Skip to main content

Full text of "CONCISE QURAN DICTIONARY"

See other formats


• Abdullah Zaedan • Cerita99 
ASMAUL 
HUSNA 

untuk Anak 

FULL Arab - Inggris - Indonesia 

C LOR. 

I 
» DOA BELAJAR/MENUNTUT ILMU 

^ j» iUJl ill* jj ys^'^ gA^-J urdp <*j f4iii 
jlSl Jif JU- ^. iul iy-t} Jli- JT Alloohumman fa'nii bimaa 'allamtanii wa 'allimnii maa yanfa'unii wa 
zidnii 'ilman, alhamdulillaahi 'ala kulli haalin, wa a'uudzu billaahi 
min haali ahlin naar. 

Ya Allah, berilah kemanfaatan pada ilmu yang telah Engkau ajarkan 
kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang dapat member/ manfaat 
kepadaku, dan tambabkanlah ilmu pada dirlku. Segala pup bagi Allah atas 
segala sesuatu, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni 
neraka. (HR Tirmidzi) PRAKATA Quji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, penguasa alam semesta, 
r Shalawat serta salam tercurah kepada teladan kita, Rasulullah 
Muhammad saw. 

Mengetahui dan mempelajari asmaul Kusna atau nama-nama Allah 
merupakan kewajiban bagi umat muslim, tfdak terkecuaii untuk anak-anak, 
Akan lebfh baik justru asmaul husna diperkenalkan kepada mereka sejak dfnf. 

Mengetahui dan mempelajari asmaul husna memberikan banyakmanfaat , 
salah satunya adalah mengenalkaii kebesaran dan kuasa Allah melalui nama- 
nama yang dimiliki-Nya. 

Selain deh'nisi atau arti nama-nama Allah, buku Cerita Asmaul Husna 
untuk Anak ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah teladan, sehingga diharapkan 
anak-anak lebih mudah untuk memahaminyadalam praktik sikap dan perbuatan 
sehari-hari. 

Bagi orangtua, buku ini diharapkan bisa menjadi referensi kisah-kisah 
fslami yang nantinya bisa diajarkan atau diceritakan untuk anak-anak mereka. 

Akhirnya, kami berharap buku ini bisa memberikan manfaat baik untuk 
anak-anak, maupun bagi para orangtua. Buku ini juga diharapkan mampu 
memberikan sumbangan tersendiri bagi khasanah bacaan Islamf untuk anak- 
anak Indonesia, Robbana aotina fiddunya hosanoh wa filakhlrcati hasanah 
woqinaa adiabannaar. 

Jakarta, 10 0ktober 2008 

Abdullah Zaedan DAFTAR IS! Ar-Rohman - 12 

Maha Pemurah (Pengasih) 
Ar-Rohflm - 14 

Haha Penyayang 
Al-Maiik - 16 

Maha Merajai 
At-Qudduus 18 

Mahasuci 
As-Salaam - 20 

Ma ha Pembert Keselamatan 
Al-Mu'min - 22 

Maha Pemberi Keamanan 
Al-Muhaimin - 24 

Maha Memelihara/Merawat 
AI-'Azfiz - 26 

Mahagagah 
Al-Jabbaar 28 

Mahaperkasa 10. Al-Mutakabbir - 30 

Maha Pcmilik Keagunsjan (Mahaimegah) 

11. Al-KhooUq - 32 

Maha Pencipta 

12. Al-Baari'- 34 

Maha Monciptakan dari Tiada Jj 

13. Al-Mushowwlr - 36 

Maha Membuat Bentuk 

14. Al-Ghoffaar - 3S 

Maha Pengamputi 

15. Al-Qohhaar - 40 

Maha Pengunjuk Kekuasaan 

16. Al-Wahhaab - 42 

Maha Pemberf 

17. Ar-Rozzaq - 44 

Maha Pemberi Rezeki 

18. Al-Fattaah - 46 

Maha Membuka 

19. AI-'Aliim - 48 

Maha Mengctahui J* 
20. Al-Qoobidh - 50 

Ma ha Menyempitkan 

21. Al-Baasith-52 

Maha Melapangkan 

22. AI-Khoofidh-54 

Maha Merendahkan 

23. Ar-Roofi' - 56 

Maha Meniflggikan 

24. Al-Mu'izz - 58 

Maha Memuliakan 

25. Al-Mudzil - 60 

Maha Monghinakari 

26. As-Samii' - 62 
Maha Mendengar 

27. Al-Bashiir - 64 
Maha Melihat 

28. Al-Hakam-66 
Maha Menetapkan Hukum 

29. Al-'Adl - 68 
Mahaadil 

30. Al-Latbiif 70 
Mahalembut 

31. Al-Kbabiir - 72 
Maha Mengetahui 

32. Al-Haliim - 74 
Maha Penyantun 

33. Al-'Azhiim - 76 
Mahaagung 

34. Al-Ghofuur - 78 
Maha Pengampun 35. Asy-Syakuur - 80 

Maha Menerima Syukur 

36. Ai-'Aliyv- 82 

Mahatinggi 

37. Al-Kabiir 84 

Mahabesar 

38. Al-Hafiizh a., 

Maha Menjaga 

39. Al-Muqiit - 88 

Maha Mengawal 

40. At-Hasiib - 90 

Maha Membuat Per hi tun g an 

41 . Al-JaUil — 92 

Mahaluhur 

42. Al-Kariim - 94 

Mahamutia 

43. Ar-Roqfib-96 

Maha Mengawasi 

44. Al-Mujiib - 98 

Maha Mengabulkan 

45. At-Waasi' - 100 

Mahaluas 

46. AI-Hakiim-102 

Mahabijak^iM 

47. Al-WadLiLd - 104 

Maha Mengasibi 

48. Al-Majiid-106 

Mahamulia 

49. A!-Baa'its-108 

Maha Membangkitkan 50, 


Asy-Syahiid - 1 10 


64, At-Waajid — 138 
Ma ha Menyaksikan 


Maha Menemukan 


51 


Al-Haqq — 1 12 


65. Al-Maajid — 140 
Mahaberiar 


Mahamuha 


r 


Al-Wakiit - 1 14 


66. Al-Waahid 142 
Ma ha Mewakili 


Mahatungsat 


67. Al-Ahad - 144 
Mahakuat 


Maha csa 


54. 


