Skip to main content

Full text of "CONCISE QURAN DICTIONARY"

See other formats


Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Surat Al - Baqarah 
Alif Laam Miim 

Kitab al-Qur'an iku wong ora sumelang terang saka Allah, dadi pituduh marang wong kang padha 
tundhuk (wedi) ing Allah 

Kang padha percaya marang barang kang ghaib Ian padha nglakoni shalat, sarta padha mewehake 
barang peparing Ingsun marang wong mau tumanja pangabekti marang Ingsun 

Lan kang padha percaya marang samubarang kang wus didhawuhake marang sira Muhammad, Ian 
samubarang kang wus didhawuhake marang para Nabi sadurungira, sarta padha weruh ing akherat 
kelawan nyata 

Wong kang mangkono mau, kabeh padha oleh pituduh saka Pangerane lan wong kang mangkono mau 
kabeh padha begja 

Dene wong kang padha kafir iku sanajan sira kandhani utawa ora sira kandhani padha wae, dheweke 
padha ora percaya 

Allah wis ngecap atine sikafir kabeh lan pengrungune sikafir kabeh ana tutupe. Kabeh padha kapatrapan 
siksa kang gedhe ^ I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 
Sawenehing manungsa ana kang ngucap mangkene: "Kita sami pitados ing Allah Ian pitados badhe 
wontenipun dinten Qiyamat", nanging satemene wong mau kabeh padha ora percaya 

Wong-wong mau padha tindak lamis ing Allah Ian tidak lamis marang wong Mukmin kabeh. Ora liwat 
lelamisane mau mesthi ambalik marang awake dhewe, nanging padha ora krasa 

Ing atine si munafiq ana lelarane, Allah nuli nambahi marang si munafiq lelara (maido Qur'an), wong 
munafiq bakal kapatrapan siksa kang nglarani, sebab anggone padha anggorohake Nabi 

0 ^jjL&> £t U2j l^li^jVl j iji^ Sf ^JJ JJ lS]3 

Nalika wong munafik padha didhawuhi mengkene: "Kowe aja padha gawe rusak ana ing bumi", marga 
ora percaya, ature mengkene: "sayektosipun kula punika malah darnel sae" 

Satemene wong munafiq iku padha gawe rusak, ewa dene padha ora rumangsa 

© 0 St jSCJ j 

Lan nalikane para munafiq padha dipituturi mengkene: "Sira padha percaya kaya percayane sahabate 
Nabi", wong munafiq padha mangsuli mengkene, "Ya gene wong iku padha percaya kaya percayane 
wong bodho?". Saktemene wong munafiq iku kang bodo, nanging ora padha weruh ing bodhone 
Lan nalikane wong munafiq padha ketemu karo wong mukmin, padha ngucap mengkene: "Kita punika 
sami pitados kados pitados panjenengan", bareng wis misah karo wong mukmin ketemu karo para 
setane (tegese penggedhene), nuli padha matur mengkene, "Kita punika sami kanca panjenengan 
tunggil agami, wicanten kula dhateng tiyang mukmin punika sayektosipun anggegunjeng" 2 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Allah males marang si munafiq kabeh anggone padha anggeguyu, Ian nyrantekake si munafiq kabeh 
anggone padha andadra kelawan padha mandheg tumoleh 

Wong munafiq iku wong kang padha kulak sasar dituku kelawan pituduh (milih sasar nampik pituduh), 
dado dagangane si munafiq ora bisa bathi (begja). wong munafiq padha ora oleh pituduh 

Sanepane wong munafiq iku kaya upamane wong kang ngurubake geni ana ing pepeteng, bareng 
urubing geni mau wis madhangi ing kiwa tengene, Allah nuli mateni geni mau, pepadhang banjur sirna, 
Allah ninggal si munafiq ana ing pepeteng kang ndhedhet, ora bisa weruh apa-apa 

Wong munafiq iku tuli, tur bisu, sarta wuta, dadi wong munafiq mau padha ora gelem ambalik saka 
sasare 

Utawa sanepane maneh kaya upamane wong kudanan, sajerone udan mau ana pepeteng Ian bledhek 
tuwin kilat, wong munafiq padha nyumpelake drijine ana ing kupinge, supaya aja nganti krungu 
jumeblesing bledheg. Kuwasane Allah nglimputi wong kafir kabeh 

^^aJO 4Jl)l * Li^J Ij- 4 ^ p-p^ ^—LLs»T lijj IjJLwo p_gJ pU^jI ills' j^Jby ^31 Qlja'AJ^ I 

Meh wae kilat mau nyamber pandelenge wong-wong munafiq, saben kilat mau cumleret madhangi 
marang si munafiq, banjur padha lumaku ana ing pepadhang. Dene yen pinuju petheng si munafiq 
banjur pahd ngadeg jejer. Saupama Allah kersa nyirnakake pangrungu Ian pandelenge si munafiq kabeh 
mesthi kaleksanan. Satemene Allah iku kuwasa marang samu barang j I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com He para manungsa kabeh, sira padha manembaha marang Pangeranira kang wis nitahake ing sira kabeh 
Ian nitahake wong sadurungira kebh, mesthi sira padha kalis saka ing sika marga bekti ing Allah 

, ( - „ ( $ . f " 

Kang wis nitahake bumi minangka lemek (dadi papan mikolehi ing sira) Ian nitahake langit dadi payon, 
sarta nurunake banyu udan saka ing langit, dianggo lantaran nukulake woh-wohan warna-warna 
minangka rejekinira kabeh, mulane aja padha gawe sesembahan kang sira anggo ngembari Allah. Sira 
kabeh iya wis padha weruh 
Lan menawa sira padha mamang, durung percaya yen al-Qur'an kang wis Ingsun dhawuhake marang 
kawulaningsun (Muhammad) iki terang saka Ingsun, mara sira padha gaweya sak surat bae kang 
madhani al-Qur'an iki, lan jaluka tulung pangeranira kang saliyane Allah, yen sira padha temen Menawa sira padha ora bisa gawe sarta selawase iya ora bisa gawe, becik banjur padha percaya wae, 
padha wedia geni neraka kang urub-urube manungsa lan watu, iku diancamake marang wong kafir 
kabeh 

