasking). Dodatno ga odll- 
ku)e ie relalivno enostavna uporaba 
(popolnl zaCetnIkI bl verieino imell 
nekaj leZav). BisNo ie shraniano 
« enotl RTKERNEL.TPU. 

RTKERNEL ie namenien razvijal- 
cem softvera, kl Zeli|o profesionaino 
obdelovati process (zaiemanie po- 
datkov. obdelava poOatkov, krmilje- 
nie process) na raCunalnikih z ope- 
racljsklm sistemom MS-DOS v Tur- 
bo Pascalu. Programerju ponuja 
gradnike za razvijanie softvera v re- 
alnem Casu. 


Kaj omogofia RTKERNEL? 

RTKERNEL omogoCa: 

- praktiCno neomejeno itevllo 
opravMlangl. tasks. omeiPevvStevl- 
lu opravll je V velikostl RAM, kereno 
opravllo zanteva prIbliZno 1 K pom- 

- veC kot 10.000 (desel llsoC) pre- 
klopov opravll na sekundo (16 MHz 
AT) 

- preklopni Css opravll je kpnstan- 
ten, ne glede na Stevllo opravil, ' ' ' 
jB prl drugih veCopravllniiklh an 
mih vellka hiba, saj se lahko zgooi, 
da se prl veCiem Stevllu opravll zaC- 


lahko akiivira direktno Iz t.l. Inter- 
rupt hendleria) 

- koprocesorska podpora (C« je 
vdelan koprocesor. ga lahko upo- 
rablja poljubno Stevllo opravil) 

- podpora prekinil 

izmeniavo podstkov meu upisvin. 
aktlvlranje in suspendlranje opravil. 
kar je posebei phmemo za zajema- 
n|e podatkov iz procesa. prenos po- 
datkov In krmllienie procesov) 

- time slicing (RTKERNEL lahko 
uporabliamo kot sistem time sha- 
ring. ki Css CPE enakomerno razde- 
II meO opravlla z enako prioriteto) 

- semalori (omogoCaio izmenjavo 
signalov med opravlli. uporabljaio 


- poCInl nabiralniki all 
(namenjani so izmenjsvl podatkov 
mad opravlli in vmosnemu shranje- 
vaniu podatkov: lahkoiin uporabiia- 
|0 tudi Interrupt bandleriD 

- raCan je DOS '■reenirsnee- (DOS 
kot tak nl tlpa -raenlrarce-, 
RTKERNEL lahko kliCe DOS iz raz- 
IlCnlh opravil in |ih sekvanclalizlra. 
opravlla pa lahko poljubno operlre- 
)0 z DOS I/O) 

- pre-emptive disc I/O na raCunalni- 
kih AT (Cakaini Casi pri Citaniu all 
pisariju na dlsketo all na IrOI disk, 
na primer predpozicioniranie glave. 
so ns vol |0 diugim opravilom, pre- 
pustnost all uCinkovltost programs, 
ki uporablja vellko I/O datotek. pase 
z uporabo RTKERNEL bistveno iz- 
boliia) 

-popolns Integraclieziezlkom Tur- 
bo Pascal verzij 5.0 In 5.5. 

Procesi RTKERNEL (angl. 
so reallzirani kot procedure brez pa- 
rametrov, ki lahko leCeio paraleino, 
vendar 005 o tern ne ve niC. Za 
sinhronizsclio med oprsvill uporab- 
' sematore. za komuniksciio 


■d njimi 


- koprocesor 

- MS-DOS 


- Turbo 

V programu Turbo Pascal more 

biti V stsvku -uses- naipre) deklari- 
rana enota CRT In tele potem enou 
RTKERNEL. Iniciallzacljska koda 
enole RTKERNEL omogoCa: 

- inlcielizaci |0 inlernlh podatkov- 
nlh struktur 

- Cllanie prekinitvenih vekloriev 

- RTKERNEL ae obesi na BIOS za 
raalizaciio pre-emptive disc I/O. 

Za to uporabi prakinitveni vektor 
K2 (za raCunalnike AT in 386). 

- glavni program se v flTKERNEL 
pretvorl v -main task- 

- realizira se opravllo v praznem 


iate- - interna ura RTKERNEL sapostavi 


procedure exit vsl uporaPI)eni pre- 
klnltvenl vektorji postavljo v Izvlrno 
slanie. Opravilo |e procedure FAR 
brez parametrov (prevedana z opci- 
jo ftP-i-l all pa deklarlrana v ob- 
mo6|u vmesniSke enole, angl. inter- 
lace unite). Opravllo i 
sklad. prioriteto, Ime.. 
opravlla se nalotlio vse lokalne pp- 
datkovne strukture. Vsako opravllo 
lahko uporablia globalne podatkov- 
ne strukture. Opravilo je vedno 

V enem od nasledniih slanj: 

- current (v doloCenem Irenutku le 
lahko aktivno samo eno opravllo In 
to |e tisto. kl ae Irenutno izvaja) 

- ready (to so vss opravlla, ki bi se 
lahko izvajala) 

- blocked (ta opravlls ne moreio 
teCI. ker Cakajo na ustrezen dogo- 
dek. na primer poCtni nabiralniki. 
semalori. aktlvirajo pa se lahko pre- 
ko Interrupt handleria all prek kake- 
ga drugega opravlla) 

- delayed (ta opravlla se za doloCen 
Cas pO3lavl)0 v stanie Cakania. po 
izteku Cakanja pa se preko timer 
interrupt handleria avtomatiCno po- 
stavijo V slanje ready) 

- timed (opravlla. kl CakajO na kak 
dogodek. vendar s Caaovno omejl- 
tvijo. v stanje ready pa se poatsvijo 
s poiavom dogodkaali pas prekora- 
Citvljo Casovnega limlla). 

Opravlla, ki trenuino ne teCeio. so 

V razlICnIh Cakalnih vrstah. glede na 
status opravlla. Kda) se katero od 
opravll Izvaja. |e odvisno od njego- 
vega statusa In -voznaga reda- 

- angl. schadulera. Spremenl|lvke 
tlpa semafor sp lahko v apllkecl|i 
poljubno deklarlrana, vendar pa ao 
lahko manipullrane i 
durami RTKERNEL. 

Kaj je problem 
REENTRANCE? 

To )e problem. Kl se oojavi, Ce 
kako Kodo hkrati izvaja veC opravil. 
To pomeni. da kako opravllo vedno 
znova -vslopa- v kodo. In to prej. 
kot )o kako drugo opravilo zapustl. 
Prl veCopravilnosll pezimo, da |e 
CIm vaC kod vrste -reentrant-, tako. 
da jih lahko uporabija Ctm veC opra- 
vll. Sistem fun-tima Turbo Pascala 
|e zelo obseien (unit system, cri. 
dos... ). To pa pogojuje probleme 
vrste reentrant. Unit system je reen- 
trant. razen operaci) na heapu. TudI 
za kontrolo heapa ima RTKERNEL 
doloCen mehanizem. Za druge dele 

ci|a usirezne sinhronlzacllske n 


Uporaba hf... 

'o se manifestira pri uporabi pi 

, dispose. 


RTKERN^ predvidene spremen- 
Ijivka tipa semafor z ime nom -haap- 


Kateri so osnovni 
gradniki 

vecopraviliuskega 
sistema RTKERNEL? 

1. Scheduler - preklopnik opravil 
skrbi, da opravllo v slanju ready in 
z naiviCjo pnonteto takoj steCe In da 
je itevilo praklopov opravll mlnimat- 
no: lanko ga tudi izkliuCimo ell pa 

o time slicing. Time slicing 

.. prlsilen preklop opravil 
z enako prioriteto v stanju ready po 
doloCenem Casu. Scheduler skrbi. 
da pridejo vsa opravila na visto po 
doloCenem -voznem redu-.) 

2. Semetor - to |e mehanizem za 
slnhronizaciio opravil. lahko pa s< 
ga predstavliamo kot Stevec dogod- 
' - in ga oblCa|hO deklariramo 

' - Uporablia ga lahko 

sieviio opravll. prav tako 
gramu lahko uporabliamo 
Slevilo semaforov. Proce- 
. - . .tsema- imctaJizirasemafor 
z doloCenim Stevilom dogodkov, 
prpesdura -signal- pa shrani dogo- 
dek V semafor, -wait- ga iz semafo- 
ra vzsme. Cs je na voljo. Semafor 
lahko shrani do 65535 dogodkov. 
TIpICna uporaba semaforaje prenos 
programske kontrole ne drugo 
opravllo. Drug primer uporaba le 
navzkriZno izKI|uCevan|e. To pome- 
ni. da se V primeru. ko veC opravil 
uporablia Isle globalne podalke. za- 
gotovi Konslstentnost podatkov ta- 
ko. da naenkrat lahko s podatki ma- 
nlpulira le eno opravilo. V tern pn- 
meru uporabimo en semafor kot Ko- 


3. Mailbox all po 
- ker la komunikaclia preko globe 
nih podalkovnlh struktur lahko m 


- 64 prioritet omogoCa zelo natenC- 
no vodenje programa 

- pre-emptive scheduling (to pome- 
ni. da se lanko preklop opravila na- 
reOI V vsakem trenutku: opravllo se 


le se 'protecldos(true)- 


novo Iniclallziral 
unICII naslov return prvega opravila. 
Pri nasledniem akilviraniu opravlla 
' se sistem poruClI. S procedu 


ment|lvke, ki lahko vsebu|e|o doto- 
Ceno atevllo sporoCil in so lahko 
poliubnega podatkovnega tipa (ar- 
ray. record... ). Opravlla lahKo 
V mailboxin puiC8)0 In |oml)eto spo- 
roCMa. Ce je nabiralnik poln. se 
opravilo. K 

Hraza 

u spot prostor. C 


ilecldos- lahko zi 


lo DOS sporoCilo spreieli. 


I 


spendira do apraietja sporodlla. Ved 
opravil lahko uporaPIja isti nabiral- 
nlk. NabIralnikI so organizlrani kot 
skladi FIFO. Osnovna prsvlla za or- 
ganiziranie mallboxovao: 

-V stavku jse mora biti deklarlrana 
enota RTKEflNEL 

- traba la deklarirati konslanlo 
maxmallboxalze. ki dalinira maksi- 
malno Stevilo sporoill v nabiralniku 

- treba le deklarirati podalkovni lip 
z imeni tipov sporodil, ki ga poljub' 
no izberemo 

- V kodo source je treba vkljudlti 
Include lile mallbox.det. ki vsabjje 
deklaracllo tips nabiralnika 

- ie nodemo, da je nabiralnik upo- 
raben tudi za drugs programe eno- 
ta. moramo deklarirati include file 


mailbox. int v vmesnik na podrodiu 

- nazadnjedodBmo include file ma- 
ilbox.imp, Ki vsebuje kodo prej deti- 
niranih procedur. To deklarlramo 

V delu enote implementation. Poil- 
ne nabiralnike je treba v aplikacijl 
deklarirati tako kot drugs apremen- 
Ijivke. Z nabiralnikom nl mogoda 

V aplikacijl direktno manipuliratl. 
Praden lahko nabiralnik uporabimo. 
ga moramo preko procedure 
oinitmb- iniciallziratl. Lodimo nor- 
malna in pogojne operaciie mail- 
box. Normalni operaci|l sta put in 
get. 6e se Helena operaclja ne more 
takoj izvraitl. se oprevllo za nedolo- 
den das suspendlrs. Pod pogojno 
operacijo razumemo operacljo. ki 
se sproti samo. de se lahko takoj. 


Opravllo se suspendira samo. de se 
izvaja operacija opravlla z vISjo pn- 
orltelo. 

4. Interrupt handler - osrednja na- 
loga softvera v realnem dasu je ob- 
delaua prakinilev. Takoj ko v kakem 
programu dela ved opravil, je a 'po- 
olingom- (staino preverjanjs do- 
godkov) leiko dosedi dobre reakcij- 
ske dase. Prekinjanje -poollnga- 
lahko povzrodi. da opravlla z nizjo 
priorlteto sploh ne prideio ved na 
vrsto in se tako zapravija dragocan 
das CPE. Zato je treba -pooling- 
nadomestltl a prekinitvami. S tarn 
doseiemo boIjSe reakpijske dase in 
optimalnetSo Izrabo obstojedega 
nardvera. Interrupt handier lahko 
predstavimo kot opravllo. KI tede 


z vtSjo pnonleto kot vsa druga opra- 
vlla. Priporodijivo ie paziti na: 

- Inlemjpt handler nima svojega 
sklada. Uporablja sklad opravtia. ki 
smo ga prekinili. 6e kako opravllo 
prekinemo v DOS. potem se uporabi 
sklad DOS. 

' Vsako opravllo si mora rezervlratl 
vsaj 512 bjdov za prekinrtve. 

- Dokler je akltven interrupt hand- 
ler, nl mogoda obdelali kake drugs 
prekinrtve. Zato mora biti das izvaja- 
nja interrupt handleria dim Krajai. 

- Interrupt handler se Izogne ope- 
racijam. ki niso v tern hlpu nuine in 
jih preusmeri na drugo opravilo. 


Ravnp zaradi tega lahko redemo, da 
{8 mo2no z RTKERNEL dslatl v real 


- Hardver mora pODOlnoma podpl- 
rati ta koncept. Proceaor ukazuje 
prek regislra ■•inlernjpt enable bit 
status*, lie le bit postavlien, se pra- 
kinllev lakei obdela. sicer pa se ob- 
delava odloii da postavitve bita. Ob 
prekinitvl se aktualna vsebina sta- 
tusnega regislra naloil na sklad in 
interrupt enable bit se postavi na 
nip. Sedai Interrupt handler ne spre- 
jema nobene prekinitve. Instrukeija 
IRET (Interrupt return) na koncu 
handierja postavi slaro stanje sta- 
tusnega r^istra in tudi Interrupt 
enable bit na ena. Oe pa bi sluiaino 
handler vzel preveP Casa. |e moiino 
Interrupt enable bit postavlti tudi 
i proceduro 'enable interrupl*. Pa- 
zili je Ireba. da lahko pride do pre- 
klopa opravlla v vsakem trenutku. 
Ce je prekinitev dovoljena. Interrupt 
handler naj bo v Turbo Pascalu de- 
klariran kot interrupt procedure. PrI 
prevajanju mora bitl postavijena 
opciia (S-), da lanko prekinitav ste- 
Ce tudi teds). Ko je aktiven sklad 
□OS all pa je eamo Se 5\2 bytov na 
skladu opravlla. Interrupt handler 
lahko pitemo na viijenlvo|skl ravni 
(nl nujen zoimik). Ce ga pICemo 
V zbirniku. moramo shranitl vse re- 
glstra na sklad in register DOS mo- 
ramo naloiiti s Turbo Pascalovim 
data segmentom za primer mtero- 
pravllne sinhronizaciie all interopra- 
vilne komunlkacije. Treba se |e iz- 
ogniti veC kot enl Interopravilni sin- 
hronizaclji all komunikacijl v enem 
interrupt handlerju. 


KakSne so podpome 
enote (Support Units) 


Za uCinkovitejSe delo obstaiajo 
enote Turbo Pascals, kl direldno 
poOpIraio In uporabljaio veCino 
opcii RTKERNEL: 

1 Unit Timer 


- ima direkten dostop do spremen- 
Ijlvk BIOS 

- je primer preprostega. uCInkovl- 
tega in zelo uporabnegs Interrupt 
handierja. 

3. Unit Rttextio 

- omogoCa razOalltev zaslona veC 
opravilom (vsak opravilo ima svoje 
okno) 

- vsakemu oKnu prlpada par dato- 
tek (input, output), kl jih odpremo 
s proceduro •opentextwindow* 

- za pisanje all Citanje v okno |e 
treba uporebiti formulacijo writein 
(taskout... I 

- pazitl le treba. da nikotl dve opra- 
vili ne Cakata ne vpis s tipkovnice 

- je hardvarsko odvisna enola. saj 
ima direkten dostop do video RAM. 

(ekstno datoteko ne paraielnem 
prIkIjuCku 

- V mailbox vpISe Ime datoteke. kl 
jo 2 elimo izpisatl 

- opravilo za vsak znak iz Oatoteke 
preveri, all je liskalnik prlpravljan in 
se. Ce nl, za doloCen Cas suspendi- 
ra. Na vsakih 50 znekov se slmulira 
•printer not ready • 

- to je tipien primer programs, kl 
teCe V ozadju. 

5. Unit CpumonI 

- lahko men obremenitev CPE mad 
izvajanjem veCopravllnega progra- 
ma. Merimo |0 v odslotklh. To dose- 
temo z opravilom s prioritato ena, kl 
V neskonCnt zanki inkrementira Ste- 
vec. Cb starlu se preveri, kako hitro 
lahko Steje, Ce teCe kot edlno opra- 
vilo V progrsmu. Ob Izvajaniu pro- 
grams se prlmerja maksimalna hl- 
trost Stetja z dejansko. Klicati je Ire- 
ba proceduro •percentcpuneeded*. 
Merjenje lahko teCe. Ce Imajo opra- 
vila, ki jih merimo, vi §|0 priorlteto 
od ena (razen opravlla idle). 

6. Unit Rtcom 

- omogoCa spreiem in oOdaianie 
podalkov prek seriisklh kanalov. kl 
gresta prek mallboxa. Ue harover- 
sko odvtsen. saj imamo direkten pn- 
stop do registra na UART. 


- )e neodvleen od RTKERNEL In ga 
lahko uporabimo za sekvenCne pro- 

- dsje moZnost merjenia poljubne- 
ga Stevlla neodvianih Caaovnih in- 
tervalov 

- Casovna razprSanost (loCIjivosI) 
je 0.635 mikrosakunde (to je veli- 
Kostni razred izvedbe ene procesor- 
Bke instrukclje) 

- je hardversko odvisna enota. ker 
ima direkten dostop do timersko Irv - znake s tipkovnice shranjuje v po- 
seben medpomnilnik 

- v nasprotju z enoto CRT je proce- 
sor med Cakanjem na vpis s tipkov- 

- prekinitev s tipkovnice voOl na 
laslen interrupt handler 

- la handler oO prekinitvl kllCe 
handler BIOS, ki potem Izpolni zah- 
tevo s prikIjuCka tipkovnice in rese- 
bra prekinitveni kontroler. Handler 
enote preCita znak iz medpomnilni- 
ka BIOS tipkovnice In ga odloii 
V mailbox. Opravilo. kl Caka na ta 
znak, ga vzame Iz mallboxa preko 
rtkeybrd.readkey 


Praktiden primer 


Za boljCi obCulek o uporabnosli 
opisanega bom preOstavil preprost 
veCopravlIni program. Neko opravi- 
lo bo Citalo poljuben niz s tipkovni- 
ce in ga obdelalo.drugo boCtelo do 
nekegs itevlla In izpisalo vsako sto- 
to Ctevilo, tretje pa bo po seriiskem 
kanalu sprajemalo podatke in )ih iz- 

Sklep 


V praksi se ta softver izkaie kot 
zelo uporabno oroOie. Uporabliamo 
ga v sklopu optimizacije vodenia 
ogrevanja peCi v 2elezami Ravne. 
RTKERNEL lahko kupile pri njego- 
vem avtoriu Pelru Petersenu. 
Krohnskamp 5. D - 2000 Hamburg 
60 (telefon: 9049/402700421). 


