Skip to main content

Full text of "Mirko Tipka Na Radirko"

See other formats


sM tyjK 

“if QJIKG?. 

GiKyig^sigi sasiijiasi^ & 
>rv" 
t/i! t f'S ^ 5 '■ , ' sas i ^ r “^Yi f ’ S ‘ ■ "3 
r:> R A (3 I M I F^i i< o ! 


Branje teg a uvoda je, dragi moj Mirko, popolna zguba tvo.iega 
clragocenega dasa in radunal ni kovi h mikrosekund. Zato presskoCi 
nekaj kilotaytov besedlla, ki ga vidiiS na teh straneh, steci k 
radunalni ku, ga vklopi in izberi primeren program v knjigl, 
Pot era pa, Mirko, hop! a na radirko I 

Se! vedno besreS, names to da bi se vrgel v dfiilo ? Kakor hoiiei, 
bralec je naSe najvedje bogastvo ! 

Vsi poEnate zgodbo o Butalcu, ki se je udi 1 za kovada. Fri 
leta je gledal mojstra, kako del. a, a ko mu je ode kupil kovadijo 
ni in ni mogESl skovati desa pametnega. Morda tudi vi mislite, da 
b o s t e postal! i z v r s t n i p r o g r a m e r j i a 1 i c e 1 o p a m e t n e j <» i o d 
sosedov, ki Se nimajo radunalnika, de boste s palcem na 
s p r o d i 1 c Li :: i J a 1 i v z a s 1 o n ? 

Ta knjiga vam ponuja dvojs;. Prvi d vas lahko naudi programirati 
V basicu, drugid pa vam bo zapustila mnogo uporabnih programov 
in prisrdnih igEjr. Vsi ti programi vam bodo rabil le za skelet 
pri nadaljnjem delu. Ce boste stvari popravili, naredili boljSe 
in zanimivejSe, jih le poSljite.? na uredniStvo naSe revije, mi pa 
jih bomo postavili tja, kamor sodijo -- na strani za programs v 
najbolj brani jugosl ovanski reviji za radunal ni Stvo. 

Moj mikro s to knjigo, ki je prva iz naSe knjiinice, poskuSa 
zapolniti vrzel v ponudbi domade radunalniSke literaturEj. Ker 
sma vedno spodbujali kreativnost bralcev, pri izbiri zares ni 
bilo tedav. Osem strani, na katerih Moj mikro objavlja programs, 
je bilo obdutncj pretesnih za mnodico kaset in izpisov, ki so 
vsak dan prihajali v naSe uredni dtvo. Za knjigo smo poskuSali 
prihraniti dim ved znadilnih programov, da bi lastniku 
radunalnika kar najpopolneje predstavili modnosti, ki mu jih 
ponuja vdelani programski Jezik basic:. Hkrati naj tai ga naudi 1 i 
tehnike programi ranja, pa tudi drobnih trikov in darovnij, ki 
napravijQ radunalnik de pri jaznejdi . 

Mimogredes dtevilke pod naslovi niso skrivnostne hekerske 
ditre, ampak pomenijo doldine programov v bytih. Te ss boste 
kmalu naudili prevesti v dasovne enote in boste vejdeli, ali 
lahko pretipkate de kakkene stelske vaje, preden se zadnejo v 
drudinskem televizorju potaijati -filmski ravbarji in dandarji. 

Igre se sevsda ne morejo primerjati z mojstrovi nami poklicnih 
kovadev san j , toda spoznali boste, da vam igrica v basicu, ki 
ste jo sami napisali in dopolnili, lahko prinese de ved veselja. 
Pomislite samo na uditek, ki ga daje streljanje* v tovaridice za 
slovenddino all novega de-fa. Morda za vse zlo na svetu le niso 
krivi marscjvci ? 

Koliko p® se boste naudili, ko boste poskudali polepdati 
slidice ali pospediti izvajanje kakdne zanke, ne boste nikoli vedesli. Nid naj ne ostane skrivnost. Pri vseh programih smo 
poskuSl i razloiiti, kako delajo, in svetovati, kaj lahko 
dopolnite in zbolJSate. Tako ne boste postali avtomati za 
tipkanje, ampak ljudje, ki bodo znali radunalniku ukazovati . 

V naSi redakciji radunal'nik ±e skuha kavo, ie mu le dovolj 
dolgo in prepriiljivo ukazujemo. 

Ce boste pridno tipkali in se udili, boste na radunalniku 
lahko skuhali kavo tudi vi ! Ne verjamete ? Zadnite s prvim 
programom in ko boste pridli do konca knjige, vam bo morda 
jasno, zakaj je radunalnik tako vrod. 

2iga Turk in Ciril Kradevec 


Programi v knjidici niso izpisani z ukazom LLIST, ampak smo si 
pomagal i s programom LLIST 2.0 ((c) 2.T)). Upamo, da so programi 
tako preglednejdi in bo tipkanje laije. Tak izpis ima nekaj 
posebnostij zato svetujemo, da pred tipkanjem preberete teh 
nekaj vrstic: 

1; Za dtevilke vrstic je rezerviranih prvih pet stolpcev. V te 
se vsebina ne izpisu.je. Bssede se na koncu. vrstic ne del i jo, 
ampak so zapisane v novi vrsti . 

2: Blok gra-fika je izpisana natanko taka, kot je na tipkovnici. 
3: Znaki UD6 so zapisani poSsvno. 

4: Inverzni znaki , ki jih vtipkamo s pritiskom na. tipki INVERSE 
VIDEO <IV> in TRUE VIDEO <TV>, so zapisani mastno in so 
poddrtani. Pri tipkanju je potrebno pred prvim takim znakom 
pritisniti tipko <IV.> na koncu pa <TV>. 

5: Barvne kode, ki jih vtipkamo v E-nadinu s- pritiski na 
dtevilke, so zapisane med dva tri kotni-dka. <i7> pomeni, da 
moramo pritisniti obe SHIFT tipki, da pridemo v E-nadin, 
potem pa CAPS— 7 za INK 7, Podobno so oznadeni Se PAPER, 
BRI6HT in FLASH, ki jih vnadamo kot nevidne kontrolne znake. 
6: Med narekovaji in v vrsticah REM so presledki (SPACE) 
oznadeni z znakom, ki spominja na karo. Stevilo presledkov je 
vaino edino tu, drugod jih ni treba tipkati. S karom so 
oznadeni zato, da jih lade predtejemo. 


Vse, kar boste videli v knjigi smo pripravili z radu.nal ni kom 
Sinclair spectrum in natisnili na tiskalniku star delta. Sliki 
na naslovnici smo si z dovoljenjem sposodili iz igre "K0NTF;ABANT 
2", kjer je takih in lepSih si i k Se ved kot 30. Predlogi je 
narisal Saso Jankovid, v radunalnik z uporabo programa PIXASSO 
prenesel Matevd Kmet , f otogra-f i r al pa Nikola Simid. FlKCIJSKE IGRE VOI—KOV I 


3367 


Igra je pri^la k nam iz bosenskih hribov, kjer se menda £e 
vedno spopadajo z volkoyi. Elektrif i kaci ja pa je prizadela tudi 
njih in se, kadar volkovi ne zavijajo prevei, radi igrajo z 
radunalniki. Pogumnega kmeta s sekiro morale postaviti proti 
volkovom in ubraniti hribovsko vas. Ce se vam bo posreCiio, vam 
bodo vzklikali hura. Na zaietku boste imeli pet iivljenj oz. pet 
pogumnih kmetov, ki bodo posku&ali z vsemi moCmi ustaviti divji 
trop. Premikate jih s tipkami od 5 do 8. 

vrsticah 10-80 so nayodila in inicializaci ja spremenl ji vk. 
Od 80 do 180 definiramo gra-fiCne znake za live in mrtve volkove, 
drevesa ter Sive in mrtve vaSCane. V vrstici 400 program nariSe 
drevesa, od 200 do 290 pa pokrajino. Od 300 do 390 starts volk, 
here se tipkovnica, in de imamo sredo, tarn tudi ubijemo zver. V 
vrstici 380 se ob veselem piskanju izpiSe rezultat. 


1 0 b$=="M„ M" ! LET 
i PFilNT AT 0„:l 
I MIc: 7 


mi ==10: CLS 
2j "VOLKOVI 


BOFIDER 2: 
PAUSE 200 


l-•'APE:Fi 2 
EQFFDEF! 


I NIK 7 ! 


20 PFilNT AT 3,0i:"lll lUlV'LKi VVi! AITU AJCl lAINJ VULKOVI.* 
TV0JA*NAL0GAP'jr , DA I OD Liro PIN VF ( VOIIlIV 1N*TAI<0** 
F!E;:SIB''>SV0J0K'VA!. . OF' Tl DO UHU.1 N VOliti'LDnDO I n,I| DI,.T*VBF'''> 
VASCAME. " 

30 PAUSE 0: CLS 

^10 BORDER 2: PAF'ER 2: INK 7 

50 L.ET si:::==0 

60 L.ET 1 i ==:5 

70 F'OR n==l T O 7 


BO READ p* 

90 FN3R m=0 TO 7 


110 DATA "g",BIM 
1 00000 i 0 , B I N 
1 1 1 1 1 1 lo' 

120 DATA "c:",BIN 
0 1 00 1 00 1 , B I N 
00 1 1 0 1 1 0 


LI SIP |::if ■■i-m , a 

00 1 1 1 too , B I N 
1 00000 1 0 , B I N 

OOC) 1 1 1 00 , E I M 
001 1 1 1. 10, BIN 


010000 1 0 , B I M 1 0 0 0 0 0 1 0 , B I N 
1 00000 1 0 , B I N 1 1 0 1 0 1 00 , B I N 

0 0 1 0 1 0 1 0 , B I N 1 0 0 1 0 1 0 0 , B I M 
0000 1 000 ,, B I M 000 1 0 1 00 „ E I N 


1 3 0 D A T A ” ,.:i " , B I M 0 0 0 1 0 0 0 0 , B 1 N 0 0 0 1 0 0 0 0 , B I N 1 1 1 1 1 1 0 , B I N 
000 1 0000 , E I N 000 1 0000 , B I M 000 1 0000 , B I N 000 1 0000 , B I M 
00010000 


1 4 0 D A T A " p ' ‘ , E I M 0 0 0 1 0 0 0 0 , B I N 0 0 1 0 1 0 1 0 , B I N 0 0 0 1 0 1 0 0 , E I N 
0000 1 000 , B I N 00 1 1 1 1 1 1 , B I M 0 1 00 1 000 , B I N 000 1 0 1 00 ,i B I N 
00 1 10 1 10 

1 50 DATTA " o " , 0 , B I M 0 1 1 00000 , E I M 0 1 1 OOOOC) , B I N 0 1 000000 , B I N 
11000000, BIN 01000000, BIN 01000000, BIN 0 

1 6 0 D A T A " d " i 0 1’ '< i 7 '=■ , 0 , B I M 001 0 0 0 0 0 , B I N 1, 1 1 0 0 0 1 0 , B I M 0 1 1 1 1 1 0 0 , 

B I M 00 1 1 1 1 00 , B I N 00 1 00 1 00 , B I N 00 1 00 1 00 , 0 

1 7 0 D A T A " h “ , B I ,N 0 0 0 1 1 1 0 0 , B I N ' 0 0 1 1 1 1 1 0 , B I M ’ 0 1 1 1 1 .1 1 1 , i 6 -< i 0 

i7l''BIN 001 11 110, BIN 000 0100, BIN 00010100, BIN 00010100,0 
180 NEXT ms NEXT n ' 

190 PRINT "NAJBOl 3SI=>REZl.iLTAT*" ; mi , " JEK’DOStKBEL* " ; bfii PAUSE 0: 

CLS ! PRINT AT 0,0;"P": PRINT AT 0,li"P"! PRINT AT 0,2i|"P": 
PRINT AT 0,3; "P"! PRINT AT 0,4; "P": LET sc==0 


8 akcijske igre zoo 60 SUB 400 

210 LET a=lli LET b==-ll 

220 I- OR v=':l, TO 20! F'RIMT AT v,, 3l! INK 4;"//"! NEXT v 
230 l,.,.ET s-INT ( RMD!)!20 ) + 1 ! LET d==30 
240 PRINT AT a,b!"PO" 

250 IF l:l==4 THEN PRINT AT a,4s"*S" 

260 IF li==3 THEM PRINT AT 0,3!! 

270 IF li=2 THEN PRINT AT 0, ZiL'^S" 

280 IF li==l THEM PRINT AT 

290 IF li==0 AND S!:::::>==mi THEN 60 TO 45Ci 
300 PRINT AT 

310 IF d==l THEN PRINT AT Sjd;"*"! LET li=li Is LET d=3l! LEI 

s=='INT (RND!)!20) +1 ! IF 1 i ==0 AND scXrni THEN CLS ii PR INI A I 11 
0 ; " TOO J I *0 ASCAM I *'SD''H'1RTV I ” , ” LIB I L,.4S I " ; sc ; " *VOI,J<:OV ","11111 I . 
SE(D/N)"! INPUT a¥! IF a*=="D" OR af.= "d" THEN CLS ! Lfc. I 
11=5! 6D TCI IV'J 


320 

IF 11=0 AMI 

i "f mi THEN STOI-i’ LET d=d 1 i 

Hill- H. 005, 30: PRINT AT s,d-i"l 

n " 


PRINT AT a 

d )"'■>"! 60 TO 250 


340 

IF INKEYi| = 

8" THEN LET b=b-i-l! F'RIN'T AT a 

, b 


THEN L.ET t)! 

"30 


350 

IF IMKEY$= 

5"'H,7»' THEN LET b = b Ill PRINT 

AT 


THEN LJ 

IT b=l 


360 

IF INM'Y!- 

'6" THEM L.ET a = a-l-l!! FIR I NT AT 

fi;"! 


a = 21 I Ml N 1 

.ET a=20 


370 

IF I Ml 1 Y'f. 

'7" THEN LET a = a-l! F'RIMT AT . 

-1- 1 

380 

IF a-', and 

b = d T H E N B E E F' 0 . 5 „ 4 0 : B E E P 0 . 

00 


di|"*"i LET 

d=3l! LET s=INT (RNDUZlO) +1 : 1 

ET 


AT 0,21 ("Ml 

;TV I H= " S sc: i PR I NT AT a , b+ 1 . 5 1 ; " 

J " 

390 

'60 TO 240 4' 00 

FOR y=l TO 

40 


4 1 0 

LET 2=IMT 

(RND*21)+lj let x = IMT (RNI:)*28) 


420 

PRINT AT ;■! 

;■! ; I NK 4 ; " « " 


430 

NEXT y 440 

RETURN 450 

CLS 460 

FOR q=0 TO 

30 


470 

BEEP 0.005 

Cl 


480 

NEXT q 
490 

CLS ! FOR 1= 

1 TO 20 500 

PRINT AT 16, 

12; "HURA 

i 11 


5 .1. 0 

PRINT AT 6,1 

2; "HURA ! 

" 


520 

PRINT AT 11, 

15;" ! 

BEEP 0.005,20 


530 

CLS 
540 

PRINT AT 11, 

15; "C"! 

BEEP 0.005,-30 


5 5 C) 

FOR k=S TO 16 560 

PRINT AT k,5 

; "HURA" : 

PRINT AT k,20; 

“HURA" 

5 70 

NEXT ks NEXT 

1 580 

F'OR !.!=0 TO 3 

:)! BEIEF' 

0.005,,:.!! NEXT :■ 


590 

CLS : PRINT 

' DOSEGEL, 

*SI'>NAJVISJI", ' 

REZLILTAT 

600 

PRINT "VPISI 

*SVOJE<"IME" ! INPUT b$ 


6 1 0 

LET ml=S!::: 
620 

CLS ! PRINT 

'SE*6RES 

'>SE? (D/M) " 


630 

INPUT giSi 
640 

IF qif.= "i:)" OR 

g!ii = "d" 

THEN CL.S i l..,.ET 

11=5! 60 

650 

STOP 

! IF d==0 THEN 
"<>*": IF b = 31 


! I F 
30: PRINT AT a 

! F:'RINT 

60 TO 300 


TO 190 


akcijske igre 9 

1540 

Ce hodete oditi na safari v Kenijo, vas bo to stale nekaj 
tisod mark — de imate doma spectrum za Stiristo mark, pa ne bo 
problema. 

Radunalnik vam bo najprej na zaslon narisal trop tivali in 
nekje v kotu vam bo utripala kletka. Naloga je, da s to kletko 
iivali nekako poradirate oziroma jib spravite v divalske vrtove. 

Program v vrstici 10 poklide podprogram za definiranje 
gratidnih simbolov in izpis navodil. Med vrsticama 20 in 90 se 
odXodimo, koliko iivali bomo lovili, ali bolje, v kateri del 
Atrike nas bo radunalnik prestavil (tja, kjer Je ved ali manj 
divali). Med 100 in 200 je glavna zanka: branje tipkovnice in 
kam bomo prestavili kletko. Ko polovimo vse divali, pritisnemo 
tipko 1. Skoda, da tega radunalnik sam ne ve. Od vrstice 200 do 
konca program oceni, ali smo dobri ali slabi lovci, potem pa nas 
Se enkrat poSlje na lov. 

Program je kratek in enostaven. Veliko podrobnosti lahko 
zboljSate. Najbolj bije v odi , da das t ni pravi das, ampak 
spremenl j i vka, ki se poveda ob vsakem kroienju glavne zanke. 
Morda bi kazalo uvesti pravi das, tako da bi uporabili tri 
sistemske spremenl j i vke, ki jib navaja prirodnik za ZX spectrum- 
Ocenjevanje ni najbolj pravidno, rezultat bi moral biti odvisen 
tudi od tega, koliko divali smo ujeli, in ne samo od dasa. 
Spremenl ji vka t naj bo torej pogoj. V stavkih 200 in 210 naj bo 
odvisna tudi od tega, koliko iivali smo pravzaprav ujeli. Se 
nasvet za najbolj neudakanes tipko 1, ki oznaduje, da smo 
polovili vse iivali, pritisnite ie takrat, ko se iivali Se mirno 
pasejo po savanah (to je odkril glavni in -odgovorni urednik naSe 
revi je) . 


10 60 SUB 240 

20 LET t-O: LET a=0: LET b=0 
30 INPUT "<>K0LIK0*ZIVALI*?*";n 
40 CLS 

50 IF n>100 THEN 60 TO 30 
60 FOF! y=l TO N 


10 akcijske igre 70 PRINT AT (RND*20) , (RN:0*31 ' ; "t'o" 

P20 BEEP .009, “10 
90 NEXT y 
100 LET t=t+l 

1 1 0 LET a=a+ ( I NKE Yf = " 6 " ) - (I NKEYf- " 7 " ) 

1 20 LET a=a+ ( a< 0 ) - ( a >21 ) 

130 LET b=b+ ( INKEY*="3'‘ ) “ ( INKEY*="5" 

140 LET b=b+ (b<0) “ <b>30)? 

150 F'RINT AT a,b;",9S" 

160 BEEP .03,1 
170 PRINT AT a, b 

ISO IF INI<EY*=''l" THEN 60 TO 200 
190 SO TO 100 

200 IF t.<70 THEN PRINT AT 10,13; FLASH 1 ; " DOBRO " ’ ’ " ■■>*•7 I VAL I*S I 
POLOV I L*V‘>CASU*' " ; t ; " '«'<> " 

210 IF t>=70 THEN PRINT AT 10,13; FLASH 1 ; "SLABO” ’ ' " I VALI * 

S I *POLO V I L* V«'C ASU* " ; t ; " " 

220 FOR p=l TO 500; NEXT p 
230 CLS : GO TO 10 

240 PAPER 4: BORDER 4: INK 2: CLS 
250 PRINT AT, 0, 13; FLASH 1; "SAFARI" 

260 PR I NT AT 5,1;" ODD I OKLETKO'J'PO'S'AFR I K I <> I N*POLOV I Z I VAL I . " ’ " * 

N A J P R E J '> □ D T I P l< A J *■ K 0 L I K 0 * Z I y A L I ■!' B O S L D y I L . " 

270 PRINT AT 10, 4; "5==LEV0" ; AT 1 1 , 4; "6=D0L" j AT 12, 4; "7=B0R" ; AT 
13,4; "8=DESN0" ; AT 14, 4; " l==ZA<4i:0NEC*I6RE* (KO<:'S I *****■**■&*':><";■ 
POLOV I L*VSE*Z I VAL I ) " 

280 RESTORE : FOR n=0 TO 7: READ r: POKE USR "ft"+n,r: NEXT n 
290 DATA EilN llimil,BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 10101010, 
BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 11111111 
300 FOR n==0 TO 7: READ r: POKE USR ",5"+n,r: NEXT n 
310 DATA BIN 11111110, BIN 10101010, BIN 10101010, BIN 10101010, 

B I N 1 0 1 0 1 0 1 0 , B I N 1 0 1 0 1 0 1 0 , B I N 1 0 1 0 Ip 1 0 , B I N 1111111 0 
320 FOR n = 0 TO 7: READ r: POKE USR "C'"+ri,r: NEXT n 
330 DATA BIN 1 00 1 0000 , B I N 0 1 1 00000 , B I N 1 00 1 00 1 0 , B I N 0 1 1 0 1 1 1 1 , 
BIN 0 1 1 1 1 1 1 1 , B I N 1 0 1 0 1 1 1 1 , B 1 N 1 00000 1 , B I N 011 00 1 0 
340 RETURN 


akcijske igre 11 KEIMOLJRLJ 


4444 

Predstavl jajte si, da ste neumen kenguru in da vas je ujel nor 
kralj, ki ieli ugotoviti va^o inteligenco. Ce si predstavl jate 
dovolj iivo, je to igra za vas. Ni pretirano dolga, zabavala pa 
vas bo pozno v noi. Naraenjena je vsem, kl se Se znajo igrati 
igre, kot sta Manic Miner in Jet Set Willy. Tisti, ki tega ne 
obvladajo, pa se bodo lahko naudili osnovnih veSdin skakanja po 
razlidnih sobah. 

Navodilo za igro je enostavno. S kengurujem je treba 
odskakljati dez sobo in seveda poiskati izhod. Pritiskate lahko 
na katerokoli tipko, vendar boste dosegli boljSe rezultate, de 
boste vodili kenguruja s tiokama 5 (levo) in 8 (desno) . Skakati 
zna sam od sebe. 

Program je dokaj jasno napisan od vrha navzdol. Od vrstice 2 
do 90 so navodila in definiranje gra-fidnih znakov, od 95 do 150 
se nariSe soba. Olavna zanka in branje tipkovnice sta v vrsticah 
580-615. Rutinica med 620 in 640 nariie kenguruja in de pogleda, 
ali se skok ne iztede na rdedi opeki in ali so v vrsticah od 700 
do 730 vrata odprta. V vrsticah od 2000 do 2450 se testirajo 
razlidne pozicije kenguruja (padci v vodo, doskoki , odskoki 
itd.). V vrsticah 2600-2700 boste opazili, da vseh teiav de ni 
konec, de pridete skozi prvo sobo. 

Naloga: Umrite v vrsticah od 5000 do 5070. 

3 LET qw=0 

4 LET aii="I" 


5 

DATA 

255 

, 129, 

129, 129 

,129, 1 

29 , 1 

99 

255 10 

FOR n 

=0 

TO 

7 : 

READ a 

! POKE 

USR 

"q 

" H-n , 

a: NEXT 

n 

12 

DATA 

24, 

24, 

, 16 

60, 48, 

120, 13 

.6 , 4 

14 

FOR n 

“0 

TO 

7: 

' READ a 

: POKE 

USR 

” i 

'’■+■0 , 

a: NEXT 

n 

16 

DATA 

24, 

24, 

, 8, 

60, 12,3 

0, 17,3 


18 

FOR n 


TO 

7: 

READ a 

: POKE 

USR 

" .j 

" H-n , 

a: NEXT 

n 

20 

BORDE 

R 2 

; 'Ui: 

y' : 

PAPER 

0: CLS 


30 

PR I NT 

AT 

1, 

,9; 

FLASH 

1 ; 1 NK 

6;i 

NEUMEN'! 

"KENSURU" 


40 

INK 7 

s P 

'Rif 

'.IT 

AT 4,0; 

"F'reds 

■ tavl 

J «l ,j 

"-•'si , 

, kda'ksi kneumei 


k e n g u r u . Ujel * t e * j e <■' n o r k r a 1 j 'k '* * i n * t e * j e * gal -k n a * 

p r e i z k: Li s n j o , k d a •■> b ii -k u g D t o V i 1 -k t V D j D -k i n t e 1 i g e n c o -k -k -k i n 'k 

psihicne'ksposobnosti . " 

50 PRINT ! PRINT 

60 PRINT "Poiskati'kmoras'knacirvkkako-kpriti-kiz'kvsake-ksobe. " s 

PRINT : PRINT " Ed i ni 'knac i n , kdakprez i vi s , j e-k , da*'* 

PRINT ! PRINT "k-k'S-i-oi zpol ni S'ksmer . 

70 PRINT ! PRINT : PRINT " UPORABLJAJ'kS'kza'kl n* 

S'kza'kdesno" 

80 PAUSE 0 

86 PAUSE 0! CLS ! PRINT ! PRINT " Ps. . . . mogocB'kbo'kl az je'kna j t i '*■'> 
'k 'k ■•> izhod., 'k c e ■*' ta o s ■*■ s k o c i 1 n a r d e c o ■* ■* ■* o p e k o . " 

87 IF INKEYS'O"” THEN SO TO 87 

88 PAUSE 0 

90 LET EC=0: LET 1=1: LET men=3 
95'kREM'k SET‘kUP">2 


12 akcijske igre no CLS 

120 F'RINT "TEST^st. "!l ! "moz! "! ! FOR i==l TO mssri! PRINT ; INK 3) 
I";: NEXT i: PRINT "*TOCKE=="- ink 

1 3 0 I N l< 6 : P R I N T A T 21,0; "Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 0 ti 3 3 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 3 3 3 " ; A T 

20 , 0 ; " 83333 '' ; F'APER i ; " <> . PAPER 0 ; 

333 " ! AT 1 9 , 0 ; " 33333 " ; PAPER 1 ; " ; ' 

P A P E R 0 ; ' ' 3 3 8 " ; A T 1 0 ; " 3 8 8 8 3 ■■> '■> <■■ ■’> '■> «■ <> -■> o "> «■ 8 8 3 " ' 

1 4 0 F' R I M T A T 1,0; " 3 3 3 3 3 8 8 3 3 8 3 8 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 8 8 3 8 3 8 8 8 8 8 " : FOR i ~ 2 

TO 17: PRINT AT i,0;"3";AT 1,31; "3"! NEXT i 

150 BEEP 1/2. 5, “34! PAUSE 4: BEEP 1/2. 5, -30; PAUSE 4; BEEP 1/2 

5,-26: PAUSE 4: BEEP 1/2. 5, -IB: PAUSE 2; BEEP 1/1.25, 22: 

FOR i==l TO 4: PAUSE 2: BEEP 1/5, ( 22-2*1): NEXT i 

1 5 1 

155 IF 1=5 THIEN”gO TO 2600 
160 GO SUB 2000+1*100 


4 0 0 '5- R E M «■ glAyjTiJia 

490 LET e=!-!: LET r=y 

500 IF y>19 THEN GO TO 5000 

510 IF SCREEMf. ( y+ 1 ,>:)<>"* " THEN LT q=2: IF qw=l AND INT (RND* 
10)=1 THEN PRINT AT y+1, !■!;"*": PRINT AT INT (RND* 1 3+ 1 ) , INT 
(RND*27-i-2) ; "3" 

520 IF q=-l THEN GO TO 600 
530 LET r=r-l 

540 LET q=q 1 

560 BEEP (q+1 ) / 100, -20 
SSO+REM+glayxiiilS 

600 IF INI<EYiF="£ 3" THEN LET a*="I" 

601 IF INKEY!ji=="5" THEN LET a*='V" 

602 LET (a=e+ ( I NKE Y*= " 8 " ) - ( I NI<EY$= " 5 “ ) 

603 IF s>31 THEN LET 1=1 + 1: LET sc==sc + l*2: 60 TO 100 

604 PRINT AT y, 

605 IF SCREEN* (r,e) <>"■:>" THEN GO TO 630 

610 IF SCREEN* (r + l,e)="<'" AND q=-l THEN LET r==r+l 
615 LET y=r: LET ;.!=e 

62Q-»REM+ NAINP4 

630 PRINT AT y,!-c; INK 3; a* 

635 IF y=ky AND !.; = k;-; THEN GO SUB 700 
640 60 TO 470 


699+REM+ QdDri 

700 PR INT AT 15,31;" ■■■■' " ; AT 14,31; 
710 BEEP 1/100,30: BEEP 1/50,10 
720 LET sc = i5C+l 


725 

730 

PRINT AT 
RETURN 

y+l,!-i 

5 INK i 

■;>; "O' 

' : LET 

ky"0 

: LET kK=0 


2099"-: 

2 1 00 

i-REM+TEST-s 
PRINT AT 

IL 

15, 7; 

"OOC/00' 

' ; AT 

10,7; ' 

'00" ; 

PAPER 2; "3' 

" ; PAPER 0 

2105 

PRINT AT 

13,1; 

"a 000" ; 

lAT 1 

.3, 17; ' 

' 000 " 
2140 LET ky=9: LET kx=9 
2150 RETURN 


akcijBke igre 13 2199*REM<>TESI12 

2200 PFdNT AT 14.1; PAPER 2; "a"; PAPER 0; "a" 

2210 FOR i=9 TO 29 STEP 5: PRINT AT 19-i /5, i --1 ; "aa" ; AT llH/5,i 
2; “a"! NEXT i 
2220 LET ky=13: LET kx=l 
2250 RETURN 


PAPER 2; "a"; PAPER 0;"aaa" 

PRINT AT 20-i *3, i *4; "aa" ; AT < i *3+2 ) , ( i *4+3) ; 
k;-! = l 


STEP 5: PRINT AT 19, i; "a"; AT 20,1; "a": NEXT 
PRINT AT i*5,l;"a": IF i>l THEN PRINT AT (i* 


PAPER 2; "a" 
kK=5 


2620 FOR i=--30 TO 30: BEEP 1/100,1: NEXT 1 

2640 PRINT AT 10,10; FLASH 1 ; "GUDOV ITO* !*" : FOR 1=1 TO 500: 

NEXT 1: FTUNT : F’RINT "Toda* 2 lDbnl'''kralj*se*je*DdlDcil,*<‘ 
d a 1 5 b a «■ s e ■■■■ e n k r a t p r e i z k u s 1 1 , * d a *■ s e b o * p r e p r 1 c a 1 o 
rez ul t at 1 h . " 

2650 FOR 1=30 TO -30 STEP -1: BEEP 1/100,1: NEXT 1 
2660 PAUSE 350 

2670 PFUNT ; PRINT " rnogoce+bos+nal eter'>na*kaksne'>spremembe " 

2680 PAUSE 150 

2690 LET qw=l 

2695 LET men=meri + l 

2700 60 TO 100 

4999»REM»S MRT 

5000 FOR 1=1 TO 5: BEEP 1/5, (1*5): BEEP 1/10, (1*2): NEXT 1 
5010 LET fTi 0 n=men-l 
5020 CLS 

5030 F'RINT AT 7,0; " Pravkar'-'si '^'spDz nal , -!>''>-i'*'5''5''>«-**<-'<>6da*je'!-voda+ 
pal na*krokQdl 1 ov, ‘X-'J'Sk 1 jedo<‘ ken guru je+ i " 

5035 PRINT : PRINT : PRINT "se*" ; men ; "*z 1 vl jen j “ 

5040 IF INKEYSO"" THEN GO TO 5040 
5045 PAUSE 0 

5050 IF' men>0 THEN GO TO 100 

5060 PRINT : PRINT "Tvoje^tocke: " ; sc 

5070 FOR 1=1 TO 100: NEXT 1: RUN 


2299»REN<‘ TEST-»3 
2300 PRINT AT 4,1; 
2310 FOR 1=1 TO 6: 

aO": NEXT 1 
2320 LET ky=3: LET 
2350 RETURN 

2399»REM» TEST-»4 
2400 FOR 1=9 TO 24 
1 

2410 FOR 1=1 TO 3: 

5--2) ,4; "a" 
2420 NEXT 1 
2430 PRINT AT 4,5; 
2440 LET ky=3: LET 
2450 RETURN 

2599"REM» N0VAFAZA 
2600 LET 1=1 
2610 LET sc=sc+5 


14 akcijske igre F>-<=kD<=»L_E:c: 


2905 

Tudi to igro smo se v redakciji radi igrali, saj nas je le 
malo ±e skakalo s pravim padalom. Svoje komplekse iz mladosti 
smo pote&ili s tern programom <pri poslovnih sekretarjih pa tako 
nikoli ne ve4, kam kdo sko£i ) . 

Letalo lahko leta viSe ali ni±e, hitreje ali poCasneje. Db 
pravem trenutku je treba izskoditi in potem padalo odpirati 
tako, da bomo zadeli edini koSdek suhe zemlje. Pasti moramo 
natandno na sredino. Mislite si, da na vas strelja sovrainik. 
Seveda je zato zdravo, da ste dim prej na tleh. Padalo odpirajte 
dim pozneje, vendar de pravodasno, da boste preSiveli. 

Program sestavlja pet delov. V prvera je inici al i zaci ja. Od 
vrstice 120 do 170, kjer odgovorimo na nekaj vpraSanj o svoji 
padalski sposobnosti, detiniramo gratidne znake, izberemo 
hitrost letala itd. V vrsticah od 180 do 230 se vozimo z 
letalom, dokler ne pritisnemo tipke nid, kar pomeni odskok. V 
vrsticah 240—310 prosto padamo. Ce smo v vrstici 280 odprli 
padalo, lahko spreminjamo smeri , dokler ne pademo na sredino 
otodka ali pa se ial ubijemo. Od 170 do 550 se nam priStevajo 
ali oddtevajo iivljenja. Cisto na koncu sta obvezna detinicija 
grafidnih znakov in izpis navodil. 


■'T 


K ts; = 


10*REM*"padal d" 

20 GO SUB 580 
30 LET p$="«0*" 

40 LET SC=0! LET n=2: LET 1=3: LET i=S: LET cs=120 
50 LET t=INT (RND*31) 

60 IF t>27 THEN GO TO 20: IF t<2 THEN 60 TO 20 

70 LET g$== -O' -O’ <><>•<><><»<» -O' <>•5- <><> -O' 

<>•!>■!>■!><>•!>•!><><> <><>•» » 

80 LET m*="*«*" 

90 LET a5i="*PT*" 

100 INPUT "HITR0ST«LETALA*(l*do:n00)*";s: LET =101-s 
110 PRINT AT 2 1 , 3 ; " PR I T I SN I «KATER0K0L I *T I PKQ " 


akcijske igre 15 


i">AUSE i) 

130 PAUSE 20: CLS : f"0R B=10 TO 1 STEP -1 
140 LET t=INT <RND*30) 

150 CLS ! PRINT AT 0,0; INK 9; PAPER 2; "TOCKE=" ; sc ; "*"*Z I V. =■«■" 

. 1 . "*-?'SKOKI==" ; e 
160 LET a==n! LET b-=0 
170 PRINT AT lS,t; INK 0;"X!<>;" 

1 B 0 <■' R E M ■-■ !* << 1 e 1 D * * 

190 PRINT AT a.bsaf! PAUSE s 
200 PRINT AT 19,0; INK 4;g« 

210 LET b=b+l! IF b>30 THEN PRINT AT 10, 7; "PREPOZNO” s PAUSE 40 j 
CLS ! PRINT AT 19,0; INK 4;g$: PRINT AT lS,t; INK 0;"XXX"! 
SO TO 480 

220 IF INKEY$--"0" THEN BO TO 250 
230 SO TO 190 

240«REM***Bkok** 

250 LET c=a! LET d=ta 

260 PRINT AT 18, t; INK 0;"XXX" 

270 PRINT AT c,d;m$;AT c-1 , d + 1 ; 

280 IF INKEYT.= "9" THEN 60 TO 320 
290 PAUSE 3 

300 LET C'-C + Is IF 018 THEN GO TO 480 
310 SO TO 270 

320 IF c>17 THEN GO TO 260 

340 PRINT AT c,d;pT.;TAB d;fn*;AT c-1 , d + 1 ; : FOR f = l TO 50: 

NEXT f 

350 PRINT AT c:,d + l;"«'" 

360 LET c=c+l 

370 IF c=17 AND d=t THEN 60 TO 420 
380 IF c>17 THEN SO TO 480 

390 LET d“d-MIMKEY!!;="8")-(INKEY*="5") : IF d >30 THEN LET d=d-l 
400 IF d<0 THEN LET d=d+l 
410 GO TO 340 

420 PRINT AT 17,t;m*! BEER .05,10 
430 LET sc=sc +2 
440 PAUSE 50 
450 NEXT e 

460 IF 1=1 AMD sc>=cs THEN LET" 1=1+1: 60 TO 550 

470*F<EM'':‘!|!!|;2 i vl Jen ja** 

480 LET 1=1--1 

490 IF 1=0 THEN 60 TO 530 

500 BEEP' .5,'” 10 

510 NEXT e 

520 60 TO 550 

530 PRINT AT 19,0; INK 4;g*: PRINT AT 0,0;"T0CKE=";sc;"*'-!'2IV.=<' 
'‘;1 + 1;AT 0 , 1 9; " *MKOK I = " ; e+ 1 : PRINT AT 15, 10; "KONEC*IGRE" 

540 FOR g=5 TO -5 STEP -1: BEEP .05,g: NEXT g: STOP 
550 LET n=n+2: FOR 2=1 TO 20: BEEP .Ol.z+1: BEEP .01,z-l: NEXT 
z: IF a>13 THEN PRINT AT 10, 0; ''USPESNO+SI+KONCAL'!''SVOJO* 
NAL060": STOP 


16 akcijske igre 560 LET i=i+l! LET cs=cs 
570 LET e=10! GO TO 120 

580 FOR -f=0 TO 7: READ a: POKE USR "p"+f,a: NEXT f 

590 FOR n=0 TO 7: READ b: POKE USR "t"-i-n,b: NEXT n 

600 FOR g=0 TO 7: READ cs POKE USR "r"+g,c: NEXT g 

610 FOR h=0 TO 7: READ d: POKE USR "o"+h,d! NEXT h 

620 DATA BIN 0,BIN 11000000, BIN 110001 11, BIN 11111100,EIN 
1 1 1 1 1 1 1 O , B I N 1 1 1 1 11 0 1 , B I N 00000 1 1 1 , B I N 0 
630 DAT A 0 , 0 , B I N 111 00000 , B I N 00 1 1 1 1 1 1 , B I N 0 1 0 1 1 1 1 1 , B I N 
1 00 1 1 1 1 0 , B I N 111 00000 , 0 

640 DATA BIN 0001 1100, BIN 0101 1101, BIN 01001001, BIN 00111110 
BIN 00001000 fiO^' ,BIN 00010100 <1 Ot- ,BIN 00100010, BIN 
00100010 

650 kiD AT A B I N 00 1 1 1 1 1 0 , B I N 00 111110, 128,255,81 N 0 1 0000 1 0 , B I N 
01000010, BIN 01000010, BIN 00100100 
660 PAPER 5: ' CLS 


670 PRINT INK 1;' 

' "UPORABLJAS! «■ 


9«ZA*PADAL0*<'': ■!«><:-o<.-5*LEVO**' 


*-***KASNEJE«aDPRES*PADALO*VEC 

TOCK*'-:-'* 

:>*.?>.:;.«.<>D0BIS" 


680 RETURN 
akcijske igre 17 FOFtMULft 1S<5»F»Z 


992 

Program je dolg vsega nekaj vrstic, vendar prav nid ne 
zaostaja za dalJSimi igrami v knjigi. Udili se boste dirkati z 
avtomobilom. Opozorimo naj vas, da je cesta ozka in promet v 
nasprotni smeri precej gost. Celado na glavo, nogo na plin in 
dim boljSim rezultatom naproti ! Zapomniti si morate le dve 
tipki: 1 pomakne va£ avto v levo, O (nidla) pa v desno. 

Cesta z nasproti vozedimi avti se pomika navzgor proti vam. Ce 
se V nikogar ne zaletite, se dirka nadaljuje. Ce se zapeijete na 
poino todko ito potrjuje vrstica 230) ^ je seveda konec zabave. 
Ponesredenca s hel i kopter jem odpeljejo v bolni^nico. 

Naloga: Program bi lahko tekel Se nekoliko hitreje, de bi 
nadomestili POINT v vrstici 230 s tunkcijo ATTR. Lepo pa bi bilo 
vdelati tudi tunkcijo s teiavnostno stopnjo, ki bi narisala 
SirSo cesto v vrsticah lOO in 190 <ved praznih prostordkov ! ) in 
manj sovrainih avtomobildkov v vrsticah 200 in 210. 10*REM*''Dirke" 

20 FOR a=0 TO 7 

30 READ 5 1 POKE USR '‘A"+a,s 

40 NEXT a 

50 DATA BIN 00 111 000 , B I N 1 00 1 00 1 0 , B I N 1 0 1 1 1 0 1 0 , B I N 00 111 000 , 
B I M 1 0 1 1 1 O 1 0 , B I N 1 00 1 00 1 0 , B I N 000 1 0000 , B I N 011111 00 
60 LET w"~'21 

70 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: CLS 
80 LET 1=16 
90 LET r=20 
100 PRINT AT 21 , 0; 

110 IF INKEY$="r'' THEN LET r=r-l 
120 IF INKEYt.= "0" THEN LET r=r+l 
130 LET a=(RND*4>--2 
140 LET 1=I+SBN a 
150 LET w=w+l 


18 akcijske igre 160 F’OKE 23692,0 

170 IF 1>=19 THEN LET 1=19 

ISO IF 1< = 1 THEIN LET 1 = 1 

1 9 0 F' 17 1 N T AT 21,1;" ■»;- * <> * * «■ ■■ ' ' 

200 IF RNDT.l THEN PRINT AT 21 , 1 +3; " -fi 5»- Afl " 5 I FT w=w +4 
210 IF RND<.2 THEN F’RIMT AT 21 , 1 +5; " ■<! A ipOi- SpTt JiFt- 4 

pO^' " s LET w=w-i--2 
220 F=RINT 

230 IF POINT <r*S-i-4, 1720 =1 THEN 60 TO 260 
240 INK 7: PRINT AT 0 , r s " i-f Of- A " : INK 6 
250 GO TO no 

260 INK 6 : FLASH 1: PRINT AT 0 ; r ; " -ipEf A -ipO*' -^7*- " ; FLASH 0: 

PRINT w;"'«-tack": INK 6 : BEEP .5,-10; BEEP .5,-32: BEEP .5, 

1 ib 

270 F'AUSE 0: INF'IJT " Spet ( j /n ) " , a’$ : IF TF-IEN STOP' 

280 G-0 TO 60 


akcijske igre 19 2778 


Nova herkulska naloga: sestreliti bo treba vse zvezde z vrha 
zaslona. Streljanje _ie nekoliko nenavadno. Predstavl ja jte 5i , da 
vsak s svoje strani startata dva avtomobi la. Ko se zaletita, se 
naravnost navzgor odbije rezervno kolo in sklati zvezdo z neba. 
Domiselna igra, ni kaj. B pritiskom na Crko Z startate levi 
avtomobi 1 Cek, z M pa desnega. V igri boste resda prebrali, da 
streljate zvezde, vendar to terja precej vei domiSljije. 

Zanimivo je, kako program bere tipkovnico. Vedno upo4teva samo 
tipko, ki je pomembna za igro. Ce smo avto pognali, se za to 
tipko V tern krogu ne bo zmenil. Karambol kontrolira v vrstici 
250, ob zadetku pa v vrstici 70 zbriSe zvezdo. 


10 CLS : LET hBC=50: LET b3i="Spectrum" 

20 60 SUB 560 

30 DATA . 15, 7, . 15, 7, . 15,7, . 9,0, . 9, 7, . 15, 5, . 1.5, 4, . 15, 2, . 9, 1 " , . 

45, 7, . 15, 5, . 15, 4, . 15, 2, . 9, 12, . 45, 7, . 15, 5, . 15, 4, . 15, 5, 1 , 2 

40 RESTORE 30: FOR n=l TO 19; READ c,d: BEEP c,d: NEXT n 
50 CLS 

60 PR I NT AT 0,0; "***** K * K H ***** S; * " 

70 PRINT AT 21, ay; INK 1;"*" 

80 PRINT AT 21, by: INK 3;"*" 

90 IF a=0 THEN GO SUB 140 
100 IF b==0 THEN 60 SUB 160 
ilO IF a=l THEN GO SUB ISO 
120 IF b=l THEN 60 SUB 210 
130 60 TO 90 

140 IF INKEYii=="z" OR INKEY4i="Z" THEN LET a=l 
150 RETURN 

160 IF INKEY$ = "m" OR INKEYT="M'' THEN LET b=l 
1 70 RETURN 

180 IF ayOby THEN PRINT AT 21, ay; INK 1 ;"**": LET ay=ay+l 
190 IF ay=by THEN 60 TO 240 
200 RETURN 

210 IF byOay THEN LET by=by-l: PRINT AT 21, by; INK 3;"**" 

220 IF by=ay THEN GO TO 240 
230 RETURN 
240 LET 5=ay 

250 IF SCREEN* (0,5)='“*" THEN LET beep=l 
260 FOR n = 20 TO 0 STEP --1 

270 PRINT AT n,=-; INK 4;"C": PRINT AT n + l,s;"*" 

280 BEEP .02,50-(2*n) 

290 NEXT n 

300 IF beep=l THEN PRINT AT 0,3; INK 2; S"; BEEP .05,24 
310 PRINT AT 0,5;"'!>" 

320 LET sc=sc + l: LET a=0: LET b==0: LET beep=0! LET ay==0: LET 
by=31 

330 FOR n=0 TO 31 

340 IF SCREEN* (0,n)="*" THEN GO TO 70 
350 NEXT n 
360 CLS 


20 akcijske igre 370 PRINT AT 3,1; INK 2; PAPER 7; BRIBHT 1; INVERSE 1 ; "BRAVO!* 
Kancal * = i *pa* " ; sc ; "*strel i h . " 

380 PRINT AT 12,8; INK 4; "REKORD: ****"; hsc 
390 PRINT AT 13,8; INK 3;b* 

400 IF sc<hsc THEN 60 TO 420 
410 60 TO 460 

420 INPUT INK O; PAPER 7; FLASH 1 ; " ImB*pros.i m" ; b4 
430 IF LEN b*>15 THEN 60 TO 420 
440 LET hsc==c 

450 PRINT AT 12,17; INK 4 ; hsc ;"*****"; AT 13,8; INK 3; b*; "*****■ 


460 PRINT AT 20,3; INK 1; PAPER 6; FLASH 1 ; " AI i *hQCBS*novo* 
i gro?" 

470 INPUT at 

480 IF at="n" OR at="N" THEN STOP 
490 PRINT AT 20,0; 

500 60 SUB 520 
510 GO TO 30 

520 LET sc=0! LET beep=0 
530 LET ay=0: LET by =31 
540 LET a=0: LET b=0 
550 RETURN 

560 PRINT AT 0,0; INK 0; PAPER 5, STAR********** 


570 PRINT ’ ' ’ "Tvoj a*nal oga* j e, *5estrel i t i *vse*s vez de*z *vr ha* 
ekrana. " 

580 F'R INT ’ " Sestrel i 1 *.j i h*bD=*z*z vez dami , *ki *_iu*i ma3*Y*l Bvem* 
i n*desnenn*kQtu*3poda j . " 

590 PRINT ’’ INK 2;"TipkBS-" 

600 PRINT ’ INK 1; "**A**Z-st ar tan. je*l eve*z vez de******'***M- 
st ar t an j B*d esn e *2 vez d e " 

610 60 SUB 670 
620 GO SUB 520 

630 PRINT AT 21,3; INK 1; PAPER 6; FLASH 1 ; "Pri ti sni *katerD* 
kol i *t i p ko " 

640 PAUSE 0 

650 PRINT AT 21,0; 

660 RETURN 

670 DATA "c" , 0, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0 
680 RESTORE 670 ■ 

690 FOR 4=1 TO 2 

700 READ et 

710 FOR n=0 TO 7 

720 READ g 

730 POKE USR et+n,g 

740 NEXT n 

750 NEXT f 

760 DATA " b " , 1 53 , 66 , 36 ,129,129,36, 66 , 1 53 
770 RETURN 


.akcljske igre 21 

252B 


Naslov arkadne igre pove vse. Sovrainim raketam, izstreljenim 
iz vesolja, se postavi Junak po robu s tipkami 1 - gor, 2 - dol 
in 0 - ogenj. 

ZPiD . PR err I 


10*REri*"0BRAMBA" 

20 FOR n=0 TO 7 
30 READ data 
40 POKE USR "t"+n,data 
50 NEXT n 

60 LET VM=0! LET v=0 
70 BORDER 0: PAPER 0: INK 3: CLS 
SO LET 1=1: LET q=l 
90 FOR a=l TO 31 
100 PRINT "7"; 

110 PAUSE 3 

120 PRINT CHR* 8;"*";: NEXT a 

130 PRINT AT 1,9; FLASH 1 ; "Navodi 1 a?" ; AT 3,9;"d/n" 

140 INPUT bf: IF THEN GO TO 140 

150 IF b*="ri" THEN 60 TO 200 
160 BORDER O: PAPER 0: INK 7 
170 F'RINT AT 19,0; INK 6; "brani ■■•■■zeml 

**savrazni h<’raket , ki zstr el j ene*i z*vesol j a<'"" ; AT 8, 

3; FLASH 1 ; " ; AT 10, 3; '■ 

ogenj " 

180 FOR n = --40 TO 30: BEEP 0.1, n: BEEP 0.01,n--10: NEXT n 
190 CLS 

200 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS 

210 PRINT AT 3,0; INK 2; "***!);******)):**** *:*«!**"; AT 
1 6 , 0 ; I NK 6; "*********S<**!|!**S<*a< ******* K !<*****” 

220 PRINT AT 0,0; INK 2 ; “ Z AD. PROT I " ; AT 19,0; INK 6;"*TuCKE" 
230 BORDER 0: PAPER 0: INK 7 


22 akeijske igre ill ij") iJ"J ill 


2 6 0 LET e == I M T ( R N D * 1 1 + 4 ) 

270 F'ljR p = IMT (RMDi|<20+10) TO O EiTEP -1 
280 PRINT AT BE:EP 0.0001,0: PRINT AT 

290 PLOT a,b: PLOT INVERSE l;a,b 
300 LET a*== INKEY* 

310 If- 3*=="1" AND x>4 THEN LET !■!=;■; -1 
320 IP a*=="l" AND b<136 THEN LET b = b-i-a 
330 IF a*=="2" AND i:<17 THEN LET x==x + l 
340 IF a*="2" AND b >36 THEN LET b=b-8 
3f50 LET u=150 

360 IF a*==" 0 " then DRAW a-Hj,0; PLOT a,b: DRAW INVERSE l;a-H.u 
370 IF" e==:-: AND a* = "0" THEN GO TO 430 
380 IF p<==3 THEN GO TO 500 

390 PRINT AT e,p; INK 4;'W": BEEP 0.01,0001.05: PRINT AT e,p; 

400 NEfXT p) 

410 GO TO 260 

420 DATA 0,1,30,255,30,1,0,0 

430 PRINT AT e,p; INK 3;"IIII‘L BEEP 0.02,3-12: PRINT AT 
440 NEXT n 

450 FOR a = 0 TO S': FOR n=0 TO 30 STEP 6: BEEP 0.01, ns NEXT n: 
NEXT a 

460 PRINT AT 21, q; INK 6;"r": LET q = q-+3 
470 LET w = w-H: IF i-.j==10 THEN GO TO 490 
480 SO TO 260 

490 PRINT AT 10,5; INK 6; "rakc-3t.e<'SD'!’un i cene" : F'AUSE 100: F' 

AT 14,0; FLASH 1 ;''***** HUGEST I TAM !!*******’' : BEEP 0.1, 

BEEF 0.1,17: BEEP 2,13: BEEP 0.2,13: BEEP 0.1,13: BEEP 0.1, 
15: BEEP 0.1,17: BEEP 0.1,18: BEEP 0.2,20: BEEP 0.2,20: 

BEEP 0.2,20: BEEP 0.2,17: FOR a=0 TO 400: NEXT as RUN 
500 FOR a=0 TO 2: FOR n=30 TO 0 STEP -3: BEEP 0.01,35 NEXT n: 
NEXT a 

10 PRINT AT 2,i; INK 2;"r": LET i=i-H3 
20 LET v=v-i-l: IF v=10 THEN 60 TO 540 
30 BO TO 260 

40 PRINT AT 10,5; INK 2; "RAKETE*S0<>LJNICILE7ZEMLJ0'' : FOR n=0 
TO 400: NEXT n: RUN 


akcijske igre 23 


\r c-i i^lSTERO I D I 


3627 

Tu je dokaz , da je lahko tudi kratek program v basicu zanimiv 
za igranje, posebej te niste razvajeni od najrazl i CneJSih 
uvoienih iger. 

NaSa vesoljska ladja je kot obiCajno za41a v teiave; te ne bi 
bilo teiav, pad ne bi bilo iger. Probleme nam povzrodajo 
asteroidi, ki se nesramno pomikajo navzgor po zaelonu. Z 
vesoljsko ladjo se jim izogibamo, kot vemo in znamo. V najhujSi 
sili pritisnemo tipko 0, ki bo aktivirala nekak^no posebno 
energijo. O tej se pri fiziki Se nismo udili, gotovo pa je 
omejena: imamo je samo za pet zaSdit. 

Vse dogajanje je postavljeno med vrsticama 50 in 400. Vrstice 
400-405 so za izpis najboljSega rezultata oziroma konec igre. 
Vse nadaljevanje programs je posvedeno de-finiranju grafidnih 
znakov. Teh je cela vrsta, kajti tudi asteroidi so razlidnih 
oblik. Pogled na vesolje in asteroide, ki se nam blitajo, je 
prav slikovit. 

Naloga: Poskusite program popraviti tako, da se bo vesoljska 
ladja sama umikala asteroidom. Radunalnikov menda nimamo za to, 
da bomo sami pazili na prav vsako malenkost. 

