Skip to main content

Full text of "الإمارة // مجلة الصمود – "السنة الخامسة" العدد (54) – ذو الحجة 1431"

See other formats


E j\L SQiVIOQD 
f rf)> JJ 

1 . 1 1 • I « **, • I 4U)^<J! 4JUsVI ^JjLflJ! cU«jUJ ojJj ^ liiuc^ f^»" 1^33^ L- T -li rJj ' <U)^*Jf ^IdVf )A.V5,N iAC 6^^ ^AjSO\ alms ££ )\<^4 (flVt> fUit^AH £h6<)DlQ )<^C ojUq . W£~rtl cAUi&ttl 2;U* .j^U^t j£/W Uji-aj «j>A-i ixc^-J aIj? : jj^oll 
3313 i^LuiVI -1 

ijljJla^l £jl jj j £l_>«all AAiia, -T 

Aj3 iiVI JiUll dwUj »A^ -i 

JJ all pi _a .I4JJ <JJlfaJI £UijVlj JJC AjVj -1 

>A f. Ll^VI ^>uj CdjAl (jP4 Ul*. -V 

T. J_«u JjS-JiliiVlA-J j« -A 

TT tjS—ijJM J*— *J> ^ J-li -* 

Te JUa_jVI LJjlJ i^-\ 

rn ^Lb*»j^ J^J^J^fJH^ -1 

t. aij— all jjj-^j 1 i j^ljl -^ 

tr sjftij—iii o-^ij — » .\ 

f\ J_-ili ji_. j o_.lS J_ia. .< 

M 5jUS m* ll >ja»^Bj ^A>*»l <<ytj«JI -V 

«T Ajil ua^VI -W J 
gu»\oU\ua> 


Tpr 7jc Tpr 7^ Tfcr www.alsomod-iea.com 

Mllihfl 4f Ull fdl t4&l|£ 4**Afr «.i a . AltasJl 2_4jL»J|j £jjaL^»J| ^jjj aV>*J1 CltilU*11 AlJaS SjJ^VI AjjVl ^ <^j»l1! j»!AcVI JjLuij giffiil 
tii4j »j_h CiuJIa^ f Ij^! f Ijj2I ^ -J J^j SjaS 'JjjuVIj JjjliVI pj^ajA^l 1 .14 ^i ilijSjj . JjL£ ^ 
tilUfe (jl ilillSj Jjill ^JjJfr ^J t Jj) | > " o'^ 4 t*^ iS'JJ^ *-*J^ t^J^" J Aj^LjVI ajlaVl ^ji j ii-iL ft ^jjj 

Ijfij SjUVI <jJ^iuL« (>» Lumu jji *UiVI £iVl£j u*mj ljcjI Ijjiij njj.i'il>ti tjjj f liU 'Ua^ill jjSjj t*3 

14J j>jjL ^ni A^ieyi tv^ 1 a 4 ij* ^jf^'j t<u«3L»yi »J-*yi usij js ^cijaJIj vjicLiyi »ja j^ 

.(^IjjS «-»ji^ ^ Vj ioJiSj^Sfi £« V kjLjJUaII j> pjj (^i f lja.1 ^i cjCjj V «-u£tu,yi SjUVI 

:y*J I* jij^i jIjj 

LSjj->i ^JLui* alcl>aj t^yi IJa ^ AjJjiJI CJljUl IjjJ^ji ^1 ^UajVlj jjJ*-Jil (>uLui4 ^»JC 

; (jAj LjJ l£j>«i L^Jj^ u^-^ cr^ 1 hjJ&A O^ Jlc ' ^ t4ilai*3lj o 1 ^- 1 " 1 *^' iA ^^'j^V 1 

^uai US c^liuuliflV lSi>«i <iuiaj ^i3l jjlw^b JjjaJIj .Sjja^l CJljill Jjaj AJU jj i-JjaJ! tilij! 

JjS ^x«^ ^Ul uU! jli! «ulj^t iliUIaVlj uiljjcVlj '^jjxJI -^-^' ^ aij^l j^ jjJaj ^ifc Uiaji 

.^lAuuliii ^fl j!5Ua3lj jiSlI 

t .uuSj jji Jjl^J "-JjiSlj cJiU^VI ijIjS Jj^J JU ^ CjliijLa^ll ,ja ^^ ji tj^SjJ «-La5LuiVI SjUVI 0' 

£>4jl! i-ijjj o' J* t^'Jj 5 ^**4 o' ^jh'-Mj U ,^-aSij iUui U>«i (> ^Iaj V t^i tsljjS A_«jSa Ui 

,1^3 ;jjj* Ull (J^Sj njUiuuliLat j j2- AjjjxJI CiljAll ' iwai (Ja AjjIS^i ^ Ajilui aLal 

,£2lj]| A^jSj li^i oJUJI CiIjJU^I ^Ij^| ^ AjLaaJI iliU^!luall <illaj J\ j .ah''...',l aJjj (JjSj ^1 Ui 

^^ij AjSjIS" lJIJAV ^fS uJljJLa^l ^>i>« (_ptLi.1 ^i AjjjLII j»^VI JjU-^ Sjjiil! AjCjII Ui 

; ^UULS ^A j AJajaII o JA ^ ^UluJlifli ^ AjjjiSI i-jjaJl lj.^i'8" P |T^ I n in jJ>^uib<p I JIP)coc>J|<^^l)A\^j^joJ|6j>j >iQjQJ£Dj| illlila.411 fjJaj* J^l o* yij& cggjH *-* lJ *' 

; ^A _il-*i J\ CiIjjLvaII £>a>a] «Gjl!il j> i_jjil! f^VI '-"fc 

.Lu^i U>.i Cy _lLu V iAjijiaJl ^3 ^A j i£b-aJI <J W^a. ti> U jlfJalj ^lA-a*]l AWJI j jjS 4_.ji_». uUSI . > 

Xp*AUH Jl_-_l (^JjLall -iiaJl fUaci JjUoI 1$j uaH ^-J Vj UlSji Uj 

oJjLa^Jl 4faj| j4^» ja_u £l 4-jaJl oJA J5U i> ^x-u <^I)I 4jjjJ-I uljiJI jj» £lj~oJI IJA ^ uill-wtll ^ *»/»■> 11 eijlaJl C«i 

. jliflVI (JJJ ,_r^'- - p ' >- a <*^! J-Sll -^ j j ^- jI P'j*^ j-a p!j~flJl Jj j^lj .yLuuj .LJJtS LI <-i__>aJl SJA tlibuj J o -> "■"■ V ^Sj 

? jfr ^i jIuaIi JjU-Ji u>»a>« o& t**\j> Sjuyi ^ ? Ljjyi j ^^V 1 'j^V 1 Jb* Jj* o" 1 ^ CP> 31 ^i -ii^s-iii jLvjI . r 

Upij [<L_-ttJ| Aj-SLyVl *JjLiJl 4-»lSy JlfaJl ii-alj- o 6 - ^'j 1 ^J 'J5&-VI fli uijjJa ^fl i-il-JlaJt (> ^ '<|i f lja.1 

.f$-Uj£a. yi i_ufrljla]| djL-j ^1 Aj^^yi ililcUaJl yivu bj (jajj ^-11 J_$laJI .iluaJL qa£ Cii-j tSjiVI (^ 

jjC- y*Lill JaJJ i _jJ— -j SjLi]| CulJ La <Lii IjIUu] ?--iiJI uijLi* t _t »A jjjjil (jjlilL»ll (JjJAL>ajI i_iL_)J>-« ^i UMU--I ilu - f 

.yCiLjjjLuallj JUl«]| Jk»_ IJUIj VuJlj->.rt"i1l I JU] j VJtfill IJ Uli «_&A_m1I Jj> 
JaJI __,-!& ja>Vl tjiaull j^aj Ulu t ytl ui H JaJJ (jjU*J H '' <y *! J^*W (jj-*la-»jl Li«a (i Cjlfe UaSllj 4_ji!l Jbul - i 

.j^-ljr L»i A-Ul £jft Jjjj ."j_ill ^uuj ciju I JSAj .j^i 

. j >iVI A^jLtll tlIaIIj >-lu31-1 ^ I Qtit i j .igijuti'ij Cjlall ^ LJVIj CjL' n— ','JVl ^Jl ^>^_jii:l i_iU.ua jiaj i_uCvjj - 

.jjjlJliI (> jJJj i JLJ! (> Jiij L»^» ijijiJl I JA Jjia-i aJ jjSl»il J^ill JJ»JI AaI j -Sj 

jiwill Ij^au ^ij .ijuiul ffljlfe ujxj (jilj .jLilkll x« ^irl—ill ^ I ^J'uS J^i J;h J l. . ■' ! j ^jnlnwnnM ^aju jLi Jul ^ijll - V 

.(jj-lbv,4ll ^« lj-»ia Lj^a ^jxll j li-al- 

.ijjl»l Jr~~ di^ Oiiy^^^ O* ^■jnf n >A LajI j iuj. J^»j '>-^ Vj (l-l^J (J^J j-^-^ 'i^A -^ (SjH™ ' "M — -^i 1 Or 1 

.^J IAjSjj jjj f Ijj ijJJ^iJ 'lAjlj '-•^1 iiljjL»llj i-i^all ft ll 
(jUUail \j 11jj£ (ji Ajlj-iil ^ jj^j'. cLudll u^li ^jiaaj ^Jja> ^*>j^ ^LUl fVjA _«ifc c >JaJI Jaluu jl (jVl ujtUl J jl^i 

uljjl_wUI »lja>V ' j*-'^.-' b A-* 6d-%^-«^ ^ iax^all ^i sJjJaJI ((j^jjIjuj) JljoaJlj Ubji ",;•> j'^jl-l J^jlii jUpa) . a . 

LjjuiJI (ULji) L^j £JijJ .l^Jjxi« u-lafri J2 Aja^ulji-iVI eji Aj^5*CVI ii4aJI »JA J51. <> jftu (ji (jVI VJ»JI JjW* 

.ijk-ijll LJLL-1.VI yi ^IjLu-ll Ajja. jJLual AjIj ^-u-S ^3 cAjj-VI 
uilJAVI yJ) JjW-»jll </ jUiVlj J«iill a* UStiiJj jjAj>«VI l^> ^311 4__!Ua4ll jj>-U jLsJVI o* P<f& J 51 ^ 1 " ^ ' 

l^lkil i ^JAlx^l ^ji H\ ((jjJALwtll -Ja 'IwiUiVI ujaJI Jlli. jy Ij >/»■>*) ujxil | ybM<j Ukui (jja\i Aoi. i_ilJAi -SUAj IJA 
Aj-SL-VI <UjSsUI <US{j (<U-m1I Ciljill J-UUt friUJI y-a AfaJI Ai-al>. yjp ^ jlj-aU Uiui ji-il IJA ^Iju ^j>! J-oL 

.r . / juuvi ( <jjjS-«1! ^)i aIJIj a_1i 'JUi 3 oSJ^iS) 5P--J1 ^-«^W 

.jji -IJJ ^jA j (JjJAU-JIj JlfaJI o^J 1 
..IT)-) rniii j^jjabi^ s )a^JCLJejJ)qJ.^)^A3d[^f) n un IJfcJs^o Hs*°- ^QJXiaJj JJ£ ljUjII JjC :j Jaj *U jLII gdlij i £l>all 
'_■■■■';' /jXuu _c^il i jUj (AJaluiII ^1 J^^a^l: <jliSVI 
kjlx«_&aJl Juj (j* i>J^I j A^«jS ^1 ,\jJALi_i!l Jl^-i. 
A^lcl Ajujj SjIjI ^3! Aa*j Ubajj .4JI life ^i bja&II 
ljIjJU-*1I IjIJj j^JL (Jj.1ALvaII Jie. fljllfcU AjJIS 
IjijUi j^Ji j tAjl«»Jl a-«jSaJl ji jjliu>«¥l 5- Ajj-JI 
*_i AJSUjI ^1 JlajUl liLij ^ic >Aj - ■>,; a.°i >j (je 
.fSaJl ^a AijUi*13 (jliiVI <J3Ue j ujiJl 
iu> JlfaJl j$Jaj (ji j-^l JjW LSJ^i O^i tA$ 
<ULd ilAc jLLa UpL 4J,aaJl (j^ ^JIjClj (jjjnlmll 
.<_j_»iaJlj Jbuill JjUS <JJJ AjSjC j 

i_«Jf!lj i4o*5LuVI LLulJ, AlJaSj UjUa. oJa Aj-Jbul 
AC- iJm ^' ih i l l ■ a j ■ -^ i j | % H 1.1ft AJLAa* ,-S ffl '^— fiH I rt 1 i 
^i JUiil 'i^jij pU\ 4a3 4aLudlj *-Jl^>ll AijLiaJl 
(jj!) (ji4jili»]| (jC <*UaJI jSJj AlalS f^V A»l (Jja-j 
( jjji] j»A>*aJ ^-it All) '<j\j !>>lia ^pL (JjJjISJ (jjJll 

V (> <jUJi tA u >' ^J 33 ^^V 1 »J* a* ^Vj 

(jjj Q H uJUil (jiaji J^- jJlJll Pl_>-^ll A V . a- k (JjSjJj 
.•LxaIIx!! 4 wl*al l kjljiJlj AriA ta ti l 

;plj«aj| •■..\:."t.% 

ijSLillj jiill <jjU-» 4i« 4-Aillj li^L-VI Siiadl 

v _ h wVLi iyJl*J Ail £>-j v _hUJI ^£au >li. A^liV JauJIj 
IJA ? li fAjliKj (jli;>«VI *^UA oSj jJ (joa.j JjjlJI 
(^jll (oli At) I (jUi) killall AJa 4-«jlc bjjj ^a (_auill 
. jU^JUil ^ iULUi AIaIxI 4j'±kj ijjj wj^jiJl ^ylc JjSi 
4) <U ? li ^iJI jjjlU jUI I JA ^ ? j L (ji Jljij F ri-)i nM i j ^mix^ a )IP)tx^|q^l)A^|^ijoJ|txl^ . V l^-Af- jj la& Ja^fi 4^jlwC uiwul (jU w uUJi («£ HJ 3 ^' Ll! 
^1 l^la wi^j **j.nii uja. tilLI^J .^JliiVI u'y,'! 

*Yj t^'S ^l^t _^^VI uifcAU Aoui: j»jh->" 
AjJIh-i'i^I ujak lilLlAj (i_dluJ1 JljSl (j-j^jiJ ^ (jjVii rtl) 
^| ajjJSUI AjcIj^I SUaJI (> (^UiVI umuIII ci>-aj 
Jl-aiaVI yJ) (^lill fliSSVIj ^JlJill u*'*' 1 (>Uaj 

ijjia u.ja, dlifcj <L«ja.VI yle JUicVlj ^5^i-Vl 
j^V! JU- (/ AjcL»la.VI SUaJl jjc ^Ua ^i US 

yill A^UiVI i_jja. j^A VjaJl sJA pjjji jLii (>j 
(j Hwu UiJ ^ 4-gjj lull 4jn1ifill (j^ijjaJI Uj J^ijjj 
(jjJALau^l jLualil jUialj Jjl-alJI UlujA jl^IaV 
(> ijjii! 5liUJl Aj^^yi Sjill «iUJ ^ AliiMM AjuJA 
tia^illj ^UJVI OVlijj A^Uaill Cjl^lj ^IfilJVI 

.^>VI A^^V 1 J'^'J 
l ' >* . ^ *■>* ^ ' a! . ..\ ) <_j jaj| bja ]''■-"«' lj ill ^ -^ sa> 

AjjAaj Ajj^S A-uu-iJA i_iVi ^«Jji <j* VJ% ^ Jj^VI 

^b uJ*k.lAll J^olaJI (> uiVVl CJli. (^11 iiUaVb 

.AjjjaJI Aj^Ulj i^iuiVI pj^i 

A»ji->"il jJaJl >!;U.| JU^a. j>-~±. J^}\ i_alAAVI a&I (>J 

(JjJAUaII qm jj\il\ p^lj-aJl AJLiA JL 44*il!l jA 

l _ r lfr Jj^tllt 4£>H <^>>^' b^l^a. uLuaj SjU dJi! 9 
(jjj v j-^l- <- 1 j— a AjU 4j«inj a jU_9 iAjjSjaII AujSaJ) ^(^jxkdJ i SMI i-a jL\ ^as- jUaj >li Jj lij^U; i>U. (J4Ja]1 
(jjirtti (>« uljjla i«3j lAalli A_ui JjLi y*H*ll ^jj'^' l 
■il 3 ■> 'I (jrf AJlai P j jl Ja— ij ■ Jr~^ x "— j J- 1 -^' >iiil _j 
ljjjL £)Vl jA Uj ti$JU»Jb fljWj J^3 A I Jill j 
JSj .^ni.^ill J_jJa J& ^-jLj-111 j^aill ^> oliai yi 
u nUll , iMI ^ 4£jLi»jl CjlfiJl Jja}. Cruil 

^i a -> ti .-.I S^jxAii ija < *> " ■>"... ! Jt /«a3UJI 

jiAJ. jA Jj tLuUu tC-l j-a ^j~A (jUuuliii ^_,i f I j^xi\i 

jjllA^ll J~C3 M)l JjfUl (ji ijjJAU»»Jl 4j JjL yC_/i 

tjUll Awa sJUa. j-u-y Jj i«UijV J5Us»VI Jjs>j Js. 

^Ji\ iij& y^JJJ (>« tjli (jlj '(^l»J 4i>l (JJJ <-ljUj (j* J*«3J IJA U tjJJJ iJj-ilj 4jSL»ik (JJJ o>ul (jlluuljt£i ^i f Ij^ilj 

.^LuVI J*i AJa jiiil 

.-•-Jaj] ^it jilc-l o^-J- 1 (O*™* S*** U-* J M" 3 > ->* Jr 

"SI aH=w»3I AjJUJI iui^VI Cjljiill lua 4i«ljSj lAijJj 
.ijjjJIj j jill i iniVij iljf^ Uuaji i*iVi%l 

luj J^'-i iJ^^JM kjtll «-u (JJ1 —J ;Sj L» (jVI jJik I'lVHj 

.JjaJl Jlill IJA j'ii—i J*<3 "-j >?-*jI 4-r^ j- 1 '— '' >^ 

J*-*ill Q Cj >3hjl '*^ i t ' [J ' ^ ■ ^ 4 J& '■■■ »V ■■ * i .• ■ T. jLLak ojLS 
Ru Jii JSj 44jjjjll uUaJjll qa -r-^'i *' J W ?W* J&J 

uj»j yfc> j^UVI f Uc £Uj.l ^UJ M «U»j ^Vl 
jaj ^l^i 'j^i j^i jajJI JUS CiI j) : JjJL cjja jajJl JUa 
JjLuall jj«Jl2 ttcUa^l U2>lj o^^'j -'->>>-:l o^ J- ! ' L -^' 

jad* j.5U-yi j;ui3 AjaUI CiljUiiVI ^U* o-)(A*3J 

(I.A/t tf jjSII tfjtiill 
<U-Sj !>la Sjakl*l| jw«VI A—> »jiS j!AlkVl IJA uj 5 £1 
^iau SjSlS A— 1> ^* eJaiJl ^Vl Sjbj [jV ^Ajft^i A^i 
i»!5Lu.yi fLuaSlj ijj.*l^ft]l JViV J*»jj lAjjiSUI (jjJIjilb 

i t 

.0-)! n in j ^-^«^ 3 )^)&j^q4>X)AX5d|^ajoJ|6ijtj .USjj yi JUS yik^4j i>« j^3 Aj^uiij (^ 
^1 Jjzl\ ^1 »^iaJij ><UUaJ lj)Ki.,.l j utfcAll »AJa jlii 

.(UOul) d^UJl ^ala 
^SUJI ^Uajil Ha ^USil OJJJ^ 1 suuill I JA ILi ijj j£ 

_iuc _jj^l _5 wjj jiljl iUI aLII uIjjI nla j ill ^jaill 
^i jU^ aIscu (j^j^ll t-a-JoJl IJA i'i tiliJ Jiu (j^tj 

fJUll ^ oi J^ tfill tM>«Jl JU3VI yfl AilAUll 
(> i-jjAj U JALawall c-iT-oill lift A Siik .fljtiib ^»%Ji\ 

\l aluull i-it.u"i]I jrl j jji, JS1 j -JjLS ^3 Jli]l AjJlfaJI 
iLLlJi i^lii ^ . ••■.»■=> I Uui ^ AjJUaJI >aufeiiM 

p~.L 1 1 nil J Jiijp -lil^j .^_ii_-2JI fjJ0Ut$Lj i _ s j>%J^\ 
^jUl U4i AawiU >liJl (jT^J^ U^) J>~^>J' '-^ ^^1— ' S J ' 

,^*LmI| <jjj!!« f Uj Uis^V iiLji ^1 uilJAVIj 

AjIj Ci2kJ (jj ^niul l fVjA Au3 j j-i.1 ft^4 i_ix>ill alii 

^ji ijs. Axsy-iyiAxj^iii jjjkij iAjyi^juyi Sjuyi 

.(jliuulial 

UlS (jijVI fUjI jj (jjjjSi«3l tjj. ft lui. A jl ijb_$JjLa 
'UliV ^JAollj ^jiuxll JaiJI (ja lii^ b>J>u I j -,' '»"'.' 
jj j»AJl-ij lk lucljijj| AjjLa-.j i^y—yi ? UiIll 

0"J*£ UJl'lliill jj AjUJIj ^iill ibHc s'lllj U IJAj 
dJA Ayh • i«xl l Aahj| '' ' ' ' o , 1 a t .a". , ,. a ,-lfr . .U^ 

AjjsmII t JA Jl^I ,^-illc- ^jjlufl uftla. ^i AjlUl Aj^jiaJl 
.jiJI IJA Jjis. JjU\ /J jjiujj Ji-aJj (ji cJ^ UJjJ-4 /J 
Jc l< ■ j «i SjUij "L^JLiul 3 Mjlual l AiaaJl '"■'■'<» 

.(jllouliil 

(jj^liati aACluuu oLJl imlirtll >^lji\l Ciil^l Jjl Juj 

Uux« jjLL f] .Axs^uyi a^vi yjj oy&i i-^'j^ 6— lift Jalji.il yJc jf'iiij (jjjLjj^VI jlj-o) <>« Ma> J^}3 

_ja aUaillj jjlui^ll I^j Ja»JI jljoluil (jliwa ji iajJJI 

.jLII lift ^i ujxil LJlJfti jW ; ' (jU«<a 

U& £l3.lllj ifUaill ^JaljLuJ _jj£. ^ajj jji-U Jja>j3 

«ifc J^>~^ d^) .>* Aj. i 3UJI (jL-uVI ( _}J^ a> '-^Hir it^gu 

aJUuJI oV c5jj^3l ^3 Aj-^VI Ajujill JjjJaj «JU1-,I 

g^l AjaljLuill ^3 lij ttf lUj AW tjA 4j-bLuVI ^jj-iJl yi 

.(jUJjJl ^ AjJftVI Jjjia o& <U,jUj ua-ill Ja. 

.aft Ajj^SI (JjJ (jL 4li4»JI A-jla&l jjjI— J ^3 k-u^i '-'J 

.<^L.lll I fyiUa a ^ jj-lijj i_ijjuil3 £bi VI jft L»3 if^—V 1 

S ^Lalxll l^tia.j JjJll lift £31 j j> fSLtfl oiia Vlj 

lift JL*. JjSj ^j JAj jj oi^ 1 c^*&l v**^' (j! 

^21 Aj^jji] ^'i -. ',"; (ji ^1 4jjjLa»a ^J j «"i i nj i ii j ijjluij]l 

£^ l**^ t>*J ^' ,4jL M »-«* l> LW^Af ^^ (J^ 

.SUaJlj fSaJl ^3 ^Iju aSiI 
^^Jfc t(jjjJj.£Ulj .fr^U»Jlj .tjj^ja-allj tAJjaUl him* - Y 

^Ull lj13j 
l^Jlift ^li JSUa.VI Jsu (j^lia^l ^-^ <^l SjUVI (j) 
Ijeb (J4j (jujayJlj <<J^aUl qa juaUfc l^JlSjIj ^jUaII 
.iil jVj jJl o - Aiia. JjUu ^-"J 
j> l$j3 Ljlxll ijIjUVI tjlj^taj l^iljjj |»ia" ij' L » S 
JjjJl f^jiJaj jjjill jjjjljj^lj tAjJjiJ! JjjJl fiUc. 
^3 'n^"->-- Js. JaUaJJ ujjlLall uilaJI ^3 fUaeVl 

Jvi aft fM^ft iuW UI J>4 j j^\ &JAJ& A^jjmi lilUft^a h4_«^a&aul 

lJVVI CSiljJie ljU3 (jjjil t->jaJI ^aj^aj Oljii^JI jliu 

VI ■ Atr ^J^Jl - ljl ^?- 1 j J J- 1 6* J^W -^r- 1 '-^ tL y (>■ 

.J^itia.VI BjlJl (^ «JiU uiiUij (jJ-^J uVl |»^i 

ul3j (Ja ( ij iSn'j ^aJl fjk ^>uUII ^Vjft Jll«i J^?>j3 

.i'Jalll ^1« j'^ h*n (jl ^11 ^AJJa ujaJl >l j^j JjA^ ^Ull 

fVjft ^ JUI lift is3 A-taJl UiXull Clluj (j]j 

.(JA*ja-»ll 
Ijiil.iMiij iJjaJI J-ljft ^ i->Jd\ JiL (j' J^ U^J 
SjuilaUl <Uja« jjc (_yjLUl jUaJI i-»j<^j ^1 Jjjj AjLiaJl 
Ailjji ^Ijj i^jjiij 5jj9 ,jjj dljJla^l £jIjj ej^W 

p ..^^[l n lll J > > u^x^ i ,)If)tx^|q^)A^^|■V}J^oJ|{xL^ Axilla S ji'-S A .;;.'■> I ftj3 ^jjj -l.j.> _j* jUl-JL'-il ^ (Jclj<^3 
AJjJ (jc j3'-r- o*3* i.j«...n (Jjjj lujaJI JjLuij '-.. ^ ial ■'• 

,Ajjj3>j <*jlajj «Uijft j 
Jwi (jalwi ^ |>j*u JU3 "JL UjI^s. jJxJI |>l^Jl Loi j 
j-iljj ''"» iX3l all Ajiii iAJ3 *Jlj AjLlLlI ijlfi U3I 
UJljill t> cil>&Li A,uli3VI C:LjV^I Jx»a. ^ 4_»jli»]| 

\ a ...a'. "Jla-ail 
Jjami ^3 u-ija. (J4 J^JJ (jl 'AJJJJ lS - ^' J* VJ*^' J^ 
^ ^ujxll uljlll |>jlu dill j iAjijUa uja. ^il »JjAail 
j_jj«JI (j-L-ji ^jJc tlil j i njUl lj A3jjja]| JjIuuj jjlj— uliii 
.OljVj^ll ^IjLA- t^l lift ^ Aiii, .AiuiJlj 
j^iilj j-i^ jJxll AJa ^jJbLJ a))I tjJU (_o3j*u ji VJ 3 * O^J 
ujaUl AJ^aVI (>ljxllj ■■i;Vi->;l uU^VI . < ^wl tl ', ' "' ■ ' ^ ' i ^ , -^ "; t ^ ' j : t ^ \ . r^| a& o • • ] t i]i ~\ i >l i . .i i . *y *^ 

liftj tt jU^U3i paji ^jlc aJla-*]l LJljill .1^1 jj - \ 
lilllft ^j£j aJ ,jl j ,jia> ujaJl jlj^luL J^ftS sJa>j] i ij.nll 

.Uiul ^$ja>l uUmiI 
CjIjS Jja^jj Ijji (ja^Ji V 6^1 1 l*^ C^J^ 1 Jf^iJ 
Aua ^ftJl^a. Li j ^jj*aa ^ / . WV1 j --^-^ jl JoaJ Aoxia.1 

UUI Vl hjjjIijaVIj 'LPJJ^'j 'jrfi^'j (o^ji 1 ^) 

aJft jn'in'iuij ttjJfcSul 1.1ft /33> |_ji rUjUIl 8 Jl j ual SjjSxa 

Jal^l i^bJl ^1 AliUJl ujjjaJI Cij*U»l US ujaJI 

.tjUi.iiJI.il3i w «a _;! (j& A aa nil CjIjaII 

^jIUj AMI ^j«^ (jl ill ^ j ^ Uajj j jlmJ Jj^J — ^ 

^Uaillj njt ^m JUiV (jjjSjjaVI Ajuiaj jjjl jjlui^ll (jl 

^IjjjIII jiill o-^i ^ O 1- ^ • J ^ 1 'J* t** »J*lS'l tS^I 

«L3 (jlia Vj c j^ull (*^"VI <*»SI-a- U^-H <#^> t^l>*i^l 

AjjS-uJIj ^.nUi.JI Jbxll (jj>i ^ Axj>iil Jjjiail 

>ai >il3J]j t> iJl (joj iili!WI JU- ^j 4jel«i>.V!j 

f^Jaillj i^IUll jjl-jll JjjS Jaljiuil (^Ic (jjaajj-VI 

-(jLyJ^U ^>J| jiill l^aa-j ^1 CJLjaJlj ^Iji-Jjll 

kjJi& - ijA ijjjla auI pju dbjaJI tillj iSlltta^ Jj! 9 

.".I .d-v .11 ^ p_aj ^j| IxJ j_uiLul ^C)jQJ£dJ| 


jjLi_Jl CjxSjj >p Ijiri^ll (jjjlwull ^J'j^J -^lj 

ijJjMjcjaJI (JjjjUjVI o& uiaJI 4aaj Jj»JI u^-J' 
i infill AAjjlJ £jl>»JI Ciji^lj iilUjaJ! ■ 'i^nlj 
r P } i n u L i>}i.ab<^JSn6.^|q4g)A\d|.*^^ 4ii. n li.ii ^2 (jXA iSS\j^j'i ^i <b^ji]| ( ajj£.i (jl (JjJLwu 

! ^JujaW Q^jaJj^l pUa&i b 

JUu*-b Ctijj LjJI JU 5_jt J& .JiJ bjjS £)U&U 

OJli-> (J £J£ JUS AaI«.VI £l^i >£iaij JjLlftll Jttji 

Pli-iiJ (j^jloll 4~.L-ii.L Jj&VI Ujx^i ^JAj J3j ■-<"■-■'■■■' 

jjjjljill jja^ nJjjjbpJVIj lAiklAll /J ,>ii (jjil«l-Jlj 
^muUII i-Ajjiill %t«lui| ^AjJ^ia c-ljj ujail A^Ull i_tij (jja, ((j-jjC £>J*lj) ?^Laj Jijj u! 
<jl Jj£l« J^*-" ^ A- "-j' 1 -^^' '"''''•''■• f IjJ 

^Uiji ^i SjjUaJl (ji fSl JjiJ (o*Jl&) 

iiii^aji jjij lJuia ^-lui ij^j i^ii. >aVl o u u^ 

?4j>J liljkJI jjSi AjjUJI ilull fla^l JSLnJJ 

<^9 a^JjJ iJJjIjJ UjSW^I >SJ>ii j^Ui J.iVwiij IJ UJ3 

VAjjLuixJI ^SjIjUi* ^a Jj_j«J!j £lj*^JI (j» i.i^ni 
a JP (j/nifil oil (jjiiiiill j!>Li Ijiuiaj (Jjjj&mi*JI ^iSjjli (jl 
JCljiU fLiJIj , -!_jis_!l _j2 'i-Wj (j-» ililj-%j"iljlml 
nIiljMijUU fliiiwilj luljlktl! ju3j .SiUaJl 4jj£«aJ| 
pljj>] yl] AaUaVb hJjIS ^a Ji»*Jl o^ ^JJ^J 

iil]il° tjSljll ^Jl jlaUlj iSaijsdl lJjjIsJI iwiljJ (jjJ <ja 
iilf.|js>¥lj CiU^jjIjIuVI »JA £ja3>, gJUiJ ilijfJa 

^ m,'I I ^^tQ l l Q ■' / y3 ("ua Aj 11 1 ' y 

^a »jj^ jua -iiij.i> >£xi: r,vi». jia njjJaJl ^a 

lAaLjJ! (jlaliaJI ^ Sjk^.1] CiUaxil fSllj f&jj 

(JjlS) LjJ bu (jiaJl Jil-» ^ LuLlaC pjg ^&LuA,li 

.LjJ_aAj i^i Uij^j (jUjJa)j 

LJL_i j LH1!_5 i^Soua 4_ajLiaJI (jnjftlj (jj)«K* *lli aiJI 
jIjII ^a (jVl J*j2 Vj «US AA\ Ja« ^ ^SiJa Jl^aJl 
pxh liwin L^oa ^jjj jj <^lj •' 1 -^ t A^iajjiAll uj^Jl 

.Sj_j£l*ii •U&Lo&Jl jjI^aII '.'.'■■■; AiaVl »UaJl 

.Jibuti i.ij SBj iuj;ull uUoAl^aj >uj>"illj 

«L»jau (ji ^ji«J AJi fJ*J *UV ifLutAll ^1 Ujk ^Imiii 
LJlajlall ^a AjjI _jJ^«JI ^J^i& 6'j^ -S' ^'>^ '-»'^ 

^ji V) diJl^aJl eJA Jl* (>a r JUJ AJLa.^1 ujSJ jaj 
.1 ijiMi Jljai _; jiua L^j j&Jj •Uaal^oll I j niirt 
AamiIxII -<-^ j »^ y^i Ajtla^ll LlJMa 4_ualflljl /ji I 1 1 a 
fL&ji* 1 jUL j liwa.1 ^i p^Ualul djili tU& bl^ >lul^ 
^uiillj ial^VI ^l_jii i^U AlxaJ^I ^LiK o^J^J 
sift 4^uj Cul£j iAJbV Aj^i JjL AjjJ^I AjjjaJl 
,»^ijjU^j aJbjj tf&Aji* ^a ^DaII JJC p^lijjl <Uj&4il 
^jlji (ji j-VI U>j J-aj (ji ^1) (^jjJj Ji*iu AaJjaJl 
ujaJl sift Jj& uLialloil (^u>*V! uvill Au>lfi ^i 
^1 uxJ^II 4^l£ (> CilJillaJl iii Ci&u| jflj .j^UJl 
^Uiii; p_a^ja^4 ~iA\ 'I Ajlj..iil ^a >lij_ii_j i _ r lll j tAj&M 

^Sbw« ^3 jjlij (> (jllMuliai ^1 (jVl ^A*j L*j ■A" ■iqjxioJ] qa ».la.lj A\urfi\ Lj_- fjiu AiJULj ^LiiV ymidl Jl*>a> 
Ilk {Jlkjj (jUiLkil) iij ^Uivi >_«.JJl JjluaS 

uLuj! <JA »Ja»lj 4a»j3 4j fj£j IjjAJ «L4jli*Jl 

^LuJaj ^UiUUI ^Ua <Ui ^ ^.s-,'1 ^i Vl t£jB**aiSI 

^ jj-iSl^j uUuJlj pluullj JU>' fSiajlieJ Li-i j ji. 