REVIJA 
IN INEX PA MARIBOR 


vabita na: CeBIT (Hannover) 

21.3.-26.3. 1990- Svetovna razsiava pisarniCke. inforrrtaci)Ske in 
telakomunlkaci|SKe tehnike 

PROGRAM! POTOVANJA z odhodi iz: 

Ljubljane: 21.-26. 3. in 23. 3.-26. 3. 1990 cena: 4.900,00 din 

Maribora: 22.-24. 3. 1990 cena; 4.904.00 din 

Zagreba: 21. 3.-24. 3. 1990 cena: S.014.00 din 

Organiziramo tudi prlkljuCne lete Iz drugih krajev Jugoslavi|e. 


SICOB-PARIZ 

23. 3.-26- 4. 1990 
Mednarodni salon informatiks, 
pIsarnISkega poslovania. 

Datum potovania z odhodom iz 
Ljubljane: 23. 4.-25. 4. 1990 


natlke. komunikaci) In orgamzacije 


cena: S.460.00 din 


MoinI odhodi tudi Iz drugih kra/ev Jugosleviie. 


NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO 

HONG KONG 

1. COMPUTER- Razsiava raCunainIkov 

2. FURNEX - Razsiava pisarnISke in raCunalniSke opreme 

3. BEE/OFEX - Razstavs pisarniSkaga poslovania, pIsamiSke 

avtomatizacije In poslovne komunikaciie. 

□atumi odhode: 6. S.-16. 5. 1990 
Kraj odhoda: Iz Beograda (prikl|uCnl leti 

iz Maribora, Ljubliene In Zagreba) cena: 15.000,00 din Zahtevajte naSa programe: 

INEX PA MARIBOR 

Slovensko ulica 20, 62000 Uarlbor 

tel.: (062) 24-572, 24-671, telex; 33-243 

Zelimo vam prijetno potovanje 

- INEX PA MARIBOR in MOJ MIKRO 

UPORABA RAZSmjENEGA POMNILNIKA 

Skok na 16 Mb 


(x=2,3,4,5... ). Tods DOS ir 
deluiela Is v resinem nafinu, 
nadinu pa pomnilnik fiaz 1 t 


10 plsall BIOS za radunal- 


nlke aarlie AT. Napisali so dve zelo 
korlstnl nitini, ki nani omogobta 
kontrolo nad razairienim pomnll- 


Torej, ie imate AT (all sevada 
kompaiibilca) in Xakian kilobyte 
raziirjeiwga pomnllnlka. na delol 


SAVIN GORUP 


I ~ I eta 1981. Kosoiz lovarn vell- 
L kaga modrega (IBM) priSII 
I I prvi PC- ji, so bill pomnilSkl 
£ipj zalo drag!. pomnilnISka kapaci- 
tele radunalnlkov pa maihne. Rabu- 
nalnlkl a 64 K pomnllnlka so veliall 
za •prostome*. ved kot 256 K pa |e 
blla ie dials perverznost. IBM si je 
za prvo dniilno svo|lh PC-iev Izbral 
Intelov proceaor lAPX 8086 (8068). 
kl je zmogel naslovili ves megabyte. 
Ko ja vBljal rek •Dober program se 
da spraviti v 64 K-, {s bilo to vseka- 
kor dovolj. toda s pohodom Sest- 
najslbltne tennologlje In padcem 
cen dinamidnih pomnllniiklh dipov 
le en megabyte postal ie nekollko 
omeiu{Oda znamka. 

Kako 6ez 1 Mb? 


IBM PC/XT je postal dez nod sve- 
lovns uspeSnlca In programska 
oprema zanj je rasla kot gobe po 
dei|u. Program! so postajali veOno 
»edji in so zmogli obdelovati vedno 
vedje kolidine podatkov. Toda Nard- 
verske barlere se pad ne da podreli. 
zato so se prilagajall programerji. 
ProgramI so uporabljall prekrlvke 
(overlays), kompresljo podatkov, 
optimlzacljo kode... toda meja je 
ostala in posisjala vedno bolj bole- 
da. Koje Intel lansIralprocesorlAPX 
60286 in ko ga je IBM zadel vdelova- 
11 V svo|B AT-je, le radonalnllka jav- 
nost pridakovala ludi nov operacij- 
ski slstem, ki bo podplral razilritev 
naslovnega prostors na 16 megaby- 
tov. Toda, kot vidimo. DOS je ostal 
m OS/2 ie sedaj ni odiiden vseh 
broSdev,,. Tore) - kako dez en 
mega? 

StrokovnjakI Iz Intela, MIcrosofta 
In (.otusasostaknltl glave In -Izumi- 
II- protokol, kl je omogodal naiprej 
6. V najnovejii razlidici pa vsen 16 
megab^ov pomnllnlka celo navad- 
nemu PC-ju. Skrivnosi LIM EMS 
(lotus-lntel-Microsott Expanded 
Memory Specification), kot je bll 
protokol Imanovan, je b<lo prekrlva- 
nje pomnilniikih stranl (memory- 
paglng). Te stranl so v pomnilni- 
ikem prostoru. dostopnemj 8086, 
poseben gonllnik (driver) pa naloii 
llsto stran. Ki je programu potrebna. 
Zato so V EMS pomnllniku labko le 
podatki, obllkovani vblokih po 64 K. 

RazSiijeni pomnilnik 
(Extended Memory) 

Drugs moinost za prebo| v 16 Mb 
je blla strojno podprta, vendar le od 
procesorja 80286 naprej. Gre za po- 
vsem praprosto linearno razilritev 
pomnllmikega prostora s 24-bl(nlm 
naslovom. Slcerseleposliii. da dlo- 
vek lanko pokllde nekai z lokaclje 
2345676, vendar deluje le v tollko 
opevanem (pa tako malokrat upo- 
rabljenem) zaiditenem nadinu delo- 28 Moj mikro 


Skrivnosti v BIOS 


Rutinl su skrill v prekinitvl itsvll- 
ka 15H (Interrupt ISh). Imenovartl 
•Cassete and Extended Services- 
(rutlne za upravljanje s kasstami ter 
razilriene rutlne v prostem prevo- 


du). Tu je sicer kup korlstnlh funk- 
clj, vrednlh razlage, toda nae zani- 
mata le dve: funkcl/l 67H In aSH. 

Funkclja 87H (Move block) nam 
premakne blok pomnllnlka Iz ene 
fiziens loKacl)a na drugo v veam 
pomnllnISkem proetoru (vsan 16 
Mb), izvaja se v zaiCItenem na6lnu 


dels procesorja, zatosovse prekinl- 
tve izljuiene. V apllkacliah. kl delu- 

ianju dolgib blokov pride do leiav 
zaradi ignonranja preklnltev, naCe- 
lorrta pa to nIKogar ne motl. Na Kret- 
Ko lahko opiiemo to funkcljo ta- 


/• adresi blokov sia 2«-bItni (long), 
length je dolzina bloka v besedah */ 
long tmpiOt: 

tmp:(long)FP_SEG(aestinatiDn)*16+(long)FP_OFF(de9tination>: 
ext_transt{sovrcB, tmp, (len-t -1 )/2) ; 


/« testiramo dolovanje funkcij */ 

C char dijmmy[*096] .dummy2t4096] ; 

/* POZOfl! polja zs prenos morajo imeti aodo stevilo bytov. 

clrscr(); ^ t d d ' \ " I ())• 

if (ext _jnem()<4) exit(); /• potrebu jettio veaj 4K «/ 

ex t_in( dummy. OxlOOOOOU, 4096): 
ex t_ou t ( OxlOOOOOL ,dummy2 , 4096 ) : Vhodnl parametri: 

AH=87H 

CX=dol2lna bloka, kl es prema- 
kne V BESEDAH (2 byta) 
ES:Sl^kBzalec na GDTtabelo (opis 
gle| spodail) 

Izriodne vrednoetl: 

Carry=- postavUen (1). C«)e priSlodo 

Zera=p09tavljBn (1), £e jeoperadta 
potekla V redu 
AH=status operaciie 
Status te lahko: 

0=OK. 

1 =napaka v parltetl pomnllnlka 
2=napaka pri preklnitvari 
3=napaka v naslovni vrett 20H 

Drugs veins lunkciia ImaStevilko 
88H (Get extended memory size) in 

raziirienega pomnllnlka v kilobytlh. 


Vhodnl parametri: 

AH=e8H 

Izhodne vrednostl: 
Carry=postavl)en. de Ja priito do 

AX'Slevilo blokov po 1 K nad mejo 
1024 K 


Global Descdptor Table 
(GDT) 


PrI funkcljl 87H )e eden od kllcnlh 
parametrov tudi kazalec na tsbelo 
QDT. Za ka) nam rabi? 

S to tabelo povemo vse. kar more 
procesor vedetl, da lahko v zaddile- 

tja po pomnllniku^ QDT re v bistvu 
eestavlien Iz iestih polj (lmsnu|S|o 
se deekriploriO po osem bytov. in 
sicer so po vrsti v pomnllniku: 

1 . deskriptor, kl (trenutno) ne rabi 
nidemur (dummy) 

2 . deskriptor trenutne QDT tabele 

3. deskriptor izvirnegs bloka 
pomnllnlka 

4. deskriptor tardnega bloke pom- 
nllnlka 

5. deskriptor programskega (co- 
de) segmenta v zaSdltenem nadlnu 
dels 

6. deskriptor skladovnega (stack) 
segmenta vzaSditenem nadinu data. 

Vrednostl v deskrlptor|)h itevilka 
2, 5 In 6 spraminia (oz. postavija) 
BIOS! 

Struktura desknplorja je pa 
takjna: 


(2 byta) 

- llzidnl naslov bloka (3 byti) 

- pravica do branja/plaania (1 
byte) 

- rezervirano za 80386 (2 byta). 

Skupna dotilna deskrlptorja je to- 
re) 6 b^ov. dolilna GDT pa 46 bytov. 

Qlavno vpraSanie pa le, kaj posta- 
vltl V GDT. Naivedjl del GDT lahko 
pustlmo prazen (oz. ga napolnimo 
z 0). razan deskriptonav izvimega 
bloka. tardnega bloka in irenutnega 
QDT. Te moramo kompletno napol- 
nltl. In sicer postavimo: 

- maksimaino doliino segmenta 
navadno na 64 K (FFFFh) 

- pravico do brsnia'pisanta na 
83h (dovollmo oboje) 

- fizidne naslove. 

Flzldnl naslovi razdirjenega pom- 
nllnlka ea zadneio od 1 megabyte 
naprej. tore] je prvi 1048576 deci- | 


Moimrkfo 29 


lAn"): msino all 100000 haKsaSecimalno. 


I UPORABNI PROGRAMI I 30 Moj mikra Pr Joga Moie ga rmkra Svet giafike 
Grafika na visoki stopnji 


Morda vas bo presanetila. da lodl|ivost nl iz- 
letnna. Oanavm modal Xartlca praKtieno dala 
V nadinu VGA z Io6l|ivo5t|0 MO x 480 in s 16 
bamami. Njegov aradnil brat data 2 lodl|lvoat|o 
752 X 5M. najataraiai pa 2 loa|ivoat|o 1280 
X 1024. Savada so vse lodljivoati brsz kakrSna- 
gakoli prepletania. Za prva Ova modala imate 

najviilo lodlilvoat pa boaie vandarle polrabovali 
doKsj naOpovpreten zaalon. 

Je impresivno. vandarle pa le to aamo bard- 
ver. Ni£ msnj impresivni niso apratnlfavalnl 
vmaanlki, kl na prav posaban na£in omopoiaio 
Oslo a programi AutoCAD in VersaCAD. Oni 
namraO na povezujejo le programov s kartico. 
ampak razilrjajo moinosti. s katerlmi se araOu- 
late V programu. 

Moinosti so ve£ kot Imprasivne.ZazsiateKsi 
ogleita tabelo. 

Povadali smo te. da hitrosti procasona in 
koprocasoria niata lineamo povezani s hitrostio 
Dsveievanja zaslona. rsakaten naSi test! so po- 
kazall, da itirlkrat hitraiSI raeunalnik (iSM AT 
z ‘87 V primeriavl z NEAT z '87) date manj kot 
dvakrat hitrejio oaveiltav zaslona. RazmiSijai- 
mo lakols: mo£ne|Sl ra£unatnik s procesonam 
80386 In koprocasoriem na 25 MHz tar s pred- 
pomnilnikom je ia pat do Sestkrat hitrejSt od 
omenienega NEAT radunalnlka; upoStavaimo. 
da le sKupno pove£anje nttrosti po izratunu 
24:1 glade na orlginalni AT. Ge zgorai navede- 
niti 150 sekund dellmo a S. IzraPunamo. da |b 
karlica N’‘. £aprav dala na bstem starem ratU' 
nalniku, sademnajstkrat nitraiSa od le Komblna- 
cl|S. Sklep: £avCAO polrebuiela hitrost. obdril- 
la svoj slarl PCXTInvstavlte 10 kanlco. Cana bo 
snaka. dosegll pa boats vsai dvanajatkrai ve£|o 
hitrost pri dalu. 

Nekaj £asa smo bill prevzeti s testiraniem 
hitrosti kartice. Po prvi resni demonsiraciil amo 
dojell absurdnost naiih isl|. Cetudi bl aktivirali 


z IBM, sicsr pa ie lahko praalar PC. Kartica 
vssbuja dvB Inmosova transpulerja. kl sta kot 
majhna -£rnca-. kl opravliata vse moiganska 
posle in zato ja nitrost dala odvlsna od nilju. na 
pa od ra£unalnlka. Delata na 20 all IS MHz. 
Imata pa tudi lasten VRAM, razdeljen na Ova 
dala - madpomnilniSki (duffer) in oanovni 
VRAM, kl Ima anega do dva Mb. Na slepite se. 
ker te itevilke zapel|e |0 - za enako delo na 
samem ra£unalniku bl potrebovall dva in polkral 
ve£)i pomnilnik. Poleg tega je tu ie l.i. -zaalon- 
ski seznam RAM- (2x8 Mb) ozlroma program- 
ski RAM. V katerem |e ves grafl£nl modal. Spat 
vas kartica varuie pred potenclaino podaanostio 
stroja. 

T 800, to je eden od obeh transputerjev. 
opravlja dala translormacije, preprostega sen- 
£en|a. preradunava skrite povrSine In Interakci- 
jo, sake nezaielane (nevidne) povriine In pro- 
gramariu is pristopen. Serijako je povezan 
i drugim transputerjsm. to |e a T 414, kl se po 
Izvadbi raznih del pn upravljanju programskaga 
pomnilnika, rasterizaciji. delu z bltno karto 
VRAM in podobnlm usmerl na zaalon. Poleg 
njlju je tu is en poseben N" £lp, kl le namenjen 
izkljudno razmnoZevanjU matrik ozlroma reSe- 
vaniu enega od znamn probtemov glede hitrosti 
osveiitve prikazov. Delo na sami ploSOi je zares 
navrnunski ravni, to je nalaki, kakrSno prl£aku- 
jemo od takih izdelkov. 

Ts video kartica nima nikakrinega naClna de- 
la. kl bi jo povezoval z danaSnostjo Nims nitl 
naeina dela MOA. Predvidevaio namred. da svo- 
|S stare karlice in zaslona ne boste zavrgli 
- proizvaialec se le potrudil, da vam to nl po- 
Irebno - pa so omogodlli. da kartica koeksistira 
V Istem sistemu s kako drugo kartico. Da iellta. 
Imate lahko dva zaslona, od katerlh mora biti 
edan zares popopran. Ce hodete zadovol|ltl to 
kartico. Cs ie vaS osnovni zaalon naravnan za 
VGA graltko, polem ga nl trsba zamenjati In nlti 
dopolnitl. Razen, de to iellle. 


Unitest 


Moj mikro 31 


ELEKTRONIK GmbH i 


OSNOVNE PLOSCE 

DEM MONITORJI 

DEM RAM 

OEM 

- AT286-12MHZ 

360 - 14"Pascal. paperwhite 

225 - 4164-IOns 

5 

- AT286-12MHZ.CPU12MHZ 

440 - 14" Pascal, ambar 

225 - 4125e-10ns 

7 

- AT266-16MHZ. NEAT, 

- 14"EIZOVQA,paperwnite 

560 - 41256-08 ns 

3 

(Harris CPU) 

560 - 14"EGAcolor 

690 - S11000-10ns 

24 

- 3SeSX-16MHz 

610 - 14"Multlaync800 x 600 

1.100 - 511000-06ns 

29 

- 386-25 MHz 

1.790 - 16’'EIZOMulllsync1024x766 

2.220 - 41425e-10ns 

25 

DISPLAY KARTICE 

DEM ohiSjaznapajalniki 

DEM DODATNE KARTICE 

OEM 

- Herkuiss 

60 - AT baby, 200 W 

250 - I/O AT. ser. port 

40 

- Super EGA. levels, 800 X 600 

210 - ATbabyzdisplejem.ZOOW 

290 - l/OAT.ser/par/geme 

65 

- VGA, 16 Bit, 256 KB, 600 x 600 

290 - Minitower. 200W 

320 - lOAT2ser/par/game 

90 

- VGA, 16 Bit, 256 kB. 1024 X 766 

470 - Bigtowerzdlsplejem,220W 

640 - I/O AT. 4 set. port 

240 

GIBKI DISKI 

OEM HDD/FDD KONTROLERJi 

DEM MAT. KOPROCESORJl 

DEM 

- 5.25", 1.2MB, TEAC/NEC 

165 - AT MFM2FDD/2HDD, Intar. 1:1 

210 - 80267-6 MHz 

450 

- 5.25",360kB,TeAC 

166 - ATRLL2FDD/2HOD,lnter.1:1 

260 - 80287-10 MHz 

490 

- 3.5", 1.44MB. TEAC/NEC 

190 - AT RLL Adaptec lip 2322B. 

- 60367SX-16MHZ 

740 

- okvlrza3.5" 

20 10 MB/S. Inter. 1:1 

390 - 60367-20 MHz 

640 

TRDI DISK! 

DEM TIPKOVNICE 

DEM miSke, diqitalizatorji 

OEM 

- Kyocera20MB.3,S".60ms 

465 - 102tipkl 

100 - Agile mISka 200 E 

60 

- NEC D31 42 44/69 MB, 3.5", 24 tt 

s 795 - 102tipki, Chicony, click 

110 ' Agile mlika 510 (z Dr. Hallo) 

110 

- Fujitsu M227D2 65 MB, 3.5’'. 

- 101 tipka. Cherry 

170 - GenlustablelaGTI 212A3forr 

nat680 

35 ms 

860 

- AgllahandyscannerGS400 

410 


POSEBNA PONUDBATEGA MESECA: trdi dl»k NEC D3142: ugodna cena 795 DEM 

zmogijiv - 44/69 MB, hiter - 24 ms, zanesijiv - 1 leto garancije. 


RaCunalnike prodajamo sestavijene all po delih. Kupcem svetujemo pri izbiri 
najustreznejSe konfiguracije raCunalnika in pomagamo pri nabavi programske 
opreme v naSi trgovini na; 

VILLACHER RING SS 

A-9020 CELOVEC (KLAGENFURT) 

tel: (0463) 51 45 49, 51 50 93 fax: (0463) 51 19 65 

Do na§e trgovine pridete iz LJubeIja po glavni vpadnici v Celovec, mimo Sheilove in 
Aralove bencinske firpalke, pod podvozom do poslovne stavbe na levi strani caste 
Villacher ring. 

