Skip to main content

Full text of "CONCISE QURAN DICTIONARY"

See other formats


If* KUMPULAN DOA 

ALQURAN & HADITS 

SAID BIN ALI AL-QAHTHANI 

TerjemahrMAHRUS ALI Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir,Lc 
Fir'adi Nasruddin,Lc - Erwandi Tarmizi Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat 
Rabwah 

1430 - 2010 TktoctlTHuduit. 2 islamhouse PRAKATA PENERJEMAH 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Kami panjatkan rasa syukur Al Hamdulillah ke 
hadirat Allah i5i Yang Maha Tinggi. Dan kami 
haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita 
Nabi besar Muhammad M, keluarga, sahabat dan 
orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan 
baik hingga hari kiamat. 

Wa ba'du: 

Telah banyak buku do 'a yang tersebar di tengah 
masyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan 
ajaran Al-Qur'an, Sunnah, atau lainnya. Kadang 
masyarakat awam tidak dapat membedakan antara 
do 'a yang sejalan dengan ajaran Nabi #t dan mana 
yang tidak. Sedangkan do 'a yang tidak berdasarkan 
ajaran Nabi M, ada yang berbau syirik, menyesatkan 
dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara 
total. H. Mahrus Ali 3 DAFTAR ISI Prakata Penerjemah 


3 


Daftar Isi 


4 


Mukadimah Penyusun 


10 


Keutamaan Dzikir 


12 


1 


Bacaan ketika bangun dari tidur 


18 


2 


Do'a ketika mengenakan pakaian 


23 


3 


Do'a mengenakan pakaian baru 


23 


4 


Do'a untuk orang yang mengenakan 


pakaian baru 


5 


Bacaan ketika menaggalkan pakaian 


24 


6 


Doa masuk WC 


25 


7 


Doa keluar dari WC 


25 


8 


Bacaan sebelum wudhu' 


25 


9 


Bacaan setelah wudhu' 


26 


10 


Bacaan ketika keluar rumah 


27 


11 


Bacaan apabila masuk rumah 


27 


12 


Do'a pergi ke masjid 


28 


13 


Do'a masuk masjid 


30 


14 


Do'a keluar dari masjid 


30 


15 


Bacaan ketika mendengar adzan 


31 


16 


Do'a istiftah 


33 


17 


Do'a ruku' 


37 


18 


Do'a bangun dari ruku' 


39 


19 


Do'a sujud 


40 


20 


Do'a duduk antara dua sujud 


42 


21 


Do'a sujud tilawah 


43 


22 


Tasyahud 

Membaca shalawat Nabi §> setelah 


44 


23 


tasyahud 


44 


24 


Do'a setelah tasyahud akhir sebelum 


45 


salam 4 25 Dzikir setelah shalat 51 

26 Do 'a shalat istikharah 55 

27 Dzikir pagi dan petang 57 

28 Dzikir menjelang tidur 70 

29 Do'a jika terbangun pada malam hari 77 

Do'a apabila ada yang menakutkan ^ 

dalam tidur 

01 Apa yang dilakukan jika bermimpi 

ol , , / o 
buruk 

32 Do'a qunut witir 79 

33 Dzikir setelah salam shalat witir 8 1 

34 Do'a saat gundah dan berduka 82 

35 Do'a untuk kesedihan yang mendalam 83 

2£ Do'a saat bertemu musuh dan g^ 
penguasa 

0 „ Do'a saat takut menghadapi penguasa oc 
dzalim 

38 Do'a atas musuh 87 
2^ Do'a saat takut terhadap suatu kaum/ 88 kelompok 

4 q Do'a bagi yang mengalami keraguan 
dalam iman 

41 Do'a agar dapat melunasi hutang 89 
^2 Do'a saat ragu dalam shalat dan g^ 
bacaannya 

43 Do'a orang yang mengalami kesulitan 90 

44 Ucapan orang yang melakukan dosa 90 

45 Do'a mengusir setan dan bisikannya 91 
^ Do'a saat mengalami sesuatu yang ^ 

tidak diinginkan 
^ Ucapan bagi orang yang mendapatkan ^g 

kelahiran dan jawabannya 
48 Do'a perlindungan bagi anak 94 5 49 Do 'a kepada orang yang sakit 95 

50 Keutamaan mengunjungi orang sakit 96 
Do'a orang sakit yang tidak bisa ^ 
sembuh 

^2 Membimbing (talqin) orang yang 
sekarat 

53 Do'a saat terkena musibah 98 

54 Do'a saat memejamkan mata mayat 99 

55 Do'a shalat jenazah 100 

56 Do'a untuk mayat anak kecil 102 

57 Do'ata'ziah 104 

co Bacaan saat memasukkan mayat ke ir . c 

jo Til lUo 
hang kubur 

59 Do'a setelah mayat dimakamkan 106 

60 Do'a ziarah kubur 106 

61 Do'a apabila ada angin ribut 107 

62 Do'a saat mendengar petir 107 

63 Do'a untuk minta hujan 107 

64 Do'a apabila hujan turun 108 

65 Bacaan setelah hujan turun 109 

66 Do'a agar hujan berhenti 109 

67 Do'a melihat bulan sabit 109 
Do'a ketika berbuka bagi orang yang 
berpuasa 

69 Do'a sebelum makan 111 

70 Do'a setelah makan 112 
^ Do'a tamu untuk orang yang menjamu 

makan ' 

72 Do'a untuk orang yang memberi minum 113 
^2 Do'a apabila berbuka di rumah orang 

lain ~ ° 

Do'a orang yang berpuasa apabila 

diajak makan 6 75 Ucapan orang yang puasa bila dicaci 115 

76 Do'a apabila melihat permulaan buah 115 

77 Do'a ketika bersin 115 
Bacaan bila orang kafir bersin ^ ^ 
kemudian memuji Allah 

79 Do'a kepada pengantin 118 

80 Do'a pengantin kepada dirinya 118 

81 Do'a sebelum bersetubuh 119 

82 Do'a ketika marah 1 19 
gg Do'a apabila melihat orang yang 

mengalami cobaan 

84 Bacaan dalam majelis 120 

85 Do'a pelebur dosa majelis 121 
g^ Do'a kepada orang yang berkata: 

Ghafarallaahu laka 

g^ Do'a untuk orang yang berbuat ^2 

kebaikan padamu 

88 Cara menyelamatkan diri dari Dajjal 122 

gg Do'a kepada orang berkata: Aku ^3 

mencintaimu karena Allah 

Do'a kepada orang yang menawarkan ^3 

hartanya untukmu 

Do'a untuk orang yang meminjami ^3 

ketika membayar hutang 

92 Do'a agar terhindar dari syirik 124 

^2 Do'a untuk orang yang mengatakan: ^4 

Baarakallahu fiika " ' 

94 Do'a menolak firasat buruk / sial 125 

95 Do'a naik kendaraan 126 

96 Do'a bepergian 126 

97 Do'a masuk desa atau kota 128 

98 Do'a masuk pasar 129 7 gg Do'a apabila binatang tunggangan 
tergelincir 

Do'a musafir kepada orang yang 
ditinggalkan 

101 Do'a orang mukim kepada musafir 130 

102 Takbir dan tasbih dalam perjalanan 131 

103 Do'a musafir ketika menjelang Subuh 131 
Do'a apabila mendiami suatu tempat, ^2 
baik dalam bepergian atau tidak 

105 Do'a apabila pulang dari bepergian 132 
Bacaan apabila ada sesuatu yang ^3 
menyenangkan atau menyusahkan 

107 Keutamaan membaca shalawat 134 

108 Menyebarkan salam 136 
Apabila ada orang kafir mengucapkan ^3 
salam 

Petunjuk ketika mendengar kokok ^3 
ayam dan ringkikan keledai 
Petunjuk apabila mendengar anjing 
menggonggong 
^2 Mendo'akan kepada orang yang anda ^9 
caci 

113 Apabila memuji temannya 140 

114 Bacaan bila dipuji orang 140 

115 Bacaan talbiyah 141 
Bertakbir pada setiap datang ke rukun 
Hajar Aswad 

Do'a antara rukun Yamani dan Hajar 
Aswad 

Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan 
Marwah 

119 Do'a pada hari Arafah 143 

120 Bacaan di Masy'aril Haram 144 8 j 2 j Bertakbir pada setiap melempar 
Jumrah 

122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu 145 

j 2g Yang dilakukan bila ada sesuatu yang 

1 u menggembirakan 

^24 Bacaan dan perbuatan apabila merasa 

sakit pada anggota badan 
j 25 Bacaan apabila takut mengenai 

sesuatu dengan matanya 

126 Bacaan ketika takut 147 

127 Bacaan ketika menyembelih kurban 148 

128 Bacaan untuk menolak gangguan setan 148 

129 Istighfar dan taubat 149 
1 „ n Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan ^ 

takbir 

~ Bagaimana cara Nabi it membaca 

loi , i m loo 

tasbih 

132 Beberapa adab dan kebaikan 157 9 MUKADIMAH PENYUSUN Sesungguhnya, segala puji bagi Allah iSS, kami 
memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada- 
Nya. Kami berlindung kepada Allah iSS dari kejahatan 
diri dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa 
yang diberi petunjuk oleh Allah M, maka tiada orang 
yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa yang 
disesatkan-Nya, maka tiada orang yang bisa 
memberikan hidayah kepadanya. 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah M Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad it 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Semoga Allah M melimpahkan shalawat dan salam 
kepada beliau, keluarga dan sahabatnya serta orang- 
orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik 
hingga hari kiamat. 

Amma ba'du: 

Buku ini adalah ringkasan dari buku; Adz-Dzikru 
wa ad-du'a' wal 'ilaj bi ar-ruqa min al-kitab wa as- 
sunnah. Kami hanya mengutip dari bagian dzikir, 
agar mudah dibawa ketika bepergian. 

Sesungguhnya kami hanya mengutip kalimat dzikir. 
Untuk pendataan hadits yang konkret. Kami 
menyebutkan satu atau dua sumber biblioteknya dari 
buku aslinya. Barangsiapa yang ingin mengetahui 
sahabat (yang meriwayatkan hadits), atau tambahan 
masukan dalam pendataan, maka hendaklah ia 
membuka kembali buku aslinya. 10 Kami meminta kepada Allah iSS Yang Maha Mulia 
lagi Maha Agung dengan Asma'ul husna dan sifat- 
sifat-Nya Yang Maha Tinggi, semoga menjadikan 
penyusunan buku ini ikhlas karena-Nya, bermanfa'at 
untukku pada waktu hidup maupun sesudah tiada. 
Bermanfa'at bagi orang yang membaca atau 
mencetaknya, dan sebagai sebab tersebarnya buku 
ini. Sesungguhnya Allah iSS Yang Maha Suci lagi Maha 
Kuasa untuk melakukannya. 

Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan 
kepada Nabi kita Muhammad #g, keluarga, sahabat 
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik 
hingga hari Pembalasan. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani 11 KEUTAMAAN BERDZIKIR 

Allah iSS berfirman: 

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 
ingot (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat 
dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, 
serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku)" (QS. Al 
Baqarah: 152) 

"Hai orang-orang gang beriman ber-dzikirlah gang 
banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)" 
(QS. Al Ahzaab: 41) ■ v > >^= = ^5 ^ "Laki-laki dan perempuan gang banyak menyebut 
(nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka 
pengampunan dan pahala gang agung" (QS. Al 
Ahzaab: 35). 

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu 
dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada 'ZUml'TKadim 12 siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, di pagi dan 
sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang 
gang lalai" (QS. Al A'raf: 205) 

Rasulullah #g bersabda: 

"Perumpamaan orang gang menyebut (noma) 
Tuhannya dengan orang gang tidak menyebut (nama)- 
Nya, laksana orang hidup dengan orang gang mati ". 1 

Rasulullah it juga bersabda: 

"Perumpamaan rumah gang digunakan untuk zikir 
kepada Allah dengan rumah gang tidak digunakan 
untuknya, laksana orang hidup dengan gang mati". 2 

Rasulullah #g juga bersabda: 

1^112 l^j^jiaja l^Jj < ^^ajJLC. IjJiJj <jt (j^a 1. HR. Bukhari dalam Fathul bari: 1 1 /208. 

2. HR. Muslim; 1/539. 'ZUml'TKadim 13 "Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang 
terbaik, paling suci disisi rajamu (Allah), dan paling 
mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infaq 
emas atau perak, dan lebih baik bagimu dari-pada 
bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal 
lehernya atau mereka memenggal lehermu?". Para 
shahabat yang hadir berkata: "Mau wahai 
Rasulullah!". Beliau bersabda: "Dzikir kepada Allah 
yang Maha Tinggi". 3 

Allah iSi Yang Maha Tinggi berfirman (Dalam hadits 
Qudsi): 

Or-L>^= j Op 'M '^H l^ - ^ ^ ^ 

.SJj^Jfc 4jJj| ^ hi « 1J ^yjljl LcLj 5LJI Lllj^l 

"A/cu terserah persangkaan hamba-Ku. Aku 
bersamanya (memberi rahmat dan membelanya) bila 
dia menyebut nama-Ku. Bila dia menyebut nama-Ku 
dalam dirinya, aku menyebut namanya pada diri-Ku. 
Bila dia menyebut nama-Ku dalam perkumpulan orang 
banyak, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang 
lebih banyak dari mereka. Bila dia mendekat kepada- 
Ku sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau 
berkata baik), maka Aku mendekat kepadanya 
sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka 
Aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia datang 3. Shahih Tirmidzi: 3/139, Ibnu Majah: 2/316. 'ZUml'TKadim 14 kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku 
mendatanginya dengan berjalan cepat (lari)". 4 

jji ^iii ^ '<y& < *^ 1 cr^j j- 4 ^ 

"Dari Abdullah bin Busr 4* dia berkata: 
Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: "Wahai 
Rasulullah! sesungguhnya syari'at Islam telah banyak 
aku terima, oleh karena itu, beri tahulah aku sesuatu 
hal buat peganganku". Beliau bersabda: "Tidak henti- 
hentinya lidahmu basah karena dzikir kepada Allah 
(lidahmu selalu mengucapkannya) ". 5 

"Barang siapa gang membaca satu huruf dari Al 
Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan 
satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. 
Aku tidak berkata: Alif Laaam Miim, satu huruf. Akan 
tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu 
huruf". 6 4. HR. Bukhari: 8/171 dan Muslim: 4/2061, lafadz hadits ini dalam 

shahih Bukhari. 
s. Shahih Tirmidzi: 3/139 dan shahih Ibnu Majah: 2/317. 
e. HR.Tirmidzi 5/458, lihat Shahih Tirmidzi 3/9. 15 ^1} ^aJL^-t JJL-JU M-M 0^ -<^LJj C-(-SeJ Jjl 3j-l-J L-J *. 1 flV"! 

o-* 9 ^ J-^P- t^jb o-* 9 j-tP- ^^Ljj ijjldiLj 

"Dari Uqbah bin Amir 4& berkata: "Rasulullah Jr 
keluar, sedangkan kami berada di serambi masjid 
(Madinah). Lalu beliau bersabda: "Siapakah diantara 
kamu yang senang berangkat pagi setiap hari ke 
Buthan atau Al Aqiq, lalu kembali dengan membawa 
dua unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan 
dosa dan memutus silaturrahmi?" kami (yang hadir) 
berkata: "Yaa kami senang ya Rasulullah!", lalu beliau 
bersabda: "Seseorang di antara kamu berangkat pagi 
ke mesjid, lalu mengajar atau membaca dua ayat Al 
Qur'an, hal itu lebih baik baginya daripada dua unta. 
Dan (bila mengajar atau membaca) tiga (ayat) akan 
lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila 
membaca atau mengajar) empat ayat akan lebih baik 
baginya daripada memperoleh empat (unta) dan dari 
seluruh bilangan unta". 7 

Rasulullah #g bersabda: 7. HR. Muslim: 1/553. 16 ij-AJ < aj_j djjl jj^a 4 jlr '"■ *<l ^— 4_tiS <UJI j ^— 'J I JUtlLa JL*j3 
.3^5 Jj| ^9 4lj£. Cujlka 4l> j^=JL} j*J L»J^laS> ^ VU*r.l 

"Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak 
berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan 
mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. 
Barang siapa yang herharing di suatu tempat, lalai 
tidak berdzikir kepada Allah, maka dia akan 
mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari 
Allah". 8 

^4jJ-jj (jSc lj1"">J ^-Jj < ;Liia dill ljj-^= Jli 1 ( n j y a ^jja ^ 
.^4! j^L tCtu (jlj ^ (j Uf <jU a jj ^/jlf ^1 

"Apabila suatu kaum duduk di majlis, lantas tidak 
berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat 
kepada Nabi-Nya, niscaya mereka mendapat sesuatu 
yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah 
berkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka; dan 
apabila tidak, Allah akan mengampuni dosa mereka". 9 

O-C- l^»L£ VI 4^4 jjj^ajJ V u ,ii jVa ij-fi OJ-^J^ £j£ 

"Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis, yang 
mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, s. HR. Abu Daud: 4/264, Lihat Shahih Jami' :5/342 
9. Shahih Tirmidzi: 3/140. 11 maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan 
mereka akan menyesal (di had kiamat) ". 10 

1 

BACAAN KETIKA BANGUN 
DARI TIDUR 

1. "Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami 
setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami 
dibangkitkan". 1 1 

Jc ^Aj Jb^Jl 4J} dliftJI 4J .4J V i'jk} ill I VI 4J| V .Y 

illlj ill I VJ 4J} % 4JJ JU^JIj 4ji -j£^ ^ 

^ili Lj j^ji ^ji 4jl vi sji v} &k v} .^k=t 

2. "Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada 
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia- 
lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci 
Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, 
Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali 
dengan pertolongan Allah gang Maha Tinggi dan Maha 
Agung. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku". 12 10. Riwayat Abu Daud 4/264 dan Ahmad 2/389, lihat Shahih Jami' 
5/176 

11. HR. Bukhari dalam Fathul Bari: 11/113 dan Muslim: 4/2083. 

1 2 . Siapa yang membacanya akan diampuni, jika dia berdo'a akan 
dikabulkan, dan jika dia bangun untuk berwudhu' lalu shalat, maka 
shalatnya diterima, Imam Bukhari dalam Fathul Bari: 3/39 dan 18 Z."Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan 
kesehatan kepada-ku, mengembalikan ruh dan 
merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya". 13 

^dVt d;H jQ^ $ jfM o^u 1 ^ 4 6i ^ . £ lainnya. Lafadz diatas dari Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah: 
2/335. 

is. H.R: Tirmidzi: 5/473, lihat Shahih Tirmidzi: 3/144. 19 
4. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 
bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang gang berakal. (Yaitu) orang- 
orang gang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau keadaan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 
"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah 
kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya barang siapa gang Engkau masukkan 
ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau 
hinakan dia dan tidak ada bagi orang-orang gang 
zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, 
sesungguhnga kami mendengar seruan gang mengeru 
kepada iman, (gaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, 
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 
hapuskanlah bagi kami kesalahan-kesalahan kami, 
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang gang 
berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa gang telah 
Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan 
rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan 
kami di hari kiamat. Sesungguhnga Engkau tidak 20 menyalahi janji. Maka Tuhan mereka 
memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang 
gang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau 
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan 
dari sebagian gang lain. Maka orang-orang gang 
berhijrah, gang diusir dari kampung halamannga, 
gang disakiti pada jalan-Ku, gang berperang dan gang 
dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan- 
kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan 
mereka ke dalam sgurga gang mengalir sungai-sungai 
di bawahnga. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 
pada sisi-Nga pahala gang baik. Janganlah sekali-kali 
kamu terpedaga oleh kebebasan orang-orang kafir 
bergerak di dalam negri. Itu hangalah kesenangan 
sementara, kemudian tempat tinggal mereka adalah 
Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat tinggal 
gang seburuk-buruknga. Akan tetapi orang-orang gang 
bertakwa kepada Tuhannga, bagi mereka surga gang 
mengalir sungai-sungai di dalamnga, sedang mereka 
kekal di dalamnga sebagai tempat tinggal (anugerah) 
dari sisi Allah dan apa gang di sisi Allah adalah lebih 
baik bagi orang-orang gang berbakti. Dan 
sesungguhnga di antara ahli kitab ada orang gang 
beriman kepada Allah dan kepada apa gang 
diturunkan kepada kamu dan gang diturunkan 
kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 
Allah dan mereka tidak menukarkan agat-agat Allah 
dengan harga gang sedikit. Mereka memperoleh 
pahala di sisi Tuhan-nga. Sesungguhnga Allah amat 
cepat perhitungan-Nga. Hai orang-orang gang 
beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung "J 4 14 . Ayat dari surah Ali Imran: 190-200, shahih Bukhari dalam Fathul 
Bari 8/237, Muslim 1/530. 22 2 

DO'A KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN 

J^k JjlL (*->J^l) fe* °<Jj^^= IsW $U JukJI -0 

•Si* Vi cA 9 

5. "Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan 
pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-pada-Nya 
tanpa day a dan kekuatan dari-ku." 15 3 

DO'A KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN BARU 

6. "Yd Allah, hanya milik-Mu segala puji, Engkaulah 
gang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon 
kepada-Mu untuk memperoleh kebaikannya dan 
kebaikan gang ia diciptakan karenanya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan 
kejahatan gang ia diciptakan karena-nya". 16 15 . HR. seluruh penyusun kitab sunan, kecuali Nasa'i, lihat; Irwaa'ul 
ghalil: 4/47. 