. jjlaiiajl j JjUaillj -jL-1 jill V^ vj- 3 JliWl ^^ 

.3 j~A_ 1-a.ui sJliV *£-li-l— - (jt ^jjau (jVI ^111 

^jlSS i)| £i«j Ja !^j-Vl o-j^j^I J^j W IjjSs 

(jJJUjij jUil A^luiVI P l>ll «j ia.Lj i)\lall jjijoaJl 
liliu Aijfca ^ ^.liiTjl AjjLoixJI ifjAll IfcjS Uj 4jjJ 

»jc JjS j> Uiaji cjjaJl ^i fiUJlj bjJUaII iUj l$J 

?l iwirt _j >-.■ ^r^- 1 _>"^r ^ J^ A- O 1 (l£*! J* J 
Jl«j .£L1| (> JL '^i ^ fldl AjUa ^ jiL (ji (jl«j jAj 

?JtfU| lii 
OUajS s Jfr <US (jiu*J iL (J sjj.1 _j AoajiJ <jl«J Ji jl 
?4JiJ|j JUiil JjLuij £L»a. dU. LaJIc tillau JjIH (ji 
(jl«V '(^rfi^VI JiiUU >^l Jlja.lj fjfciil (jl*j <jlS (jl 
.^SjjlaII a Ji i.uii&i (ji (^ jjS 4_aj£aJ 
(jjJftLa^Jl jjC (jj (yk ^SAua A^jliaJl (jl (Jjjj <*!!£ (jli 
ljUjV oj*IjJIj AjJVU fiiiUjj fSitjik "Ula ^Uftfl 

.flcjVl IJA 
iliijl >£j^3 .ilj^li i J. Jjuj (jlluJUiV illi'-iii Jju >lil 

^Jc (j<3Jill ^uib j»SJ_ja— i (j2 o-jLHI (jd i_iWI ililj«ie 

. ^> ■, . ''. m '. ,\ » > ^"i i A aj jS * "* ' I a£jJL9 J'^fll ''^ . A <all \-l l 

JjJjS (jj->l i null -iiljl (jjj (j^ -Li jLiJl j.waUxJl (j^ JaiS 

.(jliiVI jJt o* |»A ^J_jjjLL (ja (ji l j£- 

Ajj^u \jAjjii (JJliaJl a Ji Jj-luaj (iSiSaj V jLS (jila 

>£j2_5 Jalfj. fj l\j nrtVij ^iiliijl 3 JA i JiLJ-il ^liljjl^a 

jcljiil (jc jrjj*^ (jjjji«*j| |»Sjjlfl «U jauu Ja lW^ 1 »S l^J ^j uua-j J . JjUiltj '<i „F)|ininj>^ii>y^2J")6j>^>J|q^l)A\3tJ[.V)nin I|oJj^ 
rljji ^ sjjj^JI jjLuiaJI j *—• l^*i-> jV' (j^j >i2 tjiSTi^l 

2 ,< ij «>/! Ci) jiU 2alU.1 l A^jjjJl j , .< \»'.-> 

A^jllftll (jl£ Aj>u»JI uUltfdb 4-i >1^S ^1 jLLLill 3 

(QjUu OILS bu liij jj^i (jVI I4J: AjJL^JI 

AajI: (J1m.jS i£a) Jjj*-ill Aii^- jk^al Jilj 
^jjIjIuI ^jlL (ji J^Ull (jju ^i (jjJAU^ll CiljUalJI 
Aa&ajljlwil (jC (jLu (jij (AaLjll ^i^LUll _Ic ialiaJl 
_ji I ji o>j iAjAjjII >jlal L4JI (j^ ulji]| '_'» ■ J ijjji 

.tjA«2l JSIj- 

ij^lj 4Aiji« AHlS A£j*-» j^I ^SJ^a (> uiVVl 

fljal ((j-ijjjjj) JI>aJI j»SAila Jlji Aj-Jl 3Ji (^Sj 
S jjUaII ? L«j Al« I jjii (jjJAl^l (ji V) 1 jUjJS LJLiLic 
ujjAj AjS/i^'ill uUlaxJI f J-lj BjiLuj k j^l Ci3j _jl Jla 
ij. i u.vL n Cil\j V (j^lj . jli JJ2 AJjAa Ji.U (-9 CiUL^xll 

Jxi&j jA JjI£ ^i 4aJX*]l ^£jbl Ajijj Pj/ii ,>il Jl 5 
li-iSj j .JjLS »jbV J^axll o* 1 ^' iju - J -^i nlVjMijUti 
(Jja Pjj*LaJI JLaJI (ji JJjjJIj liLill AuijC >*i-\w<il 
(^ _jjJiLi_iil (j^ j^Uc Jl-i-Jl (jrf ^jjaLs-ajI (jLu 

Li Ti i\ a 1 ' u ^^^^^^1 a ^jLiwi^Lftjl / ' '^ ' ' ' '** % ' ^ "u-y 

Hi 

j^i IjklM ^Ijtjll SJA 5f*k (> ^Cjll J& (jSJj 
(Jj^4Sj ^ui SJjJJ J^ri '-r J-^ 1 j- 1 " UjjJ^"*^' >Sij'u2 

' il..',.,;.;! * ^| . ^ © .. I ^. \ \ a^^^S 1H 1 *\i- A 'Inl A. ^)La1 1'* a ^^J 

Sj^ij i(jjjjiu*Jl j»Sj2ji**« jAIc (_ ? iij ^j 
iLj^ljJj >S 9*-!L ji >c-jjaJl 3ii ^i .nj'mjjA >£JI j-iLi-j 
(Jjjjjjuj t4ilJa.i i <Ujij .-'x-jLi. 1 )^ ^1! (jjdJL A-p'ii 
SjUj i(jUuuUii (jlj^a> Jw blaVJj sjU *i J~i A^jIIa^I 
jl^JaV (jj»— j UUawij .^jii LJlfa. ^1 I^jj—L jji.\ 4 a io^ Ajl I jt '"" •■ '' a ■ »^"> a *C^ <w9 

UJJ "" "J .-J^l &JA I j \ i nS'i (jj >UI 

jjlW n\\ 4_a jlAa jjjjlj Aj L*-i J_jlJLiJ »SJV 
lj_jaJI jjj»4J iSjiVlj LJill j ^ii tj ,nU nil 

1 3" "-'* fr^ 15^' *JJ **l AjjLmixII »£jl.l«_a (jl 

ajj JljiaJI (jjw uti .tj'njjjj aAJlJC-l ^jjili mj 
bAJxu*u LLwj 00 a Ml ' I it ' frLuaAil a 1 ,; ■ ■ 1^"' 1 *|*| 

\ ^ <^^^ ^^U 4 ■ -^ * a 

*#j ^ ojuu-11 o- l»"I 6^ J 1 ^ 1 J^- t^J 

". ^ >jxjI (> j-UI ( JU jJL-a ) r_iJJl UAia.1 -ll-Ufe 

Ulc ^ A ^udl t> jJLJ! (<jU, UaC) AJI jiVj 'Ule 
r T Ijajj J ^>-a (jffi T 1 J}li U* Jajl IcUalwl 

> JJJ- t5> (^ W f 1 *^ £jj AJa«ljJ JxmJI 
to.. jjUi V !>*II Ilk ^i JUJI j> uij«a L. jjSj 
jJLaJI lift Alajfl ljLL U ljIjJVI o-» *i tJA* *-«V 'jVjJ 

(ISjliJ Jj-i) ^ U jljJi ^j J3 (>»J| I JA ^i ."ii^'.nl 
(> UI Axuj U y (jVI yJ* £JUJI ^jJj (Jj .3jt>.^| 

}*1\ AJ JlaC V t?JJl ljM ^9 JmII lift s p &J 
wAjjS ufi Aja,jI Si AjI ^i £m1\ I JA jJiu V -Ui US J^i (JiliaJl BJ4LiL«j Jlj^Ulj Aj jiaLu JS AJi (jijiiUj 
J (Jj^ '^i±* J^J O^ gj^ J! \j*J*i d f t '^V 
i»Sjclj3 gjli UAS (jUi-ijliii jj IjJaj jjl aSj] IjSiua 

1 aj a^^^J * ' ' * wa .* • ^ A ^1 1 .■ a t *J a «^aj^^^ AjI Aj sS^^ul 

AiUiM Aj IjjUu JA3 (JU ^^r.W) gl**^l f V' ^'> 

.Jjjlali JjjWI lib Jjla 

(ji ^£lilc ^ olAloI) Ajj^^aJI Js. 'f. LL |k£Jc uaj j 

. wM^Jl AjjU ^aJ *<Bi'« >3J j-a JjJ^ jc IjiS'i'in'i 

If] cij«: V Vja. (jjj'l yij 5^*11 ^JVjb l^fi Vj 

.UJl jj o- ^ JiUa V J Aj+1 

AjjSJ j ill ^_jUii!l (j^uUII lln.Ji i_ih^"i.nl jc l^iijjj 

_j ill jj' ■■■* *J| muuut J&J (LalC 0^'^ U^ J^* '-r S J^' 
>i o* aJUSl A .rtjU'n J^i -JUll yljj i^ll j>i*i 
SU-JI A^&j iJa aJia. iLU i-aJJI 1 JA 1jS>lj iAjC jj*ill iiil_£«jLSl! ^a uWVl iMj*5e iil—i 5* J5UI sJA jj] 
Ajjiui»Jl Jftljill Ailai^l lifc jj j£] <JjH £)| (JjJjjSj 

.AjTm'iIjImiVI JSIjaJIj 

AijUa ^ *!«-! <Ule jjS! jjj U Jitilu< JailL UJij 

IJI AliwVI »JA Ja AjljiaJI £iLU>V' (jjiaawi i£JI 
yj) SjiJLi ljjAJ AikLJI sib J5U t> i-ijoa. ^ji fi*i>»al 

Jgi lAjjiyoidl JCljill dUA UJ fCJLi Ciijjj .>Sjl_ji 

ViilLiA id * |] ja33 

a£ jl <fif ^11 lib" aj Uyji pil Cjjli IJI UJjiJ jj' '■'*"■■ (JAj 

^bdl ^SjU-i «y> ^311 (aiyJalji^J) ^3 jljill 

(j** yrr^i JP*** Pj^*^ 4 (^1 y^^f *JjUJIjx*il ^j-^ 1 ^^ 'J 
*%lt ulJ&Vlj LUaijI uji JCJUJ 4jjj**» J_jx^ j .aili 
aSJ jviajij tUUa&ll (j«a>ii t i ai_>S-l (ji I'n.i^i ^— .alii 

.<jUuutti! (J jaijli 

^1) ^IfcUul niVi.nl (ji Jji j»^! ^P* crfji <ji JA» 

<Ui 4iJj IjjSii iji jkliS& uaau 4_ji jAj Uaii jii £jJa>« 

?(jQ«Jli8i ^1 ( iSij><i jlS 'J^ 

fOVl JS. »j-3j>.i tf ill Uj 

Vj*j Uj3 ftjlj^l (jjjlaijj ,^jJI Uj 

Jjjla (jC- -b*Jl j AaU »S2lJAi 1 liiaJ (jl f$&*i J* J 

YujaJI 

Ifrj *M'ii ^ L^S ■■''■'^'' ^ ^jlidl AJLu^II sis 
sjj>ll Ajjliil CiljUaiWI CjIflCJ) jjjIH (> |»SjVI>* 

.A£j)l«J| (JjJU* (j^ 

jjfll jjjI j> ^ ? 5U1I j 

^j-dL-y 1 (jU~Jliil SjUl ^U ^a-ijII diJaiaJI 

.(^A4^VI iJu-Jj ioD-) 1 n 111 jJ.-^oixpaia"! 6jcJ|q^l)A\jd| J>yuoJ|6lxj 


J!)Li jjLUI Jjj^ JjS (Jj ljIjJ Jjji Ajjj (jluij ^j Jflj 4 |JA 

U 'Cjj ^i IjijU ai *'!!!(jjjj±4il a£j>l^ (ji Vl .si*;i sii 

.liljaaiill ^fl J*«iuo (ji (ji«j 

sjjxil jj^ i*n u«i ijA Ct\i (-ul ((jla> niUd) sail t , < it} J 

^JjiJI jJjla (A IjJIS (jjiil JjiaJl ,_^ft Jsu (jc ii-iLUl 

• : -jy_; rj^j 'J^lj ft 'i« JjA9 -j-^r (jH.i'ii'i Aj AjjAII Jwi 

ij-J ,_^ji ,'jjlg »>«V JjUl fLdl j^kjaJl Cljiui 'UJjii 

IjJ^i o! t^-^ 1 ill' i#JliJcVj cjaaiiJI IJfJ j»lS ,jjll 

jiSij jisi ^^jja, Jiiilui iiaaiil oik ^ JjUll f Uil 

Jto \judli (ji ^i^*j J* l>*iaj (ji *iJl (jVl j-VI jAjjj 

Jla S^jjS 1I1UI4C flj^W (u^ C - ' 1 "^' - *"^' ii - a j'-^- 1 

?(t>Sri)j (AuLaJl IjjjSJI) j (jaJiJI) 

JjIjaII 1 ».!«■? "1.1 AlajLLi (^ fluaiJl (jIaaII (ja J4j 
JlJpi ^ oJbjll ji 'AjjLudJl CiU&jjIjIuiVI £«ajj tAJUll 
1JU5JJU4 yic oVIjiaJI jjjju <j*U& jjjlw J*j *'JjJaJl 
?((jU. iLft) Ail j (^,Ia ^JUa) 'f*l\ 
(^111 ujJUVI AfiLub ailjjliu (j& «i_>~fl jiSi<«j (>J 
^i (|iljCL) ftJCli (J4 |^IJ3 a—W fljll*l«ll IjV.nj 

l»L (<jU jdUa) axil jij Jflj ijjiu JjJaJI J\ uilclJVI 

Vft iL a U jai ^1 Ajb^ll AjiLc 

UjS (jj%- (> ^jJii li* (> Lj* (ji !^jii ij* Ijjiij 
sia ^3 SjjUaII |.L«J oi ^l^l </ lj*i^lj ?j«l±Jl 

*lxa. j>5Ji ^ J Ldji tfjli Ajai: ^1 ^Llil I'ltl'i.iii ^1 
^<^QjaJ] &| -Uii^ "tfiljjA" f\J\ jj-ill : <JL > o st > Ua*c§ l^iai Um^ Mali <wy>sJI u*ltf| 
<*»£M <Lylatfl JiLill d*lu 6*4 ,>» jL liljloUll $.5*11 uiljjCl jA Jllj ^ JAbi jjij 
jjAJJ <^j iLljkual JlJjjj lAuuAii JUvill ^3 £UajVI 
^i >lil jlmll p j-i <j& >£jJlaS Ua jj (jjjJa«jj .ja. , _>a1-_j 

. IjJaJ jj JUill yjj £j*jlW ijl+jj !>L1 OjJ*iJ «J*SM 
L* Js. ^^ju US lujl^il ^ji ijjjaU^I i/ le -Mil ^u V 
jQasi jjAk ^ 4ia.llall ujjaJlj 4j-Ij1I JljU-JI £V-1I Ula 
IjJj^J O^Aj tj»5j njUiiJj ;L1iIjVj tj^i f Jj q Uui II 
fUillj 'Jjj*«J 'U^JJ^J k j^J njl^lmii ;CjbVjJ 
jA uj11j1I JAljJlj lujI jA 3 .^w^i-jLi j icjle jj VLj <Uatx«J 
^jlali <> AjydL-yi ^W^i ^j* J*j J 1 ^ Jl*-ii«l 
jjijUlj i%,UJ!j djJVI Ulljil (>. ujiJIj JUJil! 

.^jjfrj 
ji ija LuCJl U ujLuV 4iA.ua Jj.lt Jj£*i 4j51j »JAj 
jljfr Js. lfJ> j J5UI JUi Ja-u jj^UVI JUaJl 4Sj* 

j5lja.VI jjftJ t^ JjJ-a 5li .U\2j«ij J2U1I uijja. UIjaJ; 
Ja. yfc J>ill ji . JUaJI ASja. <jb jli.ll pHii\ ^Jjl-all 
ijjj«ill j VJJ^I O* *^ JjlaLL. (^ V) Ul Jj?»J V -j»*pjS 

jj^Jlj y^\ ti 131 " *Mj wWHb vj^'j JUA1I Ulj 

MjIjjjxj .ia Is- - —^ jill (j^«Vl /JI SjViiinij -"-Lil CiJLS 
AjjUaJI ujUalJUll (jij fAljCil (j-UI V US (JUfcJMll 
AjjUaJl cjISjsJI (>a»j Uj |>jL JLvill ^ ajjiVI 
t^il-all jJxll CjUadk jj) Ailaj^ll yl) ljUI ^ill Aaa.jlLll 
Sjjjjia. V ■Uwbll CjUISJI sift 3 .J; jU-^ 1 JjjJI ^i ( <gjlf» 
^Ajaf pULV UJjaHLj i_La>ljij uuilSi ^A Jj cUl 
.^uijIaII jUsJI *L*1 £jjill >^_ii ^lc jULuJl f lill j 
(j^ -^ _j— ii-a Jfc l jUft ,»■;.■> II >1xj US jJliiVI u&Jilli M J_>a. Liill .(JjaIUII i_jj mi J^aJlj . jjJliiVI k-atJJl jl 

J^JJ .,-»^U.n -U Mil ^A3>J tJuUll ^AjX.lj ji jlif II ^AJjli 
J Lj > j'i'l Jl jJJCl -lua 4iu»i ^ jUaJI ^lc ^g'nK A\,'ni\ 

£hi\ ju^i ^ oj"^ 1 ^ 'H'^ 1 1^ 1 - 33 ' Ji^Vi j jiuii 

^3 (jjjlal^jAll Jl. ^J5Ufr ujja«Jjj (j jl"-\ n\ \ jjjJjUaj 
ijfr v^l <^ -^Ij Jl^" tfl* ^j4j j ^I 'r'^-J 'V-^l 
IjlC liLjVlj 4)2>Ullj iL yOA\j2\ &■ ^lijllj J.5U-V 1 ^H 

i_,jijl ^a jjijLlij t jUuill tjiji ^a ^jjJjj*ju jjjjjlaII 
ijjUll _vijJ. iUit I jj~ iS J3j<^1I ^ ^-llluij^jllj 

Ciljill l^lil jjiiivi 6* lsj^VI >-ij«-ilij oj^W^'j 
^ (Jjjjl ^ JI qa .1 j ja jjaJ 3 jjc- -« uj V Uijj AjJj&aII 
Ujjc. j UlU-ij J5UI Jj^i ^i o,*"^^ 'i-Jl^l Jlf=>VI 

iii-o !U1I alAiJI {Aj±»\ AfiUal ^ (jjnAi'ijj ..j-^Lul 
• UJ>* \j*>* AJlJCl yl6 ^JUj Mil sj«aj (JAta-.) j^C 
AalliaVI Jibillj ijjjulll Jj-is> t> uJ■ J * L ?-* i, LuljilS 
J^-o 1 (>. ^AjlJaJI >& j A\\n\\ LJJ^L jliaii <^ 4* ^j 
CiaJi IjjU U | * ii i_uluall J\Ja JUaJl ^2 Ij^AUa aJJaL. 
iAll\ jj j«JiU« "-fs. jl: j A^.^LuiVI (j Hu uUuj ajUl aJL9 
j> (j jtjh'n i M Ujj ylbu olll AJaia^ J3>^l jj-VI ^Vl 
i IB& . _Vj - ujidlj JUuill ^i UlljLI jli J3j . sjAj) 
Ljiuall -u -i i\'\\»\\ CJlidll ^jUaLj Jjj JjUaIIj i_ija^>ll 
j~jI j ->flJU ; (J4 Jt-^ M mi'i. nl gJia> iAjuSj <UjUs> 
|Uk^Llj iAAJLu>a>l ^5 ^ i>H I J. 1 . 1 ' ^1 fj '" Jj^J 'jj^' 
Uj jlajL j-i >^iij 'UaJ _^ii2 _>i yj j UJ j (Quia. c-iL Mil 

.(rr.._il>VI) {bbjijI^Jj »j«j ft j i .w i ^ j iCOJai* jjJ^J 4iHa^ (jljti (j* ^jliiVl 
SjJiJl jU jl"uV ^ji sjJJaj -*A-i^ J^J^I .-jjfc J$— * 

<j"ill ^1 j-lj* A-o_j-oi £li-)!j .,%-; k;. j£.U"JI Jl^-Li 

SiSia^ jiUJi Q^ j^UUlj JUiS! ylj gr^iSj A»lilJ 

,-ijjlc- J$~y ^j <jjj (CilxUl sJJxla <_jj*-ill <JJJJ . jl_>t V 

^1 j j .Will a^-H= LMl i»j A«V J>Ul 9JA ^ .t^-b.'l 

j*Ji o- jjiu v b^ 31 b! i^ vi fi jjii 5$ kj} :*4jW 

.(fVo-Jjj) iJjjitij Uj jiJc -U1I [j] Liu 
( i$.niii Ij^oj JsjAaII f$il..«. - "jiill Lijl-iei j] ^au 

^JljAlj i<UAl_$ll a^-i>iii 4jj (^ -H-ri 5 -^ LW^'j 
i_uuil! Jjl l>»iu flj tAjJIhj.titi ^iLfrjj ..AjJIjjaJl 
iOjaIjV £uaijj 'jVj jfr <U)U t>*jj «dwi« i-Jui ^liaVI 
513 t AUlj u ijill l£>Ua tp 0**»4J i-UISaL (j-ijJJ 

taAjjUo ylt Jjjln-v .» l^Jtijj ^-lll 4j^_yill — :'_,'» .'; frftlulj 
j£ I ;UJ j 5L1 tjjml.-ilt Uuij ^11 1 AjijQall ^K;.n'i V j 

.4jlftLaJl CjLu-^mII ^ <Lij.lll Jajljjll £^JJJ A\\.,\\\\ 
Jail ^u : Jjijj i.*-£aJl jSJll CiLV AfrUaj Uaw .Jjiuj 
U} i^JUj «UjL 5Uc j VU1»I ^jill JJaUll Vj i^UVI 
JjUsj Ljiii ^UIk^j ^ij jSJ £»i aSiWA CI yaUJl UjI 
{^ui £je «dli u ) ^1 ^i ^ ffcC# u! IjSj 1 *^ 

^•UxjiIIj i_jUULj ■ j ■! .^"e-.lj .jjj^Li ■$*■■■*"■ s j2 j j-iLiSV 
->A jjja. j ^Jl^lij ( ij"ii.iiti -i^Uil ^ j . IjJolc ^J\ j 

Aj-iL-yi AjujaIJI Je- IjJui^ij (j^le ^kljll JjiaJl 
\x*j* ^^Uyi AiiJl yfc Ijiillj yjfljil UUi: fljiJl 

o-U! JlJSil o& j-aft JS ^a J5^ > !'! >& Jia. i^lcljj „n^uiiiLL>ji>ib(^ s IZPI&j^|^l)^A^| 


CjIjl^Jj AiHij uUlL (jjnWn .jjloitjlj Jjbi]|j l^yfaSlI 
.LiUiUl £lUa -t-U^ ^i (>•>• LXy lillj ^j <Ulj lBl|J6 

ttolj ^U4I (»Uai (>4 ** m >j>«VI (^Jl*^ £l—j 

jij' ■*!*.! -^ j tf Ijidl -U-^~jVI 4XJ^>.I k-AJS ^i QJ) in.lt j j 
■US^^Uj aJ)Li (j^-V f^^JiJ -_>2J~a>^ J.' 1 ^-: ^^ Luau 

(JJ X -.IIJJ (Axa^LulVI 3 >^-"i'l ,<^l«i'l Ui;j I ... -U— j ; j AjjSj 

U^\ (JjjlaIuu Vj .i_j_j1sJ| cijJijj (jjJl CjIJ ^5L-a! ^2 
Jj .Ajjill (jjl'i-. nil f iJftVI tiiilji fj\ Vj iSLijl! AjU— 

iOii Ijiuial Iji-i ojjii i^i uj :tJ JUj -Uji: oJiu* 

.(« ^.f LcJI) {bbjlj o*-^'j jji ^J 

;3.1 H l«Jl ujxJill sJA J>-. i-ily ^'liiV i_ a .i. t i3l Jjl >ij 

.(iLjVl -t «»JJ<JI -f t 4ikLiSi -t '(aCJi) oj^^ 1 -^ 
-■\ .^ii-dl -A .^ju^j^l -V 4 <>Sjili ,\ ^-^l -° 

i .ii 1 **1,1 i-i_yuiii\ oik qm J^lj JSj .VJ*J' -^ * 'ji^J*^' 

-T .•Uji-iUl Aiill .^ :-JjUJ| k-iuj^' AJa^iUj AjIUII 
.Aj^jljjpl -T (^(Mjlill Ai^l yl| AjjjS yA j .Ajjill AxUl 
-1 4 AjJ1jL3I -« .AjSjjVI -t iAjjJll Ailll ^J) AjjjS t-»J 
."jjjftjiJl .^ i *^iJ| .A ^AjJUuj^UI -V ^JjIaSjjJI 
AjjJ o* ?^^ isjjxjm Ajla * ulxL Qj tlSZfl i-jj)l!I l-<i 
JSlj Ul j»5LujVI j>»j IjfL? o.^ 1 't'j 1 ^ 1 ^jJ■ 1 * 1 -?^ , 
\_yie. j 4 JaJl Ij-illCj j^Ul IjJa^ oji-l Ij-JftLai .Ailai^l 
.^AAUllI Alii iju^Jij AlLaJl .uil ijii f)~^l\ ^k l_jli.J o*> 

f Vj4 J-^il liSA j ->j"''; jwl£i iiL^C.1 ^a ji^la _^Lc 

fkj ' f t 'y t \ j i»<Hiij |»4jj ^a ,^l*aVI 4*^' ^ oJ 1 — 3 ' 

_jl Ai.1 J,ll*l*liiij V 0^- ■* jr-l ,»-' >j^i^ >r^ J^ J^n*l« 

ji i-u-j ji 4v -*»iU Ui ;5Uli «U-«iJ ^au IJI VI tfJe- ?*>ji*j 
jl 'UjC .; I ti*jj*ia^ jl .*-i.l ii. jl iLa jl .i'ui j I ijxt 

.^.liivi u.j«Il Ji i»**ij«-« yle "UlJll ^U- iVI (> lilli jjc 

,j*«VIj (jft J J«ill tJj*^lj ^ jjlaJVI JJ»JI £»lai J3j 

i ?j! }ll ^A-aJl <^>.V! jJxJI > US jjIjII >i(^QjaJ| Bjbij Ji- ^-.J^ A»l »-^- Jj tAjAJAjl JjbUl (jjj Jjliillj 
1. t .;..i ? » IjaISj t»Uajjj Ajaj La] auI 4i3j (JaIa^a!! jjaI 
*5Li i&\ fA"Xi\j .^Li jjji o<ji«ll jLfaJl <_ialj flJV 

,1 jai Lit <jjj»Iaa!| aJ)I _5 j^3 ■' ' ■■■'-* 

»,»iVl <*SSll 
i_jj^ _>j ^Jpu (jU..ul i ii i-ija, (ji Jjill «L^}Li 
t T auil| <U j'i (j^jIaII ■:!,]> 'I (jij iflxll joiUl ^1 ubUoadl 
*J^sUl\ jUaai <> jlaS ji JjLill (> «Au3 f Luio.1 (jjj 'UaSLj 
j* |j*j k JjS (gi <> jiSi Oilb aU A*aJlj JjLill (jij 

(jj^tKoH ^JlAJj tA^tin-mU <jjJj*a1I r>u3j ^ ■ .■;■ .''' 

SiulJ -fl ■ "J*"' ' 1 -— ' y~- >£■ J lALlI jj>-^ J lilljluVb 

.,jj.l*b>A!l jfc !&JaS ^*luhUl ^J olJC 
.aSjjjaSI (jauIaVIj (jjiaLiAll fiUaJb <jiii!l Jjj Vj 
I tilS ^l~ij Aoic Mil ^^o Aiil J>->j -^ J (jja°ili«ti (jli 

^ j a^JI j .U^-at ^j J;'*' j -" <JA liii. j lilijj lji£ j»iii 
>(jjjill _)ji S_jA~a I j jj£j (ji Ij&l Ki. ill La i^ili <xilju 
SjjaII f Ijill "Ubv^l 9jj«aa ^ Jli Jljj] (Ja Ij'iSalj ^Jj 
JS ^1 JSUaII (ji <^1Ljj vJIjUj a»I * Li AtS .j^Jfr Ail ^Aj 
Ull »V.ja Jc- [jS AJij iAjjLuij - ; — >ij VI >«aj V >u3C 
jj£i (ji <LwjL*jI aaVI j^jL tluji -12 5 ijAikj (^jL V 4a jj 
IjJlA j Ijja— ji i_iJL>VI f^JjLu -rfr L»^ (jjiiKti f 5La*J| 
{(jjjft'J !.'^*'« j' l>iUa (jjill a&j jui jl .f^.fl (j- 4 

.(YrV-fljauill) 
332 (jlj ^iji« <U1I iicj '?*£* Ijji- JSj} :AAJl«iVi JjLill 

uLIaij _>J£ £uU2l (jjill ^ji ^yLui ,j;.;i> 'VI jJxJli 
Jj t^Jajjjdi ^Ihh^a liill ^i ij->->'j ^ 'J^l J"^- 1 

a^jI^aI^A (SuiMM (djjSAAil a^jloaiujljlall t -3 l^xulj 
yls - tr Alajdl ^jjIsIjaa! jUfJI iilj CffcjlC f^AiLulJj 
-^a* UjljJM3 (JA (jlluulul Ji jl ^JA lift (JA -A^JAAAJ ^A 

djj} .(Jaaj^Ia Ajji jLaJI f Ijj La (_^l 1jji$Ha 4(jL*jVI 

-AaasJI) [w^iJl J^l jJ Alllj f Liu (> 4^3 4111 J^ai 

I— JL.-^I Jt- ^JjCjAull SjUil J liC I JA^VI -LijJlj 

UaIi (jjj-ixll (jjill (> CjUuLaIIIj iiliaj*Ail Jl JJcVI 
AiLua Ij_a$a I ilii ( jLaJI f LaJIj A4JI jaj ^1 Jj-ajil ^a 
,^3 iJfi IjlU jjj .LUsji ^i jLLill j Jliill jjii ^jj (^3 
JjUill (jjj A^uill .-.$"■>'. ..I jjjc j_jj 'j 1 '-^* ^(jLtiVI SjLki 
^j^iaj njljjaJlj jil ja Jl (jjj (jjill (jljjj IjJSjij lAjJliSVI 
^» ylj SjaIjaII ^i l^aJ ^i 5Ja^1I Jjij jaVI f a. ^ 
41a*L (^UiVI ijjuaII djlJj ylUSj <£J# Ail oil ili 

ui&lij p IJCVI ''ilitit'l .s^i. ul _,-! jiAIJA j - jrr^-l <1u33j 
^Jftjj ffrAjjj (j-aSLJ LJJ^b (JA Ij^jij 'j»$jIjaI ja (^3 
yil klijijj iji^jjjjJaljAAJ Cui!iLla iAJill ^A_4ij 

,ilji„i x<aj JjS 4 m^ II Uj^Lj IjiiJ 

jjj^j jj^ ^j s^ ^i^i ijii:ij 

Q;;'l ■'■■' l 'l J I 4 aj.iiVij .i-dl J JI 

Sjlj^Jlj tiU^Liilj jjjUjLJIj ;(jjjj^laJlj 
I^Haj (jjaIoiaII (jSJ tdSJ jj&j lijVlj 

jK^p, a]J q . W^ O^j^^U I ■-. -| ' '■' ■ a , « A . .■ ;. .! *n 

^IuVLj J^JaII jIj^jI ?l ui,i-> ^j^-JL4 
jjai ljIJ jjUII 9j3 CjjLjjIj iSjjkiAll 
lj-ljl La I3JLL aJj .-jji-jfc aJLuijj 
j^lliilj fUa-ill ^jSj (> (^Vl >-*l&1 Jl y n n ^ i^-^iny a )X)"iex^|q^(p£)Al^|.^j^|6i^Q ^c^QjaJ] '.I & **. 


cJjIS Aii4 J>» ^U^JI ^UJI ^ Aiue djU- CijlJ 
ciVi Ji JSj .jSJI JU^, ^ ^iUV^JI <> JJC ^ tiiliSj 
4 » j.il-i.i*l >AJjLu JlJC-i *IJjlj ./-' £} iQaiJlaJI ^i JljflVI 
Ji ^ji JUJJI ^Ui oaij ^h AS51I » uj^ V js JUJ! 
."I",; 2 ,1 a m Jiij . .:■*-. J l»j Jj ■ I ■ fa i j uiUJl CjSjII 
a3J»3l _^i ..iljl**!! Ayy.] iluaUJI CjlejlisJIj lj&UaI! 

J j ojj j»i « jUj&VI (j* _J^ -l"^ 1 j tJS U d m JI -±LJ JaJ Cjl iili 

SjUVI (jlj ^ a*u ll £j*«3j T^alj >«VI IJA : v'j^ 
.i-iIiVI j AiJaiaJl j 4*111 j 1 4j4,jil| ^L jam fl 4j*iLu,yi 
\+*<*. Ju\ k}A%Ji] ojUVI 0! 'J>«VI d&] Ij*I JjISj plj 
4£jli» ^Jj JLII jjljjj jjL4^ Uij_>Jae ^ jLS .jjUJI 
.-.n ■ <.','. I j .» j^jj I ->" i AVIj 1 J vM l «Lii Ui U-i 4 ■■*■* j 
^J) J^iSI <>j ui^iaJl tflj JUill y- «A» JSi 4jjUa. 
_\j ^jSJ Uj . U-ii 4Jl*a ASjLiaj >^_j < j n-> Uj ujail 
oi ^UJ iJUl Jbui J| »jU?l fia, ^bl LjfrUUllj JSL-Ul! 
Jjllj •! 4j^Utfl •J-*V I uW <a-ilj dljbC Jl Jjil 
4iIaL*11 ^L Ja.1 £« SjlJC Ul o^ 1 fh (JUAl! ^Ui 
Jjxui ^2 l*JUj lAui Jj'l£ jva »-i JUjJi CuLS Jj iAjlUIj 

lift j (4^i y-i5UVi fi&ui «uti|j 1 4J1 ^jjj *iis ^a 

.4jjjial! 

— : ■ '& 
UaS Sj^ivi ijjVi ^i ^ijjS Jjis SjIji j^ o^i rji>* 

<Uj£jjj 'tjJlxil i'l_Jl (jnW «j ^uj Li pLia&i ". ^ fLa^iL 
U<3Xj Jfr 'j j^c- M^J lAii inti i_j1 j^VI 5-^ o 4 ■'■?■;,'.-> 
SjLal ^i (jjljl 1 nit AjIj Vum ll Jid ijJ& Sjj^ null 3_j^_ji! 