Ojj^ j>^}j L^JmIa ^a-> Ijj Ij Jl3^ lisjj c^jJI IJlLA IjJli qa [+a 

(Muhammad), sira mbebungaha wong kang padha percaya marang Ingsun, tur padha nglakoni kelakuan 
becik satemene besuk padha duwe suwarga kang sangisore kekayone mau ana bengawane mili. Wong 
kang ana ing suwarga mau saben diladeni padha ngucap mengkene, "Iki panganan tunggalane kang 
diladekake mau kae". Awit padha diladeni panganan kang rupane padha, nanging rasane beda-beda. 
Wong kang ana ing suwarga mau padha duwe bojo widodari akeh kang padha suci; wong-wong mau 
padha langgeng manggon an ing suwarga 4 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com <o! Q ySsQ> i yj>\"f. J^j jJJl tall Lfiji Lli 4_yb_^*j C O/vai jl ^^tX^Lo ^ 4Jdf Sateme Allah ora lingsem gawe sadhengah sanepa senajan asor, kayata lemut utawa luwih gedhe 
maneh. Dene wong kang padha percaya ing Allah mesthi padha weruh yen sanepa mau bener sarta 
terang saka Pangerane. Nanging wong kafir padha ngucap, "Apa iya Allah kersa gawe sanepa kang 
mengkene iki?" Dhawuhe Allah, "Sanepa iki kanggo nasarake wong akeh, Ian kanggo nuduhake wong 
akeh. Sanepa mau ora kanggo nasarake sapa-sapa kajaba wong fasiq" Kang padha mbubrah dhawuh janjine Allah sawise dikukuhake land padha medhot barang kang wis 
diperintahake dening Allah supaya digathukake, Ian padha gawe rusak ana ing bumi. Wong kang 
mengkono mau kabeh padha kapitunan 

* f ' i * * 

m 

(He para manungsa) kapriye dene sira iku padha maido ing Allah ? awit sira iku maune padha mati, Allah 
nuli nguripake ing sira, sawise urip, Allah banjur mateni ing sira, sawise mati, Allah banjur nguripake ing 
sira, sawise urip maneh sira banjur padha digiring marang pangayunaning Allah 

Allah iku wis nitahake samu barang isen-isening bumi kabeh mikolehi ing sira. Sawise nitahake bumi nuli 
kersa nitahake langti. Allah andadekake langti iku dadi pitu. Allah iku nguningani samubarang kabeh 5 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com (Muhammad) sira nyritakna nalika Pangeranira ngendika marang Malaikat: "Ingsun nitahake sesulih 
(khalifah) ana ing bumi", Para Malaikat nuli padha munjuk, "Kados pundi dene Tuan tega nitahaken 
tiyang ingkang darnel risak wonten ing bumi saha badhe mutahaken rah? ing mangkan kawula punika 
sami nyebut menggahing Kang Maha Suci Tuan sarta ngalembana ing Tuan". (punapa dene nganggep 
maha suci Tuan ing bathin), Allah nuli ngendika, "Ingsun nguningani barang kang sira padha ora weruh" 

Allah wis paring sumurup marang (Nabi) Adam sawarnaning aran (jeneng) kabeh, nuli ndangokake arane 
barang-barang mau marang para Malaikat. Allah ngendika, "Yen nyata hunjukira iku padha temen, mara 
Ingsun tuduhna araning barang-barang iki" 

@ JL5$£i ^Tc-il iJbj HIUp Lo VfUJ pf ^ I ^ 13 

Para Malaikat padha munjuk, "Tuan punika Maha Suci, kawula sami mboten gadhah kaweruh punapa- 
punapa kajawi barang ingkang sampun tuan tedahaken dhateng kawula. Saestunipun Tuan punika 
nguningani saha Wicaksana" 

o'y^JI <^s> pip! ij\ po JS! p! J 13 p^Lc-L^ ^Lj! Us p^ 1 -^ p4M J 15 

(cjjj) 0 p^ !-«j Oj Al3 Co pp Ij !j 

Allah ngendika, "He Adam! PAra Malaikat iku paringana pirsa araning barang-barang iku". Barang (Nabi) 
Adam wis ngendikaake araning barang-barang mau marang para Malaikat, Allah ngendika: "Ingsun apa 
ora wis ngendika marang sira kabeh yen Ingsun nguningani wadining langit Ian bumi, Ian nguningani 
samu barang kang padha sira lahirake, Ian samubarang kang padha sira umpetake" 

(Muhammad) sira nyritakna nalikane Ingsun ngendika marang para Malaikat, "Sira padha sujuda marang 
Adam". Para Malaikat mau nuli padha sujud, kajaba mung Iblis iku mbangkang sarta gumedhe, Iblis 
banjur dadi ewone wong kafir g I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 8 y>sJujT 0 JLLA l_> jSU L*Il£i ^~r>- l^-Pj L^La ^iSj 4^i-T ^U-jjj C^J I ^jSC^i I ^L£L) tlllj 

Ingsun ngendika marang Adam, "Adam! sira Ian rabinira padha manggona ing suwarga, Ian mangana 
isinging suwarga sakarepira, Ian poma dipoma aja padha cedhak-cedhak wit siji iki. Sira mundhak dadi 
ewoning wong kang nganiaya (wong duraka)" 