Trgovina je odprta od 8. - 17. ure ter ob sobotah od 8. - 13. ure. 

Vse informacije, strokovne nasvete in cenike ter testiranje raCunalnikov vam 
posredujejo tudi nasi servisni centri v Jugoslaviji: 

MEDVODE; JEROVSEK COMPUTERS, tei, 061 621-066; 
LJUBUANA: DIGIT SERVIS, tel. 061 559-859 
SPLIT; ONOFON ELECTRONIC, tel. 058 45-819 

Poklidite all obi§6ite nas ter se prepriCajte o strokovni in ugodni ponudbi. 
Unitest 

Osnovna platforna: IBM AT na 6 KHz, sa tcopracesarom 80287, 640 Kb 
DOS memorije i tvrdim diskom 

PrEparuzenal 

EGA Engine 

Zuniranje do krajnjlh 


IEEE Computer Graphics ( Applications, October 1987, st. 


m projramom, bi 
indo. C« vnapaf- 


bill vsi dasi baled pod ano sekundo. v napad- 
nem trenuIKu samo tranete. se vam lahko zgodl. 
da tpregledate delo Kartice - In to dobesedno. 

Zlonamemo amejoda se kartica ram |e nato 
ponudila program HYDRA, kl je napravijen s po- 
mod|o HOOPS. Za ta program smo reada alltali, 
lokrat pa smo ga prvid videll v praksl. Ore i 
akcij za sezname prikazov, ki 
rakcljl z uporabnlkom. To |e i 
zahteven Izdslek In namesto podrobrtega oplso- 

vanja as bomo raja pozabavali r * 

govlh najzanlmlvajdih laslnosli. 

HOOPS is najprsl precal lahkc 
razlidnimi >C- okoiji. Lahko ga r 
sate na vad akromnl PC XT z dalovnlh i 


spramembe katen _ 

programar vam bo povadal, oa la to zaio reoKa 
lastnost. Toda glavna vrilne tags paketa zadeva- 
|0 zelo hltro umlkan;e sKritIh povrdin, ppnavlja- 
nja sanden|a z osvsilitvami Iz drugaga kota ler 
celo Interaktlvno Izdelovanje menlja z moZnosl- 
|0 oksn na zaslonu. Take Imata na primer lahko 
kot osnovno sllko senden model aedai ie slav- 
nega dajnika, v vogalu pa hkratl vidlie njegovo 
pomanjtano v nesaneder)i obllkl (wire form). 

Drugavainalaatnosl programs |e. da uporab- 
ntku omogoda, da ns zaslonj vidl dvodimenzl- 
onalna pollgone, da Izbare keleregakoM od n)lh 
all skupino vediega ilevlla projekclj In da jih 
preloii na osnovni zaslon, Doslej so to dosegii 
z razlidnimi programskimj reditvami. ki jih |e 
Izpoinjsvat radunalnik in zato so bill rezulati 
rjagove hitroatl. V tern primeru r‘ " 


dlnerja, kl ga zan|o date. 

Pa predpostavimo. da se Btrln|ale. da cana nl 
neupravidena gleda na storltev, kl |o dobite. 
Oslane dnjgl aspekt cane, ki se zreducira na 
vpradanje, all ja splon akonomidno razmldljati 
0 takem izdelku. Nam aa zdl enadba povsam 
praprosts: preradunano v dlnarje la cana za 
najdradjo verzlio v dlnarjlh okrog 84.000 dlnar- 
- --- sills si arhitakta, kl jo uporablja In Ima 
plado na primer 5000 dlnarjev. Vender 
on oeia v atandardnl tahniki. Ta kartica omogo- 
da povedanje hitroatl t:20(karvsebii|etudl ope- 
reclie vnosa In vsega drugaga, na kar kartica 
vptiva). Spat 


1:10. Calov tern razmarju bi IstI arhltekzaanako 
plado opravil dssatkrat all da vadkrat vsd dala 

V anaksm dasu. Tako kale, da sa kartica Izplada 

V /84.000 : (5000 x 10V 1 .68 maseca. 

To je seveda zelo poenostavlian radun. Toda 
. tudi t^a|,de je napaden za laktor 5, se vendarle 

V naislabtam primeru Izplada v osmih In pol 
masacih. Edina pradpestavka sins qua non la, 
da je uporabnik vedno obsedan z dalom. Verie- 
mem, da taki ljudje so - in da jlh ja preoaj, 

V primerjavi cen grafidnih poslaj in ta kartice sa 
vam pokaZe drug aspekt, kl ga sami izradunaita. 

Dajanskl alekt je mnogo vadji. Znana le na- 
mred krivulia upadanja uporabnlkova koncen- 
traclje, ko daka na Izvedbo ukazov. Z vitaniem 
ravni dela z radunalnikom sa povaduia hitrost 
uporabnikovega Izgubljanja koncentraelje, 6e 
torsj tak uporabnik daka ' 
delo na s 

ativnejde, . , , _ 

potem le kreativnoat najvadja vrednost dioveka. 

Kot smo rekli: nid, kar lahko napidamo. ne 
more ustrezno prikazati tags izdelka: zares ga 
morale videtl, da bi verjell. Potrudtie aa. 


Dve (hitri) graficni 
kartici in dva monitor] a 


DEIAN V- VESEUNOVlC 


m: 


, okrat si bomo ogladall dva na videz na- 
Ivadnl video kartlcl. Za vsako od njiju 
'' .navadnl- pravzaprav poudarja 


-itrlka-j. 

Hitrost sendenja je v praksl zares impresivno 
videti. Odvisno od stopnje kompllclrenostl ja 
hitrost V primerjavi z neio 16-bltno karileo VGA 
nekje med trenutkom In vraZjo hltrostjo. V prl- 
meriBvi s to kartico deluje nata, sicer dokaj hitra 
Kartica VGA. kot invalid. Da ne omenjamo Kvall- 
tete alike. Deklarlrana hitrost sortlrania je to 
MIPS, hitrost Izraduna sedlida drt pa 3 MIPS. 
Ves nad radunalnik (386 na 20 MHz) s tetavo 
izviede 2,62 MIPS. 

Iz uporabnidke perspektive deluje ta kartica 
kot vellk radunalnik, ki ste ga stiadill v Skatio 
avolege PC. Njena (odljivost le dobra, ne pa 
oOlldna. Je na ravni osnovna delovne postaie 
CAD In na tern podrodju Oaled pod vrhunsklml. 
Po drugl strani je zamisal, da kupite nekai take- 
ga kot dopolnilno kartico in obdntite radunalnik 
za vse drugs namene, kar vellk Izziv. All je vred- 
no tega denarja? , 

Najpre] o denarju. Kartica stane 2500 - 8500 
USD plus prlblllno 60 % dinarskih prispevkov. 
Kupita pa jo lahko tudi samo zadinarje. Kja? PrI 
zastopniku beograjska firms ABV, kl trenutno 
idde poslovna proslore. Ista flrma omogoda tudI 
demonstraeije. Inslalacijo, servis In, kar |e zelo 
nenavadno, tudi pravo podporo. Ta podpora ni 
samo ie navedeno. temved tudi moinoat. da za 
vate potrebe, da je to mogode, napravijo uatre- 
zen vmssnlk. Ta podpora seveda nl zastonj. 


Chicony CH- lOOV-16 VGA 


. torej ponovno, 

Ta model, to je pravo 16-bltno kartico 
VGA, je pravkar mogode kupiti v ZR Nemdiji po 
zelo privladni ceni - za pribliino S30 DEM <3710 
dlnarjev). Razmeroma nizko ceno pojasnjuje 
pomnllnik z zgoli 256 K (brez moirosti razilrl- 
tve). Drugs zanlmlvoat ta kartice je dejstvo, da 
namesto ie klasidnih dipov fimi Tseng all Para- 
dise uporablja mnogo manj znan Izdslek lirme 
Chipsi Technologies, ki Ima eznako F82C451A. 
Po podatkin prolzvaialca je prI tern dipu skoraj 
vsa elektronika VGA zavlta v ano vezje VLSI, kl 
ja povrdinsko sespaikano a ploddico, 

Dimenzija kartice je 200 (8) x t00(v)mm.lma 
ano vezje VLSI, dva ROM BIOS, ano vezje ADC 
(ADV476KN50), t2 dipov TTL, eno vezje PAL, 
osem dipov RAM In tri kriatalne oscllatorje (25, 
28 In 40 MHz). Izdelek je dobro napravlien. de- 
prav po nldamer nl izjemen. Na kartici |e samo 
eno stikalo, Kl doloda. all bo kartica sprajala 
kako drugo Kartico prek zgomjega veznlka 
(zdruienl Iglici l In 2), ali pa bo lahko uporablla 
nadin BOO x 600, ne pa tudi zgornji vmesnik 
(zdruienl Iglici 2 In 3). Mi smo jo pralzkusill 
samo V tern zgomjem nadinu. Na kartlcl sta dva 
prlkljudka. eden DBS za TTL (digitalne) zaalone. 


drug! pa ja namenjen analognim monitonem 
vrste multisync. Hitrost pomnilnidkih dipov je 
celo vsdja od potrebovarte (100 nanosekund). 
spadajo pa v skupino dipov 41464 oziroma kla- 
sidnih pomnllnldkih dipov, ki jlh uporabljamo na 
video kenican. 

Knjlilcazanajatlml strsnmi rabi kot pdrodnlk. 
kl je dovolj Informativan, toda prav nid impresl- 
ven. Za dodaino podporo sta ta dve diskeli 
z nekaj pomoinimi program! za uravnavania 
nadina dela In za doseganje visoke lodljlvoatl 
z ie skoraj da standardnimt programskimi pakeli 
(AutoCAD. Ventura, GEM. Lotus t-2-3 in MS 
Windows). Tudi to je solldno. ni pa impresivno. 

Kartico smo vdelall brez kakrininkoli teiav in 
takoj ja detala v ielenem nadinu VGA; to je 
standarden nadin, za vse drugo pa morale upo- 
rablti posebne ukaze. Teorelldno bi se kartica 
morals avtomatsko preklopiti vniije deklarirane 
nadina dela (Ij. MDA. CGA in EGA), pravijo pa 
tudi, da bl to vsljalo tudi za nadin Hercules. 
Chicony v dokumentaeiji trdl. da je kartica 
zdruiljiva z vsemi omenieniml reiimi do ravni 

trditev ovriego. Kartica namrad nl 
mogla aktiviratl delovnih reiimov 7 VGA (mono- 
kromatski lekst 80 x 25) In 15 (monokromatska 
grafika 640 x 350). S tarn gre po vodi tudi leza 
0 zdruiljivosti do ravni registrov. To opozarja na 
morebitne tetave s dislimi pobudami EGA v pro- 
gramlh, kl so zares redke. vender nanje n^eti- 
mo celo V zelo proteslonalnih programih. Nada- 
loma vsaka kartica na testiraniu •pade-. brt ko 
ne prestane kakega preskusa: vender ostaja dei- 
stvo. da ta kartica odildno dela v reiimu CGA In 
zato res mma smisla. da bl jo kar tako| odpiaali. 

Njena zmogl|lvo3li v tekstnam nadinu so po- 
vsem povpredne. celo popolnoma nevznemirljl- 


>j mikro 33 
34 Moj inikro 35 


mm 


Medija d.o.o., Cankarjeva4, Ljubljana 
tel. 061 212-358 

UCENCNA programska oprema POSLX)VNA PROGRAMSKA OPREMA 

PoMIfiw n kaialog In refsranCno llsto. 


STROJN A OPREMA 


Rseunalnik AT NEAT 286 34.190,00 Raeunalnlk 386 SX ^ 42J10,00 
RB£unalnik 386/33 100.771,00 Konfiguraoij* Ishko orllsgodimo vailm isljam. PoKlifiw za popoini 
katalog IBM kompatibdna oprame. 

STROJN A OPREMA REFERENCNEGA 


RAZREDA 

comma 


DTP SISTEMI NAKLTUC 

Strojna In programaka oprema za namlzno zaloinlltvo. 
SvetujoiDO. Dobavimo. Iiutaliramo. Usposobuao. Vzdftujamo. 


JEROVSEK COMPUTERS 

SERVIS IBM PC XT/AT 

- Svetujemo glede izbire ra£unalnlka PC AT 286, 386. 
Smo pooblaSOeni garancijski servis avstrijske firme 
Computer Elektronik G.M.B.H. iz Celovca. 

- Pokll6ite nas! Poslall vam bomo brazplaOni cenik raOu- 
nalniSkih sistemov JerovSek Computersa s prevzemom 
V Medvodah. Obenem vam bomo svetovaii vse mo2ne 
variante o nakupu ra£unalnikov za privatni nakup. 

- Preko na§ega servisa omogoCamo tudi nakup posa- 
meznih raOunalniSkih delov kot so: monitorjl, osnovne 
ploS6e, herkules karte, 80267 koprocesorji, miSke, 
tastature, rame, ltd. 

- Prodaja raOunalniSkih sistemov AT 286, 366 tudi za 
delovne organizacije in mo2na povezava v mreini 
sistem. V naSem proizvodnem programu uporabljamo 
trde disks NEC 69 MB in najhitrejSe kontroiorje z inter- 
leavom 1:1, 

- Zaslopamo avstrijsko radunalniSko lirmo Computer 
Elektronik G.M.B.H. Viliacher Ring 59 9020 Klaoenfurt 
Tel.; 9943 463 51 45 49 

Fax: 9943 463 51 19 65. 

- Servisiramo raCunainike PC XT/AT, Spectrum, Commo- 
dore QL in Atari ST. 

- Smo edini servis v Jugosiaviji s popoino izbiro rezerv- 
nih deiov za osebne raOunalnike Comodore in Spec- 
trum. Na zaiogi imamo vse tipe: ULA, 4116, foiije 
- membrane, napajainike, originai kasetofone, Eprom 
moduie, Cipe 6526, 906114, PLA, 6569, 901225/226/227, 
igraine paiice, centroniks kable itd. 

EPROM MODULI ZA COMMODORE: 

1. Turbo 250 + Turbo 2002 .r Turbo Tape li + Turbo Pizza Spec. Fast 
+ Protl ASSS/64 + nastavltev glave za kaselofon 

2. Dupllkator * Slatem 250 + Turbo 250 Fast Disk toad + Top 
Monitor Tornado DOS (RAM var.) + nastanitev glave 

13. WIzawrIle + Turbo 250 + Turbo DOS + Fast Copy + Copy 180 
Giga Load + nastavltev glave (32 K) 

15. File Master + Simon's Basic l + Monitor 49152 + Turbo 250+ Copy 
202 + nastavltev glave kasetofona (32 K) 

16. Simon's Basic 11 + Dupllkator + Turbo 250 + Sislem 250 + nasiavl. 
lev glave kasetofona (32 K). 

Vsak modul se nahaja v posebni piastiCni §katlici 
z ugrajeno reset tipko. To je samo del naSih modulov, 
ostale module lahko najdete v naSem brezplaCnem kata- 
logu ali v starih Stevilkah Mojega mikra. Cena posamez- 
nega modula je 190 din od Steviike 13 naprej po 240 din. 

jerovSek computers 

COMPUTER SERVIS, 

Verje 31 A, 61215 Medvode 
Telefon: (061)621-066 
Fax: (061)621-523 

OelovnI Cas: vsak dan od 10. do 19. ure. sobota od 8. do 
13. ure. 

Prodaja EPROM MODULA v Beogradu, MiSarska 11, tel.: (011) 

nSO.OTR ' 


PredstavniStvo v Splitu: ONOFFON ELEKTRONIC. TrSOanska 10, 
56000 Split. Tel.: (058) 45-819 (svetovanje glede nakupa raCunal- 
nika PC AT, svetovanje ter posredovanje). Poklieite nasi 


36 
Moj mikro 37 


f ^ DUTY 

cofT)putcr free 
lii equipmentsri shop 


34141 TRIESTE - VIA MATTEOTTI 52/A - TEL. 040/733395 - TELEFAX 040/733398 


IZREDNAPRILOZNOST! 

V naSem racunalniSkem centru vTRSTU nudimo po najugodnejSifi cenahpopoino izbtro rafiunalnikov in 
opreme: 

XT, AT, 386 IBM kompatibilnesisteme, tiskalnike, telefonske modeme ITALTEL, monitorje, trdediske NEC, 
skenerje. diskete.. . 


ZNIZANE CENE IN BON 
S POPUSTOM ZA ORUGI 
NAKUP. 


Za vse nase raiunalnikeskrbijo v 12- 
mesedni garancijski dobi in izven nje 
strokovnjaki: 

ARNE computer service 
V LJUBLJANI, ki Vam nudijo tudi 
brezplabne nasvete. 
COnPUTER SERVICE 


Ker^ibeva 20 
61210 LJUBLJANA 
tel. (061) 59-785 


NEPOSREDNO IZ TAJVANA IN JAPONSKE UVAZAMO TER 
PRODAJAMO PO SISTEMU DUTY FREE NASLEDNJO 
RACUNALNlbKO OPREMO; 


AKY. 


WAY 
(^Seagate 
SEC 


EPSON 


NULUtriK SRL 


international import — export 

Trst, Ul. dei Porta 8, tel. 9939/40/729201 (3 linlle R/A). telefaks 9939/40/ 
360990 

VA2N0 ObVESTILO; od 26. aapl. napraj neve telefonake itevilke: 
9939/40/366036 - 366594 - 3b7533 


nuDioPC 


atunilnIKov PC XT, 2*6, U 


PRODAJA r* . 

RA^UNALNliKEHREtE.I' 

OELOVNE POSTAJE CAD/CAM. 

POS t«rmln*ll In 6RTNA KOOA. 

GARANCUA 12 mesocev. 9Mr>d)Ski In vz<M*valni se 
«L|ubl)anl. Zagrebu In vSpani 


STUno PC zaMopa znano amarlftko firmo EVEREX 
EVEREX STEP 286/12/16/20 Mhz 

(poflonnance rating za STEP 286/20 ja 4.2 MIPS) 
EVEREX STEP 386/16/20/25/33 Mhz (64 • 256k cache) 

(pertonnance rating za STEP 386/25 ie6.1 MIPS) 
EVEREX STEP 486/25 Mhz (64 • 2S6k cache) 

(po Dhryslortss 2.0 doseie 2Sk) 

EVEREX STEP 8800/20/25 (88000 Motorola RISC) 

(po Dhrystones 2.0 doseJeia 27k oziromaSOk) 


PREDEN SE ODLO^ITE ZA NAKUP 

NAS POKLI^ITE In zahtevajta nai najnovajil canik 


VAVSTRUI: med tednomod 9-t2h m od 14*17h. v sobolo od8-l2h 
tel 9943 463 51 5201 lai: 9943 463 51 5201 1 1 . 
VJUGOSIJkVIJt: medtednomod8-14hna 

181:061 264474 PC servis. Jamova IS, (.jubljana 

med tednomod tShdalje tel: 061 373500 

tel: 041 227004 vZAGHEBU, 068 45819 v SPLITU 


- Distributer Avstrtja 

SAMSUNG 


Elbatex Ges. m. b. H., 
1232 WIEN, Eitnerg. 6, 
Tel.: (0222) 863211 
Telex: 133128 
Fax: 8652141 


VABILO K SODELOVANJU 


Ste pripravijeni svoje znanje s podroclj raOunalniitva In 
informatike, mikroelektronike in komplementarnili podroOlj 
za primerno plaOilo v obllki seminarjev. tecajev. programske 
opreme all svetovar)ja prenesti naprej? 