O-J o^ t^lfcUII JSUiallj CllBjLUll (> Ja.i t> o^VI 

ftfUiaci jjj£ Ai ^ilj 1 <UaLaJl ^ilJAlj UAJliAl Jil Jui 
eJla ^-JLi (jjftUjj l_jJLS jjlj hjjjSjj^VI (jjJJLou ^Ul 

(jjy us |^J JjiiaVj aJu^ ila i ^j-Vl J5U*VI ^J^ 

BjUVI yJc QjjJ'"->"" y^li-ii AxJaj fVjA IJSAj 

.(jjjSjj^VI j**ij ^jalj^ 
ktf iJllj AJjn^'ij fiL-l] SjJIja JS (jjJ> ^SJI Uj ; Jl j— 
Jjj IJA jjb ojjiaLJ Vi i^jL-ixJI i-uUJI J& jj^j-aij 
V^-iUuJl i.iil>ti ^a U £_yj j»Sm.?i ^^k. 
(j n 1 fi j (jU (jUiuuUai u& i 'S.i -i gluulj »5UJI (jjSj :^jl_j^ 
^LLJI i^uj 1 AHa^3l Aojj^VI i^ljill J j>. <U^U ^a 

.AjjJ^VI ijljill J>ljJ Jla ^ (JLm jjft j j^Jala U-Sa. *Lui 4*CL-yi »>V' u! -j»5i— V> f>i JI (jlj^ 1 
cjljaJ! JjJ £4 Ajjlall lilfcUJI 5_»lSV vix— Lflji JjU-31 
JSLSl* Sjllil JI Lm-^ LUL JJj vjLS] ^jh'i.in J^i Vj 
Bjjfe <L».u; LUi j- Liji (jV'j « "fflM uU*?^ JaiJij 

ji i 4jlil.l]| LjJ 3_jj, Ji UliJj LuL JJj ^jjlj ^jh'i.n'i 
jx.i laUu <Ujj j*VI lift uU ' J&*J JSUiw LjJ IJili 
<yi ^llij ijiV jja. £y> AjUUj Ji ijja. Mil *Uaia. jjiiaj^l 

J . ■. A .,; ul i '.'..-■ 1 ; - | 

(jLJlL sJbS tj'L kllxJLi £lii jiV UJ* i>« :Jlj— 
jSJjj tJjlS ajlJlj (JjjSjj^VI J^ CilusjLLa ,^3 ijil yuLn 
J»j i »jUijLL»ll t> yljVl 4— laJI cj-i (>5li JL (A CM 
lis* Ji «_»£aJ1 aLUIj . Ija. 4a j >VI ; — tlsUI ^'i -ill 
JjiJj t»&4ml JjJajIIj jSJj filfrVI tP^J 6' l»* U^ 1 

Jft . OUajli^lj OYlxuVI jUj SaJu ^2*12 ^JU Lie 
j4 Uj ?CiUiLill iii oJjAi Oi'^ l> tl)W Jj* 31 f& '■*■«-' 

vUi.1^ x >a il l - j ft **i 
i^jS-*il uIAiaII Jl l>4J$JI ojA,j-VI oW ^V I^ 1 ^ 
jj^ilijj »£ i i.iiKll I Jft ^ i^liluj fefr4 »» ."rhl' j fitllMJ 
jIaiaII Ji t-iujll i yixj j^J <jj£j <jL jjVl uJ*~u 

Jjjj jl^Jal J*i <>J »jrt ^J t> f^J *aJL-a*ll 

/"y4 M 9 '.S— » : • r- a » L^ > j > ft I V ^1 * /*i& /'\ o^^^u d^A * (? Ifrw iiM 
9jL«yi j^ jjJjJj-taJI jl CiljLiJl c-'ws — il o* 3 *^ J*V iJJ^ 

,uLuajli«ilj 

jjjj AjJUj fiij^ ciUJUi (jcL-aII jja js jai_»Jl ^J 

. Mil TLaui V - (Ih-^^-^'J (^tf i ilu K ll ,jjj 

i^S^ (> «iil*llj AjwLaJI LJl*jLi3l a jft JS j- ,jjjj ^i 

uji JJj ^ji ^jD £)V1 <y». Ijj4i fJ j»*^ tflJe^l 

Jjj ji ^j-^ A^«5l- ^Vl »jUVI jjJjj—j ijUajliaj JL^ajl 

^u j*l «JL JJj 'Olj Jaj lift j .IjjI s>ijL jJj -Ijj'fr 
bU« <«!!Lu.yi SjUVI ^!j>— j^Jsj (J US i CjLijliaJl 
JjUi jlSU jiSi l_jil«j ^b (j±uJl»ll JU4S Jfti ^J 
(j^utuij l ;'^.'.: j i j *■ ■ ■'•*' $.: j JSa *ll jJx^l A<Ia tjyuj A^JjJI 

.AjisUlj A,ukil flJcVI 

j j . n' . i' l JjLuJl jiaiil JjC *UJAj *U-iLi*j <Uluj ^2 :Jlj— 

i>LUl j.c j^ ^LS ^l SjUij U-i c^JsJl LLi^i Js. ipe 
Jj-^j 4 Aifti ^l J4xll Jl-lul Jallill dt jj j t Ajl.n^.»«j 
Aj*L» ^jjfr f_jJaJI s'Jl! ^'ilfii'i j] i ^j>iJl fUai 
(ji«j Jft tf iuu k »jL«yi jUal jj JaxSI Ajlfti LJLai-im 
JUjj ^6 jJilt ^kll ^5U= yfc S jilft UJjJj A^UVI ^jjj 
?4j.n.nVt1l AflUll j Aj_ > -ajdl n^kJI Jl ^ji!l 

^ t-JiJ ii Lu3jI ^JjUjJI <U^^LujVI ftjLtVI >^3> ^ ;>_il_ji. 
^w3*j ^ JaAS Jj n^jninTiliill ^aLs-iV is jUlj Jjlwiitll 
V^liaj pljSU fUUl Ijitj tjlljJll (> UkJl ^e-aLLJl 
^Ull _u. ( ij*,n>> >' j-' ^llJ ^ (jjAlajAil JJL Lai i^klxJl 

J>j Sjifi'n j >i.' i y x^i\\ Jl r^inj (jl 4o4^LmiVI SjLaVI 

jJljSJl JLijy IjjjS UUiftl ^jj uij- ijjjill ^kll M 
jj^J ,->,j jiti jj j BjUVI jUal ^i (jjin.tT^'nll JL%jIIj 

fji AjiftVI 8>lJ oJ> ^"i J* JI>JI t> f jaJl IJA Jjjkj 

IIAaLj]| AjIjjJI j| ^jxill aJ»JI V^= tfl ^ SjUVI 

jjSj!\j ^jIaVI jft fftVl J-aVI Je '^iS j-VI (j-yl cjjii 

JftVI j^i j^uiuall ^U <Ua 03.J ^.j i J«x!l ^a 

.sjuyi jOai Ji i^imjVi jtu^vij 

(> t^UwJUil JS ^SaJI yil J-aj ? UiJ ^i JL <iLiV :Jlj- 

<OuL% A- m iUu i -0 !jjSj J; I ii"i' tl milj 1 oS^'li n« ^jj Jjl Jjwl 

J;l .4^4 i_i jsUI j jlasUL (jljjaJI o-i^v; Vlj ' jlj^JI Ji- fc* 
ji Uj^J Jft J-aVI lift JL\ Ja&t VSUiyi LjUuiiUi! 5JU| 
Jfcj ?^UUJI lift Jk ^itftll jSljJI J5 Aiai ji JlJlluil 
jUskjj *lii uLSjsUj j_ji; V l^-JLi ^jljJsUI AJLJa ^jh'iin'i 

? Jjiiuil »lj5kVI J>-ai Js- AjL- «L«u- 
(jj '•* 1-^ uj^j'S o>^~*^'j ' ijjAi^- 1 A*a-Ji <i j 3 "' 
Jauu Ljjl£ i JJl\ A fljtit \\ AjjjiJl <Uj.l]| (_>«y**jUj 

Lfr«lSa (> cjl£j i£L]| oJA uu. j!j3 u2l£ Ua (>a 
4jjj]| aJA ^ ^JJI ^jjill Jj^I ulfji jLkL-Jl 

AjjUia^II jJU-*JI *Al (j-*j i*UijJ flAji fefr A fr o^ -3r 
4 ^J Sjliaj iSljA J-.U yA £)Yl jjja. ljjL ^1 

<UikjjUl) i_uLixJl jiil jje ^i a Li SjLLa JP&3 

«-y» jj^ Mj 6-» (^jf-) ^u^ t^ tjV) jSj ^SHj 

<_>ijxjj .LjLJii_9 bJLa 4_ilii_aj| iliLVj-l o - U*^' 

d >• "* A him* | fl a jj ft I 4 t l < . ,, 

^l_^ic. Jfrj&mlj .LJLo j^JI CiLVjJl AjL Jlft (jjC) 
^ AjJajVlj ^jjaJt C-itjLiJl a->/- ( ->j",.i uiVVl 

n 
, i^lk* ** •«»' i AL^ft t n i^ . » \ a t ^1 Lfj> ^3 Ui .(JlftJA )j (sljS) ^Vj LfJji?. 

r ". i v ^ ^i ajV^Ji » ja ^u jLjj .(oW-W) V*j 

t T ^j ^aa]| jikui ^ LjclijjLj ^Aj ^luu o>»i-> 

1 " ^l -v l . -i ->>>< >\ f- ^**l' - III 

Aiiil*:! CJbVjJl (>« JJJU (jV' ^^ L)!j JJ^ ^J 
^ ^aLi AlftAlj 4i>aj4 ^JlLt LjJ lIulS LjJl VI Lj'jU 
or 2 UJiJJ*^' ^ ^-"J / '^'■'^ j (jlluiJULSl ^JjU 

j-ic JjHiiJi tj'j^i Jj'jij >-£ yJi^l uj* 31 j^'ji <je (JjjaIIIj ublxaVI JI^oj) ^.i jJadl jkJal iilJiJj 

J*«ajj iPJIj AjVjII aA^J 4jjj«JI V>''>' ;l jLLLi!l Cai j 
l^! ^1 (jkLl^l t> ^ (Jlj^j')j (ul>b) ^HJi^i 
JA I4I* JjiaJI (J>ui ^i jj.lAl^«Jl _jAi SjjjS AjaAI 
Ifcall i«j <^i <jV» ^ JJ*1I jJSj j»la t^jii jlalia 

AjVjII » J4 6- AjJI^aJI J^VI J>-aj j»JC iKJia Cai 

»J$J SjCjJl 4jLukll Ij.i.k-A 4a4!AcVI uL^ll ^1 

.AjVj 31 » JA (J ujVUojVI Jjl— J ^JSj tSikiaJl 

.^Vjil ^i ^jjl^aJt ^-Ja^il *i j*-i! Labia £j£j J! 
^i fiftaft AjVjII »JA <^ iJjJAU-*}! SJaL- AAjAa. Cat 
JSI^aJl £i2 jjJc jJSj |J ^IjjS A-jla. £l <> UjijJU 
<^ V) Sj#i.VI ^JiuiA) o-I^aII CLLa^t ^ AjjLiaj'VI 
£ibjj.l4 AjL Cat (ptj-M^Mi) AjjAa JilJ iaL&J (>a*J 
„0j!niHjJr^xibcpd^)6j»^^l)Al3d|^niril|cJ3tj w. Oaj AjVjJI »^* "^ Aj^5L- V 1 »J U V I fS» f»M tA$ 
J2 ludi fJ IfrJlLui ji V) i4Jjii Ka j'lLi JJU Lfljjkiui 

JjialiaJl tji V) ' 4] r»-'j J^>ij 4-L.1a31 jS>* ,_jJc SjUVI 
<_yLj hjjJAL>a]I ajkiw u&j uitj V ilul£ AjLjII 
sJA ^JJ-U ^*-a till) J Vj ifbjlJi ojJAU^II l^-i 
(Cj%.i)j (6JjJ)j (^J^)J (,/J^) Jl« V^l 

J j ■« 
£JJJ ^ AjVjII sift ^ a^ljloll ^::'>V Ciljill Ul 
"Jjis ^ U^ljj ji<T\'nj ('LjJI_jlij) Ajjjj a\ <UjJ 
CjVIa-«JI ^fl Jiiiijj iAjVjll »JA j^_>^ ((jtjni^Mi) 

Aj2UiSl-iVI A^ilaVI ^LjJj^ 1 t^ ^J>JI ji AjjI-aJI 
jij iuV^ll »Jt jSj^ ^ JuJAU-oJl CjUIoC Cat 

j^4 Js, ^j|^. j ai.,i| ^j^j ^Lt Jj2 Ij^li 
AJU jl^Jat (jbJI ^1 AiUaVL oj^AS 

.JJkJt j^JAJ A jj....i% 

UA AjVjJI oJA ylj AjJ>2I £jal\ ^Al ai 
jjC iiAj ^_jli\ ((jtji n ^ 111 - tlit^A) i^-^ 3 
(^l>ia-i - j»ljVJ) (JJjlaj (AJJ »Lu-) lJJIjj .Uai / jJli LldUI LJQJ0J9 fit* In Jti£ pji iv.ij ^j— uajit ^j uajj a iuyij JJ— ii si—ja 

.£>iaJlj 
t(SJ mJJLtil (j ii^ *i *ij .^jl^j—ill Mall j j njLJajVI J V 

,^l4jjyi ^ujj t f UjjVI ^l** jc ajj-u jsj ^i jsi 

.tilwj Vj c4iAua 

f lj* i(jlio]| ikljil (jjb jUiJl p y. ■ j if J*aSl 4j3lC i^j 
.^jjL-'lL' ■*■<« ■■■ ^j—llt plaiJI j 4_«Vb a>-TJ I— a ^j-ifc 

. "I ; ..; -v »lf jj -U-it f _£_■ 4j (jjj (jail ;U1^3 (jjini^j 

J-»*i j (oij^l J** *-"9 <^ oa—ll yfl LIU UA!*£) JU* 

'*_!£] ,«_J£. jjj .'.'i.i aj-Sj ■'-^■l .r-i'j i_iJ| jj 'Lj jij'i .'M La 

Jji^aJl J-AU __j-- j _9 j J^J O*^ 3 Loj A <TiK1| f j^i <U i_ulS 

>»-«jj iOLalS JjL (ji yJe J±*i cS^ 1 'J L)-« ^A>* 4?" 
(jaVtW S 4_iUi£ ,'•■ j'ii tjjJ-oaJlj i_jj_lall <j_a l_ $ij^i 
•ws^c j*a JjJJ' <Jj^- U-* uLaK CjjLaj tj^^ltj j^ i at J 
UjSj-ui LaJJCiAjUUSj AjjS ^yjc (jj3 j ■ i * i j ^Aj iAjjSj 
ajjl ^-> ,ni°l .>A ;L12I tliLL J_j UjJI ^Jc L^j IjjLJIJ 

Ij^cu3 f V jA 1_a( tAJLaJ ^ 4JUIS ^j-u jij uJa3 Jj^< (^IjSi J±^i -p-jJ-LiUl "Jii. Uj ■,^'U'< j ul>aVI tAJ 
ta j^ljjl f LAjjIj stJkJi i n->l J-p. j j_a (^J3lj^ CjLij j 

uuujj J_»V1 ^jaj ifUaull csJUVI »Uj AJmS U ^^ 

,^_:l_ajj .ji^Jlj-alj 1( »^IjjLj Ija-u3 (ji J-XJ tfL^jlb 
^j jl_i«j (4_jjU jiJ-3 jj-° UJ) j'Sj 1— » Jjj ' ii /j-9 (aAL-uJj 
^^Luiyi ^J J ./I'liji.l 1 -,':;-> t(jjX2l llA _Uf~~ j-2 i4AMllj 
Jjfcl JiJj (jl_«jyi J-Al j-«JJ »ij|_j_ai f-Aj tj j* l.*Lal\j 

(i^Lp .n*i«l 4 A_«ljillj >J) SLa ojSjj tO^J^Ij 4>M 

(jlJ^Vl— J uiAJ-jj ji'-iijl -i-i-jj (jlj^Jj -i-^i ^ i 1 — ^J 3 

V j AjLlj. Vj 4 Jjiaii £Ua V l( jjjj4i4il £lj« Jlkjj 

.O-ji- 

«_i£ j ; . .•'; »ft Ji ilV I , t ;,"; j tfl J^VI Cj j — oj LaJ_JCj 

Uj-^ilc Uj_i& t4_jla ^JjJfi .si— i^ ^Lj 1 j 111 i(jJajVI 
f^31 l »r . j_*i Ij-Jajfl i^l_j^_-ij |»4jIJ_Uj j»^Jl>jkV 

ijjaJI oL^j t? y— .VI t^Jc ,»*jij^> 'j»*ejlj3j ' ffe^J 
ji njjAAl jll ijj> 4_jS I_jjLSj k »JjJjL4 ^JkljJ o^-i (>»JJ 
*ij - jl j-s-Vl $ (■ lij^i3l «.LiJ_i «—5. j_>-" * J^-^ J-?-' U-* 
JSl\i .uJLul umUIj (_y>ll -\ «lb .jiajbul uj J>£- (Jja£jj 
Jj_i« j^JI j>^-«liii p r-l n\ \ jj-a jjjSjLft Jil_Ja]| ^j-S 
Ji f^Jbfc tJ 1 -"^ 'O J^S^ J UJ^^J UJ^-Ai '?♦*" JJJ 
ij-ibk-* OJJ 5 ^! 'eM U1 '!" pljJ* ^!ib»VI f U>i-i (>4iibk ija 
i^AA Jjbtaj ^jLut« tJC q j'S ■ nj j nJJjJI |»J^J (> 

fVj-A t|J-jb iJjLju»JI pV>* «Jk I^JUS o! '.' ? g Vj 

j_j jJl Jjki (>« i* J-* Uj-^lj J-^l jAl bal . Jj^jUjJI 

.OJxJl J^Uallj 

VI jMJlj 9-l^J o«Ja3l uilia . . . tjaji (jbaJl 5U U I JI j 

(jialuiall JIaj 4_«Vl jaLj plZLi ^4 f VjA Qjij Ujjfr 

IjjS^J (JJ aL mi a IIj a^uiVI J^- 3 -Or—* ' Wifijni iilii 4 Bill (J-ulj >jLjj (4j«jiil jAl ,al-al) Joaak (JJ J-ii.1 uLa 
,^muja]I >-^ J ((j' J*! (3^ ^""^ i .1^1 -fl) Jl jJ <ji jrl 
.Li^ J-l1^ j~ iAi.1 4_jjS La ^L ^jSJ i(4JjiLa3l &") 
. Ji^JLi AJL-J 4_> Jiiaj Laj A_LaLJl <Llki La ^jjij jAj 
tjalj uiflj (_jj irtti JL-u j_ ft j H ^ ni-%1 A "il aft ^X- L 

•13 j^ I 5_^Lfc 1 I ' IP Oka (j-'J -^ j- ^j-j' LH' «j1— j j 
fhA J J-r^ U-jl J-r'i J liLij_i^ yjt Jlr-ii ■■■'! JaiL-j 

1 ' . ,*^^ ^jfi * tf <1 \Q »• ■* « ^S i^^2l * J * " ' *"' 'I A j fc/*l W«. i,; 

nlilj$_i]| i_iAj ijLadl j^illj *iiaJlj i Jj-ull V) l>aj 

LJLa tJj^JI (j^ 9jLjI "J (jj&i (jl (>oiyl liA Jlii I IJM 
^J& j _jJj V V jLia 9 ^ m>.i Uj-% hh Jl jJ (_ jI (J-jI 

.Cj|_4iu. £jjV iillj»Jl 

Alii liij-J (ji ^jJl Alll £jJLj J-lLi SjSii <-^ojj <j_jl l_ai 
i.i >«' f-12 AjULLuVI •UiLuj _fljl .1. j./.C- <j_aj o^jVI 
fliS scjllaj (iW J^ t*i f jKSj kiIjAVIj £.AaJI J*i 
LjJQaj t4-y»j <jj| _>iS2 __5 jiLJI l_jjj*j (jj y^fr 4_Jc 
(ji^AJ 4*lj*Jl plJaLLuU alij il&aJI 4-jlc wJ'j t^Jjlj 

4 jlft * oj «-ia> AjIJjL .i_!Lj_5 , ji-j >^~i j — -- 4jJc 
g liaSJl __ r lii. i»jJlj 4-1* IjlLJj 5 jj^_iai fLcjiSI £_a 
<jj| VI iaj >J o*>jVI <J^c CjSLua LaJj "-j>$i »>ai 
4_lojj £>j| jij Aill jijS t<Ujxa ^ j a Ale ^n^j Aoojj 
.^ft jLSil o^J « CuLaj ftjlj&l dLaj .dlUj j uuilfrj 
Lfj l^lSLj ^J ^LiUSj ^LalS Ja.1 (> f V> ya-i 

Aj_ui2I (j^alj-a ^u£ IjJjujI i.tj.i "S J|J_oj I jlj) i n"n aJj 

(j** Vj 'UJ>iVI J>«a yJc IjjUL ^j cCiUja-Jlj 

jj I iq"l LqJ Ijl.itj aJ ->^-r *>-'~ i >!' i Jr^ 1 j i* fl *' * '." *■! 

.>* j>jii — ili ti2b JS l>ajj .Ljtllaj Lj^ll (j<^uaa 

ffriala j (^ a'i . » j , ->jj ..i V>3 (Jj Ul (>^»j ) - fi^ ui5l-ij 

JJkV j^jLjLv-j V>lj iJLgAJIj Ji«a3lj u^V 1 J^W 

.U*la UuJ I^LSJ ctiljaJVIj j!sUa3l j JlaLOl 

„|7)-)i n iii . kj-^aixp e )XP16j^|q^l)Al^|.VpjoJ|6lxxi n; ji 4 j-iillj \-Ja!l jjJ (>a U j^i Ijliij «_jLaiS lji>u. 

JA-c- -illi luLuLJa&Ib 5 j^_Ji Lfj Ij^LJj 4-kJaj I>AjjI 
.*i '^".' i_r^r (l)!j ^V^A uLaj . — :! — a (jlj L_Li ■ ■ fag '; 1 1 

a^ju uj-iLfrj .5_jfr jjl s J_ft f l_Ll (j-a j^uS ^Lc il] 
(jLia . jjJJi i>fr ^IjjVI ^i ujuj ljJLS Ujjc --{•"■' -'< 
,jj2jL-ailj (jj^ll '^ll *^^ -J^l — i - j-i-a J (Jj^ L^J 
ljI mt 1 n j LuJJl — ij I _j-^j r j-L-LJ >J Aj^l in uJlS ^j) > ^_; 
. t_i2jjjl j »LjLxoJI j jUii l^hll>'i a! ^ l L$J^lj ^Ij^'^l 
.jJL'L-ail 4-ilc <a^ualH _ji ji-ail j itJsJl ''-»1S <lul£j 
^^Jloj . j^ft j J^ r-' / " 1,a '■jLaISII ^Uj lIwiU- _j I_^Lc- 

.tfJKfflj uLajVI <>i ULki yte 

'»>«-> H>^l y* |*4^J LjjLaL_uai t>a <jJ>iVI U* 11 -* J 
i'i niSVil jj L^j IjIj Jjjia uiij 1 j jte <j<a^j >]j ''^jj 

L*jl_Al /yjL&JJ jjjj /a-Aj . jl in'|->Vb LJJ^Ij il'l . iiSljlj 

L$j l jlj .Ujjji i'iS'i^i ji UliL |4a1 J«J (Cjja2| uljijj 
(jijC IjjUikl (ji Jjlj tl j.il^irtt L^Hi .^u£- Jiu IjjI p.mi* 
i£jUa _jic- U>ulfi Uii t«|3 aft u>> ^ic ^Jlu^i 
. \yj£- j j_2\ 4jt <LiL jIaIIj i Jixll >^ij ' t r l >*JI jl-^ij 
(j_a Ijj-jC J^l— Jallj ^J-Jl J-Al "LJAliaj SLjIa^jj 
ijjt Ij^U.i'iI .>A j liil j ji^ftlin ^ic Ij^AJIj ,ig nlLwil 
clii j ^fwalj (jjjJLokil ^^- «— iuJLa i^JjUaj , ■» j .v'° 
»^Jlj2l-j jUa j .jjJl y^fUl j fljjfatjLijJ ti »_^jjjJ 
I jt.' - ^ i ( Ibc ) J (mbc ) *jljJ2 jkAjjLla ijjjjuLakll 
-jj^jLiJlj (jj-^ll itill a| 'ifr Lf^ (J^ »Jj<-uJI f L|2fl 

aJkj IjjLoS t^jjjLljlLaj^Jlj (jjulljj^lllj tJJjJL ft kJlj 
lj\ in\\ jAt -!_ic L^J -!>a> j Vj t.ijll aft CuLaj ,fUil 
4 jLjl — ail Jj_ li> L_jJ ^JJ— i |»4Jjl—*i 4^y_^lj 
i^jVisiJl jAlj i(jl^3iJlj sJj«ill i_jL»-^Ij njjljjxailj 

l!uI£ j— u ^j kJaj "*Jj''i liall diL>l_ui l _ 3 _2 j j V : \; 

.^jl Ljjii^i j jUjjaJI oAuj j^i : aiij 
uh p±Zu jJJUyJJJ JjJ JbJI ^ J~aj y3» ^j»^i-3 JjjiJj .Ja.1 jil ^liaVI uW^I 
/J iijj ..o;uljj ylj (jii-oiii j»j..A'i.i ijJUa (ji t^! 

u^aJl ^i AjjJj . JjjlS ^i J«uli!l fUall! ')}-<»■' JUJJl 

j,iL- <jUJ yfc j^Ja US A^SL-VI 6^ ^J^ Afi 
IjLii j^JV <iUJj ...j^Jj jjj yi 4j£jj-«VI eJa^Ull ljLjVjII 

; U jUil Ijtlki-il Uj i<j<iJi»ll JUaJI ^It fbiill ^i 
CiLfljj ti>£Jlj V^^ 1 i> "'^ i^ 1 AjjjlJJI Sjjli4il 

^u ^wa ^1 ^ j ..mjUIj juuiii y-aii JJ usjij* 

U-Sa. J5U UJfc SjkiuJl j> A^^VI £)Uuulii1 
„ijjj«i*Jl jjill (jrf ■"■* *■__•«■ iffll ^ (jUoulxaV 
jjCj AjxSIj jj& Ojia klulS (jlj JjUL-j'iiil aiinVi Sj£a 
3a>; 3jjLa_ jiJ AjSUiSb bjJSJj i<JbJI SjSill ^a sJjAuj 
I»jj Jjl <>« ^JSij „(jlj-"^l i^9 WP^jj <>• bj—ij ISjjjI 

AjjJ ^« f UJl a^J J^-~ .^ £jUu*3Aii 1-it.ui - ■ ■ •'"; IjijJ 
„Cib4jiJlj _JI ji- VI SjjJu »■ ii"i 

kjuiil i_iua JjjJj ,^fr IjM-'J ^ OJ^*4 ?*!> dJiJj 
cb-jiil ^jj AaLiJIj ^jSjxil liliiUiVl «-ua £**b 

OjjLuaJI ib&U AjSja frQae] J5U, (j* J5bJl ^i •LulJuaJI 
^j 4jjj«hUI ijIjIjaJI 4ftb\«a ^ <>J^I ijbajiil ^Jft 

tjl'i.n'ilt^l ^ (jjUuIl ^u 1 j4li«ll 4 j jti ii M , »m <itij 

ia,jj Ji! yle ji 4>a.UaJi j^ ^aJi ^a ?J j1i ujj 1 — *• 
iiiisU! (> oj 15 -*^ V oj^ 1 SjUfA ^^J ..?*" 

Ojlau 5jUI ^a <j5»j ji oujI tf j« J5UI ^i iuli-Jl 

..Uijij Ciiji jjiij o^j^ 1 J^ 1 ^* ^ (3* 

-''t' i(!sLu j^a) SjciS yte J»*Ji ja UjIj jLcu^vi vi J 6-* u! 

JS <^a (jj^-»*J ^*'jj t^^j ilAJjIj^j Lfjljji ^imfr j 
iJa.ljll i_iua]| Jjjli ^It- t^'uk^ UJ ^ ^ol! jliiJ 1 
__yi (^jM uuU .siilj <L*ij i*lmL«l« i_jxJj (Jjj 4ijill JUjIj 
Bjlttl Vlj ...AjLjJIj AjMjiilj Ajiiull CJli!)Lia.VI ^J 
fS^j ji ^_i1i"iii*i V SjA^I j" ui^L U^-j AjjLoxIuiVI 
.. JiUiV> -^a -^>> Ja^lj ^ui j£- UjjkM 
jUxl^V! JUlcl Js. sjJLUI SJ!L»VI o^ <^Ua> ojSj JS 

uUiavi ,> sjUi^vi ji tj^i uj j ^ '^'ji (^ 

ijlS uuiaJI ^jjUUI ^J Uj^3 j] ^j .. JStiaiVI J*J Uj9 
tCilkl ySlI A^^L-VI J5UI JS yi LU j^Jal AljiaJI j JA 
IjjjA Or — 1 j' i* ""'? *" C>* -r^'y-^*' ji bfrl ""•>! tjjJjj1 A lli 
J3I3»VI lilji. ilibbill jj^Ja yle (JjjU jjlaUl ^1 
„Lil jjfr j UUla ,i c i i '■ I s^wi ( Jc JjJ.'""*.'* 

Ciijjii ui^-Sj .ii_j«-!i jjiifr ^ui ^a j UCi i n Vi jjj ijjjj 

..•■■j\*j AijUgj -''^"- ■'; sjjij Jj~- > ^jifr JaxJIj . JiLII 

jj^Ja ^jic ilui ^jil ji^U i JI idU j_>j (ji v-ia>xll jj j 
fllii >Ujll« ^13 <jU2I uljUlailj A^jIaJI uULiJil 
^Ul a* j iA^jla. ul^ Jjj ^jxli UjJLi AiauaVI uxiJI 
J5U3.VU (jjiajjjrf >^JL: j^uii l (Jj«iUjj ji (jj—L 
? Jjul IJIj „ljJa.j j!Aia.VI Ja>j IJI ..liuj UaUljl tSf.J±l\ 
jLu&l ji <jLi ^1 >jJ (jjij (jlj cA |Jj „lj«JC. J5U3.VI 
AJaj)L« 4JjUa AJla. J!>Ua.V1 IJI .^. ^ua^l Jib 

..ijji VI gjjA31| ft* jSl ulj ..O-jll ^ cP» W-» J'JJ" 
i^liiVI AJbJI ^1 bjlai ji JALiall ( jmjAC\ j* |j»j 

^1 Jli ilJa.1 ylj yfcui fjjj Jji (> j5Ua.VI ui ^H *iy* „0 ^miiij^LOixpBlIPI ex3oJ|(jit>l) A13d| ^QjoJ|o-btxi "O* ^C^QjaJ) IjSjjj V (jij -<£&*VI i> ^U-ui. (jej ^-i:i (je 
lit] Javi ^ 4ikLJl !>m yii ^ ,^r»hi4 ^i IjaL»-» 
CjjJl i i.nVi SjjU-» ^jii ijji ji 3jj-ic ^j ..JHiv5U 

^i ,ii«llj (ftiaffl &* SJjUUI ^j*i»J ? UiWI ji 

JfrUdj Uji t±us> yJjVI Sj;ui«JI t> Jj J3tia»VI t> o-J 
<jL JjSj jjiVlj ..|»AJj>iij ffijSj ( • ii ' ffi i J& (j jVi-> il l 

ojjjjjj j^vi cdj*& (> ijii-u (ji #1 aj> v yijSri 

Cjljfcjj CilfeUiltl i.Lui ...ijJ>ii« ojJ_>^ui I^JjSj jji >4-ui 
j»flu ijili ^SJl SjiVlj 4-4*jJlj Alij2l ,j^« J»ij fliSWI 
4j4jiJl djlj.njlatij llAj L^ ul »j£S iliLiu Lii (jjj „ljjl.. n 
— (jlluuliii ji l (|'*;; u * "Ilia •" i .■.■.■' nail CiljiJI JjLaJ yjJI 
rlLJlj j^J ji4j j "Gji* ni^i ^ (jj^uUIl (jft (j J iN ;• ■' ij.r> 
<jC IjiSj ,jij »$iisLL. ^1 <jjJAbw»JI IjSjjj V ui tffe 

..fl*'"'- 1 — 
i-n...iJl <jjj (jjjiilJ .-.jjf-'w— j <-^ '"■'■*' _yiVI ,_J (jilj 

(ji — rr^ -- "" j ■ ■»' ! (jJ.l*jLx*llj (jjj*jb^*]l (JJJJ (jjifcLa^llj 

£« dl&aJl £> Je. L^jj Jji (> Cd4P ixCL-?l SjUVI 

^i liSjji UjJV il^jtui (JJJJ Ifiu ^1 4jj*djll SiiUJl p je > 
ii*.jill j iaSjxll dli5UiVI £>j t «-a-ill J-. iuJall U^5Uj 

'vjjit-i'i' I ljuti\ ^ulUul .";t>i Ji j ..^jJL (jjloll duMjllj 

Ciau ,jSj fJ ,jill jLLLUI d^ tf i Jj*. tjjfi Ja yll ^3J Ji 

iU-Jl ' * V ^ mIj l^-Jbui uuujfili i ifaH I g «<^ »Lii I fl"' j^"' " 

Vj »il ^_>^i J#laJJ jliill C>» J^ 1 JiJ* 3 J* m LH-»*La-*lI 

(jjjnlnti ^Ja >^iil_ -UJJ^VI *»- Ij*^j9 -sl_5~i f^j-i 

Ijjj NjjIjV'j a : A ; h ''" Aj-.^V 1 SjUVI Cil— UuJ (ji l-** 
p IjcVI ii'ii-a £xt^ Jjj .jU^JIj JiLJi (jjj^i ajbV 3 JUS i 
i*AAS ?i\j*l\ ul£jjl ^ ki^Xual) <>l£ ^Ua&jj 
t-Ji-'N' AajjiaJl CiUVjll (jJlAl (j<aj»jj ^yli. 'M^* ^ 
Jj _ylfr (j^lal^jS (jiillij ifblL (■ LJjl Jj i _ f lt >jl>ajl 
(jJ^liS „aj2 ^1« i.Wirtij IJJC- ^la j£l jiA Jj 
(JA )j&AJ IJI j^tJ-Lj jLiiJI Ai'i <ULHuu) 'Li- j ^-^ 

J^laJl (jjl-ijJ -JjUvJI ^iJLaJl <Jl JUJl liSAj „«Slfi 
(j^ (jjJALv«Jl A^a.1^ <jj'\.Mi]\ JjbS ^ f!^»jdl 
..tfji^fl CJUajAll j ^LjjVlj 4i*Ua]l 
i.i.nn°l -aJ&lj <LujA! 3 ttlS nil JjUaJI (j;U JjjiUl-f 
jjUJl -iL^xiJ ^jJcLul4 *u»^li JjUUI (>aaJ f- 1 Jul 
^Ji AjI^Jj tsjii JjUS ,»jSjj -JiU^VI J*ia 
ili»a ..dlj ui!^ j&\ (jLS j3j -j!)Ua.VI ojJcUy 

■^ li'Jj^ J^4*il U>ia J-^J (j^l "-^'J^rir ^^ 
Wj-il j>Pj J^U^U ft^JUa.aJI JjUijI (>a UljJCj Ulla 

Ajjljiuuij AjjljjSJi 5luS : Ji« tsj^Vi JjUUi £a 

AjjIJjjJ SluS ; Jl» JjUfl ^u jiVI uijlall Jij — 
f !l«jdl o- jjjS tjl£ (jlj ..jIJI ^i Jl^aJl ^j^L-uj 

tfStjJ f^-il-* Js»i (> u*J ^flu Jjjtillj ( - »j . nVil li 

JaVI ctt iiJSSi &t\ia?i LuJj iJiHSaSn ^l>J ji (jjJaLs-Ji 

..J^lj ubJi Jljii (jjjj (jl^iVlj 

(jjj J^Ju Ciijj ^jj\ A^*jl2l uljxjll »j-\im"i Uajl JUJ (j^j 

Ulft ? _jj| «JjjS JS ^j tjjAi.niall jjjj ijois, njjijuil Jjbi 

■•-JUS J^liVli .^-"JJ j>£i« Alu^lj iAluAil di; j^'u UobV 

tr_ U,^ .^ . a LtAS A-u ajMuI) < l ' I Mi] 4j ■ fu i Aj A mj\ * > ' *" 

(ci (jp I-Uj-j UliUS U^jS Li^j U)l> 5i3»lj JS iijj (ji 

U>uyjjj U*ie ilui JSJ (jjsj (ji j ..ijiLj ji SauJ "Uajj 

..UUbj J/i". .i.i'l ^ Uujj : -j-L> jj 

-^dl »Lui (Jjjj U>Uift j 5.1*1 j ; '-Li jlaii J^ Aij&ll LUba.1 . i 

UJi Jto SjJiS ^jli. Uj u-J JJl\ jlaLull (j>J.jjJ i^k 

SjlilwVlj (jj^l fUj (> AauluiVI uUAaJI (> SjIJUmVI jjigj <uii jL^i !^-« :^iiL <j&>»*l JM JiM JlAJI ^ ftjfei lift (jjSol (jSj J JjWLjj 1? Jli!l fUll £jjiJb <»l JjiVl 
.APjAaII j^jLjG j ajfliSS 

t> CttflU .'^"" " * J uaj^-^ UA^dJ^i uAjJ* - * U^ 

m r. 1.^.1 1 ■ a'lt'.'l aJlS jj ^uj& j $21 j A ijSmi .lull 
JIwj A-^iU (jjJAIaaII SmKnll CiljAaJl J I j -US 
Jj ,jiUil J-Ioj 4^_a. <j^ ljJj*<a IJli iAjUH ut>« 
.liaft j AjjJall ai^-l tirt'nn j _>i.V| CJl^aJI 
aAft (jj9jju bUi j»AjU £j!j>-a1! *VjA o 15 l-M 

lib ^jj (ji Vj^ Vj njlluuliii jiJluta (A ■ i'JV ; il 
tjilj (Jja 1 jjj ag aMj^i ^ jjj^II JJjjIIj (j^aSUllI 

AjLuia ( -uj-4j Uj <ilj.li U jjji (ji j£ja]| (j4 "JV 
^j jjSIj JSj ^jibu ljI >l_Jl aAft J£ jju jjAftLaUl 
JIaj ji <Ulc l -^Ji -.^tr^'i fl»jll ^ CiLjJua 

it SJCLuu] (LJUltoJl jjj --i& >Ul a ijJ 'wsli ,j*ij|JU 

.Igjlltj ^111 tliLjtinll lillj j jLaJJ 
SjJlS tjlJUa juaLJCj Aajjj^ ^Jc JaJUj JjaIII 

■ '-& jU&i alj'ui-j «; (faSii -j (ji iiaJI »_;U_ji! Jii Jaj U 
ujJa ^i Uitlji J_yi iUIij^VI uljlll L-iLa.uiil 
t i a ^ N "^ jLi^VI LJatei*^! ^q^ ' 1 ■ ■* <\- -^^ .'. i"i. ,.*i*A ^ 
£yt (jnnlifill c-iK.n'il jji norual ^la> Ajjxomm jjCj 
i_ala. ^j-i j Ala. Jla-j joa£ tijIU Ijo^ <luu4 aAtli 

.Ai__iLJ a jj*j jjUil 

J*i3 jjC (JjjSjj^I (jj3j^yiL« (jilC) JJSk (j^ljj JSj 
Aj->!iL-yi SjUVI J>s> *S>i >-S ^ 4njlnll 4l«aJl 
A£jj lu ."-a.jU _£ aAtli ^a ^£jjjA ^a. j!itl ,t^j 

IJA -'-il; j-aV I CJLa_ij^il!l aAft (ji n^alj JS~4J 

t>» ,^ ] -.A- ja\ JU5U in%«li Sjjliili jjjiiili 

aAia. Ajjj jjx AajLj uIajja^j l _ J ji J^ i^jl'n n'llt^l 
U ^_jla. I4J - '.~a£ ^1 a jjjSJI <UjiJl j a] j*Jl j3l_jl3 
^ (j^ttJl jl L^lftLaj QJ)t jh". iij - (JjLuiII US - IjJjiu 
Ujl&uu ^111 JjlAiJl ^3-1 lla. (jC aAjXJ ^^MjLuijj ^^U.1 

.A^jll ^-iU^J J jA4iLa_iil 

jjj£1I ^UjjVIj CiUIaxlt (> aAcUiUI ajjjjlli LJaji 
I ill -\ 'ill J^la. i _jlli JlAC fA ^jLulollj i ij^allj 
■Uilijl (j^ujlj^ ^vj (jjliib (jalj j ^a. A ll lililjl J* >ji 11 