* f * f ^ - ■£ < - 

Syetan nuli mlesedake (Nabi) Adam sagarwane saka ing suwarga, wusana setan mau ngetokake (Nabi) 
Adam sagarwane saka suwarga kang dienggoni. Ingsun nuli ngendhika, "He Adam! sira padha mudhuna 
sawenehing turunira bakal sesatron Ian sawenehing turuning syetan. Dene sira ana ing bumi duwe 
panggonan tetep, Ian pikantuk kabungahan, nganti tumeka mangsaning pati" 

(Nabi) Adam nuli nampa tetambungan (Kalimah) saka wisiking pangerane. Allah nuli nampani taubate 
(Nabi) Adam. Satemene Allah iku nampeni Taubat Ian Maha Asih 

> < > jl ' ^ > '> 

Ingsun ngendika, "He Adam sira kabeh padha mudhuna saka ing Suwarga, ing tembe yen sira ketekan 
pituduh mau mesthi padha ora kuwatir apa-apa Ian padha ora susah" Dene wong kang padha kafir Ian padha nggorohake ayat Ingsun, iku kabeh padha nduweni neraka. Wong 
mau anggone ana ing neraka padha langgeng 
He para turuning Israil (Bani Israil) Sira padha elinga peparing Ingsun nikmat marang sira kabeh, Ian 
padha nuhanana janji perintah Ingsun. Ingsun uga nuhani janji kasaguhaningsun marang sira kabeh. Lan 
padha wediya nyidrani Ingsun 7 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Lan saira padha percayaa marang al-Qur'an kang wis Ingsun dhawuhake, dhumunung mbenerake kitab 
cecekelanira lawas, lan sira aja padha dadi kawitane wong kafir ing al-Qur'an, lan sira aja padha tuku 
barang kang sithik regane sira bayar kelawan ayatingsung, lan sira bektiya marang Ingsun 

Lan sira aja padha nyampur barang-barang kang bener kelawan barang kang ora bener lan aja 
ngumpetake barang kang bener, sira kabeh iya wis padha weruh 

Lan sira padha nindakna shalat, lan padha mbayar zakat, lan padha ruku'a (shalata) karo wong kang 
padha ruku' (wong kang padha shalat) kabeh 

Ya gene sira padha prentah marang para manungsa supaya nglakoni kabecikan, awakira dhewe padha 
ora nindakake, kang mangka sira padha maca kitab ira. Apa sira padhaora mikir kang mengkono mau iku 
ora becik 

Lan padha nyuwuna pitulung kalawan shabar lan nglakoni shalat. Dene nglakoni Shalat iku dhasar abot, 
kajaba tumrap wong kang padha khusyu' (konjem) ing Allah 

- * " j?i > * - i - if,, •E* 

Iya iku wong kang padha yakin (nyipta) kelawan terang temen padha bakal disowanake ing Pangerane 
sarta temen bakal padha bali marang pangayunaning Pangerane 

Para turuning Israil (Bani Israil)! sira padha elinga nikmatingsun kang wis Ingsun paringake marang sira 
kabeh, lan elinga yen Ingsun wis ngluwihake (ngutamakake) marang sira ngungkuli wong sajagad g I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Lan sira padha wediya dina Qiyamat, ing kono ora ana sawijining awak bisa ngungkup utawa tetulung 
sethithik-thithika ing awak liyane, lan ora ana duwe syafa'at kang sinembadan lan ora ana awak kang 
ditampani tebusane para awak mau ora ana kang padha tinulung 

Lan padha elinga nalikane Ingsun nylametake ing sira kabeh saka dak-siyane balane raja Fir'aun, anggone 
ngeresOeresi marang sira, padha nyembelehi anak-anakira kang metu lanang, lan nguripi kang metu 
wadon, kang mengkono iku coba gedhe saka Pangeranira Lan padha elinga nalikane sira padha Ingsun piyakake segara, Ingsun nuli nylametake sira, sata 
ngeremake para balane Fir'aun. Sira kabeh iya padha ndeleng 
Lan padha elinga nalikane Ingsun nemtokake pisowane (sebane) Nabi Musa 40 bengi lawase, sawise 
mangkat, sira nuli padha ngedegake (gawe) Pangeran awujud sapi, sira padha tetep wong kang nganiaya 

o jjxlo ^xUJ ciJJ'JS Jbu ty&S- \SjJl£ p 
Sawise mengkono Ingsun nulu ngapura dosanira kabeh supaya sira padha ngaturake panuwun 

Lan padha elinga nalika Ingsun maringi kitab Taurat marang Nabi Musa lan pamisah, tegese kang 
mbedakake ala lan becik , cupaya sira oleh pituduh g I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com (^^JL^-^JTcIjIjxJT j-* p^C^ v>Lxi (*^£J^ ^iClij! Vjiiili 

Lan padha elinga nalika (nabi) Musa parentah marang para kaume, "He para kaumku! Satemene sira iku 
padha nganiaya marang awakmu dhewe, amarga anggonmu padha ngedekake (gawe) Pangeran awujud 
sapi. Mulane padha tobata marang kang nithahake awakmu, banjur sumaraha awakmu dipateni, 
keparening Pangeran kang nitahake awakmu. Pangeran bakal nampani tobatira. Satemene Pangeran iku 
gedhe pangapurane tur Maha Asih" 

Lan (sira padha elinga) nalikane sira padha matur, "Dhuhu (Nabi) Musa! Kula samo mboten pitados ing 
panjenengan kajawi manawi kula smai ningali Dzating Allah kalayan kasat mata". Nuli ana bledhek 
nyamber mateni sira. Sira iya padha andheleng 

Sawise sira padha mati nuli padha Ingsun uripake maneh, supaya sira ngaturake panuwun 

Lan maneh Ingsun mayungi marang sira kalawan mega. Apadene Ingsun nurunake Manna (abon kang 
legi), lan salwa (manuk gemak), dhawuh Ingsun, "Mara padha mangana peparing Ingsun rejeki kang 
enak". Para turuning Israil (Bani Israil) anggone padha duraka ora nganiaya marang Ingsun, nanging 
malah padha nganiaya marang awake dhewe 

