Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. הכינוס הבינלאומי ה-30 של אילא לטכנולוגיות המידע והתקשוב, השער למאה ה-21 הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. ISDN: רשת סיפרתית לשירותים משולבים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. טכניקות תיכנות גרפיות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. מערכות הפעלה מתקדמות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. פרט וחברה בעידן המידע, הכינוס השנתי ה- 31 של אילא - האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. מהדורה מיוחדת זו כוללת קובץ מאמרים של כנס ארצי בנושא ''מחשבים בהוראה'' הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. המשרד הממוחשב הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. דרכה של איל''א הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. מערכת רבת-משתמשים מול רשת תקשורת מקומית הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. הנדסת תוכנה, הטכנולוגיה של שילוב נתונים, תוכנה ידידותית במחשבי-על, אומנות הדיגום הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. ידידותי למשתמש? הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. כנס איל''א ה־22 בירושלים הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. ADA: עבר, הווה, עתיד הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. תוכנה משרדית, תקן IEEE-802, כיצד לבקר שימוש בתוכנה, פיתוח מערכות מידע, מרכיבים למערכת תומכת החלטות מוצלחות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. הכנס ה־21 של איל''א הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. סביבות מיחשוב הטרוגניות הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. ''הטבלן'', מחולל ישומים אינטראקטיבי להדמאה גרעינית, קשר המיקרו-Main frame, הנחיות לבחירת תוכנה וחומרה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. הכנס ה־20 של איל''א הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. סילוק המפעל מהמשרד הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה. בסיסי נתונים רלציוניים, תקן גרפי, ריכוז או ביזור המיחשוב הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Periodical, IsraelDigitalHistory
Community Texts
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

מוגש לכנס איל''א ה-8. קבוצת עבודה לקיטלוג תכניות. יו''ר הועדה: כתריאל צימט. חברי הועדה: ראובן אלגד, דן גרנות, אברהם טמיר, שאול לביר, יהודה פריעד, מרדכי קיקיון הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Software, Catalogue, IsraelDigitalHistory
Community Texts
by אלון גילון, איל''א
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

הרצאות שניתנו בערב עיון שנערך ב 9.3.1972, במלאת 100 שנה לפטירת צ'ארלס באבג' - Charles Babbage הועלה לאינטרנט על ידי פרויקט תולדות הדיגיטל בישראל
Topics: Computers, History, IsraelDigitalHistory