Al-Matiin — 1 1B 


68. Ash-Shomad — 146 
Mahakokoh 


Tern pat Bergantung Seirma Makhljk 
Al-Waliyy — 120 


69* Al-Qoodir — 148 
Ma ha Mclindungi 


Mahakuasa 


56. 


Al-Hamiid - 1 12 


70. Al-Muqtadir - 150 
Ma ha Terpuji 


Maha Berkuasa 


57. 


Al-Muhshii — 124 


71. Al-Muqqodim — 152 
Maha Menghitung 


Maha Men dahu lutein 


58 


Al-Mubdi" 1 26 


72-AI-Mu akhkhir 154 
Maha Memulai 


Maha Mengakhirkan 


59 


Ai-Mu Id - 128 


73. At-Awwal — 156 
Maha Mengembalikan 


Maha Permulaan (Awaj) 


60, 


Al'Muhyi - 130 


74. AUAakhir — 158 
Maha Menghidupkan 


Mahaakhir 
Al-Mumnt — 1 32 


75. Azh-Zhoohir — 160 
Maha Mematikan 


Mahanyata 


62, 


Al-Hayy - 1 34 


76. Al-Baathin - 162 
Ma hah id up 


Mahaghaib 


63. 


Al-Qoyyuum - 136 


77.A[-Waalii - 164 
Maha Berdirl Sendiri 


Maha Pelindung 
78, 


Al-Muta'aalii — 166 


91. Adh-Dhoorr — 192 
Mahatinggi 


Maha Pembori Derita 
Al-5arr — 168 


92. An-Naa.fi' — 194 
Maha Melimpahkan Kebaikan 


Maha Pemberi Manfaat 


80. 


At-Tawwaab — 170' 


93. An-Nuur — 196 
Ma ha Penerima Taubat 


Maha Bercahaya 


81 . 


Al'Muntaqim 172 


94. AL' Haadii — 19E 
Maha Pemberl Siksa 
b/. 


Al- p Afuww — 1 74 


95, Al-Badn — ZOO 
Maha Pemaaf 


Maha Pencipta 
Ar-Ro'uuf — 1 76 


Qf, Ai Raasiii 7m 

vo- Ai-paaqn — iML 
Maha Penyantun 


Mahakckal 
Maalikul Mulk 178 


97, Al-Waarits — 204 
Maha Memiliki Kerajaan 
Zuljalaal wa al-Mkroom — 180 


Maha Mcw.;n ;m 


85. 


98, Ar-Rosyiid — 206 
Maha Memiliki Kebcsaran dan Kemuliaan 


Al-Muqsitn lo2 


99. Ash-ShobLiLjr /OS 
87. 


Al-Jaami' - 184 


Maha Penghimpun (Mengumpulkan) 


1 ADLL ASmAUL nT-liNA — i 1 U 


88. 


AL Ghoniyy - 166 


Mahakaya 


DAFTAR PUSTAKA- 219 


S9. 


Al-Mughnii - 1BB 
Maha Pemberf Kekayaan 
90. 


Al Maani' - 190 
Maha Mencegah 

1. Ai*-Ro)\mu\»i 

THE ALL MERCIFUL 

MAHA PEMURAH (PENGASIH) 

Mate Pemutah luxi Vfaha Ptnyayang, ¥:£ S Tahukah Kamu ARTI 
Ar~Rohman? Sifat Allah yan§ berarti Ma ha Pemurah 
dan selalu mengasihi setiap makhluk- 
Nya disebutAr- Rahman. Rahmat Allah 
meliputi segala sesuatu, baik di dunia 
maupun di akhirat. Allah SWT akan 
mengasihi kfta, jfka kita pun selalu 
mengasihi semua makhluk ciptaan- 
Hya. T 
Ke 
k UNTA BERBICARA Ktl'ADA RASULULLAH SAW 

'etika Rasulullah saw pulang ke rumahnya, beliau melihat beberapa 
ikucing sedang tidur di atas jubah yang hendak dipakainya. Sikap 
beliau yang pengasih, membuatnya enggan mengambil jubah itu. Kemudian, 
Rasulullahsawmengguntingsebagianjubahyangditidurikucfng-kucingtersebut 
untukdipakainya. Dengan demikian, kucing-kucing itu tidak terganggu tidurnya. 
Ada juga cerita ketika Rasulullah saw sedang berjalan-jalan di pasar, dan 
melihat seekor unta yang berlari kencang. Orang-orang di pasar berlari panik 
menghindari unta itu. Akan tetapi, ketika unta itu sampai di depan Rasulullah, 
ia menjadi jinak. Beliau pun mengetahui penyebab unta itu lari karena tapar. 
Tak lama, si pemilik unta datang terengah-engah sambil mengucapkan terima 
kasih kepada beliau. 

"Mengapa engkau tfdak memberfkan makanan yang cukup untuk unta \®i 
ini? la mengadu tapar kepadaku. Kalau engkau dapat menjaganya dengan balk, 
ia tidak akan lari," kata Rasulullah saw kepada si pemilik unta. 

Lalu, pemilik unta itu mengakui kesalahannya. Sejak saat itu, la sadar 
bahwa unta pun harus dikasihi dan dirawat dengan bafk. 

Dari kisah di atas, kita dapat niengerti bahwa hewan juga ciptaan Allah 
SWT yang harus dikasihi. Kita harus memiliki sifat pengasih kepada makhluk 
lain, sebagaimana Allah SWT memiliki sifat Maha Pengasih (Ar-Rohman]. Allah 
telah menciptakan makhluk-Nya dan memberikan segala kebutuhannya di dunia 
ini. Makanan, minuman, tempat tinggal, dan kenikmatan lainnya merupakan 
bentuk Maha Pemurah/Pengasih-nya Allah kepada kita. Kemudian di akhirat 
nanti, Allah SWT akan memberikan surga yang penuh kenikmatan bagi kita 
yang taat beribadah kepada -Nya. at TAHLIKAH KAMU ART1 AR-HOHIIM? Ar-Rohiim merupakan sifat Atlah SWT yang berarti Maha Penyayang. Kasih sa- 
yang ALlah SWT meliputi rahmat-Nya bagi orang-orang beriman, sedangkan 
orang-orang yang tidak beriman, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah 
SWT. Nah, jika ingin selalu disayangi Allah, kita hams selalu beriman dan 
bertakwa kepada-Nya, Kita harus selalu mematuhi semua perintah Allah dan 
menjauhi semua larangan-Nya. 