! jJ j3j I JL>JL ^JCS\ i jl^lj «i*~>- LfL? i ji^=i3 2u^ij| o j_LA ] jl^Sl ills i|3 

(^fjj) ^U_»^>s_«J ! J-jJ^J ^5s' J )?>-^\J 4^ZL>- 

Lan (padha elinga) nalika Ingsan ngendika, "He para turune Israil! Sira padha melebua ing desa iki, banjur 
padha mangana isine ing kono sakarepira, lan padha melebua lawange desa mau sarta sujud, lan padha 
ngucapa mengkene: KHITHTHAH(mugi Panjenengann bebasaken kula saking dosa). Ingsun mesthi 
ngapura marang sira kabeh sakehing kaluputanira. Dene wong kang becik pangabektine bakal Ingsun 
tambahi kebecikan" I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Dene wong kang padha nganiaya (padha nyalahi tembung khiththa kelawan pangucap ora didhawuhake 
dening Allah marang para turuning Israil mau). Mulane Ingsun banjur nurunake siksa saka ing langit 
marang wong kang nganiaya mau, marga anggone padha fasiq 

Ji J> ^ t it* 

Lan (padha elinga) nalika Nabi Musa nyuwunake ngombe para kaume, Ingsun banjur dhawuh, "He Musa, 
Tekenmu johohna ing watu, sawise dijojoh sanalika watu mau banjur ngetokake banyu dadi 12 
pancuran, siji-sijine wong banjur padha weruh pangombene dhewe-dhewe". Pangandikaningsun, "Sira 
padha mangana lan ngombea rejeki peparinging Allah, lan aja padha gawe rusak ana ing bumi" 

Cr? J^jVT lit UJ Q joti j^'j ^UL Jp J^aj ^1 ^» jl4 Jisi ijj 

J*j>- 3-*^. i a]Lj ^ jpl_yb>. ^j_jy> *£z2Z\ J 13 Lgi ; j t^wu jlp j ji j L^j lf3j LgJL&j 

Lan (padha elinga) nalikane sira padha matur, "Dhuh (Nabi) Musa! kita sami mboten narimah nedha 
tetedhan namung warni satunggal kemawon, mila kita sami panjenengan suwunaken dhateng Pangeran 
panjenengan, supados nedhahaken tetuwuhaning bumi ingkang mikantuki dhateng kita sedaya. 
kadosta: Ja janganing bumi, timuning bumi, bawanging bumi, kedhelening bumi, lan brambaning bumi". 
(Nabi) Musa nuli ngendika, "Apa patut sira padha nyuwun salin barang kang luwih becik?" Allah nuli 
ngendika, "He turuning Israil, sira padha balia marang negara mesir bae, sira mesthi oleh samubarang 
kang padha sira suwun iku." Para turuning Israil (Bani Isrial) bakal padha didadekake asor lan sangsara 
lan padha tetep oleh bebenduning Allah, kang mengkono mau amarga saka anggone padha maido ayate 
Allah lan padha mateni para Nabi kelawan ora bener, Kang mengkono mau saka anggone duraka lan 
padha ndadra (ngliwati wates) I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Satemene wong kang padha percaya ing para Nabi Ian para wong Yahudi Ian wong Nashara lang wong 
Shabi'in, kabeh bae sing sapa saiki percaya ign Allah Ian percaya anane dina Qiyamat, sarta ngelakoni 
kelakuan becik, mesth padha tampa ganjarane dhewe-dhewe ana ing ngarsane Pangerane, sarta padha 
ora kuwatir apa-apa Ian padha ora susah 

Q j-flXj ^XisJ 4_j L« f«^^P'* ^ ljji> jjjaJl ^Oji llxijj j^JLlL.a lS JLc»-T ilj 

Lan (padha elinga) nalikane Ingsun mundhut sesangemanira lang Ingsung nganggo ambedhol gunung, 
Ingsun ungkulake (unggahake) ana ing dhuwurira, pangandikaningsun, "Samu barang kang wis Ingsun 
dhawuhake marang sira kabeh padha sendikanana, lakonana kelawan temen-temen, lan padha elinga 
samubarang kang kamot ing dhawuh mau, supaya sira padha kareksa saka tumindak ala" 

(cj>) Q>^±1~\ ^aJuSCJ j-CUj>-jj ^iClP 4JJI J^ai Sfjls cLU'i Jbu J^J* v>^JJ p 

(Sawisa sira padha sanggem) sira nuli padha ambalik saupama ora ana sih nugrahaning Allah kang 
rumentah marang sira kabeh, mesthi sira padha klebu eweoning wong kang padha kapitunan 

(cj| CJirr^~ ' J 3 J^}-^ ^zZ^S\ "<S^ \y^ssA Ql<$ JUiJj 

Satemene sira padha weruh kancanira kang padha nerak wewates ana ing dina Sabtu, padha Ingsun 
paringi pangandika, "Sira padha dadiya kethek kang digethingi" 