AijAA (jfr JJ«J V Uf>- j> j^jJl Lf^ W* Cp'-J 
tilU (J4 ( ijjl& If j»j AJil jfc J.-AJI (jlJj^il ^ ^JaJI 
dlj ^ Ij^ji IJli tl^ilS ^fl o>ij«J ^1 (jjjjIjSII 
^« ^jjlaJ CjAaj La! .tj..i j.\'i,', Q J J ' -\'J ' jf-^j 
IJjAum Ji^li' >a.' OJJ^w i»^-J' aS_o-iJ| J^ Jjl_l_iJLJil 
BJj»Jl jA ^ImiVI (jij '(J^ ^*» JJ#*^' U^J Vj LaL»j jaLa jjC ^i i "i-\j . n i ^ tj&il j- y2a l^jjlja 
AjfujaVI tliL-ibuill ja aijjSi Laj - a2b J£ ja 

/j-lja.?! 
AjJIJa-JI ,3JliaJl je ^Ujj lfh>J JjJ*JI IJ*J 

^LiJlAid «.Lki! Jj^a a^J diJAJ ^jIjI jjLuiiJl JS jjjXj j 
^i lj">11ia jlaj 4jSnTi f Uai.1 Jbk jjSi ^i£ ji 

,«L^j2 t-JjSI 
fLsUl I JfJ juiijaVI jJj >-a]I (ji LajS JIa <J£ yle j 

Jj ( > j LjlBl 5_aJ^LH ililjlf^ll jjSJiaj jjJ*L>a]| jli 
ja £jjLU l^-Lj ijjjiiuu (ji (jL»j ^Ui AjjjaJi 

kjSUI LJlJJLaJI jj^'-JJ .'Li IjuSj j ill »«•■".■■.» 
' jjLpj i j*!fi*£ll ;JliLai ja CjUjLloJI »JA JluajV 

^Jt Aijju Ua tillj jjCj SjailaJl A^j^Vlj AiuiUJI 

LjjjS Jal£ LJCjfli 4j£jjaVI Sjlll ji JtualjJl jaj 

,l^_aJL*aJ *-Ja^ll >+j*^ ^ Lj Am j _Lil£ ili^Vn h|j 
Li-j jjSi A^jjjSj jldj La Ajnln-ill oji]l ^$.13 j-ulfl 

jaj idbA UjcIjS ja ljj$j <^Uj «->jLa yk <G]*i 
^Jj AjjS ir^Si J. a xluil bl ijill i - i\1i<i ji >_5jx-4jI 
jii jlj 4^jj*}JL jf mm j ^ S I «" j j-jLJI jli P l ^Su 'rk •'■ 
jl! tUfcAYI uijlaJl ja 4jj« Jiij ji JxiJb ^ j$j 
Jc . a^.fill SjJSj jLauVI ja 4 SS i5 sJ ^-Ul AjjS 

-Lili iSjS j^V JliAA SjiJI -ill fLai J_jA-all 

^J (j'j*^ (^ *>* *L«JJ* 'j^J^ ™ j^JJ-^'j 
,«Ul 4 1 iij.n^ti jjjUb VI I4I4 £ jji-il Iji jh'nn 

^UbiiVI ^aj aju>-1i JjUI yte jjj-vi Sjuyi 

.Ijlajjlj .U>_iij ■ijAaJij Uj^£ ^jjL-j jJl aJjxJl J&. jljjluib 
lii j) t (U>J AjSj*»VI ujljiJI j^i j- (.bi $)*. bb>i 
eift jV i*U^ij <USfr ^J ^_j«i (J^j jj £jj*«J 
."-iii jJUjI jjcV aJjiu bljljiyu iLa uJj J2 ^_w jjill 
KjfuJl Jl.^,. j'u ..i i l jAj ^_j U^Si ^jl '<Jt j^y-1 ji xJal_jJ 
6JSJ ^J i(jlj>dl ^i -<ill 'L4Aj-(^jlijj3l l-JUA a (^i 

_ji - AJJl <U&j - fcill J)J Mill j'^iL-il CjI^IuU 
jjill jjjJlJj^It iJLill ja fAjJ& jc- >La2 4 jbVuulifli 
^iriai jj'Uu ^ 4£ J^j tliljiuJI cilC jlia yjft ijUa 
_5-1Llaj (jkla Jj (jdLvuJb I tit "1 a w uul <bV -JUj-^ll 
• xaA 1 fl ' >^* < > ^3 t*j ]"yTi * a /Jj ,"1 ^ ai. ,1 *\ | 1 j a i% ^ a i <* iw 1 - 

JjJaj jjl't all jSJ (jjci (jisjVI ^i CjbljjaJl 

. jJVM^LhMii j,'."^*"'* *« 

^ lj"V, ^1 chijj^I Llll JS u^JLS liii lift ^ic_5 
jjiuJl dH Jljia jLluuUiiij (jlj«JI j^i jjJAby^l 

(jujjll lift ji J.bj : ^ijL cvbjC-VI diJji lAjirtHj 

<bLSj jjiilll ^ ^ialj Jii ^Jc- ^ialj JJj igjim 

.'L^.-ial^ll jj j jAll i_iltj"n 11I 

li^i AjSjj-VI 4ilijJl Jc jJkaiJ bjjC (j-J IJAj 

'.i.i'fin.i l^>>i ^>i-^ ji ii-» -if-!! *r-i jjSi^JI ^ Jii-ll 

Ji ^Sjj-VI AjiftJI JjL liflj ({Jail ^j*i LfuiJ 

• <USjjvaVI ^JjAoIl SLuba jd juijj 
aLiliS ^ tSJ^i »>« WjJ^ c*^ bJLlaii X x a A bjjS jll 

? IJU ^jji v j 

; T V J7 _jill jj j ..jK'.lftlj. jj& iiixjl JjjLj 

bjjS j* j-jj^i ,xixj ^i Jftia ^Sjj^vi u*^i j! 

^j jdj ^J ^l;Ai. La jbwu <UjLv4 IjAaju AjJli jV 
ujaII ja Vj njjUll jo LLLkil ja ^lu J LULi 
-t J jVI VaJUJl ijjaJl ja Vj Aj1*VI 
CVb>j SjAil j»U jl ^3 (ji«J «=altj V li>ai jV I JA j 
lAJCljS jc t-uiu V /jSJl (j-iaxJI AjjjJaljiaVI 
LjJc 1 ^ljil ijAjd ri^ji<ii ^^Ulj t j«u u jJ| <jj£wijdl rr .i^jQjaJI ^3 Ijki LaSj ..4j/£Uj7I SjUiU i&ua UjLuCb 
A ;....i '.ILj fcuajJl j..i Vn ji La) .ilJJ j*j ^j .Lu Jkj AAjLa 
J^ Jlij t£l\ f.UUi]l uijjJal Sjlaj Lvmll a Ajjjjj ajjj 
^jaVi A^^el Al«a> pj&s. .AjjL^JI dibladl Sjj£ 
(jLJUa __jifc ijJjS ij^ijj I jbkJI AJjjjjju La ( -»j%i<*nl 

rjjil\j ,»Lj-ajI AjLxJI AjJUaVI LJljAil ajLifl] ji Ji 

■ *"i . ■■ « ^ i 4 aj a\ | i"i ^ * 1 \a 1 a "I ^ i ."i* a jjjil iJA /"ya 

\hh-\ AfjLula SjJJJJ ljIjVmuVI ^ u^ jV Zlabjjil 

LaSj £a»»Jl jA LaS tiui 4 aS.JMl AlaaJl jju Vi Lalj 
£a jjjS j-j^ I ftu&j dLJA jjSj U^ '*■?> J~* ^r 2 J**** 
jlaj Ujjai tj)*VI (jjat* ^ji Aajjfcajl uuJLSVI 0^*4 

S jiiii ^ji: ^a <^i j-a^i ^a juvi _>i j) Jji^ ji 

jljAll ^jjSj.iiJ 'A*^j ib aJpjjlC J2 tJjJjluJLJI 
ajJ&J JjL*& Jjli ji iliuj jl (jaUj _=-iil A^J^' 
ujSl ^ ujKmi'iVI _j£ uijjiaj'l sJA Jla ^ <Lutftj 
Jia ^i L^_l£ j {jjSj ■ ■■ A-i^-^ill ft '.i-> il S.1A jV .«L-aji 

jjj£ v >ii njllxulxai Jib f»jjli>«ail jaIjj jj£I 

iLabji glab'jj jJ JJ*-* J* L»S )JA^4 (JJ^jV."" 
Jju jjSlaj ^ f4J> UJJ.'J^"^ »JU»Jl U^-J^*" ijr^Wj 
jjSj tjlj '£*•*> jJl JA*J t^ "L^sji ^Jl AlaaJI aJA 
(jLwuliii liijjj (jjlaJl IJA <> VJJ^ 1 Vj ^-aLai 
sjLaVI *Jba ^jJ j t f ig i iiiijj (ijKlnm I j).> 1U >' L^JaV 
^JlAl ^><jjij (<a 44jjj4 UjJt^j La AilaJlj SjJ^il (>a 

LJljAil >tUjJj ^ p jL-u JLli (jjlj tjj ..■>& yi I j^Jj 

illicit J v i-i ^JjUaiLa!) JJ^ 'jUi ^ ^aJllil o jjiil 
ulcLuJl J-I' Jxj JiaC J£ ^jLjJj .Jaii j»jjK.nil 

.AijjJLa SjjJauaJl 
AaiuaJll iliLLiaJVI (ji liuAj i_ijjlall aJA Jla ^j 

c^j^VI i-iiLUl fU] p\Si\ (A jtJalj ^IjLajJ 
ujLtla t_ijlluxa jJC (Jj^AUvaII aLai qjSjmi 1 j n%^ 

^U'j* Ji^ £&&*"i y* 'tfijM ^■■"Al" i-iljIaVI 
JJjjilj uljlawaVl ^>a (jVI J^abk jA La ^_&3 Ajj^uu 
JjSuiL (jiiStljni IJAj . ia>l j uoSja Js- CjLlJjI aJP j 
A.i.nL.ij]l <j<a3Uj -*j7 t&j) (Jj^I (jJJji'.iAJI SjUi) Jt- 

.UjtJSj JLi2l 

qjLmm jJ«JI ^^aC ^ AjC^ojil ujUlajdl ^ Aj>»J^ 
(Aia)j^ uljkJalj jJxl! ,»L-iiJl SjLJ ^ IjjjS »jjjL1 
..AiLiaJl »JA (jC JlxuVlj ubvuuVI jUl Jxaj Lu 
±ja.jj| JaJl ^yfc ..oUL^Uiii >Ji filutfl AjjIsmj AJLia 
jSVIj i-u-JVI JaJl (JjSIuj UjJV Qjmlrtll Sjlill ftLti 
j i,n l . nj iilj AjjUajSVI 3 JJSSI I „» jjC A« AaISj 

'JiLJaJ I tf '^ r - <— j >aJi jjj j tf B * 'l-uj lA JJ& Q ft i P 1 ^'^ NM a 
^Jlj^JI Ja»V >ilij (jl£l flj-j j*iUa jjC jl _>«Ua 
ji'~; ,' i 4 ,.„! |..^ | ; a*|j^l| Ja>V ji A-uI±ia]| 
_=jLI ^Sjj^VI ^uiUmJI g . j > nU l tjjj <U<aaLilaJlj 
.n^islj JaL-u A.JilaVil Sjjjj P jLuuj 
Qmjl'nll Jjjj jJJI j»jLill jjjLuull (j) ^-Jliicl ^ 
jaLaj SjjJjLa iaUu ^ A j imiLuq H Aj>^^Li ?~ ujj ftjjiij 

IJ^J jj^jJl ^>^| ^a U>j-V V) *,fU V UPfljfl 

AjIjjS ^1 jlaJ3L jJxJl JJC (JjajlIIj jjjill (jJLaJl 

;AijjiLA]l Sjj^aaI) A nfl ■ mi j 5 'j ,,v *il A^lajjaaMll 

A_».'LsJl v-L1Ll!1 SjjS (jjjjjli^It Ji-L-u ^i nakjAl) (JaS 

Jai u^a oj^ (jj-i^LvaJi llll; ji ^^i*a!i ^ ^ij 

JS Ujij«j A^jliLa LJjjlal jUjI CJlj\ jja ^AjjC O - 
»jjJa> Alafk (JmJ UjJ j t&l ua j ...jLLuulxii i-ijiu (Ja 
(j^aj^aaJb jlAJJa yip jjjS ^r»^-\ A} W^S'jJ (i1)*BaJl / 
^ (4^3** f'j*! 6 -** ^ ^ p •" & * ' ' + ♦♦ t^So-VI J!)b*VI J$* ^1 ^jL-31 JUaJI 4JkL (j*2\ 

Jii jjl^j ^i~ii j —r^ j ujil 1.14 ^yi ^ iu uiIj -p.'.:'"'" 1 ' 1 ' 
.AjSJJI 4JUJj Ij.nVm ,x}j£JI 4jj <Jilj 

Mil <a*j (tJjfrl") Mil £JJ dM^**" J:, ** iil 'J 15 ***•&" 
AjaJil Jj^i tjjuiull J^u.i lAulill Jjj ij^UI ja-iI ^Uj 

- J^-i-i! J J"^' O-^ -Oj^' J^ .jA-all ^yij .9j2_>llj 
Hi; iljj^d '^UL .l£Li_J, "Lk: ibuiljla bCb ib£J UIl£ 

.Sjjj-JI J j « ^ <i j 48jj~JI jj-ia (jLS 4l»aJbj ibijj blj^ 

.oljl* <GiJI J*i j sljj .Mil l.l.ltl 

4*jj «-iljJ (cSJ*M ^1 £JJ cS-^J^ 1 Alf*ll 4^ :' uiii 
V) Mil (jLmi^Ij (—ii^i—j ". ) Mil jjjc :fLLI AjujIj (jj^j 

US i(ljI^4« V) Mil ujJ^J ftSlljiui °) Mil SjftJ (Cil^jiui 

OJ) 1 . 1 " 1 - 1 Ovi— ' 0j-^'> *B 0"* LflVlj iililjil CjIU sx ji 
Mil Jj£w yfl sJl^-iJI uJ^SJ 'Ajlbtll 4i3l jjij sJjA-JI alki. 

_,_, ji-Lkil JjUmi ^J SbaJI jj; .','■■ ^'' Mil f iJCl ■ .'*>"' L*S 

Mil 4-^j (^j^Jl«) Mil ^jj ^jlj-il ±jf-i3l o! :» J W>* 

Oi ^j (,jU~j j'-i^) ,; — ' .;— s ^ ' — i ;— > 0^ cJ^" 1 '"*^ LF^*^ 
Ajjjj ujU-ill yjjj UaU be I J (jLS dJJ £«j (j- 1 ^) 
JjjUj (jbuuliii ^Je AjjjLaJI uljAll CtXto\ Uli .A^H^il 
j-C Aaa-i 5U1I oal4>ll jjj-«i j-1 j ( ? T . . > . \ . _ . V) 
-jnnl.rtll Mil fUci ylB jSJb ^UJ Mil -Uaia. (JftU-) 
^11 (jJjbJl ^Uill «!«!« J^ (^jfli-) Mil £Jj bJj-, jJb 

Jb»ll 'UsUj J^-'i .<"'ili ; .i o^ J^^J 'JUaII ,j ^* ^bu Mil "U3.J ( Jj*ii«) Mil £Jj Jj3>»ll Jj^-ill -X I 
ifaM JkJIj tjj»fiill MI^aH AJbJI sJbj-ill SajAi jU 

(JJ (i/J*J") ^>l CJJ ^J 3 -^ 1 a** 1 t^ lii*' JA^ 1 -^U 

.^JUj Mil j»^-»^J ^jil ■VC Oi <Uil J^-« !y-aJt 

Mil «t4^j ((^j*Ji«) Mil ^jj ^jl>«ll Ajf&l Jjj :^JVj 

.JiUl Jbi^ ^4 jii ^011 ( jj.i3 ) AjVj (Jbi £$&.) kijil» 

Mil <U^j (jj^J") Mil ^jj Ljjij^l JjfAll a 15 ^ 

.Jjb—u'Jdl JJbS jjALul« 
Mil <Ua.j (t|J*Ji«) Mil £jj ^jJjaII AffJJl y) ;AjU*J 

i^j (Ciijiw -A) a— jijjji (^ui jL uij hjWV'j J ^^' v 1 

*Ja.j^l ^J Ajft^ill f jkil yiB fj ^jSJI j'j^l Ci 3 *^ 
jlJj ? jlxJl j^li» i— .jA« ^i ^IjSJl *U!*il ^> AjjIjIjVI 

8jjJ i>ujJj tAj_jJbJlj <Uluijl4ll J^IjaII Uj_i2 (j-jJj 
<bjAd {-£ ( jlili — x;) * — ij-U ^i _j j' ,.n ! l jj.iii'ltij ."■■_; '^'1 

? U; (jjAJi fljj^ii) ijj»Ji «-uS ijS ijjiij ^jjUiu 

(jb> Mil i*i jyy& jjtui'illj ctu^aJI ^Ji L? i& Jt, "• •- ^ \' 
<Cwiij jit w-ij^iJI bJjj ^-^J ~S -(0'->^ -j'^-i ^-^rr 
■Ji — i j AalUil SjU^uJl ji& JjMttJl J&JJ -iixJI —flj-i A^Ufr 

LuijA« o-Kj J5UI ylj Jle Ajc_^I j»jSidl (> ^IjiJl -to- ^ QJ£1 . : 'ij '-.'I j ji ji!l &fJi J& i fjual\ jj.iit'tij ."■_■ ',Vl sjjJ 
- _>jS]| .'. j . ' .-k i i SjjJ j-j^j tsJlj ±j_jii ^jxj Ua n j _jJ>»il 
J~^».J tJk N f > i ? lfi >il& »jjSb (AaJli^) fjkll jb Ji 
JaSlI ^ ^AjC^JJI ^jldl J AjUll »Jb>ill _^c Ui« 

.yljVl oblQaii ^j* -^ (^ 4jl**H Jif?Jl <la& 
4jj ^ilj ",^*iii * iJfJJl «iil*-" ^a £j^lj "" 11 J** - 

.AjSill AjUjj Ij.rtVu pjjSlI 
<U&j (oJlJ OJ,jii) ujil JjC jjl>»ll \i j ■ uti o^ :^Jr~" 

_jJ~^l Jj — .1 i^kutaJI Jji lA_4lill JJUI - j^ill JA-li ^Uj Mil 
l J^ 1 j~ ii - 'UJrf*^ J-r"-i ■ ■* .: * ' ' I JdJ^ 'O^bJI AJalli 

\Uk\*A JjjSj Ulc Jjji-fl 5lfS itol*4 5ILj ijlaJlj 

^uli aAjJ I «t^ J 5Uj tl»jh«l lAJli .1 .l;',1 Lfrlj .Li; 
J JUJI j>l Aj.lJ U ui^y-fljj 'L>!bk 6^ Jb-u.5 frl.l$-i!l 
.sjj^utll jj«-\ «j iSjiMiJl jua (jLS Al*aJbj .Jl^-yll Jjj*u 
.sljlb. AiaJI Jx^j sIjj Mil h-uL 
Ajljj (oJlj AJjii) uj^SI JjC- gjljA] Aj^-ill 4> : Ajli 

Mil (jjA^J (AJmi > > ) Aill ^JC ;f Ujl A*J ji j (JJJJJJ A^jj 
i(Uj|jiui •>) All I Jj^JJ (uj|_$L-l V) Mil fJjSj (Uljlui 3 . ) 

laVtj tfbiiij eUle pAj ojil <toSj Uii 8J*j d> US 
.Ajjljijl AialjAj iiivJl a'Jai ij J* .'"'.' J. 1 ;—' ij.''^ 1 ? »ll (j* 
UJJ.'J^" 1 ^ ■'*' *'■* ' V^ LiS <*' uW~" cr 2 3JL}_iIl qjjajj 

.Cjj&QaJl _L^ _i SLaJl 
<Ukj (»j|j ^jii) cjjJI jjc ^jij-JI Ji^-ill 0! : aJ ^ 

^i ^aUl4ll Jluill jJa jUaJI -'^^ ^1 ^iaJI ^Uj aUI 
^uia^i jxaj SjLaj ^jLiUail 4*o£j vluli UL^ >ilijj cJ^LII 
.I* Lij^i jjLi i^Uj m)I -Uaii. ( Ji'^-i) >4C d«a^ !1«II 

JiJJ hj-iJL»]| Jij>'l Jl jib JJ>"» tP (OJlj ^Jjil) "-i^ 1 
i_i£j ^1 j^Vl AjI^J ^ ^3J\i .lALl«li LJUa ^l <UJu 

Mil <U^j jt-o.> Mil (jLuAl (i^JAll V.j-'nl (ljfttll AJliil 

iJCUu ^jjC <LwaUJl (JijLS) Jj2 Jauj ■-'s>' 1 j aj^-l 
UJalj (iP^ jji) J-iL>ll J»uu! UUIj (JjjIS) .• v y;' 
AjV u <J ibkill Afl ill ui« 1 i.rtim jli aii ;AjLu1L 4j 

— — " ^ AjjL-aSI a^UI SjLS alii ju ^Ljj ? !^-3l a>c 5U1I SjLL 
AjVjI LIIj UkJl SjUJI Ji j> 0^ fS '(J- 12 ) Mji 
U|ji« 5Uj ^UJ mjI A-aj ^LSa ^AJLuill (£iUu) 
JS ^ JxIjj .^AJjUajj j Jul ujSIjj 'l&Lw IJAbktj 
.JUaJI jf- J_u-£'iiliJl ^LuaJl Mil |k&ji .i^a jj 
Mil rjj „?>>^' L'Jjaj >i mi" Mil Ij^ilj ;oJl^ ..t'lLiil 
t^jj&ll Ajj (iLii! aly&yj j i^Uj Mil Aa&j (_;_>^Ja-i) 
-TH) Aiu«aJI ? jj "^JSI flJfiil iiSi-i" Ji JjAilj 

-JjjjI/6 1 -^ -^ /jaij-ll Jk^tr^. ^IjVl ^Jt*^ 

AllI flJfti JjS (> Ajfc ijAli« |»jaA jjJ tilljj (|iT • > . 
^...iUi.iiI tiULiAj .(^yju -JjS ui) Aiklt ^ (jjmUrtll 

^Uj *ill A-»a,j (i^jfl") ^»l CJJ lS-^J* 51 Uj *-"J Uj*i 
UJj mi U .^UJ Mil oJL Jj5U £lji-.lj tAJlxSI Aljlai JUS 

***** 
Mil Aa^j (BJl j JJjii) uj^JI JjC (| jl>»3l Jj*-^ 1 - T 4 ^ 

.PL^JI JkJIj tjjfJJI ^kU^I AJUIl sJUJJl A^jJj jli 
(»j|j ojj^i) <-j^]| Jj& ^jlj^ll Mil ^ Li^i jjJiil ±Ji\j 

#( ^Uj Mil ^4-^J 

Aa^j (sjIJ AJjii) ujjil jjc («j1j*1I JjfuJl 4j :a:jVj 
ajJ yi i l^'^■^8 /J»i>»3i J^^rAo/ ? lc ^bu mi) 
( LuS. ) AjVj («&4jJ) ^aA« («%**) <UUala (jjl>»^) 

.J5LSI i-i^ij. ^a g£S yill 
*uij (aJlj ii^il) uj]| ^p j^l>»ll 1,1^ -nil CjS \ A - —'• 
i> c^J (cWJJ^) *4^ ^S »-ij>>- kJJJ (ji) tr*^J c^ 1 ^ ^' 

Aa^j (bjIj iJjii) ujj^ 1 *&■ ii^J^ 1 V'< ' "ti o! :AjLju 

yfc ^jft jjj ijjlij oi-1 ujIJ AajjS 9j*ai yi L-L yJl«J Mil 
ijj (uljlu -V) A^ylj^ll J— iL LUj .jUjVIj JUaJI V* 
AoiljLVI (>Ija!I Ji Ajj-axSlj AjC^ill pjkJI ^iuj 
(»jljA-j_jjjjA) SaLj JjJ^S ,^2 Aj^Jlillj Aiauijlailj 

<jU] (Ja m>i jjc jj^ill) jb /J o-jj «2 njlibaSb 

^(AjAJiUJI) ? jladl jbj ((jjbii^) ? _M»J| jbj ^AjC^I 

JicpxiaJ ^La-ill JkJlj >ja4-iil J4L»^il Ajlxll SjL>2J1 AajJj jli 
(uij*^) (^r* Cpt*. tfj£_yl\ M ^ Ujil jjJdl A-tflj 

jj ■ ' ."•. _; JLiS Jam! _i >->aJI Or ^l 1 - 1 ^ J- 1 -r* ^-*-' rUJI Jc 

.^UuauI 
Mil iikj (ojj^i) ^3fe jUk i^^j^l Aff^l 4j :^JVj 
ala. (jas) ajJ ^i ? > nv 1 /jsi>4ii jk> r<\ >/ j »ic ^Uu 

.J5U1I J^i ^i glS^I ( £jUl ) AjVj A^aUi ( ? V JSf-) 
Mil -u^j (Oi>»*i) <^£ £Ui* ^ji>*3l A4*iil o 1 ^ :*4— " 

Mil <*aj (tjjjj*i) (^jfc (jUlie t?,A>*^ \)< <M o! t^ 1 " ■ *< 
tffe fcj^j 'li^J o) J "'J *+l£ »j*-I «#* IAS o^ 

ijj (liljial -V) ^ullj^ll (Jmi jli UJj ijjUjVIj - ; ;>^ -r^ 

fUkil <> A^lJljVI Ala.j*]! ^i Ajfrj^Jl ? ^kil yittj 

SjUVi >s^ uW! -u^-vi Ax»>iJi i^i^j au .cui yl] 

c-Uic jLS ^le jj.nJMIj L_uAxll i-uS o-jJj iA^SLVjM 
xj t(J*Jl uijJl iaUfc A—ij yJft IjxJaj Jij i(jJjS) AjVj 
1( ^jVI jUUill ^Sj* ■M* *^ ^jM JUaJl <la^ J»S1I 

^i j| 1 Mini! Jia, jjL^j jf~aj ~^j -r ^ — ' '■** t*^ J^-^J 

<jj ^j "^ill ploj-ill .ill-." yi jja5Ij nil J*u- 

.AjS in AJUjj lumi. ^jill 
Mil «U*j (jjjjjui) ^jfc jjUjC ^jJ>*5l \i $ Al l <j^ : 4 ^>-' 

tjJuJJl J^miI ijkwdJI jr _}i .--ili;i Jaj -Jj^.\ jawI ^bLi 

^ ilcU-i 51k. tJlaJlj JliJl <>*» i^j*JI JaJ 

.sljl« <GaJI J»AJ sIjj *ill i-ula .bjjj*JI Jja^«j 

^■'jj ((JiJ*") i^ 1 U 1 -*^ 1 i/^J^ 1 l'< ■ Mil 4> : <Udi 
^ .) *ii! fbujj (Sj« \ o) iiil pljSj : f.LL! Aj^jj ojj*jj 
^4 Aj^Ijj jjoil a-feJ >il> US .(CjI>1_i A) Mil j*\ j (-'-U-. 

US «ii 1 Jj;!-! ^ SjUuJI Cxan^j «<JUil Aiilj^j »JjAu1I 
.OjcUall l _U = ! — j ji SU^Jl Jjj..'. 1 .' 1 "*'! ami f IjcI ' . ■ *» '" AjUaLij jjj j^loilj 4<GUIj jjlij dyJ 1 nlifl <i)l "*^aj 

.Jxi f. Li Uj 4J1I jJS (ji yl) AjJUaJl 

-•V) ^jjUj ^HuJUii Js. 2. :: \.~H £i\jil\ ul«l UIj 

( J4U>«) j-ifr Aoa^ 5U5! jjilaj^ll jx«i ^«ij (^Y • • \ . \ - 

LJJj-, jJb -ijmjlflll All I frlJC-i j£- JXi Jl\3^ AUl AM^ 

j«aj cjuiiii o ,J ** ^! ( eJ, J A&ty ^^ *p tjji>*Ji 

AjVj JU> (j* gluull -il ^ > Vu li jU . jjjjtijl AJa JUaJ) 
U-iai bjLS AjjluaJI AiaJJl JJ j> AJ A-ijS ^(lijiSj) 

SjUS Aii; US (ajjjw) AjjjI* ^SU i.im'n.i jli Ij^lj ^Cl-fixiJJiJJi-fi^ixpiJII"! 6j>£jjc)j(pi)A\xJ| ^ojoJIo-bto ajjja« ^i ij* :&fo* »■!-* (^ »J^ ZJJH J^ 

J*^J '( li *^ -J-->») '^Ji±* (£ tfj^l »>«J '(^J->-) 
.tiljUUl A^A. J „i ljUI jail >i 
J3 AUl Jbt ^ualUl _^..-Ji AillSl jjuSJl jji! J^iluilj -T 
AjUliU (LijSj.CjjS (jALi) A^ja. jx«i ^Jbu aiiI A^a.j 
^JUi>Mll j!&kVI ^* ^ ^J>ti -^ J >-*!' A'^lj 

■ij^ii) 1-0JI -»Jft jjIjaII Uj^mi >| uiwhI Ijjiij ;a-i>,^ .,n"t...il 
^j^jlj -*i^\ «-j j ^Uiail « LflyJ j i^bu am I A_4A,j (sJlj 
- uia,j -.A) Ja,VI ? jj "/-^ill flJfill iiSL-" ^J 

AikLi yi olij>«VI *iil f Ijc-1 AJali Jto 4jjj*U*1I j^U 

jjUua. * iJftVI -iA^ AjaJi JIjS xj .(3 jj>— - -CijS ;>-.) 
^ iASjX*ll jljjw (jC IjjSj ifctjjVlj Jlj-VI ^ A^«a, 
1 ' j-^-i ^j -^"'. -| tiULifcj tlAiAi ^fl-rt^ A °^** il l 1 1 - ^ 1 I ecu 

wAJUJI ( tj*tlji«i IjiUa ^Uj Mil «^ «•> j (jjjli UaiJl 
.(JjsaIj AJl Ul j au LJI .^bu Mil (JJb Jj^U l_ja,lji«lj 

W r ^Uj A\ <u*j (Jb j_f) Ja jjUj jj^-ill aIj : <UjVj 

.JiU! A^ualc ( JjjIS ) AjVj (jo- bj) 
^Uu Mil "U^j (^b jjS) Ja jjl^j jj^ill <jUS : «ll-^ 

j-i («Aj ( Jr^ *■?■ >*) "^-W 2 t>* — ^-J— 1 ■— — ^! ti 11 "*'. 1 

.(•j&JuUal Jjb3 jjAbLl 

Liu ^Iju miI -*-»^j (Jb jjj) Ja jjl^j v | i nil u! ;A3LSj 

_3»j1I (LjIjImi -V) <«ljjll qui jij UIj '(j'-'sV'j 
^1 4J>-i fljaA Jxjj iAjjiil ^S AjjIjjjVI 4— jAMb 
i»]ju US .4j~jjlillj ^J^^JVIj ^"J»JI %UU (J>u <jtt-iSb 
J*l. ^ -Oil ^jIUSI 4aL-VI JUtlulj jjjjm^I 
4$* ^ djUJI JUaJI AiSlL JaaJl J, tAjjjb^l AiUiljJ 
ja^j ijjjj i-jj-iJI IJ* (^i j^luilj ltJ jbaj*dJI jyjVjfl 

H_j" (JS ~ JJjl j (Mil JjJ*" ^ M nil ml li Jjbfij 

.AjSJJI 4jU±i li.nVm fjjSJI <jj ^j "^ ill s-lJf-ill 

^Uj Mil <u*j (yJb jjj) Ja jjUj Jo^-ill (jlS :^jj-j 

J^j . jjJ2.\ Jj«ll tjllirtll _J_}2 l<t4UUl £JJ t(JjUI jawI 

tljJJM^ il_l (IfiUxwi 5UlJ .JiiiJU (jliJI |><A 'UJH*^ 
JUaJl jj>i ^a IjfcU bSJ iUJaUIa Ulk (bii 5Uj 
. i jj— ill J>~*i (jlS Alatlbj ir^LwJI pljJi J bu doilj 
.aljlb 4JaJl J*aj aljii Mil wuia .SjjjuUI j j)v> n j 
^•JJJ »-»Jlj 4-HjJ (^ JJ 1 ) JS j-% AjfAll Aji :«-ili 

ijjui^ll JjCj (Aj« > A ) j'jL^V 1 jJJ If bj| <Uj jlj ULj 
US ^(Ciljiw i ) jSj jjij (kiljiM. V) <Ua l«*ij (Aiu > 0) 

i> liVlj ifliiVl fljiV' i> *£Aj ^'^i U 1 -" »** ^> 
t^jJlxll Aial^tj Jii^l sUa^ (jjiujj (jjill tjj^ftU^I 
(jjjnl'rlll Mil f iJfri uUkJ US Mil cW*^ tj3 4Jbj-i3l jjj^jj 

.djcUall J-if—' /^a SbaJl 
olS yibj Alii «U^j (^b jjj) Ja jJUj Aj^JI a \ : jJUa 

j&j ^lajl iii uia t^jba>^il jyiiVi AjIjj ^i i jr*-= 
j-»*VI uiajll iJa JUS1I yi dl>iVI ^1 IjlaJa- "U-iJ 

>iL_ j (daJ& i_iUj _jft J J'-r-"^ 1 j- 1 -r^i^ 'j^ul&ll j!ib>Vlj 
i-uuaij .( J^'vi..^ jaj) AjjjAa ^ ^,1111 ^ja^pl ^ p /ri^JiLK>JJJliX)Jal2j , 'l CX>>^C)^fcl)^A5j| ^<pijaJ)6l>cQ YA 


Mil "U^j (ujjj»-) (jj& ^uic. ^jl>*ll Aj^-iJI o! :»jUj» 
cjjjj Ula i^jLiijwll jyi^VI AjIjj (ji Ijji-a 6 15 c^ 1 * 2 

-'-Ja^J Cull J .Jibll ^i |>allUll jUiiil il JUaJI 4Sja 
(M^Li_i) y& Ua « ^LaJl JuaajaII jjui aJbiL I'LlLkll 
(jjj^) ( _ r Jfr 1'LiiC- _; jl^ajl U^ll jjb ^Lju Mil <UaAa 
UllL ^1 AIju J^jj iy-jl^l JUaJl ,^1 jib JJJ— ^ 
Aj3 (« jj aS ijbill A^ja ^1 jjVI AjIJj ^ ^xJa^a iUU«li 
(jjj Ajij) fl^l aJba «U Aaija iS^LiS jj jjSJ i_jbi 

AjVj iL>i iSi i^ oI a j jla ^ t^VjB iSH ^ia>i aJba 

^ui iul lj (AjUlj _Jr^3 lv- '.'^1 in ^1 4-*3>J (jlSa .( ^ jS) 
J«i f bi Uj Mil jja a \ ^1] AjJUaJl AjUabiJ ,J 

-•V) ^JjUu oUUuliai J& Aajjluail CjIjaII cjlic-l Ulj 
(Jftbwi) jaC iii_i 5U1I 4Jjl4>*ll jj-i >«ij (|»T . . >.S . 

bJjM jJb -(jn nli oil Mil f-l J&l ^jifr j&&i ^Uu Mil «Jaia. 