PreOslavile nam svoje predloge (4e posebej podrocje oseb- 
oih ra6unalr>ikov-PC): pisno na naslov Zavod za tehniCno 
izobraZsvanje Ljubljana, Langusova 21. all po telefonu 061/ 
225-001 all 213-467. 

Posebno zaZeleni zunanji sodelavci. ki poznate konkretne 
izobraZevalne potrebe v podjet)lh> 


Pricaku|emo VasI 


DATAKEV-ei 


zaSCita programov 

ZA PC XT/AT Ml vam ponujamo drugo moZnost 

- DATAKEV-OI je modul, ki ga vtaknele v PC XT/AT raSunalnik. 

- Temelj ns$eza5£itejekompleksnalunkci|a vprogramiranavinledrira- 
nih vezjih na modulu DATAKEV-01. 

- Stopnjo zaZilte lahko dodaino poveiate tudi z vaio spretnostjo. 

AHIL 

KriZna ul. la, 61110 Ljubljana, 
tel. (081) 44S-S26 - Oiaketa z demonslracijskim programom 

- Mavodilo za uporabo 
Podrotja upora^: 

Vsi programi'za PC XT/AT raiunalnik, kl ste jih napisali v kateremkoll 
programskem jeziku. 

A/ads oslale deiavnosll so: 

- Emulatorjl za razllOne mtrkoprocesorje 

- Univerzalnl EPROM emulatorjl vellkih zmoglilvosti MikrohiL 

mimalmtvo & insoiinna 


39 ISTROINAOPREMAl 

domaCi trg raCunalniSke OPREME: PODJETJE MLACOM 


Geslo: za dinar, namesto za dva 


PETER MIRgOVlC 


I _ I a mnoge raiunalniike firme, 
/, kl Ob zasebnih Irgovman in 
LzUsvetovalskih pobletjlh rasta- 
jo V Jugoslaviji kot pleval na dobro 
pognojani njlvl, vaija pravllo: raPu- 
nalniSko opramo prodajajo drago 
kot najDr2 nikier drugod na svetu. 
Drugo pravllo pa je, da na lej -njlvl*. 
lain! vsakrine Inlormatlka - na bo- 
do dolgo. V aorazmarno novi l|ub- 


tiplino lugoalovanakin pravil oire- 
sll. to pradan so podjatje usianovlll. 
dugoslovanski trg rapunalnijike 


doks: kompatiblica AT prodaja do- 
mala u polovloo canaia kot konku- 
ranca in oblam poniija24-meBe6no 
garancljo. dvakrat dalj&o od vePIre 
konkurentov. 

Tisti, kl poinalo raPunalniSki trg, 
bi Ob tab dajstvib najbrt rakll. da bo 
podjatia Mlacom zaprio vrala llsli 
bip. ko bodo kjpci Izropali to zadnji 
raiunalnik iz njagove zaloge. Napa- 
kal Kajti v podjelju Mlacom na raz- 
mi|l|ajo po jugoslovansko (ogull ku- 
pea. dokler bo to mogoCe). tamveP 
trtno. In to daie slutitl. da se bodo 
niagovi raPunalnIki, kl nosljo ozna- 


jS polovipno Cl . 

krat daijio garancljo - podalitoni 
garancljski rok sevada povePa 8lr> 
Pke In poslovno tvaganja. Pa Izdelek 
ni dovolj kakovostan - ob tern pa 
labko precai pastro izbiro raPunal- 
nlkov pobjdl kupcu takoj? Odgovor 


ia dolgolelne IzkuPnje. Ta firma, 
M |a na avstrljskem KoroPkem pro- 
dajala rapjnalnlka zlasti lugoslo- 
vanskim kupcam, le grad letom 
usianovila tudi lastno podjetje na 
Tajvanu, nato pa ja tako|, ko ala 
brata Mlakar spoznala.'da se mono- 
pol vallkin jugoslovanskih podjetii 
podira. sklanlla ustanoviti firmo tudl 
v Jugoslavljl. Taka so Mlacom, del- 
nl&arsko podjatje v Ljubl;ani, usla- 
novtll oktobra lanl, ni^ov vzpon pa 
)e trg bitro obPulll. To dokazujato 
Ptavilnl kupci IZ razlipnib panog. od 
Sol, inStitutov In unlvarz do radijskih 
in televizijskib hiS. boInlSnic, obPin- 
skih jprav. sodiSP In specialnih 
uporabnikov: dolg garancljski rokja 
opilno pragnal njibove morebltna 
pomisleka zaradi polovlpna cane. 
OtroSkib bolezni, tako znaPlInlh za 
mnoga podjatja v raPunalniStvu, 
V Mlacomu tudl zaradi saslrskega 
kroga Irab podjatli nl bllo opaziti. Zakaj la to tako. spoznamo, Pa Mla- 
pom primerjamo s sorodnimi po- 
dielji. 

Na sploSno valia. da ja raPunalni- 
Stvo dobiPkanosna dajavnost v Ju- 
goslavl|i. pn Pamar je naS zakon 
0 podjatilh, kakortrdijo mnogi Izve- 
dencl, calo llbaralneiSi od danimo 
avstrijskaga. Podatek, da ja mad n> 
vimi podietji v informatiki naiveP 
takSnih, kl ponjjaio sottvar. ne bl 
smel Puditl, kajti za ustanovltav 
takSnega poOiatia nl Ireba Imeli vall- 
ko pod palcam. DrugaPe je pri po- 
d|at|in, kl ponujajo gotov bardverski 
Izdelek, bodlsi prek tujega partnarja 
bodlsi Iz lastne dalavnice (all sestav- 
Ijalnlcaj Tapodjatja, in mednjesodi 
Mlacom. Imajo to vadno prednosti 
pred vellkimi: proSnejto so In ima|0 
nl2|a obratovalne siroSka. Vandar 
vaPIno mad niimi pesti pomanjkarie 


Izkutonj, slrokovnega znan)a In 
predvsem kapitala. Prav zaradi 
praznega topa, kl ga boPejo hitro 
napolniti z visoko cano prodane 
oprema. Imajo mnoga takSna po- 
djetja V zalogi najveP dva raPunalm- 
ka, to pogostaje pa nobenaga. To 
so podjatja z neusireznimi prostorl, 
slabo opramljena, s plPllmi zaloga- 
mi. majhno prodaio - in kratko zgo- 

Mlacom pa Ima moPno zaladje 

V sBsIrsklb podjetilb, kl imajo skupai 
20 zaposlenib. mad kelerlml imajo 
nakalarl prolzvodna hale kar doma. 

V prodajaini ob CalovSkI cesti 

V Ljubljanl pa labko kupac - braz 
oblPajnega Pakanja - izbira v palell 
raPunalnikov, od oblPajnega XT 
kompatiblica do nainovejtoga 
-486- in intormaeijskih mrai. Mi- 
mogrede: lirma Mlacom je prva 


rniacomi 

MLACOM dao 
Celovska 185 
61000 LjuDIjaiifi 1 


V Jugoslavljl pradslavlla raPunalnrk 
486 konac minulaga lata v Cankarjer 

Kar Mlacom proda pracej raPu- 
nalnikov, ja na njegovem vzorcu ku- 
pcev mogoPa s praceiinjo natanP- 
nostjo pravarlli. kako to spreminja 
okus povprepnega lugoslovanskega 
kupca. Po prodajnlh podaikih te lir- 
me labko sklepamo, da se Jugosio- 
vanl otrasajo XT-jev. Kajti Mlacom 
proda mad kompatibllci kar davat 
desetin AT-jev. Po senji raPurialni- 
kov 386 povpraiuiaio pradvsam po- 
djalja, madlern ko ja o prodajc mo- 
dels 488 prezgodaj prasojati. saj so 
ga komaj zaPali prodaiaii. 

Ne da bt izdajall poslovno sknv- 
nost Mlacoma. labko razkrijemo. 
kako to labko izide njlbov poslovni 
raPun ob nizki cenl. dolgem garan- 
cljskem roku in stroSklh servlsira- 
nja. Skrivnostr pravzaprav ni, saj na- 
tanPno testirajo vsak sastavnl del 
pred vdelavo. nato pa teslirajo to 
ves rapunalnik. Na Zabodu velja. da 
mora bitl firms precej prepnpana 
o kakovosti svojih izdelkov, da a> 
labko prtvoSPI dveletno garancijo. 

V Mlacomu pa zaupanje do svojib 
izdelkov gradijo na Sestib inianirjib 
raPunalnIStva. njibovi praverjeni 
strokovnosti in s tern povezani tradi- 
clji v poslovanju sestrskib podjatij 

V tjjlnl. Zato SI tudl labko pnvoSPIjo 
valikosariiako prolzvodnjo. razultat 
vsaga tags pa je vabljiva cena. Ce 
paratriziramo definicijo proslovanja 
v trSni ekonomlji: bolje dinar od vsa- 
kega prodanega rsPunalnika. kakor 
dva dinarja od enaga samega. .. 

Ogledah smo si tudi nekatere iz- 
delkev Mlacomu. med njimi uspeS- 
nico, osnovni model M-AT 286. Ta 
Jma vse znaPilnosli -vehkega mo- 
drega-. saj ja z I6M 100-odsiolno 
kompalibilan tudl v mreiah; poga- 
nja ga procesor 80266-12 z obiPaj- 
nim 12-MH2 slroimm taktom all po 
Landmarku s l6-MHz. kjer Pakalnib 
Stan) praktipno nl; RAM: 640 K. bl- 
trosl 100 nanosekund. mo2nost raz- 
Siritva do 4 Mb na oanovni ploSPi 
LIM 4.0 EMS. Oiskeini pogon je 1.2 
Mb In trdi disk 40 Mb: tipkovnica 
ASCII a 101 tipko. Pe kupec ieli. tudi 
z YU znaki. Hercules kompatibilna 
kariica: 14-palPni monitor z veliko 
loPlilvostjo In ploskim zssJonom, 
baby ohlSje z 200-W napajalnikom. 
oparacijskl sistem je MS-DOS 3.3 all 
4.01. 

2eleli bl. da bt bllo med ponudmki 
raPunalnikov veP takSmh. ki opremo 
ponujajo za dinar, namesto za 


40 Moj mikro MLAKAR & CO 


OHISJA Z NAPAJALNIKI 


09NOVNE PLOSCE 
XT4,77/10MHz 
AT286-12MHZ 
NEAT2S6-16MHZ 
386-SX-16 
386-2aMHz 
3a6-25MHz 

3a6-2SMHz.32KCACHE 
3e6-33,64KCACHE. 1 MbRAM 
466-25 MHz 


DISPLAY KARTICE 
Prlnter/Hercules 
EGA 800x600 
VGA 600x600 
SuperVGA 1024x766 


KRMILNIKI 


HDD XTMFW 
HDOXTRLL 
FOD/HODAT MFM 
FDD/HDDATMfM1; 
FDD/HDDAT RLL 
OTC-7280 AT MFM 1 : 
DTC-7287 AT RLL 1 :1 


DODATNE KARTICE 


MULTI VO XT 

VO AT (SEH.PORT) 

VOATIPAR/SER.PORT) 


102lipKi 

I021ipki. click cnicony 
101 lipkazmiikochicony 
101 tipka cherry 


- AVSTRIJA = StarLC-10 
StarLC-IS 
Star LC-24-10 
Laser Sharp JXS 


PHEWOSNI RACUNALNIK 


Laptop LCD AT chicoriy 


KOMPLETNE KIT KONFIGURAClJE 


AT 286-NEAT-16-41 


HEAT 286-16 MHz. 1Mb RAM. 
40 Mb Irdi disk 
14" monokr. rnonilor 

AT 386 SX-41 


AT 486-25 MHz. 1 Mb RAM. 

40 Mb trdi disk 

14" monokr. monitor 
I drttQi oprema. 


Radunalmke prodajamo v KIT izvedbi (po Oellh). Za vse naprave ponujamo jamsivo, montaZo in servis 

V JugoslavijI. Za nasvet pri izbiri nas poklieita po telefonu 9943/4227-2333. Na6a trgovina je v Avsiriji, 

V Podgori (Unterbergen), ob glavni ceati proti Celovcu, 60Km od Ljubliane in 12km od Ljubelja. 

Trgovina je odprta od 6. do 17. ure, v soboto od 8. do 13. ure. 
FAKS: 9943/4227-2091. TELEKS: 422749 MLCO A 


IBM KOMPATIBILNI RACUNALNIKI 


XT 4.77/12 MH! 

AT26B-12-41 


K RAM. 20 Mb trdI disk 


21.900 AT 366-25-81 


AT 286-12 MHz. 640 K 

AT286-HEAT-1641 


31 disk, 14" monokr. i 


AT 3a6-3S MHz, 1 Mb Rr 
AT 466-25-61 


4 Mb RAM. 80 Mb In 


NEAT 266-16 MHz. 1Mb RAM. 40 Mb In 

AT 3B6 SX-41 


AT286-UPTOP 


AT 386 SX. 1 Mb RAM. 40 Mb trdi disk. 1< 


1 MbRAM. 40 Mb In 


rfiiacom 

MLACOM doa 
CelovSka 185 
61000 Ljublana 1 


Tel. 061/556-464 
lUPORABNI PROGRAl^l 


SUPERCOPY ZA AMIGO 

Varcujte 
z disketami 


IGOR BR0C 
illsilEr;':;™,., iRIIalrJI’K'.iJE;""""”'’'''’' 

"ilH:::- 
Potrebujete ra6unalnik? Drug! bi vam rekli; »Vse prepustile nam.x Ml pri GAMI pa sporo£amo: 
oPridite k nam in skupaj se bomo odioeill.o 

Mi bomo upoStevali vaSe zelje in potrebe, vi pa boste izkoristlli naSo popolno obveScenost in 
dolgoletne izkuSnje. 

S tern, da se obra6ate na GAMA, ne kupujete samo ra6unalnika, ampak si pridobite tudi 
prljatelje. 


ZA PORTRET NASE STRANKE 


- raiunalniki PC 

- harcJlock E-Y-E; za$£lta programov 

- program! za knjigovodstvo 

- program! za !zvo 2 r)o poslovanje 

- program! za kooperac!jo 


eleclronic 


41000 Zagreb 
Kriiovijanska 1 
tel. 041/315-794 
faks 041/333-S10 


44 Moj mikro 

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! 

Dinarska prodaja 

PRO MARKEXj bau.d.a.o., Ljubljana 

Intormacija: Ljubljana, Trg VII. kongreta ZKJ 1 

tal.: 061 311-011 In 061 216-066 ' 


S!STEM! 386. 8ISTEMI Z«e. 

RACUNALNISKE KOMPONENTE, Uliialnikl, plottadl, 
RACUNALNISKE MREZE, SERVISIRANJE, VZDRiEVANJE. 
POSLOVNI PROQRAMI, RACUNOVODSK! INZENIRING, 
PISARNIOKA OPREMA - LEASING 


Izvineak Iz can!ka za riiunalnliko STROJNO OPREMO (tiardwara): 


- ohiSjebaby 

- CPUploSea12MHz 

- fdd/hdd KONTHOLER 

- HERCULES/prlnlerksrtica 

- FLOPPYdrive1,2MTeac 

- TIPKOVN!CA102US,Chieony 

- MONITOfll4lnc,ftatsc.P/W 

- HARDD!SKSeasateST251-140Mb. . 
KOMPLETRAdUNALNIKAT-2ee<S12k) 


3.262.00 din 

5.250.00 din 

2.520.00 din 

2.34s!o0din 
1.491 .OOdIn 
3.129, OOdln 
9.044.00din 
27.S10.00«n 


DOBAVA; 10 dni od dneva naroOlia 

JAMSTVO: 1 leto od dneva nakupa. senis v 46 urah 


izvlaiak Iz eanika za POSLOVNE PHOGRAME za PC; 


- OSEBNiDOMODK! 

- QLAVNAKNJIQA 

- SALOAKONT!(kuocevindobavtlB!)ev) 

- OSNOVNASREDSTVA 

- KREDiT! 

- MATERIALNOPOSLOVANJE 

- KALKULACUE-NORMATtV! 

- POSLOVNiPARTNERJ! 

- ViRMANtlskanje 

- OBREST!-obra6un 

- KRED!TN0-HHANILNASLU2BA .... 

- PflOCESNOVODENJE 


10.SOa.OOdin 

14.000. 00din 

14.000. 00 din 
6.300,00 din 

10.500.00 din 

10.500.00 din 

17.500.00 din 
7.000.00 din 
1.400.00din 

2.800.00din 
17. 500, OOdln 
po dogovoru 


Izjenina priloznost! Izjemna priloinost! I^emna priloznost! 


Moj mikro 45 ZABAVNE MATEMATICNE NALOGE Hardlock E-Y-E 

Pet od petih hekerjev bo raje izbralo kako drugo zaS£ito programa za razblfanje. 

- za$&ita programov pred llegaino uporabo 

- kroptogralaka zaSCita podatkov 

- avtomatska in rofina implemenlacija za&£ite 

- rutine za roCno implementacijo vet programskih jezikov in operacijskih sistemov. 
Podrobne Inlormacije in cenik lahko dobita pri G<G electronic. 


GAG electronic 
41000 Zagreb 
Krliovijanaka 1 
tel. 041/31 S-794 

lax. 041/333-510 Fast Electronic GmbH 
IRECENZnEI Miha Mazzmi CSpper 
Samozaloiba. J9&9 


MATEV2KMET 
Ime NOVA pomeni: 


IBM® PC kompatibilne raiunalnike EVEREX,®, ZDA 
najbolj ekonomibne ra^unalnike PC z Oaljnega vzhoda 
razSirftev raCunalnikov in sistemov s lestiranimi 
® komponentami 

S' dilalce bar kod in tiskalnike, PCS terminaie 
1%^ mreie rafiunalnikov ARCNET,® Ethernet®. . . 
razvoj hardvera in softvera po narobilu 
instalacija vebuporabniikih sistemov UNIX.® Novell 
* NetWare® 

B Instalacija kompleksnih CAD/CAM programov kot 
so Ventura Publisher™, AutoCAD® . . . 
distrlbulranebazepodatkov 

g' YUset znakovza tipkovnice, grafibnekarte, tiskalnike 

H servis, vzdr2evanje. izobrazevanje delavcev, 
brezpladnl nasvetl NOVA - ime, na katero se lahko zanesete. 


V sodelovanlu s STUDIOM PC iz Avstrtje 
41000 Zagreb, Karasova 6, 
ob delavnikih od 9. do 17. ure, 


tel. 041/227-004 E\/EIMTUS 


emjs OOTOJw doo Dajn 


OdlofUi smo se odpreii vraia novini sodflavcend 

prtdvsem iznajdljivt. rnarljne. laptSnr. delovnt in zagnmK soi/c/ui if 
Jupostavijf, 

Dojrmo ^am moinosr. da sg vkl/ugiie i' naS YU sislein irieiija 

irgOvci. posredniki. senisrrii. ornonizaiorji. irgonki piiMiki . . 
Prtvgrili homo va£o uspaSnosi in se dogovarili za sodelavaiip'. 