1 CLEAR : LET =0: GO TO 2 

2 BORDER 1: PAPER Is CLS : INK 7: PRINT AT 0,10; FLASH 1;" 

ASTERO ID!": PAUSE 1 00 : PRINT FLASH 0 ; ” " Pr i t i sn i *5*z a* 
Ievo*al i a*desno. " ' ’ "Pri ti sni <‘0*za"' 

akt i Vi r an j e**'>-s* s*podebne*energ i j e« z a-'un i cen j e*** 

ast eroi dov " ’ ’ " Ampak^paz i ot vo j a*l ad j a*i ma''samo*5''z asc i tn i h* 
oklepov"' ’ "KAKO^-DOLGO^VZDRZIS^MED^'ASTEROIDI": GO SUB 9000: 
PAUSE O: LET b=0 

10 INK O: CLS : LET t=0: LET p=5: LET 1 = 15: LET 11 = 1: LET -1=6 
50 POKE 23692,255: LET 1 =1 + ( INKEY»= "8" AND 1<29) - < INKEY*="5" 
AND 1>0): IF I,NKEYt="0" THEN LET ■f='f-l: IF -f >0 THEN PRINT 
AT 8,1; INK 6;"Pafi": GO TO 64 


24 akcijske igre 62 IF- INKEY3i="0" THEN LET -F=f-1: IF' f >0 THEN PFTINT AT 8,1; 

I NK 6 ; " POP. " 

64 IF ATTR (a,H-2)==15 OR ATTR (8,1)=15 THEN LET p=p-l 

66 IF ATTR (8, 1+1) =15 THEN LET p=p-2 

67 IF p<l THEN GO TO 400 

1 00 PR 1 9T AT 7,11;“ " ; AT 21,31;"": PRINT : PRINT AT 7,1; I NK 

6;"S"; INVERSE l;p; INVERSE 0;"'T": LET t=t + l: LET 11 = 1: 

PR I NT ' AT 21, RND * 3 1 ; 1 NK 7 ; CHR* ( RND * 1 1 + 1 4 ) ; AT 2 1 , RND * 

31;CHR!ti (RND* 1 1 + 144) : GO TO 50 

400 FOR ri=l TO 3: PRINT AT 6, 1 1 ; " i*-! " ; AT 7,11; INK 2; ; AT 

8,11;" " : PAUSE 2 : PRINT AT 6,11; I NK 6 ; " OSW " ; AT' 7,11;" 

W";AT 8, 1 1 ; "PfJft" : PAUSE 2: NEITT n: FOR n = 6 TO 8: F’RINT AT 
n, 1 1 : NEXT n 

402 CLS ; IF b<t-13 THEN LET b=t-13 

403 INK 7: IF e<b THEN LET e----b: PRINT AT 6, 0; "DQSE6EL*SroNOy<> 
NAJBOLJSI*REZULT+AT“ ’ ' “ Vpi si *i ni ci al ki ■■•>svDjega''--'i men a" : LET 
n$="": FOR n = l TO 2: PAUSE 0: LET n'*=n*+INKEYi!i+" . " : NEXT n: 
CLS 

405 F'RIN'T ; "Resul tat = " ; t'-13, "Najbol jsi 

rezul tat = " ; b ' ’ "Najbol jsi *od'“'vseh = " ; : F'RINT FLASH l;e; "*Qd* 
";niS”: FOR n=l TO 150: NEXT.n: PRINT FIASH 0;"'f-** 

Pri t i sn i ■'■"p+z a*navo*i gr o " ' ' "**-5-*<'---:-"'J”:''*<-"->-->s*iza'''SAVE" ’ ’ 
■i-!''>**f<‘za'S'kDnec"; PAUSE 0: GO TO (5 AND I NKEYt=“ p " ) + ( 

430 AND I NKEY* = " s " ) + ( 450 AND I NKE Y'*= " -f “ ) 

430 SAVE "Asteroids" LINE 1 

450 F'RINT ' " 'X'-Hval a+za'+i gro, adi jo" 

460 60 TO 460 

9020 RESTORE 9070: FOR m=l TO 21 
9030 F;EAD p^ 

9040 FOR n=0 TO 7 

9050 READ a: POKE USR p*+n,a 

9060 NEXT n: NEXT m: RETURN 

9065 BORDER 1: PAPER 1: CLS : INK 7: GO TO 5 
9070 DATA “ a " , 62 , 33 ,255,129,1 29 , 65 , 37 , 26 
9080 DATA "b " , 1 1 2, 148, 138, 65, 1 29, 1 29, 94 , 32 
9090 DATA " c " , 0 ,0,24,36, 36 , 56 , 0 , 0 
9100 DATA "d ",0,0,48, 40, 43,32,0,0 
9110 DATA "e" , 0, 24, 40, 40, 16, O, 0, 0 
9 1 20 DATA “ f " , 112, 1 36 , 1 36 , 68 , 40 , 48 , 0 , 0 
9130 DATA "g" , 0, 0, 0, 56, 44, 6, 0, 0 
9 1 40 DATA " h " , 0 , O , 30 ,18,34,84, 232 , 0 
9150 DATA "i", 94, 177. 130,223,34,65,66,60 
9160 DATA "j", 0,62, 65, 66, 34, 17, 14,0 
9170 DATA "k" , 96, 144, 144, 1 16, 10, 49, 65, 126 
9180 DATA "1 ", 62, 65, 242, 9, 247, 136, 144, 96 
9190 DATA "m", 145,82, 16,7,244,8,74, 137 
9200 DATA " n “ , 1 00 , 24 ,198, 0 , 222 , O ,24,1 02 
9210 DATA "o" , 0, 4, 34, 18, 1 , 68, 50, 9 
9220 DATA “ p " , 9 , 50 , 68 , 1 , 1 3 , 3 4 , 4 , O 
9230 DATA "q " , 0, 3, 170 , 42 , 73, 65 , 1 37, 137 
9240 DATA "r", 144,7 ,34,128,72,68,32,0 
9250 DATA "s" , 0, 3, 15, 15, 120, 200, 255. 56 
9260 DATA “ t " , O, 1 92, 240, 240, 30, 1 9, 255, 28 
9270 DATA "u" , 0, 32, 68, 72, 128, 3 , 76 , 144 


akcijske igre 25 MVSBC l3<=!il_*=iK-r 1 


4438 


Cilj igre je klasiCen, s poti moramo spraviti dim ved 
napadalcev s tujega planeta. Svojo vesoljsko ladjo prmmi kamo s 
tipkami za kazalec (5-8). Posebej nevarno je to, da se v igri 
dogaja nemogode: prekle padajo z neba. Ce nismo zadosti spretni , 
nam katera unidi vesoljsko ladjo ali vesoljdka, preden se nam ga 
posredi re£iti. 
nmiiluiiii 


10 F'R I NT AT 7,2; " G ~ A*L-S'A-S'K<>T ';' I 'S'K* A* " ; AT 1 9 , 9 ; " z a':>Ho j <>Mi kr a* I i ! 

20 F'AiUSE 150 
30 LET a=l: LET d=0 

40 BORDER 1: INK 7: PAPER 0: RESTORE : CLS 
50 FOR p==l TO 10 
60 READ A$ 

70 FDR n=0 TO 7: READ b: POKE USR A*+n,b: NEXT n 
80 NEXT p 
90 LET o==32 
100 FOR z==0 TO 31 

110 PRINT AT 20, z; INK l;"f";AT 0,z; INK 2;"-" 

120 NEXT z 

130 PRINT AT 15, 0; “I" 

140 PRINT AT 18,0;" ' ' 

1 5fj F'R I NT AT S 29" INK 5“ 

1 SO PRINT AT 21,22;" TQCKE : "> " ; d 
170 FOR i=3 TO 18 STEP 2 
180 PRINT AT i,i; INK 
190 NEXT i 
200 LET j==10 

210 FOR i=2 TO 18 STEIP 2 
220 PRINT AT i,,i; INK 
230 LET j=j+2 
240 NEXT i 
250- LET J = 20 

260 FOR i=3 TO 14 STEP 2 
270 PRINT AT i,j; INK 


Zb akcijske igre 230 LbT j".j-+'2 
290 NEXT i 

300 IF a=9 THEM LET t) = l: F0F< i =0 TO 70: BEIEP .007,20: NEXT 1: 
CLS : PAPER 7: INK 0: FDR i =0 TO 31 STEP 2: PRINT AT 5.i;" 

AS": NEXT i: PRINT AT 10,5;" Z*M*A*G«'A-:H,.*'SSI " ; AT 15 

6 ; "□Sy0JIL7>SI:*";D+10*o; '">TOCK";AT 20,5; " Hi i <>2 el i B* 
p o n D V n o ? * d / n " : GO TO £i 9 0 
310 PRINT AT 16, 10; "J" ; AT 17,10;"K": LET f=5 
320 PRINT AT 14,1; INK 7; FLASh’i;"5" 

340 LET C--INT (RND*27) 

350 FOR ;.!=2 TO 19 
360 L_ET t"n"fT'r-^l 

370 IF m>=2 THEN 60 TO 390 
380 LET q=4i LET w=29 

390 IF INK:EYS="5" AND w>l THEM LET «=w-l! PRINT AT q,w-H;"**" 
400 IF INI<EY«=” 8 " AND w<=29 THEN LET w=w+l: PRINT AT ’ q , w- 1 ; " 'S* 
410 IF INK:EYS=" 6 " then LET q=q + l: PRINT AT q-l,w;"<”>" 

420 IF INKEY$="7“ AND q>l THEN LET q=q-l : PRINT AT q+l,w;"*<>" 

430 IF q=19 THEN LET b=l! GO TO 580 

440 IF q = 5 AND w>2.7 THEN LET q=4 

450 IF q=15 AND will THEN LET q=14 

460 IF q=18 AND w< 12 THEN LET q=17 

470 IF £==5 AND w==10 AND q==16 OR -1=5 AND q = 17 AND w=10 OR 9=2 
AND q==17 AND w=10 OR 9=2 AND q=16 AND w=10 THEN LET w=l 1 
480 IF 9=5 AND q=14 AND w=l THEN PRINT AT 4,29; FLASH 1;"S"! 
LET 9=2: 60 SUB 620 

490 IF 91=2 AND q=4 AND w=29 OR 9=2 AND q=4 AND w+l=29 THEN 

PR I NT AT 1 7 . 1 0 ; " " ; AT 16,1 0 ; " «• “ ; AT 1 6 , 1 1 ; " 6 C " : LET 9 = 1: GO 

SUB 620 

500 IF q=17 AND vm=7 THEN 'lET d=d + 100: PRINT AT 16, 1 1 AT 

16, 10; "J"; AT 17, 10; "/O' ; AT k - 1 , c AT 21,29;d;AT 17, a; 

INK 1; FLASH l;"flS": LET a=a+2: F^OR i = l TO, 30; BEEF’ . 05 ;,]! 
NEXT i : GO TO 300 

510 IF 9=1 AND q=16 AND w<13 THEN LET q=17 
520 IF 9=1 AND w=9 AND q=17 THEN LET w =8 
530 LET y=w/2: LET t=(w+l)/2 

540 IF w = q AND w>2 AND y<>INT y OR w+l=q AND w-i-l>7 AND tT'i-INT 
t THEN GO TO 5S0 

550 IF w=q + S AND y=INT y OR w+l=q +8 AND t = INT t. THEN 60 TO 
560 IF w=q + 16 AND.qXl AND yOINT y OR H-l=q + 16 AND q>l AND 
to I NT t AND w+lOl THEN GO TO 580 
570 60 TO 640 

580 LET b = l: FOR i =20 TO 1 STEP -1: BEEP .05,1: NEXT i CLS : 
PAPER 7 : I NK 0 : PR I NT AT 10,5; " Z AL . . . . N I *T I OUSPEI-O " ; AT 15, 
6; " ZBRAL'i'S'I : ; D; "*TDCK";AiT 20,5; " A1 i *3 b 1 i 5’'"ponoynD?''''’d/n " 

590 IF INKEY$="d'' AND b = l THEN GO TO 30 
600 IF INKEYf="n" AND b=l THEN STOP 
610 GO TO 590 

620 LET d = d+25; FOR 1 ==25 TO 30: BEEP .003,1: NEXT 1: PRINT AT 
2 1 , 2 9 ; d 
630 RETURN 

640 PRINT AT q,w; INK 9; "AS" 

650 IF i! = 18 THEN PRINT AT K,c 

660 IF !:=15 AND c<=12 THEN PRINT AT 14, c;"*": GO TO 800 


akcijske igre 27 670 

]: F >c •" 1 

4 AND THiEN 

LET -- 1 s PR I NT AT . c 5 " 


300 6 BO 


AT 


690 

IF" 

THEN GO TO 710 


700 

PRINT 

A T ;■! - 1 , c ; " «■ " 


7 1 0 

IF"' 

9 TIHEN F^'IRINT AT 

19,cs '’-v-" 

7271) 

LET n- 

c / 2 - 


7 3 C) 

IF 

-1 AND c>2 AND 

nOINT n THEN GO TO 770 

740 

IF 

+9 AND n=INT n 

THEN 60 TO 770 

7S0 

IF C--X 

■■MB AND n^---INT n 

THEN GO TD 770 

7i>0 

so TO 

7/30 


770 

PRINT 

AT LET 

M -(~2 

780 

IF M=C 

AND c'--w OF; >;“q 

AND c==w + l THEN GO TO 580 

790 

NEXT 800 

LET 

0-1: PRINT AT 0 

BEEP .01,10 

8 1 0 

IF a==C 

THEN BEEP .8,20: BEEP .8,20: BEEP .8,20 

8271) 

030 TO 

340 


830 

DATA 

A" , 1 , 3,63, 127,2 

12, 127, 19, 32 

840 

DATA 

D " , 0 ,40,16,16,16, 56 , 1 6 , 0 

850 

DATA 

S" , 128, 192,252, 

254, 43, 254, 200, 4 

860 

DATA 

F" ,0,24,60, 102, 

195, 0 , 0 , 0 

870 

DATA 

G" , 60 ,, 66, 66, 60, 

24, 24,28,30 

8 SO 

DATA 

1-1'^ , 0, 153., 231 , 90 

, 1 02 , 36 , 90 , 9 

890 

DATA 

J " , 15, 25 , 15,6,6 

,6,6,6 

900 

DATA 

K " , 6 ,, 6 , 6 H 6 , 6 , 6 , 

3, 1 

9 j. C) 

DATA 

L" , 0, 64,224, 191 

, 191 , 224,64,0 

920 

D A A 

C” V 0, 1,3, 254, 22: 

2 , C) , C) , '0 


28 akcijske igre V :30 

3202 


V bistvu gre za zelo podabno zadevo kot v igri slepe le 
da Je gra-fitna obdelava tu precej bolj privlatna. Avtor je 
posku^al dodati nekak^en tridimenzionalni efekt, tako da ni igra 
na prvi pogled prav nit slab^a od kak^ne kupljene arkadne igre v 
strojneni jeziku- 2rtvs igre so spet popolnoma nedolini napadalci 
iz vBsolja, ki niS hudega slutet Svigajo po nodnem nebu. Vloga 
borca za svobodo na^ega ljubega planeta bo spet v na^ih rokah. S 
tipkami s kazalci (5, 6, 7 in 3> moramo svoj merek premakniti 
take, da bomo vanj dobili vesoljskega napadalca- 

Prvotno je bila ta igra narejena tako, da smo morali po 
uspe^nem merjenju pritisniti ^e strel ("fire"). Rezultati dlanov 
redakeije so bili tako slabi, da smo sklenili vdelati avtomatsko 
strel janje ("auto fire"). Laserski top opravi svoje, takoj ko 
dobite napadalca na muho. 

Program se zadenja z dvema skokoma v podprogram. Skok v 5000 
oddita obliko napadalca, torej generira grafidni znak, skok v 
vrstici 4000 pa izpi^e navodila- Nato se kot po navadi nari^e 
ozadje. Glavna zanka programa je v vrsticah 125-999. Med 
vrsticama 125 in 128 se izbri^e vizir, med 130 in 160 se oddita 
tastatura, v ISO se bri^e vesoljski napadalec. V vrsticah 
200-230 se ride nova lega vizirja glede na na pritisnjene tipke- 
V nadaljnjih vrsticah pa se odloda o tern, ali smo napadalca 
zadeli in ali smo bili dovolj uspedni - 

Zanimivi so de nekateri podprogrami - V vrstici lOOO je 
podprogram, ki se izvrdi, kadar napadalca zadanemo. V vrstici 
2000 se sedtevajo pristanki napadalcev na zemlji. Kadar se jih 
mimo nas izmuzne ved kot 10, si menda zgradijo bazo. To pomeni , 
da je za nas konec igre in konec veselja- 

Naloga: Za nade bralce so nekoliko neprimerne vrstice med 130 
in 160, saj se lahko zgodi , da po hitrem pritiskanju tipk 8 in 7 
radunalnik zagrabi obe. V zanki 20 se te stvari redujejo na 
primer s stavkom 129 LET ad=INKEYd: IF ad=8: IF a$^5 itd. Seveda 
je vse to modno urediti z enim samim logidnim stavkom. Delovanje 
logidnih lunkcij verjetno poznate. Ce na primer napidemo PRINT 
1=2, bo radunalnik izpisal nidlo, saj trditev ni resnidna; de 
napidemo PRINT 100=100 (100=100, 1=1), bo radunalnik izpisal 
enico kot dokaz, da je trditev resnidna. Namesto stavka 130 bi 
lahko napisali LET 1 =1 + ( I WKEYd="S" ) AND 1<129. V arkadnih igrah 
so take spremembe dobrododle, saj se izvajajo precej hitreje kot 
stavek IF. 

2a tiste, ki bodo dosegali slabe rezultate, pa programski 
nasvet. Napidite program, s katerim bo vizir samodejno nadel 
napadalca. Po modnosti naj program ne bo tak, da bo napadalec 
sam skakal v vizir, ampak naj se vizir, ki ga dolodata 
koordinati k in 1, premika proti koordinatama ubogega napadalca 
iz vesDlja, ki sta spremenl jivki m in n. Kot pri drugih igrah bi 
bilo modno tu namesto spremenljivk pozieije uporabiti kar 
zaslonski pomnilnik. 2 uporabo -funkeij ATTR ali STR$ pa bi prav 
tako lahko kontrolirali lego napadalcev oziroma vizirja. 


akeijske igre 29 W M M f-J t j fj 


3 60 SUB 5000 

4 GO SUB 4000 

5 LET 1“16: LET k~ll: LET pos=10 

6 LET ra=3! LET n=INT (RND*26)+2 

8 LET score=0 

9 LET LAN=0 


10 PLOT 0,0: DR'AW 97,50 
20 PLOT 255,0: DRAW -97,50 
30 PLOT 137,50: DRAW 50,-50 
40 PLOT 117,50: DRAW -50,-50 
50 PLOT 70,50: DRAW -70,-15 
60 PLOT 185,50: DRAW 7o'-15 
70 PLOT 0,50: DRAW 255,0 


80 

PLOT 127, 

50: 

DRAW 0,--50 

90 

PLOT 0,40 

: DRAW 

255,0 

1 C)0 

PLOT 0,15 

: DRAW 

255 , 0 

110 

PLOT 0,14 

: DRAW 

255 , 0 

120 

INK 7: PLOT 

0 

: DRAW 0,175: DRAW 255 


-255, 0 
125 

PRINT AT 

k , 1 - 

-1 ; 

■ .. 

126 

PRINT AT 

k . 1 + 1 ; 

- .. 

127 

PRINT AT 

k-1 

i 5 

. .. 

128 

PRINT AT 

k + 1 

1 ? 

• <>«. 

130 

IF INKEY* 

--■"B 

AND 1<29 THEN LET 1=1+1 

140 

IF INKEY* 

- 5 ' 

AND 1 >2 THEN LET 1=1-1 

150 

IF INKEY* 

— "6 

AND k<13 THEN LET k=k+l 

160 

IF IMKEY* 

= "7' 

AND k>2 THEN LET k=k-l 

1 80 

PRINT AT 

INT 

m, 

INT n; *'•=>" 

200 

PRINT AT 

k , 1 

- 1 5 

■ „i- 

210 

PRINT AT 

k-1 , 

1 ; 

' i " 


220 PRINT AT k+lU : " I" 

30 PRINT AT k, 1 + 1 

40 IF k=INT m AND 1=INT n THEN FOR t=l TO 3: 
NEXT t: 60 SUB 1000 

45 LET n=n+INT (RND*3)-1 

46 IF n<3 THEN LET n=n+l 

47 IF n>29 THEN LET n=n-l 

48 BEEP 0 . 005 , ( RND»;35 ) + 1 5 
250 LET m=m+0.2 


DRAW 0,-175: 


BEEP .02,50 


DRAW 


252 IF scoreXlOOO. THEN LET m=m+0.2: IF m>2000 THEN LET m=m+0. 


30 akcijske igre 255 IF n<l OR n>31 THEN PLOT 0,0: DRAW 0,175: DRAW 255,0: DRAW 
0,-175: DRAW -255,0 
260 IF m>15 THEN 60 SUB 2000 

300 INK INT (RND*7)+2: PRINT AT INT m,INT ni",P‘’: INK 7 
310 PRINT AT 1, 1; "REZULTAT; score; 

999 EiO TO 125 

1020 PRINT AT k,l;"P": PRINT ; OVER 1 ; AT k,l 

1030 FOR h=50 TO 45 STEP -0.5: BEEP o'oi,h: NEXT h 

1040 PRINT AT k,l;"<>" 

1050 LET ra=3: LET n=INT (RND*26) +2 

1060 LET scDre=score+100 

lOaO RETURN 

2000 LET lan=lan+l 

2010 IF I an >10 THEN GO TO 7000 

2015 LET m=3; LET n=INT (RND*26)+2 

2020 RETURN 

3005 FOR n=0 TO 100: BEEP 0.1,40: NEXT n 
4000 PAPER 1: INK 7: BORDER 1: CLS 
4010 PRINT AT 0,10; FLASH 1 ; " NAPADALC I " ; FLASH 0 
4020 INK 6: PRINT : PRINT " Ohran i eml jo«-pred'~'napadal c i , ki 
hocejo'5Tia*zemI ji*postaviti*ba3D. ": PRINT ; PRINT 
4030 INK 7: PRINT : PRINT : PRINT "-s-s-SOLEVO" : PRINT : PRINT 

S'S-DESNO": PRINT : PRINT "<>«'6";-D0L'' : PRINT : PRINT "**-7*G0R" : 
PRINT : PRINT " <?-«-0*STREL " 

4040 PRINT AT 21,1; FLASH 1 ; "Vso'S-sreco FLASH O 

4045 PAUSE 9999 

4050 BORDER 0: PAPER O: INK 6: CLS : FOR n==0 TO 50: BEEP 0.005, ( 
RND*35)+15: INK INT (RND*7)+1: PLOT INT (RND*250) +5, INT (' 
RND)»120)+50: NEXT n: INK 4: 60 TO 5 
5000 DATA BIN 0,BIN 0001 1000, BIN 01 11 11 10, BIN 1101 1011, BIN 
nil 11 11, BIN 01 1001 10, BIN 0,BIN 0 
5010 FOR N=0 TO 7: READ J 
5030 POKE USR ''p"+n,j: NEXT n 
5040 RETURN 

7000 BEEP 0.7,1: BEEP 0.5,1: BEEF 1,6 

7020 PRINT AT 2, 3; "NAPADALCr'>SO*ZGRADILI*'BAZO" 

7025 PAUSE 100 

7030 INK INT 2: PRINT AT 12, 10; "II" 


7035 

BEEP 0.5, 

5 


7040 

PRINT 

AT 

J, 3 , 9 ; 


7045 

BEEP C 

K 5^ 

4 


7050 

PRINT 

AT 

3. 4 , 9 5 

"1 in! 1" 

7055 

BEEP C 

). 5, 

3 


“■'060 

PRINT 

AT 

i 5 , 9 ; 

" ISflMSi" 

7o65 

BEEP C 

). 5„ 

2 


7070 

PRINT 

AT 

16,9; 


7075 

BEEP C 

> . 5 , 

1 


7076 

INK 6 
7080 

PR I NT 

AT 

S, 1 ; “ 

ZEMLJA*JE*PRESLA*V9R0KE**'K‘>’^><>*<>*NAPADALCEV- 

7 1 1 0 

PR I NT 

AT 

IS, 1 ; 

" ENTER* ’ RUN ■’ *N A Z A J * V*C AS*BORBE*** Z A* 


OHR AN I TE V«' Z EML J E«' " 

7 X ^1-0 

FLASH 

1 s 

PRINT 

AT 5, 1; "ZBRAL'->Sr*TOCK**";score: FLASH 0 


akcijske igre 31 M I merv I iNi 


354b5 


Ta arkadna igra _ie ispeljana iz pri 1 jubl jenega ratunal ni 4kega 
programa Razbijanje zidu. Nadzirati morate izstreliSde in loviti 
mi Ska Mervina, ki potuje po vesolju in iSte sir. Na hrbtu nosi 
raketo, ki ima le toliko goriva, da opravi pot do vrha zaslona 
in nazaj. Na dnu ga ustavite in mu pomagate napolniti 
rezervoarje. Ce vam spodleti, boste ostali brez enaga Mervina. 
TakSno napako pa boste lahko ponovili le petkrat. itr 


iJ-aiBM! 


0 

B0F<DE:Ff C 


AF'ER 0: INK 

5: CLS r 1 1 ' #**(:: 

atiV 

*** 
KJf' 

R ' 

a" TD LISF? " 


lAD F: ! FT3KE n „ k 

40 

Bn 1 IB & 

20 s 

LET hi=0: 

JET c=0 

L..ET 5==0: LET 


F'[ 11 

F^-F 60 

iJOf'OLR 0 

s r 

0: INK 

5e CLS 


/ V 

Lf i 

L F 

1 ii = 'j! let 

•;~0 


S( 

PiJM S,1 

6S i; 

DRAU! 239,, 0 9( 

r'LU] S, :l. 

6 / s 

DRAW I NK 

T ^ C5 , 1 6‘ 

>• 

i Oi: 

n m 247 

, Id 

7: DRAW I Mi 

s 5 Ci •••■ 


1 ■' C''i 

F UF rr:--=2 

TO 

8 1 2C) 

Fl^riNT AT 

n 

2; INK 6; Bl 

LFGIHT 1 

" 
■NEXT n 

1 3< 

M't' Uigl 

. pr 

ogramHi >F. 1 4(1 

1 i i 

K L, 

El k==2Uii le 

y-lNl 

!RND* 3. 0-i'5) : LE 

1 5 O' 

IF y>28 

□ Fi' 

V''-. 3 T HE: N [viG 

SLIB 33'. 

) 

:i. 60 

IF h< 2 THEIh 

LET a=--a 170 

II" BCiREEi. 


( X y )<>"•> “ 

"HIEN GO 

SUB 270 


32 akcijske igre ISO IF- !.!>20 and (y==n-i-l OFi y=rH-2 QFI y==n-i-3) T'HEI'J LET a==”a! EEE:F=‘ 
008,10! LET V y-KI. 

190 F1TINT AT di! , dy i; " * " ! AT x,y!"B"! LET dx ==!■!! LET dy==y 
200 F^'F^IMT AT 21, ni; INK 3; BRIGHT l!i"*CD£'>" 

2 1 0 I....ET n ==n -i- ( I NKEY* == " 0 " AND n < =26 ) -■ ( I MKE Y$= " 1 " AMD n I-O ) 

220 IF- IMKEY$ "9" THEIM F-'AUSE 0 

240 IF- x>21 THEN Go'^TQ 360 

250 F''R I NT AT 0 , 3 ; “ T " ; s ii AT 0 , 1 3 ; " NR= " ; I") i s AT 0 , 22 ; " M I S I " ; q 

260 60 TO 150 
270 BEEF-' .008,20 

2B0 F-'RINT AT dx , dy ; " * " s AT x,y; INK 5! "I?" 

290 IF- level =2 TI-IEM LET 1 

300 IF- xCll THEN l,.,.ET s==s-i-l! L,..E:T 

310 IF- c = loop TF-IEN 60 TO 600 

320 FIEFTURN 

330 BEEP .008,30 

340 LET F3 = l-2*(y>2S OR y<2) 

",>> RETURN 

,0 PRINT AT 0, 22; "MISI=*" ! q 

'' LET q=q-l 
"III I'AIJSE 2 

■Oil LOR u=0 TO 6! F-OFl d--=6 TO 0 STEF' Is BEEF' .009„u! BE FIR .009 

di; NEXT dll NEXT u 
400 IF" qcKix;) TF-IEN 60 TO 470 

4 1 0 FF E M 'V' iK iFi n o 'v a i g i'" a :F< Y 

420 IF q<l THEN FOR :; = 1 TO 6: PRINT AT 10,1 Is INK 5; FLASH Is" 

*KOMEC;**"; AT 1 2 , 7 ; " TEZ . -'"STOPN J A'> 1 2f"!""! FOR d=40 TO 0 STEP 

-5! beef:' .009, dll NEXT dll NEXT z ii LET a=l! LET b=l 
430 IF INKEYiii="i" THEN LET loop = 1.96! LET level = l! CLS s GO TO 
60 

440 IF INKEY$="2" THEN LET loop =196: LET level =2! CLS s 60 TO 
60 

450 IF IMKEYfO"" THEN GO T'O 4.30 
460 GO TO 430 
470 1...ET m = RND 

4S0 F^'RIMT AT 21,0; " -O- 

490 LET a=l 

5 0 0 L... E T ti) t) * ( m <. 0 . 5 ) -i- b * ( m > = 0 . 5 ) 

510 60 TO 140 


5 2 0 '■> R E M ■* * * d a t. a ci r a f i F: a * * 

530 DATA 24,60, 126,247,255,239, 126,60 
540 DATA 1 95i , 2 1 9 , 1 26 , 90 , 1 .26 , 1 02 „ ] 2f, ^ ;.,o 
550 DATA 96,99, 23 1 , 255 , 255 , 23 1 , 96 , 96 
560 DATA 126,255 , 23 1 , 169, 1 89 , 23 1 , 255, 36 
570 DATA 6,198,231,255,255,231,6,6 


5 9 0 FI El M * * n o v e k r a n * '* 

600 LET a=l: LET b = li LET (::: = 0i FOR j = l TO 40: PRINT AT 'I'l.lO; 
FLASH 1; INK RND*6 ; T\|OV*EKRAM"> " ! PFFP .008, j: NFXT 'O ' n 8 
GO TO 80 


(:> 1 0 FI FI M V * n a v Q d i 1 a * * 


akcijske igre 33 620 PRINT BRIGHT 1: INK 6 -fj. 0i> ; " - - - ---MERV I N<HMA<>MESECU- 

630 F'RIMT ’ BRIGHT 1; INK 6; " T I *':H<0NTR0L I RAS** I ZSTRELI SCE'?* 
NADI'IU-s-EKRANA'S- 1 N<'K0«'UJ AMES-S'HERM I NA , DOB I S*TnnKO . -s oTOnKO* 

DOB I SOv'TUD I , CE*NERy I N*PO JE'>NEI<A J « S I RA . " 

640 INK 4 

650 PRINT BRIGHT 1 ; ' "EaSTVO« IGRE« JE,, *PuNAGAl ] l-IEF 1 N 4 , X'POJE 
**KAR**-S'NAJVEC S I RA* « ZMESECA . -frMERV I N* I NA Ijn : hi i i o 
DVERAKETI,'S4 I MU *PaMAGATA'>LETETI . RAKEl I I I'KVI A INOOiiLJ* 

60R I VA*LE*Z AENO'- VOZNJO 'i'-ONA'-s-i'-PLOSCAD I *-5'M0RASMERV I NA<' '-iJJFT T 
FDA*'i'Si:'«-NAPOLNI*REZERVOAR." 

660 PRINT BRIGHT 1 ; "K0**D0SEZES**1 96 , «-0'6RES**NAiDRUGP! ..ANFT . " 
670 POKE 23692,255 

680 PRINT #0i| FLASH 1; BRIGHT 1; INK 6; "■:'*PRITISNI*KATFPIKn! I * 

690 IF INKEY¥="" THEN 60 TO 690 

700 IF INKEY*<>"" THEN FLASH 0: GO TO 720 

710 GO TO 690 

720 CLS ! PRINT ' ’ BRIGHT 1; INK 6j 'nO;PKE*S0F?-!><>*l=O. ever:-***** 

•;> •:> •:> •;> •;> •:> Q = cl e S H O •'> '•> '=> '•> •=> '=> <=' •=> '=> <=- <=- •=> C- ■:> <:• •:> <:• 

9 p r e fn o !•" •=> •-> •=> ‘ ‘ 

730 PRINT BRIGHT 1; FLASH i; INK 4; "*ENTER*ZA*TEZ . *STOPNJrj 

740 IF INKEY$="1" THEM LET lDDp=196: LET level=l: lETURN 

750 II- INKEY$==*'2" THEN LET lc!op = i96: LET level =2: RETURN 

760 GO TO 740 
770. SAVE "MISEK" 

7E30 RUN 


34 akcijske igre MI^EK I ST 


3850 


Ta arkadna igra spominja na program Kong podjetja Ocean. Je 
nekoliko bolj preprosta, zato pa niC manj razburljiva. Mi4ko, s 
katero startamo nekje pri dnu zaslona, je treba spraviti v 
zgornje nadstropje. Tekla bo, ko boste pritiekali na tipke z, x, 
n in p. Program je kratek, zabava pa bo nepozabna. 

Program ee inicializira v vrsticah 90-105. Od 120 do 190 je 
glavna zanka, kjer se vsa red dogaja. Opazili boste, da se 
tipkovnica here v vrstici 120. Vrstice od 130 do 181 so stavki 
IF. Tam se odloda, al i vas je povozilo kolo, ali imate lestev, 
da lahko plezate navzgor, in navsezadnje, ali ste pojedli sir. 
Vrstice od 200 do 290 naridejo teren, po katerem bo va4a mi^ka 
veselo skakljala, od 300 do 320 se riSejo kolesa, ki vas bodo 
motila. Med 330 in 350 se boste spraSevali, ali igrati ponovno 
ali ne. Od 500 do 520 vam program izpiSe navodila. V vrsticah od 
9000 naprej so obvezni gra-fidni znaki: midi, kolesa, lestve itd. 

Naloga: Pojdite v trgovino in kupite 20 dag sira. Domnevamo, 
da midi de imate. 90 GO TO 9000 

100 POKE 23658,0: BORDER 5: PAPER 7: LET r=0! LET 1=1: LET 5=0: 

LET j=0: LET q=30: LET b=20: LET c=0 
102 60 SUB 500 
105 60 SUB 200 

120 PRINT AT 0,0; "Rezultat: ";s; AT 0, 20; "Stopnja: " ; 1 : LET a* 

= INKEY* 

121 IF b=4 AND c=0 THEN BEEP .1,0: BEEP .1,5: BEEP .2,0: BEEP . 
1,6: LET 1=1+1: LET s=s+50: PRINT AT b,c;'‘*": LET b=20: 

FOR 0=1 TO 5: FOR i=l TO 200 STEP 10: PRINT AT 10,0; INK 
INT (i/30) ; " *VEC*S I RA<>V*NASLEDNJ I*ST0PNJ I !*": BEEP .01, INT 
(i/5): NEXT i: NEXT o: PRINT AT 10,0,,: 60 TO 105 

123 60 SUB 300 

125 IF a*="" THEN BEEP .01,3: 60 TO 120 

130 IF a*="z" AND c >0 THEN LET c=c-l: LET s=s+10: BEEP .001,20: 

PRINT AT b,c; INK 1 ;'‘IY"; gq TO 120 
140 IF a*="x" AND c<31 THEN LET c=c+l: LET s=s+10: BEEP .001, 
20: PRINT AT b,c-l; INK I;"*/;'": 60 TO 120 
150 IF a*="n'’ AND b=20 AND c=10 THEN LET b=16: LET s=s+15: LET 
j=0: F'RINT AT 20, 10;"*"; AT b,c; INK I;"/;": 60 TO 120 


akcijske igre 35 160 IF ait=="n" AND b = l 6 AND (:==2 THEN LET b = 12! LET s==s+lS! LFT 
j=0! F’RIMT AT 16,25 F'RINT AT b,c 5 INK Is"/;'"'! BO TO 

170 IF aiti=="n" AND b==12 AND c==17 THEN LET b== 8 ! LET s==s-i-15! LET 
j=Os F'RINT AT 1 2, 1 7 ;"■!>" 5 AT b,c:j INK Is"/'.'": 60 TO 120 

180 IF a®="n" AND b='S AND c==2£3 THEM LET b=4! LET s=s-i-15! LET 

J==0! F'RINT AT 8,28; INK Is ; AT b,c 5 "A'": GO TO 120 

181 IF a*=="b" AND c<29 AND j<2 THEN PRINT AT b,Ci"*"iAT b-l,ci 
INK 3; "A'"! BEEP .01,2! LET s==i+20! PRINT AT b-2,c: + l! INK 
4;'7i'"jAT b-l,Ci"">"! BEEP .OS, 35: PRINT AT b-l,c+2; INK 3!" 
/P’sAT b--2,c + l 5 "">"5 AT b,c+25 INK l;"A'’'sAT b-1 , c +25 "'S'" : LE'T 
.:i==j + l! LET c==c+2: IF q=c--l THEN GO TO 330! GO TO 120 

190 60 TO 120 

200 CLS ! FOR w==3 TO 21 STEP 4 

210 PRINT AT w,0; INK IMT (w/5) 5 " 

220 NEXT w 


'^.'r '"•1 

PR I NT 

AT 4, 

O5 INK 0; PAPER 65 
250 

PR I NT 

1 NK 

2 ! AT 1 9 , 1 0 .; " h ' " ; AT 1 8 . 1 0 s " .1 " i AT 

17,1 0 

; " J 

II 

255 

PRINT 

I MK 

2 s AT 15,25" H " 5 AT 1 4 . 2 i " 1 " ; AT 1 : 

3,2; "J 

■ 1 


260 

PR I NT 

INK 

2 5 AT 11,17; " H " ; AT 1 0 , 1 7 s " j " s AT 

9, i7s. 

" J '* 


265 

PR I N'T 

I MK 

2 ; AT 7 , 28 ; " /y " s AT 6,285"/"; AT S 

,28 ; "J 290 

RETURN 


300 

IF r=0 

THEN 

GO TO 303 
30 1 

PR I NT 

I NK 

3 ; AT 20 , q ; " 0 --> " ; AT 1 6 , q 5 ” O'* " ; AT 

1 2 , q ; 

"0<> 

’’;AT 8 


qs "0-- >" 

iAT 4 

,q5"0'-'"! (30 TO ' 304 
303- 

PRINT 

I NK 

0 ; AT 20 , q 5 " P<>" ; AT 1 6 , q ; " P-i - " ; AT 

1 2 , q ; 

up,,. 

";AT 8 


q. ..p,:,.. 

5 AT 4 

, q ; " F* " 304 

LET r = 

r + 1 ! 

iF'r>=2 THEN LET r=0 
305 

IF q=(: 

THEN 

60 TO 330 
:2; 1 0 

LET q = 

q-li 

IF q<==0 THEN PRINT AT 20,q + l;"' 

AT 

16, 

q + 1 5 


5 AT 12 

, q + 1 s 

"<>" i AT 8, q + 1 ; ; AT 4, q + 1 ; ! 

LET q' 

~30 

320 

RETURN 330 FOR i =65 TO -S STEP Is BEEP .01,1! NEXT is F'RINT #l 5 "*'a<> 

k o n e c . I< a t e r a k o 1 i <> t i p k a i g r a " 

335 FDR i=65 TO --8 STEP -1: IF INKEY$="" THEN BEEP .01,ii NEXT 

340 IF INKEY$="" THEN GO TO 335 

345 IF INKEYi6<>'’q" THEM 60 TO 1 

350 STOP 

500 CLS 

510 F'RINI AF - 3,05 "■'■'"'''"'•■'F'Ofnaga„'i'''''rfii ski. 

pri ti ">do'5'si ra, vendar'*'p a z i ">na"-"kol esa ! •' ■' 

' 'i 

KATERA'S'-KOL I <>T I F'KA*Z A">START<>'> " 

515 IF INKEYt'O"" THEN 60 TO 515 
520 PAUSE 0: RETURN 

8000 FOR o=USR "1" TO USR "D"+7i PRINT PEEK o, i NEXT o 
9000 CLS ! Fi‘ESTOfF:E 9000! f'QR o = USR "h" TO USR "p"-!-?: READ i: 
POKE o,i! NEXT os GO TO 100 

90 1 0 DATA 1 29 , 1 89 , 1 95 , 1 29 , 1 .29 , 66 , 60 , 0 ,129,1 89 , 255 ,195,1 29 , 1 89 , 
255 ^ 1 95 

9020 DATA 0 , 60 , 66 , 1 29 , 1 29 , 1 39 , 255 , 195, 48 , 64 , 128, 156, 186, 1 77 , 67 , 
0 


9030 DATA 
9040 DATA 
60 


12,2, l ,p,93,254, 124,0,255,0,255,255,255,0,255,0 
1 6 , 4 o , '72 , 1 36 , 1 96> , 1 64 , 1 4 8 , 24-8 , 60 , 90 , 1 45 , 223 , 25 1 , 137, 90 


9050 DATA 60 , 70 , 237 , 1 85 , 1 57 ,183, 98 , 60 


36 akcijske igre Sl_Ef=>E: MI SI 


2030 

Igra je pravzaprav obrnjena verzija slepih miSi, saj se cilj 
giblje, mi pa ga morarao ujeti. Znak premikamo po zaslonu s 
tipkami M — gor , A — leva, D — desno, Z - dol . Program startamo 
s pritiskom na katerokoli tipko. Prej ga je treba samo prepisati 
in pognati z ukazom RUN. 

Kot navadno pri takih nortijah 4e nasvet: program popravite 
tako, da ne boste veC lovili inverznih 0-jev z 8<, ampak s 
simpatiCnima znakoma UDB. In kaj mislite o tern, da bi va^e delo 
opravljal raCunalnik? 


10'''''REM<'-0brn jena*vc-jrz i Ja-'-sl epi h'*mi si 
20 BORDER 5! PAPER 4: CLS 

30 BRItiHT l! PAPER 2: INK 7! FLASH Is PRINT AT 2, Si "'>DBRNJENA* 
VERZIJA*"; AT 4 , 10 i "*SLEP IH*M I S I * " : FLASH 0: INK Oi PAPER 4: 
BRIGHT 0 

40 INF’UT "*ALr*HQCES*RA;:LAG0?(D/N) "’a* 

50 IF af="n" OR a$="N" THEN 6(3 TO 80 

60 PRINT AT 8, 0; "Tvoja*nal oga*v*tej*i gr i *Jeii *da" ; AT 10,0; "v* 
o m e j e n e m * c a s u * c i m * V e c k r a t * * * * * * Li 1 o V i s * c i 1 J * ( 0 ) , * k i * s e * 

premi ka. " ; AT 14, 0; "SvoJ*znak* (?<> *premi kas*s*ti pkami " : 

BRIGHT 1: F'RINT AT 1 6, 1 2; " W-gor ” ; AT 17, 3; "A-1 evo*******S- 
desno"iAT 1 8. 1 2i " 2--dol " i ERKSHT Os PRINT' AT 20, 3i "PRITISNI* 
KATER0*KDLI*TIPK0" ; TAB 9i "ZA*2ACETEk: I " 

70 PAUSE 0: 

80 BORDER 5: CLS 90 LET e=500 
100 LET h=0 

110 PLOT 0,164! DRAIaJ 255,0: PLOT 0,12: DRAW 255,0: PLOT 127,0: 
DRAW 0,12 

120 PAPER 2: INK 7: PRINT AT 0, 6: "*0. V. *SLEPIH*MISI*" i PAPER 4: 

INK 0: PAUSE 50 
130 PRINT AT 11,4: "BUMOVi "ih 
140 LET x=10 
150 LET y=14 
160 LET b=2 
170 LET c: = l 

130 LET a=INT (5+4!|;RND) 

190 PRINT AT b,c;"S," 

200 PRINT AT !;,yi"0" 

205 IF b=>! and' c=v'"''tHEN GO TO 370 

210 PAUSE 5 

220 PRINT AT K,yi"*" 

230 PRINT AT b,Ci"*" 

240 IF INKEY»="z" and b<19 THEN LET b=b+l 
250 IF INKEY*="w" AND b >2 THEN LET b=b-l 
260 IF INKEY*="s" AND c<31 THEN LET c=c+l 
270 IF INKEY1>="a" AND c>0 THEN LET c==c-l 

280 IF a=5 AND y>0 QHEN LET y=y 2 

290 IF a=8 AlDD y<30 THEN LET y=y+2 
300 IF a=6 AND x<18 THEN LET ;•;=)■( +2 
310 IF a=7 AND x >2 THEN LET x=x-2 


akcijske igre 37 320 IF b=y AND c=x THEN GO SUB 370 
330 LET e==e-l 

340 PRINT AT 21 , 20; "CAS: " ; e 
350 IF e=0 THEN 60 TO 440 
360 60 TO 18 
370 LET h=h+l 

380 FLASH 1: INK 0: PAPER 7: PRINT AT x , y-1 ; "Pl )M" : FLASH O- 
PAPER 4: INK 

390 PRINT AT 21,4;" BUND V : " ; h 
400 FOR a==0 TO 1 1 
410 BEEP .2, a: NEXT a 

420 BEEP 8,12: BEEP .8,12: BEEP 1.6,17 
430 PRINT AT x , y-1 ; ; "-s-oo" : SO TO 140 
440 IF INKEY$<>"" THEN 60 TO 440 
450 PRINT AT 10, 10; "K0NEC*I6RE" 

460 INPUT " Bi '"'se-'i gral *? ( D/N) " ; a$ 

470 IF a$ = "d" OR a!!i = "D" THEN CLS : GO TO 40 

480 CLS : INK 6: PAPER 1: PRINT AT 10, 10; "*A*D*r!'J«'0* ' " : PAPER 
4; INK 0 


38 akcijBke iqre KI_OI=OT<=lCi<=» 


1203 


Spi^emenili ste se v kaCo, domnevno zaCetnico V5ega zla na tem 
svetu. S pritiskanjein na kazalce <5-8) se vijete Cez ves zaslon 
in hlastate po fitevilkah. Naloga Je Cedalje te'ja, saj se kaea 
podalJSa za toliko kvadratkov, kolikor veliko Stevilko pojeste. 
Igra je zanimiva in napeta. Prvak v uredniStvu je dosegel 265 
todk, preden smo jo popokal i . 

Ko se boste 'e izurili, naj si rafunalnik izbira nekoliko 
veCje ^tevilke. Igra bo hitrej&a. Ne preklinjajte pa, ko se bo 
treba zaradi kakSna majhne £tevilke £e in £e plaziti po zaslonu! 
10 DATA 60,126,189,139,189,189,126,189 
20 FOR f=0 TO 7: READ t: POKE USR NEXT f 

30 LET biii="S": BOFiDER 2: PAPER 7: LET c=0: CL3 
40 LET ;: = 10: LET y=19! LET at="" 

50 FOR f==10 TO 19: LET a*=a*+ " 1 0 " +STR* f: PRINT BRIGHT 1; 

INK 0;AT 10,f;"fl": NEXT -f 
60 GO SUB 220 

70 LET z-f=INKEYSs IF zt>"4" AND z$<"9" THEN LET ti$= 2 * 

80 LET x=x+ (b* = "6" ) - (b$="7" 5 ! LET >' = >'+ <b*="8" )-- (b$="5" ) 

90 IF ATTR (x,y) = 120 OR x=22 OR y==32 THEN GO TO 230 
100 60 SUB 190 

110 LET ci)i=STR* !<: IF x<10 THEN LET c$="'»"+STR* 

120 LET d$ = STR!!i y: IF y<10 THEN LET d4i="*"+STR* y 
130 LET xl==9AL a* ( TO 2): LET yl=VAL a$(3 TO 4): IF ATTR (xl, 
yl><>120 THEN 60 TO 150 
140 PRINT AT xl,yl;"*” 

150 PRINT BRIGHT 1; INK OjAT x,y;"A" 

160 LET a!ii=a*+cii+d*: IF c=0 THEN LET af=a*C5 TO ) 

170 LET c=c-<c>0) 

180 GO TO 70 

190 LET T 4i==SCREEN3i ix,y): IF f*>"9" OR f$<"l'' THEN RETURN 
200 LET c=c+VAL f* 

210 BEEP .01,0: BEEP 0.01,10: BEEP .01,20 

220 PRINT FLASH 1; BRIGHT 1; PAPER 4;; AT i RND*22 ) - 1 , ( RND!132 > - 
1;INT (RND*9)+1: RETURN 

230 LET x=x-(x=22) + (x=-l) : LET y==y- fy=32) + (y==-l ) 

240 PRINT AT x,y; FLASH 1:"A'';AT 10, 5; "REZULTAT*: ; (LEN a*/4)- 
10 

250 FOR f=20 TO -50 STEP -5: BEEP .02,t: NEXT f 

260 FOR f=l TO 200: NEXT f 

270 IF INKEY* = "'' THEN GO TO 270 

280 CLS : 60 TO 30 


akcijske igre 39 

3995 


Sm 4 danje je postalo pri nas tako popularno, da ga ne gledamo 
samo Ob desetih in enih, kadar so tekme svetovnega pokala^ ampak 
ga najdete tudi v TV kvizu in veliko raCunalniSkih igrah. Ena 
med njimi zahteva nekol i ko ved smudarskega znanja kot Horace 
Bobs Skiing aii Skiing z radunalni kom commodore. To Je ta, ki je 
pred vami. V njej ne vidite smudarja, ampak njegovo sled na 
progi • 


Smudarja vodite s tipkama 5 in 8 levo in desno. Program vam bo 
med todkami interpoliral lepo krivuljo, ki bo pokazala, kako ste 
progo presmudali. Opozarjamo pa vas, da je slalom izredno gost, 
in zadetnikom priporodamo intenzivno zaviranje. Vse drugo ie 
podrobno pojasnjeno v stavkih REM. 

Precej dolgodasen se nam je zdel tisti del programa, ki riSe 
dreyesa. Poskusite ga nekoliko skrajSati, pa vam bo postal 
slalom veliko bolj v&ef. 


iilti .liik.ljL lijii ' ' 

.,111,. qii 

i||!. 

'Ijli „l|l„ 

lip 'ip. ..iji,. 

i(|i. 

lijli up f Up 

..iji,. 'Ip f Up 

lip f iljli i|||i 

..ijli. .4. 

lip ..tjl:..,!]!,. lip 
..Ip. Iljii il|!! lijli 

'I||i lijli lip .ilji,. 

.,ljl,. i|||i ..iji,. lip .,lp. i|p> 

.,lil,. ,lp. ' 'ip .ilp. lip Up 

lijli f i(jii 

.,lji,..,ljl,. il||i iljii „lil,. 10 c^s 

20 LET proga=^l 
30*REM'-Dbl i ka*zastavi ce 

40 FOR n=0 TO 7s READ an POKE USR "a"+n,a: NEXT n 
50’'''R'EM’''”ob 1 i ka'^'^'dreves 

60 FDR n=0 TO 7: READ s! POKE USR "s"+n,s! NEXT n 
70 FOR n=0 TO 7s READ 1: POKE USR "l"+n,l! NEXT n 

8 C) R E! M r i s a n J e d r e V e s 

90 RANDOMIZE s FDR m=2 TO 6: FOR n=0 TO 3: BEEP .Ol.n: LFT 
nak=RND: IF nak<.33 THEN PRINT AT m,n; INK 4;"R"' 

100 IF nak>.66 THEN PRINT AT m,n; INK 4!"!.'' 

110 LET nak=RND! IF nak<..33 THEN PRINT AT m.31-n; INK 4 - "6" 
120 IF nak:>.66 THEN PRINT AT m,31-n,! INK 4s "S" 

130 NEXT n ' ' ' 

140 NEXT m 


40 akcijske igre 150 FX)R m=7 TO 21: FOR n==0 TO INT (m/2)! BEEP .01,ni LET 
nak=RND: IF nat::<.33 THEN PRINT AT m,n! INK 4; "S" 
l&O. IF nak>.6ife THEN PRINT AT m,ni| INK 

170 LET nak==RNDi IF nak<.33 THEN PRINT AT m,31-n|i INK 4; "I." 
ISO IF nak>.6i THEM PRINT AT m,31-n! INK 4!'"S" 

190 NEXT n 
200 NEXT m 

210 PRINT AT 0,15; BRIGHT 1; FLASH 1 *REM*start 

2 2 0 * R E M * r i s a n J e p r o g e 
230 FOR v=l TO 9 
240 LET taarva=l 
250 READ vrata 

260 IF v==l OR v==3 DR v=5 OR v=7 OR v=9 THEN LET barva=2 
270 PRINT ; INK barva;AT v*2, INT (vrata/8 ) ; "A" : PRINT ; INK 
barva;AT v*2, INT ( vrata/S) +■4; " A" 

280 NEXT V 


290 

IF 

p roga="l 

THEN 

RESTORE 

850 5 

60 

TO 340 

300 

IF 

proga~2 

THEN 

RESTORE 

S60 : 

GO 

TO 340 

310 

IF 

proga-3 

THEN 

RESTORE 

370: 

GO 

TO 340 

320 

IF 

p r aga=“4 

THEN 

RESTORE 

030: 

GO 

TO 340 


330 RESTORE 890 

340 PRINT AT 21 , 12; LET cas=0! PRINT AT 0.28; "0": 

PR I NT AT 1,0; " PROGA* " ; p r oga 
350 IF INKEY$='"' THEN 60 TO 350 

360 LET lega=127! LET pot=16S: LET smer=0! LET korakov=0 

370 PLOT lec 5 a,pot 

380 PRINT AT 0,15;",," 

390 OVER 1 
400 PAUSE 3 

410 IF INKEY!!i="8‘' THEN LET smer=smer+3 
420 IF INKEYi!i="5" THEN LET smer=sm0r-3 
4:30 LET 1 ega==l ega+siner i LET pDt=--ilot-2 
440 DRAW smer,--2 

450 LET cas=cas+ABS smer: OVER Oi PRINT AT 0,28!c:as! OVER 1 
460 IF legal < 175--pot) *80/175 THEN GO TO 520 

470 IF 1 ega>255- ( 175 pot)*79/175 THEN GO TO 520 

480 IF pot<=10 THEN PRINT AT 10,10; BRIGHT 1; FLASH 1 ; " B*R*A*V 
0"! 60 TO 530 
490 LET karakov=kora\kov+l 
500 IF korakDV==8 THEN 60 SUB 6B0 
510 GO TO 400 

520 PRINT AT 0,0; FLASH 1; BRIGHT 1 ; " ZLETEL<>S*PRDGE« ! " 

530 LET stprcjga-proga 

540 INPUT "P0*KATERr*F'R06I«'H0CES*PELJATI*?* < 1 5) ; proga 

550 IF proga<l OR proga >5 THEN 60 TO 540 
560 IF prDga==l THEN RESTORE 850: GO TO 610 

570 IF proga™2 THEN RES 'TORE 860: GO TO 610 

530 IF prDga=3 THEN RESTORE 870: GO TO 610 

590 IF prQga=4 THEN RESTORE 880: 60 TO 610 

600 RESTORE 890 

610 IF stprogaK Tprogai THE.N CLS : GO TO 80 

6 2 0 R E M ■ c e <■ . j e '■> p r o g a ■'* e n a k a ■■> p r e j s n . j i , p u s t i ■*' e n a k o '■> r a z p o r e d i t e V * 
dreves 


akcijske igre 41 630 OVER O: PRINT AT 0 , 0 ; 

640 PRINT AT 1,0; ' ' 

650 FOR m=2 TO 6: FOR n=4 TO 27: PRINT AT NEXT n- 

NEX r m 

660 FDR m=7 TO 21: FOR n=INT <m/2)+l TO 30-INT (m/2> : PRINT AT 
NEXT n: NEXT m 

670 BO TO 210 

680*REM'>kontrol a*na*vratc i h 
690 READ vrata 

700 IF l0ga<vrata+7 OR I ega>vrata+40 THEN PRINT AT 0,0: BRIGHT 
1; PLASH 1; "Z6RESIL*VRATCA-'>! ": 60 TO 530 
710 LET korakovsO 
720 RETURN 

730 CLS : PAPER 7: INK 0: PRINT AT 3, 8; "S'>L« A*L*0;t1‘' 

740 PRINT AT 10,0; "Smucar ja*vodi s«s'>pusci cama'>po'>-s--:'ekranu«'l evo* 

1 n"'de5no<''" 

750 PRINT AT 20,0; FLASH 1 ; "PRITISNI*KATERIK0LI<>6UHB<-' " 

760 IF INk:EY*="-' THEN 60 TO 760 
770 CLS : GO TO 20 

7S0<'REM'->obl i ka-'-'vrat i c*" A" 

790 DATA 0,BIN 00000001, BIN 000000 11, BIN 00000 111, BIN oonoool 1 
BIN UUUUOOOl , BIN 00000001, BIN 00000001 '' 

800''>REM-‘>obi i ka‘'>smr eke 

8 1 O data 0 , E I N 000 1 0000 , B I N 00 1 1 1 000 , B I N 00 1 1 1 000 , B I N 011111 On 
BIN 1111111 0 , B I N 000 1 0000 , B I N 000 1 0000 ' ' ' * 

S20<'REM*obl i ka*l i stavca 

830 DATA 0,BIN 001 11000, BIN 01 11 1100, BIN 011 11 100, BIN OlllllOO 
BIN 001 11000, BIN 00010000, BIN 00010000 ’ 

8 4 0 R E M ■* p o d a t k i 2 a V r a t c a 

850 DAT A , SO , 104,72, 120, 104,96, 128, 144, 1 20 
360 DAT A SO ,56,1 04 ,152,160,128,144, 80 , 1 04 
870 DATA 96,136,96,136,88,72,128,144,104 
880 DATA 136,168,120,80,56,112,128,83,128 
390 DATA 88,128,80,120,64,136,30,128,88 


42 akcijske igre RLJSK<=i 


2719 

Doma se lahko brez kakSnih posebnih nevarnosti igramo rusko 
ruleto. Pri tovrstni zabavi je treba imeti kar nekaj srede in 
seveda pravi kolt. V tem primeru bo kolt zamenjal radunalnik, mi 
pa bomo morali pritiskati namesto na sproSilec na eno izmed 
gumijastih tipk. 

Na zadetku vam radunalnik nariSe nekaj koltu podobnega. Nato 
se morate odloditi, ali baste pritisnili na sproiilec ali boste 
odnehali. Imate samo dve moJnosti : ko pritisnete, lahko sliSite 
klik ali pa vam odpihne glavo. Ce se premislite in ne boste 
pritisnili na sproiilec, vas bo radunalnik za povrh ozmerjal s 
strahopetcem. 

V vrsticah od 10 do 70 bo radunalnik najprej narisal dudo, ki 
mu pravimo kolt. Dodal bo nekaj krogov v vrsticah 90 in 100. Od 
vrstice 280 je odvisno, ali vam bo glava po pritisku na tipko de 
Qstala na vratu. Ce vam jo bo odpihnilo, se bo v vrsticah od 330 
do 380 narisalo vade zadnje prebi val i dde. 