BAYI DlBEl.AH DUA Pada zaman Nabi Sulaiman as, ada searang bayi yang diperebutkan 
oleh dua orang ibu. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. 
Akhirnya, mereka membawa persoalan ini kepada Nabi Sulaiman. 

Nabi Sulaiman berpura-pura akan membelah bayi itu agar bisa dibagi 
dua. Ibu yangkurusmenyetujuiusulan itu. Namun, ibu yang gemuk men olaknya 
dengan tegas. Ibu yang gemuk merelakan bayi itu menjadi milik ibu yang kurus 
karena tidak tega melihat bayinya dibelah, 

Akhirnya, Nabi Sulaiman mengetahui mana ibu bayi yang sebenarnya. la 
pun memberikan bayi itu kepada ibu yang gemuk, sementara ibu yang kurus 
dihukum karena telah berbohong. 

Dari kisah dl atas, kita bisa belajar menjadi orang yang penyayang seperti 
ibu yang gemuk tadi. Karena kasih sayangnya, ia tidak tega melihat bayinya 
disakiti. Ibu itu tebih memilih mengalah dan berkorban demi keselamatan 
bayinya. Allah memberikan sifat penyayang kepada makhluk-Nya, karena Allah 
juga sangat menyayangi hamba-Nya yang beriman. J. Al-MAlik 

THE ABSOLUTE RULER 
MAHAMERAfAl 

A A/A-tj hfahatinggi Allah Raja Yang 
fehemtr-bettamya, danjangimlah 
kaiiiii lergesa-gesa muttbaca Al- 
Qur 'an sebthim dtxmpamakxm 
wuwahjndmmyakepaclamu, 
dan kaukanfahi "Ya Hthanht, 

unabaliktmluh keptithiku limn 
pengetahuan, " 
(QS Thalia 1 20] 1 1-1) Tahukah kamu arti Al-Malik? 

AUah SWT merajai seLuruh alam semesta dengan segala isinya, baik alam nyata 
maupun alam gaib. Oleh karena itu, Allah memiliki nama Al-Malik yang artinya 
Maha Merajai. AlLah-lah yang mengatur seluruh kehidupan hingga kematian 
makhluk-Nya. Allah juga tidak membutuhkan pertolongan siapa pun. Hanya 
Allah- lah yang mengetahui luas kerajaan-Nya yang meliputi alam semesta ini. 

Raja i>ada Haw akhirat 
Pada Hari Kiamat, Allah SWT memerintahkan Mataikat Israh'l untuk 
meniup sangkakala sebagai pertanda bangkitnya lagi semua makhluk 
yang sudah mati. Israfil meniupnya dan berteriak, "Wahai nyawa yang telah 
keluar dari badan, tulang-tulang yang telah luluh, tubuh yang teLah busuk, 
urat yang telah putus, kulit-kulit yang telah pecah, rambut-rambut yang telah 
luruh! Banguniah kalian untuk menjalani perhitungan amal dari Allah SWT yang 
Merajai Alam Semesta." 

Kemudian, semua manusia berkumpul di Padang Wahsyar yang sangat 
luas. Mereka yang ketika di dunia memiliki kekuasaan dan kekuatan, kini 
tidak berdaya lagi. Tidak ada yang bisa menolongnya, kecuaLi amal-amaL 
shalehnya. 

Allah-lah pemllik kerajaan dan kekuasaan dari segala kerajaan yang 
pernah ada. OLeh karena itu, kita tidak boleh sombong atau merasa memiliki 
kekuasaan di dunia. 
t. Al-Qu&tniu:; 

THE PURE ONE 

MAHASUC1 

S&uMlasa betiasbih kepada Allah 
ttpa yang adu di Umgli dun apa yang 
Ji burnt. Until YangMahastKi, Yang 
Mahaperkasa lag Mahahijahtana. 
(QSA1-Jutnu*ab[62]: n TAHUKAI I KAMU Arti 
AL-Ql'DDUUS? 

Allah SWT mempunyai sifat yang sa- 
ngat sempurna. jauh dari segala cacat, 
kekurangan, kelataian, dan kesalahan. 
Oleh karena itu, Allah memiliki nana 
Al-Qudduus yang artinya Mahasuci. 
Allah memlliki kesucian yang tidak 
ada satu pun di alam semesta tni yang 
menyerupai-Nya. 
Pemuda dan Gadis Sua 

Ada seorang pemuda bernama Tsabit bin Ibrahim, Ketika ia melewatt 
jalan setapak di samping sebuah kebun, tiba-tiba sebuah apel jatuh dari 
pohonnya. Tsabit mengambil dan memakannya separuh. Tidak lama, ia menyadari 
bahwa apel itu bukan miliknya. 

Tsabit masuk ke kebun dan menemui sesearang di sana. la meminta agar 
direlakan apel yang telah dimakannya. Namun, tukang kebun itu bukanlah pemiliknya. 
Pemilik kebun itu tinggal di tern pat yang sangat jauh. Se telah mengetahui a rah rumah 
sang pemilik kebun, Tsabit pun memutuskan untuk pergi ke sana. 

Sesampainya di rumah pemilik kebun, Tsabit memperkenalkan dtrt dan 
memintakan keikblasan alas apel yang telah dimakannya. Pemilik kebun itu merasa 
kagum dengan kejujuran Tsabit. 

"Aku akan mengikhlaskan apol itu dengan satu syarat. Engkau harus mcnikabi 
putriku," kata si pemilik kebun. Tsabit menyetujuinya. 

"Akan tetapi, ia buta, tuli, bisu, dan tidak bisa borjalan." kata si pemilik 
kebun melanjutkan. Tsabit tak menolaknya. la tetap menyetujuinya karena ingin 
mencari keridhaan Allah. 