16 . HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Baghawi dan lihat Mukhtashar 
Syamaailit Tirmidzi, oleh Al-Albani, hal: 47. 23 4 

DO'A BAGI ORANG YANG MENGENAKAN PAKAIAN 
BARU 

Jw'Ji a\\\ tlf^y -v 

7 '."Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala 
memberikan gantinya kepadamu. 17 

&."Berpakaianlah gang baru, hiduplah dengan 
terpuji dan matilah dalam keadaan syahid". 18 5 

BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN 

9. "Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)". 19 17 '. HR. Abu Daud 4/41 dan lihat pula Shahih Abi Dawud, 2/760. 

18 . HR. Ibnu Majah: 2/1178, Al-Baghawi: 12/41 dan lihat Shahih Ibnu 
Majah: 2/275. 

19 . HR. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwa'ul Ghalil, 49 
dan Shahihul Jami': 3/203. 24 6 

DO'A MASUK WC 

.j^jQtiij ^ AjF-t L4i j*^) - ^ * 

10. "Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki 
dan pe re mpuan ". 2 0 

7 

DO'A KELUAR DARI W.C 

11. "Aku minta ampun kepada-Mu". 21 

8 

BACAAN SEBELUM WUDHU' 

12. "Dengan nama Allah (aku berwudhu)". 22 20. HR. Al-Bukhari: 1/45 dan Muslim: 1/283. Sedang tambahan 
bismillah pada permulaan hadits, menurut riwayat Said bin Manshur. 
Lihat Fathul Baari: 1/244. 

21 . HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwa'ul Ghalil 
1/122. 

22 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwa'ul Ghalil 1 / 122. 25 9 

BACAAN SETELAH WUDHU' 

13. "Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq 
kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi- 
Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya". 23 

14. "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang- 
orang (yang senang) bersuci". 24 
15. "Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji 
kepada-Mu. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang 
haq di sembah selain Engkau, aku minta ampun dan 
bertaubat kepada-Mu". 25 23. HR. Muslim: 1/209. 

24. HR. At-Tirmidzi: 1/78, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/18. 

25 . HR. An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaumi wal Lailah, halaman; 173 dan 
lihat Irwa'ul Ghalil: 1/135 dan 2/94. 26 10 

BACAATH KETIKA KELUAR RUM AH 

16. "Dengan nama Allah (aku keluar). Aku 
bertawakkal kepada-Nya, dan tiada daya dan 
kekuatan kecuali karena pertolong an Allah". 26 

it «&f it .&t it .fct it of 4> S£t U Jjiii - w 

.^Jlr. J^fcjjf '3^*0! t^JIfltjt 

17. "Ya Allah, sesungguhnya aku herlindung 
kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan 
(setan atau orang gang berwatak setan), berbuat 
kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya 
(orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi". 27 

11 

BACAAN APABILA MASUK RUMAH 

18. "Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), 
dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada 

26 . HR. Abu Dawud: 4/325, At-Tirmidzi: 5/490, dan lihat Shahih At- 
Tirmidzi: 3/151. 

27 '. HR. Seluruh penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 
3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/336. 27 Tuhan kami, kami bertawakkal". Kemudian 
mengucapkan salam kepada keluarga-nya. 28 

12 

DO'A PERGI KE MASJID 

LrA^ Lt^j 1 l?*^ °<^h < Gjh Lt£ °S**r\ fi^l " ^ ^ 
o^j « Gjh Lt^* 3 o^j « bjn Lt£j£ o^j 1 bj^ L^J 4 bun 

< GjH < GjH O^J ' GjH LrJ 1 ^ 1 < GjH Lr4*J 

LrJ tJ^Vb ' GjH LrJ < bj^ LrJ J»^=-b ' bjH Lr£ l£VG 

4 bj^ Lr^^ l£VG « b^ Lr*^ < bj^ crfe*b 4 bun 
lSjA? L^j < bj^ ^->*^ c^i 4 bj^ Lr*'- 5 Lt^j < bj^ Lt^j 
^jj) ( L^ 9 ^ Gj4i • • • IsJi* Gjh LrJ LV*V' fi^l) • bj^ 

•OjH Cr^ Gi^ LrJ S-^j) <GjH C^'-OJ < Gi^ Jp&JJ < G^ 

19. "Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya 
di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di 
penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari 
bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di 
sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari 
belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, 
perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya 28 . HR. Abu Dawud: 4/325, dan Al-'Allamah Ibnu Baaz berpendapat, 
isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, no. 28. Dalam 
Kitab Shahih: "Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu berdzikir 
kepada Allah ketika masuk ru.rn.ah dan makan, syaitan berkata 
(kepada teman-temannya), "Tiada tempat tinggal dan makanan bagi 
kalian (malam ini)'. " Muslim, no. 2018. 28 untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah aku 
sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, 
ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam 
dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di 
rambutku, dan cahaya di kulitku" 29 [Ya Allah, 
ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku ... dan 
cahaya dalam tulangku"] 30 , ["Tambahkanlah cahaya 
untukku, tambahkanlah cahaya untukku, 
tambahkanlah cahaya untukku"] 31 , ["dan 
karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya"] 32 29 . Hal ini semuanya disebutkan dalam Bukhari: 11/116 no. 63 16, dan 

Muslim: 1/526, 529, 530, no. 763. 
so. HR. At-Tirmidzino.3419, 5/483. 

31. HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, no. 695, hal.258. Al-Albani 
menyatakan isnadnya shahih, dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad, no. 
536. 

32. Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dengan menisbatkannya 
kepada Ibnu Abi Ashim dalam kitab Ad-Du'a. Lihat Fathul Bari: 
11/118. Katanya: "Dari berbagai macam riwayat, maka terkumpullah 
sebanyak dua puluh lima pekerti". 29 13 

DO'A MASUK MASJID 

j^/> filial}) (syLjij ^1 ^) ^i^i oiufoti 

20. "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha 
Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan 
kekuasaan-Nya gang abadi, dari setan gang 
terkutuk. 33 Dengan nama Allah dan semoga shalawat 
34 dan salam tercurahkan kepada Rasulullah 35 Ya 
Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. " 36 

14 

DO'A KELUAR DARI MASJID 

2 1 . "Dengan nama Allah, semoga shalawat dan 
salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, 
sesungguhnga aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu. 33. HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami' no.4591 

34. HR. Ibnu As-Sunni no. 88, dinyatakan Al-Albani "hasan". 

35. HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami' 1 / '528 . 

36. HR. Muslim: 1 /494. Dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadits Fathimah 
"Allahummagh fir li dzunubi waftahli abwaba rahmatik", Al-Albani 
menshahihkannya karena beberapa syahid. Lihat Shahih Ibnu Majah 
1/128-129. 30 Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang 
terkutuk". 37 

15 

BACAAN KETIKA MENDENGARKAN 
ADZAN 

22. "Seseorang yang mendengarkan adzan, 
hendaklah mengucapkan sebagaimana yang 
diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam kalimat: 
Hayya 'alash shalaah dan Hayya 'alal falaah. 
Maka mengucapkan: 'Laa haula wala quwwata Ilia 
billah'. 3 * 

2,T s^sXj 4J V i'jk} ill I VI 4Ji V o? J*it » -YT 

23. "Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq 
selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi- 
Nya dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, 
Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama 37 . Tambahan: Allaahumma'shimni minasy syai-thaanir rajim, adalah 
riwayat Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 129. 

38. HR. Bukhari: 1/152, Muslim: 1/288. 31 (yang benar). 39 (Dibaca setelah muadzin membaca 
syahadat). 40 

24. Membaca shalawat atas Nabi #g sesudah 
adzan. 41 

0 a s ji ^ s ' 9 ' & s an s e a s & s & ' 

V tiljf) <4jJLCj ^jJI Ijh^itA Italia iikjlj t Sl'u^rttlj 5JLm/jJI 

25. "Ya Allah, Tuhan Pemilik panggilan yang 
sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. 
Berilah Al-Wasilah (derajat di Surga, yang tidak akan 
diberikan selain kepada Nabi M) dan fadhilah kepada 
Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa 
menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. 
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahijanji". 42 

26. Berdo'a untuk diri sendiri antara adzan dan 
iqamah, sebab do' pada waktu itu dikabulkan. 43 39. HR. Bukhari: 1/152 dan Muslim: 1/288. 
4 °. HR. Ibnu Khuzaimah: 1 /220. 
«. HR. Muslim: 1/288. 

42 . HR. Bukhari: 1/152. Untuk kalimat: 'Innaka laatukhliful mii'aad', 
menurut riwayat Baihaqi: 1/410, Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz 
berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, hal. 
38. 

«. HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Lihat Irwa'ul Ghalil: 1 /262. 32 16 

DO'A ISTIFTAH 

£j Miqtl jjjJ (JIiJlcLj 1 <i^-i (^LLLai (^JJJ <jr^ ifL _ YV 
• Pjlllj jlIcJIj ^JjiLj ^Lillai. ^/l;.ifl j*^IJI tjjuiJjJI 

27. "Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan- 
kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan 
antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku 
dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih 
dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari 
kesalahan-kesalahanku dengan, es, air dan salju". 44 

<L£]jL». ^IjUJ i 1*1 «1 I III LdjLjJJ «LdjL4-3CJJ LjjjLs&J-t-U -YA 

.Id^jl 2lJJ Vj 

28. Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, 
Maha Berkah akan nama-Mu, Maha Tinggi kekayaan 
dan kebesaran-Mu, tiada Ilah gang berhak disembah 
selain Engkau* 5 

Lj? Caj LaljL rw ^jVlj CiljUloJI jla3 ^jdl c4 k j "Y^ 

Cuj? -o 'nij'iKqt l <^a iMj <^ij-at ^414*3 ^ ^ tjjjjJliJI 44. HR. Bukhari:l/181 dan Muslim: 1/419. 

45 . HR. Empat penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 
1 /77 dan Shahih Ibnu Majah: 1/135. 33 ^Hiij C.qlk tcdjUC. Ljf$ ^jj CuM .C-M VI 4_!l V tiilcJI 
.CiM VI Li^jjJI ^Juu V 4jI Irisfi Lrl>^-^ <^H^'j 

<CjJ? VI QlukV ^J^J V JjMXVl j^lukV ^JJUfclj 

. • , ' >- , ' <' e ' , >- "it / ' , »** 

29. "A/cu menghadap kepada Tuhan Pencipta langit 
dan bumi, dengan memegang agama gang lurus dan 
aku tidak tergolong orang-orang gang musgrik. 
Sesungguhnga shalat, ibadah dan hidup serta matiku 
adalah untuk Allah. Tuhan seru sekalian alam, tiada 
sekutu bagi-Nga, dan karena itu, aku diperintah dan 
aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, Engkau 
adalah Raja, tiada Tuhan (gang berhak disembah) 
kecuali Engkau, engkau Tuhanku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku menganiaga diriku, aku mengakui 
dosaku (gang telah kulakukan). Oleh karena itu, 
ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnga tidak akan 
ada gang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. 
Tunjukkan aku pada akhlak gang terbaik, tidak akan 
menunjukkan kepadanga kecuali Engkau. Hindarkan 
aku dari akhlak gang jahat, tidak akan ada gang bisa 
menjauhkan aku daripadanga, kecuali Engkau. Aku 
penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, seluruh 
kebaikan di kedua tangan-Mu, kejelekan tidak 
dinisbahkan kepada-Mu. Aku hidup dengan 
pertolongan dan rahmat-Mu, dan kepada-Mu (aku 
kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku 'ZUml'TKadim 34 minta ampun dan bertaubat kepada-Mu". 46 

liijjL L^stll (>a 4j£ < rth-^ l UJ ^Jjfcl -o j^Vj 4j£ Ijjlka 

30. "Ya AZZa/a, Tuhan Jibrail, Mikail dan Israfil. 
Wahai Pencipta langit dan burnt Wahai Tuhan yang 
mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang 
menjatuhkan hukum (untuk memutuskan) apa yang 
mereka (orang-orang Nasrani dan Yahudi) 
perselisihkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa 
yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. 
Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang 
lurus bagi orang yang Engkau kehendaki". 47 

31. "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian 
yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian HR. Muslim: 1/534. 
HR. Muslim: 1/534. 35 yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian 
gang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan 
sore". (Diucapkan tiga kali). "Aku berlindung kepada 
Allah dari tiupan, bisikan dan godaan setan". 48 

a^ji iiij J^i jtrfb jii & jte ftj % l Jh\'b\£= -yy 

clil jl 01 n tl CjjI JL^seJI tiilj < c>4d# O^J O^J^li cl^l jl <i r ii tl 

O-flJ jjlajVlj CjIjUIoJI lilifl till JUreJI tiitj <>»J O^J^li 

CjjI < J-crcJl ill! j <(_pajVlj clil jl «i i n tl dJLLa OjI JL^seJI ill! j < 

g ^ ° , t - ° " t " , t - ° S - ° ' t o - - i - ° 

<Jp* 4i*Jlj LiljLSJj '(3^' ciiljSj '(3*^1 tdjt£.jj 

till <(3*- icLUl j <,jp* 31 JLcrtAj 4(3^ CLW^"'j ' c^*- J"^J 

liLj tCijtl lL Ll IIj (CuLaT tiLj <<"iI^->jj lLLiIc j (Ciqlinl 

<CjM VI 4_IJ V <jl»J-«JI CjjIj ^JLicJI c2i\ tCu (If t Liaj llljj-cut 

32. Apabila Nabi #g shalat tahajud di waktu malam, 
beliau membaca: "Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, 
Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagi- 
Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan 
bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau 48. HR. Abu Dawud 1 /203, Ibnu Majah 1 /265 dan Ahmad 4/85. Muslim 
juga meriwayatkan hadits semakna dari Ibnu Umar, dan di dalamnya 
terdapat kisah 1/420. 36 Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. 
Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan 
bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau 
benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, bertemu 
dengan-Mu benar, Surga adalah benar (ada), Neraka 
adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah 
benar, (terutusnya) Muhammad adalah benar (dari- 
Mu), peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya Allah, 
kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku bertawakal, 
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku kembali 
(bertaubat), dengan pertolongan-Mu aku berdebat 
(kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan 
ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, 
ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan 
datang. Engkaulah yang mendahulukan dan 
mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembah 
kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada 
Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau". 49 

11 

DO'A RUKU' 

33. "Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung". (Dibaca 
tiga kali). 50 4 ". HR. Al-Bukhari dalam Fathul Ban 3/3, 11/116, 13/371, 423, 465 
dan Muslim meriwayatkannya dengan ringkas 1 /532. 

so . HR. Penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad, lihat Shahih At- 
Tirmidzi: 1/83. 37 34. "Maha Suci Engk.au, ya Allah! Tuhan-ku, dan 
dengan pujianku pada-Mu. Ya Allah! Ampuni-lah 
dosaku. " 51 

35. "Engkau, Tuhan Yang Maha Suci (dari 
kekurangan dan hal gang tidak layak hagi kebesaran- 
Mu), Maha Agung, Tuhan para malaikat dan Jibril. " 52 

dJLS (Ciqlml liUj < CtJLaT tiLj ' <-.«^— j dJLS p jHI -VI 

36. "Ya Allah, untuk-Mu aku ruku'. Kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku pasrah. Pendengaranku, 
penglihatanku, otak-ku, tulangku, syarafku dan apa 
gang berdiri di atas dua tapak kakiku, telah tunduk 
dengan khusyuk kepada-Mu. " 53 

. 1 ofcitt lj gbj ' i ^-it lj clij^-ilUj Cjj^jl*JI ^ (jLellu -TV 

37. "Maha Suci (Allah) Yang memiliki Keperkasaan, 
Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan. 54 si. HR. Bukhari: 1/99 dan Muslim: 1/350. 