4uVj <amiIc (jV>^-j) AJjJU ^i --i^ "j;> Sjba 
dU ^a AujSmaJI AJaiil aJba <U Juj Ijjlij .( J^l) 
IcbvJi iJAUdj U1j1« 5U j ^bu Mil <Uaj (jlSi iAjVjI! 
AJil ^ja .Auaj^i JS ^1 Jxlij i^JjUajj jJail udljj 
.JUaJl (jC (jjU-fclibJl f UjaJl 

__j.lt (jbufr j,-jjjj-JI bjj— ^mi'l.iI Ijjiij ;»Jl j ni'in i) 
4>jjSJI Ajj frl-jitl jUjIj . »JUJ Mil A^Skj ((jjjow) 
cjAj - • V) (%4I f,Ji "^J* JJl f l^-iil dL." (J Jj^lj 

^ d]jj ( ? t . \ .-j#:ji/uiji> -> S /jau*Ji j*> tn. 

bjii ^..nViil ^UU*j tplJftVI JjS (> «U& i^U-i j»jaA 
JUa ^Ui Mil -tiaj ((jjjj-i) ^ tjUSc ^^3ja!I biu-j 

AJI blj «il bl .^jluu Mil (jJW JJ^U HjSwIj cAJUSI 4ii«i 

XUHb 

***** 

^ub Mil *-*j (^Ib jjj) Ja jjUj a^-iul -T i A 
^bvJJl JisJl j .j^l\ JAb^ll A^Uil aJU^JI %*jjj jla 

OJ (t^Jb jjj) JS jjUj Mil ^ bjii jjjiil Au.Vlj 
.^Uj ajj! j»4-»a.j iJa - 1 ** - LH J*^ .<jja*lj <UI Lil j m> bl .yJbu ^ill o^W ^ Ij*lj3«lj 
***** 

^laj mi I <Ua»j (i>lJS) ^u jiai -itf-lil -T t * 
i£U-iil Jkillj ija*J-Sil JAb>»]| Aailail BJU*iil S^jaj jli 
<jli a»SU jjj (yJl-a) -Ua^ j& Mil ^i bjii jjaail 4~.VIj 
.^jIIju Mil ^ n j in * £b (jj 
j^ibu ail <Ua*j (yJlJS) A*»-» jiai A)f-iil Jij ;4JjVj 
AjjjA* (JailSi) AjjS ^ pH 1 H /(Jalj-Jl -ft 1 r AS/^l* 
i-wal*. cjjaa. ^ jjj ^1 ( jljjj ) SjVj (JUi Jj«) 

^^«jjj yilaj Mil <Ua»j (^1^9) i*a-i jliJ \jj All jLS ;\hi.iu 
Jjbfl jaftLi* i> <^ftj (Jailjjj) 4Au3 (> lJjj*S -U. ^1 

.(jll w uliil 

Liu ^Uu Mil -Ui; ( ^Jl-Ja) J-»a^ jiaj \tj.till jj : 4jUu 
JlfraJl .ja* yto £.j»>J 'ijlij OJJ "IJ VjjS »j-i <ji 
jijill j»Ixli ijj (iilji« -V) 4—ljjil jmi jL UJj hjUjVIj 
■U-iij Cuait ujj*lj <Jaj*il fJ * iTinnti »UI j* Ij^ «ll 

J5ba»VI j^c ^i djUtll jUaJI AialL ja^ll *j lB j~.Vl 

i _ f Ia. jjUflJ ^L-a j ujjjj u j-li I Ijft u& j vi l m lj .,_,-% j_a"iM 

"t^ Jil *|j$-sil iillM." ^i PjJilj '*al tW« yi AfAlm l 

.AjSiil <UUjj 1u>iVi« a-Jjiil *bj i^J 
j-j_— I ,«ibj Mil "-»a> j (/jJl^S) In i jiaj Ijg nill jLS ;Aj jj~. 
Hjjjait Jab tijaJil i iA\ wja-Sil Jj-ii t«Ulill Jjju i(jjiil 

bij 5Uj ''jir- 2 ''-s-^ 'teU-i -'-^ - l J^b | j (Jiiil (j- 4 * 
Jalll (> 4eU. JS ^ jJail * Uli iJal-w jjlij i jjj-VI ^jkj 
(j-ia. jlS iUaJbj it«iuJlj jj^ill >« J& jL^JJIj 
.sljli AiaJI Jx-i. j ftljj ail I >_u!a .SjjjuJl Jj n-\ «j tSj^wJI 
IJjaC sjJlj AJIjj (i^lJS) J-»aw« j^j m .»1l djj ; «_ili 
lii j Uil sJxj djj LiS ijjjjJu^ o^uJJ sJAlawa <*>3>jjj 
ftJjAull iLki. Qja^J Or-' lH^^-^I L>* ^lj \i4LZ1 
uiSM US Mil Jju ^i sjL^JijI Jjja3^_9 tAJUJl Aialj^j 
>t lijcUail J^u ^ SLaJl jjnjlrtl) iii\ f|jci 
Oj>ij V_ji-ij jlS (trJl^i) ^«a^a jiai 1)| All jj) :»Jl^ 
fjjiSllj AJbjJI Jfci Jjas. ji cijj«^l (>J 'Ai)i«Jl 4i>-ii 
Aj3U1»1I ojljji /J o*- 2 *^ 1 JWj^ 1 tP I_ja»L«i (jliiVI t> Jj-i j tllljiuj kludi ja~Jl ^ jij t<Uj&21 >Jj& 4 j| (^jJk^ 

Jjjli yfl (jjiVJuj) AijS yjj Ijoa. sji-iji AaIj-i J^l 
<U&] '(CjIj4) AjVj J>\ »jfij fi '^jJ^aJl Ajji«»il <LliU 
__ylc JUJJ3.J '-j ji)-a Jlli cjjJAb>4ll -ii'li, ,3^-r 0' J 'ji 

* Ml ;»> a' ^' 't-M-h' A^lLuiJ ^ ^4a_i ai .^Jai 

Culij . JiLil ^i jilil^l Jl-iil AJa al^aJl ASja LJlii UIj 
;-it XtA^i 1UII jjlaJAil jmI sjUL jUlUall 4^<a^J 

UJUa ^1 Aiij J3.JJ 4,j-ijiAll JlfaJI yil jJb jj_>- 
^ djlwlj .JUaII i^a. ^1 >oVl AjIjj ^ ^Jaili .^LLaI; 
4jUaL« ^ j-l-lj i(JjjLSj Ol jA) ,jljVj yi >iijU*ll 
,J«i f US Uj 4&I jJS ji yi) ^iJUaJ! 
..V) jjjli jUuuUii yfe Aml.rtll Ciljill CiJjCI U3j 
U-JLJI JUaJI <-ijz.ji »lj$l| fUl«Jl (jjsij (*t • O-l < 
( At'^^i) ^a£ l»i n y~il\ joltJAil jj-il jrfij . jj^jLAJI dua 
'Jii_ jjU -Jj- ;_■ j' -.— i il Mil ^IJCl ^c ja\ib ^JbLJ A))l 'Jaia. 
"GUaUiJ i^j .Jiail jlJ*. ylj (^ jjj) Ja jjUa 
(JjjU) 4JjX4 uJi ji Alili SjW>«j AaJb A^lau AjaUaJI 
>'\'i->*ll j-Aa^aILi jjJAbw«]| jjj jfliil Jaj . J>UII <A«dlC 
t-jt«^* _9 <ULSi 8j2j .^il_Jl Ai^uj i_ib ^i AjjjaV ajll 
A^a A^Aa. »Jba jiH dUiJj . jJxJl oJa A^ja^il ubiaaJI 
lJftb>«j Ulisu iUj ^bu Aiii <U^j jjLSi .-Ufv^i ^ 
Ukdj Ufa. ; IJUui JjLS US iaAJjlkij jJ»Jl uiljj IcUu 
.■' ii'i*. .i'.I -'-.'jUaJl Ajljjab i^jJjj (jjJAbw*Jl ^-jjj lata.b 
.jUaUl j£ jA-itliUIl pbuaJl Mil ^ja 
■ua; (ipb jjj) Ji jJb}j UAj— 1 U .n'wul I jail J :»al j.-«*- nl 
dLu" ^ JT-'^'J '(^J^ 1 **J fbiil aluil.nlj C^flaS Mil 
Jk^tr.. jjbiaj -T>) (jjjAaJl »jj "(^J3l f|j^-i2l 
fii U Ujat dljj (»T . . S.ja*ia«/JjLi .\ . /Jal j-JI 
«La.ji) jlk« jjlft O^j'-O^ji Cij'j"^ w* 1 ^ 4 (»->H J 
bjii fyS&ui dlUftj .-_a^oUJI JjjIS AJjJaj (uSljJ 
jj jjjakl (jdlabSl <bJUj t-j (t^Jb jjj) Ji j-4r b'jAuij 

AjII ail a-pbLii IjiUa tJAli *ill a^Ai-j jIjjVI <OUj 

^> ^jOO. ^3. AjjIjjjL £*jl\ (*-j|_ai»* -V) AaJjjJI (jw jL Ulj i(jL«jVlj 
>j lAjjatfttJl j»_$kJl J-i AjjIjajYI Ajjk>»!l Ifei o"J J J '^^1> 

^ ijl.nl! tA>Al J>Ua>VI J*e (J djb-J) jLfaJl iJalij JaSlI 

^«^ jjU^ij jo.ua j *-ujJ VJ^ '"^ cr* j-*Ja-»ilj .aaiUUI 

"^JAJJI *!.lg-iJl Jllu" ^ * j.lil _j -ail Jjxui ^k IfrSjLml 

.Ajiill AjUjj IjirtVin ajjSJl Ajj ^ilj 

^JUj m)I 'u^i; ( ; 3,...-.i,-j ) _j'oi Cjjaiaa. Ij j all (jlS :*Cj^i 

->-jl tj&uJl J^ul ^ini) II j j: . "—I'tijl Xjj .(jjlll j*uii 

ULi .lela-i 51k. .jlaJlj jlaJI (>a >ujjiJI JaJ .AjaJJl 
Aila-VI Jl ml . n l ^S IjAU UiU« .Lli 5la>j 'bjV* 

uuia .Sjjja-JI Jj)fl*\ ftj .SjOmu! 0*—-^ U^ '' ' o % Vw; j ."S- j ''■■il l 

.»lji« AlaJI J*-?-i jl > *>ll 
Aajjj IaSIj AjIjj (jj-L*^) <jLi, tlijaiaa. ^ All liljj : «_ili 

■'•___ii. 5 _jl ii.1 „^ai oJ*_i s!jjj Lai . ( >j~.l " | ..thu-u Ajjlj 
AASIjjj S jj.i_ajl s'Jai (jj*^ Or—' i_yj*L»-»jl o-j liVlj .S >il 

ail vl-lC-1 Uii US ail Jjiu. yj jjl^jul (JJ13JJ .AjJUll 

__. 4tLk;i jj^ ^ SLiaJl Qjjjjlinll 

.jli (Jl*j ail I ■Ui; I j j.-j.o,; ) jLi ojjJaa, \i | .nil ,jl ;3Jl^J» 

.J5UI ^i ^liUl jLu.aH J^a tjLJUail -is^ AjIJj _ji \jJuja 
-\ ... V) ^jjLu (jli-Jliai ^ ijijlinll Ciljill Cijjftl UIs 
Aiaia, (JftUrf) >^ .l*3»i }U!I _^>Ji jj^i j-ij (^ T • • ^ 
u^in li.Uui jjjb -(jmjluill .oil p iJfri ^1& >HL ^Ua .oil 
SjU2 Alii j»j .djAa, i_)Li j4j JUill jlJx4 ^Jl (jjaauua.) uLi 
((>^» *±>^ 5JL)S A2 Ja-j Ij^ij .(^Uf-) Afc* 
ItL-xJ. 1JAL^4J Uljld iUj ^Lu «ll Ui; JlSi ..L^njl 
^ ^ALui J2j .iua_)-i JS i^-i JxLj .^AJjUajj jJxll i-^Ijj 
jUaJl Jgui ^j SjjjS CiLja-Au ^2j .AjjUsJI ^jIxa]| 

.(jlja.jil ij\Sjja^\j jjLUI ->i^ J^ (jj. 1 ly4.4Jl jjUuill jcLul4 

.JlfaJl jfr ^-ilil-^l cl' ; .>'.l till ^a.ji 

<L&a.j (,j-l4-i) JjLi. CijJaa. Ujj_ || iVnnl IjAIj ;ajl^ . n"i ..il 

il^-ill Jllu" ,ji - ,ill J .a- ^S-' <Uj »Luail a!_^L_I j ._y'uL; ail 

-»Un. djU*ll OL-a^J - Tv ) U^ 1 ?3i "gf^^ 1 
<Ulc ^ykli. ? j*t, yi Jlijj ( ? T . \ . -jjAu^/JjLi - • VJSIjaII 
Lija.i ^...iu.-iI dlljftj .(^JUxji.) <iji±* uj9 »IJCVI JjS ^ 
.•'-^Ull 4lu4l J'-li ^Lvj Alll •'■_i^ _; ( ; ^.a„ i | jLi. ujJia. 'Jaj_ j >l»^i. ^i'l'im (j-ul (^IJS) U^ili .Jjifr *j% ,> JlSi J5U 
/jLiMuliii -1& A_LuLtaa]l dl jaJI Cj jj& I I *' .^ Aia-^a j j">-* > 4ji] 

-Jj.;jj'.nil /Oil »lJ&i _flt ^L ^iUj .'Oil -Uaii ( J4'^-i) >4& 
Jiij « .JU11I Jli^i _yjl (^jjljl) JA3w> jlu Ujxu jJb Jjo^ 

.(jrlJjj-JLii Aj—) AjjjjA« ^i ijLiUfljdl >-ij* Aj.:> SjlS 
A^Jli ; ^'o~i jJidl jjSj AJaJa^j AJjj Aji j -JLU j A^ib SiJJ ; 
!Aaj j^lbu *ul <L*a.j (jLS jSj .AjjL^aJl AjUaLiu plja. j> 
J$ ^J Jaijj .^JjUajj jJaJl uiljJ 'itLa-i lJALa_aj Ulii- 
.jUaJl (jt (jj.uifrlaltll fcl ':;■>'.' rfl >i._^ .^~2>J 
.(jnnVnti JUS c-MjI _ji OPJ* T 5 J-^-r '.'."^ "-'' - ^ 

i_i!i AJU 5_>jU A~.ij ^ ,jjjji*Jl S^iiil Ca-ij Aj'l -T 

^iijij j) ^liij j'| aja.l>i (jliAj |>Aj4iu 6«3 cAL* 4 ' jVjJ 
.oil Aa&j (^r'-^) J^a^ jlaj Lijju ifuuyil Ijjiij ;ajl^,...ij...il 

f-l Ij AH Jllu" ^i ^jJJIj -^J^' Ajj cUiil alwflwlj .^IUj 

jfc^tr.. SjiVl ^JUa. -Te) pUjjVI ? jj "^JJI 
ujtili. ti^aS yj dJJj (|»Y . \ . -jjjjj/jljjja. - \ V/jaljAll 
AojliUI ASjtJI ^a W ^L-i JjSj Uj»j yJI>i«JI jJ*j! 

jJil Ujj„3 Ujil J^uluil dlUftj .J&l^il j.jj.1 dlj JMi 

UgjLiiai vui ^u: aii U^a.j ajju; _^i *_• (^jlji) J^^< 
***** 

jJUj ail Aa3>j ( j }. t tu i) ^jLi Cj^Jaa. ';j ■ " . '■' ! _ f s . 
.^U-iJI JkJlj .jJ^-ill JAU-JI AJUJI SjU-UI AajjU jli 
tjj. (j^»aoi) (jLi Cijaiaa. ail ^ Li_ia.i jjj»2I AuiVlj 

^bu ail -Ui; (j^u) (jla. CijJaa, Uj .all jjj :AjjYj 
AikL. (Jji. ? jji) AjJ Ji ? \ ^Ao/jilj^l jk ^ t . o/^lft 
yi 4*2 yill ( jU jaUi) AjVj (^ ^U>ji) AjjjA. (,>«) 

.JlUl,^ 
^lbu .oil A^a>j (j j i huui ) jLa, CijJaa. Ij| 1 all (jLS ; A j- ^ u 
jjALA- (> ^ j (Jji (.ji) ALi ^| Oj^i Cuj JI y-UL 

.(jUuuLiil JjU£ 
LJaJ ^iLu .-oil Ajk3>j (jji.i m i.ii) jjLi, CijJaa. 1j j .nil yl ;AjLJu 
JUaJI Lja. Js. ^jCjjj .Jlij ujJ CJlJ A-ujS Sja-i ^j (ax>l> (Juojqjt :^L\t-|) ^ajQjaJI • hLo 

JL//9 ijjji// a,/i-ii/fi HJjjiJ}— I 
U'-LldI pjlf-3 tJLsli igiiiiill ljLoJ _ V LUI \J\ bjHJ ... iSjjSjJLui aj/jan AjSjjjjI ojjloc t-igviiill S3UI9 UjjUI JM— P • Sia^l ^j>«VI iJbsUil &\Stj 

lh t-y <*' <> (^J 5 J**') lP! S^* 1 * 11 "WVjii £b*j V 

JJXJ <U Jj ulyu jj dLJA JXj »i3 'JlJjJl jt >"'.tj": ^jLS_>-i JjJJ 

O-jjSj Jai o- 4L.U2I ^jjSII CAS^iil «b>Ja, JjJa, ^i VllfJ 
^1 Ujfcj* ^i Ciij^j uij^ll ''--4^4 'Ajbjj ^ l* tj>\ ojjill 

1* irtKlt i-J^aJl tlittjJi Jliuilj jtJ ,jjjj «U (jjj V ^a-ijJI 

t>ljc (^bj iJbjJaJaVI j'l jiill Ui« fAJ> O^jV lirt 
Jib (> J&1\ Jc bpijij sJ»i*3l LJbVjll Uaj bptLa 
jjjj <jill 4i«UJI sjilJ JiU 0j>4 ^1 J5UI >ilSj uJ_ja^j 1( JU1I 
Ua/lj .^uijll 4i,UJI ^Vb ^jjjVlj (,A)>.VI JL-a^VI 
.fjxt^jltllj (Jjjj% nil j 4J jjjaII J_jiaJb 
j\ b2j» filial o-4J u 1 *-^' J>\ & oA^ 1 J5U».VI # 

U>! JjH ^1 ^liiVI t*^l i-ijjlil <*&J Ai>>Jl CLS^i 

uu *^-^' J& (ji AjUial ujUiall jLjtiilj AjuLiull CjU*^«j1|j 

dl_ jjSjS ,^11 Jj l^jf US y]l jj«i V Aa>>»il vilSj»i ojis 

dli «&uj IJ4J iJ^j&V! uUal^ »_. j A _,',%■■■ II 4^>jSaJl r_> 

.AJjjJI ^^ 


jku-j f Ijiil AAJli iJai ^^>« ^1 ^%>«VI J-ua-Jl JjiJ 

iil^l <ia^ ^«'i>«li j-iajj iSJjjll jai_>4 Ji ^ JUJl jj& 
^i ui>o ^ja ,>i Jai (> JljiiU <L.UiUI j 5-uIjJI Aji«VI 
4 hi .ill SjIcIj CiIjjjJI £-Ojj SjIcI _^i i-i-ifd (jCUJail jjjiu 

Cul£ I4JI ;^ii ^1 tAJaljLujJI LJlflC-Jl u~A 4WJJI ^1 
uljjiij d^ull ^lt cliUl&UJl Sjlaxui jr.y^ J^" -y^ 
l i'.. > l«*'.. jliaU « ■"■«. .» j . .<-. « a , \ ■«•■"■» l |i'.lUl... j ^JjjJI 

jS'i-^'i ^-ujJj ■U.-jUmj "Ulj) niUol 4"i> «jjj j;l^ ij ilU-i 

.AiaL-ilj S jjiJl 
jjP l( JUII JjJ j/b J) AaSjj-Vl "CAftlj-aJ!" JH2 # 
j2 iJAift <ykj cjjjjiVl ^ Aa«.U~Jlj AjjUajSVI Aiajjll 
jC- g ■"»_; ji iAjjloifr J&I^S A-it jjxj j J±~ £- -j^-3 1 j nfrjj 
<J US jJiU« ^Juj£- JiUal jjfr jjSi ^J-ijJ "Uaij 

.UJUk (jljxil j tjU m Jlfcii 

S jjSJI jSiaj ^1 AjifiVI >iSlj jil-x. Ja>i 5- t>ii i-JjjaJI # 

^Ji dli js oi^ai ^lijJi j ^vij ^V'J *i^i.j ALkJij 

,^4"i^ ill ^1 ajAj CjLaJ^ Jl w w~l 5 jUlumi) ^jL*L4 
^jJjj Jl j—l j ibtJI Jlj^il >jb\a ajU& r^- -rjj^^ 
jilj-Jlj jjUuJIj jjjUl ,^fr SjkuJIj AjftU-all LJlAjiaJl 
J lilil ( j JaU n j SjbkJtl) (jjjljji w "_^ l _ J iil Aj^j'iljlmVI 
(■Xij&y] |jjj AjijjJl A-milltll ^ Ji iiljl 3 4 i 4j j ti J ,- , : 1 "■ 3 
^2UJl fljiS Au3 (j j* «"i> I frbjaSfl OS j' (J^»^l ff * ^ 
ljIjjj ^S 4£jj&*i\ |»«>iji» jlJjiuilj AjlJsJl ^l QjiUVinll 

,,-»j Hj>' yL^u jjjAjj ^AJ^b ^CJjQJ<dJ| j»j5j yS ^Lj_j ,> AjjjU _yL^ IJU3 .''-J ojJI jj*JI CiUjAj 

.VVUj 
t- J-UI1I ^i >Si AJjj-u ^j-Vl j5t!a.VI iiUak. jui* 
I ij"" '^ ,1c- (j^uiAljjj J^j^i-o ^u^^il-i uiljial J< "' J*7 * 
SjaOj --ijia. »_i J^Uall Jw> L$J J-ail diji .IfJ) uiljillj 
.I4J AJI_p OjIS _&!j J± AjjS 
A;uia.VI AaL>Vl iilS>2Jl u- .j^lsull ^IjjS CiVjla-«j 
*M..',i (> *l j»i 3jU1u>V Aj_jla»4 Ai« uula. j> _ji a ■'-> ■■.',> 3 
5 j3~a jl jjS A^jia. Jxa. Lu CA£j«2dl -It Jj 4-£ SjjUi*]l 
/hi 1 nil J O-lU-Jl Q j i t ii fK £>* Aft jlj 

^i ^Jbia. jjjxj tji (jJl i$J>i <jl Afrjlill LJVjla-il dlij 
AjK.ti Ci3L*3 JliJl ^a VI 4Aai.VI CiijM f£3& j-i^JI 

.J5Ua.Vl UJc jaUj 
Ji«xil Jjj-u SjjLij ,> *ja« ^A uVjla-dl dLi (jilj 
jupj AJi Jft yJubVI *l>Ua j#fi yfc -4111 "jljjS" 
jiUtojj J5&3.VI uUjxj dJa (_uu2JI j-JU^ ^ till: <jjkj 

ffii fi . f.i*Ji\ j^lull C ljji j»> yill (!!) 0*1*14411 

uUxt ij-^j j (uilkjVI) yijUu 'S-'W 4SJjj-»JI CiI£j«1 luajl 

.jjjilaljAJI dJa AjjI* jl 

A.,.,imi ji^« _,i Luiui 5ja, us i^'ii\ Ai;i ^j^-ui 

.tjl jjS JaLL-l Ja.i (> AjjjJl j AaaJJJVI 

; tJ AjlaJl ^&aH tJ Jc a^-iLU 

(JjLuJI j-uiUjJI jui_>«ll j£ L ai I mjA (jVI AaIjj J 1 j^- 

jl jji Uj/i Sjjb Aji«i uUuaaUi Ajlaj (*jll Jjfc Mil JjC) 
SjjuS Aoial OUljjatl _j_ji»L^iil _j!bk (jl Ju 4a4^3> ^ 
ISjj^) £UbJ (jJfr ^J^fll ^ A-ali fUaiU i?«ja-ij 
pUUj fLui ,^aU3l j^jj jf4 ,ji JLmIS ,ji (n>S£Uyi 
"0f« tf 1 ! •J-* 2 ' 5 i^^ 1 > ,3 > 11 V* "^J U " VIJ^ (#IJjS 

;Ui i>ujj " j-JUa ^i j^i" ^ A^VI ■"■'_■■ -«»■*■" i£E 

.^jjUJI Ajliljll jjjj "_>*ji 1 ijiV'j 1 JjLuJI Ciljlrt'i.nVI 

c*i)l Xtf. a)| I Jjft ^ft ^^wiUwil a^_i jj .AiidJI Jiljm^.Mlj 

4ji Ai. SjjIjJl fLuVI Jjij ijja. j*j '(,>1iiVI ^IjLsjJII L iibk ^j 'tj^l *Y^ (j^ **>*-> >-alJdl Ouau AoUftj 

CiUj^ Jj11« s -i Aij&Ja i-uljj ^1* ^jjj ^1 AJUajllj jiiil 

,i_il£ J^~^j AjjXi jjC j A^Ixl« jj& _>*dU& 1 j < Aj AaJJla 

2 -u; .» a\aj jail 'r- i jVin ji >*i S ila ti l (j«VI Cili uii IJ1 

aA Jj >UcUua,l (jjjjjl* jj^Li-iVj Cilj1> nil yJft tjj'u.lailj 
.'...»j . ., 1 1 lALJui ^.jJl AajjIII i J lij l CiLlJuLa]! ,Jl ui jii 
ji /A^ai jJu/ tluALuj yUalll ^lt j i_a.,i]l J& VL j j^Jlii 
^Vlj njU-uliii ^9 ArfLi jil_ji jj (^Jj-ill »lti!l JalL-l 
!>UaJ ylft SjjjaII UjIjI ^lijllj ^Vl A*.ai-ai A—U-. ^axj 
,4(11 lijJ ^Jla-Vl (j5ti*VI jJ-a- yte j .JjjIS ^1 ^iaJl 

A Lib Ul tfjajil] rlla .ij^ ih" jl\ uJl Jj iSjJjIa _\j! S J^a.1 
. J^jIS ^Oaij J5Ua.VI ALL- jlsli. ^ 

"<jLJUa" ^jaJl UJU^j .A^iL-VI S>VI SjJS VjJj 

ljI>VI cUc j AjUaft j "^Uj" «S& ,jW! *itl-iJl (j*a»ill 
^ A^iL-V 1 »J U V ( O* (IP (jS-i >^»J '"J^* l^ili c«ill 

ulji LaIu ijijiiiVillj ^ua^ill qa (jVl (jUmuIxSJ (j^au ^11 \ 
.^JliiVI f UJl ^3 ? JA J*l jc JSJiJ UJ jjUII ? 0ai!l j Jjlla-VI 
ui-ajj <^j-VI J5U3.VI JI jlalll ^^ t>A*Al IJA Je- j 

,A Ij »f- ^ jii j A ijlt till j2 j Ajj j j ji j Aj£j ja\ 
(Jjj ^alaJI j-aJ»Jl /AjiaVI CjIS_>«1I/ JIJjjVI >-aJP Ji^uj 

. $tiaH\ Zsj&a ^2 AiaUJI Ajj^oJI S jaII jU& _iji *V> JS 

; a^ji.i^ LJLa^la. Lj Jl J^auj i>«VI CilSj*- 

5 jfrz.\ j\ ^Jlaj O^ 3 * JjSiVi £i«J (j nK oil A£jjja]| aUaj # 

■ ^jitl ^' Jj y 2 ^ Ainl^ti (>aVI dl£_>ui (ji i.i.uh.i tA^aj (j^i 

1>4 VI v 11 * 1^ J 1 ^ 1 O 13 -^ (J-*J tfi A->JaUI £« Jsi JaUJaJlj 

.5Ua VI *fifeU« 6^ u^A V *4H ji 

JUci Jaii Jiju V ^Ja]l JJaJl IJ^j ul^^ill dlj J»j 
>Al yl^ij ulSj^JI dL> oV i5l-ai AjjjJI j^Ia jLu Jj SjjjJI 
t-> S^Lw J4IUJ *i >(>Vlj f 'i^JI ^ j Ajjjll ubi^luM 
A—iU-iil ^^ojLu UJl j\ Aja>jlaJI ulJAfllj AJjJI j jiil 
Uiilj UuUmi 2U& o<jUu UioC Aijjhj jj lUaji Aj^jUJI 
J, ^. s uljliwJlj AuxLa.Vl ul£>uJlj Jjbill ^4 ^lillb 
iJaLUll i-iVi j o^a>Uliil u U_»k- ij^Ut *±fj J-'-l^V ic^ojoJ] i$ljjS <GA»ej JjIS illaj £jL<a2 0-* J->^ y^-V *^%>*V' 
iAUatl o^J^ 1 *li.l*oVlj ujliVI 0-i 4Sj«- Aja^l^. 

j iilll j SjlaaJI Ct\A iiiJ! lilli t> ^i . yliJ*\ t^*i\ J»J 

jSJ3 <Jj . itfi j*U Jja- dUA 0^ ^J-' </ J* 1 ** 1 ' i^Jii 
tji lijSJ UpSJ . IJj±> jl 5U*i-u ilfrl 0'^ U* <ijvll 

jjlS 3 j-iij J>iJ Lajjfr u"*'j J ^~r '-'Ji*-' t s-r ii 1 -J- 1 '" "-"rT^ 3 
.jOv^ U*^J^ (..«. " ! . .' ■■ " jl.i ~u i. nn ^il 

i^lj_>S iLlft Jljii j»L yjjj'l AiiLi jljj oj% & <jj**H 

«| ijnj _^it jA iiVI j .<jU ^jia i-i ^ ll a j jJ Ijtju-il 
AJai {tea.) i-li" "4ja1" JJjbi*" ^jliaj i45jj>»ll 

^51) " t ^ft" fi "Oaai" ^IjjS a^jil (jJI 4 lit, nil CijLiij 

j'i' jLuMm J~a ii aI j - jlAAJS ji >rj~' jtufcfcm *\-J* Ajfr CiJlS 
Jlaj |_jl jj£ -! j . i •> i AjuLHI uUill jj^i\ _j±} - r^UiuJI 0-> P JJ 

Cil3j«i "Vailc ^j Ubji Ajjjla Js. j/jljj 5 "UjS» "& J^ 

.i-jL^Jl J 1>> I O^ 1 UJlAuu /J_jlul 

Ojljlmrl 0- 1 Vy«-^ •''-;' ••'' — ^ ''.liliy— (jC uJljJa xSJ J£ 

.{•[ ULwjUu I —3-1^ o- 3 ^Jj" 
iLUJl Jljii !> IjjjS Ujfc JUa (ji </tfcxall jjjiill JjSjj ^liiVI Jlj Jjii jUJj JJaJ! (jjli^l •> ill ^ jjUl jJadlj 

Uli ij-ui i ijitj jJUa iO - "!" i^J dli 1 - i i' fUJVl Jj^JJ 
O^a- I MJLwbA ujjjj] / ^ q CU l j;*" 1 ;' '■ >^-- ^ ^ry---^ -* ^ j~ 

i4 il| jjft ialc jj ojUiil ^4_>«JI ((^JliiVI (^ialjAAiill uo*^) 

dgj ttfl j>3 tfjl oJU-i "AJalji*jjJl AjxIII" A-ajU- ijj 

^allj JjUJI "JbuUl tillaj" |^*j fualj > US >-i>J) 

flil ' H'-'» Sjli ' | j ■ '■*•* t jjft y Jaii jVjJ (jjj^-« A.'.t»A 

Aa«i1j JIaj t-ijuj ttjjj^llj Oj»^3U Alxwuj <(j«jji«ll L 0-» 5 jS J 1 Ax^Ijjj (jtijiglll ^i ■ UtaJul '/;■-' o^ -^- *-» j 
^j A^liiVI ^-.jll AaUJI „fc SiSill ji AjulSJl ii.jj]| 

ij^lnlj 4jSj_^«VI 4.wii*i>ti (^ifr J>jbkjl li'jj^ "-tH"'-^ 

UiL«JI CAjL^xj Jajjjxil (.mjU lJ I J^kJI ufrjlul _j.il I j\ }jS 
li«c j AjLai Jl jj >JjjC (^i>*' O* J* -J •^* a ** w A^JjaJlj 

( i Wmi lAjlilJ ijUJlaij ^wiij q.«t>j jlj_>S Or "- '- VJ 
0-i __^ J) >Llu<Uuij UU sJjii Aja^! -^Lill^i -'lj-1c 
LJlJftLuL« I4JI 5Lili U*-j W>j i-ijjftl AJU jlLw O'ji! 'J^ 1 

sjjAj j< ill 0*»Jlj Jb-ill fUaJj ^IjjS AjJLLi ^ 4ijj»-ij 

* nlii-ll S^jjaJI UiU Sj^ij b%j^i Qi«t>i tjljj^J 
LiU) i— ftfJI JlU , _i j- jil'i UiUllj (^jjSjaII ililj.Lv4ll) 
IjUUdU Al-^lu.1 (Jll Ai!l«dl iai^\ iSaL^JU ii (liljOiull 

,0lj*-uliil JJC JjS 

Ail ■> id 0-" i<^ aLii*l jLU JJJLS _.;! ^jS- -uliliil dl'nultMl 
(> J*-JI lift JS yip u«-aJI UiL«u V ^511 u ls i> 4 ^ , 9jl *-'i 
(jjjii, jij »jSJj sjIjxj Jja^ 0^ 1jiS-» o! tS^'j JJb<ai]| 

i'^VI .ji u^uil Uj-ii >u AjSIAi^u •'■-A-iO 0- 1 ^M ^ 

^ ^ QJO- _>) .; .\ r ,~i.\\ aQaJ \* i-a.Jiil i_i_ji-a <J <_>aLll _^uu i_jjL»VI IjA 
j^o< JjWUl (jLaJ JjS-Ji j*\jt\ '•■*; ualj tlv* J5»J*VI 

ul£j i _ r it oj^aji j^ (jiuAll ^Sill jlix: j^ jIJI jjfl h*i J 

^ai ijj-JI uja—ll k*M±& ^j jjiajU "SiaJ" JAiu 
_ili UjjJj ^jii (jja— filUAj .(jij>«VI J5U*VI UjjJj 
j_ja~i I'li.a'iSI) (JjjIlhijJI ^JJJJ 'LaiHo ij^~"J •jjUII 
•=_a_jSi a^JIj (JjjJI (j j .4l1.11,*!! 1 _n Wil l^..it'i LuUsj^j (J ■ x ~:^~ > 

Aj'uVl lijl£j*iJI LfcjJJj Si J"' U-W-*"J • ( -r'-* J^'W W^^rivr 
Ai jj^ijj SU* - j j> ' ■ ->^ j It/li fcfcll (j-« w **r-5 fc^JjWVl 
ililj^nll bSLJj . Ij ■ .■ 1 : . j\jjS 4— j£aJ ^jilj nj jjW all 

^LVjil ^i ^jJVI ^» l#ii US tfttwMii ^ jjaVI <yk <^i 

fljib SjfrLS (ja— _$A ^Sjjjtfl J>U^5U AjJ-J' U-W""^ 1 f*i 
Llawatt Ajjjj JjS ujAuU JjVI 4ia-4» £15 ^ jllj cijjaJI 

yi uuji Ljjjj f.i>aiu jjivi oij»i j«jj - j-uuiija. yJ) 

j-iUUJlj^k ljLa>ljj ^IjaJj J&L4 JftSj cJSjjUII ,J At y 
Ajllj njlluuliii ^i ijj'hIU jjSj^ll (jajjJI jA JJ^ij 
Ajj^il Jeljill (J4 <Uali jjii jj^u UK in QS^Ji 
uJlu jjjll iiiiljUlall i_Jb-)J jlkJJS jUla S.1C-IS Jjj > _, j j... " i.. i :l 

.(AjjUsjjJI UU^Ij) AjSjj-VI CiljiUall j^Ja Jc sjj-ula!! 
^Jl f\j^t Sjcli (ja»^ SfSj^VI ul jill *lwu (jl ,_i<a j jiail ^jj 
^llj Jaj (>J T • > 1 JjAaII ^Ull AjIJj ^i '<$*A\ CiUal-Jl 
Jjla. j-;Uj ^ja. sJCliil i^iij Jilj L_>_i Ua>ui clulii 
_a>~ j-»— >1 (ja^l JjL2 I'l 3 i(jliiVI SuJxj AjIjA JiUa.V' 

d .1 a«I i ^ .1^ *l l .-. IUI. ..H jjji Jc mS]j ' uja31 l AjS j *"' i ■• ■ 

• VV a "■ ■■ *VLll*_^ al ■ ■ ■ ^" 

(ji ulli ''^Aj^I J.:Wi 4J4& jA ^>Jl (ja^Jl biuS _ci;i # 
^i tSj— j (ja>-i ^ (j jft-tt 4 I I Sl4la-. ^*-j) ySjj^VI o-jaJl 
>iiAa.Lj uujull CJLuAJ dkla.1 £)j jLufrl ^It dljj i(^IuuU^ 
|j| dlJ J, cujxil ^i ulall 3jSU6 uilj-iLij Uii^ 
Ui ...jSSl V Aitlx^ 3«.U-1 Jj3w> dSJS (JjaL&aJI 2^3 ^Aia— j . .(CiljJi-»!lj 

V tXuU (jVI J-«lj ^IjjS i>il fLul Ja.1 (ji 4ij%i>i1l JjAjj 

CiULuJI ^jt A&uilj CiUalu 4jj CiljjLa^il jUa. ^i lj,uS 

.(jULnJlii i ^i ^UoaJI ^il«VI 

■•JLS5 ^jt V j i uM J_iij (_>djj^U _>i.l Uk) (jl 4»jtirMI J^i: j 

OS*; ^i - (!!) uUljJl jrt tf'JJ 5 ^J^i ^J JUWJ 

.(jiiW«ll JllJ AJsIjIaj^I la^Jal j-ii iuLi 9jU1frl 

(_><ujjll ujlll (jd <Uui (Jlja> (>• A£j^a>rf <ilb JS ^1 LJUiu 

,ijjfe jJj i<USjjjVI "L«_jSaJl Jrf SU^ J J*4 j; *-.'" j I 

.LjjIm- ljIjVjaII uipy 

A-afrj ^ JS jjl.^'.l ^U'.': y i_ujl£jj u^iill frLLV jLaJj !!j5Ua.VI pj|j» jIUj "JjiaJ O^J" - t 

^IjjS <Ufi JL _jili JjI£ VJili bja -» ^>^»il jUill 4^Jlx«i 
JjjJmu (jl Jjlau .,_wUJI j.«iK1Ij tjj.u1.4ll ^JjUll ^i^lio 
JjjImm |u&jS Ajjj^a JjjuIj <UUaJ "-^.j t^UaJ l^Uuai 
>l ^1] LJij (> »|jj |j] HjiijJto jy^VI SjAj o^Jji-J 
■Cull j4iaj y3» ij5lia.VI Aj}aI>« ,/i "Aja.5Ual" UUaS jijj 
.JiU^VI Ujlft ^Jjlu "JS" ^21 Aju- JtiU" Qd <ijajj LJlaj 
iJa-ljj J^likVI ujUaL-, iLli. ^i Li-Li lJSj LuU j^S 

■iffi ^i jjLLUl (Jj,| ,> LfljiJuj "j-L" ^jII (Jjiaoll o^J) 

.OliaVI frbjjVI JjSj Sjja. LJljUi LJli ^A ,^011 iCiljjUjll 

>-J& K i\s J^- :> ^i\ Cjju^II jIjs. I j !>■>.■ JjJl>>Jl d!j iJauj 

.U1S AalliiVI AaL-JI yfc oijji*!! ^^Vl 

^IjjS 'V^-Uj jjl?-*]l ^ «^' O 4 40*41 j'^ '-^ Jr^'i 

^iuu V Lui- (jAj tjjiaj •■-lii JjSiVij Sjj^ Mill sjjiIjI J3.U 
i( JS«i ^L J5Ua.VI j-ij V *jU1S (ji«j ^j-i f^-i ^i ^ 
j\ ( 'UisLi. -U jliij~ji kliU_4iL4 ) yic Ajj>ii..L4ll ulli Uujj 
yjxju j\ .i^j'jl j ^jiiLC 1 _jll£ »ijJL jjjJALkjJl 4J|J) _j!a 

J^ia.V 1 Ulu <uiu A-i: JjLj j*23j yJUiVI ubjil (ji jil 
.Jjjjil ts>- |»4j1c jjjj V LSjj-»i Cil^jUaj f ^jjj ^aa. A . . j> Jsi (j\i tfjfl ^aj u^—" 1 *^ J! ^aV* 1 

^uil Ajjlill ait <»Ui i^uaj jl <U jiiL V £ji*a*3l fjC jll 

.Ujlft j.-'.laH j ,»,»■>» 

(jU -'_j--L jLsl 4Aj*J1a]1 "^ j _s~^ fi j H ^ LS'jj^ U^-^' Jj^i 
l V ^i ^Sji . Ail-iil jlaiJt -ill; ..- -...-i'.", A_M; ujV^Iu j$laj 

i jLL- (j^J ^i J>* *^>i r . (> jisi cu*J Ai^iii dn 

ilt iU jVjJ 0.&A* " ' ' J'j* ' 8 " ■'-" ->^r »Jj*" A^jJiJI 

Jjij ^IjjS (jiij iAjjS_>*Jl ijljjli^ilj (JjaUJJI (j^ T ■ • \ 

3 Ui2i sXo&V *SjU» Ol£>ill ^i ji U ii&ljl^&Mj 

j-jl 'j..M->j ^ ill J-ilHl jLL-iVL ^Iojj j^i III .P >i J£ jw 
<mU (j£j>«V1 ^jviil <> ^ia Jj AiUll ^IjjS Jli«i (> 
Vj lj» J«J •! i^Ail ^Vl i> 4)*^ '^W^ 1 **-Jl»-»J 
jjliu^ C^; 4jjjJ| jl^aj Axs.j jj& JI jJ^jJIj ( 5> 3j m« 
JilJj ^Jlj (> jkUl) JUI jLjJI JiS c^iLil JU«ijll 

JjLlilL 'l'ij.n'1 ajjaJl '_ |,vl ■" t^ljjS # ; ^jC- j ■'X-li-o To ; (j* j* ^SlJa /abI ja** 1 */ ^ J -^ •>' LrfJJJ* o^'J - ch- 11 'J! 