Inienovali vas homo 


ZASTOPNIK 


dniibe Eientus. 

hloufili l us homo naJih nadnoi- irienja 


pomagali i'am homo sprenitjali nofsodahnejie tfkove v mtSi siroki. 
Dohro opravljeno delo mini hn skupna osnoia za nadaljriie siideloyanit\‘ 

Driiiba Eveniie razSirja siv/o poniidho' 

Srojini slarim pa nidi iioyiin klipcem niidinio poleg te nvrliiirljrnri'a 
programa rugioialnikov 


SOFTWARE 


s sirokoi'nim ura/an/F"i- 

Poleg legu iiudimo vsem knpcem naSih raeiinalnikos 


3 DNEVNO BREZPLACNO 


strokovno usposahllanjef 


Poklidie nas in zahievajie naio ponudho! 


OKRONAJMO NASESODELOVANJE Z USPEHOM! 


~f~ EVtSTUSIDRIJAd.o.o.fiS2miURI]A - teiefon Oh!!"! 


'72-‘HhiilHieiS. 7I-. 
IMALIOGLASII 


SINCLAIR 


COMMODORE 


Nova pravila igre za oglasevalce 
in uredniitvo 

• Male oglase sprefemamo samo do vklfuOno S. v m»*«cu prad 
iildom nova ttavilka. PolljKa jih na naslov Cgp Dalo. Mali oglaal za 
Mo) mikro, Tllova 3S, SIOOO L|ubl|ana. Zaradl nerednega pla£evanja 
in drugin zapletov polag nalaninega naslova pripi&ile svojo lelelon- 
sko dlevilko. 

a Za niala oglasa. kiso dal]ii od iatrtina atranl. odalej valtajo 
cere koirerclalnihi oglasov. kl so seveda viiie. 
a V dopisu obvezno navedile. v kateri rubnki naj bo oglas obiaviien 
(Uenjam. Sinclair. Commodore itd ). Naalovovprogramov napoprsv- 
Ijamo. za vsebino In napaka v tekstu le odgovoren oglaSevalec. 
a Zavrnili bomo: 

- male oglase. ki niso pstrezni za objavo IneOitIjiv roKopis. slabs 
vcnjete. nesprejemljlva vseBina. ltd ): 

- mala oglase nerednih pisinikov 

- male oglase tistlh oglaSevalcev. o katerih nas bralci obve^jo. 
da ne izpolnjuisjo svojih obljub in dolinosti 

a Za vse dodalne inlormaci|e oziroma dogovore in morebitne rekia- 


:i 041 / 428-497 


Moj mikro 49 ? Prvi pravi, lagalni in zelo profesionalni klub za prodajo raCunalniSkih programov. Kaj Vam ponuja? 
le storitve, poiten odnos do strank invelikoizbtto programov: iger, iloritvenih, izobraicTalnib, ... 
najkaaneje v 7 dnch po naroOilu na Vai naalov. 

3. Ce narodile dva kompleta. dobile tretiega po izbiri zaatoni . ( pladate le prazno kaaelo). 

4. Vaaka naSa pofiiljka je akrbo zapakirana, vaebuje pa ludi navodila za apoznavanje in uporabo. kalalog na 8 alaneh. 

5. Vaaka kaaeta vaebuje: Turbo ZSO, 1000 pokov (er spisek progiamov a itevcem. Stevilo programov na kaaeti je 30-80 

6. Ko pri naa enkral narodile programe, vaak meaec po&ljemo apiaek z novim program!. 

7. Garancija za vse nafie atoritve je leto dni. 

8. Beoaofl vam jamdi, da bodo den r vrnili, de ne bodo apoStovali zgoraj navedenih pogojev. 

RAZMISIJTC : ZagOIOvo ae aplada oditeli nekaj ved denarja za novo kaaelo in kakovoatno atoiilev ter dobre BOSTE PREJEU TUDI POSEBSO DARIW. 


15 X PORJ^ SAW ZA SLOVENCE. SKUPAJ 

011-421-355, naroeUa od 9. do 21. ure. 

Beosoft, Gospodara Vu6i6a 162, 11050 Bgd. 011-421-355 


dslovni Cas od 9. do 20. 
L JOY DIVISION 
64, 128, CP/M, DISK HAMER ELECTHONICNIC NIC 13.81111 L,UDlm.*IO«1l21}4n T-7822-< Mojmikro 51 


SERVISI 


r.'.Tf. 


i^ciiEESSI 


(2eSntO'.9«'f>«l't.D'-<K>w 

Bili«]iM,*(0>$)M-8«odlC 

M« r(Ki 4.'tw«lofSM !?• 
2 > 3i' <n S.25'. PC SppM : 

SSSSS,."” 
AMSTRAD 
52 Mo| 
REVIJA BSEflaEB IN INEX PA MARIBOR 


Tudi V letu 1990 pripravljamo obiske nasled- 
njih sejmov in razstav: 


PSM SHOW (UlrKhl), 4.-7. 4. 1990 

SICOB (Paris), 23.-28. 4. 1990 - MMnaroam salon aop. 

telemaliKe. komunikacij. pisar. org. >n lehnika 

Computar Show (Dortmund), 2S.-29. 4. 1990-Razstava 

rafiunalniStva. softvara in programska oprama 

Induslrljakl sajam (Hannover), 2.-9. S. 1990 


rodna razsiava za ratunalniSki soltvs' 

CAT (Stuttgart), 29. 5.-1. 6. 1990 - Radunalmiko podprla 

tehnolpgl|a 

Productiqua (Paris). 2.-8. 10. 1990- 


Electronlca (Munchan), 6.-10. 11. 1990 - Madnarodna 


ie zdaj pa vas Inex PA Maribor in ravija Mot rmkro m 
najveiji sajem raiunalniStva: 

CeBIT (Hannover). 21.-28. 3. 1990 - Svaiovni a 
plsarnijko. Inlormaciiako in lelekomunikaciiako lehniko 


ihtevajle naie programa: 

■Hex PA Maribor. 

Sloventka ulica 20, 42000 Maribor, 
tel. (062) 24-S72, 24-579, lalax: 33-243. 


2elimo vam prijetno potovanje 

- INEX PA MARIBOR in MOJ MIKRO 


IZOELAVA PROGRAMOV 
ZA PRIVATNIKE IN DO 
PONAROCILU 
IdIvI pc PROGRAMMN LITERATUHA: 

t NMuekK Tool Boo. CltcotrTM^nolDi. Supor 

'i.'KToMls.k^Wl 
loat; Tool pmo 2. Or 

■a 129. 61000 LjJCIiana (061) 446-292 


S3 

PRETOK AVTOMATIZAC3JA PROCESOV NIVO AVTOMATIZACIJA PROCESOV 


PRETOK AVTOMATIZACUA PROCESOV NIVO AVTOMATIZACIIA PROCESOV 


sgs 


TEMPERATURA AVTOMATIZACIJA PROCESOV TLAK AVTOMATlZACl)A PROCESOV VLAGA AVTOMATIZACIIA PRC IPIKA NA II 


1 AB-830!lS>3?76d 
10 X=«!for l»l«l to 17^ »te 
?0 read a:lf then.io'te 

i0 if RDe(d)<>c than nrint 
40 next 
50 " 


1 ?55 


G0 -.oca r-.i’+7,ad*’9-ii« -md ’55 
70 no« ad*12,lnt(ad/256) 

50 no’te eia'f61,ad*\05-le ^nd 255 
90 noke adeiP.sd int(ad/256) 

100 date 120, 169, 22, 141. 20, 3. 16-'. 30, 141. 143, 2, 
141 ,21,3,141,-1627 

'10 data 144, 2,88, 96, 169, 0,141, 47, -03, 76, 49. ’■ 

255. 141.0, ”0,-2039 

120 data 169,251,141.47,203.160,0,162,8,173.1 
1,220,208,248,-2422 

130 date 74. 144, 24 ,200,202 .208, 249. 110. 47,206 
169,255,141,47,208,-2696 
140 data 162,0,142,0, 220,205 ,1. 220, 208.15,162 
.192,16,1.-1835 

150 data 232,142,141. 2,41, 1’7, 133, ’03. 169, ’55 

208.74.141.0. 2^,- 2276 

160 data 76, 72 ,235,64,35,44,135,7 30. 64,64 
1,1’, -1095 

170 data 32,8,64, 27,16,64, 59,11 ,’4, 56, 64, --'’5 


'20.205, 

.76,234, 

0.185,106 

141,47, 


C 128/numen6na 
tipkovnica U 

Oejan Vesic nam v Mojem mltru 
12^89 pradslsvlja program, ki onto- 
go£a uporabo lodenih numsrldnih 
in kurzorakjh lipk tudi v nadinu 64. 
Vsa dela dpbro - 'ozen kurzoqev. 
Ko pritisnemo kataro od dodatmn 
lipk, sekurzorzgubi. topa Japoaeb- 
no nerodno pri uporabi kurzorskih 
tipk. PriloZani program odpravlja to 


tudi potrabno nil p 
glavna in lodene li| 


m HOE ’iSVm AfTHl 32 

20 FOR I4B0W TO U0e7 

30 REMI illPCkE i.WLIV'tlXIEIT 

40 imr 'He YOU hl«i 4IK trivt (r/NI*i4ill 

50 IF not PCKE WOU.U'FOKE Wa;7.tA3 

60 Ml UOOO 

70 l4*';SCR0a Cimiia tv Origzn OtrtMvii:' PrsH (SRKE) le 
» :SCRai>25.ll( 


100 MTAOt. 00,00,21. 05.60, C3,D1,BC, 00.00, 00,00, 12.n,C3, 17.80.53, 43.S2itF, 1C 
110 wra (X.<IO.FE,02,CO,C(l,tE,OO.ni.66.0I.7E,32.gA,H,23,X.23,56.ED.S3.».eO 
120 DATA 21,K,er,ll,30,00,IB,46,02.15.10.FD.I1.4F.00.15,22,DD,n,3A,SA,G0.17 
130 WTA 2A,n,80,22,V,»,2A,eF.80.7E, 06.20, a<6F, 26,00, n,FC.5F,25, 24.25. 15 
140 DATA Il,CI,eO.ED,AO.ED.AO.ED,AO.ED.AD,ED.AO.ED,AO,ED,AD.ED,iW,96.Qe.C3.21 
ISO DATA CI,D0.22,C5,6O.2A,n.e0.22,CD,8D.06.08.CII,15.8D.2A.C5,e0,CI,l6.CS.II6 
160 DATA 50,2A.C6,a0,CS.t6.2D.10.Fl.ll,S0,O8.15.22,(;D>eO,2A.C5.eo,23,22,C5,D0 
170 UkTA CI.IO.CF.CI,10.CA.3E>2F.CO.IE.n,Cl,C0.2A,DF,8D.23.22.V.H.10,54.C3 
IDO DATA 41,60 


CPC 464 m6128/SCROIiL 

obogatili z EPP aporodilorn aU kje 
valavili opit programa. la na|bol|4i 
nadin SCROLL. Moj program vam 
omogoda. da >z basica pomikala 
kakDen niz v kalenkoli vrstici na za- 
stonu. lako da same poklidate RSX 
ukaz iSCROLL. Obvezno vlipkaite 
demo program in ga po 2 enile. saj 


1C for i=<S'bfC'0 to ibf5C> 

20 read a$:poke i,val( "g"5-a$) 

50 next: speed write 1 
40 save "compactsaver'',b,ibfOO,457 
50 data 3e,c^,21,Oc,bf ,52,98,bc 
60 data 22,99,bc, c9,f 5,d9,OS,ll 
7C‘data 17,bf v5e»a4, c5,Be,b9,e5 
80 data c5»4f ,21,47ib8vC6,03t cd 
9C data 8e,24,79» cl,el,cC, ^?,5e 
10)0 data b8, ed, 5B,64,b8, ed,45,’6 
110 data ba,cd,4f ,bf ,21,ff,f';’,19 
120 data 3f,d8,21,CO,08,23,5f ,b8 
150 data eb,ed,52,e5*'^a»48,b8el9 
140 data e5»cd,i4,26,el,dl,d0e22 
15C data 43,ba,ed,53,5f ,b8,c9 


CPC 464/Coinpactsaver 


(npr. izrvino kodo zbirnike GENA. 


Prelipkajle Compactsaver. poZe- 
nite ga in posnemite izvrDno kodo 
Kadar bosle program potrebovali. 


di dolgotrainosti (rai 
2 K) nalc 


aplje- 


$en kopirni program z opcijo 'com- 
pact- (npr. SOFTCOPY 5.0), iz ko- 

kar posneti program m lega posneli 
znova. vendar lokrat v kompaktni 
obllki (V dven btokin- v prvem 2048 


posneli 

lipkajle 


' kompakini i 


..min Halllovic. 
I C Belog 8 A 
51000 R'leka 


|ih programin: 

SAVE 'SCROLL*, b. &8000, Ab9 
Rutino lahko vkl|udile v svoj pro- 
gram V oasicu take, da na zadeiku 
programa natipkate 
MODE 2: SYMBOL AFTER 32: 
MEMORY 32767. LOAD ■SCROLL*. 
32766: CALL 3276S8 
Zdai deOniraile kakden niz. reci- 
mo A5 = "Moi miKro Natipkaile 
iSCROLL. dtevilka vratice (1-25). 
3AS. Teksi aa bo pomikal v vratici. 

pntisnili Iipke SPACE. 

Oragan Obianovld, 
Oragana Vranica 14. 
32000 Cadak 


VISIT US 

AT CEBIT '90 

HANNOVER 21.-28.3. 

HALL 7 STAND IBM IBM AS/400 
IBM /370 
IBM PS/2 

new models: 

3816 duplex laserprinter 
aS70-R21 with 486-CPU 


KARL-GEORG MARTENS 

Oehleckerhng 9 A 
D-2000 Hamburg 62 


Phone 49-40-5310980 
Teletax 49-40-53109888 

nriQRT0ns reiex 41-17-403059 "k and ask for your special fair-bonus, 
or send your enquiry to our export dept. 


55 


Denivif Mocan za oblogo — neien za zobe! 


PASTA ZA POLIRANJE ZOB 


Pasta za poliranje zob DENIVIT Uago odstra- 
njuje madele in obarvanost zob. Po samo nekej 
doeh uporabe boste opazili razliko in po nekaj 
lednih bodo izginile obloge in potemnelost zob 
zaradi iaja, kave, vina in tobaka. DENIVIT je 
enako blag kot obiiajna zobna pasta, zato lahko 
z njim vsak dan brezskrbno krtatite zobe. Naj- 
bolj uiinkovito deluje, £e ga daste na subo 
zobno krtaiko. 


Raziskave na Svedskem in v ZDA so pokazale, da DENI- 
VIT zaradi posebne sestave izredno ufinkoviio odstranjuje 
crdovratne obloge in obarvanost zob. Tesdranje na Sved- 
skem, V Veliki Britaniji in drugih driavah kaiejo, da je 
DENIVIT tudi zelo blag za zobe. Pri nomalai uporabi 
zadostuje ena luba za ca. 100 iiSCenj. 

DENIVIT vsebuje 0,8% Na-monofluorofosfaia. 

DENIVIT je zaSiitna znamka, registrirana pri 
Nobel Consumer Goods, Svedska. 


(C*KRKk po KOZMETIKA 

NOVO MESTO §iE@)ir 

theComputeiPrinter KAKOVOST IN CENA, Kl JU ZAHTEVATE! 


Ls-a 

LS-a II LS-B DB 

LS-a DX 

Pnnting Method 

Laser Beam 


Printing Speed 0 pphi 

Printing System simplex 

simplex simplex 

duplex 
Option: Letter, Legal. Executive. SS 

Paper Feed 

Automatic Paper Cassette 


Number ol Bins 112 2 

Input Paper Cassette 

200 Sheets per Cassette 


P.p,SI..I,., 

Face up: 20 Sheets 

Face down: too Sheets 


Resolution 

300 X 300 dpi 


Fonts per Page 64 

123 123 

255 

RS «22 

Centronics parallel. IBM parallel. RS 232C 


Toner Cartridge 

for 5000 Pages 


' ” " HPLaserJetPlus 

Epson EX-800, Diablo 630 ECS, IBM ProPrlnler 

HP Laser Jet II 


PostScript no 

Option . . 


Print Buffer 

Option: 1 MB 

Standard: 1 MB 

Option, up to 5 MB 


Fonts (built-in) 

Courier. Line Printer. IMS Roman. Prestige 


Weight 20 kg 

20 kg 25 kg 

30 kg 

KonsIgnacitskacenatDEM) 3.589 

3,770 5.003 

5.503 

Duly Free cena (DEM) 5.025 

5,276 7.005 

7,817 


e 


INFORMACIJE 
emona commerce 

proizvodnja in trgovina, d. o. o. ljubljana 

61000 l|ubljana. Smartinska 130. 


PRODAJA: PCP FUTURA. Trg Revoluciie 1. L|j6ljana 
PCP FUTURA. Tesitna 7, ZagreB Acgr Acer 1100/16 
ec 


INFORMACIJE 

emona commerce ^ 

proizvodnja in trgovlna, d. o. o. Ijubljana 


PROOAJA; PCP FUTURA Irg Rcvoluciw I L)u6lltni 
RCR FUTURA. T«»lin« 7 
ondete ra karto mestaoa in okolice. S premika- 
njam kjrzorja na ka(erega izmed obiektov na 

naga kraja. pod njim sta zapisana datum In das 
(paa V igri nenenno taPa. pa tudi vsaka akci]a 
traja doloSan Pas - s priliskom na lavo tipko 
mlikedoblle odmor) in nadnu Pas (ETA:), ki ga 
poirebJiete. da a trenutne lokacija prideta na 
izbrano. Igrp lahko posnemate ra poprei inici- 
alizirano disketo |imenu|ta |0 DSAVE). Pe Izbe- 
rete opci;o SAVE GAME, ki je povsem levo zgo- 
rai na kart! Lizard Breatha. Pogosto bosta upo- 
rabliali tudi opoijo SLEEP, s katero pdloPaie. 
kpllkp Pasa boste prespali. Spanta na zanemar- 
lajte. Doc vseb noPi ne bo zdrZal na rogah. 