52. HR. Muslim: 1 /353 dan Abu Dawud: 1 /230. 

53. HR. Muslim: 1/534, dan empat imam hadits, kecuali Ibnu Majah. 

54 . HR. Abu Dawud: 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dan sanadnya 
hasan. 38 18 

DO'A BANGUN DARI RUKU' 

^JLU -XA 

38. "Semoga Allah mendengar pujian orang gang 
memuji-Nga. " 55 

39. "Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, aku 
memuji-Mu dengan pujian gang bangak, gang baik 
dan penuh dengan berkah. " 56 

.JUC. till Ql^aj < JLutJI 3^ J*-t < JL*xJlj ^IjjJI JjfcT "J^4 tLr" 

. JL^JI tilla 

40. "(Aku memuji-Mu dengan) pujian sepenuh langit 
dan sepenuh bumi, sepenuh apa gang di antara 
keduanga, sepenuh apa gang Engkau kehendaki 
setelah itu. Wahai Tuhan gang lagak dipuji dan 
diagungkan, Yang paling berhak dikatakan oleh 
seorang hamba dan kami seluruhnga adalah hamba- 
Mu. Ya Allah tidak ada gang dapat menghalangi apa 
gang Engkau berikan dan tidak ada pula gang dapat 55. HR. Bukhari dalam Fathul Ban: 2/282. 

56. HR. Bukhari dalam Fathul Ban: 2/284. 39 memberi apa yang Engkau halangi, tidak bermanfaat 
kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman 
dan amal shalihnya), hanya dari-Mu kekayaan itu". 57 19 

DO'A SUJUD 

4-1. "Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi (dari 
segala kekurangan dan hal yang tidak layak). Dibaca 
tigakali" 58 

^111 (-djLq-SeJJ tLj 1 liljLatJ in ~ 1 Y 

42. "Maha Suci Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, aku 
memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah dosaku. " 5g 

43. "Engkau Tuhan Yang Maha Suci Maha Agung, 
Tuhan para malaikat dan Jibril. " 60 

(^j<jy J J * i ii tCiqluil ill! J < CclaT liLj i'tJ> i ii dl! ^1S1 - 11 57. HR. Muslim: 1 /346. 

58 . HR. Para penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Lihat Shahih 
At-Tirmidzi: 1/83. 

59. HR. Bukhari dan Muslim, lihat Bab Do'a Ruku'. 
so. HR. Muslim: 1/533, lihat no. 35. 40 44. "Ya Allah, untuk-Mulah aku bersujud, kepada- 
Mulah aku beriman, kepada-Mu aku menyerahkan diri, 
wajahku bersujud kepada Tuhan Yang 
menciptakannya, Yang membentuk rupanya, Yang 
membelah (memberikan) pendengarannya, 
penglihatannya, Maha Suci Allah sebaik-baik 
Pencipta". 61 

.juik"«tlj glj/j^tlj pj^iUlj cjj^lkJI ^> l)\ Vj i a - i o 

45. "Maha Suci Tuhan Yang memiliki Keperkasaan, 
Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan". 62 

46. "Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-ku yang kecil 
dan besar, yang telah lewat dan yang akan datang, 
yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang 
tersembunyi. " 63 61 . HR. Muslim: 1 /534, begitu juga imam hadits yang lain. 

62 . HR. Abu Dawud: 1 /230, An-Nasai dan Ahmad. Dinyatakan shahih 
oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud: 1/166. 

63. HR. Muslim: 1/350. 41 47. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dengan keridhaan-Mu (agar selamat) dari 
kebencian-Mu, dan dengan keselamatan-Mu (agar 
terhindar) dari siksaan-Mu. Aku tidak membatasi 
pujian kepada-Mu. Engkau (dengan kebesaran dan 
keagungan-Mu) adalah sebagai-mana pujian-Mu 
kepada diri-Mu. " 64 20 

DO'A DUDUK ANTARA DUA SUJUD 

48. "Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai 
Tuhanku, ampunilah dosaku. " 65 

Lr^Jj'j Lr^J Lr^H^'i L^A'j Lt^-jG crJ _>^' 

49. "Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku, tunjukilah aku (ke jalan gang benar), 
cukupkanlah aku, selamatkan aku (tubuh sehat dan 
keluarga terhindar dari musibah), berilah aku rezki 
(gang halal) dan angkatlah derajatku. " 66 64. HR. Muslim: 1/532. 

65. HR. Abu Dawud: 1/231, lihat Shahih Ibnu Majah: 1/148. 

66. HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai. Lihat Shahih At-Tirmidzi: 
1/90 dan Shahih Ibnu Majah: 1 / 1 48 . 42 21 

DO'A SUJUD TILAWAH 

t, , „ ' ' f -\-' ° '"n ' ° ' ' 

iOj ><~i}j 4 1 «i i ii (J-tiiJ ojjjloj 4 <il-w (_£ JdJ ( _ r 4a-j J>iii ~~ 0 * 

50. " Bersujud wajahku kepada Tuhan yang 
menciptakannya, yang membelah pendengaran dan 
penglihatannya dengan Daya dan Kekuatan-Nya, 
Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta". 67 

51. "Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku 
pahala di sisi-Mu dan ampunilah dengannya akan 
dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisi-Mu 
dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah 
menerimanya dari hamba-Mu Dawud". 68 67. HR. At-Tirmidzi: 2/474. Ahmad: 6/30 dan Al-Hakim. Menurut Al- 
Hakim, hadits tersebut shahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya 
1/220. Sedang tambahannya: Fatabaarakallahu menurut riwayat 
Adz-Dzahabi sendiri. 

es. HR. At-Tirmidzi: 2/473, dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim, hadits 
tersebut shahih. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya: 1/219. 43 22 

TASYAHUD 

i l Jil\ ^L. ^i^Lji} ^r^i} ^/c^IS -OY 

.^IseJllaJI Jjl jillc. ^jkj l^jJl ^MIoJI t^jLka^JJ ^1 *^JJ 

52. "Segala penghormatan hanya milik Allah, juga 
segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, 
begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Kesejahteraan 
semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba 
Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
gang hak disembah selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. " 69 23 

MEMBACA SHALAWAT NABI M SETELAH 
TASYAHUD 

(JbC Cill lo L*ka JUrcjJ JT ^Jtc. J JUrta ^Jlc Jlo ^ill ~0Y 
^jLc. <-djLj ^ill « 'J^J?*^ 'J^J^ 9 * ^1 ^i^'j^i J ^ Lr^ 1 ,9 ^J^'j^i 69 . HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 1/13 dan Imam Muslim: 1/30 1 . 44 53. "Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad 
dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah 
memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. 
Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya 
(termasuk anak dan istri atau umatnya), sebagaimana 
Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan 
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan 
Maha Agung. " 70 

C * jJ la L*k= <4jjjJj ^-'j(3^ Lykj £ L ** ja Lr^ 1 (J^ 3 ~0 1 

54. "Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, 
istri-istri dan keturunannya,sebagaimanaEngkau telah 
memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Berilah 
berkah kepada Muhammad, istri-istri dan 
keturunannya,sebagaimana engkau telah memberkahi 
kepada keluarga Ibrahim.Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung. " 71 

24 

DO'A SETELAH TASYAHUD AKHIR SEBELUM 
SALAM 70. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/408. 

71 . HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/407 dan Imam Muslim 
meriwayatkannya dalam kitabnya: 1/306. Lafazh hadits tersebut 
menurut riwayat Muslim. 45 .(JljvjJI u ii «l tl j-uu £_>jOJ (CjLdcJI J Ltscqjl 

55. "Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka Jahanam, 
fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari 
kejahatan fitnah Almasih Dajrjal. " 72 

Xjj& iiL Sj£.tj <j4^' O^ 9 ^3^.^ Lr*l 

56. "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah Almasih Dqjjal. Aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, 
Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
perbuatan dosa dan kerugian. " 73 

VI LijjjJI ^Jul> < IjVi^-i l^JlIfl [jj<tfi\ c<\\V> [J>\ j«4ill -OV 

57. "Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak 
menganiaya diriku, dan tidak ada gang mengampuni 
dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah 
dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. 72. HR. Bukhari: 2/102 dan Muslim: 1/412. Lafadz hadits ini dalam 
riwayat Muslim. 

73. HR. Bukhari: l/202,Muslim: 1/412. 46 Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang. " 74 

58. " Ya Allah! Ampunilah aku akan (dosaku) gang 
aku lewatkan dan gang aku akhirkan, apa gang aku 
rahasiakan dan gang kutampakkan, gang aku lakukan 
secara berlebihan, serta apa gang Engkau lebih 
mengetahui dari pada diriku, Engkau gang 
mendahulukan dan meng akhirkan, tidak ada Tuhan 
gang berhak disembah kecuali Engkau". 75 

59. "Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk 
mengebut nama-Mu, mensgukuri-Mu dan ibadah gang 
baik kepada-Mu. " 76 

60. "Ya Allah! Sesungguhnga aku berlindung kepada- 74. HR. Bukhari: 8/168 dan Muslim: 4/2078. 

75. HR. Muslim: 1/534. 

76. HR. Abu Dawud: 2/86 dan An-Nasai: 3/53. Al-Albani 
menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, 1 / 284 . 47 Mu dari bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari 
penakut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan 
ke usia yang terhina, dan aku berlindung kepada-Mu 
darifitnah dunia dan siksa kubur. " 77 

61. "Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung 
kepada-Mu dari Neraka. " 78 

j<^' 'LrJ LhP" Sl^jJI C.'qjf ^i&JJJ 

62. "Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan 
dengan keMaha Kuasaan-Mu atas seluruh makhluk, 
perpanjanglah hidupku, bila Engkau mengetahui 
bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan 
matikan aku dengan segera, bila Engkau mengetahui 77. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/35. 

78. HR. Abu Dawud dan lihat di Shahih Ibnu Majah: 2/328. 48 bahwa kematian lebih baik bagiku. Ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar aku takut 
kepada-Mu dalam keadaan sembunyi (sepi) atau 
ramai. Aku mohon kepada-Mu, agar dapat berpegang 
dengan kalimat hak di waktu rela atau marah. Aku 
minta kepada-Mu, agar aku bisa melaksanakan 
kesederhanaan dalam keadaan kaya atau fakir, aku 
mohon kepada-Mu agar diberi nikmat gang tidak akan 
habis dan aku minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk 
mata gang tak terputus. Aku mohon kepada-Mu agar 
aku dapat rela setelah qadha'-Mu (turun pada 
kehidupanku). Aku mohon kepada-Mu, kehidupan 
gang mengenangkan setelah aku meninggal dunia. 
Aku mohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah- 
Mu, rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan gang 
membahagakan dan fitnah gang mengesatkan. Ya 
Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah 
kami sebagai penunjuk jalan (lurus) gang memperoleh 
bimbingan dari-Mu. " 7g 

e^- 1 d J^*- 5 1 ^ \y£=> 4-J f4i f4i 

63. "Ya Allah! Sesungguhnga aku mohon kepada- 
Mu, ga Allah! Dengan bersaksi bahwa Engkau adalah 
Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal tidak 
membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh 
kepada-Mu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, 79. HR. An-Nasai: 3/54-55 dan Ahmad: 4/364. Dinyatakan oleh Al- 
Albani shahih dalam Shahih An-Nasai: 1/281. 49 tidak ada seorang pun yang menyamai-Mu, aku 
mohon kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosaku. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang. " 80 

V oTjikj c^T VI iJI V lu^JI ^ ^UtLT L4i Jiiii -11 

J>L*JI I J Li ^jVlj till jUluJI £JJLj Li <^>ll*JI <tiil <-^£>-<i 

.jlill cdj J^tj Sj£*JI iiiltlut ^jI jLjlja Li l^>. Li <^l3^=vij 

64. "Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu. 
Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tiada Tuhan 
(yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Mu, Maha Pemberi nikmat, Pencipta 
langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai 
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai 
Tuhan Yang Hidup, wahai Tuhan yang mengurusi 
segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa Neraka. " 81 

jtJA cSi vi iJi v cSi 'M j£&t °JL li&J \£\ -10 

. jlswT (yt£= 4J fJj JlJjj fJ'j JlIj Ij JlII JulaJI 

65. "Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan 
bersaksi, bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan 
(yang berhak disembah) kecuali Engkau, Maha Esa, 
tidak membutuhkan sesuatu tapi segala sesuatu butuh 80 . HR. An-Nasai, lafadz hadits menurut riwayatnya: 3/52 dan Ahmad: 
4/338. Dinyatakan Al-Albani shahih dalam Shahih An-Nasai: 1/280. 
si. HR. Seluruh penyusun As-Sunan. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/329. 50 kepada-Mu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, 
tidak seorang pun yang menyamai-Nya. " 82 66. "Aku minta ampun kepada Allah "(dibaca tiga 
kali), " Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan 
dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai 
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia ". 83 67. "Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya 
Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya 
Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang 
Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi 82. HR. Abu Dawud: 2/62. At-Tirmidzi: 5/515, Ibnu Majah: 2/1267, 
Ahmad: 5/360, lihat Shahih Ibnu Majah: 2/329 dan Shahih At- 
Tirmidzi: 3/163. 

83. Muslim: 1/414. 25 DZIKIR SELESAI SHALAT 

51 apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tiada 
berguna untuk menyelamatkan ancaman dari-Mu 84 

£j ju^JI 4J} <d&JI 4J <4J V i'akj ill I VI 4JJ V .1A 

V} <iiJI VJ 4Jj V Sji Vj -S^ i^L*^Jc 

ill I VI 4JI V .^l^JI il^ll 4J} ^Jj ^ «il5l VI ju^ 

68. "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Tidak ada day a dan kekuatan kecuali 
(dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali 
kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan 
yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, 
sekalipun orang-orang kafir membencinya ". 85 

4JI V f ^kJ iiJIj <4JJ 'j^JIj <4jbl plV/,,, A\ 

*S*= J*'$*3 JLo^JI 4Jj ^1 4J <4J V ijLkj ilil VI 

69. "Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Allah 
Maha Besar " (di-baca 33 kali), "Tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah semata, tidak ada 84. Bukhari: 1/225, Muslim: 1/414. 
as. Muslim: 1/415. sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian 
dan Dia berkuasa atas segala sesuatu ". 86 sf; c; j^ii s i; j& ^% g£ c4» >i ^ feVf 4 71. "Allah, tidak ada Tuhan (gang berhak disembah), 
melainkan Dia gang hidup kekal, lagi terus menerus 86 . Muslim: 1/418, "Siapa yang mengucapkannya selesai shalat, Aku 
(Allah) ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di 
lautan". 

87. Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8, ketiga surat tersebut 
disebut juga "Al Mu'awwizaat", lihat Fathul baari: 9/62. 40^3 j 70. Dibaca setiap selesai shalat fardhu'. 87 
53 mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa 
seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di 
hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar". 88 

(jr ^4 J«Vll 4J} il&l 4J <4J V i'jk} 4h\ V| 4JI V .VY 

<_!jil,1 aUla Julj tlilj-a j-^c) jJJuS £<_ 3 -"' (J^= Lr^ 1 J-*J 

72."Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 
kerajaan, bagi-Nya pujian, Dia Menghidupkan dan 
Mematikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu", 
Dibaca sepuluh kali setelah shalat Maghrib dan 
Subuh. 89 

>ui} < LS* * L^ti uU Imlj J>\ J^Li -vr 3 . "Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang 
menghalanginya masuk surga kecuali kematian", Nasa'i dalam Amalul 
Yaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al Albani 
dalam Shahih Jami': 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no. 
972. 

3. HR. Tirmidzi: 5/515, Ahmad: 4/227, lihat takhrijnya dalam Zadul 
Ma'aad: 1/300. 'ZUml'TKadim 54 73. "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
ilmu gang bermanfaat, rezki gang baik dan amal gang 
diterima " . Diucapkan setelah salam khusus shalat 
Subuh. 90 

26 

DO'A SHALAT ISTIKHARAH 

(jjs tilltlutj i i-lljj Jl2j dJjjLfl fc i-utj < d-LjLtJ dij-tieTLi-ul ^1 ^JJI .VI 
<<£ *-^P* (jttJ J^'j 4 -^ t Cr^J-^'j Lr^ ^ j-us^ — 

74. "Ya Allah, sesungguhnga aku minta pilihan gang 
tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu, dan 
aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi 
persoalanku) dengan ke-Maha Kuasaan-Mu. Aku 
mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu gang 
Maha Agung, sesungguhnga Engkau Maha Kuasa, 
sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang 
aku tidak mengetahuinga dan Engkau adalah Maha 90 . Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 dan 
Majmauzzawa'id: 10/111. Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau 
mengetahui bahwa urusan ini (disebutkan 
masalahnya) lebih baik dalam agamaku, dan 
akibatnya terhadap diriku -atau Nabi M bersabda "di 
dunia atau di akhirat"- takdirkanlah untukku, 
mudahkan-lah jalannya, kemudian berilah berkah. 
Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa 
persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, 
perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka 
singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku 
daripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimana 
saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan- 
Mu kepadaku " 

Tidak akan menyesal bagi orang yang beristikharah 
kepada Sang Pencipta dan bermusyawarah kepada 
Makhluk-Nya yang beriman dan berhati-hati dalam 
menangani persoalan. Allah M berfirman: "...Dan bermusyawarahlah kepada mereka (para 
shahabat) dalam urusan itu. Bila kamu telah 
membulatkan tekad, bertawakkal-lah kepada Allah". 
(QS. Ali Imran: 159). 91 91 . Jabir bin Abdullah 4fe berkata: "Adalah Rasulullah mengajarkan kami 
(do'a) Istikharah dalam semua urusan sebagaimana dia mengajarkan 
56 27 

DZIKIR PAGI DAN PETANG 

♦ Dari Anas 4* dengan jalan Marfu': "Sungguh aku 
duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada 
Allah M dari shalat Shubuh hingga terbit matahari 
lebih aku sukai dari memerdekakan empat orang 
keturunan Ismail, dan sungguh aku duduk bersama 
suatu kaum yang berdzikir kepada Allah M dari Shalat 
Ashar hingga terbenam matahari lebih aku sukai dari 
memerdekakan empat (orang budak) ", 92 
75."Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), 
melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi. 
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa 

kami surat dalam Al Qur'an, beliau bersabda: "Jika salah seorang 
kamu sedang mengalami permasalahan maka shalatlah dua raka'at 
selain shalat fardhu, kemudian bacalah:(do'a istikharah)" Bukhari: 
7/162. 

92 . HR.Abu Daud, no. 3667, dihasankan oleh Al Albani, Shahih Abu 
Daud: 2/698. 57 seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada 
dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa herat 
memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar". 93 
76. "Siapa yang membacanya (surah Al Ikhlas, 
surah Al Falaq dan surah An Nas), tiga kali setiap pagi 
dan petang maka dicukup-kan baginya dari segala 
sesuatu ". 94 93 . "Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang 
menghalanginya masuk surga kecuali kematian", Nasa'i dalam Amalul 
Yaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al Albani 
dalam Shahih Jami': 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no. 
972. 