Ingsun ndadekake siksa kang wis kasebut mau Ingsun anggo ngelingake wong dhek samana lan wong 
sapungkure zaman semana, lan dadiya piwulang marang wong kang padha bekti ing Allah 22 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 
Lan (padha elinga) nalika (Nabi) Musa prentah marang para kaume, "Satemene Allah dhawuh marang 
sira kabeh padha mragada (ambeleha) sapi". para wong mau banjur padha matur, "Punapa panjenengan 
darnel gegunjengan dhateng kula". pangandikaning (Nabi) Musa, "Aku muga-muga nyuwun reksa 
marang Allah aja nganti klebu ewoning wong kang padha bodho" Para turuning Israil (Bani Israil) nuli padha matur, "Dhuh (nabi) Musa! Panjenenga kula aturi matur 
dhateng PAngeran Panjenengan, supados maringi keterangan dhumateng kula, lembu wau ingkang 
kados punapa ?" (Nabi) Musa nuli ngendika, "Dhawuhing Pangeran, sapi mau dudu sapi kang pikun lan 
dudu sapi kang isih pedhet, goleka sapi kang sedhengan, tengah-tengah antaraning pikun lan pedhet, lan 
banjur tindakna anggonmu padha diprintahi mau" Para turunign Israil nuli padha matur maneh, "Dhuh (Nabi) Musa! Panjenengan mugi kerjsa matur malih 
dhateng PAngeran panjenengan supados paring ketereangan dhumateng kita, lembu wau ingkang ules 
punapa?", (Nabi) Musa nuli ngendika, "Dhawuhing Pangeran, sapi mau kang ules kuning tur kang 
mbungahake wong kang padha ndeleng" Para turuning Israil nuli padha matur maneh, "Dhuh (Nabi) Musa! Panejengan mugi kersa matur malih 
dhateng Pangeran panjenengan supados paring ketereangan malih dhateng kita, lembu wau punapa 
ingkang dereng dipun alap damelipun, awit lembu mau tumrapipun ing kita taksih peteng. Menawi 
kepareng kaliyan kersaning Allah, kita temut sami angsal pitedah" 23 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Nabi Musa nuli ngendika, "Dhawuhing Pangeran sapi mau kang durng nate kangelan, dianggo mluku 
bumi, Ian kang durung nate dienggo nyirami tetanduran kang lawung, mulus, ora ana blentong- 
blentonge". Para turune Israil nuli padha matur, "Sakpunika panjenengan kersa mratelakeken kelayan 
terang". Nuli padha ambeleh (mragat) sapi kang kacehta mau, tur maune meh bae padha ora bisa 
nglakoni 

is 

Lan (padha elinga) nalikane sira padha mateni sawijinging wong, sira nuli padha selak (ora ngakoni) 
perkara raja pati mau, ewadene Allah melehake marang sira mungguhing barang kang padha sira 
umpetake 

Ingsun nuli ngendika, "He turune Israil (bani Israil) sabetna (gitikna) peranganing sapi iku marang wong 
kang mati, ing mbesuk Allah anggone nguripake wong kang wis padha mati iya kaya mengkene, saiki 
Allah meruhake ayate marang sira kabeh, supaya sira iku padha mikir" 

J_iiju ajoI axjI ^lio- ^ L«J tjL« 0I3 sL«J! ^ c3~^*Ht ^ oi3 ./-S^' 

Sawise kelakon mengkono atinira nuli padha atos, nganti kaya watu utawa luwih atos maneh. Saatos- 
atose watu isih ana kang menga dadi tuk (sumber) kali, lan ana kang pecah ngilekake banyu, lan ana 
maneh watu kang mlorot, saka konjeme marang Allah. Allah ora pisan-pisan kesupen samubarang kang 
sira lakoni (Muhammad) Apa sira kudu ngudi supaya wong Yahudi padha percaya marang sira? kang mangka wis 
ana wong Yahudi sagolongan kang padha krungu pangandikaning Allah? sawise padha mikir-mikir banjur 
ngowahi pangandikaning Allah mau, tur wong Yahudi mau wis padha mangerti 24 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 
Wong Yahudi kang padha munafiq nalikane padha patemon para wong mukmin, pangucape, "Kita 
punika sami pitados ing Nabi Muhammad", dene yen pinuju kekumpulan, para penggedening Yahud 
ngucap mengkene, "Sebab dening apa sira padha amblakakake marang wong mukmin bab dhawuhing 
Allah marang sira supaya dienggo mbantah marang sira ana ing ngarsaning PAngeranmu. Apa sira padha 
ora mikir?" Wong Yahudi apa ora padha mangerti yen Allah iku ngudhaneni samu barangkang padha disidemake 
dening wong Yahud Ian samubarang kang dilahirake? Sawenehing wong Yahudi ana kang bodho, ora weruh kitab Taurat, weruhe mung certita goroh. Dadi 
kaweruhe Yahudi mau ora ana maneh kajaba mung kira-kira bae Siksa kang banget iku tumrap wong kang padha nulis kitab nganggo tangane dhewe, banjur ngucap iki 
kitab terang saka ngersane Allah, karepe supaya payu dadi kanggo nuku barang kang sithik regane. 
Mulane siksa kang banget iku tumrap wong kang mengkono mau, minangkan patrapane anggone 
tangane padha nulis, Ian siksa mau dadi minangka patraning tumindake Wong Yahudi Kang padha munafiq padha ngucap, "Aku mangsa kacemplunga neraka, kajaba mung 
sawatara dina wae." Muhammad, sira dhawuha, "Pangucapmu iku apa oleh janji saka ngarsaning Allah, 
apa jaragan ngucapake barang kang ora sira sumerepi, sira kandhakake saka Allah" 


25 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 0, iya sing sapa nglakoni ala, sarta tindake mau nglimputi awake, wong kang mengkono mau mesthi 
padha manggon ing neraka, anggone anaing kono padha langgeng 

Dene wong kang padha percaya ing Allah sarta padha nglakoni kebecikan wong kang mengkono mau 
padha pikantuk suwarga. Anggone ana ing suwarga bakal padha langgeng 

(J*^$J <-£^J bLl^-j ^ilO'jJLjj AJoT V] OjA1*j ^ J^jIA"! (J 1 ^? bAi>! ijj 

Lan (padha elinga) nalikane ingsun mundhut sesanggemane para turuning Israil (bani israil), 
pangandikaningsun, "Sira aja padha manembah saliyane Allah, lan padha ambecikana wongtuwanira 
loro lan para sedulurira, lan para bocah yatim, lan para wong miskin, lan becikana pangucapira mrang 
sapapadhanira, lan padha nglakonana shalat lan padha bayara zakat." Sawise sira padha sanggem, sira 
banjur padha mbalik kajaba mung kancanira sawatara, sira padha mlengos 