Setelah menikah, Tsabit menemui istrinya. la terkejut karena istrinya tidak 
seperti yang diceritakan ayahnya. Istrinya adalah seorang yang cantik, tidak tuli, tidak 
bisu, dan tidak eacat. Melihat keheranan Tsabit, istrinya pun menjelaskan, "Aku buta 
dari melihat hal-tial yang diharamkan Allah, Aku tuli dari suara -sua ra yang tidak diridbal 
Allah. Aku bisu karena hanya menggunakan lidabku untuk berzikir, Aku cacat karena 
kaki ini hanya digunakan untuk melangkah ke tempat yang diridhai Allah, " 

Akhimya, mereka hid up bersama da lam ketaatan pad a Allah SWT. Mereka 
dikarunia seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi seorang imam, dan terkenal 
dengan nama Imam Abu Hanifah. 

Allah menyukai orang orang yang selalu menjaga kesucian dirinya untuk 
mendapatkan ridha-Nya, oleh karena itu, mari kita selalu menjaga kesucian hati dan 
perbuatan kita. f. As-SaIaami 

THE SOURCE OF PEACE 
MAHA PEMBEiU KESELAMATAN 

Iha-lah Allah Yang Inula Hah 
lyang hfiiiak Jiwiiihali) .wluiii 
Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang 
Mahasejahtera, YangMenganmidtan 
keamuntm, Yung Mallet .\ Icinfliliam. 
Yang Mahapetkasa. Yang Mahakuam, 

Yang Memitiki Segala Keagungan, 
Kiahasua, Allah dan apa yang memka 
persekutukan, 
(QSAI-llasyr[5')j: 23) 

TAHUKAH KAMI) ART! 
AS-SALAAM? 
As-Salaam artinya Maha Pemberi Ke- 
selamatan. Ya, Allah senantiasa me- 
lindungi hamba -Nya dan Maha Pem- 
beri Keselamatan. OLeh karena itu, 
Allah memiliki 51'fat As- Salaam. RASULULLAH Dl.SEl AMATKAN I1ARI PTMRUNUHAN Suatu hari, RasuLullah saw dan kaum Muslimin akan berhijrah ke Madi- 
nah, Hal tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga 
mereka menipunyai rencara jahat kepada Rasulullah saw, Namun, ALlah SWT 
Yang Maha Pemberi Keselamatan akan selalu melindungi Rasulullah dan pe- 
ngikutnya. Ketika Rasulullah berada di rumahnya bersama Air bin Abi Thalib 
untuk mempersiapkan keberangkatan ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy 
sudah mengepung rumah beliau. Allah SWT yang mempunyai sifat As-Salaam 
memberikan rasa kantuk yang hebat kepada para kafir Quraisy sehingga mer- 
eka pun tertidur. 

Sementara itu, All bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk tidur , 
dan menutup tubuhnya dengan selimut. Rasulullah keluar dari rumahnya de- 
ngan selamat dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Ketika orang-orang 
Quraisy terbangun, mereka pun terkejut karena telah tertidur. 

Mereka segera menerobos masuk ke dalam rumah Rasulullah saw untuk 
menangkap beliau. Namun, mereka mendapati bahwa orang yang sedang ti- 
dur di balik selimut itu bukanlah Rasulullah saw. melainkan Ali bin Abi Thalib. 
Mereka baru sadar bahwa Rasulullah saw telah keluar dan pergi dari rumahnya 
tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya, mereka pun gaga I membunuh Rasu- 
lullah saw. 

Dari kisah di atas, Rasulullah saw telah diselamatkan Allah SWT dari 
pembunuhan yang direncanakan para kafir Quraisy. Allah SWT-lah Maha Pem- 
beri Keselamatan dan Kesejahteraan bagi Rasulullah dan pengikutnya. 
Tahukah Kamu arti AL-MU " MIN? Allah SWT selalu melindungi orang-orang yang meminta perlindungan dari-Nya, 
Iman merupakan benteng yang melindungi seseorang dari segala bahaya. Oleh 
karena itu, tidak akan ada rasa takut di dalam hati orang beriman, kecuali takut 
kepada Allah SWT. 

Saranc Lab a- lab a dan Suraqah 

Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah saw dan Abu 
Bakar As-Shiddiq dikejar oleh para kafir Quraisy. Rasulullah saw dan 
Abu Bakar pun bersembunyi dt dalam Gua Tsur selama tiga ban. Sebenarnya, 
para kafir Quraisy tetah menemukan gua tersebut dan hendak memasukl- 
nya. Namun, Allah SWT melindungi Rasulullah saw dan Abu Bakar dengan cara 
memerintahkan laba-laba dan burung merpati untukmembuat sarangdi mulut tdl 
gua tersebut. Melihat itu, para kafir Quraisy membatalkan niatnya untuk me- " 
masuki Gua Tsur karena menyangka gua tersebut kosong. 

Pada hari ketiga, Rasulullah saw dan Abu Bakar keluardari persembunyi- 
annya, dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, 
Rasulullah dikejar oleh Suraqah yang hendak menangkap beliau. Namun, Allah 
kembali menyelamatkan Rasulullah dengan cara menggelindrkan dan meneng- 
gelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi Suraqah. Akhirnya, Rasulullah 
dan Abu Bakar pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan aman 
dan selamat. 

Dari kisah di atas, kita dapat belajar tentang arti pertolonga Allah ke- 
pada kita, Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah, kita akan selalu 
mendapatkan peril ndungan-Nya, dan dihindarkan dari segala bahaya. Allah 
SWT-lah Maha Pemberi Keamanan. 

TAHUKAH KAMU ARTI AL-MUH Al M I N? 

AUah SWT selalu memerhatikan perkembangan dan pertumbuhan makhluk- 
Nya. Allah juga membimbing makhluk-Nya ke mana pun harus berjalan. Tak 
ada yang terlewat dari perhatian-Nya, mesklpun sekejap. Misalnya, Allah SWT 
memelihara/merawat mata kita dengan memberikan bulu mata untuk melin- 
dunginya dari debu dan kotoran yang akan masuk ke mata kita. 

KEMENANGAN PA DA PERANG HUNAIN 

Ketika terjadi perang Hunain, pasukan Islam banyak yang gugur. 
Rasulullah saw pun maju melawan musuh. Melihat hal itu, semangat 
para sahabat bangkit kembali. Rasulullah mengambil segenggam pasir dan 
melemparkannya ke arah musuh. 