94. H.R; Abu Daud: 4/322, Tirmidzi: 5/567. Lihat Shahih Tirmidzi: 
3/182. 58 v i akj ill i h\ 4ji v ^ii/jL^Jij 4i iitii y^t} nv.'^T .vv 

<_Jj <JJJL9 £^-£1 (jylc. ^Aj JUreJI tilLjl 4J <4J 

La j_cu jjjfl iiL J I J oJuu La j_p- J j»JjJI I Jul La j_p- dJLSLul 
gJJ-uJ <(Jrn^-lll tlL <— 1J <0jL*J La I j-ll ^^ii 

J-liJI jllll JLC. (jjfl liL <_JJ <jj^=JI 

77 '."Kami telah memasuki waktu pagi, kerajaan 
milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan 
gang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nga. Bagi-Nga kerajaan dan bagi- 
Nga pujian. Dia-lah gang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnga. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan 
kejahatan sesudahnga. Wahai Tuhan-ku, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan 
di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada- 
Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur". 95 

(Jika sore hari kalimat j^fdiganti ^LA, kalimat 
diganti iLui) 

liLJ jj Cjj-aj tiLj 1 Litcj tiLj < 1 'tun a] tiLj i liseluat lih ^ill .VA 
as . H.R; Muslim: 4/2088. 59 78. "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 
kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan 
pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan 
rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan 
kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan 
(bagi semua makhluk)". 96 

Pada sore hari membaca: 

tix 3 ^aii IjIj ^/.sK Ciit vi 4J1 v ^3 ^ 

Cjj? VI cjjjJlII j^asj V 4jI^ ^ j^L^ (jr^i Lr^ 2, ^ ^ - V j 

79. "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan 
gang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah 
gang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku 
akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan gang aku 
perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku 
mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah dosaku. 
Sesungguhnga tiada gang dapat mengampuni dosa 
kecuali Engkau ". 

"Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore 
hari, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk 
syurga, demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari". 97 96. Tirmidzi: 5/466. Shahih Tirmidzi: 3/142. 

97. HR. Bukhari: 7/150. 60 < dJLlijX. a£as>. J $ Ij ill J g u,il <Ci*r jinl ^1 ^ill .A * 

V olakj o5T VI 4Jj V iJJI oil ^dl uluk gj^} W^j&s 

80. "Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi 
bersaksi kepada-Mu, malaikat gang memikul 'Arasy- 
Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, 
sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan 
gang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu". 

Dibaca empat kali di waktu pagi dan petang, jika 
sore hari diganti menjadi: oVuiat ^1 j^UI 

"Siapa gang membacanya setiap pagi dan petang 
sebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari api 
neraka". 98 V <-djL».j dluLfik liiSla . JL>-L jt <L*ju {ja ^ ^ill .A) 

81. "Ya Allah, nikmat gang kuterima atau diterima 
oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini i. HR. Abu Daud: 4/317, Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, no. 1201, 
Nasa'i dalam Amalul yaumi wallailati, no. 9, Ibnu Sunny, no. 70, 
sanad Abu Daud dan Nasa'i dihasankan oleh Syeikh Bin Baaz dalam 
Tuhfatul Akhyar, hal. 23. 61 adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi- 
Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan 
syukur (dari seluruh makhluk-Mu)". 

"Barang siapa gang membacanya di pagi had, 
maka sungguh ia telah bersyukur pada had itu. 
Barang siapa gang membacanya di sore had, maka ia 
sungguh telah bersyukur pada malam itu". 99 

.(pt oil V} 4J1 V i J&\ l_>1jl£. ^ 4? < 

82. "Ya Allah, selamatkan tubuh-ku (dad penyakit 
dan gang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan 
pendengaranku (dad penyakit dan maksiat atau 
sesuatu gang tidak aku inginkan). Ya Allah, 
selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (gang berhak 
disembah) kecuali Engkau. Ya Allah!, Sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dad kekufuran dan 
kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dad siksa 
kubur, tiada Tuhan (gang berhak disembah) kecuali 
Engkau". Dibaca tiga kali di waktu pagi dan petang. 100 ". HR. Abu Dawud: 4/318, Nasa'i dalam 'amalul yaumi wallailati; no: 7 
hal: 137, Ibnu Sunni, no: 41 hal: 23, Ibnu Hibban, dalam Al Mawarid, 
no: 2361. Syeikh Bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa sanad 
hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul Akhyar, hal: 24. 

100. H.R; Abu Daud: 4/324, Ahmad: /42, Nasa'i dalam Amalulyaumi 
Wallailati no. 22, hal. 146, Ibnu Sunni no. 69, hal. 35, Bukhari dalam 
Adabul mufrad. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menyatakan 
sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, hal. 26. 62 v 4L1 ;..°,;-w .at 

83. "Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada 
Tuhan (gang berhak disembah) kecuali Dia. Kepada- 
Nga aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan 'Arasg 
gang Agung "J 01 

^Vl} I^jJI ^ instil} ^Jl IdJtluT ^1 ^1 .Ai 

84. "Ya Allah, sesungguhnga aku mohon kepada-Mu 
ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya 
Allah sesungguhnga aku mohon kepada-Mu ampunan 
dan keselamatan: dalam agamaku, (kehidupan) 
duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah 
auratku (aib dan sesuatu gang tidak lagak di lihat 
orang lain) dan berilah ketentraman di hatiku. Ya 
Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, 
kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan 
kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaga dari 
bawahku". 102 101 . HR. Ibnu Sunni dalam kitab 'Amalul yaumi Wallailati, no. 72, hal. 
37, Abu Dawud: 4/321 dan sanad haditsnya baik. 

102. HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332 63 <J^3 <_JJ 'O^aj^'j CiljVmtl jlal^ Sjl /nitlj (-cJtJI ^li. ^iJI .AO 
<CrM1 ^ tiL <CuM VI 4J1 V £)t JL^llt ti^alLsj £^_<i 

jt tUjjji ( jjuoij Lr Ic. Latest <4^=j_«1j (j UalAl l j_<1 j^aj 

85. "Ya Allah, Yang Maha Mengetahui gang ghaib 
dan gang ngata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan 
bumi, Tuhan segala sesuatu gang merajainga. Aku 
bersaksi bahwa tiada tuhan gang berhak disembah 
kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan diriku, setan dan bala tentaranga, atau aku 
menjalankan kejelekan terhadap diriku atau 
mendorong orang Islam padanga" . 103 

■ (pi J-a fJfituW ^LxloJI 

86. "Dengan nama Allah gang bila disebut, segala 
sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaga. 
Dialah Yang Maha Mengetahui". Dibaca tiga kali. 104 

Cj^Ij) !§g Lyj JU r cQjj < Lbp ^^LjjVLjj < Ljj ^JlILj Cxjjlcj .AV 103. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142. 

104. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332. 64 87. "Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam 
sebagai agama-(ku) dan Muhammad M sebagai nabi- 
(ku)". Diucapkan tiga kali. 

"Siapa gang membacanga tiga kali saat pagi dan 
petang tiga kali, maka Allah pasti akan meridhainga 
pada hari kiamat". 105 

88. "Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, 
dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah 
segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan 
(semua urusan) terhadap diriku walau sekejap 
mata". 106 

ijrJi tiL Jft^-tj ttfljLAj <<d^=jjj ta JJh*3 ^J-^J <<t s e T t^ 

oJuu La j 4_tiS La 

89. "Kami di waktu pagi, sedang kerajaan milik 
Allah, Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnga 
aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, 
pembuka (rahmat) pertolongan, cahaga, berkah, dan 
petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepada-Mu dari 105 . HR. Ahmad 4/337, Nasa'i dalam Amalulyaumi Wallailati no. 4, Ibnu 
Sunni no. 68, Abu Dawud: 4/418, Tirmidzi: 5/465. Ibnu Baaz 
rahimahullah menyatakan hadits ini hasan dalam Tuhfatul Akhyar. 

106 . Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Dzahabi 1/545. 
Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/273 65 kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatan 
sesudahnya". 107 

90. "Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, 
kalimat ikhlas, agama nabi kita, Muhammad 0 dan 
agama ayah kami, Ibrahim msi, yang berdiri di atas 
jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang- 
orang musyrik" 108 

.(aj-a a) 0 JLq-SCJJ ^ill (jl "*■ \ i n .W 

91. "Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya)". 
Dibaca seratus kali. 109 

.( J uik= 1 1 jjf. sJljswIj jl cUlj^s j-<l£.) JJJ^ ^(j-" (J^= Lr^ 1 

92. "Dibaca sepuluh kali atau sekali saja saat 
malas". 110 107 . H.R; Abu Dawud 4/322, sanadnya dihasankan oleh Syu'aib dan 
Abdul Qadir Arna'uth dalam Tahqiq Zaadulma'aad: 2/273. 

los.HR. Ahmad: 3/406-407, 5/123. Lihat Shahihul Jami; 4/290. juga 
diriwayatkan di Amalul yaumi wallailati, no. 34. 

109 .H.R; Ahmad 3/406-407, Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi wallailati, 
no. 34. Lihat Shahih Jami': 4/209 'ZUml'TKadim 66 .(jtJJ-al I il Sj-a AjLl) JjJLS ^^Ic. 

93. "Dibaca seratus kali setiap pagi'. "Siapa yang 
membacanya setiap hari seratus kali, maka dia 
bagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan dicatat 
baginya seratus kebaikan, dihapus baginya seratus 
dosa, dan dia terpelihara dari setan hingga sore dan 
tidak ada seorangpun yang mendapatkan keutamaan 
seperti itu, kecuali seseorang yang mengamalkannya 
lebih banyak dari itu". 111 

4IJI rjl^llu .M 

94. "Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak 
makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat 
timbangan 'Arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan 
kalimat-Nya ". Dibaca tiga kali. 112 .(^L»t ftp 110 . HR. Nasa'i dalam Amalulyaumi wallailati, no. 24. Lihat Shahih 
Targhib dan Tarhib: 1/272, Tuhfatul Akhyar oleh Bin Baaz 
rahimahullah, hal. 44 dan lihat keutamaannya pada no. 255 

m . HR. Bukhari: 4/95 dan Muslim: 4/2071. 

ii2. HR. Muslim: 4/2090. 'ZUml'TKadim 67 95. "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
ilmu gang bermanfaat, rezki gang baik dan amal gang 
diterima". Dibaca pagi hari. 113 

96. "Dibaca seratus kali dalam sehari". 114 

97. Cf A/cu berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
gang sempurna dari kejahatan apa gang Dia 
ciptakan". Dibaca tiga kali pada sore hari. 

"Siapa gang membacanga pada sore hari tiga kali 
maka dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu" 

115 

98. "Ya Allah, (sampaikanlah) shalawat dan salam 
kepada Nabi kami MuhammadM' . Dibaca sepuluh 
kali. 113 . HR. Ibnu Sunny dalam 'Amalulyaumi wallailati, no. 54, Ibnu Majah, 
no. 925. Sanadnya dihasankan oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al 
Arna'uth dalam Tahqiq Zaadul Ma'aad: 2/375. 

114. HR. Bukhari dan Muslim: 4/2075. 

us. HR. Ahmad: 2/290, Nasa'i dalam Amalulyaumi wallailati, no. 590, 
Ibnu Sunny, no. 68. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/187, Shahih Ibnu 
Majah: 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45. "Siapa gang bershaiawat kepadaku saat pagi 
sepuluh kali, dan sore sepuluh kali, maka dia akan 
mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat". 116 116 . Diriwayatkan oleh Thabrani melalaui dua sanad, salah satunya 
baik, lihat Majma'uzzawa'id: 10/120 dan Shahih Targhib dan Tarhib: 
1/273. 69 28 

DZIKIR MENJELANG TIDUR 

$ o-ip^ ^ 0 ^ 0 *0 
Lsj 4^ij ^ c^j tj^ ^lui^i Ca c^j ^1^4 

pl^a djUS Ldfj <^J <*>^Vd^3^ 

99. "Kedua telapak tangannya disatukan lalu 
membaca: Surat Al Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 
Kemudian dengan dua tapak tangannya, beliau 
mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. 
Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. 
Dilakukan tiga kali". 117 117. H.R; Bukhari: 9/62, Fathul baari, Muslim: 4/1723. 70 c>^lli\ j. £ i ijlfe Sf fjift ^JT ^ "St >ti ^ • • 

ji^ili £j -»-f^ ^ ^ ^ cf^ ^ <>■ <j?-^~ <i 

100."Siapa yang membacanya (ayat Kursi) saat 
hendak tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada 
dalam perlindungan Allah dan tidak didekati setan 
hingga pagi hari". 118 
101. "Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang 
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan 
rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak 
membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang us . H.R; Bukhari, Fathul baari: 4/487. 71 lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: 
"Kami dengar dan kami ta'at". (Mereka berdo'a): 
"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau- 
lah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) gang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) gang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban gang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
gang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa gang tak sanggup 
kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah 
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 
maka tolonglah kami terhadap kaum gang kafif. (QS. 
Al Baqarah: 285-286). 

"Siapa yang membaca kedua ayat tersebut, maka 
keduanya akan mencukupinya". 119 

i^jt n <\s uut] (jl^ <4jt^jl <-djj ijjj 'ty Clslus j iiLa mb .) * Y 

102. "Dengan menyebut nama-Mu wahai Tuhanku, 
aku merebahkan tubuhku. Jika Engkau hendak 
menahan jiwaku (mencabut nyawaku) maka 
kasihanilah, dan jika Engkau biarkan (hidup) maka 119 . HR. Bukhari, Fathulbaari: 9/94, Muslim: 1/554. 72 jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba- 
Mu gang shaleh". 120 

1 1 rt>lj*r aj Ifl'lVfl til! i LaL&jj CjjI j nrt't Cirtl*»> liJjt ^ill . ^ * V 

103. "Ya Allah, Sesungguhnga Engkau menciptakan 
diriku, dan Engkaulah gang akan mematikannga. Mati 
dan hidupnga hanga milik-Mu. Apabila Engkau 
menghidupkannga, maka peliharalah ia. Apabila 
Engkau mematikannga, maka ampunilah ia. Ya Allah, 
sesungguhnga aku mohon kepada-Mu 
keselamatan" . 121 

(pl>* cdjllc. CiJuj tiJjfjLc. ^ . \ ♦ i 

104. "Ya Allah, lindungilah aku (dari) azab-Mu pada 
hari Engkau bangkitkan hamba-bamba-Mu" . Dibaca 
tigakali.!22 

llkfj i s \fi\ »L . ^ ♦ 0 

105. "Dengan nama-Mu, ga Allah, aku mati dan 
hidup". 123 120 . HR. Bukhari: 11/126, Muslim: 4/2084. 

121 . Muslim: /2083, Ahmad dengan lafaz yang sama: 2/79, Ibnu Sunny 
dalam Amalulyaumi wallailati: no. 721. 

122. HR. Abu Dawud: 4/311. Lihat juga Shahih Tirmidzi: 3/143. 
m . HR. Bukhari, Fathul baari: 11/113, Muslim: 4/2083. 73 ililj (oy^hj luVtlj (<jrt3>l3j ISMS) 4LI QlVm< .1 ^ 

106. "Membaca Subhanallah 33x, AlHamdulillah 
33x, Allahu Akbar 33x". "Siapa yang membacanya 
saat hendak tidur, maka hal itu lebih baik baginya 
dari (memiliki) seorang pembantu". 124 

<_jjj l-^J fcittl j_)ij_kJI <-JjJ 1 nt I till j «i 1 n tl ^ (jltl . ^ * V 

<j_1*jVIj si jj-iii <^j_1j|j <_(_scJi ^Ji_k < <i j-ka 

j«»_$l]l .^jlj-oUb JL^Tcujf ^^_<i J-ka j_<i iiL J^lt tjjl^AJIj 
< <-i!jL)LJ (j.iljl' 0 ) J-j^^l < *(_,-iii ' Mlj^l (j.njl* 0 ) JjVl ojI 

l_)ia£l < #-(_5-iiu tiijJJ (J.imI 18 ) (jiaLlJI Coj|_j < f-i^jut lilla^a (j.njfo jjtLlaJI 

.jJLitl jj^a Ljj(jC.1j (jJJ-tl Lie. 

107. "Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 
tujuh, Tuhan yang menguasai Arasy yang agung, 
Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang 
membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, 
Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan 
Furqan (Al Qur'an). Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang 
ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, 
sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 
terakhir setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah 
yang dzahir, diatas-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah 124.HR. Bukhari dalam Fathul baari: 7/71, Muslim: 4/2091. 'ZUml'TKadim 74 yang batin, di bawah-Mu tidak ada sesuatu, lunasilah 
hutang kami dan berilah kami kekayaan hingga kami 
terlepas dari kefakiran". 125 

p^'o (LjIjIj < LjLflk=j <IjLs1oj HVtLl (_$jdl Jj jL*j*JI ,\»A 

108."SegaZa pu/'i hanya bagi Allah Yang telah 
memberi kami makan dan memberi kami minum, 
mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh. 
Betapa banyak orang yang tidak memiliki siapa yang 
mencukupinya dan memberinya tempat berteduh". 126 

<_jj < o^jVl j Cil j«i futl jlaL^ All j (_(_>■«■? I pJLc. p-$UI . \ * ^ 
j_<1 ^8 Jj_C.t Cxjf VI 4-JI V £)t JL^ °m<? <4_^=4Lsj fcr^ 1 (J-^= 

< Uj_uj ^ 11 rt* (_3jia! (jlj < <L^=j_iIiJ (jl t-IJ Viitl j_ili jjjflj f^LjajLi 109. "Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan 
bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Aku 
bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah 
kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, atau aku 
menjalankan kejelekan terhadap diriku atau 12s. HR. Muslim: 4/2084. 
126 . HR. Muslim: 4/2085. 75 mendorong orang Islam padanya". 127 

oS&l « ju (jJJI J£j ^ SakloJI Jj>«j j>flJ • ^ • 

110. "Membaca surah As-Sajadah dan Tabarak'. 128 

C^>.JJ "-^i l£>^ C^usjij "-^i Cr*"^ C,\\i« 

IsJba V <<-dlll "-^1 L5j4^> ^tkJfj <<-dlll c^-J 

C<\ i iijl 

111. "Yd Allah, aku menyerahkan diriku kepada- 
Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku 
menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku merehahkan 
punggungku kepada-Mu. Karena senang (mendapat 
rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan-Mu). Tidak ada 
tempat perlindungan dan penyelamatan dari 
(ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku heriman pada 
kitab gang telah Engkau turunkan (melalui malaikat) 
dan (kebenaran) nabi-Mu gang Engkau utus". 

Rasulullah §> bersabda kepada orang yang 
membacanya menjelang tidur: "Jika engkau 
meninggal, engkau meninggal dalam keadaan 
fitrah".^ 127. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142. 

128 . HR. Tirmidzi dan Nasa'i. Lihat Shahih Jami': 4/255. 
m . HR. Bukhari, Fathul baari: 11/113, Muslim: 4/2081. 76 29 

DO A JIKA TERBANGUN PADA MALAM HARI 

112. "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa, Tuhan 
langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha 
Mulia lagi Maha Pengampun". 