(Co Lan (padha elinga) nalikane ingsun mundhut sesanggemanira. Pangandikaningsun, "Sira aja padha 
mutahake getihe para kancanira lan aja nundhung para kancanira skaa negaranira (omahira)". Sira 
banjur padha sangem lan sira padha nekseni awakira dhewe I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com (He turune Israil kabeh) Sira banjur padha mateni para kancanira, Ian nudhung kancanira sagolongan 
saka ing omahe (negaranira), sira padha marahi klawan dosa Ian jarag nganiaya (memungsuhan). Dene 
menawa ana wong boyongan padha teka ing sira, banjur padha sira tebusi, kang mangka sira padha 
dialrang nudhung wong mau, yen mengkono apa sira percaya Ian ngestokake saperangane kitab sarta 
maido (ngafiri) Ian mopo marang saperangan liyane, para konconira kang padha ngelakoni mengkono 
iku piwalese ora ana maneh kajaba digawe asor ana ing jaman urip ing donya. Dene besuk dina Qiyamat 
padha digiring marang siksa kang abot. Allah ora pisan-pisan kesupen samu barang kang padha sira 
lakoni Wong kang padh amengkono iku kang nuku kabungahan ing donya, dituku klawan kabungahan akherat, 
mulane bakal padha ora dienthengake siksane, Ian padha ora ditulungi Lan Ingsun temen wis maringi kitab Taurat marang Nabi Musa, sarta sapungkure Nabi Musa Ingsun 
tungka pirang-pirang utusan (Rasul) Ingsun, lan Ingsun wis maringi tandha yekti kasekten marang Isa 
anake Maryam sarta Ingsun wis ngatosakake Isa klawan roh suci (Jibril) ya gene saben sira padha 
katekan utusaningsun dhawuhake barang kang ora condhong karepira, sira banjur padha gumedhe, 
mulane utusan mau kang sak golongan padha sira paido lan sak golongan padha sira pateni Para wong Yahudi kang munafiq padha matur, "Manah kula punika katutupan". Allah mbedoni wong 
munafiq mau marga anggone padha kfir. Dadi si Munafiq mau padh asethithik percayane Bareng wong Yahudi padha katekan kitab al-Qur'an saka ngarsane Allah, kang cocog lan mbenerake 
kitab Taurat, cecekelane wong Yahudi, tur sadurunge katekan al-Qur'an wong Yahudi mau padha ngajab, 
olehe pitulung ngalahake para wong kafir, bareng Nabi wis diweruhe klawan weca mau jumeneg, 
dheweke padha kafir maido ing Nabi (Muhammad) mau, bebendunging Allah tetep marang wong kafir 
I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Ala temen wong Yahudi anggone padha ngedol awake dilirokake, maido al-Qur'an kang wis 
didhawuhake dening Allah, anggone mengkono mau mung saka drengki. Dene Allah teka maringake 
kanugrahane marang sawenehing para kawulane, kang dadi kaparenging kersane mulane dhewek mau 
padha tetep kena bebendhu kang tinungka ing benendu maneh sarupane wong kafir mesthi oleh siksa 
kang ngesorake awake 

Nalikane wong Yahudi padha didhawuhi, "Sira padha percaya ngestokna al-Qur'an kang wis 
didhawuhake dening Allah", wangsulane, "Kita sami pitados ngestokaken kitab Taurat ingkang sampun 
dipun dhawuhaken dhumateng kita." Wong Yahudi mau padha maido kitab kang didhawuhake sawise 
taurat, kang mangka kitab kang didhawuhake sawise taurat iku kang bener, cocok kato wecane taurat, 
cecekelane si Yahudi. (Muhammad) sira dhawuha, "Yen temen sira padha percaya, ngestokake kitab 
padha nyedani para Nabining Allah?" 

Satemene Nabi Musa wis ngrawuhi sira kanthi tanda yekti kasekten pirang-pirang, sapungkure Nabi 
Musa sowan ngarsaning Pangeran, sira banjur ngedegake (gawe) pangeran awujud sapi. Sira padha 
nganiaya marang awake dhewe (He wong Yahudi) Sira padha elinga! nalikane Ingsun mudnhut sesanggemanira. Ingsun nganggo 
mbedhol gunung Tur, Ingsun unggahake ana ing dhuwurira. Pangandikaningsun, "Samubarang kang wis 
Ingsun dhawuhake marang sira padha sanggemana klawan temen-temen Ian padha sedikanana". Sira 
banjur padha matur, "Kawula sampun mireng, nanging kawula sami mopo". Wong Yahudi anggone 
padha kesengsem manembah sapi wis manjing ana ing ati, marga satemene padha kafir. (Muhammad) 
sira dhawuha, "Yen nyata sira padha percaya ing Taurat, ala temen percayamu teka akon manembah 
sapi marang sira" I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 
j^ii== Q\ cJyS\ ^^J' Oj-^ 4_^aJ JL\^ 5 \ J I Jill ^ ^=ll CUJ IT jj [j3 (Muhammad!) sira dhawuha, "He wong Yahudi!, yen dhasar nyata terang mungguhing Allah yen 
kebungahan ing jaman akhirat iku mung sira dhewe kang duwe, mara padha ngarep-arepa ing pati, yen 
sira iku padha temen" 

Wong yahudi selawase mesthi ora ngarep-arep pati, awit kelingan panggawening tangane kang wis-wis. 
Allah iku ngudaneni wong kang padha nganiaya awake dhewe 

4i_^ OjJ I j^ju j-I p-* jl>- I .ijj I _^/vi I ^ • j jj] I 8 jl>- ^J-p ^ til I 

Sira mesthi mangerti yen wong Yahudi iku dhemene marang urip ngungkuli manugnsa kabeh, Ian 
ngungkuli manungsa kang padha musyrik. Sawenehing wong Yahudi ana kang kepengin urip nganti umur 
sewu tahun, senajan umur sewu tahun pisan wong mau ora bisa nyingkiri siksane, Allah iku mriksani 
samu barang kang padha dilakoni wong Yahudi 