Allah SWT membantu menerbangkan pasir-pasir itu hingga mengenai 
mata setlap musuh pasukan Islam. Mereka pun tidak bisa melihat dan sangat 
terganggu. 

Melihat keadaan musuh yang semakin kacau, Rasulullah saw berteriak 
u n tu k me mbangkitkan semangat pasukan Islam, "Akuadalah nabi! Aku bukanlah 
pendusta, dan aku adalah putra Abdul Muthalib!" 

Seruan Rasulullah membuat pasukan Islam lebih bersemangat. Akhimya, 
pasukan Islam menang, dan musuh pun mundur karena kalah. Allah SWT memang 
akan memelihara hamba-hamba-Nya yang berjuang mem be la agama. tf. Al-Aziiz THE MIGHTY & STRONG 

MAHAGAGAH 

Mttkn lalkala datang azab Kami, Kami 
selamahm Saleh besena ttmrng-omng 

yang beriman bersana tlia ticngan 
mlnihit iliin Knmi dan dan kehituxm i/i 
him iiu Si'stmggnlmya Tuhtmmu Dki-lali 
Yang Mabakual lngi Mahaperkasa 
<QSHud[II|: 66) 

TAHUKAH KAMU ARTl 
AL-AzllZ? 

Allah Mahagagah, tak ada satu pun 
kekuatan yang dapat mengalahkan-Nya. 
Tak ada kekuatan di alam ini yang mampu 
menghalangi kehendak-Nya. Walaupun 
kuatan Allah mengalahkan segalanya, 
ia tidak tergesa-gesa menghukum 
amba-Nya yang telah berbual dosa. MUKJIZAT NAU! SALLII AS 

Allah SWT telah melimpahkan kenikmatan kepada Kautn Tsamud de- 
ngan memberikan tanah yang subur dan berlimpah hasilalam. Namun, 
mereka ingkar dan durhaka karena lebih memilih menyembah berhala. Mereka 
juga berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian, Allah SWT mengutus Nabi 
Saleh as untuk mengajak mereka menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. 
Namun, mereka selalu menentang ajaran Nabi Saleh. Mereka pun meminta 
diperlihatkan mukjizat kenabian Nabi Saleh. 

Kemudian, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Mukjizatnya 
adaLah mengeluarkan seekor unta betina yahg besar dari sebuah batu. 

Nabi Saleh berpesan pada kaumnya, "Inilah mukjizat dari Tuhanku. Unta 
ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. 
Tetapi, jangan ada yang mengganggunya. Unta ini berhak meminum air di 
sumur, bergantian dengan hewan ternak penduduk. Jika hari ini unta minum, 
pen duduk Jangan ada yang mengambil air dari sumur. Keesokan harinya, kalian 
boleh mengambil air sumur dan unta ini tidak minum air itu sedikit pun." 

Akan tetapi, keberadaan unta yang membawa berkah air susu 
ini membuat orang-orang kafir menjadi iri kepada Nabi Saleh, Mereka 
merencanakan membunuh unta tersebut. Setelah membunuh unta itu, mereka 
berencana membunuh Nabi Saleh, Namun, sebelum itu terjadi, Allah SWT 
telah menumnkan azab yang sangat mengerikan berupa petir menggelegar 
yang mem beta h angkasa. 

Allah SWT telah membuktikan betapa la Mahagagah dengan memberikan 
hukuman bagi orang yang menentang- Nya. Oleh karena itu, Allah memiliki 
nama Al-'Aziiz yang artinya Mahagagah. m 

Tahukah Kamu Arti Al-|abbaar? 

Allah SWT mempunyai nama Al-Jabbar, yaitu Mahaperkasa. Allah SWT dapat 
melaksanakan kehendak-Nya setiap saat dan di setiap tern pal, tanpa ada yang 
bisa menentang-Nya. Allah Mahaperkasa dalam menentukan nasib dan takdir 
hamba-Nya. 

Nabi Ibrahim dan Cmj'at ikor Burunc Suatu had, Nabi Ibrahim as memohon kepada Allah SWT agar 
diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. 
"Apakah engkau belum percaya bahwa Aku bisa menghidupkan yang 
mati?" Allah SWT bertanya kepada Nabi Ibrahim as. 

"Ya Tuhanku, tentu saja aku percaya. Namun, hal ini untuk menente- 
ramkan hatiku dan melihat kekuasaan-Mu menghidupkan yang sudah mati," 
jawab Nabi Ibrahim. 

Allah SWT memerintahkan Nabi ibrahim untuk mengambil empat ekor 
burung dengan warn a yang berbeda. Burung itu disembelih dan dipotong- 
potong. Setelah itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyimpan 
potongan burung itu di beberapa gunung yang berbeda. 

Setelah selesai, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil 
burung-bumng itu. Setelah memanggilnya, Nabi Ibrahim menyaksikan 
keajaiban. Setiap bagian tubuh burung- burung itu beterbangan, lalu menyatu 
kembali dan menjadi empat ekor burung yang utuh. 

Kisah Nabi Ibrahim ini merupakan perumpamaan pada Hari Kiamat. 
Allah SWT Mahaperkasa. Dia mampu menghidupkan yang sudah mati se- 
bagaimana aslinya ketika mereka belum mati. 
10. Al-MvrtAkAbbfr 

THE MAJESTIC 
MAMA PEMILIK 
KF.AGUNGAN (MAHAMEGAH) 1 kctwiil&ii!. W.uVraM Allcili ,/tiri ,ip,i ~f ' ■ ' 

wmx merekit perst'kutukan. -4<. ■ • 

(OS Al-lhuyr [50] 2:,) 
TAHUKAM KAMU ART I AL-MUTAKABBI II? 

Allah Maha Pemllik Keagungan. Dia memperlihatkan kebesaran-Nya pada segala 
peristiwa. Al-Mutakabhir adalah nana yang hanya pantas bagi Allah. Tak ada 
satu makhluk pun yang berhak mempunyai nama ini. * Kliilndahan Hah Khali i-an Umar bin Khathab u; Imar bin Khathab adalah seorang khalifah yang jujur, rend ah hati. 
'dan bijaksana. la sangat disegani rakyatnya. Kepada siapa pun, 
Umar bin Khathab tidak pernah berbuat zalim. Pada suatu hari, la mengangkut 
air sendirian. 