Ne bo preteklo veliko Pasa do srepanja z vzrp- 
kom user nevSaPnosli v meslecu. Tako so mrav- 
l|e. ki so po padcu meteoria mutirale in so zdaj 
vBlIke kakor bi$e' Mravlio lahko uniPete tako. da 
ji z giave odbiiate obe antem. tako da izgubi stik 
s kolonijo in pogine. a tudi z ratsnpno vrieno 
bombo Toda to lahko mravlie ustavi samo za 
trenutek: Gregova raloga le. unipiti kolonijo. 
preden se bodo mravlja tako razmnoZile. da 
bodo zaPala - 15. junija - osvajali s»et. Torej je 
traps uniPiti njihovo gnezdo pod zamljo. gnez- 
do. ki je dobro skrito ib se odplra samo. kadar 
kakPna mravlja vslopa all Izstopa. Gnezdo je 
juZro od rudarskaga okna 1 (Mine 1) Mravljam 
ustrezajo samo srednje temperaturs; po vroPIni 
all V mrazu se ne bodo premikale. zato preverjaj- 
te vremensko napovad. In nazadnje. mravlja ss 
vadno pojavljajo severno od mesta. kjer so se 

Arkadni deli v igri so: 

SREGanjE Z URAVLJO. Premikate roko s pi- 
Ptolo. vandar pazite. kajti Stevilo nabojev ni ne- 
omejano. Tisli. ki ste Igrall King of Chicago, ne 
boste imeli tezav Ge vam bo uspelo ubiti eno 
mravijo. se bo nad vas zgrnila prava mnoZica 
drugih (pogled iz ptipjs parspektlve). Z daIjSim 
priliskom na FIRE boste pri dnu zasiona dobili 
pregled oroZja. LETALA lahko pnkliPete Pele 


potem. ko bo mestm Zupsn oOjavil preplah. 
s kurzorjsm morale doloPIti smar preleta in po- 
lem prilisnili FIRE na maslih. ki jih zelile bom- 
bardirati. To je zeio uPinkovito. pazite pa. da je 
ludi sami ne skupite. TANKI bodo na lokacijah, 
kjer je vojska. in se branijo sami, Pe pa 2slite 
voditi katerga izmed njih. preproslo vstopile 
vanj. S FIRE + levd/dasno premikale kupoio 
lopa. Ce kakSna mravlja iiva pride do tanka, ne 
priPakujte nip dobrega. BOMSE in DINAUIT lah- 
ko porabljate takoj od zaPetka. pazite pa. da jih 
boats porabljall racioraino. 

BEG IZ BOLNISnicE. V tej igri ne morete 
umreli, lahko pa konPale v bolnilhici, Pe vas 
potepta mravlja. se zgudlle od izPrpanosli, Pe 
vas zadans drobec kaklns eksplozlje. Pe poteg- 
nete krajpl konec v dvoboju . . . Vsaka mmula je 
dragocena, zato priporoPam, da se skuPate iz- 
ogniti zdravnIPki obravnavi. Ki traja dan ali veP. 
Ste V sobi prvega nadstropja bolnlpmce. izhod 
le V prillipju. PoPakajte na trenutek, ko ni blizu 
hobene bolniparke. S priliskom na FIRE skoPile 
iz postelje. po novem pritlsku leZele nazaj. Po- 
tem ko odidete Iz sobe. skuSajle Pimdlja oslati 
neopaieni. kajti takoj ko vas bo kdo videi. vas 
bodo zaPeli vsl preganjali. Enl bolniparki bests 
is lahko pobegnili, toda Pe vas dohitila zdravnik 
all paznik, boste morall zdravijenje sprejetj 
Predlagam. da najprej poiiPets bolmiki vozi- 
Pek. s kalerim boste veliko hltrejii. Za prehod 
med nadstropji uporabljajte dvigalo all slop- 

POLET Z LETALOM, ki ga lahko najamele 
V Herberts Fieldu. ni nili malo teiaven S premi- 
kanjem pallce levo m desno obrapate letalo, 
gledaro iz pliPje perspektiva. S potegom palice 
nazaj povePujete hitrost. viilno In porabo gori- 
va. medtem ko vse to zmanjiujete s pollskanjem 
palice od sebe S priliskom na FIRE zapraiujete 
mravlja Pristanate lahko na vsaki ravni povriini 
(predvsem ns cestah). vender pazite. da se bo- 
ste na lelaliiPe vrnlli. preden vam bo zmanjkalo 
goriva. 

Dvoeoj Z N02l. Prav tako iz ptipje perspekti- 
ve. Premikate se lahko samo naprej al> nazaj. 
Pozorno boOite na kpliCino energije (vaie m 
nasprotnikove). ki se bo zsPala po nekaj zadel- 

GASEIiJJE ROZARA. Edina razlika od strelja- 
nja s piitolo je v tern, da tu drZite napravo za 
gaienje poiara. Zelo teiavnp. 

IZOQIBANJE TrCENJU z Iceom in njegovo 
tolpo. kl hill protl vam. Trpenja ne morete pre- 
prePiti. zato zavrita (FIRE) in oslali boste osme- 

Potem ko iupar po prihodu v policijsko stav- 
bo razgiasi preplan. Oobite novo opcijo. SITUA- 
TION MAP. Z njo se na karti mesleca oznaPijo 
kraji, kjer so mravije. Tja all na lokacije. o kate- 
rih menite. da se na njih skrivajo mravlja. lahko 
ooiljsie ljudi [male 99 vojakov (s tankij. 40 
polieajev, 60 delavcev in 80 meSPanov. Hesno 
lahko raPunale samoz vojaki. pollcajisosolldni. 
medtem ko so delavcl in meiPani skoraj brez 
korlsli. Maihnih skupin ne poiiljajte. ker bodo 
za mravlje lahak plen. Nili pribliino nimale do- 
volj ljudi za IP. da bi usiavili mravlje. zato skuiaj- 
le V nesnakopravrem boju dosePi PIm boijil 
rezultat. Pri dodeljevanju ljudi ob premikanju 
palice je treba nenehro prillskall FIRE UmPeni 
objekli (re morete jih veC uporabljati) bodo na 
kani oznaPeni z rdepim X 
Ga hoPete iupana preprlPatl o nevarnosti. ki 
grozi svetu. mu je treba predstaviti ansllze zPra- 
nlh dokazov. Vse dokaze najprej oOnesIte v la- 
boratorij. kjer jih bo dr.Wells obdelal in vam 
razloiil tudi podrobnosti o mravijah. Ge hoPete 
iupana prepripati. potrebujete: del trupis kaki- 
ne mravlje (pobrali ga boste. potem ko jo boste 
ubili). vzorce. ki vam jin je na zaPetku igre pnne- 
ssl Geez. in analizo teh vzorcev iz vladnega 
laboraiorija, vzorec kisline, ki jo spuSPajo mrav- 
Ije (najdete jo lahko na veP lokacijah). kaselo 
s posnetim rvokom mravelj (4. junija jo lahko 
doblle na pollciji ali pa mravlje pozneje posna- 
mete iz letala) in odiitek sledi mravlje (lahko ga 


napravite. na primer, pn jugozahoonem vulka- 
nuj. Dnevni razpored morale pazljivo naprtovati, 

Pe boste uganlli pravi Pas. 

V igro je vpletera tudi Jackie Monroe, ki vas 
bo zaproslla za pomoP. Vam je prepuiPeno. ali 
boste veP pozornosti posvetili svojemu deklelu 
Dusty all Jackie ali pa boste mprda skuiali 
ustrePi obeme. Jackie vam bo pozneje razodala. 
da je Billy Bob Iz Neplunove druipme prvi opazii 
mravlje in z njihovo pomoCjo skuial zavlacati 
mestu. vendar mu je radzor hitrp uiel iz rok. 

Z obiskovanjem raOijske postaje (Dusty). 
0 Riordanove pivnica. policijske postaje ali El- 
merjeve benemske Prpalke lahko ondete do in- 
tormaeij 0 dogajanjih v mestu Z obiskovanjem 
Orugih lokacij lahko zbirete dokaze m poroPila 
0 mravijah, Kar zadeva icaa in njegovo tolpo, 
vam svetujem. da potem. ko vas prvip presireie- 
jo, odidete v Beverly s Dnve-in (v kalerem se. 
mimogrede povedano. pnkazuje Rocket Ran- 
ger) m z njimi obraPunate. Na svetlobo okrog 
plinovoda se ne ozirajte. z rjo vam noPa Neptu- 
nova druSPina odvrniti pozornosi od mravelj 
Popazite na novmarja Berta, ludi on ni Pist 
Vedeievalka vam lahko pove nekalere konslne 
zadeve. praviloma (so ludi iziemel jo lahko dobi- 
te vsak drugi dah. Ne vrtite se praveP okrog 
skladiiPa oroija. lahko bi konpali v bolhiinici . . . 
Mehi ghezda ie ni uspelo uripiti vendar mi je 
uspelo ie 7 junija Zupana prspnPati o nevarno- 
sti (mravlje napovedujsjo invazijo za 9. junij). 
odkril pa sem tudi. kje gnezdo je 

Igra je na Irah disketah. zadovoijstvo pn tern, 
da JO Podo igrall. pa je prlhranjenp samo lastni- 
kPm raziirjenega pomnilnika. 


Weird Dreams 

• puBloloviPIna • ST, C 64. amiga. PC 

• Rainbird • 9/8 


aleSbravwiCar 


E: 


narkozo Toda 


znajdele v operacijaki 
Kirurge. ki vam dajajo 


reproducira. Preder se tega zavesta, je ie prU 
ppzno. Odletite v prazno . Zbudite se v Pudni 
daieli nopnih mor Cilj te izvirne igre je pobili vse poiasti ki vam 
grenijp spanec. Poiasti so narisane fantashPno. 
tudi lokacije so lepe. Na vsaki igra drugaPna 
glasba. sliiijo se iumi , , V zgornjem delu zasio- 
na so iivljenja (na zaPetku le pet. kar je odlppno 
premalo). Pas. loPke m srpni uirip. Vse to se 


zagledali genera- 


Na uvodnem za , 

tor, ki izdeluje orehe. Poskrbile. .. .._ 

prilepiip le irijB Nato se vzpnite na kro: 
palico. Ce vas bo zadela. vam bo raznsslo gl 
(To se bo zgodilo ludi ob stiku z drugimi poi 
mi). Paliea vas bo oonasla v zabaviiCm p 


Tam poloMa prvi orah na tia. slopite kprak all 
dva levo. odlo^lte drug! in nato Iretji oreh. PrISIa 
bo oriaSka bebela in za£ala jesll orehe. Na obo- 
tavijatte se. ampak aiecite na levo. Znaili se 
boste prea ko£o. k|er labko za 30 peni|evstrel|a- 
te. Cabala bo pnSlaza vami. Ubljtaiozmuholov- 
ko. Na voljo imate Stiri uflarca: zamah nad gla- 
vo. zamab fiez glavo, zamab naprej In (oreband. 

Poidite lavo in znaill se boste v biil ameSnih 
ogladal. To je kljufina lokaclia v Igrl. Z nje pelje- 
lOtri poti: 

LEVO: PuSiava. Po zraku letijo riba In sliSi sa 
§umen|e slapa. Skoilta in pograbite eno od rib. 
Prliel bo kip z Velikonoinega otoka (tisti 
z jvodnesllke). Udarite ga z ribo in spremenil se 
bo V ni£. Prl$lo jlh bo Se ve£. Pobljajle iib In 
bapredu|te levo. Po dveh all treh zasJonih boats 
jgledall njihovaga -iela-. Tega je treba zadali 
veikrat. 

DESNO: Amtiteater. Tu rastajodudovltl lullpa- 
ni. A re dajte se zapeliatll Tulipani so v reanici 
ubijslska rastlire - to ugolovite. £e as jim pribll- 
Zata. Pograbite paibko s kupa lasa na tleh in 
prebadaite tullpane. dokler se re posu&|o. te 
se boste obotavliall. bopriilavelikanska koailnl- 
ca in vas spremenila v kupiek mesa in krvi. 6e 
pa vam bo uapelo pravobasno pokonbati raslli- 
ne. poidite levo. Tu se punbka nedoIZnega vide- 
za igra z Zogo in se smaji. Zoga se odkotali 
k vam. Hobete se skloniti. da bi jo pobrali. a Zo- 
ga plane nad vas. vas poZre in za namebek 

biti Zogo. le nisem odkriL ^ 

‘Jvodni zaalon (tisti z orehi). To le upo- 
. niste mogli ubiti bebe'- 


rabno, be ni 
Tj so S« 
Zreti peber 


ilavirskib tipkan, lb drugs. 


tr (061) 223-827. AleS. 


Toobin’ 

• arkadna igra • amlga, C64, CPC, ST 

• Tengen ■ B/9 


VIADIMIRMAWIKO 
. Ze stokral obdelanlb tern in na- 
dalievani starib uapeSmc je tu prava ro- 
ll na svetovni scani. V tej Igri ni cll|. 
in spotoma pabljati stoline nasprotni- 
kov. Nasprotno. vaSa naloga le bisto nedolZna. 
Postavite se v viogo Jeta ali Bi'fa in se poskuSata 
z navadno gumiiasto zrabnico spustiti po rakah 
in brzicab. Vsako stopnjo spremija prIloZnostna 
glasba. ki do konca izkoriSba zmogijivosli ai ' 


>a 18 I 


ge. n, 

Na zabeiku imale bliri kredite. dovolj. da z ma 
lo srebe in spretnosli koncate igrd. (grata lahkc 
ludi V dvoje. Dogaianie spremliata v lepo jokvir 
lenem delj zaslona. v zgorbjem levem In des 
nem kdtu pa ao podatki o Jetu in Bllu (tobke 
Stevilo Zivljenj. Slevilo konzerv cole). 

Prva preglevlca bo budno urejeno 
nie: a palicom v lavo sa vai junak obrne nasprot- 
no urnim kazalcem (za palico v desno veija 
obratno). navzgor pospeSuie v smerl svojlh nog. 
navzdol pospaiuie (oziroma se premikal v smerl 
glave. Morda bi bilo najpametneie. da bl se 
premikali z glavo naprej (ritensko). toda takral 
re morete uporabitl svojega edinega oroZja: be 
0 pravem besu mebete konzarve kola, odslranite 
nekatere ovire. 

Vsaka vrala, na katera naletite. vam prinasa 
lOO-ICXX) tobk, odvisno od SIrine. te se zada- 
nete v vrata in jih razSirlte, dobite manj tobk. 
Trbenje ob svetlebe se grmovje vam unibi na- 
daljnjo karlero. Ca v grmovje streljale. se vam Z malo srebe pobegnete Iz Eglpta In pridete 
na komblnirano stopnjo z vso Zivo menaZerijo, 
KI so SI JO avtorjl lahko Izmisllll Konbno se 
znajdete na osmi stopnji (be sem prav Stal), ki se 
dogaja v polarnem krogu. Toda tudi na Antarkti- 
ki vas reusmlljeno reSetajo, jate pingvinov pa 
tekmujejo v skokih v vodo (all na vaS hrbet). 
Z -malo- spretnosli boste preSII novo kombinl- 
rano stopnjo in zagledsli dvoje simetribnih vrat. 
vrednih po 1000 tobk. Sporlsite se - za vrati |S 
napis FINISH. Na bregu se zabne prava lebta 
V vaio bast. Seveda je tu be vpis ne prvo mesto 
TOOB DUDES, seznama spretneZev. 


Kikstart III 

• iporins sitnuleclje • C 64 • Firebird • 8/8 
MARIN MARUSIC 


IS osreblll s popolnoma novi- 


samih menijev. Spel It 
voziti podnevi. ponobi. pc 
slezo. igratl protl raCunaIr 
pregled Imate nad naiboIjSimi Casi st 
Zdaj pa. kako premagati ovira: 

SODALO: kar nekaj jih je in razliCnih velikosli 
so. Obvezno |ih praskobite 
OQRAJE. vozile pobasi. tako da vam meninik 


MOSTOVI. V 


le previdno. Ki 


STOLI IN MIZE: Ceznje vc 


Fighting Soccer 

• bportna aimulaclja • C 64. spectrum. 
CPC, ST, amiga a Acllvlslon » 7/6 


DAMIR DIZDAREVlC igraica proti rabunalniku. igranje s palico ali 
llpkovnico. glasba ali zvobnl ubinki. Ko izbsrets eno od opcij, se prikaZe sodnik In 
vzkilkne: -Kick off- Igra poteka v veCjem delu Moonwalker 

• arkadna igra • C 64, spectrum. CPC. ST. 
amiga, PC«U,S. Gold>B/B 


MITjA MLADKOVlC 


m gra je pnrejena po istolmenskem filmu 
z Micheeiom Jacksonom. Film nj bll kaj 
prlda, zato pa je Igra lepo izdelana in be 
kar teZavna. V njej so obdelani btirja pnzorl iz 

1. V Hollywoodu ibCete zajCji kosdm. da bi se 
skrili pred trumami oboZavalcev. ki vas nepre- 
slano lovijo. Stopnja je narejena v slcgj Gaunt- 9 

/itoj mikro 61 
- -- - leta. V pomoi varr |e tudi karta, ki kaie date 
kostima tn vaie zveste obo2avalce. 

2. stopnia je zaio podobna prvi, la da le treba ' 
lokral zbrali daset knslalov. Za nagrado dobils 
motor, s katerim se boste odpeljali oa naslednjo 


T^iaki 


nareiena v alogu Operation Wolf. V baru vas 
z vseh strani napada vojska Mr. Biga. Treba je 
streljati na vse, kar se premika. Ta slopnja je po 
mo]em naiboljia. 

4. stopnja ;e zalo podobna prB)inji. To |e 
Iconini prizor tiima. kjer le Michael obkol;en . 
z vojaki. Spremenile se v robots in kasneje v ve- 
aolisko ladjo (ammaciia pri lam le odiidna). Ko 
pobijete vse sovraZnike in na koncu jnidile 
giavni laser, vas daka pri|elno presenederie. do 
katerega pa pridlte saml. 


The Cycles 

• iponna simulaclia • C 64, ST, amlga, PC 
■ Accolade* 7/7 


KEMAliKREMIC;; 
DAVOR GRACAN 


mE 


Jzaloinika, vender It 

V uvodnem meniju lahko Izberete Itevllo kro- 
gov, vso sezono. trening, posamezno dirko In 
stopnjo. Na niZjih slopnjan le menjalnik avto- 
matski, medlern ko na viijilt sami prestavljate 
nitrosti. 

Vozita lahko v tren razredih; 125, 250 all 500 
com. Izbirate med 15 progarri: Japonska, Av- 
straliia. Amerlka. Spanija. Itallja. Nemdija. Av- 
striia. JUGOSLAVIJA. Nizozemska, Belgiia. 
Francija, Anglija, Svedska, OeSkoslovalka. Bra- 
zillja. Na nekaterih so predori, pa tudi grbine. Ta 
novosi daje boljdi obdotek voZnje 

Ko izberete progo, se odpravlte na kvalifikaci- 
)B. V zgorniem delu zaslona so merllnik hitrosti, 
menialnik. stoparica. Irerulna pozicija, dtevilo 
kroga In karta. v spodniem delu se pa razpleta 
Igra. VIdite sprednii del motorja in dievilo vnija- 
lev Uvrstitise morale med prvih deset voznikov. 
Ob progah so boksi'za popravljanje okvar. ki 
nastanejo pri Irdenjih v tekmece. Ce vas zanimajo Sportne simulaclje. vam pri-. 
porodava. da si namesto The Cycles omislite 
Grand Phx Circuit. 


Chase HQ 

• arkadna Igra 64, spectrum. ST. 
amlga ■ Talto/Ocean ■ 7/6 


HRVQ]E KARAUC 


svoiega 
svetlolasl pollci 


pollcl;ski avto bobni s hltrostio 

galerijo revarnih krimlnalcev. Od- 
I vidite zadnii del. ieprav le 


ibine. Sle grobi 
Haney, v oklepnem vozilu pa 
vain ueiBia uiuzoo simpatidni drnec Roger In 
dekle. 