Naloga za vse zakrknjene hazarderje: vrstica 280 nam ni preved 
simpatidna, ker sam generator nakljudnih dtevi 1 v spectrumu tudi 
ni ravno najboljdi. Napidite si podprogram za generiranje malo 
bolj nakljudnih dtevil. 10 PAPER 5: BORDER 5: INK 0: CLS 
20 FOR t=l TO 19 STEP 1 
30 READ q , w , e , r 

40 DATA 72 . 64 , 0 , --64 , 88 , 64 , 0 , -56 , 1 04 , 64 , 0 , -64 , 72 , 64 , 32 , 0 , 80 , 88 , 

O , - 1 6 , 96 , 88 , 0 , - 1 6 , 64 . 88 , 48 , 0 , 56 , 1 7 , 0 . - 1 7 , 1 20 , 1 7 , 0 , - 1 7 

50 DATA 64, 131,0,-43, 112, 131,0,-43,72, 144,0,-10, 104, 144,0,-10, 
72, 144 , 8, O, 96, 144, 8, 0, 80, 136, 8, 8, 88, 144, a, -8, 80, 144, 6, -2, 
96, 144, -6, -2 
60 PLOT q,w: DRAW e,r 
70 NEXT t 

80 IF t>19 THEN 60 TO 90: IF t<19 THEN 60 TO 10 
90 CIRCLE 88,72,64: CIRCLE 88,112,16: CIRCLE 88,112,24: 

CIRCLE 48,72,16 

100 CIRCLE 128,72,16: CIRCLE 88,72,8 
1 1 0 PR I NT AT 9,21;“ R-*U * S<'K* A " akcijske igre 43 1, 20 
1 30 
140 
150 
160 
1 70 
ISO 
190 


200 
2 1 0 
o 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

3 1 0 
320 

340 


360 


370 

380 


BEEF' . 1 , . 00 1 

PF? I NT AT 11,21!" F}-'>U*L'''E*T<'-A " 

PAUSE 40 

PFaNT #1 ! "PrBSss-'-'anyv'key " i PAUSE O 
CLS 

BEEP .2,4 
BORDER 5 

NA 7 ^ ^ -^‘Kolt^spopularni 

NAZ I V0M-'--'.i8--'SPEUI AL ( ST ANDARDNA*0B0R02 1 TEV<' 

> -'’S^'-SKRAJSANOOCEVJO. ■"VBOBENCLR^oojEf-^!^ 

F K 0 o 1 0 R A ■■■" <■' ••■■' 7 A ■'■> •-■ 6 N A B 0 J E V , *■ V E N D A R •'" <> P A "> J E ■'> Z A '* "> R U S F:' 0 R U L E r 0 o V * 

BOBENCKU*SAMO«'EN*NABOJ I PRE I 2KUS I *<"P0D*KAKSN0«'*2 VE7DD* 

S I RO JEN ■ I T I SN I 1 <:-<-TER«-=>ENTER 7 A«'VSAK<:-POShrur"cE«'PA-TE-= 

PREHABASTRAH,*PRITISNI<"0«.TER">ENTER." UE PA.TE- 

PRINT #1 ! "Pres3">any<"key " : PAUSE O 
BEEP .2,4 
CLS 

PR I NT “ 7 A« * POSKUS*SRECE<'PR I T I BN I « I -fO'-ER-f'ENTER " 

INPUT Bj 

IP E=0 THEN, PRINT "STRAHOPETEC ! I " 

IF B=1 THEN GO TO 280 

GO TO 240 

LET 7= I NT (RND»:7) 

IF 7=3 THEN GiO SUB 320: GO TO 230 

TO 23if n,ll;"KLIK"! BEEP .2,40! CLS ! GO 

GO TO 240 
INK 0 

FOR {■ = ! TO 16 STEP 1 
READ , s , d , g 

88.48,21,0,72,64, 16, -16, 1 12, 48, 16, 16.72,64,56,0, lOO, 

7,i, O, --.iO, 88 , 68 , 24, o, 72, 64, 16, 16, 1 12 , 80 , 16. -16 

DATA 88,80,88,48,112,80,88,48,176,128,24,0,200.128 16 -16 

128,64,88,48,112,48,88,48,200,96,16,16,88,80,24,0 ' ’ 

PLOT a , s ! DRAW d , g ■ 

NEXT -f 


w I NdT " ^ ^ ^ ’ ‘-'MV - FR I END , «• I S.::-BLOW 1 9G.> I N« THE 

400 BEEP 3,0 
4 1 0 CLS 

420 RESTORE 340 
430 RETURN 


44 akcijske igre I—EiEZEInI 


2064 


Tole je simulacija ene tistih iger, ki smo se jih radi igrali 
V oanovni Soli. Iz imena in priimka dveh oseb, od katerih je ena 
moSkega, druga pa Senskega spola, moramo razbrati, ali sta osebi 
za skupaj ali ne. V dobrih starih Casih smo to poCel is 
svindnikom in papirjem, danes pa gre z dobrim starim spectrumom. 

V program vtipkamo imeni in priimka. Radunalnik bo sporodil, 
koliko odstotkov skupnega imata ti in ona. 

Program priporodamo predvsem tistim mladim zal jubl jencem, ki 
jim ta tegoba ne dopuSda, da bi se ubadali z radunalnikom. Morda 
bodo zabredli v hekerske vode in si sprogramiral i Se kakSne 
drugadne simulacije. 2a zadetek predlagamo tisto z marjetico, ki 
smo ji rekli ljubi, ne ljubi. 


1 * * * if: *■**)!! * * * * * it * i}; it ,i(! *■; 


F * t * * * *4: * * X! * >|! * t * 


1 0 

POKE 23692.0 

13 '3 roil 

1 1 0 ! FIT 

IM'I" A "I" 0,10; FFUiSH 


1 ! BFIIGH'T 1 

" A: » O 1 IM ' M ' M 

n.JI Oi BFOF 

GI'-IT 0 

20 

I-'FIINT ’ "FiOCUMA! 1 j n Ml Ml.nlH! 

III 1 01 1 M 1 

I U i( 1 M mV 1 Ml 1 1 n > 


SKUF'NEGA'v'Tl' 

IF 01 In. 1 1 1 . ' 1 

[MINI M 

:i I'li'i 1 M 1 u‘i 1 ii'i I ' " 

':!;0 

F-'RIMT ’ 

■F*' 1 1 I'i M 1 fi 71 10 

,V(i II 

1 I'll 1 MF 


F-'Fli: IMEK" 

UET i-F"-0! I.„E" 

' l"=0i; UET' .E:=0! I... IE' 

GiiiiiOii F.,.E"I' 
) 5'j 

IIMF'UT B¥ 
60 

i,..,E"i" .A==I..EN Bif 
70 

l,..E71" A=iA 1 
Si'SO 

IF' A<1 'THEN 

GO "Ft'l 2ii0 90 

II" B*(A)==i“L,‘ 

■F'HEM 60 "I'D 140 1 00 

IF E$(A)~"0' 

'THEM (BQ "rQ I'FO 1, 1 0 

IF E$ (A) V 

■I'HEN GO ■|"0 200 ;i, 20 

IF E$(A)-”E' 

’I" HEM GO 'T'O 230 
KSO 50 T'O 70 
14'0 i..E:T 


130 

F'R 

I Ml” 

A'T 

1, 2 , 3 ; B 

160 
■I "7f''l 

GiO 

1 i::r 

TO 

70 


1. SO 

L... 

fii'R 

1 L.. 

I N'r 

0 "i" 1. 
AT 

1 2 , -T ; C 

•| 90 

GO 

T'O 

...y 


0 jO 

1. 1 

1 i> 

P 1 : I >' M' ! M 1 or 12, 5; D 
111! Ill '0 
' '.1 I ! 1 ! 1 . I - 1 

OOi iT'll'ir iir 12, 6; E 
2! i' ' I ill To '0 

: f M j M I " £;EDA,j<>i":'A<''v‘i=' I s I ';'SE:'-2:)Fii.;(3 1: 1 1 mei-O ' i n<' i me " 

,'■’*1 miMl. I 

; ! I 1 I F 1 EN C*+l 
, ' - ! E r I - 1 -1 


akcijske igre 45 320 IF C*!F)-"0" THEN (50 TO 390 

330 IF C!!;(F)="V" THEN 60 TO 420 

340 IF C;SfF)="E" THEN GO TO 430 

350 30 TO 290 

360 LET B=6+I 

370 PRINT AT 19,4; 6 

380 GO TO 290 

390 LET H=H+1 

400 PRINT AT 19, 5; H 

410 GO TO 290 

420 LET 1=1+1 


430 PRINT AT 19,6; I 
440 GO TO 290 
450 LET J=J+1 
460 PRINT AT 19, 7; J 
470 60 TO 290 

480 PAUSE 300: PAPER 7: INK 0 
1; BRKSHT 1;BS; BRIGHT 0; 
4 9 0 : P R I N T ’ ’ ; FLASH 1 ; BRIGHT 
6; Hj I ; J 


BORDER 7: CLS : PRINT FLASH 

FLASH 0,: PRINT B;C;D;E 
IjCf; BRIGHT 0; FLASH 0,: PRINT 


500 PRINT BRIGHT 1 ; ’ ; " 0+KAK0«LJL)Bi<I *IMENI ^pO*' ■<p7i- " ; 

BF-^IGHr U ' 

bio PKINl ’ "SEDAJ*PA*STISNI*PESTI+ZACEL+BOH'>RACUNATI ' i i " 

520 LET l<=B+6: LET L=C+H: LET M=D+I: LET N=E+J 
530 PRINT ’ ’ ’ "VAJIN*SKIJPNI<>SESTEVEK+JE'>" ; K; L ; M; M 

’"^®°‘''«''’'^I'*'R'^'^I^O''^VELIKA+VENDAR+NE-iSKRBI+UPA,J+NA + 

1'4h J rJUL J &Fi " 

so LET 0=l<+L! LET F-M+N: GO TO 570 
560 PRINT ZBRALA<'-STA<--" ; 0; P; J 60 TO 590 
570 IF 0<9 OR P<9 THEN GO To' 560 
580 LET R=0+P 

590 PRINT FLASH 1 ; ' "OH^KAKO+CUDOVITORAR+STA*" ; FLASH O; PRINT 
; BRIGHT 1 ; B*; "+IN+" ; 0$ ; BRIGHT 0: PRINT ’“AIIOZFLIS+SF* 
RACUNATI?" 


600 INPUT D* 

610 IF D*H)="D‘' THEN 60 TO 1 
620 STOP 


46 akcijske igre UJEMI STEVILKO 


2942 


Igra je arkadna, vendar zahteva od igralca tudi poznavanje 
Stevilk od O do 9. Torej je pravSna za tiste, ki so ie predelali 
katerega od Stevilnih programov, kako ciciban ali maCek Muri 
Stejeta. 

Na zaslonu se bo nakljudno prikazalo deset citer od O do 9. Po 
vrstnem redo moramo podreti vse. To doseiemo s posebno kroglo, 
ki se kar naprej kotali. Smer kotaljenja spremenimo s pritiskom 
na katerokoli tipko. 

Naloga: 2Dga, ki jo premikamo, ni posebno lepa. Namesto nje 
nariSite kak^en izbran gratidni znak, ki se bo valil po zaslonu. 
Ce ste ie prodrli v globlje skrivnosti programiranja, se vara bo 
posredil celo krokodil s 4iroko odprtira irelora, ki bo skudal 
pogoltniti dtevilke. 

20 GO TO 690 

30 DIM x(10): DIM y(10) 

40 FOR i=l TO 10 

50 let x(i)=INT (RND*31+1) 

60 LET y<i)=INT ( RNDiCO 1 + 1 ) 

70 IF SCREEN* ( y ( i ),:■;( i ))<>"* " THEN GO TO 50 

80 PRINT AT y (i ) .K <i ) ; i 1 

90 NEXT i 

100 LET xl = l: LET yl--0 

110 LET xt=0! LET yt=0 

120 LET >!S=0! LET ys=0 

130 POKE 23672,0: POKE 23673,0 

140 POKE 23674,0: POKE 23672,0 

150 FOR i=l TO 10 

160 PRINT AT yt,xt; INVERSE 1 ; SCREEN* (yt,xt) 

170 PRINT AT ys,xs; INVERSE 0; SCREEN* <ys,xs) 


180 

IF 

TO 

Kt=31 AND Kl=--1 
220 

THEN 

LET 

1 ^^-O : 

LET- 

yl = l: 

BEEP . 

,05,10: GO 

190 

IF 

GO 

yt=^=21 AND yl^a 
TO 220 

THEN 

LT :■ 


LET 

yl=0: 

BEEP , 

, 05, 10: 

200 

IF 

GO 

AND xl==-“l 
TO 220 

THEN 

LET- 

v:i==^0: 

LET 

yl=-l 

: BEEF- 

. 05 , 10 '. 

2 1 0 

IF 

yt=:0 AND yl=:-l 

THEN 

LET 


LET 

y 1=0: 

BEEP . 

. 05 , 1 0 


220 LET xs=xt: LET ys=yt 

230 LET xt=xt+xl: LET yt=yt+yl 

240 IF xt=x(i) AND yt=v(i) THEN GO TO 270 

250 IF INKEY*<>"" THEN GO SUB 310 

260 GO TO 160 

270 PRINT AT yt , xt ; " 'H-O^ : PRINT AT ys.xs; INVERSE 0; SCREEN* ( 

ys.xs): BEEP .5,2 
280 NEXT i 

290 LET t= <65336 PEEK 23674+256*PEEK 23673+PEEK 23672) /50 
300 RETURN 

310 IF xl=l AND yl=0 THEN LET xl=0: LET yl=l: RETURN 
320 IF xl=0 AND yl=l THEN LET xl=-l: LET yl=0: RETURN 
330 IF xl=--l AND yl=0 THEN LET xl=0: LET yl=-l: RETURN 


akcijske igre 47 340 LET Kl=l! LET yl=0! RETURN 
350 BORDER 3: PAPER 5: INK 1: CLS 
360 INPUT "Kol i kD”''i gr al cev?<'- “ ; i g 
370 PRINT AT 10, 8; " Vti pkaJ-'S'i menas " 

380 DIM i$(iq,10)! DIM vdg) 

390 FDR n=l TO ig 

400 BEEP .5,1&! INPUT " Igral ec*" ; (n ; I IME iTi(n) 

410 NEXT ns LET kolo=l 
420 FOR n=l TO ig 

430 BORDER 2i CLS : PRINT AT 2, 10; kol o; “KOLO" ; AT 10,10;: FLASH 
1: FOR w=l TO 10: IF i * (n , w) <> " 'J'" THEN PRINT i$'(n,w);: 

NEXT w 

440 BEEP .5,0: FLASH 0: GO SUB 640; BORDER 6; CLS : 60 SUB 30; 
CLS 

450 IF NOT v(n) OR t<v(n> THEN LET v(n)=t 
460 PRINT AT 10,10;i$(n) 

470 PRINT AT 1 1 . 10; "Reji.il tat<>" ; t 
480 PRINT AT 12, 10; "Rekord*" ; v (n) 

490 60 SUB 640: NEaT n 

500 CLS : IF ig==l THEN GO TO 590 

510 LET vmin~-v<l) 

520 FOR n==2 TO ig 

530 IF v(n)<vmin THEN LET vmin"~v(n) 

540 NEXT n: PRINT AT 1 . S: "Re::ul tati : " ’ ' 

550 FOR n==l TO ig 

560 IF v(n)==vmin THEN FLASH 1 

570 PR I NT n ; TAB 5 ; i i!> ( n ) ; " ; v ( n ) 

SSO FLASH 0: NEXT n 

590 PRINT #0;TAB 7 ; "Mc3VD<>kol o* < rl /n ) " 

600 GO SUB 640 

610 IF f!t.= "n" THEN STOP 

620 IF ■f$<>"d" then go to 600 

630 LET kol 0=4:01 0+1: 60 TO 420 


640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
7 1 0 
720 


730 

740 


750 

760 


*REM«-:>=:”>*PAUSE 
IF INKEYT.<>"" THEN 050 TO 650 
IF INKEYai=="" THEN GO TO 660 
LET ■fU>=4NI<EYi¥ 

RETURN 

PAPER 1» INK 6: BORDER 1: CLS 
PRINT TAB 7; ^OCIFRE-:-'**" 

'i'’ NEOXT n: BEEP .5,10 

' ^ ® I' 3 '"I * s e* n a k 1 J u c n o * p o s t a v i d e s e t c i f Pr : <= □ d * o •:> 

ci^f r e. ■ zato 1 mamo-='navol jo'v'posebno*" " krogi o" " , kater i ■■J-s-*- 

pr 1 1 i skonr''-na-=''e?no'=i-Dd*t i p k-:>spr emE3=>ni mo*smf5r-'>kDt al i en j a*z a*90'! 

■■■'■ ■■■’ s t o p i n j •:= v * s m e r i u r n e g a k azalea." 

PLOT 96,136: DRAW 128,0 

PRINT ’ " ■’•‘K r Q g I a * p r a V <> t a k o * s p r e m e n i * s tn e r g i b a n i a «■ k a d a r * 
zadane".'Db'VstranicDkot-»rBzuItaf!'dotaimo*cas,':'ki*smo-:>qa* 

PPTMT"^Lt'^'®'!'^'°i.-''^’''"''''®’''-'^t®t*'>VBakega«-igralca*se’v'zapamni . " 

_ ^ '■ r r I ti s i ©no o ci ■=> tipi-;:": f' A U B E 0 

GO TO 350 


48 akcijske igre FtOMEO 


1952 


Kdor ne pozna zgodbe o Romeu in Juliji, bo v igri shajal tudi 
brez nje, morda pa mu bo to znanje koristilo kdaj pozneje. 
Program je izredno kratek- Vsakdo, ki ga bo vestno pretlpkal, bo 
poplaCan z zares dobro anlmirano arkadno igro. Na balkonu te 
eaka Julija, ti, Romeo, pa bi ji rad skoei 1 v narodje. To 
dD5e£e^ tako, da na nasprotni konec deske, na kateri stoJiS, 
vrieS skrbno izbrano ute±. Zadetnik se lahko iz programa 
marsidesa naudi , saj je z malo ukazi narejena efektna igrica. 


10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
SO 
90 
1 00 

1 1 0 
1 20 


130 


140 


150 
160 
1 70 
ISO 
190 
200 


2 1 0 


i " ''ill PAPER O: INK 7: CLS 

DATA 56, 56, 146,254, 16,124,68,198 

DATA 0 , 255 ,171,171,171,171,255, 255 

DATA 0 , 0 , 28 , 20 ,62,62,127,127 

DATA 0 , 0 , 0 ,0,24,126,255, 255 

DATA 192,224,224,240,240,224,224, 192 

FOR n=144 TO 148 

FOR -1=0 TO 7: READ a: POKE USR CHR* n + f,ai NEXT -f 
NEXT n 

PR I NT AT 4 , 0 j I NK 6 ; " ; AT 5 , O ; " lllillUHmilli" ; AT 6,0; " ■■■■I 

lilliB" 

FDR n==7 TO 21: PRINT AT n,l; INK ,, i NEXT n 

PRINT AT 11,13; INK 4 ;"■■■■■"; AT 12, 15; "1" ; AT 13,15;" AT 

14, 15; " AT IS, 15; " li" ; AT 19, 15; " ; AT 2p', 15; " ; AT 21, 15; " 

KI#" 

FOR n = ll TO 21: PRINT AT n,16; INK 4;"»lliiililiil^ 

NEXT n 

LET >;==21: LET y==8: PRINT AT 21,10;"0"! PLOT 64,0: DRAW 37, 

1 6 

PRINT AT ;.;,y; INK 5; "A" 

LET h=INT (RND*ll)+8 
PRINT AT h+l,6;"B" 

PRINT AT 4, 12; "VPISI<>UTEZ<‘"; AT 5, 13; " (ma;-; , 14) " 

INPUT w: IF w<=0 OR w>=15 THEN (50 TO 190 

FOR n==10 TO 20: PRINT AT n-l, ; AT n,12s"C": BEEP . 1 , 

n: NEXT n 

F'LOT 64,0: DRAW OVER 1;37,16: PLOT 64,16: DRAW 37,-16 


akcijske igre 49 


240 F'RINT AT , vj " A" ; AT 
250 NEXT n 

260 F'OF? n==l TO 2: LET y==.y 
270 IF K=h THEN SO TO 300 
280 IF x>h THEN GO TO 340 
290 IF K<=h THEN PRINT AT 
Oi|"RA2F’ACAL*SI''>SE*NA<0 
300 PRINT AT x , y-i- 1 , "HURA, ■ 
ZASlJLAOSOpOLJUBI<H " 

310 FTJR nt=l TO 5; FOR n==0 
■320 CLS 
330 RUN 

340 FOR n=x TO 21 
pO PRINT AT n,y; INK 5i| ”( 
■360 BEEF' .05,n 
370 NEXT n 

380 PRINT AT 21,yj INK 5; ' 
390 BEEP 1 , - 1 O ' ’ 

400 RUN 


■!■ j y ; " "■’ ” : BETTF-' .01, -x +■8 
1: PRINT AT x,yr'AO"i NEXT n 


BTENO": PAUSE* 500 : RUN 

4R0MED*'" : F'FTINT #0; " JULIJA'JTEi'JE* 


i AT 
50 akcijske igre ZLO 


4068 

Ce ne bi bilo programa Zlo, kot smo ga poimenovali v 
redakciji, bi bila tale knjiiica verjetno pred vami ±e kakSen 
mesec prej. Med veemi arkadnimi igrami nam je bil najbolj v4eC 
in delge Lire smo preiiveli ob igranju te igre. 

Ratunalnik vam najprej izriSe na zaslon igralno polje, ki je 
eeetavljeno iz obzidja in ZLE6A utripajoCega kvadratka v 
sredini. Z raketo, ki jo vodimo s tipkama 5 in 8, moramo svojo 
vesoljskD lad jo ali "pnevmatsko kladivo" uemeriti take, da 
utripajodi kvadratek unidimo. 

Zgradba programa je dokaj enostavna. V vrstici 105 se iz 
stavka DATA prebere oblika zlega kvadratka. 110-150 ride igralno 
polje. 170-240: radunalnik poPOKA gratidni znak za tako 
imenovano pnevmatsko kladivo, torej za vseh 8 smeri, v katerih 
se lahko premika. Sledi sama igra. Blavna zanka v njej je med 
vrsticama 1000 in 1300. Podprogram od 2000 do 2610 skrbi za to, 
da se vesoljska ladja zadane ob ovire oziroma uni di zli 
kvadratek na sredini. Od vrstice 6000 naprej so navodila. 
Podprogram od *7000 do 9070 se podene, kadar igro kondamo . 

Pri tipkanju igre bo manj dela, kot se zdi na prvi pogled. 
Vrstice od 170 do 240 napidete tako, da vtipkate samo vrstico 
170, potem pa z ukazom EDIT popravljate Stevilko vrstice in drko 
ukaza USR, ki je edina razlika med vrsticami. Podobno velja tudi 
za vrstice med 2000 in 2610. 

Ceprav je program pisan v basicu, deluje dokaj hitro. To je 
doseieno predvsem z izradunanim stavkom GOTO v vrstici llOO. S 
tern Se program izogne dolgemu iskanju skozi mnodico stavkov; 
izvrSi vedno pravega. Program bi bil lahko Se hitrejSi, de bi 
namesto tunkcije SCREEN* uporabljal funkcijo ATTR, ki je 
bistveno hitrejSa. 

Naloga: Ce ste se igre navelidali, bi bilo morda lepo, de bi 
namesto X uporabili kakSen drug znak. Opazili pa boste, da bodo 
s tern nastale nove tedave v zvezi s -funkcijo SCREEN*. Ta ne 
deluje pravilno, kadar uporabljamo namesto znakov ASCII grafidne 
znake (UDG) , ki jih dolodi uporabnik . 5 BORDER 0: PAPER O: INK 7: CLB : PRINT ’’’"ZL0*M! 
10 RANDOMIZE 

20 60 SUB 9999: 60 SUB 6000 
90 LET h=32E26 


akcijske igre 51 100 PAPER 0: INK 6: CLS 


105 

FOR i =0 

TO 

Ts 

READ 

a: 

POKE 

USR 

"i " + i , a 

5 NEXT 

i 

1 1 0 

PRINT AT 6, 

10 

" V 

XXX X 

; AT 

16, lOs " 


1 15 

PRINT AT 

14, 8 

"X ■5-X" 

;AT 8,8 

; "X* 

r-tVX 

'l 20 

PRINT AT 

i: 

, 135 "XX 

XX 

" ; AT 9,13; 

"XXc-XX" 1 25 

PRINT AT 

S, 

Ss 

'X X" 
135 

PRINT AT 

4, 

12 

"X 


X" ; AT 

IS, 1 

2; "X 

>*X" 


140 

PRINT AT 

12 

, 10; "X 

X 

y X 

" ; AT 

10, 10; 

'X**X;“ 


150 

PRINT AT 

1 

, 10; "X 


INI- 

4; " 

7 " ; I NK 

6; - 

-o-X " 

170 

FOR i=0 

TO 

7: 

READ 

a : 

POKE 

USR 

"h "+i , a 

NEXT 

i 

1 80 

FOR i=0 

TO 

7: 

READ 

a: 

. POKE 

USR 

"d " + i , a 

NEXT 

i 

190 

FOR i=0 

TO 

7: 

READ 

a: 

POKE 

USR 

"■f " + i , a 

NEXT 

i 

200 

FOR i=0 

TO 

75 

READ 

a: 

POKE 

USR 

"b"+i , a 

NEXT 

i 

210 

FOR 1=0 

TO 

7 : 

READ 

a s 

POKE 

USR 

"a" + i , a 

NEXT 

i 

220 

FOR i=0 

TO 

75 

READ 

a: 

POKE 

USR 

"e'' + i , a 

NEXT 

i 

230 

FOR i=0 

TO 

7 5 

READ 

a : 

POKE 

USR 

'g"+i , a 

NEXT 

i 

240 

FOR 1 =0 

TO 

75 

READ 

a: 

POKE 

USR 

"c " + i , a 

NEXT 

i 

290 

DATA 146 

, 254 , 

(54, 2: 

54, 

1 46 , 254 , 40 

, 108 
300 DATA 16,16,16,56,56,56,56,56' 

310 DATA 56,56,56,56,56,16,16,16 
320 DATA 0,0,31,255,31,0,0’, 0 
330 DAT A 0 , 0 , 248 , 255 ,248,0, 0 , 0 
340 DAT A 1 , 2 , 20 , 56 , 1 24 , 248, 112,32 
-.-‘50 DAT A 4,14,31, 62 , 28 , 40 , 64 , 1 2S 
360 DATA 123,64,40,28,62,31,14,4 
370 DATA 32,112,248,124,56,20,2,1 
1000 LET go=0! LET ;! = 10+INT' (RND'*15)! LET y=0 
1010 LET d=2 

1080 PRINT AT y,xi INK 6;CHRif (144 + d) 

1090 BEEP .03,-30 
1095 LET go=gD+l 

1100 LET LET ty=y! SO SUB 2000+dim00: PRINT AT y,xj"*": 

LET x==tx! LET y=ty 

1200 IF INKEY*="5" THEN LET D=D~l! IF D<0 THEN LET D=d+8 

1210 IF INKEY*="S" THEN LET d=d+l: IF d>7 THEN LET d=d-3 

1220 IF x=15 AND y=H THEN 60 TO 9000 
1300 SO TO lOSO 

2000 IF CODE SCREEN* (ty-1 , tx+1 ) =88 THEN BEEP .005,305 RETURN 
2010 IF ty-KO OR tx + 1 >31 THEN RETURN 
2020 LET ty=ty-l! LET tx=tx+l: RETURN 

2100 IF CODE SCREENS (ty,tx+l)=B8 THEN BEEP . 005 , 30 . RETURN 
2110 IF tx + 1 >31 THEN R'ETURN 
2120 LET tx=tx+l5 RETURN 

2200 IF CODE SCREEN* (ty+1 , tx+1 ) =88 THEN BEEP .005,305 RETURN 
2210 IF ty+1 >21 OR tx+1 >31 THEN RETURN 
2220 LET ty=ty+l; LET tx=tx+l: RETURN 

2300 IF CODE SCREEN* (ty+1, tx) =88 THEN BEEP .005,30- RETURN 
2310 IF ty+1 >21 THEN RETURN 
2320 LET ty=ty+l5 RETURN 

2400 IF CODE SCREEN* (ty+1 , tx-1 ) =88 THEN BEEP .005,305 RETURN 
2410 IF ty+1 >21 OR tx-KO THEN RETURN 
2420 LET ty=ty+l5 LET tx=tx-l 5 RETURN 

2500 IF CODE SCREEN* (ty, tx-1) =88 THEN BEEP .005,305 RETURN 
2510 IF tx-KO THEN RETURN 
2520 LET tx=tx-l5 RETURN 


52 akcljske igre 2600 IF CODE SCREEN* (ty-1 , tx-l ) =88 THEN BEEP .005,30: RETURN 
2610 IF ty-KO OR tx-KO THEN RETURN 
2620 LET ty=ty-l: LET RETURN 

2700 IF CODE SCREEN* (ty-l , x ) =88 THEN BEEP .005,30: RETURN 
2710 IF ty--l<0 THEN RETURN 
2720 LET ty=ty-l: RETURN 

6000 PRINT ’ ’ "Si “'povel jni k*5tema j s 1 na, "s* 

kater i m'iTnc'r as^un i ci t i 1 i ''duh , k i *se'-'skr 1 va'^z a'S'cigradarai * ! " 
6010 F’RINT ’ "Majz 1 <'"5e*prc-?mi ka-*v'!'ravn i --'cr t i n'i-'neprenehonia* 

ne^b i j a , *ce*se**-'>‘>ustavi *na''>ogradi *al i ■■'■■na^Tobu"-><' «'*ekr ana . " 
6030 PRINT ’ "Majz 1 ■■'obracasB'i'ti pkama''>5*i n':--S'*-v'>SDurni -''ail i* 

pr ot i urn i '''‘smer i . ” ’ ’ " Dober<'l av* ! " : 60 SUB 6900: RETUFiN 
6900 PRINT ’ ’ "Pri ti sni 'S'0'"'zai«'nadal jevan je'*' i " 

6910 IF INKEY*<>"0" THEN GO TO 6910 
6920 CLS : RETURN 

9000 RESTORE 9100: PRINT AT 11,15; FLASH 1; INK 4; "I": FOR i=l 
TO 18: READ 1 eng th , p i tch : BEiEF' 1 ength , pi tch : NEXT i: F-'APER 
0: CLS 

9010 F'RINT ’ ’ "Uni ci 1 ‘J-si --S ZLO" ■’ ; go; "<-'potezah " ’ ’ 

9020 If-’ go<h THEN LET h=go: PRINT " ■"■*To*Je*na j ni z j i '■>rezul at '■■ ! ! 

9025 F'AUSE 45: BLEEP .05,0: PRINT "Ponovno"’<- f l''’=''-'da, ■'5'0'>=<ine) " 
9040 IF INKEY* = "" THEN GO TO 9040 

9050 IF INKEY*="1" THEN CLS : RESTORE : 60 TO 100 
9060 IF INKEY*="0“ THEN 60 TO 9990 
9070 GO TO 9040 

9100 DATA .2,0, . 1 , 0, . 3, 5, . 3, 9, . 3, 5, .2,0, . 1 , 0, . 3, 5, . 3, 9, . 3, 5 ■ 

9110 DATA .2,9, .1,9, .3, 12, .2,9, . 1,5, .3,0, .3,0, .6,5 
9990 F'RINT ' ' ’ "*'5"5'*-''Na''''zdravje'"' i " : STOP' 

9999 CLS : RETURN 


akcijske igre 53 most MOKRIH 


7745 


Tale zadeva je kar dolga, vendar dokazuje, da se da tudi v 
basicu narediti lepa grafiCna arkadna igra. Nekateri efekti so 
se nam zdeli tako dobri , da smo program uvrstili v knjiiico 
kljub zamudnemu tipkanju. Posebno zanimivo Je, kadar pe4ec med 
potjo prek mostu pads v vodo in ga nato reSijo z obrodem. 

Cilj igre je predkati reko. Predstavl ja jte si, da je vojna in 
so vam porudili most. V duhu moderne tehnike in splodne ljudske 
obrambe spuSdate iz helikopterja dele mostne konstrukci je. Ce 
del a mostu ne spustite v pravem trenutku, pade ie zgraiena 
konstrukci ja v vodo. Ubogi pedec je v vojni de oslepel in misli, 
da je pred njim most. Brezskrbno zakoradi v vodo. Potem ko mu 
vriejo vse tri redevalne obrode, meni nid tebi nid utone. 

Teiavnostno stopnjo lahko izbirate. Svetujemo vam, da vsaj na 
zadetku trenirate na ladjih stopnjah, sicer bo preved mrtvih. 

V programu je tudi opcija za rekorde <iz tuiih iger dobro 
znani "high score"), tako da boste lahko vpisali svoie ime v 
lestvicD nesmrtnih. 

Opozarjamo na mnodico gra-fidnih znakov v izpisu. Natiskani so 
podevno, tako da s samim vtipkavanjem programa ne bi smelo biti 
posebnih tedav. Od vrstice 9000 naprej vas daka dolga vrsta 
stavkov DATA, s katerimi boste napolnili grafidne znake. Ce 
boste deleli igro kaj spreminjati, vam svetujemo, da predvsem 
popravite podprogram, ki pomakne vadega pedca v usodni korak. 


(mm 


1 GG SUB 9000 

2 IF“ INI<EY*="*" THEN GO TO 9 


4 DIM h(lO): DIM h*(10,10)! BOFI'DER 1: POKE 23693, 56j CLS 

5 FOR z = l TO 10: LET h$ (z ) =="NIHCE" : NEXT z 


*7 

BO TO 

4000 


9 

LET dm 

^"0; POKE 

23624 

,141: BEEF 

' .3,-10: BEEP 

, 1 , -z 

N INPUT 


AT 0,0 

1 "TEZ „ BT[ 

jPNJH'-' 

( 1 1 0 ) 1 

0==TEZK0" ’ "?" ; k 

s BQR 

:DER 1 

10 

IF NOT 

dm THEN 

PAPER 

5: CLS : 

PRINT AT 10, Oj 

I Nl-^;; 

0; INK 0; 


< SPACE 

>---'-"spust : 

1 S'-'del 

-■mostu ” 
1 1 

FOR H = 

1 TO 10s 

FOR 

TO k+50 

STEP 10: BEEP 

, 0 1 , 

z: NEXT z 


NEXT K 

s BORDER 

Os PA! 

""■ER 6 s INK 

0 : CLS 


12 

I F dm 

THEN LET 

k=0 5 1 

•'■PINT #0; 

INK 5;"DEM0-<‘" 

; " INK 

4; " 


p r i t i s 

ni 

-•start 

II 


14 

IF MOT 

dm THEN 

PRINT 

#0; PAPER 

li INK 6; "TEZ, 

. STOP 

NJA: ■*" ; kj 


LET k = U-k 


54 akcijske igre 40 PRINT AT 0,0; PAF'ER 3; INK 7; ''•»I''I0ST*****TQCKE*0<‘---»«'«'N. REZ* 
; h ( 1 ) 

50 .FDR z=21 TO 18 STEP -1: PRINT AT z,0; PAPER 1;: NEXT 2 : 
PRINT AT 17,0; INK l;"il. PAPER 1;''»"; PAPER 6;” 

60 FOR z=6 TO 2 STEP --1: PRINT AT 15+z,6; PAPER 4; TAB z; 
INVERSE 0; PAPER 8; INK 4;"S";AT 1 5+z , 31-z ; " I " ; PAPER 4: 
NEXT z 

70 FDR z=0 TO 4! PRINT F'APER 8; AT 18-z , 0; "£££££££” < TO z);"Z! 
;AT 18-z, 31--Z ; "i;" ;"£££££££" ! TO z): NEXT z 

75 PRINT PAPER 7; BRIBHT 1; INK 0;AT 13, 0; "££££££"; AT 13,26; 
££££££ " 

76 FOR z=3 TO 7 STEP 2: PRINT AT z ,27 MNO “ NEXT z 
80 LET n=5: LET s=0 

61 LET lv=3 

82 FOR z = l TO n-1; PRINT AT 1 1 , z AT NEXT z 

33 IF n=25 THEN 60 TO 1000 

84 LET d=l: LET h=0 

85 INK O 

100 FOR a=29 TO 0 STEP -1 
110 PRINT AT 10, a; "AS*" 

119 FDR J=1 TO k 

120 IF d=l THEN IF INKEY3i="*" THEN 60 TO 200 

121 NEXT j 

122 IF dm THEN 60 SUB 2: IF a=n THEN IF RND>. 1 THEN 60 SUB 200 
130 NEXT a 

135 PRINT AT 10,0;"*" 

137 IF h=n THEN PRINT AT ll,n;"*J";AT 12, n;"*//": LET n=n+l: 

LET s=s+INT ( < 1 1+k) /2) + (k=10) : PRINT AT 0,16; PAPER 3; INK 
7;s: 60 TO 83 
1 40 GO 1 0 300 
190 STOP 

200 LET d=Os IF aOn THEM LET 1 = 16 
210 IF a=n THEN LET 1=13 
220 IF a<n OR a>n THEN LET 1=12 
250 FOR z=12 TO 1 

260 PRINT AT z,a+l;"£";AT z-l,a+I;"*" 

270 NEXT z: PRINT AT 1, a+1; PAPER 7;"£” 

275 IF aOn AND (a>n AND a<25) THEN PRINT AT 2 -l,a+l;"*" 

276 LET h=a 
2S0 60 TO 130 

320 PRINT AT ll,n;"*";AT 12,n;"*";AT 1 1 , n+ 1 ; " J " ; AT 12,n+l;"S" 
340 FDR 2=1 TO 5 

355 BEEP .1,50; PRINT AT 1 1 , n + 1 ; " J " ; AT 12,n + l;"//" 

357 BEEP .1,0: PRINT AT 1 1 , n+1 AT 12, n + l;"J" 

360 NEXT z 

377 PRINT AT 1 1 , n + 1 ; "*" ; AT 12,0 + 1;"*" 

378 PRINT AT 15, n + 1 ; "*" ; AT 16,n + l;"£'" 

380 PRINT AT 15, n+1 ; "POMOC" : FOR z=l TO 5: PRINT AT 16, n+1; "J" 
BEEP .1,0: PRINT AT 16, n + 1 ; : BEEP .1,10: NEXT z: PRINT 

AT 15, n + I ; "****■:■■" 

385 LET lv=lv-l 

386 IF Iv=-1 THEN 60 TO 2000 

387 60 SUB 900 

390 PRINT INK 2; PAPER 6; FLASH 1 ; AT 10, 8; 1 v; "*Z iyLJENJA*SE** 


akcijske igre 55 395 t-OR ! TQ lOs FOR 2==;.; TO x+SO STEF' lOs BEEP .01,2. NEXT ■ 
NEXT X - , c:ai 

397 PRINT AT 10,8,, AT 1 5. n+2? AT 16 , n+ 1 , 

398 FOR z=0 TO 4i PRINT PAPER S;;AT 1 8-z , 31 -z ;"«";"£££££££" ( 

TO z): NEXT z: PRINT PAPER 7; BFilGHT 1; INK OjAT 13 '"'S" " 

FFFFF" ' ' "■ > 

399 GO TO 82 

900 INK 2: LET d=3+(lv*2) 

905 PRINT AT 15, n + 1 ! 

910 FOR 2=27 TQ n+1 STEP -1 

920 PRINT PAPER 8! AT d,z; INK 2; "WWrt" 

922 PRINT AT d , z " 

925 BEEP .01,z’ 

930 NEXT 2 

9.j:. 5 F'OR z=d 10 1 STEF' -1: F'RINT AT z , n-i-1 ; NEXT ^ 

940 FOR z=d TO 16 ' ' 

950 PRINT AT z . n + 1 ; "MWO" ; AT z-1 , n + 1 ; 

955 BEEP .01,2 
960 NEXT z 

965 FOR z=15 TO 1 STEP -1: 

967 PRINT AT z , n+ 1 ; " MOO " ; AT z + 1 , n+ 1 ; " *■!>«• " 

968 BEEP ,01,z' 

969 NEXT z: FOR z=n + l TO O STEF' -1: F'RINT AT 1 ,z " MQO'i" : NEXTz 

970 FOR z=2 TO 12: F'RINT AT z , 0; "WaO" j AT z ~1 , Os "■*•£*" : BEEP 01 

z : NEXT 2 ' ' ' ■ ■ ■ ■■ ■ ’ 

980 F'RINT AT 11,0; INK O; + ’'■*//*" ; FDR z=9 TO' 1 STEP -1: 

PFdNT AT z , 0; " HNO'” ; NEXT z 

985 PRINT AT 1,0; 

990 INK 0: RETURN 

1000 FOR z=25 TO 30: PRINT AT 1 1 , z ; "'i'l " ; AT 12, z BEEP 01 

z: NEXT z " ' ’ 

1 00 1 I NK 1 : PRINT AT 1 1 , 3 1 AT 12,31;" * " 

1010 FOR z=0 TO 29: BEEP .001,33: PR I NT ’ INK 1 ; AT 12, z ; "50<:>TOCK<> 
ZA+KONCAN'3'MOST'*- (z + U ; "CS" ; NEXT ^ ' 

1020 PRINT AT 12,29; "ge*" 

1030 F'RINT FLASH 1 ; AT 12,0; OVER 1; INK 8,,: FOR z = l TO 5: LET 
s=s+l: F'RINT FLASH 1; PAPER 1; INK 7; AT 16,30;; BEEP 01 - 
z: NEXT z: PRINT PAPER 3; INK 7; AT 0,16:5 
1040 PRINT AT 12,0,,: PRINT At' 13. 6; TAB 26; ' 

1100 LET n=5: GO TO 82 

3000 LET n=n+l: FOR z=17 TO 20 

Solo F'RINT PAPER z-16; INK 7 ; AT 15, 10; "PLJUSK" ; PAPER 8;AT z-1, 
n; AT z,n;".r";AT 2 + l,n;"J": BEEP . 1 , 22--Z 
3015 PRINT PAPER 1 ; AT z,n; INK- 7;"/;'”: BEEP 1 '31—,. 

3020 NEXT z ' ' ' . “ - 

3030 BEEP .1,48: BEEP .1,36: BEEP .1,24: BEEP 1,12: BEEP .2,0- 

3040 PRINT AT 20, n; PAPER 1; INK 7; "I" ’ ' ” 

3050 F'RINT AT 10,11; INK 1 ; "K0NECI6RE" ; AT 10, 11; "DEMO" AND dm 

3060 FOR z=l TQ 300: NEXT z 

3070 CLS 

3080 IF dm THEN GO TO 4000 
3100 FOR 2=1 TO 10 

3110 IF s<=h(z) THEN NEXT z; 60 TO 4000 

3120 PRINT "IMAS*DANES+NAJB0LJSI'5'REZULTAT. " ’ "VSTAVI'O'PROSIM'S- 
SVOJE'S'IME. " 


56 akcijske igre 3135 LET c:=21: LET z$='‘?ABCDEF'6HI JKLMNOPQFJSTUVWXYs ! . -+*#" 

3137 LET 1 - 1 $ (10)="": LET PRINT AT 1 1 , 16; ; AT 10,16; 

PAPER 4;"*"; PAPER 7; AT 15,10; h „ 

3140 FOR z=l TO 10 

3 142 ‘PRINT AT 15,10-i-z; PAPER 7; INK 5; FLASH I;"*" 

3160 PRINT AT 10,0; PAPER 6;z*(c TO c+26) 

3170 PAUSE 0; LET c=c-K-INKEY$="8" ) - ( INKEY*="5" ) : IF c >34 THEN 
LET c=l 

3172 IF c<l THEN LET c=34 

3173 IF INI<EY$=CHR$ 13 THEN GO TO 3190 

3175 IF INKEY$="0'‘ THEN LET h$ ( 10, z ) =z$ (c+16) ; PRINT PAPER 

7; AT 15, ll;h$(10) : FOR k=1 TO 50 STEP 10: BEEP .01,k: NEXT 
x: NEXT z: 60 TO 3190 
3180 60 TO 3160 

3190 LET h<10)=5: PRINT AT 15,11; FLASH 1; INK 2; PAPER 6;h$(10) 
3200 LET +=0 
3210 FOR z=l TO 9 
3‘215 BEEP .OOSjZ 

3220 IF h(z)<h'cz-H) THEN LET t=h(z-i-l): LET h (zh- 1 ) =h <z ) : LET h(z) 
=t: LET a$=h* (z-i-1 ) : LET hS (z + 1 ) =h$ (z > : LET h*(z)=a$: LET 
f = l 

3230 NEXT z 

3240 IF f=l THEN 60 TO 3200 

4000 CLS : PRINT INK 0’ ; 

PAPER 1; INK 7; ""XS-S-'S^DANESONAJVISJ I^'^REZULTAT*-:-'**" 

*V<>TEJ o I GR I *-J " 

4010 FOR z = l TO 10: PRINT AT z-i-4, 5; h (z ) ; TAB lS;h$(z): NEXT z 
4020 PRINT AT 20,5; FLASH 1; INK 2; "PRITISNrS'<SPACE>*ZA«-ZACETEK" 
4030 FOR 0=1 TO 5: FOR z=l TO 7 

4040 FOR x = l TO 10: PRINT AT x-t-4,5: PAPER z; INK 9; OVER 1 ; TAB 
29;: IF INKEY$ = "<‘" THEN’ 60 TO 9 
4050 NEXT x: NEXT z: NEXT o 
4070 LET dm=l: 60 TO 10 

9900 FOR z=USR "a" TO USR "u"+7: READ x: POKE z.x: NEXT z 
9902 DATA 
9904 DATA 
9906 DATA 
9908 DATA 
9910 DATA 
9912 DATA 
9914 DATA 
9916 DATA 
9918 DATA 
9920 DATA 
9922 DATA 
9924 DATA 
9926 DATA 
9928 DATA 
9930 DATA 
9932 DATA 
9934 DATA 
9936 DATA 
9938 DATA 
9940 DATA 
9942 DATA 
9998 RETURN 


127 
240 
0 , 0 
255 
255 
255 


2,31,55, 103, 103,63,31 

1, 131,255,255,240,224, 192 

15,28,63,63,63,12 

138, 140, 136,240, 160, 192, 128 

1 36 , X , X , 255 , 136 , x , x 

x,x,x, 153, 189,219, 153 


0 , K 

12 

8, 192, 25 

2, 

X . . 

48 

153, 

24 

, 24 

, 28, 2 

2 , 

18, ; 

?26, 13 

0 , ) < 

60 

, 90 

,126, 

24 

, 60, 

218 

24 , X , K 

, X n 

60, 10 

2 , 

195, 

, 129 

0 , X , 

60 

, 90 

, 126, 

153, 126, 24 

195, 

23 

i , 255 , X , 

X , 

)< . X . 

1 'X 

15,^ 

>3 ■, 

124 

, 224, 

X , 

124, 

,63,15 

255, 

X 

0 , X 

, X , X , 

255, X 


240, 


2, 7, 7 

> 6 

2, 252,240 


52,44,36,36,52,44,36, 36 
60 ,90, 126,24,60,213, 255 , x 
121 , 103, 97, 97, 121 , 102, o', 0 
224 , X , 240 , X , 248, 252 , 254 , 255 


', 15, 15, 31 , 63, : 
255,72, 40, 16,7,4,2, 1 


akcijske igre 57 • . • ■ !*, 7 — 

, .5 ' i'."! I !*• 


tv 'I 


‘VI.T I 

'y-.T?*' f*h! 

• Wjy''H 


4,. ftfr.-. 

. 7 !£>■■•«.• 

* 1 r 

-f . ! ; 

T.'. 1 , 

; >- • 


• s* *% 

1 ■' * ' ■ 

' .';'♦••< fS.. 

V \ ,1 -4 

^4' ■ 

T*' 


' '■■' 4^' 

.-.r--Vl^t , 

'‘•' ■;» <ragft«i 

■ " -* 


'• ; 

» 

-' : 4 ■ 

!• . 1 


r'i->' ■ {*vSe,i!»-}i-‘ : . 

• VT 

It WVJT ;A' 


7 .?*•* 

r..-T a-0 

'( tn M • 

f; ' 

•' 

•ot 

ijSvt i" , •* 

■■; 7 A I7:I ff^ ■ 

. H« 5 


--*-v-) <0 

, . ’ 


5 

' T?J fi> UrSOfl--! r, . 


- :* *• A 


ru 


■ *< .1 • 
f’ ' 


.vJT \ 


** 
1 -i.iii 

■ ■£ i <n, ., 

a; • 

' -i “i*i 


. < * ■■ ^.V‘ . 

. % .- 

* 

•fc ■ '■:.: 

MiSHT ' , 

'** ■ -• 

^&3a< 

: tc • 

'** i, »v 
b I C‘ J ♦V1 j 

74 ,2ij .TftA' 


•O' • 

S GT iK 

.?3 iXTW s- 
':icjj r OK OS M 

.-■■•' >i«; 

■ >^,- 

1 

• t . £ • . ; 

•■(Vv 

* 

't i.' 

i0t-i''’' »i; 

• luitJii i:i,j <-■ 

• 1 t-> 


’ 

* • 

. 


. 


•yf Jl*s -■»«.■? f; ■ - • 

. '0<s - 'v" Jit '! 1 

*• f . 

; * r* 

* 


li • 

> y 1 


i |l^ ( *5 !■* li .'^ 

’ « • • 


i , -I ■ » rt« 


•1 . 

f i 

1 17- ! » !»*»' 7-»J t I-a ' / ' , ■ - U' ^ ■; 


i/VV' 


^ t ’Ti**. ' •' 
:■ =» 4 ) V’ 

• •'*■ ••■» ■ ,';i ,4; • e fcX» '' 
j 


-•J ( 3 » tW'* ?> 5 -. 


.V-' 


. '»■ .•-j> 


.•lii; ■ i->,v {C, 


:;r i‘«i II •■ 

>! t i'-.viS 'i'A THIS'-. 

V LJ! I X i.;’: or :‘ta «G' 


«. 4 

.i 1 « ». 


. .. TA i* ,..., 0 .»a ap 

■> cl '■«- ‘■•'■aV'tiTt .i’ViTu- 

>r, Tit*i »,•< TX3i. 


f 

: ' S' • 


/••’• - , . ' ' f '\ ■ rj vt Lv <,<| ’*'«V **"».. •-'* 

-vV; V» 0 j,’^? 5 r • <** 

. ' ■'... :t'.T..^>i.wV.tcrKiS.V. ri.s.u; ATAC •A. 


l 4 


. ‘'U:.- ‘V 
* .t/.U L’ii*' 
■•■■•■ ) ■ ' : 
V'f 


' . 

(• i 

S' 


V If-' 
'i ' 

’ ■ I . 


•<? 


■ ‘t iVi.. Atflj 

C* , w S’? ! , g-c « . 4 ,, 0 , A . C.Q J 

,? j , 7 :. . 6 :-^; 

■.Cf'V,; ,VrAfI 

• • '■ ■ >. .< 1 ^:^. ,.r ^ :. ' 

.';"*•■■ :* t'.v,y.»rt ; ^ i' 

:.",'-rb-.-; SS 

r ’ » -. y . Afc , .*r, , vC , ftTAa 


C,*:. . •:; ; t- 

' ;..y n' - 2 ^.; v' '■ ' 


1 nfej'S ’^.-■•wvi 


'^JIS~ Wiit '.' f. \ K'ii** 


HISELHE IGRE #=» onvic: 


2733 


Ameridani imenujejo ta program tudi black-jack in je ena od 
najpopularnejSih Iger v igralnicah po svetu. Kot ste lahko 
prebral i pri programu KazinOji Jugoslovani ns smemo igrati v 
igralnicah v domovini. Zato se pa lahko vdajamo raCunal ni Ski m 
igram na sreCo. . . 

Radunalnik, ki dsli, nam da na naSo del jo poljubno Stevilo 
kart. Cilj igre je, da se dim bolj priblidamo skupni vsoti 21, 
ns da bi jo presegli. NaS nasprotnik (radunalnik) bo seveda 
poskuSal biti boljSi. 

V vrsticah 10-50 se inicial izirajo spremenl ji vke. Vrstica 60 
pride v poStev, de nimamo denarja. Od 70 do 410 je glavni del 
programa, pri demer je najvaSnejSa zanka 170-250. V vrstici 310 
program izireba in nariSe karto, od 540 do 650 nariSe sliko 
karte v povedanem merilu. Povedano sliko karte shrani v Stiri 
9 *^afidne znake (U06) : zgornji del v a in b, spodnji pa v c in d- 
V vrstici 550 pobriSerao de-finicijo znakov in v 560 poiSdemo, 
kako je znak de-finiran v ROM. Prirodnik nam pove, da je vsak 
znak V naboru znakov ZX spectruma sestavljen iz 64 todk, ki so 
razporejene v kvadratku 8 krat 8. V vrstici 570 se zadenja 

zanka, ki tede po vseh osmih vrsticah tega znaka. Zanka v 

vrsticah 580 in 590 pretvori desetiSko vrednost detinicije v 
vrednost, ki jo bo program pozneje nalodil v oba znaka UDG. Z 
ukazom POKE to stori v vrstici 610, nato pa poveda Stevec, ki 
tede po karti znakov UDG. 

Naloga: Zares dobremu gratidnemu prijemu v programu bi tedko 
kaj dodal i . Morda pa bi kazalo popraviti potek igre, saj ni 

poSteno, da moramo vedno zadeti mi in Sale potem poskusi sredo 

radunalnik. Tudi stavo bi radi spreminjali glede na to, kako 
dobre karte dobivamo. Tako bo igra Se nekoliko bolj podobna 
tisti, pri kateri je de marsikdo zaigral divljenje. 

10 BORDER 7! PAPE:R 7: INK O: OVER 0: CLS 
20 LET b*=''N23456789TAJQK" 

30 LET a==0! LET m=100 
40 60 SUB 420 
50 DIM p(4) 

60 IF m— O THEN F'RINT AT 10, 1 5 " I fnas ''''$0 ” |lAr 19, I; "Oprosti , '■-’■na''-'' 
kredo''-'‘ne=-''daJema4vec . ■■■■"^--’F'ri a i '^'ponovno , mel 4’denar ia. " : 

STOP 

/U CLS : F'RINT AT io, 1 3 " Imas''-'"'-''^" ; ms F'RINT “Kol i ko''-''bDS'''''stavi 1 
80 INPUT b 
90 CLS 

100 IF b>m THEN GO TO 70 
110 LET m=nri-b 

120 PRINT INK OjAT 0, Os '‘TV0JE*KARTE" ; AT 1 1 , O 5 "SPECTRUMOVE* 
KARTE" 

130 F'RINT AT 9, 1 ; "Sestevek=" ; AT 20, 1 ; "Sestevek=" 

140 FOR i=2 TO 1 STEP -1 ’ ' ' 

150 60 BUB 310 

160 NEXT i 

170 FOR i=l TP 2 


60 mi seine igre 180 LET a=p(i) = U 

190 if i = l THEN INPUT FLASH 1; PAPER 2; INK 7;"Ali«'2elis*3e<'' 
eno*karta?*" ; a*: LET a*=a4+"'i-": IF a*<l)="n" THEN GO TO 
250 

200 GO SUB 310 

210 IF p(i)>21 THEN LET i=2: 60 TO 250 
220 IF p<i+2)=5 THEN GO TO 250 
230 IF i=2 AND p<i)>16 THEN GO TO 250 
240 60 TO 190 
250 NEXT i 

260 IF p<l)<=21 AND p(3>=5 AND (p(2)<>21 OR p(4)<>2) THEN GO 
TO 290 

270 IF p(l)=21 AND p(3)=2 AND <p<2<>21 OR p(4)<>2)) THEN LET 
b=b*1.5: PRINT FLASH 1 ! AT 5, 18; "BLACKJACK" : GO TO 290 
280 IF (p(2)<=21 AND p(2)>=p(l)) OR p(l)>21 THEN LET b=0 
290 LET m=m+2)Kb 
300 60 TO 40 
310 LET p (i+2) =p (i+2) +1 
320 LET c=INT (13*RND)+2 
330 IF c=ll THEN LET a=a+l 
340 LET p (i ) =p (D +c* (c< 12) +10* (c>l 1) 

350 IF p(i)<22 OR a=0 THEN 60 TO 380 

360 LET a=a~l 

370 LET p(i)=p(i)-10 

380 GO SUB 500 

390 GO SUB 540 

400 PRINT INK 0;AT 1 1 * i --2, 9; p < i ) 

410 RETURN 

420 DATA 0,78,209,81,31,81,78,0 
430 DATA 102,255,255,255,126,60,24,24 
440 DATA 24,60,126,255,255,126,60,24 
450 DATA 24 , 60 ,126, 255 , 255 ,219,24, 60 
460 DATA 60,60,219,231,231,219,24,24 
470 RESTORE 420 

480 FOR k=USR "e»" TO USR "e"+39: READ x: POKE k,x: NEXT k 
490 RETURN 

500 LET p=ll*i-7: LET q=6*p(i+2)-5 

510 INK 5: PRINT AT p--3,q; " y —— 1 FOR k=l TO 5: PRINT AT p-3 
k, q; : NEXT k: PR7.NT AT p+3, q ; " : INK 0 

520 LET 5uit=l+INT (4*RND): INK 2*(suit<3): PRINT AT p-2,q+ 
3;CHR3i (143+suit) 

530 RETURN 

540 LET x=USR "a" 

550 FOR k=0 TO 31: POKE x+k,0: NEXT k 

560 LET s=8*C0DE bi(c)+15360: IF b$(c)="T" THEN LET s=USR "e" 
570 FOR j=0 TO 7; LET v=PEEK (s+j): LET c=0: LET d=256 
580 FOR k.=S TO 1 STEP -1: LET d=d/2: IF v>=d THEN LET c=c+3*d* 
d: LET v=v-d 
590 NEXT k 

600 LET h=INT (c/256): LET l=c-256*h 

610 POKE x,h: POKE x+l,h: POKE x+a,l: POKE x+9, 

620 LET x=x+2+8* ( j=3) 

630 PRINT AT p , q+2; " AS" : AT p+l,q+2:"CS" 

640 NEXT j 
650 RETURN 


miselne igre 61 C<=»S I MO 


3980 

Program boste hitro vtipkali, in de imate radi igre na sredo, 
bo kar sabaven. Nastal _ie nekega dolgodasnega poletnega vedera, 
ko so se fantje zbrali v Portorodu, slovenski morski metropoli, 
in deleli v hotelu Metropol igrati ruleto. Zaradi napadnega 
drdavl janstva pa niso smel i za igralno mizo. No, s seboj so 
imeli spectrume in so si napisali tale programdek. 

Kako igrati, ni treba posebej razlagati, saj radunalnik stalno 
spra^uje. Kot pri vsaki igri na sredo je bistveno, da si 
prigrebete dim ved denarja. Na^a ruleta je preprostejSa kot 
klasidna: napovedati morate samo, katero Stevilo med O in 9 bo 
izbral radunalnik. To naredite z logidno tunkcijo, tako da moden 
zadetek oznadite z a; de na primer mislite, da bo 4tevilka vedja 
od 5, prognozirajte a>5. 

Kazino ni samo igra, ampak se bodo morali tisti, ki %e ne 
poznajo logidnih tunkcij, o njih kaj nauditi, de bodo hotel i 
prisluditi kaj denarja. Dobitek je seveda odvisen od vlodenega 
denarja in od verjetnosti, da bo neka dtevilka zadela. 

Radunalnik vedno zaokroduje v svojo korist, zato da tudi banka 
nekaj zasludi. Igralcem v pomod in sebi v 4kodo pa nad 
Stevilkami ride diagram, kako pogosto je katera zadela. Torej 
boste lahko stavili na dtevilke, ki ±e dolgo niso bile na vrsti. 

Program izpide navodila v vrstici 7000. V vrstici 1100 je 
zanimiv prijem, kako v basicu pisati programe nekoliko bolj 
pregledno. Na nekatere vadnejde dele programa se ne sklicuje s 
dtevilko vrstice, ampak s spremenl ji vko: 3000 PRINT, 2000 INPUT, 
1033 ±reb in 3500 dobitek. Tako je lade popravljati program, saj 
GOTO input pave mnogo ved kot GOTO 2000. 