"Wahai Amirul mukminin, mengapa Anda mengangkut sendiri air itu! 
Anda bisa memerintahkan orang lain untuk membawanya," kata salah seorang 
sahabatnya. 

"Hal ini aku lakukan agar tidak ada kesombongan datam diriku. Kalau 
aku menyuruh orang lain, sifat sombong akan segera timbul dalam hatiku. 
Oleh karena ftu, kuangkut sendiri air inf untuk menundukkan sifat sombong 
dalam hatiku," jawab Umar bin Khathab. 

Demikianlah kerendahan hati Umar bin Khathab. la tidak memiliki sifat 
sombong sedlklt pun, karena hanya Allah yang berhak menyombongkan dirl 
atas segala kekuasaan dan kagungan-Nya. Oleh karena itu, Allah memiliki 
nama Al-Mutakabbir, yaitu Maha Pemilik Keagungan. 
II. Al-KMoolk] 

THE CREATOR 
MAHA I'ENCITTA 

^esmggfdmya Tnlummu, I htt-hh Yang 
Malm Patcipta hgl Maha Mengetofmi. 
(QS Al-Hijr 1 15| 86) 

TAHUKAH KAMI) ARTI 
AL-KHOOUQ? 

Allah SWT menciptakan a Lam semesta 
beserta isinya. Selain itu, Allah me- 
nentukan keadaan dan rezeki semua 
makhluk-Nya. Sejak awal hingga 
akhir, segala sesuatu diciptakan dalam 
kebaikan. Tidak ada kebetulan yang 
terjadi di alam semesta inf. Sebelum 
kits ishii fh tl,.ma dan beradadi dalam 
kandungan Ibu, AlLah SWT sudah menentukan umur, jodoh, dan rezeki kita. 
Allah mendptakan kita dengan sangat sempurna. Oleh karena itu, kita wajib 
bersyukur. 

Penciptaan A lam Semesta 

Sebelum alam semesta dan segala isinya didptakan Allah SWT, semua 
hanya kosongdan tidak ada apa-apa, Lalu, terjadilah iedakan sangat 
dahsyat atau kita lebih mengenalnya dengan teori Big Bang. Ledakan tersebut 
menimbulkan kabut gas. Kemudian, kabut gas panas itu menjadi dingin. 
Gumpalan-gumpalan kabut gasyang telah dingin itu pun menjadi planet-planet 
dan bintang. 

Setelah pendptaan pertama ini, Allah SWT mendptakan isinya seperti 
tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, air, udara, dan yang lainnya. Setelah 
sempurna, Allah SWT mendptakan siklusnya hingga berkembang dan teratur 
bagi kelangsungan hid up manusia dan makhuk hidup lainnya. Mis a Inya, turunnya 
hujan untuk menjamin kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan makhluk 
lainnya yang membutuhkan air. 

Kisah tersebut membuktikan bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan 
tiada batas untuk mendptakan segalanya. Apabila Allah SWT berkehendak 
mendptakan sesuatu, la tinggal mengatakan, "Jadi" maka jadilah sesuatu 
sesuai kehendak-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT memiliki nama Al-Khootiq, 
yaitu Maha Pencipta. 12. AI-Baaii 

THE MAKER OF ORDER 

MAHAMENCHTAKAN 
DAR1 TlADA all All UcildptllkllH. }(H!,t! 

'MembentukBupa, 

\aiiij-ihiniu Yuns; ii Ji Imml, 
erkasa tag! 
Tahukah Kamu Arti Al-Baari'? 

Allah SWT mengatur semua makhluk-Nya dengan sangat serasi dan sempurna. 
Semua ciptaan Allah sating membutuhkan satu sama lainnya. Semua yang ada 
di alam semesta ini asalnya tidak ada. Allah-lah Yang Ma ha Menciptakan darl 
yang tidak ada menjadi ada. D I: SAIN DAK RAN< ANK.AN I ll'TAAN MI.AHSWI 
Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya berdasarkan 
ukuran masing-masing yangdisesuaikan dengan kebutuhan makhluk- 
Matahari, bulan, bumi, planet, dan yang lainnya diciptakan Allah 
disesuaikan besar dan jaraknya. 

Seandainya Allah menempatkan matahari lebih dekat atau lebih besar 
ukurannyadari planet bumi, kita akan mati terpanggangolehpanasnya. Dengan 
demikian, tidak ada makhlukyangbisa hidupdi bumi ini. Begitupunsebaliknya, 
apabila matahari diciptakan Allah SWT dengan jarak lebih jauh dari bumi atau 
diciptakan lebih kecit, bumi Juga akan membeku. Hal ini mengakibatkan tidak 
ada satu makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di bumi. 

Subhanallah, Allah telah menciptakan seluruh ciptaan-Nya di alam 
semesta ini dengan penuh keserasian, Allah SWT menciptakan semua dari 
ketiadaan atau tanpa menggunakan contoh. Oleh karena itu, Allah memiliki 
nama Al-Baari', yaitu Maha Menciptakan dari ketiadaan. 
n. Al-Muslio\vwir 
0 the shaper of beauty 

Maha mlmbuat Bentuk Ma-ltih Allah fimgMen6tplakan, Yang 

Uengoeiakan, Yang Membetuuk Kupa, 
tirngMempwiyat NamtHuana Yang 
Fating huik. Bertosbih kepaah~Nya 
tifhi fang add tli langH dan tli hum*. 