Do 'a diatas dibaca jika membolak-balikkan tubuh 
pada malam hari. i30 

30 

DO A APABILA ADA YANG MENAKUTKAN DALAM 
TIDUR 

113. "A/cu berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dart kemarahan, siksaan dan kejahatan 
hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan serta 
jangan sampai setan mendatangiku". 131 13 °. Riwayat Hakim, dishahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi 
1/540, An Nasa'i dalam Amalulyaumi wallailati, Ibnu Sunni. Lihat 
Shahihul Jami': 4/213. 

i3i. HR. Abu Dawud: 4/12. Shahih Tirmidz:i 3/ 171. 11 31 

APA YANG DILAKUKAN JIKA BERMIMPI BURUK 

.tiiJi jljt (jl u \ > ^-ij ^>2j ♦ 
114. Lakukan hal-hal berikut: 

• Meniup (seperti meludah) tiga kali. 

• Berlindung kepada Allah dari setan dan dari 
keburukan apa yang dia mimpikan. 

• Tidak menceritakannya kepada siapapun. 

• Merubah posisinya dari yang semula. 

• Bangun dan shalat, jika dia menghendaki . 132 '-. Lihat Shahih Muslim: 4/1772-1773. 78 32 

DO'A QUNUT WITIR 

116. "Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana 
orang-orang gang Engkau beri petunjuk, berilah aku 
perlindungan (dari pengakit) sebagaimana orang gang 
telah Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana 
orang gang telah Engkau urus. Berilah berkah apa 
gang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari 
kejelekan apa gang Engkau tetapkan. Sesungguhnga 
Engkau gang menjatuhkan qadha' (ketetapan), dan 
tidak ada orang gang memberikan hukuman kepada- 
Mu. Sesungguhnga orang gang Engkau cintai tidak 
akan hina dan orang gang Engkau musuhi tidak akan 
mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan 
Engkau Maha Tinggi". 133 133 . Ashhabussunan, Ahmad Darimi, Hakim dan Baihaqi. Di antara dua 
kurung menurut riwayat Baihaqi. Lihat Shahih Tirmidzi 1 / 144, 
Shahih Ibnu Majah: 1/194 dan Irwa'ulghalil oleh Al Albani: 2/172. 79 I'Lnrtl (Jf lC 

117. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
dengan keridha'an-Mu dad kemurkaan-Mu, dan 
dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak 
membatasi untuk memuji-Mu. Engkau adalah 
sebagaimana gang Engkau sanjungkan kepada diri- 
Mu sendiri". 134 

i >A»*ij ^ »■■■*' liLiljj t ' se ■ ujj (jilaJ lillj < JL±*j ^dLI ^111 . *t *1 A 

< j-iseJI i^ljlf ( _ y Zijj < ciJj rti" i d*i j ti^lijt'iiiM d] ^ill 
■lLIj (i^-tJ ^lsej j < till ^i^V* j < <">*J-J J < cllj j 

118. "Ya Allah, sesungguhnya kami menyembah- 
Mu, kepada-Mu kami shalat dan sujud, kepada-Mu 
kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan 
rahmat-Mu, kami takut akan siksa-Mu, sesungguhnya 
siksaan-Mu akan menimpa orang-orang gang kafir. Ya 
Allah, kami mohon pertolongan dan ampunan kepada- 
Mu. Kami memuji kebaikan-Mu, kami beriman kepada- 134 . Ashabus sunan dan Imam Ahmad. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/180, 
Shahih Ibnu Majah: 1 / 194, serta kitab Irwa'ul Ghalil: 2/175. 80 Mu, kami tunduk (pada ajaran-Mu) dan kami berlepas 
diri dari orang-orang gang kufur kepada-Mu". 135 33 

DZIKIR SETELAH SALAM SHALAT WITIR 

119. "Maha suci (Engkau Ya Allah), Raja Yang 
Maha suci, Tuhan-nga para malaikat dan malaikat 
Jibril " 

Dibaca tiga kali dan yang ketiganya dikeraskan 
serta dipanjangkan suaranya dengan berkata: 

"Tuhan-nya para malaikat dan malaikat Jibril". 136 135 . Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra, sanadnya shahih: 2/211, 
Syeikh Al Albani menshahihkannya dalam Irwa'ul Ghalil: 2/170, 
hadits ini mauquf pada Umar 

136 . Riwayat Nasal: 3/244, Daruqutni. Tambahannya terdapat dalam 
riwayat Daruqutni: 2/31 dan sanadnya shahih. Lihat Zadul Ma'ad: 
tahqiq Syu'aib dan Abdul Qadir Al Arna'uth: 1 /377. 81 34 

DO'A SAAT GUNDAH DAN BERDUKA 

jjjfl I Jus* I 4"<;lr J I tiiLLi^a 4jJj_il jl ..A* <j Cm<i i » < till 

•Cr^A V^AJJ 'Crjj^ ^3 ''d^ fr^ 

120. "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba- 
Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-ubunku (nasib-ku) ada 
di tangan-Mu, telah lalu hukum-Mu atasku, adil 
ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan 
perantara semua nama milik-Mu gang Engkau 
namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab- 
Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, 
atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu. 
Jadikanlah Al Qur'an sebagai penawar hatiku, cahaya 
dalam dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh 
kesahku". 137 

121. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari 137. HR. Ahmad: 1/391, dishahihkan oleh Al Al Bani. 82 kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan 
penakut, dari cengkraman utang dan laki-laki gang 
menindas-(ku)". 138 

35 

DO'A UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM 

Lj ill I VI 4JI V ^J^\ ill I VI 4J| V .UY 

(jijjJI <_jjj o^jVl <_jjj cjIjx1<JI VI ill V <^jt^ttl 

122. "Tiada Tuhan gang berhak disembah selain 
Allah, Yang Maha Agung dan Maha Lembut, Tiada 
Tuhan gang berhak disembah selain Allah, Tuhan 
'Arasg gang agung. Tiada Tuhan gang berhak 
disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan 
Tuhan 'Arasg gang mulia". 139 

i(jjuc ^h^u ^1 u j\fS >U jsJj] tilfukj jk^UI .>YV 

oil vi 4ji v 1 4ik= ^b, 

123. "Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, 
janganlah Engkau serahkan (segala urusanku) kepada 
diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala 
urusanku, tiada Tuhan gang berhak disembah selain 
Engkau". 140 138 . HR. Bukhari: 7/158, "Adalah Rasulullah banyak (membaca) doa ini, 
lihat Bukhari dalam Fathul baari: 1 1/ 173. 

139. HR. Bukhari: 7/154 dan Muslim: 4/2092. 

140. HR. Abu Dawud: 4/324, Ahmad: 5/42, Shahih Abu Dawud: 3/959. 83 124. "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, Maha suci Engk.au, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang dzalim". 141 

1512, 4j «4>1M V J>j ill I ill I .Uo 

125. "Allah, Allah adalah Tuhan-ku, aku sedikitpun 
tidak menyekutukan-Nya". 142 

36 

DO'A SAAT BERTEMU MUSUH DAN PENGUASA 

.pJbjjjJjj (j-a liL ijAJJ ^Jfcj^*J ^ LlUjtJeJ ill ^ill . \ Yl 

126. "Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan 
Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak 
berdaya) dan aku berlindung dari keburukan 
mereka. " 143 

<(Jj^ual tii-JJ <(Jj^>-l dJL <(^j_»jL<aj CjjIj i i^£A <^f OjI . ^ YV 

127. "Ya Allah, Engkau adalah lenganku 

141 . HR. Tirmidzi: 5/529 dan riwayat Hakim yang disetujui dan 
dishahihkan oleh Dzahabi: 1/505. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/168. 

142. HR. Abu Dawud: 2/87, Shahih Ibnu Majah: 2/335. 

143 . HR. Abu Dawud: 2/89, dishahihkan oleh Hakim dan disetujui 
Dzahabi: 2/142. 84 (pertolongan-Mu yang ku-utamakan dalam 
menghadapi lawanku). Engkau adalah Pembela-ku. 
Dengan pertolongan-Mu aku berputar-putar, dengan 
pertolongan-Mu aku menyergap dan dengan 
pertolongan-Mu aku berperang". 144 

iiJI lV.'„.^.UA 

128. "Cukup bagi kami Allah sebaik-baik 
pelindung". 145 37 

DO'A SAAT TAKUT MENGHADAPI PENGUASA 
DZALIM 

.oSt Vj 4JI V} * ^JjIj5 ^} t Idjlk >■ < jt f4k 

129. "Ya AZZa/a, Tuhan langit dan bumi, Tuhan 
'Arasy yang agung, jadilah pendampingku dari fulan 
bin fulan dan kelompoknya dari makhluk-Mu, (agar) 
tidak ada seorangpun dari mereka berlaku sewenang- 
wenang terhadapku atau melampaui batas, 
pembelaan-Mu amatlah besar, pujian terhadap-Mu 144 . HR. Abu Dawud: 3/42, Tirmidzi: 5/572, lihat Shahih Tirmidzi 
3/183. 

145 . HR. Bukhari: 5/172. 85 amatlah agung, dan tiada Tuhan gang berhak 
disembah selain Engkau". 146 

jILji pi^laJi jiLu^ai ^ vj 4ji v ^jJi ->j^ «>»Mj 

Ldj_j£. 4JI Vj d'lqml tdjljJJ <L*]jL>. jxj tdjlJu Ji. <^Jfcj_»l 

130."AZZa/a Ma/aa besar, Allah lebih mulia dari 
seluruh makhluk-Nga, Allah lebih mulia dari apa gang 
aku takuti, aku berindung kepada Allah gang tiada 
Tuhan gang berhak disembah selain Dia, Yang 
mengendalikan tujuh langit hingga tidak runtuh ke 
bumi kecuali denga izin-Nga dari kejahatan hamba-Mu 
fulan dan bala tentaranga serta pendukung- 
pendukungnga dari golongan jin dan manusia. Ya 
Allah, jadilah pendampingku terjauhkan dari 
keburukan mereka, pujian terhadap-Mu amatlah 
agung, perlindungan-Mu amatlah besar, Maha suci 
nama-Mu dan tiada Tuhan gang berhak disembah 
selain diri-Mu ". 147 we. HR. Bukhari dalam Adab Al Mufrad, no. 707. 

147. HR. Bukhari dan Al Adabul Mufrad, no. 708, dishahihkan Al Albani 
dan Shahih Al Adabul Mufrad, no. 546. 86 38 

DO'A ATAS MUSUH 

131. "Ya Allah yang menurunkan kitab, Maha cepat 
perhitungan-Nya, hancurkanlah pasukan-pasukan (musuh), 
Ya Allah kalahkanlah mereka dan goyahkanlah mereka". i4S 

39 

DO'A SAAT TAKUT TERHADAP SUATU 
KAUM/KELOMPOK 

c uA L*j w/i^ l ^iJI . ^ YY 

132. "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan 
apa yang Engkau kehendaki". 149 "a. HR. Muslim 3/1362. 
149 . HR. Muslim 4/2300. 87 40 

DO'A BAGI YANG MENGALAMI KERAGUAN DALAM 
IMAN 

.dug 1 s \ lu \\ f ^ j" *'JJ) <UJlj jjt'rnj . \ TV 

133. Berlindung kepada Allah M. Maka akan 
berhenti dari keraguannya. 150 

■4lmjj 4JULj C(-LaT t(JjJaj .^Ti 

134. Membaca: "A/cu beriman kepada Allah dan 
para Rasul-Nya". 151 

$i, % £Vf ji ^ : Jl^ 4J^ ato 

135. Membaca firman Allah M: "Dialah Yang awal 
dan Dialah yang akhir, Dialah Yang nyata dan Dialah 
gang tersembunyi, dan Dia mengetahui terhadap 
segala sesuatu". 152 iso. HR. Bukhari /Fathul baari: 6/336, Muslim: 1/120. 
isi. HR. Muslim: 1/119-120. 

152. Surat Al Hadid: 3, Abu Dawud: 4/329 dihasankan oleh Al Albani 
dalam Shahih Abu Dawud: 3/962 88 41 

DO'A AGAR DAPAT MELUNASI HUTANG 

°£c. iMj'^rt; tpj^fj ^Ij^*- O^ 1 ^41^^ plrt^-il jk^lJI 

136. "Ya Allah, cukupilah aku dengan (rezeki)-Mu 
yang halal (hingga aku terhindar) dari gang haram. 
Kayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu selain- 
Mu". 153 

137. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari keluh kesah dan kesedihan, dari 
kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan 
penakut, dari cengkraman hutang dan laki-laki yang 
menindas-(ku)". 154 

42 

DO'A SA'AT RAGU DALAM SHALAT DAN 
BACAANNYA 153. HR. Tirmidzi: 5/560, lihat Shahih Tirmidzi: 3/180. 

154 . HR. Bukhari: 7/158, "Adalah Rasulullah sering (membaca) doa ini, 
lihat Bukhari dalam Fathul baari: 1 1/ 173. 'ZUml'TKadim 89 137."Aku berlindung kepada Allah dari setan yang 
terkutuk " Lalu meludahlah kekiri tiga kali. 155 

43 

DO A ORANG YANG MENGALAMI KESULITAN 

oli ftj <jj^\ ojTj ^ .\n 

139. "Ya AZZah, tida/c ada i/ang mudah kecuali apa 
yang Engkau mudahkan dan tidak ada yang sulitjika 
Engkau menghendakinya kemudahan". 

44 

UCAPAN ORANG YANG MELAKUKAN DOSA 

140. "Setiap hamba yang melakukan perbuatan 
dosa, kemudian dia bersuci, lalu shalat dua raka'at, 
kemudian dia beristighfar, niscaya Allah mengampuni 
dosanya". 156 155 . Muslim: 4/1729, dari hadits Utsman bin Al Aash 4j, ia berkata: 
"Aku laksanakan hal itu, maka Allah menghilangkan (gangguan 
tersebut) dariku". 

156. HR. Abu Dawud: 2/86, Tirmidzi: 2/257 Shahih Abu Dawud: 1/283. 90 45 

DOA MENGUSIR SET AN DAN BISIKANNYA 

4J^ .\ i) 

141. "Berlindung kepada Allah darinya (dengan 
mengucapkan: "A'udzubillahi minasyyaitanir 
rajiim". 157 

ilttl.UY 

142. "Mengumandangkan adzan'. 158 

143. "Melakukan dzikir dan membaca Al 
Qur' an' ."Jang an jadikan rumahmu sebagai kuburan, 
sesungguhnya setan lari dari rumah gang didalamnya 
dibacakan surah Al Baqarah". 159 

Termasuk yang dapat mengusir setan adalah dzikir 
pagi dan petang, dzikir saat hendak dan bangun 
tidur, dzikir masuk dan keluar rumah, dzikir masuk 
dan keluar masjid, dan dzikir lainnya yang 
disyari'atkan. Seperti; membaca ayat kursi saat 157. HR. Abu Dawud: 1/206, Tirmidzi, lihat Shahih Tirmidzi: 1/77, lihat 
Surat Al Mu'minuun: 98-99. 

158. HR. Muslim: 1/291 dan Bukhari: 1/151. 

159 . HR. Muslim: 1/539. 91 hendak tidur, membaca dua ayat terakhir surah Al 
Baqarah dan lain-lain. 

46 

DO'A SAAT MENGALAMI SESUATU YANG TIDAK 
DIINGINKAN 

.'Ja* l\A Lj} Jjl jj! .Mi 

144. "Allah telah mentaqdirkannya dan apa yang 
Dia kehendaki Dia lakukan". 

"Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh 
Allah dari mu'min yang lemah dan semuanya baik. 
Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat 
bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan 
jangan lemah, jika menimpamu sesuatu hal, jangan 
katakan seandainya aku lakukan ini dan itu, akan 
tetapi katakanlah: "Allah telah mentaqdirkannya dan 
apa yang Dia kehendaki Dia lakukan", karena ucapan 
"seandainya" akan membuka (memberi peluang bagi) 
perbuatan setan". 160 16°. H.R; Muslim: 4/2052. 92 47 

UCAPAN BAGI ORANG YANG MENDAPATKAN 
KELAHIRAN DAN JAWABANNYA 

(LiaI^JI dj^zLta^ 11AI <_>jjfcjIcJI ^ till <dll <-djtj .Ho 

145. "Semoga Allah memberkahi-mu atas 
pemberiannya kepadamu, engkau layak bersyukur, 
(semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau diberi 
rezki berupa baktinya kepadamu". 

Bagi yang diberi ucapan selamat, ia membalasnya 
dengan mengucapkan: 

"Semoga Allah memberkahimu dan membalasmu 
dengan kebaikan dan engkau diberi rezki seperti itu 
danbalasanmu dilipatgandakan". 161 161 . Lihat Al Azkar An Nawawi, hal. 349, dan Shahihul Azkar oleh Salim 
Al Hilaly: 2/713. 93 48 

DO'A PERLINDUNGAN BAGI ANAK 

U^aJLj£.t :<jlluk]|j "^julsel\ JjJU ^ 5^' lI^O 
.3LaV <J^= (jjsj < <jliaj2u J^= jLallll Jlill cliLxlk=j 

146. Adalah Rasulullah #g berdo'a untuk 
perlindungan Hasan dan Husain, beliau berkata: 
"Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari 
setan, binatang yang berbisa dan 'ain yang 
menimpanya" . 162 162. HR. Bukhari, 4/119. 94 49 

DO'A KEPADA ORANG SAKIT 

iii i ^oij^o-t: v.uv 

147. "Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat 
dosamu bersih, Insya Allah". 163 

148. "Aku mohon kepada Allah gang Maha Mulia 
pemilik 'Arasg Yang Agung, agar Dia 
menyembuhkanmu". Dibaca tujuh kali. "Setiap hamba muslim yang mengunjungi orang 
sakit, yang belum datang ajalnya kemudian dia 
membaca: (do'a di atas) tujuh kali, maka (orang yang 
sakit tersebut) akan disembuhkan'V 64 163. HR. Bukhari: 10/118. 

164. Lihat Shahih Tirmidzi: 2/210 dan Shahih Jami': 5/180. 95 50 

KEUTAMAAN MENGUNJUNGI ORANG SAKIT 

cilia Ijdt 
.^rj <<-ij ^ilLa <_k!l 

149. Beliau (Rasulullah 1) bersabda: "Ji/ca 
seseorang berkunjung kepada saudaranya gang 
muslim (gang sedang menderita sakit), maka seakan- 
akan dia berjalan-jalan di sgurga hingga duduk. 
Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan 
deras. Apabila dia berkunjung di pagi hari maka tujuh 
puluh ribu malaikat mendo 'akan-nga agar mendapat 
rahmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung di 
sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat 
mendo 'akannga agar diberi rahmat hingga pagi hari". 