Kazino se seveda da zboljdati. Nekoliko bolj veddi programerji 
bi ga lahko popravili tako, da bi bil eden od igralcev tudi 
radunalnik. Ce bo kdo poslal kakden zanimiv dodatek k programu, 
ga bomo radi objavili v Mojem mikru. 


1 RUN 7000 
3 60 TO 1029 

999 PAPER 4: CLB : BORDER 4 

1000 DATA 3000,2000,1033,3500 

1001 RESTORE 1000: READ pr i nt , i nput , zreb , dobi tek 

1002 LET aa=l 
1005 DIM z(10) 

1010 FOR n=2 TO 7: PRINT AT n,0; PAPER 6; ''<><>******«*'!’-!>*<K-»* 

NEXT n 

1011 PLOT 0,113: DRAW 0,50: 

1012 PLOT 255,113: DRAW 0,50: 

1015 DIM i(ni): FOR n=l TO ni: LET i!n)=500: NEXT n 

1019 DIM yt(ni,32) 

1020 DIM s(ni): DIM v(ni): DIM d(ni> 

1021 PLOT 0,113: DRAW 255,0 

1022 PRINQ AT 0,0; PAPER 5; "T?<T*'SDf tware';>'?-!‘'<>««-**:>*»'»PTZ-1983” 


62 mi seine igre 1023 PRINT AT 1,0; INVERSE 1; INK 1 ; ''<>*:>C*A*s*r5-N*0*':>***Li=U*^ 
J-o-A**" 

1025 PRINT AT 3,0; PAPER 1 ; "<><-:>***-?>*-:>«t>*«*******-:>«*<>* 

1027 PLOT 0,102: DRAW INK 1; 255,0 

1028 FOR n=0 TO 9: PRINT AT 8,2+3*n; PAPER 4;n: NEXT n, 

1032 FOR a=0 TO 9: PRINT AT 3,2+3*a; PAPER 6; a: NEXT a; RETURN 

1Q33''>REN-»ZREB 

1034 PRINT AT 8,2+3*aa; FLASH 0; PAPER 8;aa: PAUSE +RNDK10: 
FOR n=l TO 30 

1035 LET a=INT (RND^IO): PRINT AT 8,2+3*a; INVERSE l;a 

1036 BEEP .02,n 

1040 IF RND>.6 AND ri=30 THEN LET n=n--l: PAUSE 30: BEEP .01,-40 
1042 PRINT AT 8,2+3*a; INVERSE 0; PAPER 6; a 
1050 NEXT n 

1052 PRINT AT 8,2+3*a; FLASH l;a 

1054 LET aa=a 

1055 LET 2 (a+l)=z (a+l)+l 

1056 PLOT ( 16+3*24) , 1 13+2*2 (a+1 ) : DRAW 8.0 
1060 RETUR N 


1 499»REt1»VE RJET 

1500 PRINT AT 9+n,0; PAPER n; INK 9; 


1505 LET v(n)=0: FOR a=0 TO 9 
1510 LET V (n) =v (n) +VAL s* 

1515 IF VAL s$ THEN PRINT AT 9+n,2+3*a; PAPER 8; INK 9; 

BEEP .03,-20 
1520 NEXT a 
1540 RETURN 


20Q0-REM» INPUT 

2001 FOR n=l TO ni : IF i(n)<l THEN GO TO 2010 

2002 INPUT INVERSE l;(i$(n,l TO ) ) ; "'Sstavi " ; s (n ) : LET s(n) 
=INT s<n> 


2003 IF i (n)-5(n)<0 THEN GO TO 2002 

2004 IF s(n)=0 THEN LET d(n)=0: GO TO 2010 

2005 INPUT INVERSE l;"Tip*:a‘'; LINE s*: IF 3* ( 1 ) ="*BTOPP" THEN 
RUN 7000 

2006 LET s*="a"+s4 

2007 IF s*="ap" THEN LET s$="a/2=INT«' (a/2) " 

2003 IF s*="an" THEN LET s*="a/2<>INT* (a/2) " 


2009 LET y*(n,l TO ) ; let y* ( 

n,l TO )=s*: 60 SUB 1500 

2010 PRINT AT 21-n,12; PAPER 8; INK 9;5(n): BEEP .05,-40: NEXT 
n 

2020 RETURN 


30Q0'"'REH'-' Dr i nt 

3005 PRINT AT 21,0; PAPER 4 ; " ava'-J'-'S-Dobi tek*Suma 

3010 FOR n=l TO ni 

3015 LET i ( n ) = Si 0*’ i (n ) +-d ( n ) ”5 (n ) 

3020 LET s(n)=0: PRINT AT 21-n,0; PAPER n; INK 9;iS(n,l TO ) 
;TAB 12;B(n);TAB 19;d(n);TAB 27;i(n);TAB 31;"’>'‘ 

3030 NEXT n 
3040 RETURN 


mi seine igre 63 3 5 O 0 «■ R E M * dPbitki 
3510 FOR i=l TO ni 
3520 LET s1i==yf(i,l TO ) 

3530 'IF VAL s* AND AES v ( i ) >0 THEN LET d!i)=INT ( s < i ) /v ( i ) * lO) 
PRINT AT 9+i,0; FLASH 1;"!" 

3531 IF AES v(i)=10 THEN LET d(i)=-2 

3533 LET dd=0 

3534 PRINT AT 21--i,19; INK S; PAPER S; 

3535 FOR n=0 TO 9 

3536 IF ((SCREEN* <9+1 , 2+3*n )="■■"■" ) AND d(i)<>0) THEN BEEP .05, 

20: LET dd=:dd+ (d < i ) /v ( 1 ) ) : PRINT AT 21-1,19: PAPER 3- INK 
9;INT (dd) ■ ' ■ " 

3537 PRINT AT 9+l,2+3Kn; PAPER 8; INK 8;''*" 

3539 NEXT n 

3540 NEXT i 
3550 RETURN 

7000 BORDER 1: PAPER 1: INK 9: FLASH 0: CLS 

7010 FLASH 1: LET T *="<'*WELCOME-WILLKOMMEN-EENVENUTI«-i-" : PRINT 
AT 0,0;: GO SUB 8000 

7020 PRINT INVERSE 1 ; PAPER 2; '’CASINO*<>*by!>Jamai ca<>Rum* 
SOFTWARE": PRINT : 

7021 FLASH 0 

7030 LET f *="* !'-‘!>-->Nasl edn jo'-'-l gro-:--! ahko;‘l gr a v**«-!'do"!-5« i gral c v. <><> 

* •:> .5. ,> :■■ ■!> * * -s- * ■!> * 0 r e * z a * e n o s t a V n o '«• 1 g r o * n a * * «■ s r e c o , > k i a r 

racLinal ni k :>i z bere*'v-*stevi 1 o«0-9. >Igral ec + 1 ahko*<‘*+'<>«>napove 
p o 1 j u b n a s t a V 1 1 a * k o t <‘ '*• * * * m o z e n z a d e t e k t a k Q , d a s t e v 1 1 o "> 
k 1 -J'-na j ■•''bi "z adel o*oz nac 1 '("z '■> ’ a ’ ■v '* ->npr . . a >5 , a< 2*AND*-a >6. 

^ p - v- p o fyj 0 pj i ■:> P p p Q ^ ■:> ,> ,> * + + ^ p + P p g p ^ p- p q 

stevi 1 o" 

7031 GO SUB 3000 

7035 LET f *="**-s-!-Vel 1 kost''>dobitka+se*i2racuna'->'*glede*na* 
ver jetnost'S-zadetka" 

7036 60 SUB 8000 

7040 LET f *="-'-***a*ST0P*— ■;nova*i gra" : 60 SUB 8000 
7050 INPUT "Stevilo*igralcev+>";ni: IF ni >5 OR ni<l THEN RUN 
7000 

7055 DIM i*(10,10> 

7060 FOR n—1 TO ni 

7070 INPUT " I(ne« i gral ca<' " ; (n ; i * (n, 1 TO ) 

7080 NEXT n 

7100 GO SUB 999 

7110 60 SUB print 

7120 60 SUB input 

7130 60 SUB zreb 

7140 DIM d (ni ) : GO SUB dobitek 

7150 GO TO 7110 

8000*REM«FLASH 

8010 FOR n=l TO LEN -f* 

8013 IF CODE T*(n)<>32 THEN BEEP .01,-20: 

8015 PRINT ; PAPER 8; INK 9;-f*(n); 

8016 IF CODE ■f»(n)=32 THEN PAUSE 2 
8020 NEXT n 

8030 PRINT : PRINT : RETURN 
9000 SAVE "ZT--CASIN0" LINE 7000 


64 mi seine igre ST I Ft I V VFiSTO 


2473 


V zadnji klopi se Je prijetno igrati e soSolcem kriice in 
kroSce. Doma pa prihraniS nekaj papirja, te ti nariSe igralno 
ploSCo raCunalnik. 

Uporabnoet tak&nega programa je precej omejena. Je pa vsekakor 
dobro izhodifiCe za razmi SI janje, kako pripraviti raiunalnik do 
tega, da bi Igral namesto drugega igralca proti Cloveku. 

Program je opremljen s skromno graft ko in z osnovnimi 
kontrolami. Sam odkrije, kdaj Je kateri od igral cev postavil 
Stiri V vodoravno, navpiSno ali diagonalno vrsto. Za zbolJSave 
torej ne boste v zadregi. :io i..,.e:t 

20 I... Err Si CHFS® 1 44 -l-CHR$ 1 4 ' 5 "i-Ci"IR$ 1 46 

T!!i = CE"IRi!i J. 47 + CHl‘ 6 !i 95 + CHFWi 1 48 


40 Uirr IJiti 

50 DATA 
60 DATA 0,21: 
70 DATA o', 2E;; 
SO DAI A 'I, i : 


37. 127. 127. 1 

55. 255. 255.2 

54. 254. 254. 2 
’ll, ) 2H, 128, 1 


5 5 
'54 
28 90 DA I i\ 1 , 1 , 1 „ 1 , 1 , 1 , 1 , 255 

100 I nr; J- 144 llJ J 4 S! F-OFi K 0 TC) 7 

110 M AD i'll, inn ll8l-< CHFFf J-i-K,A 


120 141. XI I ! Ml XI J 

130 I fih I I fi I 7 8TE:i=' 3 

140 I UFl I III 7’/- STEF-' 4 

150 lUlMI 11,11 f' ; l’'AF''EI-; OiiAT J , l< li S$ 

1 60 i-'fl I N'T FAAF'ER 6 ; AT J -i- 1 , IX ; T* 

17C) NEXT K: NEXT J 

130 FNTINT INK 3 ; AT 0, " i '4 F**<>7" 

190 F-'F'IMT INK 7; FT ill 14 XsAT 20 , 1 1 t Ul i il I i " i, X 

200 I NFN.JT " K ATEI4 1 'S'S 1(4 111 ME 1 ODO'i'T''*' ] "> " ii A 

210 IF- A'lXIM'T A OFF n / OF! A<:==0 THEI'l GO TO 200 
220 LET A l)*4'i-2 


mi seine igre 65 ■i-JE'frpGLN" ! GO TO 200 
240 PRINT AT 2 1,7; US 
250 FOR J=0 TO lo’ 

260 LET Z=ATTR (J,C) 

270 PRINT AT J,C: PAPER X; INK 7; I* 

280 IF J=2 THEN PRINT INK 3; AT J-2,, CsCHRS 32;A;CHR« 32 
290 IF J>2 AND 2 = 6 THEN PRINT PAPER 6; AT J-2,, C;T$ 

300 IF J>2 AND Z=48 THEN PRINT AT 

310 IF J>2 AND 2=56 THEN PRINT INK 6; PAPER 0;hT J-2, C; S$ 

320 IF .j = lS OR ATTR iJ + 2,C)=23 OR ATTR (J+2,,C)=15 THEN BEEP 0. 

1,-20: SO TO 350 

330 IF Z = 48 THEN FDR P=1 TO 4: BEEP 0.05, (20-2*J ) -i-P: NEXT P 
340 NEXT J 

360 LET A(L,C)=X 
370 FOR J=-3 TO 0 

380 IF A(L+J,C>=X AND A(L+J+1,C)=X AND A(L+J+2,C)=X AND A<L+J+ 
3,C)=X THEN GO TO 460 

390 IF A(L,C+J)=X AND h(L,C+J-H)=X AND A(L,C+J+2)=X AND A (L, 0+ 
3+3) =X THEN 60 TO 460 

400 IF A(L+J,C+J)=X AND A ! L+J+ 1 , C+ J+ 1 ) =X AND A (L+J+2, C+J+2) =X 
AND A (L + J + 3, C+J + 3) =X THEN !5Q TO 460 
410 IF A (L- J , C + j’) =X AND A I < L- J ) - 1 , 0+ J + 1 ) =X AND A ( ( L- J ) -2 , 0+ J+2 ) 
- =X AND A( (L-J)-3,C+a+3)=X THEN 60 TO 460 
420 NEXT J 

430 LET I4i="000": IF X = 2 THEN LET l!ji="XXX" 

440 LET X=X+1: IF X=3 THEN LET X=1 
450 60 TO 190 

460 PRINT OVER 1; FLASH 1 ; AT 20,11;LI$( TO 8) 

470 PRINT AT 20,6; FLASH 1; INK X ; " 1 6RALEC*" ; X ) ; ''+JE+ZHABAL'> " 
480 I NPLiT " SE+ENO+ 1 GRO‘>?+ " ; AS : I F AS < 1 ) < > " d " THEN STOP 
490 PRINT AT 20 , 6 ; : GO TO 130 

5 0 0 P R I N T A T 2 1 , 0 ; U S ; A T 2 1 ,16; U S 
510 DIM 3.(12,13): 60 TO 130 


66 miselne igre MEMO BRE<=it< 


7699 

Igro bi lahko imenovali tudi svoCni memo. Dd igralca zahteva, 
da ponovi melodijo ali kombinacijo tonov, ki jo je zaigral 
raeunalnik. To lahko spremljate tudi vizualno, te nimate ravno 
dobrega posluha. 

zaigranega tona je ^tevilka barvnega polja, pomnoiena z 
10. Svetlo modro polje ima ^tevilko 1, rdede 2, temno oodro 3 in 
zeleno 4. Ko radunalnik zaigra " kompoz i ci jo" do konca, ne 
priCakuje pohvale, ampak ponovitev. Pritiekajte tipke od 1 do 4 
V istem vrstnem redu kot pred vami radunalnik. SliSali boste 
tone in videli barve. Ce baste pri ponavljanju naredili napako, 
vas bo spectrum neraudoma opozoril in bo predlagal naslednjo 
milozvoiino kombinacijo. 

V zgornjem desnem kotu je oznadena stopnja <A=la±je, B=te± je) , 
pod njo pa je Stevilo kombinacij. 

Program je razen 24 bytov napisan v basicu. Strojno kodo 
prebere radunalnik v vrsticah od 210 do 250. Postavi jo na 
naslove od 65500 naprej . Ce hodemo program vtipkati v spectrum 
16 K, potem je treba strojni program pomakniti nide in pozabiti 
na izpis navodil. 10 BORDER 1: CLS : PRINT AT lO.lOj BRIGHT 1; FLASH I;"'!' 

MEMOBREAK*"; FLASH 0 
20 FOR N=1 TO 3: RESTORE 100 
30 FOR M=0'T0 47: READ A: BEEP .1,A 
40 NEXT M: NEXT N 
50 POKE 23658,8 

60 INPUT "<’NAyODILA«i*ALI*N<>?*" ; FT 
70 IF CODE FT >74 AND~C0DE F$<78’THEN GO TO 60 
80 IF CODE FT<74 OR CODE FT >73 THEN GO TO 60 
90 IF CODE FT=74 THEN GO SUB 1440 
100 DATA 12, 15, 19, 15,0, 15, 19, 15,7, 10, 14, 10,-5, 1 O , 14, 10,5,8, 12, 
8,-7,8,12,8,3,12,14,12,14,15,15,14 
no DATA 12,12,16,12,16,19,19,16,12,11,12,7,4,2,4 0 


mi seine igre 67 192 


IF' mev>6 'THEiN 

I-'FIINT "ELEMfciN roE ( " ; ( V) ; " , " j (S) ; " ) " , s ( v, s) 

193' NEXT s 

194 IF' mev>6 THEEN 

PR I NT 

195 NEXT V 

1 9 6 FI E M <’ iiCSL£UD.ElD.Bj3J'l«Uli;'' 

19'7 F'OFE v==mev "m "i STEF' -Is 
l-EET c|q=0 

19 £3 IF" e(v,v)==0 THEN 

I NF'U'i" " 1 2 i3Br 1 *!■! ( " ( V ) !| " ) " j h ( v ) s 
SO 'I'O 0203 

199 F'OR s-v+1 TO mc-jv 

2 0 0 L. E T q q = q q + e ( v . s ) * K ( s > 

201 NEEXT s 

202 LET K < v) = (e ( V, mes) -qq ) /a ( V, V) 

203 NEXT V 

2 0 4 '"f ! E M "> i 2Di s 

205 F' R I N T B Fl: 1 0 H T 1 " ■ ’ " "i i 0 >■ ■!" *■ <> * F! "> E <” '•> S I '«■ * T * * V * ■* E : '* * * '■> ' ' 

206 PRINT ' s 

FDR v“l TO mays 

F'FllINF F'AF'EF^ (.V-i (v/2)=INT (v/2) ) ) ; " X'*'za">st,ol pec'*'" j x (v) 

NEXT V 
20'7 RETURN 

208 F'RINT jTAE FN pFmes,®); INVERSE (I NT ( ( v-i-s ) /2 ) = < v+s ) /2 ) j 
F'AF'ER (' 7 - (mes=s) ) i BRI&HT l!a$(l TO (INT ( 32 /meS”. 01 ! + < ' 
,nesi ==:'7 AND s/2<>IN'r (s/2> ) ) ) j 

209 RETURN 


68 mi seine igre 120 LET L=1 
130 LET ST=4 
140 LET AD=1 
150 LET BD==1 

1 60*'REM<’GL AVNI *P0DATK I 

170 LET K=0 

ISO LET I<1 = 1 

190 LET T=0 

200 RESTOIE 250 

210 FOR 14=65500 TO 65524 

220 READ A 

230 POKE N,A 

240 NEXT N 

250 DATA 33, 64, 64, 17,31, 0, 14, B, 229, 126,25, 23,6,32,203,22, 43, 16 
251,225,36,13, 32 , 240 , 20 1 
260 PAUSE 20 

270<>REM* + SK0C 1 -NAR I S I + 

280 60 SUB 980 
290 DIM A (ST) 

300 LET K=K+1 
310 DIM B(ST) 

320 FOR M=1 TO ST 

330 LET M=INT (RND*4)-H 

340 IF M=5 THEN LET M=INT (RND*3)+1 

350 60 SUB 740 

360 LET A(N)=M 

370 NEXT N 

380 F'AUSE 20 

390 FOR N=1 TO ST 

400 F’'AUSE 0 

410 LET A$=INKEY$ 

420 IF CODE A* >52 OR CODE A*<49 THEN PRINT AT 21 , 2; "NAPACEN* 
GUMB<-->OSE">PONOVI>l*": BEEP 1,-10! PAUSE 100: LET T=T-N: 
PRINT AT 21 , 2; ^ 60 TO 390 
430 LET M=VAL A* 

440 LET B(N)=UAL A$ 

450 GO BUB 740 

460 PRINT AT 6,24! PAF'ER 2i INK 7) BRIGHT l!STi PAPER 4i 
BRIGHT 1; INK OjAT 9,245T 

470 IF A(N)<>E(N) THEN PRINT AT 21,2;"NAPAKA'>!*(SLAB*SP0MIN* 
IMAS* ! ) " ! ' BEEP 1,-10'H0»-! PAUSE 100: PRINT AT 21 , 2; 

LET BD=BD-li LET Kl=Kl-l!'60 TO 

290 

480 LET BD=BD+l! LET Kl=Kl+l! LET T=T+1 
490 NEXT N 

500 IP AD>10 AND BD>35 THEN LET BT=ST+1: LET BD=0: LET SP=.35 
510 LET AD=AD+1 

520 IF K=3 AND Kl>9 THEN LET SP=SP-.015: LET K= 1 s LET Kl=l 
530 IF ST=10 THEN GO TO 550 
540 PAUSE 35! GO TO 290 

550<4REM'>K0NEC>IGRE 
560 CLS 


misBlne igre 69 570 LET A$=‘''S***‘>USPELD*TI*JE*-SCESTITAM<!-!«**1!": LET 8=470: 60 
SUB 920 

580 LET A*="*REZIJLTAT: *" t-STR$ T + ''*T0CK* ! : LET B=0: BO 

SUB 920 

590 F = R N=7 TO 24: F^'RINT AT 3, N; ”83" ; AT 7,N;"iO'‘: NEXT N 
600 FTjR N==3 TO 7: F'RINT AT N,7;"e";AT N,24;"83": NEXT N 
610 PRINT AT 5,10; FLASH 1; BRIGHT 1; PAPER 7 ; " -S'CEST I TAM* I «■ " ; 
FLASH 0 

620 PRINT AT 10, 1; ■'*OSTAL*SEM*BREZ*BESED, *TODA*<>****POVEM*TI* 
LE, *DA**VELJA**********PRASTARI*REK, *KI*PRAVI : *" ; INK 2; "* 
*****<-''"MA J HEN*CLOVEK*VEL I KA*GL AVA~*** " 

630 PRINT AT 15,2; "UPAM, *DA*BOS*IGRICO*SE*ENKRAT***IGRAL. *ZATO 
PROS I M , *DA** ****** *'>PR I T I SNES*T I F'KO* ! " 

640 PRINT AT 19, 1 ; "MNa 60 *SRECE*V->N 0 y IH*BOJ IH ! " 

650<-REM*MELDDI JA 

660 FOR M=0 TO 15: RESTORE 1420 

670 FOR N=0 TO 9 

680 READ L, P: *REM*NI*LQNe*PLAY 

690 BEEP L,P 

700 IF INKEY*<>'"' THEN BO TO 720: *REM**CE*NE*PRITISNES*BUMBA, * 
TE*BO*KAP* ! 

710 NEXT N: NEXT M 
720 BO TO no 


730*REM*P0DPR0BRAM*ZA*SKAKANJE* 

740 IF M=1 THEN 60 SUB 790 

750 IF M=2 THEN GO SUE 820 

760 IF M=3 THEN GO SUB 850 

770 IF M=4 THEN 60 SUB 880 

780 RETURN 

790 PRINT AT 4,6; INK 5; "Ml"; AT 5,6; "Ml": BEEP 39,14*10; 

800 PRINT AT 4,6;"*"; AT 5,6;"*" 

810 RETURN 

820 PRINT AT 4,17; INK 2;"»";AT 5,17;"l«": BEEP SP,M*10 
330 PRINT AT 4, 17;"*"; AT 5,17;"*" 

840 RETURN 

850 PR I NT AT 12,6; I NK 1 ; " Bl" ; AT 1 3 , 6 ; " : BEEP SP , M* 1 0 

860 PR I NT AT 1 2 , 6 ; " * " ; AT 13,6;" * " 

370 RETURN 

880 PRINT AT 12,17; INK 4;"MI";AT 13,17;"««l": BEEP SP,M#10 
B90 PRINT AT 12, 17;"*"; AT 13,17;"*" 

900 RETURN 

910*REM*SAMQ*MAJHEN*HEC 

920 FOR N=1 TO LEN A*: PRINT AT 2, 31; AH (N) 

930 FOR M=0 TO 7: PAUSE 1: RANDOM I ZE ' USR 65500 
940 NEXT M: NEXT N 

950 FOR N=0 TO B: PAUSE 1: RANDOMIZE USR 65500: NEXT N 

PRINT AT 2,0;"*": RANDOMIZE USR 65500: 

NEXT N: RETURN 

97 lfc.*REM*GR AF I K A*EKR AN A 
980 BORDER 0: CLS 

990 FOR N=0 TO 31: PRINT AT 0,N;"™";AT 19, N;"*": NEXT N 


70 mi seine igre NEXT N 


1000 FOR N=0 TO 21: PRINT AT N,0;"«»";AT N,31;"3": 

1010 FOR N=23232 TO 23295: POKE N,0:'nEXt'n 
1020 FOR |\|=1 TO 7: PRINT AT N,23; PAPER 2; BRIGHT i ; 

NEXT N 

1030 FOR N=S TO 9: PRINT AT N,23; PAPER 4; BRIGHT 1 ; ; 

NEXT N 

1050 FOR N==ll TO 18: PRINT AT N,Z3; PAPER 1; BRIGHT i , 

NEXT N 

1060 FOR N=2 TO 7: PRINT AT N,2! PAPER 5: AT N,13; 

PAPER 2; : NEXT N 

1070 FOR N=10 TO 15: PRINT AT N,2; PAPER 1 ; ; AT N,13; 

PAPER 4; " NEXT N 

1080 PRINT AT 2,24; PAPER 2; BRIGHT 1; INK ; "STOPNJA" ; AT 8,24; 

PAPER 4; BRIGHT 1; INK 0;"TQCKE" 

1090 PRINT AT 12,23; INK 7; PAPER 1; BRIGHT 1; "NEMO"; AT 13,26; 
PAPER 1 ; BR I 6HT 1 ; " BREAK " ; AT 1 5 , 24 ; " M . HANG " ; AT 1 7 , 24 ; " 0 
19B5" 


1 1 00'! REM<>UDG* ( A , B . C , D ) 

1110 RESTOF(E 1180 
1120 FOR i=l TO 4 
1130 READ pi- 
ll 40 FOR g==0 TO 7 
1 1 50 READ a 
1160 POKE USR pi-(-g,a 
'1170 NEXT g: NEXT i 

1 1 80 DATA " a " , 255 , 254 , 252 , 248 , 240 , 224 , 1 92 , 1 28 
1 1 90 DATA " b " , 1 28 , 1 92 , 224 , 240 , 248 , 252 , 254 , 255 
1200 DATA "c", 1,3,7, 15,31,63, 127,255 
1210 DATA "d" , 255, 127, 63, 31 , 15, 7, 3, 1 

1220 PRINT AT 2,2; PAPER 7; INK 5;"C";AT 2, 10; "B"; AT 7,2; "B"; AT 
7, 10; "A" 


1230 

PRINT AT 10,2; 
;AT 15, 10; "ft" 

PAPER 7; 

I NK 1 ; ' 

'6'"; AT 10,10;“/ 

3"; AT 15,2; "B 

1240 

PRINT AT 2,13; 

; AT 7 , 2 1 ; " ft " 

PAPER 7; 

INK 2; ' 

'C";AT 2,21; "S' 

'';AT 7,13;"B" 

1250 

PRINT AT 10,13; 

. PAPER 7 1 

; INK 4; 

l"C";AT 10,21;' 

''B";AT 15,13; 


B";AT 15,21; "ft" 

1260 PRINT AT 8,11; PAPER 7; INK 3; INK 8; BRIGHT 8;"CB";AT 9, 
11 ; "Bft" 

1270 PRINT AT 6,3; PAPER 7; BRIGHT 1; INK 0;"1";AT 6, 14; "2"; AT 
14,3; "3"; AT 14, 14; "4" 

1280 FOR N=3 TO 6: PRINT AT N, 5; "<>**"; AT N, 16; "■s**" : NEXT N 
12 0 FOR N=ll TO 14: PRINT AT N, 5; AT N, 16; ; NEXT N 

1300 INPUT "*2AHTEVN0BT«A;!'ALI-’;e;S<>?'S-"; Xi 

1310 IF X*="NOBENO" THEN CLS : PRINT ' AT 10,3; FLASH 1 ; "PQTEM'S'PA 
NIC, -SCEOMDCES* ! " ; FLASH 0: STOP 
1320 IF CODE Xi=65 THEN LET SF-.50: PRINT AT 4,24; INK 0; "A" 
1330 IF CODE Xi=66 THEN LET SP=.35: PRINT AT 4,28; INK 0;"E." 
1340 IF CODE Xi>66 OR CODE X*-i:65 THEN GO TO 1300 
1350 FOR M=1 TO 3: RESTORE 1420 
1360 FOR N=0 TO 9 
1370 READ L,P 

1380 BEEP L, P: *REM'-NI*LDN6«-PLAY 


miseliie igre 71 1390 NEXT Ni NEXT M 
1400 PAUSE 300i RETUF'^N 
1410'';'REM«'MEL0DI JA* 

1420 DATA .2,9, .2, 14, .2, 14, .2,9, .2,5, 

us; 


7, .2, 11, .2, 11, .2, 14, .8, 


1 430<‘REM<;’ t ’S’NAVOD I LA** 

1440 CLS : BORDER 0 
1450 LET QW-'-l: LET CW--0 
1460 LET L$="*" 

149 *’’ " " 

•iy ■:> .i> .ili. •;> .;;i. 1 1 

1 500 LET Li|i=L*+ " V*TE J * I GFi I *RACUNALN I K*Z ANTE VA'!>*OD* I GRALCA , *DA* 
PONO V I ■!' Z A<>N J I M**MELOD I J 0* AL I *KOMB I N AC I J 0 . -f'K I *** J 0* J E*PRI- J * 
ON*ZAIGRAL. 

1 5 1 0 LET Li!i==L1iH- " PR I *TEH*UF'ORABL. J ATE*T I PKE":“><>***OD* 1 *D0*4 . 

•:> •:> ■;> •;> .i;i. .-y 1 1 
•;> 'i;;. •;> .i;:. ■!> .;;i. 1 1 

1 530 LET Li)i=L!liH- "MN06Q<‘Z.ABAVE*0E* I GRI *VAM''-ZEL I '-•<'-AVTOR*PFiOGRAMA** 
MARJAN*HANC*. o******-;- " 

1540 LET L$==L*^f 

1 550 LET L$-4.*+ *PR I T I SN I *T I PK:0*Z A^STAR'T'!'' I GRE"> ! '■> " 

1 560 LET L« =L$+ " .. 

1570 F'OR N=1 TO LEN L$ 

1580 PRINT AT QW, CW j L$ <N) ; AT aW,CWHs" I" 

1590 LET CW=CW+1 

1600 IP CW>30 THEN PRINT AT aw,31i"*"j LET QW=QW+1 ! LET CW=:0 

1610 IF L$ ( N) < > " * " THEN BEEP . 02 , 30 

1620 NEXT N 

1630 PAUSE 0: RETURN 


1 640*REM*L AHKO*SHRAN I S 
1650 SAVE "MEMOBF^lEAK" LINE 10 


72 ml seine igre 

4975 


V tej taktiCni igri ste upravljalec tovarne plJaC in se 
potegujete za Cim boljdi finanCni rezultat v polletju. VaS 
konkurent Je spectrum, ki bo seveda poskuSal zaslu£iti veC od 
Cloveka. 

□dlofiti se Je treba predvsem za te, koliko pijaCe bo vaSa 
tovarna izdelovala in po kakSni ceni jo boste prodajali. Pri tem 
morate paziti, da poplaCate svoje stroSke in zasluilte kakSen 
dinar. Pomembno pa je tudi, da niste dosti draiji od konkurence 
in se vam ne nabira prah na steklenicah v skladiSCu. 

V programu so Se Stirje pogoji, od katerih je moCno odvisno 
povpraSevan je po vaSi osveSilni pijaCi: vroCinski val , mrzli 
val , napovedano upadanje prodaje, normalne prodajne razmere. Ce 
boste pazljivi, boste zlahka pretentali raCunalnik. Skoraj po 
pravilu bo vaSa banka ob polletju bogatejSa od njegove. Morda je 
za to kriv tudi sir Clive Sinclair, spectrumov oCe, ki ravno ne 
slovi po preudarnih poslovnih potezah. 10 BORDER l! F'APER 6: LET c: = l 
20 LILT n==0! LET 1=0 

30 CLB ! PRINT AT 10, Bi; " ZE::JA'>ZA*DEMARJEM" 

40 PAUSE 150 
50 DIM m(12) 

60 SO SUB 1290 

70 INK O: PRINT AT 14,0;''<43I<-'V<njPRAVI'i'T0VARNE*PIJAC.* 

VASAF'IRMA<^'*JE*':>':4<0NI'::URENCA**<-T0VARNI ’ SPECTRUM’ . ‘>TV0JA«'«' 
NAL06A . ’>CE*J0SPREJMES „ * JE ! '> I ZF’OSLOVAT I *-;'V<’P01...LETA*VECJ I * 
PROF I TODD'-'KONKUREMCE . " 
so GO SUB 1380 
90 GO SUB 1290 

100 INK Oi! PRINT AT 1 4 , 0 j " <’V'*TEn ITk U 

PREDRA2L I ONE >QDL0C I TVE . 1 VOJ I 

OPOMAGAL AP r- 1 U I' LOG I TV I **'>KUL. I F.O ><’P I J ACE I ZDELDVAT I I N*<> 
P0:">l<AI<SN 1 Cl. N I J 0*PR0D A J AT I . " 

110 CiO SUB 1380 
120 F'ALISE 200! CLS 

130 INPUT “VPISI*IMEPT0VARNE ( MAX‘> in* 


miselne igre 73 150 F'RINT at’ 7, 10; "TEKMECh" 

1 60 F=R I NT AT 1 0 , 1 0 ; z $ ; AT 12,1 0 ; " SPECTRUM " 
170 BEEP .1,8 

180 PAUSE 250 
190 CLS 

200 IF- c> = 7 THEM STOP 
2 1 0 PR I NT AT 10,12;" ME8EC* " ; c 

230 PAUSE 150 

2 4 0 L E T == I N T ^ i F! N D * 4 ) + 1 


2 6 0 

IF >:==! 

THEN 

i-T;; I NT- 

AT 14 

A- 

"MAF 

OOELV 

'VROCINSKEGAOVALP 

2 '7 

IF m=2 

THEN 

PR I NT 

AT 14 

5 , 

"NAP 

OVED- 

'MRZLEGA*VALA" 

2 iii) 0 

IF" k=”3 

THEM 

PF:;; ]; j 

AT 14 

7? 

"MAF 

OVED- 

-UF'ADAMaA’’ 

290 

IF ;.!==4 

THEN 

PRINT 

AT 14 

3^ 

"NOFi 

MALN 

-POGOJ I " 

300 

GD SUE 

1 440 3; :t tj 

CLS 
320 

GO SUE 

1520 330 

IMF:: 0 
340 

PR I NT 

AT 3 , :i 

2'iz^ 


350 

I NPUT 

; "STEX 

ILO-^Zf 

BDJEV' 

■p 

JACE 

•=> ( ma) 

= 1 0 ) ■=■ " ; d 

360 

PR I NT 

4T 5,2 3770 

LET v== 

:> 
380 LET v=dtlOOO 
390 PRINT AT 7,23;v 
400 LET t=v+’4000 
410 PRINT AT ll,23;t 

4 2 0 I M P U T ' ' V P I S I «■ C E N 0 * Z A * Z A B 0 J <> ( M A X 4 1 0 0 0 0 ) * " ; e 

430 BEEP .1,8 

440 PRINT AT 13,23;e 

450 IF x==l then' 60 'sub 670 

460 IF k= 2 TF-iEN BO SUB 750 

470 IF- k==3 then GO SUB 750 

4B0 IF :!==4 THEN SO SUB 830 

490 PAUSE 100: PRINT' AT 16,0; " 

500 IF d<s THEM LET s==d 
510 PRINT AT 15,23;s 
520 LET w=5*e 
530 PRINT AT 17,23;w 

540 PRINT AT 19’23;w t 

550 PAUSE 600 
56>0 CLS 

570 L JI T n n -1 ( w - 1 ) 

5E30 BEEFF' .05i,3H BEIFIF' .05,6 

590 PR I NT AT 5 , 1 3 ; z * , AT 10,3;" FOJMULAT I VIM I -s pROF I T<> " ; n 

600 PAUSE 300: CLS 

610 BO SUB 1040 

620 GO SUB 940 

630 LET c=c-H 

640 IF c=7 THEN GO TO 910 

650 PAUSE 100: GD TO 190 

660 STOP 

670 GO SUB 1190 

680 LET q=INT (RND*6)+1 


74 miselne igre 690 F'R] rj I AT 1 ; 'E.FeCTFUJMOVA*PROD. !'Cf£NA*'';m(q) : PRINT AT 1,1; 

TV'CTiri FROD. *[;EINA'?-" : e 

700 IF- p moi' ■rilE:N I ITT s==10: LE:T p==6 
710 IF e>mCq) THEN LET p = 10: LET 5==6 
720 IF e==m(q) THEM LET s==8: LET p==8 
730 PAUEIE 200 
740 RETURN 
750 GO SUB 1190 
760 LET q==INT I R 140*6) +6 

770 PRINT AT 0, 1 5 " SPECTRL)MOVA*PROD . -'CENA* " ; m ( q ) : PRINT AT 1,1; 

TVQ J A***i>'">*pR 0D . *CEN A* " ; e 
7E30 IF E-!<m(q) ThIEIN LET s=4: LET p=0 
790 IF 6;>m(q) THEN LET p = 4: LET s=0 

800 IF e==m(q) THEN LET 3==2: LET p=2 

810 PAUSE 200 
820 RETURN 
830 BO SUB 1190 
840 LET q==INT (RND*12)+1 

850 PRINT AT 0, 1 ; "SPECTRUMOVA*PROD. -S'CENA*" ; m (q ) : PRINT AT 1,1; 

tvoja;“;-74«**prod. *cena*" s e 
860 IF e<m(q> THEN LET s==8! LET p=4 

870 IF e>m(q) THEN LET p=8: LET s==4 

880 IF e==m(q) THEM LET s = 6: LET p=6 

890 PAUSE 200 
900 RETURN 
910 CLS 

920 BEEP .05,6: BEEP .05,10: BEEP .05,8: BEEP .05,12 
930 PRINT AT 5, 8; "KONEC'S'lGRE" 

940 BEEP .1,40: BEEP .1,32: BEEP .5,36: BEEP .5,30: BEEP .1,40 
BEEP . 1 . 32 

9B0 CLB : PRINT AT 8,12; FLASH 1 ; "*STAMJE*" : FLASH 0 
990 PRINT AT 10, 5; 2$, AT 12, 5; "SPECTRUM" 

1000 PRINT AT 10,20;n 

1010 PRINT AT 12,20; 1 

1020 IF c=7 THEN BO TO 1260 

1030 RETURN 

1040 60 SUB 1520 

1050 INK O 

1060 IF !■; = ! THEN LET g = 8 

1070 IF x=2 OR h== 3 THEN LET g=0 

lOSO IF x= 4 THEN LET g=6 

1090 LET a^IN'X (RND*g)+4 

1100 LEFT b = a*1000 

1110 LET ■f==b +4000 

1120 IF a<p THEN LET p=a 

1 1 3 0 I... EF T d == p * (Ti < q ) 

1140 LET r = d-f' 

1150 LET l=l+r 

1160 PRINT AT 3. 12; "SPECTRUM" ; AT 5, 23; a; AT 7, 23; b; AT ll,23;'f;AT 
13, 23; m (q> ; AT 15,23;p;AT 17,23:d;AT 19,23;r 
1170 PAUSE 800 
1180 RETURN 

1 1 90 DATA 3000 , 4000 , 50Ci0 , 6000 , 8000 , 1 0000 
1200 DATA 1850,2250,2750,3750,4500,5500 
1210 FOR q==l TO 12 


mi seine igre 75 1220 f^EAD m(q) 

1230 NEXT q 
1240 I^^ESTORE 
12:50 RETUFiM 

1260 IF n>l THEM F>RINT FLASH 1 j AT 1 4 , 1 2 ; " ZMAGAL<>S I ! " 
1270 IF 1 >n THEN PRINT FLASH 1 s AT 1 4 ^ 5 s " SPET* JE-'>ZMAGAi 
'■ SPECTRUM I " 

1280 PAUSE 600! (50 TO 10 
1290 CLS 

1300 FOR i=l TO 7 

1310 INK Oi PRINT AT i , 1 1 ; , AT i „ 20s "III " 

1320 NEXT i 

133(!5 F’R J N T AT 0 J. j " " "I'O-IIIIIWIIHIIIIIIIIIIIIIHUIHHIII,;;;, m II 
1340 FOR r=2 TO '7 

1 3 S 0 I N K 5 ! P R I N T A T r , 1 2 1 | ' ' ' ' 

1360 NEXT r 
1370 RETURN 
1380 FOR r==2 TO 7 

1390 PRINT AT 

1400 PAUSE 100 
1410 BEEP .05,14 
1420 NEXT r 
1430 RETURN 
1440 FOR g=l TO 10 
1450 FOR -1=0 TO 7 
1460 BORDER -f 
1470 BEEP .02,f 
1480 NEXT -f 
1490 NEXT q 
1500 RETURN 
1510 STOP 

1520 CLS ! PRINT AT 3, Os "MEBEC**-? " ! c: 

1530 PRINT AT 5 , 0 ; " NAREJENO«'Z ABOJEV " 

1:540 PRINT AT 7, 0; "VARIABILMAOCENA" 

1550 PRINT AT 9, 0; " FT[ KSNA'illEN A 

1560 PRINT AT 1 1 , Os "SKUPMA*CENA" 

1570 PRINT AT 13, 0; "CENA*ZA*ZABOJ " 

1580 PRINT AT 15, 0; "STEVILO'S'PROD. *ZABOJEV" 

1590 PRINT AT 17,0; "DaHODEi<'S'OD<‘PRODAJE" 

1600 PRINT AT 1 9 , 0; " PROF I T<>AL I -s-I Z6UBA " 

1610 FOR a==0 TO 2; INK 5s PRINT AT a (" 1 ; " 
lllllllllll■Wllilllll■llllll" 

1620 NEXT a 
1630 FfETURN 


76 mi seine igre F=-L_OSCJ I Ci=» 


2452 

To Je ena boljilih miselnih iger v naSi knjiiici in tipkanje 
toplo priporoCamo. Program je zelo kratek, vendar efekten in 
dobro napisan. 

Vsi gotovo poznate igralno tablico s petnajstimi Stevilkami, 
ki BO zmeSane al i si jih zmeSamo sami , nato pa Jih moramo 
urediti po vrstnem redu. RaCunalnik vam na zaslon narlSe podobno 
igralno tablo, le da namesto Stevilk premikate prazen prostor. 
Stvar vam bo jasna takoj, ko Jo boste vtipkali in pognal i . Poleg 
premikanja Stevilk lahko programu naroCite, naj igralno tablo £e 
zme&a. To ni taka enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Slab 
program bi lahko ploSCo zme^al taka, da Je ne bi bilo vat moC 
sestaviti . 

Ko igro konCate, raCunalnik pregleda, ali Je tabla pravilno 
sestavljena. Ker ste pametni, boste to ugotovili tudi sami. 

V vrsticah 10 in 20 so izpisana navodila. Glavni del programa 
Je med vrsticama 100 in 260, kjer premikamo prostor ali 
zahtevamo dodatne moinosti , ki Jih ponuja program. V vrsticah 
270-340 se z definicijo v stavku DATA preverja, ali smo tablo 
uredili. De-finicijo lahko tudi popravimo. Cisto na koncu Je 
program za me&anje. Dolg Je le nekaj vrstic in zato meiianje 
traja dalj Casa. 

Naloga: V vrstici 60 spremenite zaporedje, npr. 2, 1, 3, 4, in 
posku&ajtc igralno tablico pravilno sestaviti. Morda se vam bo 
vseeno posreCilo, de boste popravili tudi stavek DATA v vrstici 
330. 10 PRINT "Navcjdila! ’ "Ta<>-progriMii''>si mul i 

sestavl j anka . <’S'*'pusGi cami kas'f'znak , '^''dokl 

s*pl osiCB. '■>Stevi 1 ke«'moraJabi t i <'-SBstavl Jene*po''' 

vrsti ■'>, tako-'>kot*sa-'>na*zacetki..k>. " ' ’ "Komanden 

av/narobe-'>'>*<>** 

kurz or j i " 

20 PRINT ’ ’ "PrDgram*se*'posname''‘'Z''’! ’ "'■•■'GO''''TO''''9999" 

30 PAUSE 0 

40 CLS i RANDOMIZE 

50 LET qqq=0! LET e=0! LET y=0! LET pQX=iO: LET pDy=7 
60 PRINT ’ 

70 PRINT 

SO PR I NT ’ " *9«-* 1 O'? 1 1 1 2 " 

90 PRINT ’ "■!>13'?14'*15'!'" 5 FLASH 1; FLASH 0 

1 0 0 PRINT I N V E R S E 1 ; A T 0 , 0 ; " ■'> ■«' '!> '* '? ? " i A T 8,0;" 'v' <> '* 

110 FOR s=l TO 7 : PRINT INVERSE 1 ; AT s,0; AT s,12;"?";: 

NEXT s 


mi seine igre 77 
120 

1 30 

140 

150 

libO 
1 70 
1 SO 

1 90 

200 

2 1 0 

220 

230 

240 

250 

260 


LET a$==SCRE:E:N* <pDy-2,pox): LEIT b*==SCFsEENS !pDy-2, poK + 1 ) : 
LET u*==a't+b'f 

LET a*=SCREEN4i <pDy+2,pox)! LET b't=SCREEN$ (pDy + 2, pox + l ) : 
LET d'$=at + b* 

LET a*=SCFtEEN$ < pay , pox -2 ) : LET b!t=SCRE:EN$ !poy,pax-3j! 

LE r 1 '^~=bS“^a‘^ E 

LET a*==BCREEN$ (poy, pax+4! : LET b$=SCREEN4- (pDy,pQX+3): 

LET r4.=biS+a$ 

IF y=l THEN 60 TO 370 

PAUSE 0: LET a$"INI<EyS!; BiEEF' nOinqqq 

IF a*=" 5 " AND poxOl THEM PRINT AT pDy,poxi;l$! LET pDx==pDX 
2'! LtIT C|qq=VAL 1* 

IF INKEYitO"" AND y = l THEN LET y=0: PRINT AT 10,0,,,,; 60 
TO 170 

IF ait>="8‘' AND poxOlO THEN LET qqq=VAL r4: PRINT AT poy, 
pox ; r-$ : LET pox ==pox +3 

IF' a$=" 7 " AND poy<>l THEIN F'RIN'T AT poy,pDx;uS: LET qqq=VAL 
uS: LET poy = poy--2 
IF a¥="p‘' THEN GO TO 270 
IF a*="m" THEN LET y=l 

IF a$="6" AND poy<>7 THEN PRINT AT poy,pox;d*! LET qqq=yAL 
d $ : L FI T p o y == p o y + 2 

PRINT FLASH 1 J AT poy , pox ; " : FLASH 0 
GO TO 120 


2 7 0*REM bpRAV/NAROBE^-fro 

280 LET r=0: RESTORE : FOR q=l TO 15: READ a.b.c$ 

290 IF SCREENS (:a,b)=cS THEN LET r=r-H 
300 NEXT q 

310 IF' r==15 THEN PRINT BRIGHT 1 ; AT 10,0;"***PRAyiLN0<>'S-s- 
SESTAyLJENO** M " : BRIGHT 0: FOR g=l TO 60: BEEP .01,g: 
BEEP .01,40“g/2! BEEP .01,RND*10: NEXT g; 60 TO 340 ' 
320 IF r<>15 THEN PRINT INOERSE 1 ; AT 10, 0; "x-xmaROBE* ! M '■ ! 
INVERSE 0: BEEP 1,-10: 60 TO 340 


1 ,7, "3" , 1 , 10, "4" , 3, 1 , ' 
D , , ” O " , 5) , FI , ” 1 ” , 5 , 11, "I 


330 DAT A 1 , 1 , " 1 " , 1 , 4 , " 2 ' 

7" , 3, 10, "S" ,5,1, "9" , 

4" , 7,8, "5" , 7, 10, "<>" 

340 INPUT "nDva''-’igra* ( j/n) ; LINE a$: IF" afi="j' 
350 PRINT AT 10,0;,, 

360 60 TO 120 
37Q»REM» <»>»MESANJE-»v-:-' 

380 LET e=INT (RND*4)+5 
390 BEEP poy/S0,pox 
400 LET aS=STR¥ a 

4 1 0 PR I NT AT 1 0 , 0 ; " PR I T I SN I xKATEROKOL I *T I F'KO " ' " ■: 

MESANJA" 

420 60 TO 180 

430 SAVE *"ni" ; 1 ; "SESTAVI* i " LINE 0 


, 4 , " 6 ' 


THEN RUN 


>ZA*KONEC* 


78 mi seine igre DOM I MO 


18100 


Med vsemi druSabnimi igrami Je gotovo najbolj popularna igra 
lesenimi pi o'Sei cami - domino. Otroci se spoznajo z njenimi 
barvami , pozneje pa se ob njej nekateri naudijo Steti . 

Tudi naS raCunalnik Je sklenil, da se bo nautil igrati to 
igro. V zadetku je imel najved problemov pri prijemanju lesenih 
ploSiiic. Padale so mu iz rok in take) so nasprotniki vedno 
vedeli, kakSne domine ima. Mavrica se Je razjezila in nekega 
pustega vefiera si Je napisala program, ki Ji omogoia enakovredno 
igrati s Slovekom. Domine niso veii potrebne. Vse se dogaja na 
tel evi z i Jskem zaslonu. Vidijo se domine v zalogi, Stevilo 
nasprotni kovi h domin in seveda domine igralca, ki bo poskuSal 
stisniti mavrico v kot. 

Prvi igralci so bill zelo zadovoljni z grafifino podobo 
programa in precej besni , ker raiunalni ka ni bilo tako lahko 
premagati. Bill so celo taki , ki so Sarili po programu, da bi si 
zagotovili tu in tam kakiSno zmago. 

Ce se boste tudi vi odlodili za igranjes domin s spectrumom, 
naJbrJ ne bodo odved naslednjl podatki. 

V vrsticah od 30 do ISO radunalnik zahteva vhodne podatke in 
pripravi zaslon za igralno polje. Qd 750 do 1999 so programske 
rutine za igranje dloveka in radunalni ka. V vrsticah od 2000 do 
2290 Je kontrola igre. V nadaljevanju programa so program! za 
prikaz in skrivanje domin, izpis navodil in tekst navodil. V 
vrsticah od 6000 do 6150 prenaSamo domine igralca in radunalnika 
v polje. V vrsticah 6200 -- 6390 kontrol i ramo, ali Je iztaor domin 
pravilen. Od 7600 do 7760 prenaSamo domine iz zaloge na kup 
radunalnika ali igralca. Od 8000 do 8060 riiSemo igralno polje, v 
vrsticah od 8100 do 8350 prikazujemo zalogo in radunamo 
vrednosti domin. Od 8400 do 8435 postavimo zadetne pogoje in od 
8440 do 8490 nakljudno razporedimo domine. Mabor gra-fidnih 
znakov postavimo med vrsticama 8600 - 8700. Na koncu med 8800 in 
3940 vpisLiJemo izbrano domino. 

Program Je malo dolJSi in Je primeren samo za spectrum 48 K. 


DOMINE 
R' '-'gBECiEliJEig:. ' 00: ■ ■ 

S CTilt»lilgliiiril3CTBIira lilil 

013. 3 4 - 56789 . 

n 00 

J Mtef 'I ca. 


0 1 - 3.3 45 6 7 89 


013345678 tg'r t*' '■ i ■■ 

a H MOJ MIhRO 

B 

MOO MIKRO0 tvoja peteza (I.K! 
Mav r i ca 0 7 


mi seine igre 79 30 CLS i PRINT FLASH 1 ; " USTAV I ^NASNEIDFON " 

40 l..,ET rez:i.==0! LE'T rezm=0 

70 IF PEEK £>5369== 127 THEN GO TO 100 

SO GO SUB 8600 

100 CLS ! PRINT AT 0. 12; " DQMIN E" 

1 1 0 F‘ R I N 1" A T 1 , 1 3 5 " O <3 " ! P R I N T A T 2 , 5 j " K r a n . 1 , .1 a n u a r * 1935": 
F'RINT ! F’RINT 

1 2 0 F' R I N T "All s m e m p r d s i t i z a t v a ,;i e i m e ■'"?■!■■ ( d o '■> 9 ’'i z n a k o v * i n 

ENTER ? " 

130 POKE 23658,8! INPUT LINE a*! POKE 23658,0 
140 LET Iil==a!ti: IF LEN a$;>9 THEN LET litid TO 9)=a$ 

150 PRINT i PRINT " Hval a* " s I iJi 

160 PRINT ! PRINT " A1 i ■■■‘potrebuj e T'’T"a;:; 1 ago'v'pravi 1 ■■>?'':’( d /n ) " 

170 IF INKEYi)i=="n'’ THEN 60 TO 300 

ISO IF INKE:Y$<:>"d'' THEN GO TO 170 

190 60 SUE 3000 

200 CLS ! (50 SUB 2600 

300 DIM Z»(S4)! DIM D$(30? 

3 1 0 I-' R I N T ! I-' R I N T " T r e n li t e k p r o s i m ( 1 5 * s ) " 

320 C50 EiUB 8400: ■'>REM4--i n i c i al i z ac i j a 
340 GO SUE 8000! ■!’REMI<>-izpis4pQl„:ia 

350 PRINT AT 20,0; I®! TAB 9irsi:;iiiAT 2 1 , 0 5 

360 LET q==l! GO sijB S 1 00 : ■i'REM'fr-pr i kaz * 2 al og 

370 LET dd-0! LET dl==0! L.ET 

380 PRINT AT 16,23; BRIGHT 1;I* 

400 F'R I NT AT 20 ,12;" KOI- 1 KO^DOM I N " ; A T 21,12; " 

410 Gt3 SUB 8800! LET iz = iz-l! PRINT AT 2 1 , i 2 ; 1 z ; " " 

420 IF iz<l OR iz>5 THEN GO SUB 7500! GO TO 400 
450 L..ET i 2 i F'OR !i=l TO w 

460 PRINT AT 20, 12; " IZVOLI*" ; s; " . ; AT 21 , 12; 

470 GO SUE 8800! IF i2'=0 THEN RUM 

475 IF CODE Zf ( i z > ==199 THEN GO SUB 7500: GO TD 460 

4430 60 SUB 7600 

485 PRINT AT 20,12!b« 

500 LET q==3i GO SUB 8100: PRINT AT 16,23; BRIGHT 1;!* 

510 NEXT 3 

520 PRINT AT 16,23; I*;AT 21,12;taai;AT 8,23; BRIGHT l 5 "Mavrica' 
5 3 0 F’ 0 R s “ 1 T D w ! P Fi 1 14 T A T 2 0 , 12; " p a b i r a m '!■■ " ; s ; " . <■' ' ' 

540 LET iz==INT ( 1 +27 . 5*RND ? : IF CODE ZiJi(iz)=199 THEN GO TO 
550 GO SUB 7700 

570 LET q=2: GO SUB SlOO: PRINT AT 8,23; BRIGHT 1 ; "Mlavri ca" 
580 NEXT s 

590 PRINT AT S , 23 ; Mavn ca " ; AT 20,12;t)» 

600 PRINT AT 16,23; BRIGHT 1;I$: PRINT AT 20, 12; "zaSetna* 
do mi na " 

610 GO SUB 8800 

620 IF iz==0 THEN GO TO 600 

630 IF CODE Z$< 12+56) ==199 THEN GO SUB 7500: 60 TO 600 
63!5 L-EIT miz=Uz 

640 PRINT AT 8,23; BRIGHT 1 ; " Mavr i c:a " ! F'RINT AT 16, 23; I* 

650 LET q==2! GO SUB 7800 

6 6 0 L E T Z * ( p ( 1 ) + 2 8 ) === C H R $ ( C 0 D E Z » ( p ( 1 ) + 2 8 ) - 1 0 0 ) ! L E T q == 2 : G 0 
SUB 8100 

670 LET 2$ (p ( 1 ) +28) ==CHR» (CODE Zf (p ( 1 ) +28) +100) 

680 PR I NT AT 20 , 1 2 ; b$ ; AT 2 1 , 1 2 ; b$ ; BR 1 6HT 1 ; AT 20 ,12;" SQDN I K 


80 mi seine igre 720 LET i=5i£i: LET iz=mi7.i i30 SUB S500 

740 IF THEN 60 TO 900 

TSO'-Rfeno-Mavr i ca^na-spotes i 

760 PRINT AT 2 1 , 1 2 ; b * ; A T 2 0 , 1 2 ; " S 0 D N IK"; A T 8 
havrica" 

765 LCT' i=2B: LET iz=p(l): GO SUB 8500: LET : 

770 LET iz=p(l): GO SUB 6000 
780 LET q=2: GO SUB 8100 
790 LET zl=zzl: LET z2=2z2: 60 SUB 7000 
800 GO TO, 1000 

900«REM'*-igralec<Tia*pDtezi 
905 F-’RINT AT 16,23; BRIGHT 1;!$ 

910 LET iz==miz: LET i==56: GO SUB 8500 
920 LET zzl=zls LET zzO-zO: 60 SUB 6100: LET dd==z2! LET dl=z2 
930 LET q=3: 60 SUB 8100 

940 LET 2 l=zzl: LET z2=z22: GO SUB 7000 
950 GO TO 1500 

1 000'>REI''l''>-i gral ec*na'" pQtez i 

1005 IF zala = 0 AND mavr==0 THEN LET pas=4: GO TO 2000 
1010 PRINT AT 20,12;b*;AT 21,12;bf 

1015 IP zalD-'O T P!EN LET pil:-™”I,F'" 

10 16 IP zalG — O and igra— O 1 HETT LET pas'“4-: GO TO 2000 

1020 PRINT AT 16,23; BRIGHT 1:1*; PRINT AT 20, 1 2 ; " t vc i a*pDt ez a<> ( 
";pS;")";AT 21,12; FLASH 1;"?" 

1030 LET a¥==INKE:Y3i 

loab IP ^ af P " AND CODE a* >64 THEN LET 5 S--CHR* (CODE aS-:32): 

1040 IF aS="ii. then 'go TO 1200 

1050 IF a$="k" THEN 60 TO 1100 

1060 IF ait="p" THEN GO TO 1400 

1065 IF a$="m" THEN 60 BUB 2400: GO SUB 2500 

1 0 7 0 F' R I N T A T 21,12; F LASH 1 ; " ? " ; FLASH 0 ; ' ' * «■ <> <> * * ■:> *■ «■ * <> ' ' 

1090 GO TO 1030 

1 1 00'>REM'5 -1 qr al eic s pobi ra 

1110 IP z ' HE.N GO SUE '7500: GO TO iOlO 

1115 LET ^ 1.. > 

1120 PRINf AT 20, 12; bS; AT 21,12;bT.;AT 20 „ 1 2 ; " ] z vol i " 

1130 GO SUB 8800 

1140 IF iz==0 THEN 60 TO 1010 

1150 IF CODE Z'$(iz)=i99 THEN GO SUB 7500: GO TO 1120 
1160 C-jQ SUE 7600: LET q=3! GO SUB 8100 
1170 IF zalo=0 AND mavr-0 THEN 60 TO 2000 
1180 60 TO 1010 

1 2 0 0 R E M ■■■' - i g r a 1 e c * p r e n a 5 a a- V * p o 1 j e 

1210 IF iqra=0 THEN BO SUB 7500: 60 TO 10] O 

1220 PRINT AT 20, 12; b$; AT 21,12;b$iiAT 20 , 1 2 ; " i z vol i " 

1230 60 SUB i3£!00: IF iz=0 THEIN 60 TO 1010 


23; BRIGHT 1;" 
zl=zl: LET zz2=z2: 


miselne igre 81 1245 PRINT AT 20,12^51^ , ^ . 