Konverzija iz Taltovega aviomata Iz leta 198S 
V C 64 Ima vellko pomanjkljivost: barve. Nebo |e 
modro. vsa okolica pa je obarvana zeleno In 
drno. Manila in uvoda nl. Vender je gratika do- 
bra. zaslor pa je begat z opcljami: 

- DISTANCE Irazdaljal dtevildno kaZe odda- 
l|enost od kriminaldevega avta, ki ga zasleduje- 
te. V dersem kotu kortrolne table je skener za 
slikovno oddaljerosi z dvema kvadratkoma 
(rdadi sie vi, bell pa zasledovani) Na startu |e 
razdalja 600 (metrov?|. 

- GEAR (menialnik hitrosti). Ko prestavile 
navzgor. upodasnjj|ete. navzdol pa pridoblvate 
nitrost. Iz enega poloZaia v drugega prestavliate 
a FIRE. - Na malem zaslonu se pokaZe Hancyjevo 
Ime. Rogerjevo all ime niegovega dekleta, de 
izgovarjap ukaz ali komentar, ki se IzpiSe v vrsti 
poleg malega zaslona. 

- TIME (60), SPEED (naivad 265) m SCORE 
so vsem znane opciia. 

SovraZnikI so razlidri avtomobill, ki |in stolde- 
te z enim udarcem, In ovire na poti. Ko se 
zraidete v ostrem ovinku. ne zavi|a|ta po cestl. 
kaiti gume se bodo vnele. z aviomobilom boste 
ziezll nazai. zavill s cesle in se raztreSdilr. 

Preden vZgele motor. Haney poroia postaji: 
predstavi se, pripoveOuje o nuinem pnmeru, 
ravede podalke o slorjenem zlodinu. eporoil 
ROloZaj. barvo in tip evtomoblla. Zadetek prega- 
njanja dekle komentira s -Startaimo. vozrik- ali 
•DrZi se. diovek-. V daljavi so luci velemesta. 
hitro pa vas napadejo avtomobill. niihove trke 
spremlja Roger z vzkllki. Kmalu prldete na kri- 
Zidde. na kalerem sa pot razeepi na dve cesti, 
vellka beta puddica pa vam kaZe pravo pot. Ce 
zaldete na nepravo stransko pot. boste vseeno 
dohiteli knminalce Stranska pot le precej ozka 
In zavila, zato morale pazili. da se ne raztreSdile 
Ob slebrih. Ko se cesia razdiri. zapeljete v dirok 
podvoz z bleddedimi ludmi. Po podvozu se oko- 
lica modno spremenl: za sabo pjstite mesto m 
vozite protl plarinam In gozdovom. Na razdalji 
018 dekle poredei -Haney, vidim osumljence - 
Vrtede se ludi na Strehi se priZgeio. slebi sporo- 
dllo: -Vidimo zasledovano vozilo.- Avtomobil 


z neprldlgravi ja oznaden z rdedo puddico m 
napisom HERE. V levemkolu zaslona sa pnkaZe 
nova praglednica v obiiki stolpea iz katerega le 
razvidna podkodba zasiedovanega avta. Krimi- 
naldev avto usiavite tako. da ga raztoldete s svo- 
|im teZkim oklepnikom. Iz podkodovanega avto- 
mobila hitro hudkne plamen Ko se stolpec dvig- 
re do vrha, se izpide: -OK' Zdaj zadni voziti 
podasi.- in oba avta zadneta usiavliali. Konec 
neznaniaio besede. -Areiiran si zaradi suma. 
da. ..- 

1. Hancyjevo porodilo- -Ralf. klaveciztda- 
ha beZi iz mesla proti predmestju. Preganjano 
vozilo |e bel britanski dportni avtomobil.- Ob 
poll se premikajo viike palme in nizko grmidev- 
le. Za kriZiddem (desno) je razrita cesta. posuta 
s prodom in kamenjem. okoli pa plamtijo kotli 
z ognjem. Po nadvozu vozita proti gridevnali 
pbkrajiri, 

2. -Carlos, New York.. OboroZerega ropar- 
ja so opazili v rumerem dportnem avtomobilu 
na avtocesli.- Vse do izhoda iz prvega predora 
obradda okolico eksotidno grmovje Nalo v da- 
Ijavi opazite hrib. zraven caste pa so nizke skale. 

3. -Banda prodaialcsv mamil iz Chicaga • 
Tolpo zasleduiete v samem mestu med uiidnimi 
evetilkami in prikupnimi nebotidniki. Po lev! 
stranski poll za kriziddem razmeluiete na razrilo 
pot kotle z ognjem in ovire Hitro zapeliete proti 
lucem podvoza. za katerimi le spel mesto 

4. -Ugrablteli iz Los Angelesa drvi proti izho- 
dj iz masta v modrem dvosedeZniku - Vozite 
mimo svetilk. label in skupine zaoblienlh ska!, 
po cesti razmetujete Xante za smeti. Ko v kriZid- 
duzapeljete desno in v podvoz. se znajdele pred 
drhimi planinami. Ob poti se dviguieio lepl stol- 
pi. zgraieni iz opeke 

5 -Spljon IZ vzhodnega bloke drvi iz Was- 
hingtona proti Izhodu iz mesta. Garva vozila ni 
znane.- Ko zepustite mesto vozite po puddavi, 
mimo vas pa hiiijo kaklusi in velikanske drne 
skale. 

Igra je Imeia to smolo. da je pridia na trg 
.sodasno s Turbo Out Runom, in de |u pnmeriats 
po sekvencah voZnia. se zdi Chase HO velixo 
slabdi. kot v resnici le. 


' Ghostbusters II 

I • arkadna pustolovddlna • spectrum, C 64, 
I CPC. ST, amlga ■Activision ■9/9 


SEAD KULENOVlC 


E ondro smo Oodakali pravo nadaljevanje 
legandarne igre Ghostbusters Progra- 
merji so se strogo driali filmske zgodbe, 
zato ima igra samo tri slopnje Pred vsako se na 
zaslonu prikaZeio posnelek iz tilma in navodila. 

1. V viogi enega od izganjaicev duhovse mo- 
rale spustiti ha dno vodhjaka in vzeti vzorec 
vijOlldaslesline. Medtem kosespuddate. morale 
sestavltl opriiemalo iz treh delov Dele in Oruge 
stvari najdete na izboklinah sten Oviraio vas 
razlidnepodasti Naihuidajemaihnaspaka ki se 
zapne ob vrv in jo zadne pregrizovati. Ce se |e 
nemjdoma ne znebite. boste padli v brezno in. 
zadeti bo treba znova. Od oroZia mate pudko 
z zarki. bombe (ko jih odvrZele. nastane laserski 
Zarek od ene stene do Oruge) in neranljivost za 
dolodan das. Dele oprijemala In druge stvari 
poberele lako. da se obrnete proti njim In se 
hitro zagugate 

2. Slopnja temal|i na nadelu Siraliaj na vse. 
kar se premika. Majhna zvezda mora branili Kip 
svobode. ki nodi po Broadwayu. V spodniem 
levem kotu le energga kipa ki |o ponazarja 
kolldina vljoiidaste sime v latvici Desno od ener- 
gije le merilmk streliva m oddalienosti od Muze- 


ja umetnosti. do katerega morale priti Zvezdo 
lahko premikate vsepovsoO po zaslonu m sire- 
)iale na mnoZice duhov, ki se spravljaio nad Kip 5 %’ "I 

^ * 


svobode. Zvszda ima neomeieno Stevilo iivlieni. 
ia pa vam zmanika atreliva. se zraiOata na izno- 
dlSPu. Pod Kipom avoOoda so pripravlienl In|e 
Izganialcl djnov. Ki zbiraio allno. IzIoPeno iz 
ubitih dpbov (izganialce odpoSiliate m priklidete 
s pntiskom na tipko za presledek). Kollkor alma 
zberaio. tollko ss povaiuis anargiia Kipu svobo- 
da. Na poll do muzeia morale ubiti tn valika 
duhova. ki streljaio na kip. 

3 Na tej stopnji morale obracurrati z moza> 
kom, ki je vse to zakohal. z Mr, BIgom V muzej 
podasi spuslita dva ilara ekipe. S tistim, kl ja 
oboro2en z meialcam aline, ubiila straiana. To 
morals slorrti hilro, sicer se Big preseli v lalo 
oiroka In igra |e kondana. Ko ubijete slra^arja. 
Big izgine s slike. Z drugim dlanom lahko vza- 
meta otroka In ga nekai dasa zadrZiie pri sebi. 
Po nekai mlnutati se data vrna na oltar. Ko 
prillsnete RETURN, se na zaslonu prikaieio sll- 

lahko zamenjale s pjddico. PoskjSal sem z vse- 
-ml orot|l. vandar Mr BIga Se nlsem mogel jbiti.- 


Dragon Spirit 

• arkadnalgia»amiga.a 
CPC. ST. PC • Tengen/Oon 


SINiSAZLATANOVid 


lo pa vam vzame dosti anergiie m eno od Sllrih 

Poznejii nasprolnikl so razne raslllne. Orevie 
vam odiemlje energijo z bombami. Najbolje 
opravile z njim, da se mo pribllSale. ne da bi vas 
zadelo. Polem greste na viijo stopnio z novimi 
pokraiinami. Velika poman|kl|ivosl igre je lo. da 
le zelo malo zvodnih jdmkov. Prednosll pa so 
dobra grafika. gladko pomikanje zaslona itn. Ob 
korcu Se nasvel: ce zellte Igradi Dragon Spirit 
obvezno naoavlle Igralno pallco z aviomalskim 


Super Wonderboy in 
Monsterland 

• arkadna puslolovSdina • C 64, CPC. ST. 


amiga • Sega/Acitvicion • 


MARIN MARUSid 


b Ivrnlll mir Monsterlandj. ' 

LilJne prmaia nid novaga in so liki maibni. 
|e igra zanimiva in prikupna 

Oedka vooite s palico v vralin 2. s presledkom 


E o odildno naraiani igrl Licence lo Kill so 
se DomarKovi programerji spel pojavill 
na trgj z zelo dobrim izdelkom. Dragon 
Spirit odilkjjejo grafika. podrobnosti in prazgo- 
dovinske pokrajlne. ki vas bodo navdjSile. 

VaS ipnak sa le spramanil v zmaia In sa odpra- 
vll retevat princeso Allpio, ki |0 le ugrabll kadji 
demon ZawelL Zmaf bruba ogen| in ijnicuje vse, 
kar mu je napoti. Na prvi stopnjl se bosle znaSli 
nsd kanionom rake, breg pa le porssel z drav- 
jam. PrvI nasprolnikl niso kdova kako modni. 
plovila, kl bolj spominjajo na kakluse in vam 
zbombicamijamljejo energijo, ribe, ki vas napa- 
da|0 Iz vode. na kopnem pa nekakSni krokodili. 
NajnevarneiSe so plica, kl se zdruluiaio in lake 
podvajaio mod. Priblilajla sa jlm in |in zasujte- 
z ogniem. Tako premagata prvo vedjo oviro. 
V drugem delu le slopnie se znajdele nad jeze- 
rom VaSi nasprolnikl so rdie, pozneie pa zalo 
nepriiatna ptlce. Ko jib zadenele. odvrZaio parje. Wicked ilga, C64, STaEleclrle 


MIODRAG KANDId 

r Oseba vam bo podarila mad m 
vam za 2 alala veliko srede na poll. 

2. slopnia. Ste v mast u. kjer |e poino trgovin. 

so lu nekakdne simpatidne boibe in vilez s pus- 

3. slopnia. Zdaj sie v podzemljj. OdKrijte 
skrita vrala za sleno in vstopite. Osaba vam bo 
dale pismo Na Koncu le stopnia vas daka zvez- 
da. kl sirelia iz krakov. Unidite jo. 

4. slopnia. Skadile s ploddadi na ploidad, na- 


vse ogenidke. 

Naprai ne bom opisoval. ker se Igra dele prav 
zadna. Zmaja pa ne morele ubili sami. 


-il zvodnl atakil in lapa glasba. S tipko 
le odmor. s 221 pa spat poianeta igro. 

Ozvezdia. ki jlh oznadujeio znamanja noro- 
skopa. so prldla pod vpliv mradnih sil. VaSa 
naloga la. da sa |lb znebile. tako da se slebi 
udnki ne bl poznali zemlianom. Na zadatku se 
prikaie krog z znamanji zodiaka. S palico v vra- 
tih 2 spravlle no 2 na prvo znamenje na desni 
strani, pritisnile lire in izrlsal sa bo zemlievid 
ozvezdja Skorpijona. Osvoboditi je treba In 
zvezde, kl nenavadnosliejo. Prlblidaile noZ kate- 
rlkoll oO n|in In prilisnlte fire Na zaslonu se 
bodo prlkazali beli in rjavi kroZci. Z osmerokra- 
kozvezdoietrabapreredetati vse rjave kroZcain 
postavlll svoje bale. Pri tarn vas ovira nekakSan 
leted vragec. vandar si ne dajle dosti opravili 
z njIm, kar so pomembnejsi krogi V sredini se 
bosta manjavala obraz s prijaznim nasmebom in 
takdan z vra2|im Izrazbm Slika. ki se prikaZe 
pred zameniavo. vam prinese zboljdanje (Zivlje- 
nje, boljde strellvo iln | Ko sa prikaZe utripaiod 
kvadratek, ga vzemite. pojdite na meslo, kjar 
Zellte Imetl svoje kroge. lb prillsnite fire. Naibo- 

rjavlml krogi. Tako bodo sdasoma na zaslonu 
prevladsli vadi ball krogi. 

V vsakem kotu la bala ali rjava zvezda. Bele 
pomenijo vada Zivljania. V skrainam delu zaslo- 
na so vade todke m merilnik dasa Riava dda na 
lam merilnlku oznaduje energijo mradnib sil In 
sa podasi premika navzdol Ge pride do dna. se 
prikaZe vraZjl obraz. Tako zgubite Zivljenje in se 
vrnete na zemlievid legs ozvezdia l^e se znebile 
rjavih krogov. basis ugledall pri|atel|Skl obraz. 
Spel sle na zemljevidu. vandar zvezda. kl sle jo 
osvobodili. na svetl ved. Zdaj se odiodite za eno 
od dven bleddedin se zvezd. Ko osvobodile vse 
zvezde Iz ozvazOia. spat ugledale nasmejan iik. 


Terry’s Big Adventure 


MIODRAG KANDiC 
a mislite. da vas daka de ana velika In 

J utrudljlva pustolovddina. ste se udteli 
Nekalerlm se bd igra zdela nekakdno 
. vanje Glana Sisters. Na zaslonu se 
prikaZe simpaliden diovedek. ki potlska reklam- 
ni napis SCENE 01. Na prvi poglad se vam bo 
igra zdela oirodia, kaj kmalu pa se boste preprl- 
dall. da nl tako. Geprav je veliko stopeni. se 

V zgorniem levem dalu zaslona so vade lodke. 
iivljenia In das. kl vam je oslal Premikale se 
2 leva protl dasm. dokler ne pridete do konca 
stopnje. Vad lunak skade Igor, gor * naravnost) 

In streija na sovraZnike (fire) s kroglico. ki se | 


vrada v njegove roke Ko tedate In 
Muj m 


I 63 spremencte smer. ikrat ne obstans takoj. ampak 
sa po zakonu vztrainosti male zadrsa. ko zada- 
nele kakSnega sovraZnika. vas krpgiica ob vrnl- 
tvi nekolikc odbija. To morale jpoSlei/ati. ie so 
zp vami voda. prepad In podobno. saj lahko tu 

Iz mrtvega sovraznika vpaslb odieti balonSak. 
Iz njega pa kmalu pade drka. ki |e pnpata na 
padalj Ko pobaiate padalo, se £rka izpiSa v la- 
vem zgornjem kolu zaslona. Tako |a treba sesla- 
viti besado TERRY. Nasiednjih deset sekurd 
imate super hilrost in mod, da ubijate z doirkom. 
Vdasih bo za sovraJnikom ostal kak predmel, ki 
vam bo prinesel dodaino zivljenie. Na koncu 
stopnje vzemile kljud in pojdite v dvorec. Zdai 
lahko izberete. all boste zadeli disto znova all na 
siopn;i, ki s(e lo Ze dosegll. 

Po vsaki kondani stopnji vas daka nagrada. 
V doloderem dasu morale na ploidadi nabrati 
iimved gob. Te slopnie so same za to. da nabe- 
rete dimved todk, in na n;rh ni sovraZnikov. 

Zdai pa nekai ved o stopniah: 

1 Pobirajta gobe in ee varojle sovraZnikov. 
Precej lahko. 

2. Tu so hodedi grmi. Ko miruie|0, jim ne 
morale nid. Vellke bazene preplujele na plavajo- 
di deskI Strupere gobe so oznadene drugade. 

3. Igra poleka v podzeml|u, novi rasprotniki 
so korice, s katerih kapljasmriorosna tekodina. 

4. Precej leZavna stopnje Na ploidadih. ki so 
zalaknjene na balonih in vise nad prepadom, 
vas ovirajo skakajode zvezde. oblaki. ki podlliajo 

S Okolje na tej stopnji je podobno tistemu na 
prvi, vendar je slopnja velika zahtevnejda. 

6. Crests Ekozi gradove. Vrata se dvigajo in 
spuZdaio. novi nasprotniki so §e nevarneiSi 

Stopenj je preved. da 01 omeniii vsako ^leprav 
je zamisel gnila. je igra dobro Izdelana ima 
prikupno grafiko in solldno animaci|0. ves das 
jo spremlja lepa glasba. 


Space Academy 

• arkadna sirnuladla » C 64 » Elite • 8/8 

HRVOJE KARALlC 


ms 


nin pred odnodom v veso- 
so razdeljene na kondieij- 
aining) In urjenje z oroZjam 


10 urjenje (Illness i 
(weapon training). I 

minuiah. v rasprotnem primaru vas oodo razne- 
sli topovi. Anlmaclja In zvok sta odiidna. 

Na komandnl ploidi so majnen zaslon s 6a- 
som. vade todke in lestvica rekordov. ime. ploS- 
dica 5 simbolom discipline in vedbarvraskalaza 
razlidne namere. Oglejmo si rekaj disciplln 
kondici|5kega traninga: 

TEK. S premikanism palice levo-deeno tedete 
po pusti stezi ob morjj. v daljavi pa se dvigajo 
nadzorn slolpl in opazovsirice. S hitrosijo se 

lahka In kretka. zalo nnro pridele do rsietkaste^ 


■ vslogu Star Ti 


preslavi v naslednjo 


HOJA PO VRVI. Premikate se po vrvi. ki je 
razpela nad elektriziranimi tiemi. Obdrzati mo- 

midno obarvano polje. ki niha in kaZe va$ nagib. 
Ko polje doseZe konec leve all dssne strani. 
izgubite ravnoleZje in odietite vznak z napelosl- 
|0 220 voltov. le vada igralna palica obdutlji- 
va. lahko stopnjo opravile ze v prvi igri 
TEK i!:eZ OVIRE RadunalniK vas pospHi do 


ska. Razer I _ , 

zivljerje, pad pa samo upodasnijo, so bombe in 
kroZne Zage. Ko naletite nanje. jih razrese. 

HOJA PO VRVI 2. Sama vrv ni nid daljZa. ludi 
polje ni boljpremidno. OteZevalna okoliSdlnaso 
kfoZne Zage. kl so usmerjene v vaSe noge. In 
leledirigirani robot!, katerih cllj je vada glava. 
Vendar je veliko olajdanje. ker re zgubljete rev- 
noteZja (polje se •zamrznS'O. ko se sklanjale ali 
skadele. Veiiko laZe je. de se - 


Zage. Z nekaj vaje ludi la slopnja 
Nasledhja pa je pravl pekel. 
VOZNJA Z ZKiNICO. Teleportii 


kroZne 
rd oreh. 