165 165. HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah: 1/244 dan 
Shahih Tirmidzi: 1/286. Ahmad Syakir menyatakan bahwa hadits 
tersebut adalah shahih. 96 51 

DO'A ORANG SAKIT YANG TIDAK BISA SEMBUH 

.^vi ji^jl c^tjf? i j~L^^3 ij ^ ° * 

150. "Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku dan pertemukan aku dengan teman yang 
tinggi derajatnya (para nabi dan orang shaleh)". 166 

lli^J (nq/q ^LxJI 4jJL} Jiw JlJ 4jJj« JUC. (_ y jil1 (J**- .^0^ 

151. "Rasulullah saat akhir hayatnya memasukkan 
kedua tangannya ke dalam air, lalu mengusapkan ke 
wajahnya seraya berkata: "Tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, sesungguhnya setiap kematian 
ada sekaratnya ". 167 

iii i vi ill v t i'akj iii i vi aji v /j^J iiii} iiii vi all v . 10 i 

VJ 4JJ V < JU^JI 4J9 d&JI 4J iii I VI 4JI V <4J V i'jkj 

.Jjl vi %i Vj 3<p* Vj iln 

152. "Tiada Tuhan yang berhak selain Allah, Allah 
Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah 
selain Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang 166. HR. Bukhari: 7/10, Muslim: 4/1893. 

167. HR. Bukhari, Fathul baari: 8/144. 97 berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan gang berhak 
disembah selain Allah, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya pujian. Tidak ada Tuhan gang berhak disembah 
selain Allah, tidak ada daga dan kekuatan, kecuali 
dengan pertolongan Allah". 168 

52 

MEMBIMBING (TALQIN) ORANG YANG SEKARAT 

.i&JI iiil VI 4JJ V >J 6^ .) or 

153. "Siapa gang akhir ucapannga: "Laa Raaha 
Illallah" dia akan masuk sgurga". 169 

53 

DO'A SAAT TERKENA MUSIBAH 

154. "Sesungguhnga kita milik Allah, dan kita akan 
kembali kepada-Nga. Ya Allah, berilah aku pahala 168. Shahih Tirmidzi: 3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/317. 

169 . Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al Albani. Lihat 
Shahih Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/317. 98 atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku 
dengan yang lebih baik darinya". 170 

54 

DO A SAAT MEMEJAMKAN MATA MAYAT 

, „ - * „ » 4 ,°> 

Js> 4ls-jj j^jlj (sebutnamanya) :<j}UJ jJtL\ ^UDoo 

155. "Ya Allah, ampunilah fulan (sebut namanya), 
angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang 
mendapat petunjuk. Hendaklah Engkau menjadi 
pengganti untuk anak turunannya (peliharalah 
mereka). Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan 
Penguasa alam. Luaskan baginya dalam kuburannya 
dan berilah penerangan di dalamnya". 171 170. HR. Muslim: 2/632. 
"I. HR. Muslim: 2/634. 99 55 

DO'A DALAM SHALAT JENAZAH 

\AWnr\\ (jA <L2jj 'Pj^'j ff^'j ^I^Kf Ij <<d>.JLa £-<-uJJ 

<2jta (j^a Ijji" IjIj ^J^jfj tjjuijjJI (j^jjVl (-jjiil Cj-lSj L*k= 

<3j£*JI <4^>-jj Ij^P" Ls-jjj '^S-^l dj^ 9 LhP" ^LaIj 

.(jllil c_>l JLCj) jl^' tr 1 '^ 1 dH 9 

156. "Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah 
rahmat kepadanya, selamatkan dia, ampunilah dan 
tempatkanlah dia di tempat yang mulia, luaskan 
kuburannya, mandikan dia dengan air, salju dan es. 
Bersihkan dia dari kesalahan-kesalahannya, 
sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari 
kotoran, berilah rumah yang lebih baik daripada 
rumahnya, berilah keluarga (atau istri di syurga) yang 
lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau 
suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau 
suaminya di dunia), dan masukkanlah dia ke syurga, 
jagalah dia dari siksa kubur dan neraka" 172 

i Ljj-JLusj <QjjLc.j i LjJlaL2uJ < Lulujj i L-LpeJ ^ili . ^ OV 172. HR. Muslim: 2/663. 100 157. "Yd Allah, ampunilah orang yang hidup di 
antara kami dan yang mati, orang yang hadir di 
antara kami dan yang tidak hadir, laki-laki maupun 
perempuan. Ya Allah, Orang yang Engkau hidupkan di 
antara kami, hidupkanlah ia dengan memegang ajaran 
Islam, dan orang yang Engkau matikan di antara 
kami, maka matikan ia dengan memegang keimanan. 
Ya Allah, jangan Engkau menghalangi kami untuk 
memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau 
sesatkan kami sepeninggalnya" . 173 

SulLS jj^a <l1JjIjj*. Jlt^j tiill^ ^ tjr? {y&Z ^Ul OA 

liljl <Cv>.j\j 4J^d£.ll .(JreJIj ^U^II CuMj tjlill <_>! JLCj 

158. "Ya Allah, sesungguhnya fulan binfulan dalam 
tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Peliharalah 
dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau 
adalah Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dan 
kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 174 "a. ibnu Majah: 1/480, Ahmad: 2/368. Lihat Shahih Ibnu Majah: 
1/251. 

174. Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1 /251. Abu Dawud: 3/211. 101 159. "Ya Allah, (may at ini) adalah hamba-Mu, anak 
dari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, Engkau 
tidak membutuhkan untuk menyiksanya. Apabila dia 
baik, tambahkanlah kebaikannya, dan apabila dia 
jahat, maka ampunilah dosanya". 175 56 

DO A UNTUK MAYAT ANAK KECIL 

160. "Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur". 176 

Baik juga jika ditambahkan dengan membaca do'a 
berikut ini: 175 . Riwayat Hakim, dia menshahihkan hadits ini dan disetujui oleh 
Dzahaby: 1/359. Lihat Ahkaamul janaaiz oleh Syeikh Al Albaani, hal. 
125. 

176 . Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatha', 1 /288, Ibnu Abi 
Syaibah dan Al Mushannaf: 3/217, Al-Baihaqi: 4/9. Sanadnya 
dishahihkan oleh Syua'ib Al Arna'uth dalam Tahqiq Syarhus sunnah 
LilBaghawi: 5/357. 102 Lj^^llutJ j^I ^ill '4Jjfcf ^Cfcfj !jA 

"Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai 
pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan 
pemberi syafa'at gang dikabulkan do'anya. Ya Allah, 
dengan musibah ini, beratkanlah timbangan amal 
keduanya (orang tuanya) dan berilah pahala gang 
agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang gang 
shaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi 
Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari 
siksaan neraka jahim" . 177 

.?J>Xj <UL/j « IL> IJJ ^1 .HI 

161. "Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini 
sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi 
kami". 178 177 . Terdapat dalam Al Mughni oleh Ibnu Qudamah: 3/416 dan Durus 
Muhimmah Li Ammaatilummah oleh Syeikh Bin Baaz, hal. 15. 

17S . Al Baghawi dalam Syarhus sunnah: 5/357, Abdurrazzaq no. 6588, 
Imam Bukhari mengutipnya dalam kitab Al Jana'iz: 2/113. 103 57 

DO'A TA'ZIAH 

JJj/U ojJlf. t^glZ* 5-k=J o-ialt LJj kjj < JL-M Cj 4-JLJ • HY 162. "Sesungguhnya bagi Allah apa gang Dia ambil 
dan baginya pula apa gang Dia berikan. Segala 
sesuatu baginga ada memiliki masa-masa gang telah 
ditetapkan, hendaklah kamu bersabar dan mohon 
pahala (dan Allah)". 179 

Baik juga jika ditambah dengan ucapan berikut: 

"Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan kamu 
bisa berkabung dengan baik serta magatnga diampuni 
oleh Allah". 180 "a. HR. Bukhari: 2/80, Muslim: 2/632. 

18 °. HR. Bukhari: 2/80, Muslim: 2/636. Lihat Al Azkar LinNawawi, hal. 
126 104 58 

BACAAN SAAT MEMASUKKAN 
MAYAT KE LIANG KUBUR 

163. "Deng an menyebut nama Allah dan dengan 
atas sunnah Rasulullah" . 181 

55 

DO'A SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN 

164. "Ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah 
dia". 1 ^ 181 . HR. Abu Dawud: 3/314 dan dengan sanad yang shahih, Ahmad 
juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan lafadz: 
"Bismillah Wa'alaa Millati Rasululillah. " . 

182 . Adalah Rasulullah "M jika selesai menguburkan mayat dia berdiri 
dan bersabda: "Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan 
untuknya keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya ". Abu 
Dawud: 3/315 dan Hakim, dishahihkannya dan disetujui oleh 
Dzahaby: 1/370. 105 60 

DO'A ZIARAH KUBUR 

1 — 1a (^j-oJlSj — ttt^JI <till ^js-j — jj ) (jj — la-V ^ — ^=lj <till *l — 2u <jl 

165. "Semoga kesejahteraan untukmu, wahai 
penghuni kubur dari orang-orang mu'min dan muslim, 
dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul 
kalian (Semoga Allah merahmati orang gang 
mendahului diantara kita dan mereka gang menyusul 
kemudian). Aku memohon kepada Allah untuk kami 
dan kalian keselamatan". 183 

61 

DO'A APABILA ADA ANGIN RIBUT 

tiL < ^Lltlut ^1 j^Ll . \ 11 

166. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikannya dan aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukannya". 184 183 . HR. Muslim 2/671, Ibnu Majah dan lafaznya dari dia: 1/494 dari 
Buraidah 4%, dan diantara dua tanda kurung adalah hadits Aisyah 
radiallahu 'anha dalam riwayat Muslim: 2/671. 

184. HR. Abu Dawud: 4/326, Ibnu Majah: 2/1228. Lihat Shahih Ibnu 
Majah: 2/305. 106 4j C i \i njl La < L^li? La j-irv-j < Laj_l>. dJLSLul ^1 p jHI . ^ IV 

.4j CxLujt < Qj£ Ca t Lifcj-d ^ tiL 

167. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikannya, kebaikan apa gang terdapat 
padanga, kebaikan apa gang dibawanga dan aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukannga, keburukan 
gang ada padanga dan keburukan gang 
dibawanga". 185 

62 

DO'A SAAT MENDENGAR PETIR 

■4"<rtj> [jA <G^=4^Laj tfJLcrej JL£.j-JI '"J (jLsellu . ^ 1A 

168. "Maha suci Allah gang petir bertasbih dengan 
memuji-Nga dan begitu juga para malaikat, karena 
takut kepada-Nga". 186 

63 

DO'A UNTUK MINTA HUJAN 

i j Hi IjtjaLj < Lu^a libjja LuJLa Li-tc. 1 iji i u I ^JJI 

169. "Ya Allah! Berilah kami hujan gang merata, 
mengegarkan tubuh dan menguburkan tanaman, 185. HR. Muslim: 2/616, Bukhari: 4/76. 

186 . Al Muwattha': 2/992, Al Albani berkata: sanadnya shahih secara 
mauquf. 107 bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan 
secepatnya, tidak ditunda-tunda. " 187 

.&£]$fi c\^f.}^\ «l2£tj#ll -W- 

170. "Ya Allah! Berilah kami hujan. Ya Allah, 
turunkan hujan pada kami. Ya Allah! Hujanilah 
kami. " 188 

171. "Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hamba- 
Mu, hewan ternak, berilah rahmat-Mu dengan merata, 
dan suburkan bumi-Mu yang tandus." 189 64 

DO'A APABILA HUJAN TURUN 

.fcs& Cl^ -WY 

172. "Ya Allah! Turunkanlah hujan yang 
bermanfaat." 190 187 . HR. Abu Dawud: 1/303, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam 
Shahih Abi Dawud: 1/216. 

188. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/613. 

!89. HR. Abu Dawud: 1 /305 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam 

Shahih Abi Dawud: 1/218. 
wo. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 2/518. 108 65 

BACAAN SETELAH HUJAN TURUN 

173. "Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat 
Allah. 

66 

DO'A AGAR HUJAN BERHENTI 

.^>'ni11 CjjlXsj AJ^jVl (jli^J 

174. "Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangan 
kepada kami. Ya, Allah! Berilah hujan ke daratan 
tinggi, beberapa anak bukit dasar lembah dan 
beberapa tanah gang menumbuhkan pepohonan." 192 

67 

DO'A MELIHAT BULAN SABIT 

o^vL ijX iLfct J^i <;^k=t iii i -wo 191. HR. Bukhari: 1/205, Muslim: 1/83. 

"a. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/614. 109 175. "Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan awal 
hulan itu kepada kami dengan memhawa keamanan 
dan keimanan, keselamatan dan Islam serta 
mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau 
sukai dan ridha'i. Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai 
hulan sabit) adalah Allah. " 193 

68 

DO'A KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANG 
BERPUASA 

.iii i oi 'J>Si\ clh' 3 cj^l} 'ukjl L^i - ) vi 

176. "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah 
hasah serta pahala akan tetap, insyaAllah." 194 

177. "Ya Allah!, Sesungguhnya aku me-mohon 
kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala 
sesuatu, supaya memberi ampunan atasku." 195 193 . HR. At-Tirmidzi: 5/504, Ad-Darimi dengan lafadz hadits yang sama: 
1 /336 dan lihat Shahih TirmidzL 3/ 1 57. 

194 . HR. Abu Dawud: 2/306, begitu juga imam hadits yang lain. Dan 
lihat Shahihul Jami': 4/209. 

195 . HR. Ibnu Majah: 1/557. Hadits ini hasan menurut Al-Hafidz Ibnu 
Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar, lihat Syarah Al-Adzkar: 4/342. 110 69 

DO'A SEBELUM MAKAN 

178. Rasulullah M bersabda: "Apabila seseorang di 
antara kamu hendak makan, bacalah: 
Apabila lupa pada permulaannya, bacalah: 

"Dengan menyebut noma Allah, pada awalnya dan 
akhirnya." 196 

179. Rasulullah #g bersabda: "Barangsiapa gang diberi 
rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaklah 
membaca: 

"Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan itu 
dan berilah makanan gang lebih baik". 

Apabila diberi rezeki berupa minuman susu, 
hendaklah membaca: we. HR. Abu Dawud: 3/347, At-Tirmidzi: 4/288, dan lihat kitab Shahih 
At-Tirmidzi: 2/167. 111 "Ya Allah! Berilah kami berkah padanya dan 
tambahkanlah kepada kami (berkah) darinya". 197 70 

DO'A SETELAH MAKAN 
180. "Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini 
kepadaku dan Yang memberi rezeki kepadaku tanpa 
day a dan kekuatanku." 198 

* • > . * . - * . , * , . , ' 

.Ljjj ^ it'll ii a '^J^ (Vj 

181. "Segala puji bagi Allah (aku memuji-Nya) 
dengan pujian gang banyak, gang baik dan penuh 
berkah, gang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan 
tidak bisa ditinggalkan, ya Tuhan kami." 199 197. HR. At-Tirmidzi: 5/506, dan lihat Shahih Tirmidzi: 3/158. 

198 . HR. Penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai, dan lihat Shahih At- 
Tirmidzi: 3/159. 

"a. HR. Bukhari: 6/214, At-Tirmidzi dengan lafazh yang sama: 5/507. 112 71 

DO'A TAMU KEPADA ORANG YANG 
MENGHIDANGKAN MAKANAN 182. "Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau 
rezekikan kepada mereka, ampunUah dan belas 
kasihanilah mereka. " 200 

72 

BERDO'A UNTUK ORANG YANG MEMBERI 
MINUMAN 

183. "Ya Allah! Berilah makan orang yang memberiku 
makan dan berilah minuman orang yang memberiku 
minuman. " 201 

73 

DO'A APABILA BERBUKA DI RUMAH ORANG LAIN 200 . HR. Muslim: 3/1615. 
2oi. HR. Muslim: 3/126. 113 
184. "Semoga orang-orang gang berpuasa berbuka 
di sisimu dan orang-orang gang baik makan 
makananmu, serta malaikat mendo'akan." 202 DO'A ORANG YANG BERPUASA APABILA DIAJAK 185. "Apabila seseorang di antara kamu diundang 
(makan) dipenuhilah. Apabila puasa, hendaklah 
mendo'akan (orang gang mengundang). Apabila tidak 
puasa, hendaklah ia makan." 203 202. Sunan Abu Dawud: 3/367, Ibnu Majah: 1 /556 dan An-Nasa'i dalam 
'Amalul Yaum wal Lailah no. 296-298. Al-Albani menyatakan, hadits 
tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud: 2/730. 

203. HR. Muslim: 2/1054. 74 MAKAN 
114 75 

UCAPAN ORANG YANG BERPUASA BILA 
DIHINA 

186. " Sesungguhny a aku sedang berpuasa. 
Sesungguhnya aku sedang berpuasa". 204 

76 

DO'A APABILA MELIHAT PERMULAAN BUAH 

187. "Ya Allah! Berilah berkah buah-buahan kami, 
berilah berkah kota kami, berilah berkah gantangan 
kami dan berilah berkah mud kami. " 20S 77 

DO'A KETIKA BERSIN 

188. Rasulullah it bersabda: "Apabila seseorang di 
antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan: 204. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 4/103, Muslim: 2/806. 
2os. HR. Muslim: 2/1000. 115 "Segala puji bagi Allah", 
Lantas saudara atau temannya mengucapkan: 

"Semoga Allah memberi rahmat kepada-Mu". 

Bila teman atau saudaranya mengucapkan 
demikian, bacalah: 

.^kaJl^ ^Jl-aJj "till ^^-nJt^J 

"Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan 
memperbaiki keadaanmu. " 206 206. HR. Bukhari: 7/125. 116 78 BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSIN 
KEMUDIAN MEMUJI ALLAH 189. " Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan 
memperbaiki hatimu)". 207 207. HR. At-Tirmidzi: 5/82, Ahmad: 4/400, Abu Dawud: 4/308. Lihat 
pula Shahih At-Tirmidzi: 2/354. 117 79 

DO'A KEPADA PENGANTIN 

190. "Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan 
atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin 
laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan. " 208 80 

DO'A PENGANTIN KEPADA DIRINYA 

191. "Apabila seseorang di antara kamu menikahi 
seorang perempuan atau membeli budak, hendaklah 
mengucapkan: 

(jjs iiL J^fj <4j1c. 1 $~t\ty J^p-J ^fcP* «^Ut-"«t ^1 

"Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
kebaikan perempuan atau budak ini dan apa gang 
telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku 
mohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekan 
perempuan atau budak ini dan apa gang telah Engkau 
ciptakan dalam wataknya". ° 8 . HR. Penyusun-penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai dan lihat 
Shahih At-Tirmidzi: 1/316. 118 Apabila membeli unta, hendaklah memegang 
puncak punuknya, lalu mengucapkan seperti itu." 209 81 

DO'A SEBELUM BERSETUBUH 

192. "Dengan Noma Allah, Ya Allah! Jauhkan kami 
dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa 
gang Engkau rezekikan kepada kami." 210 82 

DO'A KETIKA MARAH 

193. "A/cu herlindung kepada Allah dari godaan 
setan gang terkutuk." 211 209. HR. Abu Dawud: 2/248, Ibnu Majah: 1/617 dan lihatlah Shahih 
IbnuMajah: 1/324. 