1260 GO SUB 6100^ LET' pasFO 

1290 GO TO 1500 
1300 GO TO 1010 
1 4 0 ( ) R E. M i cj r a 1 e c p r 0 p l.i s c a 

1410 IF zaloOO THEN GO SUB 7500^ bO TO 1010 

1^20 LET paa^pasH-O 

1430 IF pas<3 THEN GO TO 1500 

1440 GO TO 2000 

1500'^>RE:M-^> 1 gra'^^Navri ca 

1505 IF zalo^^^O AND igra^^O THEM LET pas^^=^4^ GO TO 2000 
1510 PRINT AT 16,23;; 1$;; BRIGHT 1 5 AT 8. OE^’Mavr x ca" 

1520 PRINT AT 2CLl2;b$^AT 20, 12? 'ban:rUUa^ i ra!Tr^><--" 5 AT 21,12^b'$ 

1525 IF THEM GO TO 1590 

1530 LEi ^ GO SUB 7S00 

1540 FOr “ 1 rO mavr 

1550 LEI "3 LET is^^^pCs) 

1560 GO ~"f 0500 3 GO SUB 6200 
1570 IF Pi— ! “-^0 THEN GO TO 1700 
1580 NEXT s 

1590 PRINT AT 20, 1 2 ;; b^ 1; AT 20 , 1 2 1; kupu j em‘' 

1600 IF :;:alc”0 THEN GO TO 1650 
1605 LFT xz^INT < H-RND^27,. 5) 

1610 IF CODE Z$(xz)=199 THEN GO TO 1600 

1625 PRINT AT 3,23;; BRIGHT 1 s "Navri ca’' 

1626 PRINT AT 20,i2^b$^AT 20 , 1 2 ; " anal i 2 i ram" 

1627 IF zala:::=0 AND igra^^^O THEN LET pas^43 GO TO 2000 

1630 LET LET iz^^mavr^ GO SUB 8500 3 GO SUB 6200 3 IF 

0rrQr:^:=O THEN GO TO 1700 
1640 GO TO 1590 

1660 GO TO 2000 

1730 GO SUB 7000 

1790 IF mavr>0 THEN GO TO 1000 

IBOO IF zalo==0 THEN LET M^Os LET I^=^Li.03 60 TO 2130 
1310 GO TO 1000 

1990 9 T-Qp 

2000'- REN - :'i Ini k 
2010 IF n-T." ■" THEM GO TO 10 
2020 PR I NT at S 23 ; "Mavr 1 c a 
1 AT 21 ,123 "SODNIK" 

2030 LET M~0: LET' iim-O 
2035 IF mavr-O THEN GO TO 2 
2040 FOR i^^l TO mavr 

82 miselne igre 

- 1 

IF zi>Mm THEN LET 

!ii'n--z 1 IF z2>rtm THEN LET 
NEXT i 

LET LET 

Iim=z2 IF igra-^0 THEM GQ 
FOR i-1 TO igra 

TO 2130 


2 1 00 
2 1 :i. 0 

LET iz-563 60 SUB 
LET 14'Z2 

8500 


2112 

IF zl>Im THEN LET 2113 

2120 

IF z2>Im THEN LET 
NEXT i 

Im=z2 


2 1 30 

OLS s F'RINT AT 0„ 

12: "DOMINE" 

; AT 

2 1 40 

IF li<I THEN 60 TO 

2200 2150 IF M=I AND mavr<igra THEN GO TO 2200 
2160 IF M=I AND HrnCIm THEM GO TO 2200 

2170 PRINT AT 10, 0; "BRAVO*" ; IS: PRINT : PRINT "Trenutni.* 
rez Lil tat " 

2 1 S 0 LET r e z i - r e z i * 1 
2190 60 TO 2250 

2200 PRINT AT 10, 0; “ Zmaga*,je*tDkrat*mo ja" ; PRINT : PRINT 
T r e n Li t n i * r e z u 1 1 at" 

2230 LET r e z m == r e z m + 1 

2250 PRINT "Mavrica*:*"; I*! PRINT TAB 4:rezm;TAB 12;rezi 
2 2! 60 FT" I NT : F'RINT " nova*i gra* ( d /n ) ? " 

2270 IF INKEY$="d" THEN PRINT : GO TO 300 

2230 IF IMKEY$="n" THEN PRINT " HVhLA*ZA* I6R0" : STOP 

2290 60 TO 2270 

2 4 0 0 * F( E M * - p r i T: a z * d o m i n * li a v r i c e 
2410 FOR i=l TO mavr 

2420 LET ZS(i+28)=CHR* (CODE Z* < i +28 ) 1 00 ) 

2430 NEXT i 

2440 LET q=2! GO SUB 8100 
2450 PAiJElE 1: PAUSE 100 
2460 RETURN 

2 5 0 0 * R E li * “ s k r i V a n j e * d G m i n * !i ci V r 1 c e 

2510 FOR i=29 TO 2S+iTiavr 

2520 LET Z-*(i)=CHR* (CODE Z*(i)+100) 

2530 NEXT i 

2540 LET q==2: GO SUB 8100 
2550 RETURN 

2Z!00*F(EIM*-gl fiva • 

26 1 0 CLS 

2620 PRINT AT 0. 12; " DOM I N E**sa" 

2650 RETURN 

2700*REM*~l::rmi 1 jenje+d. zp:i aa'+navodi 1 

2/10 F'RINT AT 2 1 , 0; "Napr B j **Pr e,j Tna*st ran**I gra " 

2720 IF IMi<EYf.= "n" THEM LET s'=0! 60 TO 2780'""' 

2730 IF INk:EY$ = "p" THEN LET 5=1: GO TO 2780 

2740 IF INk:EY* = "i" THEN LET 5 = 2: 60 TO 2780 

2760 60 TO 2720 


mi seine igre 83 300C t '£ M - n i jrj :i I a 

302C' I PFUir s F‘RINr ne-^>sa-^>st ara-^>dru3Fabna-'-M. gr a -'Z a'-' 

d/a -L L /a-, igralces.' i i:jh“ 1 '^>3 e<3:S<^-'^>r\az 1 i Sn i n ^ -^>ki 

j X h : t 1 jajD'-’pD' d \jnlj i <-’z-'->0---do<d6---pi kami . ” 

3030 PRINT s FOR i ==6 TO o FT Li-' -Is FOR ..R=^0 TO is PRINT C:HR$ < 

146-i-i ) n CHRi^ ( 153 -!-j ) ; s NEXT j s NEXT 1 s PRINT 

3 0 4 0 i--‘ R ]; N T s F' R i: N T ' ' F‘ i- a g r- a m •-• ji 0 •-• i z d 0 1 a in ••> z a. i g r o ••> m 0 d •-• 0 n i m ■■> <-■ 

i qr a I c 0 m‘'-d. n‘'--'‘'’T‘aS'i,ina I n i kom'-'-' ( Mavr i c a ) „ 1 cal-;: o''-d''iast op:<aj r i j ar---"---' 

d e 1 n i ''^p r og r am is” 

3030 00 SUB 2700 

3061 GO TO 3070 

3062 GO TO 3010 

3063 RETURN 
3070 GO SUB 2600 

3 : 0 8 C) F' 1-1 T Id T s F' R ![ M 'T' ‘ ’ D e? ]. ■> ••> ( A ) ••••• '•••• j 0 '•••■ '•> r"i a iii 0 n j n '•> •-> p o cJ p o r i '•> :i. g r a 1 c: la j. n 

mi ! pr ana 7'a'->i n^-abraSa^domi n 0 <"t 0 r'->kGntrol i ra'->pr avi I nostpctez » 
't‘ '■ asu-'>-'-d. z va,j an j a''>j 0 ''>i mei qr al c a i z p i -Baino'->''>''>n a ■•>■=>••> 

■ ' pt 1 1 pad 1 ag i . " 

3090 PRINT s PRINT '“DpI (B) ■^>pr 0 dstavl j a'^-naspr otn i ka'-' (Navri co) ■-■3 
i n ■••• J 0 z a t o '■■■ v a 0 - la ■•••' i z v a J a n . j a ■•••• <• n -a p i '0 N a v i-" i c a '•••' n a •••'■ 
svetl i, ••'dzod I ag i = " 

3100 PRINT s PhlNl ”P--U lC- pr edst al j a'^^sodn i ka , k i <Li. grD-^>odpr b’-' 
i n^Qb^koncu dr. I nb ] zmagnval ca. ••■44 J0?gov3<d-'i aat op ••"■"Lie 

na,ja''-/l Jen r j zpj i-jm , d 0 sn 0 fTr->--'"spodn jern-'-^oknu,, " 

3110 GO SUB 2700 
3120- GO TO 3121-1-b 

3121 60 TO 3130 

3122 GO TO 3010 

3123 RETURN- 
3130 GO SUB 2600 

3140 PRINT I RF'INI "F adisnal ni I ' 'VL-Lj., zmeFa dami ne'-"! n<" 

3 1 50 F'R I NT "Nat D''>'--/pra Fa''-"! grai ca „ kol ;i ko-'^dami nael i ■■>-v-<"z -a -Set kij.*-- l 1 

( j G ■-> 5 ) . I g I" a 1 0 c •-> n a t a ci o fn i n 0 •• " --^-p c> b 0 i-- 0 •'" z '••" v p i s o m I;: cj o i- c:l i n 
p o I J LA z a !!. a g a - F’ r C5 g r a m A ni u . j i bi p r o t :i. •'•" n a f .'. 0 7 S a ■•-•■ v -S' b t r ■t. o o \- n ' 

;L iTi 0 ) i n j i h " o b r a -S a. , t a k a d a j ;l h i g r a 1 0 c: v 1 d i = " 

3160 PRINT " Isto<"7te'vi 1 o domi ri'-"natD'^>'^>pDberr L: '--^.Li - I 1 . ) ! „ >Nato<" 
zahte'v-a, da’=>''-"i gral 0 c: px-edl o6'i '""-^dGmi no „ -'4-: 1 . O'^-l l pPrO'-"'-" 

vk I jLi-Si t i '-"v=>i qr D 1 n | r edstavi ••>-bvd ig- od. i 1 1- r . r ---< oanovi 
t 0 /-‘' 0 ''->dol o-Si kat 0 ra’=>domi naprva''>vst ~|; i igrc .n j;-< r.x 
■v-^>tr0t je'-ckno, " 

3170 GO SUB 2700 • 

3180 GO TO 31Sl"i-s 
31-31 GO TO 3190 

31 S3 RETURN 

11' a 1 0 z r 1 ' f . ■< M ' 1 F"' a S la n a 1 r-i i k "■■■ p a 0 ■•> ■-> 0. p >g r- o S i I c :3 m ••> i m a m "■■■' 


84 mi seine igre u. n a 3. r'l i k ■■■■• z a h t e v a ■■■■■ t i.i d i ■■■" rn e r „ ’ ' 

3220 PF-n INT " Ko'-'l qrai ec'->n i ma'-ij.-'t I'-r?, rits lic-irn nc- ^ z ah t e\ pr ^nosi z ••••■ 

zal DgB-'>z---ui- ai -ml Mjpi m) --X'l ri i cord j, na s- : i knu'-czal oga„ 

■•••■ R a i- Li n a 1 1 'l i !• ! c t.. I a '•••■ a v t: o m 't ■*- I- c: i n " p o r o .0 '= <"> J e •=> 

akti vTiDSti i'’’'Bn£?m'-"=>sp dr, ’ei. lI riu," 

3230 &0 SUB 2700 

3240 GO TO 3241-'i-.s 

3241 GO TO 3200 

3242 GO TO 3130 

3243 RETURN 

32450 GO 2600 

3260 F'R I NT s FF. I NT " I gr ad a 1 j uje ^ ■^■djok 3. or no •"N':: man j 

d a in i n v ■•> z a 1 a g i □ 0 ta a -•> i g r a I c a •=> <• s e d a . j ••> z li k a z □ m ■=> F' ( 

rep i.i T 3am) 1 ,a h k o ■-> p r 0 p u b t i t a ■•••■ p o t e z o ■-> n a p r' o t n i i< u » !•< o t o '•> 

stori taoba-i, prevz ame'->nadz or"'- sodn 1 k-'>''>;L rr'>'--''dol oS'i ''^zmagoval c::a= 

0 Si n Q V a z a '•> t o j 0 ••> T t s v i 3. o p :i. k n a p r 0 o sr^ i'. a 1 i Ft <• c3 a m i n a. hi ' ' 

3 2 7 0 F- R I N T ' ‘ I g r a 3. 0 c: ^ k 1 '■> o s t a n e b !■- 0 z ■-> d o fn i n ^ F: o . j a z a 1 o g a ■> p c; J ;|, a ^ '■> 

, j 0 '•> z cci a Q o V a 3. 0 c ••> a v t o a t i S n o , ” 

32S0 GO FUF ^ ) D 

3290 GO 1 !-s 

3291 GO 1 

3292 GO 10 31 “O 

3293 RETURN 
3300 GO SUB 2600 

3310 F’FIINT s F'Fi:INT "Napotki " 3 F’RINT 3 PRINT '' Pr i vno a 

k ci o 1 " < j i n a t ■^> j 0 p r- v a ■^> 2^ r F: a « V n cd s 7 1 0 v i 1 F: e ■^> n a p r- v e m ■^> m 0 s t la 
pDm0rii-*'3rF:o-->A. " 

3 3 2 C? F"' R ]; N T s I-’ R I N T "0 1::; -> n 0 |z r a v i i n 0 rn y i-i cj 0 ia s 0 p o „.i a v i ■■>n a p i 0 N E '■■■■ 

G F< E . R a F) la n a 1 n i F; F' a F; a •> n a t. a •> p r a v i I 0 n y n o s. " 

3.d30 F'1F' I NT 3 PR I NT ” NapaSnD''>''>z a.Sat i vn o r a- F: 3. i. cat i ■■■■■ 

z '-^LAkaz om*Q . " 

3340 GO SUB 2700 

3350 GO TO 3351 4.3 

3351 RETURN 

3352 GO TO 3250 

3353 RETURN 

3099 9 TQP 

6 O 0 0 F. E M ” p r 0 n o s> N a v r i c: a p o 3. . j 0 
6010 LET i-~2fD£ GO SUB S500 
6020 LET 2$ ( i -i-i q ) (mavr-i--2S) 

6030 LET, Z$ (mavr-t-2S) "CF-iR$ (199) 

6 C) 4 0 1... E 1" rn a\ y r ~ ni a v r — 1 
6050 RETURN 

6 1 0 0 !"' E Id - p i"- 0 n D 0 i g 1 - a 1 0 c ;• p cd 1 J 
6110 LET i^=^56s GO SUB 8500 
6120 LET 2T(iz + i )::;=Zi|i(igra+56) 

.6130 LET Z$(igra4-56)-CHR^Ii (199) 

■6 1 1- 0 L. E: 7' i g r z\ == i g i- <3 ~ 1 
6150 RETURN 

6 2 O 0 E M - p r 0 v 0 r‘ j a r'l ji 0 p i- a v 1 I n cd si t i ■•••• i z b a !- a 


miselne igre 85 6210 LET errDr=l: LET sf="D" 

6220 IF zlOdd AND z2<>dd AND zlOdl AND z2<>dl THEN RETURN 
6230 IF ddOdl THEN 60 TO 6300 
6235 IF q==2 THEM GO TO 6230 

6240 PRINT AT 20, 12; b*; AT 20 , 1 2 ; " kam * ( d /I ) " ; AT 21, 12; b$; AT 21, 
12; FLASH 1;"?" 

6250 IF INk:EY$="d" THEN GO TO 6230 

6260 IF INKEYS="1” THEN LET 3* = ''L"! GO TO 6280 

6270 60 TO 6250 

6280 LET error==0! PRINT AT 21 , 12; sS; "*«■" : RETURN 
6290 RETURN 

6300 IF i-l=dd AND z2=dl THEN BO TO 6235 
6310 IF z2=dd AND 3l=dl THEN 60 TO 6235 
6390 LET srror=0: RETURN 

7 0 0 0 R E: M - V p i 5 n o V e * d Q iTi i n e i n * p r i k a z 
7010 LET iz=0 

7020 IF NOT izlOdd AND zlOdl) THEN GO TO 7080 
7030 IF z2=dd THEN 60 TO 7060 
7040 IF z2<>dl THEN RETURN 
7050 60 TO 7280 

7060 IF z2<>dl THEN 60 TO 7240 
7070 60 TO 7200 

7080 IF NOT (zlOdd AND 2 l=dU THEN GO TO 7130 

7090 IF z2<>dd THEM 60 TO 7260 

7100 IF z2=dl THEN GO TO 7200 

7110 IF ■b$=‘'L" THEN GO TO 7260 

7120 GO TO 7240 

7130 IF NOT (zl=dd AND zl=dl) THEN 60 TO 7160 
7140 IF s®==''L" THEM 60 TO 7260 
'7150 -GO TO 7220 

7160 IF z2<>dl THEN GO TO 7220 
7170 IF z2=dd THEN 60 TO 7200 
7180 IF s«="L" THEN GO TO 7280 
7190 GO TO 7220 

7200 IF s*="L" THEN 60 TO 7280 
7210 GO TO 7240 

7220 LET D*(pd)=CHR* (10:*zl+z2): LET dd=z2 
7230 LET pd=pd+l: IF pd>29 THEN GO TO 7340 
7235 GO TO 7380 

7240 LET DS (pd) ==C:HR3i ( 10*z2+z 1 ) : LET dd = z 1 
7250 LET pd=pd+l: IF pd>29 THEN GO TO 7340 
7255 GO TO 7380 

7260 LET D$ (pi ) =CHR$ (10*z2+zl)! LET dl=z2 
7270 LET pl=pl-l: IF pKl THEN GO TO 7300 
7275 GO TO 7380 

7230 LET DS(pl)=CHRS ! 10*2 1 +z 2) : LET dl==zl 

7290 LET pl=pl-l! IF pKl THEN GO TO 7300 

7295 60 TO 7380 

7300 FOR i=30 TO 2 STEP -1 

7310 LET D!5i(i)==D* (i-1) 

7320 NEXT i: LET D* ( 1 ) =CHP* (199) 

7330 LET pl=pl + l: LET pd==pd+l: 60 TO 7400 
7340 FOR i=l TO 29 
7350 LET Dt (i ) ==D* (i + 1 ) 

7360 NEXT i: LET DS(30)=CHR4i (199) 


86 mi seine igre 7370 LET pl=pl-l: LET pd=pd--l 
7380 LET iz = :l 

7 4 0 0 F! E M - r i B a n J e 
7410 FOR i=l TO 30 

7420. IF CODE D*(i)=199 THEN GO TO 7460 

7430 LET y==12: IF i/2=INT (i/2) THEN LET y=13 

7 435 IF CODE D* ( i ) = 1 99, THEN PRINT AT y,i GO TO 7460 

7440 LET 1 1 = 1 NT (CODE DS(i)/10): LET z2=C0DE D$<i)--10*zl 

7450 PRINT INK bd;AT y,i;CHR$ ( 1 46+2 1 ) ; CHRS (153+z2) 

7460 NEXT i 
7470 LET iz=l 
7490 RETURN 


INK 2; AT 19, i;", 9": NEXT i 
1 ; "ONE+GREO" ! PAUSE 1: PAUSE 150 
INK bm,;AT 19,i;"P": NEXT i 


7500*REM'S-izpis+NE'5'GRE 
7520 FOR 1=12 TO 31: PRINT 
7530 PRINT AT 19,17; FLASH 
7540 FOR i=0 TO 31: PRINT 
7550 RETURN 


7600*F(EM'“'-preno5*z al oga >i gral ec 

7610 LET i gra=i gra+l : LET Z$ ( i gra+56) =CHR$- (CODE Z*(iz)-100) 
7620 LET Z*(iz)=CHR* (199): LET zalD=zalD-l 

7630 PRINT AT INT ( ( i 2 - 1 ) / 1 0) +3, ( i z -lO* I NT ( ( i z- 1) / 1 0 ) ) *2 ; " + 
7640 RETURN 

7700+F:EM*-pr eno5''>zaI oga >Mavr i ca 

7710 LET mavr=mavr + l : LET ZS (mavr+28 ) =Zit ( i z ) 

7720 LET zalo=zalo-~l: LET Z*(iz)=CHR$ (199) 

7730 PRINT AT INT ( ( i 2 - 1 ) / 1 0 ) +3,. ( i z - 1 0* INT ( ( i z-1 ) / 10) ) *2; "<> 
7740 RETURN 

7S00''>REM'"-"~i z b i r a'^-Tiez az el ene''>domi ne 

7810 LET iii=mavr: LET iz=23: LET kkk=100: IF q=3 THEN LET 
iz=56: LET iii=igra: LET kkk=0 
7820 DIM p(iii): DIM t(iii) 

7830 FOR i=l TO iii 
7840 GjQ SUE: 8500 

7850 IF zl=z2 THEN LET t(i)=13+zl 
7860 I F z 1 < >z 2 THEN LET t ( i ) =z 1 +z 2 
7870 NEXT i 

7380 FOR i=l TO iii: LET max=0 
7890 FOR j=l TO iii 

7900 IF t(j)>maK THEN LET mai-;=t(j): LET (iimaK=,j 
7910 NEXT j 

79.20 LET p ( i ) =rnma:-! : LET t (mmax ) =-t (mmax ) 

7930 NEXT i 

7940 FOR i=l TO iii 

7950 LET t ( i ) =-t ( i ) 

7960 NEXT i 

7965 PRINT AT 9,23; 

7990 RETURN 

8000*REM'“— i gral no+ppl _ie 

3010 LET bp=6: LET bm=4: LET bn=0: LET br=3 

8020 PAPER bp: CLS : PRINT AT 0. 12: " DDMINE ” ; AT 1 , 13; 


misalne igre 87 8030 FOR i=0 TO 31: PRINT INK bm;AT 2,i;"R";AT 6,i;"«"i|AT 10, 
i t-Vr lEA i AT 19,i;''fl": NEXt' i : PRINT INK bm;AT 20 

1 1 ; "A?" ; AT 21 ,11; "fi" 

8040 FOR i=0 TO 9: LET x = 3+i *'2: PRINT INK bn;AT 6,K;i;AT 10, 
x;i;AT 15,x;i: NEXT 1 

8050 FOR i=l TO 3: PRINT INK bn;AT 2+i,0;CHR* (64+i);AT 6+i , 
0;CHRf (64+i);AT 15+i,0;CHR$ !64+i): NEXT i 

8060 RETURN 


8 1 0) 0 * R E M p r i k a z 2 a 1 o g 

811 0-'-REIi'A'-i i *skupi na* ( 1 ■■■"z al oga , 2'>mavr i ca'f'3*i praise) 
8115 LET ii=q!*REM«-domine 


81 20<-'REM*-vrednost i : *00 -66*ofjkr i te"'*dDmi ns; 1 00-1 66*z akr i te* 
domine; 1 99*ni A-domi ne 
8125 LET bd=0 

8130 IF ii=l THEN LET yz=3: LET iz=0; LET 111=23: 60 TO 8200 
8140 IF 11=2 THEN LET yz=7: LET iz=28: LET iii=mavr+l: 60 TO 
8200 

9150 IF 11=3 THEN LET yz=16: LET lz=56: LET iii=igra+l: EID TO 
8200 
8160 STOP 

8200 FOR 1 = 1 TO 1 1 1 
8220 LET y= I NT ( ( 1 - 1 ) / 1 0 ) 

8230 LET !!=(l-10i|<y) *2 

8235 IF CODE Z*(i+iz)=199 THEN PRINT AT y+yz , x ; BO TO 

8240 IF CODE Z$(l+iz)>66 THEN PRINT INK ' bd ; AT ' y+yz , x ; "AS " : 60 
TO 8290 

8250.60 SUB 8500 

8270 PRINT PAPER bp; INK bd;AT y+yz , x ; CHR* ( 1 46+z 1 ) ; CHR* (153+ 
z2) 


8290 NEXT 1 

8300 IF 11=1 THEN PRINT AT 5 , 23 ; " z al oga" 

8310 IF 11=2 THEN PRINT AT 3, 23; " Mavr i ca 

8320 IF 11=3 THEN PRINT AT 16,23:1$ 

8350 RETURN 


8400+REM'->-l nl ci al 1 z aci ja 

8405F0R 1=1 TO 30: LET D$ ( 1 ) =CHR$ (199): NEXT i 

8406 LET pas=0: LET s$="D": LET p$="I,K": LET pl=13: LET pd=14: 

LET lgra=0: LET mavr=0: LET zalD=2g 
8410 FOR 1=1 TO S4 
8420 LET Z$ ( 1 ) =CHR$ (199) 

3430 NEXT 1 
8435 DIM p(2S) 

S4-40'“'F(EM*-nakl juicna'^postavl tev+doml n 
8445 LET 111=0 

8450 FOR 1=6 TO 0 Ei'TEP -1: FOR j=0 TO 1: LET 111=111+1: LET p( 
i i 1 ) = 1 0 * i + j + 1 0 0 : NEXT j : NEXT 1 
8460 FOR i=l TO 28: LET j=INT ( RND* . 99* 1 1 1 + 1 ) 

8470 LET Z$(i)=CHR$ (p(j)): LET p(j)=p(iii): LET ii 1=111-1 
3480 NEXT i 
8490 RETURN 


88 mi seine igre S S 0 0 Fa' E li — d C3 1 o c a n j s z 1 i n z 2 

SS05 IF CODE Z!S ( i -!-iz ) THEN STOP 

S510 LET z”-T10DE ZT < i -i-i z ) : IF z >66 AND 


: 167 


r'HEN LE 


8515 

LET zl=IMT (z/10): LET z2=z 

-10*z 1 

S02u 

IF z 1< 0 

OR z 1 >6 uF^ z2>0 OR 

z2>6 THEN STOP 

6'b30 

RETURN S600' 

~ p o s t a V 1 1 E^ V --=• s e t a ■•••• U D G 1 


8610 

RESTORE 

8670: L E; T i i == 2 1 


3620 

FOR i==l 

10 i i 3 HEAD a*i FOR 

j==0 TO 7: READ z 


a $-t- j j, 'A s 

NEXT j! NEXT i 


8640 

RETURN 3 6 6 

DAI " a " 

, 0, 4, 4, BIN 010101 1 1 

,BIN 01 01 01 01, BIN 

S 6/ 6 1 

DATA "b'’ 

, 0, 126, 66, BIN 01111 

010, 10,251,0, 0 

6 6 7 0 

DATA "a" 

, 0 , 1 2 7 , 6 5 , 9 3 , 9 3L 9 3 , 

65, 127 

3 cu / 1 

DATA " b ” 

, 0, 255, 193, 221,221, 

221 , 193, 255 

3672 

DA 1 A *' c 

, 0, 127, 127, 127, 127' 

127, 127,127 

3673 

DATA "d" 

, 0, 127, 127, 127, 119, 

127, 127, 127 

B 6 ''4 

DATA "e” 

,0, 127,95, 127, 127, 1 

27, 125, 1 2 7 

3675 

DATA "f" 

, 0, 127,95, 127, 119, 1 

27, 125!. 127 

3676 

DATA ‘'g“ 

, 0, 127,93, 127, 127, 1 

27,93, 127 

3677 

DATA "h" 

, 0, 127,93, 127, 119, 1 

27,93, 127 

3678 

DATA ‘'i*' 

, 0, 127,93, 127, 93, 12 

7,93, 127 

3679 

DATA "j" 

■1 O ii 05 l5 11 055 055 ^ 055 

255 , 255 „ 255 

3630 

DATA ’UP' 

, 0,255,255, 255,247, 

255, 255, 255 

3681 

DATA "1" 

, 0, 255, 253,255,255^ 

255 !, 223, 255 

3632 

DATA "m" 

, 0,255, 253, 255,247, 

--',•1 rz, i~’ --i •-1 1::; cr 

-..J , .4.. , .4.. -..J •- J 

3683 

DATA "n" 

,0,255,221,255,255, 

255 , 22 1 , 255 

E’634 

DATA “o" 

, O , 255 , 22 1 , 255 , 247 , 

255, 221 , 255 

3685 

DATA "p‘' 

, 0, 255, 221 , 255, 221 , 

255, 221 , 255 

3686 

DATA Pq" 

,0,4,4,BIN'o101011 1 

,BXN 01010 101, BIN 


1 23 S6S7 

DATA '‘r" 

, 0 , 1 26 , 66 , EO: N 0 1111 0 1 0 , 1 0 , 1 , 0 , 0 

8638 

DATA 'NP' 

, 20, 3,28,34,32, 34, 2 

3 , C) 

0.ijOCJ 

DATA "t" 

, 2u , 3 , 28 3 34 , 2!4 , 63 , 5 

6 , i.J 

E) 6 

DATA "u” 

, 4d ,16,60,4,3,16, 60 

, C) 

8 700 

STOP SBOO" 

17:EM-->-vp i 

a i z tD r at n e ci c m i n e 


BSl 0 

PRINT I 

MK CHAT 21,12;; FLA3 

-1 ir'?"^ FLASH 0^ 

8S20 

LET 1Z--0 8340 

LET a==CDDE INKEY* 


SB45 

IF 

THEN RETURN 


SS50 

I F a 6 

AMD a<iOO THEN LET 

iz-'H.Ols ta--97) ; GO 

SS60 

IF a >47 
TO 8910 

AND a<58 THEN LET i 

z^a-~4S5 PRINT AT 

SS70 

60 TO 8840 


3830 

PRINT AT 

21 , 12;; CHR$ (a--32) n 

FLASH 1;"?” 

8890 

[.TIT a-CC 

DE INi<EY$ 


3900 

IF a >47 

AND a <58 THEN LET i 

z+a-NSs GO TO 

89U-5 

GO TO 38 

90 


S9 1 0 

PRINT AT 

21,13^a--4Ss LET iz 

-- 1 z 1 

3920 

IF iz>23 

THEN 60 SUB 75005 

60 TO SSiO 

8940 

RETURN 
POKE USR 


GO 


miselne igre 89 It*''--'' . A’/ •: 

• .'Jti , ;. ^ V 

4'i 4. -.<1 T.iJ f:.: \ 

•■■■'•'' . . r. ; t £V<f«i?:i ■'T. u . 

'• ■ . ,*'J I i .» r !>■ i :'> I 

■ '■■:>■ •''•.•:■/ 1 ‘iiyj’ I . 

• ' ' * ■ ' • 

’ \r’. .>0 

. i I r- i I'. > . . • ,, ) 

' ■*«■• '•*■■.■ '■ Cr /'•' '"i'' 

■ t j’w ;< firJft* t.-i.f. ‘«.' 

, ** :i'rVtli« -.'i'-i ; "t,. . 

, I • ■ , '’'i . ■ _ I- ■ .Jtl' ,* ,» i"'*, '» r. iH!-.- ■■ „■ - 

1 . 

' ^7^*, iit 

!• - ■ -.c 'v.- -,'••• .i'-? -p' 

' ' ' ■ .-i'': ,■ ' • , / i- , i r . • , -.r .T 4 . ■' . I 

' , M- V'- ^ 

•■ .IV (Pi f. <'- r'' — 

••',t ' ,*•■ '■•.•. /,i, o •■ . 

TV?.*"'’ 'jt; . -V vii .-¥5’ h''=v 

Vi i - ■ i* *' 1*7 , 

: ■ . . . . --Ci • 

: . . .-715 V.: .i.,- . . • 

: .v.i ry.z, vffv.c'.' •■v-t:-'*. • 

4 • ’ . ' i . . * i . -T , -V- ■ 7 r ’ 1 P * *7 " I • 

, ' V T' , tj: . . 

I , .■! .y-y rij4, . -tc . 

, ' : >■’; '... iv • yi''. •ii:,. '- vitf i.' .■« i 

' *■ ' nT-i. i 

' ^ * . t • *. r .>'(.■ I ! . Ivf 'iy . -•> i" ' '■’j;*; 

■■ 'V..;. : . • it.;;. ,• 4' . «ii*. V -■■ . itrii • ■ 'V 

' ‘ V / ' -V nv t; ^ “ a 

V ■ . . .: i .»■ .(t,' ‘ . . . ■ 

A . .. ■ lib • i'j:-. •y’.f'i. ■ -'1 

. ■ ■ .> I . • V i. <•. . • *.<.,;■> .v: 

1 ’ • • ‘ I * * "I ■ ' V t*^' ‘ 'V 'V ^ 7‘ i* ' * *' ' 

. •. - ■ ■>; WL' , ',.J •S;- 

• ' ■ i.’T;' i / .1*^;.. I'M ai'.iv X.. 

'.’T'f'i’ . O' -a ' 1 , i’ll'' •: ‘"T-v: 

T . . ' I-'; » , . • fi.?--., ) »- *.|.. . ...w- 

■ ri'i» ■ 

V 

•C*-. 'i.,!' •■'‘5*. - 1 

\ 

t.5 J 

■ . 


4?.: 'll Vi. :: 

•*v. -- Ta 

] 
■ »y. 

i f *!», fcj 

1 

*. • . 
ry c,: '% 

i 


‘ . 

l-J- ■ 


'If- 

•> 

4 ■' 


'A- r. tit-. -'V 

t -*- t: 1. 4?^:' 

.■V.. : ■ •?& - 


< 

. 


lit' ■ ’ -li 

IZCiBP.fi2EVfiLHI PROGFlfiHI MMOZEUMJE IIM DELJElslJE 


B65 

Program bi lahko imenovali tudi Ciciban mnoJi oziroma Ciciban 
deli. Je zelo kratek in skoraj zastonj. Z njim pa si bodo lahko 
obnovi 1 i znanje le starejSi. Na%i otroci tega ne bodo veC 
potrebovali, saj je v de^el i ie toliko uvoienih radunalnikov in 
kal kulator jev, da odgovorni menda razmiSljajo, kako bi iz njih 
delali umetna gnojila. 

Program za mnoienje in deljenje izbira Stevila taka premeteno, 
da se deljenje zmerom izide. V vrstici 270 je z matemati £:nim 
izrazom vdelana za^fita, da otroci ne vpiSejo rezultata. Videli 
pa baste, da bodo z nekaj i znajdl ji vosti ob41i tudi to oviro do 
lep4e prihodnosti. 

10*REM«MN0ZENJE*AND->DELJENJE 

20 lANDOMIZE 

30 LET sm-0 

40 LET sc=0 

50 FOR n=0 TO 23 

60 READ d 

70 POKE USR " A " +n , d 
SO NEXT n 

90 DATA 0 ,24,0, 255 , 255 , O , 24 , 0 
100 DATA 0,1,3,6,140,216,112,32 
110 DATA 195,102,60,24,60,102,195,129 
120 INPUT !'MNOZENJE'>ALrf’DELJENJE?«'(M*ali*D) ",c$ 

130 IF C!t(l)="m" OR cik(l)="M" THEN LET s*="x"! 60 TO 160 
140 IF C!t(l)="d" OR c4i="D" THEN LET 5f.= "A"! GO TO 160 
150 GO TO 120 

160 IF s*="A" THEN GO TO 230 
170 LET rl=INT (RNDt900) +100 
ISO LET r2=INT <RND*10)+1 
190 POKE 23692,255 
200 LET ca~rll<r2 

210 PRINT AT 21,0jrl; "^"sr 2; 

220 60 TO 270 
230 LET r 1=1 NT (RND*100)+1 
240 LET r2=INT (RND*100)+1 
250 LET ca=rl 

260 PRINT AT 2 1 , 0 ; r 1 * r 2 ; " ; s* ; " ; r 2 ; " *=*■ " ; 

270 INPUT LINE m*: LET ans=VAL mDi: IF mSOSTR* VAL m* THEN GO 
TO 270 

280 LET sm=sm+l 

290 IF ans=ca THEN 60 TO 340 

300 BEEP 0.9, -12 

3 1 0 PR I NT I NK 2 ; CHRii 146;" " ; 

320 PRINT ca 

330 GO TO 370 

340 BEEP 0.3,12 

350 PRINT INK 2;CHR* 145 

360 LET sc=sc+l 

370 PRINT : PRINT 

380 IF sm=20 THEN 60 TO 430 


92 izobraJevaIni program! 390 PRINT PAPER 6; INK V; AT 0, 3; "SESTEV'KI : ; sm 
400 PRINT PAPER 6; INK 9;AT 0, 1 7; "REZULTATs <b ; sc 
410 PRINT AT 1,0; ' 

429 SO TO 160 

430 PAUSE 250 
440 CLS 

450 PRINT PAPER 4; INK 9; AT 8, 1 ; " IMEL*SI*" ; sc ; "«PRAVILNIH<‘ 
ODGOVOROV 

460 PRINT PAPER 4; INK 9;'<iO» AT 10, 3; '' 2MANJKAL0*JE'>VPRASANJ " 
470 STOP 


1587 


Ce ne znate seStevati , znate pa udrihati po raCunalni ku, vam 
svetujemo, da vtipkate tale program. Morda zna seStevati kak^en 
drutinski dlan? Tudi njemu bo tovrstno znanje priSlo v iivljenju 
Se kako prav, saj se da bodo pomnilni^ke £ipe z vdelanim 
seStevanjem vsaj Se nekaj dasa vstavljali v glave naSih 
osnovnoSol cev. 

Program je napisan lepo in ima nekaj didaktidne vrednosti . 10*REM*SESTEVANJE*8<*0DSTEVANJE 
20 RANDOMIZE 
30 LET sc=0 
40 LET sm=0 

50 PAPER O: INK 7: BORDER 0 
60 CLS 

70 FOR n=0 TO 15 
SO READ d 

90 POKE USR "/9"+n,d 
100 NEXT n 

110 DATA 60,126,219,255,189,195,126,60 
120 DATA 60,126,219,255,195,189,126,60 
130 LET a=INT (RND*40000) +10000 


izobradevalni programi 93 150 LET b=INT (RND*40000> +10000 
160 LET sn=l 

170 IF RND>0.48 THEN LET sn=-l 

180 IF sn<0 AND (a-bX 10000 THEN SO TO 130 

190 PRINT AT 9, 13; a 

200 PRINT AT 10,13; 

210 PLOT 105,34: DRAW 40,0 
220 PLOT 105,60: DRAW 40,0 
230 IF sn<0 THEN PRINT AT 9,19;"-" 

240 IF sn>0 THEN PRINT AT 9,19;"+" 

250 LET ca=a+b*sn 
260 LET sm= 5 m+l 
270 LET a(*="" 

280 PRINT PAPER 6 ; INK 9; AT 1 , 2; "POSKUS: +" ; sm 
290 PRINT PAPER 6 ; INK 9;AT 1 , 18; "PRAVILNIH: <>" ; sc 
300 LET k*= INKEY* 

310 IF k*="" THEN BO TO 300 

320 IF k*>"9" OR k*<"0" THEN GO TO 300 

330 BEEP 0.1,9 

340 FOR d=l TO 20: NEXT d 

350 LET a*— k*+a* 

360 PRINT AT 12,18-LEN a*; a* 

370 IF LEN a*<>5 THEN 60 TO 300 
390 IF VAL a*=ca THEN GO TO 490 
400 BEEP 1,-12 

410 PRINT PAPER 2; INK 9; AT 17, 1 1 ; "POSKUSI*ZNOVA I 

420 FOR J=10 TO 22 

430 PRINT INK 2; AT 12,_i;CHR* 145 

440 BEEP 0.2, -12 

450 PRINT AT 12, J 

460 NEXT j 

470 PRINT AT 1 7 , 1 1 . 

480 GO TO 260 
490 BEEP 0.4,12 

500 PRINT PAPER 6 ; INK 9; AT 17, 12; "PRAVILNO I " 

510 LET sc=sc+l 

520 FOR j=9 TO 13 

530 FOR k=10 TO 22 

540 PRINT INK 6 ; AT j,k;CHR* 144 

550 BEEP 0.07,6 

560 PRINT AT J,k;"*" 

570 NEXT k 
580 NEXT j 
590 PRINT AT 17 , 12 ; 

600 60 TO 130 


74 izobraJevalni programi viviote; 2 j e; 


2191 


Se vam je ±e kdaj zgadilo, da ste v petek all soboto zveter na 
poti domov zgubili ravnoteSje? S tern programora ga boste morda 
spet na£li. Program je izabra±evalen in svetujemo vam tipkanje z 
namenom, da se bo nekaj osnov matematike in ravnoteija naudi 1 
vaS mlaj^i bratec, ki hodi tja nekam do tretjega razreda osnovne 
^ole. 

Radunalnik vam na zaslon izri^e tehtnico z neko tedo na eni 
strani. VaSa naloga je, da z uteimi , ki jib imate na voljo, 
izberete prav takSno teio. Ce znate vsaj malo matematike, vam 
pri nalogi ne bo spodletelo. 

Program vam sestavi nalogo v vrsticah 20 in 50 oziroma 500. V 
nadaljevanju riSe tehtnico, nagnjeno na eno ali drugo stran in 
kondno tudi vravnoteieno. Kaj programu dodati? Ce va4 bratec ali 
sestrica ne bosta pravilno reSila naloge, vas bo moril in 
zahteval, da mu pomagate. Potolatite ga z nekaj dodatnimi 
vrsticami, ki bodo ob napadnem odgovoru povedale, katere uteii 
bi bilo treba izbrati. 20 RANDOMIZE 
30 LET sc=0 
40 LET tr=0 
50 CLS 
60 LET k=25 

70 PRINT PAPER 6; INK 9; AT 0, -4; "POSKUSOV; " ; tr 
80 PRINT PAPER 6; INK 9;AT 0, 18; "REZULTAT: ; sc 
90 FOR j=l TO 30 STEP 5 
100 PRINT PAPER 2; INK 9; AT 15,i;k;"g" 

110 LET k=k*2 

120 NEXT j 

130 60 SUB 520 

140 LET ic=INT (RND*5!+2 

150 LET tt=0 


izobratevalni programi 95 1 60 LET r= ( I NT ( F<ND*63 ) + 1 ) *25 

170 PRINT PAPER 4; INK 9; AT 2 , 0 ; " TOO JA<' TEZ A«-Z AORA'v'NOVES JF* " 

; r; "g. " 

180 LET tr=tr+l 
1 9 0 PRINT AT 3,10;" <> '> <> c- * ' ' 

200 LET d=0: GO SUB 660 

210 PRINT INK i c ; A T 1 0 , 1 0 ; " " 

230 FOR j=l TO 6 

240 PRINT PAPER 4; INK 9; AT 20, 0; "ALI'>HOCES*" ; k; "g-’UTEZ?* ( 
d=da/n=ne) " 

250 LET a*=INKEYf 

260 IF at- = "" THEM 60 TO 250 

270 IF at.= "D" OR a*=="d" THEN LET tt==tt + k: PRINT PAPER 3; INK 
9; AT 17, (,j-l ) *5 + 2; " 1 " 

280 IF a$<>"D'’ AND a!S<>"d" THEN PRINT PAPER 6; INK 9; AT 17 (i- 
l)*5j+2;''0" ' ’ " 

290 FOR d=l TO 50: NEXT d 

310 BEEP 0.1,9 
320 NEXT j 

3 3 0 F'' R I N T I N K 2 ; A T 8 , 18; " ■> ■■■■ ' ' 

340 for d=l TO 50: NEXT d 
350 IF tt<r THEN 60 TO 490 
360 LET d=l: 60 SUB 660 
370 PRINT AT 10. 10; 

380 PRINT AT 8, 18; "'S-i-S"?*-;-" 

390 IF tt>r THEN GO TO 460 

400 LET d=0: 60 SUB 580 

410 PRINT INK ic;AT 9, 10; "»■■■" 

420 PRINT INK 2; AT 9, 18; "■■>■■1*" 

43k;) BEER 0.4,4: BEEF' 0.7,3 

440 LET sc=sc+l 

450 60 TO 500 

460 LET d=0: GO SUB 740 


470 

PRINT 

1 NK 

ic;AT 8,10; 

' iHilffl" 

430 

PRINT 

I M!< 

2; AT 10,18; 


490 

BEEP 

1,-12 500 

FOR d 

==^1 TO 

100: NEXT d 

: PAUSE 

5 0 

GO TO 

50 520 

FL..DT 

95, SO 530 

DRAW 

60 , 0 540 

PLOT 

125, SO 


550 

DRAW 

, 50 560 

CIRCLE 125 

1 30 , 4 


570 

RETURN 580 

PLOT 

OVER 

d ; 90, 12;0 


590 

DRAW 

OVER 

d ; 70, 0 


600 

DRAW 

OVER 

d; 0, -30 


6 1 Cj 

PLOT 

OVER 

d; 150, 100 


620 

DRAW 

OVER 

d; 20, 0 


630 

PLOT 

OVER 

d ; 90 , 1 30 


640 

DRAW 

OVER 

d ; 0, -30 


650 

RETURN 660 

PLOT 

OVER 

d; 90, 120 96 i zobraSeval ni programi 670 

DR'AW 

OVER 

d i 70 , 20 

6B0 

DRAW 

OVER 

d ; 0, -30 

690 

PLOT 

OVER 

d ! 1 50 , 1 1 0 

700 

DRAW 

OVER 

d; 20, 0 

710 

PLOT 

OVER 

d ; 90, 90 

720 

DRAW 

OVER 

d ; 0 ,'30 

730 

RETURN 


740 

fW-DT 

OVER 

d; 90, 140 

750 

DRAW 

OVER 

d ; 70 , -20 

7 6 C) 

DRAW 

OVER 

d ! 0 , -30 

770 

PLOT 

OVER 

d; 150,90 

7B0 

DRAW 

OVER 

d! 20, 0 

790 

PLOT 

OVER 

d ! 90 ,' 1 1 0 

SCO 

DRAW 

OVER 

d ! 0 , 30 

8 1 0 

RETURN izobraievalni programi 97 I^LO^O I ISIE 


2189 

UCeno bi programu rekli matematidna izobraievalna enota za 
osnovnih ^d 1 . Radunalnik nariSe lik, ki je sesbavljen iz 
Cetverokotni ka in trikotnika. Izradunati je treba celotno 
PloSdino sestavl jenega lika. Ce odgovor v prvein poskusu ni 
radunalnik vpra^a po plo^dini samega detverokotni ka in 
plo^dini samega trikotnika. 2a delno pravilen odgovor dobi 
igralec polovico moinih todk. 

V programu bodo navdu£eni programerji popravili precej podasno 
zapolnjevanje trikotnika z barvo. Lahko pa dodajo radunanje 
drugadnih al i kako drugade sestavl jenih detverokotni kov. 10*REM*PLDSCIIME 
20 LT cp=40 
30 LET lp==90 
40 DIM s(2) 

50 DIM p»C2,7) 

60 RANDOMIZE 

70 CLS : F'RINT AT 10 , 1 0; " C*B+ 1 /2E* ( A-C ) " ; F'LASH 1 ; AT 17„6;" 

ZAP0MI<>SI*T0*F”0RMUL0'' : FLASH 0 
80 PAUSE 100 

90 I NPIJT " 1 *AL I *2* 1 6RALCA?'F " ; n 
100 IF n<l OR n>2 THEN ED TO 90 
110 CLS ;; PRINT AT 1 0 . 6 ; " I BRALCEVO/i <•■ I ME/n i ? " 

120 FOR j=l TO n 

130 PRINT AT 13, 10; " IGRALEC*" : i 

140 INPUT pSij) 

150 NEXT j 
160 CLS 

170 FDR 1=1 TO n 

ISO LET a=INT (RND*7)+4 

190 LET b=INT (RND*8) +3 

200 LET c: = INT (RMD*5j+3 

210 IF c>=a THEN GO TO 180 

220 LET sa=a*S 

230 LET 5b=b*8 

240 LET sc=c*a 

250 F'OF; j = cp TO cp--1+=;c 

260 PI...0T 1 p , J 

270 DRAW INK 4;sb,0 

280 NEXT j 


98 izobratevalni programi 


3CiO DRAW I Nk' 2 ; sb , sa-sc 
310 DRAW INK 2 ; 0, -■■■ < 5a-=c ) 

330 for k = lp--l+sb Tt/ Ip STEIP -1 

340 IF point (k,,j)==l THEN LET k=60: 60 TO 360 

350 F4_DT INK 2;k,,j 

360 NEXT k 

370 NEXT j 

3S0 F‘F!;INT Pit 1 6-- 1 N'T' a/2N 1 3'f-b ^ a i A" 

390 F'RINT AT 18,IMT 1 l+b/2! b ; "==13" 

400 PRINT AT INT 1 6-C/2, 3; c ; " ==C" 

410 PRINT AT 20,0iip!t(l) ; " , *KOLIKSNA-:’JE'«'CELOTNA" ’ "PLOSCINA?*v-S'<>-> 
420 INPUT ans 

430 IF ans==c*b + b/2* <a-c) THEN GO TO 710 
440 BEEP 0.8,-8 

450 PRINT AT 20,0; p* (1 ) : " , -'KOL I KSNAS'JEopLOSCI NA" ’ " 
PRAVQKOTNIKA?* 

460 INPUT re 

470 IF rc=cJ! THEN 6,0 TO 520 
480 BEEP 0.8, --8 

490 PRINT AT 20,6; " , *PLOSC I NA*PRAVOKDTN IKAPJE*" ; c *b ; " 

500 PAUSE 200 
510 60 TO 670 

520 PRINT AT 20,0; p$ (1 ) ; "KOLIKSNA<>JE*PLOSCINA" ’ "TRIK0TNIKA?<‘*7* 
530 INPUT tg " 

540 IF tq==b/2* (a--c) THEN BO TO 590 
550 BEEP 0.8, -a 

560 PRINT AT 20,0; "PLOSCINA'S'TRIKOTNIKAPJE* " ; b/2* <a--c ) ; 

570 PAUSE 200 
580 60 TO 670 

590 PRINT AT 20,0;p*(l ) ; " , «T<0LIKSNA4JE4CEL0TNA" ’ "PLOSCINA?'"'**-** 
600 INPUT an<s 

610 IF an s=c *b +b /2 * (a-c) THEN 60 TO 640 
620 BEEP 0.8,--S 
630 60 TO hi' 

640 BEEP 0.3,8 
650 LET s(l)==s(l)+l 
660 60 TO 730 

670 PRINT AT 20,0; "*pp**CEL 0TNA<5PL0S(;:INAAJE«'" ; c*b+b/2* (a--c ) ; "*■* 

680 PAUSE 200 

690 CLS 

700 60 TO 740 

710 BEEP 0.3,8 

720 LET s(l)=s(13+2 

730 CLS 

740 PRINT AT 1 , 4; p® ( 1 s ( 1 );"****"; p* (2) ; "A; s (2) 

750 NEXT 1 
760 60 TO 170 


izobraievalni programi 99 Z « !=■ O Ft E D jr 1=1 


MogoCe bi bil boljSi naslov Testiranje spomina al i kako dobro 

Keiuko ''nr™Camet''^''f"° ^tevilko. San, vem svojo telefonsko 
r Pamet, §e nekaj drugih pa imam zapisanih v 

telefonski iroenik, S programom Zaporedja pa sem si sposobnost 

pomnjenja tako povetai , da zdaj vem na pamet tudi Stevilko, ki 
pove toden das - 95. ai-eviiKo, ki 

Program vam bo na zaslon zapisal neko zaporedje. Vzemite si 
das in si dobro oglejte Steviike. Ko mislite, da jih znate na 

radunalnik^"^"'^^® obirali, Jo bo pritisnil 

radunalnik sam. Potem vas daka teiji del naloge, namred 
vtipkati, katera tipka je to bila. 

Ko'' vas^'^br g°lJufali. NaJ vam izdamo zvijado! 

^ . y?® ^ radunalnik v vrstici 300 vpraSal po Stevilki 

pobrifiite narekovaje in vtipkajte m*. Videli boste, da se ne 
boste nikoli zmotili. ’ 

Nalogas Popravite to pomanjkl ji vest programa, tako da 
goljufija ne bo ved mogoda. Pri reSitvi uporabite tunkcijo VAL 


OOREM'^'ZAPOREDJA 
:i RANDOMIZE 
0 LET t=l 
:> LET sc==0 
O LET tr=0 

-■) PRINT PAPER 4 5 INK 9s AT 6,4s 

:> PRINT PAPER 4s INK 9.5 AT 8 ^ 4 - 

;■) PRINT PAPER 45 INK 9- AT 12,2 


. OSTEVILKE" 

. *BARVE" 
PRITISNI*1*ALI< 


:i LET a*= INKEY* 

5 IP then go to 90 

) BEEP 0.2,8 

I IF AND a*<:;-"2" THEN 60 TO 90 

' LET m*="" 

I CLS 

! paper 65 INK 9s AT 0 , 45 "ZAPOREDJEs " s tr 

FFSINT F'AF'ER 6 s INK 95 AT 0 , 20 ■ "REZl II TAT ■ " ■ <i-r 

I PRINT AT 6,65 ■ ' ■ 

LET c = INT '(RND*6)+1 
' FOR j==l TO t 
IF a*="2" THEN GO TO 240 
' LET r=INT (RND*10) 

PRINT PAPER CS INK 9 s rs 
60 TO 260 ' ' 

LET r=INT (RND*?) 

PRINT INK rs"M"s 
LET m»=m*+BTR* r 
NEXT j 
PAUSE 500 
PRINT AT 6,6s" 

PRINT PAPER 4; INK 9, AT 1 A. in* ” TUn.T •:>nnfT:rn inc.'' 


INK 9 s AT 16 , IO5 "TVOJ'^ODGOVOR? 


100 izobra^evalni program! 3.1.0 INPUT n* 

320 LET tr=tr+l 

330 IF THEN BO TO 460 

340 BEEP 1,-12 

350 CLS 

360 PRINT PAPER 3!| INK 9; AT 6,4;" 
370 PRINT AT 10,6; 

380 IF a*="2" THEN GO TO 410 
390 PRINT PAPER c; INK 9;m* 

400 GO TO 440 

410 FOR j=l TO t 

420 PRINT INK VAL, (m* (J ; 

430 NEXT .1 
440 F'AUSE 400 
450 GO TO 130 
460 BEEP 0.3,12 

470 PRINT PAPER 4; INK 9; AT 18,11 
480 LET sc=sc+t 
490 LET t=t+l 
500 PAUSE 150 
510 60 TO 130 


ZAPDREDJE*JE 


; "PRAVILNO ! 


izobraievalni programi 101 MODEL VESOLJ<=* 
1204 


Ponazonli bomo gibanje dveh teles v polju gravitaci ie in v 
odvisnosti mase enega in drugega. Matematidni problem niti ni 
tako zelo zahteven, saj uporabljamo Newtonov zakon sile in 
gibanja. Izradunane rezultate podajamo v obliki zarisane todke 
na zaslonu. Za risanje takSnih demonstraci jski h slik, kot ie 
naSa, so v dasih brez radunalnikov porabili ogromno dasa. Mali 
spectrum opravi to v pribli±no petih minutah. 

Na zadetku program pobere podatke. Kote navedemo v stopinjah, 
program pa jih prevede v radiane in jih posreduje radunalniku. 
Vrednosti kotoy so lahko negativne. Zadetni poziciji obeh teles 
podamo s koordinatama x in y, ki ju ie poznamo iz obidajnega 
risanja po zaslonu. Koordinata x naj ne bo vedja od 170, ker 
bomo drugade popacali tabelo vhodnih podatkov, ki se nam napiSe 
Ob desnem robu. 

Narisali smo simulacijo gibanja zeml ja-mesecs telo z vedjo 
maso se giblje okrog sonca (na zaslonu je samo deldek te poti), 
telo z manjSo maso pa tako, da seSteva svojo orbito s potjo 
vedjega telesa. Slika je narisana z realnimi podatki in je 
pribliien posnetek dogajanja v vesolju. 

Za lastna raziskovanja vesoljskih zakonitosti enostavno 
pretipkajte program in vnaSajte podatke, ki jih lahko preverite. 