(Muhammad) sira dhawuha, "Sing sapa nyatru Malaikat Jibril, satemene dheweke iku dhawuhake al- 
Qur'an marang aturira Muhammad, klawan idzine Allah, mbenerake surasane kitab kang ana ing 
tangane wong kang nyatru mau, Ian dadi pituduh tur ambebungah marang para wong mukmin" 

@£^aiGJ jlp J^?j j^krj H^-JJ -5f^=V^J ^ 'j^ O^o^ 

Sing sapa nyatru Allah Ian nyatru malaikate, Ian para utusane, apa dene nyatru Malaikat Jibril, Malaikat 
Mikail, satemen Allah iku nyatru para wong kafir 

. , 

{S% Q ya^ii] I Lgj^iSsj L»j c^uucuijlf ttLJl llljjl JLaJj 
' ' ' p. 

(Muhammad) Ingsu wis dhawuhake ayat tandha yekti marang sira, ora ana kang maido ayat mau kajaba 
wong kang padha fasiq (duraka) I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com Apa iya wong iku padha maido ayat? Wong mau saben-saben padha sanggem ngestokaken 
pranjanjianing Pangeran, kang sagolongan banjur ngudhari sesanggeman mau, dadi wong mau kang 
akeh padha ora percaya 

I 0 LoJju La J >J C->J ^iJb J_) Lj ^Jjj^ssiLeJ ! (JlP Jjj I La J I ^j-u LD ! (Jj^tAxj 

Laj <^4j>-j jj f^«J I £JU J J^J^i La-^a <J j-cJlsCilS ^flS^J 4JsX9 ^-^^ Lej ! ^ ^g-ftj ^^Js— 

^ >' - • > - , i \ > ' * £ - — : < ^ ' *■ ; - ' . "•?* . > T - > / ?" ^^«J! J^oll ji^jolj fUo^ 0^ ^ s-^ r^' u^j^'j ^'^i^u I Ilia ,2 ^ 1 ^ ^Ji 

eg 

2Q I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

*-» * <v» 4 jl - f * - ji . - £ j, * t 0 jJL J^Aj Ji- a yfy ! cu*lJ c£ I cJ I3j Ji (£ ji^i \ cu~J a y^S I cJLij 

Q\ ^1 i ^ T ' jl <i (J^J J'U-^I ^ O' JL>«i*«yt ^JuO { y^Jk jjtl J^j 2j_ I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

© v^^Ji^*!^ ^^^^ ^Ij 5 

qJj ^oil M (J 1a 'Ji y& ^ CSjL^alf\ % ij^J! ii^P Ijaj 22 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

I ti-bl ^Sjjj 4_*5Ci-T3 t-^iiSsjT JLg_«-U_)_3 tiixL)!* ijlxj ^s-« S/ j-^j '-hj 

^ ^ ^ .» A - t t t 23 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com @ 

^jjJuJu ! jj IT u_p o jlLlo J^l^S U cults' L« CS> cJl>- Ji 4_a I vIXJg 24 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

r r ^ 

JS' ( J-p^j! o| ^4^?- ^1 (i-^N 9-^ ^ jil c^pJ! I^i^lli I^J^o^a J^Jj 

© JjjAi 

(^^i r*-*>^" ^ ^4r? ' J-*^* J^jiAl^ V) 4j>tj>- ^J-"^ 0_^S! >^ Jd _^JL 25 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

@ 

(jp ^-litj ^iiujTj 4lsT 4lD j^lp tii-iJj! juTj^Aj ! ! /J^cf-^0[ 2g I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 27 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 2g I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

Jl .» Jl > f f - ' * 2Q I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

^ ^Sj-JI oL; jjl J^Jj ^llJJ ls^ I) 5 5^ b ^ 1 Cr^ * 

eft 

is 

jiSLjl aJoI 0! !3-lip!j ajo! I^ijlj ^xJlp c^jiIp! 
^JlLj ^jj>- J$L* jsj 1 jjiik- <_£ jl&T JwsJl I Lai ys^>- 1 oji ^JJ 3 ^£-1 !j 

J>«Lj! 4iLLlj ^tlvga3 JL^-"^J j-ai (^Oii! Lai ^i-l Jl 5 jV«JL ^LaJ j-ai AljI lili 2Q I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 
^•Ijil JL>tJL«Jl jaIjJjXj j^J ^^JdiJ'i IT SJ^P JiJb j»-Z*?-J lil 4*1^ J £j£J-l 

„ J, ^ Jltf- ^ Jl ^ - rf* . J' . - i 22 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com ^-lilaJ! l^ij! J^j jJlj Ij^ols J^JvJ I ^ jj^t-lj} U^ 1 -*-" 3^I>J! Ij^aS' o^r^ ©4^3 AWlJ^ai J] VI AUl j^lf* J ^ 'j^ 4 ^ Oi^I'J Jj^y 1 J>^ ^ 22 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

<y\j qS^1\j ^jlixJlj ji^S^Mj Cf-^J^ Cr? ^ 0 > ^5--i ^ — ^ j-^„ 

J5J£ 4AiT jli JL>- ] JjJl> Loj J^-UT 

lJj jiiT 4^=1 dJbJ}ij 5>fTj usIjT ^Lii dXJfi *j\L* 

4iJlj AW! CUaj>-j 0>?~^ J-?^ <j 'j JL f L ?~J (S^^'j jjl o) 

0 jJ51Lg ^=iUJ cuij^n j^SCJ 4joT qjlJ -HU'oS^ jIaJT Ji pjlj-J !iL« _Hb j&^>j 22 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

ajjiiU j^=»j| !3-Jlp!j ajo! I j-fljlj J^L^ij^ jij <j' (*-^/*~ ' J-^ c -^> > ~ 

© 

J, ^ JI ^ 

© jL£ ^ S bp ( 3iII=jT i ^jp ojj 
© V" ^ of^ o& 24 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