Juu) -i>v SjUil£ jA jiil . jUhVI (jj^Umll ^AJ ^2alU 
j-!l i_i.tyj -. "iji-,' ,1 jw i ii-i nj jiuu pja. ji (AjjjiaJI oJa 
j^ SiaAll 4jjSJ US *4j& jaJI UjUjIj JjfAil 'j-^ tLii.1 

IjjAS MJi J j^ai (jUuuUJi jj j ji^iu V JjU]1j l^jj^li 
JISj V »ij jAj vCil^lw J-u J5U JxiS ^i j> >iSi LjjS 

ijin^ "^3~<l „^~" ->?-i j-' ujUil ^UJI IJA Ji 1 -^ tjj^l "i4 
uLuAj (j^jLu -ilLLt j .•u_>_Jl Qj-^.ull LJ ifr ijUiaj jAJa— xa 
Sf LiaVlj sJjAuill oJjjjII Ji bK.^ill u«ajj«j L^laj i_ij Will 
p)j| jj i'j*'"j ■>3-^ 1 j ^— ' ^>'jlUI 0-> o^*J^'j SjuaJ^II 
lljill (j^it^l v jJiLJl A^^j i^j>^l jit -S-^^t j 1 j a^oJI 
jUS ,> "ilaJ" Jjiiu jljjS -U jJ^uj i-ij-j iillJ JS 

MOjci 
lijjiut '-j-i^ ji' uJluVI -iii flax* i'\ty*i\ Jii JLs. ji jit 
^ill UuUajjj Ifuiij yjpj ujjUI aUal>4jJ jjci ^i Lfc 

Jj^nlll 4jlwL4 (ji jjt'tMl Jl^ljJ (jljji L)^*J (J^ 3iS j 

..«■!- j—il S: J— "' 

ji A.i-L-i:i j l4l> AjIj^I / (jUL^Uii ji *,ji»V! ul£^l 
iujC jjjlii Jji3j (J^ll d]j Ji ^VU J5U5U JjVI j-aixil 
d]jj) V^JI ^i4^-i b>l> uul^VI Aijjj^l J^laJt ia— j ji 
jjjjlu^l Aijijj J^j Aiiii Aj o^iij u^ J^ 

/uill "AjmJI tj <-> ■ " »4 fVjA (ai-tiil ' ^ ■*-■' JjiBli 

jjj^b fV>k flli) ;tfjiUUi ji-jj^ ^jjU Jii- ^s ^C)jQjaJ| ^Jc Ij.nTln UaLiu ^j~l ^rri'-^S U^VI Jjij £lI»l-iVI 
lAj^Ualll AoSjjVjM CiljaU ^jj J-it ,&* Jj iAj^JI Qjrxinll 
J -J»J l> v*» l* J-" V fS AijjjxJl oC £_>a. Vj &i»j 
JU* ^i i-flU AjjUiVI 4->»JI ^i guilj cSJjfc! ^Ijm] 

l,$a> (jn*i<«U J Ji-V -rrH^i c -' 1 '> ' -' ' ■ ' J ^ "'J J 5tr~' -^>>^' 

liiljjj UJL»jj A^ali, Ajjj.ij'l IjjjjI ijIjSj U^J.jVlj 

tjUoJl ti l ^Jl 1 1 II i njl Jjj 1$jjjJj ,j Ij^ALu _,- j-i.1 uljSj 

,rfj&y«il (jjlxjjlj AijUUl ubjjUll fUaC uau 

UjjUJ Juan CaL-,j ,^1 iAj-ijjil liljill yJl IjLoj Jaj 

.JjjI>-! £« tJjS-*JI 

jjlfij &&3 gUwuUll <jt* 0±£)>*VI J- j£lui\j djii»ll 
i^S'unl | _ J la. tdlljJa *\\ i-ujQjj 3 jlau dJa *£ ^Uu CJljUf- 
^jj ...!!*JJW*"1 ^UjjVI lifrJ «>iij aJ lja>i (J* l> cS'JJ* 

Uj iia, jjiij Jai ja jjjiHii j j^Vi AJc cjjj^j u js ,jiJj 
ftjUaill jjSVI p Jjj~ia1I CiatfMfll (jliuuliiii .xal til v 4 -ij.iau 
Ul j*uu <J ^3Jl Aj<i»_jll JUeVlj vj^' fj'j* (/ ^.hVI 

AaUJI je JjAll (flteyi frL-ail ^i ujAi>*VI £aJ Jij 
diaJI ^ Axi-j jjla^ll »HeVI fcjjjJ yi Ija^J US [AtfJUJ&l 
A_«j£a>j j5Ua>VI ulialui j; >— >il (jjL4_)lfc4 jIh-m _jl (jC 

^A Jj ^UJjS 5Uft ^liiVI tWJA»3l ^ jjUaJI OULft Ctuyl 
Jjjft yili diljj UJV dJJ iAJjJ A^U« J_>au (JjSj &t jS\ 
(jj uu lijC ^!U4 (jb Jjlill ^ijill flh «\\ tjji-i* Jl J-aj 

AJIjJl .;>jil ,-a',.;i ^Oaj 4l«l£ >llt«"i->a >-i ^iljoll aij 
LulJ lUt- ^Ia.1^11 ujjaJl '*■';—' ^^i ; .^Uj ; i-Jl A^uljJailj 
UjS JUill Jxa. lik ^il AaJ-iVI jjki jL ^1 ^Jl l>l-u.j 

i i M| ;" | j ) *^ < _| fl , \j^ U^^3» I 1 Ift^U >b ]b^^l ^Tf *- JM^U 

.tjj.4lut.0l '!["■'*■ ,ji j Ji«.V.....» 

b_pi!l ^ VI u^^imII uj*JI uijlui (jjj i-jj^aJl i_iSjjj j-1 
Lju-J y*|] dljj i(ji\ ^Ij AojIIII AoaIUII ui>»Jl '•■.'«! gA A^j jr-aj Jaii O j . (jjjS nil _,li. V J ■ >-ub>VI A£jjj^2I jJa 

,|ja.i p^jiu V ,^ill (jj^lm-iti o^e c^' ^-*^ 

^ftj" (jJl A^U AaU ^1 /j^Jji u-a/ jjAjj-VI (jSJj 

.cLii «j ■ '-'• Jiy-. tSJI) >AJjIaw "uUavuaj" _jli Vlj 
AjS Ijj^jIwI ^ ill ^IjjS (> JJaai jVl L^iaw ^-.Ul <j*Jj 
(j^oU^ljj i i] j '^j ^ j b Lm &J Afj'un") J^kl (Ja 1 4^<rfi I Jjg % a 

.uLaw_uVI Ju U Ala.^4 .aUjIUI Ai^^aJl 5 v^L Jxk Axuuaj 
^IjjS Ja^> _^l uijUjJl Jjj > «1| dlj ^ji.n'ill vlilJ^awi ^j 
iLil Ajilu "-J'L-ij ji ^alJj L_jJ UJiaj U Lit- j AjxJu jUi jlu 
i3& JS o^j lUU>i Jl— ill AjLauj Aijjj^JI LJlSj-ij J5Ua.VI 

.(jUuJUii i5 i loawi ti V Aj&lj jJalil j ^i (jiaull t-lL Ji 

jjlS L»S l jiAjjA' , i\ jj yi AjjxJI Jja-» A^la. j»Uijj jljjS 
.^j-JI JlUa>VI ? Ui JjIS f Uft j 

.Oll-uliii yfc Alilill AjjS-aJI Ai»aJI jo-w ^i 
i ii>ij AjSjj^VI " JUjja. — rf>— Jjj" " '.."> ■ '~ 1 ' jjj^ j^ *'-^ 
(j<ajaluj ■■* ■■■«'■; AJiiJI juaC itIjaII I ^"- jdiw Ajb ^IjjS 
^IjUii-VI Aiaa-i o-uij JiJJ VI Uaul. V Ajilalft ^U^ij 
."o-jjjll ^XlVl pUaJLil" AJL lJ^jjj ^ill JjLS ^i AjSjj-VI 
i^ji ^Jfa, ^jfrj Acllua ^ dUfSVtj ^-Vl fUaijI dlj 
-:L_i ^jUoS L^_- j_j- a i ijti'nl j jil Ajajjdi Cil Jj^ > < uj^mSI 

JjLj_»il" > j 1 ■ i i U AjJUUl j '"»"■■- CjUjA uLlui Ja cjjISj 

JiUa.1 £>jSj (j| oij>^l t> LjlS M 3 JI-'Afrj^iaJI jjP 

jtgj&ij (Ac jjJmII jjC JjLwj]I c!Uj ,jJj lJ 1p (jJjaVVI j5U 

V «iVI A •• ■ ■■ (wulj t ■ *411 4 —!-■■■" >»UaAjl ^'1' \; IjCSI 

(j«i.Aj tjl£ j-Ij' j'jj^ jr^tLjj Ail >-ij3jJ l^jla> LoaJt j 

^jl j Ijin^n, j\';J, JaJj JI>lVI Lsijfy* J3.I (Jrtj^'ll 5>-, 

.Ajfr jljaVb 

^B jS Ajj>-fl ^h-fcj . a dli <jV tilj>3 ojAj-VI ^J-alj fj 

_Vi — a . " , ' < , j jj^j l-ujj Ij-iiiij IjwrTf. JJJJ-* O 'uii . j_ji 

ftaj CiVjLa- CuLa.ljjJ lAiiS ^^ul. V U J5lSa.VI JtiUiS 

.0#». Jl (jilj ..A-illj ^IjjSj J5Ua.VI yLj JU-ill J-ly.ninuy)Uiixy B ll)»l tot>J|qJ>(iil)A\3d| ^.o.inJ|6-bfaQ in!- ^^jQjaJ| Ajjlug SjjA&j (jjijjb iljJJ *-i&U":>l Aa»«i _$A j 1 ^' 1 
J-^-i jl JU i(joJbv*]| _JUaJl (JJ — '^"'j^' M-T .J^W-^ ^JJjJ 

ji jlj«2l ^i ^alj^J J2 £jU ^S A-Sa- yfc o^J** 
(Ml d J**- 31 1>J 'JJ-Jiillj ^a*Jl J* y&U. *M o 15 "" 1 *^ 
Ajjila <_>il*" Aji jj^Jjlij >iljaJI o^'jft' i.wn'tn ,jC 

sjjijj jl Jc J >^l J^ Ulaxa '«;^ ■'■" <jj% ' ti3 - >Sa. ji 

.filSjJi 

Vj il^ua> <j>>ij UHa ^5 Ajljfr Sua i.i.rt"ifci j il) "<jjj» 

.>.?! tjifr l>«^ ^i f.\ ^>3Ull U>«aJ t> JSI U IS u l j j^ 

(,»!l-i jaia,! j_fria, >Iilijtm'll ^ JAbiij ^bdl JLa-i JA3 

Jla jbll ^C- Ajj^uj UJU^a UL .* m ij^Ijij O JJ^K. 1 ! 

■JO"' 

AjJjjJI UiJlifrj ^^ijjtfll 1^1 >J WiJj' ^i^ (^ s ^ 

J jLa <jl j -L^~- ^iiai P jJaaJI j^.u.,^1 jjfc uu ^1 AoJjjJI 

.jirtt'iiti ^JlxSlj bjjjij 

J jj^jl o« 0.5^* *■** l^'-J* |> j ^ O* W'Hj'"' "■!* U Ui 
(j^ tillj (j^ L~^i I Jit ^j-ikikj i ( ifl jinljl AJj»ij j^aJI 

'a sr '"J lA- tffe/ ^*>J i/\ H ■•> ' ''■? ^J*i V> gr* 1 — 
JUcVI ^Sbj (jlaiJI £jl> ^i aji*»J Au»S 'j 61 * 5 l±Sbi 
(SjU^I ■ ■■!«>* < "Jjilii . «j-*< " ■"'"« iSiaJ^JIj ASbiSI 

.iiaaJ^I JljfrbU 

oj.4Jm*ll os^ 1 -* 'J*^ 1" 'LttHJjJ^ 1 2-sJ' "l,ji,,«jSt" 
(jliwyUii (ji AjjjjVIj Mi>*Vl oijrtJi j»Jl>k ^ij y3»j 

fbjll life <C* Lifli ^ All jjiuuJIj yiliillj ^jjui\ iL\JJl\ 

jlJA* ^jjl vjbljjll vilij ^1 JAU-J ^}ij>4 (J 1 — J li>*J 
j&j i(jj *luu ll J5U ^3 (jVI jjAj U (jjjj l^lu ^QajJI 

J5< J ^JjjVI J5^VI Sjii: ^So-i £ J> "*V- O^" 


B 0|iaiiijj 1 -j4 J aixjj a |2> u l cooJ|q J>ft)l)A13d| ^tuaJ]ol>Jj ■"- SjAj ijllciul i il i_a Y • • ^ >Lfc ^ ^Ajjl^t jAl I j\"'i J l j 
.(jVI yS» *ljH-« ^*l^i 1>J ClIljUj 

j!Ai ^i AJL "jJIjj* djU" <j±jjji\ J^ull Jl3 ^S* 

^1 ajJ-vi (iju- "o-^s » ^ v> ^i dn j> ^jjvi jjfili 

.oliiVi u-jjj yte IfSSj Sj»UI cbVjil 

^0.31 J^ jjb S^M» LJbV^ll yi ,»)>^VI OVI^a. >A)J 

uljill jjJj ^31 kv %>«Vl oijaJl ^i Jamjii AikUl jili 

jjU* iijA« (J Ullii s^ibv. JI >AjjJ VY (J AjSjj-VI 

IjjUiVl o& bJSa* f « • • tie AjSjj-VI ^iJJJ 

^j^JV fUalll (j jtinij L-ibi .la^j jjb o iJL i il ^1 i_iftli I ii_^ ) 

^ij ^liiaj| ^ frVjA Jbj (jV >^ba ^J>» f-a JJliLn .AjuIj 
.( JUUl toa.1 bl n_^iQl ^axj Jjjj J)l xjaaII ^ 'AjUlU J— j-« 
(JjUJJaIIj IJjJ&j ( ^kx ll Jji ^A JljiaJI UIjj US AjlwfiH 
-liSJl dij lja«<3j Jii QjJAbbUI Ui ijdli JU-j i.j 'u 
_j >— L-aiLi Al« J&j V } Auifr Idj V uiSjj <J jj i l mmi II 
O-l iJ» US (fjillj jbJI JSa uiU-uVlj A-jjfll ulltb 

.SI je ,jj ALa 

Jjjia y. KiA%jii\ uli «'■> nit Ui%\ s ^i uftjj - '-^ T 'J^ 1 
^AIjjS .^j-ia. j Aajj& ^1 1 a if- _uj Ajnj^jll ^Jljxll Jjilial 
>Ji i^'j i*luull 5i>»ll Aic ,^C UJ »Jlj* V b_>» o-*^ 
A^jji ^ft «I w*l l J^jll SjJft jji UJJiJ h-iUaII UjII 
uJAji b^u& *^'' ■ ' cl tSj AvM ^ 
oijajj ^ AX.5U-VI SjUVI fSa. Sjii ^4 AJi JI>aJI ^^-blj 
4)Ab tjijaJ iju ^1 u u-uiiii ^iji js ^i Sj^Ij 5ij-i 

_j >iil /n\'4li U i ji Lilij IJA >ubaJCl Adjja (jC 

Mjlj^l Ai4 JS jj« Y Y i.un'ii'i 

AjS J3L gjj JS ,> ijbaU A^S^i j j]l <_LxII jL ^ ISjj^I 

" »' r - Jjllil J ^;"' ojJ^' u * > ^' "- i ~ J C >>r 5 ' ■-"■>■* " Uijj ^QjiijaJj pUj JS ^S ^jJi\ ^AlaJI p-iij <4— iJ ^JjjVI Ja.jJl O 

.<UJI uftjj pli. JSj 
<iUj <^a pyliaJl j^yaiSl (SiaJ) Jii USij i>^>«VI p-j»jj£ll 
. !!(jUuulisi yi pVI jljjS J*^) US - >*»JI J >"f^ *»<> "jj^ 1 
^1 pjSjLi-li "piji" ui -^ ^-i^ 1 Jlfei UjUai y- 3 * 3 ui -^j 

!!! Sj>-*11 
L ^ U jh . nW j jlj*Jlj (jU«Jliii ,ji j^aj U p-±j lift p-uiji) 

.(VV AJkljJI LS&*J 

Up p»j»J iS- 1 '''-i 1 - 1 fC ;j _>»aJl J j-ljJl J-ia Sjj^»]l (_>uAJ pftj 

.-j>u; v >j^ii _i5>^ii jt UjSj ^j^vi p-uijJi ^ '..■^' : 

JA2 i4jjIj_£]| AiJLjj AjjUa^j -_j_l uljj t* j Mi ltli jil j 

^J 9ji2 pC UjClj "-Hill =->=^ 4fc L>MU kjlSjjJ p-UJjll jLil 

: 5Ll£ 
^^.yi g.,.:.>,>u ip^l. ufcui ^Uc pis "dj^u," Jjju pi) 

4-xU SjjjJa Alxuall AjjJlaJl cJJl^lall lt 3c frUaJJill pi ua 

l2jljl« JljU ^LjII ^ji-jJI tfjLJaJl ^ijjlill il>il <JUJ 

(jUjJ »Ji W Uilj _ji UilSJjj UlSjrfJ ■ JjS. _y-! JiS. j-l Jill; j 

S>«a« jjLs >SAA ? l*i ^a oijjVI cifJI ^1 ^ejluil Ujjc 
^La-ill fLj,j »j1Sj ^jxJI jjliJI »U4 ^i ii.lt AjSj>«i 
ul£j 3 yi Je li jjUfl Jlfaj £U-2JI .liliJI JUJ j! j4 uuwll j 
>i j .Uyla jit 1_}JLS ._J^j r ■ ■ i-i jlL U JjAS .lj[Ui...ij kii\jA 
---■ J J>' °JJ* >^i . : "i'i> :l pa 4 i nl i lit fluid t-iii p* pS*! 4jI 

: JjSj "iiLjSiiUu" 5jja^ (j& jjjiiil j^s Sjia _>ii 

■l^i^Il a., i l, n-» 4-j^S.i frLJa&l p* Ijxl^a t jj^j>*'^' O^*^ u! ) 

w)— 1 ^' Jj 9 '..!■ <i** " W.ri'1 *LuJl«]| ,jjLia.Vl Sj'J ,J .->j."i', jJa-: 
Ajkl«U J.JL&JI iilijl j-^JLa ijinj^ JljJaJI Jji i ,ii lit n-ilt^ti 

^liu, .iJa "4jjS JjX-," Sjja- JUajj "(JjjIS O-*)*" (^-^Ij .Oijl-aVI lijj-t yOftpjugAyjabqhCH co»>J|<) J)^2)j>A3d| ^ajaJ)oi>j) -rA - Sj&Ij >Ja^. r- J>4 jl i>l]j l( ^uLayi l|3Au< S-iUlj j-i^Jl J>4^ 
tjjkj UJJ*S IjSS ijJJJJjjVI oljiil (j' '-^ ^'iit'i.i Jftl-i 

jjUij >; ^ili ^Jsjli JUtyi a^iJ 'i>i^aJi ft-uli 

3jL)j Aj&L*^ j3^-> o* >AaJ3 j^-jjLi_3 ij .:.: '■ 'i Vi S^L1\ 

:5UliAj3jC 

,<4 «>1 <? IjaJj» j jasJI J>4i) All«j tjlS U JS Ijj^i J^J»il u>) 

,,»^~ijjj Ij«l5j ^Jl^a.1 ^jlc tjj i^ 11 ^? 1 I j^^ -'J 

?&#j*aj JUfaVI IjjJfcj JoljaJI ^Uulll ujt»J IjjSj & 

.( i»^~ijjj I j«iaaj jfr^ii A&J ^bjUfri 

JALij l^iLk 0^ J*S "U^li O-i*" ^A>«VI ,|J^JI Ui 

; ^Uli U>jlij „v^*r J Syr. >* i J - l r>>- 1 J-r" 2 '^ 

1 j . ^i j* .j waaJl Ijltf 4 ,.) ! ,-v U pLuafrV! t Uo > I . \'-^ CjAALjJ Aft]) 

.l.lnltll tjj <jJai ^jlc 

,»j'lt / ^jlfr -l^JaJI \jt'itt\ Jla>jll "^Sj U^J->^ f^)J i)l«T\ti 

.( jj&. n* JI ij«ajxJl fljji 
^j]| " jjiajj*" AJljJ! (jlS "^LjS JiUj" ojja- Ij^i* a** 

j-aJl J>^J| Aua ljj»2I ul |»JljaJI J-iui IjjSjjI Ji »J>a«J *-ii 

.' ';■-■'' j-j-"^ 1 >j J-il I j j-iJ 5 

^^^il ^UajVlj f>3l JUi "!!ju»i!l" lift (> <£**! J»jj 

UUpjl AJUl>,yi ^Jljx^AJI >^Ja3j i-iSj^yi SjlSlI pb>ji t ^i 

.QjjLaVI tjllu.II ^> frbjjbU jjuiatll oj ja-*^l .iUL 

. j^aJl J>i^-ll lPJJj l>-» ^Ajl**.« -1^^ ^J>^ ' i^ -^l CijZils 

jLui3.i ,>! AaJaa ^s^Luy jj^^ij ^^il' ,»*>»& o^j^ 1 u! ) 

flaiil >aH ujl^jj plS i^iaxj gi ^a> >>«3JI J^l t> tjUJll 
pniull Jj3 p* p^jjSj^VI JjiaJI 'ji>« *J»9 U p-ij ijftj 

"!! ( ^luu!l" Jaj p- ^JL-Ai p* fl>ij f$*jUai j^j pliiVI 

.(^jlSi-jy "m cjIjISjj"j "!!>!>?■" W>«Jii3j ^(^jOJqJ IJMIUI rfjjS 8jl J 4 ^ai *»*! c^^jjJI ,»»MII aljj* 

AajUl (jjja.1 4jjjA* ^ -l^'.wl £JL-a-ij ^Lia Jfi ASjiiaJl AjSjjjVI - A^jjJl ljIjaII uuA Y • ^ . -> • -Y A JjjLu 

..AjJjJaJl jUjaJJ AjV^J 
i"ihwn_j OiJJii^^ f\\ifi\\ — - 1 j. 1 " 1 *' ■' JJjl i"i^j"i»iil Lj-JI CiCJlj Ajjl mft kjLajjj ° ^2 'ill' • jjl J I " ■ ' ■ . i j SjjSAaII ililjiJIj 

<jj^| jV j- jUi* <-!l_$aj * ([ *■ -J* jjij (Slj >» ill w wj SjjjS Aja£ 
6^ J.* 115 tjl ^HtijJI »jli«JI 6^] *H V) Aj1«*JI »i* iiiJJ <je fiu *] AWJI tjljjS A-«j£a. £)i _$A AJijLaJI sJA ,J LL»$j U 

AAjjVjfl Aj*ujj)l uljill £ji-a <U3 J&JI (jaiil Jjii (jLu jl-lual _ji JJiLtJl Ij.mjij Jxi Jj Jji £lS AjjLsJb l^-Jc Jxjj 

.AoiliAVl AujSaJI y> Je-" U^! j J-r J" 3 * -j-^' A^liiVl SjLujJJ laLjjil sjjS&Ij ASjIiaJI 
JjJ* JLuijL A^jjll klljiJI i_ilUaj OjjSUl AjL»»JI £Jl«l (jf^ 1 ) ?S*L«! i * a - 4 _J&A»JI CiljJi-»3l Alalia Sjljj i_ijLJ <ji VI 

.AjjLuII uiljUtll »JA Jx> ^i jIjaj*uVIj wiljl^all A^1S« <jjS <j^ 
,Js. (jmjI AJb £>ua ^_jj*ill (j*l**t *Luaei JjS ,J4 Ajljaluil JSLij Al)l AjLifc J&.U1I Alyudl £lijj| Sjljj ui JjVl i-uUJI <j£] 
jjjj dij *J Lul (jjjjjfil £JU<x»] AjLj ^'.'1 Aowj^l illjUl j^JJ J>-> Ajjj.l»Jl AjVjJI si* <ji lifcla U JSj _,- » Lw Ai»d 
ISI^SJJ Ujjj^j IJ* ^j^VI AljHl Jae A^liaVl £lajll ejljj jiHuu ^iiiiAJlAiVl 4*i»VI ^LjaJlj g.liJll »jljj ^ij«-« 

AjJliiVI 5 i tuiU la M'ii 

La J£j L^ajUluj ^JljJxil J^ulII IJ^j UpLi ijimi UjJaJj A^j^VI - AuuijjSI CiljAil jt jlaJ tij^i Lul :^-ll i-iLdij 

.^-l SjjjJail Ci&J IJI ^ih'i.ni 
i_uUaj ^JU^VI uljlll _a)j _ji uiULudl Lijjj ^-^- j>i -AAjjrfVI uljUl aLi Uiajj Jj-ulII ^u^VI uljjJI (_>^4 jlul j 

. "-wiVii ^2 J^Lui fjjja " f Ij^L j Jj..L4.i CAlajl 
8j^Sl*ll AjLoJI UJjj'Lu diljj IM5jj^*aJI o-uJ^Jl (_«3>. (-«5U yfc Lu-Sc liS>. liiijli AImiJI Ajildil Ojljjll Llij 
"-iLi'^l 5 ;l } s ^dUfr Ajauljj ilijij AAuil (ji Lj-ifr jJ'— a j'v^ ^ uJjC'ij L^i Afuijjil CiljAll j^aLifr AaALuu SaJu L^oijj 

!! !''V~'j>' uljill »-iiLwi j I Lj_i J_ij j>Jj 

Olji A^Lmmj umJ Lpl Jl AjIxU iiiU A^Luu Lpiuajj LjJ A^aUil Lplji ASjUl* OlSl Jjli ^ AomijjII ojLiuul jH 
liuaji AjjIjV A»jU]I £i\jal\ (ji AjJIjJjill Lu-j_>J LJljAi^l Aailia JLja t>ujj i-i^JLijI jJjSjS I J^j Z-J-^J *JJl*ii - ^j>*i 
Ajjj.la ^i hjirtlUj AjJI'wiiSUII -<UjUSVI - jii- 1 Jw uljxtjLS A...n«A Jxj ^C Ajj^JI (JjJjJ^JI * '" ^*" '"''j.'^ * jJft J*^W 

jjii ^3SI oj^^ 1 a* («iS ^ m j uijj^ 1 t> p*iS ,rT ^^! a* ^i^j ^u-Jiiii j^i jUjaJ: ajVj <> ^j'-A^ 

_j Jjl Li j jii V :iJL9j Aaujj^l dlj 1%«ti At^lSa OljS Ajl*C JIjA tjljjS Ja£ »Jj (jft CHJ^' Orr— '^ J-r — ' -^1 -r/^— 1 J 
AjJliiVlj "LiuijjJl (jjltjSaJl (Jjj lji>« ^J j'^\ yJlJJ ij"ijV AilLi^ jjA jjj»j ^jJI iJlilajj<^iJl &JA Jl»j AjVjLj i^ljjS JJ^I 

".ijljji-all Aailial AjIaC J^li (JjjIuu^lh J_j^j J_ja 
Uj*aa, Ji USj Lpjiii-.j CJljJa-*!! (jSL«i uiJiS jJ LuJfrL- JJl\j AJliaVI AjSjj-VI ililjiJl ASjLi-u AjUxJI UiL LUV 
lSl)jJ& n\\ A^^IS* Sjljj uljSj AjLi^VI ulj&^l Jj^^J Jxj VI SjjSAaII <Ul«aJlj Jcij alj >j j _^—- 1 4£U Alt ftj^S^ail AjUtU 

Alkl^l J,\ A^UiVI 

LujJai ySSl ajjkaJI AlLl«]| s ja ^l>« ^ A^uUiVl A»j£aJI jaC Luil Oxi tjlJu AaLuJI sj^j LUi LUj j VJl ciLdij 

.j — 'i >Jl i_iUJUl j^ uiWI sU^j Lui_&j u i aijj 

(jlS AjJliiVI CjI jJsla!I AaiLU s jl j_ji Aja-ij3I CiLuLwa^l _>ii i_i«*j oJjifcU ^Lvil jLuVI (> % 1 . Jl ja. ^Uuuliii gjjj j 

. (jtlV» -/ ^ _i (jjolui Jj3 JJxIl ujJ3 Sjlj^II (_>uiJ (jl VI Qii^ni (j^&Aa _i jjli jUl J uljOi^II yi*Xt J^c- 

... _wi"i'l jtlJaJlj AjJux^I uVIa-4]| »_|_ii. j i^jiJl ^r-^.3 JJlJ^I ^--^3 ^IjJ^ail jLv^ulj jLuiill ^^uiii (jl J La. ji (J lc 

--';> Sjl J I 'V' - * "-S ^ lxl - W^> '^ , Jtf»^l ^r~ j^ 1 a.»-j-< j v jlluuutii Jt julxll ^>«VI (jlj-^JI SJ^J VI uuul 

UjjJj Aj ^jSj U adJu jSn.iij Ujjjj (jlj Ujjjj Aj ^jL U ^ijj I j i uj i j jjb Ljj2 sJj^jaII A«»juJ| ^^ia^iilj AliLiil 

•>VI 
lAJjJa, Jc jiv^i UjjP ji SjL> AjjJ jV (jlu AJI unj ^'jiV SjUwll iaiaJ AImxII SjIjI ^lUa a-l& tilllJS ^Jf^ij 

■i.:U.x. AajjJ jl ■*■■»"■ LjjjLiui tilLjlJIj n - pQ ^jQ ill j ^-^uib^ a )IPI6^^[q^l)Al^|^iJ^|6i>J3 H^ ^(!J3JiO,J iIaja jjjjll r5Ua ;^L 
ft i &&J ..(ojiaU^lj ^aJUll fits Vj) :(»4^>^ ji ffcjij 
^a*- 3 Ck y*Ji ■&> Lt*J £^W >«VI ^ «^all IJA 

CijJI lill J ^ £l£ Ulj* U j Alkali ^ fljjkl^lj c«j3liil 
>fi''ljj?j3j j»4-ilji £U1I o 6, ^rs-^ 1 'J* ,--^^ lLLJC 

jiaj tj^Uj JSj 5-uj JS ^ UilS ^^ill iiUJ yiu £ 

>a*<iU 4 j i fij ,j&i <i"i>yi ( n j ft "iii j_ji j ^jjjuii j^>i j s \ji» li 

Vj . il_J~» ,jj Aja^jjj k-jjJia jA .,m UalU ( ->g -> ^ U (JUJ 
>l»-l jAlia ,jo J;'a°l m',1 j „u_>iLl:l AJG ^5% Lu .la. I P ^ ■ ; 
^5 ^ .., ;> ;' flj ^ l uul l (ji*J P _i~~ US . SjoiUlj AjjaLillj 
jAj ,>-ila-l fjl*JI J* «!' <jl* - "-iljawVlj 1 Hi Ml ililjjj 
*il o!) ;Ai«£a»J A-»l& JSj fO j 'ni o*"^ J 1 ^' c?^ 1 
.! tWS Vjj > j>i3 V) jA* 31 .lie Uj (buiU bule £lS 
ej>- <> 1" i ^Sj V^l J*-* 3 1^ ^V -W-- 4*3 1«« lJ* 
Ajjli J-juI aij*ll jjji jjlj " : j*«ll i_iUaij tjlljakVl 
^Aj (j<iLlSI Uj p 3I2IJ jji Ul iSjjjJall 1 $ % ,1/1 J2 u^ll _j^- 
£ljjV1 ^-u«aj ^1 Aidll <yk >il& ^UjUUI ^ (jJJ->^ 

.j5L<allj jjj-illj t^liuV! j>^ac ^ Oj^'j >UJallj 
Ajjljaj iaiLiilU U*j> iJ-Jtll jJd Sij-21 £ j> Uii 
jA dlji ...CJbuuaydlj j-il^l ^ jSUull j ;<jA5Ull 

Jjii «U*jj CulS j Ajalji«jjll Jai j>j AJlJaJl J*i i> tjA 
(jlluuUal ^i fLwull JJJ^J J^l (>> v>^ "-^' ^^i ] "~ J ~ 

AjM^yill uijjlallj ulUmLl*!] Lj_jj uJIS CAajj^SlI aJAj 

.uli^^U! JS ^j>u1j CiUiil J£ uUailu.Vj 

U (MSXt ^Vl uuS ^JjUll i-iliki ^ A,uliiVI »i>43l oi-^j 

• A ■ -*■ * * 

ijli .-j)l oUi iLij jl jjaSlI Cu-uSI A^liiVI »ij*SI u! „Q.) mm jJ^ixxb<}Ja)It")exje>J[q^l)A\jd|^pjoJ|6j^o i. 
Afr_>aa«. Vj tLfrlj-j lilJUijj Aftj-»^4 o*^ (»5 l -'V , 6! 