Tudi ta program bo delal veliko hitreje, de ga boste prevedli 
s kompilator jem. MODEL VESOLJA 


M 1 = :l. 0 0 

R 1. == 0 ' 

X 1 . = 0 

y 1 == 1 3 0 

M ill!' ii;;. & © 

tS - C;:; : 

l“t ilTi' lii-l 

0 

S 0 

t;? ~ Ll. 0 


1 CLS : F^'FaNT "M0DEL*yES0LJA<>” ; PRINT 

5 INPUT "Prvo<''teI Q! -S'masa?*" ; ml ; " *h i trost?* " ; vl ; "kot?*'';al! "* 
kor-d . x?x" ; j, ; "'O'kDDrd . y?‘>" : y 1 ; "<'Drugo*tel d: *masa'?*" j m2; " 
hitrost?*"; v2! "*kot'?«-'i . ^2; "^koord . x 2 ; "*koord . , y 2 ; " 

*qravit aci jska*konstanta?*" ; q ; CLS ■ . j 

10 F='RINT TAB 23; "Hl = " ; ml : PRINT'-rAB 23;"vl = "!vl: PRINT TAB 
23; "Al = " ; al : PRINT TAB 23; "xl ";k 1! PFU:NT' TAB 23; "yl = " ; yl : 
PRINT TAB 23; "M2==" ; m2! PRINT TAB 23;"v2=";v2: PRINT TAB 
23;"A2=";a2! PRINT TAB 23; "x 2== " ; x 2: ' F'R I Nt’ TAB 23;"y2=";y75 
PRINT TAB 24; "G=";g ' . / , x - 


102 izobraievalni program! ir r. r I , cin_L; 

F- F ■ .1 1 i ; r 1 r r 
40 LET -f g==Q*Mil*m2/^f ' "''^<y2-yl ) * (yE-y 1 5 > 

50 LE!T pF'ii==HTN ABS ( ( y2-y 1 ) / ( 1 ) ) 

5 5 L E T -f 1 K == f g * C OS d h i * S 6 M ( ;■; 2 - H 1 ) : L E T f 2 x == - -f 1 ;■! 

60 LEFT T 1 y^^-f g *SI N phi*SBN (y2--yl): LEFT ■f2y=--fl,y 

70 L EF T s 1 :•! = V 1 :■: * ci t + a 1. x * d t * d t / 2 : LET s 2 x = v 2 x * d t + a 2 x * d t * d t / 2 

75 LEFT vix=vlx+alx*dt: LET v2x=v2x+a2x *dt 
SO LET aly=f ly/ml II LET a2y=='f 2y/m2 

i35 LET 5 ly==vly*dt + aly*dt*dt/2: LEFT s2y=v2y*dt+a2y*dt*dt/2 
90 LEFT V 1 y ==v F. y-i-a 1 y xdt. ;; LErFT ■■■■-OEy^vxFy-i-aLydidL 


95*REM* 


izobraievalni program! 103 H— ivl I l=iMGL_E^KI I 

5609 


Ta izobraievalni program bo vlil samozavest vsem osnovnoSolcem 
in srednjeSolcem, ki jih stroge tovariSice angleSSine neutrudno 
spraSujejo sedanjike, preteklike in pretekle deieinike. 

Svetujemo, da program vtipkate sami , ker se boste kar spotoma 
naueili kopice nepravilnih glagolov. Zgradba programa je Se 
dovolj nataneno razloiena v stavkih REM. 2a zboljSavo vam 
svetujemo, da dopiSete 4e nekaj nepravilnih angleSkih glagolov. 

e ste preleni za to, se v Soli ne zgovarjajte na nas. Zaradi 
dopolnitev boste moral! popraviti tudi stavek DATA v vrstici 

1 O a CLS ! BEEP .: 
AT 7, 10; INK 


>,28: GO SUB 900: BORDER 3: GO SUB 250: PRINT 
1; PAPER 4; BRIGHT 1; FLASH 1 ; "USTAVI ^‘TRAK" : 


8*REM*dol oAi mo*kDnstante*i n-'>zaAetne~'vrednosti 

10 RANDOMIZE PEEK 23672: LET st=3: DIM e$(7.30): DIM m(st) 

11 LET stDpnja=l: LET 

12 LET o*="": FOR i =0 TO 255: LET o*=o!t+CHR$ i: NEXT i 

15 RESTORE 16: FOR i=l TO st : READ m(i): NEXT i 

16 DATA 9, 18, 23: *REM-'’Stevi lo'"'glagalov'"'na*posamezni*stopn ii 

20 GO SUB 750: 60 TO 30 ' 

25 BORDER 3: INK 1: 60 SUB 250 


29*REM* -s-gl avni ^rnenu* 

30 PRINT AT 7,10j INK 3; "GLAVNI*MENU" ; INK 1 : AT 12.10;" 

Stopnja:*"; PAPER 4; BRIGHT l; 5 topnia 
40 PRINT AT 15,10: PAPER 4; BRIGHT 1:"T‘';: PRINT "estiranie"; 
45 PRINT AT 17,10; PAPER 4; BRIGHT 1;"P";: PRINT "onavl j an je" 

50 BEEP .3,11: BEEP .3,7: BEEP .3,9: BEEP .7,2: PAUSE 15: 

BEEP .3,2: BEEP .3,9: BEEP .3,11: BEEP .5.7 
60 LET a*=INKEY*: IF a*="" THEN GO TO 60 

70 LET j=C0DE a*-4S; IF j >0 AND j<=st THEN LET stDpnja=i: 

PRINT AT 12,19; PAPER 4; BRIGHT l;j: 60 TO 60 
75 IF j=32 OR j=64 THEN BORDER 4: 60 SUB 400: GO TO 25 
80 IF j=36 OR j=6S THEN BORDER 5: 60 SUB 700: 60 TO 
90 BEEP .2,15: GO TO 60 


104 izobraievalni program! 
100’*REM'*i zber i 

110 LET i=INT (RND*LEN r$)+l 
120 LET _i=C0DE r$<i) 

130 LET r$=r*( TO i-l)+r»(i+l TO > 

140 RESTORE 1 OOOH"J It 1 0 
150 READ , i it , t$ , p!S , a$, b* 

160 RETURN 

200'>FiiEM-'''2 gradi mD*kDntrol ni '-''ni z 
210 LET rit=D$ ( TO m(stapnja) ) 

220 RETURN 

250'~REM*g lava 

260 PAPER 7: CLS : PRINT AT 2,7; INK 5; " " ; AT 

3,7;" INK 1; PAPER 5 ; " Ang 1 eSki *gl agol i " ; INK 5; PAPER 

7; "I"; AT 4,7;" -^iO*- 

270 RETURN 

300'i''REM*Izpi Semo’t'gl ago! 

310 INK 1 

320 PRINT AT i , 1 ; "SI ov: <>*“ ; BRIGHT 1; PAPER 6; INK 2;s!t;! 

PRINT cit 

330 PRINT AT i +2, 1 ;" In-f !<>■»•«•" ; BRIGHT 1; PAPER 4; INK 0;iit;: 
PRINT cit 

340 PRINT AT i +4, 1 ; "Ptens! «■" ; BRIGHT 1; PAPER 4; INK 0;t*; 

345 IF ait="" THEN PRINT c* 

350 IF a*<>"" THEN PRINT PAPER 5; INK 0;a$;! PRINT cf 

360 PRINT AT i+6,l;"Ppart BRIGHT 1; PAPER 4; INK 0;p*; 

365 IF b$="" THEN PRINT c* 

370 IF b*<>"" THEN PRINT PAPER 5; INK 0;b*;: PRINT c« 

380 RETURN 
400''i’REM<’pDnavl janje 

410 60 SUB 200: 60 SUB 250: INK 3: PRINT AT 7, 10; "PONAVLJANJE: " 
420 GO SUB 100: LET i=12: GO SUB 300: PAUSE 350 
430 IF r*="" OR INKEYit="!'" THEN RETURN 
440 GO TO 420 

500*REM*vnaSan je'-i'-gl agol a 

510 INPUT AT 5,0; AT 1,0; BRIGHT 1; INK l;(s$)’’ INK O; LINE !•!*’ 
LINE yt’ LINE 2 $ 

520 RETURN 

600'>REM-’i'p os t a V 1 _i amo'* vp r aSan j a 

603 60 SUB 350 

605 FDR v=l TO LEN r$ 

610 GO SUB 100: 60 SUB 500 

615 IF !.!*+yit+zit="" THEN LET w*="": RETURN 

620 LET n= (xitOi $) +2* (yitot* AND (ytOa* OR >'$="")) +4* ( z *<>pit 
AND (ztObit OR z $="")) 

630 IF n THEN 60 TO 650 

635 PRINT AT 1 ,1; INK 3; PAPER 6; FLASH 1 ; "PRAVILND" ; 

636 BEEP .2,15: PAUSE 3: BEEP .15,8: BEEP .15,20: BEEP .3,15: 
PAUSE 10 

637 PRINT AT 16, 7; ; 

640 LET prav=prav+l: 60 TO 680 


izobra£evalni programi 105 649 RETUR'N 

650 PRINT AT 12,1; INK 2; PAPER 7; FLASH 1 ; "NAROBE ! " ; 

655 FOR i=-10 TO -20 STEP -1: BEEP .03,1: NEXT i: PAUSE 
660 PRINT AT 12,l;e3i(n>; 

670 let' w*=w!t>+CHR$ j 

675 PRINT AT 1 4 , 1 ; "Pravi 1 no-> je: " : LET i = 14: 60 SUE 330 
677 PAUSE 250 

680 IF rfO"" THEN 60 SUB 850 

6S5 LET j=12: LET i=20: 60 SUB SOO: POKE 23689,24 
690 NEXT v: RETURN 

7 0 0 R E M * t e 5 1 z n a n j a 

710 6t) SUB 200: 60 SUB 250: PRINT AT 6,11: INK 3; TEST I RAN JE": 
LET kalo=l 

720 LET prav=0: LET w*="": 60 SUB 600 

730 IF THEN RETURN 

735 LET i=9: LET j=9: 60 SUB 800 

740 LET r*=wi: LET kol o=kol o+l : BEEP .15,32: BEEP .1,27: 60 TO 
720 


750''>REM'-'spDrQAi 1 a*o''>napakah 

755 FOR n=l TO 7: READ e$(n): NEXT n: RETURN 

760 DATA "NapaAen*je-'>inf initi ve. " 

761 DATA " NapaAerr"' je*past''''t 0 nse . " 

762 DATA ''Napak'''-5ta'*prvi <'-dve'"'Dbl i ki . " 

763 DATA ''NapaAen ''Lis''^past''''parti ci pi e. " 

764 DATA "SamD<'past*ten5e*je*pravi 1 en . “ 

765 DATA "Otaa-'pretek 1 a*Aa'3a'>3ta*napak . " 

766 DATA “ Vse*tri *051 i ke''>so<*napaAne I " 

SOO*REM-"paAi sti mo*deI ^ekrana 
310 FOR k=j TO i 
820 PRINT AT k,0:c* 

830 NEXT k 
840 RETURN 

850'“’REM'7i z pi Semo*rez ul tat 

855 LET i=9: LET j=9: 60 SUB 800 

860 PRINT AT 9,1; INK 3; PAPER 6; BRIBHT 1 ; "Kol D ?> " ; kol o; " / " 

; LEN r^; 

870 PRINT AT 9,12; INK 3; PAPER 6; BRI6HT 1 ; "Prav* " ; prav; 

880 PRINT AT 9,21; INK 3; PAPER 6; BRI6HT 1 ; "Narobe“>" ; lEN w* 

890 RETURN 


900*REM<’pri pravi mo^ASO 
9J0 RESTORE 950: FOR i=l TO 3 
920 READ a?: FOR j=0 TO 7 
930 READ 1 : POKE UBR a$+J , I 
940 NEXT j: NEXT i: RETURN 
950 DATA "A ",20,8, 23, 32, 32, 32, 28,0 
960 DATA "S" , 40, 16, 56, 64. 56. 4, 120, 0 
970 DATA "D", 40, 16, 124,8, 16,32, 124,0 
1000 DATA “zbudi ti«se" , "awake", "awoke", "awoke", 
1010 DATA "bi t i be" was ", "been " 

1020 DATA "rodi ti ", "bear ", "bore" , "born " , " ", "borne" 
1030 DATA "pihati " , "bl Dw" , "blew" , "blown" , " " , " " 


"awaked ' 


106 izobraievalni prograini 1040 DATA "pr inesti ", "bring" , "brought" , "brought" , " " , " " 

1050 DATA "resat i ", "cut ", "cut ", "cut " 

1060 DATA "pi ti ", "drink" , "drank" , "drunk" , " " , " " 

1070 DATA " Auti ti ", "-feel ", "tel t" , "felt " 

1080 DATA "pozabi ti " , "forget" , "forgot" , "forgotten" , " " , " " 

1090 DATA " i meti ", "have" , "had" , "had" " 

1100 DATA " 1 eBati 1 ay 1 ai d" ," 1 ai d " 

1110 DATA " sreAat i ", " meet " , "met " , " met " , " " , 

1120 DATA "pi aftati ", "pay" , "paid" , "paid" " 

1 1 30 DATA "pol oBi ti , "'■postavi ti " , "put " , "put " , "put" , " " , " " 

1140 DATA " teAi ", "run ", "ran" , "run " 

1150 DATA "vi deti ", "see" , "saw" , "seen" " 

1 160 DATA "di Sati " , "srael 1 " , "smelt" , "smelt" , "smelled" , "smelled 
1170 DATA "pokvar i ti " , "spoi 1 " , "spoilt" , "spoilt", "spoiled" , " 
spoi 1 ed " 

1 180 DATA "vreAi " , "throw" , "threw" , "thrown" , " " , " " 

1 190 DATA "pi sati ", "write" , "wrote" , "written" , " " , " " 

1200 DATA "bi ti , s'tepsti " , “beat" , "beat" , "beaten" , " " , " " 

1210 DATA "postati " , "become" , "became" , "become" , " " , " " 

1220 DATA "zaAeti ", "begin", "began", "begun", 

1230 DATA "krvaveti " , "bleed ", "bled", "bled", " " , " " 

1240 DATA "z 1 omi ti " , "break" , "broke" , "broken" , " " , " " 

1250 DATA "gr adi ti " , "build", "built", "built", " " , " " 

1260 DATA "goreti , "■■■Bgati " , "burn" , "burnt" , "burnt" , "burned" , " 
burned " 

1270 DATA "kupiti ", "buy", "bought", "bought", "" 


izobraievalni programi 107 

,./ ,' ■■■*“'■■ *' i'^ '-I' •' -lb''' f-iH’’ ,'“1 

“ '■•" , ‘ ' '■ " "■ d'l.i 

” ' ^ ‘ I';'- 

'J.'' ' "''"i •!<■•)!. ' 1 * •. ' '.* 4 ltU '■ '■^7 -.,{ 

I .- i: 4 fay ,' r>*75-tk*’' ; '■;' 

'"' ' / ■■'"■■■'■*’<!■'»'.'' 'i'U'" -I c ■ ( 5 * • 

>au .'.-S'/. . 

' ' • »* 7 . ' , 'M . *■ 


» 


• KV.T .t • :i < & 


' \ ■}.'•) » ■••’»V' 

i ■ * . '* .i- 


, . * / r ' w ' 

vi'vr* V ‘J- 


' \;r ■ 
*' 


./■ ■? t<kj te%*’ 

-■-.tv,..- 


H -i ■ , ■■ 

■»’■ »“'»*. - * 

■ r'-'A 

' ,'-V • . <., 

V 

, ' '■. ^«jEr , , ' 

. 

"'f’l* --i'. '•' 

V ‘ * A ♦ fc" '’’ 


A 

t :<■;■ 

• a'^' ' ' 

' lij W / 

A*' 

J*'a; < 

, ' •^- . A 

'■ 1 

. '■ >V ' •!■. " 

J ‘ ' 

1 ' * '■** 

- j' A ■■■'■ ' 

. ■ • '-' .•» . i- ri ■' 


■ • 

■ 

,t.^. - 


■7. = • •- , 

■■iCfa. . ■ J’ . 

* tv • « ' ; , 

». -A 

"’ •■ O art* 

, ' ' li^v 

* ' i • J* ^ A ^ ' 

,«Y, /i* 

*-■> ’ 

' , ’ 

* 1 ’ 

rt. ™ vA 

7*-.‘ 

1 l-i *. , 

/ '-■ t.vi » • 

< 

'I t*. ‘ , 


' ' ’• * 


’ '\ 


S.\. 

t- 3 

;;;;;^ 

'. ' •' h)» . , 

. .iif;* 

' •‘iU * t " 1 

M I 


*• 

> ■ ••;' 
» '•' Vi 
' •- »■' 


v r*' s 


' V ■ V* ■ 

■j 'f i. ■ • 
.•;*-.cr' £^ 1 . ,. 

• ^ fv; 

M *• ;. iif- 
«. j < • ; i 


-;- A’ . 

;••■■)■. .-V 


5 ’ , <• M 

■ A >«; 


r I 
LiPORfiENI PROGRflHI SEMftiF^OFi 


4004 


Program bodo vtipkali tisti, ki si smudarskih in podobnih 
tekmovanj ne ogiedujejo naslednji dan na posnetkih, ampak 
Spricajo 4olo in sluibo, zato da s pogrizenimi nohti spremljajo 
uspehe in neuspehe naiih Sportnikov. Lepa je skupaj s tern 
programom imeti televizor na daljinsko upravl janje, saj lahko na 
en kanal prikljudimo radunalnik, na drugem pa gledamo Sportni 
prenos. 

Program zahteva, da za vsakega tekmovalca, ki starta, napiSete 
ime, driavo in seveda das, ki ga je dosegel . Radunalnik bo sam 
od sebe urejal tekmovalce v pravilnem vrstnem redu. Ce kakden 
tekmovalec pade, baste pritisnili zvezdico. 

Zaradi mnogih stavkov REM se zdi program daljdi, kot je v 
resnici, ne potrebuje pa nobenih uvodnih komentarjev. Opozorimo 
naj le na vrstico 1120. Ta bi lahko bila vzrok te±av, de minut, 
sekund in stotink ne bi vpisali v pravilnem tormatu, ki je 
naveden v navodilih programa. 

ishko zbol j4ate tako, da bo upo^teval vse vmesne dase^ 
kondne dase in seStevke. Kaj takega bi nemara pridlo prav tudi 


*REM***SMUCARSKI 

20 PRINT "REM'>S"«blt pREBERI'!>SI*NAVODILA SbOt' " ’ ’ "REM'S'« Z* 

preki ne“j i stan je" ' ’ ’ "REM** -fbl'' ^bOt- ■«# 0»' 't primer *1 0*' *vpi sa* 


casQv: " •' "*****cass *p*mi n*. 50*sek*. 17*stot*" ' "*****vpi semo** 
*0_50_ 1 7 " 

30 PRINT AT 11, 0; "REM**izpis*caBov*je*zaDStanek********za* 

prvouvrscenim" ’ ' ’ "REM**ce*je*tekmoval ec*padel , *********pr i * 


vpi su*casa*vpi si " ’ ■' "*********** <z vezdi co) 
40 SO SUB 1400 
50 LET i=0 

60 DIM bii ( 7 1 , 1 5 > : *REM*tekmov . 

70 DIM qS(71,3) :*REM*drzave 
30 DIM h(71) !*REM*casi 
90 FOR -1 = 1 TO 71 
100 LET h(-f >=9999999 
110 BEEF .Ol.SO-.ZS*-! 

120 NEXT -f 
130*REM* 

140*REM*kontrol a*st . tekmovalcev 
150*REM* 

160 BO SUB 880 
1 70*REM* 

180*REM* -^b 1*- vpi s*i mena*tekmoval ca ’pT*' ’bO*' 

1 90*REM* 

200 GO SUB 950 
210*REM* 

220*REM* <tlt' fblf- HOt- fb 1*' vpi s**drzave tbO*- 
2.30*REM* 

240 GO SUB 1330 


110 uporabni program! 250*REM* 

260*REM<> -fblt vpi s-*casa ^bO*- 
270*REM* 

280 GO SUB 1020 

290 IF = THEN GO TO 130 

300 LET cas=t 

310*REM* 

3>2o ’^bo^ -^bu^' '^bO*^' '^bO*^' ■’*b 1^' r az vrst i tev ‘^pT^' '^bot' 

330*REM«' 

340'*-REM'5-i zprazni mo<’l . mesto 
350*REM* 

360 FOR -1 = 1 TO 1 STEP -1 
370 LET q* (f +1 ) =q* (T ) 

3S0 LET bS (f + l)=b*(-f ) 

390 LET h <-f + 1 ) =h (T ) 

400 NEXT f 
410*REM* 

420*REM*na''-l . me5tD*gr Gdo*****-'>*-'>''*7'i-o*«-:''«-'->ipodatki *pr avkar* 
i sanega^tekmoval ca 

430SREM* 

440 LET q9i(l)=y$ 

450 LET h<l)=cas 
460 LET b*(l>=if 
470 FOR f=l TO i 

480 IF h(-f)>h(f + l) THEN GO SUB 740 

490 NEXT -f 

500<'REM*' 

SIO'-REM* •'bl*' i zpi s'- l i ste ^bOf' 

520*RM:> 

530 CLS 

540 LET t=h(l) 

550 60 SUB 1140 
560 BRIGHT 1 
570-s-REM* 

580*REM*i zp i s*pr vega 

SSO-SREM"-' 

600 PRINT "1 •»-f0‘ TAB 3;b$(l);TAB 19; qt ( 1 ) ; TAB 24; e*; 

610 BRIGHT 0 

620*REM* 

630'-REM---i zpi s*od *2. ■5do*zadn jega 
640*REM'> 

650 FOR -1=2 TO i 
660 LET t=h<-f)-h(l) 

670 GO SUB 1140 

680 PRINT ■f;”.";TAB 3;b$(f);TAB 19; q$ -f > ; TAB 24; e*;’ 

690 IF INKEY*="z" OR iNk:EY*="Z'' THEN LET f = i 

700 NEXT -f 
710 60 TO 130 
720*REM<> 

730*REM* ^bl*' podprogrami 'bO*' 

740*REM* 

750'^'-REM'=>subr out i ne 
760'''REM''premesc an j e*p od a t k ov 
770*REM*> 

780 LET !!*=q*(-f) 


uporabni progranii 111 790 LET q* ) =q$ (f +1 > 

800 LET q!t (f + 1 ) =!•!* 

810 LET hopla=h(-f) 

820 LET h(-f )=h(f + l) 

830 LET h(f-H)=hopla 
340 LET ;oli=b$(f) 

850 LET bS(f )=b$(-f + l) 

860 LET b$ t-f + l ) =;.;* 

870 RETUF^N 
S30'5-REM«' 

S90‘''T^EM''iBubrDut i ne 

900*REM*F;ontrDl a^stevi 1 cev 

910*'REM«' 

920 LET i=i+l 

930 IF i=70 THEN PRINT AT 8,5; "to^'je" ; " s TAB 5; 

" -’bl*' (bOf- 70 '('f O'- . tekmovalec" i ’ ■’ ! TAB 5s "(zadnii)" 

940 RETURN 
950*REM^' 

960*REH<>SLibrDut i ne 
970-S'REM<'-vp i sa-'>tekmoval ca 
980*REM«' 

990 INPUT " TEKMOVALEC -fbOf 5 LINE i$ 

1000 IF LEN if>15 THEN LET i*=i*' (1 TO 15) 

1010 RETURN 
1 020OREM* 

1030*f^EM“''subroutine<’ 

1 040'v'REM''''vp i sa*casa 
1 050OREM* 

1060 INPUT 'lb !>■ CAS ^bO^' " , LINE t$ 

1070 IF t$="*" THEN LET i=i-ls RETURN 

1080 IF LEN t$< >7 THEN GO TO 106i') 

1090*REM'> 

1 1 00'S'REM«pret vorba-s-casa*! z ne-^^v^d i sko*-* 

•v.«.«..;>.o..!f.!..:K>Qbl i ko 
1 1 1 0«'REM'5' 

1120 LET t=(VAL (t* ( 1 ) ) *6000+ (VAL (t*(3 TO 4))*100+ 

VAL (t$ <6 TO 7) ) ) ) 

1130 RETURN 
1 1 40:>REM«' 

1 150*REM*pr etvDrba''>ci^sa«'-':”>'!''<''*<>«"'5''!>'!'''*-0'*<>«<>';»i s-O'beset i skB'*''''-*-***''''':'-*'-!* 

•■■:><>«■ <i*<><:-t>«:fv!>~i.irno'^<’ob 1 i ko 
1 160">REM'» 

1170 LET e$=STR$ t: LET cl=LEN ( STR» t) 

1180 IF LEN e*=l THEN LET c=VAL ef; GO TO 1200 

1190 LET c=VAL ((e*((cl-l) TO cl))) 

1200 LET bl=t 

1210 IF bl>=6000 THEN LET bl=bl -6000 

1220 IF bl>=6000 THEN GO TO 1210 
1230 LET b=INT (b 1/100) 

1240 LET a=INT (t/6000) 

1250 IF b<10 THEN LET d$="0"+ STR* bs GO TO 1270 

1260 LET d*=STR* b 

1270 IF c<10 AND c >0 THEN LET ="0"+STR$ c; GO TO 1300 

1280 IF' c=0 THEN LET f*="00''s GO TO 1300 

1290 LET f$=STR1i c 


112 uporabni programi + f1i! GO TO 1320 


1300 IF a=0 THEN LET e$="'i-*''+d!!i 
1310 LET e!t=STR* a+"*"+d*+"'->"+-f * 

1320 RETURN 
1 S30*REM» 

1 340*REM*subrouti ne 
1 3 5 0 * R E M V p i s d r z a V e 
1 360*REM<> 

1370 INPUT ” tblt'DRZAVAibOt'O"; LINE y* 

1380 IF LEN y*<>3 THEN (50 TO ' 1330 

1390 RETURN 
1 400*REM 5- 

1 410'“'F<EM*subrDut i ne'S- 
1 420<''REM<=‘1 e-f t-'Scr ol 1 ^-'vrst i ce'*' 

1 430 '‘REM'*pr i ■' navodi 1 i h 
1440<’REM* 

1450 LET a$="''-! I ^pravkar'S'se'-'bo^-'z acel o* ! 

1460 FOR i=31 TO 32-LEN af STEP -1 

1470 LET d2=32-i 

1480 PRINT AT 21,i;a$(l TO d2) 

1490 PAUSE 5 

1500 IF CODE INKEY*>13 THEN RETURN 

1510 NEXT i 

1520 FOR i=3l-LEN a$ TO p STEP -1 
1530 PRINT AT 21,ii|a3i 
1540 PAUSE 6 

1550 IF CODE INKEY$:>13 THEN RETURN 

1560 NEXT i 

1570 FOR i = (LEN a1i)-l TO O STEP -1 

1580 LET dl=LEN a*+l-i 

1590 PRINT AT 21,0;a*(dl TO LEN a*> 

1600 PAUSE 5 

1610 IF CODE INKEY!)i>13 THEN RETURN 

1620 NEXT i 
1630 60 TO 1400 


uporabni programi 113 OCEInIE 


Program bo priSel kako prav ueiteljem al i nadobudnim 

ucencem in dijakom, ki jify zanima statistika ocen v razredu- 

V raeunalnik vnesemo ime predmeta in 4tevilo uCencev, ki imajo 
to all to oceno. Radunalnik nam bo nato gra-fidno prikazal 
razporeditev ocen in izraCunal povpreCno oceno. 

Program je zelo kratek, zato ne manjka mofnosti za raz4iritev. 
Pisan pa je tako pregledno, da dodatni komentarji niso potrebni . 10*F^EM'*<>**-S'«S0LSKE*0CEI\IE'S":"5-* 

20-!>REM* 

30'ORE:H*«":>VPISOVANJE'*PDDATKOV 

40*REM«' 

50 INFnJT AT 0 , 0 ; "VPIS0yANJE*P0DATF;:oy " ; AT 3,0; " VPIBJOPREDHFT- " 

; AT 3, :l.6;F«; AT 5,0; " VPI£5I«-ST. UCEMCEV* (dolO) *Z«-DCEI'JQ: a'q’t, 
5 ; " ODL, I CNO " ; AT 7, 20 ; A ; AT S , 5 ; " PRAO'S-DOBRO " ; AT S , 20 ; 1'^ ; AT 9 . 
5;"D0BR0";AT 9, 20; C; AT 10, 5; " ZADOSTMO" ; AT ' tO, 20; D: AT It 5-" 
NEZADOSTNO" ; AT 11, 20; Ft; ’ ’ ' '''' ' 

60 DIM A ( 5 ) ! LET A ( 1 ) =A : LET A ( 2 ) =B ; LET A ( 3 ) =C : 1 ET A ( 4 ) =D ■ 
LET A(5)=E 

70*REM* 

S0*REM***R I S AN J E<T::00RD I N AT 
90-s-REM* 

100 PRINT TAB 10; Fi- 
110 PLOT 24,0: DRAW 0, IZ-iO 
120 FOR N=0 TO 160 STEP 16 
130 PLOT 24, N: DRAW 5,0 


114 uporabni programi 140 IF N/80=INT !N/30) THEN Di4AW 5,0 
150 NEXT N 

1 60 PF! I NT AT 21,1; 0 ; AT 1 1 , 1 ; 5 ; AT 1 , 0 ; 1 0 
170*REM<> 

180*F<EH'‘;***F;ISANJE*ST0LPCA 

190*REM'S' 

200 FOR N==0 TO 4 

210 LET IJ=16*A (N-i-1 5 ! LET V=48+40*N 

220 PLOT V,0: DRAW 0,LJ: DFIAW 10,6: DRAW 24,0: DRAW 0,-U: PLOT 

V„U! DRAW 24,0: DRAW O.-U: DRAW 24,0 

230 FOR IXi TO IJ STEP 4 
240 PLOT V+24,I: DRAW 10,6. 

250 NEXT I ' 

360 PRINT AT 20 , 7+5*N ; 5-N 
270 NEXT N 

280'>REK«- 

290">REM****SREDNaA*0CENA 

300*REH* 

310 LET S=<)!; LET i<=0 
320 FDR N=1 TO 5 

330 LET S=S+A(N)*(6 N) 

340 LET l<=K+A(N) 

350 NEXT N 

360 PRINT AT 0,2B;,01*INT (S/K*100+.5) 

370 PAUSE O 
380 CLS 
390 GO TO 50 


uporabni programi 115 SESTINl^^Or ST F*RSTOV 


278 


Ta rutina pomaga vsem navadnim zemljanom, da vsaj deloma 
razumejo latov^eino nekaterih programerjev v strojnem jeziku, ki 
uporabljajo 4estnajsti4ki StevilCni sistem. 

V vrstici 10 vstavimo poljubno ^estna jsti 4ko Stevilo, ki ga 
^sstavljajo 4tevilke od 0 do 9 in vel i ke Crke od A do F- V 
vrstici 70 se nam to Stevilo izpiSe v desetiSki obliki. Pozor: 
program ne kontrolira, ali ste res vstavili samo Crke, ki bi jib 
moral i . 

5»REH<> H E X-'>TD-»DE C T MAL 
10 INPUT line ai 

15 IP PTP— ” ■■■■hi i OP'-*' " THEN STOP' 

20 LET len''=LEN a$ 

■30 LET dec=0 

40 FOR ri=LEN TO 1 STEP -1 

bo LEI dBC=dec'+' (CODE a$ (n ) -48-7* (CODE a* (n) >57) ) ifO*"' (4* (LEN-N) ) 

60 ME' XT n 

7v FRIl'il I - ] p|5' (5'-LE.'N) n A$|, dec: 

SO GO TO 10 

90 save; "hc-:;-r->tD-->dec" LINE 5 


H6 uparabni programi 

709 

To je Se ena od redi , ki jim pravimo orodje pri programiran ju 
(angl. utility). Edina praktidna vrednost programa je, da zvemo, 
kje in kako je organiziran pomnilnik v radunalniku. Najprej po 
sistemekih spremenl ji vkah pogleda, koliko pomnilnika je v ramu, 
od kod do kod je prostor za mi krotradni k (microdrive), kje se 
skriva program v basicu, kje so spremenl jivke in koliko je 
praznega pomnilnika. Nari&e nam tudi morebitne gra-fidne znake 
(UDG) . V vrstici 30 je demonstraci ja, kako enostavno narediti 
radunalniku uro. 

S programom se boste naudili uporabljati nekaj sistemskih 
spremenl jivk, ki vam bodo pri programiran ju priSle Se kako prav. 


r. ■ " / ' f-:!RCU 

!•-.( R ! i-..i ;i; i-<, u 


4.:::::: i< 

i"' i;-:: I'i'i Ci: i''i 1 ...i :i. !■:. : 

"7 R Fd t o 

I-'"’ i’" -Si i!i;: n i;;:> iYi i n 

3 3:3SF. I::,y tOV 

CF,S : 

:1S75 s e c „ 

UDG: RB<::::DEi=UGH:r.)K 

' FF4C:P0RSTU 


10 DEF FN p(n)=PEEK n+256*PEEK (n+1) 

20 CLS : DRAW 255,0: DRAW 0,175: DRAW -255,0: DRAW 0,-175: 

PLOT 40,158: DRAW 175,0: PRINT AT 1 , 5; ''KAK0« JE*V<!- 
RACUNALNIKU?" ; AT 4 , 2 Spomi n*RAM : ; np' (-nOt-FN p( 
23732) -16383) /1024; "■!''K";AT 6,2; 'Nil crodr i ve'S'map : ; FN p ( 

23631 ) -23734; "*bytov";AT 8,2; "Basi c*prc3gram: FN p( 

23627)-FN p (23635) ; "*bytov";AT 9,2; '' Spremenl j i vke; " 

;FN p (23641)-FN p<23627)-l; "'>bytov" ; AT 11,2; "Praz en*spomi n : 

FN p (23730) -FN p ( 2364 1 ) ; " '(‘'bytov " ; AT 19, 2; "UDG: '>* 
ABCDEFGiH I JKLMNOPGREITU " 

30 PRINT AT 14, 2; "CAS: INT ( (FN p ( 23672 ) +65536SS 

PEEK 23674) /SO) ; "'>sec. " : GO TO 30 


uporabni programi 117 

478 


Ta program pokaie razdelitev pomnilnika v radunalniku in 
uporabo dveh ukazov, ki morda nista tako domaCa zadetnikom. V 
vrstici 62 definira funkcijo p, s katero bomo brali vsebino dveh 
zaporednih pomnilniSkih lokacij. V vrstici 63 so zbrani vsi 
pomembni nasiovi v pomnilniku. Kaj pomenijo, baste odkrili v 
prirodniku za ZX spectrum. 

Zanka med vrsticama 69 in 73 izpiSe trenutno stanje v 
pomnilniku. Ce ste program pretipkali natanko tako, kot je 
natiskan, bo basic s spremenl jivkami zasedel nid bytov. Ce si= to 
ni zgodilo, popravite konstanti a v vrsticah 70 za doltino 
programa v basicu oziroma 191 za Stevilo spremenljivk. 

Program lahko z ukazom MERGE zdruiite s kak^nim vedjim 
programom in si natanko ogledate, kako dolg je ta. Demonstrira 
pa tudi, kako se podrodje za mi krotradne enote in povezave 
spreminja s pri kl judi tvi jo vmesnika interface 1 in z odpiranjem 
novih kanalov. 


61 ■-'REM'-" '*' 1 1 prgi-n'"-z a'-'mer j en je'-'clol z i ne'-'programov-'i pa '*'1 O'- -’t 0*' 

62 DEF F'N p(p:)=PEEK p-i-256*F'EEK (p + 1) 

6-i DA 1 A 2363 1 , 23635 , 23627 , 2364 1 , 23649 , 2365 1 , 23653 , 23730 , 236 75 , 

64 DATA "ekran-S'ipd" , "mi crodri ve " , "zveze", " BASI C ■ "spremen. ", " 

edi t'S'f i 1 e" , " wor kS<i nput " , " kal kul ator " . "PROSTO"' "strm ■io-:-’ " 
"■*U'!"D">G'*'" , "K'S'0'-'N':"E->C" . - . . . , 

65 DIM a« ( 12, 12) 

66 RESTORE 0064: FOR n=l TO 12: READ a*(n,l TO ): NEXT n: 
FcEST'ORE 0063 

6/ F'RINl "g'z acetelo^'kpodroc ie^'-spomi na'kbvtov '' "TAB .3; "16334" 

;TAB 13; a* (1,1 TO 10); TAB 26; "'*7350" 

68 LETT pr=23734 

69 FOR n=l TO 10 

70 LET a=0: READ p: IF p=23627 THEN LET a=:849 

71 IF p=23641 THEN LET a=191 

72 PRINT TAB 3;pr;TAB 1 3 ; a$ ( n+ 1 ) ; TAB 27;FN p(p)-'pr--a: LET 
pr=FN p(p) 

73 NEXT n 

74 PRINT ’’TAB 3;pr;TAB 13; a* (12) 

75 PAUSE 0: CLEAR : STOP 


118 uporabni program! ec:F«oi_i_ 


835 

Vsega 78 bytov dolga strojna rutina pomika zgornji tretjini 
si ike proti vrhu zaslona. Qdtipkajte glavni program in ga 
poienite z ukazom RUN. Ko se vam bo pokazal znani napis Sinclair 
Research Ltd., prepiSite ali s kasete naloSite demonstraci jski 
program. 


1 R E' M * p o z e n i '■> p r d g r a m * z R U N i n v p i s i * p r o g r a m d e m o 
10 CLEAR 32499: FOR a=32500 TO 32577 


20 READ 
30 DATA 
40 DATA 
50 DATA 
60 DATA 
70 DATA 
SO DATA’ 
90 DATA 


POKE 

a 

, )< 

: NEXT 

a: 

NE 

:w 
n 32 

,64, 

1 7 

, 0, 91 , : 

L , 2 

24, 

0 


•.!;> / q 

176 

u 0 , 

65l> q 

1 

7, 

0 , 64 , 1 , 

1 c> , 

7 , 2 

'3 

/ , 

1 76 


n C) . 

91 , 

1 

7, 

Cj „ 7 1 , 1 , 

1 0 ,, 

1 , 2 


7 , 

1 76 


.. C) . 

72, 

1 

"7 

244,71, 

. 1 3 

32 „ 

(I) 

, 2 

37 , 

1 76 

, 32 

77 

- 1 

17 

, C) , 9 1 „ : 

1 , 2 

44, 

C) 

, 2 

37 , 

1 76 

H 0, 

73. 

]. 

7 , 

0 n 72 , 1 , 

1 0 , 

7,2 

;3 

7, 

176 


3 CJ , 

9 1 , 

1 

7, 

O 3 79, 1 . 

, 0 n 

:!, ,, 2 

■5 

7 , 

176 

, 20 : 


c:l! 'Era m o 


czj 1 3. 


l*F<E:M*dBmo 

10 PRINT BRIGHT 1 -s-f O'- j "M0a*MIKR0" 

20 PLOT 0,47: DRAW 255,0 
30 FOR n=0 TO 10*PI STP .1 
40 PLOT 127,48: PLOT 127+60*SIN n , 48 
50 RANDOMIZE IJSR 32500: NEXT n 

60 FOR n=0 TO 127: RANDOMIZE USR 32500: PALJETE 2: NEXT n: 60 
TO 30 


uporabni program! 119 I— I snr<=*isuE: sf'rememl- j i vk 


1054 

Strojna rutina, dolga 93 bytov, ispiSe na zaslon vse 
spremenl jivke, ki smo jib uporabili v svQjem programu v basicu. 
Vpisati je treba zafetni naslov; tam bo postavljena strojna 
koda, skrita v vrstlci 9080 programa v basicu. 

Program poienemo na zadetnem naslovu. Ko ga naloiimo in 
startamo prvi del, lahko vse skupaj zbri^emo z ukazom NEW. Ob 
naslednji uporabi vtipkamo ukaz RANDOMIZE USR <Stevilka prvega 
nasi ova) . 


9000 ‘i F^EM'>l i ijtan je'5'sp remen 1 j i vk 
9 0 1 0 I N F-’ LJ T " z a c: e t n i * n a s 1 o v ; a 
9020 F'OR ;i=a TO a + 93 


903(j READ b 
9040 F'OKE ;!,b 
9050 NEXT 

9060 F(AND0MIZE USR a 
9070 STOP 


DA TV 

") 25': 

5 - 

20: 

^ I, 001 

? , 1, 3! 

4 , 042 , 075 , 092 , 061 

01 

IN 2 3. ? 

^ 061 

1 , 0 3 

126 

254 .| 

i: 

18 

200 

203 

, 127 

040 

062 

203 

1 19 

040 , 

031 

203 

040 

009 .1 

2! 

.4 

12S 

0 1 7 

, 0 1 9 

000 

2 5 

025 

024 

225, 

214 

096 

062 

036 p 

2. 

5 

062 

040 

, 2 !L 5 

062 

041 

035 

094 

035 , 

086 

035 

234 

203 ,, 

1 

3. 

040 

0 3. 9 

,214 

064 

215 

035 

126 

203 ', 

127 

032 

215 

0 2 4 , 

2*- 

•7, 

2 1 ^1- 

12S 

, 0 1 7 

006 

000 

024 

21 1 

2 1 

032 

024 

203 

1 1 1 , 

032 

243 

1 98 

K 032' 

215 

062' 

036 

024 

21 1 
1. 1 1 , 
215, 
024, 
OOF? , 


l=FtOST I F=-OM|nI I I_|N| I K 
248 


P*^ 09 ramiranju je dobro, de lahko v vsakem trenutku 
pogledamo, koliko prostega pomnilnika nam je ostalo. To nam pove 
program, napisan v basicu, drugade pa dolg samo 14 bytov. Basic 
je potreben zgolj za Ia£ji vnos programa in za demonstraci jo. 

Program smo zadeli z vrstico 9000, zato da ga z ukazom MERGE 
mimogrede dodamo drugim programom. Ko podprogram startamo z 
9000, lahko vrstice 9000-9080 zbriSemo in uporabljamo samo ukaz 
PRINT USR in Stevilko, ki smo jo vnesli kot startno lokacijo. 

9 (!) C) C'f ■■■■• f< Ei! hi ■'■■■ p r o t i ti> p o (n i n 

9 0 ;i 0 ![ N F'’ 1. J T ‘ ' s t a r t r'l a ■■■" 1 o k a c 1 _;i a ‘ ‘ a 

9 '■..) 2 C) !"■' C3 R -- a '! " (!) a -i-- 1 3 

9030 fllEAD b 

9040 F4!!IKE! x ,, b 

9050 NEXT x' 

9060 PRINT USR a 
9070 STOP 

9080 DATA OTT^ 000^ 000 057, 237^ 091 „ 101 ^ 092., 167, 237, 082„ OSS, 077, 


120 uporabni program! 4050 


Koristna rutina za pre^tevi 1 den je vrstic je napisana v 
strojnem Jeziku, zaradi laSjega vnosa pa jo objavljamo kot 
program v basicu. Dolga je 382 bytov. 

Radunalnik najprej zahteva zadetni naslov, to je naslov, kjer 
bo program v pomnllniku. Ko postavi podatke na pravo mesto, mu 
moramo povedati Stevilko tiste vrstice, od katere bo program 
preStevi 1 di 1 , in korak med vrsticami- 

Pri vseh uporabnih program! h iz te serije vpisujemo vhodne 
podatke na naslove, kjer se zadenja vmesni pomnilnik za 
tiskalnik (printer buf-fer), Ce hodemo program za pre&tevi 1 den je 
uporabiti vedkrat, naj bodo vsi naslednji start! v vrstici 9060. 

Vrstica DATA je prav duhamorna, saj je treba prepisati jaro 
kado ^tevilk. Razsekajte jo na ved vrstic, tako da boste laie 
popravi 1 i morebitne napake. 


9 Cj 0 0 F: E M p E' s I". G V i Ice n , j e 
9 0 1 0 i: N !-■ I..I T ' ‘ z a c e t, n i n a s 1 a v ‘ a 
9020 FDF^ ID a-i-38J. 

9030 READ b 
9040 F'QKE x ,, b 
9050 NEXT X 

9060 INF'UT "stevi i ka''-'’prve'=>vrst.i ce'->" ; c 
9 0 7 0 1! N F' LJ T " k o r a k m e cJ v r s t. i c a i '■■■’ " s d 
9080 LET hJ.=:-INT (c/256) 


F- 0 ( j I... E: T' 1 1 = c ~ 2 5 6 h 1 

LET h2=-----INT (d/256) 
LET 12=d“256^h2 
F^'OKE 23296, I POKE 
RANDOMIZE USR a 


9 :l. CxO 
9 1 1 0 
9120 
91 30 
9 1 40 
9 1 50 


STOP 
DATA 04 


08Z 


070, 115 
127 ,, 
2 1 0 , 


0 1 7 
205 

003 
247 
048 
'0 0 3 ^ 


092 


205 
247 
003 
126,254 
048 , 227 
024, 236, 
017, 100.( 
095, 02 
, 024 , 
126, 

CJ 1 8 
125 
092 

167, 
214, 


23297, his POKE 


298, i: 


POKE 


?9,h2 


03 

247 

246 

024 

058 


)00, 091 , 12 

!i7, 091 , 000 

' 324 
^■6 


098 
066, 075 


000 
068 
153 
1 84 
003 
247 
002 
035 


047 

013 


040, 004 


205 

077 

126 

056 

205 

030 


229 

084 


1 07 
21 3 
032 
042 
105 
245 
018 
00 1 


4, ISl 
, 09 1 , 
, 112 
, 042 
093 
•0 1 4 
254 
245 
033 
247 
, 083 
, 048 
043 
247 
205 


C)0 , C34 
205, 133 
'.■■29 


08 

0C36 

0 13 
062 
000 
030 
092 
007 
043 

0 1 7 

018 


, 092 
000 
242 
032 
048 
000 
C3 1 (‘3 
035 
035 
078 
100‘ 
247 


OO 

247 

042 
035 
004 
035 
234 
205 
0 1 7 
205 
035 
035 

043 
000 
003 


003 

124 

002 

003, 

1 5 1 , 

002 , 

225, 

i 

077 

246 

042, 

035 

205 

1 38 

247' 

208 ' 

084 

093 , 

035 , 

("5351 

2!05 

1 27 , 

237 

082 

043 

2) 3 5 

115. 

035 ^ 

1 1 , 

225 , 

024 

231 

062 

082 

0516 

003 

060 

024 

248 

025, 

002 , 

003 

2C5 1 

.010, 

06 1 

200 

025 

024 

251 

126. 

205 i 

1 38 , 

247 

208 

254, 

035 

126 

254 

013 

032 

250 

035, 

035, 

035 

035 

035 , 


, 091 
048 
002 
035 
035 
035 
120 
136 

032 
205 
205 
1 02 
205 
151 


, 124 

09 1 
035 
1 26 

254 

0 1 51 
003 
247 
138 

1 'yy 

1 05 
0 1 3 , 
002 , 


, 181 
0'70 M 


00 


, 200, 04:^ 
114, 035 


205 

046 


040 

060 

032^ 


0 04 
241 
205 
010,214, 043 
247 

C* ~7 

1 9 3 


056 

024 

197 


041 

032 
0 1 6 
209 
247 


003 
CjZl:) , 0 1 {j 
002 , 003 


uporabni program! 121 L-' 2 ^i- , 2 -.'.T 4 ii 

254, 

22 1 , 254 , 

013, 

254, 236 J 

040, 

040, 01 1 , 

254, 

1 26 , 254 , 

048, 

0 , 2 5 1 , 

254, 

237 , 082 ■ 

209, 


C3 3 4 ■! 0 3 2 „ C) J 2 ■> 
040, 232^ 2:05 H 

22^5 „ 040 , 007 , 
056, 175,, 254, 
013^035, 032, 


035 

1 2''^’) 

254 

034 

032 

250 

035 

182 

024 

040 

212 

254 

237 

040 

040 

Cs i 9 

254 

240. 

040 

0 1 5 , 

254 

254 

202 

040 

003 

035 

07; 4 

ISl 

058 

048 

171, 

20 1 , 

126 

205 , 

182 

245 

7' 2 9 

213 

237, 

091 

075', 

092 


024, 

027, 

035 ^ 
024 , 
167, 


REMOMOR 

1433 


Z rutino, dolgo 132 bytov, unifimo vse vrstice s stavki REM v 
programih, napisanih v basicu. 

Rutine ne objavljamo zato, da bi naSi bralci kradli programe, 
spreminjali vrstice REM in se nato podpisovali kot avtorji novih 
stvaritev, ampak ker se vCasih program vse preved "razleze". 
Dragoceni pomnilniSki prostor pa lahko pridobimo, de unidimo vse 
komentarje v stavkih REM. To sicer ni pametno, saj razen nas 
praktidno nihde ne bo vedel , kaj program kje podne. Svetujemo, 
da kondno verzijo programa koment irate in se tako izognete 
nepri jetnostim ob naslednjem popravl janju, ko boste morda tudi 
kaj pozabili. 


9 0 0 0 <■■ F! E M b r i 5 a n j e <■• F? E M * Li k a o V 

9 0 1 0 INPUT " z a c: e t n i * n a s 1 o V* " ; a 

9 O 20 F D R ™ a T O a h- 1 3 1 

9030 READ b 

9040 POKE X . b 

9050 NEXT x 

9060 RANDOMIZE USR a 

9070 STOP 


9080 DATA 042 , 0£!3 , 092 , 024 , 03. 1 , 229 , 03 


, 078 , 035 , 070 03 


5. 126. 


254 

033 

056 

250 

25 

4 

205 

024 

0 1 

193 

0 3 082 

208 

025 

02 

4 

035 

035 

035 

035 

07- 

4 

035 

024 

231 

254, 

03 

3 

034 

037^ 

250 

024 

21 

5 

013, 

040 , 

209 

254, 

03 


205 

024 

016 

1 93 

01 

:l. 

035 

112 

043 

043 

04 

3 


>4 , 032 , 026 , 003 


003, 003, 003 


1 20 

1 77 

032 

2 

46 

237 

091 

075 

0 

92 

2 1 4 

03i5 

126 

254 

0 3 

032 

008 

2 

25 

23 1 

254 

0 1 

0 

32 

007 

035 

0 3 5 

0 

35 

o56 

227, 

254, 

0 

■74, 

032, 

008 

035 

3. 

26 

254 

053 

032 

2 

1 1' 

084 

093 

035 

1 

26 

056 

246, 

254, 

2 

34, 

032 , 

236, 

098 

107 

126 

254, 

013' 

0 


245, 

225 

035 

0 

35 


160 


197 
167 
, 009 
. 035 

254 
197 
1 13 


122 uporabni program! BR I 


748 

Skoraj taka pogosto kot preStevi 1 ten je nara pomaga podprograin 
za brisanje vrstic v programu, napisanem v basicu. To Se kako 
obCutimo, kadar telima uporabiti samo majhen kos kakSnega 
starega programa. Stari program skraJSamo, nato pa ga po potrebi 
preStevi 1 Cimo in dodamo novemu projektu. Rutina je dolga 42 
bytov in hitro zbriSe dalj4e bloke. 

Program se starta v vrstici 9000. Ce ga Selimo uporabiti 
vedkrat, so vsi nadaljnji starti v vrstici 9060. Predolge 
programs, kjer je zadnja vrstica veCja od 9000, moramo seveda 
preSteviltiti ali pa preStevi 1 Cimo podprogram za brisanje 
vrstic. Le tako bomo vse skupaj spravili v raCunalnik. 


9 O 0 0 R E M b r i s a n j e v r s t. i c 

9010 INPUT " z acetni ‘j-nasl ov* " ; a 

9020 FT]R i';=a TO a+41 

9030 READ b 

9040 POKE x,b 

9050 NEIXT M 

9060 INPUT "DdOvrstice-'S'stevi I ka*'" ; c 
9070 INPUT "da*vrstice*stevi 1 ka':-'" ; d 
9080 LET h 1 = 1 NT (c/256> 

9090 LET ll=c-256*hl 
9100 LET h2=INT <d/256i 
9110 LET 12=d-256*h2 

9120 POKE 23296,11: POKE 23297, hi: PDK! 
9130 RANDOMIZE USR a 
9140 STOP' 

9 1 50 DATA 042 , 000 , 09 1 , 237 , 09 1 , 002 , 09 1 , 
2 1 3 , 205 , 1 1 0 , 025 , 227’ , 035 , 2057, 1 1 0 , O' 
216, 235, 122, 179, 200, 2.13, 229, 205, 0: 


,12: E'OKE 23299, hi 


;4 , 1 8 1 , 200 , 1 22 , 179, 200 , 
. 209 , 167, 237^ , 082 , 20C) , 

■ , 0 1 6 , 225 , 209 , 027 , 024 , 


uporabni programi 123 kof»ir:<=hmje: i lm i 


744 


Dele pomnilnika lahko prepiSemo na drugs naslove. Kot je pri 
naSih uporabnih rutinah ±e obiCajno, najprej vnesemo zadetni 
naslov za nalaganje strojne kode, nato pa vpiSemo stari naslov, 
novi naslov in Stevilo bytov, ki jib ielimo prenesti. 

Program je dolg 33 bytov. Kot vsi iz te serije se da naloiiti 
V katerikoli del RAM. Program v basicu po prvem startu ni veC 
nujno potreben, saj lahko podatke vnesemo neposredno z ukazom 
POKE. Na naslov 23296 postavimo nitji, na naslov 23297 pa viSji 
byte zaCetnega naslova. Po istem pravilu vnesemo tudi novi 
naslov na 23298 in 23299. Stevilo bytov, ki jih bomo prenesli, 
vpi^emo na 23300 in 23301. 


'"1" I.j'UI . -i, I. I )v*"ja 

9020 F'DF; !.;=a TO a-i-32 
.-■ 0.,_.0 ROmL ' u 

-.t i L,-, r ^ h 

''J J Tri'-'Jl "sta'-j n,-ir 1. Dv*" ; c 
9U/0 INPUr "novi . i.-i-, I ov'fr" ; d 
9080 INPUT "stvv : 1 ■■ li/tDvP";e 
S^OSvj Lb. r hi — I NT Ir/vU-'b) 

9100 LEIT 1 l=c-22o,ifiJ 
9110 LETT h2==INT (c:i/256) 

9130 LET h3=IMT (e/256) 

9140 LET 13==e 256*h3 

9 1 5 0 p 0 K E 2 3 2 9 6 , 1 1 ;; f=' 0 K E 2 3 297, h 1 : p D |< E 2 3 2 9 

9|.f.M hT.NDuMIZE USP;; a " ’ ' 

9'".. 8 Tip 

9 1 uo .up I i-i I..J42 , 000, 09 1 , .237 , 09 1 , 002 , 09 1 , 1237 , 07 


12j POKE 23299,52: 


004,091,1 0,177, 


124 uporabni program! RISFIHJE Sl_ I l«=kR 


3050 

To je zelo kratka verzija programa, ki vam olaJ£a risanje slik 
na zasldnu. Ne bo odve£ mreia mi 1 imatrskega papirja, kjer boste 
najprej skicirali sliko. 

Program je sestavljen iz dveh samostojnih programov. Prvi , od 
vrstice 10 do vrstice 40, oblikuje v grafienem nadinu slovenske 
^umnike C, S in i. Znaki so pod tipkami C, S in T. Ta programdek 
lahko shranite in uporabite v svojih nadaljnjih projektih. 

Qd vrstice 50 je pravi program Risar. Ko ga startate, najprej 
preberete kratko navodilo. Rafunalnik vas vpra^a po barvi 
papirja in Crnila, ki ga kasneje ne morete ved spreminjati, 
razen de sliko zbri^ete. Z vnosom teh podatkov je program 
pripravljen za risanje. Na dnu zaslona vidite vrstici, v katerih 
so napisane koordinate todk x in y ter tipke za posebne 
funkcije. Ob startu programa se v izhodi£du koordi natnega 
sistema v todkah O, O pokate todka, od katere riSete ali se 
premi kate. 

Todko premikate s tipkami; R - levo gor, F - levo, C - levo 
dDl , T - gor, V - dol , Y - desno gor, H - desno, B - desno dol . 
Ce todko krmilite z velikimi drkami , se samo premika; de 
pritiskate male drke (brez tipke SHIFT), pudda za seboj sled. 

Pri risanju nam zelo pomaga tipka B, ki ima tri pomene: mali g 
nam priige todko na mestu, kjer je ta trenutek, veliki 6 pa jo 
Ligasne ali nam pokaie poloiaj nevidne todke, de jo samo 
premi kamo po zaslonu. 

Na dnu zaslona so funkcije CLEAR, preskok, linija, polkrog, 
krog in SAVE, ki nam nadomestijo tetagko delo pri premikanju 
todke. Ukaz CLEAR nam zbriSe sliko na zaslonu in zadne na 
zadetku, torej pri vnosu barv. Ukaz preskok prestavi todko do 
koordinat, ki jib vnesete. Pri tern stare todke ne zbri^e. Ce je 
to potrebno, jo morate sami . Pritisnite veliki 6. Ukaz linija 
prestavi todko do koordinat, ki ste jih vnesli, in do tja 
potegne drto. Z ukazom polkrog nari^ete polkrog od izhodidda do 
todke, ki jo vnesete. Z ukazom krog enostavno nari^ete krog s 
sredi&dem v obstojedi todki in z izbranim polmerom. Ukaz SAVE 
shrani sliko z zaslona in ustavi program. 

Ce se vam zgodi, da si ike nimate dasa narisati, jo shranite na 
trak in jo boste kondali pozneje. Procedure za vlaganje 
nedokondane slike je naslednja: najprej vditamo program Risar, 
nato pa nedokondano sliko z LOAD" "SCREEN* in program poienemo v 
vrstici 130. 