210. HR. Bukhari: 6/141, Muslim: 2/1028. 

211. HR. Bukhari: 7/99, Muslim: 4/2015. 119 83 

DO'A APABILA MELIHAT ORANG YANG 
MENGALAMI COBAAN 

194. "Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan 
aku dari sesuatu gang Allah memberi cobaan 
kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan 
kepadaku, melebihi orang banyak. " 212 

84 

BACAAN DALAM MAJELIS 

195. Dari Ibnu Umar 4* katanya: adalah pernah 
dihitung bacaan Rasulullah M dalam satu majlis 
seratus kali sebelum beliau berdiri, yaitu: 

.j^iill <_»ljlll Cdl tiljl ^jjtc. (_jJJ ^ <— ij 

"Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan terimalah 
taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerima 
taubat lagi Maha Pengampun. " 213 212. HR. At-Timidzi: 5/494, 5/493, dan lihatlah Shahih At-Tirmidzi: 
3/153. 

213. HR. At-Tirmidzi dan Imam hadis lain, lihat pula di Shahih At- 
Tirmidzi: 3/153, Shahih Ibnu Majah: 2/321, dan lafazh hadis tersebut 
menurut riwayat At-Tirmidzi. 120 85 

DO'A PELEBUR DOSA MAJELIS 

196. "Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji-Mu. 
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan 
bertaubat kepada-Mu. " 2M 

86 

DO'A KEPADA ORANG YANG BERKATA: 
GHAFARALLAAHU LAKA 

(Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu): aw. HR. Ashhaabus Sunan dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/153. 

Dari Aisyah, dia berkata: "Setiap Rasulullah M duduk di suatu 
tempat, setiap membaca Al-Qur'an dan setiap melakukan shalat, 
beliau mengakhirinya dengan beberapa kalimat." Aisyah radhiallahu 
'anha berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Aku melihat engkau 
setiap duduk di suatu majelis, membaca Al-Qur'an atau melakukan 
shalat, engkau selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat itu." 
Beliau bersabda: "Ya, barang siapa yang berkata baik, akan 
disetempel pada kebaikan itu, barang siapa yang berkata jelek, 
maka kalimat tersebut merupakan penghapusnya. (Kalimat itu 
adalah: Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta 
astaghfiruka wa atuubu ilaik)." HR. An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul 
Yaum wal Lailah, hal. 308. Imam Ahmad: 6/77. Dr. Faruq Hamadah 
menyatakan, hadits tersebut shahih dalam Tahqiq Amalul Yaum wal 
Lailah, karya An-Nasa'i hal. 273 121 197. "Begitujugakamu." 215 

87 

DO'A UNTUK ORANG 
YANG BERBUAT KEBAIKAN PADAMU 

198. "Semoga Allah membalasmu dengan 
kebaikan". 216 

88 

CARA MENYELAMATKAN DIRI DARI DAJJAL 

jjjs i <\Q^—> \\ }j$jlu Jjt ^ tliljT <Urt*w ^ ^ 

199. "Barang siapa gang hafal sepuluh agat dari 
permulaan surah Al-Kahfi, maka terpelihara dari 
(gangguan) dajjal". 217 Begitu juga minta perlindungan 
kepada Allah darifitnah Dajjal setelah tasgahud akhir 
dari setiap shalaf. 218 215 . HR. Ahmad: 5/82, An-Nasa'i dalam 'Amalul Yawn wal Lailah 
halaman: 218, no. 421. 

216. HR. At-Tirmidzi: 2035, lihat Shahihul Jami': 6244, Shahih At- 
Tirmidzi: 2/200. 

217 '. HR. Muslim: 1 /555. Dan dalam riwayat lain, "Dari akhir surah Al- 
Kahfi', Muslim: 1/556. 
21S . Lihat hadits no. 55 dan no. 56 dari buku ini. 122 89 

DO'A KEPADA ORANG BERKATA: AKU 
MENCINTAIMU KARENA ALLAH 

200. "Semoga Allah mencintaimu, karena engkau 
telah mencintaiku karena-Nya." 219 

90 

DO'A KEPADA ORANG YANG 
MENAWARKAN HARTANYA UNTUKMU 

201. "Semoga Allah memherkahi keluarga dan 
hartamu. " 220 

91 

DO'A UNTUK ORANG YANG MEMINJAMI KETIKA 
MEMBAYAR HUTANG 

jlo^ji (JiLji Uy*. uSj c^Ctj iii i <^ -y • y 219. HR. Abu Dawud: 4/333. Al-Albani menyatakan, hadits tersebut 
hasan dalam Shahih SunanAbi Dawud: 3/965. 

220. HR. Bukhari, FatfiuZ Baari: 4/88. 123 202. "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu 
dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan 
meminjami adalah pujian dan pembayaran. " 221 

92 

DO'A AGAR TERHINDAR DARI SYIRIK 

203. "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu, agar tidak menyekutukan-Mu, sedang aku 
mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa gang 
tidak aku ketahui. " 222 

93 

DO'A UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: 
BAARAKALLAHU FIIKA 

jdJM^iite} -Y-i 

204. "Semoga Allah juga memberkahimu. " 223 221 . HR. An-Nasai dalam 'Amalul Yawn wal Lailah, hal. 300, Ibnu 
Majah: 2/809, dan lihat Shahih Ibnu Majah: 2/55. 

222 . HR. Ahmad dan imam yang lain: 4/403, lihat Shahihul Jami': 
3/233, dan Shahihut Targhib wat Tarhib oleh Al-Albani: 1/19. 

22 3. Ibnu Sunni, hal. 138, no. 278, lihat Al-Waabilush Shayyib Ibnil 
Qayyim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uyun. 'ZUml'TKadim 124 94 

DO'A MENOLAK 
FIRASAT BURUK / SIAL 

205. "Yd Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan 
gang Engkau tentukan, dan tidak ada kebaikan 
kecuali kebaikan-Mu, serta tiada Tuhan (gang berhak 
disembah) selain Engkau. " 224 224. HR. Ahmad: 2/220, Ibnu Sunni no. 292, dan lihat Al-Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1065. 125 95 

DO'A NAIK KENDARAATH 

tk=* Cj loi Q ^ ^ii 5^ ^ 4JJ fun -Y**\ 

206. "Dengan noma Allah, segala puji bagi Allah, 
Maha Suci Tuhan gang menundukkan kendaraan ini 
untuk kami, padahal kami sebelumnga tidak mampu 
menguasainga. Dan sesungguhnga kami akan kembali 
kepada Tuhan kami (di hari kiamat). Segala puji bagi 
Allah (3x), Maha Suci Engkau, ga Allah! Sesungguhnga 
aku menganiaga diriku, maka ampunilah aku. 
Sesungguhnga tidak ada gang dapat mengampuni 
dosa-dosa kecuali Engkau. " 225 

96 

DO'A BEPERGIAN 

Cj |j£ Q ^ ^il ^ i'jkl &\ i'jkl &\ ,'jk\ &\ -Y ♦ V 22S. HR. Abu Dawud: 3/34, At-Tirmidzi: 5/501, dan lihat Shahih At- 
Tirmidzi: 3/156. 126 iLfljiseJIj jrtditl ^ (_o*LuaJI CiM ^111 <0JL*J Lj£. jialj Ijufc 
jjluj jJalcJI 5jL^=J j^oJI ^Ifikj tiL JS^kt ^jI j*^JJ1 <JjfcVl 
OjjjIj ^IjT :j>^> 'Mj -J^Vlj JUJI ^ <- q t l 

207. "Allah Maha Besar (3x). Maha Suci Tuhan yang 
menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang 
sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya 
kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari 
kiamat). Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon 
kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami mohon 
perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah! 
Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan 
jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkaulah teman dalam 
bepergian dan yang mengurusi keluarga (ku). Ya Allah! 
Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 
menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta 
dan keluarga." Apabila kembali, do'a di atas dibaca, 
dan ditambah: "Kami kembali dengan bertaubat, tetap 
beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami. " 22e 226. HR. Muslim: 2/998. 111 97 

DO'A MASUK DESA ATAU KOTA 

l^-uisjVl <_jjj tjjiilflt Caj ^/intl ill I jl gUitl <_jj ^ill - Y*A 

Lj8J <(jilu9l Lj9J (j-tkl jMltl <-JJJ <(jii^l Lj9J i lit I 

< QjiS La j^p>J < I^J-aI J^P-J A_ji^3J1 ajufc tiiJLjit -(jJjj 

. L^li? Lia j_ilij 1 fll Al j_iIi_j Lifcj-u/ (jja iiL 

208. "Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang 
dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa 
yang di permukaannya, Tuhan yang menguasai setan- 
setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang 
menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku 
mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan 
penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini, 
kejelekan penduduknya dan apa yang ada di 
dalamnya." 227 227 '. HR. Al-Hakim, ia menshahihkan. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya: 
2/100, Ibnu Sunni, no. 524. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Takhrij Adzkar: 5/154: "Hadits tersebut hasan." Ibnu Baz berkata: 
Hadits itu diriwayatkan pula oleh An-Nasai dengan sanad yang hasan. 
Lihat Tuhfatul Akhyar, hal. 37 128 98 

DO'A MASUK PASAR 

^Lr^ 3^= (jt^- 'i^' <?>4? <<^4 v ^ <^44i Lt3h*4 

209. "Tidak ada Tuhan gang berhak disembah 
selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. 
Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian. Dia-lah 
Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah 
Yang Hidup, tidak akan matt Di tangan-Nya kebaikan. 
Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. " 228 228. HR. At-Tirmidzi: 5/291, Al-Hakim: 1/538, dan Al-Albani 
menyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah: 2/21 
dan Shahih At-Tirmidzi: 2/152. 129 99 

DO'A APABILA BINATANG TUNGGANGAN 
TERGELINCIR 

210. "Dengan noma Allah. "229 

100 

DO'A MUSAFIR KEPADA ORANG YANG 
DITINGGALKAN 

.AjuIjj J^aj V ^jJI "till j*^=LC.^jjlut "YU 

211. "Aku menitipkan kalian kepada Allah yang 
tidak akan hilang titipan-Nya. " 23 ° 

101 

DO'A ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR 

.<A£*c ^Ijij LdfuCsHj tiljJ^ ^ill ^JjjIu? - Y \ Y 

212. "A/cu menitipkan agama, amanah dan penutup 
amalmu. " 231 . HR. Abu Dawud: 4/296 dan Al-Albani menshahihkan dalam Shahih 
AbiDawud: 3/941. 

230. HR. Ahmad: 2/403, Ibnu Majah: 2/943, dan lihat Shahih Ibnu 
Majah: 2/133. 

231. HR. At-Tirmidzi: 5/499, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 2/ 155. 130 
213. "Semoga Allah memberi bekal taqwa 
kepadamu, mengampuni dosamu dan memudahkan 
kebaikan kepadamu di mana saja engkau berada. " 232 

102 

TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN 

.1 (ir j 1 11 liljj 

214. Dari Jafoir ^s, dia berkata: "Kami apabila 
berjalan menanjak, membaca takbir, dan apabila kami 
turun, membaca tasbih. " 233 

103 

DO'A MUSAFIR KETIKA MENJELANG SUBUH 
-Y)0 .jliJI l^a 4iJL IjijUl Ijllr. 232. HR. At-Tirmidzi, lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/155. 

233. HR. Bukhari dengan Fathul Ban: 6/135. 131 215. "Semoga ada yang memperdengarkan puji 
kami kepada Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nya yang 
baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami 
(peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami 
dengan berlindung kepada Allah dari api Neraka. " 234 

104 

DO'A APABILA SINGGAH DI SUATU TEMPAT, 
BAIK; DALAM BEPERGIAN ATAU TIDAK 

.jk i^^s, °& *h\ £j> 1>j^T -m 

216. "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, dari kejahatan makhluk-Nya. " 235 

105 

DO'A APABILA PULANG DARI BEPERGIAN 

217. Bertakbir tiga kali, di atas tempat yang tinggi, 
kemudian membaca: 

3 tjLjt - £=> 'OJ^^- OJ^" 1 OLW^" CWi^ -J^^ ^Ly" <J^= Cr" 1 

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah 
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan pujaan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas 234. HR. Muslim: 4/2086, Syarah An-Nawawi: 17/39. 

235. HR. Muslim: 4/2080. 132 segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, 
beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah 
menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) 
dan mengalahkan musuh sendirian". 236 106 

BACAAN APABILA ADA SESUATU YANG 
MENYENANGKAN ATAU MENYUSAHKAN 

218. Rasulullah #g apabila ada sesuatu yang 
menyenangkan, beliau membaca: 

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya 
segala amal shalih sempurna. " 

Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliau 
membaca: 

Jlk 4JJ ju^JI 

"Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan. " 237 236. HR. Bukhari: 7/163, Muslim: 2/980. 

237 '. HR. Ibnu Sunni dalam kitab 'Amalul Yawn wal Lailah, Al-Hakim, 
menshahihkannya: 1/499. Al-Albani juga menshahihkannya dalam 
Shahihul Jami': 4/201. 133 107 

KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT 

l^lli. 4lJi. *dJ1 ^JLo S>C-£» ^Jii. ^Jllo ^>S» 3^ 

219. Rasulullah it bersabda: "Barangsiapa yang 
membaca shalawat kepadaku sekali, Allah akan 
memberikan balasan shalawat kepadanya sepuluh 
kali." 238 

d&yl* '.[Jlc I^JLoj ijji* l^ijtkj V :M -YY* 

.^"i'i^—i da> j « \ p i 

220. Rasulullah M bersabda: "Janganlah kamu 
menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan 
bacalah shalawat padaku, sesungguhnya bacaan 
shalawatmu akan sampai kepadaku, di mana saja 
kamu berada. " 23g 

221. Rasulullah bersabda: "Orang yang bakhil 
adalah orang yang apabila aku disebut, dia tidak 
membaca shalawat kepadaku. " 240 238. HR. Muslim: 1/288. 

239. HR. Abu Dawud: 2/218, Ahmad: 2/367, dan Albani 
menshahihkannya ShahihAbi Dawud: 2/383. 

240. HR. At-Tirmidzi: 5/551, begitu juga imam hadits yang lain, lihat 
Shahihul Jami':3 / 25 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/177. 134 222. Rasulullah M bersabda: " Sesungguhnga Allah 
mempunyai para malaikat gang senantiasa berkeliling 
di bumi gang akan mengampaikan salam kepadaku 
dari umatku". 241 

*jZc. iiJI % VJ jJl4 0* C :lt ^lij -YYT 

223. Rasulullah H bersabda: "Tidaklah seseorang 
mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah 
mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku 
membalas salam-(nga). " 242 241. HR. An-Nasa'i, Al-Hakim: 2/421. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam 
Shahih An-Nasa'i, 1/274. 

242 . Abu Dawud no. 2041, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi 
Dawud 1/383. 135 108 

MENYEBARKAN SALAM 

Jo. % J* sj^ji ijik'jG v M 3d -YYi 

224. Rasulullah M bersabda: "Kama tidak akan 
masuk Surga hingga kamu beriman, kamu tidak akan 
beriman secara sempurna hingga kamu saling 
mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu, 
apabila kamu lakukan akan saling mencintai? 
Biasakan mengucapkan salam di antara kamu. " 243 

u 4 \j net's (jjfl i_3LuajVI :<jLxjVI (j (J-* cli^ta - YY0 

225. "Ada tiga perkara, barang siapa gang bisa 
mengerjakannya, maka sungguh telah mengumpulkan 
keimanan: l.Berlaku adil terhadap diri sendiri; 

2. Menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia; 

3. Berinfak dalam keadaan fakir." 244 

y -M 'JL, 'xLj J^- Cji &\ £*■ C^J ~YY1 

243 . HR. Muslim: 1/74, begitu juga imam yang lain. 

244 . HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 1/82, dari hadits 'Amar secara 
mauquf muallaq. 'ZUml'TKadim 136 226. Dari Abdullah bin Umar 4«, dia berkata: 
"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi M, manakah ajaran Islam yang lebih baik?" 
Rasul #g bersabda: "Hendaklah engkau memberi 
makanan, mengucapkan salam kepada orang yang 
kamu kenal dan yang tidak. " 245 245. HR. Bukhari dengan Fathul Ban: 1 /55, Muslim: 1 /65. 137 109 

APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM 

.f/^jVrj : c-j|-.^-.tl J»T jnV/r j*L Til - Y Y V 

227. "Apabila ahli kitab mengucapkan salam 
kepadamu, jawablah: Wa'alai-kum. " 246 

110 

PETUNJUK KETIKA MENDENGAR KOKOK AYAM 
ATAU RINGKIKAN KELEDAI 

QjL^ ( 4il ^« ^ill I^JtluU jL^ajjJI ^llua ^wlj^lu Ijl ~YYA 

228. "Apabila kamu mendengar ayam berkokok, 
mintalah anugerah kepada Allah, sesungguhnya ia 
melihat malaikat. Topi apabila engkau mendengar 
keledai meringkik, mintalah perlindungan kepada 
Allah dari gangguan setan, sesungguhnya ia melihat 
setan". 247 246. HR. Bukhari dengan Fathul Ban: 11/42, Muslim: 4/1705. 

247. HR. Bukhari dengan Fathul Ban: 6/350, Muslim: 4/2092. 138 111 

PETUNJUK APABILA MENDENGAR ANJING 
MENGGONGGONG 

\jfcjju£ (JjIJLj j-jj^seJI (3f^J <— )^5—>tl ^Ljj ^l5U) hi lil -YY^ 

229. "Apabila kamu mendengar anjing 
menggonggong dan mendengar keledai meringkik di 
malam hari, mintalah perlindungan kepada Allah. 
Sesungguhnya mereka melihat apa gang tidak kamu 
lihat"248 

112 

MENDO'AKAN ORANG YANG ANDA CACI 

^.jj till]} aTjjS 4J tdlj 3^"^ 4jjj1u ^J^a UjLs 

230. "Yd Allah, siapa saja orang mukmin gang 
kucaci, jadikanlah sebagai sarana gang mendekatkan 
dirinya kepada-Mu di hari Kiamat. " 24g 248. HR. Abu Dawud: 4/327, Ahmad: 3/306. Al-Albani, 
menshahihkannya, dalam ShahihAbi Dawud: 3/961. 

249. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/171, Muslim: 4/2007, dan 
kalimatnya: "Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat. 139 113 

APABILA MEMUJI TEMANNYA 

VKaZ* V il^lla l^C j4=Jtkj IM : si 315 -YY) 

231. Rasulullah #g bersabda: "Apabila seseorang 
harus memuji saudaranya, katakanlah: 'Aku kira 
Fulan ... dan Allah-lah yang mengawasi 
perbuatannya. Dan aku tidak akan memuji seseorang 
di-hadapan Allah". Apabila seseorang mengetahui 
hendaklah berkata: 'Aku kira begini dan beginV. " 250 

114 

BACAAN BILA DIPUJI ORANG 

tjjjjju VCs ^Jj^lj <<jjjjjflj Uj ^JLi.ljj V ^ill -YYY 

232. "Ya Allah, semoga Engkau tidak 
menghukumku karena apa yang mereka katakan. 
Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. 
Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka 
perkirakan". 251 250. HR. Muslim: 4/2296. 

251. HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 761. Isnadnya 
dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul Mufrad no. 585. 140 115 

BACAAN TALBIYAH 

ju^JI of <^»5 ^ ^ ^5 ^ ^3 -wr 

233. "A/cu memenuhi panggilan-Mu, ya Allah aku 
memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan- 
Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan- 
Mu. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milik- 
Mu, begitujuga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu". 252 

116 

BERTAKBIR DI SETIAP DATANG KE RUKUN 
HAJAR ASWAD 

Ul^a j-jju ^jXc CxfJW fJLuj 4Ac Cr JL= ^ju!\ JsMa, -YVi 

234. "Nabi it melakukan thawaf di Baitullah, di atas 
unta, setiap datang ke sisi hajar aswad, beliau 
memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegangnya 
dan bertakbir".253 Kalimat dalam kurung tambahan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman: 
4 /228 dari jalan lain. 

252. HR. Bukhari dengan Fathul Ban: 3/408, Muslim: 2/841. 

253. HR. Bukhari, Fathul Ban: 3/476, maksud "sesuatu" adalah tongkat. 
Lihat Al-Bukhari dengan Fathul Ban: 3/472. 141 117 

DO'A ANTARA RUKUN YAMANI 
DAN HAJAR ASWAD 

235. "Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari 
siksaan api Neraka. " 254 

118 

BACAAN KETIKA 
DI ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH 

236. Ketika Nabi it dekat dengan bukit Shafa, 
beliau membaca: 

.4j ill I tb Uj but -5* ^ U^iv, ^ -YT1 

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah termasuk 
sy'iar agama Allah. Aku memulai sa'i dengan apa 
gang didahulukan oleh Allah. " 

Kemudian beliau mulai naik ke bukit Shafa, hingga 
beliau melihat Baitullah. Lalu menghadap kiblat, 
membaca kalimat tauhid dan takbir, serta membaca: 

jLc y»j i jl^JI 4J} d£ti\ 4J <4J d^A V i'jk} 4h\ VI 4J\ V 254. HR. Abu Dawud: 2/179, Ahmad: 3/411 dan Al-Baghawi dalam 
Syarh As-Sunnah 7/128. Al-Albani meng hasankan, Shahih Abu 
Dawud: 1/354. 142 "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, 
Yang Maha Esa, Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah 
selain Allah Yang Maha Esa, yang melaksanakan janji- 
Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan 
mengalahkan musuh sendirian. " 

Kemudian beliau berdo'a di antara Shafa dan 
Marwah. Beliau membacanya tiga kali. Di dalam 
hadits tersebut dikatakan, Nabi ft juga membaca di 
Marwah sebagaimana beliau membaca di Shafa." 255 

119 

DO'A PADA HARI ARAFAH 

237. Nabi ft bersabda: "Do'a yang paling utama 
adalah di hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku 
dan para nabi sebelumku baca pada hari itu, adalah: 

< jl^JI 4Jj ilijl 4J <4J di^L V i'jkj ilil VI 4J\ V -YTV 

■JllXs jka ^Aj 

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, 
Yang Maha Esa, Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya ass. HR. Muslim: 2/888. 143 kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. " 256 120 

KETIKA DI MASY'ARIL HARAM 

'JtTfii ads jW^iU tl ^Jfi *lj°<*»rttl M Lt^aj -YTA 

238. Nabi it naik unta bernama Al-Qaswa' hingga 
di Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat, 
berdo'a, membaca takbir dan tahlil serta kalimat 
tauhid. Beliau terus berdo'a hingga fajar menyingsing. 
Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelum 
matahari terbit." 257 256. HR. At-Tirmidzi dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/184. Al-Albani 
menyatakan, hadits tersebut adalah hasan. Lihat pula Al-Ahaditsush 
Shahihah lil-Albani: 4/6. 

257. HR. Muslim: 2/891. 144 121 

BERTAKBIR PADA SETIAP LEMPARAN JUMRAH 

.<LjjLl!I j j'iM aj_*j*JI Julj 4jJlj ' t ^ J*' . ^ Jlj 

Vj t_ 3j i Hj al i^i-s. Ju£. j j^-ijj 1 (jjaj-ta jjjrtttl Sj-ftjj. La? 

239. Rasulullah §> bertakbir pada setiap kali 
melempar tiga Jumrah dengan batu kecil, kemudian 
beliau maju dan berdiri untuk berdo'a dengan 
menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya 
setelah melempar Jumrah yang pertama dan kedua. 
Adapun untuk Jumrah Aqabah, beliau melempar dan 
bertakbir, dan beliau tidak berdiri di sana, tapi 
langsung pergi (tidak berdo'a)." 258 

122 

BACAAN KETIKA 
KAGUM TERHADAP SESUATU 

240. "MahaSuci Allah. "259 258. HR. Bukhari, Fathul Ban: 3/583, 3/584 dan 3/581. Muslim jugs 
meriwayatkannya. 

259. HR. Bukhari, Fathul Bari: 1/210, 390 dan 414, Muslim: 4/1857. 145 241 . "Allah Maha Besar. "2™ 

123 

YANG DILAKUKAN BILA ADA 
SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN 

^UlM 1 J^JI ~YiY 

242. "Nabi §> apabila ada sesuatu yang 
menggembirakan atau menyenangkannya, beliau 
bersujud, pertanda syukur kepada Allah Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi". 261 124 

BACAAN DAN PERBUATAN APABILA MERASA 
SAKIT PADA ANGGOTA BADAN 

243. Letakkanlah tanganmu pada tubuh yang 
terasa sakit, dan bacalah: "Bismillaah" tiga kali, lalu 
bacalah tujuh kali: 260. HR. Bukhari, Fathul Ban: 8/441, lihat pula Shahih At-Tirmidzi: 
2/103, 2/235, dan Musnad Ahmad: 5/218. 

261 . HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai, lihat Shahih Ibnu Majah: 
1/233 dan Irwa'ul Ghalil, 2/226. 'ZUml'TKadim 146 "Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya 
dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku 
takuti"." 262 

125 

APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN 
MATANYA 

244. "Apabila seseorang di antara kamu melihat dari 
saudaranya, diri atau hartanya yang menakjubkan, 
maka hendaklah ia mendo'akan berkah kepadanya. 
Sesungguhnya 'ain (kena mata) itu adalah benar". 263 126 

BACAAN KETIKA TAKUT 

.iliiviiJiv -no 

245. "Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali 
Allah." 264 262. HR. Muslim: 4/1728. 

263. HR. Ahmad: 4/447, Ibnu Majah dan Malik. Dishahihkan Al-Albani 
dalam Shahihul Jami': 1/212, dan lihat Zadul Ma'ad: 4/170, tahqiq Al- 
Arnauth. 

264 . HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/181, Muslim: 4/2208. 147 127 
BACAAN 

KETIKA MENYEMBELIH KURBAN 

246."Dengan noma Allah, (aku menyembelih), Allah 
Maha Besar. Ya Allah! (ternak ini) dari-Mu (nikmat 
yang Engkau berikan, dan kami sembelih) untuk-Mu. 
Ya Allah! Terimalah kurban ini dariku. " 265 

128 

BACAAN UNTUK 
MENOLAK GANGGUAN SETAN 
247. "A/cu berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang 
baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang 
diciptakan-Nya, dari kejahatan apa yang turun dari 26S. HR. Muslim: 3/1557, Al-Baihaqi: 9/287, sedangkan kalimat di 
antara dua kurung, menurut riwayat Al-Baihaqi: 9/287. Dan yang 
terakhir, kami ambilkan dari riwayat Muslim. 148 langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan 
yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya, 
dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta 
dari kejahatan-kejahatan yang datang (di waktu 
malam) kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan 
Yang Maha Pengasih. " 266 

129 

ISTIGHFAR DAN TAUBAT 

248. Rasulullah 1 bersabda: "Demi AZZa/i/ 
Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan 
bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh 
puluh kali. " 267 

.3^8 SjLs 4lll 

249. Rasulullah it bersabda: "Wahai manusia! 
Bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku 
bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari. " 268 266 . HR. Ahmad: 3/419 dengan sanad shahih, Ibnu Sunni no. 637, lihat 
pula Majma'uz Zawa'id: 10/127 dan Takhrijuth Thahawiyah lil 
Arnauth: 133. 

267. HR. Bukhari, Fathul Ban: 11/101. 

268. HR. Muslim: 4/2076. 149 4i\ 

250. Rasulullah M bersabda: "Barangsiapa yang 
membaca: "Aku minta ampun kepada Allah, tiada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Hidup 
dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya.' Maka 
Allah mengampuni dosa-dosanya. Sekalipun dia 
pernah melarikan diri dari medan perang. " 26g 

&± 

251. Rasulullah #g bersabda: "Keadaan yang paling 
dekat antara Tuhan dan hamba-Nya adalah di 
penghujung malam. Apabila kamu mampu berdzikir 
kepada Allah pada saat itu, lakukanlah. " 270 

JL*.llu £j jukJI Qj^j Ij» 4->>^ -YoY 

.*Lc.jJI Ij^j^atfl 

252. Rasulullah 1 bersabda: "Seorang hamba 
berada dalam keadaan yang paling dekat dengan 
Tuhannya adalah di saat sujud. Oleh karena itu, 269. HR. Muslim: 4/2076. 

270. HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 1/279 dan Al-Hakim, lihat ShahihAt- 
Tirmidzi: 3/183, Jami'ul Ushul dengan tahqiq Al-Arnauth: 4/144. 150 perbanyaklah do' a." 271 

^\ 'J&uh °J>& Jc l^A £\ M 3d} -tot 

253. Rasulullah #g bersabda: "Sesungguhnya hatiku 
lupa (tidak ingot kepada Allah) padahal sesungguhnya 
aku minta ampun kepada-Nya dalam sehari seratus 
kali." 272 

130 

KEUTAMAAN 
TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR 

4jLo £jg aJL^seJJ ^iV/m <J^ d^ 9 *^ 3^ "YOI 

254. Nabi §> bersabda: "Barang siapa gang 
memhaca: "Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya", 
dalam sehari seratus kali, maka kesalahannya akan 
dihapuskan sekalipun seperti buih air laut. " 273 

4J <4J dL^L V i'jk} ill I Vj 4J\ V 3li ^ :££ -Y00 271. HR. Muslim: 1/350. 

272. HR. Muslim: 4/2075, Ibnul Atsir berkata: "Maksud Nabi fj lupa", 
karena beliau senantiasa memperbanyak dzikir, selalu mendekatkan 
diri kepada-Nya dan waspada. Jadi, apabila sebagian waktu yang 
lewat tidak melakukan dzikir, maka beliau menganggapnya dosa. 
Kemudian beliau cepat-cepat membaca istighfar. Lihat Jami'ul Ushul: 
4/386. 

273. HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2071. 151 (jl^= < J-^- 'J^P^ ^Cr" 1 J^ 3 Lr^ 1 ' 'J 1 -** 6 ^' tiilcJI 

255. Rasulullah H bersabda: "Barang siapa yang 
membaca: Laailaaha illallaah wahdahu laa 
syariika lahu lahulmulku walahulhamdu 
wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir, sepuluh kali, 
maka dia seperti orang yang memerdekakan empat 
orang budak dari keturunan Nabi Ismail. " 274 256. Rasulullah #g bersabda: "Dua kalimat yang 
ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan (hari 
Kiamat) dan disukai oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, 
adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih, 
subhaanallaahil 'azhiim. " 275 

4h\ vj aij Vj *i j^jij 4L1 3jat c& lPj - Yov 

.(j. no At! 4llc. cJt.Ua C*^o ^Jl <_l>.| t j "till J 

257. Rasulullah #g bersabda: "Sungguh, apabila aku 
membaca: 'Subhaanallah walhamdulillaah walaa 274. HR. Bukhari: 7/167, Muslim dengan lafazh yang sama: 4/2071, 

275. HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2072. 152 ilaaha illallaah wallaahu akbar'. Adalah lebih ku 
cintai dari apa yang disinari oleh matahari terbit. " 276 
258. Rasulullah #g bersabda: "Apakah seseorang di 
antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu 
kebaikan setiap hart?" Salah seorang di antara yang 
duduk bertanya: "Bagaimana mungkin di antara kita 
bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?" 
Rasulullah #g bersabda: "Hendaklah dia membaca 
seratus tasbih, maka ditulis seribu kebaikan baginya 
atau dihapuskan darinya seribu keburukan. " 277 

259. "Barang siapa yang membaca: 
Subhaanallaahi 'azhiim wabihamdih, maka 
ditanam untuknya sebatang pohon kurma di Surga. " 278 276. HR. Muslim: 4/2072. 

277. HR. Muslim: 4/2073. 

278. HR. At-Tirmidzi: 5/511, Al-Hakim: 1/501. ia menshahihkannya. 
Adz-Dzahabi menyetujuinya. Lihat pula Shahihul Jami': 5/531 dan 
Shahih At-Tirmidzi: 3/160. 153 260. Rasulullah #g bersabda: "Wahai Abdullah bin 
Qais! Maukah kamu kutunjukkan perbendaharaan 
Surga? "Aku berkata: "Aku mau, wahai Rasulullah!" 
Rasulullah #g berkata: "Bacalah: Laa haula walaa 
quwwata illaa billaah. " 279 

.cjbb 'Jj^ V <;^k=j iLl} VI iJI V} <<i 'a^JI} 

261. Rasulullah #g bersabda: "Perkataan yang 
paling disenangi oleh Allah adalah empat: 
Subhaanallaah,Alhamdulillaah, Laa ilaaha 
illallaah, Allaahu akbar. Tidak mengapa dimulai 
yang mana di antara kalimat tersebut. " 280 

M As\ j^lj J\ J^ijli -nr 

< l^lk= ^k=l iLl <4J V i'jk} ill 1 vi 4Ji v :<jii 

VI %i % V <^UJI 4*1 qIV/.» * Qk= 4JJ ju^JIj 

f^iii <ji -.312 ^ a* ^ ? v]^ 312 ^>ji Jib 

•Lr^jj'j C^)Alj Lr^j'j LrJ 

262. Seorang Arab Badui datang kepada 
Rasulullah #S, lalu berkata: 'Ajari aku dzikir untuk 
aku baca!' Rasul M bersabda: 'Katakanlah: Tidak 279. HR. Bukhari, Fathul Bari: 11/213 dan Muslim: 4/2076. 

280. HR. Muslim: 3/1685. 154 ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah 
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Allah 
Maha Besar. Segala puji yang banyak bagi Allah. 
Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang 
Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.' Orang Badui itu 
berkata: "Kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang 
untukku? Rasul M bersabda: 'Katakanlah: Yd Allah! 
Ampuni-lah aku, kasihanilah aku, berilah 
petunjuk kepadaku dan berilah rezeki 
kepadaku.' 281 

°o\ *f$ sSllall It '<uL pLJ fi! i>^= 
Lt^^j L^A'j Lt^-j'j LrJ ;pl oJ^it l ? Vj^ 

263. Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi M 
mengajarinya shalat, kemudian beliau 
memerintahkan agar berdo'a dengan kalimat ini: "Ya 
Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah 
petunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidak 
kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku. " 282 

Vj 2lJ1 V :jk=jJI Jl^t} <4JL1 ju^JI 31^1 J,! -Y*\i 

264. "Sesungguhnya doa yang terbaik adalah 

281. HR. Muslim 4/2072. Abu Dawud menambah: Ketika orang Arab 
Badui berpaling, Nabi H bersabda: "Sungguh dia telah memenuhi 
kebaikan pada kedua telapak tangannya". 1 /220. 

282 . HR. Muslim: 4/2073, dengan tambahan: Sesungguhnya kalimat- 
kalimat tersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu. 155 membaca: Alhamdulillaah. Dzikir yang terbaik 
adalah: Laa Ilaaha Illallaah. " 283 

VI 4J\ % <4U juklij <<tjbl QlVm. :cil^ll»JI -no 

.<tijij ^1 2ji v} Vj «^i»T iliij < ill i 

265. "Kalimat-kalimat yang baik adalah: 
"Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha 
illallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaa 
quwwata illaa billaah. " 284 

131 

BAGAIMANA CARA NABI n 
MEMBACA TASBIH 

jl2j*j It ^jIji cjjIj ^ jlA^ 1 6^- ~ni 

266. Dari Abdullah bin Amru dia berkata: "Aku 
melihat Rasulullah M menghitung bacaan tasbih 
(dengan jari-jari) tangan kanannya." 285 283. HR. At-Tirmidzi: 5/462, Ibnu Majah: 2/1249, Al-Hakim: 1/503. Ia 
menshahihkan. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, Lihat pula Shahihul 
Jami': 1/362. 

284 . HR. Ahmad no. 513 menurut susunan Ahmad Syakir, sanadnya 
shahih, lihat Majma'uz Zawa'id: 1/297, Ibnu Hajar menisbatkannya 
di Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa'id kepada An-Nasa'i. Ibnu 
Hajar berkata: "Hadits tersebut adalah shahih menurut Ibnu Hibban 
dan Al-Hakim. 

285 . HR. Abu Dawud dengan lafazh yang sama: 2/81, At-Tirmidzi: 5/521, 
dan lihat Shahihul Jami' 4 / 27 1 , no. 4865. 156 132 

BEBERAPA ADAB DAN KEBAIKAN 

267. "Apabila kegelapan malam telah tiba -atau 
kamu masuk di waktu malam-, maka tahanlah anak- 
anakmu, sesungguhnya setan pada saat itu 
bertebaran. Apabila malam telah terlewati sesaat, 
maka lepaskan mereka, topi tutuplah pintu dan sebut 
noma Allah (baca: Bismillaah). Sesungguhnya setan 
tidak membuka pintu yang tertutup, ikatlah 
gerabahmu (tempat air dari kulit) dan sebutlah noma 
Allah. Tutuplah bejanamu dan sebutlah noma Allah, 
sekalipun dengan melintangkan sesuatu di atasnya, 
dan padamkanlah lampu-lampumu. " 28e Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, 
keluarga dan segenap shahabatnya. Amiin. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 10/88, Muslim: 3/1595.