Skip to main content

Full text of "DPK 2005-07_cover"

See other formats


злмзинсоісіТг^ 
% 

Мадк-Сігееп Перші в світі монітори 
з вбудованим іонізатором повітря 

Ьисокі і&ю-іоиюі іТ Замізшід ыідкіСіи лі-оі ь дли кйрисі уо*ііи мон юрііз 
ЗупсМвбівг та ЗупсМазІѳг 7В5МВ+ нпві нвйачвн □эніше мож.гцвості 

для камфорп-оУ -Еср-Ы работу . 

Епсрімс- гі иоі і тораѵ ппропо/Ѵ^Оі 10 припу/пспф і№у оуіиі ,ІЮ 1і1?идІе Огссп - 
вбудзвачий \т аа-гпр псвгря. Тѳ-іэр Би мсжвтѳ створ^іи на своему робочо- 
му мігсмі -к гшііе - впрчу, ?= Й лвіжу, здорову ятчопфе лу - ппруку гіпнеее- 
і-Юіи нйСі[ЮЮ іі иіцвищСпО" і і.ОйцСй^аітіСн;іі лкйііиГ. пілЛлщпил. іуш 
спрэвнньо-э лі^ѳра. Лчці Щ -ЕІІТВ™. 3?5^- ,СВ1і гК€В21. 225361: 

ѵ і іи^) л і|і: ГС-1ГЛ-. і ,-. г/доя ■ Іаміэаціп пппітря — іілг.и-г:і шр г<іеіт|и :іі:|:гдіж::ііі-чи 

ньсткймн, пзнрздниэ пряцег, який шгУчнв йотоиовтьса 

_ іьц л ьн.'м.1 рынм.1 - шніааіиріаын. 

Йпквмія уіу:гьоз ^пп | кіРтрйліцац ~ гмгу. :шгигиі::га пр- 

еилѳчнр тонусу ті гоеиндэт^&г!, ;прл« «чіи^ѳню 

г|дс.іи^!і ил івуіітегту. Імгт[ічпі|іп піп іиглзлінті,г.ипг^І[ Бінпнгсті! пгриніти лптяпгпіпм 
Іп4]й-йЛ№№ СаИІЩГ ЕПШЦНІКІ. Е-ВПП-5С2ШП і'ін;і-ин :і ;іа,;йійр- ■■. ЕЗ 2005: ВСЕ ХИТЫ АЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ В РЕПОРТАЖЕ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, с. 90 
НЕШАОЕО 1 
для ВОССТ 

системы КОНЦЕПТ-ПК 

5-гигагерцевый 
холодильник 
МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ РІ.АѴ5ТАТІОМ 
В КАРМАНЕ 

обзор мобильной 
консоли 5опу Р5Р □ ТРАСКМАГЧІА 
51ШРІ5Е 

гонка для настоящих 
маньяков 
ЗЛІШН6 ШТ. 

см) е г у сіі 1 е 1 н і И ч і * в іі 
Мобільні та потужні ноутбуки ЗАМаШС Х20, Х25 ? Х50 
на базі м обі л ьноі технологи ІпІеГ СеігЫпо™ I гд:»я X гт^г, Янгтгід ;гіп:ірки;і ш ^■•'■"і снгтаниьпго псжппимп ки;Н "і-.нпі тйх- ппгт" ѴЛѵіГ СніЫгк * л 

Еикср-істэннрм нсеггнья-э нэйзр^ мкрсшзм К 15 з частоте» зисгаинст ііини VI и "(дгрмкіюи грЕфннсі 
ііцінііііик нг.±іні4РС Екриіі; і мсц^Нь істнічіі МО] МГи. X ооЫіі ійісііс г/е мэги/мажц: іідіінику 

і [кип . і іп :> / (іігі і:и 1 іуи к:і п :іЬ ы |'1 Ггііі Р|-гп г:Г. Эк н:1гк>||-|. Іп ѵіі РРіГі.ѴЛп^ѵ*-, 2П15АВЙ], Гк;::нНі г:и і :ігк:| 

гаголі? ьѵриин 5 ЕН-Ерм;л-энням -эруч-ю Зішіщм^ігл сигл-эм^ дяттупл 1 - і-Гг^а^тттІНеос^гіпот. $4<Эг?П (ЬР 
I Ізьа сеі*і К іЧдтриыуг фглнкиію ѵуіъіммкійноі стіндЛ АѴ Зі^.от Иж.у тзѵг; '+нгг1 йеі заЕаи-іжгннг ОС 
(дпгл іт,пж;іііп -это ;а о ;з<0- Вксо<п яое-гь ~ і^-р п ■ ■ ■ я и эпу ѵу. гони к; йуга тсгтупісі тіш ки гѵчюи-к, 
дорэгѵи Е.>дсіЕЩбогисгіа/, за^еэпѳчѵзгься чгеми эСрэЬн.1 гоірэиинчн й гегіл^ - ЬЛіѳ 1 ЬЛЗ*". Сги^ѵБбльна 
::иши X ОсіМ"' ршяшкжь аа ип\ мил г і:яя\ ния/ X :^Г. К ГАки і іцц^мр тГ*|.і янашших і ц*ф::цы/ж 
м;іС окреѵиУ </Л5* «ирлзип Мгм-^пі іии роднгпсГ К плрі -у/пт і иіь ирііп ■;.* ѵіт^іпіл/л «принту:: 1 іг ;іп I ИТ, ІІПТІП . 

ліхрг/ Е р:6:т з графіооо. і^.:ііь 
г и ТНК, ХГЭ гИVО■ГИВМ■■ , ДО ГО-.хн/)(.:*Ч/йП«Н? 
' I ГИг ГЛкиѵІ ѵѵноѵкк-гыя н» ч _ лс.гп>. іхз:.~пг г» я;:а№ сті" 471 (3443 т $963 

\Ж\ 461 33^7 ,ПКГ (іШ) &та 

(Ііпкзрэт II |(4іі ?47 Гглт; . ?Э5 !^ ?? (РОЗДР] 
Сіиіниг ЕпзаганкЕ: Й ЯГМІ ^СВПййй і^гшш г ѵікіх ЧсгіГ ін гі:: к* і"іігиі; 
1™Д|'5^п^^^гч ін 

Ьгі ^..|^ о і і 1 1.1 і±| .1 і і _ ілі к ик - , і _ ип (. д 1 1 іи нл ^ -і 1 1 к I." I ьх^ ь ^іі^чі Ч-----М нг^ 
■ 4 п р .іьн -а г іті^ Ы-І ? ~ I *■ : *аі у. і ' г:г,т*г: II >імій№ -г-Гн-і ^^^^^^