>e dviga Iz siolp 
skre. Obederl sli 


vade noge b 
Polomil vam uu noge, . 
skom na FIRE Zelo hitr 
jode eksplozivne Zoge 
Hilrost se poveduje. vei 


ikavicami se kredejo 

loma pa kamnll blok' 


ta s pritiskanjem 

le stopnje se mi je posredilo prill do tre- 
rutka. ko poSlljam la opis. Cle Kdo pride do 
urjenja z oroZjem. naj to sporodi Mojemu mikru. 


laFIRE. Po odildnem uvodu (prekinemo ga z ESC) se 
zadne Igra. ki jo je mogode razdelili na dva dela 
V prvem vidite rakelo od zadaj. sprelno jo mora- 
le voditl med meteorjl ter nabirati rdece m rjme- 
ne energijske Zoge. Spodaj so karta poti (razde- 
Ijena na pet etap). stanje energije vade ladje 
(zadnatez 10.000) In todke Da pridetedoposla- 
je. je treba zbrall osem rdedih Zog. kl bodo dale 
vadi ladji pospedek. Po prehodu skoz postajo se 
dtevllo in hitrost meteorjev povecujeta. odstotek 
vade energije pa se hitro zmanjduje. 

Orugi del se odigra v notranjosti ladje. na enl 
od patin postaj (zadnja je kar na povrdmi lune). 
Zdaj popeljele svojega junaka po ladji. da bi 
prepredili zie namene polkovnika Borisa. 

V vedjem delu zaslona poleka igra. spodaj pa 
so kazalci todk in streliva (koliko ga morale 
demonliralil ter energija ladje (zmanjduje se 
z vsakim akiivnim ognjem in strelivom) Levo so 
kazalci ognja, stanja vade naprave za gadenje 
poZara In streliva. ki ste ga onesposobill Tu je 
tudi Ilk kakdnega vadega prijatelja. ki ga je pol- 
kovnlku Borisu uspelo zasuZnilti Boris je obo- 
roZen z lasarsko pidtolo. s katero prosto dan po 
ladji. NajIaZe ga je onemogoditi z napravo za 
gadenje poZara ali pa tako. da pripsliete kapita- 
na Haddocka. Ta del laZe obviadale. de najprej 
najdete gasilni aparat in onesposobile podstav- 
Ijeno razstrelivo. nato pa pogasite vse ognje in 
obviadate Borisa. Po vsaki poslaji se dteviio 
prostorov poveda. 

TIntIn on the Moon ima lepo grafiko in dobre 
zvodne udinke. kar je odlika vseh iger Inlogra- 
mes. Z malo vaje ga boste hitro obviadaii 


Fast Lane 

• Sportna elmulacija • amiga • Accolade 


lOSIPGAUHEC 


I ~ iimulacij aviomobilskih vozenj je v zad- 

L__|izmed njih. Cilj je. kondati sezono kol 
naiboijdi voznik Iportnih avtomobilov. Seveda 
lahko Ijdl vadite na kalenkpli izmed devetih 
siBza. Vozile vmodtvu Spice Engineering vvlogi 
enega izmed dtintr ponujenih vozrikov. 

Pred zadetkom tekmovanja pregiedate podal- 
Ke 0 stezi: videz. dolZiro kroga m dieviio krogov. 
kl jIh je treba prevoziti Stevilo krogov je pravilo- 
ma veliko In ga ni mogode spreminjati. Najkraj- 
de tekmovarje iraja pol ure. medlem ko boste 
po dirkallddj Nurburgringa. na primer, vozili 
dalj kot jro. Poleg podatkov o stezi so tu vadi 
prejdnjl rezjitati. podatki o vozilu in irenutna 
uvrstitev v prvenstvu. Pred vsakim (ekmovarjem 
odidete v boks in pnlagaiate svoj bolid razme- 

V spodnjem delu zaslona je desl ikon ki ozna- 
du|e|o bisivene dele vozila. Ko boste pritisnill 
ikono na sliki bollda. bo zadel izbram del utnpa- 
II. Ikone omogodajo zamenjavo gum popravilo 
menjalnika. orllagajanje krmilrega sislema. za- 
vor. namesliiev m zamenjavo karosenje ter po- 
pravilo molorja Pri izbiri tipa gum pazile na 
vremensko napoved: de je suho. izbente gume 
za suho vreme (slick), v nasprotnem pnmeru 
gume za moker astalt (wet). Za topio vreme 
ustrezajo gume velike goslote (high density), 
gume manjde goslote (low density) pa so boljle. 
kadar se shladi. Ce hodete opustiti kakino ope- 
raeijo in se vrnlti v glavni meni. priiisrite ESC. 
5 pntiskom na ESC v glavnem meniju pa lahko 
preverite kolidino gonva v glavnem m rezerv- 
nsm lanku m s ponovnim pntiskom na ESC 
zadhele kvalifikacije za dirko. Med pnpravlja- 
njem bolida vam bo v veliko pomod tipka SPA- 
CE. kl bo priKazovala Irenutno kontigjracijo lajte slezo in skudajte 
doseei £im bol|£i £as ter 9 lem pridobili dobro 
slarlno pozicijo v dirkc. Kvaiifikaclie zakl|u£lte 
s prItlsKom r\a ESC. Pred zadelkom dirke bosle 
dobili podatke 0 osrrin riaibol|£iti voznikin 
V kvallfikacijab In njihovin £asin (£e takoj kon£a- 
le kvalrlikaci|o, boste osmi. £eprav le bolidov 
ve£) 

Uspeh avto-moto aimulacii je v na|ve£|l merl 
advisan od realizaciie voinje. Uslvarialcl Fast 
Lana so na to premalo pazili. Ne verjamem. da 
bodo llsti. kl so igraii katero Izmed Accoladouib 
simulaci) (Tne Duel, Grand Prix Circuit...), Se 
drjgi£ naloiill Fast Lane. Grafika je na ravnl 
osembitnikov. animacija po§atna, steze ss naj- 
boll lo£l|0 po barvi okollce Ned voinjo boste 
posluSall zvoke motoria. kl so sicer solidni. 

Slazo opazjiete Iz vozrikove perspektive. Na 
dnu zaslona so volan In instrumenti. zgoraj pa 
SO izpisane hitrost {v mlliah na uro). Stevllka 
Kroga. ki ga vozite (£as pri kvallfikacijahl in 
trenutna pozicija. Ued in£trumenti so bistvem 
merilnik obratov motorja in Sllrje indikalorji po- 
skodb koles (za vsako kolo pa eden) v levem 
spodniem deiu zaslona. ManiSe le Stevllo, v bol]- 
Sem stanju so kolesa. 

Ob standardnem upravlianju z igraino pallco 
ima Fast Lane ve£ drugib (bolj all manj nepo- 
Irebnih) opcij. kl jib lahko priklldete s tipkovni- 
cs. S tipko S zaganiate in zaustavljate motor, 
s P vkl|u£u|ete all izkljuCJiete dovod energije do 
vseh delov vozila. Lu£i labko priZgete s tipko L. 
medlem kos tipko G spreminiate na£ln menjave 
bitrosti (racjnalnik samodeino spreminja hltro- 
stl all ilbs palico spremmia voznlksam). Izbirate 
lahko ludi dotok goriva iz glavnega ali pomoZ- 
nega rezervoarja - s tipko 0 vkl|u£i(e all izkl|j£l- 
te glavni. z A pomoZbl rezervoar. S tipko I jprav- 
i|ate vZIg. Pntisk na SPACE da trenutno razvrstl- 
tev prvib osmih voznikov. Avtor programa je 
-pozabil' navesti tudi £as zaostanka za vodil- 
nim. tako da ne boste mogli taktizirati. sai ne 
morete doloditi razlike med dvsma voziloma. 
Z ESC zapustite dirko. medlem ko s tipko H do- 
bile poro£ilo 0 poSkodbab in koli£ini goriva. 
PoSkodbe boste dobivali % lr£en|l ob druge boli- 
de all debla. znake in druge rekvizite ob cesti. 
a ludi z voZnio zunaj cestISfia. Bolj le bolid 
poSkodovan. slabSe se bo odzival na vaSe uka- 
ze. Kadar se odstotek poSkodb navamo povz- 
pne. se zatecite v boks. ugasite motor In popra- 
vite poSkodovanl del. Vse |e podobno kot pri 
urejanju vozila pred dirko. 5 to razliko. da se 
zdaj zapisuie. katerl del le posKodovan In koliko 
£asa |e bilo polrebnega za popravilo. Popravliai- 
te samo tisto. kar je nu|no. Pred vmitvljo na 
stezo dobite podalek o £asu. prebitem v boksu. 

Po dirki dobi prva osmerica to£ke (zmagova- 
lec 20. osmI 3). Ca zdrZite vseb devet dirk, boste 
zvedeli za skupnega zmagovalca. lahko pa se 
spomnite tudi prvih v vsaki dirki Potem se vse 
za£ne znova. Igra ni teZevna in prepriOan sem. 
da vam bo Ze prvib uspelo. Prevladuie vtis. da so 
programerji v nagllcl dokon£evall posamazne 

- predlagam. da se ign izognete 


Turbo Out Run 

• Sporina aimulaclja • C64. spectrum, 
CPC, ST, amiga » SegaAJ. S. Gold * 9/9 


SAM]m DRAGOZETlC 


Si 


urbo Out Run ;e konverziia iz Segmega 

Jvzhodne (New York) do zahodne obale 

|Los Angeles) Igro sestavija 16 etap. kl se (na 
sre£o) razllkuieio. Potem ko izberete ro£no ali 
avtomatsko prastavl|an|S hitrosti, pritlsnite plln 
In se odpravite v bitko za prvi cllj - Chicago. 
Naletali boste na vrsto ovir (avtl. deske. olje . . .). 

V Cnicagu lahko dobite eno od treh zboIjSav: HI-POWER ENGINE, Ml- GRIP TYRE In SPECIAL 
TURBO. Ko sa odioOite za zboijiavo. dobite bo- 
2".)'’ “ O'ipeliete » naslednje mesto. MIAMI. 
SledI OKLAHOMA, za njo pa je cM| igre - LOS 
ANGELES. Ce ste prlSIi do Konca ZIvi lb zdravi 
(verjetno niste). se vam prikaZeta karta In vaS 
uspeh. Potem boste zagledali prelep prizor. kl 
ga prepuSbam vam (In vaSemu dekletu). 

Turbo hitrost dobite 3 pritiskom na BREAK 
SPACE (pri fo£nem presUvI/anju) all FIRE (pri 


Drakkhen 

• arkadna pustolovtilna • amiga, ST, PC 

• ln(ograme8»9/8 


VLADIMIR ZORIC 


I _ 1 rakkben je Se ena izmed iger FRP (tanta- 
JJ jsy role playing), s katerimi nas zadnje 

I I base kar zasipavaio. Tudi tu imamo 

opravka z neprldipravom. ki je stonl neka] ziega 
In se spotoma okrepll s StevllnimI privrZenci. 
fintami In £arovnljami. Ce upobtevamo be zmaja, 
je sodobna pravijica nered. 

Vender se |e na£ln igrania nakoliko spreme- 
rll. V zabetku ni lavania po neskonbnosti, zato 
pa morale na vsaki lokaci|i rebiti problem, be 
hobete pozneje obviadati samega zmaia. LoKa- 
cije so razlibne: polia. votllne, grad . . . Zaslon je 
razdelien na veb delov. v rjlh so Igra. vabi liki 
s kazalci energije. odpornosll, mobi, orozja in 
barovnlje. kl jih uporabljale, okno s sporoblll (0 zadetkih In pobkodbah, predmetih in sovraZnl- 
.kih) ter ikore. s katerimi jemliele, dajete ali 
menjujete pradmele med likl. uporabite oroZje 
all posnamete poloZaj. lahko pa zabnete igro 
tam, kjer ste zaOhjlb obstall. Vse funkcije pote- 
kajo prek mibke ali tipkovnice (lunkcijske tipke. 
kurzorske all tipke od 1 do 9). 

Kot V vsaki igri FRP lahko lu razvijete posa- 
mezne like po svoie in jim daste popolnoma 
svoievrstne lastnosti, razpon ja od 0 O)evnlka do 
barovnika (apalls) in oroZia... Ker je veliko po- 
drazlibic (nekatarl sovraZnlkl niso na islem kraju 
in se ne prikaZejo ob istem basu), ni zanesljlve- 
' Najbolje je, be manp 

e obvtadate 9 kla9i£- 


nacije barovnij. Vse predmete. na katere boste 
naleteli, skrbno preglejte. ker le to pogosto kl|ub 
rebitve. 

Drakkhen ima lepo grafiko, dober zapiet in 
rahlo oomanjkljiv razpon zvobmn etektov. 


Hard Drivin’ 

• iportna slmulaelja • amiga. C 64, ST 

• Tengen/Oemark » 9/10 


DOBRICA PAVLINUSIC 


E azalo je, da so se simulacija voZnie z av- 
tomoblll izpele s Test Oriveom 11 . vendar 
se |e pojavila igra. ki bo zasenbila vse 
dozdajbnje Na zabatrem zaslonu izbereia. all 
boste uporablll avtomatski menjalnik ali pa bo- 
ste prestavijall saml. Preden priiisrete lire in 
'resetirale rabunalnik (ker Igra -re dela-). po- 
stojta za trenutek in pritlsnite 0. Prikazal se bo 
zaslon. na katarsm boste s kurzorskimi tipkami 
in returnom lahko dolobili. ali boste igrali 5 pali- co ali z mibko in tudi, all boste hitrost spremmia- 
li s palico all tipkovnico. Ce se odiobile za mibko 
za igro in za palico za menjavanie bitrosli. boste 
imell obbutek, da ste v pravcatem avtomobilu. 
Vendar za zabetek izberits avtomatsko prestav- 
Ijanje hitrosti. 

Ce hobete pospebiti (ali slartati avtomobil). 
pritlsnite na levi gumb mibke ali na gumb na 
pallcl In potlsnite palico naprej Z nasprotno 
kombinacijo (mibka desno ali nazajrn strelianje) 
zavirate. Modra proga (v sredini zaslona navz- 
dol) kaze, koliko ste obmill •volan-. Rdeba brta 
je za menjavanie hitrosti. Ko je pika zgoraj na 
rdebi brti. je treba prestavltl v vlbjo prestavo. ko 
je spodaj. pa v niZjo (vsai ni treba pritiakati 
sklopke). Na zaslonu sta be pomembna menlni- 

Za samo voZnjo |e pomembro Ovoie: 1 voziti 
je treba po LEVI (kot v Veliki Britaniil) in 2. pri 
voZrji je zaZeleno upobtevanje znakov. kajll sa- 
mo tako lahko prevozite nekatere kaskadarske 
dele, ne da bi vam kolesa zdrsavala na cash, kar 
je precej zoprno. 

Ko zabnete voziti. boste spoznali be eno odli- 
ko le simulacije - krliibba. Ce peliete naprei. 
vas baka hilrostni del. be zavijele na desno. pa 
vozite kaskaderski del. Bodlte pozorni tudi na 
vozila. kl vas prehitevaio all ki |in sreCuiete. 
drugabe boste konbali nekai metrov nazai z raz- 
bitim steklom. Ce se vam zgodi to. boste Iz 
polptibie perspektive videll. pri bem ste naredili 
napako. K srebi le omeien samo bas. v katerem 
morale pnpeliatl do naslednje merilne tobke all 
nacilj. 

Ce se vam zgodi, da med igro vidile avtomobil 
(ali tovornjak), ki bi moral biti ZA nribom. da kot 

napake. ki se pojavliajo v vsen verziiah te igre. ki 
krobijo poJugoslaviji. 

Za pornlad oOljublia zaiobnik disketo z novimi 


Moj mikro 65 


w elder computer/ AT SeaM-M MMi (bm talcmia) - im jlild 

- Irdi disk 40 Mb 

- 1 Mb RAM 

- karti<d outoduol (Hercules-CGA) 

- monokromotski monitor HI>RES 

- gibki disk 5,25" 1,2 Mb 

- Multi I/O 

- lipkovnico s 102 tipkamo 

- groficni tiskolnik 

- eperacijski sistem + dokumentocijo 


SJtwpai U». 1.900.000 - DCJW 2.650 


GRAfl^NA 90STAJA 386-20 MHl 

- trdi disk 40 Mb 

- gibki disk 5,25" -1,2 Mb 

- krmilnik interleave 1 : 1 

- 2 Mb RAM 

- barvni 14' monitor VGA MULTISYNC 
z resotuoio 1024 x 768 

- kortico VGA 

- kortico multi I/O 

- tipkovnico s 102 tipkomo 

- 24-iglicni groficni tiskolnik 

- operocijskt sistem + dokumentocijo 

Sliwpai Ltt. 4.150.000 < DEM 5.680 


GARANCIJA 

2 un 


In ie nekofere cone: 

XT komplet 
AT komplet 12 MHz 
386 SX 16 MHz komplet 
386-25 MHz komplet 
386-25 MHz cache komplet 
386-33 MHz cache komplet 


Lit. 575.000 = 798 DEM 
Lit. 990.000 = 1375 DEM 
Lit. 1.743.000 = 2385 DEM 
Lit. 2.617.000 » 3580 DEM 
Lit. 3.417.000^4680 DEM 
Lit. 5.357.000 » 7330 DEM 


VSE CENE SO 
NETO 

- SERVIS 
V JUGOSLAVUI 


NAKUP: 


SERVtS: 


TRST, Ulico F. Severe 8 (pri sodiscu), telefon 9939 40 362205 
all 9939 40 362004, FAX: 0039 40 362081 
DOBILI NAS BOSTE VSAK DAN, RAZEN V SOBOTO, 
od 9. do 13. in od 16. do 19. ure. 


Dorko VOLK, Kocice IS, 

66215 DIVACA, 

RAM-G d.o.o. UUBUANA, 
Kumrovska 7, tel. (061) 346 492 


10JV CBSIS 

TO NI DESET ZAPOVEDI, AMPAK DESET 
RAZLOGOV ZARADl KATERIH JE VREDNO KUPITI 
TISKALNIK EPSON LX 400 


1. TISKALNIK EPSON LX 400 je 9-iglicni matricni tiskalnik formaia A-4 

2. Maksimalna hitrost tiskanja je 180 znakov v sekundi 

3. Vgrajen ima paraleini vmesnik 

4. Vgrajen ima viecni traktor 

5. TISKALNIK EPSON LX 400 ima vgrajen izbor jugoslovanskih znakov 

6. Lahko ga kupite v dinarski prodaji 
Ob doliii Mi.i, icna uk....,,., - >..mo ^.451.00 din 


8. Ker imaie zagoiovljen kvalitetni servis in lehnicno podporo 
9. TISKALNIK EPSON LX 400 lahko kupite v vseh prodajalnah AVTOTEHNE ali na prodajnih mestih 
vecjih Avtohetninih partnerjev 

10. Preprosto zato, ker je nujno, da imate ob dobrem racunalniku tudi dober tiskalnik TISKALNIK EPSON LX 400 - veliko ime, zanesljiva kvaliteta 


avtotehna