.•'■-IS lii __jlc JuJu <UI ..JjAJjj ^Uaji 
.fSLufiMVI j* ffiUyi Ujj l? 5L„VI JA y-jJ 4JS I JA o^J 

■UajS tji yl| tliilit ^jJ ejjL (^ ill 54I4H ^UiVj '^JJ 

.Slj-. yift dUJS jUtl (JjJj .sUll ^1 yjjj jii 

jyui'Li o<3jVI aJA ^ji j~^JI (jb flJljl J Jfcu ll jAj 

US 4(J i jVI i-ij-ajj ^J-aj 1/ ill ^1^1 c?*Wl o-j-UU 

«G* j^^i U "US Jj^jll j->i jjJjj '^5l3Vlj ljSIjSJI i-«>^i 

Jjixil Ai« ASjJj Uj ij*>a& Uj Ai« ul& Uj 'j^Ja Uj 

JwJ >j- (_>^1 p^-JL: jjSjJI jAj kjruull iillj.il *jfr J I «18J Ul j 

i»AUJj Uft fUilVlj Aill Aj j»Aj-iLj U P_Uj) VI ^^ >«VI 
^1 r_iUi!l ullijlj 'j4^ lA j-u ^11 uUwVb JIVIj -- 1 -* 

£lljJJI Ujilc ^jij >i .SjfrUll ^A sJA „auI UjJIi 

Ui-ajj i^pliVlj ujIjVIj ^UijVlj Jolllillj ^jjJIjSIIj 

ljmJoII ^i iiVi.uoll SjjSxll t^iljiii'ianl AjImlII ^a&jIII 

^J A^i» yks jxuJIj >4ii o-iiSl (»5t*u«V Aj»iljll jIjVIj 

aJA ^ ^jAj (Aju>i l^ia ^ujj a J^ic- jU^V o! ..^W^' 
^A AJclil« Aiajljl* <t.vyi -iJiUll aJAj (( >UaJ Ajujull 

yljjj ,^1 <-ilja.VI aj>« ^ JjVI <ja>Jjll o 15 j" i>J 

.)i^a P Liajlj uUjjJuj (JjaIuuII AjCLu&VI aUaJl ^jft'n 

JLe ^1 ylj \4*ja Jjill (jl^j '^1 t^J^ t#*! ^J^' J* 

Jli wt al ajftiMlj ujUjj^uII dlj ^It |ulill fla.j <Ul£i «)l 

jjfcdMj 45>i (s j& „(&\ (p\ (,t!3i Uji b) :yius «ii 

u-jbUl tjAj (yljVl ajclill ^» -U5U jU-ii«lj Ailjjj 

^jll ^j tilijjllj JJJ-ull yte JA**a3l (jUci yi j*Jlill 

.Aj^jj JS j pSUyi ^S cAjlU JS Uj JaLL 
^j ^Ul^Vlj tj »fa.ljjal ji j*44ja.>l £bj| j t^ihltllj ^^ XUOJ .Ajc y^ j jjj^i CiliJ * 
dx lti _jH*3l (jG v5 ^JJl 5 uAjj&dlb _>«VI Sjljj ."•.■■ '.'i ' I * 
U l a-v \\ 5 . a£i*SI ■ . : .'i * ' i ,LL«j 9 '*^ *'■ /\4 4A i i-*m1 I '"' Ij^ | | 
AjjjiJI CjL-wj_jaSI ( _ 3 ic Ajlijll duajjj <- •>'■> - i" ) 'U^Lu ^ifc 

LLiUal * * * Audi >a a 
9 L>j AjjjjJl 9 jli»,i ,jc (j^Lj ^j-VI j5Li*VI fL> ,»J 
Sij-ill jLuiV 8jj!B ljVI*-* J^jli qj.a1ol.JIj ^— ,v\ 
C^J= _pi _^N'l IJiJ A±«Li AJai *_Ua _j _; A^UtlVI AiaJAjl 
BjJJftlj ^!)UjVI V 1 *^' O - QrtlVillj £jjill yi& SijAJl 

^Ou Liu. ? \suj a^l-vi Sjuyi »Oii; Ljjjj j iii c^-m 

.Uaji ^UaJI hi.njti ajUVI 

ijlaj J*j A^ajljll AjjaJ] hO^ 1 AiaJS £ ill U JfLuuJ (jil 

fe i_jjaJl Jla ,j AjJli&l »i>»!l £~aj J^i Jlaii (ji 

Jwi — »VVI ililia uli^a. (JI SjJlaJI VjaJI »JA Jjfi Ij}jlu3j 

^i ,jijij| _jft I (J ;■■*■<! jill j*|j]| f^Jill ^LJ S'LbJjS ulJli 

i . . <> >Si SjAVI CiLLLuVI ^i yiU J3j CLLLuVI 
jji <jft UjjjaiJ Vj l+UUt* JaJ ^Ai. V lift jSl »ij-l 

.Jj J4ft ji L»S AjJjjjlJI 
fluull JlJfti £liijl A~,ljJ Ijjii CJlii Jlitll Jjj- ytej 
(Y i . . ) u i J5L3I ^i JU3AH yfc 6-4i ^IjUl ^Luillj 

tilb ^ Ijjinll J^JJJ bjiuj jL>jJVI (ji jL%J i'Cli j slj^l 
JJljVuU (j*JJ>« ji I t'ull Jwi ^j^jUU-J jl _w^2 «Ai (Jirlil 

jiillj ^jIJUI o-VI j»lAulj Aj^VI 6 lji * ji AjjLajal 

Alxajdl A^jSaJl u lj "OljJa^l yte (jUtflj ***Vlj 
JiU |>Jlj^l o* 1\ja1\ AjU* yfl JJiii AjJaljLujl! Q-jfr 
'.'."".» SJo L m u II . t i ' h : ^i.i.iu (jl (j^-jij _>liil j i-il-«i"iftVI 
(y> OfSj^ ji <UajJJI jLjiSj Ai»lju« pj— j jja ij^SjLiu 
^UjjI ^i IjjJ dlj JS OjjJ Jij ,»JljaJl (^Sjj- j»l5ijl 
^jxuajU JjIJIa j^J > yt fluull (jUli9 jIaIJVI CiVJx4 
(_jj» Jjl^J (j*J^' Cl'j Auja.jJI i_i4lj«Jl q^ bjft (j fr ii n i u b 
g\ 4JUJI ^a^ T Jlj* ji jjjij Ijjii Jt-ajij <o$— Li 
1 ° (ItfJ o*jUfti ^jljJJ (^1 »U9j ftlj^l <jjjl«^ WiJ^ 
i»>|jll ujaJl A^jjj JjAuUI uLuSVI (> O^'ji^ Ulc •- • j 
Js. ISua SjjSUl plSjSflj dULull u i SjUiVI jj>jj JWV Uj—uiU ^J Uji-. <jA liJlc (jillj Ljjj AiL» AjI^I Ax* 
ajji oL»i jjjj ,ji J^Vj Qjab-Jlj ji-oJI *ij*ii« Ajjjill 

'^ij O 61 jboJl fll\U Aj^jj j^i J5UI ,^3 kjj*^ 1 1_>"WJ 
Ijoijll BjuIjV Jl^jll Jrr '"""^ A^jiaJI (jbci (j.il>« ^ 
i Ajftjll j qUcVI ^l^jj t> <ill»II ^ilaj J^-a3l A^jiL. 
V. j >4j]| a j .- f ;. ,,',\ <S Ck uiuj | '** a 1 1 . ..a* a Uat | / .Ua , 
aluj&Ua sJ&j f Iaj <Ua^bj i^UaII ^j^v \a ^ j_iuH ula^ll 
Ji'-i^l '•■ yy. ' QjjfrjjJill fl^J JjlJ Ua « A^fr qjI AJijj >!; 
^JlaJl (Ja Ji+> La jUfJI i>Lai JlLJ> uljji ."i->";i' -^ 5~J1 
jjj y-ia-ij JLII IJA f l—J (j-jil (^3 f UaJlj AjuJIj qjjIIj 
J.\ oLil » 5 AjjLj^Jl CiUPiUII JaljS kliLdjj Aj&jjulll 
j> uiVVl uiLU i-jjaJl j>i4 ijUJi du^ SjJai Ajifti i_j^ 
ujaJI AjJii SajjiJl J5UI ^Ij uUillj JL3I dtji jutft 

jj-ji ^i ciijj aj-sLuiVi Sjuyi k^i-aj ulj jUillj 

jLUl Jjuo, ^c _j A^lxU lAoili Uako. Ll\l UJaj j ^Sil 

;Aia jSAJ 
^jLolaJIj Ujjjmfl jja A-i^lill Aft Li] JiLuij Jj^j* 

i i^allj jUBllj Aftijyi 6- ^V 1 Jji-ijj jJi^ij 

A^jiaJl Lji^i: ^311 A^Ul! i_uS1Ij A^uIiJI 05L>*5lj 

. £ui! j jUaj yjft SAuiliil 
t, ^j Ul'.^. .» jjhSl I - ' feii ajjlaiil AiuJl jliVI * 
A^AjbJll uLuv^jaII ^ ^^LoiVI o*Uij| xl«j iiMiull Jil >j 

t 4^4jSaj|j 
jliflVI AftLiV AjjjjUI CiL-u-i>1I OLU dU OILS * 
Oaj ^iUVI ^ «*)>«» lift ^1 Aajjill J5UVIj AiliMlj 
Aja-allj AjAfiullj AjSlftVI Ao-L-VI cjUJaJl uJlafiV 

.Ujjftj 
ji X.i Ji. Jlil A*a-a jjjSjII ^iUVI jSi*ll JL9 L»Sj 
IJS* "A\uL-u>l yi^LiVl ^jll Jj*- ^i Jile jjSI Wjjji" 
t '^i ;_i-'Avi ^i jL^JI yk iti.'fi'Wj Jl^aJl aL JL* U LS 
»L>3 AjJVI A^jiUI jjjIjSII CjJiJIj A^iL-VI SjUyi jjj 

k_Ajjla 1 ; j Vi (j) (JI AJJL4 Bj3i3 (jljnnti ,-ij't"' CA$A * 

.AaoLvSI (^JUtilj ^uLUSlj u!^UraljA2l (> AouLU *> OJO- d£L*aJI »UuJl -I'^'-.'j ijj tj JjiUJI uljjaJI ililj»ic '"■-"»« 
f.^ JS ^ Ja.jll ju <jjLuu ai_>*3l £jjS3 oV ^Jj ^ 
£«* ^3 fU-Ulj JUjJI <jjj ULu Jlkdl Ja5UiVI ujSjj 

.(jjjUaJl 
^i ^lljUfiU JiUJI ^ Cibc5U SjjjS CAe.Ua. OlSJij 
SijjJI J^ii. js- P lull ujjSU ^JJi dliSj 4ja.jlSJI uiL^l 
AjlaljLajjjl «.( — ijl i_/u >l j-> — •' >-ic- Ju'^j i£LijJ\ jlj^ 
^u-»j) 4,l«5L-VI SjUVI fSa. Ctt*j Cfflj ^Sll aij-UI 4-.ja._a 

...(i>lJI ff**J 

CjIjjjjSuJIS uul&tll J: iMUUilj iJLLill CiUajlaJl 
^jU yjll yA-aill uWi <JJ>* J&R i>" U*J^J ^Wj'JV'j 

(jfc LJlBteVI Sjlj^ll 3A«> LJjij -12 J l^Uyl 4jjVI L ^jLl\ 

(j^ajJl ^ "Uala. uljjJ ^ (j^jjjJj] uluill 1^J_$j2 

jjl^jjjlj £jUtaJlj tlllfrl itlj.nti (J Jaxl] Jju'lllj (j V" u>*M j 
AjjiU uiVU-JI si* Ji o^ -^ u' »j' J* ] -'J^V *JjM 

.^«*i>ill !JA 4j>U 

Ac)jV 4jl*oJ1 ajljj jjji-fci £j*dj j5Ua.VI J^JJjJ. lijAjli 
uUi q^Iwi IfuS Uja.^al' J.}jlS 4iAa (ji I $ n-i ^i a jaJI bjjji 
.(jjuaJl jj*- ^ ^£Ulul »jj Jilaj aljal 1 • • • • 
^1- Vim a (J hliLJajAAj'l j Aa.1 i^lt^U i_ja,ji^ ji,| «jj^j ^ j 
JjS (> (Jjj6>UI jj*jI JUlaVI Jali-,1 ,ji >U«B 5 ;*-';" kuljJI 
(jhtnil (j^UI (jij SjJa& SjiUa Jl J>aJJ i_jUjji* jjft ulL 

^Ja_j!l jau-iI I Jl j jVjVI l>«ja. (>" ^5Uuil (ji ijftjj i>»l 

JjS i> Ujll JVji 4jjjj1 jjj UftU (j-** 3 u' »*.''■'■ "■.' 5lS ^SJJS 

.AjSjj^VI Aijjlall ule CiLjjLJI 

^S JLju ^"Ul ljUjjj IjpS ilijaj AjJ^aJI J-'Jl i^Jl ai* q\j 
/hr^nll ljLjjIjJIj CU^iaij ucuoil 

ijia, ^S Si^l Oj15j J5Ua,iU AjuUI lilj-ill ^A ai^i 

(ji C^ 1 <-«jJJ Uj U1S IJI ;Via.l Lm^L J^i SjjjC ULj 

(jlij ^jjiilj 4(jL4j)j ^jSjj ^-<j ajl^Jaj **-»* V^^' 

*0 ti •! u o tfji j I ' flu * a ^ I ■} ".j .,i a <j ^ ■' -^ ft a laS^ j 4 - ' ."\ 1» a 

jJyV SjjIjjI j»lijVI oJ 53 oi o^J 3 ** 31 t>j l*Jc jii*Jl OVLaJl 

.O^jVI yte AAjiaJl t> jjiLi jai 

CjVUJI ^i IjjjS I JfcUaj -Uj Jji Ujijj J*flj jjjIH dUAj 

tji liiij (j^.iiai'b jLJJI J'jtJil ^lc f UiJII ^jSL 4^1al«Jl 

^jljH ^J3I ^_>-iij! jljjil J" csjii uU-ii liSLJA yi US 
CiVU JS J^ J_wi AiL*ll ,J Aij 4jl«2l ^ " • qjj ^jni'ij 
fUHI j> iiUll ^ioV JiU^VI Jla ,ji jjji, US £|j3!I 

ijJUJI *A%*«J (ji>« 1^3 UliS ^ "\ jAj jjj^jjliUl jjoJI JjS 
^jjall a jl ijjaaj <J ^j-a>l <J~uj f LiJl J^l \^ 4^uUI) --S jj-t!l Jl 
7-_ii;i _u _)LS >£ jIJjUj Jr"rr _r' k-jLull f LI CaSj jS ajjiill 
Uj'VI ISjj-i <JJ^Ji ^ill JjaiJl J* ^3 tJjiaJI <^A lilHj 
.(j-jj ^_jj> ijalji ijUj :AjjVI <«iVf\nti Sij-iU Uj!Aj ^S 
.Ajjj^JI j AjSjj-VI AjyliUI ? iliVlj yi)-i>«Jl ^« ^J '^W>« 
:<Ua1I aiA ^jia ^ ija yi>£l! ^Vl J-iji US JjSlJJ 
' -i"> .i','i S j jUJI <AuJl ^jlj vUiJl j i_ali*Jlj jjJa'l (jl 
AjCjjJill jijlij 0' £Ual-il ijlidlj j^lall IJj>jj ^JUaVI 

(ji dJiVj >«^VI Jj^ill JiUi Uula liu i i'i; ,jlj AJ ji> ■»':! 
C.LLI l^.il.nn ^y— u uilixJlj ^UaUU xlajj j^l ujli n'\-\ all 
j jJ-u JIIJjj CiUjJa-i CiLua (jSj <ji UjUuS yfcu uj iJjjjSj 
VI UjLui jSii Vj ALJjll jLi^l j UaJlj J5UWI fUl v^l 
IJS&j pIjAjIj Mj-i .nW Jljklynl ^OjCj ^liSilj |ul>il ^1 
ub^tlJVIj 4jjSi]l uljbai jUI ^jpbjj jwkJjA^ (jj'iiiit-i.i 

.JjjjuJl uV5U»VI j ajal^ll 
J>a ' " i j ■ '■"; -. j Ctujjiyill j.m-lii Ju CiaU LJJib ISjj^I ."i'i'.iI Ul 
ijIJj Jlliij JUiill ijjJU. ^\ uUiJl ,> uftftfl CiU. jjji 
jjS aJJUJI uiljfcVlj (JjjjI ye uiljaJVIj t >liJl jUUl y£> 

lyiu\ (jl I4I4J « j il j 1 nl J «J] Vllia J >iUJl uj^xlj JiLJI 

SjljJ v»J felJ31l ^i Jj jJUJI ^ Sjljj uia-si ojjSj^VI 

.Vil j jUaj ( J& SIjaII (JjjSjj^VI Jtauu ^fSlj al_>All (jjjwi 
tjjjl.jil.ii.jJI ljIj«! iliaJ ajljjil aJA iji-ji H.I 4jlij 5Lj 
5 j3s~2 Ua VI j >^jjS (jfr aljAll aU& _jlc- ajl>j*jll (JjjSjj^VI 

1 ajlj^JI a ift ftL-ul 
UjiVl J» j v-jUjSaJlj V jvi3l JSLiu. JaJ ^ uljljjll jl 
f-I — lIIi j JUjll .> i_iVi l^>a J«xjJ sjljjll ^jS s j~aD Liaji 
^i tij«j ^Sllj aijjUl ,j>^ »jlJJ ' :ii * i: ' -J<W"" J»J 

.-(UJ iijl jj) ui JjjIS ^ — L olijc if&i 
JJllj Cibji^Jlj AJI^aJI u Sia,V ^ii j _>^ jjjl U 
t Ajjl$JI ^ yiJll LjL-JI jA IJA ??AcljJI jjaaj 

V Uj JUjJl j> tiVVt <lAi» jj*j <> fPjll yle 

jjc u jjjA I'lha.n ...tjJljj £!>LJlj Jlidl j>« (j ,i rt V 

cQaaJ Lfii j$Ji»]l d]j 4u ^^Ift^J Vj u-Ull <jlAJi 

.Ajj^j i_uj Mj (_^ib vljUiaJ UjJ) ^xj i Jj'l2 l _^U 

^j-Owl^A (jlj jii^a t Jl (jj&jb jlSSl llulS s JA AjjJu a&j 
"(jU^aJlj o-i^l tliUaaJ ^5 (_>i«j £a AjLiu AJC-I^I 
jAj Sj*il*ll Ujului (jliu u liii JMl^l uj& Cliiij J3j 
SjUVI "iljS ^ JialaJl JuAJI yjVI U«-i3l Jjlij 
fcJSw - iJ "»i*1a1\ CiUVjJI aajti ^1 A^L-VI 

-■■■^"'" LgJI (jiaj uj^J) ililJj ^,-Hl ^J>»l -r> i ^' 

(jUal Y • • \ JjVI uij—u o* jjLJI yia il*j_>*-i 
CnjiSai i JjjLS >a-i .ijl^liil (jjjJUajjJlj (Jjj£ja«VI 

\,j c^titL* upiii JjUSj SjjUJi djUUjj £jji>^ 
lijj-i ct4iij jfii a**^j j»j aj-cl-iVi Sjuvi a->j£* 

^IjaJb <jiiUJl UjSjS Aaj ylft AjjIj^I JUcL 
Axa^VI J!AJl ^i Ai«Vl CJjJill giLflS ^ji fUillj 

liUi Vr 4 ^ ^ y j J A^jA^ fi -.'■ .il _c >i1 S >a ■"'* >&Sl ill 

SjjjiJl Ajj^UI AaIuiVI j o^W^I jji-iillj cAjJjAJjlJI 
* Cn ' L> 
/ / (jli : JjSjj uj^jS jjj*^j pjUJI <-ujVI j>*^j 

p J>4 il JJ^ili jftUla ^1 UplcUi u]jaJ IJI SUaJl 

>"mVi^i ijj A«ia ji ;ii dUA ja j ajuui ^iij^iij 

.U.Ui l>U AJUk- j> jjill Dky ^UVIj JUVI 

M i&m Xkj jl j*JI 'Uab»l jJu^ll iLJLi vliiabkij >>^tj 

Ci> ^ j VI Vi> VI luijl4 li^£. Cj^AUjj ■-■«1I->*j 
(JjajIAaII J I _ fljti qL£ AJI (a^JLal uJij 'fl^*' " 
AjjU LLi i _ J Ic J>ai; pb&Jl oljxJl (j^ Ac- >-^»--i 
V (j JJI fjj-ill (jiS ...L«ia^ f$JU2 ol£j jljiJl A8j->.n 
jjjJalj ?1 AjIaLujI ^i (jjluaLJj JL^jil ^V jA (jl ty -1 ^ 
ulj^Jlj (j^IaxJlj p^jaJl ^&JJ ^ujij ^j o<UJl 
,»^-lc- ^,j_! jJ Jli^ ^.wxui r-^U^JI ?£■ jjj AijUkil Ajnii'ill 

...??^li4]| J>0^]| IJA (^Sl 
?j*AJ]| AjL^J c ^ tJjlvAj f ->j'»> J ill li» (jtuVI (|i 

...iiill JJ& (>4 ^^fcaiJl 

JA .Aj_j^ (j^ (j^Sljjj Axuaull CiLjSill rUJii Ij£Aj 
^ i-iAJI j±>\ vluS Ul !^jjII Jsj pxk J>l.;->'i ^al 

.^,*-o ."■,_■ ■-> 'i I j (jJ^aL (j^Ull ^jALli j ulJAVI l^jjjj 
^jll l^iij ^UlS £)|3Vl CiiiC CiilaJ U I Jii ^c^jQjaJ A j a I U H tlib^j_«Jl jL^JU *U-ujI^S ijuii i-jjill 4^1 j£ 

uiuaj liSA t<UwiLa ^lijL AJUaJlj aXiJajJl fliijlj 

SjIjVI JIj ^i oSj {J 4-ii" tjjxil jLii 4aj->.<i cijj 
(ji Jlill AjjLuiX^I SjL^I Vj (_KW -M-^ ^ ^jLijaVI 

I'fii'i j LJl ji jill OljUl* i ittJJ JJI jj— Xuu T • • > 

yi 4JjaJl u'l iIjSjcI (jijj SjUJ " £)\ CiSLiij 

CiJiaSl 1 j 'A ' j j j_yJ ^jj ^2 AJk jj (j jVi» ■' (jlluulxSt 
(jjIi^K nil JaLua i'iVi ikjl <-ijaJl jl ji £l (jj^ -^ 
^j jl j—aiLi aJUJl (jjSUjiu i^Li I j^i jj jjill JJaJI 
ujaJl CjIjaII Cill^a *-.l..'.y) a jill j JjlaluiVlj 
"J^j AjjLoJl j'- 1 i ■^' l ilul&2 A^yljJ (jjJj *=. ■ .il ■-!->; 
SjjjS uVjU<u rJ° '-*■* VljJ -i~-l C'jjVI >jl—ii j 
UiJC O j Ulj.la»j 1 j'naftlj cjjaJI aik cSj»-» Jj* 
LJJlao" yJI uAaJ cjjsJI <> aJ*i«Jl CibVjil Cusu 

(jjj jlaill CjLfa,j CiLlki ljSj -J jjSVI ^A LuUijjj 

tjl tjijjiAJI j>i (jSj pJ tjja. ^i jjL ^jj yjUajjjll 

/"i« mM i AajI - "' ^ ^ y i| * ' 'i"f \^ j a" *\j| £ Q ' ^ . -* ' 1 <"»j > < a 

yAj cjjaJl ^LjJV ,jj*\ JjLuij <jC diaJl yJl 

J2\ kj\±A\ y* OjSj u'l j±>.VI 6- U^ t^l Jjl— jJI 

.5 jj> Ul jjij iliUa Vl>»i ^jSj JS CulS 

SjUVI) (jx«jl &a3l ^ jia jLilil a jSl I'l^jmli dlii j 

< i£ > (jl^JJA^U **. ;...i:'Ll AjjLwPj Aj y l U yl AUaVaj ^jj jjLS 

^i AJjJt ^jljill j^la, jjje i_i&UiiJ illj iLo j 
^y» -Jl jV Jill CjIjLLa ' " i % ' -i j ...ulj^ juC (jlauiJLiil 
A>niti JSU .JlxJl aLlI __JI 4jjj]| ^licU^Jl 
AjJj^II CiljiSl >luil pliijlj ...J^ill JliLil : ; '^Jal j 
^ j . ,.i j« dLjluM Ji {jjj* wlj 
^L^ jjt ^ i'i-^jk-iI SjjiVI ilil^luJI ^ j>«VI u! 

LjjU A $ j-% II j^ J^aljla cjLjj IJjj 'JJ'^'j ^J>*' 
iIiifrLuaj Ji^yJ t^jVI OljUl JjuS ' l i>*-yj 
• • jj* jjSI ^3] CUUIJJ Aj^^LmiVI A_«jliall tJUlaC 

^jVI JJl_jl-Jl ^2 lULS jl Jx_i L&jauii jj^A 
AjvU-i^Jl ^^ jf. AalaC > J JA2. Ait JUis-MJ 

^iL-yi SjUyi jjal^« uLoaa ujjjkij iAj1«j]i 

i'i\) ij J^UstVI ulji Ci'Uli AJUi ^Jl~-I OJ'V'..ilj 
jCljil] A^utujll JlXaVI j^L iJlJ^luil ^i A\£jaJl 
t> Jj>II tP ^j~-l Uj jLLl^l Ail£ ^k AjSjj-iVI 
. Ja^jll ^fl jjSU >Si JjiJlj ujfrLuaAJl 
• : -ili: oi iP! *'^ J^ 1 je~^ A^jUII jiLuaJl £t#k J- j 

(jl j*il V t V l$ia jVjJ ojaljjJ ^1 CJlua j <a*aUJl 
i_uljJall ,^1 J Jl>»i (>» (jliuulAflV ijlji* 1 1 1 j 
£a>ljj ^i A ^ LJaJl tJUill sia ljjj! (JjJIIj (JjjIjj^VI 

* L .tQi ) A .* . l"> » X. ..• > | (*UJ j ' I * ■' i 4 ■ ' 1 * '' 1 ^ t ^ t'nl l Q 

^xk ^ tjlijiuu ^jUljJll (jlj t(jla^"i< ill j SjlJaj 
UijU-l j (jjjjJdl 1 "jj.n -".'j Ia^j ^JaJ .cill jLsijI 
4JVI J*ij f IjjU tjjiuill »jli« Ujjj tj|j*ift f. IjjU 

/£ V ^«a' 1 d >-v ^ j ! | a A • . , ■ ^ aj| ^ « i ja^| 

JSj jkUilj SjUuiu »^>JUaJI <-i^aJl aJA iliua^ajj 
Ig'n nnij uAJlj oJau^VI fet * ^ ^ &J J J-^r '"'J'" A£ja» Jljai £l_>« (_pUa! jjfaiiSilj yle lj*>Sl ^JliflVI 

.AaJUsaII 

<U»ftj ia, jj LJJ^J Ji. j ^i fjuJek Ll i] Jalui Aii Ja»l 
j»UI AjjjAj sJja>j j^Ic p'LJaiSL JAjj h\in Jxwj 
ujaI] aaAIII i_iwu iI w aIjj iliSjJl (_piAJ ^ j (jJja^VI 
dli Sjli AaIjjj AjjjiJl f-alj*Jl Ail£ ^J S^-A-Lll 
^L^JU l^j^jsui Jjjj j^ A-JOsa!! j I .h^i&j Uaji-ia JjaII 

.AjmiIaJI UJjaJl A 4| « >A,« j all aAi 
^l$j) J^lla-Vl ^Lji Jjl (>« IjJU- AJ^Uj U^J 3 u! 

i|JjS Jxajdl u*aj IjJjij tAjJlaUl JjCjJI 
jjjjjJIj ui&iUJl * lja> f*}l*l.$S Jz- iLluu 
^i ftjjiau Jluiill u^Ja j ill jA j A-vll,^il 
■ "^jVil lii* j oluiL&II AjjIjI £lij AiU 
Jfc ^fl AjJliUl AJaljiajAJl Cij^ulj SjLuJI 

J^llll i-jK.mIVIj Uj^Ij SjjUL* j 3~j j'l^ Jwj SljLlI 
jLajVI j-> r->-" *.''">"' iAiIaj .L_>_i jl Jj2 JjAj 

j»jii*ti «ii i (jJ-wa Sji3 »JA «£|JS11 ^1^ J^jVI JaJ! > (AV^U-VI 

^±a%Ji\ (j\Ak A£ja> (Jjj CiluajLLa Jfr jUlVt 
JJjLil J2 CiUjjmu JjjLS >LI dlaj . jljji A^jSa^j 
Jr-J Jj^ t5 J^J ^ jluboJl AjuSj Ajjmj LJljJl^a Jjl ^11 

Alii UlUaJ gjll j^VI ^(> a J , ^ , J^ VJ^ 1 ^^J. 1 

." Aj-^L-VI SjUVI 

(jiaiu pU*-i AJIJI Jto l^-kl'iiil tjc AjSjx»VI >Ja>l*l| 

J\-\'\*\\ fJi\ AjkSl j> Ao4!>U<yi o^ <Sjav Jlj3i 

.(jlluuUii ^ uluajLia]! Jj j ■ ."i Ja>i jj uLjjjlII | JSl> (5° fvK.ipa^l dpLkJ) pLbj> 

.^ .^i AjSjjjVI AjAjliJI Sjtjj ^U jJaLUI Jlij 
(ji (Jfui ^jh'iMilj (jj (jjj^KifiU ^liLi-j j^2j ^ ^i jl _>S 

fljJV ^iu-11 y^ui ^ill OlluOiii ^9 JjAaJl ffiLntl 

,AaJ wa»>JI * '^ ■** Jski ^ ^yl jili ij^vi jj ! .) ■•! 

(j^VI (jiiWa Jflj tyJ iU ll i-jI j^*i jji AJl jSJj Jlua. 
AiaLul Axa.lj^ Jji Ju (jUJUa jjj ^ < c.Li_jl ^Jj-iil 
...ubjitaJl "_4jli ^ic ^u^. j Ail I £x«a> f LaujV Laj j»li >***■ jji If&i 
nil I J«A Vj ifiLull I ajjte y-uCj ( ^* J >* Lijoui 
• . ■ a >>*,♦ ' i /"uj ftm u| ' > ' v; ' ^ ■ . ^ v4 * >« t uTiU . jilt a ^ 

^lji <ule &A*Aj u'-^VW *Vj* j j^ l%*^j & l»$j! 

ftj^flLuajl Jj^LiVI ^ »J* La^lljSi nil I -llil jSj 
V uV 'JJfcJI ti-il <ija^l 4—jLajl i_uSllj ^ija^l 

■ »>»ij ^* £ul jiSl\ ^& JLiJ <Ui ! sJlj JSj ^ixJ Hill 
jiaUJI ,.a',Kj j*Ua .s j^ia ,»* Cul *VjJl ^ j£-«J 
(je 4j1L% 4amu .(i^jill <UaUu 'LLj Jfri.nj ijJab j 
i^U-jJl ^Ij ijuijll yJ) <Uuull jj jjjc t AiiiaJl 
^i J$-iu JljxVlj lc jjS>iL4 OJ- 1 *^ 4 (»*Ji (i^'j 
,»j^Ja f-l j j tjjjll JJJ 40*^' 

jjVj iJiaUlj Jail <jjj J* JL«j1Ij 4£j*a1I £) 
i_o^jj 5 1I3 all ->i^' t»5Uallj j_ji!i <jjj -I UamBU 
iajLlaII j^ jj*ji!Ij Alllail Aj V o^ •Jj~ SJ ^J Ji^ 
i<_pliVI o* J>^J 'cyJIjill (>» JLIillj ^jiij 
.S^iaJa-ijI ijjjuiill 4-alj£j uiljJ&VI <>a SjUuIIj 
.Ajj1L.1I (Sjfc\j tiLlfeU ? Ijj*VI j 
;JAUi JjjUII 
<jil JjCSj IjBlS Ijlaaj Iji^jj Ijje (JjaL**1I q\ 
lJjA uji <liJl£ V^ 1 JV tJaluka ojjli dUft JLS (^jIulIU j S5Uall »%«j ^j cftijS Lj iaaJl dl 
aljc ^ j ,^j_iii!l j AaUuiII jM&i Ajhvuall ^ j 
; j*j j <jjjAlIall (jjjjlall (j^ll -JJ^J ?^*"V' 
£* fUauil CJJj JS ^jjc La Ij'jj :l ^Ixj am I JlS 
(MA :<jlj*e Ji) JJ^! ^A jjJ^a t^i^J ^*J ^A'jSl 
I jj ^jjjj Uj j»ijfli ^jjjj U I jllSj 1jIj£ I jL« I j ji»j} 
tjLjat j£j Ij~jj (Jj^J '-'J*^ ^J l - cl >-' ^J 

( Tt ,rr 4 ty : ^j1jI){IjjjS 

.llil>2 UJCj .l_Jr^i i^j .m^=j ula jS mi 
,ilSI jl: Jjollaa IjjIcj iUIjCj LLlc tljjJai Ijj&jj 
Vj i-j^i >^3j V J^j— 1 ^-1 s i.qji a ui1) u". 1 ^,' V ujKmiII 
US ijjja*1I ajjj rj^b JjS Vj . JJalil! jdlL uiull 
lia.1 Uxaj La JS1 jj&^allj jL>^VU Sf jIaaII JIj^11£ 
SjIaa ljSl« La ^Aj iij|jLa*jj ^j~j (jjfl iJa ja\ tjjli 
.I'lih^i ^1 i'ijI -<ll (jj yi L< ni llj iv— jVI J^j lA jajj VI 

^j Vj VI 0*3* yi ojjSjj V o^jV 1 (^i ojj*oL» 

iAjj-iullj SjaIUIIj 4j$JV! JjjaJI (jjjjL>la (Jj1jl« 
^J uLiJll ASjjj La (JjCVI ^.Lai Ijlafl t( jjSlii ojjIJS 
>f l^a^all fji o^J^J^Ij f Ullall 
OJJ JS IjJaSj AJLa—ijllj 5Jaljiajjll Ala* ^1 
<Ujuijlj am ajljxll ft| ..li'il jjt Ij«J3j2 lJJX ^ j; jLj—j 
/J) fVjA AouJ | J& ljLwiVI JS uiuVlj ((jjlajallj : jM-Y! J5L jLmlLuV LaJla i-ijaJl oJj <_>ujL 

^ tr« J JJjLuj ...ljjj**a LajS ...oiLljis ^1 ljAIJ 
•Qjjll t_jjlaUu ...AJjxlaJl 4_aYI Jp"' >-W~ ' 

i(jijjSjJ!j , -i;1t>' : , ' I j J_U fill — —iA^JIj ;U_Jl!l (JrfLU 

O-aUalaYlj jLmlL-YIj ^UuSYIj C^VIj SjLY'j 

.jb tt l m Ylj 

^j*jj AJUj Lai AJc Aiil y*<aj >ate jjj t5*^J J^ -^ 
^^iJ UiLLi ^ji|» .Jii v ^ f u IJ La :o->3l AJlS 

Jja«a (JAJ . S±2. j Ail I i-lbfc .J) jLddl SjLC ^ui -ILajI 

."^V 1 J- 56 - i* 3 ! O^JVI jj*. qaj bp*~. ^1 LujJl 

:^iUj Ail Jii . _ja jLuill ^xJj jLuili ijij uijfll <Uj 

jjjfti <j!j" 4jjji«a ljj^ Ljji" ;o-je a 36- ' ^ 
^Jljcij l^jJlS (Ala uj^ia La Sjiill (ja! iOJ*_i i Uafij 
AaUJI ^1 JjajJl Jxj p^LxJIj (j-auiljaJt <> 
IjSjj La i^SliaJl <jfr AJLi AjjS ^1 <jaJj <jijajJl£ 
jJlall jJ>uaj Lfci L&ii Ijj*^ iUjkSj V) AajjS 
tldLta, .fl ;>..ill £a ^L_iJI ill I J^UUIj 4iiajllj 
LJ!i«aj t v_jlJai!l _j. AjJIJJt yJe S^Ua A^mu^ 
Ijjau JA2 ../ 'i lS .ill yi (jiaajlaJI *.HUxJI ^ifr 4j.ni> 
£jjj t j5Ul Aitij JL>-a ^i <«alaj t< fiUl jj-Jll 

(jLii) :i_ili _J .Alii :i_ili IjJjj t 4j^ua*Jl (j-jliaJI ^5 

jujLL ^liiVlj <^~-yi &j^Ij «ljUj1» ^iy 

• la X 2 La Vall AjjliiVI * Ujfal l '"nWi La Jjij 'f ■ ! uuH 
cjial Jl Ljj Jjji Ja, 4^1S CulSj iL) »\Jl\ Jto fSLA\ ^Lull j»ljjaVL LtflJlS i&GwMii yi SjLaVI ? bi ^j 
lj-w La tgr a!lu 1 yi ^iaJl J^ *-»»3 Cj«lc ^1 j»ljS5U 
AjjLuJI i_uill Vj j^L-jia Vj ^IjSVI ^aljS 
Jj^Jl i-u£ Vj JjaLiVl Ij5jai La . P >_4j — -'i^-iil 
Lula. oJ^JVI yij 4v -5L-yi jJUJI ^9 ^jjS j»frj 
J_>A-iiw ii! La ,^-! yl£ ^61 ■■■ ;j;.-»ll (jjhiu^ ^i _j Sjjiiall 
ij£. j iLaJ ^J Cul£ ((jxaiuiaJt ^Ip La ,ij;vj 

.jjLa-ij 
t^aJaJl Jj (jiAiaJl JAaJl ojlali IjJlj La3 ^VjA Lai 
iJJjjUJl ^iJbtoJl Auui IjJLS nJx a lut A ll alaj JAaJ) ^2 
(jj. a l.jL a J! ^a Jj^jdt ^aa Ij.rtVi . ^^aSV (j^ajl (jljl 
^. a a, 1jIj2j . I_jA >SI >ljun JjJj^Ju .^j-JajVI ^i 
Ja.aJalj Ail ^ya, A^jUaJI AxUl »JA ^± ^aiuull 

.* Y jA ^jjLU f lJ>ui AajLd JliLj jj^il j LuLj^i ^j 
»J^la "jjIj" JljIaJl j*j MM Jjjjj ^ r ^iS" 
"^b (jL*V t/i 4-uJac Ajjui ilia Jc jLUl J!iUaLi 
(jAuijll jjjSjJI ^1 fla LaS UjjS ljU Ju^Jl jj 
qC jiaj Y (jJ^^aaLLuLal! jjjAj (j) t_^ tyaj AjLasjjl 
^jjlll JlxL AcL>a iIiiLS WXi kl^, ^j k_jJSUI 
LjlijJj tdSfll ^ AjjjlaJYI iajSaJI UpAia ^1 
AjjLuImVI I j->)lirtal LJajS JLLL JaI ^lc 
(jjjil Jl j-lLj (LajjUij U. a lfr (jlaj LaS t4auLLuiilj 
,<Ji£L* AU*aa yJI j»AJJC jlu L$j2 IjilA 
iliJ^ ^ill ^iLUa iliU jkJal Cuij > S i V 4_1~, ^j 
^^j^ajI (J^jj uj4^ ULialjIj c^jjolaJY) 'LajiaJl L^J 
*_i--j uj^la i a. ni (J4 jjSI (jlSj lilljui lljJl ^£la 
." AaJL-jyi Sjja-aJl »JA Aajjj 
— SjjUd) 4 jM^inll ujj^Jl ^ >a jbui jLS 

Jj jLaxlojYIj . /g 'll j . i.^iVilj ji-i.. .ill j (SjUyi 

(jl£ (j ja Ajj^^a ^^IcL iS^^i ."> g J ^ "' > o^ (jLaalwil 

tV ^CJjO. ^3. Jjlaj (JIJilLi S^LuiVI jALLail lilE fla&i 0-»J (JUllj 

.&L»J 4j]C aUI (J^** 3 ^*^*J »f LuiVlj i4jauij 

AJui, LjJlj a-liic L^-jLS Jj 
LSjj^I SjIjc (JjSjxj V Or— 1 Qj * ** * *l 0** '.'? i_h' 

Jl^Jj ^jjVVlAjl <waLk_$ ((JJaIumII t^l LjJIjcij 

OjjftUajj ^_Lo Jj^J '^^LuVI j*JUJl ^ LJLaj£aJl 
jVii'i O^J '.Jpr. r*6 '^".'J ^dJ-*' U 6, l*ijllj S^W 
j-a icjUjVI Awa *-Jj*Jl ^ Ujjlj O^ J . LS-j>-a^ fVjJ 
jAj 4v 45U.VI 4SUI ^i jJai f&a. JjiJI IJfJ J 

VI Jjjj V L$ilU2j Ujja] 0* "JAiij t 5_jULH yJ) 
tj ii »3Uj ji i^iiimij 0»* _j-^- V) ^j>^I 0~" ^' J '>5LuiVI 
AjjIj aJjic jUflVI »JA *ljj O'j " *J Utl L«^l I^J 
Jxj Jj. i_ijluaj Vj JL?-Jj' 0^ ■"'■■■'/' »JA 3 . A_i_^j| j 
t'l'ttj La J£ Oj J J; (*fl-^ J tAjJ^jfl <«jJjAa iaiai 

OjaI*— »Jl ujjIj V f^ij 'f^J^ C-*^J Oj- 1 ^ ** 1 ^ 1 
jL-ajiJVIj £uajll JluiV UjJ (JjIjUj Jj 'VL»a. 