^pOj^^l (^A^lJjli 4J0l ijji- Lijjiju Mi ^JOl ijAi- dUb ^4_)C^jiil 

jl t«-^lc- ^ L^ali? oji jsJ-Lp ^-jj JLsu ^ jaJ Mi trails 
j4J ^jJj^ Mj 5a]^ jU^j M Ml J^^ji^ilSC M ^Jj^klL ^£3-~C3 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com r L^=4JT Slap 1 _^jk3 *jj lijjaw %5 q\ ~4\ \% ^Ajl&\y *5 j^Jj ^SjjTjl^ 

ajo! (jl lj-Up!j ajjls-Li ^Swij! U pJL ajo! !3-Jlp!j ^p^- J a 1 1 I^uj ^j 5 ! ' . O'j 5J_Lp ^-0^4-! C^r^' lj-fl-»-> jl ^j^ijij I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com (eg?) 0 ^*~H\'t. p-^=^ ^ -^U' j^" 
4Jo!j JLg^ ^Ll3 V] I^J^j JliaJ! * , g.lc- LJls UjIIjIj Ljy^ aij 4jo! J--— . 27 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com r*-^ 0-*J <Jh? f ^V^-* J • j{ Jli ^jj^>JL) oijJlL J-^ai Ills Jp J^ki ji $f ^4=^Jj > JJ^jVf cj-HaJ tj^H v4^' <j*^ ^ "ijJj 

JL*J ^ Jju ^ya ,J^x3 1 La <U) I f. Liu jjj JjL) I r-JjJ 42j J_j !j OjIjlJ I I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

^■ja pjjio OjW=>i p-£A^>- Uj J»-§-> Jul U jjuu ^^i^U a] joJL^P (J?r^' 

® 

(ijgj)} ^jlf- Hi ^L^a-fljT ^ (^jJ^ Sjjiltj 

^^*t^_J JJ! £jj Jli ij -LjU! 4j! -lGI; j! l^j j ^ c^ 1 Jjy jUI 

£^0 l^j oli (3/d*Ul ^ ^^JjJL JjL) 4J0! ^^ j li Jli li I Jli CU~*JJ 

is 

AW! 4jUli Lgj^- 4 JLs H ^ ^ls^ <j' H^Jiy^ ^5*3 J"* (J?^^,?' 

is is i=s 

is 

jfr'j s^-iSi iji; ^il^j ^jL^ Jj^ij ^lLx ju ^_b!>£j jtLUL Jj 

sjgi J-^= jji- aJoI j I jJlpI Jli j<d LUs L»j>J I_Aj-15o Lftjrdaj Jl^= >>ljixJI 20 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

•jj jj-liT *t5j JaJ ^Jdtf c^iVTj ^JL; pi^xiSJL^ Ij4al3 *} !_^iol; jiJjT L^ibJ 
-HiJ'aS^ c^i/j>-U jli 4-J jL^pI L^jL^li pL&jL^j jaJj^CJT ^jL^IJ cJj*k?\ J-^= I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

V3 (j^J^'c^ j J^4"^= a L^cuillis'^ Ijiij! \yu*\* oiAJI LJjIjj 

0 & s , - *> > 

JLip N 9 j 8 ji-*-« ^S^-i ^'j sLi^iJL; ji-^= _/«k3 jiiJl ^a^u ^'U^. ».ti 

! jJj! ^f] ji==aj Laj [^i^sa jjp- ^jj! JLfli A-*J-=*2>S\ 0>jJ pi-Li ^ A.+J-=*>S\ JjjJ 

f^===c^ ji&St) p ^-=i) #1 jAi.ll Lajjjjj Lftji^ej o|3 Lft^i cuii a 1 1 Ijap oi 42 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

j*-* _^>-l J*-fl 8_^=jJ! SjJL^oJl Ij^lilj c^jjsJ 1 II IjJu-c-j Ijj-oU • jiAll oi 
(cj^^^j^ixj ^LS"ol JL^=iJ JL>- 1 j3J_*aj jlj S/^« Jl 5 3J^«p ji ^jS'ol} 

Jl Jl Jl ^ Jl Jl ^ Jl % 

i yl]j ( y>J\ aJj> JIlJ j J^==4i3 4^Jip L«^==(_i5C jIlLjIS's-^ Jjl«JLj 
^ p Op ^=4^?" J j-? 0 J - J ^r u Ij^j-^-^Ij J-uJij j-4Jj ^uJi j-* J-*j 

c!^ >*~^' L«-^J Jj?-I j^=JJ3 LLgJ J^-l J-^aJ l)I jl^dJI J^s^j O^IJ^Ij 42 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Jawa ighfirli.com 

4jj! jl^p Ja-Ii! iSCJ'i 3) l^j-^saji I^jL^ «j^5o o! Ij^llj Yj 1^ lij sl^-LlI 

is 

•J-'-J^ * s,, >■ * * s *s , ^ *~ * • > - - £ ^ tf J. 

„ is 

j&jCs 4j j,5sl^Utj djjbkj jl 1 '^a.^fl'al L> IjJLp ojj (j^O^' (j bJ^'Jl^jJ! jj L« ^ 

Ac r 

(^Jjj^a-J! £_JLJ ]3 Ljjdbl LjJpIj I ^Jlij ^AU«J ^ ^1 ^_i^Jri(3^ 

^ ^ _ . . ^ , ^ ^ 

^^jjjfl'^aJl v>>2JI <Jp b^ajli UJ^c^jl LL«^j!j lll^plj LpUlpIj HI 4iLis 42 I Ebook Gratis ighfirli.com - Dilarang Diperjualbelikan