Dan Dia-lah Tang Makap&kasa luxi 

0 Mahabijalaana, 

(QSAI-llasyr [59]: 24) 

TAHUKAH KAMU ART! AL-MUSHOWWIR? Allah SWT memiliki nama Al-Mushowwir karena Dia Maha Pembuat Segala 
Sesuatu dalam bentuk yang unik, indah, dan sempurna. Semua yang ada di 
alam semesta f ni mempunyai bentuk dan ciri masing-masing. Bentuk manusia 
pasti berbeda dengan bentuk tumbuhart, hewan, atau makhluk lainnya. Lebih 
khususnya, setiap manusia pasti berbeda bentuknya dengan manusia lainnya. 
Wajah kita, tubuh kita, tidak akan sama dengan orang lain. Kalau pun ada yang 
mirip, tidak akan sama persis. Pcnci ptaan Manusia Allah SWT menciptakan manusia dari sari pati tanah. Melalui zat-zat 
yang terdapat di dalamnya, kemudian membentuk sel sperma yang 
terdapat pada laki-laki dan ovum yang terdapat pada perempuan. Setelah 
bertemu antara sperma dan ovum maka terjadilah pembuahan. Kemudian, 
Allah mem bentuknya menjadi segumpal darah. Darah tersebut selanjutnya 
membentuk segumpal daging, Lalu, Allah menciptakan tulang yang dibungkus 
dengan daging. Akhirnya, terbentuklah embrio (janin) manusia. 

Ketika berada di dalam kandungan, embrio fni dibentuk menjadi jasad 
manusia yang sempurna, memiliki tangan, kaki, kepala, hidung, mata, telinga, 
dan anggota tubuh lainnya. Setelah itu, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh 
manusia. 

Demi kian la h , A 1 1 a h S WT men ci pt a kan man u si a d enga n be bera pa tahapa n , 
Proses tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh siapa pun, kecuali Allah 
SWT. Oleh karena itu, Allah memiliki nama Al-Mushowwir, yaitu Maha Pembuat 
Sega la Bentuk. 
if. A1— GVtoff AAr 

THE FORGIVING 

MAHA I'ENGAMPUN 

Dan setatngguhuya . Mm Maha 
Pengampun 6agi m^ngymig 
l&rtaubat, berimtm, beramat mlek, 
l&muiiian tetap ds falan yang bourn 
(QSThaha|20]:82) Tahukah Kamu ART I 

AL-GHOFFAAR? 

Allah SWT menyembunyikan dosa- 
dosa manusia. Dia Melindungi kita dari 
kehinaan di dunia, dan menjauhkan 
ta dari azab di akhirac. Meskipun 
emikian, Allah juga selalu membuka 
pintu ampunan bagi hamba-hamba- 
Nya yang berbuat dosa jika kita mau 
bertaubat dengan sunguh-sungguh. 

Allah SWT Mengami'uni Nabi Adam dan Si ri Hawa 

Allah Maha Pengasih dan Penyayang. la sangat mertyayangi hamba- 
hamba-Nya. Oleh karena itu, Allah menerima taubat Nabi Adam dan 
Siti Hawa saat mereka melanggar perintah AUah untuk tidak memakan buah 
terlarang df surga. Allah hanya mengetuarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari 
surga, dan menurunkan mereka ke bumi. 

Kisah lain yang menggambarkan betapa Maha Pengampun AUah adalah 
kisah seorang pembunuh pada zaman Rasulullah saw. Dia telah membunuh 100 
orang. Namun, ia ingin bertaubat kepada Allah SWT. la pun menemui seorang 
rahib, dan menanyakan apakah ia masih bisa bertaubat atas apa yang telah ia 
lakukan, Rahib itu menjawab tidak bisa. 

Kemudian, orang itu bertanya hal yang sama kepada seorang ulama. 
U lama itu men gatakan bahwaia masih bisa bertaubat atas kesalahannya. lajuga 
menunjukkan tempat sekelompok orang yang menyem bah Allah dan menyuruh 
orang tersebut untuk ikut menyembah Allah bersama mereka, bertaubat, dan 
tidak kemball ke tempat asalnya karena di sana akhlak penduduknya tidak 
balk. 

Ketlka dalam perjalanan, orang Itu meninggal dunia. Meskspun begitu, 
Allah akhirnya menerima taubatnya karena ia telah berusaha menempuh 
perjalanan jauh dan melelahkan untuk mendapatkan ampunan dari AUah. 

Kita pun tidak boleh berputus asa akan rahmat dan ampunan AUah SWT, 
AUah Yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya jika kita 
meminta ampunan kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. TAHUKAH KAMU ARM AL-QOHHAAR? 

Allah SWT Maha Berkehendak dan Menunjukkan Kekuasaan kepada setiap 
makhluk-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT mempunyai nama Al-Qohhaar yang 
berartf Penunjuk Kekuasaan. Nam Ibrahim as dan Raia Namrudz Atas izin Allah SWT, Nabi Ibrahim as tidak mempan dibakar api yang 
disiapkan oleh Raja Namrudz. Raja Namrudz adalah raja yang kejam 
di masa Nabi Ibrahim. Hal itu merupakan mukjizatyang diberikan Allah kepada 
Nabi Ibrahim sebagai bukti kenabiannya. Setelah peristiwa itu, para penduduk 
Sabilonia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan beriman kepada Allah SWT. 
Bahkan, anak Raja Namrudz pun mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Raja Namrudz 
sangat ma rah dan merasa dipermalukan oleh Nabi Ibrahim. 

Kemudian, Raja Namrudz memanggil Nabi Ibrahim dan meriantang Allah 
SWT. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim sangat terkejut. la khawatir hukuman 
Allah akan segera turun di Babilonia karena ucapan sang raja. 

Raja Namrudz pun menyiapkan pasukannya. "Suruh Tuhanmu dan ten- 
tara-Nya melawan aku dan pasukanku!" teriaknya kepada Nabi Ibrahim. 

Tiba-tiba, muncul awan hitam. Beribu nyamuk langsung menyerang Raja 
Namrudz dan pasukannya. Akhirnya, Raja Namrudz dan pasukannya mati di- 
sengat nyamuk yang dikirim Allah SWT. 

Kita memang tidak boleh bersikap sombong, Jika berkehendak, Allah 
pasti menunjukkan kekuasaan-Nya kepada kita betapa Dia Yang Paling Hebat, 
dan tidak ada satu pun yang mampu menandingi-Nya. 
'J4\ 16. AI-WaUIiaaI- 
the giver of all 
Mai ia Pemberi TAHUKAH kamu Arti 
al-Wahhaab? 