? ijcV ijui Vij 4 <l>i3L-yi f0H <J J&h O'j^'j 

"UJC. <U>I ^yi-2 ^ik^xijl <Lalj£j w wjL-ia!I j ijiaill »jj 
jjjUSjJ jjC jIas. JSj >>i-J j .Knia JS Sjmojj iaIujj 
0& SjJLuall }r-~^- ] 4-iAlO <*SU»Jj .^^L-jVi ^uJi ^i 

;SjLaVI jjjjluil 
^j iO^" 1 *^' ufc 4jj3 (^ *L»Sjj-»VI S>UaJI i a.nVi 
Ml ■ m'jj QjSl-rlj J5L»*VI Jjj* 0-* ^^ 4jjAj1 -r^'-r' 
aLut&i ^J Jajj I jjljj I tint lb L*j3 o^-r ^ C$ *^ w .' 
; JjJJI p'rtij La (jisJU ,»%JI j .Q;;' '. i ll 
^fl UjU^'ti ^^2 oyjj J^wJJ Os^Ji' ( ' u ' 1 r'— ) J^ — 
Aj^jliJl jjjj JCLuwj AjSjj^VI Aj^jIaJI Sjljj 
Oj^uu j™"^ 0*PJ*\ jl iTniiiiij AjSjj^V) 
• nnVptfcy^IiyijVt Jj ill uUiJl yip ^»Ly ($ jlidlj jL%V! c5^ 4*1 jSM ^^ 
jULlI SjjSLj s ii CuLSj t £j!>i!lj JjkSI ^ jL>S3lj 
^JjL) _ o^*&l pLj* 6* jtwi-iVI Ifikial yill 
JlilaVt Uij .OuiiUl j &»*M >-W i ^^ 1 uu]bu]| 
tQj^ftlou I^JLS Uj ^^LJl Oi 2 ^ '^^ ^ j^S-ijl 
O^VI (j>L%i L$j lj>»J .sjjjLLj oJj^ ljI^JS '"■■*"■* 
2J>b. Jbiil CujjIj (AjjUiV)j Aj^^luiVI J^J'i 
Vlj luulwallj J^Lpt Orr 4 ..'.'.j' -, ° VJ^- '-tr^ 1 — a .:^'^' j 

uSj£Jl I JA ^ ^J>ij <iJL!a >Jac.| J>u<j X4 a u 3 IJUj 

\JA 0' ''"'* *' Lul t_j . «• >~i Al«lj£ (_yMJ — j~Ja^Vl 

,4^3 AJc hjjI i _^2 u ihifi«ll 5_«l jS j^iajV Aj^JuII 

( n • SfJjJl) {u^Ji V &#! diiaiuy Vj} :^Uj JlS 

^J| JjVi.nrtH ulJlJl (J^J 1 *^ O'j-^ 1 'S- 1 -^ ^"^ 

LIajj lJLjjVI O* J^ t^ IjlaS^I JAS njLi^lj Sjjll 
i_jji Jj Jkk j ? |J ^ill io^uVI i-jLa— JI IJA j»jJaJ 
^-jVI 03^' J' AJLawi i "nit it La 0^- y-> 3 • y-3 ^-^3 
ulJiJI o- 4 *^ jIaaJI ^LjjiL uLujij tj^j jll J^uVI 

OJ-Ujva ^wLUl 4 ^^ ^^ -^^ -^ ^ ^J 

.":/;" O 4 j' -^^ OW^ 3 ^^-J *-> 'A-J- 3 ' AjlJt 

fV> j»Ljil O^J 'fVj^J A^!ilc AjSjj-VI iAi^l 

jSJ , jl^',1 j jjj^UI iL&ii 4_*Jt Jj .jLuiJl <Uui 
Jj 0^^ -'i'i/il JUil ,->j "u Cijd^j cCJJj ajtJxil 

Sjaajj .jLi-LJUil ^ a^Lui^U 4jjLvail *jj* l **';j 
Jliuu ^311 ^5LaVI jJl*Jl ^5 Aj^ljII AjjjjUIjjII 
JLjJjlII <ujL (jUjVI VI 'jjf« tj?i UJ-4 >L*kll ^LaJ .0^0 lll.l^-TXJ^allriOJ^|^l)A^|ApjoJ|eJj»Xl th ~ ^ CLIOJ ulli j _>iV1 j ly-ia jl fil ^ diiuu J£ ftjul* 4£jAa 

.(jjlijllj (JjJjII ^a»!» 
iSljji UjJja. IJ^j A^uliUI 4jU^11 ^1 Llluaj La.iiG 
Aijj^a jjljjVI ilul£ .'\j jJ-aJVLi aA-jlall i JauAuJ 
^jjJai t«y ^1 auI £oi»i j jlll! jj Culij tlji^'i 
:5Uli R.P.G ^jjl-aj ^W-^l <*H3 tr*J i?^ 1 v 1 -^' 
U - ij'jjVI *^* 'j^J^ 3 — JjVI li*4*i (»j.rt'^l -iJc 

.£jLill yJc AjLjII Jail* 

* jJaLi ^ b jji£ 4JjJ I'linii ''.!"• <Umi (jLuvaj ^j 
^9 fltftia til 4Ji!i t> JljS* L$j3 JjSj "oUlii! »J" 
^11 jLxll <_&& Ju ujSUl J*- 5 SjjSiall 2jji*3l 
AjjaII (jliuj (jil «US jlill Ij^^Jalj <-jjja1I afruull 

,9. LilaVI jjfl !jc>-i 

IjSj^i "4ii>i 43 ji" Allaia /A AJuAall <_>«ij <_^j 

. Jj^aLxaJI jLIi ^j "jl.nl Jau (ji jitl\ 

" >ji" <j^ j 'ViJ^ j^ ASfa n a ji w ';» ; AjjJjLa lit 

,Jll»i _ •• ujjC jji"j " jU.la9" j" Ou^i"j 

dlj jJj t^Jlxll ^lluj jjS'i £yj jAj Ija J :Jlj-Jii 

alj .JaAi (jLllia i_iU£ (jdul VaLa!! uUi (jlj^llj 
jA: ( ifaa jAj j^y^ 1 Jj*".^ll 4-Jic- «• j~u ^jj Luu lt 

?^l*ll ^1 iia jjSI 
oJa Ajnlni i_j _p. L^JI <j*LM < ^ c '' L»i nJal j uljaJtj 

.(JjaL-aIIj p3Ly.yi 

.^\ AjaIAj . Jalill s^j '4JJ pl*-»H A^ 

.jUcVI <jji Jill soAAj y-iU3l £>-ulj 

J>ai>a 

Slualjla JLaeij &»Ujj fVj* (^Jl (jl I^ilaijl (jil 
1-iua.tll (j* (jj^luioll jliai u& .lljj La HjiV • 'S™ 1 
Uli dJJ ojJjJj ^4-lij -fV^A J-5 ,»lii;Ml fjxllj 
tj£Lu£U AjJtAa JUii jjA-a jj) Lu£lu<l LijUj I^wl^I 

.jjil ^ j jiua (^A^J I ai Vlj 

1 ili L; &i t jSjII d -^ j nuu (ja^ jl jaJl >luj *ShJ 

B FI.) j n 111 j >^ciiiy e ia")6jtJ^^l)Aljd| ^qjoJ|cxL>j ^'| jjj2 AjajjUll uijjlill o! ...^J-^ U 1 4^" 
4^t..,Ja '^j*ll ^iUil Jala f.jz. ^A Lai) LIj^! 
ai mi 4 1 1 1 1 1 1 853 I J ^* > ' lilljj i4-aUaJj AjJjScj 
jjjjlb Ailalall AjJjScj AjL-IL t< _a5LuiVI <J>*il! 
^2 tJSjll 1J4 (JU £,! VI ISj^ai jjialuu Vj ^5L-VI 
^j»ll ^Ull uJL> ^Ij .,^L^U ^jU^II bjuafl 

LjJli _ >illj ^vAc alii ^ji upv t <Jjjg i^ll Alj^llj 

;13jl UJUajjj f Ijjj o*y^J oJJ*-"J^ J^J 

(^15 - jjxal**all ^Jjj ^ IJJ3.>« Oij*ll 'J* fJJU" 

."^Jj^lll ^Jc Sjhji.ill bjji fejbji ■■" 

^> JJJ - t^jSJ tfi J^U^A y^ y-il^ill j»iL%ll JlSj 

;jj|j^ll jl at l o il jJc- <Iu 
(jjjjSj Ij^lJLa (jjjjjlj^ll ylc jh*i"ii*i (jl Lul" 

j»* J »j t> i^j^ 1 ulj^ 1 Ji> u' v*^ 'dijiM 

."jijVwnti (>a (jJj*ll (jLuillI jIjAJj 
LjajIjjL" ;Ajlji ^J (jj-»ji (j— ujill (jjJuluLall JjSj 

-iHL la. I j Li_pi\Jl\ (Jjj ^-iij ^>1> Aj^aa-all 4JL^ll J\ 
JJS Laj ... ? lC Jlij Jjj-» ,ji_>4 jA Jj UjjJ Lila ^ 

O'JJJ (jp CX3^ ^*-H tr'Wj^ JJ - ^ VI A4A-9 
,_ui-iik Sjbl u&l^ll jj (jl JdjCl ...(jj^luball 

j;uiij .^iuili jUuivu (jjauii _p& ^i^llj tflftlwuM 

."jSjllI 1 i-\"ia yi 4j^J l»» jjS J-ijJ lAjxill 
(jijAll j*f«U*a cuujAll ^lx!l (>jl| ^fl LuJj dlilj 
(jUixaj i _ f ai t(j<ula^ll j^i jl ^JLiiJl Jlul Lali if^uu 
^jUill ylc (jj-»i jj) Aijx- Cj*1j1I Vi Y 5 iiui 
JJft (jlij (ciljjj (jlAia) Jjjl* *-iJi±* l*^ J^all 
^,-uLa. ^yic Ijllij S ° • ._jau iJjSjLJl a II (JjJAL%a1| 

UaIcj hjJaumvIIj rliill jLvuii Jj'Ai. (jjj pjtuill 
lji> hjIjjUsII Jfi ^i j All jBj jLill uLiill 
LaAlJAl "dim <Ui" Aikla ^ ^jLill yt (JaLUj 

fO : — r 4allaJl £ ja wal l _j£l • • Mfc jM JAaJl IJA 4 ■Ul*1 »a.ii£ 

(jn^Xul — »Lji]| (jo-aluml! _jl jC- I '';'" ^iA%^i\ 
?& AiS _jij tljh'"*' .JLuiSJlj ilj^S (jjlftl-^lallj 
^j^jj JIajJI _«-J-aj ujltll /J J«lc (jijillj nj-ili 

j»j_V->i jjjilili J^ IJJS -i^si j IjjS Js~ j4^! 

(WtU^a.JjUall) IJ__jj 
_;__*. AiJlj Alii jLaj ljji»j" :<£^ Ja. Jlij 

f!sLii o-Uii yJc ^*jli]l laj_>ai jjjU] y33A\ o! 
i ini^i — Ojfrij _jlla__>*Jl IJA jJaLJj i__yJjJVI 
jliSi yl oaL-al»Vlj £^VI SJjSfrj (>lill JAaJl 
4J)j (jjAa j^VI ((jiuVI '"n.iti __ji hihVill JL-^j 

sJli »ljaj _ja 4JLi uliUA _j« J^j U ji iluljj 
i_J_lj]A3 Vlj ijljaJl Atj 'A _wi2J jfc Lxj! ujjill 
j£_ill ^Jc. ^jlajj aLlj ^Aljajj jlaJl _ja Sf ___>1a4 
AoaMuiVI 4 .rft j 'ill LJj~uj hjj a Iuk U I ka Ajuiiilj 
j | Ij'iml ti_A_kut]l <U^li>j (jx&lwboll <UaA_ j aj.^U. ^ 1 
ijij -IJjI J^ajj V ^all o'j '"'.'*^ ^ ^ i »j£J 
JjV oij tj*-lfl f- iJfrVI a£ jij t.jJaLj ___^jj ^L-aII 
4£_>aJl _> Jj V o'j j»li"VI (> ^ V ub ^t*- 3 ^ 1 i> 
_jjj]a!l ^flj s Jjaui AjULII <j_jJ <ji IjaIc-I _j£] 4jjjaal] 
___jjj <jSIx3I 4j »jjj V fSl&ll <# «S«1 C^'J *^Wj**1 

• JLL; Jli -jjal.U -LJJiUJ yjf-LJ 

oLS jiajli (jJjJC&j U *A j l_£a UjiLaj IjLa Ijjaaj} 

-llli" w u«-*>l (4-*J*J fAl2>»J Gi fAjLi Sjalc _jLS 

(JJaIJu j»jiJ 4jU iiljj __^ _j] 1 3-iUa Laj 4j jLi. ^-"-AW 

(ef.e . :J*SM) ^jijj IjSlSj IjLi ^jjjjl liaiij >---, ..P.) I n iii j .^mix^UI)"lc>^|<^^l)Al3d|.^p^|cJ^o ? ^| j i ihllLi ^Uiu tAlaji iajjj U ^jc A^dLaj 
O (jliu "JV -a-ij j ^a ^Vl uaJS (jljjaJl jj Aaa^Ilj 

. Ja.jVI ^ Jlj IJUj AJxll (jlu I JI I J La (j&I c^jAlaJI 

CJjSJ MVt ? lft O j*ic (|JUII jfill Jji ^" 
tiJjLulij^j LuujS AjajLi jjjj »jVjj f U-ta jji! AcU) 
'-'JJH (^ fc 4 ^! U' -^-r 'LpUL^j 4£-L»ii.l_o Jjjl__v-i"i r 
pLaHal j^l _^i2 .4_;'_;h. ■•U'l jjja^l A^Iala (_yuJj_| 
jiiJlliij iJljUJLaj^uj (jjjiLjl^uiVI »JllJl _j_u jIsJI 
AJa ujiJl i_ula ____Jl i_ili l^JV 4ouu__>iJl A^jUuII 
4U^.jLiJI Jijj i_urtf- lAiic — (jjhui^ -iJ>J_5 t(J_ul^ui) 
:,»4A ja.j _^4 ^_>^J "U«ujill 
i-ijjtSl (jiu (ji jl ijjjaaJI A iiRiiij IjSjjju jl L»|" 

ti iUaII -< .If- .jl< 

_ya plJj^l (j^ (jAil^t cf Infill u£j ,»^il Cljuj LiJJi 

j . \ ) • , : :.''. .. sM .". I .l««ti . . ja* £.^. '" .< _ .'.1 1] | LujJI |»*<»| 

(ja jJiJI LJLa UJJC — ,"a__jkil (jijAll jlii iiLij 
? jj 4j*J l^u^i t^JUjVI ^IjaJlj (^^Vl Jclilll 

t((jjj,'j'« J^) <^iJ*\ Li& ~i ' J**UI -^& (>>■ ""'." "^ 
_>j tfJlill Ajjdl ^j3 J51A.J AjxIII dC uiUi £> (jl£ 
uj22 ____i ^kiiajj JSjjj ljJj ____-Ul a^oaJI flfilal AjL^I 
__)giL.iLftJI 2j_^j V A ■ tjJSi] (jl jl^Jalj i^ a mm m ] 
abu JSJl j (JjaLu _jj..iL..,...Jl _jSJ (<Lm^LwiVI till I .i M alb 
(Julj __><uAjI jj (J^ a L ma II ^ii.__>il __ji:l _J« < ■ .■_■*■<» _ji 

oil© ^ai jiLii dij _^i (^uyi liiijsii ci_>^i 

Aijal U (jil lj>-ac (jijiJl Jfi Ciaj Ljji Jj > iVI 

till jj t_______ u lu h> M J-a _j-i __j»Jl i-iaJI ___AL5aj 4iAi. _jA I JA SjUirtll 3^$JI$ <^yj^| IniUmll 

j^il^l jjJuJL ojjj pixll (A P>>*VI (Jj'—J >^jj«3J iJjliUlj i-u^JiHu UUji dljL Jjjpl ,/uj-iVI o^Pj^ 1 uiliijl e_>— ■U pixll ^^Ij 

*jji!i "Apl jij -W*^' u'ji 0' "-JW Jjfj S-' 1 ^ -J— -i w , ;->; '" 'i* J*ij ^-j 1>.JI iaSyi»3ll bjijj i«8j8->"il ^jX- uj Jj «_ij»ip| aj^'in ^ ill 

AjSjjaVI 4—UuJl <jb u-lill j pixll jji«a I i£* iSjSjj^VI *— 'bpb £jj ^• J »J l-«Wj' p^' ^*3 o* J ji *"M jfi J) cr*-" 1 o/i" iAw £j.W^ 
jjjIxaJI J*lapj _>SJi Jaj ij£L>i J^jj 41 ji J*j Jlbi* ijlj iJj—iVI ojpxi o* 1 VC\K\ (pajjVI <JjVI cAjV ^J O'j J^ U** 1 ^ ■ " d" ' if'i"' 

.u>j*JJI Jft ^UiJVIj i_ijlxillj kjjliill jClj J»jj 4j_Pbjl CiSLall j ApL-JVI 
S jill piii-lj t- SlxiuiVI *U.j Jj iJSillj J^iillj uijjaJI j j^-iUll <a.j (JjVI jjSjj JTjj^ juJ^I <2>pl (jUiiU Jju 4jxSlpl «_ijiaj| ,ji VI 
ujb ji *4 '*Up>J p 1 *^ >J^ *+3 •«'ih./i.i',l uUhVJj V'Mc'j'l j 4j~iUuJI LJlcjUlaJlj «PjlSll JjCpl 4j>j liiaJl jjpj ,p Aia_ > i*Jl 
j ill jpllpjll j faWUll Jj~i1I S jj~-a j sUll ^Uo* Sjj*a >4jij4aJl 4jj j*oj j | Bfctl •Ulpi 1 iniSj ,.jtJ.O Aunft tUi Jai_ j 4j| j jc 
•'-i>' lifc uLjj i_iUilil ^i ,'i'.>«° Jjjjpl (jXJUo iliUijj ijili S^iS <t_>uj ^ JSi fejloalaJI iil.la.Vl2 •LpaljiUjjJIj "U^ 1 ij*^ 

V) <pj.i!l £>»*Jl yte up:>Ui> yiCj j*i 3*ttte aujl ^L fUpJl j iiUUl *mh.ii»H viilb I jj>«j jjljxllj (jU-Jliii jjc j>a .pull 

sUiu uLS kl*4j»l\j jjb>«]l uilijjb Up ^JaiVI t- j-all fUaclj Up^L ? lj^VI yfc UulJ AiSUllj J#Jl_>-.V JJi^'j i&u& AuiiHi 
Jljxll ^i Jiill J»ilm.» jIjauIj Jj .s^j jjV _-^v- --A^Vl 4^jjill A^iUull _uiiJ I'l ji U v J jli (jjjlillj | _ r 4~u U r j Li ljli>j 
.•USj^VI AjmiU l JI ^i -UtiJill ulllaJI a.'l...lI J_lo jiis. *iia. V) J* U OVI -^1 jjik j ^Ijji. u^-ij ^ ^fH- i J ^^J^J -JV V uLii Jj£j 

jIjaIuL <"ij.*i->j 5a Jljj Li jJU 3 pUuj Vliki g)jtfiA«ll j- Ji V. Ji^j -'-li AjIj2 JJC Jl ja ^.LlwJLiil ^ji £lj^all UUji j^l JAl Jj 
fl—.U-JI »i* jIjauV JjSU V) >k U aVLiJ ji uIjjSI J jj Up* I _pc ujjpl j.JAj . Paa.1 j xii f lib ApLu^Ull (jUujjjj ^ uL*j>jpl 
LH-^ 3 '-^Jjfe j' M*>»^ ^*-Lf-Jl c^'j tffe O 1 ^ ..i-ij«-illj a-VI uljji .jjp ^pc j JiHj Aj>«jJIj ^tiill yfe jijSj jPill AaJull 

,«^j&ptll Ij'ntij UPj>^ *U- J I j lj",.ilj.,i Ji-2 il'jdl Jjiu jil A^jj 'Uljpuil jl -V>pl li* Ji-^ j 

S_»JI ,.Uii ji Alai-a ^j_>aj <a_j* Jji jiUi IjpS luu p ^ ill filjall lift i( ji_>j «^j f. ^Ua <Lii uiAM U jlft_>- Jj^-VI UUji <^j ^i VI 

2_U-1U .'.^V.jjjj Uppli jc- uu p j -p>l^l «ij*j ^-ill jjjIi <Uvpl _>pa _pi ^UliU illi LiLuullj LJUt^JVL I jp <UijU<3 AjaIIc 
ijilj jjJuj p 4jSj^«Vl <— iUmJI JJUa jlijii tjjij^Vl g.thill AcUoa ,yk Uilj Jlli ji Jjill li* jjJuj jpjj *JJj* <— Uu. I'mnl *jSj>«VI 
_P^ ^-Ajli L1U1 ^ j 4j»jbUlj ■••pilll ^pj_^VI ^uluJl ^uialj ; -Uc- .Siil j 4l«aJ (jWj^J „«Jr i UaUjli <uUull i* iila --> j jpj 
.— 1 IjiiJj US Aj_ppi Olill fJj3»lj ^j L *«jV , "k>*J SljU**l|j Jj«JI lJj«j Vj ApU-iij 4— iUu. upV ,PjVI Aaj^IU Ajdillj <aJ«&*]! 

. 'p 5-3V I j bipull j( *UUil faJxAttl jl uUjVI *UjUk4 J , ■>->; ^Jbj^VI _)$•) all u&j I'ltjn.nlj di^lil (jU>uVI CiU^j jp^ j-> *ii 
pill (j.nnt'j Jj^ap ^fllj Jj ..jUP v ;i --PrS '-' £^lj - J i^ j - 1 - 1 i^'i ^ U-ppy j Upjlijj Ciljljuii VI ^ U uUjaJlj jp^ll spi 
_P 1 nl,^H u y 4jjU£Ual llu UpV qj.h1..ii.a1Ij 4*Vl ^lUra ^p AjSjj^VI A^Uull ji ApjJ^I <^iLuJI jpj ^i Jilaj ^i .p'oJI »Ul ^pJI 
MLx^l jl ' 1 tf 1 a juuUd al ' " 1 H ^i"l 4 * A ' ]U&^3b 4 ' J * '* [ wUj) ' i j 1 ] | flj ^ 1 •■ v^J ay (")l Q >l*^Kjyjl I A "'I ' u aLj lj* ay / j Ui2J l^&9> < UyW fl U^ ^ 

.P pj"l ^AjjlU ji:Lk. VI j» U aijU<3jll (jL ~>;a- 3 <uUull oik LJIJA _pt- *— i 1 j JjJjJ (jlluJUlii ,P j ap P' -H.^1 j; — "» ppsi Uj 

Uj Aj-U-JI ililUJllj j>i>3lj «Ulnv«il ySM* iiU JjjJI Qu ii5l»j\i >Apjjjl AaUJI ^i jjliij ojj IJ *-l" l)US ^1 4aUj opSJli 
ApxJl (jj^ "-'-- 1 ><lU^jj jl 4").>ilj.n Jjijjj 4J £**ap jl ASjUriUj jlja\ll xJL.^ dp J^u ui -^'^ -Ll:!^ 1 *—-^ ^p ^bj jlp (>a W/P^ ^PP^ 
<JU4C. J—ljJ Ju jiVl oUill ^S jljill cj^Ua UiiL Ajl-o uljljS i51i!l LJljIjill jl VI .aPjjJI «— U-JI ^j tf jSVI OJJ 31 "'J U 1 ^ 
.uli^Uil aJA jjj JUaw] j A^jUoaJI X-x ;'-!; ^2kjljjj 4pj.lll CjUJI jill ctiAahj uUa& j TpUJ ^a 4p& *UumSm Lai «LJaplwLaj 
^uLuJI >ik ip\ul fiUVl :; -~-~. j SjiUl jHal*j VI '-j— P- uLijLa UjljS IUj V _p' ■'Ijp 1 j ■'i-'-Uul J jll Pajj V A^uUull ^ualji 

Ji; Kl a -,.... ii ^. >jU_,....ll AjuOall 4jjjJl jUui ba - OJ^ uLpLlJVIj ulj^bLailj J. j±.\ Qplill ..ip'j cfjpll Jj^l P^i ^P JJ-JI j 
ji •UaiLuiV'j J ^M' J 5 J 1 -* 'J* J '(jt^J^'j ijiJ^' O^ iJ\ JjJ^lj Ji~JI ^^ U^afcp ^jUa CiUjift IjJpC (paP Vlj .jUij Apa j* U 
oi^J ts-alp pola I AJllj Sj^Ij «JjJ Jj^jJ VI ^u^LuiVI 4-aVI aig-l pj V AxJUsj ^PjAll jljAll _P jpUlli .3jUu uli VjJ Ij.nil ^-—d U 
«_a_ia 4^VI -^IJ U pj V lift j .pUil ,_P jljiluVlj (>VI jlp; lofl .'i'Ul UaJlfr ij>a jjSp <ia&J jll i-lxaJl tut Upl^lfr juj A^Vl 
s-ii pi --i-ir Lp ** ji-^r. Q j al L iL n JI U3J JAlj JjUi ;>-i Jj^lS .-JsJaiiJI ^ UjpUj UJj&j ,>i uuJSj Ij'i^j ui9j9 VjJ ^r 1 —" uULp pi 
tjUVb Lifcij lull Pl-p iAjjUIIj 5 jfill P Ll,i u&j '_- Paxil j pllj v-Jll CjUiUu ^jVr.'i AilS pUil ^Ib pi ^-i'J—VI Viiiill JjLj 

.i_jjx«jI (jjj »Vli*ll j piail uij«j V *JjIc ipbj S— iLu. UpV 

3 jJli ,_jii j-1 jl< jl pll ^Jlsj LjAiJl jjJu _p& jjlill j i_i1jj^I J'-Al' ^ Cjbjllal ,>i ASUj U JSj j L|5aJ ■■■■j UpiiUaj Upl^jJUj ^-iV'ii 
jbS ^P jj.p Ji AJlxlj -GiUt j Aibiaij <Ulpij "—bp.1 -aibib ujilt jlS ijli . SjaI j Pp CiilS US Jjxll JjJa ja UpUu x^pi (ji Jz- 

V) ^ U pUJI J. 4£jUu«1I lillJakVlj ^iU-Vi S jswaili ; V^pij J&lpl ^dli 3 AiU^pij AjUII j iilxll uli ^LaVl JU Ua ijijklj ^jjji 

li* pi Jj^j U ujii (jVI AuVli .A->VI oi* p'pl (j^ *jain-> ubswiij ^—i ,paUUi jxj P-jSH li* oJVj ulpil ^ic uljPajdj uUaUjI 

.Pll juap jjjla^aJI ^jL ilajjj L^jji »ipj |jj«j AJjjjj JJi Ji ji JjjC jxi Clu JS AJiJjj ojjJI li* *ill jj K) > " j Jjfr>»jl j»jJI 

- 0> - ,,0-) I n 111 j^aiKp e ja"16j>o^cp^l)Al3d| Atpua |gJL»J3 ^V" liOjOJoJI jet • \ • j— *-^ - jrf£*2l J v^l^ll Jfa un a ---II ^ J >b«J ahlairll ^ tint I J$^ ' ■■ i'. >.1 l ; - ..^ 1 ^ , ^ 1 ) ij >JfcJ| , - . .. V l 


t 


*i >i •U«_ f * »«j Hi I 

3 ^ 

I t % I svjll 1 -i>l— *} ^ ja a^c 11 tu 1 ic >ri >^ I ^JUVl JjlL. S1 \f\ taa 1TA H\ jJ>.j^jl_,U_r U to VI *U» £llj>4»SJejgatju SI J> S-~jy iX jjjj J> U TT 11 >js •lil jU— SJfi j Ajji U H UiS, J> n j*ij j»y ^S ^ ijU. M U^JJJ 1 ol lj a j » t TS J*" uhjV— j oAjj* >r i» rt sx ri sx .Mj*^ 11 M U M uUU Sj L_ ol M M tji» \t ■j-j-** — JJJ %2£- i a j — — s> ;jja ^jLuJIj jji! 0^ •AJi M*. >i >" (^♦jj» jUij, J*J~ rl ^ rvi ^^1 mr \rso wri - ,^-^ ; li^h a^ ^ 3 lj, y-i a^Lb • 

„£!■) ! n in jQy^ J giiy»)ZJ")6jcJ|<jJi^l)j»Ajd) Jx) nioJ|6l>to ■*> 3 
'1 QJ£JJ J*j a'LJli .^yla \y,,m ^i ^Luj 'Uic Ak)l i _ r l~a ^aiS vj L-JU — iiS : Jli I n j i& Alll <^*«aj >^ (JJ Aill JjC <*j6 

. j fflLuJ Liia Jaill Jy-'j Lj :Vli aj Lolna H fljfl*i <j* J^JJ • jLuaJVI ^4 
.i'tM (JVLmuj liluMl (ji I «1'i in (jlj .-liixi 'Uc (JVLmu I a'i) Lu LoSjjjil I lu'nn (jl : Jlai 

.!«\i>l Jj*-j Li LJ^jiii :Vlia 
,J« : tf jLfl&l ^IBll Jlia 
.!*iil J>-j Ij t^Jjjii :Jlii 

•il I L_ a j -at j — U J*j i^j'itSj (jCj i«-j dJ Uj fljaJI ijjjII j»jj ^llu j-= di^i-A 6 s y*^-"" </■"■>*' : J^ 

d! Uj jLoaJI iiL»J U&J '^ ^ Uj «ijG AjJic dijSj jjtj i«Ua .ill Laj Sjj-Jlj Liuall ojj lilSljJa jjCj iLofci 

.3-il&l £-. Aj3 .ill Laj iJjjaJ (jc j (4jS 

.dij uh lit 0*^ ti 3 ^ «^y j'^j '-J& 

L_a-.j tS^-a. <L> & *ii! ^uS V) Aaijj Vj tlii djflU ^Jaj V <»lj»JI C*#9 ? JJ <£# j> (i%> IJI <iUa : Jl5 

2 •■ .Ui. .fly. 

.a^dd <Ulc JjcLamI ,_dj w lj SjSj ^dxS SuiljJall Jiu JLixSj Lalj 
. <uij £U f " (3^ • SJr^ 3 ^-^W d2l ds Lalj 
J_s ,>, L*-i yJjL> ^ jLfr : JjL iA££Loll >Sj ^AUi Lid c-La-i jji Lj^j Mil Ji Sije «_idc iJlijSj Ulj 
l^jl jC I j injVl (I $Jjiil j»JI ii_)S ji ijkoll jkiS ji . Jj Jl JaxS >£j^jj OJL. _di i^Ii* (JJ^JJ Jj-fr ^i 

,«J aJ l A w i (JAij ->S-! IjjAXd 
■ ulLjAil (jA »J±£ Ji^ 1 j *i J "J Slirt^ JSj lillS jL*aJI ^r-Jj Ulj 

.djj .lit till jj-iloi tiljaJ Lai j 
. ^ 1 iti^ lj* . .*t*r. -^ 1 1 a ( A \. .^ I |3jla S MfaJ i (ISj tj^m ' i \' " I 1 ifflEJ > Lai a 

I aJ J_«&l : JjLa djiiS (joj <UJj ui ^ dLa ^L .di uJJ Vj <_ijlaj dili dij jiu CmlU i<l3ljla La'lj 

, -Jm La dl jic jas J ■«" ■ ■* 
I 1a <>a y*-ai <U dxi Vj '»J^J a 4 kiuJaJI I J* [t jj JSj : JL9j t -U Jiilllj JjJIj 1 jjjSJI ^ ^Ijj^I oljj 

,Jk| Jaili 4-\j-\irt jJ J;di. (jj| aljjj t^JJjJall 

.^JLu Aiil «-oaj ^jiloJI tjjifl Jjc a? frfJ*^' -^ Ui^' (^j JaSlaJI j»Lo5U uuAjillj ^jjCjjJI : iiLoll 


„n^jjOjiL^-^jjCiixpiil2PI6j>oJ|qJ(p2)A\xl|^c^^ iiC)j(U Monthly Islamic Magazine „CI-) I n ii Li , N -^jib<^JI)"l6j^|q^£)A^[j><pjaJ|eJ^Q