10*-REIj-''FJi Bar 

20 FOR d=0 TO 7: READ e: READ -ft READ a 

30 POKE USR "c''+d,e: POKE USR " s " +d , -f : >'0l<E IJSR "t'‘+d,g! NEXT 
d 

40 DAT A , -I’h , C'E , 24 , 24 , ^'4 , ^sO , &0 , 1 2(b , i!:s4 i, 64 , 6 ^ 64 ^ 60 , 24 ^ 64 , 2 , R6 , 
60,60,126,0,0,0 

50 paper’ 7: INK 0: CLS 

60 PRINT 'TAB 2; INVERSE 1 ; "'>NAVODILA'>ZA*PRO0RAH<>RISAR: «•" 

70 PRINT ’ ’ "'>ZaC'etna<'poz i ci ja*toCke* j e<'v<'ko-or d i natnem*i zhodi 
SCu<' (0, 0) ■■'■v-''! e-^vem**s.podn jem**kotu. . <'-!'Koor di natitoCke'--* 
p r i k a z u j e * * C r n i * i z p i s n a d n u <> e k r ana. ' ' 


126 risanje BO F'F! I NT ’ " ■•'■Ri SBmD''''S'!''t i pkami < s£^mo*pr erai ka-n j e''-’-=*t. i pka '-'H-^CAI-'S''-' 
SHIFT):" 

90 PRINT 

!"levo*gor**''‘'*"'''y*-'"desno'>gor**c*--'!'Tevo'“'dal*''> 

b * d e s n C3 d o 1 " 

100 PRINT ' "■*Crka''''5*nam'!'za<H-.rBnut.c--l pri kaTemBBtD'f'nevi dne*-t.ot7 
k B « ■■■=■ D r Li g e -f Lt n k — c i j e s o ■■■■■ n at V B d n e ■■■■■ V '■■■' p o d n a p i s Lu " 

120 PRINT #1 ; "**PRITISNI*i<;ARk:0LI*7P Zi’irETEK ! " ; BEEP .1,20: 

PAUSE O 

130 BEEF' =05,20: INF'UT I zber'i ''-'‘baAr VD''’'pDd 1 agB*0 O-FZ ) ;i A 

140 BEIEP .05,20: INF'UT "••>l;-;ber .t*'barvo*pi sal a'*' (0--7) : -S"'-'" ; B 

150 IF A >7 OR B>7 THEN GO TO 130 

ISO PAPER A: INK B: CLS 

170 LET >:=0: LET v=0 

180 SO SUB 620 

190 PRINT #0;AT 0, 14; " 1=CLEAR'«'<'2='PRESKDK" 

200 PRINT #1; "3=LINI JA<>4=PaLKR06*5=KR06*6=SAyE" 


2 1 0 

IF 

IMk:EY!!i=" " 

THEN GO TO 210 
220 

IF 

INk:EY3i="t" 

THEN 

LET y=y+l: 

GO SUB 620 230 

IF 

INI<EY*="v" 

THEN 

LET y=y-l 

GO SUB 620 240 

IF 

INKEY«="-f " 

THEN 

LET x=x-l 

GO SUB 620 250 

]; 1" 

IMKEY$="h" 

THEN 

LET x=x-H 

GO BUB 620 2^0 

IF 

INKEYS="r" 

THEN 

LET x=x-l 

LET y«y+l: GO 

SUB 

620 

270 

IF 

INI<EY$="y" 

THEN 

LET x=x+l 

LET y==y+l: GO 

SUB 

62u 

2S0 

IF 

INKEY$=="c" 

THEN 

LET x=x-l 

LET y=y-l: GO 

SUB 

620 

290 

I F 

INk:EY!!i="b" 

THEN 

LET x=x-i-l 

LET y==y-l: GO 

SUB 

620 

300 

IF 

INI<EY*="T" 

THEN 

LET y=y+l 

60 SUB 640 3 i 0 

IF 

INKEYf.= "V" 

THEN 

LET y=y-l 

60 SUB 640 320 

IF 

INKEY$="F" 

THEN 

LET x=x--l 

GO SUB 640 330 

IF 

IMKEYiii="H" 

THEN 

LET x=x+l 

GO SUB 640 340 

IF 

INKEY*=''R" 

THEN 

LET x=x-l 

LET y=y+l: GO 

SUB 

640 

350 

I F' 

INKEY*="Y" 

THEN 

LET x=x-i-l 

LET y=y+l: GO 

SUB 

640 

360 

I F 

INKEY*=“C" 

THEN 

LET x=x--l 

LET y=y-l : 60 

SUB 

640 

3 7 C) 

]; F“ 

inke:y*=''B" 

THEN 

LET x==x + l 

LET y=y-l: GO 

SUB 

640 

3S0 

IF 

I NKEYit-= " G " 

THEN 

PLOT x,y: 

PAUSE 50: PLOT 

OVER 1 

390 

IF 

INi<EY1i="g" 

THEN 

PLOT X , y 
400 

IF 

INk:EYiJi=" 1 " 

THEN 

CLS : (50 TO 130 1 0 

I F- 

IMKEY*="2" 

THEN 

60 TO 470 
420 

IF 

INKEY$="3" 

THEN 

(:jO 1 0 500 
430 

I F 

INKEY*="4'' 

THEN 

GO TO 540 
440 

IF 

INk:EYt. = "5" 

THEN 

(50 TO 570 
450 

1 1“ 

INKEY!f="6" 

THEN 

GO TO 600 
460 

GO 

TO 210 


470 

BEEP .05,20: 

I INPUT 

" Do^toCke" 

? S, '■'y™" ;; D 480 

IF 

S>255 OR D 

>175 ■ 

THEN (50 TO 

470' 490 

F'LOT 8 , D; LET 

X==S! 

LET y=D: 60 TO 180 500 

BEEP .05,20s 

I NPUT 

" Do’''='toCk0" 

'■■''A ~ ” 5 0 , " y=- " |i P 5 !i. 0 

I F 

□>255 OR P 

>175 THEN BO TO 

500 
520 DRAW 0-x,P y 

530 LET x=0: LET y=P: GO TO ISO 

540 BEEP .05,20: INPUT " Do*toCke-S'i.; = " ; W, " y= " ; E 

550 DFa'AW W"K,E“y,Pl 

560 LET x=W: ' let’ y=E; GO TO 180 

57'0 BEIEP .05,20: INPUT "FO. Semo*krDg'''z '"TSidi j cam: R 
580 IF R>x OR R>y OR R7255-X OR R>175~-y THEN GO TO 570 


risanje 127 590 CIFiCLE H,y,F5: GO TO ISO 

600 BEEEF' .05,20; INPUT " I m0'>sl i ke* ( do* 1 O^'Cr k > : " ! W* 

610 SAVtl W*SCF!EEN* ; STOP 
62 LJ OjO sub 660 ' 

630 PLOT BEEP .01,20: PAUSE 10: RETURN 

640 GO SUB 660 

650 PLOT ;:,y: PAUSE 10: PLOT OVER l;K,y: BEEP .01,20: PAUSE 
10: RETURN 

670 IF k> 255 THEN LET !.!=:■; -I 
6f30 IF y<0 THEN LET y==y+l 
690 IF y>175 THEN LET y==y-l 

700 PR I NT #0 ; I NVERSE 1 ; AT 0 , 0 ; ” K = " ; ; “ * <>* ” ; AT 0 , 7 ; ” y= " : y ; " ** " 
1! OVER 0;AT 0,12;"**": RETURN 


128 risanje tBEirMEIRftTOFt ZN#=lKOV 


4883 


Generator gratidnih znakov (UDG) je nujno 
programiran ju. S programom lahko v posebnem 
nariSete grafiCni znak in ga vstavite pod 
grafiCnem naCinu. 


orodje pri 
oknu povedano 
izbrano drko v 
1. LET 1=2; 60 TO 4 

2 CLEAR 31743: LET 1=0: SO TO 4 

3 CLEAR 31743: LET 1=1 

4 LET cl=5: 'LET cc=5: BORDER 7; PAF'ER 7: INK 0: CLS : PRINT 
INVERSE IsTAB 31;"*" 'TAB 7 ; " KARAKTERS'SENERATOR " ; TAB 31;"*" 
TAB 31;"*";; IF 1=2 THEN BO TO 7 

5 IF 1=1 'then poke 23689,98: LOAD ""CODE : GO SUB 83: GO TO 

"7 

6 FOR 1=1 TO 767: POKE 3 1 744+ i, PEEK (15616+i): NEXT i 

7 DIM a$(10,10)! GO SUB 43: Go’ SUB 16: 60 SUE 18: GO BUB 20: 
GO SUB 19: GO BUB 32 

8 BEEP .01,24: GO SUB 21: IF c*="5'’ OR c4i="6" OR c*="7" OR c 
="8" THEN GO SUB 23: GO TO 8 


Q 

IF 


.19 

“ THEN 

GO 

SUB 

29s 

GO 

TO 

3 

:i. C:> 

IF 


" 0 

" THEN 

GO 

SUB 

31 1 s 

GO 

TO 

8 

J, :!, 

I F- 

c^i-- 

"2 

'■ TI-IEN 

GO 

SUB 

43 s 

GO 

BUB 

1 S 

: GO 

SUB 

20s GO BUB 

19s 


GO 

TD 

B 
12 

I 

c^:“" 

"■ 3 

" THEN 

60 

SUB 

44 s 

GO 

TO 

8 

13 

IF 


'■4 

“ THEN 

GO 

SUB 

49 5 

GO 

TO 

0 

14 

IF 


1 

" TI-IEN 

GO 

BUB 

S4 
15 

GO 

TO 

FI 
16 

PR 

INT 

AT 

j. 6 ,, Ci 5 

: PC 

IR i 

-- 2:2 

TO 

63 5 

PRI 

NT 

PAPER 

6 sCHR^ is NE 

XT i 


PR I NT 

AT 1 

8.0 

5 5 F' 

OR 

i ==^64 

TO 

95 1 

PR IN 

T PAPER 6 

siCHRt 


i 5 

2 NE 

XT 

i: PRINT 

AT 

20 0 

? " 

FOF< 

i=r.96 TO 

1273 

PRINT PA 

ppp 


6 s 

CHR$ 

i 

; : NEX 

T i 


17 

POKE 2 

36 

07’, 1.23 

s PF 

^ I MT 

AT' 

17. 

0 S' s 

FOR 

i "3 

2 TO 

63: PRINT 

CHiTli 


i 5 

^ NE 

XT 

i s PR 

INT 

AT 

1 9 , C> 

5 S 

FOR 

i ^6 

4 TO 

95: 

PRINT CHF^:$ 

i s s 


ne: 

XT i 


PRINT 

AT 7 

? 1 , 0 

S s ' M 

' F' y T 

i s 

PR I 

NT AT 21, 

Oss FOR i^^ 

96 


TO 

1 ‘27 


PR I NT 

CHFT^ 

7 X ^ 

5 NE 

XT 

i ; POKE 

236 

07 , 60 

: RETUFxN risanje 129 
IS F'OF^ i==5 TO 14: PFaNT BF1I6HT 1 ; AT i , 5; a* ( i --4 ) : : NEXT i: 
RETUF<N 

19 F'OR i=4S TO 112 STEP Bs PL.OT 1,63: DfPAW 0,64: NEXT i: FOR 
1=63 TO 127 STEP 8: PLOT 48,1: DRAW 64,0: NEXT 1: RETURIM 

20 PF>:IMT AT cl,cc; FLASF-I 1; BRIGHT 1 ■ RETURN 

21 LET c!!i=INKEY«; IF c*="" THEN 60 TO 21 

22 RETURN 

23 LET cln=cln LET c ■<! 7^ U. OF 'H 5^ U. O'- cn=cc : IF ■»i0*c$="5" THEN 
LET ccn=ccn-l 

24 IF c*="B" THEN LET ccn=c:cn+l 

.2b IF THEF4 LET c:ln=clrii-l 

26 IF cS=''7" THEN LET cln=cln-l 

27 IF c:cn<5 OR cc:n>14 OR cln<5 OR cln>14 THEN RETURN 

28 PRINT AT cl , cc ; BRIGHT 1 ; aS ( cl --4 , cc-4 ) ; : LET cl=cln: LET 
cc:=ccn: 60 SUB 20: GO !3UB 19: RETURN 

29 IF cl =5 OR cl =14 OR cc=5 OR ec=14 THEN RETURN 

30 LET aS ( c; 1 -4 , cc;-4 ) =" ■" : RETURN 

31 LET aiii (cl -4, cc-4) RETURN 

32 FOR 1=0 TO 9: PRINT AT i +5. 16; i ; " . o" ; : 60 SUB .33+1: NFXT 1: 
RETURN 

33 F'fdf.j-f "Brl san j e<''pi ke" : RETUFlN 

34 PRINT "Menu": RETURN 

35 PFilNT "Bri s. *pol ja" : FiETURN 

36 PRINT "Nari si '-Fkar . " ! F(ETURN 

37 PRINT "Spravi *kar . “ : F5ETURN 

38 PRINT "Pika«'levD"! RETURN 

39 F'FUNT " Pi ka-s-dol " ; RETUR'M 

40 PRINT " F'i ka<*gor ! RETURN 

41 Pf-IINT "F'i ka*desnD" : F^EFTURN 

42 F-'RINT "Postavi ■■•-■pi ko" : RETURN 

43 FOR 1=1 TO 10: LET a* ( i ) ; NEXT 1: RETURN 

44 INPUT "Vpisi-Fkarakter:--;-"; LINE b*: IF LEN ta$-::>l THEN 60 TO 
44 

45 IF OR b*>''(S" THEN SO TO 44 

46 LET a=31488+S>!:C0DE bS: FOR 1=0 TO 7: LET v=PEEK (a+i): FOR 
.1=0 TO 7: LET d = INT (v/2): LET m=v-d»:2: LET v=d: IF m=0 
TF-IEM LET aiS (1 +.2, 9-j )="■;■■" : 60 TO 48 

47 LET aS'( 1 +2 , 9--..j ) = " «" 

48 NEXT j: NEXT i: C50 SUB IS: 60 SUB 20: 60 SUB 19: RETURN 

49 INPUT "Vpi5i-S'poziciJo:-F-"; LINE bf: IF LEN bS-Ol THEN 60 TO 

50 IF OR b1i>"flS" then 60 TO 49 

51 LET a=314S8+£«C0DE b$! FOR 1=0 TO 7: LET v=0: FOR i=0 TO 7- 
IF af. ( i ■1-2, 9- j ).= "■" THEN LET v=v+2-'j 

52 NEXT j: POKE a+i,v: NEXT i: GO SUB 17: RETURN 

53 INPUT " Ime-*dat.Dteke: ■;>" ; LINE df: IF LEN d*-:: 1 OR I F-N d *->10 

THEN 60 TO 53 

54 RETURN 

55 FDR 1=5 TO 15: PRINT AT 1 , 0; 

■«■■*■■«■": NEXT 1; RETURN 

56 LET t.e=0: . Lfc. I tl=5: LET tc=0! LET tln=5: LET t.cn=0: F'RINT 
UVE"-F''i 1 A } 5 5 U J ” a ” J 

57 BEEP .01,-6: 60 SUB 21: IF c'i5J=CHRf 7 THEN RETURN 

58 IF te=0 THEN GO TO 68 

59 IF cS="'-:t 4ND-!'" THEN LET cS="C" 


130 rlsanje 60 IF cS = "«0R'!>" THEEN LEET cf = "]" 

61 IF- c*=CF-IR1i 34 TI-IEN LET c*="83" 

62 IF c* = "-*-STOF-s-" THEN LET = 

64 IF c*="-5'STEP-5-" THEN LET 

65 IF c:i6=''-*THEM‘' THEN LET c4i=“-[" 

66 IF c*="-*THEN“ THEN LET c$=="}'’ 

67 LET ts==0 

68 IF cS=CHR$ 14 THEN LET te=lii BO TO 57 

69 IF c: $> = "■?■" AND c3i< = "e" THEN LET li=0: LET ci = l: 60 SUB 77: 

60 BUB 82: F'FJINT AT tl,tc;c*; 

70 IF c!t.=CHR* 13 THEN LET ' 1 i = 1 : ' LET ci=--tc: 60 SUB 77: GO SUB 
82 

71 IF cS==CHR* 12 THEN LET li==0: LET ci=-l: GiO SUB 77: PRINT 
AT tl n , ten : GO SUE-! S2 

72 IF c$=CHR$ 8 THEN LET 11=0: LET ci==-l: ED SUB 77: 60 SUB 

73 IF c*=CHR* 9 THEN LET li==0: LET ci=l: SO SUB 77: 60 SUB 82 

74 IF c*=CHR$ 10 THEN LET 11=1: LET ci=0: 60 SUB 77: 60 SUB 
£-i2 

75 IF c*=CHR* 11 THEN LET li=-l: LET ci=0: 60 SUB 77: GO SUB 
82 

76 LET tl=tln: LET tc:=tcri: 60 TO 57 

77 LET tln=tl-i-li: LET tcn=tc-8ci: IF ten-fO THEM LET tcn=3t: 

LET tln=tln-l 

78 IF" tc:n>3Ll TF-IISN LET tcn = 0: LET tln'---tln-H 

79 IF tln-;:5 THEN LET tln = 14: LET tcn=31 
SO IF tln>14 THEN LET tln=5: LET tcri=0 

81 RETURN 

82 PRINT' OVER 1 ; AT tl,tc;"."; PRINT OVER 1 ; AT t 1 n , ten ; " « " : 
RETURN 

83 PRINT #0,AT 1,0; 

at 1,0;;: RETURN 

84 60 SUB 55 

85 PF-'-:IN! Ai 6,0; " 1 . ■'■■Spra'/i Tkaraktsr je” ’ 

‘'2. ■■'Nal az i ■■‘■4::arak-;-er j e " "3, -'ODpravi -7pr ogr am “ 

"4,-'--Spravi-Spr-og,ram-7irr-'«-:'-!'-!--7-»-:--S'-:-"i-5-:"i-:--karakterje"’ 

"5. -i-Testno-s-t i pkan Je" ■’ "6. -s-Vrn i tev-'v-S'kar . --gen . " ’ 

"O.-5-ZakI jucek": BEEP .1,-1: 60 SUB 21: IF c!!i = "l" THEN 60 
SUB 53: SAVE d*CODE 31744,768 

86 IF c$="2" THEN F'OKE 23689,98: LOAD '"'CODE 31744,768: 60 
BUB 17: GO SUB 83 

87 IF cf; = "3" THEN SAVE "KarGen" LINE 2 

88 IF c®="4" THEN GO SUB 53: SAVE "KarBeri" LINE 3: SAVE d$ 

CODE 31744,768 

89 IF C!!i = "5" THEN 60 SUB 55: PRINT #0;AT 1 , 0; "CAPS-'J-SHIFT-l'f-za-'J- 
konec"!: POKE 23607,123: GO SUB 56: POKE 23607,60; GO SUB 
83: ISO TO 84 

90 IF ciii="6" THEN 60 SUB 55: GO SUB 18: GO SUB 20; GO SUB 19: 
60 SUB 32: RETURN 

9.1 IF cSi="0" THEN STOP 
92 GO TO 85 


risanje 131 F>ovEC:i=^r4e; orke 


1111 


Crke so, kot je splo^no znano, VELIKE in majhne. Tiste velike 
so posebej nevarne, ker lahko nid hudega slutedega bralca 
zbodejo V odi . Pri radunalniku je efekt Se hujSi, saj je 
televizor precej teiji od dasopisa (de vas zbode v odi). 

risanje velikih drk je ie na voljo odlidna Psionova rutina, 
za katero pa je treba vedeti nekaj malega o strojnem jeziku. Z 
naSim podprogramom lahko riSete drke velikosti 4*4 in 8*4 
znakov. 

Program zapi^e besedo v vrstico 21 in s -funkcijo POINT 
ugotavlja obliko. Dopolnite ga lahko tako, da bo pisal v kakSni 
drugi velikosti. 

1 'i'REM--' kon troi n a-»ruti na 

z. I N 1'“' LJ I ’ ' ' 4 4 2 Q 4 ■' — 3 ci i fn 

3 p'JPUT “TEXT!";a*-: IF dim<>2 AND clim<>3 THEN GO TO 2 

4 HF'ilNl AT 21,0; a*: INPUT ” k je^zacnem* C vrst i ca I'S? " ; a 
ti GO SUB ( d i rri^20) ~ 10 

6 STOP' 

9 PRINT AT 21 , 0; 

1 O STOP ’ ’ 

I I * ' ' ' I 

29*REM*4i4crke, - “ ‘'i., ™ 4 : 1 , Tinis*..?’" 

30 FOR n = 7 1 ( 5 " 0 STEP --1 

31 LET b=0 

32 FOFi m=0 TO 63 

33 LET c=P0INT (m,n)! PLOT OVER l;m,n 
34 IF m/2<>INT (m/2) THEN LET b=D-l 

3b IF c=0 THEN PRINT AT a,b; OVER 1;"*": GO TO 42 


36 

IF 

n/2=INT 

(n/2) 

THEN 60 TO 40 


37 

IF 

m/2==INT 

(m/2) 

THEN PRINT AT a,b; 

OVER I;"*" 

33 

IF 

m/2< TINT 

( m / 2 ) 

' THEN PRINT AT a,b: 

1 OVER 1 ; " 

39 

GO 

TO 42 
40 

IF 

m/2< TINT 

( m / 2 ; 

) THEN P-'RINT All" a,b; 

; OVER 1 ; " . 

'■1 - 1 

IF 

m/2= I NT 

( m / 2 ) 

THEN PRINT AT a,b;’ 

OVER 1 ; " . " 

42 

LET b=b+l: 

NEX" 

r m 


43 

IF 

n/ 2=1 NT 

( n / 2 ) 

THEN LET a=a+l 44 NEXT n 

45 RETURN 

494REI'1g- 8m4crke 

50 FOR n = 7’’T0 ”o STEP -1 

51 LET b=0 

FOR m—O TO 63 

53 LET c=P0INT (m,n): PLOT OVER l;m,n 

54 IF m/ 20 1 NT (ni/2) THEN LET b=b-l 

5)5 IF c=0 THEN F'RINT AT a,b; OVER 1;"*"; GO TO 5)8 

56 IF m/2=INT (m/2) THEN PRINT AT a,b; OVER 1;"«" 

57 IF m/2<>INT (m/2) THEN PRINT AT a,b: OVER ] ; " 

58 LET b=b+l: NEXT m 

59 LET a=a+l; NEXT n 

60 RETURN 


132 risanje o V e: c: *=» V 


2743 

Se tudi vi dosti ukvarjate z risanjem in radunalniSko grafiko? 
Poglejmo, kako lahko dele si i ke poveCamo in jih pozneje 
uporabimo kot nove alike. 

Delo s programom je zelo enostavno- Najprej vloSimo sliko, 
nato pa s kurzorskimi tipkanii (5”8) premaknemo akvir na ieleno 
pozicijo. Ko pritisneniD na tipko A, se uokvirjena slika poveCa 
d:ez ves zaslon- Na koncu poklidemo staro sliko nazaj ali pa del 
nove alike 4e enkrat povedamo. 

Program je napisan v basicu razen treh strojnih rutin, ki jih 
radunalnik prebere iz stavka DATA. Te rutine so zelo kratke. 
Zadnejo se na naslovu 65000, kjer radunalnik spravi sliko na 
drug poloSaj v pomnilniku. Rutina, ki se zadne na naslovu 65012, 
naloii sliko iz RAM brez atributov. Na naslovu 65025 pa je 
rutina za povedavo. 

Pri programu je kar nekaj mo±nosti za zboljSave. Prva moinost 
je izsek slik, ki ga ielimo povedevati. Vdasih bi bilo dobro, da 
bi bil razlidno velik. Druga zboljSava, ki jo predlagamo, pa je 
povezana predvsem s poznavanjem programiranja v strojnem jeziku. 
Tu gre za hitrej^e povedevanje si ike. 20 CLEAR 58000 

25 FOR H =65000 TO 65089'! F(EAD a: F'OKfc i<,a! NEXT K 
30 PRINT AT 10,7; FLASH 1 ; " Zooni'*l oad<"BCREENii*' " 

32': PRINT ’TAB 5 ; "pr i t i sni i pke*od*5-8 " ; TAB 5; ”za''’premi kan je-' 
okvira. ’TAB 5; "Pri ti sni -s-a-f-za^povecavo. " 

35 LOAD ""SCREENS 

36 PRINT #0;AT O, 0; "Pri t i sn i *t i p ko" : PAUSE 0 

37 PRINT #0;AT o, 0; 

40 randomize: USR 65000! CLS 
45 LET a=0: LET b=175 


risanje 133 54 

60 

65 

70 

100 

105 
110 
1 15 
1 20 

1 30 

1 40 
1 SC) 
155 
160 
165 


170 


175 
1 'c:/ i.-' 
185 
1 90 
195 
200 
205 260 

300 


IF INKEVS=^''5'’ THEN LET a-=a-3s' IF a-::>^0 THEN LET 

IF INKEYS="6'’ THEIN LET b-b-S; IF bOBT THEN LET b"S7 

IF INKEy^~’'7’^ THEN LET b==:^b-i-3= IF b>^175 THEN LET 

IF IMKEYi5n-‘8“ THEN LET a-a+Ss IF a >=123 THEM LET a = i2a 

IF INKEY$='’a“ THEN GO TO 100 

F:AND0NIZE USR 65012: PLOT OVER' l;a,bs DRAM OVER 1 ^ 127 , 0 : 
DRAW OVER 1^10,-87! DRAW OVER 13-127,0:; DRAW OVEPl-n''’ 
PAUSE 0 
GO TO 50 

LET bb=(ABS Cb- 1 75 ) ) /3^32s LET aa=INT a/Ss LET p = 16384;! 

LET a”aH-i 

F'OR s=i TO 11 

LET ;f=(ABS- (b-175))/'3 

IF !.!>=0 AND :-;<S THEN LET z =k *32+5796S+a/S 
IF ;■! >=S AND k<16 then LET z = (x --8 ) *32+600 16+a/S 
IF x>=16 THEN LET z == ( x --1 6) *32+62064+ a /8 
IF s==5 THEN LET p = 18432 
IF THEN LET p==20480 

FOF? 1=0 TO 1792 STEP 256 
LET r=z+I 

FOR q=p TO p+31 STEP 2 

LET «=r+(q-p)/2: POKE 64920, W--256* I NT (w/256): POKE 64921 
INT !w/256) 

F-:ANDONIZE' UETl: 65025s POKE: q , FTIEK 64922s F'OKE- q + l,F'FL“K 
649235 POKE q+256,PEEK 64922s POKE q+257,pFFK 64923 
NEXT q 

LET p=q+4S03 IF 1=768 THEN LET p=p-2016 
NEXT 1 

LET p=p-20163 LET b=b-8 
NEXT s 

FOR f =22523 TO 23231 STEP 64 
FOR: t^-O TO 31 STEP 2 

LEsT i =f=’EE:K <64 1 44+bb + aii ) s F'OKE: f+tjis F'OfsIE: -f+t + l,is F'OKE“ -f 
32+'t,i5 POKE t+33+t,i 
LET a zi = cz a + 1 
NEXT t 

LET a at = a a + 1 ts j 
NEXT -f 


INPUT '’povi=c:ava<-'d/n";a*: IF a$ ( TO 1)=" 
INPUT "stara+al i *nova+sl i ka*" : a*: IF a* ( 
CLS 5 60 TO 45 
60 TO 30 

DATA 1 , 191, 26 ,17,1 44 , 226 , 33: , 0 , 64 , 2:37 , 1 76 

64.33. 144.226.237. 176.201.0. 237.91. 152.2: 
1 20 , 40 , 2 , 1 98 , 1 92 , 203 ,112 , 40,2, 1 93 , 48 , 203 

203.96.40.2.198.3.50.154.253.62.0. 203788 
80,40,2, 198,48,203,72,40,2, 198, 12,203,64 


" THEN 60 TO 40 
TO i:)="5" THEN 


, 201 , 1 , 0, 24, 17, 0, 
53,26,71 , 62,0,203, 

, 1 04 , 40 , 2 , 1 9 £3 , 1 . 2 , 

, 40, 2, 198 j 192, 203, 

, 40, 2, 198, 3, 50, 155 


134 risanje F=-R:iiMT- 


2119 

Tudi povrSno poznavanje program! ran j a v strojnem jeziku je 
dovolj, da sestavimo hitre in uCinkovite rutine. S programom 
lahko piSemo po zaslonu v osmih smereh, torej na vse strani 
neba. 40 CLEIAF"'; 29999: FOR n=30000 TO 30023: READ a: f-OKEi n,a! NEXT 
n 

45 DATA 33, 0, 64, 17, 80, 195, 1 , 192,26,237, 176,201 , 33, 80, 195, 17,0, 
64 , 1 , 192,26, 237 ,176, 20 1 
50 go' sub 7000 
60 60 SUB 8000 
SO PRINT #l;"MenLi=m" 

85 LET a*=INKEY*: IF a3i="m'' OR a!3i = "l''l" THEN GO SUB- 9000 
£16 IF a*='"' THfEN 60 TO 85 

90 CLS ! PRINT #0; "V*kateri*5nieri*zeli5*pisati«?": PRINT #1^"« 
( 1 - 8 ) " 

100 LET a*=INKEYiJ;: IF a*>"8" OR a*< " 1 " THEN 60 TO 100 
115 LET a=VAL a* 

120 INPUT ''IZPIB*";m* 

125 IF LEM (Hit- >20 THEN SO TO 120 

130 INPUT "X*ZACETEK*",x 

140 INPUT "Y*ZACETEK>>" ,y 

145 RANDOMIZE USR 30012 

150 PRINT AT 21,0; INK c; PAPER c ; m* 

160 FOR n=0 TO LEN mfJKS 
170 FOR C5=0 TO 7 

180 IF POINT (n,o)=l THEN SO SUB 1000+10*a 

190 NEXT o: NEXT n 

200 RANDOMIZE USR 30000 

210 60 TO 80 

1010 PLOT a-!'!,n + y: REITURN 
1020 PLOT n+;-;-o, n+y+o: RETURN 


risanje 135 1 ^ 


fc'OO ' 
pr? 1 

8020 

S030 

8050 

S070 

SO^i’O 


r LU i n’i"H ^ pD + y s REOTURN 
r ■ ' I ' i n + :-! -I- c , Q +■ y - n : F; E T LI F< N 
FLXn o+K.n-y: RETURN 

I- Li r n - o , n -- y + d : R E T U Fi N 

F'LlJi n-!!,o-y; RETURN 
F L U T n - !■! + o ,, o - y - n : R E T IJ R N 

F-hINT AT 2 , ,13; “CRK:E Ff OF " j F-R IMT AT 2,12; OVER 1 " 

eh«U 1 - 8 ) “ ' P"-" 

RE ' URN 

r J N T I f A ; " 0 - p A P E R b a r v a <> ? ( O - 9 5 ' ' 

I- 1 i 'INKEYS 

IK "Y" OR aS<'' 0 " THEN GO TO 8010 

f-’i-iF LFi UhL. aS: CL.S : FTlFi n==0 TO 100: NEXT n: i F'T r== 
CL.S : RANDOMIZE USR 30000 
pyNT #0; ^AINK*ta3rva?sO0--9) " 

IF aS>"9" OFf aS<"0" THEN GO TO 8050 

P R I N T # 0 ; ' ' B 0 R D E R b a r v a ? ( ! - '7 ) ' ' 

L-ET a$= INKEYS 

U- '3 ' OR • "i " THEN 60 TO 8090 

t GRIEF "hL a-- Fill n=0 TO 100: NEXT n: RETURN 

: F !-, 1 N 1 "MENU ‘ ’ " 1 . Eiprememba-ibarve " ' "2. Bri 53 

a' , ',ria ' ' " t . I a. ■ERIN TER " ’ " 4 . Sh I" an j e Van j e<'s 1 i ke*r,a<N.:a 
it" 

F F HIT HA, "l,2,3Fili«'4" 

ii ' -yi- M-.IKEY$: IF aS>"5" OR aS<"t" THEN GO TO 9020 

P'fG'J FDR n==C. TO 100: NEXT n: 60 SUB 8000 

II a» - ” 2 ' I Hbl'J OLE : FIANDOMIZE LUGF) 30000 
IF aS=="j," 'ri..|E;|\i randomize USR 30012: PRINT AT 21,0; 

" P' U-IE:.N input "Napi si rne-!' " ; RpiypriMT i-p m! 

‘VV7 '■T’-2CREEN$ ' — 

FEFv n-O TO lOCU- NEXT n 


VA 


rruF^M 


136 risanje b«rve: 


3382 


Rafunalnik nari^e paleto barvnih odtenkov. Ce ielimo kdaj 
druglf uporabiti katerega od njih, vtipkaina njegovo ^tevilko, ki 
je podana z vodoravno in navpiCno oznako palate barv. Na zaslanu 
se izpi^e, kako je odtenek narejen. Za mefeanje osnovnih barv 
uporabljamo grafidni vzorec 4ahavnice. S tem dosetemo 32 
odtenkov (8*8/2), nadaljnje pa dobimo z ukazom BRIGHT. lO'-REM-rezervi ramc'- pol je*kontrDl n i h*ni z oV'>za '>bar ve*i n* 
dol oc i mo'S'i z pi sna*ni z a'i'Z a*bar van j e '>ekr an a 
20 DIH c*(99,6);i DIM Cf?)! LEIT gi5i="M";; L.EIT s$=="«'": LET i *==CHR* 
(16): L E T ' p Si == C H R * (17): L, E T b S = C H R 4 (19) 

30 FOR i==l TO 10: LET g4i=g$+g!!i! LET s*=5*+s$: NEXT i 
40 LET g*=g!t( TO 704): LET =*==5* ( TO 704) 

50'*REM*'nastavi mo''-' " mrez i co" ■■•■'z a''>meBan j e<'05nDvni h*bar v 
60 FOR i=0 TO 7 STEP 2: POKE LJSR "M" + i,85: POKE USR ” M " + i + 1 ,, 
170: NEXT i 

7 0 R' E MP p r e c i t a m o * k o n t r o I n e * s e? k v e n c e '*■ z ai -s- p o s zs m s z n e 5 k u p i n e * 
odtenkov 

80 FDR i=l TO 7: READ c(i): NEXT i 
90 FOR i=l TO 6: RESTORE 620 
100 FOR j=0 TO 9: LET k=i*10+j 
no C50 SUB 570 
120 NEXT j: NEXT i 
130 FOR j=0 TO 9: READ a,b 

140 LET c$(70+j)=iS+CHR* ( a ) -i-p*+CHR$ ( b ) -i-bt+CHR* (0) 

150 LET c* (80+j ) =i*+CHR$ (a)+p$+CHRS (b) +b4i+CHR$ (1) 

160 LET c* (90+j ) =iS+CHR$ ( b > +p$+[:HRi (a)+bf.+CHR* (1) 


rlsanje 137 1 70 

NEXT J 

5 NEXT 

i 
ISO 

FDR k = 

U TO 65 

RESTORE 750 
190 

GO EIUE 

1 5705 NEXT k 
200 

FOR k = 

'7 TO 9 5 

GO SUB 5705 NEXT 

1-.: 2:io-^ 

>REM'*iz 

p i 

’barvno'-^skal o 
220 

BORDER 

Os PAPER 05 CLS 
230 

INK 7e 

PRINT 

AT 0 , 1 0 5 " B A R V N A * S K A L A " 240 

P 1 1 NT 

AT 2,85 

250 

FOR i = 

1 TO 65 

PRINT AT ij^2-i-l,2^ 

PAPER 

c ! i ) ; 

5 AT i*2+2. 


2r, 

— ! 

PAPER 
260 

FOR k = 

1 TO 25 

PR I NT AT i 1 2+ k , 7 s 
270 

FOR 4='.= 

'0 TO 2 5 

PRINT c;S(i*10-H) 5 


NEXT 

i 

2S0 

PRINT 

c;* ( i * 10-k3) 5 5 PAPER Os 

1 1 1 1 u 290 

FOF-^; .0-=^ 

4 TO 6n 

PRINT cSi(i:|:10+.i) s 

"MM '‘ ; 300 

NEXT j 

5 NEXT 

ks NEXT i 
310 

PRINT 

AT 3 . 24 

320 

FOR i = 

1 TO 5: 

FOR k=2 TO 35 PRINT AT i 


23? 

3 3‘ C) 

FDR j = 

7 TO 95 

PRINT c$ (i »10H-j ) s 

" MM " ;; ; 

NEXT 

i 

340 

NEXT k 

5 NEXT 

i 
350 

FDR i== 

7 TO 95 

l-ET 
360 

IF i=9 

THEN LET a®=='‘**" 
370 

PR I NT 

AT i*2-(- 

3 2 1 ! c* ^ ( i ) ^ cS '?> !l T i <1^ 


AT 

i * 2 + 3 , 5s PAPER 


0; INK 7; BRIGHT Os i ; 

380 FOR k=2 TO 35 PRINT AT i*2+k,, 7; 

390 FOR j==0 TO 35 PRINT c$ ( i * 1 Oh- j 5 NEXT j 

400 PRINT PAPER 0;"*"; 

410 FOR j=4 TO 65 PRINT c$ ( i * 1 0 +- j ) j " ; j NEXT i 
420 PRINT PAPER O;"*"; 

430 FOR j=7 TO 95 PRINT c® ( i * 1 0+j ) 5 "M« " ; 5 NEXT i 
440 NEXT k’s NEXT i 

450 INPUT INK 7; BRIGHT 1 s " I z ber i *si <>odtenek 5 * " s i 
460 IF i==0 THEN GO TO 220 

4 7 0 * R' El M i b r n i * a d t e n e k '> n a r i s b m o '■> p r e k '■■■ c e 1 e g a ■* e k r a n a 
4S30 LErIT a®=g®5 IF i =9 OR' i <7 OFl: i<70 AiND (i-INT (i/10)*10)=3 
THEN LET a$==5$ 

490 CLS : PRINT c*(i);a!!i5 PAPER 75 INK 0 

5 0 0 *' R lELT-l * n a p i 5 e m o , "> k a k o * j e o d t e n e k * s e 5 1. a V 1 j e n 

510 FOR j==ll TO 155 PRINT AT j , 1 0; ; NEXT j 

520 LET ink=CDDE c®(i,2)5 PRINT AT 12, 12s "klNK'S'" ; AT 12,19sink 

530 LET p=CODE c®(i, 4)5 PRINT AT 13. 1 1 5 "SPAPER *" 5 AT 13,195p 

540 PRINT AT 14, 1 1 ; "">BRIBHT'*” 5 CODE c®(i,6)' 

550 PAUSE Is BORDER Os BORDER inks BORDER pi BORDER O 5 IF 
IN1<EY$="" THEN 60 TO 550 
560 GO TO 450 

5 7 0 -k R El M V c i t a V n j E> '* k D n t r o 1 n i h '■> -3 e k V e n c 
580 READ-a,b,c; 

590 LET c$(kUd*-HCHR-*- ( a ) -►■p®-i-CHR® ( b ) -i-b®-K:HR® (c) 

600 RETURN 

610 BATA 2, 6, 4, 5, 1 , 3, 0 
620 DATjA c (i ) , 0, 0 
630 DATA 0,r:(i),l 


138 risanje 640 DATA c (i ) , c (i ) , 0 
650 DATA c: (i ) , c (i ) , 1 
660 DATA c<i),7,0 
670 DATA 7, c <i ) , 1 
680 DATA c ( i ) , 7 , 1 
690 DATA c ( i + 1) , c < i ) , 1 
“700 DATA c ( i + 1 ) , c ! i ) , 0 

7 1 0 DATA c ( i ) = c < i + J. ) ^ I 

720 DATA 5, 3, 2, 5, 2, 1,2,3 
730 DATA 6,5, 6 , 1 , 4 , 1 

740 DATA 2, 4, 6, 3, 4, 3 

750 DATA c(k),c(k),0 

760 DATA 0,7,0 

770 DATA 7^7,0 

780 DATA 0,7,1 

7 9 0 * R E M <> s h r £1 n i m o * ]□ r o g r a m n a k a s E' t D 

800 LET ai|i=="*"+CHRS IT+CHF?* 2+"*"+CHFT* 17+CHR* 4+"<’''+CHF!* 17 + 
CHR* l+"«"! SAVE a* LINE 10 


risanje 139 eEUIMETM UE 


573 

Z raCunalnikom in nekaj maiega znanja matematike lahko 
nari^emo zelo priviaCne slike in jih vstavimo v bvojg programe. 

Program SI i ka 1 nam z elipso pritara nekakSno tridimenzionalno 
blazino. Pri risanju elipsG samo zmanj^ujemo eno od osi . 

Program Slika 2 nariSe 12-katnik, kjer so vsa ogliSta med 
seboj povezana. 

V programu Slika 3 smo se igrali z matemati Sni mi -funkcijami. S 
funkcijo ABS je nasbala prav nenavadna slika. 

Upamo, da se bodo s bemi enostavnimi programi in z malo 
poskuSanja tudi vam posreeile podobne ali Se bolj4e stvaritve. 

Vsi trije programi riSejo poCasi , zato jih je pred resnejSo 
uporabo vredno kompilirati s kakSnim komercialnim prevajal ni kom 
za programe v basicu. Priporotamo MCODER 11. 1 CLEAR 

2 INK 2 

5 LET !■;=(;) : L.,ET y==80 
10 FR3R n=0 TO 2*01 STEP PI/180 
15 PLOT 128 +h*SIN n,B7+v*C0S n 
20 NEXT n 

25 LET !■:=!■: +-10! LET y==y-10 
30 IF y=-10 THEN STOP 
40 GO TO 10 


.4 

jgsEt-iC 

1 

flip:'--..... 

,,, 

'V’C'-N 

I'W"''- 

iiV-T;- 

Prif'-V - 

IV'- 

r\S:d,-- 

.'V-i!.''- 


"A- 

■■■ 

...••••■ 

S; 

— 1 |-~ 


'-hrLj\ 

.,7 

ill 

■i^y 

140 risanje 10 CLEAR 

20 D I H a ( 1 2 ) i! D I H b 1 1 2 > 

30 FOR n==l TO 12 
40 LET k==n/6S!PI 

50 LET a (n) = 128+80*SIN k: LET b ( n ) ==88+80*C0S k 
60‘ PLOT a \ n ) , b ( n ) 

70 NEXT n 
SO FOR n=l TO 12 
90 FOR m==l TO 12 
1 00 LET OH ( m ) -a ( n ) 

110 LET Dy==b (m) -b (n ) 

120 PLOT a(n),ib(ri): DF:AW oh , oy 
130 NEXT m: NEXT n 20 FOR k=0 TO 60 STEP 10 
30 FOR x=0 TO 128 

40 LET y=30-ABS (x-32)*SIN (k*P:[/64) 
50 PLOT !i,y + k: PLOT y+k,K 
60 PLOT 255-K,y+k: PLOT ’ 255- ( y+k 
70 NEXT !■! 

80 NEXT k 


risanje 141 MIMOSOKOTIM I K I 


6B8 


bo na zaslon izrisal poljiibon pravilen mnogokobni k . 
lied vrsticaflia 20 in 40 navedemo podabke, kot so Stevilo stranic, 
center si ike s koordinatama x in y ter radij delilnega kroga 
pravilnega eetverokotni ka. V vrstici 50 raCunalnik preskusi , al i 
lahko s temi podatki nariSe detverokotnik, ki bo znotraj 
zaslona. Algoritem za risanje Cetverokotni ka <vrstice 60-110) je 
J asen . 

Opozarjamo na naCin risanja, ki uporablja sistemski 
spremenlji vki 23677 in 23678. Obe spremenl jivki lahko najdete v 
ki ste ga dobili z raCunalni kom, povesta pa 
koordinati x in y zadnje narieane toCke na zaslonu. 

Mnoaokotnik z loki 

Risanje pravilnih mnogokotni kov ni kdove kak^no razvedrilo. 
Zato bomo pokazali, kako nastanejo bolj zabavne si ike, Ce 
namesto ravne stranice pri mnogokotni ku nari^emo lok. 

Program je zelo podoben programu Mnogokotni k , le da smo uvedli 
tri spremenl jivke. Spremenl jivki s in t priStevamo k argumentu 
pri kosinusu oziroma sinusu v vrsticah 80 in 90, spremenl jivka b 
pa je tretji element ukaza DRAW, ki zdaj ne riSe veC drte, ampak 
lok. 

Vse tri spremenl jivke so fiksirane v vrstici 20. Za zabavo in 
eksperimentiran je jih malo spremin jajte, in dobili boste prav 
zanimive slike. 


PROBRAH MNOGOKOTNIK 1 


1 0 * Fi E i' I ■■> r i s a n j e <■ m n o g o k o t n i k D V 
20 INPUT “Stevi 1 o*strani c " , n 
30 INPUT "Center<-sl i ke* (x , y ) " , x ; ; y 

40 I NF'UT " r ad i J ” , r 

50 IF' ;-;+r>255 DR r>x OR r >y OR y+r>175 THEN INPUT "zun 
ekrana" , dS: GO TO 20 
60 FDR i=0 TO n 


142 risanje 70 LET ii:=;.;+r*CQS !i*2*PI/n) 

SO LET v=y + r*Si:iM (i*2S<PI/ri) 

90 IF i=0 THEN PLOT u,v: GO TO 110 
100 DRAW u-PEEK 23677 , v--PEEi< 2367S 
110 NEXT i 
120 STOP 


m r-'< e3 eg c::j l-=: o 't n i 1< --r 1. q i< i. 


10«-REM-'>sl i ks*3*T oki 

20 LET s==l: LET t=2: LET b=4 

30 I N F' U T " G t e V i X o ‘ s t. r a n 1 c ' ' ^ n 

40 INPUT "Cent0r9slike'-'(;.;,y) y 

50 INPUT "r'adi J " p !'■ 

60 IF !.:-i-r>255 0R'r>x OR r >y OR y+r>175 THEN INPUT '■zuna 
e k r ana", d ‘t : GO T u 1 0 
70 FOR i==o'Tn n 
80 LET u=K+r*C0S Cs+i*2*PI/n) 

90 LET v=y+r>(!SIN ( t + i ;«2*PI /n ) 

100 IF i==0 THEN PLOT u,v! 60 TO 120 
110 DRAW u-PEEK 23677, v-PEEK 23673, -b 
120 NEXT i 
130 STOP 

140«REM* 


' risanje 143 V/RTEtM 1 ME 


2026 


To ime je program dobil zato, ker lahko 2 njim nariSemo 
poljuben diagram oziroma zavrtimo poljubno ravninsko obliko 
okrog ene osi in dobimo kvazi prostorsko telo. 

V programu najprej podamo telo, kot ga kaie elika. Med 
vraticama 150 in 240 podamo vi^ino in recimo X koordinate 
posameznih todk. Potem dolodimo, koliko stranic bo nade 
prostorsko telo imelo. Ce si telo predstavl jamo v prerezu, ga ne 
sestavljajo krogi, ni dista vrtenina, ampak je sestavljeno iz 
mnogokotni kov. Ctevilo stranic je lahko najmanj 3 (trikoten lik) 
in najved 14. 

Program je lep primer programiran ja od vrha navzdol. Skokov 
praktidno ni. Najprej je vstavljanje podatkov (INPUT), potem 
izradun vseh potrebnih parametrov. Mnogo kompl iciranih izradunov 
je skupnih vsem todkam. Na koncu se slika Se nariSe. Sledi 
seveda obvezno vpradanje, ali Selimo zadevo ponoviti, da bosta 
videla umetnijo tudi odka in mamica. 

Posebnih zanimivosti v programu ni. Mogode se bo komu zdela 
dudna uporaba -funkcije PI v na prvi pogled disto matematidnem 
programu. Avtor programa jo uporablja zato, da zve, do kod je 
radunalnik pririsal - katera je zadnja narisana todka, ki jo 
hrani sistemska spremenl jivka na naslovu 23677 za koordinato x 
in 23678 za koordinato y. 

Naloga: Manj zahtevni bralci bodo morda tok programa nekoliko 
pospe.tili, de bodo dodali vrstico 305, kjer bodo izradunali 
izraz c*2*Pi/l. Kdor pa se bo hotel dlje pomuditi pri matematiki 
in trigonometri ji , bo lahko nekoliko spremenil dogajanje v zanki 
med 300 in 340. Spremeni ga lahko tako, da bo motno telo 
opazovati tudi na kakSnem drugem mestu na zaslonu in pod 
drugadnim kotom. ^ 

p R i: 3 i- -i I T ::i:: p k o z 1=1 i-.i Pi d fi i j e u r t -i . j e ! 20 BORDER 0: PAPER 0: INK 5: CLS 

30 PRINT INK 4; FLASH 1 ; AT 0, 9; " vr teni ne " 

40 PRINT AT 6,1; "Vstavljaj-*padatke-»'o*visinah-''-'>->*«in-'' 

pri padajoci h^'radi j i h , •■>*-zz-*-->'''-'>prDgram*pa''Li i h^boZnar i sal •■•‘v*** 
*■“'2 avr t en i zob 1 i ki , ■'•'kotzpr ostor sko'-'-tel o. " 

50 PR I NT ’ ’ " Pr i t i sn i i p k D " 

60 PAUSE 0 
70 CLS 


144 risanje 80 PRINT AT 0 , 7 ; " y I S I N A •> ? <> ( M A X = 1 4 ) " 

90 INPUT !■! 

100 IF :.;,5 14 OR k<1 THEN GO TO 90 

110 PFilNT ’ ■' '■ Vstavi '•■'Stevi 1 o*st.rani c , -''ki --s-j i h<''*bo*tvQ ja-' 
imeIa*«--5 (me3d<>3*i n-l 4 ) " : INPUT 1: IF 1<3 OR I 

60 TO 110 
120 CLS 

130 DIH a (16): DIM k(15, x): DIM y(15,!-:): LET c = -10 

140 PLOT INK 2; 0,0: DRAW 0 ,(:■;* 10 )- 1 0 : PLOT 0,0 

150 BRIGHT 1 

160 FOR a=l TO K 

170 INPUT b 

180 LET a(a)=b 

190 IF a(l>>70 THEN GO TO 170 
200 IF a (a) >120 THEN 60 TO 170 

210 IF a (14) >80 THEN 60 TO 170 

220 DRAW b-PEEK 23677 , 1 0+c-PEEK 23678 
230 DRAW 0“PEEK 23677 , 1 O+c-PEEK 23678 
240 DRAW b-FEEK 23677 , 1 O+c-PEEK 23678 
250 LET c=c+10 
260 NEXT a 

270 PRINT " Sedaj *bDm*i z r acunal '> 2 a vrtene 1 ege^t oc; k . 

t r a j a n e k a j c a 5 a . " 

280 LET D=10 

290 LET b=l: LET d=l 

300 FOR c=0 TO 1 

310 LET (b,d)=140+a(d) *SIN (c*24PI/l) 

320 LET y (b, d) =o+ (a (d) /4) *COS (c: «:2)i!PI / 1 ) 

330 LET b==b + l 
340 NEXT c 

350 IF d=K THEN CLS : GO TO 390 
360 LET d=d+l: LET b=l: LET o=o+10 
370 60 TO 300 

3P30 IF INKEY»="Y" THEN CLS : GO TO 390 

390 LET a=10 

400 LET b=l: LET d=l 

410 FOR c=0 TO 1 

420 IF c::==0 THEN PLOT (b , d ) -20, y (b , d ) + 1 4 
430 DRAW :■! (b , d ) -20-PEEK 23677 , y (ta , d )+ 1 4-PEEK 23678 
440 IF rJ>l THEN DRAW (b , d-1 ) -20-PEEK 23677, y (b , d- 1 ) + 
23678: DRAW h ( b , d ) “20-PEEK 23677 , y (b , d )+ 14-PEEK Z 
450 LET b=b+l 
460 NEXT c 

470 IF d=x THEM 60 TO 500 

480 LET d=d+l: LET b=l! LET a=D+10 

490 60 TO 410 

500 PRINT AT 0, 0; "PRITISNI»TIPK0OZA+NADALJEVANJE* ! " ' 
510 PAUSE O 
520 CLS 

530 PRINT INK 2; "<"'*''’**ZNOVA*?" 

540 PAUSE 0: CLS 

550 IF INKEYS="d" THEN 60 TO SO 

560 PRINT INK 2-, AT 5, O, "''■*<“***ISTI<'PODATKI*'’" 

570 PAUSE 0 

580 IF INKEY$ = "cl" THEN CLS : 60 TO 390 

590 CLS : PRINT INK 2; AT 10, 0; "■*<>*‘:'-*'«'LEP*'P0ZDRAV-5- ! " 


'•vrteni na 
>14 THEN 


Ml. . 


1 4-PEEK 
3678 


risanje 145 l=ROS-raRSKE£ FLJI'JKdJE 
6024 

Pravijo, da lahko lepa slika pove vet kot kupi Stevil. Prav 
zato otroci v Solah kar naprej riSejo grafe funkcij, ki si jih 
izmi^ljajo tovariSice in tovariSi za matemati ko. 

S programom lahko preverite, ali ste funkcijo narisali 
pravilno ali ne, omogoCa pa tudi nekaj, Cesar navadno ne delate 
za domaCo nalogo: risanje funkcij dveh spremenljivk v obliki 
tridimenzionalnega diagrama. Ce hoCete, tudi s skrivanjem 
nevidnih Crt. 

Program ponuja tri izbire. Ri^emo lahko tunkcije dveh 
spremenljivk, ki so podane v obliki z IviCina tunkcije je 
funkcija koordinat x in y) , tunkcije, pri katerih je viSina 
odvisna samo od radija, ali dvodi menz i onal ne tunkcije, kjer je 
zanimiv y kot funkcija x. 

Po programu nas vodijo menuji, tako da daljSa navodila niso 
potrebna. Pomembnih pa je nekaj pojasnil. Najprej o risanju 
rotacijskih funkcij ali funkcij, pri katerih je viCina odvisna 
samo od radija. Pri vstavljanju je priporoCl jivo, da izberete 
kakCno kombinacijo kosinusnih funkcij z razliCnimi periodami in 
amplitudami. Ker je kosinus niC ena, bo najvi^ja izboklina prav 
gotovo na sredini diagrama. Ta podprogram ni splo^en in riCe 
tunkcije oziroma vrednosti funkcij le za radije med niC in 
Stiri . 

Namesto z vnosom podatkov v vrstici 1040 lahko funkcijo tudi v 
delih definirate z DEF FN v vrstici 1060. To svetujemo posebej 
takrat, kp boste eksper i mentiral i in boste teleli narisati 
kak4no zelo lepo obliko. 

Kadar vas raCunalnik spraSuje za izhodiSCe koordinatnega 
sistema, ga zanima, kje na zaslonu bo najveCja gostota mrei. 
Tako pri rotacijskih kot pri navadnih funkcijah pa izbirate 
glede na funkcijo. Recirao, da riSete vrednosti tunkcije med —4 
in 4; radi bi , da bi bile podane s kakimi dvajsetimi Crtami . Za 
gostoto mreCe boste izbrali 0,5 in raCunalnik bo narisal 
devetnajst Crt. 

Izbirate lahko tudi gostoto Crte glede na funkcijo. Kadar 
riSete funkcijo tako, da se nevidni deli Crt zakrivajo, bodite 
pazljivi. Izbrati morate dovolj veliko gostoto, da ne bo med 
dvema toCkama tunkcije nikoli ostal prazen element (pixel). 

Kako funkcijo zavrteti, da bo videti tridimenzionalna, si 
lahko vsakdo s skromnim znanjem trigonometri je izraCuna tudi 
sam. NatanCnej4o razlago bo naiel v Prvih Crtah z raCunalnikom v 
Mojem mikru. Povejmo le, s kakCnim algoritmom skrivamo nevidne 
dele Crt. Najprej riCemo tiste preseke skozi funkcijo, ki bodo 
narisani najbolj zadaj. Nari^emo toCko, potem pa pobri^emo vse 
toCke, ki naj bi leiale na zaslonu pod doloCeno toCko. Vse, kar 
je na zaslonu, je pod prerezom, ki se ta hip ri^e prazno. Kadar 
Celimo, da funkcija upoCteva vidnost, raCunalnik seveda ri4e po 
pdltevo. Za zares lepo si i ko bo porabil kaki dve uri , vi pa si 
medtem privoCCite oddih v naravi . 

Pri risanju tunkcije dveh spremenljivk boste morali podati 
kote rotacije koordinatnega sistema, torej pod kak^nim kotom 
baste gledali na funkcijo. NajlepSe rezultate boste dobili z 


146 risanje vrednostmi , ki jih svetuje radrunalnik. Vstavljajte jih v 
stopinjah. Z nekaj malega eksperimentiranja se jih boste nautili 
dolotati sami . 

Tipkanja bo kar precej , a za napore boste poplatani s slikami, 
kakrtne sicer najdete samo v reklamah za najboljte grafitne 
terminale. Umetnije lahko shranite na trak al i spustite na 
tiskalnik, da jih boste pozneje pokazali pri jatel jem. V spodnjem 
vogalu zaslona so Crke c, s ali e. Pritisnite c za COPY al i s za 
sneman je. 