ALlah SWT Ma ha Pemberi sesuai dengan 
nama-Nya, Al-Wahhaab. Allah tetah mem- 
berikan mata kepada kita untuk meLihat. 
Memberikan telinga untuk mendengar 
Memberikan mulut untuk berbicara, dan 
pemberian lainnya yang tak terhitung. 
Semua itu harus kita syukuri. 
RASULULLAH SAW VANG DF.RM AWAM Pada suatu hari. setelah selesai shalat berjamaah di masjid, Rasulullah 
tarn pa k tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Setibanya di rum ah, 
beliau menyuruh pembantunya untuk memanggil para fakir miskin. Beliau 
ingin berbagi rezeki derigan mereka. 

Pada hari yang lain, Rasulullah pergi ke pasar derigan membawa uang 
sebanyak delapan dirham. Beliau akan membeli sehelai kain. Di tengah jalan, 
Rasulullah bertemu dengan seorang budak perempuan yang sedang menangis. 
Gadis itu tidak beranf pulang karena takut di marahi oleh tuannya , karena telah 
menghilangkan uang sebanyak dua dirham. Akhirnya, beliau memberikan uang 
dua dirham kepada budak itu. 

Dengan sisa uang enam dirham, Rasulullah membeli kain sarung seharga 
empat dirham. Ketika pulang, Rasulullah bertemu dengan seorang bapak tua 
yang memakai kain com pang- cam ping, hingga terlihat sebagian auratnya. 
Rasulullah pun memberikan kain sarung yang baru dibelinya kepada orang tua 
itu. Kemudian, beliau kembali ke pasar dengan sisa uang dua dirham, dan 
membeli sarung dengan harga lebih murah. 

Sungguh dermawan sikap Rasulullah. Kita juga harus memiliki sifat 
pemberi, terutama kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. 
Sebagaimana Allah memberikan karunia kepada setiap makhluk-Nya. Oleh 
karena itu, Allah memiliki nama Al-Wahhaab, yaitu Maha Pemberi. 

17. Ar-RoirAAq 

THE SU5TAINER 
MAMA PLMBLKI RkZlK\ iuungguhnya Allah I Ualah \ tana 
Pembert eesdd YangMempwiyal 
Kekuafan lagi Sangat Kokoh. 
(QSAdz-D2ariy«[S1] 58) 

Tahukah Kamu Arti 
ar- rozzaaq? 

Allah SWT selatu memberi kita rezekf 
kenikmatrin rii duniaini. Semuayang 
kita miliki adalah pemberian dan dari 
Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus 
bersyukur dan tidak boleh pelit kepada 
sesama. Kita tidak perlu khawatir 
harta kita habis, karena sesungguhnya 
Allah Maha Pemberi Rezeki. Terutama 
bagi mereka yang mau menolong orang 
ing tidak mampu. 10 SMI SrORANG HAMBA 
Seorang hamba begitu yakin bahwa Allah SWT menjamin rezeki seluruh 
hamba -Nya. Untuk membuktikannya, ia pergi ke sebuah gua untuk 
berdiam diri. Dalam kegelapan gua, ia duduk bersila. la berjanji tidak akan 
membuka mata, tidak akan membuka mulut, dan tidak akan bergerak sedikit 
pun hingga rezeki datang langsung ke mulutnya. 

Setelah beberapa lama, datangiah serombongan para pedagang untuk 
berteduh di dalam gua. Salah seorang daii mereka menyalakan api sebagai 
penerang di dalam gua. Ketika melihat ada seorang yang sedang duduk 
dengan mata terpejam, ia mendekatinya. Orang yang membawa obor itu 
mengucapkan salam kepada lelakf itu. Karena tidak mendapat jawaban, orang 
yang membawa obor memanggil teman-temannya, Beberapa di antara mereka 
mencoba menepuk-nepuk punggung dan pundak sang sufi. Namun, sufi itu tidak 
bergerak sedikit pun. 

"Mungkin dia kelaparan dan lemas, sehingga tidak sanggup menjawab 
salam," kata salah seorang rombongankafilah. Kemudian, temannyamengambil 
perbekalan makan dan memberikannya kepada sang hamba. 

Sang hamba masih terdiam. Beberapa orang kafilah merebahkan tubuh 
sang hamba. Kemudian, mereka menyuapkan makanan kepada sang hamba. 
Begitu makanan sudah masuk ke rongga mulutnya, sang hamba tersenyum dan 
berteriak, "Subhanallah, athamduliitah! " 

Kisah sufi tersebut telah membuktikan bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki 
kepada setiap makhluk-Nya. Oleh karena itu, Allah memiliki nama Ar-Rozaaq. 
Mf. Al-FAttA*li 

THE OPENER 

MAHA MEMBUKA 

Katakankdi, "Mum Uu tium me- 
ngumpulkm tita smua, kmudian Dm 
mtmbtri kepuHaan unumi lata dengpm 
born DanDia-lahMaha Pemben 
keputustm lagi Maha Mengeiahui. " 
(OS Saba p4|:26) Tahukah Kamu Arti Al-Fattah? 

Allah SWT Yang Membolak-balik hati manusia. Oleh karena itu, Allah mempunyai 
namaAl-Fattah, Ma ha Pembuka Hati. Jtka Allah berkehendak, seorang penjahat 
akati dibukakan hatinya untuk bertaubat. KlSAH LlMAR BIN K.HATHAB 

Pada zaman jahiliyah, ketika bayi perempuan tidak diharapkan ada 
dan dianggap aib, Umar bin Khathab yang belum masuk Islam saat 
itu, mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, 

Saat itu, Umar sangat membenei dan memusuhi Rasulullah saw. Apalagi 
setelah mengetahui adik perempuannya telah masuk Islam. Pada suatu hari, 
Umar berniat membunuh Rasulullah. Ketika hendak pergi, Umar menderigar 
adik perempuannya membaca Al-Qur'an. Mendengar lantunan ayat suci Al- 
Qur'an, hati Umar bergetar. Tan pa sadar, ia menangis mendengar lantunan 
bacaan indah adiknya. 

Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk Islam. Niat Umar yang menemui 
Rasulullah untuk membunuh, berubah menjadi keinginan untuk mengucapkan 
syahadat di hadapan Rasulullah. 

Allah-lah yang telah memberikan hidayah kepada Umar. Mudah bagl 
Allah untuk membukakan hati hamba yang disayangi-Nya. Seburuk apa pun 
hamba-Nya, jika Allah bukakan hatinya, ia akan bertaubat.