Kajpak program ni uporaben le za igro, ampak lahko z njim res 
plastiCno prikaiete marsikaj. 
iiiSi 
:;;s« 


If* 


2 GO TO 2740 
9 INK 9: CLS 

10 PL.0T 0,87: DRAW 255,0 

11 PLOT 127,0s DRAW 0,175 

20 PLOT 127,0: DRAW 0,175 

21 INK 9 

32 INPUT "F(r)="if$: DEF FN yIr)=VAL -f * 

33 INPUT "How'!’many''>pi xel s'-'i s-'a'-'uni t*?" ; mer 

34 INPUT rom*" ; spm; ; zgm 

35 LET t=0 

36 LET -f spm= <spm)|!mer + 127) : LET f spm= (f spm>=0) spm: LET spm=< 
t spm- 1 27 ) /mer 

37 LET + zgm= (zgmXimer+127) : LET -f zgm= (f zgra<=256) K-f zgm+255* ( 
f zgm>255) : LET zgm= Cf zgm-127) /mer 

40 FOR f=tspm TO tzgm 

50 LET :■;= (f --127) /mer: LET y=raer*FN yU-:) 

60 IF AES y>B7 THEN LET t=0: GO TO 100 

70 IF NOT t THEN PLOT •f,y+87: LET t = l: GO TO 100 

SO DKPlW 1 , '/“-sty 

90 *REH<>«'PL0T*-f , 87 : *DRAW**0VER<> 1 i 0 , y 

100 LET 5ty=INT (y+.5) 

110 NEXT -f 

1 1 1 RETURN 

115 INPUT "■s-0VER'*?*";a*: IF a*="d" THEN GO TO 0031 

116 IF a'l;="Bf" THEN INPUT mer: 60 TO 0035 

117 IF a!ii=''d" THEN 60 TO 0031 
120 60 SUB 3110: RETURN 


risanje 147 J Q0Q-»REM-»3D- F i r ) 

1020 CLS 

1030 DIH ki3,3) 

1040 INPUT " Vstavi'»-f unkci Jo " " " (*'!'ST0P'>E<*LIST-51060*f or **DEF*FN*) 

’ " Of (r : f $ 

1060 DEF FN r(r)=VAL f$ 

1070 RESTORE 1000: DATA 25,-90,70: READ k ( 1 . 3) , k (2, 3) . k 13, 3) : 

GO SUB 3260 

1080 INPUT "Z 0 o 50 --*razteg 0 ( 0 s=z*"; LINE c*: IF LEN c:*=0 THEN 

LET ze=l: GO TO 1082 

1081 LET ze=VAL c* 

1100 INPUT " ’ y ’ Oi Zhodisca-S'k, 3. (0 175 ) >"; LINE c*; IF LEN c*=0 

THEN LET iy=70: 60 TO 1110 
1105 LET i y— VAL cJi 
1110 LET ix-127 

1 1 2 0 I N r' U T ' ' G D s t o t a !' m r s z e ■■■■ glade '■■■' n a f u n k c i j o "> > " ; LINE c: i : IF L E N 
c t=0 THEN LET- 3 k = .31s GO TO 1122 
1121 LET 5>:=VAL c* 

I 1 4 0 I N F' U T " 6 o 5 1 D t a c r t e * g I e d e * n a f u n k c i j o ■■■■• * > * " ; LINE c $ : I F 

LEN c%=0 THEN LET sy=.03S: 60 TO 1142 
1141 LET sy=vAL c¥ 

II bo LET en— 32 
1155 LET a=4 

1160'>REN«B,ACUN 
1180 CLS 

1200 PRINT AT l,0i|fi}i 
1220 FOR x=-a TO a STEP sx 
1240 LET x2=x*x 
1260 LIE T y fTi — S Q R C 1 6 — x 2 ) 

12S0 FOR y=-yra TO ym STEF' sy 
l-3o:j LET r — SQFl (xE+vHi'y'} 

1320 LET z=FN r(r) 

1340 GO SUB 2380 

1350 GO SUE* 1500 

1360 NEXT y 
1380 NEXT X 
1400 60 SUB 3120 
1420 RETURN 


1500*REM 
1520 IF 


1530 IF yp<0 OR yp>175 THEN RETURN 

1540 PLOT INK 9;xp,yp 

1560 PLOT OVER 0; INVERSE l;xp,yp-l: 

- ( ■/ p - 1 ) 


1580 RETURN 


DRAW OVER 0; INVERSE l!;0. 


1 6QQ<'-REri'g 5D-GRAF I ■i-op-fr? 

1620 DIM k<3,3) 

1640 BORDER 1: F'PiF'ER 1 
1 660 CLS 
1680 RETURN 

1 700-»RE:M'» f un kc i ja 
1720 INPUT "f <x,y) = "i-f$: DEF FN z(x,y)=VAL t* 148 risanje 1740 INPUT "0d*x = ";Hf; " ■* cIo«'k = " ; h t 1 f 

1760 INPUT 'ipl’i" " ■Ip2* 0d*y=" ; yf ; " <>dD«'y=" ; yt -ip 1 *- 

1780 .RETURN 

130QPREN'* c . 5. '^parametr i 

1820 INPUT PAPER 4; "KdTI*R 0TACI JE<>KQORDINATNEGA*-*-*-!“>SISTEf'IA<:s * 
25, --POPi n'-:'''7O'--''SV0tujem'' K < 1 , 3) , N (2, 3) , K IE, 3) 

1840 go' sub 3260 

1EJ60 INPUT PCiPER 4; " Izhodi 5cePv''-''2756!|i 176 **'>ppp** i'A , y ) >*" ” i k , i y 
1380 INPUT PAPER 4; "ENOTA«FUNI<CI JE-i-JE*PIKSLOV” ; en 
1900 INPUT PAPER 4; '-'RAZTEBOZ'^-OSI " ! ze 
1920 RETURN 

1 9 4 0 •’■■•REM'»drawPparametr i 

1960 INPUT PAPER 4 -, " s’kr i vam'"?*''-*** (y /n ) 

1980 IF d#<>"y" AND d$<>"n" THEN 60 TO 1960 
1990 IF diti="y” THEN 60 TO 2020 

2000 INPUT "G0BT0TASHREZE«'GLEDE*NA'>FUNKCI JO* !x , y) *>" ; st>i , , 5ty 
2010 INPUT ‘‘K;onec*pri*z=0* (y,'n) *>" ; 

2015 RETURN 

2020 LET sty=.05! INPUT " eo5tDta*rorE>z e*gl ede*na*+ Lin kci jD*>" ; stx 
2040 RETURN 

2060*REM*pAClJN 

2061 LET z=0! LET x=0! LET y=0! GO SUB 2380: PLOT >:p,yp! LET 
xi;p=xp: LET yyp=yp 


2062 

LET 

=>( f 

LET y“0: GO SUB 2330: 

DRAW 

(xp-x 

: :c p ) , 

(yp-yyp) ; 

2063 

LET 

LET 

x=xt 

p: LET yyp=yp 

LET y=0: 60 BUB 2380: 

DRAW 


: X p ) , 

(yp-yyp) s 

2064 

LET 

LET 

x-0: 

p: LET yyp=yp 

LET y=0! 60 SUB 2380: 

PLOT !■ 

ip,yp: 

i LET 

xxp==xps LET 


yyp=yp 


2065 

LET- 

LET 

y=yf: LET x=0: GO SUB 2380: 
xxp=xp: LET yyp=yp 

DRAW < 

:xp-xxp) , (yp-yyp) : 

2066 

LET 

LET 

y=yt: LET x=0: 60 BUB 2380: 
■xxp=xp: LET yyp=yp 

DRAW ( 

:xp-xxp) , (yp-yyp) ; 

2067 

LET 

LET 

x=xt: LE-f- y=yt: 60 SUB 23'80: 
yyp=^yp 

PLOT- 

xp,yp: LET xxp=xp 

2068 

LET 

LET 

y=yt: LET x=xt: 60 SUB 2380: 
xxp=xp! LET yyp=yp 

DRAW 

(xp-xxp) , (yp-yyp) 

2069 

LET- 

LET 

y=yt: LET x=x+: 60 SUB 2380: 
xxp=xp: LET yyp=yp 

DRAW 

<xp-xxp), typ-yyp) 

2070 

LET 

LET 

y=yt! LET x=xT: 60 BUB 2380: 
xxp=xp! LET yyp=yp 

DRAW 

(xp-xxp) , <yp-yyp) 

2071 

LET- 

LET 

y=yt: LET x=xt; 60 SUB 2380: 
xxp=xp: LET yyp=yp 

DRAW 

< X p -X X p ) , ( yp-yyp ) 


2075 IF d*="y" THEN GO TO 4000 
2030 FOR h=kT TO xt STEP stx 
2 1 00 LET 1 *= " ! ! " 

2110 LET y=yf! GO SUB 2730 
2120 FOR y=yf TO yt STEP sty 
2130 LET z=FN zix,y) 

2140 GO SUB 2380 

2150 GO SUB 2620 

2160 NEXT y 


risanje 149 2 1 70 

LET y=yt: 

bO 

SUB 2730 

2130 

NEXT X 2200 

LET 1 $=" i : ' 2210- 

:-REjvi 2220 

FOR y=yf TO 

yt 

STEP sty 

2240 

LET 1$="! 

i 


22bO 

LET x=xf: 

60 

SUB 2730 

2260 

FOR x=x-f 

TO ; 

t STEP St 

22B0 

LET z=FN z 

« V ) 

2300 

bO SUE' 

240<. 


2310 

GO SUB 

26 2 C 


2320 

NEXT X 2330 

LET x=xt: 

SO 

SUB 2730 


2340 NtXT y 
2360 SO TO 2560 

2 3 8 0 * R E M raC Lin-»z a»Dl ot"> 

2400 LET Kp-1 2^K+m2^;y 

2410 BEEP .01,1 

2420 LET yp = l 3*x+m3*y+n3)t:z <! 2 e 

2440 LET ;-;p==INT ( i +xp *en + . 5) 

2460 LET yp=INT ( i y+yp)ten + . 5) 

2430 RETURN 

2560 60 SUB 3120 

2580 RETURN 

2600 STOP 


262Q'-:-~REN-* r i san ie'»z •'■’mr ezQ 

2640 IF NOT (xp<255 AND xp>0 AND yp< 1 75 AND yp>0) THEN GO TO 
2700 

2660 IF l$ = ''Dk" THEN LET ;!d=xp-KS! LET yd=yp-ys! DRAW INT (.5 + 
Kd),INT <.5+yd) 

2680 LET !:s=xp! LET ys=yp! PLOT INT (.5+xs),INT (.-S + ys); LET I * 
= "ok''! RETURN 
2700 LET 1*=" ! ■ 

2720 BEEP .01,50: RETURN 

2730 IF qi="y'‘ THEN LET z=0: SO SUB 2380: GO SUB 2620 
2732 RETURN 


2740*REM*j3£N_y. 


2760 60 SUB 
2770 PRINT 
2780 PRINT 
2800 PRINT 
2820 PRINT 
2840 PRINT 


1 600 

PAPER 7; INK O; ' "«'<!'*3D*-pI otter** 
PAPER 6; ' "***-0*-p*-C*-I*J*E**-«-*-* 

PAPER 5; INK 0; "■■><'*'3D: **-Z = Z ( X , Y ) 
" *■ -f *■ i n p u t *■ + Li n k c i j e " 


Moj*'mi kro 


2860 PRINT " 
2880 PRINT " 
2900 PRINT " 
'2940 PRINT 

"*r*RUN 
2950 PRINT 
2955 PRINT ’ 
2960 PAUSE 0 


nputokoordi natnega*'si sterna" 
*d*par ametr i *-z a*'dr aw " 

*s*START" 

PAPER 4; ’ "*'**'3D: *Z = Z ( *R ( X ) *0 *■*■*■ 

PAPER 3; INK 0’ "***2D: *Z = Z (r ) *■*■ 
" *'2*'z a*2D*'f un kc i j a " 


[•'•'testiranje*'] 


PRINT 


150 risanje 2900 

LET 

a*= INKEY* 

3000 

IF 

a*=="-f" then 

3020 

IF 

a$=="r" THEN 

3040 

IF 

THEN 

3050‘ 

IF 

THEN 

3060 

IF 

THEN 

3080 

IF 

a<t="3” THEN 

3100 

BO 

TG 2740 


GO SUB 1700 

RUN 1 000 

GO SUB 1800 

GO SUB 2 

GO SUB 1940 

CL3 : F'RINT AT 21,0; 


GO SUB 2060 


3 1 1 0<'REM'» 'v"»'v' ■»'■:> ■P'O 

3120 PRINT AT 21,27; FLASH l;"c-S”e" 

3140 PAUSE 0: LET a»=IN^t/* 

3160 PRINT AT 21,27;"' 

3180 IF a*“''c" THEN COPY 

3200 IF a*="s‘' THEN INPUT "NAME!'';b*: IF LEN b*'! 1 1 THEN PRINT 
AT 0,0; SAVE" b$SCF;EEN^ 

3220 IF a'$=='"e" THEN RETURN 
3240 GO TO 3120 


3 2 6 0 ■* R E M racun-'>za'=>rotaci JO 


3280 

FOR n=l TO 

3 3300 

LET k(n,2 
F' I / 1 SO ) 

> =cos 

(k (n, 3) *FI/1S0) s LET 

k C n , 

33-20 

NEXT n 
3340 

LET 12=-k<2 

,2) *k < 

3, 1 ) -k ( 1 ,2) *k (2, 1 5 *k 

C 3 , 2 ) 

3360 

LET m2==--"k (2 

. 1) *1: ( 

3, 1 ) '+k (1,2) Xk (2,2) t-k 

3. , 2 ) 

3380 

LET n2==k(l. 

1 ) # k 03 

, 2 ) 


3400 

LET' 13=k ( 1 , 

1) * h; ( 2 

, 1 ) 


3420 

LET m3='-'k(l 

, 1 ) ;^ k ( 

2,2) 


3440 

LET n3=k(l. 

2) 
3460 RETURN 

STSO-S'REM'S- ■g'DEF''»FN-» 

3500 DEF FN z7K,yi=0 

3520'«'REM'*' -t-f 1^' PRI T I SNI '''CONTINUE ''i-f O'- 
3540 SAVE "3D,FN" LINE 3000 
3560 CLEAR 64998: LOAD ""CODE 65000,150 
■35S0 CLS 


4 0 0 0 R E M SJiyi d nost Jo 
4100 FOR K=;7'f"'T0 >;t STEP 5tK 
4110 FOR y=yf TO yt STEP 'Sty 
4115 LET z=FN 2 (x,y) 

4120 GO SUB 2380 

4130 60 SUB 1500 

4140 NEXT y 

4150 NEXT X 

9999 PAUSE 0: GO TO 0 


risanje 151 • * ■ » - - 

- » 

• tXiHA ’•'f ' ' 

r j 4if t.t 

f «» ’ 

.'•♦Oi 0 !•* 

^ 4» * 

T *19 
• 'iijb • 


’ * 'ft * 

. 

4. i* 

• » 


*.v»» ■ 

L* -Ir 

s £ 


■. - -. i' /'■• I,"/ .. , 

•.* . I. 

^41^4'' 

f ' ■ • 1.-, 


=fi ■: 

■ 4 iVtiliVt 8i»'i Ji^ - - . 1 ■ 

:■ .j. 7 »? I irur 


* 
i A 

ii ft 

4 » 
i. t * 1 fl*. 1 

3 .Ut 1 . 

fi1 

4r • 

* , ’ 


’ ^ ' 

ft « 1 » 


. •• * 

» • 1, ' .1 • » ■.> 

•- 

1 f 

* ttr t* 

, * I , 


*f >r^ ■ 


. T 

■•• « r • . 

*Jr -.Ifl tv' • t i‘ -i . 

. »f* ‘ wv < 

. 1 i i • ^ 

^, > W 4 , 

! 

/ • .‘T‘< 

I'l *lWl 


• l 


- • '■ ■ 


4‘.- 

!!r 

1 t 

**kr , ’ 


I . 


» ♦: ,n. #1 ♦ J •..! ( ,1 - 'PH.i • ‘W i ’ 

• I tV I 

4 ■ • Lt! 

. I. ‘k ■- I- . 

■■ • - • 


• ■•*' 

•» »>■ . 

,1* . a l(t. 


T. • • ^ ‘ 

V M 

4 ..: 

■' ■ 


‘ . . , 

.«v ■ ff - ‘t 

A •;'» ' 


*• • 

it' '..i,-, . 

1 

.>A.iir». 

■J' »' 

M . U- ■ • 

'• ft*' ‘ 


•» ’♦ *4 ' 

14 1 .7 ■ • • ■ 

K ^ 

..•’H*; *1^ 

j • 


< • !• 

IS 

. a 

* 'V. 

^ * V • . 
’■*.• nY)ss-.i 


^.V-' 

ji- 

V 

* 

! ^ A. . 

•> ' |4 I 

. a# 

>V • ’♦! 

-Vh. 

.1* 

*■<>. t’ . ■ ^>4 h ). ' - ‘ - *• 

!»IW7 

*'■*•*• K 
ft 'I' , 4 ^ ' 1 \ *1 ' 

■N '' 


.;vV:V> 

?«■. ) V, . 

^ ' II 'yHT ».«**•. 1- , 


f i> ; s •■ 
f #' ! -f • 


- , 


' U- ' 


4* 

.. • •• 

f-" Ihi ; 


' V' ' 

• ■'•4i 

p4>-<m 

/ fif 

' .N ' i ■ . , n I * T t • ■ 

" ‘V. * 

■ • ■ I I ^ 4 ' ■ t«i f 

' *. I .1# , ■ I ■ , 

' • •» • . ; • < - jv ; 

< I » ' ■<!» I 1 , ■ 'r* . I .•>* .1^1 t 

r •»• ; . 1 . • - - ' Si; ■ ' 

. t •, ' ■' ♦“'« 

' • I 'U •• •tV? ♦ *4 I . 

•.«. 

v'- 

'w.'oc 

,*(.W 'i<^.v4' ' J-'3 t.'4«l£ 

•(' OiUOb 

-ifli '<0" ‘a')!** 

■ 1® 'jfr* #v . /(tit.'j .«*)'■ ii.ib- 

<!*-■ 't-% ' -K. * 

V' V/.-'M ■/ ti« 

' jf: -.it'iiv'' '■ ^ 'jClt * 

M 

^ I • — t t y ^ 

'■ •• 'V'^.sr Ji" .» 


se* •it**#'! f« 


HflTEHflTIKfi lNH=iT*=HN|C:IMO DELJEIvIJE 


865 

Vrnimo se v tiste romantiCne Case, ko smo Se znali deliti 
^tevila peC. Gotovo se spominjate, da se da vsako decimalno 
Stevilo predstaviti tudi kot ulemek. Ce drugaCe ne, kot ulomek, 
ki ima V imenovalcu potenco 4tevila deset. Vseh ulomkov pa ni 
mogoCe predstaviti kot decimalno Stevilo s konCnim Stevilom 
decimalk. Naj vam zaupamo skrivnost: vsak ulomek se po toliko in 
toliko decimal kah zdeli, torej je ostanek niC, ali pa se zaCne 
ponavljati po nekem Stevilu citer, ki je zelo sorodno £tevilu 
imenovalca. RazliCnih ostankov pri deljenju Je lahko naJveC za 
eno manj, kot je velik sam imenovalec. Skupino Stevil, ki se 
ponavljajo, program oznaCi z zavitim oklepajem. 

Program smo vkljuCili v knjigo zato, ker se lahko ob njem 
veliko nauCite, posebej Ce boste hotel! razumeti, kako dela. 

5 PAPER 5: BRIBHT O; INK 9: BORDER is CLS : POKE 23609,20 

9 * R E M i„nE,u t 

10 LET ?I=o7 LET ne==PI 

12 INPUT "V3tavi'>'>ulDmHk*'!«'';aiE 

15 IF a'i="ne" THEN STOP 

20 LET nm=l 

25 IF nm=PI THEN (50 TO 200 

27 FOR n = 1 TO LEN a*: IF a*(n)="-/" THEN LET aa=n 

28 NEXT n 

29 LET r=VAL a* ( 1 TO aa-l): LET d=VHL a*(aa+l TO ) 

30 LET nrn=d: DIH q(nm): DIM o(nm)'ip7*' 

40 PRINT ” a*; ; 

45*REM«CELLiDEL 

5O'i-REM!“>IF<>r<d«THEN*G0*T0<:'70 

60 LET a=INT (r/d>: PRINT a;".";: LET r=r-a*d 

70 LET r==r*10 

75<TlE:M<i;j,g£,Iij£LE£ 

80 FOR 1=1 TO nm 

90 IF r=0 THEN LET 1=1-1; BO TO 130 
100 LET o(l)=r: LET q<l)=INT (r/d): LET r = 10)i! ( r-q ( 1 ) *d ) 

110 FDR m=l TO I: IF r=o'm) THEN LET Tl=l: 60 TO 130 

120 NEXTro-.MEXT 1 

1 25*REH<>K0NE,Cf 2ANKE 
126 LET 1=1-1 

160 FOR z = l TO 1: IF T 1 AND m=z THEM PRINT " -C " ; 

170 PRINT q(z) NEXT z 'SpTt 
175 IF T-1 THEM PRINT “ > " ; 

190 IF NOT -fl AND rOO THEN PRINT ’"V*PRVIH<>";nm;'’*MESlIH«'NI* 
PONAVl-JANJA" : INPUT " Novo*stevi 1 o^mest ■>?■■> (kol i ko. . al i 
NE:’)'';nm: 60 TO 25 
195 IF r=0 THEN PRINT "10}" 

200 GO TO 10 

9990 CLEAR : SAVE "m*div" LINE O 


154 matematika r4i=%T^%iMc:r40 


1119. 

VaS spectrum sna raSunati tam nekje od devet do deset mest. To 
pa vdasih ni dovolj. S programom boste nemara la±e razumeli, 
kako raCunalnik melje Stevilke. 

Dobr^en del programa, vrstice 300—319, so stavki, ki 
kantrolirajo vnos podatkov <INPUT)» Rezultat se izpisuje od 341 
do 348. ZanimivDst algoritma je, da raSunalnik ne upoSteva 
prenosa sproti, ampak to del a podprogram za kondno razvrstitev v 
vrsticah od 199 do 220. Glavno dogajanje je med vrsticama 330 in 
340, kjer se v polje p nalagajo delni produkti . Vsak element 
tega polja pomeni enega od tistih stolpcev, ki jib dobite pri 
podpisovan ju, kadar mnoiite peS. Podprogram med 199 in 220 
seSteva posamezne stolpce v polje u. Opazili boste, da v vrstici 
344 poskrbimo za razmik na vsaka tri izpisana mesta- Ce ste 
algoritem razumeli, ga boste brez teiav popravili tako, da 
dimenzije polj ne bodo vet konstantne in boste lahko mnoSili 
Stevila do same meje spectrumovih zmogl jivosti . 


1 9 9 * R E I j SLib^’ko ncna-^razv rsti tev 
200 FOR ri = l TO lena+lenta 
203 LET r=INT (p(n)/10) 

205 LET Li <n ) = (p (n ) -r * 10) 

206 LET p ( n+ 1 ) =p i n+ 1 ) +r 
210 NEXT n 

220 RETURN 

300!-REM<- MNDZENJE*DO»100'»X->1QQ 

301 CLS ! PRINT ’ " 'ip2'- <1 7* •®MNOZENJE->VELIKIH*CELIH*STEV'IL*--> ip?*- < 
iOf- " 

305 DIH aSdOCOs DIM bSdOO): DIM p!200)i DIM u(200) 

310 INF'UT "*PRV0«STEVILa!': ' LINE i T 

311 LET lena=LEN 14: FOR N=1 TO lena 

312 IF CODE iittn)>57 OR CODE i¥(n)<4S THEN 60 TO 0310 

313 LET a4i(lena-n + l)=iSi(n) ! NEXT n 

314 PRINT "iiS" 

315 LET i*=""! INPUT "*DRUB0*STEy ILO*; ' LINE i* 

316 LET lenb=LEN IS: FOR N=1 TO lenb 

317 IF CODE iii(n)>57 OR CODE i$(n)<48 THEN 60 TO 0310 

318 LET bS denb-n + 1 ) =i * (n) ! NEXT n 

319 PRINT i 

330 FOF: b=l TO lenb 
332 FOR a=l TO lena 

334 LET p (a + b-1 ) =p ia+b-1) +VAL bTfbiiiiVAL a*(a) 

336 NEXT a 
338 NEXT b 

340 GO SUB 200 

34 1 '•■■■REM--> print 

342 FOR n=lena+lenb TO 1 STEF' -1 

)343 IF n~I ena-L-l enb AND Li(n)-=0 THEN NEXT n 


matematika 155 344 

346 

IF n/3 
PRINT 
NEXT n 

=INT (n/3 
F'APEF-! 6^ 

) THEM 
u ( n ) ; 

PRINT " ■’p6'- -tpZt 


348 

INF‘UT 
SO TO 

“ (“'on ovn G'"’’' 

?-s-C*d/r 

IF b*(l) = "d" THEN 

BEEP 1 , 1 

349 

PRINT 

PLASH 1 " 

’ ' 

■RIPRAyLJEN-5S£M*ZA*SNEMANJE! 

5 L Li A D 

'WO 

B rop 

L' L E R 

6 TOP 

s SAVE ’‘I'li 

-..prow 

LINE 0 ISK<=iIvUE; INIIOEI— 

261 

Niaie funkcije lahko iitemo na veliko natinov. Eden od njih je 
iteracija po Newtonu oziroma Newtonova metoda. 

Ker bralci te knjige ne hodijo vsak dan na faks v Jadranski 
ulici, bo naS komentar nekoliko bolj preprost. Matematiki naj 
nam tega ne zamerijo preved. 

Algoritein je eilno enostaven. Izberemo si neki x, pri katerem 
pri dakujemo, da bo naSa funkcija imela nidlo. Na funkcijo v 
tisti todki potegnemo tangento do abscise koordinatnega sistema. 
Kjer tangents seka os, je naS novi x; pri njem postopek 
ponov.imo. Ce je -funkcija lepo zaobljena (zvezno odvedljiva, kot 
bi rekii matematiki), sta moinosti samo dve: nadli bomo ali 
nidlo ali minimum tunkcije. 

Program zaenkrat ne opozarja uporabnika, da nidle v bliiini 
ni . To lahko storite sami , tako da vrednost odvoda testirate. Ce 
je vrednost zelo blizu nid, pomeni , da je funkcija ±e zelo 
podobna, torej smo na41i minimum. 


60Q»REIi'-'- NBWtonova’»i teraci ia 

601 INPUT " Vstavi ! '''f (x ) =" ; f 5 

602 DEF FN y(x)=VAL f* 

603 INPUT "V3tavi: -:>f '(>:)=" !o* 

604 DEF FN d(x)=VAL d* 

605 INPUT " Zacetna-'^vrednost'-'X^ ;x! PRINT ’ ' " " f (x ) " 

606 LET xl=x-FN yCk)/FN q(x) 

607 PRINT x,FN y(x) 

608 LET x=xl 

609 IF ABS FN y(x)>=le-10 THEN 60 TO 606 

610 RETURN 


156 matematika E I SEIKC 


1260 

Program nam izraCuna ni£le nelinearne ena£be z eno neznanko po 
bisekcijski metodi . Funktija mora biti podana v obliki F(x)=0. 
Delitev intervala izbiramo v skladu s priCakovano gostoto niCel, 
natanCnost Je prav tako poljubna. 

V vrsticah od 10 do 60 vpiSemo vhodne podatke. Od 70 do 210 bo 
radunalnik iskal niCle funkcije, od 220 do 270 pa dolofal ni£le 
na zahtovano natandnost z oienjem intervala (x,y), pri temer je 
z=(x+y)/2. 

Ce je F<z)=0, je z niClaj Ce je F<z)»F(x><0, je x=z; te je 
F(z)»F<y)<0, je y=z. V vrstici 260 program ugotovi , ali F<z> ni 
enak O, in se interval oii do zahtevane natandnosti. V vrstici 
280 kontrolira, ali -funkcija FCx) nima v tej todki pola oziroma 
ali je Fix) nezvezna funkcija. V vrstici 300 je izpis. Ce je 
oznaden z zvezdico, je to pol funkcije Fix) v todki z. 

10 CLS 

20 LET n==0 

30 INPUT ''F(X)='':w* 

40 DEF FN •f(K)=VAL wt 
50 PR I NT T AB 3 ; “ F ( x ) = " ; w* 

60 INPUT "spodn ja'S-mej a*i nterval a<-'A=" ; a’ " gorn ja^'me ja*i ntrval a* 
B=" ; b ’ "del i tev*i nterval a*DK=" ; dx ’ "natncnost*e=+-" ; e 
70 PRINT -’TAB 2;"A=";a: PRINT TAB 2; "B=";b! 

PRINT TAB 2;"Dx = "sdx: PRINT TAB 2!"e=+--";e 

80 IF a<b THEM BO TO 100 

90 PRINT " A*n i *man jsi *od*B " : GO TO 10 

100 FOR u=l TO 17 STEP 16: FOR g=l TO 13: 

110 LET y=a+dx 

120 FOR x=a TO b STEP dx 

1 30 PR I NT AT 3,12; " x = " ; x ; ” ***P<!-» " : PR INI AT 4 , 1 2 ; " y= " ; y ; " 

140 LET q=FN f(x)*FN fiy) 

150 IF q>0 THEN GO TO 190 

160 IF FN f(y)=0 THEN LET ;'=y: 60 TO 280 

170 IF FN •f(x)=0 THEN LET z==x: 60 TO 280 

180 IF q<0 THEN 60 TO 220 
190 LET y=y+dK 
200 NEXT X 

210 PRINT AT 21 , 4; "NICEL-i-NI'S-VEC" : GO TO 10 

220 LET z==(x+y)/2: PRINT AT 5, 12; "z = " ; z ; "*****■ 

230 IF FN f(z)==0 THEN 60 TO 280 

240 IF FN -ffzljCFN f(x)>0 THEN LET xl==x! LET x==z: GO TO 260 

250 IF FN f (z)*FN 'fiylTO THEN LET Kl=y: LET y=z : 60 TO 260 

260 IF (AES (z--xl))<e THEN GO TO 280 
270 GO TO 220 

280 IF (ABB FN f(z))<e THEN GO TO 300 

290 LET z = IMT ( z / ( 1 0*e ) +. 5 ) : LET z=z*e*10: PRINT AT 7-i-g , u. " 
;2: GO TO 310 

300 LET n=n + l: LET z = INT (z / ( 10S<e) +. 5) : LET z==z*e*10: PRINT T 
7-i-q , u ! " X " ; n ; " = " ; z 
310 LET’a=z+5*e: LET y==a+dx 
320 NEXT g: NEXT u 
330 GO TO 10 


matematika 157 i m kubicme; eini«=*c:be 


1972 

Ta preprosti programdek nima nidesar skupnega z znanim 
Lotu50vj m izdelkom. Pomagal bo vsem sredn jeiol cem, ki 5e mudijo 
in po znanih formulah radunajo nidle -funkcije kvadratnih enadb. 
Nekoliko tede je poiskati reSitev oziroma nidlo funkcije kubidne 
enadbe, zato je dodana tudi ta modnost. 

Programu je treba na zadetku navesti koeficiente pri dlenih z 
x3, x2, X in konstanto. Potem izraduna nidle, nam pove, ali 
ima reSitev, oziroma eporodi , ali so nidle imaginarne. 


100 6U TO 126; <MTEM*gna,cbeO::2*3 

1 0 1 ni:iut^ik Q'*'k 1 

102 INPUT "'koef -S'-pri ■!>!■!■■■■ 'if !«■ 3 ^f 0i> ; k3 

103 I NF'LJT ” k:D£v;f 'I'pr i 'ipr'''' ■'if 1 1' 2 'if Oi' ■'>; s; k2 

104 INfHJT " kDof'ipri ■*;■!"■ -If 1I> 1 'if O'" ■«• : '> " ; k 1 
1 0 5 I M P U T " k D e f p r i ■* ' ' -i f 1 1 0 i f 0 1 '>■ : '> " ; k 0 
106 RETURN 

1 10';REH-i4!;ubi.cTii,*del.. 

1 1 1 L E T q q = "(3* kT- k 2 )! k 2 / k; 3 ) / ( 9 * k 3 ) 

112 LET rr=( C9*k2)|(kl/k3)--27*k0- 2* k2* k2* k2/ ( kSUkS ) ) / (54*k3) 

113 LET pp= (qq)|iqq*qq'i-rr *rr ) 

114 IF pp>=0 THEN LET 5S=SBN (rr+SQR pp)*(ABS (rr+SQR pp))'-(l/ 
3): LET tt=(SGN (rr-SQR pp)))t(!ABS (rr-SQR pp ) > '' ( 1 /3 ).) : 

LET X3==ss-+-t-t-k2/ (3*k3) : BO TO 116 

115 LET ;-:3==(2*BQR (-qq))*C0S ((1/3)*ACS (rr/SQR ( (-qq ) ■'■■3) ) ) -k2/ 
(SKkEO 

116 PRINT ' " real'i-i'-Q 'i" . >!3. 

117 LET k0==x3* (x3'fk2/k3)+kl/k3 

118 LET kl= (K3-i-k2/k3) 

119 LET k2=l 

1 2 0 R E IT k V a d '! '• d e I 

121 LET dd=='("kl*kl--4*k2*k0> : IF dd'iO THEN PRINT ' " komfilj&x.*" ; --i'' 1 ■' 
2/k2s "''■■f-'''I*";SQR (--dd> / (2*k2) : BEEP l,--20: RETURN 

122 LET :':2== (-kl+BQR dd)/2/k2 

123 LET ;-:l = i-kl-SQR dd)/2/k2 

124 PRINT x2,k1’ 

125 RETURN 

1 2 6 'S' R E H '5' gl av ni 'I’pr oq 

127 60 sijB 101 

128 IF k3<>0 THEN BO SUB 110 

129 IF k3=0 THEN BO SUB 120 

130 RETURN 

1000 DEF FN a (a) =2)(;a*a*a+6*a*a-i-6*a'+2 

1001 PRINT FM a(-l) 


1S8 matematika 

318 

Program objavljamo zato, ker brez njega skoraj ni nobene 
knjige o pascal u. Ne boste verjeli, toda tudi v basicu je mogoCs 
polskati praStevila od 1 do 2000. 

Uporabljeni algoritem je sestavil ie dolgobradi moi iz stare 
Grdije Eratosten. Kot vemo, je praStevilo tisto ^tevilo, ki ga 
brez Dstanka ne deli nobeno Stevilo razen seveda enice. 

Algoritem ne poskuia za vsako Stevilo, ali je praStevilo ali 
ne, pad pa najprej drta vsa parna Stevila in si potem v polju z 

pripravlja nekakSno statistiko. V polju z enico to pomeni, da je 

dtevilo pradtevilo; tako se tudi takoj izpide. Toda de najdemo 
novo pra^tevilo, je potrebno vse vi4je produkte tega Stevila 

oznaditi, da niso praStevila. Algoritem je zato nekoliko 

podasnejSi pri iskanju najnitjih praitevil, postane pa zelo 
biter, de nas zanimajo vedja praStevila. 

10 INPUT "DD''’kDcl*na j*i scem'''prastevi 1 a*?*" ’ ">";dim 
15 LET dim=INT <dim/2) 

20 DIM 2 ii(dim) 

30 FOR i=l TO dim: 

LET 2*(i)="l": 

NEXT i 

60 F'R I NT 2 , " J e *'pr astevi 1 o* ! " 

70 FOR i=l TO dim 
80 IF zii(i)="0" THEN 
GO TO 150 

90 PRINT 2*i + l, "Je-frprastevilo:"! “ 

100 LET k=l 

110 IF i+k* (2*i+l) >dim THEN 
GO TO 150 

120 LET z« (i+k* (2*i+l) )="0" 

130 LET k=k+l 

140 60 TO no 

150 NEXT i 


matematika 159 SI STEM LIME<=iRMIH EIMI=>OBt 
1260 

Za kup problemov v fiziki in tehniki ni reSitev v obliki ene 
same enaCbe, na primer za kvadraturo kroga ali tok v odvisnosti 
od upora in napetosti, ampak bo pojavi odvisni od veC kolitin. 
Gotovo se spominjate nalog iz osnovne 4ole v stilu: liarko in 
Andrej imata Bkupaj pet pomaranC, liarko pa ima dve pomaranCi veC 
od Andreja. Nalogo bi seveda znali narediti na pamet. ReSimo jo 
pa tudi tako, da nastavimo sistem enadb. Oznadimo dtevilo 
pomarand, ki jib imata liarko in Andrej, kar z njunima imenoma. 
Take dobimo dve enadbi : 

liarko + Andrej =5 
Andrej - liarko =2 

Kdor se spozna na matridni radun, zna enadbi napisati tudi 
takol e: 

CAj * tXJ = 

Take in podobne sisteme enadb tja do velikosti 68 * 68 lahko 
reSujete s tern programom. Program najprej matriko preuredi, da 
ima po VBeh elementih pod diagonalo nidle- V zadnji vrstici bo 
Bame nidle razen zadnjega diagonalnega elementa. Seveda lahko 
enadbe direktno izradunamo. Zadnji element poBtavimo v VBe 
zgornje enadbe in v predzadnji enadbi lahko izradunamo naslednji 
element. To ponavljamo, dokler ne redimo vseh enadb. 

V vrsticah od 150 do 162 program poBkrbi za vnoB podatkov 
(INPUT) in dimenzije matrike. Od 163 do 184 del a nidle pod 
diagonalo. Sledi kontrola, ali je Bistem doloden ali ne (dveh 
neznank ni mogode doloditi iz dveh enakih enadb). Na koncu Be 
izpidejo neznanke. 

Program je daljdi, kot bi bilo potrebno. Zagotovi namred lep 
izpis. Kdor vedkrat reduje siBteme enadb, ga bo preuredi 1 tako, 
da bo uporaben kot podprogram, ki mu bo treba podati dtevilo 
enadb in neznank ter matriko. ZboljSati ga je mogode tudi tako, 
da Be bo ista glavna matrika izradunala z razlidnimi reditvenimi 
stolpci . 


151 PAPER ?! 

BORDER 7: 

INK 9: 

BRIGHT 0: 

CLS 

152 INPUT "St. S'enacb*: i n*neznank I*" ; mev: 

LET n:ie5=mev+l 

153 PRINT BRIGHT 1 ; "RESEVANJEf-BISTEMA*" ; mev; "k " ; mev; ! 

DIM e (mev, mes) : 

DIM X (mev) s 
PRINT ’’ 

154 DEF FN p (m , s ) == ( m< = 7 ) * I NT (32/m-O. 01 ) * (3-1 ) + <iii=7) * INT (is)/ 
2 ) + ( 5=m AND m< >7 ) 

15)5 FOR v=i TO mev: 

FOR s=l TO mes 


160 matematika 1 56 I NPUT -'61 emen t '^E j ( v ) ? " , " ^ < s ) j " ) <••?<=■ " ? 0 ( y s ) 

157 IF' mev<==6 THEN 

DIM aS<12) : 

LET (e(v,s)): 

EG SUB 0208 
1 5 3 J, F fi"! 0 V .> c;> f !"'l F. N 

F R i N T " ELEMENT - E ( " ( V ) ; < S s ( v , s > 

159 NEXT 0 

160 IF in0v>6 THEN 

PRINT 

161 NEXT V 

162 INK 9 

164 LET ned-=0 


165 FOR s=l TO mev-ls 

LET a:=^l 

166 LET max"s 

167 FOR n^s TO mev 

163 IF' ABS £'(n,s)>ABS e(/nax,,s) THEN 

LE'f maK“n 
169 NEXT n 

1 7 C) F-' 0 R n •= s 'I' D m 0 s 

171 L£"T loc-eCs^n) 

r72 LE'T e ( 3 3 n ) “© (max , n ) 

1 73 LET e ( max , n ) = 1 oc 

174 NEXT n 

175 I,F ABS e(3,s)<le-7 THEN 

00 TO 01 S3 

i'76 FOR v-s+i TO mev 

177 IF ABS 0(v,s)<le-7 THEN 

00 TO 0182 

1 73 L£'”r' qq — 0 ( s ,, s ) /e ( v , s ) 

279 FDR n~s TO mes 

ISO LET 0 ( V , n ) -e ( V , n ) ^qq-e ( 3 , n ) 

181 NEXT n 

1S2 NEXT V 

1 83 I F ABS e ( B , 3 ) < 1 0-7 "IHEN 

LET ned~:n0d3 1 
184 NEXT a 


1 5 F( E h <■ konec'=>zanke--’za'=>ni cl e 

1 86 1 F ABS 0 ( mev , mev ) < 1 e~'7 THEN 

L E 1'‘ n 0 d - n 0 d ■+• 1 

187 IF nedOO THEN 

PRINT FLASH 1 ^ ” S ISTEM<^' JE* " ned ;; '■-kr at -NEDOLGCEN 
ISS IF ri0d“O THEN 
00 TO 0196 

139 '•> R E I'i •'> i zpi s-»ce'»nedoI oceno 

190 FOR v==l TO mevs 

FOF^ S“1 TO mes 

191 IE m0v<-6 THEN 

DIN a:l^ C 12) 3 

LET a'$=STF<f- (©(v^s)); 

GO SUB 0208 


matematika 161 I lNn~EI5R;i=^l_ 


1608 


Integrale I raCuna program na kondnem intervalu <A,B) zvezne 
funkcije F(x). Pri tern uporablja Simpsonovo formulo! 

I = h/3 (F(A)+h)+2F<A+2h)+ +2F (B-2h) +4F (B-h) +F (B) > +N 

N = 1/15 (I(m)-I(2m)) ocena napako 

h = (A— B)/m delitev intervala. 

Program earn dolodi potrebno delitev intervala m glede na 
zahtevano natandnost e. Izpisana vrednost integrala I je 
zaokroJena na zadnjem natandnem meetu. Komentarji so v vrsticah 
REM. komentarja ne potrebuje. 


IC! BORDER 0: INK 7; PAPER 1 
1 1 CLS 

15 POKE 23609,150 

19'5REM ‘ 

i-VP 1 S i-il JAi... I T I CN0*P0D ANE*FIJMKC I J £«■<>- - 


20 INPUT "F (:-i )=■’"; 

23 IF' LEN w4i=0 "THEN 60 TO 20- 
25 PRINT TAB 2 ; " F ( x) = " ; w* 

30 DEF FN t(K)=VAL w* 

40 INPUT " s- p D d n j a m e j a A = " ; a ’ " z g o r n j a * m e . j a B = " ; b ’ 

"natancnc:)5t''>e=='' ; e 

45 PRINT ’TAB 2s"A=";a’ TAB 2 s " B==” ; b ’ TAB 2;"e==":e 

50 LET m=3! LET 11=0 
55 SO TO 300 


* R A C LI N A N J E * F U N K C I J S K I H * y R E rd'J 0 S T I 


65 LET d:-:=ABS (a-b)/m 

70 DIM T(,m+1) 

80 LET n=l 

90 FDR )-:=a TO b STEP dx 

1 00 LET -f (,n ) =FN -f ( x ) 

110 LEIT n=n + l 
120 NEXT X 
130 RETURN 

195*REM<’**'’><”:’ 

-v- i-,' C U N A N J E I N T El 6 f ■< A L A ' 

200 LET s=-f ( 1 ) +f (m+1 i 
210 FOR i=2 TO rn STEP 2 
220 LET s=s+4*f(i) 

230 NEXT -i 

240 FOR i=3 TO m-1 STEP 2 
250 LET s=s+2*f(i? 

260 NEXT i 
265 LET 1=11 


1 62 matemat i ka 270 LET ll^idx/Z) 
290 RETURIM 


-^> ■-■ ■-- ■^> ■-■ - B 1. A V N I <=■ r- R G 6 R A M <'■' ■■“ ' 
300 L,.ET in”=iTi!is2 
310 GO SUB 60 
330 GO SUB 200 
340 GO SUB 400 
350 GO TO 300 


4 0 0 <=• F< E !^i •=> •" > -• i'j C EE M A M A F' A \< EEE ■=> •=> ••> •-• •-• <•• 


410 LET na,p=--(];-3;i) /15 

420 IF ABS nap<e THEN GO TO 500 

430 RETURN 

510 LET li-^TH-nap 
E^15 PRINT 


matematika 163 KOTIOEK Zft S<=lM0HV#=>l_0 


68 ^ 10 PAPER 0: BORDER 0: INK 3: CLS ! LET d$=''**q'» .*TeX* 

0 Y *■ f * Hp Y '■> ■/. , P @ 2 3fc b @ / *■ -f * 4 St $ * ( * / @ A 3t t A ■■■'■ 4 @ 4 , D S a I * f St J @ X 7. * *■ ) * » 
@) <■) , >'>CmE«'B-E@B±B@#l 2, 244@H0 1 1 2 , 2*1 1 29/C«p08!Ltp08<*p0?<Stp0S.:<> 
pOS.:*pp<* (0<<-' (p<<'' <0<<'- (p<'5' (0<* (p<'5' (0<* (p'l.'-' (.U'..''' (p<t?/+*'''@0?<3t@0!-:* 
@O8^*@O8r'>@O8<5t0p< ■=> (OP*' (p< ACS’‘*''S ' P# P0tt #'>9-->#*9''S#5tY'@# 

± 9 e # <■- 9 @ # K.I s \ «■ p * \ st p « I. ) @ / A ’ 0 ’ * , *■ # e , * * 4 , 4 p , 1+ 0 * * e 8 < 4 # 4 # * $ e * ; 

B l==@/fl’ O’ 4, 4#@, 4#<>J 4#ia5-5-#«-. 0’ 4#p7.p> 4#ldj w’ 11 1 p#*#Y)’ 4S@, s-i);-*/ 

StU4iJi2#4#<>#i:#" 

30 FOR ^ = 1 TO Fl! PLOT CODE d* ( 1 ) --32. CODE d*(2)-32s FOR i =4 TO 
CODE d$(3) STEP 2: LET a=P I /64* (CODE d*(i)-32): LET r=CODE 
d!ii(i-H)-32: DRAW r*COS a,r)»SIN a: NEXT i: LET rJ*=d$ (CODE dli 
(3)-H TO >: IF z>4 THEN INK 4: BEEP .1,30 
40 NEXT z: PRINT INK 5;’"4ffl" I (‘iS;, tij^i 
! O'*!’ I>'<?l 
ftifc Wlf 


.Sid 
'.SfiifmVTlitiSS-wi.ffl '«ib . I . ' 7B i»W>>.tfVUW.'Ai.' ‘^&w-«6> Srt>« 


mMm 
,)V ■ ■ 

'■ .’11^ ■ ■t-b.-tsaC'. -'•“ 

'»<« JiSaV' 
.'^•^ •'•f.‘>>,:*VuXjf.'A>.' ‘Vw^EA SrtT^a 

‘ «'. < 1 '. -.i.iOAf" '■ ' ■ aeo .<Mrti«» t«y 

I,. (»>flib^«i-’>} 

(.• ; , ,‘, - ... *'•■/:• jA . yyKifMs'? mvgiiaod 

■ . o 3r/’. ^ V CiOvu i<a4(ittijt««:^t»**irA». 

.A'' ■"•'■<.■ 

•<v vO.’ ' ‘♦J/>'.1 .1 J?AC> .) ‘.‘..'^OOP'i ■^oiiwn'.: 

' 'I jl.X!! S Jt<4 .'‘f. ., .. '1^^'^l 

.^rtiuri'i Hi MA*«<>'i.<<£ij3orixiM '!s.rtadn}i*»r»«(j9 

t.T/i .fliv 

,. r lw,’^!NE sH«<j»4!rs*i*PF -.Wwiiiiwif iz/oAmet 

t<f d.'f '.X' 

•'■•jfifwti -.tiwq 1 brt»ii ■.. . - MUR X3^«>0t#3y 

* !' • r.'Arfl*iC*>i yf. upSi'.^jyflfciOX m!it^ v»(w»w», s*if 

. ,'Om« »' ' • iy»«'< AWSMIPH ^.0^0 
t"'.?. A;(A>t<;.’)AE tH!M Aizl^MIlHX 

.... . . ...i. .'•’®'V# 


Ait', csoe? , , . 

^ "' '^■'' •' '■ tJ'k»t/y^ei^'^''i.' 4 iorfA"X)oa or .aai'ja & a 

' . ...t .;,-.'.».'-OK:>» 'a?»f ^^I UMiA. smoz' 
/i3(!i.«z3lS2rLM(w.l»>C3 


V kniigarnah in papirnici Mia- 

dinske knjige boste nasli naj- miauinSK 

bogatejsi izbor ucbenikov in | ^ kniigarne in 
prirodnikov ter programske * ^ 

in strojne opreme, s katero si boste olajSali in pope- 
striii delo z radunalnikom. 


mladinska knjiga 

knjigarne in papirnice 


Knjige: 

Dewhirst, Tennison: MAVRICA (Prvo berilo) 

Spiler: BASIC ZA SPECTRUM 
Spiler; BASIC 

Ellershaw, Schofield: BASIC ZA ZACETNIKE 
Komplet xRazumIjivo in preprosto z osebnim racunal- 
nikom«: PRVI KORAKI V BASiCU, IGRE, GRAFiKA IN 
ZVOKI, UVOD V RACUNALNISTVO, UCENJE Z RACU- 
N ALN I KO M vse 4 knjige 

posamezne po 

Jakopin: INES - priroSnik + kaseta (urejanje poda- 
tkov, besedii) 

Gerlid: ABC RACUNALNISTVA (raz§irjena izdaja) 

Vee avtoriev: OSEBNI RACUNALNIK 

HI§NI RACUNALNIK (3300 din do 31. 3.) 

CUDOVITI SVET RACUNALNIKOV 

Divjak: RACUNALNISKA GRAFIKA 

Mohar, Zakrajgek: UVOD V PROGRAMIRANJE 

Bratkovid: METODE PROGRAMIRANJA 

BratkovIC: PROGRAMIRANJE RACUNALNIKOV 

Evans: RACUNALNISKI IZZIV 

Friedrich, Schaff: MIKROELEKTRONIKA IN DRUZBA 

6ip, SahinpaSic: KOMPJUTERSKA POCETNICA 

Jankovid, Calkovic, Tanaskoski: SPEKTRUM PRIRU- 

Cnik 

»Polo«: ZX SPECTRUM - upotreba i programiranje 
Ved avtorjev: KUCNI KOMPJUTERI - algoritmi i pro- 
gram! 

Savid, Gadid: PRIMENA MIN! RAC 

Savid, Gadid: PRIMENA MINI RACUNARA 
Spiler: BASIC (prevod - nova izdaja) 

Parezanovid: PROGRAMSKI JEZIK BASIC 
Reijid, Makanac: BASIC 

Markovid: SEMBLER - simbolidki programski jezik 

THE COMPLETE SPECTRUM 

AN EXPERT GUIDE TO THE SPECTRUM 

THE SPECTRUM GAMESMASTER 

THE ZX SPECTRUM AND HOW TO GET THE MOST 

FROM IT 

SPECTRUM GRAPHICS AND SOUND 
THE SPECTRUM BOOK OF GAMES 
A PARENT’S GUIDE TO EDUCATIONAL SOFTWARE 
FOR COMPUTERS AT HOME AND IN THE SCHOOL 
HOW TO CHOOSE AND USE BUSINESS MICROCOM- 
PUTERS AND SOFTWARE 
THE CONCISE ENGLISH DICTIONARY 
SIMPLE ENGLISH DICTIONARY 


650 din 
1500 din 
1000 din 
400 din 


4000 din 
1100 din 

1500 din 
500 din 
550 din 
3795 din 
2600 din 
680 din 
750 din 
714 din 
985 din 
1300 din 
950 din 
680 din 

1200 din 
1250 din 


490 din 
1150 din 
532 din 
1400 din 
1076 din 
3900 din 
1800 din 
1600 din 

1500 din 
1750 din 
1500 din 

1200 din 

1200 din 
5000 din 
980 din 


<2 

O 3 

<o O 

s ^ 
0 2: 


o < 

III fiQ 

Q. < 

W N CE SE UKVARJATE Z RACUNALNISTVOM, 
NE MORETE MIMO MLADINSKE KNJIGE Programska oprema in dodatki: 

Kasete s programi za ZX Spectrum 48 K: 

MACEK MURI STEJE IN RACUNA ^ Novo! 900 din 

KONTRABANT 2 - Novo! 1300 din 

Kaseta Radia Student (KONTRABANT 1 + 9 progra- 
fYjov) 1300 din 

ANGLESKO-SLOVENSKI SLOVARCEK s knjizico 900 din 

CICIBANOVA ABECEDA 800 din 


800 din 
800 din 


CICIBAN STEJE - Novo! 

CICIBAN RA6UNA - Novo! 

MOZNOSTI UPORABE MIKRORACUNALNIKA V IZO- 


BRAZEVANJU - 10 programov: astronomija, matema- 
tika, kemija, igre 

PROFESIONALNA TIPKOVNICA INES za spectrume s 
knjigo in kaseto 

cena brez prom, davka (za pravne osebe) 
maioprod. cena 

PRINTERFACE - vmesnik za povezavo spectruma (ali 
tipkovnice INES) s tiskalnikom - prikijudek Centronics 
cena brez prom, davka 
maioprod. cena 

IGRALNE PALICE (Joystick) za spectrum - z vme- 
snikom 

Cena brez prom, davka 
maioprod. cena 


1250 din 


25.000 din 
32.225 din 


30.000 din 
38.670 din 


7500 din 
9667 din 


Poleg tega lahko v vedji knjigarni in papirnicah Mladinske knjige - v 
Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Zagorju, Slovenj Gradcu, 
Zagrebu in drugod - dobite tudi prazne kasete za snemanje radu- 
nalniSkih programov (C-12, C-15 in C-20), Slovensko in jugosiovan- 
sko raCunalniSko periodiko (tekode in starejSe Stevilke revij Moj 
mikro, Bit, Svet kompjutera, Radunari u va§oj kuci itn.), povezovalne 
kable (PIN-DIN) in drpgi pribor za lazje delo z raCunaIrlikom. 


V naSih poslovalnicah lahko seveda kupite ali narocite tudi iiteraturo 
z vseh drugih podrodij, narodila po po4ti (povzetja ali narocilnice sol 
in DO) pa poSIjite na naslov: 

MLAmNSKA KNJIGA - KIP 

Grosisticni oddelek (061) 215-358 

Titova 3, 61000 Ljubljana 

RKCI JSKE I ORE 


nasi Dv: 

dol ±ina; 

stran: 

avtor s 

Vol kovi 

3367 

8 

Primoi Petri in 

Safari 

1540 

10 

Janko Ahlin 

Kenguru 

4444 

12 

Marjan Mudid 

Padal ec 

2905 

15 

Bodtjan Jerko 

Formula 126P2 

992 

18 

Branislav Mi 1 osavl jevi d 

Zvezdostrel 

2778 

20 

Stanislav Ogrinc 

Obramba 

2528 

22 

Aled Horvat 

Asteroid! 

3627 

24 

Ivan Zrimdek 

MVSBC Galaktika 

4438 

26 

Ludvi k Ilovar 

Invazija v 3D 

3202 

29 

Jovica Janodevid 

Mi^ek Mervin 

3565 

32 

Marko Jerid 

MiSek Trapist 

3850 

35 

Leon Vasil jevi d 

Slepe midi 

2030 

37 

Milan Hudnik 

Kada klopotada 

1203 

39 

Rok Zorko 

SI al om 

3995 

40 

Stanko Damjanovid 

Ruska ruleta 

2719 

43 

Igor Vedko 

Lbez en 

2064 

45 

Robert Iljad 

Ujemi dtevilko 

2942 

47 

Miro Vehar 

Romeo 

1952 

49 

Milod Nemec 

Zlo 

4068 

51 

Iztok Prosenc 

Most mokrih 

7745 

54 

Ljubinka Kostid 


HISELHE I ORE 


Ajnc 

2733 

60 

Igor Bizjak 

Casi no 

3980 

62 

2iga Turk 

Stiri V vrsto 

2473 

65 

Jaka Urbas 

Memo break 

7699 

67 

Marjan Hand 

2eja 

4975 

73 

Antun Petri d 

Carobna ploddica 

2452 

77 

Milod Randid 

Domino 

18100 

79 

Miha Subic 


ISOBRRZEVRLI 

Mnoienje in deljenj 
SeStevan je 
Ravnotei je 
Plo^dine 
Zapored ja 
Model vesolja 
Neprav. angl.glagol 


I FFIOGRRHI 


865 

92 

1587 

93 

2191 

95 

2189 

98 

1203 

lOO 

1204 

102 

5609 

104 


Rajko Jovanovid 
Ale^ Levstik 
Tone Marolt 
Miroslav Jankovid 
Mile Jurkovid 
Janez Neman id 
Andrej Grobler UPORFlEt-II F'ROGRFlt.1I 


naslov: doliina: 

stran: 

avtor s 

Semaf or 

4004 

110 

Grega Jesih 

Ocene 

1427 

114 

I VO Culav 

Sestnajst prstov 

278 

116 

Rok Leban 

liemomapa 1 

709 

117 

2iga Turk 

Memomapa 2 

478 

118 

Ciril KraSevec 

Scroll ? 

835 

119 

Bogdan Hrastnik 

Listanje spremenljivk 

1054 

120 

Ciril KraSevec 

Prosti pomnilnik 

248 

120 

Ciril KraSevec 

PreStevi 1 den je 

4050 

121 

Ciril KraSevec 

Remomor 

1433 

122 

Ciril KraSevec 

Brisanje 

748 

123 

Ciril KraSevec 

Kopiranje pomnilnika 

744 

124 

Ciril KraSevec 


FlISRHJE 
SI i kar 

3050 

126 

Peter KrempuS 

Generator znakov 

4883 

129 

Vojko Stojan 

Povedane drke 

1111 

132 

Albin Sinica 

Povedava 

2743 

133 

Tone Lapajne 

Mac print 

2118 

135 

Branko Novosel 

Barve 

3382 

137 

flndrej Grobler 

Geumetni Je 

573 

140 

Jaka Koielj 

Mnogokotni ki 

688 

142 

Jure Kebe 

Vrteni ne 

2026 

144 

Janko Habjan 

Prostorske f unkci je 

6024 

146 

2iga Turk 


HRTEMRTiriR 
Natantno deljenje 

865 

154 

Mi ha Mesojedec 

Natanino mno2enje 

1119 

155 

Joie Dolenc 

Iskanje nitel 

261 

156 

Aeim Dizdarevid 

Bisekci ja 

1260 

157 

Jeranko Benedikt 

Kvad. in kub. enaitbe 

1972 

158 

Marko Velkavrh 

PraStevila 

318 

159 

Igor Kranjec 

Si stem lin. ena£:b 

1260 

160 

Boris Campa 

Integral 

1608 

162 

Jeranko Benedikt 

Kotidek za samohvalo 

685 

164 
MIRKO TIPKA NA RADIRKO 
Knji ini ca Mojega mikra 1 

Zaloiil in izdal: 

liOJ MIKRO, radunalni^ka revija 

V tozdu Revije, CGP Delo 

Za zaloinika: 

VILKO NOVAK 

Programe zbrala in uredila: 

2.IGA TURK in CIRIL KRASEVEC 

Redaktor : 

ALJOSA VRECAR 

Opremil in tehnidno uredil: 

ANDREJ MAVSAR 

Pri pripravi knjige sta sodeloval 
SILVO KRASEVEC in FRANCE LOGONDER 

Tisk in vezava: 

Tiskarna CGP Delo 
Ljubljana, 1985